Sie sind auf Seite 1von 692

VHf/Of

I
PATRUM
NOVA BIBLIOTHECA,
l

I
.ar::
S. I>n>ri i/.^i ,, ,jf, ,•/'!• ,/ I I ! / ,>'/>, ^U^m^-i

. Ttsva st t Ktc n» t.i^ M .•n j-schw h^i-i^iV. ^r^xv^-h r?-^!!! 1 5*. w:*- ••

y^f^rr-.^^

,.i,ir •?.

_^ •)€Vpif©¥K ; .-. .... -r- *''§='&WW!':' .


«^'^(^iiy. --:- ^ - j -^/-^©'•=^^4'.

; \i Kiy,? JteiP,-:-., i ^ l«v\> i V


iOlli PlTRiil eiBLIOfHiai
TOxllUS SECLNDUS
CONTINEiXS

S. CYRILLI ALEXANDRINI GOMMENTARIUI

NEC NON EIUSDEM ALIA OPUSCULA XVI

ITEM DIVERSORUM PATRUM

OPUSCUIiA X.

CUM LATINA EDITORIS IXTERPRET ATIONE


PROLOGIS ET ADSOTATIONIBLS.

dP K,

*-^S^y^./^
p

>; ISUPLlCATl

ROMAE
TYPIS SACRI CONSILII PROPAGANDO CHRISTIANO NOMINI.

M.DCCC.XLIV.
, . ,
,

^2)3^i)Si2^ ^^.mm^^i^im^

I. v/uoties ego generalem


^ illam sancti Cyrilli
'
alexandrini operum edilionem, Kiiitionums.cy-
, , . . . . lilli iiupcrlectio.
ab Auberto gallo septem tomis vulgatam manu veisabam tolies me cupere memnn
, . , ,
, ,

ut nova aliqua curarelur, quae lanto aubertina plenior esset ac melior, quanlo haec
minores alias et vetustiores superasse videtur, Etenim haud minimus huius edilionis

naevus est, quod latina graeci textus interpretatio varios habet auctores, qui viginti

fere numerantur: quo fit ut Cyrilli elocutio neque consona neque uniformis lalinis
auribus oculisque accidat: et quidem veri etiam crassique errores interprelum latinas
plagulas maculanl. Necessariis insuper scholiis sive criticis sive exegeticis caret saepe
Cyrillus, et materia ipsa respirationes capitulorum divisionesque idoneas haud raro
desiderat: graecus vero contextus foedis quandoque mendis laborat : materiarum in-
dices vel exiles sunt, vel alicubi nulli: quilibet denique editoris apparatus et isagoge,
et singulorum operum veluli historia ac iudicium frustra requirilur. Quamquam igi-

tur haud leve est Auberli meritum, modesti ceteroqui hominis et ingenui, propter
hanc tomorura tot quam gravi labore suo molem instruxit; altamen optandum erat,
ut maurinus aliquis monachus Cyrillum quoque consueto sodalitatis suae splendore
doctrina ac studio sibi adornandum susciperet, quod ut aliquando, meliore tempo-
rum conditione fiat, piis votis deposco.
His de Auberli editione breviter atque ut spero aequabiliter dictis, nondum
II. scriptonim cy-
rilli nupcra coi]-
/-.-,> 1 .

tamen ems praecipuum memoravi mcommodum, tot Mdehcet Cynlli opusculorum quisitio.

defectum, quae partim graece partim latine dispersa in impressis libris extabant, et

Auberti notitiam diligentiamque fugerunt. Haec scilicet accurate recenset Fabricius


C G. lib. V. cap. 22. n. 8. ed, nov. T. IX. p. 487. seq. quae nimirum a novo edi-
tore sedule colligenda sunt. Neque heic sistendum, sed in conciliorum aclibus, prae-
sertim ephesini , in antiquis apologeticis , panopliis, scriptorum enarraloribus seu bi-
bliographis , apprimeque in Photio , nec non antiquis auctoribus Mario Mercatore
puta, Facundo, Liberato, Anastasio, Leontio, et reliquis praecipue adversus Euty-
chis, Nestorii, Dioscori, Severi, aliasque sectas huiusmodi pugnatoribus scripta Cy- ,

rilli rimanda sunt. Quid de graecis dicam ad utrumque testamenlum catenis, quae
tot Cyrilli divitias ostentant? Me certe coacervandi cum maioribus scriptis minores

eliam minimasve Cyrilli ad unum corpus reliquias cupido incesserat, totumque Cy-
rillum decem circiter tomis comprehendendi :neque is iniucundus labor fuisset si ,

otii satis suppeteret, vel si ceteras curas meas seponere decrevissem; quod quia non
placuit, nolui tamen Cyrillum, quo paene prae ceteris delector, deserere: sed omissa
omni editorum eius operum solliciludine, converli me potius ad indagandum quic-
quid tanti viri adhuc ineditum vaticanis codicibus contineri haud fallaci conieclura
)
:,

^el ccrliliidinc polius compercram. 0"od quum prosperc ut puto cgerim, et rcs ullra

votum ccsscrit ; facile cril dcinceps fuluris crudilis Cvrilliim dcnique tum ex superio-
ribus cditionibus, luni cx liis nostris addilamcnlis cumulalum efficere : cuius mihi
certe taula ad manus venit copia , ul duobus cam voluiuinibus, non sine mea inter-

prctalionc cxposuerim , quorum prius nunc dcscribendum cst.


III. Primum sc mihi oblulil Cyrilli ineditum, ut reor, opusculum de Trinitate
in vaticano perraro codice; quac lucubralio plane ab illa difTert, quam pari tilulo
nomine (quum sit polius ex Damasceno aliisque excerptum, ut iam-
.sub falso Cyrilli

diu demonstralum fuit) vulga^it Wegelinus, prout mox in editione dicam p. 31. Ait
aulcm Cyrillus cap. 3. se postquam conlra blasphcmias haereticorum Arianorum
, ,

,
scilicet, satis deccrtaveral (
pula in ihcsauro, in commcntario ad lohannem, et alibi

nunc hoc ojjusculum pic crcdcntibus scribere, ut divina dogmala, extra omncm con-
trovcrsiae alcam didactico morc exponat. Reapsc aulcm promissum abunde facit
,

ea quippe pcrspicuitate , et theologiae peritia altissimum Trinitatis mysterium evolvit


ac tradit, quae tanlum atque a Deo peculiariter edoctum magistrum decet. Tres sin-
gillatim divinas personas propriis cuiusque argumentis illuslrat alque confirmat : id-
que opusculum , cedro sine dubio liniendum , viginli ct octo capitulis terminatur.

iic iucirnaiioup. Scquitur , pari theologiae merito, traclatus aller ex eodem codice sumptus, de
Domini incarnationc , triginla quinque capiluHs comprehensus , et a Cyrilli ceteris de
hoc argumento scriptis prorsus diversus. Atque in hoc refutalionem hacrelicorum
non negligit, quorum nemincm rccentiorem Eunomio nominat. Illa vero calumnia
a posterioribus Monophysitis Cyrillo imposita de unica Christi natura ab eo adserta
tam evidenter hoc scripto TrpoXynrriy.wz dissolvitur, ut nemo iam contra hiscere au-
surus sit. Ouamquam vcro polemicam in hac lucubratione partem naviter traclat Cy-
rillus, attamcn iu cxponenda Dei crga homines benignitate , quam incarnationis opus
dcmonslral , plurimus est; ut chrislianum populum Dei vicissim amore inflammet,
atque in fidc confirmet, quam egregie definit pium esse erga Deum ac revelationcm

obsequium, controversia omni curiosoque etiam examine omisso, cui cerle indagini
neque plebs neque maxima hominum pars idonea est.

1)0 Doipara. Tcrtiam in hoc nostro volumine sedem occupat Cyrilli copiosa ac libelli instar
oratio, qua ostendilur bealam Mariam re vera essc reclissimeque dici dciparam. Ex-
tabaf haec inedila oratio in vaticano codice antiquo 1431 (1) nec non in recentiore
oltob. 30; denique eandcm Hem hanc
conlincri scio in codice cliam barberino 253.
non semel non tamen incuriose tractaverat iis in scriptis, quae
Cyrillus, ctsi obitcr,

p. 75. in adn. nominatim appellavi, quibus addendus est locus orationis I. dc fide
ad Reginas (opp. T. V. part. 2. p. 47. seq. ) Sed enim praeclarum mihi obvenit, ut
dixi p. 8G, lustiniani imp. in eius quam edidi epislola duplcx lcstimonium de hac
Cyrilli oratione , ila ut practer stilum et consuelam aUpie sollemncm Cyrilli doctri-
nam, auctoritas etiam augusta accedat, quae omnem dubilationis scrupulum eximit.
El quidem ipsc Cyrilhis hoc se argumenlum discrlc tractasse, narrat in cpislola ad
Maximum apud Ralutium nov. coll. coucil. col. 915. his verbis: « primum capituium
» est quod sancta virgo sil Dei genitrix. » Nisi forte eo loco de primo suo in Ne-
slorium sermone cogitat: etenim id dogma postea, prout nunc in invento nostro legi-
lur, multo uberius cxplicuil. Luculcnlam hanc Cyrilli oralioncm conimendare vcrbis
(I) Spcciinen scripturae huius codicis 1431. liabes u. 6. iu tabula toini quarli iiuius novae 1'atium
bibliotiiecae.
PRAEFATIO. VII

omittani, nuUis enim laudibus eget; in cuius eliam clausula vehemens ad orthodo-
xiam retinendam adhortatio fit. Illud nequeo reticere, quod est Cyrillo uoslro valde
honorificum, simulque novum huic scripto suffragium adiicit. Etenim duo perillu-
stres patres, qui Eutychem reprehenderunt , Leo papa pluribus scripUs (1), Petrus
chrysologus una epistola (2) ,
praedictae cyrilhanae orationis exordium sibi evidenter
vindicaverunt. Leo quidem sermonem suum in Ballerin. edit. postremum , quo Eu-
tycliem refutat, sic cum Cyrillo exorditur. « Sicut peritorum prudenliumque medico-
» rum est ,
passiones infirmitatis humanae remediis praevenire , et quemadmodum
» saluti contraria declinentur, ostendere etc. » r.isi quodReliqua etiam consentiunt,
Cyrillus Dei, Leo autem pastorum providentiam memorat. lam Petrus, haud quidem
in praedicta epistola, sed initio sermonis XLIV. ( ed. Seb. Pauli ) sic Cyrillum aeque
imitalur. « Peritus medicus quolies vario languore defessis plenam desiderat conferre
1) medicinam altas aperit morborum causas etc. quam plurima remediorum genera,
,

» hcrbarum vires pandit, medicamentorum loquitur qualitates. »

Quarto loco posuimus de eodem argumento dialogum Cyrilli cum Nestorio in Diaiogus.

codice vat. 790. compertum, ubi is nominatim Cyrillo auctori inscribitur: neque hic
certe colloquendi mos a Cyrillo abhorret ut eius longi cum Hermia et cum ipso
,

Nestorio dialogi noti ostendunt. Certe fit heic perlucida Nestorii arguenlis confiitalio.
Cyrilli mullas periisse epistolas manifeslis indiciis constat. Atque utinam Auber- Epistoiae *.

tus non lam socors in iliarum editione fuisset, qui ne numerare quidem eas memi-
nit, nedum aliquot scholiis aut historicis titulis illuslrare! Nos ineditas quatuor in-
venimus in codice vat. 1431, et partim etiam in oltob. 1262, quas non latina so-
lum translatione, verum etiam aliquot adnotationibus comitari voluimus.
Sequitur apud nos homilia de incarnatione Dei Verbi, quae nonnisi latine ex- Homiiia uc in-

tabal; graece vero a nobis ex utroque praedicto codice deprompta fuit, novoque la-
tinae linguae vestitu amicla. Item brevior illa quae subtexitur de Nestorio eiecto Aiia iioiniiia.

homilia, latine tantummodo in ephesinis actibus obvia, graece a nobis comperla fuit

in vaticanis codicibus 504. et 508 , hancque item lalinitate rursus donavimus. Captata
vero ab his homiliis occasione, multarum aliarum Cyrilli deperditarum titulos p. 114.
scripsimus; eumque deinde numerum cumulavimus. Atque hactenus descripta
p. 444.
CjTilli opuscula nos superioribus annis graece lantum et festinatis propter occupa- ,

liones curis edideramus in veterum Scriptorum tomo octavo. Nunc vero retractatis
diligentius graecis codicibus facta ob publicum usum latina translatione
, scholiis ,

ctiam prout opus fuit adiectis, rem adliuc pro nostra infirmitate tenuem , sacris ta-
men litteris paulo uliliorem , fecisse confidimus.
IV. Sed ecce aliud in volumine nostro conlinuatur longe
~ maioris molis Cyrilli commeniarius
>'
in Lucam.
scriptum, quod paginas 332. occupat commentarius nem[)e ad Lucae evangelium,
,

quem nos gravi sane labore impendioque temporis ex duodecim vaticanis catenarum
codicibus compilavimus: ita ut quas Cyrilli rehquias ex qualuor vix codicibus ante
hos annos delibatas graece edidimus, nunc plurimum auctas et emendatas ex tot co-
dicibus, addita eliam Iranslatione nostra scholiisque, iusti operis instar repraesente-

(1) Leo in celebri ad Flavianum eplstola cap. 5. locum quoque non adeo exigimm S. Augustioi ex
huius contra sermonem Arianorum libro n. 8. ipsis verbis sibi vindicavit; quae res non leve Leonis erga
Augustinum obsequium fuisse demoustrat. Balleriu. ed. T. l. col. 824.
(2) Miror sermonum Petri editores, qui hanc epistolam in actibus concilii chalcedonensis obviam, et
satis celebrera ac pretiosam, praeteriisse quasi per ineuriam vel potius oblivionera aut inscitiara videntur.
Vllt EDITOniS

mus. Sunl aulcm codiccs lii, quos in libri marginibus liUeris A. B. C. D. E. F. G.


H. I. K. L. M. perpetuo denolamus. I. Codex A. vat. membraneus, maximus, in fol.
saeculi fere lerlii decimi Nicclae calenam in Lucam conlinens cum Cyrillo plurimo (1).
,

IL Codex B. palat. vat. bombycinus in fol. ciusdem fcre ac B. actatis, diversam ta-
mcn catenam conlincns. Iluius codicis sub inilio corrupli, apographum insuper rc-

ccnle manu confcclum inspeximus. III. Codex C. vat. chartaceus, in fol. ubi item
spissa in Lucam Fatrum catena. IV. Codcx D. vat. membrancus in fol. sacculi fermc
duodecimi , itcm catcna. V, Codex E. vat. chartaceus in fol. contincns Macarii Chry-
socephali non tam scrmones quam patrum, citatis accurate nominibus, catenam in
Lucam. Id Macarii opus dicilur ctiam alphabelum, quia tolidem sunt sermones quot
alphabeti lillcrac: ccteroqui in val. codice non nisi sexdecim extant, id est usque ad
liltcram tt. V^I. Codcx F. vat. alius chartaccus in 4. qui non nisi mediocrcm par-
,

tcm praedicti Chrysocephali continct. VII. Codex G. reginae svecae vaticanus, sae-
culi circiter duodccimi cum catena. VIII. Codex H. vat. praenobilis, saeculi ferme
undecimi, qui tamen in grandi mole, iionnisi partem nicelianae catenae complectitur.
IX. Codex I. ollobonianus vat. membraneus priscus, cum insigni ad prophetas omnes
'
catena, habens ctiam paucos Cyrilli locos , qui diserte dicuntur ex eius in Lucam
commcnlario delracli. X. XI. XII, nobis K. L. M. , exiguas admodum Cyrilli in Lu-
cam reliquias nobis suppeditarunt. Duas quoque latinas ad Lucae evangelium catenas
inspeximus, unam divi Thomae aquinatis, Ballhassaris Corderii alteram: quae sicubi
phis aliquid cyrillianum habuerunt hoc latine nos dedimus in adnotalionibus ut
, ,

Cyrilli textus, hac saltem lingua ulcumque cxpleretur. Sed haec, inquam, levia op-
,

pido increroenta sunt. Corderium auteni fragraentorum suorum imperitum haud raro
interprelem mullis locis paene inviti redarguimus.
idem comnien-
lanns syriace
Graecorum patrum
'
ad Lucam catcnam nuper,
•^ id est anno 1841, Oxonii curis
invtiitus.
yjpj (.] Cranicri ex gallicano codice edilam, sero accepi, poslquam ego opus Cyrilli
meum profligaveram : alioquin eius aliquot locis tempestive usus essem, si nihil aliud

certe ad collalioncm. lam vero hac inspecta in Cyrilli quas rcfert partibus, statim
,

agnovi nonnisi lenuem libri mei parlem illic contineri quum illa ex unico ncc co- ,

pioso codice, meus autem liber ex duodecim ms. catenis, quarum aliquot copiosissi-
mae, prodeat. Elenim ubi qualerniones nostri pleni decurrunt ibi interdum vel nihil ,

codcx gallicanus habuil, puta in capp. I. XVI. XXIV: vel singula vix fragmcnta, puta
in capp. III. ct XV. Huc acccdil quod in libro edito Cyrillus ceteris patribus inter-
seritur, nullaque intcrprctationc latina scholiisve illustratur. Quae dum hislorialiler
narro, haud herclc quicquam praestanli oxoniensi libro dclrahcre volo cui omnis ,

a me debetur honor ac porro defcrtur, propter rei sacrae utilitatem, typorum splen-
dorem, editoris strenuam sedulitatcm atque pcritiam. Sed ecce aliud me vehementer
commovit, gaudioque adfecit, quod ab cphcineridibus publicis nunciatum fuit, Cyrilli
integros ad Lucam commentarios, in syrialicam linguam conversos, nuper cx Aegv-
pto in Angliam csse perlatos: quod sane cxcmplar si nulla lacsum lacuna sit , peri-
teque ab intcrprete syro claboralum, Cyrilli dcmum totum ordinatumque ac purum
opus , in alieno saltem idiomatc repraesentabil. Nam calenarum incommoda quae
sint , nemo eruditus ignorat (
quamquam et illa peculiaris harum et verissima laus
• est, quod meliorem cuiusque operis sucum delibare solent. ) Eclogarii scilicet partes

(1] Iluius codicis, nenipe vat. 1411, specimen scriptuiae oiliibuimus tom. IV. in tabula n. 1.
PRAEFATIO.

operum pro libilo suo exccrpunt, et ubi lubet collocant, et quandoque eliam inler-
polationibus violant. Cum aulem volumen noslrum baud ex uno sed ex duodecim
mss. codicibus sit conglulinatum, ^ix fieri potesl ut parles omnes sedem propriam,
post eclo2;ariorum bcentiam et discrepantiam codicum, retineant; quam rem nonnisi
inlegrum operis corpus praestabit. Si igitur graeca noslra ante syriatici libri editio-

neni in AngHam multum credo inlerpretando Cjrillo proderunt: sicuti vi-


venerint,
cissim nobis magnopere fuisset commodus angHcanus liber ordinandis graecis ac per-
poliendis, si (quod fieri non poterat) ad nos maluro tempore pervenissel. Rei huius
persiraile exemplum est Eusebii theophania, in syriaco pariter codice his annis in-
venta, cuius graeca fragmenta a me antea vulgata, cl. Leus interpres et editor non
habuit; nos aulem Hbro eius accepto, graeca nostra excussis denuo vat. codicibus
multum auximus et recensuimus: qua super re in quarto bibHothecae huius volu-
mine satis diximus. lam nemo nobis obiiciat, quod Cyrillum ex calenis, non autem
ex codice proprio integroque, vulgemus: nam praeter quam quod nulla alia suppe-
tebat rei conficiendae ratio, nihil nos inusilatum egimus. Ecce enim Origenem in ge-

nesim, in proverbia, et in psalmos, nonnisi ex catenis Ruaeus utcumque resliluil:

eiusdemque item hexapla magnam partem catenae suppeditarunt. Theodoretum ct


Athanasiura in psalmos catenae solae Sirmondo et Monlfauconio obtulerunt. Chry-
sostomi satis copiosas et egregias in Hieremiara explanaliones nusquam nisi apud
Ghislerii catenara habemus. Eusebium in Lucam Polychronium
, in Danielem , Didy-
mum in secundam ad Corinthios nos ipsi catenarum ope adiuti in lucem extulimus.
Postremo qualis quantusque percipi ex hac Cyrilli editione fructus possit, leclor per
se quisque senliet, et noster etiam rerum index partira demonstrabit, praesertim in
re dograatica , circa Christi divinitalera , originale peccatura , divinam gratiam , sacra-
menta baptismi ,
poenitentiae , atque eucharistiae , de quo postremo praesertim dog-
raate divinus est Cyrilli locus p. 417, quem nulla umquara haeresis neque praesens
neque futura labefactabit. Sed de Cyrilli in Lucam comraentario satis (1). Superest
ut de reliqua voluminis conlinentia dicamus.
V. Est inter syriacos bibliothecae vaticanae codices pervetus quidara , lunnero 140.
^(""'gf ^Jo""^''"'
notatus, saeculo octavo ut Assemano videtur scriptus, qui lohannis caesariensis inler
quintum sextumque saeculura clari apologiara continet concilii chalcedonensis ad-
versus contemporalem suum Severum patriarcham antiochenum Acephalorum , cory-
phaeura, et doclorem totius orientis pestilentissimum. lohannes ilaque ut adversa-
rium, Cyrillo seraper prout notum est abuti solitum, iisdera armis configat, multos,
id est XLVI., Cyrilli locos ex operibus nunc deperditis , contra Synusiastas, et contra
Diodorum tarsensem ac Theodorum mopsueslenum , nec non ex commentariis in
Matth. Luc. et Paul. recitat; quos ego lubenlissime in hoc volumine latine sallem

(1) Testimonia vetera pro Cyrilli Ln Lucam commentario olim nos citavimus, latinas catenas divi

Aquinatis atque Corderii; item graecas vaticanas in proplietas uLi pauca fragmenta citata reperimus: deinde
scholiastas aliquot vatic. Item catenas vat. in Luc, quarun) nuuc numerum auxinms usque ad XII. Deni-
que adest codex syriaeus, de quo supra dixinius. .Nunc ecce liaec scribens, in aliud testimonium incido
lohannis cyparissiotae decad. VI. Bib. PP. Lugd. T. XXI. p. 420, qui Turriano interprete ait. Sanctus Cy-
rillus alexandrinus in explanationibus ad Lucarn ait: factam esse dicimus transfigurationeni CDominiJ
non sic quidem ut corpus humanum figuram amiserit, sed splendore quodam indutum /uerit etc. usqm
ad sustinere potuerunt. Qui locus graece nunc apparuit in editione nostra Luc. IX. 29. p. 239, cum ea
tantum levi varietate, quam sive Cyparissiota sive eclogarii nostri, sollemni more fecerunt. Adde loban-
,

nem caesarienseni in hoc voluniine p. 131. adn.


cxposui : praeserJim quia librorum conlra Synusiaslas et contra Diodorum ac Theo-
dorum sex iam ogo originalia compereram gracca fragmenta, quorum postea verila-
leni lohanncs caesarionsis confirmavit.
Notissima et unixersalis ss. Patrum regula est, canlicum Salomonis nonnisi spi-
ritali sensu de Christo ciusque ecclesia esse intelligcndum: (juamobrem gravi repre-
hensione digni sunt, quicumque ab liac decentissima Palrum omnium norma disce-
derc audcnt. Kcce autem et Cyrilhis noster in eo exphuiando cantico a trito sollem-
nique ecclesiae more non dechnat: cuius ego deperditi commentarii quum ante hos
annos fragmenta graece lantum edidcrim in Procopii catcna ( AA. chiss. T. IX. ) nunc
colhito rursus vat. codice, et addila latinitate, in hac Cyrilli anecdolorum congerie
commodc exliibco. Neque in his desunt singulares aliquot sacri textus lectiones, prae-

ter eximiam aucloris pietatem , et de sancti chrismalis sacramento leslimonium p. 465.


Ilis ego commcnlarii parlibus cyrilliana quinque alia diversi argumenti fragmenla
subtexenda curavi,
Sancti Cyrilh homiliam de evangelica vineae parabola quam olim latine lanlum ,

Achilles Statius lusitanus ad Gregorium XIII. PP. impressam miserat, graece ego in
Spicilegio rom. T. V. edideram ex ipso Stalii codice in bibholheca vallicelliana Ro-
mae superstilc. Fuit enim Stalius illius bibliolhecae condilor, eiusque illic imago cum
elogio ad perpetuam rei mcmoriam prostat. Nunc igitur nc Cyrilli homilia transla-
tionc lalina careat, ( etenim priscus ct tenuis Statii libcllus vix alicubi occurrit, et
ipsi mihi ad nianus non quoque Cyrilli scriptum utraque lingua me inter-
est ) Iioc ,

prete, exlare constitui. Et quoniam in Cyrilli homiliis versari coeperam, tres quoque
ciusdem conciunculas de aegypliis martyribus Cyro ac lohanne, quas mihi S. So-
j)hronius in sua pracdictorum quam edidi, marlyrum historia obtulit, hoc idoneo
,

loco non sine animadversionibus aliquot ponendas curavi.


Ne minora quidem Cyrilli fragmenta, quotquot inler edita a me scripla, vel in
codicibus exlilerunt, neglexi. Ilaque primo undeviginti parliculas sumpsi partim ex
codice vaticano 1431, partim ex columnensi , et ex nieis Leontio alque Anastasio.
Deinde alias XXV. particulas ex deperditis adversus lulianum libris , a lohanne eclo-
gario cilalas, ut in monilo p. 488. dictum est. Postremum, scd insigne magni Cy-
rilli apud nos segmentum est adversus eunuchos de quo in monito p. 494. verba ,

fecimus nec non de iunioris quocjue specimine p. 497. Atque haec omnia Litinae
;

Iranslalionis commoditate frui voluimus. Alleram voluminis noslri parlem consliluunt


graece, latine, alque etiam aliquando syriace, diversa classicorum patrum opuscula,
quorum lilulos paulo post recitabimus. De quibus omnibus quum singula monila
alque notitiam propriis in locis scripserim, nunc lectores diutius non morabor.

PARERGON DE ALIQUOT AREOPAGITAE CODICIBUS.

schonaad^Areo- ^'- '<"" "1 pareigon alicjuod praefalioni huic, simulque volumini ornamentum
addam, <lo Iribus dicam breviUT praeslanlibus Dionysii areopagitae vaticanis codici-
bus; quorum primus insignis et crassac molis, sacculi fermc XII, cuncla illius con-
tinet opera cum amplissimis scholiis, quibus prima in pagina praeponitur inscriplio
Iiaec: ^iovuaiou 'AXi^av^piiai; (Tp(,o'X<a TyizSi Ty,c, j3i(3Xou Dionysii Alexandriae
,

sc/io/ia iibri huius , vidclicct de divinis nominibus. De alcxandrino hoc Dionysio,


Areopagilae Dionysii scholiasta , salis dispulalum vidco in utroque cordcrianae edi-
,,
:

PRAEFATIO. XI

tionis tonio; quac quomodolibet se habeat opinio : ct quamvis loh. Cyparissiota de-
cad. I. 1. et II. 2. disciie Dionysium schohastam a Maximo distinguat ; ego tamen
schoHa haec vaticana alexandrino Dionysio inscripta, eadem prorsus esse comperie-
bpm, tam in hoc quam in ahis Areopagitae hbris, ac illa quae sub sancti Maximi
nomine in Corderii editione extant. Nihilo tamen minus codex noster propter ampli-
tudinem suam ac vetustatem dignus adhuc est quem eruditi homines consulant, si
quando de Areopagita cogitabunt.
Alter Areonasitae multo nobiHor ac rarissimos codex, descriptus a me breviter A.reopagitae o»-
r -^ • dei notis tachv-
fuit in Script. vel. T. VI. praef. p. 3" qui videiicet tachygraphicis notis exaratos S'''"' *"''
,

continet libros, vel horum potius partes, de divinis nominibus et de eccl. hierar-
chia. Prioris libri quum amplum specimen in aerea tabula incidendum curaverim,
^ olumini huic praeposui , quo philologi ad graecae tachygraphiae sludium excitenlur
etenim ne in illa quidem celebri Montfauconii palaeographia par ahquid huic nostro
specimini invenient. Quia vero in codicis foho 216. b. excerpla quoque ^idi tachy-
graphicis aeque notis scripta hbri Enochi horum item particula dedi operam ut in
,

eadem tabula extaret. De Enochi hbro, quem muUi veteres ecclesiae patres cum ho-
nore laudarunt , docte scripsit Fabricius in V. T. codice pseudepigrapho. Attamen
hbri Enochi aethiopicum textum, de quo diu Ludolfus apud cit. Fabricium, nos ipsi

superioribus annis inluhmus in bibhothecam valicanam ; codicem nempe pulcherri-


mum ex publica auctione redemptum, qui Cardinahs Antonelhi fuerat; quod iam dixi
in calce catalogi codicum aethiopicorum bibl. vat. Script. vet. T. V. part. 2. p. 100,
ubi etiam nuperam libri eius aethiopici editionem apud Anglos curatam commemo-
ravi. Nunc graeci textus, et quidem tachygraphici , exiguam saltem particulam eru-
ditionis causa vulgamus.
Tertium iam memorabo vaticanum codicem, Areopagitae scriplis illustrandis ido- schoiia inedita
»•• c I, ., 3(1 epistclaiii
neum. INimirum

1
m
• 1 ,
perampio S. iMaximi operum ms. volumine legebam ipsius Ma-
• • • 1 • •

Areopagitae.

ximi in quartam Dionysii ad Caium epistolam copiosa scholia , quae in editionibus


nondum apparuerunt, quia praedicto loco Corderius Pachymerae paraphrasim S. Ma-
ximi scholiis substiluit. Horum, inquam, schohorum quum se occasio ahqua obtu-
lerit, rationem habebo. Interim, ut sit breve specimen, ad iila Dionysii verba ix.

r-/iz av^^unm otjijiaq 6 VTn^ouaioz ouiiw^ivoz'- ex hominum siibstantia ille , qui


supersubstantialis est , sumpsit substantiam ; sic Maximus ov ya^ 'J^tXov povov :

i^^avxaatv riiiv Iv lauTw ty.v Iv uSn aapv.oz Sia[x,6p:pct)aiv , y.aTo. Toug Mavi-
•Xaiwv "kyi^ouq' h oapv.a (juvouatwp.ivyiv oupdvoSiv iauTw auy/.aT-iifayi , y.aTd tou<;
ATToXivapiou (j.u^ouz. dX^ auTOQ x,aT oursiav oXnv dXri^nc, dv^punoz yiyovi
ca^xog voipdi; i-\v)(0)[j.ivyiz ivctiQiiay,!; auTW JcaS' UTTO^laaiv:
TTpoGXyT^lii oyjXovoTi ,

non enim simplicem tantum ac phantasticam ostendit nobis sub carnis specie figu-
ram, prout Manichaei nugantur vel iam concretam carnem de caelo secum ad-
:

vexit quae est Apollinaris fabula; sed ipse omnino substantialiter verus homo fa-
,

ctus est , adsmnendo scilicet mente praeditam atque animatam carnem, quam hy-
postatice sibi adunavit. Et muUis interiectis rursus Maximus t/s tyvoi ttu; <7ap-
, :

xo-JTai Bio; , y.ai nivii Qid;; ttwi; fjiivuv ^iog dXyjBy,; dvQpu)7T0i; e(Jt!v dXyiBy.q
,

dfx^pcu diiy.vi/q iauTov dXyjQu; und^^ii <puaiy.yi; /.. t. X. Quis novit quomodo Deus
,

incarnetur . et Deus maneat? quomodo Deus verus manens homo verus sit dupli- , ,

cem semet osiendens, cum naturali ve.re substantia? etc.


)

VOLUMINK CONTINENTUR IIAEC.

IN PARTE PRIORE

S. CYRILLI ALEXANDKINI OPLSCLLA.

I. De sacrosancla ct vivifica Trinitate capitula XXVIIL p. 1-31.


II. De Incarnatione Domini noslri lesu Christi capitula XXXV. p. 32-7i.
III. Quod l)('ala Maria sit dcipara, sermo vel polius tractatus p. 75-100.
iV. Dialoijus (logmaticus Cyrilli cum Ncstorio p. 101-lOi.
V. Epis((j!ae quatuor Rufo, Amphilorhio, cl Maximo p. 105-108.
VI. llomilia dc Incarnalione Dei Verbi j). 109-112.
VII. Ilomilia brcvis post Neslorium eicctum p. 113-114. Subtcxilur catalogus ho-
miharum Cyrilli deperditarum.
VIII. Commentarius in Lucae evangehum p. 111-4-44.
IX. Adversus haereticos Synusiaslas fragme^nla XV. p. 445-451.
X. Adversus Diodorum et Theodorum fragmenta XXIV. p. 451-455.
XI. In Malthaeum, Lucam ct Paulum fragmenta VIL p. 455-456.
,

XII. In Canlicum Salomonis partcs commcntarii p. 457-467.


XIII. In provcrbia, Danielem, et contra pneumatomachos fragmenta p. 467-468.
XIV. Ilomilia de parabola evangelica vineae p. 469-471.
XV. De SS. martyribus Cyro et lohanne conciunculae tres p. 472-475.
XVI. Exccrpta varia LIV. p. 476-492. Subiunguntur fragmenla tria Athanasii , Basi-
lii, loh. Chrysostomi p. 493.
XVII. Adversus Eunuchos inveclio p. 494-497. Subtexuntur Cyiilli iunioris fragmenta
duo p. 497-498.

IN PARTE POSTERIORE

PATRUMALIOEUMSCRIPTA. ,

XV'III. Eusebii alexandrinisermo de elcemosyna p. 501-522.


XIX. Eiusdcm sermo de astronomis p. 522-528. Additur nolitia duorum Eusehiii
emcscni sermonum.
XX. Alcxandri patriarchae alexandrini sermo ex syriaco codice (saeculi octavi
p. 531-540.
XXI. Timothei patriarchae alexandrini sermo et fragmcnta p. 541-544.
XXII. Martyrii patriarchae aiitiocheni pars sermonis de divo Chrysostomo contem-
porali suo, et fragmentum dc animae exitu p. 515-552.
XXIII. Grcgorii patriarchae antiociicni sermo prior de Chrisli baptismo p. 553-550.
X\IV. Eiusdem serrno allcr de argum(mto eodem p. 557-505.
XXV. Athanasii magni excerpla commentarii in p. 567-584. Lucam
XXVI. Germani I. patriarchac constanlinopolitani epislola encyclica ad Armepjos de
dc fide orlhodoxa p. 585-594.
X.WII.PanopIia dogmalica, cum inserlis variis, et praeserlim Gelasii L PP- epistola
cncyclica p. 595-662.
,

TOY EN AnOIS nATPOS HMP-N

KYPIAAOY
APXIEnilROnOY AAEEANAPEIAS
nEPI THZ AriA2 KAI ZQOnOIOT TPIAA02 (1).

SANCTI PATRIS NOSTRI


CYRILLI

BE SASfCTA ET VIVIFICA TRINITATE.

Prohoemicm. nPOOIMION.

v^porteret saneomnes,qui nomine serva- JC-J^ fiiv Trdvrctg csir tJj 7r^oay}yop'iix. t
toris nostri lesu Christi praefulgent, oves- (TMTti^©^ r\/iF^ 'IwcroO Xpt^-oS Aa.^7rpvvo-
que suam pro
esse gloriantur pastoris, qui [^ivni- Kj Tr^ojSctTa, ihai ffSf^vuvoj^ivag rt
nobis animam vocem au-
posuit, pastoris ^v^riy Ti^^c-ix.oTOg 7roi[Uvog VTiip «,t^, ^
dire, et ab eo demonstratam herbam de- t ^o(ji*svo? d>ioveiV (faviig, k^ t Ctt' c/Ki'i-

pascere, et evangelicae fidei terminis man- vn J\,ny.vuiA.ivy\v viftiSr^ isroav, Jt^ Toig t>

datisque insistere , simplicemque apostolo- iva.yyi\ix,iig 7t'i(^iu)g opois k^ vO|U.oj5 Ijitju.:-

rum adamare doctrinam. Sed quia multi Vf«v, ?£^ t aTrMv t aTro^oXav Ti^fav JiJa-
superbia perciti , vanaeque gloriae cupidi cxaAiav c5^'' q ttoAAo/ ^rXnfiVTii rvtpw (2 ;,

et suarum virium ignari, erroneae mentis >ca,} ^o^ng Kiviig ipaa^iVTei^ xa) lauTOvg
suae conceptus inspiratae doctrinae ante- rt^/VonaavTS?, tci t^ 7ri7rKavv\i^ivv\g civtuv
ponunt ; et a recta, quae ad supernam ci- Cfvo^tag KvrijxaTct., 7^ ^iOTrvevTi^ BiSa(Tx,a-

vitalem ducit, via aversi multifidasmor- A/a? 7r^ovT'i[A.iiaav , Kj t^ ev^eiag ilg t avw
tiferasque semitas terunt cuncti quidem , -sT-oAiv dyovar\g o^ov in^^Tpa-MiVTeg, eh
pariter aberrantes, quamquaninoneandem zs-oAva-^eSug ttj davaTti^^Dpovg ixuipriaav
viam aeque sectantes, sed aliis aliis-
erroris d^^aTrsg , TrdvTeg jw-sv OjM.o(&)s Trhavco/uSfjot,

que modis cogitationum suarum sequen- ov t at;TMv q t^ 7r\dYt\g 6jji.oia)g [ceTiovTsg

tes fallaciam ; existimo decere, ut ii qui 65ov , dWa. i-^^po^ccg tyi t xoyia/A^ dx,o-

(1) Hoc opusoulum prorsus differt a tliesauro eiusdem Cyrilli edito, in quo pariter agitur de sancta
Trinitate, sed alia ratione et scopo, ut mox dicetur.
Conteuiporaneus Cyrillo Auaustinus
;2) cum illo conspirat, docens omniuni haeresum matrem esse
superbiami nempe de vera relig. cap. XXV: si superbia non esset, non essent /laeretici neqve schisma-
tici. Et serm. XL^ (. n. 18: diversis locis sunt diversae haereses; sed ima mater superbia omnes ge-
miit; sicut una muter nostra Catholica omnes chrisfianos fdetes toto orbe difjmos.

t
,

S. CYRILLI ALEXANBRINI

Kii^dovvTK; d^zs-aTri^ «^oD|U.ai w^iTreiy to7« rcgiae trilaequc ab orlliodoxis viae insi-

T (ietat^ifcyiY rCj TiZifjLi*fiyLu Ctio t tv(Ji(Bm stunt, errantimii miserejntur, et fraudem

oSivovaiv., i\iily n csir sr\ctyu>iA,ivovi, jtj iis detegant , ct sanam pietatem doceant
T dziraTLu j^vpvowv, hJ t iCaiji9ta,v owo- et scquacibus ducalum praestent , iisdem-
BHKvZvai, iCj TTO^n-yilv cjir iTiof^ivovg, £^ que quominus neulram in partem exorbi-
T^ iKa.Tipct)Ce 'ui^v,'^0'sryig dTrii^yeiV , ew? tent ca\ eant , donec ad regalem dcnique ci-

av T ^a(TiA/5a ^roAiv x,a,Ta,Ka^a>(H. vitalem pcrvcniant.

KE^AAAION A. Capitulim I.

''Oti iz-ipl ziroAAou -zirotiiTM o •&£os Quod Deiis inultum aestimet hominum
T dv&^u>Tra)y accT»^ia.y, siilutem.

TovTOv y) 'X.v^^ty Vj T oXcov acoTYfp Huius quippe rei causa omnium quo-
ih T olKDV[^'iy!w dTTi^THM T dTTOi^oKmV T que Servator in universum mundum misit
lipov "xoiov ,,
"tvtt T dK-ldi T^ dioyyuxjict.i apostolorum sacrum chorum , ut divinae
Cti>~ cv Tcp (7kot<I t^ dyvoicti avvTi^dpctfA- notitiae radiis, eos qui in ignorantiae te-

pjvou? ^coTiacixjiy , "tya, tcc S/3-<JKiScL(j[tiYct nebris enutrili fuerant , illuminarent ; ut


'zspo^obTci, x^ ro7s Auxois Tr^OKiipnvai, avv- dispersas oves lupisque expositas congre-
ayi-ycoai n •£] Troif^ayoocjiy if/.fji,iKa)q , ivct r garent diligenterque pascerent ; ut silve-
aj^isAaiOV £is xaAAisAaiov tvi t TrvfiyjM-aros strem in milem oleam spiritali arte inmiu-
jU.6T:i/SaAAWCri TiX^T) > iVCt (Mr K^VTrTOfliVH^ tarent; ut impietatis barathro mersos, nia-
TW fiu-QZ) T«S d(Ji^iia.i, tZ> tms Ji5a(7;ta- gisterii expiscarentur sermone. Quoniam
Aias aMivacaai Koyui- i7riiSt\ toivliv k} to) igitur omnium hominum creatori iu-
et

TTOiiDTYf r dv^pcoTTCoy TravTiiov JiJifOv t dv- cundissima est hominum salus, et ipsius
dptoircov « acoTnpict^ r^ tJj (pvc;^ q 5o>cf7 to naturae lex est ut curam proxuiio egenti
T6i) TTiAag i^UafA^VVHV BiOftiVa Kt)BifJ.OYia,i , impendamus, datum nobis a Domino scien-
TO So^iV MjM.7v JtTO T ^tf^ia "T^ ^VW(J6l»e TO.- tiae talentum apud nummularios nos quo-

AavTov sV7 G^ ZcLTTK^iTai k^ Hj!A£7s ;caTa- que colloccmus, ne cum inerte illo dam-
^aXMc /A{j .)
'ivct fjt,Yi TU) dpyu) avyKaraSt- nemur famulo: ideoque divinorum dog-
Kaad ci)/J<fi olKiTYl- 7^ T Gsioiv ^of/tAaTWV T matum doclrinam exponamus , scientibus
JiJaffAiaAiav Trpo^naojuSfj., to7s t? eiSoaiy quidem ad commemorationem , ignaris au-
£is dvdyA'y\aiV, r^ to7s rtfvoSCTiv fis ji*a6«(Tiv. tem ad eruditionem.

/B , Tis '^apa,K,TYip T c^KKYiaia<^iKOv II. Quae sit ecclesiasticae doctrinae


koyov. forma.

^y\pvTTiTCO Q T £t/a^r?A!X«v Xoyog Praedicare dcbct sermo noster evange-


TriaTiv d.-ztyAoi.KCoq outu) >(^ 5i3at7>caAi>cSs, licam fidem simplici prorsus ac didascali-
ftji <5^A£>CTi>cS)s jM.Hi/1' «VTiAo^j/i^cSs. aAA co modo, non dialectico vel pugnace, sed
OA;>cA«(7ias '
1
; •&£oS TTpoacpo^iMS , Ka,Tayv- ecclesiae Dei conveniente , ad compunctio-
xTiKCog fAy\ o^J^nKTiKcog , SieflaKTiKCoi; fj,y\
nem non ad ostenlationem ad instructio- ,

StKaviKCOi., TiX^iOKoyiac; d-7rY\KKayff.'iv(Q~>, nem non ad contentionem: artificio careat,


^ioKoyict Ki-^onftiv©^' fty\ TroKvTr^ayft.o- theologia abundct , inaccessanon scrute-
vm ra dvi^piKTa, jm.m i^ivvcov tu d^si^i^i- tur , inintclligibilia non exquiral , nequc
V(3«Ta, fty\ va> -/j Kcfct» to. dxo)p>\Ta ^:^- menteaut sermoncincomprehensibiliacom-
j^atpwi , ^n T£;^vi>ca7s t d^i^OTi-^i^yLv vtto- prehendere velit, neque artificialibus su-

(1) Codex ixx\yi<Tsui: sed oninino scribendum videbatur ixxXviTia,'. Sic enim divus PaulusI.Cor. XI. 16;
si quis videtui- conlentiosus esse, iios talem consuetudinem non habemus, neque ecclesia Dei.
,

DE TRIMTATE CAP. i-iv.

premum artificem supponere melhodis ne- ;

que omissa fide, pompam quaerat. Pisca- T rtTTC^fi^iv aTsctiTcav Tolg ci\i-Zaiv l^zsro-

tores imitelur , coriarii vestigia premat /itfcos, T iKinOTOf^ov (\ j <;;^^VMAaT&)j' , vttq


publicani ducatum sequatur. prophetica il- T TiKoovis TroSntyovji^i^ , to> Trpo^nTiKO)
luminetur lucerna , evangelico illustretur KciTcfjya^oju&fjoi At;%V6i), tw iCctyytXiKO)
sole, nihil de suis excogitalionibus admi- $ ft) T 1(^0 /-4^1 0? >iA)&), ji*«5iy T olx.iiet)v Xoyi-
sceat, nullam nisi sanctissimi Spiritus ad- a/jS^ avct[/.iyvvi, TraVTct q tov 7rcf,vcty'toi>

Haec enim ma-


struat doctrinam. est divini 7rviV[yi,xT(^ v(^ct'iva)v 5jJa^jM.aTa- 06705
^
gisterii definitio. j^ Qi'icti BidctaH,aA'tcti Q op(^.

III. Quod haec instructio orthodoxis y . ''OTi ci>i TTPOg ivaiQiili « 5(5ao-;taAia

tradatur. '^inaiTcti.

Et haereticas quidem blasphemias aHis Ta? [tiv ovv aipiTix.ai /SAa(T(pHjU.<tt? iv


in scriptis coarguimus, singulasque seor- iTi^Oig inSn (Jvf^^a[^[,i,a(7iv SirAiy^a/^ '
2) •,

sum persequentes detracto fraudis velami- , Xci)p]q iKa^Lxj J^,Aa/3:vT?5, y^ t 7^ aTra-


ne, nudam ostendimus impietatem. Nunc THi fv[^yQ)aavTig 7rpoKa?\vft[taTOi , jCj fv[A,-

autem Deo favente fidei alumnis data ec-


, , vfiv dii^avTig r daiSnav vvv q , ^iov St-
clesiae divinitus dogmata exponemus ne- : SovtQ^, Tolg ^o:^'i[A,oi(i •r' 7r(s-£"'? tci Tjfs

que sermonis prolixitate satietatem studio- o«xA«^;a5 ^iocjSoTa 7rpo^ncto/u^j Soyftct'


sis inferentes, neque nimia brevitate cu- Tcf [A,i\Ti TU) [tnK<i T Koyn iCO^OV Tolg Ct-
ram debitam corrumpentes sed utrius- , Tvf-^avncjtv iTrii^rayovTii, [ty\Ti t») /Saap^y-
que termini medium tenentes: ita ut ne- Xoy'ict T aKpijBnav '^s^a^ii-ditpovTig , «AA'
que excessu molesti auditoribus simus , d[j,$0T'iPCi)v T capcav T [J.iCjlw atPOVJiS^Ol'
et tamen perspicuam divinae scientiae in- 'iva (Ji,y\Ti TUi 7rAn^<j C^ <i)tovovTag aTro-
stitutionem tradamus. Incipiam vero a su- Kvcttaoat^ , v^ aa^Yi t StSaav.a>^tav 7^ Ofo-

pemis , ad ipsum bonorum fontem cur- yvojatag Trpoaoiacojui^- ct^^0jw.a( QavwSfv,


rens. Trpog avrriv Spa^tcov t dya-Bav t tth-j^hv.

IV. Quaenam sint opiniones tenendae 5'. 'O7ro'tag Sil Sf9^XY\^c-ig \xnv Tri^t

de Deo patre. T %iov yCj Trar^oi.

Nos Trinitatis amatores, adoralores, et 'Hftf;; oj (3) Tiig Tpiac/],©- ipaaTai


praedicatores , magna voce sublimiqueani- x.a* TrpoaKvviiTa^ Ka) m^vKig [tiyaKc(^co-

mi conceptu, credim.us in unum Deum pa- vo't Ti Kai [JiiyaAocppovig, 'snaTivofS^j itg
trem absque ingenitum qui sem-
initio, ,
iva Qiov TrctTiPa 'avap~^ov y.(tt d^yivvriTov,

per paler non autem postea quah-


extitit , dil ovra TrariPa, Ot;^ i;?-£^OV toCto xt«-
tatem hanc adsecutus est non enim fuit :
aa^titov , ov yap >5v CTi ovk rv , aAA
tempus quo ipse non fuerit sed et antea , ctVLoQiv )iv -ziraTHP' ovSl y'iyovi 'sypcoTCV
pater erat. Neque ipse fuit ante filius ,
vioi , iha siraTiip KaTci TJiy 'pp acofia-

deinde pater ut corporum sequela postu-


, Tcov d>coAov-5iav , dW dcp' oifsrip nrTtv,
lat sed ex quo existit semper autem ex-
; , di} Jli ian , 'us-aTyip Kai '-aTt koI xa-
titit, pater et esl et vocatur. A?7Tat.

(1)Pauluni iutellige qui pelles tabernaculorura eousuebat.


thesauri , ut iam diximus , serraonibus editis quibus haereticos refutavit. Nunc autem
(2} Sciiicet in ,

fidei simplicem spondet ortliodoxis expositionem Cyrillus.


(3) Codex evidenter J, quod prorsus videbatur immutandum in 01'.
,

S. OYRILLl ALEXANDRIM

V. Quid de Jilio srntiendum sil.

Ui(JTii/o/j!^ iig 'ivct viov nujcttdiov rui Crcdimiis iii umini filium, coaeternum
'^vmaa.VTit ovk dp'^y\v tov iha.i kct^ov- gigncnti , (jui inilium cxislendi non ha-
ra,, aAA' dii ovra,, >ia.l avv us-arpi ov- buit , scd scmpcr , et quidcin cum patre
ra,' d^' oii yap s!ra.ryfp, dcl Ss •ssraTHp, fuil. Elcnim cx quo paler, scmpcr autem
(il^ 6}iiivov vloi' d^copiaTUi yt 5^(/ rav- fuit patcr , cx ipso cst filius. Namiiue haec
To. OTpos aAAnAa, ra. ri ovojw^ara, xa/ invicem inseparabiiia sunt, tum nomina,
rk 'zs-payi^a.Ta.' il ovx, dn J\,i 6 vlo^ ,
tum etiam Si autem non semper ex-
res.

dXh' m OTt OVX. flV, OvSi di} '^a.TYfp' titit aHquando non fuit, ne pa-
fdius, sed

d(p' ou ^ap iyivvtKJi, rovro 'ixi to ovo- tcr quidem sempcr extilit nam ex quo :

fji,a,- il e^i dii 6 Qiog Kj 7ra.Trtp ( jSAct- gcnuit, hoc habet nomen. lam si semper
a^m^ov ycip ru) ovri, vwo ^ovovg OTOiw- Deus paler exlitit (nam blasphcinum re-
aai TOV T^' ^ovcov TroiYirm , xa« ^ovi- vera fuerit, sub tempora rcdigerc tempo-
KOv Sf3-aTii\fA,cLr@~t d7ro^yiva.i SiVTiPctv iLi rum creatorem, et temporab intervallo iu-

a;><^ov'oy Kai v-zsi^ ^j^okov yivvnaiV^j dn 6 niorem adfirmare intcmporalem ac supra


vioi , 6k tov TTctrpoi f^h apoHTWs •^(jvy\- omne tcmpus generationem) scmper fiHus
•&?(?, ji*«Ta Toi; TraSos 'j dii av , jtj avy fuit, ex patre quidem inefiabiHter genitus,
rcc Tra^^i yvcopi^^o/u^jQ^. cum patre aulem semper existens, et cum
patre cognitus.

5"'. ''Ori T viov Tcp wa.Zi auxicti^iov VI. Quod filium patri esse coaeternum
SiSaax.iicnv ai p^atpa/. docent scripturae.

Ev dp)(yi * , (pMffn', viv o Aoyog, Kai In principio, inquit, erat Verbum et ,

Xoy@^ Yiv Trpoc, rov •&sor, xaj •&f05 «v Verbum erat apud Deum et Deus crat Ver- ,

Ao^@o" ovriQ^ i)v cv «pjj^ji 'sspoi rov bum. Hoc erat in principio apud Deum.
&iov c-ls cv dp^Xvi ci)V y uTOri ovx, iiv; Quod ergo in principio eral quandonani ,

OVTi yap ii-sTiv , OTi cv dp')^^! iyiviro ,


haud fuii? Neque enim dixit, in principio

a\k' cv ap^j) fiv otov ccv <piAov^>Kyiaci)/i/S^ factum esse, sed in principio fuisse. Quan-
Tolg Ao^KTjaoTs vsiip^rivcti ro «y, iTriKnva, tumvis nos conemur cogitatione nostra su-
';^iSn^ -tJ tf^p^«5 ovK iayjjaou^j- zs-avra, perare diclionem erat , transcendere ultra
oivripa, Tov cv «px^ ovt@~' , ]u ^ovog, principium non potcrimus. Cuncta poste-
Ka,i a.ict)v , Ka.i i'i n av inpov '^ovixov riora sunl exislente in principio , ncmpc
'c^vonQnm diaarmiJicf si ^l ovk dii ro) et tempus , et saeculum , ct quodvis aHud
&iO) Koci 'zsctrpi Tutjv^v i vio^ , varipov tcm|)orale excogitari potci il inlervallum. Si
Qi TTOri TrpoaiyiviTO , avayKti p^ovov xa» ergo non semper cum Deo palre extitisset
alma, Trctrpi h^ t/tS) fjnairivnv ii '3 tov- filius, sed postea factus esset, necessario
TO Join nq, iipi^iiairai To 'S!oiv\fji,a, rov tempus et sacculum inler patrcm ac fiHum
'ssoiyirov 'uspov^n-apy^ov 'ssavrct yap , tpn- interponerelur. Quod si qiiis conccdat , in-
aiv ivdt.yyihi<rri]i , Sia rov viov lyivi- vfnietur factura facicntc anlcrior. Omnia
ro , Ka,i X'-''?^''
'^^'''Ov lyiviro ov^l h' 'iv enim, ail cvangeHsta ,
per iiHum facta sunl,
J\i ^p Travrodv aiutv yi ;j^ovo5' koa et sine ipso factum est nihil. lam vero
ftaKapi^ Si navA©- * eV' ia);^aTCi)v, unum quid ex hac universitate saeculum
(py\ai, '^' t\fA,ipci)v ., iXahnaiv y\fA.iv cv via quoque seu tempus repulandum est. Bea-
ov 'i^dtiKi K?\.r\POv6fji,ov 'ssavroDv , J\C ov it^ tus vcro Paulus ait: novissimis (Hebus lo-
(^^ aiuvag i7ro\'fiaiv ii Jli roD viov oi culus cst nobis in filio , (jncm coustituit
: ,

DE TRINITATE CAP. V-VI.

heredem universorum , per quem fecil et attoyig Troi-^fJ.a.Ta., ov TT^ovTrapyiovai toD


saecula. Quod si filii facturae suut saecula, TTOJiKTayr©-" alcoYcoy Si jW« V7ra.p'jj(^oyTO)v

ea facientem non praecedunt. lam saeculis ihSnAov cog ov3i o ^ov(^, oy r^iflai ts
non exislentibus, exploratum est , ne tem- Kai yvKTig 7roiov<Jt >cat f^iTOoixJiv rif^ipai

pus quidem fuisse , quod dies noctesque Jj Kai vvKTai m tov <pcoTOi dvaTOAri Kai
efficiunt etmetiuntur: dies vero noctesque Svaig ipya^iTaf to ^i (pws /^ tov ov-
facit lucis ortus et occasus: quae quidem ^avoy, Kj dd "^«K, y-al t}iV di^a iyiviTO'
lux posl caelum ac terram et aerem facta ravTa 5i •araiTa, y.ai tu cv tovtoh^ 6

fuit. Haec porro omnia, et quicquid in eis Siog ?\oyQ^ iCSoKia r -maTpoi i^yif^iovp'
est , Deus Verbum beneplacito patris ver-
, , yritjc Aoyci).

bo crea\it,
Quum igitur tempora ac saecula cum Toivvv 'T^ ^oc^*' ^ "^" ajwniJK
^
aliis rebus omnibus a Verbo facta fuerint, •pp aXKm d7raVTU>v 7rQtr\^'iVTC0v vtco tov
niliil inter patrem et tilium iacet sed pa- , Aoyov^ ovSiv av fiv y.iTa^v usaTpos Kai
ter semper fuit Deus, semper autem cum vlov.) d\h' dii l^iv 'uSaTVip •&f05, dii
q
patre filius. Quare etiam evangelista , in vtO<; tjvv Tra^^f 5io Kai o ivayyiXiaTr\(;
principio eral Verbum, clamat. Et aposto- cii dp-^^Yi riv Koy(^ (^^^- Kai o dijro-

lus Paulus ait: qui quum sit splendor glo- gtoXQo WavK©-' (pncr " o? toy d^ravya-
riae, et figura substantiae eius. Et alibi: ai^a Tiii ^0^«?, Kai ^a^aKTrip t«s vtato-

qui cum in forma Dei non rapinam


esset, Tacjscos avTOv. Kai iTi^coQiv * og cv fjcop- Philip. II. 6.

arbitratus est esse se aequalcm Deo. El ne- (p>i Qiov v7rap'XJ.ov ) ovyj dp^rayfiov nyyi-
que lohannes erat omiltit ; neque item Pau- craTO TO iivai iaa dicp- Kai ovn okiIv^^
lus ccii EssET et ccM ExisTERET ; quaiido- TO «K, OVTi 0VT(^ TO COV Kai V7rd2J)(U>Y ^

quidem semper existentem uterque praedi- io,- iTrciSfi TOV dii ovra KypvTTOvaiV' ov
cant. Quapropler et paulo post evangeli- X<^^^v '^ i"'^'''
oKiya 6 ivayyiXi^tii;- ^oon

sta , vita erat inquit , et vita erat lux ho- yiv ., (ptiai, Kai « ^oon nv to (pS)s <j^j dv-
minum. Et denuo: erat lux vera quae il- ^^coTTOOv. Ka< a0-9'(5' «f tq (pux; to dXn-
luininat omnem hominem venientem in •d^nov, (Pcot'i(^<1 -urdvTa avQ^caTrov ipxp-
hunc mundum. El adhuc unigenitus Dei : fAijQV ilq Tov Koai^ov. Kcti TraKiv * o y.o-
I. Ep. I. I.

filius qui esl in sinu patris. Xec non in Yoyiync, moc, o cov iU (^ KoA^rov tqv Tra-
epistola: qui fuit, inquil, ab inilio. Hanc 'Sof. Kai ci) T« 's-h^^oKyi' o riY , (^naty., dvr'

theologiam a di\ ino Spiritu tradere edocti dp'^c,. OvTOO dioKoyiiv vtto t •3's;« 7rviv-

fuerunt circa unigenitmn Dei Verbum , ii fjcar^Q^ TOY fjcoYoyivri t &iov Aoyov l^t-

qui ab initio speclatores ministrique verbi ^d'j(_^QnaaY o/ c^ '^^p/C"^


avroTrTai y^ V7rn-

fuerunt. Quamobrem non connumerarunt


f
pirat
<^^/
T
0^0
K'jyov yjjo fji>pof oio ov avuvn^t-a-
^^» /fv

cum non posuerunt


creatura creatorem : fjcnaav TY\ KTtait t KTiaavTa' ov (yvYira-
in ordine factarumrerum factorem nus- : ^av Tov uTOinTnv rolg sroiny-aaiv ouda-
quam creaturae nomine appellarunt vene- fiov KTiafjca TO T^ifiicv T -^iov Trpoanyo-
rabilein Dei geniluram: nusquam dictio- Pivaav yiVYnu,a' oi^Ja^ot) to iyiriTO J7il-

nem factum est divinitati copularunt. Sed i^iV^aV TYI S-rOTMTC dKK' OVTiQ~> fCiV , Cv

quidem dixit: in principio erat Ver-


alius d^X^ ^*' ° KoyQ~" ovK cv d^xV ° -^^^o?
bum; non aulem, in principio factum est iyiViTO' otcilv^^ Bi , cog cov dsravyaaiA.a
iVerbum. Alius vero: qui cum esset splen- TJ?s Ji?n?, y^ x^apaKTnp Tng v7ro<rdcicoi'
dor gloriae , el figura substantiae. Xon ait: ovK, lyiYiTO d^avy'J.au.a Kai ;;^^apa>£.T>;^.

factus est splendor e! figura. Et rursus Ra; TrdKiv 05 cv f^-op(pri -diov VTrapxcov,

qui cum in forma Dei esset ; non autem ov fA.op(^yi ^iov '^if.SfOi, dKK' VTrd^X'^^
, ,

6 S. CYRILLI ALEXANDRINl

c* 3sou [Ji-op^}]' Ka/ iTipcc-^i' * o? ^v dixit : forma Dci faclus , sed cum essel in

eiKcav Tov &?0i5 tou aopctrov' oCx, elis-iv, forma Dei. Et alibi: qui est imago Dei in-
Oe iyiViTO il>CCi)V T •JEOL/ T aO^ClTii , aAA visibilis. Non dixit: qui factus est imago
05 SUTIV. Dei invisibilis, sed qui est.

VII. Ex vetere testamento sempiternus


OTi aiJj©^ VIC5. demonstratur filius.

OUTW TW GsOAO^ia TTttVTa^H criU;£|^£U- Sic in sermone theologico copulantur


XTai TO «Vj k} TO ft)v, x^ TO VTrap^x^ccv, rtj semper erat, et cum esset, et existens,
TO ls-'v ouTW tS) fjiiyaAci) Mcovcrfi ictuTov et est. Sic se ipsum Deus cum magno ,

Sja.My6/j^(^ Trpoartycpiuaiv ' iyco lifjn Moyse loquens appellavit. Et mox haec
, :

6 av. Kai TiaAiv TaSi i^ilg T015 uiois la- dices filiis Israhelis qui est misit me ad
,

pa«A' cov aTsraAjcs p£ Tr^og vjJ-S-i. ''Oti vos. lam vero quod haec filii verba sint

j T t;;» rauTa Ta py^fActrct, Kj avroi f^iv testantur ipsi blasphemiae antesignani ,

f^cxprvpicTi T^ /3AaiT!p«jM.ias 01 Trpof^axoi qui patrem incomprehensibilem dicunt ,

^'^(^copnrov ftiv t 'sya.ripa Aiyovng, [/,iai- filium autem inter patrem creaturamque
rLu H T TTa^So; K^ 7^ XTiffSMS t viov airo- medium appellant , aiuntque ipsum pa-
xaAoCvTf?, H^ (paaKOvrig avrov roli 'wa- Iriarchis et prophetis apparuisse cum iis-

rpiapy^a.K; Kj rolg 'Zjpo(pYira.ig 0(p-d>ivai rt que locutum. Manifeste vero nos ipse Deus
Kcti (5%tA£j^-9'Mvai- icti^wq Q Hjwas auTO; Verbum docet per Hieremiam prophetam
•dfos Ac'}/©-' 5i5aaxf« 5ia 'li^if^la t tt^o- dicens: diebus illis, illoque tempore fe-

{pxTK * Aiyci)V Cf T Y\ftipai<; CKiivaig, tCj riam cum Israhelis domo, et cum ludae
cv ru) KaipZ) c/Kiivti) S^^Yiaoftai rco oikci) domo novum foedus non iuxta foedus ,

'lcpaJiA, xai ru) o'iKO) lotJa oJ^^-driKlw quod cum illorum parentibus pepigi tem- ,

Kstiviiv., ov K^ riui ijg.QnKlu) h SnSiftlu) pore quo manu mea captos ipsos de re-
Toi? ^a^Saffiv avrav cv Hjaspai? o^Aa/3o- gione Aegypti reduxi. Quaeramus itaque,
jw.ev« /*oi/ T^ /lf*p05 auTwv cl^ayayilv av- quis no\"um foedus tradiderit. Nonne om-
d^ CAc TǤ Ai^i/^sTTy. Zy\ry](7U)/u^ toivuv nibus patet , dominum nostrum lesum
rU rbxi Kai\y\v iJ[ct)Ki Sjg-^y\K!w r\ dHXov Christum eius esse datorem ? Ipse enim
ctTraaiv cog SiaziOTitq Xpiros ravrmg iari in sacris evangeliis claniat dictum est an- :

;^op«^05; avrog ^ cv rolg Upoii ivayyi- tiquis, non occides; ego autem dico vo-
. Aiois /3oa* * £ppj9» TOi? ttp;:^^aiO(S, ou <5o- bis , omnis qui iratus fratri suo temere
vevcTc-ii' iyco j A?^&) '^ja/v, -ziraS ooyiKo- fuerit , reus erit iudicio. Dictum est an-
ju^{jo<; roj) a^ih^U) avrn iiKri , 'ivoy^oi 'i^ai liquis non periurabis ego autem dico
: ;

'
. rii KpiaH' ippibn toi? apyaioKi ax. iynop- vobis nec iurare omnino. Et alia simi-
,

Kvac-ti' sTo) j Asfc») t/|U.i'r, |U.« ofxciaai oAcog- liter ponit: diclum fuit quidem illud, ego

>^ ra aAAa q OjM.oii)s Ti.S-«<TJV, ot( fppj6« aulem hoc istlioc modo praecipio; haud
^ev To5s, 1^0) 'j tSto roiaaSi vi/aoBjtw, sane existcntem legem subverlens sed per- ,

otJx ayapjTTwv r Kii/v^ov vo/*ov, «AAa t fectiorem legislationem faciens , eiusque


voao.9e(7iav aK^ifii^ipav 5to(Sv, iC, t^ <pu- observandae rationem docens. Novum igi-

AaxMS T T^OOTOv diSaaKcov t viav roivvv tur foedus dedil dominus nobis Christus.
$^^y\Klui 6icnTory\c, «pTv didcoKi Xpi^oi- Qui autem hoc tradidit, idem vetus quo-
01 ravTuju tt apiayjnKcoci , k^ t TraAaiav que post liberationem ex Aegypto dede-
Uy T «TraAAtfj-MV 7^ hiyvTiTH SiSu)Ki ru> rat Israheli. Qui vero illud dederat idem ,

'\apcty\K- Q OKiivLu SiScoKcog , v^ t^ ai- ut ex acgyptiaca servitute expediret , Moy-


yvmrriciKyii Sov\iiag a-MaKKa^cLC , avroc, sem scilicet ad Pharaonem miserat. Idem
:,, ,

DE TRINITATE CAP. VII.

quoque dixit : haec dices filiis Israhelis

qui esl inisit me ad vos. Hoc et alibi pro- (tCnoq fiVs* * TCt^? iPiiq TO/5 Violi 'lCTf a«A* * Exoa. III. 14.

phcta manifestum facit : hic est enim , in- cov a7ti<rctAKi fii ^pog vfji,a.<i' thto j k^
'
quit , Deus noster neque aestimabitur alius ; iTipca^i [\) •z!rpo!p«r«s aoi(ph zsroiil-

ad^ ersus eum adinvenit omnem viam di-


: C?^ >ap, (fHm, •&J05 Yi/U^-, OV \0yi- • Baruc. III. 36.

sciplinae, et tradidit illam lacobo puero a^nairait iTipOi Trpog avTov cJ^ivpi 7r5.(Ta.v

suo, et Israheli dilecto suo. Post haec in o^ov 'fhs^yiy-t^i, XrCti iScoyav cLvryiv 'lot,x.a}l3

terra visus est , et cum hominibus conver- TO) actiSi avTOv , y^ 'lapctiW ro) «^cfsrn-

satus est. jU.sy6i) vtt' avrov- fA^ rciVTct. iTri yi\(; ftJtpGn

£) TO/s avQpcoTTOic, aux,ctvia'^a.(^r\ (-2).

A postremo itaque initium facientes KaTa)-&£K rOivvv a^^afAiJoi, , r Trpotpn-

propheticum indagemus sensum. Quisnam TiK.YtV i^<£>Vri(yu)/J^ iVVOiCtV tU i-usi Tiiq

in terra visus esl, et cum hominibus con- yiig 6(p-diig , x.au rolg dvQpunroig Tuuctvct-

versatus ? exploratum est , ut reor , cunctis (J^^ct^pitg; ivS»\ov, log olftcti ^ zucca-i rolg fs

modo menle praeditis, quod nempe Ver- vSk s;;^k(TH' ag 6 -9605 XoyQ^ t y\[^iTiPat.v

bum Deus qui naturam nostram adsum-


,
(^vdiv dvctActCcov, ju.M diiTrayitov v\yr\Gd-

psit, qui rapinam non est arbilratus esse fj^©^ TO ilvcti lact ^iu)., dKK' ictvrov x,i-

se aequalem Deo, sed seraet ipsum exina- vcodctg., iCj ftop(py\v SovAov Kct^wv o6t@o
nivit formam servi accipiens. Hic ergo
, T0'tVVV T O^Oy T^ STri^nftng 'i^OOKiV 'lctKCOJS

viam disciplinae tradidit lacobo puero suo tS -TTcti^i avTOt/, ^ lapctnK rut y\yct7n\-
et Israheli dilecto suo, veterem promul- ftivo) vijs' ctvT^, T zsrctKa.iOV Sfs-yopiva^ctg

gans in deserto per Moysem legem. Qui zv rri ipy\ftci^ Stct McoiJaicog vof^t-ov q t
vero legem iilam tulit, ante quam eam tra- VOftOV OfCllVOV OiOCOKCOg ., TTpO T 0«Vaj TOV
deret, cum Moyse loquens dixerat: haec voftov, tS) Mcoijari Sfs-Ki'^ /B^og S(p«" To^i
dices filiis Israhelis, qui est misit me ad ipiig ToHg violg 'la^a.y\K- cov dTriarttKKi
vos. Propterea propheta exclamavit: hic fti Tipbg vftag. Aio 6 Tr^ojpjiTns £/3oa' obrog
Deus noster est non aestimabitur ahus ad- , Gsos «^t^, ov Koyia^miTcti iripog vrpog

versus eum. Quibus verbis non tam eum , ctvTov ftctpTvpav a,vTco, ov TO 'iKarrov,
minorem negat quam incomparabilem af- ,
dKKa. TO davyKptrov. 'Opari '^oog 'ioiKi

firmat. Animadvertite quomodo evangeli- Toig ivayyiKiKolg SiSdyftaa^tv rci 7i^o(py\-

cis dictis prophetica oracula consonent. riKct Ky\Pvfftara' Mcovang KVi^vrr^ to cov \
Moyses ait qui sum ; immo vero ipse Deus ftaKKov Q avrog •&S05 Koy&^ TTi^i lav-
Verbum ait qui sum. Paulus aulem sacpe roij Kiy<{ to cov UavKog q 7roKKa.Kig Ki-

dicit Qui EST ; dicit etiam existit ; quae vo- y<i ro wv, 7rP0<rl^y\ai ^j i^ ro VTsd^yav .,

cabula parem habent sensum. Similiter ravrov Svvd/j^ov ra cov Kiy<l £j to er'V,
lohannes iheologus vocabulum qui est iao^vvaftiiv c/ailvotg Zy -duj «vyoiav coaav-
evangelicae scripturae multolies interse- rcog H J^ &ioKoy@~' 'lci)dvvy\g TeoKKayji
rit ; et ipsum quoque prohoemium huius- TO u)v rv\ T ivayU?\toi)v 7T^aff/,arita, ivcaxit-
modi vocabulis ornat , non semel aut ite- p<l
, K^ avro 'j to 7!^oo(|W.iov Taurais t (pw-
rum ac terlio , sed multoties praedicans vai5 dyKcti^C^^., °'-'X'
o.7ra'^, ovSi Sig,, »5e
ERAT. '^ig, dKKct zs-oKKaKig Ky\^VTrcov ro }\v.

(1) In codice interseritur mendose atJTs,- idem.


(2) Hunc Baruclii te.xtuin intelligit de lesu Christo etiani auctor arianus in comm. ad Luc. V. 3.

Script. vet. T. III. part. 2. p. 207.


. ,,
:

8 S. CYRILll ALEXANDRINI

«'. ''Ori Tcc fji.iv dpfiOTT<l TU) ^iu) Koycji^ VIII. ()uo(/ alia convrniunt Deo Verl/o
TCt H T>) aYCLhy\<^Qit(7n <pv<j{. alia adsurnptae naturae.

TlJiY KVtpvX.CdV Sl T^ rtA«-&fia5 TOICtZ- I;im \ero (pnim vcritatis praecones ita

Ttt SiBctaKovTcav, th oi/TCOi ctyctv ^pa.fjvg docuerint ,


quis adco sit au(Jax ac temera-
Koi at;-&a3HS, o>i dvT^ ftiv tov y\v .> to ovx, rius, ut (lictioni krat opponat non erat?
rv timiv (ij; om '^ t tov Jtj vTra^yoDy .,
et pro Qui scM et qui existo , creaturam
KTKTi^cct Trpoactyopivacil r c/h, 'srotfZo^ jttsv appellet eum qui intemporaliter et impas-
d^ovcag «.ai dwoL^Zxi ^v«'&2VTa, cv cf[i sibiliter genitus fuit , et in sinu patris est

Tolg xoAttoi? toS 7ra,Zoi jj^t/ju.svov; o yao collocatus? Nam qui est, non condilur:
av ov KTi^iTsci, v^usa^-^oDV ov Snf^iovp- qui existit , non creatur. Nam vocabula
yiiTai' TO ya? iyiviTO, y^ to ':Aa/3«,;ca/ factum est, et accepit, et quaelibet huius-

ocra TOiauTa, ov diO?^oyovvTig , dKKa r modi, non de Deo proprie loquentes, sed
OlKOVOftiaV K1\pVTT0VTi<i 'ihiyOV 01 TCC THS dispensalionem praedicantes dixerunt ii

•Bioyvuixjiag lyynpiaQiVTig ftv<^y\pia- Kal quibus divinae scientiae credita fuerunt my-
2!r^WT@o psV fjLaKapi©^ 'lci)avvrg *, k^ steria. Et primus quidem beatus lohannes
AO^©"'» ilp», '^cip^ iyiVlTO- il-WCOV TO, et Verbum, inquit, caro factum est. Quum
iv rtP^^i «V Ao^@o, Jtai 'izoXXaKig to antea dixisset , in principio erat Verbum
«V s^isr/ TMs •&eoTMT©o ^idvoKwg, ilg t t^ et saepe vocabulum erat de divinitate pro-
sVav^^pfiiJ^THCTJuJs olKovopiJiav iK^cov , dvay- nunciasset, mox ad incarnationis dispen-
Kaicog TO iyiViTO Ts-&:^x£v ov yap «v af< sationem accadens, necessario factum est
J5 O^ M/t^ A«(p-&£/(7a £/•30-0 TOy Qiov Ko- posuit. Non enim erat ab aeterno illa quae
yov d-ss-apx'^-) dKXa 'srpog tu) TiKa <j^ ex nobis a Deo Verbo adsumpta fuit in-

aicovcov lyiViTO ti Kai dviKy}<pQ» vtto tov choatio, sed in fine saeculorum ea facla
3iov Koyov TOVTO tsohI k^ ftaKapi(Q~> est, et a Deo Verbo adsumpta. Hoc a^t
Philip. II. 6. riavAos* * ilvcov "y) iv fto^cpJj •&foD VTra^- eliam beatus Paulus; nam quum dixisset

%0!)V , yC^ Trpoa^iig to ovy^ dp7rayy.ov y\yy\- « in forma Dei existens » alque addidisset
GctTO TO iivai iaa •&£«, i7ry\yayi to iav- « non rapinam arbitratus est esse se ae-
TOv OKivcoGi fji.o^(py\v J\,ovKov Ka(ioov' t« qualem Deo » subdidit « semet ipsum exi-
f^op^ri Tov SovKov to Ka^cov 'srpocrapfji.o- nanivit formam servi accipiens. » Verbis
(jag , tJ) Si ftop(pri tov 3'foS to ivdp^^^cov « in forma servi » vocabulum « accipiens »

(Tv^iv^ag' OVKOVV « t •&foD fJcop<py\ vrpov- accommodavit ; verbis autem « in forma


Trdp^^^ovca, fjcaKKov Bi dei v-zudp^^^^ovtja, Dei» vocabulum « existens » connexuit.

\Ka^i tLul) tov SovKov ftop^pviv ov toivvv Ergo Dei forma praeexistens vel potius ,

KTKJfta, QljJ\i OTOIMjlta, oOJe t^ OVK ov- semper exislens suscepit servi formam. ,

Tccv T ^iov Koy(^ , dKK' 6>c tov ara- Non est igitur creatura , neque factura ne- ,

^oj •^vyi-diig dii tm -ziraT^i avviiTTi , Ka\ que ex non olim extantibus Dei Verbum
liuj fttTct 'ziraTpog •zaapa t^ ivyvcofjtovcov sed ex Deo palre genitum palri semper ,

7S-pO(JKVvy\(Jiv Bi^irai. coexistit, et adorationem una cum patre a


fidelibus excipit.

(1) Repreiiendit dicta ab Ario in impio libro Tlialia , de qiio Atiianasiiis orat. I. eontra Ariuni. Grae-
oos latinosque patres qui arianam baeresiin refiitaverunt diligeuter nos receiisuiiiius in prologo ad tras:-
menta Arianorum, Script. vet T. III. part. 2. p. 188. seq. Plenaiii arianismi expositionem babes apud
praedictuin Atbanasium et Fulgentium Ferrandum a nobis editum, nec non in fragmentis a iiobis item
, ex palimpsesto erutis, et saepe alibi.
,,
,

PE TRIMTATE CAP. VIII-X.

IX. De generalione ear Deo.

Nemo vcro generalionem audiens, nien- M«J£(5 ^i yiVViTtJH' {iKoCwV ^ TOIi AO-
le sibi confingat generalionis noslrae pas- yiai^olg oe^^iaS^a tcc «ra.-&n 7* v\fAiTioa,i

siones, decisionem, fluxum, parlimi, et ^vr.diaq, TOf/^ttv., yJj piiKJiv , tCj uidlva, m ,,

alia huiusmodi. Xam coiporum hae sunl tU ra. aAAa oG<t ~oia,vTa,' (joofAaraiv yap
passiones ; Deus aulem incorporeus est , im- ravTO. 'wSL^-A^artf ^ioq q d<7cofA,a.T(^
passibilis, invertibilis, immutabilis, in eo- >iai d7rc!.\^rii, aTpswroi n , KJ dvaXKolct)-
dem semper stalu consistens. Quod si quis T©-', dii cotciLtuk; 5;;^ft)v i\ 5; t(5 ohrai
existimat nullam esse generationem pas- yivytiGii' (W« ilvai TraS^g dTrY\KKay^ivlw
sione carentem , tunc etiam cum de crea- KSii iv roig TTipi KTiiTioig Koyoig rourov^;
tione sermo fuerit , easdem cogiiationes di-^ia^LC C^J- AoyiG^-ovg- OJcarip yap dy.il

mente re^olvet: namque ut in generatione TOf^y\ Ka.1 oiVGtc, , ovto)? ivrcLvSa <ppov-
decisio et fluxus, sic in crealione cura, la- rig ., y^ TTOVoe,, y^ lOOcDi, ycai opyava, k^
bor, sudor, instrumenta, materia praeexi- i/An uJpov'u!)OKny,ivn ('i .
-. Jt*' aTrOTV^iaiy
stens, frustratus successus, et alia huius- icai ra aAAsc ocu. a-vfjcsrapofJcapTii rolg
modi quae creationes comitantur. Sin vero icriafJCMiv il Si fxovij ^ovKnuig ra SiTc
una Deo suflecil voluntas ad rerum om- ilg rm rov ziravToi; hpx.y](ji Sniziovpyiav,
nium creationem,statinique ac voluit, quae na} /Sot;A«-&f/\ '7S^a^yif^.,a ra fjc-fl ovret
non erant fecit existere, admiUat adversa- 'i^y.^iv ovra, Si^aaSco dvriKiycdv i^ ryjv

rius, generalionem quoque Dei passione , yivvnciv rov Siov '^sa.-So-jg d7r>iKAdx,-Sai
omni vacasse. Nam sicuti haud ea qua ho- Travrog- coczviP q ot; rolg dvQowTrotg ofiouog
mines solent ratione creavit , sic dissimili ifMovpyyjdiv, 0VTO)g ovn Of^oicog iyiv-
quoque modo genuit. vndiv.

X. Quid significenl Domini nomina. I . Iig « ivvoia. T T icvpiH ovof^drwv.

Ideo et filius Verbum nominalur ceu AiO xa] Koy©^ viog ovofjcd^irai

impassibiliter gcnitus, veluli ex mente ge- «5 dTraStog ^j^ovji^&ji?, y.aru. ^ 6/k. tou
nitum verbum absque passione. Filius vero vov yi-j^onftivov Koyov d-Tia-dcog- vlog cf[i

vocatur, quia ex patre generante prove- icaAilrai cog c/k t Tnra^^og -^tjvincbg tt^o^-

niens. Deus item appellatur, ceu paternae ^^'v Siog q Trpoaayooivirat cog riig wa-
naturae parliceps, et persimilis Dei gene- rpiKyig (^vaicog fiiriy^cov , tcai dira^dXKa-
rantis imago: unigenitus autem, ceu solus jct^ ii-^m VTrdfj(cov rov Siov '^vvy\csav-

de solo, unicoque modo genilus: splendor t@o' f>.ovo'^^vng Si, ccg ft,ov@^ 6% fcovov
gloriae , ceu qui in se ipso patrem reprae- x-ctl fiovorpo-zffcog '^>jvyf&iig- d-oc-aiiyaGfi.a

sentat , semperque cum gignente est , si- o-^ws 5 W5 cv avrco tov Traripa ^'Ay.vvg
cuti cum luce splendor: figura substantiae, ^ di) cruj^cov tS) '^vvACSavTi, coaui^ ru> (pcou

ne forte simplicem aclionem, sed viven- to dTralyaaf^a- ^aaax.rrp VTrodrdGivog,


tem substantiam Deum Verbum esse cre- 'Va fA,y\ .XtKYW cwipysriav dKKce. ^coG-av vtto-
das, quae totum in se genitorem reprae- oraGiv rov %iov Koyov elvai ^iGnvcjyig
senfat. Primogenitus autem non est divi- cKov cn iavr^ rov '^vyiaavrct ^iiy.,vvaav
nae naturae, sed dispensalionis proprium to Si Trg^caroroicQ^ ovic sVt/ t^ ^i^iag <pv-

vocabulum, Nam qui fieri posset ut Dei Gscog, dKKci 7^ o]icovoiA,''.ag ovofca,' Trcog -p^

(1) Cod. o5ii'vi?v dolorem. Sed malui u^hx partnm , ut infrn c.p. X.
(2) Ferrandus contra Arrianos apud nos Seript. vet. T. 111. part. 2. p. 17!. dicit fiibiacentnn rna-
feriam.
, :

10 S. CTRItLI ALEXAXDRIXI

oTcr Ti (^ ^iOY \oyov, y^ [x.ovc^oyi koa Verbuni el unigenitum essct cl primoge-


zspcoTOTOKov fliai; (ua.VT'ta, yap tci oyo- nitum? Pugnanl enim liaec inler se voca-
ficLTa.- Kou fjLiv y-Qvo^^p/jvY^q T jttoi-OK 'flp- bula : namquc unicumgenitum
unigenilus,
vn^ivTii, aM[ji.a.'iv<^, i Si "o^pcoroTOK.^ tov significat;pnmogenitusautem eumqui anle
TT^o iTi^oov Tiy^QiVTa., v^ iTipwv t3) TOX&) ceteros genitus fuerit, et reliquos nativi-
TrpctiTivovTo.- 6 3-J05 H ^o-yui aSiXipov ovx. tate pra.ecesserit. Porro Verbum Deus fra-

'iXi >
y-ovo^^y^c, yup' TTCOi ovv TrpcoTCTO- trem non habet, utpotc unigenilus. Quo-
xo? ixovog 6k t TTctZoi ^inGj/;; ot;;<oi}y modo ergo sit primogenitus, qui solus a
ivB)i\0Y, cog T^ olKCvof^la.g to TrpcoTOTOKog patre fuit genilus? Constat igitur tlispen-
brojw.a. sationis esse vocabulum « primogenilus. »
Fj ^5 Tig a[tt^i^aKK<l , Trapcc na,vAov Quod quis adhuc dubilat, a Paulo
si

Rom. VIII. 211. f.tat.y^da.viTCo /3o&)CT©~" * CTi ovi Trpoi-^vco discat damante: « quos praescivit et prae-
>ij Ts-^oc^zttjiv c!u[ji,[A.ip'^H<; '^ iiKCYOi T u/S destiuavit conformes fieri imagini filii sui,
ctvTov fi5 to iivcii ctvTov ufpcoTotOKov tv ut sit ipse primogenitus in multis fratri-
OToAAo/? rtJtAjpoT?" Tiy@o y) KccTct cpvcjiv bus. » lam cuiusmm secundum naturam
dS:A'fol 01 Tn<rivOYTiii ov T Qiov Ao^'« fratrcs sunt quicredunt?Haud sane Verbi
aAAa t' 6u.o(pvovi dv-^^caTtOTnTOi- ravTini Dei, sed congenilae humanitatis: namque
yap ilai j^ avftf^o^^poi. Ka.] iTipw^iv sAs- et huic sunt conformes. Item alibi ait: «qui
phiiip III. ii. yiv * oi uiTa(j)^r[^a,T'i(T<l To acofiot. <^ ra.- reformabit corpus humihtatis nostrae, ut
7reiY(i(JiCi)f r.iW/j ih to '^ij-tt-cu clvto (7v[ji,- conforme corpori gloriae suae. » Ergo
fiat

l^op^^ov TO) (Jct)[A,a.Ti -7* So^Y\i avTH' ovKHY idcm est quoque primogenitus qui mul- ,

avTog ^ yj 'is-pcoTOTOKOi 6 csv- ttoKXoik;


*
tos habet fratres. De quibus ipse in psal-
• i's. XXI. 23. 'iy^cov dSi\^iii' TTipi cov ctVTOi Cf x|,ciAjU.o75 mis ait : « narrabo noraen luum fratri-
<pnGtv dTrayyiXco to ovofjta, an to7? d^i\- bus meis. » Haud vero alium unigenilum,
<po1q [in- ovK SaAov q t [Lovo^^vri , y^ aA- et ahum primogenitum esse dicimus, sed
Aov T 'oupooTOTOKOv ilvai <pa.[ji.ev, «lAAa t eundem, non tamen secundum idem. Uni-
uvTov, ov y!^ To ctVTu B'i- jttovo^^oM? [Aiv gcuitus cuim appcllatus cst sccundum cac-
\\ 51
yd m6[/..a<r ai j.^ f a.vci)\iiv yivvMiv , Trq^uu- lestem nalivitatem; primogenitus vero vc-
TOTo;c^ 3 K-KMTai cog -MpZT©^ t^ iw) catus, ceu qui primus nativitatis ad vitam
tUC 'Qjow <^ipov(J»g •^vvri^jicog Tcii coSlva.; deducentis partum solvit. Ideo et primogc-
At/caj- Sia TOVTO tcj TrpcaTOTOK^ ok ^ nitus e\ mortuis nominatur ,
quia primus
ViK^j)v ovO|ita(^£Tai,
^3'n/
itjT ^ctvaTOV
\/,>/v\
Tag avhai avot^aq-
loc, -asiciOT^Q^ dva<rag
y^ tt^cc-
, resurrexit, mortisque ianuas reseravit: pri-
mogenitus quoque omnis creaturae , ceu
TOTO/t^ •ZD-ao-ns T^ KTicjiooi , cog TspZnTQ^ primus iu nova creatione editus, ([uam na-
o/ TYi Kaivri KTia<{ ny^^iU, «v dviKaiviae tus renova\it: dc qua beatus Paulus dicit
'y/jvyi'diif TTip: rii o [^a.KapiOi Xiy<l nav- « siqua in Christo nova creatura , vetera
A©^- ° £< Tii ct X^i$-2> ;caivM xTiVif to. transierunt, ecce nova facta sunt omnia. »
dpxctla 5ra^JiASov, jJoi) ^{fove to. TrdvTa, Quod si adhuc litigenl qui conlendere ma- .

Katva.. E( 'j (piAov«;ts7jv, o\ t tpiv t^ 7r«- Junt quam persuaderi, de ip.so Verbo Deo
dovq 7rpoTif^Z)VTii, TTip] T •&«ov Xoy<i TO dictum esse « primogenitus omnis creaiu-
'u!-pcoTOTOK&' ilp-fi&rzi 'Zukant, KTiaicog, t rae » ipsorum inscitiam ridebimus: indul-
ftiv rt/A5tQiav avrm yiKaao[ii^a- avyy^oo- gebimus simul ahquid, ut etiam sic valde
piiaof^j 3 o[/Mc, "iva. k} ovtcjoc, ok ttoAA» apud nos abundare veritatem ostendamus.
f <c^i6vTog -Trap r\[Civ ovaav t d\yi-dHav Dicitur quippe primogenitus, non autem
Siilco/J{j- Trpu^TOTOK:^ 5^', rtAA' ov tt^co- primus creatus inter omnes creaturas: ut
Tox.Tis-05 Trdar\g Kuaicog XifiTai- i)? ilvxi liquido appareat , eum ante omnem crea-
: ,

DE TRINITATE CAP. X-XI. 11

turam gcnitum fuisse , niliilque csse filio

antiquius, scd cum patie semper fuisse, 7* >lTKTlu)g, Kj OVOiY T VIOV TTPKJliVTiOOy ^

et ante omnem creaturam extitisse. Uni- «AAa 7S'ct<^i y^ev dil mjjViv -, t^ q KT'iaict)g

versa vero creatarum rcrum natura utique dTraani Trporw ?ra(Jct q t SniJi.ii^pfnu.aTCi)v

posterior est, siquidem ab ipso ad exislen- « (^vaig ix^ipov TsoTi^ il iw' a,iirov Tipog

dum fuit perducta. Niliil ergo hinc blas- TO ilvai 'ixa.prf)(^\^y]' coaTi ovSiv cpTiv.div
phemis lucri accedet. Toli (i\aa(^n^ov(Ji t^i^ai.

XI. Quod nemo novit filium, nisi pater; la . 'Oti kSitg oiSi r vlov il fiti o TraTtjp ,

nemoque patrem novit, nisi filius. x^ t:Si}i olSi T TraTipa, il jU.M vloi;.

Atque ut demonstremus patris filiique Iva, Q Sii^cojt/^ 'Ttcx^oc, }U vlov T lco-


aequaHtatem ad ipsam veniamus Domini
, TiiTa, itt' aVTVW iA-^coySjj r t Kvpia St-

doctrinam. «Nemo, inquit, novit filium oa<y:ia\'iav ' ou5f(5, (pM(7(v, ol^i r vlov., ' Matth. xi. 27.

nisi pater ; nemoque novit patrem , nisi ii fir\ zrarHjS- ovdl t sraTfpa t;? 'fh-

filius , et cui voluerit filius revelare. » yivci)(j)C(j, il jitM vloi.y)Ci co av ^QvX-^Tai


"
Quid his verbis evidenlius? Par, inquit, vloi dTTOKaAv^^af t; tovtcov t cKjWaTO)!'

nobis cognitio est: cognosco enim patrem (Tac^i^t^ov -^


'/(J«, (p«ffiv, «jit/v « ^vSfTiejVr
cognitus ab ipso : et cognoscit me pater a ytvco(jK,u) "^ T TraTi^a, yivcoax,Ofj^(Q~> vtt'

me vicissim cognitus. Universa autem crea- avTov- K^ yi\a)GK<l ^i iFaTt\p , Hj yivco-

tura cognitione noslra excluditur. Nam qui (JK0fj8f(^ vtat' lY-ov- 7ia.(Ja \ « KriiJig 7^

fieri posset ut natura non particeps nos- ni^iTipag c^/3s/3A«Tai yvcocjicoi' TTCog yap
trae, cognitionem parliciparet? Participant olov TS jJ (^vGicoi y\f^ ov KOivcovovaav
autem nonnulli parum quid contemplalio- KOivcoviiaai t^ ^vwffswsi jM.?TaAa^^avot;(Ti

nis: ego enim revelo, quoad licet, quibus S'i TiVig OfJLCog (S^aj^gias rivos ^icopiai' aTro-

mihi libitum fuerit patris notitiam, tam- KaKvtffTOi) ^ 0)5 oiov Tf oTs av l-SsAw t
quam in speculo et aenigmate. Haec a do- "uripi T •araS^os yvcoaiv, cog cv iaoTrZco j^

minicis doctrinis didicimus. Quemnam heic alviyi^aTi- TavTa c/k r SscmoTiKcov if^a-
locum habent, maius et minus? quaenam Qo/v^ 0iSayiJi,aTC0V 'aroiav cvTav^d^a yjt)-
creatura creatorem cognoscit, sicuti ipsa pav iX<i TO [Aill^ov yJj sAaTTOv^ •xolov kti-

a creatore cognoscitur? Quaenam res fa- afia T KTi^Uv yivooaK<(, oog vmo t KTig-a
cum factore tuetur? An
cta aequalitatem yivcoaKiTai; zs-olov 3 TroiMjtta Tiuj Trpog t
ignoramus quomodo de creatis rebus di- 77-oi«r«y laoryiTa 5<;^2Tai; »1 tiK 'lajv^j CTrcog

vina scriptura loquatur? In mentem ita- TTifi -7^ KTiaicoq « Qiia ^atfM ^'kiyiTai:,
que levocemus verba piophetae: « initio aYaiA,vnaucojvC(p roivfv t t 7rpo<py]TH pMpa-
tu ,Domine terram , fundasti , et opera Tcov * x.ar' cip'/^ag av Kvpa t yriV i-&i- • Ps. ci. m.

manuuni tuarum sunt caeii: ipsi peribunt, fjuiXicoaag, y^ 'ipya t ^jipmv ctb fiffiv ov-
tu autem permanes : et omnes sicut ve- pavoi- avToi aTroAoiivrai, av q J^.psv^?"
stimentum veterascent et sicut operto- , ju 'MavTig cog jjiAaTiov "zraAaico^BtiaovTai

rium inverles eos, et immutabuntur tu : 7U loai] <afe/3oAaiov sAi^«5 avosv ^ 70; nA-
vero idem ipse es, et anni tui non defi- AayriaovTai- av q at;TOS tl, }t) tcc iTn aa
cient. Et rursus aK Kai waAiv " -n-oicov (78^"" Mem
» : « qui facis angelos c<iiXii.A,iiai. • ciii. 4.

tuos spiritus , et ministros tuos flammam dy^iAhi avTOv TTYivftaTa^iCj cjgtr Ai^THp-
ignis. » Ilaec est crealurae a creatore di- ^ot)? ctt;rS Trvpog (^Koya- avT» KTiaicog j^
versitas. Ubi ergo aequalitas, ibi non est y-Ti^n Sfgi(popa- sv6a roivt/v laoTVig, ovKiTi
creatura et creator , sed pater ac filius KTiafJca iCj -KTiaTyig.. dAXa zsraTm^ r^ vlog-

quare et haec posuit nomina , ut ex his 5iO yJj TavTa Ti^nKi TO, 6vof*aTa..'iva oa
.
. ,

12 S. CYRILLI ALEX.\>DRI.M

ipsis unitalom subslantiae disramus. Ne-


ydp (p«(7i. yiva)ay.il t vlov u [Ji.yi o TtaTrip. nio onim , itujuil , ntnit filiuiii nisi pater,
0'jSe T TraTiPa t;j 'fhyivcoCK'! il f^r\ o uUi' neque palrem quis novit nisi filius. Vo-
TCi) UTTiiv OU^Hi; , T X-TICJIV i^y\\ci>(yiv C/>i^a- cabulo « nemo » creaturam denotat. Ex-
Aojwan q « A.Tiaa . Sii>cvv(ji t [ycivovTa -^ clusa aulem creatura demonstral perma-
XTi(7|!Aarwy VTripTepov tw ^j ^'JvnaarTi (^u- nere eum (jui creaturis supeiior est, ge-
aiKcec, :zui,n[u,[/.'ivov H^iU UvcDCjy.^ t vllv il [A.ii nitori naluraliler copulatum. Nemo novit
TTaTtiP. iSi T TraTioa tI? c^nvaxTJC^, si |U.m rdium nisi patcr, neque patreni (suis novit
Vioe, y^ iii a)'jSaAJiTa< o t^ioj d^ToxaAi/^cti. nisi filius, et cui volucrit (ilius revelare.
EiVctTWffaK 01 T«s rtAH'&sia5 l;;^^-&^Oi. Dicant veritalis hostes: quomodo opor-
ttS)? ^h t Ssiay dvayivaxTictiY p^acpnv; t&) teat scripluram legere? lilterae ne adhae-
^d[A,[^aTi ^ipystv . ii t£m) svvoiav i^iVYav \ rere, an sensura perscrutari? Et si hoc al-

y.av [LiV OVV TO SiVTioOV iiTTCOCJl . [^.adiTCO- terum dixerint, discant vel ex diclis pro-

aav rt(f m Aifaai . Kav Tolq olKUOic; Trpo- priis , in suis quoque proposilionibus id

^An^xaai TOVTO '^zoi-lv. k^ du> d^n^dri fp agere, et veram rerum exquirere intelli-

•!z-pay[/.dTCOv '(^dtiIv i^j^iwuav il Si $a'iiv gentiam. Sin dicant sufficere vim lillerae
dpKilv TO '^d[JC[Ji.a isrpoi dKptQ» SiSaay.a- ad accuratam rei declarationem , ex pro-
Aiav . 6>c T 7r^0'K}t[ji.'iYCOV T svvoiav avTci)V positis verbis eorumdem sensum arguam.
Bi;My^co[.tai' ivpicjKiTai ^ dvii^iKTOi [Xiv Comperitur enim inintclligibilis filius, pa-
6 vloi Q TraTVip lcfiKTog' y^ o ^sv d<:^Eji- ter autem intelligibilis: et ille quidem in-
voHTog.. Q TTaTYip deaTog' Trepi [liv yao autem visibilis. Xam quum
cogitabilis , paler
iaVT^ 6 SlCOJOTiiq XoirO? itTTCOV . OTl 0'jSiig de se ipso dominus Chrislus dixi.sset ne- ,

•yiVCJoaKrl T VJOV ., ii jt*M TTaTYtp .. 0'JK iTrVI- mo novit filium nisi pater non addidit ;

yayi., iCj u) av So^AnTa! o TraTVip d^OKa- et cui voluerit pater revelare. Quum vero
At/^{,ai' iipnKcog q cJ^s t TraTipa th '67n- dixisset, necpie patrem quis novit nisi fi-

yivcoaK^ . li [ji-/i 6 vloiy tv'&vg 7rpoffs9««2, lius, statim subdidit, et cui voluerit filius
}'^ Cti av /3ot/A«Tai o i''ioe dTroKaKv-iai- v^j revelare. Neque solum noscibilem fecit pa-
ov [juovov ai;TOv 9swo«tov 7rf7ro(s;:<sv , aAAa trem , sed hanc a sua potestale pendere
Kj i^ oiKiiaq o^yffia^ t ^icopiav o^iiipTH- cognitionem declaravit. Porro etiamsi mil-
Giv dhXa Kctv [jcvPidKii iii t viov daeSilv lies adversus filium impie agerc, proul so-
«SsAfMdiv, oi? Toi/TO (piAov. HjM.j7; ot>;t avs- lent, voluerint, nos blasphemam senten-
^6[j(.eQa ^Aaa(p«jMOV '«vvoiav xaTa3s|af&a| tiam de Deo patre suscipere non fcremus.
5r£pi 3-fS '^ TTct^Oi' TTi^-ivo/i^v j^ a^&sa- Credimus enim invisibilem et incogitabi-
Tov J^ d^c^vonTOV r r oAwv •Sjgv iivai lem esse univei^salem Deum. Nam quo-
^cog ycip dKaTdKriTrT^ vloq dv i'in t .
modo incomprehensibilis , filius sit eius qui
;ci;TaA«!p'3'/uai c/|,t;vaj«.«vy; oijcoicoi toiyvv comprehendi possit ? Ergo patrem aeque
Trari^a y^ vlov d^^ioonTOv iJvai ;pa[iiv dve- ac filium inintelligibiles , inacccssos , in-
(^iKTOV Ti y^ dKardAYiTrTOv dTTOKahvTrTi- comprehensibilesque dicinms. Re\elari au-
(Qoj j Jta Tra^^Oi y^ vlov tLuu yvcoaiv 7ri- tem a patre eliam filii notiliam crcdimus
'^lVO/uSp TOl' T^ <^VOiaS OTSTTIK^U) r^ TJ} '^ mentis visui et fidei contemplationi. Nemo
7ri<^icoi ^ecopict- otyJsi? yivcoaK^ r yiov . ei novit filium nisi paler, neque patrem quis
[jii\ 6 TraTYip' oCSe •? Trar^iPa ti? yivcoa->c<l novit nisi filius. Et alio loco: « sicut cog-
loU. X. is. fi ^M (> t^i05' Jt) aAAap^S' *
Ka^coi .. (ptiai noscit me palcr , el ego cognosco patrem. »
yivcoa-K<j [Jt.i uraTYiP . Kayco yivcoay.co r llaud enimveio aller quidem magis , al-
^aTj^a- oi5;i^' o jasv TrAeov. 6 q «AaTTOV, ter minus, sed quomodo cognosco, ita et
<tAAa -Aa^^coi yivcoaKto, yivcoaKofiai. cognoscor.
,

DE TEINITATE CAP. XI-XII. 13

XII. Quod par sit patris et filii (;i> . Ot( /0"« T •arctpos Kj t viou
potentia.

Quoruin ergo nolio aequalis esl , ho- 'Q.y roivuY « yvcoaii 'lai\ , TOVTcav itj

rum eliam potentia aequalis. Quorum au- n S'^vci.iA,ig 'ian' m q « Svva,fji,ig 'iar, .. tou-
lem aequalis potentia , horum scilicet sub- zcov BiiAovcTt }0j M ovaioL [^icf oti Si 'iatf

stantia quoque una est. Quod vero patris 5i-a|^05 y^ vlou « Svvctjji.ig, ctvTog i\^S.i Tra-

ac fihi acqualis sit potenlia , ipse rursus Mv 6 acoTnp iSiSa,'^iy ovTcaai Aiycev * ol 'loh.x.

nos Salvalor docuil ita dicens: « qui sunt G« T 'STOO^a.TCdV T\0 if^S . 7^ (pCOViii [XOU

ex ovibus meis , hi vocem meam audiunt dx,ovouai ^ }cciyu) yivcoaKco ctvTci, rJ, nKO-
et ego oves meas cognosco, quae me se- ?^H-&ouai fjcoi . Kctya) 'Ctonv etlcoviov ^i^ccfjn

quuntur , et vitam aeternam ego ilhs do ctvTolg.i^ ov [in ttaoASvTaf sig t cclcbvcb^

et in aeternum non peribunt ; neque eas ovS ov [^ri Tiq dpTraan auTct 6k -^
X^P^^
quisquam de manu mea rapiet. Pater, qui fjca- 6 TsctTTna ., Oi SiScoKi fjcoi; jitf/^wv zodv-
dedit mihi, maior omnibus est, nemoque Tcov iTi . }U ou^iii 5vva.rcti dp^izdaai c« 7^

de manu patris mei rapere pofest. » Ego et ^«005 T '2<ra,'^os jU-ic iyco i^ 'mctrnp sv
pater unum sumus. Animadverte quomodo iajjciv. 'Ofiari Trcoq ov^ dTrKccg TiQaKi ro

non simpHciter posuit ego et pater unum , lyco }Cj TTctrnp iv lcrficiv . Trpoopmv t cti-

sumus, praevidens scilicet haereticam ma- ^iriKVW KctKOYi&^ccv . ivci jW« sV» /SaAnptt-

litiam, ne de consilio ac volunlate hanc "^©^ K^ .&i?\rii^ct,r(^ ravrluj xd^coai rlut

intelhgerent dictionem. Sed primo poten- cpcdKHV rtAAa TTPori^ov ro t^ Suvdfiicai laov
tiae aequahtate slabilita , postea dictam KaraaKivda-a^;, 'iiTCO ravrlw iTrnfayi' roig
senlentiam subiecit. Namque ovibus, in- ydp -zirpo/SaTOis . cpniTf , toTs rt;coAoy-3'oDo'i

quit , me sequentibus vitam aelernam ego fjcoi '(%r\v alcoviov dlScof^i iyo), coc, y^n^-v c-^

do ,nuUa ex iis pereat in aeternum.


ut T aiSva- rU ydp
avr^cov (XOTOA;^^ Ji5 ^
Quis enim est tanlus ut de manu mea ra- , TOaovrQ~j aq dpTnrdcai ck t^ X^P°^ ^'^^
pere possit quicquid sub , me pastore fue- ^uvr\^nvai rci vnz' iy-is ^0J/Aaiv6/t'.'/ja; coir-

ril ? Nam sicuti impossibile est quemquam TTip ydo T' di^idq ro^u Tra^og „ 0? y,ii^cov

patris dcxlera potiri ,


qui maior omnibus Trdvrcov V7;d^xi-> rtj".ii;<,arov Tiva '[^';p/Ji-
est , ita fieri nequit ut quilibet quempiam !&cif, ovTCOi d^uVaTOV ipTrayvivai rivct rf
diripiat, qui meae cuslodiae sit tradilus. v-zir' ifjiov (ppHp'au,ivoov 'iyco ya^ JU Tra-

Etenim ego et pater unum sumus. Ubinam T«p iv iaufiv TTOV roivvv ro [A,ii^ov Kj to
ergo maius et minus? Si enim aeque, nec 'iXarrov: ii yd^ of^oicog. o'vTi ox '^ %Ǥos
e filii manu, neque item ex patris manu T ulov o'vTi cyy- 7* y^eipoi t «ra'^0?, ap-
polest quispiam rapere maiori non est io- , Trdaat rii Svvarai.. ro u,ii^ov Xccpav ovk
cus. Et quoniam quia maior omnibus pa-
, \yji.- y^ '^ Trdvroov fi^it'CciJV Trarn^.. ov-

teresl, nemo rapere potest de manu eius; 3fi\ ^i^vaTai dpirdaai c/k t^ ^.-ipo? avrov-
sequitur ul maior omnibus fihus quoque fjcii^tov ttfa TrdvTCOv 6 'jios, iTinSn Ofioicog
sit , quoniam aeque nemo de manu eius ouSiig CK T^ X^^^i ctvTOU dpTrdaai ouva-
rapere potest. Ideo addidit: ego et pater rai- 5(0 iTT-flya^^u .. iyco Kai TArarrip iv

unum sumus. Nam si hlteram denuo se- iauiv eiv yd^ tS ^dftjjcari TraAiV aKOXn-
quemur , fihum praepositum videbimus : ^riacoijSfj, o^ofjci^ji. t uiov "TfrpoTtrayf^i-

ego enini non pater et


, dixit , et paler ; vov lyco yctp, ii-os-i., y^ 7rarr\p , oux
ego. Demonstrataque personarum duah- Trarnp z^ lyco- ^ dii^ai t r 'c^poaco-arcar
late , praedicavit nalurae unitatem. Nam JyaJa, c^oipu^i t t^ Jucrjws TauTornra-
dicendo, ego et pater, numerum persona- TU> ydp ifuoiiv iyco r^ Tfaryip.^ t apii&-
, ,,,

14 S. CYRILLI ALEXANBRINI

U.OV T wiroTaaicov iaY\y.a.w to q «OTa^a- rum significavil : addendo autem , unum


yuv i<7i^iv sy, to t«s Svvaf^icoi i^riActxjiv sumus , potentiae demonstravit paritatcm.
a7ra.taXXoL}(,TOV cov to'ivvv i(TM m yvaxjig, x^ Quorum ilaque aequalis est notio, poten-
« SCvxf/,^, Xj « /3«AH(JI5, TOVTWV 5«A0V0Tl tia quoque et voluntas , horum videlicet

;(^ « ^1^(715 jtAict, Jtav avttiCT^i^^uvTW^iv 01 5i;cr- una nalura est, (iiiicquid blasphemi impu-
(pHpoSvTes- denter dicant.

(j.'. ''Oti 5ToAAa;:^^oOEv sV' f^ct-bfiv ^ctZog XIII. Quod mulliplicitcr discere licet
Kj vlov T (CTCTMTa. patris ac filii aequalitatem.

''Otj 3 Ttt ai^Ta 5i>vaTai tw ^ra'^/ j{^ Quod tantundem ac pater filius pos-
[o fio?], fA.a.^ilv Wh iTipce^iV yroTi fih sit, aliunde discere licct. Nunc enim, pa-
• loh. V. 17. yap *, TraTn'^ jm.« , Xiy<i i 'iO)i a^Ti ip- ter meus , inquit , usque modo operatur
Idem V. Sl. ya^iTa.1 , xti^j/ce) ipya^Of/i.a.1' ttots J\i "
,
et ego operor. Nunc autem: sicuti pater
COaUip 6 TTCtTYip iU'ip{ GffU" VeKPiSi Kj ^OdO- suscitat mortuos et vivificat, ita et filius

TTOm ^ OVTCi) Kj v\o<i OVi •&JA« 'CcOOTTOiil' quos vult vivificat. Quos vult dixit , non
ovi •deAei il^aiv , ov')^^ ots XEAet/fTa/- ovs quos iubetur ;quos ipse deliberat, nonquos
/3oi;AfTat, oOp;^' 0115 7rpOTaasiTa.i' to pfv mandalur namque ; illud servitutis est, hoc
j/ap SfcfAeJas to q , 5ecnrOTi'ioL(; ;5iov.Ka< dominalionis. Et rursus alibi: si non fa-
7raKl.V iTi^Ca^SV " £1 OV TTOIO) Ta iPyct T cio opera patris mei , mihi non credite:
•ara^^os jm.« , jiam 'sri^sviTi fJLOr il 3 aoio), sin facio , eliamsi mihi credere nolueritis
xav l|M.O( pM 9;Amt£ wis-suav , to/s 'ipyoig operibus credite, et scilole quod pater in
-z^i^svsTS , xai ^ivM(T;c?Ts oti TrctTnp cv me sit, et ego in illo. Videte hinc denuo
ejM.01, ;ta^(i) C(/ ctvTcj). 'Op3.Te TvaKw x.a,v- patris ac filii aequalitatem : nam pater , in-
TSV^SV TTCt^^Oi y^ VIOV T laOTYITCf * TTCt- quit, in me est, et ego in illo. Idautem
TV\p •)•«?, tpnciv, o/ ifA,o) 1 Kctyco c* at^rS' in maiore ac minore reperiri prorsus non
«•ari c/(,e t ^ii(^ovl^ Vj t ji*£iov@-' todto potest.Idque iam demonslrabo. Univer-
sv^i^rwcti (l^vvaTov oiov ti As^w •zraaav sam simul creaturam visibilem atque in-
OjK.o5 T ^CTiaiV 6pCt)(.iSvlw TE K^ aOpaTOV C*' visibilem in se circumscribit universalis
savTCf -s^^ajp:-! o t oAwv •&eo5 .,
paAAov Deus , vel potius inanu sua tenet. Nam-
Q c</ T>i X^jp» ;caTs;^5«- cj/ ^ tw ;:^f«pi av- que in manibus eius sunt, inquit, omnes
Ps. XCIT. '.
Tov . (fHCTi ., Ta TTipaTo, '^ yHg. * Kai' Trd- fines terrae. Et insuper: qui continet gy-
XL. Aiv " t
• Ii, 2-2
. ;caT£p^;&)V T/iy^ov -t^ •j/m?, k^ cSir rum terrae , incolasque eius sicut locu-
c)/oi;c3vTa5 ci' a^TW waei dx.p'iSai;. Kai aA- stas. Et alibi: quis mensus est manu sua
. Aa;:^^o5- * T15 ifA.s'^r\<rtv tyi Xnp] avTov to aquas, et caelum palmo, et unfversam ter-
vSuop ^ ^ T ot^^avov azri-^aja^, jCi •sraaav ram pugillo? Universam itaque, ut dixi
•liu/ ^iiv o^ax.i; Tradav jitsV Ot;v, W5 «tpiit/ creaturam manu conlinel univcrsalis crea-
T KTHTiv Cii T/i ^np^i y.aTi')(j^ ^ oAwv tor; ipsum autem a creatura contineri im-
'uTOirTjni' avTov q t/wo 7^ KTiasax; .tj%/AM- possibile est: ergo fieri nequit ut inaequa-
<p-9-«yai a5t;vaT0V otJxouv ajttM^^^avov t/^s-' lia invicem conlineant. Quod si verum est,
ahXinKcov Tci kviaa •/topyj^yivai' il q touto ut reapse est , filius autem continet patrem,
aA>j-9'e5, cacmep j^ dAnQf?, "xjiOPil k uio? ut pater filium ; inaequalitalis adsertio evi-
T TiraTspa. ct)czzrep TraTYip r t^iOK ^ ci/5)j- denter exploditur, et aequalilas in patre
Aov 7^ avKToVnT©^ Ao'^@o C*:/3s€AMTai . filioque agnoscitur.
)fj i(T0T«5 c* 'sra^i Vj vico yvLOp'iKiTcti.
,

DE TRINITATE CAP. XIII-XV. 15

XIV. Demonsfratio , quocl honore


sit par patri filius. T vlov.

Hanc nobis pariter demonstrationem Ha.xjT^xv Q a.v%i^ «^as at/T05 o Siemc-


ipse dominus Christus alibi facit dicens: TV.q Xpi<^og aWcty^ov S.SarKn Aifeav * iyco • loh. x. n.

ego sum ostium. Nemo venil ad patrem il^i « -dvpcf ovSih 'sp_'^STa( Ts-pog •^ 'zs-a-

nisi per me. Et alio loco : nemo venit ad Ti^a., i] ftji 5(' £/Aoi; *. Ka( «Te^wGfv * ov- I {^™ m!^^:
me filium, nisi pater meus caeiestis ad- Silg 'ipyjrcti -M^oq (^ viov ifyt-i , iav j«« o
duxerit illum. Hinc docemur, fiiium ae- TrctTH^ fjiii 6 ovpdviog ayayri avrov. C\iSct-

que ad patrera, patremque ad fiUum sal- crxojU.£-&a Q iVTiv^iv . u><; o^otcdq y^ 6 vloi
vandos adducere. Lbinam ergo servilis Tu) 'uTct^] ^ T^ 'mcLTnp TCp vlcf) TrpocJayH
haereticorum hturgia Ubinam creaturae ? Gtrir CTW^OjU-svij?- TTov TQiwv « SaKoTT^itsttg

conveniens cultus? Quandonam paternae T aipsTiKm XeiTnpyict:^ 'uov « tJj y.tiih


dominationis et filialis servitutis inaequa- TrpiTrnaa, iJcf.KOvioi, ; ttS t^ 7rct,'^ix.iiq dicmo-
litatem demonstrabunt ? Audimus enim ,
Ti'tai >h {vlov^ ^KAsias avifJort\Tct * ^ii-
' ">d. oxx'

modo a fiHo deduci ad patrem salutis Kvvaiv :.


aKOvo/uo^ yap w? wv o ViOi tto-
studiosos; modo id ipsum a patre fieri, ^tiyil Trpog t TTctTi^a GW" awTH^ias i^ii'
id est ad filium deduci fidei alumnos. f^-vag' ^ vvv 6 Trctrnp toZto Troiil.^r^ tu)
t/(ft) TrpoQajn T^ mt^iODi cJir Zo'^'ipi.H<;.

XV. Quod una sit patris et Jilii natura. li . ''Orl f4,'ict TTCtZoi ytj vlov « (^vGiq.

Hinc ergo discimus parem csse patris Kai jW.ac-S-avO/M^ IvTivQiv 'zxrct^og )^

filiique honorem. Sed enim aliunde etiam vlov TO laOTlftOV TOVTO Q (t iTip(i)^iV Is"'

id discere possumus loquente Domino, fJt.aJiilv , aVTOV t Kvp'ni ^.Xiyoftiva wpog


ad auditores iudaeos. Nam mullis dictis, (TJfU" iiiSct'iHi aKHOVTctq' TTOWa yap Jis^sA-

postremo conclusit: « etiamsi ego de me &ct)V , vdTioov i-ixrtjyayi' * Kav iyco siripl •iiicm viii. n.

ipso testor , testimonium meum verum est ijjcavTOv j^aPTVpZ) , « jM.a§TL/p(a [ta dA«6>is

quia solus non sum , sed ego et qui mi- sViK, ori ftov&^ ovK eJjt*» , aAA' tyco i^ o

sit me palcr. In veslra quoque lege scri- 'urifA.-^ag fM MarnP' J^ cv ru) voft-o) q tS
ptum est duorum hominum testimonium,
, vftiTipco yi^j^af^fjuivov sV'V, oti dvo rti'9pci-

verum iudicari. Ecce cgo de me testor, OTwy « fta2^TV^'ia cxAn^S^ns ianv- iyto ilfjci

meusque simul de me qui me misit paler uaprvpcov Trip} ifj.avT0v , Kai ftaprv^il
testatur. Dicebant ergo ei ludaei ubinam : Tripl ifx.ov oSifJi.-^aq f^i isarYip. EKiyov
est pater tuus? Respondit eis lesus: ne- ovv avTU) 01 iaSaioi' uTov i^iv o "MaTrip
que me scilis neque patrem meum. Si me ca; a-wiKp'i^t\ avToli o 'l«aou5' oi^t? ejttg

sciretis, patrem quoque meum sciretis. » o'ISaTi. o'vTi T ^raTspa /*«• il ifjci Oi^aT?,
Papae ! quanta est haereticorum insania ! y^ r TraTspa Yi^nn 'av |3a€ai 7roo"« t al-

quanlo laborant slupore hi qui Arii Eu- PiriKCOV ©^a^TAH^ia; TlOaLo


t) VOG-SGIV ift-

nomiique blasphemiae sunt heredes! Sed iS^ovTnaiav oj t^ 'A^si», k} Euvojwix /3Aa-


praeter insaniam, multam quoque videre <7(f M|U.ia? KXnoovofjcoi 5
Tr^og rt) <s^cf.7rKt]'z^ict ,

licet in ipsis vigenlem impudentiam: nam TTOKKvw Wiv i^siv Cii ai;TOi? i-zirav^ovGav

missionem sus deque comniemorant, et avaiayvvTiav 7^ yap «xOToroAifs avco Kai

mittenlem maiorem misso esse dicunt. Karu) fjcvflfjcovivovai „ © t a7rors'AavTa t


Tanta illis inest ignorantia scripturarum! ct^ToraAsvTOs (^aa]v ilvai rifticoripov roa-
Neque reputant, quod ab Isaaco lacobus altrluj 'ix^^aiv afjcaQ'iav tF ^acpwv ^ ov

in Mesopolamiam missus, non idcirco, ad Koy'iKovTai coc, Ctto t laaccK 6 laKco^ i]g
,

16 S. CYRILLI ALEXANDRIM

naluram quod adtinet minor , est miltcnte.

oiaTOVTO iXaTTCov i^i T aTiOTii/^avTOg k^ Aeque et losephus missus a lacobo fuit

T Xiyov T^ cpi/(7ici>i' hadUTai j ;{^ 'Ift)(TM<p ad fratrcs suos inspiciendos, ncque tamen
quisquam dixerit Ininc patris naturac non
CTfftr rtJsAiPOt/S aCTOV , Kj 0!/5ei5 aV (fani 7' fuissc participem, quia palri oblcmperans
T TjaZoi !^V(7SU)i («.H fJiiTi^^TlV TCC TTa- . f^ missioncm peragcndam susccpit.
Si 7tn%'of^j(^ T a^zsot^-oKYW )caTi3i^aT0.
'AAAa $a<7iV iCTftis* ?i p)i y^ t Aoyov Sed aiunt fortassc: ctiamsi nalurac ra-
^ (p^<7fft)? jtts/^KS cjiTaS-&a T a'Ziro5-aAfi'- tione non fuerunt hi mittentes maiores
TWf 01 «•sBOrjiAavTJS . y^' t Tra^l^ixoK yot/v missis, at palerna saltcm dignitate prima-
a^iWjtca fX^^ci T^ TipHs Ttt TT^id^ila- a\K' tum honoris tenebant. Atcjui nos compe-
ii^idicoiud^j . i) tfyOMTOi. (p%'i!w av Tr^og aC- rimus, o insani , ( vos enim nominatim al-

G?Xr. K^ (j^ f^iif^Hi VTTO T SAaTTOKWK rt:^0- loquor) maiores quoque a minoribus mis-
raAsvTas , k} ot/;^i 5.'« tSto t* oiKiiai ti- sos, ncque idcirco proprio fionore missos
l^yli (j^ a7rOTa.KiVTai yujJi.yci)(To/u^J' aTn- spoHabimus. Nam missus fuit a Davide lo-
<raX-A "jccp v-zso T Aa^iJ lcovaQac, o t ., nathas, regis fihus a profugo, conregna-
/Sa(7(As«5 t>;05 Jtto t (fu^a^o?, o t« ^a- tor palris ab eo qui ne in servorum (jui-

'Si auf*.^a(7iKiViii)v VTxro t /AnSi c* oIkitov dcm ordine apparere audebat. Quoniam
ra^et (^ayrivai T6AjaSvT@o" '^' toivlii' . o itaque ille quidcm misit , hic autem mis-
jwSF a;T«5-f<A?v. '3 cl-zires-aA» . 0(3x.5ti _>*sk sus est ; iam qui missus fuit , rcx non erit

-rri^^-dsi? fiaaiKivg v^ t vf^irtpov Ao- ut vos ratiocinamini : neque qui misit ,

^ov, ovyciTi, Q ttS70(TT£iAa5 (pv^j/tis* rtAA(3t profugus sed in mittentcm Davidem missi
; ,

iM.STaS5€«xf jiAfv 6^1 r d7ro?-i'iAaYTa ^aCld dignitas transiit : vicissimque in missum


TO T ^£jW.£p-S'SVT@o Ct^lWjlAa* [Jl.iTa(3'iCi1}Ci
Q lonalham , miltentis calamitas. Revera ta-
s;ri T a^-os-f^AsvTa * 'I<»va-&av Ji t Trfp- mcn liaud haec ita se habent. Sed cur hu-
^aVT©^ 5y(7J4«pia* aAA" ov^' ovrco tovt' mana commemoramus? Comperimus enim
iXi- Kai Ti Si'i ?<.iyeiV to, dy^pcoTriYit: iv- Dcuni missum ct honiinem inittcntem. ,

p'tax,0fj${j yap -S-iOV ci^0C7TaA2VTa, r^ av- Nam qui cum lacobo luctatus fuerat, mit-
^puJTMOY rt^&rJiAavra- yap tcc 'lax,a)b le me inquit namque aurora consurgit.
,

av[4.7ra\aiaai (pnah, dTro^eiAov fjci . dviC» Cui lacobus ait: non te dimittam, nisi be-
yao 6 o^^p:^- -oirpoi ov 'la«.o)^ 5(^.1, ov nedixeris mihi. Quid habcnt quod his op-
fAYi ai tta)05-r/Aa) 5av pn' fAi ivKoyriayig- t'i ponant sapicntes isti et artificiosi fidei do-
'zspoi TovTa Kiynv i^xaaiY 01 ffocpoi 7^ ttI- ctores? Aliunde vero ex dominicis (luoque
rstf)? Tiy^voKofoi:, aKAc(>i ''^
£j 6y. t Bicmo- cognoscemus verbis, ipsum quoque mit-
Tix.ci)v ivpr\aofj8{j citiu,circoy y^ avTOv t Trifi- tcntem palrcm niisso ciun filio cocxisten-
^avTO. TraTipa tu) 7ri[A.f^'iyTi viS) zioiov- tem. Solus enim, imjuit , non sum, sed
• loti VIII. 16. Ta* * [ji.OYOi yap (p«(7iv ax. £ijM.i , «AA s^w ego et qui misit me pater. Et alio loco:
• T. 21). 7t^ 7ri[M.^ai pi.: Tirarrip- iOj dKka^^ov- * ovx, non reliquit me solum pater meus. Et ali-
*
• Idprn XIV. in. d(^AXi [Jl,i [A.ZyOV TraTYiP ]«.»• y^ iTiPCO^iy bi : pater ineus in me manens ipse opera ,

Traryip [la o ov HJcol fJcivtjOY . avroq Troul facit. Si ergo in ipso ct cum ipso erat qui
ra \pya. Ei roiYvv c.-j avr ci), y^ avv avrco raisit, ubinain missi vilitas? Porro qui om-
iiv TtTifji.-^ai . Trov t 7rifj(,(p-diVT0i « ivri- nia implet , (juo vcl unde inissus fuit ?
A«a; ^'^ ra Travra TrXn^cov . -mOv ^ 7ri8?v Nam missio loci mutalionem innuit. lain
«•Z!r£5-(iA« ; « ^ rt^roroAM Tc^a rtAAa^iii' si omnia pater filiusque continent; neque
aiviTTtTai' fi Q Tw jrav ra Trartip x^ vios pater ccu rcmotus ab illis ad quos misit
«Zi^iJ^M , oi;rf (3 'Ztrartip coi Tropocd Tvy^d- filium misit ; ncque filius ex alio in alium
DE TRISITATE CAP IT

transiit locum. Superest ergo ut exislime vcov c/Kiivuv . Trpog 'ni dvi^9t\(v . «Vf^-vj,? r
mus adsumptae hunianilalis fuisse mis vlov . ovTi vlog cl^ WiOii lig 'iripov y-iTct-

sioncm. €ilBnx.i rcTTOV- ovkuv ^iiTziTai voilv T^ dvct-


AnjOf/crj)? dv^pcoTTOTyiTog r a;ros-oA)H' ilvcti.

Scd iam tempus esl ut ad dominico- AAA iTTi T i^i^nviictv r^ StcmOTiKoilV


rum verborum interprctationem veniamus. pt]f/.U7Ct}V dvct.S^CL[JLlh ilCtt^Oi. "EV TW VClJCCt) .,

Vestra, inquit , in lege scriptum est, duo- CP»1(T; ', tS) VfA.iT:po) yi^dTrTCtl . CTl Svc

rum hominum testimonium esse verum. dv^dpooTrcov t\ [^a^Tvpia. rtAn-S-iJs 'bg^v ihct

Deinde addit: ego sum qui testimonium iTrafcS . oti iyu)ilf.t,t 6 iMotoTvpcov ttipI if/.ctv-

perhibeo de me ipso, et testimonium per- rov . jt, fxctpTVPil Tripi if/.ov o -Trifji^^^ctq f^i

hibet de me qui misit me pater. Ergo ima- 'wctTV]^- d7roi2Ai"\a.vTii to'ivvv -duj iifcovct,

ginem spectantes, archetvpum cognosca- voticrco/J^v to dp^^iTv^zov Svo . ;ji«cr;v, dv-


mus. Duorum inquit, liominum verum
, -u^mtt-wv « f/.ctpTvoict rtAM-&n? chv
'r^ q
esl teslinionium ; atqui duorum lioniinum ovo dv&^coTrcov « (pvaii fA,'ict Sn^ovoTi Trapct
unam esse naturam cuncti fatentur; igilur •z<ra(T( ctv ccf^oAoytiTctf ov>covv zsctZoq Kcti

palris et fdii naturam unam, unam reapse viov n ovaia. fjt-ix., \/.'ia,
" c/x. tm? iiy.bv(Q^
ex imagine cognoscemus et confitebimur. j'OH-&KcrfTa/ ts v^ OfjcoXcyn^naiTcti- wazri^

Sicut enim ibi duo homines, ita et heic j^i^ d^.il Svo a-v^^coTroi . ovrcd ;^ c;Tau-S^a

Deus et Deus, pater et fihus, qui nonii- •S^fo? -^ -S-fos, 7ra.Ty\p Koci vloi - J^ ctvTolg

nibus suis ipsis eandem esse naturam de- rolf ovoftctcji ^nKovvTiq 7^ (ftcxsws r rav-
clarant. Neque enim qui verus sit Deus, rcTnrcf ohri yap 6 rtA«-&a>5 Siog iTipctg

natura difTerel a vero Deo ; neque filius a.v iin t^vaiax; Trapa (^ nAn-divu); ^iov
diversus ab iilo erit, quum sit Dei fiiius. ovTi v\o<; uXAoi Trap' cr.ilvov ,^iH VTra^-
His auditis ludaei interrogaverunt eum :
x^^ ^'^^' Tovrtov d'AOvaav~iq o\ iovSaloi
ubinam est pater tuus? Respondit itaque npcarticrav avrcv * ttov i^iv 6 Trarn^ gh:
lesus: nequemescitis, nequepatremmeum: rt^«;cpiG« roivw Inaovg- ovri Ifn o'iSa-
si me sciretis, patrem quoque meum sci- ^f, cvri r Tran^a «.«• ti if^i riS^tri , y^ r
retis. zs-aripa f^.n «Jjir? av.

Videle rursus <iuomodo hinc consub- 'OcaTi TrakiV -Trccg c«Tiv^iv ro Oftooii-

stantialilas demonstratur. Si me inquit sci- aiov Sv>i.vvTaf li ifil ydp., (^naiv, yiSnTi,
retis , patrem quoque meum sciretis. At }tj T TTctTipa fta rioaTi av ok q t iriooa-
vero ex eo quod diversum est natura, al- ain to iTipoovaiOv oC yvcopiCiTav ra ya^
terum item naturaliter diversum non dig- rtAA:cpi/Aa K^ ^iva^ dKXviXcDv ovx, iiai Sn-

noscitur. Nanique aliena invicem et ex KodTiKa- Tci 3 (pvaicci KOivci>vZvra 5i «A-


tranea, invicem non demonstrant: sed na- A«'a«i' •j/ivwffjcsrar Si' ivog fiiv dv-dpu)7ni,

turae communionc coniuncla, e\ altcrutro Traaav r dv-dpct)n-ciiv r (pvaiv iSiiv ^- tcj

noscuntur. Ex uno homine universam ho- ^' 5V05 Trpo^drn ^p Trpo/SaTWV a~av ro
minum naturam cognoscere hcet ; et ex ^n@-- oii f^h Sict cm' A«ov-
-«rpo/SaTtdv

una ove, universum ovium genus: non ta- rui ovSi 5ia Asovtkv Ta Tr^o^ara ova
men ex ovibus leones, neque ex leonibus dyyiX-di Sia dvdpu-7ro)v ovSi Sta dyyi-
oves: neque angelos ex hominibus, neque A«v dv^pcjoirag- ^coov -yi iKa<rov 7^ oimiag
ex angehs homines : nam unumcjuodque SnAonty.iy 'rgi (pvaicog. Ei rotvvv f.ovo-

animal propriae naturae demonstrativum 'i^^^i Koy@^ t &iov Knafxa r^ 6% ovx.

esl. Si ergo unigenilum Verbum Dei crea- ovtu)v . x.a; cvf Wipai nvoi yiyivnTai (pv-

tura est, et ex non antea extantibus, et o^s^s •zJ^ws c* avTa (^ man^a onicvvai

ex alia quadam natura nalum, quomodo z^iaTivo/jSpG'' ; ii 3 'T/iaTnp oia r vtov


,
;
:

18 S. CYRILLI ALEXANDRIXI

T viov yivcixjKcov in se palrcin demonstral credatur?


yivce(j>icTctl, y^ , }U (^ , si ei

^aTioa, yivcoaKH., Tridn^iln yAv v.aaa, Chu- lam si paler per filium agnoscitur , et qui

aX)y][A,Q~> yXuxxra. iu tu) Xapuyyi /^ (^ filium novit , novit et patrem , impedia-


Ps.CXXXVI.O. tur sane (]tiaevis lingua hlaspliema, el , ut
S@~> TTPoa^VYnTa] aKpififi r ofjt-onaiov cv- ail propliola, (auribus adliaereal. Nos au-
Tiv^iV T yvcoatv Aafi(3avo,t/Sp- Aofi^oju^ijoi tem Jrinilalis adoralores accuralam hinc
o)? ovK av iTiocog cn vltc TraTna tfvuipia^n . consuhslanlialilalis notionem adipiscamur
il fA,i\ T^ avTtli ovcriag hvf^^^^avi- r.j tt^cct- reputanles, non aliter tilium in patre fore
KVVOVfJ^ T GCaTiipa T «jM.ST£|30F, T^ TrpOd- agnoscendum, nisi eiusdein esset suhstan-
Kvvriaicai t KaoTiov dvafiivovTii . ov X^P'^' tiae adoremusque Servatorem noslrum
:

yo<i avTOg Tvy^avn KaTa tIuj t


o TraTViQ cuJtus nostri fructum praestolanles , cuius
Kvpm (fcovviv * iav Tig ydo , (^raiv i^o] .. dator pater est , secundum Domini diclum
iJg.KOVYiavi-) TifA,yian avTOv 6 waTn^ (ji-h' jCj si quis enim , inquit , milii ministraverit
6 Qavfjcdaioq Si 'lcodvviig o dioAoycov "
,, honorificabit eum pater meus. Itcmque ad-
6 STig-ivcov ih (^ vlov .. (fHfflV , ix^ '(^(joyw mirandus lohannes theologus: qui credit in
almiov 6 Q a-sm^cov tu) vlco , ovk o-\j,t- fiHum, inquit, habet vitam aeternam: qui
Tai tLuu ^coYiv , tfAA' « opyri t -^sov [^evil autem incredulus est fdio, vitam non vi-
iTT!-' aVTOV. debit, sed ira Dei manehit super ipsum.

i<r . ''Oti TroXkaxov 6 Kvpiog f^iav avToZ X\ I. Qiiocl multis locis Dominus unam esse
y^ T TraZog t oCaiav iSiSa^iv. suani et patris suhstantiani clocuit.

''iva Si Koi o^ iTipag fJuapTvpiaq to Ut aulem aho quoque testimonio con-


Ofjioovaiov oni;co/ucs>j ,, avTOv T Kvpia azov- demonstremus ipsum au-
substantialitatem ,

aco/uSp (iocovTOi y^ Aj^octos ov Tolg aTro- diamus clamantem Dominmn ac dicentem


9oAo;5 ft-ovov ,. clXAa j^ Tolg laSaioii- * o non apostolis lantum verum etiam lu-
,

7ri<;-ivcov ilg ifjci ., ov 7ri<pivn ilg if^i,, aAA' daeis: qui credit in me, non in me cre-
iig
(^ 'ZsrSjLt.^avra fxi- v^ 6 Sicoficov ifJi.i, dit, sed in eum qui misit me. Et qui videt
•dico^il r 'urift„i^avTd fii- iyco i^cog ilg
(^ me, eum qui me misit videt. Ego lux in
Koafcov iXriAv^da. "iva 6 '^^i^ivcov i\g ifi^i mundum veni, ut qui in me credit, in te-
cjj tyi aKOTia fcri fjciivv)' il toivvv o ^ico- nebris non permaneat. Si ergo qui videt
pcov T vlov ilg r warsga 'ssi^iv^, •sroD to fdium, in patrem credit. ubinam maius et

/AJ/^ov ju To 'AarTOV; cv -j/a^ tm sAarrow minus? Namque in minorc ininuilur ma-


<riJ,iK^vviTai t6 fjcHFov . Kj ou yvcopl^iTai- ius, neque agnoscitur. Si itaque palerma-
ii Q CTariip f/,i'i^u)v , TTcog cv tu> vlu) Qico- ior, quomodo in filio speclatur? Quod si
pnTai; i] Q ^icopfiTai cv t^jw, cog cv 'iaa> spectatur in fdio , tamquam in aequah vi-
SiiXovoTi yvcoo'i^iTai- SnXcoTiKcc jS rtAAn'- delicet agnoscitur. Namque aequalia invi-
Awv Ta laa- t^ 'mdKw f^ir' 6\'iya avTog cem demonstrativa sunt. Et paulo post
Kvpiog tpna] Tolg (i7io<rcMig' * iy'oi> iifjt,i idem Dominus ail apostolis: ego sum via,
Ji oSog, tCj m ahri^ita. Ka] « ^wn'- ovdi]g veritas, ac vila : nemo venit ad patrem,
i^X^Tai 'aspog T CTars^a, fj fjcri di' IfAov- nisi per me: si cognoscerelis me, ulique
II ifvCOKHTi fli .,
y^ T TTaTifia fJt,ii ifv'(jOK'ATi et patrem meum cognosceretis , et amodo
af, Jt) aTr' apTi yiv'coaKiTi avTOv Ka] ico- iam cognoscitis eum eumque, vidistis. Di-
puKaTi avTcv. hiyn q avTco ^iAczjrTr^- cit ei 1'hilippus: Domine ostende nobis pa-
Kv^ii Sfi^ov YifMv T zs-arspa an, k^ apKi] trem tuum, et sufficit nobis. Dicit ei lesus:
ttfitv Asfr-j ttiJrw o 'lnaovg' ToaovTOV p<o- tanto tenqjore vohisciim sum, et non cog-
Yov f/A-d' v/A^J iJfjLi . yjj ovK 'iyvcoKdg vi,i novisti me, Philippe? Qui videtme, videt
,
,, ,^

DE TRINITATE CAP. XV-XVI. 19


el palrem meuni ; el quomodo tu dicis , 'i>iAfn-ni ( 1 ) ; o ico^cbKOi ejW.? ., swgaAJ t^ t
ostende uobis patrem? noii ciedis (juia ego TraTi^ct |W.«- yjj zzoog <jv hiteti . SiT^ov t][A,h r
in palre, et paler in me est? Verba quae 7ra,Tipa,; oC 7rl<^iVHi OTI lyCi} CV TCj> ttu'^] ^

ego loquor , a memet ipso non loquor sed ; Kj TraTJi^ cv if^Qi ^; Tct 'pn^tt.Tct a. AaAco
pater qui in me manet , ipse opera facit. iyc^, dTr' ifA.cfJT6i) ov KaXci)- 6 H 7rot.T^p o
Credite mihi, quia ego in palre, et paler cv iij.01 /xiViOY . a.vTOi TTOiil to. s^fa.' Tris-iliiTi
in me esl : alioquin propter opei a ipsa l^ci OTi iyco cv TO) Tra^l ., (^ o 7ra.Tnp Iv iuci'
mihi credite. ii
Q
jttM ., Sia Tci i^ya avTo, 7n^iviTi y.oi.

Quid his verbis chuius? cjuid hac do- T( TOVTCov T pi)[A.a.TCi)v (Ja(pi^ipov ; t'i

clrina evidentius? Sed enim, ut videtur, 7* SiSacry..a.Aiai TavTitg (pavi^WTiPov ; dXX'


ludaeorum vehimen in haerelicorum men- cog ioiici T iiidlaicov t6 y.aAVfji.fJt.a t t ili;

tem transiit. Quo tit ut sole eliam cla- , atpiTtKCOv f^eTa(3ijiy\Ki §iavoiay Sio Ta t
riora cernere nohnl ^ohmtariam ignoran- , nA/« <pavi^'ci}Tipa avMcpct.v ovk i^jiXacji r .,

tiae nebuhim sibimet atlrahentes. Nos vero av^atfi^iTOv 0[A.iX^luj t^ dyvolai 'fhnTra-
Dominum dicentem audiamus: si cognosce- aa/^ljoi- r\fA.iiq q dKOvcjco/u&fj t Kvpia As-
relis me, ulique et patrem meum cogno- yovTOg- ii iyvccKHTc ui .. Kj t TraTipct w.«
sceretis , et amodo cognoscitis eum ipsum-
, iyvcoKHTi av Kj aTsy apri yivccGKiTi av-
que videlis. Thomae hoc ait a quo ei di- , TOV . Kj lCOpcCKaTl CIVTOV- TO) Qa'ltOl, TOllTO
clum fuerat, quo vadis nescimus, et quo- Myn ' ii^tjKOTi avTU) , 'srov v^ujaync, ovk
modo possumus viam scire? Docetque eum oidaf^., }Ci T oSov cEois iiSivoci Svvai/,i^a-
el rehquos simul ajjoslolos , hominem qui fC' oiJlciaKn aVTOV ., y^ cbr Aoi-zirovi aTro-

sibi crediderit , dum ita ipsum mentis ocu- 5"oAa5., coi avTU) TZiTn^djKcoq .,
Toig c^-
lis videt, patris quoque fieri sjieclatorem ^aXuolq T^ J^yo;as Qiaaafj^©^ aVTCv
quoniam pater in tilio agnoscilur. Ilaec y^ T Tra^Zcg fiyivviTat GsaTvis, w? iv avTco

Philippus non intelhgens, rogat illum di- T OTa^^o^ yvcott'(^oiA,'iVH- TOVTa (^'iXiTr-^l^
cens: oslende nobis palrem tuum, et suf- ftn crw^iii; :tP^y.,aKii avTov Xiycov 3i'i-

ficit nobis: jjropterea non hiudalur, quia ^ov mfjSiv T isaTi^a ai^ . y^ doKil rifuv rtj

secundum haerelicos visus est optare maius ovK i-waivHTai., cog to /J) gw* alpiTiKOvg
ahquid cernere ; sed reprehenditur potius ^ii^cv iSilv 'fh^Vf^naag- dhX' ifKaXilrai,
ceu qui in fiho palrem non viderat. Tanto jg
f^y\
diaaafj8^(Q^ iv vlo) tov 'uraTipa-
enim inquit temjjore vobiscum sum ne-
, , ,
Toaovrov yap ., ^ncri .,
p^ovov fA,i&' C/tF^
que me adhuc novisti, Philippe? Atqui non iif^i, iCj ovK iyvcoKag f^i 'i>'iXi7r7ri :.
y^ f^riv
ijDsum , sed patrem videre Philijipus opta- ovK avTOV , dXXa t 'uraii^a 6 ^iXtTrTr©^
bat. Cur ergo reprehendilur quod fihum ioilv i^zs-i-dvf^nai- Trhg ovv lyv.acXCiT ai log

non cognoverit? Nin irum lesus hac addita OVK iyvciOKcog t vjcv; t>) i-maycoyli) t iy-
reprehensione, causam rei declarat. Nam KX-iifixT^ -dii aiuciv JlnXol- 6 icopaKcog
quime novit , inquit , novit et patrem. ycCO , ®H(TiV . S|M.?, 'iCO^aKi T TiaTiPCf lCj TTCOg

Quomodo ergo tu ais, ostende nobis pa- av Xiyag, SiT^ov «jm.jv t -osraT^ipa; 'inpog
trem? Alius, inquit, sum, jjersona non na- iifA,i, (ptiaiv .
kJ^ to 7rpocru)7rov ,. ov k^ tvw
tura tolum in me ijiso palrem circum-
, ipvaiv cXov iv avTU) "
t ^raTipa ro^ip-oco ita cod. Sed
inalo iu:r.'j7X'.
fero, sum enim sigillum genitori similli- acppctyig yu.^ iifti t 'f^vvYiaavrog dr.apaX-
mum , paternae figura subslantiae , natu- XaKTog„ "^a^aKTrip iifjci >^ t ^ra^^og v7ro-

ralis imago gignenti coexistens. Quum ergo (^aaicog^ iiKcov cpvaiKri ro) 'j^ovyiactvri auu-
illum videre volueris, in me respice, et vzs^ap^^ovaa- orav Toivvv iJiilv i-&iXnarig

(1) Ita se liabet in hoc codice et aliis verbum e;yjuxu; singulari nuinero; et praeterea sic In nostro
iuterpungitur.
,

20 S. CYRILLI ALEXANDRINI

dfiilvov . eli if^^ awoQXi-^a.c, . l-AaTioov 0\j.«' utrumque ^idebis. Videbis laincn haud cor-
o-\n Q 8 To7s T aw^cLTOq otpOaAjito/s . ahha poris sed fidei oculis: et quidem ealenus
Toli T^ 5J-(S-f(D5" }U Tolq T^ TTiS-fWS Q TOdOt/- fidei oculis, qualeiius opoialiones cogno-
TOK. oaoK ^v^v^iTa? a/f^^j/c/as. out(^v- scas, non naturain aut substantiam. Quain-
ffiv , « T oJ(7ja^" TraVTct yi vovv « TXVTYig libet eniin nienlein comprehensio haec ex-
VTStpjSctiY^ xaraAn-vliS' 5iO sar/i^a^^- ot^ non credis, quia ego
cedit. Idcirco addidit:

7n^ti/et<; ., oti i-yui ci> tw tscl^i , h^ o TraTnp iii patre , el est? Verba quae
patcr in me
Cv S|U.o/ ocj ; Ta priixciTct, ct iyco XctXco . a7r e;i:o loquor, a me ipso non loquor, sed

l[A,CtVTiS oC XctXcO , rtAA' TTCtTYIO f/.H Cv pater meus, qui in me manet, ipse opera
IjttOj yuivfjov . ctvrOi -TTOisl Ta 'i^ycf TU<^iviTi facit. Credile, quod ego in patre, el pater

l^Oi OTl iyCO iV TU) uTCt^^l ., }^ iMCtTyip Cv in me est: ahoqui propter opera ipsa cre-
if^or ii "j
f*« . Sia TCt 'ioyct a.VTa. Trit^iuiTf dite. Si ergo ipse dicit eadem quae pater;
ii TOtvuv Ta avTu Tcp TTct^] (p^iyfcTcti .
y^ si pater in ipso manet et ipse in patre ; el

TTctTTnp cv avTCO [.tiv<l . Jtj aVTOi Ci tS) Tra- qui ipsum vidit , vidit et patrem ; et qui

%l,lCj iCOqctKtOq aVTOV iOi>pa'Ai T TTaTi^a ,,


eundem novit novit et palrem conslat
, ;

x^ yivcocj}(.ci)v avTOv . t TraTipa f:vco<jx.(( .. omnibus, qui mente quidem non careant,
onXov ccTraai Toli yi voiiv ix^^^ ^5 f^'''"'
^ unain csse patris fihique naturam, el ora-
Tra^^og ;t) t vl5 « (pt^o";?, k^ TraVTa 'i')^^^ to. nia habere, quae sunt patris, fihum. Ne-
*
T jra^oe vici' ov yb av iTipcog ida^iv cv que eniin ahter patrem in se ipso reprae-
iavTCp T TraTipct, il fA,n Travra ilyjv ccja sentaret , nisi oinnia haberet quae pater
vaTYip ,. -TrXrw avTni '^ Traf^OTnroii tSto excepta palernitate ; est enira haec patris
^o /OiOr T 5rafc05, cocanp t t/ioi; « viCTHi. propria, sicut fihi fihetas.

i^' . "LTipa dTroS.-i^ii . i<Jov iiyai t t;/ov XVII, Altera demonstratiu quocl aequalis
TCp i3-a^(. patri sit /ilius.

TavTLu iaoTHTa.^ r^ iTiPcoBiv i^i y,a- Hanc ahunde quoque discere aequah-

»u xiii. 31. ^ilv ii-vsi y<up, (pn<7iv . 'ln<jcvg- * vvv talein possumus. Divit eniin lesus: nunc
iSo^(x<j-dn Vio; t av^ico-uFn .
y^ o •&jo5 clarificatus est filius hominis, el Deus cla-
iSo^<u.a'6n a/ avTW .
y^ o Gsos do^dcrH av- rificatus est in eo, et Deus clarificabit il-

tov iv ictVTCp, y^ ivivi So^da:-i avTOV. Ka» lum in semet ipso, et quidem stalim cla-
icm XVII. I. TraAiv * Trdnp .. « apct jA«A'j6e, So'^a<j6v rificabit. Et rursus: pater, venit hora, da-
<Jou T fiov.- /va -^ 6 vloq GK So'^dari cri. rifica fihuin tuuni, ut et fihus luus chuiii-
'fl 7» (/5Tfp,SaA0t}(7«S 7^)0 alpiTliCWV d^ih- cet te. infinitam haereticorum stuUitianil
Tnptai- fjcii^cov , ^n(j]v . b ^o^d^cuv t 5o- Maior cst, aiunt, clarilicans clarilicato. En
^cf(^o[j.'iVii- i^ ^o^dl^<l pi.iv 6 yraTnp,. So^d- clarificat pater , fihus vero clarificatur ;

^irai j i;iC5* fii'i'^cov ovv dpa t f/ot) o inaior ergo fiho pater. Atqui si fihus non
;Tar«^- sl To'tvvv 6 viog ovk iSo^da^in pco- solum esl clarincatus , sed cliam darifican-
vov , «AAa y^ tOv do^daccvTa iJ^c^ctaiv ,j
lem clarificavit,quinam heic maiori ac mi-
5!-o<av /fjii^av a)(Oin ro ixitQov >t^ to iXar- nori superest locus? Msi fortc, ut ex prae-
Tov." ii ,u.M tt^a r!J) t t iionpavcov dy..oXir<- dictis consequeretur, inaior dignitas Iran-
^iav wapa tov So^d^ovTa pi,iTaBa'vn to sit ad eum qui clarificat ; ita ut filius mi-

jtx.e7(^ov r^ ovTcoi iv^idnaiTcti 6 vic<; ixdr- nor evadat cum clarificatur ; maior cum
rcov jw-fv nv'tKa dv So^d^nrai , pcii/cov Si clarificat: quae dici sine summa slolidilate
mviica dv J^o^df^ri' dXKct to xky^v ravTa el amcntia nequeunt. Neque eniin ex prae-
<t)^^7r\n^iaq y^ pt,avia<; iay^dTn^;- ov yap diclis inaitis vel minus, sed aetjualitaiem
TO y.iil^0Y Aa] TO 'ihaTTOY ivTiV^iV , TO Si palris ac lilii docemur. Audimus enim ,
, .

JIE TRIXITATE CAP. XVI-XVIII. 21

filium a patreclarificari, vicissimque a filio /Vov -yTctTpog -^ vhv SiSctaKo^i^si.- d>covo-

patremret filium clarificari a palre, et eum t^ jap cog r^ 6 -ze-a.rri^ So^d^ci vlov . :C)

simul clarifioare patrem. \am qui clari- Jj^a(^?Tai u(p' v/a- itj i;;o? So^a'('irot,i vtto

ficatus est, non quod non habebat accc- ? Tra^o?, yJ; So^a^n t 7ra.Tiocf cti 6 Si-
pit , quod reapse iam habebat. Quam
sed So^ciaL(.ivoi hx o ,"•>' i~iX''' ii^y><^iv «M'
rem eodem in loco nos docet clarilica : b ih/iv iv aOrS) tw x^^W " touto ^i^a-
enim me, inquit, apud temet ipsum tu, pa- aM- J;£*(Tov fxi ya» , «pncTi . Trctpa actVTcc

ler, claritate quam habui priusquam mun- <jt) . 'c^dTip . t>) So^yi
f £''<o>'- "Zirpo t Tor
dus esset apud te. lam si ante quam mun-
, KO>yfA,ov iivcti 'zsapa (Tor e< 5i ;i^ -u^po t
dus fieret, hanc gloriam habuit, quoniodo t v.oni».ov ^^o5t&af, ravrluj iXr^ t 5o^aK„
id postuhat accipere quod semper habuit? ttZx, ctljsl AaSih b ilx^v dii:,

XVIII. Quod una est patris ac filii im . ''Oti fA/'a 'Ma.'^oi y.ctl

dominatio. « diCOJOTiiCt.

Deinde quum demonstravisset se non TJtci §Hx.YVf cog ov j«.ovoy Jo^a^jraj ^

solum clarificari verum etiam vicissim cla-


, «AAa k^ So^d^yi. iTrtiycf^v * i(pctviPco<yd •
idem xvii. n.

rificare, addidil : manifestavi nomen tuum aov To ov'jjM.a to;? ar-9'?-x-:<roi5" Koi i^it'

hominibus. Et paulo post , haerelicorum oK-ya, -^ alpiTiySov iu^tpdrTiov ra qto-


ora oppiians, mea inquit omnia tua sunt fA,:tTa, ra s//..a . (pnaj ., wavTct (sa ogi Kctt

et tua non sane communem divi-


mea (1): rd id, i^d- ov TMc x.oivt\v ^i^m Siepjo-

dens dominationem, neque alia ad se spe- TitCtV ., OV^i iTipa, Jr td TOJ TTarpi S'fg!.(pi-

ctare, aliaad patrem, demonstrare volens; ^ovru., ^ii^an ^i^KofJfQ-,- dKK^ i7ret3t\ ol

sed quoniam ii qui nullum contra Unige- Trdaav /3Aac7^M|M.OK (pcovnv d^nvrii Zy tou
nitum bla.sphemiae genus oniittunt , ipsum f/.ovc^uovi , avrov [A,h' Aa|M./3av:^y (paa» , t
quidem accipere aiunt, sed palrem dare, Si Tirariaa ^idovat ,, SvKvvcTtv ori rr\v av-
demonslrat utique se parem palri habere ri\v iyji tZ> •srarPi -Tp d^ss-dvrcov Sicmo-
rerum omnium dominationem. Nam mea Tiictv ra ^ 6^a , (^noi . zsdvra ua i(TTi„

inquit omnia, tua sunt, et tua mea. Profe- }Cj rd Ga ijzd' ov t)iv Sju.\pi(y>v i^ Sicmo-
cto non dominationis divisionem sed com- , Tiiaq, rtAAa to x.oi\ov -t^ Siauoritcti Tra;-
munionem nos docens. SilCOV.

Sed enim sentio me hunc de fide ser- AAAa yap rov xiyov i\<, (.^tiKOi; d^i-
moncm diu produxisse, quum lamcn (juasi THva Tov TTipi Trlaricog, iv >ci<pctAa'ict) ^n-
uno capitulo deiinitionem eius me com- ^i\-&iiv opov iv roli 71-POOii^ioig iTTayyet-
prehensurum sub initio (2) promississein. ?.d>jS^voq- Sii^ai -^ ^nXn-dili 6/x. <^ ivay-
Nam quum ex e\angelica doctrina demon- yiKiKtig BiSct(Jx.a\'tai tov [a.ovo'^vov(; t>iv

strandam suscepissein Unigenili dignitalem, d^iav , fx.aKpoTipov -z^ VTTO^yxidicoi iioya-


quam promiseram feci sermo-
longiorem ody.^uu rov koyov Kcti ravra (^oa^x^vXo-
nem quamquam in ipsis textuum interpre-
;
y'iaq ev Ta7? lp-j.YiVi'iaiq 'zs-ii^^ovriKcoi- iiq

tationibus brevitati studui. Igitur piis cliri- avrd^; to'ivvv rdi ivayyihiKai (BijSKni yS,

slianis ablegatis ad ipsos tum evangelicos •zupo^nTix.ag rovi ivaijBilii 'uniy.-^a^; \».i-

tumpropheticoslibros,quiomnestheologia rsTcti ydp avrai rng -dioKoyiag rcv viov


de filio redundant, ego quidem propositi sV; riiv izpoK^tff.ivnv aKoKov^'ictv (SctSiov-
de Trinitate argumenti seriem prosequar. (W-a;.

(1) Nicetas aquileiensis a nobis editus in siniili tractatu sic explicat: qiiae illa omnia? vtique vir-
tittem, utique potentiam, bonitatem, incorruptelam gloriam et aeternitatem , sicut /tabet pater.
,

(2) Recole tertium capitulum.


. :

CVRILLI ALEXANDRINI

(d'. Uip] T uyia n-viv 1^0.7 (Q^. XIX. De Spirilu sarulu.

UiTivoju\u ToUvy ., «5 5tp«v , ih ^iov Credimus er<j^o, ul iam dixi, in Deum


'jya.TipcL avctp'/jv ., koi ilq •&£oy mj.cii^iov patrem absque principio, et in Deum rnae-
(^Can viov, c/K wctZoii ^lv ^ovnSsVTa, ai) lernum naturalem fiiium, ex patre quidem
Q tZ> TTctZt nujovr d ., itcLTa. tyw -jS^ «t/a^- genilum, sed tamen cum patre semper exi-
•yi^icov cpwvjjv iv ap-)(^ri yap, cpjia/*', riv o stenlem , iuxta evangelicum dictum : in
\6yQ^' 'vSiTivofj&iJ 3i Kctl itq to Trviv^ct principio erat Verbum. Credimus etiani
TO a^(oy, To ivQU, to i\yi ia.ov aiov .. tq in Spiritum sanctum , reclum , dirigentem ,

dyct^ov , TO •zsapax./^yiTov ., to ok -Qiov bonum , consolalorem , ex Deo proceden-


7rpo:A&ov ^ ov ^VM-3'sv- ui ^ |Wovo3^o»i5* tem, non genilum ; unus enim est Unige-
ovTi pi.iiv ;triff-&ev, ovSctiJuov yap ivPi(Jx,o- nitus; neque creatum nusquam enim in ,

fj^ cv Tvi ^iict ^atp'^ TJj XT((7fi cru/jctst-Q- divina scriptura eum comperimus rei crea-
pi.ov/uSfov ., aAAa ziraZi £j vlu) JWjTctTTo- tae adnumeratum sed in eodem cum pa-
,

ijRljov c/KTTO(yiv'o/j^vov 3 avTO o^t crct^os Ire ac filio ordine positum. Ipsum autem

Y\>covau.f^, v^ ov TroKvTT^ayfiOv^ju!^ TTchg de patre procedentem audivimus, neque


c/KTTO^ivirai, ctAAa <pi^yo.'./^ Toli Tf-S-g/- tamen quomodo procedat curiose scruta-
o-iv Jijtt/v opoi5 v-uTO -r^/j ^ioKoycov k^ jita- mur, sed his finibus contenti sumus, quos
x.apia)Y avopcov. nobis theologi beatique viri staluerunt.

K . ''Oti TraTfit Xj vto) to 'srvivjxa XX. Quod in eodem ordine cuin patre
OltijTaTTiTai. Jilioque Spiritus coUocatur

'EStSa^^^^-Qnu^ yap vw av~ov t acd- Namque ab ipso servatore noslro lesu


TMp©-- M/^^JtT Inaou Xe/CTTOt/ , T^ '^iacT©-' Cliristo edocti fuimus complemenlum esse
Qvy.TrhiApconv.ov to 7rviv[A.a to ayiov tto- TrinitatisSpiritum sanctum. «Eunlesenim,
^d/^iVTig ya^, cpnOT * ixa^nTivaari TravTa inquit, docete omnes gentes, baptizanles
Ta 's9vw /Sa7rTi<^ovT£5 avGisu' iig ro ovoyM eas in nomine Palris et Filii et Spiritus
T jjttT^Of. Kj vtov . ii^ T aym Trviv^arOi' sancti. » rorro quem cum patre nlioque
Tw j -uarpt Ttj ulfj) avi/.y^aprvpov/u^jvov . confitemur, is omni rei creatae superior
T^ icTiCiccq jVi Traaiiq v^zsipTipov Sio yJj 6 est. Quare et bealus Paulus cuni patre ip-
ftaKaei(Oi~> UavAQ~> /^ Trarpog ctvro ><.at sum filioque continuata serie praedicat
t^joD xji^t/rTOJV S/3-riMr * « " gratia enim, inquit, domini nostri lesu
X"-?^'' ^"P'
(B«o-i, T Kvpin n/F^ Irnaov ^ Kj « aya.-uy\ Christi, et caritas Dei patris, et commu-
^iOV 'f °5 ( '
/
, Kj « KOiVCOVia TOV nicatio sancti Spiritus sit cum omnibus
ixy'tH Trvivi^ar&^ /^ -ziravTwv v/aI^/S. vobis. »

Ka . 'ATrcSn^ii t^ t Frviv^arQ^ XXI. Demonstratur Spiritus sancti


Sea-usoriiag. dominatio.

Kai -TraKiv *
Sfg.i^ian<; q ;:^^a.s<o'jaaTwv Rursus Paulus: « divisiones vero gra-
itat . TO Q avTO 7rviv[/.a- y^ S^inaH(i Sjcj.- tiarum sunt, idem autem Spiritus: et di-
Kovicov iicrh , 6 Si avrog KvptiQ^- itj Sj^-i- visiones ministrationum sunl, idem autem
^iam; cvipyniA,aro}v ilatv ,. o 5s avroi W] Dominus: et divisiones opcrationum sunt,
•&iO; ciii^ycov ra Travra Cn Trcccri' avrov idem aulem Deus, (|ui operalur omnia in
'j KYipvrrcov t oJ^y.aiav iSia- * 'ssavra \ omnibus. » Eiusdem etiam potestatem prae-
Cl) Vides apud Cyrillum recte additum v.al TraTgd;, quae dictio deest iii niuliis uovi testamenu codi-
cibus, et taraen uecessaria heic est ad Trinitatis plenani enumeratiouem.
,,

I)E TRINITATE CAP. XIX-XXII. 23


dicans clamabal : liaec aulem omnia ope- TClVTCt iViOyH TO aVTO iU TO iV "MVlVU-Ct,
ratur unus atque idem Spiritus , di\ idens ifoLi^Sv ISiot. iKaTOi, iccihceg ^ovAiTOLi S^-
separatini sini;ulis : prout vult distribuit Vif^ei i'
1 ) Toh TTii^iVHai TCI Sci)pcf Si' ctv-

dona. Per ipsimi quippe recepimus pecca- Tov yC T d/^^TY\fJi.aTCi)v iXaCofj^ T ciTrctX-

torum remissionem; per ipsum libertatem Xctjnv 8i' ctVTOv <^ iAd^-Bi^iag Tvy^avo-
consequimur; per ipsum adoptionis gratia /jSp- St' avT^ T T^ vloQi(j'iai •^apiafAaTOg
fruimur. « Non enim accepimus inquit , a7rokavo/u5^- ov yt) iXa&ofJ^fJ TrviZf^a. ^n-
Paulus, spiritum servitutis ilerum in timo- aiv G UavXog "
, SnAiicti TraXiv ilg (pc§ov ^
' Rom. viii. 15.

re , sed accepimus spiritum adoptionis in rtAA' i\a(Bo/^ lASVivfta vlo^iaiag. Iv u)

filios, in quo clamamus, abba pater. » Et K.^aCp}j3^ .. (ifiQa 6 7raTyi(). Kaj «AAa^y^S* * • icicm viii. 2.

alio loco: nam lex spiritus vilae liberavit yi v6fl.(Q~> T 'aTViV[AaT(^ T^ ^Ciiiig ihdj-
me a lege peccati et mortis. Et abbi: Do- aipcocTi jM.2 oTTO T vof*« af^apTiag k^ t 'T»

minus autem Spiritus est : ubi aulem Spiri- d'avaTii. Ka< iTipca^iv * q x.vpi\Q~, to -ii.cor. iii. 17.

tus Domini , ibi libertas. Qui autem alios TTViVf^aiTiv ou Q tO Tryivfia Kvpiki c/Kil .

liberat , is non servit. Qui enim tieri posset iXdj^ioia' TO '^ ck^ aKAag Ixdj^ipoZv ov .,

ut conservis daret non habet, quae ipse oaXiVH' TTCcg fap av Tolg 6[j.oSiiXoig [MTa-
quod ipse consequi non valet quo vellet ,
Soin COV OV [AiTi)c_H, OV TVyjilV 8)C \(y/Jj'A

quidem frui uti par est neque lamen pos-


, , ov aTroXavaai ^ovXiT ai ftiv.,uiq i]}<.og., oCi

set? Quod si revera credentibus libertatem SvvaTai Js^jIq [A.i-aSiSaxji Tolg 7ri<^iv>i-

communicat et servos liberat non uti-, , <jiv iX^Qipiag, k^ «A(56-9-feo7 G^ ^«Ajt/ov-


que ipse ser\ it sed dominatur libertatem- , , ras, ov BnAivH SnXovoTi.. «AAa ^iauoKoi.j
que pro sua potestate quibus vult largitur. tCj SiaxroTiicaig r iXjj.dipiav ol? i-BiXc-i -^a-

Quare et beatus Paulus ait: omnia opera- pii^iTaf Sio ^ [A,ax.aeJog S(J« riai/Ao? *, •
i.cor.xii.ii.

tur unus atque idcm Spiritus dividens sin- , oti TraVTa TOVTa ivipfii to iv }0j TO avTO
gulis prout vult. Quamobrem et propheta 7rviv[.ta, Sj^ioovv iSia, iKa^o) xa-Sre)? (3ov-

in vetere testamento potentiam illius prae- AiTat. AiO K^ 7rpo<ptiTyig iv tvi waXaia
dicans clamabat : Dominus misit me et Spi- T cJ^HGiaV aVTOV Klfl^VTTCCV ijSoa' * }iV^iOg Ms.XLVIII.Ki.

ritus eius. Et Doininus reprehendens lu- d^^i^nXi j«.f, }^ tO TTViVfta avTOV. Ka(
daeos: consilium, inquit , iniit , et non per •diog iyKaXcov roig («^aiO/f , iTroit\aaTO ,

me ; et conventiones , sed non per Spiri- <^n<Ji *,, ^nXnv .,


iCj ov Si' i[jcov ., rCj enu.^»- • Kicm xxx. 1.

lum meum ; participem ita demonslrans Kag uv Sia t 'MVivft.aTog jt*«* x.oivu)vov t*

potestatis sanctum Spiritum. Et denique SicmoTiiag S^tKvvg to vrvivf^a tq afov }^

alibi : ideo , inquil ,*ego vobiscum sum et ,


iripCO^iV SiO , cpiKTlV " , iyct) JU.-G' V/^ li[A.l , • Aae. H. 0.

Spiritus meus in medio vestrum stetit. K^ To 7rviV[Ji,a [A.H i(^ig-n><.iv Iv [ticyct) v/j^.

XXII. Qiiod Paraclilus sit creator. ^-^' '


Otj dn[A.iiipylg 7raoa}c\nTQ^.

lobus quoque creatorem dominumque Ka) 'lw/3 dn[ii.iii»yQV avTO k^ Sicmo-


ipsum Spirilum credens, non ministrum Ti}cov iivat TTiipivcav, «AA' ov)(^' v-u^a^yncov
neque creaturam Spiritus divinus, inquit, , ovdi zaroin^A.a- 7rviv[jca •&s7ov „ tpncTiV ' . to
qui fecit me , el spiramen omnipotentis 'mroiiiaav [jci . -oiyvon q -ziravTO^cpaTopQ^ n
quod erudit me. lam si humanam natu- SiSa<7>cov<7(i [^i' il Q T av ^ pci)7rivluj (pv<JiV

ram creavil sequitur ut eiusdem cum pa-


, idn[/'iovpyn<7i t avTnv ov<riav
, \y^H TraT^i
tre acfilio substantiae sit. Xamque in ho- y^ vlu)- iv yap tw t dv^Q^coTra 7roin<yn il-

minis creatione dixil Deus: faciamus ho- "TTiV 6 ^iog- "zirotncjcjo/j^j av-S-^wsircy xaT'

(1) Ita code.x 2<zv/f/.£i, sine uUa antea vel postea interpunctione.
, ,

2i S. CYRILLI ALEXANDRIXI

eiKova. t)[^iripai\ Kcti }iu.S' oiji.oici)<jiv m niinem ad imaginem noslram ac simililu-


Sb i\ il)C(i)v ^ia, , TOvrcov ^«Aovoti xai n (linem. Onfn^uni aulem una est imago, eo-
ovaia, fj-ia. rum videlicel una quoque substantia est.

x^'. ''Ori cyy. ojS to TrvjyjLta to a.yiov. XXIII. Quod ex Deo sit Spiritiis sancius.

''Ori Q ovtjiai Gsftt? VTraqy^ ro ttvw- (Jiiod aiitom di\ina constet substantia

fia ro a-yiov , aurog o 6eo5 «jU.a? SiSdaK<; Spiritus sanctus, ipse nos Deus docct per
lohoi II. -1%. Stct T 'uToo^pnrov Xiym IwhA- *
h rali lohelem prophetam dicens: in no^issimis

g(T;^aTai5 MjU.spai? , c/iC^^^iOD aTvo t 7rviv[*a- diebus effundam de Spiritu meo super om-
Tog jM.« sVi TraCTav adpica' SiSd(rK.et q >i|M.as neni carnem. Docet vero nos Chrislus do-
SiajTortig X&<S"Os Trpo? g5u- /itaQnTa? A?- minus dum ait discipulis: quum autem vos
• Matth. X. 19. 'J/MV * oVaV c/ls •ZJ&JtScOffOXJU l-jW.af . p.>i tradiderint, ne curae vobis sit quomodo

[^ieifiviitynre 'lirux, h t» AaAnffSTS* ot/ ^ap aut quid loquamini. Non enim vos estis

!;(U.f7e ers oj AaAoDvTfs, aAAa to rr\iv[».a qui loquimini, sed Spiritus patris vestri,
T ?Ta'^05 t/jt^ to AaAoDv c* (/jm.7v ^ Tra- qui loquilur in vobis. Rursusque Paulus:
Rom. A(V naOAOS" * c* (TaPKl vos autem in carne non estis sed in Spi-
• VIII. 0. l/jU.j75 Q bJC i<^i

aAA' sV TTVsvfJi.ari' i'i7rip Trvivua GsoD oJ- ritu ; si tamen Spiritus Dei in vobis habi-
»• 14- >c5i' eV vf.i.lv. Kai just' oAi^t*' * oaoi yap tal. Et paulo post: quicumque enim Spi-
'uJViVf^ari Qiov kyOYral, ovrot ilah vloi ritu Dei aguntur, hi sunl fihi Dei. Et aH-
M. cor. II. 10. .g-jQy. K^i^l aXXaxov- *
vifiiv Si . (pnaiv , 6 bi : nobis autem inquit , , Deus leveiavit per
•S'505 j.7triKd\v>\.i Sia 'i«viv[Jt.ar(^ avrov Spiritum suum. Spiritus eniin omnia scru-
ro yap TrviVfta Trdvra ipdjva. . h^ to, fidd» tatur, etiam profunda Dei. Quis enim ho-
T •^iov' m yap av&pdiTzav oiSi ra rov minum scit quae sunt hominis, nisi spi-

av-apcoTritr n fA,n ro 'srvivfJi.a t avupcD-zrrs ritus hominis qui in ipso est? Ita et quae
TO iv avTw- o'vrco ra rov &foD ov^-ii
y^ Dei sunt nemo cognovit , nisi Spiritus qui
o/Jfv, ti jtAH TO 7rviV[Jia ro ck t 350t/- cV.? ex Deo esl. Ex quibus egregie constat , non
(iv ivOflXov ceg ovk dXAc/pvXov . ovSi Iri- esse extraneum neque diversae substantiae
poovdiov . ctAAa t^ Osja^ (^vciiaii iari ro sed reapse praedituin divina natura san-
7rviV[t,a ro dyiov' Sio k^ rd /Sa9« t ^iov ctum Spiritum. Quamobrem arcana quo-
yiVcO<TK<l , (c: iistg-arai ra t •jsoi;. «? n que Dei novit, et quicquid Dei est novit,
Yi[^iTipa -\v)rn rd olKila- il S'i ti? atvoiav sicut anima nostra quae sunt sui ipsius.
T 'kpdjvav v'0|[/-iVa, TOt^TO ji^ iMi srarpoi Quod si quis forte vocabulo scrutandi igno-
• Ronn. VIII. 27. Ki'i fjtkjov ivpn<7}f ydp ip^vm , (^itcji
"
, rantiam denotari putat idem de patre quo- ,

rag KapSiai . oiSi ri ro (pp:v>i[ji,a '


i ;
tov que diclum comperiet. Nam qui scrutalur,
7xrvtv[ji,arog' fi q o t cAav diog Ovk ay- inquit, corda , qui sit sensus Spirittls novit.
voav ipdjva., dhKd aa^tuic, tTri^arai Trpiv lam si universalis Deus non ideo scrula-
^S£9o£f rd Trdvra, lU ro -TrviU^ta t •&rOt/ tur quia nesciat , sed praeciare novil om-
ro dytov ov Si dyvoiav ip^va. rov Siov nia ante quam fiant; sanctus quoque Dei
ra /Sa.&n" 'Mjoi yap dv dofjt.LaHt ru) dy Spiritus haud propler ignorantiam pro-
,

VOOVVTl. OTi COi OtOS TO 7rViVf*.a T ay\ip'jO- funda Dei scrulatur. Nam ([uomodo igno-
ZcTB Ttt IV avTU), ovrco J6; ra t ijiov ov- ranti congrucrent citata verba: quod siculi
Stii oi^tv. il jtAM To TTVtvfia. T 5'sa; evav- no^it spirilus hominis tjuae sunl in ipso,
Tiov ydp rii ipivvyt n ('iSitaii- n Si ^lv^^i^ ita et ea qiiae stint Dei nemo nisi Spiritus

QVK i^^jvct. ra iavriig cAA' dy.-^li^i 5V1- Dei coKnoscit? Adversatur enim scrutalioni

(1) Vocabuluni hoc S. Augiistinus, ut adnotat Sabaterius, explicat qxtid sapiat. Alii vero sensum.
, .

DE TRINITATE CAP. XXIII. 25


scientia ; anima vero res proprias non scru- S-arar ovkovv to Trvivfjia, ro afiov dze^^H
tatur , sed apprime scil. Igitur Spiritus san- T yvcoaiv t OsS 5;^fc * itj wauip t 7ra.ripa.
ctus accuralam Dei notiliam habet : et si- QvSiU olSiv li [^ri 6 vtog „ ovSi t vlov u
cuti patrem nemo no^it nisi filius, neque ^M 'os-ary^p, oIto) , (^nalv ^ ovSik olSiv
filium nisi pater ; ita , ait , ncmo iiovit cjuae ra T Qiov u . jM.}i ro TrviviJict t -^iov- o^
Dei sunt, nisi SpirilusDei. E\ diclis igitur 3 i-p ilpniA.ivet)v ro koivov t^ (pvGitog cfli-

naturae communionem edocemur. dxaKOfA,i-da,.

Ouia tamen cunctos impudentiae fines E-ars<^M 'j 0/ voaovvTig 'ura.aa.v civai-
egressi, Arii atque Eunomii blaspliemiae (yx^vTiav . ot 7^ t ''Apiia, (^Y\fu, y^ ^vvo-

discipuli, ipsum Deum aiunt esse Spirilum f^'iov [A.a,Qy\ra] /SAa(7(p«|tt/a5 . avrov (paaiv
Dei,neccssario beatusPauluspersonam Spi- iivai r diov to 7rviv[A.a t 9«S „ dvayKaiiwg
ritus demonstrat: « nos enim, inquit, haud [A,aKa^iQ~> UavXog SiiKVv(7t ro t •arvj^-
mundi spiritum accepimus sed qui ex Deo , [^aTOi a^oacoTTOv yi[iiig ya^ . (^naiv *, oC
est Spiritum: ut sciamus quae a Deo do- ro 73Viv[,<,a T Koafia iXu&OfA[j. dAAa ro
nata sunt nobis quae et loquimur non sua-
;
c^ T -diov 7rviV[/,a' iva 'iSa)ju\v to. vtto t
soriis humanae sapientiae verbis, sed do- dfov ^a.eia^ivra y[[a,1v a ^ AaAov/J/j,, .

ctrina Spirilus sancti , spiritalibus spiritaha ovK iv SiJ^aKrolg (; j dv-&pco7rivy}i ao^piag


comparantes. Animahs autem homo non /^ofotg ., dAA' iv SiSaKrolg wviv^^aToi; dyia
recipit quae sunt Spiritiis Dei ; stultilia 'znv^i^ariKa avyKpivovng'
zirctsGjU.aTJxo/f

enim est ilh , et non potesl intelhgere quia ,


^v^iKOi Q av-dpaTTog ov di^iTai ra tov
Quis enim cogno-
spiritaliter diiudicatur. TTYivf^arog t -&?«• [^copia ^ avrCii c^ ., k^
vitsensum Domini, (jui instruat eum? Nos ov ovvtzrai yvZvai, ori '7rvdj[Ji.aTiK(Jogdva-
autem sensum Christi habemus. » Dum ait Kpivirai- ['2) rig -y) 'iyvco vovv Kveiov .^ 05
itaque : nos spiritum mundi non accepi- av[,i(ii^daH avTOv ; «jU-sTs J\,i vovv XflJrOu
mus , sed qui ex Deo est Spiritum , de- 'i^X^OfJ^- OVKiiV TCO ilTTllv OTi oC TO 'uTVlVU.a
monstravit non esse mundo homogeneum T Koa[/.H iAaj2o/uSfj . oAAa tO •za-yfCjU-a to
Spirilum sanclum , sed divina nalura prae- (ya 70V ^iov . iSiSa^iv 00"^' 6[f,o'^ig (3\
ditum. Insuper demonstravit , nequaquani Tco Koa[,cco, aAAa 7^ -diiag v^ss-dp^^cov ov-
se de Deo patre loqui , sed de sancto Spi- aiag ro 7rviV[A,a rO ciyiov Kj 57^05 rovrcfi
ritu , cuius graliam credentes accipiunt. iSida^iV , cog ov Tn^i t dfS y^ TraZog 'iyji

Ideo ct dixit , Spirilum qui ex Deo est T AoJoVj rtAAa TriPi t aym TTViv^^^arog,, ov

docens eum a palre habere existentiam T ^a^;v AajW/SavsffiV c/ Tri^ivovng- Sio to


et iUius esse naturae , non profecto geni- 7rviv[A.a iiTri roc/>{,T 6sS . SiSdaKCOv log 6)t

tum , sed eo niodo quem solus ille scit qui T Tra^^og «^ji h^rap^iv . Ka.Kiivng v^dfi)(_ei
fihum novit, et qui patrcm novit fihus, 7^ (pvaicag ov '^ '^^ovnriKag, dAA ag oiSi
et is denique qui soUis patrem fihum(]ue [A-ovog 6 T t/iov 'fh^d/jS{jog, <t 6 [t-ovog t
novit ; quam quidem rem a Deo didici- Trari^a fucoaKcov . }tj to [iovoy Tranpa '^)
mus, sed modum edocti non fiiimus. Con- K^ viov 'Gn<rdfj3^ov- c/K 6«oO [A,i[A.a^nKa-
tenti itaque simus data nolitiae mensura, fjS^fJ, r 3 TpoTTOV OVK idlSd^X^YifJ^J- dpKOV-
neque imperitc scrutemur quae compre- [A.iQa Q TOi? Bo&ilai [A.'i^oig 7^ yvcoaicog . tCj

hendi non queunt. 8 7roXv7rpaf[/.ov'^fjSp dfvOYircog ra dvi<fiiKTCt.

(1) Itala vetus, verborum graecoruni, ut ait Augustinus, tenacior, apud AmLrosiura de Sp. sancto,

adnotante Sabaterio, SieazTor? interpretatur suasoriis.


(2) Veque tenax verbi itala vetus diiudicatur. Immo lioc ipsura vocabuluin avaxg/vsTai explicat pariter

diiudicatur vulgatus interpres I. Cor. XIV. 24.


(3) Cod. mendose f/ovo^svi;; , vel certe c,jj.oy oysrn^;.

(4) Heic in cod. iterum inseritur y.xl to fx.6io-j nxti^a YivojVxav ,


quod mendosum visuni est et excludendum.
,,

26 S. CYRILLI ALEXANDRIM

kS'. ''Oti [^iyag a.7rQ<roko<; ^iov ilSs XXIV. Quud magnus apostolus Spiritum
TO OTVf5/xa TO a^yioY. Sdnctum Deum essc scivit.

''On 3 rS 9-s5 TO TTVidf^a, to ajiov, Quod autcm Dei .sit Spiritus sanctus,

TtaXiv 6 naSA@-> «(M.a? SiBarjKH- aTrikou- denuo Paulus nos docet : ahluli estis, di-
cor. VI. " r\yiaa^y]Ti iSt>caia>- cens el sanctificati alque iustificati in
'
I. II. (7£t<jQj, hiyoDV .. iCj ttj , ,

dnTi iv T&) ovOjttaTi rS ;ciy^;8 «yt/^/T 'lnffS noinine domini noslri lesu Christi , et in

XpiS"oO, hJ SK tS TTViVlJl-aTl tS ^sS »1/-^"" Spiritu Dei nostri. Cur enini templa Dei
Tiyo5 T^ap ivix.iv vaoi oupaaayopivo^i^a appellamur, qui per baptismum Spiritus
^iov Sia TOV /3a7rT(jW.aT0e t tou /rvetyjtta- gratiam recepimus , nisi ipse sanclus Spi-
T05 Siy^o/J&[jOi yjt.t,tv , £< |M.ii &?05 vTrap-^ii ritus Deus est? Quod aulem Spiritus tem-
TO zsviv^a. TO a^j/tov; oti q vao< tS Trviv- pla fideles appellentur , ipse nos docet
[^aTiQ~j oj •Siri5"0i Trpoaayo^ivovTai . o av- apostolus dicens : nescitis , quoniam cor-
1. Cor. M. 10. rog «jt*a5 dwoaTO/.^^ SiSaaH,:^ Kiyccv * pora vestra templum sunt eius qui in vo-
ovx, oiJaTJ OTi Ta (rcof^aTo. v//ffi vaog tS bis est sancti Spiritus ,
quem a Deo ha-
O' !>jM.7v ayiov 7fViV[/iaT(Q^ i<^i , ov s^STai betis, nec estis vestri? Empti enim estis

a.7ro T -djoy „ k^ ot/x sVj sat/T&v; «j.opd- pretio. Templum autem, iuhabitantem prae-
ff^S^HTS ^ap TijM.«5' Q vaos t cnoiKOvvTa dicat Deum. Quare et superius aicbat: ne-
I.Cor. III. 10. mpllTTH GsOV 3|0 H^ dvaTipCO ihi'^- * HK scitisvos templum Dei esse, et in vobis
OfOaTS OTi vaoi t tl£« «S"S , JJj to 7rvivjjt,a habitare Spiritum Dei? Si quis templum
Tot; -irfot; oix,ii CM vf^iv; ii Tiq tov vaov t Dei violaverit, disperdet illumDeus. Tem-
d-iov (^5e;pet. <pQ?ps7 roSTOV o &f0f o 5S plum enim Dei sanctum est quod estis ,

T« OfS vao5 a-)/;©? chv , OirivJS eV^ vfjcilg' vos. Si ergo Spiritus gratiam per baptis-
i) Tolvt;v r '^(^atAY tov -23 vfVjM.aT(^ ^iu t mum recipiunt credentes ,
qui vero hoc
/3a7rT((Jjt*aT0? Aap/Sav8(7(v oi 7r/5"£t>0VTES. dono digni fuimus templum Dei effici- ,

TavTrg q t^ ^wpras d^tov/j^voi, vaog •9'sS mur, sequilur ut Deus sit Spiritus san-
^r[ji,a,T'il^o/j8f ,, QiOi apa to srvfD^a to ctus. Propterea si hahitaculum teinplum-
a^j/iov TOt^Toy p(^ae<y fj cnoiKy^aig Kai vaos que Dei , ii qui gratia Spirilus fruuntur
•920D 01 T^ TOt) TTViil^aT&^ "f^^U&tTOi aTTO- sunt et appellantur , exploratum est divina
XavovTiq i\a) iu Ka\ovvTai , 7^ Ssias cpty- natura esse praedilum Spirilum sanctura
aiai SiiXov oti to Tsviv^a to a^iov, >ca( et patri fihoque consubstanlialem. Nam
TraTpi ^ t/jS o^oovaiov il q ^cTjVjtta, >ij si creatura diversaeque substantiae foret
o^ iTipaq iia'iag rvy^avH , ovx, ilKOTCog av haud recle teinpla Dei appellarentur ii ,

vaoi TTpoaayoodjQiliv Qiov 01 '^ tovtov qui huius donum sunt adepli. Quod si

Tvy^avovTiq Jlcopiag- il j vao< &iov ovo- templa Dei appellantur qui parte ahqua
jtia^ovrai. oj [Ji,i&tx,Yii tJvoj xa) /3pa;^f/a? et quidem exigua gratiae eius utuntur,
Trapa tovth j^ae<T©-' rtTTOAatyOVTf^ ,, c>k 7^ de appcllatione aestimabimus consortium
jr^offnropjas vot\ao/j^ t avfy'ivnav tovto eius. Rcni hanc apostolorum quoque apex
jyT tfsrorcAMv xoAocpwi' Jv t 'urpa^iai in aclibus docet dum Ananiae furlum coar-
oiSaaKH ,T Avavis t KXoTrnv Snk.'iy)(^ci>v. guit.

Ki' . ''Oti y^ 3-f(75rs(Tio? rij'^©^ avvcoSa XXV. Quod etiarn divus Petrus consonam
5TSfl; T 'uuViv^aT^ oiyjTai. dc Spiritu sancto gerit sententiam.

Act. V. s. 'Avavla * , Ta^ (fndiv . jva t; nVctT«(7£V Anania , inquit enim , cur seduxit Sa-
(Tarava; t Kapdiav a-a livaaSit^ ~o aUov tanas cor tuum ut Spirilu sancto menlire-
aviVf^a, Xj voa!f'iaaa^a'i at aTro ^ TipiYii t ris, et de agri pretio fraudares? El mox:
,

DE TRINITATE CAP. XXIV-XXVI.

non es menlitus hominibus scd Deo. Nam


quia ille putaverat lalere apostolos , utpote TTOii.. ctAAa t2) GeS)- JQf-' -^ c/icuvov uri^dn
homines , dum de praedii pretio quam Actvdav^v ct)g dvQ^toTZsg Gsir aTro^QKaq v(pt-

libuit parlem subtraheret , apostolorum ?^i/jSfjoi '^ roO x,Tri^a.T0i Tjjttiis, o m'-&jA«-
princeps eum docet , eos qui Spirilus gra- <7iv . tcopw^ctioi itvTOv SiSaaKn T cLTro^o-
tia pollerent , cuncta aperte cognoscere ?^coY .
OTi T 7rvivjj.a.TCi t yJi.eAV ol iyovTn;,
quae clam acta esscnt. Non nobis menti- TravTct (rai.(pwc, i7r'i^ctVTcti tci }cpv(iS!w yivi-
tus es, inquit, sed Spirilui sancto. Ne igi- jL&pcf s'^ «jitas fa^ 5 (pn(Jiv, i-^ivaco , aAAa
lur homines te fefellisse putes : Deo enim TO TTVivf^ct to ciyiov fA.y\ toivuv av^pcoTrnc;
tu rem namque hominibus
fiilsam dixisti: mrctTnKivcti vof^tl^i- -QiOi ydp ^y o Si^-
non es mentitus, sed Deo. Haud quippe "iivcr-&iig uTcipa (tov- cvk i-A,ivcr'io -^ dv-
nobis tu illusisti, sed Spiritui sanclo, qui dpcOTTOii.) cfAAa T&) diU)- ov-^' tif^iig ydp
Deus est, ex Deo exislentiam habens, et (f))i(7iv V7;o (js TTctpiK^ova-dn jiSfj , aAAa to
eiusdem nalurae socius. Hoc etiam Lu- TTVivfAct To a.yiov , owip eV' Bfos, dx 6sS t
cas in actibus ostendit dum narrat quod , ,
'vzs-ap^iv 'ky^ov ^ )ch,KiUni v^usap^j^ov -^ (pv-

antea ministrantibus Domino et ieiunan- aiOHC,- TOVTO K^ A«Jta? C* T Ispa^iQi * • Act. XIII.

tibus fratribus Antiochiae , dixit Spiritus SnAov TTOitr ilTrcov y) avcoTipov OTi A«Tap-
sanctus: fovVTCOV TU) KVplCt) . iU Vn^dilOVTOOV T d^iKi^m
cv AvTJo^5ia, £.'57? To Trvivfta. to ayiov

XXVI. Mullifariam demonstratur Deum K(p . Ek 7r\9icvu)v dwo^n^i^ QtOv iivcti

esse Spiritum sanctum. TO a^J/tOV -TTViVpLct.

Segregate mihi Paulum et Barnabam 'A(poo'iC)Ci.Ti jttoi Tov na.v\ov Sn y^ (^


in opus ad quod eos advocavi. Pergit au- Ba^va/Sav i]<; to 'i^fov 6 Tr^oaKiKXnfJt.ai av-
tem dicere, ipsos a sancto Spiritu missos Tovi' (^ iTictyctyuov oti 6H.7n[^^-QivTii vizo

abiisse Seleuciam. Alque ubi narravit quo- T dym 7rvivf/,aT(^ Ka.TnX^ov i]q XiMv-
modo peragrantes Cyprum Lyciam , , Ly- Knav y^ ^inyn<yd/uS>iJ&^ o-urco^ r^^voarn-
.

caoniam , Pamphyham atque Bilhyniam , (ja.vTii T KvTTPov y^ t AuKia.v i^ AvKcto- . .

evangehum praedicaverint , subiungit : et v'iav . v^ Uapt.(pvK'iav . y^ BuGuvIai' . (yy.npv^av


inde navigantes Antiochiam Barnabas ac TO ivctyyikiov .. 'fh<pipn-
""
KCLKiiQiv dyro- •
idcmxrv.
Saulus, unde fuerant traditi gratiae Dei in 7}XiV(ya.vTii i]g 'AvTiox^-tav oi Tno] Bapva-
opus quod compleverant cum ; illuc venis- /Sav y^ UavXov . o-^fv naav sv^^tJo/.ASvo;
sent, et ecclesiam congregassent , retule- t» ;;^ae<Ti t o£» nq to spJov o iTrKnpcoaav

runt quanla fecisset cum ilhs Deus. Et qui- 'Z;^c/.'^v3/j^0i 3 -,


Ji} 'T (yK.KXna'iav ovujafa-

dem quum superius Spiritus meminisset yoVTig, dvkyfnXav oaa in-olncnv f^ir' av-
ceu qui Paulum et Barnabam ad destina- Tcov 6 &cCi- ftvnfJt.oviv(Jaq dvco-Qiv t 7rviv-

tum a se opus elegisset , Spiritum rursus ^arog W5 . d^pooicJavTOi t Ilttt^Aov yij t Ba^
post reditum nominat, bisque illi Dei no- vdfBav i]i 'scpoGiKiKKnTO av(J^'' 'ipyov .,

men attribuit ;
primo dicens , quod Antio- tSto ^ T avo^ov dTTOKaKir y^ 3/5 t/G>io'j

chiam navigaverint unde erant traditi gra- T T Gfou •zjpo(7»i^op/av 7r^u)Tov ftiv Kifcov

tiae Dei propter opus quod reapse comple- CTi i]f AvTiO^^aav d7r'i7iKi£iC!av , oQiv riirav

verant : iterum dum ait quod , congregatae '©^^5tJojU.5voi tJ) '^de^Ti ToD -^sou f/s ro

ecclesiae ea narraverint , quae cum ipsis 'ipyov i7rKyip(0(Jav SiVTioov di on utu/-

Deus fecisset. Profecto a Spiritu sanclo ayayovTii liui dxKKnaiav dvnyyiiKciv ocjx

erat miraculorum donum, ipse sapienliam i7io'in(riv i^it' avrcov o u-oi' iCj i/.nv lO Trviv-

prudentiamque suppeditabat ipse praedi- , pca ro ctyiov fiv ro ^av^ar-a^yo^vv .^ro cro-
28 S. r.lTlILLl ALEXANnRINI

zi^ov . TO luvKJiv y^opr^yiiv . to csv' x-npvr- canlibiKs vim ingerehal, ipse his inspira-
T0VT3t.g ciS'JV!t[A,'iv . TO i[yi,7!-yiov r t^ /tCToli bat niagislerii sermoneni. Lnde el Pauhis
*
3iBa.(TKix?^'ia.g Aofov Sio tcj IlauAos sAf^' aiel)al quidem per Spiritum datur
: aiii

M ftsV ^
SiJoTa» 5ja r 7rvivi*.a.T0q Acfog sermo sapientiae: alii autem sermo scien-
<rO(p'ia.i aAAa 3 Acfo? fvooGicoi >^ ro ai/TO
. tiae secundum eundem Spiritum alteri :

TTVtiifji.a,, TiPa } Tn^iq cv t« a.vTa) Trviv- fides in eodem Spiritu : alii gratiae sani-
fjLa.ri . ttAAo) q "^o^PiGi/.ctTa. ]a.y,aTU)v . •iCj ra tatum in uno Spiritu, et rehqua. Deinde
c^v^' ilTO, SiSa(Jx.cuv 0)5 00'^' vzuovpyovv docens , quod non ministri a ice haec di-
ra.VTcf. ^.vift^l TQ 7rviZy.,a. ro ayiov, aAAa slribuil Spiritus sanctus, scd potenlialiter
"
Ss(Xi70TiKu.i oh osA^ ;;^ao/^STai . jVjifa^j* quibus Yuh largitur , suhdit : haec autem
TrdvTa Q TauTa oiipyil to «v k^ to at;ro oinnia operatur unus et idem Spiritus, di-
Trvivua. S^ipovv i3ia ix,d^Ci) x,ci-&coi (Bov- A idens seorsum singuhs prout vuU. Si ergo
Mrar il roivvv tO Trviufta. ro dfiov ravra, haec Spiritus sanctus per apostolos pro suo
Sia. T (iTTOToAm ilpydQro log ri^QvKiro . hbito peragebat , Paulus vero ac Barnabas
aVMayayLvTci 3 01 '<ATip\ FlaDAoK y^ Bap- congregatae ecclesiae nunciabant , quanta
va^av T o««An(7jav av)i\yf^Kav oaa iTroinai cum ipsis fecisset Deus , ulique Deus est
ftir' avToov 5-S05, Qioi upa ro 'urviZfta Spiritus sanctus , iuxta aposlolorum lo-
ro ayiov k^ t a?!roroAu)V jpwKHV. quelam.
ToSto yiyovoc, r^ cn 'lip^aoKvfton 6 Hoc idem evenisse Hierosolymis quo-
AaKaq- "
ueioraTog Siii^yilirai Wiyncji ydp que praeclarissimus Lucas narrat: tacuit,
(pxcri ciTrav ro 7TAfi9o5, j^ wm tS Bapya/3a enim inquit , omnis muUitudo , et audie-
iCjT UavAki i^nfnfiivcov , ocra 6 ^ioi iTroltt- bant Barnabam et Paulum narrantes quan-
aiv (JHfA,iia 5i avrav , j^ ripara h rotg ta Deus fecisset signa et prodigia in gen-
sovjOT Ofos ovv dpa ro Trvivf^a tq dfiov ro tibus per ipsos. Deus ergo est Spiritus san-
fap avrc ^avfji,ariipfi~i ra anfA.i^ia i^ rcc ri- ctus : ipse enim signa et prodigia mira-
para- Sio r^ )cjpio(; c^ to7s fva^-j/jAioij bihter operatur. Unde etiam Dominus in
iXi'^' * il Q ai TTViVftari 6sa iyo) cy/.^dX- evangeliis aiebat: quod si ego in Spiritu
A&) rd SaifJi.6via . apa 'i(p-^aaiv i^' Vfxdg « Dei daemonia eiicio , utique pervenit in
QaaiAiia tS ofS. Kai TrdXiv ci/ r Trpd^saiv vos regnum Dei. Rursusque in actibus
A»x.a5 T IlavAoi' (pnaiv * 'fkiKi^d fj^ov t Lucas ait Paulum electo Sila profeclum
,

2,iAav Q^iT^iiv rvi yJueAri ris •&JoS lizo t esse, traditum gratiae Dei a fratribus. 0"o
a^ihcpcijv 'U^^cf.^o^ivra- 6sov av'3i5 KxXiaag item loco Deum appellat Spiritum san-
To 7rKe5jM.a to dyiov , ro Sid t aJcAtpSi' cti ctum , qui nempe per fratres Antiochiae
'Avrio^^iKt d(lio^iaav avrov iig TrpoaiKa- segregaverat ipsura ad desiinatum opus.
KiGaro avTov ipfov. naAiK ftaicdfyiog naC- Adhuc beatus Paulus in epistola ad Corin-
I.Cor.XII. 28. AO? iV ftiV T>) 57-005 KOj3lvGlb'5 ^"
'
1 ,
(EM(7IV., thios ait : quos Deus posuit in ecclesia par-
ouj «DeTO 8205 iv Tri dxKKnalci, G^tr jtisv tim prophetas et apostolos , parlim paslo-
7rpo(pt}rag r^ d7ro<roKovg, G^ q Troif/ivag res et doctores atque evangehstas ad ae-
y^ SiSaazdKag r^ ivayfiXi<rdg , Trpog Kar- dificationem sanctorum. Mileti autem fra-

Ephes. IV. li. a^Tiaf*.ov T dy'ia)V " Iv 'q MiA«t<1) si«,TaT- tribus vale dicens , et datam commemo-
rofj^og roig dSiKcpolg, r^ '^ Bo&iiTng dva- rans gratiam, attendite igilur vobisniet ip-
fiiftvnaKcov ydtArog ,7r^oa'iyjri Zv iavrolg, sis, inquit , et universo gregi , in quo vos
* Travri rco
(pna-iv ,, y^ TzoifA.vici) Iv co vfjcdg Spiritus sanctus posuit episcopos regere

(I) P;irs quidein prior testimouii luiius est ex epistola ad Coriiithios; pais altera tamen adsuitur e.\

loco parallelo epistolae ad Epliesios.


:
,

DE TRINITAIE CAP. XXVI-XX\1I. 29

ecclesiam Doniini , quam acquisivit sangui- s9«to to Tryiv^a, to a.yiov 'fhaKOTrag ttoi-

ne suo. [^ctiviiY t c^;cA«(T»av t Kvpin (i ), «v 'tj^i-

TTOiricaTO Sicc toZ aif^ctTOi tov ISla.

Videte rursus hinc etiam,Deum adfir- 'OpciTi TraKiv ica.vTctv^ci r &ioKoy'ictv

mari Spiriluni sanctum. Quum enim illic t TtVivf^ctTO^;' c^.h y^ tcD •3'fS fA,v»ftoYiu-

dixisset Deura constituisse pastores docto- , (Jctf ax; 7roiy,hctg. iCj StSccaKaKsi .,}^ suct.f-

res, et evangelistas , heic de Spiritu ait: yiAi<rai x^poTOVovvTog .. sVraD-&a, ^jpj t


quo in grege vos collocavit Spiritus san- Trvivf^ctTog (puai, iv u) •Jjitas eQsro to ttviv-

ctus episcopos ob regendam pastorali cura ^a ro a.yiov 'fh(Jx,6-srovg ^oiftivnv t c«-


ecclesiam: docens videlicet Deum esse Spi- KAnaictv SiSafyx.cov uig G«05 to jrvivf/^ct to
ritum sanctum, peinndeque dici Deum ac xyiov. r^ cti tavtgv 'ogiv d^unlv ^iov, Jtj

Spiritum, propter naturae communionem. zs-vivfjcct.. Sia r xoivcouctv 7^ (pvGiaq- ro;?

Nam iis quae a Deo patre fiunt, cooperan- r? ^ t/Vo tov ^iov v^ jroc^oi yivoi-civoig

tur fiHus ac Spiritus sanctus: vicissimque Tiujipyil 6 vlog Kcti ro zsvivftct ro ayiov
iis,quae a filioet Spiritu perficiuntur, con- To^ig Ti vi^o t viov (-1) tC, t '3irye^/itar@j

sentit pariter Deus pater. Rursusque ahbi TiKnfjuivoiq crMjdjSoKi] acrctvTcag 6 -S-sos t^

beatus Paulus Deum esse Spiritum prae- •zsarjj^. Ka( iTi^co^div 'ssaXiv 6 f^ctKa^if^
*
dicat. Nam si, inquit , omnes prophetent UctvKoi Siov ilvcti to TrviVLtct KnpvTTc-i-
intret autem quis infidelis vel idiota, con- iav yap 'fr.Ti 7T^o$»T£t;w(7; TravTig . liaiA-

vincitur ab omnibus, diiudicatur ab ora- •&« cTs Tig a'3r(r©-' >' J^iwrn?, iKiy)(^iTcn
nibus , occulta cordis eius manifesta fiunt vtto -ziavTCdv , avax.^ivsrai 1^570 TrcnvTcav ^3j ,

et ita cadens in faciem adorabit Deum ,


ra kdvtttci •t^ KctpSlctg aJrS cpavf^a yivi-
pronuncians quod vere Deus in vobis sit. rar r^ ovTciig Tnaccv iTri Trpona-rtov Trpou-
Nam quia prophetia donum Spiritils est, kvvJi(t<I tui QiTti .. a^us- ayyiKXoov oti ovTCog

et per revelationem Spiritus , manifesta -diog iv vf/Jiv ^v 0^-^ ^ t 7rv?i;jt*aros

fiunt cordis occulta, Dei vero proprium n Trpo^riTiict ^<u,e<>TfA,ct. Sicc ''j c^ a^^zoKctXv-

est mentem hominum cognoscere, neces- •J,c&)s t •srvst^jtiaros ;pctvipa tcc t^ Ha^Jiae
sario is qui convincitur a prophetia , diiu- ^cpt^-arra yiviTai , diov Si 'iSiov to t vovv
dicatus adorabit Deum, pronuncians quod t dv^&pci}'^u)v l-TrWaSfi^. dvafKccicag 6 iKsy-
vere Deus in vobis sit. Porro ilH gratiam x^Z-^i^^i ^"^ '^ 7i^o(T)HTi'iag., dvaK^ivo/iSfOg
Spiritus habebant. Quod si Deus in ipsis 7rpo(j-Kvvyi(j{ tu> Gsa), d^snatyiKXcdv oti ov-
erat, quia Spiritus gralia fruebantur, su- Tcog 6 ^iog Iv vftiv 'ohv siX°^ ^ X"'^^
perest ut Deus el ex Deo Spiritus san- c.ociivoirTrvivfJcaTog-ii^^^^iognvivavTolg,
ctus sit. o3^-' •?? T :rv5t;^aro5 dwrKavov X^^'^'^ :

. .
%il^gapa,-^jC/icbiHT0 7rVzVfta~oaym.
XXVII. Quod absque creatione ex Deo sit

Spiritus sanctus, ideoque et aeternus k^'. 'Oti ctKTi^-cog 6>i -diov to Trvivfta

vocetur. to ccyiov ., Sto r^ aioiviov KaKilTau

PraeclarissimusquoquePetrusincatho- Kai 6 G^oraros 3 Ui^^og iv ''r Ka-d-o-

Hcis epistoHs: si exprobramini , inquit, in KiKalg 'fh^oKaig- * li ovstSit^ia^i .,


(pKJ-/v,

nomine Christi, beati estis, quoniam glo- 5v to) ovofjcaTi t Xpiroi/. f^aKi&tot iUTi,

(1) Ita cod. xu(;/o'j , ut nonnulli alii codices actuura apost. Sed tamen niulto communior est lectio S.=oi
Dei, quam interpresquoque lat. \-ulgatus retinet.
(2) Cod. SfoJ Deo, sed videbatur oninino scribendum uloO fiiio.
(3) Tria liaec verba desunt mendose in codice propter ofioioTsXvjToy praetermissa , sed iufra apparet
lecta revera fuisse a Cyrillo.
. . ,

30 S. CYRILLI ALEXANDRISI

OTi TO '^ cf^6pi\i Kj Svvd[yi.iu)i (z Toii •&eo£ riae, virlutis, etDeiSpiritus supcr vos re-

'TrviVf^ct, «<p' t/pa? aycfzsat/STac iCj o [*a,x,d- quiescit. Bcatus (juoque lohannes in epi-

1 iiiii. IV. n. tAog 'lcadvvtii iv rji J^foAw * . iv tovtu) ,


stola: in hoc, inquit, cognoscimus nos in ,

(p«c7( . yivccaKojuSfj on h avTU) jlS/jov/^j, eo manere, et ipsum in nobis, quoniam


Kj a.l>TO<i iV Mjt*7v, OTt OK TOV 7rViVy,aT(Q~' de Spiriiu suo nobis dedil. Quod autem
avTOV SiStjOX.iy t][UV TO j 0« T &i0'v KV\- ex Deo esse pracdicatur , haud creatura
PVTTOjud^ov ., ov KT'tajA,a, (xAA o>c 7^ Gsia? esl, sed ex Dei substantia. Quare el ipsum

itatag vTrdp^^^ov Sio kj almtov ih ^p^^nv to beatus Paulus aeternum et qui initium non ,

iivai jM.« £iA«!pw5. jM.axae<05 auTO Uav- liabuerit nuncupat : si enim sanguis , in-

HH.r. IX. 13. Aos a-TTOicaXil' * il "^t aifJt,a, <pnai,, ^dfcav quit, hircorum et taurorum, et cinis vi-

£j Tavpm , Kj ff5ro5os Sa[A,d?^etOi pavTl^acra tulae aspersus , inquinatos sanctificat ad


.G?xr >t5;coivWjiAsyfc!5 dyid^^^ us-pog TiAnoTit- perfectionem , quanto niagis sanguis Chri-
Ta /"
I
j
, 'zsoaoi) \Ji.a.KKov to ajjtta Xpirov., sti ,
qui per Spiritum sanctum semel ip-
05 5ia ray5tijttaT05 ct^(« jauTOV Trpoarwiy- sum obtuHl? Si ergo; Spiritus sanclus ae-
x£y- Ej TOiVuv TO ^viVfia To dfiov aloovtov ternus est, et Deus quoque aeternus, ma-
(^ .&£0S alwvios, SmAov to auvayoji^joy nifesta conclusio est. Sed enim cuncta de
aAAa •nacras jtisv TCtg Tn^} t ct}//« 7rviv[i.a- sancto Spiritu testimonia, quae ipsum et
Tos jtAapTU^ias, Tcts Jt} 6fov «'Jto ^ xt;e<ov Deum esse et Dominum praedicant, eun-
KifpvTTOvcrag , j£^ z«ra'^< jt^ t;(&) cTiujTSTa^- demque cum patre ac filio pari ordine col-
JU.SVOV Xiyov(ya<;, avK}<!ifAV Tolg <piKo7Tcvoii locant, studiosis colligenda relinquimus:
KaTaKtTrctJfjS^j' r[A,ilf q s?7i to tsAo? sVfi- nos vero ad huius institutionis terminum
y(j}fji,iQa ^ •3jrpo>cf<jt<.sv«s ^i^atrxaAias. properamus.

xw'. Ava;cf(paAal&)(7J5 t^ ^rlg-fw?. XXVIII. Fidei summa.


Toivuv plav T^ '^ia^©^ t (pvatv ilvai unam Trinitatis naturam esse cre-
Igitur
iui(^ivo/i^ . jM.iav ovViav iy '^iatv iBioTtiatv dimus, unam substantiam in tribus per-
yvcios.i'('o[j,ivlw . T cJ^aatav aju,se<9-ov , t Qa- sonis spectatam, potentiam impartibilem,
atXitav dSf^ipiTOv , jtnav •9'JCiTMTa ts xai^ regnum indivisuni , unam deitatcm ac do-
xt;e<0THTa" ot/TW ^ j^ [Ji^ovck; h t&) Tai^TW minationem. Sic enim et unitas in una ea-
'^ ova'iag Si't>cvvTat, Kj « '^ias ovx, iv ,^1- demque substantia demonstratur, et trini-
Aoi5 T0i5 ov6[ji,aat , aAA' c* t OTroeacrsffi tas non in nudis nominibus, sed in hy-
^vw^i^gTac ot5 yd^ h >^iyojtj^ '^tci)vt[iov
^
postasibus agnoscitur. Non enim nos dici-

Yy T TOv 2a/3fAA(0u Kj ^cbthvov t^ Map- mus unum trionymum , iuxta Sabellii Pho- ,

xsAA» <mjua'ipiatv ti k^ ati^^i^ffiv ot; '^'ta tini , ac Marcelli contractionem et confu-


aW6<pvXd Ti ]^ iTipoovata. avtaa k} dvo- sioneni. Neque item tria in\icem extranea
ju.o(a , dXXtiXcoY V7fip>ci'tju^a, va Vj yXcoT- et divcrsa substantia praedita, inaequalia,
tv\ [Ai^ovv^d Ti j^ TaXaVT^6,u\ija. r^ r ac dissimilia, mutuoque superiecta, quae
'A^iia a^'tpia'tv Ti K^ dXXOTpicoatv k} dva- nos mente ac lingua metiamur ac pondere-
ffj/3w '3iroXv7rpay[io<rvvluj' dXXa Tpelg [tcv mus, iuxta Arii divisionem, diversitatem
Tui- VTio^danq , [A,'tav q t^ TptdBog r cpvatv etimpiam curiositalem sed tres hyposta- :

daco[A,aTOv . aTpiTTTOv, dvaXXotooTOv , aTi- ses, unam autem Trinitatis naturam incor-
XiVTnTOv . d^QdvaTcv , d^inpov , a;p9aprov poream, invertibilem, immutabilem, fine

(1) Ita est apud Cyrillum; quainquaiii etiam codex Liblicus vatioauus ille ffavu liabeat cum ceteris;

(2) Mirum est, quod illud eliam editum sub Cyrilli falso, ut mox dicemus, nomine, diversum ab

hoc Dostro, opusculum de Trinilale, postremo aubertiuae editionis tomo, iu capitula XXVIII. tribuitur.
,

DE TRIMTATE CAP. XXVII-XXVIII. 31

carentem , immortalem , infinitam , incor- rtzrJojp^aOTTOV . a-ouipiAn-zsTOV ^ aopa.TOv .,

ruptibilem incircumscriptam illimitatam


, , d<Jct;py) , apcMTOV, a^ppas-ov. nKa,Ta\n7rT0v .,

invisibilem, arcanam, ineffabilem, inenar- dvi(^i>CTOV ,. d-Z^VOYITOV , aVTO^COtlV ., (po)i

rabilem . incomprehensibilem , lactui men- voipoY .. 7ry\yy\v rt^aOSiv , ^mactvgov <7o(p'icti ,

tique imperviam, suapte natura ^iventera, SnfJt,Hspy0V T 0\<i>V ..KV^iPVCOtyOLV Ta TraVTCL,,

lucem intcllectualem fontem bonorum , , ao^'ia,v IQvvouactv to t^ ycuiricoi (Jx.a<pQ^'

sapienliae thesaurum, rerumomnium crea- tcivtIw t Tsr^i^rlv KabTiX^fJ^' tclvtLu yap


tricem et gubernatricem sapienliam quae , zirapa. t ^soAoyav dvB^cov iSiSaX-dyi/U^j-

universaerei creataenavigiumdirigit.IIanc TTPog Q G?tr «57-0 ffuAAo'} i(T^3^ Sj^^Aiyoui-

nos fidem tenemus: hanc enim a theologis V«5 '?.), siVu)«.^* O^fiVH (J« Ji l^i^h- CyKil-
viris docti fuimus. lis autem qui humano v(5)-> KKy\o©^ , if\fJ^^
Q fJi'ip\<i KvpiQ^, ci)

ratiocinio disputant (l) ,dicimus: haec pars rtXOAa-9'ovVTf5 . T 6p-&y^v oSov ov KaTaXn-
tua , haec sors ; nostra autem pars Domi- io/jS^- 'iyio/L&jj yap y^ tLuu ^i'iav -^a^riv

nus, quem sequentes a recta via non dc- SiSddKiiGav Bio fioco/jdp ilKOTcoq, At;^v@v.

ficiemus. Habemus enim divinam quoque To7s ^0(t1 pcov 6 VCjWj^ ffou , h} <P&)5 Tali
scripturam magistram. Ideo merito clama- TOl/Soi? [jCOV * ToilTCt) t2) (p«T( -T^^Xa^-
mus: lucerna pedibus meis lex tua, et lu- 'uro/j8^joi . t^p n-pocoS/jKOTCOv uraTipcov tci

men semitis meis. IIoc lumine illustrati, 7^vn yvo)p'iaoo/j^j . OKHVOii dKoXov-dyi(Jcc-
praecedentiumvestigiapatrumagnoscamus, /Jifj fJi-ip^H av KaTavTnaca/j&p ol TraVTic, i\c,

eosque sequamur, donec omnes occurra- tUxj o^avaracjv rfd viKpwv iv XajrS) "1)1-

mus in resurrectione mortuorum Christo crov T&) Kvp'iCf), cc M 5o^a j(S CSO' alccvag.

lesu domino , cui gloria per saecula. Amen. 'AjM^MV (3).

(1) Contra vanae rationalitatis amatores, quain sectam irreligiosam nunc denuo suscitatara videmus.
(2) Heic perspicue rationalitatis humanae abusum Cyrillus denuo vituperat.
(3) Episcopatum Cyrillus alexandrinae civitatis gerens, in qua superioribus annis Arius scelestissimara
liaeresim propagaverat, niliil inipensius in suis scriptis concionibusque egit, quani ut illius haeresiarchae,
atque adseclarum, praesertimque recentioris Eunomii, venenata scripta redargueret, plebemque eurae suae
pastorali creditam in orthodoxa fide conservaret. Princeps et niaximus de hoc argumento liber Cyrilli est
Thesaurus, quo veluti ampUore armamentario ea continentur arma, quae in hoc quoque minore de Tri-
nitate cernuntur opusculo, quod planius atque contractius atque ad rudis popuh usura accommodatius,
(sicut etiani in sequeute de incarnatione ipsemet dicit) coraposuit Cyrillus. Alteruni insigne de Trinitate
scriptuni Cyrilli, dialogi septem sunt luculentissimi ad llermiam , qui pariter foecundissimum Auctoris
ingenium, iniinitumque orthodoxiae zelum demonstrant. Tertium de Trinitate quoddam opusculum edidit
priraus sub Cyrilli nomine ^Vegelinus veruratamen id nihil fere esse aliud quara interpolationem atque
:

corapendiura operis loli. daniasceni de fide orthndoxa, ideoque abiudicandum Cyrillo, iamdiu critici do-
cuerunt. Sed praeter haec nominatim de Trinitate inscripta opera, passira Cyrillus in voluminibus suis pro
hoc praecipuo dogmate pugnat; et quidem etiam in praeelaris, quos nos hoc tempore edidimus, comraen-
tariis ad Pauli epistolas et ad psalmos. Kunc genuinum istud Cyrilli de Trinitate novum opusculum, quod

nos vulgavimus, christiani lectores aequi bonique consulant.


.

TOY AYTOr AnOY KYPIAAOY


EEPI TH2 TOY RYPIOY ENAN0PnnH2 £122 (i]

SANCTI EIUSDEM CYRILLI


mm n^csiiia^r^^iKDsr^ iD(£)sitii¥n!s>

-^msm--
KE-fAAAION A. Capitilim I.

'Oti QX^iAiuov Tolg dx.ovii>7tv « T^ Ssias Quod utilis sit audientibus divinae
incarnationis commemoratio.

ftiv TTi^i 7- aym.g T^iadi^ ag iv iv- >^atis , de sancta Trinitate tam-


ut puto ,

ai^cov auAXofq), Kj to(5 ivctyUMKolg Sof- quam orthodoxorum concione, et evan-


in
ju.a(7(F Trii-Soi^iVcoVy d7ro-^ct>VTU>i tijjLiv, co^ gelicis dogmatibus credentium disserui- ,

Oi[^ct.ir, Aoyoi oirivv^eti' ov yap dvTeiTreiv mus. Non enim contradicere in praesenti
Itt] t TrapovToe toTj dai^iaiv , dWa, Tolg irreligiosis , sed apostolorum discipulis fi-

(fOJTHTa;? 'j^ dsrOToAcov cr.-diSztj -z^iTiy dem exponere, propositum nobis fuit. Quia
7rpovSiiii-&cf iTryiOY] r^p ^ucov ivep-
j yCi
vero et divinorum beneficiorum magnitu-
yeaict)v to f/eyiQo^i !^(fas7TSiV olSi fjunj^o- do magnopere solet succendere Deo addi-
Vaq flo (pi\0-diCt>V T TTO-S-OV, yJi dipfA.OTi- ctorum afiectum, eosque fervidiores efli-
^ovg ttvGzru- Kct^i<^i]aiv loct^ai tov Qeov cere Dei amatores ideo necessario Imnc
,

dvctyKcticei Kcti eV/ TOtJrov (BctSt^[A,a,i quoque adgredior libellum, ut praelerito


(^
Ao^OK, TYi ^ioAoyia, tIw ol>iovof.tiav oiuj- sermoni de Deo connectam incarnationis
a-TTTOov x,cti SiiKvvi oaa, 6 ttqi»-
, ii\'iKa, y] mysterium demonstremque qualia el quan-
,

T«s TO tifiiTipov evn^yiTtiae yevog- ov yap ta creator generi nostro beneficia contu-
furavaavTO TrcoTTOTi t^o ^iicov Scopecov a'i lerit. Numquam enim cessarunt divinorum
s^tiycti Tolg dv-Qpcoiz-oii Tct dya-da dva- donorum fontes quominus bona homini-
(B^^v^ovaai. bus efTunderent.

/3 . Atvynatg t vtmo t &iov yi^^ttftevcav II .Narratio eorum quae Deus adhominum


,

eU T dv^^MTra ive^yeaiav c^ dp-^iig. inm inde ab i/iitio utililatem contulit.


AAA aj) ovTrep TovSe t ^avapu-oviov Ex quo hunc oplime temperalum mun-
icoc-ftov iSt\fA.iov^yttaiy , t TrotKiAatf evip- dum creavit Deus , variis simul beneficiis
fiaiaig t riftiTipctv 'fhKAvl^it (pva-tv 6 Troitt-
naturam nostram cumulat. Et primo qui-
Ttii- yJj Tr^coTOV fx.sv ftti ovTa 'sri-uroittKe dem eam quae non erat fecit, et forma-
iCj ^uuKaTTcav erifjctiaev , K^ t ^i^oSv eh dv- tam honoravit pulveremque in hominis
,

QpcoTTOv cpvaiv ftiTi^aXiv coq r,&e\tiae , yJ.


naturam, prout voluit, converlit ; et defor-
Tft) SvaeiSil TrtiAa) xaAAo? oftov y^ 4''/^*'^' mi hito pulchritudinem simul animamque
Sequentia cunct:i capitula opus constituunt prorsus diversuui ab
(1) illis ianidiu editis sancti Cyrilli
scholiis de incaruatione Uoniini.
, ,

S. CYRILLI ALEX. DE INCARNATIONE DOMINI CAP. I-III. 33

largitiis est. oculorum claritatem, vultus iSci)p>)ija.TO, &(r)-&aA,</5/J' ^ctfi-zrpoTYirct ^ t^

liilaritatem genarum laevitatem linguae


, , yoLAinttg KX^BctporttTct . Kcti TictgiMv Asio-
flexibilitatem, sanguinis rivulos ad omnia T»T(t, iCj yAooTTng ci-MCtKcTnTct. }Cj ctiy,ct-

corporisdiscurrenlesmembra etcongruam , T(^ o;;^fTOt)s f'5 awavTa t TcoitctTOi S^-


carni nervis alque cuti rigationem mini ^iOVTctc, j1/.5Am , >u aadiictv dTro^uidaY (JctoKl

slrantes. ossiiim duriliem, et inclusarum k^ yivpoig j^opn^oSvras j^ Siojj,ctTi, o^uy


Iiis medullarum utiiilatem et quotquot alia
, avTiTwzinctv . k^ t fv tolitois a^OKiif^iYWV
in humano animali \idere est. Et praeter ftviXcov To ')^(ict)Sii, }u t' ctAAa oca tou
haec, mentem dcdit ducem et gubcrnatri- dv(i(ico7riU'ii 'CuiH to opa)/x^ov iyii' k^ -^pos
ceni, sapientia imbutam, artis omnis scien- ToCrOlf^ VOUV iScOKiV y\yiftOVCt KCti KVfiip-
tiaeque capacem ; et rationalem exhibuit lu- v>nLo .,
<JO(^'ict(; TrAyipctXJai , Tsp^vns atsa.anq
team statuam , atque ad imaginem suam Jca; o^f-Kjt*»? Ip-zirAMo-as, k^ Ao^ix.ov aTsi-
conformavit pulvereum simulacrum ; im- (^Wi TO TTHAlVOV aycl^^ltCt. KCti OiKiiCtV ii-

perativam vim liberum arbitrium


, , et quid- Kovct 'os-i^za QiiiKi
(^ yjtiKOv dv^^tavTct . to
vis fabricandi potentiam inlellectuali im- d(^f(^iKOV Kdi CtCrOKpctTOPiKOV KCti ^HIJ,lOV(>-

mortalique animae concedens. IJeinde ho- yiKOV TVI VoiPCt ^yyjn KCtt d-9-ctV(XTCi> Sceoy]-

minem beluarum quadrupedum ac re-


, et ,
aci,iS/jOi- iirct (3a.(JiXict ktyjvcov , Kj Ti'^ct-

ptilium, aquatilium, et amphibiorum, et 7rC,0u>V , KCti ip-SrirCOV ., VtlKTCOV , KCtl rtlACpi-

volalilium avium regem constituit. Ante /3;u)v, Kct,i "^ dipoTTcpcjov 6pv'i-&cjoy i-^npo-

haec aulem quoddam veluti iucundissi-


,
Tovr\Gi- TTOO H TOt/TWv caaatp nvct •zrara^a
mum cubiculum desuper exlendit caelum '/^ctcnic^aTluj avft)6jv cJ^irnviv ov^ctvoy, Aii-
siderum amoenitales inserens, quae usum /J.,du(; d^ipu)Y ifKctrcf^ri^a,i , ^iictv ri Oftii

simul delectalionemque praebent ; solem Kcti nP'-^ iV TTCt^iyjiVTCtC,- «AlOV Ti dviayiiv


oriri iubens et occumbere, diesque et no- x-sMvdct^;, r^ ^vi&tvi., kcu ttohIv i\ftipctq

ctes efTicere , cursuque suo tempora meliri ; ^*' vvKrctc;., Kctl ra Spiftui (^ p^ovov fti-

lunam mintri et augeri, suisque frequen- r^ilv (TiKiiYnv (^divav lu jjAri-S-fiv, i^ rctlg

tibus revolutionibus delectare pariler, et TTVKVctlg [tiTct8o\ctli HSiiv n oftov yCj <7y\-

annuum circulum significare. lam tellurem ftct'tvsiv kvkXoy (^ cuictV(TiOv yiiv Si kci-
heic inferius substravit, eique varium or- TW«&5V VWitripSai , K^ 'oSOlKiXoV CtvT^ KO-
natum dedit, silvis, arvis, pralisque dis- (JftOV SiScOKiV . iU C£A(TM Kj Xviict £j XiiftOH-

tinguens; montes in sublimitates curvans, va? ^K^hctg- oom KipTceactg iiq v,\\Oh t^

valles excavans , campos supinos aequabi- vctTrctq KOiAdvctg . K^ iz-iS'ict li-jrTia lu icJo-

lesque ostendens, fontesque de meditullio Ttidct dei^cti, y^ Tnnyag rtva^At/^fiv tv fti<ju>

scaturire iubens , el flumina perenniter di- KiMvcjag j^ Troraftovc; tos^sjv cfwctv^ct ,,

scurrere, atque alia omnia quotquot ter- yCj r' aAAa offa yviv KctXKoovi^a K^ •&<*-

ram mareque exornant. AaTTav.

111. Cur hominem apj)ellm'erit y . i\ia n t av^^fco^^ov Trpocjnyopdjcjiv


x\(l(imum. ASift.

Quum sic primum hominem condidis- OvTCO SnftrdpyiKjai t TrpwTOV av^pco-


set, et imaginis suae honore auxissel , do- zov , y^ rij iiKcvi riftvicjag .
y^ rcc TrXvi^Qii
norumque copia obruisset , nomen ei na- T^tJ Scapicov dTTOKXvcjaq . TiQncnv avru) ro
turae ipsius proprium imposuit ; etenim T^ (plicjiCtx; ovofta- 'ASccft y: avrov n-^oa-
Adamum quod vocabulum in
nuncupavit , Yiycpdj(JiV TOVTO J\i (^ ^^ouv c/l>?Aoi tJ)

Hebraeorum lingua pulverem significat. i^paiuov (pcoVY\- ftia q y^ ahrn ixipi t av-
Atque haec etiam erga hominem providen- ^ou)7rov KtiSiftov^ia- '^' "^i iftiXXi roaov-

5
. . ,

3i S. CYRILLI ALEXANDRINI

T015 nya-^oli iYrpv^naiiv , koli tooovtcov tia fuit. Nam quia tantis bonis fruilurus
ap^uy dvnyopii-^n kcci 6a(TiAst/5, ivx fji.y\
erat , loltjuc crealurarum princeps consti-
T6) 7rXy)(iei t Scofnwv V7ripua.i^v\aai^ y^ tw tutus erat et rcx, ne donorum multiludine
v-^ii -r» riyif^QYicti iTrct^diii KccTacJKi^TrKjyi lasciviens et principatus excelsitate elatus

T KrlcrctYT^ . i^ jU.f^/V«>' OK T^ Tvpctvvi- adversus creatorem petulans fieret , maxi-


S©-" rtarsKj^xnTai ^hafinv Yy r •zjj-^Sitov mumque ex hac veluti tyrannide detrimen-
aOTora''»!»' G^fiKOi' r o)? duT^cfzorw c^c toZ tum caperet, more illius primi apostatae
ot/^a»'« ^faoKTO. 5i' aAa^OFJ/aK . dvctfKctiuoq qui lamquam fulgur superbiae suae causa
6 aO^Oi T 0A«V TATpvTCtYli KCoKVLdV CtVTOV caelo excidit, necessario sapieas rerum om-
T oyKOV T (^povyif^ctTog., 'A^ajU. Trpoanyo- nium curator, tumorem ipsius mentis com-
pdjdv .,
"lYct c/K T* -oiypocrnyopicti chyocov t primens, Adamum appellavit, ut ex nomi-
GvfyivcictY , «^ Tas a^po^ftas 7^ (p^<Tf&)? Ao- ne conditionem suam reputans, et naturae
yi^6jt.^j(^, }^ T ^po-j/ovoK ;;^^oi}y •zB-fo r^^ primordia considerans parenlemque suum ,

o<r)9aA^t^ ^ici)fJ^o<i ..ictvTOv ftiv yvcapiQi pulverem prae oculis habens se ipsum ,

TT^oaKVYri 'j T Toaat^TMV iVTr^iTriiav ctVTa quidem cognosceret, adoraret aulem il-
Kai fji.iyctXo'iZei'uriici.v ^ci)py\(JafjBpov ctvTn lum, qui tantum ei decorem ac speciosi-
•TipcoTn Trepi T av-apa);;ov eo«/^\7« t tjoim- tatem donavit. Prima haec erga hominem
ToS /t^ r 5njw.i8^^(ay ar^ovo/a* ot/Ta)? t."^ factoris post creationem providentia exti-
^^/C"? ''''^ '''5 '^ctmp y^ ictTpoi Kcti BiSa.- tit. Ila is iam inde ab initio ceu pater qui-
<JKCt,h@~>., KOCJ/U^ Ol^OV }tj lctT^iVUIV Kj Sl- dam et medicus et magister, ornans simul
SaCJKCilV avTOV T dpiTriV .^ SiiTiMtJiV. et sanans virtutemque docens, se gessit.

. Aia T/ T yvvcuKct ox 7^ 5rA<$6pa5 IV. Cur mulierem ex viri latere


iSny.iovpy)i(7i. formaverit

OvTcoi ctvTOY ^^TrKaaa^ . ^Tcag Trpou- Postquam eum ita formaverat atque ap-
ayopiv(ja.i, /SonGov avTW k^ azju,ipyoY k^ t pellaverat, auxiliarem eidem et coopera-
/3/OLi xo/vwvov 'Sj^^^HiA.a iBy\ftiovpyn(Jiv tricem vitaeque sodalem ilico fabricavit.
OVK 6k [AOYtig Si 7^ ^«5., COi iTs' C/KlivOV ^ Haud tamen ex sola terra, sicut in ipso
Xctft^avii Tas d(^op[x.ag t>?« J^OTAao-sw? ., fecerat , materiam plasmalis sumpsit ; sed
(lAAa ^/av t 7rAd6pS)V o«j/vot/ Aa/Swv . x^ unam ex viri costis capiens, atque hac ceu
Tai^TVi Kct^&a-s^ip TiYi KonwlSi j^ &ijxeAico basi etfundamenlo utens, femineam na-
2^y)(Ja/u&pQ^ .,
'duu yvYOLiKiictv (^vaiY zjroifr turam composuil liaud sane maleriae pe-
:

^oCx' t^A«5 (tTTop/a, jtAovji yap avrci) /3«A»i nuria, sola enim ei voluntas ad cuiusvis
:7-^o? T oAwv Syif^ia^yiav rifiKecjiv . aAA' sv rei crealionem sufficiebat, sed quia con-
T« (pt;(7f/ T^ (3jitovo/'as •S-£A>i<Tas iY^diivcti r cordiae vinculum naturae indere voluit.
<7t/VOf<TjtA0v. CJi/TSiisi ;i^ TrapdSiKJov ., k^ (py- Horlum quoque consevit, eumque plantis
To75 a^TOv KaTaKocjftil 7ravTO/o/?, k^ toD- omnigenis exornavit , idque habitaculum
TOV ivSP).iTyifta. tco rtv&p(i'5r6) ;^^ap/^£Ta/., homini concessit, praebens illi virtutis exer-
OfOa)xct)5 ctvTW yvfA.YCfJiov dpiTn^ . ivroAriv citium, haud laboriosum neque nuilti su-
OVK iTriTrOYov . «Js j-epHcrav /3fl«T05, «AAa doris praeceptum imponens , sed modesto
ftaAa (TOKppovoDvTi paJ/av. certe perfacile.

e . Aia T/ vOjiAOv at^TS) Ti^^eiKev. V. Cur ei legem constituerit.

UdvTcov yap r (ft/TWv t 'Si^^Ssi^jov Nam quum omnibus horti plantis vesci
KiXivGcti dTTOActveiv . evoi dTryiyiix/jtje tOju eum iussisset, unius guslum vetuit; neque
/*£TaAH.N},/v oty;^' dsrXcioi ov^e tovto "zn- id ipsum temere fecit, sed ut homo au-
,,

DE ISCABXATIOXE DOMINI CAP. III-VI. 35


ctorem suum agnosceret atque , instar iugi 'uTOiijKcoi^ aAA' ivct t z.rfOTOiMXOTa yvoifit-
cuiusdam legeni creatoris iiaberet ; utque /"«, >u 'ctjcmip Tiva, i^vylv i-^^v} t vofMov t
sciret , se quidem in terra regnare , sed ta- JiijU.i8p^>i(TavT@-> , ivct yivaxjx.^ Log (2ct<7t-

men factorem suuni vicissim sibi dominari Xivit f/.iv T iv T» yri , (ia.(ji\iviTctt "j vtto

praeesse et subiici, imperare et imperari, 'ZB-Xdactvrof .


apx^i '<^ a.p^^^ira.i ,^ Siecno^ei
ducere et duci. Sed et alioquin congrua H^ Sicjjji^iroLi, wyuTcti it^ ayiTctf aAAwf
esl rationalibus legislatio: est enim brulo- Q Ttj 7rpo(J!pop!Q~> « voi^o-dicjict roli; Aoyt-
rum proprium sine lege vivere. Mandatum x.oli- aXiycov ycip 'icPitov to voftcov Xijopiq
autem circa escam creator illi imposuit CiroAfTft/ScS^- T Q Z^ffli (ipcoaiCOq VOjttOV Ti-

quia ah'us cuiusvis legis tunc fnisset inu- 3itx,iv olCto) 6 "ziroinTrii, J^' r aWcov vi-
tilis latio. Quid enira ei vetandum erat? ftcov « SiCii <a:^TT>i rnViKctvTct »f u ^
Num ne occideret? Atqui nemo erat, in ctVTO) x^ d7ra,yopiuiiv i^iiv; pi'» (povivaai-
quem caedes caderet. Num ne moechare- aAA' ovx, riv 6 toCto 'ss-ikjo/'.^©^- «AAa
tur? Atqui ne si vellet quidem id poterat, JM.M ^ofxjcV(Ja.t; aKK' ovBi ^ovKnSiii olog
quum aha femina non esset. Num ne fu- Ti fiv, yvvctix.og aAAns «k ovani- aAAa [A.r\

rarelur? At cuius bona? Cuncla enim in KM^^cti- Tct, Ttvoi; avTov yap riv a.-ura,v-

eius potestate erant. Erat igitur ille niun- Tcf dpfJtiJlilQ^ TOiVVv Koafioc, cyKilvQ.j

dus tempori suo conveniens, neque tan- »V TCO TOTl KatpO) . y^ OV f^ivOV Tolg fX.0-

tummodo ilHs qui duo soli erant, verum YOii ovcjiv .. aAAa Ka.i Tratdion; apTf^iaiv
etiam pueris recenter natis idoneus. <JVfJi.(ictiviov.

VI. De Adami exilio. r'. n«^< T^ i^opiai T 'A^ap.

Sed postquam invidia diaboh , et mulie- 'ETriiSn Q (p-&ovw t^./3cA8 ,


y^ yvvctt-
ris simphcitate errorem commisit, ( nam- KOi iVKoX'ict TMV aTTaTm iSi^aro TavTnv
que hanc utpote debihorem fallens, primo yciP coi d^^aKcoTiPav (pivaKicjai , ^poTipov
per ipsam ceu persuadendo aptiorem
, ,
Si' auT«5, cog TTi&avooTipai, t 'ASaf^, 6 t^
Adamum nostrae salutis hostis circumve- nitiTipai (pv(Jia>i aKaGrco^ iTroKiipKncJiv
)

nit) pulsus ilico paradiso fuit, et ad con- oJ^i^Kn^n ftlv iv^vi f Tra^iSiicjii , £; ^pog
naturalem suam terram dimissus est, su- r uvyyivn ynv ijrapi'Mifji,^^n , l^PcoTi x^

dori. labori, aerumnaeque deditus, ac ve- zs-ovco £j TaKamoopici avyKKnpcoQm, J^

luti freno quodam , agriculturae hibore oiov Tivi ^aAivw T« ynnovict y^ KaKOTsra-
aliorumque vitae malorum perpessione con- •deicz Kj r aKKaii t /3;8 Trovnpian "©^^-
strictus. Quia enim illam labore omni ac Su-diii. 'Q.i ^ap T a^ovov c/Kitvnv x} ttAu-
dolore liberam vitam non cum grato animo TTov ovK iViyKoov ivhcofjLOVcoi '^ionv , T>J Jy-
tulerat, calamilate deinceps imphcitus fuit, (Jnftipin avrivyvvTat . 'iva r dTro t^ iCnfte-

ut conlractum prosperilate morbum, labo- piai (piooftivnv vicjov , Sia t zsivcov aTro-
ribus depelleret. Tum etiam morle peccati <JKdjd<JnTai. LiaKi^uiTTii Si v^ ^avaTU) t
cursum legisiator interrupit vOf^o^iTni, JCj avrnv
, et poenam Spofjcov T^ dfJcapTiai o

ipsam instar clementiae intulit. Quum enim SfiKvvcji T Tifjccopiav ^iKavQ^coTriav W^ "yi

transgressioni mortem decrevisset legisla- Tri ©^a/3a(Tf< YOfji,o^iTCOv <jutJi'Cdj^i Qava-


tor , factus vero transgressor homo in eam TOK, .©^^/SaS 3 VTTO T Tiftco^iav OKiivnv
poenam incurrisset, operam ille dedit ut iyiviTQ, o]KovofJi'ii tOju Tiftco^iav acoTn^iav
poena in salutem vergeret. Naraque hoc '^oi^- Sfs-KvH "^ TOVTO to ^'coov ^dva-
animal mors dissolvit , malitiae actionem TOi, r^ TraliH fjiiv t t^ Trovn^iai Cii^ynav,
sistit, laboribus subtrahit, sudoribus libe- aTraKKdTTn q Trivcov , k} Id^coTiov iKdj^i-
rat, doloribus curisque eripit, finem cor- ^ol ,Kv7rai Kj (ppovTi^a? iKavvn, TiKoi Tolg
, , ,

36 S. CYRILLI ALEXANDRINl

T (Ja)[Ma,TOi SiSwai iz-a^i<yr ToaxvTri (pt- poris iinpoiiit j)assioiiibus. Tanla nimirum
AaK-^pwTT/a T Tina)p'ia,Y c/Ki^ctaiv o Kij^iTr^i. clcmentia poenam tcmpcravit iudex!

VII. Quam ingrati homines fuerint


J£^ -7? T •5f0t> X«5ejW.0V(a?. et quam providus Deus , narratur.

"AAA' ov^h cnTii^diV TO a\atiA<^ov yi- Sed nihil indc genus hominuni ingra-
vo? T dv^pcoTTcov dTTOOYaTO' |W.fi^ocri j afKii)- tum perccpit uliHtatis: immo et peioribus

ftOavVctig (^ iVipyiTYW >1jU.e(.vJ,a70* fJ-St)? nialeficiis benefactorem remuneratus est.

^ap «5fA(po;cTOV(a. roAjitaTctj, k^ (p-&ovo5, Stalim enim fraternae caedis facinus, invi-
Kj 'dft/Jos, ax.oKttaicn re „ x.aj ctfJsA^j/Mai .,
dia , mendacium, intemperanlia, lu.vuriae,
tt5j;c5jai, ?i^ rtAA«Ao(pov(a(, k^ t £tAAoT^/&)K iniuriae, mutuae occisiones, aiicnae rei ra-
dp^sTCLyct) .. }Cj T aAAa offa £/SA(iffTiiiTev « pinae, ct alia huiusinodi (juae pcccatum pe-
dfJt-ctpTtct KctKa. AAA' ojj? oi/Tt()5 o ttooi- perit mala. Sed ne sic quidcm quam for-
T«5 »y SiiTrKctaiY aTrnyopi^aiv <pvaiv ao- maverat abiecit Deus naluram: sed varia
(pcoq Q etVTO lCj i^^pj^COq iTihiaiV ., lct^^iVCOY ,
sapientia ad eum finem usus est, medens
fhTi/J^ .,
iyKctKcoY : iian^ovji^oi to Siov., sciHcet, increpans, incusans, ad oflicium
avitQaXiiicoY . aTreiKcov ,i7rc'.yci>v f rt5T:-<A)iy, erudicns, consiha suggerens, comminans,
Ko\d(^cov (Jl-ir Trovt^povi , <fiipxvciv GJjtr afct- minas ipsas in rem conferens, malos pu-
&QVi ., (^ T /ASV CtKa>C/ipiiTTi«)V , T 3 [tiTct,- niens, bonos munerans, et ahum quidem
TI^Qik, "T
Q ^!^''^« A^ T •).£»«« Sj3^au)(^C0Y ., laude ornans , ahum de mundo transfe-
Kj canv&yipct Tvt (^van ^Tnpci^v., 'fkiKKvCpoy rens, alium arca hgnea cum genere sal-
T yViY., SjS-^^diiptOY vSclTl G^tT ipyaTCtq T^ vans, el naturae scintillani conservans; ter-

^rovMfllas, ai/^wy at;6i5 -o dv^^coTnvOY yi- ram diluvio obruens, et nequitiae opera-
y@o, ftieiKaig Tiftcopictii KOivdi lctTpiiag tores aquis praefocans; mulliplicans rursus
7roiiju:l[joi.j TToK^g dcnjBiictii av^coaag ttv^i humanum genus, singularibus poenis ge-
KOLTCt(pK'iyCOY OvpctViCO .
(^ aVV CtVTolg [tiV nerales medelas faciens, civitates sceleri-
oiKovvTd., T- aaifiiiai; ov koivcovovvto,, bus deditas igne exurens caelesti ; virum
7J Ti[>(.copiot,i sA<s6.9-fpS)v , iviTnpiaiq dtopov- illarum quidem incolam, sed scelerum mi-
/UyjQ-j, Cii Kaipco viTOv y^atA^Cp f^o(, ., av- nime participem, poenae eripiens: annuos
^COY dppYiTCOi TK vjapd T dvipco^cov KaTCt- proventus suppeditans imbrcm opportune ,

(BaKKo/vSfjct auipftaTa, KctPTrZv dcp-^oviai; largiens, augens arcano modo iacta ab ho-
(Bpunv Ta Sivopa KiKivcoY 1 Ki[t'co ^aiBivcoy minibus semina, fructuum ubertate arbo-
Csv ovSiv OK T^ iv^QrYiag dxpiKn^QiVTag ., res luxuriare iubens, fame aiiquando eru-
vcani iTrdyccY .,
}c< TrdKiv TavTag iKavvcov diens ilios quos abundanlia non iuverat
'/^aKaa:pivSovcov Tug t^ Kcorii d(pop[tdi, vi- morbos inmillens , atque hos rursus depel-
(^iaiv dx.^tdo(i T mAiok A^inrTuov tCj csir Ka^- lens ; grandine verberans vitae subsidia ;

TTOVi Sfc^(pSiipCOV ., ViVCOY a!;.^!? . J^ TCl Kv- locustarum nimbis solem obscurans, fru-
Trnpk [tiTa^aKKcov ., d^ t ivai^nav dya- gesque corrumpens favens ilcrum ; , et mo-
^naavTai ovk icov, (^ toi/tois (paivijjajyo?, lestias avertcns, religiosos homincs non de-
}Cj (piKiKWi S^Kiyo/j^{Q~>, tCj Jlict tovtcoy serens , his etiam apparens , amice collo-
7rpoan[taivct)Y Ta [tiKKovTa. quens, perque hos futura portendens.

« .
'
Oti cpiKav^BpcoTnag yc[tH n t •S^fS VIII. Quotl summam demonstrat
o/av^dpcaTrnaig. clementiam incarnatio Dei.

Eir"«o>i Q TauTa, jt^ t' ctAAa tu [tv- Postquam ^cro tum haec tum alia in-
pict, TCj ^vaSinynTO, Tnq •9'£(as oiKovopciaq numera vixque efiabilia di\inae providcn-
, a

DE ISCARXATIO.VE DOMIM CAP. VII-IX. 37

tiae genera . paucis oppido profuerunl , re- ii^n, oAiynf f^sy idpycTnaey , o/ 3 XOiTroi

liqui auteni homines insanabiles permane- T dvdpcoTrcov rtv«;c«f «S J/s;c«kto ., rcTi Syi

bant, tunc demum magnum atque ineffa- TOTi TO fjiiya. Kctt appWTOy yiviTai tm? ol-

bile peractum fuit incarnationis mysteriuni. x.oyofj,'ia.i i^vaTri&toy ctvTOi yap x6y(Q~>
Ipsum enim Dei Verbum , rei universae Tov -diov , 6 ^«jM.ioup') 05 ccsracr«e 7J xt/-

creatae auctor, immensus ille, incircuni- crsfflj, rtj^a)flMT@~> . duript'y^a,7rT@^ .. 6

scriptus, immutabilis, vitae fons, lumen dyaWoicorQ^ . n -ZtrviyYi Trif t^coHi, to Sk


de luraine , viva patris imago , splendor T (pcoTOi (p'j)f, K ^itxya, Tou TraTeoi itKcov ..

gloriae, figura substantiae, humanam na- TO d.Tra.vyai^A.a 7^ So^ing . ^aoanTtip -^

turam adsumpsit , propriamque imaginem vzs-oiTTda-icoi , T'fiy dv&pca7ritav (^vaiv dva-


peccato corruptam instauravit , statuam a ?^afji.j2a.yn , tCj tyiv 0'iH.iiav iiKova yiouronl
filio iniquilatis antiquatam renovavit , et Tri dfJi.apTia ija.^^apil(jav ,, tcj t dySs^ayTa
priore pulchrioi-em ostendit, haud iam ex T V7T0 T vlov T^ '2sovyip'iai 'us aKaM%'iVT
terra , ut ohin , eam formans sed ipsemet , dvayiol, H^ t 'ss^coth ^at^i^ipov J^iiicw-
in se recipiens: haud sane divinam natu- aiy . ov>c d^uso yyi(i w5 tArdXai to^vtov Sn-

ram humanam convertens sed divinae


in , fii^pyyi(jag . aAA' avTOi x.aTaSi^d/L^j\^-
humanam copulans. Manens enim quod ov T &iiav fv(Tlv i]i dv^pcOTriiav fJLiraCa-
erat id quod non erat suscepit. Quam rem
, Xcoy , dkXa r^ ^iia t dv-3pct>7Titav awud-
nos docet beatus Paulus clamans : « hoc ^[as* viiycov yap riv .,
iKajBiV b ovic riv

senlite in vobis quod et in Christo lesu y^ TOVTO tifiai SidadKs^i fcaKapioi; Uav-
qui quum in forma Dei esset , non rapinam Aoe ^Ocbv " TOilTO (ppOVll(J-^Lt> bv V[/iY .. Philip. II.

arbilratus est esse se aequalem Deo, sed 'itj cv Xpi(7To} 'l»(Jo'v . Oi cv l^i^op^pri d'io'v

semel ipsum exinanivit formam , servi acci- V7rdp)^ci)v , ov'^' dp7Taf[A.ov nyvKJaTo to ej-

Unde patet, Dei formam in eo quod


piensi » yat i(ja •&JS), aAA' iavTOv c/K.ivco<ji . f/.op-

erat manenlem, servi formam sumpsisse. (^yiv SovAa Ka^coy c^ odv ivZnXov ., w? « t
Formam autem appellat non id tanlum- •&e« f4.0P!:pr\ , fcivhGa b «v, sAa/Ss t dovKa
modo hominis quod apparet sed totam , f.(.OP(pi'iy fji,os;pyiy q KaAil ov to (paivo/u^uoy
prorsus hominis naturam. Nam sicuti Dei fji-ovov T dv-^pcoixrov .^ aAAa -sracray t dv-
forma, substantiam Dei significat (de ce- Qpct)7rii (tixJiy coauip ydp « t ^iov fjuop-
tero enim sine specie Deus est et sine fi- (fn . T ^iov T ovaiav (jyifcaiyii ., ayaoiov
gura, nemoque nisi forte delirans, diceret "j^a^ To •&eiov J^ (xcr;^^«jM.aT(s-o»' , k^ ot/Jf»5

Deum formam habere, et membrorum di- av ii^iYi fJLYi Q^^7;aicov : y.Gp(pYiv '^X^iv . y^
stictionem, quum sit incorporeus ac sim- fji.ikct)v ^jcLipiQiv . T dabOfhaTOv (^ davy^i-
plex ) ; ila ser\i forma non hoc quod cer- TOV . OVTCt)f Yl T SovKa jMOfCpH . OV TO OpOO-
nitur soium , sed totani hominis demon- /uRpov TOL/TO fjcoyov . rtAAa 7ra<Jay tov dy-
strat naturam. ^pco-srii SiiKoi T ovaiav.

IX. Reprehensio haereticae pravitatis. &'. "Ehiyxoi T^ T aioiTiKcoy d(7i^iiag.

Nonnulh reclae religioni contraria sen- TlVii Q T TflVavTia (ppovovVTCt^y 7^ iv-


tientes, dum apostolicis dictis nituntur vc- (Ji^iiag^ i-MiiSYI Tolg duJOTOAiKoli pYIToii

ritatis dogmata vulnerare, Arius quidem TriipcovTj.i KaTaTO^iviiv rtAn9s/a? Ta ooy-


et Eunomius inanimem hominem a Deo [A.aTa. 'ApiiQ^ fji.iv yJj Evvofi.i©-' a^'^?:^''

Verbo adsumptum adfirmant: ApoUinaris dv^d^cDTsrov dviiAyicp-dai Tra^d t &iov Ao-


autem animatum quidem sed mente ex- ys ^.fii(2aiOV[^ivoi ^ i '. . 'ATroAivae-fO? 3

(1) Sic plane ia tertio decirao ex Arianorum fragnientis ,


quae nos edidimus Seript. vet. T. III.

part. 2. p. 228, ubi videsis in adnot. alia testiraonia.


38 S. CYRILLI ALEXANDRINI

'iulvxov, vou Q Wipy^i^ivov ^ ovx. olJ o ti pertem, qui de hiimana anima quid aesti-
vowv T civ3pci)7ri'>a.v -^vyiyw MctpKicov 3 rC; met ncsrio. Marcion vero acManes, et re-
MaLvu . K} i\ XoiTTVt T^ a(75/3el*? OKim (Tuf/,- liqua illa im|)ietatis factio , universum in-
u.opja. TO 7J oi;coK&jt*ia5 (XTrav o/aoD d^vH- carnationispessumdant myslerium.Hiinef-
ra; jnurMS^ov h^ t jm-sv appHTOv t^ a^/as fabilem sanctae Virginis conceptum gravi-
TraaQiva aukhD-^^v ti joj Kvt^iiv . i^v^dov ditatemquc , fabulam ac simulamenlum ar-
£?vai £j •arAao-jU.a vO|M.i(^i<ac tpavTaaia cf[i bitrantur: corporis aulem specie phanta-
<r«jU.aTO? T v^fSTnra (TuyKa.\u(pByivcti J^- slica vclatam divinilatem diclilant, atque
yopivHai . ^ TOVTCp rS) rpoTra) rois cixG^w- hoc modo hominibus homincm apparuisse.

5ro(5 av-dpcoTrov avacpavMvai. Avctyicctiov r Necesse est igitur apostolicorum verborum


a5roroA»;cS)v lmtSjv (Ta(pH t Siavoia^ .5x^91- perspicuumsensumsistereorthodoxis.nem-
j-Mffai Tolg Et/fff/BscTiy, 0? cu/ jM.op^>i ^iou pe « qui quum in forma Dei esset non ra- ,

(p«(T/v VTrapycov . ov^' dB7rctyy.ov nynuctTo pinam arbitratus est esse se aequalem Deo,
To eTvai ?cTa &£&), aAA ictuTOV ofcivuxjiv sed semel ipsum exinanivil, formam servi
jaop^iiv J^ouAh Aa.fiwv . c* of^otcofA,ctTi dv- accipiens, in simiHtudinem hominum fa-

dpcloTTCov '^oi.t.ivQ^. Kj ay^yii^ctTt ii/pi^ili ctus, et habitu inventus ut homo. » Verba


o)i av&pco-uioi- Tciurct r 7rponpy\ftivcov 0.1- haec praedictorum unusquisque haeretico-
piTiKwv iKct^Q^ o\KiiouiA.iv^ . T /35fAv- rum ad suum sensum trahens detestando- ,

pow 5o7jt*(xr<wv xarac7>t(j0ci(.^</ ro •4.£t)5®-'. rum dogmatum fabricat falsitatem. Arius


"hpHlQ^ fji^iv £) Euv6y..iog i^ 'ATToAivapi'^ quidem, et Eunomius , atque ApoUinaris,
xj 01 v^ TovTng., T T SouAh fjiopprw }Cj to et horum similes, servi forma et habitu
(jyjnfLct Yj to <3jM.o(Wjt*a rou «v-9pc«)7r«., T^i et similitudine horainis, externam naturae
(^aivofd^ov '^ Y\fJL.iTipcti (^ucsicoc, ay^i^atviiv nostrae speciem denotari praedicant: qui
Sjsl-yOCiUOVTl^- ol Jli T» fJl,U<7a^C0Ti^ai i^a- autem detestabilioris adhuc agminis sunt,
Aayyl^ , to (jyjifA.a ical ro ofjcotcofta iti habilum et similitudinem ad umbram quan-
aKiav Ttva Kj iiKova k^ (^avTa<r'tav acofA,aTi dam et imaginem, ac phantasiam corpori
ioiKU~iav Kaft^avovTii. similem, sententia sua trahunt.

i . 'Epftyivi'ia T 0? c*/ jMopjpji ^iov X. Interpretatio verborum « qui quum


*
Phiiip. II. c. u^urapxcoY. in forma Dei esset. »

cI)pfvoSAa^Mav 3 t dfttpoTi^cov ©^^y- Nos itaquo utriusque factionis vesaniam


ri;ca y^fxilg SiiAiy^Oftiv fA.op<py\¥ -^t) SouAa confestim refutabimus. Nam formam servi,
T oi^fl-jav , coi dTTiSil^aftiv .. 7rpo(Tayopiu<l substantiam, ut iam demonstravimus, ser-
T SouAn' ii y) T diov [^op^pyi t oi^crlav y\ vi appellat. Nam si Dei forma substantiam
5mAoT t Biov ivSy\Aov wg yCj r SovAa,
. i\ Dei significat, patet servi quoque formam,
T* otJcTias 65-1 T dot;A8 (7y\fA.aVTiK-l\' ro Q o/ servi substantiam significare. Verba autem
OftoicoftaTi r dv^pcoTra '^o/Jy/joq.. y^ axn- in simililudinem hominis factus, et habitu
ftaTt ivpi^iic, wc, av-&^(war^, ot;;:^; coc, 7^ inventus ut homo, non tamquam naturae
(^ucsiu)^ ovbftaTct Ti-ditKiv d7r6(7T0\(Q^ vocabula apostolus posuit sed operationis. ,

dAAa T^ ci/ipyi'tai- i-s^nBn yap 6 SiazroTng Nam quia Christus dominus nostram ha-
Xpi5"o« T y\f*.iTipav \x^^ cpiicTJV, r y\f/,iTi- bens naturam, haud tamen nostram in se
pav ov KaTiBi^aTO 7rovǤjav., aAA' d7r<u.(jt\i recepit malitiam, sed omni peccato caruit,
•is. Liii. 9. iAiuSi^og. ux; 6 •^^ocp«r«5 /SoS *, ori avo- ut propheta clamat, nempe qui inicjuila-
f.tiav ovK eVoiwcTfv. ot;3f ivpi^y\ BoAog cv tem non fecit. nec inventus est dolus in
tS) s-op.ar( auTOu- x^ 6 r^ ipyifin 7roA(r«5 ore eius ; nec non descrti incola lohan-
• loh. 1.29. iMdvvng a-ufA,iu,apTu^il Aiycov ' , 'iSi 6 dy,- nes contestatur dicens : ecce agnus, qui
.

BE INCARNATIONE DOMINI CAP X. 39


\ ' ./ rsi- / W < I t
mundi peccatum tollit ; idcirco beatus Pau- V05 T Koo-^a T af^o-pTiav
BLtpav fjnt-

lus, in similitudinem hominis faclum ip- xapi@o naCA@.j cc OjXoio)[^a.Ti (Iv-^pco^i^


sum necessario diiit , et habitu inventum ctvrOY dva.yKa.'ici)q 2^« ^«c3^, k^ a^yijj.a.Ti

ut hominem, prava omni hominum ope- ivpi-&riYct.i iog av-^puiTrov . 7' 7rovv\oa.i Cfip-

ratione alienum. Propterea abbi quoque yaa.c, fp dv&paiArcav d.7rr\\Ka.yy,iY0V Sio


aiebat: « nam quod impossibile erat legi, y^ iTipci)-&i iMyi' ' TO yccp dSuvocTov rov

in quo per carnera infirmabatur, Deus fi- vcpcki c* 0) ^c^Siv^l Sict T^ aapKOc, . 6 Qiog
lium suum mittens in similitudinem carnis T io.vrZ viov 7rifJi..^ctg . cv opcoictijjcaTi aap-
peccali, et pro peccato, damnavitin carne KOi uuapTia.i . Kcti Trept aftapTiaq . KctT--

peccatum; ut iustificatio legis impleretur T dfJi-asTiav cn aapKi , iva. to SiKctico-


iKoivi

in nobis, qui non secundum carnera am- T Yopcii ^An^c«)-&« cn t][iiv Toig pCY\ y!^
fA.a.

bulamus sed secundura spirilum. » aa^Ka t^Tra.riaiv «AAa k^ Trvivfta ( ). , 1

Animadvertite quoraodo per haec illo- 'OpciTi TTaig Sia tovtcov ., c/Kf'ivci>v Xvet
rum solvit obscuritatera. Deus, inquit, fi- T daacpnav. 'O •&soe, tpnai ^ r iocvTii vlov

lium suura raittens in similitudinera car- 7Sift..^ai cv Oftoiu)fA,at.Ti aapKOi dftapTidci-


nis peccati : non simpliciler dixit , in si- ov)(J dTrXco^ ilTiiv . CY oftoiccfiaTi aapKog
railitudinem carnis , nempe ul impiorum S^Xvcdv T dai^Z)v doyfjcarcdv t ^Xaapn-
dogmatum blasphemiam dissiparet ; elenim fxiav TrpoiivcdaKn yap airavTa « ^api^ r
omnia prae^idet gratia Spiritus; sed in si- zavivi^aT^ . rtAA c* OfJcoicofjuaTi aapKog
militudinem carnis peccati , ut intelliga- ha. ftaicofj&f ij ro Ofjioicofta, J/a tq 7ra-
mus, vocabulum « similitudo » ab eo po- ayig Uf^apTiag aTs-nWcf^i^-dai (^ y\ftiTipov
situm, quia peccato orani Servator nosler avornpa. Ti^nKiv av-dpco^zsQ.j yap "^o-
caruit. Homo enim natura faclus, secun- M^og T (^vaiv '

12) , K^ T dfJta^Tiav yifoviv


dum peccatum factus est homo. Ideo in si- avSpci)7rog- Sto cn Ofji.oto)fMa.Tt aaoKog dfjcap-
railitudine carnis peccati damnavit in car- Tiag KaTiKetyi ry.v dfJCcLPTiav c* t« aaoKf
ne peccatum: humanam quidem naturam dv(ipct)7iiictv [tiv (tivaiv dvctAct^m , 7^ q tv-
adsumens, attaraen tyranni hominum pec- payvovani; cv rolg dv-dpwTroig ifJi^ctPTiag r
cati iugum non subiens sed huius omnem , ^vyoY /*H S-^d/.^{^ . aAAa rraaav Tctv-
dominalum respuens, deraonstransque fie- Ttii dTrohpi-i^ai T ^icmoTiiav .. rC^ Sii^ag . u)g

ri posse ut in huraana natura peccati tela Jt^KaTOv ci/ dvSpcoijrilqi, i^vaa t t^ dfjcap-

vitemus. Sic damnavit in carne peccatum, Tixi '^'^tyiyitxkti 3iAa)v ovrcog KaTiKi^ivi
debilitatem eiusdem coarguens , tjranni- r UfjcapTiav cv tyi aaoKt .. to da'&ivii av-
dem cohibens , atque ita ad victoriam ho- TI1? ihiy^aq . K^ T Tvpavvi^ct 'aautraq, j^
mines erudiens. Ideo addidit beatus Pau- YiKa.v ovTCO g5u- dY^pio-srovq JiJa^a^' J;o
lus: ut iustificatio iegis impleretur in no- STTn^a^ fJiaKdpiOc naSAo? . 'ivct to Si-
non secundum carnem ambulamus
bis, qui Ka.iCi)fA,a Tov vcfjca ^rAnpco^Syi cii y\fjciy to;^
sed secundum spiritum. Ergo fuimus iu- «•M y^ adpKa t vofta 'S^TraTOvaiv . rtAAa
stificati , peccato in carne damnato. Dam- K^ Trvivftct,- OvK^iy iSiKaici)^t\jtj^u . T^ dftap-

navit autera in carne peccatum, cum in si- Tiag ct aapKi KaTaKe.fdiia»i- KaTiKPivs
q
militudinem carnis peccati Servator noster ct/ aapKi T dftaoTictv cu oftoicjOftaTi actp- .

factus est ; humanam quidem naturam ad- KOi dfJcapTiag "^o/uSfj!^ acoTVip «jm.j-

suraens, rainirae tamen dominans ei pec- Tipoi' T fjciv dv^pcoTriiav (pvaiv dvaXa^cov ..

calum adraittens. Sic divus Paulus verbis T Q 7rdKai TavTnc, Sicwo^isaay ftn Kara-
paucis universum haereticorum agmen pro- Si^d/J^og dftapTiav. Ovrcog 6 &iauiai(^

(1) Legesis Cyrilluni in comraentariis suis ad hunc Pauli locum apud nos.
(2) Haud scio an heic interponenda sit negativa particula oC, non.
. ,

40 S. CVRILLI ALEXANDRIM

UctvAOi iv 6\'tyoii pwjw.ac7/y a-zirct.v t a.loi- fligavit; Arii utique el Eiinomii insaniam
TiKUV To 5-;(p©^ JisAvfffv . Api'iOii fdv tCj refutans praedictorum verborum initio :

E'Jvo|Li/a r f/.a.i'ia.\ eAs^j.^a?, iv tyi t ^t-ooei- hoc enim senlite in vobis quod et in Chri-

Piifx.ivav py)f^aTCOv asxV '^'^^'^° 7*^? (Jgovsi- slo lesu , qui (|uum in forma Dei esset , non
(T-&W iV ClUY , }^ iv XjSir^ I«(TOt> . 05 sV rapinam arbilratus est csse se aequalem
/top?{j 6sS t/7rap;:(,<«>v ot/;t "P^rafjttov «^«- Deo, sed semet ipsum exinanivit , formam
aaro to £ivct( jca^&fS), «AA iavTOv o«s- servi accipiens. Non enini dixit, in forma
vaxje [^opipnv J^ovXa Xa^cov ov ja^ il-sav Dei factus, scd quum in forma Dei esset.

iv ju.op;p» &iov ^o/utifiQ^., aKX iv [*op<p^ Neque item non rapinam arbitratus
dixit:

GeoD v7rapxo)v ov^i i^Triv ovx ci.pTrayfjLOv est esse se aequalem sibimet aut angelis,

nyv^aaTO to ilvai laa lavTco, v\ lca dfy'i- aut aequalem creaturae, sed aequalem di-
Ao(« >i laa T)j siT't(jei . aAA Jaa 'h» dia> xit Deo patri qui se genuerat ,
patri in-

TO) •zirttTp(\ Tw '^vvidavTi . dvap-^o) . tco quam absque principio, ingenito, infinito

a'^vv'nTC^.T(i)aTii9avTCf.,T'u)TO?'Oov^iarroTy]. rerum omnium domino.


"hpnoi fjiiv ovv yJj EvvofJ^iog i l^X'^' Arius igitur atque Eunomius validam
pov evT£i;-&«K iS'ipavT0 t^ olx,i'iai dcrij3i'iag hinc pertulerunt impietatis suae redargu-
T 5Ajr;:^ov y^ 1aS'ihK\.oc, q k^ Ma^xgAAo? tionem: insuperque Sabellius et Marcellus
•£} <5aTE<vos 0( Ttts Zilc, v-osoTaaai d^vov- atque Photinus, qui negant tres hyposta-
fAivoi.TJ) Tccg -r- &soT>iT05 avyyjovT-g ISiQ- ses, et deitatis confundunt proprietates ,

TMTtts , ivTiv^iv /3Att(7:fH|M.ot}vTSS iK.iy)(^ov- hiuc blaspliemi coarguuntur. Alius estenim


Tai- iTipog yccp y^ r VTrodTaaiv o iv fiop- secundum hypostasim ille qui in forma Dei
(pij -Qiov C^zs-up^x^oov , ;t} iTtpQ-' ofiilvog ov erat, et alius ille cuius in forma erat: et

iv «opcpw v-ziya^x^' '''^ aAA@o ;raA(v 6 fA,y\ alius rursus qui rapinam non arbitrabatur
dpwayfMV Y\yiaafA.ivoc, to iivai icra Qia) esse se aequalem Deo, et alius ille cui est

jrap' OKilvov ov laog v-Trapyji.. dKK' ovy^ aequalis, sed non sibi aequalilatem cum
rip-sjaaiv t '^po<i avT^v laoT>]Ta. Upog Ss illo rapuit. Praeterea ille etiam falsi no-
TOvToii y^ 6 .^/jScavv[Ji.oi riaOAo?^^). 6 t minis Paulus, qiii Servatoris ante saecula
ftiv Tipo alcvycov yirv>\aiv t acjOT^p^ dp- generationemnegavit iiidaicam sentenliam,

vovf^iVlQ.^. h^aiy.o) Jn !ifp.^«|U.svo5 (fpovit- fovens, et de Virgine tantummodo natum


fjtaTi. iCj r c/n Tra^^eva fA,ovlw of^oXoytJov^ confessus est, ex his ipsis verbis dignam
&K ^j avTm TOVTCov Kuycov . t rf^»av t^ impietate sua capit ignominiam. Docetur
da-Qsiaq aia-yjjvlw Ka^-viovTaf SiSda-^iTai enim hinc a divo Paulo et Dei Verbum
^a^ VTTO T •3-f/a riat/Aa t KafBovTa -Biov quod siiscepit , et humanam susceplam na-
Ao^cv. y^ T dv-dpMTTiiav ipvaiv t Aw3-5s7- turam, et praecxistentem Dei formam , et
ffttv, T nr^QVTra^x^aav fj-o^^^nv t diov . Jtj in fine saeculorum adsumptam ab eadem
iv TO) TiKa T alcDvccv TT^oaK-fiCpQilaav d-ir^ ser\i formam. Docetur pariler Apollinaris
oy.iivnii T SovKn ju.o^<pHv. AiJd(7;c£Tai q Tra- cum ArioatqueEunomio, quodnequaquam
A«v ATroKivapiOi avv h^nco y^ Evvoju,((i)„ Deus Verbum, quod esl immutabile, incar-
fflS ot;;^^' •&£05 Ar'^05 o ap^TTOj, iiq aa^- nem immutatum, sed quod nostra
fuerit
xo? cpvaiv e^da». aAAa t n/ASTspav dva- substantia adsumpta salutem noslram sit
Aa/3&)v «(7/ttv, T «wsTJpav ?~^ar|t*aTfty(TaT0 operatum. Porro superius dictis demon-
awTnpiav. 'A^TnSn^afi.iv j . cT/ 6)v iioviKa- stravimus, formam servi appellatam esse
f/.iv f/,op<^y\v SovKh t toD
. dv^pcoTrii TT^oa- hominis naturam. Nam si forma Dei est ,

ayop^ofJLivluj ovaiav h yap « i/.op:pt\ tov substantia Dei ( caret enim revera forma

(1} In hoc et sefjueiite opusctiio nullum liacreticum recentiorem F.unomio nomjnat Cvrillus.
(2) luteiligit Paulum samosateusem.
,

DE IXCARNATIOSE DOMIXI CAP. X. 41

et quavis specie Deus, qui est simplex, in- Ssov ,. ov(7ict Tov •&£ou, dy^op^ccTOv yctp
compositus, et omni figura destitutus) se- Kj ayjicTsov TO -Sj/ov, ctOTAouv q rJ, aavv-
quitur ut ser\i forma, aeque servi substan- dsToy iij da)^tJi/,ci.TiTOV-, Yj « TOu SovAov
tia intelligatur. Ser\i autem substantia, id jwo^:^» ^nAovoTi ov(j'ict Jot;Aot; u^coTcag av
est hominis , non est corpus hoc tantum- von-diiif ovaia q Jot/Aa,. TOVTSj-iv dv&po)-

modo quod apparet, sed tota hominis na- TTn, ov TO ^aicipjyov acof^a, fjkovov . cfAAa
tura a prudentibus existimatur. Praeterea •srutJct ToD rtv-S'pwCT'8 « (pvaig Tnrctpa Tolg
et illi impietatis anlesignani, et blasphe- aco^povovaiv viyofA.i<^cti. npo5 q tovtoic, c\

miae adversus rectam tidem primi aucto- TT^coTOTiXTcti •> d(j?^iiai , ru TrpcoTOi t Ckot-
res,qui christianorum quidem sibi nomina ff^HjLAiav Ky T^ iV(Ji^i\ct(i ^^^Cf^WCtVTiq , Ki

imposuerunt, sed idololatricum polylheis- ;^ia-Tiavm itiv ovoi^a. ictVTolg vm&ivTii


mi errorem superarunt Marcion inquam, , , 7ra(jctv Q T 7roAt;-3-£OV r ilSu)\cov 'UiKavluj

etManes et ceteri pestilentis illorum ca-


, VLBs^ctnovTi(javTii , Mct^y.icov, (pnju.; . -/j Ma-
thedrae consectanei et discipuli, ex his ip- v«s. K^ ol TYig Koi^M^g avTWv x,a-&'iSpag
sis apostoli suam vesaniam satis cog-
verbis fjcv^ai }Cj yiiTOViq .. Si' avTCOv tovtcov 'p^
noscunt. iVam quum
ipsi Domini secundum p«j!AaTMv„ T oiKilav cD^ttTrAH^/av i^cav&d,-
carnem nalivilatem et humanilalem non vacjr T v^ (jaoKa yccp tov nveia yiw/^aiy
admittant , audiunt praeclarissimum Pau- Ti . i^ ivav^pcjOTrnaiv ov diy^ofjcivoi . dicova-
lum docentem quod Dei forma , , servi for- ai Tov •^iiOTaTS YlavKn JiSaay.oVTOg, cog

niam autem forma haud


susceperit. Servi « t5 ^«5 [^opipi] sAa/Sf T t5 SovAti fA,op-

phantasia quaedam erat neque umbra , , (p«v « Q ToD SovKov /top$« ov (^avTaaia
neque aereum simulacrum neque aliud , Tif r\v . ovdi (T>tia, ov^i dipiov 'ivSaKfMa^
quidvis Imiusmodi appeUatur sed servi , OvS aAAO T< T TOIOVTCOV T3POaafopii,iTCi,l.,
natura. aAA « Tov oovAa (tvaig,

Quod si subsequentia illa verba no- Ei "j TCt iTrayoySjja «jtiiV TrpoQaKXoiv-
bis obiiciant : in similitudinem hominis fa- TO * ^ iv OfJcoiooftaTi dv^PiOTTH "^uo/j^jog ..
yj Philip. !I. 7.

ctus , et habitu inventus ut homo ; nec non a^xJifA.aTi iv^i^i]g wg av^^pcoTrog „ ;^ to <>
illa ad Romanos: in similitudinem carnis TJj TTPOg 'Pft)^M.aiH? * . cv Of^oicofjcaTi aaoKOg
peccati primo quidem stuhiliam ipsorum
; dfJca^Tiag, tt^vtov avToov t avoiav ^iiKiy-
convincemus. Nam si verba « in simihtu- ^co/uS^iJ- il y6 to cc OfA.oiiiOftaTi dvSocoTrii .,

dinem hominis, et habilu inventus ut ho- Kj ay^nf^XTi ivpiQi]g cog avS^flwziros . tpav-
mo , phantasiam aliquam humanam deno- Taaiav Tiva dvQpcoTriiav SnKol .. «
q f^op-
tant, servi autem forma, natura hominis (p« t SovKh , (pvaig dy-dpcovii. cvavTia ti-

est ; contradicentia posuit apostolus. lam Bnaiv d-^og-oKog' il 3 ov>c ciiavTia. tov
si apostoli verba minime invicem contra- dTTO^oKa TCi crif^aTa- fKX^Qco/^j cog « tOv
dicunt, sane discimus, servi formam, servi SoOK^ (ttcpcpM . ovaia SovKa Tuy^dvH. To 'j

esse substantiam. Porro in hominum simi- CJJ OftOICXiftaTl dy^pcOTTCOV * "^i^S^, ^ '^X'^'
• ita hfic'coi!.
ut in edd.
litudinem fieri et habitu ut hominem in-
, f^aTi ivpi-dyivai cog avQpcaTrOv .. oiTCog vor,-

veniri, sic inteliigemus; nempe dominum aofjS^j . OTi Kvpiog «//^ 'lnaoiig Xpi^og
nostrum lesumChristum naturam nostram , T tiftiTipav i^^cov ipvaiY ov kT^ Trdvra laog
habentem, non in cunctis nobis fuisse ae- tifth iTvyxcviy iy^vri^^n jW-sv 0« yvv- ^
qualem. Namque et ipse natus est de mu- aiKog lu avTog, dKK ovx Oftoicog vifjCiv 6k
liere sed alia ac nos ratione quippe qui
,
;
TrapSsvr/irig yap ijBKd^nai f/.n^ag- j^ tj-
de virginali prodiit vulva. Et homo qui- AJi05 fiiv a,y-5pcourog >]v cog nftilg' six- "j

dem perfecius erat aeque ac nos; sed prae- ^AJOV «jtAil' T ^iOV K'jyOV T JV0IX«i7iV Tc

tcr rem nostram, habuit etiam Deum Ver- l^ iVCOC.V }Cj aip>i.i U,iV llX^V iftf^X^^ T2
,

42 S. CYRILLI ALEXANDRINI

y^ KoyiKtiv cog ii[*U(,


"2"
j t^ ajita^T/as oCx, bum inliabilans ct unilunn. Carnem iiabuit

rvid^/^iTO KiYn[ji.aTcaY (aani^ «jU-fH- aAA' tv animatam et rationaicm uti nos, at pec-
(7ci)f/,aTi \j(p' afMpT^oA 'sroAfjU.ot/jtteVft) .. t -t^ cati commotioncs non aetjue ac nos ex-

af^T^ac, T-jpa.vv'tSa, KctTiAvtj;- Sicc toSto perlus est ; scil in cor[)ore quod peccato
iv Cf/.oico[,i.a.Ti dy^p'j)7ni yjjo/jSpoq, i^ solet esse ol)noxium, peccali tyrannitiem
^X'^'
f^CtTl lCpiSiU W5 a.V-&^U)TSOi . iULUTOV iTa- debellavil. Proplerea in simiiitudinem ho-

TTiivUXJiV . '^0/^j(^ U7r«'xo@-i f*i^t Sct- minis iaclus, el liabilu inventus ut liomo,
VCLTS . ScLVaTCJ Q <pci.V^OV- <t CtVTO di TQ semet humiliavit, factus obediens usque ad
OVOlJCCt T^ TCfZireiVCClTiCOg On^^ol T T^ TctTTH- mortem mortera autem
, crucis. Et quidem
VM5 ava\v]-\iv (^vditjog. AAAm^ ts -^ipi tov ipsum humiliationis vocabulum demon-
iv |"opj« bioii vTrapxovTOi Sfy^^iyo/^oi ,
strallmmilisnaturae adsumptionem. Aliun-
i-ziryiya.'^' iv OjA.oiuiu.ctTi civdpcoTrcov "^vo- de etiam de eo qui in forma Dei eral dis-
,

/u^jog . Jti a^x^nfca.Ti ivpi-dilg cog adpcoTiOi,, serens, addidit: in similitudinem liominum
$iS(X(j>iu)v OTi aacofjcaTog Siov Xoyoq coi; factus , et haljitu inventus ut homo do- ;

a.v3pu)7rOi u)^-&n (^va-iv dv&^u)7rilav dva- cens incorporeum Dei Verbum uti liomi-
Aa/Swv JiO Kj To w5 av-&pft)w05 ts-&£i;cjc, nem apparuisse, humana sciiicet adsumpta
Vva |W.M '^OCTHv Tiva yi^^ii^tq V0f/,'iG(i>ju8{j natura. Ideo et dixit « ut homo » ne mu-
Tov dopaTii •9'foD, rtAAa zai^iv^Tu^jiOfi oti tationem aliquam factam existimemus in-
oaOKa \afici)V 'if^"\,u)^ov Ti Xj AorixMv, 8^0? \isibilis Dei ; sed credamus potius , ipsum
u)V iv ofA.oicofA.aTi fuGpwTr» iyiViTO . y^ <^X*^' carne adsumpta animata ac rationali , quum
fiaTi iv^iSn cog av-d^^u^Tr©^' ovTcog 6 fjci-
Deus esset in simiHtudinem liominis
, fa-

yag t^ iv<Ji(ii'iai -ur^oaycovi^rii, 6 fxaKa- ctum, et liabilu inventum ut hominem. Sic

pj@o As^ft» riaDAos, Ta aroj;t(Aa Kj Sta- magnus rectae fidei propugnator, beatus

(fOpa T alpiTlKCOV )CaTiXVGi ^OfA.aTOt.. 'AAA' imiuamPauIus, diversa ac varia haeretico-


evTaD-&a [A.iv y\fA,a.<, o XoyQ^ •xapyiviyKi^ rum ora dissipavit. Sed ulterius iam nos
T T aipiTHioov i^^iyyjiov if^^povTnmav , j^
provexit sermo noster , dum haereticorum
BriAj. TTOicov TO/s TPO(p'ift.oii T^ iV(rij2i'iag t^ vesaniam coarguit, et rectae fidei alumnis
dAn^i'iag toc 86ffA,aTcf avaj^wpsiv oi;v , oGsv dogmata veritatis pandit. Ergo iam tem-
cJ^i^YW , Kaipog. pus est illuc, unde discessimus, revertendi.

ict . 7jvi^ ^ae<v t dvSpcoiJnvnv (^vaiv XI. Cuius rei grciiia /uimcinani naturani
Qili dviXa.^i AoyQ^. Deus Verbum adsumpserit.

Toivuv T nfciTipav cpvaiV 6 ^oihtms oj- Igitur naturam nostram crealor mise-
KTii^aq vno t ;tOvmp « 7roKifJ,Hftivnv ., }^ To 7? rans a malo daemone oppugnatam , el acer-

TTiKpoli T' d/^Tiai; ^ihicji /3aAAojM.5V«v, k^ bis peccali sagillis v ulneralam , morlique
Tft) 6avaT(i) 'CiP^TriiJi.TrofA^ivnv .. sVawi^v^ t>j addictam, propriam ultus est imaginem,
fjVovJ , rCj (j^ 7roXifA,HVTag KaTafcovi/iTai ,
hostesque propulsavit, haud solis deitalis

«^VM.vJi T>i Svva[A<l ^naay^og tvi Gsothtj ,


viribus utens , neque maiestatis potentia
ovSi TVi ci^H(j'icc, T^ (3a>JiXi'iag KaTa.7r\n^ag colluctatores proiligans , non angelorum
(JW rtVTj;TaA«{, ovK dyyiAni (j'^ctTiV(rai aciem inslruens, neque archangelos auxi-
»3« (^ d^y^afyiXiig iU (JVfA,fA,axi'A.v KaQlov ,
liares assumens , non fulmina aut turbi-
ot/3f >cfpavv«5, « TTo^nTVipcLg k?) t svavTJWV nes conlra inimicos armans neque cum ,

07rK'iaag, kSi /a^ t yjpH^][A, cpave»? eVj t^ cherubinis in terra apparens adversarios
mrtipH Kj T niA>iTi^U)V tfVTjSixWV BiKa<riKug pro tribunali condemnans; sed tamquam
* *o.i. mcndos.- "
jcaTaJ-niTiKJa/A/O? «^A' fls T t)7r(569i;vwv unus de reis oppugnatisque factus , deita-

»ot- y^ 7roK-fLHf^ivu)v yivo jij&{joq , kj KaTaKpv-^ag tisque magnificentiam vilitate humanitatis


, ,,

DE INCARXATIONE DOMIM CAP. X-XI. 43


celans;visibilem hominem ad pugnam cor- ro jttfra/oirpgCTJ? t^ (iiOTnroq r^ ivriM'ia. 7^
roboravit , et victorem coronavit : et iam clvQpcoTTOTnrOiyy^ r opca/u^jov av(ipct)7rov ih
inde a pueris virtutem edocuit , atque ad TraXfiV rtAfj-\|,aS5 ^ vix,Yi!ra.VTa, ^i^ctva)(7a.i'

iustitiae culmen provexit , invictum ser- rCj TraiSofiev f^iv r d^irttv OKSiSa^ag, j^ Si-
vans, et peccali telis immunem, permit- KXioavvni iU CLKporaLTOV dyaycdv ., anrrn-
tens simiil ut morti succumberet ,
quo pec- TOV Q dJuAa^a^ , Kj t ^iXwv 7^ d[A.apT'iag
cati iuiustitiam coargueret, et mortis po- i\iouipov , cri>^^wp)i'(Tas 'j Ofjuccg vtto 6ava-
tentiam destrueret. TOV "^i^ 'iVa T^ Ct/-^T/a5 T dStKiaV iAif-

£}), k} t ^avdra KaraXvan to npdrl^.


Nam si eorum qui peccato succubue- Ei ^ T VTTO T d/^^Tiav yi^^/jyii^iva^v

runt poena mors est , is cpii peccato pror- &avarog 'fhTiiA.iov .. ravrng aTinWay-
sus fuerat alienus , vita scilicet frui , non fji.'iv{^ •zsavrdiA^aai ., SnKovori /w«? aTs-o-
mortem pali dignus erat. Porro victum pec- KaiiiiV r rtAA' ov ^avdrH. SiKaiOi nv roi-
catum ,
qimm ipsum victorem morti addi- vvv y\TTyfdii(Ja « d/U^ria . r^ (^ viKnTYiv
eandemque adversus dominalorem
xisset, KaraKpivaaa Qavarct) JCj t avrnv . dJ^inf-
suum sentenliam tulisset, quam perpetuo Kovaa y^ t viviKnKoroi ,^n(fov, nv dii k?
contra subditos suos exercebat, iniuste age- •lyj TnrroOfJifivcav c^sdis^fy,, d^iKovcja id\a>'

re deprehensum est. Nam quamdiu pec- l^i^i y-iv ydp Gsir vTsnKong Tci davdrcp
catum subditos suos morte multabat, ceu 7rapi7rift,7!-iv ., a)i diKaia Troiovaa aithi^^^ui-

iure id agens non prohibebatur sed ubi : piiro rovro •unomv i-ZunSn q t d-dooov x^
innocentem et nullius culpae reum immo , dvivQvvov Kj ^apdvwv Kj dvahpn(rici)v d^iov
praemiis et summis laudibus dignum, ei- rolg avTolii S^7ijU./o(5 vzs-ifiaJWiv . dvay-
dem poenae addixit, necessario posthinc Kaictx; \oi'/rov i)5 dSiK(^ t^ o^ovG^iaq o«-
utpote iniustum potentia sua depulsum fuit. ^dXKirai. Ka) rovro diJ\dnKCOV jttaxa-

Atque hoc docens beatus Paulus aiebal : §i@~. naOA@o iXi^yiv * TO ycip dSvvarov * Rom. viii.s.

quod erat impossibile legi , in quo per car- rov vofiH iv tp y.(j-div^ Sid 7^ aapKog f'
1
j

nem infirmabatur, Deus filium suum mit- Siog T iavrov viov 7riy..^aq . cv Of».0id)-

tens in simiiiludinem carnis peccati, et pro l^ari (japKOq di^apriag , itj Tripi d[ji.apriai

peccato, damnavit in carne peccatum, ut KariKityi Tnv d[/.apT'iav iui tyi (sapKi .
"iva

iustificatio legis impleretur in nobis, qui ro diKa'ici)i/.,a rov vofiov 7rXnocoQy\ ou nfA-lv

non secundum carnem ambulamus sed se- roig (x,n Y^ ad^Ka ts^^rarovatv . d\hd y^
cundum spirilum. ZB-ViVf4,a.

Quod vero ait, hoc est. Scopus legis 'O Q My<l . roiovTO Wr aKOTroq . <^n-

erat hominum naturam iustificare : haud atv . fiv ro) v6[^Ci) SiKaicbaat r (^vatv t dv-
tamen id polerat , non propriae infirmita- Qpo)iz-a)V d^vvdrux; q si^? toSto -JSOiftv

tis causa , sed propter audientium ad recte ov 7rapd t olK-iav daoivnav aAAa ^'la t
agendum ignaviam: namque ad carnis vo- T d'KH0VTCOv pa.<ra)vlt(>- 'fhficHTrcoi yb 'iyjiv-

luptatem proclives mandatorum legis la- , Tig osip] T T^ aapKOg nSovnv, 'i(pvyov /aev

borem defugiebant corporisque delecla- , ro T vofJLif^ccv i7r'i7rovov , r q T acofjcarlQ^

tionibus adhaerebant. Propterea , in(juit 7r^0(ji-)(jjOOHV n^'jna%i'^aig- Sid toOtO, (pw-


universalis Deus filium suum miltens in si- aiv . T oAceJi' •&50; t lavrs TTifJi^^at, viov

militudinem carnis peccati , hoc est cum iv oiA,ota)jA.a.Ti aapKog a.[A,apTiai . rovTi^tv
humana quidem natura, sed tamen pec- dv^^a)7nv^ fji,iv (f,viT<l dfAaPriag q «;tmA-
cato aliena , et pro peccato , damnavit in Kayfx.ivy] .
j^ Tnpi du,apT'ia(; , KariK-^AVi t

(1) Confer quae iiac siiper re dicit idem Cyrillus in expl. epist. ad Roni. ed. nostr. p. gr. 26, lat. 18.
, ,

44 S. CVHILLl ALEXANDRINI

af^riaLv cv rri aa^x.] , i?iiy^a.g ctvTni dw carne peccatum , iniustitia eius coargufa
aSiKiitv „ OTi T dvivBvvov lu d^j^Ticti ihiii- quia innocenteni et peccalo liberum pec-
^i{>ov Tolg T df^ctpTOoXm ifhTifiioii v-zsi- cantium poena adfecisset. IVon aulem id
^oLXkiv ov^^J iva 3 ^iKcaciiar] ov aviXctQiv Pgit , ut quem suscepcrat hominem iusti-

av^pco-srov , Tctvra 'sri7roin>i,iv . aAA' 'iva ,


ficaret, sed ut, inquit, legis iustificalio im-
<f)>iO"i , TO §i)ca,'ia)[jbct T« vO|M.« tsMpa^&ri cv pleretur in nobis, qui non
secundum car-
y\fuv To7? /w.>i kJ' 'Ja.^x.a ^s^TrariiGiv .. d\Xct nem ambulamus, sed secundum spiritum.
Y^ TTVivfJLa- iosi y6 'iaraaav r (^vciv t dv- Namque ad universam hominum naluram
d^MTicov « T amTii^oi; n/^'^/) ivi^fiaia ^co^il- Servaloris nostri beneficium pcrtingit: ut
OTi Ka^&dTTip TCp TrpoTrdrop: 'ABaf^, y^ •?? sicuti progenitoris Adami maledictionicom-
dpdg 6?iOiy'Ci)yr,axjU^ , k^ yi^yovaju^ ctTrav- municavimus, et cuncti ut ille sub mortis
Tii VTro T ^dvarov acwip Sy.ilvoi, ovtco t iura devenimus, ita servatoris Christi et vi-
ccoTiipoi X^irS )^ T viKtiv olKnovpiiQa. y^ ctoriam ceu nostram faciamus, et gloriam
^ S6^r,i av^iA,iQii^o/j&(j ., h} t«5 ^auiKiiaq participemus, et regno congaudeamus. At-
crwja7ro\ava6fji.i^a. Kai tovtcov pi.dpTVi 6 que horum testis est beatus Paulus, dum
[xaKdpioi riaCAos, t ti 7ra\aioov y^ t vicov vetera simul et nova memorat , et priorum
dvau.ifA.vn(jKcov . }u Six.vv(; r TrpoTiocov Xv(7iV factam dissolutionem per Servatoris nostri
U'^unfji.iv!w .TT (TcoTii^ogy^juf^diKaiOGvvnv. iustiliam demonstrat.

<,S'. <lcmi^ t(jot 'hZdpt, &avdTco (ynoivco- Wl. Sicut Adaryii mortem participavimus,
vnaa/u^ .. ovtco k^ t?) t Kvpia ^cori. ita etiam Domini vitam.

E/ "^ Tu> T «>o$ , (pK(Ti * , ^ji^^^TrTcoi^aTi Nam si unius inquit


, , lapsu multi sunl
01 ijroWo] d-uji-davov ., "oioXKui p.dhKov « mortui, multo magis gratia Dei, et donum
X^^i T •9'f5, y^ r\ Scopik iv "^dpiTi Tri t cum gratia unius hominis lesu Christi in
ivog dv-^pcoTra I«(7S Xpi^ov lig 'zs-oAAovf plures abundavit. Et paulo post. Itaque
i7ripi(xy<£i(Ti. Kai fJH^ ^payia- * dpa \v ux; sicut per unius deliclum in omnes homi-
^i £Kos 's^^^TTTCOftaTOii ilg Trdvrag dvQpco- nes condemnatio, ita et per unius iusti-

w»s TO KardKpifA-a .. 'iiTu) Kj Bi' ivog SiKaico- tiam iuslificalio vitae. Sicut enim per in-
ftaTog ^iKaicoaig ^conq- coaTnp ^(X^ Jia t^ obedienliam unius hominis peccatores con-
<ZD^tf;to«5

i<rd^raav
T
ol
ivog dvdocoTra

ttoAAoi, ovtco
d/t^TcoAoi «ar-
r^ Sid t^ V7ra-
stituli

tionem
sunt multi,
iusti
ita et per unius obedi-
constituenlur multi. Haec in
i
Koiig tS ivoi SiKaiOi Karai^a-driaovTai o/ cpistola quoque ad Corinthios apertius do-
TToAAo;. TavTa jvj Iv t« vrpoc, Y^o&iv^iovq cet dicens sicut enim in Adamo omncs
:

*
fh^rohri aa^Wi^ov SiddaK<l x!ifcov 'coajTip moriuntur, ita et in Christo omnes vivi-
"^ iv TU)'hSapi. n-dvTiq dwo^vnaKnaiv .'iiTCt) ficabuntur. Undeconstat, victoriam nos-
iU iv TU) X^irS) TrdvTii; (^ao-^oin-^naovTai- tram revera esse Servatoris noslri victo-
cJ^ cov ivSn\ov,cog ypuiTi^a vi^n t aooTn^og riam. Nam et communis clades iuit, illa

vju^ n viKn' 'Aj y6 tiTTa Koivvi yiyoviv n progenitoris noslri clades: oportelque si-
T 7rpQ7rdTopog nftaiv tiTTa- y^ Sil Ka^idTnp cut progenitoris contaniinalionem parlici-
c^eu'6) T^ KOivccviai; >
\ iocowavi^a-j./^ pavimus, ita bonis nos simul perfrui cum
avTUx, tiftdi Tju.a7roKavaai t dya^m tco illo qui de nobis sumplus est, et pro no-
t^ «jmS)v fA,iv dvaXn<p^iVTi, VTuip «j«.Sv
Q
bis coronatus. Quare et divus apostolus
^i^avco^iVTi- oio )Cj •&£7os ci;iros-oAo5 sAt- aiebat : quos praescivil ct praedestinavit
^w *, OTi ovi 7rpoiyva) jt) izpocopiai avfji.- conformes ficri imaginis filii sui, ut sit ipse

(1) Ita co(J. y.oivuv/af , quae si Jeclio sana est niliilve deest, vidctur idiotisinus, uti est xoivd,- in sacris
bibliis pro pollutus, pro/anus.
BE INCARXATIOSE DOMISI CAP. Xl-XIII. 45

primogenilus in mullisfratribus. Quos au- pjfl?a5 T^ UKOYog T viou at;T«. ug to itveti

tem praedestinavit hns et vocavil: et quos


, etUTOv TTPWTOTOKOV iv ^ToAAo/s adihi^olg- «5

vocavit , hos et iustificavit : quos autem iu- 3 7roou)ai(7i , TOVTng i^ cKahiai' r^ «s c/ko,-

stificavit, hos et glorificavit. Et alibi ait: Aitjs, TOVTnq JC) i^ix.a.\(j><!i' k} «5 eJiJtajwa?,

si autem filii, utique et heredes; heredes TOOTK? iCj iS6^a.Gi. Kal iTi^CO^lY Ajfi/" * il

quidem Dei , coheredes auleni Christi ; si Si TiKYci., Kj ;cAM?ov'opor ;cA«poyOji*oi [^iv

tanien compalimur, ut et conglorificemur. d^ii , avjKKr)pQYOfJt.0i q X^irov ii snp J^

Et alibi : si sustinuerimus , etiam conregna- (TUjM.-sDao"^0|M.sv , /Vo. >^ 7Uj.So^cta\i(OfA,iv. Kai


* il v7ro[Ji.iYOi^iv
bimus. Pro universa ergo natura nostra rtAAa;yS- , y^ (rv[J.(ia.aiKiv-

Dei Verbum Deus inchoationera noslram (jo[/,iv. 'Twi^ Traani Toivvv t* «^STSPa? ^v-
suscepit, ut eam per omnem virtutem de- (7cU)? T 0J8 OfOS ?\OyOi T t][tiTi^CtV a^^Ctp-
ducens, ad certamen provocaret adversa- y^riv aviKa^iTo , ha Jia ^d(jni ctvTvw dpi
rium , suuni vero alhletam invictum prae- TMS dfctycav , i]q TrdXnY [^iv TrpoZi^lri r av~-

hunc quidem coronaret ilhus


staret: et , a.ycovt<^nv , dn^n 'j t d^^AnTnv dnTTnroy
autem cladem proclamaret et omnibus , y^ T^^TOV (U.;k 5-£^a>'WffVl, diciivti q t hrTctv
adversus illum audaciam augeret. Idcirco Knpvpyi, y^ KctTa.'3'ctpoiiv (tVTn TraYTcti; ttci-

in sacris evangehis modo aiebat: videbam pctdK^dan' Sio iv Tolg lipolg iva.yyiA'toig

Satanam sicut fulgur de caelo cadentem. 'iki[i- * vvv [tiv, iiSov T acLTctva.v (og daZa- • Ldc. X. IS.

Nunc vero: nisi quis in fortis domum in- TTtlY OIC T OVfiCtVH TTiaoVTCf VVV Q , iav H-n 'Matth.iXH.23.

traverit , fortemque alligaverit , quomodo Ttg iiai\\iin ng t oiKtctv t la^^vfiov , y^ t


vasa eius diripiet? domum fortis dicens la^vpov Snavi . Trcog to, aKivn ctvTS Sjs-PTrd.-

humanam naturam , ceu quae ad illum ait; oiKtav Kiycov t layypn t av\}pco7riiav

profugerit, et omnia ipsius mandala ex- (^vaiv , iog TTPog c/Kilvov avTO[toXnaaaav , j^
sequi passa fuerit , servitiumque sibi spon- TTav To K-X^jaQlv vtz'' oKiivn 'sionh dvct-
te imposuerit. Et alibi quoque: confidite, a^o[t'ivnY, Kj av-^ctipiTov SaXilav 'fhma-
inquit, ego vici mundum. Et alio loco: act[;AYnY. Ka< ttAAap^a 'j
*
, ^aoailTi, <^n- loh. XVl. :.3.

*
nunc iudicium est mundi , nunc mundi a]v , if(o viv'tKnKa t Kca^tov. Kai' iTi^co^iv Idem XII. il.

princeps eiicietur foras. Et ego si exalta- vvY KDiatg i<rl T Koa^ta t8tk, \vv o ao^^cov t
tus fuero a terra , omnes traham ad me Koapiii (yjc^M^^naiTai i^co- Ka.yco * iciv dTro

ipsum. Et porro pergens, id ipsum cla- 7^ yng i3.vj,a)9a), TtdvTag IXKvaco Trpog i[A.av-

rius dicit: rov iCj -^poicov Q TOVTO Xi^yit aatpsr^pov*

XIII. Quod commune erga homines bene- ty'. ''Ort Koivn t dv-BpcoTrov idpyiala
Jicium fuerit Servatoris incarnatio. n TOv acornpiQ^ oiKovo[A.ia.

De iudicio quidem quia princeps mun-,


Uip] Si Kpia-icog, OTt ap^^^^aiY rov k6-
di huius iam iudicatus est. Et rursus: ve- a[tQv TOVTOv KiK&craf * ai;.S-is *, sp- IdcmXTI. II.
kJ
IdemXIV.s».
nit mundi huius princeps, et in me non 'X.irai Tov Koa[*.ov TOVTH ap^x^cov , y^ cv

habet quicquam namque omni crimine : i^JcQt ovK '.'^ii ovSiv Tfdang yctp dTrnXXay-
alienus , nulla diaboli semina habebat. [tiV(^ a/Tiaj, QvViV il-^^^i 'r^" ToS ^./SoA«
Unde et hunc tvrannide deposuit, et foras a7rip[A,dTC0V Sio iCj TO Tvpavvilv KanTrav-
eiecit, et illorum qui antea ei serviebant aiv , y^ cJ^^i^aKiv i^co, yJj v-aro v^ TrdKai
pedibussubiecit, adhortansdicensque: ecce SovKit/ovTuov araT£<£&E4f TTiTroinKi, Trapiy-
ego dedi vobis poteslatem calcandi supra * i^ov SiSco[ii v[uv c^a-
yvcov, y^ Kiycov
serpentes et scorpiones, et super omnem aiav iraTiiY iTrdvu) o(picov, Kj aKopTrivov , J^

virlutem inimici. Atque ut ipsam adver- iTTi Traaav t ^vYa[tiY t 4;;^-&p5- ha 3 k^


sus diabolum luctam spectemus, ad evan- avrnv 'iSco/u^u t yr^og t Sid^oKov yrdKnv,
,,

46 S. CYRILLl ALEXANT)RINI

'ixQcofj^ im tLxi l^oplctv t^/j iCuyyiAicov. gelicam historiam veniamus. Ductus est a

Avriy^dy] •^yro r 7rvivu,aT@~> 'lnaoi/S 2/5 t Spiritu in desertum lesus posl haplismum,
'ipnfA,ov f^ -io ^aTTTia^ct Trii^cta^rivcti vtto ut tenlaretur a diaholo. Ductum est au-
T J^/3oAa- dvtix'^*! <^'-'X'
° '^^°5 Ai^o5, tem non Dei Verhum, sed ilhid cx Davidis

ttAA' c/K cm'ip^ctTO<; ^ctfii^ iiTTO t •&«oD semine a Deo Vcrho tempium adsumptum.
Koyov hv\<^Qi)<i vcto<;' yap r diov Ac-
oC Non enim Deum Verhum ad hictandum
yov ih T "zirpoi t 5(a/3oAoK sraMv d-urri- cum diabolo ahduxit Spiritus sanctus, sed
ycty; to 'urviiif^ct to ayiov , aAA' oV iv tJj quod ex Virgine formaverat
illud intjuam

zsaip-divci) di.iwXctai tu> Qicd Koyu) vstov Deo Verbo templum. Perseveravit ieiunus
a>JiT(^ Si-Ti\iGiv t]ftipcti riasctp(XKOVTct, quadraginta (Hebus, tolidenifpie noctibus.

^ vvKToti l<jctp\&iytovi;- ov yap j^^ihnc^iy Non enim voluit eorum qui ohm ieiuna-
C7r!p(Biivcti <^ 7ra\ctt vivv\<^<^KOTCjdv to pti- verant mensuram excedere ne adversus
,

TpoK , ivct ptv\ (^vyK T Trpog ctCrov dvr'i- se pugnam adversarius defugeret ne in- ,

xaA(^ fx,a-)(^nv, "ivct jm.« yvco^iaaq t npv- quam eo qui occultus erat agnito, luctari
ttto/uS^ov , <P^>*'
"^ ""§^5 '^° (^ativo/jd^jov Tra- cujii manifesto recusaret. Huius rei causa ,

A«v TOVTn ^(j.eAv M^ T 7rpo!\fiti[^ivov dpi^- post pracdictum dierum numerum , hu-
ftov T ruiPcov , '^ av-dpct)7ri'icti; i^vaiiog to manae nalurae passionem patefecit, per-

ra'&Q~' vTTO^ctivii, >tj avy^capil tyi 7ri'ivyi misit fami aditum, fame videlicet ansam
Xcopctv Xct^ilv, Kct^nv OKiivci) Bia 7^ 55-«/- diabolo praehens. Non enim accedere au-
vni SiJlovg- oC yap 'srpoaiXQilv iToXptet, debat, (juia multa ab eo digna Deo facta

TToXXa TTip] avTOv ^iOTrpiwn yivofjttva. ^ico- observaverat. Nanique et angeli eo nato tri-

pchv tCj ^ap ayyiXoi T£p^-&?VTOs i-^opdjov pudiaverant, et exortum sidus magos de-
dva.Ti'iKaq «5"«^ y^afa^ iTioSy.fnaiv iiiTi-^oa- duxerat ad adorationem, nempe eiusdem
itvvtiaiv G^" "^ aCTHg cpaXcf^fci >topv;pa'nii ordinis anlesignanos, et ipsum viderat iam

>^ aJTOV iwpct Traaav c/y, n-ctiSog fjtiTiovTa iudc a puerilia omni iuslitiae deditum , a
^iK.aioavvy\v ^diXvTTOftivov xa;tiav, f^v-
, nequitia ahhorrenlem, maliliae osorem; at-

aaTTOfjtivov 7rovt\^'iav y^ Tctvra * k^ r ilg (lue haec secundum editum de eo a pro-


avTOv yi^^onftivvw zir^c\^pt\aiv C^mo r zirpo- phela vaticinium: quoniam priusquam cog-
(f«T8
*
,, OTi Trplv H yvctivai aCTOV dya^ov noscat ipse bonum vel malum, non credet
« )ia>iOv, aasi^S-s* 7rovt\p'ict t c^Aj^aJS^ 70 malitiae, ut eligat quod bonum est (1). Cla-
dya^cv i^oa 3 iCj 'lcoawtii- " (5i 6 dftvog mabat quoque lohannes: ecce agnus Dei,
T Qiov a'ipcov T dft-xpTiav tov Koafta- qui tollit peccatum mundi. Pater desuper

zz-aTtip avco-^iv ifta^Tvpt\a!v * (^f sV^V testahalur: hic est filius meus dilectus, in
vlo<; f^ov dyaTrmoi 'iv u> t\CSo->tt\aa- rov quo mihi complacui. Gratia denique Spi-
TrvivfJtarOf t\ yjj-^i^ i^^Oirnai- ravTct tCj oaa ritus sancti supervenit. Ilaec et eiusmodi
TOial/TttT 5(a/3oAov>caTa;rA«'TTOVTa Ti^oa- alia diabolum terrefacientia , non sinebant
iX^dilv oC-A iia ru) t«s i\fjti~ipag ^vanog accedere ad nostrae naturae athletam. Sed
rt-SAHTJj- log j 7^ Triivtii T Trpoa^oXvw VTri- postquam is famis accessum adniisit , ip-
S-^aro, }Cj '^o(fy\g aCrov iiScv dv&pco7r'iv>\i sum^iue Aidithumani nutrimcnti indigum,
d;6f>tivov , yj x.aprioilv Tnpairipco T^p 7ra- neque ultra antiquorum hominum termi-
Xaicov dvSpu)v oC Sjvdftivov Trpoaip^^irai, num durarc valentem. tunc accessit, an-
Ka^tw oioftiv©^ iCpviKivai fjtiy^iarnv , Kai sam existimans se cepisse maximam faci- ,

Ki;c)iff5iv pctSiCog un^ivcov lemque credens victoriam relaturum.

(1) Ita se hahet sraeous textus tum in Libliis tuni apud Cvrillura; atque ita apud Sabaterium inter-
pretantur SS. Ambrosius atque Fuliientius; neque abludit Irenaeiis qui tamen pro non credef, scribit non
consentiet. Vulgatus autem interpres diffcrt, quia liebraicuui textuni sectatur.
,,

DE ISCARNATIOXE DOMINI CAP. XUI-XIV. "m

XIV. Quomodo diabolum debeUa<,'erit iS'. T;vi 'ZoTrri) >cctTnycov'i(Ta,TO t Sla(BoAov


Christus dominus. 6 BicmoTing X^iros.

Ac quemadmodum in proeliis cum quis Ka/ Ka.'3d-Mip cv Tolg 'sroXifx.oii


(^
vult aliquein cataphraclum telo appetere n-ctyTcf)^6BiV Tii Tra.vOTtXicL i(.i\cctK\J^^iVOV „

lotum oculis circumtuetur, eminus obser- KctrcLTO^iVQcti Tiq l^i^^uiv , oAov To7$ ojpOaA-

vans , nudum aliquod membrum explo- f^olq ^t^dKOTrcOV , TTCPpCC^iV iodjVUV ,


jM.';AOS

rans, ut illuc sagittam dirigens adversa- yifuftvcofA.ivov 'fh^nTCOv , "iVct to /SsAo? 6%ii
rium vulneret; sic diabolus omni iustitia p/^l.as T dvTiTroLKov 7r\ri^Vi , ovTcag 6 SidjSo-
Christum videns armatum , situmque ido- Aos Trac^ SiiCctiocTvvyi t Xpi<pov KctQco^urM-
neum scrutans ad quem telum dirigeret, Gfxivov opmv-,}^ TOTTOV ("tiTcav dpftoSiOv ,'ivct

ut emergentem vidil fameni, audacter ac- TO jSiAOi C/lCil aiCOVTiCJTI] , COi ilSl T TTilvctV

cedit ceu re quaesita potitus ,


quia ipsam dvct^ctvilcTctv , TTPocTip^iTcti -SaflcraAsft)? w?
progenitoris passionem in eo deprehende- ivpcov To ^YiToiifjSpov , «? T TrpOTrdropoi cv
rat. Namque et illum esca oblata felici vita ctvTcii ^iccpiiuctg To 7ra%i- rtj -^ c^Hilvov Sici

spoliaverat, et sudori, aerumnae, ac morti (Spciiaicai criptidctq -^ dAvTra ^Wh;, (JpS)T(


implicuerat. Ergo ita dicens accedit: si fi- }ij TctActiTToopici, £j Gavarw mu.i(^i£i^i- Tn^oa-

lius Dei es , dic ut lapides isti panes fiant. ip)^lTCtl rOIWV XiyCOV H t;<OS H T \Jiii, • Malth. IV. :),

Cerle id non fecisset , nisi famis passionem i^TTi "iVCt o/ AjGoI OVTOl aprOi yiVCOVTCif OVK
Servator admisisset. Quam rein ex iis quae av T tStO 7ri7ro'iyiKiv , £( pJI tO Trd-^Of 7^

poslea evenerunt quilibet manifeste cog- oCliVYli (TWTHp actTiSi^CtTO- 7^ tStO [^d^Ot
noscet. Siquidem statim ac victus in lucta T(5 Cfc T /y^ ravTct aa(p7t)c,' log yi t]TTi)-^i)

fuit, expertusque didicit, hunc esse quem TT-aAaiaas, jtj Jta t^ 7ri'i^a,g «paGjv, OTiav-
prophetae omnes praedixerant , ne aspe- Tog 'i^v ov 01 7rpo(^iiTcti ^poiKripv^av avrav-
ctuin quid«m eius accedentis ferre ausus Tig ., ovdi T •&2av at;To3 ^po<novT©~' (?2-

est , sed ilico aufugit , nunc clamans : quid p«v iToXftnGiv , dKK' ivQvg IJpaTrsTfjOo^sv,

nobis et tibi , fili Dei ? cur venisti ante VVV l^iV pOCOV , Tl M/XiV Zj (JOi Vii T Cf » ; » Idcm VIII. 5!i.

tempus torquere nos? Nunc autem: novi T( HA-&5S Trpo KaiPOV (iacjav'icrcti «jaa5; v5v
quod filius Dei sis ; adiuro le , ne me tor- j, OiOa (7£ Tig it vtog t -afoi;, opKic^co

queas. Adeo illum timebat, iudicenKjue fa- m ft-n fjui (8a<TaviC7il5' * ovrcog idi^otK^, k^ • luc. viii. 2.^.

tebatur Tunc autera ante experientiam


! y.pmnv copcoKoytf Ton 'srpo 7* 'ssnpag ov
haud lalibus verbis utebatur sed confi- , TOiovTotg c^ip^nro ^rii/,ctaiv, aAAa Gappwv
denter accedebat dicens: dic ut lapides isti 7rpocTn<l Kiycov inri ha 01 A(^0( ovto^ ap-
panes fiant. Nam supernam, inquit, vo- TOi yivcovTai- 7^ [tiv -^ avco&iv iK-^oi<7ng

cem audivi , filium te vocitanlem ; ignoro :pcoviig YiKnda. (^ncjt .. tovto a KaKiaa(Tng ,,

autem donec experientiam magistram na-


, n^oiri^rM H SW5 «'' Aa/3w tOxi 7riipav StSd-

ctus fuero. Factis mihi persuade , qui ap- cTKaKov ^rilcjQV fjLi^tct T 7r^ayi^aTui)v cog

pellaris, eum te esse revera. Nam si hoc KiKXnaai., dXn^iog vTrdpyjag- dv yd^ t«-
didicero, fugiam, evadam, quominus te- 70 jwa^o), !pst;^OjM.ai , )Cj dpa7riTiu(Tco ., y^

cum collucter deprecabor. Etenim quan- T Troog cji :7N^.(Tn'(70f*»' ^raAnv 0(5a yap
tum inler nos duos intersit, scio. Demon- oGov Ipcov r^ (Jov TO Sidctiopov Sii^ov roi-
slra ergo prodigium , tuamque miracula Yvv To Savjjt.a t^ r Qavy-aTH^yiav , d'i5a-

patrandi efficaciam ; doce me prodigii au- ^ov r T •3-a!;jM.aT@o Trotnrnv- inri 'iva ol
ctorem ; dic ut lapides isti panes fiant. \'i-dot ovTOi aoToi yivcovTai.
Ergo his auditis, celat deitatem Chri- Tovrcov ciKOVjag KpvoUTi \tiv t OsotM'
stus, humanaeque naturae more loquitur: ra, CAc\ '^ dv^P(j07ri'iag SJ3-KiUTat (pvcncog-
,

48 S. CYRILLI ALEXANURINI

ovK eV aPTa i^ovai-, Xiycov, <^y\anrcn av- non ex solo pane vivil homo, sed ex oinni
Gpw^o?, rtAA' cv 7ra.YT} pMpari 5ia ^6[A.a.- verbo (juod proccdil de ore Dei. Possum,
Tog >>K7ropdjojx.iY(i) -^ioZ- 5(/KajU.ai, (jMCiV, inrjuit, siiic pane niilriri. Neque enim pa-
aKrfC/ apTH '^atpriva.f ov y.ovov y) apToig r nibus tautum >ila liominum suslentatur,
T dv^pooTrav aufx-oPTilTai (^coYi , a.AAa. p>ifji,a. sed Dei Acrbum suflicit uni^ersae liomi-
•^fS aaxil Traoav t dv^pcoTrcov Sj^.^dpi.^ai num alendae naturae. Sic israheliticus pa-
tLuu ^vaiv ovTOOc, lapanAiTiKog BiiTpa(pri slus fuit populus, quadraginla annis man-
Aao?, TiOiTaoay.oYTa, ixii avAAitcov to iiav- na colhgens, et avium venatu fruens quae
va, y^ G>)pa5 dTroKavcov ooviSmv TriTri^n^i- Dei vohinlate irretiabantur. Ilem Eiias cor-
v«5 /3«A>i Bj8' k^ 'HAiae x.opa>ca5 sViWTO^as vos altores habuit ; Elisaeus aulem agresli
'iiX^' ^ EAio"a'/05 rt^/o(5 KayJivoKi t«5 6ia- olere sodales suos nutrivit. Scd cur vetera
(Tiiras ^iiQpi.^i- }Cj T( pe Bil to. TsaKaia enumero? lohannes (jui nuper apud lor-
xaraAs^^MV; 'I«ayy«5 CJsSf o 'iva^^^^^oi c* rS) danem baptizabal, omnemque aetalera in
'Iop5ayw j(3ttTTl^<»y, •z.nz^Tav re t v^AiKiav deserto transegil, locustis ahtur et apum
cv T« ip-flfji,u> <5^TfA«(Ta5, rtjcfljffi '^i<tiiTai, silvestrium fructu. Haud ergo incredibile
j^ pciAiTTcbv d^^icov «.apTTU)- ovZiv To'ivvv cst , Hos quoque insolito a Deo cibo nu-
dTXTHMi . }^ y]fA,a.i dTTO Biov ^eyJl 5Vfa'&«- triri, et pane non indigere.
vai "^oi^yi, }tj apTn jU.»i Sin-diivai.

TovTcov dKOvaai o 5i(i|(3oA(^ mA^j/jkts Haec audiens diabolus, victum quidem


[/.iv «5 HTTn.&fj5, ovic d^arnyopdjai Si -rluj se doluit; sed tanien eum intelhgens ho-
vIkLu , dKovaac, loc, av^pcoisr^ ilr\' J\io minem esse, de victoria non desperavit.
S<^Tipav avTo) Kol Tpnlw ai;-&(5 ziriipav Propterea secundam illi terliamque admo-
yr^oaay^, Trii y,iv As^toV, il vloi il t 9s5, vet tentationem; niodo dicens: si filius Dei
/3(xAs crsauTov ttyw-^Jv Karoo- ttyi cP[,i Tccg es , mitte te hinc deorsum. Modo regna
/3a(T(Ai(a5 t«5 olKovf^ivyjg v-zsoSnKvvg, Kat mundi oslendens, eaque se daturum pro-
Tat^Ta5 dvTiScoaetv vTriay^vovfJ^^joq , sl w^o- mittens , si se prius adorasset. Sed ubi
Tipov Trap' avTov tLuj TrpoaKvvnaiv Aa/3oc Christus illi prisca dicta in mentem revo-
W5 j ;t<xAiv ai;TOv r^' TTttAafwv vopjuwv cavit , scriptum est, inquiens dominum ,

aySjttKMas, yi^aTTTai Mycov, kvoiov t 6sov Deum tuum adorabis, et illi soli servies;

aov -uT^oaKvvnang,. kJ avTU) i^covcp XaZiv- admonuitque, numquam se commissurum


0"«5, Kai s3i5a^£v oti ovk dvi^irai Wi^cp alii divinum obsequium oITerret;
ut cuivis
Tivi 70 ^i^ov yipai yrpoaiviyKiiv , r^ sts- atque alia insuper Dei cffata ac praecepta
pm 6i v7ro[t,i[^vnai pnf/..aTcov tov -diov lu commemoravit , quae universalem Deum
Oi^ayuaTiov S^yopdjovTcov [^ri 'srHpa^nv tentare vetabant ; ille quidem fugiebat ,

T 't^l oAmv i9-fov, 6 [A,iv d^ui-iS^a T^ yiTTm ignominiam cladis non ferens, timens tre-
rful aAsyJjvluj ov ^ipcov, Koi ^«AiSv, Kal mensque, et se tvrannide depulsum iri ex-
Tpi[A,m , Koi Tviq TV^avv'i^@^ cx^Kyi-^Kai- pectans. Nam quum lela omnia insumpsis-
<&a/ Ti-^oaSoKMv TravTa yap avTOv Kivct)- set, cunclasque fraudis luclas ipsi admo-
(Ttts ra /SsA» , Kj •^aaac, avTOv t«5 d-usa- visset , invulnerabilcm inviclumque athle-
T«6 T(X5 5TaAa5 7r^0(TJv£r>ca)v , a^iMTOv ivpi tam esse cognovit. Etenim (juum eum Ada-
Kj dx\TT;\TOv T dQKviTyw K^ ft)5 to) ASctfA, mi instar fuissel adgressus non qualem
,

"^poaiXQm , ov'^' ilpiv ov -zirpoaiSoKyiaiv expectabat, comperit. Porro angeli ad vi-

a-yyiXoi Si to) vi;c«T>i 5rpoo-i6vTS5 o'i tto^- clorem accedentes, qui eminus antea lu-
^ooQiv ico^cov liw 'zs-axliv . Ka^&dziri^ Tivig ctam speclaverant ceu quidam amatores ,

ipa^a] di)tKovovv, iyjpdjov iv(pyifA.itv iam ministrabant, choream agebant athle-


,
(^ ,

adAnTMv, eVetpavot/y, ctv£jc«'^i/TToy, s;^tti- lam magniticabant coronabant praedica- , ,


,

DE INCARNATIONE DOMINI CAP xiv-xv. i9

bant gratulabantur conser\ oruni hominum


,
pov 25ri' TJj T ouodovAu)Y dv^Spco-zsoov iXdj-

libertati , adversarii claciem spectantes gau- ^iplct., iydvVVVTO T dVTiTS^aAii tIw i]TTCtV

debant. opcavTii.

XV. Nisi Christus mentem quoque adsum- li' . ''OtI ll VOVV OVK dviKcl^lV ., OVOiV TJ-^li

psisset , nihil nostriim interesset victo- til^a.g M K^ T Sj^lBoAn vUyi. kaxa t


ria de diaholo. Contra Apollinarem. 'ATTOMVCtpliS i 1
].

Haec slultum Apollinaris deliramentum TctvTct T 'AxoAivaoi» £^5^;;^^ iA,ctTct.to-

refutant , qui mentis loco Deum Verbum Aoyictv . 05 (ivr/ vov r ^eov Koyov cvofAYi-

in adsumpfa carne inhabitavisse dicil. Nam dcti My{ TYi 's>poaX-A^^i\<y'<} (JctpKi- «<
^
si forte humanam mentem adsumpta na- vSj' ovy, £/;^sv dv^^pMTnvoY « dvctXncpQelcct,

tura non habuisset, Deus utique solus cum (pvdig .. -diog y,iv 6 vpoc, t 5ia./3oAov dyciy-

diabolo decertasset, Deus victoriam retu- viad/uS^og &J05 Q T v'ikIuj dvct^r^nd-


r\v ,

lisset ; Deo autem victore, ego nihil de vi- /U^Oi' QiOV j ViVlKmOTOC, iyo) f^iV OvSiV
ctoria profecissem , quia ad eam nil con- d-zxrcavdf^i^lw t^ vUk? , ug ovSiv lU TctvTviv

tulissem. Sed et omni ob eam gaudio ca- ilaiviyKwv «AAa )U t^ cu^Tiv^div iv(ppocrv-

rerem , quia alieno tantum trophaeo glo- vn? fsyvfjt.vcof^cti , ci)i i7n Tpo7ra.ioig yctv^icav

riarer. Diabolus vero laetaretur, gloriare- riAA0T|3/0(S* Q oid^oXog aOp^fi. h^ KOf^-

tur, superbiret, seque iactaret , ceu cum 7rdF{.. Kj \iLiya, cppovil . ju aiftvvTiTcc.i . ag

Deo proeliatus, et a Deo victus. Magnum •3-«&) "Zuctkctiaciq ., £j v^uiyo Qiov JirTH-dffS'

quid enim ipsi esset a Deo vinci. Nam si fjLiyct '^ ctvTca TCj tO nTTnGHKai vzffO ^cH'
Deus Verbum mentis loco , , in suscepto cor- OTi it dioi; \6y(^ WK dvr^t vov cy tu)

pore fuisset, probabilibus fortasse excusa- XtKTj^diVTi., iCj cTia/SoA^o c^waJoAo-j/jai?


tionibus usus esset diabolus ; etenim haud p.f>)'aaiTo av ivXoyoig .. y^ iiirot ctv itKOTcog'

absurde dixisset : ego , domine et rerum iyu). SicaroTct ^ TroJHTa t oA«v, ov Tspog

omnium auctor, haud contra te pugnam (j! T /*a%nv dviSi^dt^iJv oiSct ydp aa liui
suscepi: novi enim dignitatem tuam, scio dpictv iixig-ctficti T t^^aaictv , ytvcoaKCO t
.

potentiam , agnosco dominatum , meum SicwoTiictv . ofjt,oKoycc T oaAffav,?/ y^ dyro-

confiteor famuhtium quamquam apostata ,


rad/av voiTw 'zs^^-^coou) q y^ ayyiAoig 7*

faclus sum. Cedo autem de victoria ipsis viKv\g. yJj ujo.ai Tolg ovpctvioig S^f/.otg, m
angelis cunctisque caeleslibus coetibus TTOTi y^ TctXcti-iZcap©^ i'ig v-zsiipxov iyu)'

quorum infehx ego pars ohm fui. Sed proe- duu Q jM-a^^MV Tt^og tovtov dviSi^df^nv . bv

Hum contra hunc suscepi, quem de hmo dTo n-nXov fjiiv JisaAaffa? . KaT iiKOVct.
q
formalum ad imaginem tuam condidisti ar.v i^anomactg, y^ iTifji.viaa.g tu) Aoycc, Kcti
rationis usu exornasti , et paradisi civem 3)$5a3s'<T» xoAiTHv KitTi^nactg . Kj yiig K;

constituisli, terraeque et maris dominum 6-aAaTTM5 SicmoTy)v dTii^privag- tovtov f^i-

exhibuisti. Hunc ego ad hanc usque diem ^i T^ ayii^spov «jwspa? v<;cwv , >tj (idAAcav,

vincens et vulnerans et morti addicens per- T^ TO) &avaT6J ©^^7r«jM.;rwv Sfg.TiKa)- ra-
sto. Huic in stadium adducto , et mecum Tov iig Tu <rdSiov dyctycov . Kcti zuctkctieiV

luctari coacto, vehm ipse spectator adsis iu-oi xiXivTo.g. '^bov dictrrii uCiTOi Jt^ •rp

et certaminum praeses. Quod si magislri 7ruAa.iG[^dTu)v dyavo^SiTfti- n j povA^j y^


quoque vis fungi vice, doce eum luctari, tcc TrcitSo^^ilBn nroiih .
SiSct^ov isctKct.inv,

demonstra illi victoriae artificia, instrue ut VTroSa^ov clvtui Tcii t^ v/)c«? Aabai;, aA«-

(t) De variis Apollinaris erroribus niemini nie olim disserere Script. vet. T. I. ed. prim. p. 185. in
adn. ,
quo tempore nonnuUa eius in Lucam fragmenta e.\ vatieano codice edidi: quamquam multo lau-
tiores Apollinaris copiae ex aliis adliuc codicibus producendae miiii supersunt.

7
. ,,

50 S. CYBILLI ALEXANDRINI

vis, laiUuin ne ipse certaminis socius fias.

XctiovTi' Oii ycip OVTO) &pct7vg iyco , r^ t Non enim ego ila sum audax, et mente
(ppoviiv cl^i<ry^^uic, . ui uo] rS) 7roit]Tij ttcl- caplus, ul lecum creatore certare atlgre-
Aocic-iv '^'h')(_non(Tcti' TccvTX av iiTnv 6 Sia- diar. Ilaec iure dinbolus servatori Chrislo
jSoA©^ Smcticoi -zi^poi T cctiTtlpx Xpiroi', dixisset, si ccrte liaud liomo fuisset, sed
iiTTip ovK avii^coTroi fiv «AAa SiOi 6 dYTi
. Deus vice liominis luctaiis. Xam si mens
elv-^ocoTrii Trcckcbiuov il yap vovg avSpQ^Tri- huuiana in eo non crat , Deus loco mentis
l'G5 ovK tiv Cii ctVTO) . •&605 dvTi vov VTrio- inhaerens officia mentis implessel. Deus
,

^iov Tcc TU) vlo cwripyei n-^oatiy.oVTX- -S-fo? ( mera deitas ) simul cum corpore esu-
id est

f^iv fiv TCt) aco[x,a.Ti (}VfA,7rtivu.Ta,q., -S-sos 'j risset, Deus sitissel, Deus laborem et reli-

oi-vj/Mffas, ;tj KOTiiaascq, tCj ctAAa TsrdvTct quas omnes perpessus esset humanas pas-
Tci dv-&p'^-s!nvct v7ropi,iiva,f 'srct^tifjca.rcf ii siones. Porro si Deus luctatus esset atque

Q •&f05 •isa.KctKJctc, , }tj V(«.))f7u.5 x.etyoo t \ icisset ego quidem victoria caruissem
,

yiAbi i^i^nita,!^ Qio<i Q dn> Siica.ioaiiinv Deus vero omnem iustitiam iniplessct. Si-
aTTctaav KctTopQcixjxf- iiTnp w; (^)aaiv ol quidem, ut aiunl apollinarianae garruHta-
T/iS ' kTnoKivapiov TipQpiiai OftoKoytiTcti „ tis professores, quia impossibile erat hu-
'fi^ d^vvciTOV yiv ft} oi/ dvQpcoTsivci) \_voi'] mana praeditum mente , iustiliae leges ad-
Tz^Anoooaai t- SiKaioaovtii G?i~ v6y.>ii ovy. implere, hanc idcirco non suscepit Ver-
dviXd^iTO TOVTOV 9';05 Kz'} ©" bum Deus.

it' • ''Oti 01 d/J!pTdvoYTii aTroKoyiav lyjti- XVI. Quod defensionem haheant pecca-
aiY, el 0)5 da&ivii r vovv ovk dviKa- lores , si nientem, utpote infirmam,
^iY 6 -9-605 KoyQ^.. Deus Verbum non suscepit.

Tot/TO Q KiyovTig, vrpcoTov ftiv dSv- Hoc dum aiunt, primo quidem haud
s/afticiv TTQOadTrTiiaiV ov r TV^ovaav avTco modicam impotentiam ipsi Deo affingunt
TOi) •&£6). inrip . cai (pccaiv . ovy^ olov ti iiY siquidem, ut aiunt, fieri non poterat ul si

T vov T dv^pcoTnYii 'suMOVTOc, SiKaicoacti T humana mens ei inesset , hominem iusti-

av^poo^MOv- \ciT7iTa q }i^ usa.ji toic, d/jSp- ficaret. Deindc peccatoribus cunclis et di- ,

Tdvaai iij Cffir -df/a^ vi^iu.b'5 fu&^GaivnaiV , vinarum legum violatoribus defensionis ,

aTroKoyiai viravoiytiai ^vpav iiTroHY yap fores patefaciunt. lure eniiu lerum oni-
itKOTCOi Tr^og T T oKci)Y diov ovK daiyvco- nium Deo dicerenl: nihii \enia indignum ,

ara. dicmoTa. 'jri'z^KvifJt,ftiKtiy.a/Mp ov^i Domine, peccavimus, neque poena dignuni;


Tifxco^iaia^ia . vSv y\fi[tova Ka€ovTiq da-jt- quandoquidem infirmae monlis ducalum
v« ., r^ (^vKdTTctY g5u" aovi ov Svvd/v^voY sorliti sunius, quae leges tuas o])servare
voffeii- y^ /JSpTUoovai TraTPidp^^^^ai jj^ tt^o- nequit. Testes sunt patriarchae alijue pro-
<p«Tai, y^ T d'iO':piKa)v dv(}pco-^coY tcc Tuy- phetae et Deo carorum hominuni aguiina
,

[taTa., T Ti "dSpo T YOfta . iCt T /Ay T vo- tum ante tum post legem tum caelibes ,

[tOY , 01 Cii d(\)yici, o\ cv '("vyo). oi cv yrKij- tuni coniugali tum opulenli tum inopes
,

TCt) . 01 Cii dKTti7icx. TrKtidcoaai an t»? cvto- qui menlis causa tuas adimplere leges haud
Kcci ftn Buvti^diYTii Sict TOVTOV r^ Tavra potucruul ; nequicquam Spiritu tuo sanctis-
TU) 'sraYayici) (r« •zsvivftan ^onQoii/jS^jOi' simo auxiiiante. Sed cur phiribus \erbis
Jij Ti Oii Tu 'uroKKa Kiy^iV :, at;T05, w 5e- opus sit? Tu ipse, Domine, carne indu-
enroTa, cv aapKi <t;i^^y'iyovai., i^ adpKa tus venisti ; sed carnem quidem nostram
f^iv viftiTipav avsAtt/Se? . t q voDv coc, kcjo- adsumpsisti , mentem tamen ul virtutis ade-
KvovTa 1* d^iTtii t KTtiaiY, y^ t^ d/^Tiag plioni conlrariam, et peccati errori facile
T dTrdrlai pa3.'a)5 V7roSi/^o/ji^OY . a-jsrspci- obnoxiara, recusasti nec sumere passus es:
,

DE INCARXATIOXE DOMIM CAP. XV-XVII. 51

tuqiie adeo mentis vice in carne functus ^a.g. y^ oux. rinax^ XaL^iiv yifovag ^j dvTi
es , atqiie ila iustitiam felici successu per- \0V TYl GctOfCl . Kj TCj) TDO^mU) TOVTO) T 6i-
egisti. Hac videlicel ratione peccatum vi- Ka,ioayvY\v x.ctTcap&aKTcii- tovtu) to) Sottci)
cisti. Deus enim es, volunlatis vi quicquid T d/..upTictv vivix.tix.cti' Qso? yap VTrap^^itg ^

libueril agens, nutu luo negoiia versans. (iaXri TTQiCdY To Sox^v . vet/paTi fji.iTa(7Kevd-
Xos vero mente huniana praedili <juam , C^tdv Tct 'v7^d.y\i^aTa' y\\^iig q vovv ''/ovTig

tu tibi sumere noluisli necessario sub pec- . T d.v%pci)7;jiyov . ov ivaKa^uv 0'Jx. v\Q'iX\i-

cato degimus, tua sequi ^estigia non ^a- aag . dvayxaiux; vtzo t d/MpTiav Tvyyd-
lentes. Quid est enim humana niens prae vofj^.. Tolg (jolg dx,o\3-dri<7ai "lyjiai.v ovx,
Dei viribus , sapientia , lumine , iustitia ,
hyvaavTig. Ti ^a^ vovg dv&^caTrivog Trpog
vita , aliisque subslantiae tuae efficaciis ,
Siov Svydf/.iv -^ &iOv ao^piav., y^ (pwe. ySj

quae veluti radii ac lampades ex natura SixaiOavvtw .


y^ ^coriv ., y^ Tccg aAAa? c^iip-

tua scaturiunt? Haec credibiliter dicerent yiiag t* a;-? ovaiag a'i y.a-^diz-ep d><.T~iviq

ii qui peccato servire decrevissent Deus , si ySj Kct[^7ry]Sivig c/x. '^ (TH? dvicr^^^jiai (^vuia>g •

Verbum dum vere hominem adsumeret TaiiT' civ ilxoTCcg ('i-sroiiv o» t« aftapTict
hac ratione impeccantiam suam sibi con- ^HKivnv alpov/J^joi : fiVj^ o Qiog Xoy^Q..,
ciliasset. dXnQcbg av avvaviKadv a.v^?u)-^ov tovtu)
Tcp "^OT.ct) fjL-fl^^avnadfj^Jog TodvafjidpTYiTOV.
XVII. Argumenta ob demonstrandum ,

recte factam fuisse mentis humanae iCj • KaTaaxivn . oti ivXoyog n t vov
adsumptionem. dv&poosnva aiaAn^is.

Sed iam istorum nugas in praesenti 'AAAct r pt,iv dSoKia^^t^lav c'y?iiivci)VKaTa-

omittamus. Nos vero ad propositum argu- Al7rCt)fJ>^J iTTI T ^apOVTOi' Jlf/tt/S Q iTTl T TTpO-
menlum revertamur, atque demonstremus xnfikvAV VTro^iaiv iwavikbcofj^j , tC^ ^ii^u)fj&ij

necessariam fuisse Servatoris nostri incar- r T acoTti^og y\/.F^ olxovoiJ^iav dvafxaiu)g fi-

nationem. Quia enim totus homo deceptus '^vYif^ivnv i7r-.Sr! pi d.7rag o dv^pu)7ro<; YiTra-

fuerat , totusque sub peccatum deciderat, THi&n, Y^ drrag VTror d/^riav iyiviTO., iCj

et ante ipsum corpus mens errorem ad- TT^o T ircofj^aTog q t- dTrdTvw o vovg VTTi^i-
miserat ; namque antea mentis consensus '^aTO- « T vov y6 Tr^OTipov avyxaTd^-aig t
peccatum delineat , deinde id corpus per a/.SpT\av axia^a^ii , eiO feTW? Sid t^ ci/ip-
suam actionem figurat merito Christus , ynag to acafta TavTViV ftopiioi ., ilKOTCog 6
dominus lapsam naturam erigere volens, SicmoTtig X^Jros t ^riTiTcoxviav cpvaiv dva-

utrique- simul manum porngit, et lacen- ^y.aai ^aXo /jS^og ., Trdai Xnpa o^iyi, luxn-
tem carnem in(|uam ac mentem
erigit , ,
ftivw iyiipn T adpx-a (tnui r vovv, o? jc^

quae ad creatoris imaginem facta fuit. Est iytyovii xar elxcva t KTtaaVTOg' dopaTOi
enim mens invisibilis incontemplabilis ,
,
Ti -^ i<pi , y^ dbiarog , dvi^piXTog Ti , i^ dxa-
impers ia et incomprehensibilis , neque se Td\Yi7rT0i, ii^ sauTOv fh^pdjuSfjog . Trpog
q
ipsam cognoscens , et insuper incircumscri- mroigy^ d-^i^i^a^og- i'l7riPe]gTTKofia/^
pta : et si cogitationum phantasiam specta- aTTO/SAs-v^ai/^^^j (pavTaalav ., tiyefj.oyia ts y^

mus, ducatu et potcstale praedila, artibus i^naict TiTifjLt\fJi.ivog, Ti^^vaii y^ 'fh<rY\fJ.ctig

et scientiis ornata , parva quaedam ac nova Kexoafji.Yifji.ivog, ^payjjc, rig <t v'iog ^tifjuia^-

creatrix , vel ut verius dicam creatoris imi- ^oj, >i to yi dXYi^'i<^ioov eiTriiv t ^«lii^^foi/
tatrix, regina creaturae visibijis, vel regis ,itijM.«T«$, BaaiXivg t^ op«u.5v»$ XTiaeag . fj

imago, tributa de terra coUigens, ex mari, (^aaiXicog eiKcor , (^^png avXXiyoov C4:. yyig,
atque aere, ex sole ac luna et stellis, ex o-^ QaKdrTYig, J^ <x«^c?, t^ «Ai« v^ aiA>'\-

caelo et nubibus, ex ovibus, bobus, aliis- vY\g y^ d^^eocov , c'-^ ipav^a yJj vi^ccv, c/k Trpo-
, ,

52 S. CYRILH AtEXANDRlNI

ficLTCOV tCj fiom Kj T a.\Acov >CTyivm , jM.aA- que pecudibus; immo vero omnium fru-

Aov 3 TrdvTctg avTOov g5u' y.%^7iov<, Spirro- ctus carpens: eius onim gratia visiJjilia cun-

/j^fJOi' Si' a.'jTOv ja^ iyiveTO to. o^utfj^a... cta sunt facla ; nam Deus horum non est

^£05 ya» ToiiToav d-^podSerii. indii,'us.

OvKovy Yn'i^a.(Ji r ovtco Tif^iov,


(^ Non ergo conlempsit tam pretiosam
^ipaiMitai Si'j/u&^ov ovJ[i to (pQnpoi^i- parlem medela egentem morboque ; et se-

vov iCiu voaci) iCj yvipf SovMvov Koi &a.- necla corruptam mortique mancipatam hu-
va,Ta) aviXa^i , to Si XoyiKOV Koi d-da- manitatem non ita adsumpsit, ut partem
varoK Kj xar' iiKova ys^^onfjt.ivov vTTi^il- ipsius rationaiem el immorlalem alque ad
di , Ka) TOVTa KCl.KCCi, wq (padl , Sjg-KH- imaginem suam factani despexerit prae- ;

fj^oy aWa Traaav r tpt/tJiv TrahaMQil- serlim quia male ut aiunt se habebat sed
, , :

aav ctiiOT>ro'iy[(!i- Koi to y,iY avTrii Kaivov universam naturam antiquatam renovavit.
d^wiipyda-aTO, to ^i ^iTraAaicofx.ivov Kai Anne enim partem eius novam fecisset il- ,

$ii(P'&ap[ji.iY0v dv'\aTOv ilaai ; Kai raDra lam vero quae inveterata erat et corru-
,

TijM.ioJTaTO)' VT[d^')(OV , Kai d^avaaio. titi- pta, sine remedio esse sivisset? quum prae-

[^nfJ.iVLV, Koi KoyCd KiKOaiA,VIIJ.'iYOY , Kai T^ sertim pars haec pretiosissima esset, et im-

Tji/' voy}TO)Y iji.o'ipai TvyyjLYOY' rp dTOTrco- mortalitate pollens, et rationis usu exor-
rdTCOY yap tO ja.iy Gcoy.a to 7tv\Kivov, Kai nata, el ad inteiiectuaHum ordinem perti-
^OlKOV, Kai 'csd^iai, <TVYi^iVyfl.'iVOV , Kai nens. Absurdissinium quippe fuisset, cor-
TTPO^jXTiX^Qr.Yai, Kcti dYa\yiJ;-^i)Yai , y^ c/k pus luleum et pulvereum , et passionibus
Si^iO)V Tiiq [ji,iy aAcetjvvri Ka-QiS^VY^&iiYai' impHcitum sibi adsuraere atque adiungere
TOV Si YOvv (^ dopacTOY , TOY d^avaTOV et in dextera maiestatis collocare: mentem
(^ r\ycf*,0Ya tov luov, tov k^t' iiKova vero invisibilem, immortalem, animantis
^siav yi'^vyif.i,iYOY , tov di^-^apcr'ia. TiTifA.»- rectricem, ad Dei factam imaginem , incor-
ftivov , rov Tov Gcof*,aT@~' r\v'ioxov , v^ kv- ruptibilitate praeditam corporis veluti au- ,

fit^vrtTyiv Kai fx.ovaiKOY , Si ov ovk aAo- rigam ,


gubernatricem , et quasi concentu
y(^ M dvd^pco-is-i^ia (^vaig , dwd tro^'iai lemperantem ,
per quam humana natura
Kj Tiyvm iu 'fh^rifiyii dvdTrAicoi '
i
y
, tov- non est bruta , sed sapientia artibus et qua- ,

Tov 6t^sppi;p-&ai xarw , Kai tjTs tou (TCO- vis peritia abundat hanc, inquam mcntem
; ,

jttar©-. jM.« f/.iTa\ayxdYiiY tijMM?- Jii' ov ad inferiorem gradum deprimi , nec parem
TO (JCOfA.a TKf AoyiKyii lyiViTO KT^icncoi' Si' saltem cum corpore honorem participa-
-6V Y0f4,0'diG'iai, Kai ixrpo.^i^Tilai, cP^i' ov re cum lamen eius causa corpus ralionalis
;

.dycovii, Kai Trdkai, Kai viKai, iCj dvah- creatura e% ascrit quum eiusdem causa da-
;

JB>I0"£l5, Kai QTil^aVOi' 5i' OV Kai TO dibfjCX lae fuerint leges ac prophetiae per quam ;

TO avva^Kovv , k-^Xov ^ 'zs-ovcov 'i^xii r fiunt certamina, luctae, victoriae, lauda-

^ ovpavcov ^aaiKitav «/[i' ov Kai avTYi tiones , coronae ;


per quam corpus cum , ea
TOu acoTYip^ r\f^ r\ -srapova^ia yiyivn- decertans,praemium laborum consequitur
rai , Kai ro tm? oixovo/xia? i-va-payft.a- caelorum regnum ob quam ipse quoque ;

Tiv^n i/.vaTy\piov ov ydp v^jsi^ d-^vyii.0Y Servaloris nostri adventus contigit , et in-

*i dvoriTCOY ra aconioia KaTiJlt^aTO srd- carnationis peraclum mysterium cst. Non


•&M , ovJl' vzxrip dXoycov KTrivcoy « Ai- enim propter mente caren-
res inanimes et
•&COV -^tj-xrii iaTipyifAivcov , ctAA' v-srip dy- tes salutarem admisit passionem neque ,

(1) Praeclarissirae his Cicero adstipulatur iaScipionis sonmio. Tii vero sic habeto, nonesse te mor-

talem, sed corpu.i hoc: nec eniin tu es, quein forma ista declarat, sed niens cidusque is est qvisque,
non eu figura quae digito demonstrari potest. Pudeat ergo eos, qui totum bominem materiam esse raor-
talera dicere audent.
,

DE IXCARNATIONE DOMIXI CAP. XVII-XVIII. |3

propter irralionalia iumenta aut lapides SpcaTTcav "\.vx^^ <j-&avaTOV svoixoi' •A.'.x,rr\-

anima destitulos sed propter homines qui , ^ivm.


immortalem animam nacti sunt incolam.

XVIII. Haereticorum contrarin argumcnta iv\' . AvffiS ^ ctlpiTiKm


sokuntur. 7r^Q^hniJi.ci.Tm.

Sed qui nugas magis quam veritatem AAA' T t;9Aov 7rPOTif>i.ric^ot,i t^ «Ah-
aestimat Apollinaris, rectisque ac piis dog- &i'ici(; 'Aix-oP^ivapiQ^ . it; t ivcn^ciiY Soy-
matibus suam anteponit garrulitatem , car- jttaTav T oix,ii%v TTPOTa^cti a^oXiaxiciv . t
nem quidem Deo Verbo assumptam ait
a fyi.iv adpicct, T Gsov Ao^ov rtVfiA«(pievtti (p«(T( .,

ate^ue hac ceu velo quodam esse usum ;


}tj TCtVTV\ KO.^CfSrip TiVi <a^^TiTiTkn^aCTi
mente autem non indiguisse sed ipsum , ^jj^no-aoJ^" T 3 vov /AM ofn-anvaf ,, ctxjTOv
j
vice mentis corpori extitisse. Sed, o sodes, ttVTi VOt; ^ijoSfS^ TO) QCti^CtTi. 'AAA' U) Ci\-
dicet ei aliquis , ne corpore quidem Deus Ti<^i, ii^srOi ris av "«rpos clutov , ovdl tov

Verbum enim prorsus rcqui-


egebal ; nihil Qio^ctTOq Gsoj hoyoi '^p^^^^iv ,. clTT^oaSiYtg

rit: poterat autem solo mandato nostram ydp- Y\^vvctTO Q jtj jM-ovw OT^ocrra^jU-aTi r
operari salulem. Sed tamen voluit nos quo- «^wjTSpav 7f9ctyit.aLTivGct^ <JiDTH^iav aAA'

que conaniunionem aliquam recte factorum >i9jAn(Ttv s;^stv Tiva iC^ yiftcif ilg to KccTop-

habere : quod ut efficeret peccatricem ad- , Qov/u8{JOv KOivcovictv ., ov 'X.cLpiv Aa/3a)v (^v-

sumplam natiiram, eamque suis laboribus diV T r/J^TYtX.vlctV .) TTOVOig CtVTVW olKiioii

iustificatam, acerbis expedivit tyrannis pec- 8iiccLi'co(jctg, T Ti arwpSv Tvoavvcav aTrnK-


cato et diabolo ac morte , et caelestibus Kct^iv a/^Tia5, Jt^ Sfa.^oXii i^ •&avaT« .
,

sedibus donavit : et per eam quam ipse Kj T i^urapxVICaV \TpOVCi)V Ylj^lCiXJi . K^ Oia T
simapsit humanitatein , universo generi li- A/i!pSsvT05 -ziravTi tw y'ivn c^ kKivQip',ct<;

bertatem communicavit, Sed enim nihil fti/iScaKiv aAA' ovSiv TOVTCov ilg vovv Aa-
horum reputans hic sapientissimus , voca- /3a)V <7Ct)(pCt)TaT(^ , T lU,iyctKO(pCCVOTCLTOV

lissimum theologiae praeconem lohannem KYtpvKat, 2^ -&eoAo^iaS. (^ ivctyyiKiCJTYW


evangehstam, amentiae suae testem habere lcodvvYtv , ftdpTVPct 7* oijcslas avoictg 'i^yjiv

se iudicat. Verbum enim, inquit, caro fa- Y\Wncti' Aofog fd^ (p«(7i * . ad^^ iyiviTo . ' '<''' i- 1*-
,

ctum est , et habitavit in nobis. Atqui om- y^ iiJKYIVCOCTlV Cti Y]jJ.lv T^ ToCVTCt /Jctl^ai il-

nino sciebat ahbi quoque partem pro toto


, ^«5, bg OToAAa^oD TO tsroiv d-syo fAipnq n

divinam scripturam appellare solere: quae d^iict p^a(pM Trpocjctyopiiiii , v^ ttm ftiv ctTTO

modo quidem ex anima totum hoiTHnem T^ J,u^M5 TrdvTct KctKii r 'dv^pci>7rov , ttyi

nuncupat modo autem ex carne totum


, 3 rtVTO T^ (Jcc^KOi oKov tO ^coov 5«Aor *
TTa- 'Gen.XLVI.a.-.

animal denotat ; omnes enim , inquit , ani- (Tcti ya^ al 4^X"''' '"' ffVsA-SSaai, <pn(Jiv
^

mae, quae ingressae sunt cum lacobo in dfxct 'lctKCi)^ ih Ai'')'t/'srTOV :ficl\oftnicovTst,

Aegyptum septuaginta quinque fuere. Con-


, 7r'iVTi (]]• li^riKov q «S hk aTcof/.ctroi YiCJctv

stat autem non fuisse incorporeos lacobi 01 T 'lctKcojS vlo'i Ti , Itj iKyOVOi, dKK' aTTO
filios atque nepotes; sed ex parte totum ftipHt; TO srav o jVo^ioj^a(po5 iS/iKcocJi- y^
^Ezech.xvin.
historicus demonsrtavit. Et rursus anima : TrdKiv * 4^;;^" ^ ct/i^T(iv«(Ta, at^rM aTro-

quae peccaverit, ipsa morietur. \emo vero 9-avf7Tai' ovSilq Si iyvuo 'mcoTroTi -^v^^nv
umquam scivit animam absqiie corpore in av<s6 acoftctTOt; df^ctOTici. i^j^TriGOvactv Kcti

culpam incidisse. Et denuo: non permane- aS-9-15 * , Ot> pvi KCtTCtftilVY) TO 7rViVftct ftH • Gen. VI. s.

bit spiritus meus in hominibus istis , quia Iv Toli avGgW^OJS TOfTOIS-v SlCt TO ilVcti U.V-

(1) Hunc numerum in graeca genesi scriptum, et cum act. apost. VII. 14. consentientem , sequuntur
latini etiam patres aliquot, teste Sabaterio; apud quem Hieronymus quoque et Augustinus de re disserunt-
5\ S. CYBILLI ALEXANDRINI
*
cJtr aapica' Koi o zrpotprir^q iTtpco-di caro sunl. Et alibi propheta: omnis caro
' ita cod. , non Traao. C!ctp^ X°''^ ' ''''' 'vaaaa. So^a. dv pulvis , et omnis hominum gloria ceu foeni ,

&^cD7ni cog av^dog xoi^rov Jtj 6 //.ctKd^i^ flos. Beatus quoque David : recordatus est
inquit, (juod caro siuit, spirilus vadcns et
'srvivfjia. -TrpoivofAivov ^ Tu ou-A c^aTpi^:y non re(hens. Esl autcm unicuique cxplo-
TTctVTi Q §ri7ns&iv yya)pi[AOv, c»c, oCjc a.-^u- ratum, non fuisse hos inanimes (]uos re-
^oi i\octv oxjTOi cov x.a.Tttyo^i~t , x.al oic, vo- prehendit, vel (juibiis hgcm constituit, vel
|U.0'&ST£7, Kj ct>v ipitt}yiii<l T (^uaiv. quorum naturam dcscribit.
Ov ftovov 3 gSu" Ka.Tyifopii[tiv>ig [As^^' Neque solum de vituperatis ita loqui-
« 5^a(5«] aAAa K^ T iTTcnvisftivoDV ckv ko- tur scriplura verum etiam de , haudalissi-
pu(^a.iovg' Xj tovtcov f^apTvg o fietKapii^ mis. Testis Paulus, qui in epistola ad Ga-
UavMg cv t^ Trflo? FaAaTas Aiyaiv * ot£ latas ail : « cum aulem phicuil ei , qui me
Q ivdcKr\(JiV 6 -d^iOg d(^0pi<jag PH C/H. KOl- segregavit ex ulero matris meae, et voca-
\iaq ftr\Zog jit«, y^ KaKiia.g Sta t* '^a.piTog %it per gratiam suam, ut rcveh^ret fihum
avTOu d7roKx\v-^ai t viov avrov cv ifto} suum in me , conlinuo non adquievi carni
iCSiceg ov TrpocFavidif^luJ (TctpKi Vy aiuaTi, et sanguini , sed ad praecessores meos apo-
flAAa 1 ) wpog C^rtr Trpo ifjcov dyro^oAovg stoh)s accessi. » Si ergo non tantum de car-
dvii\-&0V il Si OV fbOVOV iisri T (TapKlKOV nah affectu, et de morlahtate, carnis sen-
(^^ovr\fta.TOg k^ t^ Gvjitot^to?, to t^ capnog verum etiam de universa
sus intelhgitur,
(ppovt\fta AaiA.fiaviTai , rfAAa tcj iTii 7rdar\g hominis natura patet dictionem « Yerbum ,

T^ T dv^pd)7rii (pvaicog, ivSr\AoY ag ro o Ao- caro factum esl » non quod visibile ani-
yog aap^ iyiviro t /"&)« , ov ro (^anofj^ov mantis est tanlummodo, sed totum homi-
jM.OFOi', aAA' oAov ar\fJi,a'iv{ t ay^^wTOV fe5s nem significare .Nequeconversionem quan-
^05rwK Tiva. T^ &i'iag oCa'iag ilg aapKa (f«(T/ dam divinae substantiae in carnem evenis-
^fjSJoMiS^, rtAAa r vtto t •&5ot; A(3^« ava- se dicit, se(i adsumptam a Deo Verbo hu-
AH'\|,i>' T^ dvKiO(jd7ri\ag Ki\ovTr<l (^vaicog' C/>aiiio manam naturam praedical. Sicut enim lo-
3. yap ro * , Xpiarog r\i/.dg c^r\yc^aaiv ok cutio « Christus redcmit nos de maledicto
T^ ;taTa^a5 t voj(*«, "^oo/j^og VTTip y^/u^ legis, factus pronobismaledictum » nequa-
xaTtt^a, ov T iig Kard^av psTa/SoA/iv -^ r quam innuit mutationem fontis bonorum
ayaScav 7rr\yr\g aiy'irriTai, dwd t ^i' av- in malediclum, sed potius factam per ip-
ToD '^oof^ivlw T^ d/Jjf>r'iag r\ynv t^ Kard^ag sum peccati sive maledicti depulsionem ; et
a7raXKayr\v , ru to ^'jS£9t, a/Spriav v-zs-ip sicuti verba « factum esse peccatum pro
H/t/JJt) T fir\ yvcvra afjcapriav , ov t '^
~
nobis eum (jui ])eccalum non noverat » ne-
SiKaioavvng ar\fj.a'n'(l '^oTrrw '
o^iTnov yd? quaquam iiisliliac mulalionem significant
TO Q^iiov , Kj dvaAhOiiarov , ccg Sid t rrpo- (est enim invcrtibihs Deus et immulabilis,
(pnrov /3oa- " Kai oCk
iyo) iiijci, »iAAOiu)- sicuti per prophetam c lamal : ego suni , et
ftai j.. aAAa Tiuj rjtT r\fJ!.ir'i^ci)v dftaprnf^d- non mutor:) sed peccatorura noslrorum
Tcov amAn.vj.iv 'iSi yd^ (pnaiv ' 6 di.t.vog t adsumptionem ecce enim ait agnus Dei : , ,

jiov, idi aiocov r afjcapriav r Kcafjca, ecce (|ui toiht peccatum mundi ; sic, in-
ovTco TO ?>.cyog aap^ iyiviro, ov t aA- quam . dictio « Verbum caro factum est »
?^o'icoaiv \iy<l t^ dicrnri^ , dXXd t^ dv- non mulalioncm dicil dcilalis, sed huma-
Bpca-zinvng (pvaicog dvdAn~\iV tW a^aTOK nae naturae adsumptionem. Xamquc inef-
ya^ Tov ^iov ^i?.av-&o(o-^'iav o iCayyiM- fabilem Dei erga homincs carilatcm prae-
<rng Knpvrrcov , cog i^'i§ariv u>g 6 cv dpyri dicare voicns evangehsta , postquam (io-

(1) Ita cod. aXXx sed , pro neque, quod tanien contra coiiimuneni prorsus codicum et edilionuni
auctoritatem esse videtur.
DE INCARNATIONE DOMIM CAP. XVIII.

tuil , eum qui ab initio erat , et cjui Deus &)i' 1 ), y2, ^iOg m ^ :tj Ti-pog t diov cov , •fCj

erat , et qui apud Deum erat , et qui num- oCBiTTors jM.M cov, SriJi.tovpynGct,q Trayrct,

quam non fuerat ,


qui omnia creaverat ,
qai ra fjin cvra, eli ro ilva.i Troinocti;, « ^wm ,,

non existenlia ad existendum traxerat , qui ro ^u)g rO aAji-3'UOK , t ip-&ctpmv dviAct(Bi

vita erat et lux vera ; hic , ait , lnmiinum (^LaiV , ;i^ ra T av^pa-nwv (i»i.AO)(Jctro Trab» ,

suas fecit passiones, dum hominum salu- T T dvuoct)7ru)v Trpatf^ctrivojLS^JOg GU)rt\piav'

tem operaretur. Cunique adhuc magis be- iCj [ji,:i'0Vu)g avrou Sil^ai -t^ evi»ys>j'iai ro

neficiorum illius magnitudinem demonstra- jMiyiQoq i^i\ii]'ja.<,, cv '^ 4^.^"5 iy-yyii^o-


re vellet, nequaquam de immortali anima vivGi T^ cf-9-ayarou, dhXa rnc, aapKOi t^

verba fecit, sed de passibili carne, mor-


tali et corruptibili , ex limo facta ; atque c/?c Trtt^ov yc^ott^iyn, x^ dTTO r f^iong r
a parte tolam naturam declaravit , ut se- 'Zuacctv (pvGiv icflyiAcoaiV, bg [ji,aprvpil rct

quenlia testantur. Verbum enim , inquit i-syayofj^a- 6 \6yQ~' y^p-, (pncrtv , <ra.p'^

caro factum esl, el habitavit in nobis. iyiviro , K^ icncyivcaaiv cv mfjCiv.

Ahus vero is erat, qui modo naturali ''tri^(^ Q K,arouma(; y^ r Aoyov


inhabitabat, aliud vero templum. Qiiare et 7"' <p(jGiCt)(;, ?y £T«p@o vaoq- dio K^ rolg
ludaeis aiebat : solvite templum hoc , et ego lovSaioii 'iAiyi- "
Avaari t vaoy tovtov,
tribus diebus excitabo illud. Templi vero ,'^ oi/ '^^iUiv viiMpaic, iyioca avrov Avaii 3
solutio erat animae a corpore dissolutio T vaoii , "\,v^yig yCj acof^ariQ^ « dici^iv^iq-

nam mors est animae a corpore recessus. •&ciV(XT@^ ya? i<^]


4''-^X^5
^^° acDf^ariQ^
Ergo tempH solutionem operatur animae a av'x-^o)pr\aii' ova,ovv t hvaiv t yaou 7^

corpore separatio. Igitur siludaei templuni 4'^^«? ipya'Cirai y^iep.ayJj^i- el ro'ivvv i«-

solverunt , cruci mortique tradentes ; so- Saloi TOv yaov \Kvaav <^avpu) y^ ^aydrod
lulio vero templi coniunclorum separatio :i>^a^i^u)if.'ori<; ^ Avaig 3 vaoO t^ rMjHfj,-
fuit; Deus autem Vcil.^um hoc dissolutum y,iva)v ;^wpi(T|W.05, 3 -dioi Aoy(^ roZ-
resuscitavit ; exploratum arbitror esse pru- rov Kv^divra dviarnai ^ aa(pii olfJi^ai to/?
dentibus non inanimem neque mente ca-
, it^pootriy , hc, ovx, a.]^v)(^ov ovSi aYav , aAAa
rentem sed perfeclum hominem a Deo
, TsAr-;CK ay^^a)7rov •S-jo? dviAa^iro Aofoi'
Verbo adsumptum fuisse. Nam si pro im- il yap dvrl r'/ii d.^aydTis -^v^ric, cv ru>
mortaii anima in adsumpto corpore Deus , rtvaA«j)-S-=iTi a'u)fjiari yiyoviv 6 ^diOi Ao-

Verbum extitissel, utique ludaeis dixisset: y'^, il-TS-iv av roli IdSaioii' KviraTi fjui

dissolxile me, et triduo resurgam. Nunc >y iv roialv y\fiipaiq dva<^naofJi.ai' y^vv J\i

vero cjuum doceat , et tenipli ilHus mor- diSda)Cci)V , yJj t vaS ro rnyiicavra ro Gva-

talitatem , et inhabitantis deitalis poten- rov, y^ TO djvaroy riii cnoiy.ovaaji &ioryi-

tiara, solvile inquit templum hoc, et ego rcg, Avaari, (^nai , r v^ov toCtov, k^ sv

triduo excitabo iilud. Non enim ego, ait, rpiaiv nf^ipaa iyipco avroy ov yap iyo)
a vobis dissolvar, sed adsumplum a me (^naiv v^j)' vju^ Xv&naofjiai . «AA 6 A«(p-

templum; et hoc quidem ipsum ita dis- ^i]i; xjw' ifjus vacq- y^ (TtfSf 3 hvirai, 'iva

solvitur, ut meliore resurrectione postea >ci)i'irrov@^ dva<rdaiu)i d-m oKaiiavt ^ iva t


morlalem deponat naluram, ut
fruatur, ut dynrny dTro^^nr ai (^vaiv , iva -duj (^Qot^av

corruptionem exuat et induat incorruptio- dTroSvanrai ;t^ t d(p^aaa'iav ivSvanrai, iva

Opportune magnus Cicero in Scipionis somnio circa flnem, ubi de Deo rerum omnium motore
(I)

loijuitur. Pimcipio nulla est origo, nam ex principio oriuntur oinnia , ipsum autem nulla ex re : quod
si numquam oritur, ne occidit quidem umquam. Nam principium extinctum , nec ipsum ah alio rena-

icetur, nec ex se aVmd creabit etc. Si ergo VerLum, ut testatur lohannes, in principio erat, et quidem
apud Deum; numcjuam coepit, et ipsum sempiternum est. Hinc dominus lesus loli. VIII. 25. interrogan-
tibus ludaeis: tu quis es? respondit divinitus: principium, qui et loqmr vobis.
56 S. r.VRlLLl ALEXANDRIXr

T ^avdTii Ka.Ta.Xv(jyi lo jtoaTo?, 'ha, t Ki- ncm, ul mortis imperium desfruat , ut fiat

KoifJi^n^ivm rt^Tap^M "j/jvnTaj/jva Kvaob^ t* dormienlium primitiae, ut corruptionis do-

^Gofas Tctc, ccd'iYa<i ava^if)(}^^ t viK^cov tt^io- loribussolutis appareat mortuorum primo-
TOTOKOi , Jt^ 3ia T^ olKiiai ava^aciuxi , evaf- genilus, el propria resurrectione omnium
ygAifrnrai t TrdvTcav av^^ccTrm avaTaaiv. hominum resurreclionem portendat.

t^' 'ATroSet^ig cti -^v^i^v vot^av


. o Qeoi XIX. Dcmonstrnlio, qiwd animam intcl-

Ao^(^ 'iXalBiV. lertualem Deus Verbum adsumpseril.

'Oti Si TOVTa oliTCiOi ixi 1 l^apTupil Quod autem haec ita se habeanl , te-

•^ dTTO^o^m 6 Kopvipaloi iv r Trpd^iai statur apostolorum princeps in aclibus di-

XiyCdV " OTl OVK iyKaTi?\i'l<^^t\ « 4^^^^ cens: non fuisse derelictam animam eius
avTOv iii 'ciBov , ovSi « crdp'^ avTOv oiSi in inferno, neque carnem eius vidisse cor-
Sj!cf.!p-do^dv XvTiq TOijapovY T vaou, -^v- ruptionem. TempH ergo solutio est animae
^«5 »^ aci)fJi.aTOi xca^ia^U' ^ TtdKiv dvd- a corpore separatio; vicissinujue resurre-
^aaig , Trgog r crcipKa t olKnav iTravoBoi- clio est ad propriam carnem reditus. Si er-

il TOivvv , ci)g tpaa^Y ol t^ aiperTfa'? Trpo^d- go, ut haereseos antesignani aiunt, animas
Tat , "\,v^di Svo 'T^ dv-dpci)7rci)v iKaaT(^ duas unusquisque homo habet vitalem , sci-

iXi-> ''"'''' ^^ ^Oi)TlKY\V , K^ TMV AO^IXMV, }tj Hcet et rationalem , et ne caro quidem abs-
aap^ aviv ^v^iiq ovk dv TrOTi von'&e(« t que vitali anima cogitari umquam potest
aupia >«? , aAA' oy adp^, {p«(T;
l^ct)TiKiii' nam corpus , non caro , inquit ,. quod est
TO to/oOtov urpoaajopiviTai- U.'iTp(Q~> Si huiusmodi , appellatur ; et si Petras ait,
{(p« 01/ to ffSijM-aT KvpiH, rtAAa t CTapxa non corpus Domini, sed Domini carnem
T xvpia jan jSsiv Sj^^tp-Bo^dv , t^ t 4'^;;^"'' haud vidisse corruptionem neque animam ,

aUToD ju.« l^jcaTaAc-fjf-^Mvai ih aSa, ivSn- eius in inferno derehctam sane constat ; vi-

Aov 0)5 T JM.SV rcoTiKYW , «V oOx. Oi^ o-uTcag talem (quam quomodo adstruant nescio)
Kiyovaiv, ii^^iv « ij^g^i^^dapilaa adp^, «s extitisse in carne corrupta animam, sine
ttffi/ ov;c av zapoaayopiv^im , m (^aa) qua ne caro quidem ut aiunt appellaretur., ,

aap^- « Q rt.S-avaTOs h^ Ao^ixm j^ t (^m8 Immortalis autem et rationahs, cui animan-


f iiyiuoviav ^iTn^ivf^ivti , ov x.aTfAc((p-9-« tis regimen commissum non est in in-
est ,

s/5 aSov, rtAAct ct^o; t«v olKiiav iTraviiKi ferno derelicla, sed ad suam rediit carnem:
aafKa' n^ pt.dT!w dSoAia)(_ovaiv, d-^v^ov « ideoque fruslra nugantur hi, qui inanime
tty«v f deii Koya t vaov ^poaayoPivovTig- et ratione expers fuisse dicunt Dei Verbi
iif^ili Q UiTpco i-^6pi.i^a. K^ adpKa KtipVT- templuni. Nos autem Petro adsentiemur,
TOVTi i^Y\ Si^ai^ivfcii Sfup^&opdv . y^ ^v-^vfv qui et carnem praedicat corruptione evper-
p« >cttTaAH(p.9£7i7av eU a5« , rtAA sVav?)- tem, et animam in inferno non derehctam,
3'oiJ(TttV K^ TO) olKiicd aci)fA.aTi C7UL aip^il a av sed reducem alciue ad corpus suum recol-
*
ri<pivo/u8^ Q K^ atyTfc) Tw x.up/(i) As^ovti* lectam. Crcdimus eliam Domino ipsi di-
TrepiKvTT&^ fV'v « "i^v^yi fJi.H 'icoq •&avc6T«' centi : tristis est anima mea usque ad mor-
•7*
^ Kv-^Yii T«v ai'a'8'«o-|v to sV «jw./v Ao- tem. Nam tristitiae sensum pars nostra ra-
ytKOv vtxro^^iyjTai' ii Se avT/ vou o •9'gos tionalis excipit. Quod si in menlis locoDeus
Ao^oj t;5rap^wy. Ta f voD KaTeSi^^eTO 7rd- Verbum exislens , montis passiones exci-
•&« . ai;TOs «V (3 AfTTMGsjs . K^ (po/3«-&«;5 . x^ piebat , ulicjue ipsum Vorbum tristabatur,
dyvovaag . i^ dfccYidaag . }^ dyfe\iK)j (rvfA,- metuel)al . ignoraI)al , agonizabat , ot ange-»
fLayja 'pcdaQiic;- ii q hj TovTa cpriaHaiv o/ lica oj)0 confortabalur. lam si haoc quoque
7* 'ATToAivaoia jU.aTa;oAo^(a5 KAnoov6f.coi .. dicanl ajJolHnarianae stultitiae heredos, ii

^ k^eiv Kj ECvOjM.;.^ t -^^^i-^ofJi^dxoov Tay- profeclo cum Chrisli hostibus Ario atque
DE IXCARNATIONE DOMINI CAP. XIX-XX. 57

Eunomio collocentur. Nam qiiorum par est dyiTcoaav o)v jj^ 'ian « (3\a.'7(liif^ict^ tc6-
blaspliemia, horum unam csse sodalilalem tcoy /AiaK elva.i tOm iTUip'ia,Y J"i>cctiov (i •

Nos vero Dominum dicenlem


^*

aequum est. iijziiq j iicovaco/L^ t kv^io^j Ae^o kto;*


audiamus: potestatem habeo ponendi ani- c,^H<j'ia.v V/ja Ssha.i t '^v)(_yiv jit«, y^ c^«-
mam meam, et potestatem habeo iterum Gta,v ixi^ TraKiv Aa.(Bfiv a,vTiiv oCSili a,'!p<j

sumendi eam nemo tollit eam a me. Nam-


; ctvTi)v tiiz-' i^ov- cm yb t Aoycov tovtcov
que ex sermonibus his, discimus alium esse jxa,-&n(70[,ie^ct loc, iTioog ^h o Ti-^m., iTi-
qui ponit , abum qui est posilus Deumque
; pov 'j to Ti-di.a\vov Kj &co? f^ev 6 ri^dui

esse qui |K)nit , et qui sumit; animam au- -iVj Xnfjc^avcov ., vj-u^^^M cfii « Ti-dfpsvn ko,^
tem et positam et sumptam ; et Dei quidem XctiA.^ctvof^ivn- k^ -dsos f^Av tmc ci^ovG^ctv
esse potestatem , animam autem sub ea po- iX^^v .,
-^vyjn q « vrro t cJ^nGictv d^iiylcv

teslate locatam. Tirci.yfJt.iY».

XX. Quocl prophelae perfectam fuisse xf . ''OTi o\ -i^pO^iiTCll TiXilCOq T <pVC7iV

adsumptam iiaturam aclfirmant dva\yi(^-&m'ct,i •S-?azr'^xai.

His consona Isaias quoque propheta ad- Tot;TOiS uujtjcp^a 'itj 'Haaictf 6 7r^0(pn-

firmat dicens: ecce virgo concipiet et pa- rnq ^sG2r/^(//3oSy * l^ov « ^ra^Gsvos c* ya-
riet filium, et vocabitur nomen eius Em- 5"pi A«\j.sTai. y^ n^iTcti vlov . i^ «.ctXicTHCn

manuhel , quod est interpretalum, secun- to ovof^ct avTH Eftfca.viiriA, o 'tg% fti-^i^iJ.n-

dum evangeHi doctrinam, nobiscum Deus. viv6/j\voy i(y i^i 'p^o iva.yyi?^icov SiSaax.a,-

Porro Deus nobiscum, Deum cum homi- A/av *. jtA8 «//3^ o ^ioc,- ro 3 /t^O «//^fir

nibus significat. Si ergo Virginis conceplus -deog M^ dv^^coTTcov i^fx,y\viv{ decv 11 toivvv
hanc oblinuit appellationem, patet Deum tq Kvnfta, '^ 7ra.(i%Yii TavT!tej'iKa,lSi t -^^ocj-

fuisse simul et hominem tum ; praeexisten- nyop'ia,v ., fSSnAov &)? -diog 0(W.S k^ aY^^pco-

tem tum eliam suscipientem, in ulroque •3r@^ riv to ftev v-i^ap^x^cov ., to j \a.^coY .,

« nobiscum » ho-
perfectum. Nain vocabulo ;c*-& sjcctTS^ov TsAfiios* Jia f/,h ycip r /aS

minem ijerfecluai denotat: elenim unus- «/^, t dv^oco-mi to rsA«ov J«;xvvTar re-

quisque noslrum perfectam habet hominis Ariws ya^ H/t/jf?) ii<,ci<^oi «p^« f dY^^coTrn t
naturam. Ex vocabulo autem « Deus » et (pvcriv ^ia. q t, Qeoi. jc^ j^ 7r^oaQnx,y\q t
articuligraeciadiectione, filii divinitascon- apQ?ov., « t viov •S-jotm^ yvc>>p'i(^iTa.i- rS^

spicitur. Atque hanc rem beatus docet Pau- Tot;T8 didaaKctAoi; |«a>ca^ioe UavKc<; As-

lus dicens: in quo inhabilat omnis pleni- yu)v * ., ev ho KaTOiKu Trav to 7r\yipodfA.a, 7^

tudo divinitatis corporaliter. Iteni a Deo •&£othtos ncofJcctTHim' J^ 3-.oA(icjt@o


q
inspiratus Lucas esangelista perspicue no- KQVKa^ svayyiKiTy\i ivapycof )ijw7v Se'i-

bis ostendit humanam Christi servatoris kvv(ti t vovv t dY-dpco^rivov t (JWTMeo? X^i-
mentem: puer , inqiiit, crescebat et con- <pov- 70 TrctiSiOV yap ^mo^iv * «l/^avj. jca<

fortabalur spiritu, plenussapientia, etgra- dxparctiovTO 7iviv[A,ctTi. TrKn^ov.t&poY ao-


tia Dei erat cum illo. Et paulo post: lesus (p'iag..
y^ X."?'^ Qeov hv sV avTCo- r^ ftiT'
proficiebat aetate, ac sapientia, et gratia 6\'iya.- '
'lyiaovg q ^rposjcoTrTsv MAix.i'a. ji^

apud Deum et homines. lam vero sapien- (JO(s'ict kj "xa^iTi Traoh. Qia >u dv-&^co7roii-

tia proficere, non est Dei sapientis, nul- ro q acp^KO. 7r^ox,o7TrHv . ov dm t ao(pov .,

liusque rei indigi , semperque perfecti, sed t dTrpoaSeovi . <^ dil TiKiiH. )Cj f^tne iTri-

mentis potius humanae, quae simul cum Soaiv , ftyiTi iXaTrcoaiv Se-)(^o[,civs .
«AAa t
aetate proficit, et eruditione eget, et arti vov t dY^^pco^urlvov. roZ ? r\Kix,iaig avft-

(1) Recole cap. IX. Namque aniraa amens par uulli reputata ftiisset. Porro animam reapse in Cliristo
fuisse, negabant Ariani.

8
58 S. CYRILLI ALKXANDRINI

atque scienliae excipiendae idonea est , el

V«S h} ^5"«^«? 5sXTi;C« . ;^; K^ iSpap^W Ttt quae paulatim tum humana discit tuin di-

TE av-&flM7riva ȣ^ ra diia, yvco^i^ovTog (i ). vina.

Xtt'. 'ATToBiL^H 6fC '^ •Z.r^Oi "EjSptt/KS jQl- XXI. Ex epistola cid Hebrcicoi demon-
S-0A«5 -J^ T CptiffSWV Sf^H.p'i(JiC>>i , K^ T^ straturnciturdrum distinciio et Verbi ,

T A07» lvM(7cU)5. unio.

2a(p«5"?§ov 5 ctv TiS 6k t^ 57^05 'ES^ai85 Clarius opinor, ex epistola ad Hebraeos


,

e^roA«s T •^Jtttv (pi>(7(v , ;£^ t avQ^w^slav divinam siniul et humanam naturam cog-
KaTjJoi T , ci/ipyi'ta,ii pfv JiVtpHpsvas. t« noscere licet , operationibus quidem distin-
"uipoowTSU) Q (juyyi^i^iyag ^ KJ r 6va (/•«ro- ctas , persona tamen coniunctas , atque uni-
Sc-iKvvaai vloy oi/^ Ji>ti5-tt
q ^ "^ 'fh^o- cum demonstrantes filium. Epistolae ap-

Ams to wPOO;jt*iov, to-vtIw s;^m r SiBctana,- prime prohoemium hanc continet doctri-
Helir.
eqq.
1.
Aiav «(z?2 'j-a^ (5 dicx-uJiaiOi nauAos' * 05 nam. Ait enim divus Pauhis: qui cum sit

wv a7rctvja.a[^a. 7^ 5o£«5, k^ ^apcticTVip f splendor gloriae , et ligura substantiae eius

oTro^dcjiCog avTOv . cpiPcov t6 tw ^avTtt T<i) portansque omnia verbo virtutis suae. »

|OWjU.ttTi T^ Buvafiicaq avTii. Kai di'i^ai av- Quumque demonstrasset illum ante omne
Tov uOTep^v^ovov K^ •zrpottiWiov ($1' at;To2 tempus ac saecula esse (
per ipsum quippe
7/<ip ., cf«aiv, ;^ G§u" a]ci)ya.i jVoJ«ff5V'; eVm- fecit et saecula ) addidit : <( sedit ad dex-
"^.tt^^ti., 05ia6i(7ev Jv ^J^itt T^ ^iyakcoGvvni teram maiestatis in excelsis: tanto meHor
iV C^^YlAolg .j TOcrOVTCi) Kpi'tTTU)V '^V0fj8{j(^ angelis efTectus ,
quanto differentius prae
T dyy'i\u)v , o(JU> ^<^op'cOTipoY Trap' av- iUis nomen hereditavit. » Est autem ver-
TOJS Kiil.\y[pOyOf^V\)(.iV OV0jW.tt" iVaVTIOV Q T bum effici, contrarium verbo esse. Nam is

yivi&ojf .j TO ej'vai* (5 ^a^ wv a-sjavyaGfA.a qui est splendor gloriae , et figura substan-
i^ So^«S, J£^ ^ttpttKT«p "7^ VTTO^aGiCC^., OV non efficitur meHor angehs, sed est
tiae,

yiviTai KPitTTcov ayyiXoov , ttAA' 'sr'*' '*>- non meHor lantummodo, verum et-
angelis
^sAwv ot; xpjjTTWv povov, rtAAa x^ ctoih- iam ipsorum creator ac dominus. lam si
TM5 - Kj dsaTTOTM?- £J j eVttVTJOV T EJVttl TO verbo « esse » contrarium est verbuni « ef-
5j" OKi'iYH T OVTtt V0H(70- per illud quidem, sempiternahter exi-
^05«&af, [A.iV ttSJ fici »

/ul^, 5ia TOf T« Q TO c^ «/^tjir ttvttA«;p9sv, stentem inteUigemus, per hoc autem eum
Kj XpJJTTOV T tt^/^SAoJV "J/r^OMjltSVOV, ^((Z qui de nobis sumplus fuit , et angelis me-
•riu/ TTtfOs T avnXn^^OTa iycoaiv TraKiv fiiT' lior est effectus ,
propter suam cum adsu-
6x'iya- **
57-^05 [A.iY T vloY (p«£rjv 6 ^povog mente adunationem. Et paulo jxist. Ad
aa 6 QiOi ih T atcoya r alZv&" cdjSiSog fiHum quidem dicit « thronus tuus Deus :

iV-dvTilTi^ « pc(/S3o5 T«5 |(3tt(7JAjJtt5 (70t/- in saecuhim saecuH ; virga aequitatis, virga
«•j/^ixMattS ^ixaioat;V(!L', Jt^ ifA.'iC!r\aaq dyo- regni tui: dilexisti iustitiam, et odisti ini-
[JLiaV ^IIZ ToDtO i'^iCJi (7£ (3 &fOS (3 &E05 quilatem: propterea unxit te Deus, Deus
aa sAaiov dy aXKiacJiOdi tz-apk g5u" [tiTO- tuus , oleo exultationis prae parlicipibus
yjic, an- 6 Q •&£os, lu ju^ T ae-9'P« Trpoa- tuis. » lara vero Deus , et quidem graeco
ayo^iv-3i]g -Sjos- x^ t •&^ovov ej^cov £j's t articulo praeposito proprie dictus Deus ,

aioova t ttj'a)V(C)o, •zjrws av i^tto toC Qiov thronunKiue tenens in saecuhim saecuH ,

^iaQiitii TTcbg dv ;j^:-ifiOTOV«T«v \d(ioi jStt- qui fieri potest iit a Deo ungatur?Quomodo
aiXiiaY, (pvaiKr^Y iyjjov ^aaiKuay -,
o ^»0- ab eh'ctione rcgiuim sortietur, qui iure na-
v@o an ydp, (p«a(v, 6 •&«05 £j'5 t ttj'S)vtt turah rcsnum iiabet? Tiironus enim tuus,

(1) Ad Lueae locum quod adlinet legatur pulchra


liunc Cyrilli nostri enarratio etiam in commeuta-
riis eius, quos uos edidimus AA. dass. T. X. p. 17.
DE INCARXATIOXE DOMIM CAP, XXU m
inquit, Deus in saeculum saeculi. Esse ita- T alcovog- ovkovv ctiarrlov to ihcii (Bckji-

que regem contrarium est diclioni ungi in


, A;a T ili ^a.iriAict ^ta^Hvcti. Ajcc to dfa,-
regem. Quia dilexisti iustitiam et odisti ini- lArnnai BiKaiotrvvLu, Kj jAiaiiaai a.vofJi.\av'

quitalem Nam laborum praemium est tale srovm yap a^dAov « TOiavTti ^aaiKna'
regnum. Rursus itaque Deum cuius thro-
; OVKOVV TraAlV TOV fJt-iV •3-fOK, ou Qqov@~t
nus in saeculum saeculi sempiternaliter , ilq aicova alcbv!^, tov an ovTa voriaon!^-
illum exislentem intelligemus. Eum autem T Q vaTspov TTOTi '^ia^iVTa $ia to 'unpi
qui postea unctus fuit ,
propter suum pec- TYiv U/i^Tiav ^lc^Ck., y^ Ttw dyaTry^^Silaav
cali odium, amorem, ilium cre-
et iustitiae v-ut' avTOv Six.atoauvltv, to cj'^ rfjuf^ An-
demus de nobis sumptum et ex Davide , <p-dsv , tO 6k AafBtS, TO c^J^ 'A/SpaajM., ro
atque Abrahamo, et qui alios participes sui l^zTOyjiq ''X'^^-) '''5 Trf^iOViKTtl TU) ^tafAct,-

habet, quos inter chrismale excellit, qui- Ti , iv iaVTU) ^i^^dfj^ov ijaavTa tci Xctpi-
que omnia sanctissimi Spiritus , charismata a^ara tov 7ravay'\H 'zaviiiixaT^- iv iKa-
in se recepit. Attamen in utraque natura Tipa, Si (piia^ (\^ TOv %va vlov TrpoaKVvri-'
unum filium adorabimus. ac£ifj3p.

Iterum beatus Paulus Davidem testem Kaj av-3iq j ^aKaoiiQ^ naDA@.j * • Hebr. n. u.

invocans qui ait: Domine quid est homo T Aa/S(5 KaKiaaq s<? /^Sprvpiav Aiyovra-
quod memor es eius aut filius hominis quo-
, Kvpii Ti iT^v av-&^«5r05 OTi jitijav«(jx>i av-
niam visitas eum? Minuisti eum paulo mi- TOD , « ul05 dv%pCi)7Tii OTt 'fhaKi^MTl/l av-
nus ab angelis, gloria et honore coronasti Tov \ K.AarTcoaai avTOV ^^ctyjj ti yrap' dy-
eum ; addidit : eum autem qui modico quam yi^ovi, So^yi }^ Tj|tt?j iTi^avcijaai; avTov
angeli minoratus est, videmus lesura, pro- iTTnyayi *, tov Ss ^payjj ti Trap' dyyi- •
v. 9.

pter passionem mortis, gloria et honore Aoug «AaTTWftJvov |3a»57-0|M^ 'l«(70i/v, Jia
coronatum , ut gratia Dei , pro omnibus TO 57-a9«jM.a T •&ayaT«, Jo^M k^ ti^t^ i<ri-

mortem gustaret. Hoc autem manifestissi- cpavcij^ivov , osrcoq yapiTi -d-iov VTtip Trav-
me adsumpti hominis perfectionem demon- Tog yivanTat davaTH- tovto Si ^aXiara
strat. Ait enim: quid est homo, quod me- aa(^ci)q Si'iKvvai t dvaA«;p-3-5VT©^' dv^^po)-
mor es eius? Sed quid est homo dmn , ait, TTH TO TiXiiov Jjj yaQ^ (^tiai- t'i iTiv av^pco-
uni^ersam simul naturam comprehendit. Et siros, OTi y,iiivyiaKYi at;TOu; «AAa ri sViV
dum dominum Dcum Verbum in-
appellat, av'&^a)7ro?, y^ Traaav Ofjcov r (pCaiv 't?Sx-
habitans dicit, quod suae imaginis memor Aa/3ft)v y^ Kv^iov f^h ^s-poaayopiv^rag, t
fuit quod ineffabilem clementiam exprom-
, ctoi;c«(TavTa -^iov Xoyov, r '^ olKi'iai ii-
psit. Ilominem denique ait, illud quod de Kovoq fi,vr\aQiVTa, t app;jT&) (^iKavQpct)7r'ict

nobis sumptum est templum, quod prae- ^iiaaiuSjjoy avfipw^ov q t iJ^ 'fif^^ dva-
sentia sua visitavit , sibique copulavit , ea- Xnz-divra vaov , ov rrt •srapiidia v-zcriaKi-

que adunatione salutem peregit. Quae ipse 'vj.aTO , }^ iavTU) JLtoM^},?, y^ rrt Ivcoa^ tmv
inlerpretans ait: eum autem qui modico acornpiav ilpyaaaro- y^ rovro ip[Ji.tjvevcov

quam angeJi minoratus est , videmus le- icpn' T Q (^?ctyy ri Trap' dyyiKovq nKar-
sum, propter morlis passionem. Mortuus TCOjA.iV0V ^KiTTOjV^J ItiaiiV SlO, TO TTaSjl^a
est itaque non immortalis Deus, sed na- T •&avaT8' aTriQavi '^ ovy 6 a-&avaT®^
tura mortaHs. Ideo et modico infra angelos QiOi Ac.yQ~>.y rtAA' « 3vMTM (^vaii- Sio y^

minoratus est, quia hi sunt immortales, «AaTTOVTO (ipayv n Trap' dyyiKovi, ro)

illa secus natura mortahs est. Porro Deus G^ir fjciv d^avamq iivai, t q •S'v«T>r'v o

Verbum non est infra angelos , sed ange- J[i •9-£05 Koy@^ ovK iK(XTTCOv dyyiKcov

(1) Heic quoque duas ia uno Christo naturas apud Cyrillura legimus, invitis frustra Severianis,
co S. CYRILLI ALEXANDRINI

coios. 1. 10. rtAAa Bc<T7r6T»g dyyi^uv iv clvtu) " ya^ lorum dominus. Quoniam in ipso condita

or.TiiQn Tci -ZJavTa siVs cpctTa, un ao- sunt universa sive visibilia, sive invisibi-

pa.TCt, (Itc 9-^OKOI; itTi KVpiOTDTig , itTi lia, sive throni, sive dominationes , sive

a^iycti ^ iiTi dJ^ouGiai, im ayyi^^oi , uti printipalus, sive potestales, sive angeli,

Suvau,Hi- TravTa q 5i' auTOv, it^ ili avTOv sive virlutes : omnia autem per ipsum , el

• Hchr. V. 7. exTfS-ai. Kal MJ) ttoAAcc TraAiv * o? cv t in ipso crcata sunt. El alibi denuo: qui in

ruipaii, (pJKTJ, T«5 (rapKog aVTov SirtcTHi dicbus, inquit, carnis suae preces suppli-

i^ 'iKiTti^lai TTSOi (^ Svvaj(^ov avTOv 6k cationesque ad eum, qui possit ilhim sal-

^avaTOv pvaa&nti /^ Kpavyiig laxupag, Yum facere a morte, cuni clamore valido

x^ SaH.pvci)v 'urpoaivi^^x.coY, £j ilaanHa^iU et lacrymis offercns , exauditus est pro sua


dyro 'T' ivhajSiuai , K.ai^^i^ m v\og , 'i^a^iV reverentia. Et quidem quum esset filius

c^ hv i-sra&i t vziraKoyw., x^ TiAnco-^iig didicit ex iis quae passus est obedientiam


yi^yoviv aTraat TOiS oTraKOviiaiv avTui ai- et consunimatus , factus est omnibus ob-
TiQ^ acoTiipiag aleavihs. teniperantibus sibi, causa salutis aeternae.

T'? Toivvv urpoaiv'X,6/u!^j!^ v^ S-n- Quis ergo est orans, et preces suppli-
ang, Ka) iKiTnpiag f/^ Kpavyiig la^vpcii cationesque cum clamore valido et lacry-
yjj SaKpvcav sipoaiviyKcDV ; Tig o cv ivXct- mis offerens? Quis cum religiosa reveren-
^iict avi^jnaag , Ka) Sia tovto ov iKiTivai tia vivens ideoque ab eo quem rogavit
,

TTiiaag: Tig 6 [^a^cov d(p' wv fVaSf t VTza- impetrans? Quis discens ex iis quae pas-
Konv . iC) T 'usiiciav Ka(iccv didaaKaXov , 'iij sus est obedienliam, et magistri loco ex-
ravTLcj dyvom Trpo t^ wnpag; t/; 6 Xa- perientiam habens , ignarus eius rei ante
/Swvv^ \icipog T TfAftOTMTa; ov'/^ ^iog quam experiretur? Quis pedetemptim ade-
Ao'^©o, T?A«©^, iiScog TzdvTa 'zs-piv ptus est perfectionem ?Haud sane Deus
'ppiaioog aVTCov., dhX' ov Tri 'zs-iipcit, fA,av- Verbum perfectum illud et qui omnia
, ,

GttVft)K- 7rdvTag'iXii>v ivka^Hf^ivag ., dXK' anle quam fiant novit, minime vero ex-
OVK avTog ivKaBiOv/J^©~" 6 d(^iA6/u^i^ perientia discens : quod omnes habet sui

TTCcv SdKpvoY dvTO TTaVTOf 7rpja'co7ni ^ rtAA cultores , dum ab ipso colitur nemo au- :

ov Say.pvHV v^uir' oSvvng dv ayKaF6 /jdfj@-' ferens ab omni lacrymam ipsum vero
facie ,

6 aTra^ng yJj a-&avaT05, «AA oi; SiSicog r nullo dolore lacrymari compulsum im- :

Qdvarov, Kj /-i^ Kpavyiig iKcTivcov diraK- passibile , immortale non autem mortem ,

Kayiivai davdTH' ovkoZy 'iSia TOVTa Ttig timens neque ut ab ea liberetur cum cla-
dvaKvcpSiiartg dv-dpca-^AiOTVTQ^ , h )u
(^ more supplicans. Superesl igitur ut haec
QavaTOv iSiStt^ , (^ BiiTiKi^ 7rpoaiV)(^0[/^iv;T humanilatis adsumptae sint propria , quae
']> ci>oiKovarig ^jotmt©^ to) (pcl3o) <u^a- et morlem metuebat , et in oratione per-
"X^copouattg, iva Sicc t Tradnf^dTCoy S:-f)(_-&ii severabat , quatenus inhabitans deitas ti-

laem 11. 16. T Kn:p.QiyT(^ « (pva.g. K^ai 'zsaKiv ' ov mori locum esse sincbat ut ex passioni- ;

yaP StiTra dyyiKcoY 'o^KapcfidviTai , dKKa bus adsumpli hominis natura dignoscere-
,

asstppiaTog 'h^^aapc 'fhKajjb^dviTai- 'o^iv tur. Et rursus: nusquam enim angelos ap-
cotpnKi KaTct 'zirdYTa ro^ig dSiK(polg oi^oiuo- prehendit , sed semen Abrahae apprehen-
Siivai, ilg to iKaaKi&tq t d^taoTiaig tS dit : unde debuil per omiiia fralribus si-
AaoD' c* 00 yap iJiiTsoY^QiY avrog -z^iipa- milari , iil delicla popuii rcpropitiaret. In
a^^iig, SvvaTat Toig urnpa(^opi.'ivoig /S:«- eo enim in quo passus est ipse et tenta-
•&«ffai. Kai uiT' oKiya' " ov yap
• idem IV. 15. 'r^o/ji^ tus, polcns est et eis, qui lentanlur, auxi-
dp-^npia fJCfi Svvd/v^ov avff^ra^dtiaai Taig liari. Et haud mullis interiectis: non enim
dr^-TYiiaig tt/uf^S , TriTmpaftivoy q r^ Trdvra habemus i)onlilicem, qui non possit com-
Ka-d^ oy.oiOTt\Ta X"'?'^ dfiapriag- 'inpov pati infirmilatibus nostris; tentatum autem
DE I.NCARXATIOXE DOMIXI CAP. XXI-XXIII. 01

per omnia pro simililudine absque pec- Tonvv 70 T 'Ajipciaix (j7riofj.a. 7ra,(.a t 'fh-
cato. Est igitur Abraliami semen diversa ka.u,^a.vbf-S{jov tovth' cr^Tjp^a a 'AQpa.afJi.

res ab illo qui id adsumpsit. Semen vero otSsv ^a,x.apiO(; ristvA©» t (jccTri^a X^i-

Abrahami sciebat beatus Paulus esse ser- S"Ov ?.y (japKO.' ov yap iitts * , (pn(j.' , >ca(

\atorem Christum secundum carnem. Non TO/j C77rfppa(7( (70V «5 sVj ^oAAttJF, «AA'
dixit et seminibus tuis, quasi de muhis; 0>i S!p' iVOi, Ka,l t2) (J7rSpf^a,Ti (J« 05 SdTi

sed quasi de uno : « et semini tuo, qui est yipKJTOi- iCj TO -TTHpaQriva.i q •/.a.Q cf^oic-

Christus. » Denique etiam tentari ad si- Ti]Ta, XwpKi d[J.apTicti , ov tov &sov As-
mihtudinem absque peccalo , non est Dei ya 'ISiov, ctAAa roS av'aAM$-&s>'T05 a-ar'ip-

Verbi , sed adsumpti seminis, proprium. f.taTQ~,.

XXII. Quod lesits et Deus Verbum K^\ 'Oti 'itKJovi . y^ Seog AoyQ~> ,

et homo dicitur. H^ avdpciZixQ-. XsySTai.

Ita praeclarissinius Paulus per totam OvTOx; •^•«oTaT©^ Uav^^Oi Sia 7ra-
epistolam tum naturae proprietates, tum ffM? T^ o^5-oA>j5 , Tas Ti T (pvascav ISiotyi-

personae praedicat unitatem : ideoque le- Ta.(;, }tj T ^^oa'o)7rii ^chpvtti/ t svaxriv Sio

sumChristum et hominem appellat et Deum. '[>)<TbV Xpis-ov tCj av-&pu)7rov y^ Qsov 7rpo(j-

Unus inquit dominus lesus Christus per


, . , ayopsvrj- "
fJs ya^, (pviai, Kv^ioi lnaovg
quem omnia. Rursusque Timotheo scri- Xpi5"05, 5i' OV TO, aTIXVTa. Ka( TTIxAiV Ti-
bens: unus mediator, inquit, Dei et homi- f^oQiCi) ^acpwv "
jIs fJi.iaWi^(; , (^na] , •&«ot}

num homo Chrislus le<;us. Et in eadem


, yJ; «('S-^&i-zcTWJ' at'-9'^u)7r@o Xpi5"05 litaovg'

ad Hebraeos epistola: lesus Christus heri y^ iv avTYi 3 TJj 5Tpos 'E/3pa(«S' * 'inaovc;
et hodie , ipse et in saecula. Aha quoque Xpi^cx; ^Qig y^ (rrif^ipov 6 ai;TOs, z^ S(? (^t;{r

si quis volet, inveniet sexcenta testimonia a]'u)va.q- yS) aAAa? 5' av tk; l-&«A«(Ta5 £t/poi

in divina scriptura quae perfectum homi- f^vpia; ft,apTvp'iai dti 7^ ^slag ^a^Mj t
nem praedicant , atque haerelicorum coar- TsAciOV av-dpci)7rov KV^^VTTovaag, y^ t al-

guunt insaniam. Nobis tamen otium in piTiKwv s\sy^ovaa(; t aroiav aAA' tit/.lv

praesenti non est ea colligendi. Studiosis ov (x^oAm Ta^Ta avWsyc^v sm tS Ttapov-


itaque laborem hunc dimitlentcs , nos qui- Toc,- Toig (piAoTToyoi? Toiyuv r ttovov tovtov
dem proposilum argumentum prosequa- x.aTa\i7r6vTsg, nfA.slg ^:^ TrpoKSif^svrii vrpaf-

mur. f^a.Ti'iai s-^ci)fJi.i-Qa.

XXIII. De ineffabili Virginis partu. Ky' WsOi


. T^ apo»T8 7^ TraO^SV^ ^OVHCeW?.

Igitur propriam imaginem bello fali- Toiyapovv t oiKsiav slKova aoAifA.a-


scenteni miseratus creator, et morti Ira- fjt.':vtw o'iKTs'ipaq 6 •sroiwT«5, Kal d-av(u.TCi)

ditam, indinavit caelos et descendit, haud <S}^^c/L'ZiTSfA,7!rof^'sv!u> , 'sKAivsv ovpavovq, Kai


n.Rps-XXir.
sane locum mutans neque aho se trans-
, KaTsjin ^ , ov T '^OTTOV dfAsi-^ai, ovS sti-

ferens; etenim omnia implet; immo infi- ^oae jU.£Ta/3a5, TT-Anpoi fap tcl avti,7ravTa,

nitus est , nullo termino comprehensus , fiaXXov Q a^Mii^U 'ogi , tu d;t(i)flMT@o, t^


cuncta ut ait propheta mano conlinens : TravTa s^cov Jiy t TTOOC^nTLu cv T?i yji^i'

quis enim mensus est manu sua


, inquit , T,'c "J^a^ . (p«(7iv *, ifjts^^tias tjj yjipi avTOv
aquas et caelum palmo et universam ter-
, , Ti vScoo, «^ T ovpavov (7ari-9-ajU.« , y^ Tra-

ram pugillo? Itemque David quia in manu : aav T yiiv dpaKi; j^ yra.Kiv Aa/3i5- '
CTi

eius sunt omnes fines lerrae. Et ipse Deus ce T« X'^?"^ avTov To. os-i^aTa -^ yvli' ;ij

per prophetam : caelum sedes mea , ter- fltt/Tos Q deog Sia tS ^pofpnTK* " o.ov-

ra autem scabellum pedum meorum. Ergo pavig fj(,ii Qpov(Oi^, n q ^h C-os^OTriSiov t


62 S. CVRILLI ALEXANDRIM

TToSav jtt«' oCkovy t x.a.Ta^ct>Jiv vonacofj^ descensum condescensionem potius


, existi-

avyy,a.Ta^a.(Jiv 'iicAive to'ivvv ov^avovi, ^ memus. Inclintivit itacjue caelos et descen-


KaTi^n, Kj 7rafQiviy.y\v c/nKi^a. /jS^o^ vy\^vv dit, et virgineo delecto utero sanctae puel-

KOPni dy'ia.c, y^ ivaifieia. cnvyTi-&^a,[^[^iYni lae atque in recta religione nutritae, ange-
Si' ayyiAiKni (p&>v«5 t roKOv 7rP0jJ.nvv(7a- lica voce partum praonuntiante, et conce-
cr\g . )0) T^ avWn-^icoi r tpowov 7rP0i^fx.n- ptionis ralionem antea explicante , virgi-

vijGaaffMS, K^ T^ 7ra.o^iv'ia.<; t (po/3ov tyi ip- neumque pavorem ca declaratione solvente,


IJ,nvi'ia, Xvaaam, il(JoiKi^iTa,i re , t^ vaov proprium sibi facit comparatque templum,
ia.vTa> KaTa,GK(£ia^H., x^ t a.(ma.pTov , itj et neque satam neque ullo cultu dispositam
dvnpOTOV (jKnvnv SfaL^rAarTif ri^'' c Trpco- sibi format stationem : sicuti ille qui pri-
Tcoi Bii?^ivG'Xi Tri a[^a,^Tia., aTraTCoq^ iTvy- mus serviit peccato, sine patre fuerat, unam-
'X.avi, ijcnT^ipa. q i/,ovlw ii^^i t ynv 'iXafii que habebat terram matrem. Sumpsil enim,
yap ,, (pnTiv *, 6 •&E05 J^oov aTZo -^ ^«s, inquit Deus pulverem de terra hominem-
, ,

£1 'i7tKa.aiv T ctviS^pMOToy Jio h^ [ha.Ka.- que formavit. Quamobrem beatus quoque


Pi©o riauAos (p>i(7ly * tt^St^o ar'-&^«- Paulus ait: primus homo de terra terre-

^05 c^ T^MS ;j^0(>c05 , SivTiPOi aV'&^c07rog mus; secundus homo Dominus de caelo.

KVPl®^ C^ OUpaVOV' TOVTH J^Ct^lF fjCO- (3 Huius rei gratia unigenitum Dei Verbum
vo^M5 T -dsov Aoyog 6k jM.6v«5 Trap-diYH ex sola Virgine materiam fabricae suniens,
raq a(^op[ii.aq Aa(Bcot' tm? cS^^OTActorjws , K^ atque ita illaboratum formans templum,
TOVTO) ra '^o^rct) r dyicopynrov 5n[,(,iiifiyn- sibique uniens ,
prodit ex Virgine , haud
(ja.i vaov, Kj ictvrZ) cnjuta-\,a.i ^ Trpoetaiv cot, equidem in conceptu solvens virgineam zo-
<^ 5ra«9sv«, ot/ Av(Jit(; rri t7t^AA«\j/f< t Trag- nam neque hanc nativitale dirumpens sed
, ,

Sivix.Y\v ^(ovhv , ov rn '^ovndit ^.ppn^ai ,


incolumem intactamque conservans; atque
aAA' aKnpctrov k^ «vjOTacpov Sj!^i^uAu^cti ^
ita magnum hoc et inenarrabile patrans

H^ TO jU.j')/a Tfeiro yJj appnrov ^a.viJ.ct ^av- prodigium. Etenim magnum reapse est, et
fJi,aTiipynGa.q' [ti^a, y6 ro) 'ovtl £j dvip[/.n- inexplicabile , et orationis vim excedens,
ydjzov^ y^ Koyn Svva.[Ji,iv t)x£^/3a7yov , /3o- racemum cernere de terra sine palmitibus
rptiv ISeh cyy. yiig avev KAnftarcov ^ActTn- germinantem , frumentum sine seminibus
cctvra,. a'iTOV aviv (J7rip[ji,arc>)v (^vvra,) yj- ortum , tunicam sine slamine et sine te-
r^covct p^w^/? vn^tarcov itj y^npccv vt^ctvnitcov xente manu contextam panem , sine mola
vcpauftivov . apTOV ov [tvXv) i^
X^P'^^^ ^^ 5Tt;pi' ac manibus et igne fabricatum, sed arcane
oniAmpyn-divra,, rtAA cVpcnrcai ok. Trctp^i- ex virginali farina confectum, et univer-
vDcav dXivpcov ye^fpniJ.ivov .^ y^ t oiKiif.i,ivnv sum mundum complentem. Praeterea Vir-
KaAv-^avrcf Trpoi q Tovroii„ Trapdevov oi- ginem proprio infantulo mammam porri-
KiiCf) jipicpit 6mA«v op'iy\i(ja.v .
y^ yaAaKrog gentem, lactisque fonles praebentem, ma-
y_osnyov(ja,v Txrnyag, yCj [tnn^a. '^vo[tiv!w trem effectam quae nupliarum legera non
r ya[tii vd[tov ov Si^ct[t'ivlw . [tm'ipct '^o- admiserat, matrem inquam effectam quae
[^ivnv r 7rcoi y'iviTai [tnrnp ovk 'fh<ra,i/.i- quomodo fiat mater ignorabat matrem de- ,

vnv . [tnripa, 'f^o[tivnv t yvva^iKa ^rpori- nique eflectam ijuae matrona anlea non
pov ov '^Oftivnv .. dX\' cv 7rapQiv'ici k^ t fuerat, sed in virginilate tumorem ventris
'oynov T^ yaa^^oq 'fh^nKvvaav .^ y^ t xap- ostendentem eiusque fructum manibus cir-
,

Trov cv T Pc^^tJ'/ (c^^ipaaav .,


k} rh, [tn^^og cumferentem , et ofricia matris salva vir-
ipya^O[tivnv . aco}^o[tivng >^ 7ra.^%iv'ia.g, (^ ginitate exsequenlem, et cum matris no-
•7ra.^%'ivov [tmTi^a. KaKufttvnv ,. j^ rdvavr^ict mine virginem postremo contraria no- ,

ovoftctrct re h^ 7rpay[JcctTai. a^ Tat;TOv aw- mina et conlrarias res simul comprehen-


ayovactv. dentem.
DE IXCARXATIONE DOMINI CAP. XXIII-XXIV. m
XXIV. Res posf Christi nati\itatcm
gestae summatim narrantur. yivyndiY t Xpi<^ov TroAiTiiai.

Sic natus Christus dominus (non enim OllTCi)i Te-^Qlli ^iGTTOTKi XPirOe ''
0'J

piuni sit , post partum vel Deum Verbum •^ illCtyh lUI^ T TQKOY « •&JOV \OyOV [iOVOV
tantummodo illum appellare vel hominem , at/rov u^poaayopivnv , n ttvQpw^ov yiyv^i-
divinitate nudatum sed Chrislus est ap- . ViilfliVOV QiOT-ATO^, rtAAa X^irOV. 6 iKOLTi-

pellandus quod vocabulum utramque na-


,
poLV (pvfnv Trv ti ^aj^^actv r^ t ArKp^ilaa.v
turam et sumentem scilicet et sumplam
, ()«Ao7 j "uiavTai to. nf^iTipa 'srAriv 7^ dfiap-

denotat) omnia nostra excepto peccato re- Tiai K.aTaSi-^iTai Tsrd^^ri . (j'ZirapyavovTa.1

cipit fasciis more infantium involvilur


, , rJ^7rAna'ici)i; to'7« /3^s$g(7( . k^ yaXaKTi Zi-
lacte aHtur atque educatur, manibus cir- (piTai .. 7tj T^^)\vi~lTal .
}^ '/J^'^1 'tzfe^Jsof Tai ,

cumfertur, sinu excipitur, legaH ritu cir- Y^ X3AXOI5 C^TfGsTal., V^ Ky VjpOV (ZTgiTJjU.-

cumciditur, expialoriis sacrificiis purifica- ViTai. <t. Ka^&aocioii kv<j'iaii Ka-daipsTai.,


tur nova et unica mundi hostia agnus mun- , « Kaivn iCj [i.ovy\ 7^ olKapnvfli Qv(r'ia . t
di peccatum tollens; a Simeone adoratur, Koai^a T ai^aPTiav a^aj a^vcx;' vtto t 2v-
et servator simul dominusque appellatur. fiicov TrpoGKVvUTai , }^ acoTVip OjttoS y^ Js-

Fugit cum matre et custode ab Herode, CTTroTHi TTpoaayofiiviTaf (pivyet t 'HpciiSnv

venit in Aegyptura, revertitur, periculum Ay T^ [^yiTpog (t t KiiSi[Movoi . KaTaKapt,-


pavet. Xazarethum accedit, aetate et sa- /SaV3 -dtju A^iyvTTTOV .. iTravip^^iTai TrdXtv
pientia proficit ,
parenlibus obtemperat ,
aycavict ., ilq T Na^apsT 's^c^yiviTai ,, r\Ki-

omni honore prosequitur non matrem tan- Kia. tC) QO<p'icL TT^OKO^^TSi ., Tolg fovivaiV VTTO-
tummodo verum etiam matris olim qui-
, TaajiTai , 'zard.ang ti/a«$ «^'o7 oC pLovov t
dem sponsum posthinc vero ouratorem ,
ju.«Tspa, aAAa k^ (^ 7^ «.«Sos TrdAai jm.£v
atque custodem legaHa festa celebrat in , , jM.v«5'«§a, ^
TavTa 3 KnSi[ji,ova ju cfvAa-
templum frequens venit iudaicorum inge- , Ka. Tac, c*v2jW.K5 iop-ag tO^Ta^i, t2) lepa>
niorum tarditatem coarguit idque ; agit vix TT^ocTiOfiivn - T laSaiKnv iAif^et Tra-^^vTnTa'

duodecennis post nativitatem. Quaeritur a K) TovTo TTOiil ^vo r^ SiKa yiyovax; [xovov ..

cognatis , dereHctus reprehenditur a matre ST« Ticoi jA^ r TOK.OV 'o^lnTiiTai Trapcc t
factum defendit , et latenter quodammodo Tr^oanKOVTuiv (1 y, clti ohnp^iii ifKaMiTai
divinitatem suam revelat : nesciebatis , in- Traf^a 7^ [^n^og , tt^roAorEiTaJ , x^ «^Sjtta 5t«s
<.
quit ,
quoniam in iis quae patris mei sunt 'us^^yv[A.vol T ^iOTnTct. ovK o'iSaTi yda
oporletme esse? significans se non eum Cnaiv *'
OTi Cf/ Tolg olKi'ioii t TraT^og [^a - luc. 11. 49.

essetantummodo qui cernebatur, sed Deum Oi'i itvai jU.£; S.^.KVVi Q)g OV [JLOVOV iTI TO ClOCO-

quoque esse sub illo aspectu celalura, ante jt^jov , rtAAa £, Qiog cv tco ooci>[A,'ivci) kpv-
omne tempus et saecula, ex patre prove- TTTOfj&iJOg, VTri^^ovog .. J£j zspoaicoviog c/>i t
nientem. Atque ut sumraatim dicam, ve- 'ma^Zbg Trpo^^cov i^ 'iva atujTOf^Ctif i'i-urci) .,

nit ad lohannem baptizantem, persuadet 'S:^^y'tviTai -zs^pog lcodvvnv ^a-urT^ifovT a ..

ei recusanti ut se baptizet, praefigurat in TTiihsi ^a-rrTiaai ixPhci.iTOv/x^/jOv , TrooTVTroi


lordane baptismum nostrum , finem legi TO nci-iTioov ov Tu> lop^avii jBd7rTia[.(.a . S'i-

imponit , gratiae ianuam reserat , a patre ocoai TiKog TU) v6[A,ci), y^ t (jvpav vvravoifc-i
caeHlus pubHcatur, Spiritus praesentia de- 7* ^apiTO?, T waZog ovpavo^div dva-
VTTO

monstratur, ducitur in deserlum velut ad KnpvTTiTcti, T^ Trapaaict t 7rviv[JcaT0g dii-


idoneam quandam palaestram , et ieiunat KVJTai . avdfiTai ih t «PWjaov cog dg dpfjco-

(1) An (licendum ;'•/


toI^ a-jyyv/iui y.ai it to7; yjutnoij , iiiter cognatos et notos, ut Lue. II. 44.'
S. CYRILLI ALEXANDRINI

Sictv Tivic TetXa.i^pttv Ctto t 7rY(Cfta.T0i . (|iiiclcm , non tamen ullra naturae mensu-
T^ VY\<^iCn y.iY , OV TTifO. Q T l^-i^^COV T^ (^V- ram; et ^esci (juidem cupit , niliilominus
aim , £i Zo(^h jj-iv i(p'iir(ti . aXAa x.^a,Tii appetitum coliibet, neijue voluptatibus ser-

T^ opi^iaii, ov SaAivn r nSovctii' )0j Ka\ii vit. El famis quidem causa eoncital adver-
[*iVT^ TTslv^ T dvTiTraXov ih T 5raA«Vj tsf&i- sarium ad luctam, quem lamen humana
yiviTai Q at/rS dyQpoOTnvri <pi?^0(70(p'ia . aAA' philosophia superat , non divinitalis pote-

ovx. cl^aaicf, -Ssotwtos, dycavil^STai . Kara- state; luctalur, su[)erat, vincit, jjrofligat,

ycovi^nai, vijca, i^iAavvsi . t TvpavviSa tyrannidem dissoh it , infiiinitatem illius de-

ftaraAvit- to dGdtvii iA'iy/^n, t iiTTav x.y\- monstrat , cladenujuc! dej^^iaetlical: confi-


pvTTri- ()ap(7iiTi fap, (pnaiv '
.. s^w vivmyiKa dite , inquit , ego viei mundum : cunctos ad
r KzcTfJi,ov 7rpo'^i7rei TravTag ih dpirnv . t virtutem hortatur, divinorum dogmatum
vopt.o^i(7\av T ^iuev doyft(XTU)v vroiii, t Sia tabulas condit, nunciatum ore prophetae
T ^^ocpjiTa * £V>i^rsA|W.jv«K xaivYiv Sj^BnKnv testamenlum novum Iradit, caelorum reg-
SiSaxTiv , ovpavo)v ^a^iiKnav vTTKj-^vilTai, num promittit, officii contemptoribus ge-
Toli dfiiAii^Jiv d-Triihil 7^ yiivvm t (p\6ya. hennae ignem comminatur.

Ki . 2t/fT0jU.05 T Si(77rOTlKCt)V &aVftaTCOY XXV. Compendiaria dominicorum


cf^iYiynati. miraculorum narratio.

nir«T-sti Tci Xiy6f.^ja Tri ijt.if(i\ri 6ciu- Dictis fidem facit grandi patralo mi-
f4,aTiiPyi(X,.f oivov dyio)pft]TOV tS) fa.f*.q) Sct)- raculo, vinum nempe nulla cultura adqui-
PovySfioq., olvov J^wpjs K\tifA.(XTCov c^ vSa- situm nujjtiis sujjpeditans, vinum sine pal-
T@-' ipyct(^6/j\vQ^, oivoY d^a^uAov Toig mitibus ex aqua conficiens, vinum absque
T yaft.ii 3aiTVfA.6at ^a,&<^0/wlyjo?, ili oivov uva nuptiarum convivis largiens, in vinum
ftiTajBaAcov t vSaTcov t (pv(Jiv . p(.Y\ f^iai- mutans aquarum naturam, nulla interve-
T(£iov(7tii dftTriAa, yJj 7^ yyii t voriSa av- niente vite humorem terrae dej^raedans
Xcoaaq TifA^^ '^ yaftov ov t») 'ara^Haici atque ita nuptias non praesentia tantum-
ftovov ctAAa Kj Tvj Qavfji,aTHpyict- 'f^ yd modo verum etiam prodigio honorans.
6>c Tra^^&iviKHi g/3Atts-««r6 ftyiZag, r^ tzao- Nam quia ijise de vLiginea vulva prodie-
Qiviav y\amai ts Kj tok \6yoii <3^yiPi ..
y^ rat, et virginitatem usu proprio et verbis
T d'Qjyiav '?pyoii y^ \oyoii iTifj(.y\aiv , iva extoUebat , caelibatumque opere ac ser-
jtt« Tis aKoAaaiav iivai YOf^..t(^Y\ tLm av^v- monibus honorabat ne quis forte coniu- ,

yiav, >^ W5 iz^^voftov T yafj(,<i KaTYiyo- gium inlemperantiae loco haberet, nuplias-
§oj« . Tif^ct T yaf/.ov tjj Tra^aaia, '

1
) . av- que ceu illicitas traduceret, nuptias hone-
^a T TlftYIV TJj T Sl^pn (^t\OTtf.t.iar. \vCi T stat praesentia sua, honorem insigni mu-
vvfj(.(piii T d-iS-opiav, OiCuS-KyiTTH g5u" avfA,- nere auget , sjjonsum anxietale exjjedit,
Trorag tjj t Kaivov 'z^payfA.aTO^; ivoafj(,ici .. convivas facit attonitos novae rei fragran-
iaVTOV Sta T dcopH KyipvTTH' dyicooytiTOi tia, se ipsum hoc dono publice manifestat.
•^ o)v ,. T dyicooytiTOV oivov S-ScOKiV (y>Cii- Nam qiii naluraliter illaboratus erat, illa-
^iv (fstr rtppW5"«5 locTai . £1 \6yct) \vh Tag boratum vinum suppeditavil. Poslhinc ae-
vcang, Kj vivfA.aTi t -osa^cav d-ss-aWaTTH grotos sanat sermone morbos resolvit ,

C^ KaftvovTaq .
g5u" Saifj(,ov(>)VTa(i c^ \vt- nutu liberat passionibus laborantes , dac-
T(I5 iA^'^ipoi ^SilKVVai G?V- fJL!fA.yiv6Tctg xa9- moniacos rabie liberat , furenles ad quie-
iTYiKOTai;, a(^iyytt (Tsv Tra^aiJciYi^i , dpTi- tam mentem revocat parah ticos solidal ,

TTodai (Tisv ')(^(jt)Aovi d7riPya(^iTai.^ SiiKvvai claudorum pedes redinlegrat, solem visu

(1) Eandetn scntentiam habes in novo etiain et apprinie genuino saiieti Augiistini sermone de nuptiis
apud Canain, quein nos e.x iniro codice saecuji septiini edidinuis in Spicilesiio roin. T. VIII. cirea finem.
DE IXCARXATIOSE DOMINI CAP. XXIV-XXVI. 65

cassisoslendit.foresnimiriimcorporisape- r «Ajov rolg to (i\i7rHV a:p}i^MjU.jvoi?, dyo'i-

riens per quas animae visualis facullasex- yn Tctc, ^vpai t (j'ce^(tTlQ~> Si' m irri rcc

tra prodil ; idque modo solo sermone ef- 's£u)^)(^UTcti to t«s \^X^^ oa-Totov. x.olI

ficit , modo sputo ac luto deficienlem par- vvv j^iv Aoyo) ^ova touto ttoiu, tqv Tra-

tem supplet, facitque lutum quod per se Xov tov tJo o^^u.tcov i-dri^aAov o^^jlcltcov
oculis esl infestum oculorum medicum, , Qipa.7r^Ti\v .. Kaii tw 'siroKi^^iui (^ap(.iciKcp

et contrario pharmaco utitur, et rem no- Ki^nTai ^ «.ai to ^nMTnpiov dXi^nTfipioy


xiam exhibet salutarem. Auribus ab au- S:'i>cvvGr Toug dx,0!tig Ka.Aov[jt.ivaig . to 3
diendo dictis, sed tamen audilu carenti- aKoviiv d!pripyi[ji,iYctiq ilu) olKita,v Cfioyuav
bus, naturalem impertit usum. Paucis pa- '=^SiSct)(ji- apT0(5 oKiyotg cn ip'/\[j.ci> 'sroA-

nibus in deserto multa hominum milia sa- Aa5 cyKopiTi ;j^(Aia5a$. (JSir TriVTi aoTX?

tiavit, quinque scilicet panes, tamquam in "^"T-uyip £J5 apou^av (TTs^ipi^a, Toii yjpcriv
arvum semen, manibus Iradens, et linguae ij^l2a\ct)v ^ Kai T«5 ykCiiTTni rrw ivKoy'iav
benedictionem ceu riEruum nimbum addu- oiov Ti i'if©o iTT ay ay ccv ,,
Saau •£, ^a^v
cens, densam altamque segetem, et ple- Amo»' y^ a.Kco "srXnpn Ta.(i t^ dTsocsT^oKuiv

nam aream apostolorum manus effecit ; •yjipa^; d-ss-i^f^viv , aAw oC 'syTv^i diof/ivnv
aream nec ventilabro nec purgatorio egen- Kai SjaKpiaiux; ., oC fji.vTii Kai [x.d.K^^ag 7^
tem, non mola nec mactra nec igne aut Trupoi Krti xAi/SaKOf, aAA' avG^ Girtr ap-
clibano , sed ipsos per se panes germinan- T85 (BpCnaav tI iu TTTnyaL^aaav k^ 'iva. b»

tem atque eructantem. Atque ut verba ad Ki^aKaicp i'i7ra), aiuaTOi i^txnv ii^xicsir t
compendium conferam , sanguinis fluxum 'laaiv iKovTi (TuAn9ri5- Kopnv aui^ov dp-saa-
cohibuit, sanitate ab eo sponte quidem, yil(yav v-tto ^avciTH v^ 'priv&ii[Mv>]V utto t
sed quasi furtim, impetrata, Puellam im- oiKi'icov dvdap7r(i.aag Tolg (puaaaiv d7roB'i-
puberem morte abreptam, et a suis defle- Sa)Kiv iTipov viaviav ilg t Ta;pov Tr^OTrift-

tam, vicissim eripiens, parenlibus reddi- ttop^ov.. iii (^oorw iuravinyayi . £, iic; y^a-

dit. Aliura adolescenlem ad sepulturam pav to zsiv^oq [tiTi^aki . v^ t c?r3Ta;5Jov

elatum, vilae restituit, et in gaudium lu- •&§«voy ii^ v[a.voov \oyov yaftyiAlcav z^^i^i-

ctum converlit, et funebrera lamentatio- ^ t SuadoSii vik^ov ^ TiTdPT»v ^' t?A<<6-

nem in nuptiales hymnos transmutavit. Ttii 6x 7^ driKng f^viyayi yS, t ^n-^iSn-


Praeterea foetens post quatriduum ab obi- ftivov ^aSi^nv o^.eAdCasK^ -^ '7^(^2S>^[ta
tu cadaver ex arca eduxit, et institis illi- OTt -dacaT©^ jJ^asrsT^trfv. £ viKpoq

gatum ambulare iussit; reque vera diffu- 'iSpa[^i 7^ an-ureSovQ^ d-z^rax^hayii^; .


jcj t
gienlemorte, mortuusdiscurrit, putredine '^ csn-zs-iSivQ^ aTro-di/C^'^ Suc^ciiSiav. xj

libcr, putredinisque foetore deposito , e ^«? 't ^avdTS TsrvKag h^ls.a^uycdv . y^ utto

mortis ianuis evasit: atque ita haud iam "? ^ic^f^^iS T^tynv ou KcaXuo/JfiQ^ y^ tZo

ligaturis a cursu prohibilus , et a funereo F'^^ t zs^podw^roy Kahu[/.[taTi to .Sa^jtsiv

faciei velohaud diutius visuspoliatus, sine «^^«§«^5^05, dKcoXuTOi q ''^'^X^^ ^P°5


KaA'i(jafTa. Kai tOm hcmoTtKvw 'fh^yivco-
@
ullo impediraento , ad vocantem , agnita
voce dominica, accurrit. dKCOV ^iji>vnv.

XXVI, Quod sponte (lesus) sahitarem KT Oti -KHTicai Ta acoTnpia 7a-&n

passionem exceperit. KaTioiraTO.

His aliisque miraculis promissionum Aia TOUTCOv }u aK?\cov * dauftdTCOv t ' coil. rav pro

suarum magnitudine confirraata , et apo- iTrafy^iuiv i[Ji7riS'ooaai to ^5^805 ., ^9 r ^o-


slolorum choro ad virtutem erudilo, spon- ^ov r d7roToKu)v lii doiTnv TraiSo^^i^iiiaai ,

le accurrit ad eas quae de eo scriptae fue- Tr^oa^^ixu toj5 dva^^drjToii Tru^Qia.v i-^i-
9
66 S. CYRILLI ALEXANDRINI

Aoyr»? iroAAaJC;? ju.;v Tctvra. roli (poiT«Ta/5 rant passiones; quas saepe discipulis suis
7rpof*nvl(ja,i; 'tymiunaai -j tw nfrfw /uS pracniinliavcral, Pelro otiain increpilo qui
YiSoyiii i^ri vlo. ra.Si^ufAiYa) tci t 7ra.hci>v eCa.f- liaud libenler passionum nuncium exci-
yiXiO. Kj Sci^ai ooc, 5ia toLtohv >i,a.TOPOtiTai piebat ; demonstransdeniquc salutem muii-
'j^ oiicuiMvni « ffMTH^ja" Jio x^To7? sV^GSo-jK di per has confieri. Propterea et advenien-
• luii. XVIII. 6. (a,VT0v UTi^iSii^iv \ifa)v iycid eij^i ov i^mHTi'* tibus semet exhibuit diccns: cgo sum quem
yjj Ka.TtifopovuyjOi hx. avTilTi-iv Kj 5uKx;xe- quacritis. El accusalus non respondil , el

voi Aa-^eiv . tovto T^oiiiv ovx. -IwioyjTO- i^ quiim posset hitere nohiit ,
;
quamquam aiio
Tavrx TtoKKaxii «Ki/ta «/SkAmG^ tJ^-tpi^T-wv non semel lempore appetilus insidiis, de-
aAAa x^ v.Xa!iH f^ev r 'Isf 8(7aA«//- . «5 5m t^ chnaverat. Insuper et Hicrusalem dcplo-
a^is-ia? 'fha7rct)f4,iv):i t oAfG^oi' . }(,a,Ta,-^y\- rat , quae increduhtate sua exilium sibi

(pi^iTa.1 Q TTctvwAs-Spias t TroKv^QvXK-flTa comparabat , et supremae ruinae addicit


• cod. xof^j. TiaKai vi(o- (Wi'XiTa.i >^ eVi Ka^nq * 7^0.161^.1- templum olim famigeratum. Patienter quo-
'cod.SciXsuov- yo?,, VTTO 5i7J-A«v JaAf/av SaAfyovTO? * ao- que se in capite percussum ferl al) ho-
Xa.'^i'(o!jS^joc,., if.Trrvof^oc,.^ 0VJiJi^Cjt*fV05, mine dupliciter servih. Exalapatus, con-
(T'p^A.!;/yJy;c5, \i-a^ifov /^oc,^ r^ to Tfet;- spulus, vituperatus, excruciatus, flagella-
Ta./&v 5-ay^ot;/.t^jos K^ \af^.(Bavcov A«5-a5 t^ tus, et po.stremo in crucem actus, ct so-

Tii^o)^ia.i icoivcovovi exaTs^wGjv . Kj (t^Jpo^o- cios supplicii admiltens ulrimque latrones,


VOi(;KjKax.ov^foi% irtujTaTTO/L/^oi^i^ o?05 (£ et cuin homicidis atque scelestis compu-
•^OAViy 7ra,pa t x»x« a«.7reAii)vo5 >ia,p7rov[Jt.i- tatus, acetumque et fel ex mala vite pcr-
vog , K^ axavGaj? rtVTi KXy\fji.aTm y^ (BoZvcov cipiens, spinisque pro palmitibus atque ra-
^i^pofiivoq^y^ 770pcp!;p; Jj /^Xiua.f^ofJi.ivoi, xa y.a- cemis coronatus, et purpura ilhisus, ca-
KafLu, 7ra.iou^oc, , >«^ Aof;^*! t 7rKiv^av opvr- lamoque percussus, lancea latus perfossus,
TOf^jOg. £j TiKoi rat^Cj) 'S^c^ZuifJI.TIOf^fJOq. et denique sepulcro illatus.

y-C^ . T/5 T SiOJTOTiKcbv 7ra.^nf*.aT(s)v XXVII. Quaenam dominicae passionis


causa fuerit.

'T^riunye ravTct T « [/.iTi^av f^v^a- , Haec auleni perpessus esl , dum saluti
voOfjSfjOi acoTnpMV f^' y6 0/ r« d/^prioi. }b noslrae dat operam. Nam quia ii qui pec-
Kevaa.vTii ro'ii 'o^Tifiloiivzevf^vvoi 7^ a/i^- calo servierant, peccati poenis facli erant
T;a5 sri^r^^avov, at;r65 il/I^ria.g d^rnKKay- obnoxii , ipse omni peccato immunis, el qui
/X.SV05, J'^ 5.a xa(T«5 o'^5t/aa5 5(Jcaioff:;v«5 . t omnis iustiliae cursum confecerat, peccan-
T d/MpiTCoKcoY Ka.Ti§'tpa.TO Tiucog'ia.Y,S,a uIy tium suppliciuni subiit veteris maledicli ,

T 5-at;pa, f> 7ra.Ka.ici.<; Kara^ag t aTrc^a.aiv decrelum cruce sua delens. Christiis cnim ,

Kvuiv X^iro5 fa^ *


• r.:,i. III. 1:). .,(^nGiY , d.^nfo^cc(Tiv njA.a<; inquit (Paulus,) nos ledemil de malediclo
ox T- Ka.Ta^a,q t v:^8 , ;)'^:;«.fvo5 JTrsp n/Fj} legis, faclus pro nobis malediclum : quia
Ka.Tapx- yi^a.7rTal -^t: , S%>caTa^aT05 7rai scriptuni est: maledictus omnis (jui pen-
Kpif^afiivog 01/ ^vKco- Sia q t a';cav.&u)v del in ligno. Spinea vero corona , (inem

' cod. T,,/.j-


TsAo5 SiSovi r
a^T/av *, «X8(T£V
'ABaf.1, Tificop'ia.ii-
^ ^S t Adami suppliciis imponens. Etenim post
(j«fTvo5 *, ^«.arapaTOS peccalum ille audierat: maledicta lerra in
•V.cn.Liii. i: « 7« dv T0?5 5§roJS £7« .
dKav^a.i Kj Zi^oKni operibus tuis; s|)inaset tribulos germiiiabit
dvctTiKil aor Sia '^ 7^ ;;^oA«5 to ^rtKpov y^ tibi. Fellc , amaritudinem ac molesliam
i7ri7roYOY T^ 0v«r«5 }^ 7raG«r«5 Cconi t dv^cui- mortalis passibilis(jue hominum ^ilae in se
TrcoY eli iavTOv rtVaAcip/Scivwv ^ja 3 t o^ni reccpil. Acclo, hominum in jjcius muta-
T iTTi t6 yj^pov T avG^iWoiv fjuirafioKny av- tioncm ij3.se sibi impulavit, et ad meliora
T05 Si-j(^cfi,ivoi , Kj T eig to Kpilrrov fVavoJov reditum iargitus est. Purpura regnuin si-
DE ISCARNATIONE DOMIXI CAP. XXVI-XXVIII. m
^nificavit , calamo infirmitateni fragilita-

temque potenliae diaboli innuit, alapa nos- (TiAs/a.K, TU) xaAajM.6) to drj^iyiq iCj o-itS-OK 7»

tram publicavit liberlatem , nobis debitas T S^.^oKh Svvafmei aUiTTCiiJ&^oi, tw la.7r'i-


tolerans ipse iniurias, correcliones alque afA,ctTi T >ijW.STSpav x.yipvTTa)v i\ivbip'i:iv , Tag

plagas. Latus, aeque ac Adamus, perfos- yiij.iriflu.g u7r^y!ivm v/3^«?, v^ Tra.iZuac,., y^

sus , non lamen feniinam inde emergenlem ^a^i[a.q- T Trhiv^av tu) ASaf.i.^a^^TTAnu^ioY

exbibens, quae mortem suo errore genuit, yvTTOju^oi, rtAA « tuva^iKa Trpoi^rrav ohh-
sed \itae fontem qui duplici rivulo mun- bev Oiix.yvi ,<T^aYcLTOv Sta 7^ aTraTni Uvyri-

dum vivificat; quorum aiter in baptislerio aaaav aKKa TnnWv


, KcoHg xS 5/^Aw Yafj,aTi

nos renoval et immortali stola vestit , alter T oly,iiy.'iyLo i^ccofovncrav cov to f.i.iy r\/u,a.i c*

genitos alit in divina mensa , ceu lac par- y.oKvfji^r,%^a. yiOTrOiil . z^ t« a^avaTa <jz%/-

vulos. (iiaKK<( roAjj- TO Q T^a^i "^wy^^^iVTai cv Ttj

'^a-7ri'(%\ TY\ (lita,, Kaf^aTnp tci /SpitfiM to faKa.

XXVIII. Quod ex Christi cruciatibus x,n'. ''Oti Sicc ^fi TQv X^iTOv 7ra-&a)Y
salus nostra orta sit. « YijXiTipa yiyOYi (Xcor»p'ia,.

Pharmaca itaque nostra sunt Servato- "Vaoi^aKa TCiVJV «Viv t ao)-


y\f*.'iTi^a to,

ris nostri cruciatus. Quod propheta do- T«^Of r\/u^ Tra^nftaTa- y^ t^to SiSaaKcov
cens ait ; « ipse peccata nostra perfert , et 7rpo;pKT«5 Coa-* " aCroi Tag d/J^Tiai «/y^^f
Is. Lm.4.s«q.

pro nobis dolet: nos autem reputavimus (pspH, rj VTTip Ysy.ij] OQvyaTai- Y\fji,i'ii a sAo-
eum in labore et plaga atque adniclione fGaf*.iha avTOV iiya.i c» 7r'^Ycp .. y^ cp TrKnyij ,

versari. Ipse vulneratus est propter pec- y^ OK y.aKcoa^- avTOi ^j i^xviA.a.rlG\}>i Sia

cata nostra , attritus est propter scelera Tcii d/.VfiT'iag Y\/ui^, Jtj ft,iiA,aKdKi(^ai Bia Tag
nostra: disciplina pacis nostraesuper eum: d.vof*.'iac, Y\/.^' 7raiBi'ia ilpy\Yr\g y\/^J jV aC-
livore eius nos sanali sumus. Omnes quasi Tco- Tw fjcoKay^i avri y^y.-ili IdQiJi^civ TrdvTig

oves erravimus; ideo tamquam ovis ad oc- coq ^^6CaTai7rKaYn^>\/^,SiO coi Troz^aTov
cisionem ductus est , et sicut agnus coram iTTi a<^ayY\v Ji;;^^!i, j-^ hq dfji^YOc, iuiavTiOv r
tondenle se obmuluit. » Et sicut pastor di- iciifiayTDi avTOv ct^pwios' ,, Jt) Ky.^aTnp ttoi-

spersas oves cernens ma- , unam ex ovibus [^ry T(z TTpojBaTa Sii(jKi3a(J[A.'iYa -^icopcoY .^

nu tenens , pascuum
et ad placitum sibi iY T 7rpo^dTm KaTi-^coY , yjj s^' YiY ^ovKirai
ducens, reliquas eliam huius exemplo ad YOfx,-/\Y dfcov , tKK^ Ta KoiTra, Si' c/x.i'iYH 7rpoi;

se pertrahit; sic Deus Verbum quum ge- iaVTQV . QVTCoq 6 xjioi Koyog T av6pa)/T(i)v ro
nus hominum errabunduni vidisset, servi t^svos 7ri7rKavY\u,iyov IScov, t dovKa Ka^m
forma adsumpta , eaque sibi copulata , ad T ftooiprw V-^ TaiirUv <JWjd-]^a<; iaVTCo ^TrciQi
se per illam convertit universam hominum iavTQY 01 ' c/y.i'ivt\i iTr-a^i-^i Trdaay t t dv-
naturam , atque ad di\ ina pascua deduxit QpcoTTcoY (^vaiv^ Kj ilg t 3iiav yOf^riY Yiyayi
eos qiii maie pascebantur et lupis erant ra KaKiOi vifJiOfJLiYct, £j to/s Aij;40/5 TrpoKii-
obiecti. Propterea Servator noster naturam lud^a- Sid TOVTa 6 aoorrip 6 Y\fJi'iTipQi t Y\fii-

nostram adsumpsit propterea Christus do- : Tipav fpvaiv dyi?'.a^i-Sid Tavra o SecaroTiK;

minus salutiferam excepit passionem,mor- X^iTOi Ta aooTrpi-x KaTiSi^aTO 7rd3>i, /U

tique dediiiis, sepulcro traditus, antiquam ^aydTa ts^^Trifjt.^Qili., y^ rapM •u>^*5o-


illam tyrannidem depulit , et corruptela 6fj? , TO jttiv TraKaiOy dv.ilyo r^ TroKv^oYiov
detentis incorruptibilitatem promisit. Nam KodTOi; iKvai Tolg q t)\ (p^Qpa, 7ri7riSy\f,i,'i-

dissolutum lemplum restaurans et resusci- iOii T d(p^apa'iaY vTr^ia^^iro- t KvS'i¥Ta ^


tans, mortuis quoque, atque eius resurre- Yahv dyoiKoSQf.cY\aai, v^ dyiyn^aq^ yu tq^h
clionem expectantibus , veras firmasque KHfJi,'ivoi( Xj TrpoaSi^^^ofXiyoii avTH t dvd<^a-
68 S. CYRILLl ALEXANDRIM

aiv dhn^ui }0j (ii^a.'i(ti tck, vTrocAam vni- promissiones ostendit. Nam qiiemadmo-
dum , intiuil , sumpla ex vobis natiira , doi-

dvaArKp^uaa, qiCaii tH t^ ^iOTnTog cvoijcyta^ talis inhabilalione alque adunalione, re-


Ti Kj ivo)(j{^ 7^ dvMTaaicoq 'iTvyj. ^ y^ to surrectioneni obtinuit, et corruplibililale
(p-^apTOv dvctTi^diiJi^iv» auv Tolg 7rs.^n[j.a.aiv passionibusque depositis, ad incorruptibi-
liq d(p^a.pa'ia,v v^ dQavaaiav f^iTiC*! , outco litatem immortalilatemque transivit, sic el
}Lj Ci.iili T^ "^aAiTriii t -davdTOV 3ov\i'tag vos dura mortis servitute absolvemini ,

d-7ra.XXa^y\aia^i ^ iCj t (foo^av d7rQ'^^t.]^avTi(; abiectaque corruptione cum passionibus,


aiiv Toli Trduiaiv c^Svaaaoi r dTruhnav ^'lO impassibililate veslieniini. Idcirco et ba-
Kj to do)pov T /3a77-T/(7jM.aT05 jTo.aiv «VS^a)- ptismi donum cunctis hominibus per apo-
7ro(5 ^ici T «i^roro-^WKc^^STrep^-f ^op<)6(js>'- enim inquil, docete
stolos misit. Euntes ,

Matth. T£5 ydo . (pnai *. f^,a^t\TivaaTi irdvTa to, omnesgentes, baptizantes eas in nomine
XXVill. I».

i-^vn - (BaTTTil^ovTii avG^ ilg to ovojw.a t Patris et Filii et Spiritus sancti. Baptismus

Oi, lij r a^(« ^£t//*atT05' to /aa^TKJjtta adumbratio quaedam est et typus mortis
T 5fazroTix5 SttvaTK CT;cjap-^a(p/a t(5 t^^ra^- dominicae. Nam si complantati inquit Pau-
,

Rom. VI. -I.


xi '^ TVTTOg- i\ ^ avfi(pvT0i . (pnaiv 6 Uav- lus, fuimus simililudini morlis tilii eius,
Ao5 "'
. fiy6va!ui.iv to) 0fi0ilou.aTi t (iavdTH t erimus et resurrectionis.

t;(S at;T«, rtAAa K; t^ «>'a5-ac7£W5 «VojW.fGa.


XXIX. Ex aposloli scriptis fit demonstrci-
xv)'. 'A7rc5:-i^;f 0« rjt'' d~o<r6Aov ^aipcov tio perfcctam fuissc in Chrislo homi-
TTip} T^ TiKiiac, T dv^OOOn^ii (^vaiCi)<i. nis ncituram.

OvTOd •^vy\%ii<; 6 SiaTTOTng Xpiarog .,


Sic natus Christus dominus , sic enu-
ovTco "^ci^iti .,
ovTO) ^avfiaTnpyriaai ., Sicc tritus, tot miraculis editis, atque ob haec
Tavra ura-&o)v, ^avpco^^iU , duTO-davcov ,
passioni deditus, crucifixus,morluus,prae-
icrtpvAaq rt^rorfAa? TrSiaiv dv^^OijOTroiq gSxt dicatoribus ad universos homines niissis
Uoovg [A.a-QviTcig , ili t ovpavov dviArii^^rf caelum adsuinptus fuit.
sacris discipulis, in
v^ TOAiTa c* xi(paAai(t) cv Tolg TrPog Ti[J.a- Haec quidem summatim, dum ad Timo-
Siov ^a^ilaiv, 6 dvro^^oAog r\[xai iS'iSap! theura scriberet, nos docuit apostolus di-
I. Tim. III. ifi. ^iycov * 6(j.o\oyov[^ivo)i [jt.iya eV' to -t^ cens: sine dubio magnuni est pietatis sa-
ivaij2iiag [^.u^riptov., dio; i(pavipo)^n iv aap- cramentum , Deus in carne apparuit , iu-
Ki , idiKaiO)^r\ iv 'uTViVfiaTi , co(p.^n dyyi- stificalus est in Spiritu, visus est angebs,
A015,, cyKrtpv)(_-^in iQviaiv , 'fkif^djdQw cv k6- praedicatus est in gentibus, creditum est
af^Cf) . dviAnp-dn cv do^ri' }tj t [/.iv (pavipoo- ei in mundo, adsumptus fuit in gloriam.
<nv (7WL,i^(£l^i T« (Ja^XJ T 3 SiKUICOaiV /^ , Et manifestationem (}uidem heic connexuit
T T aipiTix.cov d^^TYiptav iStx.aiclo,dn 3 t« propter carnem iuslificationem autem pro-
,

cn^cpyc'ia. T '«rv£t;|tAaTOS. 'Apa to Jixaio)- pter haereticorumstultitiam: iuslificalusest


aav wvivfta n^ftTTOv t ^ix,ai(io^ivTog vlov; autem coopcrante Spiritu. Num orgo Spi-
dW ovKiTi TavTo, OVK 55-'' TO ^ niJi.'iTipov rilus iustificans potior e.^t iustificato filio?
idiKaiO)'&n Btd t ov at;Tft) pavipco^'iVTQ~j Nego enimvero. Nam nostra potius nalura
Gfot,', 65 d^x^copi^cog avTco (77u,n[j.[.i.ivog , Tnv iustificata fuit, proptcr supervcnientem ei
Ti aKpav izrai^djaiv dfj^iTnv . i^ t (iiKcov Deum, qui eidem inseparabiliter coniun-
-^ tfjtAapT/a5 ipivAa^iv dydj^ov . k] duvn- clus est , et summam docuit virtutem , et
Tov . y^ T^ Sfy-^oKiKng u-udrng v-wipTipov a peccati telis custodivit inlactam alque
JOj ^avdTH TT^og (Bpa-^v yivaaSlt^ avy^^u)- inlemeralam, et diabolica fraude superio-
pnaag . -urapavTtKa i^ (yKiivn Tvpavv'iSS~> rem quam tjuum brcv i tcmpore mortem
;

aTrnKKa^i , y^ 7^ oiKiiag avTO' Fcong [jciTa- gustare permisisset, mox eiusdem tyran-
DE INCARNATIONE DOMIXl CAP. XXVIII-XXX. 69

nide eripuit , eique propriam vilam imper- ^dooKi, y^ (ig ovpctvovg dvnyctye^ Hj 6k
titus est, in caelum extulit, et in dextera ^i^icov r^ fjLiytthuxJvyiflg dKa^iaiv ., Kj ovof^ct,

maiestatis collocavit, eique nomen dona- avTco f^apiffaro to v^zuip 'srS.v ovo^ct^ r
vil quod est super omne nomen suam , olai.ctv ctvTcp d^ctv Sci)^n(7a/u^@~'' y^ t t*

nenipe dignitatem ipsi conferens: ac natu- i^voicag ctVTs TTPOGnyOfiictv Kct^cov . vloc, dy-

rae appellationem illius sumens ,


qui erat dpcoTrn 6 TTPOcticovii^ T •&foS Ai^@o m-
ante saecula Dei Verbum, filius hominis SoiCilCriV OVOfA.a^iS^' OV^ilg >ag, (pnaiV *, i' Ephes. IV. m.

nominari libenter voluit. Nemo enim , in- dvul.(i'cCtl>C.iY ili T oC^CtvOV .. il ft,Y\ J^ OV-

quit (Paulus) in caelum ascendit, nisi qui pctvov Kurctpag o vioq r avxXpcoTra . o a>v

de caelo descendit filius hominis, qui in C* T&) OV^CtVU)' KCtTi(3n ^ OVX, 6 CK ITTip-

caeiis est. Descendit autem de caelo non f^aT©- .XctCiS c/K T ovpctvTov . dXX' o 'fp

is qui eral de Davidis semine, sed caelo- OVpa.yciv\ •m70J«T«S, O VTTiP^OV^ QlOV
rum creator , Dei ante omne tempus Ver- Kcyog.. Trpo t almcov v^ssipyjjdv Sia
q
bum et ante saecula. Hic propler suam T Trpog t6 dv-^PcoTnvov ivcoaiv Xaf^^av{ r
cum humanitate adunationem , filii homi- vlov T dv-^^CO-SHi TO OVOjlta" }^ ITipCO-dl
Q
*
nis nomen accipit. Et alio rursus loco hunc TxrdKiv ovTCOi avTOv 'srpoaayopivc-f iav • luh. vi. e:;.

ita appellat: si videritis filium hominis il- 'iSy^Ti T t;»oy t dv-^pcoTra dvip^Ojc.&(jov OTirii

luc ascendentem ubi prius erat ; non servi yjv ro -zuporepov ot/J^ « t oovKh ftop(pn .^

forma , sed forma Dei. Et rui sus : quod aAA' « T ^iov itop:pri- v^ av^ig, ori vlog
" d^ctvud^eri roi-
filius hominis sit , inquit, ne miremini ; ve- dv^poo^znii «Vf <p«c7j . fjch 'ioh.v.-27.se<i

nit enim hora , qua ii qui in monumentis TO ., o't( ipx^Tai "cooct iv Yi dx.ovaovTai 01 iV

sunt audient vocem illius: et procedent Tolg ftvnfJiaai 7^ ^wvJfs ai;To2 , k^ l^sAfi;-

qui bona fecerunt in resurrectionem vitae To^Tai 01 ra dya^a TrotncTctVTei . ilg dva-
qui vero mala egerunt, in resurrectionem ^a(T:v ^a)«5" ol Si ra (pctvKct. Trpd^avTiq ,,

iudicii. Non est hoc unius humanitatis pro- ili dvd?-ai7iv x.^ii7iu)i' ov t^ dvQ^coTrcTnTOi

prium , sed opcrantis divinitatis , et si- Q •\j,iA«5 rovro ro 'iSiOV, dKKa 7* hipyov-
mul humanitatis conspicuae propter suam (T«? -S-fCTHTOs. y^ T' (pa.ivoftivt\i 3n dv^dfiui-

cum divinitate coniunctionem atque adu- ^oTnroi Bta r 'apoq r ^eornTa muiai^iiav
nationem Ti yjj iVC0(rtY.

XXX. Quod forma servi ob eandern con- K', ''Ot; i;ios n rov SovKn f/,op(py\ Jia ty\v

iunctionemfilius similiter appelletur. aujuacp^av cocTavTcoi TrPOGayoPivirai.

Ita Deus Verbum propriam sibi facit OvTCOi 6 ^ehi Koy{^ o\-AHovTai 7^ f
ser\ilis formae vilitalem; et Deus quam SovKa fA,Qp'piig T i-jr'o.na.v .. <t. &f05 VTra^-
esset, homo voluit nominari; atque ut ho- yjjov .,
av^pcjiiTroc, «•&;A«(T£V ovojtia^soSt,. y^

minis humilitatem assumpsit, ita huic vi- "(joauip ftiTiKa^i r f dv^&pco-n-a rat.7rc-iV0iv

cissim sublimitatem communicavit. Voca- ovTCO 'j^ v\j,«Au)v avrci) fji.iTaSiSoo}ce' aa-
catur enim virginis parvulus Emmanuhel Kelrai yap ro 7^ Trap^d^iva (^pepoi Efi-f^a-

nempe is qui pannis est involutus et ubera , vanK. Kj ro rolg cmapydvoic, ctnKnf^ftivov ..

sugit, et lacte nutritur, diciturque magni yt) ^nKnv 'iKKOV , Kj rpi^^o/uSfOv yd,KaK.ri.

consilii angelus, admirabilis consiliarius , }^ K.aKelrat fjtiyaKng /3aAHS ayyiKa "


. ^^ * is- ix. «. sr.

et Deus fortis, ac dominator, et princeps davfA,a^Oi (JvfA^iiKQi . yt^ ^iOi icr/jjpog .


y^

pacis , et pater futuri saeculi ; nec non fi- s|«(7(as"«5, y^ ocpX^^v eiprivnq. i^ Trarnp f
'^'^-
lius Altissimi , et servator, et dominus, et fA.iKKovTOi aicovQ.'. K^ vtog i/'\j,(r«- y^

universi mundi creator. Unus enim , in- rrio . x^ Kvz^oi. y^ r cKcov Snftinpyoi- eh
*, Kv&t©^ Attaovi Xeros ^''
quit, dominus lesus Christus, per quem ydp . ipnci ;
'i.cor.viii.e.
70 S. CYRILLI ALEXANDRINI

o5 T» 5xavTa' rCj ^«v to "Ih(th? k} Xe<?-o? omnia. Et quidcm lesus et Christus no-
QvotidTa. ^:^ ol>(.OYO[A,'nx.i il<7i arf^ctYTiKa- \ mina sunl incarnationis siirnificativa. In-
« '^
olicovouict, ov 'ufoo T^ KTiGicoq , ov^i camalio autem liaud ante rerum creatio-
iv^iii fji^ T KTidiv , a\X' i^ds «(T^^^aTwv T nem, neque slalim pcKst crealionem, sed

iifAipcbv iyiviTO- {zxrticPiy^ to'ivvv to Xpi5-05 extremis temporibus accidit. Quandoqui-


ovotta, ov T An^-SfVTO. jM-ovov . rtAAa ;t^ r dem igitur nonien Christus, non adsum-

Xdi^ovTa. hdyov fJ^ t An(p-9svT©" Jl,/rAo7 ptum lanlummodo, verum etiam adsumens
(t Qiov yap ;fj TOt/ dv&p^ooTra toDto (jh- Verbum una cum adsumpto denotat (nam-
|M.avTix.cv ohv 6 Ua.vAiQ~> rtvaTf^dncTf xa.( que id nomen Deum simul et hominem
tS opu)jU.sy(>) 5(a •!£«) srgo? to KpvjrTOjji.i- significat) Paulus adtribuit ei qui visibilis

vov 'ivcoaiv . TYiv ToO OTttVTOS -afojncrn te est, propter suam cum invisibih coniun-
k} Sf^K6(Jfiv}(7iv 5io xttj iTipco^i (^ Xpi- ctioneiTi , adtribuit inquam universi mundi
CTOY im TzavTodY 'Dopoactyopiv^ '&SOV* i^ crealionem et dispositionem. Quare et ahbi

m yap, (pnaiv '


, XpiaTog to k^ aapKo., Christum super omnia Deum appellat ; ait

Mv £'«ri TrctvTwv •&f0 5- oOjt sVei^M t Att- enim ex quibus


: secundum carnem Chri-
est

/Si5 (3 dTTcyoYOi at/To? jttt-&' tti;Tov


' -dioi; stus, qui est super omnia Deus. Non quia
^, Kcti eVi TravToiv ^f05 , ftAA' 2ti toD Davidis nepos ipse per se sit Deus, et su-

diov toC eVi TravTWv (^•zsJip^f vaos, «vw- per omnia, sed quia Dei summi templum
lA.ivyiY Kcu avVf/ifi.fA.'iv>]v 'ix^^ iotvTO)
* TMv erat , unitam copulatamque habens secum
•9-f oTHTi. divinitatem.

Att'. 'Oti Svo [4,iY iial ipva:-ii .,


«v 3 to XXXI. Quod duae sint naturae , una
zj^O(rct)TroY t XpiTOV. autem persona Christi.

Aia toCto 'liiaovi Xe/foj ;;^-&£e '^ (1«- Ideo lesus Christus heri et hodie , idem
jt*£^ov cLVTOq . K^ £1$ c^j- aluvcti- 0'J yci^ est et in saecula. Non enim in duas per-
£15 TT^oaco^ssct Svo T olKOYOjA.'iaY i4.iD'il^0jiS^o , sonas dispensationis opus dividimus, ne-
ovSi vloiji 5(^0 uyt] t ftoYo-^ovi Kn^VT- que duos fihos pro unigenito praedicamus
Toy!^ Ti £j SoyfiaTi'Cp,(jSfj, ctAAa 5vo ftsv et credimus, sed duas esse naturas et di-

Tct? (pva-ii; ihai Hj ftift.aQr\KaftiY l -x ,


Kai dicimus et docemus. Ahud enim est dei-
^i^aaKottiv iTspov yao QiOTtii;.. Kj iTi^ov ahud humanitas: aliud per se exi-
tas, et
dv^^ct)7roT»i- i-^^ov To ov, Kj iTi^oY TO "^o- quod factum est: ahud Dei
stens, et aliud
judpov- ttAAo « T •Sfoi} ftopc^ri , x^ aAAo n forma, et aHud forma hominis: aUud su-
tS dv^d^coTTH ju.op(p»i- itj aAAo n KaQovact mens natura. aliud sumpta: ahud templum
i^ tTi^OY r\ A«:pOti(Ta* iTS^OY 6 AuGfi? vaos dissohitum , et ahud qui hoc dissolutum
y^l
iTipOY 6 AV-diYTa TicTOV aVttTMfTaS •&«os resuscitavit Deus.

A.iS . "Oti ov Kodaiv Xiyy.v cffiov, XXXIl. Quod non concretionem sed unio-
rtAA ivcoaiv sVi tov Xpi^ov. nem in Chrislo dicere religiosum sit.

Ov Tai ^vaai; toivuv avy)(^iOfA,iY , ovSi Non ergo naturas confundimus , neque
apaaiY TrotttTov k^ TroiriftaTOi Soyf(.aT'i^o- concreti(mem factoris facturaeque dogmati-
ftiv,]^ t&) t^ K^daicoq ovoftaTi t aiiyx^- zamus; immopotius concretionis vocabulo,
CTjv (JUueiacpi^Oftiv dXXa ^ t2 •&£oD Xoyn confusionis significatum attribuimus. Porro
T ^!;(T(v yvct>^'i'i^oitiv k^ t^ jt*op(p«5 tS dov- . Dei Verbi naturam scimus, et servilis for-
A« T ova'iaY yivwaKOftiv UaTipav 'j (pv- ., mae subslantiam agnoscimus, utramque ve-
(1) Confcr apud nos Cyrillum fxplan, ad psalmum XLIV, v, 8,
(2) Adliuc ne Monophysitae Cyrillum erroris sui patronum iinpudentissime dietitabunt?
DE INCARNATIOXE DOMINI CAP. XXX-XXXII. 71,

ro naluram ul unicum adoramus filium. n,y lc; hct '^z-poaKVvoZ^iv vliv da.TSpov p§
Inviccm enim allerutrum nuncupalur Chri- 3-cfrfpw Xpiro^ ovoiA.a^iTa.1- i^ ovTi n tS
slus. Neque sola servi forma et divinitate ^oi;A« jWO^;p>i .x},(Ah , tC; ^uju-vm Tvy^^^aYaaa.
carens, ila umquam a religionis rectae ma- 7^ •&sorMT05, tqvto wJo^osroTi 'zs-a.pa r $1-
gistris est appellata. Qui autem concretio- Sa.(jKa.ha)v dxAh-Sh •^ iuai^Ha.q- ci J[i r
nem dicunt , hi concretioni confiisioneni ii.Da.aiv AiyovTig., tvi Kpaaq -dui uvy^^vrjiv
oggerunt, confusionem vero mutatio co- TUhc-irj^pipaai- tvi 3 av^x^^^i " %07r\\ aiix-
mitatur: facta denique mutationc, ncque «o-$jpj7-ar po-srjis \ u(j!ovartg, outj -^=05
Deus in propria natura permancbit, neque «Vi 7^ IBiag fjiivoi av (ftycr.ftis, ovTi avQpco-
item homo in sua. Necesse est enim ut 7t@o eVj i^ olics'tag- avayx.-A yap c/K^rivai
uterque ex propriae substantiae finibus r^J 7^ ovala.; opm ix.a.Tipov, ioj jttnTS tov
decedat; ita ut neque Deus videatur iam -diov yvo)o'i(^i^ •&t0K, [^riTi r av^&puiTrov,
Deus, neque homo item homo. Atqui hoc av^jpMTrov 1 / t£to q ovSi IttI t' t dvQpo)-
ne in hominis quiciem structura quisquam tth KaTaaiciVYli KaQoi av tic, iv (^oovwv ov
prudfiis sibi parsuadeat. Non enim cor- yap tu> aco^aTi t ^vyjnv ^csxpa^S^, aXK'
pori animam concretam, seci unitam co- «kScS^, y^ o-t^vH^pQet» , -iCj olKilv , >^ cnipyih
pulatamque inhabitanteraque et simul ope- <pa.[4.'iv r^ ovti t '^v^nv -S-ynTHy, ovTi to
rantem dicimus. Neque item animam mor- (Tcof^a iiTroi tj? av d-d<i.vaT0v , /^h Kopci^n
talem, neque corpus immortale quisquam ci^^Traicov , a\Ka r [ih iKcLTiPav [^(pvGiv 'l

dicet nisi plane desipiens; sed utramque S/g^ipovpi,iv , iv Si ^ooov yvcapl^o/jS^ to i'f

naturam discernimus, unum tamen animal cxavcov * (JvyKiiuSfjov Ka] iKaTipav i^ch • eod. jxeiW
agnoscimus ex illis compositum: et utram- (pvatv cflivipnuivoii ovo[*.aaiv ovoyAFo/uSp
que naturam diversis nominibus vocita- tyw [x.iv ^v-^riv, to 3 aSi^a, to q c^ doi.^

mus, animam scilicet atque corpus dici- (poTipcav avviaTriKOi ^a)ov iTi^co KaAovj^iv
mus; quod vero ex utraque re conflatur ovoix,aTi'av^poo7rov'yi'7rpoaaUpivo[Ji.iv('i\-
animal alio nomine vocamus, hominem
, Tai-Ta toivvv koI Itt] tyk; ofjiovOjWias tLuu

scilicet nominamus. Haec igitur etiam in f<x6v* Aa.|3ovT£5, tPs /SAaa^pnjttlfli? a^ssaX-
iis quae adtinent ad incarnationem exein- Xaycoi^o o*:slv«5, Ka) tLm Kpaaiv Jcs&Ta-

pli instar sumentes, a blaspliemia illa ca- At^ovTrf '3y, tS t^ ojcoaictx; y^ avvaipiiag

vebimus ; et omissa concretione , vocabulis ''{; KOivcaviag 6vof.t.aTi ;^a)[^ivot ^'jg.TiKiauo-

adunationis, coniunctionis, et communio- /"•^»" (pva-cov * ju.s^' Si<i.K^iaiv, Trpoau^TTn '^ • coii. «puffsoi;

nis constanter ulemur; nalurarum distin- ivcaatv Soy[^XT'i(^cvTif ovtco tLo 'Apiia
^
ctionem , personae vero unitatem dogma- EJvo^.-ou ^Aaa<pi/\[x,'iav ikiy^o[iiv , tcc jwsv

tizantes. Sic Arii et Eunomii blasphemiam TaTravcof ilpn[(,'iva ^ 7n-ss^ay[A,'iva, tco aco-

refutabimus; humililer quidem dicta et fa- ''""P'


XpiaTO), sr^oaa.TrTovTiq tyi toD Sov-
cla a servatore Chrislo, servi formae ap- ^ov (/,op(pri- tci cfii v-^nKa ko,] QiOTr^iTrn

plicantes; sublimia autem et Deo digna ac »*' [Kiyaha, tjj v.\nKri ku] fA.iy(xKYi ko,]

magna, sublimi et maj^aae el omnia exce- '^avTo, voZv v7Ti^(ia.ivovari dyaTiQivni bio-
denti attribuentes divinitati. thti.

(!) Perspicua, mira, ac peremptoria Cyrilli doctrina de naturarum in Christo distinctione ! Ego vero
lectores meos magnopere iiortor, ut editam apud nos Script. vet. T. VI. novam Tlieoriani eraeci cum Ar-
nienis syiisque Iacol)itis tlieologicani disputationem adeant, ubi res haec luculeutissime llustralur.
(2) En animae et corporis in unico liomine propositum recte exemplum, quo perverse abutebautur Mo-
nophysitae tom. praed. p. 393.
(3) Sapienter lianc cautelam post Jiatcs errores exposcit Cyrillus. Etenim paulo ante Gregorius na-
zianzenus orat. XXXVIII. !3. ed. noviss. T. I. p. 671. adhuc scribebat de opere iucarnationis: u 7i; za.v^s
72 S. CYKILLI ALEXAXDRIM

A^'. "'Ori Ti n/ASTspas (^uaiuxi n nc, ovpct- XXXIII. Qiiod nostrae naturne in caelum
adsuTnptio , Spiritus sancti dona nohis
pfas M^7v wpoe^iYiaiv. comptirdverit.

"AAAa Jtaipoe aYctSpa.f^uv iTri lO ttpo- Si'(l iam lcmpus cst rcverlcndi ad pro-
x,i'ifJt.ivov flKaA«$-&f(5 toIkwv lU oCpaiYOui positum. Adsumptus itaque in caclum Chri-
6 SlCBTOTYIi XP15"0? 5 Hj iCtVTOY COOITi^
^X^y' slus dominus, seque veluti humanae pacis
yvov T^ T aY^pcoTrcov ilprivni TrooaiYiyKCOY sponsorem patri exhibens , mittit ad ho-
Tft) "TTCt^l, 7Tipl>7r<l TOli dY&pj)7r0ii T ^apiV mines Spiritus sancti gratiam,ceu quan-
T s-yfi/^aT©-, &)az7sp Tiva t s^«^')-fA^s- dam promissorum bonorum arrham ma- ,

vceJV tf^a-S-wv rtppa/3ft)V£t, 'ura.idoZililu/ , r^ gistrum, gymnastam, piorum agonnthctam,


yvpuvcLiprw , r i' iCai(2eict(; aycavi^rv, (pv- vigilem credentium custodem , lumen ac-
XctKCt '}p TTi^iVOYTcOY d)Co'l[^nTOY , (pS)5 '^ cedentium ad fidem inextinguibile ct mi-
^poaiQVTODY aa^iTov Tt ^ dYiaTrfpov, ^ nime occiduum , spiritaHum vulnerum cu-
^V^iK.ci)V TpctVpt,a.Ta)Y QipaLTTiVTYW , lctTpOV ratorem , impositarum a peccatis plagarum
T v-mo T^ a/iSpTicic, ytv Of^iYcov '^ctvpt.a.TCov medicum; ducem qui feliciler cum diabo-
aZctTnyoY dpi<riviiv y^ t Sf^&oXov SiSd- lo pugnare docet , et altivolantes facien-
aKOVTCt, VuTOTTTipiif CttlT yjtyt.a.iTtiTfii ip- tem qui humi repetebant ; qui terrenos ad
ya.^bpt,iYOV , Ccir yriYiii t r ovpa.yci)V tto- caelestem vitam instiluit, atque ut carnem
AiTllctV TTCtiSiVOYTCt, KctTCt^ppOYllv act.BX.Oi, contemnant, animae curam gerant, prae-
O^ft^lliQt^ "\.V^iii, ^.TVTVHY TO. TTCtpOVTCt, sentia despuant, futuris inhient, ea quae
i!p'ii&tej\ T jU.?]AovTa)v , 6pa.Y tcc TrpoaSoKU)- per fidem expectantur prae oculis habeant
fj^ja, Stcc 7r'i<^iCi)c, , [t»Siv ryiliQzij r c* tZ) nihil in mundo splendidum putent, glo-
^'ica KaftTrpov , S6^y\i x.ctTcty^a,v , f/j tov riam irrideant, divitiarum lorrentes despi-
TrXovTH piVftaTCOY vTripockv ., 'copctv aijoftct- ciant , corporis pulchritudinem ceu florem
TOi cog aY^dog cpav iJt.ctq^ctivo/u&{jov , fAt) dk- caducum spectent , ne inopes doleant , ne
yilv uTivoftivovt; , fjt.r\ dyiaSctj voaovYTa.i ^ aegroti aegre ferant , ut laesi gaudeant
X<ti^nY dBiKHftiviii, Af>iAaT«/«.sv«? tvtppai- spoliati laetentur , fortiter aerumnas to-
Vii^, (fsp«V KCt^Ti^lKWi TCt BtiVa, V^Tipii/- lerent, orent pro adversantibus, benedi-
yiQwi T aVTj5lX0LiVTa)V, ft;A0^£7v C?U" Ka.T- cant maledicentibus , atque omnimodam
a^coftivni, ]u TTaactY d7rct^a.7r\Z)i cpiAoa-o- ut semel dicam ohilosophiam sectentur.
(^iav iteTa^icoii^v Tavra i§'iSa^iy n ^iioii Haec docuit Spirilus gralia, haec terram
' cod. 5; pro
T 77-y-vLcaTOi;, TOVTa '))iy ' k^ •uaAaTTav ac mare erudierunt , hacc etiam barbari
yr.'
i^i7ra'i^iva(Y , TavTa <t ^apCapoi /t^ t t post sui Servatoris ad^ entum philosophan-
acOTV\poi avTCOv (ptXoao(^iiaiY i7ii^y\ft'iaY ,1 av- tur, haec terrae continentis incolae, haec
Ttt W7r«^ft)Tai,TauTa oi aZaTtcoTai, TavTa mililes , haec qui extremos mundi fines ha-
01 Tag ia^^aTiag t- oiKHf.<.'iYt\i oIkovvth. bitant.

Ad . n^o^^o^n (vx^-^^Tiag, }C) d^roZoTrn XXXI V. Adhortatio ad agendas gratias '


tD O
et a superjlua curiositate dehortatio.

' kvvftvflacoftiv To'iYVv r r ditvQ-fiTcov Celebremus itaque innumerabilium bo-


dya^^coY Xopi\yoY , r Jyy, -t^ ia-xa-VAi aAo- norum datorem, qui ab extrema morum
yiat; eig r ziypoTipav nftag ipvatv 'czsava- absurditate ad primigeniam nos naluram
yayovTcti r Si' Y\fjiS.i TTTcexivaavTa,, ifa revocavit , eum inquam qui propter nos
nftfig Ti) dKiiva TTTOityiia. TrKHTYiaaitiv v^. paupcr est factus , ut nos paupcrtate ip-
ovv avTO) ^viiflTiov avTOv TraTipa Cc Simulque laudcmus verum
(^ , sius ditaremur.
DE INCARNATIOXE DOMINI CAP. XXXIII-XXXIV. 73
ipsius patrem, qui tanlopere munduni di- outcc^ ryd^vs-nai t x.6af^oy, coi So'jva.i
(^
lexit ; ut lilium suum unigenilum pro eo [.lovc^jYi avTOu viov vTri^ ctvrov , ivci ixa.i

dederit, ut omnis qui credit in ipsum, non o 'zsriaTivc^Y sii ctvTOv /*« fi^oAiiTaj, «AA'

pereat, sed habeat vilam aeternam. Cum- s;^!i ^u)mv ctlmiov '
h^ avv 'sra.Zi y^ vlai

que Patre ac Filio sanctum Spiritum aeque to -uivivf^a. to ay lov , cv o> (ictwTil^OiuSfjoi

laudemus.in cuius nomine baptizati, doni (^ -t^ Sajpiai r(ppct/3wva XctyXavoi^iV Si'
arrham accipimus; a quo nostrae animae ov Tcig '^vx^aq 'pcoTii^oy.i-da., 5i ov t ol-

illuminantur, a quo incarnationis opus do- )C0Y0iA.lctv SiSctax.of^i^Bct, Si' ou t -dioAo-


cemur , et in theologia instiluimur , per yiav ^aiSiv6[yi.i^a., Si' a '^ ciAoyiai aTraK-
quem a morum importunitate arcemur , XaTTOfjLi^a, Si' ov '^ ^KavviCi iAiv^ipo)-
per quem denique errore libcrati verita- -dnftiv, yt^ t ahiiiQnav 'iyvmf^. Ka* Ttav-
tem agnovimus. Ab indaganda autem in- acofxi^Qa t (pCatv ^oAvo^payf/.ovovvTH rS
genili natura cessemus, utrum ipse sit bo- a^v«T«, ii (^ avTog aya-doi y^ B.Kctiog,

nus ac iustus, et utrum fieri possit ut cjuis y-al ti oiov Ti ilvai Tivct f^n "^vr.-diVTa «

non genitus nec factus existat. Cessemus '^ouivov 'n-avaco[A.i3a t yivvtiaiv 'tzfe^f^-

itemascrutandaUnigeniti generalione eius- ya^icruj t [A.ovo-^oovi , toj t TpoTrov 'fh-


que ratione exquirenda, nec de ingenito ^y\TivTi<; , jCj d^^vriTcp y^ •^vnTW ^iTm-
genitoque diiudicemus, aut quod inmen- Tic,, v^ [».iTpovvTic, tu (i(^iTpt]Ta- 'ssavaoj-

surabile est dimetiamur. Cesseraus a ma- [tiQa >ca)(,cl)(; civi-^fVivovTic, t t 7rviV[A.aT0g


litiose vestiganda Spiritus processione, ne- TrpooBov, y^ '(^nTQvvni fA.a-diiv a [/,6vci) Tra-
que ea discere studeamus, quae soli Patri "^i ^ v\ui t/C^ dyici) 7rviv[taTi yvu)^i[ta (i y*

Filio et sancto Spiritui nota sunt. In iis, i[A,[/.iiva>fj&{jo'l<,iKa&o[AAvo^oi(i-ij.r] cpia|U.fr-

quos recepimus finibus maneamus ne


, : ter- iviyKu>[A.iv cti-divTO oi Traripig t\[tcov d^-

minos.quospatresnostri posuerunt,trans- iaa^dco^tiv tyi So\fiiari §iSaa>caAia, 'sra^a

feramus. Tradita nobis a Spiritii doctrina t 7rviv[A,a.T^' ^m ^nAn^oo^Aiv VTri^jBnvai

contenti simus. Ne velimus Pauli scienliam YlavAa t yvcoaiV, 05 c*; fispaj ^» * yivco-

superare ,
qui ex parte aiebal se cogno- a-A.etv, jc; cx [ti^ag 7r^o(^nTiietv , i^ c* iao-

scere, et ex parle prophetare, et in spe- 7r'^a) ^h'i7rc-tv ^ci oivi^tAaTiT aKYil:mx.v'n.y

culo et aenigmate veritatem videre. Expe- dva[^iivco[tiv ^ iA-sn^jfMivcov dyct^cov t


ctemus speratorum bonorum possossum. aTroAavaiv toti tci reAffo. jua-Sncroftsoa,

Tunc perfecte cognoscemus , cum neque ia- ors Si' d\ai^jViia<, o-J ^\a€,nao[ti^a, ots
clantia nobis nocebit, neque superbia nos Si VTri^npaviag a 7riaQv[A,i^a , OTi ci> dvra-

praecipites aget , sed passione omni exper- diict fiicoa6[t,iQa' ovkovv cjj tw ^rapoyTf

tes erimus. Ergo praesenti tempore in do- r ^p TraTipoov SiSaaKakiaig i[A,;j.iivco[tiv


,

(1) Nicelas aquileiensis, quinti saeculi homo, in pretioso suo de Spiritu saueto tractatu apud nos
Script. vet. T. VII. p. 319. pari sententia ait. Utbiam, ut fuerat traditum, cum Patre et Fi/io Spiritvm
sanctmn simpliciter credidissent illi , qui post.modum quaestionem de Spiritu induxernnt'. ut,puta, Ma-
cedoniani, vel eorum in hac curiositate participes. Dum enim quaerunt et isti, qualis est Spiritus san-
ctus? unde est? quautus est? natus est? an factus est? sic iterum sciclerwnt populum , et vere, secun-
dum apostoli dictum, interminabilem quaestionem ecclesiis iMluxerunt ete.
(2) Audiant iiaec immodicae et quasi nieracae (ut cum Tullio Tertullianoque loquar) rationalitatis

amatores, qui tantam aetate nostra perniciem in ecclesiam invehunt. Quid.' Nonne ipsi hoc instituto suo
fidem, totius religionis fundamentum, a Ciiristo apostolisque praeiactum, funditus subruunt.' Nonne in-
cautos adseclas ad gentilitatem vel potius ad atheismum vi pertraliunt.' Nihil ergo divinae scripturae, nihil
sanctorum patrum infinita voluniina, nihil tot pro christiana religione apologiae effeceruut? sed ad bar-
bariem rursus ac tenebras in tanta, ut isti putant, saeculi nostri civilitate ac kue regredimur? Equidem
divinis perpetuitatis promissis firmiter nitimur: de illa tamen ecclesiae tranquillitate ac pace soriicitamur,
quae poterat esse coutiuua, si tot pestilentium lihrorum turbulentia et importunitate careret.
10
V4 S. CYRILLI ALEX. DE INCARNATIONE DOMIKI CAP. XXXIV-XXXXV.

'ivct, [*» fjiii^co ^HTOVYTig, i(.cLi 'f^' ika.TTO- ctrinis palrum pcrslcmus; ne maiora forte

voov c/KTtiacofJLiv TTiTrov^iv TrooTrdTuip quaerentes, minoribus quoquc cxcidamus:


'ASdiA,' x^ yd^ c/Kilv^ 'fhQviJi,Y\acti ;jJ}os- qnod progenitor Adamus passus esl qui ,

£mf •&SOS, Ka.1 to ilvcti ilKcoy -diov Trpoa- dum Deus fieri cupit ut imago quoque ,

a^sruiAca!. Dei esset amisit.

hi'. ''OtI '^ -dlOTOKOV Ttj avQ^OOTTOTOKOV XXXV. Quod oportet Dei et hominis
?^iynv. matrem dicere (sanctam Virginem.)

To[vuv Tripl T ^ioKojtdv y.r]Biii aTng-ictv Ergo in theologia nemo incredulitate


YOaHTO), ftnSlli TTip^T olKOYO[^'iaV '^COMvi- laboret , nemo circa incarnationis rnyste-

TO , ttAAa T c« wctp^iVH '^Y-n^ivTct Xpirov, rium claudicet; sed ex Virgine natum Chri-
%i\tY oftov Kj ttK-SpwTTOv 6[A.oAoyiiTO) Kct(i' stum , Deum simul et hominem confitea-
SKaTipov ^iaTaTO y6 Kj QioTOKOi Kj dv^^o)- tur. Propterea enim raater et Dei et ho-
-aoTOKoq ( ) « dyiot. xa^Oevos Cwo t t^ iv-
1
minis, sancta Virgo, a rectae rehgionis ma-
ai^s'ictg Si§<t(TKd\cov 7rpo(ja,fo^iviToi,i' TSTu gistris appellatur; hoc quidem, quia na-
[^iv coi (^va{ T [5o!>Aw] ioiKOTct '^vYfGctacf turahtcr eum qui in forma servi erat ge-
OKilvo 3 , W5 r" T ^ovKa uo^^Ytq , v^ ^iov nuil ; illud autem , quia scrvi forma, for-
T /*op;p«v i\YCoiA.'iY(ai i^^oCai^g- ovtco Btd dio- mam Dei unitam habet. Atqueita eum lau-
Xoyiag v^ oiKovoj^lai r to ftv^ripiov rfth demus, qui per thcologiam et dispensatio-
to aTTOKiKPVfjiftivoY yYOogiaavTft dvjitvnaco- nem, mysterium nobis absconditum reve-
fiiv , r^ Sid T^ T /3(« xaGa^oTMTOg va«5 sav- lavit. Tum vero vitae puritate terapla nos-
C^ tZ) ^iO) KaTaaKivdaavTig (^-2) ,ivoiKOY met Dei eflicientes, habitatorem eundem
avTOv AdCcoftiv (^ r aKTiaiv avTOV (^ooti- nanciscamur: eiusque splendoribus illumi-
(^oftivoi , as ai v\ftipct ivayjflftovccg (c^^n-a- nati, sicut in die honeste ambulemus, ex-
Din.xiii. it * TrpoffJj^o/iJKOi t jttaxa^lav «A- pectantes beatam spem, et adventum glo-
Tnac>)f/.iv .

— (5a Kj 'fh^dvHav t^ 5o^«? t fiiydKa 65« riae magni Dei et salvatoris nostri lesu
Tit. II. 13. ,\ aooTvipoi 'lr\<rov XpiroD ^ ^ /M oi/ Christi, cum quo Patri unaque sanclo Spi-
r\iu^jj

tS) TTa'^! avv T&) dy'i(f> ^vivfiaTi So^a iCj ritui gloria et potentia in saecula saeculo-
KpdTOi ih g5u" aicovai t aicovcov. 'Aftrw. rum. Amen.

Hactenus ex codice vaticano 841. fol. 176. usque ad fol. 203.

(1) Recte, si utrumque simul epitheton pronuncietur peperit enim Maria Christum Deum et homi- ;

nem. Secus autem, si omisso SsoTg/.o,-, dicatur tantummodo av9g«7roro'ico; in nestorianam blasphemiam ,

incidere necesse est.


(2) Sic etiam praedictus Nicetas tractatum suum de Spiritu sancto concludit p. 329: et deinceps pa-
cein et dilectionem sectantes, bonis semper operibus habundemus etc.

itef s-
TOY AYTOY ATIOY KYPIAAOY
APXIEniZKOnOl* aaexanapeias
A r i
KATA TQ.N MH BOTAOMENQIV OMOAOrEIN 0EOTOKON
THN AriAN nAP0ENON (1).

SANCTI EIUSDEM CYRILLI

S ER 31 O
ADVERSUS NOLENTES COXFITERI SAXCTAM VIRGIiVEM
ESSE DEIPARAJr.

1. iiorunt medici praecaventia mor- a.. laciatvla,Zci)V7rcuSti7rpo:pv\a>cTi- t:>^ i(hi. vm. a.

bos adiutoria ; etenim praevia arte aver- xar ^aSuJK /3o«6«jM.aTa, t« t«^^« Trpoava- seu™!.' T^ae^'
tunt impendens damnum , et diversarum <^i\Xovrii r i^iXKovaoLV (ihaQlw .,
k^ tJj t
medicinarum compositione morborum vin- <5)^:p:p&)V qictpf/Aicav (mjb-&'ia<^ t t 7ra.Sci)v

c