Sie sind auf Seite 1von 39

VAKFICHE aardrijkskunde 3kso/3tso

de maatschappelijke rol van aardrijkskunde

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

de ruimtelijke beroepenvelden voorbeelden van ruimtelijke beroepenvelden geven

de ruimtelijke onderzoeksdomeinen voorbeelden van ruimtelijke onderzoeksdomeinen geven

de plaatsbepaling en de kaarten

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

de plaatsbepaling op aarde

de absolute ligging van plaatsen op aarde dit begrip definiëren

deze ligging aflezen op een kaart

1
deze ligging correct noteren tot vijf minuten nauwkeurig

de relatieve ligging van plaatsen op aarde dit begrip definiëren

bepalen voor elke plaats op aarde aan de hand van kaarten

het Global positioning system dit begrip definiëren

de standplaatsbepaling verklaren aan de hand van de werking van het Global


positioning system

verbanden leggen tussen het Global positioning system en het geografisch


informatiesysteem

toepassingen van het GPS-systeem benoemen

de kaarten

afstanden berekenen afstanden berekenen aan de hand van een lijnschaal

afstanden berekenen aan de hand van een breukschaal

2
de kaartlegenda de symbolen op kaart herkennen en benoemen

de indeling van de symbolen benoemen aan de hand van de kaartelementen

de kaartsoorten naar inhoud de kenmerken van de kaartsoorten naar inhoud benoemen

de verschillende kaartsoorten herkennen, beschrijven en analyseren

de kaartsoorten naar thema de kenmerken van de kaartsoorten naar thema benoemen

de verschillende kaartsoorten herkennen, beschrijven en analyseren

de kaartanalyse de beste kaart selecteren in functie van het gebruik

verschijnselen op een kaart identificeren

verschijnselen op kaarten analyseren en interpreteren

het geografisch informatiesysteem dit begrip definiëren

voorbeelden en toepassingen geven van GIS-databanken

de gegeven kaartlagen selecteren, ordenen, elimineren en verwerken tot een


kaartvoorstelling in vectorformaat

3
toepassingen van een kaartvoorstelling in vectorformaat benoemen

de ruimtelijke ordening in stad en platteland

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

de wisselwerking tussen de stad en het platteland

het site van een stad het site van een stad definiëren

het site van een stad herkennen aan de hand van beeldmateriaal en kaarten

de stadspatronen de stadspatronen herkennen en situeren op beeldmateriaal en kaarten

de stadspatronen beschrijven

de stadspatronen vergelijken en situeren in tijd en ruimte

voor- en nadelen van een stadspatroon benoemen

4
de stedelijke hiërarchie dit begrip definiëren

de stedelijke hiërarchie afleiden en benoemen op een kaart

de stedelijke hiërarchie ordenen in een tabel

voorbeelden van de stedelijke hiërarchie geven

de stedelijke functies deze functies definiëren

de stedelijke functies benoemen

Voorbeelden van stedelijke functies geven volgens de stedelijke hiërarchie

de soorten verstedelijking: morfologisch, functioneel, deze begrippen definiëren


sociaaleconomisch en sociologisch
de soorten verstedelijking herkennen aan de hand van bronnen-,
beeldmateriaal en kaarten

voorbeelden van soorten verstedelijking geven

de zichtbare en meetbare kenmerken van de soorten verstedelijking


benoemen en verklaren

5
de verstedelijking in Vlaanderen benoemen en verklaren aan de hand van
bronnen-, beeldmateriaal en kaarten

het ruimtegebruik in Vlaanderen het ruimtegebruik in Vlaanderen verklaren

de evolutie van het ruimtegebruik in Vlaanderen verklaren aan de hand van


bronnen-, beeldmateriaal en kaarten

de algemene structuur van een stadsgewest de algemene structuur van een stadsgewest beschrijven

voorbeelden van de verschillende delen van een stadsgewest geven

de algemene structuur van een stadsgewest herkennen op bronnen-,


beeldmateriaal en kaarten

de problemen veroorzaakt door de verstedelijking deze problemen benoemen

voorbeelden van problemen veroorzaakt door de verstedelijking geven

de problemen veroorzaakt door de verstedelijking verklaren

de gevolgen van problemen veroorzaakt door de verstedelijking benoemen en


beschrijven

6
de oplossingen voor problemen veroorzaakt door de verstedelijking
benoemen en beschrijven

de erfgoedwaarde van traditionele landschappen in België landschappen herkennen en benoemen op basis van fysisch-geografische
elementen in beeldmateriaal en kaarten

landschappen herkennen en benoemen op basis van socio-economische


elementen in beeldmateriaal en kaarten

landschappen herkennen en benoemen op basis van visuele perceptie


beeldmateriaal en kaarten

de resten van traditionele landschappen herkennen en benoemen aan de


hand van beeldmateriaal

kleine landschapselementen herkennen en benoemen aan de hand van


beeldmateriaal

de ruimtelijke planning

het Structuurplan Vlaanderen de noodzaak van een structuurplan omschrijven

de regulerende rol van de overheid verklaren

de vier principes waarop het structuurplan steunt benoemen en beschrijven

7
de synthesekaart van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen lezen en
verklaren

een structuurplan herkennen op kaart

de ruimtelijke uitvoeringsplannen het verschil verklaren tussen een uitvoeringsplan en een structuurplan

ruimtelijke uitvoeringsplannen herkennen op kaart

het verschillend ruimtegebruik verklaren

voorbeelden van verschillend ruimtegebruik geven

voorstellen en voorbeelden van duurzaam ruimtegebruik in woongebieden en


in industriezones geven

de gemeentelijke uitvoeringsplannen (RUP) een gemeentelijk RUP herkennen

een algemeen plan van aanleg (APA) herkennen

8
de kosmische ruimte

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

het heelal

de optische telescoop en de radiotelescoop deze telescopen herkennen en benoemen

de voor- en nadelen van deze telescopen benoemen

de ideale standplaats voor een telescoop bepalen

het ruimteonderzoek voorbeelden van het ruimteonderzoek benoemen en toelichten

het lichtjaar dit begrip definiëren

de afstand van een lichtjaar berekenen

de structuur van het heelal de structuur van het heelal beschrijven

de structuur van een galaxie beschrijven

9
de positie van de aarde en de mens in het heelal beschrijven

het ontstaan en evolutie van het heelal de Oerknal beschrijven

de evolutiemogelijkheden van het heelal benoemen, verklaren en beoordelen

de aarde in het zonnestelsel

afstanden in het zonnestelsel de astronomische eenheid definiëren

afstanden berekenen in het zonnestelsel aan de hand van de astronomische


eenheid

de lichtseconden en de lichtminuten definiëren

afstanden berekenen in het zonnestelsel aan de hand van de lichtseconden en


de lichtminuten

de zon en het zonnestelsel de structuur van het zonnestelsel beschrijven

de structuur van de zon en het zonneoppervlak beschrijven

de gevolgen van zonne-uitbarstingen voor de zon en de aarde benoemen en

10
beschrijven

de hemellichamen die zich in het zonnestelsel bevinden herkennen en


beschrijven aan de hand van bronnen- en beeldmateriaal

de positie van de aarde in het zonnestelsel bepalen

de aardrotatie de zin en de duur van de aardrotatie beschrijven

de omtreksnelheid van de aardrotatie bepalen

de gevolgen van de aardrotatie de tijdsverschillen op aarde aan de hand van de uurgordels berekenen

de tijdsverschillen binnen een land berekenen

de afplatting van de aarde verklaren

de zin en de duur van de aardrevolutie beschrijven

de aardrevolutie de veranderlijke afstand aarde-zon beschrijven

de gevolgen van de aardrevolutie de schrikkeljaren berekenen

de lengte van dag en nacht voor elke plaats op aarde berekenen

11
de seizoenen verklaren

de culminatiehoogte berekenen

de ruimtevaart en haar toepassingen

de polaire, geostationaire en oblieke satellieten de satellieten herkennen en benoemen

de kenmerken van satellieten beschrijven

voordelen van de verschillende satellieten benoemen

de toepassingen van satellieten op ons dagelijks leven het nut van satellieten voor communicatie benoemen en verklaren

het nut van satellieten voor weersvoorspellingen benoemen en verklaren

het nut van aardobservatie benoemen en verklaren

voorbeelden van nuttige aardobservatie benoemen

het beoordelen van visuele, infrarood en bewerkte satellietfoto's

12
13
het weer en het klimaat op aarde

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

de aardse atmosfeer

de aardse atmosfeer de opbouw van de atmosfeer benoemen

de kenmerken van de gelaagde atmosfeer benoemen

de natuurverschijnselen in de atmosfeer verklaren

de warmtebalans de in- en uitstraling van energie beschrijven en verklaren

het warmte of het koude transport verklaren

het natuurlijk broeikaseffect definiëren en verklaren

de gevolgen van het natuurlijk broeikaseffect op de mens en de natuur


beschrijven

de factoren die de luchttemperatuur in de troposfeer beïnvloeden deze factoren herkennen, benoemen en verklaren

14
de luchtcirculat2ie de land- en zeewinden verklaren

de algemene luchtcirculatie op aarde beschrijven en verklaren

de drukkernen het ontstaan van hoge en lage drukkernen verklaren

de isobaren definiëren en herkennen op een weerkaart

de eenheid van druk, hPa, definiëren en aflezen op een weerkaart

de windrichtingen rond drukgebieden afleiden

de verdamping en condensatie het verband tussen de relatieve, de absolute, de maximale vochtigheid en de


temperatuur aantonen

de verschillende condensatievormen beschrijven en verklaren

de verschillende condensatievormen herkennen op beeldmateriaal

het algemeen neerslagbeeld op de aarde beschrijven en verklaren

de klimaten de klimaten afleiden aan de hand van een afleidingstabel

de kenmerken van de klimaten uit een klimatogram afleiden

15
het West-Europese weer

de weerkaart de drukgebieden onderscheiden op een weerkaart

de fronten aanduiden op een weerkaart

de neerslagzones aanduiden op een weerkaart

de windrichtingen aanduiden op een weerkaart

de satellietfoto's de fronten aanduiden op satellietfoto’s

de neerslagzones aanduiden op satellietfoto's

de frontale depressie het ontstaan van een frontale depressie beschrijven en verklaren

de evolutie van een frontale depressie beschrijven en verklaren

de verschillende delen van een frontale depressie herkennen en benoemen

verbanden leggen tussen frontale depressies en de neerslag

de invloed van een front op het weerbeeld beschrijven

16
het weer in België het weer in België bij een hoge en een lage luchtdruk beschrijven en verklaren

voorbeelden van de invloed van het weer op het toerisme geven

de West-Europese weerkaart een eenvoudige weerkaart lezen

een eenvoudige weersvoorspelling maken

een weerbericht situeren op een kaart

17
de opbouw en de afbraak van fysische landschappen

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

de structuur van de aarde

de inwendige structuur van de aarde de schilvormige opbouw benoemen en verklaren

de kenmerken van verschillende schillen benoemen

de opbouw van de lithosfeer het verschil tussen een mineraal en een gesteente herkennen en benoemen

voorbeelden van mineralen en gesteenten geven

mineralen en gesteenten herkennen aan de hand van beeldmateriaal

de indeling van de gesteenten op basis van hun ontstaan benoemen en


verklaren

het verband tussen de gesteentegroepen aantonen aan de hand van de


gesteentecyclus

de kenmerken van de verschillende soorten aardkorst benoemen en verklaren

18
de endogene processen deze begrippen definiëren

de endogene processen benoemen

de aardbevingen dit begrip definiëren

aardbevingen verklaren

het verschil tussen het epicentrum en het hypocentrum definiëren

de "schaal van Richter" definiëren

de vulkanen dit begrip definiëren

de kenmerken van een schildvulkaan en een stratovulkaan benoemen

het voorkomen van een schildvulkaan en een stratovulkaan verklaren

schildvulkanen en stratovulkanen herkennen op beeldmateriaal

de nadelen van vulkanisme benoemen

de voordelen van vulkanisme benoemen

de platentektoniek dit mechanisme verklaren

19
verbanden tussen platentektoniek, vulkanisme, aardbevingen en plaatranden
aantonen

het verband tussen platentektoniek en aardbevingen verklaren

het verband tussen platentektoniek en vulkanisme verklaren

de verschillende plaatbewegingen benoemen en verklaren

de gevolgen van de plaatbewegingen benoemen

de ruggen, de troggen, de breuken, de slenken, de hotspots, de deze begrippen definiëren


kustgebergten, de continentale gebergten en de oceanen
de ruggen, de troggen, de breuken, de slenken, de hotspots, de
kustgebergten, de continentale gebergten en de oceanen herkennen op
beeldmateriaal en kaarten

het ontstaan van de ruggen, de troggen, de breuken, de slenken, de hotspots,


de kustgebergten, de continentale gebergten en de oceanen verklaren

voorbeelden van de ruggen, de troggen, de breuken, de slenken, de hotspots,


de kustgebergten, de continentale gebergten en de oceanen geven

de geologie van de aardkorst

20
de geologische tijdschaal de belangrijkste geologische gebeurtenissen benoemen en situeren in de tijd

het verschijnen en verdwijnen van belangrijke soorten levensvormen


benoemen en situeren in de tijd

de belangrijkste plooiingsfasen en gebergtevormingen in België en Europa


benoemen en situeren

de geologische gebeurtenissen in het Quartair in België benoemen

de geologische structuren: gelaagdheid, discordantievlak, anticline, deze begrippen definiëren


syncline en breuk
deze structuren herkennen op beeldmateriaal en kaarten

de geologische kaart de geologische periodes herkennen op een kaart

de geologische ouderdom van een gebied afleiden

de geologische geschiedenis van een gebied afleiden

de klimaatveranderingen in het Quartair het klimaat in West-Europa tijdens de ijs- en tussenijstijden beschrijven

de gevolgen van deze klimaatveranderingen op het reliëf, de verwering en de


erosie in België benoemen

21
de gevolgen van deze klimaatveranderingen op het reliëf, de verwering en de
erosie in West-Europa benoemen

de uiterlijke vormgeving van de aarde

de exogene processen: verwering, erosie en sedimentatie deze begrippen definiëren

verbanden tussen deze exogene processen leggen

deze exogene processen herkennen en verklaren aan de hand van


beeldmateriaal en kaarten

de verweringsvormen: fysische, chemische en biogene de verweringsvormen benoemen

deze verweringsvormen verklaren

deze verweringsvormen herkennen op beeldmateriaal

voorbeelden benoemen

de erosievormen: winderosie, zee erosie, watererosie, riviererosie en de erosievormen benoemen


gletsjererosie
de erosievormen verklaren

22
herkennen op beeldmateriaal

voorbeelden benoemen

de sedimentatievormen gevormd door rivieren, wind, zee en gletsjers de sedimentatievormen benoemen

de sedimentatievormen verklaren

herkennen op beeldmateriaal en kaarten

voorbeelden benoemen

het reliëfgebied Condroz dit gebied situeren op de geologische kaart

de geologische ontstaansgeschiedenis van dit gebied verklaren aan de hand


van beeldmateriaal en kaarten

verbanden tussen het reliëf, de geologie, de lithologie en het bodemgebruik


leggen aan de hand van beeldmateriaal en kaarten

het reliëfgebied Kempisch plateau dit gebied situeren op de geologische kaart

de geologische ontstaansgeschiedenis van dit gebied verklaren aan de hand


van beeldmateriaal en kaarten

23
verbanden tussen het reliëf, de geologie, de lithologie en het bodemgebruik
leggen aan de hand van beeldmateriaal en kaarten

de landschapsstudie van reliëfvormen, valleivormen, kustvormen, deze vormen en landschappen herkennen op beeldmateriaal en kaarten
sedimentatielandschappen, erosielandschappen en glaciale
landschappen deze vormen en landschappen beschrijven

de landschapsvorming verklaren door de exogene processen, de endogene


processen en de gesteentesoorten

de bodemkaarten een eenvoudig bodemprofiel tekenen en beschrijven

de bodemsoort afleiden aan de hand van een textuurdiagram

de bodemkenmerken afleiden uit bodemkaarten

verbanden leggen tussen bodem, reliëf en vegetatie

24
de studie van de bevolking

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

de demografie van een land, een streek of een stad

de demografische situatie berekenen van een demografische situatie aan de hand van bronnenmateriaal

vergelijken van demografische situaties

verklaren van verschillen in demografische situaties

de demografische evolutie berekenen aan de hand van cijfergegevens van een demografische evolutie

vergelijken van demografische evoluties

verklaren van verschillen in demografische evoluties

de leeftijdshistogram het begrip definiëren

herkennen van leeftijdshistogrammen

vergelijken van leeftijdshistogrammen

25
verklaren van leeftijdshistogrammen

de internationale migraties

de internationale migraties de migratiestromen na WO I benoemen

huidige migratiestromen aanduiden op een wereldkaart

de huidige migratiestromen beschrijven aan de hand van bronnenmateriaal

juiste en relevante aardrijkskundige informatie over de internationale


migraties selecteren en ordenen uit het beeld- en tekstmateriaal ontvangen
op het examen en uit deze geselecteerde informatie besluiten trekken

de push- en pullfactoren van de migraties deze begrippen definiëren

deze factoren benoemen en verklaren vanuit socio-economisch en politiek


standpunt

26
de wereldeconomie

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

de productie en consumptie van de aardolie en het aardgas de productieplaatsen van aardolie en aardgas benoemen

de consumptieplaatsen van aardolie en aardgas benoemen

aantonen dat de productie van aardolie en aardgas eindig is

de transportmiddelen tussen de productie- en consumptieplaatsen


benoemen

de transportroutes tussen de productie- en de consumptieplaatsen


benoemen en tekenen op een kaart

de productie en consumptie van voedsel verbanden leggen en verklaren tussen de voedselvoorziening op aarde en de
evolutie van de wereldbevolking

verbanden leggen en verklaren tussen de voedselvoorziening op aarde en de


welvaartsverschillen

verbanden aantonen tussen een duurzame voedselvoorziening en

- de agrarische evolutie

- de demografische evolutie

27
- de economische evolutie

de delocatie van activiteiten dit begrip definiëren

de oorzaken van delocatie benoemen

voorbeelden van delocatie van industriële activiteiten geven

voorbeelden van delocatie van tertiaire activiteiten geven

28
de wereldwelvaart

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

de ecologische voetafdruk dit begrip definiëren

de ongelijkheid van de ecologische voetafdruk tussen regio's verklaren

export en import van de ecologische voetafdruk aantonen en verklaren

de oplossingen voor een duurzame levensstijl oplossingen benoemen voor het verlagen van de ecologische voetafdruk van
een individu en een land

29
een duurzaam leefmilieu

Wat moet je kennen? Wat moet je kunnen?

het milieubeleid in Vlaanderen

het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) het begrip definiëren

benoemen van de hoofddoelen van VLAREM

voorbeelden geven van toepassingen van de VLAREM-wetgeving

Milieueffectrapportage (MER) het begrip definiëren

voorbeelden geven waarbij de opmaak van een MER noodzakelijk is

het versterkt broeikaseffect het begrip definiëren

de oorzaken van het versterkt broeikaseffect benoemen en herkennen op


beeldmateriaal

de gevolgen van het versterkt broeikaseffect benoemen en herkennen op


beeldmateriaal

30
oplossingen benoemen om het versterkt broeikaseffect te verminderen

de eindigheid van de grondstoffen de productieplaatsen van grondstoffen benoemen aan de hand van
bronnenmateriaal en kaarten

de consumptieplaatsen van grondstoffen benoemen aan de hand van


bronnenmateriaal en kaarten

aantonen aan de hand van bronnenmateriaal dat de ontginning van


grondstoffen eindig is

juiste en relevante aardrijkskundige informatie over de eindigheid van de


grondstoffen selecteren en ordenen uit het beeld- en tekstmateriaal
ontvangen op het examen en uit deze geselecteerde informatie besluiten
trekken

de milieuproblemen van olie en gas de milieugevolgen van de olie-, de gas- en schaliegasontginning op land en
zee benoemen

de milieugevolgen van het olietransport over land en zee benoemen

het duurzaam beheer van grondstoffen en energie "De Ladder van Lansink" definiëren

31
voorbeelden van preventie, hergebruik, sorteren, recyclen, verbranden en
storten geven en herkennen op beeldmateriaal

32
Opdrachten

Bijlagen

33
Hoe verloopt het examen?
Hoe lang duurt het examen?
90 minuten voor examens vanaf 01-01-2018 tot 31-12-2018

Hoe verloopt het examen?


Het examen aardrijkskunde 3TSO/3KSO is een digitaal examen. Vraag je je af hoe een digitaal examen
verloopt? De uitleg over onze digitale examens, de instructies en heel wat voorbeeldvragen vind je
op http://www.ond.vlaanderen.be/secundair/examencommissie/digitale-examens/index.htm

Wat breng je mee?


Breng zeker een schoolatlas mee die bij voorkeur niet ouder is dan vijf jaar.

Breng ook een blauwe of zwarte balpen

Welk materiaal krijg je van ons?


Kladpapier

Welke soort van vragen mag je verwachten?


Het examen omvat zowel zuivere theorievragen als vragen waar je met de leerstof aan de slag moet:
- de leerstof toepassen op nieuwe contexten; lokale problemen van milieu en samenleving in een
globale context plaatsen
- verbanden leggen tussen verschillende leerstofonderdelen
- gebeurtenissen uit de actualiteit situeren binnen de leerstof
- juiste bronnen opzoeken/selecteren, inschatten, kritisch omgaan met en interpreteren van
gegevens
- werken met kaarten, tabellen, schama's, klimatogrammen, geologische tijdschaal
- tonen dat je mogelijkheden ziet om op een positieve manier bij de dragen tot een duurzame
samenleving
- linken ontdekken tussen wetenschappelijke ontwikkelingen en onze samenleving

Het digitaal examen bestaat uit gesloten en open vragen. Er zijn verschillende vraagtypes:
invulvragen, sleepvragen, dropdownvragen, meerkeuzevragen. Elk vraagtype heeft zijn eigen
instructiezin, die duidelijk aangeeft wat je precies moet doen. Het is belangrijk dat je de verschillende
vraagtypes vooraf inoefent. Op de website vind je een oefenexamen, waarin je ze kan uitproberen.
Uiteraard is dit geen echt examen: de bedoeling is dat je de techniek van de digitale vraagtypes in de
vingers krijgt.

34
35
Hoe beoordelen we het examen?
Op welke criteria beoordelen we je examen?
Voor de gesloten vragen:

- moet je het juiste antwoord aanduiden om punten te scoren;

- naargelang het vraagtype kan je voor een gedeeltelijk juist antwoord soms ook punten scoren;

- is er geen giscorrectie.

Voor de open vragen bekijken we of je antwoord

- de juiste wetenschappelijke begrippen en symbolen bevat;

- ondubbelzinnig is en de juiste inhoud bevat;

- duidelijk gestructureerd is.

We houden geen rekening met taalfouten.

Onderdelen

10% Maatschappelijke rol en plaatsbepaling

14% Ruimtelijke ordening in stad en platteland

15% De kosmische ruimte

14% Weer en klimaat

25% Opbouw en afbraak fysische landschappen

6% De studie van een bevolking

6% De wereldeconomie

36
4% De wereldwelvaart

6% Een duurzaam leefmilieu

37
Met welk cursusmateriaal bereid je je voor?
Je moet zelf op zoek naar leermiddelen om je examen voor te bereiden. De Examencommissie stelt
zelf geen leermiddelen ter beschikking. Je kan ze kopen in een (online) boekhandel of ontlenen en
raadplegen in een bibliotheek. De bibliotheken van de lerarenopleiding aan de universiteit of de
hogeschool bieden heel wat leermiddelen aan.

Hieronder staan enkele handboeken die vaak gebruikt worden in het secundair onderwijs. Ze bieden
je voldoende ondersteuning om de leerstof zelfstandig te verwerken. De leerwerkboeken, waarin
voornamelijk invuloefeningen staan, zijn niet in de lijst opgenomen. We verwijzen naar websites of
andere uitgaven die je ook kunnen helpen bij je voorbereiding.

Bij elke nieuwe editie van de vakfiche actualiseren we deze bibliografie. Toch is het best mogelijk dat
bepaalde werken niet meer verkrijgbaar zijn of dat nieuwe werken die al op de markt zijn nog niet zijn
opgenomen. Ook websites veranderen al eens van naam of worden aangepast. Als je niet onmiddellijk
op de juiste website terechtkomt, kan je die proberen te vinden via een goede zoekmachine.

We maken bewust een selectie van leermiddelen die ons op dit ogenblik het meest aangewezen lijken
om je voor te bereiden op onze examens. Zo willen we je helpen om je studie efficiënter aan te pakken.
Je kan echter ook andere werken of cursussen gebruiken bij je voorbereiding op het examen.

Leerboeken en methodes

<p>Methode</p> <p>Uitgeverij</p> <p>Gegevens</p>

Geogenie VAN IN www.vanin.be

Terranova

Zenit Pelckmans www.pelckmans.be

Wereldvisie

Geo Plantyn www.plantyn.com

De Boeck atlas VAN IN www.vanin.be

Algemene Wereldatlas Plantyn www.plantyn.com

38
39