You are on page 1of 5

Tanmenet az osztályfőnöki órákhoz 9.

A osztály

2018-19-es tanév

Készítette: Kövérné Pápai Éva

37 óra
1 óra / hét

Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Zalaszentgrót


Célkitűzések:
A pályaválasztás, továbbtanulás általában még kevésbé foglalkoztatja ebben a korban a tanulókat, mégis érdemes néhány órán lehetőséget
teremteni arra, hogy mindenki jobban felismerje képességeit, átgondolja, hogy érdeklődési köre alapján milyen hivatást választana szívesen a
jövőben. Az 50 órás közösségi szolgálat teljesítését törvény írja elő. Az érettségi bizonyítvány átvételéig kell teljesíteni, ezért fontos, hogy a
diákok már 9. osztályban megkezdjék a közösségi szolgálatot. Ehhez meg kell ismerkedniük azokkal a lehetőségekkel, amikbe lakóhelyükön,
Zalaszentgróton és környékén bekapcsolódhatnak. Foglalkozni kell a fogyatékkal élők, a cigányság, a társadalom peremére került emberek
sorsával, a cselekvési lehetőségekkel, növelni kell szociális érzékenységüket.

Fejlesztési feladatok:
- szociális érzékenység
- verbális és metakommunikáció
- empátia
- együttműködési készség
- foglalkozások megismerése
- önismeret a pályaválasztáshoz
- szereplési, előadói készség

Tanulói tevékenységek:
beszélgetés, szerep- és drámajátékok, kiselőadás, játékos feladatok, fogalmazás, kiscsoportos megbeszélés, szövegek megbeszélése és elemzése,
események, helyzetek megfigyelése és elemzése, vélemények felszínre hozása és ütköztetése, élménybeszámoló.
Óra Téma Didaktikai feladatok Munkaformák, szemléltetés, eszközök

1. Tankönyvosztás, ismerkedés, tanárok bemutatása, Egyéni, csoport és osztályfeladatok Közös megbeszélés, tanári ismertető
órarend, teremrend ismertetése tudatosítása
2. Házirend és az év rendjének ismertetése, baleset és Szabályzat tanulmányozása Közös megbeszélés, tanári ismertető
tűzvédelmi oktatás
3. Készülődés a Gólyaavatóra Feladatok megbeszélése, koreográfia csoportmunka, páros munka
készítése, együttműködés,
osztályközösség fejlesztése
4. Készülődés a Gólyaavatóra Feladatok megbeszélése, koreográfia csoportmunka, páros munka
készítése, együttműködés,
osztályközösség fejlesztése
5. Az osztályközösség alakítása Aktivizálás, empátia fejlesztése Csoportmunka, szituációs játékok
6. Az osztályterem dekorálása Aktivizális, kreativitás fejlesztése
Csoportmunka, páros munka, egyéni
munka
7. Önismeret fejlesztése Ismeretek bővítése, énkép, öntudat Önismereti feladatlap kitöltése, szituációs
erősítése játékok, helyzetek megfigyelése, elemzése
8. Önismeret fejlesztése Ismeretek bővítése, énkép, öntudat Önismereti feladatlap kitöltése, szituációs
erősítése játékok, helyzetek megfigyelése, elemzése
9. Hogyan illik viselkedni egy középiskolásnak? A Motiválás, rendszeresség Kiscsoportos megbeszélés, frontális,
megjelenés, a viselkedéskultúra normái, illemtan. csoport - munka, vita
10. Hogyan illik viselkedni egy középiskolásnak? – II.: Motiválás, aktivizálás Kiscsoportos megbeszélés, frontális,
Kapcsolatteremtés (köszönés, megszólítás csoport - munka, vita
zűrzavara), a társalgás szabályai
11. Élet a közösségben Saját ügyeink intézésére való Igénylési lap, igazolás, kérvények kitöltése
felkészítés,
12. Az ünnepek szerepe életünkben, adventi Találékonyság,kreativitás fejlesztése Csoportmunka
készülődés, mikulás
13. Közösségi szolgálatra való felkészítés Személyiség, kritikus gondolkodás; Frontális munka, csoportmunka,
érzelmi intelligencia; önbizalom; szerepjátékok, közösségi szolgálat
felelősségvállalás fejlesztése lehetséges színhelyeinek felkeresése
14. A másság fogalma Személyiség, kritikus gondolkodás; Frontális munka, csoportmunka,
érzelmi intelligencia; önbizalom; szerepjátékok, közösségi szolgálat
felelősségvállalás fejlesztése lehetséges színhelyeinek felkeresése
15. Az ünnepek szerepe életünkben, karácsony Empátia, kreativitás, másokra való Frontális munka, vita, szituációs játék
odafigyelés fejlesztése
16. Az önkéntes munka Személyiség, kritikus gondolkodás; Frontális munka, csoportmunka,
érzelmi intelligencia; önbizalom; szerepjátékok, közösségi szolgálat
felelősségvállalás fejlesztése lehetséges színhelyeinek felkeresése
17. A mobiltelefon használatának szabályai Motiválás, rendszeresség Frontális munka, csoportmunka, vita
18. Magatartás és szorgalomjegyek megbeszélése Helyes önértékelés, Csoportos megbeszélés
felelősségvállalás kialakítása
19. Az internet előnyei és hátrányai Kritikus gondolkodás fejlesztése, Frontális munka, csoportmunka, vita,
kialakítása, tudatos projektmunka
internethasználatra való felkészítés,
ismeretszerzés
20. Készülődés az iskolai farsangra Feladatok megbeszélése, koreográfia csoportmunka
készítése, együttműködés,
osztályközösség fejlesztése
21. A féléves tanulmányi munka értékelése Felelősségtudat erősítése, önértékelés Frontális munka
fejlesztése
22. A közösségi oldalak Ráismerőkészség, empátia, tudatos
Frontális munka, csoportmunka, vita,
gondolkodás fejlesztése projektmunka
23. A média manipulálhatósága Kritikai gondolkodás fejlesztéseSzövegfeldolgozás írásban, szóban, vita
24. A tanulás folyamata, tanulási módszerek A tanulók tanulási kultúrájának Szövegfeldolgozás írásban, szóban
fejlesztése, a tanulási módszerek
megismertetése, fejlesztése,
bővítése.
25. Tanulást segítő ötletek, eljárások A tanulók tanulási kultúrájának Szövegfeldolgozás írásban, szóban
fejlesztése, a tanulási módszerek
megismertetése, fejlesztése,
bővítése.
26. Optimizmus, kapcsolatok ápolása Személyiség, érzelmi intelligencia Csoportmunka, páros munka, egyéni
fejlesztése munka, projektmunka
27. Megbocsátás, együttérzés Személyiség, érzelmi intelligencia Csoportmunka, páros munka, egyéni
fejlesztése munka, projektmunka
28. Felelős párkapcsolatok, felvilágosítás Önismeret, társas kapcsolatok, Védőnő által szervezett óra
viselkedéskultúra fejlesztése
29. Diáknap előkészítése Feladatvállalás erősítése Frontális munka, csoportmunka
30. Egészséges életmód Rendszerességre, tudatosságra Csoportos megbeszélés
nevelés
31. Szabadidő helyes és hasznos eltöltése Rendszerességre, tudatosságra Csoportos megbeszélés
nevelés
32. Osztálykirándulás előkészítése Feladatvállalás erősítése Projektmunka, csoportos megbeszélés
33. Dohányzás, drog, alkoholfogyasztás veszélyei Rendszerességre, tudatosságra Csoportos megbeszélés
nevelés
34. Magatartás és szorgalomjegyek megbeszélése Helyes önértékelés, Csoportos megbeszélés
felelősségvállalás kialakítása
35. Tervek és programok a nyári szünetre Rendszerességre, tudatosságra Csoportos megbeszélés
nevelés
36. Aktuális téma megbeszélése
37. Aktuális téma megbeszélése