Sie sind auf Seite 1von 1

Poštovani,

vezano za vaš POZIV broj: xx-x/x-xx-xx/xxxx od xx.07.2018 godine (poziv se može


dostaviti kao prilog ovog zahtjeva),
kojim me pozivate radi podnošenja Obrasca AMS-1035 (akontacija poreza po odbitku na
druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva) molim Vas za pojašnjenje
sljedećeg,
obzirom da sam ja fizičko lice i nemam registrovanu bilo koju vrstu djelatnosti:

Prema vašem POZIVU, u skladu sa članom 70b PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O


POREZU NA DOHODAK ("Službene novine Federacije BiH", broj: 67/08, 4/10, 86/10,
10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18),
moja obaveza je da sam obračunam akontaciju poreza po odbitku na druge samostalne
djelatnosti na prihod iz inostranstva po stopi od 10% bez prava na priznavanje ličnog
odbitka.
Prema ZAKONU O POREZU NA DOHODAK ("Službene novine Federacije BiH'', broj: 10/08,
9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) član 30, tačka (2) , akontaciju poreza na dohodak po osnovu
drugih samostalnih djelatnosti uplaćuju isplatioci dohotka
po stopi od 10% prilikom svake isplate, a ne fizičko lice (porezni obveznik) kako je to
definisano članom 70b PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK.
Također, prema članu 15, tačka (7), istog zakona, licima koja ostvaruju dohodak od
povremene samostalne djelatnosti priznaju se rashodi u visini od 20% ostvarenog
prihoda,
dok je članom 70b PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ovo pravo
ukinuto, te Obrasac AMS-1035 ne nudi ovu opciju, tj. uopšte nema kolonu "Rashodi".

Prema ZAKONU O DOPRINOSIMA FEDERACIJE BiH ("Sl. novine FBiH", br. 35/1998,
54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015,
104/2016 i 34/2018)
i Članu 10a koji se odnosi na plaćanje osnovnog zdravstvenog osiguranja na teret
osiguranika po stopi od 4 %, obračun za ovu vrstu doprinosa vrši se prije isplate
primanja osiguraniku a dospijevaju za plaćanje istovremeno sa isplatom primanja
osiguraniku,
kako je to definisano Članom 11 istog zakona. Dakle, onaj ko vrši isplatu osiguraniku
vrši i plaćanje ove vrste zdravstvenog osiguranja a ne fizičko lice koje je dobilo isplatu
kako je to predviđeno Obrascem AMS-1035.
Osiguranik koji na ovaj način plaća zdravstveno osiguranje, nema mogućnost korištenja
istog.

Shodno gore navedenom, obzirom da je važeći ZAKON O POREZU NA DOHODAK iznad


pravilnika, te da je pravilnik kontadiktoran ovom zakonu, molim Vas da povučete
upućeni POZIV i oslobodite me poreznih obaveza koje ste naveli u vašem POZIVU.
U protivnom, postupanje prema vašem POZIVU bilo bi nezakonito i na štetu poreznog
obveznika.
Kada se urade izmjene i dopune zakona kojim bi se ovo pitanje riješilo na adekvatan
način, vrlo rado ću izmiriti svoje porezne obaveze prema državi.

Molim Vaš odgovor.

S poštovanjem,
Porezni obveznik