Sie sind auf Seite 1von 24

Lucije Anej Seneka

MEDEJA
s latinskog preveo i beleške napisao:
Gordan Maričić

redaktura prevoda: Mirjana Ćurčić

1
LICA:

MEDEJA
JASON
KREONT
DADILJA
GLASNIK 
DVA SINA, Medejina i Jasonova
OR Ko!in"ana

Radnja se #$iva %oko& jedno' dana, u Ko!in%u(

2
MEDEJA: O $o#i $!aka) i %i, Lucino,* +uva!ko os%e-je, i %i. /%o nau+i Ti0ija -a1o& da u!av-ja
novo&2 i &o!a k!o%i, i %i, v-ada!u svi!ei 3 du$ine &o!ske, i Ti%ane4 %i, /%o sve%-i dan dao si sve%u,
536 i %i, %!o-ika 7 eka%o sjaj /%o daje/ o$!edi&a %ajni&, i vi, $o#i 8 koji&a Jason se k-eo, i vi koji&a
Medeja i&a vi/e !ava da se &o-i:9 aosu no"i $esk!ajne, %i, k!a-jevs%vo /%o su!o%no je $o#i&a
vi/nji&, vi, &ani $e#o+ni, 5)6 i %i, v-ada!u)  k!a-jevs%va %u'e i v-ada!ko %i, $o-jo& osvojena
ve!o&,)) oni#no ja va& se &o-i&( ;!i1i%e, $o'inje )* osve%nice #-o+ina, ne+is%e kose #$o' #&ija
'&i#avi<= Ruka&a k!vavi& $ak-ju #'!a$i%e >a!nu, 5)36 !i1i%e, s%!a/ne k?o nekad /%o $es%e kad
s%ajas%e u $!a+noj odaji &ojoj: da!uj%e s&!% neves%i novoj,). s&!% %as%u i k!a-jevsko& !odu=
Je -? &o>e 'o!e@ Kakvo #-o #a &u>a da &o-i&@ Nek? >ivi= ;o '!adovi&a ne#nani& nek?
-u%a 5*6 si!o%, i#'nan, !es%!a/en, o&!a>en i $esku"an, kao do$!o #nani 'os%, %u1inska v!a%a nek?
%!a>i( a su!u'u nek? >e-i &e B i naj'o!e /%o &o-i& B decu nek? i&a /%o i ocu i &ajci su na-ik=
Ro1ena ve" je, osve%a se !odi: 5*36 !odi-ja ja sa&()2 a! #a-ud o%u>$e ni>e& i !e+i@ a! !o%iv
du/&ana ne"u@ I# !uku "u i& o%e%i $ak-je)3 i sve%-os% u#e"u ne$u= Je -? ovo vidi Sunce, &o' !oda
o%ac@ Vidi, i da-je u/%a da vi1eno $ude@ a! na ko-i&a sedi i, o#na%i& u%e&, !eko ved!o' <i%a
ne$a@)4 5.6 a! #a"i ne"e, novi da #ao+ne dan@ Daj na ko-i&a o+evi& da <i%a& k!o# #!ak= #de
&i ove!i, o+e,)7 i us%i da $i+e& va%!eni& o'njenu #a!e'u k!o%i&= ;-a&en na Ko!in%)8 $aci 5.36 i
dva nek? se sjedine &o!a=
1
 o'ovi #a koje su Ri&-jani s&a%!a-i da /%i%e $!ak $i-i su Junona, i&en, Jui%e! i Vene!a(
2
 ;!vo$i%no, u !i&skoj !e-i'iji, nadi&ak Junonin, %e je Lucina $i-a #a/%i%nica >ena na o!o1aju( Kasnije,
Lucina se ojav-juje i kao sa&os%a-no, ni>e $o>ans%vo, $o'inja !o1enja i #a/%i%nica o!o1aja(
3
 A%ena(
4
 G!adi%e-j i sku-%o! A!' i#'!adio je A!'a !e&a A%enini& uu%s%vi&a( G!ci su nji&e !vi u%, $e# s%!a<a,
#a-ovi-i da-eko, o o%vo!eno& &o!u(
5
 ;osejdon i-i Ne%un(
6
 Re+ je o e-iju, $o'u Sunca, Medejino& dedi( Ovde je na#van Ti%ano&, je! &u je o%ac $io ie!ion,
Ti%an, kod o&e!a $o' Sunca(
7
 Ei%e% %!o-ikaF ve#an je #a Dijanu, je! je eka%a +es%o s njo& ois%ove"ivana( S&a%!a-o se da donosi
s!e"u, a u -ovu, ve#ivana je #a ku-% -odnos%i, a-i i #a u%va!e, du<ove i &a'iju uo/%e( ;!eds%av-jana je sa %!i
'-ave i-i %!i %e-a( ;ojav-jiva-a se u svi& de-ovi&a &i%o-o/ko' sve%a, na ne$u kao Mesec, na #e&-ji kao
Dijana, a u od#e&-ju kao eka%a(
8
  Ovidije u  Legendarnim ljubavnicama 5)*, 78796 i/e da se Jason Medeji, ako &u o&o'ne, #ak-eo
eka%o& i e-ije& da "e je o>eni%i i $i%i joj ve!an do '!o$a( Tako je i u  Preobraženjima 57, 92976(
9
 Medeja, kao +a!o$nica, ove#ana je s $!ojni& od#e&ni& $o>ans%vi&a(
10
 ;-u%on, $o' ;od#e&-ja(
11
 Tj( $o-jo& od one ve!nos%i koju je Medeja iskusi-a( ;e!se0onu 5;!o#e!inu6, "e!ku evsa i De&e%!e, o%eo
 je ad i odveo u ;od#e&-je 'de je os%a-a nje'ova >ena i k!a-jica( Medeja ka>e $o-jo& osvojena ve!o&F,
 je! je ad os%ao ve!an ;e!se0oni, #a !a#-iku od Jasona koji je nju naus%io(
12
 E!inije i-i Eu&enide 5Hu!ije6, $o'inje osve%e, naj+e/"e su ka>njava-e one koji su o+ini-i #-o+in nad
k!vni& s!odnici&a(
13
 Nova Jasonova neves%a #ove se K!eu#a( Tako je i kod Ovidija( Kod Eu!iida nije i&enovana, a #ovu je i
G-auka 5'( Fab( *3( * Ao--od( )( 9( *86(
14
  Dvos&is-eno: &o>e se !o%u&a+i%i kao da je Medeja $ukva-no !odi-a osve%u, a-i i kao a-u#ija na
+edo&o!s%vo(
15
  ;o <e-ensko& svad$eno& o$i+aju, ve!enicu u ve!enikovu ku"u dovode, u sve+anoj ovo!ci, njeni
d!u'ovi i d!u'a!ice( ak-je -a&%e, a oni evaju sva%ovce( Na u-a#u u ku"u ve!enicu +eka $udu"a svek!va
sa #aa-jeno& $ak-jo& u !uci i !a%i a! u $!a+nu odaju(
16
 Ve!uje da Sunce, #$o' njene nes!e"e, %!e$a da se o&!a+i(
17
 Medeja na#iva oce& e-ija, svo' dedu, kao #a+e%nika !oda(

3
Jo/ jedno os%a: $o!ovu svad$enu $ak-ju u odaju une"u $!a+nu i &o-i%ve kada #ave%ne
sv!/i&, u$i"u >!%ve na o-%a!u sve%o&( I# d!o$a sa&o' u% #a osve%u %!a>i, )9 526 ako >iva si, du/o,
ako u %e$i jo/ s%a!e je sna'e= Od$aci s%!a<ove >enske i u& ne!o<odni& *  Kavka#o&*)  o'!ni=
Kakve 'od u>ase** da video je ;on% i-i Hasida,*. vide"e i< i Is%a&( Su!ova, je#iva de-a, ne#nana
5236 ne$u i #e&-ji, u>asna #-a kovi%-a& u &o#'u: !ane, u$is%va, udovi !asu%i, neokoani(
So&inje& sa&o #-o+ine -ak/e k?o devojka koje o+ini<( Ma jo/ ja+i nek? is-iva $o-= Sad &i, k?o
&ajci, !is%aju #-o+ini ve"i( 536 Gnevo& se o!u>aj i svi& $eso& #a !a#o! se o!e&i= Nek? is%i '-as
!a#vod, k?o nekad ven+anje, !a%i=*2 Kako naus%i"e/ &u>a@ Kako si 'a i s-edi-a= Ok-evanje
 !ekini &u+no: do& /%o u #-o+inu se !odi, u# #-o+in se naus%i%i &o!a= 5336
 Medeja izlazi, ulazi hor.
OR: Neka $o#i, v-ada!i ne$a i &o!a, kao i na!od /%o o$o>no "u%i,*3  !isu%ni $udu u k!a-jevskoj
odaji $!a+noj= e#-onosni& G!o&ovnici&a*4 nek? $ik *7 $e-i !vo du'i onudi v!a%= 546 Junica
sne>no $e-a, /%o ja!a& je %akao nije, Lucini*8 je o vo-ji, a onoj*9 k!vave /%o su%ava !uke div-je'a
Ma!sa, /%o &i! !a%o$o!ni& na!odi&a daje i $o'a%s%vo !o'a i#o$i-ja +uva, neka se %oj $o'inji $-a'oj
5436 &-ada !inese >!%va( I %i,. #akoni% /%o #as%ua/ $!ak,.) o%e!aj no" +uva!no& !uko&.* i s%ui
ovde ko!ako& jani&, s vence& od !u>a na +e-u( 576 I %i #ve#do,.. /%o najavi/ dan i no" i #$o'
-ju$avnika uvek v!a"a/ se so!o: &ajke i neves%e +ekaju >e-jno da /%o !e $-is%ave !ase/ #!ake(

18
 gemino Corinthos litori opponens moras ( Dos-ovno: Ko!in%, koji je !e!eka i#&e1u dve o$a-e
 $-i#nakinje( Ko!in% se, nai&e, na-a#io na #e&-jou#u koji je ove#ivao seve!nu G!+ku i ;e-oone# i
!a#dvajao Ko!in%ski od Sa!onsko' #a-iva, %e i E'ejsko &o!e od Jonsko'(
19
 Iako je !e+ o u%!o$i >ivo%inje, ovo je i jasna a-u#ija na +edo&o!s%vo 5 viscera, -od u%!o$e, deca6, koje
Medeji ve" ada na u&( Vidi: Da!ko Todo!ovi", Senekina rimska tragedija i njeni helenski uzori ,
dok%o!ska dise!%acija, eo'!ad *4, )2.)22(
20
inhospitalis , ne'os%o-ju$iv, ne!is%ua+an(
21
  an%ici, Kavka# je o$i+no ove#ivan sa div-jino& i ne'os%o-ju$ivo/"u(
22
  ;o jednoj ve!#iji, Medejin o-u$!a% Asi!% k!enuo je u o%e!u #a su!ovi& a!o&( a!o$nica 'a je
na&a&i-a u A!%e&idin <!a&, 'de 'a je Jason &u+ki u$io( Ovaj do'a1aj o/i!no oisuje Ao-onije Ro1anin
5IV 23*28)6( Eu!iid, &e1u%i&, i/e da je Asi!% u$ijen na Ko-<idi, u dvo!u, !e ne'o /%o je A!'o is-ovio
5 Medeja, )..26( ;os%oji i %!e"a ve!#ija o kojoj su Medeja i Jason ove-i Asi!%a sa so$o&( Na u%u,
Medeja 'a je u$i-a, !asko&ada-a i de-ove nje'ovo' %e-a !asu-a o Hasidi i-i ;on%u( Ti&e je uso!i-a o%e!u,
 je! je Eje% saku-jao os%a%ke svo' sina( Seneka ko&$inuje sve %!i ve!#ije(
23
 Reka u Ko-<idi, kod e!odo%a &e1a i#&e1u A#ije i Ev!oe(
24
 Jednak o #-ode-i&a koje je o+ini-a(
25
 Kod o!acija, +uveno favete linguis 5III ), *6( To, u s%va!i, #na+i: $udi%e ovo-jni je#ici&a, 'ovo!i%e
 ovo-jne !e+iF( udu"i da je "u%anje naj$o-ji na+in da se ne i#!ekne neka ne!i&e!ena !e+, do$i-o je
#na+enje "u%a%iF(
26
 Jui%e! i Junona(
27
 a k!a-jevska ven+anja >!%vovao se $ik, a #a os%a-a, o$i+no, ovca i-i svinja( e-e >ivo%inje >!%vovane su
O-i&ski&, %j( $o'ovi&a 'o!nje' sve%aF, a c!ne od#e&ni&, $o'ovi&a donje' sve%aF i s&!%i( Jui%e!u se,
%!adiciona-no, >!%vovao $ik(
28
 Ovde se Lucina iden%i0ikuje s Junono&(
29
 ;aks, $o'inja &i!a, !ika#uje se s kaduceje&, &as-inovo& '!ano&, ko-je&, !o'o& i#o$i-ja i ski%!o& u
!uci(
30
 i&en, $o' svad$e i $!aka, e!soni0ikacija svad$eni< esa&a(
31
 Me%oni&ija, facibus legitimis , #akoni%i& $ak-ja&a(
32
 Kao auspe, koji %!e$a da o$e#$edi nak-onos% $o'ova !e ne'o sve+anos% o+ne(
33
 ve#da ve+e!nja+a, !esperus i-i "esper (

4
Le/a je &no'o od a%inski<.2 cu!a, 5746 -e/a ne'? one /%o na Taj'e%a v!<u.3 ve>$aju kao
&-adi"i u Sa!%i,.4 -e/a od oni< u $eo%skoj /%o se kuaju vodi 586 i u sve%o& A-0eju( .7
Kad se !ocenjuje i#'-ed, !ed vo1o&, Esonovi& sino&,.8 u#&i+u svi: o%o&ak ok!u%ne
&unje %i'!ove koji k!o%i,.9 5836 onaj /%o %!ono>ac2 k!e"e, $!a% /%o je device2) div-je( #&i+e
;o-uks s Kas%o!o&2* svoji&, !e&da /aka+2. je $o-ji( Tako vas &o-i&, $o#i,22 596 nek? neves%a
ova d!u'e nad&a/i >ene, a &u> nek? !e&a/i &u>eve d!u'e(
 <o!u dok s%oji >ensko&, -eo%o& $-is%a vi/e od sviju( Kad i#-a#i Sunce, %ako $-edi
#ve#da sjaj 5936 %ako k!iju se ;-ejada23 #$ijena ja%a, kad He$a,24 sve%-o/"u /%o njena nije,27  uni
na!avi k!u', !o'ovi o/%o se soje(
Kao /%o sne>no$e-a !u&eni, '!i&i#$oju kad na nju nanese/, %ako as%i!, 5)6 o!skan
!oso&,  u #o!u sunca os&a%!a sjaj( Sasen i# $!aka29 s Hasido& div-jo&,3 o navici, nevo-jno&
28

si !uko&, di!ao '!udi neoko!ne >ene: a #'!a$i Eo-ku, devicu, s!e"ni+e= 5)36 ;!vi u% sad
%a#$ina %e <o"e(3) Luduj%e, &-adi, 'o%ova je sva1a, nek? svuda, deco, ova es&a -e%i: 'osoda!i
!e%ko isk!enos% %!e( ;o%o&+e -e&eni%i %i!sono/e Lieja,3* 5))6 ve" v!e&e je, -juki, $o!ovu da
 o%a-i/ $ak-ju: !s%i&a s-a$i& sve+ani odi'ni -a&= Nek? v!cavi 0escenin3.  os!dno o#!a+je
s%vo!i, !a#u#dano nek? se 'o&i-a /a-i B u %i<oj no"i, nek? se isk!ade o$e'u-ja /%o "e o"i #a
s%!anca( 5))36
34
Cecropias( Kek!o je +ovek#&ija, '!adi%e-j a%insko' ak!oo-ja i !vi k!a-j A%ike(
35
 ;-aninski -anac koji odvaja Sa!%u od Mesenije(
36
murus #uod caret oppidum , '!ad koji ne&a $ede&e( e#$ede&niF i-i $e#idniF je !o'o$a%no, oisno je
 !edu'a+ko, #a%o, jednos%avno B Sa!%a(
37
 Re+ica na ;e-oone#u, i#vi!e u A!kadiji i %e+e k!o# E-idu( Sve%a, je! je $o' ove !eke $io A-0ej, sin Okeana
i Te%ije(
38
 Jason, sin Esona, jo-sko' k!a-ja, i E%eok-i&ene(
39
Odnosi se na Dionisa, %j( ak<a( ;os-e o<oda na is%ok A-eksand!a Makedonsko', &i% o Dionisu
uk-ju+uje i u% #a Indiju 'de je odja!&io %i'!ove i d!u'e e'#o%i+ne >ivo%inje(
40
 Ao-on( Nje'ovo !o!o+i/%e $i-o je u De-0i&a, a sve/%enica u !o!o+i/%u sede-a je na %!ono/cu(
41
 A!%e&ida, %j( Dijana(
42
 !a"a $-i#anci, Diosku!i, o/%ovani u G!+koj, a u Ri& !ene%i u 3( veku !e n( e(
43
 Vidi: o&e!,  $lijada, III, .*7(
44
Caelicolae, s%ana!i ne$a(
45
 ;-ejade su k"e!ke A%-an%a i ;-ejone, o koji&a je do$i-o i&e jedno od najo#na%iji< sa#ve>1a(
46
 !anova i Gejina k"i, Le%ina &ajka(  !i&sko do$a i#jedna+ena s Dijano&, svojo& unuko&, %e se o%ud
 ojav-juje i kao $o'inja Meseca(
47
 Mesec ne !oi#vodi sos%evnu sve%-os%, ve" !e0-ek%uje sun+evu(
48
 io je nao-ju ce-e no"i(
49
thalamis , $!a+na os%e-ja(
50
 Medejo&( Reka Hasida ovde o#na+ava ko-<i1anski !edeo k!o# koji !o%i+e(
51
 Eje% nije odo$!io Medejin $!ak sa Jasono&, a u an%i+ko do$a "e!ka je &o'-a da se uda sa&o u# !is%anak 
!odi%e-ja( M-ade su se, ou% K!eu#e, o$i+no udava-e i# ku"e !odi%e-ja(
52
 Liej 5l%aios, onaj koji i# $!i'e i#$av-ja6, nadi&ak Dionisov, %j( ak<ov, +iji su s-ed$enici, kao i sa& $o',
nosi-i %i!s 5 th%rsus6, $!/-jano& i vinovo& -o#o& o$avijen /%a( Ovde se &is-i na i&ena, kao sina ak<a i
Vene!e(
53
 ;!e&a jednoj e%i&o-o'iji, 0esceninski s%i<ovi na#vani su o &es%u Hesceniju, u E%!u!iji( ;!e&a d!u'oj,
i&e su do$i-i od !e+i  fascinum, /%o #na+i +ini, v!ad>$ineF, koje su %akve es&e navodno !a#$ija-e( ;os%oji i
%!e"a e%i&o-o'ija, o kojoj !e+ i&a osceno #na+enje i od'ova!a '!+ko&  phall&s( Hesceninski s%i<ovi $i-i su
i&!ovi#ovani, ne!is%ojno' i -i+no' ka!ak%e!a, eva-i su se o >e%veni& i-i svad$eni& sve+anos%i&a, a
kasnije i !i-iko& %!iju&0a( ;o sve&u sude"i, $i-i su u dija-o/ko& o$-iku(

5
'laze Medeja i (adilja(
MEDEJA: Gine&= Sva%ovac u u/i&a #voni= Jedva i sad u %o-iki &o'u da ve!uje& jad= a! &o'ao
 je Jason da u+ini %o, da o%!'ne &e od oca, o%ad>$ine, k!a-jevs%va i u %u1ini os%avi &e sa&u, o
su!ovi@ a! !e#!eo je #as-u'e &oje, on, 5)*6 /%o video je da o'anj i &o!e !ad? #-o+ina &o'u da
sv-ada&@ a! &is-i da !o"e!da< $e#$o/%va sva@ S&e%ena, &a<ni%a, na sve s%!ane v!%i& se( Gde
osve%u da na1e&@ a! $!a%a da i&a= A-? su!u'a %u je(  nju 5)*36 nek? se #a!ije &a+= Je -?
dovo-jno %o da nes!e"u $-a>i@ Ako e-a/ki32 i-i va!va!ski '!adi #naju #a #-ode-a neka #a koje %voje
 jo/ ne #naju !uke, na nji< se !i!e&i= Neka %e ods%i+u #-o+ini s%a!i, svi< nji< !edo& se se%i:
uk!ado< k!a-jevs%va uk!as33 s-avni 5).6 $e#$o>na, ja &o&ka34 i# !a%nje oseko< &a+e&, ocu
da!ova< o'!e$ B %e-o !asu%o &o!e& udove ;e-ije37 s%a!o' u ko%-u38 skuva<( C!venu k!vcu +es%o
sa& $e#$o>no -i-a, a-? #-o+in nijedan ne o+ini< kivna( 5).36 $o' !e#!ene -ju$avi $esni&(
%a &o>e Jason, o%+injen %u1oj vo-ji i &o"i@ G!udi&a je %!e$a-o na &a+ da k!ene( O,
 o&a&ni $o-u, ne>nije, $-a>e ko!is%i !e+i= Ako %o &o>e, nek? >ivi Jason, 5)26 a-i &oj nek? $ude,
 $a/ kao !e= Ako ne, iak nek? >ivi, neka &e a&%i i &oj +uva da!= Jedini k!ivac je K!eon%=
K!a-jevsko& &o"i !a#v!>e $!ak, od &ajke odvoji decu i !ekide #ave% /%o +v!s%o& je u%v!1en
ve!o&( 5)236 Naas%i nje'a, sa&o on da isa/%a %!e$a=  eeo du$ok !e%vo!i"u &u ku"u, od
o'nja di& c!ni vide"e Ma-eja,39 na koju -a1e !is%aju %e/ko(
DADILJA: Ti<o, &o-i& %e, jauke !ik!ij, 5)36 u o%aji $o-u i< !edaj( Onaj ko !ane %e/ke s%!-jivo
snosi, &i!no i "u%ke, u#v!a%i%i &o>e( ;!i%ajen $es B /kodi( Kad oka>e/ &!>nju, !i-iku #a osve%u
'u$i/(
MEDEJA: S-a$ je %o $o- koji &ud!uje 5)336 i koji se k!ije( Ve-ika nes!e"a ne da se sk!i%i( Naas%i
%!e$a=
DADILJA: Naad $esa4 o$u#daj, de%e= I "u%anje &i!no jedva "e $!ani%i %e$e(
MEDEJA: Ho!%una -a/i <!a$!e, kukavice 'a#i(
DADILJA: !a$a! %!e$a $i%i kad #a %o je v!e&e( 5)46
MEDEJA: Svako je v!e&e do$!o #a <!a$!os%(
DADILJA: a nes!e"u %voju nada i#-a# ne&a(
MEDEJA: Kad nes%ane nade, i o+aj se 'asi(
DADILJA: Ko-<ida da-eko, neve!ni &u>, od $-a'a %o-iko' ni/%a ne os%a( 5)436
MEDEJA: Medeja &i os%a, u njoj &o!e i #e&-ja, &a+ i o'anj, $o#i i &unje=
DADILJA: S%!a<uj od k!a-ja=

 ;e-a#'i su na!od, u $lijadi ove#ivani sa seve!no& G!+ko&, a kasnije je %o na#iv #a G!ke(


54

 -a%no !uno(
55

 Asi!%a(
56

 Oaki Jasonov s%!ic i osioni v-ada!( $acio je s %!ona $!a%a, a sinovcu, kasnije, dao oasan #ada%ak,
57

na&e!an da 'a se na %aj na+in os-o$odi( ;e-iji je, nai&e, jedno !o!o+i/%e o$javi-o da "e s%!ada%i od +oveka
koji "e u Jo-k do"i s jedno& sanda-o&( S%!ee"i od $!a%a, Eson je Jasona sk-onio na ;e-ion, kod ken%au!a
i!ona i !a#'-asio da &u je sin &!%av( Kad je naunio dvadese% 'odina, Jason je k!enuo u #avi+aj i na u%u,
u na$uja-oj !eci Anau!u, i#'u$io -evu sanda-u(
 Jason se, sa #-a%ni& !uno&, v!a%io u Jo-k i #a%!a>io od ;e-ije da &u !eus%i !es%o, kako je o$e"ao(
58

K!unisani s%!ic je od$io( Tada je Medeja u$edi-a ;e-ijine k"e!i da #na +a!o$no s!eds%vo #a od&-a1ivanje:
!asko&ada-a je ovna a 'a o%o& o>ive-a kao ja'nje( ;e-ijade su o njeno& uu%s%vu #ak-a-e s%a!o' oca i
nje'ove udove kuva-e u ko%-u uno& !a#ni< &i!o1ija nadaju"i se da "e ;e-ija vask!snu%i kao &-adi"(
Medeja 'a, na!avno, nije o>ive-a(
  Ma-eja je najis%o+niji od %!i ju>na '!e$ena ;e-oone#a, u knji>evnos%i uvek oisivana kao oasna i
59

ne!is%ua+na #$o' i#nenadne !o&ene ve%!ova(


60
 furialis, Hu!ija&a s-i+an.

6
MEDEJA: K!a-j $e/e &oj o%ac(
DADILJA: a! ne $oji/ se vojske@
MEDEJA: Ne, sve da i# #e&-je su nik-i(4)
DADILJA: &!e"e/=
MEDEJA: To &i je >e-ja(
DADILJA: e>i=
MEDEJA: $o' $eks%va se kaje&( 5)76
DADILJA: Medejo(((
MEDEJA: i"u Medeja=
DADILJA: Majka si(
MEDEJA: ;o'-edaj oca=
DADILJA: Ok-eva/ s $e'o&@
MEDEJA: e>a"u, a- osve%a naj!e(
DADILJA: a %o$o& "e o"i(
MEDEJA: S!e+i"u i<, &o>da(4*
DADILJA: Je#ik #au#daj, od !e%nji se u#d!>i i 'nev,4. -udo, o$u#daj= Oko-nos%i su %akve, navi"i
se &o!a/= 5)736
MEDEJA: Ho!%una $o'a%s%vo &o>e da o%&e, <!a$!os% B nikako( A-? od +iji& s%isko& k!a-jevska
/k!ii $!ava@ K!eon% %o je -i+no, e-a/ki v-ada! 'o!di(
'lazi )reont sa pratnjom(
KREONT:  za sebe a! Medeja, o%o&ak /kodni Eje%a ko-<idsko', jo/ !o'nana nije i#
k!a-jevs%va &o'@ 5)86 Ne/%o snuje: #nana joj -ukavs%va, o#na%a joj &o"( Ko'? "e da o/%edi, ko
"e k!aj nje $e#$!i>an $i%i@ S!e&a< se da naj'o!u o/as% $!#o uni/%i& &a+e&: &o-$a&a sko-i &e
#e%( ;o/%ede< joj >ivo%( e&-ju nek? &oju os-o$odi s%!a<a 5)836 i nek? ide u &i!u= 'gleda
 Medeju( D!sko ko!a+a, !e%e"e d!>anje i&a, <o"e sa &no& da !i+a( Ne daj%e, !o$ovi, da !i1e, ne
daj%e da &e %akne= ;oda-je nek? je= Na!edi%e joj nek? "u%i, nek? s<va%i B !e+ k!a-ja &o!a da
+uje=  Medeji !#o& <i%aj $!#ino& 5)96 i ve" nas jedno& -i/i ne&ani 'nusne i '!o#ne=
MEDEJA: Koji #-o+in i-? k!ivica #as-u>uju i#'on@
KREONT: Koji je i#'ona u#!ok, nedu>na i%a >ena(
MEDEJA: Ako si sudija B i%aj, ako si k!a-j B na!e1uj=
KREONT: i-a !avda i-? k!ivda, na!ed$u k!a-ja &o!a/ da s-u/a/= 5)936
MEDEJA: Ne+asna k!a-jevs%va ne %!aju ve+no=
KREONT: Idi, u Ko-<idi kukaj=
MEDEJA: Ide&, a-? ko &e doveo, nek? &e i v!a%i=
KREONT: Od-uku done<, !e+ %voja docni(
MEDEJA: Ko od-uku donese, a d!u'u ne sas-u/a s%!anu, iako !esudi !avo, !avedan nije $io(
5*6
KREONT: ;e-iju da -? si <%e-a da +uje/, !e ne'o s&!"u si ka#ni-a nje'a( A-? !i+aj, #a od$!anu
 !i-iku i&a/ u ovo& s-u+aju sjajno&(

 Medejin o%ac Eje% o$e"ao je Jasonu #-a%no !uno od us-ovo& da naj!e u!e'ne $ikove sa 'vo#deni&
61

no'a&a, a o%o& s nji&a u#o!e njivu i u $!a#de oseje #&ajske #u$e( I naj#ad, da sav-ada nao!u>ane -jude
koji "e i#!as%i i# #e&-je( # Medejinu o&o", Jason je use/no i#v!/io o$a #ada%ka(
 Oe% a-u#ija na u$is%vo Asi!%a, koje je uso!i-o Eje%ov !o'on A!'a(
62

 ajn 5N( M( ine6 sk!e"e a>nju da animus , o!ed os%a-o', &o>e da #na+i i assionF 5s%!as%6, !ideF
63

5onos6 i an'e!F 5$es6( Nje&u se os-ednje #na+enje +ini naj!i&e!eniji&(

7
MEDEJA: Kako je %e/ko o$u#da%i se$e, kad 'nev ve" du/o& v-ada= Kako onaj, /%o ski%a! u !uci
nad&eno d!>i, s&a%!a da k!a-j %!e$a da is%e!a svoje 5*36 kod ku"e, na dvo!u, nauk sa& s%ek-a(
Mada sk!<ana udeso& >a-jenja v!edni&, !o'nana, u &o-$i oni#na, sa&a, nau/%ena, odasvud
is%e!ana, nekada $-is%a-a sa& #$o' oca +asno' i !oda s-avno', koji Sunce, &oj deda, #a+e( 5*)6
Sve /%o Hasida &eand!i&a kvasi $-a'i&, #e&-ja koju ;on% ski%ski s -e1a '-eda, #e&-ja 'de od
&o+va!ni< voda42 &o!a os%aju s-a%ka i 'de ko<o!%a neuda%a43 /%i%ova -aki< s%!a< je i %!ee%, #e&-ja
koju o$a-a Te!&odon%a &e1i: 5*)36 nad svi&e &oj 'osoda!i o%ac( ;-e&eni%a !oda, $o'a%a, u
k!a-jevskoj &o"i $-is%a< i sjaju: %ada &e ju!i-i !osci, !osce sad ju!i& ja( !#o i -ako s!e"a se
&enja: i# k!a-jevs%va #'!a$i &e na'-o, i#'on &i dade( 5**6 ;a onda u k!a-jevsku u#daj se v-as%,44
a s-u+aj -ako +as a&o, +as %a&o ve-ika $aca $o'a%s%va( A-? ono +asno i si-no, ono /%o k!a-je !esi,
v!e&e odu#e%i ne"e: jadniku o&o" da !u>e, !i$e'a u $e#$edno& +uvaju do&u( I# k!a-jevs%va
ko-<idsko' jedino /%o done< 5**36 dika je si-na, sa+uva< G!ke, cve% s-avan, a<ejsko' !oda $ede& i
 o%o&s%vo $o>je(47 O!0ej, /%o es&o& ka&enje $-a>i i ok!e"e /u&e, da! je &oj $-i#anci Kas%o! i
;o-uks &oji su da!i 5*.6 i sinovi o!eje, i Linkej 48 /%o i s%va!i i#a ;on%a vidi kad na nji< us&e!i
 o'-ed, i Minijci49 svi( O vo1i nad vo1a&a "u%i&, ne !a+una&, #a nje'a du'ovanja ne&a( Va&a
sa& dove-a d!u'e, nje'a sa&o se$i( 5*.36
Naadni, #a #-o+ine &ene ok!ivi= ;!i#naje& sve, a-? #a jedan &e sa&o o%u>i%i &o>e/: ja
v!a%i< A!'o( K?o devojka da sa& $i!a-a +ednos% i odanos% ocu, e-a/ka $i ce-a !oa-a #e&-ja s
vo1a&a svi&, a #e% $i %i s%!adao !vi 5*26 od +e-jus%i -a&ne o'njeno' $ika( Nek? sud$a &u+i &e
ko-iko joj vo-ja, ne >a-i& /%o saso< si-ne k!a-jeve s-avne( Kakvu 'od na'!adu svojo& osvoji<
k!ivico&, %i !aso-a>e/ njo&e( Ako od-u+i/ %ako, k!ivnicu ka#ni, 5*236 a-i #-o+in joj v!a%i( K!iva,
K!eon%e, jesa&, a-? #nao si %o kad ko-ena %i k?o !i$e' o$'!-i< i od &o"nika o&o" #a%!a>i<(
Mo-i& #a a!+e #e&-je, #a u$o'e do&, ku%ak i #ak-on sk!o&an( Ako i# '!ada !e/i/ da !o'na/,
5*36 u k!a-jevs%vu %vo& neko da-eko &es%o &i daj=
KREONT: Nisa& k!a-j7  /%o nasi-no v-ada,7)  nes!e"ne ne 'a#i& o<o-o& no'o&( Mis-i& da %o
 jasno oka#a< kad #a #e%a u#e< i#'nano', %-a+eno', 5*336 '!dni& s%!a<o& !o>e%o'( a nje'a
Akas%,7* %esa-ski v-ada!, ka#nu %!a>i i s&!%( Goni 'a je! &u je u$io oca, #$o' 'odina s-a$o' i
-o&no', ko'a je !i%is-a s%a!os%( Iseckani s%a!cu su udi, kad o$o>ne ses%!e, va!ko& s-u1ene
%vojo&, 5*46 na $e#$o>ni se usudi/e +in( Jason svoj s-u+aj &o>e da $!ani, ako od s-u+aja odvoji
se %vo'(7. Nevin je, k!v 'a uka-ja-a nije, !uka &a+ nije %ak-a, od %e$e je oda-je $io B i os%ao +is%(
5*436 Ti, #-o%vo!ko, #-o+inko, u kojoj, na sve s!e&na, >enska o+iva od-os% i &u/ka sna'a $di,
%i, /%o #a do$a! ne &a!i/ '-as: k!e"i, od se$e k!a-jevs%vo +is%i= 72 I $i-jke s&!%onosne nosi, '!a1ane
s%!a<a -i/i, 5*76 u d!u'oj #e&-ji nekoj $o'ove d!a>i=
64
 Ve-iki $!oj !eka u-iva se u is%o+ni deo ;on%a i s%va!a &u-j( O%uda i &o+va!na !i!oda o$a-a(
65
 A&a#onke( Te!&odon%, !eka u A#iji, s&a%!ana je #a nji<ov #avi+aj(
66
 I!oni+no, ka>e ajn: So i%?s 0oo-is< %o %!us%(((F
67
 Mis-i se na A!'onau%e $o>ansko' o!ek-a 5e!ak-e, Kas%o! i ;o-uks su evsovi sinovi, #a O!0eja se
s&a%!a-o da je sin &u#e Ka-ioe, E<ion i Eu!i% su e!&esovi, a Ka-ej i e% sinovi o!eje6(
68
 Jedan od A!'onau%a( io je %ako o/%!ovid, da je video k!o# d!vo, #e&-ju i ka&en(
69
 Tj( A!'onau%i, na#vani o &i%sko& k!a-ju Miniji u O!<o&enu, eo%ija(
70
 Od'ovo! na Medejin naad i# *3( s%i<a( Eu!iidov K!eon% $!ani se s-i+no 5.28.296: 'nje%a+, o
na!avi, nisa&, a sa&i-os% +es%o s%aja-a &e skuo(F
71
  o!i'ina-u -e/e:  sceptra violentus geram ( vek i#nova #adiv-jen sa>e%o/"u i je#'!ovi%o/"u -a%insko'
 je#ika, !evodi-ac, &aka! na %!en, #ane&i a o-ovka &u #as%ane, os-u/na(
72
 ;e-ijin sin, dak-e Jasonov $!a% od s%!ica(
73
 To jes%: ako ode/, Jason os%aje sa& da se $!ani i da doka>e svoju nevinos%( A-i ako os%ane/, %voj s-u+aj
!a#&a%!a se #ajedno s nje'ovi&, a "e%e #ajedno $i%i !o'-a/eni k!ivi&(

8
MEDEJA:  $e' &e %e!a/@ e'unki -a1u v!ni, sau%nika v!a%i= %o #aoveda/ da $e>i& sa&a@
Sa&a do/-a nisa&( Ako !a%a se -a/i/, o$oje i# k!a-jevs%va !o'naj= a/%o !a#dvaja/ 5*736 k!ivce@
$o' nje'a ;e-ija &!%av -e>i, ne #$o' &ene( Dodaj $eks%vo, -ja+ku, i#daju oca, ko&adanje $!a%a=
I sve /%o su!u' odu+i"e su!u'e svoje nove(73 To ve" nije do &ene( G!e/ke sa& !avi-a +es%o, a-i
#$o' se$e B nikad( 5*86
KREONT: T!e$a-o je da ode/( %o od-a#ak od-a>e/ !i+o&@
MEDEJA: Ide&, a-? #a jedno !ek-inje& jo/: #a%o /%o &ajka je k!iva, nedu>na nek? ne s%!adaju
deca=
KREONT: Idi= Kao !odi%e-j !avi, u #a'!-jaj i< o+inski !i&a&(
MEDEJA: ak-inje& %e k!a-jevski& $!ako& /%o #na&eni do$!i 'a !a%e, 5*836 nado& u $udu"e
v!e&e, $-a'os%anje& k!a-ja koje va!-jiva Ho!%una !o&eno& !ev!"e &u%no&: $e'unki da!uj jo/
v!e&ena &a-o, daj &ajci os-ednji u% decu da -ju$i, s&!% &o>da je +eka(
KREONT: a odva-u v!e&e !osi/= 5*96
MEDEJA: Kakve se odva-e -a/i/ kad v!e&e %ako je k!a%ko@
KREONT: Nikada dovo-jno k!a%ko #-o ako #-o+inac s!e&a(
MEDEJA: a! ni %!en si!o%oj #a su#e@
KREONT: Moj usa1en s%!a< !o%iv &o-$i se $uni, a-? iak jedan do$i"e/ dan, da se #a !o'on
s!e&i/( 5*936
MEDEJA: I !evi/e, &ada od dana ve" uk!ao si &a-o(  >u!$i i ja sa&(
KREONT: S&!%na %i s-eduje ka#na, s Is%&a ne ode/ -i !e ne'o He$ sve%-i u#di'ne dan( !a+ni &e
o$!edi #ovu, sve+ani i&eneja dan &o-i%vu od &ene %!a>i 5.6(
$zlaze )reont* Medeja i (adilja. 'lazi !or (
OR: Odve" s&eo $io je +ovek /%o na k!<koj se -a1i, !eko od&uk-o' &o!a, !o$io !vi( G-edao
 je #e&-ju koju os%av-ja #a so$o& i ve%!i&a nes%a-ni& !edao je >ivo%( ;u+inu dok se+e nesi'u!no'
d!>e"i se !avca 5.36 i sa&o u s-a$a/no u#da se d!vo, i#&e1u >ivo%a i s&!%i %anu/na je &e1a( a
sa#ve>1a niko jo/ nije #nao, #ve#de, /%o /a!aju ne$o, 5.)6 ko!is%io nije( Nije &o'-a -a1a ijade da
i#$e'ne ki/ne,74 ni%? da #!aku u%ekne o-enske Ko#e(77 I#$e"i nije &o'-a ni A%i+ka Ko-a koja oo%,78
s%a!ac %!o&i, !a%i i u%i, 5.)36 ni o!eju, ni e0i!a, $e#i&eni /%o %ad su $i-i( Ti0ije d!#nu se jed!a
da /i!i na u+ini si-noj i #akone nove da i/e #a ve%!e: 5.*6 +as da !a#ane -a%no jed!o dok ce-o
vijo!i, +as /ko%u na!ed da vu+e i <va%a $o+ne ve%!ove ju>ne +as da u+v!s%i k!s% #a ja!$o-a s!edu

74
Lu&is K-i#$i na-a#i da se s-i+ni& %ono& i !e+i&a o'o!+eni kon#u- o$!a"a Ka%i-ini( Ta s-i+nos% &o>e se
nas-u%i%i i u s!sko& !evodu Cice!onove $esede 5 Cat ( I, ), !eveo Go!dan Ma!i+i"6: Idi ve" jedno& i#
'!ada= ((( ;ovedi sa so$o& i sve svoje= ((( O+is%i '!ad= Os-o$odi"e/ &e ve-iko' s%!a<a(F6
75
 Svaku s-ede"u su!u'u, a i K!eu#u, Jason "e u+ini%i #-o+inko&(
76
 Ja%o od seda& #ve#da u sa#ve>1u ika 5 +aurus6( ijade, "e!ke A%-an%a i okeanide E%!e, u #ve#de je
 !e%vo!io evs dok su o-akiva-e s&!% svo' $!a%a ijan%a( Nji<ovo ojav-jivanje, u &aju i nove&$!u,
na'ove/%ava-o je ki/u, a o%ud  pluviae(
77
 Ko#a 5Capella6, najsjajnija #ve#da u sa#ve>1u Ko+ija/ 5 ,uriga6, ove#ivana je s o-ujo&( ;!e&a &i%u,
ni&0a A&a-%eja o%<!ani-a je na K!i%u evsa, k!i/o& od K!ona( Dava-a &u je &-eko ko#e koja je $i-a
e-ijev o%o&ak i i&a-a +udesne !o'ove: i# jedno' je %ekao nek%a!, i# d!u'o' a&$!o#ija( Kad je ko#a,
 jedno' dana, o d!vo s-o&i-a !o', A&a-%eja 'a je uk!asi-a cve"e&, nauni-a !a#ni& -odovi&a i ok-oni-a
evsu( On je kasnije ovaj !o', kao i ko#u <!ani%e-jku, !eneo &e1u #ve#de( Ei%e% o-enskaF %u&a+i se
dvos%!uko: i-i je A&a-%eja $i-a k"i O-ena, sina e0es%ovo', i-i se u &es%u O-enu !odi-a(
78
 Vo-a!, /%o vo-ove %e!a( I&e #ve#dano' ja%a na seve!no& ne$u, i#&e1u Ve-iko' Medveda 5Ve-iki< Ko-a6 i
Seve!ne K!une( I#-a#ak i #a-a#ak A!k%u!a, najsjajnije #ve#de u sa#ve>1u, na'ove/%ava-i su nev!e&e( Ko-o
se #ove a%i+ki&, je! je oo% +es%o ois%ove"ivan s A%injanino& Ika!ije&(

9
+as da #a najvi/u %a+ku oe% 'a ve>e, dok se -ako&i 5.*36 &o!na! #a jak &o-i ve%a!, i s '-avni&
di'nu%i& jed!o& c!vena v!/na -e!/aju jed!a(79
 Na/i oci sjajna vide/e v!e&ena,8 kad !eva!a $i-a je !o'nana da-eko( 5..6 Svak se -eno
o$a-a d!>ao svoji<, na !eda+koj s%a!io je #e&-ji( I&ao je &a-o, a $o'a% $io( D!u'a $-a'a o#navao
nije, se& oni< /%o !odna donosi #e&-ja( akoni8)  su e&-ju de-i-i va-jano, 5..36 a-? A!'o od
 $o!a,8*  ode-jeno oe% u jedno v!a"a( Na!edio on je &o!ska du$ina da uda!ce %!i,8. na-o>io da
&o!e, /%o da-eko je $i-o, u#!ok na/e' os%ane s%!a<a(82 Ta -a1a s&e-a %e/ku ka#nu -a"a, 5.26
s%!adanji&a i#-o>ena du'i&: s%ene dve,83 $e#dana v!a%a, ou% '!o&ova %uk-e su jedna o d!u'u, a
s%e/njeno &o!e -i%ice je !ska-o i o$-ake sa&e( 5.236 ;!e$-edeo Ti0ije d!ski, isus%io u>ad i#
ne&o"ne !uke( ane&eo O!0ej, o$a&!-a -i!a, i sa& A!'o i#'u$io je '-as(84 A Sici-ijanka kad je, s
;e-o!a87 cu!a,88 5.36 s $esni& si&a u# $ed!a, odjedno& !a#jai-a +e-jus%i sve@ Ko&e d!<%ao nije
&i/i" svaki, kad -ave> %o-iki od jedno' o%ekne s%vo!a@ A kad su !osije89 '!o#ne,9 5.336 '-aso&
sk-adni&, au#onijsko9) s%i/ava-e &o!e@ A T!a+anin kad je O!0ej, svi!ko& na ije!ijskoj9*  -i!i,
Si!enu sko!o naveo s nji&e da o1e@ Nju /%o es&o& #na-a je da #ad!>i -a1e( 5.46 Koja na'!ada
#a -ovid$u $e/e@ Runo #-a%no, i Medeja, #-o 'o!e od &o!a, !i-i+na -a%a #a -a1u !vu(

79
 D!evni jed!enjaci i&a-i su sa&o jedan ja!$o- i +e%v!%as%o jed!o, !i+v!/"eno 'o!njo& ivico& #a k!s%
 ja!$o-a 5 antemna6, <o!i#on%a-nu &o%ku koja je na s!edini u+v!/"ena #a ja!$o- 5 malus6( Na o$a donja u'-a
 jed!a $i-o je !i+v!/"eno u>e 5 pes6 #vano /ko%a 5#a%e'a6, +iji je d!u'i k!aj ve#an #a $ok $!odsko' %!ua(
Ve#ivanje& u>e%a na !a#-i+i%e %a+ke %!ua, jed!o se &o'-o o$!%a%i i %ako <va%a%i ve%a!, a k!s% ja!$o-a
 o&e!a%i kako $i se jed!o !a#vi-o u ve"oj i-i &anjoj &e!i( Seneka oisuje neko-iko !a#-i+i%i< o-o>aja !i
 jed!enju: uno jed!o 5.*), ve!ova%no sa /ko%a&a os%av-jeni& od !avi& u'-o& u odnosu na ja!$o-6
 jedno u>e o&e!eno na!ed da se u<va%i $o+ni ve%a! 5.**.*.6 k!s% ja!$o-a su/%en do s!edine ja!$o-a da $i
odo-eo jaki& ve%!ovi&a 5.*..*26 i, #a najve"u $!#inu, uno& jed!u o&a>e doda%no, v!/no, %!ou'-as%o
 jed!o 5 siparum6, !i+v!/"eno #a v!< i #a dva k!aja k!s%a ja!$o-a 5.*3.*86(
80
  Poslovima i danima 5)9*)6 esiod daje !ioves% o -judski& oko-jenji&a, nji<ovo& i#&e%anju i
 !oadanju( ;os-e #-a%no', s!e$!no' i $!on#ano' do$a, koje !ekida sa&o u&e%nu%i <e!ojski !od, do-a#i
 os-ednje, >e-e#no do$a, u koje& &ane i o!oci dos%i>u v!<unac, %ako da evs naos-e%ku uni/%ava -jude
%o' veka(
81
 ;!i!odni #akoni, koji su jasno os%av-ja-i '!anicu i#&e1u kona i &o!a(
82
+hessala pinus ( A!'o je na!av-jen od $o!ovine s ;e-iona(
83
 Ves-i&a(
84
 Kod ;!oe!cija 5III, 7, .).*, !eveo Go!dan Ma!i+i"6: e&-ja &a-a je $i-a B %a-ase dodas&o ko$i: 
ve/%ino& svojo& kukavne u&no>is&o u%e #a udes <ud(F
85
 Si&-e'ade( !idi, dve &a-e s%ene i-i dva os%!vce%a na u-a#u i# %!a+ko' os0o!a u C!no &o!e, v!-o oasne
 o $!oda!e: sve do -ovid$e A!'onau%a $i-e su ok!e%-jive i s%a-no se !a#&ica-e i jedna d!u'oj !i&ica-e,
sa%i!u"i svako' ko je <%eo da !i1e( A!'o je !vi !o/ao i#&e1u nji< neo/%e"en(
86
  !a&ac na -a1i $i-a je u'!a1ena '!ana sa <!as%a i# evsovo' sve%i-i/%a u Dodoni, %ako da je -a1a &o'-a i
da !o!i+e(
87
 Seve!ois%o+ni deo Sici-ije(
88
 Mo!ska ne&an Sci-a( ive-a je u Mesinsko& #a-ivu, i#&e1u I%a-ije i Sici-ije, v!e$aju"i $!odove koji su
%uda !o-a#i-i( A!'onau%i su je i#$e'-i je! i< je vodi-a &o!ska ni&0a Te%ida(
89
dirae pestes ( ;!evod je s-o$odniji i !a#u&-jiviji +i%aocu( ;o/as%i '!o#neF i-i !o/-ice &u+neF $i-o $i
 $-i>e o!i'ina-u(
90
 Si!ene, o-a >ene, o-a %ice( Svoji& u&i-ni& '-aso& navodi-e su &o!e-ovce na -i%ice koji&a je nji<ovo
os%!vo $i-o ok!u>eno( Kada je A!'o %uda !o-a#io, O!0ej je na -i!i #asvi!ao es&u koja je -eo%o&
nad&a/i-a '-asove si!ena(
91
 Tj( Ti!ensko &o!e(
92
 O$-as% na seve!ois%oku G!+ke, !odno &es%o Mu#a(

10
Sada ve" &o!e !eda-o se, #akoni&a oko!i-o svi&: 5.436 s-avni ne %!a>i se A!'o,
;a-adino& sas%av-jen !uko&, +iji ves-a+i $i-i su k!a-ji( Ne'o +a&+i" svaki u+ino& -u%a sk-onjeni
su &e1a/i, na #e&-ji novoj '!adovi #idove di>u, 5.76 svuda !o<odan sve% je, ni/%a na s%a!o&
&es%u nije: Indus i# A!aksa9. <-adno' ije, ;e!sijanci i# A-$isa92 iju i Rena(93 Do"i "e jedno& i
 oko-jenje 5.736 #a koje Okean94 od$aci"e ne've, vasce-a "e se o%k!i%i #e&-ja: Te%ija 97  sve%ove
na"i "e nove, Tu-a98 na k!aj sve%a vi/e $i%i ne"e(
'laze (adilja i Medeja.
DADILJA: Kuda, de%e, i# ku"e %ako >u!no@ 5.86 S%ani, 'nev o$u#daj, !ekos% #au#daj= Kao
Menada /%o -e-uja kad osedne $o' je i ko!ak nada<ne njen na ;inda99  sne>no&e v!<u i-i na
s-e&enu Nise,) %ako Medeja, u na'onu div-je& ju!ca %a&o i a&o, 5.836 na -icu joj #naci -udi-a i
 $esa( O$!a#i se >a!e, du$oko di/e, #a da< se $o!i, vi+e, na%aa o+i o$i-ni& -a+e&( A onda se
s&eje: ose"anje svako !ika#uje ve!no( Na ko'a %e!e% du/e njene a/"e@ Kuda !e%nje s%!e&e@
as%ane, a !e%i od $esa ki%i, jeca( 5.96 Gde ovaj s-o&i"e se va-@ Ludi-o !e-iva se( Ne s&i/-ja
ve" vi1en i-i o$i+an #-o+in( Nad&a/i"e se$e: 'neva s%a!o' o#naje& #nake( Ne/%o "e se #$i%i:
ve-iko, div-je, $e#$o>no, s%!a/no( 5.936 Na -icu joj o&a&u '-eda&()) Daj%e, $o#i, da o'!e/no
vidi&=
MEDEJA: Ako i%a/ se, jadna, ko-iko &o>e/ da &!#i/, se%i se ko-iko vo-e-a si( a! k!a-jevske da
%!i& sva%ovske $ak-je i ne sve%i& se@ a! u-udo da !o%!a"i& dan /%o s %akvo& &uko& je %!a>en,
%ako %e/ko do$ijen@ 526 Sve dok je e&-ja u s!edi/%u i ne$o u !avno%e>i dok d!>i dok sve% sjajni
us%a-jene ni>e &ene i #!nci&a eska dok ne #na se $!oj dok dan Sunce s-edi, #ve#de no" dok 
 !a%e, a S%o>e! Medvede d!>i suve)* sve dok u &o!e u%i+u !eke: 5236 &oja >e1 #a osve%o&
 !es%a%i ne"e, uvek "e !as%i( Kakve k!vo-o+ne #ve!i@ Kakva Sci-a, kakva a!i$da au#onijsko i
sici-sko /%o !o>di!u &o!e@ Kakva E%na, /%o u#di/u"e' Ti%ana).  s%iska@ Ko %akvi& !e%nja&a
 -a&%i@ 52)6 Ni !eka $!#a, ni &o!e $u!no, ni okean, seve!o#aadni& u#vi%-an ve%!o&, ni &o"ni
93
 Jedna od najve"i< !eka u kavkasko& !e'ionu(
94
 Reka u Ge!&aniji, danas La$a(
95
 Reka u Ge!&aniji, danas Rajna(
96
 Okean je u an%ici &o!e koje ok!u>uje ce-u, %ada o#na%u, #e&-ju(  &i%o-o'iji, sin !ana i Geje(
97
 Te%ija, &o!ska $o'inja, k"i !ana i Geje, ses%!a i >ena Okeanova( Rodi-a je ve-iki $!oj o%o&aka, a %o su
sve !eke i o%oci koji se u-ivaju u &o!e, i jo/ <i-jadu k"e!i i <i-jadu sinova(
98
  an%ici, ve-iko os%!vo ne'de na seve!u 5&o>da Is-and6(
99
 ;ind je -anina i#&e1u Tesa-ije i Makedonije(
100
 ;-aninu Nisu, 'de su ni&0e od'aji-e Dionisa, o&e! s&e/%a u eo%iju, e!odo% u E%ioiju, A!ijan u
Indiju( Kad je !e+ o noviji& %u&a+enji&a, Luj Me!idije 5 Louis MP!idie!6 -oci!a je o!ed E'i%a, dok Ri+a!d
Si0o!d 5Ric<a!d Sea0o!d6 i/e da je Nisa 0ic%iona- &oun%ain o0 no 0iQed a$odeF(
101
  dija-o'u - gnevu 5I, I, .2, !eve-a Nada Todo!ovi"6 Seneka i/e: Da se uve!i/ da nisu #d!avi oni
koje je 'nev soao, o'-edaj sa&o nji<ov i#'-ed: kao /%o su ou#dani #naci -udi-a d!sko i !e%e"e -ice,
&!a+no +e-o, '!o#an i#!a#, u$!#an <od, d!<%ave !uke, $oja -ica koja se &enja, u+es%ano i sna>nije disanje,
is%e %e #nake vidi&o i kod !a#ja!eni<( O+i su #aa-jene i sevaju, o +i%avo& -icu !a#-iva se c!veni-o us-ed
 !i%icanja k!vi koja navi!e i# s!ca, us%a d!<%e, kosa se di>e i kos%!e/i, da< je !i'u/en i /i/%av, '-asovi se
 !e-i"u i -o&e, je+e"i i &u&-aju"i, i &e/aju se sa de-ovi&a is!ekidano' 'ovo!a, !uke se $e# !es%anka
s%e>u, no'e -uaju o #e&-ju, ce-o %e-o je u ok!e%u ,$acaju"i $esne !e%nje 'neva?, -ice odv!a%no, s%!a/no
unaka>eno i naduveno(F
102
 Sa#ve>1a Ve-iki i Ma-i Medved( Sa#ve>1e Ve-iki Medved je ci!ku&o-a!no, %j( uvek se &o>e vide%i s
od!e1ene %a+ke na #e&-ji( To se #na-o i u an%i+ko& sve%u, a o&e! i/e 5 $lijada, )8, 289, !eveo Mi-o/ N(
u!i"6 da jedini on ne %one u Okean da $i se kuo(F
103
 Re+ je #a!avo o Gi'an%u Enke-adu koje' je $o'inja A%ina u$i-a $aciv/i na nje'a E%nu( Lava o%i+e od
Enke-ada, a di& je nje'ov da<(

11
 -a& koji o-uja di>e s!e+i%i ne"e &oj naad i $es: s!u/i"u, !a#o!i"u sve= a! -a/io se K!eon%a i
!a%a !o%iv %esa-sko' vo1e@ 52)36 Lju$av !ava ne -a/i se niko'( Sve i da od !inudo& ous%i,
da !eda se, oe% su!u#i &o>e da do1e, os-ednji u% s njo& da !i+a()2 A-? neus%!a/ivi i %o'a se
 -a/i( Si'u!no &o'ao #e% je !o'ons%va svi!eo' da od-o>i +as: 52*6 #a dvoje dece jedan do$i<
dan( A-? na k!a%ak ne >a-i& se !ok: !as%e'nu"u v!e&e( %o dana/nji dan donese, nijedan $udu"i
 !e"u%a%i ne"e: $o'ove naa/"u, sve% !o%!e/"u=
DADILJA: Nevo-jo& sk!<ano o!avi s!ce, 52*36 du/u, 'osoda!ko, s&i!i(
MEDEJA: Jedini &i! $i"e ako, sa &no&, sve se s!u/i: neka sa &no& #a%!e se sve= Kad !oada/,
u !oas% i d!u'e ovuci=
 Medeja izlazi(
DADILJA: ;o&is-i, us%!aje/ -i, +e'a sve s%!ee%i %!e$a: $e#$edan nije niko na &o"nike kad k!e"e=
52.6
 (adilja izlazi* ulazi ason(
JASON  za sebe: O, ve+no su!ova sud$o i ko$i #-a, jednaka nevo-ja $ude kad ona $esni i kada
 $-a>i= Ko-iko u%a, od oasnos%i 'o!i -ek na/ao na& je $o'( Ako <o"u, kako i sada, su!u#i ve!an
da $ude&, na s&!% osu1uje& se$e( 52.36 A ako ne"u da &!e&, svoju #'a#i"u ve!u( Nije s%!a<
 o!a#io ve!u, ve" !odi%e-jska -ju$av $!i>na( Nas o/%o $i s&ak-i, na !ed do-a#e deca( Sve%a ;!avdo,
na ne$u ako se s%ani/, $o>ans%vo %voje #a svedoka #ove&: 5226 deca o$edi/e oca( I Medeji +ak,
u s!cu div-joj, neoko!noj, deca su, &is-i&, od $!aka d!a>a( esu &o-$a&a sa&o &o'u da !i1e&(
Evo, +i& sa#i &e, ona ska+e, $esni, 52236 &!>njo& -a&%i: na -icu $es joj je sav(
'lazi Medeja(
MEDEJA: e>i&, Jasone, $e>i&, ni/%a novo nije da &enja& do& B nov je u#!ok $eks%va( O$i+no
 $e>a< #$o' %e$e, a sad od-a#i&, ide&, i# do&a &e %e!a/( 5236 Kuda &e u%i/@ Da Hasidu %!a>i&,
Ko-<idu@ O+evo k!a-jevs%vo i #e&-ju koju $!a%ova o!ska k!v@  koje #e&-je #aoveda/ da
k!ene&@ Koja &o!a nudi/@ e-jus%i ;on%a k!o# koje k!a-jevsku +e%u s-avnu sa& v!a%i-a, 52336 kad
%e$e, !a#v!a%nika, k!o# Si&-e'ade sa& !a%i-a@ Da Jo-k %vo' s%!ica %!a>i& i-i Te&u )3 %esa-sku@
Svaki u% koji %e$i o%vo!i<, se$i #a%vo!i<( Kuda &e /a-je/@ I#'nanika u i#'nans%vo /a-je/, od!edi/%e
&u ne da/( Ide&( Na!e1uje k!a-jev #e%( 5246 ;!i'ovo! ne&a&( G!o#ne ka#ne i#!eci: #as-u>uje&
i<( Nek? k!a-jevski 'nev ka#na&a svi!ei& &i-osnicu &u+i( Ruke joj ne'va&a o%e>aj%e, #a%vo!i%e
 je, u ka& i &!ak ve+ni #akoaj%e: &anje a%i"u ne'o /%o #as-u>i<= Se%i se, ne#a<va-ni s%vo!e,)4
52436 o'njeno' da<a $i+ije'= Se%i se, s!ed div-je' s%!a<a -e&ena neuk!o%no', va%!ene $ande
Eje%ove na o-ju !a%o$o!no&= Ki/e se%i se koa-ja i s%!e-a)7  du/&ana i#nenadno', kad se, na
#aoves% &oju, i# #e&-je !o1ena vojska i#&e1u se$e k-a-a= 5276 Se%i se jo/ i -ena >u1eno' od

104
  Eu!iidovoj Medeji 53833846: Da <u-ja nisi, o svo& $i i#ves%io $!aku, k!i/o& od $-i>nji< >enio se ne
 $i(F I-i kod Ve!'i-ija, u  /nejidi, kad se Didona o$!a"a Eneji 5.3.4, !eveo !a%o-ju$ K-ai"6: a! si, o
 od&uk-i 'ade, o&i/-jao da je &o'u"e  %o-ik &i sak!i%i #-o+in i %ajno naus%i%i #e&-ju(((F
105
 Do-ina u Tesa-iji, +uvena #$o' divno' o-o>aja, ok!u>ena $!di&a O-i&o&, Oso& i ;e-iono&, ovde
u#e%a kao deo ;e-ijino', u s%va!i Akas%ovo', k!a-jevs%va(
106
 Kod Eu!iida 5 Medeja, 2742876: Ja sa& %e sas-a B #naju %o e-eni svi /%o u $!od A!'o u1o/e s na&a=
;os-a% si $io $ikove da uja!&i/ /%o da<%a<u o'nje& i u$i-a+ko da #aseje/ o-je( &aja /%o, $san, #-a%no je
+uvao !uno, oko nje'a, ko #&ija, ko-u%e &no'e svio, u$i-a ja sa& i %e$i svanu sas( Oca i#da< i #avi+aj, s
%o$o& u e-ijski do1o< Jo-k, s!ce s-u/aju"i vi/e no !a#u&( +ini< da ;e-ija, od !uku k"e!i svoji<, s%!a/no&
skon+a s&!"u: svaki %e$i oda'na< s%!a<(F
107
 Na -a%insko& jednos%avno: tela(  Latinsko0srpskom re1niku  Jovana o!1evi"a +i%a&o: o!u>je koji& se
i# da-jine $ije, uo/%e o!u>je #a naadajF, s%!e-a, ko-je, a i &a+, no>, seki!a( O%ud, da $i se do+a!ao $oj,
s-o$odnija s-ika(

12
ovna H!iksovo')8 i #&aja $esano' ko&e na!edi< da ne#nano& snu ove!i o+i( Se%i se $!a%a da
i#da<, o'u$i<: u #-o+inu jedno& #-o+ina o+ini< &no'o()9 Se%i se, onda, "e!ki /%o d!#nu/e se,
kad -ukavs%vo& i< #avedo<, 52736 s%a!ca da oseku /%o o>iveo nije(  i&e nade u $udu"u decu i
sokoja do&a %vo', 52786 u i&e ne&ani koje o!a#i< i !uku ovi< koje #a %e$e nikad /%ede-a nisa&,
#$o' s%!a<ova koje sv-adas&o skua, 5286 u i&e ne$a i va-a, svedoka $!a+ni<: s&i-uj se= Ti
s!e"an si, a-? i &eni, kad &o-i&, od/%e%u -a%i( T!a>e"i k!a-jevs%vo d!u'o&, os%avi< svoje( 52776 ))
ak od da-eki<, %a&nou%i< Inda, Ski%i))) su $-a'o u#e-i -ja+ko&( ;o/%o k!ca%i dvo! jedva je
 !i&io $-a'o, 52836 #-a%o& s&o ki%i-i d!va( Od %o'a u i#'nans%vo ne oneso< ni/%a, sa&o $!a%ove
ude: i nji< s%!a"i< na %e$e( O%ad>$ina se &oja oko!i-a %e$i, oca !eda<, $!a%a i +as%: %aj &i!a# une<
u $!ak( e'unki v!a%i ono /%o je njeno(
JASON: Kada !'avi K!eon% <%ede da u$ije %e$e, 5296 &oji& su#a&a sv-adan, odo$!io je
 !o'ons%vo(
MEDEJA: S&a%!a< !o'on #a ka#nu, a-?, vidi&, na'!ada %o je(
JASON: Dok jo/ &o>e/ da ode/, sk-anjaj se, $e>i odavde= K!a-jevski 'nev uvek je >es%ok(
MEDEJA: Kad sve%uje/ %ako, #a K!eu#u !adi/: &i-osnicu uk-anja/ &!sku( 52936
JASON: Medeja &e #$o' -ju$avi ko!i@
MEDEJA: I #$o' u$is%va i !eva!e(
JASON: a koji #-o+in o%u>uje/ &ene@
MEDEJA: a sve koje o+ini<(
JASON: Jo/ sa&o %o &i %!e$a, #a #-o+ine %voje k!ivac da $ude&(
MEDEJA: Oni su %voji, i sa&o %voji: ko se od #-o+ina vajdio, 536, #-o+in je i i#v!/io( I da svi
%voju i#vi+u >enu, sa& je $!ani, nedu>no& #ovi( Nek? %i je nedu>an svaki, #$o' %e$e ko je k!ivac(
JASON: M!#ak je >ivo% ono& ko s%idi se /%o 'a i#a$!a())*
MEDEJA: Ne %!e$a da >ivi ko se svo' i#$o!a s%idi( 5336
JASON: k!o%i 'nevo& 'onjeno s!ce, #$o' dece se s&i!i=
MEDEJA: Od$ija&, o!i+e&, od!i+e& i< se= a! &ojoj deci da K!eu#a !odi $!a"u@
JASON: a decu i#'nanika, k!a-jica je ona( a sk!<ane B >ena od &o"i(
MEDEJA: a nes!e"ne nek? ne svane nikad dan %ako '!o#an, 53)6 koji o!od $i 'nusni s&e/ao s
 o!odo& s-avni&, o%o&ke Ao-ona s o%o&s%vo& Si#i0ovi&=)).
JASON: a/%o nas, $ednice, u !oas% o$oje 'u!a/@ Mo-i& %e, idi(
MEDEJA: K!eon% je &oje s-u/ao &o-$e(
JASON: %a da u+ini&, !eci=
MEDEJA: a &ene@ -o+in $a!( 53)36

108
 H!iks i nje'ova ses%!a e-a $i-i su deca $eo%sko' k!a-ja A%a&an%a, !o1ena i# ve#e sa Ne0e-o&, $o'injo&
o$-aka( A%a&an%ova s&!%na >ena Inona !o'oni-a je as%o!ke i <%e-a da i< !inese na >!%vu, a je Ne0e-a
 os-a-a k!i-a%o' #-a%o!uno' ovna da decu odnese na $e#$edno &es%o( H!iks je u Ko-<idi >!%vovao ovna
evsu, a !uno os%avio u A!ejev 'aj( To je #-a%no !uno #$o' koje' su A!'onau%i k!enu-i u o<od(
109
 Medeja je u$i-a $!a%a, isek-a 'a na ko&ade i $aci-a i< u &o!e( Svaki ise+eni deo sada s&a%!a ose$ni&
#-o+ino&, i kada joj se !ivi1a $!a% 594.6, ona 'a vidi !asko&adano'(
110
 Ovaj s%i<, -o'i+ki, svoje &es%o na-a#i ovde(
111
 Ko-<i1ani(
112
 Seneka u Pismima Luciliju  57, 4, !eveo A-$in Vi-<a!6 ka>e: Leo u&!e%i #na+i i#$e"i oasnos% od
-o/e' >ivo%aF(
113
 Si#i0 se, u neki& ve!#ija&a &i%a, s&a%!a osniva+e& Ei!a, %j( Ko!in%a, %e o%ud ovakvo Medejino
%i%u-isanjeF K!eon%a( S d!u'e s%!ane, ona i njena deca o%o&ci su Ao-ona, koji je kao He$, u !i&skoj
&i%o-o'iji, i#jedna+avan sa Sunce&(

13
JASON: Ovde k!a-j, i %a&o k!a-j())2
MEDEJA: Ovde i s%!a/nije ne/%o B Medeja= Dvo$oj= O'-edaj&o se nas dvoje, a na'!ada nek? $ude
Jason=
JASON: Odus%aje&, i#nu!en a%njo&( A %i +uvaj se, sud$u si ku/a-a +es%o(
MEDEJA: I#nad udesa svako' va#da sa& $i-a())3 53*6
JASON: Akas% je $-i#u(
MEDEJA: K!eon% je du/&anin $-i>i: od o$ojice $e>i= Ne %e!a& %e da na %as%a o!u>je& k!ene/ ni%?
da se ka-ja/ u$is%vo& !oda: sa &no&, nedu>an, $e>i=
JASON: A ko $!ani"e nas, dvos%!uki ako #a!e%i !a%, 53*36 K!eon% i Akas% ako ud!u>e sna'e@
MEDEJA: Ko-<i1ane !i$!oj, Eje%a dodaj k?o vo1u, Ski%e i ;e-a#'e: sa%!"u sve=
JASON: Visoke -a/i& se v-as%i())4
MEDEJA: Vidi/ da ne >e-i/ je(
JASON: Su&nju da ne $udi&o, du'u !i+u sk!a%i= 53.6
MEDEJA: O, Jui%e!u najve"i, #a'!&i +i%avi& ne$o&, desnicu !u>i, osve%u -a&enu s!e&i,
o$-ake kidaj, ceo u#d!&aj sve%= Ne &o!a/ s%!e-o& %a+no da ci-ja/ &ene i-? nje'a: ko 'od da adne,
53.36 k!iv "e da s%!ada, !o%iv nas &unja o&anu%i ne"e(
JASON: d!av !a#u& !i#ovi, %i<o 'ovo!i= Ako ne/%o >e-i/ i# %as%ova do&a, $e' da %i o-ak/a B 
%!a>i=
MEDEJA: Kao /%o #na/, +es%o u&e& i s&e& k!a-jevska da !e#!e& $-a'a( 5326 A-? us%i u
 $eks%vu da deca &e !a%e: u #a'!-jaju njino& su#e da -ije&( Sinovi %e$e +ekaju novi(
JASON: ;!i#naje&, !ado $i< da u+ini& %e$i, a-? -ju$av &i o+inska $!ani())7 To odneo ne $i<,
53236 sve da si-i &e k!a-j i %as%( S&isao >ivo%a su &o'a, &e-e& #a s!ce $!i>no( ;!e $i< $e# da<a da
 $ude&, $e# udova, sve%-a(
MEDEJA:  za sebe Decu %o-iko vo-i@ Do$!o, i&a& 'a, %o &u je %a+ka $o-na( 5336  2a glas. ;!ed
od-a#ak, os-ednji u% us%i da #a'!-i& decu i da o!i+a& s nji&a( a<va-na $i"u( Jo/ #a jedno %e
&o-i&, ovo su, s%va!no, os-ednje !e+i: s&e%ena ako, $o-na, !ek-a sa& ne/%o B ne&oj da a&%i/= O
&eni $o-ju 53336 sa+uvaj s-iku= Re+i, u $esu !e+ene, nek? se i# se"anja $!i/u=
JASON: a$o!avi< sve, sa&o %e &o-i&: s%!as% o$u#daj >es%oku i o!e#no s njo&e= ))8 Mi! nevo-je
 $-a>i())9
 $zlazi(
MEDEJA: O%i/ao( Da -? #$i-ja@ a! od-a#i/ i u #a$o!av $aca/ &ene 5346 i %o-ike #-o+ine &oje@
a! %i i# se"anja +i-i&@ Nikad nes%a%i ne"u=  3a sebe( Ovako: #ove& sve ve/%ine i &o"i( ;ov-as%ica
koju #-o+ino& s%eko< je da ni/%a &i #-o+in nije( a odva-u jedva da &es%a i&a: &ene se -a/e=
d!i %a&o 'de niko 53436 ni s-u%io ne $i= K!eni s&e-o, o+ni sve /%o Medeja &o>e i sve /%o ne
&o>e ona=

114
 K!eon% i Akas%(
115
  s%oi+koj 0i-o#o0iji, &ud!ac je i#nad sud$ine 5 Pisma Luciliju, 82, )., !eveo A-$in Vi-<a!6: Sve /%o
i#'-eda da se odi>e uvis &e1u -judski& s%va!i&a, a $i-o &a kako si%no i $e#na+ajno, sve se %o os%i>e
sa&o <odanje& s%!&i& i %e'o$ni& u%e&, i sa&o ne!avan u% vodi na v!<( ;u% dos%ojans%va do v!<a je un
%!nja: a-i ako %e je vo-ja da se one/ na %aj v!<, !ed koji& se oni#i-a i sa&a s!e"a, sa#i"e/ isod se$e sve
ono /%o se s&a%!a naju#vi/eniji&, a-i "e/ iak na v!< s%i"i !avi& u%e&(F
116
 a!avo, alta sceptra , visoka >e#-a(
117
  Ri&u, o%ac je i&ao v-as% nad >ivo%o& i s&!"u dece, &o'ao je i da i< !oda kao !o$ove( Tako je, i
 os-e !a#voda, !eu#i&ao $!i'u o nji&a(
118
 placide#ue tractes( Dos-ovno: ne>no je sv-adajF(
119
 Jason ne s<va%a du$inu i >es%inu Medejini< ose"anja, i-i ne"e s nji&a da se suo+i(

14
 (adilji)* A %i, dado ve!na, d!u'o u jadu i nes%a-noj sud$i, u nau&u o&o#i #-o&= a-jinu i&a&,
i# dvo!a ne$esko' da!, 5376 k!a-jevs%va onos, Eje%u ok-on, o%v!da s!ods%va od Sunca( Od #-a%a
sjajnu o'!-icu i&a& i dijade&u #-a%nu sjak%avi< d!a'u-ja: njo&e sku-ja<u &i kosu( Sinovi da!e
nek? neves%i nose, 53736 a-? naj!e nek? i< u o%!ov u!oni)*) ve/%ina &oja s%!a/na( eka%u #ovi,
 os&!%ne o$!ede s!e&aj: o-%a!i nek? se di>u, u do&u nek? o'anj ucke%a=
 $zlaze Medeja i (adilja. 'lazi !or (
OR: Ni &o"ni -a&en ni ve%a! si-ni ni ko-ja i s%!e-e u -e%u 5386 s%!a/ni nisu kao kad >ena, i#
 $!aka i#'onjena, &!>njo& ki%i i -a&%i()** Nije s%!a/no ni kad &a'-eni Aus%e! )*. #i&ske donosi
ki/e, ni kad is%e! )*2 u $ujici $!#a, &os%ove !u/i !ed so$o&)*3 53836 i nes%a-an -u%a( Nije s%!a/an
Rodan)*4 kad o%isne se u &o!e, ni o%oci s%!a/ni nisu koje, od jaki& sunce&, us!ed !o-e"a, sne'
 !avi kad e&)*7 se %oi( 5396 S-e je -ju$avi -a& od$adan 'nevo&, #a nad#o! ne &a!i, u#de ne
%!i, s&!%i ne $oji se: na &a+eve s& !ado "e o"i(
;o/%edi%e, $o#i, &o-i&o #a &i-os%, 53936 nek? u &i!u >ivi %aj /%o &o!e sv-ada()*8 Gooda! 
du$ina)*9 svejedno $esni je! osvojeno je k!a-jevs%vo d!u'o(). Kad &-adi").) d!#nuo se ko+ije da
 ok!ene ve+ne, !e&a o+evo& ne&a!an !avcu, 546 sa& je doao -a&a, koji $esno !asuo je
ne$o&( ;o#na% u% ne #a<%eva &no'o: u%uj %a&o 'de #a -jude i !anije $e#$edno $e/e, i ne k!/i,
nasi-ni+e, neov!edive 5436 #akone sve%a( Ko 'od da s-avna %akao je ves-a -a1e s&e-e i -i/io
;e-ion 'us%e senke sve%o' -u'a, ko 'od da u/ao je &e1u ok!e%ne s%ene,).*  54)6 %o-ike &uke
&u+io &o!ske i ve#ao -a1u #a va!va!ski >a- s na&e!o& da %u1e !eo%&e #-a%o i onda se v!a%i: %aj
s%!a/no& je u$-a>io s&!"u %o /%o oskv!nu/e #akone &o!a( 54)36
I#a#vano &o!e %!a>i da se ka#ne:

120
 Koja je ve!ova%no os%a-a na sceni %oko& Medejino' dija-o'a s Jasono&(
121
 sed ante diris inlita ac tincta ( Dos-ovno: na&a>e i na%oi o%!ovo&F(
122
 Kod Eu!iida, Medeja ka>e 5*4.*446: Jes%e >ena -a/-jivo $i"e, s-a$a #a $oj, d!<%i k?o !u% kad u'-eda
&a+, a-? di!ne/ -i u os%e-ju njenu, niko %ad svi!eiji nije=F Ovidije %ako1e 'ovo!i o $esu !eva!ene >ene
5 Ljubavna tehnika, .7..8*, !eveo To&is-av Ladan6:  A-i ni !i1i vea! us!ed svoje'a $ijesa nije %ako
div-ja+an dok u$oji%i& k-jova&a o$a!a !a#$je/nje-e se, ni -avica dok -avi"e &-ijeko& doji, ni &a-ena
#&ija na'a>ena neo!e#no& no'o& B kao /%o je >ena kad joj se sua!nica uva-i u #ajedni+ku os%e-ju: sva
se usa-i i na -icu oka#uje %!a'ove u#$u1enja ju!i o >e-je#o i o'anj i, od$aciv/i o$#i!e, ona/a se kao da
 je u$odena !o#i&a aonijsko' $o'a( ;!ek!/aj &u>ev-jev i osk!vnu%o !avo $!aka $a!$a!kinja i# Ha#ide
osve%i-a je na !o1enoj djeci(F Seneka da-je '!adi!a >enski $es o!ede"i 'a sa ve%!ovi&a, !eka&a i !i!odni&
neo'oda&a( Ma+ i s&!% nisu vi/e o#$i-jna !e%nja(
123
 Ju>ni ve%a!, ove#ivan s ki/ni& i &a'-ovi%i& v!e&eno&(
124
 ;!vo$i%ni na#iv #a donji %ok Dunava, kasnije #a ce-u !eku(
125
iunctos vetat esse pontes : #a$!anjuje da &os%ovi sojeni s%oje(
126
Reka u Ga-iji, danas Rona(
127
  ;-anina u seve!noj T!akiji(  &i%o-o'iji, e& je %!a+ki k!a-j, sin o!eje( o'ovi su nje'ovu >enu,
Rodou i nje'a !e%vo!i-i u is%oi&ene -anine(
128
 Jason(
129
 Ne%un(
130
 ;!vo k!a-jevs%vo $i-o $i ne$esko, Jui%e!ovo, d!u'o &o!sko, Ne%unovo, a %!e"e od#e&no, adovo(
131
 Hae%on%, sin $o'a e-ija, koji svakodnevno u!av-ja Sun+evo& ko+ijo&( Hae%on% je i#&o-io od oca da
 jedno& sa& ove#e va%!enu #a!e'u, a-i su se o&a&-jeni konji o%e-i i# s-a$i< &-adi"evi< !uku( Sunce je
%ako +as !>i-o #ve#de, a +as us%o/i-o #e&-ju( Da $i sasao sve%, evs je o/inuo Hae%on%a '!o&o& i on je
 ao u !eku E!idan, dana/nji ;o(
132
 Si&-e'adske s%ene(

15
  Ti0ije,).. !e svi<, k!o%i-ac du$ina, /%o ko!&an !eus%io je ko!&i-a!u -o/e&( Na %u1e&
u&!o je >a-u, da-eko od k!a-jevs%va oca: u $ednoj '!o$nici 54*6 -e>i, ne#nane s nji& su seni(
Au-ida #a%o, se%iv se o+iv/e' k!a-ja, u -uka&a &i!ni& $!odove d!>i na #as%anak koji se %u>e(
Mi-o#vu+ne Ka&ene sin).2 54*36 svi!ko& je na -i!i us%av-jao $ujice, s%i/avao ve%a!( ;%ica $i
svoju naus%i-a es&u i !i/-a &u u# !a%nju vasce-e /u&e( ;o o-ji&a %!a+ki& o+iva !asu%, 54.6
a '-ava &u %u>ni& o%-ovi-a je e$!o&:).3 u #nani &u s%i'ao je S%iks).4 i u Ta!%a!,).7  nikad se
v!a%i%i ne"e(
Akvi-onovu).8 decu sv-adao je A-kid).9 i Ne%unovo' u$io je sina,)2 54.36 /%o $e#$!oj
o$-i+ja #nao je da u#&e( I konu i &o!u o/%o &i! je dao, i k!a-jevs%vo o%vo!io svi!eo' Di%a, )2)
>iv je na -a&nu -e'ao E%u,)2* i o'nju $esno& !edao %e-o( 5426 $ijen je o%!ovo& od k!vi dve,
 ok-ono& neves%e svoje()2.

133
 Ti0ije, ko!&i-a! na A!'u, !a#$o-eo se i u&!o u v!e&e kad su A!'onau%i $o!avi-i kod k!a-ja Lika u #e&-ji
Ma!ijandina(
134
O!0ej, sin Mu#e Ka-ioe( Ka&ene su $i-e Ni&0e koje su, od u%icaje& '!+ke knji>evnos%i,
 ois%ove"ivane s Mu#a&a(
135
  ve"ini ve!#ija, O!0eja su !asko&ada-e %!a+ke >ene i o o-ji&a !asu-e nje'ovo %e-o, a '-avu $aci-e u
!eku e$!u(
136
 Jedna od !eka ;od#e&-ja, najs%a!ija od %!i <i-jade Okeanovi< i Te%ijini< k"e!i(
137
 Du$oki !oce isod ada u koji je evs $acao o$e1ene Ti%ane( V!e&eno&, i#jedna+en je s ado&(
138
 Akvi-on je !i&ski andan '!+ko& o!eji, a sinovi su &u Ka-aid i e%(
139
 A-kejev o%o&ak, %j( e!ak-e(
140
 ;e!ik-i&en i# ;i-a, Ne-ejev sin, unuk Ne%unov( On &u je oda!io &o" !eo$!a>enja koju je isko!is%io
kada je e!ak-e naao k!a-jevs%vo( Mi% ka>e da 'a je e!ak-e u$io uda!ce& $a%ine dok je, !e%vo!en u
 +e-u, #ujao oko nje'ove '-ave, i-i us%!e-io kad se !eo$!a#io u o!-a(
141
 ;-u%on i-i ad( e!ak-e je si/ao u donji sve% da $i sav-adao %!o'-avo' sa Ke!$e!a, +uva!a ;od#e&-ja(
142
 !e' u Tesa-iji na koje& se e!ak-e sa-io(
143
 O%!ov koji je ken%au! Nes dao Dejani!i( Kad je, nai&e, Nes oku/ao da si-uje Dejani!u, e!ak-e 'a je
s&!%no !anio( Nes je, u&i!u"i, !ekao Dejani!i da u#&e nje'ovu k!v kao -ju$avni nai%ak koji& "e e!ak-a
sa+uva%i sa&o #a se$e( nao je da 'a je e!ak-e us&!%io o%!ovno& k!v-ju Le!nejske id!e( Nesova k!v je,
dak-e, o&e/ana s id!ino&, a Seneka ko!is%i i#!a# gemini cruoris(

16
Si-ni vea! o+njako&)22 o$o!io je Ankaja()23 Me-ea'!e)24 $e#$o>ni, &aj+ino' u$ija/ $!a%a, a
 $esna &ajka desnico& !esu1uje %e$i( 54236
Svi oni #as-u>i-i su udes svoj(
A-i koji #-o+in s&!"u ne>ni je -a%io de+ak@)27 e!ak-e &o"ni nikad 'a na/ao nije, a de+ak,
avaj, u'!a$-jen $e/e s!ed $e#$edni< voda(
ajde, junaci, o!i%e &o!e, 5436 sad kad i od i#vo!a o$i+no' s%!ee%i %!e$a=
  Id&ona,)28 &ada do$!o #nao je sud$u, na -i$ijsko& esku u$i-a je #&ija(
a sve d!u'e !o!ok do$a!, a-i #a se$e -o/, s%!adao je Mos,)29 Te$a os%a-a da-eko( 54336
udu"nos% je !o!ekao je %a+no, &u> Te%idin)3 u i#'nans%vu -u%a"e( 54376
Sin Oji-eja,)3) ko'a u$i/e '!o& i %a-as 544)6 ka#nu -a"a 544 a6 #a o+ev i #a #-o+in svoj(
544 $6
 Nau-ije)3* kad A!'ivce <%eo je o'nje& da uni/%i -a>ni&, 54386 na'-avce u &o!e je ao(
54396

144
ictu, u$odo&, uda!ce&(
145
 Ankaj, Liku!'ov sin, $io je jedan od A!'onau%a( +es%vovao je u -ovu na Ka-idonsko' ve!a( va-io se
svojo& sna'o& i u$oji%o& seki!o&, a-i 'a je vea! #u$i&a !anio u s-a$ine i Ankaj je u&!o u ve-iki&
&uka&a(
146
Junak &i%a o -ovu na Ka-idonsko' ve!a( Nakon jedne >e%ve, Me-ea'!ov o%ac Eje%, v-ada! Ka-idona
#a$o!avio je da !inese >!%vu A!%e&idi( Ona, $esna, /a-je ve!a da us%o/i ka-idonska o-ja( Enej o#iva u
 o&o" naj$o-je junake i# !a#ni< '!+ki< k!ajeva( Mno'i -ovci s%!adaju, dok Me-ea'a! naj#ad ne u$ije ve!a(
Me1u%i&, A!%e&ida je i da-je $esna( Ona !asi!uje sva1u i#&e1u Ka-idonjana i susedni< Ku!e%a oko
ve!ove '-ave i ko>e( ;o+inje !a% u koje& se od-ikuje Me-ea'a!( Dok je on u $o!$i, Ku!e%i ods%uaju( A-i,
-ju% na svoju &ajku A-%eju, Me-ea'a! se ov-a+i i# $oja( On je, nai&e, u sva1i oko ve!a, us&!%io svo'
ujaka( Majka !okune sina i, na ko-eni&a #a#iva E!inije(  odsus%vu Me-ea'!a, Ku!e%i na!eduju i
osa1uju Ka-idon( G-ava!i i sve/%enici, o!odica, +ak i &ajka, &o-e Me-ea'!a da se od-ju%i( Sve je u#a-ud,
on os%aje u ku"i i ne -a"a se o!u>ja( Tek kad Ku!e%i !i!e%e '!adski& ku-a&a i nji<ove s%!e-e s%i'nu i do
Me-ea'!ove odaje, Me-ea'!a &o-$a&a useva da u&i-os%ivi nje'ova >ena( On se $o!i, sasava '!ad, a-i ne
 !i&a ok-one koje su &u Ka-idonjani o$e"a-i(
Ovu !i+u, u deve%o& evanju  $lijade, A<i-eju !i+a nje'ov u+i%e-j Henik u nas%ojanju da &u s%i/a
'nev i v!a%i 'a u $oj( +i%e-j, &e1u%i&, !e"u%kuje k!aj: A-%ajina k-e%va s%i'-a je Me-ea'!a, on je o'inuo i
#a%o nije !i&io o$e"ane da!ove(
147
 i-a( M-adi" i#u#e%ne -eo%e u ko'a je e!ak-e $io #a-ju$-jen i koji 'a je !a%io na A!'u( Kada je jedno&
 !i-iko& o%i/ao da donese vodu s i#vo!a, u'!a$i-a su 'a ni&0e( e!ak-e je k!enuo u o%!a'u #a nji&, a-i se
#ad!>ao %o-iko du'o, da su A!'onau%i, na !ed-o' o!ejini< sinova, o%-ovi-i $e# nje'a(
148
 Jedan od A!'onau%a, s&a%!an #a v!a+a i-i vidovnjaka( ;!id!u>io se A!'onau%i&a u!kos %o&e /%o je #nao
da "e u&!e%i(
149
 A!'onau% s !o!o+ki& da!o&( ;o ov!a%ku A!'onau%a i# Ko-<ide, u Li$iji, na'a#io je #&iju o%!ovnicu od
+ije' ujeda je od&a< i#da<nuo(
150
 ;e-ej( Neko-iko u%a $io je u i#'nans%vu: &o!ao je naj!e da naus%i svoju do&ovinu, E'inu, o/%o je u
sva1i u$io $!a%a Hoka( %o+i/%e je na/ao kod 0%ijsko' k!a-ja Eu!i%ona, a-i nakon /%o 'a je, nes!e"ni&
s-u+aje&, us&!%io, sk-onio se u %esa-ski Jo-k, 'de 'a je !i<va%io k!a-j Akas%( A-i, $io je !o%e!an i oda%-e(
151
 Jedan od A!'onau%a( Nje'ov sin $io je Ma-i Ajan% 5%ako su 'a na#iva-i da $i se !a#-ikovao od ve-iko'
'!+ko' junaka Ajan%a sa Sa-a&ine6, u+esnik u T!ojansko& !a%u( Jedno& !i-iko& uv!edio je $o'inju A%enu,
 a je ona $aci-a '!o& na -a1u kojo& se v!a"ao i# T!oje(
152
 K!a-j na Eu$eji, o%ac ;a-a&edov( ;a-a&ed je s G!ci&a k!enuo na T!oju, a-i je, #$o' i#daje, s%!adao od
'!+ke !uke( Da $i osve%io sinov-jevu s&!%, Nau-ije je, u ov!a%ku, na&a&io '!+ke $!odove na eu$ejske
s%ene ua-iv/i si'na-ne va%!e( G!ci su &is-i-i da je !ed nji&a si'u!no !is%ani/%e, a s%!ada-i su u $!odo-o&u(
 Nau-ije je sa+ekivao i u$ijao !e>ive-e(

17
Kad od s&!%i i#$av-ja-a je su!u'a i# He!e, 544*6 >ena)3. >ivo%o& svoji& &u>ev-jev -a"a(
I sa& +ovek /%o na!edio je da -en i u-ov #-a%ni na !vi v!a%e se $!od, 54436 ;e-ija, nai&e, u
v!e-o& se k!+kao -oncu, dok 'a je %a&oa&o $acao %a-as k!a%ak(
Dos%a je, $o#i, osve%is%e &o!e: o/%edi%e ono')32 /%o na!ed$u je s-u/ao(
 !or izlazi( 'lazi (adilja(
DADILJA: Du/a &i d!<%i i s%!ei, ve-ika !oas% je $-i#u( 5476 S%!a/no je kako $uja 'nev, u va%!u
 je $aca i s !e1a/njo& se o$nav-ja sna'o&( Ma<ni%u vi1a< je +es%o, na $o'ove)33 kako ju!i/a i
kako ne$o su/%a()34 A-? u>as jo/ ve"i Medeja s!e&a( aneseni& '!edo& 54736 i#a/-a i do
oka-jano' s%i'-a je <!a&a( Svoje os-o$a1a &o"i, o%k!iva ono +e'a se -a/i-a du'o( Oa+ine ni>e:
ne#nane, %ajne, sk!ivene( Dok &!a+ni o$!ed -evico& s!e&a, 5486 o/as%i #ove koje esak v!e-e
Li$ije s%va!a, i sve one /%o Tau!,)37 #$o' -edene uko+en s%udi, u ve+no&e s%e>e sne'u( I jo/
svakov!sna #a#iva +uda( Ma'ijski& !ivu+ena evo&, i# ja#$ina s%i>e -juskava !u-ja( 54836 Ova
 je#iva #&ija o'!o&no vu+e %e-o, %!ok!aki -a#i je#ik, >!%ve %!a>i i s&!% i& s!e&a( Kad es&u +uje,
%a se ukii, na$!ek-o uvija %e-o, viju'e !avi i, naj#ad, k-uko( Medeja ka>e: Nikakva #-a su,
5496 a o!u>ja $edna koja najdu$-ja s%va!a #e&-ja( Od ne$a o%!ove %!a>i&= Sad je +as #-o+in da
i#&is-i& neki, 'o!i od oni< koje o$i+no +ini&( Ovde nek? sus%i se #&ija)38 /%o ou% $ujice va-ja
se si-ne(  ko%u!e '!dne 54936 dve su s&o%ane #ve!i, ve"a i &anja( 5Ve"a ;e-a#'i&a, Sidonjani&a
&anja ko!isna je $i-a(6 Nek? O0iju< )39 naj#ad os-a$i !uku s%isak i neka i#-ije o%!ov( as&a&a
#a#van, nek? !i1e ;i%on,)4 /%o $o>anske $-i#ance)4) naas%i je s&eo( 576 Nek? v!a%i se id!a )4* i
#&ija svaka koju e!ak-ova s!u$i !uka, nek? o$novi se 'de ose+ena $e/e= I %i, va#da $udni
#&aju)4. ko'a !vo' &oje usava/e es&e, us%i Ko-<idu i do1i=F
Kad +i%av #&ijski do#va-a je !od, 5736 svu /kodnu s!> i# o%!ovno' c!i $i-ja: sve /%o E!ik )42
ne!o<odni na s%ena&a !a1a $i-je s v!<ova koje ve+ni sk!iva sne', na Kavka#u, koji k!v
;!o&e%eja !osi)43 $i-jke koji&a s%!e-ice $o'a%i A!a$-jani &a>u, 57))6 Me1anin $o!$eni s %o$o-ce&
153
 A-kes%ida, ;e-ijina k"i i su!u'a Ad&e%a, k!a-ja He!e( ;!is%a-a je da u&!e u&es%o svo' &u>a(
154
 Jasona(
155
 Ma'ija je uv!ed-jiva #a ne$eske $o'ove, je! se u &a'ijski& o$!edi&a !i#ivaju od#e&na $o>ans%va,
o&e%a se vo-ja ne$eski< $o'ova i !u/i nji<ov au%o!i%e%(
156
 a!o$nica&a 5ve/%ica&a6 su !iisivane &o"i koji&a su &o'-e da odvukuF Mesec s ne$a i da u+ine da
nes%ane Sunca i #ve#da(
157
 ;-aninski venac u Ma-oj A#iji(
158
 Sa#ve>1e &aj, koje se na-a#i i#&e1u Ve-iko' i Ma-o' Medveda(
159
 Sa#ve>1e &ijono/a( ;!eds%av-jeno je u o$-iku &u/ka!ca oko +ije' %e-a je o$&o%ana #&ija, dok joj on
'-avu i !e d!>i !uka&a(
160
 Mi%o-o/ki #&aj ko' je us%!e-io Ao-on( ;o najs%a!ijoj ve!#iji &i%a, ;i%on je s%anovao u $-i#ini De-0a i
i&ao !o!o+ki da!( Ao-on 'a je us&!%io kad je do/ao da %u odi'ne <!a&( Da se o$eda ne $i #a$o!avi-a,
Ao-on je u#eo i&e ;i%ije, !o!o+i/%e je na#vano i%ijski&, a sve/%enica, koja je %u !o!ica-a, do$i-a je i&e
;i%ija( Seneka se d!>i kasnije ve!#ije &i%a o kojoj je ;i%on oku/ao da u$ije Le%u kad je +uo da je %!udna sa
 $o>anski& $-i#anci&a Ao-ono& i Dijano&( Ao-on 'a je u$io, docnije, i# osve%e(
161
 Ao-on i Dijana(
162
 Le!nejska id!a, #&ija s &no/%vo& '-ava, koju je od'aji-a e!a i# &!>nje !e&a e!ak-u( Njeno u$is%vo
 je jedan od dvanaes% e!ak-ovi< #ada%aka( Kad $i e!ak-e odsekao neku od id!ini< '-ava, i#!as-a $i nova(
Da $i %o s!e+io, sa-jivao je !anu na &es%u 'de se odse+ena '-ava na-a#i-a( e!a ju je !ene-a na ne$o kao
sa#ve>1e(
163
 &aj koji je +uvao #-a%no !uno(
164
 ;-anina na Sici-iji, na +ije& se v!<u na-a#i-o +uveno sve%i-i/%e A0!odi%e E!icine(
165
  $o' %o'a /%o je -judi&a dao va%!u, evs je ;!o&e%eja !ikovao #a s%enu na v!<u Kavka#a, 'de je
vekovi&a %!eo najs%!a/nije &uke( Svako' dana do-e%ao je o!ao da k-juje ;!o&e%ejevu je%!u, koja je no"u

18
is%o, i -ako o!u>an ;a!% 57)6 sokove /%o na seve!u, u -u#i&a <i!kanski&, -e&kinje sku-jaju
Sve$a sve /%o #e&-ja u !o-e"e !a1a, kad 'ne#do se svije, i-i kad ve" ci+a #i&a /u&i uk!as o%&e
57)36 i sve u -ju%i okuje &!a# $i-jke /%o s&!%onosni daju cve% i-? one /%o u ko!enju s-e%eno&
s%va!aju /%e%ni i s%!a/ni sok( Svi&e !ukuje ona( Tesa-ski je A%os )44 %o ko$no doneo $i-je, 57*6 si-ni
;ind ovo, i s ;an'ejevo')47 i&a 'a v!<a, ne>ne je v-a%i k!vavi oseko s! neke je $i-jke <!anio
Ti'a!, du$ok /%o sk!iva %ok ,)48 neke is%e!, neke idas /%o k!o# !ede-e %e+e suve i u voda&a
&-aki& &no/%vo d!a'u-ja nosi)49 57*36 neke i e%is)7 /%o i&e svojoj #e&-ji je dao i /%o so!i&
%oko& u #aadno u%i+e &o!e()7) i-jke ove se+ivo s%i>e, dok He$ je s!e&ao dan s%a$-jika ova u
du$okoj ose+ena je no"i, a v-a% onu #a+a!ani secnuo je noka%( 57.6
;o'u$no '!a$i $i-je, i# #&ija o%!ov cedi, #-os-u%ne dodaje %ice, s!ce sovu-ja'e ko$ne i
kukuvije, jo/ >ive, naseckan d!o$( Odvaja #-o%vo!ka ve/%a: &o" -a&enu /%o 'u%a 57.36 i -ed
-edeni s%udeni %!o&e( O%!ovu dodaje !e+i koji< se is%o -a/i%i %!e$a( ajanje o+uj i &a<ni% ko!ak=
Sve% d!<%i +i& +uje joj '-as(
'lazi Medeja(
MEDEJA: Ti<o #a#iva& &no/%vo i vas, $o'ove &!%vi<, 5726 aosa &!a+no' i do& %a&ni
seni%o' Di%a, i e"ine !u>ne S&!%i koje o$a-e Ta!%a!a &e1e( Dusi, od-o>i%e &uke, na svad$u <i%aj%e
novu: nek? s%ane %o+ak ude /%o &u+i, Iksion)7*  neka dodi!ne #e&-ju, nek? Tan%a-)7. u &i!u
 i!enidsku)72 oije vodu= 57236 Nek? ka#na, jo/ %e>a, na jedno' sa&o adne B na %as%a &u>evo':
Si#i0a)73 '-a%ki ka&en na#ad, !eko s%ena, nek? 'u!a= I vi, koji&a ja-ovi %!ud k!+a#i&a !u'a se
 $u/ni&, Danaide,)74 a&o: dan ovaj i va/e #a<%eva !uke( O$!edo& #a#vana &oji&, #ve#do no"i,)77
5736 u je#ivo&)78 o$-iku do1i, nek? svako %i -ice !e%e"e $ude=
$o' %e$e !as-e%o< kosu, kao /%o +ini na!od &oj, $osi< no'u u sk!ivene k!o+i< /u&e,
do#va< ki/u i# ved!a ne$a i &o!a na'na< da se ovuku: 57336 kad su &u sv-adane -i&e, okean
ve-ike va-e jo/ da-je na kono va-ja( Kad o!e&e%i< #akone ne$a, sve% vide skua i Sunce i
#ve#de, a vi, Medvedi, u #a$!anjeno $u"nus%e &o!e( Godi/nji& do$i&a !o&eni< s-ed: es&a $i
&oja u -e%o #a&!#-a #e&-ju, 5746 Ce!e!u !i&o!a< u #i&u da >anje( Hasidu na%e!a< da vodu
oe% na!as%a-a( To je %!aja-o sve dok &u e!ak-e nije doneo sas(
166
 ;-anina u Tesa-iji(
167
 ;-anina u T!akiji(
168
 Ve!ova-o se da Ti'a!, u jedno& de-u svo' %oka, %e+e od#e&no(
169
 idas, danas Je<-u& i-i J<e-u&, !i%oka je Inda( Indija, #e&-ja k!o# koju !o%i+e, s&a%!a-a se i#u#e%no
 $o'a%o& d!a'i& ka&enje&(
170
 Reka u aniji o kojoj je +i%ava !ovincija do$i-a i&e 5e%ika6( Dana/nji Gvada-kivi!(
171
 A%-an%ski okean(
172
K!a-j Lai%a( evs &u je o!os%io oku/aj #avo1enja e!e, a-i ne i <va-isanje da ju je o$-ju$io: u
;od#e&-ju je sve#an #a %o+ak koji se ne!es%ano ok!e"e(
173
 evsov sin, u ;od#e&-ju je $io osu1en na %!os%!uke &uke: ve+nu '-ad, >e1 i s%!a<( !ana i voda su &u
 $i-e nado<va% !uke, a-i i#&ica-e su kad $i oku/ao da i< u#&e( I#nad '-ave visi-a &u je o'!o&na s%ena
 !e%e"i da se, u svako& %!enu%ku, su!va na nje'a( Ovakve ka#ne %!eo je je! je $o>je %ajne !enosio
s&!%nici&a, !ija%e-ji&a de-io nek%a! i a&$!o#iju, a svo' sina ;e-oa u$io i na 'o#$i os-u>io $o'ovi&a(
174
 Ko!in%sku(
175
 Si#i0, kao K!eon%ov !edak, ne"e do$i%i o-ak/anje #a svoje &uke, ve" "e one os%a%i jo/ 'o!e( $o'
!a#ni< va!anja $o'ova, Si#i0 je osu1en da ve+no 'u!a ve-iki ka&en u# -aninu( On %!e$a da 'a os%avi na
v!<, a-i na sa&o& ci-ju ka&en i#&i+e i ko%!-ja se na#ad, u odno>je -anine(
176
 ;edese% Danajevi< k"e!i( ;o o+evo& na-o'u, sve se& jedne, ou$ija-e su svoje &u>eve( a ka#nu su
&o!a-e u od#e&no& sve%u da une vodo& osudu $e# dna(
177
 eka%a kao $o'inja &eseca(
178
 pessimos( Sue!-a%iv najs%!a/nije&F #a&enjen je o#i%ivo& sinoni&a(

19
si-ovi%u i#vo!u v!a"a, a is%e!u, /%o na &no'a u/"a se de-i, %ok o$u#da< div-ji: o!ed o$a-a svoji<
on so!o s%!uji( Na!ed$o& na%e!a< '-asno& va-e da <u+e i $esno da di'ne se &o!e, 57436 !e&da
 je "u%ao ve%a!( Do& -u'ova s%a!i< i#'u$io je senke je! %ako na!edi<( He$ je naus%io dan i nas!ed
ne$a s%ao, a ijade od &oje %!ee!e es&e( as je, He$e, #a o$!ede sve%e= 5776
 !ekati Te$i daje& vence ove, k!vavo& -e%ene !uko&, deve% i< je !e-e-o #&ija( Te$i
idu udi od Ti0ona)79 d!sko', Jui%e!ov /%o je d!&ao %!on( Tu je i k!v i#dajice B ske-a!a, 57736 /%o
 Nes je dao, kad je i#disao( Lo&a+a na E%i, /%o e!ak-ov i-a je o%!ov, u ee-u nes%a ovo&( ak-ju
vidi/ ses%!e ne>ne, a-? su!ove &ajke, osve%nice A-%eje()8 5786 Ovo e!je s a!ije)8)  a-o je u
si-ji ne!i-a#noj, nju kad je 'onio e%( Evo i e!a s%i&0a-ski< %ica,)8* koje -e!nejske !ani-e su
s%!e-e(
Odjeknu-i s%e, o-%a!i, %!ono/ci se, vidi&, %!esu: 57836 %o $o'inja nak-onos% ka>e( T!ivije,)8.
'-eda&, $!#a ko-a, a-? ne ona /%o +i%ave vo#i i< no"i, kad sjajan -ik joj je ceo, ne'o ona kad %u>na
 je a -ice joj $-edo, 5796 kad %esa-ske &u+e je !e%nje, kad ne$o& &ine i #a%e>e u#de( ak-jo&
 $-edo& su&o!no sve%-o o o#!a+ju !asi, je#o& novo& o-a/i -jude, i u Ko!in%u, Dik%ino,)82 57936
skuocena nek? odjekne $!on#a)83 %e$i o&o" da !u>i= Na $usenu k!vavo& sve+ane !inosi&
>!%ve, i# s!edine -o&a+e #a %e$e o%e%a je $ak-ja koja no"ni odi>e -a&en( 586 $o' %e$e
ok!e"e& '-avu, i#vija& v!a% i isu/%a& '-as( $o' %e$e, &a!a&o& >a-o$no&, !asu%u ve#uje&
kosu( $o' %e$e, k!aj s%i'ijske vode, nji/e se #-oko$na '!ana()84 5836 $o' %e$e, 'o-i< "u '!udi,
kao &enada, se+ivo& sve%i& #ase"i !uke( Nek? o o-%a!u k!v se !ose: navikni, !uko, da o%e>e/
no>, is%!i d!a'a kad o%ekne k!v= 58)6 da!ac #ada<, sve%a !o-i se %e+nos%( Ako se >a-i/ da
 !e+es%o #va<, &o-i& %e, !a/%aj= Ra#-o' /%o -ukove %voje, ;e!sina k"e!i,)87 58)36 #va-a sa& +es%o,
uvek jedan je is%i: Jason se #ove(
a%!uj K!eu#e !u<o, da -a#e"i -a&, +i& je o$u+e, do sa&e !od!e joj s!>i(  #-a%u >u%o&
 !i%ajen, 58*6 nevid-jiv o'anj v!e$a( Dao &i 'a ;!o&e%ej, /%o ne$esku k!a1u #ace-jivo& je%!o&
 -a"a( ;odu+io &e ve/%o da ko!is%i& va%!u( I Mu-ci$e! )88 dade &i o'anj, u su&o!u 0ino& se k!ije(
58*36 Munje >iva<no' -a&a od !o1aka Hae%on%a u#e<( Da!e od i&e!e)89  i&a&, i# s!ednje'

179
 Sin Ta!%a!ov i Gejin( %eo da se dokoa v-as%i na ne$u, a 'a je evs #a%!ao -anino& E%no&( Oisivan
 je kao #as%!a/uju"e $i"e o'!o&ne sna'e, sa s%o%inu #&ijski< '-ava(  d!u'oj, kasnijoj ve!#iji, koju Seneka
ko!is%i, Ti0onove #&ijske '-ave !as%u i# nje'ovi< !uku, u&es%o !s%iju(
180
 Vidi $e-e/ku o Me-ea'!u(
181
 Mi%ska $i"a %i+je' %e-a i >enske '-ave( ;o >e-ji $o'ova, ka#ni-e su ve+no& '-a1u %!a+ko' k!a-ja Hineju,
#$o' #-o+ina koji je o+inio nad svoji& sinovi&a( a!ije $i oje-e i-i #a'adi-e nje'ovu <!anu( Ka-ais i e%,
sinovi $o'a o!eje, koji i& je oda!io k!i-a, use-i su da o%e!aju a!ije( Hinej i& je, #au#v!a%, !ekao kako
da !o1u Si&-e'ade(
182
 Is%!e$-jenje %ica koje su se !a#&no>i-e na o$a-a&a S%i&0a-sko' je#e!a u A!kadiji i <!ani-e se -judi&a,
 $io je jedan od e!ak-eovi< dvanaes% #ada%aka( $io i< je s%!e-a&a koje su $i-e u&o+ene u >u+ i-i k!v
-e!nejske <id!e(
183
  eka%a kao $o'inja !ask!/"aF 5 trivium, &es%o 'de se uk!/%aju %!i u%a, !ask!/"e6( Ve!ova-o se da se,
no"u, na !ask!/"i&a oku-jaju &!%vi(
184
 Jedan od na#iva k!i%ske $o'inje !i%o&a!%ide, koja se kao #a/%i%nica -ovaca ois%ove"iva-a s Dijano&(
185
 Ve!ova-o se da uda!anje u $!on#u i d!u'i !odo!ni #vuci i&aju u%icaja na &a'iju(
186
 ;o svoj !i-ici, &is-i se na '!anu neko' od d!ve"a koja su se dovodi-a u ve#u sa s&!"u, kao /%o su
+e&!es i-i div-ja s&okva(
187
 eka%a( ;e!sa joj je &ajka, a o%ac Okean( Luk je njeno o!u>je(
188
 Nadi&ak Vu-kana, $o'a va%!e(
189
i&e!a je '!o#na ne&an koja i&a -av-ju '-avu, ko#ji %!u, #&ijski !e i $-juje va%!u(  neki&
in%e!!e%acija&a, va%!a do-a#i i# njeno' s!edi/nje' de-a(

20
nje#ino' de-a( I&a& o'anj, /%o i# $i+ije' '!-a o%e% je -a&no'( 58.6 S Medu#ino& 'a o&e/a<
>u+i i na!edi< da #-o svoje u o%aji a#e(
Sna'u u o%!ove u-ij, eka%o, u da!i&a !ik!ij i sa+uvaj >a!= 58.36 Nek? !eva!i o'-ed,
dodi!u nek? ne odo-i= dovi nek? se %oe, neka &inu u di&u= Nek? neves%a nova, koso& u -a&u,
58.86 nadva%!i)9 svoje svad$ene $ak-je= s-i/ene su &o-$e: eka%a je <!a$!a -aja-a %!iu%)9) 5826
i va%!e sve%e #-oko$no& u#di'-a $ak-jo&(
O!u>je &o"no sasvi& je s!e&no= Decu o#ovi, o nji&a "u &-adoj skuocene os-a%i
da!e( 'laze sinovi( Idi%e, deco, o!ode #-os!e"ne &ajke, 58236 da!i&a i &o-$a&a &no'i&
'osoda!ku s&i!i%e i &a"e<u va/u( Idi%e, i ku"i se v!a%i%e $!#o, u #a'!-jaju os-ednje& da u>iva&
%ad=
 $zlaze Medeja* (adilja i sinovi Medejini. 'lazi !or (
OR: Kuda s!-ja Menada k!v-ju o!o/ena, od -ju$avi -ude 5836 o&e%ena@ O kakvo& #-o+inu
snuje u $esu $e#u&no&@ Od 'neva -ice '!+i joj se i s%e>e( O<o-o '-avu d!>i i %!#aje& -ju%i& 58336
i sa&o& k!a-ju !e%i( I#$e'-ica ona@ a! ve!uje iko@ Ina+e !u&eni, o$!a#i 'o!e, $-edi-o onda
 oni/%i !u&en( Lik s%a-no se &enja, 5846 nijedna ne o%!aje $oja( as a&o, +as %a&o no'e je nose,
kao %i'!ica je /%o os%a $e# &-adi<, a u $esno& %!ku oko Gan'a !e%!a>uje /u&u( 58436 Ni 'nev ni
-ju$av ne #na Medeja da k!o%i( A sad, kad i 'nev i -ju$av u#!ok ok!e"e is%i@ %a "e se #$i%i@ S
 e-a/ko' %-a kad "e Ko-<i1anka od-a da ode@ 5876 Kad os-o$odi"e s%!a<a k!a-jevs%vo na/e i
k!a-je@ Sada, He$e, o%e!aj ko-a i u#de ne #a%e>i= 58736 Nek? $-a'a no" !i'u/i sve%-o, i neka
ese!,)9* vesnik no"i, o%oi ovaj #-oko$ni dan=
'lazi 4lasnik (
GLASNIK: ;!oa-o sve je, k!a-jevski #a%!o se !od( K"i i o%ac su &!%vi, nji<ov se eeo &e/a(
5886
OR: Koja i< !eva!a sko-i@
GLASNIK: Ona /%o o$i+no k!a-je i sko-i B da!i(
OR: Kakva je #a&ka $i-a u nji&a@
GLASNIK: I sa& se +udi& i jedva ve!uje& da #-o se #$i-o( A jes%e(
OR: Kako se u>as desi@
GLASNIK: A-avi -a&en, k?o da na!ed$u i&a, o +i%avo& $esni k!a-jevsko& dvo!u( 58836 Ve" se
#'!ada s!u/i-a ce-a, -judi #a '!ad s%!ee(
OR: Neka voda nadv-ada va%!u=
GLASNIK:  u>asu i +udo #$i se: voda !e<!anjuje va%!u= %o vi/e <o"e da 'asi, o'anj sve ve"i
 $iva: 'o!i i od$!ana na/a( 5896
 $zlaze 4lasnik i !or* ulaze (adilja i Medeja(
DADILJA: I# do&a ;e-oa)9. >u!no i $!#o= i%no, Medejo, d!u'u #e&-ju %!a>i=
MEDEJA: a! ja da ode&@ Da !anije o$e'o<, oe% $i< do/-a svad$u da '-eda&= a/%o ok-eva/,
du/o@ Nas%avi naad koji use/no o+e( 58936 Ma-ecki je osve%e deo, u koje& u>iva/ sada= Luda
si, jo/ 'a vo-i/ ako %i je dos%a %o /%o Jason ne>enjen os%a( Neo$i+nu ka#nu %!a>i, i ovako se s!e&i:
nek? svaki &o!a- ode, s%id neka &ine, 596 -aka je osve%a koju +is%e i#v!/e !uke()92 Na 'nev se
os-oni, %!o&os% !a#'oni, i# du$ine du/e i/+uaj >us%!o na'one s%a!e( Sve /%o u!adi-a si, -ju$av neka

 Nadja+a -a&eno&( G-a'o- skovao G( M(


190

 Ve!ova-o se da se eka%a onekad jav-ja kao as i-i vuk(


191

 ve#da ve+e!nja+a( o! se nada da "e no" $!#o nas%ui%i, i Medejin od-a#ak u$!#a%i(
192

 Eoni&ni <e!oj ;e-oone#a, koji je o nje&u do$io i&e(


193

 Medeja 'ovo!i kao da je, do ovo' %!enu%ka, nedu>na( Tu je i a-u#ija na nevinu decu koja su odne-a da!e
194

K!eu#i(

21
se #ove( Tako= Kad o+ini& nove, vide"e 5936 kako su naivni svi !aniji #-o+ini $i-i(  nji&a &oj
ve>$ao se $o-( Na koje ve-iko de-o neve/%e da se odva>e !uke@ I-i $es devoja+ki@ Medeja sad sa&:
#-o+ini &oj su !a#vi-i da!( 59)6 S!e"na sa& $!a%u /%o odseko< '-avu s!e"na /%o &u iseko< ude i
ocu o%e< sk!iveno $-a'o, s!e"na /%o odu+i< k"e!i da u$iju oca( O, $o-u, sa&o na1i ci-j, #a #-o+in
svaki desnicu i&a"e/ ve/%u= 59)36
Kuda u%i/ se, $esu, i o!u>ja koja #a du/&ana neve!no' s!e&a/@ Ne #na& /%a u& je div-ji
s&is-io %ajno, a jo/ se$i ne s&e da !i#na( Ja, '-ua, odve" o>u!i<: od -ju$avnice $a! da du/&an
 je i&ao decu= 59*6 Kakvo 'od o%o&s%vo s nji& da i&a/, K!eu#a &u je &a%i( Osve%u i#a$!a<
%akvu, i#a$!a< je s !avo&( ;os-ednji #-o+in s!e&i%i <!a$!o: deco, nekad &oja, #a #-o+in o+ev,
vas ka#na s%i>e= 59*36
>as &i o$u#e s!ce, je#a u%!nu ude, '!udi d!<%e( Ods%uio 'nev je, &ajka se v!a%i-a sasvi&,
u !o'on su!u'a ode( a! o%o&s%va, #a! dece k!v da -ije&@ O, $e#u&ni $esu, 59.6 #-o+in
ne+uven i '!e< s%!a/an ni &eni, +ak, $-i#ak nije( a koji #-o+in, jadni da -a%e@ -o+in je kad o%ac
 je Jason, a #-o+in jo/ ve"i, kad Medeja je &a%i( Ako &oji nisu B nek? s%!adaju, ako &oji jesu B nek?
s%!adaju oe%=)93 -o+ina ne&a ni k!ivice 59.36 B nedu>ni su, !i#naje&, i $!a% je &oj nedu>an $io(
a/%o se, du/o, ko-e$a/@ %o su#e kvase &i -ice@ %o 'nev &e vu+e %a&o, /%o -ju$av ci&a ova&o@
Dvos%!uka &e -i&a neod-u+nu nosi( Kao kad ve%!ovi div-ji su!ovi vode !a%: 5926 #ava1eni va-i u
dva s&e!a %e!aju vodu, nedu>no &o!e $uja i v!i( Tako se i &oje s!ce %a-asa: $es %e!a -ju$av, -ju$av
%e!a $es( O, $o-u, -ju$avi se !edaj=
Ova&o, deco d!a'a, jedina u%e<o #a s!u/eni do&( 59236 ;!i1i%e, u #a'!-jaju !uke nek? na&
se soje= Ocu neka s%e >ivi i #d!avi, a-i %akvi da s%e i &ajci= Mene $e' i i#'nans%vo &u+e( V!-o
 $!#o i# #a'!-jaja o%e"e i< &o', u jecaju vu"i i -a+u( Nek? ne s&e da -ju$i i< o%ac, 5936 kad -ju$i%i
ne"e i< &ajka= o- oe% !as%e i &!>nja k-ju+a( E!inija s%a!a &oju nevo-jnu %!a>i !uku( O, $esu, kuda
'od ka>e/, #a %o$o& "u= Ka&o s!e"e da o!od o<o-e Tan%a-a k"e!i)94 i# u%!o$e je do/ao &oje,
&ajka da sa& +e%!naes%o!o dece= Ja-ova &i osve%a $e/e( Dve osve%e, iak, o!odi< B dos%a #a $!a%a
i oca(
Kud '!a$i !u-ja Hu!ija $esni<@ Ko'a %!a>e@ a ko'a va%!ene s!e&aju <ice@ 5946 Ko&e
<adska +e%a k!vavi& $ak-ja&a !e%i@ O'!o&na sik"e #&ija, kako $i+ ucne u !i%&u 'a !a%i()97
Ko'a -i Me'e!a)98 !e%e"o& %!a>i $ak-jo&@ ija &i nejasna !i-a#i sena, osaka"ena@ !a% osve%u
<o"e( ;-a%i"e&o, svi "e&o( ak-je &i #a$ij u o+i, 59436 kidaj, a-i, Hu!ija&a i#-a>e& '!udi(
 Na!edi, o $!a%e, $o'inje osve%nice nek? &e se &anu i neka sokojne &ani&a odu( ;us%i,
sa&a "u, $!a%e( ;ovedi !uku koja &a+ je %!'-a( 'bija jednog sina( !%vo& sa& %voju s&i!i-a
sen()99  5976  Približava se ason s naoružanom pratnjom. %a se %o +uje@ O!u>je je s!e&no,
&oju <o"e s&!%( Na visok k!ov na/e' do&a se enje& B oko-j nije 'o%ov(  (rugom
 sinu( ;o1i sa
&no&=  Mrtvom sinu( I %voje one"u %e-o( 59736 ajde, du/o, u+ini %o= Tvoja <!a$!os% ne s&e
+a&i%i sk!ivena: nek? na!od vidi %voji< !uku de-o=
 Medeja se penje na krov nose5i sinovljev le6. (rugog sina vodi sa sobom. 'laze ason i
njegova pratnja(
195
 ;o/%o &o!a da naus%i #e&-ju B deca vi/e nisu njena( Is%o %ako, k!ivica koju su od nje nas-edi-i dovo-jan
 je !a#-o' #a nji<ovu s&!%(
196
 Nio$a se <va-i-a kako i&a vi/e dece od $o'inje Le%e, a su joj njena deca 5Ao-on i Dijana6 o$i-a
seda& sinova i seda& k"e!i( Od %u'e, Nio$a se !e%vo!i-a u ka&en(
197
 Hu!ije su i&a-e #&ije u kosi i, +es%o, $i+eve u !uka&a( Ovde, ve!ova%no, ko!is%e #&ije kao $i+eve(
198
 Jedna od Hu!ija, o!ed Tisi0one i A-ek%o( Rasi!iva-a je sva1u i-i $es #$o' -ju$o&o!e( ;!eds%av-jana je s
'o!u"o& $ak-jo& kojo& $i od$ada-a svoje >!%ve(
199
manes tuos placamus ( Dos-ovno, u$-a>i%i &ane( Mani su, u !i&skoj !e-i'iji, du<ovi okojnika, o/%ovani
kao <%onska $o>ans%va( Odavane su i& o+as%i i !ino>ene >!%ve(

22
JASON:* Skui%e se svi, odani, vi oja1eni k!a-jevo& a%njo&, da #'!a$i&o o+ini%e-jku #-o+ina
s%!a/no'( Ova&o, <!a$!a !a%na +e%o, 5986 o!u>je donesi%e, ku"u sa%!i%e=
MEDEJA: V!a%i-a sa& >e#-o, v!a%i-a $!a%a i oca( Ko-<i1ani i&aju -en, #-a%no je !uno #a nji<(
K!a-jevs%vo &i se v!a"a i nevinos% u#e%a si-o&( O, $o#i, &i-os%ivi naj#ad, o, sve+ani, svad$eni
dane= 59836 K!e"i= I#v!/en je #-o+in, a-i osve%a nije( Dov!/i, !uke dok jo/ su vo-jne i kad!e= a/%o
ok-eva/, du/o@ a/%o se ne"ka/@ a! &o"ni je u&!o 'nev@ $o' nede-a se s%idi& i kaje&( %a,
 jadna, u+ini<@ Jadna@ Mada kaje& se, 5996 iak u+ini<( I !o%iv vo-je, !ados% &e ve-ika !o>e i,
evo, sve ve"a $iva( A-i nedos%aje jedno: da Jason '-eda= I &is-i& #a%o B ne os%i'o< ni/%a( Svaki
#-o+in koji on video nije u#a-ud o+ini<(
JASON: Evo je, ni# s%!&i k!ov o+i&a s%!e-ja= 59936 Va%!e nek? neko donese, u sos%veno& neka
sa'o!i -a&u=
MEDEJA: ;o'!e$ deci s!e&i, '!o$nicu i&, Jasone, !avi/= Tvoju >enu i %as%a sa<!ani< o$i+aj
kako %!a>i( Ono de%e s%i'-a je s&!%, 5)6 i ovo d!u'o is%o "e sna"i, a-i !ed o+i&a %voji&=
JASON:  i&e svi< $o'ova, #ajedni+ki< $eks%ava i os%e-je koju neve!a uka-ja-a nije,*) o/%edi
na& sina= Ako neko k!iv je B ja sa&= Nek? s&!% &ene u#&e, !avo' k!ivca ka#ni= 5)36
MEDEJA: Ta&o 'de ne da/, %a&o 'de $o-i, se+ivo %a&o "u ja= Idi sad, o<o-i, #a $!ak device %!a>i,
nau/%aj &ajke(
JASON: Dos%a je jedno' da ka#ni/(
MEDEJA: Da ovoj je !uci jedno u$is%vo dovo-jno $i-o, nijedno' u$i-a ne $i<( Iako dvojica od
&oje s%!ada"e !uke, 5))6 &a-o je %o da u%o-i $o-( Ako u &ajci jo/ neki %voj #a-o' se k!ije, d!o$
is%!a>i"u &a+e&, na se+ivu i#ne"u 'a(
JASON: Dov!/i ve" jedno& /%o o+e-a si= Sa&o jedno &o-i&: nek? &i se ne od-a>u &uke= 5))36
MEDEJA: >ivaj u osve%i so!oj, ne >u!i, $o-u= Ovo &oj je dan, da!ovano ko!is%i& v!e&e(
JASON: K!vo>edna, &ene u$ij=
MEDEJA: Sa&i-os% %!a>i/(  'bija drugog sina( Do$!o je, k!aj( O, $o-u, ni/%a vi/e ne&a& da
>!%vuje& %e$i( ;odi'ni o'-ed= O+i&a '-edaj &e su#ni&, 5)*6 Jasone ne#a<va-ni= Svoju je -
 o#naje/ >enu@ Ovako o$i+no $e>i&( O%vo!en u% je ka ne$u: #&ije dve -juskave v!a%ove u ja!a&
 oko!no &e"u( Rodi%e-ju, sinove u#&i=  ko-i&a k!i-a%i& odo< k!o# ve%a!= 5)*36
JASON: ;!eko !ede-a visoki< u%uj, da-eko 'o!e u ne$o= Ta&o kud ide/, vide"e/ sa&a B $o'ova
ne&a(**

200
  Odavde 5s%i< *786 o+inje #av!/na scena u d!a&i, k!a"a i, is%ov!e&eno, sna>nija i su!ovija ne'o u
Eu!iidovoj  Medeji( Kod <e-ensko' %!a'i+a!a, kad se Jason ojavi, o$a de+aka su ve" &!%va( Kod Seneke,
Medeja u$ija d!u'o' sina !ed o+i&a u>asnu%o' i o+ajno' oca( Seneka, ve!ova%no, nije !vi %!a'edio'!a0 
koji je, su!o%no '!+koj o#o!i/noj %!adiciji, !ika#ivao na sceni k!vave !i#o!e i u$is%va( Lu&is K-i#$i
 !e%os%av-ja da je Lucije Anej ovaj o$i+aj !eu#eo od Ovidija( o!acijeva  ,rs Poetica  nas%a-a je i#&e1u
)9( i )2( '( !e n( e(  %o do$a, Ovidije je ve!ova%no ve" naisao svoju  Medeju, je! u es&a&a 5+rist ( 2, ),
376 ka>e da je !ano #ao+eo knji>evnu ka!ije!u i da se od&a< oku/ao u isanju %!a'edija 5 ,m( *, )8, ).6(
Dak-e, o!acijev s%i< )83 5!eveo Go!dan Ma!i+i"6: nek? Medeja !ed sve%o& ne kasai decu svojuF,
&o'ao $i se odnosi%i na Ovidijevu %!a'ediju( Iak, i ovde &o!a da os%oji o'!ada( Ovidijeva  Medeja, $a/
kao i Senekina $i-a je, najve!ova%nije, d!a&a #a dek-a&ovanje(  %akvoj si%uaciji, jedan >iva<an i >es%ok 
G-asnikov i#ve/%aj &o>e $i%i +ak i e0ek%niji od Medejine !i+e na is%u %e&u(
201
 Jason <o"e da ka>e da on nije #$o' d!u'e >ene naus%io Medeju, ve" da $i #a/%i%io decu od oasnos%i
koja svi&a !e%i od Akas%a(
202
udu"i da je  Medeja  iak  Lesen (rama, +ini &i se da je ode-a na +inove neo%!e$na( os%a-o&,
&o>e&o je u+i%a%i s u-asci&a i i#-asci&a -ikova( A o +inovi&a:
;!vi 5)))36, D!u'i 5))4.796, T!e"i 5.84496, e%v!%i 5478786, ;e%i 5879)*76(

23
 N a  o & e n a

;!evod i ko&en%a! u!a1eni su na osnovu dvoje#i+no', -a%insko en'-esko' i#danja:


Seneca, Medea, Ui%< an In%!oduc%ion, TeQ%, T!ans-a%ion and Co&&en%a! $ ( M( ine, A!is 
;<i--is L%d, Wa!&ins%e! *(
Ko!i/"eni su i !evodi:
Seneca, Medea, T!ans-a%ed $ H!ank Jus%us Mi--e!,
<%%:UUU(%<eoi(co&TeQ%SenecaMedea(<%&-, *( janua! *)*(
L( A( SPnXue, +rag7dies, %!aduc%ion nouve--e a! M( E( G!es-ou, ;a!is )8.2(
Sve s%i<ove i# Eu!iidove Medeje !eveo je Go!dan Ma!i+i"(
Vidi:
Eu!iid, $zabrane drame , Sa s%a!o'!+ko' !eve-i Go!dan Ma!i+i", A-eksanda! Ga%a-ica i
Lucija Ca!evi", ;-a%o, eo'!ad *7(
I-i:
Eu!iid, an Anuj, Ve-i&i! Luki", +ri Medeje, Eu!iida i Anuja !eveo i $e-e/ke naisao
Go!dan Ma!i+i", ;aideia, eo'!ad *9(

24

Das könnte Ihnen auch gefallen