Sie sind auf Seite 1von 2
@ EAAHNIKH AHMOKPATIA, YMOYPTEIO EPTAEIAZ, KOIN.AZDAAIZHE KAI KOINONIKHE AAAHAEITYHE Aiiva, 17 EentenBptou 2018 eva ; Feral Ap. Mowe: 42 Kowornhg Aodiione EupBouhevtuxi} Enutpor Emtotnpovaw MPOE: 1. Ynoupyé Epyasiag Kowwvurig Aarbadtans & Koweovenrig ANANAEyving, Ka Eutuxia AxtotdyAou 2. Youroupyé Kowwvunrig AadaAtons Ko Avaotdoto Netpémouvho KOIN: — Atowntr tov E.O.K.A. ko Aépimpo Zéyro Oéya: MEtpa eAécbpuvans tuv aadadloniKdy opetddv tw emtotnHevwy eAebBepuv enayyehparudy MpoKeyévou va undpfer ovoiaotixr, eAdpuvon wv aohadtonxdy opeRav tuw EMmOTHLSVV, EAEDBEPLV ENAYYEAUATUDY KaL NPOKEYLEVOU 1 ADdaALoHEVOI TOU T. ETAA var RABovv obvragn yiipatos H avanpiac, nap& ti odes mov Snytoupyr@nkay 1 Bioyk@Onkav uNEpHErpa Kad tH SpKEIA TNE OtKOVOLKG KPlaNs Kat ev enk MOAAS tn KartéBarhav Uc VoHILES Evaopéc TOUG, GE GUVEXELA TNE aNEda;N¢ TOU A.z. TOU t. ETAA tov 2016 kat wv npdadarwy npotdsewy tng AveEGpENntNs APYtG Tov Zuvnyépou tou Moditn, n ZupBoureutixi Enrponi Entornpovay tov EOKA evonyetva: > Ta doug éxouv Bewerwpévo 6ixaiwpa cuveagwoSérnons, to dpio odetriiv yi THY OAOKApwor THS Sta6ikaciag va pUBptate’ otG 45.000 Eup avti twv 15.000 mov elvat off Hepa kat ertpdo8Era vat tox¥et, HE alton Tov acdadtopEvou, cUpLNdLoLds te to noaév tov Edéinag NOU ToU avarovel. ie Na Geonoret n Buvardrnta o URoWpiihios ovvragiovxoc, Het and aitnor tou, va oupipndiver to obvoro Twv Sikaiobpevev ouvtdgewy HE ty oeIAA TOU, HEXPL AUTH va KatéABet oto NapakparfoHo dpio. Eniang, va undpfer npSPAEn Suvacéeyras amovopric puKpdtepns advtagns elte KatomW TaUtéxpovNs Staypadric LEpOUG tou avefSGANTOU aodahtorKod xpsvou Kat TwV avtiotoXWy OdeAdY TOU, eite KaTéMW enavuTOROVLOHOU TwV KaTABANVELaLy eLoopuv Kat Tw Obey HE avaywyr oTHY Kartdtary aoartotuxl) Katnyopla tou OKA dnou aviixe. 7 Tua odethéc nov gyouv SnptoupynBet and to 2009 éwe to 2016, va uMapyEt Buvardtnta Biaypadrig tous, Ue aitnon Tov aodadiopévou, He avriotoyn amtRea TOU aahartorikod xpsvou (va Andi UNdPN St GUUdWA WE aNdhaan tou Avwrérou Atkaotnpiou tg xepas AUTO yiverar HE tv MépoB0 20erlac). EnutpdoBEra va Siverar n Suvatdtyta, Kata ty GUVTAELSétHON, © xpdvos aUTdG vat EEayopAzerat edv 0 aadantopévos ro enuBuntel. > Apeon vronoinan tov ovpbndicpidv twv npdcBerwy aodadorKsdy evohopiv nou elte eK napabpontis, site Adyw Stahopdc twv eicosnEétwv Herakd wv extiv 2016, 2017, Kat 2018 éxouv mAnowBel Kau dev uMopoUv va anoBoBovv ASyw jun evoroinans Tw AoylotKtby ovoTUdtWY TOU EDKA Kat Twv enuiépouc topiéwy TEMEAE, TAN Kat. TEAY, TOU mptny ETA. & Avriotoyyn avemerdimon twv dopéwv nou enonteoveat and to YNEKAA, we avtés Tou YNOIK ws rA05 tov GULNIOLS TANPWILDY Kat OEY, TOU GrLEpa oBnyOUV ‘OtHy Mapakpémon akdya Kal TOU avahoyosvtos ONA twv Tyohoyiwv nov Exouv exboBel ané tous envotrpoves ehedBepous enayyeduarics, % NopoBérnon véac Siabikasiag yia ROAIHNVA PUBLLON TwY KoWWVIKoASHARLOTIKGY odetniav Kat ya dooug éXouV KéveL Slakoni epyacuiv Kat Sev pURopodv va unoYBowv orov efwBiKaoTiKS yyinXaviaLs tou N. 4469/2047. Me thy uioérnon tw cuyKeKpyLévav npotécewy To aodadotiKs ooTAHA avapéverar St. 6a ctonpager peyaho népos twv odetdpevun XoEdy, evoxovtas onpiaveKd th BuooSENTE TOV. Ot aapariopEvot Ba avaKoudroroby ousLacTIKd GE oXEon UE TIC OdEIAES TOUS, Eves TAAB0¢ GUBMIOALTOY Lag Ga AdBet tH GUVTAEN Mov TOUS avahoyel, RpoKEWLEVOU va ErBUdGEL. H katanoAéunon tng avepyias, 9 avéoxean tov brain drain, n rovwon tng ayopdc, n aroKatdoraan adiKiGY Katy UAoMoinEN TNE Sikauns KaL BUdoYiNS avancUsNs OTH vEa EMDOXh anattel Bappartes, adAd Ka andduta vdortouio\HEs amodéves. Ze auth THY KatedBUVEN, oTdxOG Has eival vA GUUBAAOUYE oT EniAvaN evdc UElKovos KOWWVIKE-OLKOVOLIKOY TDOBAKaTOS, TOU aroKie ROAY aKpIBA tdc0 cto aadariorIKd obornye tng xspaG, doo Kat GE xAAUaSES GUPMORITES AG, NpooPrénoveac omy GetKr Kat ayeon avtandxpion tov Yroupyelou Epyactac, Kowwviriig Aadédtong Katt Kowwvxiig AAANREyyiNG Kat TOU Evialov Dopéa Kowwusic AadAALans. TIA THN 3YMBOYAEYTIKH EMITPONH EMZTHMONON OMPOEAPOX