You are on page 1of 3

ஆங்ககிலம் ஒரு மமமொழகி, இருபத்தகி ஆறு எழுத்துக்கள் மட்டுமம

மகமொண்ட எளளிய மமமொழகியமொனமொலும் நம் சமூகத்தகின் ஆங்ககிலத்தகில


படித்தமொல தமொன் அறகிவு வளரும் என்ற ஒரு முள்ளளில குத்தகி நகின்று
கடினமமொககி மபமொன மமமொழகி. உலக அளவவில சுமமொர் 100 மகமொடி மக்கள்,
தங்களளின் இரண்டமொம் மமமொழகியமொக ஆங்ககிலத்ததப் மபசுககிறமொர்கள்.
இன்தறய வர்த்தக உலககில, ஆங்ககிலத்தகின் முக்ககியத்துவம் அளவவிட
முடியமொததமொகவும் இருக்ககிறது. இந்தகியமொவவில ஆங்ககிலத்தகில சரளமமொக
மபச மற்றும் எழுத மதரிந்தகிருக்க மவண்டும் என்ற ஆர்வமுதடய
இதளஞர்களுக்கு அளமவயவிலதல. அவர்கள் பலவவிதமமொன
வழகிகதள, அதன்மபமொருட்டு, முயற்சகித்துப் பமொர்க்ககிறமொர்கள். சகிலர்
மவற்றகி மபறுககிறமொர்கள். பலர் மதமொலவவியதடககிறமொர்கள். இன்று
இந்தகியமொவவில ஒருவனது மபமொருளமொதமொரமம அதனத்ததயும்
ததீர்மமொனளிக்கக்கூடிய சூழ்நகிதலயவில இருப்பதமொல மமமொழகிக்கும்
அறகிவுக்கும் உள்ள வவித்தகியமொசம் மதறந்து வவிட்டது. ஆங்ககிமலயர்கள்
உருவமொக்ககிய நகிர்வமொக அதமப்பவில ஆங்ககிலத்தகினமொல வசதகியமொன
வமொழ்க்தக மபற்றவர்கள் அதுமவ சரிமயன்று மசமொலல
ஆங்ககிமலயர்கள் மசன்ற பவிறகும் இங்மக கலவவி முதறயவில எவரும்
மமொற்றம் மகமொண்டுவர வவிரும்பவவிலதல. ஆங்ககிலம் மமமொழகிமயன்று
மட்டுமகிலலமொமல அறகிவமொககி மபமொனது வருத்தமம.

ஆங்ககில வழகிக் கலவவிக்கமொன, இச்சமூகத்தகின் ஆகப் மபமொது ஆதரவுக்


கருத்து ‘தமகிழ் வழகியவில படித்தவர்களுக்கு ஆங்ககிலம் மதரியமொது’
என்பது. சரி, ஆங்ககில வழகியவில படித்தவர்களுக்கு மதரியுமமொ என்று
மகட்டீர்களமொனமொல இலதல என்பது தமொன் பதகில. இலக்கண
வவிதகிகதள ஊககித்துணர்தலஎன்பது தமொய்மமமொழகியவில தமொனமொக வரும்.
எந்த ஒரு குழந்ததக்கும் தமொய்-மமமொழகி பவிறரமொல வலகிந்து
கற்றுக்மகமொடுக்கப்படுவதகிலதல. குழந்ததகள் தங்கள் தமொய்
மமமொழகிதயத் தமொங்கமள தங்கள் சமூகத்மதமொடு மசர்ந்து இயலபமொகக்
கற்றுக்மகமொள்ககிறமொர்கள். எனமவ தமொய்-மமமொழகி ககிட்டத்தட்ட, ஒரு
மனளிதனளின் அடிப்பதட அறகிவுத் தகிறனமொக அதமககின்றது. மற்ற
எததயும் அவன் இதன் வழகியமொகத்தமொன் கற்ககின்றமொன. இப்படியமொன
அதமப்பவில அதத மமொற்ற முயற்சகி எடுக்கும் மபர்வழகியமொக
ஆங்ககிலத்தத தகிணவிப்பதகில இரண்டு மமமொழகியும் முழுதமொக புரியமொமல
மபமொகும் குதழந்ததகள் ஏரமொளம்.
கலவவியவியலமொளர் ஜமொன் டூவவி (john dewey). அயல மமமொழகி வழகியவில
கற்கும் மமொணவர்கதளப் மபமொறுத்தவதரயவில, பள்ளளிகுள்ளும் சரி,
பள்ளளிக்கு மவளளியவிலும் சரி, கற்றல அதன் உண்தமயமொன மபமொருளளில
நடப்பமத ககிதடயமொது என்ககிறமொர்.

கலவவி நகிதலயவில ஆங்ககிலம் மமொணவர்களுக்கு புரிவது


குதறவமொகமவ உள்ளது. இதத பற்றகி பமொண்டிச்மசரி பலகதல
கழகத்தகில கலந்தமொய்வு நடந்தகிருக்ககிறது. இந்த கலந்தமொய்வவின்
மநமொக்கம் மமொணவர்களுக்கு ஆங்ககிலத்தத எளளிய முதறயவில புரிய
தவப்பது எப்படி ? என்பமத ஆகும். மமமொழகிதய அதன்
இலக்கணத்தத புரிந்துக்மகமொள்வதகில மமொணவர்களுக்கு சகிக்கலகள்
நகிதறய. அதத வவிவமொதகித்த பத்து மபர் மகமொண்ட கலந்தமொய்வவில
கலந்துமகமொண்ட ஆங்ககில எழுத்தமொளர் அருள்மமமொழகி வர்மன் "கலலூரி
ஆங்ககில மபரமொசகிரியர்கள் மமமொழகியவில தகிறதமயுடவர்களமொக
இருந்தமொலும் நவன
தீ மபமொக்கு அறகியமொதவர்களமொக இருக்ககிறமொர்கள்,
உதவவி மபரமொசகிரியர்களமொக இருக்கும் இதளநகிதல ஆசகிரியர்களளின்
அனுபவமகின்தம மமொணவனளின் பலவனம்
தீ அறகிந்து மசயலபடுவதற்கு
ஒரு ததடயமொக இருக்கு,மற்றப்படி மமொணவர்களளின் இதர கவன
குதறவும் இந்த ததடயவில முக்ககிய அம்சமமொக இருப்பதமொல
ஆங்ககிலம் புரிதல நதீர்த்துமபமொககிறது. சகிறப்பமொக ஆங்ககிலம் மபசுவது
என்பது, ஆங்ககிமலயர் மபமொல மபசுதல என்பது அர்த்தமலல.
இலக்கணப் பவிதழ அலலமொமல, மதளளிவமொக, தகிணறமொமல மபசுவமத
ஆகும்.இந்த இலக்கணம் புரிதல சகிறுவயதகிலகிருந்மத துவங்க
மவண்டும் ஆனமொல சரமொசரி மமொணவன் ஆங்ககிலத்தகில வமொக்ககியம்
அதமத்து எழுத கலலூரி கமொலத்தகிலும் தகிணறுககிறமொன் என்பமத
உண்தம, அது வருத்தமும் கூட. பள்ளளிக்கமொலத்தகில இலக்கணம்
புரியமொமல மபமொகும் பவிள்தளகளுக்கு ஆங்ககிலம் என்றுமம கடினமமொககி
மபமொய்வவிடுககிறது. ஆதலமொல இலக்கணத்தத மனப்பமொடமமொக்கமொமல
அதத புரிய தவக்க பள்ளளி ஆசகிரியர்கள் முயற்சகி எடுத்தல
மவண்டும். உண்தமயமொன அறகிவு என்பது மதடுதலகில இருந்மத
மதமொடங்கப் படமவண்டும். ஒரு பதகிலகில இருந்து மகட்கப்படும் பல
மகள்வவிகள் மூலமம ஒரு மமொணவனளின் அறகிவு கூர்தமயமொககின்றது.
ஆதலமொல ஆசகிரியர்கள் மகள்வவிகள் நகிதறய மகட்டு மமொணவதன
மதடுதலுக்கு உந்த மவண்டும். பவிள்தளகள் ஆங்ககிலம் மபச
மவண்டும் என்று வவிரும்பும் மபற்மறமொர்கள் வட்டுக்குள்
தீ
குழந்ததகளளிடம் எளளிய ஆங்ககிலத்தகில மபசகி பயவிற்சகிதயத் மதமொடங்க
மவண்டும்." என்று தன் எண்ணத்தத பககிர்ந்துக்மகமொண்டமொர்.

இங்மக கலவவி என்பது அறகிவவின் அடிப்பதடயவில அலல. அதகிகமமொன


மதகிப்மபண்கள் வமொங்குவது அலலது வமொங்க தவக்க உதவும்
கலவவிக்கூடங்களுக்குத்தமொன் மரியமொதத. ஒவ்மவமொரு தனளியமொர்
நடத்தும் கலவவி நகிறுவனங்களும் சகிபவிஎஸ்சகி பமொடத்தகிட்டத்தகிற்மக
முக்ககியத்துவம் மகமொடுக்ககின்றமொர்கள். இது மமல வர்கத்தகினருக்கமொன
படிப்பு என்பது மபமொல நகிதல வந்துவவிட்டது. மமட்ரிகுமலஷன்
படிப்மபன்பது இன்று நடுத்தரவர்க்கத்தகிற்கு என்பது மபமொல
மமொறகியுள்ளது. எப்மபமொதும் மபமொல அரசமொங்கப் பள்ளளிகள் என்பது எந்த
மமொற்றமும் இன்றகி இருக்க இந்தப் பள்ளளிக்கூடங்களளிலும் மஜயவித்து
வருபவர்கதள அரசமொங்கம் கூட ஆதரிக்கத் தயமொரமொக இலதல.
தகினந்மதமொறும் வகுப்பவில தவக்கும் பரிட்தசகளும், மபமொதுத்
மதர்வுகளுக்கும் பயந்மத தமொன் இங்மக குழந்ததகள் படிக்ககின்றமொர்கள்.
பமொடத்தகிற்கு அப்பமொல உள்ள மதடலகதள எந்தப் பமொடமும் மசமொலலகித்
தருவதகிலதல. மமமொழகிதய மமமொழகியமொக பமொர்க்கமொமல மதகிப்மபண்களமொக,
மமதமொவவித்தனமமொக பமொர்க்கும் சமூகம் மமொறகினமொல ஆங்ககிலம்
சுலபமமொககி மபமொகும்.