Sie sind auf Seite 1von 4

School: BUHATAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: III

GRADES 1 to 12 Teacher: MARLYN E. AZURIN Learning Area: All subjects


DAILY LESSON LOG Teaching Date: September 24, 2018 (Monday) Quarter: 2nd Quarter- Week 7

ENGLISH FILIPINO ESP MATH MTB AP SCIENCE MAPEH


I. OBJECTIVES
A. Content Beginning Literacy TATAS Naipamamalas ang Demonstrates To develop Naipapamalas ang Demonstrate Demostrate understanding
Standard pag-unawa sa understanding of understanding about the pang-unawa at understanding of parts of basic concepts of
kahalagahan ng multiplication and division important places in our pagpapahalaga ng iba’t and functions of musical form.
pakikipagkapwa –tao. of whole numbers community. ibang kuwento at mga animals and importance Understanding the basic
including money sagisag na to humans elements of arts.
naglalarawan ng sariling /Reproduction among
lalawigan at mga humans ,animals and
karatig lalawigan sa plants and certain
kinabibilangang observable
rehiyon. characteristics that are
passes from parents to
offsprings.
B. Performance Oral Language Pag-unawa sa Naisasabuhay nang Is able to apply Oral Language Nakapagpapamalas ang To enumerate ways of
Standard Napakinggan palagian ang mga multiplication in mga mag-aaral ng grouping animals based Sings and performs basic
makabuluhang gawain mathematical problems pagmamalaki sa iba’t on their structure and concepts of music.
tungo sa kabutihan ng and real –life situations. ibang kwento at sagisag importance
kapwa. na naglalarawan ng
sariling lalawigan at
karatig lalawigan sa
kinabibilangang
rehiyon.
C. Learning Recall and share Napagsusunod-sunod Naisasalang-alang ang Visualize and states Speak clearly and Natatalakay ang Compare living with Identify the beginning
Competency/s experiences ,film ang mga pangyayari ng pangkat-etnikong division facts of numbers comprehensively using kahulugan ng “official non-living things ,middle and ending of a
viewed and story read kuwentong kinabibilangan ng up to 10 standard language and hymn” at iba pang S3LT –Iie-f - 11 song
/listened to as napakinggan. kapwa bata. M3NS –Iig – 51.3 appropriate grammatical sining na nagpapakilala MU3FO –Iid-1
springboard for writing F3PN – IIIg-8.2 ESP3P – Iif-g-16 forms, pitch ,and ng sariling lalawigan at
EN3WC – Iig-h-2.1 modulation. rehiyon.
MT3OL – Iih-i-12.1 AP3KLR –IIg -6
II. CONTENT Litarature: The Pagsusunod –Sunod ng Visualizing and Stating Important Places in the Oipsyal na Himno ng Living and Non – Living Beginning ,Middle and
Adventures of the mga Pangyayari Division Facts of Numbers Community Albay Things Ending of a Song
Animal Band up to 10.
III.LEARNING
RESOURCES
A. References
1. TG (pages) 215
2. LM (Pages)
3. Text Books
4. Additional
Materials
B. Other
Learning
Resources
IV.PROCEDURES
A. Reviewing Sino sa inyo ang Flashcards with division Checking of the The teacher sings and
previous lesson matulungin sa kapwa? sentences.Let them assignments. pupils identify the title of
or presenting the Ano ang nadarama identify the terms in the song.
new lesson
niyo kapag nakatulong division sentence. a. ang mamamatay ng dahil
sa kapwa? sa’yo
b. ang bayan ko’y tanging
ikaw
c. dala –dal’y buslo
d. sa paligid-ligid ay
maraming linga.
B. Establishing a Unlocking of Ipaguhit sa mga bata Sa araw-araw nating Play the game “ The Boat Oral Language and Ano ang pamagat ng Singing a song as a Show pictures related to
purpose for the Vocabulary and ang kaibahan ng pamumuhay, lagi is Sinking”. Vocabulary Development pambansang awit ng springboard to the the song” Tayo ay
lesson
Concept Development siyudad at ng bayan. tayong may How do you spend your Pilipinas? Paano mo lesson.. Magsaya”.
(life vest, sinking nakakasama at weekends? What are the dapat inaawit ang
,abandon ) nakakasalamuhang things that you can do Pambansang Awit ng
What comes on your magkakaibang uri ng on weekends? Pilipinas? Bakit
mind when you hear mga bata. mahalaga ang
the word” band “? Paano ninyo magkaroon ng
maipapakita ang Pambansang Awit?
pagsaalang-alang sa
kanila?
C. Presenting Read aloud the story Saan mo nais Ipabasa ang Show a picture of objects Reading of the dialogue Ilahad ang aralin gamit Name the pictures and Sing a song “ Tayo’y
Examples/Instance with pause and stop tumira?Bakit? kuwentong “ Ang grouped equally. on TG ang tanong sa Alamin let them identify the Magsaya”.
s of new lesson
using the questions. Basahin ang kuwentong Matulunging Bata” sa ( dialogue of Cecilia and Mo sa KM. characterisitcs of the
“ Doon na Lamang”. pahina 108-109 . Lorna ). following things in the
picture.
D. Discussing new Where did the horse Ano –ano ang Ano ang kaibahan ni How many groups are Who were the characters Magdaos ng “ What are the How many lines are in the
concepts and and his friends go? pangayayri sa Lawaan kay Lita? there? How many are in the dialogue that you brainstorming” kaugnay characterisitics of the song?
practicing new
skills # 1 kuwento? - Bakit hindi there in a group? read? ng tanong. things in the picture?
Ipaayos ang mapakali si Lawaan sa What were they talking
pagkasusunod-sunod. kanyang upuan? about in the dialogue?
- Paano ipinakita ni
Lita ang
pagmamalasakit sa
bago niyang kaklase?
- Kung sa iyo ito
nangyari, ano ang
gagawin mo? Bakit?
E. Discussing new If you would be asked What division sentence What do you call these
concepts and to join the animals to can we give? tihings?
practicing new
skills # 2 their trip to the island,
would you do it? Why?
F. Developing Let the pupils study the Ipabasa ang Tuklasin
Mastery (Leads to table on TG. Mo.Pag-usapan ang
Formative
Assessment) Answers Activity 1 -3 in kahalagahan ng awitin
Answer the LM upang makilala ang
Activity on page lalawigna.magbigay ng
21 of the LM halimbawa ng official
hymn.
G. Finding Engagement Activities Gamit ang iniayos na Gumawa ng maikling Answer Activity 4 on LM. Group Activity. Givie Pangkatang Gawain Group the pupils into Pass the musical ball. The
Practical (Small group) mga pangungusap, dula-dulaan ng each group a picture Iguhit sa papel ang three. Let them list teacher will sing the
Application of
Concepts and Group 1 – Act it muling ipasalaysay ang pagpapakita ng showcasing activities in larawan ng iyong down 3 examples of beginning of the song and
Skills Group 2 - Draw it napakinggang kuwento. pagiging matulungin the different places in lalawigan ayon sa living and non-living it stops it then the pupls
Group 3 –Sing it sa kapwa the community.Let them binabanggit ng things. will continue the song.
Group 4 – Make it create their own story awit.Kulayan ito.
Make cut-outs of the about the picture.
happy faces of the
members of the animal
band.
H. Making What lesson did you Ano ang natutuhan mo Maging matulungin sa How can we give or state What have you learned Mahalaga ba ba para sa What is living What are songs made up?
generalizations learned today? sa aralin? iba sa lahat ng the division facts? today? isang lalawigan ang things?Non- living
and abstractions
about the lesson pagkakataon magkaroon ng isang things?
official hymn o opisyal
na himno?bakit?
I. Evaluating Make a composition Gumawa ng filmstrip Mahalaga ba ang Do Activity 5 .Check Write a story of your Sagutan ang gawain sa Tell if the following is Listening Activity to TG.
Learning writing related to the para sa kuwnetong pagtulong sa kapwa at pupil’s work. personal experiences to “ Natutuhan Ko “ sa living or non-living
topics discussed. isinalaysay. pakikisalamuha sa the places you visited in. KM. tihngs.
ibang bata anuman 1. plants
ang lahi nila? Paano 2. house
ninyo nagagawa ito? 3. water
4. animals
4. chairs
J. Additional Reflect your Gumawa ng kuwento Magbigay ng mga Do Activities 6 and 7 in Cut a pictures of places Palapatan ng angko na Make an scrapbook of Give the beginning ,middle
activities for experiences on the mula sa pangungusap pagkakataon na the LM. and then tell in a two kilos ang awitin. Ipakita living and non-living and ending of the song.
application or
remediation story you heard. Write na ito. nagpapakita ng sentences the activities ito sa harap ng klase. things. 1. Lupang Hinirang
a simple story like the Ang bata ay nakita ni pagiging matulungin people did in this place. 2. Leron-leron Sinta
animals in the story. Pedro sa kapwa. 3. Ako’ y May Lobo
Nanlumo siya ng
mapansin niya
na.Hayaan sila ang
magdugtong.
V. REMARKS
VI.REFLECTION
A. No. of
learners who
earned 80% on the
formative
assessment
B. No. of
learners who
require
additional
activities for
remediation
C. Did the
remedial lesson
work? No of
learners who have
caught up with
the lesson
D. No.of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teaching
strategies worked
well? Why did
these work?
F. What
difficulties did
I encounter which
my principal or
supervisor can
help me solve?
G. What
innovation or
localized
materials did I
use/discover
which I wish to
share with other
teachers?