Sie sind auf Seite 1von 67

S~rajev:o, april-Iuni - 1891 - CapajeBo, anpMlI--:-jYHK.

Glasnik

ze m aljskog m u z ej a

u

Bosni i HercegoYirii.

KnJiga n.

GodiJ;aa IlL

Ul'eUnHt>io.: (S&l.a:jo,io,. "gia<i& .emil:\iokl" "lade.

A d.m iu.i st F a <:>ij ar.

SaToye:vo,. zero,nljoka libamvaci.Ja.

Godiinja "gena GJ""nik .. 7a" polita_d~om :l [or. 8. yr.

P<tied.lne . .kn.jige "i<>je ~ .. pnllta.;lnom .SO n"l!,

rnaCHMH

seM.ftJlCROF ~ry3eja y

600l:lH H. 'x~p"erOBHHH. rO~lUla III.

y P G>A·1I1l:';m;~1I 0:

C:ill"SeBo, 9'1l"1'.3 seM:~~oiJle u;;U!i\e.

'. A}\M:HlI.lIC([L_PIL":r{Hja;

C,1lpajeBol, ~aeM~e~<\, m'l',a~~a.

110""",,,,. l\l!Ij ,",' T" ii. CIIIrK;";;i"tl<im'l'"PIl1l'OU.2 · ... 0 p ••. lie.

DejeAn.n:e 11IIifn:.e c;J;-oje ca. :ll"OmTapItB:0~ 80 B;1J._

Ala.dza .. dzarnij a u Fo e i,

Priopdili r Zar~yckiJ Arndt i 'Stratbnirovic.

r.

Najljep~§im ,lDllhameClovskim bogomoljama pO svoj Bosni i Hercegovini zac.ijelo .p:cipada iAlad:ta~dzamija u F'o,ci, koja, podignnta 1lZ' desnn ollab1 Oehotine., jedDo :2QOO Koracaja od I!:jezID.a utoka q Drinu, oini ondja ubavu slikn,

K'rasilom arhitektnrom, lijepim z-IvQ,pisom i nmjetnic.kom emsmentikozn posfaje ta diamija spomenikom prvoga reds, Ime"Aladza!' debi dzamija po bogatome zivopisnoDl uresu svome, po-cem ,jalad~a" turski .znacJ'i nsarenp'" i ".obojano".

Ianad ulaznih vrata dza:i:nije stoji arapski natpis, koji u cetiri duhovit!1.. stiha iznosiposveh,1, ime osnova6adZamije ivrijeme kad je sagragjena :

&-~ ~\:.J..I-, ~\~\~~ ~t\~IJ~.rtJ\ LU:-I:'\ .. r.i~ ,.~ JP .L~ t"",;t'~J\;'_'._j\~~ ~·I\" ~J' ul

u _ • '. ~ ',,~'.,-li .. " ~ ..... lit

Glasi :

Kad bena hazel dZamia eMarife vel mesdZide el 'munife sahibnl hajra-ti vel hasenati Hasan ibni JI,1.8Uf:

Ve el ka hatifulgajbi tari hahn "ja k.ajjumll' te kabel bika.

bulin hasenin", .

U slobodnom prijevodu ovaj natpiB mac.i: "Ovu Iijepu bogomoljn,mjesto za molitva, sagradio je milQsrdni Hasan .sin Jasnfov., a neenan glas postavio Joj je 'ovo vrijeme: ".0, syedrzit.elju svijeta, neka ti je OVQ pogedao l"

1

• I

Ako iz posljednje reeenice (u arapskom jesikn) pojedina slova, odnosno slogove, izvadimo, dobicemo ove brojeve:

. .

J - 10
a 1
ka 100
J 10
JU 6
mu 40
te = 400
ka - 100
b· 2
el 30
bi 2
ka 100
b 2
u 6
Ii 30
ha - 8
se 6Q
nl 50 ..

Zbir daje godinn 957., U kojoj AladZa-dzamija u Foci bje sa.gragjena, dakle prije 342. godine (god. 154,9. p. Hr.).

0 .. osnovacu ~san-Naziru. narod tek toliko zna, da je bio !l6elebIJa~ 1) n slusbi sultana, a da je podrijeflom ia mjesta Vakufa

. kbq Celebica (opcina Tetima).

" Kazu, da je ?ijelo svoje veliko imanje ovoj dZamijj ostavio (s toga I une".Vakuf do'b6nQm~ sela}: dana~ pr~padajn dzamiji samo JOB dva ciftInka u tom mjestu, Ostalo imanje, kain, da su srodnioi Ha~~n-Na~ta i drugs njemu bliska Iica prije 200 godina sebi pri~voJ11a. Blizu sela Vakufa, takogier u opcini tetimskoj, laZi varosica Ce~~b.ic, koje, imep.o 'Svoj priliei potice od Hasan-Nazira" Celebije", kOJI Je u tome krajn nastsnjen bio ..

Listine darovnice nema ; vele, da ju je rodbina oenovadeva skoro poslije njegove smrti unistila, da bi posjed, darovani d!amiji, l~se prisvojila .

Des,?o od d~amiJe ima vrlo lijepim stilom sagragjeno tnrbe, u kome Je sahranjen sin osnovaeev, Ibrahim-beg, koji je jo~ za zivoia oc~va preminuo. Po predanju narednom sagradio je u 'isto one VrJ,Jeme Has an-Nazir , osnovac dzamije, turbe z:a sebe i ali kad mu umrije sin, nkepa njega ondje.

I •

. '

') Geleliija,dolazi od tnrske rijelii llele b i = gospodin.

105

Nadgrobni je natpis ovo:

.)t~ LJ-'> U'.I ~ ~\J.\ yl .J),.,~\J i y ... )\ ~\...Ji

"~ "

<\I W J D.:.;j ~~ \

Na~pis znaci : "Ovdje poeiva pokojni Ibrahim-beg, sin HasanN azira Oelebije, umr' 0 godine (fali komad kamena) . . . i devet stotina'' .

Komad, na kome prvi dio godine bijase, otpao je prije vise godina, dok je drugi dio natpisa dosta dobro ueuvan.

Na juznoj strani dzamije ima dosta dobro eacuvan grob od bijela mramora, u kome leZi osnovae Aladza-dzamije.

Nadgrobni natpis jeste:

'JI J\j> :J\.)b(.)-- Ji)\_" J~ ~ U-- fv\S J~.:u\~ C\U\~ J\~.J.!

Jl:.... j. ~ >~ J~ \' y~ J\~)\ J ;"'\~I)b

so. "

~t.~J ~ ~&'" ~\~; _;"\JIJ

IT slobodnom prijevodu znaci: !lAngjeoskom pomocu isprasnio je gorku caBu, od koje svak na ovom svijetu okusiti mora, i preselio se iz ovog brisnog doma u onaj blasenstva i sadovoljstva, Bogom pomilovani pokojai Nazir 'Hasan, sin Sinana, koncem mjeseca Zilhidze 960."

Po tome se je dakle osnovac tri go dine poslije dogotovljenja dzamije (957.) prestavio.

Natpis nad ulazom n dzamijll i ovaj bas izneseni nad drugim grobom, kao da su u opreci, pocem je u prvom govor 0 Hasanu, sinu Jusnfa, a u zadnjem 0 Nazir-Hasanu,sinu Sinana; ali posto na.rod za dotieni grob jednodusno kaze, da je grob osnovaea dzamije, to je vjerovatno, da je otao osnovacev, kao 8tO je i dan-danae jos

obiiSaj, imao oba imel1a,Jusuf i Sin an. v

o osnova6u narod ovakc misli: Visoki naslov "Celebija:" 1 koji npctrebljavahn s poeetka sami sultani, kano i cijela umjetnick~ i sknpa gragjevina, pokazujn, da je osnovac .njesin, Hasan-Nazir Oelebija, bio velika i imncna osoba, s toga lie Ce biti neopravdano nagagjanje ovdasnjega kadije, Ibrahim-eff. Mulavdioa, da je HasanNazir sin onoga Sinana, koji je poslije turskoga sauzeda Bosne dva puta i to po redu peti i jedanaesti vezir bio. Izmegjutoga vezira Sinana i Has~-Nazira ima razmak od 34 godine. Mogncno je dille, da je Hasan-Nasir bio sin recanoga Sinana, i da je istovjetan 8 onim vezirom, koji se broJipo redu kao setlamnaesti veair.

Ko i od kuda bijase neimar i slikari dZamije, ne zna niko da rekne, i Digdje nema natpisa, koji bi 0 tome pomen (Sinio.

- 106 -

Pjesme, koja hi se odnosila na gragjenje dZamije nema ; a narodno prieanje tek zna, da je Hasan-Nasir .neimare iz Azija doveo.

Glavni je ures dsamiji mimber (propovjedaonioa), koji je vrlo lijepim stilom od bijela kamena sagragjen.

U srednjem PQlju" (Q:rtD l:!~glaYlloj s~ni mimbera nalasi se poln- 0 a d_ug.lacana sarena__lrnmena (mrko-aelenkaste i bijele

Plege, po svoj 'priliei vrsta setpentina), za koju narod veli, da je taka dragocjena, da bi se za novae, sto vrijedi, druga AladZa-dzamija sagraditi mogla. Ta lopta, vele, da je sjala ~ano alem-kamen, 84 ,se nje jedriom dotakn!!Q_ l!j,~k D~vje!,nik ,_te u isti mah isgubi

.. --

ona ~Ja,.J.

Megju muhamedovcima jos se saetlvala ova prica 0 osnovacu dzamije:

Hasan-Naair bio je sin siromasnih roditelja iz Vakufa! te-posto se jednom sa roditeljima posvadic, otisae je u svijet i pridvorio se kod eara sultana.

U Oarigradu je svrsio nanke s najboljim uspjehom i postao ked oara "na.zir", t. j.najpovjerljivija i najpouzdanija osoba.

U cara slusio je vise godina, pratio ga svnda i isao s njim po vojnama, a kada je proslo dosta godina i Hasan-Nasir stekao mnogo novaca, zamoli care-sultana da mn dopusti vratiti se kuci, da vidi majkn i roditelja, i da mu car dade fennan, da moze za uspomenu napraviti u Foci dzamiju.

Car mn to odobri, te Hasan-Nazir pogje na put, i ponese sa sohom tri pUIla demera blaga,

Idnci putem nhite ga 40 haramija (razbojnik'a), metnu mn na ruke lanac, otmn rna sva tri cemera blaga, pa go. dovedu nocu u han, gdje svi zanocise.

Posto se haramije nal!ise i zaspase, Hasan-Nazir prouci jednu molitvn, a u taj mah otvore se lanei na-=riiKama, on se oslebodi,. pOKupi sva tn cemera svog blaga, uzjasa konja i dogje sretno u Foen.

Kad je stigao Iia polje u danasnjoj Aladza-mahali kraj Cehotine, nagje svojn staru majku gdje snsi zito na -snneu, On je upita, eija je ona, a ona IDU pocne pricati, da je imala sinka-jedinea Hasana, da ee jednom s njim malo svadila, pa da joj je taj sinak pobjegao u vilajet, i da nikad vise eula nije za njega.

Hasan-Nazir upita majku, bili ona mogla sada jos poznati svog sina, a ona mu rece, da je njesin sinak imao na rnci jedan mades, te da bi ga po tom biljegu lako mogla poznati. HasanNazir zavrati rukav, pokale j.oj mades na rnci i up ita, mose Ii sada poznati S)Tog sina? a ana - posta je vidjela mades - zagrli ga obadvjema rukama, te od velika radosti dnsu ispnsti,

Na tom istom mjestu poceo je Hasan-Nasir ~aditiAladzadZamiju.

- 107 -

Dobavio je neimare iz Azije, te se s njima jednog dana up uti a selo Vikoc, da trazi majdan za kamenje, Kad su dosli u Vragolove (opcina Vikoc), zanocili su kod Vranjace podstijenom Sokolovicom, a Bred noci na .e_o sata od tog mjesta, gdje sn zanodili,

odlomi se, stijena i SVl se lZ sna probudise i jako uplasise. Neimar· basa ih umiri, te fm rac.e: "Fe· bojte se, napravice se dzamija, evo odvaIi se negdje blizu stijena, te sam Beg nam majdan otvorio i pokasac gdje imademo traziti kamena".

f

--~,..,...--,--------~-

- 108 - •

Posto svanulo, otigjose pod onu stijenu gdje se kamen SI'u~io~ pa tude nagjoseodvaljenog kamenja, velikog kao ~?-6a, ~~de pocell

, 'd h tesati' one velike stupove ad kojih cebrt komada

nelman 0 ma .. , ' . . t . d

_ svaki od 3 m. vi sine a 1 m. I 27 em. u obimu - B oJe pre·

ulazkom u Aladza-dzamiju. ,. , . F v

Posta su stupove uredili, prevezu njih I ostalo kam~nJe u ocu

preko planine Baca, kuda ja vodila u stare doba snoka casta,

~#~

I1A/ 2f.A7~.'

kojoj se mjastimice i dan-danas JOB trag vidi .. Od ka~·eni~ih. B~upo~a, ostao je jedan pod Sokoloviq.om, te se tamo I danas JOB VldJet~ ~oze:

Posto [e gradnja d~amije toliko napredov~la, da.8u glavx,n sidovi dogotovljeni, zavjce hair-sahibija (Hasan-NaZ1t~,. nelmar-b~sl, da se poznri, te da se vee poena kube (cemer) praviti.

J"'!''''1...o:1Ji"''' .0,<> .u~~"""~

109 -

. Nei~ar-ba.sa:.~glavni-majst?r) na to izmjeri duvarove; dade [ednn mJ.~ru hair-sahibiji ~asa~-NaZll'U, a drngu uzme sebi, te utece ispred OCI)U. Hasan-Nazua, 1 krio, se od njega cijelu godinu dana.

Hair-sahibija Hasan-Nasir bijase ljut na neimar-basu koji se o~ njega tako dug? vrijeme krio, i bez kojega .zapocetu' dzamiju nlJe ;moga? dOg~tOVltl, a kada se neimar-basa poslije godine dana opet vratio, htjede ga Hasan-Nazir ubiti, Neimar-basa zamoli hair-sahibiju (Hasana-Nazira) da malo stane i da mn dade ORU

mj~ru? kojn mu je on ~rucio.prije . go~inu dana, a izvadi i mjeru, koju Je ko.d s.ebe. ostavio, te izmjerr npma opet duvarove dzamije. .

.!{a? Je u~mJer1~, pokazalo. se, da su duvarevi za cijeli arsrn m~nJl, J.er se. ~~.menJe krez godinu dana sleglo, Onda rece neimarbasa hair-saliibiji Hasanu-Naziru : "Da sam onda po tvojoj sapovjedi nbe na tase duvarove metnuo, dzamija bi se bila srusila za malo- Il0

godina; eada kad metnem knbe, smijem stati, da ce tamam do

kijametastajati dZamija, te da joj nista ne ce faliti". ,

Hair-sahibija vidje, da neimar-basa ima pravo, oprosti mu, sto se od njega cijeln godinu sakrivao, nCIni mu zahvalu, lijepo ga obdari, pa se gradnja dzamija opet nastavi.

Posta sa svrsi kube i munara dogotovi, natakne neimar-basa na krov rnnnare alem, a sebi napravi od dasaka hila, te preleti sa munare preko Cehotine-vod.e na jednu megju prams munari, a

ni da se i najmanje ozlijedi. ,

Posto se dzamija dovrsila, te se poeela jspred nje sofa. pred vratima ,.pra~ti, nasli en neimari 11 jedno jutro 'pred vrl!_tjIDa Jl~a: _mije s~ d~sn~_strane jedan golerni mrki .kamen, kojega. su angjeli na .mkama na tomjesto .doaijeli,

Taj kamen i sada jos stoji na istem mjestu, a i dan-danae, aka kQja, zena zell sto:god od Boga izmoliti, dogje i klanja na onom kamenn,

Na glavn.oj stijenimimbera nalasi se jedn~ polukruglja, o~ zelenog kamena, 0 kojoj se prioa, da je Hasan-Nasir, posta dtam1Ja. dogotovljena bijaae, rekao : _11 Ovim. kamenom moze, se ista ovaka dzamija napraviti, eko bi seovaKida srtisw iIi oateti1a".

Svijet misTf, da ba OVOID mjestu mora biti veliko blago zakopano ili zazidano, jar samapoluktuglja ne vrijedi toliko, da hi se

njome mogla neva dzamija sazidati. .' . . " .

Na duvarovima isnutra. dZamije vidi ss pet golemih bijelih krngova , k.6jim je polumjer (radius) 4.4 em. Pzicaju, da je u ono doba, kad,s se Aladza-dzamija gradila, jedan somun (hljebac) ad iste velioine kao ste su ti ktugovi, kostao. paru (115 uQvcica), te da an neimari ostavili te biljege, da potomoima ostave spomen na jeftinocu, koja u .Foci vlad.ase u vrijeme, kad 13e gradila Aladza-dzamija.

IT ..

\

Dzamija foGil.ilska (vidi njezinu sliku na str. 107.) prikazuje nam cisti tip mubamedovske bogotnolje .. Na kvadratnoj osnovistoje glavna pla.i;na, vise njih oktogon, 'a, aa njemu kube (vidi prijerez i osnovu,

str. 108.). .. ':1" k' •• l' v' t

Uz dzamlJupnslollJena Je munara, oJ&Je spoJasDJ6 s.rane

prizmatskQg oblika.

Na procelju je dzamiji t e ti ma (portil) sa tri kubeta, ko~a pocivRjn na zidanim lukoviIDa ua lik kDlumbe (Kielbogen), a poton]e podupiru viti stupovi.

Isptedportika stoji, kao obicno, 6'esma; oko d.bmije nalaze se grobo~i, m.egju kojima sn najznamenitiji grob osncrvaca i turbenjagava sma.

Nutarnji raspored dZRmije., koji je n tijesnoj ·svezi :s vanjskim obIikQm, jest ovaj: U visini ad 8·B5m. rogjaj (An1auf) je llikovima

..

- 111 -

na lik kolumhe kojib ima osam. Cetiri su po glavnim platnima i tek malo se isticu, a izmegju njih cetiri druga Iuka, ato poprijeko iznad kntova nutarnje prostorije stoje.Tim nacinom se ahara na rogjaju lukova osmerokut, koji je u skladu s gornjim oktogonom dzamije. U lnkove, sto poprijeko vrh kutova. stoje, upiru se svo.do~~ (polu-kubeta), koji . se priljubljuju nz dva susjedna .platna, sastimoi nn kut. Ispo.d polnkubeta n kutovim~ ima. s~alakti~sk~h kon.sola -, ~ako, d~ J8 prijelaz kvadratske cesti gragjevme 11 njezmu poligonalnu I zasvogJenu

partiju posve harmonicki izveden.. , , ...

Povise i izmegju recenih lukova rasplllJu se osam uSJelaka (Pendent:if::)), koji u kruzni vijenac (Kranz~e~ims) pralaze., Vjjena~ pak osnovica je tamburu, t. j '. vee .spominJan0!De oktogonn, kOJ[

je u nutrasnj.osti dZaroije grugovidan "I, kobe nost, .

Tri ad glav~ihplatna imaju SVa&l po pet prozora: dva, dOD e, pnLyo~ntnog'?blika, vise n~ib dv~.~~ ;siljastlm lukovima,.~ _nad potO!lJJJDLpeti .E!'0ZO!' takogJer sa .sdJastim sasvojkom, U celvrto~ platnu (na .r:)j evern oj , atranr) jesu vrata, ~oj.a. su mramo~om aaokvi-

rena. Oktogon pak ima na svakojstra~l sil]aElt ptozorclo.. . .

NlltraSnjost dzamije, prema rpotrebi muhamedovskewjere, nna isdubak za hodsu (mihrab), koji gore ima svod nasaee, (Zellengewolbe), kak6 se obicno nahodi po. ara~~ki~. gragjevinama Sicilije. Za tim js ta mimber (propovjedaonica, vidi sliku na str. 109.), i uza vrata kor. Ispod kora je ulas u tnunaru.

Munara ima ukupnu visinu ad 36· m. l); od kojih. 2~ .. 60 m. .idu na visin u njezinn ad zernlje do podsnka s e r e fe (galerIJ~) Na 120 stepaniea (22 em. mokih) p~njemo .. se ~o serefe. Stepemc,e s~ na vrtez. Suplji praetor mnnare ima .prlJ6cmk od 1·30 m.) a sidevi debljinu od ZgCffll,.

Materijal je u zidova dzamije i mnnars vapnenac (sed~a,) t,u£f~; kube je od epeke sagragjeno i olovom prikriveno; a od istoga Je materijala i krov povrh, glavnih platni, nap.od~ku. o~tog~na. ,.'

Konstrukcija muhamedovske bogomolje potekla Je 1Z. vLZanh~skoga stila, prvi ·zasn·ovaci .njeni bijahu Grci ~). Odstup~~Je .od ~ Vlzantij$kog nacina n,ahodimo tek u prozor1ma na. sllJasti lu~; vizautijski !itil upotrebljav~o je pol~krnzI.Li z~sv~dak8) .. U ?ro~ gragje'vina priddaivao se oblik kubeta 1 u spoIJasnjost.14), a taka Je 1 u vecine tU1:skih d~amija. IT skladu s vizantijskim stilom - u ~o~~ suse vijenci (Ge_simse) slabo isticali5) -'" imamo i na gragJElvIni

fooanskoj vijence sa ,slabim profi.lG~. . .' ... v .•

Glavni raspor~d gl!Ope gragJevlllsklh spomenika, kOJO] 1 dzalliJJa u Foci pripada, osuiva se ns. upotrebi izvjesnih kokuta, Qvima

') Pri saku'pl)~ju omjer~pomQgose ua;m g'g. ~umar Kook i nadcest~ G!av:in~. .

~) Leon Parvillee: .,Aroh1 te ctuu & deoonthon t.urques au XV .. SJBnle • Bans 1874., sU. L2.

") Alai:'! Rauser' "St:yl-Le:hre~ (Mit~elalter), Wien 1884., str. 12 . •. Alojs HallsB.r, .Styl,Le hre~, str. 14.

:".lois Hanser, isto djelo, str. 18 .112

se (jolazi doprikladnih proporcija , koje odgovaraju zakonima stabilnosti I)..

Trokuti, Kojima se zasnovala konstrukcij_a foeanske dzamije) mislimo, da su ovi:

a) Za d (j nj u cest gragjevine, do prijelaza u svodove, nalazimo troknt s osn ovicom od 11' 50 m. (siri na n uta rnjega prostora), i ·s.visinom od 7'15 m. Potonja se omjera podaje subtrakcijom komada a: i ~. od visine 8'35 m. (vidi tehnicki nacrt , str. 108.). Komad 0: je vijenac na rogjaju polukubeta (Anlaufsgesims), 20 ein: vis ok j komad ~ je odstojanje temelja gragjevine od podanka najnizega. reda prozora, 1·0 m.2). Orrijere 11~50 i 7'10 m. odnose se kao (8: 5), a to je takoz:vani 11m isj r sk i tro k u~" 8).

b) Za g Or n j u cest gragjevin e, od rogjaja svodova do. nutarnjega. tje.inena .kubeta, imamo troknt, U koga je osnovica i ..

jednaka, svako po 11'50 m. -

*

'I< *

Dekoracija. Slikar, g. Ewald Arndt, koji je pridodate slike iaradio, pise u svome izv:jestaju:

"Na zalosf se u nekoliko uknpni ntisak dzamije k:v~ri krevom, podignntim na portikn (tetimi) zal'ad zasticavallja njegova zivopisa. Daltako da [e taka zastita pbtreHita bila j kama srece, da je vee prije viSe desetina godina lls_postavljena, jer se zivQpis veo vrlQ jako nepogodom ostetio, i tek bezbojni fragrnerrti pokaanju, da 'je @vdje njekad ullljetnik prvoga, reda djela.o. Naroeito crtez (sl17~a I), koji {lUVal' na ebje strane prozora popunjuje, isnoai nam vjestaka U izragji.vanju ornamenta. Hrednji dio osebitose odlikuje otinen08Cll Iinija i vjestim rasporedotn oblika, a u potonjih se bujnost. ublaZuje elegantnim rasClanjivanjem. Oko· ne moze da rasabeee nikakvu prasninu u kompoziciji, slobodne i nensiJ,jeno- prilagogjuju se crte prostcm. Dva omanja ugacaa komada dobra dovtsuju g_ornju cast. Pas. (cenar)., istpga karaktesa, zaokviruje srednji die, i' skladno posreduje izmegju srednjega i' spoljasnoga dijela, k'Oji je plosnat ernamenat, sio ka;n_o urnekom otin- (Fiillung) i pas zaokviruje. I po~ tonji ornamenat, koji je laganiji i uvitijjm crtama teee, pokaz1;lje umjetnicku ruku. Ovdje nema nsk.udnosti u forinama, niti pretov'arenosti.

ejelinu pak n:;tdvisuje i akrunj1;lje ]oIukruzni postavllk (AufsatZ), takQgjel' u p0lozenorI1 (plo'snatom) ornamentu. Ovaj postava.k, kana i susjedna mo ovjenja6a (Bekronung) avrh prozora (sWta 11)J odstupaju karakterom. Istina, i ovdje s.e vi4i istasigurnostu raspo-

') E. Violist-Ie-due 11 pl"lldgoYotll ve¢.- spomeilutoga d;jeJ.a P:iJ'viUlI~-a, l!a l>tr. n.

_ 2, Pl"imjer !l8. OS!1oy.il.ltl. trokuta, koja 0 d s t 0 j i ad zemlje, -pl1l\1:a mansoi!lj Mlihallleda I.

u 'Brasi (Parvillee: sb_~ 15. i tfl,bla 28.). . .

• ~) Ea:rville~, U l'scename djelu, str. 14.

- 113-

regji vanju prostora, ali su crbe glemsanije, za dekorativan utisak.

sve je ndeseno vise

Cijela izrada pokasnje, da je doticni nmjetnik D!3 sarno posve vladao kompozicijom ornamenta, vee da je i u tehni(skom izvogj:enju jednako vjest bio. Cisto i korektno je vogjena kiCica (kist) u konturi, nema crtice, da je mehanieki kopirana, i cak na majsporednijim dijelovima vidi se pctpnno osjecanje sa formu.

Aka smo vee na ulazu irnali tako izvrstan nbisak a umjetnickoj opremi, to se nadamo 11 unutrasnjosti dzamjje isto zadovoljstvo zat~ci Doli je spolja .. nepogoda :o-nismvala ragjevinu, to sn isnntra valjda vlaga i drugi sllOdljivi uticaji kvar proozrokov-a.li.Stoga utisak .i, nije osobit; nmjesto bojovitih sara, prikaznju namse ulomci negdasnje dekoracije posred pjega i grebotina. Za to i JJ-e .mogosmo vise od dva ngaona komada precrtati (slt'ka IlL" komadi 14. i J5~. Potonji nalikuje n shvatanju na iznesen_e ve~ ornamente (slika 11.). Ovdje snsretamo istu nstrojkn, ali se oku ,stra.:n:om cipi'teZina gdjekejih fora rna.

Prijegjimo na in i m bet (slz"ka IV. i ona na st'i'. 109.), On. je vit i u propanjse dize, a cista mu je ~rbitektura. No pri blisem posmateanju njegovih pojedinosti opazaju se zamasite· praznine u -izradi. Ornamenti su dielomice nsoriti, i mogn se isporediti sa ornamentalnim zivopisom, djelomice pak im je 'IlStr()jlia i izrada 'PO$Ve nevje~ta. Ako s~ det-alji 4.,5., 6. i 7. (shIro 1 V.), nar.ocito 7., 'koje je najIjepffii ornamenat na mimbern, izvanredni objekti za studiju, to ostali detalji posvud pokssuju nedogotovljenost.

Komp9zieija detalja 7. istoga je karaktera kao uresna vanjskoj strani, i ovdje valja ee diviti ubavosti crta. Ornamenat ma,. [e na o.skok (bas-relljef) isvjedoci ds je iz'Vodilacka ruka ovdj.€! isto tsko vjesto dlijeto.ni upravljala, kao u predianeseuim radovima slikar kiCic.@m. I prisiljeni smo,_ pri saq~snjem isporegjivanju ragjevina, detalj« 7. izmegju boljih dekoracija prvenstso kano najboljo] dati; dakako, da De smijetno zaboraviti, da Be kodsivopisa dzamije sad djelovanje boja vee ne moze ocijeniti, doeim radovi na mimbera, i aka nijesu u po.sve dohrome stanju, ipak u 'svojoj iskonitosti se

,odr.zase. '

Od detalja 8., S_, 10, 11., 12. i 13 .. (sli7c(l, IlL), valj~ 9. I 13. priklj uCiti b01 jiml,\; 11. i 12. su osrednjevrijedn0sti, a za 8. 1 10. valja re6i, da- cine aosak nezgtapnosti i negotovosti.

ProcelJe mimbera dijeli se nti!. hces ornamentima 1. i 2'1 ina profiI s ornamentom 3.. (slika Y.). I ovdje, na procelju po~ kazuje se; nedogotovljenost ragjevine, koja je gotO'vo .n e lij €I. P a u l,. i 2., i tek. 0 .. slab je jzuzetak. Stoga mirnber, pri kdtickome ocjenjivanju, eini ,utisak p'olugotovog\;t".

Ovoliko slikar Arndt.'

·/

114 -

Zarad daljeg objasojenja ornamenta j08 dodajemo, da se u arapskom stilu dva reda 'ornamenta isticn: vegetabilni i geometrijski I),

. J edni i drugi m oti vi osnivsju se n a m r e z i pra vih crta (arm aturi) 2); a naeelo im je resnltat dobraga paznavanja geometrije S).

Kad dzamije focanske nahodimo abje vrste ornamenatskih oblika, a ua njih se upotrebljuje jas i pismo za ures.

1. Vegetabilni m o t ivi, Ovamo idu: ae r d aa da (sWw, 1.), koja ima bijele sare na crnome temelju, i njezin gornji postavak; za tim ornamenti na slio£ II., u kojih je najljepsi pletenica (bijela sa ervenkastim ivicama na modrome temelju); ova] primjer t r os t.r u k e vijugalice (Ranke) rijedak je 4). Napokon pripadaju avoj grupi jos i ostali ornamenti na sl~kama Ill., IV. (osim 4.) i V.

2. Geometrijski motivi. SWca IV. br, 4. prikazuje nam J?rave linije, koje se pod izvjesnim uglovima presijecaju, a to je motiv kahirski ; ornamenat na dovratnicima mihraba (vidi tehnieki naort na st1·. 108;) postao je ispresijecanjem kolutova, ato je pak algirski motiv omamentacije 5).

U ornamenata u nutrasnjosti bogomolje sare su alatne, a temelj erven, modal' ili zelen.

3. N a tp is i, upotrebljeni za ures, koje nam je prepisao i s arapskoga preveo p:redusretljivi kadija foeanski, ovi sa:

a) Na vanjskoj strani vrata dsamije, koja su ad tv-rda drveta i dvokrilne, a svako krilo sa cetiri polja, od kojih tri d6nja imajn oblik iznesen u » tshnickom nacrtu" , doeim ~etv.:r.to (g_?rnje) polje sadrsi alatau natpia na modronie temelju.

S lij eve strane:

(Addzilu bissalati kable el fenti; to jest: Pohitite na molitvn pl'lJ8 nego vrijeme progje).

S deane strane :

(AddZilu biteubeti kable e1 msuti ; sto znaci: Pohitite, da se pnje smrti progjete nevaljalih shari).

') AJois Hauser . "Grundziige del' orna.mentalen. Formen- n n d Styl1ehre", Wien 188R,stl'. 33,

i) Par v Hi e e, 11 v j~ekrat spominjanoms djelu, sbr. 13. i H au s e r, U predreeenoms

djeiu, str. 33, .

8) Parvillee, ist-o djelo, stl'. 13.

4) U imenovanome djeln Paevillie-ovcm ga nema!

~) E. VioIlet.Ie-due, u reoonome l?redgovorn, str. n.

!

- 115 -

b) Na zidu nad vratima u dZamiji:

IJ.>I .&It: y~~ ~ ..I.:;-LlljlJ

(Ve ennel mesadside lillah fela ted u me allahi ehaden ; to jest:

Bogomolje su sarno za Boga, drugom se ne klanjajte i ne molite do jedinome Bogu).

c) Nad mihrabom:

.. :A):J.\~_f--~ \Jc J>.-, US

(Cullemab dehale alejha Zekerija el mihrabe ; Koran treda sura .IIAli imran").

il) Oko tjemena kuhetajaatpis je arapski nEsmanl husna' t. j.

99 JijeIJih imena bOZJlh. ~ . . , .

e) Na ucelku pristupa ~~ ~im ber uPlse arapski: "Sarno .Je jedan

Beg, a Muhamed bO~J'l Je. prorok". . . ... ..' .

SVl'sa vajuc.i , dodaj emo OVIID. n atpls~a. J08 rlJ8ih.) sto. ih Je n~ spoljasni zid d.Zatnije, ispod tetime, prlJe jedno 200 godma zabi-

Ijezio pntnik Persijanac:

\..,1.:-) c.S~ Jt: \~~~

\~~ ~ c.S~ ~\ 0(J J

(Sefer kerdem heber seh~ residem - ~e lakin ~ncunan dZaji n~di~em); ato zna;ci: »Hodao sam 1 u sveku velikn varos dosao sam, all mjesta, kao ovo, ne vidjeh!"

'liynpuja, aa MOCTY·

II);:lBmrlilIo CTeBaH AeJl.m:., y<m:reJL.

J e,D;aH car x9,7J;a na ROTORY o,n; Tpe6R:a.a Oeje.1lll ce ~ ,7J;6CHOJ ooaJIn pajese Tpe6:a:s;,·.mqe JrH_jeno ceone MOCT) BJIH RaEO ra Jam

BOBY - ApcJlan-arl1lha MOCT, ' ., . .

MOCT JI aEO je OEpy~H op,n;IIMa, one'!' Je Je,ll.ffo o,n; 6ora!~lfJax

eeaa TpeOHH>Clmx, [ep ApCJIaH-ar.akH OCHM OHO pa~HII y3 p_BJe'EY, jom H Y RaJlolEmy Tpa;ue II orpaae rpa,n;e, no npuMJepy cycJe,l1,:uor .iRynJI,ama:na JIJlH EoaaBJ!>aHB.Ha, na alto HmnT.a, a OHO Boha IIJlH .u;yxaHa noeaae. Y S TaEY pazraaocr OHlI HIDIITa H He :lEeJIe, HO oy CBa'I.ilM ra.HH 1), a Y 'DITa'Boj OROJIlIn;H -qyneHII II 13~eHR, RaO CTapa IlJIeMBli.Ea nopO.zJ;R:o;a - Apcaaa-are l

I

!

Slika. I.

, '.

~ :

, i

Ulomci ie trijijem(t dzamije u Flloci.

(AidOfj1'ajlrao po ppri1'odi E. A1·ndt.),

. ~ ..• "!,

'. "

.. '~ ,

Slika m.

Fig. 8-13 p~jedinosti sa mimbera.

-. Pig. 14 i 15 pojedinosti, sa !li~~ari.ie 'na zidu.

r:> . l .. ~.':~ .

sin» V.

,Proeelje mimbera.

~ ,., .

"I I'

/ \

,,~ . , . , .

'r·

,

',. f.

.~-- .. - .

~ , ~~

_'"

. J ..._

'\

116 -

Ro OCRM Tora MOCT je jonr R pa,n;R caoje cTapo,zr,peBHe liynpnje sHaMeHHT, icoja je HRme cexa y .n;yJIiHBlI npeRo 80 oM. npecBo,n;IIJIa Tpe6RIh'litrzy - nrro HaM je ,n;o,n;aRa CJlHRa noteaeyje,

'B_ ynpnja je rra ,ll~a, - 11,0 15 oM. BRCORa, Bemnea ocpe,n;sa !l TpR Ma.1Ia crena o,n; .1IllJenor Temum;a RaMeBa oaaazaaa, sao ,n;s )6 y RaJJyny H~lIwheBeHa. HSBa,n; ocpe.n;H>12IX ORaWl, rrrhesrepean je jom no je,n;ao, a Ha cpe,n; hyrrpaje - 11lSMe:§y BeJIRERX CBo,n;OBa - ,n;llat!3 ce .Eylia je,ll;HOIeaTmIn;a, aazarra o,n; RaMeBa Y BUCllliJ ,n;o 4 oM. Hcno,n; ~yhe je npoJIas, a IDTllTe ra .n;Bllje aa CRO,n; Eamlje ca ,n;BOCTPYEUM la;EUM RpRJmMa H MaH,n;aJIHMa.

EpajeM hynpIIje H C je,n:S:6 a c ,n;pyre cTpaHe HaBlIBaHe cy BeJIllEe, JIBjeuo o'recane EaMeHe nJIO'Ie ,n;u 1 .11(" IIll'IpORe, a TOJIHE:O R BUCOKe. IIJIo'Ie cy lulMelJy ce6e cnojene ROMa,,n;HMa Baca~eRa rBo,m:§a - hycRnja.Ma - y cpeamra U OJIOBOM SaJIHTe, Aa je ll;H· jeJIH HaCJIOR, xao ,n;Ba HIfila Mpru;eJIa EpajeM neJIHjema uocranzsen, - Taj RnB 6nJame r,zrje-r,zrje BpeMeHOM OEp1I>eH, no npomJIe ro,n;nBe, Ra,n; ce liynpRja nOupaBJ.OaJIa, ,If;:urome nopymeHe 1!JIO'Ie U :aa eaoje .HX MjeCTO Y"IBpcnnne, Te je ca,n;a orpa,ll;a oner nOTuyna. Ta;ZJ;a je U npBR nyT hyrrpaja nonpaBJ.OaRa~ KaEO lIapo,n; IIaMTU, a: :wlKa,n; npaie 0,21; n:OCTaH>a csora!

ROo je OBY h~npHjy carpazao, sa ClIrypHO ce He SHa, jep HaM )lSIIpBJ8.IItlblIX BUJeRo;sa HHRaRBH n:aTllHCR He npeOCTame j HO HeMa CYM'Ibe, ,If;a je je,n;aa R3MelJy s:aall16BlITujlIX OCTa:a:aES ,zr.aBHHje'X ]311- jezona, a yje,1l.HO H HajsHaMeHRTItia y crapoj Tpan yxmjJiI. OHa CBOjOM pa.n;IbOM H JbenOTOM Ha.n;»amyje lIfHore CTape rpa~eInnIe Boeae nOHOOHe a repurae Xepneronarte ; rra C Tova je "BocaHcn:a, BUD", RR,n;a joj ro,l(. 1888. y 13. 6pojy ,lJ,OHeCe CJIHICY, npanacyje na cTpaHlI 207. MajcTop.iJ.JRY H CJIa'BR crapax PnMJ.Oa:IIa 1).

Aa .1DIi cy je SO'I2I,i1>a PJ1lM.1baHH rpa,zr.HJIR, IteRa TOMe noc~ BjemTHju: ,,[OBO HSpeTi£e CBOj cY11., a ja liy caMO IIpHopaTR OB,llJe, mTO BaM cTapO;R C yeTa aa YCTa caqyBaJIIe.

HeIeR orrer xohe, ,zr.a cy je TYPI\B rpa,P;:rn:JI11r IIocJUIje sayaeha

Xepneroaaae. -

'I'yprra, sayseBmH Xepn;erOBHBY, BBJecy ce :s:aCTalUlJIII y Tpeoruny, no OCTa,Zl;Ome y BOBOMe, EM are B r-ocnozapa Tpe6nsa, r~6 mr 1llIB'llIje n 'llI«j>TJIyn;II 6ajaxy 2). Oranyjyha Y ROBOMe ,n;o

, .

~) r. B. KUI!rli, ronopeaa ° pm..-CKmtt erapxaasra Y Bocmr It Xep,qeWBI'IIDI ("lloBnjeC'l' Boeae" cTp. 36.-39.), Ell cnomm.e am'A.ie 0 Tpe61i1lLY, IDI Oll'O"'_~ JMlI'O'BOj. -3- carypao Aa je Y ROM JJ8BOPror",y H'allnnao "Ita OBY kj-upnjy, lie 6>J je_ Jl!Uto Y ClIOM A.ieJtY gCUYCTno. IIo y KJl,R8K:

"Omrc BOCJ'[6 Ii Xepn;el'OllJm:e" - 01\ '!'ollle Ro8a'ienJdia, Iieoq);t/l, 1879. - rOBOpl'I CIl na

• eTl,niBR 9.0. • !'pall, Roja .F!: C&IVl oll~e ;nocToja-, Oil. PillI1''-pana je aRAaH 1! aose ce Tpn6yJII'I}'M H Tpa6yJm.1a"; -JUl lIlO$/l,a J6 If liynpKJ& p,nMCRa. (?).

. ') Aa oy TYPl\l'I Y HOBO:M;6, a ne y Tpe6mr.y <;TajaJIH, 0 TOMe ClljeAO'Itl MROlCC aapoaae ujeC1Il6; a oeo6HTO je jeAHa, mT.O ce 'l1H'le '1'H~Myxa, r YCTHMa o:apol\a ocraaa: "llomeT8.lle GYJle aa .Hoaora, y Tpe6HIbe 6paTII lIIDlOrplI'l\e" ..•. OeHM" JJjec:w:a cB,je1\O"l6 jom Mll:om n;apCRIl 4'e_pMaIm, nrro cy .ax Y HOllOMe l\o6RBa.!Ul, TO ux js 1IaiiIJ; .l'OTOlIO Y CBMoj Jt~ MYlHI.Mel\allcRoj ,y Tpe61ULy K Olli_O.llHl\H xy-. Ho eae 'l'O all. erpaay, llaj60JLH lL'Uf je 11.01'88 -poA6ID1a :npa'BOCJl[t'BJDtX. Hoazsaaa CIl. TPe61JlLCKIIlIl 'l'yp~a, rA.ie jO/l,TIH y p,pyrux DAY, a oe06l1'I'o 0 caaaaaa; ore mea npoi\!faxq>ep,aja y ye,!,~a ClI!UtOPa Tpe6ror,n;a •117 -

r,ra,zr.a· IJ;1iIjeJlG BOCHe 11 XeprmTIJ, jep ony,n;a oujam: O,ll; CTapmre

l\6rOmme y HOBll no co. ls npRjR

Ap~,Jl3.Jl-ara, ,If;a ocnrypa ceoII ,ll;oxo,n;a~, Ra'lllRlJ :raT; Thy

li 0 EO' e U ,n;aHac nO.JlOBlw:a y n;H]e.JIOCTB: CT01:H, Y

Ey y, 7I. ~ • rrpexaa HaIIJIaliu:naJIII.

HaMjeCTlI cnoje CJIyre, EOJIJ ~y "tJ£Y',zr.aJI>e ,If;O'E ce He y:MHO~U

ilocJJllje sera RynJ.beH Je npeasa 11 'HO Vl3meK "MTIlltII>a

e Bacy.1IHT1l2) OltO sera, J -~-J -I:'

ffierOBO UJIeMe, na HHKa)!; c I'I BOBR IIyT aa Ay-

t - t lbliX Y B TO ce oner OTBOP

I 1I CEa~a "'HaMe~y . h . 'cna,ll;e na BliIIlITa na c Tora

OPOBIDlK, Te npesaa npeRO ynpllJe . ,

"

- 118

II nyeranrs n06:apaIhe rrpe.n:aaa rra ffiOj; a Eyliy YCTynHrne IIall~ ,lI,¥pllMa sa oopa'Hy o.n; HenplljaTe.J.ba,. llaH,n;ypn cy Ty CBe .n;o OEy~ nan;nje cTaja.n:H, opaHelilI liynpnjy, ,1I;a je :qpHorop:qy He. ,zr;liIray y JIaryM, a H ceaa He sanaore.

TOJllII(O ce ana 0 hynpaja, O,ll; RaEo ee Typ:o;rr HS HOB ora ,11;0" ceaanre, a e~MH Ap?JIaR-arUH Eamy, ,zr;a je BpJIO crapa H ,n;a jy je

ffi.llXOB npa,IIJe,n; oH,zr;Je narrrao. .

ITo TOMe je Typ:O;ll Hlljeey !'})3-,n;:HJUl'. Hapo.n; rOBopn, iI,a je I'p'IEa rpaha, a TO C Tora., jep OHa__lW Jmjeno, ORaEO TBp,zr;O caMO .n;a aRaj y Tprra rpa,ll;lITH, n RHEO ,n;Py I'll.

Herea ce oner HH C Tmi1: He CJIa:aty ,no BeJIe, ,1I;a je neEa:EaB EycTYPHJJ;a, a OHO je H3mera pO,ll;a Ji[ EOJI,eHa, sa BaEOH mrrrrTa He SRa.

o ffieMY nplllIoBllje.n;ajy, ,n;a je ORO y :qapRI'pa)l,Y, na Ea,zr; :o;ap Tpe6ao .n;a .n;JljeJIJI C HeEHM Mej,n;aH, OH ce na IIOSIm

JaBR, ,n;a he napa SaMHjeHHTH. :O;ap ra IIpRMH H II01!y.n;H ?II] opymje} aJIlI ra OR o.n;6IIje, roaopeaa, ,lI;a Rl','la je.n;ny 0)1; cTapl;nm EyCTypy (cTapy CaOJI,eTE:ay).

On lIS-llte C TOM :reyCTYPOM Ha ru.ej,ZJ;an H cpemro CBJIa,n;a rrpnjaTeJba. :qap My ea)l;a .n;a. CRJIHO O..uaro, a OH :Epene :reyhFI, BApaBO CTHme y HOBR, r,zr;je JIHje:rre zraope H xaaoaa carpaaa, lIs Honors EpeHe rrpereo By6a~a, Te aa Ppaoy casllAa _ sa MeRY - BeJIlIER xan; a OTaJIen .n;olJe aa ORO MjecTo, r,zge je kynp~ja. Ty ~ yMlI Taleo~ep He~H xaBp OCTaBHTH, BJeTYJe e.a C~OJH:M S6MJI,aIV'IMa, a OHH ra HaBpaTe, na'Dllrn, Jep Je Ty O,l); BeJIHle6 EOpn:CTlI IIy'f'HIilI:I;lIMa.

OR npllCTa:ae If SOBne M~jcTol)e, .n;a ee noro,1!;e.. a.n:H HeHMap, ,zr;p:tEelrn:-: ,n;a He lie HMaTH Ho:ean;{l. sa TOJIUEe CHJllIe rpage~nHe, MY, ,zr;a HajnplIje Tp'e6a npenera Ronon: upeao Bo,u;a, a naa :quo EOnOIT o6jecHTH nyny Recy .n;o Rece e HOBn;.nMa, IIa Te ROBn;e TeMeJI.. NFoeyTH, H oRAa lie ce MOM Fpa!Jemm:a OTITO"IeTD 1I .n;yroB]e"'ma.

ITpnCTane o~ax na TO .EYCTypH~a, rrperras EOHon, reece nyIEe HOBan;a, na Ea,n; XTJe,zr;e .n;a HX npocrrs, ITOBlI";[e HenMap:

"Resa Bora, rocno,1l;apy! Ja caM XTHO BH;zr;jeTlI, xohem .JIH HlJaTH TOJIHEO CHJlRO o.JIaro, ,1l;a Halffi:RHm hynpHjy!" ....

llomTO liyrrpnjy capnra, OH,zr;a EpeBe ,zr;a.zhe, H ,zr;omaBIlln y IIpnjeBop (sa BHJIelioM), Ha'ln:HB o:a,zr;je XaB. OTaJIeH je oramao ,lIiaJ,be, a Ry,n;a je 1'0)1; IIpOJIaSHo) - rOBope, - ,lI;a je xanpe rpa,JUI-o. Y BOCHR je Ba"IlIHHO ':reTHpH liynpnje, aJIn: Hnje,zr;na RHje mr C~ oaoj rra Tpe6mo':rHJJ;a!

TpehB: orree Eamy, ,n;a jy je rpa.ll;HJIa lIelta:reBa EpaJ.b1!:qaJ a CTOJIOBaJUe HerAje y 3YIII¥IMa - y Byrojeay oeJIy. _ Y TOMe ceJIY on:jame BeJIHICO B_EleJIO, a Bo.n;a My T._6Jilljame RBS .CBe 3yn:qe, rpa6, f);pa-qy, Ey,n;ace n ,n;aH-,n;aHac EOPHTO 1I0ssaje.

- 119 -

Jep,Hor ,n;ana OTH96 CHH :s:paJLH"lHH R~ TO BP~~O, rra c6e no nee elin: Y H>eMJ YTOlllI. Ea,n; EpaJI>~a 'IJJe, BpJIO JOJ Telffi>lo Yll.e, ITa Pee easyae, ,n;a lie BpeJIO SaBaJIlITH. illTO pe':re, He rro:pe'le, Hero CTan>:l UaEJl.HTH Byny H lieeleTa, Te H>RMa SaBaJ.bHBaTR Ja¥y, ,n;OE

y He SaCTaBH. Llonrro BpeJIO saTHCRe, a Bo,n;a. He HMa,n;He :rey,u; :~feIljaTlI' CTaRe ce seMJ&a TpeCTR, H - BeJIe, ,ll;a je TpH ,zr,8::a~ rra:s:o ,n;pma.n:o, ,n;0B: rra je,n;aH nyT He nyxHe S6MJba, a Bo,n;a HS-IlJe na

,1I;pyry cTpany. ... 0 "

Je,ll;HO je BpeJIO O,n;yIIIlIJIO ~a MOOTY, r,n;Je Je call.a." ~o ~

'e,a;Ho 500 EopaEa name liynpHJe; a ,zr;pyro y !?oHaBJI11I;Ma. O~~ ~a MocTY JIIIjeIIo oEpy"r~lI EpaJbJIJJ;a sn,n;oY, ~OJB H ,n;aHac, TpaJe,

a TOM SI'O,ll;OM: carpaaa BlIme ~peJIa If ~ynplIJY. .

Tareo Kapo,zr, Harata, ,n;a Je hyrrpaja UOCTaJIa, na Te:~>O ~ HCTH1m 'npuOJIHmHTll, jep RaEO Beli peRox - BlIEaICBa HaTJIIlca He~a ).

My"IHO caM ce na CBaRR nasaa H aomrranao, e p,a,61l Me cpehs ,n;OB6JIa ,l[;o RaEor HaTn~oa, ~JIH. MH Tpy~ OCT~,ll.e y.sa.rry.n;a"!l a meJba rrpaaaa. O:a:,n;aIlIIbH 1m .eezsaan npRIIo:mlJe,zr;axy,.,n;a Je H6I',llJe rope aa hynpnjH rrpaje 6110 naTUHC, aJIH ,Zl;a oy ra BOJHJiI:qlI I aacan:aBaB>eM IIHjeeEa IIO hynpaja sacyJIH, na ce ,lI;anac BIIDIe He ~~,lI;H;,O,zr, enera, nITO caM: Morao Hahn, TO cy ,n;:sa cTapa. lllfCMe.Ha ,,",,8. - H& Epajffioj nao-ra nacxoaa, JCaEO C6 xohe Beli ,zr,a np?~6 na JIJl]eB~ cTpauy p~eEe a TO aa JIlIJeBY pyEy HB )l;BQpa hYIIplIJe. Ha ,n;pyroJ

-J' . ~ TO Ha cTeh:n;uMa naaaaa.

naona BH,a;H ce YEJIeCaHa )avy:rea, IIITO ce "lee .

OnOMe rp"I]tOMe naTITHCY, nrno Mil Fa reasllBaxy y. Je,n;aOM 0)1; :S6JIll.ElIX lieMepa, He lIatOX HH Tpara.- npeM,zr,a ca~ .n;ypOHH ROCHO. Mome OHTH ,lI;a ra HHEaAa aaje 1m OHJIO, HJIH ra. Ja. BpeMenOM Be,n;a Epe-qeM Il 6JIaTOM TIOEpllJIa, jep je n;rrjeJIa li!IIpllJa sapac~a TpaBOM, cMoRBaMa, jaCeRHliHMa, OpmJLaHOM- H, MamHHoM.

Ho RnaE Wla HemTO nrro ;ZJ;OBO,II;n HCTpa:lElIBao:qa ~o _O:RBJLeliE>a, a BaJ.b,n;a MY H uo,n;aTaRa' )W.je, no RojIDla' 6IJ Morao _ S(UC;lbyq_aTll, aRO HImITa, a QHO Y E01Y .n;06y ,n;a CTaB~ I'pa;\l;H>y OBe _liy?p~e.

Ozo hynpHje UpBJll:I"IaH je 6poj OCTaTa~a :a:6I',H,aImb6 Hace06l1He, a TO ey:

. a) n a JIHjeBoi -06aJIH TpeOIIH>"Ilfn;e:

0,21; hynpnje je.n;Ho 60-. 60 .EopaEa upaMa HCTORY .- 6:ajeJID ce MaJIa OCaM.zh6Ha :qpRBD:qa. II;pEBa je RaM6HOM BH,Zl;a_rra, II. oHJame ,lI;O npaje TpR "Ie'.rllqm: rO;ll;lIRe uopyme:aa, a TaAa )e. CeJbaRlI _-. MorrdiaRll H He:qa:ajahaHH nonpaBJ:lme. Jfocseaeaa ]e CB. 'E,.op~y, a npBIIa)l;& rrapoxnja - "IH':re:SCEoj.

6poJ' crehaaa II IIJIO'tIa, aJIll elsa OEO n;pRB6 lIMa rrpRJI,H"'laH

HaTIIHca1 Rae l'I n;pRBa.

- '1~ -

. E~a je OBa n;p:rena nopymeHa, EM 'II EO " . ,

ee life BRa, HO caaro rosope ,n;a j' , . . JY )6 rpaARo, HHlllTa

UPlljy, a He~1I Hara~ajy, ~a je ~;:P~r:J o~CT: cas;!I-ao, soja n: hy-

U;pEBa je npaBOCJIaBHOra T ynp je.

a CJlYmHJta je, OCl'I.M ceJIY, II II T:a~::o If.'fI ?Be OCTaJI6 oreo TpeOJliba, OA n;pRB6 ce CT aHOM: 1. r:r;., OJR OR npOJIRSHJIH Y HOBW.

OCOOn:TO CBOjOM BeJllI~~O~ PY"Ea. JIl~JeIIla opoj rpOMIfJIR, reoje ce

0' ..,' o,n;JlHEYJY· .

. BaRY je Je~Hy rpOMH.7Iy - a li' .

]e,n;:an 0,21; ApCJlaH-arnlia pace ~ :>ICy H je ca cBoJe lOHBJIn;e _'

~onao rra - EaRO M .

HamaD no)!; lOOM orIblimT " ' H mame ~ zta Je

Ea O~lblImTY ie orro nerree, JllIJeIIO BaOlJjeHo Se:M"JbQM :qpneHH.qOM'.

L T10 -' ,Oil npHJIH'lHO Ii:OMa Ir

CY9R • .f.\l3·.n;a je or:a,UIDTe pacIC' '" ...,a O)!; SeM.lbaHa no-

a y rpooy je RalIIaJo y,s'" orrao, aaanrao )8 !IOA H.PJlIf rra rp06'

L '. u.OCTYP H Cl:>eopelnT ]_'

HOB'IlIua, ROJY je nereaI(BOM J: -J napy - Beny O~

O,zr; kyupnje ys '. n;eCTapy sa 4 rponra rrpo)(ao.

oa:Il:PIa ROJ' a ee so: P!l6RY npyma ee npeso 400 ROpaqaJ' a Ayra

.' OBe ".a.arII'IRa". XaRHRa .

n;pa'Ia.JY, onAje je OlIO orpoaan x ' ce sone Sa TO, Jep ICaEO

II liynpnja. OCTar:p<I SHAoBa H aH sa nYTHHEe, a rpa.n;HO ce EaA

~lii,ll;H, .a;a je MOpaJI3 QlITH E' JIO ,21;:::: oy .n;o6po ea'tYBaq) T6 ce Je OJ!; ~.jeIIor Tecaaqa Ea;eHa a' 1 a 1iI ~I'.po~a srpa~a .. 3H;ll;aaa

ApCJJaH;.aJ:iHlrn: vpalrel-- '6' pa'~Q JD] Je 61~[JIa MajcTopcEa.

, .... LI.l1. ce H Ii:YJ1e npena

HlIH.e RaMeH ROlH 1iI~r • , . ~a.JIR cJ aa Xa-

1 J Je liIS ~opa Rao JIOn;

~yraxmo JlJljeuo I'rSp,,'heuo 0.lI. 6' , e C,.lIJ~K,H() i a OCOO);fTO

~h "'9 aca)}taRa .EaMe:a.e . .

Y H npe.n; BpaTInlfa ,ll;0 na : ropR.a o· , ' - y MHOrO] J6

OCIIM lCaMe:a.a T ..' . oJ HaCJIara;Ho.

. ' y oe Jam HaJIaSFI aa TOB' 6 .

II ROM3,!1;a geM.lbaHa 'noCY'!Ja Ii:' ' ape pas ~emIX orrerca

tyjyha oaIIfqe y XalnlRH' oJe CRaEe rO,ll;HHe Tema.q.:a: - o6pa-

IT <, - liS SeMJbe IIsoaTTV'

DB arne Xamme ]'eCT BeL ,J JY·

-ll. eUQMeltYTo 0 " . "

TecaHHM EaMeHOM y BHCH 2' 3 ') .fCo.' lC0J6 J6 orracaao

sa ABI;' lCaM:eua. BO,ll;a ie . ~ - At., a Epa) :Eb6ra je lI:[JI;ffH Te CJIy.mn: 66HBl'tra sa ~lIj!It y . CTY ~eHa reao JIe~ II CaCBI'LM S~paBa,

oaqajy nreo epe6peao o~ ~~:a~a nOII'ITO ce oRlJn.lbY Ii HaITHjy 3H~ OEO EpeJIa onhe CHI' no Y, H> ~.

MJfHH HaBpaTe, rAje cy ionr CTIPH y~apeH sa TO, ,Il,a .BO,ll.Y Ha MRpaaOCTaBHJIH! .. _. J P -'RHTO MJbeJIrr, na l'rfJIaAoMa, reao

0,ll;hytq)oje na jymay crpsa R

RaJIAplmaaR nyT rrpeeo lloJtIiI y T' oAII HnS Tpe6H:Ib~y crapa HO"BR II ,.2I,'y6pOBHlIR . ' rta, ezsona MOCTa I) II qll'Iena y

rwpD:r,roje :qojeJIe Boc~e :Ol~t cY nJT6M 0)1; cTapHHa TprOBn;JiJ 1I

, epn;eroBRHe If. MOPY CliIJIaSUJr12L

6) 1Ia ~ecHo~ OOaJIliI Tp eonlO 'Inn;e:

He..n;aJIe:mo 04 MOCTa upaMa ~6ne J • e H .'

pymeH{)M cTap0~1 TirpRB . ", I Y J eqnHJehe, ceJIO CR Ilo-

. ""'I OM Ii OrpOMHHM crrelirn:n.ra .

""'I-~ , .FeOJH ce O;D;JIIit-

\

- 121 -

zyjy BeJfR'mHO:M CBOJO:M H JbenOTO:M, HO oy oes HaTImea Rao 11 :o;pEBa 1).

Ha jyro-acroey O,ll; liynpnje - l1.0 300 ulopaEa - ,ll;lI3te ce y8 TpeoHH,rnnzy ICJllIcypacTa raasana ca IIOHOClITlIlI1 rmtjesl1.o:M MH-.:reT6 BOjBol1.e.

Mwrena-q oliIjame TBp,n; rpa,n;, a II l1.aHac je npHJIll'mO ca-.:ryBaH. 311,ll;OBH :My 6IIjaxy npezo 1 JU. l1.eoeJllI, a r~e-l;'l1.je II AO 2 oM. OCHM oel1.ell-ta oHjame jom ca. ejeaeprre cT}laHe samTlIlieH Y JIJEY ca rrer I\:yJIa. EyJIe liIMa!Jaxy IIO,l;l;SeMJha HJm Hs.6e) Eoje oy Y MHOr-osre rycTHjepHa:llfa ("larrpILaMa) CJIJifqae. Aa Jill cy oao T~e orrJIe, llJIn je sa BO,n;y C.lIJ.2ItJ2l.1IO - He SHa ce, Hapozr MlllII.lliaIIIe, .n;a oy O:Ba rrO,ll;SeMJ,ba IIyHa oJIara, na cy ,ll;Ba B paCEOnaJIII, aJUI napa IDI sa JIlljeEa 2)., Jom cToje TpB saeYTe, a lIMa JllI nrna y EbHMa ._ He BHa ce,

Ca jY:lRHe CTpaRe 6Hjaxy T~ollje ca. TOIIOBJifMa, a II rollaBHa BpaT-a, 011. EOjlIX je nyT BO.n;BO rrpeli:O liynpHje. Banre r<:amxje rrajOO.lbe ce Ca'lYBaJIa Ey JIa, a BaJh,Zl;a olljame TO OTaH BOjBO,1l;1I1l, jep je HajBeha oz; CBBjy.

Hcrrol1. MlIqeBn;a npoerape ce "BapOIIIHIIITe", a rOBope,.n;a je Ty ReEa.n;a tJHJla BeJIlil"Ea Bapom oz; 6000 craaoaamea, reojoj .n;aHac HFI Tpara HeMa, HO rO,!la ycrroM6Ha S).

M:u-qeBan; je - EaEO napol1. r-onopa - CaSFI,ll;aO HeICaRaB Mn'leTa BojnOl1.a , a Ea,1!;a je IIopymsH - mm:rra ce He SHa. Bajame ,ll;yro y nJIaCTFI ilaBJrOB-llha, a 11 y Xepn;era Jflherrana, na ra HeEH 1I SOBY Xepneron rpal1. 4).

MH'leBan; je eJrY3lrro 1 reao TBPl1.1iI rpa)l; sa o.n;opaRy 0,11; HenpHJaTeJba, a C H:.era ce - OCJiJM liyrrpIIje - BH,ll;lI H eaa cjeBepua BaJIa TpeOlfEbCEa.

I) f. B. ~airli n:aBOJl,Il ITO TajRopy, iVl je lleJ\llnjohe, Rao K ropmzy Ano rOJl .• 1465, yrapcxa ltp3.1L Maw"'ja KOpBHR +·PlPLeBJzy ~eRcaHIlPY ,1I,yopOB'lawmy.

.) ROrrll-1M MliI;>reBllja HaAa )'8 6y:ny rOA. 1875., a ocol$ .. ",o je 8amur.lMWO, jep o~am:e y:

Tpeo>m>e Aomao neKlIX1Ul llpRltlOpall ca =m.rOM, Te "'BPAO y'Bjo'paJlame, I\a cy Y :Mot'leBJzy aaKOUIULR Cl'I.>UIH noaua, H:J.P.OA lifY nonjepona , Te l'Pny - OCODiITO rO~>l'll.Lmr ... 'MollrliallliL, Aa 1(olJajy, DO :1UMO lHIMe'ljY:EbBX l<pB :ae HaAs - ll;plICJmjajyhn je,1l.1'L1Llr IIpyl"l!" npaso xa :Ma"l~Il4. Kouaao ce !l1ljBHllIe oOlloh, Jep 6nja~e H;SlIIIIJla Rapel\6a 01\ name TpetJHlJi,CKora., Aa ee rrOl'OpjMIiI' Kopjemdtir 'IraCMe .aa MocTy I'! 8aysMY Heo6pa~eHo aelllJJ>KIll'l'e ApCJlaII·arl'lka. ApMaH-arldiH, 1\(1 Hsojerny TlIM 1lW{:Ff.Jtlur rOCTHMa: CKO"U!l .. eeapo .. lleja;r;:o, Ta Yil.PIl NUb)" 'J'panK aaH.I1>Y II Ol'pa1pfBaj, a Bohy ..• y MII'ifeBlIY, All. ce TaAll n:peryAI!1lIel - IIolIITO AB.uje jaMo p'a<JROnallIe, a napa no. JHLlJome, C'rany IIp. ... M;opn;a HC()BaTB 11 Py.lRJlT:H. Ho OIl IDIf Raze, .'13. je T ... JlCYJ>! aa n013l1,lfMa, B All ee rre 'he -jIo~aTH, AOI( lie i\qnel/J" "Bn:Aa" PI: nllIlieJ111.~. Y Ha;\ll, 113 he .liAhn ~oa1:le, i\OBei:\Y jei\'E{~ ll;oirn: BB/lra - :HB IIono.8fl. - .tr llIhena I]Rmm;a - lIlI 'lnpmllje, TO 1I'X nOCTIlBe llPeA JaMY. IIpl'[~lOpar\ CTYJHl Mel)y :0>= IIBojR!p' CII. R1DIU'Olll, Te nO'll[e' "IlITBTR-lI Nory ce Mo.m'l'R, B OC'l'll.JI:R ORO If>1Iix. C HaBJ.LElmru rrylIIKaMa, jep ce 60ja, lIa he ce olloj ABOjim;li Ill'I'0 IIQl'OAIl'l'll, na 11110 y6njy ... a'l'WDllUl. - MOJulITH3. CS CBPllIll", a HOBan;a HeMa .•••. IIpeBape1lll .>r.YAIJ, a ;l'ClUlOTO.lll ol'y""e:rm: - ~'Kl';n:y' ,rpajy Ha IIpmropu;ll. .•• H. JIll. .1l'3' on He~ J.LYi\JIl, .lie OJ! acllB :&yl'lI.plIcao •..••

8) H.IlOOyn: CllOMHlMce 1IIH01'O lIyTlt 13.-15. CTo.lLelia., Te 'oujame 'l'a,Aa MaJlBO MjecTo

crape myna BPM, y ROjoj o.ujame .x rpall MlT'O(GllI!lt. '

4) Ka,n, cy jom rrpllje Alla,ll,eC6r rOAIJK3, Pa,II,K I(yn:omnr6 I(OJl.OB')me KOBIllI8.JI.a y PaAPc.aBa ilaBMBnlia., <maJlH m:yxa.ll ell.MeTa, OUJl.H cY:HSPa;\u.JtlJ, ,lilt lIM cYJl.'l'1Ul Mypa.T 1'OA. 1431. OA06pJi[ x .H8Aa IrOBe.l(;y HI!. Tpe6IDbe II BpM C K.to6YXOld: II: :MJr.IsB_u;eM. (P&'l'OBlJ :x:eplIi0i'a CrrjeuaH& ca AY6pOBBlIK&. "lfymrli. ItH.. X., cTp. 140).

2"

OGB'M .OB:Kx CTapRRa, Jom J6 rroz; r:OPlll\O:ru: ') OC!l'a.HaE H6:rea.,u;a.ma.e CTape hynpaje.

HJ3~e "CTY .n;e:an;a" J a,liICI:U),ll; ",lJ;liIlIaMRTHor .M:araSl!Ha" H3JI:a5J1( ee BeJlHEO _cTBjen.6, paBoa:n;aao TID BO,n;n. 0Be oy C'l'Hjene _- E3){:O aapo,il; rYjlI;lI _. 'o,n; ae:S:3,I¥lnra.e crape liynpnje. 'B.yupllja He ,6Hjame - BOF BRa E3EBa, HO npOCT3 •..• Mowe ·6E:,TH, ,a;a cy CTapR ORO maMeH>e Y BOAY saBa.JmJI:JI, a, npeEo lbBX ,ll;aCRe, H.lIn rpe,n;6 nOJIOZHJllI, mTOIIM je sa npeaaa CJIymnJlo, ,ll.DE ee ORa aa MOOTy nlIje Ha;QIIlIHJ[Q.

RaRD npmIOB1!jeJI;ajy, EOA OBe je hynpBje oRoaaTllHc nea- 1rt!\pa 1I rocnezapa, nrro cy hynpa:jy n& MOOTY S:H,n;aJ1l1. He Tora ceo a3TDl1CA BHaJIO, Ea,n;a je liyupa:ja 1'pa96aa, al7.[H ce ca,n;a 8a1'y6110j rra ee Mopa :a:aI'a~aTH as H_apo~xrrpe;ZJ;alba., O,ll. :s:ojax _' - :lE3.JIK E@:Ilte'-"1!Rje;ZI;HQ HH.IDT3 eT~JIRO He lI:aze,.

Moz,ll;a je OBa hynpHjarp3~eBa ICa,ll; 11 Xepn;er-HoBlI (1352.), Te' 60: je OR~ B3.JLaJIO C!J13BIlTH y /I,06y TBpTICa I. - RpaJba 60- cane:reor! .

Srednjevjekovno groblje ked Zgosce,

Priopeio Gjorgj"e pl. Stratimirovic.

I.

Lj:rz,biti blizojega za zivota, a postivati ga poslije smrti, prirogjano je ~ovjekQ.. Svi .narodi u sva vremena imad.ose obrede za nkopavanje ill spaljivanje pokojtrika i za sabranjivanje tjelesnih ostanaka. Stariji i prirodniji je obiea} ne dirati U cjelovitost tijala, i sljed'benioi Hristove vjere drzahu se vee od. iskoni pogrebljivanja evojih di'agih samrtnika. Najprostiji je nacin pogreba, iskopati rakn, i, zasuvsi je poslije, podici humkn ilj gomilu; gdje pak podesna kamena hijase, poklopiti grab plceom. Presta poklopniea groba zatqjenjivMa se kasnije kak:vim uspravnim znakom·, da se pokaze ,tnjesto; a n~jpoBIije stadose nad grobom dizati spomenike, bile ove6i tesan 'kamen, ili eak i velike gragjevine (:mauBoleji).

Zemlje na slavenskome juga: obilne au starinskim grobljima, Srerusteim je Bosna i Hercegovina, a uz njih pristajll susjedni dijelovi posestrimskih ,zem.aljs: Srbije, Orne Gore i Dalmaeije, .MjeS:00Sti doti<Sne zove naeod "staro"! "greko" 1 a muhamedovci cesto nkanr,sko" groblje. Grob.Q1;!. pak obilje~a naziysju se kako·gdje:

I) ,ll;a llJIje ese mill ~ ropl!1:lll ~; aR B:ojy Xa)jDlIR r. Ell!, b~Il11-- lID 'MBJuOlIl"lrliy - y 'Ma.rocy ~PJlalUlllia IIOPOpIIOEl Xpamllill·. - "r.w.CIl"'JI: seM. MY8eja", J!0ll~ 18S9., Rib., n." CTp.G. nop, c) .l4i~u. rocn~e JMIl~~ IF. je rOil. 1442, 25. )loae;6lppa OCTlIlIIf.1.a Y 'l'Il\lT{l)rmlTy ~600 ,I\J'II:!!IJ~a" JlO1loj !l;pRBIl y I'0p~, a "MOM 83. ~OO 1YJCafl'9.~ J!pltBR y I1oPl:I:IJOe;

- 128 -

stecci, maseru, mramori, kamenice 1), kameni i biljezi. Potonja dva izraza cesto se nahode i 'U samim natpisima. Pacem, osimkamenja raznih stereometrijskih fermi, i s't e I e i krstoves) nalasimo, to je zgodniji opeeniti naziv n ad g rob n i b i l j e z i,

Vee i poslije kraceg ispitivan_ja, podaje se za n a dg 11 0 b ne b. i I j e ge .podjela, k.oju ovdje priopcujemo, ali koja svakako JOB ne iscrpava sve 0 bHke. .

Srednj evj ekovni nadgro bni biljezi.

A. Ploce (Debljina najvise 40 em.).

1. Dugs ploea, patalelopiped, gdje je relacija izmegju sirine i

dusine manja iIi ,jednakai/s [(s: d) < (1: 2)]. -

2.Siroka ploea, paralelopfped, gdje je potonja relaeija ve6a od 1/2 [(~: d) > (1: 2)J.

Za ploce vidi dodanu triQlu, oblz7", 1. i 2.

11. Kamenje (Debljina vise od 40 em,..).

3. Kamenica, paralelopiped s preporejjom [(8: d) < (1: 2)].

(tliola, oblik .3.). -

4. Kamen, p~i'alelopiped" [(s: d) > (1: 2)J; (tabla, oMt'k 4/).

5. 'Kamens placom podmetantom , i to ili kamen i ploCa odvojeni, iIi pak isjeoeni iz jedaoga komada,

6. 'stepenao, t. i- kamen na ploch s jednim posrednim stepenom s- jedne strane, sve iz jednoga komada, (Vidi profit n : Dr. M. Homes "Alte Gra ber in Be an ie n u n d d er Hercegovina", Separatabdrnck aus den Mitth. d. antbrop, Ges, in Wieh, Rd. xn., 1883.,. Fig. ~J. Graberstatte von Zelena Polje).

7. Strmenae, kamen 11 formi kusaste piramide pravokutnoga. presjeka, polosene no. zemljn veeom osnovioota. (Vidi isto izvjeMe Dra Hdrnes-a, fig, 22., ked Stoea).

c-. Zn::j,kovi uspravni.

~. $tup~e, cetverobridi p.rizmat. (Ti:JlJla 1., abl{k 5,) 9. Stela, vertikaln.o usagjena dugnljasta ploea.

10.. Krst Ckrit).

1

D. Spomeniei.

11. {:Ste&tlr il) no. Sljem.e. Na prvi se pogled vee. podaje postaaak ovog oblika: rimskisarkolag! Ime stecakdolazi od stojedak (kano a d v. staoke od stojae'ke).

.. ') Ramenica bi~ u Gorni,em Vakuftt; ridi iz-vjesee. Vida Vu16ti\'ia- Vuka.sovi6a 11

_.Viestwku" brv, srh, drat. god. xr., br, 4-., str~ 121."..-- Za timu na~pisu,'priopWnom .istim piseem u "Sta,J,inaru" srp, -arh, druHvtt god. 1., hr.4., ptr.143. ~ Napokon6'usmo taj naziv

u DOQuj'l;l) za oMlo.Civa.nje t.e~IUlQga kamena (paralelop\peda). .

') -Vidi za steIn: Dr. M. Hornes" Altertb:iimer ~r Hercegovina (n . .) und der·sUdlichen Theile Bosniens·~·, Wien 1882., str. 16. - Za k.r s't ,vidi istoga pisca "Altoo:thiimer der Heree-

gov.ina ~, Wien 1881., stl:. 29: -' , .

. ~) Vidi: Yak Stet"; Kira.~ic, ~S~ski :tjeCnik", Bee 1852., sU. 71&. ,,~, liRa, lJ. (fHIlfOClCOM) ozecaa Ra:Ilell, ROjl!:: ee Het-a lib. '1'06 n:;.u:r 98. ~BY M>ffl !hrJLery".

- 124 -

0.:) Stecak na sljeme, poboena !':ltramJ. je pravokutnik; "sanduk" i plo~a iz j e dn 0 g a komada, (Vidi talJlu, oblzk 6.).

?) Ste6ak na sljeme, pobnena strana je trapez; sanduk i plooa

odvojeno, (Tabla, obl",k 7.).

y) Stecak na sljeme, kano tip 0.:), ali sanduk i ploea odvojsni, a . spomenik velikih omjera, .nalik na knciou, (Tabla, obWc, 8.).

0) Stecak na sIjeme, kana tip a) u jednom kornadu, ali na proc'eljl1 donje pobocne stranice popnt krugova segmenta izdjelane, taka da su uzduane strane sandnka k o r i t a st.e. (Primjera ima na rndarskoj zel jezaioi V ogosta-Cevljano vi6 kod kilornetra 5.),

t} Stecak na sJjellle.,po tipu a), ali izmegju plo 0 e na j ednu stranu prosirene i aan.duka posredan st.ep en - sve od [ednoga . komada, (Vidi predrecenu publikaoiju Dra Homes-a, fig. 3.

Graberstatte bei Zeleno Polje, gdje je pro fil nacrtan).

12. Steeak obli, kano tip 13)· aU nrnjesto"ktova", ima oblu gornju povr,sinu popnt [adrasta svoda (Platz.elgew61l)e). (Tabla, oblz7v 9.).

13. Stecak ravni (tip a), kano pregjaBnji, ali sa sasvim ravnom gornjom povrsmom, te je obrnuti st.rmenac. (Tabla, obb}fi 10~).

, 14. 8tedak ravni (tip b), s kvadratnim ptesjekom, po usorn pregjasnjeg oblika (hr. HI.) postao, ali tradiciju "sandnka" posse zanemario, ne imajuei vis!} pra:~oJmtnicki presjek, Ovaj je zadnji steeak najoriginalniji eblik, koji je postepenim prOl;njenjivanjem ad sarkofaga postao, (Vidi prirnjer n visekrat. spominjanoj publikaciji Dra Hornes-a, Jig. 7 .. , kod Bijele Rodine).

Pitanja: {jiji su ovo groboviP Sto~li 16 bogumilsko, pravoslavno i katoHe-ko; je Ii oblik izraz; stalesa - stecak_ za velikn vlastelu (knezeve), k am e ni i p l 0 ceza vlastelicice (zupane i vitezove), napekon sbup ci i t. d., mosda za sveeenike -.-- dosed jos se nije dale rij esiti. Svak:uo pak mnosina ovih postavljenih i u 0l,1 van i h nadgrobnih hiljega, kojom Heroeg-Bosna nadmasuje sve ostals zemlje Jevrope, zn'acajan je momenat za kultnmn istoriju.

II.

Covjek i lju<;lske ragJe'VlDe u ti,jesnoj sn svezi sa prirodom.

Da bolje raaumijemo ljude i njihova vrijemeJ valja da znamo geografske i topograiske prilike, Ovo nas· povodi, da progovorimo 0 krajn i paloza.ja starinskoga groblja kad sela DQ.uje ZgoMe, a kame 6e da shori ovaj izvjestaj.

Kraj, koj:i pred o~ima imams, i za koji bismo rekli, da je "sree Bosne", obnhvata donji tok ;rieaice Trstion~oe, potoka Zgosce i Dobujsko polje (1.1z potpnjeprianja Bicersko i Caticko poljJ3).

G:dje Trstionica i ZgaS6a iz planinske sntjeske islase, otvaraju se pitome doline, koje se prtlzaJu do rijeke Bosne, n koju recene vade ntlcn. Kolo visoJrih planin~: Slavin$!ka planiaa, Hrid, Tesevo,

- \

Lipruca, Borica 1), Bukova, Kicevo, Piljevina, Vra17a, Orlovac -

okruz.uju nbavi predio, A kao drugi red abra.ne stole; na sjeveru planine Dobriljevac, Ravall, Igrisca, a 1.1Z njih.b]j~u u 8~edDje1n vijeku na istoku i zapadu jos straZama gradovi Bobovac lVrau3

£C.}

.~ .....

e.

'D .

oc..,., _.,~~ •. <I,,,,,,,""h~~"

0:04 ~et~· ..... M1~~n..M. ....... fl,~k;.;.I1~~

Sitnacijao starog groplja kod ,zgoMe.

(Sokolgra.d);a ~jek~ Bosnu, 0:rn art~rjju SaoblaC~ja. podvesivahu na jngn grad Vlf30kl, a na dti'n)em kraJu grad VratPlk 2) 1Vl'anduk.).

2 N~ g(lneral~w.pskoj karti ,~~ : 75,OOO)~t?j~ grijeSkam "~dcaa;tom pr.i?-kiom tspra..vIjamo plimmn DobrlJ6vae 11. Dobrl1J6va_o, Glavl1\!cu u KremJllk, selo S6meti,~ '\l Sometez, zaaelak Bosic II Bu-k6vlj 6 ..

t) Ime ·613 biti od br~d.a, na_ kpme stoji, i- koje im3." vrataa•

\

'tI
~
,',t'
Q,.
t:I
'"
",
f
0
.~ ~
""
go 0
CD
.t::: ~
'"
<:1 l:I
~ ell
~
0 <is
"'"
~ 11
,Dc
ell
.l4
-e;
.s
.,
05
..
A - 126 _

Dobajsko r .

blizn danas . po te (odnoeno n' .

spajao 'e Dje stanice bOB . l1egov SJeve.rnidio . ,

, J II srednjern vj'ek anskog~ gVozdenik ' Bwersko POre)

~ a kamem most 8 d a, Kakanj-Dobnf I)' esnom obalom B " ;, osns.

J08 d .

an-danae 'd

desnoj obali ' V1 ~ Se ostaci ' ..

.narod _ da ~a llJekoliko kam nP?l'Jsta Da ohje B~

_______ eze .ravne ploce. eIDca, a i II korita ;ne rijeke; na

Dane - prica

I) 1'1 &rod V:e]j lr

akanj-Dobuj, ali 8e '

!DaCe nobiea11 .

~ o. Rakanj-Dobo~,

.r

12'7

Dolina Zgosce, od Bosne do njezine sutjeske izmegju brda Crnoa i planine Kremnika, kraj je, koji nas ovdje, prije svega zanima. Ovaj predio zaokviruju brdo Varda, uz rijeku BOBllU, potonje prelazi u kosu Krit (kota 597 na generalstapskoj karti); za tim, poslije raskrsca puteva Brnj-Donja Zgosca, Kamen ispred sela

Polja. Onda ide brdo Crnac, ciji vrh narod zove )) Gradinom ", a priea, da je tamo bio "Stipangrad" 1 pak Kremnik, Bukovlje i Bjelavica brdo,

Na desnoj strani Zgosce, na obresku KIiza, sssvim tik pnta, sprodu Bukovlja (Bosic na karti, pogrjesno), izmegju dva mlina i donje kmetovske kncice (ave na karti) - leZi "Crkvina"l srednjevjekovno groblje.

~
""
0
tID
~
~ P
<'> ~
~ ~
~ .,
+>
~ en
!>P
0 0
O'Q ..liI
rn ;=l
.... t
~
"'"
I>l' <is
~ ;!
~ ..
+>
f:>l '"
O'Q ~
0 S
Ill<
~: .,
I>-
'"
Ul ~ 128 -

Prilozena situacija (sl't7ca na #1'. 125.), prikazuje groblje samo sobom. Na ~al'avanku - koji je jedno 40 m. dug I a 25 m: Sirok - ima cefj:ri velika ste6ka (vidi u sl'l"cz; s&r. 125., br. 1., 11., 111. i VJ, i stupac; (/Jr. 1 V:) 1), za tim m:anjib nadgrobnih hiljega raznog oh-

lika, koje vidljivib i pristupacnih, koje zava~jenib u zemlju i zaraslih cestim trnjem. IT velikih steeaka zatrpane SN podlozene ploce zemljom, i oikopavanjem moze se razabrati, da je sloj hanesene c rnio a

1) Na pJ:ilo'2enoj tabJi 1. sn, oblici i OIpjel:e tib biljega~ naime: I. = obI. 10.; If. = obl. 9.; III. = ohl, 8; IV. = obl, 5.) Y. = obI. 7.; ZlLtim jo~ XIII. = ob1. 6.

- 129

b N k aju zaravanka spram puta, .imadn

(Hurous) 40 om. ~e eo, . a r. . a' is red nje" da sta-

humke; narod prida, da je tu obg~~a s:~V~C:'prili~i Putvrditi dimenzij~ jahu grobovi '. Otkopavanjem m . veru ima drugi

temelja. Na jedao SO metara uda.ljeno, prema sjeveru, .'

obrastao, a na njemn op~t nadgrob-

obresak, koji je posve . trn~em.,. ali sve glatki tesanik bez sara

noga kamenj~ (kamenice 1 ploce), , ..

ili kakvoga plsma,... C kvini tek su dva, koji umjetniesu

Od nadgrobmh bIlJe1i~ka. nat ' rk (br Ill) i stupac (hr. lVJ _

. tesu: va 1 S €lea in • )

pasnjn na. se po z. •

,g :ti
I!O ><1l
~ 0
t; bIl
I" N
'" P
.,_
... OJ
I!O
a ~
1" '(,)
'"
.., 1;;
e,
~ ell
0
~~ ~
'" ";
<"0- J;>
'"
~ <is
.. ~
s::l ~
~N\ 01
s::l
~
ux ):l
~. ., - lBO - 0s~li' tek interesujn zarad oblika i di

sVJedoce, da J'e ovo groblje veoma l;menzija, Polozaj

stare 1 znamenito,

III,

Orijentaoija crkviCe na groblju (l'k . -

istolra, Poce~ je na istocnoj str~ni ~~r~:a~ sir. 120., c) jest ,sprocu vanak, to 81lvrata mogla biti t k . ' a na zapadno] sara-

1 e sa aapsda,

biljesi

- 181 -

Crkvicinom pristupn najbliza 8U ona dva blizanca ste6ka (sZ1,'ka na st?', 125., 1. iII) 1). Zaravanakje na juinoj strani, iza pomenuta

dva stecka, prid je aaoijelo siri bio ; to sejedoee tamosnje nadgrobne ploee, koje sn posve podlokane od vodice, koja je tamo izrila korito

1) Neka nam se oprosti, ako se ovdje, na ovome skromnome mjestu, pnedamo malko ma!ti, na koju nas nutka ovo drustvo ni.lemih svjedoka proslosti, Nama se ciui, kao da au se ovih petnro, lito pod velikim steecima i ouim stupcem ovdje vjet':iti sanak borare, za njihova zivota dobra poznavali, Ona dva blizanca stecka pripadajn mozda mu!u i zeni, roiliteljima onoga velikoga gospodina, kom.!l je znatb.eniti spomen postaV'ljen, Odalje od njih Iltoji steeak rogjaka, koji je Zf1! zivota, it i, poslije smrti, §to ~lje od. njih i erkvice legse .....

- 132

i danasnju jasu izrovala. Ova dva stecka, prema svome pelosaju odnosno crkvice, i sa razloga transporta, na svaki sn nacin prij e postavljena ad velikoga spomenika (br. 111,), koji je danas prividno

Veliki s.teea,g u ZgoMi (sjeve;r.na strana sa slikom zmnja),

srediste groblja. Za njima dolaei potonji veliki stecak, s proceljem opet naspram crkve ohennt 1 pak onda stnpac (In', 1 V.), koji je

lllora ~a je ?lO sakovan bogumiJ, St':lPI!.C naprotiv i;ini il m .se, kano da pl'ipada kakvNlle sve&!n!lm (djedn boaanake crkve), kOJ! se od Cl:kve okrenno, a lice obratro svome gospodam kome Je za 2ivota.bio vjernim savjetnikom. ' <> )

- 133 -

racer em okrenut prema velikome stecku : napok~n c~tvrti stecak p(lYr f.) koji odalje stoji ad ostalih, i nema (~a:no 1 ploca. b1·',~1!1.) .; t , ... spram istoka dooim su svi ostali nadgrobm bilJ8Z1 U

orijen aClJU . ., . .' , _

VeJikjlltecak u ZgoMi Uuzna struua sa lj ilj anima).

'" . N ti valJ'a da na nijednome kamenu,

taj . pravac poloseni. apomenu 1 ,

po svemn grobljn nema znaka krsta. . It.

V l'k' t'eJak Oblik i OIDJ'ere isnesene SU.u dodanoj tal t ell au. . - t... (pri t v 2'4) (obW(, 8.). Kubiena mu je sadrZ;inl,\ 5'815 mS, eema prl spec. es.

il34 -

iznosi 18'956 tonelata (gotovo 14.000 kilograma). Kamen je vap~enae (tnf, sedra), na prijelomn fino-zrnovit, od smegje boje. Od kuda J6 .kamsn donesen, maze se dosta pouzdano utvrditi. U blizini ima dva kamenika, koji sn zaeijelo iz srednjega vijeka, a sad zapnsteni.

Lice stupa. na starom grohlju u ZgoMi.

Jeda~ je na. zapadnom ,pristranku brda Kriza, na lijevoj strani potoka Bijela Vode (Popovcica), a sproen mjesnosti (njive okrusene strmom urvinom ervene masti) imena Ostrila.. Ova.j starl kamenik zove se Z as ti j enj e, i udaijen je jedno 5 kilometara. Drugi kamenik

- 135 -

Ieli uza istocnu stranu Kamena (pred selom Poljem) , sprocu seia Omca ; njegove su ,?rovace" .(jame) ndaljene od J~robija j~~o 4 kilometra. Ova se mjesnost nasrva "Ispod Karoena . Isporegjenje

JuZna. . stl'anl!> <stopa na "star01n 'grobl]u n Zgo~6i.

nlomka od kamena s jednog idrngog mjesta, s rU~0m stedkovom, pokazuje, da ron je .materijal "Ispod Kamena "vag]en 1) .:

I) Od istoga. su. mate)'ijalao, od .,tspod ~amenau, ,i dmgi.:ve1pri ste~~i , stupac ; do~ ostale" ploCe 1 kameni groblja imaju JIlaterijal lZ kamenika ZasbJenJa.

3

- 136 -

,

,. Veliki je stedak na z'al~st sada raaloznljon na dvije pole. Narod prica, . da su ga prije jedno 60 godina, muhamedovci ia Varesa gvoadenim klinovima razbiIi, "jer je zve6io" , te drsahn da u njemu ima "para", Zatim, nazad 40-' 45 godina potkopali su ste6ak sa

Sjeverna strana stupa na Iltarom grohlju u. ZgoMi,

zap~dne strane (~lz'ka na str. 125" bJ. Ljudi pricajn, da.an onda podmet~uIi hrastove "direke" (k6ce) da pednpm velikuploen, i da je p9d lst~m, omanja ,,~agaza" da jedva dijete od 6-7 godina uspravno stoJatl moze ; SV1}et kate, da tada osim malo kostiju nista ne nagjese u. grobnici, U odstojanju od 1'30 m., od stecka, ki'aj kamenjem sasate Jame .M sapadn, lezi jedna ploea (vidi sliku 'na st», 125., a) ~

- 137 -

sad joj se tek jedna strana izmjeriti mose, or:!~alo. je zatrpano, (Mozda je ova ploea na~aknuta na o!az n grobmcu. l~pod ~elik?g~ stecka P) Danas js grobmca loza "velika otrovne gUJe , koja ljeti,

aim sunce ogrije, izagje, te se na ploei sunca. . .

Ornamentacija s t e c k a. Po. skulpturama, lzved~lil~, na oskok (bas-relijef), mosemo ornamenat u g I a ~ nom e podijeliti na fig 11 r a I a n, koji je u tijesnom odnosu sa hcno~cu p~g~6benoga; i na g e om e trij ski, koji je, i. ako se po BVO) PrIh~l stro~o d r s a o k o nv.e n c ij o n a l n o s t i sv o g a v r e m e n a , ipak vecu sIobodu vajarevom MUSU dozvoljavao. Procelje i sjeverna strana spomenika p'ripadaju prvo~?" zacelje i jt;lliua. st~a~a drngoI?e razdjelu, Prije nego sto pnjegjemo na opis po)edinih. strana, ~os iznosimo, da je ste6ak na "zapatima", dnz "streha" 1 us ostrice

sanduka" riresen u v i c n (nsetom, torsata),

" a) Pro C e lj e. Ova je strana razdijeljena.. strogo - sti~o~anim pas 0 m (Fries) na dvije nejednake ces.~; a ~z u v It teee s lijeve i deane strane osnga (Band) S vijuga li com (Ranke). Slike n ' gornjoj eesti prikazuju s~jenje, koje j~. po ~!ijedi rasmaknnto te u isdnpku stoje tri osobe, od kojih dVIJe - s lijeve i desne strane - dngu odj,e?u ,imaju, :(zene ?). Vi~e stijenja (brda) stoji pet. kula,sa sllJastim cl'!Je~om pr?krivenim krovovima, i prostranirn na 10k zasvo&Jem.~ vrah~a; iz jednih vrata istiee se opet neka osoba, U donjem dijelu

pak stoje dva paripa (jedeka), vogjena od .~va mom~a.. .

b) S j eve rna s t ran a. Ova strana spome~ika raZdljelje~~ J~ horizontalnim, vrlo lijepim pasom na dVlJe pole; na liJ~voJ strani pak opet ima vijugalicn sto uz nvit .te&l. IT g0r~Je~ dijelu prikazano je pet vitezova na konjma , upravljenih k straw' prooolja. Vitez9vi su u o~lopu , imaju., ~lj?m s~ eelenkom 11 desnici koplja sa. sastavicama, a. 0 liJevqJ bedri kratak ~ac, Wa tom gornjem dijelu raspoanaju se jo~ tri rn s i c e, i dvije uske p l o.c i c e (tablice) , n a koji~a je bio nat.pis, sad a au posve izlizane - jedva se dva ~o8IJed~~a slova mogu pogoditi za 6irilovsko. HI.. - D~~la p?,rtlJa

_ ove strane podijeljena je trima drvetima na : cetll'l edjelka,

'i 't!rveta Stl. ,prik~ana . na 1ik ~et1e" ~ li~6e je hra~tovo.

IT prvom Je odjelku jnnak; kOJl zapInJe Iuk, da strijelom nlovi j elena , sto je u dmgom odjelku. IT tredem je odjelku prikasan lovac, koji,. k~pljem .na . vepr~ nap~da ~to. g~. dva ogra gone; vise ZVlJeII JO~ J6 izragjen slJemovski vlJ~nac lHelmI;lolster) s.a tri iz nj?ga. iznikla pera (Gele:ma,. Helmzisr). Oetvrti pak odjslak vrlo J6 mte~esantan, a v~an je z~ odregj.enje doba, .iz koga steoak potjece. Tn sn' IZc;>brazem: I a v, koji je verigom pripet 0 drvo, a vise njega z m a j (azd~a) sa raspetim Ijiljkovim krilima i isprepletenim repom ; u eelJustima ddi strucak. ovijeea,

._ 188 -

G) ~a eel j e: I ova je strana, kano i pregjasnje , pasom razdij e~Jena na dvoje; uz uvit pak teee na obje strane zioka, ]zrez~na P?put ra.b?sa, prikazujudi formu meandra, _. Gomji razdJela~ nna eatirl arkature, a u njima po dva k 0 I a t. j. s~sterohst u kolutu. Stupci izmegju arkatura nastavljaju se mze poprecnoga pasa, te cetiri donja odjelka opet sri ukrasena svaki jednim kolom,

d) ! u z n a s t ran a. Ova je strana stecka podijeljena pasovima lstO&~ uzora. kao na zaceljn , na pet vecih gornjih, a pet ma~Jlh donjih polja. Po donjim poljima jezde vitezovi na konJ~a s ust~emljenim kopljima, cetiri u pravcu k prac.elju, a' ~eti (na polju do. proc~Ija) njima na snsrst, ad gornjih pet poIJa., ~rase sre~nJa tn opet po dva k 0 I a; polje ukraj zacelJa nna takogjer dva kola, ali bez obicnogsesterolista ovaj j~ namijenjen sitnim rusicama - ovdje je umjetnik OdS~UPIO od konvencijonalne forme, i svome ukusu zadovoljio. Polje napokon ukraj pro c. a lj a, prikazuje drvo sa devet grana, od kojih je sedam lisnatih, a na dvije stoja ptice (golu~ovi f): S Ii j eve i s d a s n est ran est a b I a p a k i av aj an j e po jedan h o r a.l di e k i l ij e r.

" Ortez ko~jika, p.a~ova i kola jest uzorit. Grad i' loy pak slabo sn crtani -. vidi se , da umjetnik nije bio vican take predmete prikazivati. Tehnika (izrada) je posve vjeata i dobra.

. Aka prijegjemo na analizu ornamenta, pokazace nam se:

1. Motivi r~~an:~koga stila. Ilvit, pasovi 8 liMem i palmetama, esuge S . vi]u,gahcom,. ~uzice, lijerovi, vitezovi, lav, zma] , arkature. Naroihto Je crtez 1 izrada listova karakterietidna, Lisee prianja neposredno uza stabljike, a povrsina mu je oatro siecena, Pas na prolelju i sjevernoj strani, pak zioka (Leiste) s meandrom na za~elju, podsjee~ju. na vi_zantijski stil; ali rornanski sti! nije nista drugs do, nas~~IJem raz~I.tak po~no-rimska~a i vizantijskoga stila 1).

2 .. M: 0 t i v I do mac 1. Lov I kolosa sesterolistom.

. Za .p0t6~~i ornamenat cirri nam se, da je na nas presao od starih llwa,. IIi neposrednom predajom pri dolasku nasega naroda n ov~ .zemlje, iIi po ragjevinama iz ilirskoga doba, koje 8U ,..~-~'nalazili. Da su taj motiv stari lliri poznavali, svjeaGI(:f'~J k08~ane ploeice, koje hrani zagrebacki narodni muzej 2). Jedna]e na~ena na ostrvn H varu u Dalmaciji, a druga kod Mitrovice u Sf1Jemu 8). IT srednjem vijekn upotrebljavao se i za ures zastavaka (vinjeta) na srpskim crk"venim knjigama 4), i nahodimo ga

I) V~di: Aloia Hauser nGrllndZ11ge der ornamentalen Formen- und Styllehre", Wien 1888.

Bas romanlsche @rnament, str. 34. ,

") . Vidi n.Popis ru:Imologickoga. o~jela na.r. zem. muzeja u Zagrebu") medio B. Lj ubiC , Zagreb )889. Odloma.k 04 pove<!e kostl, tab. Vr., br. 11. - Plosnata kos~ cetverouglruita ali BU p,obocne strana oblu&tsie., tab. VI., br. 12.

:) M.0~~o bi hj~ ~ to, dasu te dvi~e plo.1\iG~ rag;j~vin~ na.!!ili. predaka, a ne preds!lsnika.. ) VIm. Vla~mlr S~~ov »Sla.vJ311skih 1 vostocruj Qrna,m,ll;n~", C<WJI,TlIel'Gp,6yp':l' HiS7., tab. XVIT., br.20., )z II. VlJeka.

- 189 -

ov dj e na steckn ; pak i dan-danae reztl isto kolo na nadgrobne krstove u ovim krajevima. Bide, da je koji religijozni simvol (sunca?),

kome vee vise ne znamo anaeenje. '

Za ovaj ornamenat , kana i za mnogi dmgi, koji nasa starinske nadgrobne biljege rijesi, valjaju potpuno rijeci jednoga duhovitoga njemackoga stiliste: "OrnamelliLt nije slucajni nakit, vee je jezik, kojim nam predmet progovara, i kojim se izrazaVia cijelj i anacaj njegov. Ali je taj jezik po vremenu i rajestu razliean, stoji blise iIi dalje nasem shvacanju, i t e k s v 0 m e v ram en u bij a s e posve razumlji v" 1).

Sada, kad se uvjerismo, da pred sobom imamo djelo romanskoga stila, smijemo i pitati za umjetnika. Aka samislime einjenicn, da je u eetrnaestom stoljecu - sve do oknpacije Dalmaeije po Mljeeanima (god. 1420.) - cvjetao u toj poseetrimi-zemlji romanski slog i da je tek dolaskom Italijana tame se pocola udomIjavati venecijanska gotika; da iz doba predmljetackoga krasne crkvene gragjevine u Spljetu i Trogiru imamo, koje 8U izvedene od umjetnika nase ktvi 2); kada znamo, da je narocite u Trogiru mnogo neimara i vajara bilo - onda nije pnsto nagagjanje, ako tvrdimo, .da je stecak .zgoscanski djelo Dalmatinca, i to iz drnge polovice XIV. vijeka... Za opcu istoriju umjetnosti pak spomsnik ovaj prusa lijep primjer romanskoga stila u Bosni. .

* *

*

S t n p a c. Poslije velikoga stecka, jos je stnpac (talJl. 1. obl. 5.), kaji potanjega spomena ·zasluZuje -. Kotiko je steCak lijep ornamentom (sto nas odvraca od krit.ike ukupne forme njegove , posve u duhu vremena vitezova); toliko je stnpac plemenit u oblikn, docim mu skulptura posve opominje na rezane sare na narodnim drvenarijama i dana.Snjega doba. - Razmjeri sn mn podesni : "stablo« i "glava «, na proceljn , dobro pristaju jedno uz drugo . Visina glave prem~ visini stabla odnosi se kao 3 : 4; a. proeeljne sirine kao 3: 5. Za stnpac bismo rekli da je prost, ozbiljan i plemenit biljeg groba.

Ovo je oblik sasvim originalan , nikako nije podrasavanje kakvoga sfranoga uzora ; nije grcka stela, koja bijase vertikalna ploea. i samo procelje imase.

Sare (ornamenat) popunjuju skladno i razlozito po:vrsine.

Elementi sn vee spominjano ilirsko kolo, onda zubica (Zickzacklinie), zavojica (spirala), koji pripadaju zajedni6ki avima narodima

I) :AIois .Hauser: ~Grundzi'tge etc." str. B. "Das O.rna.meJit ist bin zufiilliger Schliluck, es 1I;t wie eme Spracihe, mit d& uns d& Gegenstand anspricht, in der sich Zweck und Bedeutung desselben ausprii.gt. Aber die~e Sprache ist nach Zeit und Qrt "Verschieden, .steht UDSel'eIU Verstandnisse naher oder ferner und war nur ihrer Zeit vellig gelauftg".

I) Dio zvonika stone crkve Spljetske sagradio je Nikola Tvrdoje i .zvonik u Trogiru, Matija. Gojkovi.6.

I

arijske rase, i koji se posvud vee i na predistorijskim. predmetima nahode; 2fa tim je tn nvit i rusica, sto sn grcko - rimskoga podrijetla; napokon jos su izrezane na strasnjo] strani d v ij e rib e, sto je staro-hriscanski motiv L), a na proceljn, dolje, ima. jos njeka v e r ug a l i ca poput g u j e 2).

Stupac ima uvrh ornamenta, na sve cetiri strane, natpis emIicom u dva retka - ali okrnjen, izlizan i dosad nsprocitan 8).

Spomenik je taj dobro pretnrio vijekove, jos je zdrav i stasit ; istina na d6njem je kraju ponesto nsjecen, ali to djelo budale nije mu mnogo dosadilo. Za ovu povredu prica narod , da je prije 60-70 go din a neki Zajim - beg iz ZgoMe poslao svoga slugu, da usijeee ,., tresnjev panj", a ovaj se namjerio na starinski nadgrobni stupac, te ga sjekitom sjekao, dok se nije otupila, Nadalje priea narod, dasu ,gan proslo vrijeme viseputa prenijeli sa svoga mjesta u selo Bukovlje, ali da stu pac nikad tamo nije osvanuo, vee se "sam" natrag na groblje pevratio. Posigurno se ustvrditi moae, da stupac nikad nije pomican. Potkisli, sprijeda na d6njem krajn, pokazujn, da je i njega nanesena zemlja za 40 em. pokratila bila, Sada se nagnuo natrag; iskrivio se aa to, ato je iza njega otkopavano, te izgubio na t9j strani utvl'du.

IV.

Najzad jos oemo sabrati ave momente, koji bi mogli biti putokazom za odregjivanje, ciji je grob veliki stecak zgoscanski.

1. Crkvica,'po orijentaeiji svojoj, tnorala je imati oltar naspram istokn, za to je sva prilika, da je praveelavnom obredn posvedena bila. Ovome u prilog JOB ide prieanje naroda , da je za ,., turskoga vakta" (vremena) bilo parbe oko nje izmegjn "briscana" i "krscana". IAko dopnstamo , da je crkvica bila pravoslavna, onda je logican posljedak, da bar svi grobovi, koji orijentaciju naspram nje, na istok, imaju, takogjer pravoslavnima pripadsjn.

2. Narod priea, da je ,.,stari put" (sada ga nema vise) vedic od toga groblja, pak uz ono na 80metara od njega udaljeue susjedno, prema ZgoMi - dakle nit Stjepan-grad.

3. Na brdn Crncu, koje nadvisuje eijelu okolicu i vlada njom, bio je grad. Narod rekne "Gradina" ill ,.,Stipan-grad", a zalegje naziva ,.,Zastipanll iIi "Zastipanje". Razvhline sada se ne vide, ali je put, sto od sela Crnca uz brdo vodi, sirok jedn.o 4 'In,) mjestimice i 6 Tn., a na jednQID mjestll (na zapadnom pristianku) udrfuo se poveei komad stare kaldrme, koje inaee po ,putu nema - daWe znak da je tamo zaeijelo veliki' grad blO! a i veliOina prostora to posve podullire.

1) Ho.useJ:!: ftGrundziige etc,", su. 30.

II) Slil'lnu guj'll o'pazili smo i no. jednoj kamenoj plocici (po izgledu nova. l'agjevina) na jednoj ku6i u sel'll Ca.ti6ima. udoliui Tl'8tionice.

I) Napravljena j6 plasticka. kopija.

\

- 1'-\1 -

4 Na istocnam pristranku, govore 1), da ima: ~i1ja . kao veli~a

ba, 'u koju se uCi mose. Ova cinjenica. pobng]UJ~ nnsao, da IJe so .) izdubak izmegju stijenja., na kom kule stoJ~, na pro~e]u ona}. s l i kate 8 ilj e, a kule da prika,zuJu. stjepan-,grad, od ~~~c:abi se mogIo izv~sti: da je stecak nadgrobm spomenik gospo-

dare njegdasnjega. grada. t h·t

5. Na, juznoj s~r~ni stecka, .:porebarke drve a, a U~eral~i:~: vto se brani od cebn druga konjika , izvajana BU dva

~ijera. Za ~jere ~ljiljane) mislimo, da su grbn vladalacke familije

bosanske pripadali. . t ik . D lm ..

.' 6. Izrada stecka, koja upuc~j~ ~ uroJ~. ni a ~ a. acne

.. -1' tanke okupacij e u kOJoJ Je zemlji na.-rnCIto sa lava

prIJe ill jetac . , .' 0 l' t ra bilo i ima :

. romanskoga stila i zmaja, u Trogrru I lOP ~e U llZo. . to'

tim. vslicina i odlicnost ovoga. spomenika , ko~a ~ano pr~ om

Z~k~zuje na neki perijod bosanske istorije , gd)e _ )e, ze~J~ u ~a onu bila i gdje joj je ra 81 a moe - Bve. potvrgiuie .. ve izrece!o uvjerenje, da je spomenik iz druge J)olovlC~ XIV, vlJeka.,

7 C tiri ljndske prilike na procelJu steeka , veoma bi se db' eko mogle da tnmace: mus i dvije zenake ~sobe, sto sn

o fad OV:oc.el' a. svakako valja shvatiti kao clan?ve Jed n ~ porot'::e (ve~ i p~ 'analogiji starih rimskih nadgrobnih spome:ik~ :a koi e se i ovaj nas ugledao) - prama tome. samo mose a u~, daJ su ta tri lica : otac, mati i jedinica k?l. Ce~vrta ,asaba, kOJ.a gleda sa kule, na s~aki je. nacin .rogjak, all n e sm. Njegovo UZVl-

seno mjesto reklo bi, da Je n o vi gospodar, '. .'

8. 'PosIjednja jos odgonetljiva slova na istrosenome natpisu

jesu .". b. 2).. . . -. . . li . b eniti steeak

Na istorioima estaje da isreku, eijI , je gror snam .

zgoscan-ski.

rpa,n;a~ H rsercso HMe.

ttpKoldnro lltaTnja Bnjemlli.

Tlozop I~OjH ce OBlD'I llMeROM ga;SRBa, Y·TO.1IR&O )Ie je SaHlI'Mao, caJl'I MY' ~eJllla ,n;OBmtTH npCTaHaIe H npOIDJIo.CT, ,»e caM sa TO

;ZJ.a . . .A B TO CBe onJame ysaJrJl1., AOK

]lIROI'O 0 EbeM:Y paCImTnBao. JIH M· . u - II

110 rO-1T'I';n:ra BJl'[eHOM JIl..IIlJIom yrra

He ,1l;Oqyx l1.a lie MH CTapDEl3 o,n; ~~ , ...

1'15 Jby6)'[:Eba, je,H,BHH 0 TOMe DpaBO IN]eTH IDT(,) rO;il; ,n;a peIelle.

I) Radi k:i~ovita vremena ne mogosmo lieO'no . ziividitla·· "';-u ad 34 em' druga ploclca.

- ... . ')' If' od 1 em a U:Lolll ", .

.. ~) .Pna ploclca; (:~lat_P1Sa 3~ m~;va ot~nja. plo?;.iCo. bi6e da. je prije. ~ l'rijeda, gdJ~

smnu oil 7. c~:; a dIllimu d . c.i' t .p omjel'u kan:o prva. wala.. 'Vlsma.slova. H 1- je kamen razblJen, mfl,l~. u~a bl ~ ..• ~. 0 i slova 18mm.,a raz-mak njihoy 11 :!lm. slova b iz-nosi 50. mm,) fuma Jednoga. 1 . d g(·6g+ 18 + 6) = 30 rom. (od srijede do sl:l)ede

U Ii" d t . t?~·ba. za J- ·edn 0 slovo ih1'1n e .'. s Je og;J. ,.~ , I' d kl J'eiLal1aest slova stab. l'azmaka). Milo svaku plo(\lcu mog 0 J6 a e ,

-

GJasnik zemalj~kog muzeja n BO.SID j Her~govini 189]. Knjjga U. - Ta.bla k ~l¢n: &Sredovjekov_no .groblje kod Zgoi·6e".

~~~

A'Wl/~~,w~/VftU'MV ~1t~~ AcA

~:J'~~:"'L)~40~)

.,(9,£,~ --t:-r-. A , (.0 ,,d.)£,0 , 2.).

A9_,e,-t\,~ h"". 2,., _(J.:, ,,cl» (-1 :2.),

.:ns.

~~ !(,,>"o.-,)

.

.£'1--. 3. ,e.,glik k~. It .

c_'; :..cL) ?( II : 'l.) ,

!
e- In
;'} '" '" cO '"
.J', ~ s
..;. '\ .-
,
, .o%eu~ ~ ~~~W1..e:'1 (.t~ 1{.)

~~I'\WF7 ~1 ~ ~ ~ .

- 142 -

Sa TO nOSOBeM MlI.lIoma E cst"iH,' Te :iEs.rrelin: ra Ma,JIO oEpnjennTB, IIorryAJIM My rrpaje CB8ra EaBY H rrarapcry, jap je onaj CTapHR~ no Be.rrllEoj C'1'apOCTH caarosr H9HeMorao. MHJIOm rrpaxaama EaBy a o,n;- 6am::tIE: n;;a:r.apeTy C npHMje,n;f)OM, .n;a Y CBOM n;BjeoJIOM nHjeEY mrEa,n; IIaJllIO HHje, H,n;a je TO yonhe sa S,ll;paBJ.be IIIEO,Zl;J.bBBO, rroxe oaaso:

Moj rOCIIO,ll;HHe! Y 6IIpasMax 1) mlffiHO js y .n;aHalIlEbe:ro: Tparry jS,ll;aa Bp.n:O HMyEaa 'lOBjeE ca cnoja l:{ST11lpn cana , y:.'EI'IB~jyliH CBatey cpeliy H OJIa,1'O,ll;aT oomHjy.

l2fMsTaIC oscr 'lOBjeEa CBlUCHM ce ,zr;aHOM 'MHO:.'EHO a OOI'l[e :all nOlII'i'eHH CTapxm:a aaje maJII'IO CBaEOM IIO.MOM, JIIlTH je OR .HEa)l;a CBOjy ,l!;ape:lE.7hHny pyEy CHpOMaxy II yooroM YCEpaTHO.

E 11a nIIaE cBlljeT npaso Rame: "r~e je cpelie Ty je II necpehe l" 12I EO,n; onor CTap:n:ae je cpeha CBe ,ll;OTJIe ~a.n:a, ,zr;OE BaJb,n;a

OO3tnja BOJba :a:nje ,zr;pYR'I":I~e o,zr;pe~Jla. .

Js;a,Ror ,n;aHa, a TO npez caMY Boh, cje,n;n:o je pe'Iemr CTapan; ca csoja 'leTUp» ClIHa :ape,n; I~yhoM, pasro:eapajylill ce 0 I~yhHOM :n nOJbCEOM nQc.lIJ, a Me~yTHM ,lI.ojams je;a,an ooraTo ozjenea 'lOBjeE IIpe,n; lI>RXOBY Eyliy, H HaSBaBJIDl[ HM ooarnjy nO;Moli, C1<:0'lH ca EOffia R y-MOJIH DX sa I<:OHaE.

OBH MY 60:lERjy rroxoh rrorrpmse, cTpaKqa y Eyh Y yne.n;y R I'JIe,n;axy M ce sa EOH3JIe npHnpaBH I1IT0 Tpe6a. CHHOBH no TOMe Hsaty ,n;a Raffia cnpeMe, Te CEH.n;ajyliHollcare, onasame, ;a,a. cy llBBaHpe,1l;HO TemES, rra HS pa,n;OSHaJIOCTH,.u;a Bll.u;e mTO y 6acaraMa JUra, OT:aope HX H BH,n;e .aa lI>IlXOBO 'l":IJlI.O a 60rMe, lIfOj rOCU0lI.iIHe, B na lI>llXOBO SJIO, ,n;a cy npe CBe oaxor 'IReTOr ,ll;JEaTa.

OoyseTH rrecperaox HeCRTOCTH saMsTnyme o~ax pasJ'onop 0 DJJBlIM :ruiCJIHMa, a TO, RaEO .u;a lIM .n;YEaTlI Y PYEe ,ll;O~y, ilpcJllIje .n;yror nperOBopa n pasrOBopa YTana'IHme, ,zr;a crpaaor H HerroSHaTOr qOBjeEa y6Hjy. Ho npnje Hero mTO lie .n;a eaoje ra,zr;ao H OOl'yru:_pCRO .;jeJIO H5Bpme, xTje.u;ome .n;a CTapOM 6a6y 0 TOMe Ea:ar.:y. !Ca.n; cy CTapOM EaSaJIHmTO cy nayMHJIH y~TH, IIO"I"e CTapll ,n;a EyRe R npeEJIlIlI>e, na aajnocaaje CTa,D;e ax MOJI:MTH, .n;a ce npo~y orraaon ,njeJIa, aJIH rreCpeTID'f CHROBH, cjajHnM S,JlaTOM OII'lapa.H1'I, He xTje.zr;ome HlI ;n;a 'l":IJjy, Ben CTpanu;a no,n; rreEaR:OM ll3JIHEOM SOBny na ,Zl;B0p H y6njy. Ea.u; je CTapn: OTaq BR.u;HO, IIITO MY Re-saXBaJIHH caaoaa ypa,l!;HIII.e, peERe: )) SHajTe ! ca ,n;anamIbBM ,ll;anOM rrecraze Harne ,n;oca;n;aIf>e cpehe, a o,n; ,n;aHaC !Ie nac 60mBja E;1Sa.H rOllHTH .n;o ~RjeEa, H ReE BaM je SHaRO, ,n;a lie EpB Tora rrenanor CTpa~.a sa le,n;ay rOlJ.HHY ,n;aRa na nao YCIllHImTR".

C.HHOBII o.n;rOBope O~, .n;a TO m:rje Moryhe, a ,n;a ce H CaM 0 TOMe Mome yBjepHTH, yxnaTBhe OmI 1epB y6Hje:n:or CTpa:a:n;a y je~ nocy pV II sa£OIIaTlI je yspx erIblIDITa, IIal£ lie Bu.u;jeTlI, )l;a EpB ~ocJmJe rO,ll;HH6 ,ll;aHa He lie, RaO mTO OB reaase yCEnIIHTB; jep nrro Je,1l;HOM y SeMJb Y oze, TO ce name H8 tronpaha.

I) llpBam:n;a lJpBlIIBIla.

- 1M3 -

. e CTa.PR B.um:e XTlIO .u;a CllBOBlJ:M".3< 0).1; Tor.a: ,ll;a.Ha ;a,a:ne rot.} yEJlaffiaO EOJIBI\lO je rOA MoraD, a

. ale' OR ce Je H>BMa ,

sall0:aHJe)J, ,n;J '. a e RaRO 3Ha.n;y.

JIpenYCC.THO nMcyJe, u,n;oaCTr~oJ.~m~~! I'ocnOAapCTBOM ynpaBJba.J[R l! ~

HaOBR ~.L"'- • ~ npa:a .... JlH Y EOJH

. fa Je,u;aH ·rpa)J,klD. Ba JU..,

OTaTUM H npOK.1leTHM. .zry-KaTnl'Y

. ap'IlIJlH 1)

cy CBe ,l(YEaTe AO jezaor nox . a. aaje crapa lIH o lleM

TIoCJl.Hje HaBeAeHor SJIOCpeTB~r ,zr,a:a . eJI C:aOjBX CBHOBa' &

TOJl.HKO 6pye BO,zr,. HO, :mOJIH~O 0 sB1epCEOaM; ~oYJ'e lTeEHRe II), caTOBe

• A OBa):aBlIIe uno T J' .LLL~ f"'I

c:aar,l(a:Ebn MY Je rroc01-~ meTaR ro,zr,DRe o,n; osor Ha.Be,n;eR6I'

l!I ,n;a:s:e 6poJno, ~eJIelU!l ,n;a CBP

BJIOE06Bor llaca Ta1ffiO H~pa::y:s:a. o.n;nn& ,n;ana :s:aBpIIDIJIa, cje~e

Oaaj ,ZIia:a:, . Ea,n; ce Je }e,n;;ae I' n SOBBe CBOja. csa lleTnpn ClIRa CTapH npeA casry noli KO,n; aa p , ceOll. HCTOM IIlT@ cy ona 0&0 1:0J' a s\ pa,lJ;ll neEaEor }.I;Oro.Bopa "R . nM upH"Ia c:apmeTa-E

~ }. . 0 Je CTapn sarrOlleo ,n;a· . .

:aaTpe nOCJe,ll;aJIH, J1( nrr y61Ime OTBOpn ce Ira. ]e,zr,aa

rO,zr,.HHe o,rr. oaor ,n;aHa, Ea,EO CTpa~: n:~"'le ~ 'lIS seMJbe BpHje, -

Ma:JI: seM:Jba Bl!IIl6 OrlI>Bm6Ta, a P aa ,n;nop B y OOJlHl1!tH>e ee

sa IIlTO CBH ynJIameJIR pao "H:S.1leTe .

~,-iacTO CE.1l0ae. B.'. L--a ""aSlIHTlJ aKO ,n;yJb6 oB;ll:Je

-J • 1- helIX or Jom Ben.oo. ...., •

BOJenn ce, ,n;a . 1- ~ .. Tl'asBlI HSMaliB azo y EO]eM

. trk ce,n;a.ue uO:JElIJOJ J>< • '.

oCTaHY, ~ Ra;a,aJJ~B , .noTpaze YI'JIaBlIme, Aa o,ll;Max. clYTpa)J,a.H

,ll.aJbeM :MJecry CEJIOBUmTa . 'TO n'lm:m.u:n! Once SalICT3i

y TIocaBnny OAY· mTOH:y~mJ[B, rrOCa.B~' IIoTyn;ajyhu oe TaEO CjYTP3i,1l;aH. cnpeMe J1( orrry YJY.Y nOR a' ltylie j~or .:Bp.1l0 oor.aTor

o,n; HeJ)[HJla. ,n;o :s:e,n;pa,pa" aa6acalY P Q na no 0 lTmeJIY nOBllfu:

. ' EpOS neJI:I;I:ep BH}.I;HO, ..... -J

'IOBjeEa, IWJH Je}bRX.· a ce y }berOB CTan ,n;o:se;r.y B ;r,a

jyliH Aa cy CTpaBu;B, nape;r,no, l1.

BM ce Be'Iepa npRupann. ." K us lbnxo:sa paSI'o:aopa ,n;osaao,

Tlonrro je OBa] ooraTl! 'l0~: lIM TO.1lnEO selL1be ;a,aTlI, ;a,a lie

pITa Tpa$e, o6eha I!JI[. OB, ,JJ.l;t.. .

Molin OSS OBaEe OCEy,n;m:J;e :m.IDJJeTlI. TH oB1IM JbyoeSImM ,n;OqeEOM",

OTapn a B c:naOBR, BeOMa ,n;RplIY . . JTap .... an:v Te

I .... MHDle ,l!;a 6oraTJIUJ.H KaROB..... . :'"'< '"'J I

H rocTohy6n::a0n::rhy, gay .. OH ooraTameBO) )l;OOPOTII

Balin He IiIOl'Ome, JIlT6 ..

Uo]I(TO HHIIITa:. '.' n cRR na jeAa:H C"EYIIOU;J6m1 npCTen,

,1I,OJll2IRm~aJlO, cJeTH ce BaJCTapl1j . a;BIJ;a CI~liIRy.u:H, lI'Ianm ce Y :Q:en, .Eojer cy ca IlpCTa. nory6Jbsnor C~OrBlIJ .u:~r eTp.aBIJ;a UMe. ypesaHo,

Te He sHajyhn, ,n;a Je. aa upc:;eay •

npe;a,a,n.e ra ooraTolill.JJ1.[ Ha Jl.ap. npnMllO II :Beh Ha'ylmo, ,n;a

)LO:r.ralinH. je upeTeB BpJIO pa,n;~ HMa U.POBB,n.:a, R.JIH nyTO -cry 11.a

..rl.. DOha yrocTR H C .II>

]IX rrrro Mor J,LLe . . . H II CTell pasr.1lel1.ao, saTpece ce U

lH3Heua,n.a! y nCTH "<lac, EM Je 0 P

oHecBjooTR.• ) llOTpOIIIlMlI (y JlOmuJUl). 2) MtmyTe,

8) IIOA lIUJ\RltOM.

- 1!44 -

Rail; je rroczaje HeEOJIllltO ,zr;eEl1IEa R ceol1I ,n;omao, SaUB:Ta CTapor OIDTpllM I'JIaeor.r, oTlty,n;a H>eMY iii a.erOBlIM CHHOBlIMa oBaj rrpCTeH '? Orapa, BH,zr;elin, ,n;a MY amcareoaa JI~Ha rrpJiIlIa:Eba rroxoha He Mory, HCrrpnqa ,n;o:B-raiuIq cse OHaRO, reao rrrro eTO ja naMa reasax .. Ha OBO ce ,n;o:r.raliIm ..1LYTopasjaplil, BeJIeM mr, ,ZI;a je npCTeH, Eojer Ha ,ZI;a.p .n;0 Oll , rseronor' je.n;nnor CBBa, II .n;a cy OBH ,zr;aRJI6H caor yMOPl1IJIl1I. Hapezra c.rryraMa, ,zr;a CHa qeTlqnr CTap'leBa C1IB:a rrory6e, mTO ,n;aEaEO O,n;Max 1I Y'llnbeHO OY,1l;El, a CTapor DM oaoa, EOjD DBOM SJIY HlIMaJIO EpHB He O:Kjame, Rao CBor APyra ICO,lJ; cefie sa,n;p:rEH, BeJIeBH :My: "Mopam EO,n; MeHe OCTaTH ,n;OE :lElilBmir, rra aesa CBHjeT rrparroaajena, EaRO oy ,n;Ba orta 6es caaoaa, RO ,lJ;Bnje Clllbe Ey:reaBnr:r;e :lEltBi1,b6JIa" .

Ppa;n;, moj1l je no TOMe 0:rryCT1l0, rronooao ce [e, HOT1lHa, jom HeEO ~pHjeMe CBOjHM BHCORHM H OHjeJlHM :reY.1II1Ma, CBe ,ll;OTJIeH, ,n;OE oe RBJa HCTpomen BpeMenOM IIOPymlIo, TaEO I ,n;a lIsa .Thera cano ,OCTa,n;e rro,Zl;Op, 1I:0j& ce eBO H ,n;au ,n;aaae T'pazan SOBe~

lloCJIHje MHoro ]I MHOI'D rozraaa, II TO IIOIDTO ee je cinrjeT YMHO:J;ll;HO, HaCeJIJ!( ce TaMO HeEOJIHI<lO rropozana, 11a eBO It ll:aH3iC, ICaEO SHa,zJ;e'l'e, He1l:0JIlIEO lIX TaMO :J?(Ma, aJIH aaajre, rocnozcaae, ,n;a lm:m3,lJ;a x.ajpa i) 11 6epnlieTa 8) ne- HMa.n;y.

Oml ce ja,n;HH ..1L ylJ.I'I pazeha OI'pmme, na cae sa6a,n;ana; Oml oy RaO IiI 'ffiHXOBH nper:r;n Bas,n;a cnpmrarrrmr, a TO Ba..1L,n;a OTY,lJ;a ,n;OJIaSH, llTO je IiI c11M Bor, orrpocrn l'IUl 60:lEe, TO MjecTo 6es6eJIH 3) HpOEJIeo.

ETO BH,lJ,HTe ,n;aEJIe" rocIIo,tr;mm" ,u;a y T~eM MllJIY X&lP& neaa, ITa npaBo GBHjeT :ma:lEe "O'1'e!l'Q, rrpoaaero !"

o vegetaciji kotara ljubuskog.

Priopcio Franjo Fiala.

Moje p~to:vanje n JUDn god. 1890. na tri sedmice,kao i moj boravak u jesen god. 1889. i 1896. proza mi povoda ,. da na temelju tadasnjih mojih opazanja dadem nacrt flora ljupnskog kotara, sjevero-zapadnog dijela Hercegovine.

Put me je vodio lZ Mostara preko J asonice, drZeci se strmog penjanja ,preko Huma va visoravan Donjeg Brotnja, pa preko Oitlnka n LjubnSki. Odovlen sam kretario duz rijeke 'Jlrebizata do Oapljine, dalje po dalmatinskim pogranicnim gorama, kod Crvenog gIma I Hardomilja j Biace; einio sam. izlete na slapove Kravice kod Studenaca, na visoravan od Megjugorja, i na kr~an vijenac, sto lezi sjeve.rno od Ljnbuskog. Na mom putu u sjeverni. dio kotara slijedio sam toku Trebizata i Male Tihaljinesve do njihovag vrela, uspeo sam se za tijem do jezera Nuga i na visoravan ad Drinovaca. Otolen presao sam') Kop~CTrr.

I) BllaI'OC.II.ODG.

8) ITo CDOj n:pll.mll;lI.

14& -

uzdnZ i poprijeko Polje do Sovina i dospio preko 796 m. visokog Necajna na drugi stepen visoravni, u Posusko polje, Duz grebena 1036 m. visokog Radovana, bvatajuci sa klisnre 1195 m. visoke. Snijesnice, dospio sam preko lsrasa ad Trebistova u Rakitno polje 1 koje pri morskoj visini od 900 m. cinl treci stepen visoravni. Moj dvcdnevni boravak ondje bio je namijenjen tome, da pogjem na 1404 m. visoki Stitar i da ispitam Ra1citno polje , kdje pre~jjeca Jelica potok i besbrojni mocvami vodeni jarkovi. Povrata.k sam odredio da bude preko mrtvog krasa od Suvih bunara, preko Gradaea, Rnzica, Klobuka

i Vitine u Ljubuski. .

Spomenuto podrueje pokazuje postepeno uzdignutu, samo koritom Tihaline prosijeeenu .stupnjavinu, u kojem markirano odudaraju osobito one tti visol'avni od Sovina - Drinovci 250 m., Posusja 600 m. i Rakitua 900 m. Kao vrsta kamena prevlagjuje kredno vapno, gdje-gdje imade tercijarnih slojeva, koji se nahode dijelom na primamim, dijelom na natopljenim tavanima. One au tri visora.vru, kao i Ljnbnsko-Yrgoracko polje 80 m. usljed kraaa od pozne jeseni do pocetka proljeea dijelem poplavljeni; ponori, isprskidana vrela i rijeke ponirace, kao Tihaljina i Vitina, pokazuju krasni karakter zemlje,

U opce je ovaj kraj mIsav u vrelima, jer bezbrojne zile krasa kao kakav kapilarni sistem usisavajn oborine i vode ih u podze.mne goleme rezervoare, pa poslije s druge strane natapaju vodene zile, koje na podnosju zaravanaka izbijaju na vidjelo.BiJjni regioni.

Sredoz.emni region obnhvata od prilike polovicu podrucja ~ n vertikaluoj, mogla bi se viainslsa .kota 300 m. kao megja smatrati. Bavnica od Ljnbuskog, dolina Tihaljine-Trebisata , kao i snsjedni brezuljni potezi cak do Sovickog polja sjeverno, to je neosporno l'odrucje sredozemne flore, obiljeseno vrstama, kao : Clematis vitieella, CJ. flammula, Quercus Ilex, Pistacia, Terebinthus, Laums nobilis, Palinrus australis, Puniea Granatum, Rosa sempervirens, Vjt~x Aguus castus, Aegilops triaristata et ovata, Sorghum halepense, Juniperus Oxyeedrus, ScoJymus hispaniena, Anemone hortensis, Inula candida, Asphodeline Iutea, Sternbergia lutea, Linum gsllieum, Micromeria Juliana, Sideritis romans, Sideritis purpursa etc. etc,

Masline, smokve j aipei begato rode U OVOm podmcjn i pl'ezime bez icega u slobodi ; duhan i vino, psenica i jecam, kukuruza i sirak daju u kvaIitstu i k.vantitetu izvrsne zetve. U nizinama oko Capljine i Gabele gaje se najfinije "rste dinja (osobito jedna vrsta, sto ju dpcenito zovu "pipum") i karpnza. Osim smokava, masline i Aipka klultiviraju se jos u sredozemnom regionu u velikoj mnozini: slatka tresnja, barlem, tunja, celtis i dud.

Montani region pokazuj'e Ljubuski kotat u visocini izmegju 300 do 900 m.; @vaj je. karakteristican t1stupanjem sredozemnih vrsta i potiskiv:anjem njiliovim predstavnicima balticke i ponticke flore.

Najpregnantnije vidio sam ovaj prijelaz na putu od 'Sovickog polja u Posusje. Oko samih Sovica 250 m. vigjevahu se u bascama jos slabi sipei i smokve, na ogradama JOB rastrkani zbunovi Celtisa, Clematis Viticella i Paliurus aculeatus u dovoljnom brojn individua; na nzlazu na 796 m. mek

- 148

N~cajan jos sam sabirao Convo1vulus cantabrica) Helianthemum fumana i Inula candida. Prema grebenu nestade potonjih zbunova paliurusa, isto i Rosa sempervivens. Zatvoreilo drvlje Mauna-jasena bivase postepeno potisnuto od mjesovitog hrastovog drvlja, prvi siprazi leskovine (Corylus avellana) i Rosa arvensis pokazivahu se u grmovims, te tako se poslije kratkog nslaaa izvrsio prijelaz.

Posusko poljs sa svijem pripada montanom regionu, Kao obiljesje, koje najvise pada u oei, to sn krasne Iivade , na kojima sam u junn u potpunom cv:ijetu zatekao Salvia verticillata, Salvia pratansis , Plumbago enropara, 1\.juga genevensis, Leucanthemum vulgare, Orchis maeulata i druge vrste; Visoravan proizvodi osobito jecam, raz i krtolu, Pir, kukuruaa i duhan od nizeg kvaliteta sadi se samo mjestimice.

Podalpinski region, sto sam ga opasao izmegju 600 i 1400 m., obuhvata sjevel'1le zavrsne gore posuske viso.ravni, Rakitno polje, kao i sjeverne zav;dne gore kotara,

IT tom obzim dobio sam najznatnija objasneajs, na .pntu preko 1134 m. visokog Radovana.; u viaini od svojih 950 m. pojavise se prve bukve, Junipems communis pojavio se cesee na pasnjaoima j na sumskim Iivadama Trifolium ochroleucum, Verouicamultifida, Suceisa pratensis, Rhinanthus minor, Pe1,ygala major, Orchis globosa, Scoraonora- rosea, Geranium sanguineum u potpnnom razvitku. Na visini klanca Snijeznice, oko 1195 m. krzljave bnkve, na golom, drobnom kamenu Paronychia imbricata, Androsace villos", Ranunculus iUyricus i montanns, Cerastium grandiHorum, Galium anstriacum, Anthyll'is J acquirii, Primula columnae, Edraeanthus serpyllifelins i dr. i u pl!edalpinskoj 'sruni Lonieera alpigena, Lonicera nigra .i eoerulea, Sambucus racemosns, Thalictrum aquilegifolium, Valeriana montana " Actea spicata, Scolopendrinm vulgare, Aspidium Ionchitis .itd.

Divan vidik prusahn 900 m. visoke livads visoravni od Rak:itna, u cijoj mi sarenoj Hori esobito padose 11 oei Narcissus radiiflorus; Scilla prateusis Qlobus albus, Orchis incarnata, Orchis coriophora, Orchis globosa, Verbascum phoeniceum i Plantago altissima. Na suvim kamenitim' mjestima bjehu R~nuncnlus illyricul3, Plantago carinata, Medicago proatrafa i Buninm montauum kao zanimivi nalasoi,

Od poljskih u~eva sije se rai, jecam., kukurnza, krtola i duhan od manje vrijednosti. Kuknruza i dnvan se cesto izjalove, naproti» je kosidba sijena veoma obilna po mnozini i po kvalitetu.

Po dojako recenom mogla bi se usjevero-zapadnoj HercegoV'iDii jasno razlikovati tri rsgiona Hore. Sredozemni od Q do 300 'I'fJ. morske visine, montani od 300 do 700 m. morske visine i podalpinski od 700-1400m. Alpinskog regiona n strogom smislu nemajn planine Ljubuskog kotara, jer najvisi vrh Stitar 1410 m. De prelazi preko megje drveta; no ipak se kao ostrva. ntrpavajn udrttzene grnpe pra.vih zitelja aIpinskog regiona hercegovackog visokog gorja. Spomenno Sam Paronychia imbricata i Androsace villosa vee kod 1100 m. na Snijeznici i kad 1400m. na Stitaxn; izgleda da su to pl'ilagodci lokalnoj podlogom uslovljenojklimi q,seljenih aIpinakih zit¢1ja sa susjednih visokih gora, ponaosob sa debla Ovrstnice.

- 147 -

Ja sam na raznijsm mjestima podrueja mjerio tsmperaturu ;tr~la, ~o~u .Bam sastavio n ovoj tabeli i mozda ovi podatci nesto vrijede za presugjrvanje klime,

Morska. I Temperatura· Temperatura! Region
Mjesto Dan visioa vasdnha vode
Vrelo potoka Studenice ked 18. Juna 80m .. 190 R. 10· R. Sredozeman
Studenaca
Vrelo na rijeci Tlhaliini blizu 15. 100 " 14'50 " 10· • "
slapova kod Klobuka. . »

Vrelo Nemac u dellnl Tlha- 9. 117 20" " 11"1,)0 ;, " ,
Ijine » "
Vrelo Jakuba u Tlhaljina do- 9. 125 ' 20" " 11" n ~
lini " "
Vrelo Nezdravlca .kod fup- 10, 130 " 15" " L1" " '"
nog doma u lihalji!,i "
Vrelo rijeke TihalJine 10. 165 22" " 13'5" " »
" •
Vrelo Zmijenac ked Rakitna 14. 900 130 • 6" II Poda:lpin
" " Sto se tice formacija vegetacije i najva~nijih sastoja~a iste,t~ en samo da primjetim, da eu se povratiti na njihov sastav u specijalnom dijeln posla,

gdje poregjujem vrste. .. ..'

Stose pak tice vegetacije sredozemnog regiona, to. se .po~avJ,jnJe. samo formacija livada po dolini, lisnste snme i flora u~ara, I poljskih kor~:va. IT montanom regionu pristupa tome formacija plani~s~ Iivada, ~ podalpms~~)Jn ona bukava i predalpinskih livada. Za goli kras, sto se prnza .. od Rakl~.a juzno do ivice Posuskog polja , mogli bismocisto nov~ fo~maclJ.u p~sta.v~tl,

k . ..' . od 1000 m prnsa svojstvenu sliku u mrsavoj travi , POJedlDlm. oJa u VISOCIID. .• . '.

razlomljenim bukvama, sikarama od hrasta i jasena 1 u cetomlenoJ pojavi

AsphodeI'us albns, Stipa pennata. . v' ••

Ovdje cu sada pobrojati vrste, koje sam u tom podrueju dlJelo~ sabrao , dijelom samo opasao, a kod Phanerogama dda<) sam se poregjenja po Eichlerovu lISyllabusu" .

Pteridophyta.

A. E qui set ina e.

Equisetum maximum Lam. U mocvamim dolinama oko Ljnbuskog, Sovica i Rakitna 80-900 m.

. . . N" v na SniJ·ezn.ici 1000 m.

Equisetntn sllvabcum L. a lzvonma suma. . "

B. F ili c es.

N Ii k· . 'makod Hnmca, Stil-

Adiantum Capillus Veneris L.. a m ns lIll naslpl

denaca, Kl'avice i na vreln Tihaljine. 8,0 ~.

Polypodium vulgare L. Na Snijeznici i nil. StItaru 1000-140.0 m.

- l48 -

J? teris ag nilina, L. Na vrel~ T,i,haJjjne 150 m, lzmegju hrastove sikat.e oko LJubuskog, 'I'ihaljin«, 'Soviea i Posuaja.

!~~lor~::d;~~m vul~are Sm. U kamenitim pnkoti~ma Snijeznwe 1000 m, As [, I ~x. fe m i n a Roth. IT 8umama na Radovanu, Stitaru i Snijeznici.

p e n rn m vir-ide Hudson ". Vrhunac SniJ'eznice Ravan SYt't IT k

iti .. lara, arne-

. . m nn pukotinama rastrkano 1000-1400 m.

Asplenmm hichomanes Hudson U podmeju raa t '

As Ie n i n rut ' .. ' "pros ranJeno.

O tp hID,· , ~ m ur a r i a L, U eijelom podrueju rasprostranjeno 80-1400 1n

e er ac OfflCInarUm W'lId U d ' .

, I , po rucJu rasprostranjeno, najvise u sredoz('lronom regronu.

.Phegopteri,s c~IcaJ.lea ~ee, Na Gradu kod LjubusKOg, na liticama kod vrela

'IllhaIJme, na Sbtaru 80-1400 m.

.i:efdoi~ter:s pol,y,~odioides Fee, [J bukovoj ~umi na Snijeznici 1100 m.

A P'd' m, lonchlhs Swartz, IT pukotinama na ravni Stitara 1400 m apr ru m 0 b atu m S,t P d 1 ' y'

, . w ar s. re a pmske sume us Stit'at' u n S .. ·y·'

Oyeto t is f '1" a, mjezmer

p erlsragl IS Be r nh IT pukoti "

C' . . mama u svemu podrUtlJu

ysto,ptens alpin a Desv. IT podalpinskoin regionn na Stitatu.'

Phanel"ogamae. - GynJ,nosperma.e.

Juniperus communis L [J d if

. R k'tn ("" . poru un samo na Radovanu, Snijeznici oko

a 1 a i:5tJtar) 600-1400 m ' .

JuniPeru~I~~i:e~rG:\~' K(f~ Ljtib~~kO~, Stude~c~, Hardomilja, !3ia.lie,

. . , P ~lDe, Kod Capljins 1 HardGwIIJa zagragjene swne od

. prekrasnih starih dubov N Tv,

L '. ' , .' ,a, aJ jepse se pokasujn mjeliovite sume od

,aurns nO'bIhs ~ Juriperus oxyc.edru8, no ove leze vee na dalma~mskom podrn'cju kod Vrgorca.

, I Drvd• 0 ove "lste upotrebljuju seljaci i cijene za rezoarske radove

1 ma e ugs,

Pi n'ns nig~~trnoLd. yO, cijelom podrucju' ,mog~h' opaziti samo jedno staro

o "n~ pa:mJaku kod sela MeruugorJe na Hio. m. morske - , , TamosnJlse],aci ,¥ h 'd' VISme, . ,~pnca u mi, a je to potonji zaostatak bivse riie

100 godina sume na tom mjeatu, p J

Pamxa,

D;P'l'a 0,11 KO:aCYAa Teo;u:opa lIIleHB..

I.

, llsMe'!iy Cpollje 11 qPK r E' .

a aa jy.ry Loa ,'0111' H Mae e ope: oMe9amea rra CjeBepy Boeaoa

SSIDbe, £ojeMY ::; ,1l;oca,n; :a:.:QHHJO~, JIemH 'ysa£, ,n;yralI~E Tpa£ liMe _. ~. ,f, g nplJ,1l;J8BaJIO onhe YIIoTpuJeOJbeno

Fe ....... ca reorpa't'cEe HHTU ca' ,

uTap' a C 6 '«. ." 1:):OJillTlJtIEe crpaae, HasBB

" . p IIJa , EOJH ce ,n;aJlac BenWIOM yrroTpet).1LaBa HI!'

BllJIaH, ea pasJIol'a.. mTO hy HX . .' J8 IIpa-

nasee nauoMeayTll. CrrpaM OBOI'

- 149 -

cprrCIcor nOJlllTlI"lEOr naaasa ,. CTapa Cponja" croja 'ry'pCIW noaaTHqIW lIMe "ROCOBO", reoje cy Typrra c Tora o,n;a6pa.m, nrro je rope OIDICaHO ~Q,.n;pyqje ymJbe,n; 01lT&e all. EOCOBY nOCTaJIO Typ-

cEOM npOBHBJ+BJOM. ,

Me9Y THjeM ORO je no,n;py:je, :rrpHje H?rO mTO lIaCTYllUme OBH CIIOMenYTH HaSHBH! IlMaJIO cnoje HMe, &OJ8 CS ,n;o,.n;yme Bas,n;a IIOSffaBaJIO, SJIn je TIOJIs:reo aorraao HB OOH'Iaja, no oao.je Hajsro,.n;HHjn HaSlill lit: saCJIy:m:yje Aa ce orrhe IIpIlXBaTH: Pamsa, Ta:reo CS HaSHBaJIO OBO TIoAPJ"Ije no napomn Pam~ ,lI;snanIJ3'>SM HOBOM llasapy, ne:re~,lI;amn.eM cpe,n;1llllTY one mYllanHJe, one MaJIeIlIHe EHemeBHHe, lIS EOJe ce ,lI;oliHHje 06paSOBaJJ;0 BeJrlflW n;apOTBO :n;apa AymaHR, lIMe PaIITBla je !IO TOMe XRCTOPlI'IEH naSIIB, nOSJIaT reorpaqnura a O"lYBan H y n;pEBe;a:OM jOOlmY, Y RojeM ce cnosrarse "eqapxnj~ pacajcea" , 0)1; neEa,n;aIIIIbe Bapomu Pam, eaao je TIOTO& IIITO rrpOTH'Ie EpOB H.y O~YBao lIMe "PaDIrea"; O,lJ, IIpn.1IHEe 't):eTIIpH caxa'ra OA HOBor ITaeapa yBupe PaIIIB:a EO,1l; cpnCEe nOrpaHlI"lHe BapQmn BCTor JIMena y Hoap,

Hasan "CTapa Cp6nja" 0:110 OU , aEO 6n: ce orpaJrnlnlo nil rope OMe~am.eno llo.n;pY'Ije, Y TOJIBEO npaBHJIan, Y EOJI.HIW je onnje 61IJIa USJIasna TaqJta CTape cpUCEe ,n;pmaBe, Te 6u f)uo n;u;enTnqan c PaIlIEOM - rrpnajex lIMenOM one ,ll;pataB6, Ho mTO ra c .n;pyr:'e crpaae . qllHH HenpmrnaTJbHBlIM, TO je mTO ce rrpOTeaee nit rroapyqja, ieoja reorpacpCElI II eTnorpacpCER cna,n;ajy y AJIoaRHjy H Ma:qe,.n;OHlIjy, Rao cpeSORR nen. 1 r:BaEOBlm;a, Ifpaspea C jeAne erpaae a CEOnJLe C .n;pyre j ORR cy cpeSOBH CR:MO :aeEO apajexe Eano oeaojeae llpOB~Rje cna,ll;aJllI rroJl; cprrcEy .n;pataBY, Ea.a; je OBa 6nJIa y CB01\f nOTlIJROM ~HjeTy.

GTpY'llBaE Mopa no TOMe aeorpamrseao sa,zwmaTlJ I'eOrpa<i>CKH 1'1 eTnorpacpCElI OCHOBana nMena AJI6amrja lJ Ma:n;e;J;oHHja sa. nozpy"Ija, zoja cJ. ee ,1I;ojaEo no,n; TRjeM pasyxajeaaaa, a HCTHHCIeY CTapy Cponjy OSnaqllTH H>eS:o:IDIM JIeI'HT1l11IDi!M lUIeHOM Pannea,

llpOCTOp je. Panree ca TpH cTpane OMe'!iameH IIOJIHTII'flIeHM rpaaanaxa: SeMaJbCE'IIM rpamrrr;aMa Boeae, II;pHe rope II Cpouje; IIpeMa AJIOaIDljH H Man;S,Z1;OHEjH lura,n;e 0Be reoI'paipc~e rpall1f;qe: oa najHcTOqlnIjer yrJIa :qpne rope :wraee MOlepe-IIJIamme JR.lbeo I'f a.erOB rpeoen, EpjH 'l1mR BO.n;oMe11y HSMe9Y H6pa 11 ,lI;pllna; sa T.Bj8:M caBHjYTEOM npexa jyry 'BeBllh- II ~pnO.lbeBa-nJIaHHHy, Boje "IHHe sarra,n;ny HBHIJiY EocoBa UOJLa j ;n;aJLe rpe6e:a: 0)1; nCTO"lHe 1I0JIYTIme Iflap-naeaaae ; sa THjeM npeJIaSenH npelCO Tjecna:n;a J[eneila:n; uSMe~y JOYOOTp:a:a 11 ByrapClte II;pae rope (Eapa,n;ar) rpe6eH 0,11; OBe rrOTOH>e n Hajsa.zr; any 1l0BOPEY, Eoja nOTR'I6 011; Pyjaa - BO.zr;OM6ge HSMe9Y Bapzapa n MopaBe -, mTO na 6p~ CB. HJIHje naJIaSH najjymmrjn uorpaHll"IHH BpX Cp6nje.

PaIIIEa ooYxIiaTa 'OBe nOJI.RTB"I:ree cpesoBe (Ease): IIJIeB.1Le (TaCJIHJ;la), IIpnjerroJbe,EoJIaIITHn, BjeJIOIIOJbe (AIwBa), CjeBn~a, ROBa. Bapom, Bepaaa, P03aj, HOBH llasap, MnTpoBlUl;a, ,l!;peB;D:u;a,

,

150

!3Y'IHTPH, ITp1IDITU:aa, rH.lIaH H me.lIO IT .

jeasa ,2I;HO r01T 1879 H "..,} ~e penreso. Oaa 'IlnnI

• ...... . ono YCTanOBJbenor nR .

]e rJIaBHH rpa.n; CI£OITJbe' JIa]eTa EOCOBCTwr, :reojeMY

, . R EOJR OCRM Tora H tJ!

U Ma:qe,2l;OnCRux cpeSOBa.· Ma,n;s aJIuaHalJIElIX

PaIITIi:a je Y cBojeMy' cjsBepHOM .' •

S81l{Jba B IIon:asyje najsBalIajIlH'e B ,.1I;H]6.lIy ca CBHJeM Op,.1l;OBIITa

OCTpBy; Y cneMY yseama .•. J . UCOlI1iIRe Ha O~.lIEaHCROM IIOJIyCBeteOJ;mICO ropJ's lIITO CS ITonIIOE;lsYJe ~aI'.a6affie 0 jyra HR ojeBep,a

. , JIR'lJ2[ OBHJeM TIOApVlIJ'eM .

aa j6,.11;aH 'mop y jY:JJ:tHOM EyTy . -..';.' Mome ce CBeCTH

oopasyjy JRJI.e6 II ROM . ~BoraL rro,.1l;PY'IJ.· aT. J. rra ru:RCErn, mTO ra

L 1iI ropJ6 aJIuaa:aDIR:IIX A

COuOM neaee. H8Me~y osora ropja BII lIM'· .lIaa, rn~o IIX Me~y

Eo~ep HS onorn 'mopa T6E . ,.11; 0 B?TO TOJIHEO pajeiea, ,2I;a TajyhII onlieM naI'Uoan.y se;1 IIbaBn;y 0,.11; Jyra rra cjeaep, o;ll;roBapa-

1. 0,.11; !COMa L__ e. BO oy rJIaBRa noropja H pRjeE6'

C nOJIase.n.a IIBMe~y Tape H .JI· B' .

TO mep-n./laHl{Ha , EpaJbeBa I'D a .Jb 0 . -. . 111M3 ~eJIamHRn;a,

rpaae pasrpaIDyje: p, y lPIHa-nJIaHBBa. Oll; OBe ce

a) B3Me~y JIRMa II ~eXOTHne MlIXajJIOBRli- BaOHH.e II L'

II.lIaHmIa; ,- H ouJemm-

to lISM~y TIexOT11IRe II BeJIe:JJ:tHHn;e Ie' .

_ , 2. 0,21; MOEpe II.lIamme rrOJIaseB.H Opj.6H:i.lIaHHHa.

CMHJb6HRn;a-, EpymeBuqa- H PlIJb BSMe.,y liMa B Bane (YBan;) n;UMa; Ja,n;OBHIHC- II !Coca HHa eBa-n.lIa~a ca ,zr;aJbIIM orparrITJlaHUH& C,ll;pyre cTpaHe p IfBM~~.lIaHu:re. e jeane cTpane R 3JIaTap-

3 07l'"IIfO", L ' L. 9r EOJUX Te'IeMIIJIOmeBa .E JInMv

. . ..... \lilIo/neua nO.lIasenIl Xa].lIa- J . ill a.:

C @I'pam:J;BMa: Cyna 1'0 a HSMet B ' apyu- H TaBn:qa-IIJIaHUHa

uSMe~y PalJIEe-u H6 i. .,y aue H PaDIR:6 U PorOSHa-llJIamma

4 Hai . ~

IIOT~ E~B~B:;:!Je,s ~:~H(Je :o~pasmrjeM HMeHlfMa O,ll; ,iEJI,eoa j6JIU PaIf1'KV 0,1l; aJIoaH~TTT'T)oo Y 6aJInY l..H6pa ,ll;0 M1iITpOBHn;e II ,lI;1iI-

J . ~-J """:"L'U r cpesa enl'l.

• • y:Bm:B • MaIDU ,ll;1'I0 PamEe rroRasyje MHoro n oc •

Ip:IJY, cacToJH C6 op; BRCOpanHR E p THJY cpopMaBlJCO'IBHa, Roje ea cBajex CT aa OCOBa. nozsa 1'1 O,ll; cnymTaffia

rpa6eHJ' JI6m6 Me~e ~P; parrr! ~ . saTBapaJY OBO iIOJ.&6 H na lIl'IjeM 'BeBuli U :U;PHOJb6Ba Eoje ~. °ECY rra 8allaAY nJIaHl1lHCR6 soce J.IlIRe ,2I;pHHa, o,ll; Me~oja' H~·e.lI6 OCOBO UOJb6 op; a.lI6a.HaIlIEe ,n;oEapa,ll;ara Eoin: .' ~fO Jyry UCTO'IRa. TIOJIOBHHa illap.DiRra PI

, J ,ll;.PI]e.lIe .u,OCOBO rrozse op; ~

UCTORY cprrcn:e 1I0rpaHlrqn;e . . IT . enoacss paBRnn;e; Ha

ce ,ll;1I0 Pamte6 rrpeTe~HO Ha~::~e • OJI,aE. If ~orrao~. H osaj

r;JIaBHa pajeaa OU'fT1=rUTT3, . . ,n; jyra :a:a CJeBep, Jep ffierOBa

. -~...., TalIe y TOM npaBFTY' .

rOBOM JymHoM ,Z1;ujeJ1 ..• ' . ...,. , casro Je y IDe-

na jyr a MopaBa y ,zq>YElIHje,. Jep Ty TelIe .lIeneHaI{ oa cjeaepa

~ 0,21; sana,Z1;a aa RCTOte.

II.

330 PIurJI.aH6 6jeme PamRa

CJIOHBmT6 sa IDRXOBO caJI{@ upO.lIa;SHa S6MJLa. r .lIaBHQ na-

roCIIO,ll;CTBO Y QBOM ~e.lIY 6aJLB:aHCEOr no-

- ~51 -

.lIYOCTpOBa 6jeme Naissus-Ham; sapaA cneee HlUXOBUX rrpaeraaamra all ,1I;aJ1MaTmICEoj H n:'JIlIPCEOj ooa.m: ca HRIIleM IIo,zr;p~Baxy PlIM,lha:EllI ~yl'tmBe, zcja ;LJ;ujeJIOM I1~axy rrpeEO PaIIIEe. Cje:sepHlI,n;ao Panrse nplilla,n;ao je npOBFlIIIJ;HjlI J2[JIHplIB:.3. (lllyricum) a jYZHU Aap,1l;alflIjliI (Dardania); HO o,n;Homaj saBHCHOCTH o.n; 'IeCTliI lCe.lITlf'IEOI', o,n; lIeCTII H.lllIPClCO-aJIOaHamI~or ZHTeJLCTBa HaonpaM BJIa,n;ajyhe CIIJI6, flIalie ,ll;a je OHO ,ll;OCTa JIaOaB, T6 ce rroron,a caxo Ha TO orpaanqaBa~'Ia, ,n;a .zr;pmIl cnoje BOjHl1llIIC6 ~YMOBe H CTaH.BDj6. O,ll; oBnjex ,lI;pYMOBa crra,ll;ajy ,zr.Ba 0)1; lIeCTU y YHYTpamlDOOT Pannee. IIpBO ,ll;PYM, :reojR ce O,ll; OOa.lI6 EO,1l; Hapone rroresao y6 .n;OJIHHy Heperne rrpeaa Capajeny a OTOJIelI upeMa jyr-o-aerozy. Hseroaa lIpBa cT~a ojeme I~O.n; ,ZI;aHa.IO:Ebe naporrra IIJIeBJ.&6 (Tacaane). O,n; rrp.BJ1iRRe je;n;alI casaT aanazao 0,21; ,.u;a.Han:m.e aapoma aa .JJBjeBoj ooaJIH lIOTOEa BeJIemHHn;e, TeE He:reOJIH:EO CTO'lJHHa ItOpaRa RSna,1l; !berOBor popa y 'l1e'l0TlIq, lIMajy TpOillHB oerarra jeznre Belie naceofiaae ; oa cBujeM oy lIOpyrnena H S6:MJbOM saTprraHH, T6 15m TpeOa./lO ,ll;OCTa nOCJIa., ,1I;OR OR ee CaCTaBH:O IIJIaH QBe naceorinae j rroanajy ce caao TparOBH O,ll; 2-3 Eyke, OCTaJ1iO cy caao TpomHe rrapn;eJIe IIIlfillapOM. 'SapaOJI6; 0,11; OOR'I:RHX PHiIICl\':HX TIJIOCHaTHX n;HraJLa lIMa,1l;e .n;OOTa. Maoro Te~ caao EaM61ne, YltpameHO. ,n;:a:je.lIOM RaT'lUICHMa, ,ll;.n:jeJrOM rrpOCTliIM CRY JIIITypaMa, .paanyserro Je O,1l;OBJIe, a liMa ra YSB,ll;anor y lIJb6BaJbCERM r.caMRjaMa ]i HapO~T(j) Y npaBOCJIaBHoj :qplCBH CB. 12IJInje OJIIISY llJIeBa.Jba j EO.zr, OBe HMa,ll;.6 II HeEO.lIHRO lIa,ZI;rp 0 OHlf X EaMeliOBa C HaTITHCHMa H MaJIlIX rpOOHJIX CIIOMeHHRa, Sa OBY H,ltC600RUY aamao je MOMceH lIMe Sapua, a Xepaee ),'IMe Staneeli,

,II;aJ.&H npaBaDj enora ,zr;pYMa 11.0 ROBor Haaapa InIje yroJ.l8.BJbeH; e,u;a JIH je HIII.ao ys ,n;aHaIlIBi>Y EOMYIDIEan;:a:jy upeEo IIp:a:jerro.l&a R Cjea:nn;e, UPOTRB qera 6liI OBje,n;OqlI:JIO TO, It(TO na TOj rrpYSH mrjeey ,ZI;oca,ll; HigeHll EJIRa.EBII pnMCElI eaoorarra ; HJ1I1 je Mo~a anrao Y OBOM npaBn;y: 0,1\ npIlJIHE6 Tpn caxaca 0;11; ilpajerroJba ys .lIHM EOP; MjeCTa Bp:n;apeBa HMajy 3aOOT~ 0,11; EaMeIIRT6 kynpHje rrpeao .KlIMa j y OIW4llIIl;.B BjeillorroJha Hl'tla,n;e MHoro6poj:HJ![X pymeBlDla, no OBe ,ll;O,ll;yme H.n:jecy ,ll;oca,Zl; RCI1HTaHe, Te ce He BHa, ,n;a J.W: crra,n;ajy y. PIIMCEO ,2I;ooa liIJIH y epncRo. OCOORTO cy SaHRMJ.&RB11I J."pa~eBImCEH saocrana EOP; C6JIa EopIlTa y BllXOPY; ,ll;pyM je ,1I;a:reJIe Morao ,lI;a BO,ll;liI a .rq>eEo Bpzapena y EOPllTO, a ·OTO.lIeH EpOS lIemTep npeBlo cTapor. MjeoTa Co!IOqaIIJiI y HOBl! IIasap.

HOBn Hasap 6Ro je cBaRojalVo orres; pRMcRa CTaHl:IDja j sa !by cy aanraa lIMe Asinoe. MaJIH caxaT o,zr; Bapo:rrrn:: HRS nOTOE PaIIIlCY na aaaeo IfMa,1l;6 caaseao, OEO' 300 Bpy:he cYMnopoBlITO BpeJI01 Eoje ce caEynJ.ba y ROpllTO, rrrro jom HS pHMclCor ;n;ooa rrOTRqe; onaj OETO:ouaJIJllif EaMenHTU tJac6H Ra,1I;CBo~eH je upocWpaHE.l'tl Ryoe'lloru:, Y RojeM je R6mOJIHEO nassera ; O,zI,lfa;x. y 6wTIiISHHH je ,ll;pyra rp~a na myoe - Ho caz; je pynreaana; :Rapo)!; HaSHBa OBO EynaJIlIrnTe npOCTO 'I oaILa" •

Ha npOTHBHOj JI:a:jeBoj ooa.lIlI Parmee ll1!f&JI;6 cprrcae-rrpasocaaaaa -: n;pEBa OB. Iferpa (Llerposa DrPRBa); l'4oryhe je ,1I;a je TO.HeRa,zIia. O~O

i

- 152 _

RaEaE PBMCEll zpaa T .

.. .. 0 Je npaB01\:yTRQ MaCHBHO 3 Ira

ca.n;amffieM Mo,n;epHOM rrpeoopama') ...... me, aJIH Y

THM.l!I'iIHo .n;a J' OJ' paaafieps ~Y qoPRBe He MO.iEe nocaarpas JIS-

AeTaJ.be. CHM OBa

PHMCEOI' BpeMeHa BSJIS na . H ,lI;na crrOMeHHEa HS

n ce OEOJIO OBor nas .

MHOI'O pymeBl'IHa M ItaMeffia. .. apa HamJIO jom

OA HOBOI' IIasapa BO,ll;no je M·

HlIIT,H' Vicianum na EOCOBY rro.lli ,zr;py rrpeao MJ(lTpOmm;e E CTa-

B~a, caxaT J'Y:&:HD orr TIp . y, a TO Je, ,2I;aHamH.e ceJIO lIarJIa-.

..... HmTHHe' H DB me ce

11 EaMeJI,e C HaTITnClIM:a orr.,.".' ' . .""j . HaJIase pymeBHHe

, ..... .u.uJHX cy HelWJI11£EH yrrDT . 6

S11£,n;aIbY ManacTH}JcEe:qpEBe rpa"Ial'IH:n;'e H '. B pHJe J.beaH IIpH

r:F~l1be) c:I'BSaJIa je plJMCIza TeCTa 1\:0 'a: y ru:r;aaHyM (EocoBO MJec'ra Lissus, ,lI.aaac AJlesRja . ' ~ je O,lI. lIJlHpc}torrroMopcEor

Y Naissus-H-nT>"T Te-.:ra' ' BO,lI.HJla Y YHYTpalIIEbOCT rrOJIyocTp0Ba ~. . ..,., J OBara 1I.PYll<Ia EpOS A 6" ,.' HenOSHalI', au je ,lI;onymTeHa . . JI. a1mJyocTao Je ,n;O]aEO

. XBrroTesa,lI.a he ce y. .

paTH C ,lI.aRaI'IllbBM I~OlOCEHM '. CBeMY rro,lI.J ,lI.a-

irS MeToja-paBHlI:n;e 6njeJIora ;~:~ 0)); i:aEOBlIIi6 npeaa CEa,zr;PYi BO)OIo ·je sa. TBJ'6M lfnyM "D"> lJl I 0)); aEoBlfqe IfJIR IIplIspeHa,

7r .... r .... a. ~lJOCOB() rrOJbe

.p,0 SHaMe1IHTe na:a'.lHOCTII If AO aajneher- . B '(3 '.

PaIIIB:a y Cpe,ll;ffieM BujeEy y 12. 13 . n; HJTa .n;ocITJ6JI~ Je OlIO cTomep .H :asX:O,zr;IImTe I c" e ".":": II 14. cToJIeliy, Y lbOJ Je Ham,a . . P,.I.l;R.OBJ8EO.BHe CpUCEe lTTl~aBe HeMa-

l Te 111MB MHoroOpOJlmx. .....r

Bpel\len;a. .Ilpna II 'eCT0 yeuOlweHa H CnOMeRIfEa HS OH:Ora

HeMan.nlia, 6jeme'a~ _a::aa . Be.ml'rrllnX mnyrraHa PamEe, 11.3 ,zr;OMa

. ..... J]IH,J! OB:R asap' ,zr;o~

HS onor- ,zr;OM'a upeRHjeme C:80" . rrmri . ., -,_}!I EpaJbeBlI

BHARO C Tora, mTO je TO 6o!: I' pBJecTO.Htm;y y lIp~THHY, O'Ie-

m~JIH. ~a panraps cnojs rocuo,zr;cTB~.;zI,~:'s~pa:nIJ,y, y EOJSMY »s TeROJlI Je nponrapao Pna;wurre .. ~ ,lI; Je nap CTeq,aH ,l1;ymaH,

M' . - r -~. cpnCEO) Ap:tItaBIf ,zr;aJIeEO A6 .

~ aq~iZJ;(tHlIJY, lIsa6pao 9.& CBOjy npHjecTOHtn-r-rr TI . Y ~ aImJY ,.,....O.qBllJS IIOCTa,zr;e TO llPIlIJITB:R:a. ' -......,~ . pasperr 1'1 ""lCOU;Z&E\. ,lIlepe:so y Cp6liLjH: Aa JIB: a ,a Ra~IIOCJIHJe EpymeRa.:q H OMSRoja JIe.?En y cpe,zr; na ormr y ,l!; Ham:H.O] TBp9"aBH HOBOI' Ilaeapa, npRjeeTOHH'qe TO. ,P ,HMaAe . OCTaTaEa cpncss BJIa,n;a..)Jaq:s:e l\ro.n;epHO a ; rp~R;e YTBP:geHO; c rrozsa H8:PJIe,n;a 'TBp~aBa ca CBRjSM

, ~ BHRe llBHVTpa 6Hhe.n;a oy .

MeHa. OA npHjecTORBXJ;e y tr IDIIT. 0,21; H~BHJer Bp~ ..

ReR'iO~HEo rO,ll;RRa O:IlJm o-e'7reMRP lJHiH BeJIe ,n;a oy Jom IT. PBJ6

....I ...., R Ma.ffiH oCTaqH' :ao UP'-

1l.'~.H.aIill'Ber ROHalCa sa l\ryTecapncpa R . , '. "1<1 rpa,n;!bl1l:

MJSCTY, ReCTaJIO je If Tora. ,O]H CTOJH Ha OBOM: XlICTOpn'IlCQ,M

Y ApYI'njeM pymeBHHaru:a 11£ rrB . ,

Ela,ll;aIllH:.e . . . ....... opomraa, EaHOOB1e.n;oqHMa Re-

. XMCTOPEJe n qB]eT3H:>a PamEe H ie .

00H'IRO Rasana JeIJl'fRa" 'IY .' lIJ, OCEy,n;Hqa. Hapo,zr; RX

" n npnqa Aa l1IX J' e nOR"

rrerea cpnc:roa EHerHlba EO', '. ' aJBHme rpazaaa

IIOBJIa'IHJIa o IeocoBa) ~a ~6 RCnp6',lJ; Typcn:e HaBaJIe llOCTenSHO

cBoje .a;nmaB~, rpa'1T' 'o.n;a @,lI; palm o,n; HenpHjaT6JSa CBaEH ne,n;aJI.

1;' ...... pBS"'1aH EO)); Mn:TnOBl'Jrre . ,

BpeMena IIplljecTOIDI:qa C .1' -----r' rrormaT Je EM npH-

jenozsa na lifllrrr'y nr prrCEHX ~JIa.n;apa. CaxaT HCTO"I:a:o o.n; llpn:.

• ~J ~, TO Q.n; ODor Mj_JeeTa BO~ Vi C· .

O;i!;BOJ6HOM:, HS ,n;OJIBHe IIOTOEa; M J :Jemn~y, Ha ]e,n;:a:OM

HJIOmena YSBlIIlIeH@M) cTjeRoBHTO¥:

- 153 -

qJH>Y, ys,n;RJ.[~e ce IIopymeH aJlH jom 1:IBPCT rpa;a;, EOjlI je :a:eEa,n; saTBapao OBY ,lI.OJI:nny H EOMyR1man;ujy EpOS lOy; call. oe €lOBe :a:a TypCEII XlICap17"HE - MaJIH rpaABli. ABa caxazra HH~e JIlIMa 0,11; ilpHjenoJI:.a, THE y8 .:lIHjeBY 06aJIy EO,zr; ceaa 'Bypona, CTOjU 6eBHM6na pym6BHHa j6,lI.HOr rp a,lI.a , EOjlI je H6Ea,zr; nJut.n;ao onon pajeaaox ,n;oJ[HHOM j RaBHBa ce arreJIaTHBOM J epHHa RJUI rpa.n;HHa, Eo.n; C6J1a EOSHIJ;a, - mecr caxa'ra jyro-HCT01lRO o.n; llJIenaJI:.a, rra OroaeepUJIaJIHHB, CTOjR TaEO~ep 6sBIIMeHa pym6BHHa rpa,n;a - JepnHa,

Ifocaaje npOIIaCTH .n;pmaB6 H elli·aH:, mia, a no ClI-rpTlI n;apa eTe~a'Ra ~yma.Ha ,n;OCllI!O je cjenepaa ,lI.HO Pannee non 60ca:aCEe, a ,n;o:u;mrJe IIO,n; xepn;erOBa'IE6 B~"Ta));ape j aa Ty erroxy QIIOMnlbe rpa,1;t;CEa pymeBlIHa EYEa:a., Eoja )J;Ba caxaTa oz; IIJIeBaJba, HH~e "IlexoTlIHe J!emll na jep;Boj JIliITHqH, Eoja C6 OEO 100 M. CrrpMO crrymTa ,lI.O.lbe y pnjeEY. OeJLan;II y OEOJI:m:r;H OBHRI:[yjy OBY pymeBHHy Eao HeRa,l!;al1IH>e cje)l;llmTe ,,:x-epn;era OTje.naHa",

Ho jom cy nmrre s:a:a'C.rajHB ,lI;YXOBlm CIIOMeHlIqH lIB :qBjeTHor .n;o6a Parrrse. MaHacTlIp CB. Tpojana y ITJIenJbY, TO je TBOpeB1ma Heaarsaha i y lO6My ee "Iyna reao CBeTa peJIllEBRja BJta,1I.H'IaRo:ma naTapHn;a CB. Cane. lea,ll; cy Typn;n THieJIo onor'a cne:qa O,IJ;HHjeJIE HS MnJIOmeBa y Bnorpaa, je.n;aH ce IIo60ma:a: 'IOnjeE rronohy MRTa ,zr.o'Ienao nazane, Eoja je ys Tlljeo7Io 6HJIa, ,zr;a 6apeM TO ca-qyna SeMJbH. ~PIeBY CB. apXaR~eJIa MnxajJla y IIooJIa"IH, IIeT caxaTH cjenepno 0,1'( IIJIsBaJba, IIO,zr;Rl'ao je je,1I;aH po~aE HeMa:a.lrlia no rlIteHcEoj IepB.H, MaHaCTlIp B.affiY EO,zr; IIpH60ja nonarao je BeJI'HEH Epaolli Ypom I., a ManaCTnp MRJIOmeBO EO,ll; Tlpajerrozsa EpaJL BJ1aAHCJIaB, Pymesana 11aHaCTHpa 'Byp~eBn: Orynoaa 6JEHsy Honor Ifasapa yrroTpe6J.byje ee eaza zae q,QPTHIiJ;a. Hajnocaaje aa RoeoEY IIOJbY, je.n;alI caxaT O,lL Tlpmrrrarre, l:IMa;n;e MaRa,cTHp rpa-qa1ll!IJ,a, Ba,ll;ymoaaa EpaJba. MHJIYTHHa, II TO [e RajJBenma II Raj60Jbe O'IyBa:a:a :u;p:(tB6:a:a rpagemma y PaIII.R':oj. ,lI;aJbe oy pasopeaa ManacTlIpn ApX!a;~eJI, ,lI;oP@JI:., BJIH'IEOBa H OOEOJIa~ y EOJIamllliY,

,2(OJIaCEOM OCMaHJlHja: ro,n;.1459.-1463. OTnO'IlIH:.6 saPaIIIEY orrer BlIlITeBjeEOnJIa rrepliljo,zr;a 6eSHa"'laj:aOCTH II aatiepasa, P3JJ:IBla je ca'llIIbanaJIa ,lI;Ba caanasa : HOBorrasapCEB II EOCQnCICR. HeEOJIlIEH nl),E pannea cpesOBR, @RII O;ZJ; BjsJIonoJba, Bepaae, Poaeaja, rrpanazaaa cy ,1'(0 ro,n;. 1852. BlIJIajeTy O:rea.n;ap(mOM, 0 IIo:qSTEa onora erozseha, Ea.n; je MOB. q,eY,lI.aJI1IHX r-ocnozapa Y IIoEpajl:lHaMa C,THrJIa,n;o BpxyIp:\'a, CYBRme lIX ,lI.OTJIe saEHjeJIa, ,zr;a ee ,1I;RrlIJ' npOTl1IBY nazamaxa j !I'a,ll;a cy y ca:m;rarcy EOCOBCROM MaXJd.y.n;-uama Bereza lIB IIeha, a y cam;raICJ nono-naeepcaosi Ejyo-HaIIIaI CPepx:aTo~rOBIffi) Q.M.,1IlI n0ge II rOCITo.n;ap11£ y oBHjeM IIOEp&jHHaMa, II ORII oy OIIeT ResaBHcBlIjeM .n;YXOM sa;n;ax:a:yJIlI one SeMJh6,

ill.

o CTaHOBHIiIIITTBY PaIITB:e HeMa rroyezaaax, Ta-qB:HX nOA-3.'l'a.&a.

J2[MaMo eaao anpoEclIMaTHBHDxopoje.1Ja nponjeae, EOjH c;y ,1J;"orumellll

4.*

- 1M -

aa Te~eJE.y He yBujeE lIoys.n;aIDIX rranoxa. ITo ffiRMa HMa.n;e PaIIIIea, a TO J6 ,zr;anaIITH:.H caanaz Tacaatra , JSlIH-ilasap 1I IIpHmTHna ca cpesoaaaa Bepaaa H TprOBl2I1IITe (Poaeaj) 296.805 .n;yma rrje.rroEyilHor rMHT6JE.CTBa. liTO ce TE'Ie eTHorpa<pCEe rrozjeae oaor- oraHOBlI_HffiTBa., Tyee, teao H E?,n; reorpa<pCl-.:e orrjerre S6MJE.e, Mopa' OABOJHTH CJeBepna Pannea O,ll; JyatHe.

Y cjeBepnoM je A1Ijs.rry CTa:aOBlIHIUTBO, DSYS6BITUI MaJIen ,n;ao, XOMor:eHor CJIaBeHCE?r, cnerrajaaao OOcaHCEOI' IIJIeMe:aa. Y cpesoBFIMa llJIeBJ.be, llpH)enoJE.e, EOJIaIUHH, Bjeaonozse , Beparro , HOBa Bapom mn:BH HCEJE.Y'IHBO oocanCEo IIJIeMe, a Y CjeHlID;H, HOB OM IIasapy ,MHTpOBHqU liI Po:m:ajy BenHM ,n;HjeJIOM. Y OBa nOTos:.a q:eT~plI cpesa HaJIaSe ce aJIOaHamIeH napozeea e.rr6M6HTlI. AJIOaHaCB llMa]y HaRMe BeOMa jaEy . erccrraHBHBHJ cHary y ceOJil, Te cy TaEO TIJI6MeHa, RCTo:rne A.rroamIJe rrpe~opaq:JilJIa rRaHlln;6 eaojera no,n;py'Ija Hp6Ma Parmeoj Ha lICTOlCY n CJeBepy. HaJ]a'16 ce nojaBJbyje aJIoaHam&FI eJIeMeHaT. y op~ay Possajy , a »r napO'liiTO y .a;v.7IlIHH Hopa; C OBOM p.liIJ6EOM Je ,zr;oor:nlOH y epea MHTPOBIlqIelil. Y caMoj naponra M~TpOBH~ mBBe MHO~06pojRn AJIOaRaCIL Ys Po:m;aj ce ,npHEJ.bY::YJ6 lIa CjeBep.y IIo,zr,pJ"I]e ll6mrrep, Eoje npHIIa,n;a ~jeJIOM cpeBy CJeHH'lBl0M, ,ll,H)6JIOU opesy nono-naeapceosr; ]I Ty at'lilBe A..JroaHaCH. OB'liI AJIOaHMH, y on6l1lY oreo 30.000:fia 6pojy, (i]l.lie p;a. cy npHBy::eHH HS MaTepIlffClt~ S6MJ.be y 'ORa npe6IIBam;rllTa, ROJa oy DnYCTJe.ilI.a ymJ.be,n; BeJIl!I~6 ceotie <;pnCEo-xpmrrh.aRcEor CTalloBHm:a:TBa y ro,n;]lHaMa 1690. II 1737.; reao EJIHR aa.n;opy ,zr;y6omo np€lMa cJeBepy y Parmey, orpaaaseaa cy Bana,21;HO 'UICTO C,'lDn6:e:CICJIM CpeSDBlIMa Bepaaa 1I EjeJIOIIOJ.bS, HCTO'IH.O CJ1aBeHCFq<I:M eJIeMeHTH~a Mu:TpoB~e, Honor Ilaeapa H CjeHHqe, acaxo cy 1Ia TeIl:[eJBY "J CBeSH C no;a;pJVJe.M Ifeha. ~s DBe caeae C MaTepJ,lHC;LWM SeMJ60M u;pnje.rrll CJ II c:a;ary, .n;a eB01Y ~apO,z.t;HOCT TiHOTO OqYBajy. J2[ aE(!) HHjecyI;lJIeMeHCEII Oc~aJlII ysaJ6;ZJ;HHIpiI" arraa oy CBII O'IyBaJIH SHaEe :liI. cRasy ca CBOJHM <pIICOM (nJIellfeHOM). OBIiI AJIOaH3;CIf crra,n;ajy y IIilIeMe EJIB.MeHTH (MaTepBHCEO je TIJI6M6 y rDpal'lla DEO Cn:a.n;pa II y. E:9~1'I'l'y . rYCHIba), I~rm (:r.iaTsp:a:aCB:O IIJlaMe, zoje is ca,n;a y :O;PHOJ J10pH, llOTB.~e ynpaBO lilS op.n;a saIla.n;:a:o 'o.a; IIeha :u O,ll; Ta.MOm;Eber nJIeMeHa Bepama), EpacH.l:'din: IiI raJiIII[ (06a ilJ'I6MeHa J;W.n; 'RaEDBHn;e), illaJE.a (MaT6pHHcEO lIJIeMe je y BlJJIajeTy c:roa,n;apCEOM, HO :mm. MHOI'O TIpHlla,n;IIlIJl:a. DEO 'BaEoBHn;e), a .IIoje,ll,1IH:D;e II Y IlJIeMe XOTH If ~PHJelIU:W (Doa,ll;Ba, IIJ;[eMeHa OED C:roa,zr;pa). OCHU onAie cnOMeHJTH:lI: npe,zgeJIa :a:eMaCJeBepmt Parmea aJIOaHamieHx eTaHOBmma. AJIoa:.a:acH y BapOlIIlIMa~OBDM IIasapy II Bepaaa, TO cy ~Y,lljB BB I!e;rra H 'BaEoBHn;e, EDJ,ll ce caeeo pa;n;H Tpr'OBHHe oazje elane, a HlIJSCY CTaJIHO HaCTan.eHII.

OBll cy DBIiI AJIoa:a:aclI MJXaMe,n;OBCEe Bjepe, H aE'O HM je MaTep~HcEo II.rr6Me (qlllC) ItaTOJIll-.mo, Rag E MeHTH, IIIa.zne, XOTlI, !'pBJeIlIIIH II OA,'l€lCTK Bepama. BenH .n;110 0,11; lLHX rDBoplI ODCaHOItlI, J6P :t&B:Be nOMB.:)6nraHO C :oo:yxaMe,ll;OBqnMa. oocanc:e:oI' llJIeMeRa, a no

- 165 -

ceJIIIMa HaCTaIbeHliI xpamhaaa cy repos H EpOS CJIaB6HOEOl' IIJ.[6¥eHa. Me~y COOOM soope caxo aJIoaIIa1lIB:lI, o~yBaJIH cy II eaoje CTapJilHCEe 'Oon':l:aje, cyBllme oy nese yBeJIlIE:D~ cnojax BeMJ.ba:e:a oocaHCEor nJl8MeIIa.

I~aEo je MaJIO rrpuje CII OM6HJT 0 , C OBI'rjeM HsyseTE:DM je CTaHOBHHDITBO y ejesepaoj Pamsoj q:HC')'O OOCaHCE'Or naeaeaa ; mTO ce BocaHn;n HTIaE: aaaanajy Ap:a:ayTHMa 1'1 ffil<IX.OB'O nonpy-rje ApnaYTJIY&OM, 'I'D je nerasaa Hapo,n;alI naaaa, EOjlI IIOTH'Ie DTY.a;, nrro Booa~Ma MEore II'Oje,ll;n:a'OCTH paIIIEor CTaHoBHH~Ba, OB..rro y o~jeJIy OHJIO y o OH<IajBMa, HSI'JIe,ll,ajy apHaY'rc:e:H, a o,zr;lIcTa cy H IIosajUJb6He 01( OB:nx E&H~OBHX cycje,n;a; H'O TO CJ nojenarra cnopezma ~eTaJbH, EOjlI o,n; pamEor Bocaana HUltamo He Mory Ha'IHHlITJ1r ApHaYTa. Oyaanre CTaROBH1illITBO PaIIUCe Y OTIIITr'e IiI na no ee naponnso He l)asJIfHtyje ce liB y "leMY o.n; OROI' y Xepn;erOBRBlI. I.IMajy HCTY Hommy, :aCTD Hapje~Hje, BCT€) 06n'3:aje H M1UIIJL6lhe.

Je.zr;ay HH,21;IIBIiI,n;yaJIHOCT, Roja ce ca. HeEllX ocoOeROCTJiI paB.lIEEyje '0,21; OCTaJIOr CTaHOBBJllIITBa, rra 0 ror-a sac.r.ry:tRyje Y HeEOJIHE0 .n;a CS paajacna, 'IHHH OH'O OOca:a:CEO IIJIeMe, ieoje npeOH'Ba y cpeBy I~oJIamHHa. To je cpes IlsMe~y ~pHOr'OP(nte rpaHH:qe 'OA MuIIIICor jesepa ,n;o MojEoB~a :a cpemser' Teqaja Tape C je,ll,He II ope.a;Iber Te"laja J[HMa C p;pyre CTpa:ae, EojII 06yxBaTa ,1I.IIjeJIOBe epeaoaa IIJ.beBJba II BjeJIorroJE.a II cpes ,lI/)IbII ROJIamlIH. llO.n;.py.,g6 popmeF Teqaja Tape AO MojEDB:o;a crraza reorpa<pcEH TalCO?ep EOJlarrmuy II HaBlIBa ce rOpIbH EOJIamUH; nOJIHTHqER i6. o,n; ro,1I.. 1878. ymJbe,n; ozoryrrarsa U;PHOj T'opa DT~jeIIJE.eH; y rOpffieM !toJIamHHY JIe:t&liI HCTOHM8Ha Bapom Ha Tap» j as onon rrpaoropcsor Ro.rraIlllfHa cy ce MyxaM6,n;DBD;H IlceJIlIJIll q,n;. "leCTH sa BpHjeMs npHBpeMe;a:8 DEyrrarraje I'o,n;. 1859. a ca cBlIjeM IIOCJIHje ro,zt;. 1878. CpncEHreorpatpn:, a lIO IbIiIMa II RapTe, OBHa'lyjy .a;o,n;ym6 II Era ropIbeM Hopy je,n;aH cpeB CTapH E,oJIan:nrn:; HO· EOJlJilEO je OCH'OB.aH ona] RaBBB :u .n;a JIll ra SHa,n;e H yrroTpeOJbaB& ypo~eHo CTaHOBmm1'l'B.O, TO C6 Hll:je MOI'JIO ,n;OEyq::g:TlI. J2Iff,1l;HBH,ZJ;yaJIHOCT "EOJIaIIIHRCE@r nJIeM6HQ rrosaayje ce Y CBDM :e:apacTepy H Ba':I:HHY MHmJ.b8.lba, y OOll''IajlIMa, RajLIOCJIRje Y HOmEbH Ii ,zr;pyrllM c:nOJbaIITH:.OeTBMa.

EOJJa~ cy 0).1; caajez Booanana OCTaJIH Haj.n;HBJE.e IIJI8Me, Y CBOjHM llOTpeoaMa cy IISBaH'pe,ll;1IO OrpaHH'lellH, Te 11M je CTO~apcTBo II nOJbOl(jeJICTBO .a;OB'OJbHO sa ~BBOT. J2IH;r;YCTpHja llJIll rproaaaa, Eoja y .n;pyrEjeM ,n;Hj6J.[OB11tMa Bocrre CTojH IIoH6:rea;ZJ; Ha BIlCOEOM cTeneny, TO je sa H>RX cs CBIe1jeM H'elIOSHa'l;'a CTBap, OHlI TaI£B8 rrpcaeaoze HaOaB.1bajy sa ce Y' rrasapaaa Haj6J1u-:m::nx BapomH llJ.b6BJE.a H BjeJ10110Jba. HarrpDTHB OO'OOHTO :MHJfyjy saHaT nJ.ba"lllte, 'IliIM YBap,21;ajy sa TO Sl'O,n;RY rrpHJIllIty.

ED;)1amR:an;:n cy cpalIaTld'lHH MyxaMe,ll;OBII;H, 110 HSrJIe.n;a ,n;a H.IiIX:OBa IIOOO:m;HDCO:l' H'eMa .n;y OJLeI' T6MeJba; M~orH y M"I~1ll{ I'o,1l;HHaM.a pa,21;'O IIFIjy paE:o:jy, CYBJU1:re .n;oMaliy mJbH:SY rrajy npelW Mjepe. 1:IeCT'O o FIua, , ,lll,a C& EOJIamH.ECEH MYxaMe,ll;OB~ 'O:m;eHH xpmIIIliaHIWM

.'

156 -

H ~e TpameJm O,ll; H:.e, .a;a c? nOTyp'IH. TaRO je H lIOOTaJIa OBa pHJe'I: "OTaq ~ EJIaffia, MaJEa MlI 08 EPOTH, a ja oe E:aMeHHM". .AE:o IIOHeE3i,fl; ~OJH o,a; ffiHX H l1l-arJI~,a;a, ,a;a je IIomTeH H sjepaa, y OIImTe HM 'IOB]e:n: He Mome MHOI'o ~JepOBaTlI, jap lIX I'paOemJLIiBOCT "IeOTO RaBo,a;n Ha n~.a;MyEJIOCT H ~jepOJIOMCTBO. Ono lZl1tl lIpeoaqyjy caMH A.JIOaHaOH) EOJH BHCOEO n;lZlJeHe oeey - sa,ll;aBY Bjepy _ na neae : ,zl;a ICOJIaffiHRqH HeMajy oece. '

EO.J;lamHHn;H cy n80Ma OCneTJbHBlI; ~a8,a;a lie OCBeTHTH ocjerJ.b~y norp,n;y IIJIlI ~al:Ieeeny lIM Henpan.n;y, aJIn He olIpajy OTBopeHa Me],lI;aHa,. Beli BOJIlIJy,a;a ce nsa 6YOlIje crrpeMe na OCBe'I!y. Hponaes H OOlI"la]e EpBBe ocnere no o6lflajHoM rrpany, ca CBlIjeM oy lIpeYSOOla oz A.JIoarraoa.

IJ;n:je.rr_o lIJIeMe EO.JIamHHaqa ,a;HjeJIlI ee y Belin opoj ponona, ~ao ~TO Je y aJIOaHaIIIRRX nJI8MeHa (cflHC) y l\PHOj rOpR H s JY:KHClJ Xepn;erOBlIl:rIiI. HajnoSHltTnjH OJ pOAOBn: MMqanoBldiH, 'BypgeB1llin, XpanoBnlin, IDTpOEe, EpaJDHliH, lVIymoBHkH, MapT1lROBHIDr, MeEnlm:, Eyrppe, TYTHlrn, .lbyn;e llTA.

Y OCTaJIOM Ha'mHY mJilBQTa He paSJIllEyjy ee I~oJIawuHqH ,a;aJLe CIA MyxaMe,.1J;o~Q_~x ~epqeI'oBaqa HJllI o,ll; oaMHX ~pHoropaqa. roBope nOTHM Rap] e'IH] e1d , caxo ce -.- reao IlITO cy Y cBeMy CypOBBjn 11' ,lI;HBJbH - RS. :EbRXOBIiX YCTa "lYJe cyposaje, ca ja:"fHlIf Ha;I'JIaOEOM. Y HOIIIa.1i( lIM]e Eapa&TepHCTH'Il:Ia THjeoHa, E:paTEa, (mpnje,ll; OTBOpeaa Ea6amm;a, . C EyEyJbH~OM 0;11; 6HjeJIO-ClmDr CYEHa, nrro IDII[ meRe, npaas, H oapyras, THJeCRO n&TaEHYTa tJHjeJIa 0YEHaHa RaIIa na rJIaBn:.

OB~ra h~ tJHTH ~E:O 25.000 EOJIanrn:HR~& Ha opojy.

y JymROj PaIIIRo] oy eTHorpaqJClm oAHomaj:a O:IiITHO ,ll;pyn:'llIj:a.

O~ rrperraera crape cprreree ,1I;pIlRRBe 6HJIa je Pannea 1iHJb eEcnan- 3lIBHHM Te:;E~3;Ma a.1IOaaamEOI' OTaHOBHlllUTna HCTo'me AJIoaHHje, a HapO'IHTO Je jarea ceoea :xp12llIrliancEHx Op6a y ro,u;. 1690. H 173"t. npIm!I'CJla MIrOI'e R.JIOaHamE6 HaCeJb6aIiEe. O,n; orrona apeaeaa ,]J;aTHpa]y aJl6aHamEe RaCeotJllHe Y HCTO'IHDM .zr;»jeJIY EOCOBR ITo~a H

y cpeaOBHMa Bpa~31, J.[eCEOBa:q, HHllI, IIpoEyrrJbe H I~ypmYMJIHja. O,n;eTyrra.ffi8M OB11fJex cpeaoaa Cp6_Hjn l'D;ZJ;. 1878. rrplI:ay~eHo je ffiRXOBO aJItJarmIllI\:o CTaHOBHlImTBQ lila HCeJbaBaffie j I'JIRBl;ra Maca ce peTpOI'pa~HO BpaTHJIa ORaMO o,n;~JIe je II ,lI;OllJIa, rra ce HaCeJIHJIa y Parmeoj, H TaEO YMHOIlRHJIa TaMOIlIE6H aJItJaHannCH eJIeMeRRT.

Moa'Ce ce pa"lyua!!'H 1 ,lI;a Y jymlIoj ~amE0j npemo rrOiJIOBHqe CTaHOBHHmTBa, OED .60.000 . .zr;yma, rrpHlIa~a]y a.:rroaHaIIIRD:M: niJIeMeuy. O,n; sana,!I;H1n. cpesoBa, E0Jll ce HaCJIaffi&JY as HCTO'IHY AJIOaH:Hjy y APelllIqU U Ea"laImR:y je C'EOPO uCn:JbY'IUBO a.,n:tJaaaIIIlro OTaH:OB~ UHmTBO. AJIOaaaCH aa ~BHXEpajeBa lIOSRaTH oy OCRM Tora reae IIpHJlHlfHC? He~aH cBHJeT. OJ!; HCTO"IHlIX cpesona oy By'IHTPH, IIpIiIIIITRHa H rIMaE sa nO.JronHn;y nac8JbeHH AJIOaHMUMa. AJI6a:aamEH eJI6,M8II-aT CBe nmrre Haupe;u;yje, jep HS IiCTD"lHe A.JIOaulije cse nanrs Hapo,a;a np:a,n;OJIRSH:, a ,zr;aJLe :a Myx~e,n;OBqH HeaJIOa-

- 167 -

Harmeor lIJIeMeHa cne ce aanre acHMRJllIpajy y AJItJaRace. TIecTo C6 -qyje aa rrasapy y IIpHillTHHH, I';n;j6 XpHmhanCEa CeJbaEHIba 0 11.yham;UJjoM ronopa a.n:'6aBalIIEH, npeMAa BeliHHoM xpamhaaa np~,.n;CTaBJbajy CJl.a:ilsHcEH AlIO CTaHOBIrn:mTBa jy:lERS Parrree,

Bjepoaaaoacee pas.JIHEe arpajy na 6aJlB:aHCEOM nOJIYOCTPB! nsyseBmn y AJIoanaca Beky yJIory He~o Jill HapO~l!DCHei TaEO J~ lJ paSARooa CTaROBIrn:illTBa Parmee no BJepoHClIOBRJeCTR BaiiEaH MOMeHaT sa oUTyan;Hjy one rrponamraje. Llpaje cy clIa,1lla,JllI y H:.y caxo 'lHCTO xpamhaacza EpajeBH, Eojn oy lIOpTH naaza npoyspo-qHD aarraere ; DBH cy EaD Hasa, Jesepo l[ ?JapaHH y roz, 1~78. Q,lJ;CTYU.lbeHIil II,PHOj Fops, no Ha n;pHDropCl;~OJ MetH OCTa,ll;ome Jom_ DOA TypCEIilM I'ocao,n;apC!!'BOM oeocrea D0.l9?Y·I1~ Orp~eH~n;a, BoeOB?, IIpeH"IaHH, reao H nJl€lMe:aCEO uo.n;pY'lJe ~OffilJ Bacojeaaha , EOJ€ ipop:r.mpa opea riepancxa, a y EojElM.a ElCEolbY'DZ£BO .:lE~Be Op0a :xpllmhaD. Y opesoBHMa IIJIeB.lbe H Tlpajenozse BeOMa J8 JaIt xpJiIII:diaHcEH eJIeMeRaT, y rrOTOH:.eM je upeTeacaH, rra H OB,D;je mUBe JilCE.lbY'Il'IBO xpamhaaa HS BeJIHEOM oeOCEOM lIOP;PY'Ijy Bao.EfH,e, ~oje 06yxnaTa paBaH iepaca na Jll'IjSBOj cTpaHR Jhma HH:JEe Jlpajeno.ea, Opes HOBa Bapom rra rp~ 0poHje HMa,n;e npeTs:atHO xpanrhaacao CTaHOBHImITnO OBD je Ta:roo!5ep CHa:lEHO lI_ y cpesy HOBOI' IIasa;pa, reao mTO je UP6T6ZHO l[ Y CeCiOE@M rro,n;py~y Ae1lKeBO aa cprreaoj rparurJJ;I'I. Y DCTa,mjeM CpeSOBnM;a lIp6Te.'JEe M]'X3.l1e,n;oBoEo OTanoBH"?llJ!!'BO.

y CB~My oy ny;xaM6,l1;OBqH y Panneoj Y BaMIDI. D;HjeH€l ~e aa 174.000 MYX&M6;1l:0Ban;a npsMa 122.000 xpamhaaa, IIpH]8 rOA. 1878. tJHO je paaajep HerrOBDJbaR sa MyxaMs;ll;om:J;8 j o,n; Tora BpeMeRa cy ce MaTHO lIOll'lHO:lEaJIlI ymJbs,lI; nOBpaTEa MYXaMe,n;oBcEIIX AJI6aHaCa lIS cpesoBa, rm-o cy Op6njH O.n;cTYITJbeIDI, U ymJLe)l, naceooHHe MHDI"HX M)TX84We,n;oBcElIX YCEOEa - T. BB. Myxru;mpa - ca SeMJbHillTa III'I)O je U;PROj Topa 0,l1;eTymoeRo, ,n;O'm;M cy xpamhaaeee ITOpD,zr;HJJ;e - II areo He MHo'['06poiHO - up6mJIe RS Parmee s

U;PHY ropy H Opt5njy. .

XpRII:IliaIDI oy oa BpJIO MaJI.l'IM l'Isyae'l'ROM npa-BoColQtBHe BJape; .y BapOIlIHMa HMa IIDrr8I'A-je ,n;OCeJL6HlIX RaTOJIH~RX AJI6aHaCa, XOJR Bap~yjy ceOR ymliITaE 0)1; "LeeTH reao RyjY:a::J;Cllle cpeopa, o,zr; 'leCTH Jl;ao oarca.n:H. ~oMaiier r(aTOJIH'llWI' ;)EHTeJLCTBa ~aAe caxo y cpe~y rlIJIaH, y CeJIlIMa JaIbeBO, AH,lI,pOBn;e, Llonac, reoja "'I.HRe napoXH)y Jan.eBO, H y ceaasa JIeTHllII;a, OTytJJIa, Bepaaso E?JIO, Bep:a:eca, Barrarr, Roja "lIilHe rrapoxajy ~pHY ropy ea rrapoxnJCElIM .MJeCTI')M J[eTHIDJ;DM. OBn onH EaTOJIl'l:q'H ronope CPlICEll, a lIO 6p01Y tJHhe 1iIX 3000 zryma, OCHM Tora llMa,zr;e y OOJIaCTH D6ie _rrapoxnje Ja~6Bo H :O;pHa !'opaMHoro(:)pojHo rcpHHTD-E:aTOJIl'llCa, RQ)e rrapo,ll; RaSHBa .JIapaMaHH j TD cy rropoAn:qe, reoje jaBHo. HCIIDBRje11.ajy HOJIaM, nnee MyxaM6;l1;OBCEO EMe H ,n;pme .1lOT.e OOII'I~Je, aJUI OBn caaae 6apeM Y crepc H BO:lEHR ITO RaTOJIH"IE:OM oope,zr;y, a Ea,n; Mary OH,n;a n: ,lI;pyr.e lIpa~HHJ£6. Y o6a,ll;BIIje nspoxaje 61rlie l:IX caera OEO 1500 ,n;yma.

JeBpejn (irrnalhOJ.Ul) HaCTaH>eHH cy oaxo y HOBOM Ifaaapy.

. .

1158

IV.

ITo CHOM XHCTOpH'II~OM paSBHTICY mla,n;e Pannea oaao ,1J;BHje BRaTHe aapoura: y cjeaeprroa )I;lIjeJIy Hesa Ifaeap, y jY:J;EHOM IlpamT:m:r:y. HOBl1I IIaBap JIe~:n: J ROTJIImlI, ROjy "IHHlf nponrapeaa ,l(OJIHHa ~OT01l:a PaDII~e, H. y EOjOj IIPH~ PaIl.IRa IIOTore JomaHlln;y, a y OBa] ce OIIaT CJIFlBaJY BO)l;e ca CJeBe})HOr oopOHEa PcroaaoIIJIaHlme. Baponr JIemH BehuM ,n;HjeJIOM na JIHjeBoj OOaJIH PaIIIEs a

• . 1

Mamll ,lI;IIO rra zrecaoj Y OHOM, r)!je yBHpe JomaHH:qa. BlIcOBR OEO

BapOIIIH YTBp!JeHR cy CTapHM, IlplIBpeMeHIIM YTBp,n;aMa, a.zm: CJ OBe DnaE MOrJIe ,n;a cysonjy Haua,n;ruje Cpoa rro,n; Rapa-'Bop~eM, a no AJ;pyru: rryT y jyJIy ro.n;. 1876. IIO,n; rrYEoBHRreoM "IJOJIa..r:c AHTHfieM. Ea;a; ce ,n;o.rraBH R8 CjeHDn;e Y ,lI;oJIlll![yPamme, a I(apO'DITOICa,n; ce O;ZI; MFlT]lOBHIJ;6 cnymTa mlB oopomce PorOSlIO-UJIaHHHC, oII,n;a HOBII JIasap ca CBOjHM BRaTmIM pa1IIlZl:pemeM H)I;OOP0 rpa!JeHHM EyhaMa q:o:}fiH YTPICaE SEa·MeRET6 naporrra i IIUIp01ca I'po6JLa na. Epajy BSp0n:n;t cBje,zr;O'Ie Tareo!Jep, ,n;a je oU:JIa cTapa, narry-reaa naporrr, no ORa J6 nyao HsrYOHJIa o,n; enor- nerea.,n;a.n::rmer BRaqaja. RpajeM mea,n;~ceTHX rozraaa rr.peCTaJIa je ,n;a OY,2l;8 3,ll;MHHu:cTpaTHBHo cpe,zr;mrrTe cjeseprre PamEE) 1 Jap ey ee BJIaCTH caHl;raEa npeMjecTHJIe Y crpaTerRlffi:O Ba:m:HRjy OjeIIlIIU', a CMalblIJIa ce H nSII:a,n; SHaMeHHTa TpI'0BIIHa 0: rrpOMeT y HaBOM llasapy.

Y cpea napoma aa zecaoj ooaJIH Panme C;"lTOjo: :qHTa,l!;eJIa, yTHp~eHa 6aCTROHBMa, a rpa!JeHa je y. CBOM ca;n;aIIIEbGru: OOJIHRY y ro,ll;. 1103., lIO TYPCEOru: pa-qyny (ro;ir;. 1692.). O,zr; MHornx J,l:aMJaja BaJLa crroMenYTJa oay MycJIJilx-eMB:'Er e<peH.n;Hje, npBor Myje~mRa cYJITana Men:e,ll;a q,aTHje, DaSH CHHaR-Oer{lBY 'IlaMHjy, T'aaa 12Ica-6eroBY H EJyo-nanilmy I;Iamriy. HeICa,n;a.n::rmH capaj Ejyo-name, oID3msr .pey,.u;aJIHor BJIaCTeJIIUla O,ll; HOBor Hasapa , BaOMa npoerpaas rpa~eBlma e MHorHM aBJInjaMa, OIIao ie.

. ~pnmhaneICa onnrearra HMa,1!;e y Bap01JJJI HOBY, JI:n:je.ny IUHeBy, ROJa je PYCElaM ,zr;ap013B:Ma ooraTo yieparrreaa. HeEoJIHEO MHHyTa BSBaH naporrra Ha je,zr;EIoM BHCY c J11ljeBe cTpaHe Panrea, CT.OjII npoerpaaa Mo,n;epna ICac,apBia.

IIp.mn:THRa JIe1$H Ha HCTO'fi{Oj ~Hn;1I H',ocoBa IIo.1&a aa 00- pOH:ql'lMa ope:IRy JLaBOr BlljeBJJ;a, mTO ce crrym:Ta ea cprrceon M€l~arrmoI' ropja; rrpecHjen;a jy HeSHaTal'I rrOTOIl: - JIprurrTHHcEa pBjeEa., Eoja 11/'J caxara ,a;aJLe yaRpe y CIITHB:qy. Bapom je IIpHJIII'IHO IIpocTpaHa, HO y H.oj cy MaXOM He8HaTHe, p~aBe Eylie, 11'13 HH OJIHsy He RsaSHBa olIaj ,zr;OOpR, BMJhHII nOI'.rre,n; reao HOBH llasap. Y ro,1(. 1878.-1888., ,lI;OEJIe je OlIJIa cje,n;HmTe BHJIajeTClte yIIpaB€l RocoBa, IIO'I6JIa je ,n;a ce p~sBEja; no o,zr;maIl:o je BJIa,n;a npemJIa Y CEOIIJLe' ~GxJ,;H6), IIOCTa.rra Je oner Hes:s:a'I'na Bapom zao PI npaje, O,n; S;aa'l'HHJHX 9;ll;asa BaJLa clIoMenyTB BJIa~HHO s.zr;ame,Rdje cTojIf aa MJecTY HeE~anm.e peSB,D;eBJJ;~e HeMal£Irlia, B :r;Lallmje cYJI.rraHa MeXMe.zr.a, q,a.r.L'lI]e, cYJITaHa MJpaTa II. H Jamap-IIaJJ:mflY I;Ia.MHjy,

- 1.~9 -

CBe Jmjene l'pa3]eBBH6 na Eyoe; ,n;aJLe aanaa BapOlIID HeJIBICY Eacapny JiI je,n;an lIapHH MJIJilH. IIasap je neSHaTan B caao ynasaprre ,n;a.ne saHHMJbBJ3, IIomTO Ta,.n:;a nORasyje mape:ay MjemaHIlHJ cpncreo-xpanrhanceax CeJbaEa, AJIoan:aca paeaajex IIJI6MeHa, ~epReca, EOjH cy RaCSJLeHH Y RelWJIHEO ceza ROCOBa nOJLa, Xeprreronana us u;pRoropCBlO noCT&JIor Hmerrraha, Ii:OjH cy CS TaRo~ep RaceJIlIJIH Ha .reOCOBY nOJLy.

Ifonpyr caxa'ra on Baponm np~TuHe IIpoC~Hpe ce ()ojrro EOCOBCElO rrozse o,n; 1'o,n;. ] 389. aa JIHJeBO] OOaJIH pBJsEe JIa6a; TO je ca cHlIjeM paRRa, caxar' rrrapoza IIOJLana; aa jyatHOj lIH~ CTOjH 17aMHja sa crroxea ca capElo.parOM oy JITaRa MypaTa. To. Je oaxo EeHoTa.p, Y RojeMJ ce 'IyBa cpn;e H yTpooa cYJITaHOBa, Jep M:J ce oaJISaMlJcaHo TBjeJIO npeRHj~JIO y Bpyey. ITo ~a:xaTa o,zr; aBe T'po6HPJ:n;e rrpeMa IIp:amTHHII CT0JH ,n;pyra, IIpocTlIJa rpoo:B::llqa

oajpaRTapa cYJIT3.:aa Myparra, DaSH MecTa:a-oera. .

AOE cy Y PIIMCRO ,n;ooa .zwYMOBEI, 1C0jB rrpeRpmT~Baxy Pailll.\'lY, BO~JIH o,n; ;a;aJIMaTllHCEe H nJIHpCES ooaJIe y MesBJY, a OHH HS cpncEora ,n;ooa TaEo~ep HS cpncEor IIpBMopja IiI 3eTe y,zr;aHaIlIH>y Cponjy, rrOCTaJIa je Panrsa rroz; TypCCOM BJIa.~aBnHOM HamRa eaneena Ta'IEa llsMe~y PYMeJIHje H BOCHe. 3na"Ia) OBe cnese nozaaao ce Y TOMe, mTO je -. - 'DIM je 'I'ypesa nperJIa ,n;a rpa.;n;n :JEe.Jl>SSmm;e, 1IpBO rrpojeETDpaHa JJ1l",HHja. OHJIa OHa o,n; .AoOPJllIHa-BaffiaJIy~a-.-. CapajeBo-MIITpomm;a-CoJIyn. O,n; OBe Je :l2lBT'paljes:a caaro ;HJeJIOM.l2l1ffi.a upyra ,lI;oopJIPIH-BaH>aJIpa H COJIyn-MBTpo;sm::r;a. Oa,lI;aIllH:>a npyra y JIasu y PamEY o.n; CEOnJha EpOS TerOTaH RJIaHan; o,zr; Ea'IaHHCa ITa npeJIaSH merOH jymHH ,n;lJO - .reOCOBO nOJL.e - y npYSII 0)1; 83 1CJJ1,. ca CTaHo:n;aMa: Bepaconah, e, lli!III.lliaH, IIpm:o:TBRa (saponr je caxaT ,n;aJl'e;reo o,zr; cTaHBn;e), BYIDlTpH, MnTpo~~a. O,n; MnrrpOB.JI:D;e TJle6allla je .n;a n,n;s,n;O:JIUH(lM Hopa .n;o PO:JEa]a, ,n;a npe!Je Bo.n;oMe~y BSMe!Jy Hopa II ..llima, na ,n;a O,ll; Be.paaa ,n;ym TORa .JIlDtla EO,n; Bmrrerpa,n;a JRBge y BocRY. Ony npoJeE~oBany npyry Ha,n;oRHa9yje ca,n;a nyT MHTpOBHIJ;a~ HOBl~ IIasap-CJemm;a -IIpHjenoJ1>e-IIJLeBJI:;e. Ho Kpaj CBe BeJIHE6 BamROCTB OBa RONYHHxau;»ja HMje rpa~eHa Rao ,n;py1l-l, EOJIa Mary TeIIIRO BOSHTIl, a IlSM€l9Y Ojemm;e H JIplIjerrOJ1)a HHcaIW. PaSMaR o,n; rpaHJ1lIl;e rrpsMa BO~HH C0,n; CBeTJrooopja;a;o MBTpOBHIJ;e 'IHIDI "'leTHpJa ,lI;aH:t nYTa, OEO 200 1{;jJf,. O;!l; OBe T'JIaBHe npOMeTHe atHtlIe PaIllES BOAe nyTalb€l y rope cnOMeRYTe OROJIlIe BapoIIIH ca MjecTHMa: Bjeaorro.ae, Poaeaj, Bepane na IWtroropcreoj Me~H, R Cit norpaarasmra CTaHH:qaMa npe::Ma CpoHjn: HOBa Bapom, Ja,Bop H Panrsa,

Bi s c e-p o lj e kad Mastara.

AriuloloskfJ> lItudija rudarskog satnika V. Radlmskog,

Najveca ravnica, kojom pl'otjece Neretva u Hercegevini , polje je kod Mostara, koje sa sjevera zatvara velicajni jablanicki , a s juga zitornisli6ki lda.nac; po prilici na sredini uknpne mu duZine,

- 160 -

koja iznosi oko 25 km., stjesnjava ga gora Hum, koja se je ovdje primakla podveleskoj kosi. IT taj tjesnac zaklonio 'se M 0 8 tar, sadasnji gla-vni grad Hercegovine.

Onaj dio te ravnice, koji se prostire sjeverno od Mostara, zove se Bijelo-polje, a onaj dio , koji je Mostarn s juga, zove se Bis ce-polj e.

Moja rudarsko-geoloske studije nekoliko me puta dovedose u Bisce-polje, pa bi mi takim prilikama pomni motrilac onih krajeva, inZinir Hug 0 Jed lie k a u Mostaru svratio paznju na ill noge starovjeke predmete n receno] ravnici.

Promotrivsi i pretraZivsi je potanje, uvjerih se, da je Biscepelje klasicko semljista, gdje su raslieite knlture, koje su ovdje slijedile jedna iza drugs, kako prehistoricka i rimska, tako i sredovjeka i turska ostavile mnoge zanimljive estanke, koje, u koliko su mi do sada poznati, ovdje hoca da opisem,

Za bolji prijegled neka 8IuZi naert sltka 1., na kome smo upotrijebili ove znakove:

&:1 Za prahistoricke nasnta gragjevine. !!. Podori od zgrada i ostanci zidova .

. f!, Podori od gradova.

C. Poderi ed crkava.

c Gragja, tesano kamenje, opeka, komadi klaka i sl.

e POVI&1.ne, pokojima su razasute razvaline i gragjevni materijal. !ll Architekturni komsdi, kamenje s relijefima.

E3

Kamenje s natpisima. Mostovi.

Gromile.

Ravni grobavi. Sredovjeki grobovi.

Novci (Monete).

Putevi,

Uz to se primjecuje, da su crveno oanaeeni objekti rimski. Bisee-polje sacinjava nepravilan trokut;' kome a sjevernom ngln lesi danasnji glavni grad Hercegovina, Mostar, dok je u jugoistocnoID"kutu varosica Bla:gaj, a srednjem vijeku ghWDi grad pokrajine

o

Glllllnik zemaljskog museja u Bosni i Hercegovini, 1891. Knjiga 11.

.,a.tJ!t3
~7U
, ,
\
~
~.
.'
... fMJ, ~75.000"

5

Sliks 1.

- 161 -

hamake, a. n jngo-zapadnom kntn Jjetnik RizvanbegoviCa, Bnna, Blisu ovogzadnjeg mjesta bila je nekod oveea rimska naseobina . . Bavnicom potjeG6 blizu zapadnog joj kraja N_eretva, koJa s desne obale prima potok 1 asen icu, "a s lijeve Bnn'Il.Bllna jos ima pritoke Bu nic u i Pasin u-vo du.

Ravnica je po tome priliono navodnjeaa, pa ako izuzmes poeeMn buru, ima blago podnebje, te jeza to vee i prvasnjih vremena

zgodna bila za naseljavanje, _ .

Aka se ad Mostara. na desnoj obali Naretve, ohmemo k jugu, vidjeCemo kod J'asen i ce, megju zeljez_nicorn i rijekom, po ravnici razasute gromile razlicite velicine. Nije ,danuse jos prava utvrgjena starast tih gromila," ali bide, da potjecu iz prehisteriekeg doba,

U okolioi sela Jasenice nahodi se i rimskih novaca, _ ~ na zemIjistu Ciberina-njiva ima andje 16 staro-bosanskih (sredavjekih) nadgrohnihsporoenika, djelomice nkra~enih jnzna-slovjenskim zna-

kom, polntnjesecem i .zvijezdm;n. -

~~ D:yje k ~u.g?, u tacki~~na .karti, is'pod ~M.fI. Jasen~?e .lL Ne:_ retvu 1 po priIim 600 sa; na sjever od zelJezulcke staCl]e Bone mogn se raaabrati tragovi ,stal'og mosta pteko Neretve, koji je mogao hiti dug aka 1{)0 m. Bie je to drv:en most, na poprecnim balvanima, sastavljen ad cetiri dijela ; ad ovih su tri srednja hila nstnbocena .il.a. Iiticama ad konglamerata, koje sa se ondje poput ostrva izdizale nad vodom, Na lijevoj obali Neretve, kao i na liticama -sasvim se jasno rasabire, gdje su mostu bile usagjene noge.

Videae naime npravoj Iiniji u veoma tvrdqj Iitici iskopane, po 3 m. dnge, 50 em. sIroka i 50 esn; dnboke jame. Najveca je sirina strugama izmegju: mostovih nogu iznosila gotevo 30. ~.

o tome, kada jetaj dosada sasvim nepoznatimost gragjen, ne da se dakako nista izvjesno reci, a mogio bi se reci, da je to bilo za vrijeme rimskog gospodovanja u ovim krajevirna. Toliko svakojako stoji, da je u okalisu Bune preko 'Neretve prelazila rimska cesta, biloto sada po mostu ili na skeli, Zna se nadalje, da so Rimljam, gradedi mostove, veoma siroke struge izmegjn pojedinih stnpova umjeli premostiti drvenom konstl'ukcijom, kao n, PI', pri glasovitom l'raj.anovom mostu pr!2lko Donava kod. TurnSe v e ri n a i ispod Zelje:znili vrata, gdje dnljina mosta od noge do noge iznosi po B () ~ m~

Iznad zeljeznicke stac.ije Bnne uzdiZe se na desno] obali rij"eke brdo, Velika- gradina, do kojih200 'JW. nad dolinom, a naglsvici mu se iz daleka vidi golema gromila.

Po prilici u istoj . visini toga bl'da vidi eepri nlasu u klanao Neretve spram uMa Bnne u Neretvn _M:aJa~.g..ra4ina, prehistoriliki nasap, kame tloart pokasuje sl-t7c.(L 2. Zaravanak Male-gradine na istoku, jngu i zapadu strme je osjecen, a samo sa sjevera lak mn je pristnp. Ali na toj strani nalazimo i tn, donekle deformirans gromile a, b i c,·uz koje teee od kamenja nasut meteriz e. Na 8 m,

- '162 -

~alj~e od to~a meteriza ima drngi, od sitnog kamenja nasut spoIJasnJl me~el'lz d, a na istokn zaravanka ima u I nesto na suhogragjena zida,

Izmegju gromile a i platna e ima kIakom iprZinom oblijepljen bedem 9 h i k, debeo 1 do 2 m., koji, vecinorn ssmo u temeljima oc.uv~n, ipak mjestimioe proviruje iz zetnlje. Jednaki se dijelovi zida vigjaju u. l-m. i IfI,~O.

PrZinisu u tim zidovima svuda primijesani komadici stucane opeke I pa posto i u unutrasnjoeti te gradine svuda ima komada

Slika 2.

oil tipskog za rimsko doba zmurnjaka (Ralzdachziegel) i zljehnjaka, ne .meze biti sumnje , da BU ovdje Rimljani na raavalinama prehistoricke nasate gradine podigli s.v:oju utvrdu.

Kakvu je svrhu neknc imala prehistorieka nssnta gradina na Maloj~gradini, ne bih ~a sada staIno umio reei, posto nijesam imao ni ,?,emena: ni prilike, . da oudje poknsam prekopavati, ali sa eini, da Je to bila ntvrda, kao ate je to kasnija rimska gragjeviha bez snmnje bila.

Ju~o ispod Grad,ine posu~e su njive duz zeljeznice u duljini od po kilometra utsrcima od nmske opeke, narocito ad zmurnjaka, te po tome mora da je ovdje uz desnu obaln rijeke bila rimska naseobina kao snbnrbium (podgragje) Male-gr~dine.

Ali'i nz lijevu obalu Neretve utvrdili Sl1 Rimljani ulaz n kIanae: jer se navrh brda u kntn, lito ga tvoee lijeve obale Neretve

- 163 -

i Bune na sastavcima , nahode ostanci eidova s tipskim rimskim klakom i s razlnpanim crijepom,

Ako se sada zeljeznicom vratimo n Mostar, pa otuda pogjemo eestom prama Bnni i Stocn uz lijevu obalu Neretve, onda demo kod Ha n-Muk o sa doei do jedne kose humki, koja je aituirana u

kntn, gdje se dijeli.cesta u Bunu i Blagaj, i gdje se iz prostranog tavana tercijarne lapornjaea vadi najvisegragjevnog matenijala za. gradnju kucs u Mostaru.

Prigodom lomljenja kamena nagjose na ravnom povoru reeene kose pocetkom oaamdesetih godina pedor stare rimske agrade, sa izvajanin; vijencima, temeljima i glavicama ad stupova, sto je valjda. sve pripadalo nekome hramu.

- 161 -

Ovi lijepi arhitektnrni Komadi, megju njima glavica odkorintskog stnpa, pohranjeni so za sada- koje 0 baMi okrusne oblasti, a koje kod kotarskog nreda n Mostaru.

Nesto juZnije ima prama zapadu uz cestu ispod sela Ortjesa n sadaAnjem krManskom groblju seoskom oveda gromila, a na hju sve sami novi grobovi.

Prama [ugo-aapadn od te gromile ima nasred ravnice druga, nesto manja gromila,

Idndi. dalje eestom naigjes tik pred bun.in i m mo st orn na dvije gromile, koje [edna uz drugu stoje, to ih jenoko naeeo kopatio Lijepi kameniti most preko Bun e kod sela Bn n e prikazoje pridana ovdje slz"ka 3, On je 101'75 m. dug, 5'63 m. ~irok, put preko njega sirok je 5 m., a pruZa se vrh 14 okana, sirokih od

3'8 m. do 7'05 sn: IT sjevernom prsobrann srojeStena je kamenita ploCa I lijepo kvadriranog profila i svakejako potjeee iz rimskog doba. Most ja megjutim bez sumnje gragjen za torskog vremena 1 te samo uagredice primjecajem, da mn 0 prZini nama pri-

~ .56 mijesanib kemadiea

opeke. ITz lijevu obaln Bune i to po prilici 100 m; prije nego sto se odvaja put 11 Hod-

s r binn, ima isto&.o ad caste nasred njive katastralne parcele br. 51. veoma splostena gromils od

1//)1%5 80 m. n premjern a

Stika 4-

-::--- 120 em. visoka, za

tim na 75 m. dalje k juga na istoj strani caste na katastra1noj

paroeli br. 126. opdine Hodbine ima droga, aliena, ali nesto manja gromila,

Obje gromiIe naznooene sn u povecanom snimkn kataatealne karte sh7ca 4.

JuZniju ad ovih, gromila raskopao sam god. 1889., posta tamosnja njiva onda nije bila obragjena. U dnbljini od 30 em. pod povrBinom nagjoh ondje 20 em. debao, zatvoren, ali nepravilan tavan vapnanaatih oblntaka, sitniiih i krnpnijih, neke kao pest, a .neke

\

( slog koje

]

1l sad sve B: ]

nesto

]

dvije patio zllJe preko a'8 m:

tim na psrceli gremila

01 karla ~

JIl lilosnja pomin vapnen:

- 165 -

kao ljudskaglava. Taj tavan ima od jago-istoka prama sjeverozapadu duljinu od 6'4 m. i nejednaku sirinu od 1'3 do. g·O m. U jugo-istocnom dijeln naslo se na toj kamenitoj podleai gariste B ugljevljem i pepelom od 1 m. II premjern i 2 em. debelo.

Pod ovim kamenitim slojem. bio je sloj prirodne zemlje ernice, debeo 20 em., a pod njim sljunjak, koji sacinjava donji sloj cijele

dolme.

U dubljini od 70 em. rl;lcnnajuci ad vrha gromile, i jos niZe

za 80 em, u prirednom sljunku, nagjena je ispod te gromile, po prilioi u sredini, ukopanaelipti&ka kamenita gragjevina, duga od istoka k zapadu 2 m., a siroka od sjevera k juga 1'3 m., koja je nazidana od krupnijeg krSja sa zemljom. Pod tom kamenitom gragjevinom, dakle u uknpnoj dubljini od 150 em. isped vrha gromile, Iesao [e, bez ikakve podloge na SljUnkll slabs o~uvan Ijudski kostur

s gla.vom prama istokn, Posto uz taj kosfur nije bilo nikakih priloga, ne moze se ni starsst grohn odrediti,

Sasvim blizu , jugo-zapadno od te pretra~ene gromile, nagjeno je nadalje god. 1888. pri na:sa.gjivanju jednog vinograda na njivi parcele 130. (vidi sHku 4.), gr o biste sa tara.ma, te mn je oveca povrsina i prekopana:, pri Gemn se naslo na stotine zara. N eki stan mnhamedovac pripovjedi ondje, da je i pri aasagjivanja .njegova vinogra.d:a na parceli 128. (v.idi sl1,7tu 4.) nagjeno mnoswo ilovastih rbina, pepela i erne zemlje, te po tome mora da grobi~te sa zal'ama. kod Bune mora da obuhvata veci prostor , a n3tjmanj& tri ootvttine hektara.

Oba pravea n kejima su nagjene zaF8, zabiljezena BU U slid 4. tackama.

Velike zare nijesu bile nasarane, a zidane BU bile prostom rnkom, slabo peCene i mahom rasmrskane. Donji dio take smegje zare, koja mi je desla ruku, bio je napunjen pepelem od spaljene lamne i komadicirna uglja I a. na povrsini bio je sprhao i snpljikset.

Dno te zare ima 10 ern. 11 premjeru a bokovi joj nijesu. znatno izhoceni. Priloga na zalost nije nagjeno, a same po utaroima male, crvenkasie ilovaste posnde sh7ca 5., .koja oko grlicar ispod obrnca od 5 horizontalnih crta ima va.lovit ornamenat od vise erta, moze se snditi , da to grobiste saspaljenim Iesinama ne siZe dalje od rimskog doba, a j ds mosda pripada kasnijem slovjenskom vremenn, Okrajak drnge slicne posude sa toga mjesta.,koja je llasarana OSOVnimttakama, svaka od cetiri crte, prikazuje slt7ca 6.

Slilta 6.

Slika 6.

/

j

I

- 16~

- 166 -

. Kosturi lezahu bez opreme n~legjice u ~~ama, koje au iskopane u slJunku, 80-.90 em. pod povrsmom, a bijahu okruseni i pokriveni crnkastom zemljom. Kostnr. L lezao je pra.vcern od jugo-istoka prams sJ.~vero-zapavdu,. ¥Iavom na sjevero-zapadnoj strani, kostnri 11. i ru. hijahu poloeeni iugo-eepadno, glavom na zapadu. Izmegju llojedinih grobova bijahu mala, do 5 em. do.boka

garista od pepela i komadica ugljevlja i to 20 do 30 em. pod povrsinom,

U grobu br, L nagjen je dosta dobro ocuvan kostur , kome se je dolihokefalna (duguljasta) lubanja gotovo sasvim mogla izvaditi. Pri prsima nasao mu se ntarak od iI~vaste posude , a nad glavom osim nekolik~ ~omadica. rim.ske opeke I sedam gvozdenih cav~a od 6 do 8'5 em. duljine, megju nJlm~ jedan s okrnglom, a ostali s~ za~ucastim glavicama. Kod nogu nagjeno je sedam gvozdenih cavala s kukastim glavicama. i jedan S okruglom, dugih 7 do 9 em.

Kostnr u grobn hr. 11. bio je slabije oeuvan, te mu se duguljasta lubanja nije

mogla odrzati cijela. Uz lnbanju nagjena Slika 10.

su dva <!avla s okruglim glavicama, duga 9 ern.; pri ptsima nagjen je gvozden srp, a kod nogu deblji gvozdeni cavao, dugacak 11 em. s kukastem glavicom.

.. S~p. slt~a 1?: dug j~ 27 em.; ostrica je u sredini siroka 5'5 em., a donji kra], kOJ1 se zatl(~e u ddak, bio je probusen.

U grobu ,?:. !11. ~io j,e djeteci kostnr, takogjer vrle slabo o?uv~n, uz. koji DlJ~ bilo ~Ika~v~g prilog~, Sarno pod lnbanjom b~o ~e podmetnnt clta~ cr~Jep 1 isto takvim crijepom

bll~ je nat~rIv~na, ~e ~.l se )e cadno srca kosnuo pietet, ~ kopm su. jadni f?dlteljI pn ukopu nastojali , da sacu- (/ ~ vaju glavl~n pokojnog ~eda od dodira sa zemljom. Crijep, od koga jedan komad pcikazuje sl£ka U, bio je posve ocavan 35 em. dug, na jednome kraju 20 em. sirok i 22 mrlJ. debao, a na drngom 1 f,) em. sll:ok i 17 mm. debeo.

Cu~no se cirri" soo se u tim bea snmnje rimskim kostumieama nalasi onolika mnosina zeljeinihcavala. J~. sa~ to megj~tim primjetio u grobovima ~paljenih Iesm~ lZ . do.ba rimske kuIture kod Viz a u S t a j e rs k oJ, gdJe J6 u gromilama ked Ajh b e r g a, Gol desa, '-- _ _.,;,J Mantraha, Sv. Andrije i Videna nagjen jedan SIika 11. do dvanaest komada zeIjeznih <savala 1). Bic.e dakle, da je to pri-

s 1) v. Radilll,!lky i J. Szomblrlhy. Mittheil. dar anthrop. Ge~e1lschaft in Wien- 1888.

v. xvrn. str. 80., 8~., 83., 85., 86., 89., 91. i 93.

To grobists sa zarama, 0 kome sam ovdje govorio, prvo je, koje je, koliko ja znam, nagjeno u Bosni i Hercegovini, te bi ga svakojsko trebalo temeljito pretrasiti,

Vl'a6ajuci se od grobista k cesti, i iduci njome dalje k jngaistokn , to se u ostrome kutu parcele br. 58., sto ga cini cesta s putom, koji vodi u Hodbinu i Rotimljn, (vidi sl£ku 4.) nagje jama, .gdje kopaju sljunak, a ovoj po rubu vigjaju se ravni grobovi s kosturima iz rim.skog doba. Kad su jednom prilikom god. 1888. za oestu kopali sljunak, udari inZiniru J ed licki u oci crna zemlja i mnogi u njoj utarci rimskog crijepa, te on oudje stade kopati za pokus, Ubrzo nagje Ijudski kostnr , gdje bez ikake opreme lem u jami, po prilici 80 em. dnbokoj, eto je

iskopase u sljunku, a okrnsen i pokriven ornkastom, pepelom izmijeSanom zemljom. Osim .nekoliko komada od rimskih opeka nasao je ondje kao priloge: broncanu fibulu, onda zeljezni ostrac od nosa, siljak od sulice i tri ca:vla, koje mi je shari predao za zemaljski muzej.

Lijepa fibula na oblnk sa dva jezicca, prikazana u slwi 7., dnga je 54 mm.; a visoka 28 mm. Glavicu toj fibuli (Sini 26 mm. siroka i 17 mm. visoka plojka 1 nkrasena dvjema dvostrnkim horisontalnim linijama. Na d6njem okrajku stremenkine glavice ndesen je sarnir, u kome sekrecu oba jezicca. stremenka sastoji od dva plosnata oblnka , u koje je s oba okrajka sataknuto osam po 16 mm. dngackih klincica, kojima sn glavice sitne ktugljice. Pri nosci prelaze ovi oblnoi opet u plojku, siroku 18 mm., a visoku 10 mm., koja s obje strane ima zaponke ~a jezicce, te savije.na cini 14 mm. siroka i 11 mm. dngu noskn.

Gvosdena ostrioa od nosa sl'l7ca 8., dnga 16 em., S ostre je strane prava a hrpat joj je nesto savijen.

Sulicin siljak, kome je, plojka areaStika 9.. liko prosirena , te mu jedva mozes razabrati slab pover dut sredine , a a drska dobro rasabrati, da je nasrsen esb,7ea 9.), dug je

Slika 7.

Slika S.

mn se mose 15 em.

, Od zeljeznih <!avala najposJije dva ·veca 8 i 7 em. dnga, okrugle glavice; a treci je 6 em. dug i ima zakucastu glavicu.

Posto su te stvari hezsumnje rimskog podrijetIa,rijesih s.e, da U onoj jami u sljunkn nastavim kopanje, te tom prillkom otvorih JOB tri rav.na groba. (Vidi sl'b'ku 4.).

1SS -

laganje zeIjeznih cavala prisahranjivanju imalo osobito kakvo . znaeenje. .

Pogje§' Ii ad reeenih ravnih grobova na vosnoj cesti dalje spram H o <, d bin e, . to Cas doci za 500 ?n.po prilici do jednog mjesta, gdje se odvaja poljski put, koji sjevero-istodno vodi prama

zeJ;Dljistn N ego cine. .

Ukutu izmegju glavne .ceste i sjeverne strane recenog pnta ustn boeeno je 9 velikih staro bosanskih stecaka j koj e na oblik

Stika 12.

grobnih gromila, a koje na oblik sarkofaga, a nkraseni sn raslicitim ornamentima.

Iduci dalje g'lavnom oestom , dogie se do hana Hodbine, uz koji se je prama istokn u ravnion prnzila kosa brezuljaka. Na prednjo] glavici te kose, koja se zove ;jCrkvina"., vide 'se dngnJjaste jame ad povagj'enih odanle temeljnih sidina, te je ondjepo mjesnoj tradioiji prije turskog vremena bila krS6anska crkva, od koje au tesano kamenje mnhamedanoi is okolisa upotrebljavali za

gradnju ktrda, . . .

Oko 700 m. Da jngo-istok od Crkvine, utaeki b pckaeti, p1'ostire se njiva, koj~je posnta utarcima od rimskih zmurnjaka., igdje je gospodar te .njive iskopao bronc ann statuetu Eskulapa, jedan kljuG, jednu fibula i jedan rimski novae od bronca..St.atueti s:u polomljene noge, duga je 6'5 C'ln. te je u vlasti g. mzinira Jedlicke. Nije josza atalno utvrgJeno, da Ii na tome mje,sto ima. Qstan.aka

- 169. -

rimske knee ili ravnih rimskih grobova, ali se po onome, sto je tnda nagjeno, one prvasnje (jirri vjerojstnije ..

Kod Hodbine-hana prelazi dojako~nji kolnik u [abaci put, koji preko Rotimlje VOdL u St o Iac, Taj put v6dipreko Kva n js ke cupdje, rimskog mosta preko Pasi n e vo d e, koju prikaanje slzka 12. Most je dug 18 m.) sirok 4 m: a jahaea je staza preko njega siroka 3 m. Na ohje se strane spram sredine strmo uspinjea. poeiva na verednjem oknu od 6'5 m, i na dva poboi'ina alma od 2'3 m. nntamje sirine.

Taj je most sagragjen od lijepog tesanog kamena, a uprzini mu imaprimijesanih komadica stncane opeke; ali se na jednoj strani mogu opaziti opravci iz kasnijeg vremena, ucinjeni okrnglim kamenjem ..

Odmah. iza Kvanjske duprije otpocinje uspinjanj.e jaha6eg pnta pram a Rotimlji, a iduci njime, vidi se jugo-sapadno odrputa na grebenu okuke HUIn - Osojavelika gromila, .a na sjevero-istoka smjestena je prehistorieka gradina Ogree.

Pridana ovdje sl'l'ka 13. prikazaje po nacrtn . gosp, inZinira Jedlicketlocrt i presjek veHcajne nasute gradine Ogrsea,

Ta se je gradina prilagodila podobi povora one gorske kose, sto je sasla u ravnicn Eisee ~ polje te nad njim deminiza., te je s toga pruzena od jugo-istoka pramasjevero-sapadu, duga je 397 m. a siroka 'U najvecoj sidni 118 m .. i zaprema ukupnu povrsinu od blizu 3lw.

Na jugo~istoku zavrsnje nntarhju 1 prava utvrda odulja gorostasna gromila a, koje se neposredno hvata nutarnji materia 0, tekn6i u vidu polukruga uz okrngl!: meteriz bna sjevero-zapadnoj strani, Taj nutarnji prostor ra:zdijeljen je poprei'inim nasipom d na dva nejednaka dijela. Uz manjeSltrmu duzu jugo - zapadnu strann i s jugo-istoka prusa se jos jedan sp0ljasui nasip e. Oijela je gragievina nasnta od sitnog vapnenastog kamenja,

Gromila a dugacka je pri temelju 9.2 m.,a ima preajecnu sirinu ad 23 m., pri vthu je dugacka 10 m., a ima presjecnnsirinu od 12 m., uz izjednacenu (presjec.nn:) visiDUO'5 en; Ona dakle obuhvata povrsipn od 1661 mll., te joj kubicna sadesina izlazi na 6960 m,B.

Cudno ti se vidi pojedino, neprsvilno pravokutno .kameBje, koje je u nejednakim razmacima gotovo horizontalno nloseno u nasutc sitno kamenje vrha gromilina, MoglQ bi sa po tome misliti, da je to nadgrobna gromila, u kojoj sn pojedine rake zabiljezene veeim kamenjem, pa hi to dobro bilo 'poblize razvidjeti.

Elipticki meteriz D1 sto ga okolni svijet zove "Gradinam", ts je po avoj prilici podignut radi vise ntvrde -nlaea pri f, i kao pregledno mjesta sa strazu, zanzima pri dugoj avojej osi od 49 m., i pri kratkoj osi ad 33 m., povrsinu od 1268 m2• Nasip joj lma u temeljo.sirinu 6' m.. po prilioi, vislnu od 2 m., i sasvimje· zatvoren. Meteriz je dllgacak do 102 m., a. kubicna mti. je sadrzina 816 mfl.

6"

\

- 170 -

Slika 18.

- 171 -

Nntamji je rneteris (C) dug 645 m.,pop1'6cni nasip (d) f;O m., a spoljasni meteris e 535 m. Nutarnji je meterisc spxam nvtrasnje strane visok do 1 m'l sa spoljasne 8 m., dok spoljaih;u ~eteriz pokazuje nesto manje dimenzije. Popreeni nasip (d), u1$.ome nama nikaki prolas, ima jednake dimenzije kao i okrugli meteris .(Q).

Uknpna duljina svih nasioa izlazi po tome na 1246 m., a knhicna saddina gromile sa svim nasipima na 16 .. 674 m8 •. Iz ovih poSljednjih brojeva najbolje se moae razabrati gorostesnost gradine Og r aca.

Neprekidna kisa i mecava, koja me je satekla pri mome boravku na Qgraoa, nije mi dala, da onnda pokusam prekopaveti, te tako za sada ostade neodlu6eno, da Ii je ta drevna utvrda bila naseljena ill je samo pri dolaskn dnsmana bila zaklonisiem.

Aka ae sad ad Ograca vratimo putem preko Kvanjskog mosta do onng poljskog pnta, gdje smo na raskrMu na~li onih 9 sredovjekih nadgrobnika, pa aka tim pntem pogjemc u sjevero-isf.ocnom pravcu,.to cemo opasiti, da sn njive i vinogradi,pocevSi na 320 m: po prilioi ad pnta, B obje strane poaati

ntarcima rimskog crijepa, komadima gragjevnog M

kamenja i rbinama ilovastih posuda, Gragjevnim '-~-',_. -=-~~~-=.=== materijalom tako posnta povrsina~iroka je ad sje-

vero-sapada prama jugo-iatokn oko 300 m. a prostire se ave do fije,va obaIe Bnnice, Cesto se tn vigjaju. ostanci od temelja, prZinom zidani zidovi, hrpe sneeenog , kadsto otesanog kamenja , iZDlije~ano kadsto utare~ma zmurnjaka i komadima .zeljezn.e troske. I ulomak ad jednogzrvllja odcYrsoog konglomerata sa 36 om. po priliei u premjeru, i to ·od roonog mlina: nasao sam n jedno] od tih hrpa kamenja. Istocno od puta ima na prostom tih rezealina oveda gromila od kamena, pa r,aagledavsi je pobliz6, nagjoh, da je to podor neke pravokntne rimske kuce od 16 m. istocno-zapadne un.zlne i lO.m. sirine, kojo], prsinom zidani zidovi imajn po 80 -90 em. iznad zemlje,a duboko su sasuti gragjevnim materijalom, OsiIn mnogog obragjenogkameeja vidio sam pri toj hrpi ulomak glatkog stupa dug '75 om.; slrok 60 em. a visok30 em.

moroak je.dn,og zmurnjaka od toga podora pokazuje slzka 14. Po golsmom prostofu ad 8'4 ha, sto ga zaprema povraina u Negocinama, posnta komadima gragjevnog ma.terijala i ostancima zgrada, mose se misliti , da je tu bile, oveda rimska naseobina, Ims N ego cine , kojilll se naziva to z6mljiste,;. sjeca. osim toga na Iatinsko "negotior" i "negotium", te bi po tome moglo ·biti~ da je rimska ~taoija pri tl;~Cl,l Bnnice u BQ,nu bil~ ·trgovacka varos. Ova m'hijenje jos vise utvtgjuje PJ~IoZaj toga mjeata n ravnici , i kako ceino poslije vidjeti, na raskl'scu OQ oetir:i ri~ke oeste.

Slib 14.

m <P
t:'! ... :
p;:- OI!
1"
.... .~
91 00 - 172-

~rispjevsi na Iijevu obaIu Eunice naiei cerna, iduci recenim poljskim pntem, u tacki e katte slilca 1. na ostanke mosta, koji sastoje samo jos od. uslaska, sirokog s obje strane 3m. a Qbzidanog potpomjima. U prZini potporanja ne mogoh da nagjem stucane-

opeke.. Na.snprot nagjoh na desnoj obali PQtok,auz uzlaz ploeu s tnrsldm natpisom sZ{Jca 15.} koji ova kazuje:

II U istinu sagradio je ova] most Hasan, sin. Ismailov, u vrijeme snlt.an~.Selima iz _ koljena Osmanova.vte je platu, kojom ce Bog naplabti avo dobre djelo, namijenio svojim roditeljima, naime jednu polovieu svome ccn Ismailn, a drugn svojoj majci. Presti Baze

- 1.73 -

grijehe njemu , njegovim roditeljima i svim mnhamedoscima. Most je dovrsen k rajem sabana 919. (( (godin e 1511. ili 1512. posli je Hr.) Imamo dakle ttl. pred sobom jedan most, koji je gragjen u tursko doba, i to god. 1511. ili 1512. po hriscanskom racunu. Nego 6e biti, daje na tome mjestu prije bio rimski most, jer je

na kraju prostranog polja negocin skih ·r.azv.alina, 1 jer se put na drugoj strani nastavlja pravo k rimskom k a J3 a r s k 0 ill mas t n preko Bnne i dalje kosorskim ra~alinama rimskih gragjevina. .

Drevni i casni kosor-ski most, koji nam prikaznje .sl",7t,a 16., prusio se je preke sedam okana , sirokih o,d2'6 do 6 5 m., a dog j;e' zajedno s uzlascima3 7 m., SITok 4 m. a vodi ,prekQ njega put sirok 2·3,m. U prZini ima primijesane stueane opake,a s kamenom,

1'14

od koga je most gragjen, sasvim se je przina srasla i gotovo izjednacila, Neobicno je, sto taj mos:tspram sredine samo olako uzlazi.

Ali prije nego sto prijegjemo na drugu obaln Bnne, valja da se ekrenemo k istokn na S u hop 01 j e, gdje cemo na300 m. po priliei ad mostobrana naci temelje pravokutne zgrade od 9' 6 m. duljine i 7'6 m. sirine, koja je u aredini poprecnim zidom pregragjena na dsije polovice. Prsina je pomijesana sitnim kameckime a ponesto i stacanom vopekom, Na njivi, koja se hvata onog mjesta,

.e

lJ

\

\

\

\

\ ,

I I

d-·~·-.B

, , , I I I

I I

,

I / //

.;-"

c_~ __ ....... _. __ -'.

Slika. 17.

i Koja je za mog tamosnjeg boravka tek bilauzorana, nagjoh nadaJje male komade rimskog crijepa, te s obzirom n~ to, sto rekoh, smatram onu razvalinu rimskom gragjevinom.

Po prilici 250. m. dalje na istok stoji uz posirokustaau gromila s premjerom od 15 m. po. prilioi , na kojoj sn polozena tri sredovjeka nadgrobna biljega, koji svjedoce, da se je ondje i ukasnije vrijem.e . sanranjivalo. . To su dva. ornamentirana atarobosanska sarkofaga i debela nadgrobna ploca bez ukrasa,

Podalje, oko 400 '{n. na iatok ima u ravnici nz lijevu obaln Bane druga gromila, vrh koje je polosena starobosauska ria.dgrobna plo~.

.- l75-

Juzno od te gromile uzdise se us desnu obaln Bnnice breznlj ak G 0 ric a oko 68 m: nad dolinom, koji j e na svojoj is"toi'inoj suani niskom usedlinom sastavljen s gorom K i i'h no m, koja je

gotovo dva putatolika.. . . . .

Na zaravanku Gonce 4 su ovece groD11le,.a prI jugo-zapadnom podnosjn brijega ima mjesto, po kome je razasuto muostvo rimske opeke , megju kojom sam nasao i dva ulomka odzrvnjev.a i to ve6i konrad od donjaka, a manji ad gornjeg kamena sh7ro 17., D6njak a ima premjer odB6 cm., na gornjoj je strani ispupeen, 11 sredini 8 em. a skrajeva same 5 em. debeo. Sastoji ad konglo-

mereta, a u sredini je probusen. "

Gornji Kamen b od krnpnozrnog pjescenjaka, jsdnakog je premjera odB6 em., debeo je 5 em. i s douje strane prema. potrebi ndubljen. U sredini mu je zIijeb, koji dolje ima 9 em. a gore 16 em. u premjeru, a slazio je za propustanje zita; na periferiji pak ima udubine d, u koje je zahvatala kretaljka, Osim toga lezaIo je ondje zeljezno pero od rimskog kljnca i jak siljak od nekog zeljeznog oruzja. Prilika je dakle, da je i tu, na obali Eunice bila

rimska sgnada, .

Na apomenutoj V60 K.1 is in - g 0 r i ad. 130 m. relativne visine vide se ostanci velike nasute gradine a ispod nje ra:zvaliiIe -mnogih okro.gIih keliba.

Shka 18.pokazuje tleort, a sZt'ka 19. p.resjek te prehistoric3ke utvrde po nacrtn gospodina Hug a Jed I i ~ k e.

Na najvisoj glavici gorsko] uedise se kao srediste gragjevine nasnt okrugao meteris a od 17 m. .. 11 premjeru, a ovaj je koncentrioki zaokrnsio drngi nasutiokrugli meteria b od 78 m; u prernjeru. .Na. sjevernom au obrenku ua to ostanoi ad dva meteriza o i d, koji stoje [edan nad dmgim i od kojih se prvi na 170 m., a

drugi no. 15,0 m. dnIjine posve lijepo vidi. .

Oba se na zapadno dotjecll hzida e f, te fie na istokn gube u rusevini obronka . .Nekadai3nji presjek 8vih tih nasipa ne da se vise utvrditi,

Nadalje vide se na niskoj usedlini, koja spaja Kicin-go.ru s brdom Gorieom S obje strane up9prijeko dugnljaste zetnljane bumke le 1 i k2, koje SU,. kako se cini, takogjer ostanci nasipa, te ee po tome biti, da su spemenute gore kolibe 9 1 do 9 6 -bile utoj gradini ..

Ostanoi koliba sasteje od ekrnglih zidanih gragjevina, .koje se no. 50 do 20Q om. usdisu bad zemljom, a gragjene su na suho od

naslagarrih snIjeva. .

Pri debljini zida od 1 do 1'5 m, imajn obieno nutarnji premjer od 3- 1n., koji je samo u jedne kolibespao na 2 m'l a u jedne nar3stao na4- m: Sirina ulasa mijenja se ad 40 do 100 em. TIoed i presjek takve Jeane- kolibe prikaznje 8li7~a 20. Na lalost nije WI do.stalo vremena, da te koliba iznu.tra potanje pretraZim.

176 -

Megin hrpama koliba 9 1 i 9 4, sapadni je pristranak Kioingore tako' isprepleten sidovima, nasutim od. kamecaka, da se U toj z,a,mrsenoj mr6zi dan as ni snadi ne mazes. Nego sto pn. tome udara

/

Stika. ts.

u oei, to je, sto se kod razvalinaod nekojih koliba vigjaju ptedzigja nalik na prsobrane, i ato su Rekoja od tih predzigja pace sidana prZinOIn1 u kojoj je DS karakteristicni po rimskegragjevine nacin

- 17'l

primijesana stncana opeka, Okrugli zidovi od koliba samih gragjeni su megjntimsvi bez razlike na suho.

Kolibe grupe g 5, na zapadnoj usedlini privigjaju ti se sada kao humke, jer sn zasute kame ckima 1 sto BU prikupljene sa Iivade oko njih. Ali na donjoj periferiji jasno sa u njih razabire naokrng ndeseno redanje oveeih suljeva, kaosto je to llostalih koliba ocevidno.

Povrsina zapa..dnog pristranka , osobito pak pobliseg okolisa razvaljenih koliba, sva je posnta rbinama od .ilovaetih posnda, a ove su opet izmijesane ulomeima ad, ruffilih zrv·

njeva, koji so. ve- 1:) b

cinom tesani' od diorita iz neret-vinog klanca i,znad J ablanice, Gotov .sloj ilovastih

.rbill3nasao sam

,pat 0. tacki h (sl'j}r,a 18.), gdj 6 ih se jepokusnim

prekopavanjem sloja garave i pepeljave zemljenad Iitieom naslo silne

mnostvo. S}ik!t20,

Svn.d_a se n ilovastim rbinama razabire dvije posve razlicite vrste ilovastih posuda, makar da 'im rbine poprostQrq nijesu razdijeljene-, veo au svnda skroz ispremijesane.

Jedna vrsta ilovastih rbina pripada prostom mkom zidanim crvenka~tim, Zuw-smegjim, sivim ili garavim posadama.

Te sn thine slabo pecene, povrsina im.je istrosena i supljikav:a, a sastoje od ilova.ce_! n kojoj ima .zamijerianih vapnenastih srnaea , i koja j6 uz to cesto nagarena grafitom, Tn se mogu razabrati posude sIibue Ioneima i zdjelice razlii5ite, alinikada znatne vflliaine. IT naj-

Slib 19.. ve6ih posnda imaju dna premier od 7 do 1 7 em.

i ravna $U .. Same u jedne Rlitke .zdjelice _nagjoh nasred dna pllpcast dubak od 3 am. 11 premjern.

Sltka21. prikazuje dno takve ovece, loncualidne posude, Okraja.k takih posuda prl zjiilu gotov9 je svuda llspravljen i slabo izvinut, a. rijetko kad nvijen,

b

- 178 -

"

Ruoice, koje se cesto nalaze , u presjeku su gotovo okrugle i bez ikake sare. U sl~ci 22. prikasan je ntarak loneu slicne posude iii duboke zdjelice s vertikalnim, a u slie~' 23. ntarak plitke z(Jjelice s horizontalnim rukatkom.

Na gornjem dijelu iebocenih strana iIi pri grlicuposuda cesto se vidi omamentacija, ali je nvijek vrlo primitivno izragjena.

Ona sastoji iIi od horisontalno poredanih, glatkih grba s doIj~om do 9 em., slika 24., koje so iznad posude ispupcene do na

. ,

Sllka. 21 .

Slib 23.

Stika 24.

Slika 25.

Slika 26.

Slib 27.

3 em., sl'i7~a 25., ili od grba, koje au prostim utiscima po svojoj periferiji dalje jos nrijesene sb7ca 26.

Osim toga ima i na oblnk svedenib gnka, koje ili sn glatke slilca 27., ili su iskicene. ntiseima slz7ca 28., i potkovastih gnka s.l1.7I;a, 29. Najposlije valja jos napomenuti vijugaste gnke s utiscima, koje taka oko cijele pesude sh'ka 30.

Vrijedi jos da se istakne velika slicnost ovih ilovastih rbina od Kicin.a s keramiekim msteeijalom isiarskih kastelij era, koje su potonje nasnte gradine dijelom iz neolitickog, dijelom Jz bronoanog doba, Grbe (sWce 24.-26.), oblucaste gnke (shke 27.-29.),

- 179 -

vijagaste, utisnute guke (shka 30.), raslicibi rukaci, sad herizontalni sad vertikalni (sh'ke 22. i 23.), nalaze se pojednako i ovdje i ondje ..

Doba tih prehistorickih ilovaetih posuda ad Ki cin-gore dalo bi se ipak odrediti Sarno kad bi se pribrala veca mnozina rbina i kad bi se poblise pretrazile prehistoricke kolibe i gromile U okolisu one gore, te se meni za sada valja zadovoljiti time, sto en redi, da su mimo svako sumnju iz predrimskog doba.

Od te vrste rbina sasvim je razlicita druga vrsta rbina od Hovastih posuda, koje sam prikupio oko Kieina. Posude so. sve zidane na brzokreto toeilo, valjano su dopecene, povrsje im je glatko, te so zuckasto ili crvenkasto omastene. Ako sn uopce nasarane, a 'ono su nasarane [ednostavnim crtama, koje se uokolo vijugaju.

Stika -29.

Slika. 30. Slika 31. Slika 32.

Izuzimlje se ad toga Sarno Jjepuaoa, plitka zdjelica slilca 31" kojoj je drro sa spoljasne strane u sredini ukraseno palmetams,

Inace so. dna tih posuda rijetko kad glatka, nego su obicno ukrasena tipskom rimskom okrajeieom sl1.'ka 32.

Rukatke' ili imajn okruglast ovalni presjek, kao rnkatka velike jedne amfore sl't'ka 33., ili 80., narocito a manjih posndica, tanke i plosnate.

" Okrajei su u posuda ili koso isvrnute, kao a okrajka sb7ca 34.j ili 8U pak udebljani i cine siroku guku, kao rbina od akra:jk.e neke velike posnde sl-ika 35.

Vdo velikih ilovastih posuda, kako 811 ih Rimljani upotrebljavali za vino i zejtin, ima megju posudama te drags vrste ponajvise, te nema sumnje, da su postale tek u rimsko debao

- 180 -

Po - kolibama i prehistorickim: ilovastim rbinama, pO ~dnim temeljima, ko.ji sn sidani karakteristicnom rimskom przinom, ipo tipskim rimskim ilovastim rbinama, mose se izreci sud, da je na Kicinn postojala po svoj prilici veoma stara, a svakojako prehisto-

rieka naseobina, kojase je oddala do u 'rimsko doba. .

Sagjemo Ii s Kicin-gore opet u ravnicu, i pogjemo Ii uz Bunieu prama jugo-istoku, to cemo blisu vrela Bunice na juznom kraju 'sela Malo g- pol j a' kod bresuljka G:r a din e opet naici na razvaline vise rimskih, prsinom sidanih zgrada, oko kojih se cesto nalaae ntarei tipskog erijepa,a osim rimskih 'naci demo i prehistoric-kih ilovastih rbina, jednake vrste, kakve smo vidjeli prosute

po Kiein-gori. -

Ak@ ad Malog-polja krenemo na sjever k zgradama saseoka B e r b er 0 v:i Q na z6mljiStu Orah, to. eeme na njivama, koje se

Slib 84,.

Slik.a 35 ..

Slim 33.

zapaCl.n:o odande prosfuu, nai6i na vece hrpe przinom omazanog gragjevnog kamenja, izmjesanog ulomdmaZllckastog i orvenog rimskog krovnog crijepa. Sjeverno od Berberovica leze nadalje rasvaline vise sgrada, u kojihje prZina izmijesan:a komadicima stncane opeke, i oko kojih _je FRsnta mnosiaa ulomaka rimskog orijepa, ilOV3stih rbina, komadicazeljeza i ,t. d.

Na tom se mjestu talt:ogjer :nalazi mnostvo rimskog i grakog (Apolonija) novca, Razvaline n Berbercvieima pl'ipadaja dakle bez sumnje rimskim zgradama.

Jo§ valja spomenuti veliku kamenitu gromiln istosno od Berberovica naglaviei hrijega. Mao" t e I e.

Ako se sad otuda vratimo k rimskom mostu preko Bone i etale: pogjemo na desnoj obali Bnne pntem, sto vodi u selo Kos or, to eemo na Kosorskoj glavici opet vidjeti gromiln, te cemo pri jugO ... isto.euotn joj podnosju, istOGno od sela Kosota. n.a6i razvaline od 15: po prilici zgrada, poredanih jedna do drnge, te

- 181 -

oCevidno cine alicu du! caste, a sidane sa neke prsinom, a neke na suho. U pdini se i opet vigja primijesana opeka, te u razva-

Stika, 36.

linama i oko njih lezi podosta utaraks oil rimske opeke, ilovastih rbina od rimskih posuda , zeljeznib cavala. i sl. Nagjeno je onnda nekoliko pnta i iimskognovca., te pO tome nema snmnje, da je u K.osoru bila rimska nnseobina.

N a vrio zanimljiv, sredovjek predmet nailazimouadalje us sjevero - zapadu od Kosora kod t.acke d. Ima tamo U2j VIllO-

Slika 37. I

grad Hasan-~ge Puzi6a o~ vapueuca .tesanastoli~a , koju. sovu .. . "Herceg-StJ6paua atohQa", za k,o]u narod pIlca, da J6 na

- 189 -

njoj cesto sjedio herceg-Stj epan Vukcie (1435.-1466.), i sudio narodu.

Stolica je visoka 106 em., siroka 85 em., i u svemu 65 em.

debela; sjediste je siroko 30 em., a dugo 50 em. ..

S polja na desnoj strani vidi se na njoj staro-bosanskl natpis, Slik:a 36.prikazaje nam tn stolicu, koja je donekle vee propala u

Stika 38.

zemlju, sh7ca 37. pokaeuje joj presjek, a slika 38. natpis na spoIjasnoj povrsini, gdje se cita ovo:

011 n:aM'Blm. Bap,n;a I "t!1JJIlI je ChIC, l-qlJJIlI je caAe, I'H!JII1 Rek( e) I 6 (Il)TH.

Slicnih kamenitih stolioa ima u Hereegovini vise. Tako u Klju cu, razvaljenoj gradini historieke znamenitosti (u polju Crnici j u~no oil G a c k a), ima prosta kamenita stoliea, kojn zovu "S' t 0-

\

- 183

licom kralja Sandalja" 1), i za koju vele , da je na llJOJ sudio vojvoda Sandalj Hranid (t 1435.), koji je nekoc n istinu dosao do kraljevske moci,

Kod istocno-pravoslavne crkve 0 san i 0 k e blizu S t.6 Co a vidio sam d,vije stolice istesane u stijeni, jednu nz drugu, od kojib verla na naelonjaeu ima staro-bosanski natpis. Rekose mi onda, da je gospodin Vid Vuletic-Vnkasovic taj natpis vee proeitao , te ga za to onda nijesam snimio. Ali kasnije se uvjerih, da receni gospodin citavog natpisa nije procitao, nego samo da je konstatovao , da se odnosi na porodicn Milo r ado vic a, kojoj pripisuju utemeljenje crkve u Osanicu. Po uzvisenom mjestn, na kome su te stolice usjecene, cine se svakako podesne, da se s njib sud sndi,

Uz "H ere e g ov 0. v reI 0", uz lijevu obaln fojnieke rijeke blizn mosta u Shvljn izmegjo Nevesinja i Gacka - plaho vrelo, koje nikad ne presusi, _. ima kamenita stelica viseka 90 CJm. i isto toliko siroka. SjediSte je od zemlje visoko 40 em., a naeblnk svedeni naslonjac visok je 50 om.

Mjesna tradicija kazuje, da je herceg-Stjepan oesto sjedio na toj svakojako vrlo staroj i od castog upotrebljevanja izlizanoj stolioi,

No bice, da je ta stolica same sluZila za poiSivanje uz vrelo, posto joj je sjediste tako nisko.

Vele, da i na jednoj usviaini iznad Lis i is i 6 a, posavsi od K 0 nj i c a niz Neretvn, ima takva kamenita stolica, ali nijesam dosele msts potanje 0 njoj doznao.

Nego nije ni Bosna sasvim bez takih stolica, Kad razvaljene gradine V rat a r a, n opcini Zeps kotara rogatiokQg stoje po dru Hornesu na najviSem mjestu brda, .na kame je gradina, dvije

u stijeni usjecene stolice lI). .

Ako se sad, posto mrve zastranismo, od Kosora obratimo na istok, zadivice nas velicajnost pogleda , koji nam se ovdje _pruza u najbliso] blizini. Duboko ispod otegnntih kredastih kora Podveless i Dnbrave-planine, koje zatvarajn obaorje , pak dolini u kutn, gdje ponornica B u n a provaljnje iz pedine, prijatno se ismegiu vinegrada i sipka (mogranja) bjelasaju knee sela Blagaja, gdje je n srednjem vijeku bie ljetnik bosanskih kraljeva , zvan "BiMe", U istoimenom mjestn.

Tik iza Blagaja uzdise se gorostasan vrletan hrid , na koji se ne mozes uspeti s te strane, a spreda mn sa grebena krasni podor S t j epa n-g r a d a pogleda daleko U Bisde-polje,

I onako podrta, ta gradina sa svojim silnim, puskarieama iskicenim bedemima isa svoje tri knle nvijek JOB ponosito i prkosno dube u svojim sraenim visinama, dostojno silnih vojvoda Sandalja

') Vieatnik hrvatskog arkeolog. dtu§tva. Zagreb 1882. str. 22. ') Sjednioa 0. kr. abd. znanOBti a. Becu.. 1881., Btr. 861.

6

I

- 184 -

. i stj ep ana, , koji su iz te gradine nekoc vladali cijelom prostranom zemljom.

Vee je u X. ivijekll ovdje stajao grad Bon a, koje ime SIovjeni kasnije po svome obratise u Blagaj, p,a se je ocnvalo samo u rjecici Bani. To je bio glavni grad humske zemlje (Chlum). Moze

biti, da je pravokntna kula strasarica, koja stoji istoono i nesto povise od Stjepan-grada, preostatak starijeg grada,

Slz'k(J, 39 .. prikazuje nam pogled na gradinu i ujedno prastar kamenit most preko Bnne isped' Blagaja, od koga 8U same jos kameniti stnpovi preostali, te 8U presvogjeni drvenom gragjom.

Nego kod Blltgaj a ima iznad- ovoga mosta jos jedan drngi, dobro ocuvan kamenit most na okna , preko koga se prelazi iduci u Dab ric u i B H e k,

6*

186

Prikazuje ga sl'lka 40., a presvogjuje na pet okana Bunu i biee da potjece iz turskog doba, Ispisann tnrsku spomen-plocu, koja je na tome mostu, prikazuje slika 41., a cita se na njoj ova:

Slika 41.

IlBoze jedini, ll1JeSI postao, niti 66 te nestati; od tebe je svaka pomoc i 0.' tebe je uzdanje! Om gragjevinu obnovi Balfe Kadire, kci Ali-bega Velagica. Da im Bog grijehe oprosti i da ih svojom miloseu obdari! Svrseno u 1265. (1849.) godini.

Ovo sam obnovila za spomen, da se ucini deva (molitva) za mene i moje roditelje. Ko se za mog sina AJiju Bogu pomoli, taj se i za moju dusu zamolie".

Sto dalje i~es od toga mosta uz Bunu, to sve tjesnji biva klanac, sto ga s obje strane zatvaraju ekomite stijene , koje .eu se mjestimice i nadstrijesile nad njom. Nesto podalje dogies do razvaljene dsamije, sto ju je Ali - pasa Bisvanbegovic sagradio tridesetih godina, pak je raarnsila stijena, koja se je odvalila sa brida. Iza dzamije, tik do vrela Bune, ima tekij a, skromna grobniea muhame-

- 187 -

danskog sveca (slz'ka 42.), kuda pobozni muhamedanci cesto dolaze

da cine dovu. . . . . t b ti

U goloj odajicislz'ka 43., ~mJeBtem sn. drve~ ~ .u" sveca

i njegovog sluge, prevuceni zelemm suknom 1 svaki obiljesen tur-

banom vrh glave. .

Osim toga leZi na gospoda,revom tabutu tesplh, t. j. muha-

medanska brojanica. . .

o zidu visi oru.zjeborca svoje vjere, kOJI ovdje poclya VJecm

sanak, turska dimiscija i buzdovan. Izagjemo Ii sada na divanhann

pred tekijom, ugledaceme 'Pi'ed s?~ born divno eudo, ~to ga Je ovdje stvorila priroda : rasglaseno vrelo Bnne shka 44.

Iz mraenog, a prostranog zdrije~a na dnu .. okomit:e .litice provaljuje ovdje tiho i vslicajno siroka 1 duboka rlJe~a (vidi sWcu 40.), koja odmah za tim vis~ mlinov~ mose da pckrece.

Pogjemo Ii sada H, B!~gaJ~ cestom natrag ~ Mostar, naic~ demo JOB prije Posrt-cuprI]e sJeverO-lstocno kraJ. oeste n~ gro mila, a uz most sam, j ugo - zapadno od .. oeste na drugu vecu gromilu. Na ovoj posljednjoj ~.mjestene .. sn dVlJ6 staro-bosanske ~po~en: place) znak, da au II njoJ u kasnija vremena ponovo sahranjivali

mrtvace. . d P d el z

Nesta daijel kod Dra.devic e uzdiae se prl nu o. v. e ~

osamljena, okrugla humka. Kriz od. numul~llog kraca.,v kOJoJ ,frI podnozjn u grmJ.ju ima povise rezasutib gromila. Sa Knza J6 liJep

Slika. 43.

SIika 42.

· .

- '1:88 -

pogled .nnaokelo po cijelom onom predjelu, a ima na njemu mala nasnta prehistoricka grad ina, kojoj tlocrt prikazuje sHka 45.

Zaravanak na Krizu kamenit je i k jugu se polako spusta, a na krajnjej mu taclci na ejeveru podignnta je gromila a od sitnih kamecaka, Gromile se s obje strane hvata siroki eliptieki glavni

Slika. ~.

nasap c, koji je j0s pregragjen poprecnim polukruZnim naspom b. Dn.z nutarnjih strana nasipa prostire seB-4 metra ~iroka,. pomno poravnjena povrsina.

Qromila a duga pri eliptickom temelju 16 m~, a siroka 10 m.

Spram nutarnje strane visoka je 2 m., spram spoljasnje 6.-8 m.

- Hie -

Glavni nasip C s vecom osovinom od 76 m., i s manjom osov~n.0m od 65 m. dnljine, ima sada iznutra samo 50 em., do 1 ~. visine, te s polja vis ok do 3 m., strm,o opa~a spram .~~rs~og pristranka. Paprecni nasip b napokon uzdlze. se iznad .. zemlJlsta ~ntra do 1.r:;' po prilici, a s pplja na 2'5 m. do 3 m, NIJ6sam dOSPl?, da na Kn~~ pokusam prekopavati, cim bi se. mosda moglo pobI~e ustanovl~ nekadasnja svrha te nasnte gradine, te samo navodim, da ondje ima rbina kako od ilovastih posnda, prostom rnkom zidanih i grbama nkrasenih , tako i od zrvnjeva.

Ako se od Kri~a vratimo na cestu, cpazicemo jugo - zapadno odonud u ravnici Fasijanih 6 gromila , a kod Tuste - hana na istoj strani coste opet 2 gromiJe.

Kod Tuste - hana ostavicemo cestn , pa como se ebratiti sjevero-istoku, da se pro-

hodamo po plodno] 'do- slikat 45.,. .

lini podnu Podveleza, kojl1 navod~ja:va 7 vrela, 1 k?Jom ~e pruz~~ na daleko petegnnto selo Gn 0 ph ca. Veoma prrkladm. polozaJ toga kraja bice da je vee 11 drevno doba ovamo nama~llo. naaelaca, te je .on odonda stalno naseljen. Istocno od sela, lzna~ dzamije vigjamo jednu gromilu, a zapadno .oaonud., na. osa:m~lenom nekom ogranku Podvelesa 2 gromile, koje ~m posvJe.docuJ,u, da je to mjesto u prehistoricko doba bile naselJ~no. Uz )abaCl put, koji tect'! duz sela, .mozam?, ~a?a1je u p.:,-k..otmama glinasteKOi'e u dnsini od 1 km., po pnliCl. 1 u dU~lJIDl od 100 do l~Q c~. ispod ,danasnje povrsine rasabrati utarke rimske opeke. Oko~~an;tlJe narocito leZi mnogokomada opeke, te vele, da su onudanasl! 1. rrmskih grobova. Naci cemo nadalje , da je glavn? vrelo ~?ga rojesta, Vrba obsidano ulomcima od rimskih spomenika s relijefima,

Od sredovjekih spomenika valja n~pokon ?apomenu~i 27, ~~ro: bosanskih stecaka , koji su podijelje~ n~ Vlse hrpa ,I ob~JezeDl obicnim znamenjima: krstom, macero 1 stItom, uz to Ijudskim po-

dobama, kolom i t. d. . . .. .

Na sjevernom krajn mjesta Gnojnice pnmakl~ smOS8 o~e~ gradu Mostaru, te smo tako zavts~li krnsniou, kojom smo OblSh cijelo Bisce-polje,

190 -

Ako .sadoluatko prisaberemo uspjehe naseg ispitivanjato cem,? na91, da. I~o Biscn-poljll i najbliZoj mn okolini, kojn '.smo -obasli, na povrsini od 9~0. iSet~ornih kilometara pn prilici ima mnostvo toga, ato nas ?Ioze ~ammatl s arheoloskoga gledista,

Iz pre ~I s t 0 ric k 0 g .d? b a potjee.u t'letiri. nasute . gradine :

Mala g r a.d ina, Ograc, Ku'5ln S ostancima prehistorickih koliba I K~iz, uz t? mnogo~rojne gr?mile, kojih ima rasijanih k~k~ po Cll~lom polju , t.ako.l po gIavwama okolnih bresuljaka i brda, Izme,gJu os~naka IZ rI~ S k 0 g k 0 I t or n 0 g do b a zanimaju nas ravru .grobov~. kod HodblD:e, oba mosta, ko ao r aki i k vanjs ki, rasvaline d V1J n ntvrda prl nlaan 0 N e r et v ink I a n a c onda razv~line zgrada kod. M.uk 0 s-h ana, kod Ho d bin e, Malogpo lj a, Snhog-polJa I Be r b e r ovi.c a, za tim ostanci do sad nepoznatih :imskih .. naseobina u ~ n 0 j n ie i, K 0 s 0 r 0 i ispod ~a, ~ e g ra d]~ e, pIlJe svega pak onIoN ego is ina m a lIZ Bunion, J~r je fa ~taCiJa k~o ras~s?e od ce~ri glav~e ceste po svoj prilici hila glavna :r:aseobma. Bimljana u BlSOU-poIJu.

Je~arx.msk~ ces~ vodila je naimeodavle jugo-zapadno -prama Nat 0 n i, d~nga jugc-istocno prama S t 6 0 n,treca sjevera -istocnc prek? Blaga)'a prams N eves i n j u, a ~etvrta, sjeverne preko danai§nJeg M 0 s tara. prama K 0 nj i 0 u.

, ~;msk:a: ~.sta od naseobine u Negoeinama pr8.ma Naroni prel~la je .Da:.JprIJe nil. desnn obalu Neretve, te je ovdje prelaz preko ll]eka prl Za ton u, ~a poeetkaklanca, bio zaSti6en dvjerna. riniskim ll;tw.dama ua ~al.oJ gradini i .sptamnje. Cesta se je dotiesla rnnske naseob~e ~spod Male gradine, a odande je vodila po prilici kao danae zelJezmQa, lIZ desnu obalu Neretve kroz sami klanao do Zitomisl.ica, dakle a srce toga klanca, Ovdje,eini S6, bio je ~p~t ~relaz,. Je~. nB. deSD?j ?bali .N.e~etve, nedaleko od danaAnje z~IJeznlc~e S~aGIJe . ~ 1 ~o m 1 ~ 110a,VlgJ8JU se ostanci rganje, a apram nje ~~ tiJ evoj 0 bali rijeke, izmegju nje i manastira Z i to m i s li c a, na. Ylse ?d deset ~ekta~a .rasprostrte ostanke veoe rimske staoije B rimskim gr~bovuna, 1 visoko iznad obiju na jednoj glavici ua d.e~nu obalu Iijepa razyalina .. Ko zm.aj-grs,.da, .takogjer neka(J.a;ijnja rImsk~ ntvrde .. Potanje prilike OVID dVIJa rimskih naseobina i razvahne Kozmaja kod ZitQmialioa, kao i ostaln cestu do Narone mislim s~orim opisati IT posebnoj rasprari, '

D.rnga cesta., vO,dila j ~ j~go - istodno od Neg 0 e ina . preko Kv~nJs.ke dup rije 1 Rot.ImlJa s-pram St6oa. U pravcn te cnprije na?Jen )e kod sela Meg j i n e, tik do Rot i m I j a .ovdj e 11 slid 4'6. P!Ikazani, 70 em ... dugi, . ~O em. mroki. a25 CJm. de.beli od!om~k :ne~Qg rImsko~ na~grQbnog biljega s. natplsom, te vele, ·da Je Vlse takog kameuJa uZldauo n ondasnjeknce.

. U seln Rotimlji vidi .se nedaleko .jedne hrpe staro-bosarisk.'ih

st.ecaka. ~no~t:vora~bacanih komada r.imske opekt1, te ,.se onodR' nalaze 1 rimekl nOVel.

- 191-

JOB dalje k jogu vide se ~. opcini T r i,j ~ b nj u kod za.s~oka Car d a c 1. na zemljistn 0 k I a g J e, a na oramOl MeJ:rm~~-ag~ GJ oke avene humke, koje sastoje od ~ragjevnog kame~Ja. lZZldova 1

rimom zidani temelji pravokn!mh .. zgrada. ~od jedne ta~ve hrpe Pagjevnog materijala nagjen Je .hJepo obragjen .. kam~u l~ Bvoda,. ~g 36 em., sirok 25 om. a visok 16 em.,onda jedan rimski kamen

s natpisom. . . 'J·t weok

Ispisani kamen (sli7ca 47. zrtvemk Je, posvecen ~.pl. rn,

98 CJm., sirok 40 em. a debeo 40 ?m., koji po nacrtu mzamra gaspo-

dina Hng a J e dli eke ovako cltam:....--r

LBP

Slika 46,

Stika 4:7,

Slika 48.

I( ovi) O(ptimo) M(aximo) P(ublius) AEL(ins) . SE(ve)

RVS L(ibenter) V

P(osnit)

Na 700 do 800 Tn. istocno od toga razvalinama posu:togamjesta naigje se na poIju. Sen .~. us i a. nR. z?mljistn Mu~age~o:vine .~. Mostara. opet na hrpu gragjevnog kamenja., pod k?Jem Je nagjen t~melJ jednog 'stnpu, kome je [edna sttamca osnovice ~oga36 ,e~., VJsoka. 27 c.m. a premjer sta.bla .20 om. ($lt1t:a 48.). Izmegjn Oklagja 1 Se~se 'ima nadalje nasip od sneeenog , obragjenog g~ag]evnog k3.m~nJa.

IstoCl:lO na Oklagjn ima napokon na .. br~Jegu G vr ~ dl!J 1 p~do~ malog rlmskog gratia, kome suo se temel]l JOB": od.rza.Ii,. 1 kOJI ~1 udara II oei mnostvom rnsevme i utaraka od rlmske opeke. Ta Je ntv.rda imala da zastitn daje naseobini kod Car d a k a.~R a t. i m Ij e

uz rimsku cestu izN ego c i n·aprama . S t 6 0 u. . ,

Treea aesta. vodila je od Neg .0 C ill a preko B 11 ill c e preko jednog mosta~ k.oji je valjda stajao us onome mjestn, sto Je na

- 192 -

karti zabiljezeno slovom c, onda preko Kosorske dupr ij e i rimske naseobine Kosora IT Blagaj.

Catrna oesta napokon isla je od N egoCina i na sjever po prilici pravcem danasnje oeste kraj razvaline velike rimske zgrade kod Makos-bana prama on orne klan en Neretvinom, gdje je danas Mostar.

Od Blagaja nasuprot vodio je u ana doba put prama recenom Neretvinom klancn preko Dracevice i one rimske naseobine, kojoj S mo ostanke motrili kod G n 0 j n ice.

Iz vremena rimskog (a mosda i poslije rimskog) upoznali smo grobis.te sa zarama kod Hod bin e.

Megju ostancima izsrednjeg vijeka nadalje valja na prvom mjestu navesti romantieki podor ,.8tjepan-grada kod Blagaja, na drugom mjestu Hercegoyu stolicu kod Kosora, ana trecem staro-bosanske stecke, kojih ima na mnogim mjestima onoga kraja.

Kaoznamenite spomenike iz turskog doba valja napokon navesti velikimost preko Bnn e kod sela Bune, i mali most preko iste rijeke kod Blagaja.

_ 19S ,_

CTa.po6ocaHCRH HaTITHCH y KaJIecBjH.

TIp»ont,JMR.: TOMO )1,parn'lellnl.. II 1JRA 1JY.lleTul...1JptacollBl..

I.

194

n.

lJuTa ce: Oe JIe:JERT 11> ApaJ;'.BJ,II> 1) I Tl'I.XLMH I JIltT~RL 2) I AnXl> T'k I XL o:aT:H I Tn AHa) HeO Il'IXh.

OHa Ma CTapOOOcaRcn:lt HaTIIHca HaJIaSe ce y .zr;yomr'UCO'M rpOOJLY, y OMY "CpnCEa Ra,JIecl'Ija" (BpRHBa), y SBOPH1'P'IElOM EOTapy.

lIpBR je Ha cTeliRY (:Mpa:r.wpy) y OO.mRY CaH,zt;y:a:a, ICojH je ca lJeTHpn Epaja paBHO OTeCllH a oerop je Hsp~eH na mJheMe; ,zr,OJhe

I) Aparbu," je !l,pavo'l. RClIOPIlIl,R "RopnjeHK" :ua CTp. 110.

I) TJ;Xb,"Ht1HTbKb je 0,11 'T'~XMiHt1b. IIclIopeJl,JI ~RopnjWl>l" 1130 CTpaID!l JOO., 1IOA Y'r:i exa, Tjlhmi'm K lI'. A.

8) Tl:i.rH = Tbrhl = Ta,II,a (~e) T. j. 'rbrA" w.m: 'rdrAd ('r".-\). HClIopsl\1{ nPje'l1ll!lX ']1" ,il,aaIH[lrlia" S:lJ; erpaaa 332.

- 195 -

je :aOCTaBaIC. Hspa!>eHj8 o,zr; MeEOI' Barmsw::.;a. I-eaM8H je Jt;yr 150, mHpoIC 60 a o,zr; nOCTaBEa BHCOR 65 ifM. ORO rsera je TIOCTaBaIC 'mHpOE

l • •

15 a ,zr;e6eo 20 1fM. J[e,mR oEpeHyT o,zr; JYI'a ECJ8BepYj O,ll; ltCTOEa

je Hit EbeMY HCEJIecalIa pYRa a ca sana,zr;1t je HaTUliIG" Rojl'l'sa.YSHMa

y .zr;y JhRHy i- 3 5 a Y BHCH:r;rY 46 1fM. •

,ZI;pyrH je HltTrrHC aa ]e,zr;Ho~e cTyrry, IWJH O.n; pelJ~HOI' cTehR3 CTojX jy.?RHO 20 EopaEa. Oeecaa Jtl ea caa '3:eTHpH EpaJa o,n; EaM.eHa narraeana, mTO ra on.zr;je SOBY "cHra". Bacoa je 130 It ,zr,eoeo 56 'l{tM. HaTTInc saysRMa y BHCBBY 84 a y nmpRHJ 52 1foM. Ilo,zr; OBIDI'[ CTynoM HeTEO je OJIltI'O Eo~ao, na je ~cJ!Hje.zr; Tora CTyn nao ~ pyrry, Te he ce sa HeEO BpHJeMe .~a cBRJeM y SeM.lbY SRCYTR.. .

,l1;eceT EOpaEla HCTO'3:HO lIMa Je.ll,Ha rrpeBRJbenR TIJIOlJR, ROJa Je opHaMenTOM yzpameaa, reac mTO npaeaeyje nplI,n;o.n;ltn CPa.ECHMH.JI.

Ha TOM MjeCTY ynROEO.1IO HMa,zr;El jam 5 MpallwpoBa, EOj111 oy li.'HlpR~eHII y o6JImcy can,n;pa. Ha mIje,zr;noru:e ReMa HaTTIlIca; na ,ll;Ba OBa cTeliEa HJ)[a SHaE EpCT~, HCTecaH -na O,ll;CEOE, a Ha je,n;HoMe M3;Q. Y OJlHSRlllI ,zr,o 26 Ropa:rea ORJIa je rpOMRJIa, ROjy je 1'. 1884. pacRolIao cTapa:q BRA reHTY.1IIilh, Tpa:m:ehIf Y Eboj DJ1aro ". Hama~ je y u,oj BpJIO JIHjerry S8M.lbany lIocyp;y, rra MHCJIehll, .n;a ]e y H>oJ caxparseao oJIaro, pas6Ro jy CBY lIR ICOMa,zr;e. ITo u,erOB?M EaSR_Bau,~ Imje y TOj lIOCY All RIilmTa OHJIO; pOHne nponaaome, Jep ax Je Ta] CTap~ TIopasoa¥o.

196 -

"Cerambycidae" iz - Bosne i Hercegovine od god. 1888.-1890.

Besnlae Hercegovinaeqne "Ceram.bycidae"Collectae in annis 1888-1890.

Priop6io Victor Apfelbeck.

A. Tribus: SpondylinP).

I. Genna: S p 0 n d y lis Fabricius.

1. b n pre s t 0 ide s L. Konjica (HeJ:'cegovina). U Bosni jos nije opa-zan.

B.Tribus.: Prlonlnl,

II. Genus; P rio nus Geoffroy. 2 .. e 0 ria- r i u a L. Rasproatran,jen n juznoj Bosni.

m. Genus: E r ga tea Serville. 3. faber L. Rogatiea ..

Larva ove wete na$ao sam u vi~em broju u truhlim dnhovima od Pinus sylvestria kod ViSegrada.

IV. Genns: Ae.goaoma Serville. 4. se a b ric 0 r n eSc 0 p. ~jl1binje,D:omanovi6 ..

V. Genus: Tragosoma Serville.

5. de p sa r i u m L. Ovu rijetku Ylstu na,i3ao sam ponevno u atanju larve ua Igman-planini. Kao "im~go" samo 1 primjerak od Li:vna.

C. Tribus: Lepturini.

VI. Genus: RhagiumFabdcius ..

6. s yeo p h 3. n ta S e h r n 11:.. Uc.ijelom podmeju.

7. mor'dax Deg. Rasproa.ttanjen n Bosn:i; u Hereegovini JOB nije opazan. 8, b i fa s e i at u m F.. Rasprostra-qjen u Bosni j. u Hercegovinijos nije opaian. 9. in q n i sit 0 rL. Rasprostranjen a Bceni ;' u Hercegovini jos nijs opaian.

vn. Genus: Rhamuusium Latreille, 10. b i eo l o.r Schr.nk. Krupa.

VIII. Genua: X y I 0. ate u a Friwal'dsky ..

11. S P i n 0 I a e F~ r i v, Od ove vrlorijetke iivotinje "abran j e 1 primjerak kod Fojnice (Boaaa), Ostatke ad drugogprimjerka nagjoh u p.ecini kod han.~ Baloga, jamaeno ih je aJije:pi misonamo p:renig.

IX. Genus:L e ptorr h a b dj n.m B:l:~atz.

12. g rae i I e K r, Ovu samo u rijatkim primjereima pozuatu il:votinjn oovatio je Dr. Brenesik na herceg. megji n podru5ju Orijena (Krivosije) n 1 primjerku.

----

. 1) Raapol'ed je po!Cata.log:t1S;Coleoptero~ E~opae, ~au:c8,8i & Armenioo :BoBIJieae auctoribu8 Dr~ L. v. Heyden, E •. ReItter & J. Wellie edit 1891 •

- 19'1-

X. Genus: 0 x y m i.r n a Mu1saut. 13.c n r s o.:l" L. U juznoj Bosni cest.

XI. Genua: To x 0 tn a Serville. 14. m a rid ian n s L. Rogatiea, Cemerno.

XII. Genua: Pa c h y t a Stephens,

15. qua d rima e u 1 a taL. V eoms rasprestranjen u Bosni u planiuskim sumama na cvijetovima stitca, U Bereegovihi .uija opaZan ..

xm. Genus: Bra e h yta Fairmaire.

16. c I at h rata F. Na cvjetnom Rhamnns alpinue (podalpin), Treskavicaplanina, Bjelasnloapla-nina, ·Vucjall1.ka. Cmonogi primjerei su mnogo regji nego Ii ervenonogi.

XIV. Genus: Aemaeops Leconte ..

17. p rat ens is Laich, 1 prlmjerak kod aela Pale (Sarajevo).

18. co 11 a r i s L. Cest u Bosni i 11 He.l;eegovini (Bileee).

XV. Genus: Ga 11 rotes Lecente, HI. vir gin e. a- L. Kao prijasilji ..

XVI. Go r t 0 d e l' a Mulsan.t.

20.. hum er a Li sSe h a II. Na evjetnom Gl:ata:egus kad Oevijanovica i Vucjeluke. Var. sutnrahs Fabr. nIb rije~ka.

XVTI. P i Q 0 n i a Mnlaant.

2il. I uri d a .F. Cl3st n jUZnoj _Bosni na cvijetovima stitea.

XVIIT. Genu.s: t ep t u r a Linne.

22. r u f i p es S c h a II. Na cvjetDlClID Grata-egus kod Ce'vJjano;vic& i Podoresea. 23.sexguttat(;l. F . .E:rnpa.

24. r 11 fa B r u 11. 1 primj'e.rak. od Do bri6eva. (Her.cego:vina, Dr. HenseIi). Ova

Vl:sta bjese dojako poznata samo ujuznoj Turskoj i GrCkoj.

25. I i vi d a F. Domanovie, BileCe.

26. fn 1 v a De g .. Sarajavo, Travnik.

27. P all e n B B r 11 1 1. Domanovic. Bjehe istotako kao nafa Bmll, same ia

juznog dijela baIkanskog polnostrva. poznat.

28. III a e 11 lie 0 r n is D a g. Pale, Romanija planina.

29. r a bra L.. Svagdje u Besni,

30. cor dig 13 r a F us d. 8afllo iz Hercegovina.; Do'man.ovi&, Bilede.

31. so n te 11 a taF. Rasprostranjen 11 Bosni,

32. dub i a S e op. Ra!!prostranjen u Bosni na evijetovima stitea. Isto i -var.

mela.n . ota Fald. i sasma cma Va-I.

33. san qui n olen t.a L. P.!J;ie, VIaho vi 6 ..

34. cerambyciformis Schrank, 1 primjerak iz !!jeverna Boane (Marterer) ..

35. a r r a t ic a D aIm. U sv.emu podrncju do visolo' Ilplaninn (Brajdin. Iaz).

36. aurulen til. F. Trnovo. . .

~ 198 -

37. qua d r'i f a a cia ta L. Cesto kod Pale na cvijetovima stitca.

38. mac u 1 a t a Pod a. Obic1an u svemu podrneju.

39. p n beacens F. & (v.) holossricea Muls. Bijedak ; Semec kod Visegrada,

Podorosae i Cevljanovic.

40. v e r tic a l i s G e r m. Samo u Hercegovini (Domanovie),

41. mel an u r a L. Dbiean u svemu podrucju.

42. b i f a s c i a t a Mull. Obiean u svemu podruejn.

43. s e pte m pun c t a ta F. Pale blizu Sarajeva,' Bileee, Rijedak.

44. n i g r a L. U svemu podrucju.

45. at t e n u a taL. Cest na cvijetovima stitea, podalpin, n juznoj Bosni.

XIX._ Genua: A II 0 's t ern a MulaaIlt. 46. tab a c i color Deg. Kao prijasnji.

XX. Genua: Grammoptera Serville,

47. u a t u l a t a Schall. Na cvjetnom Crataegus nije rijedakj Ljubinje-do kod Sarajeva i Podoresae.

48. ruficornis F. Na cvjetnom Crataegus nije rijetka: Ljnbinje-do kod Sarajeva i Podorosac.

49. variegata Germ. Na cvjetnom Crataegns ali vrlo rijedak; Ljubinje-d~ kod Sarajeva i Podorosac.

XXI. Genua: Nee y d ali s Linne. 50.maj 0.1' L. Donianovie. (CoUect. Hensch).

D. Tribus: Cerambycinl.

XXII. Genus: 0 a en 0 pte r a Thomson.

51. min 0 r L. Na cvjejnom Rhamnus alpinus na ualazn na Bjelasnicu-planinu kod Paaarica (podalpin); nije rijedak,

52. n m bell a tar n m S c h reb. Cevljauovi6 (Bosna), Domanovi6 (Hercegovina).

XXIII. Genus: S ten op t e r u s Stephens.

53. fl a vie 0 r n i 8 K us t. Doman"ovic, Preslica.

54. rufus L. Domanovi6, Presliea.

XXIV. ~nus: Ga Il i m o xys Kraatz.

;>5. gracilis Br u l l e. Ovu l'ijetkn jusnu vrstu sabrao je Dr. Hensch kod Dobrieeva. (Ja sam istu nasao prije 5 godina dvared na cvjetnom Crataegas u varazdinskoj _bpaniji (Hrvatska).

XXV. Genus: D i 1 u 13 Serville. 56. fn g ax Q Ii v. Bilece.

XXVI. Genua: Callimus Mulsant.

57. an g u 1 a t us S c h ran k. Na cvjetnom Crataegus u ju.znoj Besni Cevljanovic i t. d.), Iz Hercegovinesamo ad Poderosca.

XXVII. Genus: Ob r i u m Curiis. 58. b r un ne u m F. Sarajevo.

-:-- 199

xxvrn. Genus: Ex 'i.l i a Malsant. 5(), t i m i da Men e t r. Samo u Hercegcvini,

XXIX: Genus: Axjnopalpus Redtenbacher.

60. g r a c i l is K r y n. Ilomanovie.

XXX. Genus: Ce-ram byx Linne.

61. velutinuB Br n Il e. Domanovj~.. .

62 c e r doL. U svemu podrucju u starIm braetovr~a. .'

63: m i ie s Bon. Ljubinje, Domanovie ; ~. u sjevemoj Bosni (Marterer). 64. Scopolii Fussl. U cijelom podrucJu.

XXXI. Gen as: H e 8 p HOp han e s Mulsant. 65. e i n ere II s ViII. Domanovic, Dobricevo (Her~egoVina).

6 . s F Domanovic Dobrieevo (Hercegovma).

6 . guseu. I· __ • - H b)

61. pall ida sOli-v. 1 primjerak i~ Domanovu1a (Collect. eneenr.

XXXII. Genus: Stromatium Serville. 68. fu 1 v u m V i II. Ljnbinje.

XXXIII. Genus: Sap han us Serville.

69. 70.

pic e u s Laic h. Sarajevo, Bj.elasnica. . .

Ganglbaueri Brancsik1). Ova. same ,u. eiglo znatu, od dra Btancsika kod Herc~g-Novog sam kod Avtovca (ij:ercegovina).

XXXIV. Genus: Criocephaius Mulsant.

jednom primjerlm pootkrivenu vIstu esbrao

71. r n e t i c u s. L. Sarajevo.

XXXV. Genus: A a emu m Eschscholtz.

72. 8 t r i a tum L. Cevljanovic, Vucjaluka.

XXXVI. Genua: T e t r 0 P i u m Kirby.

73. castaneum L. et vadetates. V!lcjaluka, Bjelasnica.-planina.

XXXVII. Genua: Ani s art b ron Redtenbacher. 74. barbipea Schrank. Sarajevo.

xxxvro. Genns: Ph y mat o d e s Mulsa-nt.

70. K 0 11 aT iRe a t. 1 primjerak na cvjetnom· Crataegus ked Pedorosca

(Hercegovina). h k d D

. . - H _ h i P u to n. Sabran od dra Hensc 800 0-

76. l i n a a r i a Rampe-= e n s c 1

manovica.

77. l i vi d u s Ro s s i. lloma-novie. . dmeu

78. ~estaceus L., (v.) varia-biBs L. et (v.) praeustus F. U svemu po J.

E 'k - melyet· a Trencs{m Megyei ,etc." pag. 71.

i) Vidi: • Nyoic31adik: evfo~yam 1885. _ v on1:8o ita dense ac fortius, thor ace . crebrius

Saphanns Ganglbanerl n, IIp. Pleeus, pnbets.e~nst ~bllS mediis et posticis elavatis arma~

punctato' elytl:is fortiter ae dense puncta 18 . SIDon ' ~

.' u

tisque. Long. 1'5 em. . '(

-200-

79. fasciatus YilI. Jednom sabran kod Sarajeva.

80. a l n i L. U svemu podmcju,

81. rufipe s F. Na cvjetnom Crataegue ; Cevljanovic (Boana), Podorosac (Hercegovina).

XXXIX. P y rr hid i urn Fairmaire. 8.2. Bangui n eu m L.· Bileee ..

XL. Callidium Fabricius.

83. aen eum De g. Igman.

84. vi 0 I ace u m L. Svagdje u jUZnoj Bosni i He~cegovini.

XLI. Hy 10 tru p as Serville. 85. b aj ul n B L. U svemu podrucju.

XLII. Rh 0 palo pus Mulsant.

86. in an b r i e u a Germ. Igman, Miruae (Hercegovina, Hensch).

87. 'clavipes F. U svsmn podmeju.

88. macro.pus Germ. Same iz Boane, Ljubinja-do.

89. femoratus L. Podorosec (Hercegovina), na cvjetn:om Crataegus.

XLIII. R 0 s al i a Serville. 90. alpina L. Svagdje na Fagus sylvatica.

XLIY. A r 0 m i a Serville.

91. moschata L. Izgleda da je ovdje rijedak. Igman, Kijevo.

XLV. Genus: Purpuricenus Fischer.

92. a) budansis Goeze. U Hercegovini na visokom dracu veoma cast.

b) v. affinis Br ul l, U Hercegovini na visokom dracu veoma ce~t.

c) v. hu n g a r icus Herbst.

d) sub v. n ov.p a ncti gal' mihi 1).

Sabrao sam kod Draceva za l/S sahata do 300 primjeraka ova Ijjepe nete u svijem varijetetima. Postotak varijeiata je od prilike ovaj: '

a) 30%

b) 550f0

c) 10010 d) 5%

Larva ove vrste zivi svakakb u dracu.

93. a) Koehle'ri L.

b) v. c i no t ua Villa.

c) v. globnlicollis Dej.

Na istim mjsstima n drustvu pnjasnjsg, no veoma rijedak.

Megjn 300 kod Draeevasabranim Purpuricenns bjelru samo 6 Koehleri, od njih :i v. cinctns i 2 var, globnlicollia.

U Boeni samo kod Kijeva kod Sarajeva.

I) l'ipii!koj farmi (budenBis Goeze) najbliZi, no mjesto velike ervene pjege S obje ~e na p~thol'axu sam? .po jedna maleina Cl'vena. ta.1Ika., koja De dostiZe grbo, ve¢ je POtiSDUta. Dlfe prema sredini pl'othoraxa.

- 201

XLVI. Genus: Plagionotus Mulsa.nt.

94. de t r i t u s L. U ajevernoj Bosni (Marterer). .

95. arcuatus L. Sarajevo, Neum-kala (Hercegovma).

96. noralia Pall. Mostarsko blato.

XLVII. Genus: X y 10 tr e c h \18 Chevrolat.

97. r u s tic us L. Oko Sarajeva i Cemerna.

98. ibex Geb!' U sjevernej Bosni (Marterer).

99. ar vic 0 1 a 0 l i v. Bile6e, Domanovtc.

100. anti 10 P e Z e tt. Bilece.

XLVIII. Genus: Clytus: Laichart.

101. arietes L. Svagdje u Bosni i Herceg@.vini.

102. I a m a M u Is, Sarajevo. .

103. rhamni Germ, U Hercegovini raeprostranJen.

XLIX. Genus: Clytanthus Thomson.

104. a) varius F. = ornatus Hbs~., BileCet .. Dom_ano~c:

b) Herbsti Brahm. Pale-YlahovlC na cVIJetovlma stItea.

105. trifasciatus F. Domanovie.

106. aegyptiacus F. Domanovic.

107. s ar t o r F. BiIeee.

108. fi g u rat u 8 S cop. U svemu podrucja. .

109. s p e c i 0 sus S c h n aid. Gradaeao, Mosko (Hercegovina).

L. Genus: Anaglyptus Mulsant.

110. a) mysticus L. Na cvjemom Crataegus,. van, regja.

b) v. hie r 0 g 1 y P h ic us Her b st. Na cVJe.tnqrq o.J;!\ta.ElSU8, Vat.

E.Trlbus: Lamiini.

Ll. G-enuB: Par men a Serville. . 111. b i c inc t a K ti s t. Bilede.

Ln. Dorcadion Dalman.

112. a r e n ari urn v. a bruptum Germ. Sarno u Hercegovi.ni.

113. pedestre Poda.

Llll, Dorcatypus Thomsp:p.

114. t r is tis F. U Hercegovini rasprostranje~, u Bosni JOB p.ema..

LIV. Genus: M 0 rim us Serville. 115 funereus Muls. U svemu podrucju.

116: as p er S u lz. Samo u Hercegovini (Grab kod Trebinja, ita.).

LV. Genus: Lam i a Fabricius. 117. t ext 0 r L. Sarajevo, A vtovac.

LVI. MonohammuB Stephens.

118. s art.o r F. Kijevo. kod Sarajeva, Vucja.luka, Rogati~a.

119. au tor L. Cevljanovtc-.

7*

- 202 -

LVll. Genus: A can t h 0 der e 8 .Serville.

120. e la vip e B S c bra n k. Krbljina, Konjica, Bradina, 'I'rebevie,

LVro. Genus: Acca n tb a ci nus Stephens.

121. a e d i l i 8 F. Vucjaluka i Ljubinja-d8 kod Sarajeva.

122. r e ti cui at U B 'R a Z'U m. Ovu rijetkuvrstu sabrao sam 2 put u vacem broju :prvi put poestkom novembra god. 1889. na Osrenn ispod kore od Acer pseudoplatenus uzimljenu i 2-put na jednoj oborenoj staroj plemenskoj jeli na Igmanu-planini kod Sarajeva.

123. g r i 8 B,U S F. Rijedak na oborenim dubovima borova na Romaniji-planini , i n Cevljanovicu (kod Sarajeva).

LfX. Genua: L i a p u a Serville.

124. neb u 1 0 8 U s L. Vucjaluka, Cevljanovi6, Pale i Domanovid.

LX. Genus: E x o e en t rna Mulaant.

125. ad 8 p er a n s M u l s, Domanovid,

126. Ius ita nus L. Gradacac.

127. p u n o ti p e n n i s Mule. Domanovid,

LXI. Genna: Po gonochaerus Gemminger.

128. b is pi d u 1 n s Pill. Igma.n-planina kod Sarajeva.

129. b is pi dUB L. Vncjaluka i Bjelasnica planina na cvjetnom Rhamnus alpinos,

130. faseiculatus Dagaar. Vucja1nka.

LXII. Dar a p l i a Reseahaaer,

131. G-a n a i A ra g. Domanovid,

132. T ro barti M n18. Domanovid,

LXIII. Hap I 0 c n em i a Stephens.

133. eurculionoidee L. Vucjaluka, Mostal'.

134. neb n 108 a F. Vncjaluka, Ljubinja-do kad Sarajeva 1 Presliea planina,

LXIV. Niphona Mula.

135. pie tic ocr n isM n ls, U Hercegovini j eduom na Paliurus aculeatus aabran,

LXV. Anaesthetis Mulsant.

136. to s t ace a L. Nije rijedak n Heroegovini,

LXVI. A g a.p ant h i a Serville. 137~ asphodeli Lab. Domanovie,

138. Dahli Richter. Domanovi6.

139. e y ria r ae Germ. Bilece.

140. v ill p s a vir ida 8 e e n B D a g. Oko Sarajeva. nadl'acu.

141. ea r d u iF. D abocani, Mostarsko blato,

142. vi 0 Ia'c e a F. Igman, Bileee,

143. c ha.l y b a e a F a I d. Grab kad Trebinja.

- 203 -

LXVII. Sap e r d a Fabricius. 144. carcharias L. Pale kod Sarajeva.

146. pap u In e a L. Vlahovici kod Pale (Sarajevo),

146. a c a I a r i 8 L. Cevljanovic kod Saraj eva.

147. 8- pun eta t a Seop. T rebevid kod Saraj eva.

148. pun eta taL. Domanovie,

LXVm. Menesia Muiaant:

149. bipunctata Zonbk. Na cvjetnom Rhamnus alpinus kod Pazariea,

LXIX. T e tr 0 P a Stephens,

150. a) p rae u a taL. Okolica Sarajeva, Bileee,

b) Starcki Chevrl. Nenm-kula (Hercegovina).

LXX. Genus: ~tanostola MuJaant. 161. ferrea Schran·k. Vucjaluka (Bosna),

LXXI. Genus: P i 1 e m i a Fairmaire. 152. hi r s u t u l a Fro 1. Trebinje (Hercegovina).

LXXII. Genus.: Ph 'Y toe cia Mulsant.

153. a ffin i a H a rr. Domanovic, Hercegovina (Hensch).

154. a) virgula Charp. Bilsde,

b) v. cyclops Ku s t. Bilede,

c) v. vulnerata Mula. Bileee,

155. p U 8 t n 1 a t a S c h r a, n k. Hercegovina (Hensch).

156. r u f i m a n a S o h ran k. Bilede,

157. e p hi P p i u m F. Domanovic,

158. cylindrica L. Dnrnauovid, Mostar, Bileee,

159. co e r U 1 esc en a S cop. Ilidse kod Sarsjeva, Mostar, Bilece, Konjica.

LXXITI. Genus: Oberea Mulsant.

160. 161. 162 ..

a cui a taL. Domanovic (Hercegovina).

l i n e a r i s L. PJ\.zaric, Bjelasnice-planina.

erythrocepbala Schrank. v. i n ai.d i o sa Mule. Bileee, Visegrad.

I'paz Bo6oBa:Q.

IIp-",ordillo 'Bop\e CTP!'TII1IHpOBHh.

Boeonan 6Kjame Baj8Ha~rellHTl'I.j:ll rpa.), BOClre cpeAIber BHjeEa. IIcToplIja 8a6n.a.e:lEKAa MY je mr8 aa MRoro NjecTa. IIo6je;\OlIocHa BOjCKI't cprrClwra napa CTe<l>aHa Aymana CnAHor ysa-.lYA. npe:lE0 Aa !la OCEOjR. TEPA:II aerrpacTyrrlliR OR oa, rrocAHje, XpaJInAan; EpaA>eBCEe Epyne; a aaAYro Y lb ee CRJLOHJi[ RpaA> Oreean QCToja, H8ry6JlBlIIK eny aeM.ihy, IIlojoM 8aBJ1.aAa. EpaA. CTe<l>"3.n 'I'BpTKo'IL HE TYPD;H, upOBaJ1.UBIIllf y Epa..iheB<:lTBO, Ire saAo6J1:Ille 1'a.

- 205 -

. '

CH~OM ,aeR HS,iJ;ajCTaoM B>erOBa,. aal)':oaje,lllIlIRa. A.m sy6 ap(;lMena II lhera HCTpo1IDIl Aa'Rac cTqje Tell: ocrra.D;H :a;eroIDiX 11.il..aTJm 11' Ey.il.a je,llHa, 6palIerur Aa MY mre Be y:rxme ...

rpa,i\ B06oBan;, carpa~eiJ !fa OCaMA.enoj r.il.I1BlVUI y Tamroo' llPHcTynHoj aa6RTII, mrao je - ApmJnw -BHmS Sa,.'iali.y ,lias a ro.il. 0 If FI, Hero All Aa I1p.uJeTH. YAa.h6H 6l:ljame 0,11, maa:a:ujux TeCTa SeM.he y npO~AO Aooa, I£aO Ii ,1¥l,Hac, Aa ce IIOX.OAH 'raj MHA.u Cl:ro~reIDne aapoaae npomAOCTH, Ba.iba c·aAIl rBOBAeROM npyrox Capajeao-J3poA OTHirn ,110 eeaaane llaTEha, ITa OAaH,IIe HoaOM TeCq'OM AO Cy'l'jecEe. BOA. 4>pitH.eB8lnlloI'a MaHaCTllpa: ClY!l'jenmora rrpexoAH ce APBtUrOl\[ t.ynp8joM, c,arpllil.je:aoM :aa TypCIGr :aa"I1IH :aa EpOS, upeEo TpCT,HO:a:m:t;e, na OHAa ya ropy. Ii:peBa..unmnt ropy, mrrOA.n:je.m UPlfl'OICY, IIo.ha:a:cEY p~el!ly I), 0,11 TpCTHo~e, CB .. Ut'~l1f ce y rrOA.a:HCEY 'rltjeCH}" Ao.:UIEry.

CAlll'.OBHT je TO I¢.paj: E::a CTpllteJIHMa cropOBH!raCeAa c 61fje.:ilHlIf 1101DlcIi.:Jnr ~liIII;aM:a H BlICOltmlJ l'.pOBOBHMa nl!'a 'J6TRpH CTpeKe" i ys .H.BX lIIiTOMe :fume - a CBe aaOKlUlpe!t1'l my~fOM, ,LIpke IIaEBaA6spiTa· pje'mn;a ¢lty60pPlf

APal'HM O~BB..Jhyje seIlf.a:.y, R IIo3APas.a:.a iIpo.iheTH:.e oAaro cYRqe!... '

JIYT BOAR'· ys pjeIDIn;y) KOjy na aarne MjeCTa: Baa..a lIl0lbeIl{ rrpera:snTJt.

Ao.li1IR~ CBe ce anme cTjellW>aBa~ ~OE oe He UpIQrnaTlI roaesre II1~Mem:ITe' np(lBa.;te C 1l1ICOltnM: OIWMltTltM cTRjeHa:M:a: '1'y je czarr, a AO Thera nelW.iUlIto .Ma.ite:a::ax ApB~RllX MAlllIOBa.

UpomaSllm 'EP'08 :rrPOB8.;ty, CX.ll~ece ,110 Jb-ec T:B a-rre, rAje yerea nyTalba sa "'IaCaE npe.aaSR Y CTellemnQr, ycje'Jesy y :lEl{BaIJ; RaMeR,' H rAje yaa CTpaIIY OlIlDMm'O cTl£jen.e CTOjII C ,1I.BlIje· lleliIme.. AOlb-a je llehlura CYXRM8H,110M 0,11 'Jl'lCTH sarpa,ea3., a, :a:apoA 8MB, ""a ee as >B>e Mo;;rec' AOGlITjeTR Y 'ony llO;E,mme The nOAo~e:s;y.

:X0Aelrn AaA.e. BRAe ee 110 cT,pMeBlilTmr npnCTp3!ltn;·HMapje'J1JtT;e Ma.;tcne YAYomre, jeAHa copohy :2,Ipyre, 83. Eoje .uapop, nJ?lI'Ia.:: Aa je :roP3.A> Ty CTa)jHQ rpeAY u sarpaAHo pujeRy, a lIlaA je TypcRa BojeRa rrponrxa, YCTaBY, re c~ TyPD;ll YT01IltIIIe i).

A.ilt MMO ITO Ma.;tQ p.ttirr:apyje ce 0YTje'eR:'aj 'l)e .14axOM C O)lf8;Jl>era :SHea yr.;reAa ee cxpM,a XYMr£8., a :a:a H>oJ Bo60BaJJ; 8).

Ha IIOAHo:mjy 606Qsa'JR'ora 6pAa je Cj'"TQR BopOBHn;e 11 MlliOKOBCEQI'a IIQTO:tta (M:a:joRoBHn;e). O,1l!1'll,il,e AO YTORa y TpcrnoH8Jzy, HelWA 1rIjecT.!t CYTjecEe, SOBy Ty pje'JIIny IIohaRcKoM pBjeKoM. ITo cpajeAH CTpMH Bo6oBaJJ;, C .>Uljege uC AecIre cTpaRe tmCOEe ILilalllIRe .EPNA IT RpYlllEOBlUI;a 4). BooO:a8,.'JR8. js roooo. Kpajn.lI orpanaK IJAaBlillIe AparoBBfi. 0,11. BoooBD;a ee cnyIn'l'a cTlIjelDe 1'01'0- CTaCHml C'l'eneUlurra ,11.0 moplO'a pl'ljcme. 0", ITO,llaHEa ~o lIpxa rum meC([' sapaR BaRalOO.. Ha HajBimreM, meCTQ}I; CTQjH co l' n. II r'p a /l;. 1I1J, TOM je sapaBatnty

ff~'j 'b",,JA7~~2J-

(-""-'_dt... d~.cv.)

I) Ea J§6liep!\JolJl'J:an~Roj Rap:l'11t, C'l'(Ijl'r ~By*OlllW,a"; ~o i(we napoA lIB ynQTPeG~Y.ie; a eMO ;,M'IIj4EOBlrltu" , SOBe co M1!:j 0 ~_o 11 IIli n.

t) Tptlll;'IIlI;1Ijn. :DMZ, AI< je D1Ju ,1\0aoj neBllJIH D.lfJt!L cTpMiiapl!m:ja. Aa;r"e_ np"= ltapOA, /1," HaA 61!I - OBYl\3I nomao ftymnaruuf, ollilla Q.ll: oay Jl}lo:sa.rmjy nperp!lA"JUJ, a, pl'ljes:y 'Sayc~llBI!fJl'I'I :JiO,_tyjC1UI!I( UOlrulMa, 'RiOj~ 6a pa8air.e-im 011 jeAlIoi ertr.ie1I6 AO Apyre. Ty 6n ce Oll',Vi. calL OllIL- IIYI\Y1':I. iIan_y'Jj;H-lIL. 1loA0li;, If BlITlW IDije ,Morao n'pHC'i:y:u:nn,. B-96o)j~. 'Y'p.

,3) ITpflje Bel'O . .l!lTO_ co Jlpn:CTymt B.o60Bl:g:, n:lol1L Be'U:l:ro 1llIata l'-l!lBmlj,aj aero OHa ~a, IIll lWjOj cy OCTallll;m rpIliA.!IUH a !Ill. BpXy T6 M:a.BHI1ie Rilla Bapa1l1lll!lE. To .llIjec:vo ,napoli 80BIl ~'H'IIT;~, BMeM.ii\ai j() TY' n:eR.oiLCTajM:l J:{pltBa. Yp.

'} XprtA :lIIIIa~cBIlf BaA I1IOP!)¥ 0/\ lQG7l1L, KpJ'lllKOlI~a.l001J.i .. , a AW),roB'irl>: 1398 ]If:.

· 'Ay:m:mra YCEOI'a HajBamel'a BapaBalIEa, EOjH je yrropeAo C rpe6eHOM, nuh:e jeAHo' 25 '..It. llonpKj'el!:o rpe6eRIt, 01'1 KCTQRa crrpan BamlAa, npe.il.a:nr !lIBPI\G lIaaTHO, ltoje yBpX Ben nOMe:ayTe pa..\e CTOjH, a roprsa l'paA Ira cjeaepy nocB.e oAjcA.yje II 6pan·. Cje~epHo je TO u.aaTlIO name 01'1 lIreTpa Ae-

207 -

Slika 2.

6e.i1.0, ~eMa HlmaRBa oTBopa, a ,!l,aH-AaB;ae jam je ITO n;ajMoj CBOJOJ Ay~D:lll{ (0,11, ripxJl.HRe 15 M.) OApmaHQ, a. BHCOltO jonr eaaa JCARO 8- 10 ..It. (BHAH:

G.llU1~ 2.).

Ha BanaAHOM Rpajy pe'IaRO JVI,aTHO Tnopx .IlaEa:T, Te npe.;taBJf J lty.lLy, Eeja je y Harne 1\06a RajBH,iUllIja OCTaTaE Hel'Aarrm,el'a B060Bn;a (BlJ",IIH MUJ1£Y 3.).

Slika 3.

ROjDX ce rop!b:Et 'rrpar jom AO nac ca"IYBao. TIb:pHBa je

mra OTJ30P sa npara, °A. . .. y Hi Hit je,.wo 30 'lfM. Aa.JLeRO 0,1\

SHAlt 1 Mo., It 60POBO ApBO Y.lLo:m:eI!O 1e

MY CT}>1Ul6 y.ullIcclJa 60pOBlL ppeA&, lIlUlO.llA .) Y jCAE!OM ce rrpoaopy 1U1~JI c J'OpH.6 0 Ilomap. Yp,

caropje.'l>. IIoYBl\aH BaaK, AIL Je :npaA Y J'IIIDIl=

- 208 -

BalbCEe crpane, HCT01fHOra sf{Aa OEplbaE :rey..1.e HeMa, BHhe A8. je Taj BHA cTajao IIOBPX SB,1!,aHa AYEa, reora je same rope BaJbAa 61L10 _ AaHac My HeMa Tpara,

Ha .HCTa'IHoj crpaaa ropa.era rpa,1!,a, yrropeao C rpe6eHaM, mra ca,1!, jom Tell: lID KOjH lI:aMaA BRArura.

3B~eB1ma je CBYA oA AaMJbelIa tl:pe'ilIHEa, crrojeaa D;pBeImacToM BeOMa TBPAOM MMTOM (Bapjy).

A 0 lbJI je r p a A 6JIO rrpocTpaHl:~jH. 3apaBaHa:re., 11:a KOMe eroja, IDIa 06JlJ1E rrpaBaEYTHBKa, AyacOM cTpaHm~oM IIplICJlalbelIor yaa CTPMHD;y roprsera rpaAa, OMjepe one MY: IIIHpBHa jeAHo 25 M., Ay~n:Ha je,1!,HO 40 M. OBNe ce BHAe AaHac na jyra'HcT01flIa:are Epajy aCTa~ SHABHa, nnro ce TaMO y EyT ca~Tajy; sa TflM rra aanaAEwj cTpa~, no cpHjeAH B>elIaj KOMa,1!, <lBAa ,InTO Ba aaaa,1!,HOl\! 06poHKy6PAa CTOjn:, a yrropeAo BAe C o6pan6eHHM IIr1.aTHOM ropB>era rpaAa. OCInI Tora jom je '1'1 rra ABopHmTY AOrLera rpa,i\a O'1:yA6llan; 0 OKpyrJlHld OTBOpOlli. 3a H. neae, Aa ra HeER· Typrw npBje jeAHO 30 rOAmIa H(uqmame, Aa TPMEe 6..tafaj a Aa TaAa jam SaTell:Ome :a:,eroBJ noAHJlIzy, cTecaBY 01'1 60poBHlIe r IIOCJl.Hje naB: Aa ra eaeyme. AaHac ee BH""H ,liB. je n:YH 1'1.0 rpaa, a 13QAa. oe aeJleHlJl).

C Eoje je crpaae Y..1.asatt y rpaa OlIO, lie ,1!,a ee pasa6paTlI i MH 'IIQ1fek je y rop:a:,eM AHje~y ca ejeaepa cacmm aaTBopen, ns jyry lIaE CTpla"HJ.J;.a sapa. Ba.mta A<hDeI'a Au_jMa rpa,lla cTOjH, alia lIcTaEy je CTpM OopolIaE oPAa _ TO CIlmjeMo BaB:'hyq:n'l'H ,ila je IIpIlCTYJ1 OlIO ca aalIaAHe CTpaHe, rAje Te1fe :Eopo~a. 2). Y I'Opn.H ce rpaA saD;HjeJlo YJlaslI-'I.o HB AOH.era _ MowAa je npHcTyrr 6RO ITa HJlH Y II.II.aTIDIMa ITa lJCT~'ilIaj C'Dpa.nlI, Eoja na CBaKH na"llLH n;jeJl.HlIy cacTaBJ.axy, jep cy ropH>lI :n AOa.R rpB.,l\ TeR ABHje 1feC!I'H jeAHeTe lICT.e TBpIjaBe,

Hamm:oH jamBa.ha lIaIIQhfeRYTII Aa lIapoA rrpH1fa, Aa je llaCa,IIa rpaAa, My me 13 II 11 :IE e 1I e ( l) - EaAa Typn;lI .,il0~Omf;) Jo:f y6.,1lHBY ce YTaoopIDIIesa jeAHy aoh aa Apyr01tI ICpajy YBaJte, crrpahy cjesepaa llJlM'Ha Ii, EyAe, lIaCYAa 6eAeM Aa ee rpaA He 611 Morao yr..1.eAa'l'H I).

ETO nrno je Aa Hac CTDrAO! Ma.il.o oceaaarea, a..m CBe je Aparo, e jf;) CIIOMeR rrOlI~cn:Te rrpa~OCTH.

') 311. ollaj aApaBaBU, l'A,je je OCTao 6yaap, lIEl.Ul 'l'pll.,llll:l¥Ija, All. je oBpje lIpT, MjeCTO no ce6a AOOTII '!'OMe llPHJUl'I.Il:, Yp,

t) MOlKJ\a Y BHIIJ E (DHAII c.tliIB:y: 1,),

S}, BCTO'llJO ,1\y6e CIlpa!l Bo6ollqal'JtaB~a BplLlIlrli, nemT-'o BlIma 0A H.6r, a 1I<I,,_e MiljORPIllrli-oPAo, I(oje ra trpu.ur!UlO na,;I\BlrCu.ito, l' .4ei\ehx ca Booolln;a, Blfl\.nm lJa ll_PXY Bplllmli~ a:ao Aa je lJllOyr aeMJ.I;OM II ImM;ea.9l1t, 0 '1'014e ImpOA npl'{'I'a 080: Rap, je lI~uHAytiw:3ln1lr (BIlolGl\a Typ'ln:a) 0'1'30 All. ca MifjOltOBlu;;·6pp;a :8ol5ol;lan; 6nje 08 TORODa, lIa~am6 llapOA WTO I'll. je rOA otzy,l(a OlT.tO, Aa all, jep,ny KOk OITO~<m1l lGIOJ![1I rrOAlII'se Jill. 'Bpxy Bparrdiy, leaRO oe n:pexo H.era ea M~ol>Omlh- 6pAa lie neMoh BHpjeTlr E06011~ BlI" 'l'OnOlllU!:a ral)aT'1if Y lbEll'1lo. Hapo,\ je Ty aarrollnj94 lJ8BPllllTO CH..unur IIanOpOM, a B:Q.'lInl:O je TY 6HAO naIql6811.1{.3, oBjeAO'Ur '1'0, JlI'l'O os je y A1I3ellecT' 'l'pYAHUX at6Ha. 8a'I'p'o nopo/l,. Y'p,

---

-200-

Varosica U stikolina.

Priopcio Miron vitez Zarzycki.

1 oj eesti koja vodi iz Foce u Gorasde l sahat daleko od FoCie,

Na g avn, •. ik I'

Iii i obali rijeke Drine varosioa Ilsti 0 ina, ,

lezi n:m~J::~je dobila je Ustikalina ~d ~jeke Kolune, koja se na tome mjestn

, D' ('oe Kolnne = Ilstikolina), ,

salJeva u rlUu. us., " vriiame zanseea Bosne pa Osmanlijama od

Malena ta varosiea bila, ja u J ki (k' dV.' ki) sanat tr-

' • ti U njoj je cvao za one doba zlatars ujnn ZlJS ~

veh~e vazn?s I, J lik a okolo i po brdima sadili se veliki vinogradi , te

gavma vodila se. u ve 0, , L"' V' a~

d V] mjesta imena oze 1 I' III •

' dan-danae za rza a so ona " .. ,. . • t r villi.

1 T - hila je nekad i aidana crkvs , kOJaJ se. 1 danas ,Jas eme J

alDo , '" k _ . o~e radnici prigodom gradnje nove eeste 11

TI nsposrednoj b.hz~l cr v: 'nag] 0 niemu Ijudske koati tesvijet bvrdi, da sa

zemIji grob sa zidanim svo om a. ,'" . , 1

bu sahranjivali kalugjeri te crkve. / ...

se u tom gro . ' . ",. tariie doba hila vazn~ i naseljeno mjesto,

Da je Uetikolina vee 1 u puna s J C T k

' y" .,. broi . distorickih grobova, koji se .nalaze na VI ms o,m-

SVjed.oCl veliki rOJ pre . 1" . b Ii Drine i veliki broj raavalina

oljn, kraj Ilstikoline, neposredno na IJevo~,o a, . '

P d J t " kih kuia kojih ima pun.o u okolioi Ilstikoliae. . to .0 S arUIns di . C. ilinskog polja vidi se temelj od starinskog grada, a ~Jes , ~

sre IDI v . . d G1'8dma" ill

na kome je R staro doba stajala glavna gradina, I anas se zove ,,~

Cvilinski grad (I. " • , "150 godina za jednu

" . U jednom starinakom hndsatu, koji J8 gragjen vodil na donJ'em Odzaku

,~ stoji pisano da sa doticna tuzba vod a

zeno lZ Liureva, , y C 'c iz cega se vidi, da

kod Ustikoline pred mutesarifom Omer-pa.som ~ng~ em,

'e u to doba mutesarif sjeilio u Odzaku ~.o~ UstIka~lDe,. Y _ (I F.oca

) U d ,mstarinskom fermanu spommje se Ilstikolina kao '"seher ~ ,

rugo Y d k . d je Ilstikolina hila vee glavna varos, dok

kao "kasaba" ,sta 0 aznje , a .

Fo·ca JOB malo mjesto bijase. .. Bosnn god,

Kada. je sultan Fatih Mebmed posao bio s vojskom, da .OSVOJI J v '

'Y , 'kosu na lijevoj obali rjecice osamce,

1463, (p.o. hediri 866,) SIBa? Je DlZ .. V" B ' 'e. bio zestok

a desne strane rijeke Drine te se tu pobije 8 Bosnjacima, OJ J , _'

str-ana pa_lo'ronogo ljndi i zabita ,koji su i na tome IDJestn jer je s obiju

ukopani. 'bl' J Yanici 8 mnogobrojnim

TIz taj bO'j pos:balo je ono starmsko gro J~ n as .. t" I D J' e

k .. rezane sablJe buzdovaDJ 1 s rlje e. a

kamenitim oiaanima, na oJlIDa su u : , k ')' to je dokaz tost.o

to groblje postalo zbi1ja iza velikag b.oJa 1 po 0 Ja,. ~~, _'

n robl'u' nema ni jednog zenskog nisana, vee su SVl ~ns I.

g P~Cajud. je jed'D t..,.JU •• bit goDi. g1a.Doga JUDoka ~os.~.~~. :.:; od JoSa.nice, ' ave do Ovilinskog gra,da"pa ~a ga Jek- tu sbgs¥atoo 1;:;SJg: ~~tn:h 't d' J 1 pogmuo a amen,

je nkopan na oname mJes .u, g Je e T ' ~ t' t _ ki abr't vrati se posto

Ik k "aJlsluIS z .. ,

na grob i danas .zave se ." vov v a~en 'a 'edan od Bosnjaka odrnbi mu iz

posijece Ivka, opet n b.ol na Josamcu, , } J v m'cam Po.ato ron glavu

I k t 1 vu bas nad rJeulcom osa .

osvete za v ovu smr g a , . d nu obaIn .rijeke Jo-

d '" v " • odsiJ'ecenn glavu J prenese Je na es

o slJece, pnml vee

aanice, gdje je i ukopaae.

- '210

. Na njegovomnadgrobnom kamenn (nisanu), koji je vise gIave usagjen, ima na vrhu .rupa, iz koje svijet pije vodu , jer tko goder ma od kakve bilo bolesti trpi , eim se napije one vods, a pomoli se Kod njegova groba , odmah ozdravi. ~_ grob sa najvise pohagja nposljednji utorak pred Gjurgje'v-dan.

Dono doba, kad se je sult-an Fatih Mehmed pobio sa BosDjaoima Dad Ije.cioom Josanieom kraj Drine, zivila su u D'stikoiini tri brata: Miroje, Ljnboje i Dragoje Kujundzici, kojih porodiea biJasenajnglednija u cijeloj ustikolinskoj okoliei, a i crkva, ad koje se, kako spomenusrno jos razvaline vide pod njihovom je upravombila. "

Od te obitelji bili su neki elanov~ kalugjeri i erkveni tutor! a i sve tei dzamiie na Drini i to; u Ustikolini, Foci i Gorazdu pripadale su .njima,

Jedan od te trojiee brace. a neki ,opet kazu njihova majka, otigje u sueret snliann Fatihu Mehmedu i ptevede ga preko Drine u Ustikolinn. Kad je sultan Fatih Mehmed dosao sred rijeke, potone mu konj, nasta on tekne: .~Bua~~i ~erin".' to znaei: nOva je voda duboka" i od te _rijeci ~derin" postada nne l"IJecl. "Drma" (?).

Iz zahvain6sti, sto sn ga preko Drine pzeveli , Jlokloni sultan Fatih Mehmed Knjundzicima spaliilnhe, podijeli im fermane i bujrnntije, te od to doba zovu se Kujondzici takogjer i Spahiei,

Bra6a Mimje i Ljuboje primili su rnuhamedovsku vjsru i od njih potjeeu bos~nski bezi Mirici i Ljuboviei. Treei brat, Dragoje,ostade vjeran vjeri svojih ptaotaea, ali mu sultan Fatih Mehmed ipak podari bujruntiju i spahiluk It nasljednici njegovi , Kujun"diici-Spahici, do u posljednje vrijeme, na 'temelj~

tog ferman a pobiralisu desetin u U .op ciui u stikoliuskoj. .

Po.sto su prva dva brata primila m'llbamedovsku vje-ru, treei brat DI:agoje, ~oji .svoj~ ~jeru promijeniti _nije htio, preseli se iz Ustikoline 11 obliznje selo Llgati', gdJe 1 dan-danas njegovi potomei Kujundzici-Spahi6i zive. Cestita dva brata od ove obi telj i, Vasilije i Pero Kujundzi6 -Spahi6, pteselili se u Foen, gdje se megju uglednije gragjane Qroje i na glaau su, da su najvjestije kujunl'lzije.

Fo-eta je sultan Fatih Meb..med dOBao u Ilstikolinu, ostavi ttl jedan kol \s~raz~) ~ojskEi,.a k~o ~abita (starje.sinu) ostavi Turhani-Emina, koji je po pllcanJu sagrad10 ustikolineku diamiju. Turhanije bili su aapcvjedrrici, a onaj koI,. sto je bio na Ustikollni bio je "Data kol" t. j. listari kol". Neki tvrde, da Je od "nata kol U postalo ime Ustikolina, a rijecica Koluna da - je dobila ime od rijeci ~kol".

.. VjEirojatniie je, da ime Ustikolina potiee, kako gore navedosmo, od usca

rijeke Kolune (" Usee Kolune").

y' Iz ?stlkoline spremi sultan Fatih Mehmed jedqu strazil napram danasnjoj ~OCI. koja se u to doba - kao ste vele - zvala "Rlldovina", da vidi sta Im~ ~amo, a kad se atraza vrati, javi suItann, da je tamo vi~jeJa mjesto, gdJe Ima prostranih vinograda i mnogo kaca (bureta) "hepsi f!lci". Tnrska rij.ee "f1.lci" .z.naci.: bure iIi hea, te tako od rijeci "fuca" posta-de ime to,m lilJestu Fo-ca.

Podrugom kazivanju dobila je va"[os' Foca ime svoje od mnogog voca., koje se u varosi i okoliei nalazi.

- 211., -

Iz Ilstikoline -po8ao je Fatih Mehmed na eapad, da da.Jje osvsja Bosnn , a u ITstikolini ostavi, kako rekosmo, jedan odjel vojske pod zapov:jednistvom

Tl.ll'hani-Emina. . "y .•

Na kraju varosiee Ilstikoline, na sjevero-istoenoj stra~l, dLZe se usW:0.-

linska dzamija (vidi sliku), gragjenaiz:negju god. 866. 1 869:. po, hedifl, dakle prvih godina (1463.-1466.) poslije zauzeea Bosne po Oemanlljama; s toga se ta dzamija i broji megju najstarije u ovoj zemlji.

Diamija zidana je od kamena n pravoj cetvorini a sa svake strane, aida

ima po cetiri proaora, koji su izragjeni u arapskom s,tiIu: .

Munara podignuta na desnoj strani d-zamije, saaidana Je ad t-esanog kamena, a D~ vrhu ispod serefe oko munare istesane su u kamenn 'fiD,6 sare

Dl!amija n Ustikolini.

n obliku case (stalaktiti). Visina munars ,skoro je jednaka sa visinom ODe U AJaaza·azamije uFoci. Kako sama dzamjja, tako, i mu.nara pokrita Je olovom, a sofa pred dzamjjom erijepom. Krov dzamije i munare mije,ojao se tecajem vremena, doeim Sl1 zidovi stari ostali.

U dzamiji nema nikakvih sara, samo na mimberu , keji je takogjer od kamena sasidan, imade nekoliko u kamenu usijedenih sara.

Oko dzamije imade ,malo mjestance za groblje, a n njemu nesta malo novih grobova, ooeim se od starih samo ostaoei zidova vide.

Na desnom uglu spr~jeda dzamije ima jedan grob, sazidan od kam:ena, a na mramornom nisanu vise .slave usjecen je natpis: "Sefer-aga ihni Jusuf!: a uz to god. "977."

Kod dzamije vidi se star~ turbe, u kojem je ukopan Kadrica~aj-beg (jengie, koji je nmr'Q pr,ije 150 god. i bio je praotae danasnje obitelji Cengica iz Odzaka, ndaljenog 11. sahata od Ustikoline.

- 212 -

Ustikoljaru pricajn, da je jednom neciji konj usao u grobJje k.raj dzamije i provalia nogom starr grob. Opaziv~i to neki od Ustikoljana, skocs sevaba raw? d~ p~prave g~ob, i. tom prilikom nagju u grobu hi ploce od kamsna, kOJe sn bile na tal oacm namjestene, dasu dvije stojale sa strans a tre~~om' bile pokrivene.Taj mrtvac dakle, koji je tu ukopan, nijs se ukopao, kae sto' se danas muhamedovci kopaju.

yise ~zami~skib ~rata .. vidi se prazno mjesto, bel' sumnje za natpis, ali ono .nikad Is~unJeno ~da .. mje ; aa to se ne mose ni po kakvom natpisu doznati, ko . I ~ada Je tu dzaDllJusagradio, vee se to znade samo po prieanju UsfikoIJana.

... Ustikoljani ~vrde jed~og~asno, da je tu dzamiju sagradio Turha~i-Elllin, elJ1 se grob nalaai na PreSJeCI, 11/ s sata na sjever od Ustikoline.

Mjesto ~resjek~ z~~e se zato, jer je tu - kRiu - turska vojaka bosa~sku ~reBJe~la j lzbdJa sudedi po mnozini grobova, koji se tn vide, mora se prisnati, da ]8 'tu veliki pokolj bio, Tuimade nisana svake vrsti i oblika svi su muSki, ~ na jed.nom nema natpisa, nego likovi sabalja, sjekira, buzdo~ van a, lnka, strlJela, barjaka i t. d.

. N~ je~~om plosn~tom niSanu, keji je n~ vrhn zasiljen, nalazi se polu-

.rnJ~s~c 1 zVIJezda, a V1se toga nvranta crta, koja izgleda kao pnzeva kudioa (apirala), Govore, da je to grob tatarski iii agjemski.

Grobovi sn rasprostrti po jednoj kosi, a na lijevoj stn:ni ima malo ~~vliic:e i jedno jezerce.' 0 .k~jem ~:icaju, da je tude nesto propalo u zemlju. Cim se ~og)e na g:o.bIJ~: vidi se ,s hJeve str~ne n.epravilna cetvorina, opkopana naokolo 1 tuau naJiJepsl grobovi sa sanducima, Vele, da je to ukopana obiteJj Turhani-Emina.

Od svij~ grobova, koji se nalaze, najveca au dva, a nibni sa im od mrsmora ... u. Jedno~ je g~~~a o~olina vise razvaljena nega u drllgpga, i po t~m .sndem Jedan. le. startJI; all na zruost kako od jednog tako .i dmgog DlBaDl SU. ~r~lo~IJeill. ~a o~om starijem. imade ostataka od natpisa i to t 'I •••• Emm hva) he~eeg to Je: " ... Emir (vladar) Hercegovine" a od godina samo :." . . .. Sene tisa ve sitUne" to je: god.: ".... 69 II a na trecoj strani: ",.Kad insekalel merhumu ihni" ... te je: "preseli0 se (umro) pomilova.ni SIn • , .• " Komad, na kojemu je bio upisan broj od stotine datuma i im.e otca umrIoga, odbijen je od nisana.

Oestiti starina Muhamed-beg Gengie iz Odzaka, kojemu ima vise od 76 godina, pripovijeda, da je prije 40 godina bio posljednji put kod tih grobova da s.u ~Dda. jo1i grobovi i nisani hili cijeli, ts da je onda mogao tacno natpi; proilltatl na jednom ruaann, koji je glasio: 11 Tnrhani-Einin" a godina smrti 869. c

Bnd.nei ~a je ~ultan Fatih Mehmed atigao n BaBnu po hedzrI god." 866. . a .~urhaDl~Emm, ko)ega je on u ITstikolini ostavie i koji je ustikolinsku dZa~ m~~u gradl0, umr'o god. 869., to PC? tome racunajti, ds je ustikolinska dzamlJa sa~r.agjena iz~e~n. 86~. i 869. god., te da je dakl.e jedna od ilajsta.riJih u Boam I He);CegovlDl, Jer J8 sagragjena odmah po ·prelasku sulbaua Fatilia Mehmeda prako Drine 11 Bosnn.

.. Blizn gore navedenih grobova nalazi se muogo patarenskih grobova sa vehkim 'cetverouglastim biljezima i plocama; od ovih grobova ni jedan natpisa

213 -

nema. I po tim grobovima moze se suditi, da.. je varos Ustikolina .i za vrljems patarena hila. jedn~ o~ glavnij~h vartlsi n Bosni·v• .., 'V'" • Danas Je Iletikolina sasvtm nezuatna varo'slca, ali njezmi zltelj1, kao I atauovnici cijelog ustikolinskog dzemata, vrlo snvrijedni i marljivi i osobito au na glasu kao prvi vjestaci n sagjenju i obragjivanju duhana,

Ustikoljani sade svake godine ave to viSe i vise duhana, a njihova dnhanom easagjena zemljista, PTa.v~ su uzor - plantaze.

CTapH MaHaCT ~ nesar 113 ,llYBHa (~ynalblla).

IfplJonlrno BB,D; 1;JY1l8TUt.BY:S8CO.BID..

lJlITa ce: t. MaHacTlIpb JIaoocTjHb 'I: xpam. '*' BLBe.n;eHue * llpecTue'l' B~e 1).

IIe1JaT o,n; :myTe Ty1J.U Temu rpaMa 21; npeajep MY je 42 ¥~. i cpe,n;Iba .n;e6.ILHRa 1 .HM.; BRCUHa neTJbe 19 MM. j .n;e6JbllHa )oj 2 .MM. IIeTJ.ba je noezaje .u;O,ll;aH3j ja 6aJ{ pemao, .n;~ je cTaplIHcRa,

norrpaazseaa, . .

Y noJ.bY je rra ne1JaTY ypesaH xpaM ca TpH Ry6eTa, '1'. 1 . .zr;aa no601Jaa Maffia, a no cp~e,n;H B6JIlIRO myee. Ha n060'IHOM myoeTy c ,ll;eCHe je cTpaHe, Rao y cnaRa~y mRBOIDIC cnpajeza. Y s :&y6e je no cpHje,Zl;lI C AeCHe H JrnjeBe no je,n;alI :rePCT, a C .n;eCHe ce crpane lisa aerora :cy6eTa cnymTa am;eo alils.u;OJIU, I~ao y XPaJIf. ~a EyoeTy cy, C' JIliljeBe cTPaae, cnpajeaa ,n;Ba IIposopa, a Ta~o 16 1I aa xpally aa npo1JeJ.b y , C .u;ecHe EO,n; 13paTa, npoBop, a ]6;l1;aH C .1IBjeBe RO.n; OJITapa. Cnaeo je Eyrie <p:QRO OCR()BaHO aa apma;il;aMa, Te ce RR,Zl;lI 110 H:.l'IMa, ,n;a je ne1J.aT na XIII. BRjeRla, a CJl0ra oOcaHcmo - BHSaHTRjcBlors, na TO lIcna.n;a OC06HTO no BpCTlI CJlOBa . .Ro,n; 0JITapa je i xpaMy (xpal'll je y npec:liIjeEy~e .n;ecae CTPaH~ CTapan; CBemTeml& no)!; 6pa.n;01l y BJIa.n,IPIaHcmOJ opHaMeHTHc&aOl CTO.ll.HTI;lI, Te npHMa Boro.pO;l1.lIqy (y MJIa~axHoj .n;o6u), Eoja je npeA IblIMe, npalla ,n;eCHoj, a cTapaq j6 (CHMe9H?) ompeH:yT ny'l'

') lIcnope,llll: »Vjestnik mv. arh. dr."' rOll. 1891., CTjl. 19-20.

- 214 -

JPIjeBe. Haa Boroponarre cY ),l;Ba JIHu,a, C AaCBe J OCBrp, a C JlBjeBe' My AHa. Hsa J o~lI4>a l! AHe HaJIaSe ce TPl! ~eRCB:a JIHqa. GBH @Y OOY"leHB y AyrllJBM XaJI:.HRaMa norry r ,H;aJIMaTHB:a I a na rJIaBn HM je ~eTaTe,ll,CI~H TOpan; (aypeoaa), TIPOCTO rrozse HaA Boropo.aanoa HCOYlbeHO je n;BHje:keM, a Tal~O je MaJfRO IpJHjelia JZ[ TIO,n; noraaa, Y pnje"IIH ,UBOC'J"IHh je d ypesaHo C naorrasa.

Hoanars, Eal\1 jeaaAY~OffHa uapane MHJl]21I~e, Jby oocTHffia, aJID Balli je sa cana HOBO In·le xpaMa II MaHaCTHpa IldROC'T'IHb" a Taj je xpaM ya MaHaCTBp CBaB:aEQ OlIO Y AaxamIboj Xepner-Bocrra, T6 HaM 0,11; Thera caao cazta npeocraje rOMHJla B:aMBIba, na oaxo SOOPH cBRjeTY H3Be,n;eHH lIe~aT. HaBe.zz;eRlI je lIe'IaT HamaOHereJ.I Te:a;;,an: y ,2J;YBHY, Y .MaH,ll;HHy ceJlY, na ra' npo.n;ao HBEaRBY jepoMonaxy, a oBaJ ra IIOB:JlOHBO BJilCOROnpeocBe:mTeHoM rocno.n;-HIry lIHTp~nOJIHTy C. Ifeposahy y Moerapy. 0Baj "IyBeID'l POAOJI:.y5 zoerojao ce , .n;a MH ra nocy,n;H npereo npnjaT6JLa MH r. P:acTa l2f:saHH:qxeBlllia, AH"IRora Cp6HHa lIB MOCTapa, ,n;s. ra no TaRaHY rrpoy':lllM B 0 ffieMY HSBi:IjecTHM Y jaBHocTH.

'I'paseao caM mTO ro,n; mmjecHo 0 MaHaCTHpy y )l;YBHY, aaa l\lliI je r. Toma l2IBamnneBnli caare anao B:asaTliI, ,n;a My je Ca:aa BymaHOB:Hli HS )l;YBHa npH"Iao, ,n;a ce je ·crrOMeHJTI'I MaRaC'l'lIp anao J[ a 00 C T H H, HJm EaIW .lIipyrJf Eamy X x a 0 0 c T H R.

Razlicito, - Pa3J1HQHTO.

o V i j e n a rod n e p r a z nov j e ric e.

Pziopdio Ivan Zovko.

Kako se vrag moze izle6i.

Nalet je danaeostao ain bein (za nisto), Oovjek gao je n svemu pretekao i presti gao. Sam on cndi se i gIeda ispod ruke,sta covjek radi, Hajde nek veag, ako mu basta izlaie covjeka, a covjek vraga beli moze ito te kako l A izleci ga je vrlo lako. Evo, kako aa moie najIaksa i najprvlje izleci. Djavojka to saml} moze uciniti. Mora. da joj hude u najmanjuruku harem sedamnaest godina, jer ako js premlada iii prestara, to joj ne ea nikako pOOl za rukom. Treba, da nikadnije podjjel:ilaamani rijecce s muiikom glav9m, pa· mahr da joj ja sto pilta l"ogjeni obc. Onda taka djavojka prije, nego Sto ce leoi nalatnjaka, valja, da se za sedam dana i sedam noei ne is~ealja i ne umije, da je sedam pnta sunce popljllje. Boze ti nkrili, ko bi to mogao dopnstiti od svoga djeteta. Voljela bih da odlDah rUnle, nego da mi to ncini. A ima 11edaeniJeli mate'ra, koje za to i -.ue mare, kad im keeri s vragom aliS-feris ~ine i katl se onamo njelIln predajll. Nesretnica je sv-aka, koja to ciJii i dopasta. Rail je s'Ve to tako ucinjeno, onda djevojka treba, Ila azme od erne Nokoiji, koja je kasasta lepa jaje, a1i samo iIi pronosak iii iznosaIi:. To jaje- 21,"5

valja da nosi pod lijevom paanhom pune puncate cetiri nedjelje. Ni u noei se ne 5mije s njime rastati. Kud god ide,treba jojga nositi uza se. Na domaku mjeseca. isleci ce se onomon nalet, ali tada jos nije pravi nalet. Ni sam ne bi znao, da te posjeku, eta je i na sto naliei, Ko "Vl'azija posla, I tada. gil. sovu

cikavcem a. Prije je bivale pnno takijeh eikavaoa, koji 'sn ko gjavolje stvo-

" I .

renje, aratos ih bilo, od komsija krali maslo , kajmak, med i druge sliene

stvari, te ih zbijali u svojn v6ljn 'pod vratom, a za tijem ga kod kuce svome uzoceanjem gazdi u zdjele istresali ispravljali i taka su mnogi otprije bogatim postajali od tugje make i od tugjih zuljeva. Dzabe im na poldon njihovo imanje i bogatstvo, dok je e vragom steceno, Vrag ee doei po svoje, kad Ii, tad li, Ko s ujime tikve sadi, .0 gIavu mu se razbijaju. I njihov bogatluk bio je i bies od danas do sjutra kratak, kG maeija trka do pojate. Ko hoee, da mu se cikavac prometne n pravoga naleta , onda mu ga valja tti nedjelj~"'povijati u povoj, koji ja nemjen od dlaka iz repa rigjasta konja. Ima ih - Bog ih prokleo l - koji sa sprijatelje s tijem izlazenim svojim vragom i on njima svasta cini na volju, samo sto se moss pomisliti, a oni njemu dadn dui3u. Da je kabel (moguee), on bi im donie j pticijeg mlijeka. Crna. im dug-a i zalosna! Bolje bi bilo i hairnije, da ih je prva. zora posobala , kad sn iz majke ispali, nego da sn svojn du.su utopili. Ali "Bog neb im za to sudi , kao i svakome po njegovijem djelima, ka.ko ko bude zasluzio. Ne treba se nama u boziju stavljati.

o uskrsnu6u tijela.

Umra Ii covjek i eim ga v. grab poloz.a i postave, odmah, vee prve veceri okolo glnho doba nodi dogje .angjeo grobu mrtvoga i unigje unubra, Ako [e mrtvi bio dobar i posten, tngje ne prihvaeao , sirote ugledao , bio pravi i cestiti covJek, angjeo, kad rnu dogje grobn, vas zasjaje hiljadu puta zarko sunee. Nije li m.rtvi zivio, kako valja. i kako trebs po bozijim i Ijuds1rim zakonima, nego istom onako bilmaza, pa u kojim 'izigje, angjeo mn ide grobu tuzno i zalosno, oborenijem lieem, kO da je sve, stono rijee, jntros pokopao, i kad mu pristupi grobu, vas se u erne promijeni, eito Cito:vito noe. I tako angjeo dolazi izastnpioe bez promjene jedno sa drugim tri veeel'i: Prvn vecar, kad dogje u grob, name jednu vrlo malu mrvica, kolik bozjn znajn od mitvackog tijela i to ta mrvica mora biti iz same giave. Drugn veeer aZme drugn mrvicn iz sredme mrtvackog tijela, pa bilo vee otlde mn drago, ali sva je prilika, d~ ta mrviea mora biti od srca (misli se pod rijecjn "srce" trbuh, kao ate je to vee poznato). A treeu vecer jami (uzme) treeu mrvictl i to od noge nmrloga. Sve te mrviee odnest;): nekad sa sobom, Bog sami znade· gdje i kuda i sastavi ih zajedno, pa kad bnde sudnji dan, ouda ae puste te Inrvice i one panu na ono mjesto iIi grob, gdje je - Bog sam! zna - naz::j.d toliko i toliko godin'a. onaj· mrtva.c umr'o ill pao, makar vee da 0 tome mjestu i grobn ni traga ni glasa nema. j mabr da ga je more prt;lButalo sta hiljada !a.reina, ili vatra. spalila. Oko tijeh ee: mrvica sasta.vi opet cita.v.o citavcato tifelo, da mn niElta nefali, kao da. ja ovi cas ukopano. Da toga nije Bog odredio, da angjao emi, niti bi bilo' sadnjeg dana, n~ti bi Bll'tvi vaskrsnuli.

8

- 216 -

HeWTO 0 HapOAHMM r a r a a a a, IIpnontllo CTeB!l.ll P. Ae.m:li, Y'lRTeJ1>.

I{,ao II lIO o CTa.il. oj BoeHR noaocno] n KpmHoj Xepn;erOBR:EUf, TaKa je n oBAje Ham aspoa nyH KojeEaKB1IX spa-rapaja H raTEU. 0,11 CHAHHX TB.X raTED, HoiUI 60A.e peha - npaaaosjepja, eBO y6pax HeS:O.il.KKa cTpy'IEa C yCTa sa.' PO,ll.HUX, H npecaI]HBaM llX y MysejcB;B "r .iI.&CHHE", He paAn: ~aEBe HaYKe, HO je,ll.HHO All. nOTKpujenuM OHY Ramy cTapy puje'I: "KO.il.HKO aaaajera, '1'0- Jl:U'ED 11 aAeTa". C TDra H He liy 0 :S;HMa RHmTa rDBopuTII, AD jeaaao Mil je OB,ll,je npIrMjeTUTII) aEO 611 ce KOMYDA IlDmTOBaHHX 'lBTaOn;a J;lITO spaao Y'iIiIHl'IJlO, ,a,a BMajy nil. yMy rOPlby~ JiOaO .II DBy HapoAHY: "CBaRo ee.ao CBOjy njecxy njeaa"; na aKa ce y lJaj:a:Ja:'Jy APY&'Iuje raTa, 110 ITO :S;HXOBUM: ~pa· jD!BllM:a, a 0110 aesa ce nperpne, nil. nQ.HH eaoje n06uA.mEe, Eao ;II ja eBO mTO ky sa ca.Aa ,ll,B~e Tpn saMp'mTn.

I.

,ARO je zelIa Tpy,ll.Ha (aoeeaa) , na mTD YEpa,ll.e, AOE je IIO,ll, 6peMeHOM, TO he ee aa HOBqpo~eH'IeTY .maTH. 3»aR Kpa~e je MaAez. Ma,ll.eac nocrsje, EaAs je AlIjeTe y YTP06n MaTepBRoj, a TO TUM, tII'l'O My ce MajKa nocaaie Kpal)e CBQra Tnje.il.a ,1\oTaRHYA9.. T J.ie ce 1'0,11. ceoe ,l!,OTaKHe, H9. OHO.&r lie MjeCTJ AjeTeTY MaAeE HapaCTII. 3a TO ce a alia, KO.iUilEO je nyTa lIf;ajB:a aa BpujeMe 6peMeHa YRpa.il.a no Ma.Ae~IIMa aa ,ljjerreTY, &EO ce CBaKD IIyT Hall. Epa:lje TlljeAR CEOI'll. AOTaKBYda.

Ho :MaAe~ he nOCTaTH J1[ O.H,1\I1, aEO MaiKa mTO He YKpaA8,a TO, aKO TIL AoJ;;e y gyhy a.:6.m:l. nOA 6peM6BOM, a paA CR joj ,Il,IIjeTe BarapHTH M&Aem:oM. 3a, TO YSMH Y MamDn;e yrA.eH, ns EllA Tl'I ORa Dsnije HS Eyhe, 6a.n;1I >sa lbo.M oRaj yr.a.eH, a;iUl ce 'JYBa.j, All. Te OHa He BHAD. Ilomro ell 6a.E;1I0 yrJhc:a:, rAje ce FDA caora Tjeda,llo.TaKHem, aa OHOM lie MjeCTY U HOBopol)eH'Ie OHe ~eHe lDIRrn MaAe~.

II.

Taeo. OB :amAes aexoeane rroerao, 1iI~H HS HenpBjaTeohcTBa EOMmUoitY'Iltopa.

Ho KaKD 'je MaAez 06A.y6A.8H Ro.,II. Bamera napoaa, a OCo.6ll'1'o. Ma.m:n;pHll, na. Ea,lj je jom :a:a' AecHoj iaro,ll.HIi;J'l y Ajenoj&e - BBKO CpeT:EtH:jn oA me! C Tora MlIo..l'a liKe.HR, AGE je -renIs:a, oAe y> KOMmlldJK, D.il.II rAje y AyhaR, !I'lL mTO YKpaA8. 3a Kpa'9Y llsa60pa mTO CHTHO' II npao j a TO, Aa joj y AjeTeTa 6YAe M&.iI.1iI, n;pHll M3-Ae:m::, jep BeJU'(K·B: 1IlJ.ie .il.Hjen - .il.lIll;e narp9yje. 3a Tb je Baj6oA.e Sp.Ho. 6B6epOBQ, nil. I'll. C Tora U HajB<MlIje YKpaCTH. :Hall. Kp&~e' ,2I,0XBaTII ce caoje AecHe iarOABn;e, a ABjeTe ce POAR C M&.il.H.M CJa:THllM - IWHHIl Kao aPRO 6ll0epOBO - .il.njelIH.M :r.ra;ll6Z0M :a:& aecaoi jarOA~l'I 06pasa.

Ho Rarl' KO 6ereHl'IlIIe y £o.ra lIfaAe:m:, a paA 6R ra na eBOM 06pasy 1iIMaTH, TO Fa DR JRpaAe. MaAe:m:: yRpMTn, TO je .il.aKO, U.lI 11 BeDMa rpjeKo.Ta, jep 'JOBjeR cBoiy Aymy ry611! A..II!liI npl'I oii&KOMOCTU sa;ihenOTo.M, reao IllTo. je HaAe»t Jla aeono] jarOAl'In;ll o6pasa - sa60paBA.& 'IQ:ajeE Ha AJillY, Ba ce ,1I,ora~a 'leOTO Rpa~a 1rI3.,11,e~. Aa Ma,1l,cm y&paAem, Tpe6a Tn jeAa:a: Bpyk eOMyll - iaRo. ltS nehn, liI.i1.l'I TJiI je Haj60A.e, &1\:0 ce y 6AH8HRH eKMem""UHlID;a AOrD~ll. ORaj, Ko.la je C M8.,1\emOM, Tpe6a Aa CIIaB3, a Tn: My ee, PI'!. je y Haj6oA.eH CRY npHB;YD;1l! PaS.il.01UI eOMJR 11 npllReCH My ra 1C MaAe:m::y, ,a,a OHa napa H8

217 -

OOMY.H9. YAapa. aa Ma,1l,e:m:. Ifomro CU ra HeKo..iUlICO ,Il.e1\:liIRa Apmao, a AO'lllI'lRll ce Hl'Ije npo.6y;l,lIo., !IojeAB cOMyH It TBo.j je hi aAeE I AKO.iI.H ce o.Baj, KOjll IrMa MaAcac npo6YAu, ollAa je namea l II> axo ce Be np06YAll, HO TU cosrya nojeaem, OHAa he Te6u MaAeE n,erOE rrpeha - TJa: elf My ra yEpao, a OJ! he EpOS :a:eIto.A}1[El:O .Aan9. yMpnjeTlI.

m.

A1W TlI Ao~e TpYAHa (aoceha) aeena y Eyliy, a !I'll ca na H.y ~yT, Te ell joj paA RaKaSllTD A ajere, y3MB cjeKllpy, ITa EaA Tn OHa npeEo. np9.r3 lIS Eyhe o.Ae - aaeajen;u sa H>OM cjeEIIPo.M no npary. To Mopam y'IHHRTn, Aa. Te oaa Be BIIAB, a AujeTe he ee Po.Al'I'l'H paejeseae roprse H.iI.B Ao:s;e li'yQHU;e (yclIe). Borae :aeh RaEO ell no KOM npary aaejesao. A aEO CR paA, Aa oy MJ 06je ry6on;e pacjexeae, YApn II no. Aos::.eJlt: 11 no ro.PIi>eM npary! - TO. Til je npasa TII.il.eYM.

IV.

BaA TU ce &paBa OTe.itlil, a xohem, ,1I,a. 'I'll 6YAe M.il.Hje'lRa, npso M.il.lljeKo., nrro rroxyaem - np0"'-u joj 1'I8Me~y Boryl TaAa lie TU - 'JBCTO <BRaj - 6UTU 06u"taTa Ha M.il.Bje&Ji. - Apyro, mTO noxyeem, UCRo.naj jaMY 1I y 1I>y I'a ca.il.lI, na saTprraj! Bjepy 'I'll AajeM - HDIIITa joj HaYAHTH He lie (ypeku). - A Tpelie, Koje noxyaem, pas.il.u rpymllBy 1) o.A 1I>era n y'IlNIH AHo. KOMIII1I.itYEY O,ll, IDe, ago xohem, AiL Hlllam iXan:pa U >6epHlieTa DA KpaBe II 1I>e,H1Ra :r.r.urjeEa . D Te.il.eTa! - To Tpoje Salla.TH U Y'lUHH, naCH cpersn C KpaBoM ]if He T}>e6a TB 0 H>oj MnCADTlI.

Postanak imena"Markovaca." kod Donjeg Vakufa.

Doista malo krajeva ima u nasoj domovini, koji su obdareni tolikom prirodnom krasotom, kaosto je uprav nase Skoplje.

Go;s~e kose, koje su i S jedne i s druge strane stisle srebropjeni Vrbas, zaodjenute au vazda zelenom crnogoricom, koja ne pusta niti zimi da vlada ovuda pustos,

Dbave dolinice, koje se spustaju.s ovih kosa, proticllci Vrbas sa svojim ~ftmo.m., miloglasni pjev· ptica u ljetno doba, krasno polje sKGpaljsk,a - sve to uvelicava oraiest ove okoliee. Pa nije ni cndo, sto je narod ove krasne okolice ostavio zahvalmi potomstvu vijesti 0 postanju imena oblisnjih dolina i kosa u samim herojiekim prieama, megju koje spada i ova zanimljiva, prica. 0. postanku imsna "Markovaca", najbliseg aveceg dauaSnjeg pasnjaka donjovakufskog.

Jo.B za ziva deli-Marka Kraljevita, zenio se otmjeni poglavica osmsnlijski, junak na desnioi, Gjerzelez - Aljja. Oae po djevojku sa 1000 svatova. Gdje je stajao , odakle je djevojku povso i kako joj je bilo ime, toga se

I) I'pymaB3.e6 omillO .IlpaB;l'f: 3aMYirl1l ce KYRYPya1fO opanmo C lII.mjOll:OM,. TO ce paa..wj*' .~~y ,1\"Bl'Ije pll.CyxaH6 iYBK6 "OPt 6n:jMOl' 6parunlli - Ell. JlOAlII~61!Y T6ncnjy« 1(crre'l6 ceo ilolU'l'O es }fene'!6, MeTne "ee npell rOCTe, a, O)JH es lI:l'K..lone 01<0 lb6 H sa 'lac O'DICTe Te'DcHjy. _lIMa <tp.,a, All. :tt IIO neT IJ,O ]lIse'!' T8nCHja l'pymane no:rpoms, Rai\:l ee xpaBa O(('OJll't, a JtaJllt Ir mohepy. llB selma 'IIeMal

8it

i!18 -

~ar~d ne ajeea 1). Kad se je a njom vracao dvoru avome, doeeka ga Marko KraIJevl~~ da mn otme djevojku. Zametnu se krvav okrsaj baS na povisokoj glav:c1 pod danasnjim hrastikom u Novoaeocima (1/. sahata od D~njeg Vaknfa). Poginu 1000 svatova - te se i danas vide grobovi, gdje .sn im sahranjena mrtva tmpla,

Ostade junaeina Gjerzelez.-Alija, da bije dvoboj sa deli-Markom, koji mu ugrabi djevojkn. Gjerzelez-Alija nadvlada Marka. Marko pobjeze s djevojkom i kako nije imao promisljati kuda oe na koju li stranu , skoci sa djevojkom savrh glavice na drugu stranu Vrbasa U oveen drasesnu dolinu _ pade ~mam na ovelik kamen, koji u taj mah omeksa - zaleci da Marko izgubi JunaCke noge na tvrdn kamenu. - Marko pokleknn, koljena upadose u onako mekan kamen i c.!!tase nepovrijegjena. Kamen opet otzrdnu , kad Marko odakoci, no na- uspomenu ovog dogagjaja ostavi potomstvu na svojim bijelim grudima trag Markovim koljenima. I danas je jos taj kamen, koji je primib Marka u junaeki zagrljaj - i danas je jos na njemn krasan lik Markovih koljeaa,

Marko nteCe s djevojkom, a Gjer.zelez:-Alijaskocivaiza njim, pade u vir vrbaski i utopi se. Od tada se pitoma dolina sve do danas zove "Markovaca".

Na njoj se nalazi i vrelo nazvano "Istocno vrelo". Sve stose zivim osjeca od istoeno - pravoslavnih zitelja donjo- vakufskih, VITi ovamo na nIsweni petak" da se pomoli B.ogn za sluzbe bozje, koja se tada tu cini i okrijepi bistrom, Bvjezom vodicom, koja se na tom vrelu tada sveti.

P j e If M U. a "Ii 0 j a H a" M Ib e 3 MHO MMe.

ITpB:oliiuIo HeTap (,1. HBaJl1IeBJIl..

,.Ao Soja&, Soj a, JIIau 'lUI je ... "' ..

~Jep l1li Apara 8 e· "P080 ",e.-

(Hap. no Col.).

y ceJlY ".ily~.IIa.t.aRltuU y ltOTapy "GaacKor-MoCTa'" 11.14& jeAR& 1JOAa., Roja· ce SOBe "Boiaaa". - EojaaamlBrrpe aa jY:lEHOj C!rpaRH ceza .ilY~BIIaoil&HRa HCUOA BpXa Mlr.!>eBl~a. Bpx MU.ih6Ban; orpsaas je I'pMeq-U.ilaHDH6. Ha ,cjeBepHoj je CTpaHB 0,1J, "EojaHe" B(I,il,a, ROjy Ta,Morrm:,umUTe.ihU "noHOp,Ollf" 80BYi Y ona] "IIoHop" rrosupy CBe BOAe, lllTO y n014eHYTOM CMY BSBUpy, Te soor Tora 11 HocunOM8HYTa BOAa lure "IIoHop". Ha jy:m:Boj je cTpalIlI "I'pMe'I-n-talnlHa", aa HCTO'IHOj "M.ih~'IlIEa-nO.ihe", - no OBOM llOA.Y BlIa M.ilOrO M.!>e'IHRe (jeAH8 BpCTa TpaBe), na ce je s60r T8 'l'paBe U eaasaao ".M4.i3- 'IlllCa-nO.ihe", - Ba sana"woj je CTpaHU 0,11, BOAe "B,ojaHe" "OpAuja-UOA>e". HapoA llpunoBlljeA8.·, Aa ie Ha ,,0PAuju - no.ihY" HeRalta.B TYPCRH BojcROBolja np BlIeHY 'IlYCYM-ara" paBHIIX mecT Mjecen;H C 0PARjOM (jeAHHM S60pOM HAll 1Il0POM H.ojcRe) J1e3l:ao, Te AS. ce je no TOj OPAlIjH H HaSBa.ilO 1l0pAaja-no.ihe".

I) U narodnim pjesmama veli lie, d!l je Alija Gje:tzelez bio Sa.rajlija. V,idi: Na.rodne

pjesDe M:u.hamedovaca>, knjiga I. Ul'ednilitvo.

219

BOAa BojaDa" "sna y [eoea II npOA.eite n.il&XO iIaoyjaTH, a../lli Be Y'llllPl l'

BJIEaEBe nrrere, jep OpRO ycaxae. ORa Huoro EOPRCTlI CTaHOBHmJ,lUfa eeaa

Jtywqa-lIa.ilauEe, jep HM HaTana no.1ba. H ThRBe... . "

° TOj pjeqHIJ;H H TheRRHOI!l lIMeny BapOA Y nBoc3:a:CEO) Rp&JHBIil OBaKO npa [l'oBujeAa:

ERAa je jeAHa ,IIjesa, no aMeHY Bojs. ORa OCTa CRpOTsa nocse M8.11.eHa.

Eoja 61Ijame Bp.ilO cBa:m:S&, lIBI'.ile,ll.ame 11:30 ItaEa.B Mywlllapan;, a CBaRR. 6u io] nocao amao OA pyEe, same je paaaaa Myms:e rrocaose, Hero .ilD zeRCEe. OHa je IDIa.il3 JIOKpaj ReKaEBe ,,6eSAa.Re_jaJ4e" (rAje je nSBOp ,IIaHalDfM BOAe "EojaBe~) Ma.IlY lbBBHIzy, jeABa AaB opas,a. Je,1J,Hor AaH3 ay6.l>ame (6paame) Baja y TOj esojoj lbHBI1[(lI yrrpaao HeB:3!to H3a. EHmOBUTor apexeaa, a 6Hja.me keT?, KIlA ce lIpOCO (npoxa) eaje, Ha.jeAHoM joj ee BO.ilOBlI. sa06a,D,ajy, a cRpoTa EOJa 6p:m:e-60.1be CTaHe Ha sy6a'IJ (6pHaqy, AP.1baQy), He 611 .itR EaKO saycTaBlL/I;a BOAoBe, a.AH no aecpehy TheslnIY sanae joj Bora sa sy6a'IJ; ca,ll TlI OBa, AparoBDliy .Moj, aanOMame BS eaera rpaa, a BO.ilOBR ce jom sehMa nonaame, Te OHa:EW norrzanreaa naltJl)y as nOMeHYTY "oeMaRy-jaMY" II ynaA.HY Y HCTY cEyna c AjeBOM EOjOM n 6p.Ha'IOM. MpTBO THje.ilO EO.jRHo xaljy nocaaje na IlOBpDIlIHlI pjesane "Aa6pau (y cMy .acror lIAreHa). 0,11, Bojaae T.j. aasopa lMSI1Ha DMa. TpR CaX&Ta AO Aa6pa, 11 TaKO je AaItJl.6T.Hje.l1.0 Bojaao lIDIAO TpR caXaT& !tpOil 8eMA.y.

IToCJI.Bje oaor Aoraljaja HaSBa RapoA TY BOAY "BojaHOM", H TaKO 08 lleI'AamH>a 6eS,I(ana-jaMa npeTBopH y A&HaWlbY BOAY "EojaRY" .

. Hapoa npHllO.BHjcAa, A8 je Boja. 611.ita ,1\para neEa.ItBOr M:;t&A.una, na ~a.j MJla.ADii oAc je,l,llo.M noC.II.uj~. AYror BpeM6aa It DOMenyToj 'BOAR R eTa.Re

aapUU;3TII :

"Ao EojaHa., BojaB3, mao :MM je :all. Te, IlJep l'dll Apat'a 3aMa.'I6 ItpOS& T.e" I

Ta [e pe'IellllD;a II OCT.aJl:a Y BapoAY,· Te ee 11 Aall AaHac 'IeOTO 'Iyje.

Narodno pricanje 0 imenu "Hercegovina~'.

Priopeio Ivan Zovko.

I ako danas nema sumnje .0 tome, da je Hercegovina dobila svoje ime od hercega Stjepana Vnkeica, koji ie taj Iaskav naslov, - kako je istorija utvrdila - dobio god. 1448., to se ipak ovaj fakat n narodu slabo peznaje. Cuo sam nedavno prieatio imenu Hsreegovine,' te se uvjerih, da Das narod ovu prieu manje vise drii za sustu istinu, Evo stomi je kazivao 0 toj stvari jedan starae Mnhamedovac:

"Gim je Bosna i Hercegovina, Bog ti pomoge, bila fet ucinjena .od TurCina, .odmah llizami (vojnici) stann iskati izun (dopnst), da odn malo u svoj vilajet na selamlnk (vigjenje) i Da tevrilil havu (ladanje), biva da malo promijene hariju (zrak), jer nikako rujesu mogli obiknnti nasn vrneinn i zegn. Mnogi od njih, koji nijesn bili viSe god.ina kod knee, dobijn teskern (plItnicn), da m.ogu i6i. Kad sn dosli tamo u svoju domovinu, vee otkle je koji bio, stanu ih zapitkivati njihove emserije (poznanici) i jarani .0 Bvem i svacem

220 -

i kakva je ta gjanrsks zemlja i kakvi au kauri. Oni im pocnn avaata prieati, a od Hercegovine im jos teknu nabaska (posebice), kao da 8U se 8vi ate godina zdogovarali i ovo: "Para jok, herseng eok", sto je biva, efendum, po naski: "Para nema, a kamenja bukadar (i odvise)" . 0 tome zacuje poIagano i sultan u Stam.bolu, pa sabere na divan (vijece) ave svoje mUBire, valije i vezire (razni dostojanstvenici u otomanskom carstvu), te ih zapita kako ee novo ime nadjeti toj gragjanskoj zemlji u za inad gjaurima, jer mu je dosta askera (vojnika) pozobaIa, dok ju je zauzeo. Na to se digne jedan atari pasa , koji je bio na Hercegovini, kako je baskin (zgodri.o) po onoj nizamskoj "herseng" - "puno kamenja" nadjenuti ime icijeloj zemlji, jer ima i onako plaho puno kamenja. Sultan i vas divan na to kail j razi buds (privoli), te po askerskoj rijaci "herseng" prozovu zemlju Hersengovina, otkle j'oj je poslije doalo ime Hercegovina".

r paA BMCOKH.

I1plloIIkHO 'E>op\e OrpaTBMllpOB.Hl..

.Y3 MjecTo BIICORO AR:m:e oe CTPlIIO '1yn>aCTO 6PAO, BO 'My ce ,HpX He BaBpwyie WllhKOlll, seds - OSAO rAeAajylill - oKpalill'M rpe6eBoM. lIs Bacoacra BOAII nowHpoK ny.T, CBe Y3a cTpaRY 6pAa, rOTOBO ,11,0 nOA ,.,rpa,ll, BllCORII", sao WTO T8MOllIH.1I KapoA jom AaRac OBO M.AO paSBaJlH:a;a,UlTO ce BlIAjeTll Mory, KaSHl3a. IToAo:m:aj II nrapana nyTa, reoja [e aa ItD.H.HER BeOMa 3roA.R, y6je=9yjy Hac, AS je 11 y IIp0m..10 apajeae TYAa. npHcTyn 61I0.

Y CIIeBWH Ce'laE Ha "rpe6eB", ]JUAB: ee, Aa je TafdO japyr&B sapaBaHaE oA jeA:o:080 oM. AY:3l:HHe II jeARo 15 oM. nrapaae; o6pacTao TpaBoM II lIUInjlaroM. OHa asjaama 'IeCT 6PAA lIMa npaBan; 0,<\ eieaepa n:&- jyl'. IIOJ!AeAaMO .ill[ ca cjeaepacrs E.paja Bll3,11,o.a.e, BHAHMO, AIL TaMO Bll.S 06pOBaE HeRa Koca Te'le, lIITO ce clIymTa ,11,0 nOABo:m:ja, rAje AeSH .jecTo BlICOEO. OEpeHel'110 All ee 1Ia jYSBll Epaj "rpe6eBa", BHAlI'MO, Aa TaMO RlIze B>eI'II. lOla oner sapaBaHaE OA jeARo 40 oM. Ay:m:HHe, a Ba.a.Aa TOAUKO H nnrpn:B~.

IToMlilje OBe opujeBTamqe., alCO IlopaBroiteA81110 WTO AU jom aUAHH8 CT8- PHBCImX liMa, pasa6paliel!IO, Aa nx liMa ABa peAa: xpna sHAuBa WTO cy o.RO "rpeoen:a a, .H 3aTB.lII SHARBe WTO cy Ba 06po~lIIa.

Y npBy rpyny (o:a SapaBaBEY) llAY: na cj e a e p y nOBe.mEO KOMa1;ie paBBad>emrX 311AlIBa j na H C TOE Y porad> Heree Ey.ile j Ha j yr y TeMe.!> IlJlaTHa (paRKa llBrAeAa KaRO cTHjeELe)j R& 3anaAY HarroRoH OEpn.aR '1eTBepOYI'Ae EyAe. Gsa IIOTOFf>a je llaj6o.a:.e oAP:m:allll OCTaTaK HeI'AaIInbera rpaAa. ,2J,YZHH'a crroa.aunse erpaae mmOCH 10 M., a Ae6hHHa BHAoBa 2 M.1).

Y APYI'y I'pyny CBa 06poBn;1nla) Y JLaBe: Ra C j e B e p y nOBHCOK BHA, EOjll 'I'OPlblI rpM AOHeEAe onacyje, sa TlI'M Ayr.H 311A, IIITO no rope pe'IeHoj ROCU

,j) y aI!fAo:u~a xy;lle JI~e ce pyne c /ltajtr.MeTpolll Of! lIeltOJlIU~O l1;eRTHMeTapa, ICoje cKpoa If EpOll HAY, IMIXO:Sl!. :aaMjeH.a TelC je MOrAl!. IlItTl'I Aa nylllTlLjy C'Bje'l'.tOCT K jom BimIe Ba8l\YX. Te 6ymo'rl'IHe AOKlIllyjy, Aa je OlCPll>3.R Ey.ile Telli lll!.jBmKa. '<[aC'.!' lI>esR.Ha, l'I ,lIa je :RYAlL Y CBoje Bp»jene nOCBe B~COJ!;Jl 1I0pMl!. 6m:1jJ.

- 221 -

CTOj'H' .Ha. j y I' Y lIaK, lIsa Bu:m:era cnOllleBYTorasapasaHR8., orreT DojaC'311A,

1 •

Gojl! nouplljell':o xpnTa Te'le, a caA Je TpELeM 3apacTao.

Areo A06po npeAO'DIMO ABlIje {'pyne BllAl!Ra, Ba.a:.a Aa H3BOAlllllO nom.a:.e;t.aK: All- je rpaA BHCOKH cTajao TIIoMO, rAje je call. "l'pe6e:a:", a IICTII, Ea.RO H [om BHA.a.HBH oCTan;H All. cy nAaT:a:a (MeTepH3u) R EyJLe :a:erAamlLe TBpljaBe - TfUW All. [e BaC aajnama AIIO 6PAI!. TeK I'OMIMa pymenane, a BHWT& Apyro. 31'JAO~H naJC, all. cjesepaoa II jy:m:HOM npaeeparrsy 6pAa, KOjU. noupajeso llAY,

APyrll cy o6paB6eIDJ: naco .

OBO nOTBp=9yjy II pOBOBH, mTO ce [om MOry Aa pacrroaasjy. POBOBa In~a III!. ejesepy llcnpeA peqeROI'a. EOMa=9a OA ILil.8.THa, allCTO TaKO H Ha jyry llSMe=9Y ILIlaTHa II BII:m:era aapaBaBR8.. Ha RCTOEY II BanaAY [e cTprmn;a 6pAa. HaAaJb8 mla pOBa B3Meljy HB.:m:era (jy:m:Rora) sapaBaBKa II o6paH5eRora BllAa. UOAozaj pOBOBa nOTBp1;iyje npB.8UlEbH Haw pacnopeA OAROCHO 'SBABHa. POBOBH yaa nAaTHa 6:U:.il.H cy crr o a a nra.a ; POBOBH y8 06paH6eBe SHAOBe,. 6lMH cy :a:YTaplbll, T. j. Ha CnO.3>amHoj llBllU;lI paBa. crajac [e 06pa.B6eBH 311A·

Y aas Y ropllolI rpaA TeK je Morao All. 6YAe ca aanaAHe erpaae, 1'[ ~o IIO CBOj IIpR~H HeWTo Ha ejesep 0,11 jom BBAJhlilBOra ORpH>Ra KYAe.

D;liIjMO je yTBp1;ielbe BeOMa npocrparro, a nOAo:m:aj rpaAa YBpx yTOK8 Cl>ojmu:.;e y rAaBHY pllieKY SeMd>e (BOCHY), nOTBp1;iyje, All. je OBO 6n:0 HajBa~BlIjlI rpaA aa 06~paBY lJ>eSRBy. II AODcTa aeropajs I'a HCTllTIe EaBO paROSOl'.

II II·

A nOArpa=ge B>erOBO, Eoje ce ReKaA 3BaAO" OABIICOKH, a rAJa 18 Raw :a:apoA

npera.il.aqSH Ay6pOB'IaBll II BplljeABH Osca :3l:11B.a.axy, 6e:jawe sa Cpe,ll,lLer& BujeRa rAaBBO TPI'OBHWTe 'EpaJbeBBHe. 3BalllellHTH H n p 1I C T Y II d> H II II noo\omaj rpaAa, Baj60.a.e Mo:m:e Aa llpOTYMa'lH, WTO' je BeliMa cTpaAao H amrre ce pacyo Hero OCTaAe 'l'BpljaBe y OBOj Aparoj SeM.hH.

Poilje.~nji dani Hercegovine .

Priopdio Karl Peoz.

Gosp. Konstantin Christomanos n Been imao je dobrotu priopditi mi, da ae n djelu Teodora Spandugina Oantacuscinc : "I commentarii dell' origins de Principi Turchi e de costnmi . di quella nazione", koje je u Fiorenciji .1itampano 155l. go dine kod stampara Lorenza 'I'orrentina , i koje je danas vtlo rijetko, naIaze ove znacajne vijesti 0 padn Hercegovine.

(Strana 53.) Dopo questo MahQmetto si mise in animo di oeeupare it ducato di Boscina il quale era un Dues di Santa Sa.bba chiamato daI vulgo Cherzecho, il qual confinava con Ragusei , et era loro emulo. Costui havea tre figluoli, de quali il primo si chiamava Ladialao , c'haves per moglie una chiamata Anna Oantacuaeina, donna oltre eh'ella era eli gentil sangue, virtuosa molto, Ora esssndo il Dnea hoggi mai attempato, et portando poco rispetto al figlnolo et manco alIa nuora prese per conoubina nna donna di mondo, et ne III. meno dentro in palagio. n che Bapeudo il figluolo et ]a nuora di cio si ramnraricarono forte col padre. Ma agli, ch'era 'disposto al tutto di fare a suo modo, non curando Ie lor parole, faceva agn 'hora peggio. Perche sdegnato Ladislao fece un trattato non alcuni della citta, et caceiarono fnori il Dnca, iI

. .

qual 'per cib molto adirato mando uno ambasciatore a Maometto quello in -aiuto chiamando; insegno di cni gli diede 11 fig1nol minor per ostagio, il qual fn poi- fatto Turco da Maometto. 11 quale entrando nel Do -

(Strana 54.) cato di Boscina, frovo , che 'I Duea vecchio era gia. morto.

La on de Ladislao non volle aspettare, ma si fuggi et De venne a Vinegia cOQ Ia rooglie et co- figluoli j et quindi passe in Ungberia, 1a dove si mort, Ora havendo occnpatto Maometto quel paese tutto, solamante lascio all' altro figluol del Duca (un luogo) ehe si chiamava Vlaceho, (at) Castel nuovo con certi altri luoghi per 10 viver suo. Costui riconoeceva per Signore Maometto, et ogni anno gli pagava il tributo infino ehe fu caciiato dello atato,

Evo prijevoda:

lIIza toga nanmi ovaj Muhamed zauzeti vojvodioa boaansku, gdje je bio Jedan vojvoda svstoga Save, koga je narod zvao nherceg". Bio je a'susjedstvu s :qubrovcanima. i bio je ajihov takmac. On je imao tri sinal od kojih se najstario . zvaoLadislav, koji je za suprugn imao Anu Kantaknzen, zenu i roda plemenita i osobito kreposnn. Kad je vojvoda bio vee a godinam~, ne obazirucise bas osobito ne; sina, a josts manje na nevjestu, uzme za prileznicn blndnieu jednn i dove de je u dvore, Dosnavsi to sin i neYjesta potnze se !la to ocn, ali se on, kojije bio obikao raditi sve po s:vojoj glavi, ne obazre na :njihove rijelii, nego je radio sve to gore. Ogorcen s toga Ladislav

.1

dogovori se} nekojiro gragjanima i protjerajn vojvodu, koji od osvete posalje

poslanika k Mnhamedn, pozivajuci ga n po moe. U znak toga dade mn kao taoca (svoga) najmlagjega sina , koji bi po tom od Mnhameda potureen. Ulazeei ovaj u vojvodinn Bosnu, dozna, da je stari vojvoda vee umr'e, Ladislav (s toga) nije htio ceKati, nego pobjegne i dogje u M1jetke sa zenom i djecom, a za tim prijegje u Ugarsku, gdje i umr'e, Muhamed zauzme sada svu onu pokrajinn i ostavi drugomu vojvodinn sinu za zivljenje samo (jednQ mjesto), koje sa zvase Vlaho i Kastel-Novi sa nekojim drugim mjestima, Ovaj priznavase Muhameda za . gospodara i ' plaeao mu je danak svaka godine,

dolt nijs bio protjeran iz ddave". .

Ovu ja knjigu po mnijen~a. Hopfa (Chron~qnes GreC?":RoIilaines) na.pisao sjn knegioje Eadoksije Kantakazene i vizantijskog dostojanstvenika I Matije SpandngioQs, kojije dakle bio u srodstvn sa svijem juino - slovjenskim vladarskim domovima. Za to su njegove vijesti svakako od velike vaznosti za P?vijest 15, i 16. vijeka, rna da ukronologiji nijesa posve tacne. Djelo je sa Cluano s!j.mo u nekoliko primjel'akaj jedan se nalazi n c. ,kr. dvorskaj ,knjiinjei n Beea.

HapO,lJ,H3 8JJXHMHja.

\ I

I{ecTo 'IyjeMo y Ramer Ha,pO,lla rrpg;'IaH.a, no KojuMa MOme1dO HacJl.y;hu:-

BaTlJ" AS. cy ce Y cTapa BpeMeRa y 0B1Ije14 KpajeBBMa MBOPO 6aBlI..lU' a~MIIjo., B 6 611. Jill .&aKO 1'OA npoRauMU: II lapis phllosophornm", U:JUI APyrlUl ml6BOMII Be"unm Mlu~HcTep;aj" , A. Ta1l10 MOry JIpe1'BapaTH, fl;pocTe lIeTa",e y 8~aTo.

- 223 -

T'ocn, lIBaa 30BKO, aam Bp.UI cypaAHHR, 'Iyo je y Xepn;erOBIIBU, rAje npu.qajy, KaRO je y 'AaBBa Bpelllesa Her£lI 'IOBje& OA Bora sa:m:eolBo, All. CBe, roTO -oa DO [',;tPAa, callio $a,ll TO xohe, O,ll,MaX ee I1peTBOplI ! SAaTO, II 1I:all:0 l!ry je EoI' Ty MOA6y yc.!ulmao It 0,11,' TO ,II06a - aeaa - ,IIa 1e SAaTO rr~cTa~o 11 cBRjeT 1'a eTao ca6II,p~TH n ·Tpa:m:UT.ft, ii\a. oe ~KMe oooraTII. MHOl'lI BJepY1Y 14 ,IIaB Aan3C, ,IIa ce lIe,llp:u.'e EOSUBe Mory nreTBopUTH y SAaTo, ~MO EaA 01'1 KO SHaO 1I31'OBOPUTH HeltaKBY MOAlITBy, KOjy HIiKO :lEHB Ha. cB~JeTY ne

. AAH Ta ce J'e MO,i\HTBa aa60paBIM.a DR je ee BBIDe HUltO Be cJeha .•..

paSYMRJe. . ,

y -qajBH'Iy sa6Uhoe:lERO ,je OaK r. CTeBaa ,il,eAlIli, T811:0lJep Ham

opHjeARH cypaARlIlI:, eBO OBO: .' . " •

fiTo 6ajame y cpe,llHoe14 BRjeKY a.Ax~c1"aMa "KaMeR r.rYAPOCTli ,TO Je

JI ,liaR AaHa,c HameHY RapoAY n ryaBa. sAaTuu.a U , u.\ Il 1I:~lI:a i~ §.pa~ MYxaMeAaRU.B SOBY - "lrnMnjya OTX". TpaBY SAaTllqf TemlCO Je Haim, lIa C ce H 'He Moze s:aall'l'l'I KaKBa [e, CaMO ce ana: 'iera ee AOAupBe, QAM~X

Tora . ,- C 6

'I'll' a c 'i1l14 oe CMUJ' ~m" - cvxo SAaTO nocTa~ue. TOl'a. Aal'O

ce U03Aa ., ~, . H' . li

OMe ~O' BBJ'eKlL -~ol'.a. epeha aaaece, Te S~ll\Tlln;y Ha~e! 3Jupl1Je e ce

OR... , .' Ii

AoroAliTa _ B6;11:e - ,a.a he je soas, BAli OB~a. Hatiu; Il& KIM le II&CY 1I

uperpuse II Doj'eAe1 3y6I1 joj ee I10MlLTe, a Meeo J01 IloOTaHe, sao Ay~aT myTO. Ho AemaBa·Ao ce, All. cY ce U hoYAH aa fDY BaTy~ypaBilAu - aAU Je )UlIt3A Hahn. 'I'aso je rrpuje BeIl:OJl.lf$O rOAHEla - KaRO 14H Ea:mBa.me - Re&" • MYxa)I1eAllDaIJ. 1£00110 'iajnp JIa CTpaacun;« same ~~jBlIn;a, K3A MY ce JIa IleAHOM 1I:0ca 1I0SAaTJI. OR ce CjeTK mTa je, aAK saAy AY, 3AaTIIO;~ He HaJ}e. Tarto ce BcTO n .MROrOItl KOClJ;Y AOP3~II.A:O, a,;tO: jam DB jeA31I, AlL J6 SJl3T."IJ;Y s~ma?,

aa he je :II saliK Ca~o je -B:a~y - 6dO nere'll mejx, EOJlI )e

a TemICO ... ~ . .

A06po Tpa1JCc nOBB:a~ Oa je - BMe - na6pao XlIhMY H J6A~H p.aSJ1llqIIT

lJ;BHjeT. To je CBe n;aajelie ARjello l1lL oomllY paaaerpo H :alL cysD;Y ocynrao, IIomTO jo oeymoo, oHAa je can Taj xH'~aAY H j8A$R IJiBlljeT Meljy AAaIlOBmi& y npamaK caTpo, lIs.a '1'0['3 y3eo je TaBY nyay 0..10Ba. 11 aa B&Tpy MeTHYO. '5,aA ee O.l\.OBO paCTOtm.ilO, 3\1'pa60: Me~y np":1'l{M30 OA 0110['&. npsmsa II nocne no' O.l\.OBY, a y TOMe 6JKB6 U,i\aMe:a as '!lalla. OR HOT? yqHHR :II APyrll 0 TpehH DYT' rra Ka,a. C.RRue !l'aBy e BaTpe, UKam mea BOAJeTU: eae callfO xaceo SAaTO 1 3,i\;TO usllcce HlL nasap 11, Ty 1'.3 je peso lf. cBRieTY 3.\\ HOBD;6 npoA3Bll0. OR je j6AH1fU,II:O}H ce DaM'rH, An je aAaT.ao;y Ha,i\al,Jllp 0: "OAOBO" l' SAaTO

npe'l'Ba.pao.

Darovi zem. muzeju.-· .llapoBH seM. Myaejy.

3eld3A>CKOM Myaejy CTBl'.mcy 0,11 1. anpll,iUl, 1891. OBI! AapoBH: 3a ap.xeOAoms;o oAie-heiJ>e:

TOCD. KapAo lIen;, KOsaYAapaR Bje'lF06eHRB: y C04>lIjlf., 9 KOM3A8J

cpacltUx, 6yrap"KIIX 1I BOS9.HTHjC,ltOX cpe6pHHX ~oBan;a.. •

Torn. MU,i\om MapT1JHOBRh., nop, 04>il1lHJaA y JallJ:Y, JeARn .cpe6pRII

HI'Ban; "Antoninns" II jeAall cpe6pHH HOBa.n; "Moneta Begi Scla~oDla", 06a

naljena 'I UllInoBY Y jaja'IK:OM 1I:oTapy.

- '224 -

Peen. II BaH Be I' H h , Y'ntTe.a:. y:PaKHTlIy:9 pasHIiIX HOBan;a. (uoasjBRIDe pUMCKnx), 2 I'B05,l.lCBe H jeAHy 6poun;aHy cy .imn;y, 2 6po.Bn;aBB mlIHpaJLe, 2 ItOJlyTa sa BpaT, 3 HapyKBHD;e, H 2 EOMaAa. sa RaItH'll.

rOClI. Xyro JeAJlKQEa, n1I:lRHHRpCItll npUCT8B y MocTapy: I'BOSAeHY AorraTY, 2 I'BOSAeHtI Eoce 1I 1 cprr DB CeJlR rpYAei I'BosAeHll Hom us XOA6uBe.

Gosp. Eduard P~rr u Doboju : 5 Iragmenata rimskih natpisa, 4 komada rimskog novca,' 1~ broneani siljak od sulioe, 1 kalup sa Iijevanje broncanih keltova (~adzaka), 1 %ekic od kamena, probnsen, 2 velika kotla od bakra, 1 gvozdenn kasiku za lijevanje kovina , 2 gvozdena sadsaka, 1 gvozdeni kljue iz rimskog doba, veliki broj gvozdenih cavala i nozeva, razne arhitektonske fragmente od k.amena, rimske opeke, predistorijske i rimske rhine, konacno jedan naert rimske utvrde kod Makljenovca.

Za pafeo n.t o lo s ko odjelenje.

Gosp. rndarski mestar Matija Heinrich' n Konjicu: zbirku okamenjenih zivotinja (sisav'aca), 1z Repovaca kod Konjica.

Gosp. ucitelj Mil an 0 bl' ado vic, okamenine iz Grahova.

Gosp.J 0 sip Ric h te r, rudarski ,in£i nir u F ojnici , velik,u zbirku mineralija. jz okolice krese'Vske.

Upra.va rudokopa u Sinjakovu kod Varc.at·-Vakufa, zbirku mineralija iz rudokopa kod Sinjakova.

Uprava rudokopa u Vogosci, zbirku ruda iz rudokopa mangana u Gevljanovicima.

Gosp. Eduard Vorlicek, rudarski povjerenik u Sarajevu, nekoliko komada . bulanzerita .iz Litiee kod Starog Majdaria.

Gospodi darovateljima izrazava Be najtoplija blagndaraost.

" '

Dopisi urednlstva, -_ ,n;OlIHCH ype,ll;HmIITBB.

Veletiasni gosp. F. Bu l i e, Splj e t, Bvala n3 pdjateljskom pomaganju. Obecani l:1an;Ik unie] ee u Ill. kDjigu, ~er [e za ova odoonio.

Tocn, }{JlIJlOill M, Jajn;e, Paao 6H'lt m'l'O npaje Ao6H.T1J o6ehamJ 'VUUJ(lR, All. !'It Mory

.npnnpMIl;TJI sa RB>ID'Y, mToC'.urjep;H. ,

Gosp. Via 'Vuletic-Vnkasovic, .Ko r cu l a. (jim ugrabim vremena, pisaeu Vam op~jrno. Snimak od rimskog natpisa iz Oitluka spremicn Vam. Primite pozdravlje i iskrenn zahvalnost.

l'OCIIOAH1I CT. It, Y E. 1fYAlDd ce, mTO M.Jj .ae IIO'l'llP,!,IlCTB nplUd.f1'l.'ILE J>lojl'ix. IIpIDljsTlL6a Ra Bam -.:f.l.1to:aK. liI'1II10Jl.HTe °ry Barny paj!,1Ioy npen3 00:0M6 ynyTerBy J;lOnyHRTIl, na je nOma~l1Te 6ap IIIL 14 Aal'lll. Aa ja yBpCT>I1>1 Y IJ,!,yl;Y ElbllI'y.

Ispravak..

U clanku.' OJ Rimski grad Domqv'ija u G«adini kod. Srebrenice", od rudarskog satnika V. RadihnikofJ, (n Glasnik eem. muzeja u Bosni i He1'cegovirii", god. 1891., knjiga 1., st1tana 1.) u drl,tgom retk1k odoedo treoa ¢a stoJi: II U S'I'!ebtenioi, gdjt se je vadito s~ebro, olovo i bakar i t. a." a ne: I}zla,to, sr-ebro 1, olooo",