Sie sind auf Seite 1von 20

SULU,

·n;;}

'-~'. '. JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR . PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENEN~AI:I

PROGRAM PENINqKATAN PRESTAstAKADEMIK (2) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 .

ADDmONAL MATHEMATICS

Kertas 2

. Sept.lOkt~ .',' 2!4jam

,. 3472/2

..

Dua jam tiga pulnh minit

.JANGAN BUKA·KERTAS SOALAN rNi SEHINGGA DIBERITAHU

, 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

. - - '

2. Soalan dalam bahasa lnggeris mendahului soalan yang sepadan d~lam bahasa Melayu: .

3. Colon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak

3472/2 © 2010 Hale Cipta labatan Pelajaran Selangor

. :'-

I Lihat halaman sebelah SULIT .

SlJLIT

34721'2

BLANK PAGE HALAMAN K()SONG

"

3472/2 e 20W Hak tipta Jabatan Pelajaran Selangor

SULIT

SULIT

:3

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are . the ones commonly used.

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.

ALGEBRA

. log. b log b = __ c_

. a ' loge a

-b±..Jb2 -4ac

;x=------

8

2a

2

T; = a + (n - 1)d'

9

3

10

S; = :: [2a + (n - 1) d J 2

4 (ant)"= am"

11 T" =ar'I-1

5 log, mn = log, m + log, n

6

12

'7

Boo =_(1_" i,rl < 1 l-:r

13

3472/2

CALCULUS KALKULUS

y=uv.

dy dv, du , -=u-+v-

dx dx dx

4

Area undera curve

Luas di bawah lengkung ,

b .

= f y dx or (atau)

2

du dv

u dy rz : dx

Y=_, -= _X

v dx v2

Il

./)

= Jx dy

3

dy dy du

-:::::-x-

dx du fix

5 Volume of revolution lsi padu kisaran

I>

== f 1ry2 dx or ( Qtau)

r1

3472/2 © 1010 Hal. Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

[ Libat halaman sebelah SULIT

SULIT

4

3472/2

STATISTICS SIATISTIK

- LX

x=-

N

7

_ "WI. J-L... "

- L,W,

2

-,,2_/X

x=~-

I.J

8

n P = n!

r (n-r).

3

9'

12'

lie = .

r· (n-r)!r!

4

u=

Lf(X-x)' ~ ~D,,2 -x~

"'If ' If,

10 P(AuB) =P(A) + PCB) -P(AriB).

5

(J;tr-Fl

L' 'I L.1Y, ....

m= + C

l fm / '

12 Mean I Min , ~L = np

6

[4

X-f.1 Z=---

a

GEOMETRY GEOi}fETRI

Distance / Jarak

= "\/(x2 - XI):? + (Y2 ~ .v1)2

4 Area of triangle / Luas segi tiga 1

= '21(XJ Y2 + xiY) + r3YI) - (XZY1 + X3 Y2 + x1y)1

2 Midpoint I Titik tengah

(x, y) = (XI + x2 , YI + Yz J

2 2

I I I 2 2

51.r=vx+y

3 ' A point dividing a segment of a line

Titik yang membahagi suatu tembereng garis

( ) = '(nXl +mx2 ny; +my2)

X,Y , •

rn+n m+n

3472/2 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

SULIT

SOU'J

5

341211.

TRIGONO~lETRY TRIGONOMETRI

1 Arc length, s = r 8 Panjang lengkok, s '" j e

8

sin (A± B) "" sin A cos B ± cos A sin B

sin (A±B) =_ sin A kos B ± kos A_ sin B

2

1 ' Area ofs.ector,A =~rl e 2 .

1

Luas sektor, L = - / €I

2

9

cos (.4 ± B) = cos A cos B + sin A sin B

I

kos (A ±B) == kos A kos B + sin A sin B

3 sin 2. A + cos 2- A ""1 sin 2. A + kos 2- A = 1

io tan (A ± B ):= tarn A ± tan B

1 + tarn A tanE

11

2 tan A tan2A= ----

I-tan2A

2 ' 'J

sek A ;;;;; 1 + tan: A

5 cosec" A =' 1 + cot2 A 12 a b c
-- - -
sin A sinE sinC
kos~k2 A = I + kot' A
13 a2 ~b2 + c2 ,- 2bc cos A
6 sin 2.4 = 2 sin A cos A
sin 2A ~ 2 sin A leas A a2 ~b'Z + c2 - 2bc kos A 7 cos 2A.:;;;;; cos2 A - sin? A

"'" 2 cos2 A-1 = 1 - 2 sin2A

[4

Area of triangle / Luas segi tiga 1 b: C·'

"'" - a . Sln

2 - - _

. kos 2A= kas? A - sin2 A . = 2 kos2 A-I

= 1 - 2 sin2 A

347212 © 2010,Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

[ Lihat halaman 'sebelah SULIT

SULIT

6

347212

Section A Bahagiim ,A

- [40 mllJ'ks] ._. - [40 markah]

Answer all questions .. Jawab semua soalan.

1 .' ,,solve the si~ult~eoJ.ls equations x - 3 y =.4 _ and y(x + 1) = 1 ..

Give your answers correct to three .decimal places.

Selesaikan persamaan.serentak x - 3 Y= 4 dan y(x + 1) -=1. Beri jawapan amra betul kepada tiga tempa: perpuluhan.

I5 marft:s]

[5 markah]

2 It is' given that functionJ(x) = 2x.2 -3x -·5 = 2(X_·a)2 +!!_-l, where a and bare constants.

- .28 . - .

a - b

Dtberi bahawafungsif(x) = 2X2 - 3x.~5 = 2(X-_)2 +-....:.] dengan keadaana dan b adalah

_ . - 2 8- .'.

pemalar. .

(a) By using the ~thod of completing the square, find the value of a and of b. [1 marks]

Dengan menggunakan kaedah penyempumaan kuasa dua. carl nilai a dan nilai b. [4markah]

(b) The straightline y =- 10;-7 i~ a tn,;ngent to the curvey = 2x" - 3x ., 5 ,Find the possible values of k:

Garis lu~s y ;;:; kx "7 7 ialah tangenkepada lengkung y = 2X2 - 3x- 5. Carikan nilai-nilai y~g mungkin bap k: _

.. [3 marks]

.[3 markah]

- ·f.t.~l_5.{I~;~" f~~~t~;~7L~1-~f:' ~~-.,;~(~._~ ~

. '~~4~~i~: .:.: ©,. '~Q ~ 0:- ~!lk C:!~ta·-J.ab~tan. Pelajaran Selangor

, :.~ l . " " I V -: - .~_.; : ._ ... : .,: ,- .:: j

- ., "~.' ·.~QLrr .

SULIT .

7

.. 347211.

3' Diagram 3 shows the arrangement of the first three isosceles triangles, ABle, ABzC and AB3C

.. ' of a series of triangles. . .

Rajah 3 meflUnjukkan susunan figa buah segi tiga sama sisi-pertama, AB IC, AD2C dan AB3C ~~~~~ .... .

Diagram S RajalJ 3

1'he base AC of all the triangles is: 2yem. The heigbt of triangle 4Ji.1 Cis y em. The height of each

subsequent triangle increases by 2 em,' .,. , .

1,;_ ,- -- • "

Tapak AC bagi semua s,!gi - tlga ialah 2y em. Tinggi segi Hga AD i C ialah. )' em, Tinggi. seuap segi

tJ'ga berikutnya meningkaiseh.a,"!?a-k 2 .em.· .

(a) Show tbatthe areas oftbe triangles form an arithmetic progression. [2 marks]

Tunjukkall bah;wa iuas segi tiga-segf.tiga itu membentuk satu janjang aritmetik; . [2 markah]

(b) .It is given that the .area of triangleABI C is 25 .. cim2.

Dibert bahawa luas segitiga AB.lC ialah 25 cm2,

Find Car!

(i) the area of the seventh triangle, AB1C. luas segi aga ketujuh, AB7C. .

(ii) . the value of n if the total area of n triangles is 700 em?: nilainjlkajumlah luas.n lmah segi tiga ialah 700 em'.

. (.5 marks] [5 markah]

3472/2 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

[ Lihat halama.D sebelah . S~LIt

SULll' ,

8

4

(a) Prove that cos4x- sit\4x =-co's 2x.· . -Buktlkan iwl x - -sin 4 x = kos 2x. .

(b) (i) Sketch the graph of y = 2 cos2x fur 0 s: x.~ 2n:.

Lakar graf bagi y =- 2 kos2x untuk: Q S; x .s; 2.lt. .

(ii) Hence, using the same axes, sketch a. suitable straightline to findthe number of . solutions for the ~quati()n ;~ = 2 (cos' X -'sin4x) for?::; x.s i;,

State the number of solutions.

3472/1

[2 marks] [2 markah]

Seterusnya, dengan '~etlggi/~al~n pakst yang sama, lakar sat« gari~ lurus yang" sesuai unt.ukmencari bilangan.penyelesaian bag; persamaan 3x = 2 (kO.l'4 x~ sin" x)

. . 2:rr . -

untuk.O S; x S 2;11:,

Nyatakan bllangan penyelesaian ttu.

5 - . Table-S shows the marks obtained by 24 candidates in a test.

. ~ ;

Jadua; 5 menunjukkan riup*ah yang diper.oleh 24 orang calondalam suatu ·ujian.

·0/ •

- Marks . Markah

. Number or candidates BilangtrJ! CaIOlI

35-'39 40-44

3 ".-

p-- - - ....

45-49

8

50-54

q

55 - 59'

3

Table 5'

Jaduats- ., .-.'

(a) Find the value ofP+q·, Cari nilai p + q.

(b) {i) Given that q = 1, find the thirdquartile mark.

Dibert q = 1,- carl markah kuartil ketig«: '-

-,

(ii) State the modal class, . Nyatakan kelas mod.

r' '_. ' -, ':~-.

347272 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran ~elangor

f6 marks] ~6 markah]

[6 ma"rk,sl [6markah]

SUilT

· SULlT

9

34721~

6 -, Diagram 6 shows a triangle OPQ, The diagonals _ OS and PT intersect at point R. Point S lies on PQ.

Rajah 6 'men'u,yukkan sebuah segi tiga OPQ, - Pepenjuru-pepenjuru os dan PT bersilang di titik R,

_ Tttik S terletak pada PQ. '

P

O'-----------'T~. --------~Q Diagram 6 .

Rajah 6

!-'. _. - -,'

It is given that PS = - PQ, OP = ~ ~ DQ = y and T is the midpoint of OQ.

3, - .

Dibert baha_w~ PS ~- ± PQ, _OP = i!, OQ =l!_,~an T adaklh ~tik tengah bagi 6Q .'

(a) Express in terms of ,! and I or E :

Ungkapkan datum sebuian ~ dan I aiau r :

- '.

(i) 'OT, (ii) OS.

t3 marks] [3 markah]

-(b)

It is given that OR ~kOS and' PR= hPT, ~ere hand kare constants.find the value of h and of z. '

[4 marks]

Dib"eri OR '= k OS dan Pi = hPT, dengan. keiutaan h dan k-iaiah pemalar, 'can nilai h dan

nilai k . - - - - , [4 markah]

,347212 @ 2010 Hat Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

I Lihat halaman sebelah - SULIT

SULIT

10

3472/2

SectionB;" Ba""gian: B [40 marks] [40 m,arkah]

Answer any four questions in this section,

Jawab mana-mana empat soalan dartpqdabahagian ini.

,.,_:"

. .'

,.' .'

7 Diagram 7 shows part of the curve yZ:;;;: x - 2. and the tangent to the curve at the point K (3, 1),

Rajah 7 menunjukkan sebahagian lengkung y2 = X - 2 dan tang en kepada lengkung itu pada K(3,1).

y

... , ()

:L

'q

..

;.

: x.

.,' "

Diagram 7 . .Rajah ,T.'

I',' that at th "'K' dy 1

t IS glVen at e point , - "" - ,

, , dx 2

, . d " 1

Dib~ri bahawa pada titik K, Ix =:'2'.

-. :

~. '

(a)

Find the coordinates of L, Cart koordinat L:

[2marh] [2 markah]

(b)

Find the area of trapezium OJKL and hence calculate the area of the shaded region. Carl. luas trapezium OJKL dan seterusnya hitung rantau.berlorek.

,. -. ' " ,'" ' .. ' -. " , [4 marks]

." [4 markah]

" . (e).,:, The region bounded by the curve.the straight line x = q and the x -axis, is revolved

'/ .. ',,' "~ough 3600 about th,ei~axis,'" "",' " ,,' ':'.,

", ','. If the volume of revolution is 4in: unie, find the value of q. ' [4 marks]

Raniau yang dibatasi oteh lengkung itu, garis lurus x = q dan paksi-x, dikis.arkan

melalui 3600 f?'lda paksi-x. jika isi padu kuaran ialah 4tn unit", carl nilai q. . [4 markah)

, , " .- .. rr

341212 10 2010 Hak: Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

':,'L _ ."

SULll

SlILIT

11

,3472f~

8, ", Use graph paper to answer this question.

Gunakan kertas gJ'a/untllkmenjawab soalan ini.

- " ".': '

OJ. '. ". " .-,. . •

Table 8 shows the values of two variables, x andy, obtained from an experiment, Variablesrand.y

, ' ~ ,

,are related by the equation y = ~, .where a and b are constants.

Jadual 8 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah, x dan y, yang diperoleh daripada ,yam

" ;(2 ,

eksperimen. Pemboleh ubah x dan y dthubungkan oleh persamaan y = :. > dengan keadaan a: dan

b ialak pemalar. .

,x

1·5

2·3

,7·763

9·550

,1-0,

2·0

'2·5

3·162

3·981,

5·248

6,761

Table 8, ,Jadua18

"

(a) Based an Table 8, construct a table for the values ?f x?- and log., Y!

Berdasarkan Jadual S,. bt'(l(l.s(lU{jadual bagi nuai-nilat x2 dan log wy:

, , - .

[2 marks] [2' m,:lrk¢l]

, .:

(b) Plot 10gl.0 y againstx', using a scale of2 em to 1 unit 'on the.~~a.xis andZ cm to 0·1 unit on the logloy-axis.

Hence, draw the line of best 'fit. [3 inarks]

Plot IO~10 Y melawan.x', dengan menggunokan skala 2 em kepada. 1 .unit pada paksi-:I dan 'c; 2cinkepada 0·1 unitpadapaksi-.1ogIOY'

Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.

'[3 markahJ

(c) Use the graph in 8(b) to find the value of

Gunakan gmfdi 8(b)tmtuk mencari nilai

(i) a,

(li) b.

[5 marks] [5 marlcah]

34:'72/2 , e 20 ID Hak Cipta J ab~tan Pelaieran Selangor

( Libt balaman sebelab SULIT

SULIT

12

3472/2

~ _ In Diagram 9, ABE is a semicircle with centre 0 and radius 5: em. A.GD is a sector of a circle with

centre A , _,

Dalam Rajah 9, ABE ialah. semtbulasan berpusat 0 dan berjejari _ 5 C1t1, _A CD ialah sektor sebuah " .

bulatan berpusat A', ' ", _

C

Diagram 9 Rajah 9'

It is given, that E is the mi-dpoint of AD and ' LA OB = 1 . 9 radians; Dibert bahawa E. ialali filik tengahAD dan LADiJ_ = 1· 9 radian; [Use I Gu~a 1t = 3',142]

i"

"Calculate 'Hitung

\, (a) .: LBAO; in radian."

, LBAD. dalam radian,

_','

[1 mark] [1 markah]

. ".

(b) the perimeter, in em, of the shaded region, perimeter, dolam em, kuwasan berlorek.

, [5 1tIa~b] [5 markah]

(e) the area, in cm_2, of the shaded region. luas, dalam cm::l:, kawasan berlorek.

. [4 markY] ,[4'markah]

.;. - ., -~~ - .

, .

; '.~ ._ :.' i~· .;

3472/2 © 20] 0 Hak Cipta Jabatan Pelajeran Selangor

SULIT

SULIT

10 Solution, by scale drawing 'is not accepted.

, Plfnyelesailln secara lu~an berskala ttdak diterima .. ,

The coordinates of points A lmd.B are (....: 3, - 2) and (0 • 2) respectively, Koordinat trnkA-dan titikB masing-masing.ialah (- 3, - 2) dan CO ,.2):

(a) Given that the e.quation of AB is Z + i -= 1.

Find the value of k:

£1 mark]

Diberi persamaan AB ialah ~ + ~ = 1 .Carl nilai k;

[I Jlltlrkah]

(b) . The straight line AB is extended to a point' C such that AB: AC = I ,; 4.

Findibe'eocrdinates ore. [2 marks]

Garis lurus AlJ Jipanjangkan ke suam titik C dengan keadaan AB : AC "".1 : 4.

Cart koordinat C._ -; _ - r [2 markah] ,

. ,

, (c) - Find the equation of the. perpendicular bisector of the straight lineAG [4 marks]

Carl persamaanpembahag; dua sama sereiy'ang bagi garis lurus A C. ' [4 markah]

."_-.

(d). 'Apoint-P(x_; y) I!loves's~ch that i-ts distance from p,oin~A is always l!unitS.

, Find the equation of the locus of P.· -. [1 marks]

Suatu. titik P (:.t. y) bergerak denga« keadaan jaraknya dari tink A adalah sentiasa

11 unit.

_3

Cart persamaan lokus P. ,

[3 ma.rkah]

347-2n-;i © 2010 'Hak,G!ptl!' Jabatan Peiajaran Selangor _ '- .' ,,--.', ;:

, [Lih3it halaman sebe.lab -

", '.' . ,"-' , .SULIT:

'Sl[LIT 11

14

347212

(a) , The result of a survey in an Urban area Shows ,1ilat the probability of ~ student ba'ving a,

mobile phone isp. ' . .'.. . ,,' '. , ,,'

The mean and variance of n students chosen at" random havlng.a 'm,Clbile phone are 720 and 144 respectively,

,.;

Keputusan suatu tinjauan di kawasan bandarmenunfukkan bahawa.kebarangkalian.

seorang pelajar mempunyai telefon bimbit adalah. p. .'

Min dan varians bagi n pelajar yang dipilih secara rawak m(J$ing-masin~ ialah. 720 dan 144.

.s-: -

Find the value of n and of p. Can nila! n dan nila! p.

[5 marks] I. [5 markah].

(b) . > The life-Span of a housefly is normally distributed with ,~ mean of 28 days and a standard deviation of3 days.

Jangm hayat seeker lalat bertaburan secara normal dengan mill 28 hari dan 'sisihan piawai

3 hari, '

I I .' ~ ~~,

-,

Ci) If a housefly is chosen at random. calculate the probability that its life-span is between 25 days and 30 days.

Jika seekor lala: dipilih secara :raW(Ik, hitlmgkan kebarangkalioif seekor lala: mempunyai

jangka hayar mltm:a 25, hari dan W hari. .

, - '", _' - . ~

- ~ ..

(ii) Given that 10'% of houseflies have Life-span of more than m days, find the value ofm.

D_iberi 10 % daripadtdaiat mempunyaijangl{a'hayat melebihi m hari, carl. nila: m

_: ~" .. "

[5 marks} [5 markah]

','

' ..

I '.'

- i, ~.;. ~ .•. .

3472/2.© 2010 Hale Cipta Jabatan Peleiaran Selangor' '.

.SULIT

SULIT

15

3472.12- .

1;.,-,

-: S,ernon C . : Bailagian'C

[20maf.'kS} pO rnarkah]

Answer any two questions from this section, Jawab mana-mana dua soalan da!ipada bahagian inf.:

,", .','

12 - 'Diagram 12 shows [I. triangle ABc..

Rajah :1"2 me.mlrtjtikkan' sebuah segi tiga ABC: .

B-

"15 emA

. Diagram 12 Rajah 12

(a) Calculate Hitung

(i) the length, in em, ofAC, pa,yang. dalam ern,. bagi.Ale,

(if). LACE.

[5 marks] [5 markah]

(b) Point C' lies on. AC such that BC'= Be.

Titik C' terletak pada AC dengan keadaan Be t = Be.

(i) Sketch .MBC'. Hence. calculateLAC'B. - Lakar b.ABC'.-Seterwmya, hitmig.LAC'.fj.

(ii) Calculate the area, in cm2t of .8ABC' . c.:; .. _._.' Hitmigli~as. dalo,m. cm2._bagi b.ABC'.

. . . . .

[5 marh] [5 nJ9t'kah]

~ ~.i.~ ._ .. ' '; •. r I

3:4;tffl. © 201.0 H~ Cipta Jabatan Pelajaran Selangor

-." "

. [Ubat halaman stbelah ·SULIT

SULIT

16

3472/2

13 Table 13 shows the prices and price indices for four types of sports equipment.

Diagram 13 is a. pie chart wbich represents the relative expenditure of the equipment.

Jadual 13 menzmjukkan harga danindeks harga 'bagi empat jenis peralatan' sukan. .

. -.... - - -

Rajah 13 falah cartapai yangmewakili_perbelatiJa~1i rdatif bagi empat jenis peralatan itu.

Sports Prtee (RM) for thejrear Price inde.x for the year 2809
. Equipment" Barga (RM) pada tahu,; based on the year 2007
Peralatan lndeks Irarga pada tahun 2009
Srlkan 2007 2009 berasaskan tahun 2007 ,
..
F 400 520 130. •
Q_ 1500 m" 120 .
R &00 ]200 ISO'
S n " ~OO 80 . Table 13 Jadu'a113 .

"-\,'_'

. ,

'. , ..

. -r:

Diagram 13" 'Rajah 13

. (a) Find the value of maud of n.

Cart nilai m dan nilai n.

[3 mark] [3 markah]

(b) Calculate the composite index for the cost. of the equipment'in theycllr2009 based on the

year 2007, _.

Hitung indeks gubahan bag; kos peralatan tersebu: pada tahun 2009 berasaskan tohun 2007:. [3 marh] [3 markah]

,-' .... 'r

.'

347212· © 2010 Hak Cipta Jabatan Pel aj aran Selangor

SULIT

SULIT.

17

(c) The composite index. for the cost of the equipment increases by 40.% from the year 2009 to the

. year 2011.' . ..

Indeks gubahan bagi kos p~alatan tersebut mening!f4t 40. % dati tahun 2009 ke taitWl2011.

• _ . " . _. ~ .' '. .: ." . J' , . ',' . f· r

Calculate Hiiung

(i] . ~e composite Index. for the cost of ~~ equipment in the year 20 t 1 based on the' year 2007. indeks gubahan bagi. jumlah kos peralatan tersebu: pada tahun 2011 berasaskan tahun 2007 •.

(ii) the total cost of the equipment in the year 2011 if its corresponding total cost in lJle year . 2007 is R_M1450 .

. ~ jumlah kos peralatan tersebu: pada tahun 2011 jika jumlah kos yang sepadan pada tahun

20(J7ialtih RM1450. .

[4 "!'arks] [4 markaJi]

". s :

-. '~ ,", .

• I'

,', -,

i z," ;:: " :,' . ,

: 34'lq e 2010 Hak Cipta Jabatan.Pelajaran·Selangor

[Lihat balaman sebelah . Sl:JLIT"

SULIT

18

3472/2-

14 Use' graph paper to answer this-question;" .

Gunakan kertas graf umuk: menjawab soalan ini.

ISrlta' eams 'as~iarY' !lim3 .0(1) a m~ntli: She spend;; RMx on transport and RM y -00' f~od.'; , The expendi~e in a month is based on the following constraints: :

. .

lsma memperoleh gaji sebanyak RM3 000 sebulan: Perbelanjaan bulanannya unitlk

pen.gallgkutan adalah RM x danperbelanjaan bulanannya un!uk maka~an adalah RMy.

Prrrbelanjaannya dalam sebulan adalah beni~af.kan kekangan berikut:· - '. ',

: .~ =: •

I;

The monthly expenditure on food is at most three times the monthly expenditure on transport . - _Perbelanjaan bulanan imtuk makanan adalah. selebih-lebihnya- tiga kaUper:belanjaan bulanan untuk pengangkutan.

Il: ~-

The monthly-expecditure on food is ;:nt least RM50 more than the monthly expenditure on

trmwport. ' '

_. Perbelanjaan bulanan unrnk makanan adalah. sekurang-kimmgnya RM50 lehih daripada - perbelanjaan bulanan un.tuk pengangkutan.

III: The monthly expenditure on transport and food does not exceed one thirdof her monthly

salary. .

Perbelanjaan bulanan-untuk pengangkutan dan makanan ttdak melebihi satup¢iga

daripada gap bulanan. '

(a) Write three inequalities, other than x ~O andy ;::0. which satisfy all the above constraints.

Tulis tiga ketaksamaan, selain x?;O dan y 2:0. yangmemenuhi semua kekan_gaJJ dt alaS. .

. [3 marks] [3 marknh]

(b) Using a scale of2 c~ to RMIOO on both axes, censtruct and shade the regionR that

. satisfies an the above constraints.

Mellggunakan skala 2 ern kepadaRJ\.4] 00 pada kedua-dua paksi, bina dan lorek rantau R

yang memenuhi sernua kekangan di atas:

[3 marks] :[3 markah]

(e) Using the graph constructed in 14(b), find Meng£,>unakan gr-afyang dibina di 1.4(b), cari

(i) the maximum monthly expenditure on foodif she spends W240 a month on transport. perbelanjaan bulanan. maksimum uniuk: makanan jim dia membelanjakan RM240 sebulan untuk pengangkutan.

(ii) th.e minimum total monthly expenditure on transport: and food .

. jumlahperbelanjaan btdanan j>ang mintmum untukpengangkutan dan makanan:

[4 marks] [4markah]

3472/2 ro 2010 Hale Cipta Jabatan Pelajaran Selangor -

SULIT

SULIT

19

, 347212

IS A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O. Its velocity, v m S-l ,

, is given by v = 2t2 -/ - 6, where t is the time, in seconds, 'after passing through 0.

The particle stops instantaneously at a point M. _

Suatu zarah bergerak di sepairjang suatu garis lurus dan melalui satu tiJik tetap 0. Halalunya. vms -1, diberi olen v = 2t2 - t -.6 , dengan keadaan t ialah masa, dalam salli, selepas melolut O.·~

Zarah ltu berhenti seketika dI suata tink M .

[Assume motion to the right is positive. J [Anggapkan gerakan Ire arah kanan sebagai positif.]

Find =Cari

'(a) the acceleration, in m s-2,_ of the particle at M, pecutan; dalam m s- 2, _ bagi zarah itu di M,

(Ii) the minimum velocity, in, m S-I, of the part;icle, . halaju minimum, dalam m 8-', bagi zarah itu, .

(c) _ the total distance, in m, travelled by the particle in the flIs-t 3 seconds. jumlah jarak; dalam m, yang dilalui olek zaran itu dalam 3 saat pertama ..

END.oF QUESTION PAPER .

KERTAS SOALANTAM'AT

:_:: ~~?~/l- .. ?, 20~_() Hak C~ta Jabatan Pelajaran Selangor

[3 marks] [3 markah]

[3 marh] [3markah]

[4 marksl_ [4 markali]

~ULIT-

. ,.

3472(2

INFORMATION FORCANDIDATE~ . MAKLU1lfAT UNTUK CALl!N::: .....

.. : -

.. ,

,. J

L· This question paper consists of three sections: Section A, Section B and Section C .

. -. Kertas soa-lanil1i-1iuingandungi"tiga ba1W:gian.'.Ba~agian·~ 8abagian D'dan Bahaglan C;.

_ 2. Answer all questions in Section A, f4)ut: questions from Section B and two questions from Section C.

Jawab semua soalan dalam Sahagian A,empatsoolall daripada 8abagianB dan dna soalan daripada Bahagian C.

3.

Show your working. It may help you to get marks.

.: Tunjukkan lcmgkah-langkah penting dalam kerja -mengira anda. Ini boleh membaniu anda u_ntuk

mendapatkan markah. . .. '. . , - .

4. _ The diagrams in the questions are not drawn tg scale unless stated.

"Rajah yang mengiringi soalan tidQk. dtlukis ffl;engikut skala kecualt' dinyatakan.

5.· The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown in. brackets,

Mlirkah yang diperunl1.tkkan bagt. setiap soalan at~u- ce~aia1i soalan difunjukkim dalam- kui7.1ngan.

. ' .

9. A list of formulae is provided on pages 3 to 5.

Satu senarai rumus disediakan di ha./-aman 3 hingga 5.

- 7. Graph paper and a booklet of four-figure mathematical tables are provided.

Kertas graf dan ~ebuah sifir matematik empat angka dibenarkan.

" .

8. You may use a non-programmable scientific ca1c~lator.

Anda dibenarkan ',nenggWtakqn kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

;.

347212. e 20t(} Rale Cipta Jabatan Pelajamn Selengor

. -

SlJLIT