Sie sind auf Seite 1von 3

School: BUHATAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: III

GRADES 1 to 12 Teacher: MARLYN E. AZURIN Learning Area: All subjects


DAILY LESSON LOG Teaching Date: October 11, 2018 (Thursday) Quarter: 2nd Quarter- Week 9

ENGLISH FILIPINO ESP MATH MTB AP SCIENCE MAPEH


I. OBJECTIVES
A. Content Beginning Literacy Nagagamit ng wasto Naipapamalas ang Demonstrates Identify relative Naipapamalas ang Basic needs of Demonstrates an
Standard ang Nito,niyan at niyon pag-unawa sa understanding of pronouns in sentences pang-unawa at plants,animals and understanding of the
kahalagahan ng multiplication and division pagpapahalaga ng iba't- humans nature and the prevention
pakikipagkapwa tao of whole numbers ibang kwento at mga of diseases
including money sagisag na
naglalarawan ng sariling
lalawigan sa
kinabibilangang rehiyon
B. Performance Vocabulary Nagagamit ng wasto Naisasabuhay nang Is able to apply Identify relative Nakapagpapamalas ang List down activities Consistently practices
Standard Development ang Nito,niyan at niyon palagian ang mga multiplication and division pronouns in sentences mga mag-aaral ng which they can perform healthy habits to prevent
makabuluhang gawain of whole nos. including pagmamalaki sa iba't- at home,in school… and control diseases
tungo sa kabutihan money in mathematical ibang kwento at sagisag
problems and real life na naglalarawan ng
situations sariling lalawigan at
mga karatig lalawigan
sa kinabibilangang
rehiyon
C. Learning Show understanding of F3WG-IIg-j-3.1 ESP3P-IIh-i-17 M3NS-IIi-52.2 Naipagmamalaki ang S3LT-Iii-j-14 H3DD-IIij-8
Competency/s meaning of words with Nagagamit ng wasto Nakapagpapakita nang Divide mentally 2-digit Identify relative mga bayani ng Identify the basic needs Describe ways to keep the
consonant digraph sh ang Nito,niyan at niyon may kasiyahan sa nos. without remainder pronouns in sentences lalawigan at rehiyon of human,plants and environment healthy
through drawing, pakikiisa sa mga animals.such as
actions , and using gawaing pambata water,air,food and
them in sentences. shelter
II. CONTENT EN3V – Iii-j-5.3 Nagagamit ng wasto Halina!Tayo ay Divide mentally 2-digit Important Event in the Pagpapahalaga sa mga Things we need from Clean-up for a Healthy
ang Nito,niyan at niyon Magkaisa nos. without remainder Community Bayani ng Lalawigan at the environment Environment
rehiyon
III.LEARNING Consonant Digraph Sh
RESOURCES
A. References
1. TG (pages) Pp 142-143 Pp 44-46 Pp 201-205 Pp 234-236 Pp 138-140 Pp 96-97 Pp 409-410
2. LM (Pages) P 78 Pp 122-130 Pp 108-110 PP 472-474
3. Text Books
4. Additional chart powerpoint Cut-outs illustrations larawan Picture of the basic charts
Materials needs
B. Other Strip ng mga chart Real objects tables Graphic organizer Animals and plants Strip of paper
Learning pangungusap
Resources
IV.PROCEDURES
A. Reviewing Future Tense of the Ano-ano ang Iguhit ang masayang Find the missing number What is pronoun? Basahin ang Tuklasin What characteristics do How does immunization
previous lesson Verbs pangyayari na inyong mukha kung ang Mo,Lm children get from their help us?
or presenting the
new lesson nasaksihan sa inyong pangungusap ay… parents
pamayanan sa araw na
ito?
B. Establishing a Post them on the Magbigay ng mga Sumulat ng simpleng What multiplication Unlocking of difficult Sagutin ang mga Solve the puzzle School tour with the class
purpose for the boards . Let them pangungusap gamit ang pangako pattern did you use… words katanungan sa..
lesson arrange the words. mga panghalip
1.hpsi
2.wsoh
3.heasp
4.sdih
5.awhs
6.scah
C. Presenting Present a selection “ A Ano ang panghalip? Bigyang diin ang Read the word problem Share one family Isulat ang inyong mga Can you help Michelle How will you describe the
Examples/Instance Shake at the Shore” Nakatikim ka nab a ng Tandaan Natin How many counters will experience sagot sa pisara determine the secret sorroundings of your
s of new lesson
By: Roy Kindelberger buko pie? be given… message? school?
D. Discussing new What consoant sounds Basahin ang usapan Pagtalakay sa What strategy did you use Read the text and Talakayin ang kanilang Do activity 1 What makes your
concepts and are common in the Sino-sino ang nag- paksa.Ipaliwanag ng to get the answer? discuss mga sagot sa bawat Write the table on community healthy?
practicing new
skills # 1 selection? uusap? mahusay ang mensahe bilang direction 1
Ano ang pinag-uusapan upang lubos na
nila? maunaawaan ng mga
..
E. Discussing new Tumawag ng bata na Basahin ang panuto What process will you use Refer to LM,Tell and Gawin ang Gawain A Discussion of the lesson Let them do "Let's Try" on
concepts and gaganap sa usapan to solve the problem? Learn LM
practicing new
skills # 2 Itala ang mga salitang
ibibigay ng bata
F. Developing Basahin ang mga Isulat sa inyong Perform the activity Here are some sentences Gawain B Answer questions A to What have you done for
Mastery (Leads to salitang nabuo kuwaderno ang sagot Groupwork taken.. E the environment?
Formative
Assessment) Gamitin sa
Answer the pangungusap ang
Activity on page nito,niyan at niyon
21 of the LM
G. Finding Write many wrods with Gawin ang Linangin Paano ninyo How many digits are What do you notice with Gawain C What are the basic What must we do for the
Practical consonant sh. natin p.78 maipapakita ang there… the sentences? needs of environment?
Application of
Concepts and kasiyahan… human,animals and
Skills plants
H. Making What consonant Kailan ginagamit ang Ano ang How do we divide What are relative Tandaan Mo,LM Human,animals and How can we prevent
generalizations digraph did you learned panghalip na nito,niyan mararamdaman mo mentally 2-digit… pronouns? plants have basic needs diseases at home?
and abstractions
about the lesson today? at niyon? kapag..
I. Evaluating Name the pictures. Gawin ang Pagyamanin Sagutan ang Subukin Solve mentally then Refer to LM,activity 2 Pasagutan ang List down the basic Explain in 4 sentences on
Learning 1. picture of a fish Natin p.78 Natin LM compare the… Natutuhan Ko,LM needs of human,plants how we prevent diseases
2. dish and animals
3. shake
4. shore
5. shop
J. Additional Make an album of Sumulat ng talata gamit Batiin ang mga mag- Assign activity 5 in the LM Refer to LM activity 3 Magdala ng Bring colored What are the practices to
activities for consonant digraph sh. ang nito,niyan at niyon aaral sa natapos na pahayagan,magazine o construction paper.. prevent diseases?
application or
remediation Use it in a sentences. aralin aklat..
V. REMARKS
VI.REFLECTION
A. No. of
learners who
earned 80% on the
formative
assessment
B. No. of
learners who
require
additional
activities for
remediation
C. Did the
remedial lesson
work? No of
learners who have
caught up with
the lesson
D. No.of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teaching
strategies worked
well? Why did
these work?
F. What
difficulties did
I encounter which
my principal or
supervisor can
help me solve?
G. What
innovation or
localized
materials did I
use/discover
which I wish to
share with other
teachers?