You are on page 1of 328

GODIŠNJAK 2011/2012.

POZORIŠTA
SRBIJE
YEARBOOK OF SERBIA
THEATRES 2011/2012
VOLUME 34

Published and distributed by


Sterijino pozorje
21000 Novi Sad, Zmaj Jovina, 22
ISSN 1820-8215

ГОДИШЊАК ПОЗОРИШТА СРБИЈЕ


GODIŠNJAK POZORIŠTA SRBIJE
A SZERBIA SZÍNHÁZAK ÉVKÖNYVE
ALMANAHUL TEATRELOR DIN SERBIA
DIVADELNÁ ROČENKA SRBSKA
РОЧНÏК ТЕАТРОХ СЕРБИÏ

2011/2012.

NOVI SAD 2013


Urednici
Nina Markovinović
Vesna Kerenac

Štampanje finansira
Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu
SARADNICI

POZORIŠTA zorište, Niš; Bojana IGNJATOVIĆ – Pozorište luta-


ka, Niš; Muzafer ZUPLJANIN – Regionalno pozori-
Ana JELIĆ – Beogradsko dramsko pozorište, Beo- šte, Novi Pazar; Ljubiša MILIŠIĆ – Novosadski novi
grad; Jelena BOGAVAC – Bitef teatar, Beograd; teatar, Novi Sad; Ibojka HAJDU – Novosadsko po-
Ana ISAKOVIĆ- Centar za kulturnu dekontamina- zorište-Újvidéki színház, Novi Sad; Đorđe ĆIRIĆ –
ciju, Beograd; Ivana MILENOVIĆ POPOVIĆ – DAH Pozorište mladih, Novi Sad; Klara VUKOV – Savez
Teatar, Centar za pozorišna istraživanja, Beograd; dramskih umetnika Vojvodine, Novi Sad; Dušanka
Anđelija TODOROVIĆ – Ister teatar, Beograd; Je- RADMANOVIĆ – Srpsko narodno pozorište, Novi
lena KOVAČEVIĆ – Jugoslovensko dramsko po- Sad; Milorad KAPOR – Trupa Jorik, Novi Sad; Filip
zorište, Beograd; Sandra VUJNOVIĆ – Malo pozo- MARKOVINOVIĆ, Marijana PRPA FINK, Deneš
rište „Duško Radović”, Beograd; Sanja ŽIVANO- DEBREI, Daniela TODOROVIĆ, Igor PAVLOVIĆ –
VIĆ – Narodno pozorište, Beograd; Ingeborg BU- Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad; Dejan GLI-
TER – Opera & Theatre Madlenianum, Beograd-Ze- ŠIĆ, Narodno pozorište, Pirot; Saša PALJENKAŠ –
mun; Olivera VIKTOROVIĆ ĐURAŠKOVIĆ – Pan Rusinski narodni teatar „Petro Riznič Đađa” – Ru-
teatar, Beograd; Biljana ŠEGO – Pozorište Atelje ski Krstur; Antonija ČOTA – Narodno pozorište,
212, Beograd; Ljiljana PIPERIN – Pozorište „Boško Sombor; Snežana VARNIČIĆ – Pozorište „Dobrica
Buha”, Beograd; Milena LUKIĆ – Pozorište na Te- Milutinović”, Sremska Mitrovica; Andrea HUŠNJAK
razijama, Beograd; Aleksandra ANTIĆ – Pozorište – Dečje pozorište-Dječje kazalilšte-Gyermekszín-
„Puž”, Beograd; Ivana VLAHOVIĆ – Pozorište „Sla- ház, Subotica; Marija STEFANOVIĆ, Šarlota SEKE
vija”, Beograd; Radmila STOJANOVIĆ – Ustanova – Narodno pozorište-Narodno kazalište-Népszín-
kulture „Vuk Karadžić”, Beograd; Milena SIMUNO- ház, Subotica; Atila ANTAL – Pozorište „Kosztolányi
VIĆ – Zvezdara teatar, Beograd; Dana PAVLOVIĆ Dezső, Subotica; Jelica DESPOTOVIĆ – Šabačko
– Pozorište lutaka „Pinokio”, Zemun; Sava SAVIN – pozorište, Šabac; Ljiljana RADIVOJEVIĆ – Narodno
Narodno pozorište, Kikinda; Zoran MILJKOVIĆ – pozorište, Užice; Milena STOŠIĆ – Pozorište „Bora
Knjaževsko-srpski teatar, Kragujevac; Zoran MATIĆ Stanković”, Vranje; Dragoslav DOBROSAVLJEVIĆ
– Pozorište za decu, Kragujevac; Alen KNEŽEVIĆ – Narodno pozorište „Sterija”, Vršac; Miroslav KA-
– Kraljevačko pozorište, Kraljevo; Spasoje Ž. MI- MENKOVIĆ – Pozorište Timočke krajine „Zoran
LOVANOVIĆ – Kruševačko pozorište, Kruševac; Radmilović”, Zaječar; Vera ĐEKOVIĆ – Narodno
Ivana NEDELJKOVIĆ – Puls teatar, Lazarevac; pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin; Miroslava
Nataša NIKOLIĆ MARJANOVIĆ – Narodno pozo- BLAŽIĆ – Slovačko vojvođansko pozorište, Bački
rište, Leskovac; Predrag NEŠOVIĆ – Narodno po- Petrovac
6

SADRŽAJ

REPERTOAR POZORIŠTA 2011/2012 – THE 2011/2012 REPERTOIRE ..............................9

OBJAŠNJENJA .....................................................................................................................11

EXPLANATORY NOTES .......................................................................................................12

SKRAĆENICE – ABBREVIATIONS ......................................................................................13

Beogradsko dramsko pozorište, Beograd .........................................................................15


Bitef teatar, Beograd .........................................................................................................20
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd ..................................................................22
Dah teatar centar za pozorišna istraživanja, Beograd .................................................... 23
Ister teatar, Beograd .........................................................................................................24
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd ....................................................................25
Malo pozorište „Duško Radović”, Beograd........................................................................29
Narodno pozorište, Beograd .............................................................................................33
Opera & Theatre Madlenianum, Beograd–Zemun ............................................................55
Pan teater, Beograd ......................................................................................................... 59
Pozorište Atelje 212, Beograd...........................................................................................61
Pozorište „Boško Buha”, Beograd.....................................................................................67
Pozorište na Terazijama, Beograd ....................................................................................71
Pozorište „Puž”, Beograd ..................................................................................................75
Pozorište „Slavija”, Beograd..............................................................................................78
Ustanova kulture „Vuk Karadžić”, Beograd ..................................................................... 81
Zvezdara teatar, Beograd..................................................................................................85
Pozorište lutaka „Pinokio”, Beograd-Zemun .....................................................................86
Narodno pozorište, Kikinda ...............................................................................................89
Knjaževsko-srpski teatar, Kragujevac ..............................................................................92
Pozorište za decu, Kragujevac..........................................................................................95
Kraljevačko pozorište, Kraljevo .........................................................................................98
Kruševačko pozorište, Kruševac.....................................................................................100
Puls teatar, Lazarevac.....................................................................................................103
7

Narodno pozorište, Leskovac..........................................................................................106


Narodno pozorište, Niš....................................................................................................107
Pozorište lutaka, Niš........................................................................................................110
Regionalno pozorište, Novi Pazar .................................................................................. 113
Novosadski novi teatar, Novi Sad....................................................................................114
Novosadsko pozorište–Újvidéki színház, Novi Sad.........................................................116
Pozorište mladih, Novi Sad .............................................................................................121
Savez dramskih umetnika Vojvodine, Novi Sad..............................................................126
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad...............................................................................127
Trupa Jorik, Novi Sad......................................................................................................141
Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad............................................................................142
Narodno pozorište, Pirot .................................................................................................144
Русински народни театар „Петро Ризнич Ђађа”, Руски Крстур .................................146
Narodno pozorište, Sombor ............................................................................................147
Pozorište „Dobrica Milutinović”, Sremska Mitrovica ........................................................150
Dečje pozorište–Dječje kazalište–Gyermekszínház, Subotica .......................................153
Narodno pozorište–Narodno kazalište–Népszínház, Subotica .......................................157
Pozorište „Kosztolányi Dezső”, Subotica ...................................................................... 163
Šabačko pozorište, Šabac ..............................................................................................166
Narodno pozorište, Užice ................................................................................................170
Pozorište „Bora Stanković”, Vranje .................................................................................174
Narodno pozorište „Sterija”, Vršac ..................................................................................177
Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović”, Zaječar ..................................................181
Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin..............................................................184
Slovačko vojvođansko pozorište, Bački Petrovac ...........................................................189

POZORIŠNI FESTIVALI.......................................................................................................191

Međunarodni pozorišni festival „Slavija”, Beograd ..........................................................193


Festival „Dani komedije”, Jagodina .................................................................................194
Glumačke svečanosti „Milivoje Živanović”, Požarevac ...................................................195
Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, Kikinda ......................................................196
Dečji pozorišni festival „Pozorište Zvezdarište”, Beograd ...............................................198
Nušićevi dani, Smederevo ..............................................................................................199
Dečji pozorišni festival „Čar”, Zaječar ............................................................................ 200
Festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, Pirot ........................................... 201
Međunarodni lutkarski festival „Zlatna iskra”, Kragujevac...............................................202
Mucijevi dani, Beograd....................................................................................................204
Međunarodni festival pozorišta za decu, Subotica..........................................................205
Sterijino pozorje, Novi Sad..............................................................................................207
Međunarodni festival pozorišta za decu i omladinu TIBA, Beograd ............................... 211
Kikindski pozorišni festival, Kikinda.................................................................................212
Internacionalni festival alternativnog i novog teatra (INFANT), Novi Sad .......................213
Festival monodrame i pantomime, Zemun......................................................................214
Tvrđava teatar, Smederevo............................................................................................ 216
8

Petrovské dni divadelné, Bački Petrovac ........................................................................217


Beogradski internacionalni teatarski festival (BITEF), Beograd ......................................218
Pozorišni festival, Mladenovac........................................................................................219
Joakiminterfest, Kragujevac ............................................................................................220
Pozorišne svečanosti „Žanki u čast”, Rabrovo................................................................221
Borini pozorišni dani, Vranje............................................................................................222
Međunarodni pozorišni festival „Vršačka pozorišna jesen”, Vršac ................................. 223
Jugoslovenski pozorišni festival, Užice ...........................................................................224
Festival „Dani Zorana Radmilovića”, Zaječar ..................................................................225
Međunarodni regionalni pozorišni festival, Subotica .......................................................226
Susret profesionalnih pozorišta lutaka Srbije, Subotica ..................................................227

AKADEMIJE I FAKULTETI 2011/2012................................................................................229

Akademija umetnosti, Beograd .......................................................................................229


Fakultet dramskih umetnosti, Beograd............................................................................231
Fakultet muzičke umetnosti, Beograd .............................................................................237
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru....................................................................238
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Novi Sad ..........................................240

POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONOISTRAŽIVAČKI CENTAR.............................245

Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd....................................................................245


Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad..............................................................................249
Dokumentacionoistraživački centar Sterijinog pozorja, Novi Sad ...................................252

BIBLIOGRAFIJA U POZORIŠTU I DRAMI .........................................................................255

Selektivna bibliografija o pozorištu i drami za 2012. ......................................................257

INDEKSI...............................................................................................................................287

Indeks autora ..................................................................................................................289


Indeks učesnika u inscenaciji dela ..................................................................................298
Indeks naslova predstava ...............................................................................................317
9

REPERTOAR POZORIŠTA
2011/2012.
THE 2011/2012 REPERTOIRE
11

OBJAŠNJENJA

Podaci o repertoaru pozorišta izloženi su abeced- su ovi podaci već dati u jednom od prethodnih „Go-
nim redosledom njihovih naziva i mesta-sedišta. dišnjaka”, kada je to delo premijerno izvođeno.
Podaci o repertoaru dati su na jeziku na kome su Ovakav postupak u redukciji podataka primenjen je
dela izvođena. Autori i nazivi dramskih dela, ako su da bi se izbeglo ponavljanje istih podataka za dela
premijerno izvođena, dati su i izvorno. Repertoar koja se izvode dve ili više sezona.
pozorišta dat je u dve grupe: u prvoj grupi su pre- Međutim, ukoliko je došlo do promena u podeli ulo-
mijerno izvedena dela, a u drugoj reprize. U okviru ga, na primer, onda su te promene i registrovane.
ove dve grupe dela su navedena po hronološkom Za reprize, pored podataka o broju izvođenja i bro-
redu njihovih premijera. Podaci o delima koja su ju gledalaca u sezoni u kojoj je delo izvedeno, dati
premijerno izvedena dati su u pet slojeva: su i zbirni podaci o broju izvođenja i broju gledala-
1. ime i prezime autora dela i naziv dela, ca od premijere dela računajući i sezonu za koju se
2. podaci o učesnicima u inscenaciji dela (reditelj, podaci daju.
scenograf, kostimograf, lektor, kompozitor i dr.), Kod objavljivanja fotografija princip je bio da uz
3. podaci o izvođačima predstave (glumci, pevači i svako premijerno izvedeno delo ide i jedna foto-
igrači), grafija. Međutim, taj pricip nismo mogli dosledno
4. podaci o datumu i mestu premijere, ostvariti pošto sve fotose nismo uspeli prikupiti. Ta-
5. podaci o broju izvođenja u sezoni, gostovanjima kođe, nismo mogli da dobijemo podatke o re-
i broju gledalaca. pertoaru nekih pozorišta, pa tako nisu ni zastu-
Za reprize nisu dati podaci o učesnicima u insce- pljeni u ovom „Godišnjaku”. Indeksi se odnose
naciji dela i podaci o izvođačima dela zbog toga što samo na repertoar pozorišta.
12

EXPLANATORY NOTES

All information relating to works on the repertoire is The information given for repeat productions is less
given in the language in which the works were pro- detailed than for first productions with no facts be-
duced. In the case of first productions, the author’s ing given about the director, the designers, the ac-
name and the title of the play are also given in the tors, and others in volved in the staging of the play.
original language. The theatres in the Republicsd This has been done in order to avoid repeating the
are listed according to the places in which they are same details for plays which have been on the
based, the placenames being given in alphabetical repertoire for two seasons or more. Production de-
order. The theatre repertoires are pesented in two tails for plays which have been running for several
groups, one for first productions, the other for repeat seasons are to be found in the Yearbook for the sea-
productioins. In both groups, the works are given in son in which the first production was given. The fig-
chronological order according to the dates of first ures which are given for repeat productions, but nor
productions. The information on first productions in for first productions, include the number of per-
the season is presented under five items: formances and the total attendance figures since
1. the authors’s full name and the title of the work the first production. These details are given after the
2. information about the director, the stage-design- performance and atendance figures for the sea-
er, the costume-designer, and all others involved in son. With regard to photographs, our policy is to
the production, have at least one photograph to accompany each
3. information about the actors and others directly first production of the season. It has not proved pos-
concerned with the performance, sible, however, to do this consistenly since, in spite
4. detalis of the date and place of the first produc- of all our efforts, certain theatres-have failed to pro-
tion, vide the photographs requested.
5. details of the number of performances given dur- The indexes relate only to the repertoire of the the-
ing the season, the venues for guest performances atres.
and the audience attendance figures.
13

SKRAĆENICE* ABBREVIATIONS*

ab. = adaptacija, prerada, obrada ab. = author of adaptation,


ad. = autor dramatizacije ad. = author of dramatisation
ae. = adaptapcija prevoda ae. = adaptation of translation
ak. = autor koreografije ak. = author of choreography
al. = autor libreta al. = author of lilbretto
am. = autor muzike (kompozitor) am. = author of music (composer)
ao. = asistent koreografa ao. = assistant of choreographer
ap. = autor teksta pesama ap. = author of lyrics
as. = autor muzike pesama (songova) as. = author of songs
at. = autor osovnog teksta at. = author of basic text
da. = asistent dirigenta da. = assistant conductor
df. = direktor fotografije df. = director of photography
di. = dirigent di. = conductor
dm. = dramaturg dm. = dramaturg
dn. = dizajn scene i kostima dn. = set and costume design
ds. = dizajn svetla ds. = lighting design
dt. = dizajn tona (scenskog zvuka) dt. = sound design (stage sound design)
dv. = dizajn video radova dv. = design of video works
dz. = dizajn predstave dz. = production designer
ef. = specijalni efekti ef. = special effects
go. = grafičko oblikovanje (grafički dizajn) go. = graphic design
ho. = horove spremio ho. = chorus leader
ic. = inscenacija ic. = stage adoption
ik. = izbor kostima ik. = choice of costume
il. = izrada lutaka il. = puppet maker
im. = izbor muzike im. = choice of music
in. = inspicijent in. = stage manager
ip. = izvršni producent ip. = executive producer
is. = izbor scenografije is. = choice of designer
ka. = kompjuterska animacija ka. = computer animation
kb. = korepetitor baleta kb. = ballet accompanist
kl. = kreator lutaka kl. = creator of puppet
km. = koncertmajstor km. = concert master
kn. = konsultant kn. = consultant
ko. = asistent kompozitora ko. = assistant composer
kp. = korepetitor kp. = repetiteur
ks. = kostimograf ks. = costume designer
kt. = asistent kostimografa kt. = assistant costume designer
lk. = lektor lk. = language coach
ma. = muzički aranžman ma. = musical arrangement
mo. = muzička obrada mo. = music adoption
ms. = masker ms. = make-up artist
mv. = muzičko vođstvo mv. = music direction
14

oo. = operu obnovio oo. = opera renewed


or. = organizator or. = organiser
pg. = plesni pedagog pg. = dance instructor
po. = producent po. = producer
pr. = pomoćnik reditelja pr. = assistant director
pv. = prevodilac pv. = translator
ra. = asistent reditelja ra. = assistant director
rb. = repetitor baleta rb. = ballet repetiteur
rd. = reditelj rd. = director
rp. = repetitor rp. = repetiteur
rs. = realizator scene i kostima rs. = costume and set construction
rz. = režija zvuka rz. = sound director
rž. = aranžman rž. = arranger
sa. = arhitekta scene sa. = stage architect
sc. = scenograf sc. = stage designer
sd. = slikar dekora sd. = scenic painter
se. = scenski efekti se. = stage effects
sk. = slikar izvođač sk. = painter
sl. = slikarski radovi sl. = paintworks
sm. = muzički saradnik sm. = music associate
sn. = scenarij sn. = screenplay
sp. = scenski pokret sp. = stage movement
ss. = stručni saradnik ss. = expert associate
su. = sufler su. = prompter
šh. = šef hora šh. = chief of choir
tn. = tonski snimatelj tn. = sound engineer
tr. = tonski saradnik tr. = sound associate
ts. = autor teksta songova ts. = author of song lyrics
va. = video animacija va. = video animation
vb. = video bim vb. = video beam
vr. = video radovi vr. = video works
vž. = video režija vž. = video direction
zv. = zvučni efekti zv. = sound effects

*Radi skraćivanja obima teksta primenjene su skra- *In order to shorten the text cartain abbreviations
ćenice za često upotrebljavane reči. have been used for frequently used terms.
Skraćenice su navedene ispred imena učesnika u In front of the names of certain participant in the sta-
inscenaciji dela. Ukoliko je učesnik u inscenaciji ging of work theare are several abbreviations if that
dela imao više od jedne funkcije u inscenaciji, onda person corried out several tasks. For insttance:
je navedeno onoliko skraćenica koliko je funkcija i Rd.sc.ks. – means that this person was director, sta-
obavljeno. Na primer: Rd.sc.ks. – znači da je to lice ge designer and costume designer for the produc-
bilo u predstavi reditelj, scenograf i kostimograf. tion.
15

BEOGRADSKO DRAMSKO POZORIŠTE


BEOGRAD
(Osnovano 1947)

11000 Beograd, Mileševska, 64a


Telefon: (011) 2835-111
Fax: (011) 2837-111
www.bdp.rs

DIREKTOR: Maša MIHAILOVIĆ LOVIĆ, Danica RISTOVSKI, Jadranka SELEC, Je-


lena ČVOROVIĆ, Vesna ČIPČIĆ, Paulina MANOV,
SEKTOR OPŠTIH POSLOVA Nataša MARKOVIĆ, Danijela ŠTAJNFELD, Lju-
binka KLARIĆ JOVANOVIĆ, Nadežda MIRKOVIĆ,
Sekretar pozorišta: Snežana ZUBIĆ. Rukovodilac Milica ZARIĆ i Ivana NIKOLIĆ.
marketinga: Goran STOJILJKOVIĆ. Šef računo- Glumci: Aleksandar ALAČ, Petar BENČINA, Filip
vodstva: Dragan MATIĆ. Blagajnik: Željko NIKO- GAJIĆ, Srđan DEDIĆ, Zoran ĐORĐEVIĆ, Dejan
LIĆ. Knjigovođa: Dejan STOJANOVIĆ. Referent MATIĆ, Vladan MILIĆ, Dragiša MILOJKOVIĆ, Savo
prodaje: Marica VRISK. Biletar: Ida ĐORĐEVIĆ. Di- RADOVIĆ, Goran SULTANOVIĆ, Slobodan ĆU-
zajner: Slobodan STEPIĆ. Nabavljač: Milenko ĐU- STIĆ, Milan ČUČILOVIĆ, Milorad DAMJANOVIĆ,
RIĆ. Portir-telefonista: Biljana STAMENKOV. Pavle PEKIĆ, Daniel SIČ, Ivan TOMIĆ i Marko ŽI-
VIĆ.
UMETNIČKI SEKTOR
TEHNIČKI SEKTOR
Umetnički sekretar: Ana JELIĆ. Dramaturg: Sla-
venka MILOVANOVIĆ. Organizator: Marija BATI- Tehnički direktor: Igor POPOVSKI. Organizator pro-
NICA. Inspicijent: Zoran MILOJEVIĆ i Dejan PO- dukcije: Ivana NIKOLIĆ. Stolar majstor: Života SI-
POVIĆ. Šaptač: Olivera MILOSAVLJEVIĆ i Zorica MIĆ i Obrad SREĆKOVIĆ. Šef bravarske radioni-
POPOV. Bibliotekar: Biljana RAMIĆ. ce: Predrag PANIĆ. Glavni bravar: Dragoslav GA-
Glumice: Slađana VLAJOVIĆ, Sandra BUGARSKI, VRANČIĆ. Majstor bravar: Ivan VASIĆ. Glavni sli-
Milica ISAKOVIĆ, Nataša MARKOVIĆ, Milena PAV- kar-vajar: Branko DIMIĆ. Kaširer-majstor: Brani-
16

slav RISTOVSKI. Cug majstor: Vladimir LONČAR. Prem. 14. 10. 2011, Beograd
Majstor pozornice: Mihajlo FEJZULOVSKI. Deko- 26 (8: Aranđelovac – 1, Novi Sad – 1, Vršac –
rater-vođa strane: Stanoje GRUJIĆ i Darko INĐIĆ. 1, Loznica – 1, Sremska Mitrovica – 1, Obreno-
Dekorater: Milan KUZMANOVIĆ, Nebojša BRLIĆ i vac – 1; Aleksinac – 1; Kanada: Vankuver – 1)
Redžep KOLJENA. Glavni rekviziter: Zoran PE- 8951
TROVIĆ. rekviziter: Goran PISAR i Marko MLA-
ĐENOVIĆ. Glavni garderober: Dragana DRAGI-
ĆEVIĆ. Garderober: Gordana MARTINJAŠ, Dra- 2 (2)
gana KROG i Svetlana GRBIĆ. Garderober I: Neda Goran MARKOVIĆ: DOKTOR D.
ANTONIJEVIĆ. Majstor svetla: Siniša ČUPIĆ. Teh-
Rd. Goran MARKOVIĆ, dm. Ivana DIMIĆ, sc. Ne-
ničar rasvete: Dragan ARSENIĆ, Nebojša KROG,
bojša VESELINOVIĆ, ks. Ljiljana PETROVIĆ, am.
i Ilija KOZJAK. Majstor tona: Dušan ŽARKOV. Ton-
Zoran SIMJANOVIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ POPO-
ski tehničar: Dragan CVETKOVIĆ i Darko ILIJEV-
VIĆ, sp. Marija MILENKOVIĆ, pk. Milena MILEN-
SKI. Majstor maske i frizeraja: Marija MILOVANO-
KOVIĆ, or. Jelena SAMARDŽIĆ, in. su. Dragana
VIĆ. Šminker: Natalija PANTIĆ i Marija SIBINOVIĆ.
ANĐELKOVIĆ.
Električar automatičar: Srđan PETROVIĆ. Binska
spremačica: Zlatica MAŠIĆ i Zorka MATIĆ.

REPERTOAR

DRAMA

Premijere

Scena „Rade Marković”

1 (1)
Milica KRALJ: KELERABE SU ZDRAVE 2 (2) Scena iz predstave

Rd. Milica KRALJ, sc. ks. Milica BAJIĆ ĐUROV, in. ULOGE: K – Dragan PETROVIĆ, Oficir – Pavle PE-
su. Olivera MILOSAVLJEVIĆ, or. Jelena SAMAR- KIĆ, Kurir – Dragiša MILOJKOVIĆ, Gazda – Slo-
DŽIĆ, vr. Nataša PANTIĆ. bodan ĆUSTIĆ, Šukalo – Srđan DEDIĆ, Ubavkić –
Savo RADOVIĆ, Slađana – Milica ZARIĆ, Dragić –
ULOGE: Mili – Milica ZARIĆ, Mar – Marko ŽIVIĆ, Slobodan NINKOVIĆ.
Iv – Ivan ZARIĆ, Bo – Borka TOMOVIĆ, Zver – Ta-
mara TODOROVIĆ, Striper – Redžep KOLJENA, Prem. 23. 02. 2012, Beograd
Vatrogasac – Blagoje ROGOVIĆ. 12 (2: Požarevac – 1, Smederevo – 1) 3919

Nova scena

3 (3)
Vladimir ĐURĐEVIĆ: DNEVNA ZAPOVEST

Rd. Marko MANOJLOVIĆ, sc. Vesna ŠTRBAC, ks.


Lana CVIJANOVIĆ, am. Vladimir PEJKOVIĆ, pk.
Ivana IVIĆ, or. Tamara TODOROVIĆ, in. su. Zoran
MILOJEVIĆ.

ULOGE: Petar – Branislav LEČIĆ, Ognjen – Petar


BENČINA, Miloš – Vladan MILIĆ, Katarina – Dani-
1 (1) Scena iz predstave jela ŠTAJNFELD.
17

ULOGE: Valene Connor – Uroš JAKOVLJEVIĆ,


Coleman Connor – Mateja POPOVIĆ, Otac Welsh
– Miodrag RADONJIĆ, Girleen Kelleher – Marija
STOKIĆ.

Prem. 25. 11. 2011, Beograd


8 (1: Kostolac – 1) 1008
*Diplomska predstava studenata glume Fakulteta
dramskih umetnosti u Beogradu, klasa prof. Dra-
gana PETROVIĆA.

5 (5)
Maja TODOROVIĆ: DREKAVAC

Rd. Milena PAVLOVIĆ ČUČILOVIĆ, pr. Milenija


STAMENKOVIĆ, sc. Kristina RADOSAVLJEVIĆ,
ks. Staša JAMUŠAKOV, am. GRUPA S.A.R.S., sp.
Dejan MATIĆ, or. Tamara TODOROVIĆ, in. su. De-
jan POPOVIĆ.

3 (3) Petar Benčina, Danijela Štajnfeld i Vladan Milić

Prem. 11. 11. 2011, Beograd


14 (1: Novi Sad – 1) 1987

4 (4)
Martin MAKDONA: USAMLJENI ZAPAD*
5 (5) Scena iz predstave
(Martin MacDonagh: Lonely west)
ULOGE: Anđelija – Sandra BUGARSKI, Dimitrije –
Rd. Dragan PETROVIĆ, sc. Dušan POPOVIĆ, ks. Milorad DAMJANOVIĆ, Nenad – Vladan MILIĆ, Mir-
Ana MILOJKOVIĆ, am. ORTHODOX CELTS, in. ko – Andrija KUZMANOVIĆ, Marina – Ivana NIKO-
su. Zorica POPOV. LIĆ, Mo – Milan ČUČILOVIĆ, Gigi – Dejan MATIĆ.

Prem. 10. 02. 2012, Beograd


12 (1: Paraćin – 1) 2013

Reprize
Scena „Rade Marković”
6 (6)
Martin MAKDONA: JASTUČKO

Prem. 28. 01. 2005, Beograd


3 (-) 927
4 (4) Scena iz predstave 61, 17934
18

7 (7) Prem. 17. 05. 2009, Beograd


Goran MARKOVIĆ: DELIRIJUM TREMENS 2 (1: Austrija: Beč – 1) 850
36, 13435
Prem. 25. 04. 2005, Beograd
5 (-) 2511
78, 20713 14 (14)
Vudi ALEN: SVIRAJ TO PONOVO, SEM

8 (8) Prem. 18. 11. 2009, Beograd


Ken KIZI & Dejl VASERMAN: LET IZNAD 17 (4: Požarevac – 1, Kostolac – 1, Pančevo – 1;
KUKAVIČJEG GNEZDA Crna Gora: Budva – 1) 6912
66, 24961
Prem. 05. 11. 2005, Beograd
7 (-) 2283
15 (15)
120, 33627
Kolin HIGINS: HAROLD I MOD
PROMENA U PODELI ULOGA: Poglavica Brom-
den – Slobodan NINKOVIĆ, Kendi Star – Sonja ŽI- Prem. 06. 06. 2010, Beograd
VANOVIĆ. 15 (1: Smederevo – 1) 7053
37, 17474
9 (9)
Dragan NIKOLIĆ: TRANSILVANIJA 16 (16)
Pedro ALMODOVAR & Semjuel ADAMSON: SVE
Prem. 17. 06. 2006, Beograd O MOJOJ MAJCI
8 (1: Austrija: Beč – 1) 3193
60, 19491 Prem. 26. 04. 2011, Beograd
13 (-) 3893
19, 6053
10 (10)
Mirza FEHIMOVIĆ: ĆEIF
Nova scena
Prem. 23. 10. 2007, Beograd
6 (2: Ruma – 1, Zrenjanin – 1) 1859 17 (17)
82, 26460 Erik-Emanuel ŠMIT: OSKAR I MAMA ROZ

Prem. 25. 06. 2004, Beograd


11 (11) 2 (-) 212
Sajmon BENT: ELING 65, 10744

Prem. 13. 03. 2008, Beograd


9 (2: Valjevo – 1; Kanada: Vankuver – 1) 2536 18 (18)
69, 21480 Matjaž ZUPANČIČ: IGRA PAROVA

Prem. 19. 11. 2005, Beograd


12 (12) 26 (1: Rabrovo – 1) 1642
Stevan KOPRIVICA: U POLA CENE 121, 23756

Prem. 22. 11. 2008, Beograd


7 (1: Trstenik – 1) 1928 19 (19)
49, 14540 Vasilis KACIKONURIS: MLEKO

Prem. 09. 06. 2008, Beograd


13 (13) 9 (-) 1237
Goran MARKOVIĆ: FALSIFIKATOR 43, 8053
19

PROMENA U PODELI ULOGA: Nataša – Miljana 8 (-) 795


GAVRILOVIĆ. 30, 5854
PROMENA U PODELI ULOGA: Milena Pavlović
Barilli – Zorana BEĆIĆ.
20 (20)
Vladimir ĐURĐEVIĆ: NE IGRAJ NA ENGLEZE
24 (24)
Prem. 02. 11. 2008, Beograd Romen GARI: ŽIVOT JE PRED TOBOM
23 (2: Aleksinac -1, Kragujevac – 1) 3943
114, 22646 Prem. 18. 12. 2010, Beograd
11 (1: Šabac – 1) 1356
26, 3787
21 (21)
Serđi BELBEL: MOBILNI
25 (25)
Prem. 08. 11. 2008, Beograd Ingmar BERGMAN: KAO KROZ STAKLO
7 (1: Ruma – 1) 1606
36, 7247 Prem. 15. 02. 2011, Beograd
3 (-) 631
13, 1440
22 (22)
Dejvid LINDSI-ABER: ZEČJA JAMA
MUZIČKO-SCENSKI REPERTOAR
Prem. 17. 01. 2009, Beograd
5 (-) 408 Scena „Rade Marković”
39, 4128
26 (26)
Stiven SATER: BUĐENJE PROLEĆA
23 (23)
Sanja DOMAZET: MESEC U PLAMENU Prem. 15. 10. 2010, Beograd
28 (-) 6605
Prem. 10. 12. 2009, Beograd 34, 8324
20

BITEF TEATAR
BEOGRAD
(Osnovan 1989)

11103 Beograd, Terazije, 29/I


Telefoni: (011) 3243-108 & 3243-109
Fax: (011) 3236-234
E-mail: bitef@bitef.rs
www.bitefteatar.rs

DIREKTOR: Jelena KAJGO

Sekretar: Nenad DARIĆ. Poslovni sekretar: Lidija


KOSTELAC. Producent: Aleksandra DELIĆ. Dra-
maturg: Jelena BOGAVAC. PR i protokol mena-
džer: Slavica HINIĆ. Program koordinator: Anđelka
JANKOVIĆ. Inspicijent: Maja JOVANOVIĆ. Šef ra-
čunovodstva: Jasmina STOJNIĆ. Samostalni fina-
nsijski koordinator: Aleksandra CVETKOVIĆ. Knji-
govođa i blagajnik: Spomenka PATKOVIĆ. Biletar:
Dajana NIKOLIĆ. Šef tehnike: Ljubomir RADIVO-
JEVIĆ. Majstor svetla: Dragan ĐURKOVIĆ. Majstor
tona: Miroljub VLADIĆ. Dekorater: Goran GA-
VRANČIĆ, Aleksandar MARINKOVIĆ i Vladan MI-
LOŠEVIĆ. Domar objekta: Predrag MARINKO-
VIĆ.Vatrogasac: Gavrilo ANDRIĆ i Miroslav RA-
DOVIĆ. Higijeničar: Zorica OBRADOVIĆ i Zorica
STANKOVIĆ.

REPERTOAR

Premijere

1 (27)
Olga DIMITRIJEVIĆ: RADNICI UMIRU PEVAJUĆI*
1 (27) Scena iz predstave
Rd. Anđelka NIKOLIĆ, dm. Filip VUJOŠEVIĆ, ak.
Dalija AĆIN, sc. ks. Maja MIRKOVIĆ, am. Draško ĐINĐIĆ, Marko GVERO, Đorđe BRANKOVIĆ, Mi-
ADŽIĆ, or. Irena ĐORĐEVIĆ, po. Andrej NOSOV, lan MARIĆ, Nina LAZAREVIĆ.
dt. Dobrivoje MILJANOVIĆ, lk. Dijana DIKLIĆ, ds.
Dragan ĐURKOVIĆ, in. Maja JOVANOVIĆ. Prem. 16. 12. 2011, Beograd
9 (1: Novi Sad – 1) 906
ULOGE: Milan KOVAČEVIĆ, Igor BOROJEVIĆ, *Koprodukcija Bitef teatar, Beograd & Hartefakt
Marija BERGAM, Marija MILENKOVIĆ, Aleksandar fond, Beograd
21

2 (28) 4 (30)
Duško RADOVIĆ: KAPETAN DŽON PIPLFOKS* Edvard KLUG: BOŽANSTVENA KOMEDIJA*

Ab. rd. dm. ds. Jelena BOGAVAC, ab. ak. Isidora Prem. 14. 10. 2010, Beograd
STANIŠIĆ, sc. ds. Igor VASILJEV, ks. Ivana VASIĆ, 20 (10: Subotica – 1, Novi Sad – 1; Hrvatska: Za-
am. Igor GOSTUŠKI, dt. Milan KOVARBAŠIĆ, sc. greb – 2, Rijeka – 1, Dubrovnik – 1; Crna Gora: Bu-
ds. Igor VASILJEV. dva – 2; Slovenija: Ljubljana – 1, Maribor – 1) 1291
26, 2039
ULOGE: Gusari – Miona PETROVIĆ, Strahinja LA- *Koprodukcija Bitef teatar, Beograd & Grad teatar,
CKOVIĆ, Milica PISIĆ, Nevena JOVANOVIĆ, Ni- Budva, Crna Gora
kola TOMAŠEVIĆ, Novinari – Milan PAJIĆ, Milan

5 (31)
FAKEBOOK

Prem. 06. 02. 2011, Beograd


7 (-) 757
16, 2317

6 (32)
Branka STOJKOVIĆ & Olivera VIKTOROVIĆ
ĐURAŠKOVIĆ : JA I TI

Prem. 08. 04. 2011, Beograd


2 (28) Scena iz predstave 13 (5: Mladenovac – 1, Vranje – 1, Boljevac – 1,
TANKOSIĆ, Devojke iz Havane, Pećina, Aždaja – Zrenjanin – 1, Ivanjica – 1) 1300
Andrea SIMIĆ, Jana MILENKOVIĆ, Katarina RE- 19, 2005
ŠČANSKI, Mina KONTIĆ, Nataša ŠMELC, Tama-
ra PJEVIĆ, Vanja MIJAJLOVIĆ.
7 (33)
Gaj VAJCMAN & Roni HAVER: ALFA BOJS
Prem. 05. 04. 2012, Beograd
6 (-) 1980
Prem. 28. 04. 2011, Beograd
*Koprodukcija Bitef teatar, Beograd & Dečiji kultur-
5 (2: Novi Sad – 1; Slovenija: Ljubljana – 1) 497
ni centar, Beograd
10, 1502

Reprize 8 (34)
Nataša GOVEDARICA & Filip VUJOŠEVIĆ:
3 (29) HIPERMNEZIJA*
OTELO*
Prem. 07. 05. 2011, Beograd
Prem. 13. 10. 2010, Beograd 15 (3: Vranje – 1; Federacija BiH: Sarajevo – 1, Ze-
4 (1: Makedonija: Skoplje – 1) 304 nica – 1) 425
13, 1266 23, 1794
*Koprodukcija Bitef teatar, Beograd & Grad teatar, *Koprodukcija Bitef teatar, Beograd & Hartefakt
Budva, Crna Gora fond, Beograd
22

CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU


BEOGRAD
(Osnovan 1994)

11000 Beograd, Birčaninova, 21


Telefon: (011) 361-0270 & 361-0954
Fax: (011) 2681-422
E-mail: slavka@czkd.org
www.czkd.org

Direktor: Borka PAVIĆEVIĆ

Računovođa: Slavka VUČETIĆ. Projekt menadžer:


Aleksandra SEKULIĆ i Noa TREISTER. Šef tehni-
ke: Dragan ŠKORIĆ. Tehničar: Dejan PANTIĆ.

REPERTOAR

Premijere

1 (35)
Miroslav KRLEŽA: IZLET U RUSIJU
1 (35) Scena iz predstave
Rd. Jovan ĆIRILOV, ad. Miroslav BELOVIĆ, pr.
Andrej NOSOV, sc. ks. Angelina ATLAGIĆ, im. Vla- bah – Vladimir ALEKSIĆ, Dr Fridrih Ajnštagler –
dimir PEJKOVIĆ, dm. Borka PAVIĆEVIĆ, Boris Marko JANKETIĆ, Vu-San-Pej – Boris BAKAL, Mi-
BAKAL, Vladimir TUPANJAC, Branimir STOJA- roslav Krleža – Milutin MILOŠEVIĆ, Pijanist – Vla-
NOVIĆ i Tara TEPAVAC, ak. Marija JANKOVIĆ. dimir PEJKOVIĆ.

ULOGE: Sergej Mihalović Vrubelj – Damjan KE- Prem. 11. 05. 2012, Beograd
COJEVIĆ, Barunica – Cvijeta MESIĆ, Karl Difen- 8 (1: Zrenjanin – 1) 800
23

DAH TEATAR CENTAR ZA POZORIŠNA


ISTRAŽIVANJA - BEOGRAD
(Osnovan 1991)

11000 Beograd, Marulićeva, 8


Telefon: (011) 7449-807
Fax: (011) 6441-680
E-mail: dahteatar@dahteatarcentar.com
www.dahteatarcentar.com

UMETNIČKA DIREKTORKA/REDITELJKA: Dijana Prem. 08. 04. 2010, Beograd


MILOŠEVIĆ 2 (-) 100
20, 1004
Direktorka programa/glumica: Sanja KRSMANO-
VIĆ TASIĆ. Direktorka produkcije/glumica: Maja
4 (39)
Vujović. Tehnički direktor/glumac/muzičar: Jugo-
NEŽNO, NEŽNO, NEŽNIJE
slav HADŽIĆ. Koordinatorka programa/glumica:
Ivana MILENOVIĆ POPOVIĆ. Prem. 18. 06. 2011, Beograd
2 (1: Poljska: Katovice – 1) 200
5, 500
REPERTOAR

Reprize Gradski autobus na liniji 26


1 (36) 5 (40)
PRIČA O ČAJU NE&VIDLJIVI GRAD

Prem. 17. 11. 2006, Beograd Prem. 05. 12. 2005, Beograd
3(-)240 24 (24: Makedonija: Skoplje – 8; Velika Britanija:
29, 2030 Brajton – 8; Danska: Rinkjobing – 8) 2880
111, 10530
PROMENA U PODELI ULOGA: Maja VUJOVIĆ,
2 (37) Olga PANGO (k. g.), Žaklina STEVKOVSKA (k. g.),
PRELAZEĆI LINIJU Ibrahim DŽENGIZ (k. g.), Petar HRISTOV (k. g.),
Blerim Darlišta FISNIK (k. g.), Hisako MIURA (k. g.),
Prem. 20. 04. 2008, Beograd Kurt Tomas DŽOBLING (k. g.), Alister O’LOUGHLIN
7 (2: Federacija BiH: Sarajevo – 1, Đulići – 1) 500 (k. g.), Ignacio JARQUIN (k. g.), Matt REED (k. g.),
57, 4650 Chris CHEPHERD (k. g.), Ben OCKWELL (k. g.), Pe-
tra LINDBLOM (k. g.), Dejan SPASOVIĆ (k. g.), Ža-
klina PETROVSKA (k. g.), Tom NAGEL RASMU-
3 (38) SEN (k. g.), Sandra PASINI (k. g.), Annemarie WAA-
KOD NASTASIJEVIĆA GEPETERSSEM (k. g.), Katrine WEIGELT (k. g.).
24

ISTER TEATAR
BEOGRAD-ZEMUN
(Osnovan 1994)

11080 Zemun, Karlovačka, 26


Telefon & fax: (011) 2619-705
E-mail: isterteatar@gmail.com

UMETNIČKI DIREKTOR: Ljubomir TODOROVIĆ ak. Jelena JOVIĆ, vr. Nataša PAVLOVIĆ.

Umetnički savet: Danica ARAPOVIĆ, Jelena JOVIĆ ULOGE: Performer – Jelena JOVIĆ.
i Anđelija TODOROVIĆ.
Prem. 28. 09. 2011, Beograd
1 (-) 200
REPERTOAR

Premijere Kulturni centar Grad

Centar za kulturnu dekontaminaciju 2 (42)


Damir VIJUK: PRVA POMOĆ
1 (41)
Jelena JOVIĆ: ŽICA – TO JE ONO IZMEĐU UŠIJU

Dm. Ljubomir TODOROVIĆ, am. Nenad JELIĆ,

1 (41) Jelena Jović 2 (42) Igor Filipović


25

Rd. ISTER TEATAR, ks. ISTER TEATAR. Bitef teatar


ULOGE: Džejn Do – Igor FILIPOVIĆ, Voditeljke
3 (43)
programa – Danica ARAPOVIĆ i Anđelija TODO-
ROVIĆ. Anton Pavlovič ČEHOV: TRI SESTRE ILI OKOLO
NAOKOLO ČEHOVA
Prem. 20. 10. 2011, Beograd
3 (-) 500
Prem. 26. 12. 2007, Beograd
1 (-) 200
Reprize 13, 1200

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE


BEOGRAD
(Osnovano 1948)

11000 Beograd, Kralja Milana, 50


Telefon: (011) centrala 3061-900
Fax: (011) 3061-991
E-mail: jdp@jdp.rs
www.jdp.rs

DIREKTOR: Branko CVEJIĆ od 25. 03. 2003. do GLOGOVAC, Vojin ĆETKOVIĆ, Nebojša MILOVA-
15. 12. 2011, Tamara VUČKOVIĆ MANOJLOVIĆ, NOVIĆ, Marko BAĆOVIĆ, Ljubomir BANDOVIĆ, Sr-
v. d. đan TIMAROV, Slobodan TEŠIĆ, Goran ŠUŠLJIK,
Umetnički direktor: Gorčin STOJANOVIĆ Branislav LEČIĆ, Dragan MIĆANOVIĆ, Nikola ĐU-
Operativni direktor: Aleksandra ILIĆ RIČKO i Radovan VUJOVIĆ i Nikola VUJOVIĆ.

UMETNIČKI SEKTOR OPŠTI SEKTOR

Umetnički sekretar: Nevena NIKITIN. Dramaturg: Izvršilac složenih administrativnih poslova: Ružica
Miloš KREČKOVIĆ. Samostalni organizator: Vla- SAVIĆ. Šef računovodstva: Vladica JOVIĆ. Glavni
dimir PERIŠIĆ. Inspicijent: Marko AJVAZ i Ivan likvidator: Boris KOŠKANAC. Knjigovođa glavne
JANKETIĆ. Organizator razvodnika: Zoran ŽIV- knjige: Danica SAVOVIĆ. Manipulant i distributer
KOVIĆ. Bibliotekar: Jelena KOVAČEVIĆ. Odnosi s ulaznica: Aleksandar RANĐELOVIĆ. Rukovodilac
javnošću: Svetlana PAROŠKI. tehničkog nadzora i PPZ: Ljubiša BLAGOJEVIĆ.
Glumice: Jasmina AVRAMOVIĆ, Sanja MILOSAV- Majstor na održavanju zgrade i opreme: Nada BO-
LJEVIĆ, Ljiljana MEĐEŠI, Vladica MILOSAVLJE- JANOVIĆ. Kurir: Milica ŠUNDIĆ. Vatrogasac: Sla-
VIĆ, Zlata PETKOVIĆ, Milena RAŽNATOVIĆ, Ve- đan MATIĆ.
sna MILEKIĆ, Anđelika SIMIĆ i Nataša TAPU-
ŠKOVIĆ. TEHNIČKI SEKTOR
Glumci: Bogdan DIKLIĆ, Goran DANIČIĆ, Dubravko
JOVANOVIĆ, Dragan JOVANOVIĆ, Toni LAUREN- Direktor: Milivoje BUTUROVIĆ do 24. 10. 2011,
ČIĆ, Nebojša LJUBIŠIĆ, Irfan MENSUR, Nebojša Vladimir DEKIĆ.
26

Sekretar: Neda GAJOVIĆ


Samostalni organizator: Milivoje BUTUROVIĆ

Tehnika – Scena

Dekorater: Jugoslav MOLDOVAN, Božidar FUR-


TULA, Nenad REBIĆ, Dejan RANISAVLJEVIĆ,
Željko DAVIDOVIĆ, Duško UZELAC, Dragoljub
STEFANOVIĆ, Goran ĆUPURDIJA, Goran TRI-
FUNOVIĆ, Jovan MATIĆ i Jovica STANOJEVIĆ.
Samostalni rekviziter: Mihajlo MITRIĆ. Rekviziteri:
Snežana MARKOVIĆ i Radomir JOCIĆ. Tehničar
maske: Milica MANDOPARIĆ, Snežana PETKO-
VIĆ i Vanesa OBRADOVIĆ. Modelar vlasuljar: Gor-
dana JADŽIĆ. Modelar garderober: Jova MIHAJ-
LOVIĆ. Garderober: Steva STANISAVLJEVIĆ,
Snežana MIRKOVIĆ i Ljiljana NEDELJKOVIĆ. Maj-
stor tona: Rade MARKOVIĆ. Tehničar tona: Ale-
ksandar MAJOR, Igor BOŠKOVIĆ, Dragan RA-
DLOVIĆ i Krešo HORVATIĆ. Organizator u službi
rasvete: Nebojša MILČIĆ. Dizajner svetla: Svetislav
CALIĆ. Majstor svetla: Branko RADINOVIĆ PRO-
TIĆ. Tehničar rasvete: Mihajlo LAJIĆ, Aleksandar
BAŠTANIN, Dejan DRAGANOV, Dragan VUČKO-
VIĆ i Ivan LAZOVIĆ. Vozač: Dejan ARSIĆ. Poslo-
1 (44) Scena iz predstave
vi hemijskog čišćenja i pranja: Divna ILIĆ.
LAŠ, im. Vladimir PEJKOVIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ
Tehnika – Radionica POPOVIĆ, pk. Leila ENETAH, or. Ana ĐURČIN, ds.
Svetislav CALIĆ, in. Marko AJVAZ, su. Ksenija ĆI-
Šef stolarske radionice: Miroslav KORIĆANIN. Gla- RICA.
vni majstor u krojačkoj radionici: Evica MANČIĆ.
Samostalni majstor u krojačkoj radionici: Marina ULOGE: Ranjevska Ljubov Andrejevna – Jasna
ILIĆ i Milica MILANKOVIĆ. Glavni majstor u tape- ĐURIČIĆ, Anja – Jelena PETROVIĆ, Varja – Jele-
tarskoj radionici: Dejan RACIĆ. Šef bravarske ra- na ĐOKIĆ, Gajev Leonid Andrejevič – Svetozar
dionice: Zoran JAKŠIĆ. Majstor u bravarskoj ra- CVETKOVIĆ, Lopahin Jermolaj Aleksejevič – Bo-
dionici: Slaviša JOVIĆ. Nabavljač: Nedeljko MA- ris ISAKOVIĆ, Trofimov Petar Sergejevič – Bojan
NIĆ. Vajar: Aleksandar BOROVAC. Molero-farbar: DIMITRIJEVIĆ, Simeonov-Piščik Boris Borisovič –
Radovan POPOVIĆ. Čistač: Gorica RANISAVLJE- Branko CVEJIĆ, Šarlota Ivanovna – Nada ŠAR-
VIĆ, Šehida KRASNIĆI i Jelica ALEKSOVA. GIN, Epihodov Semjon Pantelejevič – Nikola VU-
JOVIĆ, Dunjaša – Hana SELIMOVIĆ, Firs – Vla-
stimir VELISAVLJEVIĆ, Jaša – Nebojša MILOVA-
REPERTOAR NOVIĆ, Prolaznik – Andrej NOSOV.

Prem. 04. 10. 2011, Beograd


Premijere
17 (1: Valjevo – 1) 5513
*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
Velika scena „Ljuba Tadić”
matičnoj sceni.
1 (44)
Anton Pavlovič ČEHOV: VIŠNJIK* 2 (45)
(Антон Павлович Чехов: Вишневый сад) Branislav NUŠIĆ: SUMNJIVO LICE

Pv. Zoran BOŽOVIĆ, rd. Dejan MIJAČ, pr. Andrej Rd. sc. Jagoš MARKOVIĆ, pr. Tara LAZAREVIĆ,
NOSOV, sc. Darko NEDELJKOVIĆ, ks. Leo KU- ks. Stefan SAVKOVIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ POPO-
27

VIĆ, pk. Sanja MANAKOSKI i Ivana RAKIĆ, or. 5 (48)


Vladimir PERIŠIĆ i Ana ĐURČIN, ds. Svetislav Biljana SRBLJANOVIĆ: SKAKAVCI
CALIĆ, mt. Igor BOŠKOVIĆ.
Prem. 26. 04. 2006, Beograd
ULOGE: Jerotije Pantić – Nebojša GLOGOVAC, 10 (-) 2402
Anđa – Jelisaveta SABLIĆ, Aleksa Žunjić – Dragan 107, 32314
MIĆANOVIĆ, Vića – Radovan VUJOVIĆ, Žika –
Bojan DIMITRIJEVIĆ, Tasa – Vlastimir VELISAV-
LJEVIĆ, Milisav – Nebojša MILOVANOVIĆ, Ga- 6 (49)
Branislav NUŠIĆ: TAKO JE MORALO BITI

Prem. 06. 06. 2007, Beograd


9 (-) 2248
83, 20698

7 (50)
Vida OGNJENOVIĆ: DON KRSTO*

Prem. 06. 10. 2007, Beograd


4 (-) 979
54, 12639
*Koprodukcija Jugoslovensko dramsko pozorište,
2 (45) Scena iz predstave Beograd & Grad teatar Budva, Crna Gora
zda Miladin – Janoš TOT, Marica – Lana KARA-
KLAJIĆ, Đoka – Aleksandar RADOJIČIĆ, Milan 8 (51)
MARIĆ, Josa – Božidar ZUBER. MOLIJER: TARTIF

Prem. 09. 04. 2012, Beograd Prem. 03. 04. 2008, Beograd
15 (-) 7061 8 (-) 2318
48, 13648

Reprize
9 (52)
Velika scena „Ljuba Tadić” VOLTER: KANDID ILI OPTIMIZAM

3 (46) Prem. 14. 11. 2008, Beograd


Milena MARKOVIĆ: ŠINE* 3 (-) 595
42, 8986
Prem. 25. 11. 2002, Beograd
16 (2: Lazarevac – 1; Austrija: Beč – 1) 2379
10 (53)
189, 47814
OVIDIJE: METAMORFOZE*
*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
matičnoj sceni. Prem. 09. 06. 2010, Beograd
17 (1: Čačak – 1) 3745
40, 8691
4 (47) *Broj posetilaca odnosi se na izvođenja na matič-
Vilijam ŠEKSPIR: MLETAČKI TRGOVAC noj sceni.

Prem. 03. 02. 2004, Beograd


8 (-) 2304 11 (54)
137, 43649 ROĐENI U YU*
28

Prem. 12. 10. 2010, Beograd Prem. 26. 02. 2005, Beograd
22 (4: Slovenija: Ljubljana – 1, Maribor – 1; Hrvat- 14 (-) 1968
ska: Zagreb – 1; Distrikt Brčko: Brčko – 1) 3167 159, 23029
49, 10591
*Broj posetilaca odnosi se na izvođenja na matič-
noj sceni. 17 (60)
Sara KEJN: FEDRINA LJUBAV

12 (55) Prem. 18. 02. 2008, Beograd


Karl ŠTERNHAJM: IZ JUNAČKOG ŽIVOTA 4 (-) 277
GRAĐANSTVA 52, 4492

Prem. 21. 01. 2011, Beograd


9 (-) 1363 18 (61)
24, 4981 Laza LAZAREVIĆ: ŠVABICA
PROMENA U PODELI ULOGA: Lujza Maske – An-
đelika SIMIĆ, Grofica Sofija fon Bezkov – Nada Prem. 15. 03. 2009, Beograd
ŠARGIN. 10 (-) 867
57, 5871

13 (56)
Biljana SRBLJANOVIĆ: NIJE SMRT BICIKLO (DA 19 (62)
TI GA UKRADU)* Ivor MARTINIĆ: DRAMA O MIRJANI I OVIMA
OKO NJE*
Prem. 17. 06. 2011, Beograd
30 (4: Užice – 1, Valjevo – 1, Požarevac – 1, Čačak Prem. 18. 02. 2010, Beograd
– 1) 8473 21 (3: Aranđelovac – 1; Republika Srpska: Banja
34, 10614 Luka – 1; Kolumbija: Bogota – 1) 1441
PROMENA U PODELI ULOGA: Gospođa – Ja- 56, 4810
smina AVRAMOVIĆ. *Broj posetilaca odnosi se na izvođenja na matič-
*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na noj sceni.
matičnoj sceni.

20 (63)
Teatar „Bojan Stupica” Fjodor Mihajlovič DOSTOJEVSKI: ZAPISI IZ
PODZEMLJA
14 (57)
Žorž FEJDO: BUBA U UHU Prem. 11. 05. 2010, Beograd
8 (-) 597
Prem. 07. 06. 1971, Beograd 23, 2187
20 (-) 3399
1365, -
21 (64)
Igor ŠTIKS: ELIJAHOVA STOLICA*
15 (58)
Mark REJVENHIL: SHOPPING & FUCKING Prem. 16. 10. 2010, Beograd
25 (12: Mladenovac – 1, Vranje – 1, Valjevo – 1; Hr-
Prem. 21. 02. 2002, Beograd vatska: Zagreb – 1; Rijeka – 1; Crna Gora: Tivat –
4 (-) 233 1, Podgorica – 1, Cetinje – 1; Slovenija: Ljubljana
135, 15045 – 1, Kopar – 1; Austrija: Beč – 1; Rumunija: Sibiu –
1) 1770
43, 3938
16 (59) *Broj posetilaca se odnosi na izvođenja na matič-
Uglješa ŠAJTINAC: HADERSFILD noj sceni.
29

22 (65) 25 (68)
Džejms DŽOJS: IZGNANICI Ana LASIĆ: ZA SADA NIGDE

Prem. 07. 04. 2011, Beograd Prem. 10. 11. 2009, Beograd
9 (-) 642 3 (-) 111
17, 1582 10, 433

Studio JDP 26 (69)


Teri DŽONSON: HISTERIJA*
23 (66)
Milena BOGAVAC: DRAGI TATA
Prem. 12. 05. 2010, Beograd
Prem. 12. 03. 2006, Beograd 9 (-) 823
2 (-) 156 27, 2148
60, 3742 *Predstava je igrana tri puta na sceni Studio JDP i
šest puta na sceni Teatra „Bojan Stupica”.

24 (67)
Žan-Lik LAGARS: PRAVILA PONAŠANJA U 27 (70)
MODERNOM DRUŠTVU Rober LEPAŽ & Mari BRASAR: POLIGRAF

Prem. 16. 03. 2008, Beograd Prem. 15. 02. 2011, Beograd
3 (-) 85 3 (-) 94
41, 2084 11, 481

MALO POZORIŠTE „DUŠKO RADOVIĆ”


BEOGRAD
(Osnovano 1948)

11000 Beograd, Aberdareva, 1


Telefoni: (011) 2671-444 & 2671-452
Fax: (011) 2671-452
E-mail: dusrad@eunet.rs
www.malopozoriste.co.rs

DIREKTOR: Anja SUŠA do 2011, Damjan ksandra JANKOVIĆ RODIĆ, Marijana VIĆENTIJE-
KECOJEVIĆ, v. d. VIĆ BADOVINAC, Dušica SINOBAD, Jelena ILIĆ,
Vladislava ĐORĐEVIĆ, Jelena ĆURUVIJA ĐURICA,
UMETNIČKI ANSAMBL Jovana CVETKOVIĆ, Jelena PETROVIĆ.
Glumci: Zoran MILJKOVIĆ, Predrag TODOROVIĆ,
Umetnički sekretar: Sandra VUJNOVIĆ. Dimitrije ILIĆ, Aleksandar RODIĆ, Nikola PROTU-
Glumice: Tatjana STANKOVIĆ, Gordana PAVLOV, LIPAC, Jovo MAKSIĆ, Bojan LAZAROV, Goran
Radoslavka MARINKOVIĆ, Ljiljana PEROŠ, Mari- BALANČEVIĆ, Miloš SAMOLOV, Nenad RADO-
jana PETROVIĆ, Aleksandra ANĐELKOVIĆ, Ale- VIĆ.
30

Dramaturg: Milica NOVKOVIĆ, Marija KARAKLA- Rd. Đurđa TEŠIĆ, sc. ks. Zorana PETROV, am.
JIĆ. Organizator-vođa predstave: Anđelko KNE- Aleksandar ĐORĐEVIĆ, ak. Dalija AĆIN, or. An-
ŽEVIĆ i Zoran LAZIĆ. Inspicijent-sufler: Ivana KA- đelko KNEŽEVIĆ, su. Ivana KARAJLOVIĆ, ds. Vla-
RAJLOVIĆ. dimir ŽIVANOVIĆ, dt. Vladimir LUKOVIĆ.

TEHNIKA ULOGE: Mrav, Zec – Jovo MAKSIĆ, Vuk – Damjan


KECOJEVIĆ, Pas, Lav – Miloš SAMOLOV, Miš,
Tehnički direktor: Radovan SAMOLOV. Šef scenske Kornjača – Jelena PETROVIĆ, Lisica – Vladislava
opreme: Miodrag STEVANČEVIĆ. Šef scenske teh-
nike: Iso KURTANOVIĆ. Dekorater: Jovan KNE-
ŽEVIĆ, Nemanja BRAJOVIĆ, Miloš MILOŠEVIĆ i
Dražen DRLJEVIĆ. Majstor pozornice: Goran MI-
LOŠEVIĆ. Majstor scene: Nikola STEVANOVSKI.
Majstor specijalista tona: Vladimir LUKOVIĆ. Cug
majstor: Nikola STEVANOVSKI. Dekorater-cug
majstor: Goran BOGOSAVLJEVIĆ. Majstor speci-
jalista rasvete: Paun PAVLOVIĆ. Samostalni teh-
ničar tona: Miroslav BALAĆ. Samostalni tehničar
rasvete i videa: Vladimir ŽIVANOVIĆ. Tehničar ra-
svete: Aleksandar JEREMIĆ. Glavni garderober:
Radmila KURTANOVIĆ. Glavni rekviziter: Irena
BAŽDAR. Garderober: Snežana STOJČIĆ i Dra- 1 (71) Jelena Petrović i Jovo Maksić
gana DANOJLIĆ. Majstor specijalista maske: Ve-
sela SABLJIĆ. Samostalni tehničar maske: Milica ĐORĐEVIĆ, Dubravka KOVJANIĆ (7 k. g.), Cvrčak
RANKOVIĆ. Vajar-kaširer: Darko IVANOVIĆ i Dra- – Jelena ILIĆ, Roda, Gavran – Sandra JANKOVIĆ
gomir SVEČAK. Glavni bravar: Nevenko ĐUKIĆ. RODIĆ, Dušica SINOBAD (2 k. g.).
Glavni stolar: Aleksandar SPASIĆ. Glavni krojač
ženskih kostima: Vesa KARANOVIĆ. Prem. 23. 10. 2011, Beograd
20 (-) 5060
OPŠTA SLUŽBA

Operativni direktor: Jelena STOJANOVIĆ. Sekretar: Večernja scena


Dragana PANTELIĆ. PR-producent: Bojana KA-
RAJOVIĆ. Marketing menadžer: Jovana JANJIĆ. 2 (72)
Organizator prodaje: Ljiljana TOMAŠEVIĆ. Koor- Simona SEMENIČ: PET DEČAKA
dinator prodaje: Irina GERGINOV POTIĆ. Šef ra- (Simona Semenič: Pet fantov)
čunovodstva: Jasminka MARIĆ. Biletar: Dušan JO-
VIĆ i Darko VRBNJAK. Kontista: Stojanka NIKO- Rd. Ana GRIGOROVIĆ, sc. sm. Filip JEVTIĆ, ks.
LIĆ. Glavni likvidator: Jelena ĐURICA. Razvodnik: Snežana VELJKOVIĆ, sm. Atila ANTAL, dm. Mile-
Velinka ALJINOVIĆ. Kurir-manipulant: Mara MI-
LOVANOVIĆ i Mira NOVAKOVIĆ. Spremačica:
Dragica JOVANOVIĆ i Danijela SIMONOVIĆ. Na-
bavljač: Branimir ĐURIĆ. Kafe-kuvar: Nedeljko DA-
VIDOVIĆ. Domar: Milić MILENKOVIĆ.

REPERTOAR
Premijere

Dečija scena
1 (71)
Maja PELEVIĆ: ČUDNE LJUBAVI 2 (72) Scena iz predstave
31

na BOGAVAC, sp. Marija MILENKOVIĆ, or. in. An- Reprize


đelko KNEŽEVIĆ, ds. Aleksandar JEREMIĆ, dt.
Miroslav BALAĆ, su. Ivana KARAJLOVIĆ. Dečija scena

ULOGE: Blaž – Marijana BADOVINAC VIĆENTI- 4 (74)


JEVIĆ, Krištof – Ana MARKOVIĆ, Denis – Jelena Tatjana STANKOVIĆ: SVET JEDNOG CVETA
ILIĆ, Jurij – Vladislava ĐORĐEVIĆ, Dubravka KO-
VJANIĆ (k. g.), Vid – Dušica SINOBAD. Prem. 25. 07. 2004, Beograd
7 (-) 2065
Prem. 28. 02. 2012, Beograd 75, 10747
9 (-) 450

5 (75)
3 (73) Srđan KOLJEVIĆ: MALA SIRENA
Luc HUBNER: SRCE JEDNOG BOKSERA
(Lutz Hübner: Das Herz eines Boxers) Prem. 18. 05. 2005, Beograd
10 (-) 3140
Pv. Jelena KOSTIĆ, rd. Predrag ŠTRBAC, sc. ks. 88, 16320
Vesna ŠTRBAC, im. dt. Vladimir LUKOVIĆ, ds.
Vladimir ŽIVANOVIĆ, or. in. Anđelko KNEŽEVIĆ,
su. Ivana KARAJLOVIĆ.
6 (76)
Antoan de SEN-EGZIPERI: MALI PRINC
ULOGE: Džo Džo – Marko JANKETIĆ, Leo – Di-
mitrije ILIĆ, Sudija – Nikola STEVANOSKI.
Prem. 23. 10. 2006, Beograd
5 (-) 1475
Prem. 04. 04. 2012, Beograd
74, 11918
8 (1: Kostolac – 1) 2350
PROMENA U PODELI ULOGA: Avijatičar – Milutin
MILOŠEVIĆ (k. g. 2)

7 (77)
Ton TELEHEN: SKORO SVAKO MOŽE DA
PADNE (OSIM ČAPLJE)

Prem. 25. 11. 2006, Beograd


12 (-) 2544
80, 12475
PROMENA U PODELI ULOGA: Veverica – Jelena
PETROVIĆ (k. g. 4)

8 (78)
Luis KEROL: ALISA U ZEMLJI ČUDA

Prem. 04. 03. 2007, Beograd


3 (-) 885
54, 9518

9 (79)
Tim SAPL & Kerol En DAFI: STRAŠNE PRIČE
3 (73) Marko Janketić BRAĆE GRIM*
32

Prem. 20. 11. 2007, Beograd 15 (85)


11 (-) 3531 Jasminka PETROVIĆ: MILJAKOVAC, TO JEST
71, 14821 NOVI ZELAND*
*Koprodukcija Malo pozorište „Duško Radović”,
Beograd & Britanski savet, Beograd Prem. 09. 02. 2011, Beograd
9 (1: Pančevo – 1) 2890
21, 5780
10 (80) *Koprodukcija Malog pozorišta „Duško Radović” ,
Dalija AĆIN & Maja PELEVIĆ: KNJIGA Beograd & Centar za razvoj inkluzivnog društva,
LUTANJA Beograd.

Prem. 04. 06. 2008, Beograd


10 (2: Federacija BiH: Sarajevo – 1) 800
16 (86)
82, 5070
Milena BOGAVAC: POLA-POLA
PROMENA U PODELI ULOGA: Igrač 1 – Ana DUB-
LJEVIĆ (k. g. 3)
Prem. 02. 06. 2011, Beograd
4 (-) 1250
11 (81) 6,2680
Ivan KUŠAN: LAŽEŠ MELITA PROMENA U PODELI ULOGA: Tanjina mama –
Jovana CVETKOVIĆ (k. g. 2)
Prem. 23. 10. 2008, Beograd
13 (-) 2990
77, 12281 Večernja scena
PROMENA U PODELI ULOGA: Melita – Jelena
PETROVIĆ (k. g. 6), Tata – Damjan KECOJEVIĆ 17 (87)
(k. g.) Hening MANKEL: OKAMENJENI PRINC

Prem. 14. 10. 2005, Beograd


12 (82) 3 (1: Pančevo – 1) 303
Žorž AMADO: PRUGASTI MAČAK I GOSPOJICA 81, 7269
LASTA *Koprodukcija Malog pozorišta „Duško Radović”,
Beograd & Corona La Blanche & Teatret Lampe,
Prem. 29. 05. 2010, Beograd Kopenhagen, Danska & Pozorište lutaka „Pinokio”,
16 (-) 3504 Zemun.
37, 8365

18 (88)
13 (83)
Nikola ZAVIŠIĆ: TINEJDŽ KLUB
Dalija AĆIN: NEKE VRLO VAŽNE STVARI
Prem. 27. 03. 2008, Beograd
Prem. 15. 06. 2010, Beograd
2 (-) 70 4 (-) 1150
11, 360 47, 4796

14 (84) 19 (89)
Roald DAL: VEŠTICE Frank VEDEKIND: BUĐENJE PROLEĆA

Prem. 23. 10. 2010, Beograd Prem. 30. 10. 2009, Beograd
14 (-) 4480 2 (-) 590
38, 10680 33, 6311
33

20 (90) Scena za mladu publiku


Falk RIHTER: BOG JE DI-DŽEJ
21 (91)
Damjan KECOJEVIĆ: VERTER, ŠTA SVE
Prem. 18. 03. 2010, Beograd
MOŽEŠ KAD SI SAM
4 (-) 1020
30, 5161 Prem. 20. 06. 2011, Beograd
PEOMENA U PODELI ULOGA: Ona – Jelena ILIĆ 8 (1: Bugarska: Varna – 1) 120
(k. g) 11, 260

NARODNO POZORIŠTE
BEOGRAD
(Osnovano 1868)

11000 Beograd, Francuska, 3


Telefoni: (011) centrala 3281-333 & upravnik 2626-950 & direkcija
Drame 2621-159 & direkcija Opere 2624-565 & direkcija Baleta
2622-153 & marketing 2622-180
Fax: (011) 2622-560
E-mail: uprava@narodnopozoriste.rs
www.narodnopozoriste.rs

UPRAVNIK: Božidar ĐUROVIĆ Glumice: Nada BLAM, Ljiljana BLAGOJEVIĆ, Rad-


mila ŽIVKOVIĆ, Ivana ŽIGON, Sonja KNEŽEVIĆ
UPRAVA NEIMAREVIĆ, Daniela KUZMANOVIĆ PAVLOVIĆ,
Nela MIHAILOVIĆ, Aleksandra NIKOLIĆ, Anđelka
Pomoćnik upravnika: Borislav BALAĆ. Izvršni di- MILIVOJEVIĆ TADIĆ, Dobrila ĆIRKOVIĆ, Dušan-
rektor: Jasmina ZOTOVIĆ. Poslovni sekretar upra- ka STOJANOVIĆ GLID, Zorica MIRKOVIĆ, Suza-
ve: Borika IVIĆ. na PETRIČEVIĆ, Lidija PLETL, Zlatija IVANOVIĆ,
Anastasia MANDIĆ, Danijela TOMOVIĆ, Danijela
DRAMA UGRENOVIĆ, Stela ĆETKOVIĆ, Hana ANĐELI,
Nataša NINKOVIĆ, Marija VICKOVIĆ, Vanja EJ-
Direktor: Molina UDOVIČKI FOTEZ, v.d.
DUS KOSTIĆ, Ivana ŠĆEPANOVIĆ, Vjera MUJO-
Reditelj: Božidar ĐUROVIĆ, Jagoš MARKOVIĆ i
VIĆ, Bojana STEFANOVIĆ TORNJANSKI, Nada
Tanja MANDIĆ RIGONAT. Dramaturg: Zoran RAI-
ŠARGIN, Milena ĐORĐEVIĆ, Sena ĐOROVIĆ,
ČEVIĆ, Molina UDOVIČKI FOTEZ, Slavko MILA-
NOVIĆ, Ivana DIMIĆ i Željko HUBAČ. Samostalni Jelena HELC, Olga ODANOVIĆ PETROVIĆ, Kali-
organizator: Nemanja KONSTANTINOVIĆ i Jasmi- na KOVAČEVIĆ.
na UROŠEVIĆ. Inspicijent: Đorđe JOVANOVIĆ, Glumci: Branko JERINIĆ, Marko NIKOLIĆ, Ljubi-
Aleksandra ROKVIĆ, Miloš OBRENOVIĆ, Saša voje TADIĆ, Vladan GAJOVIĆ, Predrag MILETIĆ,
TANASKOVIĆ, Vlastimir ŽIVANOVIĆ. Sufler: Gor- Andreja MARIČIĆ, Milenko PAVLOV, Darko TO-
dana PEROVSKI, Sandra TODIĆ, Dušanka VUKIĆ MOVIĆ, Zoran ĆOSIĆ, Boris PINGOVIĆ, Branko
i Danica STEVANOVIĆ. Poslovni sekretar Drame: VIDAKOVIĆ, Tihomir ARSIĆ, Boris KOMNENIĆ,
Nataša MIJATOVIĆ.. Gojko BALETIĆ, Radovan MILJANIĆ, Lepomir IV-
34

KOVIĆ, Dragan NIKOLIĆ, Nebojša KUNDAČINA, ZOVIĆ; Sandra STOJANOVIĆ, Verica STANOJE-
Slobodan BEŠTIĆ, Igor ĐORĐEVIĆ, Vuk KOSTIĆ, VIĆ, Igor GUT, Dušan MILOSAVLJEVIĆ, Tamara
Mihailo LAĐEVAC, Hadži Nenad MARIČIĆ, Ale- SILAĐI, Balint RAUŠER, Stefano PESCIULLI i Teo-
ksandar SREĆKOVIĆ, Nenad STOJMENOVIĆ, dora SPASIĆ.
Branislav TOMAŠEVIĆ, Miodrag KRIVOKAPIĆ, Repetitori baleta: Paša MUSIĆ i Ivanka LUKATELI.
Predrag EJDUS, Miloš ĐORĐEVIĆ i Aleksandar
ĐURICA. OPERA

BALET Direktor: Katarina JOVANOVIĆ od 01. 02. 2010. do


15. 11. 2011, Đorđe PAVLOVIĆ.
Direktor: Miloš DUJAKOVIĆ, v. d. od 09. 05. 2011. Pomoćnika direktora: Dragan STEVOVIĆ
do 31. 12. 2011, Brus Stajvel, v. d. Samostalni organizator Opere: Maša MILANOVIĆ
Samostalni organizator: Brankica KNEŽEVIĆ i Goj- MINIĆ, Ljiljana MILOVANOVIĆ i Snježana VUJA-
ko DAVIDOVIĆ. SINOVIĆ ĐORĐEVIĆ. Dirigent: Zorica MITEV VOJ-
Prvaci Baleta: Duška DRAGIČEVIĆ, Konstantin NOVIĆ, Dejan SAVIĆ i Ana Zorana BRAJOVIĆ.
KOSTJUKOV, Ana PAVLOVIĆ, Denis KASAT- Šef dirigenata: Dejan SAVIĆ. Dirigent-šef hora:
KIN, Konstantin TEŠEA, Mila DRAGIČEVIĆ, Ne- Đorđe STANKOVIĆ. Dirigent – rukovodilac muzi-
nad JEREMIĆ, Dalija IMANIĆ i Svetozar ADA- čkih priprema: Đorđe PAVLOVIĆ. Reditelj Opere:
MOVIĆ. Ivana DRAGUTINOVIĆ MARIČIĆ. Šef korepetito-
Prvi solisti Baleta: Milica BEZMAREVIĆ, Tamara ra: Srđan JARAKOVIĆ. Korepetitor: Nevena ŽIV-
IVANOVIĆ, Olivera GAVRILOV, Ivana KOMARIĆ KOVIĆ, Ivan JOVANOVIĆ, Nada MATIJEVIĆ I Gleb
RADOŠEVIĆ, Bojana ŽEGARAC, Aleksandar ILIĆ, GORBUNOV. Asistent šefa hora – korepetitor: Ta-
Milan RUS, Stevan HADŽI SLAVKOVIĆ, Dejan tjana ŠČERBAK PREĐA. Inspicijent: Branislava
KOLAROV, Jovica BEGOJEV i Jovan VESELINO-
PLJASKIĆ, Mirjana GOLOČEVAC i Ana MILIĆE-
VIĆ.
VIĆ. Sufler: Silvija PEC i Biljana MANOJLOVIĆ.
Drugi solisti Baleta: Marija VJEŠTICA, Kosovka
Muzički manipulant: Slobodan KOCIĆ, Gradimir
RADIĆ, Ružica SELENIĆ, Anđela ĐAKOVIĆ, Ta-
STOJKOVIĆ i Aleksandar NAUMOVIĆ. Nototekar:
mara ANTONIJEVIĆ, Jasna PAUNOVIĆ, Božin
Nikola DODER, Dragan BENČIĆ i Zoran MILOVA-
PAVLOVSKI, Margareta BATA, Maja MILANOVIĆ,
NOVIĆ.
Dušanka ĐORĐEVIĆ, Maja VARIĆAK, Svetlana
MARKOVIĆ, Olga OLĆAN, Goran STANIĆ, Sanja
SOLISTI
NINKOVIĆ, Milica JEVIĆ, Miloš MARIJAN, Igor
VOLOŠIN i Aleksandra BIBIĆ.
Treći solisti Baleta: Sofija FEKETE, Nebojša STAN- Sopran: Svetlana BOJČEVIĆ CICOVIĆ, Sanja
KOVIĆ, Jovica MITROVIĆ, Maja OSTOJIN, Igor KERKEZ, Vera MIRANOVIĆ MIKIĆ, Gordana TO-
KARAKAŠ, Srđan MIHIĆ, Tatjana POPOVIĆ, Drina MIĆ, Suzana ŠUVAKOVIĆ SAVIĆ, Aleksandra
DURIĆ, Milja ĐURIĆ, Ines IVKOVIĆ, Nataša KO- STAMENKOVIĆ, Jasmina TRUMBETAŠ PETRO-
MARIĆ, Ljupka STAMENOVSKA, Smiljana STO- VIĆ, Svetlana NESTOROV, Sofija PIŽURICA, Ivan-
KIĆ, Duško MIHAILOVIĆ, Mihajlo STEFANOVIĆ i ka RAKOVIĆ, Ana RUPČIĆ PETROVIĆ, Snežana
Ivana VESELINOVIĆ. SAVIČIĆ SEKULIĆ i Tatjana MITIĆ.
Ansambl Baleta: Mirjana ATANACKOVIĆ, Bojana Mecosopran: Aleksandra ANGELOV, Jelena VLA-
LEKO, Sanja TOMIĆ, Gordana JANKOVIĆ, Lidija HOVIĆ, Jadranka JOVANOVIĆ, Dubravka FILI-
DARMANOVIĆ, Lidija PAVLOVIĆ, Iva IGNJATO- POVIĆ, Olga SAVOVIĆ, Nataša JOVIĆ TRIVIĆ,
VIĆ, Kristina NIKOLOVSKA, Vladimir PANAJOTO- Dragana del MONAKO i Željka ZDJELAR.
VIĆ, Jelena MOMIROV, Natalija BATA, Marina MI- Tenor: Dragoslav ILIĆ, Igor MATVEJEV, Dušan
LETIĆ, Maša TADIĆ, Irena ZBORNIK, Milena IVIĆ, PLAZINIĆ, Janko SINADINOVIĆ, Aleksandar DOJ-
Jelena NEDIĆ, Jovana MATIĆ, Dragana VUJIČIĆ, KOVIĆ, Ljubodrag BEGOVIĆ, Darko ĐORĐEVIĆ i
Silvija DŽUNJA, Ljubiša PEKOVIĆ, Miloš KEC- Dejan MAKSIMOVIĆ.
MAN, Ana IVANČEVIĆ, Ivana KOZOMORA, Nada Bariton: Miodrag D. JOVANOVIĆ, Vladimir AN-
STAMATOVIĆ, Nemanja SUVAČAREVIĆ, Aleksa DRIĆ, Branislav KOSANIĆ, Nebojša BABIĆ, Mio-
JELIĆ, Čedomir RADONJIĆ, Gleb SUMANOV, Igor drag MATIĆ i Aleksandar STAMATOVIĆ
ČUPKOVIĆ, Željko GROZDANOVIĆ, Jovana NE- Bas: Ivan TOMAŠEV, Sveto KASTRATOVIĆ, Vuk
STOROVSKA, Ana Marija RADANOVIČ, Nelka LA- MATIĆ, Dragoljub BAJIĆ i Živan SARAMANDIĆ.
35

ORKESTAR I alt: Mirjana DUTINA, Zorana JURIŠIĆ, Sonja PO-


POVIĆ, Jelena SAVIĆ, Maja PAJEVIĆ, Maja RI-
Koncertmajstor: Edit MAKEDONSKA TORBICA. STIĆ i Nataša DRECUN.
Zamenik koncertmajstora: Aleksandra DIMITRIJE- II alt: Mirjana LAZIĆ, Ivana VIDMAR, Danijela MI-
VIĆ i Dina BOBIĆ. LOŠEVIĆ, Zorana KALAPIŠ, Tamara JOVANO-
I violina: Nikola STANKOVIĆ, Ivana STAMATO- VIĆ, Smiljana STANIŠIĆ, Sandra PRODANOVIĆ,
VIĆ, Jasmina MANIGODIĆ, Andrija ABRAMOVIĆ, Jovana CINCAR KALINIK i Marina ĐORĐEVIĆ.
Dušica BLAŽENOVIĆ, Ana ĐOKIĆ BRUSIĆ, Mir- I tenor: Časlav BOGOINSKI, Ilija NIKOLIĆ, Zoran
jana MLADENOVIĆ, Milica JOVANOVIĆ, Nenad BUKELIĆ, Milan ČIVOVIĆ, Nebojša PUPOVAC,
NECIĆ, Boris MATEJIĆ i Nikola STANOJEVIĆ. II Milan VRANKOVIĆ, Nenad IVANKOVIĆ, Milan
violina: Snežana DRAGIĆEVIĆ LUKIĆ, Verica PROSEN, Slaven ČIČA i Boris BABIK.
RAKINIĆ KRVOPIĆ, Predrag POPOVIĆ, Katarina II tenor: Dejan VASILJEVIĆ, Milorad MANOJLO-
PRLJA, Katarina TOMAŠEVIĆ, Uroš JOVIĆ, Lena VIĆ, Predrag RAJKOVIĆ, Igor VUJAŠKOVIĆ, Ran-
VASIĆ, Zoran KOSTADINOVIĆ, Olivera LONČAR ko JOVIĆ, Ivan DEBELJAK, Goran MILOŠEVIĆ i
i Mladen DRENIĆ. Viola: Aleksandar POPOVIĆ, Boris POSTOVNIK.
Mirko CRNOJEVIĆ, Aleksandar MILADINOVIĆ, Bariton: Ivan KRULJAC, Dragan NIKOLIĆ, Aleksan-
Milica KONSTANDINOVIĆ, Andrija STANOJEVIĆ dar PAUNOVIĆ, Dragan UDOVIČIĆ, Predrag GLI-
i Boban ZDRAVKOVIĆ. Čelo: Ivan MITIĆ, Irina GORIĆ, Slobodan JAPUNDŽIĆ, Gavrilo RABRE-
SKORIKOV, Siniša JOVANOVIĆ, Tijana IVANO- NOVIĆ, Kosta MARUŠIĆ i Miroslav MARKOVSKI.
VIĆ KOVANDŽIĆ, Jasmina PAJEVIĆ i Vladislav Bas: Miodrag GOVEDARICA, Siniša DUTINA, Ži-
ANTONOVIĆ. Kontrabas: Mario BELOTI, Sveto- vorad ILIĆ, Aleksandar STEFANOVIĆ, Saša JA-
zar VUJIĆ, Miloš JEVTIĆ, Miloš PUDAR i Vlado KOVLJEVIĆ, Milivoje LAZIĆ, Aleksandar TASIĆ i
RADOJEVIĆ. Flauta: Bratislav ĐURIĆ i Vanja Vuk RADONJIĆ.
ĐORĐEVIĆ. Flauta sa pikolom: Ana POPOVIĆ i
Tamara ĐURIĆ. Oboa: Duško NENADOVIĆ, Slav- SEKTOR STRUČNIH I OPŠTIH POSLOVA
ko STANKOVIĆ i Marija LAZIĆ. Engleski rog: Go-
ran PETROVIĆ. Klarinet: Zoran VESIĆ, Miloš Direktor sektora stručnih i opštih poslova: Samur
DRAGIĆ i Marko MILATOVIĆ. Bas klarinet: Ivan RANKOVIĆ
STAMENKOVIĆ. Fagot: Miloš NIKOLIĆ, Ana Pomoćnik direktora sektora stručnih i opštih poslo-
ĐORĐEVIĆ, Eva ŽIGOVIĆ i Predrag STOJKO- va: Dragan TODOROVIĆ. Poslovni sekretar sek-
VIĆ. Trombon: Igor ILIĆ i Petar TORBICA. Bas tora stručnih i opštih poslova: Ljubinka VULOVIĆ.
trombon: Željko ŽIVKOVIĆ. Truba: Predrag NE-
CIĆ, Srđan ĐAKOVIĆ, Miodrag MATIĆ i Vladimir Služba za pravne i kadrovske poslove
JOVANOVIĆ. Horna: Miloš JOVANOVIĆ, Dejan
POPIN i Vladimir NANUŠEVSKI. Harfa: Gorana Viši pravni savetnik: Svetozar OSTOJIĆ. Šef služ-
ĆURGUS. Tuba: Zoltan LUKAČEVIĆ. Udaraljke: be za pravne i kadrovske poslove: Mila RESTOVIĆ.
Draško JANKOVIĆ, Radoš ĆAPIN i Mladen VA- Samostalni pravni savetnik: Jasna NUHOVIĆ. Re-
SOJEVIĆ. Timpani: Miloš VESIĆ i Dragan SELA- ferent opšte arhive: Savka MARIJAN GRIGORO-
KOVIĆ. VIĆ. Poslovni sekretar službe: Julijana JANKO-
VIĆ. Stručni saradnik za kadrove: Spomenka ŽIV-
HOR KOVIĆ i Milica LUKIĆ.

I sopran: Mirjana BEGENIŠIĆ, Tamara DOJKO- Finansijska služba


VIĆ, Maja JANUŠIĆ, Suzana TODOROVIĆ, Bilja-
na STEFANOVIĆ, Nataša TOMIĆ, Dragana TO- Šef finansijske službe: Anđelka LOKAZ. Viši refe-
MIĆ, Ana NIKOLIĆ, Nataša RADOVANOVIĆ PRO- rent obračuna: Mirjana MILETIĆ BURSAĆ i Dragi-
ČKOVIĆ, Olivera KRLJEVIĆ, Viktorija VUJOVIĆ, ca MUNĆAN. Finansijski knjigovođa: Jelica ĆU-
Mirela ČUBRA i Irena FIRST NIKOLOVSKI. ZOVIĆ i Milijana STANČIĆ. Glavni likvidator: Ljilja-
II sopran: Neda BOŽIĆ PIVARSKI, Anđelka DU- na JOVANOVIĆ. Likvidator: Gordana OTAŠEVIĆ.
NJIĆ, Slavenka VUJANOVIĆ, Ivana ŽIVADINO- Referent obračuna zarada: Gordana TARBUK. Ma-
VIĆ, Jelena PAVLOVIĆ, Nataša KEČKIĆ, Tatjana terijalni knjigovođa: Milanka VELIMIROVIĆ. Bla-
RISTIĆ, Valentina SKORIKOV i Nataša MADŽA- gajnik: Miomir CENIĆ. Blagajnik ulaznica: Saša
REVIĆ MIJAJLOVIĆ. BUZUROVIĆ i Zoran PETROVIĆ. Distributer po-
36

zorišnog materijala: Dragica LAZAREVIĆ i Zoran PAC. Poslovni sekretar: Silvana PETROVIĆ. Tele-
TRIFUNOVIĆ. fonista: Jelena PETROVIĆ i Milica TOMOVIĆ. Ope-
rater na fotokopir aparatu: Stojanka MRDAK. Kafe-
Grupa za nabavku kuvarica: Fatima AHMETOVIĆ, Mašinka PERIĆ i
Milosava VASIĆ. Kurir: Mina MATOVIĆ i Danijela
Šef grupe za nabavku: Nebojša JADRANIN. Refe- OBRADOVIĆ ILIĆ. Vozač: Miloš VUČIĆ. Saradnik
rent nabavke: Tamara KOSTIĆ, Goran ILIĆ i Petar službe: Dragana GOLUBOVIĆ.
GAVRILOVIĆ. Magacioner nabavke: Zoran
ZDRAVKOVIĆ. Grupa za bezbednost i zdravlje na radu i zašti-
tu od požara
Služba marketinga
Šef grupe: Svetozar BOSIĆ. Stručni saradnik za
Šef službe marketinga: Ljiljana MIHAJLOVIĆ LA- ljudske resurse: Slobodanka ŠOVRAN. Instruktor
ZIĆ. Urednik web sajta: Mikojan BEZBRADICA. kondicionih vežbi: Dušanka PAVLOVIĆ i Milica PE-
Saradnik za odnose sa javnošću: Tatjana KOSTA- ROVSKI.
DINOV i Olivera ŽIVKOVIĆ. Samostalni saradnik
prodaje: Gordana DRAGIĆEVIĆ. Referent marke- Grupa za obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu
tinga: Danica VELJKOVIĆ. Šef protokola: Tijana
STOJANOVIĆ. Šef grupe obezbeđenja i PPZ: Vlado OGNJENO-
VIĆ. Kontrolor-šef gledališta: Miro BELIĆ. Kontro-
Služba za produkciju, domaću i međunarodnu lor: Vladan JOKSIĆ. Domaćin gledališta: Svetislav
saradnju TOMOVIĆ. Radnici FTPPO – vođa smene: Goran
ŽIVOJINOVIĆ, Zoran JOKSIĆ, Dejan PAVLOVIĆ i
Šef službe: Milorad JOVANOVIĆ. Producent za me-
Ljubisav PETROVIĆ. Radnici FTPPO: Aleksandar
đunarodnu saradnju: Milovan ZDRAVKOVIĆ. Asi-
BADIVUK, Boško VOJKOVIĆ, Dragan ILIĆ, Milo-
stent u službi za prodaju: Katarina OBRADOVIĆ.
sav ILIĆ, Branislav MATIĆ, Predrag PAVLOVIĆ,
Predrag RADIĆ, Milan SENTIĆ, Desimir SIMO-
Služba za izdavačku i istraživačko-dokumenta-
VIĆ, Željko STEKIĆ, Miloš ŠTETIN, Dragan RA-
cionu delatnost
DUNOVIĆ i Aleksandar ŠAPKIN. Operater u PP
centrali: Milovan ŽUGIĆ, Aleksandar ZDRAVKO-
Glavni urednik izdavačke delatnosti, šef službe: Je-
VIĆ, Žarko MILORADOVIĆ, Ružica NENADOVIĆ
lica STEVANOVIĆ. Glavni istraživač dokumenata
i Olga NOVAKOVIĆ. Portir: Sandra BOROVIĆ, Bi-
arhive: Milovan ZDRAVKOVIĆ. Istraživač dokume-
nata i arhive: Sanja ŽIVANOVIĆ. Tehnički urednik: ljana JOKSIĆ i Rosana SMILJANIĆ.
Jovan TARBUK. Grafički dizajn: Jelena RATKOVIĆ.
Saradnik za izdavačku delatnost: Marija MILIĆ. Higijensko održavanje

Služba za unapređenje i finansiranje scenskih Šef grupe higijenskog održavanja: Milija KRSTIĆ.
delatnosti Narodnog pozorišta Higijeničar: Radojka JAKOVLJEVIĆ, Mejra AHME-
TOVIĆ, Tanja TOMIĆ, Ljiljana ŽIVKOVIĆ, Javorina
Šef službe: Aleksandar MANEVSKI. Saradnik za fi- ILIĆ, Snežana KARAKLAJIĆ, Marija MOLDOVAN,
nansiranje scenskih delatnosti: Aleksandar PALIJA. Milijana NEŠKOVIĆ, Nadežda MATOVIĆ, Slavka
RADOSAVLJEVIĆ, Draga RADOVANOVIĆ, Latin-
Centar za informacione tehnologije ka ŠALIPUR, Dragana SIMIDŽIĆ, Nadežda MAR-
KOVIĆ, Hilda IBRAIMI, Snežana ANDRIĆ, Vesna
Sistem-inženjer, šef centra: Dejan TASIĆ. Progra- ZRINSKI, Aleksandar LUDAJIĆ, Snežana MAR-
mer: Milan KOVAČEVIĆ. Web dizajner-programer: KOVIĆ LUDAJIĆ, Gordana ŽIROVIĆ, Radmila JO-
Bojan BELIĆ. VANOVIĆ, Jasmina SOKOLOV, Biljana STEVA-
NOVIĆ, Dragana ĐURIĆ i Sandra ALTEROV.
Služba za bezbednost, civilno služenje vojnog
roka i opšte poslove SCENSKA TEHNIKA

Šef službe: Mileta PANTELIĆ. Saradnik na orga- Direktor sektora i nadzornik scenske mehanike:
nizaciji civilnog služenja vojnog roka: Miroslav PU- Mališa ĐURAŠINOVIĆ.
37

Pomoćnik direktora: Nikola BURA. Administrativni Slaviša ŽIVADINOVIĆ, Petra BJELIĆ, Zorica JO-
operater: Jovan RAJIĆ. Poslovni sekretar: Vesna VANOVIĆ, Radmila VLAČIĆ, Jovanka GRBIĆ, Ta-
BJELADINOVIĆ. tjana STAJIĆ, Suada AGOVIĆ, Zdenka MAZILJA-
NIN, Danica ŽIVKOVIĆ.
Audio-video studio
Ženska krojačnica
Producent i šef u audio-video studiju: Petar AN-
TONOVIĆ. TV reditelj: Balša ĐOGO. Video-tehni- Modelar: Radmila MARKOVIĆ. Glavni krojač-šef
čar: Borivoje ANDRIJEVIĆ i Dejan OSTOJIĆ. Maj- ženske krojačnice: Snežana IGNJATOVIĆ. Krojač-
stor održavanja opreme audio-video tehnike: Dušan zamenik šefa ženske krojačnice: Jovanka ŠIKL.
DRAŽIĆ. Krojač: Anđelina ZARKOV, Jasmina JOVANOVIĆ,
Dragana DRLJIĆ, Mirjana PETROVIĆ, Slavica
Služba za opremu predstava STOJIĆ, Zorica MITROVIĆ, Dragana IVKOVIĆ i
Nataša PANČIĆ.
Šef službe za opremu predstava: Željko RUDIĆ.
Obućari
Studio za kreiranje dekora i kostima
Glavni obućar-šef obućarske radionice: Žarko LU-
Scenograf-šef studija: Nevenka VIDAK. Kostimo- KIĆ. Modelar obuće-zamenik šefa: Milan RAKIĆ.
graf-zamenik šefa studija: Marina VUKASOVIĆ Obućar: Ružica KOSANOVIĆ i Dragomir VUJE-
MEDENICA. Scenograf: Aleksandar ZLATOVIĆ i TIĆ. Herihter: Nevenka PETKOVIĆ i Mirjana MI-
Boris MAKSIMOVIĆ. Asistent scenografa: Miraš LOŠEVIĆ.
VUKSANOVIĆ. Kostimograf: Bojana NIKITOVIĆ i
Katarina GRČIĆ NIKOLIĆ. Asistent kostimografa: SLUŽBA ZA IZVOĐENJE PREDSTAVA
Olga MRĐENOVIĆ.
Studio za dizajn svetla
Dekorska radionica
Dizajner svetla-šef studija: Lazar STREOSKI. Te-
Glavni slikar-šef dekorske radionice: Svetislav ŽIV- hičar-operater: Milan KOLAREVIĆ i Saša POPO-
KOVIĆ. Slikar: Ilija KRKOVIĆ i Srđan PUŠELJIĆ. VIĆ.
Kaširer: Vladimir SIMOVIĆ. Tehničar za izradu de-
kora: Tatjana SEKULIĆ JOVANOVIĆ. Majstor odr- Studio za dizajn tona
žavanja opreme i dekora: Marija ĐOKIĆ i Ivko
MARKOVIĆ. Tapetar: Miloš PETROVIĆ i Nenad Muzički producent-dizajner tona: Vladimir PETRI-
STANOJLOVIĆ. Ložač: Milan VUJKO. ČEVIĆ. Majstor tona-šef studija: Tihomir SAVIĆ.
Tehničar tona-zamenik šefa tonske grupe: Perica
Bravari ĆURKOVIĆ. Tehničar tona: Nebojša KOSTIĆ i
Roko MIMICA.
Glavni bravar: Nikola VALDMAN. Bravar: Zoran
KOSANOVIĆ, Negovan SIMIĆ i Zoran STANOJE- Dekorateri
VIĆ.
Majstor pozornice-šef dekoratera: Zoran MIRIĆ.
Stolari Asistent majstora pozornice-zamenik šefa dekora-
Glavni stolar: Aleksandar DENČIĆ. Stolar: Neboj- tera: Zoran BOŠKOVAC. Glavni dekorater: Sveti-
ša DRAMIĆANIN, Nikola IVANIŠ, Dalibor MAR- slav ŽIVKOVIĆ, Filiman OSTOJIĆ, Nevenko RA-
KOVIĆ, Goran MIŠIĆ, Stevan RAKIĆ, Strahinja DANOVIĆ i Predrag CRNOBRNJA. Pomoćnik glav-
SAMARDŽIĆ i Goran TRIVUNOVIĆ. nog dekoratera-transporter-zamenik šefa: Goran
ISIĆ. Dekorater na pozornici: Miodrag ĐORĐE-
Krojačka radionica – Muška krojačnica VIĆ, Rajko ARBUTINA, Goran ĐURIĆ, Branko PO-
POVIĆ, Slobodan SKAKIĆ, Čedomir VUČKOVIĆ,
Modelar: Drena DRINIĆ. Glavni krojač-šef muške Ljubivoje SAVIĆ, Aleksandar VUČKOVIĆ, Saša
krojačnice: Jela BOŠKOVIĆ. Krojač-zamenik šefa ĐORĐEVIĆ, Predrag ILIĆ, Ekrem KOMINA,
muške krojačnice Dobrivoj STAMEVSKI. Krojač: Ognjen KOVAČEVIĆ, Dejan RADENKOVIĆ, Nino-
38

slav STEVANOVIĆ, Aleksandar STOŠIĆ, Dragan VIĆ, Uroš MILENKOVIĆ, Dragoslav ŠAJINOVIĆ,
TRAŽIVUK, Stevan ŠTRBAC, Slavoljub NIKOLIĆ, Dejan TAŠIN, Dragan BULATOVIĆ, Predrag STOJ-
Bojan PENČIĆ, Branko PERIŠIĆ, Ismet SIJER- ČEVSKI i Goran MIŠKOVIĆ. Mikser svetla: Igor
ČIĆ, Branislav STOJILJKOVIĆ, Ivica VECKOV, VUKOJEVIĆ, Aleksandar VUČKOVIĆ, Jovica NI-
Saša ANTIĆ, Desimir LUKIĆ, Vladimir KUZMA- KOLIĆ i Srđan SAVIĆ. Majstor održavanja elek-
NOVSKI, Zlatko STOJANOVIĆ i Miodrag DŽAM- troopreme: Momčilo RUSIĆ.
BAS. Glavni dekorater nadstroplja: Slavoljub MOM-
ČILOVIĆ. Dekorater nadstroplja: Bojan ANTONI- Šminkeri-vlasuljari
JEVIĆ, Živojin MARINKOVIĆ, Vojislav SPASOJE-
VIĆ, Milivoje STEVANOVIĆ, Dragiša ILIĆ i Zoran Majstor maske-šef maskera-vlasuljara: Dragoljub
MARINKOVIĆ. Dekorater na pozornici-magacio- JEREMIĆ. Glavni masker-vlasuljar, zamenik šefa
ner zavesa: Tomislav ZORIĆ i Emil AHMETOVIĆ. maske: Aleksandar RASINAC. Glavni masker-vla-
suljar: Marko DUKIĆ i Vesna HADŽI SLAVKOVIĆ.
Scenska mehanika Glavni frizer-vlasuljar: Marija DIMITRIJEVIĆ i Mi-
lada KOCIĆ. Masker-vlasuljar: Nikolina ŠAŠIĆ, Ja-
Glavni rukovalac scenske mehanike: Milinko RA- smina BANOVIĆ, Marija VANIĆ, Slavica KOSA-
DOVANOVIĆ. Zamenik glavnog rukovaoca scen- NOVIĆ, Jovan JELAČA, Jovana LAZIĆ i Veronika
ske mehanike: Desimir ŽIVANOVIĆ. Rukovalac MILUTINOVIĆ. Frizer-vlasuljar: Maja ILIĆ i Jelena
scenske mehanike: Dejan MLADENOVIĆ, Đura ANTIĆ. Frizer-vlasuljar-magacioner perika: Mari-
VUKOVIĆ i Zoran ĐORĐEVIĆ. na TRIFUNOVIĆ, Ankica JOVANOVIĆ i Danijela
ŠINDRAK.
Transport
Ženska garderoba
Glavni dekorater-transporter-šef transportera: Ra-
disav MOMIROVIĆ. Dekorater-transporter: Dragan Glavni garderober-šef ženske garderobe: Vera ME-
MARINKOVIĆ, Dragiša MOMIROVIĆ, Goran ŽI- KIĆ. Glavni garderober-zamenik šefa ženske gar-
VOJINOVIĆ, Srđan DIMITRIJESKI, Milomir ČO- derobe: Katarina PETROVIĆ. Garderoberka: Da-
LIĆ, Zaim ALIŠANOVIĆ, Nebojša ĐORĐEVIĆ, Zo- nijela POPOVIĆ, Tatjana LUKIĆ, Mirjana KUZMA-
ran JOVANOVIĆ, Vlado MELJNIK, Slobodan MA- NOVIĆ, Dušanka BUNJEVAC, Mira DOVNIK, Mir-
RINKOVIĆ, Rajko MATARUGA i Aleksandar NAU- jana ILIĆ, Olivera JOVČEVSKI, Dragana BOŠKO-
MOVIĆ. Dekorater-transporter-magacioner: Srba VAC i Ljiljana STOJILJKOVIĆ.
MARINKOVIĆ, Živorad PETROVIĆ i Dragan ŽI-
VANOVIĆ. Vozač dekora: Zlatko ŠIKL, Željko SMI- Muška garderoba
LJANIĆ i Duško ARSIĆ.
Glavni garderober-šef muške garderobe: Jugoslav
Rekvizita PURIĆ. Glavni garderober-zamenik šefa muške
garderobe: Branko KEŠČEC. Garderober: Milan
Glavni rekviziter-šef rekvizitera: Dejan JANKOVIĆ. ANĐELKOVIĆ, Milorad PANTELIĆ, Dragan AN-
Glavni rekviziter-zamenik šefa rekvizitera: Goran TIĆ, Miladin PAVIĆEVIĆ, Vojislav BUZOLIĆ, Radi-
SIMIĆ. Rekviziter: Dragoljub DENIĆ, Nebojša ĐE- voje ĐURĐEVIĆ, Nebojša BASTAĆ i Vojislav PE-
KIĆ, Goran STOŠIĆ, Veliša GLIŠIĆ, Milojko ŽIŽO- TRUŠEVSKI.
VIĆ i Zlatomir KOVINČIĆ. Rekviziter-oružar-piro-
tehničar: Miroslav PETROVIĆ i Goran KOJIĆ. Re- Garderoba obuće
kviziter-magacioner fundusa: Zoran STANIŠIĆ.
Garderober ženske obuće: Danka DINIĆ i Gorda-
Rasveta na MITIĆ. Garderober muške obuće: Dejan AGA-
TONOVIĆ i Toma VLADISAVLJEVIĆ.
Majstor svetla-šef rasvete: Srđan MIĆEVIĆ. Majstor
svetla-zamenik šefa rasvete: Miodrag MILIVOJE- Vešeraj-hemijsko čišćenje
VIĆ. Glavni rasvetljivač: Nait ILIJAZI, Vlado MA-
RINKOVSKI, Dušan PIVAČ i Branislav ĐORĐE- Šef vešeraja: Suzana MILOVANOVIĆ. Zamenik
VIĆ. Rasvetljivač: Ljubomir JOVANOVIĆ, Boris VU- šefa vešeraja: Božana SMILJKOVIĆ. Pralja: Zora
LOVIĆ, Vladimir KLAŠNJA, Aleksandar MILANO- DOJČINOVIĆ i Danica MACURA.
39

SLUŽBA ODRŽAVANJA OBJEKTA I OPREME Siniša UBOVIĆ, Otac Filimon – Hadži Nenad MA-
RIČIĆ, Druško di Kataro – Andreja MARIČIĆ, Vu-
Šef službe: Dragan KOJADINOVIĆ. Zamenik šefa kac – Pavle JERINIĆ, Stevan – Mišo OBRADOVIĆ,
službe: Božidar PETROVIĆ. Glavni majstor održa- Nikolo Diedo – Milo LEKIĆ, Rektor Andrea da Mo-
vanja-energetičar: Zoran JANKOVIĆ. Frigomeha- lin – Stevan PIALE, Iskušenik – Vojislav OBRA-
ničar glavni majstor KGH: Milutin FILIPOVIĆ. Gla- DOVIĆ, Stražari – Slaven RADOVANOVIĆ, Milan
vni majstor građevinskog održavanja-zidar: Ivo TU- ŠAVIJA, Milan DMITROVIĆ, Telohranitelji – Saša
TIĆ. Mehaničar za liftove: Danilo RALEVIĆ. Me- TANASKOVIĆ, Nemanja KONSTANTINOVIĆ.
haničar: Rade VELJKOVIĆ, Dejan ĐORĐEVIĆ,
Stevan NAUMOVIĆ i Ozren OGNJENOVIĆ. Glavni
majstor održavanja mašina: Milan ŠPIJUNOVIĆ.
Električar: Dragan GAĆEŠA, Džezair RAŠIDOVIĆ,
Dinko STEVANOVIĆ i Aleksandar JOVANOVIĆ.
Elektromehaničar automatičar: Dejan FILIPOVIĆ,
Jovan BENIŠEK i Goran SALEVIĆ. Bravar: Pred-
rag BELIĆ. Moler-farbar: Neđo MARKOVIĆ. Elek-
troničar za PP uređaje: Dragan SIMONOVIĆ. Teh-
ničar za telekomunikacione uređaje: Nikola VO-
SPOLIT. Vodoinstalater: Živojin MANOJLOVIĆ. Ma-
šinbravar-hidrauličar: Miroslav ĐORĐEVIĆ.

1 (92) Scena iz predstave


REPERTOAR
Prem. 22. 10. 2011, Beograd
DRAMA 17 (6: Zaječar – 1, Progar – 1, Smederevo – 1, Po-
žarevac – 1; Crna Gora: Budva – 2) 4748
Premijere *Koprodukcija Narodnog pozorišta, Beograd &
Grad teatar Budva, Crna Gora
Velika scena Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
matičnoj sceni.
1 (92)
Vida OGNJENOVIĆ: KANJOŠ MACEDONOVIĆ*
2 (93)
Rd. Vida OGNJENOVIĆ, dm. Božo KOPRIVICA, Pedro KALDERON DE LA BARKA: ŽIVOT JE SAN
sc. Miodrag TABAČKI, ks. Ljiljana DRAGOVIĆ, lk. (Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño)
Radovan KNEŽEVIĆ, am. Zoran ERIĆ, sp. Saša
KRGA, pr. Bojana LAZIĆ, pk. Aleksandra STOŠIĆ, Pv. Nikola MILIĆEVIĆ, rd. sp. Slobodan UNKOV-
ms. Dragoljub JEREMIĆ, or. Nemanja KONSTAN- SKI, dm. Slavko MILANOVIĆ, sc. Meta HOČE-
TINOVIĆ i Marko RADOMAN, in. Saša TANA- VAR, ks. Jelena PROKOVIĆ i Svetlana PROKO-
SKOVIĆ, su. Gordana PEROVSKI, ip. Borislav BA-
LAĆ i Marko KENTERA.

ULOGE: Kanjoš – Igor ĐORĐEVIĆ, Furlan – Bra-


nislav LEČIĆ, Dužd Frančesko Foskari – Predrag
EJDUS, Stijepo – Branko JERINIĆ, Daskale – Mar-
ko BAĆOVIĆ, Otac Gerasim – Tanasije UZUNO-
VIĆ, Katna – Stela ĆETKOVIĆ, Ivka – Zorana BE-
ČIĆ, Vidosava – Sena ĐOROVIĆ, Đovana Gracija
Foskari – Jelena HELC, Sinjora de Dolči – Biljana
ĐUROVIĆ, Sinjorina de Dolči – Marta ĆERANIĆ,
Nikodim – Aleksandar ĐURICA, Luka – Branko VI-
DAKOVIĆ, Mitar – Zoran ĆOSIĆ, Golub – Radovan
MILJANIĆ, Krsto – Nebojša KUNDAČINA, Rade – 2 (93) Predrag Ejdus
40

VIĆ, am. Irena POPOVIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ PO- merseta – Boris PINGOVIĆ, Lord Talbot – Nebojša
POVIĆ, pr. Bojana LAZIĆ, or. Jasmina UROŠEVIĆ, KUNDAČINA, Erl od Vorika – Branko JERINIĆ, Erl
su. Gordana PEROVSKI, ms. Dragoljub JEREMIĆ. of Safoka – Branislav TOMAŠEVIĆ, Ričard Plan-
tadženet – Slobodan BEŠTIĆ, Šarl – Aleksandar
ULOGE: Bazilije – Predrag EJDUS, Sigizmund – SREĆKOVIĆ, Vernon – Pavle JERINIĆ, Besit –
Nikola RAKOČEVIĆ, Astolfo – Boris PINGOVIĆ, Bojan KRIVOKAPIĆ, Jovana od Orleana – Jelena
Klotaldo – Boris KOMNENIĆ, Klarin – Bojan DIMI- ĐULVEZAN, Muzičari – Bora DUGIĆ, Zoran ŽIV-
TRIJEVIĆ, Stela – Nataša NINKOVIĆ, Rosaura – KOVIĆ, Slobodan PRODANOVIĆ.
Nada ŠARGIN, Palata snova – Marijana PEJATO-
VIĆ (k. g.), Sara JOKSIMOVIĆ (k. g.), Milica JAN- Prem. 11. 05. 2012, London, Velika Britanija
KETIĆ (k. g.), Nikola RANĐELOVIĆ (k. g.), Dejan 6 (2: Velika Britanija: London – 2) 3100
DEDIĆ (k. g.), Maja LUKIĆ (k. g.), Milica JANKO- *Koprodukcija Narodno pozorište, Beograd & Fond
VIĆ (k. g.), Miloš LALOVIĆ (k. g.), Marko PANTE- „Laza Kostić”, Beograd & Glob teatar, London, Ve-
LIĆ (k. g.), Nevena RISTIĆ (k. g.), Ivan ZABLA- lika Britanija
ĆANSKI (k. g.), Nemanja STAMATOVIĆ (k. g.), Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
Sonja KOVAČEVIĆ (k. g.), Milena ŽIVANOVIĆ (k. matičnoj sceni.
g.), Vaja DUJOVIĆ (k. g.), Iva STEFANOVIĆ (k. g.),
Marija STOKIĆ (k. g.), Matija ŽIVANOVIĆ (k. g.),
Lazar ĐUKIĆ (k. g.). 4 (95)
MOLIJER: MIZANTROP
Prem. 23. 01. 2012, Beograd (Jean-Baptiste Poquelin Molière: Le Misantrophe)
8 (-) 4077
Pv. Petar VUJIČIĆ i Radmila NIKOLIĆ MILJANIĆ,
ab. Jan KOT i Egon SAVIN, dm. Slavko MILANO-
3 (94) VIĆ, sc. Boris MAKSIMOVIĆ, ks. Lana CVIJANO-
Vilijam ŠEKSPIR: HENRI ŠESTI (I deo)* VIĆ, dt. Vladimir PETRIČEVIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ
(William Shakespeare: Henry VI)

Pv. Zoran PAUNOVIĆ, ab. rd. Nikita MILIVOJEVIĆ,


dm. Ivana DIMIĆ, sp. Amalia BENET, sc. Boris MA-
KSIMOVIĆ, ks. Marina MEDENICA, am. Bora DU-
GIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, pr. or. Ivana NE-
NADOVIĆ, pk. Srđan PERIĆ i Marija TAVČAR, ho.
Dimostenis GRIVAS, in. Saša TANASKOVIĆ, su.
Gordana PEROVSKI, ms. Dragoljub JEREMIĆ.

ULOGE: Biskup od Vinčestera – Predrag EJDUS,


Vojvoda od Glostera – Tanasije UZUNOVIĆ, Hen-
ri Šesti – Hadži Nenad MARIČIĆ, Vojvoda od Sa-
4 (95) Scena iz predstave

POPOVIĆ, vr. Petar ANTONOVIĆ i Jovan TAR-


BUK, pr. Ivan PANTELIĆ, pk. Sonja MRKOBRADA,
or. Jasmina UROŠEVIĆ, in. Sandra ROKVIĆ ŽU-
GIĆ, su. Danica STEVANOVIĆ, ms. Dragoljub JE-
REMIĆ.

ULOGE: Alsest – Nikola JOVANOVIĆ, Filent – Ale-


ksandar ĐURICA, Oront – Nebojša KUNDAČINA,
Branko VIDAKOVIĆ (3), Selimena – Nina JANKO-
VIĆ, Arsionoja – Dušanka GLID STOJANOVIĆ,
Elijanta – Zlatija IVANOVIĆ, Akast – Ljubivoje TA-
3 (94) Scena iz predstave DIĆ, Klitandar – Miloš ĐORĐEVIĆ, Policajac – Mi-
41

loš LALOVIĆ, Menadžerka 1 – Maja LUKIĆ, Me- sp. Anđelija TODOROVIĆ, am. Anja ĐORĐEVIĆ,
nadžerka 2 – Valentina VELKOV. lk. Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, dt. Zoran JERKOVIĆ,
pk. Olga MRĐENOVIĆ, or. Nemanja KONSTANTI-
Prem. 19. 05. 2012, Beograd NOVIĆ, Jasmina UROŠEVIĆ i Sanja UGRINIĆ, in.
6 (-) 3897

5 (96)
MOLIJER: GRAĐANIN PLEMIĆ*
(Jean-Baptiste Poquelin Molière: Le Bourgeois
gentilhomme)

Pv. Simo MATAVULJ, rd. Darijan MIHAJLOVIĆ, ab.


Ivana DIMIĆ, ks. Ivana VASIĆ, am. Tanja VEGLE
ŽIVANOVIĆ i Peter VEGLE.

ULOGE: Gospodin Žurden – Igor DAMNJANOVIĆ,


Gospođa Žurden – Anika GRUJIĆ, Kovijel – Bojan
6 (97) Scena iz predstave

Miloš OBRENOVIĆ i Sandra ROKVIĆ ŽUGIĆ, su.


Dušanka VUKIĆ i Danica STEVANOVIĆ, ms.Dra-
goljub JEREMIĆ.

ULOGE: Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin – Igor


ĐORĐEVIĆ, Varvara Petrovna Stavrogina – Du-
šanka GLID STOJANOVIĆ, Petar Stepanovič Ver-
hovenski – Goran JEVTIĆ, Stepan Trofimovič Ver-
hovenski – Boris KOMNENIĆ, Lizaveta Nikolajevna
– Danijela ŠTAJNFELD, Praskovja Ivanovna Droz-
dova – Aleksandra NIKOLIĆ, Ivan Pavlovič Šatov –
Nenad STOJMENOVIĆ, Darja Pavlovna Šatova –
Marija BERGAM, Aleksej Kirilov – Milutin MILO-
5 (96) Scena iz predstave
ŠEVIĆ, Tihon – Slobodan BEŠTIĆ, Marija Lebjat-
STOJČETOVIĆ, Lusila – Milena JAKŠIĆ, Kleont – kina- Hromka – Vjera MUJOVIĆ, Kapetan Lebjatkin
Milan VASIĆ, Dorant – Branko BABOVIĆ, Markiza – Aleksandar SREĆKOVIĆ, Agafja Jegorovna –
Dorimena – Jasmina STOILJKOVIĆ, Nikolija – Iva- Dobrila STOJNIĆ, Liputin – Branko VIDAKOVIĆ,
na KOVAČEVIĆ. Miloš ĐORĐEVIĆ (2), Mari Šatova – Vanja MILA-
ČIĆ, Fećka robijaš – Zoran ĆOSIĆ, Glasnik – Da-
Prem. 29. 06. 2012, Orahovac nijela UGRENOVIĆ, Devojčica Matrjoša i njene
4 (-) 686 senke – Ljuma PENOV.
*Koprodukcija Narodno pozorište, Beograd & Na-
rodno pozorište, Priština Prem. 22. 11. 2011, Beograd
12 (-) 4557

Scena „Raša Plaović”


7 (98)
6 (97) Alber KAMI: NESPORAZUM*
Fjodor Mihajlovič DOSTOJEVSKI: ZLI DUSI (Albert Camus: Le Malentendu)
(Федор Михайлович Достоевский: Бесы)
Pv. Mira DIMITRIJEVIĆ, rd. im. Veljko MIĆUNO-
Pv. Kosara CVETKOVIĆ i Milan ĐOKOVIĆ, ab. rd. VIĆ, sc. Vesna ŠTRBAC, ks. Marina MEDENICA,
Tanja RIGONAT MANDIĆ, dm. Slavko MILANO- lk. Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, dm. Željko HUBAČ,
VIĆ, sc. Aleksandar DENIĆ, ks. Bojana NIKITOVIĆ, sp. Tamara ANTONIJEVIĆ, dt. Vladimir PETRIČE-
42

VIĆ, pk. Olga MRĐENOVIĆ, or. Ivana NENADO- ŠIĆ, in. Sandra ŽUGIĆ, su. Danica STEVANOVIĆ,
VIĆ, in. Sandra ROKVIĆ ŽUGIĆ, su. Sandra TO- ms. Dragoljub JEREMIĆ.
DIĆ, ms. Dragoljub JEREMIĆ.
ULOGE: Džon Vorting – Nenad STOJMENOVIĆ,
Aldžeron Monkrif – Miloš ĐORĐEVIĆ, Gvendolin
Ferfaks – Anastasia MANDIĆ, Sesili Kardju – Sena
ĐOROVIĆ, Prečasni Kanon Čezebl – Zoran ĆO-
SIĆ, Ledi Breknel – Dušanka GLID STOJANOVIĆ,
Gospođica Prizma – Sonja KNEŽEVIĆ, Lejn sluga,
Merimen batler – Nemanja KONSTANTINOVIĆ,
Posluga – Vojislav OBRADOVIĆ, Stanko ĐALIĆ.

Prem. 14. 01. 2012, Beograd


17 (2: Zaječar – 1, Požarevac – 1) 4935
*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
matičnoj sceni.
6 (98) Milan Gutović i Vanja Ejdus

ULOGE: Majka – Ljiljana BLAGOJEVIĆ, Marija – 9 (100)


Vanja EJDUS, Marta – Marija VICKOVIĆ, Jan – Mi- Tenesi VILIJAMS: STAKLENA MENAŽERIJA*
hailo LAĐEVAC, Stari – Milan GUTOVIĆ. (Tennessee Williams: The Glass Menagerie)

Prem. 10. 12. 2011, Beograd Pv. Nada PRODANOVIĆ ĆURČIJA, dm. Ivana DI-
14 (1: Kostolac – 1) 2482 MIĆ, rd. im. Radoslav MILENKOVIĆ, sc. Boris MA-
*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na KSIMOVIĆ, ks. Olga MRĐENOVIĆ, lk. Ljiljana MR-
matičnoj sceni. KIĆ POPOVIĆ, dt. Vladimir PETRIČEVIĆ, or. Ne-

8 (99)
Oskar VAJLD: VAŽNO JE ZVATI SE ERNEST*
(Oscar Wilde: The Importance of Being Ernest)

Pv. Vladimir PETROVIĆ, rd. sc. Nikola ZAVIŠIĆ,


dm. Molina FOTEZ UDOVIČKI, ss. Periša PERI-
ŠIĆ, ks. Bojana NIKITOVIĆ, am. Sonja LONČAR i
Andrija PAVLOVIĆ, sp. Tamara ANTONIJEVIĆ, lk.
Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, rs. Miraš VUKSANO-
VIĆ, or. Nemanja KONSTANTINOVIĆ i Jelena SU-

9 (100) Aleksandar Đurica i Olga Odanović

manja KONSTANTINOVIĆ i Lina BOŠKOVIĆ, in.


Miloš OBRENOVIĆ, su. Sandra TODIĆ, ms. Dra-
goljub JEREMIĆ.

ULOGE: Amanda Vingfild – Olga ODANOVIĆ, Lora


Vingfild – Bojana STEFANOVIĆ, Tom Vingfild –
Aleksandar ĐURICA, Džim O’ Konor – Mihailo LA-
ĐEVAC.

Prem. 16. 03. 2012, Beograd


15 (4: Pančevo – 1, Ruma – 1, Smederevo – 1,
7 (99) Scena iz predstave Sombor – 1) 2448
43

*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na Pedž – Jelena HELC (3), Ana Pedž – Kalina KO-
matičnoj sceni. VAČEVIĆ (3).

Reprize 15 (106)
SOFOKLE: CAR EDIP
Velika scena
Prem. 20. 10. 2007, Beograd
10 (101) 2 (-) 986
Jovan Sterija POPOVIĆ: KIR JANJA* 44, 15707

Prem. 25. 12. 1992, Beograd


5 (1: Sombor – 1) 2192 16 (107)
204, 74269 Branislav NUŠIĆ: DR
PROMENA U PODELI ULOGA: Petar – Srboljub
MILIN. Prem. 26. 06. 2008, Beograd
*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na 3 (-) 1948
matičnoj sceni. 26, 18712

11 (102) 17 (108)
Siniša KOVAČEVIĆ: VELIKA DRAMA FIGAROVA ŽENIDBA I RAZVOD

Prem. 22. 02. 2002, Beograd Prem. 16. 11. 2008, Beograd
8 (-) 4658 3 (-) 1387
179, 84212 33, 11270

12 (103) 18 (109)
Branislav NUŠIĆ: GOSPOĐA MINISTARKA Meša SELIMOVIĆ: DERVIŠ I SMRT*

Prem. 10. 03. 2004, Beograd Prem. 27. 12. 2008, Beograd
7 (-) 3947 9 (2: Obrenovac – 1; Mađarska: Budimpešta – 1)
127, 69169 3583
76, 30629
*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
13 (104) matičnoj sceni.
Jovan Sterija POPOVIĆ: POKONDIRENA TIKVA

Prem. 27. 02. 2007, Beograd 19 (110)


7 (-) 3039 Svetislav BASARA: NOVA STRADIJA
70, 31028
Prem. 12. 03. 2009, Beograd
2 (-) 973
14 (105) 25, 9495
Vilijam ŠEKSPIR: VESELE ŽENE VINDZORSKE

Prem. 29. 03. 2007, Beograd 20 (111)


7 (-) 3553 Branislav NUŠIĆ: POKOJNIK
56, 28056
PROMENA U PODELI ULOGA: Pedž – Pavle JE- Prem. 26. 12. 2009, Beograd
RINIĆ (3), Fenton – Nikola RAKOČEVIĆ (3), Go- 7 (-) 2541
spođa Ford – Biljana ĐUROVIĆ (3), Gospođa 37, 15965
44

21 (112) 159, 27394


EURIPID: BAHANTKINJE* *Koprodukcija Narodno pozorište, Beograd & Kul-
turni centar Pančeva, Pančevo
Prem. 19. 02. 2010, Beograd Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
7 (2: Nemačka: Dizeldorf – 2) 2111 matičnoj sceni.
29, 11964
*Koprodukcija Narodno pozorište, Beograd & Kul-
turni centar Pančeva, Pančevo 27 (118)
Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na Nikolaj Vasiljevič GOGOLJ: ŽENIDBA*
matičnoj sceni.
Prem. 04. 11. 2005, Beograd
7 (1: Aranđelovac – 1) 1156
22 (113) 112, 27054
Ilja ILJF & Jevgenij PETROV: ZLATNO TELE *Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
matičnoj sceni.
Prem. 06. 10. 2010, Beograd
5 (-) 1905
17, 7602 28 (119)
PROMENA U PODELI ULOGA: Panikovski – Bran- Vilhelm MOBERG: SUDIJA
ko JERINIĆ.
Prem. 17. 02. 2006, Beograd
2 (-) 234
Scena „Raša Plaović” 60, 10004
23 (114)
Erik-Emanuel ŠMIT: ZAGONETNE VARIJACIJE
29 (120)
Jovan Sterija POPOVIĆ: LAŽA I PARALAŽA
Prem. 02. 05. 1998, Beograd
8 (-) 1799
Prem. 25. 03. 2006, Beograd
253, 45990
5 (-) 1893
97, 26278
24 (115)
Ljubomir SIMOVIĆ: HASANAGINICA
30 (121)
Prem. 30. 12. 2001, Beograd Ivo BREŠAN: PREDSTAVA „HAMLETA” U SELU
6 (-) 1461 MRDUŠA DONJA
101, 16629
Prem. 30. 01. 2007, Beograd
6 (-) 1705
25 (116) 76, 18316
Karlo GOLDONI: RIBARSKE SVAĐE

Prem. 04. 06. 2003, Beograd 31 (122)


2 (-) 554 Lukas BERFUS: SEKSUALNE NEUROZE NAŠIH
127, 29683 RODITELJA

Prem. 30. 04. 2008, Beograd


26 (117) 5 (-) 987
Miloš NIKOLIĆ: KOVAČI* 66, 13629

Prem. 13. 11. 2003, Beograd


12 (3: Petrovčić – 1; Kanada: Vankuver – 1, Toron- 32 (123)
to -1) 1937 Toni KUŠNER: KOD KUĆE / KABUL
45

Prem. 29. 10. 2009, Beograd *Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
2 (-) 172 matičnoj sceni.
32, 5092

39 (130)
33 (124) Sergej Borisovič KOKOVKIN: MISIS TOLSTOJ
Vladimir PRESNJAKOV & Oleg PRESNJAKOV:
IGRAJUĆI ŽRTVU Prem. 04. 06. 2011, Beograd
8 (-) 1230
Prem. 17. 12. 2009, Beograd 14, 2710
6 (-) 617
32, 6179
OPERA
34 (125) Premijere
Roland ŠIMELPFENIG: ŽIVOTINJSKO CARSTVO
Velika scena
Prem. 22. 05. 2010, Beograd
2 (-) 497 40 (131)
18, 3709 Gaetano DONICETI: DON PASKVALE*
(Gaetano Donizetti: Don Pasquale)
35 (126) Al. Đovani RUFINI, rd. Saša GABRIĆ, di. Zorica
Ronald HARVUD: DRŽAVNI SLUŽBENICI
VOJNOVIĆ MITEV, ho. Đorđe STANKOVIĆ, sc.
Boris MAKSIMOVIĆ, ks. Marina MEDENICA, ak.
Prem. 04. 11. 2010, Beograd
Isidora STANIŠIĆ, kp. Srđan JARAKOVIĆ, Nevena
5 (-) 682
ŽIVKOVIĆ, Nada MATIJEVIĆ i Tatjana PREĐA
22, 4944
ŠČERBAK, km. Edit MAKEDONSKA, pr. Branisla-
va PLJASKIĆ.
36 (127)
ULOGE: Don Paskvale – Dragoljub BAJIĆ, Doktor
Hauard BARKER: PRIZORI EGZEKUCIJE
Malatesta – Nebojša BABIĆ, Vladimir ANDRIĆ, Er-
Prem. 22. 11. 2010, Beograd
3 (-) 214
15, 2434

37 (128)
Henrik IBZEN: HEDA GABLER*

Prem. 20. 02. 2011, Beograd


15 (1: Mladenovac – 1) 2891
26, 6738
*Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
matičnoj sceni.
40 (131) Scena iz predstave

38 (129) nesto – Dejan MAKSIMOVIĆ, Norina – Sofija PI-


Erik-Emanuel ŠMIT: MALI BRAČNI ZLOČIN* ŽURICA, Notar – Sveto KASTRATOVIĆ, Trubač –
Vladimir JOVANOVIĆ, Balerine, manekenke, glu-
Prem. 16. 04. 2011, Beograd mice, pevačice – Jovana NESTOROVSKA, Milena
15 (2: Petrovčić – 1, Požarevac – 1) 2894 IVIĆ, Fotomodeli – Aleksandra BIBIĆ, Ivana SAVIĆ,
24, 5787 Dušanka ĐORĐEVIĆ, Orkestar Trio Armi – Viktor
46

ISAKOVIĆ, Milan GROZDANOVIĆ, Aleksandar PE- neba – Biljana SOLDO, Grof Lerma – Darko ĐOR-
TROVIĆ. ĐEVIĆ, Kraljevski herald – Igor MATVEJEV, Grofi-
ca Arenberg – Suzana TODOROVIĆ.
Prem. 17. 12. 2011, Beograd
3 (-) 1222 Prem. 04. 02. 2012, Beograd
*Opera je obnovljena. 1 (-) 606
*Opera je obnovljena.

41 (132)
Đuzepe VERDI: DON KARLOS* 42 (133)
(Giuseppe Verdi: Don Carlos) Žorž BIZE: KARMEN
(Georges Bizet: Carmen)
At. Fridrih Johan ŠILER, al. Žozef MERI i Kamij di
LOKL, rd. Ivana MARIČIĆ DRAGUTINOVIĆ, di. At. Prosper MERIME, al. Henri MEJAK i Ludovig
Dejan SAVIĆ, ho. Đorđe STANKOVIĆ, sc. Vladimir ALEVI, rd. Nebojša BRADIĆ, di. Srboljub DINIĆ i
MARENIĆ, ks. Ljiljana DRAGOVIĆ, ak. Vladimir Zorica VOJNOVIĆ MITEV, šh. Đorđe STANKOVIĆ
LOGUNOV, sm. Srđan JARAKOVIĆ, Ivan JOVA- i Ana Zorana BRAJOVIĆ, sc. Geroslav ZARIĆ, ks.
NOVIĆ, Nevena ŽIVKOVIĆ i Tatjana PREĐA
ŠČERBAK, km. Vesna JANSENS.

ULOGE: Filip II – Ivan TOMAŠEV, Elizabeta – Ana


PETROVČIĆ RUPČIĆ, Don Karlos – Dušan PLA-
ZINIĆ, Kneginja Eboli – Jadranka JOVANOVIĆ,
Rodrigo – Miodrag D. JOVANOVIĆ, Veliki inkvizitor
– Dragoljub BAJIĆ, Fratar – Vuk MATIĆ, Tebaldo –
Aleksandra STAMENKOVIĆ GARSIJA, Glas sa

42 (133) Scena iz predstave

Katarina NIKOLIĆ GRČIĆ, ak. Emilija JOVANOVIĆ,


sm. Srđan JARAKOVIĆ, Ivan JOVANOVIĆ, Neve-
na ŽIVKOVIĆ, Tatjana PREĐA ŠČERBAK i Nada
MATIJEVIĆ, ps. Vladislava KANINGTON, km. Edit
MAKEDONSKA i Vesna JANSENS, pr. Aleksandar
NIKOLIĆ, pk. Tina LEPOSAVIĆ, lk. Gorjana ILIĆ,
in. Branislava PLJASKIĆ, Ana MILIĆEVIĆ i Mirja-
na GOLOČEVAC, su. Silvija PEC i Biljana MA-
NOJLOVIĆ, or. Maša MINIĆ MILANOVIĆ, Snježa-
na ĐORĐEVIĆ VUJASINOVIĆ, Ivana ČAVLINA i
Filip DUKANIĆ.

ULOGE: Karmen – Dragana del MONAKO, Ale-


ksandra ANGELOV, Jadranka JOVANOVIĆ, Don
Hoze – Janko SINADINOVIĆ, Hon LI, Eskamiljo –
Miodrag D. JOVANOVIĆ, Nebojša BABIĆ, Ale-
ksandar STAMATOVIĆ, Zuniga – Dragoljub BA-
JIĆ, Vuk MATIĆ, Mihajlo ŠLJIVIĆ, Morales – Vuk
ZEKIĆ, Vladimir ANDRIĆ, Mikaela – Suzana ŠU-
VAKOVIĆ SAVIĆ, Sofija PIŽURICA, Ivana PE-
41 (132) Scena iz predstave TROVIĆ, Fraskita – Ivanka RAKOVIĆ KRSTO-
47

NOŠIĆ, Biljana SOLDO, Svetlana BOJČEVIĆ CI- ŠOVRAN, Sestra bolesnica – Vanja MIJAJLOVIĆ,
COVIĆ, Marija MITIĆ, Mercedes – Iva PROFACA, Tamara PJEVIĆ, Anđelikin otac – Dejan MRAKO-
Ljubica VRANEŠ, Željka ZDJELAR, Dankairo – VIĆ, Majka – Svetlana ĐISALOV, Dete – Maksim
Ljubodrag BEGOVIĆ, Pavle ŽARKOV, Remenda- PUPAVAC.
do – Darko ĐORĐEVIĆ, Danilo STOŠIĆ, Cigan-
čica – Nina RAKIĆ, Manuelita – Mirela ČUBRA, Li- Prem. 06. 06. 2012, Beograd
las Pastja – Dejan VASILJEVIĆ, Prodavačica cve- 2 (-) 1312
ća – Neda PIVARSKI BOŽIĆ, Solisti baleta – Olga *Opera je obnovljena u izvođenju Operskog studi-
OLĆAN, Sanja NINKOVIĆ, Igor PASTOR, Balint ja „Borislav Popović”.
RAUŠER.

Prem. 24. 03. 2012, Beograd Reprize


7 (-) 4516
Velika scena

43 (134) 44 (135)
Đakomo PUČINI: SESTRA ANĐELIKA* Đakomo PUČINI: MADAM BATERFLAJ
(Giacomo Puccini: Suor Angelica)
Prem. 15. 12. 1984, Beograd
Al. Đovakino FORCANO, rd. Ivana MARIČIĆ DRA- 3 (-) 1801
GUTINOVIĆ, di. Dejan SAVIĆ, sm. Radmila BA- 88, 32039
KOČEVIĆ, sc. Miraš VUKSANOVIĆ, ks. Katarina PROMENA U PODELI ULOGA: Ćo Ćo San – Su-
NIKOLIĆ GRČIĆ, km. Edit MAKEDONSKA, šh. zana ŠUVAKOVIĆ SAVIĆ (2), Jasmina TRUM-
Đorđe STANKOVIĆ, kp. Gleb GORBUNOV, or. Lji- BETAŠ PETROVIĆ, Sin Ćo Ćo San – Nina RA-
ljana MILOVANOVIĆ, Maša MINIĆ MILANOVIĆ i KIĆ, Suzuki – Olga SAVOVIĆ, Kejt Pinkerton –
Snježana ĐORĐEVIĆ VUJASINOVIĆ, in. Mirjana Tatjana MITIĆ, F. B. Pinkerton – Janko SINADI-
GOLOČEVAC. NOVIĆ, Šarples – Miodrag D. JOVANOVIĆ, Vasa
STAJKIĆ, Vladimir ANDRIĆ, Goro – Igor MAT-
ULOGE: Sestra Anđelika – Slađana PAVLOVIĆ, VEJEV, Knez Jamadori – Miodrag MATIĆ, Ujak
Dušica VUCELJA, Biljana MENDA, Kneginja – Lju- Bonza – Nebojša BABIĆ (2), Aleksandar STA-
bica VRANEŠ, Časna majka – Alisa POPOVIĆ, MATOVIĆ, Kraljevski komesar – Branislav KO-
SANIĆ.

45 (136)
Đuzepe VERDI: TRAVIJATA

Prem. 30. 12. 1991, Beograd


4 (-) 2070
118, 49536
PROMENA U PODELI ULOGA: Violeta Valeri –
Sanja KERKEZ, Flora Bervoa – Željka ZDJELAR,
Anina – Tatjana MITIĆ, Alfred Žermon – Hon LI (3),
Dušan PLAZINIĆ, Žorž Žermon – Miodrag D. JO-
43 (134) Scena iz predstave
VANOVIĆ (2), Vladimir ANDRIĆ (2), Baron Dufol –
Branislav KOSANIĆ, Gaston – Igor MATVEJEV,
Sestra nadzornica – Evgenija JEREMIĆ, Sestra Markiz d Obinji – Miodrag MATIĆ, Mihajlo ŠLJIVIĆ
Đenovjeva – Ana PETROVIĆ, Biljana SOLDO, Na- (3), Doktor Grenvil – Sveto KASTRATOVIĆ (3), Mi-
taša KNEŽEVIĆ TASIĆ, Sestra Osmina – Nataša hailo ŠLJIVIĆ, Đuzepe – Ljubodrag BEGOVIĆ (3),
KNEŽEVIĆ TASIĆ, Ana PETROVIĆ, Sestra Dolči- Dejan LJUTOVAC, Trgovački putnik – Dejan LJU-
na – Biljana MENDA, Slađana PAVLOVIĆ, Sestre TOVAC (3), Ljubodrag BEGOVIĆ, Solo u baletu –
milosnice – Marijana ŠOVRAN, Anastasija MINJE- Olga OLĆAN, Igor ČUPKOVIĆ, Goran STANIĆ,
VIĆ, Marija VASIĆ MITIĆ, Iskušenica – Marijana Mihajlo STEFANOVIĆ.
48

46 (137) Prem. 22. 11. 2001, Beograd


Petar Iljič ČAJKOVSKI: EVGENIJE ONJEGIN 4 (-) 2251
46, 20059
Prem. 12. 06. 1999, Beograd PROMENA U PODELI ULOGA: Leonora – Draga-
2 (-) 1284 na RADAKOVIĆ (k. g.), Jasmina TRUMBETAŠ PE-
43, 20461 TROVIĆ, Sanja KERKEZ (2), Manriko – Dušan
PROMENA U PODELI ULOGA: Tatjana – Suzana PLAZINIĆ, Janko SINADINOVIĆ (2), Grof Luna –
ŠUVAKOVIĆ SAVIĆ, Onjegin – Vladimir ANDRIĆ, Miodrag D. JOVANOVIĆ, Acučena – Dragana del
Olga – Aleksandra ANGELOV, Lenski – Dušan MONAKO, Jelena VLAHOVIĆ (3), Ferando – Ivan
PLAZINIĆ, Larina – Dubravka FILIPOVIĆ, Filipje- TOMAŠEV (3), Slavko SEKULIĆ (k. g.), Ines – Ta-
vna – Olga SAVOVIĆ, Gljemin – Dragoljub BAJIĆ, tjana MITIĆ, Ruiz, Glasnik – Ljubodrag BEGOVIĆ
Trike – Igor MATVEJEV, Rotni – Ljubodrag BEGO- (3), Darko ĐORĐEVIĆ, Stari Ciganin – Aleksandar
VIĆ, Zarjecki – Branislav KOSANIĆ. TASIĆ.

47 (138) 50 (141)
Đakomo PUČINI: BOEMI Gaetano DONICETI: LJUBAVNI NAPITAK

Prem. 21. 06. 2000, Beograd Prem. 05. 11. 2003, Beograd
3 (-) 1546 2 (-) 1002
39, 14200 31, 11419
PROMENA U PODELI ULOGA: Rodolfo – Dejan PROMENA U PODELI ULOGA: Adina – Sofija PI-
MAKSIMOVIĆ, Marsel – Vladimir ANDRIĆ, Šonar ŽURICA, Snežana SAVIČI SEKULIĆ, Nemorino –
– Nebojša BABIĆ, Kolin – Vuk MATIĆ, Mimi – Su-
Danilo STOŠIĆ, Dejan MAKSIMOVIĆ, Belkore –
zana ŠUVAKOVIĆ SAVIĆ, Jasmina TRUMBETAŠ
Vladimir ANDRIĆ, Dulkamara – Vuk MATIĆ, Đa-
PETROVIĆ (2), Mizeta – Snežana SAVIČIĆ SE-
neta – Ivanka RAKOVIĆ KRSTONOŠIĆ.
KULIĆ, Sofija PIŽURICA, Benoa, Alsindor – Mio-
drag MATIĆ, Mihajlo ŠLJIVIĆ (2), Parpinjol – Lju-
bodrag BEGOVIĆ, Danilo STOŠIĆ (2), Carinik –
51 (142)
Pavle ŽARKOV, Predrag GLIGORIĆ.
Pjetro MASKANJI: KAVALERIJA RUSTIKANA*

48 (139) Prem. 21. 01. 2006, Beograd


Đuzepe VERDI: RIGOLETO 4 (-) 1589
35, 12423
Prem. 09. 06. 2001, Beograd PROMENA U PODELI ULOGA: Santuca – Ana
2 (-) 1146 RUPČIĆ PETROVIĆ (3), Jadranka JOVANOVIĆ,
35, 16281 Turidu – Aleksandar DOJKOVIĆ, Dušan PLAZI-
PROMENA U PODELI ULOGA: Vojvoda od Man- NIĆ (2), Hon LI, Lučija – Dubravka FILIPOVIĆ,
tove – Dejan MAKSIMOVIĆ, Rigoleto – Miodrag D. Olga SAVOVIĆ (3), Alfio – Aleksandar STAMATO-
JOVANOVIĆ, Đilda – Snežana SAVIČIĆ SEKU- VIĆ, Lola – Željka ZDJELAR.
LIĆ, Grof Monterone – Aleksandar STAMATOVIĆ, *Koprodukcija Narodno pozorište, Beograd & Tea-
Grof Čeprano – Mihajlo ŠLJIVIĆ, Miodrag MATIĆ, tro Pergolezi, Jezija, Italija
Grofica Čeprano – Tatjana MITIĆ, Marulo – Brani-
slav KOSANIĆ, Borsa – Igor MATVEJEV, Sparafu-
čile – Dragoljub BAJIĆ, Madalena – Olga SAVO- 52 (143)
VIĆ, Dubravka FILIPOVIĆ, Đovana – Ivanka RA- Ruđero LEONKAVALO: PAJACI
KOVIĆ KRSTONOŠIĆ, Paž vojvotkinje – Aleksan-
dra STAMENKOVIĆ GARSIJA, Biljana SOLDO, Prem. 14. 03. 2007, Beograd
Tamničar – Mihajlo ŠLJIVIĆ. 1 (-) 463
23, 7463
PROMENA U PODELI ULOGA: Kanio – Dušan
49 (140) PLAZINIĆ, Neda – Suzana ŠUVAKOVIĆ SAVIĆ,
Đuzepe VERDI: TRUBADUR Tonio – Miodrag D. JOVANOVIĆ, Pepe – Darko
49

ĐORĐEVIĆ, Silvio – Vladimir ANDRIĆ, Seljaci – 56 (147)


Gavrilo RABRENOVIĆ, Ranko JOVIĆ; LICA U KO- Volfgang Amadeus MOCART: FIGAROVA
MEDIJI: Pajac – Dušan PLAZINIĆ, Kolombina – ŽENIDBA
Suzana ŠUVAKOVIĆ SAVIĆ, Tadeo – Miodrag D.
JOVANOVIĆ, Arlekin – Darko ĐORĐEVIĆ. Prem. 21. 10. 2010, Beograd
5 (-) 2601
13, 7291
53 (144) PROMENA U PODELI ULOGA: Grof – Vladimir AN-
Đuzepe VERDI: NABUKO DRIĆ, Vuk ZEKIĆ (2), Suzana – Snežana SAVIČIĆ
SEKULIĆ (4), Aneta ILIĆ, Grofica – Katarina JOVA-
Prem. 10. 10. 2007, Beograd NOVIĆ, Ana PETRIČEVIĆ (4), Figaro – Nebojša
1 (-) 590 BABIĆ, Kerubin – Iva PROFACA, Željka ZDJELAR
21, 10110 (3), Marcelina – Svetlana BOJČEVIĆ CICOVIĆ, Bar-
PROMENA U PODELI ULOGA: Nabuko – Miodrag tolo – Dragoljub BAJIĆ, Bazilio – Darko ĐORĐEVIĆ
D. JOVANOVIĆ, Ismail – Aleksandar DOJKOVIĆ, (4), Danilo STOŠIĆ, Don Kurcio – Igor MATVEJEV,
Zaharija – Ivan TOMAŠEV, Abigaila – Svitlana DE- Barbarina – Marija MITIĆ VASIĆ, Antonio – Pavle
KAR, Fenena – Aleksandra ANGELOV, Veliki sve- ŽARKOV, Sluge – Ognjen VITKOVIĆ, Luka PREĐA,
štenik vavilonskog boga Bela – Branislav KOSA- Milan GERDIJAN, Stanko ĐALIĆ, Nikola KATIĆ,
NIĆ, Abdalo – Darko ĐORĐEVIĆ, Ana – Svetlana Vanja MIJAJLOVIĆ, Tamara PJEVIĆ.
BOJČEVIĆ CICOVIĆ.

57 (148)
54 (145) Frančesko ČILEA: ADRIJANA LEKUVRER*
Đoakino ROSINI: SEVILJSKI BERBERIN
Prem. 27. 11. 2010, Beograd
Prem. 17. 04. 2010, Beograd 2 (-) 1105
2 (-) 1226 7, 3507
12, 6444
PROMENA U PODELI ULOGA: Mauricio – Dušan
PROMENA U PODELI ULOGA: Grof Almaviva –
PLAZINIĆ, Princ de Bujon – Dragoljub BAJIĆ, Opat
Darko ĐORĐEVIĆ, Bartolo – Miodrag D. JOVA-
Šazej – Igor MATVEJEV, Danilo STOŠIĆ, Mišone
NOVIĆ, Nebojša BABIĆ, Rozina – Dubravka AR-
– Miodrag D. JOVANOVIĆ, Kino – Miloš ĐURIČIĆ,
SIĆ, Snežana SAVIČIĆ SEKULIĆ, Bazilio – Dra-
Mihajlo ŠLJIVIĆ, Poason – Ljubodrag BEGOVIĆ,
goljub BAJIĆ, Živan SARAMANDIĆ, Berta – Svet-
Dejan LJUTOVAC, Adrijana Lekuvrer – Jasmina
lana NESTOROV, Fjorelo – Branislav KOSANIĆ,
TRUMBETAŠ PETROVIĆ, Suzana ŠUVAKOVIĆ
Oficir – Miodrag MATIĆ, Ambrozio – Božidar KA-
SAVIĆ, Princeza de Bujon – Nataša JOVIĆ TRIVIĆ,
TIĆ, Gitarista – Kosta MARUŠIĆ, Fenjerdžija – Zo-
Jelena VLAHOVIĆ, Gospođica Žuveno – Svetlana
ran TRIFUNOVIĆ, Krčmar – Srđan DOJKOVIĆ,
Notar – Dejan MRAKOVIĆ. NESTOROV, Marija MITIĆ, Gospođica Danževil –
Željka ZDJELAR, Iva PROFACA, Paris – Goran
STANIĆ, Balint RAUŠER, Junona – Jasna PAU-
55 (146) NOVIĆ, Palada Atina – Maja OSTOJIN, Venera –
Gaetano DONICETI: LUČIJA OD LAMERMURA Ines IVKOVIĆ, Merkur – Igor VOLOŠIN.
*Opera je obnovljena.
Prem. 29. 05. 2010, Beograd
2 (-) 1276
10, 5717 58 (149)
PROMENA U PODELI ULOGA: Lord Enriko Ašton Đuzepe VERDI: BAL POD MASKAMA*
– Miodrag D. JOVANOVIĆ, Vladimir ANDRIĆ, Lu-
čija – Sanja KERKEZ, Ser Edgardo od Revensvu- Prem. 29. 01. 2011, Beograd
da – Dejan MAKSIMOVIĆ, Lord Arturo Baklou – 1 (-) 501
Darko ĐOĐREVIĆ, Rajmondo – Ivan TOMAŠEV, 4, 2230
Vuk MATIĆ, Aliza – Iva PROFACA, Željka ZDJE- PROMENA U PODELI ULOGA: Rikardo – Hon LI,
LAR, Normao – Igor MATVEJEV, Enrikova žena – Renato – Marko KALAJANOVIĆ, Amelija – Jasmi-
Ivana ŽIVADINOVIĆ, Duh – Mirjana DUTINA. na TRUMBETAŠ PETROVIĆ, Oskar – Sofija PI-
50

ŽURICA, Ulrika – Jelena VLAHOVIĆ, Silvano – PROMENA U PODELI ULOGA: Atila – Ivan TO-
Miodrag MATIĆ, Samjuel – Vuk MATIĆ, Tom – Dra- MAŠEV, Ecio – Miodrag D. JOVANOVIĆ, Odabela
goljub BAJIĆ, Sudija – Igor MATVEJEV, Amelijin – Ana RUPČIĆ PETROVIĆ, Sanja KERKEZ (2),
sluga – Danilo STOŠIĆ, Arlekin – Aleksandar PAU- Foresto – Dušan PLAZINIĆ, Janko SINADINOVIĆ
NOVIĆ, Kolombina – Ivana VIDMAR, Pjero – Ga- (2), Uldino – Danilo STOŠIĆ, Leone – Aleksandar
vrilo RABRENOVIĆ. PANTELIĆ, Miloš ĐURIČIĆ (2).
*Opera je obnoveljena.

BALET
59 (150)
Đakomo PUČINI: PLAŠT
Premijere
Prem. 12. 02. 2011, Beograd
Velika scena
1 (-) 657
3, 2202
62 (153)
PROMENA U PODELI ULOGA: Mikele – Vuk ZEKIĆ,
Ronald SAVKOVIĆ: ALEKSANDAR
Luiđi – Janko SINADINOVIĆ, Tinka – Dejan LJUTO-
VAC, Talpa – Mihajlo ŠLJIVIĆ, Đorđeta – Ana PE-
Ak. al. Ronald SAVKOVIĆ, us. Anina STANČU, sc.
TRIČEVIĆ, Slađana PAVLOVIĆ, Frugola – Ljubica
Lukas LERH, ks. Jelena MILETIĆ, pk. Srđan PE-
VRANEŠ, Glas tenora – Danilo STOŠIĆ, Glas so-
RIĆ, kp. Ivanka LUKATELI, or. Brankica KNEŽEVIĆ
prana – Marija MITIĆ, Verglaš – Slaven ČIČA.
i Gojko DAVIDOVIĆ, in. Brankica PLJASKIĆ, ms.
Dragoljub JEREMIĆ.
60 (151)
ULOGE: Aleksandar – Jovan VESELINOVIĆ (5),
Sergej PROKOFJEV: ZALJUBLJEN U TRI
Dejan KOLAROV (5), Olimpija – Mila DRAGIČE-
NARANDŽE
VIĆ (5), Milica JEVIĆ (5), Roksana – Ana PAV-
Prem. 06. 04. 2011, Beograd LOVIĆ (5), Bojana ŽEGARAC (5), Hefestion –
4 (-) 2048 Igor VOLOŠIN (4), Balint RAUŠER (6), Kralj Filip
7, 4198 II – Milan RUS (5), Miloš MARIJAN (5), Kralj Da-
PROMENA U PODLEI ULOGA: Kralj Tref – Drago- rijus III – Jovica BEGOJEV (9), Igor VOLOŠIN,
ljub BAJIĆ, Princ – Hon LI, Klaris – Dubravka FILI-
POVIĆ, Leandar – Aleksandar STAMATOVIĆ (3),
Nebojša BABIĆ, Trufaldino – Danilo STOŠIĆ (3),
Darko ĐORĐEVIĆ, Pantalone – Vuk ZEKIĆ (3), Vla-
dimir ANDRIĆ, Mag Čelio – Vuk MATIĆ (3), Miloš
ĐURIČIĆ, Fata Morgana – Ana RUPČIĆ PETRO-
VIĆ, Lineta – Ljubica VRANEŠ, Nikoleta – Marija MI-
TIĆ VASIĆ (3), Biljana SOLDO, Nineta – Sofija PI-
ŽURICA (3), Snežana SAVIČIĆ SEKULIĆ, Kuvarica
Kreonta – Mihailo ŠLJIVIĆ, Farfarelo – Vuk ZEKIĆ,
Smeraldina – Željka ZDJELAR (3), Iva PROFACA,
Ceremonijal-majstor – Dejan LJUTOVAC, Glasnik –
Miodrag MATIĆ (2), Mihailo ŠLJIVIĆ (2), Farfarelo
dete – Luka DODOČIĆ, Ilija PEJOSKI (3). 62 (153) Scena iz predstave

Stateira – Tamara IVANOVIĆ (4), Dalija IMANIĆ


61 (152) (6), Dripetis – Bojana ŽEGARAC (5), Ivana KO-
Đuzepe VERDI: ATILA* ZOMARA (5), Bagoas – Igor PASTOR, Vreme –
Dejan KOLAROV (5), Silvija DŽUNJA (5), Robovi
Prem. 25. 06. 2011, Beograd – Strahinja LACKOVIĆ (4), Nikola TOMAŠEVIĆ
3 (-) 1204 (3), Olga OLĆAN, Sanja NIKOLIĆ, Nelka LAZO-
4, 1883 VIĆ, Žena ratnica – Olga OLĆAN (5), Sanja NIN-
51

KOVIĆ (3), Nelka LAZOVIĆ (2), Baktrijske žene – 64 (155)


Margareta BATA, Olivera GAVRILOV, Ines IVKO- Petar Iljič ČAJKOVSKI: USPAVANA LEPOTICA
VIĆ, Nada STAMATOVIĆ, Iva IGNJATOVIĆ (5),
Milena IVIĆ (5), Verica STANOJEVIĆ (9), Ljupka Prem. 23. 05. 1996, Beograd
STAMENOVSKI (5), Ivana SAVIĆ (5), Jelena NE- 4 (-) 2093
DIĆ, Haremske princeze – Ivana KOZOMARA, 74, 30265
Dušanka ĐORĐEVIĆ, Lidija PAVLOVIĆ, Ana PROMENA U PODELI ULOGA: Princeza Aurora –
IVANČEVIĆ (4), Nelka LAZOVIĆ, Smiljana STO- Bojana ŽEGARAC (2), Ana PAVLOVIĆ, Dalija IMA-
KIĆ (3), Tamara SILAĐI (6), Ada RASPOR (6), NIĆ, Princ Dezire – Jovica BEGOJEV (2), Jovan
Sandra STOJANOVIĆ (7), Jovana NESTOROV- VESELINOVIĆ, Miloš MARIJAN, Vila Karabos – Ta-
SKA (4), Vojnici – Miloš MARIJAN, Igor ČUPKO- mara IVANOVIĆ (2), Milica JEVIĆ (2), Vila Jorgo-
VIĆ, Miloš KECMAN, Čedomir RADONJIĆ, Aleksa van – Milica JEVIĆ, Aleksandra BIBIĆ (3), Kraljica
JELIĆ, Mihajlo STEFANOVIĆ (9), Balint RAUŠER – Svetlana MARKOVIĆ, Kralj – Stevan HADŽI-
(9), Stefano PESCHIULLI (3), Dušan MILOSAV- SLAVKOVIĆ, Vila iskrenosti – Nada STAMATO-
LJEVIĆ (9), Ivan SAVIĆ, Igor GUT (7), Strahinja VIĆ (2), Olivera GAVRILOV, Jovana NESTOROV-
LACKOVIĆ, Nikola TOMAŠEVIĆ, Generali – Go- SKA, Vila žutog klasja – Ada RASPOR (2), Jelena
ran STANIĆ, Nebojša STANKOVIĆ, Anubis – Ale- NEDIĆ, Lidija PAVLOVIĆ, Vila izobilja – Teodora
ksa JELIĆ. SPASIĆ (2), Maša TADIĆ (2), Vila strasti – Silvija
DŽUNJA, Ana IVANČEVIĆ, Sanja NINKOVIĆ, Vila
Prem. 15. 11. 2011, Beograd kanarinka – Marina MILETIĆ (2), Tamara SILAĐI,
10 (-) 4810 Ljupka STAMENOVSKI, Prinčevi kavaljeri – Milan
RUS, Goran STANIĆ, Igor PASTOR (3), Balint
RAUŠER (3), Dejan KOLAROV, Igor GUT, Pratnja
Reprize princeze Aurore – Maša TADIĆ, Ljupka STAME-
NOVSKI, Margareta BATA, Smiljana STOKIĆ, Sil-
vija DŽUNJA, Lidija PAVLOVIĆ, Ana IVANČEVIĆ,
Velika scena
Jovana NESTOROVSKA (2), Ada RASPOR (2),
Drago kamenje – Nelka LAZOVIĆ, Jovana NE-
63 (154) STOROVSKA, Ada RASPOR, Sandra STOJANO-
Adolf ADAM: ŽIZELA VIĆ, Ivana KOZOMARA, Margareta BATA (2), Ljup-
ka STAMENOVSKI (2), Smiljana STOKIĆ, Teodo-
Prem. 27. 06. 1991, Beograd ra SPASIĆ, Sanja NINKOVIĆ, Bela mačka – Silvi-
4 (-) 1613 ja DŽUNJA (2), Maja MILANOVIĆ, Lidija PAVLO-
105, 39649 VIĆ, Mačak u čizmama – Miloš KECMAN, Crven-
PROMENA U PODELI ULOGA: Žizela – Ana PAV- kapa – Maja VARIĆAK (2), Anamarija RADANOVIČ
LOVIĆ (2), Dalija IMANIĆ (2), Albert – Jovan VE- (2), Vuk – Mihajlo STEFANOVIĆ (2), Goran STA-
SELINOVIĆ (2), Jovica BEGOJEV (2), Hilarion – NIĆ (2), Princeza Florina – Ivana KOZOMARA, Ta-
Miloš MARIJAN, Vilfred – Goran STANIĆ, Batilda mara IVANOVIĆ (2), Aleksandra BIBIĆ, Plava pti-
– Olga OLĆAN (2), Jasna PAUNOVIĆ (2), Vojvo- ca – Igor PASTOR, Dejan KOLAROV (2), Balint
da od Kurlanda – Stevan HADŽI-SLAVKOVIĆ, RAUŠER.
Berta – Kosovka DRASLAR (2), Svetlana MAR-
KOVIĆ (2), Pas De Deux – Ivana KOZOMARA,
Igor PASTOR, Nelka LAZOVIĆ, Sanja NINKO- 65 (156)
VIĆ, Balint RAUŠER, Drugarice Žizeline – Silvija Petar Iljič ČAJKOVSKI: LABUDOVO JEZERO
DŽUNJA, Dušanka ĐORĐEVIĆ, Ljupka STAME-
NOVSKI (3), Sanja NINKOVIĆ (2), Jovana NE- Prem. 23. 04. 1998, Beograd
STOROVSKA (2), Smiljana STOKIĆ (3), Maša 8 (-) 114
TADIĆ, Lidija PAVLOVIĆ (2), Ana IVANČEVIĆ (2), 4900, 62569
Marina MILETIĆ, Mirta – Tamara IVANOVIĆ, Mi- PROMENA U PODELI ULOGA: Odeta/Odilija –
lica JEVIĆ, Ivana KOZOMARA, Dve vilise – Nada Mila DRAGIČEVIĆ (3), Ana PAVLOVIĆ (4), Bojana
STAMATOVIĆ, Dušanka ĐORĐEVIĆ (3), Smilja- ŽEGARAC, Princ Zigfrid – Jovan VESELINOVIĆ
na STOKIĆ (2), Nelka LAZOVIĆ (2), Olivera GA- (4), Jovica BEGOJEV (4), Kraljica – Sofija FEKE-
VRILOV. TE (4), Jasna PAUNOVIĆ (4), Lakrdijaš – Igor VO-
52

LOŠIN (5), Igor PASTOR (2), Miloš KECMAN, Grof PROMENA U PODELI ULOGA: AUTOBUS: Aleksa
Rotbrat – Dejan KOLAROV (7), Milan RUS, Volf- JELIĆ, Sanja NINKOVIĆ, Jovica BEGOJEV, Igor PA-
gang – Božin PAVLOVSKI, Pas De Trois: I čin – Ta- STOR, Miloš KECMAN, Dejan KOLAROV, Miloš MA-
mara IVANOVIĆ, Milica JEVIĆ, Jovica BEGOJEV, RIJAN, Milan RUS, Goran STANIĆ, Mihajlo STEFA-
Jovana NESTOROVSKA, Jovan VESELINOVIĆ, NOVIĆ, Dalija IMANIĆ; VOJSKA: Dušan MILOSAV-
Dušanka ĐORĐEVIĆ, Ivana KOZOMARA, Nelka LJEVIĆ, Igor GUT, Igor VOLOŠIN, Vladimir PANAJ-
LAZOVIĆ, Bojana ŽEGARAC, Igor PASTOR, Ada OTOVIĆ, Željko GROZDANOVIĆ, Nebojša STAN-
RASPOR; II čin – Aleksandra BIBIĆ, Nada STA- KOVIĆ, Čedomir RADONJIĆ, Gleb SUMANOV;
MATOVIĆ, Milica JEVIĆ, Tamara IVANOVIĆ, Ada SVADBA - ŽENE: Ivana KOZOMARA, Ivana SAVIĆ,
RASPOR, Jovana NESTOROVSKA, Grande valse Marina MILETIĆ, Silvija DŽUNJA, Nelka LAZOVIĆ,
– Smiljana STOKIĆ, Sanja NINKOVIĆ, Olivera GA- Milica JEVIĆ, Dušanka ĐORĐEVIĆ, Smiljana STO-
VRILOV, Ljupka STAMENOVSKI, Goran STANIĆ, KIĆ, Olga OLĆAN, Lidija PAVLOVIĆ, Aleksandra BI-
Igor PASTOR, Miloš MARIJAN, Mihajlo STEFANO- BIĆ, Ana IVANČEVIĆ, Tamara IVANOVIĆ, Ljupka
VIĆ, Margareta BATA, Balint RAUŠER, Ada RA- STAMENOVSKI, Jovana NESTOROVSKA; SA-
SPOR, Corpse de ballet – Ana IVANČEVIĆ, Marina HRANA: Ljubiša PEKOVIĆ, Svetlana MARKOVIĆ,
MILETIĆ, Ada RASPOR, Maša TADIĆ, Iva IGNJA- Tatjana POPOVIĆ, Jasna PAUNOVIĆ, Tamara AN-
TOVIĆ, Sandra STOJANOVIĆ, Milena IVIĆ, Jovana TONIJEVIĆ, Ružica SELENIĆ, Igor ČUPKOVIĆ, De-
NESTOROVSKA, Balint RAUŠER, Vladimir PA- nis KASATKIN, Bojana LEKO; SMRT: Milena IVIĆ,
NAJOTOVIĆ, Čedomir RADONJIĆ, Miloš KECMAN, Aleksandra BIBIĆ, Anđeo – Nada STAMATOVIĆ.
Dušan MILOSAVLJEVIĆ, Igor ČUPKOVIĆ, Gleb *Broj posetilaca odnosi se samo na izvođenja na
SUMANOV, Aleksa JELIĆ, Nelka LAZOVIĆ, Verica matičnoj sceni.
STANOJEVIĆ, Stefano PESCHIULLI, Tamara SI-
LAĐI, Teodora SPASIĆ, Željko GROZDANOVIĆ,
Igor GUT, Pas de quatre – Dušanka ĐORĐEVIĆ, 67 (158)
Ljupka STAMENOVSKI, Maša TADIĆ, Nelka LA- Goran BREGOVIĆ: KRALJICA MARGO
ZOVIĆ, Silvija DŽUNJA, Ivana KOZOMARA, Mar-
gareta BATA, Vals nevesta – Jovana NESTOROV- Prem. 01. 12. 2005, Beograd
SKA, Ada RASPOR, Nelka LAZOVIĆ, Milica JE- 4 (-) 1970
VIĆ, Aleksandra BIBIĆ, Nada STAMATOVIĆ, Ivana 58, 36756
KOZOMARA, Španska igra – Olga OLĆAN (6), Mi- PROMENA U PODELI ULOGA: Kraljica Margo –
loš MARIJAN, Igor ČUPKOVIĆ, Aleksandra BIBIĆ Mila DRAGIČEVIĆ, Šarl IX – Dejan KOLAROV,
(2), Tarantela – Sanja NINKOVIĆ, Miloš KECMAN, Anri IV – Jovan VESELINOVIĆ, La Mol – Milan
Stefano PESCHIULLI, Maša TADIĆ, Marina MILE- RUS, Vojvoda od Anžua – Miloš MARIJAN, Vojvo-
TIĆ, Teodora SPASIĆ, Tamara SZILÁGYÍ, Igor VO- da od Alansona – Igor VOLOŠIN, Katarina Mediči
LOŠIN, Čardaš – Silvija DŽUNJA, Maja OSTOJIN, – Milica BEZMAREVIĆ (3), Olga OLĆAN, Vojvoda
Iva IGNJATOVIĆ, Milena IVIĆ, Lidija DARMANO- od Giza – Jovica BEGOJEV, Rene – Igor PASTOR,
VIĆ, Vladimir PANAJOTOVIĆ, Nebojša STANKO- Šarlota – Bojana ŽEGARAC (3), Tamara IVANO-
VIĆ, Mihajlo STEFANOVIĆ, Željko GROZDANO- VIĆ, Anrijeta – Tamara IVANOVIĆ (3), Ivana KO-
VIĆ, Čedomir RADONJIĆ, Gleb SUMANOV, Balint ZOMARA, Vepar – Miloš KECMAN, Kardinal – Ste-
RAUŠER, Nelka LAZOVIĆ, Ana VRLJIČAK, Igor van HADŽI-SLAVKOVIĆ, La Molova Garda – Go-
GUT, Mazurka – Smiljana STOKIĆ, Nada STAMA- ran STANIĆ, Mihajlo STEFANOVIĆ, Igor ČUPKO-
TOVIĆ, Ana IVANČEVIĆ, Goran STANIĆ, Igor PA- VIĆ (3), Igor GUT, Garda Vojvode od Giza – Ne-
STOR, Aleksa JELIĆ, Jovana NESTOROVSKA, bojša STANKOVIĆ, Aleksa JELIĆ, Vladimir PA-
Ivana SAVIĆ, Mihajlo STEFANOVIĆ, Milena IVIĆ. NAJOTOVIĆ, Čedomir RADONJIĆ, Gleb SUMA-
NOV, Stefano PESCHIULLI, Željko GROZDANO-
VIĆ (3), Igor GUT, Protestantkinje – Smiljana STO-
66 (157) KIĆ, Ivana SAVIĆ, Sanja NINKOVIĆ, Milena IVIĆ,
Vojislav KOSTIĆ: KO TO TAMO PEVA* Lidija PAVLOVIĆ, Marina MILETIĆ, Dušanka ĐOR-
ĐEVIĆ, Nada STAMATOVIĆ, Iva IGNJATOVIĆ, Li-
Prem. 22. 12. 2004, Beograd dija DARMANOVIĆ, Ana IVANČEVIĆ, Sandra
11 (2: Lazarevac – 1; Rumunija: Temišvar – 1) STOJANOVIĆ, Katolkinje – Margareta BATA, Ljup-
6300 ka STAMENOVSKI, Ivana KOZOMARA, Silvija
121, 61859 DŽUNJA, Nelka LAZOVIĆ, Sandra STOJANOVIĆ,
53

Maša TADIĆ (3), Marina MILETIĆ, Proročanstvo – ČEVIĆ (2), Ada RASPOR (4), Aleksandra BIBIĆ (2),
Svetlana MARKOVIĆ, Tatjana POPOVIĆ, Bojana Olivera GAVRILOV (3), Ivana SAVIĆ, Pas De Qua-
LEKO, Gordana JANKOVIĆ, Irena ZBORNIK, Mir- tre – Sanja NINKOVIĆ, Ljupka STAMENOVSKI, Mar-
jana ATANASKOVIĆ, Sofija FEKETE, Nadbiskupi – gareta BATA (4), Silvija DŽUNJA (4), Lidija PAVLO-
Nemanja SUVAČAREVIĆ, Ljubiša PEKOVIĆ, Prat- VIĆ, Smiljana STOKIĆ, Drijade – Iva IGNJATOVIĆ,
nja kardinala – Dušan MILOSAVLJEVIĆ, Ivan SA- Marina MILETIĆ, Lidija PAVLOVIĆ, Verica STANO-
VIĆ, Ljubiša PEKOVIĆ, Danilo KASTRATOVIĆ, JEVIĆ, Maja OSTOJIN, Jelena NEDIĆ, Maša TADIĆ,
Zoran TRIFUNOVIĆ (2), Branko RADOVANOVIĆ. Sanja TOMIĆ, Teodora SPASIĆ, Tijana ŠEBEZ, Mi-
lena IVIĆ, Ivana SAVIĆ, Gordana JANKOVIĆ, Ines
IVKOVIĆ, Sandra STOJANOVIĆ, Anamaria RADA-
68 (159) NOVIĆ, Nataša KOMARIĆ, Kristina NIKOLOVSKI,
Ludvig MINKUS: DON KIHOT Ana VRLJIČAK, Olja ĐUKIĆ, Fandango – Ivana SA-
VIĆ, Maja OSTOJIN, Milena IVIĆ, Iva IGNJATOVIĆ,
Prem. 15. 11. 2007, Beograd Ines IVKOVIĆ, Mihajlo STEFANOVIĆ, Goran STA-
5 (-) 2262 NIĆ, Balint RAUŠER, Igor GUT, Igor ČUPKOVIĆ,
37, 17788 Smiljana STOKIĆ, Igor PASTOR, Tijana ŠEBEZ, Ve-
PROMENA U PODELI ULOGA: Kitri/Dulsineja – Bo- rica STANOJEVIĆ.
jana ŽEGARAC (3), Ana PAVLOVIĆ (2), Bazil – Jo-
vica BEGOJEV (3), Jovan VESELINOVIĆ (2), Don
Kihot – Božin PAVLOVSKI, Sančo Pansa – Miloš 69 (160)
KECMAN (4), Čedomir RADONJIĆ, Espada – Milan INTERVAL & VIVA LA VIDA!*
RUS (3), Miloš MARIJAN (2), Mercedes – Tamara
IVANOVIĆ (3), Milica JEVIĆ (2), Gamaš – Denis KA- Prem. 29. 04. 2009, Beograd
SATKIN (4), Aleksa JELIĆ, Lorenco – Ljubiša PE- 1 (1: Požarevac – 1) 400
KOVIĆ (4), Denis KASATKIN, Drugarice – Ivana KO- 8, 5298
ZOMARA, Dušanka ĐORĐEVIĆ, Nelka LAZOVIĆ, PROMENA U PODELI ULOGA: INTERVAL: Sanja
Ada RASPOR, Sandra STOJANOVIĆ, Toreadori – NINKOVIĆ, Tamara IVANOVIĆ, Olga OLĆAN, Mi-
Mihajlo STEFANOVIĆ, Goran STANIĆ, Igor PA- lica JEVIĆ, Jovica BEGOJEV, Miloš KECMAN, Igor
STOR, Balint RAUŠER, Igor GUT, Igor ČUPKOVIĆ, ČUPKOVIĆ, Igor PASTOR; VIVA LA VIDA!: Milica
Segedilja – Marina MILETIĆ, Gordana JANKOVIĆ, BEZMAREVIĆ, Svetozar ADAMOVIĆ, Dušanka
Lidija DARMANOVIĆ, Maša TADIĆ, Sanja TOMIĆ, ĐORĐEVIĆ, Igor ČUPKOVIĆ, Milica JEVIĆ, Miloš
Lidija PAVLOVIĆ, Nelka LAZOVIĆ, Sandra STOJA- KECMAN, Ana IVANČEVIĆ, Milan RUS, Ivana KO-
NOVIĆ, Vladimir PANAJATOVIĆ, Čedomir RADO- ZOMARA, Čedomir RADONJIĆ, Sanja NINKOVIĆ,
NJIĆ, Nebojša STANKOVIĆ, Aleksa JELIĆ, Igor VO- Goran STANIĆ, Olga OLĆAN, Nebojša STANKO-
LOŠIN, Dušan MILOSAVLJEVIĆ, Stefano PE- VIĆ, Aleksandra BIBIĆ, Igor PASTOR, Željko
SCHIULLI, Stefan VIDOVIĆ, Nataša KOMARIĆ, Kri- GROZDANOVIĆ, Mihajlo STEFANOVIĆ.
stina NIKOLOVSKI, Željko GROZDANOVIĆ, Teodo- *Broj posetiaca odnosni se samo na izvođenja na
ra SPASIĆ, Miloš KECMAN, Polka – Ivana SAVIĆ, matičnoj sceni.
Smiljana STOKIĆ, Maja OSTOJIN, Milena IVIĆ, Iva
IGNJATOVIĆ, Ines IVKOVIĆ, Verica STANOJEVIĆ,
Tijana ŠEBEZ, Prodavačice – Bojana LEKO, Jelena 70 (161)
NEDIĆ, Ciganka – Olga OLĆAN (4), Ivana SAVIĆ, TRIPLE BILL*
Cigani – Goran STANIĆ, Igor VOLOŠIN, Čedomir
RADONJIĆ, Igor ČUPKOVIĆ, Mihajlo STEFANO- Prem. 29. 04. 2009, Beograd
VIĆ, Balint RAUŠER, Nemanja SUVAČAREVIĆ, Ste- 4 (1: Crna Gora: Podgorica – 1) 979
fano PESCHIULLI, Željko GROZDANOVIĆ, Dušan 13, 5159
MILOSAVLJEVIĆ, Dame i gospoda – Kosovka DRA- PROMENA U PODELI ULOGA: STEP LIGHTLY:
SLAR, Svetlana MARKOVIĆ, Ružica SELENIĆ, Sr- Tamara IVANOVIĆ, Bojana ŽEGARAC, Sanja NIN-
đan MIHIĆ, Sofija FEKETE, Kraljica Drijada – Ale- KOVIĆ, Milica JEVIĆ, Jovan VESELINOVIĆ, Jovi-
ksandra BIBIĆ (3), Milica JEVIĆ, Nada STAMATO- ca BEGOJEV; SECHS TANZE: Tamara IVANO-
VIĆ, Kupidon – Jovana NESTOROVSKA (2), Lidija VIĆ, Bojana ŽEGARAC, Olga OLĆAN, Milica JE-
PAVLOVIĆ, Ljupka STAMENOVSKI, Tamara SILAĐI, VIĆ, Igor VOLOŠIN, Miloš KECMAN, Miloš MARI-
Pas De Trois – Nada STAMATOVIĆ (3), Ana IVAN- JAN, Milan RUS, Igor ČUPKOVIĆ, Aleksandar ILIĆ,
54

Aleksandra BIBIĆ, Lidija PAVLOVIĆ, Jovan VE- DOVANOVIĆ, Dušan KALIČANIN, Nenad PANAJ-
SELINOVIĆ, Željko GROZDANOVIĆ, Ivana KO- OTOVIĆ, Igor GUT; „Fakiri” – Gleb SUMANOV, Igor
ZOMORA; SONGS: Ašhen ATALJANC (k. g.), Mi- ČUPKOVIĆ, Aleksa JELIĆ, Čedomir RADONJIĆ,
lan RUS, Dejan KOLAROV (3), Miloš MARIJAN. Dušan MILOSAVLJEVIĆ, Stefano PESCHIULLI,
* U okviru baleta „Triple Bill” reprizirno je igran i ba- Miloš STEFANOVIĆ, Igor GUT; „Sveštenice Svete
let „Songs”. vatre” – Iva IGNJATOVIĆ, Ines IVKOVIĆ, Jelena
Broj posetiaca odnosni se samo na izvođenja na NEDIĆ, Maja OSTOJIN, Smiljana STOKIĆ, Ljupka
matičnoj sceni. STAMENOVSKI, Anamaria RADANOVIĆ, Sandra
STOJANOVIĆ, Teodora SPASIĆ, Ana VRLJIČAK,
Kristina NIKOLOVSKI; „Ples D Žampo” – Olga OL-
71 (162) ĆAN, Nada STAMATOVIĆ, Nelka LAZOVIĆ, Ana
Lidija PILIPENKO: DAMA S KAMELIJAMA* IVANČEVIĆ, Marina MILETIĆ, Maša TADIĆ, Ada
RASPOR, Lidija PAVLOVIĆ, Aleksandra BIBIĆ,
Prem. 24. 12. 2010, Beograd Sandra STOJANOVIĆ, Tamara SILAĐI; DRUGI
5 (-) 2300 ČIN: „Bajadere” – Ivana KOMARIĆ, Sanja NINKO-
14, 6805 VIĆ, Margareta BATA, Maša TADIĆ, Lidija PAVLO-
PROMENA U PODELI ULOGA: Margareta Gotje – VIĆ, Ljupka STAMENOVSKI; „Igra s papagajima” –
Mila DRAGIČEVIĆ (3), Ana PAVLOVIĆ (2), Arman Nelka LAZOVIĆ, Teodora SPASIĆ, Tamara SILAĐI,
Dival – Jovan VESELINOVIĆ (2), Jovica BEGOJEV Jelena NEDIĆ, Ljupka STAMENOVSKI, Smiljana
(3), Gospodin Dival – Milan RUS (3), Miloš MARI- STOKIĆ, Anamaria RADANOVIĆ, Sandra STOJA-
JAN (2), Gospodin „Ka” – Miloš MARIJAN (2), Igor NOVIĆ, Maja OSTOJIN, Ines IVKOVIĆ, Nataša
PASTOR (3), Faustin – Dejan KOLAROV, Fausti- KOMARIĆ, Jovana NESTOROVSKA; „Igra s lepe-
nove prijateljice – Dušanka ĐORĐEVIĆ, Ivana KO- zama” – Ivana SAVIĆ, Ana VRLJIČAK, Lidija DAR-
ZOMARA (3), Aleksandra BIBIĆ (2), Pridans – Olga MANOVIĆ, Milena IVIĆ, Gordana JANKOVIĆ, Ve-
OLĆAN, Milica JEVIĆ (4), Nanina – Nada STA- rica STANOJEVIĆ, Sanja TOMIĆ, Iva IGNJATO-
MATOVIĆ, Colombina – Marija MILANOVIĆ (2), VIĆ, Nebojša STANKOVIĆ, Željko GROZDANO-
Marina MILETIĆ (3), Arlecchino – Miloš KECMAN VIĆ, Vladimir PANAJATOVIĆ, Danilo KASTRATO-
(4), Čedomir RADONJIĆ, Pantalone – Gleb SU- VIĆ, Branko RADOVANOVIĆ, Zoran TRIFUNOVIĆ,
MANOV (3), Božin PAVLOVSKI (2), Sobarice – Li- Nenad PAVIĆEVIĆ, Dušan KALIČANIN, Stefan VI-
dija PAVLOVIĆ, Sanja TOMOVIĆ, Lidija DARMA- DOVIĆ, Tijana ŠEBEZ; „Indijska igra” – Olga OL-
NOVIĆ. ĆAN, Miloš MARIJAN, Igor VOLOŠIN, Aleksa JE-
* Balet je obnovljen. LIĆ, Čedomir RADONJIĆ, Dušan MILOSAVLJE-
VIĆ, Milica JEVIĆ, Aleksandra BIBIĆ, Miloš KEC-
MAN, Stefano PESCHIULLI, Igor GUT; „Pas d’ac-
72 (163) tion” – Dejan KOLAROV, Balint RAUŠER, Dušanka
BAJADERA ĐORĐEVIĆ, Jovana NESTOROVSKA, Ana IVAN-
ČEVIĆ, Olivera GAVRILOV, Igor PASTOR, Ivana
Prem. 19. 05. 2011, Beograd KOZOMARA, Ada RASPOR, Nelka LAZOVIĆ; „Slu-
9 (-) 3373 žavke” – Bojana LEKO, Irena ZBORNIK; TREĆI
14, 6323 ČIN: „Kraljevstvo senki”-”Pas de Trois” – Ivana KO-
PROMENA U PODELI ULOGA: Nikija – Mila DRA- ZOMARA, Nada STAMATOVIĆ, Ada RASPOR;
GIČEVIĆ (4), Ana PAVLOVIĆ (5), Solor – Jovica BE- „Corps de ballet” – Margareta BATA, Ines IVKOVIĆ,
GOJEV (4), Jovan VESELINOVIĆ (5), Gamzati – Smiljana STOKIĆ, Dušanka ĐORĐEVIĆ, Ana IVAN-
Milica JEVIĆ (2), Dalija IMANIĆ (4), Tamara IVA- ČEVIĆ, Jovana NESTOROVSKA, Marina MILE-
NOVIĆ (3), Tolorgva – Goran STANIĆ (2), Božin TIĆ, Nelka LAZOVIĆ, Sanja NINKOVIĆ, Ljupka
PAVLOVSKI (7), Veliki Braman – Denis KASAT- STAMENOVSKI, Ivana KOMARIĆ, Silvija DŽUNJA,
KIN, Magdaveja – Miloš KECMAN (7), Aleksa JELIĆ Milena IVIĆ, Iva IGNJATOVIĆ, Jelena NEDIĆ, Ana-
(2), Radža Dugmanta – Stevan HADŽI-SLAVKO- maria RADANOVĆ, Sanja TOMIĆ, Lidija PAVLO-
VIĆ, Aja – Sofija FEKETE (4), Tamara ANTONIJE- VIĆ, Gordana JANKOVIĆ, Lidija DARMANOVIĆ,
VIĆ (5), Zlatni bog – Igor PASTOR (7), Igor VOLO- Maja OSTOJIN, Sandra STOJANOVIĆ, Ana VR-
ŠIN (2); PRVI ČIN: „Kšatrijini ratnici” – Nebojša LJIČAK, Maja VARIĆAK, Teodora SPASIĆ, Ivana
STANKOVIĆ, Željko GROZDANOVIĆ, Vladimir PA- SAVIĆ, Verica STANOJEVIĆ, Olivera GAVRILOV,
NAJOTOVIĆ, Danilo KASTRATOVIĆ, Branko RA- Olja ĐUKIĆ, Tamara SILAĐI.
55

OPERA & THEATRE MADLENIANUM


BEOGRAD – ZEMUN
(Osnovana 1997)

11080 Zemun, Glavna, 32


Telefoni: (011) 3162-533 & 3162-797
Fax: (011) 2108-685 & 3168-393
E-mail: mad.oper@madlenianum.rs
www. madlenianum.rs

OSNIVAČ I VLASNIK: Madlena ZEPTER Premijere


GENERALNI DIREKTOR I DIREKTOR OPERE I
BALETA: dr Branka RADOVIČ Velika scena
DIREKCIJA 1 (164)
Miro GAVRAN: TAJNA GRETE GARBO
Direktor drame: Ana RADIVOJEVIĆ ZDRAVKOVIĆ.
Tehnički direktor: Marko VUSIĆ. Direktor marketin- Pv. ab. Ivana DIMIĆ, rd. Đurđa TEŠIĆ, sc. Zora-
ga i prodaje: Bojana VASILJEVIĆ. Direktor opštih po- na PETROV, ks. Jelisaveta TATIĆ ČUTURILO,
slova: Svetlana VELIČKOVIĆ. Savetnik: Eduard
ILLE. Zamenik tehničkog direktora: Ivan VUSIĆ. Di-
rigent: Stanko JOVANOVIĆ. Organizator: Andreja
RACKOV i Vlastimir REPIĆ. Poslovni sekretar: Iva-
na ABRAMOVIĆ. Stručni saradnik: Ingeborg BU-
TER. Marketing menadžer: Ivana SIRKOVIĆ i Zori-
ca RAKIĆ. Korepetitor: Dragana ANĐELIĆ BUNJAC.
Inspicijent: Vesna ĆURČIĆ PETROVIĆ. Dizajner
svetla: Srđan JOVANOVIĆ. Dizajner zvuka: Dušan
ARSIKIN. Glavni majstor scene: Milan ĆIRIĆ. Teh-
ničar regulacije rasvete: Vladimir KRUNIĆ. Majstor
scenske rasvete: Miloš NEŠIĆ. Dekorater nadstro-
plja: Zdravko MEDIĆ. Dekorater-rekviziter: Nenad
STEVANIĆ i Petar IVANOVIĆ. Rukovodilac scenske
maskernice-vlasuljarnice: Mirjana RAKIĆ. Scenski
masker-frizer-vlasuljar: Jevrosima PETKOVIĆ. Vi-
deo realizator za scenske delatnosti: Zvonimir JE-
LUŠIĆ. Tehničar energetike i elektromotora: Đorđe
POPADIĆ. Web menadžer: Dubravka ALEKSIĆ. Bi-
letar: Biljana PUZOVIĆ i Vesna ĐORĐEVIĆ. Pro-
davac u knjižari: Duška NIKOLIĆ i Maja ODALOVIĆ.
Vozač: Ljubomir PETROVIĆ.

REPERTOAR

DRAMA 1 (164) Tanja Bošković


56

am. Vladimir PEJKOVIĆ, ds. Srđan JOVANOVIĆ, PROMENA U PODELI ULOGA: Mama – Kristina
lk. Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, dv. KREATIVNI SAVIĆ, Doktor Golajtli – Janoš TOT, Safija Spane-
STUDIO ZEPTER, in. Ljiljana GOLUBOVIĆ, su. la – Dragica RISTANOVIĆ.
Anka MILIĆ, or. Vlastimir REPIĆ, vr Zvonimir JE-
LUŠIĆ.
Mala scena
ULOGE: Greta Garbo – Tanja BOŠKOVIĆ, Linda –
Jovana BALAŠEVIĆ, Robert – Miodrag KRSTO- 6 (169)
VIĆ, Dejvid – Petar BENČINA. Sanja DOMAZET: FRIDA KALO

Prem. 25. 02. 2012, Beograd – Zemun Prem. 28. 03. 2006, Beograd – Zemun
16 (-) 7475 9 (2: Velika Plana – 1, Kragujevac – 1) 1448
66, 8043

Reprize
7 (170)
Fernando ARABAL: ČEKAJ ME NA NEBU
Velika scena
LJUBAVI MOJA
2 (165)
Prem. 25. 04. 2010, Beograd – Zemun
Gordana KUIĆ: MIRIS KIŠE NA BALKANU 7 (-) 539
26, 1910
Prem. 12. 04. 2009, Beograd – Zemun
8 (-) 3480
47, 23434 OPERA
PROMENA U PODELI ULOGA: Olga – Snežana
JEREMIĆ, Buka – Tanja PJEVAC, Vladan – Marko Premijere
JANKETIĆ, Spasenija – Željka STRIČEVIĆ.
Velika scena

3 (166) 8 (171)
Tenesi VILIJAMS: MAČKA NA USIJANOM Ruđero LEONKAVALO: PAJACI
LIMENOM KROVU (Ruggiero Leoncavallo: Pagliacci)

Prem. 22. 12. 2009, Beograd – Zemun Rd. Jurij ALEKSANDROV, pr. Vesna ĆURČIĆ PE-
2 (-) 650 TROVIĆ, di. Stanko JOVANOVIĆ, sc. ks. Vjačeslav
28, 12357

4 (167)
Ivan SERGEJEVIČ TURGENJEV: MIHOLJSKO
LETO

Prem. 25. 12. 2010, Beograd – Zemun


2 (-) 600
11, 3866

5 (168)
Truman KAPOT: DORUČAK KOD TIFANIJA 8 (171) Aleksa Vasić, Sofija Pižurica i Vasa Stajkić

Prem. 26. 03. 2011, Beograd – Zemun OKUNJEV, pr. Tatjana KARPAČEVA i Vesna ĆUR-
14 (-) 6736 ČIĆ PETROVIĆ, km. Balint VARGA i Vesna JAN-
22, 10851 SENS, ds. Srđan JOVANOVIĆ, šh. Biserka VA-
57

SIĆ, sm. Dragana BUNJAC ANĐELIĆ, pv. Dragan dečaka – Aleksandra ANĐELKOVIĆ, Jasna MO-
STEVOVIĆ, su. Silvija PEC i Zorica POPOVIĆ, or. MIROVIĆ, Jovana BIJELIĆ, Devojčice – Ksenija
Andreja RACKOV. REPIĆ, Kristina BOJIĆ, Marija VITAZ.

ULOGE: Kanio – Hon LI, Neda – Sofija PIŽURICA Prem. 09. 06. 2012, Beograd – Zemun
(4), Olga MALEVIĆ ĐORĐEVIĆ (4), Tonio – Aleksa 2 (-) 850
VASIĆ, Silvio – Vasa STAJKIĆ (4), Nenad NENIĆ
(4), Bepo – Goran STRGAR (4), Tibor HEVEŠI (4),
Seljaci i seljanke – Nevena ĐORĐEVIĆ, Aleksandra Reprize
ANĐELKOVIĆ, Jelisaveta CVJETKOVIĆ, Maja TO-
MAŠEVIĆ, Milica MARJANOVIĆ, Nataša BOGDA- Velika scena
NOVIĆ, Ana PAVLOV, Jovana BJELIĆ, Dragana
RADOVANOVIĆ, Aleksandra BRANKOVIĆ, Svetla- 10 (173)
na KRSTIĆ, Jovana ĆIRIĆ, Marko ŽIVKOVIĆ, Bojan Alan BUBLIL & Klod-Mišel ŠENBERG:
MANOJLOVIĆ, Ivan DEBELJAK, Nikola PIPERSKI, LES MISERABLES
Vanja BISERČIĆ, Igor MARINKOVIĆ, Sava VEMIĆ,
Stefan HADŽIĆ, Srđan MILETIĆ, Nenad MILANO- Prem. 18. 10. 2007, Beograd – Zemun
VIĆ, Ivan PLAZAČIĆ, Svetozar VUJIĆ. 1 (-) 380
43, 20843
Prem. 28. 10. 2011, Beograd – Zemun PROMENA U PODELI ULOGA: Inspektor Žaver –
8 (-) 2410 Srđan TIMAROV, Fantina – Katarina GOJKOVIĆ,
Tenardije – Darko ĐORĐEVIĆ, Gospođa Tenardi-
je – Nataša MARKOVIĆ, Eponina – Snežana JE-
9 (172) REMIĆ, Mala Kozeta – Milica MARKOVIĆ, Mala
Volfgang Amadeus MOCART: ČAROBNA FRULA Eponina – Ana VUČIĆ.
(Wolfgang Amadeus Mozart: Zauberflöete)

Al. Emanuel ŠIKANEDER, di. Miodrag JANOSKI,


11 (174)
rd. Ana ZDRAVKOVIĆ RADIVOJEVIĆ, dm. Tadija
Ivan JEVTIĆ: MANDRAGOLA

Prem. 16. 12. 2009, Beograd – Zemun


5 (-) 2490
17, 7258
PROMENA U PODELI ULOGA: Maser Niča – Miša
JOVANOVIĆ (5), Izabela – Snežana SAVIČIĆ SE-
KULIĆ (4), Dubravka ARSIĆ (1), Kalimako – Vla-
dimir ANDRIĆ (5), Sostrata – Tanja OBRENOVIĆ
(3), Aneta ILIĆ (2), Siro – Ljubomir POPOVIĆ (3),
Darko ĐORĐEVIĆ (2), Fra Timoteo – Nenad JA-
KOVLJEVIĆ (2), Goran KRNETA (3), Ligurio – Go-
ran STRGAR (3), Saša ŠTULIĆ (2).

9 (172) Scena iz opere

MILETIĆ, sc. Ilija VIŠNJIĆ, ks. Jelena ANTANASI- BALET


JEVIĆ.
Premijere
ULOGE: Princ Tamino – Tibor HEVEŠI, Kraljica
noći – Adela FILIPOVIĆ RASTODER, Pamina – Ja- Velika scena
smina STOJKOVIĆ, Tri dame kraljice noći – Sanja
PETROVIĆ, Milica STOJČEV, Jovana JOVIČEVIĆ, 12 (175)
Papageno – Tomislav VITAZ, Papagena – Brani- Edvard GRIG: SEVERNA BAJKA
slava PODRUMAC, Sarastro – Miloš GAŠIĆ, Tri (Henrik Ibsen: Peer Gynt)
58

Rd. ak. dm. Staša ZUROVAC, di. Stanko JOVANO- TIĆ, Anja NIKOLIĆ, Uroš PETRONIJEVIĆ, Smiljana
VIĆ, sc. Valentin SVETOZAREV, ks. Bjanka URSU- STOKIĆ, Maša TADIĆ, Sanja NINKOVIĆ, Igor NAU-
LOV ADŽIĆ, ds. Deni SESNIĆ, vr. Marin LUKANO- MOSKI, Nemanja NAUMOSKI, Nikola TOMAŠE-
VIĆ, ao. Paša MUSIĆ, sm. Dragana BUNJAC AN- VIĆ, Strahinja LACKOVIĆ, Vladimir ČUBRILO, Mi-
ĐELIĆ, km. Varga BALINT i Vesna JANSENS, in. hajlo STEFANOVIĆ, Goran STANIĆ, Nebojša STAN-
Vesna PETROVIĆ ĆURČIĆ, mo. Husnija KURTO- KOVIĆ, Miloš KECMAN, Brodska posada – Igor
VIĆ, su. Zorica POPOVIĆ i Silvija PEC, or. Ivana JO- NAUMOSKI, Nemanja NAUMOSKI, Nikola TOMA-
VOVIĆ, Vlastimir REPIĆ i Suzana ILIEVSKA. ŠEVIĆ, Strahinja LACKOVIĆ, Vladimir ČUBRILO,
Mihajlo STEFANOVIĆ, Goran STANIĆ, Nebojša
ULOGE: Per Gint – Miloš MARIJAN, Mihajlo STE- STANKOVIĆ, Miloš KECMAN, Per Gint (bariton) –
FANOVIĆ, Solvejg – Bojana ŽEGARAC, Sanja NIN- Nenad NENIĆ, Solvejg (sopran) – Jasmina STOJ-
KOVIĆ, Majka Ase – Danica ARAPOVIĆ, Livac dug- KOVIĆ, Anitra (mecosopran) – Tanja OBRENOVIĆ,
madi – Uroš PETRONIJEVIĆ, Smrt, Nepoznati put- Per Gint, narator – Miodrag KRIVOKAPIĆ, Bojan
nik – Strahinja LACKOVIĆ, Đavo, Mršavac – Niko- KRIVOKAPIĆ.
la TOMAŠEVIĆ, Anitra, Starac Dovre – Olga OL-
ĆAN, Helga, Devojčica, Zemni duhić – Isidora RA- Prem. 10. 12. 2011, Beograd – Zemun
4 (-) 1700

Mala scena

13 (176)
Dušan RADIĆ & Miloje MILOJEVIĆ: BALADA O
MESECU LUTALICI & SOBAREVA METLA*

12 (175) Scena iz baleta

BRENOVIĆ, Ingrid – Sanja NINKOVIĆ, Žena u ze-


lenom – Anja NIKOLIĆ, Tri planinske devojke – Mi-
lica JEVIĆ, Ivana KOZOMARA, Ana IVANČEVIĆ,
Per Gint-dečak, Rugoban dečak – Vladimir ČUBRI-
LO, Solvejgin otac – Igor NAUMOSKI, Solvejgina
majka – Smiljana STOKIĆ, Per Gintov otac – Goran
STANIĆ, Kari – Marina MILETIĆ, Dovreski starci –
13 (176) Scena iz baleta „Balada o mesecu lutalici”
Nebojša STANKOVIĆ, Goran STANIĆ, Dve veštice
na tronu – Milica JEVIĆ, Anja NIKOLIĆ, Dve trolske
device na tronu – Ana IVANČEVIĆ, Smiljana STO-
KIĆ, Zemni duhovi – Nikola TOMAŠEVIĆ, Strahinja
LACKOVIĆ, Trolice – Milica JEVIĆ, Ivana KOZO-
MARA, Ana IVANČEVIĆ, Miona PETROVIĆ, Mina
VUČETIĆ, Marina MILETIĆ, Anja NIKOLIĆ, Smilja-
na STOKIĆ, Maša TADIĆ, Dušanka ĐORĐEVIĆ,
Trolovi – Igor NAUMOSKI, Nemanja NAUMOSKI, Ni-
kola TOMAŠEVIĆ, Strahinja LACKOVIĆ, Vladimir
ČUBRILO, Mihajlo STEFANOVIĆ, Miloš KECMAN,
Master Cotton i Mosieur Ballon – Igor NAUMOSKI,
Nemanja NAUMOSKI, Arapski ples – Olga OLĆAN,
Milica JEVIĆ, Ivana KOZOMARA, Ana IVANČEVIĆ,
Miona PETROVIĆ, Mina VUČETIĆ, Marina MILE- 13 (176) Scena iz baleta „Sobareva metla”
59

Ak. rd. Aleksandar ILIĆ, pr. Ivana KOZOMARA, ks. Reprize


sc. Snežana ARNAUTOVIĆ, ds. Srđan JOVANO-
VIĆ, in. Vesna ĆURČIĆ PETROVIĆ, or. Andreja Velika scena
RACKOV.
14 (177)
ULOGE: Ivana KOZOMARA, Igor PASTOR, Olga ORFEJ U PODZEMLJU*
OLĆAN, Olga NESTOROVSKA, Ana IVANČEVIĆ,
Balint RAUSCHER, Igor VOLOŠIN, Miloš MARI- Prem. 20. 10. 1999, Beograd – Zemun
JAN, Anja NIKOLIĆ. 2 (-) 500
42, 25020
Prem. 10. 04. 2012, Beograd *Balet je obnovljen 26. 04. 2011.
2 (-) 179 PROMENA U PODELI ULOGA: Orfej – Milan RUS,
*Koprodukciji Opera&Theatre Madlenianum, Beo- Usud – Miloš MARJAN, Euridika – Bojana ŽEGA-
grad-Zemun i Muzikološko društvo Srbije RAC, Anđeli – Ivana KOMARIĆ.

PAN TEATAR
BEOGRAD
(Osnovan 1998)

11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra, 298


Telefon: (011) 2418 524
Fax: (011) 2435 813
E-mail: panteatar@yahoo.com
www.panteatar.rs

UPRAVNIK: Đuro ĐURAŠKOVIĆ Ab. ks. Sofija JEREMIĆ, Tijana MILOŠEVIĆ, ab. sc.
Ivan PANTOVIĆ, rd. Olivera VIKTOROVIĆ ĐURA-
Zamenik upravnika: Olivera VIKTOROVIĆ ĐURA- ŠKOVIĆ, am. Vojislav SAVIĆ.
ŠKOVIĆ. Marketing: Ivana ĐENISIJEVIĆ. Šef teh-
nike: Dejan POPOVIĆ. Ton i majstor svetla: Ilija
KOZJAK. Garderoba: Svetlana TRAVICA. Šmin-
ka: Suzana JOVANOVIĆ.

REPERTOAR

Premijere

Dečija scena

1 (178)
Sofija JEREMIĆ & Tijana MILOŠEVIĆ & Ivan PAN- 1 (178) Tijana Milošević, Ivan Pantović i Sofija
TOVIĆ: LAZINA ROĐENDANSKA ŽURKA Jeremić
60

ULOGE: Vesna – Tijana MILOŠEVIĆ, Laza, Đura – Prem. 21. 12. 2002, Beograd
Ivan PANTOVIĆ, Savka – Sofija JEREMIĆ. 14 (-) -
408, -
Prem. 24. 10. 2011, Beograd
58 (21: Kruševac – 2, Vršac – 2, Zaječar – 3, Ne-
gotin – 2; Crna Gora: Bar – 4; Holandija: Utreht – 5 (182)
4, Eindhoven – 4) 10000 Željko HUBAČ: USPAVANA LEPOTICA

Prem. 21. 11. 2005, Beograd


2 (179) 14 (-) -
Miodrag MILOVANOV: MUDRO PRASENCE 199, -

Ab. rd. Miodrag MILOVANOV, sc. Đuro ĐURAŠKO-


VIĆ, ks. Zora MIOČINOVIĆ, am. Dušan RADOVA- 6 (183)
NOVIĆ i Vojislav SAVIĆ, ms. Ivan PANTOVIĆ. Miodrag MILOVANOV: IVICA I MARICA

Prem. 17. 12. 2005, Beograd


11 (-) -
17, -

7 (184)
Ana ĐORĐEVIĆ: RUŽNO PAČE

Prem. 27. 09. 2006, Beograd


8 (-) -
78,-

2 (179) Ivan Ivanov, Aleksandra Arizanović i


Aleksandra Đurić 8 (185)
Olivera VIKTOROVIĆ ĐURAŠKOVIĆ: PETAR PAN
ULOGE: Vuk – Ivan IVANOV, Lija – Aleksandra
ĐURIĆ, Prasence – Aleksandra ARIZANOVIĆ.
Prem. 05. 11. 2006, Beograd
Prem. 26. 11. 2011, Beograd 13 (-) -
36 (18: Obrenovac – 2, Paraćin – 2, Pančevo – 2, 25, -
Jagodina – 4, Vršac – 4, Čačak – 4) 8000

9 (186)
Reprize Željko HUBAČ: MALA SIRENA

Dečija scena Prem. 11.12.2007, Beograd


12 (-) -
3 (180) 130, -
Miodrag MILOVANOV: CRVENKAPA

Prem. 08. 01. 2001, Beograd 10 (187)


16 (-) - Ivan PANTOVIĆ & Sofija JEREMIĆ: JA SAM SE
342, - ZALJUBIŠKA

Prem. 19. 10. 2008, Beograd


4 (181) 12 (-) -
Miodrag MILOVANOV: PINOKIO 144, -
61

11 (188) 13 (190)
Miodrag MILOVANOV: IZBOR ZA MISS GICU VESELE VECE

Prem. 09. 11. 2008, Beograd Prem. 24. 10. 2009, Beograd
11 (-) - 21 (-) -
139, - 111, -

12 (189) 14 (191)
Vesna ALEKSIĆ: PRINCEZA BEZ ZRNA Miodrag MILOVANOV: U NAŠEGA CARA
GRAŠKA KONJSKI ZUBIĆ

Prem. 04. 04. 2009, Beograd Prem. 05. 12. 2009, Beograd
10 (-) - 19 (-) -
100, - 110, -

POZORIŠTE ATELJE 212


BEOGRAD
(Osnovano 1956)

11000 Beograd, Svetogorska, 21


Telefoni: (011) 3246-146
Fax: (011) 3239-855
E-mail: office@atelje212.rs
www.atelje212.rs

DIREKTOR: Kokan MLADENOVIĆ Dramaturg: Jelena MIJOVIĆ i Gordana GONCIĆ.


Umetnički sekretar: Jasna NOVAKOV. Organizator
UMETNIČKI SEKTOR projekta: Nevena VUČKOVIĆ. Inspicijent: Milenko
ADAMOV, Jovana STEFANOVIĆ i Emilija RAFAJ-
Glumice: Aleksandra JANKOVIĆ, Anica DOBRA, LOVIĆ. Šaptač: Marina VUJEVIĆ i Snežana BU-
Anita MANČIĆ, Branka ŠELIĆ, Dara DŽOKIĆ, Dra- DIMLIĆ.
gana ĐUKIĆ, Dubravka MIJATOVIĆ, Gorica PO-
POVIĆ, Isidora MINIĆ, Jelena ĐOKIĆ, Katarina TEHNIČKI SEKTOR
ŽUTIĆ, Milica MIHAJLOVIĆ, Radmila TOMOVIĆ i
Sofija JURIČAN. Tehnički menadžer: Vojin BUTKOVIĆ. Menadžer
Glumci: Bojan ŽIROVIĆ, Branimir BRSTINA, Bra- scenskih i informacionih tehnologija: Goran MIRKO-
nislav TRIFUNOVIĆ, Branislav ZEREMSKI, Erol VIĆ. Scenograf: Darko NEDELJKOVIĆ. Dizajner:
KADIĆ, Feđa STOJANOVIĆ, Gordan KIČIĆ, Ivan Marija JEVTIĆ. Majstor pozornice: Đorđe PERIŠIĆ.
JEVTOVIĆ, Marinko MADŽGALJ, Milan MIHAILO- Pomoćnik majstora pozornice: Bato ISMAILOVIĆ i
VIĆ, Milutin KARADŽIĆ, Mladen ANDREJEVIĆ, Miloš RADENOVIĆ. Dekorater: Dragan ĆIROVIĆ,
Nebojša ILIĆ, Nenad ĆIRIĆ, Nenad JEZDIĆ, Sve- Vuče VUČETIĆ, Nenad GOLUBOVIĆ, Aljoša VUKI-
tislav GONCIĆ, Svetozar CVETKOVIĆ, Tihomir ĆEVIĆ, Marko JOVANOVIĆ, Saša SOFRONIĆ i Ale-
STANIĆ, Vladislav MIHAILOVIĆ. ksandar ĐURĐIĆ. Šef transporta: Zoran SIMIĆ.
62

Transport: Budimir MIRKOVIĆ, Nikola KLJAJIĆ, gan STEVANOVIĆ, ds. Radomir STAMENKOVIĆ,
Momčilo ĐORĐEVIĆ i Zoran JANKOVIĆ. Glavni re- ms. Rozalija TANASIJEVIĆ, or. Bojana KOSIĆ
kviziter: Saša PIVALJEVIĆ. Rekviziteri: Boris JA- ĐORĐEVIĆ.
KUŠ, Milan RADOVIĆ, Slaven RADOSAVLJEVIĆ
i Dejan STOJILJKOVIĆ. Šef garderobe: Grozdana
STANOJEVIĆ. Garderober: Branko PETROVIĆ i
Dijana ŽARKOVIĆ. Glavni šminker: Rozalija TA-
NASIJEVIĆ. Šminker-vlasuljar: Dubravka BUŠAT-
LIJA i Mira ČALAMAĆ. Šef rasvete: Radomir STA-
MENKOVIĆ. Rasveta: Dragan MASLAREVIĆ, Du-
ško KOVAČEVIĆ, Marko ĐOKIĆ, Igor MILENKO-
VIĆ i Slobodan CVETKOVIĆ. Šef zvuka: Dragan
STEVANOVIĆ. Zvuk: Miroslav PETRULJEVIĆ i
Davor DUBOKA. Stolar: Radiša ĐURIĆ i Milan
CVETKOVIĆ. Bravar: Andrija PETROVIĆ. Slikar-iz-
vođač: Ljubisav MILUNOVIĆ i Aleksandar TER-
ZIĆ. Krojač: Ljiljana STANIŠIĆ i Dragan MARJA- 1 (192) Scena iz predstave
NOVIĆ. Saradnik na tehničkoj realizaciji: Živojin
VLADULOVIĆ. ULOGE: Jadranka Mitić – Dara DŽOKIĆ, Mladen –
Miloš BIKOVIĆ, Zvezdana – Hana SELIMOVIĆ,
OPŠTI SEKTOR Tata, Profesor Andrej – Nenad ĆIRIĆ, Una – Tanja
PETROVIĆ, Miloš – Ivan JEVTOVIĆ, Vukica Rosić,
Sekretar: Biljana VULOVIĆ. Sekretarica direktora: Komšinica Mara – Renata ULMANSKI, Gari – Ma-
Vera DOBRIĆ. Administrativni referent: Dejana DA- rinko MADŽGALJ, Doktor, Pukovnik Dimitrije Sto-
NILOVIĆ. Distributer dokumentacije: Ljiljana BA- jadinović – Miodrag KRIVOKAPIĆ, Zvezdana, de-
TIĆ. Glavni knjigovođa: Ljiljana STEVANOVIĆ. Li- vojčica – Jelena BLAGOJEVIĆ, Mladen, dečak –
kvidator-knjigovođa: Slavica VOJVODIĆ. Blagaj- Uroš RAKIĆ.
nik-knjigovođa: Slavica JANKOVIĆ. Organizator
prodaje: Ivan GAUS. PR, referent marketinga: Bi- Prem. 29. 11. 2011, Beograd
ljana ŠEGO. Organizator projekta: Nevena VU- 21 (1: Smederevo – 1) 5985
ČKOVIĆ. Nabavljač: Mileta KOMNENOVIĆ. Šef
tehničkog održavanja zgrade: Jelena DUKIĆ. Do-
mar: Jordan VASIĆ. Glavna higijeničarka: Nataša 2 (193)
BENKE. Higijeničarka: Rada ZARIĆ i Slobodanka PLAY POPOVIĆ*
PETROVIĆ. Telefonista: Snežana MARKOVIĆ i
Nenad DANILOVIĆ. Glavni vatrogasac: Nenad KU- Ab. dm. Slavenka MILOVANOVIĆ, rd. Ivana VUJIĆ,
BUROVIĆ. Vatrogasac: Nikola PAVLOVIĆ. pr. Isidora GONCIĆ i Milenija STAMENKOVIĆ, sc.
Mina ILIĆ, ks. Maja MIRKOVIĆ, or. Miroslava MA-
TIJEVIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, ak. Jelena
REPERTOAR

Premijere

Velika scena

1 (192)
Kokan MLADENOVIĆ: ZBOGOM SFRJ

Rd. Kokan MLADENOVIĆ, pr. Maja MALETKO-


VIĆ, sc. Marija KALABIĆ, ks. Tatjana RADIŠIĆ,
pk. Aleksandra STOŠIĆ, am. Irena POPOVIĆ, sp.
Andreja KULEŠEVIĆ, dm. Gordana GONCIĆ, lk.
Radovan KNEŽEVIĆ, vr. Goran BALABAN, dt. Dra- 2 (193) Mirko Babić i Ružica Sokić
63

ĆIRICA, pk. Biljana BOJANIĆ TEGELTIJA, vr. Svet- SUČIĆ, lk. Radovan KNEŽEVIĆ, or. Nevena VU-
lana VOLIĆ, ds. Radomir STAMENKOVIĆ, dt. Dra- ČKOVIĆ, dz. Dragan STEVANOVIĆ, ds. Radomir
gan STEVANOVIĆ, ms. Rozalija TANASIJEVIĆ, STAMENKOVIĆ i Igor MILENKOVIĆ.
ss. Muharem PERVIĆ, in. Goran MLADENOVIĆ,
su. Anka MILIĆ. ULOGE: Pišonja – Milan MARIĆ, Žuga – Nikola JO-
VANOVIĆ, Amila – Tamara DRAGIČEVIĆ, Murga
ULOGE: Zora Šišarka – Ružica SOKIĆ, Momčilo Drot – Zoran CVIJANOVIĆ, Mihailo LAPTOŠEVIĆ,
Jabučilo – Mirko BABIĆ, Majka Janja – Danica RI- Guzonjin sin – Ivan ZEKIĆ, Nensi – Milena ŽIVA-
STOVSKI, Deli Jova – Ivan TOMIĆ, Crkva Ružica NOVIĆ, Lepi – Uroš JOVČIĆ.
– Maša DAKIĆ, Srđa Zlopogleđa – Nikola RAKO-
ČEVIĆ, Plava vila koja čita bajke – Emica BRAU- Prem. 07. 03. 2012, Beograd
NOVIĆ DAČIĆ, Inostrani posmatrač – Kosta BU- 14 (-) 3990
NUŠEVAC. *Koprodukcija Pozorište Atelje 212, Beograd & Om-
ladinsko pozorište Dadov, Beograd
Prem. 17. 01. 2012, Beograd
7 (2: Pančevo – 1, Kragujevac – 1) 1890
*Koprodukcija Pozorište Atelje 212, Beograd & Kul- 4 (195)
turni centar Pančeva, Pančevo Oliver FRLJIĆ: ZORAN ĐINĐIĆ

Rd. Oliver FRLJIĆ, pr. Nikola LJUCA, sc. Marija KA-


3 (194) LABIĆ, ks. Sandra DEKANIĆ, am. Irena POPOVIĆ,
Vladimir ĐURĐEVIĆ: BALADA O PIŠONJI I ŽUGI* dt. Dragan STEVANOVIĆ, dm. Branislava ILIĆ, pk.
Maša STANKOVIĆ, or. Nevena VUČKOVIĆ, in.
Rd. Vladimir ĐURKOVIĆ, pr. Andrea KONJIKU- Emilija RAFAJLOVIĆ, su. Snežana BUDIMLIĆ, ds.
ŠIĆ, sc. Marija KALABIĆ, ks. Dragica LAUŠEVIĆ, Radomir STAMENKOVIĆ.
am. Irena POPOVIĆ, ts. Sejo SEKSON i Davor

4 (195) Scena iz predstave

ULOGE: Feđa STOJANOVIĆ, Branislav TRIFU-


NOVIĆ, Ivan JEVTOVIĆ, Vladislav MIHAILOVIĆ,
Tanja PETROVIĆ, Milan MARIĆ, Miloš TIMOTIJE-
VIĆ, Tamara KRCUNOVIĆ.

Prem. 18. 05. 2012, Beograd


8 (-) 2280

Scena „Petar Kralj”

5 (196)
3 (194) Nikola Jovanović i Milan Marić Tanja ŠLJIVAR: POŠTO PAŠTETA?
64

Rd. Snežana TRIŠIĆ, sc. Darko NEDELJKO-


VIĆ, ks. Maja MIRKOVIĆ, am. Irena POPOVIĆ,
dm. Jelena MIJOVIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ POPO-
VIĆ, sp. Andreja KULEŠEVIĆ, pk. Olja MAR-
KOVIĆ, in. Jovana STEFANOVIĆ, su. Ksenija
ĆIRICA, or. Jovana ŽIVKOVIĆ, ds. Duško KO-
VAČEVIĆ, dt. Davor DUBOKA, ms. Dubravka
BUŠATLIJA.

ULOGE: Stojan – Zijah A. SOKOLOVIĆ, Stojanova


majka, Komšinica 1, Stojanova žena, Stojanova
žena, Stojanova ćerka – Katarina ŽUTIĆ, Slavica

6 (197) Scena iz predstave

Prem. 17. 03. 2012, Beograd


20 (7: Pančevo – 4, Novi Sad – 2, Kikinda – 1) 2500
*Koprodukcija Pozorište Atelje 212, Beograd & Kul-
turni centar Pančeva, Pančevo

Reprize

Velika scena

7 (198)
5 (196) Scena iz predstave Zlatan FAZLAGIĆ & Zoran BAČIĆ: LJUBAVNO
PISMO
Radić, kasnije Eklston – Aleksandra JANKOVIĆ,
MC Prase – Miloš SAMOLOV, Babica, Komšinica
Prem. 25. 03. 1994, Beograd
2 – Nataša TAPUŠKOVIĆ, Stojanov otac, Vojnik –
13 (1: Sombor – 1) 3705
Nikola JOVANOVIĆ, Inkontinent, Komšija 1 – Vla-
dislav MIHAILOVIĆ, Mali debeli – Jakov JEVTO- 211, 58175
VIĆ.

Prem. 15. 01. 2012, Beograd 8 (199)


20 (1: Republika Srpska: Banja Luka – 1) 2500 O. J. TRAVEN: EGZIBICIONISTA

Prem. 16. 01. 2003, Beograd


6 (197) 7 (1: Valjevo – 1) 1995
Boris LIJEŠEVIĆ & Jelena KISLOVSKI 112, 33434
LIJEŠEVIĆ: PLODNI DANI*

Rd. Boris LIJEŠEVIĆ, pr. Aleksandra JELIĆ i Filip 9 (200)


SUBOTIĆ, ks. Mina ILIĆ, am. as. Aleksandar KO- Mari DŽOUNS: DŽEPOVI PUNI KAMENJA
STIĆ, dm. Branko DIMITRIJEVIĆ i Fedor ŠILI, lk.
Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, ss. Bogdan ŠPANJE- Prem. 24. 01. 2004, Beograd
VIĆ, or. Nevena VUČKOVIĆ, in. Milenko ADAMOV, 14 (8: Federacija BiH: Sarajevo – 8) 3990
su. Anka MILIĆ, dt. Miroslav PETRULJEVIĆ, ds. 90, 24822
Dragan MASLAREVIĆ.

ULOGE: Isidora MINIĆ, Milena PREDIĆ, Radmila 10 (201)


TOMOVIĆ, Branka ŠELIĆ ILIĆ, Milica MIHAJLO- Aleksandar POPOVIĆ: SMRTONOSNA
VIĆ, Nebojša ILIĆ, Bojan ŽIROVIĆ. MOTORISTIKA
65

Prem. 15. 02. 2005, Beograd 15 (3: Surčin – 1, Vranje – 1, Smederevo – 1) 4275
8 (-) 2280 47, 12415
110, 30525

17 (208)
11 (202) Stevan KOPRIVICA: RATNA KUHINJA
Dejvid HER: EJMIN POGLED
Prem. 04. 12. 2010, Beograd
Prem. 22. 03. 2008, Beograd 19 (1: Pančevo – 1) 5415
3 (-) 855 38, 10355
50, 13603

18 (209)
12 (203) Miroslav KRLEŽA: GOSPODA GLEMBAJEVI
Jasmina REZA: BOG MASAKRA
Prem. 04. 02. 2011, Beograd
Prem. 21. 12. 2008, Beograd 25 (5: Užice – 1; Makedonija: Skoplje – 1; Hrvatska:
3 (-) 885 Zagreb – 1, Osijek – 1; Slovenija: Ljubljana – 1)
44, 12540 7125
53, 14685
PROMENA U PODELI ULOGA: Sestra Angelika
13 (204) Glembay – Radmila TOMOVIĆ.
Tena ŠTIVIČIĆ: SVICI

Prem. 03. 04. 2009, Beograd


19 (210)
6 (-) 1746
Abdulah SIDRAN: OTAC NA SLUŽBENOM PUTU
37, 9916
PROMENA U PODELI ULOGA: Anja – Vanja MI-
Prem. 27. 03. 2011, Beograd
LAČIĆ, Šeri – Sofija JURIČAN.
37 (16: Pančevo – 1, Zaječar – 1, Užice – 1, Po-
žarevac – 1, Novi Sad – 2, Surčin – 1, Sombor – 1;
Crna Gora: Tivat – 1, Sveti Stefan – 1; Hrvatska: Ri-
14 (205)
jeka – 2; Slovenija: Ljubljana – 1, Federacija BiH:
Tomas VINTERBERG & Mogens RUKOV & Bo hr.
Sarajevo – 1; Distrikt Brčko: Brčko – 1) 10545
HANSEN: PROSLAVA
52, 14595
Prem. 09. 06. 2009, Beograd
5 (-) 1425
28, 7175 20 (211)
Miloš RADOVIĆ: TRST

15 (206) Prem. 17. 05. 2011, Beograd


Džejms RADO & Džerom RAGNI & Galt 21 (2: Lazarevac – 1; Hrvatska: Rijeka – 1) 5985
MAKDERMOT: KOSA 28, 7805

Prem. 03. 02. 2010, Beograd


23 (-) 6693 Scena „Petar Kralj”
100, 29100
21 (212)
Erik-Emanuel ŠMIT: POSETILAC
16 (207)
Aleksandar POPOVIĆ: PAZARNI DAN Prem. 06. 06. 2005, Beograd
16 (-) 1952
Prem. 18. 05. 2010, Beograd 126, 17392
66

22 (213) Prem. 23. 01. 2010, Beograd


Maja PELEVIĆ: POMORANDŽINA KORA 37 (5: Pančevo – 1, Ruma – 1; Federacija BiH: Sa-
rajevo – 2; Crna Gora: Herceg Novi – 1) 4847
Prem. 30. 04. 2006, Beograd 98, 12877
34 (-) 4250 *Koprodukcija Pozorište Atelje 212, Beograd & Kul-
175, 22770 turni centar Pančeva, Pančevo

23 (214) 28 (219)
Franc Ksaver KREC: MUŠKA STVAR Hose Pablo FAJNMAN: RASPRAVA SA
ERNESTOM ČE GEVAROM
Prem. 29. 11. 2007, Beograd
5 (-) 625 Prem. 23. 09. 2010, Beograd
66, 8250 14 (-) 1708
43, 5478

24 (215)
Stefan BELBER: DNK 29 (220)
Filip LEHLE: GOSPODIN*
Prem. 04. 11. 2008, Beograd
Prem. 30. 09. 2010, Beograd
10 (-) 1310
12 (1: Mladenovac – 1) 1452
62, 8330
36, 4356
*Koprodukcija Pozorište Atelje 212, Beograd & Kul-
turni centar Pančeva, Pančevo & Goethe institut,
25 (216)
Beograd
Jordan CVETANOVIĆ: TERAPIJA

Prem. 17. 03. 2009, Beograd 30 (221)


24 (4: Irig – 1, Aranđelovac – 1, Loznica – 1; Crna Samjuel BEKET: KRAJ PARTIJE
Gora: Podgorica – 1) 3144
80, 10239 Prem. 11. 12. 2010, Beograd
14 (-) 1694
21, 2541
26 (217)
Milica PILETIĆ: DOKLE?! (PALINDROM)
31 (222)
Prem. 06. 10. 2009, Beograd Goran PETROVIĆ: MATICA
16 (2: Zaječar – 1, Paraćin – 1) 2096
65, 8466 Prem. 12. 03. 2011, Beograd
16 (1: Pančevo – 1) 1936
34, 4096
27 (218) PROMENA U PODELI ULOGA: Andrija Gavrović –
Boris LIJEŠEVIĆ & Branko DIMITRIJEVIĆ: Mihailo JANKETIĆ, Milena Gavrović – Jelica SRE-
ČEKAONICA* TENOVIĆ.
67

POZORIŠTE „BOŠKO BUHA”


BEOGRAD
(Osnovano 1950)

11000 Beograd, Trg Republike, 3


Telefoni: (011) 2632-855 & 2632-866
Fax: (011) 2629-929
E-mail: marketing@buha-theater.com
www.buha-theater.com

DIREKTOR: Boško ĐORĐEVIĆ Milivoje SMILJANIĆ i Radovan RAČIĆ. Dizajner li-


kovne obrade: Vladimir RADOVANOVIĆ.
UMETNIČKI SEKTOR
OPŠTE-FINANSIJSKI SEKTOR
Glumice: Ivana LOKNER, Draga ĆIRIĆ, Aleksandra
SIMIĆ, Borka TOMOVIĆ, Bojana ORDINAČEV, Operativni direktor: Aleksandra ŠUŠLJIK. Sekretar:
Katarina MARKOVIĆ, Andrijana TASIĆ, Boba LA- Nada BAŠA. Direktor marketinga: Ivana DEDIĆ. Pro-
TINOVIĆ i Jelena TRKULJA. ducent: Jovana SAVIĆ i Tatjana PEROVIĆ. Poslovni
Glumci: Dragoljub DENDA, Milorad MANDIĆ, Ne- sekretar marketinga: Lidija STOJANOVIĆ. Sekreta-
nad NENADOVIĆ, Branislav PLATIŠA, Dejan LUT- rica direktora: Tamara MILOSAVLJEVIĆ. Finansijski
KIĆ, Vladan DUJOVIĆ, Viktor SAVIĆ, Andrija MI- menadžer: Anđelka GARDAŠEVIĆ. Blagajnik-likvi-
LOŠEVIĆ, Goran JEVTIĆ, Nemanja OLIVERIĆ i dator: Aleksandar OBRADOVIĆ. Saradnik u računo-
Aleksandar RADOJIČIĆ. vodstvu: Sanja KOVAČEVIĆ. Menadžer organizo-
Umetnički sekretar: Ljiljana PIPERIN. Umetnički vane prodaje-biltetar: Branka PANTELIĆ. Arhivar-
direktor: Milan KARADŽIĆ. Dramaturg: Milena DE- magacioner: Anka VLAJKOVIĆ. Portir-telefonista:
POLO. Inspicijent sufler: Nebojša MIŠČEVIĆ, Želj- Dušica UDOVČIĆ, Stojanka ROKSANDIĆ i Andreja
ko JAĆIĆ i Slobodan POPOVIĆ. Inspicijent: Mi- ŽIVADINOVIĆ. Spremačica: Persa VELJOVIĆ.
hailo TODOROVIĆ.

TEHNIČKI SEKTOR REPERTOAR

Tehnički direktor: Dušan JOVOVIĆ. Majstor pozor- Premijere


nice: Dejan STEPIĆ. Grafički dizajner: Dunja GA-
LIĆ. Dekorater: Aleksandar MARIĆ, Zoran MIŠIĆ, Scena za decu
Nenad SAVIĆ, Srđan MALETIĆ, Lazar MILJANO-
VIĆ, Nikola MILJANOVIĆ i Damjan RADOVIĆ. Maj- 1 (223)
stor tona: Zoran UDOVČIĆ. Tonac: Miloš UDOV- Milena DEPOLO: ŠKOLA ROKENROLA
ČIĆ. Majstor svetla: Srđan CVETKOVIĆ. Tehniča-
ri svetla: Boban KRSMANOVIĆ, Aleksandar ILIĆ i Rd. Boban SKERLIĆ, pr. Mila MANOJLOVIĆ, sc.
Ivan ŽIVKOVIĆ. Glavni rekviziter: Alen ALIDINI. Aleksandar STANKOVIĆ, ks. Tatjana RADIŠIĆ, ak.
Rekviziter: Nikac RADOVIĆ. Ženski garderober: sp. Damjan KECOJEVIĆ, am. Vladimir GRAIĆ, kp.
Ljiljana ROGAČ. Muški garderober: Verica PAV- Ivan MIRKOVIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, ps.
LOVIĆ. Glavni šminker-vlasuljar: Vesna GRBIĆ. Miloš RADOVANOVIĆ, pk. Ana RADOJIČIĆ, or. Ta-
Šminker-vlasuljar: Marica DACIĆ. Bravar: Vaso LU- nja PEROVIĆ, in. Željko JAĆIĆ, su. Nina ZDRAV-
KIĆ. Stolar: Radenko STEVANOVIĆ. Transporter: KOVIĆ, ds. Srđan CVETKOVIĆ.
68

ULOGE: Džoni – Boris MILIVOJEVIĆ (k. g.), Di-


rektorka – Borka TOMOVIĆ, Voditeljka – Katarina
MARKOVIĆ, Aleksandra TOMIĆ (k. g.), Mama –
Draga ĆIRIĆ, Sveta – Nenad NENADOVIĆ, Ana –
Sofija PETKOVIĆ (k. g.), Tijana MAKSIMOVIĆ (k.
g.), Đurđa – Zoja VASIĆ (k. g.), Jana MILOSAV-
LJEVIĆ (k. g.), Marko – Nemanja MIHAJLOVIĆ (k.
g.), Aleksandar KECMAN (k. g.), Uroš – Strahinja

2 (224) Andrijana Tasić, Nemanja Oliverić i Dragoljub


Denda

Prem. 17. 12. 2011, Beograd


29 (-) 7175

Večernja scena

1 (223) Borka Tomović i Boris Milivojević 3 (225)


BOŽIĆ (k. g.), Nikola VELIČKOVIĆ (k. g.), Sanja – NIJE STRANAC MAJKE MI
Jana BALJAK (k. g.), Anđela JANKOVIĆ (k. g.), (Albert Camus: L’ Etranger)
Neša – Nemanja STANKOVIĆ (k. g.), Dimitrije
ŠKORIĆ (k. g.), Miloš – Andrija MLADENOVIĆ (k. Rd. sp. Čarni ĐERIĆ, dm. Bojan ĐORĐEV, ks. An-
g.), Luka PAVLOVIĆ (k. g.), Ivana – Draga TONTIĆ drijana SIMOVIĆ, am. Božidar OBRADINOVIĆ, ds.
(k. g.), Ana NINKOVIĆ (k. g.), Jovana – Jana MAN-
ČIĆ (k. g.), Mia JOVANOVIĆ (k. g.), Marija – Mio-
na MARKOVIĆ (k. g.), Anja SIMONOVIĆ (k. g.),
Dežurni – Iva MIŠOVIĆ (k. g.), Danilo BRAKOČE-
VIĆ (k. g.), Dovla – Goran JEVTIĆ, Markov tata –
Branislav PLATIŠA.

Prem. 05. 11. 2011, Beograd


24 (3: Tršić – 1; Crna Gora: Kotor – 1, Herceg Novi
– 1) 6569

2 (224)
Milena DEPOLO: NOVOGODIŠNJA PESMARICA 3 (225) Boba Latinović i Miloš Timotijević

Rd. Boško ĐORĐEVIĆ, sc. Dušan JOVOVIĆ, am. Srđan CVETKOVIĆ, or. Jovana SAVIĆ, in. su. Mi-
Srđan MARKOVIĆ, or. Tamara MILOSAVLJEVIĆ, ljana MILJANOVIĆ.
in. su. Slobodan POPOVIĆ i Miljan MILJANOVIĆ.
ULOGE: Miloš TIMOTIJEVIĆ (k. g.), Mila MANOJ-
ULOGE: Vuk – Nemanja OLIVERIĆ, Nebojša ĐOR- LOVIĆ (k. g.), Boba LATINOVIĆ, Miloš ĐORĐEVIĆ
ĐEVIĆ (k. g.), Mala sirena, Crvenkapa, Vila – Andri- (k. g.), Nermin AHMETOVIĆ (k. g.), Nemanja OLI-
jana TASIĆ, Džin, Indijanac, Frenk Sinatra, Bata – Žar- VERIĆ, Aleksandar MARKOVIĆ (k. g.).
ko STEPANOV (k. g.), Nebojša ĐORĐEVIĆ (k. g.),
Veštica, Seka – Jelena TRKULJA, Pol Enka – Srđan Prem. 07. 10.2011, Beograd
MARKOVIĆ (k. g.), Deda Mraz – Dragoljub DENDA. 6 (-) 279
69

4 (226)
Nebojša ROMČEVIĆ: SVOJTA

Rd. ds. Nikola ZAVIŠIĆ, pr. Sara ANDREJEVIĆ, sc.


Janja VALJAREVIĆ, ks. Suna KAŽIĆ, am. ZEMLJA
GROOVA i Miloš VLALUKIN, or. Jovana SAVIĆ, in.
Slobodan POPOVIĆ, su. Željko JAĆIĆ.

ULOGE: Gaga – Milorad MANDIĆ, Džoni Keš – Mi-


loš VLALUKIN, Bilja – Anastasia MANDIĆ (k. g.),
Kaća – Aleksandra SIMIĆ, Ana – Katarina MAR-

5 (227) Aleksandar Radojičić i Andrijana Tasić

lena TRKULJA, Vojin Jugović – Mateja POPOVIĆ


(k. g.), Boško Jugović – Nikola RANĐELOVIĆ (k.
g.), Stefan Lazarević – Dimitrije JOVANOVIĆ (k. g.).

Prem. 12. 04. 2012, Beograd


3 (-) 597

6 (228)
Majkl FREJN: IZA KULISA
4 (226) Anastasia Mandić, Milorad Mandić i Miloš (Michael Frayn: Noises Off)
Vlalukin

KOVIĆ, Saša – Goran JEVTIĆ, Mlađa – Andrija MI-


LOŠEVIĆ, Maki – Nemanja OLIVERIĆ, Ranka –
Andrijana TASIĆ, Ika – Viktor SAVIĆ, Draga – Boba
LATINOVIĆ, Kuma – Nada MACANKOVIĆ (k. g.),
Borka TOMOVIĆ, Deveruša – Bojana ORDINA-
ČEV.

Prem. 20. 11. 2011, Beograd


24 (5: Novi Sad – 1, Inđija – 1, Jagodina – 1, Srem-
ska Mitorvica – 1, Aranđelovac – 1) 4381

5 (227)
Bojana BABIĆ: POSLEDNJI ZMAJ

Rd. Milan KARADŽIĆ, dm. Milena DEPOLO, sc.


Igor VASILJEV, ks. Ivana VASIĆ, lk. Ljiljana MRKIĆ
POPOVIĆ, am. Srđan MARKOVIĆ, sp. Bojana MI-
ŠIĆ, ps. Nikola NIKOLIĆ, ds. Srđan CVETKOVIĆ,
or. Tanja PEROVIĆ, in. Miljan MILJANOVIĆ, su.
Slobodan POPOVIĆ.

ULOGE: Car Lazar – Dejan LUTKIĆ, Carica Milica


– Andrijana TASIĆ, Zmaj od Jastrepca – Aleksan-
dar RADOJIČIĆ, Jug Bogdan – Nenad NENADO-
VIĆ, Jelena – Katarina MARKOVIĆ, Omaja – Je- 6 (228) Goran Jevtić i Nemanja Oliverić
70

Pv. dm. Ivana DIMIĆ, rd. Jug RADIVOJEVIĆ, pr. Prem. 10. 12. 2007, Beograd
Maša RADOVIĆ, sc. Janja VALJAREVIĆ, ks. 12 (-) 2251
Adrijana SIMOVIĆ, am. dt. Vojin RISTIVOJEVIĆ, 88, 20823
sp. Igor DAMNJANOVIĆ, ps. Nikola NIKOLIĆ,
ds. Srđan CVETKOVIĆ, or. Tamara MILOSAV-
LJEVIĆ, in. Miljan MILJANOVIĆ, su. Slobodan 11 (233)
POPOVIĆ. Ljudmila RAZUMOVSKA: MALA SIRENA

ULOGE: Dalas Lojd – Andrija MILOŠEVIĆ, Popi – Prem. 01. 03. 2009, Beograd
Andrijana TASIĆ, Tim – Nenad NENADOVIĆ, Doti, 13 (-) 2446
Klaket – Katarina MARKOVIĆ, Gari, Rodžer – Go- 73, 16913
ran JEVTIĆ, Bruk, Viki – Bojana ORDINAČEV, Be-
linda, Flavija – Jelena TRKULJA, Frederik, Filip,
Šeik – Nemanja OLIVERIĆ, Selsdon, Provalnik – 12 (234)
Miloš VLALUKIN. Tatjana ILIĆ: GOSPODAR MUVA

Prem. 09. 05. 2012, Beograd Prem. 01. 11. 2009, Beograd
9 (1: Crna Gora: Tivat – 1) 2291 2 (1: Hrvatska: Zagreb – 1) 260
29, 1859

Reprize
13 (235)
Scena za decu PLAVI ZEC

7 (229) Prem. 14. 03. 2010, Beograd


Igor BOJOVIĆ: MAČOR U ČIZMAMA 15 (-) 1895
41, 10531
Prem. 17. 10. 1994, Beograd
6 (2: Lazarevac – 1) 1141
205, 48040 14 (236)
PETAR PAN

8 (230) Prem. 11. 04. 2010, Beograd


Jevgenij Ljvovič ŠVARC: SNEŽNA KRALJICA 31 (4: Trstenik – 2, Pančevo – 2) 6924
75, 17571
Prem. 06. 11. 1997, Beograd
10 (-) 1691
204, 51823 15 (237)
Miodrag STANISAVLJEVIĆ: VASILISA
PREKRASNA
9 (231)
Ljubivoje RŠUMOVIĆ: SNEŽANA I SEDAM Prem. 22. 01. 2011, Beograd
PATULJAKA 20 (-) 3791
52, 10838
Prem. 21. 02. 2005, Beograd
13 (2: Pančevo – 1) 2171
120, 27684 16 (238)
Milica PILETIĆ: TOM SOJER I ĐAVOLJA POSLA

10 (232) Prem. 13. 03. 2011, Beograd


Nikolas Stjuart GREJ: ALADINOVA ČAROBNA 24 (-) 4989
LAMPA 50, 11335
71

Večernja scena 20 (242)


Nebojša ROMČEVIĆ: NE ZNAM ŠTA JE SEKS,
17 (239) ALI PITANJE JE ODGOVOR
Karlo GOLDONI: KRČMARICA MIRANDOLINA
Prem. 01. 12. 2009, Beograd
Prem. 25. 02. 2007, Beograd 3 (1: Obrenovac – 1) 621
7 (-) 1376
23, 4785
81, 22123

18 (240) 21 (243)
Karlo GOLDONI: SLUGA DVAJU GOSPODARA Đorđe MILOSAVLJEVIĆ: IGRA U TAMI

Prem. 22. 10. 2007, Beograd Prem. 20. 02. 2010, Beograd
2 (-) 182 9 (-) 698
40, 9405 40, 4635

19 (241)
Đorđe MILOSAVLJEVIĆ: INSTANT SEKSUALNO 22 (244)
VASPITANJE Milan MARKOVIĆ: PAZI VAMO

Prem. 16. 03. 2008, Beograd Prem. 09. 12. 2010, Beograd
2 (-) 397 3 (-) 484
43, 9243 13, 2472

POZORIŠTE NA TERAZIJAMA
BEOGRAD
(Osnovano 1949)

11000 Beograd, Trg Nikole Pašića, 1-3 & Terazije, 29


Telefoni: (011) 3302-650 & 3302-622
Fax: (011) 3234-037
E-mail: s.mandic@pozoristeterazije.com
www.pozoristeterazije.com

DIREKTOR : Mihailo VUKOBRATOVIĆ ČIĆ, Maja NOVELJIĆ ROMČEVIĆ, Ana SIMIĆ,


Ana ZDRAVKOVIĆ, Mirjana LAZAREVIĆ, Jelena
UMETNIČKI SEKTOR JOVIČIĆ, Ana MALJEVIĆ i Ivana KNEŽEVIĆ.
Glumci: Janoš TOT, Dragan VUJIĆ, Veselin STI-
Pomoćnik direktora za umetnička pitanja: JOVIĆ, Zoran BABIĆ, Goran BUKILIĆ, Branko ĐU-
Željko JOVANOVIĆ RIĆ, Milan MILOSAVLJEVIĆ, Desimir STANOJE-
VIĆ, Vladan SAVIĆ, Duško RADOVIĆ, Aleksandar
Dramski ansambl Pozorišta DUNIĆ, Slobodan STEFANOVIĆ, Ivan BOSILJ-
ČIĆ, Miroljub TURAJLIJA, Milan ANTONIĆ i Niko-
Glumice: Elizabeta ĐOREVSKA, Valentina PAVLI- la BULATOVIĆ.
72

Pomoćno umetničko osoblje Baletski igrač: Nebojša GROMILIĆ, Uroš PETRO-


NIJEVIĆ, Igor NAUMOSKI i Nemanja NAUMOV-
Inspicijent: Ljiljana GOLUBOVIĆ, Goran MLADE- SKI.
NOVIĆ i Dušan MILOŠEVIĆ. Šaptač: Goran TO- Korepetitor Baleta: Tatjana RADUNOVIĆ.
MIĆ.
SCENSKO TEHNIČKI SEKTOR
Dramaturško odeljenje
Pomoćnik direktora za scensko-tehničke poslove:
Dramaturg-urednik publikacija: Aleksandar ĐAJA. Dragan LAZIĆ. Sekretar scensko-tehničkog sekto-
ra: Zoran ĆORLOMANOVIĆ.
Ansambl Orkestra Pozorišta
Služba rasvete
Rukovodilac muzičkog ansambla: Vojkan BORI-
SAVLJEVIĆ. Rukovodilac službe svetlosne tehnike-dizajn svet-
Dirigent: Milan NEDELJKOVIĆ. la: Momčilo ŽIROPAĐA.
Koncertmajstor: Biljana JOVANOVIĆ. Zamenik kon- Operater na svetlosnom pultu: Zlatko ŠAKOTIĆ i
certmajstora: Ivana MATEIĆ. Viola: Katarina KA- Zoran ĐURIĆ. Rasvetljivač: Bojan JOVANOVIĆ i
SADKIN. I violina: Marija RISTIĆ. Vođa II violina: Nebojša ILIĆ.
Borivoje SPASOJEVIĆ. II violina: Dragomir MA-
RINKOVIĆ i Ana RISTIĆ. Vođa violončela: Danije- Audio služba
la STANKOVIĆ. Kontrabas: Dejan STOJADINO-
VIĆ. Harfa: Anica IVANČEVIĆ. I flauta: Ana RAJ- Rukovodilac službe audio tehnike-dizajn zvuka:
KOVIĆ. I truba: Vladimir MANDIĆ. II truba: Zoran Branislav MITIĆ. Dizajner zvuka: Zoran MANDIĆ.
KOVAČEVSKI. I tenor saksofon: Aleksandar PET- Tonski tehničar scene: Nenad ARNAUT i Aleksan-
KOVIĆ. I alt saksofon: Maja HAJDUKOVIĆ. I klari- dar SREBRIĆ.
net: Ivan RANKOVIĆ. Gitara: Vlastimir BLAGOJE-
VIĆ. Bubnjevi-udaraljke: Želimir VASIĆ i Nikola Služba video tehnike
ĐOKIĆ. I trombon: Mladen LUKIĆ. II trombon: Mi-
hajlo BOGOSAVLJEVIĆ. Video operater: Nebojša SILJANOVIĆ.

Ansambl Hora Pozorišta Služba rekvizite

Sopran: Zorica BOŠKOVIĆ, Jasminka NIKOLIĆ, Glavni rekviziter: Dragoslav DAMJANOVIĆ. Re-
Marčela LUKIĆ, Mirjana STOJANOVIĆ, Tatjana kviziter: Dragan GRBIĆ, Predrag BOGOJEVIĆ i
MATEJIĆ i Jelena MIT. Predrag STEVANOVIĆ. Rekviziter orkestra: Zla-
Alt: Biljana PEKOVIĆ i Kristina SAVIĆ. Tenor: Voja tko MUHAREMOVIĆ.
ORLIĆ, Zoran DORONJSKI, Branislav JOVIĆ, Mi-
roslav MARKOVIĆ, Marko BOGDANIĆ i Dušan Frizersko šminkerska služba
ŠIDA. Bas-bariton: Ljubiša DINČIĆ, Bojan GAVRI-
LOVIĆ i Jovan NIKOLIĆ. Frizer, šminker: Snežana MARTINOV. Masker-
šminker: Maja ARSIĆ i Jelena VULETIĆ.
Ansambl Baleta Pozorišta
Služba garderobe
Rukovodilac Baleta: Snežana VESKOVIĆ ZABLA-
ĆANSKI. Rukovodilac službe garderobe: Ljiljana SPASIĆ.
Solista Baleta: Danica ARAPOVIĆ, Milan GROMI- Garderober: Vesna ŠIŠKOVIĆ, Mirjana ĐURĐEVIĆ
LIĆ i Đorđe MAKAREVIĆ. i Gordana ŽIVKOVIĆ.
Balerine: Tamara MARTINOVIĆ, Barbara MILO-
VANOV, Irena ŠAROVIĆ, Slavica STOJANOVIĆ, Služba dekoratera
Biljana KNEŽEVIĆ, Jelena ĆOSIĆ, Jelena VUKO-
VIĆ, Dolores MAGDALENIĆ, Milica PAVLOVIĆ, Dekorater-majstor pozornice: Osman AJRULOSKI.
Elena VESKOVIĆ, Nina KRLUČ, Iva PJETLOVIĆ, Dekorater: Zoran GAČIĆ, Goran ILIĆ, Živorad ČU-
Tamara AFANASIJEV i Katarina GROMILIĆ. BRILO, Dobrivoje STANKOVIĆ, Milija LAZARE-
73

VIĆ, Mile GRAHOVAC i Miloš BOGDANOVIĆ. De- Služba marketinga


korater, operater scenske mehanike: Zoran BLA-
GOJEVIĆ i Radomir VUDOSAVLJEVIĆ PR: Nađa PIALE. Saradnik u marketingu: Ivana
NEDELJKOVIĆ.
Služba transporta
Organizatori programa i scene
Vozač: Darko LONČAR. Transporter: Đorđijo FAN-
TOVSKI. Organizator: Mirjana ZALOŽNIK.

Služba održavanja zgrade Administrativno dokumentaciona služba

Video nadzor i kontrola sistema: Nenad BABIĆ i Bo- Administrator-distributer: Žaklina ĐORĐEVIĆ.
jan ILIĆ.

Služba održavanja higijene REPERTOAR

Spremačica: Mirjana JOVANOVIĆ i Hamza GUGA. MUZIČKO-SCENSKI REPERTOAR

Služba FT i PPO obezbeđenja Premijere

Vatrogasac: Dejan PAVLOVIĆ. Velika scena

Nabavna služba 1 (245)


POD SJAJEM ZVEZDA
Nabavljač vozač: Slavko DELJA.
Al. Aleksandar ĐAJA, rd. Mihailo VUKOBRATO-
RADIONICE POZORIŠTA VIĆ, di. Vojkan BORISAVLJEVIĆ, ho. Tatjana NI-
KOLIĆ, sc. Dragan LAZIĆ, ks. Snežana ŠIMIĆ,
Rukovodilac kostimske opreme, kostimograf: Sne- km. Biljana JOVANOVIĆ, kp. Tanja RADUNOVIĆ,
žana ŠIMIĆ. in. Goran MLADENOVIĆ, su. Goran TOMIĆ.

Krojačka radionica

Krojačica: Zorica KEŠELJEVIĆ.

Služba pranja i peglanja

Pralja: Milena RISTIĆ.

Stolarska radionica

Stolar: Milivoje TRIFKOVIĆ.

OPŠTI SEKTOR POZORIŠTA 1 (245) Scena iz predstave

Sekretar: Slavica MANDIĆ MITIĆ. Sekretar umet- ULOGE: Ljiljana STJEPANOVIĆ, Mina LAZARE-
ničkog sektora: Milena LUKIĆ. Producent: Branislav VIĆ, Jelena JOVIČIĆ, Ivana KNEŽEVIĆ, Kristina
CEROVIĆ. SAVIĆ, Mirjana JOVANOVIĆ, Miroljub TURAJLIJA,
Dragan VUJIĆ, Rade MARJANOVIĆ, Ivan BO-
Služba računovodstva SILJČIĆ, Desimir STANOJEVIĆ, Slobodan STE-
FANOVIĆ, Nikola BULATOVIĆ, Milan ANTONIĆ.
Glavni likvidator: Mirjana MARKOVIĆ. Glavni bla-
gajnik: Nađa PANIĆ. Blagajnik ulaznica: Slađan Prem. 27. 12. 2011, Beograd
STANKOVIĆ. 9 (-) 2760
74

Kabaretska scena „Milenko Zablaćanski” 6 (250)


Piter STOUN & Bob MERIL & Džul STAJN: NEKI
2 (246) TO VOLE VRUĆE
Vesna STANKOVIĆ: ČAJ OD JASMINA
Prem. 09. 02. 2007, Beograd
Ad. Željko JOVANOVIĆ, rd. Slobodan NINKOVIĆ, 13 (-) 5035
sp. Željko GROZDANOVIĆ, am. Ljuba NINKOVIĆ, 94, 38614
ks. Ivana GUTEŠA.

7 (251)
Džon KANDER & Fred EB: CABARET

Prem. 18. 12. 2007, Beograd


8 (-) 2268
62, 20179

8 (252)
Dušan KOVAČEVIĆ: MARATONCI TRČE
POČASNI KRUG

Prem. 25. 05. 2008, Beograd


2 (246) Milena Vasić i Slobodan Ninković 15 (2: Pančevo – 2) 4843
92, 39394
ULOGE: Vesna STANKOVIĆ, Milena VASIĆ, Slo-
bodan NINKOVIĆ.
9 (253)
Prem. 08. 03. 2012, Beograd
Džim DŽEJKOBS & Voren KEJSI: BRILJANTIN
6 (-) 430
Prem. 18. 04. 2009, Beograd
Reprize 13 (-) 4537
74, 26699
Velika scena
3 (247) 10 (254)
Emilio KARBALJIDO: DVA MIRISA RUŽE
Tulio PINELI & Bernardino KAPONI & Federiko
Prem. 04. 10. 2002, Beograd FELINI: LA STRADA
9 (-) 2295
129, 40453 Prem. 03. 10. 2009, Beograd
6 (-) 1485
21, 6000
4 (248)
CIGANI LETE U NEBO
11 (255)
Prem. 17. 04. 2004, Beograd Duško RADOVIĆ & Miodrag ILIĆ: NA SLOVO, NA
19 (-) 8024 SLOVO
168, 79677
Prem. 17. 04. 2010, Beograd
5 (249) 8 (-) 2709
Fred EB & Bob FOSI: CHICAGO 36, 11581

Prem. 19. 10. 2006, Beograd


18 (-) 6810 12 (256)
185, 51217 Ranko MARINKOVIĆ: GLORIJA*
75

Prem. 25. 07. 2010, Budva, Crna Gora Kabaretska scena „Milenko Zablaćanski”
6 (-) 1745
10, 2745 15 (259)
*Koprodukcija Pozorište na Terazijama, Beograd & Rade MARJANOVIĆ: DOBRA STARA VREMENA
Grad Teatar, Budva, Crna Gora
Prem. 15. 03. 2003, Beograd
3 (-) 296
–, -
13 (257)
Mel BRUKS & Tomas MIHEN: PRODUCENTI
16 (260)
Prem. 26. 02. 2011, Beograd Željko JOVANOVIĆ & Mihailo VUKOBRATOVIĆ:
22 (1: Hrvatska: Opatija – 1) 7815 KAKO RAZUMETI SRBE?
40, 15426 Prem. 22. 12. 2008, Beograd
4 (-) 362
–, -
14 (258)
Nikos KAZANCAKIS: GRK ZORBA*
17 (261)
Prem. 29. 07. 2011, Sveti Stefan, Crna Gora Rade MARJANOVIĆ: BOEMSKO VEČE U
KAFEU „TERAZIJE”
28 (1: Čačak – 1) 10605
33, 11905 Prem. 15. 06. 2009, Beograd
*Koprodukcija Pozorište na Terazijama, Beograd & 3 (-) 209
Grad Teatar, Budva, Crna Gora 10, 688

POZORIŠTE „PUŽ”
BEOGRAD
(Osnovano 1977)

11000 Beograd, Radoslava Grujića, 21


Telefoni: (011) 2449-464
Fax: (011) 2438-036 & 2449-464
E-mail: pozoristepuz@nadlanu.com
www.pozoristancepuz.com

DIREKTOR: Branislav MILIĆEVIĆ ksandra ANTIĆ. Organizator: Đoko BULAJIĆ.

UMETNIČKI SEKTOR TEHNIČKI SEKTOR

Muzički saradnik: Božidar OBRADINOVIĆ. Sceno- Šef tehnike: Mihailo MARTINOVIĆ. Tehničar tona:
graf: Kristina RADOSAVLJEVIĆ. Mladen MILJANOVIĆ. Tehničar rasvete: Igor BO-
ROVIC. Scenski rekviziter: Mirko KOVAČEVIĆ. De-
OPŠTI SEKTOR korater i garderober: Predrag FILIPOVIĆ. Dekora-
ter: Aleksandar VUJANOVIĆ i Miodrag PERIŠIĆ.
Referent za materijalno-finansijske poslove: Ale- Krojač: Ljubljana STOJANOVIĆ.
76

REPERTOAR 3 (264)
Igor BOJOVIĆ: SVIRANO DE BERŽERAK
Premijere
Rd. Jug RADIVOJEVIĆ, sc. Kristina RADOSAV-
1 (262) LJEVIĆ, ks. Snežana ŠIMIĆ, am. Božidar OBRA-
Branislav MILIĆEVIĆ: U SVETU POSTOJI JEDNO DINOVIĆ, ak. Igor DAMNJANOVIĆ, ms. Sendi KU-
CARSTVO MALAKANTA.

Rd. Slobodanka ALEKSIĆ, sc. Aleksandar VELJA- ULOGE: Madmoazel Šizela – Milena VASIĆ, Prin-
NOVIĆ, ks. Jelena STOKUĆA, am. Božidar OBRA- ceza Roksana – Tamara DRAGIČEVIĆ, Svirano
DINOVIĆ, ak. Olivera MATKOVIĆ.

ULOGE: Voditelj – Branislav MILIĆEVIĆ, Danka,


Kuvarica, Zubarka, Parkadžija, Stjuardesa, Mama

3 (264) Scena iz predstave

de Beržerak – Boda NINKOVIĆ, Lepi Kristijan –


Uroš JAKOVLJEVIĆ, Grof de Pliš – Branislav ZE-
1 (262) Scena iz predstave
REMSKI, Musketar I – Predrag FILIPOVIĆ, Mu-
sketar II – Aleksandar VUJANOVIĆ, Musketar III –
– Sofija JURIČAN, Dirigent Moma, Straško, Tata – Marko JOVIČIĆ.
Dubravko JOVANOVIĆ, Poštar – Predrag FILIPO-
VIĆ, Animator – Mirko KOVAČEVIĆ, Aleksandar Prem. 20. 04. 2012, Beograd
VUJANOVIĆ, Marko JOVIČIĆ. 20 (-) 4411

Prem. 28. 10. 2011, Beograd


43 (-) 8298 Reprize

4 (265)
2 (263) Branislav MILIĆEVIĆ: BRANKOV URNEBES
Branislav MILIĆEVIĆ: BRANKOVI KOMANDOSI
Prem. 13. 04. 1977, Beograd
Rd. Slobodanka ALEKSIĆ. 6 (-) 755
287, 53067
ULOGE: Pukovnik – Branislav MILIĆEVIĆ, Ve-
štica – Suzana LUKIĆ, Vodnik – Nenad ĆIRIĆ,
Potpukovnik – Branislav ZEREMSKI, Kapetan – 5 (266)
Janoš TOT, Mudra sova – Jelena ANGELOVSKI, Branislav MILIĆEVIĆ: JULIJA I ROMEO
Animator lutke – Mirko KOVAČEVIĆ, Vojnik I –
Predrag FILIPOVIĆ, Vojnik II – Aleksandar VU- Prem. 26. 04. 1992, Beograd
JANOVIĆ. 10 (-) 1872
168, 33552
Prem. 15. 12. 2011, Beograd PROMENA U PODELI ULOGA: Grofica – Branka
51 (-) 10242 ŠELIĆ ILIĆ.
77

6 (267) 13 (274)
Branislav MILIĆEVIĆ: PEPELJUGA Branislav MILIĆEVIĆ: KLOVN SIMA

Prem. 02. 03. 1997, Beograd Prem. 14. 10. 2007, Beograd
7 (-) 918 2 (-) 391
177, 33436 71, 14122

7 (268) 14 (275)
Branislav MILIĆEVIĆ: NEVALJALA PRINCEZA Jelena MIJOVIĆ: ROBIN HUD*

Prem. 20. 05. 1999, Beograd Prem. 13. 03. 2008, Beograd
5 (1: Lazarevac – 1) 1003 5 (2: Pančevo – 2) 891
168, 35453 131, 19289
*Predstava je obnovljena.

8 (269)
Branislav MILIĆEVIĆ: DŽINOVSKA TORTA 15 (276)
Branislav MILIĆEVIĆ: MECA I DECA
Prem. 27.11.1999, Beograd
9(-)1721 Prem. 11. 04. 2008, Beograd
254,51320 2 (-) 373
39, 6094

9 (270)
Branislav MILIĆEVIĆ: SEBIČNI PRINC 16 (277)
Branislav MILIĆEVIĆ: E, BAŠ HOĆU!
Prem. 05. 05. 2005, Beograd
9 (2: Pančevo – 2) 1227 Prem. 07. 06. 2008, Beograd
107, 21214 6 (-) 1113
59, 9820

10 (271)
Saša VEČANSKI: HRABRI KROJAČ 17 (278)
Branislav MILIĆEVIĆ: PIPI KRATKA ČARAPA
Prem. 26. 03. 2006, Beograd
9 (-) 1638 Prem. 03. 10. 2008, Beograd
96, 18554 4 (-) 753
55, 10441

11 (272)
Branislav MILIĆEVIĆ: BRAĆA GRIM I 18 (279)
7 PATULJAKA Vuk PAVLOVIĆ: TAJNA JEDNE LUTKE

Prem. 10. 06. 2006, Beograd Prem. 08. 10. 2009, Beograd
10 (-) 1948 7 (-) 415
68, 14069 40, 4131

12 (273) 19 (280)
Branislav MILIĆEVIĆ: ČAROBNA FRULA Aleksandra MILAVIĆ DEJVIS: SAN LETNJE NOĆI

Prem. 05. 11. 2006, Beograd Prem. 21. 05. 2010, Beograd
8 (-) 1072 5 (-) 810
76, 13420 22, 2248
78

20 (281) 21 (282)
Borivoje PETKOVIĆ: LUNJA I MAZA Branislav MILIĆEVIĆ: LAZA MAMINA MAZA

Prem. 31. 10. 2010, Beograd Prem. 14. 04. 2011, Beograd
8 (-) 1576 16 (-) 2108
19, 2758 33, 4441

POZORIŠTE „SLAVIJA”
BEOGRAD
(Osnovano 1995)

11000 Beograd, Svetog Save, 16-18


Telefoni: (011) 2436-995 & 2437-395 & 2445-828
Fax: (011) 3830-447
E-mail: pozoriste.slavija@sbb.rs
www.pozoriste-slavija.co.rs

DIREKTOR: Batrić ŽARKOVIĆ

Finansije i računovodstvo: Nebojša KORICA. Mar-


keting: Ivana VLAHOVIĆ. Rukovodilac tehnike:
Dragan CIGANOVIĆ. Majstor tona: Miloš ŽARKO-
VIĆ. Majstor svetla: Nikola ŽARKOVIĆ. Biletar: Na-
talija ĐORĐEVIĆ

REPERTOAR

Premijere

1 (283)
Matija BEĆKOVIĆ: REČE MI JEDAN ČO’EK, 2 (284) Scena iz predstave
ĆERAĆEMO SE JOŠ KAD BUDEM MLAĐI Ab. rd. Rade VUKOTIĆ.

Ab. rd. Petar BOŽOVIĆ, sc. Boris MAKSIMOVIĆ.


ULOGE: Lepomir IVKOVIĆ, Srđan KARANOVIĆ,
Marina VODENIČAR, Ivana POPOVIĆ, Katarina
ULOGE: Petar BOŽOVIĆ.
KORŠA, Žarko STEPANOV.
Prem. 14. 10. 2011, Beograd
7 (-) 1050 Prem. 04. 04. 2012, Beograd
6 (1: Šabac – 1) 900
*Koprodukcija Pozorište Slavija, Beograd & Prizor.
2 (284)
ZVEZDE I TALENTI*
(Marc Camoletti: Boeing-Boeing) Reprize
79

3 (285) Prem. 09. 11. 2002, Beograd


Milan GUTOVIĆ: OBIČNO VEČE 13 (1: Velika Plana – 1) 1950
193, 33329
Prem. 15. 10. 1991, Beograd
17 (1: Topola – 1) 2550
1884, 555330 10 (292)
Miladin ŠEVARLIĆ: ZAVODNIK

Prem. 14. 12. 2002, Beograd


4 (286)
15 (5: Loznica – 1; Crna Gora: Andrijevica – 1, Be-
Zijah A. SOKOLOVIĆ: CABARES CABAREI
rane – 1, Kolašin – 1, Pljevlja – 1) 2250
108, 15076
Prem. 28. 01. 1993, Beč, Austrija
13 (-) 1950
618, 46750 11 (293)
Ljiljana LAŠIĆ: KAFANA „KOD ZAJEDNO”

5 (287) Prem. 11. 02. 2004, Beograd


Branislav NUŠIĆ: AMERIKANAC U BEOGRADU* 9 (1: Ivanjica – 1) 1350
89, 11124
Prem. 27. 04. 2000, Beograd
10 (-) 1500
97, 12341 12 (294)
*U prethodnim sveskama „Godišnjaka” predstava je Radoslav DORIĆ: KAKO SMO VOLELI DRUGA
evidentirana pod nazivom „Svinja”. TITA

Prem. 18. 11. 2004, Beograd


6 (288) 16 (4: Crna Gora: Andrijevica – 1, Berane – 1, Bi-
Dejvid MEMET: PERVERZIJE U ČIKAGU jelo Polje – 1, Pljevlja – 1) 2400
116, 22890
Prem. 29. 11. 2000, Beograd
12 (-) 1800
13 (295)
193, 22800
Miodrag ILIĆ: ŽANKA

Prem. 09. 03. 2006, Beograd


7 (289) 11 (-) 1650
Ljiljana LAŠIĆ: SLOBODNE ŽENE 110, 22070
BALKANSKE

Prem. 19. 05. 2001, Beograd 14 (296)


10 (1: Knjaževac – 1) 1500 Žorž FEJDO: NE ŠETAJ SE GOLA!
224, 38309
Prem. 17. 06. 2006, Beograd
12 (2: Makedonija: Kumanovo – 1; Republika Sr-
8 (290) pska: Doboj – 1) 1800
Bernard SLEJD: DOGODINE U ISTO VREME 105, 22217

Prem. 09. 05. 2002, Beograd


11 (2: Loznica – 1, Jagodina – 1) 1650 15 (297)
126, 19573 Edvard OLBI: KO SE BOJI VIRDŽINIJE VULF?

Prem. 02. 07. 2006, Beograd


9 (291) 8 (1: Pirot – 1) 1200
Ljiljana LAŠIĆ: JASMIN NA STRANPUTICI 108, 22502
80

16 (298) PROMENA U PODELI ULOGA: Dara – Bojana


Branislav NUŠIĆ: VLAST ORDINAČEV.

Prem. 25. 10. 2008, Beograd


20 (302)
11 (1: Zaječar – 1) 1650
Slavko SIMIĆ: SLADAK KUPUS S’OVČETINU PA
64, 11240
IZVOL’TE NA SAMOUBISTVU

Prem. 01. 04. 2010, Beograd


17 (299) 16 (-) 2400
Ljiljana LAŠIĆ: KUĆA BEZ PROZORA 30, 5485

Prem. 25. 04. 2009, Beograd


14 (-) 2100 21 (303)
51, 11016 Rade VUKOTIĆ: LOVCI NA MIRAZ

Prem. 18. 10. 2010, Beograd


12 (1: Petrovac na Mlavi – 1) 1800
18 (300)
23, 3450
Branislav NUŠIĆ: KIRIJA

Prem. 31. 10. 2009, Beograd 22 (304)


10 (-) 1500 Miroslav PAVIĆEVIĆ: RADI MI SVAŠTA
32, 7792
Prem. 23. 10. 2010, Beograd
10 (1:Federacija BiH: Sarajevo – 1) 1500
19 (301) 30, 4500
Rade VUKOTIĆ: CIMERI
23 (305)
Prem. 21. 03. 2010, Beograd Ronald HARVUD: KVARTET
19 (7: Čajetina – 1, Kragujevac – 1, Paraćin – 1, Bor
– 1, Ivanjica – 1, Požega – 1; Republika Srpska: Bi- Prem. 04. 11. 2010, Beograd
jeljina – 1) 2850 13 (-) 1950
44, 6600 30, 4500
81

USTANOVA KULTURE „VUK KARADŽIĆ”


BEOGRAD
(Osnovano 2006)

11000 Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 77a


Telefon: (011) 2424-860
Fax: (011) 241-8888
E-mail: info@ukvuk.org.rs
www.ukvuk.org.rs

DIREKTOR: Sanja ĐURĐEVIĆ Rd. ab. Dara De LUKA, sc. ks. Igor VASILJEV.

Urednik kulturno-obrazovnog i specijalnog progra- ULOGE: Jelisaveta – Maša DAKIĆ, Milovan – Bo-
ma: Radmila STOJANOVIĆ. Pravnik: Verica jan ŽIROVIĆ, Velinka – Tatjana KECMAN, Zora –
GOLO. Glavni blagajnik: Danica IGNJATOVIĆ. Gra- Nađa SEKULIĆ.
fički dizajner: Stefan JELIĆ MARIOKOV. Tehničar
tona: Petar KALINIĆ. Tehničar scenske rasvete: Prem. 01. 12. 2011, Beograd
Milomir DŽUVER. 8 (-) 1600

2 (307)
REPERTOAR Marko KAVAJA: GOSPODSKA KRV*

DRAMA Rd. Petar BOŽOVIĆ.

Premijere ULOGE: Petar BOŽOVIĆ, Stela ĆETKOVIĆ, Mio-


drag FIŠEKOVIĆ, Marija VICKOVIĆ, Slaviša ČU-
Scena „Aleksandar Popović” ROVIĆ, Nenad MARIČIĆ, Lako NIKOLIĆ.

1 (306)
Milan JELIĆ: JELISAVETINI LJUBAVNI JADI
ZBOG MOLERA

2 (307) Scena iz predstave

Prem. 04. 02. 2012, Beograd


1 (-) 300
*Koprodukcija UK „Vuk Karadžić”, Beograd & Matica
1 (306) Scena iz predstave srpska Crne Gore & Grad Herceg Novi, Crna Gora
82

Scena „Kult” 5 (310)


Margaret MACANTINI: SLUČAJ: MANOLA*
3 (308) (Margaret Mazzantini: Manola)
Dušan KOVAČEVIĆ: ZVEZDARSKA PRAŠINA
Rd. Ana POPOVIĆ.
Rd. Marko ĐURIĆ, sc. Marija STOJKOVIĆ, ks. Iva-
na STANKOVIĆ. ULOGE: Sara JOKSIMOVIĆ, Milica JANKETIĆ.

Prem. 22. 06. 2012, Beograd


ULOGE: Marko – Janko CEKIĆ, Jelena – Verica NI-
1 (-) 186
KOLIĆ, Ivan – Slobodan ROKSANDIĆ, Kaća – Je-
*Diplomska predstava studentkinja Glume, Fakul-
lena STAJKOVAC, Rođaka – Dušica NOVAKO-
tet dramskih umetnosti Beograd, klasa prof. Gor-
VIĆ, Kum – Marko MILOVANOVIĆ.
dane MARIĆ
Prem. 08. 10. 2011, Beograd
16 (2: Aranđelovac – 1; Republika Srpska: Foča –
6 (311)
1) 2803 Leon KOVKE: VIKTIMOLOŠKA PRIČA*

Rd. Jovica PAVIĆ.


4 (309)
Radmila SMILJANIĆ: BUNAR* ULOGE: Maja MATIJEVIĆ, Marija RADOJEVIĆ.

Rd. Egon SAVIN, sc. Darko NEDELJKOVIĆ, ks. Prem. 13. 07. 2012, Beograd
Zagorka STOJANOVIĆ, am. Nikola ČUTURILO, 1 (-) 165
lk. Ljiljana MRKIĆ POPOVIĆ, in. su. Dušan PAV- *Diplomska predstava studentkinja Glume Fakul-
LOVIĆ, or. Ana ĆURČIN. teta umetnosti, Priština, klasi prof. Jovice PAVIĆA.

ULOGE: Majka – Radmila ŽIVKOVIĆ, Jasmina –


Mariana ARANĐELOVIĆ, Miloš – Jovo MAKSIĆ, 7 (312)
MOLIJER: SMEŠNE PRECIOZE*
(Jean-Baptiste Poquelin Moliere: Les Précieuses
ridicules)

Rd. Marko TOMANOVIĆ.

ULOGE: Strahinja BLAŽIĆ, Marko GRABEŽ, Pred-


rag PAUNOVIĆ, Aleksandar MILISAVLJEVIĆ, Mla-
den DEDIĆ, Jelena PUZIĆ, Jovana STOILJKO-
VIĆ.

Prem. 20.07.2012, Beograd


1(-)200
*U predstavi igraju glumci Akademije umetnosti,
4 (309) Scena iz predstave Beograd
Smilja – Ivana ŠĆEPANOVIĆ, Vrač – Novak BIL-
BIJA. Letnja scena na krovu
Prem. 07. 12. 2011, Beograd 8 (313)
21 (5: Novi Sad – 3; Federacija BiH: Zenica – 1; Re- Tatjana KECMAN: DESET NAPREMA JEDAN
publika Srpska: Banja Luka – 1) 3654
*Koprodukcija UK „Vuk Karadžić”, Beograd & Ra- Rd. Tatjana KECMAN.
dionica Integracije, Beograd & Fond Krug, Beo-
grad ULOGE: Tatjana KECMAN.
83

Prem. 28. 10. 2011, Beograd Prem. 30. 08. 2012, Beograd
4 (-) 500 1 (-) 123

9 (314) Reprize
Tatjana KECMAN & Monika ROMIĆ: A GDE SU
KOKOŠKE? Scena „Aleksandar Popović”

Rd. Tatjana KECMAN i Monika ROMIĆ, sc. ks. Bi- 11 (316)


ljana KOPRIVICA, am. Živan RADOVANOVIĆ, im. Džozef KESERLING: ARSENIK I STARE ČIPKE
GRUPA FAMILIJA i GRUPA MVP.
Prem. 01. 04. 2010, Beograd
54 (5: Loznica – 1, Ruma – 1; Hrvatska: Slavonska
Požega – 1, Vinkovci – 1; Crna Gora: Tivat – 1)
16400
77, 26600

12 (317)
Nebojša ROMČEVIĆ: PR ILI POTPUNO RASULO

Prem. 11. 09. 2010, Beograd


50 (15: Jagodina – 2, Smederevo – 1, Kragujevac
– 1, Sremska Mitrovica – 1, Obrenovac – 1, Ub – 1,
Požarevac – 2, Aleksinac – 1, Kostolac – 1, Novi
Sad – 1, Inđija – 1, Progare – 2) 11564
81, 24224

13 (318)
Gorica POPOVIĆ: ZVEZDARSKE ZVEZDICE

Prem. 26. 02. 2011, Beograd


31 (10: Valjevo – 1, Smederevo – 1, Niš – 1, Inđija
– 1, Sremska Mitrovica – 1, Čačak – 1, Negotin –
1, Ivanjica – 1; Crna Gora: Herceg Novi – 1, Tivat
– 1) 10525
50, 17975
9 (314) Monika Romić i Tatjana Kecman

ULOGE: Gospođa Ford – Tatjana KECMAN, Go- 14 (319)


spođa Žurka – Monika ROMIĆ. Alan EJKBORN: DOBRI UJKICA

Prem. 18. 07. 2012, Beograd Prem. 13. 04. 2011, Beograd
2 (-) 120 20 (4: Vršac – 1, Jagodina – 1, Zrenjanin – 1; Crna
Gora: Tivat – 1) 4005
29, 7815
10 (315)
Branislav NUŠIĆ: GOSPOĐA MILIHBROT
Scena „Kult”
Rd. Gorica POPOVIĆ.
15 (320)
ULOGE: Gospođa Milihbrot – Gorica POPOVIĆ. Svetislav BASARA: HIPERTENZIJA
84

Prem. 17. 05. 2010, Beograd Scena „Aleksandar Popović”


17 (-) 3300
38, 10900 19 (324)
Svetlana ĐUROVIĆ: ZEN – NI REČ NI ĆUTNJA

16 (321) Rd. ak. Svetlana ĐUROVIĆ, ks. Ida IGNJATOVIĆ.


Tatjana KECMAN: VIŠE SREĆE OVAJ PUT
ULOGE: Ana OBRADOVIĆ, Marija OBRADOVIĆ.
Prem. 20. 10. 2010, Beograd Prem. 16. 06. 2012, Beograd
25 (6: Ub – 1, Zemun – 1, Valjevo – 1, Sremska Mi- 1 (-) 334
trovica – 1; Republika Srpska: Prijedor – 1, Banja
Luka – 1) 2746
48, 8164 20 (325)
Danka PURIĆ: DAR

17 (322) Ak. Svetlana ĐUROVIĆ i Marija OBRADOVIĆ.


Gordan MIHIĆ: GOSPODIN FOKA
ULOGE: Danka PURIĆ, Ivana MARKOVIĆ, Lena
Prem. 01. 04. 2011, Beograd SUDAR, Andrea MLADENOVIĆ, Vijoleta JANKO-
9 (-) 1850 VIĆ, Marija MATIĆ, Ljiljana GRUBAČ, Milica LA-
13, 2650 ZAREVIĆ, Ana LUBARDIĆ, Stefan IVANOV.

Prem. 16. 06. 2012, Beograd


18 (323) 1 (-) 287
Ken DAVENPORT: MOJ PRVI PUT
Reprize
Prem. 15. 04. 2011, Beograd
34 (8: Trstenik – 1, Sombor – 1, Kruševac – 1, Scena „Aleksandar Popović”
Sremska Mitrovica – 1, Vršac – 1, Zrenjanin – 1;
Slovenija: Ljubljana – 1) 5300 21 (326)
46, 7700 Boris ČAKŠIRAN: PSI

Prem. 02. 11. 2010, Beograd


BALET 10 (4: Smederevo – 1, Novi Sad – 1; Poljska: Bitom
– 1; Austrija: Grac – 1) 1500
Premijere 18, 3700
85

ZVEZDARA TEATAR
BEOGRAD
(Osnovan 1984)

11000 Beograd, Milana Rakića, 38


Telefoni: (011) 2419-190 & 2411-790
Fax: (011) 2411-484
E-mail: zvezdarateatar.rs

DIREKTOR: Dušan KOVAČEVIĆ


IZVRŠNI DIREKTOR: Nenad BRKIĆ

Rukovodilc pravnih poslova i marketinga: Mirosla-


va POPOVIĆ STEPANOVIĆ. Samostalni organi-
zator: Dragiša ĆURGUZ. Organizator-umetnički
sekretar: Nada DENDA. Referent za opšte poslove
i administrativni sekretar: Dragica ŽUGIĆ. Šef ra-
čunovodstva: Milena SIMUNOVIĆ. Knjigovođa:
Neda ČOLIĆ. Šalter blagajnik: Olivera TIOSAV-
LJEVIĆ, Suzana ARSENIĆ i Marija LATINOVIĆ
SPASOJEVIĆ. Referent za poslove odnosa sa ja-
vnošću: Nataša KARANOVIĆ. Šef scene: Duško
AŠKOVIĆ. Majstor svetla: Milomir DIMITRIJEVIĆ. 1 (327) Scena iz predstave
Majstor tona: Nikola JOVOVIĆ. Dekorater: Ljubo VIĆ, Inspektor – Branimir BRSTINA, Vučko – Ra-
BUJIŠIĆ, Branislav RONČEVIĆ, Miodrag TEŠO- doslav MILENKOVIĆ.
VIĆ i Tomislav KOMATINA. Ekonom: Radoslav KO-
MATINA. Prem. 27. 01. 2012, Beograd
33 (4: Jagodina – 1, Požarevac – 1, Smederevo –
1; Hrvatska: Zagreb – 1) 11187
REPERTOAR

Premijere Reprize
Scena Danilo Bata Stojković 2 (328)
Rej KUNI: LJUBAVNIK VELIKOG STILA
1 (327)
Dušan KOVAČEVIĆ: KUMOVI
Prem. 05. 04. 2005, Beograd
Rd. Dušan KOVAČEVIĆ, sc. Nenad BRKIĆ, ks. 20 (6: Čačak – 1, Pančevo – 1; Kanada: Toronto –
Marina VUKASOVIĆ MEDENICA, am. ma. Vladimir 3, Vankuver – 1) 5867
MARKOVIĆ, pk. Olga MRĐENOVIĆ, ds. Sonja ŽU- 229, 60957
GIĆ, dt. Zoran MARIĆ, or. Dragiša ĆURGUZ, in.
Ivan JANKETIĆ.
3 (329)
ULOGE: Ana – Danica MAKSIMOVIĆ, Milan – Dragan JOVANOVIĆ: DOBRODOŠLI U
Predrag MANOJLOVIĆ, Kuma – Milica MIHAJLO- SRBIJU
86

Prem. 27. 05. 2006, Beograd 6 (332)


15 (-) 3618 Dušan KOVAČEVIĆ: GENERALNA PROBA
241, 66283 SAMOUBISTVA

Prem. 12. 12. 2008, Beograd


20 (1: Bor – 1) 3769
4 (330) 127, 35689
Fransis VEBER: VEČERA BUDALA

Prem. 11. 06. 2008, Beograd 7 (333)


11 (-) 1702 Branislav NUŠIĆ: SUMNJIVO LICE
62, 13312
Prem. 10. 10. 2009, Beograd
PROMENA U PODELI ULOGA: Aršambo – Ivan 4 (-) 746
ZARIĆ. 26, 5251

5 (331) 8 (334)
Dragan JOVANOVIĆ: NESVRSTANA STRANA Dušan KOVAČEVIĆ: ŽIVOT U TESIM CIPELAMA
(PORNOGRAFIJA ŽIVOTA I SMRTI)
MUZIKE
Prem. 11. 03. 2011, Beograd
Prem. 24. 11. 2008, Beograd 27 (4: Lazarevac – 1, Zaječar – 1, Vranje – 1, Ča-
7 (-) 1590 čak – 1) 7768
79, 19466 49, 16298

POZORIŠTE LUTAKA „PINOKIO”


ZEMUN
(Osnovano 1972)

11080 Zemun, Karađorđeva, 9


Telefoni: (011) 2691-715 & 2606-523
Fax: (011) 2606-564
E-mail: dana@ptpinokio.com
www.ptpinokio.com

DIREKTOR: Igor BOJOVIĆ do 15. 12. 2011, Vo- UMETNIČKI ANSAMBL


jislav SAVIĆ, v. d.
Glumice: Nadežda DAMJANOVIĆ, Biljana MI-
UPRAVA
HAJLOVIĆ, Ljiljana ŽIVIĆ, Dragana ZRNIĆ, Zo-
Umetnički direktor: Vojislav SAVIĆ. Organizator: rana MILOŠAKOVIĆ, Jelena ĐUKIĆ i Željka MAN-
Dana PAVLOVIĆ i Violeta JOVANOVIĆ. Računo- DIĆ.
polagač: Mirjana MILUROVIĆ. Blagajnik-knjigovo- Glumci: Dragiša KOSARA, Zoran TODOROVIĆ,
đa-likvidator: Ivana BATINA i Miljana MAKSIMO- Milan SIMIĆ, Goran POPOVIĆ, Borko SARIĆ i Jo-
VIĆ. van POPOVIĆ.
87

SCENSKA TEHNIKA Reprize

Inspicijent: Nenad FILIPOVIĆ. Ton majstor: Neboj- 3 (337)


ša JOKOVIĆ. Majstor svetla: Ivan LATINČIĆ i Mi- Borisav MRKŠIĆ: TRI PRASETA
roslav ĐUMIĆ. Dekorater: Zoran STEFANOVIĆ.
Rekviziter: Mihailo BARIĆ. Garderober: Olga Prem. 01. 04. 1990, Zemun
STANKOVIĆ. Nabavljač: Jovica PANIĆ. 10 (-) 2000
300, 54645

REPERTOAR
4 (338)
Premijere Šarl PERO: PEPELJUGA

1 (335) Prem. 19. 05. 1991, Zemun


Cvete JANEVA: VITEZ CVRČAK 16 (-) 3008
278, 54864
Pv. Branislav KRAVLJANAC, rd. Cvete JANEVA,
sc. ks. Stefanka ATANASKOVA, am. Elena ME-
TODIEVA, im. Radoslav GRAIĆ. 5 (339)
Jirži ŠTREDA: PRINCEZA NA ZRNU GRAŠKA
ULOGE: Milan SIMIĆ, Jelena ĐUKIĆ.
Prem. 19. 01. 1992, Zemun
Prem. 01. 10. 2011, Zemun 3 (-) 450
9 (-) 1400 222, 12850

2 (336) 6 (340)
Milena DEPOLO: CVRČAK I MRAV Igor BOJOVIĆ: PETAR PAN

Rd. Staša KOPRIVICA, dz. Ivana VASIĆ, am. Sr- Prem. 01. 12. 1998, Zemun
đan MARKOVIĆ, dt. Dino DOLNIČAR, il. Zorana 20 (-) 3500
MILOŠAKOVIĆ TASIĆ i Vesna BALAĆ, in. Nenad 193, 45320
FILIPOVIĆ.

ULOGE: Zorana MILOŠAKOVIĆ TASIĆ, Goran 7 (341)


POPOVIĆ, Vladan MILIĆ. Igor BOJOVIĆ: BAJKE MOG DETINJSTVA

Prem. 12. 12. 2011, Zemun Prem. 15. 03. 1999, Zemun
17 (-) 3145 7 (-) 1225
162, 31785

8 (342)
Ludvig ŠTREDA: ZVEZDAN

Prem. 29. 10. 1999, Zemun


3 (-) 480
167, 32190

9 (343)
Mirjana OJDANIĆ: DEVOJKA CARA
2 (336) Zorana Milošaković Tasić i Goran Popović NADMUDRILA
88

Prem. 27. 04. 2001, Zemun 16 (350)


3 (-) 495 Igor BOJOVIĆ: BAŠ ČELIK
118, 24121
Prem. 24. 03. 2006, Zemun
1 (-) 200
10 (344) 73, 15405
Živomir JOKOVIĆ: USPAVANA LEPOTICA

Prem. 27. 06. 2001, Zemun 17 (351)


6 (-) 900 Jožef PER: GULIVER U SVETU LUTAKA
231, 40281
Prem. 28. 04. 2006, Zemun
8 (-) 1200
11 (345) 78, 15650
Mirjana OJDANIĆ: IVICA I MARICA I OPAKA
STARICA
18 (352)
Prem. 18. 01. 2002, Zemun Igor BOJOVIĆ: RUŽNO PAČE
6 (2: Pančevo – 2) 840
140, 26750 Prem. 02. 10. 2006, Zemun
8 (-) 1304
72, 13920
12 (346)
Boško TRIFUNOVIĆ: BAJKA O CARU I
PASTIRU
19 (353)
Aleksandar NOVAKOVIĆ: ALADINOVA
Prem. 27. 06. 2002, Zemun
ČAROBNA LAMPA
5 (1: Republika Srpska: Banja Luka – 1) 750
98, 18800
Prem. 13. 03. 2007, Zemun
11 (-) 2035
65, 14695
13 (347)
Igor BOJOVIĆ: CRVENKAPA

Prem. 20. 12. 2002, Zemun 20 (354)


3 (-) 480 Aleksej Nikolajevič TOLSTOJ & Eva BORISOVA:
141, 26244 PINOKIO

Prem. 01. 04. 2008, Zemun


14 (348) 6 (-) 1020
Thorbjorn EGNER: KARIJUS I BAKTUS 42, 21420

Prem. 05. 03. 2004, Zemun


6 (-) 855 21 (355)
85, 16915 ČAROBNI PASULJ

Prem. 03. 12. 2009, Zemun


15 (349) 6 (-) 390
Igor BOJOVIĆ: LEPOTICA I ZVER 208, 6050

Prem. 10. 12. 2004, Zemun


25 (-) 4750 22 (356)
134, 26760 Živomir JOKOVIĆ: TUŽNI PSIĆ
89

Prem. 26. 01. 2010, Zemun 4 (-) 540


3 (-) 480 35, 4924
61, 10840

25 (359)
23 (357) Igor BOJOVIĆ: CAREV SLAVUJ
Igor BOJOVIĆ: LJUBAV BELOG MEDVEDA
Prem. 14. 12. 2010, Zemun
9 (2: Kragujevac – 1, Lazarevac – 1) 1575
Prem. 07. 06. 2010, Zemun
19, 2647
3 (-) 591
8, 1591
26 (360)
Živomir JOKOVIĆ: NEPOSLUŠNI ĆIRA
24 (358)
Branislav NUŠIĆ: PUT OKO SVETA Prem. 20. 04. 2011, Zemun
6 (-) 1020
Prem. 10. 09. 2010, Zemun 11, 1412

NARODNO POZORIŠTE
KIKINDA
(Osnovano 1992)

23300 Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca, 28


Telefoni & fax: (0230) 22-638 & 27-386

UPRAVNIK: Branislav MARIJANOVIĆ VIĆ. Dekorater: Borislav GOLUŠIN, Đorđe MAR-


JANOVIĆ i Milan TALIJANOV. Šminker: Aleksandra
UMETNIČKI ANSAMBL KALOČANJ MOHAČI. Kostimer: Irenke VIRAG.
Krojač-garderober: Senka UDICKI. Spremačica:
Glumice: Marina VODENIČAR, Marija OSTOJIĆ, Rozalija VUKOV i Vida TALIJANOV.
Gordana ROŠČIĆ, Mina STOJKOVIĆ i Miljana
KRAVIĆ.
Glumci: Branislav KNEŽEVIĆ, Slavoljub MATIĆ, REPERTOAR
Dragan OSTOJIĆ, Branislav ČUBRILO, Miljan DA-
VIDOVIĆ, Nikola JOKSIMOVIĆ i Marko GVERO. Premijere
Sufler i inspicijent: Dubravka KNEŽEVIĆ.
Velika scena
OPŠTI POSLOVI
1 (361)
Poslovni sekretar: Snežana ŽIVOJINOV. Kontista i VOLTER: SLUČAJ KANDID
bilansista: Nada GOMBAR. Administrator: Sanja (François-Marie Arouet Voltaire: Candide)
PAŠIĆ.
Ab. rd. Anđelka NIKOLIĆ, dm. Bojana MARIĆ, dz.
TEHNIKA ks. Dejan DOŠLJAK, am. Irena POPOVIĆ, sp. Bo-
jana MIŠIĆ, lk. Dejan SREDOJEVIĆ, dz. Anđelka
Šef tehnike: Jožef POCIK. Rasveta: Vladimir CR- NIKOLIĆ, or. Snežana ŽIVOJINOV, su. Dubravka
NOMARKOVIĆ. Ton majstor: Vladimir KARANO- KNEŽEVIĆ.
90

ULOGE: Kandid – Nikola JOKSIMOVIĆ, Kunigun- Mala scena


da i ostale uloge – Jelena ŠNEBLIĆ (k. g.), Baron
i ostale uloge – Dragan OSTOJIĆ, Kakambo i osta- 3 (363)
Danica NIKOLIĆ NIKOLIĆ: SAVA SAVANOVIĆ –
VAMPIRSKA SIMFONIJA

Ab. rd. sc. Nikola ZAVIŠIĆ, ks. Suna KAŽIĆ, am.


Sanja LONČAR, dm. Bojana MARIĆ, or. Snežana
ŽIVOJINOV, in. su. Dubravka KNEŽEVIĆ.

3 (363) Scena iz predstave

ULOGE: Sava Savanović – Marko GVERO, Janićije


zvani Hans – Slavoljub MATIĆ, Roksanda – Gor-
dana ROŠČIĆ, Bora grbavi – Mina SIMIĆ, Petar
Blagojević voajer – Branislav ČUBRILO, Ruža vlaj-
na, bludnica – Marina VODENIČAR, Svetozar,
bludnik – Miljan DAVIDOVIĆ, Poleksija fon Ester-
1 (361) Jelena Šneblić i Marko Gvero
hazi – Nikola JOKSIMOVIĆ, Ruzmila – Marija
le uloge – Marko GVERO, Panglos i ostale uloge – OSTOJIĆ, Austrijski doktor – Jožef POCIK.
Slavoljub MATIĆ.
Prem. 28. 02. 2012, Kikinda
9 (-) 885
Prem. 08. 10. 2011, Kikinda
11 (3: Beograd – 1, Vršac – 1, Novi Sad – 1) 1015
4 (364)
Mari ŠIZGAL: TIGAR
2 (362) (Murray Schisgal: The Tiger)
Jovan CARAN: ČAROBNE MAKAZE

Rd. sc. ks. im. il. Jovan CARAN, am. Arpad BALAŽ.

ULOGE: Gradonačelnik, Glumac – Jožef POCIK,


Pomoćnik gradonačelnika, Korkonjoso – Branislav
ČUBRILO, Garganjoso, Glumac – Branislav KNE-
ŽEVIĆ, Glumica, Mama Sova – Marija OSTOJIĆ,
Glumica, Sovan – Gordana ROŠČIĆ, Glumica, So-
vana – Miljana KRAVIĆ, Glumica, Tata Sova, Go-
spođa iz muzeja – Mina STOJKOVIĆ.

Prem. 09. 12. 2011, Kikinda


14 (3: Novi Bečej – 1, Sečanj – 1) 3305 4 (364) Ognjen Kopuz i Gordana Roščić
91

Rd. Stevan BODROŽA, sc. Marko KESIĆ, ks. Ve- 10 (370)


sna TEODOSIĆ, im. Arpad BALAŽ, ss. Jovan ISA- Frank BAUM: ČAROBNJAK IZ OZA
KOV, po. Ognjen KOPUZ.
Prem. 09. 10. 2010, Kikinda
ULOGE: Gordana ROŠČIĆ, Ognjen KOPUZ. 1 (1: Srpska Crnja – 1) 350
17, 3720
Prem. 19. 05. 2012, Kikinda
2 (-) 95
11 (371)
Nikolaj Vasiljevič GOGOLJ: REVIZOR
Reprize

Velika scena Prem. 04. 12. 2010, Kikinda


1 (-) 45
5 (365) 7, 695
Petar Pecija PETROVIĆ: CRKO’ BEZ TOG

Prem. 21. 07. 2002, Kikinda 12 (372)


4 (-) 350 Dušan KOVAČEVIĆ: GENERALNA PROBA
89, 15530 SAMOUBISTVA

Prem. 05. 03. 2011, Kikinda


6 (366) 9 (3: Novi Sad – 1, Bačka Topola – 1, Federacija
Ken LUDVIG: TI LUDI TENORI BiH: Tuzla – 1) 1150
20, 2865
Prem. 07. 10. 2006, Kikinda
1 (-) 75
46, 6885
Mala scena

7 (367) 13 (373)
Miloš NIKOLIĆ: SVETISLAV I MILEVA Harold PINTER: NASTOJNIK

Prem. 12. 04. 2008, Kikinda Prem. 19. 03. 1988, Kikinda
1 (-) 75 2 (-) 130
28, 5565 130, 8810

8 (368) 14 (374)
SLAVUJ I KINESKI CAR Ariel DORFMAN: SMRT I DEVOJKA

Prem. 22. 11. 2009, Kikinda Prem. 09. 04. 2011, Kikinda
8 (6: Beograd – 1, Subotica – 1, Hrvatska: Vukovar 5 (2: Sombor – 1, Zrenjanin – 1) 295
– 3, Federacija BiH: Tuzla – 1) 2005 11, 715
54, 11750

15 (375)
9 (369)
Džo ORTON: ŠTA JE SOBAR VIDEO? Gordan MIHIĆ: SIROTI MALI HRČKI

Prem. 10. 04. 2010, Kikinda Prem. 04. 06. 2011, Kikinda
7 (3: Kula – 1, Senta – 1, Subotica – 1) 1135 7 (1: Beograd – 1) 530
26, 5000 12, 1230
92

KNJAŽEVSKO-SRPSKI TEATAR
KRAGUJEVAC
(Osnovan 1944)

34000 Kragujevac, Daničićeva, 3


Telefoni: (034) 6170-500
Fax: (034) 6170-504
E-mail: pozoristetjv@open.telekom.rs
www.joakimvujic.com

DIREKTOR: Mirko BABIĆ MILOVANOVIĆ. Stolar: Zoran JOKANOVIĆ. Šef


UMETNIČKI DIREKTOR: Nebojša BRADIĆ. krojačke radionice: Branka CEROVINA. Krojač:
Slađana MILOŠEVIĆ. Garderober: Mirjana TODO-
UMETNIČKI SEKTOR ROVIĆ, Dragica ILIĆ. Šminker-vlasuljar: Aleksan-
dra JABLANOVIĆ.
Glumice: Nada JURIŠIĆ, Vladanka PAVLOVIĆ,
Marina STOJANOVIĆ, Ana TODOROVIĆ DIALO, OPŠTI SEKTOR
Marija VASILJEVIĆ, Isidora RAJKOVIĆ, Jasmina
DIMITRIJEVIĆ, Sanja MATEJIĆ, Katarina MITRO- Poslovni sekretar: Nadica OGNJANOVIĆ. Ruko-
VIĆ i Slavica STOJANOV. vodilac marketinga: Slobodan PILIPOVIĆ. Saradnik
Glumci: Mirko BABIĆ, Vladan ŽIVKOVIĆ, Milić JO- za propagandu: Zoran MILJKOVIĆ i Igor TODO-
VANOVIĆ, Aleksandar MILOJEVIĆ, Miodrag PEJ- ROVIĆ. Referent marketinga: Mirjana VUJAČIĆ i
KOVIĆ, Saša PILIPOVIĆ, Nenad VULEVIĆ, Dra- Milorad MIRKOVIĆ. Finansijski direktor: Danijela
gan STOKIĆ, Nikola MILOJEVIĆ, Ivan VIDOSAV- MILENKOVIĆ. Materijalni knjigovođa: Snežana NE-
LJEVIĆ, Čedomir ŠTAJN, Zdravko MALETIĆ i Mi- DELJKOVIĆ. Kontista: Danijela VELJKOVIĆ. Re-
loš KRSTOVIĆ. ferent marketinga i PPZ: Aleksandar MILOVANO-
Reditelj: Dragan JAKOVLJEVIĆ. Dramaturg: Ma- VIĆ. Biletar: Boban UROŠEVIĆ. Ekonom nabav-
rija SOLDATOVIĆ. Kostimograf: Jelena JOVA- ljač: Snežana RISTIĆ. Portir-domar: Marko NE-
NOVIĆ. Inspicijent-sufler: Rada JOVANOVIĆ i Ni- DELJKOVIĆ, Vladislav BRKIĆ, Milorad MAKSI-
MOVIĆ i Goran NIKOLIĆ.
kola STEVOVIĆ. Scenograf, slikar-izvođač: Mili-
voje ŠTULOVIĆ. Muzički urednik: Dragan TANA-
SKOVIĆ.
REPERTOAR
TEHNIČKI SEKTOR Premijere
Operativni direktor: Aleksandar MILORADOVIĆ. Scena „Joakim Vujić”
Sekretar: Svetlana BORKOVIĆ. Šef scene: Ljubiša
ZIROJEVIĆ. Šef scenske tehnike i opreme: Jovan 1 (376)
GLIGORIJEVIĆ. Majstor pozornice: Nenad MILO- Nebojša BRADIĆ: NOĆ U KAFANI TITANIK
RADOVIĆ. Tonac: Ivan FILIPOVIĆ i Dobrica AN- (Ivo Andrić: Bife Titanik)
DRIĆ. Majstor svetla: Petar MANIĆ. Tehničar ra-
svete: Nikola MANIĆ. Šef rekvizite: Nenad MILO- Rd. Nebojša BRADIĆ, sc. Milivoje ŠTULOVIĆ, ks.
RADOVIĆ. Rekviziter: Marija VUJIČIĆ. Dekorater: Jelena JANJATOVIĆ, ak. Vera OBRADOVIĆ, am.
Stevica JOVANOVIĆ, Saša ĐORĐEVIĆ i Vladan Dragoslav TANASKOVIĆ, lk. Vlado KEROŠEVIĆ,
93

in. Aleksandar MILORADOVIĆ i Nikola STEVO- Pv. Đorđe KRIVOKAPIĆ, rd. Nebojša BRADIĆ, am.
VIĆ, su. Rada JOVANOVIĆ. Dragoslav TANASKOVIĆ, sp. Vera OBRADOVIĆ,
in. Nikola STEVOVIĆ, sc. Milivoje ŠTULOVIĆ, ks.
ULOGE: Mento Papo – Miloš KRSTOVIĆ, Profesor Jelena JANJATOVIĆ, su. Rada JOVANOVIĆ.
Pavlović – Mirko BABIĆ, Saša PILIPOVIĆ, Josip –
Miodrag PEJKOVIĆ, Agata – Isidora RAJKOVIĆ, ULOGE: Čarli Čarli Patak Klenč – Vladan ŽIVKO-
Jovan Gaćeša – Milić JOVANOVIĆ, Mustafa – Ni- VIĆ, Polin Klenč – Sanja MATEJIĆ, Hari Dangl –
kola MILOJEVIĆ, Katarina – Jasmina DIMITRIJE- Saša PILIPOVIĆ, Alan – Miloš KRSTOVIĆ, Doli –
VIĆ, Katarina II – Marina PERIĆ STOJANOVIĆ,
Nail – Dragan STOKIĆ, Gost – Vladan ŽIVKOVIĆ,
Ansambl – Čedomir ŠTAJN, Ana TODOROVIĆ
DIALO, Nenad VULEVIĆ, Ivan VIDOSAVLJEVIĆ,
Aleksandar MILOJEVIĆ.

Prem. 10. 12. 2011, Kragujevac


16 (4: Smederevo – 1, Zrenjanin – 1, Beograd – 1,
Pirot – 1) 3200

2 (377)
Martin MAKDONA: LEPOTICA LINEJNA
(Martin MacDonagh: The Beauty Queen of Leenane)

Pv. Đorđe KRIVOKAPIĆ, rd. Milić JOVANOVIĆ, sc.


Milivoje ŠTULOVIĆ, ks. Jelena JANJATOVIĆ, am.
Dragoslav TANASKOVIĆ, in. Rada JOVANOVIĆ.

3 (378) Isidora Rajković, Katarina Mitrović i Sanja


Matejić

Isidora RAJKOVIĆ, Lojd Boateng – Aleksandar MI-


2 (377) Marina Perić Stojanović i Nada Jurišić
LOJEVIĆ, Fransis – Miodrag PEJKOVIĆ, Rejčel
Krab – Katarina MITROVIĆ, Stenli Stabers – Petar
ULOGE: Morin Folan – Marina PERIĆ STOJANO-
BENČINA, Alfi – Milić JOVANOVIĆ, Garet – Ivan VI-
VIĆ, Meg Folan – Nada JURIŠIĆ, Pato Duli – Saša
DOSAVLJEVIĆ, Policajac – Nenad VULEVIĆ, Ta-
PILIPOVIĆ, Rej Duli – Dušan STANIKIĆ.
ksista – Čedomir ŠTAJN, Barmen – Nikola MILO-
Prem. 29. 02. 2012, Kragujevac JEVIĆ, Kristina – Marina PERIĆ STOJANOVIĆ,
13 (6: Beograd – 1, Federacija BiH: Tuzla – 1, Mo- Ansambl – Dušan STANIKIĆ, Zdravko MALETIĆ,
star – 1; Republika Srpska: Foča – 1; Poljska: Bjan- Dragan STOKIĆ, Vis Gazde – Nevena BRZAKO-
sko Bjala – 1; Bugarska: Vraca – 1) 2550 VIĆ, Dragoslav TANASKOVIĆ, Nikola MILOJEVIĆ,
Ivan FILIPOVIĆ.

3 (378) Prem. 04. 05. 2012, Kragujevac


Ričard BIN: JEDAN ČOVEK, DVOJICA GAZDA 12 (5: Beograd – 2, Šabac – 1, Zaječar – 1; Fede-
(Richard Bean: One Man, Two Guvnors) racija BiH: Tuzla – 1) 1720
94

4 (379) Prem. 09. 11. 2007, Kragujevac


Redžinald ROUZ: DVANAESTORICA GNEVNIH 12 (-) 620
LJUDI* 83, 9920
(Reginald Rose: Twelve Angry Men)

Pv. Đorđe KRIVOKAPIĆ, rd. Nil FLEKMAN, ks. Je- 7 (382)


lena JANJATOVIĆ, pr. Čedomir ŠTAJN i Nikola MI- Branislav NUŠIĆ: GOSPOĐA MINISTARKA
LOJEVIĆ, in. Nikola STEVOVIĆ.
ULOGE: Vladan ŽIVKOVIĆ, Ivan VIDOSAVLJE- Prem. 17. 12. 2008, Kragujevac
VIĆ, Igor GOLUB (k. g.), Miroljub MIJATOVIĆ (k. 6 (-) 850
g.), Adis MEHANOVIĆ (k. g.), Zdravko MALETIĆ, 43, 6600
Dragan STOKIĆ, Mirko BABIĆ, Antun VRBENSKI
(k. g.), Nikola MILOJEVIĆ, Čedomir ŠTAJN, Milić
JOVANOVIĆ, Đorđe ĐOKOVIĆ. 8 (383)
Đorđe MILOSAVLJEVIĆ: ĐAVO I MALA
GOSPOĐA

Prem. 15. 02. 2011, Kragujevac


4 (-) 540
18, 2790

Scena „Ljuba Tadić”

9 (384)
Nikolaj KOLJADA: BAJKA O MRTVOJ CAREVOJ
KĆERI
4 (379) Scena iz predstave

Prem. 25. 05. 2012, Kragujevac Prem. 22. 04. 2005, Kragujevac
16 (4: Beograd – 2; Federacija BiH: Zenica – 1; Hr- 4 (-) 200
vatska: Virovitica – 1) 1630 52, 3620
*Koprodukcija Knjaževsko-srpski teatar, Kragujevac
& Bosansko narodno pozorište, Zenica, Federaci-
ja BiH & Kazalište, Virovitica, Hrvatska 10 (385)
Vaclav HAVEL: AUDIJENCIJA

Reprize Prem. 01. 09. 2005, Kragujevac


Scena „Joakim Vujić” 1 (-) 50
10, 340
5 (380)
Miloš CRNJANSKI: SEOBE
11 (386)
Prem. 14. 05. 2007, Kragujevac
Nikolaj Vasiljevič GOGOLJ: DNEVNIK JEDNOG
7 (-) 730
LUDAKA
38, 7640
Prem. 02. 12. 2006, Kragujevac
6 (381) 5 (-) 200
Miloš JANOUŠEK: GUSARI 33, 1670
95

POZORIŠTE ZA DECU
KRAGUJEVAC
(Osnovano 2002)

34000 Kragujevac, Trg slobode, 1


Telefon: (034) 300-065
Fax: (034) 333-518
E-mail: pozoristezadecu@sbb.rs
www.pzdkg.org

DIREKTOR: Zoran ĐORIĆ ULOGE: Magareća koža – Nevena BRZAKOVIĆ,


Majka – Dubravka ĐORĐEVIĆ, Kralj – Milomir RA-
Samostalni organizator: Miloš ĐORIĆ. Izvršilac slo-
ženih ekonomskih poslova: Maja LEKIĆ.

UMETNIČKI ANSAMBL

Glumica: Milica REDŽIĆ VULEVIĆ, Sanja MATE-


JIĆ, Nevena BRZAKOVIĆ, Darija NEŠIĆ, Dubrav-
ka ĐORĐEVIĆ, Sanja MATEJIĆ, Marina PERIĆ
STOJANOVIĆ i Marija RAKOČEVIĆ.
Glumci: Miloš KRSTOVIĆ, Nenad VULEVIĆ, Niko-
la MILOJEVIĆ, Čedomir ŠTAJN, Aleksandar MI-
LOJEVIĆ, Milomir RAKIĆ, Petar LUKIĆ, Vladimir
ĐOKOVIĆ i Miloš MILOVANOVIĆ.
1 (387) Scena iz predstave
SCENSKA TEHNIKA
KIĆ, Miloš KRSTOVIĆ, Gazdarica – Darija NEŠIĆ,
Princ – Miloš MILOVANOVIĆ, Petar LUKIĆ.
Majstor pozornice: Rade KRSTIĆ. Tehničar tona:
Zoran MATIĆ. Tehničar rasvete: Dragan PLANIĆ.
Prem. 01. 10. 2011, Kragujevac
Dekorater: Zoran RADOVIĆ. Garderober: Lidija
49 (-) 1003
ILIĆ. Vozač-kurir: Predrag MADŽAREVIĆ.

2 (388)
REPERTOAR HOĆU DA BUDEM VELIKI

Premijere Ab. Radivoj ŠAJTINAC, rd. Irena TOT, sc. kl. Bla-
govesta VASILEVA i Tibor FARAGO, am. Dobrica
1 (387) ANDRIĆ.
Zoran PETROVIĆ: MAGAREĆA KOŽA
ULOGE: Mama mačka, Jednouhi zec, Leptir – Du-
Rd. Miloš KRSTOVIĆ, sc. Dragan GRUJIĆ, ks. bravka ĐORĐEVIĆ, Nevena BRZAKOVIĆ, Mače –
Žana GLUŠICA, am. Dobrica ANDRIĆ i Dragan Darija NEŠIĆ, Lav – Miloš MILOVANOVIĆ, Žirafa,
KOJOVIĆ, sk. Natalija RADISAVLJEVIĆ. Dvouhi zec – Milomir RAKIĆ, Petar LUKIĆ.
96

Prem. 01. 10. 2003, Kragujevac


5 (1: Rumunija: Krajova – 1) 966
105, 17398

6 (392)
Milan NASTASIJEVIĆ: HILPERIK – STRAŠNI
RAZBOJNIK I RAZMAŽENA KNEGINJICA

Prem. 22. 03. 2004, Kragujevac


2 (-) 333
48, 8001

7 (393)
Hans Kristijan ANDERSEN: PRINCEZA NA ZRNU
GRAŠKA

Prem. 01. 10. 2004, Kragujevac


5 (-) 934
140, 26140

8 (394)
Živomir JOKOVIĆ: PEPELJUGA

Prem. 29. 09. 2005, Kragujevac


6 (-) 1080
143, 25732
2 (388) Scena iz predstave

Prem. 14. 03. 2012, Kragujevac


14 (1: Bačka Palanka – 1) 3080 9 (395)
Igor BOJOVIĆ: SVEMIRONIČNA BAJKA

Reprize Prem. 24. 03. 2006, Kragujevac


4 (-) 447
3 (389) 80, 11301
Živomir JOKOVIĆ: GULIVER MEĐU LUTKAMA

Prem. 01. 10. 2002, Kragujevac 10 (396)


Miroljub NEDOVIĆ: KRALJEVIĆ MARKO
53 (-) 9278
148, 25908
Prem. 29. 09. 2006, Kragujevac
4 (-) 610
72, 10975
4 (390)
Igor BOJOVIĆ: LEPOTICA I ZVER
11 (397)
Prem. 28. 03. 2003, Kragujevac Slavica MIHAILOVIĆ & Dana ANDONOVA: NA
4 (-) 581 BELU NEDELJU
135, 19467
Prem. 13. 04. 2007, Kragujevac
8 (2: Repubilka Srpska: Banja Luka – 1; Rumunija:
5 (391) Pitešti – 1) 1164
HRABRI OLOVNI VOJNIK 47, 8112
97

12 (398) 16 (402)
Tode NIKOLETIĆ: PUT PO SVETU NA He XIAO XING & Zhuo GEN LO: TRI KINESKE
TROTINETU PRIČE

Prem. 01. 10. 2007, Kragujevac Prem. 09. 05. 2009, Kragujevac
4 (-) 597 6 (-) 1272
75, 11186 38, 8057

13 (399) 17 (403)
Radjard KIPLING: RADOZNALO SLONČE Živomir JOKOVIĆ: USPAVANA LEPOTICA

Prem. 05. 03. 2008, Kragujevac Prem. 17. 02. 2010, Kragujevac
6 (-) 1164 3 (-) 614
93, 17939 39, 7775

14 (400) 18 (404)
Iva PERŽINOVA: AH, TAJ ZMAJ Jovan CARAN: TRČI, TRČI TRČULJAK

Prem. 01. 10. 2008, Kragujevac Prem. 23. 10. 2010, Kragujevac
5 (-) 877 5 (-) 915
45, 7890 56, 10248

15 (401) 19 (405)
Jaroslav ANTONIUK: ZAČARANE IGRAČKE Džon MERDOK: ŠEHEREZADA

Prem. 21. 03. 2009, Kragujevac Prem. 29. 03. 2011, Kragujevac
5 (-) 783 3 (-) 549
34, 5324 16, 2928
98

KRALJEVAČKO POZORIŠTE
KRALJEVO
(Osnovano 1949)

36000 Kraljevo, Toplice Milana, 1


Telefon:(036) 311-211
Fax: (036) 322-477
E-mail: kraljevackopozoriste@nadlanu.com
www.kraljevackopozoriste.rs

DIREKTOR: Biljana KONSTANTINOVIĆ Scena za odrasle


OPŠTI SEKTOR 1 (406)
Milica KONSTANTINOVIĆ: HIPERBOLIČNI
Referent za obračun i naplatu: Marijana VUJOVIĆ. PARABOLOID
Domaćin zgrade-domar-vatrogasac: Radoslav PA-
JIĆ. Biletar: Krstina PAVLOVIĆ. Spremačica: Milka Ab. rd. Boris TODOROVIĆ, sc. Vladan SLAVKO-
ĐEKOVIĆ. Kurir : Milorad LUKOVIĆ. VIĆ, ks. Snežana VELJKOVIĆ, am. Janja LON-
ČAR, sp. Petar RAJKOVIĆ.
UMETNIČKI SEKTOR
ULOGE: Mlada Doli – Lidija CVETIĆ (k. g.), Stari-
Glumice: Biljana KOSTANTINOVIĆ, Ana JEROTI-
ja Doli – Gorica DINULOVIĆ, Mladi povratnik – Pe-
JEVIĆ, Biljana TALIĆ i Gorica DINULOVIĆ.
tar LUKIĆ (k. g.), Stariji povratnik – Zoran CERO-
Glumci: Zoran MILIĆ, Predrag PAVLOVIĆ, Rado-
VINA, Majka – Biljana KOSTANTINOVIĆ, Tot –
slav PAJIĆ, Vladan SLAVKOVIĆ, Predrag MAR-
Vladan SLAVKOVIĆ.
KOVIĆ i Zoran CEROVINA.
Umetnički direktor-reditelj: Aleksandra KOVAČE-
Prem. 22. 12. 2011, Kruševac
VIĆ. Organizator umetničkog sektora: Alen KNE-
10 (10: Kruševac – 2, Kragujevac – 2, Zrenjanin –
ŽEVIĆ. Scenograf: Vladan SLAVKOVIĆ. Sufler:
1, Bečej – 1, kikinda – 1, Beograd – 1, Sremska Mi-
Zoran CEROVINA.
trovica – 1, Paraćin – 1) 1499
SEKTOR SCENSKE TEHNIKE

Šef scenske tehnike: Predrag PAVLOVIĆ. Tehničar-


majstor svetla: Aleksandar TOMOVIĆ. Tehničar-
majstor tona: Svetozar TOŠIĆ. Garderober : Olive-
ra ŽIVKOVIĆ. Krojač : Jelena PAVLOVIĆ. Binski
radnik-dekorater: Marko ŽIVKOVIĆ, Slobodan GA-
JOVIĆ i Srđan LAZOVIĆ. Majstor scene-domar:
Zoran MILIĆ.

REPERTOAR

Premijere 1 (406) Gorica Dinulović


99

Scena za decu Scena za odrasle

2 (407) 3 (408)
Živomir STOJANOVIĆ: GDE JE ISTINA? Slavomir MROŽEK: KAROL

Rd. Stojan MLADENOVIĆ, sc. ks. Kristina NEDE- Prem. 09. 03. 2010, Kraljevo
VA, am. Živomir STOJANOVIĆ. 2 (1: Jagodina – 1) 230
75, 8334

4 (409)
Žanina MIRČEVSKA: DIES IRAE / GNEV BOŽJI

Prem. 10. 03. 2011, Kraljevo


8 (8: Užice – 1, Kruševac – 1, Ruma – 1, Sremska
Mitrovica – 1, Zaječar – 1, Niš – 1, Vranje – 1, Beo-
grad – 1) 935
15, 1785

Scena za decu

5 (410)
SLAVUJ I KINESKI CAR

Prem. 25. 12. 1989, Kraljevo


22 (-) 1775
159, 18970

6 (411)
Dejan ALEKSIĆ: RUŽNO PAČE

Prem. 02. 05. 2009, Kraljevo


2 (407) Vladimir Jovanović
5 (-) 2250
ULOGE: Devojčica – Ksenija MILINKOVIĆ (10), 20, 5466
Aleksandra ARIZANOVIĆ (10), Vuk – Stefan BI-
ČANIN (10), Vladimir JOVANOVIĆ (10).
7 (412)
Prem. 23. 02. 2012, Kraljevo Ludvig ŠTREDA: ZVEZDA LUTALICA
20 (2: Zaječar – 2) 2333
Prem. 22. 12. 2010, Kraljevo
12 (-) 1200
Reprize 44, 5170
100

KRUŠEVAČKO POZORIŠTE
KRUŠEVAC
(Osnovano 1946)

37000 Kruševac, Vidovdanska, 26


Telefoni: (037) 410-811 & 442-990
Fax: (037) 410-810
E-mail: krusevackopozoriste@gmail.com
www.krusevackopozoriste.com

UPRAVNIK: Branislav NEDIĆ gajnik-kontista: Valentina VULIĆ. Blagajnik-biletar:


Violeta STEVIĆ.
UMETNIČKI SEKTOR
SLUŽBA ZA POMOĆNE TEHNIČKE POSLOVE
Glumice: Jovanka ANDRIĆ, Slađana NESTORO-
VIĆ RISTIĆ, Ljiljana ĐOKOVIĆ, Biljana JOCIĆ SA- Spremačica: Milka IVANOVIĆ, Nevenka GRUJIĆ i
VIĆ, Biljana NIKOLIĆ, Marija GAŠIĆ GAJIĆ i Jana Daliborka JOVANOVIĆ.
MILIĆ.
Glumci: Milija VUKOVIĆ, Nebojša VRANIĆ, Dragan
MARINKOVIĆ, Dušan JOVANOVIĆ, Bojan VE- REPERTOAR
LJOVIĆ, Dejan TONČIĆ, Nikola PANTOVIĆ, Ni-
kola RAKIĆ i Predrag MILENKOVIĆ. Premijere
Reditelj: Vladimir POPADIĆ. Dramaturg: Spasoje Ž.
MILOVANOVIĆ. Organizator umetničkog progra- Velika scena
ma: Bojan ĆETKOVIĆ. Inspicijent i sufler: Dušica
VUKOVIĆ i Aleksandar VUKOVIĆ. 1 (413)
Branislava ILIĆ & Kokan MLADENOVIĆ: IZA
TEHNIČKI SEKTOR REŠETAKA

Šef tehnike: Jugoslav KOSTIĆ. Majstor scene: Mi- Rd. Kokan MLADENOVIĆ, pr. Tamara GOČMA-
lutin LISINAC. Glavni majstor u radionici dekora: NAC, sc. ks. Marija KALABIĆ, am. Marko GRUBIĆ,
Slobodan NEDELJKOVIĆ. Dekorater: Bratislav
JANKOVIĆ, Miljojko MAGDALINIĆ i Saša MILI-
ĆEVIĆ. Rekviziter: Dragan MILIĆ. Tehničar rasve-
te: Bojan PETKOVIĆ i Miroslav VELJKOVIĆ. Teh-
ničar tona: Aleksandar MILANOVIĆ i Stjepan KRU-
ŠELJ. Krojač-garderober: Gordana GAJIĆ i Milan-
ka MATIĆ. Šminker: Ivana BRANKOVIĆ i Marija
JOVANOVIĆ.

SEKTOR OPŠTIH POSLOVA

Poslovni sekretar: Berta VUKOVIĆ. Pravnik-se-


kretar Ana TONČIĆ. Marketing: Svetlana ĐURĐE-
VIĆ. Šef računovodstva: Snežana ĆIRKOVIĆ. Bla- 1 (413) Scena iz predstave
101

ak. sp. Andreja KULEŠEVIĆ, vr. Davor RISTIĆ i 3 (415)


Slobodan TODOROVIĆ, dm. Spasoje Ž. MILOVA- Tarik MARKOVIĆ: LA LINEA
NOVIĆ, or. Bojan ĆETKOVIĆ, go. Radovan VU-
ČKOVIĆ. Rd. sc. ks. Tarik MARKOVIĆ.

ULOGE: Upravnik zatvora – Bojan VELJOVIĆ, ULOGE: La Linea – Tarik MARKOVIĆ (k. g.).
Žarko Savić – Branislav TRIFUNOVIĆ (k. g.),
Peđa Vasić – Milan MARIĆ (k. g.), Zlatko Bašić Prem. 13. 05. 2012, Kruševac
Zlata – Nikola RAKIĆ, Ilija Dabić – Milija VUKO- 1 (-) 73
VIĆ, Brano Savović – Dejan TONČIĆ, Miroslav Mi-
lić – Toma TRIFUNOVIĆ (k. g.), Saša Perić –
Predrag MILENKOVIĆ, Antonije Spasić – Neboj- Dečja scena
ša VRANIĆ, Petar Šuković – Dušan JOVANO-
VIĆ, Stanimir – Dragan MARINKOVIĆ, Radovan 4 (416)
Stanković – Boba STOJMIROVIĆ (k. g.), Miloš Branislav NEDIĆ: NOVOGODIŠNJA BAJKA
Radaković – Nikola PANTOVIĆ, Specijalna sa-
vetnica – Olja LEVIĆ (k. g.). Rd. im. Branislav NEDIĆ, ik. Milanka MATIĆ, Gor-
dana GAJIĆ i Vesna STEVANOVIĆ.
Prem. 14. 10. 2011, Kruševac
13 (4: Beograd – 1, Kragujevac – 1, Svilajnac – 1, ULOGE: Nikola PANTOVIĆ, Nebojša VRANIĆ, Bo-
Topola – 1) 4420 jan VELJOVIĆ, Predrag MILENKOVIĆ, Biljana JO-
CIĆ SAVIĆ, Slađana NESTOROVIĆ RISTIĆ, Jo-
vanka ANDRIĆ, Dušan JOVANOVIĆ, Vladimir JO-
2 (414) ČIĆ (k. g.), Milica DAMJANOVIĆ (k. g.), Katarina
Ežen JONESKO: LUDILO UDVOJE STANKOVIĆ (k. g.), Marijana STANKOVIĆ (k. g.).
(Eugène Ionesco: Délire à deux)
Prem. 26. 12. 2011, Kruševac
Rd. Vladimir POPADIĆ, sc. Vesna ŠTRBAC, ks. 4 (-) 1280
Stefan SAVKOVIĆ, am. Dragan MARINKOVIĆ, vr.
Slobodan TODOROVIĆ, or. Bojan ĆETKOVIĆ, go.
Radovan VUČKOVIĆ. 5 (417)
Karlo KOLODI: PINOKIO
(Carlo Lorenzini Collodi: Le Avventure di Pinocchio)

Ad. Spasoje Ž. MILOVANOVIĆ, rd. sc. Zoran LO-


ZANČIĆ, pr. Tamara GOČMANAC, ks. il. Dragana
ĐURIĆ, am. Borivoje MLADENOVIĆ, ak. Izabela
BOŠKOVIĆ, or. Bojan ĆETKOVIĆ, go. Radovan
VUČKOVIĆ.

2 (414) Scena iz predstave

ULOGE: On – Nikola PANTOVIĆ, Ona – Marija


GAŠIĆ GAJIĆ, Komšija – Nebojša VRANIĆ, Kom-
šinica – Ljiljana ĐOKOVIĆ, Vojnik – Dragan MA-
RINKOVIĆ.

Prem. 12. 03. 2012, Kruševac


6 (2: Paraćin – 1, Beograd – 1) 1730 5 (417) Scena iz predstave
102

ULOGE: Pinokio – Marija GAŠIĆ GAJIĆ, Đepeto – tor – 1, Herceg Novi – 1; Hrvatska: Pula – 1, Umag
Dragan MARINKOVIĆ, Mačak – Nebojša VRANIĆ, -1, Zagreb – 1; Slovenija: Kopar – 1; Federacija
Lisac – Bojan VELJOVIĆ, Manđafoko – Dejan BiH: Tuzla – 1) 4100
TONČIĆ, Vila modre kose – Jovanka ANDRIĆ, 58, 19972
Žorž – Slađana NESTOROVIĆ RISTIĆ, Mama pa-
pagaj – Biljana JOCIĆ SAVIĆ, Melampo – Dušan
JOVANOVIĆ, Horovođa – Nikola PANTOVIĆ, Hor, 10 (422)
II Dabar, Magare – Nikola RAKIĆ, Hor, I dabar – Branislav NUŠIĆ: PUT OKO SVETA*
Predrag MILENKOVIĆ, Hor – Milan DIMITRIJE-
VIĆ (k. g.), Klovn, lutka – Irena MINIĆ (k. g.), An- Prem. 30. 10. 2010, Kruševac
tonina MILJKOVIĆ (k. g.), Ivan BLAGOJEVIĆ (k. 7 (3: Ivanjica – 1, Kladovo – 1, Čačak – 1) 2250
g.), Ivan ĆIRIĆ (k. g.). 34, 13320
*Koprodukcija Kruševačko pozorište, Kruševac &
Prem. 31.05.2012, Kruševac Festival „Dani komedije”, Jagodina.
3 (-) 960

11 (423)
Reprize Rona MUNRO: GVOZDENA DEVICA

Velika scena Prem. 11. 11. 2010, Kruševac


6 (-) 420
6 (418) 15, 1500
Miguel De SERVANTES: TEATAR ČUDESA

Prem. 20. 10. 1995, Kruševac Mala scena


1 (-) 310
79, 21370 12 (424)
Dušan MIKLJA: ORDEN

7 (419) Prem. 19. 03. 2005, Kruševac


Ivo ANDRIĆ: PROKLETA AVLIJA* 10 (2: Ćićevac – 1, Velika Plana – 1) 600
68, 6940
Prem. 30. 09. 1999, Kruševac
4 (4: Loznica/Tršić – 1; Crna Gora: Kotor – 1, Tivat
– 1, Herceg Novi – 1) 2830 13 (425)
152, 65645 Dušan RADOVIĆ: MUŠKARCI...
*Koprodukcija Kruševačko pozorište, Kruševac &
Prem. 07. 11. 2007, Kruševac
Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
3 (1: Republika Srpska: Višegrad – 1) 900
18, 4110
8 (420)
Jasmina REZA: ART 14 (426)
Ljubiša ĐIDIĆ: KNEGINJA JELENA BALŠIĆ
Prem. 18. 12. 2007, Kruševac
2 (-) 150 Prem. 15. 05. 2009, Kruševac
35, 6316 6 (1: Stalać – 1) 702
36, 4562

9 (421)
Marin DRŽIĆ: DUNDO MAROJE Dečija scena

Prem. 26. 06. 2009, Kruševac 15 (427)


13 (9: Paraćin – 1, Novi Pazar – 1; Crna Gora: Ko- Tode NIKOLETIĆ: TAJNA ČAROBNE MUZIKE
103

Prem. 17. 12. 1999, Kruševac 18 (430)


1 (-) 310 Hans Kristijan ANDERSEN: TRI PRASETA
22, 7402
Prem. 17. 03. 2009, Kruševac
10 (-) 3100
16 (428) 35, 10762
Milanka MILOSAVLJEVIĆ: LJUBAVNE
AVANTURE VINOGRADARSKOG PUŽA ĐURE
19 (431)
Prem. 15. 12. 2007, Kruševac Zoran LOZANČIĆ: MOCART
8 (3: Novi Pazar – 1; Crna Gora: Herceg Novi – 1,
Prem. 19. 02. 2010, Kruševac
Kotor – 1) 2400
3 (2: Aleksinac – 2) 900
37, 12110
26, 8900

17 (429) 20 (432)
Željko HUBAČ: LEPOTICA I ZVER Šarl PERO: MAČAK U ČIZMAMA

Prem. 15. 04. 2008, Kruševac Prem. 30. 04. 2011, Kruševac
4 (-) 1280 15 (-) 4650
39, 8958 24, 7440

PULS TEATAR
LAZAREVAC
(Osnovan 2002)

14220 Lazarevac, Hilandarska, 2


Telefon & fax: (011) 8123-344
E-mail: ivana@czklazarevac.com
www.pulsteatar.org.rs

UPRAVNIK: Milan TOMIĆ. Milan TOMIĆ, Zoran BELOŠEVIĆ i Andrej ŠE-


PETKOVSKI.
OPŠTI SEKTOR Kostimograf: Sonja KOTORČEVIĆ. Dekorater: Zla-
tan STILJKOVIĆ i Uroš ĆIRIĆ.
Organizator umetničkog sektora, marketing i od-
nosi sa javnošću: Slađana KALIK VERBABIĆ.
Administrator i tehnički sekretar: Stanica RADU- REPERTOAR
LOVIĆ.
Premijere
UMETNIČKI SEKTOR Velika scena
Glumice: Ana JOVANOVIĆ i Jelena CVIJETIĆ. 1 (433)
Glumci: Darko BJEKOVIĆ, Aleksandar TRMČIĆ, Miroslav ANTIĆ: GARAVI SOKAK
104

Ab. rd. dm. sc. im. lk. Lilijana IVANOVIĆ, ks. Sonja KOVSKI, Teljegin, Ilja Iljič – Milan TOMIĆ, Marina
KOTORČEVIĆ. Timofejevna – Biljana KOSTANTINOVIĆ (k. g.).

ULOGE: Milan TOMIĆ, Jelena CVIJETIĆ, Andrej Prem. 27. 02. 2012, Lazarevac
ŠEPETKOVSKI, Zoran BELOŠEVIĆ, Ana JOVA- 3 (-) 700
NOVIĆ, Aleksandar TRMČIĆ, Pero BJEKOVIĆ,
Marija RADOJEVIĆ, Predrag PAUNOVIĆ.
Dečija scena

3 (435)
Valentina VELKOV: DEDA MRAZ JE DAO
OTKAZ

Ab. rd. Ana JOVANOVIĆ, sc. ks. Sonja KOTOR-


ČEVIĆ, am. Dalibor ĆUK.

ULOGE: Deda Mraz – Zoran BELOŠEVIĆ, Deda


Mrazov pomoćnik – Irvas – Milan TOMIĆ, Dečak –
Aleksandar TRMČIĆ, Devojčica – Ana JOVANO-
VIĆ, Učiteljica – Jelena CVIJETIĆ.
1 (433) Scena iz predstave
Prem. 26. 12. 2011, Lazarevac
Prem. 08. 02. 2012, Lazarevac 11 (5: Stepojevac – 1, Rudovci – 1, Baroševac – 1,
4 (-) 700 Veliki Crljeni – 1, Županjac – 1) 2020

2 (434) 4 (436)
Anton Pavlovič ČEHOV: UJKA VANJA Zoran ĆOSIĆ: UPLAKANA KATARINA
(Антон Павлович Чехов: Дядя Ваня)
Rd. sc. Aleksandar TRMČIĆ, ks. Sonja KOTOR-
Ab. rd. sc. lk. Lilijana IVANOVIĆ, sc. Darko BJE- ČEVIĆ, am. Stefan RADIĆ, sp. Sandra VOLODER,
KOVIĆ, am. Dragoljub ĐURIČIĆ, ks. Sonja KO- lk. Mirjana TRMČIĆ.
TORČEVIĆ.
ULOGE: Timotije – Aleksandar TRMČIĆ, Katarina
ULOGE: Serebrjakov, Aleksandar Vladimirovič – – Maja SOFRONIJEVIĆ, Konstantin – Darko BJE-
Zoran BELOŠEVIĆ, Jelena Andrejevna – Ivana KOVIĆ, Gusar Žile – Pero BJEKOVIĆ, Ambrozina
NEDELJKOVIĆ, Sofija Aleksandrovna – Jelena – Ana JOVANOVIĆ.
CVIJETIĆ, Vojnicki, Ivan Petrovič – Darko BJE-
KOVIĆ, Astrov, Mihaijlo Ljvovič – Andrej ŠEPET- Prem. 28. 06. 2012, Lazarevac
3 (1: Valjevo – 1) 1100

Reprize

Velika scena

5 (437)
Aldo NIKOLAJ: UKOKAJ MOGA MUŽA

Prem. 18. 06. 2007, Lazarevac


2 (2: Makedonija: Kočani – 1, Kriva Palanka – 1)
300
2 (434) Scena iz predstave 24, 4650
105

6 (438) Prem. 20. 06. 2008, Lazarevac


Jovan Zmaj JOVANOVIĆ: KALAMANDRIJA 3 (2: Ub – 1, Surčin – 1) 870
20, 3366
Prem. 28. 05. 2008, Lazarevac
14 (11: Sremski Karlovci – 1, Valjevo – 2, Arapovac
– 1, Rudovci – 1, Baroševac – 1, Sopot – 1, Guča 11 (443)
– 1; Republika Srpska: Čajniče – 1, Foča – 2) 2590 Miloš NIKOLIĆ: KOVAČI
43, 7490
Prem. 07. 12. 2006, Lazarevac
7 (439) 2 (1: Beograd – 1) 200
Ljubomir SIMOVIĆ: HASANAGINICA 47, 9126

Prem. 27. 03. 2009, Lazarevac


1 (-) 250 12 (444)
21, 6600 Maša FILIPOVIĆ: 2 X 2 = 5

Prem. 21. 04. 2011, Lazarevac


8 (440) 4 (-) 160
Kristina PERIĆ CVEJANOV: NIKAD HEROIN 8, 440
Prem. 23. 10. 2010, Valjevo
5 (3: Topola – 1, Jabučje – 1, Malo Crniće – 1) 700
30, 6000 Lutka scena

13 (445)
9 (441) Vilijam ŠEKSPIR: SAN LETNJE NOĆI
Saša B. LATINOVIĆ: HALO, OVDE BOMBA*
Prem. 02. 06. 2005, Lazarevac
Prem. 30. 08. 2011, Lazarevac 2 (-) 300
5 (-) 2000 43, 9750
8, 3500
*Koprodukcija Puls teatar, Lazarevac & Centar za
kulturu Lazarevac, Lazarevac 14 (446)
Saša B. LATINOVIĆ: CRNO JAGNJE
Mala scena
Prem. 15. 09. 2009, Lazarevac
10 (442) 2 (-) 250
Petar Pecija PETROVIĆ: CRKO BREZ NJEGA 19, 6270
106

NARODNO POZORIŠTE
LESKOVAC
(Osnovano 1944)

16000 Leskovac, Koste Stamenkovića, 22


Telefoni: (016) 232-591 & 232-592
Fax: (016) 232-592
E-mail: pozoristeleskovac@gmail.com
www.npl.org.rs

DIREKTOR: Zoran RAKIĆ električar: Dušan VELJKOVIĆ. Dekorater: Goran


Zamenik direktora: Biljana GROZDANOVIĆ KOLAREVIĆ, Dragan STOJILJKOVIĆ, Saša SPA-
SOJEVIĆ i Dragan SPASIĆ. Šef scene: Goran
ADMINISTRACIJA CVETKOVIĆ. Šminker-vlasuljar-frizer: Milena JO-
VIĆ. Krojač-garderober: Radmila MEDENICA. Gar-
Sekretar: Milosija MITIĆ. Rukovodilac finansija: derober: Vanja SIBINOVIĆ. Portir-vatrogasac: Ivan
Žarko JOVIĆ. Blagajnik: Olivera ŽIVKOVIĆ. Na- MITROVIĆ i Goran MIHAJLOVIĆ. Higijeničar: Sla-
bavljač: Ljiljana MILIĆEVIĆ. Arhivar: Gordana vica VIDENOVIĆ i Zora BRANKOVIĆ. Domar: Ale-
ZDRAVKOVIĆ. ksandar PETROVIĆ.

ORGANIZACIJA I MARKETING
REPERTOAR
Organizator: Milan STANKOVIĆ. Organizator pro-
daje karata-biletar: Gordana LJUBENOVIĆ. Orga- Premijere
nizator prodaje karata: Dragana JOVANOVIĆ i Ire-
na BLAGOJEVIĆ. 1 (447)
Rej KUNI: LJUBAVNIK VELIKOG STILA
UMETNIČKI SEKTOR (Ray Cooney: Run for your wife)

Glumice: Gordana PETKOVIĆ, Mirjana LJUBIĆ, Pv. Snežana MAŠ, ab. rd. Slavenko SALETOVIĆ,
Jasna RADIVOJEVIĆ, Maja JOVANOVIĆ, Dušica sc. ks. Milanka BERBEROVIĆ, ps. Marija STOJ-
MILOŠEVIĆ, Vesna MIRKOVIĆ ĐORĐEVIĆ, Su- KOVIĆ, pk. DARIUS, am. Rista GROZDANOVIĆ.
zana GRUJIĆ, Aleksandra PAVLOVIĆ, Tanja KR-
ČMARIK i Maja JANKOVIĆ.
Glumci: Dragan MARJANOVIĆ, Đorđe TOMIĆ,
Predrag SMILJKOVIĆ i Ivan JANKOVIĆ.
Rukovodilac organizacionog sektora: Nataša NI-
KOLIĆ MARJANOVIĆ. Koordinator predstave-mu-
zikolog: Rista GROZDANIĆ. Reditelj: Stojan MLA-
DENOVIĆ. Inspicijent: Nevena PROKOPIJEVIĆ.
Sufler: Irena BLAGOJEVIĆ.

SCENKO-TEHNIČKI SEKTOR

Tehnički direktor: Momir PEJATOVIĆ. Tehničar ra-


svete i električar: Zoran RAKIĆ. Tehničar tona i 1 (447) Scena iz predstave
107

ULOGE: Meri Smit – Suzana GRUJIĆ, Barbara Predrag SMILJKOVIĆ, Bubi Frenklin – Aleksandra
Smit – Maja JOVANOVIĆ, Džon Smit – Ivan JAN- PAVLOVIĆ, Tanja KRČMARIK.
KOVIĆ, Inspektor Truton – Đorđe TOMIĆ, Ale-
ksandar KANJEVAC, Inspektorka Purton – Maja Prem. 01. 12. 2011, Niš
JANKOVIĆ, Dušica MILOŠEVIĆ, Stenli Gardner – 14 (11: Niš – 10, Beograd – 1) 2150

NARODNO POZORIŠTE
NIŠ
(Osnovano 1887)

18000 Niš, Sinđelićev trg, bb


Telefon:(018) 257-371 & 245-478
Fax: (018) 247-441
E-mail: npnis@narodnopozoristenis.rs
www.narodnopozoristenis.rs

UPRAVNIK: Biljana VUJOVIĆ UMETNIČKI SEKTOR


Pomoćnik upravnika: Marija IGNJATOVIĆ
Glumice: Sanja KRSTOVIĆ, Vesna JOSIPOVIĆ,
OPŠTI SEKTOR Ivana NEDOVIĆ, Vesna STANKOVIĆ, Snežana
PETROVIĆ, Zorica STEVANOVIĆ, Evgenija STAN-
Poslovni sekretar: Nelica STANKOV. Referent in- KOVIĆ, Maja VUKOJEVIĆ CVETKOVIĆ, Dragana
formisanja i dokumentacije: Predrag NEŠOVIĆ. JOVANOVIĆ, Jasminka HODŽIĆ, Katarina ARSIĆ,
Šef finansija: Ljubinka POPOVIĆ. Finansijski knji- Nađa NEDOVIĆ i Maja BANKOVIĆ.
govođa: Živana GOCIĆ. Materijalni knjigovođa: Lji- Glumci: Miroljub NEDOVIĆ, Oliver ŠUKLETO-
ljana STOJANOVIĆ. Šef službe fizičkog obezbe- VIĆ, Petar ANTIĆ, Dragiša VELJKOVIĆ, Ale-
đenja: Nebojša SAVIĆ. Referent PPZ i ZNR: Dra- ksandar MARINKOVIĆ, Aleksandar MIHAILOVIĆ,
gan POPOVIĆ. Magacioner centralnog magacina: Dejan CICMILOVIĆ, Miroslav JOVIĆ, Aleksan-
Bogdan TODOROVIĆ. Nabavljač: Zoran DENČIĆ. dar KRSTIĆ, Danilo PETROVIĆ i Mladen MI-
Domar: Dragan ĐORĐEVIĆ. Portir: Goran PEŠIĆ, LOJKOVIĆ.
Rade PEŠIĆ, Slavica CVETKOVIĆ i Živorad MITIĆ. Lektor: Nataša ILIĆ. Slikar-izvođač: Vladimir KR-
Spremačica: Gordana STOJANOVIĆ i Olivera STIĆ. Inspicijent-ton majstor: Hristo ZARKOV, Sre-
ZDRAVKOVIĆ. Vozač: Nebojša ŠARČEVIĆ. ten CVETKOVIĆ i Vladislav ĐORĐEVIĆ. Sufler: Mi-
roslavica ŽIVADINOVIĆ i Aleksandra VUKOV.
MARKETING
TEHNIČKI SEKTOR
Rukovodilac službe za menadžment i prodaju: Da-
niela IVANOVIĆ. Menadžer prodaje: Miljana NE- Šef tehničke službe: Ljubiša ŽIVKOVIĆ. Koordi-
NADOV. Organizator prodaje: Slavka ILIĆ. Orga- nator: Dobrila MARJANOVIĆ. Majstor pozornice:
nizator: Miloš PAVLOVIĆ. Producent: Marija PE- Slaviša FILIPOVIĆ. Dekorater: Miodrag ĐORĐE-
TERNEL, Nenad TANČIĆ, Ivana MADIĆ i Dragana VIĆ, Dragan DINIĆ, Radovan ŽIVKOVIĆ, Srđan
PETROVIĆ. Biletar: Dragana PETROVIĆ i Marina KITANOVIĆ, Marin RAJIĆ, Rade KRSTIĆ i Mića
ŠUKLETA. LAZAREVIĆ. Rekviziter: Ozren MITIĆ i Dragan
108

NIKOLIĆ. Rasvetljivač: Dejan CVETKOVIĆ, Dejan Rd. Miroljub NEDOVIĆ, ks. Irena BELOJICA, im.
MITIĆ, Ivan MOMČILOVIĆ, Slobodan ILIĆ i Dra- Vojkan DOBROSAVLJEVIĆ, lk. Nataša ILIĆ, sp.
goslav DOBROSAVLJEVIĆ. Frizer-vlasuljar-šmin- Slavica OGNJANOVIĆ, in. Hristo ZARKOV, su.
ker: Ljiljana RAŠIĆ. Krojač: Vladimir PEKIĆ, Mari- Aleksandra VUKOV.
na STEVANOVIĆ i Snežana ARANĐELOVIĆ. Gar-
derober: Dušica MLADENOVIĆ i Aleksandar MAR-
JANOVIĆ. Stolar: Branislav NIKOLIĆ i Bogoljub
ĐORĐEVIĆ. Bravar: Dragan PERIĆ i Goran
STANKOVIĆ.

REPERTOAR

Premijere

1 (448)
ISTI-NA
2 (449) Scena iz predstave
Ab. rd. Biljana VUJOVIĆ, sc. ks. Svila VELIČKOVA,
im. sp. Tatjana SOKOLOVA, dm. lk. Nataša ILIĆ, in. ULOGE: Mačoisti – Miroljub NEDOVIĆ, Miroslav
Sreten CVETKOVIĆ, su. Miroslavica ŽIVADINO- JOVIĆ, Dragoslav SAVIĆ, Aleksandar KRSTIĆ,
VIĆ. Danilo PETROVIĆ.

ULOGE: Mladen MILOJKOVIĆ, Vesna JOSIPO- Prem. 24. 12. 2012, Niš
VIĆ, Ivana NEDOVIĆ, Evgenija STANKOVIĆ, Dra- 10 (-) 1208

3 (450)
THE SHOW MUST GO ON & PREDSTAVA MORA
DA IDE

Ab. lk. Nataša ILIĆ, rd. Biljana VUJOVIĆ, sc. Bla-


govesta VASILEVA, ks. Irena BELOJICA, im. kp.
Suzana KOSTIĆ, sp. Nebojša GROMILIĆ, pr. Ste-
fan KRASIĆ, in. Hristo ZARKOV, su. Aleksandra
VUKOV.

ULOGE: Upravnica – Sanja KRSTOVIĆ, Glumac


sredjnih godina – Dragiša VELJKOVIĆ, Glumica –
1 (448) Scena iz predstave

gana JOVANOVIĆ, Snežana PETROVIĆ, Maja VU-


KOJEVIĆ CVETKOVIĆ, Zorica DAMJANOVIĆ, Ka-
tarina ARSIĆ, Maja BANKOVIĆ, Katarina MITIĆ,
Dragoslav SAVIĆ, Risto BUKVIĆ, Dragiša VELJ-
KOVIĆ, Danilo PETROVIĆ, Jakov VUJOVIĆ, Nađa
NEDOVIĆ.

Prem. 01. 11. 2011, Niš


14 (-) 1420

2 (449)
Miroljub NEDOVIĆ: MAČOIZAM 3 (450) Scena iz predstave
109

diva – Maja VUKOJEVIĆ CVETKOVIĆ, Inspici- Reprize


jentkinja – Dragana JOVANOVIĆ, Glumac – Ale-
ksandar KRSTIĆ, Prvakinja – Snežana PETRO- 5 (452)
VIĆ, Reditelj – Aleksandar DUNIĆ (k. g.), Polica- Hadi KURIĆ: EDMUND KIN
jac – Dragoslav SAVIĆ, Mlada glumica – Katarina
MITIĆ, Epizodista i protivpožarni – Danilo PE- Prem. 03. 12. 2005, Niš
TROVIĆ, Mladi glumac – Marko MARKOVIĆ, Glu- 5 (-) 550
mica početnica – Katarina ARSIĆ, Maja BANKO- 67, 9082
VIĆ.

Prem. 11. 03. 2012, Niš 6 (453)


8 (-) 1040 Majkl FREJN: IZA KULISA

Prem. 05. 06. 2006, Niš


4 (451) 4 (-) 990
Ivan Sergejevič TURGENJEV: MESEC DANA NA 34, 6144
SELU
(Иван Сергеевич Тургенев: Месяц в деревне)
7 (454)
Pv. Miloš S. MOSKOVLJEVIĆ, rd. Sergej MORO- Pol ZINDEL: DEJSTVO GAMA ZRAKA NA
ZOV, sc. ks. Irina ZAJCEVA, lk. Nataša ILIĆ, am. SABLASNE NEVENE
Grigorij GOBERNIK, pr. Stefan KRASIĆ, in. Slo-
Prem. 29. 12. 2006, Niš
2 (-) 200
34, 6094

8 (455)
Žan Klod DANO: RUČNI RAD

Prem. 09. 12. 2007, Niš


1 (-) 120
17, 2250

4 (451) Scena iz predstave 9 (456)


Branislav NUŠIĆ: GOSPOĐA MINISTARKA
bodan ILIĆ, su. Miroslavica ŽIVADINOVIĆ, ds. De-
jan MITIĆ i Dejan CVETKOVIĆ. Prem. 14. 05. 2009, Niš
8 (1: Kladovo – 1) 664
ULOGE: Natalija Petrovna – Snežana PETROVIĆ, 50, 11608
Arkadije Sergejevič Islajev – Miroslav JOVIĆ, Ko-
lja – Jakov VUJOVIĆ, Mihailo Aleksandrovič Raki-
tin – Aleksandar KRSTIĆ, Vera – Katarina ARSIĆ, 10 (457)
Katarina MITIĆ, Aleksej Nikolajevič Beljajev – Da- Ljudmila RAZUMOVSKA: DRAGA JELENA
nilo PETROVIĆ, Ignjatije Iljič Špigeljski – Dejan SERGEJEVNA*
CICMILOVIĆ, Lizaveta Bogdanovna – Zorica DA-
MJANOVIĆ, Afanasije Ivanovič Boljšincov – Risto Prem. 16. 04. 2010, Niš
BUKVIĆ, Kaća – Maja BANKOVIĆ, Matvej – Mar- 4 (-) 486
ko MARKOVIĆ. 13, 1946
*Koprodukcija Narodno pozorište, Niš & Interna-
Prem. 05. 05. 2012, Niš cionalni univerzitet, Novi Pazar, Departman u Nišu,
4 (-) 740 diplomska predstava Jasminke Hodžić.
110

11 (458) Prem. 09. 04. 2011, Niš


Martin ŠERMAN: ISIDORA* 11 (4: Subotica – 1, Rakovica – 1; Slovenija: Kopar
– 1; Austrija: Beč – 1) 814
Prem. 10. 05. 2010, Niš 21, 3238
4 (2: Velika Plana – 1, Paraćin – 1) 324
14, 2348
*Koprodukcija Narodno pozorište, Niš & Interna- 14 (461)
cionalni univerzitet, Novi Pazar, Departman u Nišu Radoslav PAVLOVIĆ: DEVOJKE

Prem. 19. 04. 2011, Niš


12 (459) 4 (-) 489
EUFEMMEIZAM 10, 1701

Prem. 16. 10. 2010, Niš


8 (-) 724 15 (462)
18, 3036 NIŠ-EX-PRESS

Prem. 01. 06. 2011, Niš


13 (460) 12 (1: Pirot – 1) 1050
Branislav NUŠIĆ: OŽALOŠĆENA PORODICA 15, 1480

POZORIŠTE LUTAKA
NIŠ
(Osnovano 1951)

18000 Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića, 7


Telefon:(018) 256-913 & 526-912
Fax: (018) 256-913
E-mail: pozlutaka@medianis.net
www.nispuppets.org.rs

DIREKTOR: Ljiljana KOSTADINOVIĆ Administrator na računaru: Danilo DINČIĆ. Na-


Pomoćnik direktora: Velimir KOSTOV bavljač-vozač: Saša ILIĆ. Spremačica smene: Du-
šanka ĐORĐEVIĆ, Roza STANKOVIĆ i Dragana
SEKTOR OPŠTIH POSLOVA PETROVIĆ. Noćni čuvar: Zoran MITIĆ i Aleksandar
STAMENKOVIĆ.
Sekretar: Snežana KALENIĆ. Samostalni referent
za ekonomske poslove: Snežana POPOVIĆ. Bla- UMETNIČKI SEKTOR
gajnik bileta: Valentina CVETKOV i Aleksandra
PETKOVIĆ. Arhivar: Marija BOJOVIĆ. Šef raču- Glumice: Nataša RISTIĆ, Tatjana MILENKOVIĆ,
novodstva: Dragana ANĐELKOVIĆ. Šef marketin- Svetlana MIHAJLOVIĆ, Marija CVETKOVIĆ, Sta-
ga: Marija PETERNEL. Organizator ekonomskih nislava MILOSAVLJEVIĆ, Aleksandra PAVLOVIĆ i
poslova: Lelica FILIPOVIĆ. Organizator službe Biljana RADENKOVIĆ STANKOVIĆ.
obezbeđenja i održavanja: Miladin MILANOVIĆ. Glumci: Zoran LOZANČIĆ, Slobodan MILJKOVIĆ,
111

Dragan TRIČKOVIĆ, Davorin DINIĆ, Dejan GOCIĆ Prem. 17. 09. 2011, Niš
i Srđan MILJKOVIĆ. 22 (4: Novi Sad – 2, Beograd – 1, Subotica – 1)
Inspicijent-šaptač: Ljiljana DODIĆ. 3215
Organizator predstava: Bojana IGNJATOVIĆ *Broj posetilaca odnosi se na izvođenja na matič-
noj sceni.
TEHNIČKI SEKTOR

Šef scenske opreme i tehnike: Ivan ŽIVKOVIĆ. 2 (464)


Samostalni tehničar rasvete i tona: Aleksandar AR- Lela STOJANOVIĆ: ČUVARI PRIRODE ČISTE
SENIJEVIĆ i Emil KESER. Rekviziter: Miodrag (Lela Stojanović: Čista planeta je radost sveta)
OTOVIĆ. Dekorater: Milan ĐORĐEVIĆ i Milan
MARKOVIĆ. Dekorater I: Nikola PISKULIDIS. Sli- Ab. rd. Miodrag DINULOVIĆ, sc. Janja VALJARE-
kar-izvođač: Dragana ERČEVIĆ. Kostimer I: Gor- VIĆ, ks. Stefan SAVKOVIĆ, am. Borivoje MLADE-
dana STAMENKOVIĆ. Garderober I: Slavica VU- NOVIĆ, in. Ljiljana DODIĆ.
ČKOVIĆ. Garderober I-razvodnik: Ana ANĐELKO-
VIĆ i Marija OTOVIĆ. Vratar: Sonja RAKIĆ. ULOGE: Ljutko – Srđan MILJKOVIĆ, Kefalo –
Toma BIBIĆ, Vule – Davorin DINIĆ, Vasilija al je

REPERTOAR

Premijere

1 (463)
Vilhelm HAUF: PATULJAK NOSONJA*
(Wilhelm Hauff: Der Zwerg Nase)

Pv. Velimir KOSTOV, ad. rd. Todor VALOV, sc. ks.


kl. Stefka KJUVLIJEVA i Natalija GOČEVA, am.
Plamen MIRČEV MIRONA, lk. Nataša ILIĆ, pr. De-
jan V. GOCIĆ, in. Ljiljana DODIĆ.
2 (464) Scena iz predstave

zovu Crvenkapa – Mirjana ĐORĐEVIĆ, Uško –


Aleksandar KANJEVAC, Reka, Čarobnjak – Ale-
ksandra PAVLOVIĆ, Liki – Nataša RISTIĆ.

Prem. 08. 12. 2011, Niš


22 (-) 2928

3 (465)
Modest PETROVIČ MUSORGSKI: SLIKE SA
IZLOŽBE
1 (463) Scena iz predstave (Модест Петрович Мусоргский: Картинки с
выставки)
ULOGE: Dečak Jakov, Patuljak nosonja – Biljana
RADENKOVIĆ, Čarobnica Krojtervajs – Dejan V. Rd. Biserka KOLEVSKA, pr. Davorin DINIĆ, sc.
GOCIĆ, Mladić Jakov, Beli miš, Prodavac ogleda- ks. Svila VELIČKOVA, am. Modest PETROVIČ
la, Luda, Dželat – Nikola CEKIĆ, Hana, Guska, MUSORGSKI, in. Ljiljana DODIĆ.
Devojka Greta – Dina ARSIĆ, Hercog Vurst, Gu-
ščarica, Berberin Urban – Toma BIBIĆ, Obućar, ULOGE: Srđan MILJKOVIĆ, Tatjana MILENKO-
Prodavac jaja, Grof de Žambon, Dželat – Davorin VIĆ, Biljana RADENKOVIĆ, Nataša RISTIĆ, Da-
DINIĆ. vorin DINIĆ, Toma BIBIĆ.
112

PROMENA U PODELI ULOGA: Plašljivi lav – Dra-


gan TRIČKOVIĆ, Vila zelenka – Marija CVETKOVIĆ,
Animacija – Marija CVETKOVIĆ, Davorin DINIĆ.

8 (470)
RUŽNO PAČE

Prem. 14. 11. 2003, Niš


1 (-) 139
115, 18948
PROMENA U PODELI ULOGA: Komšinica Koka 1,
Pile – Stanislava MILOSAVLJEVIĆ, Komšinica
3 (465) Scena iz predstave Koka 2, Pile – Aleksandar KANJEVAC.
Prem. 08. 06. 2012, Niš
1 (-) 235 9 (471)
Rada MOSKOVA: KOSIĆ BOSIĆ

Reprize Prem. 15. 09. 2005, Niš


17 (-) 3749
4 (466) 93, 12715
Atanas ILKOV: CRVENKAPICA NA ZRNU
GRAŠKA
10 (472)
Prem. 24. 06. 1990, Niš Miodrag STANISAVLJEVIĆ: CAREV ZATOČNIK
5 (-) 289
261, 38232 Prem. 24. 11. 2005, Niš
2 (-) 199
68, 11340
5 (467)
Budimir NEŠIĆ & Vanja RUPNIK: OLOVKA PIŠE
SRCEM 11 (473)
Jakob GRIM & Vilhelm GRIM: CAR ŽABAC
Prem. 30. 09. 1993, Niš
6 (-) 402 Prem. 28. 09. 2006, Niš
172, 27357 2 (-) 199
85, 7513

6 (468)
12 (474)
Hans Kristijan ANDERSEN: TRI PRASETA
Ksenija STOJANOVIĆ: MALA PRINCEZA
Prem. 14. 05. 1998, Niš
Prem. 18. 03. 2008, Niš
7 (-) 652 9 (-) 366
183, 27079 78, 5303

7 (469) 13 (475)
Frank BAUM: ČAROBNJAK IZ OZA Radjard KIPLING: MOGLI*

Prem. 03. 12. 2000, Niš Prem. 10. 04. 2008, Niš
8 (-) 5862 3 (2: Kruševac – 2) 80
121, 25700 53, 4373
113

*Broj posetilaca odnosi se na izvođenja na matič- Prem. 06. 07. 2010, Niš
noj sceni. 14 (6: Kragujevac – 2, Zaječar – 1, Federacija BiH:
Sarajevo – 3) 1141
15, 1324
14 (476) *Broj posetilaca odnosi se na izvođenja na matič-
Radjard KIPLING: RADOZNALO SLONČE noj sceni.

Prem. 13. 03. 2009, Niš


9 (-) 676 17 (479)
48, 5683 Marina BJELIĆ ĐURIĆ: PTICE

Prem. 16. 09. 2010, Niš


15 (477) 5 (-) 786
Aleksandar KANJEVAC: KNEŽEVI SNOVI 19, 2606

Prem. 04. 02. 2010, Niš


5 (-) 373 18 (480)
43, 5750 Gradimir STOJKOVIĆ: HAJDUK U BEOGRADU

Prem. 28. 10. 2010, Niš


16 (478) 9 (-) 885
Donald BISET: DOBRO JUTRO, LAKU NOĆ* 18, 1770

REGIONALNO POZORIŠTE
NOVI PAZAR
(Osnovano 2003)

36300 Novi Pazar, Stevana Nemanje, 2


Telefon: (020) 322-819
E-mail: regionalnopozoriste@gmail.com

DIREKTOR: Aida KOŽAR Premijere

Glumice: Lemana BEĆIROVIĆ, Anđela MARIĆ i 1 (481)


Sandra MILJKOVIĆ. LEPOTICA I ZVER
Glumci: Haris ŠEĆEROVIĆ, Rifat RIFATOVIĆ i Du-
šan ŽIVANIĆ. Ad. rd. Aida KOŽAR, sc. ks. Dejan PANTELIĆ, am.
Organizator: Muzafer ŽUPLANIN. Inspicijent: Admir Haris ŠEĆEROVIĆ.
ZUPLJANIN. Sufler: Nermina DUGOPOLJAC. Maj-
stor bine: Ejub SLEZOVIĆ. Krojač: Fetija GILIC. ULOGE: Lepotica – Zehra AYBAR, Zver – Vahid
Rekviziter: Jahija JUSOVIĆ. DŽANKOVIĆ, Rifat RIFATOVIĆ (k. g. 6), Otac – Du-
šan ŽIVANIĆ, Sestra – Lemana BEĆIROVIĆ, Sandra
MILJKOVIĆ, Veštica i Vila – Anđela MARIĆ, Udvarač
REPERTOAR – Mitar BELOJICA, Mačak – Haris ĐERLEK.
114

Prem. 06. 10. 2011, Novi Pazar Ad. ab. rd. im. lk. ak. Rifat RIFATOVIĆ, sc. Ejub SLE-
16 (-) 4500 ZOVIĆ, ks. Fetija GILIĆ, am. Ređep MEĐEDOVIĆ.

ULOGE: Hamal – Rifat RIFATOVIĆ.


2 (482)
Mark KAMOLETI: BOING-BOING Prem. 19. 04. 2012, Novi Pazar
(Marc Camoletti: Boeing-Boeing) 16 (-) 5000

Ab. rd. Aida KOŽAR, sc. Ejub SLEZOVIĆ i Dušan


ŽIVANIĆ, ks. Fetija GILIĆ, am. Haris ŠEĆERO- 4 (484)
VIĆ. Slavomir MROŽEK: EMIGRANTI
(Slawomir Mrożek: Emigranci)
ULOGE: Žaneta – Anđela MARIĆ, Žudita – Sandra
MILJKOVIĆ, Žaklina – Lemana BEĆIROVIĆ, Ber- Ab. ad. rd. Dejan CICMILOVIĆ, rd. Enver PE-
nard – Haris ŠEĆEROVIĆ, Robert – Dušan ŽIVA- TROVCI, sc. Ejub SLEZOVIĆ, ks. Fetija GILIĆ,
NIĆ, Bert – Rifat RIFATOVIĆ. am. Sulejman ZATRIĆ, im. Nermin ČAROVAC, lk.
Andrijana VIDENOVIĆ, ak. Dijana KOZARSKI.
Prem. 17. 12. 2011, Novi Pazar
16 (-) 2100 ULOGE: XX – Haris ĐERLEK, YY – Vahid DŽAN-
KOVIĆ.

3 (483) Prem. 25.05.2012, Novi Pazar


Šefka BEGOVIĆ LIČINA: HAMALSKA IDARA 8 (3: Beograd – 1, Novi Sad – 1, Počitelj – 1,) 4000

NOVOSADSKI NOVI TEATAR


NOVI SAD
(Osnovan 2008)

21000 Novi Sad, Vojvođanska, 8


(Gimnazija “Laza Kostić”, Laze Lazarevića 1, Pozorišna sala)
Telefoni: 060-444-66-52 & 064-144-66-52
E-mail: novosadskinoviteatar@sbb.rs
www.novosadskinoviteatar.com

DIREKTOR-PREDSEDNIK UO: Ljubiša MILIŠIĆ Rd. Ljubiša MILIŠIĆ, sc. ks. Blagovesta VASILEVA,
Zamenik predsednika UO: Miljan DAVIDOVIĆ am. Emil SAKS.

ULOGE: Prase Micko – Tatjana MATEŠA (5), Nataša


REPERTOAR MILIŠIĆ (5), Prase Gicko – Nikola JOKSIMOVIĆ (5),
Stefan JUANIN (5), Pače – Nataša ILIN, Dea Vukaj-
Pozorišna sala gimnazije „Laza Kostić” lo – Vladimir PETKOVIĆ, Vučko – Miljan DAVIDOVIĆ.

1 (485) Prem. 20. 12. 2011, Novi Sad


Ljubiša MILIŠIĆ: ČUDNA ŠUMA 10 (-) 950
115

5 (-) 490
25, 2721
PROMENA U PODELI ULOGA: Vuk – Miljan DA-
VIDOVIĆ (4).

4 (488)
Jovan CARAN: MALA PRODAVNICA ČUDA

Prem. 17. 05. 2009, Novi Sad


4 (1: Futog – 1) 350
12, 748
PROMENA U PODELI ULOGA: Veštica – Nataša
1 (485) Scena iz predstave MILIŠIĆ, Dobra Vila – Nataša ILIN, Belzebub – Mi-
ljan DAVIDOVIĆ.

Reprize
5 (489)
Pozorišna sala gimnazije „Laza Kostić” Šarl PERO: USPAVANA LEPOTICA

2 (486) Prem. 17. 12. 2010, Novi Sad


KUKURIKU BAJKA 4 (1: Futog – 1) 633
12, 1745
Prem. 20. 09. 2008, Novi Sad
3 (-) 247
18, 1410 6 (490)
ALADIN

3 (487) Prem. 20. 04. 2011, Novi Sad


Radoslav PAVELKIĆ: CRVENKAPA I ZBUNJENI 5 (1: Zrenjanin – 1) 738
VUK 9, 1250
PROMENA U PODELI ULOGA: Alma, Plavi duh –
Prem. 20. 11. 2008, Novi Sad Jelena ĐULVEZAN (3).
116

NOVOSADSKO POZORIŠTE
ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ
NOVI SAD
(Osnovano 1973)

21000 Novi Sad, Jovana Subotića, 3-5


Telefoni: (021) 525-552 & 574-564 & 6622-592
Fax: (021) 525-388
E-mail: szinhaz@eunet.rs
www.uvszinhaz.co.rs

DIREKTOR: SÁNDOR László SALAMON Jozsef. Spremačica: BOLOK Julianna,


Umetnički direktor: GYARMATI Katalin Hajnal MENKOVIĆ es KOMENDA Viktória.

ADMINISTRACIJA
REPERTOAR
Zamenik direktora: HAJDU Ibolyka. Organizator:
BERÁK Ilona. Pravnik: NÉMETH Renáta. Tehnički Premijere–Bemutatók
sekretar: BÖRCSÖK Mária. Šef računovodstva:
Olivera ĐERIĆ MIHAJLOVIĆ. Blagajnik: VALO Mi- Velika scena – Nagy terem
roslava. Blagajnik-biletar: URBAN Karolina.
1 (491)
UMETNIČKI ANSAMBL VÖRÖSMARTY Mihály: CSONGOR ÉS TÜNDE

Glumice: FARAGÓ Edit, ÁBRAHÁM Irén, KRIZ- Ab. dm. GYARMATI Kata, rd. HERNYÁK György,
SÁN Szilvia, FIGURA Terézia, SIMON Melinda, sc. Aleksandar SENKOVIĆ, ks. CSELÉNYI Nóra,
BANKA Lívia, FERENC Ágota, Gabriella CRNKO- am. VEREBES Ernő, in. su. LOVAS Csilla.
VIĆ, ELOR Emina es SZILAGYI Agota.
Glumci: GIRICZ Attila, MAGYAR Attila, BALÁZS ULOGE: Csongor – HAJDÚ Tamás, Tünde – CR-
Áron, NÉMETH Attila, KÖRÖSI István, HUSZTA NKOVITY Gabriella, Mirígy – KRISZÁN Szilvia, Fe-
Dániel es PONGÓ Gábor.
Dramaturg: PUSKÁS Zoltán. Inspicijent: BIRO Ale-
ksandra. Sufler: LOVAS Csilla.

TEHNIKA

Šef tehnike: SZABÓ Attila. Tonac: BIRO Tibor. Fri-


zer-vlasuljar: PÁSZTI Ágnes. Rekviziter: PRIKKEL
János. Šef bine: Dejan UBORNJI . Binski radnik:
BÁLIND Mihály, PÉTER Sándor, Bernard LAZIĆ es
GYULVESZI David. Električar-rasvetljivač: MAJO-
ROS Róbert. Dizajner: GERO Katalin. Krojač-gar-
derober: MIKULINAC Angéla. Vozač: RAPÓTI At-
tila. Referent PPZ-a-domar: LOVAS Ferenc. Portir:
VASS István, ZSADÁNYI Ernő, TAKÁCS Tibor es 1 (491) Magyar Attila, Pongó Gábor és Huszta Dániel
117

jedelem – SIRMER Zoltán, Kalmár – GOMBOS Pv. KÚNOS László, ab. GYARMATI Kata, rd. VI-
Dániel, Tudós – KŐRÖSI István, Ledér – FIGURA DOVSZKY György, pr. GOMBOS Dániel, sc. Mari-
Terézia, Kurrah – HUSZTA Dániel, Berreh – MA- ja KALABIĆ, ks. Marina SREMAC, am. FARAGÓ
GYAR Attila, Duzzog – PONGÓ Gábor, Éj – BAN- Béla, sm. KLEMM David, su. LOVAS Csilla.
KA, Lívia.

Prem. 10. 11. 2011, Novi Sad


13 (-) 694

2 (492)
Peter WEISS: MARAT THE SADE
(Peter Weiss: Marat/Sade)

Pv. GÖRGEY, Gábor, rd. sc. URBÁN András, pr.


FERENC Judit, ks. Marina SREMAC, am. sm. ME-
ZEI Szílárd, dm. GÓLI Kornélia, in. su. LOVAS
Csilla, sm. Bogdan RANKOVIĆ, Ervin MALINA, 3 (493) Jelenet a darabból
Ištvan ČIK.
ULOGE: Helena Ekdahl – BANKA Lívia, Oscar Ek-
ULOGE: De Sade márki – MAGYAR Attila, Jean dahl – LÁSZLÓ Sándor, Emilie Ekdahl – SZILÁGYI
Paul Marat – HAJDÚ Tamás, Simonne Evrard – Ágota, Alexander – DUKÁSZ Péter (k. g.), Fanny –
Melinda SIMON, Charlotte Corday – ELOR Emina, ÁBRAHÁM Irén, Carl Ekdahl – PONGÓ Gábor, Ly-
dia Ekdahl – Melinda SIMON, Gustav Adolf Ek-
dahl – GIRICZ Attila, Alma Ekdahl – KRIZSÁN Szil-
via, Maj – ELOR Emina, Isac Jakobi – MAGYAR At-
tila, Aron – NÉMET Attila, Ismael – HAJDÚ Tamás,
Edvard Vergérus – BALÁSZ Áron, Henrietta Ver-
gérus – FIGURA Terézia, Elsa Bergius – LŐRINC
Tímea, Justina – Gabriela CRNKOVIĆ, Esmeralda
– SIRMER Zoltán, Paulina – KŐRÖSI István.

Prem. 30. 03. 2012, Novi Sad


7 (2: Mađarska: Kišvarda – 1; Rumunija: Temišvar
– 1) 952

2 (492) Jelenet a darabból 4 (494)


Duperret – SIRMER Zoltán, Jacques Roux – LÁZÁR Ervin: BERZSIÁN ÉS DIDEKI
HUSZTA Dániel, Kokó – BALÁZS Áron, Popó –
SZILÁGYI Ágota, Kukuriku – KŐRÖSI István, Rozi
– FIGURA Terézia, Ápoltak – FARAGÓ Edit (5), NA-
GYABONYI Emese (7), NÉMET Attila, Kikiáltó –
KRIZSÁN Szilvia, Ápoló – PONGÓ Gábor, Nővér –
Gabriela CRNKOVIĆ, Coulmier – GIRICZ Attila.

Prem. 09. 02. 2012, Novi Sad


12 (2: Kikinda – 1, Subotica – 1) 756

3 (493)
Ingmar BERGMAN: FUNNY ÉS ALEXANDER
(Ingmar Bergman: Fanny och Alexander) 4 (494) Jelenet a darabból
118

Ab. dm. GYARMATI Kata, ab. rd. sc. MEZEI Kinga, Prem. 02. 12. 2011, Novi Sad
pr. FERENC Judit, ks. GÖMÖRI Éva, am. MEZEI 5 (1: Bačka Topola – 1) 172
Szilárd, sm. Marina DŽUKLJEV.

ULOGE: Berzsián – BALÁZS Áron, Zsebenci Klo- 6 (496)


pédia – ELOR Emina, Sróf mester – NÉMET Atti- LIVIER Allan: POKOL
la, Violin – PONGÓ Gábor, Vinkóci Lőrénc, Als-
zakall – HUSZTA Dániel, Szőrénszőr Tejbajszán – Sc. BALÁZS Áron és SEBESTYÉN Imre, ks.
HAJDÚ Tamás, Áttentő Redáz, Aggszakall – SIR- CZUMBIL Orsolya.
MER Zoltán, Dideki, Főszakáll – SZILÁGYI Ágo-
ta.

Prem. 04. 06. 2012, Novi Sad


3 (-) 201

Mala scena – Kis terem

5 (495)
Alina NELEGA: RUDOLF HESS
TÍZPARANCSOLATA
(Alina Nelega: Decalogul după Hess)

Pv. TOT Anamarija, rd. HAJDÚ Tamás.

ULOGE: HAJDÚ Tamás.

6 (496) Gabrijela Crnković és Pongó Gábor

ULOGE: Eric – GOMBOS Dániel, Carolyn – Ga-


briela CRNKOVIĆ, Pizzafutár – PAPP Arnold,
Szomszéd – PONGÓ Gábor.

Prem. 15. 06. 2012, Novi Sad


2 (-) 120

Đačka scena „Šarene iskrice” – Színes


szilánkok diákszínpad

7 (497)
Duško RADOVIĆ: Ő ÉS MI
5 (495) Hajdú Tamás (Duško Radović: On i Mi)
119

Ab. TÓTH Laura és LÉPHAFT Ágnes, rd. OSZVÁR ULOGE: Szakállamtitkár – KOVÁCS NEMES Andor
Róbert, pr. CSÁKI Beáta és SÍPOS Arnold, sc. (k. g.), Popikon, Belső hang – BANKA Lívia, Han-
BIACSI Endre, ks. HUSZKA Zita, im. KOVÁCS K. gok – FERENC Ágota, FIGURA Terézia, FARAGÓ
Áron. Edit, Meztelenek 1 – Gabriela CRNKOVIĆ, SIR-
MER Zoltán, Meztelenek 2 – BÁNYAI Ágota (k. g.),
MAGYAR Attila, Tűzoltók – SZABÓ Lajos (k. g.),
MÁTYÁS Imre Zsolt (k. g.), Titkárnő – SZABÓ
Eduárd (k. g.), MOLNÁR GÁBOR Nóra (k. g.), Te-
stőr – TÓTH Tihamér (k. g.).

Prem. 21. 09. 2011, Novi Sad


1 (-) 24

9 (499)
GYARMATI Kata: ÜSZKÖS PUSZTA

7 (497) Jelenet a darabból Rd. MEZEI Kinga, pr. FERENC Judit és BERTA
Csongor.
ULOGE: Nő 1 – HAJDÚ Sára, Nő 2 – Dunja SU-
BAŠIĆ, Nő 3 – TERNOVÁCZ Adél, Nő 4 – Petra ULOGE: Teremőr – VÖRÖS Imelda, Őr – Melinda
MCCONNELL-DUFF NIKOLIĆ, Nő 5 – FRANCIA JASKOV, Eligazító – SZILÁGYI Ágota, Dédi – BA-
Krisztina, Terapeuta – HORVÁT Rebeka, Férfi 1 – LÁZS Áron, Unoka – GÁL Elvira, Néma – FRANK
SZILÁGYI Áron, Férfi 2 – DOBOSI Tibor, Férfi 3 –
PÁSZTOR KICSI Gergő, Férfi 4 – DÉVAI Tibor.

Prem. 14. 01. 2012, Novi Sad


8 (2: Torda – 1, Senta – 1) 640

XI takmičenje vojvođanskih dramskih


pisaca – XI vajdasági magyar drámaíró
verseny

8 (498)
BESZÉDES István: ÜSZKÖS PUSZTA

Rd. VIDOVSZKY György, pr. ÁBRAHÁM Irén, MOL- 9 (499) Jelenet a darabból
NÁR GÁBOR Nóra és TÓTH Tihamér.
Ágnes, Egyes – HAJDÚ Tamás, Kettes, Hármas –
BARÁTH Attila, Négyes – PONGÓ Gábor, Ötös –
POSZOLT Erzsébet, Hatos – VADÁSZ Gábor, He-
tes – KŐRÖSI István.

Prem. 21. 09. 2011, Novi Sad


1 (-) 240

10 (500)
Robert LENARD: ÜSZKÖS PUSZTA

Rd. NAGYPÁL Gábor, pr. LOVAS Csilla, Lea BLA-


8 (498) Sirmer Zoltán és Gabrijela Crnković ŠKO és RICZ Ármin.
120

ULOGE: Parszifál – HUSZTA Dániel, Anya – KRIZ- Prem. 17. 03. 2010, Novi Sad
SÁN Szilvia, Apa – MOLNOS András Csaba (k. g.), 6 (1: Mađarska: Tatabanja – 1) 610
Lány – ELOR Emina, Kósza – PÁLFI Ervin (k. g.), 29, 5932
Dezsőbá – NÉMET Attila, Dezső – GOMBOS Dá-
niel, Aranka – RAFFAI Ágnes (k. g.), Szapphó 1 –
PÁMER Csilla (k. g.), Szapphó 2 – CZUMBIL Or- 13 (503)
solya (k. g.), Phaedo – TÉNYI Edit (k. g.), Miszisz Mihail Afanasjevič BULGAKOV: A MESTER ÉS
Vájld – SZŰCS Hajnalka (k. g.). MARGARITA

Prem. 29. 10. 2010, Novi Sad


9 (-) 471
21, 1131
PROMENA U PODELI ULOGA: Ivanovna – LŐ-
RINCZ Timea (k. g. 7).

14 (504)
ZALÁN Tibor: ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ

Prem. 15. 04. 2011, Novi Sad


11 (3: Subotica – 1; Mađarska: Tatabanja – 2) 2136
18, 4235
PROMENA U PODELI ULOGA: Dorothy – SZÍLÁ-
GYI Ágota (9), Glinda – LÁSZLÓ Judit (k. g. 9).

15 (505)
Miroslav MOMČILOVIĆ: SEDAM I PO*

Prem. 21. 04. 2011, Novi Sad


3 (-) 623
5, 905
*Koprodukcija Novosadsko pozorište-Újvidéki szín-
ház, Novi Sad & Narodno pozorište Republike Sr-
10 (500) Gombos Dániel és Német Attila pske, Banja Luka, Republika Srpska & Pozorište
Atelje 212, Beograd
Prem. 21. 09. 2011, Novi Sad
1 (-) 240
16 (506)
ALABAMA SONG
Reprize–Reprizek
Prem. 10. 06. 2011, Novi Sad
Velika scena – Nagy terem 9 (-) 1269
13, 1678
11 (501) PROMENA U PODELI ULOGA: Dadus – Melinda
SZÍNÉSZKONCERT JASKOV.

Prem. 04. 03. 2010, Novi Sad


1 (-) 240 Mala scena – Kis terem
10, 2271
17 (507)
EGRESSY Zoltán: PORTUGÁL
12 (502)
MADÁCH Imre: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA Prem. 14. 02. 2008, Novi Sad
121

6 (-) 324 Đačka scena „Šarene iskrice” – Színes


50, 2390 szilánkok diákszínpad

18 (508) 19 (509)
SZEGEDI SZABÓ Béla: KAMMERSPIEL FOLK & SWING

Prem. 25. 02. 2011, Novi Sad


5 (4: Nova Crnja – 1, Skorenovac – 1, Kikinda – 1, Prem. 02. 04. 2011, Novi Sad
Novi Itebej – 1) 542 7 (1: Torda – 1) 2010
17, 1212 11, 2759

POZORIŠTE MLADIH
NOVI SAD
(Osnovano 1931)

21000 Novi Sad, Ignjata Pavlasa, 8


Telefoni: (021) 525-884 & 520-534
Fax : (021) 525-884
E-mail: office@pozoristemladih.rs
www.pozoristemladih.co.rs

DIREKTOR: Zoran ĐERIĆ radnik za marketing: Dragana MIKIĆ. Referent za


PPZ-biletar: Boja VIDOSAVLJEVIĆ. Biletar: Admi-
DRAMA nistrator-daktilograf: Zvezdana STAJIĆ BRANKO-
VIĆ. Spremačica-kurir: Desanka DESNICA i Dra-
Glumice: Jelica GLIGORIN, Vera HRĆAN OSTO- gica VUKSANOVIĆ.
JIĆ, Marina CINKOCKI, Slavica VUČETIĆ, Marija
MITROVIĆ, Sanja TOMIĆ i Neda DANILOVIĆ. SCENSKO-TEHNIČKI POSLOVI
Glumci: Zoran ANDREJIN, Dragan ZORIĆ, Emil
KURCINAK, Slobodan NINKOVIĆ, Ratko RADI- Tonac-svetlo majstor: Predrag JERKOVIĆ. Majstor
VOJEVIĆ, Saša STOJKOVIĆ, Ivan ĐURIĆ, Ervin scene: Veljko MIJIĆ. Binski radnik-dekorater-rekvi-
HADŽIMURTEZIĆ i Dejan ŠARKOVIĆ. ziter: Zoran MIKIĆ, Stevan ANTIĆ i Slavko KARA-
Reditelj: Emilija MRDAKOVIĆ. Inspicijent-sufler: PANDŽA. Krojač-garderober: Marina PERIĆ i Ni-
Olga JOVANOVIĆ i Snežana VELIMIROVIĆ. Sa- kodinka FOLIĆ. Majstor u radionici: Stevan GEZ.
mostalni organizator scene za decu: Đorđe ĆIRIĆ.
Samostalni organizator dramske scene: Ivana TO-
DOROVIĆ. Saradnik za informisanje: Tijana DE- REPERTOAR
LIĆ.
Premijere
ZAJEDNIČKI POSLOVI
Scena za decu
Sekretar: Slavica VUKOJIČIĆ STOJKOV. Šef ra-
čunovodstva: Dragana SANTRAČ. Saradnik za 1 (510)
ekonomsko-pravne poslove: Milena KOKEZA. Sa- Igor BOJOVIĆ: CRVENKAPA
122

Rd. Dragoslav TODOROVIĆ, sc. ks. kl. Erika KA- Rd. Nebojša SAVIĆ, sc. Vladimir ILIĆ, am. Nenad
NJO JANOVIĆ, am. Vladimir PEJKOVIĆ, vr. Željko SAVIĆ, kl. Marija MALBAŠA, or. Đorđe ĆIRIĆ, in.
SAVIĆ, or. Đorđe ĆIRIĆ, in. su. Snežana VELIMI- su. Olga JOVANOVIĆ.
ROVIĆ, ds. Predrag JERKOVIĆ.
ULOGE: Jovana CAVNIĆ, Saša STOJKOVIĆ.
ULOGE: Crvenkapa, Lovac, Baka – Marija MI-
TROVIĆ, Vuk, Majka, Gavran, Šporet (glas) – Slo- Prem. 30. 09. 2011, Novi Sad
11 (-) 1400
*Koprodukcija Pozorište mladih, Novi Sad & Savez
dramskih umetnika Vojvodine, Novi Sad

3 (512)
Bojana MIJOVIĆ: CVRČAK I MRAVI*

Ab. rd. Senka PETROVIĆ, sc. kl. Jelena MILIĆ


ZLATKOVIĆ, am. Janja LONČAR, or. Đorđe ĆIRIĆ,
in. su. Snežana VELIMIROVIĆ.

ULOGE: Cvrčak – Zoran ANDREJIN, Konobar –


Neda DANILOVIĆ, Kralj – Emil KURCINAK, Sa-
1 (510) Marija Mitrović i Slobodan Ninković
vetnik – Jelena GALOVIĆ, Princeza – Marija TO-
bodan NINKOVIĆ, Šporet (pomoćna animacija) – DOROVIĆ, Dobošar, Travojed – Dejan ŠARKO-
Snežana VELIMIROVIĆ. VIĆ, Mravi Radnici – Marija TODOROVIĆ, Neda
DANILOVIĆ, Jelena GALOVIĆ, Emil KURCINAK,
Prem. 28.09.2011, Novi Sad Zoran ANDREJIN, Dejan ŠARKOVIĆ.
16 (2: Kikinda – 1; Federacija BiH: Sarajevo – 1)
2040

2 (511)
Nebojša SAVIĆ: KVARNA FARMA*

2 (511) Jovana Cavnić i Saša Stojković 3 (512) Scena iz predstave


123

Prem. 21. 03. 2012, Novi Sad ULOGE: Maja – Marina CINKOCKI, Goca – Mari-
7 (-) 865 ja MITROVIĆ, Vlasta – Jelica GLIGORIN, Kaća –
*Koprodukcija Pozorište mladih, Novi Sad & Udru- Jovana STIPIĆ (k. g.), Dunja – Višnja OBRADOVIĆ
ženje dramskih umetnika Vojvodine, Novi Sad (k. g.), Sandra – Slavica VUČETIĆ, Kosta – Saša

Dramska scena

4 (513)
Stevan SREMAC: POP ĆIRA I POP SPIRA

Ad. rd. Ratko RADIVOJEVIĆ, sc. kl. Nikola DŽAFO,


ks. Romana KNEŽEVIĆ, am. Nemanja RADIVO-
JEVIĆ, lk. Saša LATINOVIĆ, ds. Predrag JERKO-

5 (514) Scena iz predstave

LATINOVIĆ, Kanta – Saša STOJKOVIĆ, Miloš Tre-


tin – Slobodan NINKOVIĆ, Robert Mišković – Ivan
ĐURIĆ, Nik – Ervin HADŽIMURTEZIĆ.

Prem. 09. 03. 2012, Novi Sad


10 (-) 4549

4 (513) Scena iz predstave Reprize

VIĆ, dt. Đorđe ILIĆ, kl. ps. Lazar ČURČIĆ, ps. De- Scena za decu
jan JANKOV, in. su. Olga JOVANOVIĆ, or. Ivana
TODOROVIĆ. 6 (515)
Jan GRABOVSKI: VUK I JARIĆI
ULOGE: Pop Ćira – Slobodan NINKOVIĆ, Popadija
Persa – Aleksandra PLESKONJIĆ ILIĆ, Melanija – Prem. 25. 03. 1984, Novi Sad
Slavica VUČETIĆ, Pop Spira – Dragan ZORIĆ, 9 (-) 1033
Popadija Sida – Vera HRĆAN OSTOJIĆ, Juca – 258, 35352
Marija MITROVIĆ, Učitelj Pera – Ivan ĐURIĆ, Bri-
ca Šaca – Dejan ŠARKOVIĆ, Animacija (zubi) –
Sanja TOMIĆ, Marija TODOROVIĆ, Emil KURCI- 7 (516)
NAK, Ervin HADŽIMURTEZIĆ. VESELI MUZIČARI

Prem. 22.12.2011, Novi Sad Prem. 07. 03. 1993, Novi Sad
8 (-) 1835 10 (1: Futog – 1) 2209
273, 37467

5 (514)
ESTROGEN 8 (517)
Emilija MRDAKOVIĆ: PRINC LEDENKO
At. Andžej SARAMONOVIČ, pv. Jelena ČUPIĆ,
ab. rd. sc. im. Radoje ČUPIĆ, ks. Marina SRE- Prem. 03. 11. 1994, Novi Sad
MAC, vr. Mile KESKENOVIĆ, or. Ivana TODORO- 4 (-) 539
VIĆ, in. su. Olga JOVANOVIĆ. 214, 28182
124

9 (518) 16 (525)
KOMADIĆ (O TRAGANJU I KOTRLJANJU) Tode NIKOLETIĆ: ZAČARANA PAHULJICA*

Prem. 23. 02. 2001, Novi Sad Prem. 17. 12. 2005, Novi Sad
5 (2: Poljska: Lomža – 1, Varšava – 1) 671 1 (-) 337
128, 23614 46, 15054
*Predstava je obnovljena 31. 03. 2007.

10 (519)
Valeri PETROV: BELA BAJKA 17 (526)
Marina BJELIĆ ĐURIĆ & Biljana VUJOVIĆ: MALA
Prem. 26. 10. 2002, Novi Sad SIRENA*
2 (-) 242
57, 6972
Prem. 25. 02. 2006, Novi Sad
9 (-) 1154
58, 10100
11 (520)
CIRKUS IZ ŠEŠIRA *Predstava je obnovljena 16. 01. 2010.

Prem. 01. 02. 2003, Novi Sad


8 (-) 2524 18 (527)
88, 15486 DINA I OBLAK

Prem. 06. 12. 2007, Novi Sad


12 (521) 7 (2: Vršac – 1; Rumunija: Rešica – 1) 665
Rada MOSKOVA: KOS I LISICA 42, 6137

Prem. 24. 04. 2003, Novi Sad


6 (-) 578 19 (528)
90, 10324 Emilija MRDAKOVIĆ: ANĐEOSKA BAJKA

Prem. 16. 12. 2007, Novi Sad


13 (522) 5 (-) 428
Šarl PERO: MAČAK U ČIZMAMA 75, 8657

Prem. 07. 11. 2004, Novi Sad


7 (-) 600 20 (529)
107, 18496 Valeri PETROV: PUK! (U POTRAZI ZA
ČAROBNIM BISEROM)*
14 (523)
Prem. 30. 09. 2008, Novi Sad
Pjer GRIPARI: ČAROBNICA IZ ULICE BONŽUR
4 (-) 328
37, 6681
Prem. 17. 05. 2005, Novi Sad
*Koprodukcija Pozorište mladih, Novi Sad & Krea-
3 (-) 356
62, 8195 tivna radionnica „Bunker”

15 (524) 21 (530)
Hans Kristijan ANDERSEN: PALČICA USPAVANA LEPOTICA

Prem. 29. 09. 2005, Novi Sad Prem. 09. 12. 2008, Novi Sad
7 (2: Bečej – 2) 1089 16 (6: Temerin – 2, Bečej – 2, Subotica – 2) 2481
86, 10704 56, 7425
125

22 (531) Dramska scena


TRI PRASETA
28 (537)
Prem. 13. 11. 2009, Novi Sad Viktor LANU: OTVARAČ
2 (-) 206
27, 6408 Prem. 16. 09. 2004, Novi Sad
5 (-) 420
24, 2489
23 (532)
Milan STEPANOV: SUNCOKRETI
29 (538)
(GDE STANUJE SUNČEV ZRAK)
Andžej SARAMONOVIČ: TESTOSTERON
Prem. 27. 03. 2010, Novi Sad Prem. 12. 12. 2008, Novi Sad
4 (-) 981 10 (-) 2900
18, 4194 44, 13880

24 (533) 30 (539)
Hans Kristijan ANDERSEN: RUŽNO PAČE Jurij Mihailovič POLJAKOV: JARE U MLEKU

Prem. 03. 06. 2010, Novi Sad Prem. 11. 02. 2009, Novi Sad
10 (-) 1057 3 (1: Kikinda – 1) 403
24, 2694 24, 4653

31 (540)
25 (534) SABRANA DELA VILIJAMA ŠEKSPIRA
Boris SALAMČEV: BABA JAGA (UKRATKO)*

Prem. 29. 09. 2010, Novi Sad Prem. 10. 11. 2010, Novi Sad
12 (6: Futog – 2, Kragujevac – 2, Niš – 2) 1791 4 (2: Beograd – 1, Valjevo – 1) 1202
34, 4538 16, 4424
*Koprodukcija Pozorište mladih, Novi Sad & Pozo-
rišna trupa „Arterija” & Gradsko pozorište, Bečej
26 (535)
Karlo KOLODI: PINOKIO
32 (541)
Džordž Bernard ŠO: O ORUŽJU I ČOVEKU*
Prem. 21. 04. 2011, Novi Sad
10 (3: Zrenjanin – 1, Beograd – 1; Republika Sr- Prem. 17. 03. 2011, Novi Sad
pska: Banja Luka – 1) 2064 1 (-) 174
15, 3304 5, 773
*Koprodukcija Pozorište mladih, Novi Sad & Novo-
sadski novi teatar, Novi Sad
27 (536)
Luis KEROL: ALISA U ZEMLJI ČUDA*
33 (542)
POVODOM „GALEBA”
Prem. 24. 05. 2011, Novi Sad
1 (-) 131 Prem. 24. 06. 2011, Novi Sad
3, 361 15 (7: Pančevo – 1, Vršac – 1, Zrenjanin – 1, Subo-
*Koprodukcija Pozorište mladih, Novi Sad & Krea- tica – 1, Sombor – 1, Kikinda – 1, Beograd – 1) 3147
tivna radionica „Bunker” 16, 3479
126

SAVEZ DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE


NOVI SAD
(Osnovan 1931)

21000 Novi Sad, Pozorišni trg, 1


Telefon: (021) 452-553
E-mail: sduv@neobee.net
www.sduv.org

PREDSEDNIK: Predrag MOMČILOVIĆ Petrovo selo – 1, Mali Iđoš – 1; Mađarska: Györ –


Potpredsednik: Ivana TODOROVIĆ. Član Pred- 1) 1302
sedništva: Branislav ČUBRILO, Miloš STAN- 25, 2534
KOVIĆ, Jovica JAŠIN, Goran FILIPAŠ, Tibor *Koprodukcija Savez dramskih umetnika Vojvodine,
VAJDA. Organizacioni sekretar: Klara VUKOV Novi Sad & Novosadsko pozorište-Újvidéki Szín-
ház, Novi Sad

REPERTOAR
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad –
Novosadsko pozorište-Újvidéki Színház, Scena „Pera Dobrinović”
Novi Sad – Mala scena – Kis terem
2 (544)
1 (543) Luc HUBNER: GRETA, STRANICA 89*
SZERBHORVÁTH György: DE KI VISZI HAZA A
BICIKLIT?* Prem. 07. 10. 2005, Novi Sad
7 (1: Sremska Mitrovica – 1) 1639
Prem. 09. 04. 2011, Novi Sad 78, 19073
14 (11: Subotica – 2, Srbobran – 1, Bečej – 1, Tor- *Koprodukcija Savez dramskih umetnika Vojvodine,
da – 1, Feketić – 1, Senta – 1, Kanjiža – 1, Bačko Novi Sad & Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
127

SRPSKO NARODNO POZORIŠTE


NOVI SAD
(Osnovano 1861)

21000 Novi Sad, Pozorišni trg, 1


Telefoni: (021) centrala 6621-411 & upravnik 528-894 & direkcija
Drame 523-752 & direkcija Opere 6612-582 &
direkcija Baleta 422-757 & marketing 6614-467
E-mail: uprava@snp.org.rs & drama@snp.org.rs
www.snp.org.rs

UPRAVNIK I DIREKTOR DRAME: Aleksandar PETRONJE (do 30. 12. 2011), Dragomir PEŠIĆ,
MILOSAVLJEVIĆ Mihajlo PLESKONJIĆ, Vasa VRTIPRAŠKI, Milan
ŠMIT (do 09. 05. 2012), Dragan KOJIĆ, Jugoslav
UPRAVA KRAJNOV, Milovan FILIPOVIĆ, Milorad KAPOR,
Radoje ČUPIĆ, Nebojša SAVIĆ, Igor PAVLOVIĆ,
Poslovni sekretar: Slobodanka KRASIĆ. Savetnik Strahinja BOJOVIĆ, Milan KOVAČEVIĆ, Marko
za ekonomske poslove: Nada NOVOVIĆ POPO- SAVIĆ i Miodrag PETROVIĆ .
VIĆ. Pomoćnik upravnika za opšte i ravne poslove: Inspicijent: Stojan KOSTIĆ (do 13. 03. 2012), Vla-
Dušan SAVIĆ. dimir SAVIN, Mirjana RADOVANOV i Snežana RA-
DOVANOV KUZMANOV. Šaptač: Snežana KOVA-
DRAMA ČEVIĆ, Nataša BARBIR, Srđan STOJNOVIĆ i Mi-
lica RAĐENOVIĆ.
Poslovni sekretar: Jelena ĐORĐEVIĆ. Glavni or-
ganizator produkcije i gostovanja: Aleksandra MA- OPERA
KSIMOVIĆ. Producent: Elizabeta FABRI. Drama-
turg. Branko DIMITRIJEVIĆ i Svetislav JOVANOV. Direktor Opere i dirigent: Aleksandar KOJIĆ (od 20.
Reditelj: Predrag ŠTRBAC i Radoslav MILENKO- 08. 2012)
VIĆ. Sekretar: Emilija BILIĆ. Operativni direktorr: Lado
Glumice: Jelena ANTONIJEVIĆ, Mirjana GARDI- LEŠ. Dirigent: Mikica JEVTIĆ. Asistent reditelja:
NOVAČKI, Gordana JOŠIĆ GAJIN, Gordana KA- Katarina MATEOVIĆ TASIĆ. Dirigent Hora: Vesna
MENAROVIĆ, Tijana MAKSIMOVIĆ, Ksenija MAR- KESIĆ KRSMANOVIĆ. Korepetitor: Danijela HO-
TINOV PAVLOVIĆ, Aleksandra PLESKONJIĆ ILIĆ, DOBA LEŠ i Irina MITROVIĆ. Inspicijent Opere i
Ljubica RAKIĆ, Olivera STAMENKOVIĆ, Sofija STI- Baleta: Dejan TEODOROVIĆ i Tanja CVIJIĆ. Suf-
PIĆ, Zvjezdana TOMAŠEVIĆ JOSIFOV, Renata ler: Boženka OČOVAJ i Milana CAP. Muzički re-
VIGI LUKIĆ, Draginja VOGANJAC, Gordana ĐUR- kvizitar: Goran KRSTIĆ, Dragan NOVAK i Milena
ĐEVIĆ DIMIĆ, Lena BOGDANOVIĆ, Anka POPO- BATIĆ. Nototekar: Geza ILIJA, Snežana JANKO-
VIĆ, Lidija STEVANOVIĆ, Ivana KRSTIĆ, Jovana VIĆ i Mirjana STANČIĆ. Pomoćnik nototekara:
MIŠKOVIĆ, Sanja RISTIĆ KRAJNOV, Jovana STI- Peter LATO. Rukovalac displeja: Ivan SVIRČE-
PIĆ, Marija MEDENICA, Sanja MIKITIŠIN, Jovana VIĆ.
BALAŠEVIĆ, Milica GRUJIČIĆ i Višnja OBRADO-
VIĆ. Solisti
Glumci: Novak BILBIJA, Nenad PEĆINAR, Zoran
BOGDANOV, Miroslav FABRI, Aleksandar GAJIN, Bariton: Branislav VUKASOVIĆ (do 13. 03. 2012),
Dušan JAKIŠIĆ, Predrag MOMČILOVIĆ, Miodrag Nebojša BABIĆ (od 07. 06. 2012) i Vasa STAJKIĆ.
128

Tenor: Igor KSIONŽIK, Saša ŠTULIĆ, Branislav SKI, Aleksandar UZELAC i Eva VEREBEŠ (do 30.
CVIJIĆ i Aleksandar PETROVIĆ. Sopran: Valenti- 09. 2011). Viola: Jožef BISAK, Mihailo KOLESAR,
na MILENKOVIĆ, Jaroslava BENKA VLČEK, Sa- Robert NAĐ, Aleksandar STANKOV i Radojka PE-
nela MITROVIĆ, Darija OLAJOŠ ČIZMIĆ, Laura JAKOV. Violončelo: Ibolja FARAGO, Kristina SABO
PAVLOVIĆ, Svitlana DEKAR i Danijela JOVANO- TOKODI, Nataša ČUBRILO, Milica SVIRAC i Damir
VIĆ. Bas: Branislav JATIĆ, Željko R. ANDRIĆ (od NALIĆ. Kontrabas: Siniša MAZALICA, Julka BA-
10. 05. 2012) i Goran KRNETA. Mecosopran: Ma- RANJAI (do 06 04. 2012), Zvonimir KRSTIĆ, Oli-
rina PAVLOVIĆ BARAĆ, Violeta SREĆKOVIĆ i Je- vera MILUŠIĆ NALIĆ i Vladimir LAZOVIĆ. Flauta:
lena KONČAR. Saša STEVANOVIĆ, Brankica ĐUKIĆ JATIĆ, Ma-
rija VASIĆ i Sandra KATIĆ. Fagot: Saša PANIĆ,
Hor Nemanja MIHAILOVIĆ, Dragana OGNJENOVIĆ
NANIĆ (do 30. 12. 2011) i Stevan KAZIMIĆ. Trom-
Prvi sopran: Marija BRAJKOVIĆ, Etel KOČI, Vesna bon: Stevan DRAGAŠ, Nikola MILANOV i Branislav
VARAGIĆ, Jasna MILIVOJEVIĆ, Milica ŠURJAN, PAJTIĆ. Truba: Slobodan DRAGAŠ, Lordan SKEN-
Ivana TUCAKOV KOVAČEVIĆ, Marija VOJVODIĆ, DEROVIĆ, Goran ERIĆ i Janoš NAĐ. Oboa: Vera
Maja DRAKIĆ, Renata STAROVIĆ PETOŠEVIĆ i DRAGAŠ, Veronika ANTUNOVIĆ MARIĆ i Drago
Milica DOSKOVIĆ. Drugi sopran: Eržebet ZAGO- JELAVIĆ. Horna: Stevan BIBER, Slađana GRLIĆ,
RAC HORVAT, Dragana VULIĆ, Šarolta FETAHO- Jelena GUSIĆ i Jakim VISLAVSKI. Timpani: Ivan
VIĆ, Sandra KLENOVŠEK, Valerija NAĐ, Svjetla- BURKA i Milica GRUBIŠIĆ. Harfa: Ivana PAVLO-
na MAŠIĆ, Tatjana TEODOROVIĆ, Jelena VESE- VIĆ. Udaraljke: Zoltan VEGŠE i Jelena RAŠKOVIĆ.
LINOVIĆ, Sanja ZEREMSKI, Jelena NIKOLIĆ, Du- Tuba: Boris NINKOV. Klarinet: Robert BORBELJ,
šanka MAJIN i Neda SUBIĆ. Prvi alt: Nora ČONKIĆ Rudolf BALAŽ, Karolj BURAI i Saša MILOSAV-
PETROVIĆ, Brankica SLADIĆ, Ljiljana STANKOV LJEVIĆ.
(do 13. 03. 2012), Marija SLOVIĆ, Milica VUJIĆ- Koncertmajstor: Vladimir ĆUKOVIĆ i Sergej ŠA-
ROŠU, Svetlana MILIĆEV, Helena PETRIN, Ja- POVALOV.
sna KASTEL i Aleksandra ANDRIĆ. Drugi alt: Ma-
rina ARAS, Jelena VARGA, Ingrid IRMENJI, Sofi- BALET
ja STANIĆ, Danka ADAMOV, Dragana KELER,
Vera MARKOVIĆ, Marta JAKOBAC MORAR, Direktor: Olivera KOVAČEVIĆ CRNJANSKI, do 10.
Zvezdana TERZIĆ i Dina ĐOKIĆ. Prvi tenor: Do- 04. 2012, Vladimir LOGUNOV, od 20 08. 2012.
brivoj GOLOŠIN, Dušan MILANOV, Goran STA- Organizator: Ljubica ŠUGIĆ. Koordinator programa
NIĆ, Marko SKENDŽIĆ, Miloš RISTIĆ, Čedomir i plasmana: Radmila NESTOROVIĆ. Umetnički se-
RADLOVAČKI, Aleksandar TOLIMIR, Željko AN- kretar: Sanela MILENOVIĆ. Administrator: Dragica
DRIĆ i Bojan ZDRAVIĆ. Drugi tenor: Goran MA- DIMIĆ. Koreograf: Dragan JERINKIĆ. Repetitor:
ŠIĆ, Dragiša ZVEKIĆ, Vojislav MALEŠEV, Jovan Boris LADIČORBIĆ. Korepetitor: Zoltan GAJDOŠ i
PEJIĆ, Atila TOT i Đorđe KEČI. Bariton: Dragan Ivan MARKOVIĆ. Asistent korepetitora: Predrag
ĐURIN, Branko ROŠU, Dragan STAJIĆ, Vladimir PETRUŠEVSKI. Fizioterapeut: Goran NIKOLAJEV.
STOJKOVIĆ, Predrag ŠEPELJ, Goran TAIRO- Prvak Baleta: Jelena LEČIĆ KOLČERIJU, Milan
VIĆ, Milorad GRUBOR, Davor DOSKOVIĆ, Mla- LAZIĆ, Maja STOJANOVIĆ, Oksana STOROŽUK
den NIKOLIĆ, Čaba KIŠ, Stevan NIKOLIĆ, Ne- i Dragan VLALUKIN.
bojša ŠOGOROVIĆ i Zoran ŠANDOROV. Bas: Prvi solista Baleta: Jasna KOVAČIĆ, Zoran RA-
Toma BAHUN, Vojo JOSIMOV, Pantelija MILIVO- DOJČIĆ, Gabrijela TEGLAŠI VELIMIROVIĆ, Apo-
JEVIĆ, Aleksandar BAHUN (do 08. 12. 2011), stol HRISTIDIS, Andreja KULEŠEVIĆ , Toni RAN-
Željko R. ANDRIĆ, Vladimir ZORJAN (od 08. 11. ĐELOVIĆ, i Gizela GREGOROVIĆ. Drugi solista
2011) i Siniša PEJAKOV. Baleta: Ivanka STOJČEVIĆ, Mirjana DROBAC, Mi-
lutin PETROVIĆ, Marijana ĆURČIJA, Dunja LE-
ORKESTAR PUŠA i Frosina DIMOVSKA (do 31. 08. 2012). Tre-
ći solista Baleta: Ismet FETAHOVIĆ, Vesna BRKIĆ,
I violina: Robert HERCENBERGER, Ana MILA- Tatjana NENADOVIĆ, Džana ČURČIĆ, Ljubica SE-
NOV, Dušan BIRAČ, Marta KOJADINOVIĆ, Vladi- LAKOVIĆ BANDIĆ, Branka GLIGORIĆ, Danijela
mir ŠARU, Sonja OLUŠKI (do 15. 03. 2012) i Mili- VOJNOVSKI, Brankica VUČIĆEVIĆ, Sanja PAVIĆ,
ca TRIČKOVIĆ. II violina: Jovanka MAZALICA, Pe- Jelena ŠUJICA, Marija ŠARČEVIĆ i Verica KOZA-
tar IVKOVIĆ, Marica MALETIĆ, Emir MEMEDOV- REV KLARIĆ.
129

Ansambl Baleta: Biljana BABIJANOVIĆ, Ranko LA- Ištvan UZOROCKI. Majstor muške krojačke ra-
ZIĆ, Sonja BATIĆ, Đerđika GREGUŠ, Irena ME- dionice: Petre STEVANOSKI (do 13. 03 2012) i
SAROŠ, Ivana NANIĆ SUVAČAREVIĆ, Momčilo Dragana LUKIĆ. Glavni majstor modisteraja I:
NENADOVIĆ, Ivana ORŠOLIĆ, Vesna KOVAČ, Mara JURCA (do 13. 03. 2012). Glavni majstor
Jovana PAUNOVIĆ (do 29. 02. 2012), Zorana RA- modisteraja: Eržebet GRGIČEVIĆ. Majstor mo-
DIVOJEVIĆ, Nadežda SALAK, Aranka TOT, Mari- disteraja: Aleksandra KOVAČEVIĆ. Glavni majstor
jeta VIRAG, Jelena VUKADINOVIĆ, Ljiljana JO- muške garderobe I: Todor BAKAJIN. Glavni maj-
KANOVIĆ, Milana BALAŽ, Ivana PRIBIĆ, Ivan stor muške garderobe I: Milan TEOFILOVIĆ, Ale-
ĐERKOVIĆ, Vesna ĆUKOVIĆ, Ivana IVANOV MA- ksandar RUTONJSKI i Svetozar LJUBOJEVIĆ.
ĆEŠIĆ, Maja STANKOVIĆ, Bojana MATIĆ, Marija Muški garderober: Slobodan IGIĆ, Radenko MAR-
JANKOVIĆ, Bojana MITIĆ, Jelena ŠUJICA, Olga JANOVIĆ, Nedeljko MILOJEVIĆ i Boris MILJUŠ.
AVRAMOVIĆ, Sanja PAVIĆ, Bojan RADNOV i Maja Glavni majstor ženske garderobe: Brigita BOKUN.
STOJANOVIĆ. Ženski garderober I: Marina BEGANOVIĆ, Maja
MILOJEVIĆ, Aleksandra DAVIDOVIĆ, Milana RA-
SCENSKO-TEHNIČKI POSLOVI PIĆ, Mia BOKUN, Bojana POPOVIĆ i Svetlana
ŠARKANJ. Ženski garderober: Nada NIKOLIĆ.
Direktor: Radoslav BUKUMIROVIĆ Majstor fundusa: Dragana ŠARABA. Glavni maj-
Poslovni sekretar-organizator: Jelena DANILO- stor frizer I: Dušanka ILIĆ. Samostalni frizer-vla-
VAC. Kostimograf: Jasna BADNJAREVIĆ i Mirja- suljar-masker: Smiljana ILIJIN, Marija MATEJA-
na STOJANOVIĆ MAURIČ. Kostimograf I: Marina ŠEV, Zagorka STOŠOVIĆ, Zdravko BEŠIĆ, Milu-
SREMAC. Asistent kostimografa: Snežana HOR- ška ĐURIKIN, Biljana KOVAČEVIĆ i Hristina VLA-
VAT. Scenograf I: Dalibor TOBDŽIĆ. Scenograf II: ŠKI. Frizer-vlasuljar: Sandra MAJKIĆ, Milena
Saša SENKOVIĆ. Asistent scenografa: Nada DA- STEVIĆ i Danijela VIDARIĆ. Glavni dekorater I:
NILOVAC. Glavni slikar: Milivoj ŽARKOVIĆ. Slikar Igor BARANJAI i Radica KALENDER. Dekorater
izvođač: Marko MILOVIĆ i Branislav BOŠKOVIĆ. I: Rade RAPIĆ, Ilija DIKIĆ, Milan SRDIĆ, Predrag
Vajar-slikar izvođač: Željko PIŠKORIĆ. Rukovo- ŽDERO, Branislav ĆERAN (do 23 07. 2012), Mo-
dilac održavanja zgrade: Željko ČOBANOVIĆ. mir ĆIRILOVIĆ, Slobodan KRUNIĆ, Milenko KR-
Glavni majstor rekviziter: Marijan NASTEVIĆ i Fa- MPOT, Aleksandar MARIĆ, Nebojša MARJANO-
hret POTOKOVIĆ. Rekviziter: Slaviša AMIDŽIĆ, VIĆ, Milan PETKOVIĆ, Dragan STOJANOVIĆ,
Vladimir DUJIN, Stevan HEMUN, Zlatko RADO- Zoran STAMENOVIĆ, Borislav ŠUŠKOVIĆ, An-
SAVLJEVIĆ, Dragan RIS, Zoltan BEŠENJI i Dra- đelko STOJANOV, Đorđe DRAGOJEVIĆ, Igor JO-
gan ŠUŠNJAR. Rekvizitar I: Oskar NAĐ i Sla- VANOVIĆ (do 13. 03. 2012), Vladimir RACA i Dra-
venko STUPIĆ. Glavni majstor bravar: Franja gan VOZAR. Dekorater II: Ladislav REBREK i Ko-
LENĐEL, Dušan GUT, Ranislav JOVIČIĆ i Rajko sta ŠOKICA. Šef službe za investionono-tehni-
SIBINSKI. Glavni majstor bravar I: Zoran RADO- čko održavanje: Slavko BUGARSKI. Pomoćnik
VANOVIĆ. Majstor bravar: Radovan ANIČIĆ. Gla- šefa scenske tehnike i opreme: Zdravko ĆERAN
vni majstor stolar: Zoran ARSIĆ, Jaroslav KISE- i Stanoje ŽERAVICA. Pomoćnik šefa scenske
LJA, Dejan MARIN i Lazar RADIĆ (do 13. 03 opreme i tehnike: Tomislav ŠARABA. Glavni maj-
2012). Glavni majstor stolar I: Darko MARIN. Maj- stor scenske tehnike i agregata: Đorđe DRA-
stor stolar: Aleksandar VENCL, Spasoje SIMEU- GOJLOVIĆ (do 13. 03. 2012). Glavni majstor kli-
NOVIĆ, Miodrag STOJAČIĆ i Leso JOCKOV. Gla- me: Dragan BUBULJ, Mirko MILETIĆ, Stevica
vni majstor tapetar I: Đuro MACANOVIĆ. Glavni PANTELIĆ i Žarko PAVLOV. Glavni majstor elek-
majstor ženske krojačke radionice: Borka BLA- tričar: Moma ČEJOVIĆ, Nikola IKRAŠEV i Miloš
ŽIĆ. Glavni majstor ženske krojačke radionice: MAĐAREVIĆ. Glavni majstor električar I: Vladis-
Zora BAGINJ, Katica DAMJANOV, Radinka ER- lav MILOVANOVIĆ (do 13. 03. 2012). Majstor odr-
LAUER, Branka CREPULJA, Biljana URBANEK, žavanja, električar: Đorđe BEDOV, Duško OT-
Danica ĆERAN, Ljiljana ERCEGOVAC i Koviljka KLOKAN i Bojan VORKAPIĆ. Samostalni elektri-
ĆOSIN. Majstor ženske krojačke radionice: Dra- čar-rasvetljivač: Đuro VUČETIĆ, Danilo KOP-
gana MIJATOVIĆ i Marija TOMOV. Glavni majstor ČANSKI, Tihomir BOROJA, Marko RADANOVIĆ
muške krojačke radionice: Đura ERLAUER, Ra- i Saša KOMLJENOVIĆ. Samostalni električar: Mi-
doslav RADIŠIĆ, Sava JAKOVLJEVIĆ, Ferenc roslav SAKAČ. Tehničar rasvetljivač: Zoran CA-
EREŠ (do 05 03 2012), Sofija TOŠKOVIĆ i Janoš REVIĆ, Borislav GAKOVIĆ i Slobodan IGNJA-
GEZ. Glavni majstor muške krojačke radionice I: TOV. Majstor svetla I: Mladen BUKARICA i Miro-
130

slav ČEMAN. Majstor na pultu: Siniša DVIZAC, ADAMOVIĆ. Spremačica-garderober-razvodnik:


Đorđe IGNJATOVIĆ, Milan KOVAČ, Zoran KO- Kaća BOGDAN, Suzana GAJIĆ, Leona HABOR,
VAČ i Branislav RAPIĆ. Majstor tona: Dušan JO- Brigita JOVANOVIĆ, Stanica KRASIĆ, Željka BAN-
VANOVIĆ. Samostalni tehničar tona: Vladimir DIĆ, Mirjana MARIĆ, Branka GOMBAR, Mirjana
OGNJENOVIĆ i Todor SAVIN. Majstor tona I: Dra- MILIĆEVIĆ, Danica MUČU, Danica RADULOVIĆ,
gan KURJAKOV (do 10. 12. 2010). Kompjuterski Dragana BUKARICA, Nada ĆULUM, Suzana BOG-
programer video bima i rasvete: Đorđe VERNA- DAN, Mileva MILOJEVIĆ (do 13. 03. 2012), Slav-
ČKI. Video tehničar: Srđan MILOVANOVIĆ. Gla- ka STANOJKOVIĆ, Blaga STEVANOSKA (do 30.
vni majstor vodoinstalater: Dejan BAŠIĆ. Šef tran- 12. 2011), Ljiljana BARAĆ (do 13. 03. 2012), Roži-
sporta: Žika SUVAČAREVIĆ. Glavni transporter: ka DIMIĆ, Tanja MILAKOVIĆ, Biljana ŽDERO, Da-
Dragan BEŠIĆ. Glavni vozač evidentičar: Miloš NI- nica ŽDERO, Zorica TOMIĆ i Milica MIROSAV-
KOLIĆ (do 13. 03. 2012). Vozač svih kategorija: Ili- LJEVIĆ. Radnik obezbeđenja i PPZ: Saša BRDAR,
ja VRCELJ. Vozač II: Slobodan BELIĆ. Glavni Milanko DRAŽIĆ, Branko KALANJ, Vjekoslav KO-
majstor obućar: Ljiljana NIKOLIN. Glavni majstor VAČEVIĆ, Miroslav KRKLJUŠ, Boško MIJATOVIĆ,
obućar I: Mihalis ZAPUNIDIS. Majstor obućar: Bo- Jovan MILAKOVIĆ, Milan NOVAKOVIĆ, Goran
jan ĐURIĆ i Vera HUBER. Glavni majstor moler: PAVLOVIĆ, Nebojša POPADIĆ, Rade RACA i Go-
Aleksandar KOVAČEVIĆ. Hemijsko čišćenje i pra- ran SUVAČAREVIĆ. Radnik obezbeđenja: Vladimir
nje: Anica VASILJEV i Klara STOJINOV. Pomoćni BUKUMIROVIĆ, Branimir MIKOVILOVIĆ, Zoran
radnik u radionicama: Mira POMORIŠAC. RAJAK, Eugen SEGEDI, Dragica SENDERAK i
Milorad ZEC. Noćni čuvar: Ljubomir SENDERAK
ZAJEDNIČKI POSLOVI (13. 03. 2012).

Služba pravnih i opštih poslova MARKETING

Direktor: Milanka VOJNOVIĆ Direktor: Nenad JOVANOVIĆ


Rukovodilac službe pravnih i opštih poslova: Sne- Rukovodilac službe za promotivne aktivnosti: Ra-
žana ASURDŽIĆ. Referent kadrovskih poslova: dule BOŠKOVIĆ. Rukovodilac PR centra: Smiljana
Želmira BABIĆ. Stručni saradnik za radne odnose: LAGATOR. Rukovodilac službe prodaje, sponzor-
Zlatica BUKUMIROVIĆ. Referent administrativnih stva i iznajmljivanja prostora: Srbijanka SAVIĆ. Sa-
poslova: Minea Milka SREMAC, Erika JOVIĆ (do radnik za prodaju ulaznica I: Vesna POPOV BAZIĆ,
13 03. 2012), Jasna OKLJEŠA DRAŽIĆ i Rosa Ivan STIPANČEVIĆ i Snežana ĆURČIĆ. Saradnik
TOVILOVIĆ, Bibliotekar: Ivana ILIĆ KIŠ. Viši knjiž- za organizovanu prodaju ulaznica II: Đurđinka AĆI-
ničar: Olga RADMAN. Kurir-ekspeditor: Nada KA- MOVIĆ. Distributer i operater na fotokopir aparatu:
LANJ i Duško MARIĆ. Viši arhivist: Milena LE- Šeremet ASANI (13. 03. 2012) i Dragana JANJU-
SKOVAC. Arhivista-dokumentarista: Vera VASILIĆ. ŠEVIĆ. Asistent dizajnera: Vasilisa BARAĆ. Sa-
Arhivar: Milica MARIĆ. Poslovni sekretar: Dušanka mostalni saradnik za kompjutersku obradu poda-
NOVAKOVIĆ. Administrator-delovođa: Ilinka PA- taka: Ljiljana BILBIJA. Poslovni sekretar: Zorica
RIPOVIĆ. Stručni saradnik za bezbednost i zdrav- BORČIĆ. Urednik programa za propagandu: Ivana
lje na radu: Dušan RADOŠEVIĆ. ČELEBIĆ. Šef blagajnika: Branka KVRGIĆ. Bla-
gajnik: Ksenija KAĆANSKI, Vesna ĆURČIN i Sne-
Služba obezbeđenja, protivpožarne zaštite i odr- žana MIRKOVIĆ. Saradnik za iznajmljivanje pro-
žavanja higijene stora i programa trećih lica: Milorad ĐILAS. Stručni
saradnik za organizaciju produkcije: Ljubinka
Rukovodilac službe obezbeđenja PPZ i održavanje GVOZDENOVIĆ. Saradnik prodaje i komercijalnih
higijene: Milan MEDIĆ. Šef fizičkog obezbeđenja i poslova: Enriko HORVAT. Urednik za informisanje
PPZ: Slavenko TOMAŠEVIĆ. Šef protivpožarne i odnose sa javnošću: Bojana KOVAČEVIĆ PE-
zaštite: Đorđe DUNĐERSKI. Vođa smene obezbe- TROVIĆ. Organizator materijalno finansijskih po-
đenja i PPZ: Drago KALANJ (do 13. 03. 2012), slova: Dragica KRLJUŠ. Sistem administrator: Dra-
Dušan VELIČKOVIĆ i Zoran BOŠNJAK. Vođa sme- gan LUKIĆ. Inženjer administrator, montažer: Bo-
ne za higijenu i prijem publike: Dušan KERKEZ jan KVRGIĆ. Urednik za izdavačku delatnost: Ale-
(do 13. 03. 2012), Mara JOSIĆ (do 13. 03. 2012) ksandra MAJTAN. Saradnik za protokol i odnose s
Rožika DIMIĆ i Aleksandra MRĐAN. Radnik obez- javnošću: Jelena OMAZIĆ. Urednik za informisanje-
beđenja za protokol: Petar ŠUŠKOVIĆ i Stevan inokorespodent: Ida SILJANOVIĆ. Saradnik za pro-
131

daju i plasman posebnih programa: Vladimir MER- FABRI, su. Srđan STOJNOVIĆ, in. Mirjana RADO-
KULOV (do 13 03. 2012). Saradnik za protokol i go- VANOV.
stovanja: Biljana MILORADOV. Saradnik-prodavac
promo materijala: Gorica NEŠIĆ i Sandra VUJNO- ULOGE: Neven – Marija MEDENICA, Milan – Mio-
VIĆ. WEB urednik i dizajner SNP portala: Gordana drag PETROVIĆ, Ruža – Aleksandra PLESKO-
NOVKOV. Asistent dizajnera: Norbert BARCAL.
Koordinator: Nevena PANTOŠ BOKIĆ. Kafe kuva-
rica: Dušanka PAVLOVIĆ, Violeta RISTIĆ i Danie-
la STEVANOSKA. Kurir plakater: Ljiljana BARAĆ i
Katica PAVLOVIĆ (do 13. 03. 2012). Reditelj: Ne-
manja PETRONJE. Urednik programa Drame,
Opere i Baleta: Dušanka RADMANOVIĆ. Saradnik
za kompjutersku obradu podataka: Nada RADO-
VIĆ. Organizator međunarodne saradnje: Brani-
slav VESNIĆ.

FINANSIJSKI POSLOVI

Direktor: Danica ČELEKETIĆ 1 (545) Scena iz predstave


Rukovodilac-koordinator finansijskih poslova: Bi-
ljana DUNĐERSKI. Rukovodilac računovodstva i NJIĆ ILIĆ, Kosta – Dušan JAKIŠIĆ, Julka – Tijana
knjigovodstva: Nataša MARCIKIĆ. Glavni likvida- MAKSIMOVIĆ, Rajna – Mirjana GARDINOVAČKI,
tor: Stanka DRAGOJEVIĆ, Slavica BORBELJ, Vasilije – Mihailo JANKETIĆ, Doktor – Nikola IVA-
Maja KOVAČEVIĆ, Marijana ANIČIĆ i Ivanka STI- ČKOV, Policajac – Dragan KOJIĆ.
PANČEVIĆ. Kontista bilansista: Radoslava DABIĆ
i Branka VASILJEVIĆ. Šef likvidature: Olivera ĐO- Prem. 06. 10. 2011, Novi Sad
KIĆ (do 13. 03. 2012) i Biljana BOBAN. Šef ma- 17 (1: Jagodina – 1) 5709
gacina i nabavke: Zdravko DOKIĆ. Magacioner: *Koprodukcija Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Zdenka UJFALUŠI. Glavni knjigovođa i analitičar: & Agencije „Strada”, Novi Sad
Jasmina JOVANOVIĆ. Nabavljač: Jožef MAĐAR.
Stručni saradnik za javne nabavke: Aleksandra
PAJIĆ. Glavni likvidator kontrolor: Gordana SAB- 2 (546)
LJIĆ i Saša BOROJEVIĆ. Glavni likvidator anali- Miloš CRNJANSKI: SEOBE
tičar: Slavica SALAJ. Glavni blagajnik: Jasmina
ĐURIČKOVIĆ. Kontista bilansista: Branka VASI- Ab. rd. Vida OGNJENOVIĆ, sc. Miodrag TABA-
LJEVIĆ. ČKI, ks. Ljiljana DRAGOVIĆ, am. Zoran ERIĆ, dm.
Svetislav JOVANOV i Branko DIMITRIJEVIĆ, ak.
Ista STEPANOV PAVLOVIĆ, lk. Dejan SREDOJE-
REPERTOAR VIĆ, ps. Željko PIŠKORIĆ, pk. Snežana HORVAT,
kp. Milan ALEKSIĆ, ps. Nada DANILOVAC, or. Eli-
DRAMA zabeta FABRI, su. Srđan STOJNOVIĆ, in. Vladimir
SAVIN i Snežana RADOVANOV KUZMANOV.
Premijere
ULOGE: Vuk Isakovič – Branislav LEČIĆ, Pavle
Scena „Pera Dobrinović” Isakovič Vlkovič – Nebojša DUGALIĆ, Trifun Isa-
kovič – Predrag MOMČILOVIĆ, Đurđe Isakovič –
1 (545) Nenad PEĆINAR, Petar Isakovič – Jugoslav KRAJ-
Dušan KOVAČEVIĆ: URNEBESNA TRAGEDIJA* NOV, Varvara – Sanja RISTIĆ KRAJNOV, Kumrija
– Aleksandra PLESKONJIĆ ILIĆ, Ana – Jovana
Rd. Maja GRGIĆ, am. dt. Dejan BRKIĆ, sc. Željko BALAŠEVIĆ, Katinka – Jovana MIŠKOVIĆ, Feld-
PIŠKORIĆ, ks. Marina SREMAC, sp. Ista STEPA- maršal Engelshofen, General Ivan Ivanovič Kost-
NOV PAVLOVIĆ, lk. Dejan SREDOJEVIĆ, pk. Sne- jurin – Miodrag PETROVIĆ, Garsuli – Igor PAVLO-
žana HORVAT, ps. Nada DANILOVAC, or. Elizabeta VIĆ, Tercini – Dragan KOJIĆ, Arkadije, Grof Vo-
132

roncov – Miroslav FABRI, Kapetan Antonović – Slaviša AMIDŽIĆ, Stevan HEMUN, Slavenko
Marko SAVIĆ, Simeon Piščević – Milovan FILIPO- STUPIĆ, Zoltan BEŠENJI, Ognjen IVANOVIĆ,
VIĆ, Triva Zekovič – Ivan ĐURIĆ, Đinđa – Jovana Aljoša GRBOVIĆ, Marko GLIŠIĆ, Aleksa POPO-
STIPIĆ, Meandžić – Nebojša SAVIĆ, Sekula – Er- VIĆ, Ivana MAZALICA, Anja KRAJNOV, Mateja
vin HADŽIMURTEZIĆ, Trandafil – Dragomir PEŠIĆ, KARDELIS, Marko RISTIĆ, Leontina GOJKOVIĆ,
Femka – Gordana KAMENAROVIĆ, Baron Johan Kalina KUZMANOV, Katarina KUZMANOV, Petra
Lepopld fon Berenklau – Milan ŠMIT, Johan Božič TEOBALDELI, Dragan RIS, Dragan ŠUŠNJAR,
– Radoje ČUPIĆ, Evdokija – Isidora MINIĆ, Tekla Srđan STOJKOVIĆ, Baletski igrači – Goran STO-
– Marija MEDENICA, Kir Anastas Agagijanijan – JADINOVIĆ, Nikola TOMOVIĆ, Pavle ŽIŽIĆ, Mi-
roslav STOJILJKOVIĆ, Orkestar – Miroslav TUBIĆ
(bas), Branko SENTILANAC (bas prim), Brani-
slav TUBIĆ (kontrabas), Bojan MILINKOVIĆ (gaj-
de).

Prem. 24. 11. 2011, Novi Sad


11 (-) 3854

3 (547)
Miroslav ANTIĆ: PARASTOS U BELOM*

Rd. Petar JOVANOVIĆ, dm. Mira BANJAC, am.


Đorđe BALAŠEVIĆ, sc. Vanja TODORIĆ.

ULOGE: Gordana ĐURĐEVIĆ DIMIĆ, Jovana BA-


LAŠEVIĆ, Radoje ČUPIĆ, Marko MARKOVIĆ.

2 (546) Scena iz predstave

Aleksandar GAJIN, Gđa Humel – Ljubica RAKIĆ,


Volkov – Aleksandar ĐURICA, Grof Kajzerling – Zo-
ran BOGDANOV, Višnjevski – Ratko RADIVOJE-
VIĆ, Julijana – Sanja MIKITIŠIN, Dunda – Višnja
OBRADOVIĆ, Živan Ševič – Milorad KAPOR, Ka-
petan Malahov – Zoran BOGDANOV, Elisaveta
Petrovna – Gordana ĐURĐEVIĆ DIMIĆ, Dadilja –
Anka POPOVIĆ, Služavka – Tijana MILOVANOV,
Biljana STEPANOV, Lakej – Sonja ĐURIĆ, Ofici-
ri, vojnici, stražari, profozi, dame na balu, starice,
deca, sveštenici, narod – Siniša DVIZAC, Radica
KALENDER, Zoran KOVAČ, Momir ĆIRILOVIĆ,
Borislav ŠUŠKOVIĆ, Rade RAPIĆ, Branislav RA-
PIĆ, Predrag ŽDERO, Slobodan KRUNIĆ, Milan
PETKOVIĆ, Branislav ĆERAN, Dragan STOJA-
NOVIĆ, Brajan ŠVARC, Nemanja MILOJEVIĆ, 3 (547) Scena iz predstave
133

Prem. 14. 12. 2011, Novi Sad Pv. Boško MILIN, rd. ab. Iva MILOŠEVIĆ, sc. Gor-
5 (-) 938 čin STOJANOVIĆ, ks. Boris ČAKŠIRAN, am. Vla-
*Koprodukcija Srpsko narodno pozorište, Novi Sad dimir PEJKOVIĆ, lk. Dejan SREDOJEVIĆ, ps. Iva-
& Agencije „Strada”, Novi Sad na KRNJIĆ i Nada DANILOVAC, po. Elizabeta FA-

4 (548)
Agata KRISTI: NAJAVLJENO UBISTVO
(Agatha Christie: A Murder is Announced)

Ad. dm. Svetislav JOVANOV, ad. rd. sc. Ksenija


KRNAJSKI ks. Marina SREMAC, ps. Željko PI-
ŠKORIĆ i Nada DANILOVAC, am. Igor GOSTUŠKI
i Vladimir PEJKOVIĆ, sp. Damjan KECOJEVIĆ,
lk. Dejan SREDOJEVIĆ, po. Elizabeta FABRI, in.
Vladimir SAVIN, su. Srđan STOJNOVIĆ, ds. Mar-
ko RADANOVIĆ, pk. Snežana HORVAT.
5 (549) Scena iz predstave
ULOGE: Gospođica Marpl – Gordana ĐURĐEVIĆ
DIMIĆ, Gospođica Bleklok – Mirjana GARDINO- BRI, pk. Snežana HORVAT, in. Snežana RADO-
VAČKI, Dora Baner – Tijana MAKSIMOVIĆ, Patrik VANOV KUZMANOV, su. Milica ĐUKIĆ RAĐENO-
– Marko SAVIĆ, Džulija – Jovana MIŠKOVIĆ, Fili- VIĆ.

ULOGE: Alfred – Nenad PEĆINAR, Marijana – Mi-


lica GRUJIČIĆ, Valerija – Draginja VOGANJAC,
Oskar – Jugoslav KRAJNOV, Cauberkenig – Ra-
doje ČUPIĆ, Hirlinger – Aleksandar GAJIN, Rit-
majster – Miroslav FABRI, Baka – Lidija STEVA-
NOVIĆ, Majka – Aleksandra PLESKONJIĆ ILIĆ,
Havliček – Milorad KAPOR, Teka, Pevačica – Tija-
na MAKSIMOVIĆ, Erih – Milovan FILIPOVIĆ, Mi-
ster – Dušan JAKIŠIĆ, Balerina – Ista STEPANOV
PAVLOVIĆ.

Prem. 16. 05. 2012, Novi Sad


4 (548) Gordana Đurđević Dimić 5 (1: Smederevo – 1) 1063
pa – Aleksandra KRNAJSKI, Inspektor Kradok – Mi-
lan KOVAČEVIĆ, Gospođa Svitenam – Ljubica RA-
Kamerna scena
KIĆ, Edmund Svitenam – Igor PAVLOVIĆ, Pukov-
nik Isterbruk – Miroslav FABRI, Hinčlif – Marija ME-
6 (550)
DENICA, Murgatrojd – Sanja MIKITIŠIN, Mici –
Predrag ŠTRBAC: PRESREĆNI LJUDI
Sanja RISTIĆ KRAJNOV, Rudi, Narednik Flečer –
Uroš MLADENOVIĆ.
Rd. Predrag ŠTRBAC, ds. Marko RADANOVIĆ,
Prem. 20. 03. 2012, Novi Sad dt. Dušan JOVANOVIĆ, in. Snežana RADOVA-
7 (-) 2430 NOV KUZMANOV, su. Nataša BARBIR, ps. pk.
Nada DANILOVAC.

5 (549) ULOGE: Milovan FILIPOVIĆ, Sonja DAMJANO-


Eden fon HORVAT: PRIČE IZ BEČKE ŠUME VIĆ, Nebojša SAVIĆ, Sanja MIKITIŠIN, Miroslav
(Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiene- FABRI, Lidija STEVANOVIĆ, Aleksandar GAJIN
rwald) (glas).
134

9 (553)
Fjodor Mihailovič DOSTOJEVSKI: UJKIN SAN

Prem. 06. 10. 2006, Novi Sad


5 (-) 1113
55, 16309

10 (554)
MOLIJER: TARTIF

Prem. 05. 02. 2008, Novi Sad


6 (-) 1491
39, 11933

11 (555)
Milena MARKOVIĆ: BROD ZA LUTKE

Prem. 24. 09. 2008, Novi Sad


9 (-) 1206
62, 12310

12 (556)
Vida OGNJENOVIĆ: JE LI BILO KNEŽEVE
6 (550) Lidija Stevanović i Sonja Damjanović VEČERE”?

Prem. 08. 10. 2008, Novi Sad


Prem. 03. 02. 2012, Novi Sad 5 (-) 1341
13 (2: Aleksinac – 1, Kikinda – 1) 1265 33, 10741

Reprize 13 (557)
Martin MAKDONA: LEPOTICA LINEJNA
Scena „Pera Dobrinović”
Prem. 20. 03. 2009, Novi Sad
7 (551) 3 (-) 735
Jovan Sterija POPOVIĆ: DŽANDRLJIVI MUŽ ILI 23, 5945
KOJA JE DOBRA ŽENA

Prem. 04. 03. 2005, Novi Sad 14 (558)


6 (-) 2032 Ežen JONESKO: ĆELAVA PEVAČICA*
98, 30741
Prem. 10. 12. 2009, Novi Sad
5 (-) 677
8 (552) 21, 5485
Milena MARKOVIĆ: NAHOD SIMEON* *Koprodukcija Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
& Agencija „Beba 021”, Novi Sad.
Prem. 25. 05. 2006, Novi Sad
2 (-) 514
25, 7315 15 (559)
*Koprodukcija Srpsko narodno pozorište, Novi Sad Biljana SRBLJANOVIĆ: BARBELO, O PSIMA I
& Sterijino pozorje, Novi Sad DECI
135

Prem. 30. 04. 2010, Novi Sad 22 (566)


2 (1: Rumunija: Krajova – 1) 695 Branko DIMITRIJEVIĆ: GODO NA USIJANOM
9, 2751 LIMENOM KROVU

Prem. 14. 03. 2008, Novi Sad


16 (560) 6 (-) 605
Vilijam ŠEKSPIR: TIMON ATINJANIN 45, 7364

Prem. 20. 10. 2010, Novi Sad


2 (-) 461 23 (567)
18, 4961 Branko DIMITRIJEVIĆ: LJUBAVNI JADI VUDIJA
ALENA

17 (561) Prem. 16. 12. 2009, Novi Sad


Branislav NUŠIĆ: UJEŽ 1 (-) 105
25, 2940
Prem. 10. 12. 2010, Novi Sad
14 (4: Sombor – 1, Smederevo – 1; Hrvatska: Osi-
jek – 1; Austrija: Beč – 1) 4788 24 (568)
29, 9977 Milan MARKOVIĆ: DOBAR DEČAK & HYVÄ BOY

Prem. 07. 02. 2011, Novi Sad


18 (562) 3 (-) 226
Mihail Afanasjevič BULGAKOV: ZOJKIN STAN
12, 953
Prem. 20. 04. 2011, Novi Sad
10 (-) 1852
25 (569)
16, 3038
Nikolaj KOLJADA: LJUBAVNA PRIČA

Prem. 18. 03. 2011, Novi Sad


19 (563)
10 (-) 930
Jovan Sterija POPOVIĆ: RODOLJUPCI
19, 1835
Prem. 15. 06. 2011, Novi Sad
7 (-) 1458
10, 2248 OPERA

Premijere
Kamerna scena
Scena „Jovan Đorđević”
20 (564)
Enda VOLŠ: DISKO SVINJE 26 (570)
Aleksandra VREBALOV: MILEVA
Prem. 11. 04. 2003, Novi Sad
1 (-) 102 Al. Vida OGNJENOVIĆ, ab. Aleksandra VREBA-
100, 8548 LOV, rd. sc. Ozren PROHIĆ, di. Aleksandar KOJIĆ,
ks. Jasna BADNJAREVIĆ, šh. Vesna KESIĆ KR-
SMANOVIĆ, sp. Lidija RADOVANOV, ds. Deni ŠE-
21 (565) SNIĆ, dt. Marinko VUKMANOVIĆ, vr. Ivan FAK-
Jelena ĐORĐEVIĆ: KOME VERUJETE? TOR, pr. Dragan JERINKIĆ i Katarina MATEOVIĆ
TASIĆ, ps. Željko PIŠKORIĆ i Nada DANILOVAC,
Prem. 03. 03. 2004, Novi Sad pk. Snežana HORVAT, km. Vladimir ĆUKOVIĆ i
5 (-) 426 Sergej ŠAPOVALOV, kp. Danijela HODOBA LEŠ,
52, 4377 Milena MILOVANOVIĆ, Irina MITROVIĆ i Slobo-
136

danka STEVIĆ, in. Dejan TEODOROVIĆ, Tanja Kraljice noći – Darija OLAJOŠ ČIZMIĆ; KNEGINJA
CVIJIĆ i Sanja MILANOV, su. Boženka OČOVAJ i ČARDAŠA: arija Silve – Jelena KONČAR; GRA-
Milana CAP. NADA – Aleksandar PETROVIĆ.

Prem. 13. 01. 2012, Novi Sad


1 (-) 933

28 (572)
Đoakino ROSINI: SEVILJSKI BERBERIN
(Gioachino Rossini: Il barbiere di Seviglia)

Al. Čezare STERBINI, pv. Velimir ŽIVOJINOVIĆ MA-


SUKA, di. Aleksandar KOJIĆ, rd. Ivica KLEMENC,
ks. Mirjana STOJANOVIĆ MAURIČ, sc. Dalibor
TOBDŽIĆ, ho. Vesna KESIĆ KRSMANOVIĆ, km.
26 (570) Scena iz predstave Vladimir ĆUKOVIĆ i Sergej ŠAPOVALOV, pr. Kata-
rina MATEOVIĆ TASIĆ, ps. Nada DANILOVAC, kp.
ULOGE: Mileva, junior – Darija OLAJOŠ ČIZMIĆ, Danijela HODOBA LEŠ i Strahinja ĐOKIĆ, su. Bo-
Mileva, senior – Violeta SREĆKOVIĆ, Albert – Vla- ženka OČOVAJ i Milana CAP, in. Tanja CVIJIĆ, De-
dimir ANDRIĆ (k. g.), Zorka – Jelena KONČAR, jan TEODOROVIĆ i Sanja MILANOV.
Profesor Veber – Miljenko ĐURAN (k. g.), Gospo-
din Marić – Branislav JATIĆ, Gospođa Marić – Ma-
rina PAVLOVIĆ BARAĆ, Beso – Saša ŠTULIĆ, Mi-
lana – Verica PEJIĆ, Ružica – Maja MIJATOVIĆ (k.
g.), Grosman – Branislav CVIJIĆ, Moric – Igor
KSIONŽIK, Erat – Željko R. ANDRIĆ, Konrad –
Goran KRNETA, Helena – Laura PAVLOVIĆ, Po-
štar – Slavoljub KOCIĆ.

Prem. 21. 10. 2011, Novi Sad


5 (1: Beograd – 1) 3250

27 (571) 28 (572) Scena iz predstave


GALA KONCERT OPERE
ULOGE: Grof Almaviva – Saša ŠTULIĆ, Branislav
Di. Mikica JEVTIĆ, Aleksandar KOJIĆ i Vesna KE- CVIJIĆ, Bartolo – Nebojša BABIĆ, Rozina – Jele-
SIĆ KRSMANOVIĆ, km. Vladimir ĆUKOVIĆ i Ser- na KONČAR, Danijela JOVANOVIĆ, Figaro – Vasa
gej ŠAPOVALOV, rd. Katarina MATEOVIĆ TASIĆ, STAJKIĆ, Bazilio – Goran KRNETA, Ivan DAJIĆ,
sc. Dalibor TOBDŽIĆ, kp. Danijela HODOBA LEŠ, Berta – Verica PEJIĆ, Fjorelo, Oficir – Željko R. AN-
in. Dejan TEODOROVIĆ, Tanja CVIJIĆ i Sanja MI- DRIĆ, Ambrođo, Notar – Đorđe KEČI.
LANOV.
Prem. 30. 03. 2012, Novi Sad
ULOGE: PEPELJUGA: arija Don Ramira – Saša 4 (-) 2377
ŠTULIĆ; PIKOVA DAMA: arija Jeleckog – Vasa
STAJKIĆ; ALEKO: arija Zemfire – Valentina MI-
LENKOVIĆ; Željko R. ANDRIĆ, KARMEN: arija Mi- Reprize
kaele – Svitlana DEKAR, Habanera – Marina PAV-
LOVIĆ BARAĆ; VASKRSENJE: arija Katarine – Scena „Jovan Đorđević”
Sanela MITROVIĆ; ĐANI SKIKI – arija Laurete –
Laura PAVLOVIĆ; EVGENIJE ONJEGIN: arija Gre- 29 (573)
mina – Branislav JATIĆ; ČAROBNA Frula: arija Đuzepe VERDI: RIGOLETO
137

Prem. 27. 09. 2003, Novi Sad Prem. 24. 06. 2010, Novi Sad
3 (-) 1496 4 (-) 2122
29, 11959 11, 9187
PROMENA U PODELI ULOGA: Rigoleto – Mio- PROMENA U PODELI ULOGA: Solisti opere – Da-
drag D. JOVANOVIĆ (k. g.), Branislav VUKASOVIĆ rija OLAJOŠ ČIZMIĆ (3), Danijela JOVANOVIĆ,
(k. g.), Nikola MIJAILOVIĆ (k. g.), Vojvoda od Man- Igor KSIONŽIK, Vasa STAJKIĆ, Željko R. ANDRIĆ,
tove – Aleksandar PETROVIĆ, Đilda – Darija OLA- Solisti baleta – Danijela VOJNOVSKI, Jelena LE-
JOŠ ČIZMIĆ, Sparafučile – Branislav JATIĆ (2), ČIĆ KOLČERIJU, Andrej KOLČERIJU, Liviju HAR,
Dragoljub BAJIĆ, Madalena – Marina PAVLOVIĆ Olga AVRAMOVIĆ.
BARAĆ, Monterone – Goran KRNETA, Grof Če-
prano – Željko R. ANDRIĆ, Grofica Čeprano, Paž
– Jaroslava BENKA VLČEK, Marulo – Vasa STAJ- 33 (577)
KIĆ (2), Nebojša BABIĆ, Borsa – Igor KSIONŽIK, Petar Iljič ČAJKOVSKI: PIKOVA DAMA
Đovana – Laura PAVLOVIĆ, Tamničar – Vladimir
ZORJAN. Prem. 28. 03. 2011, Novi Sad
1 (-) 469
7, 4428
30 (574) PROMENA U PODELI ULOGA: Herman – Miljen-
Đuzepe VERDI: TRUBADUR ko ĐURAN (k. g.), Grof Tomski – Nebojša BABIĆ (k.
g.), Knez Jelecki – Vasa STAJKIĆ, Čekalinski – Sla-
Prem. 04. 10. 2008, Novi Sad voljub KOCIĆ, Čaplicki – Branislav CVIJIĆ, Surin –
4 (-) 1455 Branislav JATIĆ, Narumov – Željko R. ANDRIĆ, Ce-
18, 7520 remonijal majstor – Igor KSIONŽIK, Grofica – Ma-
PROMENA U PODELI ULOGA: Grof Luna – Niko- rina PAVLOVIĆ BARAĆ, Liza – Svitlana DEKAR,
la MIJAILOVIĆ (k. g. 2), Miodrag D. JOVANOVIĆ Polina, Milovzor – Violeta SREĆKOVIĆ, Guverna-
(k. g. 2), Leonora – Svitlana DEKAR, Acučena – nta – Dubravka FILIPOVIĆ (k. g.), Maša – Verica
Marina PAVLOVIĆ BARAĆ (3), Violeta SREĆKO- PEJIĆ, Zlatogor – Nebojša BABIĆ (k. g.), Prilepa –
VIĆ, Manriko – Aleksandar PETROVIĆ, Ferando – Laura PAVLOVIĆ, Amor (balet) – Sanja PAVIĆ.
Branislav JATIĆ (2), Igor KSIONŽIK (2), Ines – Ve-
rica PEJIĆ, Ruiz – Branislav CVIJIĆ (2), Igor
KSIONŽIK (2), Stari Ciganin – Željko R. ANDRIĆ, BALET
Glasnik – Branislav CVIJIĆ (2), Igor KSIONŽIK (2).
Premijere

31 (575) Scena „Jovan Đorđević”


Gaetano DONICETI: POZORIŠNE ZGODE I
NEZGODE & VIVA LA MAMA 34 (578)
Petar Iljič ČAJKOVSKI: KRCKO ORAŠČIĆ
Prem. 14. 05. 2010, Novi Sad (Пётр Ильич Чайковский: Щелкунчик)
4 (-) 1770
19, 9048 Al. Marijus PETIPA, ak. rd. Eldar ALIJEV, di. Mikica
PROMENA U PODELI ULOGA: Korila SARTINEKI JEVTIĆ, sc. Olga ĐURĐEVIĆ, ks. ms. Mirjana STO-
– Verica PEJIĆ, Stefano – Ivan NIKOLIĆ, Luiđa Bo- JANOVIĆ MAURIČ, pr. Boris LADIČORBIĆ, rp. Ve-
ski – Laura PAVLOVIĆ, Agata – Goran KRNETA, sna BRKIĆ, Jelena VUKADINOVIĆ, Radmila NE-
Dorotea Kačini – Jaroslava BENKA VLČEK, Gu- STOROVIĆ, Branka GLIGORIĆ, Aleksandra KETIG
ljelmo – Branislav CVIJIĆ (2), Saša ŠTULIĆ (2), i Snežana AĐANSKI, pg. Brus STAJVEL, Ravil BA-
Vinčenco Biskroma – Vasa STAJKIĆ, Oracio Pro- GAUDINOV, Leo MUJIĆ i Bahram JULDAŠEV, ms.
spero – Željko R. ANDRIĆ, Impresario – Igor Milica KOMAZEC BRKIĆ, Šandor SARVAŠ, Neven
KSIONŽIK (2), Mihajlo ŠLJIVIĆ (2). MIHIĆ, Mirjana STOJANOVIĆ MAURIČ, se. Atila
VUJOVIĆ i Ljubomir ŠIMIĆ, km. Vladimir ĆUKOVIĆ
i Sergej ŠAPOVALOV, kp. Zoltan GAJDOŠ i Dejan
32 (576) BRKIĆ, in. Tanja CVIJIĆ, Ivan SVIRČEVIĆ i Sanja
Karl ORF: KARMINA BURANA MILANOV, ps. Nada DANILOVAC.
138

ULOGE: Vila Šećera – Jelena LEČIĆ KOLČERIJU, Teodora ŽIVKOVIĆ, Oltean TUDOR, Bojan RAD-
Asuka MARUO (6), Ana ĐURIĆ, Krcko princ – An- NOV, Vlad MOLDOVAN, Đulio MILITE, David
drej KOLČERIJU, Takuja SUMITOMO (6), Liviju GRUOSO, Milan IVAN, Ranko LAZIĆ, Marko STO-
HAR, Droselmejer – Milan LAZIĆ (5), Ivan ĐER- JANOVIĆ, Lučijan PUŠKAŠ, Džošua IKOB, Deca
na zabavi kod Klare i Frica – Sonja MILOVANOV (k.
g.), Dejana BAJIĆ (k. g.), Irina CVIJIĆ (k. g.), Du-
nja STANKOVIĆ (k. g.), Gala GEKIĆ (k. g.), Olga
VRBAŠKI (k. g.), Kristina TAŠ (k. g.), Tamara PUT-
NIK (k. g.), Mia PETROVIĆ (k. g.), Aleksandar
ĐURĐEVIĆ (k. g.), Nemanja NEDELJKOVIĆ (k.
g.), Aleksej MRDAKOVIĆ (k. g.), Aleksandar ANA-
ČKOV (k. g.), Aleksa ŽIKIĆ (k. g.), Marko PETKO-
VIĆ (k. g.), Stefan MIKAN (k. g.), Stefan ĐENADI-
JA (k. g.), Miroslav GRUBIĆ (k. g.), Vladimir HUBA
ARADI (k. g.), Mihailo VUKOVIĆ (k. g.), Marko BA-
LAĆ (k. g.), David KLJAJIĆ (k. g.), Služavke – Ma-
rijeta VIRAG, Teodora ŽIVKOVIĆ, Biljana BABIJA-
34 (578) Scena iz predstave NOVIĆ, Marija ŠARČEVIĆ, Veliki miševi – Sara
TOŠIĆ, Jovana PAUNOVIĆ, Klaudija JAKOBAC,
KOVIĆ (2), Klara – Asuka MARUO, Teona RADA- Sonja GAVRILOV, Marijana PENOVIĆ, Jovana LA-
NOVIĆ (6), Jelena NIKOLIĆ (k. g.), Kralj miševa – LIĆ, Jelena DANGUZOV (k. g.), Aleksandra STA-
Vlad MOLDOVAN (7), Takuja SUMIMOTO, Bojan NAREVIĆ (k. g.), Marija JANKOVIĆ, Sara ŠARI (k.
RADNOV, Ratilda – Bojana MATIĆ (5), Mirjana g.), Teodora ŽIVKOVIĆ, Mali miševi – Mia PE-
DROBAC (2), Bojana MITIĆ, Gospođa Štalbaum – TROVIĆ (k. g.), Vladimir ARADI HUBA (k. g.), Mi-
Jelena VUKADINOVIĆ (6), Bojana MATIĆ, Irena hailo VUKOVIĆ (k. g.), Jelena MIŠČEVIĆ (k. g.),
MESAROŠ, Gospodin Štalbaum – David GRUOSO Mila RIBIĆ (k. g.), Marko BALAĆ (k. g.), Lutke:
(7), Đulio MILITE, Baba – Branka GLIGORIĆ (4), Harlekin, Kolumbina, Pjero – Minja JOKANOVIĆ (k.
Ljiljana JOKANOVIĆ (3), Deda – Ivan ĐERKOVIĆ g.), Luna BURIĆ (k. g.), David KLJAJIĆ (k. g.), Bor
(4), Ranko LAZIĆ (4), Fric – Aleksandar BEČVAR- STANKOVIĆ MIHAILOVIĆ (k. g.), Vojnici – Jelena
DI (k. g. 7), Džošua IKOB, Lutka Vila Šećera – Je- BUDIĆ (k. g.), Anja LOVRE (k. g.), Katarina ČE-
lena LEČIĆ KOLČERIJU, Asuka MARUO (5), Ana MERLIĆ (k. g.), Nađa DAVIDOVIĆ (k. g.), Martina
ĐURIĆ, Krcko princ lutak – Ana ĐURIĆ (4), Kata- FARKAŠ (k. g.), Teodora PUŠIĆ (k. g.), Ksenija JO-
rina KLJAJIĆ (3), Sonja BATIĆ, Krcko vojnik lutak VIĆEVIĆ (k. g.), Marija PLAVŠIĆ (k. g.), Milica BR-
– Brankica VUČIĆEVIĆ (7), Azusa OIŠI, Dunja LE- ZAK (k. g.), Jelena ĆURČIĆ (k. g.), Tatjana DIMO-
PUŠA, Španska igra – Marijana ĆURČIJA (2), Du- VIĆ (k. g.), Pahuljice – Frosina DIMOVSKA, Olga
nja LEPUŠA (5), Katarina KLJAJIĆ, Vlad MOLDO- AVRAMOVIĆ, Sanja PAVIĆ, Maja STANKOVIĆ,
VAN (4), David GRUOSO (3), Lučijan PUŠKAŠ, Sonja BATIĆ, Danijela VOJNOVSKA, Nadežda SA-
Arapska igra – Katarina KLJAJIĆ (4), Olga AVRA- LAK, Azusa OIŠI, Milena KRKOTIĆ, Ana ĐURIĆ,
MOVIĆ (3), Danijela VOJNOVSKI, Jelena LEČIĆ Katarina KLJAJIĆ, Dunja LEPUŠA, Bojana MITIĆ,
KOLČERIJU, Bojan RADNOV (7), Liviju HAR, Ivan Jelena MARKOVIĆ, Sonja GAVRILOV, Bojana MA-
ĐERKOVIĆ, Kineska igra – Azusa OIŠI (6), Bran- TIĆ, Asuka MARUO, Teona RADANOVIĆ, Valcer
kica VUČIĆEVIĆ, Frosina DIMOVSKA, Asuka MA- cveća – Dunja LEPUŠA, Frosina DIMOVSKA, Da-
RUO, Lučijan PUŠKAŠ (7), Oltean TUDOR, Taku- nijela VOJNOVSKI, Jelena MARKOVIĆ, Sanja PA-
ja SUMITOMO, Ruska igra – Brankica VUČIĆEVIĆ VIĆ, Ana ĐURIĆ, Olga AVRAMOVIĆ, Sonja BATIĆ,
(6), Jelena MARKOVIĆ, Sanja PAVIĆ, Marijana Azusa OIŠI, Bojana MITIĆ, Marijana ĆURČIJA, Li-
ĆURČIJA, Andreja KULEŠEVIĆ, Oltean TUDOR, viju HAR, David GRUOSO, Takuja SUMITOMO,
Milan IVAN (6), Takuja SUMITOMO, Gosti na za- Lučijan PUŠKAŠ, Oltean TUDOR, Vlad MOLDO-
bavi kod Klare i Frica – Ivana PRIBIĆ, Sonja GA- VAN, Milan IVAN, Đulio MILITE, Kraljica – Milana
VRILOV, Irena MESAROŠ, Marijana PENOVIĆ, BALAŽ, Jelena VUKADINOVIĆ, Kralj – Marko
Zorana RADIVOJEVIĆ, Jovana PAUNOVIĆ, Mile- STOJANOVIĆ, Ivan ĐERKOVIĆ, Paževi o pratnja
na KRKOTIĆ, Ljubica SELAKOVIĆ BANDIĆ, Ivana – Mila RIBIĆ (k. g.), Aleksandar ĐURĐEVIĆ (k.
IVANOV MAĆEŠIĆ, Ivana NANIĆ SUVAČAREVIĆ, g.), Miroslav GRUBIĆ (k. g.), Aleksa ŽIKIĆ (k. g.),
Marija JANKOVIĆ, Milana BALAŽ, Jovana LALIĆ, Jovana LALIĆ, Jovana PAUNOVIĆ, Sonja GAVRI-
139

LOV, Aleksandra STANAREVIĆ, Aleksandra MI- VANOVIĆ (k. g.), Sin, Eduard-Tete – Aleksandar
LADINOV (k. g.), Katarina STANIĆ (k. g.), Marko BEČVARDI (k. g.), Kćer Lizika – Asuka MARUO,
BALAĆ (k. g.), Stefan ĐENADIJA (k. g.). Teona RADANOVIĆ, Ljiljana JOKANOVIĆ, Go-
spodin Ajnštajn – Ivan ĐERKOVIĆ, Vlad MOLDO-
Prem. 23. 12. 2011, Novi Sad VAN, Gospođa Ajnštajn – Nadežda SALAK, Mirja-
7 (-) 6103 na DROBAC, Elza – Milana BALAŽ, Irena MESA-
ROŠ, Profesori Veberi – Vlad MOLDOVAN, Marko
STOJANOVIĆ, Ranko LAZIĆ, Bojan RADNOV, Lu-
35 (579) čijan PUŠKAŠ, Oltean TUDOR, Đulio MILITE, Ivan
Marjan NEĆAK: MILEVA AJNŠTAJN ĐERKOVIĆ, David GRUOSO, Milan IVAN, Džo-
šua IKOB, Studenti Alberti – Milan IVAN, Oltean TU-
Rd. ak. Staša ZUROVAC, sc. Žorž DRAUŠNIK, DOR, Džošua IKOB, Đulio MILITE, Marko STOJA-
ks. Marina SREMAC, ds. Deni ŠESNIĆ, vr. Marin NOVIĆ, Poštar – David GRUOSO, Služavka Erži-
LUKANOVIĆ, ao. Boris LADIČORBIĆ, rp. Branka ka – Nadežda SALAK, Milena KRKOTIĆ, Fotograf
GLIGORIĆ, ps. Nada DANILOVAC, pk. Snežana – Bojan RADNOV, Marko STOJANOVIĆ, Zorkine
HORVAT, kp. Zoltan GAJDOŠ i Dejan BRKIĆ, sm. mačke, Mileva u bolnici, Nova godina – Dunja LE-
Predrag PETRUŠEVSKI, in. Tanja CVIJIĆ, Ivan PUŠA, Nadežda SALAK, Irena MESAROŠ, Sonja
SVIRČEVIĆ i Sanja MILANOV, di. sm. Marjan NE- GAVRILOV, Sonja BATIĆ, Milena KRKOTIĆ, Kata-
ĆAK. rina KLJAJIĆ, Jovana PAUNOVIĆ, Jovana LALIĆ,
Azusa OIŠI, Bojana MATIĆ, Marija JANKOVIĆ,
ULOGE: Mileva – Andreja KULEŠEVIĆ, Sonja BA- Sara TOŠIĆ, Ana ĐURIĆ, Maja STANKOVIĆ, Ma-
TIĆ, Albert – Takuja SUMITOMO, David GRUOSO, rijana ĆURČIJA, Brankica VUČIĆEVIĆ, Bojana MI-
Zorka – Sanja PAVIĆ, Ana ĐURIĆ, Milena KRKO- TIĆ, Ivana NANIĆ SUVAČAREVIĆ, Ivana IVANOV
TIĆ, Azusa OIŠI, Gospodin Marić – Ivan ĐERKO- MAĆEŠIĆ, Milana BALAŽ, Zorana RADIVOJEVIĆ,
VIĆ, Vlad MOLDOVAN, Gospođa Marić – Olga Teodora ŽIVKOVIĆ, Klaudija JAKOBAC.
AVRAMOVIĆ, Mirjana DROBAC, Nadežda SALAK,
Marijana ĆURČIJA, Profesor Veber – Milan LA- Prem. 28. 04. 2012, Novi Sad
ZIĆ, Ivan ĐERKOVIĆ, Ružica – Frosina DIMOV- 5 (-) 2751
SKA, Bojana MATIĆ, Azusa OIŠI, Milana – Danije-
la VOJNOVSKI, Ana ĐURIĆ, Sonja BATIĆ, Olga
Reprize

Scena „Jovan Đorđević”

36 (580)
Mikis TEODORAKIS: GRK ZORBA

Prem. 01. 12. 1994, Novi Sad


4 (-) 4406
125, 116006

37 (581)
35 (579) Scena iz predstave Kruno CIPCI: PIPI DUGA ČARAPA

AVRAMOVIĆ, Milena KRKOTIĆ, Helena – Jelena Prem. 21. 04. 2005, Novi Sad
MARKOVIĆ, Sara TOŠIĆ, Asuka MARUO, Katari- 6 (-) 2962
na KLJAJIĆ, Grosman – Liviju HAR, Oltean TU- 46, 26695
DOR, Erat – Andrej KOLČERIJU, Vlad MOLDO- PROMENA U PODLEI ULOGA: Pipi – Dunja LE-
VAN, Mišel – David GRUOSO, Bojan RADNOV, PUŠA (3), Brankica VUČIĆEVIĆ (3), Majmun –
Konrad – Lučijan PUŠKAŠ, Milan IVAN, Đulio MI- Ranko LAZIĆ (4), Oltean TUDOR (2), Anika – Sa-
LITE, Moric – Bojan RADNOV, Ranko LAZIĆ, Milan nja PAVIĆ (4), Olga AVRAMOVIĆ, Brankica VUČI-
IVAN, Sin, Hans-Albert – Džošua IKOB, Miloš ŽI- ĆEVIĆ, Tomi – David GRUOSO (3), Takuja SUMI-
140

TOMO (3), Učiteljica – Ljiljana JOKANOVIĆ (4), Iva- 40 (584)


na PRIBIĆ (2), Žandar – Ivan ĐERKOVIĆ, Igrači- ŠAMPANJAC I JAGODE (LIFETIME WARRANTY
ca sa zmijom – Bojana MATIĆ (3), Irena MESAROŠ GRATIS)*
(2), Nadežda SALAK, Dva glupa lopova – Vlad
MOLDOVAN, Đulio MILITE (3), Nadežda SALAK Prem. 26. 06. 2010, Novi Sad
(3), Poštar – Teona RADANOVIĆ (4), Nadežda 7 (-) 554
SALAK (2). 17, 1740
PROMENA U PODELI ULOGA: Dušan MURIĆ (7).
*Koprodukcija Srpsko narodno pozorište-Forum za
38 (582) Novi ples, Novi Sad & Kulturni centar Novog Sada,
JEZIK ZIDOVA Novi Sad

Prem. 29. 04. 2006, Novi Sad


3 (3: Beograd – 1; Rumunija: Krajova – 2) 763 41 (585)
36, 7137 Ludvig MINKUS: DON KIHOT
PROMENA U PODELI ULOGA: Andreja KULEŠE-
VIĆ, Jelena MARKOVIĆ, Frosina DIMOVSKA, Da- Prem. 18. 12. 2010, Novi Sad
nijela VOJNOVSKI, Olga AVRAMOVIĆ, Sonja BA- 6 (-) 3230
TIĆ, Sara TOŠIĆ, Ištvan ČIK. 13, 7410
PROMENA U PODELI ULOGA: Don Kihot – Slobo-
dan NINKOVIĆ (k. g. 4), Ivan ĐERKOVIĆ (2), San-
39 (583) čo Pansa – Ranko LAZIĆ, Kitri – Jelena LEČIĆ
Đuzepe VERDI: DAMA S KAMELIJAMA KOLČERIJU (4), Andreja KULEŠEVIĆ (2), Basil –
Andrej KOLČERIJU (4), Liviju HAR (2), Espada – Li-
Prem. 14. 03. 2009, Novi Sad viju HAR (4), Andrej KOLČERIJU, David GRUOSO,
5 (-) 2649 Mercedes – Andreja KULEŠEVIĆ (2), Marijana ĆUR-
20, 11646 ČIJA (2), Brankica VUČIĆEVIĆ (2), Gamaš – Saša
PROMENA U PODELI ULOGA: Margerita Gotje – LATINOVIĆ (k. g. 4), Luka MIHOVILOVIĆ, Oltean
Jelena LEČIĆ KOLČERIJU (4), Oksana STORO- TUDOR, Prijateljice – Dunja LEPUŠA (3), Frosina DI-
ŽUK, Arman Dival – Liviju HAR, Gospodin Dival – MOVSKA (3), Sanja PAVIĆ (3), Sonja BATIĆ, Olga
Takuja SUMITOMO (2), David GRUOSO (2), Milan AVRAMOVIĆ (2), Kraljica drijada – Ana ĐURIĆ (5),
LAZIĆ, Pridansa Divernoa – Olga AVRAMOVIĆ Milena KRKOTIĆ, Amor – Asuka MARUO (3), Dunja
(4), Brankica VUČIĆEVIĆ, Madam Olempa – Ma- LEPUŠA (2), Jelena MARKOVIĆ, Lorenco – Toni
rijana ĆURČIJA (3), Andreja KULEŠEVIĆ (2), Ga- RANĐELOVIĆ, Gostioničarka – Branka GLIGORIĆ,
ston R. – Andrej KOLČERIJU, Grof De N. – Vlad Ciganka – Jelena VUKADINOVIĆ (4), Bojana MATIĆ
MOLDOVAN, Nanina – Mirjana DROBAC (4), Bo- (4), Mirjana DROBAC (2), Ciganin – Takuja SUMI-
jana MITIĆ, Glumci opere komik – Dragan VLA- TOMO (3), Vlad MOLDOVAN (3), Služavka – Na-
LUKIN, Dunja LEPUŠA, Džošua IKOB. dežda SALAK, Gatara – Branka GLIGORIĆ.
141

TRUPA JORIK/TROUPE YORICK


NOVI SAD
(Osnovana 2007)

21000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića, 26


Telefon: (063) 862 6595
E-mail: office@joriktrupa.org
www.joriktrupa.org

DIREKTOR: Milorad KAPOR ŠIN, Vojnicka, Marija Vasiljevna – Aleksandra PLE-


Predsednik Upravnog odbora: Milovan FILIPO- SKONJIĆ ILIĆ, Vojnicki, Ivan Petrovič-Vanja – Mi-
VIĆ lorad KAPOR, Astrov, Mihail Ljvovič – Igor FILI-
POVIĆ, Teljegin, Ilja Iljič – Aleksandar GAJIN.

REPERTOAR Prem. 13. 12. 2011, Novi Sad


6 (2: Beograd – 2) 912
Premijere

Scena „Fabrika”

1 (586)
Anton Pavlovič ČEHOV: PROFIL: VANJA
(Антон Павлович Чехов: Дядя Ваня)

Ad. ab. rd. sc. im. Žanko TOMIĆ, ks. Staša JAMU-
ŠAKOV, am. Gabor FIŠER.

ULOGE: Serebrjakov Aleksandar Vladimirovič –


Miroslav FABRI, Jelena Andrejevna – Jovana STI-
PIĆ, Sofija Aleksandrovna-Sonja – Sanja MIKITI- 1 (586) Scena iz predstave
142

KULTURNI CENTAR NOVOG SADA


NOVI SAD
(Osnovan 1954)

21000 Novi Sad, Katolička porta 5


Telefon: 021/528-972
Fax: 021/525-168
E-mail: info@kcns.org.rs
www.kcns.org.rs

DIREKTOR: Andrej FAJGELJ ULOGE: Rej – Nenad PEĆINAR, Una – Milica TRI-
FUNOVIĆ, Devojčica – Sara SAMARDŽIĆ.
Urednik scenskog programa: Simeun GRABOVAC.
Urednik časopisa “Polja”: Alen BEŠIĆ. Urednik li-
kovnog programa: Maja ERDELJANIN. Urednik mu-
zičkog programa: Vesna KAĆANSKI. Urednik film-
skog programa: Đorđe KAĆANSKI. Urednik govor-
nog programa: Nedeljko MAMULA. Urednik govor-
nog programa: Đorđo SLADOJE. Urednik galerije:
Tatjana NOVAKOVIĆ – OSTOJIĆ. Dizajner: Kseni-
ja ČOBANOVIĆ. Sekretar: Snežana KOMAR. Po-
moćnik direktora za organizacione i tehničke poslo-
ve: Vasa TIMOTIJEVIĆ. Šef marketinga: Mirsad AV-
DIĆ. Bibliotekar – šef Odeljenja multimedijalnih i
multijezičkih projekata: Milica RAŠKOVIĆ. Sekretar
redakcija: Sibina RUKAVINA. Sekretar redakcije za
1 (587) Nenad Pećinar i Milica Trifunović
izdavanje publikacija: Milja PETROVIĆ. Organizator:
Zoran DOKIĆ. Organizacioni saradnik u galeriji: Mi- Prem. 04. 10. 2011, Novi Sad
lan MARTINOVIĆ. Šef računovodstva: Aleksandra 12 (2: Ruma – 1, Kikinda – 1) 720
SPASOJEVIĆ. Knjigovođa: Vukica LONČAR. Bla-
gajnik: Vukosava PUAČA. Kinooperater: Miroslav
OBRADOVIĆ. Domar-vozač: Branislav JOVANO-
VIĆ. Spremačica: Mira BJELOPETROVIĆ.

REPERTOAR

Velika scena

1 (587)
Dejvid HAROVER: KOS
(David Harrower: Blackbird)

Pv. Selma DIMITRIJEVIĆ, rd. Filip MARKOVINO-


VIĆ, sc. ks. Marina SREMAC, am. Srđan STOJ-
NOVIĆ, lk. Nina MARKOVINOVIĆ. 2 (588) Scena iz predstave
143

2 (588) 4 (590)
Henrik IBZEN: HEDA GABLER Vladimir ĐURĐEVIĆ: NE IGRAJ NA ENGLEZE
(Henrik Ibsen: Hedda Gabler)
Rd. Bogdan JANKOVIĆ, sc. Đorđe MARKOVIĆ,
Pv. Zeina MAHMEDBEŠIĆ, ab. am. Antal SILARD, am. im. Marjan BABIĆ.
rd. Silard ANTAL.

ULOGE: Heda Gabler – Marijana PRPA FINK,


Sudija Brak – Predrag MOMČILOVIĆ, Jergen Te-
sman – Miljan VOJNOVIĆ, Ejlert Levborg – Dejan
ŠARKOVIĆ, Gospođa Elvsted – Ana JOVANO-
VIĆ.

Prem. 07. 11. 2011, Novi Sad


5 (-) -

3 (589)
Deneš DEBREI & Heni VARGA: UBOD PČELE* 4 (590) Đorđe Simić, Branislav Jerković i Ervin
(Denes Debrei & Heni Varga: Morsure d’Abeille) Hadžimurtezić

Rd. sc. ak. Deneš DEBREI, ks. ak. Heni VARGA, ULOGE: Piksi – Branislav JERKOVIĆ, Paun – Er-
am. Rodolphe BOUROTTE i Latifa Le FORE- vin HADŽIMURTEZIĆ, Bule – Đorđe SIMIĆ.
STIER.
Prem. 21. 01. 2012, Novi Sad
7 (1: Sombor – 1) 1000

5 (591)
Zoltan EGREŠI: ZELJE, PEČENI KROMPIR
(Zoltán Egressy: Sóska sültkrumpli)

Pv. pr. ks. Judit FERENC, rd. sc. Igor PAVLOVIĆ.

ULOGE: Sapun – Đorđe SIMIĆ, Umetnik – Zoltan


MOLNAR, Tužnousti – Igor PAVLOVIĆ.

Prem. 04. 04. 2012, Novi Sad


5 (2: Bečej – 1, Valjevo – 1) -

3 (589) Scena iz predstave

ULOGE: Plesači – Deneš DEBREI, Heni VARGA,


Muzičari – Rodolphe BOUROTTE, Latifa Le FO-
RESTIER.

Prem. 19. 01. 2012, Tuluz, Francuska


10 (5: Beograd – 1, Subotica – 1; Francuska: Or-
leans – 1; Rumunija: Temišvar – 1, Gheorgheni – 1)
1500
*Koprodukcija Kulturni centar Novi Sada, Novi Sad
& Kobez – Center Memoire du Corps, Toulouse 5 (591) Scena iz predstave
144

NARODNO POZORIŠTE
PIROT
(Osnovano 1944)

18300 Pirot, Branka Radičevića, 1


Telefoni: (010) 321-587 & 322-677
Fax: (010) 322-677
E-mail: pozoristepi@open.telekom.rs

DIREKTOR: Gradimir FILIPOVIĆ ULOGE: Đorđe – Aleksandar RADULOVIĆ, Seka –


Aleksandra STOJANOVIĆ, Teča Rade – Zoran ŽIV-
UPRAVA – ADMINISTRACIJA KOVIĆ, Tetka Dara – Natalija GELEBAN, Gospodin
– Milan NAKOV, Prvi drogirani kreten – Danijela
Organizator: Slađana PETROVIĆ i Dejan GLIŠIĆ. IVANOVIĆ, Narkomanka – Tijana PETROVIĆ, Dru-
Šef računovodstva: Nikola NIKOLIĆ. gi drogirani kreten – Milorad ŽIVKOVIĆ, Kustos
muzeja – Slobodan ALEKSIĆ, Telohranitelj – Saša
UMETNIČKI ANSAMBL NIKOLIĆ, Tatin glas – Vladan ŽIVKOVIĆ.

Glumice: Natalija GELEBAN, Aleksandra STOJA-


NOVIĆ, Danijela IVANOVIĆ i Tijana PETROVIĆ.
Glumci: Zoran ŽIVKOVIĆ, Aleksandar RADULO-
VIĆ, Slobodan ALEKSIĆ i Milan NAKOV.
Sufler i inspicijent: Svetlana STANKOVIĆ.

TEHNIČKI ANSAMBL

Šef tehnike-električar: Marijan POPOVIĆ. Ton maj-


stor: Branislav TOMANOVIĆ. Stolar: Zoran PEJ-
ČIĆ. Muški garderober: Jelena MANČIĆ. Binski
radnik: Dragan VELIČKOVIĆ. Garderober-rekvizi-
ter: Marijana ŽIVKOVIĆ. Čistačica-higijeničarka: 1 (592) Natalija Geleban i Aleksandar Radulović
Vidosava DINČIĆ i Milunka ĐORĐEVIĆ.
Prem. 20. 10. 2011, Pirot
7 (1: Dimitrovgrad – 1) 2060
REPERTOAR

Dramska scena 2 (593)


Srbislav MINKOVIĆ: PANČIĆI I RANČIĆI
1 (592)
Nebojša ROMČEVIĆ: LAKI KOMAD Rd. sc. ik. im. Slobodan ALEKSIĆ, ik. Marijana
ŽIVKOVIĆ, im. Srbislav MINKOVIĆ, su. in. Svetla-
Rd. Miloš JAGODIĆ, ab. Nataša ILIĆ, sc. Andrija- na STANKOVIĆ, ps. Zoran PEJČIĆ.
na LUBINA, ks. Milica GRBIĆ KOMAZEC, am. Pe-
tar ANTONOVIĆ, ak. Tijana ĆIRIĆ, su. in. Svetla- ULOGE: Simeon – Sima Pančić – Zoran ŽIVKO-
na STANKOVIĆ. VIĆ, Pavlina Pančić – Danijela IVANOVIĆ, Ale-
145

ksandra STOJANOVIĆ, Julijana Pančić – Tijana Dečija scena


PETROVIĆ, Andrija – Andra Rančić – Milan NA-
KOV, Gina Rančić – Natalija GELEBAN, Đoka Ran- 4 (595)
čić – Aleksandar RADULOVIĆ, Ljuba – Rom – Slo- Milica ŽIVKOVIĆ: ŠTRUMFASTIČNA
bodan ALEKSIĆ. NOVOGODIŠNJA ŽURAJA

Rd. Zoran ŽIVKOVIĆ.

ULOGE: Veliki Štrumf, Deda Mraz – Zoran ŽIV-


KOVIĆ, Gargamel – Milan NAKOV, Štrumf Mrgud

2 (593) Scena iz predstave

Prem. 15. 12. 2011, Pirot


13 (3: Dimitrovgrad – 1, Aleksinac – 1, Temska – 1)
4400
4 (595) Scena iz predstave
3 (594) – Saša RADULOVIĆ, Štrumf Mudrica – Aleksandra
Jovan Sterija POPOVIĆ: ZLA ŽENA STOJANOVIĆ, Štrumfeta – Danijela IVANOVIĆ,
Jelka – Tijana PETROVIĆ.
Rd. ab. im. Saša LATINOVIĆ, sc. Dragan SOVILJ,
ks. Saša MARINKOVIĆ, sp. Ferid KARAJICA, su. Prem. 21. 12. 2011, Pirot
in. Svetlana STANKOVIĆ. 13 (-) 3870
ULOGE: Grof Trifić – Slobodan ALEKSIĆ, Sultana –
Natalija GELEBAN, Persida – Danijela IVANOVIĆ,
Reprize
Stevan – Aleksandar RADULOVIĆ, Sreta – Zoran
ŽIVKOVIĆ, Pela – Aleksandra STOJANOVIĆ.
Dramska scena
Prem. 02. 04. 2012, Pirot
9 (2: Jagodina – 1, Dimitrovgrad – 1) 2380 5 (596)
Jovan MIJALKOVIĆ: KOME DADOMO
KOVILJKU

Prem. 28. 10. 2009, Pirot


1 (1: Jagodina – 1) 370
18, 5710

6 (597)
Jovan Sterija POPOVIĆ: KIR JANJA

Prem. 14. 10. 2010, Pirot


5 (1: Knjaževac – 1) 970
3 (594) Scena iz predstave 19, 4480
146

7 (598) Dečija scena


Imre BENČIK: STAN ZA NEVERSTVA
8 (599)
Prem. 10. 03. 2011, Pirot Branislav NEDIĆ: ČUDESNO MAGARENCE
2 (-) -
Prem. 19. 05. 2011, Pirot
8, -
7 (2: Kruševac – 2) 2050
9, 3010

РУСИНСКИ НАРОДНИ ТЕАТАР „ПЕТРО


РИЗНИЧ ЂАЂА” – РУСКИ НАРОДНИ
ТЕАТЕР „ПЕТРО РИЗНИЧ ДЯДЯ”
РУСКИ КРСТУР
(Основан 2003)

25233 Руски Крстур, Русинска, 75


Телефони: (025) 704-605 & 705-366
Факс: (025) 704-605
E-mail: djadja@eunet.rs
www.myspace.com/rntdjadja

Директор: Саша ПАЉЕНКАШ Александер МУДРИ, Замухришкин – Любомир


Редитељ: Владимир НАЂ ДУДАШ.

Прем. 18. 09. 2011, Руски Крстур


РЕПЕРТОАР 8 (6: Бикић До – 1, Шид – 1, Нови Сад – 1,
Ђурђево – 1, Кула – 1, Лалић – 1) 1110
Премијэра

1 (600)
Николай Василєвич ГОГОЛЬ: КОЦКАРЕ
(Николай Василєвич Гоголь: Игроки)

Пв. аб. рд. им. Владимир НАДЬ, сц. Биляна


РОМАН, кс. Таня ОРОС, ор. Сашо ПАЛЄМКАШ,
су. Снежана МАЛАЦКО.

УЛОГЕ: Фроня – Ксения МАКАЇ ОРОС, Ихарев –


Владимир ВАРГА, Гаврюшка – Борис
БУДИНСКИ, Кругель – Ненад КАНЮХ, Швохнев
– Емил НЯРАДИ, Утешительни – Михайло
ЗАЗУЛЯК, Глов – Михайло ВАРГА, Глов А. М. – 1 (600) Сцена зоз представи
147

2 (601)
Штефан ГУДАК: РУСАЛКА

Рд. аб. им. Михайло ЗАЗУЛЯК, сц. Биляна


РОМАН, кс. Таня ОРОС, ам. Юлиян РАМАЧ и
Яким СИВЧ, ак. Андрея БИКИ.

УЛОГЕ: Русалка – Ксения МАКАЇ ОРОС, Хлоп –


Ненад КАНЮХ, Чувар дзверох I I и II – Владимир
ВАРГА, Ангел I – Мирослав МАЛАЦКО, Ангел II
– Даниєла ПЛАНЧАК, Пан Пан – Михайло
ВАРГА, Пан Панї – Снежана МАЛАЦКО, Портир
– Любомир ДУДАШ.

Прем. 28. 01. 2012, Руски Крстур


4 (2: Куцура – 1, Нови Сад – 1) 820 2 (601) Сцена зоз представи

NARODNO POZORIŠTE
SOMBOR
(Osnovano 1945)

25000 Sombor, Koste Trifkovića, 2


Telefon: (025) 24-966
Fax: (025) 24-977
E-mail: nps.sekretar@sbb.rs
www.npozoristeso.co.rs

DIREKTOR: Biljana KESKENOVIĆ vorad ILIĆ, Zdravko PANIĆ, Pero STOJANČEVIĆ,


Miljan PRLJETA, Branislav JERKOVIĆ, Marko
ADMINISTRACIJA MARKOVIĆ i Ninoslav ĐORĐEVIĆ.
Dramaturg: Tijana MARKOVINOVIĆ. Sufler: Nino-
Poslovna sekretarica: Branka DIMIĆ. Sekretar: An- slav VRANIĆ. Inspicijent: Zoran VUČKOVIĆ.
tonija ČOTA. Organizator: Toplica MANDIĆ. Mani-
pulant i distributer ulaznica i propagandnog mate- TEHNIKA
rijala: Vesna VRANJEŠ. Šef računovodstva: De-
sanka STOJANČEVIĆ. Administrativni referent: Tehnički direktor: Stipan PETREŠ. Tehničar tona:
Nada ĐERIĆ. Knjigovođa-blagajnik: Mira SMILJIĆ. Branko MARIĆ. Majstor svetla: Antun RENC. Teh-
Biletar: Matija LUKIĆ. Kurir: Ivan ŠIMUNOV. ničar rasvete-električar: Miloš SMILJIĆ. Tehničar vi-
deo bima: Igor PEKANOVIĆ. Kostimograf : Mirna
GLUMAČKI ANSAMBL ILIĆ (od 01. 05. 2012). Krojač: Radmila TERZIN i
Dragana GVARDIJAN. Garderober-pomoćnik kro-
Glumice: Tatjana ŠANTA TORLAKOVIĆ, Biljana KE- jača: Ljiljana HARI. Masker-frizer: Radmila TERZIN.
SKENOVIĆ, Ivana V. JOVANOVIĆ, Milijana MAKE- Energetičar-domar: Slobodan MARIĆ. Stolar: Ivan
VIĆ, Olgica NESTOROVIĆ i Ksenija ĐORĐEVIĆ. KUSTURIN. Dekorater: Andrej TODOROVIĆ, Bra-
Glumci: Srđan ALEKSIĆ, Bogomir ĐORĐEVIĆ, Ži- nislav BIRVALASKI, Dejan PLETIKOSIĆ i Goran
148

BERENJI. Majstor slikarske radionice: Đorđe TR- in. Zoran VUČKOVIĆ, su. Ninoslav VRANIĆ, ds. Sti-
NKO. Majstor scene: Antun LUKIĆ. Rekviziter: De- pan PETREŠ, or. Vesna VRANJEŠ i Toplica MANDIĆ.
jan VUKOVIĆ i Danijel UČUR. Nabavljač-šef scen-
ske opreme: Nemanja VUKIČEVIĆ. Garderober-ve-
šerka: Joža ARETA. Portir: Stevan BIRVALSKI, Pe-
tar VUKOVIĆ, Stevo LOLIĆ i Branislav JOSIĆ (od
01. 05. 2012). Spremačica: Sibila PETROVIĆ, Je-
lica RENC i Magdalena POPOVIĆ.

REPERTOAR

Velika scena

1 (602)
Svetislav BASARA: SESTRE KARAMAZOVE 2 (603) Scena iz predstave

Rd. im. Radoslav MILENKOVIĆ, dm. Tijana MAR- ULOGE: Pripovedač, Guslar – Dušan JOVIĆ, Marko
KOVINOVIĆ, sc. Jasna DRAGOVIĆ, ks. Tina BU- – Ninoslav ĐORĐEVIĆ, Šarac – Milica JANEVSKI,
KUMIROVIĆ, in. Zoran VUČKOVIĆ, su. Ninoslav Vila Ravijojla – Milijana MAKEVIĆ, Glasnik, Čobani-
VRANIĆ, ds. Stipan PETREŠ. ca – Tatjana ŠANTA TORLAKOVIĆ, Vlaja, Gaja,
Raja Jugovići, Musa Kesedžija – Nemanja BAKIĆ,
Car Lazar, Starac Fočo – Mihajlo NESTOROVIĆ,
Plesači ovčice i stražari – Milica MARKOVIĆ, Jova-
na DOBRAŠ, Aleksandar CVEJIĆ, Igor MACURA.

Prem. 18. 04. 2012, Sombor


7 (-) 1653

Studio 99

3 (604)
Darko LUKIĆ: KRALJICE*
1 (602) Biljana Keskenović, Ivana V. Jovanović i
Tijana Marković Rd. Milica JANEVSKI, Milica TRIFUNOVIĆ i Tijana
MARKOVIĆ, am. Aleksandar VACI, ds. Stipan PE-
ULOGE: Lili Karamazova – Biljana KESKENOVIĆ, TREŠ, or. Vesna VRANJEŠ i Toplica MANDIĆ.
Beti Karamazova – Ivana V. JOVANOVIĆ, Meri Ka-
ramazova – Tijana MARKOVIĆ, Džefri Parker – Saša
TORLAKOVIĆ, Džon Smit – Marko MARKOVIĆ,
Džeremi Braun – Ninoslav ĐORĐEVIĆ, Majkl Dulitl
– Srđan ALEKSIĆ, Hrundi Bakši – Živorad ILIĆ.

Prem. 25. 11. 2011, Sombor


16 (1: Kikinda – 1) 3184

2 (603)
Miroljub NEDOVIĆ: MARKO KRALJEVIĆ

Rd. Aleksandar BOŽINA, sc. Ljubica MILANOVIĆ, ks. 3 (604) Milica Trifunović, Milica Janevski i Tijana
Mirna ILIĆ, ak. Žarko GORETIĆ, dt. Aleksandar VACI, Marković
149

ULOGE: Mima – Milica JANEVSKI, Hela – Milica Prem. 25. 11. 2010, Sombor
TRIFUNOVIĆ, Lea – Tijana MARKOVIĆ. 1 (-) 66
12, 1287
Prem. 24. 04. 2012, Sombor
3 (-) 254
*Diplomska predstava studentkinja master studija 10 (611)
Akademije umetnosti Novi Sad, mentor Jasna Đu- Branislav NUŠIĆ: PUČINA
ričić
Prem. 11. 03. 2011, Sombor
9 (-) 1432
Reprize 17, 2443

Velika scena
11 (612)
4 (605) Danica NIKOLIĆ: SITUACIJE ILI GRESI MLADE
Branislav NUŠIĆ: SUMNJIVO LICE IKONIJE

Prem. 28. 04. 1998, Sombor Prem. 07. 05. 2011, Sombor
5 (-) 1149 10 (-) 1572
95, 22365 15, 2104

5 (606) 12 (613)
Nebojša ROMČEVIĆ: PARADOKS Vlaho STULI: KATE KAPURALICA*

Prem. 07. 10. 2005, Sombor Prem. 01. 06. 2011, Sombor
5 (-) 679 7 (1: Zrenjanin – 1) 1621
62, 13171 25, 8519
*Predstava je obnovljena.

6 (607)
Žorž FEJDO: BUBA U UHU Studio 99

Prem. 16. 04. 2009, Sombor 13 (614)


9 (2: Beograd – 1, Novi Sad – 1) 1332 Mario Vargas LJOSA: LEPE OČI, RUŽNE SLIKE
44, 7653
Prem. 20. 03. 2008, Sombor
6 (-) 570
7 (608) 42, 3353
Henrik IBZEN: NORA / LUTKINA KUĆA

Prem. 19. 02. 2010, Sombor 14 (615)


8 (-) 1156 Miloš JAKOVLJEVIĆ: PROJEKCIJA
26, 3970
Prem. 08. 10. 2009, Sombor
3 (-) 209
8 (609) 27, 2427
Nikolaj Vasiljevič GOGOLJ: ŽENIDBA

Prem. 24. 09. 2010, Sombor 15 (616)


7 (2: Rakovica – 1, Zaječar – 1) 1138 Ivan PANIĆ: MAGNETI
26, 5106
Prem. 20. 05. 2011, Sombor
10 (3: Beograd – 1; Republika Srpska: Trebinje – 1;
9 (610) Mađarska: Budimpešta – 1) 773
Laza KOSTIĆ: OKUPACIJA 14, 1092
150

POZORIŠTE „DOBRICA MILUTINOVIĆ”


SREMSKA MITROVICA
(Osnovano 1944)

22000 Sremska Mitrovica, Gradski park, 2


Telefoni: (022) 615-115 & 612-210
Fax: (022) 615-115
E-mail: pozoristedm@gmail.com

DIREKTOR: Tatjana MARELJ ZEČEVIĆ NOVIĆ, Vida, Devojčica, Marina – Valentina JURI-
ŠIĆ, Danica, Tetka Savka, Građanka – Andrijana
Poslovni sekretar: Dejana ĐAKOVIĆ. Sekretar: Mi- UGLJEŠIĆ, Živka ministarka, Građanka – Ivana
roslav JOKIĆ ( do 13. 08. 2012). Organizator-ured- PAJKANOVIĆ, Dara, Građanka – Jovana GRUJI-
nik: Srđan ALATIĆ. Dramaturg: Milica KONSTAN- ČIĆ, Raka – Nikola ŽIVKOVIĆ.
TINOVIĆ (do 15. 02. 2012). Inspicijent (sufler, ar-
hivar): Snežana VARNIČIĆ. Arhivista-dokumenta-
rista: Ivana SOLAREVIĆ KRIČKA (do 30. 04.
2012). Dekorater-bine majstor: Slavko LAZIĆ. Sa-
mostalni tehničar rasvete, tona i videa: Srđan SPA-
SOJEVIĆ. Tehničar rasvete, tona i videa: Miloš
NEŠKOVIĆ. Spremačica-garderober: Jasna KO-
VAČEVIĆ i Tanja PUPAVAC.

REPERTOAR

Premijere
1 (617) Scena iz predstave
Velika – večernja
Prem. 12. 07. 2012, Sremska Mitrovica
1 (617) 1 (-) 51
PLAY NUŠIĆ* *Koprodukcija Pozorište „Dobrica Milutinović”,
Sremska Mitrovica & Kreativni studio i tetar „Gartel”
Ad. rd. im. Gordana LUKIĆ, sc. Jelena SEKULIĆ
VOLJANEK, im. Tamara PAJKANOVIĆ.
Velika – dečija scena
ULOGE: Agaton, Ujka Vasa, Građanin – Marko
VUKIĆEVIĆ, Trifun, Čeda, Mladen – Goran VU- 2 (618)
ČANOVIĆ, Mića, Nikaragva, Sreta Numera – Mom- Sanela MILOŠEVIĆ & Cvetin ANIČIĆ:
čilo UZELAC, Tanasije, Teča Jakov, Jevrem – Ste- CRVENKAPA
fan ČULIĆ, Proka, Jova Pop-Arsin, Spira – Nema-
nja NOVAKOVIĆ, Dr Petrović, Pera Kalenić, Ivko- Rd. ks. im. sc. Sanela MILOŠEVIĆ i Cvetin ANIČIĆ.
vić – Lazar BARAĆ, Simka, Tetka Daca, Spirinica
– Dejana PAJKANOVIĆ, Gina, Anka, Danica – Ma- ULOGE: Crvenkapa, Lovac, Baka – Sanela MILO-
rija VLAJIĆ, Sarka, Soja, Pavka – Marija TRIVA- ŠEVIĆ, Vuk, Lija – Cvetin ANIČIĆ.
151

ULOGE: Milivoje – Srđan ALATIĆ, Seka – Sanela MI-


LOŠEVIĆ, Mama – Gordana LUKIĆ, Tata – Igor
GREKSA, Doca, Klovn Željko – Žarko STOJANOVIĆ.

Prem. 03. 12. 2011, Sremska Mitrovica


19 (2: Mačvanska Mitrovica – 1, Bogatić – 1) 3673

4 (620)
LJUBAV JE KLJUČ OD ŽIVOTA*
(Ljubivoje Ršumović: Uspavana lepotica)

Rd. im. Gordana LUKIĆ, sc. ks. Tatjana MARELJ


ZEČEVIĆ, im. Tamara PAJKANOVIĆ.

ULOGE: Ružica – Elena KOSTIĆ, Filip – Ognjen


BURMAZOVIĆ, Stefan – Siniša KRSTIĆ, Ana –
Nataša KUKIĆ, Ambrozije – Vladan TADIĆ, Koka –
Ana VEŠIĆ, Vila Biljana – Mila STANKOVIĆ, Vila
Živana – Nina PERGE, Vila Srećka – Jelena LA-
ĆARAC, Vila Stefanija – Milica PEKIĆ, Leutista Ri-
sta – Ilija PAJKANOVIĆ, Leutista Krsta – Luka IVA-
NIĆ, Gardista – Mihailo ILIĆ, Gavran – Danijela KR-
SMANOVIĆ, Gavrilka – Tatjana TOMIĆ, Stražar –
Vlada SEKEREŠ, Bogdan ĐURIĆ.

2 (618) Sanela Milošević i Cvetin Aničić

Prem. 15. 10. 2011, Sremska Mitrovica


13 (2: Laćarak – 1, Mačvanska Mitrovica – 1) 1291

3 (619)
Mirjana OJDANIĆ: MATERINA MAZA ILI PRINC
OD LIVINGRUMA

Rd. Mirjana OJDANIĆ, sc. ks. Tatjana MARELJ


ZEČEVIĆ, am. Nevena GLUŠICA, ak. Vladimir LO-
GUNOV.
4 (620) Scena iz predstave

Prem. 07.04.2012, Sremska Mitrovica


3 (-) 317
*Koprodukcija pozorište „Dobrica Milutinović”,
Sremska Mitrovica & Kreativni studio i teatar „Gar-
tel”, Sremska Mitrovica

Reprize

Velika – večernja scena

5 (621)
3 (619) Scena iz predstave RASKOL RODIONA ROMANOVIČA*
152

Prem. 14. 11. 2008, Sremska Mitrovica 10 (626)


1 (-) 20 Sanela MILOŠEVIĆ & Cvetin ANIČIĆ: USPAVANA
7, 311 LEPOTICA
*Koprodukcija pozorište „Dobrica Milutinović”,
Sremska Mitrovica & Rusinsko društvo, Sremska Prem. 11. 04. 2009, Sremska Mitrovica
2 (1: Ruma – 1) 120
Mitrovica.
24, 2522

6 (622) 11 (627)
Siniša SOĆANIN: DAKLE, DA NE OKOLIŠAM Stevan PEŠIĆ: ZEČITITIS*
VIŠE ...
Prem. 28.11.2009, Sremska Mitrovica
Prem. 29. 10. 2010, Sremska Mitrovica 1 (-) 20
1 (1: Beograd – 1) 50 8, 870
3, 150 *Koprodukcija Pozorište „Dobrica Milutinović”,
Sremska Mitrovica & Kreativni studio „Music Box”,
Sremska Mitrovica
7 (623)
Srđan DINČIĆ: RED JE, VALJA SE, TAKAV JE 12 (628)
OBIČAJ Tode NIKOLETIĆ: ZALJUBICE*

Prem. 11. 02. 2011, Sremska Mitrovica Prem. 19. 06. 2010, Sremska Mitrovica
2 (1: Novi Sad – 1) 240 1 (-) 18
6, 475 4, 193
*Koprodukcija Pozorište „Dobrica Milutinović”,
Sremska Mitrovica & Kreativni studio i teatar „Gar-
8 (624) tel”, Sremska Mitrovica
Biljana SRBLJANOVIĆ: OTVORENA VRATA*
13 (629)
Prem. 29. 06. 2011, Sremska Mitrovica Gordana LUKIĆ: PRVO ŠKOLSKO ZVONO*
10 (-) 1122
11, 1272 Prem. 03. 09. 2010, Sremska Mitrovica
*Koprodukcija Pozorište „Dobrica Milutinović” , 3 (-) 425
Sremska Mitrovica & Kreativni studio i teatar „Gar- 8, 1115
tel”, Sremska Mitrovica

14 (630)
Velika – dečija scena Duško RADOVIĆ: KAKO SU POSTALE RUŽNE
REČI*
9 (625)
Prem. 25. 06. 2011, Sremska Mitrovica
Siniša SOĆANIN: GOSPODARI METLE 1 (-) 22
2, 82
Prem. 18. 10. 2008, Sremska Mitrovica *Koprodukcija Pozorište „Dobrica Milutinović”,
13 (1: Ruma – 1) 1144 Sremska Mitrovica & Kreativni studio i teatar „Gar-
49, 4449 tel”, Sremska Mitrovica
153

DEČJE POZORIŠTE – DJEČJE KAZALIŠTE –


GYERMEKSZÍNHÁZ
SUBOTICA
(Osnovano 1946)

24000 Subotica, Rajhl park, 12a


Telefon & fax: (024) 555-715
E-mail: decjepozoriste.su@nadlanu.com
www.deposi.co.rs

DIREKTOR: Marta AROKSALAŠI STAMENKO- Scena na srpskom jeziku


VIĆ v.d.
1 (631)
UMETNIČKA JEDINICA DAH

Glumice: Marta AROKSALAŠI STAMENKOVIĆ, Rd. Veselka KUNĆEVA, pv. Branislav TRIFKOVIĆ
Olivera BEGOVIĆ, Vesna BOROCKI, Marta BU- i Jelena RAŠKOVIĆ, pr. Imelda VEREŠ, am. Hri-
DANOV, Svetlana ABRAMOVIČ, Danka RAPAIĆ, stos HAMILIEV, dm. Ina BOŽIDAROVA, sc. il. Ma-
Hajnalka SIČ, Imelda VEREŠ, Gertrud FRIDRIK,
Elvira GAL i Neda MILJKOVIĆ.
Glumci: Boško BOŠKOV, Miroslav MARKOVIĆ,
Endre KOČIŠ, Zalan GREGUS, Branislav TRIF-
KOVIĆ, Tamas VARGA i Bela KALO.

TEHNIČKA JEDINICA

Šef scenske tehnike: Vojislav MIHAJLOVIĆ. Kosti-


mograf: Erika JANOVIĆ. Vajar-kaširer: Tibor SA-
RAPKA. Majstor svetla i tona: Laslo ČISAR i Stevan
BARDAK. Majstor-krojač: Roza SALOPEK. Inspici-
jent-sufler: Paulina BOŠNJAKU. Rekviziter: Ervin
BALINT. Domar-dekorater: Pal BALI. Dekorater: Ra-
dica BOŠNJAK. Vozač-dekorater: Jožef KIŠ. Vo- 1 (631) Scena iz predstave
zač: Laslo BRASKO. Garderober-spremačica: Ne-
venka KRNETA. Spremačica: Đenđika BARNA. rieta GOLOMEHOVA, ak. Roland BREZOVSKI, vr.
Rajko LJUBIĆ, ps. Christian THOMAS, ss. Vesel-
ADMINISTRACIJA ka TONČEVA, ds. Laslo ČISAR, dt. Stevo BAR-
DAK.
PR menadžer: Suzana LJUBIĆ. Šef računovod-
stva: Ištvan PERTIČ. Organizator: Andrea HU-
ULOGE: Bela KALO, Tibor SLOBODA, Branislav
ŠNJAK. Glavni likvidator: Marica VIDAKOVIĆ.
TRIFKOVIĆ, Aleksandra BAŠIĆ, Olivera BEGO-
VIĆ, Jelena RAŠKOVIĆ, Imelda VEREŠ.
REPERTOAR
Prem. 10. 05. 2012, Subotica
Premijere–Bemutatók 8 (2: Kragujevac – 2) 1128
154

Scena na mađarskom jeziku – Magyar


dráma

2 (632)
GIMESI Dóra: MIRA MAGÁNYORSZÁGBAN

Rd. sc. ks. BARTAL KISS, Rita am. BAKOS Árpad,


im. Draginja RAMADANSKI, dm. GIMESI Dora.

ULOGE: Mira – SZLOBODA BUDANOV Márta.

Prem. 01. 10. 2011, Subotica


23 (17: Orom – 2, Mala Pijaca – 2, Moravica – 2,
Horgoš – 2, Martonoš – 2, Kanjiža – 2, Trešnjevac 3 (633) Jelenet a darabból

ULOGE: Tigris Péter – GREGUSS Zalán, Anyuka


– SZÜCS Hajnalka, Tigrisek – SZLOBODA BUDA-
NOV Márta, FRIDRIK Gertrúd, KOCSIS Endre.

Prem. 19. 04. 2012, Subotica


7 (2: Mađarska: Kečkemet – 1, Segedin – 1) 709

Reprize–Reprizek

Scena na srpskom jeziku

4 (634)
U CARA TROJANA KOZJE UŠI

Prem. 16. 03. 1995, Subotica


1 (-) 51
33, 6821

5 (635)
Šarl PERO: PEPELJUGA

Prem. 15. 05. 1995, Subotica


7 (2: Temerin – 2) 674
117, 27239

2 (632) Szloboda Budanov Márta


6 (636)
– 1, Adorjan – 1, Čantavir – 3, Hajdukovo – 1, Snežana JOVIĆ VLAŠKOVIĆ: SAN KUHINJSKE
Nosa – 1) 1465 NOĆI

Prem. 20. 11. 1999, Subotica


3 (633) 2 (-) 200
Hanna JANUSZEWSKA & VERES András: TIGRIS 120, 15735
PÉTER

Ab. rd. im. VERES András, sc. ks. MÁTRAVÖLGYI 7 (637)


Ákos, am. LENGYEL Gabor. Peter HORVAT: SNEŽANA I SEDAM PATULJAKA
155

Prem. 09. 02. 2003, Subotica 14 (644)


8 (-) 1243 Ksenija STOJANOVIĆ: MI-ŠI-KO I MI-ŠI-SAN
54, 9113
Prem. 23. 01. 2011, Subotica
5 (2: Republika Srpska: Banja Luka – 1, Gradiška
8 (638) – 1) 582
Igor BOJOVIĆ: MAČOR U ČIZMAMA 12, 1232

Prem. 16. 08. 2003, Subotica


2 (-) 372 15 (645)
37, 5300 Rita KIŠ BARTAL: PROBUDILICA-
KELTETO-TEATER U PELENAMA

9 (639) Prem. 03. 07. 2011, Subotica


Marija STANKOVA: U TAMI 15 (4: Bačka Topola – 1, Kanjiža – 1, Beograd – 2)
545
Prem. 30. 04. 2009, Subotica 16, 595
5 (-) 647
36, 4574
Scena na mađarskom jeziku – Magyar
drama
10 (640)
Roald DAHL: DŽEJMS I DŽINOVSKA 16 (646)
BRESKVA Charles PERRAULT: HAMUPIPŐKE

Prem. 17. 06. 2009, Subotica Prem. 11. 05. 1995, Subotica
3 (1: Kanjiža – 1) 248 2 (1: Temerin – 1) 259
47, 7688 91, 19864

11 (641) 17 (647)
Dora GIMEŠI: ČIPKANA PRIČA ZENÉLŐ HÁZ

Prem. 29. 10. 2009, Subotica Prem. 18. 09. 2002, Subotica
10 (5: Bajmok – 3, Kanjiža – 1) 401 5 (3: Temerin -1, Kanjiža – 2) 897
52, 2901 62, 8212

12 (642) 18 (648)
Andraš VEREŠ: BABA HOLA ZALÁN Tibor: CSIPKERÓSZIKA

Prem. 13. 04. 2010, Subotica Prem. 18. 05. 2003, Subotica
12 (-) 579 8 (2: Kanjiža – 2) 1285
36, 2379 56, 9425

13 (643) 19 (649)
Marina BJELIĆ ĐURIĆ: PAO S’ KRUŠKE A SZEGÉNY CSIZMADIA ÉS A SZÉLKIRÁLY

Prem. 19. 11. 2010, Subotica Prem. 28. 01. 2005, Subotica
17 (-) 2152 2 (-) 147
48, 5552 75, 12327
156

20 (650) 8 (2: Temerin – 1, Novi Sad – 1) 312


BARTAL KISS Rita & MÁTRAVÖLGYI Akos: 32, 2012
EMBERKE

Prem. 13. 10. 2007, Subotica 25 (655)


1 (1: Kanjiža – 1) 38 ZALAN Tibor: A RETTENTŐ GÖRÖG VITÉZ
46, 3768
Prem. 27. 06. 2010, Subotica
5(4: Moravica – 1, Kragujevac – 1; Crna Gora: Ko-
21 (651) tor – 1, Herceg Novi – 1) 728
GIMESI Dóra: MINDENTLÁTO KIRÁLYLÁNY 15, 3128

Prem. 29. 03. 2009, Subotica


2 (-) 199 26 (656)
46, 5499 KISS BARTAL Rita: SZINEK MESEK –
PELENKAS SZINHAZ

Prem. 12. 12. 2010, Subotica


22 (652)
5 (-) 186
GIMESI Dóra: CSIPKÉS MESE
19, 186
Prem. 02. 04. 2009, Subotica
6 (5: Mali Iđoš – 4; Mađarska: Segedin – 1) 292 27 (657)
111, 5712 LITVAI Kornelia & Lyman Frank BAUM: ÓZ A
NAGY VARÁZSLÓ

23 (653) Prem. 23. 06. 2011, Subotica


Roald DAHL: JAMES ÉS AZ ÓRIÁS BARACK 14 (6: Kanjiža – 2; Mađarska: Kečkemet – 2, Eger
– 2) 2097
Prem. 15. 06. 2009, Subotica 15, 2197
1 (-) 19
36, 5179
28 (658)
VERES András: A NYOLCADIK NAPON
24 (654)
VERES András: HOLLE ANYÓ Prem. 31. 08. 2011, Subotica
8 (4: Novi Sad – 2, Kanjiža – 1, Čoka – 1) 573
Prem. 10. 04. 2010, Subotica 9, 673
157

NARODNO POZORIŠTE – NARODNO


KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ
SUBOTICA
(Osnovano 1945)

24000 Subotica, Senćanski put, 71


Telefon: (024) 554-700 & 553-081
Fax: (024) 552-649
E-mail: npnkn@npnkn.org
www.suteatar.org

UPRAVNIK: Ljubica RISTOVSKI Drama na mađarskom jeziku – Magyar dráma


Direktor Drame na srpskom jeziku: Olivera
ĐORĐEVIĆ. Direktor Drame na mađarskom je- Glumice: Katalin TAKAČ SIRACKI, Žužana KAL-
ziku: Zoltan MEZEI. MAR, Natalia HERNJAK, Hermina G. ERDELJI,
Petronela KERMECI, Monika PEŠIC i Čila PAMER.
OPŠTA SLUŽBA Glumci: Mikloš KORICA, Atila MEŠ, Nandor SILA-
ĐI, Ferenc PETER, Čaba RALBOVSKI, Ervin PAL-
Sekretar: Laura BALINT. Poslovni sekretar: Kinga FI, Arpad ČERNIK, Friđeš KOVAČ (do 29. 02
EMEDI. Finansijski direktor: Olga DRAŠKOVIĆ 2012), Atila SEKE, Andor KOVAČ NEMEŠ i Endre
RADMILO. Umetnički sekretar Drame na srpskom MAČAI.
jeziku: Marija STEFANOVIĆ. Umetnički sekretar Muzičar: Matija LAKATOŠ. Korepetitor: Geza KU-
Drame na mađarskom jeziku: Timea ĐETVAI. Pro- ČERA ml. Scenograf: Marija KALABIĆ. Slikar iz-
ducent: Hajnalka REMETE i Tatjana KIŠ ČEGAR. vođač: Tibor TAKAČ. Producent-dizajner: Viktoria
Dramaturg u Drami na mađarskom jeziku: Rozali- KRESANKO. Inspicijent-sufler: Miroslav MEDIĆ,
ja BREŠĆANSKI BOROŠ. Bibliotekar: Omer KA- Igor LERIĆ, Vesna SUVOROVA, Valeria KOČIŠ i
LAČI. Biletar: Irena TAMAŠI. Glavni likvidator: Ra- Georgina ENGI.
dinka JOVIČIĆ. Knjigovođa: Jelica SAVKOVIĆ i
Branka KIŠ. Knjigovođa glavne knjige: Gizela JE- TEHNIKA
NEI NEMET. Referent ZNR i PPZ: Ratko MEAN-
DŽIJA. Magacioner: Branislav KRIČKOVIĆ. Tehnički direktor: Slobodan ČAVLIN.
Šef scenske tehnike: Snežana DESPOTOV. Maj-
GLUMAČKI ANSAMBL stor scene: Milorad VIDAKOV. Majstor stolar: Du-
ško PILIPOVIĆ. Stolar: Robert SEBENJI. Majstor
Drama na srpskom jeziku krojač: Andraš FARKAŠ, Gordana ADAMOVIĆ i
Magda ČAKI. Garderober: Ištvan DETKI, Vesna
Glumice: Snežana JAKŠIĆ, Suzana VUKOVIĆ, KRIČKOVIĆ, Damir BRANKOVIĆ i Aniko PALKO-
Kristina JAKOVLJEVIĆ, Vesna KLJAJIĆ RISTO- VIĆ. Šef frizerske radionice: Gizela ČIKOŠ. Majstor
VIĆ, Sanja MORAVČIĆ, Minja PEKOVIĆ i Jelena frizer: Ana MARKOVIĆ i Kristijan GIRIC. Majstor
MIHAJLOVIĆ. bravar: Andraš TOT. Majstor tona: Mikloš MATLA-
Glumci: Zoran BUČEVAC, Jovan RISTOVSKI, Mi- RI i Ištvan NEMET. Majstor svetla: Nedo ILIĆ i Ro-
loš STANKOVIĆ, Ljubiša RISTOVIĆ, Vladimir GR- bert FLAJŠMAN. Električar: Darko BAČLIJA. De-
BIĆ, Srđan SEKULIĆ, Milan VEJNOVIĆ, Marko korater: Atila FEHER, Albert VUJKOVIĆ, Darko
MAKIVIĆ, Branko LUKAČ i Luka MIHOVILOVIĆ. MAČKOVIĆ, Ivan BOŠNJAK, Karolj KOVAČ, Čaba
158

SABO CIBOLJA, Saša EMEDI, Zoltan SABO i Mla- 2 (660)


den KONC. Rekviziter: Gabor CIBOLJA i Miroslav Vilijam ŠEKSPIR: JULIJE CEZAR
VILOV. Nabavljač rekvizite: Hajnalka NAĐ. Vozač: (William Shakespeare: Julius Caesar)
Miroslav ČAKIĆ. Telefonista-noćni čuvar: Jakov
VOJNIĆ, Stipan HORVACKI, Petar ZAGORAC i Pv. Živojin SIMIĆ i Sima PANDUROVIĆ, rd. sc.
Josip KUJUNDŽIĆ. Vešeraj: Svetlana MATUŠIĆ. Andraš URBAN, pr. Suzana VUKOVIĆ, dm. Nino-
Spremačica: Divna GABRIĆ, Irena BOŠNJAK i Ja- slav ŠĆEPANOVIĆ, ks. Irena BELOJICA, am. Fe-
dranka STIPANČEVIĆ. liks LAJKO, lk. Saša LATINOVIĆ, in. Igor LERIĆ,
su. Vesna SUVOROVA.

REPERTOAR ULOGE: Julije Cezar – Marko MAKIVIĆ, Oktavi-


je Cezar – Luka MIHOVILOVIĆ, Marko Antonije
Premijere–Bemutatók

Scena „Jadran”

1 (659)
Vilijam ŠEKSPIR: KOMEDIJA ZABUNE
(William Shakespeare: The Comedy of Errors)

Rd. im. Milan NEŠKOVIĆ, sc. Marija KALABIĆ, ks.


Mirna ILIĆ, lk. Saša LATINOVIĆ, ds. Nikola ZAVI-
ŠIĆ, in. Igor LERIĆ, su. Vesna SUVOROVA.

2 (660) Scena iz predstave

– Arpad MESAROŠ (k. g.), Emilije Lepid – Zoran


BUČEVAC, Marko Brut – Ferenc PETER, Kasije
– Miloš STANKOVIĆ, Kaska – Ljubiša RISTO-
VIĆ, Trebonije – Milan VEJNOVIĆ, Decije Brut –
Vladimir GRBIĆ, Metel Cimber – Srđan SEKU-
LIĆ, Cina – Imre ELEK MIKEŠ (k.g.), Flavije –
Branko LUKAČ, Kalpurnija – Minja PEKOVIĆ,
Porcija – Sanja MORAVČIĆ, Prorok – Suzana
VUKOVIĆ.
1 (659) Scena iz predstave Prem. 16.12.2011, Subotica
9 (1: Kikinda – 1) 908
ULOGE: Solin, Vojvoda od Efesa – Zoran BUČE-
VAC, Egejon -Branko LUKAČ, Antifol iz Efesa – Jo-
van ŽIVANOVIĆ (k. g.), Antifol iz Sirakuze – Milan 3 (661)
VEJNOVIĆ, Dromio iz Efesa – Vladimir GRBIĆ, Marko MAKIVIĆ: K’O NEKAD U POLA OSAM
Dromio iz Sirakuze – Ljubiša RISTOVIĆ, Adrijana
– Minja PEKOVIĆ, Lucijana – Tijana KARAIČIĆ Rd. sc. ks. im. Marko MAKIVIĆ.
(k. g.), Luce – Jelena MIHAJLOVIĆ, Igumanija Emi-
lija – Kristina JAKOVLJEVIĆ, Kurtizana – Vesna ULOGE: Marko MAKIVIĆ, Vladimir GRBIĆ, Ljubiša
KLJAJIĆ RISTOVIĆ, Svi ostali – Srđan SEKULIĆ, RISTOVIĆ, Milan VEJNOVIĆ, Luka MIHOVILO-
Marko MAKIVIĆ, Luka MIHOVILOVIĆ, Muzičar – VIĆ, Zoran BUČEVAC, Srđan SEKULIĆ, Nikola
Geza KUČERA ml. SEKULIĆ (k. g.), Muzičari – Matija LAKATOŠ, Geza
ml. KUČERA, Čaba KUČERA (k. g.).
Prem. 07. 10. 2011, Subotica
16 (2: Jagodina – 1, Hrvatska: Osijek – 1) 3430 Prem. 08.03.2012, Subotica
16, 3430 3 (-) 514
159

4 (662)
Olivera ĐORĐEVIĆ: ZAPIS
(Momčilo Nastasijević: Zapis o darovima moje ro-
đake Marije i druge pripovetke)

Rd. sc. ds. Nikola ZAVIŠIĆ, ab. ad. Olja ĐORĐE-


VIĆ, ks. Suna KAŽIĆ, pk. Katarina ERDELJANIN,
am. JENĐE, kp. Kristina STOJKOVIĆ, sp. Damir

5 (663) Scena iz predstave

Prem. 18. 05. 2012, Subotica


6 (-) 1264

Scena na mađarskom jeziku – Magyar


dráma

4 (662) Jelena Ćuruvija Đurica i Luka Mihovilović „Jadran” színpad


TODOROVIĆ, lk. Saša LATINOVIĆ, dt. Boris MLA-
6 (664)
ĐENOVIĆ, in. su. Vesna SUVOROVA.
Anton Pavlovics CSEHOV: CSERESZNYÉSKERT
(Антон Павлович Чехов: Вишнëвый сад)
ULOGE: Jabanac – Marko MAKIVIĆ, Marija – Je-
lena ĆURUVIJA ĐURICA (k. g.), Dada – Suzana Pv. MORCSÁNYI Géza, rd. BÉRCZES Lászlo, pr.
VUKOVIĆ, Mačor Glavonja – Milan VEJNOVIĆ, ÚRI Attila, sc. SÁRKÁNY Sándor, ks. LEDENYÁK
Đenadije, Kočijaš – Srđan SEKULIĆ, Otac Jovan – Andrea, am. BAKOS Árpád.
Zoran BUČEVAC, Popadija – Vesna KLJAJIĆ RI-
STOVIĆ, Suluda Jeka – Jelena MIHAJLOVIĆ, ULOGE: Ranyevszkaja – VICEI Natália, Ánya –
Kača – Branko LUKAČ, Mali Rajan – Luka MIHO- PÁMER Csilla, Varja – KALMÁR Zsuzsa, Gajev –
VILOVIĆ. SZILÁGYI Nándor, Lopahin – CSERNIK Árpád,
Trofimov – PÁLFI Ervin, Szimeonov-Piscik – KO-
Prem. 06. 04. 2012, Subotica VÁCS NEMES Andor, Sarlotta – Monika PEŠIĆ, Je-
6 (-) 611 pihodov – SZŐKE Attila, Dunyasa – KÖRMÖCI
Petronella, Firsz – Mihajlo JANČIKIN (k. g.), Jasa

5 (663)
SABRANA DELA GOSPODA BOGA

Pv. Goran STEVANOVIĆ, ab. rd. Vladimir POPA-


DIĆ, sc. Marija KALABIĆ, ks. Mirna ILIĆ, pk. Mar-
ko MARASIUK, am. Irena POPOVIĆ, sp. Dalia
AĆIN THELANDER, in. su. Igor LERIĆ.

ULOGE: Vladimir GRBIĆ, Branko LUKAČ, Srđan


SEKULIĆ, Milan VEJNOVIĆ, Marko MAKIVIĆ,
Luka MIHOVILOVIĆ, Muzičari – Geza ml. KUČE-
RA, Maćaš LAKATOŠ. 6 (664) Jelenet a darabból
160

– RALBOVSZKI Csaba, Csavargó – TAKÁCS Tibor, 8 (666)


Zenészek – BAKOS Árpád (k. g.), Balša PEŠIKAN LÉNÁRD Róbert: VIRRASZTÓK
(k. g.), VÖRÖS Csongor (k. g.), Állomásfőnök – BA-
RÁTH Attila, SZABÓ Zoltán. Rd. HERNYÁK György, pr. ÚRI Attila, sc. Leonid PI-
LIPOVIĆ, ks. Monika PEŠIĆ, dm. BRESTYÁNSZ-
Prem. 25. 10. 2011, Subotica KI B. Rozália.
15 (2: Senta – 1; Mađarska: Budimpešta – 1) 1194
ULOGE: Trisztán – RALBOVSZKI Csaba, Ajsa –
KALMÁR Zsuzsa, Dominik – PÁLFI Ervin, Mása –
7 (665)
Ivo ANDRIĆ & ZALAN Tibor & KUCSERA Geza ifj.:
ASKA ÉS A FARKAS
(Ivo Andrić: Aska i vuk)

Rd. HERNYÁK György, pr. ÚRI Attila, sc. Saša


SENKOVIĆ, ks. Monika PEŠIĆ, am. KUCSERA
Geza, kp. NEMES NAGY Anita, sp. TÁBOROSI
Margaréta.

ULOGE: Aska – PÁMER Csilla, Aska anya – VICEI


Natália, Tánctanár – MESS Attila, Farkas – NEMES
KOVÁCS Andor, Farkascsorda – MÁCSAI Endre,
BARÁTH Attila, BREZOVSZKI Roland, Tanítónéni
8 (666) Jelenet a darabból

SZIRÁCZKY Katalin, Áron – BARÁTH Attila, Insom-


nia – KUCSERA Géza, LAKATOS Mátyás, Rádiós
hírolvasók hangja – MESS Attila, VICEI Natália.

Prem. 24. 03. 2012, Subotica


2 (-) 286

9 (667)
Marius von MAYENBURG: A CSÚNYA
(Marius von Mayenburg: Der Háßliche)

7 (665) Jelenet a darabból


Pv. VERESS Anna, rd. sc. DÖMÖTÖR András, pr.
ÚRI Attila, ks. Erika JANOVIĆ KANJO, dm. BRE-
– KÖRMÖCI Petronella, Köver vadász – CSERNIK STYÁNSZKI B. Rozalia.
Árpad, Kese vadász – PÁLFI Ervin, Maestro –
KUCSERA Géza, Kosok kara – MÁCSAI Endre,
PÁLFI Ervin, BREZOVSZKI Roland, BARÁTH Atti-
la, Szomszédasszony – RAFAI Ágnes, Birkák –
FÜLÖP Timea, KÁPOSZTA Anita, KÓSZÓ Ágnes,
Balett-osztály – GÁL Hermina, MÁRKI Andrea,
HORVÁTH Blanka, CZUMBIL Orsolya, Diákok –
FÜLÖP Timea, GÁL Hermina, RAFAI Ágnes, KÓS-
ZÓ Ágnes, MÁRKI Andrea, KÁPOSZTA Anita,
HORVÁTH Blanka, CZUMBIL Orsolya, Közremű-
ködik – GRESÁK Dániel.

Prem. 23. 12. 2011, Subotica


14 (2: Senta – 1, Mađarska: Budimpešta – 1) 2775 9 (667) Jelenet a darabból
161

ULOGE: Lette – PÁLFI Ervin, Fanny – ERDÉLYI G. 15 (673)


Hermina, Scheffler – SZŐKE Attila, Karlmann – Šila STIVENSON: SEĆANJE VODE
KÓVACS NEMES Andor.
Prem. 14. 05. 2010, Subotica
Prem. 31. 03. 2012, Subotica 5 (1: Zrenjanin – 1) 450
7 (-) 961 16, 2145

Reprize–Reprízek 16 (674)
Oliver FRLJIĆ: KUKAVIČLUK
Drama na srpskom jeziku
Prem. 10. 12. 2010, Subotica
Scena „Jadran” 3 (1: Rakovica – 1) 412
17, 3021
10 (668)
Ljudmila RAZUMOVSKA: DRAGA JELENA
SERGEJEVNA
17 (675)
Prem. 16. 05. 2008, Subotica Davor ŠPIŠIĆ: GALEB 2
6 (1: Sombor – 1) 546
39, 3834 Prem. 18. 03. 2011, Subotica
4 (-) 333
11, 1040
11 (669)
RAZBOYNICI
18 (676)
Prem. 21. 11. 2008, Subotica Jordan CVETANOVIĆ: SIMPTOMI
3 (-) 379
34, 7943 Prem. 13. 05. 2011, Subotica
13 (2: Zrenjanin – 1; Hrvatska: Osijek – 1) 1618
19, 2623
12 (670)
Džozef KESERLING: ARSENIK I STARE ČIPKE
Drama na mađarskom jeziku – Magyar
Prem. 15. 05. 2009, Subotica dráma
4 (-) 360
23, 2170 ”Jadran” színpad

19 (677)
13 (671) RIDEG Sándor & TÍMÁR Péter: INDUL A
Nil SAJMON: GLASINE
BAKTERHÁZ
Prem. 16. 10. 2009, Subotica
Prem. 25. 10. 2002, Subotica
6 (1: Novi Sad – 1) 1389
4 (2: Gomboš – 1, Torda – 1) 726
34, 7031
91, 14978

14 (672)
Borislav MIHAJLOVIĆ MIHIZ: BANOVIĆ 20 (678)
STRAHINJA ZÁRÓRA

Prem. 12. 02. 2010, Subotica Prem. 27. 05. 2005, Subotica
5 (-) 442 3 (1: Mađarska: Budimpešta – 1) 195
35, 3427 76, 5535
162

21 (679) 5 (1: Mađarska: Budimpešta – 1) 1017


MŰLLER Péter & SERESS Rezső: SZOMORÚ 15, 3325
VASÁRNAP

Prem. 14. 03. 2008, Subotica 25 (683)


3 (-) 261 Henrik IBSEN: NÓRA
59, 7161
Prem. 14. 04. 2011, Subotica
6 (5: Senta – 1, Ada – 1, Kanjiža – 1; Mađarska: Bu-
22 (680) dimpešta – 2) 1288
HÁY János: A GÉZAGYEREK 18, 2008
PROMENA U PODELI ULOGA: Krogstad – CSER-
Prem. 18. 01. 2009, Subotiica NIK Árpád.
6 (1: Rumunija: Temišvar – 1) 448
42, 2900
Soltis lajos Studio

26 (684)
23 (681)
Bernard SLADE & Rozalia BRESTYANSZKI
ZÁGON István & NÓTI Károly & EISEMANN
BOROS: (EGY)MASSAL
Mihaly: HYPPOLIT A LAKÁJ
Prem. 12.05.2010, Subotica
Prem. 05. 01. 2011, Subotica 11 (2: Novi Sad – 1; Mađarska: Budimpešta – 1) 581
18 (10: Sombor – 1, Bezdan – 1, Doroslovo – 1, 39, 2887
Kula – 1, Novi Itebej – 1, Bačko Petrovo Selo – 1,
Stara Moravica – 1; Mađarska: Tisaujvaroš – 1, Ki-
škunhalaš – 1, Segedin – 2) 4784 Soltis Lajos Stúdió
35, 8186
PROMENA U PODELI ULOGA: Hyppolit – NEMES 27 (685)
KOVÁCS Andor, Konferanszié – PÁLFI Ervin. BARÁTH Attila & HAJDÚ Tamás & PÁMER Csilla:
KREÓN... VAGY FORDITVA

24 (682) Prem. 08. 06. 2011, Subotica


John UPDIKE: EASTWICKI BOSZORKANYOK 10 (3: Senta – 1; Mađarska: Pečuj – 1, Kečkemet
– 1) 633
Prem. 19. 02. 2011, Subotica 12, 760
163

POZORIŠTE „KOSZTOLÁNYI DEZSŐ”


SUBOTICA
(Osnovano 1994)

24000 Subotica, Trg žrtava fašizma, 5


Telefon i fax: (024) 557-471
E-mail: info@kosztolanyi.org
www.kosztolanyi.org

DIREKTOR: URBÁN András

UMETNIČKI SEKTOR

Glumice: BÉRES Márta és MEZEI Kinga.


Glumci: ELEK MIKES Imre, MÉSZÁROS Gábor
és MÉSZÁROS Árpád.

TEHNIČKI SEKTOR

Majstor scene i scenske tehnike: SIMONYI Csaba.


Majstor svetla: MEZEI Edvárd. Majstor tona: TA-
MAS Foldi. Dekorater: SZVITLIK Szebasztian es
Danijel RADIĆ. Garderober: CSONTI Andrea.

OPŠTI SEKTOR

Organizator kulturnih aktivnosti: SZERDA ZSOFIA.


Umetnički sekretar: GOLI Kornelia (septembar 2011
– mart 2012), ANTAL Attila. Finansijski organizator:
LASZLO Edit (septembar 2011 – mart 2012), BÁ-
LINT Kornélia. Blagajnik: URBÁN Zsuzsanna. Spre-
mačica: RIDEG Viktória.

REPERTOAR
1 (686) Pletl Zoltán
Premijere–Bemutatók ULOGE: Márti, Márta, Márta nővér – BÉRES Már-
ta, Arpad, Mészi – MÉSZÁROS Árpád, Gábor –
1 (686) MÉSZÁROS Gábor, Kinga, Kinga tanitó – MEZEI
DOGS AND DRUGS Kinga, Imre, Miki – MIKES Imre Elek, Zoli – PLETL
Zoltán (k. g.).
Rd. URBÁN András, pr. Jelena BOGAVAC, PÉ-
TER Ferenc és PUSKÁS Zoltán, sc. ks. DOGS & Prem. 09. 11. 2011, Subotca
DRUGS TEAM, am. ANTAL Attila, sp. Nina MATT- 13 (6: Kikinda – 1, Beograd – 2; Mađarska: Ki-
HIS, dm. GÓLI Kornélia. švarda – 1, Segedin – 1, Kiškunhalaš – 1) 1650
164

2 (687) Rd. Borut ŠEPAROVIĆ, pr. LÉNÁRD Róbert.


William SHAKESPEARE: AZ EREDETI HAMLET
(William Shakespeare: Hamlet, Prince of Denmark) ULOGE: BÉRES Márta, MÁCSAI Endre (k. g.),
MÉSZÁROS Árpád, MÉSZÁROS Gábor, BARATH
Ab. rd. sc. ks. MEZEI Kinga, ab. dm. GÓLI Korné- Attila (k. g.), Minja PEKOVIĆ (k. g.), PÁMER Csil-
lia, pv. ARANY János, pr. MOLNÁR Zoltán, am. Szi- la, MIKES Imre Elek.
lard MEZEI, pk. Andrea CSONTI.
Prem. 23. 04. 2012, Subotica
3 (-) 210

4 (689)
A DÉMONOK VÁROSA – PASS-PORT
SUBOTICA/SZABADKA

Rd. URBÁN András, sc. Ede ŠINKOVIĆ, ks.


PLETL Zoltán, am. Rihard DOBO, am. dm. ANTAL
Attila.

2 (687) Jelenet a darabból

ULOGE: Claudius – CSERNIK Arpád (k. g.), Ham-


let – MÉSZÁROS Arpád, Horatio – RALBOVSZKI
Csaba (k. g.), Laertes, Guildenstern, Francisco –
MÉSZÁROS Gábor, Rosencrantz, Polonius, Ham-
let atyja Szelleme, Sira – MIKES Imre Elek, Pap,
Fortinbras – MOLNÁR Zoltán (k. g.), Bernardo, Si-
rasok, Ophelia – BÉRES Márta, Gertrud – MEZEI
Kinga, Színészek – BÉRES Márta, MOLNÁR Zol-
tán (k. g.), MÉSZÁROS Gábor, MEZEI Kinga,
CZERNIK Arpád (k. g.).
4 (689) Jelenet a darabból

Prem. 06. 03. 2012, Subotica ULOGE: MÉSZÁROS Árpád, BÉRES Márta, Su-
6 (1: Rumunija: Temišvar – 1) 325 zana VUKOVIĆ (k. g.), Jelena MIHAJLOVIĆ (k.
g.), MIKES Imre Elek.

3 (688) Prem. 19. 05. 2012, Subotica


BIKINI-DEMOKRÁCIA 6 (3: Mađarska: Segedin – 3) 300

5 (690)
MAGA AZ ÖRDÖG – PASS-PORT
SZEGED/SEGEDIN

Rd. URBÁN András, sc. Ede ŠINKOVIĆ, ks. PLETL


Zoltán, am. dm. ANTAL Attila, ak. SERES Istvan.

ULOGE: MÉSZÁROS Gábor, SERES Istvan (k.


g.), CSORBA Kata (k. g.), MEZEI Kinga.

Prem. 23. 07. 2012, Segedin, Mađarska


3 (688) Jelenet a darabból 1 (-) 200
165

Prem. 22. 01. 2009, Subotica


7 (2: Torda – 1, Bogojevo – 1) 436
48, 4681

10 (695)
Albert CAMUS: THE BEACH

Prem. 11. 12. 2009, Subotica


1 (-) 131
25, 1367

5 (690) Jelenet a darabból 11 (696)


TOLNAI Ottó: A KISINYOVI RÓSZA

Reprize–Reprízek Prem. 11. 06. 2010, Subotica


3 (2: Senta – 1, Niš – 1) 450
6 (691) 22, 600
BRECHT – THE HARDCORE MACHINE

Prem. 20. 04. 2007, Subotica 12 (697)


13 (10: Novi Sad – 2; Makedonija: Skoplje – 1; Ma- Olivera ĐORĐEVIĆ: MAGYAR KEZDŐK(NEK)
đarska: Segedin – 1; Brazil: Sao Jose Do Rio Pre- AVAGY
to – 6) 925
57, 2827 Prem. 18. 12. 2010, Subotica
3 (1: Bačka Topola – 1) 208
13, 712
7 (692)
PILINSZKY János: URBI ET ORBI
13 (698)
Prem. 27. 11. 2007, Subotica
1 (-) 72 ÉLJEN A SZERELEM!
71, 5925
Prem. 17. 04. 2011, Subotica
8 (-) 482
8 (693) 15, 843
TURBO PARADISO

Prem. 09. 11. 2008, Subotica 14 (699)


5 (3: Bački Petrovac – 1; Makedonija: Skoplje – 1; URBÁN András: BÉRES MÁRTA ONE-GIRL
Mađarska: Budimpešta – 1) 534 SHOW
37, 2234
Prem. 13. 05. 2011, Subotica
16 (5: Beograd – 1, Novi Sad – 1, Ada – 1, Kula –
9 (694) 1; Mađarska: Budimpešta – 1) 580
Christopher DURANG: TERÁPIA 27, 1052
166

ŠABAČKO POZORIŠTE
ŠABAC
(Osnovano 1944)

15000 Šabac, Karađorđeva, 22


Telefoni: (015) 353-959 & 353-954
Fax: (015) 353-954
E-mail: teatar@gromnet.net
www.sabackopozoriste.org

DIREKTOR: Zoran KARAJIĆ stva: Vesna VULETIĆ. Marketing menadžer: Jele-


na IVETIĆ. Blagajnik-materijalni knjigovođa: Ljilja-
UMETNIČKI SEKTOR na MRAOVIĆ. Administrativni radnik-daktilograf:
Mirjana RISTANOVIĆ. Domar: Milan MRAOVIĆ.
Glumice: Aneta TOMAŠEVIĆ, Aleksandra RISTIĆ,
Čistačica-kurir: Nada POPOV i Milojka JOVANO-
Dragana RADOJEVIĆ, Deana KOSTIĆ, Slađana
VIĆ.
PAJČIĆ i Sonja MILOJEVIĆ.
Glumci: Petar LAZIĆ, Mladen OGNJANOVIĆ, Ivan
TOMAŠEVIĆ, Ljubiša BAROVIĆ, Borivoje BOŽA-
NIĆ, Slobodan DESPOTOVIĆ, Siniša MAKSIMO- REPERTOAR
VIĆ, Slobodan PETRANOVIĆ, Vladimir MILOJE-
VIĆ, Bogoljub MITIĆ, Duško STEVANOVIĆ i Stra- Premijere
hinja BAROVIĆ.
Inspicijent-sufler (majstor scene): Sofija KARAJIĆ Velika scena
i Zorica STEVANOVIĆ.
1 (700)
TEHNIČKI SEKTOR Borisav STANKOVIĆ: JOVČA
Tehnički rukovodilac: Radivoj KOSTADINOVIĆ. Sli-
Ab. rd. im. Jug RADIVOJEVIĆ, sc. ks. Aleksandar
kar-izvođač: Rade STANKOVIĆ. Majstor-specijali-
sta krojač muške odeće: Zlatomir NENADOVIĆ. DENIĆ, mz. Kosta PAVLOVIĆ, in. Sofija KARA-
Majstor-specijalista krojač ženske odeće: Dragica JIĆ, ak. Petar RAJKOVIĆ, su. Zorica STEVANO-
VUJKOVIĆ. Muški garderober: Milenija BABIĆ. VIĆ.
Ženski garderober: Danijela DRAGOJEVIĆ. Maj-
stor-specijalista tona: Branislav ILIĆ. Tehničar tona:
Kosta PAVLOVIĆ. Majstor-specijalista svetla: Mio-
drag POPOVIĆ. Električar: Luka POPOVIĆ. Deko-
rater: Čedomir VUČINIĆ, Mladen SIMIĆ, Josip
UCAJ i Ivan JOVANOVIĆ. Majstor-specijalista
šminker-vlasuljar: Gordana BAROVIĆ. Rekviziter:
Mladen SIMIĆ. Majstor-specijalista stolar: Borivoj
ČEIVANOVIĆ. Majstor-specijalista bravar, nabav-
ljač, vozač: Mihailo BREZINA.

OPŠTI SEKTOR

Sekretar (operativni rukovodilac): Marica ILIĆ. Or-


ganizator: Jelica DESPOTOVIĆ. Šef računovod- 1 (700) Scena iz predstave
167

ULOGE: Jovča – Zoran KARAJIĆ, Toma – Slobodan KOSTIĆ, Ivan Vasiljevič Lomov – Slobodan PE-
PETRANOVIĆ, Arsa – Siniša MAKSIMOVIĆ, Deda TRANOVIĆ, Natalija Stepanovna – Dragana RA-
Vladika – Petar LAZIĆ, Mita – Ljubiša BAROVIĆ, DOJEVIĆ.
Mladen – Vladimir MILOJEVIĆ, Jovan – Strahinja BA-
ROVIĆ, Anđa – Ivana JOKIĆ (k. g.), Marija – Aneta Prem. 15. 12. 2011, Šabac
TOMAŠEVIĆ, Vaska – Nina JANKOVIĆ (k. g.), Vela 7 (1: Valjevo – 1) 904
– Marijana DUGALIĆ (k. g.), Sofija – Ivana TERZIĆ
(k. g.), Stojna – Sonja MILOJEVIĆ, Naza – Aleksan-
dra RISTIĆ, Devojče – Jelena JEVTIĆ (k. g.). 4 (703)
Mihail Afanasjevič BULGAKOV: ĐAVOLIJADA
Prem. 01. 10. 2011, Šabac (POVEST O TOME KAKO SU BLIZANCI
9 (2: Beograd – 1, Kragujevac – 1) 978 UPROPASTILI KNJIGOVOĐU)

Ad. rd. sc. im. Nikita MILIVOJEVIĆ, ks. Jelena


2 (701) STOKUĆA, ms. Zoran IVANOVIĆ i Nikola MAR-
Ivan TOMAŠEVIĆ: PUSTI ME DA SANJAM KOVIĆ, in. Sofija KARAJIĆ, su. Zorica STEVANO-
VIĆ.
Rd. Ivan TOMAŠEVIĆ.
ULOGE: Vartolomej Petrovič Korotkov – Miloš VOJ-
ULOGE: Laza Lazarević – Vladimir MILOJEVIĆ, NOVIĆ (k. g.), Drug Gaćan – Slobodan PETRA-
Svetozar Marković, Tumanov – Slobodan PETRA- NOVIĆ, Vera Nikolajevna – Aneta TOMAŠEVIĆ,
NOVIĆ, Pola – Sonja MILOJEVIĆ, Majka – Aneta
TOMAŠEVIĆ, Sudija – Borivoj BOŽANIĆ, Ana –
Kristina PAJKIĆ (k. g.).

Prem. 06. 10. 2011, Šabac


1 (-) 121

3 (702)
LJUBAV I JOŠ NEKE STVARI

4 (703) Scena iz predstave

Ana Ivanovna – Sonja MILOJEVIĆ, Blagajnik Drozd


– Vladimir MILOJEVIĆ, Ana Jegrafovna – Deana
KOSTIĆ (k. g.), Valentin Muška – Aleksandar MIL-
KOVIĆ (k. g.), Miločka Litovceva – Ivana TERZIĆ
(k. g.), I. Numerackij – Strahinja BAROVIĆ, Lidočka
de Runi – Marijana DUGALIĆ (k. g.), S. Pantelej-
mon – Bogoljub MITIĆ.

3 (702) Deana Kostić i Mladen Ognjanović


Prem. 28. 01. 2012, Šabac
11 (2: Beograd -1, Pirot – 1) 892
At. Anton Pavlovič ČEHOV, rd. ab. sc. Lilijana IVA-
NOVIĆ, sc. Goran BUJŠIĆ, am. Dragoljub ĐURI-
ČIĆ, ks. Biljana KRSTIĆ, in. Zorica STEVANOVIĆ, Mala scena
su. Sofija KARAJIĆ.
5 (704)
ULOGE: Grigorij Stepanič Čubukov – Mladen Marša NORMAN: LAKU NOĆ, MAJKO
OGNJANOVIĆ, Jelena Ivanovna Popova – Deana (Marsha Norman: Night mother)
168

Rd. ab. sc. Lilijana IVANOVIĆ, pv. Nevena KOVA-


ČEVIĆ, sc. Goran BUJŠIĆ, ks. Biljana KRSTIĆ,
am. Dragoljub ĐURIČIĆ, su. Zorica STEVANOVIĆ,
in. Zoran STEVANOVIĆ.

7 (706) Mladen Ognjanović i Ivana Jokić

Prem. 11. 04. 2012, Šabac


9 (-) 1637

5 (704) Dragana Radojević i Deana Kostić


Reprize
ULOGE: Telma – Dragana RADOJEVIĆ, Džesi –
Deana KOSTIĆ. Velika scena
Prem. 09. 12. 2011, Šabac 8 (707)
4 (-) 140
Ežen JONESKO: ĆELAVA PEVAČICA

Prem. 10. 03. 1994, Šabac


Dečija scena
5 (2: Sombor – 1; Republika Srpska: Mrkonjić grad
– 1) 1161
6 (705)
97, 34161
Tatjana RELJIN: DEDA MRAZ I PRIJATELJI
PROMENA U PODELI ULOGA: Gospođa Smit –
Deana KOSTIĆ.
Rd. Zoran KARAJIĆ, ab. Lilijana IVANOVIĆ, im. Ko-
sta PAVLOVIĆ.

ULOGE: Frizer Joca, Deda Mraz – Borivoj BOŽA- 9 (708)


NIĆ, Krojačica Mica – Ivana TERZIĆ (k. g.), Obu- DUGOM PRUGOM DO SRCA
ćar Đura – Strahinja BAROVIĆ, Kuvarica Maja –
Ivana JOKIĆ (k. g.). Prem. 01. 10. 2004, Šabac
1 (1: Albanija: Korča – 1) 400
Prem. 22. 12. 2011, Šabac 25, 9068
19 (-) 4920

10 (709)
7 (706) Ivo BREŠAN: PREDSTAVA „HAMLETA” U SELU
Željko HUBAČ: USPAVANA LEPOTICA MRDUŠA DONJA

Rd. Petar LAZIĆ, sc. Ivan TOMAŠEVIĆ, ks. Sele- Prem. 04. 10. 2004, Šabac
na TOMAŠEVIĆ, im. Kosta PAVLOVIĆ. 4 (-) 269
55, 22797
ULOGE: Kralj Stevan – Mladen OGNJANOVIĆ,
Vila Dobrila – Ivana JOKIĆ (k. g.), Princeza Ruži-
ca – Nađa RISTIĆ (k. g.), Kraljević Filip – Strahinja 11 (710)
BAROVIĆ, Zla vila Grdana – Ivana TERZIĆ (k. g.). Dragoslav MIHAILOVIĆ: PROTUVE PIJU ČAJ
169

Prem. 30. 01. 2009, Šabac Mala scena


2 (-) 119
41, 19617 17 (716)
Nađa RODIĆ: NIT SA NJIME, NIT BEZ NJEGA
(BEM MU LEBARNIK)
12 (711)
MOLIJER: UČENE ŽENE Prem. 07. 04. 2011, Šabac
2 (1: Federacija BiH: Istočno Sarajevo – 1) 426
Prem. 19. 11. 2009, Šabac 3, 619
1 (-) 67
13, 3085
18 (717)
Milenko ERAKOVIĆ: RŠUM IZMEĐU ŽIVOTA
13 (712)
Prem. 13. 05. 2011, Šabac
DOGAĐAJ U STANU BR. 2 1 (-) 27
2, 215
Prem. 09. 03. 2010, Šabac
1 (-) 74
17, 5062 Dečija scena

19 (718)
14 (713) Živomir STOJANOVIĆ: CAR VLAJA I AŽDAJA
Bertold BREHT: BUBNJEVI U NOĆI
Prem. 09. 12. 2009, Šabac
Prem. 06. 09. 2010, Šabac 4 (-) 178
2 (1: Beograd – 1) 453 23, 4646
15, 2895

20 (719)
15 (714) Ljubiša BAROVIĆ: NATALIJA I GUSARI
Rej KUNI: LUDA LOVA
Prem. 12. 05. 2010, Šabac
3 (-) 347
Prem. 02. 12. 2010, Šabac
10, 1332
3 (1: Velika Plana – 1) 525
PROMENA U PODELI ULOGA: Buda – Vanja VU-
10, 1719
JANOVIĆ (k. g.), Maja – Marijana DUGALIĆ (k. g.),
Azemina – Angelina ILIĆ (k. g.).
16 (715)
Branislav NUŠIĆ: OŽALOŠĆENA PORODICA 21 (720)
Branko STEVANOVIĆ: PRIČA O PRINCU JEDINCU
Prem. 10. 03. 2011, Šabac
6 (3: Beograd – 1, Smederevo – 1; Republika Sr- Prem. 10. 11. 2010, Šabac
pska: Bijeljina – 1) 1643 2 (-) 91
14, 3188 5, 965
170

NARODNO POZORIŠTE
UŽICE
(Osnovano 1945)

31000 Užice, Trg partizana, 12


Telefoni: (031) 519-966 & 522-097
Fax: (031) 522-098
E-mail: pozoristeuzice@nadlanu.com

DIREKTOR: Zoran STAMATOVIĆ Nikola PEJOVIĆ. Bine majstor: Slavko VASIĆ. Kro-
jač-garderober: Gordana MAJDOV MARKOVIĆ.
UMETNIČKI SEKTOR Garderober: Filipa JOVANOVIĆ. Električar-majstor
svetla: Filip MARKOVIĆ. Samostalni tehničar scen-
Umetnički direktor: Nemanja RANKOVIĆ. Kosti- ske rasvete: Ratko KOSTIĆ. Rekviziter: Milan MI-
mograf: Snežana KOVAČEVIĆ. Sufler-inspicijent: JAILOVIĆ. Dekorater: Radojko VESELINOVIĆ,
Milena RADOMIROVIĆ i Mileta PETROVIĆ. Mlađen ĆITIĆ, Duško JANKOVIĆ i Milomir BOG-
Glumice: Divna MARIĆ, Biljana ZDRAVKOVIĆ, Ta- DANOVIĆ. Stolar: Tomislav JANKOVIĆ.
nja JOVANOVIĆ, Biljana PROKIĆ, Dragana VRA-
NJANAC LJUBOJEVIĆ, Bojana ZEČEVIĆ i Ivana
PAVIĆEVIĆ LAZIĆ. REPERTOAR
Glumci: Slobodan LJUBIČIĆ, Goran ŠMAKIĆ, Sve-
tislav JELISAVČIĆ, Igor BOROJEVIĆ, Vahidin Premijere
PRELIĆ, Nemanja JOVANOVIĆ, Vladimir KUR-
ĆUBIĆ i Momčilo MURIĆ. Velika scena

SEKTOR OPŠTIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA 1 (721)


Ivo ANDRIĆ: PROKLETA AVLIJA*
Operativni direktor: Danica MILIĆEVIĆ. Rukovodi-
lac marketinga i samostalni organizator: Uroš SA- Ad. rd. sc. Nebojša BRADIĆ, pr. Nemanja RAN-
VIĆ. Glavni organizator: Ljiljana MATIĆ. Organi- KOVIĆ, ks. Snežana KOVAČEVIĆ, am. Zoran
zator-biletar: Nada VASIĆ. Rukovodilac računo- ERIĆ, lk. Vlado KEROŠEVIĆ, ds. Damir GVOJIĆ,
vodstva: Ana LAZIĆ. Blagajnik-materijalni knjigo-
vođa: Milijana STANKOVIĆ. Administrativni refe-
rent-bibliotekar: Ljiljana RADIVOJEVIĆ. Majstor na
održavanju kotla: Goran RADOMIROVIĆ. Nabav-
ljač-magacioner: Aleksandar SUDZILOVSKI. Do-
mar-referent za PP zaštitu na radu: Milija MILIVO-
JEVIĆ. Portir: Nenad DOGANDŽIĆ i Zoran ĐU-
RIĆ. Spremačica-kurir: Mirjana GUSKIĆ. Sprema-
čica: Jelena JANKOVIĆ, Svetlana PLANIĆ i Svet-
lana OBRADOVIĆ.

TEHNIČKI SEKTOR

Direktor tehnike i investiciono-tehničkog održava- 1 (721) Vlado Kerošević, Antun Vrbenski i Irfan
nja: Marijana ZORZIĆ PETROVIĆ. Ton majstor: Kasumović
171

ps. Marijana PETROVIĆ ZORZIĆ, pk. Tamara BU- Rd. Martin KOČOVSKI, sc. Marijana PETROVIĆ
SKOVIĆ. ZORZIĆ, ks. Julijana VOJKOVA NAJMAN, sm.
FOLTIN, dm. Slobodan OBRADOVIĆ, lk. Dejan
ULOGE: Fra Petar – Mijo PAVELKO (k. g.), Kara- SREDOJEVIĆ, ak. Tamara BUŠKOVIĆ, go. Uroš
đoz – Vlado KEROŠEVIĆ (k. g.), Ćamil – Petar SAVIĆ, in. Milena RADOMIROVIĆ, su. Mileta PE-
BENČINA (k. g.), Elmir KRIVALIĆ (k.g.), Haim – TROVIĆ, or. Ljiljana MATIĆ.
Draško ZIDAR (k. g.), Nevini – Dražen PAVLOVIĆ
(k. g.), Muzafer – Irfan KASUMOVIĆ (k. g.), Kirkor ULOGE: Vendla, Gđa Bergman – Tijana KARAIČIĆ
– Antun VRBENSKI(k.g.), Zaim – Mladen KOVA- (k. g.), Dragana VRANJANAC LJUBOJEVIĆ, Mel-
ČIĆ (k. g.), Atleta – Igor GOLUB (k. g.), Softa – hior, Gdin Gabor – Nemanja JOVANOVIĆ, Melhior
Dušan RADOJIČIĆ (k. g.), Zatvorenik – Elmir KRI- – Goran ŠMAKIĆ, Moric, Ernst, Gdin Štifel – Bra-
VALIĆ (k. g.). nislav LJUBIČIĆ (k. g.), Moric – Vladimir KURĆU-
BIĆ, Fani Gabor – Bojana ZEČEVIĆ, Marta, Rek-
Prem. 23. 09. 2011, Virovitica, Hrvatska tor – Ana BRETŠNAJDER (k. g.), Ilze, Čovek sa
18 (14: Beograd – 1, Kragujevac – 1; Federacija maskom, Vedekind, Godar, Bentli, Luis, Monteno,
BiH: Tuzla – 2, Zenica – 2, Jajce -1, Lukavac – 1; Kočovski, Obradović i drugi – Andrijana SIMOVIĆ
Distrikt Brčko: Brčko – 1; Republika Srpska: Banja (k. g.), Tea – Danica LJUBIČIĆ (k. g.), Hans, Paroh
Luka – 1; Čakovec -1) 7700 – Dušan RADOJIČIĆ (k. g.).
*Koprodukcija Narodno pozorište, Užice & Kazali-
šte Virovitica, Virovitica, Hrvatska & Teatar Kabare Prem. 07. 03. 2012, Užice
Tuzla, Federacija BiH 12 (1: Pirot – 1) 379

2 (722) 4 (724)
Jelena LUKIĆ: POETSKO VINSKI KABARE Branislav NUŠIĆ: NARODNI POSLANIK

Ab. rd. Slavenko SALETOVIĆ, sc. Tamara BU-


Ab. rd. Jelena LUKIĆ.
ŠKOVIĆ, ks. Snežana KOVAČEVIĆ, am. Aleksan-
dar MILEKIĆ, sp. Ferid KARAJICA, in. Milena RA-
ULOGE: Jelena LUKIĆ, Vladimir KURĆUBIĆ, An-
DOMIROVIĆ, su. Mileta PETROVIĆ, or. Ljiljana
drijana SIMOVIĆ.
MATIĆ.
Prem. 05. 10. 2011, Užice
ULOGE: Jevrem Prokić – Slobodan LJUBIČIĆ,
2 (-) 95
Pavka – Divna MARIĆ, Danica – Tijana KARAIČIĆ

3 (723)
Frank VEDEKIND: BUĐENJE PROLEĆA
(Frank Wedekind: Frühlings Erwachen)

4 (724) Slobodan Ljubičić, Goran Šmakić i Biljana


Zdravković

(k. g.), Spira – Goran ŠMAKIĆ, Spirinica – Biljana


ZDRAVKOVIĆ, Ivković – Vahidin PRELIĆ, Gospa
3 (723) Vladimir Kurćubić i Goran Šmakić Marina – Dragana VRANJANAC LJUBOJEVIĆ,
172

Sekulić – Igor BOROJEVIĆ, Jovica Jerković – Sve- At. Karl ERBEN i Mladen ŠIROL, rd. Nemanja RAN-
tislav JELISAVČIĆ, Sreta – Momčilo MURIĆ, Mla- KOVIĆ, sp. Ferid KARAJICA, dz. Tamara BUŠKO-
den – Branislav LJUBIČIĆ. VIĆ, am. Ignjat MILIĆEVIĆ, dt. Nikola PEJOVIĆ.

Prem. 22. 04. 2012, Užice


8 (1: Čajetina – 1) 1772

5 (725)
Aleksandar LUKAČ & Slobodan OBRADOVIĆ:
PRIČA*
(Martin Crimp: The Treatment)

Rd. Aleksandar LUKAČ, sc. Marijana ZORZIĆ PE-


TROVIĆ, ks. Snežana KOVAČEVIĆ, sp. Ivica KLE-
MENC, am. Dragoslav TANASKOVIĆ, dm. Slobo-
dan OBRADOVIĆ, vr. Tijana JEVTIĆ, in. Milena
RADOMIROVIĆ, su. Mileta PETROVIĆ.

6 (726) Scena iz predstave

5 (725) Igor Borojević, Lidija Cvetić i Bojana Zečević ULOGE: Ivo – Vladimir KURĆUBIĆ, Dugonja – Go-
ran ŠMAKIĆ, Trbonja – Momčilo MURIĆ, Vidonja –
ULOGE: Dženifer – Bojana ZEČEVIĆ, En – Ana Svetislav JELISAVČIĆ, Babetina, Začarana princeza
BRETŠNAJDER (k. g.), Endrju – Igor BOROJEVIĆ, – Ana BRETŠNAJDER, Vila – Biljana ZDRAVKOVIĆ,
Kliford – Zoran DAMJANOVIĆ (k. g.), Sajmon – Veštica – Dragana VRANJANAC LJUBOJEVIĆ.
Vladan SELAKOVIĆ (k. g.), Luda žena – Biljana
KONSTANTINOVIĆ (k. g.), Kelnerica, Glumica – Li- Prem. 16. 11. 2011, Užice
dija CVETIĆ (k. g.), Taksista – Vladimir KURĆUBIĆ, 18 (6: Kruševac – 1, Bajina Bašta -1, Zlatibor – 1,
Niki – Ivana PAVIĆEVIĆ LAZIĆ, Džejn – Tanja JO- Požega – 1, Arilje – 1, Ivanjica – 1) 3420
VANOVIĆ, Glumac – Aleksandar PERIŠIĆ (k. g.).

Prem. 09. 05. 2012, Užice Reprize


6 (2: Kraljevo – 2) 291
*Koprodukcija Narodno pozorište, Užice & Kralje- Velika scena
vačko pozorište, Kraljevo
7 (727)
Momo KAPOR: KRAJ VIKENDA
Mala scena
Prem. 03. 03. 1998, Užice
6 (726) 6 (4: Zlatibor -1, Sombor -1; Crna Gora: Nikšić -1)
Spasoje Ž. MILOVANOVIĆ: DUGONJA, 887
TRBONJA I VIDONJA 90, 6435
173

8 (728) Prem. 08. 02. 2011, Užice


Stiv TEŠIĆ: UMETNOST I DOKOLICA 2 (-) 132
13, 2942
Prem. 21. 12. 2006, Užice
2 (1: Hrvatska: Virovitica – 1) 393
39, 8099 13 (733)
Džo KLIFORD: INES DE KASTRO

9 (729) Prem. 14. 04. 2011, Užice


Milutin USKOKOVIĆ: DOŠLJACI* 8 (5: Smederevo -1, Mladenovac – 1, Vršac – 1, Ve-
lika Plana – 1, Kragujevac – 1) 2130
13, 2876
Prem. 13. 09. 2007, Beograd
4 (-) 215
43, 3021 Mala scena
*Koprodukcija Narodno pozorište, Užice & Open
Ark Teatar 14 (734)
Miloš RADOVIĆ: ČORBA OD KANARINCA

10 (730) Prem. 28. 11. 2008, Užice


Mihail Afanasjevič BULGAKOV: MAJSTOR I 5 (-) 217
MARGARITA 36, 3372

Prem. 10. 09. 2009, Užice


1 (-) 320 15 (735)
21, 4443 Luka ĐAKOMOCI: NEOBIČNA POŠILJKA

Prem. 02. 12. 2009, Užice


4 (1: Federacija BiH: Istočno Novo Sarajevo – 1)
11 (731)
390
Štefan PEKA: RUMUNIJA 21
21, 2336
Prem. 11. 03. 2010, Užice
2 (-) 79 16 (736)
19, 3342 Aleksandar POPOVIĆ: CRVENKAPA

Prem. 12. 11. 2010, Užice


12 (732) 6 (-) 448
ARISTOFAN: LIZISTRATA 36, 3625
174

POZORIŠTE „BORA STANKOVIĆ”


VRANJE
(Osnovano 1946)

17500 Vranje, Narodnog heroja, 1


Telefoni: (017) 400-009 & 400-010
Fax: (017) 400-011
E-mail: pozoriste-vranje@nadlanu.com
www.pozoriste-vranje.org.rs

DIREKTOR: Nebojša CVETKOVIĆ do 24. 07. Rd. im. Bojan JOVANOVIĆ, sc. Aleksandar MI-
2012, Radmila ĐORĐEVIĆ. HAJLOVIĆ, ks. Jovanka MIHAJLOVIĆ.

ADMINISTRATIVNI SEKTOR ULOGE: Budimir – Aleksandar MIHAJLOVIĆ, De-


sanka – Radmila ĐORĐEVIĆ, Ljupče – Mihael
Poslovni sekretar-organizator: Dragan ŽIVKOVIĆ. STOŠIĆ, Lenka – Tamara STOŠIĆ, Pogrebnik –
Računovođa: Marija RISTIĆ. Blagajnik biletar: Saša STOJKOVIĆ, Scenski radnik 1 – Jelena FI-
Stanče DIMITRIJEVIĆ. Daktilograf: Slavica ĐO- LIPOVIĆ, Scenski radnik 2 – Danilo MIHAJLOVIĆ,
KOVIĆ. Scenski radnik 3 – Saša ĐELIĆ.

UMETNIČKI SEKTOR

Glumice: Tamara STOŠIĆ i Žetica DEJANOVIĆ.


Glumci: Ninoslav TRAJKOVIĆ, Nenad NEDELJ-
KOVIĆ, Bojan JOVANOVIĆ (umetnički rukovodi-
lac), Aleksandar MIHAJLOVIĆ (tehnički rukovodi-
lac) i Saša STOJKOVIĆ.
Asistent reditelja: Jovanka MIHAJLOVIĆ.

TEHNIČKI SEKTOR

Dekorater: Miroslav ILIĆ, Dragan ĐORĐEVIĆ i Mi-


lan STOJČIĆ. Majstor tona: Goran STOJKOVIĆ.
1 (737) Scena iz predstave
Tehničar svetla: Nenad KOSTIĆ. Garderober: Ve-
sna MLADENOVIĆ. Domar objekta: Zoran NE- Prem. 09. 09. 2011, Vranje
DELJKOVIĆ. Hemijsko čišćenje: Jasmina STAN- 7 (-) 712
KOVIĆ. Fizički radnik: Jovica STOŠIĆ.

2 (738)
REPERTOAR Ana ĐORĐEVIĆ: AUTOPUTEM

Premijere Rd. sc. ks. im. Ana ĐORĐEVIĆ, sc. Aleksandar MI-
HAJLOVIĆ, ks. Jovanka MIHAJLOVIĆ, am. GRU-
Večernja scena PA NEŽNI DALIBOR.

1 (737) ULOGE: Nadežda – Radmila ĐORĐEVIĆ, Anđelka


Ivan M. LALIĆ: HEROJ NACIJE – Kristina JANJIĆ, Milica – Jelena ASANOVIĆ, Sne-
175

žana – Milena STOŠIĆ, Mali – Bojan JOVANOVIĆ, 4 (740)


Boriša – Dragan ŽIVKOVIĆ, Zdravko – Marko PE- Slavomir MROŽEK: POLICAJCI
TRIČEVIĆ, Strahinja – Nenad NEDELJKOVIĆ. (Sławomir Mrożek: Policja)

Pv. Petar VUJIČIĆ, rd. sc. ks. im. Nebojša DUGA-


LIĆ, ps. Miroslav ILIĆ, pk. Jovanka MIHAJLOVIĆ.

ULOGE: Šef policije – Nenad NEDELJKOVIĆ, Zat-


vorenik, Ađutant – Bojan JOVANOVIĆ, Narednik,
Provokator – Dragan ŽIVKOVIĆ, Narednikova

2 (738) Scena iz predstave

Prem. 24. 10. 2011, Vranje


7 (-) 778

3 (739)
Dario FO: NEĆU DA PLATIM 4 (740) Scena iz predstave
(Dario Fo: Non Si Paga! Non Si Paga!)
žena, Provokatorovica – Tamara STOŠIĆ, General
Pv. Ljubodrag ANDRIĆ, ab. rd. im. Saša STOJKO- – Ninoslav TRAJKOVIĆ, Policajac 1 – Marko PE-
VIĆ, sc. Aleksandar MIHAJLOVIĆ, ks. Jovanka MI- TRIČEVIĆ, Policajac 2 – Mihael STOŠIĆ.
HAJLOVIĆ.
Prem. 07. 02. 2012, Vranje
11 (4: Pirot – 1, Šabac – 1, Republika Srpska: Mi-
lići – 1, Zvornik – 1) 1664

5 (741)
Dušan RADOVIĆ: ŽENSKI RAZGOVORI

Rd. sc. ks. im. Nebojša DUGALIĆ, ps. Miroslav


ILIĆ, pk. Jovanka MIHAJLOVIĆ.

3 (739) Scena iz predstave

ULOGE: Đoka – Nenad NEDELJKOVIĆ, Lute –


Ninoslav TRAJKOVIĆ, Radmila – Tamara STO-
ŠIĆ, Marina – Milena STOŠIĆ, Policajac – Ale-
ksandar MIHAJLOVIĆ, Duh Hamletovog oca –
Saša STOJKOVIĆ.

Prem. 20. 12. 2011, Vranje


5 (1: Trgovište – 1) 587 5 (741) Scena iz predstave
176

ULOGE: Žaka – Radmila ĐORĐEVIĆ, Žiža – Ta- 9 (745)


mara STOŠIĆ, Žozi – Milena STOŠIĆ, Žana – Kri- Džon OZBORN: OSVRNI SE U GNEVU*
stina JANJIĆ.
Prem. 25. 12. 2009, Vranje
Prem. 14. 02. 2012, Vranje 2 (-) 190
8 (1: Vranjska Banja – 1) 1242 6, 602
*Diplomski ispit Marka Petričevića, studenta IV go-
dine glume Fakulteta umetnosti, Univerzitet u Pri-
Dečija scena štini (sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici), klasa prof.
Milana Plećaša.
6 (742)
Džejms Metju BERI: PETAR PAN
(James Matthew Barrie: Peter Pan) 10 (746)
Branislav NUŠIĆ: NARODNI POSLANIK
Rd. Bojan JOVANOVIĆ i Tamara STOŠIĆ, sc. Mi-
roslav ILIĆ, ks. Ema BOGDANOVIĆ, am. Nikolija Prem. 27. 04. 2010, Vranje
ZDRAVKOVIĆ, ak. Jelena FILIPOVIĆ. 2 (-) 97
9, 1382
ULOGE: Petar Pan – Stefan ANTANASIJEVIĆ,
Vendi – Nikolija ZDRAVKOVIĆ, Zvončica – Emilija
MILENKOVIĆ, Nevena STOJKOVIĆ, Majkl – Đor- 11 (747)
đe DIMITRIJEVIĆ, Džon – Danijel JANČIĆ, Tata, Borisav STANKOVIĆ: STARI DANI
Kapetan Kuka – Saša ĐELIĆ, Mama, Mama Gu-
sarka – Nina RISTIĆ, Smi – Bojan JANKOVIĆ, Se- Prem. 23. 10. 2010, Vranje
kretarica 1, Gusar – Tamara JOVIĆ, Sekretarica 2, 2 (1: Beograd – 1) 474
Gusar – Kristina JOVANOVIĆ, Sekretarica 3, Gu- 11, 2462
sar – Anđela VLAJKOVIĆ, Starki – Jelena STAN-
KOVIĆ, Mali – Sofija VLAJINAC, Dušan TOMIĆ,
Blizanac 1 – Jovana JOVANOVIĆ, Blizanac 2 – Dečija scena
Marta KOSTIĆ, Čeko – Andrijana ĐORĐEVIĆ, Tru-
bač – Saša JOVANOVIĆ. 12 (748)
Radoslav RADIVOJEVIĆ: ALADINOVA
Prem. 26. 05. 2012, Vranje ČAROBNA LAMPA
3 (-) 753
Prem. 27. 10. 2002, Vranje
8 (-) 303
Reprize 87, 8344

Večernja scena
13 (749)
7 (743) Jakob GRIM & Vilhelm GRIM: SNEŽANA I
Mirjana BOBIĆ MOJSILOVIĆ: SUZE SU O. K. 7 PATULJAKA

Prem. 03. 05. 2008, Vranje Prem. 07. 04. 2007, Vranje
1 (-) 53 6 (-) 656
50, 1911 40, 4183

8 (744) 14 (750)
Žan-Pol SARTR: PRLJAVE RUKE Radoslav RADIVOJEVIĆ: CRVENKAPA

Prem. 16. 10. 2009, Vranje Prem. 05. 12. 2007, Vranje
1 (-) 41 9 (-) 729
9, 769 45, 5460
177

15 (751) Prem. 25. 12. 2010, Vranje


Radoslav RADIVOJEVIĆ: PEPELJUGA 3 (1: Trgovište – 1) 204
19, 2682
Prem. 24. 01. 2009, Vranje
9 (-) 769
26, 2714 18 (754)
Željko HUBAČ: LEPOTICA I ZVER

16 (752) Prem. 05. 03. 2011, Vranje


Anđelka STOJANOVIĆ ARMENSKI: GORDANA 7 (1: Beograd – 1) 654
MEĐU INDIJANCIMA 14, 2143

Prem. 29. 05. 2010, Vranje


8 (1: Vranjska Banja – 1) 760 19 (755)
24, 2120 Nataša ILIĆ: RUŽNO PAČE

Prem. 14. 05. 2011, Vranje


17 (753) 17 (-) 3288
Lela STOJANOVIĆ: GDE JE DEDA MRAZ? 21, 4648

NARODNO POZORIŠTE „STERIJA”


VRŠAC
(Osnovano 1945)

26300 Vršac, Svetosavski trg, 6


Telefoni: (013) 821-110 & 833-122
Fax: (013) 833-122
E-mail: sterija@hemo.net
www.npsterija.rs

DIREKTOR: Momir CVETKOVIĆ ferent propagande: Tomislav MILČIĆ. Blagajnik:


Izvršni direktor: Milenko GVOZDIĆ Marina STOJKOVIĆ. Kurir-biletar: Slađa STOŠIĆ.
Spremačica: Ana ĆIRIĆ.
ORGANIZACIONA JEDINICA DRAME
ORGANIZACIONA JEDINICA SCENSKO-TEHNI-
Glumice: Dojna PETROVIĆ,Sonja RADOSAVLJE-
ČKIH POSLOVA
VIĆ, Tamara TOSKIĆ TAMČI, Vanja JANJIĆ i Mo-
nika BOLDOVINA BUGLE.
Glumci: Dragan DŽANKIĆ, Ivan ĐORĐEVIĆ, Srđan Šef tehnike-stolar: Jon OMORAN. Majstor tona:
RADIVOJEVIĆ, Bojan BELIĆ i Pavle PETROVIĆ. Dragoslav DOBROSAVLJEVIĆ. Stolar: Svetozar
Inspicijent: Merima OGRIZOVIĆ. VOJTEČKI. Bravar: Ištvan FOLJAN. Električar-maj-
stor svetla: Željko NOVAKOV. Muški krojač: Slava
ORGANIZACIONA JEDINICA OPŠTIH I ZAJED- IVANOV. Rekviziter: Goran MARKOVIĆ. Gardero-
NIČKIH POSLOVA ber: Milica LALIĆ. Binski radnik: Mirća OMORAN.
Spremačica-razvođač: Draginja BALAN i Katica
Sekretar: Maja JAKŠIĆ. Organizator: Vera NE- OT. Domar-kotlar-vatrogasac: Ilija MOMIROV. Vo-
DELJKOV. Šef računovodstva: Milena ĆOSIĆ. Re- zač: Dragan ČANKOVIĆ.
178

REPERTOAR DŽANKIĆ, Batić – Srđan RADIVOJEVIĆ, Marija –


Jelena BOSANAC (k. g.).
Premijere

Scena na srpskom jeziku

Velika scena

1 (756)
Lope de VEGA: DOVITLJIVA DEVOJKA
(Lope de Vega: La disereta enamorada)

Pv. Ferdo DELAK, ab. rd. sc. im. Nemanja SAV-


KOVIĆ, ps. Tomislav MILČIĆ, ks. Senka RADIVO-

2 (757) Scena iz predstave

Prem. 30. 04. 2012, Vršac


4 (-) 873

Mala scena „Tomislav Pejčić”

3 (758)
Andrea VALEAN: AKO MI SE ZVIŽDI, ZVIŽDIM
(Andreea Valean: Eu când vreau să fluier, fluier)

1 (756) Scena iz predstave Rd. im. Ana GRIGOROVIĆ, sc. Marija JOCIĆ, ks.
Senka RADIVOJEVIĆ, lk. Monika BOLDOVINA
JEVIĆ, in. Merima OGRIZOVIĆ, su. Agnesa MOJ- BUGLE.
SIN RUDINAC, or. Vera NEDELJKOV.

ULOGE: Fenisa – Jovana BOŽIĆ (k. g.), Lusindo –


Srđan RADIVOJEVIĆ, Ernando – Ivan KORNOVIĆ
(k. g.), Belisa – Sonja RADOSAVLJEVIĆ, Bernardo
– Dragan DŽANKIĆ, Herarda – Vanja JANJIĆ, Do-
risteo – Ivan ĐORĐEVIĆ.

Prem. 25. 10. 2011, Vršac


14 (5: Novi Sad – 1, Kikinda – 1, Zrenjanin – 1, Sur-
čin – 1, Beograd – 1) 3450

2 (757) 3 (758) Bojan Belić i Štefan Forir


Jovan Sterija POPOVIĆ: LAŽA I PARALAŽA
ULOGE: Devojka – Neda GRUBIŠA (k. g.), Gazda
Rd. sc. im. Jovan GRUJIĆ, ks. Momirka BAILOVIĆ, – Bojan BELIĆ, Stražar – Mirča OMORAN (k. g.),
im. am. Tatjana GERDEC MRĐA, in. Merima OGRI- Komandir – Jonel KUĐIJA (k. g.), Unuk – Ştefan
ZOVIĆ, su. Agnesa RUDINAC MOJSIN, or. Vera FORIR (k. g.), Medved – Radovan ČIČAREVIĆ
NEDELJKOV. (k. g.).

ULOGE: Aleksa – Ivan ĐORĐEVIĆ, Mita – Bojan Prem. 09. 03. 2012, Vršac
BELIĆ, Jelica – Vanja JANJIĆ, Marko – Dragan 2 (-) 137
179

4 (759) Rd. im. Ana GRIGOROVIĆ, sc. Marija JOCIĆ, ks.


Marša NORMAN: LAKU NOĆ, MAJKO Senka RADIVOJEVIĆ, lk. Monica BOLDOVINĂ
(Marsha Norman: ‘night, Mother) BUGLE, or. Vera NEDELJKOV.

Rd. sc. im. Tibor VAJDA. ULOGE: Jupânul – Bojan BELIĆ, Fata – Neda
GRUBIŠA (k. g.), Gardianul – Mircea OMORAN (k.
ULOGE: Telma – Sonja RADOSAVLJEVIĆ, Džesi
– Monika BOLDOVINA BUGLE.

Prem. 23. 03. 2012, Vršac


4 (-) 154

Scena na rumunskom jeziku – Drama


teatrului profesionist Românesc

Velika scena

5 (760)
Ion Luca CARAGIALE: O NOAPTE 6 (761) Ștefan Forir, Bojan Belić i Neda Grubiša
FURTUNOASĂ
g.), Comandantul – Ionel CUGIA (k. g.), Nepotul –
Rd. im. Tibor VAJDA, sc. ks. Anamaria MIHAJLO- Ştefan FORIR (k. g.), Ursul – Ovidiu FLORIN BRO-
VIĆ, or. Vera NEDELJKOV, su. Luciana TOMIĆ. ŞTEAN (k. g.).

Prem. 13. 10. 2011, Vršac


3 (-) 173

Mala scena „Tomislav Pejčić”

7 (762)
Sanja DOMAZET: BĂUTORUL DE ROUĂ
(Sanja Domazet: Pijač rose)

Pv. Simeon LĂZĂREANU, rd. sc. im. Stefan SA-


BLIĆ, ks. Olivera MIHAJLOVSKI, vr. Daniel NEDA.

ULOGE: Marko ADŽIĆ (k. g.), Monica BOLDOVI-


5 (760) Scenǎ din spectacol
NĂ BUGLE, Otilia PESCARIU (k. g.), Mircea
ULOGE: Nae Ipingescu – Mircea OMORAN (k. g.),
Chiriac – Ştefan FORIR, Spiridon – Vicenţiu TUR-
COANE, Rică Venturiano – Marko ADŽIĆ (k. g.),
Veta – Monica BOLDOVINĂ BUGLE, Jupân Dumi-
trache – Ionel CUGIA (k. g.), Ziţa – Otilia PESCA-
RIU (k. g.).

Prem. 20. 06. 2012, Vršac


1 (-) 96

6 (761)
Andreea VĂLEAN: EU CÂND VREAU SĂ FLUIER,
FLUIER 7 (762) Scenǎ din spectacol
180

OMORAN (k. g.), Ionel CUGIA (k. g.), Bogdan Prem. 30. 06. 2011, Vršac
CĂTA (k. g.). 8 (3: Kovin – 1, Aleksinac – 1, Kriva Palanka – 1)
748
Prem. 25. 01. 2012, Vršac 10, 865
10 (4: Beograd – 1, Seleuš – 1; Rumunija: Resica
– 1, Bosca – 1) 487
Mala scena „Tomislav Pejčić”

Reprize 11 (766)
Miro GAVRAN: LJUBAVI DŽORDŽA VAŠINGTONA
Scena na srpskom jeziku
Prem. 07. 03. 1997, Vršac
Velika scena 5 (2: Boljevac – 1, Beograd – 1) 471
109, 7886
8 (763)
Milivoje MLAĐENOVIĆ: DVORSKA LUDA
12 (767)
Prem. 07. 10. 2010, Vršac Žan Klod KARIJER: NEOBIČNO VEČE
3 (-) 761
Prem. 05. 12. 2006, Vršac
3038, 6476
2 (-) 68
42, 2591
9 (764)
Džon STAJNBEK: O MIŠEVIMA I LJUDIMA
Scena na rumunskom jeziku – Drama
teatrului profesionist Românesc
Prem. 08. 04. 2011, Vršac
5 (2: Beograd – 1, Novi Sad – 1) 924 13 (768)
10, 1680 Franz KAFKA: PROCESUL

Prem. 25. 03. 2011, Vršac


10 (765) 3 (1: Kikinda – 1) 147
Stevan NIKOLIĆ: STAMENA I GORČILO 7, 343
181

POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE


„ZORAN RADMILOVIĆ”
ZAJEČAR
(Osnovano 1945)

19000 Zaječar, Timočke bune, 16


Telefon & fax: (019) 421-733
E-mail: pozoristezajecar@gmail.com
www.zoranradmilovic.org.rs

UPRAVNIK: Vladimir ĐURIČIĆ NOVIĆ. Čistačica: Anka STANKOVIĆ i Sanja STO-


JANOVIĆ. Kurir: Dragana MINIĆ.
UMETNIČKI SEKTOR

Glumice: Dragana MLADENOVIĆ STAMENKO- REPERTOAR


VIĆ, Dragana JOVANOVIĆ, Selena RISTIĆ VITO-
MIROVIĆ, Nataša PETROVIĆ i Jelena RAJIĆ. Premijere
Glumci: Milutin VEŠKOVIĆ, Vladimir MILOŠEVIĆ,
Miloš ĐURIČIĆ, Miloš TANASKOVIĆ, Vujadin MI- 1 (769)
LOŠEVIĆ i Predrag GRBIĆ. SNEŽNA KRALJICA
Inspicijent-sufler: Slađana PETROVIĆ.
Pv. or. Tijana PETKOVIĆ, ab. rd. im. Kornelija KA-
TEHNIČKI SEKTOR MENOVA JORDANOVA, sc. Mirko STOKIĆ, ks.
Marina PAVLOVIĆ, im. Vladimir MILOŠEVIĆ, Želj-
Scenograf: Mirko STOKIĆ. Kostimograf: Marina ko DUCIĆ, in. su. Slađana PETROVIĆ.
PAVLOVIĆ. Šef tehnike: Relja MIOMIR. Majstor
svetla: Jovan MILANOVIĆ. Bine majstor: Boban ULOGE: Gerda – Jelena RAJIĆ, Kaj, Stražar – Mi-
SIMONOVIĆ. Tehničar tona: Željko DUCIĆ. Elek- loš TANASKOVIĆ, Snežna kraljica, Princeza – Na-
tričar: Bojan ANTIĆ. Rekviziter: Dragan MARKO- taša PETROVIĆ, Pripovedač, Bradati razbojnik –
VIĆ. Dekorater: Vojislav VOJISAVLJEVIĆ i Ivan Miloš ĐURIČIĆ, Savetnik, Gavran – Predrag GR-
JOVANOVIĆ. Stolar: Miodrag MARKOVIĆ. Slikar
izvođač: Dragoslav NIKOLIĆ. Krojač-garderober:
Gorica ILIĆ i Mirjana STANOJEVIĆ. Šminker: Ale-
ksandra BERER MLADENOVIĆ.

OPŠTA SLUŽBA

Šef računovodstva: Snežana SPASIĆ. Računo-


vodstvo: Miloš SPASIĆ. Producent: Miroslav KA-
MENKOVIĆ i Ljiljana ĐUŠIĆ. Organizator: Tijana
PETKOVIĆ i Vesna TOŠIĆ. Referent marketinga i
prodaje: Mirjana ŽIVIĆ. Tehnički sekretar: Lela BA-
CIĆ i Dušica BOGOSAVLJEVIĆ. Biletar: Toplica
GOLUBOVIĆ. Klub Pozorišta: Željko ŠORŠOKA- 1 (769) Nataša Petrović
182

BIĆ, Kralj, Jelen – Vladimir MILOŠEVIĆ, Vrana, MLADENOVIĆ, dt. Željko DUCIĆ, in. su. Slađana
Mala razbojnica – Dara RANČIĆ, Baka, Šef bande PETROVIĆ, or. Miroslav KAMENKOVIĆ.
– Selena RISTIĆ VITOMIROVIĆ.
ULOGE: Velika – Dragana JOVANOVIĆ, Brando –
Prem. 18. 10. 2011, Zaječar Milutin VEŠKOVIĆ, Bojan pacov – Vujadin MILO-
2 (-) 263

2 (770)
Ron KLARK & Milan GUTOVIĆ: SVAŠTA
(Ron Clark: Norman, Is that you?)

Ab. rd. Milan GUTOVIĆ, sc. Mirko STOKIĆ, ks.


Marina PAVLOVIĆ, am. Slobodan PEROVIĆ, va.
Davor STANOJEVIĆ, in. su. Slađana PETRO-
VIĆ, or. Miroslav KAMENKOVIĆ i Tijana PET-
KOVIĆ.

ULOGE: Ben Čembers – Milutin VEŠKOVIĆ, Nor- 4 (772) Jelena Rajić i Miloš Tanasković
man Čembers – Miloš TANASKOVIĆ, Garson Ho-
bart – Miloš ĐURIČIĆ, Meri – Mihaela STAMEN- ŠEVIĆ, Nebojša pacov – Miloš TANASKOVIĆ,
KOVIĆ, Beatrisa Čembers – Dragana JOVANO- Magda – Jelena RAJIĆ; SVET MRTVIH: Starka –
VIĆ. Selena RISTIĆ VITOMIROVIĆ, Džeri – Predrag
GRBIĆ, Srećko – Miloš ĐURIČIĆ.
Prem. 21. 10. 2011, Zaječar
5 (2: Beograd – 1, Negotin – 1) - Prem. 07. 03. 2012, Zaječar
4 (2: Beograd – 1, Pirot – 1) 816

3 (771)
Milivoje MLAĐENOVIĆ: NEMUŠTI JEZIK 5 (773)
Selena RISTIĆ VITOMIROVIĆ: LUDI CRV
Rd. Nataša PETROVIĆ, sc. Mirko STOKIĆ, ks.
Marina PAVLOVIĆ, am. Boris ŽIVULOVIĆ, im. Vla- Ab. rd. Selena RISTIĆ VITOMIROVIĆ, ks. Gorica
dimir MILOŠEVIĆ i Željko DUCIĆ, in. su. Slađana ILIĆ, sc. Marko STOKIĆ, im. Aleksandar SVILA-
PETROVIĆ, or. Miroslav KAMENKOVIĆ, ms.Ale- ROV, or. Ljiljana ĐUŠIĆ, in. su. Slađana PETRO-
ksandra BERBER MLADENOVIĆ. VIĆ.

ULOGE: Čeketalo – Predrag GRBIĆ, Multinarator ULOGE: Ludi crv – Nataša ĆIRIĆ, Jeca – Lea VI-
– Gabrijel BEĆAREVIĆ, Otac – Vladimir MILOŠE- TOMIROVIĆ, Mama – Luna IVKOVIĆ, Tata – Deni
VIĆ, Majka – Tatijana MARIKANOVIĆ, Učiteljica – PAVLOVIĆ, Furke – Lazar MARTIĆ, Šeširko –
Dara RANČIĆ, Dete – Anđela STANOJEVIĆ, Spa- Aleksandar SVILAROV, Krimi-alka – Milena STA-
senija NIKOLIĆ. NIŠIĆ.

Prem. 01. 12. 2011, Zaječar Prem. 19. 04. 2012, Zaječar
1 (-) 369 2 (-) 337

4 (772) 6 (774)
Dragan NIKOLIĆ: TRANSILVANIJA Tanja ILIĆ: TRI PRASETA

Rd. Dragan NIKOLIĆ, sc. Mirko STOKIĆ, ks. Mari- Rd. Miloš ĐURIČIĆ, sc. Mirko STOKIĆ, ks. Marina
na PAVLOVIĆ, am. Miroslav SAVIĆ i Milan POPO- PAVLOVIĆ, am. Zoran NIKOLIĆ, or. Tijana PET-
VIĆ, sp. Dušan MURIĆ, ms. Aleksandra BERBER KOVIĆ, in. Slađana PETKOVIĆ.
183

ULOGE: Boža – Vujadin MILOŠEVIĆ, Bole – Miloš 10 (778)


ĐURIČIĆ, Boki – Miloš TANASKOVIĆ, Buca – Je- Miroljub NEDOVIĆ: SAMA U KUĆI
lena RAJIĆ, Vuk – Marina LAZAREVIĆ.
Prem. 15. 09. 2010, Zaječar
Prem. 23. 04. 2012, Zaječar 4 (1: Negotin – 1) 590
1 (-) 241 12, 2448

Reprize 11 (779)
Miroljub NEDOVIĆ: SOKO ZOVE ORLA
7 (775)
Milivoje MLAĐENOVIĆ: IVICA I MARICA Prem. 17. 09. 2010, Zaječar
4 (1: Kladovo – 1) 500
14, 2574
Prem. 02. 02. 2009, Zaječar
1 (1: Negotin – 1) 157
21, 11062
12 (780)
Nebojša ROMČEVIĆ: KAROLINA NOJBER
8 (776)
Prem. 16. 10. 2010, Zaječar
Jakob GRIM & Vilhelm GRIM: CRVENKAPA 3 (2: Aleksinac – 1, Beograd – 1) 626
19, 4173
Prem. 19. 03. 2009, Zaječar
6 (1: Lazarevac – 1) 944
10, 2315 13 (781)
Selena RISTIĆ VITOMIROVIĆ: ZLATNO SRCE*

9 (777) Prem. 16. 05. 2011, Zaječar


Dobrin MIRČEV: USPAVANA LEPOTICA 4 (3: Novi Sad – 1, Leskovac – 1, Negotin – 1) 531
7, 1378
Prem. 12. 10. 2009, Zaječar *Koprodukcija Pozorište Timočke krajine „Zoran
1 (-) 101 Radmilović”, Zaječar & Udruženja građana „Rime”,
11, 2950 Zaječar
184

NARODNO POZORIŠTE „TOŠA JOVANOVIĆ”


ZRENJANIN
(Osnovano 1946)

23000 Zrenjanin, Trg slobode, 7


Telefon: (023) 561-135 & 530-493
Fax: (023) 560-141
E-mail: zrteatar@tosajovanovic.org
www.tosajovanovic.org.rs

DIREKTOR: Tatjana PASKAŠ, v. d. od 09. 09. Jovica JAŠIN, Daniel KOVAČEVIĆ, Ivan ĐORĐE-
2010. do 27. 10. 2011, od 29. 12. 2011. do 06. 07. VIĆ, Dragan ĐORĐEVIĆ, Miljan VUKOVIĆ.
2012, Ivana KUKOLJ SOLAROV, v. d. od 27. 10. Inspicijent-sufler: Jelena RISTIĆ, Gordana JEF-
2011. do 28. 12. 2011, od 06. 07. 2012. TIĆ. Sufler i redaktor dramskih tekstova : Mirjana
Pomoćnik direktora: Ivana KUKOLJ SOLAROV ĆUK.
do 27. 10. 2011, od 29. 12. 2011. do 06. 07. 2012,
Tatjana PASKAŠ od 27. 10. 2011. do 29. 12. 2011. Lutkarska scena

UPRAVA Rukovodilac Lutkarske scene: Tatjana PASKAŠ.


Glumice: Hajnalka KOVAČ, Snežana POPOV, Na-
Rukovodilac finasijskih poslova i operative: Bran- taša MILIŠIĆ, Tatjana BARAĆ, Olgica TRBOJE-
kica MORIĆ. Sekretar: Milinko MILOŠEV. Urednik VIĆ KOSTIĆ i Senka PETROVIĆ.
(odnosa s javnošću – PR menadžer): Ivan TIFU- Glumci: Jovan CARAN, Aleksandar DRAGAR, An-
NJAGIĆ. Saradnik za propagandu i marketing: Bo- drija POŠA, Miroslav MAĆOŠ, Kristijan KARDOŠ i
ško ĐELILOVIĆ. Organizator opštih poslova i ad- Danilo MIHNJEVIĆ.
ministrator: Cvetana VORGIĆ. Referent za kadro- Inspicijent-sufler: Aleksandra ŠALOMON.
ve i marketing: Laslo TOT. Arhivar-nabavljač: Ra-
dovan BAČIKIN. Organizator materijalno finansij- SCENSKO-TEHNIČKI POSLOVI
skih poslova-knjigovođa, kontista, bilansista: Sonja
ŽARIN. Organizator materijalno finansijskih poslo- Rukovodilac scenske opreme i tehnike: Vilmoš KA-
va-likvidator i blagajnički poslovi: Jasmina ŽARIN. ŠLIK. Scenograf, dizajner: Viorel FLORA. Majstor
Organizator materijalno finansijskih poslova-bla- u slikarskoj radionici izvođač-kaširer-vajar: Uroš
gajnik, poslovi bileta: Brankica MIJATOV. STEPANOV. Majstor u radionici, stolar-tapetar: Go-
ran JANJAČKOVIĆ. Majstor u radionici, bravar-vo-
UMETNIČKA DIREKCIJA zač: Damir RISTIĆ. Majstor u radionici, održavanje
vozila i vozač svih kategorija: Boris TAMAŠI. Maj-
Dramska scena stor u radionici, krojač-modista: Aranka ALEKSIĆ.
Samostalni tehničar maske, frizeraja, vlasuljar,
Umetnički savetnik pozorišta: Slađana KILIBAR- šminker: Draginja MARKOV i Ivana SOKOLOVIĆ
DA . Organizator Dramske scene: Vera SKOKIN. (do 17. 11. 2011)
Glumice: Nataša ILIN, Edit TOT, Snežana KOVA-
ČEV ČELAR, Jelena ŠNEBLIĆ, Nataša LUKOVIĆ, Dramska scena
Vesna VARIĆAK i Sanja RADIŠIĆ.
Glumci: Jovan TORAČKI, Milan KOČALOVIĆ, Zvon- Majstor pozornice: Ištvan PATAKI. Dekorater: Mi-
ko GOJKOVIĆ, Mirko PANTELIĆ, Ljubiša MILIŠIĆ, roslav LEKIĆ, Siniša MARKOV i Srđan VEKECKI.
185

Dekorater scene i električar: Tomislav STOILJKO- Prem. 15. 10. 2011, Zrenjanin
VIĆ. Rekviziter: Aleksandar DOŠEN. Majstor tona: 20 (6: Kikinda – 1, Kumane – 1, Novi Bečej – 1,
Duško ISTRAT i Aleksandar ĆUK. Majstor svetla: Novi Sad – 1, Subotica – 1; Federacija BiH: Tuzla
Aleksandar BRUSTUL. Garderober: Verona SE- – 1) 1880
KAČ i Cvija ĐURIČIN.

Lutkarska scena 2 (783)


Dejvid HER: PLAVA SOBA
Majstor pozornice i majstor specijalista lutkar: Tibor (David Hare: The Blue Room)
FARAGO. Dekorater i rekviziter: Vladimir ŽIVIN i Ni-
kola LALIĆ. Majstor svetla: Robert LACKO. Majstor Ab. rd. im. Aleksandar BOŽINA, sc. Ivana DE-
tona: Vladimir LUCIĆ. Garderober: Ester FARAGO. SANČIĆ, ks. Mirna ILIĆ, or. Vera SKOKIN, in. Je-
lena RISTIĆ, su. Gordana JEFTIĆ, dt. Aleksandar
SLUŽBA FIZIČKOG OBEZBEĐENJA, PPZ I ODR- ĆUK.
ŽAVANJE HIGIJENE
ULOGE: Devojka – Nataša LUKOVIĆ, Taksista –
Domar objekta, čuvar-vatrogasac: Rade VODENI- Dragan ĐORĐEVIĆ, Au pair – Vesna VARIĆAK,
ČAR i Jovan STOJIN. Poslovi hemijskog čišćenja Student – Daniel KOVAČEVIĆ, Udata žena – Sne-
i pranja-spremačica: Zorica RAKOVIĆ, Rozalija MI-
LOŠEVSKI (do 02. 03. 2012), Rožika ČIKOŠ i Svet-
lana BAČIKIN.

REPERTOAR

DRAMSKA SCENA

Premijere

1 (782)
Tena ŠTIVIČIĆ: NE MO’Š POBEĆ’ OD NEDELJE
(Tena Štivčić: Ne mre’š pobeć od neđelje) 2 (783) Vesna Varićak i Dragan Đorđević

Ab. pv. rd. sc. ks. im. Slađana KILIBARDA, dm. Igor žana KOVAČEV ČELAR, Političar – Mirko PANTE-
RIPAK, dt. Aleksandar ĆUK, ds. Aleksandar BRU- LIĆ, Manekenka – Nataša LUKOVIĆ, Dramski pi-
STUL, or. Vera SKOKIN, in. Gordana JEFTIĆ. sac – Ljubiša MILIŠIĆ, Glumica – Jelena ŠNE-
BLIĆ, Aristokrata – Zvonko GOJKOVIĆ.
ULOGE: Ona – Sanja RADIŠIĆ SUBOTIĆ, On –
Dejan KARLEČIK (k. g.). Prem. 02. 03. 2012, Zrenjanin
10 (1: Vršac – 1) 1750

3 (784)
Nikolaj KOLJADA: KOKOŠKA
(Николай Коляда: Курица)

Rd. Bojana LAZIĆ, sc. Igor VASILJEV, sp. Damjan


KECOJEVIĆ, lk. Ljiljana PINTARIĆ, in. Gordana
JEFTIĆ, su. Mirjana ĆUK, or. Vera SKOKIN.

ULOGE: Ala – Jelena ŠNEBLIĆ, Nona – Nataša


ILIN, Nona – Sanja RADIŠIĆ SUBOTIĆ, Fjodor –
1 (782) Sanja Radišić Subotić i Dejan Karlečik Mirko PANTELIĆ, Vasilij – Ivan ĐORĐEVIĆ.
186

5 (786)
Melina POTA KOLJEVIĆ: VAŽNE STVARI I DEDA
MRAZ

Rd. Slađana KILIBARDA, pr. Danilo MIHNJEVIĆ,


sc. ks. kl. Blagovesta VASILEVA, am. Aleksandar

3 (784) Scena iz predstave

Prem. 11. 05. 2012, Zrenjanin


5 (-) 880

LUTKARSKA SCENA
5 (786) Scena iz predstave
4 (785)
Jovan CARAN: PRIČE PTICE LAŽLJIVICE KOSTIĆ, ak. Vera OBRADOVIĆ, ds. Robert LA-
CKO, vr. Vladimir ŽIVIN, in. su. Aleksandra ŠALA-
Rd. sc. kl. Jovan CARAN, am. Saša POPOVIĆ, kp. MON.
Danilo MIHNJEVIĆ, ks. Aranka ALEKSIĆ, ak. Na-
taša MILIŠIĆ, il. Tibor FARAGO, in. su. Aleksandra ULOGE: Vid – Nataša MILIŠIĆ, Jagnje – Tatjana
ŠALAMON. BARAĆ, Rak – Andrija POŠA, Pauk – Miroslav
MAĆOŠ, Grm – Aleksandar DRAGAR.

Prem. 20. 12. 2011, Zrenjanin


18 (-) 2700

6 (787)
Melina POTA KOLJEVIĆ: VAŽNE STVARI

Rd. Slađana KILIBARDA, pr. Danilo MIHNJEVIĆ,


sc. ks. kl. Blagovesta VASILEVA, am. Aleksandar
KOSTIĆ, ak. Vera OBRADOVIĆ, ds. Robert LA-

4 (785) Scena iz predstave

ULOGE: Cvetić – Nataša MILIŠIĆ, Ptica lažljivica –


Tatjana BARAĆ, Pevač Kantastorija – Kristian KAR-
DOŠ, Cvrčak Đovani – Miroslav MAĆOŠ, Cvrčak
Đovanino – Andrija POŠA, Cvrčak Nino – Danilo
MIHNJEVIĆ, Zečica iz šešira – Hajnalka KOVAČ,
Sporožureći poštanski zec – Olgica TRBOJEVIĆ
KOSTIĆ, Pacolino – Aleksandar DRAGAR.

Prem. 15. 09. 2011, Zrenjanin


35 (7: Novi Bečej – 2, Kikinda – 1, Kragujevac – 2,
Ruma – 2) 6630 6 (787) Scena iz predstave
187

CKO, vr. Vladimir ŽIVIN, in. su. Aleksandra ŠALA- 11 (792)


MON. Ivan M. LALIĆ: HEROJ NACIJE

ULOGE: Vid – Nataša MILIŠIĆ, Jagnje, Branislava Prem. 20. 12. 2007, Zrenjanin
– Tatjana BARAĆ, Vrabac, Stanislava – Olgica TR- 4 (-) 480
BOJEVIĆ KOSTIĆ (15), Snežana POPOV (3), Rak, 49, 11300
Višeslav – Andrija POŠA, Pauk – Miroslav MA- PROMENA U PODELI ULOGA: Radnik – Miljan
ĆOŠ, Grm – Aleksandar DRAGAR, Vidova majka VUKOVIĆ.
– Hajnalka KOVAČ, Prvoslav, Višeslav – Kristian
KARDOŠ, Andrija POŠA, Branislava, Stanislava –
Tatjana BARAĆ, Olgica TRBOJEVIĆ KOSTIĆ, Sne- 12 (793)
žana POPOV, Pomoćne animacije – Kristian KAR- Malgoržata MROČKOVSKA: JUSTINA, SESTRA
DOŠ. MOJA...

Prem. 19. 01. 2012, Zrenjanin Prem. 25. 01. 2008, Zrenjanin
18 (-) 2940 3 (-) 130
31, 1738

Reprize
13 (794)
DRAMSKA SCENA Ljubomir SIMOVIĆ: ČUDO U ŠARGANU

7 (788) Prem. 15. 03. 2008, Zrenjanin


Vilijam ŠEKSPIR: BOGOJAVLJENSKA NOĆ 2 (-) 420
28, 6140
Prem. 14. 09. 2001, Zrenjanin PROMENA U PODELI ULOGA: Anđelko – Daniel
3 (-) 600 KOVAČEVIĆ.
55, 14850

14 (795)
8 (789) Vladimir ĐURĐEVIĆ: ZBOGOM ŽOHARI!
Branislav NUŠIĆ: NARODNI POSLANIK (BALADA O PIŠONJI I ŽUGI)

Prem. 27. 09. 2002, Zrenjanin Prem. 20. 11. 2010, Zrenjanin
2 (1: Srpska Crnja – 1) 400 13 (6: Šabac – 1, Niš – 1, Novi Sad – 1, Kraguje-
82, 27380 vac – 1; Slovenija: Koper – 1, Celje – 1) 3040
28, 7180

9 (790)
Žan Klod DANO: RUČNI RAD 15 (796)
Jovan Sterija POPOVIĆ: ZLA ŽENA
Prem. 20. 03. 2003, Zrenjanin
2 (-) 100 Prem. 17. 06. 2011, Zrenjanin
77, 7715 13 (3: Beograd – 1, Kikinda – 1, Smederevo – 1)
2610
17, 3540
10 (791)
Vilijam ŠEKSPIR: UKROĆENA GOROPAD
LUTKARSKA SCENA
Prem. 05. 06. 2005, Zrenjanin
2 (-) 400 16 (797)
23, 5930 Borislav MRKŠIĆ: TRI PRASETA
188

Prem. 13. 02. 1986, Zrenjanin 21 (802)


2 (-) 230 Roži KOČIŠ: HRABRI KROJAČ
230, 53120
Prem. 29. 09. 2007, Zrenjanin
1 (1: Mađarska: Pečuj – 1) 200
17 (798) 41, 1860
Srboljub STANKOVIĆ: MALA RUŽA
22 (803)
Prem. 31. 03. 1990, Zrenjanin Jovan CARAN: GUSKALICA
1 (-) 110
198, 51852 Prem. 08. 09. 2009, Zrenjanin
7 (-) 1720
64, 14622
18 (799)
Nadežda Nikolajevna GERMETOVA & Tatjana
GUREVIČ: PATKICA ŽUTKICA 23 (804)
Ludvig ŠTREDA: ZVEZDA LUTALICA
Prem. 11. 03. 1995, Zrenjanin
4 (-) 580 Prem. 16. 03. 2010, Zrenjanin
112, 22005 3 (-) 470
18, 3397

19 (800) 24 (805)
Jovan CARAN: HRABRI KONJIĆ Miroslav NASTASIJEVIĆ: TRAPAVI ZMAJ

Prem. 21. 03. 2001, Zrenjanin Prem. 02. 11. 2010, Zrenjanin
8 (-) 787 5 (2: Novi Sad – 1, Pančevo – 1) 1250
59, 10577 18, 3840

20 (801) 25 (806)
Nenad VELIČKOVIĆ: CAR BUMBAR Jakob GRIM & Vilhelm GRIM: IVICA I MARICA

Prem. 10. 04. 2003, Zrenjanin Prem. 28. 04. 2011, Zrenjanin
2 (-) 350 5 (-) 1230
63, 11810 8, 1780
189

SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE –


SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO
BAČKI PETROVAC – BÁCSKY PETROVEC
(Osnovano 2003)

21470 Bački Petrovac, Kolarova, 4


Telefoni: (021) 780-040 & 780-168
Fax: (021) 780-040
E-mail: svdivadlo@stcable.net
www.backipetrovac.org.rs/svd

DIREKTOR: Pavel ČANI, v. d. do 01. 10. 2011, Ja- Rd. sc. ks. im. Miroslav BENKA, am. Arvo PÄRT,
nja URBANČEK FEJZULAHI, v. d. sp. Maja GRNJA, ps. go. Pavel ČÁNI.

Organizator: Miroslava BLAŽIĆ. Blagajnik-organi- ULOGE: Ona – Ista STEPANOV PAVLOVIĆ, On –


zator: Ana DOBRIJEVIĆ. Šef tehnike: Jan PAV- Rastislav VARGA, Cudzinec – Bojan RADNOV,
LIS. Domar-ložač: Jan MAJTAN (do aprila 2012), Dievčatko – Vlasta PETROVIĆOVÁ, Udavač – Ján
Jan URBANČEK (od marta 2012). SKLENÁR, Staršia dáma – Ilinka GRNJA, Samotár
– Vladimír KOVÁČ, Slepec – Miroslav BENKA.

REPERTOAR–REPERTOÁR Prem. 02. 09. 2011, Bački Petrovac


3 (1: Stara Pazova – 1) 780
Premijere–Premiéra

Dramska scena – Incenácia pre dospelých 2 (808)


Mimi Cornel BRANESCU: SMETIAR
1 (807) (Mimi Cornel Brănescu: Gunoieru)
Miroslav BENKA: BYDLISKO – ABODE –
OBITAVALIŠTE Pv. Julian URSULESKU i Jana LAČOK, rd. sc. ks.
im. Fedor POPOV, or. in. Miroslava BLAŽIĆ.

ULOGE: Smetiar – Miroslav BABIAK, Pán – Andrej


MATÚŠ, Žena – Mária KORUNIAKOVÁ, Kirovič –
Branislav UŠIAK.

Prem. 22. 07. 2012, Bački Petrovac


1 (-) -

Dečija scena – Incenácia pre deti

3 (809)
1 (807) Scéna z predstavenie Ján ULIČIANSKY: ŠTYRIA ŠKRAITOVIA A VÍLA
190

NÁR, Solário – Ján ŽOLNAJ, Vento – Miroslav BA-


BIAK, Fredo – Pavel MATÚCH.

Prem. 29. 08. 2012, Bački Petrovac


1 (-) -

Reprize–Repríza

Dramska scena – Incenácia pre dospelých

4 (810)
Miloš JANOUŠEK: ALICA V ZÁZRAČNEJ
3 (809) Ján Žolnaj, Mira Lainović i Ján Sklenár
KRAJINE
Rd. sc. ks. Ján ČÁNI, am. Stevan MOŠO, ak. Ista
STEPANOV POPOVIĆ. Prem. 11. 02. 2011, Bački Petrovac
5 (4: Beograd – 1, Selenča – 1, Gložan – 1, Kulpin
ULOGE: Viva – Mira LAINOVIĆ, Futura – Jana – 1) 489
URBANČEKOVÁ FEJZULAHI, Pikolo – Ján SKLE- 17, 1439
191

POZORIŠNI FESTIVALI 2012.


THEATRE FESTIVALS 2012

Repertoar pozorišnih festivala dat je za kalendarsku 2012. godinu.

Pozorišni festivali su grupisani, bez obzira da li su međunarodnog, saveznog ili


republičkog karaktera, po vremenu održavanja.
POZORIŠNI FESTIVALI 193

MEĐUNARODNI POZORIŠNI FESTIVAL „SLAVIJA” – BEOGRAD


(Osnovan 2002)

Pozorište „Slavija”, Beograd


11000 Beograd, Svetog Save, 16-18
Telefoni: (011) 24 36 995 & 24 45 828. Fax: (011) 24 37 395
E-mail: pozoriste.slavija@sbb.rs & pslavija@bitsyu.net
www.pozoriste-slavija.co.rs

11. međunarodni pozorišni festival „Slavija”, 4.


Beograd od 9. do 17. marta 2012. Beri KOLINS: PRESUDA
Reditelj: Aleksander HAUSVATER
REPERTOAR Nemačko državno pozorište, Temišvar, Rumunija
5.
Meri DŽOUNS: DŽEPOVI PUNI KAMENJA
1.
Reditelj: Lukaš VIT-MIHALOVSKI
Anton Pavlovič ČEHOV: OSEĆANJA Scena Prapremier InVitro, Lablin, Poljska
Reditelj: Linas ZAIKAUSKAS 6.
Dramsko pozorište „Ivan Gončarov”, Uljanovsk, Huseinbal MIRALAMOV: KAJANJE
Rusija Reditelj: Bahram OSMANOV
2. Državno akademsko narodno dramsko pozorište,
Đelu NAUM: ZENOBIA Baku, Azerbejdžan
Reditelj: Mona MARIAN 7.
Farjad SAKI: TENGO
Narodno pozorište Kluž-Napoka, Rumunija
Reditelj: Rasoul SAKHEI
3.
Pozorište „SINA group”, Teheran, Iran
Roland ŠIMELPFENIG: ŽENA IZ PROŠLOSTI 8.
Reditelj: Petar DENČEV Semjuel BEKET: KRAJ PARTIJE
Državno dramsko i lutkarsko pozorište „Konstantin Reditelj: Petar BOŽOVIĆ
Veličkov”, Pazardžik, Bugarska Pozorište Atelje 212, Beograd
194 POZORIŠNI FESTIVALI

9. 1.
PISMO IZ 1920. Pozorište „SINA group”, Teheran, Iran – Statue-
Reditelj: Oliver FRLJIĆ ta „Don Kihot” za najbolju predstavu u celini za iz-
Bosansko narodno pozorište, Zenica & 51. među- vođenje predstave TENGO.
narodni pozorišni festival MESS
Žiri: Ljubiša GEORGIEVSKI, Dragana ČOLIĆ BI-
NAGRADE LJANOVSKI i Raško JOVANOVIĆ

FESTIVAL „DANI KOMEDIJE” – JAGODINA


(Osnovan 1971)

Kulturni centar Jagodina


35000 Jagodina, Kneginje Milice, 25
Telefon: (035) 221-921
E-mail: festivaldanikomedije@gmail.com

41. festival „Dani komedije”, Jagodina, 20. od Reditelj: Maja GRGIĆ


27. marta do 2012. Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
7.
Selektor: Ana Tasić Alan EKBJORN: DOBRI UJKICA
Reditelj: Stefan SABLJIĆ
REPERTOAR Ustanova kulture „Vuk Karadžić”, Beograd
8.
1. Bernard SLEJD: DOGODINE U ISTO VREME
Nebojša ROMČEVIĆ: SVOJTA Reditelj: Božidar ĐUROVIĆ
Reditelj: Nikola ZAVIŠIĆ Pozorište „Slavija”, Beograd
Pozorište „Boško Buha”, Beograd
2. Prateći program
Miroslav MOMČILOVIĆ: SEDAM I PO
Reditelj: Darijan Mihajlović 1.
Pozorište Atelje 212, Beograd & Novosadsko po- NUŠIĆ I JAGODINA
zorište-Újvidéki Színház, Novi Sad & Narodno po- Autori izložbe: Marija VULIĆ i Ninoslav STANOJ-
zorište Republike Srpske, Banja Luka. LOVIĆ
3. 2.
Branislav NUŠIĆ: OŽALOŠĆENA PORODICA NINOSLAV STANOJLOVIĆ: NUŠIĆ I JAGODINA
Reditelj: URBAN Andraš MILAN CACI MIHAJLOVIĆ: USPOMENAR 212
Narodno pozorište, Niš Promocije knjiga
4. 3.
Dušan KOVAČEVIĆ: KUMOVI JUG RADIVOJEVIĆ, reditelj
Reditelj: Dušan KOVAČEVIĆ DARA DŽOKIĆ, glumica
Zvezdara teatar, Beograd Portreti
5.
Vilijam ŠEKSPIR: KOMEDIJA ZABUNE NAGRADE
Reditelj: Milan NEŠKOVIĆ
Narodno pozorište, Subotica 1.
6. Milena DRAVIĆ – Nagrada „Zlatni ćuran” za živo-
Dušan KOVAČEVIĆ: URNEBESNA TRAGEDIJA tno delo”.
POZORIŠNI FESTIVALI 195

2. 7.
Zvezdara teatar, Beograd – Nagrada „Mija Ale- Radoslav MILENKOVIĆ – Nagrada „Nikola Milić”
ksić” za najbolju predstavu u celini za izvođenje za najbolju epizodnu ulogu, za ulogu Vučka u pred-
predstave KUMOVI. stavi KUMOVI.
3. 8.
Predrag MANOJLOVIĆ – Statueta „Ćuran” za naj- Viktor SAVIĆ & Nikolina JELISAVAC– Nagrada
bolje glumačko ostvarenje, za ulogu Milana u pred- za najbolje mlade glumce, za ulogu Ike u predsta-
stavi KUMOVI. vi SVOJTA & za ulogu Dubravke u predstavi SE-
4.
DAM I PO.
Branimir BRSTINA – Statueta „Ćuran” za najbolje
9.
glumačko ostvarenje, za ulogu Inspektora u pred-
stavi KUMOVI. Mirna ILIĆ – Nagrada za najbolju kostimografiju u
5. predstavi KOMEDIJA ZABUNE.
Tamara DRAGIČEVIĆ – Statueta „Ćuran” za naj- 10.
bolje glumačko ostvarenje, za ulogu Saše u pred- Darko NEDELJKOVIĆ – Nagrada za najbolju sce-
stavi DOBRI UJKICA. nografiju u predstavi DOBRI UJKICA.
6.
Stefan SABLIĆ – Statueta „Ćuran” za najbolju re- Žiri: Jug RADIVOJEVIĆ, Dara DŽOKIĆ i Dragiša
žiju predstave DOBRI UJKICA. MILOJKOVIĆ.

GLUMAČKE SVEČANOSTI „MILIVOJE ŽIVANOVIĆ”- POŽAREVAC


(Osnovane 1995)

Grad Požarevac & Centar za kulturu, Požarevac


12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića, 1
Telefon: (012) 522-481
E-mail: centarpozarevac@gmail.com & czkpo@yahoo.com
www.czkpo.rs

17. glumačke svečanosti „Milivoje Živanović”, Reditelj: Vida OGNJENOVIĆ


Požarevac od 02. do 07. aprila 2012. Narodno pozorište, Beograd
4.
Selektor: Đurđija CVETIĆ Dušan KOVAČEVIĆ: KUMOVI
Reditelj: Dušan KOVAČEVIĆ
REPERTOAR Zvezdara teatar, Beograd
5.
1. Abdulah SIDRAN: OTAC NA SLUŽBENOM PUTU
Biljana SRBLJANOVIĆ: NIJE SMRT BICIKLO (DA
Reditelj: Oliver FRLJIĆ
TI GA UKRADU)
Pozorište Atelje 212, Beograd
Reditelj: Slobodan UNKOVSKI
6.
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd
2. Oskar VAJLD: VAŽNO JE ZVATI SE ERNEST
Goran MARKOVIĆ: DOKTOR D. Reditelj: Nikola ZAVIŠIĆ
Reditelj: Goran MARKOVIĆ Narodno pozorište, Beograd
Beogradsko dramsko pozorište, Beograd (predstava u čast nagrađenih)
3.
Vida OGNJENOVIĆ: KANJOŠ MACEDONOVIĆ Prateći program
196 POZORIŠNI FESTIVALI

1. NAGRADE
GLUMCI SU STIGLI – PRILOG ISTORIJI DRAM-
Predrag MANOJLOVIĆ – Statueta „Milivoje Živa-
SKOG AMATERIZMA VAROŠI POŽAREVAČKE
nović” za najbolje glumačko ostvarenje.
Autor izložbe: Dragi IVIĆ
2. Stručni žiri: Ljiljana TODOROVIĆ, Dimitrije JOVA-
PROGRAM U KOSTOLCU NOVIĆ i Boško MILIN

FESTIVAL PROFESIONALNIH POZORIŠTA VOJVODINE – KIKINDA


(Osnovan 1947)

Narodno pozorište Kikinda


23300 Kikinda, Trg srpskih doborovoljaca, 28
Telefoni & fax: (0230) 22-630 & 27-386

62. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, Pozorište mladih, Novi Sad


Kikinda od 16. do 22. aprila 2012. 6.
Miloš CRNJANSKI: SEOBE
Selektor: Ana TASIĆ Reditelj: Vida OGNJENOVIĆ
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
REPERTOAR 7.
Peter VAJS: MARAT THE SADE
Dramski program Reditelj: URBAN Andraš
Novosadsko pozorište-Újvidéki Színház, Novi Sad
1. 8.
Jovan Sterija POPOVIĆ: ZLA ŽENA Danica NIKOLIĆ NIKOLIĆ: SAVA SAVANOVIĆ –
Reditelj: Egon SAVIN VAMPIRSKA SIMFONIJA
Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Dramska sce-
Reditelj: Nikola ZAVIŠIĆ
na, Zrenjanin
Narodno pozorište, Kikinda
2.
Vilijam ŠEKSPIR: JULIJE CEZAR
Dečiji program
Reditelj: URBAN Andraš
Narodno pozorište-Narodno kazalište-Népszínház,
Drama na srpskom jeziku, Subotica 1.
3. Igor BOJOVIĆ: CRVENKAPA
DOGS AND DRUGS Reditelj: Dragoslav TODOROVIĆ
Reditelj:URBAN Andraš Pozorište mladih, Novi Sad
Pozorište/Kazalište „Kostolányi Dezső” Szinház, 2.
Subotica Jovan CARAN: PRIČE PTICE LAŽLJIVICE
4. Reditelj: Jovan CARAN
Franc KAFKA: PROCES Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Lutkarska
Reditelj: Boro DRAŠKOVIĆ scena, Zrenjanin
Narodno pozorište „Sterija”, Drama na rumunskom 3.
jeziku, Vršac Ivo ANDRIĆ: ASKA I VUK
5. Reditelj: HERNJAK Đerđ
POVODOM GALEBA Narodno pozorište-Narodno kazalište-Népszínház,
Reditelj: Boris LIJEŠEVIĆ Drama na mađarskom jeziku, Subotica
POZORIŠNI FESTIVALI 197

4. za najbolju dramsku predstavu u celini za izvođe-


Frank BAUM: ČAROBNJAK IZ OZA nje predstave SEOBE.
Reditelj: PETER Ferenc 2.
Dečije pozorište-Dječje kazalište-Gyermekszínház, Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin
Subotica – Nagrada za najbolju predstavu za decu u celini za
izvođenje predstave PRIČE PTICE LAŽLJIVICE.
Prateći program 3.
URBAN Andraš – Nagrada za najbolju režiju pred-
1. stave MARAT THE SADE.
U SLAVU GLUMCA 4.
Autorka izložbe: Biljana NIŠKANOVIĆ Miodrag TABAČKI – Nagrada za najbolju sceno-
2. grafiju u predstavi SEOBE.
DEJAN PENČIĆ POLJANSKI: MONOGRAFIJA 5.
– EGON SAVIN Lana CVIJANOVIĆ – Nagrada za najbolji kostim u
GORAN CVETKOVIĆ: GODINE GNEVA – HRO- predstavi ZLA ŽENA.
NIKA POZORIŠNE KRITIKE 2002-2009. 6.
MILAN MAĐAREV: TEATAR POKRETA JOŽEFA MEZEI Silard – Nagrada za najbolju muziku u
NAĐA predstavi MARAT THE SADE.
VESNA KRČMAR: PERA DOBRINOVIĆ 7.
ZORAN T. JOVANOVIĆ: MILKA GRGUROVA Sanja RISTIĆ KRAJNOV – Nagrada za ulogu Sul-
SVETISLAV JOVANOV: JUNAK I SUDBINA tane u predstavi ZLA ŽENA.
IVAN MEDENICA: KLASIKA I NJENE MASKE 8.
Promocije knjiga Nebojša DUGALIĆ – Nagrada za ulogu Pavla ISA-
3. KOVIČA u predstavi SEOBE.
SEĆANJE NA DRAGANA KLAIĆA 9.
4. Miodrag PETROVIĆ – Nagrada za ulogu Feld-
Anton PAVLOVIČ ČEHOV: GALEB maršala u predstavi SEOBE.
Režija: Ljuboslav MAJERA 10.
Predstava studenata III godine Glume Akademi- Predrag MOMČILOVIĆ – Nagrada za ulogu Trifu-
je umetnosti iz Novog Sada u klasi profesora Lju- na Isakoviča u predstavi SEOBE.
boslava Majere i saradnika Predraga Momčilovi- 11.
ća. Erika KANJOVIĆ – Nagrada „Tihomir Mačković” za
5. lutke u predstavi CRVENKAPA.
Milena MARKOVIĆ: PAVILJONI 12.
Režija: Dušan MAMULA Luka MIHOVILOVIĆ – Nagrada mladom glumcu
Predstava studenata IV godine Glume Akademije koju dodeljuje Savez dramskih umetnika Vojvodine
umetnosti iz Novog Sada u klasi profesora Nikite za ulogu Oktavijana u predstavi JULIJE CEZAR.
Milivojevića i asitenta Borisa Liješevića i Violete 13.
Mitrović. Boris LIJEŠEVIĆ – Specijalna nagrada za ukupan
6. autorski angažman za predstavu POVODOM GA-
OKRUGLI STO O PREDSTAVAMA LEBA.
Voditelj: Miloš LATINOVIĆ 14.
Jovan CARAN – Memorijalna nagrada „Ivana Mir-
NAGRADE kov Vlačić” za predstavu PRIČE PTICE LAŽLJIVICE.

1. Žiri: Ildiko BALA, Miroslav Miki RADONJIĆ i Filip


Srpsko narodno pozorište, Novi Sad – Nagrada MARKOVINOVIĆ.
198 POZORIŠNI FESTIVALI

DEČIJI POZORIŠNI FESTIVAL „POZORIŠTE ZVEZDARIŠTE”


BEOGRAD
(Osnovan 2003)

Gradska opština Zvezdara


UK „Vuk Karadžić”
11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra, 77
Telefoni & fax: (011) 2424-908 & 3405-645
E-mail: zvezdariste@zvezdara.org.rs
www.zvezdariste.org.rs
Direktor Festivala: Vesna PETROVIĆ UROŠEVIĆ

10. dečji pozorišni festival „Pozorište Zvezdari- Kulturno-sportski centar „Bugojno” & Studio lutkar-
šte”, Beograd od 20. do 25. aprila 2012. stva „Sarajevo” & Altteatar”, Sarajevo, BiH
8.
Selektor: Momčilo KOVAČEVIĆ Vilhelm HAUF: PATULJAK NOSONJA
Reditelj: Todor VALOV
Deset zvezdanih godina Pozorište lutaka, Niš
9.
REPERTOAR Karlo KOLODI: PINOKIO
Reditelj: Emilija MRDAKOVIĆ
1. Pozorište mladih, Novi Sad
Milena DEPOLO: CVRČAK I MRAV 10.
Reditelj: Staša KOPRIVICA Milena BOGAVAC: POLA-POLA
Pozorište lutaka „Pinokio”, Zemun Reditelj: Bojana LAZIĆ
2. Malo pozorište „Duško Radović”, Beograd
Milica PILETIĆ: TOM SOJER I ĐAVOLJA POSLA
Reditelj: Jovan GRUJIĆ
Predstave van konkurencije
Pozorište „Boško Buha”, Beograd
3.
11.
Mina ALEKSIĆ: UŠEĆERENA PEPELJUGA
BARTAL KIŠ Rita: PROBUDILICA – KELTETO
Reditelj: Mina ALEKSIĆ
Reditelj: BARTAL KIŠ Rita
Teatar 78, Dečja scena, Beograd
Dečje pozorište-Dječje kazalište-Gyermekszínház,
4.
Mila KOLAROVA: RUŽNO PAČE Subotica
Reditelj: Mila KOLAROVA 12.
Mila teatar, Sofija, Bugarska Milena DEPOLO: VEŠTIČJA PAPAZJANIJA
5. Reditelj: Boško ĐORĐEVIĆ
Tom LIKOS & Stefan NANCU: KAMENJE OH ILLUSIONS, Beograd
Reditelj: Ivica ŠIMIĆ
Kazalište „Mala scena”, Zagreb, Hrvatska Prateći program
6.
Grigor VITEZ: ANTUNTUN 1.
Reditelj: Tijana ZINAJIĆ RADIONICE ZA MLADE POZORIŠNE
Slovensko narodno gledališče, Nova Gorica, Slo- STVARAOCE, LABARATORIJA „NOVE FORME
venija TEATRA ZA DECU” – Zvezdarište i ASITEŽ Srbija
7. 2.
Antoan de SENT EGZIPERI: MALI PRINC JASEN BOKO: POZORIŠTE
Reditelj: Dubravka ZRNČIĆ KULENOVIĆ Promocija knjige
POZORIŠNI FESTIVALI 199

NAGRADE 7.
Pozorište lutaka Niš – Nagrada za dizajn pred-
1. stave PATULJAK NOSONJA.
Pozorište „Boško Buha”, Beograd – Grand Prix 8.
festivala za izvođenje predstave TOM SOJER I Milica GRBIĆ KOMAZEC – Nagrada za sceno-
ĐAVOLJA POSLA. grafiju u predstavi PINOKIO.
2.
Dubravka ZRNČIĆ KULENOVIĆ – Nagrada za Stručni žiri: Olivera VIKTOROVIĆ ĐURAŠKOVIĆ,
najbolju režiju predstave MALI PRINC. Nataša NINKOVIĆ i Jasen BOKO.
3.
Milena DEPOLO – Nagrada za tekst predstave 9.
CVRČAK I MRAV. Mila teatar, Sofija, Bugarska – Prva nagrada za
4. predstavu RUŽNO PAČE.
Filip LOZIĆ – Nagrada za glumca Festivala, za ulo- 10.
gu u predstavi KAMENJE. Pozorište „Boško Buha”, Beograd – Druga na-
5. grada za predstavu TOM SOJER I ĐAVOLJA PO-
Jelena ILIĆ – Nagrada za glumicu Festivala, za SLA.
ulogu Tanje u predstavi POLA-POLA. 11.
6. Pozorište mladih Novi Sad – Treća nagrada i Na-
Pozorište lutaka „Pinokio”, Zemun i Mila teatar, grada publike za predstavu PINOKIO.
Sofija, Bugarska – Nagrada za dizajn – animaci-
ju lutaka u predstavi CVRČAK I MRAV, odnosno Dečji žiri: Luka LINDO, Anja ALEKSIĆ i Hana PO-
RUŽNO PAČE. LAK.

NUŠIĆEVI DANI – SMEDEREVO


(Osnovani 1983)

Centar za kulturu, Smederevo


11300 Smederevo, Karađorđeva, 7
Telefoni: (026) 224-815 & 640 363. Fax: (026) 640-363
E-mail: centar@sdkultura.org.rs
www.sdkultura.org.rs

29. Nušićevi dani, Smederevo, od 22. do 28. Šabačko pozorište, Šabac


aprila 2012. 3.
Mirjana BOBIĆ MOJSILOVIĆ: POZOVI M, RADI
Selektor: Dragana ČOLIĆ BILJANOVSKI UŽITKA
Reditelj: Mirjana BOBIĆ MOJSILOVIĆ
REPERTOAR Agencija Impresario, Beograd
4.
1. Jovan Sterija POPOVIĆ: ZLA ŽENA
Dušan KOVAČEVIĆ: KUMOVI Reditelj: Egon SAVIN
Reditelj: Dušan KOVAČEVIĆ Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin
Zvezdara teatar, Beograd 5.
2. Goran MARKOVIĆ: DOKTOR D
Branislav NUŠIĆ: OŽALOŠĆENA PORODICA Reditelj: Goran MARKOVIĆ
Reditelj: Bojana LAZIĆ Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
200 POZORIŠNI FESTIVALI

6. NAGRADE
Branislav NUŠIĆ: UJEŽ
Reditelj: Radoslav MILENKOVIĆ 1.
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad Branimir BRSTINA – Nušićeva nagrada za životno
7. delo glumcu komičaru.
Aleksandar POPOVIĆ: PAZARNI DAN
Reditelj: Egon SAVIN Žiri: Svetlana BOJKOVIĆ, Milosav MARKOVIĆ i Ta-
Pozorište Atelje 212, Beograd tjana LAZAREVIĆ MILOŠEVIĆ.
(Predstava u čast nagrađenih)
2.
Prateći program
Zvezdara teatar, Beograd – Nušićeva nagrada za
najbolju predstavu u celini po oceni stručnog žirija
1.
– Statueta „Branislav Nušić” za izvođenje predsta-
GORANA BALANČEVIĆ: PREDSTAVLJANJE
DOBITNIKA NAGRADE „BRANISLAV NUŠIĆ” ve KUMOVI.
NA 32. KONKURSU UDRUŽENJA DRAMSKIH 3.
PISACA SRBIJE ZA NAJBOLJI TEKST Agencija Impresario – Nušićeva nagrada za naj-
2. bolju predstavu u celini po oceni publike – Plaketa
SUSRET CINCARSKIH DRUŠTAVA „Branislav Nušić” za izvođenje predstave POZOVI
3. M, RADI UŽITKA.
U ČAST NUŠIĆEVIM DANIMA – MUZIČKO-
SCENSKA OPERA „SVRBEĆA BRDA – Žiri: Bratislav PETKOVIĆ, Ljiljana BLAGOJEVIĆ i
KOPRIVA”, HOR „KIR STEFAN SRBIN” Dragoslav MANDIĆ.

DEČIJI POZORIŠNI FESTIVAL „ČAR” – ZAJEČAR


(Osnovan 2009)

Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović”


19000 Zaječar, Timočke bune, 16
Telefoni: (019) 442-096 & 421-733
E-mail: pozoriste@neobee.net

4. dečiji pozorišni festival „ZajeČar”, Zaječar Pozorište lutaka, Niš


od 23. do 27. aprila 2012. 3.
Žorž STOJANOVIĆ: GDE JE ISTINA
Selektor: Nataša PETROVIĆ Reditelj: Stojan MLADENOVIĆ
Kraljevačko pozorište, Kraljevo
REPERTOAR 4.
LUDI CRV
1. Reditelj: Selena RISTIĆ VITOMIROVIĆ
Tanja ILIĆ: TRI PRASETA Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović”, Za-
Reditelj: Miloš ĐURIČIĆ ječar
Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović”, Za- 5.
ječar Milivoje MLAĐENOVIĆ: GDE JE MOJE NAJMOJE
2. Monodrama Aleksandre PAVLOVIĆ
DOBRO JUTRO, LAKU NOĆ 6.
Reditelj: Todor VALOV Željko HUBAČ: MALA SIRENA
POZORIŠNI FESTIVALI 201

Reditelj: Olivera VIKTOROVIĆ NAGRADE


Pan teatar, Beograd
1.
Prateći program Pan teatar, Beograd – Nagrada za najbolju pred-
stavu festivala za predstavu MALA SIRENA.
1.
SUSRET S PISCEM Dečiji žiri: Željka STANKOVIĆ, Milan SIBINOVIĆ i
UČESTVUJU BILJANA ĐUROVIĆ I TIODOR ROSIĆ Jelisaveta MILEKIĆ.

FESTIVAL PROFESIONALNIH POZORIŠTA SRBIJE JOAKIM VUJIĆ


PIROT
(Osnovan 1965)

18300 Pirot, Branka Radičevića, 1


Telefoni: (010) 321-587 & 322-677
E-mail: pozoristepi@open.telekom.rs

48. festival profesionalnih pozorišta Srbije Joa- Reditelj: Martin KOČOVSKI


kim Vujić, Pirot od 12. do 19. maja 2012. Narodno pozorište, Užice
7.
Selektor: Božidar ĐUROVIĆ Slavomir MROŽEK: POLICAJCI
Reditelj: Nebojša DUGALIĆ
REPERTOAR Pozorište „Bora Stanković”, Vranje
(Predstava u čast nagrađenih)
1.
Jovan STERIJA POPOVIĆ: ZLA ŽENA Prateći program
Reditelj: Saša LATINOVIĆ
Narodno pozorište, Pirot 1.
2. OD IDEJE DO POZORNICE
Branislava ILIĆ: IZA REŠETAKA Izložba umetnice Snežane KOVAČEVIĆ
Reditelj: Kokan MLADENOVIĆ 2.
Kruševačko pozorište, Kruševac SPASOJE Ž. MILOVANOVIĆ: O DRAMSKOM
3. STVARALAŠTVU VOJISLAVA M. JOVANOVIĆA
NIŠ EKSPRES MARAMBOA
Reditelj: Sašo MILENKOVSKI SVETISLAV JOVANOV: JUNAK I SUDBINA
Narodno pozorište, Niš Promocije
4. 3.
Dragan NIKOLIĆ: TRANSILVANIJA Miro GAVRAN: SVE O ŽENAMA
Reditelj: Dragan NIKOLIĆ Reditelj: Ksenija KRNAJSKI
Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović”, Za- Dom kulture, Valjevo
ječar 4.
5. POLITIČNOST I POZORIŠTE – KREATIVNA
NOĆ U KAFANI TITANIK POLEMIKA
Reditelj: Nebojša BRADIĆ Tribina LUDUS-a
Knjaževsko-srpski teatar, Kragujevac 5.
6. OKRUGLI STO KRITIKE
Frank VEDEKIND: BUĐENJE PROLEĆA Voditelj: Željko HUBAČ
202 POZORIŠNI FESTIVALI

NAGRADE 7.
Dragana VRANJANAC LJUBOJEVIĆ – Nagrada
1. za glumačko ostvarenje za ulogu Vendle/Gospođe
Narodno pozorište, Niš – Nagrada za najbolju Bergman u predstavi BUĐENJE PROLEĆA.
predstavu za izvođenje predstave NIŠ EKSPRES. 8.
Maja VUKOJEVIĆ CVETKOVIĆ – Nagrada za glu-
2.
mačko ostvarenje za ulogu Hasanaginice u pred-
Kokan MLADENOVIĆ – Nagrada za najbolju reži-
stavi NIŠ EKSPRES.
ju za predstavu IZA REŠETAKA. 9.
3. Dragana JOVANOVIĆ – Nagrada za glumačko
Jelena STOKUĆA – Nagrada za najbolju kosti- ostvarenje za ulogu Velike u predstavi TRANSIL-
mografiju u predstavi ĐAVOLIJADA. VANIJA.
4. 10.
Nikita MILIVOJEVIĆ – Nagrada za najbolju sce- Tijana KARAIČIĆ – Nagrada za najboljeg mladog
nografiju u predstavi ĐAVOLIJADA. glumca za ulogu Vendle/Gospođe Bergman u pred-
5. stavi BUĐENJE PROLEĆA.
Dragoslav TANASKOVIĆ – Nagrada za najbolju 11.
Narodno pozoriše Pirot – Specijalna nagrada i
muziku u predstavi NOĆ U KAFANI TITANIK.
Nagrada Okruglog stola kritike ansamblu predsta-
6. ve ZLA ŽENA.
Bojan VELJOVIĆ – Nagrada za glumačko ostva-
renje za ulogu Upravnika u predstavi IZA REŠE- Stručni žiri: Jasmina AVRAMOVIĆ RANKOVIĆ,
TAKA. Svetislav JOVANOV i Jelena BOGAVAC.

MEĐUNARODNI LUTKARSKI FESTIVAL „ZLATNA ISKRA”


KRAGUJEVAC
(Osnovan 1994)

Pozorište za decu
34000 Kragujevac, Trg slobode, 1
Telefon: (034) 300-065. Fax: (034) 333-518
E-mail: zlatna.iskra.serbia@gmail.com
www.pzdkg.org

14. međunarodni lutkarski festival „Zlatna iskra” Reditelj: Kirjakos ARGIROPULOS


Kragujevac od 13. do 19. maja 2012. Državno pozorište lutaka, Burgas, Bugarska
3.
Dubravka ZRNČIĆ KULENOVIĆ: DEVOJČICA SA
REPERTOAR ŠIBICAMA
Reditelj: Dubravka ZRNČIĆ KULENOVIĆ
1. Altteatar, Sarajevo, BiH
Karlo KOLODI: PINOKIO 4.
Reditelj: Jaroslav ANTONIJUK Isak Baševis SINGER: KAD JE ŠLEMIL IŠAO U
Pozorište lutaka Mostar, BiH VARŠAVU
2. Reditelj: Jelena SITAR CVETKO
Izabela DEGURSKA: HOĆU DA BUDEM VELIKI Lutkovno gledališče, Maribor, Slovenija
POZORIŠNI FESTIVALI 203

5. Moskovsko oblasno pozorište lutaka, Moskva, Ru-


Boris SALAMČEV: BABA JAGA sija
Reditelj: Boris SALAMČEV 17.
Pozorište mladih, Novi Sad Hans Kristijan ANDERSEN: KRESIVO
6. Reditelj: Živko ŽURANOV
Peter KUS & Kaja AVBERŠEK: RASPEVANI Pozorište „Iskra”, Sofija, Bugarska
ZAMAK 18.
Reditelj: Peter KUS Branko ĆOPIĆ: JEŽEVA KUĆICA
Teatar „Forum”, Ljubljana, Slovenija Reditelj: Božidar VIOLIĆ
7. Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb, Hrvatska
Albert LAMORIS: CRVENI BALON 19.
Reditelj: Rob HEMFRI & Kejt MIDLTON Nicolae BANICA: PLATFORMA SNOVA
Reditelj: Nicolae BANICA
Marionetski teatar, London, Engleska
Pozorište za decu i mlade „Ašiuta”, Pitešti, Rumu-
8.
nija
Jovan CARAN: PRIČE PTICE LAŽLJIVICE
(Predstava van konkurencije)
Reditelj: Jovan CARAN
Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin NAGRADE
9.
August ŠENOA: POSTOLAR I VRAG 1.
Reditelj: Dubravka ZRNČIĆ KULENOVIĆ Lutkovno gledališče, Maribor, Slovenija – Grand
Dječje kazalište „Ivana Brlić Mažuranić”, Slavonski Prix za najbolju predstavu – statueta „Zlatna iskra”
Brod, Hrvatska za izvođenje predstave KAD JE ŠLEMIL IŠAO U
10. VARŠAVU.
OHRIDSKA LEGENDA 2.
Reditelj: Veselka KUNČEVA Dečje pozorište-Dječje kazalište-Gyermekszín-
Dečje pozorište-Dječje kazalište-Gyermekszínház, ház, Subotica – Druga nagrada za predstavu – sta-
Subotica tueta „Zlatna iskra” za izvođenje predstave OHRID-
11. SKA LEGENDA.
Igor BOJOVIĆ: CAREV SLAVUJ 3.
Reditelj: Dragoslav TODOROVIĆ Moskovsko oblasno pozorište lutaka, Moskva,
Pozorište lutaka „Pinokio”, Zemun Rusija – Treća nagrada za predstavu – statueta
12. „Zlatna iskra” za izvođenje predstave MAŠA I ME-
Lu Yang LIE & Zhong Xiao TING & Zhao Gen LOU: DVED.
SNEŽANA I SEDAM PATULJAKA 4.
Reditelj: He Xiao XING Anastasia IGNATENKO – Nagrada za glumačko
Šangajsko pozorište lutaka, Šangaj, Kina ostvarenje – plaketa „Zlatna iskra” za ulogu Maše
13. u predstavi MAŠA I MEDVED.
5.
George BALINT: ALADIN I ČAROBNA LAMPA
Xu QIAN – Nagrada za glumačko ostvarenje – pla-
Reditelj: Georg BALINT
keta „Zlatna iskra” za ulogu Snežane u predstavi
Pozorište za decu „Arlekino”, Brašov, Rumunija
SNEŽANA I SEDAM PATULJAKA.
14.
6.
Donald BISET: DOBRO JUTRO, LAKU NOĆ Miha BEZELJAK – Nagrada za glumačko ostva-
Reditelj: Todor VALOV renje – plaketa „Zlatna iskra” ulogu Šlemila u pred-
Pozorište lutaka, Niš stavi KAD JE ŠLEMIL IŠAO U VARŠAVU.
15. 7.
Gana JANUŠEVSKA & Jan VILKOVSKI: TIGRIĆ Marionetski teatar, London, Engleska – Nagra-
PETRIK da za kolektivnu igru – plaketa „Zlatna iskra” za
Reditelj: D. NUJANZIN predstavu CRVENI BALON.
Poltavsko pozorište lutaka, Poltava, Ukrajina 8.
16. Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin
Viktor ŠVEMBERGER: MAŠA I MEDVED – Nagrada za kolektivnu igru i plaketa „Zlatna iskra”
Reditelj: Vladimir GUSAROV za predstavu PRIČE PTICE LAŽLJIVICE.
204 POZORIŠNI FESTIVALI

9. 12.
Svila VELIČKOVA – Plaketa „Zlatna iskra” za naj- Marijeta GOLOMEHOVA – Plaketa „Zlatna iskra”
bolju kreaciju lutaka u predstavi HOĆU DA BU- za najbolju scenografiju u predstavi OHRIDSKA
DEM VELIKI. LEGENDA.
10. 13.
Jelena SITAR CVETKO – Plaketa „Zlatna iskra” za Teatar „Forum”, Ljubljana, Slovenija – Statueta
najbolju režiju predstave KAD JE ŠLEMIL IŠAO U „Zlatna iskra” za originalnu produkcijsku ideju za
VARŠAVU. predstavu RASPEVANI ZAMAK.
11.
Aleksandar POPOVIĆ – Plaketa „Zlatna iskra” za Žiri: Živomir JOKOVIĆ, Amelija KRAJGER, Na-
najbolju muziku u predstavi PRIČE PTICE LA- talija GOČEVA, Vladimir GRUBANOV i Darija
ŽLJIVICE. NEŠIĆ.

MUCIJEVI DANI – BEOGRAD


(Osnovan 2010)

11000 Beograd, Svetogorska, 21


Telefoni: (011) 3239-855 & 3236-215
Fax: (011) 3236-215
E-mail: office@atelje212.rs
www. atelje212.rs

3. Mucijevi dani, Beograd, od 18. do 24. maja Reditelj: Kokan MLADENOVIĆ


2012. Kruševačko pozorište, Kruševac
6.
REPERTOAR Dubravko MIHANOVIĆ: PROLAZI SVE
Reditelj: Oliver FRLJIĆ
1. Gradsko dramsko kazalište Gavella, Zagreb, Hr-
ZORAN ĐINĐIĆ vatska
Autorski projekat Olivera FRLJIĆA 7.
Pozorište Atelje 212, Beograd Ud-din ATAR & Žan-Klod KARIJER & Piter BRUK:
2. ZBOR PTICA
LUKRECIJA ILITI ŽDERO Reditelj: Jernej LORENCI
Reditelj: Jagoš MARKOVIĆ Slovensko narodno gledališče, Maribor, Slovenija
Gradsko pozorište, Podgorica, Crna Gora 8.
3. VANJEK I SLADEK
Ivo BREŠAN: HAMLET U SELU MRDUŠA DONJA ALT teatar, Sarajevo, BiH
ILI HAMLET ZNA ŠTO NAROD NE ZNA 9.
Reditelj: Sulejman KUPUSOVIĆ Jun FOSE: JA SAM VETAR
Narodno pozorište, Sarajevo, BiH Reditelj: Stevan BODROŽA
4. Tvrđava teatar, Smederevo
Artur MILER: SMRT TRGOVAČKOG PUTNIKA 10.
Reditelj: Dušan JOVANOVIĆ Tanja ŠLJIVAR: POŠTO PAŠTETA
Hrvatsko narodno kazalište, Split, Hrvatska Reditelj: Snežana TRIŠIĆ
5. Pozorište Atelje 212, Beograd
Branislava ILIĆ & Kokan MLADENOVIĆ: IZA 11.
REŠETAKA JA I TI
POZORIŠNI FESTIVALI 205

Autorski projekat Branke STOJKOVIĆ i Olivere 3.


VIKTOROVIĆ ĐURAŠKOVIĆ MASTER CLASS NIKOLE RISTANOVSKOG –
BITEF TEATAR, Beograd ŠKOLA LJUBAVI I MRŽNJE
12.
Boris LIJEŠEVIĆ & Jelena KISLOVSKI
NAGRADE
LIJEŠEVIĆ: PLODNI DANI
Reditelj: Boris LIJEŠEVIĆ
Pozorište Atelje 212, Beograd & Kulturni centar 1.
Pančeva, Pančevo Kristina STEVOVIĆ, Josip PEJAKOVIĆ, Musta-
fa NADAREVIĆ, Milan MARIĆ, Jelena MIHO-
Prateći program LJEVIĆ i Branko JORDAN – Glumac večeri – do-
bitnik srebrnjaka sa Mucijevim likom.
1.
LICA MIRE BANJAC 2.
Izložba Boris LIJEŠEVIĆ – Nagrada za pozorišnu režiju
2. Ljubomir Muci Draškić 2011. za režiju predstava
ŠKOLA ZA PUBLIKU – DIPLOMIRANI GLEDALAC ČEKAONICA i ELIJAHOVA STOLICA.

MEĐUNARODNI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DECU – INTERNATIONAL


FESTIVAL OF CHILDREN'S THEATERS – SUBOTICA
(Osnovan 1994)

Otvoreni univerzitet Subotica


24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada, 15
Telefon: (024) 554-600. Fax: (024) 553-116
E-mail: lutfestsubotica@gmail.com
www.lutfestsubotica.net
Direktor Festivala & selektor: Slobodan MARKOVIĆ

19. međunarodni festival pozorišta za decu, Su- Reditelj: Serž BULIJE


botica od 20. do 26. maja 2012. Teatar „Bufu”, Anbon, Francuska
4.
REPERTOAR–REPERTOIRE Konrad DVORAKOVSKI: PALČICA
Reditelj: Konrad DVORAKOVSKI
1. Pozorište lutke i glumca, Valbžih, Poljska
Roza DIJAZ: KAMEN PO KAMEN 5.
Reditelj: Roza DIJAZ Kristijan PEPINO: PLAY ŠEKSPIR
Reditelj: Kristijan PEPINO
Teatar nacrtanog čoveka, Kasteljon de la Plana,
Pozorište animacije „Candarika”, Bukurešt, Rumu-
Španija
nija
2. 6.
Predrag BJELOŠEVIĆ: VUK I SEDAM JARIĆA Vijorika Hubert ROGOZ: KO ĆE ČUVATI
U MUZEJU BAJKI ZVONČIĆE?
Reditelj: Biserka KOLEVSKA & Predrag BJELO- Reditelj: Teodora POPA
ŠEVIĆ Pozorište lutaka „Prikindel”, Alba Julija, Rumunija
Dečije pozorište Republike Srpske, Banja Luka, 7.
Republika Srpska Vilhelm HAUF: PATULJAK NOSONJA
3. Reditelj: Todor VALOV
Serž BULIJE: MORE NA VIDIKU Pozorište lutaka, Niš
206 POZORIŠNI FESTIVALI

8. 20.
Jakob i Vilhelm GRIM: SNEŽANA GIMEŠI Dora: GABI I DEDA KOJI LETI
Reditelj: Marek BEČKA Reditelj: KUTI Agneš
Mini teatar, Ljubljana, Slovenija Pozorište lutaka „Ciroka”, Kečkemet, Mađarska
9. 21.
Hans Kristijan ANDERSEN: MALA SIRENA David ZUAZOLA: PRLJAVO KRILO
Reditelj: Katarina ARBANAS Reditelj: David ZUAZOLA
Kazalište mala scena, Zagreb, Hrvatska Pozorište lutaka Davida Zuazole, Santjago, Čile
10. 22.
Frank BAUM: ČAROBNJAK IZ OZA Veselin BOJDEV: USPAVANA LEPOTICA
Reditelj: Bonjo LUNGOV Reditelj: Veselin BOJDEV
Pozorište za decu i mlade, Skoplje, Makedonija Pozorište mladih, Novi Sad
11. 23.
Miodrag DINULOVIĆ: SLAVUJ I KINESKI CAR BIO JEDNOM JEDAN KRALJ... DIS-MOL
Reditelj: Miodrag DINULOVIĆ Reditelj: Frančesko MATIONI
Narodno pozorište, Kikinda Teatro Verde, Rim, Italija
12.
Anton Pavlovič ČEHOV: MEDVED Prateći program
Reditelj: Vladimir BIRJUKOV
Kostromsko regionalno pozorište lutaka, Kostro- 1.
ma, Rusija Pozorište, muzika, ples, filmski program, lut-
13. karske radionice, nastupi na otvorenom
2.
Alber LAMORIS: CRVENI BALON
POLJSKE POZORIŠNE LUTKE
Reditelj: Rob HEMFRIS & Kejt MIDLTON
FESTIVALSKI PLAKAT 2012. STUDENATA
Pozorište „String” – marionete, London, Engleska
FAKULTETA PRIMENJENIH UMETNOSTI
14.
MARIJA MALBAŠA: LJUBAV JE TU
KAMEN SREĆE
LUTKE NA KVADRAT
Reditelj: Aleksandar TITIGIROV
Izložbe
Pozorište mladih republike Sakhe, Jakutsk, Rusija
3.
15.
IV MEĐUNARODNI FORUM ZA ISTRAŽIVANJE
Libuša LOPEJSKA & Ganka KRČULOVA: MALA
POZORIŠNE UMETNOSTI
RODA I STRAŠILO
4.
Reditelj: Ljudmila FJODOROVA RADOSLAV LAZIĆ: BUNRAKU – JAPANSKI
Belgorodsko državno pozorište lutaka, Belgorod, KLASIČNI TEATAR
Rusija DUŠICA BOJOVIĆ: PRIRODA DECI PRIPOVEDA
16. LUKO PALJETAK: MIŠEVI I MAČKE NAGLAVA-
Kornej ČUKOVSKI: MUVINA SVADBA ČKE
Reditelj: Olga GUŠČINA ROBERT TAKARIČ: REKLA JE DA U MOJOJ
Dramsko pozorište „Na levoj obali”, Novosibirsk, GLAVI ČUJE GITARE I BUBNJEVE
Rusija ALEKSANDRA LUKIĆ: PRINCEZA NAJLEPŠEG
17. KEZA
Salah DŽIHIN: VELIKA NOĆ ČIK MONIKA: OLUJA OD MAKA
Reditelj: Salah Al Sakka LJUBIVOJE RŠUMOVIĆ: KUĆA S OKUĆNICOM
Kairsko pozorište lutaka, Kairo, Egipat & ZAUVARI
18. Promocije knjiga
SABO Žuža: VELIKO PUTOVANJE DŽAMBLIJA
Reditelj: SABO Žuža NAGRADE
Pozorište lutaka „Bela Kever”, Segedin, Mađarska
19. 1.
Aleksandar LIMANOV: KOLIBA Mini teatar, Ljubljana, Slovenija – Grand Prix Fe-
Reditelj: Valerij BUGAJEV stivala za najbolju predstavu u celini za izvođenje
Kursko državno pozorište lutaka, Kursk, Rusija predstave SNEŽANA.
POZORIŠNI FESTIVALI 207

2. Makedonija – Nagrada za glumačko/animatorsko


Viktor NIKONJENKO – Nagrada za najbolje estet- majstorstvo u predstavi ČAROBNJAK IZ OZA.
sko i tehnološko rešenje lutaka u predstavi ME- 8.
DVED. Julija Rita KRUČO – Nagrada za glumačko/ani-
3. matorsko majstorstvo za ulogu Gabi u predstavi
Marek BEČKA – Nagrada za najbolju režiju pred- GABI I DEDA KOJI LETI.
stave SNEŽANA. 9.
4. Balaž SABO – Nagrada za glumačko/animatorsko
Marijeta GOLOMEHOVA – Nagrada za najbolju majstorstvo za ulogu Marcija u predstavi GABI I
scenografiju u predstavi VUK I SEDAM JARIĆA U DEDA KOJI LETI.
MUZEJU BAJKI. 10.
5. Irina VJERETNOVA – Nagrada za glumačko/ani-
Benedek DARVAŠ – Nagrada za najbolju origina- matorsko majstorstvo za ulogu Lisca u predstavi
lnu muziku u predstavi GABI I DEDA KOJI LETI. MALA RODA I STRAŠILO.
6. 11.
Ansambl Pozorišta mladih Republike Sakhe, Roza DIJAZ – Specijalna nagrada za originalnost
Jakutsk, Rusija – Nagrada za glumačko/anima- i fantaziju u predstavi KAMEN PO KAMEN.
torsko majstorstvo u predstavi KAMEN SREĆE.
7. Žiri: Luko PALJETAK, Edvard MAJARON, Jevgenij
Ansambl pozorišta za decu i mlade, Skoplje, IBRAGIMOV, Oleg ŽUGŽDA i Igor BOJOVIĆ.

STERIJINO POZORJE – NOVI SAD


(Osnovano 1956)

21000 Novi Sad, Zmaj Jovina, 22/I


Telefoni: (021) Direkcija 451-273 & Festivalski centar 527-255 & Dokumentaciono-
istraživački centar 523-161. Fax: (021) 6615-976
E-mail: festival@pozorje.org.rs & doccentar@pozorje.org.rs
www. pozorje.org.rs
Direktor: dr Milivoje MLAĐENOVIĆ

57. Sterijino pozorje, Novi Sad, od 25. maja do Reditelj: Anđelka NIKOLIĆ
2. juna 2012. Hartefakt fond & Bitef teatar, Beograd
3.
Umetnički direktor & selektor: Ksenija Radmila SMILJANIĆ: BUNAR
RADULOVIĆ Reditelj: Egon SAVIN
Ustanova kulture „Vuk Karadžić”, Radionica Inte-
REPERTOAR gracije & Fond „Krug”, Beograd
4.
Boris LIJEŠEVIĆ & Jelena KISLOVSKI
Predstave u takmičenju za Sterijine nagrade
LIJEŠEVIĆ: PLODNI DANI
Reditelj: Boris LIJEŠEVIĆ
1. Pozorište Atelje 212, Beograd & Kulturni centar
Abdulah SIDRAN: OTAC NA SLUŽBENOM PUTU Pančeva, Pančevo
Reditelj: Oliver FRLJIĆ 5.
Pozorište Atelje 212, Beograd Biljana SRBLJANOVIĆ: NIJE ŽIVOT BICIKLO
2. Reditelj: Anselm VEBER
Olga DIMITRIJEVIĆ: RADNICI UMIRU PEVAJUĆI Schauspielhaus Bohum, Nemačka
208 POZORIŠNI FESTIVALI

6. 4.
HIMPERMNEZIJA STVARANJE LIKA
Reditelj: Selma SPAHIĆ Po delima F. M. DOSTOJEVSKOG, M. KUNDERE,
Hartefakt fond & Bitef teatar, Beograd A. DIME i D. MIHAILOVIĆA
7. Studenti II godine glume, klasa prof. Vladimira JEV-
Peter VAJS: MARAT THE SADE TOVIĆA, saradnik docent Srđan KARANOVIĆ
Reditelj: URBAN Andraš Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
Novosadsko pozorište-Újvidéki Színház, Novi Sad 5.
8. Rejmon KENO: STILSKE VJEŽBE
MILEVA AJNŠTAJN Ispitna predstava studenata II godine glume, klasa
Koreograf & reditelj: Staša ZUROVAC prof. Elena KOSTIĆ, viši asistent Velimir BLANIĆ
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad Akademija umjetnosti Banja Luka, Republika Srpska
(Balet u čast nagrađenih) 6.
Vojislav SAVIĆ: ČUJEŠ LI, MAMA, MOJ VAPAJ?
Međunarodni program „Krugovi” Akademija umetnosti Banska Bistirca, Slovačka
7.
Selektor: Ksenija RADULOVIĆ Semir GICIĆ: PROKLETSTVO
Studenti IV godine glume, klasa prof. Enver PE-
1. TROVCI, asistent Aida KOŽAR
Ivor MARTINIĆ: MOJ SIN SAMO MALO SPORIJE Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
HODA 8.
Reditelj: Januš KICA SOFOKLE & EURIPID: DOBRODOŠLI U TEBU
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb, Hrvatska (antičke tragedije)
Deo završnog ispita studenata III godine glume, kla-
2.
sa prof. Nebojša BRADIĆ, asistent Andrej ŠEPET-
MRZIM ISTINU!
KOVSKI
Reditelj: Oliver FRLJIĆ
Akademija Lepih umetnosti, Beograd
Teatar &TD Zagreb, Hrvatska
9.
3.
Maja PELEVIĆ: JA ILI NEKO DRUGI
Herman MELVIL: PISAR BARTLBI
Kolektivna diplomska predstava studenata IV go-
Reditelj: Miloš LOLIĆ
dine, klasa prof. Vlada KEROŠEVIĆ i samostalna
Mini teatar, Ljubljana, Slovenija
diplomska predstava Sabine TUFEKČIĆ, apsol-
ventkinje, klasa prof. Selma ALISPAHIĆ
Pozorje mladih Akademija dramskih umjetnosti, Tuzla, BiH
10.
1. UDES KADMOVIĆA SVIJEH (Car Edip,
Fjodor Mihailovič DOSTOJEVSKI: ZAPISI IZ Sedmorica protiv Tebe, Antigona)
PODZEMLJA: LOGIKA + KISEONIK Vilijem ŠEKSPIR: SAN LETNJE NOĆI
Studenti I, II, III godine glume i režije, klasa prof. Studenti III godine glume, klasa prof. Nebojša DU-
Ljubiša RISTIĆ, asistent Filip GAJIĆ GALIĆ, asistent Hana SELIMOVIĆ
NOVA akademija umetnosti, Beograd Akademija umetnosti, Beograd
2. 11.
Anton Pavlovič ČEHOV: GALEB Gajt GAZDANOV: VEČERNJI SAPUTNIK
Studenti III godine glume, klasa prof. Ljuboslav Ispitna predstava Sonje PETROVIĆ, studentkinje II
MAJERA, saradnik Predrag MOMČILOVIĆ godine režije, klasa prof. Aleksandar DAVIĆ
Akademija umetnosti Novi Sad, klasa na srpskom Akademija umetnosti, Novi Sad
jeziku
3. Izložbe
Peter BORNEMISA: TRAGEDIJA NA
MAĐARSKOM JEZIKU (SOFOKLE: ELEKTRA) 1.
Studenti III godine glume, klasa prof. LÁSZLÓ Sán- SCENA, MASKA, KOSTIM, LUTKA
dor, asistent BALÁZS Áron Izložbu otvorio: dr Milivoje MLAĐENOVIĆ
Akademija umetnosti Novi Sad, klasa na mađar- Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Voj-
skom jeziku vodine, Novi Sad & Sterijino pozorje, Novi Sad
POZORIŠNI FESTIVALI 209

2.
MILENKO ŠERBAN I SAVREMENICI
Spomen-zbirka Pavla Beljanskog
izložba

Prateći program

1.
XIV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM
POZORIŠNIH KRITIČARA I TEATROLOGA –
GLUMAC JE MRTAV, ŽIVEO GLUMAC!
2.
TRIBINA LUDUS-A Olga Dimitrijević Anđelka Nikolić
3.
OKRUGLI STO KRITIKE
Moderatori: Igor BURIĆ & Svetislav JOVANOV
4.
DAN(I) KNJIGE
5.
NETA (NOVA EVROPSKA TEATARSKA AKCIJA)
LAUREAT, D. O. O. ZA MENADŽMENT I
ZASTUPANJE AUTORA I GLUMACA
Prezentacije
6.
CRITICIZE THIS! – RADIONICA ZA POZORIŠNU
KRITIKU
REGIONALNA DRAMSKA RADIONICA – Jovo Maksić Hana Selimović
SCENSKO ČITANJE DRAMA
Radionice
7.
STATUS POZORIŠNE KRITIKE U REGIONU
Međunarodna tribina
8.
AKIKO TAČIKI: PREGLED SAVREMENOG
JAPANSKOG POZORIŠTA I PLESA
Predavanje

NAGRADE

I Sterijine nagrade za umetnička ostvarenja


Szilvia Krizsán Draško Adžić
1.
Hartefakt fond & Bitef teatar, Beograd – Steriji-
na nagrada za najbolju predstavu za izvođenje
predstave RADNICI UMIRU PEVAJUĆI.
2.
Olga DIMITRIJEVIĆ - Sterijina nagrada za tekst
savremene drame za tekst RADNICI UMIRU PE-
VAJUĆI.
3.
Anđelka NIKOLIĆ – Sterijina nagrada za režiju
predstave RADNICI UMIRU PEVAJUĆI.
4.
Jovo MAKSIĆ – Sterijina nagrada za glumačko
ostvarenje za ulogu Miloša u predstavi BUNAR. Dalija Aćin Marija Bergam
210 POZORIŠNI FESTIVALI

II Ostale Sterijine nagrade

1.
Hartefakt fond & Bitef teatar, Beograd – Sterijina
nagrada Okruglog stola kritike za najbolju predsta-
vu za izvođenje predstave RADNICI UMIRU PE-
VAJUĆI.

Žiri Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara


(AICT): Akiko TAČIKI, Una BAUER i Ivan MEDE-
NICA.
Ivan Medenica Slobodan Obradović 2.
Ivan MEDENICA i Slobodan OBRADOVIĆ – Ste-
5. rijina nagrada za pozorišnu kritiku „Miodrag Kujun-
Hana SELIMOVIĆ – Sterijina nagrada za glumačko džić” – zajednička nagrada Sterijinog pozorja i re-
ostvarenje za ulogu Sene Zolj u predstavi OTAC NA dakcije novosadskog „Dnevnika” – za prikaz o pred-
SLUŽBENOM PUTU. stavi NIJE SMRT BICIKLO (DA TI GA UKRADU)
6. objavljen u časopisu NIN, i za prikaz predstave
KRIZSÁN Szilvia – Sterijina nagrada za glumačko GOSPODA GLEMBAJEVI, objavljen u časopisu
ostvarenje za ulogu Glasnika u predstavi MARAT TEATRON.
THE SADE.
7. Žiri: Laslo GEROLD, Darinka NIKOLIĆ i Nina PO-
Draško ADŽIĆ – Sterijina nagrada za originalnu POV.
scensku muziku u predstavi RADNICI UMIRU PE-
VAJUĆI. Ostale nagrade
8.
1.
Dalija AĆIN – Sterijina nagrada za scenski pokret
Hana SELIMOVIĆ – Redakcija novosadskog lista
u predstavi RADNICI UMIRU PEVAJUĆI.
„Dnevnik” za umetničko ostvarenje za ulogu Sene
9.
Zolj u predstavi OTAC NA SLUŽBENOM PUTU i
Novosadsko pozorište-Újvidéki Színház, Novi Nagrada Kompanije „Novosti”, Beograd – „Zoran
Sad – Specijalna Sterijina nagrada glumačkom an- Radmilović” za glumačku bravuru za ulogu Sene
samblu predstave MARAT THE SADE. Zolj u predstavi OTAC NA SLUŽBENOM PUTU.
10.
Marija BERGAM – Nagrada iz Fonda „Dara Da- Žiri: Nina POPOV, Nataša PEJČIĆ i Igor BURIĆ.
rinka Čalenić” za najbolju mladu glumicu i mladog
glumca, za ulogu Milice u predstavi RADNICI UMI- 2.
RU PEVAJUĆI. Silvija KRIŽAN – Kompanija „Novosti”, Beograd
nagrada za epizodnu ulogu, za ulogu Glasnika u
Žiri: Branislav LEČIĆ, Ana LEDERER, Maja PE- predstavi MARAT THE SADE.
LEVIĆ, Ana TOMOVIĆ i Janez PIPAN.
Žiri: Zorica PAŠIĆ, Sonja DAMJANOVIĆ i Darinka
NIKOLIĆ.
POZORIŠNI FESTIVALI 211

TEATARSKA INTERNACIONALNA BEOGRADSKA AVANTURA –


THEATER INTERNATIONAL BELGRADE ADVENTURE
TIBA – BEOGRAD
(Osnovana 2003)

Pozorište „Boško Buha”


11000 Beograd, Trg Trepublike, 3
Telefon: (011) 2632-855
Fax: (011) 2629-929
E-mail: tibafestival@buha-theater.com
www.tibafestival.com

10. teatarska internacionalna beogradska avan- 8.


tura – TIBA, Beograd od 6. do 11. juna 2012. MESEČEVA REKA
Reditelj: Omar MEZA
Selektor: Da.Te Danza, Granada, Španija
9.
REPERTOAR–REPERTOIRE Vilijem ŠEKSPIR: ROMEO I JULIJA
Reditelj: Jaka IVANC
1. Lutkovno gledališče, Ljubljana & Gledališče Koper,
Aleksandar POPOVIĆ: CRVENKAPA Slovenija
Reditelj: Milan NEŠKOVIĆ 10.
Narodno pozorište, Užice Saša BOŽIĆ & Dora RUŽDJAK PODOLSKI: RENT
2. A FRIEND
Mato LOVRAK: DRUŽBA PERE KVRŽICE Reditelj: Anja SUŠA
Reditelj: Oliver FRLJIĆ Kazalište „Trešnja”, Zagreb, Hrvatska
Žar ptica, Zagreb, Hrvatska 11.
3. ŠEHEREZADA
Simona SEMENIČ: PET DEČAKA
Reditelj: Ksenija ZEC & Saša BOŽIĆ
Reditelj: Ana GRIGOROVIĆ
Kazalište „Trešnja” & Studio za suvremeni ples,
Malo pozorište „Duško Radović”, Beograd
Zagreb, Hrvatska
4.
12.
Andrea BUZZETI, Carlotta ZINI & Valeria
AB3
FRABETTI: ON-OFF
Koreograf: Martin FORSBERG
Reditelj: Valeria FRABETTI
La Baracca Testoni Ragazzi, Bolonja, Italija Norrdans, Harnosand, Švedska
5.
SOKO ZOVE ORLA Prateći program
Reditelj: Andrea KRAMER
Consol Theater, Gelzenkirhen, Nemačka 1.
6. MOĆNA PUTOVANJA
POVODOM GALEBA Izložba fotografija
Reditelj: Boris LIJEŠEVIĆ 2.
Pozorište mladih, Novi Sad RADIONICA
7. 3.
Gadit COHEN: MALI AMADEUS SIMPOZIJUM
Reditelj: Elit WEBER Prezentacija pozorišne prakse i iskustva u Južnoj
Agadit Puppet theater, Izrael Africi
212 POZORIŠNI FESTIVALI

NAGRADE posvećenost materijalu u predstavi PET DEČAKA.

1. Međunarodni žiri: Donka ŠPIČEK, Mojca HORVAT


Lutkovno gledališče, Ljubljana & Gledališče Ko- i Mick GORDON
per, Slovenija – Grand Prix festivala za najuspe-
3.
šniju predstavu u celini za izvođenje predstave RO-
La Baracca Testoni Ragazzi, Bolonja, Italija –
MEO I JULIJA. Nagrada za najbolje umetničko dostignuće za pred-
2. stavu ON-OFF.
Dušica SINOBAD, Marijana VIĆENTIJEVIĆ BA-
DOVINAC, Dubravka KOVJANIĆ, Jelena ILIĆ i Žiri nacionalnog ASSITEJ Centra: Vigdis JA-
Ana MARKOVIĆ – Specijalna nagrada za nove po- KOBSDOTTIR, Ntshieng MOKGORO i Igor GO-
zorišne tendencije za izvođenje predstave i veliku STUŠKI.

KIKINDSKI POZORIŠNI FESTIVAL – KIKINDA


(Osnovan 2010)

Narodno pozorište, Kikinda


23300 Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca, 28
Telefoni i fax: (0230) 22-638 & 27-386
E-mail: poyoristenarodno@yahoo.com

3. kikindski pozorišni festival, Kikinda, od 18. do 5.


24. juna 2012. Olga DIMITRIJEVIĆ: RADNICI UMIRU PEVAJUĆI
Reditelj: Anđelka NIKOLIĆ
Selektor: Miloš LATINOVIĆ Hartefakt fond & Bitef teatar, Beograd
6.
REPERTOAR Boris LIJEŠEVIĆ & Jelena KISLOVSKI
LIJEŠEVIĆ: PLODNI DANI
1. Reditelj: Boris LIJEŠEVIĆ
Likas BARFUS: TEST – PORODIČNA DRAMA O Pozorište Atelje 212, Beograd & Kulturni centar
KUKAVIČJEM JAJETU Pančeva, Pančevo
Reditelj: Neni DELMESTRE 7.
Gledališče Kopar, Slovenija Predrag ŠTRBAC: PRESREĆNI LJUDI
Reditelj: Predrag ŠTRBAC
2.
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Fadil HADŽIĆ: DRŽAVNI LOPOV
Reditelj: Stipan FILAKOVIĆ
Prateći program
Hrvatsko kazalište, Pečuj, Mađarska
3. 1.
Dejvid HAROVER: KOS DEČJI PROGRAM
Reditelj: Filip MARKOVINOVIĆ
Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad NAGRADE
4.
Danica NIKOLIĆ NIKOLIĆ: SAVA SAVANOVIĆ – 1.
VAMPRISKA SIMFONIJA Mina SIMIĆ – Nagrada za glumu za ulogu Bore Gr-
Reditelj: Nikola ZAVIŠIĆ bavog u predstavi SAVA SAVANOVIĆ – VAMPIR-
Narodno pozorište, Kikinda SKA SIMFONIJA.
POZORIŠNI FESTIVALI 213

2. bolju predstavu u celini za izvođenje predstave


Anđelka NIKOLIĆ – Nagrada za poseban umetni- SAVA SAVANOVIĆ – VAMPIRSKA SIMFONI-
čki doprinos za režiju predstave RADNICI UMIRU JA.
PEVAJUĆI.
3. Žiri: Goran IBRAJTER, Igor BURIĆ i Jugoslav
Narodno pozorište Kikinda – Nagrada za naj- KRAJNOV.

INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG


TEATRA – INTERNATIONAL FESTIVAL OF ALTERNATIVE AND
NEW THEATRE (INFANT) – NOVI SAD
(Osnovan 1995)

Kulturni centar Novog Sada


21000 Novi Sad, Katolilčka porta, 5
Telefoni: (021) 423-770 & 6723-149. Fax: (021) 525-168
E-mail: infant@eunet.rs
www.infant.eunet.rs
Direktor Kulturnog centra: Laslo BLAŠKOVIĆ

39. Internacionalni festival alternativnog i novog 6.


teatra (INFANT), Novi Sad, od 25. juna do 03. jula MANDIĆMAŠINA
2012. Reditelj: Bojan JABLANOVAC
Via negativa, Ljubljana, Slovenija
Selektor: Deneš DEBREI 7.
ZEN – NI REČ NI ĆUTNJA
REPERTOAR–REPERTOIRE Koreograf i reditelj: Svetlana ĐUROVIĆ
Perpetuumdens, Beograd
1. 8.
ASA IRAČKI DUHOVI
Koreograf: Živko ŽELJAZKOV Toneelhuis, Antverpen, Belgija
9.
Plesna kompanija Derida, Sofija, Bugarska
WORLD WALK – ČUDNA PETLJA – TEST
2.
Autori: Ferenc & Ištvan IVANIČ
PSI
Kobez – CMDC, Francuska & Braća Ivanič, Ma-
Koreograf: Boris ČAKŠIRAN
đarska
ERGstatus, Beograd 10.
3. PARČE ZEMLJE IZMEĐU REKE I STENJA
BASSE DANSE Autori: Ansambl Miraž & Specchi e Memoire
Koreograf: Adrijen HOD Ansambl Miraž, Beograd
Hodvorks, Budimpešta, Mađarska 11.
4. Andraš VIŠKI: JULIJA
BOŽANSTVENA KOMEDIJA Reditelj: Karin KONRAD
Koreograf: Edvard KLUG Teatar Y, SAD
Bitef teatar, Beograd 12.
5. STOJ! KO IDE?
PUH I PRAH Reditelj: Mišel MATJE
Teatar AKHE, Rusija Teatar delakt, Francuska
214 POZORIŠNI FESTIVALI

13. 2.
Gael BUŠERI & Sara DARNOL: RIBAR Performansi, radionice, predavanja, prezenta-
Reditelj: Gael BUŠERI cije, prikazivanje filmova, video performansi
Teatar Luten, Francuska 3.
14. SIGNALI IZ PUSTINJE
TRENUCI ODSUTNOSTI Izložba
Koreograf: Sesil LOJE 4.
Kompanija S. Loj, Francuska TITO SKULPTURA SAPUN KULTURA
15. DVORIŠTE
VRANE Instalacije
Koreograf: Jožef NAĐ
Nacionalni koreografski centar Orleana, Francu- NAGRADE
ska
16. 1.
RE-/DE-/KONSTRUKCIJA: KLASNI Bitef teatar, Beograd – Nagrada za najuspešniji
NEPRIJATELJ eksperiment, odnosno predstavu u celini za izvo-
Reditelj: Borut ŠEPAROVIĆ đenje predstave BOŽANSTVENA KOMEDIJA.
Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana, Slove- 2.
nija Via negativa, Ljubljana, Slovenija – Nagrada za
17. najoriginalnije istraživanje jednog od segmenata
POZAJMLJENA SEĆANJA – DOČEK I pozorišnog jezika za izvođenje predstave MAN-
ISPRAĆAJ DIĆMAŠINA.
Reditelj: Sanja KRSMANOVIĆ TASIĆ & Aleksandra 3.
UROŠEVIĆ Teatar AKHE, Rusija i Slovensko mladinsko gle-
Projekat Umrežavanje uspomena/Networking Me- dališče, Ljubljana, Slovenija – Nagrada za izu-
mories zetnu ekspresivnost na području između pozorišta
DAH teatar, Beograd i ostalih umetnosti ili stvaralaštva u najširem smislu,
za predstavu PUH I PRAH, odnosno RE-/DE-/KON-
Prateći program STRUKCIJA: KLASNI NEPRIJATELJ.

1. Žiri: Milan BELEGIŠANIN, Milica KONSTANTINO-


OKRUGLI STO O PREDSTAVAMA VIĆ i Miloš SOFRENOVIĆ.

FESTIVAL MONODRAME I PANTOMIME – ZEMUN


(Osnovan 1975)

Pozorište lutaka „Pinokio” Zemun


11080 Zemun, Karađorđeva, 9
Telefoni: (011) 2691-715 & 606-523. Fax: (011) 2620-590
E-mail: office@festmono-pan.org
www.festmono-pan.org
Direktor: Lada MIRKOV

37. festival monodrame i pantomime, Zemun REPERTOAR


od 05. do 08. jula 2012.
1.
Fjodor Mihailovič DOSTOJEVSKI: ISPOVEST
Selektor: Milovan ZDRAVKOVIĆ DMITRIJA KARAMAZOVA
POZORIŠNI FESTIVALI 215

Autorski projekat Nebojše DUGALIĆA 12.


2. VERTER
DRVO ŽIVOTA Autor i koreograf: Damjan KECOJEVIĆ
Autori: Marko STOJANOVIĆ & Bojan MIJATOVIĆ Igra: Damjan KECOJEVIĆ
Trupa „Beogradski pantomimičari” , Beograd Kliker teatar & Malo pozorište „Duško Radović”,
3. Beograd
Kamen DONEV: MARTIN, DANČO I NJIHOVA 13.
MAJKA KAO FILM
Reditelj: Petar VERBANOV Igra: Pedro RUIZ
Igra: Silvija BOŽIDAREVA MIMAME produkcija, London, Engleska
Pozorišni studio „Plej”, Slobodno pozorište, Sofija, 14.
Bugarska JULIJA
4. Reditelj: Mario GONZALES
Edvard BOND: POSTOJANJE Igra: Elsa VALENTIM
Reditelj: Dušan POPOVIĆ Pozorište Tell to joy & škola ACT, Lisabon, Portu-
Igraju: Rade ĆOSIĆ i Vladimir TEŠOVIĆ galija
Scena „Carina”, Novi Beograd
5. Prateći program
Česlav MILOŠ: ORFEJ I EURIDIKA
Reditelj: Januš STOLARSKI 1.
Igra: Januš STOLARSKI
IVAN STIKIĆ: POETSKI PEJZAŽI
Pozorišno udruženje ANTRAKT, Varšava, Poljska
OSAMNAEST POLJSKIH PLAKATA
6.
Izložbe
KLEPSIDRA
2.
Reditelj: Marćin HERIH
DEJAN PENČIĆ POLJANSKI: EGON SAVIN
Igra: Monika VAHOVIČ
Promocija knjige
Pozorište A PART, Katovice, Poljska
3.
7.
RADIONICE PANTOMIME
Isidora BJELICA: SKADARLIJKA
MARIJANA AJZENKOL: OPERACIJE ILI RITAM
Autorski projekat Ljiljane JAKŠIĆ
IZRAZA
8.
Ivan TOMAŠEVIĆ & Andrea LAZIĆ: ZORAN Radionice
RADMILOVIĆ 4.
Reditelj: Andrea LAZIĆ ŠAHOVSKA SIMULTANKA
Igra: Ivan TOMAŠEVIĆ
Scena „Maska”, Šabac NAGRADE
9.
Antoan DE SENT – EGZIPERI: MALI PRINC 1.
Reditelj: Ana SOFRENOVIĆ Januš STOLARSKI – Zlatna kolajna „Maja Dimi-
Dečji kulturni centar & Simple Truth Theatre, Beo- trijević” za izvođenje i režiju predstave ORFEJ I EU-
grad RIDIKA.
10. 2.
PLATON: ODBRANA SOKRATOVA Pedro RUIZ – Zlatna kolajna za pantomimu u pred-
Reditelj: Dritero KASAPI & Dino MUSTAFIĆ stavi KAO FILM.
Pozorište jednog glumca, Skoplje, Makedonija
11. Stručni Žiri: Rada ĐURIČIN, Slobodan BEŠTIĆ i Ta-
Aleksandar POPOVIĆ: FRANŠE D’EPERE NA nasije UZUNOVIĆ.
JUŽNOM BULEVARU
Reditelj: Jovica JAŠIN 3.
Igra: Jovica JAŠIN Ivan TOMAŠEVIĆ – Nagrada publike za mono-
Savez dramskih umetnika Vojvodine, Novi Sad dramu ZORAN RADMILOVIĆ.
216 POZORIŠNI FESTIVALI

Žiri publike: Radoš DRAGUTINOVIĆ, Ines MARI- inventivnost koju dodeljuje Katedra za kreativ-
ČIĆ, Miladin POPOVIĆ, Svetozar LJUBINKOVIĆ i nu industriju, Fakulteta za industrijski mena-
Mihailo DAŠIĆ. džment.

4. Žiri: Aleksandar ILIĆ, Snežana ARNAUTOVIĆ i


ORFEJ I EURIDIKA – Specijalna nagrada za Vladimir TOMAŠEVIĆ.

TVRĐAVA TEATAR – SMEDEREVO


(Osnovan 2009)

11300 Smederevo, Kralja Petra Prvog, 2


Telefon & fax: (026) 619-069
E-mail: tvrdjavateatar@gmail.com
www.tvrdjavateatar.rs

4. tvrđava teatar, Smederevo od 11. do 20. jula 6.


2012. Radmila SMILJANIĆ: BUNAR
Reditelj: Egon SAVIN
Umetnički direktor: Branislava LIJEŠEVIĆ Ustanova kulture „Vuk Karadžić” & Fond „Krug”,
Beograd
REPERTOAR 7.
LUKRECIJA ILITI ŽDERO
1. Reditelj: Jagoš MARKOVIĆ
TRANSITion Gradsko pozorište. Podgorica, Crna Gora
Reditelj: Sigrun FRIČ 8.
PAN.OPTIKUM, Frajburg, Nemačka & EFIMER, Jun FOSE: JA SAM VETAR
Tarega, Španija Reditelj: Stevan BODROŽA
2. Tvrđava teatar, Smederevo
Vida OGNJENOVIĆ: KANJOŠ MACEDONOVIĆ 9.
Reditelj: Vida OGNJENOVIĆ Eden fon HORVAT: PRIČE IZ BEČKE ŠUME
Narodno pozorište, Beograd & Grad teatar, Budva, Adaptator & reditelj: Iva MILOŠEVIĆ
Crna Gora
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
3.
Nebojša BRADIĆ: NOĆ U KAFANI TITANIK
Prateći program
Reditelj: Nebojša BRADIĆ
Knjaževsko-srpski teatar, Kragujevac
1.
4.
DRAMSKA EDUKACIJA ZA INTERKULTURALNO
Fjodor Mihailovič DOSTOJEVSKI: ZLOČIN I
KAZNA UČENJE IDEAL
Reditelj: Diego DE BREA Radionica
Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana, Slove- 2.
nija DRAMSKA UMETNOST U OBRAZOVANJU
5. MLADIH ZA AKTIVAN ŽIVOT U PLURALNOM
Kokan MLADENOVIĆ: ZBOGOM SFRJ DRUŠTVU
Reditelj: Kokan MLADENOVIĆ MLADI U EVROPI – UČENJE KROZ RAZMENU
Pozorište Atelje 212, Beograd Prezentacije
POZORIŠNI FESTIVALI 217

3. NAGRADE
Franćesko NIKOLINI: PALADINI DI FRANCIA
Reditelj: Enco TOMA 1.
Ustanova kulture „Vuk Karadžić” & Fond
Teatro Koreja, Leće, Italija
„Krug”, Beograd – Nagrada za najbolju predsta-
4. vu za izvođenje predstave BUNAR.
NJUJORK DENZING KWIN 2.
Irviš, Beč, Austrija Diego DE BREA – Nagrada za najbolju režiju pred-
5. stave ZLOČIN I KAZNA.
LET IT BURN 3.
Irviš, Beč, Austrija Radmila ŽIVKOVIĆ – Nagrada za najbolju žensku
ulogu za ulogu Majke u predstavi BUNAR.
6. 4.
WEGENSTREITS GUEST Igor ĐORĐEVIĆ – Nagrada za najbolju mušku ulo-
Irviš, Beč, Austrija gu za ulogu Kanjoša u predstavi KANJOŠ MACE-
7. DONOVIĆ.
THE MUDJUMPING 5.
Irviš, Beč, Austrija Tanja PETROVIĆ – Specijalna nagrada za najbo-
lju mladu glumicu za ulogu Une u predstavi ZBO-
8.
GOM SFRJ.
Tenesi VILIJAMS: STAKLENA MENAŽERIJA
Reditelj: Radoslav MILENKOVIĆ Žiri: Emina ELOR, Branislav NEDIĆ i Miloš JAGO-
Narodno pozorište, Beograd DIĆ.

PETROVSKÉ DNI DIVADELNÉ – BAČKI PETROVAC


(Osnovani 1995)

Slovenské vojvodinské divadlo


21470 Bački Petrovac, Kolarova, 4
Telefon & fax: (021) 780-040
E-mail: svdivadlo@stcable.net
www.backipetrovac.org

17. petrovské dni divadelné, Bački Petrovac Reditelj: Silvia ZEUMEROVÁ


od 29. avgusta do 2. septembra 2012. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dra-
matických umení, Banská Bystrica, Slovačka
REPERTOAR 4.
KAROL ALEXANDER OSLÁVENEC
1. Reditelj: Silvia ZEUMEROVÁ
Ján ULIČIANSKY: ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA Autorska monodrama
Reditelj: Ján ČÁNI 5.
Slovenské vojvodinské divadlo, Bački Petrovac Eugéne IONESCO: DELÍRIUM PRE DVOCH
2. Reditelj: Lamija AL-HASAN
Leslie AYVAZIANOVÁ: SKOK Z VÝŠKY Akademija umetnosti, Novi Sad
Reditelj: Svetozár SPRUŠANSKÝ 6.
Divadlo Andreja Bagara, Nitra, Slovačka Martin KUKUČÍN: NEPREBUDENÝ
3. Reditelj: Vlado BENKO
Miroslav HORNÍČEK: DVAJA MUŽI V ŠACHU Divadlo Commedia, Poprad, Slovačka
218 POZORIŠNI FESTIVALI

7. Prateći program
Hristo BOJČEV: NEMOCNICA
Reditelj: Vladimir NADJ 1.
Rusínske národné divadlo Petro Riznič Djadja, Ru- ĐULA ŠANTA – DIVADELNÝ DESIGN
ski Krstur Izložba

BITEF – BEOGRAD
(Osnovan 1967)

Beogradski internacionalni teatarski festival – Belgrade International Theatre


Festival
11000 Beograd, Terazije, 29/I
Telefoni: (011) 32 43 108 & 32 43 109. Fax: (011) 32 36 234
E-mail: bitef@bitef.rs
www.bitef.rs
Direktor: Jelena KAJGO
Umetnički direktor: Jovan ĆIRILOV

46. BITEF, Beograd od 12. do 22. septembra 6.


2012. Vilijem ŠEKSPIR: HENRI VI
Reditelj: Nikita MILIVOJEVIĆ
Selektori: Jovan ĆIRILOV & Anja SUŠA Narodno pozorište Beograd, Fond „Laza Kostić”,
Beograd & Globe theater London, Velika Britanija
REPERTOAR–REPERTOIRE 7.
NOSFERATU
1. Autor: Saša BOŽIĆ
Romeo KASTELUĆI: PASTOROV CRNI VEO Teatar &TD, Zagreb, Hrvatska
Reditelj: Romeo KASTELUĆI 8.
Societas Raffaello Sanzio, Ćezena, Italija VEŽBA IZ KOREOGRAFIJE PAŽNJE „TAČKA
2. BEZ POVATKA”
Pavol LISKA & Keli KUPER: ŽIVOT I VREMENA – Autor: Dalija AĆIN TEALENDER
EPIZODA 1 Stanica, Servis za savremeni ples, Beograd
Reditelj: Pavol LISKA & Keli KUPER 9.
Nature Theater of Oklahoma, Njujork, SAD ONI ŽIVE
3. Autori: Maja PELEVIĆ & Milan MARKOVIĆ
Oliver FRLJIĆ: MRZIM ISTINU! 10.
Reditelj: Oliver FRLJIĆ Andraš URBAN: DOGS & DRUGS
Teatar &TD, Zagreb, Hrvatska Kosztolányi Dezsȍ Szinház, Subotica
4. 11.
VELIKA I NEVEROVATNA ISTORIJA TRGOVINE Federiko Garsija LORKA: KRVAVE SVADBE
Autor: Žoel POMERA Reditelj: Miloš LOLIĆ
Cie Louis Brouillard, Pariz, Francuska Münchner Volkstheater, Minhen, Nemačka
5. 12.
Simona SEMENIČ: GOZBA... SUVIŠE SMRTNI
Reditelj: Primož EKART Autor: Šobana DŽEJASING
Zavod za kulturnu delatnost „Imaginarni”, Ljubljana, Shobana Jeyasingh Dance, London, Velika Bri-
Slovenija tanija
POZORIŠNI FESTIVALI 219

13. 6.
Maksim GORKI: DECA SUNCA BITEF: POZORIŠTE I TRŽIŠTE
Reditelj: Ivo VAN HOVE Panel-diskusija
Toneelgroep, Amsterdam, Holandija
NAGRADE
Prateći program
1.
1. Toneelgroep, Amsterdam, Holandija – Grand
TEATROSKOP
Prix „Mira Trailović” za izvođenje predstave DECA
Beogradski pozorišni susreti
SUNCA.
2.
2.
BITEF POLIFONIJA
ISTINA ILI IZAZOV Oliver FRLJIĆ – Specijalna nagrada za predstavu
3. MRZIM ISTINU!
FRANCUSKA NA BITEFU: 46. GODINA DRUŽENJA
Izložba Žiri: Goran INJAC, Jean-Pierre THIBAUDAT, Eli-
4. sabeth SCHACK, Maja MIRKOVIĆ i Đurđa TEŠIĆ.
BEOGRAD NA DRUGI POGLED
Prezentacije, performansi, radionice 3.
5. Miloš LOLIĆ – Nagrada „Politike” za najbolju reži-
BITEF NA FILMU ju predstave KRVAVE SVADBE.

POZORIŠNI FESTIVAL – MLADENOVAC


(Osnovan 1975)

Centar za kulturu
11400 Mladenovac, Vojvode Putnika, 7
Telefoni & fax: (011) 8231-230 & 8232-119
E-mail: info@ckm.co.rs

7. pozorišni festival, Mladenovac, od 5. do 10. 3.


oktobra 2012. Boris LIJEŠEVIĆ & Jelena KISLOVSKI
LIJEŠEVIĆ: PLODNI DANI
Umetnički direktor & selektor: Željko HUBAČ Reditelj: Boris LIJEŠEVIĆ
Pozorište Atelje 212, Beograd
REPERTOAR 4.
Predrag ŠTRBAC: PRESREĆNI LJUDI
Reditelj: Predrag ŠTRBAC
1.
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Vilijam ŠEKSPIR: HENRI ŠESTI (I DEO)
5.
Reditelj: Nikita MILIVOJEVIĆ Dušan KOVAČEVIĆ: KUMOVI
Narodno pozorište, Beograd & Fond „Laza Kostić”, Reditelj: Dušan KOVAČEVIĆ
Beograd & Glob teatar, London, Velika Britanija Zvezdara teatar, Beograd
2. 6.
Tanja ŠLJIVAR: POŠTO PAŠTETA Mihail BULGAKOV: ĐAVOLIJADA
Reditelj: Snežana TRIŠIĆ Reditelj: Nikita MILIVOJEVIĆ
Pozorište Atelje 212, Beograd Šabačko pozorište, Šabac
220 POZORIŠNI FESTIVALI

Prateći program 4.
POZORIŠNI KOSTIM
1. Likovna radionica za decu
Zorica JANKOVIĆ: HENRI VI – GLOB FOTO 5.
BLOG Dramske predstave, scensko-muzički program
Dragan STOJKOV: OMAŽ ŠEKSPIRU
Izložbe NAGRADE
2.
1.
Edvard BOND: ZLOČIN XXI VEKA Narodno pozorište, Beograd – Nagrada za naj-
Promocija knjige bolju predstavu za izvođenje predstave HENRI VI
3. (PRVI DEO).
OPOZORIŠTAVANJE – GDE GOD NAĐEŠ
ZGODNO MESTO TI TEATAR POSADI Žiri: Vladimir STAMENKOVIĆ, Ana SOFRENOVIĆ
Tribina i Vladimir ARSIĆ

JOAKIMINTERFEST – KRAGUJEVAC
(Osnovan 2006)

Knjaževsko-srpski teatar
34000 Kragujevac, Daničićeva, 3
Telefon: (034) 335-823 & 335-824
Fax: (034) 332-031
E-mail: pozoristetjv@eunet.rs
www.joakimvujic.com

7. međunarodni pozorišni festival malih scena, Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka, RS
Kragujevac, od 07. do 16. oktobra 2012. 5.
Tena ŠLJIVČIĆ: NE MOŠ’ POBEĆ’ OD NEDELJE
Selektor: Goran CVETKOVIĆ Reditelj: Slađana KILIBARDA
Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin
REPERTOAR–REPERTOIRE 6.
Lav NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ: KROJCEROVA
1. SONATA
Olga DIMITRIJEVIĆ: RADNICI UMIRU PEVAJUĆI Reditelj: Nebojša BRADIĆ
Reditelj: Anđelka NIKOLIĆ Teatar kabare, Tuzla, BiH
Hartefakt fond & Bitef teatar, Beograd 7.
2. Jordan CVETANOVIĆ: TERAPIJA
Semjuel BEKET: ČEKAJUĆI GODOA Reditelj: Maja ŠIMIĆ
Reditelj: Vladimir MILČIN Teatar Rugantino, Zagreb, Hrvatska
Turska drama, Skoplje, Makedonija 8.
3. Peter VAJS: MARAT THE SADE
Ivo ANDRIĆ: PISMO IZ 1920. Reditelj: URBAN Andraš
Reditelj: Oliver FRLJIĆ Novosadsko pozorište-Újvidéki Szinház, Novi Sad
Bosansko narodno pozorište, Zenica, BiH 9.
4. Roman ŠUIMELFENIG: ZLATNI ZMAJ
Petar MIHAJLOVIĆ: RADNIČKA HRONIKA Reditelj: Januš KICA
Reditelj: Ana ĐORĐEVIĆ Slovensko stalno gledališče, Trst, Italija
POZORIŠNI FESTIVALI 221

10. 3.
Tanja ŠLJIVAR: POŠTO PAŠTETA? Maja BLAGOVIČ – Joakimova nagrada za žensku
Reditelj: Snežana TRIŠIĆ ulogu za uloge Unuke, Azijke, Mrava i Prodavca u
Pozorište Atelje 212, Beograd predstavi ZLATNI ZMAJ.
11. 4.
Ričard BIN: JEDAN ČOVEK, DVOJICA GAZDA Romeo GREBENŠEK – Joakimova nagrada za
Reditelj: Nebojša BRADIĆ mušku ulogu za uloge Dede, Azijca, Kelnerice i
Knjaževsko-srpski teatar, Kragujevac Cvrčka u predstavi ZLATNI ZMAJ.
5.
Novosadsko pozorište/Újvidéki Szinház, Novi
NAGRADE
Sad – Joakimova nagrada za vizuelnost predstave
MARAT THE SADE.
1. 6.
Novosadsko pozorište-Újvidéki Szinház, Novi Bosansko narodno pozorište, Zenica, BiH – Joa-
Sad – Joakimova nagrada za najbolju predstavu u kimova specijalna nagrada za predstavu PISMO IZ
celini, za predstavu MARAT THE SADE. 1920.
2.
Vladimir MILČIN – Joakimova nagrada za najbo- Žiri: Đurđija CVETIĆ, Martin KOČOVSKI i Primož
lju režiju predstave ČEKAJUĆI GODOA. BABLER.

POZORIŠNE SVEČANOSTI „ŽANKI U ČAST” – RABROVO


(Osnovane 2001)

Udruženje građana „Žanka Stokić”


12254 Rabrovo, Trg dr Zorana Đinđića, 2
Telefoni: 063-209-884 & 063-789-70-70
E-mail: ug.zankastokic@gmail.com

11. pozorišne svečanosti „Žanki u čast”, Ra- 4.


brovo od 17. do 21. oktobra 2012. Ronald HARVUD: KVARTET
Reditelj: Miloš JAGODIĆ
REPERTOAR Pozorište „Slavija”, Beograd
5.
Karlo GOLDONI: KRČMARICA MIRANDOLINA
1.
Reditelj: Jug RADIVOJEVIĆ
Vesna STANKOVIĆ: SAN O BALKANU Pozorište „Boško Buha”, Beograd
Reditelj: Vesna STANKOVIĆ
Balkan novi pokret, Beograd Prateći program
2.
Žil KOSTAZ: LJUBAVNA PISMA 1.
Reditelj: Nebojša BRADIĆ BOJAN ĐORĐEVIĆ: NE ČEKAJTE NA MENE
Beogradsko dramsko pozorište, Beograd Izložba slika i promocija romana
VELIKANI NARODNOG POZORIŠTA NA
3.
POŠTANSKIM MARKAMA
Mirjana BOBIĆ MOJSILOVIĆ: POGODI KO
Izložba
DOLAZI NA VEČERU 2.
Reditelj: Mirjana BOBIĆ MOJSILOVIĆ Projekcije filmova za decu, koncerti, književne
Ustanova kulture „Palilula”, Beograd večeri, monodrame.
222 POZORIŠNI FESTIVALI

3. 1.
„RIMEJK” FESTIVAL Nataša NINKOVIĆ – Plaketa „Žanka Stokić” za
Prezentacija najbolje glumačko ostvarenje za ulogu Nataše u
4.
predstavi LJUBAVNA PISMA.
IVANA ŽIGON: ŽIG POZORIŠTA
Promocija knjige
Umetnički savet: Toma KURUZOVIĆ, Jasmina
NAGRADE BLAGOJEVIĆ i Ljiljana JOVIĆ

BORINI POZORIŠNI DANI – VRANJE


(Osnovani 1979)

Pozorište „Bora Stanković”, Vranje


17000 Vranje, Narodnog heroja, 1
Telefoni: (017) 400-009 & 400-010. Fax: (017) 400-011
E-mail: office@pozoriste-vranje.org.rs
www.pozoriste-vranje.org.rs

32. Borini pozorišni dani, Vranje od 20. do 25. Opera & Theatre Madlenianum, Beograd
oktobra 2012. 5.
CABARES CABAREI
REPERTOAR Autor: Zijah SOKOLOVIĆ
6.
1. A GDE SU KOKOŠKE?
Olga DIMITRIJEVIĆ: NARODNA DRAMA Autori: Tatjana KECMAN & Monika ROMIĆ
Reditelj: Snežana TRIŠIĆ Ustanova kulture „Vuk Karadžić”, Beograd
Pozorište „Bora Stanković”, Vranje
2.
Prateći program
Aneta i Ivan TOMAŠEVIĆ: KLARA, DOGODILO
SE NEŠTO NEOČEKIVANO
1.
Reditelj: Ivan TOMAŠEVIĆ
Scena „Maska”, Šabac DA SE NE ZABORAVI – FOTOGRAFIJE I SKICE
3. KOSTIMA ZORE ŽIVADINOVIĆ DAVIDOVIĆ
Ivan TOMAŠEVIĆ & Andrea LAZIĆ: ZORAN Izložba
RADMILOVIĆ 2.
Reditelj: Ivan TOMAŠEVIĆ RAZGOVOR SA ZIJAHOM SOKOLOVIĆEM
Scena „Maska”, Šabac 3.
4. SPASOJE Ž. MILOVANOVIĆ: O DRAMSKOM
Miro GAVRAN: TAJNA GRETE GARBO STVARALAŠTVU VOJISLAVA M. JOVANOVIĆA
Reditelj: Đurđa TEŠIĆ MARAMBOA
POZORIŠNI FESTIVALI 223

MEĐUNARODNI POZORIŠNI FESTIVAL „VRŠAČKA POZORIŠNA


JESEN” – VRŠAC
(Osnovana 1993)

Narodno pozorište „Sterija” Vršac


26300 Vršac, Svetosavski trg, 6
Telefon & fax: (013) 821-110
E-mail: sterija@hemo.net
www.npsterija.rs

20. festival klasike „Vršačka pozorišna jesen”, ANAMARIJA MIHAJLOVIĆ: KOSTIMI I SKICE
Vršac od 27. oktobra do 02. novembra 2012. Izložbe
2.
Selektor: Tibor VAJDA SEDAM GRADOVA – SABOR KNJIŽEVNOG
STVARALAŠTVA
REPERTOAR Promocije
3.
Sterija – nekad i sad
Đokica MILJKOVIĆ: DVORSKA LUDA
1. Reditelj: Tibor VAJDA
Jovan Sterija POPOVIĆ: LAŽA I PARALAŽA Narodno pozorište, „Sterija”, Vršac
Reditelj: Jovan GRUJIĆ 4.
Narodno pozorište „Sterija”, Vršac Aleksandar POPOVIĆ: FRANŠE D’EPERE NA
2. JUŽNOM BULEVARU
Jovan Sterija POPOVIĆ: ZLA ŽENA Monodrama, Jovica JAŠIN
Reditelj: Egon SAVIN 5.
Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin Jovan Sterija POPOVIĆ: POKONDIRENA
3. TIKVA
Jovan Sterija POPOVIĆ: ZLA ŽENA Reditelj: Dejan CICMILOVIĆ
Reditelj: Saša LATINOVIĆ Kamerna scena „Miroslav Antić”, Senta
Narodno pozorište, Pirot
6.
4.
Miro GAVRAN: LJUBAVI DŽORDŽA
Jovan Sterija POPOVIĆ: ŽENIDBA I UDADBA
Reditelj: Đurđa TEŠIĆ VAŠINGTONA
Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka, RS Reditelj: Lilijana IVANOVIĆ
5. Narodno pozorište „Sterija”, Vršac
Jovan Sterija POPOVIĆ: KIR JANJA 7.
Reditelj: Egon SAVIN Jon Luka KARAĐALE: BURNA NOĆ
Narodno pozorište, Beograd Reditelj: Tibor VAJDA
6. Narodno pozorište „Sterija”, Vršac
Gorica POPOVIĆ: ZVEZDARSKE ZVEZDICE 8.
Reditelj: Gorica POPOVIĆ BOŽE DARUJ MNOGA LJETA
Ustanove kulture „Vuk Karadžić”, Beograd STERIJA U NOTAMA – PO TEKSTOVIMA J. S.
(predstava u čast nagrađenih) POPOVIĆA
9.
Prateći program
OKRUGLI STO – TEMATSKI RAZGOVORI
1. „STERIJA I NJEGOVA DELA”
ALEKSANDAR AVRAMESKU: FOTOGRAFIJE 10.
SA XIX FESTIVALA KLASIKE POSTFESTIVALSKI PROGRAM
224 POZORIŠNI FESTIVALI

NAGRADE ostvarenje za ulogu Srete čizmara u predstavi ZLA


ŽENA.
1. 5.
Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin Ivan ĐORĐEVIĆ – Specijalna nagrada za glumu za
– Nagrada za najbolju predstavu u celini za izvo- ulogu Alekse u predstavi LAŽA I PARALAŽA.
đenje predstave ZLA ŽENA. 6.
2. Predrag EJDUS – Specijalna nagrada za ulogu u
Egon SAVIN – Nagrada za najbolju režiju predsta- predstavi KIR JANJA.
ve ZLA ŽENA. 7.
3. Bojan BELIĆ – Nagrada „Tomislav Pejčić” za naj-
Sanja RISTIĆ KRAJNOV– Nagrada za najbolje boljeg mladog glumca za ulogu Mite u predstavi
glumačko ostvarenje za ulogu Sultane u predstavi LAŽA I PARALAŽA.
ZLA ŽENA.
4. Žiri: Stefan SABLIĆ, Zoran MAKSIMOVIĆ i Milivo-
Jovan TORAČKI – Nagrada za najbolje glumačko je MLAĐENOVIĆ

JUGOSLOVENSKI POZORIŠNI FESTIVAL – UŽICE


(Osnovan 1996)

Narodno pozorište, Užice


31000 Užice, Trg partizana, 12
Telefoni: (031) 519-966 & 522-097. Fax: (031) 522-098
E-mail: pozoristeuzice@nadlanu.com

17. Jugoslovenski pozorišni festival, Užice od 4.


08. do 15. novembra 2012. Frank VEDEKIND: BUĐENJE PROLEĆA
Reditelj: Martin KOČOVSKI
Selektori: Bojan MUNJIN & Zoran STAMATOVIĆ Narodno pozorište, Užice
5.
REPERTOAR Ivor MARTINIĆ: DRAMA O MIRJANI I OVIMA
OKO NJE
„Bez prevoda” Reditelj: Iva MILOŠEVIĆ
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd
6.
1.
S DRUGE STRANE
Karlo GOLDONI: RIBARSKE SVAĐE
Autorski projekt – Bobo JELČIĆ & Nataša RAJ-
Reditelj: Ana VUKOTIĆ
KOVIĆ
Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica & Grad Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb, Hrvatska
Teatar, Budva, Crna Gora 7.
2. Anton Pavlovič ČEHOV: VIŠNJIK
Patrik ŠENLI: SUMNJA Reditelj: Dejan MIJAČ
Reditelj: Selma SPAHIĆ Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd & Grad
Kamerni teatar 55, Sarajevo & Udruženje „Kon- Teatar, Budva
takt”, BiH 8.
3. Branislav NUŠIĆ: PUT OKO SVETA
Oliver FRLJIĆ: ZORAN ĐINĐIĆ Reditelj: Jug RADIVOJEVIĆ
Reditelj: Oliver FRLJIĆ Kruševačko pozorište, Kruševac
Pozorište Atelje 212, Beograd (predstava u čast nagrađenih)
POZORIŠNI FESTIVALI 225

Prateći program lion” za najbolju scenografiju u predstavi BUĐENJE


PROLEĆA.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA RADOVANA BAJE 6.
VUJOVIĆA Sanja DŽEBA – Nagrada „Ardalion” za najbolju
kostimografiju u predstavi SUMNJA.
NAGRADE 7.
Maja IZETBEGOVIĆ – Nagrada „Ardalion” za epi-
1. zodnu ulogu za ulogu Sestre James u predstavi
Narodno pozorište Užice – Nagrada „Ardalion” za SUMNJA.
najbolju predstavu za izvođenje predstave BUĐE- 8.
NJE PROLEĆA. Tijana KARAIČIĆ i Branislav LJUBIČIĆ – Na-
2. grada „Ardalion” za najboljeg mladog glumca i Na-
Martin KOČOVSKI – Nagrada „Ardalion” za naj- grada „Politike” „Avdo Mujčinović” za uloge Vendle
bolju režiju predstave BUĐENJE PROLEĆA. i Gospođe Bergman, odnosno Morica, Ernsta i Go-
3. spodina Štifela u predstavi BUĐENJE PROLEĆA.
Jasna ĐURIČIĆ – Nagrada „Ardalion” za najbolju 9.
žensku ulogu Ranjevske Ljubov Andrejevne u pred- Zagebačko kazalište mladih, Zagreb, Hrvatska –
stavi VIŠNJIK. Specijalna nagrada „Ardalion” za autentičan scen-
4. ski izraz u predstavi S DRUGE STRANE.
Krešimir MIKIĆ – Nagrada „Ardalion” za najbolju
mušku ulogu u predstavi S DRUGE STRANE. Stručni žiri: Svetozar RAPAJIĆ, Nebojša ROMČE-
5. VIĆ, Hazim BEGAGIĆ, Agata JUNIKU i Radivoje
Marijana ZORZIĆ PETROVIĆ – Nagrada „Arda- DINULOVIĆ

FESTIVAL „DANI ZORANA RADMILOVIĆA” – ZAJEČAR


(Osnovan 1992)
Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović”, Zaječar
19000 Zaječar, Timočke bune 16
Telefoni: (019) 421-733 & 442-096
E-mail: pozoristezajecar@gmail.com
www.zoranradmilovic.org.rs

21. festival „Dani Zorana Radmilovića”, Zaječar 3.


od 09. do 17. novembra 2012. Miro GAVRAN: TAJNA GRETE GARBO
Reditelj: Đurđa TEŠIĆ
Selektor: Milan GUTOVIĆ Opera & Theatre Madlenianum, Beograd
4.
1. Stiven BERKOF: KVETCH
Ljubomir SIMOVIĆ: PUTUJUĆE POZORIŠTE
Reditelj: Dražen FERENČINA
ŠOPALOVIĆ
Gradski teatar Virovitica, Virovitica, Hrvatska
Reditelj: Miloš JAGODIĆ
Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović”, 5.
Zaječar Dušan KOVAČEVIĆ: KUMOVI
2. Reditelj: Dušan KOVAČEVIĆ
Ričard BIN: JEDAN ČOVEK DVOJICA GAZDA Zvezdara teatar, Beograd
Reditelj: Nebojša BRADIĆ 6.
Knjaževsko-srpski teatar, Kragujevac Jordan CVETANOVIĆ: TERAPIJA
226 POZORIŠNI FESTIVALI

Reditelj: Goran MARKOVIĆ 4.


Pozorište Atelje 212, Beograd LIDIJA VUKIĆEVIĆ: ISTINA
7. Scenski prikaz poezije
Kokan MLADENOVIĆ: ZBOGOM SFRJ 5.
Reditelj: Kokan MLADENOVIĆ DRAGANA JUGOVIĆ DEL MONAKO
Pozorište Atelje 212, Beograd Koncert
8. 6.
Žarko JOKANOVIĆ: ČIJA JE MOJA KOŽA Milovan MRAČEVIĆ: SUNCE TUĐEG NEBA
Reditelj: Aleksandar LUKAČ
Reditelj: Miloš JAGODIĆ
Puls teatar, Lazarevac
Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović”,
7.
Zaječar IZ JA GRADA U TI GRAD
Pozorište Prospero, Beograd
Prateći program (Predstava za decu)

1. NAGRADE
MILOVAN MRAČEVIĆ: SUNCE TUĐEG NEBA
MILICA GRBIĆ KOMAZEC: POZORIŠNI KOSTIMI 1.
Izložbe Predrag MANOJLOVIĆ – Nagrada za najbolje
2. glumačko ostvarenje u predstavi KUMOVI.
PREDSTAVALJANJE IZDAVAČKE KUĆE
Žiri: Milan MIHAJLOVIĆ, Božidar ĐUROVIĆ i Mili-
„KLIO”, BEOGRAD
voje MLAĐENOVIĆ
3.
MIODRAG MATICKI: DELTA 2.
ŽELJKO HUBAČ: BIZARNO Dušan KOVAČEVIĆ – Nagrada za životno delo.
GODIŠNJAK POZORIŠTA TIMOČKE KRAJINE
„ZORAN RADMILOVIĆ” Žiri: Geroslav ZARIĆ, Božidar ĐUROVIĆ i Vladimir
Promocije knjiga ĐURIČIĆ

DESIRE CENTRAL STATION – MEĐUNARODNI/REGIONALNI


FESTIVAL SAVREMENOG POZORIŠTA – SUBOTICA
(Osnovan 2009)

Kosztolányi Dezső Színház


24000 Subotica, Trg žrtava fašizma, 5
Telefon & fax: (024) 557-471
E-mail: info@desirefestival.eu
www.desirefestival.eu

3. međunarodni/regionalni festival savremenog Pozorište Atelje 212, Beograd


pozorišta, Subotica od 23. do 30. novembra 2.
2012. ZATO SAM SREĆAN
Autori: Jure NOVAK, Katarina STEGNAR & Urška
REPERTOAR BRODAR
Gledališče Glej & Zavod Poza, Ljubljana, Slovenija
1. 3.
Oliver FRLJIĆ: ZORAN ĐINĐIĆ Nigel WILLIAMS: KLASNI NEPRIJATELJ
Reditelj: Oliver FRLJIĆ Reditelj: Borut ŠEPAROVIĆ
POZORIŠNI FESTIVALI 227

Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana, Slove- Katona Jószef Szinház, Budimpešta, Mađarska
nija 10.
4. STID
KLOVNOVI U ULICI ALHEMIČARA Reditelj: Božidar MANDIĆ
Reditelj: PEROVICS Zoltán Porodica bistrih potoka (komuna – teatar), Brezo-
Metanoia Artopédia, Segedin, Mađarska vica
5. 11.
Oliver FRLJIĆ: PROKLET BIO IZDAJICA SVOJE GRAD DEMONA – PASS-PORT SUBOTICA/
DOMOVINE! SZABADKA
Reditelj: Oliver FRLJIĆ Reditelj: URBÁN András
Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana, Slovenija Kosztolányi Deszȍ Színház, Subotica
6. 12.
PASS IT ON Georg BÜCHNER: WOYZECK
Autor: Dragan BALUT Reditelj: NAGY József
Beograd/Berlin Jel theatre, Pariz, Francuska
7. 13.
Rajko ĐURIĆ & Zlatko PAKOVIĆ: UBITI ZORANA SAM ĐAVO – PASS-PORT SEGEDIN/SZEGED
ĐINĐIĆA Reditelj: URBÁN András
Reditelj: Zlatko PAKOVIĆ Kosztolányi Deszȍ Színház, Subotica
Studentski kulturni centar, Novi Sad 14.
8. PASS-PORT EUROPE
Antonen ARTO: SVRŠIMO S BOŽJIM SUDOM Reditelj: URBÁN András
PART ONE Kosztolányi Deszȍ Színház, Subotica
Koncept: Senka BULIĆ & Tomislav ĆURKOVIĆ
Kazalište Hotel Bulić & Tvornica kulture, Zagreb, Prateći program
Hrvatska
9. 1.
Tadeusz SLOBODODZIANEK: NAŠ RAZRED RAMBO AMADEUS
Reditelj: GÁBOR Máté Koncert

SUSRET PROFESIONALNIH POZORIŠTA LUTAKA SRBIJE – SUBOTICA


(Osnovani 1962)

Pozorište mladih, Novi Sad


21000 Novi Sad, Ignjata Pavlasa, 4
Telefoni: (021) 525-884 & 520-534
E-mail: pmladih@sbb.co.rs
www.pozoristemladih.co.rs

43. susret profesionalnih pozorišta lutaka Srbi- Dečje pozorište – Dječje kazalište – Gyermekszin-
je, Subotica od 26. do 29. novembar 2012. ház, Subotica
2.
REPERTOAR LABUDOVO JEZERO
Adaptator & koreograf & reditelj: Todor VALOV
1. Pozorište za decu, Kragujevac
Veselka KUNĆEVA: DAH 3.
Reditelj: Veselka KUNČEVA Jovan CARAN: PRIČE PTICE LAŽLJIVICE
228 POZORIŠNI FESTIVALI

Reditelj: Jovan CARAN 8.


Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin Miloš MILOVANOVIĆ i Darja NEŠIĆ – Nagrada za
4. glumu za ulogu Dvorska luda u predstavi LABU-
Anžel VAGENŠTAJN: SILVESTEROVO BLAGO DOVO JEZERO.
Reditelj: Borjana GEORGIEVA & Rumen RAČEV 9.
Pozorište lutaka, Niš Milica REDŽIĆ VULEVIĆ – Nagrada za glumu za
5. ulogu Ruska princeza u predstavi LABUDOVO JE-
Pjer GRIPARI: ČAROBNICA IZ ULICE BONŽUR ZERO.
Dramatizator & reditelj: Emilija MRDAKOVIĆ 10.
Pozorište mladih, Novi Sad Jelena ILIĆ – Nagrada za glumu za uloge Tačka,
6. Lutka i Devojka u predstavi PRIČA O PRIČI.
Maja RIJAVEC: PRIČA O PRIČI 11.
Reditelj: Tatjana PIPER STANKOVIĆ Jovan POPOVIĆ – Nagrada za glumu za uloge No-
Malo pozorište „Duško Radović”, Beograd vinar i Kralj u predstavi KRALJEVSKO NOVO ODE-
7. LO.
Igor BOJOVIĆ: KRALJEVSKO NOVO ODELO 12.
Reditelj. Jaroslav ANTONIUK
Dejan GOCIĆ – Nagrada za glumačko-animatorsko
Pozorište lutaka „Pinokio”, Zemun
ostvarenje u predstavi SILVESTEROVO BLAGO.
13.
NAGRADE
Slavica VUČETIĆ, Slobodan NINKOVIĆ i Saša
LATINOVIĆ – Nagrada za najbolju animaciju luta-
1.
ka „Janko Vrbnjak” koju dodeljuje Malo pozorište
Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin
– Nagrada za kolektivno glumačko animatorsko „Duško Radović” iz Beograda za uloge u predstavi
ostvarenje u predstavi PRIČE PTICE LAŽLJIVICE. ČAROBNICA IZ ULICE BONŽUR.
2. 14.
Igor BOJOVIĆ – Nagrada za najbolji tekst drame Aleksandra BAŠIĆ – Nagrada za mladog glumca
KRALJEVSKO NOVO ODELO. „Milena Sadžak”, koju dodeljuje Pozorište lutaka iz
3. Niša, za ulogu Biljane u predstavi DAH.
Todor VALOV – Nagrada za najbolju režiju pred-
stave LABUDOVO JEZERO. Stručni žiri: Dragoslav TODOROVIĆ, Blagovesta
4. VASILEVA i Vladimir GRUBANOV
Marieta GOLOMEHOVA – Nagrada za najbolju
scenografiju u predstavi DAH. 15.
5. Pozorište za decu, Kragujevac – Gran Pri UNIM-
Eva FARKAŠ – Nagrada za najbolju kreaciju luta- e za izvođenje predstave LABUDOVO JEZERO.
ka u predstavi KRALJEVSKO NOVO ODELO. 16.
6. Dečje pozorište – Dječje kazalište – Gyerme-
Aleksandar POPOVIĆ – Nagrada za najbolju mu- kszinház, Subotica – Specijalna nagrada UNIM-e
ziku u predstavi PRIČE PTICE LAŽLJIVICE. za izvođenje predstave DAH.
7.
Kalo BELA – Nagrada za glumu za ulogu Gorana Žiri UNIM-e: Živomir JOKOVIĆ, Goran BALANČE-
u predstavi DAH. VIĆ i Jelena MILIĆ ZLATKOVIĆ
AKADEMIJE I FAKULTETI 229

AKADEMIJE I FAKULTETI AKADEMIJA UMETNOSTI


2011/2012. BEOGRAD
(Osnovana 1998)

11000 Beograd, Nemanjina, 28


Odeljak o akademijama i fakultetima za školovanje
Telefoni: (011) 361-87-15 & 361-87-16
pozorišnih umetnika sadrži osnovne podatke za
Fax: (011) 361-87-16
školsku 2011/2012. godinu: grupe na fakultetima,
E-mail: info@akademijaumetnosti.edu.rs
broj studenata po godinama i klasama, imena i
www.akademijaumetnosti.edu.rs
prezimena diplomiranih studenata, nagrade pred-
stavama i pojedincima i podatke o studentskim
Dekan: Mirjana KARANOVIĆ
ispitnim predstavama koje su imale javni karakter.
Za muzičke akademije dati su podaci samo o od-
Grupe: Gluma, Dramaturgija, Advertajzing i dizajn,
secima za solo pevanje.
Produkcija u umetnosti i medijima, Filmska i TV ka-
Akademije i fakulteti grupisani su po abecednom re-
mera, Filmska i TV montaža, Filmska režija, TV re-
dosledu mesta u kojima se nalaze.
žija, Fotografija, Dizajn zvuka i muzička produkci-
ja

Studenti u školskoj 2011/2012.

Grupa I II III IV Ukupno


Gluma 12 15 13 16 56
Dramaturgija 3 3 – 6 12
Advertajzing i dizajn 4 – – 4 8
Produkcija u umetnosti
i medijima 16 17 12 9 54
Filmska i televizijska
kamera 7 – 5 7 19
Filmska i televizijska
montaža 2 9 3 6 20
Filmska režija 3 6 3 7 19
Televizijska režija 6 4 7 8 25
Fotografija 7 3 – – 10
Dizajn zvuka i muzička
produkcija 8 12 16 17 53
230 AKADEMIJE I FAKULTETI

Diplomirali ULOGE: Devojka – Dubravka VUKASOVIĆ, Taksi-


sta – Predrag PAUNOVIĆ, Au pair – Ivana TODO-
Gluma: Kruna SAVIĆ, Ana ARANĐELOVIĆ, Davor ROVIĆ, Student – Luka MILJKOVIĆ, Udata žena -
PERUNOVIĆ, Marta ĆERANIĆ, Janko CEKIĆ, Iva- Marta ĆERANIĆ, Političar – Slobodan STEPIĆ,
na TODOROVIĆ, Predrag PAUNOVIĆ, Nena KNE- Manekenka – Ivona KUSTUDIĆ, Dramski pisac –
ŽEVIĆ, Luka MILJKOVIĆ, Dragana ĐURĐEVIĆ, Janko CEKIĆ, Glumica – Irma MILOVIĆ, Aristo-
Ivona KUSTUDIĆ, Slobodan STEPIĆ, Mina ČU- krata – Aleksandar MILISAVLJEVIĆ.
KIĆ, Lazar TOMIĆ.
Filmska režija: Dušica ALEKSIĆ, Aleksandra RI- Prem. 03. 06. 2012, Beograd
STIĆ, Nikola AVRAMOV, Mate UGRIN. 2 (-) 322
Dizajn zvuka i muzička produkcija: Aleksandar
JANOŠEVIĆ, Branko DAMJANAC, Branislav JO- 2.
VANOVIĆ, Boris ŠURLAN, Milan BJELICA, Uroš PRESUDNA ULOGA GLUMCA U OSMIŠLJAVA-
KOVAČEVIĆ, Stefan GAGIĆ, Nikola TRIKOŠ, Saša NJU TEKSTA: ISPOVESTI, SKICE SUKOBA;
OTAŠEVIĆ, Goran BAJIĆ, Luka KOZOMORA, Mi- Džejms SANDERS: NA LIVERPULSKI NAČIN
loš STUPAR. Ispitna predstava studenata I godine glume u klasi
Produkcija u umetnosti i medijima: Milica PO- Ivana BEKJAREVA, red. prof., Miloš JAGODIĆ,
POVIĆ, Andrija VUJOVIĆ, Marko BOBERIĆ, Jo- asistent.
vana JANKOVIĆ, Irena STEVANOVIĆ, Jelena NI-
KOLIĆ, Katarina PEŠIĆ, Tijana MATIĆ, Aleksandra ULOGE: Kandidat – Darko IVIĆ, Srećni ubica – Lea
MANDARIĆ, Neda PAVLOVIĆ, Jovan PANTOVIĆ, HORVAT; Švorc gost – Nebojša RAKO, Saša SI-
Anja JEREMIĆ, Dragutin MARJANOVIĆ. MEUNOVIĆ, Odgrizak – Anja MIT, Stefan KOVA-
TV režija: Maja MIĆEVIĆ, Nenad ĆOSIĆ, Ana ZU- ČEVIĆ, Jovan GULAN, Kriza – Saša SIMOVIĆ; Ste-
va – Nevena AVRAMOVIĆ, Žderonja – Ivana STAN-
LEVIĆ, Rade RADOVANOVIĆ.
ČEV; Jabukovača – Anja MIT, Srđa BJELOGRLIĆ,
Filmska i TV montaža: Saidi ALSID.
Overdose – Lea HORVAT, Darko IVIĆ; Tiket – Ste-
Filmska i TV kamera: Vladimir SLIJEPČEVIĆ, Mi-
fan KOVAČEVIĆ, Smrad – Anja MIT; Kidnaperka –
lan VUNJAK, Matija MUNJIZA PETROVIĆ, Una
Ivana STANČEV, Saša SIMOVIĆ, Nevena AVRA-
ŠKONDRO, Tamara DRAKULIĆ, Milan VRBIĆ, Vo-
MOVIĆ, Jabuka u grlu – Jovan GULAN; Profesor –
jislav GELEVSKI, Miloš BABOVIĆ i Slobodan PO-
Saša SIMOVIĆ, Zaluđenik – Nebojša RAKO; Ćebe
POVIĆ.
– Kristina JOVANOVIĆ, Jovan GULAN, Ivana STAN-
Advertajzing i dizajn: Nenad NINKOV.
ČEV, Alkos – Nebojša RAKO, Jovana RADOVA-
Fotografija: Petar VUKADINOVIĆ, Ivan TOPALO-
NOVIĆ, Ili ja – ili smrt – Darko IVIĆ, Ivana STANČEV,
VIĆ. Trening – Nebojša RAKO, Ljubav posle – Anja MIT,
Dramaturgija: Dunja KUSTURICA, Dimitrije KO- Darko IVIĆ, Fotosesion – Ivana STANČEV, Stefan
KANOV, Mina ALEKSIĆ, Nevena STANIĆ, Saša KOVAČEVIĆ; Zaljubljena pacijentkinja – Jovana RA-
PETRONIJEVIĆ, Viktor RADONJIĆ. DOVANOVIĆ, Saša SIMOVIĆ Ispit po svaku cenu –
Nevena AVRAMOVIĆ, Srđa BJELOGRLIĆ.

Javno izvođenje predstava Prem. 08. 06. 2012, Beograd


– (-) -
Premijere
3.
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd Biljana SRBLJANOVIĆ: BEOGRADSKA
Scena „Bojan Stupica” TRILOGIJA
I deo ispitne predstave II godine glume u klasi Mir-
1. jane KARANOVIĆ, red. prof. i Olivere VIKTORO-
Dejvid HER: PLAVA SOBA VIĆ ĐURAŠKOVIĆ, vanr. prof.
Diplomska predstava studenata glume u klasi Pred-
raga EJDUSA, red. prof., Predrag STOJMENO- ULOGE: Kića – Slaven DOŠLO, Mića – Milivoje
VIĆ, asistent. STANIMIROVIĆ, Alena – Gorica REGODIĆ, Sanja
– Jelena KESIĆ, Miloš – Anđelko BEROŠ, Kaća –
Rd. Predrag EJDUS Milica MAJKIĆ, Dule – Stefan POPOVIĆ, Mara –
AKADEMIJE I FAKULTETI 231

Jelena PUZIĆ, Jovan – Vibor KREKOVIĆ, Dača – Diplomska prestava studenata Glume u klasi Ne-
Andrej PIPOVIĆ, Ana – Ana STANKOVIĆ. bojše DUGALIĆA, red. prof., Hana SELIMOVIĆ,
asistent.
Prem. 13. 06. 2012, Beograd
1 (-) 323 ULOGE: Maja ŠUŠA, Lora ĐUROVIĆ, Sara CVI-
JOVIĆ, Lana KARAKLAJIĆ, Milica GOJKOVIĆ,
Scena „Studio” Olja LEVIĆ, Neven BUJIĆ, Petar DAMJANOVIĆ,
Tanja MARKOV, Miljana POPOVIĆ, Mladen DE-
4. DIĆ, Jovan JELISAVČIĆ.
Milena BOGAVAC: DRAGI TATA
II deo ispitne predstave II godine glume u klasi Mir- Prem. 01. 06. 2012, Beograd
jane KARANOVIĆ, red. prof. i Olivere VIKTORO- 2 (-) 207
VIĆ ĐURAŠKOVIĆ, vanr. prof.
Zvezdara teatar, Beograd
Rd. Miloš KRASULJA, Devon JOKIĆ, David KE-
COJEVIĆ
7.
Nebojša ROMČEVIĆ: BROD LJUBAVI
ULOGE: Mali – Gorica REGODIĆ, Bane – Nikola
DRAGUTINOVIĆ, Filip – Boris JAGER, Marina – Diplomska predstava studenta Glume u klasi Pred-
Ana STANKOVIĆ, Aja – Milica PETROVIĆ, Crni – raga EJDUSA, red. prof., Predrag STOJMENO-
Marko VOJINOVIĆ, Poštar – Andrej PARIPOVIĆ, VIĆ, asistent.
Ksenija – Jelena PUZIĆ, Socijalna radnica – Jele-
na KESIĆ. Rd. Predrag EJDUS, im. Ab Re.

Prem. 26. 06. 2012, Beograd ULOGE: Nina – Helena PETROVIĆ, Jana – Nena
1 (-) – KNEŽEVIĆ, Saša – Dragana ĐURĐEVIĆ, Jacek
– Predrag PAUNOVIĆ, Vasile – Luka TABAŠE-
Teatar 78 VIĆ, Trgovac – Janko CEKIĆ, Pisac – Aleksandar
MILISAVLJEVIĆ, Izdavač – Lazar TOMIĆ, Karl –
5. Lazar MILJKOVIĆ, Hana – Ivona KUSTUDIĆ,
Jelena ĐORĐEVIĆ: KOME VERUJETE? Gerda – Irma MILOVIĆ, Elke – Ivana TODORO-
Diplomska predstava studenta Glume u klasi Pred- VIĆ, Helga – Marta ĆERANIĆ, Šef – Slobodan
raga EJDUSA, red. prof., Predrag STOJMENO- STEPIĆ.
VIĆ, asistent.
Prem. 11. 06. 2012, Beograd
Rd. Predrag STOJMENOVIĆ, dm. Jelena OBRA- 2 (-) -
DOVIĆ, im. Ivan VUKOSAVLJEVIĆ.

ULOGE: Kristina – Dragana ĐURĐEVIĆ, Aleksandar FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI


– Lazar TOMIĆ, Ljudi – Janko CEKIĆ, Helena PE-
TROVIĆ, Luka TABAŠEVIĆ, Ivona KUSTUDIĆ, Pred-
BEOGRAD
rag PAUNOVIĆ, Ivana TODOROVIĆ, Aleksandar MI- (Osnovan 1948)
LISAVLJEVIĆ, Marta ĆERANIĆ, Slobodan STEPIĆ,
Irma MILOVIĆ, Lazar MILJKOVIĆ, Anja RADOVA- 11070 Novi Beograd, Bulevar umetnosti, 20
NOVIĆ, Ivan KRAJIŠNIK, Mina PAUNOVIĆ. Telefoni: (011) 2140-419 & 2145-846
Fax: (011) 2130-862
Prem. 20. 06. 2012, Beograd E-mail: fduinfo@eunet.rs
1 (-) 187 www.fdu.edu.rs

Sterijino pozorje, Novi Sad Dekan: mr Zoran POPOVIĆ, red. prof.

6. Grupe: Gluma, Pozorišna i radio režija, Dramatur-


SOFOKLE, ESHIL, Vilijam ŠEKSPIR – IZBOR IZ gija, Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kul-
DELA ture, Filmska i televizijska režija, Filmska i televi-
232 AKADEMIJE I FAKULTETI

zijska produkcija, Filmska i televizijska kamera, Filmska i televizijska režija: Boriša ANTONIJE-
Filmska i televizijska montaža, Snimanje i dizajn VIĆ, Damir ROMANOV, Milica TOMOVIĆ, Ognjen
zvuka ISAILOVIĆ, Senka DOMANOVIĆ, Ivan PECIKOZA,
Ognjen GLAVONJIĆ, Petar RISTOVSKI, Aron SE-
Studenti u školskoj 2011/2012. KELJ, Tea LUKAČ, Miloš MILOVANOVIĆ, Nemanja
VOJINOVIĆ i Marko ĐORĐEVIĆ.
Grupa I II III IV Ukupno Filmska i televizijska produkcija: Zoran NIKOLIĆ,
Gluma 10 11 12 12 45 Svetlana STOJANOVIĆ, Marko MRĐENOVIĆ, Ivo-
Pozorišna i radio režija 5 4 4 4 17 na MITROVIĆ, Marko MANDIĆ, Sanja KOSANO-
Dramaturgija 10 10 10 9 39 VIĆ, Marija LERO i Uroš STANKOVIĆ.
Menadžment Filmska i televizijska kamera: Dušan JOKSIMO-
i produkcija pozorišta, VIĆ, Darko BURSAĆ, Suzana VASILJEVIĆ, Do-
radija i kulture 17 14 13 18 67 brivoje MARKOVIĆ, Daniel MATEIĆ, David PAV-
1* 1* – 3* LAŠEVIĆ, Lazar BOGDANOVIĆ, Ivan SPASOJE-
VIĆ, Nikola PALAMAREVIĆ, Ivan MARKOVIĆ, Ale-
Filmska i televizijska
ksandar KARAULIĆ, Ivan STEPANOVIĆ i Stefan
režija 6 8 6 – 20
VUČKOVIĆ.
Filmska i televizijska
Filmska i televizijska montaža: Stevan FILIPO-
produkcija 11 12 9 10 63
VIĆ, Srđan TOPALO, Vladimir BOJIČIĆ, Nataša
7* 3* 2* 9*
VRANJEŠ, Nenad DŽODIĆ, Vladimir RADOVA-
Filmska i televizijska NOVIĆ, Maja VELJIĆ, Isidora RISTIĆ, Maja MAR-
kamera 9 7 8 – 39 KOVIĆ, Marija KRSTIĆ, Davor BOSANKIĆ i Bog-
7* 5* 3* – dan ĆURGUZ.
Filmska i televizijska Snimanje i dizajn zvuka: Nikola GREGOVIĆ, Pe-
montaža 8 9 7 – 28 tar STOJIČIĆ, Boris ZABORSKI, Marko ĐUKIĆ,
1* 2* 1* – Predrag ADAMOVIĆ, Marko STOJANOVIĆ LOUIS,
Snimanje i Stevan MILOŠEVIĆ i Goran MILOŠEVIĆ.
dizajn zvuka 8 12 7 7 53
8* 4* 1* 6* Master akademske studije

Napomena: *studenti upisani uz rad Menadžment kulture i medija: Jovana STEFA-


NOVIĆ.
Diplomirali Kamera: Jelena PREKAJSKI, Nebojša VASIĆ, Ma-
rina PEROVIĆ, Dalibor VUČKOVIĆ i Miloš MI-
Gluma: Milica JANKOVIĆ, Nevena RISTIĆ, Dejan TROVIĆ.
DEDIĆ, Sara JOKSIMOVIĆ, Maja LUKIĆ, Milica
JANKETIĆ, Miloš LALOVIĆ, Marijana PEJATO- NAGRADE
VIĆ, Lazar ĐUKIĆ i Marko-Mak PANTELIĆ.
Pozorišna i radio režija: Ana GRIGOROVIĆ, Ivan 1.
VUKOVIĆ, Marija LIPKOVSKI, Ana POPOVIĆ i Dragan PETROVIĆ, red. prof. – Nagrada „Zora-
Marko ĐURIĆ. nov brk”, XX Dani Zorana Radmilovića, za pred-
Dramaturgija: Tamara BARAČKOV, Staša BA- stavu ŽIVOT U TESNIM CIPELAMA.
JAC, Maja TODOROVIĆ, Tamara ANTONIJEVIĆ, 2.
Sara RADOJKOVIĆ, Vuk BOŠKOVIĆ, Predrag JA- Stefan IVANČIĆ, student FTV režije – Nagrada za
KIŠIĆ i Paša PETROVIĆ. najbolji dokumentarni film, 4. Međunarodni festival
Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kul- studentskog filma „Duka Fest”, Banja Luka, III na-
ture: Ivan PEKAS, Boris BALAĆ, Tamara TODO- grada publike, „Go East”, Filmski festival, Visbaden,
ROVIĆ, Milica ŠEVARLIĆ, Iva MLADENOVIĆ, Je- Nagrada publike za najbolji film festivala, Smotra
lena SIMOVIĆ, Miljana KRAŠIĆ, Una STEVANO- kratkometražnog dokumentarnog filma „301 film”,
VIĆ, Aleksandra STANKOVIĆ, Mila ŠIJAN, Milica Grocka i Zlatna plaketa Beograd i novčani iznos od
SPASOJEVIĆ, Kristijan VOJINOVIĆ, Virdžinija ĐE- 2.000, 00 evra, 59. Beogradski festival kratkome-
KOVIĆ, Ivana ZDRAVKOVIĆ, Senka SAVIĆ, Sonja tražnog i dokumentarnog filma, Beograd za film
STEGIĆ, Tamara ČIČIĆ i Milan LEPER. SEKUNDARNA SIROVINA.
AKADEMIJE I FAKULTETI 233

3. i Interdisciplinarnom festivalu „Dani malih stvari”,


Oleg NOVKOVIĆ, docent – Nagrada Udruženja Trebinje.
filmskih umetnika Srbije, za filmsko stvaralaštvo u 12.
2011. godini, za režiju filma BELI, BELI SVET. Nemanja VOJINOVIĆ, student II godine FTV re-
4. žije – Nagrada za najbolji film festivala, Smotra
Jelena GAVRILOVIĆ, student III godine FTV – II kratkometražnog filma „301 film”, Grocka, za film
nagrada „Srebrno jaje”, V Međunarodni filmski i REALNOSTI, ODJEBI i pohvala za film GORI
muzički festival Kustendorf, Nagrada za najbolji BEBO, GORI, 59. Beogradski festival kratkome-
kratki igrani film realizovan izvan Nemačke, „Go tražnog i dokumentarnog filma, Beograd.
East”, Filmski festival, Visbaden, Zlatna medalja 13.
Beograd i novčani iznos od 1.000, 00 evra, 59. Marko ĐORĐEVIĆ, student FTV režije – Nagra-
Beogradski festival kratkometražnog i dokumen- da za najbolji srpski film u selekciji „Up to 10,000
tarnog filma, Beograd, za film MOMCI, GDE STE i bucks, Festival Cinema City, Novi Sad, za film NA
Zlatna medalja Beograd i novčani iznos od 1.000,00 DRUGOJ OBALI.
evra, 59. Beogradski festival kratkometražnog i do- 14.
kumentarnog filma, Beograd, za najbolji dokumen- Vladimir TAGIĆ, student FTV režije – Specijalno
tarni film BIBI. priznanje za režiju filma STEVAN M. ŽIVKOVIĆ,
5. Festival Cinema City, Novi Sad.
Tatjana KRSTEVSKI, diplomirani snimatelj slike 15.
– Nagrada „Vilko Filač” za najbolju kameru u filmu Ivan MARKOVIĆ – Specijalno priznanje za uspe-
OD PEPELA, V Međunarodni filmski i muzički fe- šan snimateljski rad na filmu FRAGMENTI, Festival
stival Kustendorf. Cinema City, Novi Sad.
6. 16.
Tamara RADANOVIĆ, student Kamere – nagra-
Strahinja SAVIĆ, student II godine FTV režije –
da za kameru u kategoriji studentskog filma za do-
Grand prix za najbolji studentski film TANGO U 3
kumentarni film MUZEJ DETINJSTVA, 7. Festival
LIKA I 3 PROSTORA, Filmski festival, Herceg Novi,
dokumentarnog filma ZLATNA BUKLIJA, Velika
Crna Gora.
Plana,
17.
7.
Marko GRBA SING, student III godine FTV reži-
Boris ŠEBEZ, student Kamere – I nagrada za do-
je – Grand prix za najbolji studentski film KASNO
kumentarnu minijaturu za film POSLE KINEZA, 7.
SMO SE SRELI, Filmski festival, Herceg Novi, Crna
Festival dokumentarnog filma ZLATNA BUKLIJA,
Gora.
Velika Plana.
8. 18.
Marija BERGAM, student III godine Glume – Marijana PEJATOVIĆ, student IV godine Glume
Nagrada iz Fonda „Dara Čalenić” za najbolju mla- – Nagrada za najuspešnijeg debitanta za ulogu u fil-
du glumicu 57. Sterijinog pozorja, Novi Sad, za mu ZVERINJAK, 47. Festival glumačkih ostvarenja,
ulogu Milice u predstavi RADNICI UMIRU PEVA- Niš.
JUĆI. 19.
9. Fakultet dramskih umetnosti, Beograd – Na-
Marina BRBAKLIĆ TEPAVAC, student specijali- grada za najbolju produkciju grupe filmova, 59.
stičkih studija „Reklama i mediji” – regionalni po- Beogradski festival kratkometražnog i dokumen-
bednik za Evropu na IV IAA Dents takmičenju, svet- tarnog filma, Beograd.
sko studenstsko takmičenje za najbolji plakat. 20.
10. Nataša PANIĆ, student Montaže – nagrada za
Dr Ivan MEDENICA, vanr. prof. – Sterijina nagra- najbolju montažu, za film ŠTO TE NEMA, 59. Beo-
da za pozorišnu kritiku „Miodrag Kujundžić”, 57. gradski festival kratkometražnog i dokumentarnog
Sterijino pozorje, Novi Sad. filma, Beograd.
11. 21.
TRE SORELLE – Nagrade publike za diplomsku Narcisa DARIJEVIĆ MARKOVIĆ, docent Katedre
predstavu studenata Glume, klasa prof. mr Gorda- FTV režije – Nagrada studentskog žirija za najbo-
na MARIĆ, asistent MA Mila MANOJLOVIĆ, režija lji dokumentarni film festivala i nagrada SAE Insti-
Jana MARIČIĆ, na 41. Ex-Teatar Festu, Pančevo tuta, Beograd za film PAR-NEPAR.
234 AKADEMIJE I FAKULTETI

Javno izvođenje predstava dana MARIĆ, red. prof., asistent: MA Mila MA-
NOJLOVIĆ.
Premijere
Rd. Jana MARIČIĆ, sc. Marija RISTIĆ, ks. Veljko
Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd STOJANOVIĆ, dt. Jovan MATIĆ.

Scena „Mata Milošević” ULOGE: Nera – Marijana PEJATOVIĆ, Bjanka –


Nevena RISTIĆ, Roza – Maja LUKIĆ, Marko – Bo-
1. jan KRIVOKAPIĆ, Jojo – Vladimir TEŠOVIĆ, Da-
OD DOGAĐAJA KA ŽANRU – PUTOVANJE mjan – Miloš LALOVIĆ.
KROZ NASILJE
Ispit studenata III godine Pozorišne režije, šef kla- Prem. 21. 03. 2012, Beograd
se: Alisa STOJANOVIĆ, vanr. prof., Darijan MI- 4 (3: Pančevo – 1, Valjevo – 1, BiH: Trebinje – 1) -
HAJLOVIĆ, docent.
4.
Rd. Maja MALETKOVIĆ, Petar POPOVIĆ, Jovana Maksim GORKI: NA DNU*
TOMIĆ, Igor Vuk TORBICA. Ispit studenata II godine Pozorišne režije, šef kla-
se: Ivana VUJIĆ, red. prof., Ana ĐORĐEVIĆ, asi-
ULOGE: Maja MALETKOVIĆ, Petar POPOVIĆ, sten i deo ispita studenata II godine Glume, šef kla-
Jovana TOMIĆ, Igor Vuk TORBICA i Tea PUHA- se: dr Vladimir JEVTOVIĆ, red. prof., Srđan J. KA-
RIĆ. RANOVIĆ, docent.

Prem. 28. 12. 2011, Beograd Rd. Milenija STAMENKOVIĆ, Isidora GONCIĆ, An-
2 (1: Francuska: Besançon – 1) 515 drej NOSOV, Kristina DAMNJANOVIĆ OPSENI-
CA.
2.
Ivan VELISAVLJEVIĆ: SVRATI, REČE ČOVEK ULOGE: Satin – Miloš ĐUROVIĆ, Glumac – Bog-
Diplomski ispit studenata Glume, šef klase: mr Gor-
dan BOGDANOVIĆ, Nastja – Iva KEVRA, Baron –
dana MARIĆ, red. prof., MA Mila MANOJLOVIĆ,
Dušan MATEJIĆ; Glumac – Dušan MATEJIĆ, Sa-
asistent.
tin – Matija ŽIVKOVIĆ, Kvašnja – Jelisaveta KA-
RADŽIĆ, Klešč – Stefan RADONJIĆ; Vaska Pepel
Rd. Marija LIPKOVSKI, sc. Nevena PRODANO-
– Stefan RADONJIĆ, Vasilisa – Brankica SEBA-
VIĆ, Tamara JOKSIMOVIČ, ks. Milica POŽAR, Ne-
STIJANOVIĆ, Nataša – Jovana GAVRILOVIĆ, Ana
venka ŠMITRAN, ps. Mina LAZAREVIĆ.
– Jelisaveta KARADŽIĆ, Luka – Andrija DANIČIĆ,
Kostiiljov – Miodrag RADONJIĆ, Policajci – Dušan
ULOGE: Konstantin Kol Vitas – Dejan DEDIĆ, Utje-
SINĐIĆ, Dušan LRIVEC; Klešč – Bogdan BOG-
ha – Lazar ĐUKIĆ, Galeb – Marko Mak PANTELIĆ,
DANOVIĆ, Kvašnja – Anita STOJADINOVIĆ, Luka
Mali ŠAULIS – Nikola RANĐELOVIĆ, Katarina –
Sara JOKSIMOVIĆ, Gordana Vitas – Milica JAN- – Miloš ĐUROVIĆ, Ana – Ivana DUDIĆ.
KOVIĆ, Snežana Vitas – Milica JANKETIĆ, Andri-
ja Vitas – Uroš JAKOVLJEVIĆ, Čivija – Stojan Prem.12. 04. 2012, Beograd
ĐORĐEVIĆ, Čiča Triša / Robert – Miodrag RADO- 1 (-) 75
NJIĆ, Momci iz kafane – Đorđe STOJKOVIĆ, Mi- * Predstava je igrana i u Vežbaonici broj 7 i na Hod-
hajlo STEVANOVIĆ, Harmonikaš – Nikola JERE- niku FDU-a.
MIĆ.
5.
Prem. 15. 03. 2012, Beograd PLAY NUŠIĆ (IZA BOŽIJIH LEĐA,
2 (-) 415 OŽALOŠĆENA PORODICA, MISTER DOLAR,
POKOJNIK)
3. Ispit studenata III godine Pozorišne režije, šef kla-
Stevan KOPRIVICA: TRE SORELLE se: Alisa STOJANOVIĆ, vanr. prof., Darijan MI-
Diplomski ispit studenata Glume, šef klase: mr Gor- HAJLOVIĆ, docent
AKADEMIJE I FAKULTETI 235

IZA BOŽIJIH LEĐA DALO, Novaković – Branisalv ZEREMSKI, Protić –


Željko MAKSIMOVIĆ, Đukić – Branislav JEVTIĆ,
Rd. Jovana TOMIĆ, dm. Miloš ILIĆ, sc. Hristina Mladen Đaković – Ivan MIHAILOVIĆ, Pavle Marić –
ŠERMAZ, ks. Marija JANOŠEVIĆ. Marko JANKETIĆ, Aljoša – Aleksandar MARKOVIĆ.

ULOGE: Jula – Marija BERGAM, Bandista – Jovan Prem. 15. 05. 2012, Beograd
JELISAVČIĆ, Patroldžika – Sonja KOVAČEVIĆ, 2 (-) 435
Bandistkinja – Maja LUKIĆ, Praktikant – Neven
BUJIĆ, Dete – Milica GOJKOVIĆ, Sima – Mihailo 6.
MAKSIMOVIĆ, Jova – Vladimir TEŠOVIĆ, Živka – SCENE I MONOLOZI IZ ANTIČKIH I ŠEKSPIROVIH
Marija STOKIĆ. TRAGEDIJA I MOLIJEROVIH KOMEDIJA
Ispit studentata III godine Glume, šef klase: Biljana
Prem. 15. 05. 2012, Beograd MARIĆ, red. prof., Pavle LAZIĆ, saradnik.
2 (1: Pančevo – 1) 415
ULOGE: Vilijam ŠEKSPIR, Tragedije: Romeo –
OŽALOŠĆENA PORODICA Matija ŽIVKOVIĆ, Julija – Marija BERGAM, Kralji-
ca Margareta, Iva STEFANOVIĆ, Ledi Magbet –
Rd. Petar POPOVIĆ, dm. Tamara ANTONIJEVIĆ, Vaja DUJOVIĆ, Marija STOKIĆ, Magbet – Nema-
sc. Andrea MILETIĆ. nja STAMATOVIĆ, Ivan ZABLAĆANSKI, Ledi Ana
– Sonja KOVAČEVIĆ, Gloster – Milan MARIĆ, Ofe-
ULOGE: Danica – Marijana PEJATOVIĆ, Gina – lija – Milena ŽIVANOVIĆ; Antičke tragedije: Edip –
Marija STOKIĆ, Sarka – Mirjana MILENIĆ, Agaton Nemanja STAMATOVIĆ, Antigona – Marija BER-
– Ivan BELOŠEVIĆ, Proka – Bratislav JANKOVIĆ, GAM, Ajant – Milan MARIĆ, Orest – Matija ŽIV-
Mića – Stefan Uroš TEŠIĆ, Simka – Marija RADO- KOVIĆ, Medeja – Marija STOKIĆ, Filoktet – Ivan
JEVIĆ. ZABLAĆANSKI, Elektra – Milena ŽIVANOVIĆ, Kli-
temnestra – Sonja KOVAČEVIĆ, Vaja DUJOVIĆ,
Prem. 15. 05. 2012, Beograd Kasandra – Iva STEFANOVIĆ.
1 (-) –
Prem. 31. 05. 2012, Beograd
MISTER DOLAR 2 (-) 250

Ab. Sara RADOJKOVIĆ, rd. Maja MALETKOVIĆ, 7.


sc. Aleksandar MRDA, ks. Jelena ANTANASIJE- SCENE I MONOLOZI
VIĆ, am. Danica VUJOŠEVIĆ, Jovan MARIĆ, sp. Ispit studenata II godine Glume, šef klase: dr Vla-
Anka GAĆEŠA. dimir JEVTOVIĆ, red. prof., Srđan J. KARANO-
VIĆ, docent.
ULOGE: Mlatković – Marko Mak PANTELIĆ, Sa-
vetnik – Mihailo LAPTOŠEVIĆ, Savetnikovica – Tenesi VILIJAMS: TRAMVAJ ZVANI ŽELJA, sce-
Tamara BELOŠEVIĆ, Nina – Bojana GRABOVAC, ne
Predsednik – Stojan ĐORĐEVIĆ, Mariška – Vaja
DUJOVIĆ. ULOGE: Blanš – Jovana GAVRILOVIĆ, Ivana DU-
DIĆ, Iva KEVRA, Brankica SEBASTIJANOVIĆ, Mič
Prem. 15. 05. 2012, Beograd – Stefan RADONJIĆ, Dušan MATEJIĆ, Stela – Ani-
4 (1: Pančevo -1) 524 ta STOJADINOVIĆ, Jelisaveta KARADŽIĆ, Stenli –
Bogdan BOGDANOVIĆ, Miloš ĐUROVIĆ.
POKOJNIK
Branislav NUŠIĆ: GOSPOĐA MINISTARKA,
Rd. Igor Vuk TORBICA, sc. Veljko STOJANOVIĆ, UJEŽ, VLAST, SUMNJIVO LICE, SVINJA,
ks. Ivana ČEMERIKIĆ, am. Marko MARIĆ, dm. Ta- NARODNI POSLANIK, PROTEKCIJA, monolozi
mara BJELIĆ.
ULOGE: Ujka Vasa – Bogdan BOGDANOVIĆ, Go-
ULOGE: Spasoje – Dejan DEDIĆ, Mile – Lazar ĐU- spa Nata, Gospođa Arsić – Brankica SEBASTIJA-
KIĆ, Rina – Andrijana TASIĆ, Anta – Stefan BUN- NOVIĆ, Gospa Mica, Gospođa Spasić – Jovana
236 AKADEMIJE I FAKULTETI

GAVRILOVIĆ, Jerotije – Stefan RADONJIĆ, Žena, Ispit studenata I godine Pozorišne režije, šef klase:
Gospođa Spasić – Ivana DUDIĆ, Nina, Gospođa Egon SAVIN, red. prof., Filip GRINVALD, asistent i
Lazić – Anita STOJADINOVIĆ, Sreta Numera – deo ispita studenata I godine Glume, šef klase:
Dušan MATEJIĆ, Saveta, Gospođa Spasić – Jeli- Dragan PETROVIĆ, red. prof., Jug RADIVOJE-
saveta KARADŽIĆ, Persida, Gospođa Lazić – Iva VIĆ, docent.
KEVRA, Sekulić – Miloš ĐUROVIĆ.
Rd. Đorđe FILIPOVIĆ, Miljana ĆOSIĆ, Strahinja
Prem. 06. 06. 2012, Beograd ANTONIĆ, Marko TORLAKOVIĆ i Nataša RADU-
2 (1: Petrovac na Mlavi – 1) 324
LOVIĆ.
8.
ULOGE: MAMU MU KO JE PRVI POČEO: On –
Margaret MACANTINI: MANOLA
Diplomski ispit studenata Glume Milice JANKETIĆ Marko GRABEŽ, Ona – Marta BJELICA, Treći –
i Sare JOKSIMOVIĆ, šef klase: mr Gordana MA- Mihajlo JOVANOVIĆ; On – Đorđe STOJKOVIĆ,
RIĆ, red. prof., MA Mila MANOJLOVIĆ, asistent. Ona – Jovana PANTIĆ; BURE BARUTA: Evdoki-
ja – Anđela JOVANOVIĆ, Mane – Strahinja BLA-
Dm. Maja TODOROVIĆ, rd. Ana POPOVIĆ, sc. ŽIĆ, Kosta – Vladimir VUČKOVIĆ; Prva – Nina
Tamara KOKSIMOVIĆ, Nevena PRODANOVIĆ, NEŠKOVIĆ, Druga – Jovana STOJILJKOVIĆ;
ks. Ana MILOJKOVIĆ Ana – Tamara ALEKSIĆ, Simon – Vučić PERO-
VIĆ.
ULOGE: Anemona – Milica JANKETIĆ, Hortenzija
– Sara JOKSIMOVIĆ. Prem. 11. 04. 2012, Beograd
1 (-) 62
Prem. 14. 06. 2012, Beograd
2 (-) 442
11.
Džon OZBORN & Dejan DUKOVSKI: OSVRNI SE
Vežbaonice 6, 7, 10 i 12
U GNEVU & MAMU MU, KO JE PRVI POČEO I
9. BURE BARUTA
Maksim GORKI: NA DNU Ispit studenata I godine Glume, šef klase: Dragan
Ispit studenata II godine Pozorišne režije, šef klase: PETROVIĆ, red. prof., Jug RADIVOJEVIĆ, docent.
Ivana VUJIĆ, red. prof. Ana ĐORĐEVIĆ, asistent.
ULOGE: OSVRNI SE U GNEVU: Džimi – Vučić
Rd. Isidora GONCIĆ, Milenija STAMENKOVIĆ, Kri- PEROVIĆ, Vladimir VUČKOVIĆ, Strahinja BLA-
stina DAMNJANOVIĆ OPSENICA, Andrej NOSOV. ŽIĆ, Klif – Marko GRABEŽ, Mihajlo JOVANO-
VIĆ, Đorđe STOJKOVIĆ, Alison – Tamara ALE-
ULOGE: Glumac – Oleg MISIRAČA, Satin – Miloš KSIĆ, Jovana PANTIĆ, Marta BJELICA, Jovana
RADIČEVIĆ, Klešč – Miloš ILIĆ, Kvašnja – Tedora STOJILJKOVIĆ, Helena – Anđela JOVANOVIĆ,
BUDIMIR; Nastja – Marija JANOŠEVIĆ, Satin – An- Nina NEŠKOVIĆ; BURE BARUTA: Simon – Vučić
drej OSTORIŠKI, Baron – Milenija STAMENKOVIĆ, PEROVIĆ, Mihajlo JOVANOVIĆ, Sveta – Marko
Glumac – Srđan BOGUNOVIĆ; Ana – Lea MI- GRABEŽ, Ana – Jovana PANTIĆ, Pijanac – Đor-
ŠČEVIĆ, Klešč – Nina RACA, Kvašnja – Slavka đe STOJKOVIĆ, Andreja – Strahinja BLAŽIĆ,
ŽUNJANIN, Luka – Ana Mikolić; Vasilisa – Milena
Svetle – Nina NEŠKOVIĆ, Jovana STOJILJKO-
ŽIVANOVIĆ, Pepel – Boris JAGER, Kostiljov, Me-
VIĆ, Žena – Marta BJELICA, Čovek – Marko
dvedev – Lazar ĐUKIĆ, Nataša – Iva STEFANO-
GRABEŽ, Šofer – Vladimir VUČKOVIĆ, Đorđe –
VIĆ, Luka – Ivan ZABLAĆANSKI.
Đorđe STOJKOVIĆ, Vučić PEROVIĆ, Gele – Mi-
Prem. 21. 12. 2011, Beograd hajlo JOVANOVIĆ, Mane – Vladimir VUČKOVIĆ,
1 (-) 95 Evdokija – Anđela JOVANOVIĆ, Kosta – Strahi-
nja BLAŽIĆ; MAMU MU, KO JE PRVI POČEO:
10. Klovn – Marko GRABEŽ, Balerina – Tamara ALE-
Dejan DUKOVSKI: MAMU MU, KO JE PRVI KSIĆ, Konstantin – Strahinja BLAŽIĆ, Ikonija –
POČEO & BURE BARUTA Marta BJELICA.
AKADEMIJE I FAKULTETI 237

FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI Diplomirali*


BEOGRAD
(Osnovan 1937) Ana KOVAČEVIĆ
* Diplomirani student sa studijskog programa Solo
11000 Beograd, Kralja Milana 50 pevanje.
Telefon: (011) 2659-466, (011) 2682-746
Fax: (011) 2643-598 Nagrade
E-mail: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
www.fmu.bg.ac.rs 1.
Vesna ZELENOVIĆ i Katarina JOVANOVIĆ – II
Dekan: dr Dubravka JOVIČIĆ, red. prof. nagrada u kategoriji klavirski duo, Mladi talenti,
Centar lepih umetnosti Gvarnerijus i I nagrada 17.
Studenti u školskoj 2011/2012. godini Republičko takmičenje kamerne muzike.
2.
Bojana MATORKIĆ IVANOVIĆ – Zlatna plaketa,
Grupe: Kompozicija, Dirigovanje, Solo pevanje,
Savez amatera Srbije.
Klavir, Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas, Flau-
3.
ta, Oboa, Fagot, Klarinet, Horna, Truba, Trombon,
Fakultet muzičke umetnosti – Nagrada za izda-
Muzikologija, Muzička pedagogija, Muzička teo-
vača godine u 2011. godini, Muzika klasika.
rija, Opšta muzčika pedagogija, Harfa, Orgulje, 4.
Gitara, Čembalo, Udaraljke, Etnomuzikologija. Mina RADIĆ – I nagrada, XIV susreti flautista „Ta-
hir Kulenović”, I nagrada i titula laureata takmičenja,
Studenti u školskoj 2011/2012. IX međunarodno takmičenje „Davorin Jenko” i II na-
grada i Specijalna nagrada za izvođenje zadate
Grupa I II III IV Ukupno kompozicije Petra Konjovića, XVII Međunarodno
Kompozicija 2 5 8 4 19 takmičenje „Petar Konjović”.
5.
Dirigovanje 1 3 3 3 10
Minja MARČETIĆ – I nagrada, XIV susreti flautista
Solo pevanje 7 4 10 6 27 „Tahir Kulenović”, III nagrada, IX međunarodno tak-
Klavir 23 24 36 22 105 mičenje „Davorin Jenko”i III nagrada, XVII Među-
Violina 10 14 9 9 42 narodno takmičenje „Petar Konjović”.
Viola 4 9 4 3 20 6.
Violončelo 3 2 8 6 19 Aleksandar Jovan KRSTIĆ – I nagrada i titula
laureta takmičenja, XIV susreti flautista „Tahir Ku-
Kontrabas 3 6 1 3 13
lenović”,
Flauta 4 4 3 4 15 7.
Oboa 3 6 1 3 13 Dragana JOVANOVIĆ – II nagrada, IX međunaro-
Fagot 1 1 2 0 4 dno takmičenje „Davorin Jenko”.
Klarinet 2 2 4 3 11 8.
Horna 1 – 2 1 4 Ana KALIČANIN – II nagrada, IX međunarodno
Truba 2 2 4 – 8 takmičenje „Davorin Jenko”.
9.
Trombon 1 1 2 2 6
Milana ZINAJIĆ – laureat, IX međunarodno tak-
Muzikologija 10 12 5 10 37 mičenje „Davorin Jenko”.
Muzička pedagogija 13 20 – – 33 10.
Muzička teorija 12 11 – – 23 Ivana JOVIĆ – II nagrada, IX međunarodno tak-
Harfa 3 1 3 3 10 mičenje „Davorin Jenko”.
Orgulje 1 3 3 2 9 11.
Gitara 4 5 3 4 16 Aleksandra MASLENJAK – I nagrada, IX među-
narodno takmičenje „Davorin Jenko”.
Čembalo – 3 1 – 4
12.
Udaraljke 1 2 – 1 4 Ana PEJOVIĆ, Luka MARKOVIĆ i Milan NINKO-
Etnomuzikologija 10 10 8 9 37 VIĆ – I nagrada, IX međunarodno takmičenje „Da-
Opšta muzička pedagogija – – 24 27 51 vorin Jenko”.
238 AKADEMIJE I FAKULTETI

13. 28.
Radana JOVANOVIĆ, Sanja MILADINOVIĆ, Maja Akademski hor Collegium musicum – Izvanredni
PANKOVIĆ – II nagrada u kategoriji klavirski trio, IX zlatni beočug, Kulturno-prosvetna zajednica Srbije.
međunarodno takmičenje „Davorin Jenko”. 29.
14. Draško ADŽIĆ – Sterijina nagrada, Sterijino po-
Ana POPOVIĆ, Nataša KUZMANOSKI, Nevena zorje, Novi Sad.
KONJEVIĆ – II nagrada u kategoriji klavirski trio, IX 30.
međunarodno takmičenje „Davorin Jenko”. Sara VUJADINOVIĆ – III nagrada, Memorijal „Isi-
15. dor Bajić”.
Stojan KRKULESKI – II nagrada, 42. Međunaro- 31.
dno takmičenje muzičke omladine. Vladimir GLIGORIĆ – Najbolji muzičar, Muzika
16. klasika.
Mihajlo SAMORAN – II nagrada, 42. Međunarodno 32.
takmičenje muzičke omladine. Dimitrije O. GOLEMOVIĆ – Nagrada za najizvo-
17. đenijeg kompozitora, XVIII Međunarodni festival
Klavirski trio Virtus (Nataša KUZMANOSKI, Anja duhovne muzike.
POPOVIĆ, Nevena KONJEVIĆ) – titula laureata, 33.
17. Republičko takmičenje kamerne muzike. Zoran ERIĆ – Nagrada za dramsko stvaralaštvo
18. „Grad teatar”, Budva.
Nenad ČIČA – I nagrada, XVII Međunarodno tak- 34.
mičenje „Petar Konjović”. Ivan BRKLJAČIĆ – Nagrada za najbolju originalnu
19. muziku, 41. Sofest filmski festival.
Milica JOVIČIĆ – II nagrada, XVII Međunarodno
takmičenje „Petar Konjović”.
20. INTERNACIONALNI UNIVERZITET U
Ana KOVAČEVIĆ – III nagrada, XVII Međunarodno NOVOM PAZARU
takmičenje „Petar Konjović”. (Osnovan 2002)
21.
Nikola ULEMEK – I nagrada, XVII Međunarodno 36300 Novi Pazar, Dimitrija Tucovića bb
takmičenje „Petar Konjović”. Telefon: (020) 316-634
22. Fax: (020) 337-322
Vladan LUKOVIĆ – III nagrada, XVII Međunarodno E-mail: rektorat@uninp.edu.rs
takmičenje „Petar Konjović”. www.uninp.edu.rs
23.
Ksenija KOMLJENOVIĆ – I nagrada, XVII Među- Rektor: prof. dr Mevlud DUDIĆ
narodno takmičenje „Petar Konjović”.
24. Studenti u školskoj 2011/ 2012. godini
Marija JEVTIĆ – II nagrada, XVII Međunarodno
takmičenje „Petar Konjović”.
25. Grupa I II III IV Ukupno
Bas kvintet Fakulteta muzičke umetnosti – I na-
grada, XI Međunarodno takmičenje kamerniih sa- Novi Pazar – – – 5 5
stava duvača, Muzički centar Pančeva Niš – – – 13 13
26.
Maja STOJANOVIĆ – I nagrada, III Međunarodni Diplomirali
festival Slovenske narodne pesme Optinskaja ve-
sna, Kozelsk, Rusija. Niš: Maja ANDREJIĆ, Kristina BRZIĆ, Nikola
27. CEKIĆ, Aleksandra MARKOVIĆ, Ammar MEŠIĆ,
Trio (Radan JOVANOVIĆ, Sanja MILADINOVIĆ i Sanja NEDELJKOVIĆ, Jelena PAVLOVIĆ, Bran-
Maja PANKOVIĆ) – II nagrada, Međunarodno tak- ko PERIŠIĆ, Miroslav SAVIĆ, Olga SIMIĆ, Dra-
mičenje za kamerne sastave u okviru Festivala gu- gana SUŠA, Dragana ZORIČIĆ, Nemanja BA-
dača u Sremskoj Mitrovici. KIĆ.
AKADEMIJE I FAKULTETI 239

Javno izvođenje predstava Prem. 08. 06. 2012, Niš


3 (2: Beograd – 2) 540
Premijere
Niški kulturni centar
Regionalno pozorište Novi Pazar
4.
1. ŠAKOM O STO – ŠTIKLOM O POD
Semir GICIĆ: PROKLETSTVO
Ab. dm. sc. Olga SIMIĆ, rd. Irfan MENSUR, pr. Ale-
Ab. rd. lk. Enver PETROVCI, dm. Semir GICIĆ, ksandar MARINKOVIĆ, ks. Smiljka BOŠKOV, am.
pr. Aida KOŽAR, sc. Zehra AYBAR, Semir GI- Boris KOVAČ, im. Lav KOVAČ, lk. Andrijana VI-
CIĆ, Emir PLOJOVIĆ, Mitar BELOICA, ks. Fetija DENOVIĆ, Bojan KRIVOKAPIĆ, ak. Sara TOŠIĆ,
GILIĆ, am. im. Sanjin KOČAN, ak. Zehra AY- sp. Ivica KLEMENC, Dušan MURIĆ.
BAR, Semir GICIĆ, Emir PEJOVIĆ i Mitar BE-
LOICA. ULOGE: Olga SIMIĆ.

ULOGE: Svetislav Jakovljević – Semir GICIĆ, Prem. 25. 05. 2012, Niš
Dubravka Jakovljević – Dejana KOSTIĆ, Dušan 13 (3: Novi Sad – 1, Ruma – 1; Distrikt Brčko: Br-
Jakovljević – Emir PLOJOVIĆ, Sandra Jakovlje- čko – 1) 300
vić – Zehra AYBAR, Maler Belajbeg – Mitar BE-
LOICA. 5.
Luc HIBNER: CREEPS
Prem. 06. 2012, Novi Pazar
3 (-) 150 Pv. Jelena KOSTIĆ, ab. dm. rd. Dragana ŠUŠA,
Maja ANDREJIĆ, Aleksandra MARKOVIĆ, sc. Maja
ANDREJIĆ, ks. Aleksandra MARKOVIĆ, im. Dra-
Narodno pozorište Niš
gana ŠUŠA, lk. Andrijana VIDENOVIĆ, ak. Petar
STOJANOVIĆ.
2.
Mladen POPOVIĆ: MASLAČAK I RETARD
ULOGE: Lili – Maja ANDREJIĆ, Petra – Aleksandra
MARKOVIĆ, Arno – Stefan MLADENOVIĆ (k. g.)
Ab. dm. rd. sc. im. Ammar MEŠIĆ, pr. im. Ana TA-
SIĆ, sc. ks. Dejan GOCIĆ, am. Admira MEDU-
Prem. 08. 06. 2012, Niš
NJANIN, lk. Andrijana VIDENOVIĆ.
1 (-) 500
ULOGE: Retard - Ammar MEŠIĆ, Maslačak – Ana Scena SKC Niš
TASIĆ.
6.
Prem. 25. 05. 2012, Niš Beri KIF: RUTINSKA KONTROLA
2 (1: Beograd – 1) 800
Pv. Aleksandra ILIĆ, ab. dm. rd. sc. ks. am. im.
3. Branko PERIŠIĆ, Miloš CVETKOVIĆ, Miroslav SA-
Borislav MIHAJLOVIĆ – MIHIZ: MIT VIĆ, pr. Ninoslav ĐORĐEVIĆ.
(Po motivima komada BANOVIĆ STRAHINJA)
ULOGE: Vilbi – Branko PERIŠIĆ, Karn – Miroslav
Ab. dm. rd. im. Nikola CEKIĆ, ab. dm. pr. Dina AR- SAVIĆ, Delroj – Miloš CVETKOVIĆ.
SIĆ, sc. Srđan MILJKOVIĆ, ks. Dejan GOCIĆ, lk.
Andrijana VIDENOVIĆ, ak. Dijana KOZARSKI, Zla- Prem. 25. 05. 2012, Niš
ta HODŽIĆ. 2 (1: Niška Banja – 1) 240

ULOGE: Vlah Alija – Nikola CEKIĆ, Žena Anđelija Bioskop Kupina, Niš
– Dina ARSIĆ, Banović Strahinja – Mladen MI-
LOJKOVIĆ, Jug Bogdan – Aleksandar MARKO- 7.
VIĆ. Mirjana OJDANIĆ: DUPLO OGLEDALO
240 AKADEMIJE I FAKULTETI

Rd. Irfan MENSUR, pr. Aleksandar MARINKOVIĆ, Montaža 5 – 4 – 9


im. Kristina BRZIĆ. Kamera 5 – 5 – 10
Snimanje i dizajn zvuka 5 – 7 – 12
ULOGE: Kristina BRZIĆ. Dizajn svetla 5 – 3 – 8
Animacija i vizuelni efekti 2 – 2 – 4
Prem. 07. 06. 2012, Niš
7 (3: Paraćin – 2, Jagodina – 1) 800
Diplomirali
Kulturni centar Kotlujevac, Zaječar Gluma na srpskom jeziku: Ivana ADŽIĆ, Jelena
ĐULVEZAN, Stefan JUANIN, Dejan KARLEČIK,
8. Alisa LACKO, Aleksandar MILKOVIĆ, Mina MILO-
Miroljub Riki NEDOVIĆ: BILO JEDNOM U ŠEVIĆ, Danilo MILOVANOVIĆ, Mia RADOVANO-
POZORIŠTU VIĆ, Dubravka TINTOR i Miloš VOJNOVIĆ.
Multimedijalna režija: Lamija AL-HASAN, Mia
Ab. Sanja NEDELJKOVIĆ, rd. Irfan MENSUR, pr.
KNEŽEVIĆ i Momčilo MILJKOVIĆ.
Aleksandar MARINKOVIĆ, im. Vladimir MILOŠEVIĆ.
Produkcija: Bojana STARČEVIĆ, Senka TOMIĆ,
Aleksandra RAKIĆ i Mirjana PERIČIN.
ULOGE: Ivona – Sanja NEDELJKOVIĆ, Siki – Mi-
Montaža: Bojan HRAŠĆANEC, Jaroslav KOLAR i
loš ĐURIČIĆ, Sava – Vladimir MILOŠEVIĆ.
Ljiljana PLAVIŠIĆ.
Kamera: Aleksandar LIVADA, Svetozar LJUBO-
Prem. 06. 06. 2012, Zaječar
JEVIĆ, Dragan MILUTINOVIĆ, Zoltan SAVIN i Go-
1 (-) 110
ran VELEMIR.
Snimanje i dizajn zvuka: Boris BANDIĆ, Filip KU-
RANJI, Stefan NIKOLIĆ, Goran VUJIČIN i Vladimir
UNIVERZITET U NOVOM SADU DABIĆ.
AKADEMIJA UMETNOSTI Dizajn svetla: Irena SAVIČIĆ, Marko RADANOVIĆ
NOVI SAD i Saša KOMLJENOVIĆ
(Osnovana 1974) Animacija i vizuelni efekti: Bogdan AMIDŽIĆ.

21000 Novi Sad, Đure Jakšića, 7 Nagrade


Telefon: (021) 422-176, 422-177
Fax: (021) 420-187 1.
E-mail: aofarts@uns.ac.rs Uglješa ŠAJTINAC, vanr. prof. – Književna na-
www.akademija.uns.ac.rs grada „Zlatni suncokret” fabrike „Vital” iz Vrbasa, za
roman SASVIM SKROMNI RADOVI.
Dekan: mr Zoran KRAJIŠNIK 2.
Dr Vesna KRČMAR, vanr. prof. – Nagrada za
Grupe: Gluma na srpskom jeziku, Gluma na ma- knjigu godine: MELANIJA BUGARINOVIĆ – PRI-
đarskom jeziku, Multimedijalna režija, Dramaturgi- MADONA ČAROBNOG GLASA, Revija „Muzika
ja, Produkcija, Montaža, Kamera, Snimanje i dizajn klasika”, Beograd.
zvuka, Dizajn svetla, Animacija i vizuelni efekti. 3.
Boris LIJEŠEVIĆ, samostalni stručni saradnik –
Studenti u školskoj 2011/2012. godini Iskra kulture za savremeno stvaralaštvo – mladom
autoru do 35 godina, Zavod za kulturu Vojvodine,
Grupa I II III IV Ukupno Novi Sad i Specijalna nagrada za ukupan autorski
Gluma na aranžman u predstavi POVODOM GALEBA, 62.
Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, Kikinda.
srpskom jeziku 10 10 10 11 41
4.
Gluma na
Predstava PAVILJONI – Plaketa „Zlatna maska”,
mađarskom jeziku – 4 – 10 14 15. Art Trema Fest, Ruma.
Multimedijalna režija 4 – 6 – 10 5.
Dramaturgija – 5 – 2 7 Predstava ČEKAONICA – Plaketa „Bronzana ma-
Produkcija 6 – 6 – 12 ska”, 15. Art Trema Fest, Ruma.
AKADEMIJE I FAKULTETI 241

6. Prem. 15. 10. 2011, Novi Sad


Dušan MAMULA, IV godina Multimedijalne režije 13 (9: Bački Petrovac – 1, Čačak – 1, Beograd – 2,
– Nagrada za najbolju režiju, predstava PAVILJO- Paraćin – 1, Kikinda – 1, Bačka Palanka – 1; Slo-
NI, 15. Art Trema Fest, Ruma. vačka: Banska Bistrica – 1; Mađarska: Bekeščaba
7. – 1) 1500
Jelena ĐULVEZAN, IV godina Glume – Nagrada
za najbolju glumicu, 15. Art Trema Fest, Ruma i Na- 2.
grada Fonda „Mali princ”, Novi Sad za vrhunske re- FEELING GOOD – MUZIČKO VEČE
zultate u oblasti dramskih umetnosti u školskoj Studenti glume sve četiri godine na srpskom i ma-
2011/12. godini. đarskom jeziku.
8.
Stefan JUANIN, IV godina Glume – Specijalna na- Ab. Agota VITKAI KUČERA, Goran STRGAR, Da-
grada za glumačku bravuru, 15. Art Trema Fest, vid KLEM, ds. Žarko LAZIĆ, dt. Aleksandar STOJ-
Ruma. ŠIN.
9.
Sanja RISTIĆ KRAJNOV, samostalni stručni sa- Prem. 24. 05. 2012, Novi Sad
radnik – glumačka nagrada za ulogu Sultane u 1 (-) 100
predstavi ZLA ŽENA, 62. Festival profesionalnih po-
zorišta Vojvodine, Kikinda. 3.
10. O. HENRI: TOBINOV DLAN
Predrag MOMČILOVIĆ, samostalni stručni sa- Ispitna predstava studenta II godine režije, klasa:
radnik – Glumačka nagrada za ulogu Trifuna Isa- Aleksandar DAVIĆ, prof., ANTAL Silard, docent.
koviča u predstavi SEOBE, 62. Festival profesio-
nalnih pozorišta Vojvodine, Kikinda. Dm. rd. Nikola SPASIĆ, pr. Stefan ISAKOVIĆ, sc.
Marko OBRENOVIĆ, Darko SUBOTIN, ds. Nikola
Javno izvođenje predstava MARINKOV, Vladimir MATUŠKI, dt. Miloš ROMIĆ,
Boris IVANOVIĆ.
Premijere
(Klasa na srpskom jeziku) ULOGE: Tobin – Vladimir MAKSIMOVIĆ, Džon –
Milan NOVAKOVIĆ, Maksimus – Zoltan DEVAI,
Multimedijalni centar Madam Zozo – Aleksandra BELOŠEVIĆ, Meri –
Kristina JEVTOVIĆ, Crni – Uglješa SPASOJEVIĆ,
1. Kusur – Nikola ŠURBANOVIĆ, Kejti – Una ĐELO-
Anton Pavlovič ČEHOV: GALEB ŠEVIĆ.
Predstava studenata III godine Glume, klasa: prof.
Ljuboslav MAJERA, Predrag MOMČILOVIĆ, sa- Prem. 19. 06. 2012, Novi Sad
radnik. 1 (-) 100

Ab. rd. sc. im. Ljuboslav MAJERA, pr. Predrag Učionice 1, 5, 6, 12


MOMČILOVIĆ, ds. Nikola MARINKOV.
4.
ULOGE: Irina Nikolajevna Arkadina – Aleksandra EURIPID: MEDEJA
BELOŠEVIĆ, Aleksandra PEJIĆ, Konstantin Gavri- Kolokvijum studenata III godine Glume na srpskom
lovič Trepljev – Uroš MLADENOVIĆ, Petar Nikola- jeziku, klasa: prof. Ljuboslav MAJERA, Predrag
jevič Sorin – Nikola ŠURBANOVIĆ, Nina Mihailovna MOMČILOVIĆ, saradnik.
Zarečna – Una ĐELOŠEVIĆ, Nikolina SPASIĆ, Ilja
Afanasijevič Šamrajev – Vladimir MAKSIMOVIĆ, Rd. Ljuboslav MAJERA, pr. Predrag MOMČILOVIĆ.
Polina Andrejevna – Aleksandra BELOŠEVIĆ, Kri-
stina JEVTOVIĆ, Maša – Tatjana MATEŠA, Boris ULOGE: Medeja – Tatjana MATEŠA, Kristina JEV-
Aleksejevič Trirogin – Uglješa SPASOJEVIĆ, Jev- TOVIĆ, Aleksandra BELOŠEVIĆ, Nikolina SPA-
genije Sergejevič Dorn – Predrag MOMČILOVIĆ, (k. SIĆ, Aleksandra PEJIĆ, Una ĐELOŠEVIĆ, Jason
g.), Semjon Semjonovič Medvedenko – Milan NO- – Nikola ŠURBANOVIĆ, Vladimir MAKSIMOVIĆ,
VAKOVIĆ, Violončelo – Vesna GARABATIN. Uroš MLADENOVIĆ, Kreont – Uglješa SPASOJE-
242 AKADEMIJE I FAKULTETI

VIĆ, Egej, Glasnik – Milan NOVAKOVIĆ, Dadilja – PRIPOVEST O DVA GRADA: Gospodin Manet –
Una ĐELOŠEVIĆ, Vaspitač – Uroš MLADENOVIĆ. Stefan VUKIĆ, Gospođica Lusi – Jana MILO-
SAVLJEVIĆ, Defarž – Marko VASILJEVIĆ, Go-
Prem. 13. 01. 2012, Novi Sad spodin Lori – Ivan MARKOVIĆ.
2 (-) 100
Prem. 26. 01. 2012, Novi Sad
5. 2 (-) 100
SEANSA
Kolokvijum studenata I godine Glume na srpskom 7.
jeziku, klasa: Boris ISAKOVIĆ, vanr. prof., Miljan Fjodor Mihailovič DOSTOJEVSKI: SLABO SRCE
VOJNOVIĆ, viši stručni saradnik. Kolokvijum studenta II godine Režije, klasa: Ale-
ksandar DAVIĆ, prof., ANTAL Silard, docent.
Rd. Boris ISAKOVIĆ, pr. Miljan VOJNOVIĆ.
Rd. Strahinja MLAĐENOVIĆ.
ULOGE: Miloš LAZIĆ, Tatjana JAKIĆ, Dušan VU-
KAŠINOVIĆ, Nikola ŽIVANOVIĆ, Mia SIMONO- ULOGE: Vasja Šumkov – Vladimir MAKSIMOVIĆ,
VIĆ, Ema STOJANOVIĆ, Fedor ĐOROVIĆ, Kata- Arkadija Ivanovič – Uglješa SPASOJEVIĆ, Jeliza-
rina BRADONJIĆ, Mina PAVLICA, Peđa MARJA- veta Mihailovna – Kristina JEVTOVIĆ, Jelizavetina
NOVIĆ. majka – Aleksandra VELJKOVIĆ, Julijan Mastako-
vič – Nebojša PAJIĆ.
Prem. 23. 01. 2012, Novi Sad
4 (-) 100 Prem. 29. 02. 2012, Novi Sad
2 (-) 100
6.
BILA SU OVO NAJBOLJA VREMENA, BILA SU 8.
OVO NAJGORA VREMENA Ivo ANDRIĆ: SVEČANOST
(Po delima Čarlsa Dikensa) Kolokvijum studenta II godine Režije, klasa: Ale-
Kolokvijum studenata II godine Glume, klasa: Jasna ksandar DAVIĆ, prof., ANTAL Silard, docent.
ĐURIČIĆ, vanr. prof., Sanja RISTIĆ KRAJNOV,
saradnica. Rd. Alisa DEBELIĆ, ds. Vladimir MATUSKI.

Rd. Jasna ĐURIČIĆ, pr. Sanja RISTIĆ KRAJNOV. ULOGE: Alojzije Ban Mišić – Vladimir MAKSIMO-
VIĆ, Gospođa Mišić – Nikolina SPASIĆ, Lucija Mi-
ULOGE: OLIVER TVIST: Oliver Tvist – Jovana šić – Kristina JEVTOVIĆ, Veljko Mišić – Milan NO-
BELOVIĆ, Sudija Feng – Marko VASILJEVIĆ, VAKOVIĆ, Haze – Uglješa SAPSOJEVIĆ, August
Braunlo – Dimitrije ARANĐELOVIĆ, Pozornik – Korač – Nikola ŠURBANOVIĆ, Velečasni – Nikola
Ivan MARKOVIĆ, Nadzornik – Sunčica MILANO- MARINKOV.
VIĆ, Prodavac knjiga – Stefan VUKIĆ, Zapisničar
– Nina RUKAVINA; DOMBI I SIN: Florensa – Jana Prem. 21. 03. 2012, Novi Sad
MILOSAVLJEVIĆ, Gospođa Braun – Kristina SAV- 2 (-) 100
KOV; DAVID KOPERFILD: David Koperfild – Ste-
fan VUKIĆ, Bojana MILANOVIĆ, Konobar – Di- 9.
mitrije ARANĐELOVIĆ, Gospođa Smit, Betsi Trot- Anton Pavlovič ČEHOV: O ŠTETNOSTI DUVANA
vud – Jovana BELOVIĆ, Gospođa Merdston – Master rad na studijama Glume, student: Jovan
Jana MILOSAVLJEVIĆ, Gospodin Merdston – ŽIVANOVIĆ, klasa: Jasna ĐURIČIĆ, vanr. prof,
Sunčica MILOVANOVIĆ, Gospodin Dik – Stefan Sanja RISTIĆ KRAJNOV, saradnik.
VUKIĆ, Dženeta – Nina RUKAVINA; VELIKA
OČEKIVANJA: Gospođica Havišam – Nina RU- Rd. Jovan ŽIVANOVIĆ.
KAVINA, Pip – Marko VASILJEVIĆ, Dimitrije
ARANĐELOVIĆ, Estela – Sunčica MILANOVIĆ, ULOGA: Jovan ŽIVANOVIĆ.
Robijaš – Ivan MARKOVIĆ; MALA DORIT: Medži
– Bojana MILANOVIĆ, Mala Dorit – Jovana BE- Prem. 20. 04. 2012, Novi Sad
LOVIĆ, Artur Klenam – Dimitrije ARANĐELOVIĆ; 1 (-) –
AKADEMIJE I FAKULTETI 243

10. ULOGE: Milan NOVAKOVIĆ, Mia RADOVANO-


Januš GLOVACKI: ČETVRTA SESTRA VIĆ.
Predstava studenata III godine Glume, klasa: Jasna
ĐURIČIĆ, vanr. prof., Sanja RISTIĆ KRAJNOV, Tenesi VILIJAMS: MAČKA NA USIJANOM
saradnica. LIMENOM KROVU
Rd. Sonja RAKIĆ
Rd. Jasna ĐURIČIĆ, pr. Sanja RISTIĆ KRAJNOV. ULOGE: Miloš VOJNOVIĆ, Stefan JUANIN.

ULOGE: Vera – Sunčica MILANOVIĆ, Jovana BE- Branislav NUŠIĆ: SUMNJIVO LICE
LOVIĆ, Kaća – Bojana MILANOVIĆ, Nina RUKA- Rd. Tanja GAVRILOVIĆ
VINA, Tanja – Jana MILOSAVLJEVIĆ, Kristina Uloge: Ivana ADŽIĆ, Milan NOVAKOVIĆ.
SAVKOV, General – Dimitrije ARANĐELOVIĆ, Ivan
MARKOVIĆ, Akulina Ivanovna Babuška – Jovana Harold PINTER: POVRATAK
BELOVIĆ, Jana MIILOSAVLJEVIĆ, Kolja – Stefan Rd. Sonja PETROVIĆ
VUKIĆ, Diitrije ARANĐELOVIĆ, Jurij Aleksijevič – ULOGE: Aleksandra BELOŠEVIĆ, Stefan ISAKO-
Ivan MARKOVIĆ, Marko VASILJEVIĆ, Miša – Ste- VIĆ.
fan VUKIĆ, Dimitrije ARANĐELOVIĆ, Ivan Pavlo-
vič Petrov – Ivan MARKOVIĆ, Marko VASILJE- August STRINDBERG: DRUGOVI
VIĆ, Kostja, Džon Frimen, Stjopa – Marko VASI- Rd. Strahinja MLAĐENOVIĆ
LJEVIĆ, Stefan VUKIĆ, Policajac, Radnik u cirku- ULOGE: Aleksandra PEJIĆ, Uroš MLADENOVIĆ
su – Nina RUKAVINA, Bojana MILANOVIĆ, Har-
monikaš – Kristina SAVKOV, Sunčica MILANO- Biljana SRBLJANOVIĆ: BEOGRADSKA
VIĆ. TRILOGIJA
Rd. Alisa DEBELIĆ
Prem. 06. 06. 2012, Novi Sad ULOGE: Nikola ŠURBANOVIĆ, Milan NOVAKO-
3 (-) 150 VIĆ

11. Prem.12. 12. 2011, Novi Sad


J. SAUNDERS: ONA I ON 1 (-) –
Predstava studenata I godine, klasa: Boris ISA-
KOVIĆ, vanr. prof., Miljan VOJNOVIĆ, viši stručni Klasa na mađarskom jeziku
saradnik.
Učionice 2, 10
Rd. Boris ISAKOVIĆ, pr. Miljan VOJNOVIĆ.
13.
ULOGE: Mia SIMONOVIĆ, Peđa MARJANOVIĆ, Kolokvijum I godine Glume, klasa: HERNYÁK
Ema STOJANOVIĆ, Miloš LAZIĆ, Mina PAVLI- György, red. prof., PALFI Ervin, saradnik.
CA, Nikola ŽIVANOVIĆ, Tatjana JAKIĆ, Fedor
ĐOROVIĆ, Dušan VUKAŠINOVIĆ, Katarina BRA- Rd. HERNYÁK György, pr. PALFI Ervin.
DONJIĆ.
ULOGE: BERTA Csongor, BLASKÓ Lea, MOLNÁR
Prem. 07. 06. 2012, Novi Sad G. Nóra, ARMIN Ric, TIHAMÉR Tóth.
1 (-) 50
Prem. 25. 01. 2012, Novi Sad
Kulturni centar Novog Sada 1 (-) –

12. 14.
PORODIČNE PRIČE MOLIJER: TARTUFFE
Studenti II godine Režije, klasa: Aleksandar DAVIĆ, Kolokvijum studenata III godine Glume, klasa:
prof., ANTAL Silard, docent. LÁSZLÓ Sándor, red. prof., BALÁZS Áron, asis-
tent.
Ljudmila RAZUMOVSKA: KUĆI
Rd. Nikola SPASIĆ Rd. LÁSZLÓ Sándor, pr. BALÁZS Áron.
244

ULOGE: Pernelle Asszony – KÖRMÖCI Petranel- Prem. 02. 2010, Novi Sad
la, Tartuffe - Máté NEŠIĆ, Orgon – VIRÁG Györ- 1 (-) -
gy, Elmira – NAGYABONYI Emese, Damis – PAPP 16, 1000
Arnold, Mariane – LŐRINC Tímea, Valér – DEVAI
Zoltan, Cléante – KUCSOV Borisz, Dorine – LÁS- Letnji bioskop Kulturnog centra Novog Sada
ZLÓ Judit, Lojális Úr - RUTONIĆ Róbert.
14.
Reprize Džim KARTRAJT: PUT

Mutimedijalni centar Prem. 25. 05. 2011, Novi Sad


(1: Beograd – 1) 200
13. 6, 800
Jovan Sterija POPOVIĆ: RODOLJUPCI
POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR 245

POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO MUZEJ POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE


ISTRAŽIVAČKI CENTAR 2012.
11000 Beograd, Gospodar Jevremova, 19
Telefoni: (011) 2626-630
U ovom odeljku izloženi su osnovni podaci o pri- Faks: (011) 2628-920
kupljenom i obrađenom dokumentacionom materi-
E-mail: office@mpus.org.rs
jalu tokom 2012. i o stanju zbirki muzeološkog i do-
www.mpus.org.rs
kumentacionog materijala na kraju 2012. godine.
Osim toga, navedeni su i podaci o održanim izlož-
bama, naučnim i stručnim istraživanjima, izdatim
Direktor: Ksenija RADULOVIĆ do 29. 12. 2012,
publikacijama, novim projektima, međunarodnoj
saradnji i drugim stručnim i naučnim poduhvatima Momčilo KOVAČEVIĆ v. d. Kustos savetnik: Olga
muzeja i Centra tokom 2012. godine. MARKOVIĆ Mirjana ODAVIĆ. Viši kustos: Ale-
ksandra MILOŠEVIĆ. Kustos bibliotekar: Irina KI-
KIĆ STOJKOVIĆ. Kustos pripravnik: Biljana OSTO-
JIĆ. Urednik programa: Ksenija RADULOVIĆ.

Uredbom Ministarstva za nauku i kulturu NR Srbi-


je od 28. 11. 1950. osnovan je Muzej pozorišne
umetnosti Srbije. Osnivačkim aktom predviđeno je
da on „prikuplja, proučava i izlaže materijal od zna-
čaja za razvoj pozorišne umetnosti Srbije (pisana i
štampana dela pozorišne literature i druge spise koji
se odnose na rad i razvoj pozorišta, relikvije, scen-
ske slike i kostime, makete itd.) kao i materijal koji
se odnosi na život i rad istaknutih članova pozori-
šta.”

RAD MUZEJA U 2012. GODINI

Biblioteka
● Inventarisanje i obrada 75 monografskih publi-
kacija.
● Razmenom sa Narodnom bibliotekom Srbije fond
je obogaćen za 162 publikacije. U razmenu su
dati i naslovi iz tekuće produkcije Muzeja, kao i
naslovi trebovani iz slavističkih centara u svetu.
246 POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR

● Nastavljena je redovna razmena novih izdanja sa Pozorište u mojoj školi


Fakultetom umetnosti u Zvečanu (Kosovska Mi- ● Predstavljanje projekta Pozorište u mojoj školi
trovica), Fakultetom primenjenih umetnosti (Beo- održano je 28. decembra 2011. Tom prilikom ot-
grad), Muzejom grada Beograda, Narodnim po- vorena je i prateća izložba. Radionice obuhva-
zorištem (Beograd), Sterijinim pozorjem (Novi ćene projektom održaće se tokom 2012. godine,
Sad), Srpskim narodnim pozorištem (Novi Sad), a biće dokumentovane u okviru posebne internet
Pozorišnim muzejom Vojvodine (Novi Sad) i dr. prezentacije.
● Fondove biblioteke Muzeja za potrebe svojih pro-
jekata koristilo je na tradicionalan način trinaest Digitalni muzej
novih istraživača iz zemlje, jedan iz Češke, jedan Baza podataka proširena je za nove segmente:
iz Nemačke, jedan iz Sjedinjenih Američkih Dr- – Radionice (aplikacija za unos građe – audio, vi-
žava i jedan iz Rusije. deo, foto, tekst, embed audio, embed video, lin-
Isključivo elektronskim putem biblioteku je na novim kovi, komentari korisnika za potrebe projekta Po-
projektima koristilo osamnaest korisnika. zorište u mojoj školi i srodnih multimedijalnih pre-
● Časopis „Pozorište” (Beograd, 1931-1934) zentacija.
U nameri da korisnicima omogućimo što lakši, brži – Automatski bekap baze iz administrativne apli-
i pregledniji pristup fondu biblioteke Muzeja, Olja kacije.
Stojanović, volonter, pripremila je anotiranu i inde- – Ispis statističkih izveštaja o broju unetih zapisa s
ksiranu bibliografiju sva tri štampana godišta. Obez- brojačem individualnog učinka korisnika admini-
beđena je kopija kompleta brojeva u okviru elek- strativne aplikacije.
tronske biblioteke na sajtu Muzeja. Ilustrativni sa- – Pretraga baze podataka na osnovu parametara
držaj publikacije kao i grafički standardi opreme iz- unetih ćiriličnim pismom.
danja predstavljeni su u formi tradicionalne izložbe, Urađena je i nova verzija segmenta Festivali i do-
izborom fotografija, skica i crteža objavljenih u „Po- data pretraga na osnovu datuma. Svi već postoje-
zorištu”. Promocija bibliografije i otvaranje izložbe ći unapređeni su u skladu sa zahtevima proisteklim
održani su 26. decembra 2012. iz prakse (ubrzan upload, promena načina sortira-
nja pogodaka pretrage, nova povezivanja u okviru
Hemeroteka pretrage i sl.).
● Priliv građe: 5987 novinskih isečaka u štampanoj
i u elektronskoj formi. Prilog
● Postavljanje 8441 članka u digitalnu kolekciju Rad na digitalizaciji – taksativno:
Hemeroteke. – Pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović, Za-
ječar (repertoar).
Dokumentacioni centar – Povezivanje fotografija sa bazom: Milan Jovano-
● Baza podataka proširena je za nove segmente: vić (96 fotografija), Radomir Vučić (80 fotografi-
dinamička stranica i baza Publikacije; Teme. Svi ja).
već postojeći segmenti unapređeni su u skladu – Opera and Theatre Madlenianum, Beograd (47
sa zahtevima proisteklim iz prakse (ubrzan predstava).
upload, promena načina sortiranja podataka pre- – Godišnjak 2008/2009.
trage, nova povezivanja u okviru pretrage i sl.). – Priprema 633 fotografije za digitalizaciju i pove-
● U prilogu se nalazi poseban Izveštaj o digitaliza- zivanje sa bazom.
ciji s navedenim brojčanim podacima o količini i – Prebacivanje 255 predstava sa DVD na hard
vrsti unete građe, kao i Izveštaj o opremi pristigloj disk (jul, avgust).
iz donacija koja se koristi u procesu digitalizaci- – PowerPoint prezentacije za izložbe Vela Nigrino-
je. va i Olivera Marković
● www.theatremuseum.org.rs – Skeniranje knjiga:
● Formirana je Digitalna biblioteka u okviru internet Kara-Đorđe, Miloš Cvetić (180 strana)
prezentacije (www.mpus.org.rs-Zbirke-Bibliote- Nina Kirsanova, katalog (84 strane)
ka-Digitalna biblioteka). O, njoj koja se ne vraća (knjiga)
● Postavljeno je pet on line verzija muzejskih izložbi Pozorišna fotografija u Srbiji do 1914. godine (ka-
čije su postavke bile u Muzeju tokom 2010. i talog)
2011. godine. Otelo Crnac Mletački (118 strana)
POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR 247

Pozorište Slavija 2005-2010. Arhiv


Bitef teatar 2005-2010.
Ister teatar 2005-2010. Obrada fonda
Kult teatar 2005-2010. ● Nastavljen postupak zaštite (konzervacije i re-
Narodno pozorište Niš – 1986-2004 i 2005-2010. stauracije) arhivskih dokumenata u saradnji sa
Pozorište „Bora Stanković”, Vranje ‒ 1945-1954 i Narodnom bibliotekom Srbije.
1997-2004. ● Kartoteka arhivskih dokumenata ličnosti (azbuč-
Narodno pozorište, Pirot ‒ 1944-2004-2010. nim redom do slova C) preneta je u elektronsku
Narodno pozorište, Sombor ‒ 1946-1986; 1986- formu (ili: oko 300 elektronskih prepisa arhivskih
2005; 2005-2011. dokumenata iz zbirke arhivske građe).
JDP – Iluzije na Cvetnom trgu ‒ 1948-1997. ● Uneto (inventarisano) 50 jedinica u Ulaznu knji-
gu muzejskog materijala.
Između kraja i početka ‒ 1996-2005.
Godišnjaci Sterijinog pozorja ‒ 2005-2012.
Nabavka muzejskih predmeta
– Unos novih ličnosti (oko 120).
● 8 svezaka rukopisa iz zaostavštine Miomira De-
– Unos novih ličnosti (provera starih, ispravke) oko
nića, scenografa: „Istorija opere” (2 sv.) S. Hristi-
500. ća; „Elementi muzike” Dragutinovića; „Istorija
– Kraljevačko pozorište – dramske premijere, se- strane književnosti” V. Živojinovića; „Dikcija i
zone od 1950/51. do 05. 05. 2011. *ukupno: 66 umetnost govora” J. Kulundžića; „Književnost
premijera. (dubrovačka i vojvođanska) i dodatak „Dositej
– Narodno pozorište Leskovac – dramske premije- Obradović” Miloša Savkovića; „Istorija jugoslo-
re, sezone od 1944/45.do 2010. venske dramske književnosti”; „Istorija opšte stra-
*ukupno: 420 premijera. ne drame” M. Miloševića.
– Pokrajinsko pozorište Priština – srpska
drama,dramske premijere – sezone od 1945. do Zbirka fotografija
09.03.2005. ● Sistematizavano, inventarisano i smešteno u zbir-
*ukupno: 234 premijere. ku 10 fotografija iz predstave Sakati Bili, Narodno
– Narodno pozorište „Toša Jovanović” Zrenjanin – pozorište u Beogradu, 1998, foto: Miša Mustapić.
dramske premijere – sezone od 1946/47. do ● Sistematizovane, inventarisane i smeštene u zbir-
2010.godine. ku 4 fotografije iz predstave Pat ili igra kraljeva,
– Plakati, sezona 1927. Narodno pozorište u Beogradu, 1991, foto: Srđan
– In memoriam 2012. Mirković.
● Sistematizavane, inventarisane i smeštene u zbir-
www.mpus.org.rs ku 2 fotografije iz predstave Tartif, Narodno po-
Pripremljene su i postavljene na sajt elektronske zorište u Beogradu, 1997, foto: Miša Mustapić.
verzije izdanja Muzeja objavljenih 2012. godine. ● Inventarisane 3 fotografije o Univerzitetskom po-
zorištu, poklon Petra Žebeljana
Pripremljeno je i u okviru digitalne biblioteke na
● Sistematizovan i vraćen na mesto izvestan broj
sajtu Muzeja postavljeno 166 svezaka stručne po-
fotografija, koje su korišćene za izložbe, ilustro-
zorišne periodike iz perioda između dva svetska
vanje i u druge svrhe.
rata (Comodedia, Srpska Scena) i jedna mono-
grafska publikacija.
Zbirka likovnih i memorijalnih predmeta
Pripremljeno je četiri, a na sajt su postavljene dve ● Inventarisan i smešten u zbirku portret glumice
on-line verzije izložbi održanih u Muzeju tokom Jelke Vujić kao Ofelije, ulje na platnu, nepozna-
2012. godine (obrada G. Stepanović, muzejski teh- tog autora, poklon Nine Savčić.
ničar). ● Inventarisan i smešten u zbirku poklon Janje Ma-
rić: 11 crteža: Ljubivoje Tadić- sangrin (2); Rado-
Stručno usavršavanje van Miljanić – sangrin (4); Anđelka Milivojević
U Narodnoj biblioteci Srbije (21, 22. i 23. maj 2012.) Tadić – sangrin; Predrag Todorović Braca – kre-
Irina Kikić Stojković pohađala je kurs Upotreba pro- jon; Mirko Petković – sangrin; Autoportret – kre-
gramske opreme COBISS2/Katalogizacija – biblio- jon; Baletska patika – olovka i 2 portreta – ulja na
grafije i time stekla pripadajuća prava i privilegije za platnu: Vladica Milosavljević i Autoportret. Sve ra-
rad. dovi Janje Marić.
248 POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR

Zbirka pozorišnih programa i plakata dina od rođenja, mart 2012. (autor: Olga Marko-
Nastavak revizije zbirke pozorišnih programa i pla- vić).
kata (Narodno pozorište u Beogradu po sezonama ● Izložba OLIVERA MARKOVIĆ (1925-2011), maj
od 1945/1946. godine). 2012. (autor: Mirjana Odavić).
Obrada premijernih programa beogradskih pozori- ● Izložba MILUTIN ČEKIĆ – ZAČETNIK MODER-
šta iz prošle sezone (prikupljanje, razvrstavanje i ra- NE REŽIJE U SRPSKOM POZORIŠTU, sep-
spoređivanje). tembar 2012. (autor: Aleksandra Milošević).
Restrukturiranje dela Zbirke pozorišnih programa i ● Izložba ČASOPIS POZORIŠTE (Beograd, 1931-
plakata koji se odnosi na pozorišta od 19. veka do 1934), decembar 2012. (autor: Irina Kikić Stoj-
1945. a obuhvata pozorišne scene po Srbiji i u ković, saradnik: Olja Stojanović).
Beogradu, kao i beogradska pozorišta od 1945.
do danas (izuzev Narodnog pozorišta). Koproducentsko učešće u izložbenim projekti-
Beograd (Ličnosti / Narodno pozorište / Tematske ma:
celine) ● Izložba ŽIVOT I RAD UPRAVNIKA DR BRANI-
Srbija (Diletanstska pozorišta / Gradovi / Putujuća SLAVA VOJINOVIĆA u saradnji sa Istorijskim
i povlašćena pozorišta i družine) muzejom Srbije i Muzejom Narodnog pozorišta,
Razno (Zabave i proslave / Proklamacije / Bez obe- decembar 2012.
ležja, lokacije ili datuma). ● MILENKO ŠERBAN, koordinator na izložbi o sli-
Razvrstavanje poklonjenih programa i plakata, po- karskom i scenografskom opusu Milenka Šerba-
punjavanje zbirke dokumentacijom koja nedostaje na u Spomen zbirci Pavle Beljanski u Novom
(programima koje je Muzeju poklonio Feliks Pašić Sadu, maj 2012.
i poklonjenim programima).
Revizija jednog dela programa pozorišta u Srbiji od Izložbe – gostovanja van Beograda
1945. (preslaganje postojeće celine / ređanje hro- SVI EKSTREMI BITEFA, autor Aleksandra Milo-
nološki u okviru gradova / popisivanje predstava, pi- šević – Inđija februar, mart 2012.
saca i premijera / adekvatno pakovanje). SNEŽANA KOVAČEVIĆ, KOSTIMOGRAF U TEA-
Ispunjavanje preostalog dela ugovora sa Narodnom TRU – Pirot, maj 2012.
bibliotekom za restauraciju i konzervaciju plakata SNEŽANA KOVAČEVIĆ, KOSTIMOGRAF U TEA-
do 1945. TRU – Kragujevac, jun 2012.
Izložba Snežane Kovačević, u dopunjenom izdanju,
Audio-video zbirka gostovala je i u Užicu tokom jeseni 2012.
Saradnja sa Milanom Milovanovićem na konverto- Deo izložbe LjUBA TADIĆ KRALj GLUME – go-
vanju materijala sa magnetofonskih traka i ploča na stovanje u Udruženju Kragujevčana u Beogradu, ot-
DVD. varanje 31. maja.
Unošenje 255 video snimaka predstava s DVD na OLIVERA MARKOVIĆ (1925-2011), izložba go-
hard-disk. stovala u Galeriji 73 na Banovom brdu u Beogradu,
Nabavka predmeta: 2 Odeon gramofonske ploče- u okviru Čukaričkih decembarskih dana.
tenor Žika Tomić, arije iz opera: „Bal pod maska-
ma”, „Kavalerija Rustikana” i „Rigoleto”, uz pratnju Projekat Pozorište u mojoj školi
orkestra Berlinske Državne Opere. U okviru projekta održane su 22 radionice (16 sa
učenicima srednjih i 6 sa učenicima osnovnih ško-
Istraživačka delatnost la, od toga jedna u Krupnju, ostale u Beogradu).
● Rad na izložbi „Milutin Čekić – začetnik moderne Građa je pripremana pojedinačno za svaku radio-
režije u srpskom pozorištu” koja je otvorena 26. nicu, a potom – zajedno sa fotografijama i učeni-
septembra 2012. čkim radovima prositeklim u radu – dokumentova-
● Istraživanje i priprema građe za izložbu o glumi- ne na sajtu Muzeja. Gostujući učesnici radionica bili
ci Oliveri Marković. su, u po jednom terminu, Olivera Viktorović, Ivan
● Istraživanje i priprema rada za izložbu o Milenku Medenica, Marko Živić i Danijel Sič.
Šerbanu, koja je realizovana u saradnji sa Spo- Učešće u manifestaciji Noć muzeja, maj 2012.
men zbirkom Pavle Beljanski, Novi Sad.
Izdavačka delatnost
Izložbena aktivnost ● Katalog izložbe Vela Nigrinova
● Izložba VELA NIGRINOVA – povodom 150 go- ● Katalog Olivera Marković (1925-2011)
POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR 249

● Katalog izložbe Milutin Čekić


● Katalog izložbe Časopis Pozorište
POZORIŠNI MUZEJ VOJVODINE
● Časopis Teatron, dvobroj 158-159 i 160-161.
21000 Novi Sad, Kralja Aleksandra, 5
● Tekst za katalog o Milenku Šerbanu, Spomen
Telefon i faks: (021) 6613322
zbirka Pavle Beljanski, Novi Sad, 2012.
E-mail: info@pmv.org.rs
Internet: www.pmv.org.rs
Programske večeri i dnevni program
Ukupno 43 programa u večernjim i dnevnim termi-
Direktor: mr Zoran MAKSIMOVIĆ. Viši kustos: Bi-
nima, od toga 21 u večernjim (13 samostalnih, 2 ko-
ljana NIŠKAVIĆ. Kustos: Ivana KOČI, Ildiko BAN-
produkcijska, 6 gostovanja muzejskih projekata
ČI, Milisanda MARKOVIĆ, Danijela KOVAČ i Jele-
van ustanove), i 22 u dnevnim terminima.
na ČUPIĆ. Sekretar-koordinator opštih i zajedničkih
poslova: Božica URUKALO. Šef računovodstva:
Saradnja sa institucijama
Siniša TORNjANSKI. Blagajnik: Ljuba PROKIN. Bi-
● Saradnja sa Maticom srpskom, Istorijskim mu-
bliotekar, organizator kulturno-obrazovnih aktivno-
zejom Srbije, Vojnim muzejom, Leksikografskim
sti: Anica ABADžIN. Redaktor, lektor, korektor: Oli-
zavodom „Miroslav Krleža” iz Zagreba, Muziko-
vera CIBULA. Tehnički realizator kulturno-obrazo-
loškim institutom SANU.
vnih aktivnosti i marketinga: Nenad BOGDANOVIĆ
● Rad na izradi „Srpskog biografskog rečnika”,
i Bojan JOVANOVIĆ. Poslovni sekretar-arhivar: Je-
„Srpske enciklopedije” i „Enciklopedije Smede-
lena STOJADINOVIĆ. Realizator opštih aktivnosti:
reva”.
Saša ŠUTILOVIĆ. Kurir: Vesna FARKIĆ.
● Saradnja sa Kulturnim centrom Beograda na pri-
premi „Festivala jednog pisca” posvećenog Mi-
Odlukom Samoupravne interesne zajednice kultu-
roslavu Krleži (Marjan Čakarević, stručni sarad-
re Vojvodine osnovan je Pozorišni muzej Vojvodine
nik Kulturnog centra Beograd).
06. 05. 1982. godine. Prava i obaveze Osnivača
● Saradnja sa Narodnim pozorištem povodom iz-
preuzela je Skupština Autonomne pokrajine Vojvo-
ložbe o Lazi Kostiću.
● Saradnja sa Istorijskim muzejem povodom izlož- dine 20. 05. 1992. Muzej je osnovan sa zadatkom
be TAKOVSKI USTANAK 1815: SRPSKE CVE- da evidentira, prikuplja, štiti, čuva, obrađuje, prou-
TI IZMEĐU SEĆANJA I ZABORAVLJANJA (Ka- čava i prezentuje muzejsku građu, kao i da publi-
tarina Mitrović, autor izložbe). kuje podatke i štampa dela o pozorišnoj umetnosti
● Saradnja sa Mirjanom Belić-Koročkin-Davido- i kulturi Vojvodine.
vić,novinarom i Radivojem Davidovićem, publici-
stom koji rade na rukopisu o glumcu i judaisti Eu- RAD MUZEJA U 2012. GODINI
genu Verberu .
● Nastavak saradnje s DON JUAN ARCHIV-om iz Rad na prikupljanju i zaštiti muzejskog materi-
Beča, u oblasti pozorišnih plakata i programa. jala
Muzej je u 2012. godini nastavio s prikupljanjem,
Rad sa strankama popisom, obradom i prezentovanjem građe iz obla-
Iznajmljivanje foto materijala raznim televizijskim i sti istorije pozorišnog života Vojvodine, kao naj-
novinskim redakcijama, kao i privatnim licima, fo- važnijim segmentom delatnosti.
tokopiranje, skeniranje, itd. Zahvaljujući poklonima, tokom 2012. godine fond
Muzeja uvećan je za 1.072 predmeta (plakati, pro-
Depo grami, fotografije, korespondencija i materijal s po-
Građa je tokom 2012. preseljena u prostorije no- zorišnih festivala). Kroz inventarne knjige obrađe-
vog depoa ustanove u ul. Kralja Petra u Beogra- na su 763 predmeta.
du, na dva nivoa i s dva odvojena ulaza, što je do-
datni prostor približno jednak kvadraturi objekta Bibliotečka delatnost
,,Božićeve kuće” u kojem ustanova radi od osni- U 2012. godini biblioteka Muzeja nije dobila sred-
vanja. Obavljeni su i radovi na planu adaptacije stva za stručnu literaturu. Putem razmene s Na-
ovog prostora. rodnim muzejom iz Beograda, Narodnim muzejom
iz Čačka, „Prometejom” iz Novog Sada i Maticom
srpskom u biblioteku je stiglo jedanaest novih na-
slova.
250 POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR

U inventarne knjige uvedeno je 370 knjiga, katalo- tora PMV-a, u Muzeju Narodnog pozorišta u Beo-
ga, DVD-a i CD-a. gradu.
U okviru kulturne manifestacije „ART EXPO” na ● 5. marta – Promocija knjige Đure Laćka Pozori-
Novosadskom salonu knjiga od 1. do 6. marta šni život Rusina (II deo) na 18. salonu knjiga i me-
2012. godine bilo je izloženo 12 najnovijih naslova đunarodnoj izložbi umetnosti „Art Expo” u Novom
Pozorišnog muzeja Vojvodine s pratećim katalo- Sadu.
gom. ● Učešće Pozorišnog muzeja Vojvodine na 15. „Art
Na 57. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu od trema festu” održanom od 22. do 24. marta 2012.
21. do 28. oktobra 2012. godine Muzej je izložio 16 godine u Rumi: 22. marta u Velikom holu Kultur-
najnovijih izdanja s pratećim katalogom. Obe iz- nog centra u Rumi, na svečanom otvaranju fe-
ložbe bile su na štandu Pokrajinskog sekretarijata stivala, upriličeno je otvaranje izložbe „Lica Mire
za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Banjac”, kao i predstavljanje knjige Mira Banjac.
Za vreme trajanja Sterijinog pozorja 2012. godine, ● Učešće Muzeja u programu obeležavanja jubile-
u pratećim programima prilikom promocija izdanja ja – 150 godina od osnivanja Srpskog narodnog
Pozorišnog muzeja Vojvodine takođe su bile po- pozorišta, 27. marta.
stavke tj. izložbe knjiga Muzeja. ● Promocija monografije „Šaputanje života” prire-
đivača Milana Miše Belegišanina u Maloj sali Po-
Izložbena aktivnost, promocije knjiga i tribine zorišta mladih, posvećenoj čuvenoj šaptačici Sr-
● Izložba „U slavu glumca – portreti glumaca Sr- pskog narodnog pozorišta, Mariji Maci Kljaić.
pskog narodnog pozorišta 1945–1985”, posve- ● Otvaranje izložbe „Glumcu u čast – portreti glu-
ćenoj proslavi 150-godišnjice osnivanja Srpskog maca Srpskog narodnog pozorišta 1945–1985”
narodnog pozorišta, a na Svetski dan pozorišta, autorke Biljane Niškanović, više kustoskinje Mu-
27. marta 2012, i trajala je do 9. aprila 2012 go- zeja, na otvorenom prostoru ispred zgrade Po-
dine. zorišnog muzeja Vojvodine.
● Izložba „Pozorje Laze Kostića – Theatre poetics ● 4. aprila – Promocija knjige Spasoja Ž. Milova-
of Laza Kostic” autora mr Zorana Maksimovića novića O dramskom stvaralaštvu dr Vojislava M.
otvorena je 9. maja 2012. godine u Glob teatru u Jovanovića Maramboa u okviru pratećeg pro-
Londonu na Kulturnoj olimpijadi, u okviru festivala grama 17. glumačkih svečanosti „Milivoje Živa-
Globe to Globe. Gostovanje izložbe upriličeno je nović” u Požarevcu.
povodom 170-godišnjice rođenja Laze Kostića, u ● 9. aprila – Promocija monografije Mira Banjac pri-
saorganizaciji s Fondom „Laza Kostić”. Pozorišni ređivača Zorana Maksimovića u Kulturnom cen-
muzej Vojvodine je tom prilikom Glob teatru po- tru Novog Sada.
klonio reprodukciju plakata „Ričard Treći”, kojim ● 11. aprila – Promocija knjige Spasoja Ž. Milova-
je najavljivana proslava 300-godišnjice Šekspi- novića O dramskom stvaralaštvu dr Vojislava M.
rovog rođenja u Novom Sadu 1864. godine. Jovanovića Maramboa u Muzeju Narodnog po-
● Izložba „Anamarija Mihajlović – pozorišni kostimi” zorišta u Beogradu.
autorke Ljiljane Dinić, nastala u saradnji sa Za- ● Učešće Muzeja u pratećem programu 62. festi-
vodom za kulturu Vojvodine, otvorena je u okvi- vala profesionalnih pozorišta Vojvodine, Kikin-
ru manifestacije „Noć muzeja” 19. maja 2012. go- da, 16-22. aprila:
dine. – 16. aprila – Otvaranje izložbe „Glumcu u čast –
● Gostujuća izložba u okviru Međunarodnog festi- portreti glumaca Srpskog narodnog pozorišta
vala pozorišta za decu u Subotici „Poljske pozo- 1945–1985” autorke Biljane Niškanović, više ku-
rišne lutke” autorke mr Honorate Sih, kustoskinje stoskinje Muzeja, u foajeu Pozorišta.
Arheološkog i etnografskog muzeja u Lođu (Polj- – 19. aprila – Promocija izdanja Pozorišnog muze-
ska), otvorena je 28. maja 2012. godine u Pozo- ja Vojvodine: Vesna Krčmar (prir.): Pera Dobri-
rištu mladih. nović, Zoran T. Jovanović (prir.): Dušan Mihailo-
● Izložba „Totovi/Tóték” u čast stogodišnjice rođe- vić, Nenadmašna tragetkinja Milka Grgurova i
nja autora Ištvana Erkenja upriličena je u Velikom Milan Mađarev: Teatar pokreta Jožefa Nađa.
foajeu Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szín- ● 11. maja – Otvaranje izložbe „Pozorje Laze Ko-
ház-a u Novom Sadu, 11. decembra 2012. godi- stića – Theatre poetics of Laza Kostic” autora mr
ne. Zorana Maksimovića, direktora Muzeja, na Kul-
● 14. februara – Otvaranje izložbe „Pozorje Laze turnoj olimpijadi, u okviru festivala „Globe to Glo-
Kostića” autora mr Zorana Maksimovića, direk- be” u Glob teatru u Londonu.
POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR 251

● U okviru 18. školskog pozorja, 15. i 16. maja rišni kostimi” autorke Ljiljane Dinić. Izložbu je ot-
2012. godine, Pozorišni muzej Vojvodine i Gim- vorio reditelj Milan Belegišanin.
nazija „Svetozar Marković” dodelili su nagradu za ● 28. maja 2012. u Pozorištu mladih svečano je ot-
najbolji novinarski tekst s teatrološkom temom vorena izložba „Poljske pozorišne lutke” u sara-
objavljen između dva Školska pozorja. dnji Pozorišnog muzeja Vojvodine, Međunarod-
● 18. maja – Svečano je otvorena izložba „Lica Mire nog festivala pozorišta za decu i Otvorenog uni-
Banjac” i predstavljena je monografija Mira Ba- verziteta u Subotici i Pozorišta mladih.
njac u Ateljeu 212 u Beogradu, u okviru festiva- ● U okviru pratećeg programa „Dani knjige” 57.
la „Mucijevi dani”. Ova izložba je zbog velikog in- Sterijinog pozorja, 30. maja 2012. godine Pozo-
teresovanja, na zahtev Ateljea 212, ostala otvo- rišni muzej Vojvodine je upriličio izložbu svojih iz-
rena do kraja tekuće sezone. danja: Pera Dobrinović Vesne Krčmar (prir.), Mil-
● 19. maja – Obeležavanje „Dana muzeja”. Pozo- ka Grgurova, nenadmašna tragetkinja Zorana T.
rišni muzej Vojvodine je ovu jubilarnu 30. godinu Jovanovića (prir.), O dramskom stvaralaštvu dr
postojanja proslavio u Pozorištu mladih. Tom pri- Vojislava M. Jovanovića Maramboa Spasoja Ž.
likom je dodeljen „Lovorov venac”, nagrada za ži- Milovanovića i Mira Banjac Zorana Maksimovića.
votno delo iz oblasti teatrologije, profesoru Bori ● Deo izložbe „Pozorje Laze Kostića – Theatre
Draškoviću, a podeljene su i zahvalnice zasluž- poetics of Laza Kostic” prezentovan je pri sediš-
nim pojedincima i institucijama čije je zalaganje tu Srpskog olimpijskog komiteta na 30. olimpij-
doprinelo radu Pozorišnog muzeja. skim igrama u Londonu, od 26. jula do 13. avgu-
● 19. maja – U okviru kulturne manifestacije „Noć sta 2012. godine.
muzeja”, u saradnji sa Zavodom za kulturu Voj- ● 18. septembra – Otvaranje izložbe „Lica Mire
vodine, upriličena je izložba „Anamarija Mihajlo- Banjac” autora mr Zorana Maksimovića, direkto-
vić – pozorišni kostimi” autorke Ljiljane Dinić, ku- ra Muzeja, u Narodnom pozorištu Republike Sr-
stoskinje Muzeja. pske u Banjaluci, i promocija knjige Mira Banjac.
● U okviru XIX međunarodnog festivala za decu u ● Na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu od
Subotici (od 20. do 26. maja) održan je 4. među- 21. do 28. oktobra 2012. godine Muzej je izložio
narodni forum za istraživanje pozorišne umetno- 16 najnovijih izdanja s pratećim katalogom.
sti za decu i mlade u saradnji Pozorišnog muze- ● U okviru festivala „Vršačka pozorišna jesen”, u Vr-
ja Vojvodine, Međunarodnog festivala pozorišta šcu je 27. oktobra otvorena izložba „Anamarija
za decu u Subotici i Otvorenog univerziteta u Mihajlović – pozorišni kostimi” autorke Ljiljane
Subotici. Dinić.
● U okviru istog festivala otvorena je izložba luta- ● U okviru festivala „Vršačka pozorišna jesen”, u Vr-
ka, scenografije, kostima, plakata pod nazivom šcu su 27. oktobra Ivana Koči, kustoskinja Mu-
„Poljske pozorišne lutke” (u saradnji s poljskim zeja i Zoran Maksimović, direktor, prezentovali
UNIMA centrom – POLUNIMA, Ambasadom Polj- sledeća izdanja Pozorišnog muzeja Vojvodine:
ske u Beogradu, Otvorenim univerzitetom u Su- Zoran Maksimović Mira Banjac, Zoran Maksi-
botici, Međunarodnim festivalom pozorišta za mović Pozorje Laze Kostića, Zoran T. Jovanović
decu). Autorka izložbe je mr Honorata Sih, ku- (prir.) Milka Grgurova, nenadmašna tragetkinja,
stoskinja Arheološkog i etnografskog muzeja u Vesna Krčmar (prir.) Pera Dobrinović, Milan Be-
Lođu (Poljska). legišanin Šaputanje života, Vjeslav Hejno O lut-
● U okviru istog festivala promovisana su zajedni- karskoj režiji, Miroslav Radonjić i Henrik Jurkov-
čka izdanja Pozorišnog muzeja Vojvodine, Otvo- ski Zbornik radova sa naučnog skupa održanog
renog univerziteta u Subotici i Međunarodnog 2011. godine Pozorišta za decu, Petar i Maja
festivala pozorišta za decu u Subotici: Zbornik ra- Volk Mirjana Kodžić, Gordana Todorić Ludus i lo-
dova „Pozorište za decu – umetnički fenomen” gotezis Aleksandra Popovića, mr Spasoje Milo-
(„Theatre for Children – Artistic Phenomenon”), s vanović, O dramskom stvaralaštvu dr Vojislava
radovima uporedo na engleskom i srpskom jezi- M. Jovanovića Maramboa, Katarina Vereš Vek
ku (priredili Henrik Jurkovski i Miroslav Rado- pozorišta u Staroj Pazovi, Enisa Uspenski Teatar
njić), 3. knjiga, kao i Umetnost lutkarske režije Fjodora Sologuba, Monografija Pozorišnog mu-
Vjeslava Hejnoa. zeja Vojvodine, drugo izdanje, Đura Laćak Po-
● U okviru 50. susreta amaterskih društava Vojvo- zorišni život Rusina, drugi deo, Zoran Maksimo-
dine u Staroj Pazovi, 21. maja 2012. godine, ot- vić Lica Mire Banjac (katalog), Biljana Niškanović
vorena je izložba „Anamarija Mihajlović – pozo- U slavu glumca – portreti glumaca Srpskog na-
252 POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR

rodnog pozorišta 1945–1985 (katalog) i Ljiljana ● Monografija Pozorišni muzej Vojvodine, drugo,
Dinić Anamarija Mihajlović – pozorišni kostimi dopunjeno izdanje
(katalog). ● Petar i Maja Volk, MIRJANA KODŽIĆ
Ove godine festival „Vršačka pozorišna jesen” pro- ● Katarina Vereš, VEK POZORIŠTA U STAROJ
slavio je 20. godinu postojanja i održan je pod slo- PAZOVI
ganom „Sterija – nekad i sad”. Tom prilikom pred- ● Gordana Todorić, LUDUS I LOGOTEZIS ALE-
stavljene su naše knjige koje su posvećene tom ve- KSANDRA POPOVIĆA
likanu – piscu i komediografu: Nebojša Romčević ● Sava Anđelković, DRAMATURGIJA STERIJINIH
Rane komedije Jovana Sterije Popovića, Milorad KOMEDIJA
Rikalo O Rodoljupcima Jovana St. Popovića, Mi-
roslav Miki Radonjić Sterija u ogledalu XX veka, Zajednička izdanja
Živko Popović Sterijino oblikovanje arhetipskog lika ● Priređivači: Henrik Jurkovski i Miroslav Radonjić,
tvrdice i Milena Leskovac Pozorje Jovana Sterije ZBORNIK RADOVA POZORIŠTE ZA DECU –
Popovića (katalog). UMETNIČKI FENOMEN (THEATRE FOR CHIL-
● 8. novembra 2012. godine izložba „Lica Mire Ba- DREN – ARTISTIC PHENOMENON), Otvoreni
njac” autora Zorana Maksimovića predstavljena univerzitet, Subotica, Međunarodni festival po-
je u Galeriji Otvorenog univerziteta u Subotici, a zorišta za decu, Subotica i Pozorišni muzej Voj-
promovisana je i knjiga Mira Banjac. vodine, Novi Sad
● U čast stogodišnjice rođenja Ištvana Erkenja, u ● Vjeslav Hejno, UMETNOST LUTKARSKE REŽI-
foajeu Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szín- JE, Otvoreni univerzitet, Subotica, Međunarodni
ház-a u Novom Sadu, 11. decembra 2012. godi- festival pozorišta za decu, Subotica i Pozorišni
ne, otvorena je izložba „Totovi/Tóték”. muzej Vojvodine, Novi Sad
● U Kulturnom centru u Novom Sadu, 13. decem-
bra 2012. godine, upriličena je promocija knjige Katalozi izložbi
Gordane Todorić Ludus i logotezis Aleksandra ● Biljana Niškanović, GLUMCU U ČAST – POR-
Popovića. TRETI GLUMACA SRPSKOG NARODNOG PO-
ZORIŠTA 1945–1985.
Projekat Pozorišna kultura na tlu Vojvodine od
● Ljiljana Dinić, ANAMARIJA MIHAJLOVIĆ – PO-
najstarijih vremena do naših dana
ZORIŠNI KOSTIMI
Projekat koji je zamišljen kao kapitalno i višego-
● Honorata Sih, POLJSKE POZORIŠNE LUTKE
dišnje istraživanje pozorišnog života na tlu Vojvo-
● Ildiko Banči, TOTOVI/TÓTÉK
dine, uz odobrenje i finansijsku pomoć Sekretarija-
ta za obrazovanje i kulturu AP Vojvodine, počeo je
da se ostvaruje 2003. godine.
DOKUMENTACIONOISTRAŽIVAČKI
Cilj Projekta sadrži tri ključna elementa: pisanje
istorije pozorišta na tlu Vojvodine, stvaranje poje- CENTAR STERIJINOG POZORJA
dinačnih monografija o pozorišnom stvaralaštvu i
njegovim ličnostima i prikupljanje biografskih i bi- 21000 Novi Sad, Zmaj Jovina, 22/I
bliografskih podataka tokom istraživanja, koji bi se Telefon: (021) 523-161
našli u posebnoj enciklopediji. Fax: (021) 6616-976
E-mail: doccentar@pozorje.org.rs
Izdavačka delatnost www.pozorje@org.rs

Samostalna izdanja
● Spasoje Ž. Milovanović, O DRAMSKOM STVA- Direktor: mr Milivoje MLAĐENOVIĆ do 22. no-
RALAŠTVU DR VOJISLAVA M. JOVANOVIĆA vembra 2012, v. d. direktora Selimir RADULOVIĆ.
MARAMBOA Urednik Dokumentacionoistraživačkog centra: Nina
● Zoran Maksimović, POZORJE LAZE KOSTIĆA – MARKOVINOVIĆ
Ogled o Lazi Kostiću povodom 170-godišnjice ro- Stručni saradnik u programsko organizacionoj je-
đenja, na engleskom jeziku (Theatre Poetics of dinici Dokumentacionoistraživačkog centra: Milan
Laza Kostić) KAĆANSKI
● Milan Miša Belegišanin (prir.), ŠAPUTANJE ŽI- Arhivar – konzervator pozorišne građe: Vesna KE-
VOTA, knjiga o Mariji Maci Kljaić RENAC
POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR 253

Programski ciljevi i zadaci Sakupljeni plakati nisu obrađeni i pohranjeni u Zbir-


Dokumentacionoistraživački centar Sterijinog po- ku pozorišnog plakata zbog povećanog obima po-
zorja je tokom 2012. godine, u skladu sa svojim pro- slova na izradi publikacija rađenih povodom Steri-
gramskim ciljevima i zadacima i programima Steri- jinog pozorja.
jinog pozorja, sistematski istraživao, prikupljao, Zbirka pozorišnog plakata u 2012. godine sadrži
obrađivao, čuvao i publikovao dokumentaciju, do- 5624 primerka pozorišnog plakata.
kumentacionu građu i podatke o pozorištu i drami.
Sadržaj, karakter i metode rada Centra karakteriše Zbrika rukopisnih dramskih dela
primena savremenih metoda i sredstava istraživa- Tokom 2012. godine sakupljeno je 10 primeraka ru-
nja, prikupljanja, obrade, zaštite i korišćenja pozo- kopisa (manuskripta) dramskih dela, dramatizacija
rišne dokumentacije i podataka. i adaptacija.
Naporedo sa istraživanjem, prikupljanjem, obra- Sakupljeni primerci nisu obrađeni i pohranjeni u
dom, zaštitom i publikovanjem pozorišne doku-
Zbirku zbog povećanog obima posla oko pripreme
mentacije, Centar je pružao različite oblike usluga
za Sterijino pozorje.
za potrebe naučno– istraživačkog rada i davao po-
Zbrika rukopisnih dramskih dela, u 2012. godine sa-
datke i informacije o pozorištu i dramskoj knjiže-
drži 1490 obrađena primerka rukopisnih dramskih
vnosti institucijama, organizacijama i pojedincima iz
zemlje i inostranstva. dela, odnosno dramatizacija i adaptacija.

Sakupljanje i obrada pozorišne dokumentacije Zbirka pozorišne fotografije


i podataka U 2012. godine sakupljeno je oko 300 fotosa po-
zorišnih predstava (drama, opera i balet), pozori-
Arhivski fond šnih manifestacija, događaja i portreta pozorišnih
U toku 2012. godine istražena je, sakupljena, obra- stvaralaca. Istovremeno je izvršeno i snimanje
đena i na odgovarajući način pohranjena građa i do- predstava repertoara 56. Sterijinog pozorja i nje-
kumenti o dramskom, operskom i baletskom re- govih pratećih programa i manifestacija (oko 1000
pertoaru srpskih pozorišta za pozorišnu sezonu snimaka na filmu i u obliku digitalnog zapisa) i pre-
2010/2011. i dokumenti, građa i podaci o pozori- ko 1000 kontakt–kopija negativa.
šnim festivalima i manifestacijama za 2011. godinu. U toku 2012. godine fotografije nisu obrađene zbog
Pored ove građe, dokumenata i podataka, istražen povećanog obima posla oko priprema za 57. Ste-
je i prikupljen i deo dokumenata i građe o repertoaru rijino pozorje.
srpskih pozorišta i pozorišnih festivala za tekuću po- Zbirka pozorišne fotografije u 2012. sadrži 36916
zorišnu sezonu. obrađene pozorišne fotografije.

Hemeroteka Baza podataka – repertoar profesionalnih po-


U ovu zbirku je 2012. godine prikupljeno i obrađe- zorišta
no 1136 napisa o srpskom pozorištu i pozorišnim fe- Baza podataka repertoar profesionalnih pozorišta
stivalima. Zbirka sadrži 64943 inventarnih jedinica. rezultat je posebnog metoda i specijalno kreiranog
programa za automatsku obradu i korišćenje do-
Zbirka štampanog pozorišnog materijala
kumenata i podataka o umetničkoj delatnosti pro-
U toku 2012. godine sakupljeno je oko 400 prime-
fesionalnih pozorišta i sadrži sve relevantne poda-
raka različitog štampanog pozorišnog materijala:
tke o repertoaru pozorišta.
programi dramskih, operskih i baletskih predstava,
katalozi i bilteni pozorišnih festivala i pozorišnih Tokom 2012. godine u Bazu podataka o repertoa-
manifestacija, programi – najave repertoara pozo- ru profesionalnih pozorišta uneseni su podaci za
rišta i razni drugi štampani informativni i propa- 833 dramskih, operskih i baletskih predstava (pre-
gandni materijali. mijere i reprize) koje su tokom 2010/2011. pozori-
Sakupljeni štampani pozorišni materijal obrađen je šne sezone izvođene u srpskim profesionalnim po-
i pohranjen u Zbirku. zorištima.
Pored unosa podataka u Bazu, prethodno je izvršen
Zbirka pozorišnog plakata niz stručnih poslova: istraživanje i obrada građe i
U toku 2012. godine sakupljeno je oko 250 primer- podataka, klasifikacija i sistematizacija dokumena-
ka pozorišnog plakata srpskih profesionalnih po- ta i podataka, različiti oblici atribucije, lektura i ko-
zorišta i pozorišnih manifestacija. rektura i sl.
254 POZORIŠNI MUZEJI I DOKUMENTACIONO ISTRAŽIVAČKI CENTAR

Baza podataka – Srpski pozorišni umetnici ra naše i inostrane pozorišne umetnosti, s druge
Baza podataka – Srpski pozorišni umetnici sadrži strane.
podatke o pozorišnim umetnicima i drugim pozori- Godišnjak pozorišta Srbije ima veoma široku re-
šnim stvaraocima koji, u osnovi, imaju leksikograf- cepciju. Mogu ga koristiti, i koriste, ljudi različitih pro-
ski karakter i oblik. fesionalnih profila, nivoa obrazovanja i interesova-
Tokom 2012. godine u Bazu podataka unošeni su nja: naučnici, pozorišni stručnjaci i umetnici, na-
dopunski podaci koji su rezultat tekućih istraživanja stavnici i studenti, novinari, propagandisti i ljubite-
repertoara i bibliografije o pozorištu i dramskoj knji- lji pozorišta.
ževnosti. Urađena je internet prezentacija Godišnjaka, koja
Baza podataka – Srpski pozorišni umetnici sadr- se mogla čitati početkom maja meseca.
ži osnovne podatke za oko 11 000 pozorišna Bibliografija o pozorištu i drami
umetnika. U 2012. godini nisu vršena redovna bibliografska
istraživanja i izrada tekuće pozorišne bibliografije.
Istraživanje i analitička obrada pozorišne do- Leksikon srpskih pozorišnih umetnika
kumentacije Centar na ovom kapitalnom projektu Sterijinog po-
Godišnjak pozorišta Srbije zorja radi od 1990. godine. Tokom ovog perioda vr-
Centar je priredio i objavio Godišnjak pozorišta Sr- šeni su poslovi na kompletiranju alfabetara savre-
bije (Sveska br. 33, Novi Sad, 2011. 24 x 17, 220 il., menih (živih) pozorišnih umetnika i istraživana i
360 str. Uredništvo Nina Markovinović i Vesna Ke- kompletirana bibliografija i obrada prikupljene gra-
renac). đe i podataka.
Godišnjak pozorišta Srbije je rezultat sistematskog
rada Centra na istraživanju, obradi i publikovanju Korišćenje dokumentacije podataka
pozorišne dokumentacije, odnosno analitičke obra- Korišćenje i usluge
de dela Banke podataka o srpskom pozorištu. Centar je stvarao i obezbeđivao uslove za korišće-
Trideset i treća sveska Godišnjaka, kao i prethodne, nje svojih zbirki pozorišne dokumentacije i baza po-
sadrži sve relevantne podatke o repertoaru profe- dataka o pozorištu. Zbirke i baze podataka koristi-
sionalnih pozoršita za sezonu 2010/2011, podatke li su institucije i pojedinci za različite potrebe. Isto-
o srpskim pozorišnim festivalima za 2011. godinu, vremeno, radnici Centra davali su razne informaci-
odeljak Akademije i fakulteti, Pozorišni muzeji i Do- je i podatke o pozorištu i dramskoj književnosti in-
kumentacionoistraživački centar, indekse i tabele. stitucijama i organizacijama, naučnim radnicima,
Fiksirajući ukupnost tekuće pozorišne produkcije, studentima i sredstvima javnog informisanja.
Godišnjak daje veoma reljefnu sliku našeg pozori-
šnog stvaralaštva u određenom kulturno – stvara- Propaganda i prezentacija
lačkom trenutku. Kao dokument i građa, Godišnjak Naporedno sa svojom osnovnom delatnošću i ra-
nudi mogućnosti za različite oblike istraživanja i dom, Centar je, u okviru svojih mogućnosti i ra-
vrednovanja naše pozorišne umetnosti i kulture. spoloživih sredstava, koristio adektvatne oblike
Godišnjak se može koristiti i kao pouzdan informa- rada na propagandi rada Sterijinog pozorja i Cen-
tor i kao fundamentalno polazište u istraživanju i tra. U tom okviru, pored propagande putem štam-
proučavanju pozorišne umetnosti i kulture, s jedne pe, radija i televizije, Centar je izradio internet pre-
strane, i za komparativna istraživanja veza i dodi- zentaciju jednog dela svoje delatnosti.
255

SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA
O POZORIŠTU I DRAMI 2012.

SELECTIVE BIBLIOGRAPHY
OF THEATRE 2012
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI 257

SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA
O POZORIŠTU I DRAMI 2012.

SELECTIVE BIBLIOGRAPHY OF THEATRE 2012

Knjige Sava Savin. – Kikinda : Narodno pozorište, 2012


(Kikinda : Mira graf). – 70 str.; lat.
BOKO, Jasen
Pozorište „Kreativni centar”, Beograd. STAMENKOVIĆ, Vladimir
Dijalog s tradicijom – Bitef 1967-2006, Službeni
ХЕЈНО, Вјеслав, 1936 - glasnik, 2012.
Umetnost lutkarske režije : praksa : razmatranja /
Vjeslav Hejno ; prevod s poljskog jezika Zoran Đe- THEATRE for children – artistic phenomenon : a
rić. – 1. izd – Novi Sad : Theatre Museum of Voj- collection of papers. Vol. 3 / International Research
vodina ; Subotica : International Festival of Chil- College of Theatre Arts /as part of the/ International
dren’s Theatres : Open University Subotica, 2012 Festival of Children’s Theatres ; edited by Henryk
(Novi Sad : Sajnos). – 216. str. Jurkowski, Miroslav Radonjić. – Novi Sad : Theatre
Museum of Vojvodina ; Subotica : International Fe-
JOVANOVIĆ, Zoran T. stival of Children’s Theatres : Oper University Su-
Monografija o Ružici Sokić, Udruženje dramskih botica, 2012 (Novi Sad : Sajnos). – 288 str.; lat.
umetnika, Beograd, 2012.
Prikazi u časopisima i novinama
JOVANOVIĆ, Zoran T. – Tamara BIJELIĆ
Monografija o Seki Sablić, Udruženje dramskih AG.
umetnika, Beograd, 2012. Kragujevački teatar nagrađen u Bugarskoj. Pravda,
Beograd, 29. 05. 2012. (64706)
KLAIĆ, Dragan
Promena scenografije: Javni teatar između tržišta ALIMPIĆ, Vojislav
i demokratije, Intelekt, Brisel, 2012. Glumac je mrtav, živeo glumac! Scena, Novi Sad,
god. XLVIII, br. 3 (jul-septembar) 2012, str. 34.
SAVIN, Sava (57. Sterijino pozorje – 14. međunarodni simpozi-
Pozorišni život Kikindskih Srba : prilozi za istoriju / jum pozorišnih kritičara i teatrologa).
258 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI

ANIĆ, Ivana ANONIM


Čovek koga nije bilo. Politika, Beograd, 09. 06. Izložba o predstavi „Henri Šesti”. Blic, Beograd,
2012. (64787) 16. 06. 2012. (64812)
(Herman Melvil: „Pisar Bartlbi”, Mini Teatar, Ljub-
ljana – internacionalna selekcija „Krugovi”). ANONIM
Jovo Maksić najbolji glumac. Press, Beograd, 09.
ANONIM 10. 2012. (64961)
Bogat program 29. „Nušićevih dana”. Pravda, Beo- (Zlatni lovorov vijenac za najbolje glumačko ostva-
grad, 06. 04. 2012. (64537) renje 52. internacionalnog teatarskog festivala
„Meš”, Sarajevo).
ANONIM
Branimiru Brstini nagrada za životno delo. Dnevnik, ANONIM
Novi Sad, 12. 04. 2012. (64517) Ljiljani Blagojević „Žanka Stokić”. Blic, Beograd,
(Bogat program 29. „Nušićevih dana” u Smedere- 28. 02. 2012. (64342)
vu).
ANONIM
ANONIM Nagrada festivala „Dani Sarajeva” Mirjani Karano-
Čitanje drama mladih autorki. Dnevnik, Novi Sad, vić. Blic, Beograd, 25. 05. 2012. (64681)
01. 06. 2012. (64739)
(Regionalna dramska radionica na Sterijinom po- ANONIM
zorju). Nagrada kompozitoru Zoranu Eriću. Dnevnik, Novi
Sad, 07. 08. 2012. (64900)
ANONIM (Priznanje Grada teatra Budve).
Doktor D. City, Beograd, 16. 04. 2012. (64505)
(Goran Marković: „Doktor D”, Beogradsko dramsko
ANONIM
pozorište, Beograd).
Nagrade Sokoloviću za „Medveda”. Pess, Beo-
grad, 20. 10. 2012. (64989)
ANONIM
(Festival u Estoniji).
Đuzi Stojiljkoviću Statueta „Joakim Vujić”. Dnevnik,
Novi Sad (64354)
ANONIM
Najbolji Kovačevićevi „Kumovi”. Dnevnik, Novi Sad,
ANONIM
28. 03. 2012. (64458)
Glumac je mrtav, živeo glumac! Danas, Beograd,
(Dani komedije u Jagodini).
25. 05. 2012. (64676)
(Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i tea-
trologa, 14. put). ANONIM
Nedić na čelu srpskih pozorišta. Informer dnevni,
ANONIM Beograd, 31. 10. 2012. (65010)
”Henri VI” na srpskom. Dnevnik, Novi Sad, 24. 04. (Predsednik Zajednice profesionalnih pozorišta Sr-
2012. (64476) bije je Branislav Nedić).
(Počeo svetski festival Šekspira u Londonu).
ANONIM
ANONIM ”Niš ekspres” najbolji na festivalu Joakim Vujić.
Igor Bojović novi selektor. Dnevnik, Novi Sad, 05. Glas javnosti, Beograd, 19. 05. 2012. (64622)
09. 2012. (64910)
(Sterijino pozorje). ANONIM
Nagrada „Miloš Žutić” Svetozaru Cvetkoviću. Dnev-
ANONIM nik, Novi Sad, 16. 03. 2012. (64414)
Izlet u Rusiju. City, Beograd, 18. 06. 2012.
(64823) ANONIM
(Miroslav Krleža-Miroslav Belović: „Izlet u Rusiju”, Nagrada „Miloš Žutić” Svetozaru Cvetkoviću. Prav-
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd). da, Beograd, 15. 03. 2012. (64407)
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI 259

ANONIM ANONIM
Najbolja predstava „Bunar”. Press, Beograd, 21. 07. Povratak domu i porodici. Dnevnik, Novi Sad, 20.
2012. (64852) 07. 2012. (64854)
(Festival „Tvrđava teatar”). (Velika međunarodna pozorišna koprodukcija „Odi-
sej” u Teatru „Ulises” na Brionima).
ANONIM
Neodoljivo i originalno. Dnevnik, Novi Sad, 27. 03. ANONIM
2012. (64452) Pozorište je slika koja postavlja pitanja. Scena,
(Poruka američkog sineaste Džona Malkoviča po- Novi Sad, god. LXVIII, br. 3 (jul-septembar) 2012,
vodom Svetskog dana pozorišta). str. 72.
(Šumes, jedanaesti put).
ANONIM
Nove drame Edvarada Bonda. Dnevnik, Novi Sad, ANONIM
01. 03. 2012. (64376) Predstave naše stvarnosti. Dnevnik, Novi Sad, 11.
(Prikaz knjige). 01. 2012. (64334)
(Ana Tasić predložila repertoar 41. Dana komedije).
ANONIM
”Otac na službenom putu” otvara Sterijino pozorje. ANONIM
Blic, Beograd, 27. 04. 2012. (64473) Protokol. Večernje novosti, Beograd, 04. 04. 2012.
(Ministar kulture Predrag Marković i direktor Steri-
ANONIM jinog pozorja Milivoje Mlađenović potpisali su ane-
Otvoren 11. pozorišni festival „Slavija”. Glas javno- ks protokola o sufinansiranju programa uglednog
sti, Beograd, 10. 03. 2012. (64391) festivala.....)

ANONIM
ANONIM
Radnici umiru pevajući najbolji na Pozorju. Glas ja-
Ovacije za „Fedrinu ljubav”. Dnevnik, Novi Sad,
vnosti, Beograd, 02. 06. 2012. (64741)
04. 06. 2012. (64761)
(Gostovanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta
ANONIM
na festivalu u Rumuniji).
Ružica Sokić: Slobodni strelac avangarde. Blic,
Beograd, 04. 03. 2012. (64378)
ANONIM
Počinje Festival malih scena. Dnevnik, Novi Sad,
ANONIM
18. 06. 2012. (64819) Sećanje na Cigu Jerinića u Narodnom pozorištu.
Glas javnosti, Beograd, 24. 05. 2012. (64659)
ANONIM
Počinju glumačke svečanosti. Pravda, Beograd, ANONIM
02. 04. 2012. (64543) Srce jednog boksera. City, Beograd, 16. 04. 2012.
(64506)
ANONIM (Luc Hibner: „Srce jednog boksera”, Malo pozorište
Počinju Mucijevi dani. Press, Beograd, 18. 05. „Duško Radović”, Beograd).
2012. (64613)
ANONIM
ANONIM Sterijino pozorje otvara „Otac na službenom putu”.
Pomozite da naučimo šta znači biti čovek. Blic, Glas javnosti, Beograd, 24. 05. 2012. (64658)
Beograd, 27. 03. 2012. (64454)
(Poruka Džona Malkoviča povodom Svetskog dana ANONIM
pozorišta). Stvorena za tragetkinju. Scena, Novi Sad, god.
LXVIII, br. 3 (jul-septembar) 2012, str. 110.
ANONIM (In memoriam – Milica Kljaić Radaković 1928-
Poseta izložbi Milenka Šerbana. Dnevnik, Novi 2012).
Sad, 31. 05. 2012. (64721)
(U okviru 57. Pozorja otvorena izložba u Spomen- ANONIM
zbirci Pavla Beljanskog). Svetski dan pozorišta: Poruku glumcima napisao
260 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI

Džon Malkovič. Glas javnosti, Beograd, 26. 03. ANONIM


2012. Život je san. City, Beograd, 02. 04. 2012. (64540)
(Kalderon: „Život je san”, Narodno pozorište, Veli-
ANONIM ka scena, Beograd).
Šest predstava na Nušićevim danima. Blic, Beo-
grad, 26. 03. 2012. (64446) ANONIM
(Najava festivala). ”Žanka” Ljiljani Blagojević. Glas javnosti, Beograd,
27. 02. 2012. (64346)
ANONIM
Tajna Grete Garbo. City, Beograd, 02. 04. 2012. ANONIMUS
(64541) Bitef. Scena-Theatre Arts Review, Novi Sad, No. 25
(Miro Gavran: „Tajna Grete Garbo”, Opera-Theater (January-December) 2012, str. 50.
„Madlenianim”, Beograd).
ANONIMUS
ANONIM Sterijino pozorje. Scena-Theatre Arts Review, Novi
Trijumf zrenjaninske predstave „Zla žena”. Dnevnik, Sad, No. 25 (January-December) 2012, str. 45.
Novi Sad, 03. 11. 2012. (65089)
(Završen festival klasike „Vršačka pozorišna je- ANONIMUS
sen”). The Art of Joining the Party. Scena-Theatre Arts Re-
view, Novi Sad, No. 25 (January-December) 2012,
ANONIM str. 41.
Trijumfovalo „Buđenje proleća”. Narodne novine,
Niš, 16. 11. 2012. (65032) Ar.
(Nagrade na Jugoslovenskom pozorišnom festiva- Predstave naše stvarnosti. Pravda, Beograd, 11.
lu u Užicu). 01. 2012. (64335)
(Izabran repertoar 41. Dana komedije u Jagodini).
ANONIM
U susret 67. Sterijinom pozorju. Ludus, Beograd, ASENTIĆ, Saša
god. XIX, br. 183-194 (maj-jun) 2012, str. 10. Umetnost i inkluzija. Ludus, Beograd, god. XIX, br.
185-186 (septembar-oktobar) 2012, str. 12.
ANONIM (Pozorište i marginalizovane grupe).
Više od statistike Krležu su interesovali ljudi. Ludus,
Beograd, god. XIX, br. 183-194 (maj-jun) 2012, str. BARAČKOV, Tamara
5. Porodične priče. Scena, Novi Sad, god. XLVIII, br.
(„Izlet u Rusiju” Miroslava Krleže). 3 (jul-septembar) 2012, str. 5.
(57. Sterijino pozorje).
ANONIM
Zbogom SFRJ. City, Beograd, 05. 03. 2012. BETA
(64379) Dan Sterijinog pozorja. Glas javnosti, Beograd, 28.
(„Zbogom SFRJ”, Pozorište Atelje 212, Beograd). 03. 2012. (64457)

ANONIM BETA
Zoran Erić dobitnik nagrade „Grad teatar”. Narodne Dani Sarajeva: Nagrada Mirjani Karanović. Glas ja-
novine, Niš, 06. 08. 2012. (64899) vnosti, Beograd, 24. 05. 2012. (64660)

ANONIM BETA
Zoranu Eriću nagrada Grad teatra. Glas javnosti, Sedam takmičarskih predstava na Sterijinom po-
Beograd, 05. 08. 2012. (64897) zorju. Glas javnosti, Beograd, 23. 03. 2012.

ANONIM BETA
Zoran Đinđić. City, Beograd, 18. 06. 2012. (64822) ”Seobe” najbolja dramska predstava. Pravda, Beo-
(Oliver Frljić: „Zoran Đinđić”, Pozorište, Atelje 212, grad, 23. 04. 2012. (64485)
Beograd). (Završen Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine).
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI 261

B. I. BETA
Priznanje publike. Dnevnik, Novi Sad, 12. 04. 2012. Predstave iz pet zemalja. Narodne novine, Niš, 06.
(64516) 10. 2012. (64951)
(Zrenjaninsko pozorište najbolje na festivalu u Tu- (Najava 7. Joakiminterfesta).
zli).
BEZBRADICA, M.
B. I. Ovacije našem „Henriju Šestom”. Večernje novosti,
Priznanje Vladimiru Stamenkoviću. Dnevnik, Novi Beograd, 26. 05. 2012. (64686)
Sad, 05. 05. 2012. (64569) (Prvi put u Glob teatru).
(Održana izborna skupština Udruženja pozorišnih
kritičara i teatrologa Srbije). BEZBRADICA, Mikojan
Mizantrop leži u nama. Ludus, Beograd, god. XIX,
B. M. br. 183-184 (maj-jun) 2012, str. 18.
Predstavljen novi dvobroj časopisa TFT. Danas, (O predstavi „Mizantrop” u Narodnom pozorištu u
Beograd, 01. 10. 2012. (64943) Beogradu).

B. S. BOŠKOVIĆ, Dragana
Novi broj časopisa Teatron. Danas, Beograd, 22. Kad bi ovo bio film. Vreme, Beograd, 13. 12. 2012.
02. 2012. (64349) (65023)
(M. Kunce i S. Levai „Rebeka”, Madlenianum, Beo-
B. S. grad).
Živa, intenzivna i interaktivna, komunikacija sa sve-
tom. Danas, Beograd, 02. 02. 2012. (64367) BRADIĆ, Nebojša
Sedam smrtnih grehova glume. Politika, Beograd,
(Prikaz časopisa TFT).
30. 06. 2012. (64840)
(Iza maske).
B. K. J.
”Kumovi” i Miki Manojlović najbolji. Danas, Beograd,
BRAKUS, Aleksandra
19. 11. 2012. (65025)
Ivanka Lukateli, primabalerina Beogradskog bale-
(Dodelom nagrada završeni XXI Dani Zorana Rad-
ta. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i
milovića).
muziku, Novi Sad, sv. 47, str. 79.
B. K. J.
BUJIŠIĆ, S.
Prvi „Zoranov brk” Ivanu Bekjarevu. Danas, Beo-
Istočnoevropsko-azijska varijanta festivala. Danas,
grad, 12. 11. 2012. (65053) Beograd, 28. 01. 2012. (64311)
(Međunarodni pozorišni festival „Slavija” ...).
B. M. D.
”Joakim” pripao Đuzi. Večernje novosti, Beograd, BUJIŠIĆ, S.
26. 01. 2012. (64317) Nagrada za životno delo Branimiru Brstini. Danas,
(Tradicionalne nagrade Knjaževsko-srpskog tea- Beograd, 10. 04. 2012. (64527)
tra iz Kragujevca). (Najava festivala).

BARAČKOV, Tamara BUJIŠIĆ, S.


Pisma roditeljima. Politika, Beograd, 09. 06. 2012. Pan teatricum u Smederevu. Danas, Beograd, 07.
(64788) 05. 2012. (64575)
(57. Sterijino pozorje). (Najava Međunarodnog ambijentalnog pozorišnog
festivala Tvršava teatar ....).
BEČEJIĆ, Sanja
Šekspir je oduvek bio balkanski pisac. Novi maga- BURIĆ, I.
zin, Beograd, 15. 03. 2012. (64409) Bekstvo od ograničenja. Dnevnik, Novi Sad, 10. 07.
(Intervju sa dramskim rediteljem Nikitom Milivoje- 2012. (64883)
vićem). („Tvrđava teatar” u Smederevu).
262 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI

BURIĆ, I. (Branislav Nušić: „Sumnjivo lice”, Jugoslovensko


”Bunar” najbolja predstava. Dnevnik, Novi Sad, 21. dramsko pozorište, Beograd).
07. 2012. (64850)
(Proglašenjem pobednika završen festival „Tvrđa- BURIĆ, Igor
va teatar” u Smederevu). Lep kaleidoskop iluzije i stvarnosti. Dnevnik, Novi
Sad, 18. 12. 2012. (65031)
BURIĆ, I. (Marta Gušnjovska „Bajka o vitezu bez konja”, Po-
Dramatizacija dnevne politike. Dnevnik, Novi Sad, zorište mladih, Novi Sad).
11. 06. 2012. (64793)
(Prikaz časopisa „Scena”). BURIĆ, Igor
Neuspelo učitavanje. Dnevnik, Novi Sad, 06. 11.
BURIĆ, I. 2012. (65079)
Kontinuitet eksperimenata sa žanrom. Dnevnik, („Saloma_Reloaded” Oskara Vajlda, Narodno po-
Novi Sad, 30. 03. 2012. (64469) zorište, Sombor & Srpsko narodno pozorište, Novi
(Uručenjem nagrade Vojislavu Saviću za najbolju Sad).
dramu 2011. Sterijino pozorje juče proslavilo svoj
dan). BURIĆ, Igor
Povratak u budućnost. Dnevnik, Novi Sad, 08. 10.
BURIĆ, I. 2012. (64960)
Prava mala remek-dela. Dnevnik, Novi Sad, 19. 04. („Ubiti Zorana Đinđića”, Studentski kulturni centar,
2012. (64489) Novi Sad).
(Studenti Ljuboslava Majere oduševili na Festivalu
u Kikindi). BURIĆ, Igor
Prevratničko teatrološko štivo. Dnevnik, Novi Sad,
BURIĆ, I.
03. 01. 2012. (64341)
Trijumf „Seoba” Srpskog narodnog pozorišta. Dnev-
(Prikaz knjige „Aristotel ili vampir zapadnog pozo-
nik, Novi Sad, 23. 04. 2012. (64484)
rišta” Florans Dipon).
(Završen Festival profesionalnih pozorišta Vojvodi-
ne).
BURIĆ, Igor
Put do dubljeg razumevanja sveta. Dnevnik, Novi
BURIĆ, Igor
Sad, 14. 04. 2012. (64511)
Bolje da nosim kratku kosu. Dnevnik, Novi Sad, 27.
(U Kikindi počinje festival profesionalnih pozorišta
05. 2012. (64697)
Vojvodine).
(Otvoreno 57. Sterijino pozorje: ...).

BURIĆ, Igor BURIĆ, Igor


Čovek-jegulja u neprilici. Dnevnik, Novi sad, 24. 11. Sjaj u tami. Dnevnik, Novi Sad, 24. 10. 2012.
2012. (65018) (64998)
(Goran Stefanovski: „Odisej”, Srpsko narodno po- (Andraš Urban: „Sam đavo/Pas-port Segedin”, Po-
zorište, Novi Sad & Gavela, Zagreb & Slovensko zorište „Kostolanji Deže”, Subotica).
narodno gledališče, Maribor & Pozorište Atelje 212,
Beograd & Sterijino pozorje, Novi Sad & Teatar BURIĆ, Igor
Ulysses, Brioni & Teatar na navigatorot, Skoplje). Smešno je, a boli. Dnevnik, Novi Sad, 06. 10. 2012.
(64954)
BURIĆ, Igor (Karlo Goldoni: „Sluga dvaju gospodara”, Grad tea-
Dehijerarhizacija pozorišnog. Dnevnik, Novi Sad, tar, Budva/Srpsko narodno pozorište/Narodno po-
11. 01. 2012. (64333) zorište „Toša Jovanović”, Zrenjanin).
(Prikaz knjige Atile Antala o recentnom opusu An-
draša Urbana). BURIĆ, Igor
Staro i novo, jedno te isto. Dnevnik, Novi Sad, 25.
BURIĆ, Igor 01. 2012. (64319)
Krajnje korektno. Dnevnik, Novi Sad, 11. 04. 2012. (Stevan Sremac: „Pop Ćira i pop Spira”, Brod tea-
(64523) tar i Pozorište mladih, Novi Sad).
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI 263

BURIĆ, Igor ĆIRIĆ, Soja


Svetlost na kraju tunela. Dnevnik, Novi Sad, 02. 06. Jezik različitosti. Ludus, Beograd, god. XIX, br.
2012. (64742) 185-186 (septembar-oktobar) 2012, str. 10.
(Dokumentaristički teatar obeležio 57. Sterijino po- (Pozorište i marginalizovane grupe).
zorje).
ĆIRIĆ, Sonja
BURIĆ, Igor Kraška jama usred Novog Sada. Vreme, Beograd,
Trubači ili rokeri, pitanje je sad. Dnevnik, Novi Sad, 11. 10. 2012. (64967)
06. 02. 2012. (64363) (Kulturna sećanja: „Golubnjača”, 30 godina posle).
(Ivo Andrić: „Aska i vuk”, Narodno pozorište-Naro-
dno kazalište-Népszínház, Subotica). ĆIRIĆ, Sonja
Nove antene prenose stare laži, a istina se širi od
BURIĆ, Igor uva do uva. Vreme, Beograd, 13. 12. 2012.
U krevet za-jedno. Dnevnik, Novi Sad, 05. 12. 2012. (65022)
(65015) (Intervju sa dramskim piscem Goranom Stefanov-
(„Draga Evropo/Pas-port Evropa” Andraša Urbana, skim).
Pozorište/Kazalište/Sinhaz „Kostolanji Deže”, Su-
botica). ĆIRIĆ, Sonja
Plodni dani. Ilustrovana politika, Beograd, 12. 04.
BURIĆ, Igor 2012. (64519)
Umrtvljena lepotica. Dnevnik, Novi Sad, 25. 12. (Boris Liješević i Jelena Kislovski Liješević: „Plodni
2012. (65040) dani”, Pozorište Atelje 212, Beograd).
(Vilijem Šekspir „Otelo”, Jugoslovensko dramsko
pozorište, Beograd). ĆIRIĆ, Sonja
Sumnjivo lice. Ilustrovana politika, Beograd, 01.
BURIĆ, Igor 05. 2012. (64549)
U potrazi za izgubljenim jedinstvom. Dnevnik, Novi (Branislav Nušić: „Sumnjivo lice”, Jugoslovensko
Sad, 30. 10. 2012. (65007) dramsko pozorište, Beograd).
(A. P. Čehov: „Galeb”, Srpsko narodno pozorište,
Novi Sad). ĆIRIĆ, Sonja
Udar na kritiku je udar na kritičko mišljenje. Lu-
BURIĆ, Igor dus, Beograd, god. XIX, br. 183-184 (maj-jun)
Živela sloboda. Dnevnik, Novi Sad, 23. 11. 2012. 2012, str. 12.
(65019) (Ivan Medenica izabran za novog predsednika
(Frank Vedekind: „Buđenje proleća”, Narodno po- Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbi-
zorište, Užice). je).

CARIĆ, Olga ĆIRIĆ, Sonja


Godunov je bio Italijan. Scena, Novi Sad, god Uvek tri adrese. Ilustrovana politika, Beograd, 17.
LXVIII, br. 3 (jul-septembar) 2012, str. 90. 07. 2012. (64868)
(Intervju sa operskim pevačem Feručiom Furlane- (Intervju sa Ivanom Medenicom, pozorišnim kriti-
tom). čarom i teatrologom).

COLIĆ, Miroslav ĆIRIĆ, V.


Hegelovska koncepcija odnosa gospodara i roba na U čast teatra. Večernje novosti, Beograd, 24. 04.
primeru Kornejevog „Sida”. Zbornik Matice srpske za 2012. (64481)
scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, sv. 47, str. 51. (Najava festivala „Joakim Vujić” u Pirotu).

CVETKOVIĆ, Goran ĆIRILOV, Jovan


Veliko-opsasno-pozorište. Danas, Beograd, 09. 10. Atila na tragu Andraša. Blic, Beograd, 05. 05. 2012.
2012. (64962) (64572)
(„Ubiti Zorana Đinđića”, Studentski kulturni centar, (Prikaz knjige „Političko u postdramskom pozorištu”
Novi Sad). Atile Antala).
264 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI

ĆIRILOV, Jovan Đ. A.
Kolaž o Unku. Blic, Beograd, 16. 06. 2012. (64813) Zaokupljenost životnim temama. Dnevnik, Novi
(Prikaz knjige Dušana Č. Jovanovića: „Slobodan Sad, 16. 06. 2012. (64814)
Unkovski i njegov dramaturg”). (Počinje Međunarodni festival malih scena u Ki-
kindi).
ĆIRILOV, Jovan
Marina Čuturilo: Sabinjanka sa Crvenog krsta. Blic, Đ. M.
Beograd, 08. 01. 2012. (64338) Počinju Nušićevi dani komedije. Blic, Beograd, 10.
(In memoriam). 04. 2012. (64526)

ĆIRILOV, Jovan ĐOROVIĆ, Biljana


Pabirci iz „Teatrona”. Blic, Beograd, 10. 03. 2012. Prljave ruke bez savesti. Pečat, Beograd, 25. 05.
(64390)
2012. (64671)
(Prikaz časopisa).
(Razgovor sa profesorom Milanom Brdarom).
D. M.
ĐURIČIĆ, Vladimir
Priznanje „Miloš Žutić” Svetozaru Cvetkoviću. Po-
litika, Beograd, 16. 04. 2012. (64510) Okrenuta sam uvek ka budućnosti. Dnevnik, Novi
Sad, 21. 02. 2012. (64350)
DINJAŠKI, Ksenija (Intervju sa dramskom glumicom Ružicom Sokić).
Balet „Mileva Ajnštajn”. Dnevnik, Novi Sad, 06. 06.
2012. (64774) G. A.
(Na sceni SNP, u čast nagrađenih na Sterijinom po- ”Niš-ekspres” na „Joakimu”. Narodne novine, Niš,
zorju). 25. 04. 2012. (64475)
(Najava festivala profesionalnih pozorišta Srbije
DOBROVIĆ, A. „Joakim Vujić” u Pirotu).
Istina pruža najveći optimizam. Ludus, Beograd,
god. XIX, br. 183-184 (maj-jun) 2012, str. 6. G. A.
(„Zoran Đinđić” Olivera Frljića, Pozorište Atelje 212, ”Sterijino pozorje”. Pravda, Beograd, 23. 05. 2012.
Beograd). (64646)

DOBROVIĆ, A. G. O.
Lajtmotiv Pozorja je „Naši očevi” a mogao bi biti i Godina premijera i nagrada. Glas podrinja, Šabac,
„Naša deca”. Ludus, Beograd, god. XIX, br. 183- 19. 01. 2012. (64327)
184 (maj-jun) 2012, str. 9. (Razgovor sa direktorom Šabačkog pozorišta Zo-
(Intervju sa selektorkom 57. Sterijinog pozorja Kse- ranom Karajićem).
nijom Radulović).
G. T. B.
Đ. K. ”Bunar” pobednik „Tvrđava teatra”. Politika, Beo-
Promocija časopisa „Scena”. Dnevnik, Novi Sad, grad, 21. 07. 2012. (64851)
08. 11. 2012. (65070)
G. T. B.
DŽ. N.
Cvetkoviću „Miloš Žutić”. Politika, Beograd, 16. 03.
Nagrada „Zoran Radmilović” obavezuje. Blic, Beo-
2012.
grad, 23. 10. 2012. (64997)
(Razgovor sa Hanom Selimović dobitnicom nagra-
de za glumačku bravuru „Zoran Radmilović” na 57. G. T. B.
Sterijinom pozorju). Frljiću „Mihiz”. Politika, Beograd, 06. 10. 2012.
(64950)
DŽAKOVIĆ, B.
Visoki kriterijumi. Novi put, Jagodina, 18. 01. 2012. G. T. B.
(64328) Neodoljiva privlačnost pozorišta. Politika, Beograd,
(Saopšten repertoar 41. pozorišnog festivala Dani 27. 03. 2012. (64451)
komedije u Jagodini). (Poruka povodom Svetskog dana pozorišta).
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI 265

G. T. B. G. TREBJEŠANIN, Borka
”Odisej” na Brionima. Politika, Beograd, 20. 07. U takmičenju se i gubi. Politika, Beograd, 04. 06.
2012. (64857) 2012. (64765)
(Mini intervju sa Ksenijom Radulović, selektorom
G. T. B. Sterijinog pozorja).
Trijumf „Kumova” u Jagodini. Politika, Beograd, 28.
03. 2012. GLOVACKI, Aleksandra
Društvo licemera. Večernje novosti, Beograd, 17.
G. TREBJEŠANIN, B. 02. 2012. (64356)
Bez vodećih autora i „zvučnih” imena. Politika, Beo- (Oskar Vajld: „Važno je zvati se Ernest”, Narodno
grad, 19. 04. 2012. (64494) pozorište, Beograd).
(Intervju sa selektorkom Sterijinog pozorja Ksenijom
Radulović). GLOVACKI, Aleksandra
Društvo licemera. Večernje novosti, Beograd, 08.
G. TREBJEŠANIN, B. 06. 2012. (64785)
Kako opstaju privatna pozorišta. Politika, Beograd, (Molijer-Jan Kot: „Mizantrop”, Narodno pozorište,
14. 12. 2012. (65025) Beograd).
(Razgovor sa direktorkom „Madlenianuma” Bran-
kom Radović). GLOVACKI, Aleksandra
Istorija i komentari. Večernje novosti, Beograd, 17.
G. TREBJEŠANIN, B. 06. 2012. (64817)
Nemački aplauz za „Himpermneziju”. Politika, Beo- (Viljem Šekspir: „Henri Šesti”, Narodno pozorište,
grad, 16. 06. 2012. (64815) Beograd).
(11. Bijenalni festival nove evropske drame u Vis-
badenu). GLOVACKI, Aleksandra
Jedna scenska slika. Večernje novosti, Beograd,
G. TREBJEŠANIN, B. 25. 01. 2012. (64321)
Pozorište čeka promene. Politika, Beograd, 12. 03. („Život je san” Kalderona de la Barke, Narodno po-
2012. (64397) zorište, Beograd).

G. TREBJEŠANIN, B. GLOVACKI, Aleksandra


Pozorište pomera granice. Politika, Beograd, 02. Levi marš. Večernje novosti, Beograd, 25. 05. 2012.
07. 2012. (64893) (64664)
(O kostimografu Jeleni Miletić). (Miroslav Krleža: „Izlet u Rusiju”

G. TREBJEŠANIN, B. GLOVACKI, Aleksandra


U glumi je presudan talenat. Politika, Beograd, 31. Maestralni orkestar. Večernje novosti, Beograd, 05.
05. 2012. (64725) 11. 2012. (65083)
(Prikaz monografije o dramskoj umetnici Jelisave- (Žan Anuj: „Ženski orkestar”, Narodno pozorište,
ti Seki Sablić). Beograd).

G. TREBJEŠANIN, B. GLOVACKI, Aleksandra


”Ženski orkestar” na srpski način. Politika, Beo- Majstorije u foliranju. Večernje novosti, Beograd, 18.
grad, 31. 10. 2012. (65009) 10. 2012. (64982)
(Žan Anuj: „Ženski orkestar”, Narodno pozorište, (Molijer: „Građanin plemić”, Narodno pozorište,
Beograd). Beograd).

G. TREBJEŠANIN, Borka GLOVACKI, Aleksandra


Usudim se i da odbijem posao. Politika, Beograd, Muška ljubav. Večernje novosti, Beograd, 08. 11.
11. 03. 2012. (64392) 2012. (65074)
(Intervju sa dramskim rediteljem Jagošem Marko- (Martin Šerman: „Izopačeni”, Bitef teatar, Beo-
vićem). grad).
266 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI

GLOVACKI, Aleksandra GLOVACKI, Aleksandra


Na pola puta. Večernje novosti, Beograd, 09. 05. Životne emocije. Večernje novosti, Beograd, 19.
2012. (64579) 03. 2012. (64425)
(Makdona: „Lepotica Linejna”, Knjaževsko-srpski („Plodni dani” Borisa Liješevića, Pozorište Atelje
teatar, Kragujevac). 212, Beograd).

GLOVACKI, Aleksandra GRBOVIĆ, Radmila


Obest i očaj. Večernje novosti, Beograd, 02. 04. Bilo jednom u Americi, a sada i kod nas. Ilustrova-
2012. (64545) na politika, Beograd, 06. 11. 2012. (65080)
(Ljubomir Simović: „Hasanaginica”, Regionalno po- („Smrt trgovačkog putnika” Artura Milera, Narodno
zorište, Novi Pazar). pozorište, Beograd).

GROL, Milan
GLOVACKI, Aleksandra
Jedna farsa iz XV veka. Zbornik Matice srpske za
Obračun sa životom. Večernje novosti, Beograd,
scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, sv. 47, str.
26. 11. 2012. (65015)
105.
(Artur Miler: „Smrt trgovačkog putnika”, Beogradsko
dramsko pozorište, Beograd).
G. T. B.
Ljiljani Blagojević „Žanka Stokić”. Politika, Beo-
GLOVACKI, Aleksandra grad, 28. 02. 2012. (64343)
Oda nakaznosti. Večernje novosti, Beograd, 11.
04. 2012. (64525) G. T. B.
(Branislav Nušić: „Sumnjivo lice”, Jugoslovensko Počinje Sterijino pozorje. Politika, Beograd, 25. 05.
dramsko pozorište, Beograd). 2012. (64668)

GLOVACKI, Aleksandra G. T. B.
Pasji život. Večernje novosti, Beograd, 03. 02. Plodna godina Bitef teatra. Politika, Beograd, 17.
2012. (64365) 04. 2012. (64501)
(Dušan Kovačević: „Kumovi”, Zvezdara teatar, Beo- (Razgovor sa direktorkom Jelenom Kajgo).
grad).
G. T. B.
GLOVACKI, Aleksandra O najnovijem „Teatronu”. Politika, Beograd, 20. 02.
Plemenito mirenje sa sudbinom. Večernje novosti, 2012. (64351)
Beograd, 26. 12. 2012. (65042)
(Šekspir „Otelo”, Jugoslovensko dramsko pozorište, G. TREBJEŠANIN, B.
Beograd). Danas ima više antiheroja od heroja. Politika, Beo-
grad, 13. 11. 2012. (65046)
GLOVACKI, Aleksandra (Intervju sa dramskom glumicom Vanjom Ejdus).
Ponovo radi mjuzikl. Večernje novosti, Beograd,
12. 11. 2012. (65055) G. TREBJEŠANIN, B.
”Dani komedije” bez slabih tačaka repertoara. Po-
(S. Sremac: „Zona Zamfirova”, Pozorište na Tera-
litika, Beograd, 29. 02. 2012. (64372)
zijama, Beograd).
(Izveštaj selektorke Ane Tasić).
GLOVACKI, Aleksandra
G. TREBJEŠANIN, B.
Sve je isto ... Večernje novosti, Beograd, 21. 01.
Dugove moram da vratim. Politika, Beograd, 24. 12.
2012. (64325) 2012. (65037)
(„Play Popović”, Pozorište Atelje 212, Beograd). (Intervju sa v.d. direktorkom Ateljea 212 Ivanom
Dimić).
GLOVACKI, Aleksandra
Večni samci. Večernje novosti, Beograd, 26. 03. G. TREBJEŠANIN, B.
2012. (64442) Naši „Harold i Mod” pred Mađarima. Politika, Beo-
(Čehov: „Profil: Vanja”, Bitef teatar, Beograd) grad, 13. 10. 2012. (64974)
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI 267

(Gostovanje Beogradskog dramskog pozorišta u novića i Velimira Živojinovića. Zbornik Matice srpske
Budimpešti). za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, sv. 47,
str. 37.
G. TREBJEŠANIN, B.
Ne možemo da budemo samo robovi politike. Po- IMPE, Alfons van
litika, Beograd, 22. 01. 2012. (64323) Pozorište i vlast. Priredila Aleksandra Kolarić. Sce-
(Razgovor sa dramskim glumcem Nikolom Rako- na, Novi Sad, god. LXVIII, br. 3 (jul-septembar)
čevićem). 2012, str. 76.
(Refresh).
G. TREBJEŠANIN, B.
Potreban nam je samosvesniji glumac. Politika, J. A.
Beograd, 30. 05. 2012. (64714) Od legendi do savremenih bajki. Ludus, Beograd,
(14. međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i god. XIX, br. 183-184 (maj-jun) 2012, str. 21.
teatrologa u okviru 57. Pozorja). (XIX međunarodni festival pozorišta za decu).

G. TREBJEŠANIN, B. J. G.
Pozorište ne trpi podvale i površnost. Politika, Beo- ”Ćuran” Seki Sablić. Večernje novosti, Beograd,
grad, 13. 05. 2012. (64599) 08. 12. 2012. (65018)
(Razgovor sa selektorkom festivala „Tvrđava teatar” (Nagrada za životno delo).
Branislavom Liješević).
J. G.
G. TREBJEŠANIN, B. Gorko, ali i oslobađajuće. Večernje novosti, Beo-
S vremenom lakše živim sa sobom. Politika, Beo- grad, 11. 01. 2012. (64336)
grad, 26. 10. 2012. (65001) (Najava 41. festivala Dani komedije u Jagodini).
(Razgovor sa dramskim rediteljem Tomi Janežičem).
J. G.
G. TREBJEŠANIN, B. Najuspešniji „Kumovi”. Večernje novosti, Beograd,
Živimo u šund društvu. Politika, Beograd, 20. 05. 29. 03. 2012. (64462)
2012. (64625) (Dodelom nagrada završeni Dani komedije).
(Razgovor sa rediteljem Egonom Savinim).
J. J.
G. TREBJEŠANIN, Borka Čitanje nagrađene drame. Večernje novosti, Beo-
Promene u pozorištu su neophodne. Politika, Beo- grad, 29. 06. 2012. (64838)
grad, 15. 10. 2012. (64978) (Tekst Vojislava Savića u kući jovana Sterije Popo-
(Intervju sa v.d. upravnikom JDP-a Tamarom Vu- vića).
čković).
JAKOVLJEVIĆ, Branislav
HUBAČ, Željko Talenat je etička kategorija. Danas, Beograd, 17.
Nestanak tragičkog junaka. Danas, Beograd, 15. 07. 2012. (64869)
05. 2012. (64606) (Razgovor sa rediteljem Ljubišom Ristićem).
(Prikaz knjige Svetislav Jovanov: „Junak i sudbi-
na”.....). JAKŠIĆ, A.
Drama je sredstvo a promena cilj. Ludus, Beograd,
I. A. god. XIX, br. 185-186 (septembar-oktobar) 2012,
Počinje „Dezire” festival. Politika, Beograd, 23. 11. str. 11.
2012. (65020) (Pozorište i marginalizovane grupe).

I. J. JAKŠIĆ, A.
”Nušić”. Večernje novosti, Beograd, 27. 03. 2012. TIBA napunila 10 godina. Ludus, Beograd, god.
(64449) XIX, br. 185-186 (septembar-oktobar) 2012, str. 5.
(Najava festivala).
JANKOVIĆ, N.
IGNJATOV POPOVIĆ Ivana ”Buđenje proleća” bez premca. Večernje novosti,
Šekspirovo stvaralaštvo u kritikama Ranka Mlade- Beograd, 16. 11. 2012. (65033)
268 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI

(Trijumfom užičkog ansambla završen Jugoslo- JEVTIĆ, B.


venski pozorišni festival u Užicu). Zbir opštih mesta. NIN, Beograd, 03. 05. 2012.
(64555)
JANKOVIĆ, N. (Gostovanje Pozorišta Kostolanji Deže sa predsta-
Umetnost celog regiona. Večernje novosti, Beo- vom „Dogs & drugs” u Bitef teatru).
grad, 03. 11. 2012. (65091)
(Jugoslovenski pozorišni festival od 8. do 15. no- JEVTIĆ, Boban
vembra u Užicu). Azbuka zločina. NIN, Beograd, 24 .05. 2012.
(64656)
JEVTIĆ, B. („Zoran Đinđić”, Pozorište Atelje 212, Beograd).
Džuboks mjuzikl. NIN, Beograd, 11. 10. 2012.
(64970) JEVTIĆ, Boban
(„Glavo luda” mjuzikl, Pozorište na Terazijama, Brodvejski standard. NIN, Beograd, 15. 11. 2012.
Beograd). (65039)
(„Zona Zamfirova” Stevana Sremca, Pozorište na
JEVTIĆ, B. Terazijama, Beograd).
Informacija bez uzbuđenja. NIN, Beograd, 21. 06.
2012. (64828) JEVTIĆ, Boban
(„Henri šesti” V. Šekspira, Narodno pozorište, Beo- Dosadna estrada. NIN, Beograd, 08. 11. 2012.
grad). (65071)
(„Ženski orkestar” Žana Anuja, Narodno pozorište,
JEVTIĆ, B. Beograd).
Krojačka melodrama. NIN, Beograd, 08. 03. 2012.
(64384)
JEVTIĆ, Boban
(„Tajna Grete Garbo” Mira Gavrana, Opera & tea-
Dosadna živopisnost. NIN, Beograd, 16. 02. 2012.
tar „Madlenianum”, Beograd).
(64357)
(„Drekavac” Maje Todorović, Beogradsko dramsko
JEVTIĆ, B.
pozorište, Beograd).
Nejasne ambicije. NIN, Beograd, 13. 09. 2012.
(64917)
JEVTIĆ, Boban
(Tamara Bosak: „Daleko”, Bitef teatar Beograd).
Meditacija nad smislom i postojanjem. NIN, Beo-
grad, 02. 02. 2012. (6368)
JEVTIĆ, B.
(Dušan Kovačević: „Kumovi”, Zvezdara teatar, Beo-
Prosta farsa. NIN, Beograd, 01. 03. 2012. (64375)
(„Doktor D” Gorana Markovića, Beogradsko dram- grad).
sko pozorište, Beograd).
JEVTIĆ, Boban
JEVTIĆ, B. Neophodan proces. NIN, Beograd, 06. 12. 2012.
Subverzivni potencijal. NIN, Beograd, 31. 05. 2012. (65016)
(64726) („Muškarčine”, Bitef teatar, Beograd).
(„Mizantrop”, Narodno pozorište, Beograd).
JEVTIĆ, Boban
JEVTIĆ, B. Radnici umiru pevajući. Yellow Cab, Beograd, 10.
Večite teme. NIN, Beograd, 01. 11. 2012. (65098) 01. 2012. (64337)
(Doroti Parker: „Samo neka bude lepo”, Jugoslo- (Olga Dimitrijević: „Radnici umiru pevajući”, Bitef
vensko dramsko pozorište, Beograd). teatar i Fondacija „Hartefakt”, Beograd).

JEVTIĆ, B. JEVTIĆ, Boban


Vrtoglavo ludilo. NIN, Beograd, 19. 04. 2012. Repertoarsko osveženje. NIN, Beograd, 15. 03.
(64491) 2012. (64410)
(„Sumnjivo lice” Branislava Nušića, Jugoslovensko („Balada o Pišonji i Žugi” Vladimira Đurđevića, Po-
dramsko pozorište, Beograd). zorište Atelje 212, Beograd).
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI 269

JEVTIĆ, Boban JOVANOVIĆ, Ivan


Staklena menažerija. Yellow Cab, Beograd, 07. 03. Strah i sažaljenje pokreta. Novi magazin, Beo-
2012. (64381) grad,03. 05. 2012. (64554)
(T. Vilijams: „Staklena menažerija”, Eho animato). (Gostovanje subotičkog pozorišta „Deže Kostolanji”
u Bitef teatru).
JEVTIĆ, Boban
Večiti san teatra. NIN, Beograd, 07. 06. 2012. JOVANOVIĆ, R.
(64779) Sterija nekad i sad. Dnevnik, Novi Sad, 27 10.
(57. Sterijino pozorje). 2012. (65003)
(Najava međunarodnog festivala pozorišne klasike
JEVTOVIĆ, Vladimir „Vršačka pozorišna jesen”).
Glumac je živ u živom pozorištu. Zbornik Matice sr-
pske za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, sv. JOVANOVIĆ, Raško V.
47, str. 7. Besciljno lutanje po moru osrednjosti. Pečat, Beo-
grad, 13. 01. 2012. (64332)
JOVANOV, Svetislav (Pozorište 2011).
Letač Marti na „Balkonu”. Scena, Novi Sad, god.
LXVIII, br. 3 (jul-septembar) 2012, str. 84. JOVANOVIĆ, Raško V.
(Beleške o pozorišnoj sezoni 1900-2000 – VIII). Bez „slika naše prošlosti”. Pečat, Beograd, 11. 05.
2012. (64587)
JOVANOV, Svetislav („Tvrđava teatar” u Smederevu).
Spisak u spekulativnom sosu. Scena, Novi Sad,
god. LXVIII, br. 3 (jul-septembar) 2012, str. 98. JOVANOVIĆ, Raško V.
Bučni i plitki scenski pamflet. Pečat, Beograd, 25.
(Prikaz knjige „Antičko pozorište” (vodič korz dela
05. 2012. (64670)
Gvido Paduano, preveo s italijanskog Dušan Po-
(Oliver Frljić: „Zoran Đinđić”, Pozorište Atelje 212,
pović, Clio, Beograd, 2011).
Beograd).
JOVANOV, Svetislav
JOVANOVIĆ, Raško V.
Theatre – A Discourse of The Crisis. Translated by
Drama sećanja. Pečat, Beograd, 06. 04. 2012.
Svetozar Poštić. Scena-Theatre Arts Review, Novi
(64536)
Sad, No. 25 (January-December) 2012, str. 4.
(Tenesi Vilijams: „Staklena menažerija”, Narodno
(Introductory Word).
pozorište, Beograd).
JOVANOVIĆ, Ivan JOVANOVIĆ, Raško V.
Izlet u krležijansku ideju. Novi magazin, Beograd, Istrošena programska matrica. Pečat, Beograd, 28.
17. 05. 2012. (64609) 09. 2012. (64940)
(„Izlet u Rusiju” Miroslava Krleže (Povodom završetka 46. Bitefa).

JOVANOVIĆ, Ivan JOVANOVIĆ, Raško V.


Letnje pozorište. Novi magazin, Beograd, 19. 07. Izgubljen svet – ne samo detinjstva. Pečat, Beo-
2012. (64863) grad, 02. 11. 2012. (65093)
(INFANT 2012). („Grebanje” Tanje Šljivar, Bosansko narodno pozori-
šte, Zenica & Hartefakt & Bitef teatar, Beograd).
JOVANOVIĆ, Ivan
Metak za normalnu Srbiju. Novi magazin, Beograd, JOVANOVIĆ, Raško V.
24 .05. 2012. (64655) Kad lajanje saopštava istinu. Pečat, Beograd, 03.
(„Zoran Đinđić”, Pozorište Atelje 212, Beograd). 02. 2012. (64364)
(Dušan Kovačević: „Kumovi”, Zvezdara teatar, Beo-
JOVANOVIĆ, Ivan grad).
Nušić ne zastareva. Novi magazin, Beograd, 12.
04. 2012. (64520) JOVANOVIĆ, Raško V.
(Branislav Nušić: „Sumnjivo lice”, Jugoslovensko Karikatura Nušićeve gogoljijade. Pečat, Beograd,
dramsko pozorište, Beograd). 20. 04. 2012. (64487)
270 SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI

(Branislav Nušić: „Sumnjivo lice”, Jugoslovensko JOVANOVIĆ, Raško V.


dramsko pozorište, Beograd). Vrlo klimave daske koje život znače. Pečat, Beo-
grad, 13. 07. 2012.
JOVANOVIĆ, Raško V. (Osvrt na sezonu ......)
Ne mogu se vratiti kući! Novi magazin, Beograd, 29.
11. 2012. (65012) JOVANOVIĆ, Raško V.
(„Odisej” Gorana Stefanovskog, Srpsko narodno Zapisi iz polupodzemlja. Radio Beograd 2, Beo-
pozorište, Novi Sad & Kazalište Ulysses, Brioni & grad, 09. 02. 2012. (64352)
GDK Gavella, Zagreb & Slovensko narodno gle- (Dušan Spasojević: „Metak za sve”)
dališče, Maribor & Pozorište Atelje 212, Beograd &
Sterijino pozorje, Novi Sad & Teatar na Navigatorot, JOVANOVIĆ, Raško V.
Skoplje). 9 predstava 6 stilova. Pečat, Beograd, 23. 03. 2012.
(64433)
(Međunarodni festival „Slavija 2012”).
JOVANOVIĆ, Raško V.
”Pevanje” romana kao repertoarski pogodak. Pečat,
JOVANOVIĆ, Željko
Beograd, 14. 12. 2012. (65027)
Deca sreskih načelnika. Blic, Beograd, 18. 10.
(„Rebeka” Dafne di Morije, Madlenianum, Beo- 2012. (64986)
grad). („Otmica i vaznesenje Julijane K” Željka Hubača,
Šabačko pozorište, Šabac).
JOVANOVIĆ, Raško V.
Plemstvo u predstavi za narod. Pečat, Beograd, 12. JOVANOVIĆ, Željko
10. 2012. (64972) Divan susret. Blic, Beograd, 30. 01. 2012. (64308)
(Molijer: „Građanin plemić” komedija-balet, Na- (Dušan Kovačević: „Kumovi”, Zvezdara teatar, Beo-
rodno pozorište, Priština-Kosovska Mitrovica- grad).
Beograd).
JOVANOVIĆ, Željko
JOVANOVIĆ, Raško V. Gorka komedija. Blic, Beograd, 23. 03. 2012.
Pobuna protiv društvene laži. Pečat, Beograd, 01. (64436)
06. 2012. (64732) (Boris Liješević i Jelena Kislovski Liješević: „Plodni
(Premijera Molijerove ozbiljne komedije). dani”, Pozorište Atelje 212, Beograd i Centar za kul-
turu, Pančevo).
JOVANOVIĆ, Raško V.
Postati „neki drugi čovek”. Pečat, Beograd, 09. 03. JOVANOVIĆ, Željko
2012. (64386) Kapetan Glogovac. Blic, Beograd, 16. 04. 2012.
(„Doktor D” Gorana Markovića, Beogradsko dram- (64504)
sko pozorište, Beograd). (Branislav Nušić: „Sumnjivo lice”, Jugoslovensko
dramsko pozorište, Beograd).
JOVANOVIĆ, Raško V.
Šekspir na putu bez alternative. Pečat, Beograd, JOVANOVIĆ, Željko
Otvorena srca publike. Blic, Beograd, 19. 04. 2012.
22. 06. 2012. (64831)
(64488)
(„Henri VI”, prvi deo trilogije u Narodnom pozorištu).
(Bojana Babić: „Poslednji zmaj”, Pozorište „Boško
Buha”, Beograd).
JOVANOVIĆ, Raško V.
Tanka priča o raspršenom američkom snu. Pečat, JOVANOVIĆ, Željko
Beograd, 09. 11. 2012. (65062) Poetika aplauza. Blic, Beograd, 21. 05. 2012.
(„Smrt trgovačkog putnika” Artura Milera, Beo- (64636)
gradsko dramsko pozorište, Beograd). („Zoran Đinđić” Olivera Frljića, Pozorište Atelje 212,
Beograd).
JOVANOVIĆ, Raško V.
Ubijanje s predumišljajem? Pečat, Beograd, 08. JOVANOVIĆ, Željko
06. 2012. (64784) Razigrana kompozicija. Blic, Beograd, 20. 10. 2012.
(57. Sterijino pozorje). (64992)
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O POZORIŠTU I DRAMI 271

(Ričard Bin: „Jedan čovek, dvojica gazda”, Knja- JOVANOVIĆ, Željko


ževsko-srpski teatar, Kragujevac). Vreme tihovanja. Blic, Beograd, 27. 02. 2012.
(64344)
JOVANOVIĆ, Željko („Doktor D” Gorana Markovića, Beogradsko dram-
Režija u boji. Blic, Beograd, 27. 12. 2012. (65045) sko pozorište, Beograd).
(Vilijam Šekspir „Otelo”, Jugoslovensko dramsko
pozorište, Beograd). JOVANOVIĆ, Željko
Zaljubljeni kasapin. Blic, Beograd, 20. 01. 2012.
JOVANOVIĆ, Željko (64326)
Salon moći. Blic, Beograd, 25. 05. 2012. (64682) (Tanja Šljivar: „Pošto pašteta”, Pozorište Atelje 212,
(Ž. B. P. Molijer: „Mizantrop”, Narodno pozorište, scena „Teatar u podrumu”, Beograd).
Beograd).
JOVANOVIĆ, Željko
JOVANOVIĆ, Željko Zlatne žice. Blic, Beograd, 20. 06. 2012. (64827)
San i java. Blic, Beograd, 25. 01. 2012. (64318) (Vilijam Šekspir: „Henri Šesti”, Narodno pozorište,
(Pedro Kalderon dela Barka: „Život je san”, Naro- Beograd).
dno pozorište, Beograd).
JOVANOVIĆ, Željko
JOVANOVIĆ, Željko Živeti u umetnosti. Blic, Beograd, 06. 10. 2012.
Šekspir bez razlike. Blic, Beograd, 07. 03. 2012. (64957)
(64382) („Ubiti Zorana Đinđića”, Studentski kulturni centar,
(„Soneti” koreograf Dalija Aćin, Dunja Jocić i Leo Novi Sad).
Mujić, Bitef teatar, Beograd).
JOVIĆEVIĆ, Dragan
JOVANOVIĆ, Željko
Greška u kodu. NIN, Beograd, 15. 03. 2012.
Traganje za tajnom. Blic, Beograd, 09. 12. 2012.
(64411)
(65020)
(Strategija nastupa Srbije na evropskoj mapi mora
(Viktor Lanu „Čigra”, Zvezdara teatar).
da bude promišljena. ...).
JOVANOVIĆ, Željko
K. B.
Trajni nesporazum. Blic, Beograd, 01. 11. 2012.
Đuzi statueta „Joakim Vujić”. Blic, Beograd, 17. 02.
(65096)
2012.
(Doroti Parker: „Samo neka bude lepo”, Jugoslo-
vensko dramsko pozorište, Beograd).
K. B.
JOVANOVIĆ, Željko Joakim Interfest protiv poniženja. Politika, Beo-
Tri u jedan. Blic, Beogrard, 12. 03. 2012. (64399) grad, 07. 10. 2012. (64958)
(„Osećanja”, Dramsko pozorište Uljanovsk, Rusija). (Najava festivala).

JOVANOVIĆ, Željko K. B.
U zagrljaju kafanske pevačice. Blic, Beograd, 01. ”Marat de Sad” najbolja na „Joakim interfestu”. Po-
12. 2012. (65012) litika, Beograd, 19. 10. 2012. (64987)
(O. Dimitrijević „Narodna drama”, Pozorište „Bora
Stanković”, Vranje). K. M.
Potreba autora da govore istinu. Danas, Beograd,
JOVANOVIĆ, Željko 16. 04. 2012. (64507)
U znaku krize. Blic, Beograd, 06. 01. 2012. (64339) (Najava Festivala profesionalnih pozorišta Vojvo-
(Pozorište 2011). dine u Kikindi).

JOVANOVIĆ, Željko KOVAČ, Zvonko


Verovali ili ne. Blic, Beograd, 14. 05. 2012. (64603) Jedna dvo/međujezična i interkulturalna drama.
(Majkl Frejn: „Iza kulisa”, Pozorište „Boško Buha”, Scena, Novi Sad, god. LXVIII, br. 3 (jul-septembar)
Beograd). 20