Sie sind auf Seite 1von 22

PERHITUNGAN

 Data dan Hasil Perhitungan Primer


 Data dan Hasil Perhitungan Sekunder

Energy Rate :
E=ṁh

Exergy Rate :
X=ṁe
X = ṁ [(h-h0)-T0(s-s0)]
No P (bar) T (C) M (kg/s) h (kJ/kg) s (kJ/kg K) e (kJ/kg) E (MW)
1 155,82 535 181,6667 3402,896 6,448896 1473,33051 267,6551
2 36,26 340 181,6667 3077,384 6,600434 1102,35647 200,2615
3 36,26 340 165,5556 3077,384 6,600434 1102,35647 182,5013
4 33,32 535 165,5556 3532,509 7,283693 1352,503903 223,9146
5 5,88 315 145 3093,534 7,437406 867,4152204 125,7752
6 0,098 58 115,6944 2607,398 8,230532 143,3417781 16,58384
7 0,98 45 115,6944 188,5145 0,638587 2,041502572 0,23619
8 17,64 46 115,6944 194,1453 0,650978 3,954795016 0,457548
9 17,444 48 128,1944 202,4785 0,677069 4,460709407 0,571838
10 17,248 80 136,8056 336,2837 1,074286 19,10094301 2,613116
11 17,101 112 145 470,9598 1,43936 44,25480239 6,416946
12 6,86 161 155,5556 679,9534 1,952703 99,24540687 15,43818
13 174,44 165,5 155,5556 709,1847 1,977453 121,0518747 18,8303
14 171,01 199 165,5556 854,6542 2,29782 170,4110765 28,21251
15 167,58 243 181,6667 1053,405 2,700946 248,2246752 45,09416
16 1,862 31 6637,222 130,0908 0,450502 0,103 0,683634
17 1,372 40,5 6637,222 169,7453 0,579046 1,134667319 7,531039
18 0,1519 65 12,5 2006,52 6,2521 135,993 1,699913
19 0,2842 142 8,611111 2766,271 8,167846 321,0201705 2,76434
20 0,6076 241 8,194444 2957,998 8,231996 493,5027383 4,043981
21 15,19 430,5 10 3322,104 7,360572 1119,035164 11,19035
22 34,692 335,5 16,11111 3070,127 6,607486 1092,984277 17,60919
23 6,86 314 10,555556 3089,14 7,359787 886,3068536 9,355462
Energy Rate
E=mh

E1 = m1 x h1
= 181,6667 kg/s x 3402,896 kJ/kg
= 618192,9 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 618,1929 MW
E2 = m2 x h2
= 181,6667 kg/s x 3077,384 kJ/kg
= 559058,1 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 559,0581 MW
E3 = m3 x h3
= 165,5556 kg/s x 3077,384 kJ/kg
= 509478,1 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 509,4781 MW
E4 = m4 x h4
= 165,5556 kg/s x 3532,509 kJ/kg
= 584826,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 584,8266 MW
E5 = m5 x h5
= 145 kg/s x 3093,534 kJ/kg
= 448562,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 448,5624 MW
E6 = m6 x h6
= 115,6944 kg/s x 2607,398 kJ/kg
= 301661,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 301,6614 MW
E7 = m7 x h7
= 115,6944 kg/s x 188,5145 kJ/kg
= 21810,1 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 21,8101 MW
E8 = m8 x h8
= 115,6944 kg/s x 194,1453 kJ/kg
= 22461,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 22,4615 MW
E9 = m9 x h9
= 128,1944 kg/s x 202,4785 kJ/kg
= 25956,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 25,9566 MW
E10 = m10 x h10
= 136,8056 kg/s x 336,2837 kJ/kg
= 46005,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 46,0055 MW
E11 = m11 x h11
= 145 kg/s x 470,9598 kJ/kg
= 68289,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 68,2892 MW
E12 = m12 x h12
= 155,5556 kg/s x 679,9534 kJ/kg
= 105770,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 105,7706 MW
E13 = m13 x h13
= 155,5556 kg/s x 709,1847 kJ/kg
= 110317,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 110,3176 MW
E14 = m14 x h14
= 165,5556 kg/s x 854,6542 kJ/kg
= 141492,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 141,4928 MW
E15 = m15 x h15
= 181,6667 kg/s x 1053,405 kJ/kg
= 191368,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 191,3687 MW
E16 = m16 x h16
= 6637,222 kg/s x 130,0908 kJ/kg
= 863441,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 863,4414 MW
E17 = m17 x h17
= 6637,222 kg/s x 169,7453 kJ/kg
= 1126637,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 1126,6375 MW
E18 = m18 x h18
= 12,5 kg/s x 2006,52 kJ/kg
= 25081,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 25,0815 MW
E19 = m19 x h19
= 8,611111 kg/s x 2766,271 kJ/kg
= 23820,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 23,8207 MW
E20 = m20 x h20
= 8,194444 kg/s x 2957,998 kJ/kg
= 24239,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 24,2392 MW
E21 = m21 x h21
= 10 kg/s x 3322,104 kJ/kg
= 33221,0 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 33,2210 MW
E22 = m22 x h22
= 16,11111 kg/s x 3070,127 kJ/kg
= 49463,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 49,4632 MW
E23 = m23 x h23
= 10,555556 kg/s x 3089,14 kJ/kg
= 32607,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 32,6076 MW
Exergy Rate
X = m [ ( hi-h0 )-T0 ( si-s0 ) ]

X1 = m1 x [( h1-h0 )- T0 ( s1-s0 )]
= 181,6667 kg/s x [( 3289,619163 ) kJ/kg - 300 K ( 6,054296 ) kJ/kg K ]
= 181,6667 kg/s x 1473,331 kJ/kg
= 267655,1 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 267,6551 MW
X2 = m2 x [( h2-h0 )- T0 ( s2-s0 )]
= 181,6667 kg/s x [( 2964,106663 ) kJ/kg - 300 K ( 6,205834 ) kJ/kg K ]
= 181,6667 kg/s x 1102,356 kJ/kg
= 200261,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 200,2615 MW
X3 = m3 x [( h3-h0 )- T0 ( s3-s0 )]
= 165,5556 kg/s x [( 2964,106663 ) kJ/kg - 300 K ( 6,205834 ) kJ/kg K ]
= 165,5556 kg/s x 1102,356 kJ/kg
= 182501,3 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 182,5013 MW
X4 = m4 x [( h4-h0 )- T0 ( s4-s0 )]
= 165,5556 kg/s x [( 3419,231788 ) kJ/kg - 300 K ( 6,889093 ) kJ/kg K ]
= 165,5556 kg/s x 1352,504 kJ/kg
= 223914,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 223,9146 MW
X5 = m5 x [( h5-h0 )- T0 ( s5-s0 )]
= 145 kg/s x [( 2980,257103 ) kJ/kg - 300 K ( 7,042806 ) kJ/kg K ]
= 145 kg/s x 867,4152 kJ/kg
= 125775,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 125,7752 MW
X6 = m6 x [( h6-h0 )- T0 ( s6-s0 )]
= 115,6944 kg/s x [( 2494,121437 ) kJ/kg - 300 K ( 7,835932 ) kJ/kg K ]
= 115,6944 kg/s x 143,3418 kJ/kg
= 16583,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 16,5838 MW
X7 = m7 x [( h7-h0 )- T0 ( s7-s0 )]
= 115,6944 kg/s x [( 75,23746288 ) kJ/kg - 300 K ( 0,243987 ) kJ/kg K ]
= 115,6944 kg/s x 2,041503 kJ/kg
= 236,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 0,2362 MW
X8 = m8 x [( h8-h0 )- T0 ( s8-s0 )]
= 115,6944 kg/s x [( 80,86826534 ) kJ/kg - 300 K ( 0,256378 ) kJ/kg K ]
= 115,6944 kg/s x 3,954795 kJ/kg
= 457,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 0,4575 MW
X9 = m9 x [( h9-h0 )- T0 ( s9-s0 )]
= 128,1944 kg/s x [( 89,20153368 ) kJ/kg - 300 K ( 0,282469 ) kJ/kg K ]
= 128,1944 kg/s x 4,460709 kJ/kg
= 571,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 0,5718 MW
X10 = m10 x [( h10-h0 )- T0 ( s10-s0 )]
= 136,8056 kg/s x [( 223,0066887 ) kJ/kg - 300 K ( 0,679686 ) kJ/kg K ]
= 136,8056 kg/s x 19,10094 kJ/kg
= 2613,1 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 2,6131 MW
X11 = m11 x [( h11-h0 )- T0 ( s11-s0 )]
= 145 kg/s x [( 357,6828492 ) kJ/kg - 300 K ( 1,04476 ) kJ/kg K ]
= 145 kg/s x 44,2548 kJ/kg
= 6416,9 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 6,4169 MW
X12 = m12 x [( h12-h0 )- T0 ( s12-s0 )]
= 155,5556 kg/s x [( 566,6764372 ) kJ/kg - 300 K ( 1,558103 ) kJ/kg K ]
= 155,5556 kg/s x 99,24541 kJ/kg
= 15438,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 15,4382 MW
X13 = m13 x [( h13-h0 )- T0 ( s13-s0 )]
= 155,5556 kg/s x [( 595,9076889 ) kJ/kg - 300 K ( 1,582853 ) kJ/kg K ]
= 155,5556 kg/s x 121,0519 kJ/kg
= 18830,3 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 18,8303 MW
X14 = m14 x [( h14-h0 )- T0 ( s14-s0 )]
= 165,5556 kg/s x [( 741,3771868 ) kJ/kg - 300 K ( 1,90322 ) kJ/kg K ]
= 165,5556 kg/s x 170,4111 kJ/kg
= 28212,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 28,2125 MW
X15 = m15 x [( h15-h0 )- T0 ( s15-s0 )]
= 181,6667 kg/s x [( 940,1283891 ) kJ/kg - 300 K ( 2,306346 ) kJ/kg K ]
= 181,6667 kg/s x 248,2247 kJ/kg
= 45094,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 45,0942 MW
X16 = m16 x [( h1-h0 )- T0 ( s16-s0 )]
= 6637,222 kg/s x [( 16,81378275 ) kJ/kg - 300 K ( 0,055902 ) kJ/kg K ]
= 6637,222 kg/s x 0,103 kJ/kg
= 683,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 0,6836 MW
X17 = m17 x [( h17-h0 )- T0 ( s17-s0 )]
= 6637,222 kg/s x [( 56,46834118 ) kJ/kg - 300 K ( 0,184446 ) kJ/kg K ]
= 6637,222 kg/s x 1,134667 kJ/kg
= 7531,0 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 7,5310 MW
X18 = m18 x [( h18-h0 )- T0 ( s18-s0 )]
= 12,5 kg/s x [( 1893,243 ) kJ/kg - 300 K ( 5,8575 ) kJ/kg K ]
= 12,5 kg/s x 135,993 kJ/kg
= 1699,9 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 1,6999 MW
X19 = m19 x [( h19-h0 )- T0 ( s19-s0 )]
= 8,611111 kg/s x [( 2652,994063 ) kJ/kg - 300 K ( 7,773246 ) kJ/kg K ]
= 8,611111 kg/s x 321,0202 kJ/kg
= 2764,3 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 2,7643 MW
X20 = m20 x [( h20-h0 )- T0 ( s20-s0 )]
= 8,194444 kg/s x [( 2844,721393 ) kJ/kg - 300 K ( 7,837396 ) kJ/kg K ]
= 8,194444 kg/s x 493,5027 kJ/kg
= 4044,0 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 4,0440 MW
X21 = m21 x [( h21-h0 )- T0 ( s21-s0 )]
= 10 kg/s x [( 3208,826816 ) kJ/kg - 300 K ( 6,965972 ) kJ/kg K ]
= 10 kg/s x 1119,035 kJ/kg
= 11190,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 11,1904 MW
X22 = m22 x [( h22-h0 )- T0 ( s22-s0 )]
= 16,11111 kg/s x [( 2956,850066 ) kJ/kg - 300 K ( 6,212886 ) kJ/kg K ]
= 16,11111 kg/s x 1092,984 kJ/kg
= 17609,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 17,6092 MW
X23 = m23 x [( h23-h0 )- T0 ( s23-s0 )]
= 10,555556 kg/s x [( 2975,863065 ) kJ/kg - 300 K ( 6,965187 ) kJ/kg K ]
= 10,555556 kg/s x 886,3069 kJ/kg
= 9355,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 9,3555 MW
Exergy Distruction
ED Turbine = Exergy Input - Exergy Output - W Turbine
Turbine= HPT= Input= 1= 267,6551 MW W gt= 210 MW
Output= 2= 200,2615 MW ED HPT= 8,258848 MW
MPT= Input= 4= 223,9146 MW ED MPT= 7,158037 MW
Output= 5+21+23= 146,321 MW ED LPT= 26,9234 MW
LPT= Input= 5= 125,7752 MW ED Turbine= 42,34029 MW
Output= 6+18+19+20= 25,09207 MW
ED Condenser = Exergy Input - Exergy Output
Condenser= Input= 6+16= 17,26747 MW ED Condenser= 9,500246 MW
Output= 7+17= 7,767229 MW
ED CEP = Exergy Input - Exergy Output - W CEP
CEP= Input= 7= 0,23619 MW ED CEP= 0,430095 MW
Output= 8= 0,457548 MW
ED Heaters = Exergy Input - Exergy Output
Heaters= LPH= Input= 8+18+19+20= 8,965781 MW ED LPH= 2,548835 MW
Output= 11= 6,416946 MW ED HPH= 2,535681 MW
HPH= Input= 13+21+22= 47,62984 MW ED Heaters= 5,084516 MW
Output= 15= 45,09416 MW
ED Deaerator = Exergy Input - Exergy Output
Deaerator= Input= 11+23= 15,77241 MW ED Deaerator= 0,334229 MW
Output= 12= 15,43818 MW
ED BFP = Exergy Input - Exergy Output - W BFP
BFP= Input= 12= 15,43818 MW ED BFP= 1,154967 MW
Output= 13= 18,8303 MW
Efficiency
Eff Turbine= W gt x 100
Exergy Input + Exergy Output
Turbine= HPT= Input= 1= 267,6551 MW W gt= 210 MW
Output= 2= 200,2615 MW Eff HPT= 44,8798 MW
MPT= Input= 4= 223,9146 MW Eff MPT= 56,72064 MW
Output= 5+21+23= 146,321 MW Eff LPT= 139,1952 MW
LPT= Input = 5= 125,7752 MW Eff Turbine= 80,26521 MW
Output= 6+18+19+20= 25,09207 MW
Eff Condenser= Exergy Output x 100
Exergy Input
Condenser= Input= 6+16= 17,26747 MW Eff Condenser= 44,98185 MW
Output= 7+17= 7,767229 MW
ED CEP= Exergy Input - Exergy Output x 100
W CEP
CEP= Input= 7= 0,23619 MW Eff CEP= 33,97904 MW
Output= 8= 0,457548 MW
Eff Heaters= Exergy Output x 100
Exergy Input
Heaters= LPH= Input= 8+18+19+20= 8,965781 MW Eff LPH= 71,57153 MW
Output= 11= 6,416946 MW Eff HPH= 94,67628 MW
HPH= Input= 13+21+22= 47,62984 MW Eff Heaters= 83,1239 MW
Output= 15= 45,09416 MW
Eff Deaerator= Exergy Output x 100
Exergy Input
Deaerator= Input= 11+23= 15,77241 MW Eff Deaerator= 97,88092 MW
Output= 12= 15,43818 MW
Eff BFP= Exergy Input - Exergy Output x 100
W BFP
BFP= Input= 12= 15,43818 MW Eff BFP= 74,59984 MW
Output= 13= 18,8303 MW

Hasil Perhitungan
Ex D % EX D Ef Ex
Turbine 42,34029 71,95303 80,26520833 W HPT = 59,13478 MW
Cond 9,500246 16,14471 44,98184804 W MPT = 70,43554 MW
CEP 0,430095 0,730903 33,97903689 W LPT = 73,75973 MW
Heaters 5,084516 8,640619 83,12390154 W CEP = -0,65145 MW
Deaerator 0,334229 0,567989 97,88092497 W BFP = -4,54708 MW
BFP 1,154967 1,962749 74,59984278
58,84434 100
 Data dan Hasil Perhitungan Primer
 Data dan Hasil Perhitungan Sekunder

Energy Rate :
E=ṁh

Exergy Rate :
X=ṁe
X = ṁ [(h-h0)-T0(s-s0)]
No P (bar) T (C) M (kg/s) h (kJ/kg) s (kJ/kg K) e (kJ/kg) E (MW)
1 150,9 535 138,89 3408,473 6,469057 1472,858913 204,5654
2 27,44 330 138,89 3074,838 6,716518 1064,985293 147,9158
3 27,44 330 126,67 3074,838 6,716518 1064,985293 134,9017
4 25,48 530 126,67 3529,018 7,400813 1313,877357 166,4288
5 2,254 312 110,28 3095,824 7,880131 736,8880705 81,26402
6 0,098 44,4 88,19 1234,32 3,9215 62,973 5,553589
7 0,98 44 88,19 184,3357 0,625431 1,809317661 0,159564
8 17,64 45 88,19 189,9704 0,637876 3,710449265 0,327225
9 17,44 46 97,64 194,1278 0,650987 3,934769651 0,384191
10 17,25 70 104,03 294,4029 0,953982 13,31123702 1,384768
11 17,1 105 110,28 441,3886 1,361876 37,92882364 4,182791
12 5,88 150 119,17 632,3206 1,841827 84,87554837 10,11462
13 165,6 156 119,17 667,9398 1,884617 107,657642 12,82956
14 163,7 182 126,67 779,8833 2,138322 143,4896242 18,17583
15 162,7 223 138,89 961,4807 2,520477 210,4406669 29,2281
16 1,862 28 5074,44 117,5509 0,409068 0,0285 0,144622
17 1,372 36 5074,44 150,9419 0,518661 0,6042 3,065977
18 0,152 65 9,44 2006,62 6,2521 136,093 1,284718
19 0,284 142 6,39 2766,273 8,168174 320,9233698 2,0507
20 0,608 241 6,25 2957,997 8,23169 493,5930855 3,084957
21 11,76 422 7,5 3308,714 7,45775 1076,491702 8,073688
22 27,44 335 12,22 3086,643 6,73601 1070,942935 13,08692
23 5,292 151 8,89 2767,306 6,8419 719,8386 6,399365
Energy Rate
E=mh

E1 = m1 x h1
= 138,89 kg/s x 3408,473 kJ/kg
= 473402,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 473,4028 MW
E2 = m2 x h2
= 138,89 kg/s x 3074,838 kJ/kg
= 427064,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 427,0642 MW
E3 = m3 x h3
= 126,67 kg/s x 3074,838 kJ/kg
= 389489,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 389,4897 MW
E4 = m4 x h4
= 126,67 kg/s x 3529,018 kJ/kg
= 447020,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 447,0208 MW
E5 = m5 x h5
= 110,28 kg/s x 3095,824 kJ/kg
= 341407,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 341,4075 MW
E6 = m6 x h6
= 88,19 kg/s x 1234,32 kJ/kg
= 108854,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 108,8547 MW
E7 = m7 x h7
= 88,19 kg/s x 184,3357 kJ/kg
= 16256,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 16,2566 MW
E8 = m8 x h8
= 88,19 kg/s x 189,9704 kJ/kg
= 16753,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 16,7535 MW
E9 = m9 x h9
= 97,64 kg/s x 194,1278 kJ/kg
= 18954,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 18,9546 MW
E10 = m10 x h10
= 104,03 kg/s x 294,4029 kJ/kg
= 30626,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 30,6267 MW
E11 = m11 x h11
= 110,28 kg/s x 441,3886 kJ/kg
= 48676,3 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 48,6763 MW
E12 = m12 x h12
= 119,17 kg/s x 632,3206 kJ/kg
= 75353,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 75,3536 MW
E13 = m13 x h13
= 119,17 kg/s x 667,9398 kJ/kg
= 79598,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 79,5984 MW
E14 = m14 x h14
= 126,67 kg/s x 779,8833 kJ/kg
= 98787,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 98,7878 MW
E15 = m15 x h15
= 138,89 kg/s x 961,4807 kJ/kg
= 133540,0 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 133,5400 MW
E16 = m16 x h16
= 5074,44 kg/s x 117,5509 kJ/kg
= 596505,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 596,5052 MW
E17 = m17 x h17
= 5074,44 kg/s x 150,9419 kJ/kg
= 765945,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 765,9454 MW
E18 = m18 x h18
= 9,44 kg/s x 2006,62 kJ/kg
= 18942,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 18,9425 MW
E19 = m19 x h19
= 6,39 kg/s x 2766,273 kJ/kg
= 17676,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 17,6765 MW
E20 = m20 x h20
= 6,25 kg/s x 2957,997 kJ/kg
= 18487,5 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 18,4875 MW
E21 = m21 x h21
= 7,5 kg/s x 3308,714 kJ/kg
= 24815,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 24,8154 MW
E22 = m22 x h22
= 12,22 kg/s x 3086,643 kJ/kg
= 37718,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 37,7188 MW
E23 = m23 x h23
= 8,89 kg/s x 2767,306 kJ/kg
= 24601,3 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 24,6013 MW
Exergy Rate
X = m [ ( hi-h0 )-T0 ( si-s0 ) ]

X1 = m1 x [( h1-h0 )- T0 ( s1-s0 )]
= 138,89 kg/s x [( 3295,195908 ) kJ/kg - 300 K ( 6,074457 ) kJ/kg K ]
= 138,89 kg/s x 1472,859 kJ/kg
= 204565,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 204,5654 MW
X2 = m2 x [( h2-h0 )- T0 ( s2-s0 )]
= 138,89 kg/s x [( 2961,560592 ) kJ/kg - 300 K ( 6,321918 ) kJ/kg K ]
= 138,89 kg/s x 1064,985 kJ/kg
= 147915,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 147,9158 MW
X3 = m3 x [( h3-h0 )- T0 ( s3-s0 )]
= 126,67 kg/s x [( 2961,560592 ) kJ/kg - 300 K ( 6,321918 ) kJ/kg K ]
= 126,67 kg/s x 1064,985 kJ/kg
= 134901,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 134,9017 MW
X4 = m4 x [( h4-h0 )- T0 ( s4-s0 )]
= 126,67 kg/s x [( 3415,741345 ) kJ/kg - 300 K ( 7,006213 ) kJ/kg K ]
= 126,67 kg/s x 1313,877 kJ/kg
= 166428,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 166,4288 MW
X5 = m5 x [( h5-h0 )- T0 ( s5-s0 )]
= 110,28 kg/s x [( 2982,547467 ) kJ/kg - 300 K ( 7,485531 ) kJ/kg K ]
= 110,28 kg/s x 736,8881 kJ/kg
= 81264,0 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 81,2640 MW
X6 = m6 x [( h6-h0 )- T0 ( s6-s0 )]
= 88,19 kg/s x [( 1121,043 ) kJ/kg - 300 K ( 3,5269 ) kJ/kg K ]
= 88,19 kg/s x 62,973 kJ/kg
= 5553,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 5,5536 MW
X7 = m7 x [( h7-h0 )- T0 ( s7-s0 )]
= 88,19 kg/s x [( 71,05873396 ) kJ/kg - 300 K ( 0,230831 ) kJ/kg K ]
= 88,19 kg/s x 1,809318 kJ/kg
= 159,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 0,1596 MW
X8 = m8 x [( h8-h0 )- T0 ( s8-s0 )]
= 88,19 kg/s x [( 76,69337041 ) kJ/kg - 300 K ( 0,243276 ) kJ/kg K ]
= 88,19 kg/s x 3,710449 kJ/kg
= 327,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 0,3272 MW
X9 = m9 x [( h9-h0 )- T0 ( s9-s0 )]
= 97,64 kg/s x [( 80,85084119 ) kJ/kg - 300 K ( 0,256387 ) kJ/kg K ]
= 97,64 kg/s x 3,93477 kJ/kg
= 384,2 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 0,3842 MW
X10 = m10 x [( h10-h0 )- T0 ( s10-s0 )]
= 104,03 kg/s x [( 181,1259344 ) kJ/kg - 300 K ( 0,559382 ) kJ/kg K ]
= 104,03 kg/s x 13,31124 kJ/kg
= 1384,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 1,3848 MW
X11 = m11 x [( h11-h0 )- T0 ( s11-s0 )]
= 110,28 kg/s x [( 328,1115741 ) kJ/kg - 300 K ( 0,967276 ) kJ/kg K ]
= 110,28 kg/s x 37,92882 kJ/kg
= 4182,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 4,1828 MW
X12 = m12 x [( h12-h0 )- T0 ( s12-s0 )]
= 119,17 kg/s x [( 519,0435957 ) kJ/kg - 300 K ( 1,447227 ) kJ/kg K ]
= 119,17 kg/s x 84,87555 kJ/kg
= 10114,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 10,1146 MW
X13 = m13 x [( h13-h0 )- T0 ( s13-s0 )]
= 119,17 kg/s x [( 554,6628201 ) kJ/kg - 300 K ( 1,490017 ) kJ/kg K ]
= 119,17 kg/s x 107,6576 kJ/kg
= 12829,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 12,8296 MW
X14 = m14 x [( h14-h0 )- T0 ( s14-s0 )]
= 126,67 kg/s x [( 666,6063248 ) kJ/kg - 300 K ( 1,743722 ) kJ/kg K ]
= 126,67 kg/s x 143,4896 kJ/kg
= 18175,8 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 18,1758 MW
X15 = m15 x [( h15-h0 )- T0 ( s15-s0 )]
= 138,89 kg/s x [( 848,2036676 ) kJ/kg - 300 K ( 2,125877 ) kJ/kg K ]
= 138,89 kg/s x 210,4407 kJ/kg
= 29228,1 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 29,2281 MW
X16 = m16 x [( h1-h0 )- T0 ( s16-s0 )]
= 5074,44 kg/s x [( 4,27393412 ) kJ/kg - 300 K ( 0,014468 ) kJ/kg K ]
= 5074,44 kg/s x 0,0285 kJ/kg
= 144,6 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 0,1446 MW
X17 = m17 x [( h17-h0 )- T0 ( s17-s0 )]
= 5074,44 kg/s x [( 37,66486632 ) kJ/kg - 300 K ( 0,124061 ) kJ/kg K ]
= 5074,44 kg/s x 0,6042 kJ/kg
= 3066,0 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 3,0660 MW
X18 = m18 x [( h18-h0 )- T0 ( s18-s0 )]
= 9,44 kg/s x [( 1893,343 ) kJ/kg - 300 K ( 5,8575 ) kJ/kg K ]
= 9,44 kg/s x 136,093 kJ/kg
= 1284,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 1,2847 MW
X19 = m19 x [( h19-h0 )- T0 ( s19-s0 )]
= 6,39 kg/s x [( 2652,995592 ) kJ/kg - 300 K ( 7,773574 ) kJ/kg K ]
= 6,39 kg/s x 320,9234 kJ/kg
= 2050,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 2,0507 MW
X20 = m20 x [( h20-h0 )- T0 ( s20-s0 )]
= 6,25 kg/s x [( 2844,720023 ) kJ/kg - 300 K ( 7,83709 ) kJ/kg K ]
= 6,25 kg/s x 493,5931 kJ/kg
= 3085,0 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 3,0850 MW
X21 = m21 x [( h21-h0 )- T0 ( s21-s0 )]
= 7,5 kg/s x [( 3195,436784 ) kJ/kg - 300 K ( 7,06315 ) kJ/kg K ]
= 7,5 kg/s x 1076,492 kJ/kg
= 8073,7 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 8,0737 MW
X22 = m22 x [( h22-h0 )- T0 ( s22-s0 )]
= 12,22 kg/s x [( 2973,36586 ) kJ/kg - 300 K ( 6,34141 ) kJ/kg K ]
= 12,22 kg/s x 1070,943 kJ/kg
= 13086,9 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 13,0869 MW
X23 = m23 x [( h23-h0 )- T0 ( s23-s0 )]
= 8,89 kg/s x [( 2654,0286 ) kJ/kg - 300 K ( 6,4473 ) kJ/kg K ]
= 8,89 kg/s x 719,8386 kJ/kg
= 6399,4 kJ/s x 1 mJ 1 MW
1000 kJ 1 mJ/s
= 6,3994 MW
Exergy Distruction
ED Turbine = Exergy Input - Exergy Output - W Turbine
Turbine= HPT= Input= 1= 204,5654 MW W gt= 160 MW
Output= 2= 147,9158 MW ED HPT= -21,344 MW
MPT= Input= 4= 166,4288 MW ED MPT= -27,8754 MW
Output= 5+21+23= 95,73707 MW ED LPT= 65,90719 MW
LPT= Input= 5= 81,26402 MW ED Turbine= 16,68786 MW
Output= 6+18+19+20= 11,97396 MW
ED Condenser = Exergy Input - Exergy Output
Condenser= Input= 6+16= 5,69821 MW ED Condenser= 2,47267 MW
Output= 7+17= 3,22554 MW
ED CEP = Exergy Input - Exergy Output - W CEP
CEP= Input= 7= 0,159564 MW ED CEP= 0,210944 MW
Output= 8= 0,327225 MW
ED Heaters = Exergy Input - Exergy Output
Heaters= LPH= Input= 8+18+19+20= 6,7476 MW ED LPH= 2,564809 MW
Output= 11= 4,182791 MW ED HPH= 4,762067 MW
HPH= Input= 13+21+22= 33,99017 MW ED Heaters= 7,326876 MW
Output= 15= 29,2281 MW
ED Deaerator = Exergy Input - Exergy Output
Deaerator= Input= 11+23= 10,58216 MW ED Deaerator= 0,467537 MW
Output= 12= 10,11462 MW
ED BFP = Exergy Input - Exergy Output - W BFP
BFP= Input= 12= 10,11462 MW ED BFP= 0,519148 MW
Output= 13= 12,82956 MW
Efficiency
Eff Turbine= W gt x 100
Exergy Input + Exergy Output
Turbine= HPT= Input= 1= 204,5654 MW W gt= 160 MW
Output= 2= 147,9158 MW Eff HPT= 45,39249 MW
MPT= Input= 4= 166,4288 MW Eff MPT= 61,03005 MW
Output= 5+21+23= 95,73707 MW Eff LPT= 171,6039 MW
LPT= Input= 5= 81,26402 MW Eff Turbine= 92,67548 MW
Output= 6+18+19+20= 11,97396 MW
Eff Condenser= Exergy Output x 100
Exergy Input
Condenser= Input= 6+16= 5,69821 MW Eff Condenser= 56,6062 MW
Output= 7+17= 3,22554 MW
ED CEP= Exergy Input - Exergy Output x 100
W CEP
CEP= Input= 7= 0,159564 MW Eff CEP= 44,28387 MW
Output= 8= 0,327225 MW
Eff Heaters= Exergy Output x 100
Exergy Input
Heaters= LPH= Input= 8+18+19+20= 6,7476 MW Eff LPH= 61,98931 MW
Output= 11= 4,182791 MW Eff HPH= 85,98987 MW
HPH Input= 13+21+22= 33,99017 MW Eff Heaters= 73,98959 MW
Output= 15= 29,2281 MW
Eff Deaerator= Exergy Output x 100
Exergy Input
Deaerator= Input= 11+23= 10,58216 MW Eff Deaerator= 95,58184 MW
Output= 12= 10,11462 MW
Eff BFP= Exergy Input - Exergy Output x 100
W BFP
BFP= Input= 12= 10,11462 MW Eff BFP= 83,94764 MW
Output= 13= 12,82956 MW

Hasil Perhitungan
Ex D % EX D Ef Ex
Turbine 16,68786 60,27755 92,6754791 W HPT = 35,30561 MW
Cond 2,47267 8,931431 56,60619985 W MPT = 42,8164 MW
CEP 0,210944 0,761942 44,28387269 W LPT = 135,1972 MW
Heaters 7,326876 26,46511 73,98959171 W CEP = -0,3786 MW
Deaerator 0,467537 1,68877 95,58183858 W BFP = -3,23409 MW
BFP 0,519148 1,875193 83,94763862
27,68504 100