Sie sind auf Seite 1von 55

SIaflT'I OMDIHOW 5IHqAq I5H

OU HTAVJSI JOOHD auivosi


T4OITIT3MOD 5101 iau
cJOOH

niIoiD iniM dxoH

nbhoW iqi .oM 8VQ

JAMOITAM UAH5IUfl IO DIMOMOD HD51AHH5I


OOI flaud3nM 3LJnVA
,bhdrn,3D AM 8€1O
1dm3U t.QQI

I m,s IuhIi 01 sinH icJiI ,cnt cdiio IibiM ,10jq nib!nI d2iI biviU ,biD
niuio'L thnO ith lo th 2IxJrn3m lo di noinhc thh1ubnJ noiiiI5L noiI3
bn inim a1nBqi3iruq fl noinhI .T.I.M bn blBvH iol nm 1u1qId .Inmmo I
I1uhii b1won131 nibnu1 rnoil bioI noilsbnuoI noiIEfl2iU qirLwoII&I £
noiiEbnuol qirtwoII1 iol rLoii5I b113$1 ol nO1i3Ub £ !irnoilEl'I 3ni3 noi11bntJ&1
1BubB1D qifIwo11&1 bn rhi IhB1H .noilEbnu&1 hA iorx m .nwo 2irIT iqq ruq
lo 2'5IHHT4 f13151 moiq flu 3iIduc .2311flOflO3H nA noiniqo biqx ofIl di
i b
lofiiuJ3 bns Ion orLI rli thnoilliM uiua b 3irnono,H .dna51
b

© QQI d ni1ouD iIniM .cfxoH hA aidh .bsrn5x J'ioif noiI32 lo ixi Ion 01 box owl
rIqz1Bq im d bIoup lijoilliw 1biIqx nok2irrr1q bthivoiq 1rIl IIul 1ib313 nibuI3ni ©
iIon 2i flvi 01 f1I .0311J02
I4BE1 JOLJCJU bbCL
DCCGWPGL 1aa4

DO bIIJIVJE 2CHOOF2 bKOAIDE


COVThEIIBOI4 bOIc bflBfIC 2CHOOF2L

VDLIWC1

VLf1UJG1U JU AOL OJ CjJOOJ Cpo!CG qGbcuq ou fIG JqG fI COUJbGffOU QfMGGU cpOOJ

JUJbLOAG fIG dnrpA o GflCfOI HOMCACL MC JJffAC JWO21 UO CWb!4CI CAJqCUCC OU MQfICL

couJbG!ou CUijA tJJJCC CJJOOJ drnIJA U qJ wqA' ] CXIUJ!UG fIG CGC OJ IUGL-CpOOJ

coujbcpiou ou bnppc cpooj pA riau CXOQUOfI2 LJfOIJ !u fIG AWpWA ruq coi o
buA cpoOJ JGLIiJAG O bnpjic POO CC12C JOM bnpjc cpooj drij A LTG fIG
qunq OL LUAC cpoo IUG OL bnpjic COOJ MG cuuo !wbJA combG bnpjic

CJJOOJ WIqCIU2 OfltOUJG UJ 1LC M!JJ uq M!iJJOflI npuq bLAC cpooJ CULOJIUJCU I1CJJ

!wbJG cowbu2ou2 coujoriuq pc cc o LCGL buMuc cpooj couJbCACuc JG

WCLG2G qGwJq OL buAc 2CpoOJ MJJCLC WC bnpj!c cpooj w booL u dnjrQ j

JIJILfIWQU2 jOL buA,t cpooj cowbCt!ou LOW JJQ JC1 I1J 11 I JC2 QXbGU AG iq cjJCnJ o

G1 rib LGJJ!ori2 2COOJ Mpicp icconu ToL a on oj ro buAuQ cpooj WICIJ2 iu pQ fl iu

qCuCJA bobnJrrGq pA WGUJPCI2 o IjJC IjJjQq LCJjOU j juq 1JJ9 LGI1CL bqAc cpooj

cowbuwCuCa 2iU!UC1IUJA LflC IIJC drnrpA o bnppc cpooj uJC2m.Cq pA tp GqncoIrnJ

nuwcu MG2e uq P!P cpooJ iqnrqou UUC2 o bnpjc cpooj wrqu ju qqwou j juq
owc CA!qQIJCQ pu bripjic cpooJ LCC o icri cowbAduc o biii CJJOOJ pA bApi
P!PCL 1CCPCL JflJG

C90J!UC 'IU1GL 11OXpA


DCbL1WCU o ECOUOW!C
flUACL21A
uJpuqCe AW OJ8
uq ipjj
.1

noibuboiinl

Ioorb iorb i no lo r1i iom 1ioii bndb noiJu ioi gnivolqcni rt iiIsup lo
riOkMJ[ iii rfJ bjinuJ •1jJ 3rIT hiin inmuu i61 1oorh zio± i iBrh 1ood-iini
noiiiiqmo ioI iribui voiqmi 1ooib .iithup ivwoH w vif iomh on ththiqm
n3biv3 no 13rIiIw Iooit iiIiup i 11iuin brnTh 'd .noi1i1qmo iii ir1i bui I bivoiq
nbiv no dli iih lo 1oorb-iini noiii1qmo rio di iihup lo iIduq 1oork bm) 'd
ijmiiIu !iuioiutjb inmniBin brth ffifI 1oorb noiisubin (1i null iIi no uongox
noiithitw iii rfi to !oorb-nwhqvJBfFiiI ol 3iIdiJq .IoorI3
bisinI 1iwnq !ood nviJiiqmo m izTIi iIduq Iood Iiv ni rfT

owl nuim iii1idioq 5th (1) nufi noiiibqmo bqmo i1diiq !ood oj voiqmi Iood 1i1up
bn () null mvi-Iq Iood rnod siom 3viiiiqmo vilinI3th 01 i1duq 1ood bisini
rIiflo 'to inbui nom Loorb Aii '.i1q thu2 nitio 1im hii 1q no ni1 o
inbiii ii1icJs inbui iiI&iowiq io iri5isq izi gnibissi fooc1 cnuIu?nu bus .5I3ciqomiE
lir1W bsini gnino bluow ion Iiiib ifth i1duq Ioorb i1sup ii ir1im vscI isiibni
ii1 rIuoiri1 niub ni rIi inbw bnu Jnsisq .noiisIuqoq
us8 wol i1duq Ioorb 3i1sup is1 db brismb oI isvhq Loorb s iiniicJu
3ilduq Iooib w ionns 1qmi sisqmo i!duq !oorb inbui rnoiuo ni is ciiiw bris

iuouliiw Ithinsidu 1svhq 1ooik .inrnuIoiri d3u Lqmi nothsqmoz bnuoTho3 i1i i311 lo

iiiO 353vnq !oorb noiJiiqmo ',Iqmi nsm iiIJ innnq bnfl iivhq Ioofb i iom viiiiqmo
vilirrI3Jli 01 iIduq ,Iooib I ob ion bnirii oi 1qrni iii1J ftvhq Iooth \1IJB? imono noiJon o
ihq no1iiiqmoD
5
LC11CL bI4/tc cpooj cowbciiiiuc MEIp 1G iucicq qwnq OL buiuc cpooj MJJGI.
bapic cpooj booL rn dntrjiA bournfJt? bulfG cpooJ CULOIIWGLJI i q(CjA o p
GUOGUO(X2 io brippc cpoo dnrjj iuq uqocuci M!Jj jGtrq 10 OMUM- Gq G2fW1G
o cowbcwAc o buA cpooJ GULOJjIJJGIJ

j opnu nupicq G iwfG o o buAgiG 2CPOOL couibiiiou fI2iu gu

iupnwcuwj upj rbbLocp bccicqJ? i n 1G cbui q qji


nb t LcIJ!our buArfG cpooj iu u qGuJA bobncq p? WCWGI2 o pii LGpOW

I1Ofl2 buA cpoo cconiu o bAc cpooi cuLoLlwGur 'P cupoim


cpoo rjou cconuiiu ot gj o buAr cpooJ GULOJJWGUV 2!UCG i.QJiion2 cowboiriou

O 1U 1LJ JrLGLA c WUCL o pioucrj ¶ccciqLrr i r uoi jrjcj? io puc u iuqthQuqiu ci


ou bnppc cpooj dnJ!A3 iIon cowboiou r pn r ooq GXOUOfl wci2nI o bouqj
cowbpfrou o1 bnpic cpoo pccimc i i iwuA coujccq nitp co o buAG CJJOOJ2 pcii
i nucou.cjiq mup opci OflLC o qwruq joi. bwflG cpoo (booL rwqcLJAiu bripic cpooi

drijitA)

II.

y wbJG rIoq6I o b'PW cpooJ WJ.AULG CjJOOJ uuq bLGU


Jjn GCf!OU qccup ipc iwboiu iucurniou wou bnpjic cpooj buAc cpooj

tf1!fiC flG OI. wq LCCL tO 1CfljL 2Cpoopu

iu biuicnjjr iii cworrc bobnjtnou o niX iicu n.ci qcbcuq2 ou IU\ p1210uC9j CAGUI2 IUC
cwoJIcw ociucq MiqI wuA cjpuic Lonb rpir pnc qictcur c(flcwcur pJioqC2 bLOW1UCU
CXJUJbj EUIP cflJoIIc (üJ9uq) ELCUCP CWOIC2 (roe uY owm C ioJjc (umu? uz.c2y
JU crPoI!c (urnuA 1c)' E2iCw EnLObCU C1POIJC2 (UJ1J q H2b1flC2 (2ornpc2fcw uq
2Ofl1PtAC1CW fl2 O1C
E

bni inmq ir1l riirnbb rbidw inbui bnifl fbidw Ioofbe bn r1i 'Oi1Jup b-ifto 'd rbi
.1ood 1T 1bom riid cfiiw n q'l-luocJiT 1bom lo Iio1 zilduq boo noieivoiq bnE Lm
owl lnittioqmi .noinlx

oqqu nufi thi nwoi i i 1oorb iiiJib bnt huh rb nwol &I £ bxi1 niuoiL .boi
binoD 1io! IBnoiiub :iIiim hl nwoJ ith i b1ofbuoff ibirio lq 1o nbii
nvi Ji infn\o1qm .noihiiJhi iiIT 1io1 lirnoiiub l*uun ri ni rtdiu io hntrt iizith
nwoh hBbnuod mozni rioiiucIhiib 1inoiub noiiudhiib lii3in jioiiioqmo bcu uoii1i
.noihioqmo b1ortuoH v&1 ntb!irb odw iilid bru hi1noiq .nwortA A b!oufeuofI

'ti1iiu i i noii3nul 1o r1i noifl3ub bubo-tq ni hi nib1irb i ioI noiiizub 1thirig


bni hivhq io uoiil5t noinub h!uiruq ihi 'i1sup to hi euorh di rrniib molt dol oh

mofI bn molt rnod oh Jooth bni rIi ho ivi bbivoiq d ii ii to .nbii


nI iii rid lo nvhq 1oorb b1orIuoi1 l&ohI v!mr1b nomi 1oorb iriizib
d niimixfm iirIi iiIifli 1aLdu oh lniiatno boqmi id moxzi doL noÜo1 bcu di
iiiLidn bnn ihi1nnowxq to 113f11 .n3lblirb iiiiW bxfl nwol hi3bnuod ftb 1v31 in cbiffw i1duq

ni1ooib 111w d b3bivolq ru k nwoi ium d b3iEildiIilJp3 d nim to !&o1 i-iqoiq xni
ioi norJImrJ3 oqiuq 3th id 3ldnlutvn noiinmixolqqB o 1i nn 1itubivibni Lsot 1aoDn3ub3
Jhnrn i Jrnio
bnsIn3 Jnuo)
3113 ,io ni flnuiIoqrnJ3m nin 3113 bisbnJ nnilloqoium iiiJni

nluiloqo'113M noiA (AMDT4) rbiilw uu 1ga1 b3Jn .eiluuo iI nin (A2M) io w*1
3(11 bni.nm3l lo u1l
n
.qnq I i1-i oi idi noiJnnidmo lo iJnuoD bnn nltui!oqcnl3m 3Th Iqmi ",31JrnJo" dguoihi I 3€U
bnn AMD3T4 ni nnuiloqotJ3m

bhncn ahnbnuod oh Ji
13313d gfluIooth 101
nA 1Iiubi b3nuI3b ihnm biovn owi LniJn3ioq 1n31dcnq
1! rb i3flnrn noIJiniI3b 00) wonnn n311J ain5lsq odw 5Ut) 3iom ivodit noiJnub3 uu 1li1 oi vom
ulJ ,n5thlith bniimi is oi
bitid 3uB33d Jn3-inq at
f
Jhnrn djiw 13133d footh im31 3Th3 310W iuoda .noiin3ub3 [utJD 3di fobi hnm i lthiw and)
iu 31gni Iootb Jrittb nO 3(13 131130 ,bnnd 11 3d) 33*uuln noiJinhI3b 1 003 ,btuoid w aim IsioI th3IJrt)

sm lo n noi3nnimon3b dm3m thidw 3Anm iiuli noflnaimOn3b3Jsvhq 1ooib iom .3vilii3qmo3


d
A 1B301 IitnOtJitz)ub3 J3hnm b9nfl3b it in1 bluow d m1 ooi 313kw u&d ,11odJj3D Ifigimd
ini hinb aiuw gsivn 3lidW iinuo
Jfl3Ituv3lqni 3no rinq lo 3dJ 3JnJ fl3V3 Ii 3di

buit
it
DilodinD noiitluqog
51it ml mon 3)3113q io)nibni lo xlJ Iwol bthnrn iol gniIoorb 31S 11lrI3ng bitoici dguoa3 oh Jirnil
cf ln-utq orlw vorn oJ 3vi1 inn iJJ3d .a1ooth o1A ,,di 3I
3111 Jitiia3ioq 1f3n3gobn3 m3ldolq

Iiting
lo 3113
wonnn dguou3 oh
3IdSIiEVlt JuJitb iiX3
iin buoI siirz mm lo it noi1mnimonb .mdm9m o14 in3d noihinsq
iiri bru noi1siliiiqi lo rIi uLv lo IioI iIduq gniLoork oJni uorI .3hq rfT nm
ob Jon ni Imnn uboiq n jniiii mijiidi1iup i1w) rbi bIorbuod brumb iol iIduq
niIoorb i '1Jx bi1iii bni DiIduq gni1oocb i bbivoiq i muminim inv oT

th inix irfi rii gniiIui muildiliup3 i ion niift irIi iliw d £ brucnb id! iBvnq

.gni1oocb

A iBvhq Ioorb2 1ix nIw ii n -ii1o niIooth i&b i o fbum iob oi di bminb
£ inhIfhj dmun lo th1ofbuorI iidi rIi b1oduorf ni noiiup ic gnilliw oi ivoz ii Jo3

iii) noiiibbi oi iviir1w riqoiq xi 'di iwm uniino 03 q


iol 3i!duq .(1ooike jB',i1q
Iood 'm v&f di ,m noiizubrnq noiinui ei i1duq 1ooth ni Ibiflw 1i 1zf1Jii
th1oiiuor1 d nh15li 03 bnimb lo i niIr1 1viflni1A iivhq 1ooth 1ffi viiI
1n5IThb noiizuboiq ud--rioiinui io! niflni 'r11 vid iiig bu1ii1 ni nini1qi32ib
bn--inbui iI inbui oriw 5I1 '1uIuziruq Idiiqu 01 iirli io .noi3ubolq

ciT i 1*um rliiw diod i1duq bni flvhq 1oodz b1oduorI vLo iicIi bni8flno
f1oi1ksifflixfm rn1doiq .wo1Ioi fz3 bIofIuoff ooth ioI cbi ivhq 1oorb ni di
iAi&n di ciwol ni rbidw ti bluow cJ d oofk rIi 1d
ol .vi1 JxM rI1 b1ocfuor1

noiiBnidrno o iivhq Ioob briB nwoi lo nbii bn uqrno ith ioth oi cii id

i3Aq lo £ i1duq 1ood brii ii .nwoi iiT b1oibuod bnnmb £ uod cii di nwoi bn. £
i3Iq ni rli !ooii iIduq 10 Jiwiiq Thr13 !I3rn qu di nisimixim .noiifinidmo W wcn
rrio 01 rfi iifl inBrloqrni noin1x lo rIi :!bom i 'ioth 1o wod di ib lo 3ivi1q Iooth

noiiiiqmo 'icn 'cmv nocni r!uodT ui1 moil nid i iuq 3ilduq ,boo ni1ood i
iom niio bbivo1q ni c "i1duq" w uod no bxfl 5th £ ii1 mri lo Iio1
ininuoD ,(VVI) nIAA bim bnuoY (ôVQ1) wohl3fl (OV1) i3nbin8 ,VQI)
8I bniiuoJiT (?.QI)
i Ii .(8I)
rnool8
bni owi u&d 1qoq thiw oi biiq di Jo niiub vo iirI .miiui1
iirfi n5lbIith
ifduq Iooib b3rnnfl d riqoiq xii 5U no nm lo ni&rnm rfi .nirnunb
n3vh 1ooth Iliw d iom viiilqfflO viflUfl11B J3 'rI1 bnil bniI nm lo niub5I bxfl
oz bni lo nibrq ioi ivo 1qoq .mii1i1 noii,i1i11A ritiw i uoiiIi noii&iimonb
bivoiq rliod lo r1i :ruom bxi1 bub5I d nhBri nwid rknurb bn ;Lood3
§rii noiinimonb idmm iudhJno bnu1 03 ubi d3 noiiiu3 ub bi1 'd in-i.q rliiw

I-1oorI3 .rl5lbIith rfT ixri noiJ bivoiq L&*tiqm nbiv wi rIi 2noth. bnB di
iom Iiq noirii iirIi th nvi1i3qmo 10 3JBvnq 1oorI3 iii ni m d bhmmu
d r1i noiiIuqoq iiinb lo nuIrI .noiJinimonb
bno Jn1r1oqmi nOin1x lo rIi Ibom i £ 'iorli lo won iivnq 1ood
dT
noi3iiqmo 'm 3nuflni i1duq Iooit .iuibno tin1W wo11oi ton mthIz lud '15tm owi

\cizoq uo d thinfw mvhq 2Ioorb vjm ifth 3ilduq 1oorb ioiiiiinimbi. bni zzrki
.iiR oqqii iirI3 i nwo3 nbii 1onni Iibii rido n1i iiviruboiq lo !oocb Innor3q
nIiocJ nirbii brrn n1i iuboiq io ninbii bbbB-uthv)03 'inbw (gninruI 5u flu3iThb
03 w vr1 £ zi&i± in13-1Bqi3ni1q rn1doiq ni thiHw rli Iqi3nhq rfi)
.1Bu1v nrfT
(inbii A nim d dirfw vr!i ni noin fid '3iviiznJbo1q no i1 tutq lo fii ini
th) !oocb .(Icrnoq rfT iom flwhq Iood3 £ viiiiqmo3 Ltiniith ot 3kfuq 4ood
f1J iom noiiimio1ni iuodi c1i ini iivii3uboIq iliw d bnii1no iii n13 nvhq 1ooth
inMnh1o1n .5IBd ibinoD ni iii rbinlw iivhq Iood vid wi nim lo ni3ub5I bxi1
o gnibiq :3o di iBvhq 1ooth inm11oin 5thfk 111w '1gm1 1fl5I f1i 5th112 lo

IoI 1qoq rbri nfuon 03 ivo rti Ilul io nij&ub £ bliii3 1Jivhq io\ba 3rb

io 1io1 1qoq onfw unibioiiix ii hm livFiq noifl3ub dtiow £ Lhnibioiiix 3gial


uif to iiu1i .moni a! iJnoc J bi&io n Ju ni rfidw Jivhq e1oorb v&I iig
bubi bxit brin vi3z31i to nib151q :1o iom Jrimq iliw d no r1i nigi&n

nwd i1duq ban flvhq noiiub bni rli Jvhq 1ood inrn11oin uu1 111w bivoiq

noilnirnoini niodn innq viin15I noiizn1iin iii r11 i1duq bnn invhq .1oorb utiT
nviiüqrno lb invhq 1oorb ikimiñ inbii rliiw iom nolinirriolni iuodn !oocb

iivii3uboiq niwo!1inbii noiriii oi Idioq io1n iinig .(ifvii3ubo1q


bno3 i1ni invhq 1ood n3vi1i1qmo ct bivoiq iini 1si3nnnfl vinni
iol 1ooib .ffrn uoir1T gnitov no xni ii bn iInJiqi aol lb r1i uInv lo i1duq !ooth2

oini uod hq th thio flqoq xni rrioni iol i1duq 1ood ni n nwoi 111w iv iom riliw
nbii noiinltn nr1w invnq 1ood 3Th n iom viiiiqmo .viininj1n vwoH n&lw
nwhq 1oorb is n om viiiqmo3 viinnit1n ih dmun lb ainbuJ ni di ilduq 1oock
111w o1n mv om thiw inbi5I .noiJli3n uiiT ii i iib inrb iiviiq 1oorb
nviiiiqmo Anm th Inio 1ooth ibud bnqb 'bviiioq no i1duq 1ooth iviiuboiq
lud ii i ion in1 mdi di 1iquq-iq 1oorf bud 111w bnqb bviJioq no 3iIduq 1oorb
.mivimuboiq flT 1iquq-iq ibud nm 1iviq h nr1w di noiikiin fiiiw Hi i1duq
1oorb .IIil 11 id1 iw on b3xfl lb nibivoiq i1duq gni1oorb 1oofb 1nnoiq bluow

iom1n '!niinz 1l31q iriid 1iquq-q igbud 1bini lb rb 1iioi 1ooib .ibud oT c1i

inix lnth b3xIf tn mnnr1oqmi rfi 1i1iiu lo foocb 13nno1q 'nm IlnI ffi IBiol 1ooth
igbud 1bugi lo rti Iiquq-q .ibud udT iiir isvhq 1oorb nviiimqmo Iliw

vo-iqmi dm 1nixinnil viinni bnl d 1oork Ii 1iquq-q ibud 1Iw n 1iioi 1ooth
ibud bnqb 13viiioq no iLduq 1ooth iiviiuboiq io Ii Ioorb 1nnoiq i& iuodn thioi
1oocf ibud irfini nnrli 1iquq--iq .ibud iiniD mnvhq 1Oof13 rIviiiiqmo3 Iliw niow
V

di Iinnfi vilririi bI d lood3 ii rlJ 1rino15q lrio iuoth 1iquq-iq z1gbid bni
liquq-q ibud briqb bviiin rio ilduq Ioork .1iviiubrnq

.111

noiIs3iIqmI lo sift I9boIVl


I virl Ju owl 1dioq rninirbmn d rl3irlw ii mvhq 1oorh
nviiiiqrno 'm mlumu1 mig ilduq looib .1ivi1zubrnq II iLduq 1oorb ob bbni
1S1 '1ivi13ubo1q iii noqi 01 iBvhq Ioorb noi1iiqmo lon flrlJ ili 111w iornIt 1niRri
ob o '(d gniiin .1iiup Jon 'd niqA Viltup Jnino bnu niub31 xiii bub$I x.ti
iB1 iIfIIJ 01111 iiIi1 Idioqib morni c1iiIw Jn5q n bnq no liwnq Iooth .nothzn
,IirlW d rbiilw mvi1q 1ooil nviJi1qmo3
rli 1bom oqoiq nim 13Tth

zilduq Ioorb ,iubno rI1 Ibom hiI i1qmi mill imi mvhq loorb nvi1iiqmo iliw

J5Ini iiJ 51b lo Jribu1 riirio r1omhi .loorb niinI th vimrni1i IdiLhw oi
b1orluoc1 nRz 1no virl i vi1En-nor1 Jfl rio rIl ib oi dzirfw 'aln5uq n5Ih1q bn.
iribri i1i1idB ,nurrrii,b rli iob lo .Ioorb urIT w 1qxo mlii ivhq !oorb
nviiiJqmo3 111w ifth iIduq loorb inbu .rIoii61uqoq Ii ion 3iIdIJq Iooib .iubno
IE3hiqm3 nbiv no rli to Jiwnq IO0rt3 noiiiiqmo ium iqrzrnim 01 rIiugniiib
nwid gnBd ni inbui noim1uqoq bn ni .iubn03 ioM mcli rli 1bom abivoiq on
noimibni lo mclw qi lo niflo Iliw 1UO 10 wOfi lfmJioqmi £ iionrnonclq gnui1o 111w .d
niflo m uxo no1i ii1idE rui1 rli) iom io l2ilI ldB nib1irl3 bni 01 I1oin ru mvhq
.4ooth no1 'iili3noq ni1 cli) iom viiqinib nibIiib bni 01 1!rnn cli mvhq 1oocft
8

io no1 ii ni! 3nlq) ittiw uIi iom bnuonoq iol I&ioiiibiriinu £IU3ITIIJ3 io ioI
"linom" 1qomii oorb iiviiq .(1oocb
r1T bbom o1 i1qmi irI1 iwoI oilciuq Ioorh .'ii1i.up 1Ii thup 111w iom
1n5IBq 01 bnimb 3nviiq ni1ooiiz niui nvhq 1ood inm11oin oJ .th ,W n '1thinq
ni131qx i1duq !ooH ii1iup iii ni l1J3 d gninimix iirucb ii bu i1duq 1ooth

.noiinno3 3d1 mo3fli bn Icnoii&ub3 cioiiudiflib bnL liiin .noiiiwqmo 1i1nv*1


riq 10 iIduq Iooth ii1up Iliw nmi b3nth1qxnu bni bniB1qxnu wol 'iiliup nd
bbnuo1no illiw ba13ni 113vhq 1oofk nviii1qmo gniuiz i Vinii1umi m1doiq iol

.iRmui2
ioi4 i&1J iinofnor1 lo rIi noifl1uqoq 111w 1lf rI1 ib ol fbiffw i1thiq ni1ood

noiivrnqi iniiTh \t fI1 n3viJiJqmo) lo iiwiiq .1oofb ioI .n1ni f


uongornor1 noiii1uqoq i 'IAi1 oi niiido i1duq ni1ooif 1o1 thiim ii .bnimb
1irfi

i w1 iiqib .quo r1iiiw uonomod ni vbmdi 111w


A noii1uqoq iBdi rtiiino

d !di rIoqqu ivhq 1ood .'1rniiith wdT w o1i bn ol ,ci ri1J3 o dJ '1i1idioq lo
gnibnuo1no di 11 lo noin1uqoq iinomod no i1duq 1ood3 diiw rfi i11 lo fl3vnq

1ood .noi1iiqfno

(hiqm3 iwd
dT 1ihiqm \i11J 1um wo11i iJ 01 i1iuniiib norn. 3r11 noiii1qmi b%Ihb
.vocJE 1utd ninirriib r1i ngi bru si di i1h lo vhq 1ood nviii1qmo no
b

zilduq lood 1xn d nidiugni1ib nwid rf1 minithm nrli n tn n 1I lo di


ni si .briuol oT imii rIi ifI
bw3 1o 1nviiq Iooit nviiiqmo I shmmu rij

Ibom ni owi rIoiJ1up r1i Jifl .t bub51 rmoi noiiiub noiiuboiq nointii brn3 rb bno

£ bub3i rmo1 noinup niwocI di in&iirrri1ib b nvhq Ioofb inrnlloin iii lB3flhl jfrlo1

§lii iifl noiup :i


(I)
rirIw I xbni Iiubivibni xbni ni1oorb i*mm i zilcJuq ni!ood mo1uo D i
rli 1Ithinioq) (uonobn 5Iffi lo inm1!oiri ni iiviiq Iooth 1X i o3v bo uonox i
ni1ood 1*um ioiqhb X I £ oiv lo uonox Iiwbivibni ioiqhb w
briiiIqxnu 3iIduq 1oorb ii1iup 1v i i 3fliq-1A1Jm ioi •rrni bni 3 n -1ubivibni
iuiq OT1 .rrni inbui moiuo ('c) thus 1inoii&ub .inmniifli gw io 1i io
IB bu oi iuim iIduq Ioorb .iiviiuboiq dT -iuim lo 3iIvhq 1ooib nvi3iiqmo
i D bbubni o woith nwhq Iooii'' noiJiJqmo oJ iith iIduq IooiJ iubno o rb znldiiq
iood inibui noii1!uqoq
rIT bzubi miob noiiup3 niwock rLt JnEnim1b lo di nviiq 1ood Jnm1Loin
IMk D :i
()
ifw 5I i i ioiai fo Ltnoinnimonb idiivw nidhob Hi noiiBhiqoq lo niIooth 1hJ$1-n
i d3 ioiv lo uonox ni1ood iFthm ioiqhb o i bnic1qx3rnJ i!duq 1oocb
iiIsup bw3 £ Ii3q-iFifm iOT1 .mii dT linoiienimonb Idthiv SI
3iJwrIq footh iiIidi 01 &ubi bxuI 2io3 bni biiq IliM i&fi i bbu13ni O2LJ133d

i
rb bnmb o1 iivi1q niIooik i nk133b noiiznuI b boni1qxnu 3i!duq Ioob .iithup

ii i iib inoil noiiup3 I bnJ3 fldli rf1 iJvi1q Ioocb 1ninIIo1n3 i Lthi1n3ioq
0I
uonobn oi iIduq Eood ikup ni1qmi irIi Iqmi JO q' icrii lo 'ç Iliw d .baid
I niiido n liin3tnuiJni Ldii-rnv (VI) 3nmin3 'o niu 3di io1v lo linoinnimonb 1ththv
gni1iinbi 2inmuJni irlT VI 3irnii i in1irio Ii 1nnoii&iimonb noiIuqoq
IcJithv i31th 3lIWilq 1oofiz 3nviJiJqmo iud Jon iIduq .Joocb2 ifT nIu1u lo
lirnoiiinimonb Ichthiv inmuiini nwod i d r1i ixn noii bni cJ iimono ii
to rIJ ni'1inbi .noiihi
ni §w 5th biini ni irtJr1w iiviiq 1oorb nvi1iqmo3 ,bivoiq bvoiqmi io

iow h3bnirIfl vinni iol zilduq 1oodz I oth umii iIi noiiup I cJ VI rliiw irbi
hi1i 1iquq-q nibnq bni i-iq Jnbi gnibnq f) 3iu.iffl lo ii liioi Iooth (igbud
Jnbnq3b ó.1dfthv

•\
woH hq 1ooib ioD bn9q9U no woiiI9M noiJioqmoD

MuT liiiiqm nii bni1iuo vod bnqt no Mu JiI 1jfLi c1J iisi
rioiJinimorib noiIuqoq Jirib ru n .isu Mb ifld 1cJJ3 sm ii Ioorf oi qmo rliiw Mb
iIduq .Ioorb siMuT sin linv IBiurufl noeisi r!w j noiinimonb 1oorb iqmo3 iom
Inoii diiw Mb i1duq footh ni aisin siMuw i&b noiinimonb mth13 £ uI irf b r1J

iib--noiiutuqoq i r!w siom insiq boil vImMb no rIi nimm nwiMu £ ilduq bn icvhq
.Ioorb 4iiI £ iini in uri lo £ thnoinimonb Iooth unvsu lliqi mo molt

131110 1oort iJiiinirb n thud 3111 1rbJi-Jn3bui ,oiiiii iw oE brii ni ni flolI3 oi idfltñ
3111 i1h lo 3invnq Iooith n3viiiJ3qmoz
,
no i1duq Ioor13 .Eubno 11T 1Iu5! b3i1irbnI
1nnffingini J33113 bnn ro1 3iv5id 1s ni ion .bin31q
II
rb-mrh nFiito rbidw m nwinb molt Ili h3noiiJnimonb idmcn 1bI151 lo ith3r1w i1rLi
nib1ick 1Jnnu bnth th .1oofb mJ' wo1I.t io nibi51q 1vo zJninq mii1i1
ifIT

brn &1 Mb riizit1 Jithup fluIi idmm oriw 31q 1i1 §uhv no rli i1duq boo r1i)

!noii&rimonb (1oorb iudhino .iom InoiiriimonU Ioorb noiiiut a wol


111w i
ifIiino3 thiw £ bni1&J .ibud im i1w i noiiinimonb i 4n311v5Iq noiiiui i iwo1
ru

io iom 1q 5U biIo i rivi .noiiuJ bno3 linoiiriimonb 1oorb ub5I bxfl ioz
d nhrk .nib1iud .1nmqiup bni 1nnoq thiw rthuck bru3 uoginv . &IT biudhirio
i'n lo 1MJmMn lo uoiib ibio 5U hi1uiruq .innoqrni biirIT aniq iomLi '1nith

1iq 1ood b1fiIflIJ rliiw 1IMIJ riwo noiiJ3nimonb io bi1iTth rIiiw i noiiEnimonbrtommo
ni MIt o iom Jninq 5U no MIt nigthm nwbd i1duq 1oorb bn I&ioi1&iirnonb

Ioorb ni ni £Th iMIw Thrit noiinruimorib .1iBv1q 11J3ni1 ni iu 1n,b bti1uqoq d £

noinnimonb MImm nn noqqu 1oork n nork niiib molt no thoru o i&th

ir1-uq m iom 1Ai1 oti iivhq 1ooii viiinili bi&ot .'diin noii13r1oqnIT
bnit

nqx ritio 1n1q51 n iiil noirioqoiq lo rIi io to nibn i b1irI ot iiviiq Jooth bni
ritod i1duq bni nw1iq 1ood 1n5uq ii3 hnoimo1 niruvnoz 1oi1m iorii1 ni irti
foorb Vjj
n
W thmJ3x MIi uoi Jriioq rftiw itiq ruhi oi Mb iIoiiiD cknuaiD d
MIt iu31 1ni noiiinirnonb ni Mb 2.U iMIT irIi qi
lo i1othiD :1oorb Ithrboiiq
mm d £ jlthnq cô nid trirri1 ;1oorb nioib ibnu MIt 1oirno o qoiIid cOV
riid In1nMnb ban OE nid ;'lBbno ban ,tsvhq 1thuu bnwo d an ibio rI3U Mb

iiu1 c8 gnid iMIii o bnidmo utnmb ban .inbno nI O81 51MIi

JVqc 1ood ni iIi b3iinti :ui A IiiJiflJ Iiloi'q liJiw noh&imo ol i!du9 .21ooL1 .q .11
'3
qT0CG2G2 01. rLcpq1ocG2G2 111 (JIG fy iiqnqs OAGL2h\ (JIG Jgeg5 bru2pG2 uq (JJGLG MGLG

wo j bn.ocpn OL q10CG2J1J 2Cp00J2 qqJfJouJJ? IJJGLG MGLG buic c(poJ!C 2CJIOOj2

bffL0CJIiJ 2CJJOOJ2 C0AGL 011 AGL11G J 0 1JJG11. obGui(iu C02(? '!1P bu2p 12np2iqiG2, (LOW

CJIIILCJJ 0aGL11J2 JJJGIL C02f? MOfJ 1UCLGJ2G J 011 JAGLJG ! (pG? bnq (JIG UOUJJffJ 2J1UG2

1( IJIGIL 2CJJOO}? 10 (JIG fGJCJJGL2 MJiO C01iflJf1(G (JIG!!. 2G1JJCG? D!0CG2JU 2CPOOJ2 C0AGL 011

GLG 3Q 0 fpGii. C02j2 Mi(JJ 42flp2JqJG2 nJq onq JIThG p!JJGI. C0212 M!(IJOrIf

C0UfUflfG 2GWCG2 O(JJ b0CP!I JUq D!0CG 2CJ100J2 2G1 ff!(J0U (0 COAGL (JIG LGWJIJJIJ

CO2f2 ijGL 2np2!qJG2 bnpjic nIiq2 uq 0(JIGL 2O11LCG2 o !11coLJG ffLG GxpIn2fGq j 2CJIOOJ j(2

J11f0 qcpcife (JiG qIOCG2G CflJ ¶J?JC 1JGTLpA LTCJJGL bu2pG2 (0 1AG 2OIJJG 0 (JJG!L 0JGUU? (0 pcJb

'1 pJIUCG if? pnqr Ai!4njJX 110 LGqJ2(upnuou (ffJCG2 bJcG G1MGG11 qi0CG2G2 JjJGLGJ0LG J0CJJ

0GUU2 ruq (JiG 2GLAICG2 (4 JOCfJ LGJ110112 0LGL? TjW02( cowbJcLcjA qc(GuJJiUc 0fJJ (JIG UIJ(J0U

uq (JIG IJIHJJPGL 0J 2(4100J bpTcG2 fJJ1( CTU pG 0GLGq ¶!( ¶JIJA AGU (111(1011 C(P01C 2CJIO0J2

G2bcc!1JJA bJL0CP!J niq D!0cG211 2CJJOOJ2

JJIJG J 2JJOM2 (JJI( J pJpGL J(JJ0JIC bobnwou qGIJ2JA JJ? 2GJGLJ jmbownj GJGC(? 011

1111 cLc: (JIG LJfl1JJGL o bru2pG2 bGL qIOCG2G !2 p1jJGL (JIG 1J1IWGL (4 CUP01!C2 bcL bu2p !2

P!JJGL (JIG IJIIUJPGL2 0 C1P°1! 2CJJOOJ2 uq 2CJJOOJ bJcG2 bGL bGL2ou LG JJ1pGV 'uq (JIG

bGLCGIJ1G 0 (G1CJJGJ2 111 CffP0IJC 2CJ100J2 MJI0 C0LJ(Uf(1fC (JJGTL 2GLAICG2 !2 pJJICL JJJGLG I.G U01

ouX WOLG bcu2pG2 bGL qioCG2G fl( (JIG qIOCG2G2 LG W11CJI 2W1jJGL 111 2d11LG IJ.JJJG2 Iii (JJO2G

LGJ0U2 0 (JiG MJJGLG (JIG C!(p0JiC bobnj(rou qGLJ2TA !2 I!P10 yJ20 2WIG2 ¶wq CUIG? tir1p

a.LPC OLIIC!91 C1IJOIIC D8.CCIOI.A jj b

rou bb
LPG OWC!1 CfP0I!C D!LCC1OL UJII)
figifi noii1uqoq iiinb lo i1orf1iD iom 'f!iL 01 bivoiq 1oof1 ud noiifthoqfum 1o1

Iiwhq 1ooth iribtn n i1duq '1.nqx nLiT r1igoi di il 1qmi IflI £ b1ocluod

gnivil ru ni iu riliw n rlir1 ilorIfl3 noi1iIuqoq iinb i iom I!i1 ol viI rh £ r1hiq i&Ii
i (I) I1ririqino J1irn () rioqqu i ,Ioorb () ni1no ru gu1 dmun 1o 3i!or11BD bni
() ruii1no iom Iqoq iii uoigiIi u3b1o niIIiw ol 1udnJno iirt1 i'n 01 ilorliBD

.1oorb thu2 1nuq ru1 woi noi1itii 510m ldJ31iIvn loork i i1ork niib 01 rI1
io13 iIoduiD Jood3 iw Ioorb noiir1oqnirU ,iiIuii1ib bru i boorhocJrIgiri5Irfw iif1o
nibIi± briii iIoiiJrD £l1oof1
•1oVI ,ivwor! iBril nwl3d im riiiw mIimi ñ1oi1irD noiithjqoq iiinb ir1i
rnimi noi1ruv ni r11rIw zilor1nD 1oorb I1EurJ .1ix 1i3hoiiH ml ith noiihv
3bubni thubivibni qorki8 brn 131110 rbiurk nbi1 3r11 3nruimoq 10 nitri woigi1i bio
brn unoiim in3m3vom nhub 3f11 boil3q lo in3m31fl bnr rfi 33nrul3Iolni lo -irlio uoigiI31

nI O8Q! 3lIwhq 1ooth b31nuof ioi thiollo 2.U bni uthno Ioorb

.iru3rnhIoln3 3i1ocI1D Iood b31nuoi ml 3113 13lB! 51&1 d :ii1 1uodi O8 lo ijIui

s(uin3m3b bni iBbno3 31vhq 1oofl .in3frtIIoln3 .l3v3woH l3flio noiflrIirnor13b hiLiniriq

5th oath lrthlloqmi 13bivrnq lo :ni!oorb

ior1JuA" no1uIn gniu 1oorb noinnoqninJ w! b3dh3b ni bns tm3b&1 w&J gni1sI5I
o ik1ugno14 .tooth

ibidu
rtT Jxri noiJ worI 1iiiiqin n3brv no r1i qiiInoiJiIi gnome ziIorhn noiisluqoq
Ioorb iforljiD 1oocb noiJiu1 bni JnocnIIoln3 iii i!oifijO .1ook
,inb
oj iIoi1inD
'4

JPJG
bGLU1 Ol fl2 bL!' CP00L EULOIIWCUI
EIUJCUWI 2CC0U1LA

j
DCIJQWIU1OU
c;Ipopc X8
rpc
1GM!P
2d11W DUA qicurii jn
Fo 11

Eb0bI
WJb11
C1A!U1
j0 0
FL
10

jLC2pAU1J 0 01
cLpoq21 01 01
UCU2 0•1 o'T
E1th O'4P°1° 01 0
VII OWGL DCUOW!WUIOU 5? 1
J4OU2CWUJ1J Q1 ôf
cupow ruq FflPL5U cjJooj i;iiq io JThG LOM nwou oL bwu CJO2 ju jg TAGLG

buA CpOOJ fflJI!OU TU fl M1? J'g5 AGLTG u1ou q!cLGq npunjjA pA iAbc o
cpooj: cjJojic bLocpLiJ Q3 CflP°I qJocGnr ?TTQ2 bwcr rflpG!.U

PI50 Bb1i J54 1CM!2jJ I Eb cobry JLiUq2 ifTOUTJ VOC!OU

oj juqbcuqcur cpoop
JJJGLG J GAIqCUcG pu i np2wuhiJ o bn.cur crAGJA cowbmc bripjc rnq b4Auc

cpooj iu CouLG2!oUJ riucA oj GJGwcuIn.A ruq couqtn.A cpooj bn.cui o, bui


JcUAGJA coIJiqcLGq poqi bnpjrc uq bwcfc cpoo OL IpGIL CJJjqLGIJ O fp' T T8 COG

buiuc cpoo iuq cpo bnppc 2COOJ bLU qo uoi uq pt cpijqiu o bi.ic
qGuowJuwouJ croo iwbjA jOL LQJrTon2 ou j iic cowbLc uoucjuni b4Ac cpooj

DLJ!ICq Cpc1 L!C OL bU/1 qoo Juq 1ftI: 1ô8 b


irmq ol 3i{orficD Iood iri5uq io Iimi mozrni bru noiiiub r1i owi quoi 5th 1Iiwp
IAiI oi ib imb& bmbrIL bni iuo di 'tsmhq nossi ioI nibn iidt nstblirb ol
ilduq-non Iood E) to diod quoi ii
.(Ji iiiT i Jon '1Iiup u1J Io 11i iioii1si !oo&

Jnsicq rno lo .fnoflw 1m1iniflBq vfio niiiuID (ii1Jnmnbnui) insuq 1uoino


zimbBz 'Jithiip iol woii1si 10 linom '.u1v
2.U iinuo Jqib noiiithiw ni iicJi uoiiIsi .noiJioqrno IdT .E
iuO b di IOLE iJnuo ni Ii 2.U €8&I 3v&1 noiJnLuqoq iirI su rurb O1 i1othBD
1ir1w VQE wrf noin1uqoq idi sti iom ni3di OE .i!odiiD iinuo vErI noiizLuqoq
si e1 niii O1 runthJ brn VII iinuo vicJ noiiiIuqoq ituli sz iom ndi OF
.nithuJ dT nibnoqsnoidrnun su VV! bn O iol .iiiqiH i±O noiinirnonb v&!
Ofl 10 (IV w1 iinU03 rliiw noiiiIuqoq lo fbidw iii1i idmm miol n ia1 .O€ .vwoH
riuo±h rb ob ion anol i wI lb di noitt1uqoq iii ni inuo wt bni nsiIJ3qo3!q
'Inb 3iIuqoq niith iinuo ri i\cc vc 1diT .
inv noitnimonb ndi vd iiinurIoqqo ol crnol 3d1 Iiiiii irn rbidw hrn griibivcnq
Iinoiisnimonb niIoorb bni .v'iwqx3ni loM Ili noii&iimonb iiianomb J513irü ni
nibivoiq :nilood 1iJqi8 Iood3 inuoi iol £ ILinne ud b 2.U iivhq lootha inmI1orn

iiqb noiiLuqoq suik bn.s noiii!uqoq iiinb ni nBm .jnuo3 luO lb rfJ

cioii&ticnonb flufi vrt thod th thiin1oq bn di 15i1ni ni nibivoiq ifoth)--ni!oork

1fvW1 4ooi1 iii li biinU :1J A kJiisJ 31floI .qq .I1-V!1

o
101 iinuoz in3bwiup3 ni 3W 2.U
F2 ni2 i&D oh ion b',iubx s,&I i 'IfluO3 m3i
3V[i )fI31IWiUp3-'JflU0Db3in3D d
3W ut3wH lo 3W

uortuoii1T I
noii1uqoq
u noiJ1uqoq" ut1 o3 ii oi n noiignuruon3b
"iia3b 03 ihi oi i f10i)inimofl3baoiifiluqoq i3q inup .311111
o Etio noifl1uqoq bns
1Q

FtIfJIGLU lGMJJIe uq EbicobI--ou1A (PG cwoii quowiuiuou ciu uq qo nbboL( cpOOj

JJUJO21 GAGI.AMJJCLG Hi (JIG fl1

bbcuqpc JJG ruq ip bLG2GU( qc2cub(AG ruiric Oil !wbo!4IJ1 AL JQ2 pA


cpor wq f'nqiGunJ bobcijiiou qGu2J(Jcw CUGWJ C0flIJUG MUJI PJJIGL C(POJ!C bobnjpou

LG WOLQ flLpU JIAG JTLGL JJItG? O JIOflGJIOJ pcqcq pA jGUJJG2 uq 1G W0I.G

Wbu! iuCowc iuq (JIG VtUCILI-VWGLJCUJ bobrijrnou JI1LG qo nor JIfAC op/ioc12 LcI(ou2p!b

MIrp (JIG rpopc bobnjwou 2JnaG12 COflU(1G2 MIqJ pipi. ['nrpGufu bobnjriou 011 (JIG

0(pCL JIuq ¶1LG JG2 nipni uq WOLG JIOW0GUGO02 Hi (GUJJ2 Oj ISICG IUC0IJJG uq UJIjA

couibowoir HJP bobnmou GU2WG2 o QM2 ruq ¶11.C onuq ouiA Hi (JIG AGI.A

flLIi rnq JJG(GL0GUCOfl2 wGa0b0prJu 0 4GM AoLr pijqcJbpI MI2JJ!IJ(OU DC"

B02(OIJe miq ru buflJci2co

J1JG GOU(IIIJ2 IJIG LIM COLLGJIUIOU2 G(ThGGU (JIG JILG O ¶1 C0fIU bobnjuion MJIO

IJICLG (0 i qGu0wiur1iOU JUq IJIG ?pLG O4 coriuA GULOJJWGU( IU cpooj JUf1G MJflJ rpir

qGuowiurioIr JJJG2G COLLGJUJOIJ coui.w (p iqQT rpir (G 1GJ1GL i c qGuowiuwon bobnjou

2JIITLG II COflIJ(Ae (JIG WOLG JIJCGJA i (p qGuowunwoLy CJJOOJI1J (0 G OGLGQ

MG GXbGC( p2Gq On (JIG?G JC( (JJJ( (JIG C1P0I!C flqiGLU EbC0b111 9uq 1GP

bobnjiiiou JJLG uq qGUIUC2 MIII bwAiqG ooq iu2(LflwCu(, 1Y,G G1bCL CWOI!C AJLPJG2

EAGL fl 2flJIC COUIIRU2 CLP0pC 2CJJ00J2 O LPG JQ fl COIIIJIJC2 p1 COIJWIIJ T I1 OIJG


rccLcqHGq bu,rc cpoor

'
COflU1IC2 couWlu CIPOPC 2cp00j2

GM ofl(pCw 21G2 iiAG AcI.X oti CqJojic bobnpwou qcu2111c2 jpc 21111C2 cC0nn1 0L IJYG
qUIUJC CpmJG2 in tpc IUCOWG MJUfP1G2 wq TUCnIJ-rUJGUCU bobnjutioii qC1J21flG2 pcwccu conupcø
¶ftG o-J C1P0I!C iflJq COflUflG2 (p1 fLG JØ- C1p0pC 1P12 .G!OUJ cacci I1JG2G AI.P1G2
JJJAG ptqc COLLGIl!OH Mlp IpG CtPOI!C bobnjirou 2pLC BiG IJqA2I2 COIJILOJ2 0L fl 21111G2 10 CUJIJ1G
2ffCIJ ti0Uj GGC12

I J20 CWGq oft up IIJfJA212 fl2U IjJG b0bflJJfl0U qc1121qc2 O GACI.A LU1OL fl2 qGuowPu!ou JJJG
9qquIou o upc qcuounuiJnou oqic pui pc torn. ciicq JJIIJG 10 flJG JqCU1i1jCUI0IJ 21W1G
10 bLoIuqG fiG G1 J1J[LflWGU1 pGCR1G (j) [JIG JMUtflJJG1J1RJ LGJR1iORpib G1MGGR bobnjR[Jou Ruq

cpooJ CO12 9uq RARTIRPLIJIA luG CICRL RU () OR fiG OT OCLARJG CO1.LGIRfOU2 (jpjG 111)

RLJ MIqG GOL11bpiC qlupnr1ou tAG GXbGCl [JiG CRIPOI!C Am4RpJG 10 JJIIAG fiG JG11I COLLGJRIJOU

MIfJ 11UOPGLARPIG A9URJC2 IPRI 1JJPI G LG1RLG 10 CpOOJ dflRJ!1A

1I•

jiG cwbiucij RIC OflfJflJCf LCdfllLG R1R OR iRqiAJqnRf CpOOJIU OflfCOIJJG2 IPC!1

PRCJCLOflU Ruq IJJG CJJRLRCIGLI24IC2 OJ fIG 91CR N4JGLG IJJGA RI1GUG CJJ0Of j0 IJJGGI flG

LGdT1ILGWGU1 fJI2 bRbCL cOwpi1JG UAG RIWG1 MJJICp luG RJR1CJiG CoLRbpicRJJA RUq CGUIGL OR

fIG AC91 Jo' DRW OR iuqiAJqnRj luG LRMU LOW fIG J,4IUIORRI 2rn.AGA o JOf1I

(14r'2A) MJJCJJ i blruGJ oj Aorru wcu niq MOJJJCIJ 2r1LACACq GACLA ?G91 JCG Jj• IPC

IJiGU RJJUj MOIIJGU MGLG RC Jzf-55 IJ O IJJRI fiG AOnUG2I WCWGL MCLG RG 3 IU fIG II

?GRL O RIR fr2Gq J3] ERCP iUqJMqfllJJ MR UJRfCJiC MJfJ COflU1)-JGAG1 R1R OL fIG COIUJIA in

MJJICJJ JJG OL [JC JIAGq RI RC

pRCJthOfIUq A9L1RpJC fLRMU LOW IJJG 4['2A luG IJJG LG2boUqGu I2CG H!bIJ!c OLU

Gr Ruq LJf1UJGL O Jppu2 fIG G1ICRUOURJ IIIWIUWGIU O pi OL JJCL b91C1u fiG QUOUJUJJOU

o uq LGdI1GUJCA O LGpiOf1 RIICUq9UCG iLl IJJC JiOfIGJJOJ JR Mp!CJJ JiG OL pG M2 uncq II

LPG J42A 9C? G9CtJ LGbO1JQG1J1 0L jn bJlicc OJ LG2qG1JCC 111 liG j4 EOL lii! OIJiGL LG!GA11UI LCthOUqGIJI
RG2 (OL !IJI11IJCG 9G JQ) MG Cliii G1 LC2KJCIJCC IIJtOUJJRIIOU OUJA tOL 1p02c w2bouqCuL2 MJiO MCLC Ip[ liC
RI OIJG O IJiG flLAG? AGIJIZ 2111Cc JQ LG2bOUqGUI2 MGI.G RC jg OL OJ6L Iii [JiG U121 2flLACX ACØL UIUJ
LG2JqGUCG IUOUJI1OU 0L RLJA RG OIpGL [P1111 MOfillu GUI1J!J qLobbzu [PG UJIJ1OUIA 0 bCObJC w ipc b9uGf
VI RG j ipe IAr'2A i.cbouqcur iicq iu r5Q 0 1JG IOI COflU1JG O IPC fl2
81

hfu3iruq inBiloqmi ot !oiino ioi di ifb 1o ii noigibi ni dzidw i1i inbnoqi w


5th biini ni nii1ruq iIi lo nivi1 ni i Idirf i1or1iiD moil rfi i&ft3
Io nivi1 Iii £ 3iIor1iD .b1oduorI

rfT bnoa inb i di viu 1o rkmidD bn dznurlD icImM qid ni rli biinU
idT i i nu to 8OVI niiithrfD-obut noiiino iii di .U
.08Q1

noii&iimonb bni niinuox ioi


noinnimonb insidbi bni rfnurb
I ! .inidbi moI iib nb I vhb ibs
noillim

fi
lo rIi IOLE iinuoz ni di 2.U
nibubni QÔ

ugon ioI
noinrnimonU su nrfw oi miot o[m Iirnoiflrnimonb ioI
ntni brfno1$1 diw B5Ifl3 noi su biii iiw viiinnoD ffiw noino, If

oJ mio1 thio ffiw1 .jnsiIfbj


i
dT birIi iJib Ifi hnoiflM iinD io1 noiiE3ub3 iiiiii (3D4) svhq IoorI
ni &wimA viu .08Q1 irfT i 'viu lo OO,O nwhq 1oofb Iii 3th 2.U iiioth) cQ 10

di .(li1oi iol f13J joorb Ii niwo1Io1 Idthiv sii :bu thnoiisriimonb io irIio noiiiiIiTth

tncnlloin bvI .irfuii ,noiiiw ibidii unvsi) molt 1-non\noijiuj-non (nuo bn.
idqiog .noiioI
£fl3U no cilduq ibud ii nwib moil rIi 8Q1
1ood inmI1oin bni iIduq Iood
unD inomrrtvoD1o ibiriw bubni Ith OVàI ilduq Ioorb iiiiib ni rIJ .2.U gninthino)
siom n.th 00028 .(1oorb

IIiniI di 08Q1 bni €8Q1 bru 'inuoD inG !oofl su di lo llc di

inuo iii-iiud ibo nirfi uoigiIsi .noiiioqmoz 111 ibio ot uo1 no dJ i11 lo
uoiiIsi noiiioqmo3 ii i inlmoqmi ot 1oirno iol idio inuo 3iJthithrb ff3u rli
moni ,noiiudhiib JirIJ nü1qx rbum lo iliod zilduq baja onviiq 1ooIf .ii1up
QI

xibnqqA IdiT nif3rio 'curnmu bifli no 1Ii lo di IdBiuv bu iol .noiirnii


noiividO no Q8OI lo r1i inbnoqi 1th1iiwi ioi noiflmii .oqiuq dT iortio VQO
noiii'rido 5th io1 ni rfi niwo1Ioi :iw

,dmu1'1 b noi1w,idO IoJ no$I iol oJ


VQ gniiM irqino noiJtsino1ni io1 nbti Ji
O Jnbnoqa5L bib 3on bn3JJ i1duq Iooth
1I4 ithiM 3n5uq itIir1 3bng b3i31qfno aiw b3noq1
EV gniiM noi1Jffno1ni no inuo iithrurb thug
inq o noinIuqo9 iniqiH

.1W
IIue9M

nI di 1o i{odmD 1oorb i i Idioq ol riimx rli Iinmibnui qir1noiiiIsi


nwid r1i iIod noin1uqoq bni !ooit ibidu noiJiW bn .1nmI1om !diT -ô
fj ibidu .1ooit bviib rnoii fbiurb nh5flo bnE -bnul
njjJno
niii 5th nwoik
.J1imsi 01 iIocthI)

bnqb no ziIothiI) noiiLiluqoq iii . 'Ioorb ibidu


.
o1 EdET A i1or!flD

£ 1nIq b mozni isini d Jnznq nioq iol IV3 giin-iq inioq f5I3f1
ni fi i1oriiJ noinIuqoq iui di \3rwo ni thiiiw ii .li1qo nO bsibnurl 1inoiiibbi
b

3i1OfiiD q suup 1im bni ni thnoiiibb rknufb iq 5thU Iim ir.ni ibi&Ju i in3q
10 rnoni d bvi1qsi E. iniq ainioq bn II zJnxzq 2inioq 3dT iIusi

'
A I1im l3dmun lo noiindo bbubni ni gw ,noiigi ni mo dEubivtbnk vn
vfi b3b1oo1 .giw
o iim
'uotmi!umi ,bninn3b bni ii i iov J1ui11ib
\o ') 3oot
01
n1ix ibidu ,nofiiui bni rnmiIoiii 5U
'biiriiq iinbi .n3Jtx
u&o8 i1orithD noiiiIuqoq noiiEJuqoq ,3iiirIb bni ibivib iJin3b <1dgir1 ,mniE1o
tiubivibni 1o iui b1uoff d bi1qi3iai rijiw .norJui
rrni1no ri1 ibi flrIi i!otiiD 1oorb oirI ii ibidu ni iom 1iviri b3EIuqoq
d .3iI0ffJD
1dT do h3ni I1 nobnqb lo ziIorhD Ioofb noiliul no ibidu bw i1or1iBD
.noi11uqoq nIW ibi&Ju bbu1zni ui rb noiliul noiflup nmulo3) (1 £ zi1odnD '1ood3

noiliul iqqi 01 bnqb 'IivjcI no rIJ ib lo 'bidu 11 •oin noiiiuT iq Iiquq ailBi c1
1uodi 81 ioI ni §1nnq lnioq izni ibidu i inxiq lo .moni rITui

i1orthJ noiJi1uqoq uqqi Jon 01 i1Ii noiliul bno'd ii i11 no .ibidu ivwoH ii i

1d13noJ1 oi Anirli ion 'Ino ob ibidu2 3nirniJb noi1iu1 di ii1iu llinn ,bcJh3b
113111

iud o113 nrfi noiliul m riimib 11i Iv! lo ibi2du .bvi3i t1 ioEt nJ312ni 1ooit aI

iv wol noitiui uid ii i bio1 ui '1li$3imonoz in13vb1ib b i5I13 ii irri d 1dE 01


iom bnu1 moi 11i oib bn13 ivhq
1131JJ13 ninuloD bubi rrrioI i1ui
gniwoik c1i nbnqb lo noiiiul no 3iIorIl13D .rloil13hiqoq A iIofth3D Ioorf noiiiui ell1 'd

iuod13 82 iol rbi 01 g13Jn1q Jnioq 1313fli ni r1i i1of1JI3D noiil3luqoq ,ir1 lo r1i inuo
ui dzidw ii .fl31qo

O wod 113111 i1odJ13D u$bno3 Ioor1z .Jnm11oin 1 5u$rk lo 1nuo3 (u3bno


1oorh 4n3mlloin3 i ni133t)3b ni 3111 J31VE .noiiiul i
rii2 noiliul 'lliinioq uonobn
01 4n3rnIIoln3 VI 3113mi13 Mwofk i3r1w 3111 gni1iJnthi 1n3mtrIJni i 13 1oo113 3u$d lo

rbi o11w 3iudnino3 iii1i .ivi b3iudhtnoD gni11z1 i boog in3m1rIini iol noiiiifl
,u13d (I) ii woll13 1oorb ol 1311o 13wo1 noiliul 31i11w gnh3llo r1i mi sJiinBup lo

gni1ood bn () 3u13)3d 3111 3mr1 lo 13f131$31 oiiw 31udhino 1i3111 iri i b3nifrn3i3b

1E11w3mo \1i1JnJithJ3 d 3111 1oiino lo ,111 .1oofI3 uI 3111 2.U i1or1113D -I1$bno 1oorb 5U$
ibnu r1J !o1ino lo 11313v in3i5tiib uoigi1rn ,13bio 11w oib bn13 .3fIr13q
lmubivibril ibio 'inv iii iirfi im irirrrn to nithmi iWb 1gnomm 'cmI brim uoii1i .xrkJ
rIT VI b,jmmij to irii imibni i&li m OOI mib ni m s1nuo mivm MIorIimD
ubnoz Ioorb noiliul bm1 oi m I minr1q . lnioq sini ni 3rb iIorfimD v1mbno3 Iooibe

i niiirii iri
JfI3m11rnf1 .5IBr1

niq
(inioq
rIT inmIIoiri 5urf oelm ru

mirii ni i1 noinuluqoq urf imi 3r1J Jnmlloin 5uurk d Jin313q


trlioq
rii i1orimD noiimluqoq

brim rh i1orIflu rknurb 'iinb rio) liurioiiibbm rbiurI -iq iiuup aiim imi rIi
. m) no

inm1Ioin uud 'd I gminiq .(sriioq

itIimi iIu-i ioI nm1 LoonIz n1Ioun in nm cJ .nwork i,vwoH rim riiiiJni
uboiq-d lo zinli i imviiq 1ootb nioiiiiqnrIo iIi imbno IvI
iqmq iesliunn imib nu

uiqqm ol vmnf ibum noii iib no zilduq !oofb nibui mo1uo noiii3qmo much 3m

nii uinmb .Iv31 iol inIi ,nIom31 I uo1 rio imbno 1oodz innnuLoini ioI ccIi 1bnimm5I
lo nfi iImnm niImT .inIioi 1diuT -m miiino r1i jubi iiuth c ioin ilothmD

maim rIoqqu 1oorb nuth rniiim iom .inirnuIoin nIT inu1 nviimiiim i 1flmq ub 03

wo! noiiiu.i brim 'lrimq ub 03 inIio ,noi m buib .vothu

IIm$I 3d3 noinuup 1o :Jini

(I)

()
noiimup3 i cfi iiiI io Vi noiimmi3 Io noiimup .1 rbnrlw i bimmii thod d Idim

rfF in3mqqm riupnoni 1o iiwhq 1oorb noiiiJ3qmo 3m rIi Om1nm3!3 Iv1 mm 3d1 1Iui d
Io gniAool is ainbui2 monuo Ino 3m i1i bn lo iiU niIooit .diiuq gniognO how cI dt ioclium
nimmx3 di 11 lo '(h& Ioorb iilmup no orti gniIooib rlimq
UGL9G JG921 2dfl91C2 (bor2) q P Ii f12JU fG /c1oL F ic x ]
iU?ILfIWGUI2

19P1G 2JJ0M2 G2fIW9IG2 o cdniou ip E19 o pc j bLoccqnL jp 2pLQ 0


COrIUIA 2CCoUq9LA 2CO0j GLJLOJJWGUI 111 ctrpopc 2C00J2 12 LGLG22G ou tpc cpojc bobnpuiou

2p9LG2 9uq qGu2ir1c2 9uq iv C9WOI!c cpncp qcu2JIX jpc G2IJUJ9fG C0WCGUI2 iuqic1c IP1t

C911J0W 2C00j GULOjJWGUI 2p91. 92 9 AfLA n.ou bo2rpAG (9uq dntrqL9Iic) qbcuqcucc ou IJJG

cipojc bobnjiou pi.c uq crpopc cpncp qu2irA Jçrr2iu?i rp cioic bobnjiou qG1J2!A
coniu? PW 0 10 J0 L9!2 1P C9iiJoI 2Gcouqn.? 2cpooj GULjJilJGUf pA j
bGLccuwc boiu jpc L-2rrnic on cxqnqcq ru2aclwGur2 i 5gQ' 20 M bct jJc

IA n.c poip nupri2cq lIuq cou2i2Iu r rp rqcufipc9Irou LirA 9bbLObr1cQ oIG

CC9Jj 1JJJ1 flJGLG J1G poip COnUIA-2bGCIUJC GLLOL (CUJJ Ah inq 911 rnqIAJqn9J-2bccic cu.oi ici.w
lUG conutA GLLOL IGLUJ 9110M2 0L ouiittcq LGC220t2 2bGC!UC to tpG conutA QltJU 10 Lp G1.LOL 2UJ1CUIIC
I G1!WLG flJG GdflU!0U PA LG12!PIG GUCUJI!Cq JGl (h0F2Y jpc cdn9I!ou !2 9120 G2UUJ9IGlU PA IA
MiIp COUUIA-bCCqJC q GU.012 EOL lUG U IUtAJfl9 02CLA9110I12 !U coriniX 11' rpG
uucc-coiuucG uu i:
c0A QA 3
0A
5

00A QA

Q Q

h0L EOF2 fIG C2fI1IJ10I2 ic:

* 1 A
(w--y) -YL '
MpCLC G 12 fIG 'i G2Jqnj ow jcir 2cJnmc2 qmiiwA upc riwirnou o cdmqou (j)iuq G, =

PA!U
cGu1 bbcL2 PA L4GJ2OU niq 2(L1 BOUI t
U1 21!CL mig 2101 !uqcu 1JJ JUJb0I4JUCC 0
ijrni cxbinu 2flP2WU1ff n.iou in rpc cuqocuon cxbimroQ /tm.!up1c pi urnic
1U2fl.flUJCUI2
ujb1c IA C21UJ1C2 LC pIJ2Gq JU IJJG 2UJC qJLCCIIOU Of'2 uq IIJG W9UiUKC 01 p2
1bbtocpc2 rpii ° or quJ9tC2 fpc bn,rnq E-nhr!r!c pciiccu rpc 1u2u.nwcut2 mq LQ cuqocuon
o1c i&Ii th nIortiD ubnoa 1ooi1 inm1Ioin wfi i 1noii niini th nz1q lo

rI 'inuo noinIuqoq biuiik zi acdiu bni i niib ni rh sonuo 3iru3qiH noiiiIuqoq


5thrk niI!oiino) ioi rIi iIodiiD noii1uqoq .(-iu1
iLguodilA di i1othiD noin1uqoq bivoiq Ii id i lo inmui1ni rIi niri,i1iuJ
jfiw1 bn nth1iqoiq noii!uqoq oIB bivoiq .in3fnuiJni nA viiEmith oi gniiibiq ciii

i!orIiD Ibno3 1ooib nin1Iom 5thrf iii rb i-ifl i gnii3ibLqdi iiwiiq 1ood3 n)
(noiith1iTh irimIioin ur1 gniu i1orIiiD ,nli1ihuJ .r1iw& brn niIqoiq3 noiiEluqoq

noiiBluqoq iiinb bru ugogiri''tdnuth irfT ii dgirf igb lo ihinilLo


niifiiw noiiBnirnonb nwid odi mrI birn iiinb .
dT 3iIorIJBD-non noiinimonb ob
ion virI inbiflu noin3i1iv o thivoiq ini3flho nmiJ miIJ qi thubivibni .noiii.iqi1ni

i1T gniwollol 3rti hirthq iiiiii-I no r1i ii lo rft ii1ioqr! idi riJ iniTbo no

noii&iirnorib noinIuqoq thd iiup lo rfi noiiiluqoq noii1uqoq siinb uup lo


rli noiiiIuqoq iinb rbiurb .iinb brn up lo i1i rFnurb 'iiwb is linio1 :oi
M1orI1BD O8Ot,o ' I; .njn,diui ;Q=08011 ,iIiw& niiLqoiq3 .8à.E=01,1 W
won vJ3rf owl viiirrtith ixo1q iol rIi nviiiiqmo lo i13vhq Iood iii i :'inuo th
i1odisD inrnL1oin bi3d no rIi 3i1orfifD .noiiBluqoq bni r1i 1sviiq 1oorb inmI1om
5IBrk beid no £ biw i lo .rnmIru&ii

1diT 8 bn Q iniq rIi 1rnin iIui lo rIi :qq iimii lo won iIduq Iooib

IoiEni1qxo 1d&zBvdzsoiqqi .o1s ioffn3rlrIuL n3dw iti in3murJuinkt1qx3 IflhI to 3di uioiiirnsv in
rii uonobn LdsFuv rIJ Inoiinvno niIbom noii&nixoiqqs03 ti
gniiicnil aoüudk'flib
lo 3iH VI i&ith bns ii inij Aiow .hooq iIT iIuii miD VI iimiJ bnUldo gniw bLsw
b3JIno3 1n3minini in Jniinorni nv Ii !no iiw qiiknoiisbi
i Jix Ii
nwi3d JtImirzini bns
3i1iio ni 311) 1inubirtJ .uioiisup gniU ii&i bits boi IIlrr3mh,qx3 i1ui ,btug 3d1
i1IJ51 110 3111 b3bubx3 Jn3ffun1ni111 3111 ii-3ii1 noitgi b3ni33q 3i1I 3isibni stli niino3
bits 3linhl Iqms sid 315 !31i1nu oi 3d .m3ldrnq
inbui moJuo bnqb no noi1iqmoz moil iLvi1q .1ood JDI bni VI 1ui diiw
thnoiiub 3nrnniJ3fli3 1r1iff) bii (bJ1qmoz lo 3iIduq toorb inbui a th 1nbnqb
1dEi1.v 5U nwo ni 1chT .8 dT iii1 bni bno nmu1o work d1 JDI bru VI 11uri
niu f1 zi1othD bno 1oorb tnfnh1o1r13 5Ur12 rIi xoiq io1 rIi nviiiiqmo lo
nvhq 1ootb iii .1nuo IT JDI inii11o iBrnii no rIJ 5thrk lo inrn11oin ni

iIothED 1ood i ion Iin&i1ini iniThb crirnl .ois irfT AI lo qirknoin151 m d ub


01 r1i rr1 izrIi 1uii on qirIrIoi1Eb1 IviirrriiIA 1i JOI iniilho is3ibni iidi
zilorlinD 1oorh in3mh1on3 fti iliod jini b bnimb iol 1ivhq nu1oof1 51iIw i1duq
1oorb ii1iip i wol bni viJioq i11 lo iivhq 1oorb noi1iiqmo no ci1 w i1duq 1oorb
.niqo 111 1iriino di VI nmii no di 1riiq g to inm!1oin ru 3i1or1flD 1ooth i
viJioq bni 1inizi1ingi intIib mou1 :ois .c grn113 ni r1i i1othi noiiIuqoq lo s(inuo

i&ii iEknIi olni i 01 ginq lnioq rini iii rii urk lo inm11oin iii i1orIiuD 1oo1i3

3ubo1q rw iix E. lo noii&.wb no ginvi ioi i1duq 1ooth .nbui rfF Jiino
nwid di JDI bnr VI irumu1 i noiftmii1no lo r1i idioq'rI iiudi rii VI imit2

1fli 1no rIi I113 lo iiig noiiii3qmo moil Jfuvi1q Iooth !ir1w r1i JD1 1mi1 o1i

2I11 ioiifl 1oorb in3rnllo1n viI1g3n 3nbnqb no iIduq IoofI .iiIup


n1T mini bnt rltwol nmu1o 10 1diT 8 work rfi JDI bru VI iIui nku &li ivhq

ubno 1oon inrn1Ioin 5thfk rfi xoiq iol nfi nviii1qmo3 lo ivhq Ioorb fli £
.'(inuo dT JOI inIii113o3 flmi13 no n1i 5thfk lo inmllrnn ni iiuvhq 1oonb i Ion
1ifu3i1ini inii11ib moil .oi vwoH rh VI 1mii no nft innq lo inmHoin flu
ifwhq Ioodz 2iwibni irnfi £ n&k ni iii i1oniiD nirii1iiiJ kiw1 brn$ niIsqoiq3

gnionO' Aiow 'd IJ iod1ui 1jnbni 1ri1J thum lo t1J J113 Io !ooth ii113up a*tow ilguoixil
noiifxib Jn3rnnuuflE
noiiIuqoq nuo iidi iiIrrni oni i 01 iinnq inioq 51)ni ni rit ur1 1o
1o

inm!1o-in ni vhq LoorI3 uboiq ni Liix E. lo noiiiub no sivi ioI iIduq


!oorb .ainbu r1F &niThb nwid th J1YI bns Vi irni rrriiIno rIi idioqvjf i&Ii

I1I VI iftflui ifli !no di vi1iiqmo i1i 1o nvnq 1oorb Lidw rIi 2JiYI mi1
O[f ifl51 Jivhq !oofb 1nfn1!o1n viJEgn 3r1bnq,b no 3iIduq loothe .s1iIup
rrl3qA mo-il r!J in,ifl1oiirni1 uL buib irii 1iiv nith '1now lo 1on
ni 1thT .8 dguofliIA nid bIooth iii i inuo3 riliw £ fIiu1 iIorIiiD noi11uqoq 'iicib
z-ini ni 1Bubivibni thnoii&.wb .in3mnthfl1 thtjbivibni oriw 5th birn iii i zi1odiiD
b1oduorI ig iuoth I. th b noi3&wb no ni8 bii iii nirIiuJ io w
nth1Bqoiq bIorbuonJ inf izf1 no thnoiczub .jnmniimi iIduq Loorb 2Jnb1fl ofiw su
on

bii ni nIiw ,bIoi1uonf ivwod niifli fljodi I siom -u lo noii&ub ndi r1i cf quoi
.iiborIM n1T noiubni lo dli b1ofluocI noii1si ioiiibni i inrIoqmi ucJ ii
JnBu3u jjflj flj iTt lo 1fIifI i1on1flD noiiEluqoq .iuI ob Jon Iqmi izflsi
ynbni iol 1ffiff 1EnoiThnjb 3nmnijJfl nom .iIodnD voioM iol 3iIof1isD i
n
ot
w imib di iom fidu 'ioJ flnIJ iIon1iBD 1qmi bns oi 1noiiibbi niIootb brth i
i&Li th nuflni ith iodrJin ikoo ol ig I&loiJibbB gni1oorb .ooi irIT

ioJ n& d binuoib iot n13id1uJ bnl3 ni1iqoiq3 iud Ii £ ldioq noiJEnf$1qx ot ni1
r11 10 rkiw& .noi11uqoq
,ixI4 ion IBdI dJ noiflup bubni 1omio3 iol nIi sin1q lo 3th noii1uqoq oriw

hi1ui bnn uoiibi zivi 'm) (noiiBrIimonb bn £ 1oiirio iol di nupi1 lo uoigiIsi
nbnflJ3 ni njJ b1oduoni ni rhiriw nIi IBubivibni w .biB1 u&8 rIJ bimii if1

JiborL13M bIoihwoii 313w noth I1J atd quoi oJ niiido i bonIIBd noiiudhIib bnuois m
lo 311J bumiJ3 in3il13o no IIB 3ili b1or13uo11 rIoigiI3l 23immub
lo i1orIiiD bnB 1ivhq 1ooit inm11oin1oiino iol rti .Idthiiv w n imib ili ibi i&li
idghi 1inoiiirnimonb noiu!uqoq ui1 'bim ifl51 iiiig Jioiibi iii rli noin1uqoq rhiriw
idgim v&I i viiioq ifl3 no iIduq Ioori .inbui rfT biimi1o irIbiito3 iBibni nth

i ni Jniq inioq irii ni di 5thrt lo rfi rloill3luqoq oriw bnflL ivi i b3ithoa
diiw £ 8. u irii inbui hnoiiiub .3nmniini
ni i1duq Iooih

dT noimup oth bubni thiv o!diiiiv irIi dhib di iingomorI lo (inuo3


:rioiii1uqoq Ithbrii1iH ibni lo uoiifi bnl3 hizi iirigorriod bn c1i miD iniiibo io1

b1oduorI .rnoni Ili$1 idi w bn 01 Ioiino ioI di iingomorI lo rh tho1 .noii1uqoq


o ion 01 u1no 3f!J i1I3 10 iiiig \iin3gorrIoff dtiw rfi 3311 lo mvhq Ioorb
.noi1iiqrnoz 1iriv iom Idioq noiJnnoz nwid '1nuo inrirb i ii isvhq 1oorb
inrn11oin bni rii Lirnoij&.ub, irimnitin lo ?Ji iIduq Ioorb .iribui binuox iol d i1i
r1io vrnuo ioiqhb moni) ,noiJudhiib ithi ,noiiudhiib thnoiiinib, jioiiudiflib x,
noiiudiiiib riri&hu bni Iimit (noiiioqmoz brii d lirni1 Ad bnuo Ldiiv Jn5Iuq)
ir!gir1 big bi!qrno rn .x iu1 lo n3bi1 iL

ILiniI IdT 8 iniq rfi i1ui lo gniii di grii'Thnthhvo 31 200i13 ni r1i '11
.noii1up dT noi1i-ii 5u iirIJ di uoigi1i noiiifuqoq !diiiiv ob ion gnold ni rli
Iri1n3tr1i noiiiup iol gniIoork .moiuo 1 u tti gnig&J iiIqiiIum ii rdw
uLiv lo irLi ii iii1ii i nIci i noiizjpi lo rIi Ikrri idioqrf lo ix 1Erh--noii3iThnbi

iiJnuoD b5xJh3b iiup IIu1 03 33Iaimil3 3111 JiIidioq 3ii11 di .3abr1bo no tti 3viiq
Iooib Jn3Iout3 miI ifli rti ab3113 lo moa b3flimo .3kJgnsv 1T 3buliflum lo 1d&mv
3iIqmo tIJ floiJaIiqiini 1o nuri .in3bfl13o 10 infuDin8q 3onanoqmi is tt iuol 3lfloOaI 1dnrtv
inrIl 3dh3b thn Jauo morn :notludh3ib 3rD intO Jn3hffi3o3 isI lo abIothuorI diiw
3113 3morn
3l nMJ OOOOZ ban inig mull OOO,Ol ban afiib3m .moni i11' 3viJng3n 3n3bffl3o 3iInil3 no

1rli moni iinnqid


unib3m

no
gnhftl3mo lo a lsxuq lud ii
naill OOOO ban 13Jnig RarIJ OOOO
*xld ban noi)nluqoq ntrl
in
moJ
3viJioq 311311 inrl
lo th1oiiuorl 111kw 303ff
b3qqcnb moil 3113 .noIlnup3 ,o1A rli 3n3h1113o3incnii
3mod 3viin3n Ii rlJ 3moni ldshnv b3qqolb moil 3113 n
.nojnup3
ai nbiv iicIi idi m uonox 1dthiiv '15iihqoIqqfni bflimo molt rIi thuiirii
°.noiJup oT 1i Jnix3 iidi i1duq 1oorb ii bia11B 'd oc rnoiiiiqmo uoigiI5t
noi1ioqmo3 a&I t1 iidi *tow biiuo di ixoiq iol nwhq IoorIz rbirfw

i1ti 'Ino 1Eui .noiiiiqmo i noiii lo di hun iedioqvr1 'cn d 3nbiv ir1i
,wdT

thiinioq noiJiiqmo i
bnimo molt rb hiuiuii .noii1up nv 11 1iwi noiiqmo3 i
.b3bubni 13vi1m3i1A Ii tn 3d nbiv iiufi woii1i noitioqmo Aiow rIuor1i thons

bnnd iii noilibbE oi iirh lo nvhq Ioodz •noiiii3qmoz


1T iioiqrn i iiiii
bnE .IOA=X nI l3clii3n
iol 311i VI woili$up3 b3in3Iq ni 1cJiT

nw
V,13viiqI
3di Hun ithoqsri iirIi lli lo rIi iu13

lo uoiiI51 noiJioqmo no thnoiflub3 ininniJJfl *iow riguoidi 3rfi xoq iol 3ilwhq 1ooth
.3n3viiiJ3qmo

dT bniEm5I lo 31li .i1ui bin31q u 1no rfi 3i1ofiiiD ubno !oorb in3rnlloin3

'xo1q iol 3mvhq 1oofb .f1oiiiJ3qmo 311T JIui niu 311J 3lBvhq 'ubno Iooib
ln3mIIo1n3 uii u1ifni iud noiiJi31q13Jni lo mifi i iom b3iiihqmo uid 3vsrI

vocJ invi hinoiiiub3 innniiifl thuibivibni brn uI3d 3111 ntridiuJ 4iw31 bni
nEiiqo3iq3 noiiBluqoq 1diiiv ii3rfw3monoigi .3ii33q 3dT 133113 riwor1 ni 3IdT 8 z&1

iom li13n r1oii3iIqqf rurf1 3iIor111D noi1iIuqoq bru3 3iIodiED ;1ooib i,v3wori 3i1oI1iED

3bivolq Hi om biiqiini .in3rnrl3qx3


IdiT Q ain31q Jn3i3flho3 lo 1I3ini gniu 13db 1n3buJ moiuo in3bn3q3b

° dT 3i iJ2iii
% cii
i boin!uE
o b3JmiJ
VI
51311w A
JEubi5I "a +
i i1i idmunlli lolo anoiiawdo bnB i iLi
3rD b3ninrt313b1q ,Ldshiw
133n&nu 3111 noi251gst 311J no
ii].[X
8
:IdBilBv 1iiufln goT VEto 'huof1 no di iom ln51 'do1 ni brrru no1 gni'iilRup
ll (TQIA) 1O bilE ioflibni ioI rlgirl foork .noi1iubng owl -u o g1Io i) £ -owl

io iis-iuo1 (g1io bw noiiiubE1g moI £ u-iuo1 .g1Io A 'th 'bgiiL rrru1no th


i1ui to 1dET 8 w bn on niaux ndi iii thug .1iiib dT VI blimii 2Jni3fl1o3 fiT

IdiT lnibni iidi £ gnid ru iIof1iJ3 noiiE!uqoq lzrft n1nirn oini £ 0! Ein3znq lnioq
JIDni ruT 3c11 5urk 1o In3rnh1o1n flu iJodiED 1oorb uboiq i gw I3fli Io iuodi
liin31q iini ruT rli TQIA 'io 1 gslniiq Jnioq ini
cii rIl li1idsdoiq o rigid

Ioocb noi1iubBig 'd QI E oglnnq inioq jni n di si1idBdo1q lo owl th to

gI1o 'd briE £ E glrinq inioq B5I3ffl ni rIl ii!idEdOiq to gI!o noiiEubfflg sd

gs .4 A rhiw c1l iIui 10 IdsT 8 rb nii1ib nwid di JDI bus VI ismii


frni1no rIi eifIJoq(rI lElil rfi VI 2lsrnui i3fl5I '1no u1l viiiJqmoz it1 1o isvhq 1ooui
IifIw uIl JDI nmiJ ols iz[bi rIi i5t1 0 i1duq 1oorI3 'liIsup no rIi bnsmb iol
lsvrIq .gnhIoofIz dT ilolqms iiiicTh o1 r1i ll lo gni1ilnbhvo rioiithji isibrii

isift w Jonru i[5I 1i Hun irIJoqr1 Isdi uoigi15I noithoqmo how sI51iJn riguotril fIl
'xoiq tol isvhq 1ood .nviiiiqmo3
1dsT sQ wouf u1i iu1 lo r1i ui1or1isD Ioocb inmLIoin isk no i1duq
1ood rbsi iiIs Iiquq-iq griibruq bns inbii-iq .gnibnq rfT VT bismii
iniitbo is3ibni JEth ns sini ni i!odisD noinuluqoq isrh 2isIns1i 01111 £ 01 gsif131q

lnioq osotni ui r1i 5Isd lo inmLIoin cii 3iIorfisD 1ood ising n.8 f35I3cii 10 1V ui
irbsl hEb3 on ins3iingi 3gnsrf flu 1iquq-q gnibriq bus £ lo V I ruT inbi,i-tq

irIT noiirwp3 ofi bubni ru iuuvo i Jnbui Iiuiln3ioqdot lhim n3hqx bns Dflh3qx3
.bisup
irIT noiJiuup oIis bubni n iEhcvo iolwMbni iol uu inbw
.gnibnq

.uIv
ttulW nuIqx3 9dT 2JIu9M
W v&I bnimib rf1 ngi birn b th lo §JBvnq Ioorb noi1iJqmo3 no

zilduq .1oorb W ium won bino rl3irfw 'çio1 id nhIqx th


ifT irbi1 uth iIux nb1hi bru vrIr 11I1u1Bn bi1 ol odi noiiup lo iriidw
3f11 u1i ini lo di buiinm biicnii iii 1diT iQ niLqx di 1nmvoiqrni ni i1duq

1ooth inbui Iirnoii&ub, inmnifli bni ii1idixirnq lo r1id 1oorb .noinubing 1dT
01 2Jqmfli 01 thivrnq znbiv no irI1 noiJup ci niThmii i noiiv lo noi1iwp I binmgu
'd gnibu1ni ithj1 ith11 bni Iiquq-iq nibnoq zj iijwo . 1o14 Ino h ior11iD Jooth
inm11oin 5ud rnd oh irbei uIi bni 1iquq-iq nibnq bi1iiribi ni '11

iimii d r1i 1i3noii1nimonb 1diiiiv $1 ni11oi1noJ iol id3J1 imth bnB 1iquq-iq
nibnq bni 01 Jifl1 ti vi1i2oq i1h lo di ziIodiiD 1ood 1n3m1Lo1nmd no inbu1
&.fnoiuo 1dT 01 wod ,iidi viiibx lo rIi 1ziibni i11 no i1i bn nibnq 01

niq inioq iini ni Ii zi1odiiD 1oorb irimI1oin 511UI in n thnoiiibb Q

lo thnoi1ub anmninj 3 idgirI iw bni i Ii1nnq iiizni ni di T9IA


V riT
i11 lo thi -u3I bni !iquq-1q rIibn3q no 1nbui moflJo 001 'hooq bimii 01
1i-tm •noiuib iud w n J3j1 sf11 aidioqrf iirIi rf1 aJnMnvoiqrni ni di ni1oocb

moziuo bniiIqx d u1i

suIT noi2ubnilo 1iqiiq-iqgnibn3q2 2k 3!dinoqz1 iol rIi nib b3imii ln3i3ffi3ozno


o iiii iuth
iii cxLI 3c11

iIothED !ood Jn3mh1cnn .ud2 r1T noi2ubni 2iul on J33113 no 3d1 b1miJa
Jf1i3ifl3O
W o1i bn 03 binoz l3rIiodw nir1o lo inbui nwJ3d i1duq bn 3iivhq Ioodz
11) niBIqx3 3111 .i1usi u138 i5th lo 3uvhq 1ooi1 noi1i33qmo no 3iIduq Loofb w
3111

bnuoI 01 d viiioq i 'ioi um 3d blol ni rkliflw vilq ,!ood 1gni2sIni 11311w

3vith3qmo 1ni?.f31z)ni 1101113 in3bu1 odw bluow mloh3q wol3d 3JIV1 iil 3113 iIduq .1oofb
i nn iwo1 3113 1o lo gnibivoiq
i
3ndT ioiz1 nub 3iBvilq gni1oor1 3vo1qmi 3111 in3bu1

rloiiBIuqoq niniJ3m31 11' 3111 3ilduq .1oor1D 3W ni idi nirIo i3f1Joq'f1 '(d gnuiBmJ3
noilLwp3 I d VI niu kscc\ ilduq bru nwiiq 1ooib ,in3buTh ton niwo1h niflo 10 noi3313

ol 3)n3uflni 3(13 Jimii .


1dT II wor1 VI bni 2JDI in3i3o) lo Jsi3ni inuIl 1IiJ31 moil
niu uliod i1duq bnn 31Jvhq Ioo(1 1n3bu3 mo1uo 3(13 Jn3bn3q3b .3Id1hov 3liT JIusi
101 i1duq bni 3ThVflq 1oo11 1n3bui 5th iriifii 'I1fthM Jn11ib moil odi 101 zilduq Iooik
Jn3bui .3nols du2 noi1Jqmo 31EZ)ibfli ThfIi 3113 33fflu33 5th 1011 b3n3uflni d 3113 nitio
1o a1n3bu1 r133w33d iIduq bni 3iBvnq •1oo11 13r1fl5I 3(11 3nmi33 nwof1 5th Jn33ino3 flflw

31 UO1if noiiioqmo ifiod nbkm Sthvrlq 1oocb iom 3vim3qmo buth riiviu1 £ 3vi3ioq 33113

no ivnq Iood 2in3bui


311T nirio (I01 i
\13Ai1flU 101 i 3iom zid .no31 33nJ3iq3)A lo 3113 gnirro ioi
bluow 3iu1ilno 3)rthJq3xth null 31uvr1q 1oo11 5th 1h&iib1ori1x3 .3V1133113 nibbA n
ioJibni 3IdBnJw lol mvnq 1oo11 3f13bfI3iJJ 01 3111 un1ook 3ff10)3U0 non1wp3 bimu13 ni
31dT 8 bn .Q bn niu noiflw13do no diod iIduq bni3 3iEvnq Ioo11 1113bU3 3W bnfl JE11I

3iBvnq 1ooub 1fl3bU1 nth1J1 Ith £13X3 8. 2th3' 1o noiflub3 bn fth3 £ OI 13fi111 .3g1w ur1T

3(11 noiii1qmi lo 3111 gnitio 'ooi i nub 3iIolIisD 1ood riiq 1ini Iiris l3woI 131131333
3rLL3L13 bn13 gr1ibrI3q I1n133iTlingi 31 13q ,Iiquq 3V13331 Jn3bui oulw bluow ffnohq wol3d

31313VJ3 10 3d 3vi3qir1ib ni 3(13 3ilduq 1oouk bni3 33ubolq rbum 13n3d 23i13LJbi3I1113± 3113 3ilduq
1ood n uboiq iiiiw iom niimrnq .inbui
I1Bni1 IdiT I in31q iIui nO fIJ rioiJup lo 1Ii13rIw vhq !oorb noiJiiqmo

5IfI1 10 513b ii noiiththv to inbui moJuo nidiiw .uwo iinI b noiiLrqmo3


moi! ii3vhq !oofb m ubni nirio iidi uboiq uI noiiir1iv nomi inbui emoznjo

5lorn) nui-io lo inbui ubi iq iau1 lo rnm 3Ids no e1 IcJ atnbui bni it (iw

10 gnir1o il3lii uboq 1hm noiinh, iom) nitio Jimq nidm3i upindi oi d bioliii

oi rbi inbui gnixithup moJuo o1 .(iJi1idi fT bJJ3mii inbi11oz wod on


nbiv q&hq uid ffi ,Iqmi xi i Jon u1 iidi di Vnuo3-nithiw bubni1 noiiivb
iii thnoiflub3 inmnh11fl bni rlJ ii1id1cio1q lo did Loorb noijubiri bnqb no di
iJniq lo Jnuo \(1bno 1oork rn3mIIO1n ni iIorIJiD .Ioorb

.x1

noiijbnoD
dT JIu5I biniq nbiv irli niiini rf1 Ithin1oq lo iivnq 1oocb 01

3qmo rfw 3ilduq Ioorf3 irf i 1thihnd iii no i1duq gni1ooth moiuo Iiom d
nm iir1i ob ion 5Iiup1 idirf .nibnq n1 1o ioI bu ni iiq1ni rioi ii no

1UO niv&I bdiIdii ndi iIoiiiiD niri±uJ kiw bn niiIqoiq3 noii1uqoq23iii2nb vcI
noii qif1noiib1 riiiw r1i io bni Io nibivoiq ivhq .noiijub icfT iqq i11o
viii1i1iiip bns 11zi1iqrn nbiv no irfi .inioq rIT 1xn ruq b fLl eiz ii no fi Iiin
J!ui iirti nJw noiiirnimonb noiuIuqoq iJinb i 2JnmJrIJni io1 di 5u3cf b

tnm1Io1n ni 3nvrIq 2Lood w nth ivhq 1ood noiiiJqmo vo1qmi iIduq 1ood
inbui .momio gniwO o iirfi nuo1iupidu bru rioTh -rbiurb Ioo noiiznrio

iIodD noiiIuqoq it 'hiIuziruq boog anrriu1Jni bni iIoi1iiD 1ooib inrriIIoiri z1i

£ hJ1u3iruq boos xoiq i61 iiviiq Looib .noiii1qmo iA rh mi mii JOI Iui woth
u iirIi ooq i1duq Ioorb 'Jihwp vm fuonobn jini di urk lo intn11oin ni vhq
.Iood
A Iicin mi 1o rIi rTh lo iivhq Ioorb noi1iqmo ith £ 01 i niq lnioq

B51ni ni rf1 -thr1 lo rnuo ubno inmIIoin iii i1odftO 1oofb voiqmi iIduq 1ooth
inbui hnoii&ub nmniiiiJ3 d €. d .t niU rLioni usg
bn
inmvrnqmi iii Itnoiis3ub 1nmniiin bn bluow iIui moii i O0 lii dli ib
iLocfnD foorb noL1iu b3J1 d 1n5u3q iuouliiw) £ nibnoqno iib
ui rb unvi lo dJ

(1oorb •

I virf bino !iiv viflrniIL noi1iniIqx iol rIi vodi •flui A iiil ithoq1
i iifi di inwqqi iTh io th ziJor1flD rioiJ1uqoq urh IIii i3r11 r1i iiil ii
iIothED Iqmi viii ifld niIootb •omo1uo oT 3nnimiI irb Ioi th noiiiup 1oIino3
di noii131 ui thirfw cfJ inbui w .biii dT bno idioqvjI i ni noinix 1o

:miil iIorli) Jon 'Ino virI iflci niIoorb mo,1uo as iaubivibni iud oth n3rlw ili
rriioI £ isi fiuOn 5thfI b .noiiJ3Luqoq n3uftfIi 1i311i 3i1orInD-non iodiLgin oi v&I ind
gniloorb •mojuo ifIT noiiLrm1qx n cJ birnib ot rurirLiuJ bni nsiIqoiq3 odw

gniIoorb moiuo in ion iiid niii1 siv bn n& d '1noii bimib iol .iIothiD
ou1w ni1oorf moz1uo m '1iniflini iow (IJfiJ io1 wt irIi n1qx3 no i
£ ii1idioq as vrfi v&1 1irui1ingifld ni1ooib •ecno3Juo
A biirli nith viJ idJoq'd ei isdi in,iiqqs itth lo cii 'noiinitnonth noinLuqoq
I5Im iRi viiioq i1b lo rfi IIiivo iioiiIt b di .noiit1uqoq 1oiirioD io1 nupi1
lo uoiibi 3nf3bn3n1 bn rfj iniq lo th Jnuo noiiduqoq oclw hB1u1 bnfl uoigi!i
i'n 'ni) (noiiirnimon3b iun, nrfi rIj i1u51 ob Jon ifI5I irh .ç1oi nI jioiiibb Io1Jno3
ol rli \Jinomoff lo y)nuo noi1iEuqoq miD) nbffto io1 moni 1fthbnihH .ibni lo
1ini brn uoiihi (iinomod iw bbukrni oJ rIiugniiib i rIriuot viiimJIi :noiin1qx
Jdi rIi noiicnimonb noiLuqoq iJinb 'Ithi iiibni noiJ1uqoq iinomorI iscli 1im
wolli3 i1duq 1ooth oi noiinuI .iimcJ dT i1uoi wok ic± ni1ood moziuo ntow ai dJ
1thbnitiH xbni to uoii1i \Jingomof1 .iizni 3rlT inrniJ o1E !olJno3 rim ir1io ioTl

Jnuo iinuth irii JrIim J1iz i1duq 1ood Jnbui bru d biJI311o thiw uoigi1i
.noi1ioqmo3

A IEnfl rrii1i vi irfioqvji i JErfi Jn3bu1 rio vim3rh nwid iLduq briE Ji3vhq

1oock ni rbu £ w Jrf1J DIIi iEvi1q ioorb vii oth oilw bluow rrriohq wo1d

io d viiqtriib ni rfi 3ifduq .Ioorh vwoH ndw gnirio b atribuJ nwicf 3ilduq briE
iEvhq Iooiiz i Jon bwo1[n oJ iih ,rlj izrnui rfi iiviiq Iood JnrnuLon 51crf rI ffi
5E2 iTf no rnbui .monuo
rfT no niriirn5i icf1oqrI in3iino riiiw lIE rfJ J!ui i iirfi iiB5I JEvi1q Iooib
noi1iiqmo vo1qmi cIi w iLduq loorb .nioqo ruq lo rfi nupinu lo zirli iqq i J&iJ

c noiithiiw ni iiivnq Loorh 'iIidELiEvE briE vhb ctJ J1ui nirh 3ilduq loorb2
Jnbui ii1rid moil iEvi1q loorb niJqmo cfiiw iicIi .Ioocb rfT iIui bivoiq chum
bbn nbiv no 5rfJ noi1up lo icLirfw biLoq isrli iini rli 'OiIidE lo 1Evhq Looch

oi 1qmo riJiw iIduq Loocb 111w qbcl LIE i1duq--3nbui Ioorb2 briE iEvnq .Ioorh

iv3woH rIi iIui 5I1 1no viJgu bo rIi iz11 lo i3iIoq lErfi E5IM11
1i1ich to iIduq Iooib no :ithoni i1T thuu nim d ibiriw aniq
ol 1qmo3 rliiw

i
i1nii brumb nwid i!duq Iooib nivoin) (uod iiup iniThb molt niq noiliul bni
m 3bivrnq inThb Ithnini1 viirirti 01 Ioorb 1nnonq bru 1n51Thb noiif3rrnoIni 01

.inbii I i1vni r1i noiJiiqmo nomi i1duq Iooib ni i biib 'iqiq


i
bno8 idi i,qq idrwi Aiow bbn ol ibbs niiti niisIi 01 ift ui
noi1i1ni nw1d 3itduq bn 1ivhq .!ooib nO 1rnrtoqmi ui i
th ia,ff, lo iivhq
1oorb noiiiiqmo no mooiib ni--'iionoiiiI m1 lo iiindi ,noiiIi cnoni bn.
.'1ilidi oT d1 1n1x rI1 mooiib rxgoiid ii iii bni lo 1bii i LthoJo 1vhq Ioocb
noiii1qrno s,m ion v&f kuouidmBnu viJioq .izib o4 nbiv 11n5nu iix no 3rb

rnooib i3t1 lo uonox noiflimv ni mvhq 1oorb .noiiiiqmo

dxoH .(41)
dqsioiIdiH
iAA nfIo1 .
bas niwil .1(nIhiD Ioocb" iuiibnqx3 bru imono33 mu351 ol ".niIooth
Imuo1 10 nicriuH iwo51 Ih1 VVI (J1 .qq .I8-Oô

niAA .t bn U .vbgnuoY rIT" nii11H lo hoJ Iooth ni3niI ' wiv51 lo imono3 bn
iiiii2 8 .(VQ!)
ji11A .nni1 ioo. ioffD :rn,oiq iidW gninccH noiniifaW :.D.U
HT gitnH noiiithnuo9 ,QQI •q iii &fi

woh8 .51 rniit13" iqA lo Iioi Ioork ".ninR 1itriuot lo liijiIoq ymonoz3 8V
,(OVQI) .qq .QE-8OI

nn1m?E8 .51 bi1iriO !zizID uniJ iilidBfliinbIiT


nO" 3Jinil 1qmi noiiudruziU 1o
".iiifli Lirniuol. lo rIi niirnA Liiiiii .noiiioA .IoV (OQ1) .qq .Q-O
nonH .h&D dT imono3 lo iIduq .noiJBub3
.8VQI
b .noiiib3 :noio8 .nimiM-noiclguoH

bnitho8 niv1M .V bni o51 .M .nwoH rn,bui' irnbizA


ihM noiiininnoD iii ".noiflwb imono3 b
inmvirbA bni di
noiflub3
iU lo
wiv5l .IoV ,ll .oVI I
.(QI) .qq .Q-!
•1wo8 .Iijmi2 buwoT" ni noiijwb3 noijzwboiq "noinu1 iii noiiiwb3 rnonI bn
nimuH .IniipiD :.b .W &1 .nriiH w*1 :AioY 5I38IM .OVQI .qq I .Oô-1

bnuo8 ,ndo1 biviU .A ,is1 bni £ni51 .ih8


A 'u3noiJufD IiT nibu51 IiinmuiinI ".IdithiV
r1T" iuD n d zioW n&fi uIi
5138T4 I&inrbT ni*ioW
:iU
.o14 VI nu1) .(QQI

n.btn8 .)I.t nqo" ,uthV lioJ iIthq iuJibnqxa birn imono3 ".nbflh3 Iimuo1
lo 3ilduq irnono3 II (QVI) .qq

nqoi" uthV noiic.imixEM bilE i1duq ioi2 ".nii113 !muo1 lo rnthU imono3
M 8I) .qq .àI-I

woiu8 bLolJ3H .A fl' i1othBD .Lood w*1 :*ioY bEoioD .88Q1


ddurID ndot
:.D.U
.dT
bni nT .M .oM .iiiIoq iA1EM bilE jhmA .Ioor1
niAooi8 •noiiuJiinI .OQI
jiojnu(fEW

nuID jnEilliW bilE o1nil iffW (.b) ziodD bilE !oiJno iii nE*ImA .noii&ub3 .IoV : rLT
zjJ)jri1 lo iorlD noi1EsilE1irIU bilE Loorl3 .Rnhuitr1i51 :nobnoJ
.OQQI

nim3IoD mit 2 bru modT :iiioH


1oo8 .V8QI
i1du'1 b1113 itviiq flgiH .!oofk w4 :*ioY ia
,nin1oD 2
rnoriT .iioH bnL Ih
.io1i)I rIiH 1ooth :inmvir13A iIduq
ilor1iD bni i13vri1 1oodz .bu3cUnoD wT4 :*ioY .aAoo8 .8QI ij8
jbuo .1.

Ioork2
I ".nmioiq
rthdurf
.W .1 H bni .J .rnth!liW n,hq' Iooth2 inmI1oinH brn iIduq
.A
i1duq 3ioIID kuuA) .(QQ1

3niriuoD .'Lq A" linnD muhdiliupa 1boM to 1ioJ 'riqoi ".xT thniuo1
lo 3iIthR ifnono3 8 ,(VVI) .qq .8-E1E

U 5I .I iwhq Ioorf
ikIL5I nI .Q8QI
w&I iii .&.hrnA bn .noiiib3 intomo5l :4M i1I

nwoU mofIT .A bru rrnrf .M .niiniD nibrniibnU' rIi Lqqu noiiaU b -noM
:ffioiq nibboM th noiuoJ to ijvhq ".1oorb mjowrfrio14 'ikivinU .omim

1ruuU .M .M .-mclgril brii .VI .43iru)I fI" 1sqmI lo sriqoiq noiiJ3xT no gniuoH uthV
bni '.in51 thrnuol. 1o nidiU imono 01 (I8Q1) .qq
1qqH innU bni biirbi5l .onimo1 noiJi1qmoD" nwid bnJ3 i1duq •1ooth
?IchuoV bni 1q
quoiD ".it13 irrthD no1tM 'OiivinU ,omim rbmM .EQQI

nEv3 mEilliW J4 bni iido5I .M .dLwlk2 nirkiniI" r1iH 1oorb bn :11oD oU nitui
i1orinD Iooif AM i "ni&t1iU iivinU
10 briE1IiM omim idmvoVI .EQ1

odW' iñn8 moil nwhq cnoiiiub3 nbiv3 mon 1i1nEu9 ".noii$1 ivinU
10 bmbuM omim idmiq .QQ1

oI nii1&1 .A (.b) r1T i1of1nD .rrnm1A


ithnu oiiiV nI •QQI-08Q!
?Q1-08Q1 .noiiib3 rioiniinuH :&i6ibnI iuO

n1IiD biiwb3 nn1DM .i1 (.b) jjvhq Iooth brn r1i i1duq .booD itoM :mG
iiivinU lo iioM miU •1q .18Q!
irmiD 'uM .A bni mor1T .D .inuH 3i1oth1D 1oorb noiub3 iii rh biinU .iai w*1
:*toY bniFuD nidi1duq ..nJ .QQI

1iD w5IbnA .M cmilliW .D biDzM bnB n1rft)1 .nuoDM i1ouJmD Ioocb iii
gninibU .&mnID in)I :siiD bd bni buW ,.nI .ôV?I
HC4C qMJLq H" jOW2 11WC ¶niq HCU V'f rcA!u COIJbI41J WPPC uq bI411G
cpooj : 2CPOOJ vcpicACwCur pijqCJbpiT: jcwb1c bLG22 1O8

HUPUC c CUUG (cq) jG OWC!I C1POIIC DLCCOI logO- IOO 14CM LOAiqCUCC
J,4GM C13CA: CucqA rnq ou , CCq BGJCLCIJCC bcrpppu CO" 1o80 J5

HUnPc1e EUC V COUCCbU1i rnq Fwbiucj i' ! n' E!wc1ou o qcou oqncqou
f1UCJOIJ2 OflLIJj O flWJJ BG2OflLCG rTww ji bb j-gg
U.LP ECOUOW!C OT 2CpOo1!u: Loqnciou nJq !U bflPllC CPOO 1O1LIJ1 O
EC0U0W!C F!L1nL XXIA (2GbCwpCf jgy bb j j-j T3 ________

y 2bGcJcurou nJq piurnwou o JwfljguGof12 cJnoti oqCj2,, U S O1J!CP


Jq V'F IU14II!0L cq2" -puJqpoojc oj ECOU0IJJCI1JC2e yuJ1cLquJ: J4OI4 ojjuq1

HOXPA COPUC AIKGL 1D0C C0Wt!0U ywou bnPIJC cpooJ G1JGJ wqu uq
JxbAcL flf UJTWGO Jf
)WC JJJOW uq HCIJLA FC1!U C0I!IJ bPW Uq bUA 2C1J0012 A01 I:
junou ruq OL urnou pJ1qcJbpi1: jcwbJG flULACI2UA bLC T8X
WC JJJOI1J2 iuq HGUL) J,Af t'GAIU bflPt!C DO!!l2 °' b4'1 cpoo piJqqbpi: jGwbJc
flUIACI2T1A bLC _______________________________

Ki4cbnJcJC /Jq 1K CPOJC iu 2cpooIru CP!° ro?i flu bL2 1ôó0


rLou' juiu r pu bffLOCIJ!J COOj2 c1: r f?qA iu qfIC!OU JIJUCIU
rpiuou: KOpCL B r'nc juc
F' DU!C1 C (CT) b1J/fC qflCWoIY 4GM oqC xoq fUMCL2!O b12
pcJcGJou ywojq g (cqy MPL ii pG rnrpcr.ru puucbop: bf1PJ!P!U
HOnC J{ _______________________

j,onpoir ji.iu jç jçnJqow OLorib Icl2 iq rpC bLC!0U O BG&G2!OU E IJJT OflUJ9J
oi couowijc (jgy ______

flUJUG g!cpcLq 1 V I{l\!GM E2A - C0Wb140U OJ WP!C uq bUA1G cpoo: r'2OU2


FLOW fG flbLOJL•a OflLUJ O HIUJU BGO(ILC T) (buu bb -v
WI DGLGIC H.LPG E1IGC1 Oj CUP01!C ccouqi.A cpoopu ou cqcwc ycpic,wciu uq
rpoL OC01 flUIAGI2JfA O CP!CO W!WGO I4OAGWPL TÔ3

jOU g ruq WLf! 2OWG hfJUPGL GfTJ12 OLJ qJG EXJCf 2WI1 2UJb1C bLObI4! 0J fP
Ifl'J'JW1 JJpJG p1iWTf0L Ecouowciuc A°F g (Io) bb Q-ô.Q•
.LPC D1LJPn1I0U 0 tpc IU2tU1JJGUW1 AP1 E2tW10L rnq it f-tJ0 MpGU tIJC
IIIBt ! b00L °"I 0 BflUG A°1 XX (iooY
oLe 2#JLM1U wgu Cb1WI: y 2nLAQk o ECOUOWC lu GUp !IJ rpoL
Couowjc2e A°1 j cq G FJJ1.UPGL eLIJM!cV couu: WI bLG bb

2tL D0fl1 U9 .flJJ H f0CJ 1aAwbioiiC for. jU1LflWGUfJ pJ jçc Jou MitjJ
crJqA ou.cpirGq juu.nwcut wruico iiucqA 2J00j °L OOlUJWGIU HJLq
flU!AGLtA rnq tpc ij (iijA To)•
I bflPPC vq to L40Ub11PJ1 2cpooJ ['QxIIJ10IJ Ajy: fxiu1ou B00IC iô.4

2f1WWGL yiiwi MOftG D° 2CP00j fffJ(G 1 D!1IGLGUCG44 \/1JJGUCU ECOUOIJJ!C

(j
GAJGM () (GbfGwpGL io.Y bb Qô-3 _________________

J)pone C V bHLG JJJG0LA ° F0'J XbGUqtOLG,, 1Of1WI O b0IU1 FCOUOWA c


bb j-' _______________________

fy• OL qncuou oiucc o qncT1Jowq g cimcp niq JwbLoAcwcur 41OUj


CGUICL JOL qnct1ri0u o WPI! ¶flJ b4At cpooJ jj-
MP!Ut0U D.C.: 0iiu b4Ut!U OWC
D1JGC1 CP CfGLC 0j b4/UG cp00j iuq t: jog-gg IUt0LJ [YC:
QOAGWWGUC b14IU!11 O1U'

DCf o qncou 2WfJ2fJC IJ MP1IJ0U D.C.: fl 00AC1.1JWCUf b4Uf1U owc


I ôà I.

..LIJG bqAt H!P cpoo oqk MP!ufou D.C.: fl QOAGWUJUt b4ut!u

b4Af Cp0Oj Hi IJJG fluJq fG: \f I1Cj bL0U1 CO!JJ 2OIJ tO b1PJ!C
2cp0O12 MP!UOIJ1 DC': fl Q0AGLU1JJW b14Ui!U O1.U'

bflPITC uq b4"f E1CWQUWI ruq ccouqn.A E1COU 2t!C 2P°°I A' TôôJ-
piLJoIr DC: 112 QO/LJJWJ1 b4U!U OU1C

n Db1I4WCU1 o H1P qncwou uq MIIL OWc 0l qt1e;10IJ• HGIGU WII!2OIJe


cq ffG iuq CGUJJ r'm 0 cpoo1 DC
OOALIJWGU b4U1!U O1.U JÔ

Ec1 4oubnppc cpooj yJq f'Gxi1Jfou y: r'xiuiou B00JC ia.x


19P16 I
D6CL!bi!1G t!21! P CtP0IC b0bflP1!0fl bGLCGUt JU D'°'

C11(P0ITC bObflII!0U DCU1A 111 D!OCC


0O 10-1O 50-3O 30&+
b1JbLDIOCC Q3 8 118 1Q
C1P0llC2 bL b'J1J 1304 1O8 5143 450
O CJ1POIC 2CIJOOJ JGCjJCI2 MJO 13 IQ 14 18
coUtupnIc cIJhcG
CIPOPC couqrQ cpooj bCL VH1!0U 18 Q3 81
bCObIC
CWO11C ccotJqiü 2CPOOI blCG2 bCL JPOU Q10 1h5 581 3QJh
bCObIC

CW01 E1CWCU111. 2CIJOO bcL V'I'II!°'J hR hR 13


bCObIC

CUPOPC E1UJJ(fl. 2CP001 bJ1CC bC O1O


pjjou bcobJc
CU1O1IC ccOuqm.) cpoo bGL bUP 0 0Q 0 08
CJ(P01C 2CCOU1fl.? 2CPOOI bJCC bCL bP 18 5tt
C1P0IIC E1CWC1fl1 2CPOOI L bIU2P 35
CflPO1C EIGWCWQ C1JOOI b1CG bcL bJU2P QT 80 00
D!OCCC 113 CJiCOQ 31 t0 tt
2- flflJ0L pGq OJ qw' OW JJ OWC!1 CP°1' D!LCC(01.A jØ

LPI
flWGL OL fl ConurJG2 P D6U0WI(!011UI b0bflIII0U hGLCGU(G

O onuiA bobnisilon yqpuu ro CuOUJ1Uf11OD

DU0W!UWOU
00 J
o-o 3030 I I

CrP1! 1Q83 QQ8 33 Jo! 03 113


rnrpu S3 1t8 1 3
9Ib111 310 1Q8

Eb!COb1 ot 0 0 0
1CM2P 3101 0 0 0 0 0
0
bLPAUflJ 30ô't 0 0 0 0

orc: 3101 COflU(C


2onLcc: VflflJOL cJjcnjniou pq ou qrn' ww qjc 2nucA o iijq CPflLCP AWpGL2pIIY
ISPIG
4tIWPGL O fy COflUj!G 1I$JJ fG9 JOO GWGL O JJGUOW!liSj!0U hGL dnSL6 J/J!I

DGUOWWf!OU % O C°'1U' gGiOu11GfOCf flJ J IJ 1

CtP0J!C
rntpcwu
JQ ypqMcr G2bGCtfl) vn.f itj
Bbfl Ø 2°fP cbGCiqjA ov iV ix
ici.
EbCOb1 TQ EGW 2p°q C'fl
1GMP WGIt JOLJC C!I J,iGLObOJ!flJU (LGf
5 OPJO
WC2P)fGL1W M2p!iJfoJJ DC

.4o1G: jj conuiic
2onLcG: yn1poL2 C9jCflI1fl0U2 picq Oti qUJ LLOW fiG 2flLAG? O C1JflLCPG CPflLCP GwpGI.2p!b

ISPIG
C0LLGI1!OU p1IJ CO& bobnItI01J b6LCG1UG yqp6LIJ O DGU0ImH1!0li
iuq GLCGIUG ol. EULOIIWGUI uq 2CPOOI PGI011L 10 DGU0WIU1!0H

C°'iU!°' pciiccu oj conuO ctuo G1!GGU o cor


bobn1rion yqpcuii o D'°" uq bobnIfiou yqpcuu ro juour niq
O EIJWIfl !t DCUOW cpooj O CPOOI yijjnrrcq M\ Dcuour
DGUOWW1OU
cqJoIJc
FH1IJCLH
Bb111 .io
Eb!2C0b1!flJ
.oo3
oj
ctpoqir 0o8 .0011
b1GPAtGUTJ JØfl fl45

J4o1c: ioi conuiic


2onL: fl1JJOL2 CJCflJ91JOtJ pcq Ou q1W LOW fiG 2nucX O CPflICPG uq CPflLCJJ cwpcpib q
fiG hW1C 2CPoOI !U \fUJGUCT
tT

LPIG Q

Gb6UqGU ML!P16 npiqA


tV. O1'IItOU
bGLCGU( O CW0I!C P°°I I'°
O, C'U bobnIrJou C1PO!C
('00)
O CIUA b0bnIU0v C1POI1C dnmcq
COOS)
CfP0Im bObn!OU(.OO)\2diAIllC
('IS)
C1PO1!C bObflIflOIJ(,OO)\2dVI!1C 2'q
(3C-Q)
CflP0I1C CPflLCPG\2dVI!1G I J?iQ
(fl)
CUIPOI!C CPflLCPC\2dI!IG dnm.cq
COO)
tqqjc 2CPOOI
(S.'I)
owpwq (K-IS) 2CIJOOI -1050
(SO)
ccoiiqrn.A 2CPOOJ
COO)
cort - ItQOS

g-dnncq
I.4flWPCI. ot opcuuuou
OF2 CLL012 iv btcupc nyu o opcuiiiou ' C1P°P CpOOj
ii qGbuqcu1 /iuiipjc I (JJC bCLCGIJLG O 1P CflJOW CpOOJ IUCOWC ijmiCOUJG
uq orpc 2npiqic (wcmJ rmqq qcAiuiou 30Y orr vor pomiJ LC
tLOW iion
o cpooj: qnuiwA iurpjc oi. ¶qJ poA ij nj
ll WGU12 pon.q 2OUJC rnqcut poLq
cpooi p thccncj buww iv qqiiiou ro cnjm cjcuicuwz.A uq ccouqm.A
cqflcrioU
o corniiA: ujcqwu iucouj irn coc[jjcrcu oil ponpojq IIJCOWC I2CJJ 1Jq LCJiOfl
HCI4JUWPI 1uq1cc2 bCLCGULC2 o bobnjuou vr
VWCL!CfU H!b1!C iLQ LsiJC 1AC J1 JC1 J5 Acin2 o cqncuiou pic r
11 jç Acn2 cqncwou mq LcnjUL[A rcuq LcIJ!on2 cwcc bcLccuw2
oj poncpojq ipi ac pciqcq pA cwijc pi ic tjrnii Soeooo iu rncowc miq
AC WOiC IjJUU 4OOOO
LPIG Qp

6bUq€U /L19(G JflIflOU bGL bflbJJ ot cwotw POOI2

npqA 2 p9LG Oj I11WG


(Th)
OL CUIA bobnIrIou cwoI!c -• II I
(I'Q) (II)
O uiA bobnI9fl0u CfLVOI!c drnacq
(Of) COt)
c9rPorJc bobnJ9tiou(,OO2)\dApJc

c9woIIc b0bflI91!0U(OO)\2dJtI!IC dnmcq c-


()
-J Ø -5 Jj
(3tO)

(JRC-) (IQc-)
CIPOJ!C CPflLCIJC2\2dV1!IC
(o3o4) (oO)
c9woIJc CIflLCIJd\dVI!JC dnai.cq -. ii
(IQR) (IYI)
bCLCCUI OL CIflJOI1C CPOO1 LC1JCL2 MJO -5
(5) (o)
C°'J(.'P'U' (pd. dl.AiCG!
pqqjc 2CPOOI ioo
('tJ) (?JJt)
COWPIIQ (K-15) 2C1J001 Iog.Q
('t503) (:fl)
ccouqJu.A 2°°1
(IQ) (iQ)
couu
(oeg) (oQ)
MflUJPGL OL OPGt1fl01J

OF2 2uqn.q CUOI2 Ju bmcu(pc2c null O OP2CLA91Jou !2 CUPOPC C1JOO!

woc: JJJC qcbcuqcur A9JG i we beL bnbit rrniou OL C1POILC qJOOJ IÔ (9crn9j rnou LCACU0
II
qLAJqcq pA rpc uflwpcl. o rnqcuw cucuqjA joMcl. rpsu LG ,J!21 rflhlEOu,,) (uJG9u
c°r uor 2OMU c:
o cpoo!: qnujujA
wuqq qCAuiou

MUJ9JC2 LOL nj poA 9ff 1.J2 jj 2(nqur pou owc uiqcure pouuj
2cpooj p1 thcciij bi.oww iu iqqiriou ro l.cnft cjuicutn.A uuq 2ccouqm.A
cqncøliou
o conurA: uicqrnu iucoujc QJui coqcicur ou poncpojq 1tJCOWG WCl9 iiq LCflIOfl
H.uurrJ1JI iuqicc bctccujc o bobnjuou rjmr c nqxm m yqcu-
vuJcucu .c Hbuc c qc 1AC t Ac OL cqncriioir PAC fl
tr i Q Acm OL cqnc(Tou uq Lfljfl4A ;irciiq LcJiIon2 uJcc bLCCIJLC2
OL ponpojq lJJf1 fl.C pcqcq pA LCUJJc piic 1G2 flJRJ Ø(J1J(J III IUCOUJG wq
p(Ic WOLC LPJ1J tOOOO HJ IUCOEJJC
43

L"DJ QC

JbGUqGug ALPPI6 ! bGLf€Ui OL COØUt GcOUqliL? 2CPOOI EI0It113GU !U cwoI!c cpoo


IA EEIWS1.

COflUtA fI IflWOU !U C9(PIIC


6couqliLA COOJ2 (ij) ()
O C'Jt b0bflIfl!OU CfPOI!c
C IT)
o bobnIU!ou CflP0I!c cJnm.cq -33G-3
(c-3)
CiV0I!C bobnIt!01J(,OO2)\2diIPIC
(.Q)
CrmIJOIiC b0bn1Jl!oUCOO2)\2dIA!tc dn0Wq
(r8c-3)
C1POPC 5484
(IORo)
C1tP0I!C CPflLcP\1 V1,C
(I 8)
bCCCU1 OL COffiJIA b0bflPWOU flpm 08
(•03)

(I4cf88)
h-1fll!C ii cocwcur
(bLOP>h) C0000)
wnujpcl. oj Øpcu.Tfmiou2 484

IA wuqq caoi. in bncu1pc2 nuim o opcurou conurA

jpc cccjnqcq cxocuon iupjc rjrnm iqcunc rniou rpc pmc o cnJotzc ccouqn.A 2COOJ lC9CL2
in qic conurA MO courupnrc rJJCIL cwccy EOL cowbuou rpc OI2 cocwcicur On milTon T -yJØcf
C0008)

orc: jpc qcbcuqcur iupc i rpc bctcctjr8c o conuiA 2cCOUqnL) 2CPOOI ciaojjwcur w C(POPC 2COOJ2
(uJciJu 2lnuqni.q qciniou fl) co'r uof 2OMU c:
a conurA: UJQinIJ iucomc cocwcicur ou poncpojq iucowc c0I uuq LCfliOfl
iuqicc bci.ccur,c2 o bobnprzou ipr oi.c rn.pnir 0W jijotxmic 0W
jc pc ri Acotz o cqnc1qoir pnAc u icr JQ Ac012 o, cqncoqou
niq LcnJftJA rrcuq Lcpzon 2CwCC2 bci.ccuc o poncpoq ffJO( pcoqcq
pA CWTG PAC 1C22 tpou oooo iu wcowc ouq 0AC WOW flJOU .4(y(yJo in
xucowc
LUPIG
CW'W fl°' (I" OF ffLfliOU)
D6bIJq6u( JL.flJpI6 ! LPG bGLCGUG O( CO(TIJO GGOUqJL P°°I EULOIIWGUI lu cwouc cpoo
O CUO b0bflPUI0U CtPOI!C IQ
(os)
O CJi bObflhiJPOU CtIJoflc drnJL6q -JI6-I
(i'-'t)
CØtP0I!C
(tI)
cwo1!c dnLGq
(o.k)
CfP0J!C CJJflLCPGdilt!J6 JOQ

C"LP0W CPflLCPGdL!IG (JflLGq -


(i&

()
bCLCCUI Ot C0U1A bobflPI1ou flLPIIIJ
COl)
bCLCCUI ot COOUtA H0flIJ0Iq MiflI EJJG Hq
CJO)
içiciq HowOCucI1A J-I4uq1Jj iuqcx o1
CO!)
bCLCCUF o conrA bobnI1!ou vjucm-yrncucluJ
C05)
bCLCCiJI O b0bflIf!011 H!bmJ!c
C03)
o'' cowc tot cof oncpojq iow
(Wô)
bCL CJbI I1J0W HJ COu1 (.OOO)
(Os)
gCpiOW HOUJOCUC!I HCLLIUJPI uqcx
(Jt)
bCLCCUI OL ConulA bObflPU!Ou jçcnjntjA yucuq
2C1/!cC2 (yuA Duowurou) COG)

2flC uqicJ1OL
4nwpcL Oj ØpcI.Mwou2
b-2t'(iflc on xcjnqcq IUUflWCU12
(bLOP > h) COO)

or' wuqn.q CLLOI2 !u bu. UCC2C nuir o opcijiou conutA


J,oc2: jpc qcbCuqcur Au1Ic i (C pn.c o coniuA 2ccouqn.A 23OOJ iJLOJJUJIJ1 JU CW°1! 2COOJ2
(wcm 2(flJft CAW4iOU fl) COMJIJUC2 Hor poMu Lc:
o conutA: bctccuwc o COflutA bobnipou u.c y2Iu J.4flAC VWCUCHr P9AC
fl jC11 j5 OL Q Ac12 OJ cqnciuou qj1xp HJGX O bflPj!C acpooj
coucciuurjou jnq i.ci (9uq ir 2dnLcy bobnjnou bobnjuou qcuii?
bLccuc O Ofl2CjJO2 1Jf1 LCCiAC U2U2JCL bAmcuiV n.c CJOM (G boicA
JGAGJ pJ1c I JØyJJ ucOwc P' Z JOOOO-oooo iuCOWC" JJAG WOLG
rpuu oooo rncouc
\o. tiwc ut ci?ctti %.ncnr soc' wit ri IU
bctu tnu n'q n ocuU coo bin cvoo)
LPIG
qw ouu
GbcIJqGu( AL!PIG ! H!PGI LnqG oWbJ6q pA v t
OF'2 IA or2 IA
qcur IU21IJL: qcui' Iu2flJIII
CIPO1TC bob' ctT,!c r'wu
D!12' Eb!01U bob' 2P'
CPflLCP CU2WG2 Dc1J2111C2 CPm.CP CU'
CUL GcouqLA cpoo -'01 'oi
EULOIIWGUt iu cwoi cIJol ('01) ('oi)
C'JO GcouqJLA c1Joo1
EULOIIW6UI !U hLIA5$ CJJOO
'01
('01)
'o
('014)
gcjion Howo8cucIrA -'oo -'88 -T'00
uqcx ('Q) ('Q) ('4?) ('42)
bCLUl 0!. C0flUIA bob' cnji1A 'Q? '80 '82 '88
yrrcuq cj!' cu' ('34) ('3Q) ('33) ('33)
in C1lP01!C OflOJ -'51 -'51 -'18 -'18
('Ox) ('Ofl ('ox) ('ox)
jçncq in rnv Lu HooJ '01 '01 '01 '01
('10) ('10) ('10) ('10)
gicq )"'P HopOJq 1'0? T'0x 1'02 I'OQ
('so) ('so) ('so)
w Eb!c0bIIlJ onpjq 'ss '51
('IQ) ('JQ) ('I?)
ELCdnCUCA o jcjiion '5! 'si '51 '51
ifCiJJUC (OflGJq !'J) ('01) ('01) ('01) ('01)
C'JA b0bfl!f!011 '003 '004 '005 '003
flL91J

M\
CUr HOpOq2
EC11J91C
('005)
-'OQ
('03)
-
('005)

('03)
('OOs)
-'OQ
('03)
('005)

('03)
I'J1 H0WOUC1fA 'os -'04 -'01 '0!
uqcx ('2?) ('22) ('N) ('24)
C'A bobnIwou '008 '0O.x '008 '015
('008) ('008) ('008) ('008)
C'JA bObflIJflOU '053 '055 050 051
H12bIJIC ('002) ('002) ('002) ('002)
OW! COCWCJ1 LOL -2'44 -?'0
CUIA HOpJq Iowc (s'84) (s'xo) (s'81)
bCL CbW jucowc w 'OQ 'ox 'OQ 'ox
CUIA\1000 ('03) ('03) ('03) ('03)
211 Iuq1croL AflPtG2 Ac
J40' O OPL11!OU 1028ô 10?8ô
on jci O OAUqCU11AIU X=3' 13
crucw (Awb'op > X) ('40) ('4?)

Qr uq IA' 2i9U GLLOL2 in bJ.cu1pc2G2' null o OP2GLAØIIOU 12 bnppc cpooj 2lnqGur


J4o1c2: bcuqur A91 12 pip2r tqc combjcrcq pA c (wcn 2uqnt.q qcAinrlou 5'5) COA1 nor 2poMu:
o iuqiArqnj: btcu12 P!PC2l Lqc combjcrq: iiipct O 2!p1w2: vu.cn-vIncIJcn Hbc' LGm!G' OIPGL
ponpojq qGuowIuntlou2 (nb122r bLc2pAlcL!u' couu cP"l!' orpGl LCJi1ofl' no LcpIou)
o conurA: ccui8a o conurA bobnjgiou jc y2191r J,j2riAc VUJGUCmJ a I2l J5 OL ie Ac9u o
GqncrTou: GI.uqpJ ruqcx o bnpjic 2CJ couc: jnuq (3uq 112 2dntG): bobnjriou: bobnjpou
qu2ilX: bLcul8c2 o ponpojq rpr LCCGJAG ILU2GL bAwdn12 c pjo rp bOAGLA JcicJ p9
P'3 J000O iUcOWc ioooo-o'ooo JUCOWG WOLC 2o'ooo
IdT Q
ioM i1duq gni1ooib moiuO birn 3iwh'1 Ioor1 inmIIom3
.J3 inbi13o3 no lJ b AMinD bnoo 1ooib inm1Ioui3 m iIodiD 1ooth
inbnqG IdimV
'huoH)nJ gsW T9IA
i gA (4 31O
Ii rtgiH Iood
£inolqiU 'cJ 3g31IoD
aiY o
'd
.binD
3g3lloD
uY4
d
gA QI gA 1 3gA
______________________
VI inbf1ho iimiJo (p100. Q1. 00. O0. EO0.
(OO0.) (Q0.) (100.) (100.) (100.)
2JOI ho jni uniJ 000. 80.- &)00.- 00. !00.
(000.) (0.) (100O.) (100.) (100.)
5 iT 10 gni'1iJnbhvO
mh5I doi9.A) < ( I0S=X
(.) (0.)
=y
(0ó.)
8U=X
(Oe.)
Ió.=X
(u.)
.oVl noijiwi&JO £88V I101 Q8O1 Q8O1 Q801
linU 10 noii,widO dud it inbui dud d
Jn3tnJJ
dud
3nbu1
d dud tb2
in3bui
dud rb?
iff3buJ

VI bnn 2J01 bibna oii iii rIin3inq Jinu lo noiflwi&Io f i 3ilduq Iooib JnbuJ boiEmiiH
noiJnup vuI ni IdnT ,8 iqx i&IJ 311i giw .np oLs obubnt 1iiinioq
nhqx bus) mn
1nhsvo ai
ii (uup bm di TQIA io
.np oIs bubni io1nibni o1 .gnbIiJ-Ji bE

io
'huoH)nJ 335W is A (4 srI nsm Q1 biithnsie noiJivb 84. OQQI) .(Z TQ'LA inznd
nr.m Q04 bisbnsi noiisivth .V.8 ioi&ibnl iol ilgkH Iood smolqKl
noiisiv3b 24. ioJsibnI iol owT mY lo gI1oJ gA srI nsm d 4
sd
.
d gA ?1 si1 nssn ,IV. Insbnsi
bisbniii noiisivb

th°t \oc3t\ iiV IdsTtg tniX sQ


bcyuX
.iEI ainbf1ho no rIi ci b AMinD bnoDo Iooth inmIknnH ni 3IIo4JsD Iooth
)n3bn3qG IdsrisV
8nitwi vuIi AMinuoD AaMinuo gvA
o1 ibsT gvA !iqu9-iudl inb5I-iq
riiiw .A.£ gnibo3qa ni gnthnq at
dud Iooik dud abood
VI in3if1ho ismii 0.1V VV.81-
(1.11) (11.eI) (QV.)
JO1 Iniiu1o3 3Jsmii 01.- Q- I
(2) (C.) (VI.!)
5ç JT 10 ni1un3bhvO 8.ô=5 Q
mi-nM dcn'l.A) < (x (V.) (0.)
.o4 noiJsvdO FQ01 V1Q V4Q

iinU lo noüsndO 3iIdu41 IoorI AMinuoD AMinuoD

VI bits ,J[Y1 b1 ion ni .3rIJnIsq b31smui3 noiJsup vsrI mat itthsvo s .anp at IdsT .8
nirisi iol rnthsT s .A. srI nsm 8V01Z bmbnsL noiJEiv3b I1 (
'inuo vA liqu9-io9 gnibnq
rOiw O8QL)
ni ildud Iooth sd nsm QQ1 bisbnsi noiJsivb VR2 08Q1) (
jØPIC 10

UM1 CtOO '0C ff IC


Er COWCIU OU IJJG OCulA\2V CCOUqJL) 2CP°O1 EUWHUJUI flJ CWOPC 2CP0012
21U4TU jc9CpCi. q CUl\2VI2V VA bGL-bflbIl bCuqiu Iii bflPllC 2CP0012

cbcuqcui Muii " IA E'"rn°


H!8PC1 OLJqG 1u(HIA Mc) yj iIC COic
CWbIPI

'0
(4CU1A\2AI2Y
EUWIIIJJCU(
2C1J001
in CL1JOI!C 2CPO0I ('Oi)
OQ
('01) ()
2W1.IM JuL)¼ OL jCCJJCI MHP !8 'Oô
wv. (iii bJlPIic 2CP00l) iv flJOfl2IJ1? (51) ('08) (s,xo)
CU1\2J/I2V b-bJ bcnqrn
in qi ppc 2CP0012 in iponuuqe
1x
() ( )
'w
(Ø3)
k.10 108ô IQIQi
oj oPrnou jnp 2CP inqcur bP 2CP wqui blip 2CP 2lCtU

tmiquiq caoL in buicurpcc nun o opwupou i bnpic cooi rnqcur E1UJØII cdmn!ou2 jmi
rwc coiuuu cdnniou iu 1I cxccbi ipu ruuiu tcrcp qln.) uq bL-bnbij bcuqiu ui
tucjnqcq'
-

1i1
LP! II
cic tof tcx
Er COWCUL OIJ IJJG
MILJJ W' 'fl'
(4COflUO\22V COUquLA 2CPOOI Eo1IUJCU1 " C1PI!C 2CP0012

ybcuqcui t'.'Pi W IA EdnI!ou


HI8pcr e.Ic ru(wI ftc) fj5j, JJc COLC
CUJbW1

IA COWC1GU1 El!UJ1C '0 J058


C000Q) (•fl)
E0F2 COCWCCUI E21J1 '0! 'oorn
('01) C000i) ('10)
14°' O OP1.AOU2 I 1ô 84'i5 I0,XÔ,X

fluil o oI.nou bnp c inqcur2 bflP ( LJ 1flqCIU2 b9 bM 2W(ICIU?

IA uui 1Qr2 wuqmq GLLOL2 w bmcu(pc' nun o op2cur!ou i r bnpjic o buAuc 2q,00j rnqcur
EWW11 cdflj1ou2 piic iuic coiiurc dnwou iii jpjc iuq c pin rpc? nc opcuqou2 cu
bwcit w MCJI bnpjic 2CIJOOI 1nqcuI2
LJPIG 15
o\ oot ou 1c\ utc
ttc '?too cxt
E21 C01UC1d11(2 Oh (JiG 01 C0flUlA\22V 2GC0U(I CjJ00J EULO!IWGIJI !' CUP0PC 2CP0012
cbcuqcur i rprn-CornJrA\2y vq D 01 2CPOO(V OUICOWC2 (j,nppc cç bUMlIc)
cbcuqcu( AIPIG IU IA Ed1IWOU
M!1P!U-CUlA\2VI2V M!tP1HCUtA\22V M1flJ1UC1JtA\2V2V
21T DGA 01 rq DCA o JGA 01
H!IJG2I QIiqC 1H(H0OLIA flC coi.c
owbcrcq MG)
C'U\2V1V GC0UqU.)\ cp .OOI
EUWJI1JJ1 IU CUIJ0IC 2C1J12 (OO) LOW) (218)
4° °L OP2G1JU!0U2

flUil 01 OP2G1110U CUO\2Y2V C1U\2V2V C1&\2Y2V

IA ?11JqLq GU.012
IGACI COMJU1C2
!U
!
bm.cwT,c2c null 0 0p2c1.M11ou 12 J COriUIA 2UUJ1G GdflJf10U2 JJJA 2UJC COUUIA
cdntiou LPIG W
ipC iqcuiiAiii IU21U1UJCIJ2
C'(P0I!C bobniuou 2JiJ1.C2 rniq qCU2ILJG2 wq CJJ1JLC qCUIlc2 9IC
40
bb€uqix i)JPI6 J
GJ6CJG AitL!ilpJ pA 0, 1P C0flUIA b0bflIrIou JpO IILG pOH

0 C0flUIA b0bfllUIi0U CUIPOI!C


O-1O 10-50 3O-30 3O+
HIPG21 QLUfC cowb!CICq pA yG 1350 15'3Q 15't3 13'24
(s's3) (513) (3'33)
ru(HonL!A MU8G t VC 54 1ooO) 180..
('43)
1'OQ
('40)
(S'O3)
108.
C20)
0i
('18)
H!P 2CPOOI QLU1WIG pA 8c 1O o ('20)
('4Q) CIQ) ('42)
(UL1IIJ 2l"- 01 bflPI!C 2CP001 jG%jJGL M1P 102N.. I 10Q8.. 11 IOQ.. 1Oo33.
WV. (1004) (1013) (1310) (IIQQ)
COflUIA bCLbnb1I bCUqiU8 f11 bflPi!C CP00l2 1310.. 13.10.. 1Q82.. 1822
(101) (112) (458) (001)
0, CoriutA EULOIIUJCUI !U UMflG 2CP0012 3.5.. 83.. 113..
(2'4) (3'Q) (Q!) (3.1)
0 C0I1IKA b0bflP1!0U fltpmJ 2'tL. .WQ.. 81 '..
(5ot) (5?'8) (33'X) (SO'S)
0 C0flUIA 0fl2C02 M\ ECUJf C Hq 1t•o ItO.. 123.. 1Q•Q
('r4) (Q'O) (2t) (Q'2)
1C!1 H0UJ0CUG11A IUqC '.1.. Q5
(Li) ('IQ) ('53) ('sO)
0 C0flUO bobn1rion 1JJCUU-yUJGUCU 1X'2.. 105.. 114.. 13'Q
(12'8) (12'.) (112) (13'O)
0 conui b0bnlUIi0U HJ2bJu1c 1.0 .X2.. 12'4..
(3's) (8'3) (132) (LX'8)
O!UI COCUJC!GIU 0U -(0fl2Gp0q IUC0WG '10.. •30.. '10
('05) ('03) ('03) ('03)
QVI.. 2.3
01. COflUIA HOU2CPOIf 2 MIfJ IUCOWG f'C22
rpnii Z5(Y000 () 2V3
(w8) (8'8) (112)
C0U1UA sI1!UIJ IUCOUJC 1433.. 1t't LXIXO L234
(5253) (3008) (300Q) (1002)
0, C0UUIA H0flCP0If2 MIfJ IUCOWG QLGIIICL 2'O.. 03.. OQ
WJ 40O00 (5'8) (ri) (3Q) (21)
gCJT8IOU2 H0WO8CUCTIA juqc os.. 'oi.. o..
('08) C03) ('Ot) ('11)

* (**) uqIcUL fiG IIJCUU !2 (1J1.1.CLGUI 0W fiG WCJIJ iU fIG UCXI 1JJJC21 CIU80LA
Coi) iccr
(1) !f!1 (PUI fiG WCJ1J Iii fiG IflIJC21 CIW0LA !2 q!fJGLGUI 1.LOW fiG WC1J In fIG
10MC2( ciwoQ ;i '0 ('of) ICACF

rnJqftq qCAUIIIOU2 iii bacuflc2i2 CJJ 2LG2 LC 3188 ! 18 1O88 IJc1 002 j0L 9j
MJP1G2 cxccb ju(ponLJA MiJc) niq 2L11J 2ipnA 1. bnppc 2CJIOOJtGCpCL MIIp WV'
poip 01. MIJICJJ IAC 1.CMCL 0P2CLA1i0U2 JU GCp Cdl'
ybhGuqlx IJiPIG jp
GJ6C(Gq A9LIJiPIG p) 0 (G cOtIU b0bflPW0U ipo JiLS ['fIflJGLLnJ

) O C011U bobnIUl!oU ffl(pGLUU


I I 2-I20i I

H!PGI CLUqG 0WbIC(Gq pA VG 54 I5'50.. 1343.. 13Q2


(310) (318) (30) (3')
FUQ-LOflLLA MUG UI V8G 34 Jooo) 104.. 10X 1'ôX
('48) (48) t21) ('48)
H!P 2CP001 QurqflUIG pA V8C 1O Q8.. 'X5.. •X8
(•4X) ('42) ('4s) C3Q)
n.iiu8 1i.A °1. bflpJbC 2CPOOI LCP M1(P iOXo.. I 13X0.. IOQS1 IO?4.X
WV' (1130) (I3X8) (818) (X33)
C0111U bC1.-bnb!I bCUqU8 LU b'PHC COOJ2 12X1.. IXOS.. 1Q08..
(XX 1) (430) (33) (308)
0 C0fl110\ EUWIIWGU( LU bL!AIC 2CP0OI J09.. 113.. 10'o..
(X'5) (10) (X'O) (Q'I)
0 C0fl1UA bObflIUI!OU fll.pUIJ XIS.. xo'x.. xo'x..
(3o'3) (313) (313) (3O'4)
0 CornJIA Hop0Jq M\ ECUJUIG H1 IQ'3.. 11!.. 110.. 1O'0
(Q'O) (44) (4'!) (30)
111T H0UJ08C11C!IA juqcc Q3.. XI.. 8Q..
(18) tTQ) (14) tOx)
0 COOUIA bObflIlU!OU V1.iC1113V1ECUC IX'I.. 15•X.. 4•4..
(IQ'O) (114) (8'o)
0 COOHIA bOb11IUUOU H!bUU!C 105.. QQ.. 3•4.
(110) (13'3) (X'8) (FQ)
QIUL COG WC!CUI 011 IIJCOIIIC '41.. •3&. •3X
tOS) COS) (03) ('03)
01. C0flUA H0poIq M1I IIJCOWC r'C QTQ.. 48.. Q•5..
rpn O00o (03) (o8) (08) (is)
COfiUIA AcqiUu IUCOWC J351.. J83X.. txo80.. 128I0
(313Q) (333) (3340) (383X)
o C°"U' onpoq ''!tP JIJCOWC QLCJUGI. 101.. 83..
(FUJi 40O00 (43) (fl) Cia) (39)
gci8iofl H0WO8GUGIIA uqcc JO.. 11 11..
too) (13) tox) (08)

* (**) !UqiC(C (pG WCJ (jIIJCLCUI LOW (pG wcm LU (G UCX P!8PC1 C8OQ n u
tol) jCACJ
() JuqicuG flJLI LC WCU iLl (G p18pG21 CUL8OLA i qicLcU1 1.1.0W (pG WG1J LU (pG
JOMC2I Cf8oLA 02 tO!) JCACJ

ruqctq qCMfIOlJ2 iu bJ1.CU1pCL2 CCII 2JG UC osx 58o I 184 q Q08 1.' '1I
A11JJ1pJG GXCGb( ju(pOnqA N8c) uq flU.!IU8 1[LA 01 bnpjic 2CjJOOj 1CCpCI. ''1P WV"
POW 01. MJJICJJ AG 1.GMC OP2CLA9UOU2 ill GCp CCW
xibn9qqA 9IdIT
9Idti1IV noilini)U bnR 9liiqi1sU iii1it

dO nM .bi .U niM

JrIgiH biD b131qmoD d 3gA 1 801 1O0I1 8181. o


IwoH)nJ 3gsW is A (I 0QQ1 88V I 09. FJ84. QÔ. I
1ood n3ubsiO d ogA QI
dgiH 801 VOIc. o
.A.a\wdT'gnirisi O8QI ÔVVÔ V80I IlI1 000
Iiqu-9 gniboq iii t1i iIduq Iooib
(gsivA
'<inuoJ) ZO8QI Q8O1 QI 00 48O8
iinmIknnH
inuoD bno3 Iooth
10
iIodisD 1ooth Q801 E4I VOE. 0 84VO.V8
in
lo VnuoD bnoD Iood
inmlloma ilk 3lzvhS IoofI Q01 88QO. 0 8QL
o 10 inuo visinm13 isbno
iarnIImnH ni isvh Iooth 8e0I 48a.0I I8.ô 1 0
10 sinuoD noiJs1tqo9 iIodisD Q8O1 84I.1 .IoO.VI 0 001
lo inuoJ noiisIuqo niriiIJuJ Q8O1 OQE 48.ó 0 Q1o.V
c lo irnioD iiotisIuqo thkw3l Q8OI 184. 0 VEV.E
iilo OnuoD noiJsIuqo nsiIsqoiq3
10 iauøD noiJiIuqo 'hsIug5l
Q80I I I €AQO. 0 8VQ I
bnnA uoigib5I ivi nA) (monG Q801 08.C VV8I2 II8. 001
10 (JnuoD noiJsIuqo nsdiU Q80I O0.V 0 001
lo 1nijoD bIotItjoH \w 3lscn&1 bsH Q80I 8QM &V 108A UR.o
hñDs2 'i3ngomoH (Ilthnfh3H) xbnI
i lo niuoD nokisLuqo nw.thnA-ns*ñA
i loinbi11oD
inuoD noiisiuqo insqiH
Q80I
Q80I
Q80I
0I V8Ô. Q1. I
Q10V.F1
0
0
81.48
Qô8.ôQ
I

miD iol b1orIuoH monI Q80I iQE. €40. O8VK


lo inuoD b!or1woH \w moDnI 00OO2> 80I 8ô4.0ô V00.O1 UôI.V8
nsibM 3mo)nJ nk iHUO) Z8Q1 Q80I 48.1RE 0€OV 100€ I
lo 1riuo bIocIuoH \w 3monI < 00O04- Q801 €VL8 V04€.1 0 Q081.1€
10 'jnuoD noilsfuqo9 \w ub 1 i'
=< Q80I 0401ió VÔVÔ.01 RQ8.Q8
lo inuoD noilsluqo9 \w ub3 =< ÔI 80I 80021 tV2 ó0Q.1 ô08.
lo InuoD notJsIuqo 3[BM Q80I E0€.1 €€€V.V 102
uoigiI5I ii3agomoH (hthnfhH) xbnI Q801 IOI. Q8O. 1000. 1Q
inmq iIiH bsiD b3lniqinoD Q80I IV.1I 0 0
niimA-nski1\ Q801 &I. 0 1

insqiH 80I 8N. 0 1


801 ôQ4. 0O0. 0 1

bis5I in s 31101USD bIothuoH 80I VI€. 0 1


boig5I ni s nin3IliuJ blothwoH Q80I 08e0. Q€€. 0 1

bks5I ni s JnibotU3M bIorbuoH Q801 V€80. 0VV. 0 1

bü$! ifi s 1iIqs8 bIoduoH Q801 81t. 0 1

bUM ni ns nsilsqoiq3 bIo1I3uoH Q80I 8I0. Q11. 0 1

bni5I in s r1iw31. bIoibvoH Q801 8Q00. O8Q0. 0 1

bis5I fit s nsñidi'1 bIot!uoH Q80I 1V0. I€1. 0 1

bkit5I in it vkisvinoD nsiithdD bIothuoH Q80I V00. IQ1. 0 1

bis5I ni nit ii1iO noiiSnimon3GbIorbuoH Q80I V101. ó0€. 0 I


bisM ni it oT4 noigil35I bIorIuoH 80I VI0. 0 1

scnsdslA Q80i Q€€0. 18I. 0 1


ybbGuqlx JpJ C0U1!Ufl1
AL!PIG DGLIU!t!0U uq DCL!b1!AG i!1!C

ALI9PI6 OD GJU DG 1I!U


____________ 10 001 03 0 1
'r/1JOUJ 10?8 O1Pt 1OQ 0 1
10?8ô 015 1101 0 1
C1!t0W! 108 101Q 3051 0 1
co1oqo 108ô 01 1394 0 1
108ô 050 14ô 0 1
CJMC 108ô 0010 0355 0 1
DII1JC 0 C011111JP!1 T08Ô 008 0ô3 0 1
U0U1 108 0t0 5009 0 1
OCOL T08 05X1 '1Q3I 0 1
HM!! 108ô 0011 0339 0 1
10ô 0010 0355 0 1
111!U02 10ô 03t JW1 0 1
10o 01t 131 0 1
I0M 10ô 0111 10to 0 1
102ô 00Q3 0XO3 0 1
J0Ô 003ô 0Q 0 1
i02ô oo8 ooo 0
108o 0009 05 0
üIuq J0?o 0113 i02 0 1
2IC1Jfl2CU 108 0S0t NIQ 0
AiCpi11J 10ô 00 51ô8 0
1
1
AiUUC0(i

i0flU
io oo
10ô
10ô
0501

05t
Jt0t
'1ô
0
0
0
1
1
1
1AIOUl'JU1 108ô 00W 01 0 1
4CPL1CJ JOô 00t 0Q1 0 1
J0?Ô 00J 0t3 0
1,1CM HU111bPftC 10gô 0019 0tJ 1 0 1
4GM 1CI2CA 10ô 0399 1W2 0 1
4CM CXIC0 102ô 010 i03 0 1
1,1CM A014C 102 0Qô 0 1
140L(p C-°l"' 1028Ô 03è2 1à?1 0 J
J.401.IjJ D0W J08 0013 0393 0 1
01110 10?8à 0938 0 1
O11POW 108 0J? 1313 0 1
10?8ô 0021 otg 0
OLGOU

iioqc ijuq
10
102
Ot3
00O
5Ot
0!Q
0
0
1

1
1
2OflIP CoJ!Irn 10ô 093 1901 0 1
OflW DO 108 0033 03 0 1
jCIJUCC I08o 01 1tô 0 1
108 0X3 ô0 0
jCXJ2
fl11J
/CUJJOU1
Io
I0 001 003ô
0t53
'0Q
0
0
1
1
1
108ô 00ô1 0ô 0 1
J2piu1Ou 102ô 013t 110 0 1
21

ybbGuqx L"PI' cOUIrnGq


ALIPIG DGUULI1OU uq DGCL!b(!AG 4I!UC

A8L1PIG OP rq D kq!u

MC aiurn 108ô 013 0


0I
1
MIC0UU iOo I0 0 1

JA?OWW Joo oooo oox 0 1

30O0 buA9c pOOJ: ÔÔ cW0Jc I IQ rnfpcni 48 cM!4J 155 Ebcob IQÔ C9IAW!W 14 921CW
25 Q cqioqir QO b P1U11J I 1 X1P D9A yqicuriw I O1P ICP0fl2 DCU0UJiU9110U
1,101 yjptcq M!1 9 G10fl2 [)GuOwIu91!0u i EJcuJcu'.) i e qqc CIJoor ompJucq K-I 3
ccouqm.A oc9ou9j\Jccpu!c9j\bccx9J qncuiou

jpc I.9ci9 pouocucX iuqcx uqcx (nw o qic dn9Lcq conuiA bobnjuiou 2p9Ic2) o (J4ou-
H!b9u!C) Mp11c2 (J4ou-Hib9uic) yuc9u-ywcucmJ HbmJ!C y2!91J2 911q j491iG G14C91J2
jpc LcJJIon2 pouJocuc!O uic CLUj juqcc o gpc w9loL fj qcuouJiu9(1ou2'
Jm.cu12, pipci wqc cowbjcrcq i ipe wuxiwnw o wo(pcL pipcr L9C cowbjcrcq 9IJ 9LjJCL,2 p!1JC
L9C cowbjcrcq i. oujA ouc bmcur pipcr uqc cowbjctcq i.cboucq !1 pccowc bm.cu, IjJG2t
L9C combjcrcq
cuow!u91ouq bobnjtiou 4J9LC JI.C OL JIJJCL conui? Cp9L9C(CW1JC 9LC 0L JØ OL jô8 cK1JOIC
CIJO0J CJJ912CICU2IJC2 9LC L0L IoXo