Sie sind auf Seite 1von 1

¡ÒÃá»Åº·»Ãоѹ¸�¨Ò¡

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ໚¹ÀÒÉÒä·Â
¡ÒÃ�µÙ¹ ÁÔ¹¹Õè àº�º 1205

When I'm with you, à¾Õ§à¸Í¡Ñº©Ñ¹


eternity is a step away, ¹ÔÃѹ´Ã�à¤Õ§ã¡ÅŒ
my love continues to grow, ÃÑ¡©Ñ¹àµÔºãË­‹
with each passing day. ã¹·Ø¡æÇѹ

This treasure of love, ÊÁºÑµÔáË‹§ÃÑ¡


I cherish within my soul, ¨Ôµ¨Ñ¡ÂÖ´ÁÑè¹
how much I love you... ¤ÇÒÁÃÑ¡¹Ñº¾Ñ¹
you'll never really know. à¸Í¤§äÁ‹ÃÙŒ

You bring a joy to my heart,


à¸Í¾Ò¤ÇÒÁÊØ¢
I've never felt before,
·Õè»ÅØ¡©Ñ¹ÍÂÙ‹
with each touch of your hand,
´ŒÇÂÁ×Í·Ñ駤ً
I love you more and more.
à¾ÔèÁ¾Ù¹·ÇÕ

Whenever we say goodbye,


·Ø¡¤ÃÑ駷Õè¨Ò¡
whenever we part,
¨Ð¾ÃÒ¡¡Õè·Õ
know I hold you dearly,
¨§Ãٌ㨹Õé
deep inside my heart.
äÁ‹à¤Â¨Ò¡ä»
So these seven words,
I pray you hold true, ´ŒÇ¤Óá»´¤Ó
"Forever And Always, ¨§¨Ó¢Öé¹ã¨
I Will Love You." ¨Ò¡¹ÕéàÃ×èÍÂä»
¡ç¨ÐÃÑ¡à¸Í
- Chris Engle -