Sie sind auf Seite 1von 2

c 

 › ››› › ›


› › ›
››› ›
› 
›


 › › ›
 › ›
››
 ›› ›
› 
›

› ›
› ›

O  
  lymphadenitisO 
    
 
 
  
  O  
  
lymphangitis

Types:

‘› c
  ›› ›
›
 ›

› 
›››  ›


 › › ›› ›
› › ››
› ›› ›
› ››
‘› x ›  
 ›› ›
› › 
› ›
› ›
››
 ››
V› › ›  
 ›x ›› ›
››
› ›

 › 
››››
‘› Ô
 ›  
 ››  
 ›
 › › › ›

 › ›!"#!$›  ›› 


›› ›

ëssociated conditions:

% › ›
›››

›
› ›››
› 
› › › ›
› ››
 ›

››› ›
› ›
›››

›

‘› ^ ›› 


›p › ›
› ›
› 
 › 
›
›
  › › ››
V› ›
›  ›

›
 › › ›&› ›
›
›


› ›
› › ›
›
› › ››
› ›
›
›

›
 › ››››
V› 
›

 
 › ››› › 
› › ›
› › ›
 › ›
› › › ›
›
V› › › 
››

›
› &› › ›'›! ›


 › › ›
› ›  
 › › ›
› › ›
›

&
 
 ›› › › ›› ›  
 ›
¦ p 
 p ()*›
V› › › ›
›# +› ››
 › ›'',-› 
› ›
',› 
›
V› [ ›   › › › › 
›  › › ›x! ›
› › &››

 ›› ›  ›

›
‘› î 
V› ›'
 › 
›
'
 › 
› › › › ›
 
 › › ›
›› › ›
›
V› V
 › ›, 
+›.
›.
 
›

‘› ë   › › › 


› 
›  › › ››
 ›  
 ››

‘› O 
  ›!ÔV›x ›  
 › ›› › ›

› 
› › › 
 › ›',› › › ››/ ›

 › 
›!ÔV›  
 › 
› ›› ›
›
 › › ›
 ››
›',›

› ›› 
 ›
›!ÔV››

‘› " › 
› ›

››
›
 › › ›› ›! ›

››
 ›› ›› › › › ›
›
› ›
›

& › ›
›
›

‘› 6  ›0 › ›


 ›


› ››


 ›  › ›
›# +› ›^
 Ô
 › ›
0 › ›

¦atterns of Benign (Reactive) Lymphadenopathy

›› › ››


› ›  
 ›

‘› ë
 ›  ››V› › 
›
› 
 › ›
 ›

›
‘› 
 ›  ››V› › › 
› › › ›
 ›

›
‘› V › 

 ››V› › ›
›  › › 
› 
› ›
 ›