You are on page 1of 2

801 102 102 pzu.

pl
m: kontakt@pzu.pl, f: 22 4 102 102
adres korespondencyjny: UL. POSTĘPU 18A
02-676 WARSZAWA

Dostarczyłeś i1-dQRGa k
?
już dokumenty
o
Potraktuj to pism
infor m ac yjne.
jako
JACEK JAŚNIEWSKI
MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO 8 m. 7
65-562 ZIELONA GÓRA

Warszawa, 17.08.2018 r.

Szanowny Panie,

otrzymaliśmy zgłoszenie o wypłatę odszkodowania z polisy - Ubezpieczenie PZU Dom za zdarzenie z 14.08.2018 r. Numer sprawy to
PL2018081700596. Obecnie pracujemy, aby jak najszybciej podjąć decyzję w tej sprawie. Poniżej zamieściliśmy informację, co
będzie nam potrzebne w tej sprawie.

PROSIMY, ABY DOSTARCZYŁ NAM PAN:

● Kopię dowodów posiadania przedmiotu szkody


np. faktury, rachunki, karty gwarancyjne.

● Numer konta bankowego


1. Jeśli jest jeden właściciel przedmiotu szkody - prosimy podać nr konta.
2. Jeśli jest więcej niż jeden właściciel przedmiotu szkody - prosimy podać nr kont wszystkich właścicieli albo przekazać
oświadczenie pozostałych właścicieli, w którym wskazują nr konta, na które mamy przekazać odszkodowanie.
3. Jeśli pieniądze powinniśmy wypłacić innej osobie/firmie niż właściciel, prosimy dostarczyć oświadczenie z informacją komu i
na jaki nr konta mamy przekazać pieniądze. Oświadczenie może być napisane odręcznie.

PRZEKAZAŁ NAM PAN JUŻ TE DOKUMENTY?


ë­ÉÉÉ­ël‘´Þ‘Æ©”Ýš‹’›lë­ÉÉÉ­ë

TAK NIE ‹ s†–m†Î²Î†µÜ¡¯Ã§Òߊƒ†”ƒuš‡

Dziękujemy. Prosimy je załączyć poprzez stronę - Ñv“Óo¥Áz¤´{u¹äÆálr‹«ÅŸ‘’tâÈ

Prosimy czekać na kontakt http://status.pzu.pl Aby się zalogować «ŒšššŒ«l¶w¸§Ñ¨犞–Íëz•w뛬ÝÎ

z naszej strony. wystarczy wpisać nr szkody - PL2018081700596 ¬¬¬¬¬¬¬l¬¬¬l¬l¬l¬¬¬¬¬¬l¬lll¬¬

i PIN, który wysłaliśmy w SMS lub na e-mail. zeskanuj kod QR

Im szybciej otrzymamy od Pana dokumenty, tym szybciej będziemy mogli podjąć decyzję w tej sprawie.
Informacje o podstawach prawnych znajdzie Pan na końcu listu.

Z poważaniem

BARBARA SOKOŁOWSKA
Opiekun Klienta
basokolowska@pzu.pl
t: 813082443

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, SPRAWDŹ,
kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą JAK NAJŁATWIEJ
operatora)
DOSTARCZYĆ
NrDok:UYCTS0NT2001 SLSUSTA/18U9_01/20180817.1544/proddppu10-57830691.3/FILE/641567222:FILE:7DNIPOSZK DOKUMENTY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO W SWOJEJ SPRAWIE

Dołącz dokumenty przez stronę internetową. Możesz również:

● wysłać je e-mailem na adres: kontakt@pzu.pl – w temacie wiadomości wpisz: PL2018081700596


● przekazać je Mobilnemu Ekspertowi podczas oględzin
● odwiedzić dowolny Oddział PZU – adresy oraz godziny otwarcia oddziałów dostępne są na stronie pzu.pl
● wysłać list na adres korespondencyjny: UL. POSTĘPU 18A, 02-676 WARSZAWA – na kopiach dokumentów
wpisz: PL2018081700596

Zagadnienia prawne

● Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844
z późn. zm.).
● Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1348 z późn. zm.).

Reklamacje dotyczące usług PZU SA można składać: w formie pisemnej – osobiście, w jednostce PZU SA obsługującej
klientów albo przesyłką pocztową zgodnie z obowiązującą ustawą o Prawie pocztowym; ustnie – telefonicznie (pod numerem
Infolinii 801 102 102) albo osobiście w jednostce PZU SA obsługującej klientów; w formie elektronicznej wyłącznie na adres
e-mail: reklamacje@pzu.pl albo wypełniając formularz na stronie pzu.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie
papierowej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.