Sie sind auf Seite 1von 106

Német nyelv alapfokon

- kezdőknek és haladgatóknak -

Összeállította: Szabó Béla Attila

I. Általnos szabályok

II. Szövegek olvasásra, nyelvtani gyakorlatokkal

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

Lektion 5

Lektion 6

Lektion 7

Lektion 8

Lektion 9

Lektion 10

Lektion 11

Lektion 12

Lektion 13

Lektion 14

Lektion 15

Lektion 16

Lektion 17
Lektion 18

Lektion 19

Lektion 20

Einige Fachausdrücke aus der Sprachlehre

Übungen

Lösungsschlüssel

I. Általnos szabályok
Grundlagen der deutschen Sprache

Die Buchstaben sind die kleinsten Bausteine des geschriebenen Wortes.

Alle Buchstaben zusammen ergeben das Alphabet.

Das deutsche Alphabet, das auf dem griechisch-römischen beruht, besteht aus 26
Buchstaben.
Jeder Buchstabe kommt in großer und kleiner Schreibung vor.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii

a bee zee dee e eff gee ha i


Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr

jott ka ell em en o pee ku er


Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

es tee u fau wee iks üpsilon zett

írás kiejtés pl.

ei áj mein, dein ….

ie í hier, sie ….

eu aj heute, ….

ch kh ich, mich, …

sch s Schule, Schuhe, …

v f Vater, Verein, …
z c Zimmer, Zeit, …

Die fett gekennzeichneten Buchstaben des Alphabets können ohne Zuhilfenahme eines
anderen Lautes gesprochen werden, man nennt sie daher Selbstlaute oder Vokale
(magánhangzók).

Die anderen Buchstaben werden mit Hilfe der Vokale ausgesprochen, man nennt sie daher
Mitlaute oder Konsonanten (mássalhangzók).

Zum Alphabet hinzu kommen : die Umlaute Ä ä, Ö ö, Ü ü / das Sonderzeichen ß (ess-zett).

A helyesírás főbb szabályai

A német nyelvben nem csak a tulajdonneveket írják nagy kezdőbetűvel, hanem minden
főnevet és főnévként használt szót. Például: der Tisch (az asztal), das Kochen (a főzés), der
Kranke (a beteg), alles Gute (minden jót). Minden esetben nagy kezdőbetűvel írják a Sie (ön,
önök) -t és az Ihr (az ön, önök ....ja,-je) minden alakját. A 2. személyű du (te), ihr (ti)
személyes névmások, a dein (a te..d), euer (a ti ..tok, -tek) alakjait a magyarhoz hasonlóan
csak levélben írják nagy kezdőbetűvel, párbeszéd leírásakor kis kezdőbetűt használnak. A
magyartól eltérően nagy kezdőbetűvel írják a földrajzi nevekből -er képzővel képzett
mellékneveket: die Leipziger Oper (a lipcsei opera). Ezeket a mellékneveket nem ragozzák.
Nagy kezdőbetűvel írják a személynevekből képzett, birtokos jelzőként használt
mellékneveket: die Schillerschen Dramen (a Schiller-drámák).

Az f hangot többnyire f betűvel jelölik. A hagyományos v (fau) betűvel írt német szavak
helyesírását éppúgy meg kell tanulni, mint a magyarban a ly betűsekét. Ilyenek például der
Vater (az apa), das Volk (a nép), voll (tele), viel (sok), vier (négy), vorn (elöl) stb.

NA ph-írásmód kizárólag idegen eredetű szavakban fordul elő: die Physik (a fizika) stb. A
gyakran használt, meghonosodott idegen eredetű szavakban ma már az f-fel való jelölés az
általános: das Foto (a fénykép) stb.

Az eredeti német szavakban a v hangot mindig w betűvel jelölik: was (mi?), war (volt).
A v betűt az idegen eredetű szavakban használják : die Vase (a váza), das Klavier (a
zongora) stb.

A HELYESÍRÁSI REFORM:

ß vagy ss?

Hosszú magánhangzó vagy diftongus (kettőshangzó) után mindig ß-t írunk: der Gruß (az
üdvözlet), die Straße (az út), aß (evett), groß (nagy), Außen (kint), weiß (fehér, tud), fleißig
(szorgalmas).
Rövid magánhangzó után mindig ss-t írunk: der Hass (a gyűlölet), das Schloss (a kastély), der
Fluss (a folyó), der Kuss (a csók), er küsst (csókol), dass (hogy), er muss (kell), er wusste
(tudta), er isst (eszik), ein bisschen (egy kicsit).

Nagybetűk esetén mindig SS-t írunk: STRASSE, GROSS, SCHLOSS.

Három mássalhangzó

Eltérően a magyartól, az összetett szavakban egymás után következő három egyforma


mássalhangzót kiírhatják, de a jobb áttekinthetőség érdekében kötőjellel is megszakíthatják:
die Schifffahrt (a hajóút) vagy die Schiff-Fahrt.

Keltezés

A magyarban a keltezés után pontot teszünk, a németben nem. Pl.: Eger, den 9. Dezember
1983 (Eger, 1983. december 9.)

A mássalhangzók kettőzése

A megelőző magánhangzó rövidségének jelölésére minden mássalhangzó írható kettőzötten


/pl. der Affe (a majom), die Hütte (a kohó)/, de kk helyett ck, zz helyett tz betűkapcsolatot
írunk /pl. drucken (nyomni), die Katze (a macska)/. Kivételt képeznek az idegen szavak der
Mokka (a mokka kávé), die Pizza (a pizza).

Genus

1. Maskulinum männlich der Mann, der Stein, der Baum, der Berg

2. Femininum weiblich die Frau, die Blume, die Sonne, die Liebe

3. Neutrum sächlich das Kind, das Buch, das Geschenk, das Heft

A főnév (Das Substantiv) A főnevek nemének fontosabb szabályai:

HÍMNEMŰEK

- a hímnemű élőlények: der Vater - az apa, r Mann, R Hahn, r Löwe

- a napok: der Freitag - a péntek

- a hónapok: der März - a március

- az évszakok: der Herbst - az ősz

- a világtájak: der Norden – észak, r Osten (K)


- a csapadékok, szelek: der Regen - az eső, r Hagel (jégeső), r Schnee, r Tau (harmat), r Wind,
r Sturm (vihar), r Monsun, r Föhn

- az autómárkák: r Wartburg, r Trabant, r Mercedes, r Volga, r Skoda, r Volkswagen

- az expresszvonatok: der Pannonia, r Hungaria

- az -ig, -ich végű főnevek: der Honig - a méz; der Teppich, a szőnyeg

- az -er, -ler, -ner képzővel képzettek: der Maler - a festő, r Wecker, r Künstler, r Pförtner
(postás)

- a -ling képzősök: der Säugling - a csecsemő, r Neuling (újonc), r Jüngling (az ifjú)

- az idegen eredetű -ar, -är, -ent, -eur, -or, -ist, -ismus stb. képzővel képzettek: der Kommentar
- a magyarázat; der Sekretär - a titkár, r Student, r Friseur, r Doktor

NŐNEMŰEK

- a nőnemű élőlények: die Mutter - az anya, i Frau, i Henne (jérce), i Löwin

kivételek: r Weib (asszony), s M dchen, r Backfisch (serdűlő lány), s Huhn (tyúk)

- sok folyónév: die Donau - a Duna, i Weser, i Elbe, i Thei (Tisza), i Wolga, i Oder

de: r Rein, r Main, r Po, r Nil

- a számok mint számjegyek: die Fünf - az ötös

- hajó- és repülőgépnevek: die Táncsics; die TU 154, i Rostock, i Tv154

- az -in, -heit, -keit, -schaft, -ung, -ei végű főnevek: die Lehrerin - a tanárnő, i rztin, i
Freiheit, i Möglichkeit, i Freundschaft, i Übung

die Wirklichkeit - a valóság; die Werbung - a reklám; die Bücherei - a könyvtár

- az idegen eredetű -ie, -ik, -ion, -age, -euse,-einz: die Politik - a politika; die Reportage - a
riport; die Revolution - a forradalom, i Chimie, i Revolution, i Reportage, i Friseuse, i
Intelligenz.

- a -tät, -ur képzővel képzett főnevek: die Natur - a természet, i Universit t

SEMLEGESNEMŰEK

- a fiatal élőlények nevei és a hím- és nőnemű élőlények közös nevei: das Kind - a gyerek, s
Kind, s Kalb (borjú), s Lamm, a Küken (csirke), s Pferd, s Rind, s Schwein
de: r Mensch

- a helységnevek: das alte Leipzig - a régi Lipcse

- a világrészek nevei: das neue Europa - az új Európa

a legtöbb országnév: das schöne Italien - a szép Olaszország

kivételek: r Sudan, r Liban; i Schweiz; az -ei végüek: i Türkei; az Unio főnévvel összetettek: i
Sowjetunio; a Republik főnévvel kifejezettek; a többes számú Staaten főnévvel kifejezettek: i
Vereinigten Staaten, i Niederlande (Németalföld Hollandia)

- számos fém és vegyi elem neve: das Gold - az arany, s Eisen (vas), s Nickel, s Chrom

kivétel: r Stahl (acél), i Bronze

- minden, igeként használt főnév: das Kochen - a főzés

- a szállodák, mozik nevei: das Hilton; das Urania

- a -chen, -lein kicsinyítőképzős főnevek: das Mädchen - a lány, s H uschen, s Tischlein

- a -nis képzős főnevek egy része: das Zeugnis - a bizonyítvány, s Hindernis (akadály), s
Ged chtnis (az emlékezet) - kivétel: i Kenntnis (ismeret), i Erlaubnis (engedély)

- a -tum képzős főnevek nagy része: das Eigentum - a tulajdon, s Königtum

- két kivétel: r Irrtum (tévedés), r Reichtum (gazdagság)

- az idegen eredetű -ett, -ment, -um, -ma képzős főnevek: das Balett, , s Parlament, s
Gymnasium, s Museum, s Drama

A névelők használata

Eltérően a magyartól használjuk a határozott névelőt:

- hímnemű, nőnemű és többes számú országnevek előtt: der Libanon, der Sudan, die Schweiz,
die Türkei, die Niederlande

- személynevek előtt, ha az nem fejezi ki világosan az esetet: Der Eva gebe ich die Blume. -
Évának adom a virágot.

- ha a személynevet a mű vagy színházi szerep helyett használjuk: Wir lesen den Schiller. -
Schillert olvasunk.

- évszakok, hónapok, napok neve előtt, keltezésben: im Winter - télen, im Januar -


januárban, am Sonntag - vasárnap,
Heute ist der 22. Februar. - Ma február 22-e van.

Eltérően a magyartól nem használjuk a határozott névelőt: - a wessen, dessen, deren után

Wessen Bücher sind das? - Kinek a könyvei ezek?

Der Dichter, dessen Gedichte wir lesen, ist noch ganz jung.

A költő, akinek a verseit olvassuk, még egészen fiatal.

- a birtok előtt, ha a birtokos megelőzi a birtokot jelölő főnevet: Geothes Gedichte -


Goethének a versei.

- dieser, jener után: dieses Kind - ez a gyerek; jenes Kind - az a gyerek

- egyes közmondásokban: Zeit is Geld.- Az idő pénz.

Eltérően a magyartól használjuk a határozatlan névelőt:

- a főnévvel kifejezett állítmány előtt: Peter ist ein guter Schuler. - Péter jó tanuló.

- a haben ige mellett, ha testi vagy lelki tulajdonságot fejez ki: Er hat ein gutes Herz. - Jó
szíve van.

A névelők használata egyéb esetekben a német és magyar nyelvben megegyezik.


II. Szövegek olvasásra, nyelvtani gyakorlatokkal
Lektion 1

- Guten Tag! Mein Name ist Hildegrad. Ich bin die Deutschlehrerin. Sie sind ein Student. Sie
sind eine Studentin.

Guten Morgen! Ich bin Maria. Ich bin Maria Kovács. Ich bin Fräulein Kovács.

- Guten Morgen! Ich bin Jürgen. Ich bin Jürgen Waldmann.

- Ich binMaria Kovács. Sie sind Jürgen Waldmann. Sie sind Herr Waldmann.

- Ja, ich bin Herr Jürgen Waldmann. Sie sind Fräulein Maria Kovács. Sie sind Fräulein
Kovács.

- Oh, guten Tag Maria!

- Guten Tag, Herr Waldmann!

- Wie geht es Ihnen?

- Ach, ich bin müde. Und wie geht es Ihnen?

- Danke, es geht mir sehr gut. Ich bin nicht müde, ich bin fit.

- Sind Sie aus Deutschland?

- Ja, ich bin aus Deutschland, ich bin Deutscher. Ich bin aus München. Sind Sie aus
Deutschland, Maria?

- Nein, ich bin nicht aus Deutschland. Ich bin aus Ungarn, ich bin Ungarin. Ich bin aus
Budapest.

- Guten Abend, Herr Waldmann!

- Guten Abend, Frau Waldmann!

- Bin ich Frau Waldmann?

- Ja, Sie sind Frau Waldmann.

- Gute Nacht!

- Auf Wiedersehen!

Der Aussagesatz (A kijelentő mondat)


ich Sie (sohasem sie)
Fräulein Kovács Fräulein Kovács

Ich bin Ungarin. Sie sind Ungarin.

Herr Waldmann. Herr Waldmann.

Deutscher. Deutscher.

A németben a Sie (Ön, Maga) minden ragozott alakját, valamint minden főnevet nagybetűvel
kell írni!

Die Entscheidungsfrage (Az eldöntendő kérdés)

Fräulein Fräulein
Kovács? Kovács?
Bin ich Sind Sie
Ungarin? Ungarin?

Herr Herr
Waldmann? Waldmann?

Deutscher? Deutscher?

Die Wortfolge (A szórend)

A német mondat szórendje kötött.

- kijelentő mondat esetén egyenes: alany – állítmány igei része – többi mondatrész

- kérdő mondat esetén fordított. Tehát ha a kérdés eldőntendő:

állítmány igei része – alany – többi mondatrész

Die Negation (A tagadás)

Ha nem az állítmányt tagadjuk, akkor a megfelelő mondatrész elé helyezzők a NICHT szót.

Nein, ich bin/ Sie sind NICHT Herr Waldmann./ Fräulein Kovács.

Nein, ich bin/ Sie sind NICHT aus Deutschland./ aus Ungarn.

Ha az állítmányt tagadjuk, akkor a mondat végére, ill. az állítmány névszói része elé
helyezzük a NICHT szót.

Nein, ich bin/Sie sind NICHT müde./ frisch.

Grußformeln (Üdvözlési formák)


Am Morgen tagesüber am Abend inder Nacht!

Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute nacht!

Auf Wiedersehen! Hello! – Tschüß! (közvetlen kapcsolatban)

Ländernamen und Nationalitäten (Országnevek és nemzetiségek)

Ich bin/ Sie sind aus Italien. / Griechenland. / Dänemark. / Frankreich. / Deutschland. /
Australien. / Jugoslawien / dem Sudan ./ der Schweiz.

Ich bin/ Sie sind Italiener / Italienerin. Australier / Australierin. Deutscher / Deutsche.

Grieche / Griechin. Jugoslawe / Jugoslawin. Däne / Dänin.

Sudanese / Sudanesin. Franzose / Französin. Schweizer / Schweizerin.

A nemzetiséget kifejező főnevek hímnemű és nőnemű alakja a németben eltérő.

Ezek tagadása: Nein, ich bin nicht aus Italien. / Griechenland. / Dänemark / Frankreich. /
Deutschland. / Australien. / Jugoslawien / dem Sudan. / der Schweiz.

A németben minden főnévnek nyelvtani neme van. Az országnevek általában semlegesek,


néhány országnév azonban hím- vagy nőnemű, ill. többes számú. A nem semleges
országnevek elé mindig ki kell tenni a nyelvtani nemet jelző határozott névelő ragozott
alakját.

Lektion 2

Das ist ein Mann. / Das ist eine Frau

Das ist ein Mädchen. / Was ist das? / Das ist ein Mädchen.

Das ist ein Junge. / Was ist das? / Das ist ein Junge.

Was ist das? / Das ist ein Auto.

Ist das ein Haus? / Ja, das ist eins.

Ist das ein Hund? / Ja, das ist einer.

Ist das eine Katze? / Ja, das ist eine.

Ist das eine Katze? / Nein, das ist keine Katze, das ist eine Maus.

Das sind ein Mann und ein Junge.

Was ist das? / Das sind eine Frau und ein Baby?
Sind das eine Frau und ein Baby? / Nein, das sind eine Katze und ein Hund.

Das ist ein Apfel.

Was ist das? / Das ist ein Ei.

Ist das ein Eis? / Ja, das ist eins.

Ist das ein Apfel? / Ist das ein Eis? / Was ist das? / Das ist ein Ball.

Ist das ein Mädchen? / Ist das ein Hund? / Was ist das? Das sind eine Katze und eine Maus.

Ist das ein Auto oder ein Flugzeug? / Das ist ein Flugzeug.

Ist das ein Ei oder ein Apfel? / Das ist ein Apfel.

Ist das ein Ei oder keins? / Ist das eine Maus oder keine? / Das ist keine Maus, das ist ein Ei.

Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő)

Der Nominativ (Az alanyeset) Wer oder was...?1[1]

A határozatlan névelő még meg nem nevezett személyt vagy dolgot jelez. A németben külön
álló és tagadó alakja van, amelyek a főnév nemétől függően eltérő végződést kapnak.

Der Nominativ wird immer angewendet, wenn man fragen kann "Wer oder was...".

hímnem – m. nőnem – f. semleges – n.


Alanyeset / ein Mann eine Mann ein Mann
Nominativ
kein Mann keine Mann kein Mann

Beispiel Frage: Wer oder was wird heute gefällt?

1[1] Der unbestimmte Artikel (A határozatlan


névelő)
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ ein Mann eine Frau ein Kind
Akkusativ einen Mann eine Frau ein Kind
Dativ einem Mann(e) einer Frau einem Kind(e)
Genitiv eines Mannes einer Frau eines Kindes
Antwort: Heute wird ein Baum gefällt.

Ein Schüler ist im Unterricht eingeschlafen.

Eine Birne muß in der Deckenleuchte ausgetauscht werden.

Ein Auto ist eben in den Graben gefahren.

Ich bin/ Sie sind nicht aus Italien. / Griechenland. / Dänemark. / Frankreich. / Deutschland. /
Australien. / Jugoslawien. / dem Sudam. / der Schweiz. / den USA / den Niederland.

Bei Unbestimmten Artikeln entfällt das Plural.

A kein, keine, kein határozatlan névelővel olyan főneveket tagadunk, amely előtt állító
mondatban ein, eine, ein határozatlan névelő álln, vagy adott esetben, mint pl. a nemzetiséget
jelölő főnevek tagadásakor:

Ich bin/Sie sind kein Italiener

Ich bin/Sie sind keine Italienerin.

kein Grieche kein Däne keine Griechin. keine Dänin.

kein Franzose kein Deutscher keine Französin. keine Deutsche.

kein Australier kein Jugoslawe keine Australierin. keine Jugoslawin.

kein Sudanese kein Schweizer keine Sudanesin. keine Schweizerin.

kein Amerikaner kein Holländer. keine Amerikanerin. keine Holländerin.

Das Indefinitpronomen einer-keiner (Az einer-keiner határozatlan névmás)

Ez a névmás helyettesítheti a határozatlan névelő-főnév szerkezetet. A határozatlan névelővel


ellentétben azonban háromféle végződés lehet, mert ekkor az mutatja meg a főnév nemét és
számát.

hímnem – m. nőnem – f. semleges – n.


Alanyeset / einer eine eins
Nominativ
keiner keine keins

Ist das (k)ein Mann? Ja, das ist (k)einer.

Ist das (k)eine Katze? Ja, das ist (k)eine.

Ist das (k)ein Haus? Ja, das ist (k)eins.


Die Ergänzungsfrage (A kiegészítendő kérdés)

Az ilyen mondatok mindig kérdőszóval kezdődnek. Mivel a németben az állítmányt


legfeljebb egy mondatrész előzheti meg, a szórend a következő:

kédőszó – állítmány igei része – alany – többi mondatrész

Was ist das? Das ist ein Auto. / Das sind ein Mann und eine Frau.

A was kérdő névmás egyaránt kérdez egy vagy több dologra, de utána a létige csak egyes
szám 3. azemélyben állhat (ist).

Verbposition - Wo steht das Verb?

a) Fragen Sie, und antworten Sie.

Beispiel: Woher kommen Sie? - Ich komme aus Italien.

Schreiben Sie Fragen und Antworten aus a) in die Tabelle.

Hier steht das Verb. Hier steht das Verb.

Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Bond.

b) Schreiben Sie Fragen und Antworten aus a) in die Tabelle.

Hier steht Hier steht

das das Verb.


Verb.
Wie ist Ihr Name?
Woher kommen Sie?
Wo wohnst du?
Wie heißen Sie?

Lektion 3

- Hier ist ein Bleistift. / Dort ist ein Kugelschreiber.

Wo ist der Kugelschreiber? / Der Kugelschreiber ist dort. / Der Kugelschreiber liegt auf dem
Tisch.

- Dort ist ein Buch. / Das Buch liegt auf dem Tisch.

Der Kugelschreiber liegt auch auf dem Tisch. / Der Kugelschreiber liegt neben dem Buch.

- Das ist ein Schlafzimmer. / Das Schlafzimmer ist in dem Haus.


Links ist ein Fenster. / Das Fenster ist groß. / Unter dem Fenster steht ein Tisch. / Der Tisch
ist brau. / Auf dem Tisch liegt ein Buch und dort steht auch noch eine Lampe. / Gegenüber
dem Tisch steht ein Bett. / Auf dem Bett liegt eine Katze. / Die Katze ist schwarz. / In dem
Zimmer sind auch ein Hund, eine andere Katze und …

Der Hund liegt vor dem Bett auf dem Teppich, und die Maus ist … Rechts vom Bett ist eine
Tür. Wo ist die andereKatze? / Die andere Katze ist hinter der Tür. An der Wand hängt ein
Bild. / Das Bild hängt über dem Bett. / Das Bett ist groß und farbig: rot, grün und blau.

Die Konjugation (Az igeragozás)

A német igék végződése egyes szám 1. személyben –e,

3. Személyben –t,

3. Személyben –en, többes szám

A többes szám 3. személyű alak fejezi ki az önöző formát.

Ich sitze auf der Couch. / liege in dem Bett. / stehe unter der Lampe.

Die Katze sitzt hinter der Tür. / Der Hund liegt auf dem Teppich. / Das Bild hängt über dem
Bett.

Sie sitzen auf der Couch. / liegen in dem Bett. / stehen in dem Zimmer.

A sein létige rendhagyó ragozású:

Egyes szám 1. személy: Ich bin aus der Schweiz.

3. személy: Die Maus ist unter dem Bett.

Többes szám 3. személy: Sie sind Amerikaner.

Der bestimmte Artikel (A határozott névelő)2[2]

2[2] Singular

Kasus Maskulinum Femininum Neutrum


Nominativ der Mann die Frau das Kind
Dativ dem Mann(e) der Frau dem Kind(e)

Plural

Nominativ die Männer die Frauen die Kinder


Dativ den Männern den Frauen den Kindern

Beachte: Die Pluralformen der Artikel sind bei allen drei Geschlechtern gleich.
Der Nominativ und der Dativ (Az alanyeset és a részes eset)

A német főnevnek csak néhány ragja van, ezért többnyire a névelő jelzi a főnév nemét,
számát, esetét. A névelő különböző alakjaival “ragozzuk” a német főneveket, ezért a névelő
ragozása a névszóragozás fontos alkotóeleme.

Der Nominativ wird immer angewendet, wenn man fragen kann "Wer oder was...".

Beispiel Frage: Wer oder was wird heute gefällt? / Antwort: Der Baum wird heute
gefällt.

Der Schüler ist im Unterricht eingeschlafen.

Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel.

Das Auto muß in die Werkstatt

Der Dativ wird angewendet, wenn man fragen kann "Wem..." oder "Woher..." bzw.
"Wo...".

Beispiel: Frage: Wem schenke ich ein Buch? Antwort: Ich schenke dem Vater ein
Buch.

Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus dem Garten (...dem Wald, ...
der Schule, ... dem Haus) Ich vertraue dem Freund.

Das Buch gehört der Schule.

Sie liest dem Kind ein Märchen vor.

hímnem nőnem semleges

Alanyeset der die das

Részes eset dem der dem

Ügyeljünk arra, hogy ne keverjük össze a das mutató névmást a das névelővel.

Das ist ein Schlafzimmer. (mutató névmás)

Das Schlafzimmer ist in dem Haus. (határozott névelő)

Wo?

A wo? Kérdésre felelő helyhatározókban a főnév részes esetbe kerül.

Ein Bild hängt an der Wald. (die Wald)

Der Hund liegt auf dem Teppich. (der Teppich)


Das Schlafzimnmer ist in dem Haus. (das Haus)

Der Tisch steht unter dem Fenster. (das Fenster)

Das Bild hängt über dem Bett. (das Bett)

Die Katze ist hinter der Tür. (die Tür)

Der Teppich ist vor dem Bett. (das Bett)

Der Kugelschreiber liegt neben dem Buch. (das Buch)

Gegenüber dem Tisch steht ein Bett. (der Tisch)

Die Wortfolge (A szórend)

Lehetőségünk van arra, hogy kiemeljünk egy tetszőleges mondatrészt, ha hangsúlyozni


akarjuk. A mondatban ekkor a kiemelt mondatrész kerül az első helyre. Mivel azonban az
állítmányt legfeljebb egy mondatrész előzheti meg, az alany és az állítmány sorrendje
megfordul. A szórend tehát:

kiemelt mondatrész – állítmány igei része – alany – többi mondatrész

Links ist ein Fenster.

An der Wand hängt ein Bild.

Auf dem Tisch steht eine Lampe.

Auch, auch noch

Der Kugelschreiber liegt auch auf dem Tisch. (is)

Auf dem Tisch steht auch noch eine Lampe. (még … is)

Az auch és az auch noch az elé a mondatrész elé kerül, amelyikre vonatkozik.

Lektion 4

Das ist ein Baum. / Das sind Bäume. / Das sind fünf Bäume.

Was ist das? / Das sind Teetassen. / Das sind Teetassen und Untertassen.

Was sit das? / Das sind Blumen. / Sind das Blumen? / Ja, das sind Blumen.

Sind das Frauen? / Nein, das sind keine Frauen, das sind Männer.

Das ist der Mond. / Der ist nicht der Nähe, der ist weit entfernt von der Erde.
Das ist ein Stern. / Das sind Sterne. / Am Himmel sind viele Sterne. / Die Sterne sind weit
entfernt.

Das ist ein Bauernhof. / Das ist der Hof von Herrn Waldmann. / Der Hof ist auf dem Lande.

Heute ist es warm. / Die Sonne ist am Himmel. / Der Himmel ist blau.

Am Himmel sind einige Wolken, aber die sind klein.

Die Berge und der Fluß sind weit entfernt.

Hier ist das Bauernhaus. / Dieses Haus ist schön. / In der Nähe sind Bäume. / Diese Bäume
sind Apfelbäume.

Auf diesem Bäumen sind viele Äpfel. / Die Apfelbäume sind im Garten.

In der Nähe sind Bäume. / Diese Bäume sind Apfelbäume. / Auf diesem Bäumen sind viele
Äpfel. / Die Apfelbäume sind im Garten.

Im Garten sind auch viele Blumen. / Die Wiese ist grün. / Auf diesem Bauernhof sind viele
Tiere. / Die Tiere sind neben dem Garten, auf der Wiese.

Neben dem Fluß stehen drei Pferde, und daneben einige Lämmer. / Alle Lämmer sind weiß,
außer einem. / Jenes ist schwarz. / Neben den Lämmer sind ein Schwein und zehn Ferkel. /
Dieser Bauernhof ist sehr schön.

Die Pluralform der Nomen (A főnevek többes száma)3[3]

3[3] A magyar nyelvtől eltérően többes számú főneveket használunk a német nyelvben az egynél
nagyobb tőszámnevek és egyes határozatlan számnevek után: zwei Bilder - két kép, viele Bücher - sok
könyv, alle Völker - minden nép

Kivételt képeznek a számhoz kapcsolódó mérték-, mennyiség-, és súlyjelölő hím- és semlegesnemű


főnevek: zwei Stück Brot - két darab kenyér, fünf Glas Bier - öt pohár sör, vier Paar Schuhe - négy pár
cipő,

és néhány nőnemű főnév: fünf Mark - öt márka, um acht Uhr - nyolc órakor

Többes számban állnak ugyanezek a főnevek, ha nem mértéket jelentenek: Hier tanzen zwei Paare. -
Két pár táncol itt. Wir brauchen drei Gläser. - Három pohárra van szükségünk. Ich habe zwei Uhren. -
Két órám van.

A magyartól eltérően többes számban állnak a német nyelvben azok a főnevek, amelyek páros
testrészeket vagy páros testrészeken viselt ruhadarabokat jelölnek: Er hat braune Augen. - Barna
szeme van., Sie kauft sich neue Schuhe. - Új cipőt vásárol magának.
A német nyelvben a többes számot többféleképpen jelöljük. Mivel nincs általános szabály
mindig nemükkel és többes számukkal együtt kell megtanulni. Pluralendungen

1. das Ferkel die Ferkel - r Maler, i Maler r B cker, i B cker

2. der Garten die Gärten ˜ r Vater, i V ter (a )

3. das Pferd die Pferde -e r Tisch, i Teische r Fisch, i Fische

4. der Baum die Bäume ˜e r Stuhl, i Stühle r Stock, i Stöcke

5. das Kind die Kinder -er

6. das Lamm die Lämmer ˜er s Dorf, i Dörfer s Buch, i Bücher

r Ofen, i Öfen (o ö) i Mutter, i Mütter (u ü)

7. die Blume die Blumen -n i Tante, i Tanten

die Frau die Frauen -en

die Freundin die Freundinnen -nen

8. das Baby die Babus -s s Auto, i Autos

Die Pluralform der Artikel (A névelők többes száma)

Der bestimmte Artikel (A határozott névelő)

hímnem nőnem semleges többes szám

Alanyeset der die das die

Részes eset dem der dem den

Többes szám részes esetben kivételesen a főnév is kap ragot: -n járul minden főnévhez,
kivéve azokat, amelyek többes számukat –n. –en, -s végződéssel képzik. z.B.

Ich bin aus den Niederlanden. / Ich bin aus den USA. / Das Haus ist weit entfernt von den
Pferden. / Die Eltern sind nicht weit entfernt von den Babys.

(Néhány hímnemű főnév egyes számban is kap –n ragot, pl. dem Herrn.)

Der unbestimmte Artikel (A határozatlan névelő) Der Dativ (A részes eset)

A magyartól eltérően csak többes számban használunk a németben bizonyos főneveket: die Eltern - a
szülők, die Geschwister - a testvérek, die Kosten - a költségek, die Ferien - a szünidő, die
Weihnachten - a karácsony, die Ostern - a húsvét, die Blattern - a himlő, die Nasern - a kanyaró
Der Dativ wird angewendet, wenn man fragen kann "Wem..." oder "Woher..." bzw.
"Wo...".

Beispiel: Frage: Wem schenke ich mein Buch? Antwort: Ich schenke einem Freund mein
Buch. Frage: Woher kommst du? Antwort: Ich komme aus einem
Garten (...einem Wald, ... einer Schule, ... einem Haus)

Ich vertraue einem Freund.

Das Buch gehört einer Freundin.

Sie liest einem Kind ein Märchen vor.

hímnem nőnem semleges többes szám

Alanyeset ein eine ein -

kein keine kein keine

Részes eset einem einer einem -

keinem keiner keinem keinen

Az ein és a kein ragozása megegyezik. Az egyetlen különbség, hogy az ein névelőnek nincs
többes száma. A többes számban úgy fejezzük ki a főnév határozatlan voltát, hogy nem
teszünk elé névelőt.

Im Garten stehen Bäume.

Im Garten stehen keine Bäume.

Das Pronominaladverb (A névmási határozószó)

Az előljáros főneveket (ha nem személyere vonatkoznak) névmási határozószókkal


helyettesítjük. Képzésük: da(r) + elöljárószó vagy wo(r) + elöljárószó.

Die Lämmer stehen neben den Pferden. Woneben stehen die Lämmer? Die Lämmer stehen
daneben.

Der Apfel ist auf dem Baum. Worauf ist der Apfel? Der Apfel ist darauf.
A mutató névmás - Dieser - jener4[4]- A határozatlan névmás

4[4] A mutató névmás

A német mutató névmások a következők:

- der, die, das / ez, az, ez a(z), az a(z)

- dieser, diese, dies(es) / ez, ez a(z), emez

jener, jene, jenes / az, az a(z), amaz

derjenige, diejenige, dasjenige / az, az a(z), amaz

- derselbe, dieselbe, dasselbe / ugyanaz a(z), ugyanez a(z)

selber, selbst / maga

- solcher, solche, solches / ilyen, olyan

A határozatlan névmás

A legfontosabb határozatlan névmások:

man (mint "általános alany": "az ember, az emberek stb.")

jemand (valaki)

niemand (senki)

jedermann (mindenki, bárki, akárki)

irgendwer (valaki)

ein gewisser, eine gewisse, ein gewisses (egy bizonyos)

etwas (valami)

nichts (semmi)

es

A HATÁROZATLAN NÉVMÁSOK HASZNÁLATA

A man határozatlan névmás jelentését tekintve általános alany, magyarra többes szám harmadik
(esetleg első) személyben, vagy " az ember, az emberek" kifejezésekkel fordítjuk. A man névmás
mellett az állítmány ragozott igéje mindig egyes szám harmadik személyben áll.
A dieser a közelebbi, a jener a távolabbi dolgokra mutató névmás. Ragozásuk megegyezik a
határozott névelőével.

hímnem nőnem semleges többes szám

Alanyeset dieser diese dieses diese

jener jene jenes jene

Részes eset diesem dieser diesem diesen

jenem jener jenem jenen

In diesem Garten stehen drei Pferde, in jenem stehen keine.

In welchem Garten stehen Pferde? In diesem.

Dieser Bauernhof ist sehr schön, jener ist häßlich.

Welcher Bauernhof ist häßlich? Jener.

Az összevonás - i Zusammensetzung (Komposita)

An dem Himmel sind Sterne. In dem Garten stehen Bäume.

Am Himmel sind Sterne. Im Garten stehen Bäume.

Az összetett szó általában két részből - elő- és utótagból - áll

Az összetett főnév neme az utótag, vagyis az alapszó neméhez igazodik:

die Ware + das Haus = das Warenhaus - az áruház

die +das = das / die + die + der = der / die + der + die = die

z.B. die Last + das Auto = das Lastauto

die Last + die Kraft + der Wagen = der Lastkraftwagen

die Welt + der Raum +die Fahr = die Weltraumfahrt

- kötőhang: (e)s z.B. die Geburt +der Tag = der Geburtstag / das Jahr +die Zahl = die
Jahreszahl

A man határozatlan névmást csak egyes szám alanyesetben használjuk, tárgy- és részes esetben az
einer megfelelő eseteit használjuk.
(összetett igék - Zusammengesetzte Verben)

- főnév: m. -er, -ler, -ner, -ling

n. -chen, -lein, -en, -n, -tum, -nis

z.B. -nis képzővel igékből rendszerint semleges nemű főneveket képezünk, de


van néhány nőnemű kivétel is: erleben - s Erlebnis (élmény) / ergeben - s Ergebnis
(eredmény) / verstehen - s Verst ndnis (megértés) / bedürfen - s Bedürfnis (szükséglet) / s
Hindernis (akadály), s Ged chtnis (az emlékezet), s Zeugnis (bizonyítvány)

de: erkennen - die Erkenntnis (felismerés) / erlauben - die Erlaubnis (engedély) /


finster - die Finsternis (sötétség) / i Kenntnis (ismeret),

-tum - általában semleges neműek, de van két kivétel:

r Irrtum (tévedés), r Reichtum (gazdagság)

eigen - s Eigentum (tulajdon),

r König - s Königtum / r Bürger - s Bürgertum (polgárság)

r Bauer - s Bauerntum (parasztság) / s Alter - s Altertum (ókor)

-chen, -lein kicsinyítő képzők: s H uschen, s M dchen, s Tischlein

f. -m, -em -ei, -heit, -keit, -schaft, -ung, -in

Főnévképzés Pr fixel: ge-, ur-, un-

Melléknév képzése: -ig, -er, -n, -en, -ern, -isch, -lich, -bar, -sam, -haft, -voll, reich, -los, -
haarig, un-, mi -. (!az -en képző hozzájárulásával minden német ige tövéből főnevet
képezhetünk. Ez alakjában megegyezik az ige főnévi igenevével)

un- ellentétes, illetve negativ irányban megváltozott értelmet adnak az alapszónak:

verst ndlich (érthető) - unverst ndlich (érthetetlen)

-bar - többnyire igékből: -en - elmarad

essen - essbar (ehető) brauchen - brauchbar (használható)

lösen - lösbar (oltható) heilen - heilbar (gyógyítható)

-haarig - „-hajú”

-sam - igékből, névszokból képezhetünk ezzel a képzővel mellékneveket:

sterben - sterbsam (törekvő) lang - langsam (lassú)


ein - einsam (magányos) die Gewalt - gewaltsam (erőszakos)

-los - főnévhez járuló képző, a magyar fosztiképzőnek felel meg:

die Zahl - zahlos (számtalan) das Wasser - wasserlos (víztelen)

Igék képzése: be-, er-, ent-, mi -, ver-, zer-

z.B. zer- (a magyar „szét” igekötőnek felel meg)

schneiden - zerschneiden streuen (szór) - zerstreuen

von Adjektiven abgeleitete Substantive

breit / die Breite kurz / die Kürze

Szóképzés képző nélkül (melléknévből főnevet):

danken - r Dank (köszönet) schlafen - r Schlaf (alvás)

gewinnen - r Gewinn (nyereség) beginnen - r Beginn (kezdet)

Substantivierte Infinitive (főnévként használt főnévi igenevek): - a cselekvést, néha a


cselekvés eredményét is jelöli: lernen - s Lernen (tanulás)

wissen- s Wissen (a tudás)

schreib - s Schreib (az írás)

sein - s Sein (a lét)

Lektion 5

Der June ist im Bett. / Wer ist im Bett? / Der junge ist im Bett. / Ist der Junge im Bett? / Ja, er
ist im Bett. / Wo ist der Junge? / Er ist im Bett.

Die Frau ist im Klassenzimmer. / Ist die Frau im Klassenzimmer? / Ja, sie ist im
Klassenzimmer. / Wo ist die Frau? / Sie ist im Klassenzimmer.

Die Frau und das Baby sind im Haus. / Wer ist im Haus? / Die Frau und das Baby sind im
Haus. / Sind die Frau und das Baby im Haus? / Ja, sie sind da. / Wo ist die Frau und das baby?
/ Siesind im Haus.

Ein Apfel ist auf dem Teller. / Was ist auf dem Teller? / Ein Apfel ist auf dem Teller. / Ist der
Apfel auf dem Teller? / Ja, er ist dort. / Ist der Apfel im Auto? / Nein, dort ist er nicht. / Wo
ist der Apfel? / Er ist auf dem Teller.
Was ist am Himmel? / Am Himmel sind Flugzeuge. / Sind die Flugzeuge im Meer? / Nein,
dort sind sie nicht. / Wo sind die Flugzeuge? / Sie sind am Himmel.

Das Personalpronomen und das Verb sein (A személyes névmás és a sein ige)

Ich bin ein Mädchen. Wir sind eine Familei.

Ich bin Petra. Wir sind Männer.

Du bist ein Junge. Ihr seid Mütter.

Du bist schön.

Er ist groß. Sie sind Kinder.

Er ist Ralf. Sie sind lustig. (sie a mondatban kisbetűvel!)

Sie ist eine Königin. Sie sind Herr Waldmann. Sie sind durstig.

Sie ist glücklich. (Sie a mondatban nagybetűvel!)

Es ist ein Fenster.

Es ist offen.

Er ist ein Junge. Sie sind Jungen.

ein Mann. Männer.

ein König. usw. Mädchen.

Frauen. usw.

Sie ist ein Mädchen. Es ist ein Tisch. / ein Stuhl.

eine Frau. ein Berg. / eine Uhr.

eine Königin. usw. eine Katze. / ein Hund. usw.

Die Konjugation (Az igeragozás)5[5]

5[5] A német igeragozás rendszere - das System der deutschen Konjugation


Lateinische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung Beispiele:

A. Form

1. Aktiv das - cselekvő igeragozás - Tätigkeitsform ich liebe, ich schlage, ich lobe
A főnévi igenév végződése –en (sitzen, stehen). Ha est a végződést elhagyjuk, megkapjuk az
ige tövét. Ehhez a tőhöz jelen időben a következő ragok járulnak:

ich -e (sitze, stehe) wir -en (sitzen, stehen)

du -st (sitzest, stehst) ihr -t (sitzt, steht)

er, sie, es -t (sitzt, steht) sie, Sie -en (sitzen, stehen)

Az ige többes szám 1. és 3. személyű alakja mindig megegyezik a főnévi igenév alakjával.

Az igék lehetnek: önálló igék - die Vollverben:

- tárgyas - transitive Verben

- tárgyatlan - intransitive Verben

- „sich”-es igék - sich-Verben

2. Passiv Leideform ich werde geliebt, ich werde geschlagen, ich werde gelobt

B. Nominalformen

1. Infinitiv Grundform lieben, schlagen, loben, singen ...

2. Partizip Präsens Mittelwort der Gegenwart liebend, schlagend, lobend, singend ...

3. Partizip Perfekt Mittelwort d. Vergangenheit geliebt, geschlagen, gelobt, gesungen


...

C. Tempus Zeit

Präsens Gegenwart ich lese, ich schreibe, ich liebe

Präteritum erzählende Vergangenheit ich las, ich schrieb, ich liebte

Perfekt Vergangenheit ich habe gelesen, ich habe geschrieben, ich habe geliebt

Plusquamperfekt vollendete Vergangenheit ich hatte gelesen, ich hatte geschrieben, ich hatte
geliebt

Futurum I einfache Zukunft ich werde lesen, ich werde schreiben, ich werde lieben
Futurum II vollendete Zukunft ich werde gelesen haben, ich werde geschrieben haben
D. Modus Aussageweise
- visszaható igék: - állandósult (igazi) +A mich

- nem állandósult (nem igazi) +D mir

- személytelen - unpersönlich Verben

Alaktani szempontból:

- egyszerű - einfach

- összetett - zusammengesetzte

- képzett igék - gebildete Verben

- ragozott (személyragos) - finite Formen

- nem ragozott (igenévi) - infinite Formen

Lektion 6

DIE FAMILEI VON HERRN WALDMANN

Das ist eine Familie. In dieser Familie sind fünf Personen. Die Frau ist Frau Waldmann und
der Mann ist Herr Waldmann. Sie sind verheiratet. Herr Waldmann ist der Mann von Frau
Waldmann. Frau Waldmann ist die Frau von Herrn Waldmann. In dieser Familie gibt es drei
Kinder: ein Junge und zwei Mädchen. Wessen Kinder siend sie? Sie sind die Kinder von
Herrn Waldmann und Frau Waldmann. Herr und Frau Waldmann sind der Vater und die
Mutter, also die … . Die Mädchen heißen Petra und Ingrid. Der Junge heißt Ralf. Petra und
Ingrid sind die Töchter von Herrn und Frau Waldmann ... . Ralf ist der Sohn von Herrn und
Frau Waldmann. Er ist der Bruder von Petra und Ingrid. Es ist Abend. Die Familie ist im
Wohnzimmer, nur Frau Waldmann ist in der … . Frau Waldmann kockt das Abendessen.
Auch der Hund ist in der Küche, er frißt. Herr Waldmann sitzt im Lehnstuhl. Er liest ein Buch
und raucht Pfeife. Petra und Ralf sitzen auf der Couch. Sie sehen fern. Auch die Katze sind im
Zimmer. Die eine liegt auf dem Teppich und schläft. Die andere spielt mit einem Bvall. Ingrid
spielt auch. Sie spielt mit einer Puppe. Die Puppe heißt Martin. Was macht Martin? Er steht.
Er geht. Er läuft. Er kommt. Er geht. Er schreibt. Er spricht: ‘eins, zwei, drei’ .

- Mutti, wir sind hungrig. Ist das Abendessen schon fertig?

- Ja, es ist bald fertig.

A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAINAK MÓDOSULÁSA 6[6]

6[6] A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAINAK MÓDOSULÁSA


A személyragok az igető végződése szerint a kiejtés megkönnyítésére módosulhatnak:

1. Ha az igető - -d vagy -t végződésű, illetve

- -n vagy -m végződésű és ha ezt b, p,d, t, g, k, f, ch, előzi meg, akkor az egyes szám 2. és 3., továbbá
a többes szám 2. személyben -e kötőhang lép fel:

ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten;

ich öffne, du öffnest, er öffnet, wir öffnen, ihr öffnet, sie öffnen.

Ugyanígy ragozzuk még például a baden (fürödni), atmen (lélegezni), trocken (szárítani), ordnen
(rendezni), zeichen (rajzolni) stb igéket.

2. Ha az igető -s, -ß, -x -z akkor az egyes szám 2. személyben a személyrag csak -t lesz:

ich reise, du reist, er reist, wir reisen, ihr reist, sie reisen.

Ugyanígy ragozzuk a hassen (gyűlölni), sitzen (ülni), heizen (fűteni), essen (enni) stb. igéket is.

Az -el, -er igető után a főnévi igenév ragja csak -n. Például betteln (koldulni), stottern (dadogni),
rudern (evezni).

TŐHANGVÁLTOZÁSOK JELEN IDŐBEN Egyes erős ragozású igék az egyes szám 2. és 3. személyben
megváltoztatják tőhangzójukat. A tőhangzóváltozásnak két típusa van:

- Umlaut: -a-ä, au-äu, o-ö változás

A leggyakoribb ide tartozó igék: backen, blasen, braten, empfangen, fahren, fallen, fangen, graben,
halten, laden, lassen, laufen, raten, schlafen, schlagen, stoßen, tragen, waschen és wachsen.

- Brechung: e-i, e-ie tőhangváltozás

A leggyakoribb ide tartozó igék: befehlen, empfehlen, essen, fressen, geben, geschehen, helfen,
lesen, messen, nehmen, schmelzen, sehen, sprechen, stechen, sterben, treffen, treten, vergessen,
werben és werden.

Néhány t-tövű erős ige egyes szám 3. személyben elhagyja a -t személyragját:

ich halte, du hält, er hält, wir halten, ihr haltet, sie halten.

Ugyanígy van ez a braten és a raten igénél is.

A jelen idő többes szám 1. és 3. személyű igealakja mindig megegyezik a főnévi igenév alakjával.

A jelen időt a németben általában ugyanakkor használjuk, mint a magyarban.


- Infinitiv (főnévi igenév):

z.B. lernen = lern (szótő) + en (képző) tanulni = tanul + ni

Az infinitiv alakból képezzük a jelen időt: szótő + személyvégződés

Egyes igék egyes szám 2. és 3. Személyben megváltoztatják tőhangzójukat. A


tőhangzóválozásnak két típusa van: - Umlaut: a>ä, au>äu, o>ö

ich schlafe/laufe wir schlafen/laufen

du schläfst/läufst ihr schlaft/lauft

er schläft/läuft sie schlafen/laufen

- Brechung: e>i, e>ie

ich esse/spreche wir essen/schprechen

du ißt/sprichst ihr eßt/sprecht

er ißt/spricht sie essen/sprechen

A német nyelvben három múlt idő van: egy egyszerű és két összetett 7[7]

7[7] A helyváltoztatást jelentő igéknél a sein segédigét használjuk, ha meghatározott irányban való
mozgást akarunk kifejezni, viszont a haben segédigét alkalmazzuk, ha csak a cselekvést
hangsúlyozzuk.

Sie ist zum Ofer geschwommen. - A partra úszott.

DAS PLUSQUAMPERFEKT (II. ÖSSZETETT MÚLT)

Az igék Plusquamperfekt (befejezett mált, régmúlt) alakját a sein vagy haben segédige
Präteteritumával és a főige befejezett melléknévi égenevével képezik.

A segédigét ragozzák, a főige befejezett melléknévi igenévi alakja változatlan marad:

A múlt idők használata

Präteritum: a németben az elbeszélés alapvető ideje. Ha elmondanak egy történetet, amelynek nincs
kapcsolata a jelennel, akkor ezt Präteritumban mondják el.

Ich besuchte meinen Onkel. - Meglátogattam a nagybátyám.

Perfekt: akkor használják, ha ki akarják fejezni, hogy a cselekvésnek kihatása van a jelenre.
Der Akkusativ und der Genitiv (A tárgyeset és a birtokos eset)8[8]

Ha ki akarják emelni, hogy a múlt esemény közvetlen kapcsolatban van a jelennel, akkor a Perfektet
használják: Ich habe schlecht geschlafen. - Rosszul aludtam. (Ezért fáradt vagyok)

Kifejezhető a Perfekt alakkal olyan cselekvés is, amely a jövőben fog befjeződni.

Plusquamperfekt: Azt fejezi ki, hogy a múlt idejű cselekvés egy másik múlt idejű cselekvés előtt
történt. Előfordulhat összetett mondatban, egymás után következő mondatokban és egyszerű
mondatban is.

A jövő idők A német nyelvben két jövő idő van: Futur I, Futur II.

DAS FUTUR I. Az ige Futur I. alakját a werden segédige jelen idejével és a főige jelen idejű főnévi
igenevével képezik. A werden segédigét ragozzák, a főige jelen idejű főnévi igenévi alakja változatlan
marad.

DAS FUTUR II. A Futur II. alakot a werden segédige jelen idejével és a főige múlt idejű főnévi
igernevével képezik.

A jövő idők használata

Futur I. alakkal kifejezhető:

- jövő idejű történés, cselekvés, állapot

- nyomatékos felszólítás a 2. személyben

Du wirst jetzt nach Hause gehen! - Most menj haza!

- a jelenre vonatkozó feltevés

Er wird jetzt schon dort sein. - Már bizonyára ott van.

Futur II. alakkal kifejezhető;

- olyan jövő idejű cselekvés, amelynek befejezése előreláthatóan várható:

Morgen werden wir die Arbeit beendet haben. - Holnap bizonyára befejezzük a munkát.

- a múltra vonatkozó valószínűség:

Sie wird wenig gelernt haben. - Bizonyára keveset tanult.

8[8] Erős ragozású hímnemű főnevek

Jellemzői:
Der Akkusativ wird angewendet, wenn man fragen kann "Wen oder was..." oder "Wohin..." .

Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroffen?

Antwort: Du hast heute den Bundeskanzler in der Stadt getroffen.

Frage: Wohin gehst du?

Antwort: Du gehst in den Garten (...den Wald, ...die Schule, ...das Haus)

- az egyes szám birtokos esetben -s vagy -es rag;

- a többes szám képzési módjai: -, -, -e, -e, -er, -er,

néhány idegen eredetű és -i becézőképzős szóban: -s;

- a többes szám részes esetében az -s többesjelű főnevek kivételével minden erős főnév -n esetragot
vesz fel.

Gyenge ragozású hímnemű főnevek

Az ide tartozó főnevek két csoportra oszthatók:

- -e végű gyenge ragozású hímnemű főnevek, amelyek a ragozás során -n esetragot vesznek fel;

- mássalhangzóra végződő gyenge ragozású hímnemű főnevek, amelyek a ragozás során -en
esetragot vesznek fel.

Vegyes ragozású hímnemű főnevek

Az ide tartozó főneveket egyes számban erősen, többes számban gyengén ragozzuk.

Nőnemű főnevek ragozása

Jellemzői:

- az egyes számban nincsenek esetragok,

- többes szám képzésének módjai: -, -e, -e, -n, -en, -s,

- az -, -e, -e többes jelű főnevek a többes szám részes esetében -n esetragot vesznek fel.
Wir treffen heute den Finanzminister.

Viele Schüler verfluchen die Hausaufgabe.

Ich lese mit Begeisterung das Buch.

dieser-jener-welcher - ein-eine-ein 9[9]

9[9] hímnem nőnem semleges többes szám

Alanyeset der die das die

Tárgyeset den die das die

Részes eset dem der dem den

Birtokos eser des der des der

Ugyanígy ragozzuk a dieser-jener-welcher


mutató- ill. kérdő névmásokat is. Pl.:
hímnem nőnem semleges többes szám

Alanyeset dieser diese dieses diese

Tárgyeset diesen diese dieses diese

Részes eset diesem dieser diesem diesen

Birtokos eset dieses dieser dieses dieser

A kétalakú ein-eine-ein határozatlan névelőt


másként ragozzuk:
hímnem nőnem semleges többes szám

Alanyeset ein eine ein -

kein keine kein keine

Tárgy eset einen eine ein -

keinen keine kein keine


Der Akkusativ (A tárgyeset)

Der Akkusativ wird angewendet, wenn man fragen kann "Wen oder was..." oder "Wohin..." .

Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroffen?

Antwort: Du hast heute einen Popstar in der Stadt getroffen.

Frage: Wohin gehst du?

Antwort: Du gehst in einen Garten (...einen Wald, ...eine Schule, ...ein Haus)

Wir backen heute einen Kuchen.

Viele Schüler verfluchen eine Sonderaufgabe.

Ich lese mit Begeisterung ein Buch.

Die Mutter kocht das Abendessen.

(k)ein Abendesse.

Der Vater liest einen/den Roman.

eine/die Zeitung.

ein/das Buch.

Die Kinder lesen Bücher.

keine Bücher.

Der Genitiv (A birtokos eset)

Der Genitiv wird angewendet, wenn man ein Besitzverhältnis zum Ausdruck bringen will
und wenn man fragen kann "Wessen..." .

Részes eset einem einer einem -

keinem keiner keinem keinen

Birtokos eset eines einer eines -

keines keiner keines keiner


Beispiel: Frage: Wessen Äste werden heute geschnitten? Antwort: Die Äste eines Baumes
werden heute geschnitten.

Er schneidet die Äste eines Baumes.

Sie hörte die Stimme einer Operndiva.

Ich öffne die Tür eines Autos.

Birtokos esetben a hímnemű és a semleges főnevek – s ragot kapnak:

Das ist die Zeitung des Vaters. (der Vater)

Das ist das Buch des Kinders. (das Kind)

A birtokos szerkezet helyettesíthető a van előljárószóval:

- tulajdonneveknél: Das ist die Familie von Herrn Waldmann.

Főneveknél, amelyek előtt nem áll semmilyen kisérőszó:

Das ist das Buch eines Kindes.

Das sind Nücher von Kindern.

A tulajdonnevek Genitivben -s esetragot kapnak, a többi esetben nem kapnak ragot.


Különbséget kell tennünk személy- és földrajzi nevek kapnak.

1) Személynevek

A férfi és női személynevek Genitivben egyaránt -s esetragot kapnak. A birtokos ilyenkor a


birtokos a birtok elé kerül.

Peters Vater - Péter édesapja / Erikas Mutter - Erika édesanyja

Ha: a) a személynév több tagból áll, akkor csak az utolsó kap ragot (die Gedichte Johann
Wolfgang Goethes - Johann Wolfgang Goethe versei) a személynév végződése -s, -ß, -x, -tz
vagy -z , akkor: ens esetragot kap vagy (Fritzens Hefte - Fritz füzetei) von elöljárószóval
körülírjuk (die Lieder von Rolling Stones - a Rollling Stones dalai).

b) Hiányjelet alkalmazunk (Rolling Stones' Lieder - a Rollling Stones dalai) - határozott


névelővel vagy névmással fejezzük ki (das Ei des Kolombus - Kolumbus tojása, das Buch
unseres Franz - a mi Ferencünk könyve)

c) Ha a név előtt címet, rangot jelölő szó áll: - a név előtt címet, rangot jelölő szó névelővel
áll, akkor csak a címet, rangot jelölő szót ragozzuk (die Vorlesung des Professors Müller -
Müller professzor előadása), - a név előtt címet, rangot jelölő szó névelő nélkül áll, akkor a
családnév kapja a ragot (die Vorlesung Professor Müllers - Müller professzor előadása).
Kivételt képeznek a Herr, Kollege, Genosse gyenge főnevek, amelyeket minden esetben
ragozni kell: (die Vorlesung Kollegen Müllers - Müller kolléga előadása, die Vorlesung des
Kollegen Müller - Müller kolléga előadása).

2) Földrajzi nevek

A földrajzi nevek Genitivben -s végződést kapnak (Deutschlands Flüsse - Németország


folyói, Englands Hauptstadt - Anglia fővárosa).

A -s, -z, -x végződésű földrajzi neveknél a von elöljárószós körülírást alkalmazzuk (die
Straßen von Mainz - Mainz utcái).

Az idegen földrajzi nevek gyakran végződés nélkül állnak, a német hegy- és folyóneveket
azonban ragozzuk (der Gipfel des Himalaja - Himalája csúcsa, die Wälder des Harzes - Harz
erdei).

Ha a helység- vagy országnév előtt egy jelző áll, akkor maga a név változatlan marad (die
Straßen des schönen Berlin - Berlin szép utcái).

Akkusativobjekt

A legtöbb német ige az alany mellett egy második kötelező kiegészítővel is rendelkezik,
amely a helyes mondatalkotáshoz elmaradhatatlan. Ez a második kiegészítő lehet
Akkusativobjekt / tárgyesetben álló főnév vagy névmás / Dativobjekt / részes esetben álló
főnév vagy névmás /, Genitivobjekt / birtokos esetben álló főnév vagy névmás / vagy
Präpositionalobjekt / viszonyszós szerkezet /. Ezeket a kiegészítőket nevezzük az ige
vonzatainak / Rektion der Verben /

A tárgyas igék vonzata a német és a magyar nyelvben általában megegyezik, vannak azonban
olyan német igei szerkezetek, amelyek a magyartól eltérően Akkusativot / tárgyeset /
vonzanak.

pl.: es gibt + tárgyeset - van, létezik vki/vmi

Ezzel a szerkezettel valaminek a puszta létezését fejezhetjük ki. Ebben a szerkezetben a geben
ige csak egyes számban állhat.

Es gibt drei Stühle. / In dieser Familie gibt es drei Kinder.

Gibt es hier einen Arzt? - Van itt egy orvos?

haben + Akk. van neki Ich habe einen Bruder. - Nekem van egy bátyám.

besitzen + Akk. van neki, birtokol Er besitzt viel Geld. - Neki sok pénze van.

brauchen + Akk. szüksége van valamire Peter braucht einen neuen Mantel. - Péternek
szüksége van egy új kabátra.

helfen zu+Infinitiv
Néhány ige jelentésárnylatától, szövegkörnyezetétől függően állhat zu+Infinitiv-vel illetve
csak Infinitiv-vel. Ilyenek: heißen, helfen, lehren, lernen.

1) Ha az Infinitiv körül van véve, tehát az ige vagy annak a ragozott része megelőzi az
Infinitivet, akkor az zu nélkül áll.

Er verlangte, da ich ihm Geld Azt követelte tőlem, hogy segítsek neki pénzt keresni.
verdienen helfe.
Ich mußte ihm Geld verdienen helfen. Segítenem kellett neki pénzt keresni.

2) Ha az Infinitiv nincs körülvéve, akkor

a) mellékmondat után a zu+Infinitiv szerkezetet használjuk

Er verlangte, daß ich ihm helfe, einen Azt követelte, hogy segítsek neki levelet írni.
Brief zu schreiben.

b) mellékmondat után, amelyben összetett ige van, szintén a zu+Infinitiv szerkezetet


használjuk.

Ich mußte ihm helfen, einen Brief zu schreiben. Segítenem kellett neki egy levelet megírni.

Lektion 7

Etwas später…

Petra ist mit ihren Freunden an einer Schitour in Frankreich. Sie telefoniert nach Deutschland.

- Wie heißt denn die Vorwahlnummer von Deutschland? Ach, ja, ich erinnere mich. Sie ist 0-
0-4-9. 0-0-4-9-8-9-6-5-8-2-1-7-3.

- Hallo Mutti, hier spricht Petra.

- Hallo Petra. Wie geht’s die?

- Es geht mir gut. Ich bin bißchen müde. Die Reise nach Frankreich dauert lange.

- Wie ist das Hotel?

- Das Hotel ist sehr schön. Hier ist auch eine Gruppe aus Ungarn.

- Wie ist das Wetter dort?

- Draußen ist es sehr kalt, aber hier im Hotel ist es heiß. Draußen gibt es eine Menge Schnee.

- Schneit es?

- Nein, die Sonne scheint und der Himmel ist klar. Was gibt’s Neues?
- Es regnet. Hier ist das Wetter stürmlich, es donnert und blitzt, aber …

- Heute abend gibt es hier eine Gesellschaft.

- Viel Vergnügen und sei vorsichtig beim Schifahren!

- In Ordnung. Tschüß Nutti.

- Tschüß Petra.

Petra wohnt im Hotelzimmer mit Monika. Monika ist ihre Zimmernachbarin. Sie ist im
Badezimmer. Sie duscht sich. Petra wartet auf sie.

- Monika, bist du fertig?

- Nein, ich putze mir noch die Zähne.

- Monika, bist du fertig?

- Nein, ich kämme mir noch die Haare.

- Monika, bist du endlich fertig?

- Ja, ich bin fertig. Du bist an der Reihe.

- Endlich!!

Die Reflexivverben (A visszaható igék)

Ezek az igék azt fejezik ki, hogy a cselekvés alanya azonos a cselekvés tárgyával. Ezt a sich
visszaható névmás tárgyesetű alakjai jelzik. Ha az ige sich nélkül állna, tárgyesetben álló
főnév lenne mellette:

Monika kämmt ihre Freundin. Monika erinnert ihren Vater.

Monika kämmt sich. Monika erinnert sich.

Ich kämme mich. Ich erinnere mich.

Az ilyen jellegű igék mellett a sich névmás részes esetben is állhat, ha a cselekvés
olyan dologra vonatkozik, amely az alanyhoz tartozik:

Monika kämmt ihre Freundin die Haare. Monika wäscht ihrer Freundin den Kopf.

Monika kämmt sich die Haare. Monika wäscht sich den Kopf.

Ich kämme mir die Haare. Ich wäscht mir den Kopf..
Das Reflexivpronomen (A visszaható névmás) - (rückbezügliches Fürwort)

tárgyeset részes eset

egyes szám 1. személy mich mir

2. személy dich dir

3. személy sich

többes szám 1. személy uns

2. személy euch

3. személy sich

Typisch für ein Reflexivpronomen ist, dass es in einem Satz als Objekt steht und sich auf die
gleiche Person oder Sache bezieht wie das Subjekt.

Es verweist also auf das Subjekt zurück - es reflektiert das Subjekt, deshalb spricht man von
"reflexiv".

Reflexivpronomen können nur im Dativ oder Akkusativ vorkommen.

Welcher Kasus jeweils benutzt werden muß, läßt sich durch Fragen schnell herausfinden.

1. Beispiel: Wie muß es auf gut Deutsch heißen: "Ich wasche mir die Füße."

Oder: "Ich wasche mich die Füße." ? / Hier kann ich fragen: Wem wasche ich die...?
/ Also muß ich den Dativ benutzen: mir (und nicht mich!).

Dativ: Ich wasche mir die Füße.

Du wäscht dir ...

Er wäscht sich... / Sie wäscht sich... / Es wäscht sich...

Wir waschen uns...

Ihr wascht euch...

Sie waschen sich...

2. Beispiel: Wie muß es auf gut Deutsch heißen: "Ich kämme mir ."

Oder: "Ich kämme mich." ? / Hier muß die Frage lauten: Wen oder was kämme ich?

Also muß ich den Akkusativ nehmen: mich (und nicht mir!).

Akkusativ: Ich kämme mich.


Du kämmst dich.

Er / Sie / Es kämmt sich.

Wir kämmen uns.

Ihr kämmt euch.

Sie kämmen sich.

Achtung: Wenn Unklarheiten oder gar Missverständnisse möglich sind, sollte man zur
Sicherheit zusätzlich ein Adverb oder gleich eine andere Formulierung benutzen!

Beispiel: Die badenden Kinder bespritzen sich.

Unklar bleibt hier, ob sich jedes Kind selbst naß macht oder ob die anderen nachhelfen.

Also: Die badenden Kinder bespritzen sich gegenseitig.

Oder: Die badenden Kinder bespritzen einander.

A visszaható névmás helye

- kijelentő mondatban az állítmány után van:

Sie waschen sich. Sie waschen sich den Kopf.

- kérdő mondatban:

- ha az alany névmás, az alany után van:

Waschen Sie sich? Waschen Sie sich den Kopf?

- ha az alany főnév, az alany előtt van: Wäscht sich Petra?

Waschen sich die Kinder?

Possessivpronomen

A birtokos névmás alapalakja megmutatja a birtokos személyét, számát, végződésével pedig a


birtok nemére, számára, estére utal.

ich mein Vater meine Mutter mein Kind


du dein Vater deine Mutter dein Kind
er sein Vater seine Mutter sein Kind
sie ihr Vater ihre Mutter ihr Kind
es sein Vater seine Mutter sein Kind
wir unser Vater unsere Mutter unser Kind
ihr euer Vater eure Mutter euer Kind
sie / Sie ihr / IhrVater ihre / Ihre Mutter ihr / Ihr Kind
A birtokos névmás a mondatban kétféle szerepet tölthet be, lehet:

- jelzői birtokos névmás, ilyenkor úgy ragozzuk, mint a határozatlan névelőt ( ein, eine, ein).
Jelöli a főnév emét, számát, esetét, ezért névelő sohasem állhat előtte. (Peter liebt seine
Freundin. - Péter szereti a barátnőjét., Petra zeigt ihren Freunden die neuen Fotos. - Petra
megmutatja a barátainak az új képeket).

- önálló birtokos névmás ( meiner, meine, mein, deiner, deine, dein usw. ), ilyenkor csak
akkor használhatjuk, ha a birtok az előzményekből már ismert. A birtokszó helyett használjuk,
ezért mindig hangsúlyos.

Ha az önálló birtokos névmás határozott névelő nélkül áll, akkor felveszi a határozott névelő
végződéseit, így jelzi a birtok nemét, számát, esetét: Hier liegt ein Buch. Ist es deines? - Itt
fekszik egy könyv. Ez a tiéd?, Ich kaufe meinem Freund ein Hemd. Was kaufst du deinem? -
Veszek a barátomnak egy inget. Te mit veszel a tiédnek?

Ha az önálló birtokos névmás határozott névelővel áll, akkor úgy ragozzuk, mint a gyenge
melléknevet. (Geht deine Uhr genau? - Pontosan jár az órád?).

Deklination von Adjektiven 10[10]

1. Beispiel (mit bestimmtem Artikel)

10[10] A melléknév (Das Adjektiv)

A melléknévnek háromféle ragozása van: erős vagy névelőpótló, gyenge vagy névelőkísérő és vegyes
vagy névelőkiegészítő. A melléknévragozás szabályai a melléknévként használt melléknévi igenevekre
és a melléknevek fokozott alakjaira is vonatkoznak.

Ragozhatatlan melléknevek:

- idegen eredetű, többnyire színeket jelölő melléknevek: lila, rosa, prima

- helynevekből képzett melléknevek, amelyeket mindig nagy kezdőbetűvel írunk: die Leipziger Messe,
die Budapester Ausstellung

A főnévvé vált melléknevek

Vannak melléknevek, melléknévi igenevek, amelyeket főnévként is használunk:

der Kranke -a beteg

der Beamte - a tisztviselő stb.


Singular

Kasus Maskulinum Femininum Neutrum


Nominativ der alte Mann die junge Frau das kleine Kind
Akkusativ den alten Mann die junge Frau das kleine Kind
Dativ dem alten Mann(e) der jungen Frau dem kleinen Kind(e)
Genitiv des alten Mannes der jungen Frau des kleinen Kindes

Plural

Nominativ die alten Männer die jungen Frauen die kleinen Kinder
Akkusativ die alten Männer die jungen Frauen die kleinen Kinder
Dativ den alten Männern den jungen Frauen den kleinen Kindern
Genitiv der alten Männer der jungen Frauen der kleinen Kinder

Beachte: Die Pluralformen der Adjektive sind bei allen drei Geschlechtern gleich .

2. Beispiel (mit unbestimmtem Artikel)

Singular

Kasus Maskulinum Femininum Neutrum


Nominativ ein alter Mann eine junge Frau ein kleines Kind
Akkusativ einen alten Mann eine junge Frau ein kleines Kind
Dativ einem alten Mann(e) einer jungen Frau einem kleinen Kind(e)
Genitiv eines alten Mannes einer jungen Frau eines kleinen Kindes

Beachte: Bei Unbestimmten Artikeln entfällt das Plural.

Die Nomen stehen dann bei unbestimmter Menge oder Anzahl ohne Artikel.

Beispiel: Singular Plural

Ich esse einen Apfel. Ich esse Äpfel.

Er schreibt einen Brief. Er schreibt Briefe.

3. Beispiel (mit bestimmtem Artikel und zwei Adjektiven)

Singular

Kasus Maskulinum Femininum Neutrum


Nom. der gute alte Mann die hübsche junge Frau das kleine Kind
Akk, den guten alten Mann die hübsche junge Frau das kleine Kind
Dativ dem guten alten Mann(e) der hübschen jungen Frau dem kleinen Kind(e)
Genitiv des guten alten Mannes der hübschen jungen Frau des kleinen Kindes

Plural
Nom. die guten alten Männer die hübschen jungen die spielenden leinen
Frauen Kinder
Akk. die guten alten Männer die hübschen jungen die spielenden kleinen
Frauen Kinder
Dativ den guten alten den hübschen jungen der spielenden kleinen
Männern Frauen Kinder
Gen. der guten alten Männer der hübschen jungen der spielenden kleinen
Frauen Kinder

Beachte: Zwei oder mehrere Adjektive vor einem Nomen werden parallel ,

d.h. auf die gleiche Weise, dekliniert.

Bei unbestimmten Aktikeln gilt das ebenso.

Die unpersönlichen Verben (A személytelen igék)

Többnyire természeti jelenségeket fejeznek ki. Mellettük mindig ki kell tenni az es névmást,
mintha alany volna.

Es regnet. Es schneit. Es blitzt. Es donnert.

es geht + részes eset + melléknév

Ezzel a szerkezettel hogylétünket fejezzük ki.

Wie geht es (geht’s) dir? / Ihnen? Danke, es geht mir gut/wohl.

Wie geht es euch? / Monika? Danke, es geht uns gut / Monika gut.

A wie kérdőnévmás nemcsak hogyant, milyent is jelent:

Wie ist dieser Tisch? Dieser Tisch ist grün/groß.

1. Ergänzen Sie die Endungen:

Es war einmal eine schön__ Königin, die in einem groß__ Palast wohnte. An einem kalt__
Wintertag saß sie am offen__ Fenster und nähte ein neu__ Kleid. Dabei stach sie sich mit der
spitz__ Nadel in den zart__ Finger. Drei dick__ Tropfen Blut fielen in den weiß__ Schnee.
Rot__ Blut und weiß__ Schnee, dachte die schwanger__ Königin, das ist so eine schön__
Farbzusammenstellung, dass ich möchte, dass auch mein erst__ Kind so schön__ wird:
Weiß__ Haut, rot__ Lippen "da fehlt doch noch etwas: Was ist denn schwarz__?"

2. Ergänzen Sie die Adjektivendungen.

Zur fünfzigjährig____ Geburtstagsfeier des Direktors kam die ganz____ Firma. Die
Kolleginnen trugen lang____ Kleider und die Kollegen dunkl____ Anzüge. Nur Heinz Beyer
machte mal wieder eine Ausnahme. Sein alt____, braun____ Jackett hatte sogar kaputt____
Taschen, und seine Schuhe waren schmutzig____. Wir achteten nicht auf ihn.

Nach dem Begrüßungssekt wurden die Geschenke ausgepackt. Ziemlich langweilig____


Sachen: zwei silbern____ Kulis, ein schwarz____ Diplomatenkoffer (von meiner Abteilung!),
Cubanisch____ Zigarren, bestickt____ Taschentücher. Nur ein Geschenk war ander_____. Es
war ein groß____, flach____ Paket, und als Direktor Wiechmann es ausgepackt hatte, bekam
Heinz Beyer einen ganz rot____ Kopf. Ein selbst gemalt____ Landschaftsbild in
wunderschön____ leuchtend____ Farben.

Beyer erklärte, er habe extra die alt____ Klamotten angezogen, die er auch beim Malen
anhatte. Der Chef ließ das Bild sofort in seinem Büro aufhängen. Alle applaudierten
spontan_______

Die Geburtstagsfeier dauerte dann noch bis in die frü____ Morgenstunden.

3. Ergänzen Sie die Adjektivendungen:

Auch wenn viel__ Menschen heute in den deutschsprachig__ Ländern allein leben, so leben
doch die meist__ Erwachsenen als unverheiratet__ oder verheiratet__ Paar oder in einer
Familie zusammen. Wenn zwei jung__ oder älter__ Menschen sich entscheiden zu heiraten,
feieren sie meistens eine traditionell__ Hochzeit mit viel__ Verwandten und Freunden. Die
jeweilig__ Braut trägt dann ein lang__ weiß__ Kleid und der Bräutigam einen dunkl__
Anzug.
Wenn die geschlossen__ Ehe nicht gut geht, können beid__ Eheleute vor Gericht gehen und
sich scheiden lassen. Die katolisch__ Kirche akzeptiert solch__ Scheidungen allerdings nicht.
Wenn gemeinsam__ Kinder da sind, bekommt nach der vollzogen__ Scheidung der Partner,
der weniger oder kein Geld verdient, monatlich vom anderen eine bestimmt__ Summe für
sich und die gemeinsam__ Kinder, die bei ihm leben.

Lektion 8

Im Hotel gibt es eine Abendgesellschaft. Im Restaurant des Hotels sind zwei Gruppen. Da
sind Petra und ihre Freunde: 15 Studenten und Studentinnen …

Es gibt auch noch eine Gruppe aus Ungarn. Sie sind aus Budapest. Die Leute spielen. Sie
spielen: “Ein Stuhl ist zu wenig”. Einige spielen immer noch: sie hören die Musik und gehen
um …

Viele spielen nicht mehr. Sie stehen herum und lachen. Der Abend ist sehr schön. Alle sind
sehr glücklich. Nach dem Spiel tanzen die Jungen und Mädchen. Heute ist die Sprache kein
Problem.

In der Halle stehen einige Mädchen und Jungen. Petra ist auch da. Ein Junge kommt auf Petra
zu.
- Hallo. Mein Name ist Tamás Kiss.

- Hallo, Ta…

- Sag einfach Thom zu mir, das ist mein Kosename.

- Hallo, Thom. Ich bin Petra Waldmann.

- Dieser Abend ist sehr angenehm, nicht war?

- Doch, ich fühle mich wohl.

- Bist du Deutscher?

- Nein, ich bin Ungar.

- Oh, dein Deutsch ist ausgezeichnet.

- Danke.

- Weiß du, meine Mutter ist auch Ungarin.

- Tatsächlich? Sprichst du Ungarisch?

- Nein, ich kenne nur einige Worte.

- Hast du Verwandte in Ungarn?

- Ja, meine Großeltern leben in Budapest.

- Ich lebe auch dort. Wo wohnst du?

- Ich wohne in der Nähe von München. Ich wohne in einem Bauernhaus, etwa 10 km von
München.

- Das leben auf einem Bauernhof ist interessant, nicht war?

- Ja, das ist es. Womit beschäftigst du dich, Thom?

- Ich bin Student. Ich studiere in Kaposvár, diese Stadt liegt in Südwest-Ungarn. Ich studiere
Landwirtschaft. Womit beschäftigst du dich, Petra?

- Ich bin Studentin. Ich studiere an der Uni München Touristik und Geographie.

- Das ist sehr interessant. München ist durch seine Universität bekannt.

- Wie alt bist du?

- Ich bin zwanzig Jahre alt. Und du?


- Ich bin neunzehm Jahre alt.

Monika kommt auf sie zu:

- Hallo.

- Monika, das ist Thom. Thom, das ist Monika, sie ist meine Zimmernachbarin.

- Es ist schon spät. Ich gehe ins Zimmer.

- Ich gehe auch. Gutr Nacht, Thom. Bis Morgen.

N der Norden S der Süden

NO der Nordost SW der Südwest

O der Osten W der Westen

SO der Südost NW der Nordwest

Das Verb wissen

ich weiß wir wissen

du weißt ihr wißt

er weiß sie wissen

Der substantivierte Infinitiv (A főnévként használt főnévi igenév)

Bármely főnévi igenévből képezhetünk semleges főnevet, ha nagybetűvel írjuk.

leben das Leben (az élet) - wissen das Wissen (a tudás)

Doch

A tagadó formájú eldöntendő kérdésre adott választ a doch szóval vezetjük be.

- Dieser Abend ist angenehm, nicht wahr? Doch, ich fühle mich wohl.

- Kaufst du kein Brot? Doch.

immer noch – nicht mehr

Einige Leute spielen immer noch. (még mindig)


Viele Leute spielen nicht mehr. (már nem)

Lektion 9

Thom zeigt Petra ein Foto von seiner Familie

Das ist meine Familie. Das Foto ist von der Hochzeit meiner Schwester. Das ist Großvater
Kiss. Er ist der Vater meines Vaters. Er ist 74 Jahre alt. Das da ist seine Frau, meine
Großmutter, sie ist 69 Jahre alt. Sie sind beide pensioniert. Sie haben nur ein Kind: meinen
Vater. Deshalb lieben sie meine Mutter, ihr Schwiegermutter. Das sind die Eltern meiner
Mutter, Oma und Opa Molnár. Sie sind beide 66 Jahre alt. Sie sind Ruhestand. Sie haben
einen Sohn, eine Tochter und viele Enkel. Nach meiner Meinung bin ich ihr Lieblingsenkel.
Sie verwöhnen mich. Das sind mein Vater und Meine Mutter. Mein Vater ist Jurist. Er
arbeitet bei einer Firma in Budapest. Er ist 51 Jahre alt. Er ist energisch und arbeitet hart.
Meine Mutter ist 49 Jahre alt. Sie ist Buchhalterin. Sie hat eine GmbH. Sie ist bei der Arbeit
sehr streng, aber sie ist zu Hause geduldig … Sie ist wirklich eine gute Mutter. Auf diesem
Bild sind sie sehr glücklich. Sie lieben ihren Schwiegersohn sehr. Kennst du diesen Kerl? Das
bin ich. Das sind meine Schwester, Gabriella und ihr Mann. Gabriella ist 29. Sie ist
wunderschön. Hier ist sie noch schlank. Jetzt ist sie nicht schlank, denn sie ist schwanger. Sie
ist Dolmetscherin. Mein Schwager ist Geschäftsmann. Er ist 31. Ich liebe ihn, denn er ist sehr
amüsant. Das sind mein Bruder und seine Familie. Er ist Arzt und seine Frau ist Zahnärztin.
Sie haben zwei Kinder: einen Jungen und ein Mädchen. Ich bin ihr Onkel. Meine Nichte ist 4
Jahre alt und mein Neffe ist 2 Jahre alt. Manchmal sind sie so schlimm. Das sind mein Onkel
und meine Tante. Meine Mutter liebt ihren Bruder, aber sie hat ihre Schwägerin … Sie ist
dick, häßlich und sehr unfreundlich. Mein Onkel ist Mechaniker und meine Tante ist Köchin.
Das ist ihr Sohn, mein Cousin. Mein Cousin ist Architekt. Er ist 27 Jahre alt. Er ist wirklich
ein Playboy.

Die Grundzahlwörter (A tőszámnevek)

1 eins (számláláskor) 30 dreißig

2 zwei – beide 40 vierzig

10 zehn 50 fünfzig

20 zwanzig 60 sechzig

21 einundzwanzig 70 siebzig

22 zweiundzwanzig 80 achtzig

23 dreiundzwanzig 90 neunzig

24 vierundzwanzig 100 (ein)hundert

neunundneunzig
(ein)hundert

(ein)hundert(und)eins

hundertfünfundzwanzig

siebenhundertfünfundsiebzig

(ein)tausend

(ein)tausend(und)zwei

(ein)tausendneunhundertfünfzig

zweitausendfünfhundert

zehntausenddreihundertzwölf

fünfundzwanzigtausend-

fünfhundertfünfundfünfzig

hunderttausend

zweihundertfünfzigtausend-

achthundertachtundachtzig

eine Million

fünf Millionen sechshundertsechsund

sechzigtausenddreihundertdreiunddreißig

eine Milliarde

A beide már ismert két személyre vagy dologra vonatkozik.

Das Possessivpronomen (A birtokos névmás)

Birtokos hímnemű nőnemű semleges több

egyes szám BIRTOK

1. személy mein meine mein meine

2. személy dein deine dein deine

3. személy hímnemű sein seine sein seine


nőnemű ihr ihre ihr ihre

semleges sein seine sein seine

többes szám

1. személy unser unsere unser unsere

2. személy euer euere euer euere

3. személy ihr ihre ihr ihre

Önöző alak Ihr Ihre Ihr Ihre

A fenti táblázat csak az alanyesetű alakokat tartalmazza. A birtokos névmás ragozása


megegyezik a határozatlan névelőével.

Die Großeltern lieben ihre Kinder.

Das sind die Eltern meiner Mutter.

Großvater Kiss ist der Vater meines Vaters.

Das Personalpronomen (A személyes névmás)

Személyes névmással megnevezhetünk személyt, tárgyat és elvont fogalmat. Utóbbi kettőt az


egyes szám harmadik személyű névmások ( er, sie, es ) fejezik ki.

A személyes névmások mind a négy estben használatosak:

Egyes szám Alany Tárgy Részes eset

1. személy ich mich mir

2. személy du dich dir

3. személy hímnemű er ihn inm

nőnemű sie sie ihr

semleges es es ihm

többes szám

1. személy wir uns uns

2. személy ihr euch euch

3. személy sie sie ihnen


Önöző alak Sie Sie Ihnen

Oma liebt mich. Ich liebe dich. Unsere Eltern lieben uns.

Da ist mein Hund. Ich sehe ihn.

Ich habe sie nicht gern.

Az alanyként és tárgyként álló személyes névmást mindig ki kell tenni.

Liebst du mich? - Szeretsz engem? / Kennst du ihn? - Ismered őt?

A részeshatározóként álló személyes névmásokat sem hagyhatjuk el.

Ich möchte dir meine neuen Fotos zeigen. - Szeretném neked az új képeimet megmutatni.

A személyes névmás birtokos esete csak mint igék, melléknevek, számnevek, stb. vonzata
használatos.

Wir gadachten euer. - Megemlékeztünk rólatok. / Wir schämen uns deiner. - Mi


szégyenkezünk miattad.

A személyes névmás állhat elöljárószókkal is. Komm zu mir! - Gyere hozzám! / Ich gehe
nicht ohne dich. - Nem megyek nélküled. / Ich komme von ihm. - Tőle jövök.

1. Ergänzen Sie die fehlenden Personalpronomen. Personalpronomen (Nominativ,


Akkusativ, Dativ)
Linda ist mit Nepomuk, dem Hund von Frau Weinert, allein. ____ gibt ____ eine Schale
Wasser, aber ____ trinkt nicht. "Was kann ____ ____ denn sonst geben, Nepomuk, möchtest
____ etwas zu essen?", fragt Linda den Hund, aber er sagt nichts. "Warte, ____ mache eine
Dose Hundefutter für ____ auf", sagt Linda und geht in die Küche. Da klingelt es an der
Haustür. "Hallo, ____ bin es, Frau Weinert, machen ____ bitte auf." Linda öffnet die Tür.
"Haben ____ Probleme mit ____ gehabt?", fragt Frau Weinert. "Nein", meint Linda, "____
haben uns ganz gut verstanden, aber ____ trinkt nichts. ____ wollte gerade eine Dose
Hundefutter aufmachen, ielleicht hat ____ Hunger." Beide gehen in das Wohnzimmer. Dort
sitzt Nepomuk auf dem Teppich und frisst gerade ein Stück Kuchen, das Linda gekauft hat.
"Ja, ____ haben wohl Recht", lacht Frau Weinert, "Hunger hat ____, aber der Kuchen
schmeckt ____ wohl besser als das Hundefutter. Jetzt trinken ___ aber trotzdem zusammen
Kaffee."

Lektion 10

Auch Petra spricht über ihre Familie.

- Hast du einen Bruder oder eine Schwester, Petra?

- Ja, ich habe einen Bruder. Er ist 17 Jahre alt. Er ist Student. Und ich habe auch noch eine
Schwester. Sie ist erst 6.
- Womit beschäftigen sich deine Eltern?

- Mein Vater ist Landwirt. Wir haben einen Bauernhof. Unser Hof ist groß. Wir haben auf
unserem Hof Schweine und Kühe. Mein Vater leitet den Betrieb. Wir beschäftigen drei
Arbeiter. Meine Mutter ist Lehrerin. Sie unterrichtet Mathematik und Physik. Sie ist keine
Buchhalterin, aber sie arbeitet als Buchhalterin.

- Wie alt sind deine Eltern?

- Meine Mutter ist 41 und mein Vater ist 44, aber sie sehen … Mutti achtet sehr auf ihre
Figur. Sie ist schlank und immer noch sehr hübsch. Vater ist auch schön. Er ist groß und hat
breite Schultern.

- Hast du Verwandte?

- Nein, unsere Familie ist klein. Mein Großvater, der Vater meines Vaters wohnt in München.
Meine Großmutter lebt nicht mehr. Mein Vater hat nur einen Bruder und eine Schwester.
Seine Schwester ist geschieden und hat 4 Kinder. Sie ist Ärztin. Meine Großeltern leben in
Budapest. Meine Mutter hat einen Bruder. Mein Onkel lebt auch in Ungarn. Ich kenne meinen
Onkel und seine Familie nicht gut.

- Siehst du die Verwandten oft?

- Ja, meine Tante und mein Onkel leben in München. Mit ihrer Tochter verbringe ich viel
Zeit. Wir treffen uns mit meiner Tante und Meinem Cousin nur bei …

Das Verb haben

ich habe wir haben

du hast ihr habt

er, sie, es hat sie haben

Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Meine Cousine hat vier Kinder.

Die Verbpräfixe (Az igekötők)

A németben az igekötők lehetnek hangsúlyosak és hangsúlytalanok.

A hangsúlyos igekötők elválnak az igéktől és a mondat végére kerülnek a mondatkeret záró


tagjaként. Sie sehen jünger aus.

Die Kinder sehen fern.

A hangsúlytalan igekötők sohasem válnak el igéjéktől.

Wir beschäftigen drei Arbeiter. Wir verbringen viel Zeit zusammen.


Lektion 11

Der Tagesablauf von Thom

- Ich möchte über Ungarn und die Ungarn viel wissen. Zum Beispiel: wie verbringt ein
Student in Ungarn, wie du, …

- Also, ich wohne in einem Studentenheim. Ich habe einen Zimmernachbarn. Ichstehe jeden
Tag um 7 Uhr auf. Ich wasche mich. Ich putze mir die Zähne. Ich kämme mir die Haare und
rasiere mich. Dann ziehe ich mich an. Ich gehe um halb acht weg. Ich gehe zur Mensa und
kaufe etwas zum Frühstück. Im allgemeinen esse ich Gebäck und trinke Kakao. Die
Vorlesungen beginnen um 8 Uhr. Die Mittagspause dauert vom Mittag bis dreizehn Uhr. Ich
esse in der Mensa der Universität zu Mittag. Nach dem Mittagessen haben wir Seminare und
Konsultationen. Manchmal habe ich um vier Uhr Schluß. Dann habe ich frei.

- Was machst du in deiner Freizeit?

- Ich gehe in die Bibliothek und mache meine Hausaufgaben. Zweimal in der Woche gehe ich
am Nachmittag in die Turnhalle.

- Gehst du aus?

- Oft gehen wir am Abend ins Kino, ins Restaurant oder in eine … Es gibt auch einen
Universitätsklub. Dort ist donnerstags immer eine Party. Im allgemeinen gehe ich spät ins
Bett.

- Was machst du an Wochenenden?

- Ich fahre oft nach Hause. Ich verbringe den Samstag und den Sonntag zu Hause. Zu Hause
bin ich gern. Ich stehe später auf und gehe früh ins Bett. Meine Mutter macht mir das
Frühstück und das Mittagessen. Manchmal helfe ich ihn bei der Hausarbeit. Ich wasche
immer ab.

- Wie spät ist es?

- Es ist Viertel nach zwölf.

- Ach, es ist schon spät. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht.

- Gute Nacht.

Wie spät ist es? Wieviel Uhr ist es?

Es ist ein Uhr. / Es ist zwei Uhr. / Es ist drei Uhr. / Es ist vier Uhr. / Es ist fünf Uhr. / Es ist
sechs Uhr. / Es ist sieben Uhr. / Es ist acht Uhr. / Es ist neun Uhr. / Es ist zehn Uhr. / Es ist elf
Uhr. / Es ist zwölf Uhr. / Es ist zehn vor vier. / Es ist drei Uhr fünfzig. / Es ist halb zwei. / Es
ist ein Uhr dreißig. / Es ist halb vier. / Es ist drei Uhr dreißig. / Es ist Viertel vor ein. / Es ist
drei Viertel ein. / Es ist Viertel nach ein. / Es ist ein Uhr fünfzehn. / Es ist zehn nach sieben. /
Es ist sieben Uhr zehn.
Das Datum

Welcher Tag ist heute?

Sonntag.

Montag.

Es ist Dienstag.

Mittwoch.

Donnerstag.

Freitag.

Samstag.

Wann? – Mikor?

um um 8 Uhr / um Mitternacht

an am Montag, Dienstag … / am Morgen / am Nachmittag / am Abend / am Wochenende

zu zu Mittag

in in der Nacht

von – bis von 2 bis 4 Uhr / von Dienstag bis Freitag

- am Samstag abend / gestern abend / heute nachmittag / morgen früh

- montags / dienstags / donnerstags / abends

- früh / spät

- nie / selten / manchmal / im allgemeinen / immer

tárgyesettel jeden Tag

Időhatározószók / Temporaladverbien /

Kérdései: wann?, seit wann?, bis wann?, wie lange?, wie oft?

a) kifejezhet időpontot: anfangs, bald, damals, dann, demnächst, eben, endlich, jetzt, neulich,
schließlich, zugleich, zuletzt

b) kifejezhet időtartamot: allezeit, bislang, bisher, immer, nie, noch, stets, seither

c) időismétlést: häufig, jedesmal, jederzeit, mehrmals, manchmal, oft, selten, täglich


Fontos! az erst = csak szócskát nem szabad a nur-ral összekeverni, ami szintén csak-ot, de
másfajta megszorítást jelent. Az erst csak időbeli korlátozásként használható! (Es ist erst 9
Uhr. - Még csak 9 óra van., Ich habe nur 90 Forint. - Csak 90 forintom van.).

Napokat, napszakokat jelölő határozók: gestern, vorgestern, heute, morgen, übermorgen, vor /
nachmittag.

Fontos! a napszakot jelentő főnevekből -s képzővel határozót képezhetünk: morgens, abends,


montags

1. Wie spät ist es? Üben Sie mit der Uhr Uhr und Stunde
Fragen Sie: Wann/Wie lange/Von wann bis wann?

1. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Wann?


2. Die Pausen dauern 5 Minuten. __________
3. Mittags haben wir eine Stunde frei. ______
4. Am Nachmittag haben wir von ein bis drei
Uhr Unterricht. _____________________

Lektion 12

- Warte Petra!

- Hallo, Thom!

- Was machst du?

- Ich gehe zur Post. Ich muß Postkarten kaufen. Ich muß auch auch einen Brief aufgeben.

- Darf ich mitkommen? Auch ich muß einige Postkarten kaufen.

- Natürlich darfst du mitkommen.

- Wo können wir denn Postkarten kaufen?

- Ich weiß nicht. Fragen wir den Portier.

- Entschuldigung, wo können wir Postkarten kaufen?

- Beim Zeitungskiosk können Sie welche kaufen.

- Wo ist denn der?

- Gehen Sie geradeaus, dann bei der zweiten Kreuzung rechts, dann gehen sie in die erste
Straße nach links. Er ist dann dort an der Ecke.

- Danke schön.
- Also los.

Beim Zeitungskiosk:

- Kann ich Ihnen helfen?

- Ja, haben Sie Postkarten?

- Wir haben leider keine. Fragen Sie auf der Post!

- Sagen Sie uns bitte, wo finden wir die Post?

- An der Ecke links, dann gehen Sie in die dritte Straße nach … Die Post ist auf der rechten
Seite das vierte Gebäude.

- Danke schön.

- Bitte schön.

Auf der Post:

- Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?

- Ja, wir möchten einige Postkarten.

- Bei dem anderen Schalter, bitte.

Thomas und Petra kaufen Postkarten und schreiben. Petra geht zum Schalter.

- Ich möchte diese Postkarten und diesen Brief nach Deutschland … Können Sie mir
Brifmarken geben?

- Ja, hier, bitte.

- Was kostet das zusammen?

- Das macht 10 Frank 65.

- Danke schön.

Die Ordnungszahlwörter (A sorszámnevek)

A sorszámnevek a tőszámnevekből képezzük: 2-től 19-ig –t- 20-tól –st-

1. erste 6. sechste 11. elfte 16. sechzehnte 21. einundzwanzigste


2. zweite 7. siebte 12. zwölfte 17. siebzehnte 22. zweiundzwanzigste

3. dritte 8. achte 13. dreizehnte 18. achtzehnte 23. dreiundzwanzigste

4. vierte 9. neunte 14. vierzehnte 19. neunzehnte 30. dreißigste

5. fünfte 10. zehnte 15. fünfzehnte 20. zwanzigste 40. vierzigste

50. fünfzigste 60. sechzigste 70. siebzigste 80. Achtzigste

90 neunzigste 100. Hundertste

der, die, das erste der, die, das zweite der, die, das dritte
der, die, das zehnste der, die, das elfte der, die, das zwölfte
der, die, das dreizehnte der, die, das zwanzigste hunderterste
der, die, das tausendste ein Halb(es) ein Drittel
zwei Drittel ein Viertel drei Viertel
ein Fünftel ein Hundertstel ein und ein Halb

Rendhagyó képzésűek: der, die, das erste, der, die, das dritte és der, die, das achte. A
számjeggyel jelölt sorszám után pontot teszünk.

A sorszámneveket úgy ragozzuk, mint a mellékneveket.

A törtszámnevek

Képzése: sorszámnév + -el

Kivétel: 1/2 = das Halbe, halb

ein dreiviertel anderthalb ein Drittel


drittel hundertstel
ein zwei und einviertel
zwei fünftel ein ein (und)
drittel einhalb

Zahlen und geometrische Figuren

54% - veirundfünfzig prozent

3,5 - drei Komma fünf

1/3 - ein Drittel

1/4 - ein Viertel

1/2 - einhalb
7/8 - sieben Achtel

53 - fünf hoch drei

72 - sieben hoch zwei

2 5 = 10 - zwei mal fünf ist zehn

1 1/2 - eineinhalb

20 : 5 = 4 - Zwanzig (geteilt) durch fünf ist vier

13 + 9 = 21 - Dreizehn plus (und) acht ist einundzwanzig

12 - 4 = 8 - Zwölf minus (weniger) vier ist acht

1.200 - eintausendzweihundert

1998 - Neunzehnhundertachtundneunzig

1.000.000 - eine Million

1.000.000.000 - eine Milliarde

1.000.000.000.000 - eine Billion

s Quadrat s Rechteckt s Dreieck s Fünfeck s Parallelogramm

r Kreis s Oval r Halbkreis i Kugel r Würfel

i Spirale r Pfeil r Zylinder s Achteck e Pyramide

Die Modalverben (A módbeli segédigék)

Ezek olyan igék, amelyeknek önálló jelentőségük nincs, mindig a főige jelentését módosítják.
Ragozás szempontjából külön csoportot alkotnak. A módbeli segédigék az alanynak a
cselekvéssel kapcsolatos szubjektív viszonyát fejezik ki: akarja-e, óhajtja-e, kénytelen-e a
cselekvést végrehajtani.

Ezek rendszerint egy másik ige Infinitiv-vel állnak együtt.

6 módbeli segédigét különböztetünk meg: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen.

müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten


ich muß soll kann darf will mag möchte

du mußt sollst kannst darfst willst magst möchtest

er, sie es muß soll kann darf will mag möchte

wir müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten

ih müßt sollt könnt dürft wollt mögt möchtet

sie müssen sollen können dürfen wollen mögen möchten

A főige a mondat végére kerül, és az igekötő akkor sem válik el, ha hangsúlyos.

Módbeli segédigék jelentése:

müssen Kényszert, szükségszerűséget fejez ki. (ich muß = nekem kell)


(Jelentését könnyebben megértjük, ha a magyar ‘muszáj’-ra gondolunk.) Ich muß einen Brief
aufgeben.

müssen kifejezhet:

- szükségszerűséget - Als ich das hörte, Amikor ezt hallottam, hangosan


mußte ich laut lachen.
kellett nevetnem.

- felszólítást, parancsot ( A müssen objektív szükségszerűséget fejez ki, jobban utal a


cselekvés megvalósítására is! )

Heute muß ich endlich in meinem Zimmer Ma végre rendet kell tennem a
Ordnung machen!
szobámban!

- feltételezést nagy valószínűséggel (Peter muß ein guter Lehrer sein. - Péter egész biztosan
egy jó tanár.)

nem kell ( tagadásban általában a brauchen zu + Inf. -et használjuk ) (Du mußt nichts das
Gedicht lernen. Du brauchst nicht das Gedicht zu lernen. - Nem kell megtanulnod a verset.)

sollen Kérést, felszólítást, tiltást, ill. erkölcsi kötelességet fejez ki. (Magyarra
legtöbbször felszólító móddal fordítjuk.) Sie sollen den Brief nach Deutschland schicken.
sollen kifejezhet:

- felszólítást ( A sollen olyan szükségszerűséget fejez ki, amire idegen akarat kényszerít! )

Sie sollen diese Formular in Blockschrift Töltse ki ezt a nyomtatványt


ausfüllen!
nyomtatott betűvel!

- " más mondta ", állítólag ( állásfoglalás nélkül objektíven idézzük, amit hallottunk )

Peter soll im Sommer drei Wochen In Péter állítólag három hetet töltött Párizsban.
Paris verbringen.

- tanácsot, ajánlást ( a sollen feltételes módban áll )

Du solltest mehr um deine Gesundheit Többet kellene az egészségével törődnie!


kümmern!

- feltételezést, kételkedést ( kérdő mondatok, a sollen feltételes módban áll, ha nincs kérdőszó
)

Sollte er mich anlügen? Talán hazudik nekem?

- feltételt ( a sollen feltételes módban áll )

Sollten die Äpfel nicht billiger Ha az alma nem lesz olcsóbb, akkor az idén
werden, so kaufen wir dieses Jahr
keine. nem veszünk.

- függő beszédben kérést, kívánságot ( erélyesebb felszólításnál Konj. Präs.-t használunk )

Der Arzt sagte dem Kranken, er solle nicht Az orvos azt mondta a betegnek,
so viel rauchen.
ne dohányozzon olyan sokat.

können Képességet, lehetősét, engedélyt fejez ki. (Magyarra leggyakrabban –


hat, -het raggal fordítjuk.) Wo können wir Postkarten kaufen?

können kifejezhet:

- lehetőséget - Norbert kann sehr schnell Norbert nagyon gyorsan tud futni.
laufen.
- engedélyt - Wenn du deine Aufgaben nicht Ha nem végzed el a feladataidat, nem mehetsz
machts, kannst du nicht ins Kino gehen. moziba.

- feltételezést ( a können kijelentő vagy feltételes módban áll! )

Peter kann / könnte doch Lehetséges, hogy Péternek mégis igaza van.
recht haben.
dürfen Engedélyt fejez ki, valakinek ‘szabad’ valamit megtenni. Darf ich mitkommen?

dürfen kifejezhet

- engedélyt- Man darf hier nicht Itt nem szabad dohányozni.


rauchen.
-jogosultságot - Jeder über 18 darf Mindenki, aki elmúlt 18 éves, ihat itt alkoholt.
hier Alkohol trinken.

- feltételezést ( a dürfen feltételes módban áll! )

Peter dürfte ein guter Lehrer sein. Péter jó tanár lehet.

wollen Szándékot, kívánságot jelent. (ich will = én akarok) Willst du einen Brief schreiben?

wollen kifejezhet:

- akaratot, szándékot

(Peter will heute seine Freundin besuchen. - Péter ma meg akarja látogatni a
barátnőjét.)

- állítást ( de én nem hiszem el )

(Er will das Geld verloren haben. - Azt állítja, hogy elvesztette a pénzt.)

-udvarias felszólítást (Wollen Sie sich bitte hinsetzen! – Legyen szíves leülni!)

mögen Jelentése: szeret, kedvel. Kötőmódú alakját (möchte) ‘szeretnék’ értelemben


használjuk. Ich möchte einen Brief aufgeben.

mögen kifejezhet:

- kívánságot ( a mögen feltételes módban áll )

Peter möchte nach Paris fahren. Péter Párizsba szeretne utazni.


- feltételezést - Peter mag eine Universität besuchen. Péter valószínű egyetemre jár.

- kedve van, valamit csinálni (Peter mag abends im Bett lesen. - Péter szeret az ágyban
olvasni.)

- függő beszédben kérést, kívánságot ( udvariasabb kérésnél a mögen Konj. Präs.-t használjuk
)

Der Sekreter sagte, ich möge ein bißchen warten. A titkár azt mondta, várjak egy kicsit.

A Modalverben-nél megkülönböztetünk objektív és szubjektív használatot.


Az objektív használatkor a módbeli segédige alapjelentését vesszük figyelembe, tehát
megmutatja, hogy milyen kapcsolat van az alany és a főige Infinitiv-je között.

Peter kann radfahren. Péter tud biciklizni.


Er muß früh aufstehen. Korán kell kelnie.
Er will am Samstag arbeiten. Szombaton dolgozni akar.

A Modalverben összetett múlt időit mindig a haben segédigével képzi. A ragozott haben
mellett mindkét ige - módbeli segédige és a főige - Infinitiv-alakban áll.

Er hat früh aufstehen müssen. Korán kellett kelnie.

Mellékmondatban a haben ragozott alakja megelőzi a két Infinitiv-et.

Er sagte, daß er hat früh aufstehen müssen. Azt mondta, hogy korán kellett kelnie.

Szubjektív használatkor a módbeli segédigék a beszélő személyes állásfoglalását fejezi ki:

Vermutung = feltevés Sie kann beim Friseur sein. Fodrásznál lehet.


Zweifel = kételkedés Sollte er wirklich so klug sein? Valóban olyan okos?

Szubjektív használatkor a módbeli segédigék Perf.-i alakukat rendhagyó módon képzik. Ha a


közlés múlt idejű, akkor a főige Infinitiv Perfekt alakját használjuk, a módbeli segédigét pedig
az alannyal egyeztetjük számban és személyben.

Er muß früh aufgestanden sein. Ő biztosan korán kelt.

Der Imperativ (A felszólító mód)

A németben a felszólító módnak csak 2. Személyű alakjai vannak. (Itt sosem tesszük ki a
személyes névmást!) Ezeket az alakokat az ige tövéből képezzük.

- egyes számban –e, (ez sokszor elis madar) z.B. warte!, frage!, geh!, steh auf!

- többes számban –(e)t végződéssel. z.B. wartet!, fragt!, geht!, steht auf!

A felszólító módban érvényesül a Brechung (itt az –e mindig elmarad), z.B. sprich! (sprecht!),
sieh! (seht!), iß! (eßt!), de nincs Umlaut: z.B. fahre! (fahrt!), schlafe! (schlaft!).

A felszólító mód önöző alakját a főnévi igenév + Sie névmás szerkezet jelzi.

Gehen Sie geradeaus! Geben Sie mir eine Briefmarke! Gehen Sie in die erste Straße
nach links!

1. Ergänzen Sie die passenden Modalverben:

Anna, Judith und Jan sitzen im Café Lieblich:


Jan: "______ wir nur einen Kaffee trinken oder auch ein Stück Kuchen essen?"

Anna: "Ich ______ lieber ein Eis dazu essen. Was _____ du denn, Judith."

Judith: "Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Ich bin nachher noch zum Essen eingeladen, da
_____ ich jetzt nicht noch Kuchen oder Eis essen, sonst bin ich nachher schon satt und _____
gar nichts mehr essen."

Jan: "Na gut. Entschuldigt bitte, ich _____ mir nur kurz Zigaretten holen, ihr _____ ja schon
bestellen, wenn der Kellner kommt. Ich _____ eine Tasse Kaffee und ein Stück
Apfelkuchen."

Anna: "Da kommt die Kellnerin schon, dann ______ du das ja noch machen."

Kellnerin: "Guten Tag. Bitte entschuldigen Sie, aber Sie _____ sich an einen anderen Tisch
setzen, dieser ist reserviert. Sie _____ den Tisch dort am Fenster nehmen."

Jan: "Dann _____ wir wohl umziehen. _____ wir denn jetzt gleich bei Ihnen bestellen?"

Kellnerin: "Ja gerne. Was _____ Sie denn?"


2. Ergänzen Sie darf, kann, muss, will.

1. In (D) ... man nicht privat Auto fahren lernen. ____________________


2. Man ... in eine Fahrschule gehen. ____________________
3. Peter ... den Führerschein machen, aber er ist noch ____________________
nicht 18 Jahre alt.
4. Er ... noch drei Monate warten. ____________________

3. MODALVERBEN: SOLLEN - MÜSSEN - DÜRFEN - BRAUCHEN

1. sollen oder müssen?

a) Ich ________ jetzt gehen, sonst kann ich nicht mehr einkaufen.

b) Du ________ dich beeilen, wenn du den Zug nicht verpassen willst.

c) Manchmal ________ man Kinder hart anfassen, sonst tanzen sie einem auf der Nase
herum.

d) Ich ________ Tante Ida vom Bahnhof abholen. Sie hat mich eben angerufen.

e) Frauen ________ schön sein und gut kochen können. So sehen es die Männer.

f) Meine Frau hat gesagt, ich ________ nicht so viel rauchen.

g) Entschuldigen Sie, ich ________ mal fünf Minuten weg.

h) Wir ________ im Büro nicht frühstücken.


i) Er ________ der beste Arzt in seinem Fach sein.

j) Es ________ sehr stark geregnet haben, sonst wären die Flüsse nicht über die Ufer getreten.

4. Hausordnung

A. Erklären Sie neuen Nachbarn die Hausordnung.

Sie dürfen (nicht) ...

Sie sollen (nicht) ...

Sie brauchen nicht

Sie müssen) ...

a) Treppengeländer runterrutschen ist verboten. _____________________________________

b) Die Haustür ist nach 22 Uhr abzuschließen.


______________________________________

c) Fahrräder im Keller abstellen ist erlaubt.


_______________________________________

d) Der Müll ist zu trennen und in die entsprechenden Behälter zu geben


.____________________

e) Bitte auch tagsüber keine laute Musik, die älteren Mitbewohner bedanken sich.
____________

f) Das Treppenhaus wird von einem Reinigungsdienst gesäubert.


_________________________

g) Entgegen ortsüblicher Regelung ist der Hof bei Schnee nicht zu fegen.
___________________

h) Rad und Rollschuh fahren im Hof sind erlaubt, Fußballspielen verboten.


_________________

i) Haustiere sind erlaubt.


__________________________________________________________

j) Wäsche trocknen auf den Balkons ist verboten.


______________________________________

5. . Erklären Sie, was bei Ihnen zu Haus, in Ihrem Land, (un)üblich,(unmöglich, erlaubt bzw.
verboten ist. Schreiben Sie ein paar Sätze.
Lektion 13

Dieses Mädchen ist schlank, aber jene Mädchen sind schlanker. Das Mädchen ist noch
schlanker. Sie ist am schlanksten. Ich bin Hildegard. Ich bin älter als Sie. Ich bin älter als er.
Dieser Ball ist groß. Dieser ist größer. Dieser Ball ist am größten. Er ist zu groß. Dieser
Wagen ist billig. Dieser Wagen ist teuer. Dieser Wagen ist teuerer. Dieser Wagen ist am
teuersten.

Land oder Stadt

Petra und Thom unterhalten sich in der Bar. Sie haben eine ernste Diskussion.

- Petra, du lebst auf dem Land. Was meinst du: wo ist das Leben besser, auf dem Land oder

- Also, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich ziehe das Land der Stadt vor. Auf dem Land
sind die Leute freundlicher als in der Stadt. Das Leben ist viel stiller. In der Stadt gibt es auf
den Straßen und in den Geschäften … Auf dem Land gibt es weniger Leute, aber sie kennen
sich … Auf dem Lande ist das Leben gesünder als in der Stadt. Es gibt weniger Lärm und
Verschmutzung. Die Luft ist klarer. Du kannst lange Wanderungen in den Wäldern oder
Bergen machen. Das Leben ist ruhiger.

- Ist das Leben auf dem Land nicht zu ruhig, zu still und zu … In der Stadt ist das Leben viel
schneller und spannender. Es gibt viele Geschäfte und Lokale. Es ist immer etwas los. Du
kannst immer in Ausstellungen gehen, in einem Nachtklub … Man kann immer ausgehen.

- In der Stadt ist das Leben viel teuerer und oft viel gefährlicher. Die Städte werden immer
größer, und es gibt immer mehr Probleme: Verkehrsstaus, Luftverschmutzung, Obdachlose
und so weiter. Diese Probleme sind schwierig.

- Also bist du für das Land

Nicht ganz. Ich möchte auf dem Lande leben, aber in der Nähe einer Stadt.

Die Komparation der Adjektive (A melléknév fokozása) - die Stufe (fok)11[11]

11[11] A MELLÉKNÉVFOKOZÁS SAJÁTOSSÁGAI

Umlauttal képezzük számos -a, -o, -u, tőhangzós, többnyire egyszótagú melléknév közép- és
felsőfokát. Pl.: alt, älter, ältest-, arm, ärmer, ärmst-, jung, jünger, jüngest-, kurz, kürzer, kürzest-stb.

Vannak melléknevek, amelyek Umlauttal és Umlaut nélkül is fokozhatók. Pl.: gesund, gesunder vagy
gesünder, gesundest vagy gesündest, glatt, glätter vagy glatter, glättest vagy glattest.

Az -e, -el végződésű melléknevek mindig, az -er, -en végződésű melléknevek többnyire elveszítik az
utolsó e-t a középfokban: pl. müde, müder, müdest, edel, edler, edelst.
Az Adjektivek / melléknév / a németben fokozhatók, három fokát különböztetjük meg:

der Positiv / alapfok / pl.: klein


der Komparativ / középfok / pl.: kleiner
der Superlativ / felsőfok / pl.: kleinst

r Positiv / Alapfok: Mein Buch ist schön / alt. - -

r Komparativ / Középfok: Dein Buch ist schöner / älter. -(~)er -bb

r Superlativ / Felsőfok: Sein Buch ist am schönsten / ältesten

am -(~)(e)sten / am … ( )st-e leg … -bb

A melléknevek a mondatban lehetnek jelzők, összetett állítmány névszói része és


módhatározók. Bár a jelek megegyeznek bizonyos különbségek mégis vannak, aszerint, hogy
milyen mondattani funkciót tölt be.

1) Jelzőként

Hogy a felsőfokban -est vagy -st járul a melléknévhez, az a melléknév végződésétől és szótagszámától
függ. Általában -est jellel képzik a felsőfokot az ß, -st -x -tz végződésű melléknevek, továbbá az -sch
végződésű egyszótagú melléknevek: pl. kurz, kürzest-, hei ß, heißest-, fest, festest-, kivétel: größ,
größt.

Dieser Tisch ist (eben) so schön wie jener. / Sie ist (so) rot wie ein Krebs.

Unsere Freunde haben ein ebenso kleines Haus wie wir. / Das Motorrad fährt nicht so schnell wie das
Auto.

Dieser Tisch ist schöner als jener. / Unsere Freunde haben ein kleineres Haus als wir.

Das Auto fährt schneller als das Motorrad. / Das Auto fährt nicht schneller als das Motorrad.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÍTMÁNY NÉVSZÓI RÉSZEKÉNT ÁLLÓ MELLÉKNÉV FOKOZÁSA

Das erste Buch ist billig. / Das zweite Buch ist billiger. / Das dritte Buch ist am billigsten.

Das dritte Buch ist das billigste.

A MÓDHATÁROZÓKÉNT ÁLLÓ MELLÉKNÉV FOKOZÁSA

Hans läuft schnell. / Karl läuft schneller. / Peter läuft am schnellsten.


A középfok jele az -er, s ezt követi a melléknév esetragja, ha a középfok ragozott alakban áll.

ein schön-er-er Tag egy szebb nap


eine scnön-er-e Stadt egy öregebb város
das klein-er-e Kind a kisebb gyermek

2) Összetett állítmány névszói részeként

Ilyenkor a középfokú melléknév ragtalan. Das zweite Bild ist schön-er. - A második kép
szebb.

3) Módhatározóként

Ilyenkor a középfokú melléknév szintén ragtalan. Peter spicht schön-er - Péter szebben beszél.

Tehát a középfok jele az -er. Az a, o, u tőhangzós melléknevek középfokban Umlautot is


kapnak.

pl.: alt - älter, groß - größer, jung - jünger

Vannak azonban olyan melléknevek, amelyek Umlauttal és Umlaut nélkül is fokozhatók.

gesund - gesünder / gesunder / schmal - schmäler / schmaler

Az -e, -el végződésű melléknevek mindig, az -er, -en végződésű melléknevek többnyire
elveszítik az utolsó -e hangot középfokban.

müde – müder / dunkel – dunkler / teuer – teurer / trocken – trockner

Rendhagyó fokozású melléknevek:

naher n her -n chst-

gut besser -best-

viel mehr -meist-

wenig minder -mindest-

Hasonló szerkezetek kötőszóval:

- alapfok mellett: wie - mint (so wie - éppen mint / olyan mint)

- középfok mellett: anders - als más - mint

mehr … als inkább … mint / több mint

eher … als inkább … mint

weniger … als / minder … als kevésbé … mint


(túl …): Ihr Buch ist zu schön.

A hasonlító szerkezetek kötőszavai:

- alapfok mellett: wie Mein Buch ist ebenso schön wie dein Buch.

- középfok mellett: als Ihr Buch ist schöner als dein Buch.

A magyarral ellentétben sem a wie, sem az als elé nem teszünk vesszőt!

Rendhagyó fokozású melléknevek:

Vannak rendhagyó középfokú melléknevek:

a) más tőből képezik

gut – besser – am besten groß – größer – am größten


viel – mehr – am meisten teuer – teurer – am teuersten

b) h > ch hangváltozás van a középfokban

hoch – höher – am höchsten nah – näher – am nächsten

viel

Megszámlálható dolgok előtt ragozni kell: Es gibt viele Geschäfte. Auf den Straßen sind viele
Leute.

Megszámlálhatatlan dolgok előtt nem kap végződést: Ich habe viel Geld. Du hast viel Zeit.

(A mehr és a weniger mindig ragozhatatlan: Es gibt weniger Lärme. / immer mehr


Probleme.)

Ha a viel középfokú melléknév előtt áll, jelentése: sokkal Sie sehen viel jünger aus. Die
Städte sind viel größer.

Ha az immer áll egy középfokú melléknév előtt, jelentése: egyre. Die Städte werden immer
größer. Es gibt immer mehr Probleme.

Das Infinitpronomen man (A man határozatlan névmás)

Ha nem ismerjük vagy nem akarjuk megnevezni a cselekvés alanyát, használhatjuk a man
általános alanyt. Utána az állítmány csak egyes szám 3. Személyben állhat. Man kann
immer ausgehen.

Az Indefinitpronomináknak / határozatlan névmás / van általános és határozatlan jelentésük.


Akkor használjuk őket, ha egy személyt vagy egy dolgot nem tudunk vagy nem akarunk
közelebbről meghatározni. Használhatjuk őket önállóan vagy jelzőként, vannak olyanok,
amelyek jelzőként és önállóan is szerepelhetnek a mondatban.
a) Mondatban való szerepük

A man, /irgend/einer/eine/eines, jedermann, jemand, keiner/keine/keines, niemand, nichts,


etwas, /irgend/etwas, /irgend/was, /irgend/wer csak önállóan állhatnak a mondatban.

Ezek a névmások személyre vagy tárgyra vonatkoznak.

A többi Indefinitpronomen jeder/jede/jedes, aller/alle/alles, mancher/manche/manches,


/irgend/welcher/welche/welches, anderer/andere/anderes önállóan és jelzőként is használatos,
ezek azonban már mennyiséget is jelölnek. Ezért különbséget kell tenni Singular / egyes szám
/ és Plural / többes szám / között.

Az einer/eine/eines és a jeder/jede/jedes Indefinitpronominák csak Singularban, a többi


mindkét számban használatos.

b) Ragozásuk

A jemand, niemand névmások Genitivben / birtokos eset / -es ragot kapnak, a többi esetben
rendszerint változatlanok, de előfordulnak ragozott alakban is / jemanden és jemandem/.

A jedermann csak Genitivben kap ragot: jedermanns

Az irgendetwas, etwas, nichts, man határozatlan névmások ragozhatatlanok. A man


határozatlan névmás helyett az einer-t ragozzuk / einen, einem, eines /.

pl.: Er stört immer einen in der Arbeit. - Mindig zavarja a munkában.

Ha az Indefinitpronominak után melléknév áll, akkor egy részük, mint névmás , egy részük
pedig, mint melléknév fog viselkedni.

A jeder/jede/jedes, aller/alle/alles, /irgend/welcher/welche/welches után a melléknevet


gyengén ragozzuk.

Az andere után a melléknevet erősen ragozzuk.

1. Bilden Sie Sätze mit "man" oder mit Passiv. Schreiben Sie kurz nach den Sätzen, warum
Sie sich für die eine oder die andere Form entschieden haben.

a) im Museum nur leise sprechen

b) das Herz operieren, ein Spezialist

c) gestern, mein Fahrrad stehlen

d) in Deutschland, Tiere nicht quälen, dürfen

e) auf zu weichen Matrazen nicht gut schlafen

f) hier deutsch sprechen


Lektion 14

Frau Waldmann kauft ein.

Sie kauft einmal in der Woche ein, im allgemeinen am Donnerstag. Sie geht im allgemeinen
in einen Supermarkt. Der Supermarkt ist gut, man kann an einem Platz alles kaufen. Was
kauft sie? Frau Waldmann braucht etwas Obst und Gemüse. Sie geht zum Gemüsestand. Sie
kauft einige Bananen, Rüben, Zwiebeln, Tomaten und eine … Sie kauft auch ein Kilo
Kartoffeln. Sie sucht Weintrauben. Sie findet keine Weintrauben. Es gibt keine. Sie will noch
Brot und eine Packung Kekse kaufen. Sie legt einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. Was
steht noch auf ihrer Liste? Sie braucht noch Mehl, Zucker, sechs Eier, drei Flaschen Milch, …
Jetzt geht Frau Waldmann zum Fleischer.

- Was kann ich für Sie tun? – fragt der Fleischer.

- Ich möchte hundert Gramm Wurst und ein Hühnchen.

- Soll ich es einpacken?

- Ja, und geben Sie mir bitte ein Pfund Schweinenfleisch und ..

- Bitte.

Im allgemeinen kauft Frau Waldmann auch Fisch, aber heute will … Sie geht zu den
Getränken und kauft Orangensaft und einen Flasche … Das ist alles. Dann geht sie zur Kasse.

Es ist Freitag. Frau Waldmann backt Apfelstrudel. Sie braucht Zucker und einige Äpfel. Sie
hat keine zu Hause.

- Ralf, holst du mir Zucker aus dem Laden?

- Ja, Mutti. Wieviel soll ich kaufen?

- Zwei Pfund. Ach, und auch noch einige Äpfel.

- Wieviel?

- Ungefähr vier Stück.

- In Ordnung.

Mengeneinheiten (Mennyiség egységek)

Ich kaufe: 1 Laib Brot / 2 Pfund Schweinenfleisch. / 3 Stück Äpfel. / 4 Flaschen Cola. (die
Flasche) / 5 Dosen Erbsen. (dieDosa)

A mértéket jelölő hímnemű és semleges főneveket nem tesszük többes számba. (De ha
ugyanezek a főnevek nem mértéket jelölnek, akkor természetesen igen.)
Manche Jelentése: némely, nem egy, sok. Ragozása megegyezik a dieser-jener névmáséval
(lásd Lektion6). Ich kaufe manche Bananen.

Wohin? A wohin? Kérdésre felelő helyhatározókban az alábbi előljároszók után a főnév


tárgyesetbe kerül. An, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

Frau Waldmann legt einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. (der Einkaufswagen)

Heute gehen wir ins Kino. (das Kino)

Die Verkäuferin stellt eine Flasche auf das Gestell. (das Gestell)

Der Vater hängt ein Bild an die Wand. (die Wand)

Egyes előljároszók után a főnév mindig részes esetbe kerül:

nach Wir möchten nach Deutschland telefonieren.

zu Frau Waldmann geht zur Kasse.

Adverb - A határozószók a cselekvés helyét, idejét, módját állapotát, okát stb. fejezik ki.
Ragozhatatlanok!!!

A legtöbb melléknév határozóként is használható: schön = szép, szépen.

1) Helyhatározószók / Lokaladverbien /

Kérdései: wo?, woher?, wohin?

a) meghatározhatunk egy helyet: hier, da, dort, draußen, drinnen, rechts, links, oben, unten,
überall, irgendwo, nirgendswo, vorn, hinten

b) meghatározhatunk egy irányt, illetve a mozgás kiinduló- és érkezési pontját:

- kiindulópont: hierher, daher, dorther, irgendwoher, anderswoher, nirgendwoher

- érkezési pont: hierhin, dahin, dorthin, aufwärts, abwärts, vorwärts, rückwärts, fort, weg,
heim, bergauf, bergab, irgendwohin, anderswohin, nirgendwohin

Fontos! A her összetételű határozószók általában a beszélőhöz való közeledést, a hin


összetételű határozószók a beszélőtől való távolodást fejezik ki.

Komm herein! - Gyere be! / Geh hinaus! - Menj ki!

Präpositionen können mit einem Artikel verschmelzen:

an dem > am bei dem > beim in das > ins durch das > durchs
hinter dem > hinterm hinter den > hintern zu dem > zum zu der > zur
Beachte hierzu auch die Großschreibung von Verben.
Zum Beispiel: beim Radfahren, zum Wandern, ins Schwärmen usw.

Lektion 15

Petra ist zu Hause.

Das Telefon klingelt. Sie nimmt den Hörer ab. Es ist Monika.

- In der Stadt gibt es Countrymusik. Willst du nicht hingehen?

- Es tut mir leid, Monika. Ich will nicht gehen. Countrymusik gefällt mir nicht.

- Wie wäre es mit einem Theaterstück?

- Ich mag Theater nicht.

- Also, was machst du gern?

- Ich reise, und schwimme gern und ich gehe gern ins Kino. Und du?

- Ich male und segle gern und spiele gern Basketball, und ich …

- Dann laß uns ins Kino gehen.

- Heute läuft nichts.

- Sicherlich gibt es doch etwas.

- Nichts Interessantes. Willst du in die Ausstellung gehen? Es gibt eine im Museum.

- Das ist eine gute Idee. Wir treffen uns vor dem Museum.

- Was machen Waldmanns gern?

- Frau Waldmann kockt sehr gern. Sie kocht jeden Tag etwas. Niemand liebt das Aufrümen
oder das Abwaschen. Niemand wäscht oder bügelt gern. Frau Waldmann macht diese
unangenehmen Sachen und Petra hilft … Herr Waldmann liebt die Gartenarbeit und mäht
gern den Rasen. Die Kinder helfen ihm nicht gern. Ralf interessiert sich für Sport. Er mag
Fußball und Schwimmen. Er geht auch gern aus, aber er tanzt nicht gern. Sein Hobby ist das
Sammeln von Telefonkarten. Er hat schon viele. Wir kennen schon die Hobbys von Petra. Sie
reist und schwimmt gern, und geht oft ins Kino. Und was ist mit Ingrid? Sie spielen gern mit
ihren Puppen und geht gern in die Schule.

Wie wäre es mit + részes eset Jelentése: mit szólnál (egy) …-hoz
A tetszés kifejezése

- gefallen + D. (=tetszik valakinek valami) Die Countrymusik gefällt mir nicht.

- mögen + A. (=vki szeret/kedvel vkit/vmit) Er mag den Fußball. Ich mag das Theater nicht.

- ragozott ige + gern (vki szeret vmit csinál) Ingrid spielt gern mit ihren Puppen. Ich reise
und schwimme gern.

- lieben + A.(vki szeret vkit/vmit) Ich liebe meinen Schwager. Ich liebe dich. Herr Waldmann
liebt die Gartenarbeit.

- laß uns + főnévi igenév Barátságos, többes szám 2. Személyű felszolítást fejez ki.

Lektion 16

Ralf hat eine neue Freundin

Sie heißt Elka.

- Machst du etwas am Samstag?

- Nichts Besonderes. Warum?

- Gehen wir zusammen aus und essen wir irgendwo zu Abend.

- Ach, es tut mir leid. Das ist der Geburtstag meines Vaters. Dann haben wir eine Party. Alle
Verwandte kommen zu uns. Vati wird 50.

- Vielleicht am Sonntag abend? Oder am Montag abend?

- Es tut mir wirklich leid, aber am Sonntag treffe ich mich mit einer Freundin von mir, … Am
Montag gehe ich Volleyball spielen. Wie wäre es mit Dienstag?

- Das paßt mir nicht. Dann spiele ich Fußball. Wann hast du frei?

- Am Mittwoch gehe ich zum Zahnarzt. Am Donnerstag gehe ich zum Friseur um 2 Uhr.
Danach habe ich frei.

- Wie lange dauert das?

- Das dauert etwa eine Stunde.

- Großartig! Wir treffen uns am Donnerstag um drei Viertel vier vor der …

- O.K. Bis bald. Monika ist in der Wohnung von Petra.

- Ich habe Hunger. Ich esse einen Sandwich. Möchtest du einen?


- Nein, danke. Kommst du morgen zur Party von Jürgen?

- Ja?

- Was hast du am Abend an?

- Nur einen Rock, eine Bluse und einen Pullover. Und du?

- Ich ziehe mir Jeans, eine Bluse und meine Stiefel an. Ziehst du dir morgen Stöckelschuhe
an?

- Nein, ich will tanzen und damit kann ich das nicht.

Das Verb tun (A tun ige)

ich tue wir tun

du tust ihr tut

er, sie, es tut sie tun

es tut mir leid – sajnálom

A jövő idő kifejezése jelen idejű igével. Ha időhatározóval utalunk a jövőre, akkor jelen
idejű igealakkal jövő időt is kifejezhetünk.

Kommst du morgen zur Party von Jürgen? / Am Sonntag treffe ich mich mit einer
Freundin von mir.

Lektion 17

Der Gast

Es ist Sonntag Abend. Ein Freund von Herrn Waldmann ißt mit der Familie zu Abend. Er ist
Beamter. Er hat seine Arbeit nicht gern.

- O weh! Morgen wird wieder Montag sein. Ich werde um 7 Uhr aufstehen, dann werde ich
mich rasieren, … Ich hasse Montage!

- Kümmere dich nicht darum, Bernd! Dein Leben wird sich in zwanzig Jahren wahrscheinlich
verändern.

- Ja, vielleicht. Aber Montage wird es auch dann geben!

- Du hast recht, aber vielleicht wirst du mit einem Hubschrauber … oder du wirst nur stehen,
oder besser, in einem Sessel sitzen, …

- Aber die Straße wird mich zur Arbeit fahren und ich will nicht …
- Die Arbeit wird leichter sein. Du drückst nur eine Taste und die Maschinen und Computer
machen. Du wirst in einem Sessel sitzen, deine Füße werden auf dem Schreibtisch liegen und
du wirst …

- Ach, ja, die Maschinen werden alle Arbeit verrichten, und man wird auch zu Hause
Computer haben. Eine Maschine wird kocken, aufräumen und Maschinen werden … Halt, ich
habe keine Kinder.

- Du wirst welche haben. Deine Familie wird groß sein.

- Und wir werden glücklich sein und jeden Tag lächeln.

- Nein, die Maschinen werden für dich lächeln.

- Vielleicht werde ich arm sein und keine Maschinen haben.

- Wir alle werden reich sein und Maschinen haben.

- Im Urlaub werden wir nach Abwechslung streben.

- Vielleicht wirst du im Urlaub zum Mond fliegen.

- Und auf dem Mond wird es Maschinen geben und sie werden für …

- Du hast meine Ideen nicht gern. Übrigens ist es erst 1996, also kannst du morgen noch mit
… und in deinem Büro wird es keine Maschine geben, sondern nur … Also, alles wird in
Ordnung sein.

- Danke.

Das Futur (A jövő idő)

Az ige Futur I alakját a werden segédige jelen idejével és a főige Infinitiv Präsenséből / jelen
idejű főnévi igenévből / képezzük: werden ragozott alakja + főige főnévi igeneve

A főige természetesen mindig a mondat végére kerül.

A werden segédigét ragozzuk, az Infinitiv Präsens változatlan marad.

A Futur I-el kifejezhetünk:

a) jövő idejű történést, cselekvést, állapotot: Morgen wird mein Vater mich besuchen. -
Holnap az apukám meg fog látogatni.

b) nyomatékos felszólítást a 2. személyben: Jetzt wirst du die Aufgabe machen! - Most


csináld meg a feladatot!

c) jelenre vonatkozó feltevést: Jetzt wird er schon zu Hause sein. - Most már bizonyára otthon
van.
A Futur I-nek a jelenre vonatkozását nem minden esetben helyettesíthetjük Präsenssel / jelen
idő / , mert így a jelenre vonatkozó feltevés elvesztheti jelentőségét és állításként
értelmezhetjük.

pl. : Er wird jetzt krank sein. - Ő bizonyára beteg. (De ez nem egyenlő a jelen idejű
mondattal!) / Er ist jetzt krank. - Ő most beteg.

Das Verb werden (A werden ige)

ich werde wir werden

du wirst ihr werdet

er, sie, es wird sie werden

Du wirst mit einem Hubschrauber zur Arbeit fliegen.

Wir werden reich sein und Maschinen haben.

Die Maschinen werden auf dich lächeln.

Morgen werde ich mit dem Bus zur Arbeit fahren.

A werden igének van önálló jelentése is: lesz, válik vmivé.

Vati wird fünfzig. / Mein Bruder wird Arzt.

Das Satz12[12] - A mondat lehet:

12[12] Der Satz ist die kleinste zusammengehörende Redeeinheit. Er besteht in der Regel aus
mehreren Satzbausteinen.

Diese Satzbausteine müssen sprachlich und logisch aufeinander bezogen sein, so dass sich eine
sinnvolle Aussage ergibt.

Ein vollständiger Satz besteht mindestens aus zwei Satzbausteinen:

SUBJEKT PRÄDIKAT

Zum Beispiel ein einfacher Aussagesatz:

SASCHA SCHLÄFT .

Stellt man das Prädikat an den Satzanfang, ergibt sich ein einfacher Fragesatz:

SCHLÄFT SASCHA ?
Benutzt man das Verb des Prädikats in seiner Befehlsform (=Imperativ), ergibt sich ein
Aufforderungs- oder Befehlssatz:

SCHLAF, SASCHA !

Merke: Man unterscheidet also drei Arten von Sätzen:

Aussagesätze

Fragesätze

Befehlssätze .

Hinzu kommt noch als Sonderfall der Ausrufsatz, zum Beispiel:


Wenn doch schon Sonntag wäre! Käme doch endlich Hilfe!
Hätte ich doch im Lotto gewonnen!
Oft reichen Subjekt und Prädikat allein noch nicht, um einen sinnvollen Satz zu bilden - der Satz bleibt
dann unvollständig:

SILKE HÖRTE

Hier bleibt die Frage offen, wen oder was Silke denn hörte! Hörte sie Radio? Oder ihre neueste CD?
Vielleicht die Stimme eines Rocksängers?
So ist diese Aussage jedenfalls völlig unbefriedigend - es fehlt noch eine wesentliche Information.
Diese Information liefert das

OBJEKT
SILKE HÖRTE EINEN HILFERUF.

Merke: Es gibt Verben, die als Prädikat im Satz unbedingt noch eine Ergänzung benötigen, um eine
sinnvolle Aussage zu bilden.
Diejenigen Verben, die eine Ergänzung, ein Objekt, im Akkusativ (4. Fall) benötigen, nennt man
transitive Verben.
Nichttransitive Verben sind alle anderen Verben, die kein Objekt im Akkusativ brauchen,
zum Beispiel: bellen, schlafen, laufen, blühen, leuchten, brennen, telefonieren
Diese Aussage "Silke hörte einen Hilferuf" kann man nun noch durch weitere Informationen
vervollständigen:

SILKE HÖRTE AM SEEUFER EINEN HILFERUF.

Hier erfährst du zusätzlich, wo Silke diesen Hilferuf hörte. Es handelt sich also um eine

Umstandsbestimmung des Ortes.

SILKE HÖRTE HEUTE MORGEN AM SEEUFER EINEN HILFERUF.


- a tartalom, a beszélő szándéka szerint (Spacherintentione):

- kijelentő - rAussagesatz Nom. erg nzung (Subjekt) + verb +

- kérdő - r Fragesatz: die Wortfrage: Fragevort + verb + Nom. Erg nzung +

die Satzfrage: verb + Nom. Erg nzung +

- kiegészítő kérdő - i Erg nzungsfrage

- eldöntendő kérdés - i Entscheidungfrage

- felszolító - r Aufforderungesatz (Imperativ): verb + sie +

- felkiáltó - r Aussefesatz

- ohajtó - r Wunschsatz

- szerkezet szempontjából (i Satzarten):

- egyszerű - einfacher Satz

- összetett - zusammengesetzter Satz

- fő - r Hauptzatz

- mellék - r Nebensatz (mellérendelő - i Satzverbindung / alárendelő - s Satzgefüge)

Kijelentő mondat a függő beszédben - r indirekte Aussagesatz

Felszólító mondat a függő beszédben - r indirekte Auffordeungssatz

Kérdő mondat a függő beszédben - r indirekte Fragesatz / Frage

Die Klammer: die Verbklammer:

Modalverb … Vollverb

Perfekt: Hilfsverb .. Vollverb (3.)

Plusquamperfekt: Hilfsverb (hatte, war) … Vollverb (3.)

Dieser Satz enthält auch noch die Information, wann sich das Ereignis abgespielt hat. Es ist eine
Futur I: Hilfsverb (werde) … Vollverb (3.)

Futur II: Hilfsverb (werde) … Vollverb (3.) + haben/sein

Passiv: Hilfs/Modalverb …Vollverb (3.) + worden/wurden

Die Artikel - Nomen - Klammer: Artikelwort (der, ein, mein, welcher, dieser,…) + … +
Substantiv

Die Nebensatz-Klammer: Konjunktion + … + Verb

A mondatkeret - i Satzrahmen

A mondatkeretből való kiemelés - i Ausklammerung

A szórend - i Wortstellung Syntax (Die Lehre vom Satzbau)

Satzbaustein: Frage: Beispielsatz:

1. Subjekt Wer oder was...? Ich arbeite.

(Satzgegenstand) Harry schläft.

Der Lehrer lobt den guten Schüler.

2. Prädikat Was tut...? Ich arbeite. Harry schläft.

(Satzaussage) Was erleidet...? Der arme Hund wird gebadet.

(Was wird vom Subjekt ausgesagt?)

3. Objekt (Satzergänzung)

3.1 Akkusativ-Objekt Wen oder was...? Der Lehrer lobt den guten Schüler.

Der Cowboy sattelt sein Pferd.

3.2 Dativ-Objekt Wem...? Ich schenke meinem Freund ein Buch.

Ich vertraue ihr.

3.3 Genitiv-Obj. Wessen...? Wir gedenken der Toten.

Unser Opa erinnerte sich gern alter Zeiten.

4. Umstandsbestimmung

4.1 der Zeit Wann...? Gestern Abend waren wir im Kino.

Um fünf Uhr wollen wir uns treffen.


Wie lange...? Ich warte schon seit drei Stunden auf dich.

4.2 des Ortes Wo...? Gestern Abend waren wir im Kino.

und Am Stadtpark treffen wir uns.

der Richtung Wohin...? Wir fahren heute nach Dortmund.

Woher...? Wir kommen aus der Schule.

4.3 des Mittels Womit...? Ich schreibe mit dem Bleistift.

Wodurch...? Er rettete sich durch einen Hechtsprung.

4.4 der Art und Weise Wie...? Er arbeitet wie ein Pferd.

Auf welche Weise...? Ich schreibe fröhlich pfeifend einen Brief.

4.5 des Zweckes und der Absicht Wozu...? Ich kämpfe um zu siegen.

Der Freund kam zu Hilfe.

5. Apposition (Einfügung) - - - Mainau , eine Insel , liegt im Bodensee.

Unser Lehrer , ein strenger Mann, ist zufrieden mit unserer


Leistung.

6. Attribut (Beifügung)

6.1 Adjektiv-Attribut einen langen Brief / ein schönes Auto / die alte morsche Buche

6.2 Partizipial-Attribut ein hupendes Auto / das schlafende Kind / das singende
klingende Mainz

6.3 Genitiv-Attribut die Türme der Stadt / das Auto meines Freundes / das
Vermögen des Vaters seiner Freundin (= doppelter Genitiv !)

Umstandsbestimmung der Zeit.

Will man einen Sachverhalt besonders hervorheben, so stellt man den entsprechenden
Satzbaustein an den Satzanfang:

Heute Morgen hörte Silke am Seeufer einen Hilferuf.

Am Seeufer hörte Silke heute Morgen einen Hilferuf.

Einen Hilferuf hörte Silke heute Morgen am Seeufer.

Durch solche Umstellproben findet man auch noch heraus, welche Worte zusammen einen
Satzbaustein bilden - sie lassen sich bei der Umstellprobe nicht sinnvoll voneinander
trennen. In diesem Beispiel bleiben immer zusammen "heute Morgen", "am
Seeufer", und "einen Hilferuf".
Weitere sinnvolle Ergänzungen könnten zum Beispiel sein:

Silke hörte heute Morgen am Seeufer einen gellenden Hilferuf.

Silke, meine beste Freundin , hörte...

Silke hörte am Seeufer den Hilferuf eines ertrinkenden Kindes.

Nun, um welche Art von Ergänzung handelt es sich jeweils? Notfalls blättere noch einmal
zur vorhergehenden Seite zurück!

Wortstellung im Satz (TeKaMoLo)

Hauptsatz:

Erich hat seiner Frau heute einen gro en Blumenstrau geschenkt

Subj. konj. Verb Erg.D. Erg.Zeit Erg.Akk. Verb (Part.II)

1 2 3 Ende

Nebensatz:

weil sie ihm gestern sein Lieblingsessen gekocht hat.

Konjunktion Subjekt Erg.D. Erg.Zeit Erg. Akk. Verb (part.II) konj.Verb


(Ende)

Nebensatz vor Hauptsatz:

Weil sie ihm gestern sein Lieblingsessen gekocht hat,

Konjunktion Subjekt Erg.D. Erg.Zeit Erg. Akk. Verb (part.II) konj.Verb


(Ende)

hat Erich seiner Frau heute Blumen mitgebracht.

Konj.Verb Subjekt Erg.D. Erg.Zeit Erg.Akk. Verb

2 3 Ende

Hauptsatz

Reihenfolgen: - das konjugierte Verb steht immer in Position 2


- Futur: werden … Verb (am Ende)

- Perf. Und Plusquamperfekt: - Hilfsverb in Pos. 2 … Vollverb steht am Ende


des Satzes Ein einzelnes Pronomen steht direkt hinter dem konjugierten Verb.

Das Akk.-pronomen steht im allgemein vor dem Dat.-objekt

Die Satzverbindung (A mellérendelő összetett mondat)

Tartalmilag összetartozó mondatokat egyszerű egymás mellé helyezéssel vagy mellérendelő


kötőszóval kapcsolhatunk össze. Utóbbiak sajátossága, hogy nem befolyásolják az utánuk
következő mondat szórendjét.

Nebenordnende Konjunktion - Mellérendelő kötőszók: und, sondern, oder, denn, aber.

Morgen stehen wir auf, und wir gehen zur Arbeit.

Ich gehe nicht zur Arbeit, sondern ich bleibe zu Hause.

Soll ich Ihnen Briefmarken geben, oder haben Sie schon welche?

Ich ziehe keine Stöckelschuhe an, denn ich will tanzen.

Meine Mutter bucht, aber sie ist keine Buchhalterin.

A nebenordnende Konjunktion-ok / mellérendelő kötőszó / egyenrangú mondatokat kötnek


össze:

- főmondatot főmondattal - Heute bleiben wir zu Hause, denn es regnet. Ma itthon maradunk,
mert esik az eső.

- mellékmondatot mellékmondattal - Heute bleiben wir zu Hause, weil es regnet und auch der
Wind weht. Ma itthon maradunk mert esik az eső és még a szél is fúj.

Különbséget kell tennünk az egyenes és a fordított szórenddel álló kötőszók között.

- egyenes szórendűek: und, aber, doch, jedoch, allein, nur, denn, oder, sondern - Ich bin müde,
aber ich muß noch lernen. Én fáradt vagyok, de még tanulnom kell.

Nincs vessző az und és oder előtt, ha halmozott mondatrészeket kötnek össze.

Vesszőt teszünk az ellentétes kötőszók elé: aber, doch, jedoch, allein, sondern (A doch,
jedoch, nur után fordított szórend is használható!)

- fordított szórendűek: dann, trotzdem, darum, deshalb, deswegen, inzwischen, dennoch, zwar

Ich bin müde, deswegen gehe ich schlafen. Én fáradt vagyok, ezért megyek aludni.
Ezen kötőszók előtt mindig vesszőt teszünk.

Vannak páros kötőszók is: sowohl - als auch, nicht nur - sondern auch, weder - noch,
entweder - auch.

Peter spicht sowohl Deutsch, als auch Englisch. Péter németül is és angolul is beszél.

A mellérendelő összetétel alapján megkülönböztetünk:

- kapcsolatos mondatot: und, sowohl - als auch, nicht nur - sondern auch

Peter ist wieder gesund und er kann wieder arbeiten. Péter újra egészséges és újra tud
dolgozni.

- ellentétes mondatot:aber, doch, jedoch, sondern, dennoch, dagegen

Ich wollte dich besuchen, aber ich hatte keine Zeit. Meg akartalak látogatni, de nem volt időm.

- választó mondatot: oder, entweder - oder

Etnweder kommst du mit oder Vagy velünk jössz, vagy itthon maradsz.
bleibst zu Hause.

- magyarázó mondatot: denn - Wir bleiben zu Hause, denn es regnet. Mi itthon maradunk,
mert esik az eső.

Unterordnende Konjunktion

Az unterordnende Konjunktion / alárendelő kötőszó / nem egyenrangú mondatokat köt össze:

- mellékmondatot főmondattal

Wenn ich mich erfrischen will, trinke ich Kaffee. Ha fel akarok frissülni, kávét iszom.

- mellékmondatot mellékmondattal, ha az egyik a másiknak alá van rendelve

Ich habe gehört, daß du langes Haar hattest, Hallottam, hogy hosszú hajad volt,
als du klein warst.
amikor kicsi voltál.

Az alárendelő kötőszók mellékmondatot vezetnek be, így mindig mellékmondati a


szórendjük.

Sie können noch bleiben, wenn Sie noch Zeit haben. Maradhat még, ha van még ideje.

Az alárendelő kötőszók többféle mellékmondatot kapcsolhatnak össze / tárgyi, határozói,


feltételes, megengedő mellékmondat /. Ezért ezen kötőszavak felosztása nem is olyan könnyű.
Megkülönböztetünk:

- időbeli alárendelő kötőszót:

während, solange, bis, seit, sooft, als, wenn, wie ( egyidejűséget fejeznek ki )

Während ich arbeite, spielt das Radio. Mialatt dolgozom, szól a rádió.

nachdem, als, seit, seitdem, sobald, wenn ( előidejűséget )

Nachdem ich meine Arbeit beendet Miután befejeztem a munkámat, haza mentem.
hatte, fuhr ich nach Hause.

bis, bevor, ehe ( utóidejűséget )

Bis die Sonne unterging, hatten wir unser Ziel erreicht. Mire a nap lement, elértük a célunkat.

- módbeli alárendelő kötőszót:

als, wie, als ob, insofern, insoweit u.a.

Er spricht so Deutsch, als er ein Deutscher wäre. Úgy beszél németül, mintha német lenne.

- okhatározói alárendelő kötőszót:

weil, da, so daß, wenn, obwohl u.a.

Da ich viel gegessen habe, habe ich Bauchschmerzen. Mivel sokat ettem, fáj a hasam.

Lektion 18

Petra langweilt sich

Petra langweilt sich gestern nachmittag. Sie wollen mit ihren Freunden sprechen, aber
niemand war zu … Was machten ihre Freunde gestern nachmittag?

Monika war im Kino. Sie sah sich einen Film an.

Thom war in seinem Auto. Er fuhr nach München.

Uta war am Bahnhof. Sie wartete auf einen Zug. Ihre Mutter kam nach Hause.

Manfred und Karin waren im Park. Sie gingen spazieren.

Axel war am Fluß. Er angelte.

Arme Petra! Sie konnte nichts tun. Dann sah sie einen Mann. Er ging auf der Straße. Er trug
einen Hut und eine Hose. Sein Hut war blau, seine Hose war grün und rotgepunktet. Er raucht
Pfeife. Er nahm einen Koffer mit und hielt einen Regenschirm. Es regnete nicht. Und was
machte er? Er sang. Das Telefon klingelte. Es war Thom:

- Hallo, Petra. Nächste Woche fliege ich nach Deutschland. Ich verbringe zwei Wochen in
München. Darf ich dich danach besuchen?

- Natürlich darfs du! Du darfst so lange bleiben wie du willst.

- Danke schön.

Das Imperfekt (A folyamatos múlt)

A folyamatos múlt időt általában elbeszélésben, leírásban használjuk, amikor a történetek már
nincsenek hatással a jelenre. (Innen ered a folyamatos mólt hétköznapibb neve, az elbeszélő
múlt.) De sokszor ismétlődő, hosszan tartó cselekvést is kifejezhet a folyamatos múlt: Ich
besuchte zwölf Jahre lang die Schule.

Ezen igeidő személyragjai különböznek a jelen idő személyragjaitól:

ich - wir -(e)n

du -(e)st ihr -(e)t

er, sie, es - sie -(e)n

Die schwachen Verben (a gyenge igék)13[13]

A gyenge igék folyamatos múltjukat az igetőből -(e)te időjellel képezik:

ich machte wir machten ich wartete wir warteten

du machtest ihr machtet du wartetest ihr wartetet

er, sie,es machte sie machten er, sie,es wartete sie warteten

13[13] Merke:

Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .
Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs
"haben" + Partizip Perfekt .
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt + die
Formen des Hilfsverbs "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: hoffen - hoffte – gehofft / lachen - lachte – gelacht / weinen
- weinte - geweint / sagen - sagte - gesagt und alle Verben, die in allen drei Formen (Infinitiv -
Präteritum - Partizip Perfekt) den gleichen Stammvokal haben (=typisch für schwache Verben).
lieben - liebte - geliebt (Wortstamm: -lieb- )

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM


Ich liebe liebte
Du liebst liebtest
Er / Sie / Es liebt liebte
Wir lieben liebten
Ihr liebt liebtet
Sie lieben liebten

Die starken Verben (az erős igék)14[14]

Az erős igék foyamatos múltjukat a tőhangzó megváltoztatásával képezik:

fahren – fuhr sehen – sah nehmen – nahm

Die unregelmäßigen Verben (A rendhagyó igék) Vegyes ragozásó igék: Ezek folyamatos
móltjukat tőhangváltással és a –te időjellel képezik: kennen – kannta / bringen – brachte
/ denken – dachte

schreiben - schrieb - geschrieben (Wortstamm: -schreib- / -schrieb- )

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM


Ich schreibe schrieb
Du schreibst schriebst
Er / Sie / Es schreibt schrieb
Wir schreiben schrieben
Ihr schreibt schriebt
Sie schreiben schrieben

14[14] Merke:

Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .
Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs
"haben" + "ge" + den Wortstamm + "en" (= Partizip Perfekt).
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt
+ Infinitiv des Hilfsverbs "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: reiten - ritt – geritten / fliegen - flog – geflogen / glimmen -
glomm – geglommen / meiden - mied – gemieden / saufen - soff – gesoffen / lügen - log – gelogen /
schwören - schwor – geschworen / gären - gor – gegoren / quellen - quoll - gequollen und alle
starken Verben, die im Präteritum und im Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal haben.
rufen - rief - gerufen (Wortstamm: -ruf- / -rief- )15[15]

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM


Ich rufe rief
Du rufst riefst
Er / Sie / Es ruft rief
Wir rufen riefen
Ihr ruft rieft
Sie rufen riefen

bitten - bat - gebeten (Wortstamm: -bitt- / -bat- / -bet- )16[16]

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM


Ich bitte bat
Du bittest batest
Er / Sie / Es bittet bat

15[15] Merke:

Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm +
Personalendung .
Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des
Hilfsverbs "haben" + Partizip Perfekt.
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden"
+ Infinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden"
+ Partizip Perfekt + Hilfsverb "haben". Ebenso werden gebildet zum Beispiel: fahren - fuhr
- gefahren / fangen - fing - gefangen / raten - riet - geraten / kommen - kam - gekommen /
stoßen - stieß - gestoßen / laufen - lief - gelaufen / heißen - hieß - geheißen und alle starken
Verben, die im Präsens und Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal haben.

16[16] Merke:

Die Formen des Präsens und Präteritums werden gebildet durch den Wortstamm + Personalendung .
Die Formen des Perfekts und Plusquamperfekts werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs
"haben" + Partizip Perfekt.
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch die Formen des Hilfsverbs "werden" + Infinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch die Formen des Hilfwerbs "werden" + Partizip Perfekt
+ Hilfsverb "haben" oder "sein". Ebenso werden gebildet zum Beispiel: schwimmem - schwamm -
geschwommen / schwinden - schwand - geschwunden / liegen - lag - gelegen / helfen - half -
geholfen / gebären - gebar - geboren / hängen - hing - gehangen und alle starken Verben, die im
Präsens, im Präteritum und im Partizip Perfekt verschiedene Stammvokale haben.
Wir bitten baten
Ihr bittet batet
Sie bitten baten

Időbeli segédigék:

Konjugation des Hilfsverbs "haben" - haben - hatte - gehabt

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT PLUSQUAM- FUTUR I


PERFEKT
Ich habe hatte habe gehabt hatte gehabt werde
haben
Du hast hattest hast gehabt hattest gehabt wirst
haben
Er / Sie / hat hatte hat gehabt hatte gehabt wird
Es haben
Wir haben hatten haben hatten gehabt werden
gehabt haben
Ihr habt hattet habt gehabt hattet gehabt werdet
haben
Sie haben hatten haben hatten gehabt werden
gehabt haben

Konjugation des Hilfsverbs "sein" - sein - war – gewesen

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT PLUSQUAM- FUTUR I


PERFEKT
Ich bin war bin gewesen war gewesen werde sein
Du bist warst bist gewesen warst wirst sein
gewesen
Er / Sie / Es ist war ist gewesen war gewesen wird sein
Wir sind waren sind gewesen waren werden sein
gewesen
Ihr seid wart seid gewesen wart gewesen werdet sein
Sie sind waren sind gewesen waren werden sein
gewesen

Konjugation des Hilfsverbs "werden" - werden - wurde - geworden

PERSON PRÄSENS PRÄTERITUM PERFEKT PLUSQUAM- FUTUR I


PERFEKT
Ich werde wurde bin geworden war geworden werde sein
Du wirst wurdest bist warst geworden wirst sein
geworden
Er / Sie / Es wird wurde ist geworden war geworden wird sein
Wir werden wurden sind waren geworden werden sein
geworden
Ihr werdet wurdet seid wart geworden werdet sein
geworden
Sie werden wurden sind waren geworden werden sein
geworden

1. Präteritumformen von sein, haben, dürfen, können, müssen, wollen.


Fragen und Antworten a) Ergänzen Sie die x… Machen Sie mit den Fragen
Interviews: "Wie war das in Ihrer Familie?"

1. Wie viele Kinder ... Sie zu Hause? waren


2. ... Ihre Eltern viel Zeit für Sie? _________________
3. ... Ihre Mutter (immer) berufstätig? _________________
4. ... Sie viel helfen? _________________
5. .... Sie pünktlich zu Hause sein? _________________
6. ... Sie abends lange fernsehen? _________________
7. ... Sie zu Hause Partys machen? _________________
8. ... Sie Probleme in der Schule? _________________
9. ... Ihre Eltern die Ausbildung für Sie (und Ihre _________________
Geschwister) bezahlen oder ... sie kostenfrei? _________________
10. ... Sie Jobs? _____________

Lektion 19

Thom in München

Thom kam am 16. Juni früh in München an. Er mußte am Flughafen ein Formular ausfüllen:

Herr/Frau

Familienname: Kiss

Vorname: Tamás

Geburtsort: Budapest, Ungarn

Geburtsdatum: 15.08.1975

Nationalität: ungarisch

Familienstand: ledig

Zahl der Kinder: keine

Beruf: Student

Arbeitsplatz: PATE, Kaposvár, Ungarn

Ständige Adresse: Hegalja út 122., Budapest Ungarn, H-1017


Paßnummer: IJ 2344524

Er genoß den Flug sehr. Er nahm die U-Bahn und fuhr in die Stadtzentrale. Er suchte sich eine
Jugendherberge und mietete ein Zimmer. Dann legte er seine Sachen im Zimmer ab, und
besichtigte München. Er machte eine Stadtrundfahrt mit einem Bus. Unterwegs sprach der
Fremdenführer über die Sehenswürdigkeiten. Sie sahen viele Kirchen, zum Beispiel die
Frauenkirche mit den … Sie sahen das Siegestor und auch die Gebäude der Universität. An
der Isar stiegen sie aus dem Bus aus, und spazierten den … Der Fluß war grün, denn die
Bäume am Ufer spiegelten sich im … Er besuchte auch noch ein Schloß und einige Museen.
Er probierte auch das Münchener Bier, denn das war sehr berühmt. Es gefiel ihm in dieser
Kulturmetropole. Er wollte noch länger da bleiben. Aber das war nicht möglich.

Néhány erős és rendhagyó ige:

anbieten bot an helfen half

aufstehen stand auf kennen kannte

aussteigen stieg aus kommen kam

beginnen begann laufen lief

bleiben blieb lesen las

einbiegen bog ein liegen lag

essen aß nehmen nahm

fahren fuhr rufen rief

finden fand schlafen schlief

gefallen gefiel schreiben schrieb

geben gab schwimmen schwamm

gehen ging sehen sah

halten hielt sitzen saß

hängen hing (függ) sprechen sprach

heißen hieß stehen stand

Lektion 20

Thom muß nach Hause.


Er verbrachte hier zehn Tage. Morgen fliegt er nach Hause und Petra fliegt mit ihm. Sie legte
ihre Prüfung ab und war für den Sommer frei. Petra und Thom packen ihre Sachen. Frau
Waldmann ist sehr besorgt.

- Petra, hast du deinen Flug gebucht?

- Ja, Mutti, ich habe ihn vor einer Woche gebucht.

- Hast du deine Sachen gepackt?

- Ja, Mutti. Ich habe alles eingepackt.

- Hast du deinen Koffer abgewogen?

- Ja, ich habe ihn abgewogen. Mutti, was fehlt dir denn? Ich habe dich noch nie so nervös
gesehen!

- In Ordnung, mein Liebling. Ich bin nur um dich besorgt.

- O weh! Ich habe meinen Paß verloren! Warte mal, hier ist er.

- Wir müssen schon zum Flughafen fahren.

Eine Woche später schreibt Petra nach Hause:

Nefelejcs Str. 19.

Budapest, VII.

Am 8. Juli 1996

Liebe Mutter, lieber Vater, Ralf und Ingrid!

Es geht mir sehr gut. Oma und Opa haben mich vom Flughafen abgeholt. Wir haben ein
wenig Schwierigkeiten mit der Sprache gehabt, aber wir haben sie dann doch gelöst. Budapest
hat sich sehr verändert. Es ist och schöner! Ich verbringe viel Zeit mit Thom. Er hat mir die
Stadt gezeigt. Wir sind in der Budaer Burg gewesen. Ich habe die Matthiaskirche, die
Fischerbastei und die Nationalbibliothek ... Wir sind auf dem Gellértberg gewesen und haben
die Freiheitsstatue … Die Aussicht ist wunderbar! Das alles ist auf der Budaer Seite. Auf der
Pester Seite sind wir zum Parlament und auf den Heldenplatz … Dot haben wir das Museum
der Schönen Künste und die Kunsthalle … Ich habe auch in den Thermalbädern gebadet.
Also, ich bin beschftigt, es geht mir gyt. Jetzt muß ich gehen, denn das Abendessen ist schon
fertig.

Eure Petra

Das Perfekt (A befejezett múlt)


Az igék befejezett múlt alakját a sein vagy a haben jelen idejű ragozott alakjával és a főige
befejezett melléknévi igenevével, azaz 3. Alakjával képezzük:

lesen > ich habe gelesen / kommen > ich bin gekommen

Természetesen itt is megtalálható a mondatkeret, az állítmány ragozatlan része a mondat


végére kerül. A különféle mondattípusokban az állítmány helyére a ragozott rész (tehát a sein
vagy a haben) kerül.

ich habe ich bin

du hast du bist

er, sie, es hat gelesen er, sie, es ist gekommen

wir haben wir sind

ihr habt ihr seid

sie haben sie sind

Haben-nel többek között a következő igék állnak:

- tárgyas igék (sehen)

- sich-es igék (sich beschäftigen)

- az időjárásra vonatkozó személytelen igék (es regnet)

- a módbeli segédigék (sollen)

Sein-nal többek között a következő igék állnak:

- állapotváltozást jelölő tárgytalan igék (einschlafen)

- helyváltoztatást jelölő tárgytalan igék (gehen)

- sein, bleiben, werden

Das Partizip Perfekt (Az ige 3. alakja)

- A gyenge igék az alábbi módon képezik 3. alakjukat:

ge- + igető + -t

z.B. kaufen > gekauft, sagen > gesagt, leben > gelebt

- Az erős igék pedig: ge- + igető + -en (az ige tőhangja esetleg módosul)
z.B. sehen > gesehen, fliegen > geflogen, singen > gesungen

Képzése: lernen, hat gelernt (hat - ragozandő segédige; ge - előképző; lernt -szótő; t -
tégződés)

fahren, ist gefahren (ist - ragozandő segédige; ge - előképző; fahr -szótő; en -


tégződés)

A segédigéket jelen időben ragozzuk:

- a hangsúlytalan igekötővel kezdődő igék nem kapnak ge előképzőt. z.B. bestellen, bestellt

- gyakori a tőhangzó megváltozása is: z.B. trinken, hat getrunken

- ha az igének hangsúlyos igekötője van (elváló igekötős igék), akkor a ge - előképző az


igekötő éa az ige közé kerül: z.B. mitnehmen, hat mitgenommen

Mindképt csoportra vonatkozik:

- ha az igének hangsúlyos igekötője van, akkor a ge- előtag bekerül az igekötő és az ige közé,
z.B. einbringen > eingebogen, abwaschen > abgewaschen, ankommen > angekommen

- ha az igének hangsúlytalan igekötője van, az ige 3. Alakja nem kap ge- előtagot, s az igekötő
az ige előtt marad, z.B. verbringen > verbracht, beginnen > begonnen, gefallen > gefallen

- ha az ige –ieren végződésű, elmarad a ge- előtag, és a tő után –t járul, z.B. spazieren >
spaziert

Einige Fachausdrücke aus der Sprachlehre


der Artikel, mehrere Artikel. Er gibt das Geschlecht des Namenwortes an. Wir unterscheiden
die bestimmten Artikel (der, die, das) und die unbestimmten Artikel (ein, eine, ein).

der Aufforderungssatz. Sein Inhalt ist eine Aufforderung, ein Wunsch, eine Bitte o. ä.
Aufforderungssätze sind zum Beispiel: Seid gut zu den Tieren! Besuche mich doch einmal!
Bringe mir bitte den Bleistift!

der Aussagesatz. Er stellt etwas fest und schließt mit dem Satzpunkt. Aussagesätze sind zum
Beispiel: Die Geschichte ist lustig. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Mein
Vater ist Schlosser.

die direkte Rede = die wörtliche Rede. Sie steht zwischen Anführungszeichen, zum
Beispiel: Die Mutter sagte: „Ich gehe jetzt einkaufen”.
das Eingenschaftswort. Eigentschaftswörter sind zum Beispiel: groß, klein, grün,
freundlich, fleißig.

die Einzahl. Wörter in der Einzahl sind zum Beispiel: Bach, Kind, Frau, Mantel.

die Ergänzung. Die Ergänzung ist ein Satzglied, das im Satz manchmal notwendig ist, z.B.
Fritz holt die Milch (Ergänzung im Akk.). Inge hilft dem Onkel (Ergänzung im Dat.). Wir
gedenken der Toten (Ergänzung im Gen.).

der Fall – Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv

der Fragesatz. Sein Inhalt ist eine Frage. Er schließt mit einem Fragezeichen. Fragesätze sind
z.B. Wohin gehst du? Wird es morgen regnen? 6W-fragen.

das Fürwort = der Stellvertreter. Rürwörter sind z.B.: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, mein,
dein, unser, euer

die Gegenwart = das Präsens. Die gegenwart ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs), z.B.:
ich schreibe, du schreibst, sie schreiben, wir schreiben

das Geschlecht, drei Geschlechter. Man erkennt das Geschlecht am bestimmten Artikel der
Einzahl: der Baum (männliches Geschlecht), die Krankheit (weibliches Geschlecht), das
Wetter (sächlichesGeschlecht)

die Mehrzahl. Wörter in der Mehrzahl sind z.B.: Bähce, Kinder, Frauen, Mäntel

der Mitlaut. Buchstaben für Mitlaute sind: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ß, t, v, w, x, z

die Mitvergangenheit = das Präteritum. Die Mitvergangenheit ist eine Zeitform des
Zeitwortes (Verbs): Der Vater fragte. Er las die Zeitung.

die Nachsilbe. Nachsilben sind z.B.: -ung (Hoffnung), -heit (Krankheit), -tum (Reichtum), -
nis (Zeugnis), -chen (Mädchen), -lein (Tischlein), -ler (Tischler)

das Namenwort. Namenwörter sind z.B. die Wörter: Maria, Frau, Katze, Haus, Luft,
Schmerz

das Perfekt = die Vergangenheit. Das Perfekt ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der
Vater hat gelesen.

Er ist nach Innsbruck gefahren.

das Prädikat = die Satzaussage = die Satzaussage. Das prädikat ist das Satzglied, das vom
Zeitwort (Verb) gebildet wird: Der Vater liest die Zeitung. Mein Onkel ist in Innsbruck.

das Präteritum = die Mitvergangenheit. Das Präteritum ist eine Zeitform des Zeitwortes
(Verbs): Der Vater fragt. Er las die Zeitung.

der Satz. Sätze sind z.B.: Der Hund bellt. In den Ferien fahren wir aufs Land.
der Satzgegenstand = das Subjekt. Der Satzgegenstand ist das Satzglied im Nom.: Der
Vater liest die Zeitung. Er arbeitet in einem Büro.

das Satzglied. Die meisten Sätze bestehen aus mehreren Satzgliedern:

Die Mutter gab mir mein Taschengeld.

1 2 3 4

das Satzzeichen. Satzzeichen sind z.B. der Punkt, das Fragezeichen, das Rufzeichen, der
Beistrich, die Anführungszeien.

der Selbstlaut. Buchstaben für Selbstlaute sind: a, e, i, o, u

die Silbe. Das Wort ab-ge-ris-sen besteht aus vier Silben (Wortteilen)

der Umlaut. Buchstaben für Umlaut sind: ä, ö, ü

das Verb = das Zeitwort. Verben sind z.B.: schreiben, leben, regnen, wohnen

die Vergleichsformen. Man unterscheidet drei Vergleichsformen: die Grundstufe (z.B.: lang),
die Mehrstufe (z.B.: länger), die Meiststufe (z.B.: am längsten)

die Vorsilbe. Vorsilben sind z.B.: be- (betrachten), ge- (gelaufen), ver- (verrechnen)

die Zahl. Wir unterscheiden Einzahl (der Mann) und Mehrzahl (die Männer)

die Zukunft. Sie ist eine Zeitform des Zeitwortes (Verbs): Der Vater wird lesen. Die Kinder
werden spielen.

der Zwielaut. Buchstabenpaare für Zwielaute sind: au (äu), ai, ei, eu

Übungen

Lektion 1.

Oh, guten …………….. , Maria!

Bin ich Frau Waldmann? Ja, Sie …………….. Frau Waldmann.

Ich bin aus Ungarn. Ich bin …………….. . (nő)

Es geht mir …………….., ich bin fit.

Ich bin Deutscher, ich bin aus …………….. .


…………….. geht es Ihnen?

Ich bin …………….. aus Deutschland, ich bin Ungarn.

Ich bin nicht …………….. , ich bin fit.

Und wie geht es Ihnen? …………….., es geht mir sehr gut.

Gute Nacht! Auf …………….. !

Auf Wiedersehen! …………….. Nacht!

Sie sind aus Ungarn. Sie sind …………….. Waldmann. (nő)

Es …………….. mir gut, ich bin fit.

Lektion 2.

Was ist das? Das ist …………… Mädchen.

Das ist …………… Katze, das ist eine Maus.

Was …………… das; Das sind ein Mann und ein Junge.

Ist das ein Auto …………… ein Flugzeug?

Ist das ein Ei oder …………… ? (nem az)

Das …………… ein Baby und eine Frau.

Ist Bild fünfzehn …………… Katze?

…………… , das ist kein Apfel, das ist eine Maus.

…………… das ein Mann und ein Baby?

…………… das eine Katze oder eine Maus?

Ist das eine Maus? …………… , das ist eine.

Lektion 3.

…………… ist ein Bleistift. (itt)

Der Kugelschreiber liegt …………… dem Tisch.

Das Buch liegt …………… Tisch.

Der Kugelschreiber liegt …………… auf dem Tisch.


…………… dem Fenster steht ein Tisch.

Das Schlafzimmer ist …………… dem Haus.

Auf dem Tisch liegt ein Buch und …………… ein Bleistift. (még egy … is)

…………… dem Tisch steht ein Bett. (szemben)

Lektion 4.

Das sind fünf …………… . (fa)

…………… das Frauen? Nein, das sind keine Frauen, das sind Männer.

Der Mond ist nicht …………… . (közel)

…………… Himmel sind viele Sterne.

Das ist der Hof …………… Herrn Waldmann.

Der Hof ist …………… . (vidéken)

Die Berge und der Fluß sind …………… . (messze)

Diese Bäume sind …………… . (almafák)

Neben dem Fluß …………… drei Pferde, und daneben einige Lämmer. (állnak)

Lektion 5.

Wer ist im Bett? Der …………… ist im Bett. (fiú)

Die Frau und …………… Baby sind im Haus.

Sie sind …………… . (a házban)

Was ist auf dem Teller? …………… ist auf dem Teller. (egy tojás)

Ist das Ei im Auto? Nein, …………… ist es nicht. (ott)

Die …………… sind am Himmel. (repölőgépek)

Sind die Flugzeuge …………… ? Nein, dort sind sie nicht. (a tengerben)

Wo sind …………… Flugzeuge?

Ein Apfel ist auf dem Teller. …………… ist auf dem Teller?

Die Frau …………… im Klassenzimmer.


Ist die Frau …………… Klassenzimmer?

Ist der Mann im Haus? …………… , er ist im Haus.

Der Apfel ist auf …………… Teller.

Lektion 6.

Herr Waldmann ist der …………….. von Frau Waldmann.

…………….. Kinder sind Ralf, Petra und Ingrid? (kinek a …)

Herr und Frau Waldmann sind die …………….. der Kinder.

Die Mädchen …………….. Petra und Ingrid.

Ralf ist der …………….. von Herrn und Frau Waldmann.

Er ist der …………….. von Petra und Ingrid.

Auch der Hund ist …………….. , es frißt. (a konyhában)

Herr Waldmann …………….. in dem Lehnstuhl.

Petra und Ropf sitzen auf …………….. Couch.

Ingrid spielt mit …………….. Puppe. (az ő …-jával)

Ist das Abendessen …………….. fertig?

Was macht Martin? …………….. geht, kommt und läuft.

Lektion 7.

Sie telefoniert …………….. Deutschland.

…………….. ist das Hotel? Das Hotel ist sehr schön.

Die Sonne scheint und …………….. regnet nicht.

Ich bin …………….. müde.

Draußen ist es sehr …………….. , aber hier im Hotel ist es heiß.

Heute abend …………….. hier eine Gesellschaft. (van)

…………….. und sei vorsichtig! (jó szórakozást)

Monika ist im Badezimmer. Sie wäscht …………….. die Haare.


Hallo Petra. Wie geht es …………….. ?

Du bist an …………….. , ich bin fertig. (a soros)

Petra wartet …………….. Monika.

Ich putze …………….. noch die Zähne.

Lektion 8.

Im Restaurant des …………….. sind zwei Gruppen. (szálloda)

Einige spielen …………….. . (még mindig)

…………….. du, meine Mutter ist auch Ungarin. (tudod)

Ich …………….. in der Nähe von München.

Womit beschäftigst du …………….. , Thom?

Kaposvár …………….. in Südwast-Ungarn.

Ich bin zwanzig Jahre …………….. .

Das …………….. auf einem Bauernhof ist interessant. (élet)

Hast du keine Verwandten? …………….. . (de)

Dein Deutsch ist …………….. . (kitűnő)

München ist …………….. seine Universität bekannt. (által)

Monika kommt …………….. . (feléjük)

Lektion 9.

Er ist der Vater meiner …………….. . (az apámnak a …)

Meine Großeltern lieben Kind. (az ő …-jüket)

Sie …………….. sind 66 Jahre alt. (mindketten)

Mein Vater arbeitet …………….. . (keményen)

Meine Mutter ist …………….. eine gute Mutter. (tényleg)

Sie ist nicht mehr schlank, …………….. sie ist schwanger. (mert)

Sie haben …………….. Kinder: einen Jungen und ein Mädchen.


Meine …………….. ist erst vier Jahre alt. (unikahúg)

Sie sind beide …………….. . (nyugdíjasa)

Meine Mutter ist …………….. der Arbeit sehr streng.

Meine Mutter hat ihre Schwägerin …………….. . (nem szereti)

Lektion 10.

………………….. du einen Bruder oder eine Schwester, Petra?

Meine Mutter ………………….. Mathematik und Physik. (tanít)

Meine Eltern ………………….. jünger aus. (néznek ki)

Er ist groß ………………….. breite Schultern.

Hast du Verwandte? Nein, unsere Familie ist ………………….. .

Meine Großmutter lebt ………………….. . (már nem)

Mit der Tochter meiner Tante ………………….. ich viel Zeit. (eltölt)

Wir treffen ………………….. mit meiner Tante und meinem Cousin nur an Feiern.

Auf unserem Hof haben wir Schweine und ………………….. . (tehenek)

………………….. du deine Verwandte oft? (látod)

Sie ist ………………….. und immer noch sehr hübsch. (vékony)

Wir treffen ………………….. mit meinem Cousin selten.

Lektion 11.

Ich möchte über Ungarn und ………………. viel wissen. (a magyarokról)

Ich stehe ………………. um 7 Uhr auf. (minden nap)

Ich wasche ………………. . ich putze mir die Zähne.

Ich kämme ………………. die Haare und rasiere mich.

Ich habe ………………. halb acht weg.

Die Vorlesungen beginnen ………………. . (8 órakor)

Die Mittagspause dauert ………………. bis dreizehn Uhr. (déltől)


………………. gehe ich spät ins Bett. (áltakában)

Es ist ………………. nach zwölf. (negyed)

Zweimal in der ………………. gehe ich in die Turnhalle. (hetente)

Ich stehe ……………. auf und gehe früh ins Bett. (későn)

Lektion 12.

…………………. Petra! (várj)

Ich bin …………………. auch ein Brief aufgeben. (kell)

Darf ich …………………. ? (veled tartani)

Entschuldigung, wo …………………. Wir Postkarteb kaufen? (tud)

Gehen Sie …………………. , dann bei der zweiten Kreuzung rechts. (egyenesen)

Kann ich …………………. Helfen? (Önnek)

Wir haben …………………. keine Briefmarken. (sajnos)

…………………. uns bitte, wo finden wir die Post? (mondja)

Ja, wir …………………. einige Bildkarten. (szeretne)

Die Post ist rechts das …………………. Gebäude. (negyedik)

Bei dem anderen …………………. , bitte. (ablak)

Wir …………………. leider keine Postkarten.

Wo ist …………………. der Zeitungskiosk? (hát / nos)

Lektion 13.

Dieses Mädchen ist schlank, …………………. Mädchen sind schlanker. (azok a)

Dieser Ball ist am größten. Er ist …………………. Groß. (túl)

Petra und Thom …………………. sich in der Bar. (beszélgetne)

Wo ist das Leben …………………. , auf dem Lande oder in der Stadt? (jobb)

…………………. , beide haben ihre Vor- und Nachteile. (hát)

Auf dem Lande ist das Leben …………………. als in der Stadt. (egészségesebb)
In den Städten gibt es …………………. mehr Probleme. (egyre/mindig)

In der Stadt ist das Leben …………………. Schneller. (sokkal)

Petra …………………. auf dem Lande. (él)

In der Stadt ist die Luft …………………. . (tisztább)

Die Städte haben viele …………………. . (hátrány)

Lektion 14.

Sie kauft …………………. in der Woche ein. (egyszer)

Frau Waldmann braucht …………………. Obst und Gemüse. (némi/valamennyi)

Sie will noch Brot und eine …………………. Kekse kaufen. (csomag)

Sie …………………. einen Laib Brot in ihren Einkaufswagen. (tesz)

Was steht noch auf …………………. Liste? (az ő)

Sie …………………. noch Mehl, Zucker, sechs Eier usw. (szüksége van)

Dann geht Frau Waldmann zum …………………. (hentes)

Ich möchte …………………. Wurst und ein Hühnchen. (tíz deka/100 geam)

Sie braucht Zucker und …………………. Äpfel. (néhány)

Ralf, …………………. du mir Zucker aus dem Laden? (hozol)

Frau Waldmann braucht …………………. 4 Stück Äpfel. (körülbelül)

Frau Waldmann geht …………………. Kasse.

Lektion 15.

Das Telefon klingelt. Sie ………………. den Hörer ab. (veszi)

Countrymusik ………………. mir nicht. (tetszik)

Wie ………………. es mit einem Theaterstück? (lenne)

Ich ………………. Theater nicht. (kedvel)

Ich male und segle ………………. und spiele gern Basketball. (szivesen)

Dann ……………….ins Kino gehen! (hagyjon minket)


Das ist eine gute ………………. ! (ötlet)

Herr Waldmann liebt die ………………. . (kerti munka)

Herr Waldmann ………………. den Rasen gern. (nyír)

Ralf ………………. für Sport. (érdeklődik)

Sein Hobby ist das ………………. von Telefonkarten. Er hat schon viele.

Wir treffen uns vor dem ………………. . (múzeum)

Ralf mag ………………. und Schwimmen. (labdarugás)

Lektion 16.

Machst du etwas ……………….? (szombaton)

Nichts ………………. . Warum? (különöst)

Ach, es tut mir ………………. . das ist der Geburtstag meines Vaters.

Am Montag gehe ich ………………. spielen. (röplabda)

Das ………………. mir nicht. Dann spiele ich Fußball. (felel meg/alkalmas)

Am Donnerstag gehe ich zum ………………. um 12 Uhr. (fodrász)

………………. dauert es? (milyen sokáig)

Ich habe ………………. . ich esse einen Sandwisch.

Kommst du ………………. zur Party von Jürgen? (holnap)

Ich ziehe mir ………………., eine Blaue und meine Stiefel an. (farmernadrág)

……………….! Wir treffen uns am Donnerstag. (nagyszerű)

Ziehst du dir morgen ………………. an? (magassarkú cipő)

Das ………………. etwas eine Stunde. (tart)

Lektion 17.

Ein Freund von Herrn Waldmann ………………. mit der Familie zu Abend. (eszik)

O weh! ………………. wird wieder Montag sein. (holnap)

Dein Leben wird sich ……………… verändern. (valószínűleg)


Die Arbeit wird ……………… sein. (könnebb)

Du ……………… in einem Sessel sitzen. (fogsz)

Du wirst dich ……………… fühlen. (csodálatosan)

Vielleicht werde ich ……………… sein und keine Maschinen haben. (szegény)

Eine Maschine ……………… aufräumen. (fog)

Maschinen werden auf die Kinder ……………… . (vigyáz)

Im Urlaub werden wir ……………… Abwechslung streben.

Übrigens ist es ……………… 1996. (csak)

In deinem ……………… gibt es keine Maschinen. (iroda)

Lektion 18.

Petra ……………… sich gestern nachmittag. (unatkozik)

Sie ……………… mit ihren Freunden sprechen. (akart)

……………… war zu Hause. (senki)

Was ……………… ihre Freund gestern nachmittag? (csináltak)

Uta ……………… am Bahnhof auf einen Zug. Ihre Mutter kam nach Hause.

Arme Petra! Sie ……………… nicht tun. (tudott)

Er ……………… einen Hut und eine Hose. (viselt)

Er nahm ……………… mit und hielt einen Regenschirm. (egy bőröndöt)

Monika war im Kino. Sie ……………… sich einen Film an. (sich ansehen)

Thom war in seinem Auto. Er ……………… nach München.

Du ……………… so lange bleiben wie du willst. (szabad)

……………… fliege ich nach Deutschland. (jövő héten)

Sie konnte ……………… tun. (semmit)

Lektion 19.

Thom …………………. am 16. Juni früh in München an. (ankommen)


Er …………………. am Flughafen ein Formular ausfüllen. (kellett)

Er nahm die U-Bahn und …………………. in die Stadtzentrale.

Sie …………………. viele Kirchen, zum Beispiel die Frauenkirche.

An der Isar …………………. sie aus dem Bus aus. (szálltak)

Sie spazierten den Fluß ………………. . (mentél)

Er …………………… auch noch ein Schloß und einige Museen. (megtekintette)

Es ………………… ihnen in diesem Kulturmetropole.

Er wollte noch länger da ………………… . (maradni)

Unterwegs sprach der ………………… über die Sehenswürdigkeiten.

Er macht eine Stadtrundfahrt mit rinrm ………………… .

Lektion 20.

Petra, ………………… du deine Karte gebucht?

Ja, Mutti, ich ………………… sie vor einer Woche gebucht.

Hast du deine Sachen …………………? (becsomagol)

Hast du seinen Koffer ………………….. ? (lemér)

Ich habe dich ………………….. sie nervös gesehen! (még soha)

O weh! Ich habe ………………verloren! (az ú tlevelemet)

Oma und Opa haben …………………… vom Flughafen abgeholt. (engem)

Wir sind auf dem Gellértberg ……………… . (voltunk)

Auf Pest …………………….. wir zum Parlament gegangen.. (mentünk)

Frau Waldmann ist sehr ………………… . (aggódik)

Budapest aht sich sehr ………………….. . (megváltozott)

Lies immer gute Bücher! / Es gibt ja deren genug. / Das Kind selber (selbst) bemerkte es.

Selbst die Klügsten können irren. / Solche Kinder sind sehr faul. / An wen denkt er?

Ein gewisser Jemand. / Hier spricht man deutsch. / Man kann nicht jedermann gefallen.
Hat sie etwas gekauft? / Nein, sie hat nichts gekauft. / Wir haben keine Äpfel mehr.

Habt ihr noch welche? / Ist alles in Ordnung? / Aller Anfang ist schwer. / Es tut mir leid.

Am Eingang steht einer (eine). / Hier ist das Buch, das ich gekauft habe. / Wir haben viel
gespielt

Der Maler, dessen Frau dort kommt, ist sehr reich. / Alles, was wir sagten, hat ihnen gut
gefallen.

Sie ist wieder da, worüber wir uns sehr freuen. / Ich denke an meine Mutter.

Ich denke daran, worüber wir gestern diskutiert haben. / Vorige Woche war ich in Graz.

Du wirst nicht durchfallen. / Ich habe eine halbe Stunde geschwommen.

Es hat die ganze Nacht geregnet, and die Straße ist noch naß. / Er ging an die universität
Freiburg.

Vorher hatte er zwei Semester in Bern studiert. / Ich werde morgen abreisen.

Klaus erzählte, Peter sei nach Wien gefahren. / Er habe seine Tante besucht.

Mein Freund schreibt, er werde morgen ankommen. / Ich würde dieses Buch lesen.

Ich hätte mir das Bild gekauft, wenn ich mehr Geld gehabt hätte. / Wenn er doch geholfen
hätte!

Der Lehrer fragte den Schüler, wo sein Heft sei, ob er gelernt habe.

der Schüler antwortete, daß er sein Heft zu Hause vergessen habe. / Alle Menschen müssen
sterben.

Der Lehrer sagte, daß er ihm morgen sein Heft zeigen möge. / Er war sogar im Parlament.

Der Schüler antwortete, er habe sein Heft zu Hause vergessen. / Wer mag das gemacht haben?

Die Geschäfte werden um sechs Uhr geschlossen. / Die Ausstellung wird morgen eröffnet.

Für längere Reisen werden Lebensmittel und Getränke mitgenommen.

Ich werde vom Lehrer gelobt. / Der Direktor begrüßte uns lächelnd.

Dort kommt dein Vater gelaufen. / Ich wasche mich. / Ich wasche mir die Haare.

Die Türen schließen sich. / Heute kommt mein Freund an. / Ich hatte keine Zeit einzukaufen.

Ich bekam heute einen Brief. / Wir haben viel zu tun. / Das Kind kann schon gehen.

Mein Vater kann gut deutsch. / Hier darf man nicht rauchen. / Darf ich hier Platz nehmen?
Ich möchte einen leichten Sommerstoff. / Ich bat ihn, er möge mit mir kommen. /

Wer so einen großen Wagen hat, muss sehr reich sein. / Der Chef bittet Sie, daß Sie um drei
wiederkommen sollen. / Du sollst deine Eltern ehren! / Nein, er ist nicht mehr krank.

Er soll nächste Woche nach Wien fahren. / Jetzt wollen wir ein Lied anhören.

Wir stellen die Zampe in die Ecke. / Ich lasse mir Schuhe machen.

Ich habe mir neue Schuhe machen lassen. / Der Lehrer läßt die Schüler den Text übersetzen.

Ich habe mein Heft in der Schule gelassen. / Er lernt so fleißig wie sein Bruder.

Er lernt fließiger als sein Bruder. / Bist du schon fertig? / Nein, ich bin noch nicht fertig.

Er war nicht einmal im Parlament. / Wäre doch das Wetter schön!

Dieser Schüler ist den anderein ein Vorbild, weil er fleißig lernt.

Dieser Schüler, der das ganze Jahr fleißig gelernt hatte, bestand die Prüfung.

Ich weiß, daß die Briefe bis heute hätten geschrieben werden müssen.

Die Menschen helfen der Polizei, die Verbrecher zu suchen.

Ich verspreche dir fleißig zu studieren. / Wir bitten dich, uns zu besuchen.

Die Aufgabe, eine Fremdsprache zu studieren, ist nicht leicht.

Dein Freund scheint krank gewesen zu sein. / Ich muß heute noch viel lernen.

Diese Aufgabe ist noch heute zu machen. / Er kommt, um zu helfen.

Du kannst die deutsche Sprache nicht erlernen, ohne viel zu studieren.

Ihr stört mich bei der Arbeit, anstatt zu helfen.

Sie scheint nicht gut geschlafen zu haben.

Er geht in die Schule, ohne die Hausaufgabe geschrieben zu haben.

Lösungsschlüssel

Lektion 3 b)

Mein ist Bond.


Name
Ich komme aus Paris.
Ich wohne in Rom.
Ich heiße Bond.
Lektion 7

3. Auch wenn viele Menschen heute in den deutschsprachigen Ländern allein leben, so leben
doch die meisten Erwachsenen als unverheiratetes oder verheiratetes Paar oder in einer
Familie zusammen. Wenn zwei junge oder ältere Menschen sich entscheiden zu heiraten,
feieren sie meistens eine traditionelle Hochzeit mit vielen Verwandten und Freunden. Die
jeweilige Braut trägt dann ein langes weißes Kleid und der Bräutigam einen dunklen Anzug.
Wenn die geschlossene Ehe nicht gut geht, können beide Eheleute vor Gericht gehen und sich
scheiden lassen. Die katolische Kirche akzeptiert solche Scheidungen allerdings nicht. Wenn
gemeinsame Kinder da sind, bekommt nach der vollzogenen Scheidung der Partner, der
weniger oder kein Geld verdient, monatlich vom anderen eine bestimmte Summe für sich und
die gemeinsamen Kinder, die bei ihm leben.

Lektion 9.

Linda ist mit Nepomuk, dem Hund von Frau Weinert, allein. Sie gibt ihm eine Schale Wasser,
aber er trinkt nicht. "Was kann ich dir denn sonst geben, Nepomuk, möchtest du etwas zu
essen?", fragt Linda den Hund, aber er sagt nichts. "Warte, ich mache eine Dose Hundefutter
für dich auf", sagt Linda und geht in die Küche. Da klingelt es an der Haustür. "Hallo, ich bin
es, Frau Weinert, machen Sie bitte auf." Linda öffnet die Tür. "Haben Sie Probleme mit ihm
gehabt?", fragt Frau Weinert. "Nein", meint Linda, "wir haben uns ganz gut verstanden, aber
er trinkt nichts. Ich wollte gerade eine Dose Hundefutter aufmachen, vielleicht hat er
Hunger." Beide gehen in das Wohnzimmer. Dort sitzt Nepomuk auf dem Teppich und frisst
gerade ein Stück Kuchen, das Linda gekauft hat. "Ja, Sie haben wohl Recht", lacht Frau
Weinert, "Hunger hat er, aber der Kuchen schmeckt ihm wohl besser als das Hundefutter.
Jetzt trinken wir aber trotzdem zusammen Kaffee."

Lektion 11.

Fragen Sie: Wann/Wie lange/Von wann bis wann?

Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Wann?


2. Die Pausen dauern 5 Minuten. Wie lange?
3. Mittags haben wir eine Stunde frei. Wann? Wie lange?
4. Am Nachmittag haben wir von ein bis drei
Uhr Unterricht. Wann? Von wann bis wann?

Lektion 12

1. Jan: "Sollen wir nur einen Kaffee trinken oder auch ein Stück Kuchen essen?"

Anna: "Ich möchte lieber ein Eis essen. Was möchtest du denn, Judith."

Judith: "Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Ich bin nachher noch zum Essen eingeladen, da
darf/kann ich jetzt nicht noch Kuchen oder Eis essen, sonst bin ich nachher schon satt und
kann gar nichts mehr essen."
Jan: "Na gut. Entschuldigt bitte, ich muss mir nur kurz Zigaretten holen, ihr könnt ja schon
bestellen, wenn der Kellner kommt. Ich möchte eine Tasse Kaffee und ein Stück
Apfelkuchen."

Anna: "Da kommt die Kellnerin schon, dann kannst du das ja noch machen."

Kellnerin: "Guten Tag. Bitte entschuldigen Sie, aber Sie müssen sich an einen anderen Tisch
setzen, dieser ist reserviert. Sie können den Tisch dort am Fenster nehmen."

Jan: "Dann müssen wir wohl umziehen. Können wir denn jetzt gleich bei Ihnen bestellen?"
Kellnerin: "Ja gerne. Was möchten Sie denn?"

Führerschein ( darf, kann, muss, will)- Übung zur Grammatik

2. Ergänzen Sie darf, kann, muss, will.

1. In (D) ... man nicht privat Auto fahren lernen. _darf_______________


2. Man ... in eine Fahrschule gehen. _muss_______________
3. Peter ... den Führerschein machen, aber er ist noch _will / möchte________
nicht 18 Jahre alt.
4. Er ... noch drei Monate warten. _muss_______________
5. Dann ... er die Prüfung machen. _darf / kann__________
6. Mit 18 Jahren ... er dann Auto fahren. _darf________________

Lektion 18

Fragen und Antworten

1. Wie viele Kinder ... Sie zu Hause? waren


2. ... Ihre Eltern viel Zeit für Sie? _Hatten__________
3. ... Ihre Mutter (immer) berufstätig? _War____________
4. ... Sie viel helfen? _Mussten__________
5. .... Sie pünktlich zu Hause sein? _Mussten__________
6. ... Sie abends lange fernsehen? _Durften__________
7. ... Sie zu Hause Partys machen? _Durften__________
8. ... Sie Probleme in der Schule? _Hatten__________
9. ... Ihre Eltern die Ausbildung für Sie (und Ihre _Mussten___________
Geschwister) bezahlen oder ... sie kostenfrei? _war_____________
10. ... Sie Jobs? _Hatten___________

Das könnte Ihnen auch gefallen