Sie sind auf Seite 1von 9

Educația tehnologică

COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI

1. Uti lizarea materialelor, ustensilelor și tehnicilor specifi ce în diverse acti vităţi teh nologice, manifestând curiozitate și interes
pentru inovaţii.

2. Confecţionarea unor obiecte simple utilitare și decorative, dând dovadă de motivaţie pentru creativitate și gust estetic.

3. Apelarea la instrumente și resurse digitale în situaţii de învăţare, dând dovadă de corectitudine, adecvare și respect pentru etica
mediilor virtuale.

4. Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale în contexte educaţionale și cotiene, demonstrând grijă pentru mediul natural și
cei din jur
La sfârşitul clasei a IV-a, elevul poate:

• recunoaște specificul unui anumit proces tehnologic și a materiale, ustensilelor și tehnicilor potrivite;

• realiza activităţi/lucrări practice cu materiale, ustensile și tehnici potrivite activităţii selectate;

• prezenta în cuvinte proprii succesiunea etapelor de realizare a unei lucrări (personale și ale colegilor);

• elabora și implementa în medii vizuale algoritmi de comandă cu executanţii;

• respecta regulile de securitate digitală, manifestând ca atitudini şi valori specifice predominante:

• curiozitate și interes pentru inovaţii;

• motivaţie pentru creativitate și gust estetic;

• corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor virtuale;

• grijă pentru mediul natural și cei din jur.


Unități de Detalieri de continut Nr. Data Activități de învățare Observatii
competențe (sub- De Evaluare
competențe ore

1.1. Recunoașterea I,Modelarea formelor compuse


caracteristicilor prin utilizarea carcaseiI,
formelor compuse 1.Procedee de redare a formei 1 Conversaţii cu sprijin în observare:
modelate prin compuse utilizând carcasa. specificul modelării formelor
metoda combinată. 2.Particularităţi de aplicare a compuse; varietatea obiectelor de
1.2. Descrierea carcasei în modelare. ceramică tradiţională: ulcioare, căni,
trăsăturilor vase pentru păstrat/pregătit EI
caracteristice 3.Realizarea carcaselor simple din 1 produse, bucate (oale mari,
obiectelor de sârmă. gavanoase etc.);
ceramică Evaluare initiala vase pentru apă şi lapte etc.
tradiţională. 4.Modelarea formelor mari. 1 (ulcioare, ulcele, căni etc.); ghivece,
Procedee de asamblare a sfeşnice etc.
1.3. Modelarea detaliilor.
obiectelor simple 5.Modelarea tradițională a 1
prin metoda obiectelorVarietatea obiectelor
tradiţională. de ceramică tradiţională.
6.Asemănarea antropologică a 1 EF(P
vaselor de ceramică Asemănarea antropologică a
tradiţională.Evaluare formativa ulcioarelor de ceramică tradiţională
2 (gură, buză, gât, umeri, burtă,
1.4. Prezentarea 7-8.Materiale și ustensile utilizate toartă, mănuşă, fund); compararea
demersului în modelarea veselei: lut preparat formelor şi evidenţierea părţilor
tehnologic parcurs în în condiţii de casă; şlicher, constructive ale ulcioarelor;
modelarea unui angobă, coloranţi, vas cu apă; analizarea diverselor ulcioare
obiect pânză, pensulă, sârmuliţă etc. 1 modelate din lut;
9.Tehnici de modelare: - tehnica analiza materialelor şi ustensilelor
modelării prin presarea pe utilizate la modelarea veselei
suprafaţa șablonului; 1 tradiţionale.
10. Tehnica suprapunerii Aplicaţii practice: exerciţii-joc,
spiralice; modelarea liberă prin exersări, experimentări cu materiale
suprapunerea bilelor mici; de modelare: - modelarea formelor
încleierea vergelelor cu şlicher. 1 compuse alcătuite din mai multe
11.Elemente decorative, motive părţi constructive;
populare. Cromatica ceramicii - modelarea veselei prin metoda
tradiționale tradiţională;
12.Elemente decorative simple. 1 - modelarea panourilor decorative;
13.Culori tradiţionale: cărămiziu, - decorarea obiectelor modelate
brun, negru, alb, verde etc. 1 prin pictare şi incizare a suprafeţei;
14.Tehnici de aplicare a prin suprapunerea elementelor
decorului: adâncire, suprapunere decorative.
a elementelor, netezire, incizare Produse: lucrări modelate în relief şi
et 1 volumetrice, individuale şi colective. ES
Semestrul II 15.Evaluare sumativa
2.1. Recunoaşterea II.Realizarea colajelor din
tehnologiei de creare materiale mixte
a colajelor mixte. 1. Reguli sanitaro-igienice şi 1
2.2. Realizarea de protecţie a muncii.
colajelor şi Evaluare initiala EI
decoraţiunilor plane 2.Tehnica decupării formelor 1
şi volumetrice cu simetrice din foaia pliată în Conversaţii cu sprijin în observare:
materiale variate. formă de evantai. varietatea lucrărilor colaj, varietatea
2.3. Explicarea felurilor de hârtie: hârtia albă de
preferinţelor în 3.Modalităţi de pliere a 1 scris, hârtia colorată seturi, hârtia
alegerea hârtiei: conform axelor, după adezivă; observarea
materialelor, diagonală, în formă de evantai. particularităţilor imaginii colaj:
ustensilelor, expresivitatea formelor, armonia
tehnicilor pentru 4.Realizarea colajelor tematice şi 1 culorilor, caşerarea imaginii etc.
crearea unor colaje şi cu subiect
decoraţiuni din 5.Colaje tematice şi cu subiect. 1 EF
materiale mixte. Evaluare formativa

6.Redarea particularităţilor 1
caracteristice ale formelor/
personajelor şi acţiunilor Aplicaţii practice: exersarea
acestora. procedeului de decupare pe linie
7-8Etape de realizare a colajelor 2 dreaptă, decupării formelor
tematice şi cu subiect: alegerea geometrice: pătrat, triunghi,
subiectului, compunerea dreptunghi etc.; realizarea lucrărilor
suprafeţei, selectarea hârtiei, colaj din forme geometrice.
decuparea şi aranjarea detaliilor
pe suportul plastic, tehnologia
caşerării detaliilor, uscarea
lucrării.
9. Realizarea decoraţiunilor 1 Confecţionarea decoraţiunilor
10.Realizarea obiectelor 1 simple. Produse: lucrări individuale
decorative în diverse tehnici şi colective; colaborarea în echipă. EF
studiate.Evaluare formativa
11.Procedee de confecţionare a 1
obiectelor decorative pentru
variate ocazii şi sărbători.
12.Realizarea florilor de décor 1

13-14Realizarea jucăriilor, 2
felicitărilor, invitațiilor, afișelor,
ramelor foto,

15.-16 Realizarea mastelor de 2


decor ES
17.Evaluare sumativa 1
18.Ora de recuperare ameliorare 1
Administrarea disciplinei:

Nr. de ore/săpt. Nr. de ore/an


1 33

Semestrul Nr module Nr. ore


EI ES
Semestrul 1 1-2 15 1-2 la discreția CD 2-3 1
Semestrul 2 1-2 18 1-2 la discreția CD 2-3 1
Total an:
2-4 module 33 ore 2 la discreția CD 4-6 2

Produse Criterii de succes


recomandate
P1. Elaborarea unui meniu 1. Expun opinia privind varietatea produselor alimentare utilizate în hrana
omului.
2. Identific mâncăruri necesare unei alimentaţii sănătoase şi mâncărurile
care pot dăuna sănătăţii.
3. Recunosc cele trei mese principale ale zilei.
4. Elaborez un meniu sănătos.

P2. Lucrare practică de preparare a unor bucate simple 1. Respect regulile de igienă şi protecţie a muncii.
(tartine, salate) 2. Utilizez adecvat vesela, tacâmurile şi ustensilele de bucătărie.
3. Execut operaţii de preparare/ decorare a unor bucate simple (tartine,
salate).
4. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
P3. Poster 1. Respect subiectul propus ca membru a unei echipe.

2. Mă implic activ.
3. Propun şi argumentez cu calmitate propriile idei.
4. Sunt receptiv la ideile colegilor.

P4. Confecţionarea unui colaj 1. Prezint subiectul reprezentat;


2. Argumentez selectarea materialelor;
3. Descriu etapele tehnologice de realizare a colajului;
4. Respect regulile de securitate;
5. Comentez aspectul estetic a lucrării;
6. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.

P5. Obiect decorativ (hârtie colorată, carton, materiale de 1. Respect tema şi subiectul propus;
reciclaj, materiale naturale, etc.) 2. Utilizez adecvat materialele;
3. Creez forme plane şi volumetrice din hârtie/carton/materiale de reciclaj;
4. Execut lucrarea cu acurateţe;
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.

P6. Lucrare practică (broderie) 1. Respect subiectul propus.


2. Stilizez formele naturale ca să obţin motive decorative tradiţionale.
3. Îmbin motive decorative ca să obţin compoziţii decorative.
4. Respect legităţile compoziţiei decorative de creare a ornamentului (ritmul,
simetria)
5. Execut lucrarea cu acurateţe.
6. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.

P7. Mesaj oral (creşterea şi îngrijirea plantelor) 1. Cunosc varietatea plantelor cultivate de om;
2. Recunosc condiţiile de creştere a culturilor legumicole şi plantelor
decorative;
3. Descriu lucrările realizate pe sol;
4. Numesc factorii ce favorizează obţinerea unei roade bogate.
P8. Lucrare practică (sădire/ creştere a plantelor) 1. Seamăn/ plantez o plantă.
2. Realizez activităţi de îngrijire a plantelor sădite.
3. Respect normele de igienă şi securitate a muncii.

P9. Asamblarea şi dezasamblarea modelelor de roboţi 1. Identific tipurile de roboţi;


2. Înţeleg legităţile roboticii;
3. Recunosc unităţile funcţionale ale robotului;
4. Asamblez şi dezasamblează modele de roboţi;
5. Realizez controlul manual, automat şi manumatic al modelelor de roboţi
asamblaţi.

P10. Formă volumetrică modelată 1. Respect subiectul propus;


2. Aplic corect procedee de modelare a formelor volumetrice;
3. Creez forme în volum şi în relief;
4. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ;
5. Execut lucrarea cu acurateţe;
6. Respect regulile de igienă şi securitate a muncii

P11. Colaborarea în echipă 1. Propun reguli pentru colaborarea în echipă.


2. Mă implic.
3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
4. Pot argumenta ideile propuse de echipă