Sie sind auf Seite 1von 57

STAMBENI OBJEKT

GRAÐEVINA
Prevoj 23, Zagreb
k.č. 3997/1, k.o. Mikulići
Jadranko Horvat, Tijardovićeva 38, Zagreb
INVESTITOR Sanja Horvat, Tijardovićeva 38, Zagreb
Juraj Horvat, Tijardovićeva 38, Zagreb
Milka Horvat, Tijardovićeva 38, Zagreb
Jadranko Horvat, Tijardovićeva 38, Zagreb
NARUČITELJ Sanja Horvat, Tijardovićeva 38, Zagreb
Juraj Horvat, Tijardovićeva 38, Zagreb
Milka Horvat, Tijardovićeva 38, Zagreb
KNJIGA FAZA ZAJEDNIČKI T.D.
GLAVNI PROJEKT 25./06.
1I
T.D. PK/77-06

SADRŽAJ
GRAÐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI
PROJEKTANT SANJA BORISAVLJEVIĆ, d.i.a.

PROJEKTANT
IVAN FABIJANOVIĆ, dipl. ing. građ.

SURADNIK
GADAF ZULBEARI, dipl. ing. građ.

DIREKTOR
IVAN FABIJANOVIĆ, dipl. ing. građ.

Zagreb, lipanj, 2006.


PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 2

SADRŽAJ

1. OPĆI PRILOZI

1.1. Izvadak iz registracije poduzeća


1.2. Popis mapa
1.3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera.

2. TEHNIČKI OPIS

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE AB KONSTRUKCIJE

4. ANALIZA OPTEREĆENJA

5. PLANOVI POZICIJA

6. STATIČKI PRORAČUN

5.1. ULAZNI PODACI


5.2. MODALNA ANALIZA PROGRAMOM TOWER
5.3. PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 3
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 4

POPIS MAPA:

GLAVNI PROJEKT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
MAPA I 
‐ ARHITEKTONSKI DIO 
   
GLAVNI PROJEKT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
MAPA II 
‐ STATIČKI PRORAČUN 
   
GLAVNI PROJEKT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
MAPA III 
‐ VODOVOD I KANALIZACIJA 
   
GLAVNI PROJEKT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
MAPA IV 
‐ ELEKTROINSTALACIJE 
   
GLAVNI PROJEKT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
‐ STROJARSKE INSTALACIJE: 
MAPA V 
• plinovodne instalacije 
• toplinske instalacije 
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 5
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 6

2. TEHNIČKI OPIS KONSTRUKCIJE

Konstruktivni sistem - karakteristike

ETAŽNOST

Podrum, prizemlje, kat i potkrovlje.

VERTIKALNI KONSTRUKTIVNI ELEMENTI

Zgrada je pravokutnog oblika tlocrta dimenzija cca. 15,95x11,93 m, koju čine nosivi AB
zidovi , d=20 i 18 cm i zidovi od pune opeke debljine d = 20 cm.
Na rubovima zidovi od opeke se ojačavaju armirano betonskim serklažima dimenzija b/d = 20/20 cm,
koji se izvode betonom MB 30 i armiraju rebrastim građevinskim čelikom RA 400/500-2.
Zidovi se armiraju rebrastim građevinskim čelikom RA 400/500-2.

Pregradni zidovi izvode se debljine 10 cm., unutar objekta i nemaju nikakvu funkciju
nošenja već služe kao pregrade između unutrašnjih prostora objekta.

HORIZONTALNI KONSTRUKTIVNI ELEMENTI

Međukatne konstrukcije izvode se od armiranog betona. Debljina stropnih ploča je d =


18 cm, MB 30. U sklopu ploče, a na poziciji zidova izvode se horizontalni armirano betonski
serklaži grede u širini nosivog zida i visine ploče. Ploča i serklaži te nadvoji i grede betoniraju
se istovremeno i kontinuirano bez prekida betoniranja, a armatura ploča i serklaža je
međusobno povezana radi potpunog ostvarenja veze ploča, greda i serklaža.

TEMELJENJE OBJEKTA

Temeljenje objekta na nivou podruma izvodi se na temeljnoj ploča debljine d = 35 cm ,


koja je u osi „C“ ojačana gredom dimenzije b/h=70/80 cm, MB 30. Preko tamponskog sloja
nabijenog šljunka postavlja se podložni beton od mršavog betona MB 20 te višeslojna
bitumenska hidroizolacija koja je zaštićena slojem mršavog betona debljine cca 5 cm.. Kako je
temeljna konstrukcija podruma proračunata metodom konačnih elemenata uzet je referentni
pokazatelj deformacionog ponašanja tla modul reakcije tla ks. Kod proračunskog modela u
kojem je tlo zamijenjeno sistemom opruga ( Winklerov prostor ), ks je koeficijent
proporcionalnosti između opterećenja pw ( koje uzrokuje pomak ) i pomaka w točke na
površini Winklerovog prostora, te je vrijednost za ks uzeta ks = pw / w = 5 ( MN/m3 ).

Temeljno tlo –nije ispitano.

SEIZMIČKI UTJECAJI NA KONSTRUKCIJU

Prema seizmološkoj karti objekt se nalazi u XI potresnoj zoni. Utjecaj horizontalnih sila,
proračunat je multimodalnom analizom u kome se vrši proračun odgovarajućih seizmičkih
utjecaja na osnovu modalne analize. Horizontalne sile se preuzimaju sistemom nosivih zidova
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 7
od betona i blok opeke ojačanih sistemom vertikalnih i horizontalnih armirano betonskih
serklaža do nivoa podruma.

MATERIJALI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU

Armirano betonska konstrukcija MB 30.

Armatura horizontalnih i vertikalnih serklaža te greda i nadvoja i dodatna armatura u pločama


rebrasta armatura RA 400/500-2 te armatura zidova i ploča jednostrano i dvostrano nosive
armaturne mreže kvalitete MAG 500/560.

Opečni blokovi moraju zadovoljavati kvalitetu MO 15

Mort također mora biti minimalne marke MO 5

MINIMALNA ARMATURA U AB ELEMENTIMA

Ploče: Amin=0,0015xd=2,70 cm2/m'


Grede: b/d=70/80; Amin=0,0015xbxd=8,40 cm2

OBAVEZA INVESTITORA – IZVODITELJA RADOVA

Ukoliko se na licu mjesta ocjeni da pretpostavljena nosivost tla s obzirom na situaciju na terenu
ne odgovara pretpostavljenim parametrima treba izvršiti novi proračun temeljne konstrukcije
te pribaviti novi geotehnički elaborat.

PRIMJENJENI PROPISI

Tijekom proračuna respektirani su slijedeći pravilnici:

Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton ( Sl. List 11/87 )


Pravilnik o korisnim opterećenjima stambenih i javnih zgrada ( Sl. List 49/89 )
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim
područjima (Sl. List 31/87 i 29/83 )
Pravilnik o tehničkim normativima za tehnike građenja objekata ( Sl. List 15 /90 )
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ( Sl. List 15/90 )

Izradio: Ivan Fabijanović dipl.ing.grad.


PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 8

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

3.1 UVOD

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete date su smjernice i uvjeti, koje moraju
zadovoljiti građevinski radovi i materijali, te montaža i održavanje konstrukcija, da bi se postigla
zadovoljavajuća kvaliteta i trajnost građevina.
Osiguranje kvalitete treba postići tako da se upotrebljavaju samo provjereni i ispitani
materijali, provode ispravne i vješte metode gradnje, koji će biti u skladu sa projektom,
standardima i propisima i dobrom praksom.
Kontrolu kvalitete treba provesti stalnim nadziranjem radova u svim fazama od strane
nadzornog inženjera i drugih specijalističkih inspektora i institucija za kontrolu i ispitivanje
materijala, kao i svim potrebnim ispitivanjima kvalitete materijala ili gotovih građevinskih
elemenata.
Svrha kontrole kvalitete je da se osigura dobra praksa koja će rezultirati sa izgradnjom građevine
u skladu sa projektom i standardima.

3.2 BETONSKE KONSTUKCIJE

Svi materijali i radovi na izvođenju betonskih konstrukcija moraju zadovoljiti uvjete iz:
• Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton Sl. list br. 11/87.
(PBAB)
• Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim
područjima Sl. list br. 31/81.
• Svih ostalih standarda vezanih za tu problematiku
• Uvjetima koje se traže projektom.

Osiguranje kvalitete

Za male količine betona ili manje čvrstoće betona od MB 30 dozvoljeno je upotrijebiti


beton kategorije B.I, koji se spravlja na gradilištu u betonskim mjšalicama bez prethodnih
ispitivanja.
Utrošak cementa i krivulja prosijavanja agregata treba zadovoljiti uvjete iz PBAB. Kontrola
kvalitete u toku spravljanja betona se vrši vizuelnim pregledom agregata, koji mora biti čist i
dobro graduiran i pregledom količine utroška cementa. Za takve betone mora se uzeti dvostruko
više kontrolnih uzoraka nego za beton kategorije B.II.
Za betone čvrstoće MB 30 i više koristi se beton kategorije B.II koji se mora spravljati na
betonarama, koje mogu biti na gradilištu ili negdje drugdje i beton se transportira na gradilište.
To je prva faza. Na gradilištu se beton transportira do elementa konstrukcije i tamo ugrađuje. To
je druga faza.
Uloga proizvođača gotovog betona je da osigura zadovoljavajuće sastojke materijala, da
ih sastavi u ispravne proporcije, izmješa ih u homogenu smjesu i isporuči ju ugrađivaču u takvom
stanju da može biti zadovoljavajuće ugrađena.
Druga faza pripada izvoditelju koji ugrađuje beton u oplate, kompaktira ga, izvodi završnu
obradu, te zaštitu i njegu betona.
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 9

Dakle, odgovornost za osiguranje kvalitete betona dijeli se na dva dijela:

Proizvođač betona treba:


1. Koristiti samo materijale (agregat, cement, vodu, dodatke betonu koji se traže), koji će
zadovoljiti uvjete iz standarda
2. Načiniti projekt betona i sva prethodna ispitivanja betona i sastojaka.
3. Priskrbiti adekvatno osoblje i opremu sa rezervnim dijelovima koji će osigurati kontinuiranu
proizvodnju dinamikom koju zahtijeva posao i vidjeti dali ta oprema može zadovoljiti tražene
uvjete.
4. Sastaviti i izmješati sve betone tako da zadovolje tražene karakteristike.
5. Surađivati sa inspekcijskim službama omogućavajući pregled i ispitivanje postrojenja
6. Provoditi kontrolu sastojaka betona i svježeg betona sve do isporuke.

Izvođač betonske konstrukcije treba:


1. Na vrijeme unaprijed dostaviti proizvođaču betona sve potrebne informacije da može odrediti
mješavine i troškove s obzirom na materijale, recepture, čvrstoću i konzistenciju, lokaciju i
prirodu projekta, količinu traženog betona, ritam i metodu ugradnje uz dodatak neuobičajenih
troškova.
2. Organizirati ugradnju betona usklađenu sa mogućnostima dopreme betona i pravovremeno
ispražnjenje iz vozila.
3. Izvršiti sve operacije manipuliranja, ugradnje, zbijanja, zaštite i njege betona u skladu sa
projektom,propisima i standardima, tako da se osigura kvaliteta krajnjeg proizvoda.
4. Surađivati sa inspekcijskim službama građevinske opreme.
5. Provoditi kontrolu betona od časa prijema vizuelnim pregledom konzistencije i povremenim
ispitivanjem konzistencije i uzimanjem uzoraka za dokaz suglasnosti sa propisanim uvjetima
kvalitete betona.

- Zaštita i njega betona

Njega je jedan od najvažnijh koraka u izradi betona. To je, međutim, često jedan od
najzanemarijivih koraka. Nepravilna ili nezadovoljavajuća njega može rezultirati sa sniženjem
čvrstoće betona i otpornosti na abraziju i atmosferilije.
Zaštita betona od naglog površinskog izsušivnja mora započeti već u prvim satimam
nakon ugradbe, odmah kada stanje površine to dozvoljava. Intezivna njega mora trajati najmanje
sedam dana. Ako se njega provodi vodom onda njena temperatura nesmije biti hladnija od
betona, da ne izaziva stvaranje termičkih pukotina po površini.
Ako se zaštita provodi sa kemijskim premazima, obično na bazi voskova, onda se mora
prethodno provjeriti njihovo djelovanje na beton i ako na taj beton dolaze neki novi slojevi ili
ostaje vidljiv dali se i za koje vrijeme taj premaz razgrađuje.

Kontrola kvalitete

Svrha kontrole kvalitete je da se osigura dobra praksa koja će rezultirati sa izgradnjom


građevine u skladu sa projektom i standardima.
Kontrolu kvalitete provodi Nadzorna služba sa specijaliziranim inspekcijskim službama i
laboratorijima.
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 10
Kontrolna ispitivanja organizira i sprovodi izvoditelj i njegovi kooperanti sami ili preko
ovlaštene institucije u laboratoriju betonare i/ili gradilišta. Ona obuhvaćaju prije svega ispitivanje
osnovnih satojaka betona po brzim metodama prije upotrebe, te svakodnevna ispitivanja svježeg
betona.
Rad laboratorija izvođača na ispitivanju osnovnih materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i
očvrslog betona, kontrolira nadzorni inženjer investitora.
Uzorke za ispitivanje uzima ovlaštena organizacija ili djelatnik laboratorija u prisustvu
nadzornog inženjera. O tome se mora odmah sastaviti zapisnik sa potpunim podacima.
Za tehnički pregled izvođač je dužan pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala i
to sukcesivno kako se ti materijali nabavljaju, deponiraju i ugrađuju.
Na kraju izgradnje izvođač je dužan pribaviti konačan izvještaj o kvaliteti betona
kompletnog objekta ili konstrukcije.

3.3. NADZOR

PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmtnih radova obavlja projektant osobno ili
preko svojih suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim
dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta.

Projektantski nadzor projektanta je povremenog karaktera.


Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba da se izvrše
izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redosljedu izvođenja radova.

STRUČNI NADZOR

Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova (barem onih
delikatnijih). Nadzorni inženjer je predstavnik vlasnika, plaćen je od vlasnika i izvršava svoju
odgovornost prema njemu. Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za
veće radove u punom radnom vremenu. On je odgovoran za tumačenje ugovornih obaveza i
izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu sa
projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i određuje
dinamiku plaćanja graditelju sukladno količini izvršenih radova i ugrađenom materijalu. U slučaju
kakvih većih odstupanja od projektnih postavki, zapažanja ovog nadzora su mjerodavana kod
odluke o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno obavještava vlasnika o toku radova i
zadovoljenju roka završetka radova.
Nadzorni inženjer mora imati tehničko znanje o građevinskim materijalima i izvođenju
gradnje i imati iskustvo sa time i mora zadobiti povjerenje i poštovanje vlasnika i izvoditelja.

3.4 TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU BETONSKIH RADOVA

I AGREGAT

Agregat za izradu betona mora udovoljavati uvjetima kvalitete propisanim za HRN


B.B3.100 i B.B2.010. Prirodni i neisprani agregat može se upotrebljavati samo za
nekonstruktivne betone do MB-15.
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 11
Granulometriski sastav agregata utvrđuje se ispitivanjem i ovisi oo uvjetima kvalitete,
načinu transporta i ugradbe. Iznimno se granulometriski sastav agregata može odrediti prema
HRN U.M1.057, ali samo za beton kategorije B1, bez ispitivanja. Pri tom najveće zrno agregata
ne smije biti veće od 32 mm. Najveće zrno agregata za betone iz kategorije BII određuje se i
prema veličini (najmanjoj dimenziji) konstruktivnog elementa u koji će se beton ugraditi. Takvo
zrno ne smije biti većeg promjera od 0.25% presjeka stupa ili grede ili 0.33% debljine ploče.
Drugi uvijet je da zrno ne smije biti veće od 0.8 svjetlog razmaka između šipki armature.

II CEMENT

Za pripremanje betona smije se upotrebljavati samo cement koji udovoljava HRN


B.C1.009, B.C1.011, B.C1.013 i B.C1.014. Portland cement sa dodatkom pucolana većim od
15% smije se upotrebljavati samo za betone koji su pod zemljom ili stalno u vodi.

III VODA

Za pripremanje betona smije se upotrijebiti voda koja udovoljava uvjetima propisanim


sa HRN U.M1.051. Iznimno se može upotrijebiti obićna pitka voda. Morska voda se smije
upotrijebiti samo za ne armirane konstrukcije. Upotrebljivost vode se može provjeriti
usporednim provjeravanjem vremena vezivanja betona pripremljenog sa odgovarajućom i
destiliranom vodom. Razlike vremena razvijanja ne smije biti veće od 30 min, a razlika tlačne
čvrstoće ne više od 10%.

IV DODACI BETONU

Za pripremanje betona mogu se upotrijebiti dodaci u skladu sa HRN U.M1.035.

V BETON

Kvaliteta betona se određuje statičkim proračunom. U projektnoj dokumentaciji


(nacrtima), mora biti naznačena marka betona. Betoni se svrstavaju u dvije kategorije:

• beton prve kategorije B1, može se pripremati samo na gradilištu na kojem će se


ugraditi. Za ove betone nije propisano prethodno ispitivanje. Ovi betoni mogu biti
marke MB-10, 15, 20, 25.
• beton druge kategorije BII je beton sa posebnim svojstvima i transportirani beton,
marke betona MB-30 i više. Ovi betoni se pripremaju samo na temelju prethodnih
ispitivanja.

3.5 ARMATURA

Pravilnikom o BAB propisano je ispitivanje kvalitete betonskog čelika (čl. 71). Ukoliko
gradilište ne raspolaže ovakvim atestom potrebno je prije ugradbe izvršiti kontrolno ispitivanje
glatkog i rebrastog čelika kod nadležne institucije i o tome pribaviti atest. Prema čl.72 ispituje
se vlačna čvrstoća i granica razvlačenja na najmanje 10 slučajno uzetih uzoraka od svake vrste
čelika na najviše 100 tona. Kod partija čelika većih od 100 tona uzima se za svaku količinu od
10 tona, iznad 100 tona, još po jedan uzorak. Vrijednosti ostalih karakteristika čelika propisanih
Pravilnikom o BAB utvrđuju se na najmanje 6 uzoraka.
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 12

3.6 TEHNIČKI UVJETI NA TEMELJENJU OBJEKTA

Tehničke uvjete na temeljenju objekta propisuje Pravilnik o tehničkim normativima za


projektiranje i izvedbu radova na temeljenju građevinskih objekata, SL.15/90. Posebno treba
napomenuti da je kvaliteta tla određena na temelju geomehaničkih istražnih radova. Prije
početka betoniranja temelja, nadzorna služba gradilišta je dužna pribaviti mišljenje
geomehaničara koji je izvršio istražne radove, ili drugog nadležnog geomehaničkog instituta
da li je stvarna kvaliteta temeljnog tla u skladu sa projektom temeljenja objekta. U protivnom
potrebno je provesti ponovno dimenzioniranje temelja.

3.7 TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Sve konstruktivne zidove treba izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim mjerama i


uvjetima za izvođenje zidova zgrada, SL 17/70.
Da bi se postigla monolitna veza između zidova i vertikalnih serklaža zidati treba na
“šmorc”.
Za kvalitetu opeke i morta treba se pridržavati sljedećih standarda:

• Puna opeka od gline HRN B.D1.011


• Fasadna puna opeka HRN B.D1.013
• Fasadna šuplja opeka od gline HRN B.D1.014
• Šuplja opeka i blokovi od gline HRN B.D1.015
• Šuplje pregradne ploče od gline HRN B.D1.022
• Puni blokovi od laganog betona HRN U.N1.011
• Šuplji blokovi od laganog betona HRN U.N1.020
• Šuplji betonski blokovi HRN U.N1.100
• Blokovi za montažne stropove HRN U.D1.030
• Mort za zidanje HRN U.M2.010
• Mort za žbukanje HRN U.M2.012
• Cement HRN B.C1.011
• Gašeno vapno HRN B.C1.020

. . Sastavio :
Ivan Fabijanović, dipl.ing.građ
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 13
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 14
4. ANALIZA OPTEREĆENJA

Drveno krovište

1. Pokrov crijepom 0,0200 0,65 0,013 KN/m2


2. Krovna ljepenka 0,0020 11,00 0,022 KN/m2
3. Ventilirajući sloj zraka 0,000 KN/m2
4. Daske debljine 2.4 cm. 0,0240 8,00 0,192 KN/m2
5. Mineralna vuna s vjetrovnom branom 0,1000 0,40 0,040 KN/m2
6. Parna brana, PE folija 0,0002 10,00 0,002 KN/m2
ukupno: 0,269 KN/m2
STALNO OPTEREĆENJE g 0,269 KN/m2

Nagib krova iznosi alfa = 6,0 °


cos alfa = 0,9945219
g/cos alfa = g1 ( tlocrta ) 0,270 odabrano 0,500 KN/m2 Δg = 0,500

POKRETNO OPTEREĆENJE
( snijeg i vjetar ) p ( tlocrta ) 1,250 KN/m2

UKUPNO OPTEREĆENJE q ( tlocrta ) 1,750 KN/m2

POS 400 - Ploča iznad potkrovlja

2
1. Podna hodna obloga ( parket ) 2 cm, kamene 0,0200 24,00 0,480 KN/m
ili keramičke pločice u cementnom mortu 1,0 cm
2. Plivajući cementni estrih 5 cm. 0,0500 22,00 1,100 KN/m2
2
3. PE folija 0,1 mm. 0,0001 10,00 0,001 KN/m
2
4. Elastični ekspandirani polistiren 2×1 cm. 0,0200 0,20 0,004 KN/m
5. Pregradni zidovi d = 10 cm. 0,1000 10,00 1,000 KN/m2
6. Betonska ploča 18 cm 0,1800 25,00 4,500 KN/m2
2
7. Produžna žbuka 2 cm. 0,0200 18,00 0,360 KN/m
2
ukupno: 7,445 KN/m
STALNO OPTEREĆENJE g 8,000 KN/m2 ∆g = 3,50

2
POKRETNO OPTEREĆENJE p 2,000 KN/m

2
UKUPNO OPTEREĆENJE q 10,000 KN/m

POS 300 - Ploča iznad kata

2
1. Podna hodna obloga ( parket ) 2 cm, kamene 0,0200 24,00 0,480 KN/m
ili keramičke pločice u cementnom mortu 1,0 cm
2. Plivajući cementni estrih 5 cm. 0,0500 22,00 1,100 KN/m2
2
3. PE folija 0,1 mm. 0,0001 10,00 0,001 KN/m
2
4. Elastični ekspandirani polistiren 2×1 cm. 0,0200 0,20 0,004 KN/m
5. Pregradni zidovi d = 10 cm. 0,1000 10,00 1,000 KN/m2
6. Betonska ploča 18 cm 0,1800 25,00 4,500 KN/m2
2
7. Produžna žbuka 2 cm. 0,0200 18,00 0,360 KN/m
2
ukupno: 7,445 KN/m
STALNO OPTEREĆENJE g 8,000 KN/m2 ∆g = 3,50
3,000
2
POKRETNO OPTEREĆENJE p 2,000 KN/m

2
UKUPNO OPTEREĆENJE q 13,000 KN/m
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 15
POS 200 - Ploča iznad prizemlja

2
1. Podna hodna obloga ( parket ) 2 cm, kamene 0,0200 24,00 0,480 KN/m
ili keramičke pločice u cementnom mortu 1,0 cm
2
2. Plivajući cementni estrih 5 cm. 0,0500 22,00 1,100 KN/m
2
3. PE folija 0,1 mm. 0,0001 10,00 0,001 KN/m
2
4. Elastični ekspandirani polistiren 2×1 cm. 0,0200 0,20 0,004 KN/m
2
5. Pregradni zidovi d = 10 cm. 0,1000 10,00 1,000 KN/m
2
6. Betonska ploča 18 cm 0,1800 25,00 4,500 KN/m
2
7. Produžna žbuka 2 cm. 0,0200 18,00 0,360 KN/m
2
ukupno: 7,445 KN/m
2
STALNO OPTEREĆENJE g 8,000 KN/m ∆g = 3,50

2
POKRETNO OPTEREĆENJE p 2,000 KN/m

2
UKUPNO OPTEREĆENJE q 10,000 KN/m

POS 100 - Ploča iznad podruma

2
1. Podna hodna obloga ( parket ) 2 cm, kamene 0,0200 24,00 0,480 KN/m
ili keramičke pločice u cementnom mortu 1,0 cm
2
2. Plivajući cementni estrih 5 cm. 0,0500 22,00 1,100 KN/m
2
3. PE folija 0,1 mm. 0,0001 10,00 0,001 KN/m
2
4. Elastični ekspandirani polistiren 2×1 cm. 0,0200 0,20 0,004 KN/m
2
5. Pregradni zidovi d = 10 cm. 0,1000 10,00 1,000 KN/m
2
6. Betonska ploča 18 cm 0,1800 25,00 4,500 KN/m
2
7. Produžna žbuka 2 cm. 0,0200 17,00 0,360 KN/m
2
ukupno: 7,445 KN/m
2
STALNO OPTEREĆENJE g 8,000 KN/m ∆g = 3,500

2
POKRETNO OPTEREĆENJE p 4,000 KN/m

2
UKUPNO OPTEREĆENJE q 12,000 KN/m

POS 001 - Temeljna ploča


1. Keramičke pločice (1cm) u cem. Ljepilu 0,0100 24,00 0,240 KN/m2
2. Plivajući cementni estrih 5 cm. 0,0500 22,00 1,100 KN/m2
3. PE folija 0,1 mm. 0,0001 10,00 0,001 KN/m2
4. Ekspandirani polistiren 0,0400 0,20 0,008 KN/m2
5. Elastični ekspandirani polistiren 2×1 cm. 0,0100 0,20 0,002 KN/m2
2
7. Betonska ploča 35 cm 0,3500 25,00 8,750 KN/m
2
ukupno: 10,101 KN/m
2
STALNO OPTEREĆENJE g 11,250 KN/m ∆g = 2,50

2
POKRETNO OPTEREĆENJE p 2,500 KN/m

2
UKUPNO OPTEREĆENJE q 13,750 KN/m
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 16
ZIDOVI OD OPEKE

Vanjski zidovi, opterećenje po 1 m2 zida


Vanjski zidovi prizemlja, katova i potkrovlja d = 20 cm.

2
1. Produžna žbuka 2 cm. 0,020 17,00 0,340 KN/m
2
2. Blok opeka 20 cm 0,200 12,00 2,400 KN/m
2
3. DAMIT PLUS TOPLINSKI SUSTAV 0,080 0,16 0,013 KN/m
2
ukupno: 2,753 KN/m

2
STALNO OPTEREĆENJE ZIDA g 3,000 KN/m

OPTEREĆENJE PO m' = 3,0 x 2,9 =8,7 ~ 9,0 kN/ m' 9,000 KN/m'

ARMIRANO BETONSKI VERTIKALNI SERKLAŽI


odnosi se na sve kutne spojeve zidova

POS S1 Armirano betonski vertikalni serklaž


za ukrućenje zgrade
2
Beton marke MB 30 τr = 0,11 KN/cm

2
Armatura RA 400/500-2 σ02 = 40 KN/cm

DIMENZIJE SERKLAŽA ŠIRINA b = 20,00 cm


VISINA d = 20,00 cm

Armatura serklaža vertikalna A = 4 ɸ 16 mm

Armatura vilica ( spona ) Av = ɸ8 mm

Razmak vilica e = 15,00 cm

ARMIRANO BETONSKI HORIZONTALNI SERKLAŽI

odnosi se na sve spojeve vertikalnih zidova i ploča

POS H1 Armirano betonski horizontalni serklaži


za ukrućenje zgrade

2
Beton marke MB 30 τr = 0,11 KN/cm

2
Armatura RA 400/500-2 σ02 = 40 KN/cm

DIMENZIJE SERKLAŽA ŠIRINA b = 20,00 cm


VISINA d = 18,00 cm

Armatura serklaža vertikalna A = 4 ɸ 16 mm

Armatura vilica ( spona ) Av = ɸ8 mm

Razmak vilica e = 25,00 cm


PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 24

PRORAČUN SEIZMIČKIH SILA

Prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM NORMATIVIMA


ZA IZGRADNJU OBJEKATA VISOKOGRADNJE U
SEIZMIČKIM PODRUČJIMA

Seizmički se proračun konstrukcije izvodi:

METODOM EKVIVALENTNOG STATIČKOG OPTEREĆENJA

Ukupna horizontalna seizmička sila S određuje se


prema izrazu

S=K*G

K - ukupni seizmički koeficijent za horizontalni smjer

G - ukupna težina objekta i opreme

Ukupni seizmički koeficijent K proračunava se prema izrazu

K = Ko * Ks * Kd * Kp > 0,02

Ko = koeficijent kategorije objekta

II kategorija objekata
Stambene zgrade; hoteli; restorani; javne i industrijske
zgrade koje nisu svrstane u prvu kategoriju.

II kategorija 1,00

Ks = koeficijent seizmičkog intenziteta Stupanj MCS Ks

VII 0,025
Ks = 0,100 ( IX zona ) VIII 0,050
IX 0,100

Ks = 0,10
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 25

Kd = koeficijent dinamičnosti
određuje se prema slijedećoj tablici ili prema
dijagramu M ovisno o kategoriji objekta

Kategorija tla Koeficijent Granične vrijednosti


koeficijenta Kd

I Kd = 0,50 / T 1,0 > Kd < 0,33

II Kd = 0,70 / T 1,0 > Kd < 0,47

III Kd = 0,90 / T 1,0 > Kd < 0,60

II kategorija 1,00

Kp = koeficijent duktiliteta i prigušenja - ovisi o tipu konstrukcije

1.) Za sve suvremene konstrukcije od armiranog betona, za


sve čelične konstrukcije i sve drvene suvremene
konstrukcije ( osim točke 2 i 3 ).
Kp = 1,00
2.) Za konstrukcije od armiranih zidova i čeličnih
konstrukcija s dijagonalama.
Kp = 1,30
3.) Za zidane konstrukcije pojačane vertikalnim
serklažima od armiranog betona te vrlo visoke i vitke
konstrukcije s malim prigušenjem, s osnovnim
periodom oscilacija T > 2,0 sec.
Kp = 1,60
4.) Za konstrukcije s fleksibilnom prizemljem ili katom
odnosno naglom promjenom krutosti te konstrukcije od
običnih zidova.
Kp = 2,00
1,60
K - ukupni seizmički koeficijent za horizontalni smjer

K = Ko * Ks * Kd * Kp = 0,160
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 17

PLANOVI POZICIJA
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 23

STATIČKI PRORAČUN
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 26

Ulazni podaci - Konstrukcija


H_6 H_6

V_3

V_7
OS A

H_4 H_4

OS 5
V_2

OS 2

OS 4
OS B
OS 1

OS 3

H_2 H_2
V_3

V_7
OS C

Dispozicija okvira

Izometrija
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 27

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm
1 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20
2 Opeka 5.000e+6 0.20 18.00 1.000e-5 5.000e+6 0.20

Setovi ploča
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α
<1> 0.350 0.175 1 Tanka ploča Izotropna
<2> 0.180 0.090 1 Tanka ploča Izotropna
<3> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna
<4> 0.200 0.100 2 Tanka ploča Izotropna

Setovi greda
Set: 1 Presjek: Pravokutni
Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3
2
1 6.000e-2 5.000e-2 5.000e-2 4.695e-4 4.500e-4 2.000e-4
20

T 3

30
5
[cm]

Set: 2 Presjek: Pravokutni


Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3
2
1 6.000e-2 5.000e-2 5.000e-2 4.695e-4 4.500e-4 2.000e-4
20

T 3

30
5
[cm]

Set: 3 Presjek: Pravokutni


Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3
2
1 4.000e-2 3.333e-2 3.333e-2 2.253e-4 1.333e-4 1.333e-4
20

T 3

20

[cm]

Set: 4 Presjek: Pravokutni


Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3
2 1 8.000e-2 6.667e-2 6.667e-2 7.324e-4 2.667e-4 1.067e-3

3
11

40

20

[cm]

Set: 5 Presjek: Pravokutni


Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3
2 1 7.600e-2 6.333e-2 6.333e-2 6.795e-4 2.533e-4 9.145e-4

3
10

38

20

[cm]

Set: 6 Presjek: Pravokutni


Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3
2
1 2.500e-1 2.083e-1 2.083e-1 2.997e-3 8.333e-4 3.255e-2
125

T
53.5

3
20

[cm]

Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 28

Set: 7 Presjek: Pravokutni


Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3
2
1 5.600e-1 4.667e-1 4.667e-1 4.351e-2 2.287e-2 2.987e-2
22.5

3
80

70

[cm]

Set: 8 Presjek: Pravokutni


Mat. P/Z A1 A2 A3 I1 I2 I3
2
1 3.600e-2 3.000e-2 3.000e-2 1.804e-4 9.720e-5 1.200e-4
20

T 3

18

[cm]

Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 29

Ulazni podaci - Opterećenje


Lista slučajeva opterećenja
No Naziv No Naziv
1 STALNO (g) 7 Kombinacija: I+II+III
2 KORISNO 8 Kombinacija: I+II+IV
3 SX 9 Kombinacija: I+II+V
4 SY 10 Kombinacija: I+II-1xIII
5 SXY 11 Kombinacija: I+II-1xIV
6 Kombinacija: I+II 12 Kombinacija: I+II-1xV
Opt. 1: STALNO (g)

q=-2.00
<1>

b/d=70/80
Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35]
Opt. 2: KORISNO

q=-2.50
<1>

b/d=70/80
Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35]

Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 30

Opt. 1: STALNO (g)

p=-5.00 p=-5.00

p=-5.00

p=-5.00
p=-5.00

p=-5.00
p=-10.00

p=-5.00
q=-3.50 p=-5.00
<2>
p=-5.00

p=-5.00
p=-5.00 p=-5.00
b/d=20/40

Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]


Opt. 2: KORISNO

q=-4.00 q=-4.00

q=-3.00

<2>

q=-4.00 q=-4.00
q=-2.00

b/d=20/40

Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]


Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 31

Opt. 1: STALNO (g)

p=-5.00 p=-5.00

p=-5.00

p=-5.00
p=-5.00

p=-5.00
b/d=20/38
b/d=20/38

p=-10.00

p=-5.00
q=-3.50 p=-5.00
<2>
b/d=20/38

b/d=20/38
p=-5.00

p=-5.00
b/d=20/38 b/d=20/38

b/d=20/38
b/d=20/38

p=-5.00 p=-5.00
b/d=20/38 b/d=20/38

Nivo: POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ [2.82]


Opt. 2: KORISNO

q=-4.00 q=-4.00
b/d=20/38
b/d=20/38

q=-3.00

<2>

q=-4.00
b/d=20/38

b/d=20/38

q=-2.00

b/d=20/38 b/d=20/38
b/d=20/38
b/d=20/38

q=-4.00

b/d=20/38 b/d=20/38

Nivo: POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ [2.82]


Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 32

Opt. 1: STALNO (g)

p=-5.00

b/d=20/38
b/d=20/38
p=-5.00

p=-10.00

p=-5.00 p=-5.00
q=-3.50
<2>
b/d=20/38

b/d=20/38
p=-5.00

p=-5.00
b/d=20/38 b/d=20/38

b/d=20/38
b/d=20/38

p=-5.00 p=-5.00
b/d=20/38 b/d=20/38

Nivo: POS 300 - PLOČA IZNAD KATA [5.82]


Opt. 2: KORISNO

b/d=20/38
b/d=20/38

q=-3.00

q=-4.00

<2>
b/d=20/38

b/d=20/38

q=-2.00 q=-4.00

b/d=20/38 b/d=20/38
b/d=20/38
b/d=20/38

b/d=20/38 b/d=20/38

Nivo: POS 300 - PLOČA IZNAD KATA [5.82]


Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 33

Opt. 1: STALNO (g)


b/d=20/20 b/d=20/125
b/d=20/20

b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=20/125

b/d=20/125
q=-1.50
<2>
b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=20/20 b/d=20/125
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
Opt. 2: KORISNO
b/d=20/20 b/d=20/125
b/d=20/20

b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=20/125

b/d=20/125

q=-2.00
<2>
b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=20/20 b/d=20/125
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 34

Modalna analiza
Faktori opterećenja za proračun masa
No Naziv Koeficijent No Naziv Koeficijent
1 STALNO (g) 1.00 2 KORISNO 0.50

Raspored masa po visini objekta


Nivo Z [m] Masa [T] Nivo Z [m] Masa [T]
POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL 8.82 117.03 POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA -0.18 274.44
POS 300 - PLOČA IZNAD KATA 5.82 239.37 POS 001 - TEMELJNA PLOČA -3.35 295.53
POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ 2.82 255.91 Σ= 1182.29

Periodi osciliranja konstrukcije


No T [s] f [Hz] No T [s] f [Hz]
1 0.5509 1.8153 3 0.2664 3.7537
2 0.4732 2.1134

Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 35

Seizmički proračun
Seizmički proračun: HRN (Multi modalna analiza)

Kategorija tla: II
Seizmička zona: IX (Ks = 0.100)
Vrsta konstrukcije: 2

Kut djelovanja potresa:


Naziv Kx Ky Kz
SX 1.000 0.000 0.000
SY 0.000 1.000 0.000
SXY 0.707 0.707 0.000

SX
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL 8.82 5.46 -33.14 0.06 179.96 34.12 -37.17 0.20 -0.86 -0.09
POS 300 - PLOČA IZNAD KATA 5.82 8.56 -52.37 -0.15 289.74 53.45 -13.98 -0.17 0.91 -0.16
POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ 2.82 6.54 -39.59 0.22 224.43 40.71 -16.60 -0.04 0.56 -0.18
POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA -0.18 4.10 -24.16 1.16 146.73 25.04 -17.23 0.15 0.25 -0.20
POS 001 - TEMELJNA PLOČA -3.35 1.41 -7.94 1.25 58.66 10.54 -7.41 0.42 0.17 -0.18
Σ= 26.08 -157.19 2.55 899.52 163.86 -92.41 0.55 1.02 -0.83

Svi tonovi
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL 8.82 185.62 0.12 -37.21
POS 300 - PLOČA IZNAD KATA 5.82 298.13 1.99 -14.30
POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ 2.82 230.93 1.68 -16.56
POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA -0.18 150.98 1.13 -16.27
POS 001 - TEMELJNA PLOČA -3.35 60.49 2.78 -6.35
Σ= 926.15 7.68 -90.69

SY
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL 8.82 -32.92 199.80 -0.38 32.78 6.22 -6.77 0.36 -1.60 -0.17
POS 300 - PLOČA IZNAD KATA 5.82 -51.60 315.71 0.91 52.78 9.74 -2.55 -0.31 1.69 -0.30
POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ 2.82 -39.45 238.64 -1.34 40.88 7.42 -3.02 -0.08 1.03 -0.34
POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA -0.18 -24.72 145.62 -7.02 26.73 4.56 -3.14 0.28 0.46 -0.38
POS 001 - TEMELJNA PLOČA -3.35 -8.50 47.84 -7.56 10.68 1.92 -1.35 0.78 0.32 -0.34
Σ= -157.19 947.61 -15.39 163.86 29.85 -16.83 1.02 1.90 -1.54

Svi tonovi
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL 8.82 0.23 204.42 -7.33
POS 300 - PLOČA IZNAD KATA 5.82 0.86 327.13 -1.94
POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ 2.82 1.35 247.08 -4.70
POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA -0.18 2.28 150.64 -10.54
POS 001 - TEMELJNA PLOČA -3.35 2.97 50.09 -9.25
Σ= 7.68 979.36 -33.76

SXY
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL 8.82 -19.41 117.83 -0.23 150.41 28.52 -31.07 0.40 -1.74 -0.19
POS 300 - PLOČA IZNAD KATA 5.82 -30.43 186.18 0.54 242.16 44.67 -11.69 -0.34 1.84 -0.33
POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ 2.82 -23.27 140.73 -0.79 187.57 34.02 -13.88 -0.09 1.12 -0.37
POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA -0.18 -14.58 85.88 -4.14 122.64 20.92 -14.40 0.30 0.50 -0.41
POS 001 - TEMELJNA PLOČA -3.35 -5.01 28.21 -4.46 49.02 8.81 -6.20 0.85 0.35 -0.37
Σ= -92.70 558.83 -9.08 751.81 136.95 -77.23 1.11 2.07 -1.67

Svi tonovi
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL 8.82 131.39 144.60 -31.48
POS 300 - PLOČA IZNAD KATA 5.82 211.39 232.69 -11.48
POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ 2.82 164.22 175.88 -15.04
POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA -0.18 108.36 107.30 -18.96
POS 001 - TEMELJNA PLOČA -3.35 44.86 37.38 -11.02
Σ= 660.22 697.84 -87.98

Faktori participacije
Naziv / Ton 1 2 3
SX 0.028 0.971 0.001
SY 0.968 0.030 0.002
SXY 0.343 0.654 0.002

Faktori participacije
Ton UX (%) UY (%) UZ (%) ΣUX (%) ΣUY (%) ΣUZ (%)
1 1.58 57.41 0.02 1.58 57.41 0.02
2 54.44 1.81 0.57 56.02 59.21 0.59
3 0.03 0.12 0.08 56.05 59.33 0.66

Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 36

Statički proračun
Opt. 6: I+II -18.75

-1
-13.82 -18.10

4.
05
-15.68

-1
5.
23
-12.83

-17.58
-18.15
<1>

-1
2.
87
-11
.70 -14
.05

-16.41
-10.52
-10.98

-17.26
-10.53
-10.91 -13.53 -15.77
Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35] b/d=70/80
Utjecaji u pov. ležaju: max s,tla= -10.52 / min s,tla= -18.75 m / 1000
Opt. 6: I+II 93.75

69.08 90.49
70
.2
4

78.41

90.75
64.17

76
.1
2

87.88

<1>

64
.3
6
86.30

58.
48
54.90

70.
24

82.00

52.61

52.65
54.53 67.63 78.83
Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35] b/d=70/80
Utjecaji u pov. ležaju: max σ,tla= 93.75 / min σ,tla= 52.61 kN/m2
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 37

Opt. 6: I+II

<1>

Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35] b/d=70/80


Utjecaji u lin. ležaju: max σ,tla= 84.62 / min σ,tla= 52.65 kN/m2
Opt. 6: I+II

<1>

Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35] b/d=70/80


Utjecaji u lin. ležaju: max s,tla= -10.53 / min s,tla= -16.92 m / 1000
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 38

Dimenzioniranje (beton)
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.00
0.
0 0

0.00

0.00
7.17 9.29

0.00
0.00
3.10

0.00
6.20

3.10

6.20
1.25

1.98
7.14

9.28
<1>

0.22
0.00
1.10

1.36
1.57

0.00
0.00

7.97
6.20
3.10
1.16

1.71
7.87
00
0.

Nivo: POS 001 - TEMELJNA 0. PLOČA [-3.35]


0 0
b/d=70/80
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 9.29 cm2/m
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50
0.
00 cm 0.
0 0
1.04
11.78

5.
48 7.67 2.92 48
0.00 0.00 5.

0.63

0.00

14.85 <1>
0 . 00
16.44
10.96

1.94 14.54 15.52 5.56


10.96

5.48 5.48

0.00

1.58
0.00

0.00
0.00
1.86 3.44
Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35] b/d=70/80
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 16.44 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 39

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.00
0.
0 0

-8.22
0.00
-5.93
-5.48
-2.74
0.00

-2.74
-5.95

0.00
-8.22

-5.48

0.
00

-0.19
<1>

0.00

0.00

-2.74

-6.48
-4.05

-2.74

0.00
0.00

-6.53

-5.48
00
0.

Nivo: POS 001 - TEMELJNA 0. PLOČA [-3.35]


0 0 0.
00
b/d=70/80
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -8.22 cm2/m
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50
0.
00 cm 0.
00

0.00
0.00 0.00
-0.74 0.00
-2.83

-5.66

-6.31 -8.49

-6.00 -8.07
-2.78
66
-5.

-2.83

0.00
-0.54

<1>
0.00

0.00 0.00

0.00

-7.82 -7.19 -2.39


0.00

-3.35 -7.82 -6.90

-5.66
-5.66
0.00

-2.83 -2.83

-6.01 0.00 -5.68


0.00
-3.64 -1.10
Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35]
-5

-2.83
.6

b/d=70/80
.6

-5
6

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -8.49 cm2/m


Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 40

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.00
0.

00
00

0.
0.77

0.77
0.00

0.00
0.00
0.82

0.00

0.93
1.37

1.44
0.00
0.75

0.00
0.00

<2>

0.00

0.00
0.00

0.00
7.10
2.37

1.91
4
4.68
4.7

2.37

0.61

00

1.22
0.0

5.31

0.
0.00
2.51
0.00
2.85

4.7
4
b/d=20/40
Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 7.10 cm2/m
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm
0. 00
00 0.

0.31

1.11
0.00

0.00 0.00

0.00
0.86
0.00

1.55
1.38

0.16
0.00
0.00
0.00

0.00

<2>
0.
00

0.00 0.00
0.00

2.53

7.57 1.62
5.05

6.09 2.53
5.67 1.75
5.05 5.41

0.17 0.00 0.00.52


0
b/d=20/40
Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 7.57 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 41

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

-1.08

-0.78
-0.25

-0.25
-0.22

-0.21
0.

00
00

0.
-1.91

-1.74
0.00

-0.78
-0.73

-0.44
0.00
0.00

0.00

0.00
-2-2.11
--1.21

0.00
4

.24
2.2
0.00

0.00

0.00
00
<2>
0.
-5.33
-2.

-6.30
24
-3.97

-3.31

-2.24

0.00
-4.49

-2.24
0.00

-4.49
-6.03
0.00
-2.24

-6.72
-2.79
-2.24
-2.27

0.0
0

0
0.0

-6.44 -4.53
0.00
0.00

-2
.4

.2
.4
-4

b/d=20/40
4
-4

Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]


Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -6.72 cm2/m
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm
0.
00 00 -0.59
0.
0.0

2 -1.
-2.96 .8 -1.26 82
-1
0
00

0.00
0.

0.00

0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0 0
0.

0.00
0.00
0.00

-5.45 0.00 -3.97


-1.82
0.00
-3.64
-5.34 -3.64
-1.09 <2> -3.46 0.
00

-3.78 -1.82
-0.39
0.00 0.00
-2.47 -3.64 0.00

-0.90

-0.90

-1.54
-0.66 -1.8-0.56
2 -1.82 0.00 -0.79 0.0
0 0.00
b/d=20/40
Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -5.45 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 42

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm
0.
00 00
0.

8
1.1

1.1
8
0.00

0.
0.0 00 M1=0 M1=0

00
0.

0.37

0.38

1.38
1.45

b/d=20/38
0.00
0.00

0.00

0.00
1.18
0.00
1.18
0.

b/d=20/38
00

0.27

0.30
1.54
1.61
M1=0

M1=0
0.00
0.00

1.18

0
0.0
0.00

0.34
0.37

0
0.0
<2>
0.00

0.00
0.00
b/d=20/38

b/d=20/38
1 .1 8

1.18
1.76

1.82
b/d=20/38 b/d=20/38

b/d=20/38
b/d=20/38

0.00
1.18
0.00

2.36
3.53 8 M1=0
0.00

1
1.
0.
00

0.94
1.18

b/d=20/38 b/d=20/38
2.91

Nivo: POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ [2.82]


Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 3.53 cm2/m
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0 M1=0 M1=0
0.0 0.00
0.25 0.32
1.06 0.84

0.00
b/d=20/38
b/d=20/38

0.00
0.00
M1=0

M1=0

1.32 0.72
00
0.

0.00
0.00 00 0.0 0.00
0. 0

<2>

0.00
b/d=20/38

b/d=20/38

1.77 0.21
3.

4.00 1.91
55

1.77
3.67 1.81 0.00 1.20
b/d=20/38 5.31
b/d=20/38
b/d=20/38
b/d=20/38

3.5
5
3.70
0.00
1.77 0.40
0.00 M1=0 0.44
0.00
0.00 0.18
0.00 0.00 0.00
b/d=20/38 b/d=20/38
Nivo: POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ [2.82]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 5.31 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 43

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

-1.36
-1.08
-0.94

-0.72
0.

0.0 -0.32
00 00
0.

0.
00 M1=0 M1=0

00
0.

-2.38

-2.07
0

-0.44
0.0

b/d=20/38
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
b/d=20/38
M1=0

M1=0
-1.56

-0.79
-0.30

0
0.0
0.00
-10.83

<2>

-7.23
0.00

-5.37
0.00

-4.90
-2.30
1
.6
b/d=20/38

b/d=20/38
-3

-3.61

0.00
-3.61
-3.61

-8.46

-5.68
-3.39

-7
-3.02

b/d=20/38 b/d=20/38
-1.97

.2
b/d=20/38
-1.28
b/d=20/38

0.00

3
0.00

0.0
0
M1=0
-3.6
-3

0.
.6

00
1

b/d=20/38 b/d=20/38
1

Nivo: POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ [2.82]


Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -10.83 cm2/m
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.00 0.00

-2
.5 -2.59 -2.5
--2.95 -1.55
9
2.5 9 0.00 9
M1=0 M1=0
0.00 0.00

0.00
b/d=20/38

-1.09 -0.85
b/d=20/38

0.00
0.00
M1=0

M1=0
00
0.

0.00
0.00 00 0.0 0.00
0. 0

-2.59 -2.59
59
9

-4.09 -2.96
<2>
.5

-2.16
-2.

-1.85 -0.11 0.00


-2

-1.41
-5.35 -0.43
0.00
-2.59
b/d=20/38

b/d=20/38

-2.59
0.00 -0.91
b/d=20/38 b/d=20/38
b/d=20/38
b/d=20/38

0.00

0.00
-7.76 -1.38 M1=0
0.

-3.87 -5 0.00
.1 0.00
0.00
0

0.00 0.00
b/d=20/38 b/d=20/38
0

Nivo: POS 200 - PLOČA IZNAD PRIZEMLJ [2.82]


Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -7.76 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 44

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

1.
50

0.0
0.00
M1=0 M1=0

0
0.

0.00

b/d=20/38
0.00 00
M1=0

0.00
0.00

1.50

M1=0
b/d=20/38

0.24
50
1.67
1.
2.01

0.00
0.00
M1=0

0.00

0.00
0.00

0
0.0
0.60

<2>
0.00

0.00
b/d=20/38

b/d=20/38

0.00
1.50

1.77
1.86

1.50
b/d=20/38 b/d=20/38

b/d=20/38
b/d=20/38

0. 1.50
0.00

0 0

0.0
3.0
4.500 M1=0 0.
00
M1=0

0
1.23
1.31

b/d=20/38 b/d=20/38
2.85

Nivo: POS 300 - PLOČA IZNAD KATA [5.82]


Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 4.50 cm2/m
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00
M1=0 M1=0
1.59 0.70

1.24
0.00 0.00
b/d=20/38
M1=0

M1=0
b/d=20/38

1.78 1.09 0.71


00
0. 1.24
1.24 0.19
M1=0

0.00
0.00 0.00 0.00

<2>
0.00 0.00
b/d=20/38

b/d=20/38

1.24

47 2.91
2.

3.71
1.95
2.47

0
2.68 0.0 0.34
4

b/d=20/38 3.70
b/d=20/38
2
1.

b/d=20/38
b/d=20/38

2.94
1.24 0.43 0.69
4
1.2

0.00
0.00
M1=0 M1=0
0.00 0.00 0.08 0.00 0.360.00 0.22
b/d=20/38 b/d=20/38

Nivo: POS 300 - PLOČA IZNAD KATA [5.82]


Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 3.71 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 45

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.0
0.00

00
M1=0 M1=0

0.

0
-2.58

-1.96

-1.66
-1.17
0.

0.00

b/d=20/38
0.00 00
M1=0

0.00
0.00

M1=0
b/d=20/38
0.00
M1=0

-1.20
-1.18
-0.59

0.00

0.00
0.00
-11.07

39
-7.
<2>
0.00

-6.29
-2.69 .69

-4.40
-3
b/d=20/38

b/d=20/38

0.00
-3.69

-3.69
0.00
-3.69

-7.51

-5.22
9
.3
-2.62
-2.48

b/d=20/38 b/d=20/38

-1.61

-7
-1.17

b/d=20/38
b/d=20/38

0.
0.00

0 0

0.0
M1=0
9
0.
00
M1=0 -8.09

0
-3

.6

9
.3
-3
.6

b/d=20/38 b/d=20/38

-7
9

Nivo: POS 300 - PLOČA IZNAD KATA [5.82]


Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -11.07 cm2/m
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.00 0.00
M1=0 M1=0

0.00 0.00
b/d=20/38
M1=0

-1.07
-1.82
-1.
8-0.73
2
M1=0
b/d=20/38

00
0.
M1=0

0. 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00

-5.45 -4.31
-1.82
2

82

-5.44 -0.78 -4.08


.8

-0.53 -3.64 0.00


-1.
-1

-1.11
-3.64
<2> -1.32
-1.82
0.00 0.00
b/d=20/38

b/d=20/38

-0.30
0
0.0
b/d=20/38 b/d=20/38 -1.82
b/d=20/38
b/d=20/38

0.00
-5.280
-3 .00 M1=0
-0.93 M1=0
-0.39
.6 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
b/d=20/38 b/d=20/38
4

Nivo: POS 300 - PLOČA IZNAD KATA [5.82]


Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -5.45 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 46

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.
b/d=20/20 b/d=20/125

00
0.00
M1=0 M1=0 M1=0
b/d=20/20

1.

0.00

M1=0
36

0.00
2.04

0.00
b/d=18/20

0.68
0.760.68

2.00
b/d=20/20

0.00
b/d=20/125

b/d=20/125
0.68
<2>

M1=0
0.14

0.34
b/d=18/20 0.79
0.80
b/d=20/20

0.68

1.36
0.00

1.41

0.00
b/d=18/20

1.40
b/d=20/20

0.00

M1=0 M1=0 M1=0


0.
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
b/d=20/20 b/d=20/125
0 0

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Ad1= 2.04 cm2/m


Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm
b/d=20/20 b/d=20/125 0.00
M1=0 M1=0 M1=0
b/d=20/20

1.
04

M1=0
2.15
0.00

0.00 1.28 1.88


b/d=18/20
08
2.
b/d=20/20

00
0.

0.00
b/d=20/125

b/d=20/125

<2>
M1=0

b/d=18/20
b/d=20/20

0.00

1.04

2.08

3.11

1.66 3.10 1.85 00


0.

b/d=18/20
b/d=20/20

M1=0 M1=0 M1=0


0.00

0.00
00
0.
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
b/d=20/20 b/d=20/125
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Ad2= 3.11 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 47

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm
b/d=20/20 00 b/d=20/125

0.00
0. M1=0 M1=0 M1=0
b/d=20/20

-3.21

M1=0
0.00
0.00

-1.07

-2.15
b/d=18/20 -3.21
b/d=20/20

-1.14

-0.79
b/d=20/125

b/d=20/125
-1.07
<2>

M1=0
07
b/d=18/20
.
-1
b/d=20/20

-1.75
-1.61
-1.07

-1.07
0.00

0.00
b/d=18/20
b/d=20/20

0.00

M1=0 M1=0 M1=0

0
0.0
0.
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
b/d=20/20 b/d=20/125
0 0

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Ag1= -3.21 cm2/m


Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.50 cm

0.
-1
b/d=20/20 b/d=20/125 0.00 -0.51

0
.7

0
M1=0 M1=0 M1=0
5
b/d=20/20

M1=0
0.00

b/d=18/20
b/d=20/20

0.00
b/d=20/125

b/d=20/125

-1.75
-5.24

<2>
M1=0

-3.04 -4.57 -4.15


b/d=18/20
-3.49
b/d=20/20

0.00

00
0.

b/d=18/20
b/d=20/20

0.
00

M1=0 0.00 M1=0 0.


00 M1=0
-0.64 -0.55
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
-1.75
b/d=20/20 b/d=20/125
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Ag2= -5.24 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 48

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500

<1>

14.66
10.84

Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35] b/d=70/80


Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 16.36 cm2
.76

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500

<1>
2.81

2.43
2.35

2.07

Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35] b/d=70/80


Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 2.81 cm2
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 49

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500

<1>

8.00

7.08

5.87
5.33

Nivo: POS 001 - TEMELJNA PLOČA [-3.35] b/d=70/80


Armatura u gredama: max Aa,v= 8.00 cm2
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500

<2>
5.69

3.11

2.34
1.62

b/d=20/40
1.58

1.61

Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]


1.81

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 7.01 cm2


01

Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 50

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500

<2>
0.96

0.76

0.52

0.30
0.29

b/d=20/40
Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]
0.29

0.30
0.52

Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 0.96 cm2


.76
96

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500

<2>
7.03

3.97
3.46
3.24
2.91

1.21

b/d=20/40
Nivo: POS 100 - PLOČA IZNAD PODRUMA [-0.18]
Armatura u gredama: max Aa,v= 7.03 cm2
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 51

0.31

0.7
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
0.26 0.17 b/d=20/20 b/d=20/125

0.32

0.33
M1=0 M1=0 M1=0

0.63

0.96
b/d=20/20

M1=0
0.75
0.27

0.24
0.11 b/d=18/20 1.05

0.17 0.29
b/d=20/20

0.89

b/d=20/125

b/d=20/125
0.97 <2>
0.61

M1=0
4.34
0.86 b/d=18/20
0.59

1.10
0.42
b/d=20/20

1.17

1.29
0.44
0.32 b/d=18/20
0.32
b/d=20/20

1.06

0.25
0.23
0.21

0.19
0.18 M1=0 M1=0 M1=0
0.35
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
b/d=20/20 b/d=20/125
0.32

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 4.34 cm2


0.1

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema


PBAB 87, MB 30, RA 400/500
b/d=20/20 0.32 0.32 b/d=20/125
M1=0 M1=0 M1=0
0.19
b/d=20/20

0.92
M1=0

b/d=18/20
0.16 0.16
b/d=20/20

0.03 0.03
b/d=20/125

b/d=20/125

<2>
M1=0

b/d=18/20
b/d=20/20

0.88 0.88

0.79 0.79

b/d=18/20
1.39
b/d=20/20

1.19

0.93
M1=0 0.93
M1=0 1.29
M1=0 1.2
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
b/d=20/20 b/d=20/125
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 1.39 cm2
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 52

0
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
b/d=20/20 b/d=20/125
M1=0 M1=0 M1=0
b/d=20/20

M1=0
b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=20/125

b/d=20/125
<2>

M1=0
b/d=18/20
b/d=20/20

1.06

1.05

b/d=18/20 0.22
2.09
b/d=20/20

1.29

1.21
0.68 M1=0 M1=0 M1=0
1.43
Nivo: POS 400 - PLOČA IZNAD POTKROVL [8.82]
b/d=20/20 b/d=20/125
Armatura u gredama: max Aa,v= 2.09 cm2
Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
1.06
0.21

0.23

0.19
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
b/d=20/20 b/d=20/125 0.04 0.04
0.32

0.04 0.04
3.03
b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=20/20

0.04 0.04
0.10 0.10
0.53

0.36

0.17

<4>
0.17 0.17 0.05 0.05 0.25 0.25
0.74 0.74 b/d=20/38 0.04 0.04 b/d=20/38
1.14

1.31

0.02 0.02
b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

0.02 0.02
0.20 0.20
0.23 0.23
0.07 0.07
<4>
0.42
0.35

0.27
0.26
0.19

0.17
0.07

0.55 0.55
0.15 0.15b/d=20/38 b/d=20/38 0.03 0.03
1.08
1.25

0.23 0.23
b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

0.20 0.20 0.13 0.13


0.23 0.23
0.48 0.48
5.69

3.11

2.34

<4>
1.62

0.72 0.73
0.34 0.34 b/d=20/40 0.23 0.23
1.58

1.61
1.81
7.01
b/d=30/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=30/20

b/d=30/20

b/d=20/20

b/d=30/20

3.26 3.29 5.44 5.49 2.82 2.84


14.66
10.84

0.69 0.69
0.87 0.87 0.28 0.280.49 0.49
b/d=70/80
Okvir: OS C
2.76

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 16.36 cm2


36

Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA - F.I. d.o.o. , ZAGREB , Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA : PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj , 2006
INVESTITOR : Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana : 53

Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema

1.39

1.19
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
b/d=20/20 0.05 0.05 b/d=20/125 0.04 0.04

1.19
1.39
b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=20/20
0.04 0.04
0.12 0.12

0.20

0.03

0.04
<4>
0.17 0.17 0.06 0.06 0.25 0.25
0.74 0.74 b/d=20/38 b/d=20/38

0.03

0.04
0.20
0.04 0.04

0.02 0.02
b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20
0.02 0.02
0.20 0.20
0.23 0.23
0.07 0.07
<4>
0.14

0.55 0.55
0.15 0.15b/d=20/38 b/d=20/38
0.14

0.03 0.03

0.23 0.23
b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20
0.20 0.20 0.13 0.13
0.23 0.23
0.48 0.48
0.96

0.76

<4>
0.52

0.30
0.29
0.73 0.72
0.23 0.22 b/d=20/40 0.15 0.15

0.29

b/d=20/20 0.30
0.52
0.76
0.96
b/d=30/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=30/20

b/d=30/20

b/d=30/20
3.29 3.26 5.49 5.44 2.84 2.82
2.81

2.43
2.35

2.07
0.46 0.46
0.58 0.58 0.19 0.190.33 0.33
b/d=70/80
Okvir: OS C

2.07
2.35

2.43
2.81

Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 5.49 cm2


Mjerodavno opterećenje : Kompletna shema
2.09

1.29

1.21
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
b/d=20/20 b/d=20/125
b/d=18/20
b/d=20/20

b/d=20/20
0.91

<4>

b/d=20/38 b/d=20/38
b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

<4>

0.11 b/d=20/38 b/d=20/38


b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=20/20
7.03

3.97
3.46
3.24
2.91

1.21

<4>

0.87 b/d=20/40
b/d=30/20

b/d=20/20

b/d=20/20

b/d=30/20

b/d=30/20

b/d=20/20

b/d=30/20
8.00

7.08

5.87
5.33

b/d=70/80
Okvir: OS C
Armatura u gredama: max Aa,v= 8.00 cm2
Tower - 3D Model Builder 5.5 Registered to Projekt Konstrukcija - F.I. d.o.o. Radimpex - www.radimpex.co.yu
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 54

PRORAČUN KROVIŠTA

DIMENZIONIRANJE ROGOVA

Maksimalni razmak između ležaja 4,90 m

DIMENZIONIRANJE ROGOVA
razmak
opterećenje raspon moment reakcije
Rogovi dimenzija b / d = 12 / 18 cm. rogova
q tlocrta e L M A
2
Moment = ( q tlocrta * e * L ^ 2 ) / 8 KN/m m m KNm KN
1,75 1,00 4,90 5,25 4,29
Moment otpora Wx = b * d ^ 2 / 6

Kontrola naponskih stanja na utjecaj savijanja


2
σ dopušteno = 1,00 KN/cm širina visina moment σ
b d otpora napon
2
cm cm cm3 kN/cm

12,00 18,00 648,00 0,81

2
σ dop = 1,00 > 0,81 KN/cm
iskoristivost = 0,81 %
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 55
DIMENZIONIRANJE PODROŽNICA

u slučaju kada rogovi leže na nosivoj podrožnici

Maksimalni razmak između ležaja 1,00 m

opterećenje razmak raspon moment reakcije


Podrožnice dimenzija b / d = 12 / 14 cm. rogova
q tlocrta e L M A
2
Moment = ( q tlocrta * e * L ^ 2 ) / 8 KN/m m m KNm KN
4,29 1,00 1,000 0,54 2,14

Moment otpora Wx = b * d ^ 2 / 6

2
σ dopušteno = 1,00 KN/cm širina visina moment σ
b d otpora napon
2
cm cm cm3 kN/cm

14,00 14,00 457,3 0,12

2
σ dop = 1,00 > 0,12 KN/cm

Dimenzije drvene građe krovišta

Drvena građa - četinari klase II

ROGOVI 12/18 cm.


PODROŽNICE nosive 12/14 cm.
PODROŽNICE-NAZIDNICE 12/14 cm.
STUPOVI 12/12 cm.
PROJEKT KONSTRUKCIJA F.I. d.o.o., ZAGREB, Gundulićeva 58 BROJ PROJEKTA: PK/77-06
GRAĐEVINA: Stambeni objekt, Prevoj 23, Zagreb lipanj, 2006.
INVESTITOR: Jadranko Horvat i ostali, Tijardovićeva 38, Zagreb Strana: 56

PRORAČUN STUBIŠTA