You are on page 1of 3

*01010423* 0101/0423

First Semester 3 Year LL.B./IV Semester 5 Year B.A. LL.B./B.B.A. LL.B.


Examination, June/July 2016
CONTRACT – I
General Principles of Contract
Duration : 3 Hours Max. Marks : 100

Instructions : 1. Answer Q.No. 9 and any five of the remaining questions.


2. Q.No. 9 carries 20 marks and the remaining questions carry
16 marks each.
3. Answers should be written either in English or Kannada
completely.

Q. No. 1. Define ‘proposal’. Explain the circumstances under which it lapses. Marks : 16
"±ÜÅÓݤÊÜ®æ '¿á®Üá° ÊÝÂTݯÔÄ. A¨Üá ¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÃܨݪWÜáñܤ¨æ
ËÊÜÄÔÄ.

Q. No. 2. What is consent ? Explain the circumstances under which


consent is said to be free. Marks : 16
ÓÜÊÜá¾£ Gí¨ÜÃæà®Üá ? ¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜá¾£¿áá ÊÜááPܤ ÓÜÊÜá¾£Ááí¨Üá
ÖæàÙÜƳvÜáñܤ¨æ ËÊÜÄÔÄ.

Q. No. 3. Explain the ‘Doctrine of Privity of Contract’. State the exceptions


if any. Marks : 16
"PÜÃÝÃÜá ÓÜíŸí«Ü ԨݜíñÜ 'ÊÜ®Üá° ËÊÜÄÔÄ. A¨ÜPæR A±ÜÊݨÜWÜڨܪÃæ AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
£ÚÔÄ.

Q. No. 4. Discuss the ‘Doctrine of Frustration’. Marks : 16


"Ë´ÜÆñÝ (AÓÝ«ÜÂñÝ) ԨݜíñÜ 'ÊÜ®Üá° aÜbìÔÄ.

Q. No. 5. What is ‘Quasi-Contract’ ? Explain the different types of


quasi-contracts under the Indian Contract Act. Marks : 16
"AÃæ JvÜíŸwPæ ' Gí¨ÜÃæà®Üá ? »ÝÃÜ£à¿á PÜÃÝÃÜá A—¯¿áÊÜá¨Üw¿áÈÉÃÜáÊÜ
ËË«Ü ŸWæ¿á AÃæJvÜíŸwPæWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔÄ.

P.T.O.
0101/0423 -2- *01010423*

Q. No. 6. Under what circumstances contract can be specifically enforced ?


Explain. Marks : 16
¿ÞÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ PÜÃÝÄ®Ü ¯©ìÐÜr ®æÃÜÊæàÄPæ¿á®Üá° PæàÙܟÖÜá¨Üá ?
ËÊÜÄÔÄ.

Q. No. 7. Explain the different modes of discharge of contract. Marks : 16


PÜÃÝÃÜ®Üá° AíñÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ËË«Ü Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔÄ.

Q. No. 8. Write short notes on any two of the following : Marks : 2×8=16
PæÙÜX®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà GÃÜvÜPæR ÆZá q±Ü³~ ŸÃæÀáÄ :
a) Unlawful object.
PÝ®Üã®Üá¸Ý×ÃÜ E¨æªàÍÜ.
b) Liquidated damages and penalty.
¯WÜ©ñÜ ¨ÜÅÊÜ ±ÜÄÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ¨ÜívÜ.
c) Different kinds of injuctions.
ËË«Ü Äà£¿á ±ÜÅ£Ÿí«ÜPÝhænWÜÙÜá.

Q. No. 9. Solve any two of the following problems : Marks : 2×10=20


PæÙÜX®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà GÃÜvÜá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ¹wÔÄ :
a) Anand and Bhaskar enter into an agreement that Anand shall
pay Bhaskar Rs. 10,000, if it rains on next Monday and that
Bhaskar shall pay Anand the same amount if it does not rain.
If it rains on next Monday and Anand refuses to pay the said
amount, can Bhaskar sue Anand to recover the amount ?
Decide.
B®Üí¨Ü ÊÜáñÜᤠ»ÝÓÜRÃÜ Jí¨Üá J±Ü³í¨ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ. A¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ
ÊÜááí©®Ü ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ ÊÜáÙæ Ÿí¨ÜÃæ B®Üí¨Ü®Üá »ÝÓÜRÃܯWæ ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ
ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã ÊÜáÙæ ŸÃÜ©¨ÜªÃæ »ÝÓÜRÃÜ®Üá B®Üí¨Ü¯Wæ A¨æà
ÊæãñܤÊÜ®Üá° PæãvܸæàPÝWÜáñܤ¨.æ ÊÜááí©®Ü ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ JÊæá¾ ÊÜáÙæ Ÿí¨Üá
B®Üí¨Ü®Üá B ÊæãñܤÊÜ®Üá° PæãvÜÆá ¯ÃÝPÜÄÔ¨ÜÃæ, »ÝÓÜRÃÜ®Üá B ÊæãñܤÊÜ®Üá°
±Üvæ¿áÆá ¨ÝÊæ¿á®Üá° ÖÜãvܟÖÜá¨æà ? ¯|ìÀáÔÄ.
*01010423* -3- 0101/0423

b) ‘A’ posted his proposal letter to sell his car to ‘B’ on 1st Oct. 2015.
‘B’ receives the letter on 3rd Oct. 2015 and on the same day
he posted acceptance letter to ‘A’. Thereafter, ‘B’ sends
telegram revoking his acceptance on 4th Oct. 2015. ‘A’
receives B’s acceptance letter on 5th Oct. 2015 and telegram
on 6th Oct. 2015. Is there a contract between ‘A’ and ‘B’ ?
Decide.
"A'®Üá ñܮܰ PÝÃÜ®Üá° ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX ±ÜÅÓݤÊÜ®Ý ±ÜñÜÅÊÜ®Üá°
"Ÿ' ¯Wæ 1®æà APæãràŸÃ… 2015 ÃÜí¨Üá Aíaæ¿á ÊÜáãÆPÜ PÜÚÓÜáñݤ®æ. B
±ÜñÜÅÊÜ®Üá° "Ÿ'®Üá 3®æà APæãràŸÃ… 2015 ÃÜí¨Üá ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤ®æ ÖÝWÜã
A¨æà ©®Ü ñܮܰ AíXàPÝÃÜ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° "A'¯Wæ Aíaæ¿á ÊÜáãÆPÜ
PÜÚÔPæãvÜáñݤ®æ. ñܨܮÜíñÜÃÜ "Ÿ'®Üá 4®æà APæãràŸÃ… 2015 ÃÜí¨Üá ñܮܰ
AíXàPÝÃÜÊÜ®Üá° ×íñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRX Jí¨Üá pæÈWÝÅÊÜ兮Üá° "A' ¯Wæ
PÜÚÓÜáñݤ®æ. "A'®Üá AíXàPÝÃÜ ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° 5 ®æà APæãràŸÃ… 2015 ÃÜí¨Üá
ÊÜáñÜᤠpæÈWÝÅÊÜ兮Üá° 6®æà APæãràŸÃ… 2015 ÃÜí¨Üá ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤ®æ.
"A' ÊÜáñÜᤠ"Ÿ'®Ü ®ÜvÜáÊæ Jí¨Üá PÜÃÝÃÜá CÃÜáñܤ¨æÁáà ? ¯|ìÀáÔÄ.
c) Shankar promised to marry Seeta after the death of his father.
While his father was still alive, he married Suma. Seeta wants
to sue Shankar for breach of contract. Can she do so ? Decide.
ÍÜíPÜÃÜ®Üá ñܮܰ ñÜí¨æ¿á ¯«Ü®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÔàñÝÙÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÝX
AÊÜÚWæ ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° ¯àw¨Üª®Üá. B¨ÜÃæ AÊÜ®Üá ñܮܰ ñÜí¨æ Ÿ¨ÜáQÃÜáÊÝWÜÇæà
ÓÜáÊÜÞÙÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáñݤ®æ. ÔàñÝÙÜá PÜÃÝÄ®Ü EÆÉíZ®æWÝX ÍÜíPÜÃÜ®Ü
ËÃÜá¨Üœ ¨ÝÊæ¿á®Üá° ÖÜãvÜÆá Ÿ¿áÓÜáñݤÙæ. AÊÜÙÜá ÖÝWæ ÊÜÞvܟÖÜá¨æà ?
¯|ìÀáÔÄ.
________________