You are on page 1of 2

UNIVERSITY of the PHILIPPINES

COLLEGE OF LAW
Office of Legal Aid

Gng. Teresa Dignos


Gng. Elvie Pilar
89 St. Andrew St., Republic Ave.
Brgy. Holy Spirit
Quezon City

27 Agosto 2015

Ukol Sa: People v. Dignos/Pilar


Crim. Case No. Q-06-142999
RTC, Quezon City, Br. 104

Gng. Dignos at Pilar:

Ako po si Law Intern Paolo Tamase, ang bagong intern na


humahawak sa inyong kaso. Sumusulat kami upang pormal na wakasan
ang aming paglilingkod bilang inyong abogado sa nasabing kaso.

Noong 3 Agosto 2015, natanggap namin ang kalakip na Order


petsa 10 Hulyo 2015 mula sa hukuman, na kung saan winakasan ang
inyong probation at ibinalik ang inyong mga karapatan bilang
mamamayan sang-ayon sa magandang recommendation ng inyong
Probation Officer. Sapagka’t wala na kaming ibang hakbang na
kailangang gawin sa inyong kaso, ipinababatid namin na tapos na ito at
inilipat na namin sa archives ang record ng kaso.

Kung mayroon kayong mga katanungan hinggil sa inyong kaso,


maaari kayong makipag-ugnayan sa aming opisina sa numerong 927-
6260 o 920-5514.

Bilang pagsang-ayon, mangyaring lagdaan ninyo ang sulat na ito


at ibalik sa amin. Kapag wala kaming nadinig sa inyo pagkatapos ng 10
araw mula sa pagkatanggap ninyo ng liham na ito, ituturing namin na
sang-ayon kayo sa katapusan ng aming paglilingkod.

Room 107, Malcolm Hall, Diliman, Quezon City, Philippines 1101


Tel. Nos. 927-62-60/ 920-55-14 loc 120/121
Telefax: 920-55-14 loc 106
OLA Email: ola.staff@gmail.com
2

Sumasainyo,

Paolo S. Tamase
Law Intern

Ipinagtibay ni:

Roberto N. Dio
Supervising Lawyer

Sumasang-ayon:

Teresa Dignos

Elvie Pilar