You are on page 1of 38

+1

DGK• =K;=F9JAGK• AFL=JF9;AGF9D=K•


Q• =D• HJG;=KG• <=• >GJE9;AäF•
<=• D9K• HGDâLA;9K• =PL=JAGJ=K

' / +- • ( $&)$

<ZhYZ• Za• itgb^cd• YZ• aV• KZ\jcYV• ?jZggV• EjcY^Va• Za• h^hiZbV•
^ciZgcVX^dcVa• ]V• k^k^Yd• jc• egdXZhd• YZ• XdchiVciZ• XdbeaZ_^oVX^xc•
fjZ• hZ• ejZYZ• VegZX^Vg• VXjY^ZcYd• V• Y^kZghdh• ^cY^XVYdgZh(
=a• czbZgd• YZ• VXidgZh• Zc• Za• ZhXZcVg^d• bjcY^Va&• hZVc• thidh•
=hiVYdh• cVX^dcVaZh• j• dg\Vc^hbdh• ^ciZgcVX^dcVaZh&• ^ciZg\jWZbV'•
bZciVaZh• d• eg^kVYdh&• ]V• XgZX^Yd• h^c• XZhVg(• HVgV• gZXdgYVg• hxad•
jcV• X^[gV&• adh• /+• eVvhZh• fjZ• [jcYVgdc• aV• GFM• Zc• aV• gZjc^xc•
YZ• KVc• >gVcX^hXd• hZ• ]Vc• XdckZgi^Yd• Zc• +/3• =hiVYdh• b^ZbWgdh•
Zc• +321(
K^bjaiqcZVbZciZ&• hZ• ]Vc• gZ[dgoVYd• aVh• iZcYZcX^Vh• V• aV•
^ciZgVXX^xc• n• Va• VXdcY^X^dcVb^Zcid• bjijd• YZ• adh• hj_Zidh• fjZ•
XdcXjggZc•V• [dgb Vg• aVh• YZX^h^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh(• DV• iZdgvV• YZ•
aV• ^ciZgYZeZcYZcX^V&+• fjZ• Zhijk^ZgV• iVc• Zc• Wd\V• Zc• Za• YZXZc^d•
eVhVYd&• YV• XjZciV• Vegde^VYVbZciZ• YZ• ZhiV• h^ijVX^xc(
9hv&• idYV• gZXZh^xc• d• YZhV_jhiZ• ZXdcxb^Xd• i^ZcZ• jc• Xdhid•
YZ• igVch[ZgZcX^V• ]VX^V• Za• h^hiZbV• \adWVa• fjZ• cd• hxad• Vbea^[^XV•
hjh• Z[ZXidh&• h^cd• fjZ• Y^[^XjaiV• jcV• hdajX^xc(• =c• hj• b qh• gZX^ZciZ•
igVWV_d&• DZhiZg• L]jgdl ,• ]V• YZbdhigVYd• Xxbd• Za• Yt[^X^i• Xd'
bZgX^Va• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh&• fjZ• Zc• +320• [jZ• YZ• GE • +1*(***•
b^aadcZh&• Zfj^kVaZ• V• aV• etgY^YV• YZ• ZbeaZd• YZ• .• b^aadcZh• YZ•
igVWV_VYdgZh• ^cYjhig^VaZh•cdgiZVbZg^XVcdh5• YZ• ZhiZ• bdYd&• h^• ZhZ•
eVvh• Zfj^a^WgVgZ• hj• WVaVcoV• YZ• XdbZgX^d&• Za• gZhid• YZa• bjcYd•
eZgYZgvV• .• b^aadcZh• YZ• ZbeaZdh&• V[ZXiVcYd• jc• iZgX^d• YZ• ZhiV•
X^[gV• V• BVexc&• digd• iZgX^d• V• adh• eVvhZh• ZjgdeZdh• n• Za• zai^bd•
iZgX^d• Va• Xdc_jcid• YZ• cVX^dcZh• ZmedgiVYdgVh• YZa• bjcYd• Zc•
YZhVggdaad(• 9• hj• kZo&• Zc• 9btg^XV• DVi^cV• ]Zbdh• VegZcY^Yd• Zc• aV•
zai^bV• YtXVYV&• V• aV• Bjo• YZ• aV• Xg^h^h• XZcigdVbZg^XVcV&• ad• fjZ
N( ; iUXYfbcg• K Ya Y ghfU `Y g• X Y• = ghU X c g• M b]Xcg' jc`( ,'-& DU YghfUä
hY[]U hf]`UhYfU` m `U WccfX]bUW]ub XY dc`sh]WUg XY `cg dUsgYg XYgUffc``UXcg &•
;A<=& Eql]Wc& +312(
, L\Y V`UW_ \c`Y ]b h\Y kcf`X YWcbcam & DYghYf L\ifck& Yb•
=ifcdYUb• UZZU]fg' F' ,& jYfUbc XY +321& d( -* m gg(


 Di]g• EU]fU

BV• ]jbVc^YVY• 7é%• hVWvV• Zc• [jcX^xc• Y"• Bdh• egdWaZbVh• YZa• EZY^d•
Gg^ZciZ• d• YZ• aV• \jZggV• Zc• Za• KjYZh^• 9h^qi^Xd4• fjZ• XjVafj^Zg•
Xdc[a^Xid• edavi^Xd• gZ\^dcVa• fjZ• hZ• egdadc\jZ&• i^ZcYZ• V• ^cXdg'
edgVg• Zc• hj• YZhVggdaad• V• idYVh• aVh• \gVcYZh• ediZcX^Vh• n• V• \ad'•
WVa^oVghZ(-
NZbdh• fjZ• hZ• ]Vc• ZmiZcY^Yd• iVbW^tc• aVh• Zh[ZgVh• YZa• fjZ'
]VXZg• ^ciZgcVX^dcVa• n• fjZ• Va\jcdh• qbW^idh• fjZ• ]VXZ• /*• Vwdh•
ZhiVWVc• XaVgVbZciZ• hjWdgY^cVYdh• V• aV• VXi^k^YVY• Y^eadbqi^XV•
]Vc• XdWgVYd• jcV• kZgYVYZgV• VjidcdbvV&• dg^\^cVcYd• X^gXj^idh• YZ•
YZX^h^xc• ZheZXv[^Xdh• fjZ• i^ZcYZc• V• ]VXZg• bqh• XdbeaZ_d• Za• egd'
XZhd• YZ• V_jhiZ• YZ• aVh• edavi^XVh• ^ciZgcVX^dcVaZh• YZ• adh• Y^[ZgZciZh•
eVvhZh(
Q&• edg•h^• ad• VciZg^dg•[jZgV• idYVkvV• edXd• Xdbea^XVYd&• ]Zbdh•
Vh^hi^Yd• V• jcV• bdY^[^XVX^xc• XdchiVciZ• YZ• aVh• XjdiVh• YZ• edYZg•
n• YZ• adh• bqg\ZcZh• YZ• ]Z\ZbdcvV• YZ• aVh• ediZcX^Vh• XZcigVaZh• YZa•
h^hiZbV&• ad• fjZ• V• hj• kZo• bdY^[^XV• aV• ^c^X^Vi^kV• YZ• aVh• gZhiVciZh•
cVX^dcZh&• YZ• jc• bdYd• XdchiVciZ)
HVgV• adh• \dW^Zgcdh• aVi^cdVbZg^XVcdh&• h^ijVYdh• Zc• jcV• edh^'
X^xc• YZ• bVg\^cVa^YVY• Zc• ad• fjZ• hZ• gZ[^ZgZ• Va• [jcX^dcVb^Zcid•
YZa• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa&• aV• eZgXZeX^xc• YZa• ^beVXid• YZ• Zhidh•
[ZcxbZcdh&• V• aV• kZo• kVg^VYdh• n• XdbeaZ_dh&• ]V• h^Yd• aZciV&• ^chj'
[^X^ZciZ• n• iVgYvV(• =hid• ]V• dg^\^cVYd• jcV• gZYjXX^xc• XdbeaZbZc'
iVg^V• YZ• aVh• XVeVX^YVYZh• YZ• cZ\dX^VX^xc• ^ciZgcVX^dcVa• YZ• aV•
bVndgvV• YZ• cjZhigdh• eVvhZh• n• ]V• YVYd• dg^\Zc• V• ZhZ• Zhi^ad• gZVX'
i^kd• fjZ&• Xdc• iVc• edXVh• ZmXZeX^dcZh&• ]V• XVgVXiZg^oVYd• V• aVh•
edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• YZ• adh• eVvhZh• YZ• aV• gZ\^xc(
Mc• ejcid• Zc• fjZ• aV• VXX^xc• YZ• adh• \dW^Zgcdh• aVi^cdVbZg^'
XVcdh• ]V• h^Yd• ZheZX^VabZciZ• YtW^a• Zh• Za• YZ• aV• XdbegZch^xc• YZ•
aV• [dgbV• Zc• fjZ• hZ• egdYjXZc• aVh• YZX^h^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh•
YZ• adh• eVvhZh• YZhVggdaaVYdh(/• Mc• eZh^b^hbd• ZhZcX^Va&• Zc• XjVcid•
V• cjZhigVh• XVeVX^YVYZh• eVgV• XdbegZcYZg• Zhidh• bZXVc^hbdh• YZ•
YZX^h^xc&• hZ\j^gadh• VYZXjVYVbZciZ• n• edYZg• Y^hZb^cVg• Zc• hj•
^ciZg^dg• aVh• ^c[dgbVX^dcZh• n• egdejZhiVh• fjZ• edYgvVc• [VkdgZXZg•
Za• ad\gd• YZ• cjZhigdh• egde^dh• dW_Zi^kdh• ]V• h^Yd&• V• ZhiZ• gZheZXid&•
XVgVXiZgvhi^Xd(
=a• egZhZciZ• igVWV_d• ^ciZciV• XdadXVg• Va\jcdh• ZaZbZcidh• fjZ•
VnjYZc• V• aV• Y^hXjh^xc• fjZ• cjZhigdh• eVvhZh• Xdb^ZcoVc• V• Z[ZX'
ijVg• hdWgZ• ZhiZ• iZbV• Xdc• b ^gVh• V• b Z_dgVg• aV• eaVc^[^XVX^xc• n•
Z_ZXjX^xc• YZ• hjh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh(• HVgV• Zaad• cdh• XdcXZcigV'
"• N(• L\Y• >ihifY• c Z• ; YbhfU`• 9 a Yf]WU' • J]W\UfX• >U[Yb• m• G`[U• HY``]WYf&•
YX]hcfYg&• KhUbZcfX&• KhUbZcfX• Mb]jYfg]hm• HfYgg&• +32-• m• ; Yb hfc U a pf]WU 4• ; f]g]g•
m• H c `qh]WU • AbhYfbUW]cbU`' • jUf]cg• UihcfYg&• Eql]Wc&• K][`c• PPA&• +32,(
.• x@UW]U• ibU• F iYjU• = fU • X Y• @ Y[ Ya c b qU • F c fhYU a Yf]WU b U 8' • Di]g• EU]fU•
YX]hcf&• :iYbcg• 9]fYg&• ?fidc• =X]hcf• DUh]bcUaYf]WUbc&• +320(
$• =b• [YbYfU`• `Ug• YX]hcf]U`Yg• XY• \UV`U• \]gdUbU• bc• \Ub• diV`]WUXc• `cg•
hYlhcg• apg• ]adcfhUbhYg• gcVfY• `U• hYcfsU• XY`• dfcWYgc• XY• `U• hcaU• XY• XYW]ä
g]cbYg• Yb• `U• dc`sh]WU• YlhYf]cf(• K]• fYj]gUacg• `U• Wcad`YhU• V]V`]c[fUZsU• gcVfY•
YghY• hYaU• ]bW`i]XU• Yb• `Ug• bchUg• XY`• UfhsWi`c• XY• O]``]Ua• @Un`Yhcb&• Yb• YghY•
a]gac• jc`iaYb&• jYfYacg• eiY• bc• Yl]ghY• jYfg]ub• Yb• biYghfc• ]X]caU• XY• `cg•
`]Vfcg• aYbW]cbUXcg• U``s(


D cg• YgWYb U f]cg• ]b hYfb UW]cb U`Yg 

gZbdh• Zc• igZh• VheZXidh• ^b edgiVciZh• YZ• ZhiV• iZbqi^XV(• Hg^bZgd•


ZmVb^cVgZbdh• aVh• Y^[ZgZcX^Vh• Zm^hiZciZh• ZcigZ• Za• ZhXZcVg^d•
^ciZgcVX^dcVa• YZ• adh• Vwdh• Ü1*• n• Za• fjZ• egZYdb^cV• Zc• aV• YtXVYV•
VXijVa(• DjZ\d&• ^ciZciVgZbdh• ]VXZg• jc• ZmVbZc• YZ• aVh• eg^cX^eVaZh•
kVg^VWaZh• \ZcZgVaZh• fjZ• gZhjaiV• cZXZhVg^d• ZmeadgVg• n• hZ\j^g&• Zc•
[jcX^xc• Yt• jc• ZmVbZc• XdbeVgVi^kd• YZ• adh• egdXZhdh• YZ• idbV•
YZ• YZX^h^dcZh• Yt• aV• edavi^XV• ^ciZgcVX^dcVa• YZ• adh• eVvhZh• XZc'
igVaZh(• >^cVabZciZ&• gZ[aZm^dcVgZbdh• VXZgXV• YZ• Va\jcVh• VXX^dcZh•
n• Xg^iZg^dh• bZidYdax\^Xdh• fjZ• adh• \dW^Zgcdh• YZa• qgZV• edYgvVc•
VYdeiVg• eVgV• Vjb ZciVg• hj• Z[^XVX^V• Zc• Za• YZX^h^kd• iZggZcd• YZ• aVh•
gZaVX^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh&• YZ• XVgqXiZg• W^aViZgVa&• Xdc• aVh• cVX^d'
cZh• bqh• edYZgdhVh• YZa• Hg^b Zg• EjcYd(

=`•YgWYbUf]c• ]bhYfbUW]cbU`• Yb• `cg• Utcg• 1*• m• 2*


;gZZbdh• fjZ• edXVh•kZXZh• Za• ZhXZcVg^d• ^ciZgcVX^dcVa• ]V• Zm]^W^Yd•
iZcYZcX^Vh• iVc• XVbW^VciZh• n• o^\oV\jZVciZh• Xdbd• Zc• aVh• zai^bVh•
Ydh• YtXVYVh(• KZ• igViV• YZ• Ydh• YZXZc^dh• Ydb^cVYdh• edg• gVX^d'
cVa^YVYZh• ZhZcX^VabZciZ• Y^hi^ciVh• Zc• ad• fjZ• ]VXZ• V• aVh• dg^dg^'•
YVYZh&• adh• Xg^iZg^dh• YZ• dgYZcVb^Zcid• ^ciZgcVX^dcVa&• adh• bdYZgZh•
Ydb^cVciZh• n• aVh• ^c^X^Vi^kVh• ZheZXv[^XVh&• YZhVggdaaVYVh• edg• \d'
W^Zgcdh• n• digdh• VXidgZh• cd• \jWZgcVbZciVaZh(
;jVafj^Zg• Vcqa^h^h• YZWZ• XdbZcoVg• Xdc• ad• fjZ• KiVcaZn•
@d[[bVcc• aaVbx• Za• É[^c• YZ• aV• edhi• \jZggVÑ&0• Zh• YZX^g• Za• Zgdh^d'•
cVb^Zcid• YZ• aVh• WVhZh• b^hbVh• YZa• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa• Zh'
igjXijgVYd• igVh• YZ• aV• YZggdiV• YZ• aVh• cVX^dcZh• YZa• =(^Z(1• =hiZ•
[ZcxbZcd• bdY^[^Xx• aVh• iZcYZcX^Vh• YZ• ZmeVch^xc• egdYjXi^kV• n•
YZ• VjbZcid• YZa• ZmXZYZciZ&• fjZ• XVgVXiZg^ox• V• adh• Y^kZghdh• eVvhZh•
YZhVggdaaVYdh• YZhejth• YZ• +3./• n• fjZ• eZgb^i^x• Za• Xa^bV• YZ•
Zj[dg^V• ZXdcxb^XV&• eVo• hdX^Va• n• VgbdcvV• Zm^hiZciZh• Zc• aVh• Ydh•
YtXVYVh• edhiZg^dgZh• Va• itgb^cd• YZ• aV• zai^b V• \jZggV• bjcY^Va(•
>jZ• cZXZhVg^d• fjZ• igVchXjgg^ZgV• jc• WjZc• i^Zbed• eVgV• fjZ• hZ•
Y^h^eVgV• aV• ZmeZXiVi^kV• YZ• ÉkjZaiV• V• aV• cdgbVa^YVYÑ• n• hZ• Vhj'
b ^ZgV• Za• hjejZhid• YZ• fjZ• Vfjta• Xdchi^ijvV• jc• eZgvdYd• ZmXZe'
X^dcVa• fjZ• eZgb^i^x• VWhdgWZg• WjZcV• eVgiZ• YZ• aVh• YZbVcYVh• YZ•
adh• hZXidgZh• hdX^VaZh• bqh• edWgZh• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh&• BVexc• n•
YZ• adh• eVvhZh• ZjgdeZdh&• Zc• [jcX^xc• YZ• aV• VaiV• iVhV• YZ• XgZX^'
b^Zcid• YZ• hjh• egdYjXidh• ^ciZgcdh(
<^X]d• eZg^dYd• hZ• XdggZhedcY^x&• Zc• XjVcid• V• aVh• iZcYZcX^Vh•
edavi^XVh• ^ciZgcVX^dcVaZh&• Xdc• Za• XdbeaZid• egZYdb^c^d• YZ• aV•
ax\^XV• ^bejZhiV• edg• aV• ?jZggV• >gvV&• YZhViVYV• Zc• +3.1&• fjZ• Xdc'
igVedcvV• V• Ydh• hjeZgediZcX^Vh• Xdc• XVeVX^YVY• Vh^btig^XV&• ejZhid•
fjZ• b^ZcigVh• =hiVYdh• Mc^Ydh• ZgV• jc• hjeZg• edYZg• \adWVa• fjZ
%• N(• H f]a U Wm• c f• O cf`X• G fXYf4• 9 a Yf]WUb• > cfY][b• H c `]Wm• g]bWY• h\Y•
;c]X• OUf' • KhUb`Ym• @cZZaUbb&• FiYjU• Qcf_&• BNsW?fUk• @]``&• +312(• NYf• Y`•
YbgUmc• XY• EUbZfYX• O]`\Y`am• Yb• YghY• jc`iaYb(
&• N(• xMbU• F iYjU• = fU• X Y• @ Y [ Y a c b qU )))8 ' • cd(• W]h(&• AbhfcXiWW]ub(

 Di]g• E U]fU

Y^hedcvV• YZa• a^YZgVo\d• YZ• jc• WadfjZ• ZXdcxb^Xd• n• b ^a^iVg• Zc•


idYdh• adh• Xdci^cZciZh&• aV• Mc^xc• Kdk^ti^XV• Xdchi^ijvV• jcV• ed'
iZcX^V• ZjgdVh^qi^XV&• Xdc• XVeVX^YVYZh• gZ\^dcVaZh&• ZheZX^VabZciZ•
^b edgiVciZh• Zc• Za• iZVigd• ZjgdeZd• eZgd• fjZ• cd• ZhiVWV• Zc• Xdc'
Y^X^dcZh• YZ• VbZcVoVg• Xdc• hjh• [jZgoVh• V• aV• hjegZbVXvV• cdgiZ'
VbZg^XVcV(2
DV• XVYZcV• YZ• VXdciZX^b^Zcidh• n• iZcYZcX^Vh&• iVcid• ^ciZgcdh•
Xdbd• ZmiZgcdh• fjZ• bdY^[^XVgdc• ZhiV• h^ijVX^xc&• Zc• gZaVX^xc• V•
=hiVYdh• Mc^Ydh&• Zh• XdbeaZ_V• n• hj[^X^ZciZbZciZ• XdcdX^YV• eVgV•
gZXdgYVgaV• Vfjv(3• Dd• ^bedgiVciZ• Zh• fjZ• aV• eZgXZeX^xc• YZ• ZhiZ•
XVbW^d• dg^\^cx&• V• bZY^VYdh• YZ• aV• eg^b ZgV• VYb^c^higVX^xc•
F^mdc&• Za• h^\c^[^XVi^kd• gZVXdbdYd• YZ• aV• ZhigViZ\^V• ^ciZgcVX^dcVa•
ZhiVYdjc^YZchZ• fjZ• egde^X^VgV• @Zcgn• C^hh^c\Zg• YZhYZ• hj• edh^'
X^xc• YZ• 9hZhdg• YZ• KZ\jg^YVY• FVX^dcVa• YZa• HgZh^YZciZ(
DVh• gVodcZh• fjZ• ^cYj_Zgdc• V•ZhiZ• V_jhiZ•[jZgdc• Wqh^XVbZciZ•
aV• etgY^YV• gZaVi^kV• YZ• edh^X^dcZh• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• Va• ^ciZg^dg•
YZa• WadfjZ• ZXdcxb^Xd• YZ• eVvhZh• XVe^iVa^hiVh• YZW^Yd• V• aV• WV_V• YZ•
XdbeZi^i^k^YVY• YZ• adh• egdYjXidh• bVcj[VXijgVYdh• cdgiZVb Zg^'
XVcdh• VciZ• Za• VhXZchd• YZ• aV• egdYjXX^xc• _VedcZhV• n• VaZbVcV•
eg^cX^eVabZciZ&• V• aVh• iZcYZcX^Vh• Va• gZhfjZWgV_Vb ^Zcid• YZ• aVh•
Va^VcoVh• b^a^iVgZh• fjZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• ]VWvV• XdcXZgiVYd• Zc•
adh• Vwdh• .*• n• /*&• fjZ• YZiZgb ^cVgdc• ajZ\d• aV• eVgVa^oVX^xc• YZa•
K=9LG• n• Za• ;=FLG&• Za• VjbZcid• YZ• aVh• XVeVX^YVYZh• YZ• egZh^xc•
edavi^XV• fjZ• nV• b dhigVWVc• adh• eVvhZh• Zc• YZhVggdaad• _jcid• V• aVh•
iZciVX^dcZh• n• dedgijc^YVYZh• fjZ• d[gZXvV• V• aV• Y^eadbVX^V• cdgiZ'
VbZg^XVcV• aV• V\jY^oVX^xc• YZa• Xdc[a^Xid• X]^cd'hdk^ti^Xd(
=c• ZhiZ• XdciZmid&• Za• \dW^Zgcd• YZ• F^mdc• VWVcYdcx• VjYVo'
bZciZ• aV• VciZg^dg• gVX^dcVa^YVY• YZ• aV• ?jZggV• >gvV&• Z• ^c^X^x• aV•
LM[MU[M%• bZY^VciZ• aV• XjVa• Za• \dW^Zgcd• YZ• OVh]^c\idc• VXZeix• Za•
VYkZc^b^Zcid• YZ• jc• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa• edavi^XVbZciZ• bjai^'•
edaVg&• iVa• Xdbd• fjZYx• XaVgVbZciZ• ZhigjXijgVYd• Zc• aVh• cZ\dX^V'
X^dcZh• fjZ• Y^gZXiVbZciZ• gZVa^oVgVc• F^mdc• n• :gZo]cZk(
;dc• idYd&• ZhiV• gZbdYZaVX^xc• YZa• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa&• V•
eZhVg• YZ• XdciVg• Xdc• aV• VegdWVX^xc&• bqh• d• bZcdh• VXi^kV• n• Zcij'
h^VhiV&• YZ• adh• eg^cX^eVaZh• Va^VYdh• YZ• VbWVh• hjeZgediZcX^Vh&• cd•
ijkd•dedgijc^YVY•YZ•Xdchda^YVghZ&•Zc•eVgiZ• YZW^Yd• V•hjh• egde^Vh•
Y^[^XjaiVYZh• n• Zc• eVgiZ• edg• aVh• bdY^[^XVX^dcZh• cd• egZk^hiVh• fjZ•
ZmeZg^bZcix• Za• egde^d• ZhXZcVg^d• ^ciZgcVX^dcVa(
Jqe^YVbZciZ• hZ• VYk^gi^x• fjZ• aV• bjai^edaVg^YVY• edavi^XV• cd•
bdY^[^XVWV• aV• W^edaVg^YVY• b ^a^iVg• fjZ• hZ\jvV• ]VX^ZcYd• YZhXVc'
hVg• Zc• aVh• cVX^dcZh• avYZgZh• YZ• VbWdh• WadfjZh• Ç=hiVYdh• Mc^Ydh•
n• aV• Mc^xc• Kdk^ti^XVÇ• Za• eZhd• bVndg• YZa• \Vhid• b ^a^iVg• n• YZ• aVh

'• N(• <YW`UfUW]ub• XY`• ?YbYfU`• 9`YlUbXYf• @U][• UbhY• Y`• ;ca]hq• XY• JY`Uä
W]cbYg• =lhYf]cfYg• XY`• KYbUXc&• OUg\]b[hcb• <(;(&• 3• XY• YbYfc• XY• +32+• Yb•
; i UXYfb cg• K Ya Y ghfU `Y g• X Y• = ghU X c g• M b]Xcg' • jc`(• 3&• +32+&• d(• -,/• m• gg(
(• N(• JcbU`X• JYU[Ub• UbX• DUh]b• 9aYf]WU4• Wcd]b[• k]h\• \Y[Yacbm• ]b•
XYW`]bY &• 9VfU\Ua• DckYbh\U`&• Yb• = U[`Y• < YZ]Ub h4• M b]hYX• K hU hY g • Zc fY][ b •
d c`]Wm• ]b• h\Y• B32+#g'• CYbbYh\• GmY&• JcVYfh• D]YVYf• m• <cbU`X• Jch\W\]`X&•
YX]hcfYg&• :cghcb&• D]hh`Y&• :fckb&• +32-(
Dcg• YgWYb U f]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

^ckZhi^\VX^dcZh• eVgV• aV• YZ[ZchV(• =hiZ• [VXidg&• V• hj• kZo&• hZ• Xdc'
kZgivV• Zc• jcV• kZciV_V• ^cY^gZXiV• eVgV• VfjZaadh• eVvhZh• fjZ&• ZheZ'
X^VabZciZ• Va• ^ciZg^dg• YZa• WadfjZ• XVe^iVa^hiV&• edYvVc• hVXVg• WZcZ'
[^X^d• YZ• hj• ZhXVhV• Xdcig^WjX^xc• V• adh• Zh[jZgodh• XdbjcZh• YZ•
hZ\jg^YVY• eVgV• VjbZciVg• hj• eZhd• gZaVi^kd• Zc• aVh• VXi^k^YVYZh•
^cYjhig^VaZh• YZ• ejciV&• ^cXgZbZciVcYd• XdchiVciZbZciZ• hjh• Zm'
edgiVX^dcZh• n• bZ_dgVcYd• hj• edh^X^xc• Zc• adh• bZgXVYdh• bjc'
Y^VaZh(• =hiV• [jZ&• Zc• XdcXgZid&• aV• h^ijVX^xc• YZ• BVexc&• jc• eVvh•
fjZ• cd• YZY^XV• V• hj• \Vhid• b ^a^iVg• bqh• YZa• +• !• YZ• hj• H?:&• Zc•
iVcid• fjZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• YZhi^cV• Va• hjnd• Vegdm^bVYVbZciZ• Za•
0• !• YZ• hj• egdYjXid(+*
9• Zhid• hZ• V\gZ\x• Za• ^beVXid• YZ• aV• Xg^h^h• ZXdcxb^XV• fjZ•
V[ZXix• Va• bjcYd• XVe^iVa^hiV• ZcigZ• +31-• n• +31/(++• =hiZ• X^Xad•
gZXZh^kd• gZegZhZcix• aV• bVndg• XdcigVXX^xc• ZXdcxb^XV• YZhejth•
YZ• aV• ?gVc• <ZegZh^xc• YZ• +3,3&• ijkd• jcV• YjgVX^xc• bjX]d• bqh•
egdadc\VYV• fjZ• aVh• VciZg^dgZh• gZXZh^dcZh• YZ• aV• edhi• \jZggV&•
gZYj_d• Za• kdajbZc• egdYjXi^kd• YZa• bjcYd• XVe^iVa^hiV• Zc• jcdh•
$BK! • ,**(***• b^aadcZh&• n• Y^d• dg^\Zc• Va• YZhXdcXZgiVciZ• [ZcxbZcd•
YZ• aV• XdcXjggZcX^V• h^bjaiqcZV• YZa• ZhiVcXVb^Zcid• n• aV• ^c[aVX^xc•
#Z[IONSI[QVU$• fjZ• gZhix• k^\ZcX^V• V• aVh• XdcXZeX^dcZh• n• Va• ^ch'
igjbZciVa• ZXdcxb^Xd• `ZncZh^Vcd&• ^c^X^VcYd• Za• VhXZchd• YZ• aVh•
edavi^XVh• ZXdcxb^XVh• bdcZiVg^hiVh(• =hiV• YZegZh^xc• V[ZXix• egd'
[jcYVbZciZ• V• adh• =hiVYdh• Mc^Ydh&• Zc• YdcYZ• Za• ^beVXid• edavi^Xd•
[jZ• idYVkvV• bVndg• YZW^Yd• V• aV• XdZm^hiZcX^V• YZ• aV'•Xg^h^h• ZXdcx'
b^XV• Xdc• digdh• Ydh• [ZcxbZcdh• fjZ• iVbW^tc• \daeZVgdc• hZch^'
WaZbZciZ• V• aV• XdcX^ZcX^V• cdgiZVbZg^XVcV4• Za• QTWMIKPTMU[• fjZ•
VaZ_x• YZ• aV• ;VhV• :aVcXV• V• J^X]VgY• F^mdc&• ajZ\d• YZ• aVh• ^ckZh'
i^\VX^dcZh• YZa• ZhXqcYVad• YZ• O ViZg\ViZ&+,• n• aV• YZggdiV• b^a^iVg•
Zc• N^ZicVb• fjZ• Xdchi^ijnx• Za• eg^b Zg• gZkth• ZmeZg^bZciVYd• edg•
ZhZ• eVvh• Zc• idYV• hj• ]^hidg^V(++
;Vh^• h^bjaiqcZVbZciZ• hZ• gZ\^higx&• ajZ\d• YZ• aV• \jZggV• Zc•
Za• EZY^d• Gg^ZciZ• YZ• dXijWgZ• YZ• +31-&• jcV• XjVYgjea^XVX^xc• YZ•
adh• egZX^dh• YZa• eZigxaZd&• Za• ZbWVg\d• YZ• aVh• kZciVh• YZ• ZhZ• egd'
YjXid• fjZ• adh• eVvhZh• qgVWZh• YZXgZiVgdc• XdcigV• =hiVYdh• Mc^Ydh•
n• @daVcYV&• n• Za• VhXZchd• YZ• aV• ^bedgiVcX^V• edavi^XV• YZ• aV• GH=H•
Zc•hj• XdcY^X^xc• YZ• XVgiZa• YZ• adh• eg^cX^eVaZh• eVvhZh• ZmedgiVYdgZh•
YZ• ]^YgdXVgWjgdh(• 9a• kZg• ]dn&• Zc• eZgheZXi^kV&• ZhiZ• [ZcxbZcd&• hZ•
ejZYZ• VegZX^Vg• fjZ• hj• ^c[ajZcX^V• edavi^XV• [jZ• ^cbZchVbZciZ•
bVndg• fjZ• hj• ^beVXid• ejcijVa• Zc• ZhZ• bdbZcid&• ejZhid• fjZ•
adh• ZhiVY^hiVh• YZ• GXX^YZciZ• ZhiVWVc• egZk^VbZciZ• ^cXa^cVYdh• Va
•• N(• @Yf]hU[Y• cZ• OYU_bYgg4• Ub• UggYggaYbh• cZ• h\Y• +31*Ög &• =`ac•
RiakU`h• Bf(• Yb• >fca • O YU_bYgg• hc • K hfYb [ h\ ' • O(• KWchh• L\cadgcb&• YX]hcf&•
KUb• >fUbW]gWc&• Abgh]hihY• Zcf• ;cbhYadcfUfm• KhiX]Yg&• +32*(
• N(• =ghUXcg• Mb]Xcg4• dYfgdYWh]jU• `Uh]bcUaYf]WUbU &• ;UfhU• ]bZcfaUä
h]jU• aYbgiU`&• ;A<=&• Eql]Wc&• Nc`(• +&• F8• +&• U[cghc• XY• +310(
!• N(• HfcgdYWhg• UbX• cdh]cbg• Zcf• Mb]hYX• KhUhYg• KcW]Yhm &• Di]g• EU]fU•
Yb• M b]hYX• KhUhYg(E Yl]Wc• J X U h]c b g ' • ;`Uf_• JYmbc`Xg• m•;Uf`cg• LY``c&• YX]hcfYg&•
KhUbZcfX&• KhUbZcfX• Mb]jYfg]hm• HfYgg&• +32-&• d(• 2-• m• gg(
"• N(• L\Y• D Yggcbg• c Z• N ]Yhb Ua ' • O(• KWchh• L\cadgcb• m• <cbU`Xgcb•
>f]nnY`&• YX]hcfYg&• FiYjU• Qcf_&• ;fUbY&• JiggU_&• +311(

 D i]g• E U]fU

eZh^b^hbd• Zc• XjVcid• Va• VWVhiZX^b^Zcid• [jijgd• YZ• bViZg^Vh•


eg^bVh• ZhigVit\^XVh&• YZW^Yd• V• aVh• hdbWgvVh• egZY^XX^dcZh• hdWgZ•
ZhZ• iZbV• gZVa^oVYVh• Zc• Za• [Vbdhd• ^c[dgb Z• egZeVgVYd• eVgV• Za•
;ajW•YZ•JdbV•VXZgXV• YZ• ÉDdh• a^b^iZh• YZa• XgZX^b ^ZcidÑ(+.•<Z• ZhiZ•
bdYd&• aVh• \gVkZh• eZgd• XdcXgZiVh• Y^[^XjaiVYZh• eaVciZVYVh• Zc• Za•
[jcX^dcVb^Zcid• YZa• bZgXVYd• YZa• eZigxaZd• [jZgdc• k^hiVh• Xdbd•
aV• VciZhVaV• YZ• digVh• cjbZgdhVh• d[Zch^kVh• YZ• adh• eVvhZh• Zc•
YZhVggdaad• eVgV• ÉXVgiZa^oVgÑ• n• Vjb ZciVg• adh• egZX^dh• YZ• hjh• bV'
iZg^Vh•eg^bVh(
<Z• ]ZX]d&• hZ• VYk^gi^x• jc• ^cjhjVa• VhXZchd• YZ• aVh• ^c^X^Vi^kVh•
^ciZgcVX^dcVaZh• YZ• adh• eVvhZh• eZg^[tg^Xdh(• phidh&• VXijVcYd• Zc•
idbd• Va• Edk^b^Zcid• YZ• HVvhZh• Fd• 9a^cZVYdh• n• Va• ?gjed• YZ•
adh• 11&•fjZ• Zc•Zhdh• Vwdh• k^k^Zgdc• hjh• bdbZcidh• YZ• bVndg• Vj\Z&•
•eda^i^oVgdc•• Za• YZWViZ• YZ• adh• dg\Vc^hbdh• ^ciZgcVX^dcVaZh• n•
[dgbjaVgdc• hjh• YZbVcYVh• edg• cZ\dX^VX^dcZh• \adWVaZh• n• edg• aV•
Xdc[^\jgVX^xc• YZ• jc• FjZkd• GgYZc• =Xdcxb^Xd• AciZgcVX^dcVa(+/
DV• gZhejZhiV• YZ• adh• \gVcYZh• eVvhZh• YZ• GXX^YZciZ• [gZciZ• V•
ZhiZ• VhZY^d• YZbdgx• Zc• VXZgiVg• jcV• ZhigViZ\^V• Z[^XVo• eVgV• gZVW'
hdgWZg• ZhiVh• cjZkVh• VbZcVoVh(• <jgVciZ• kVg^dh• Vwdh• Za• LZgXZg•
EjcYd• eVhx• V• jcV• d[Zch^kV• fjZ• eVgZXvV• ZhigVit\^XV(• KdaVbZciZ•
jcV• kZo• fjZ• adh• \dW^Zgcdh• YZ• adh• eVvhZh• XZcigVaZh• ejh^Zgdc• Zc•
bVgX]V• egd\gVbVh• YZhi^cVYdh• V• V]dggVg• ZcZg\vV• n• V• Y^kZgh^'
[^XVg• hjh• [jZciZh&• n• fjZ• hjh• ;VcX^aaZgvVh• ZbeZoVgdc• V• ^beaZ'•
btciVg• h^hiZbqi^XVbZciZ• jcV• avcZV• YZ• igViVb ^Zcid• egZ[ZgZciZ•
eVgV• aVh• cVX^dcZh• bqh• ^c[ajnZciZh• Zc• Za• bjcYd• Zc• YZhVggdaad&•
eVgV•VhdX^VgaVh• V• hjh• eaVcZh&• ZhiZ• g^Zh\d• hZ• ejYd• Xdc_jgVg(
GigV• iZcYZcX^V• fjZ• ^beg^b^Y• XVgqXiZg• Va• ZhXZcVg^d• ^ciZg'
cVX^dcVa• YZ• adh• Vwdh• 1*&• [jZgdc• adh• \gVcYZh• XVbW^dh• Zc• aVh•
eVg^YVYZh• b^a^iVgZh• YZ• aVh• Ydh• \gVcYZh• ediZcX^Vh(• ;dbd• V[^g'
bVgV• Zc• hj• ^beVXiVciZ• igVWV_d• Za• 9ab^gVciZ• =abd• RjblVai&+0•
aV•Mc^xc• Kdk^ti^XV• Vea^Xx&• V•e Vgi^g• YZa• gZaZkd• YZ• F^`^iV• Cgjh]Zk•
Zc• dXijWgZ• YZ• +30.&• jcV• hdhiZc^YV• edavi^XV• eVgV• bdY^[^XVg• Zc•
hj• [Vkdg• Za• WVaVcXZ• YZ• aVh• XVeVX^YVYZh• YZ• YZ[ZchV• n• hZ\jg^YVY(•
=hiV• YZX^h^xc• YZa• \dW^Zgcd• hdk^ti^Xd&• fjZ• aaZ\x• V• XdbegdbZiZg
#• N(• Dcg• D qa ]hYg• X Y`• ; fYW]a ]Yb hc' • AbZcfaYg• XY`• ;`iV• XY• JcaU&• jUf]cg•
UihcfYg(• ;c`YWW]ub• Hcdi`Uf&• ;(• XY• Eql]Wc&• >cbXc• XY• ;i`hifU&• +31-(• <YVY•
UXiW]fgY&• g]b•YaVUf[c&•eiY• Yb• =ghUXcg• Mb]Xcg• \iVc•ibU• hYadfUbU• fYUWW]ub•
Yb• WcbhfU• XY• Ygcg• YbZceiYg(• NqUgY• U`• fYgdYWhc4• L \Y• b Yl h• -++• mYUfg4• U•
KWYbUf]c• Zc f• 9 a Yf]WU• UbX• h\Y• O cf`X' • @Yfapb• CU\b• m• chfcg&• L\Y• @iXgcb•
Abgh]hihY&• FiYjU• Qcf_&• Ii]``(&• +310&• Yb• Y`• WUd(• AN• XY• YghY• ]bZcfaY4• JUk•
aUhYf]U`g4• L\Y• YbX• cZ• h\Y• VY[]bb]b[ (• =ghU• j]g]ub• ZiY&• dcWcg• Utcg• XYgä
diqg&• Wcbgc`]XUXU• m• WiUbh]Z]WUXU• Yb• Y`• ]bZcfaY• XY• `U• G;<=&• >UW]b[• h\Y•
ZihifYÉ&• Ab hYfZi hi fYg' • G=;<• HiV`]WUh]cbg&• HUfsg&• +313(• 9\s• gY• dfcdigc• Y`•
fYYad`Unc• XY`• WcbWYdhc• XY• YgWUgYn• Zsg]WUÉ• dcf• Y`• XY• YgWUgYn• YWcbua]WUÉ&•
XYdYbX]YbhY• XY• `cg• WUaV]cg• hYWbc`u[]Wcg• m• `cg• dfcWYgcg• XY• gigh]hiW]ub• XY•
igc• XY• `cg• a]bYfU`Yg• m• YbYf[qh]Wcg&• Yb• ibU• dfcmYWW]ub• \UghU• Y`• Utc• ,*0*(
$• N(• : U`UbWY• ; fqh]Wc • m• H Yfgd YW h]jU g• X Y`• < ]o`c[c• F c fhY(K i f' • JcVYfh•
EY•oUaUfU• m• chfcg&• ;(• XY• Eql]Wc&• FiYjU• AaU[Yb&• +32,• m• 9 a pf]WU• DUh]bU•
m• Y`• F iYjc• G fXYb• = Wcb ra ]Wc• Ab hYfb U W]c b U `' • =XiUfXc• @]``• m• DiW]Ubc•
LcaUgg]b]&• Wcad]`UXcfYg&• :iYbcg• 9]fYg&• =X]hcf]U`• XY• :Y`[fUbc&• +32,(
#• =(• RiakU`h&• cd(• W]h(

D cg• YgWYb U f]c g• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

Za• +/• !• YZa•H?:• YZ•aV•MJKK• Zc• hjh•egd\gVb Vh• YZ• YZ[ZchV&• ijkd•
iVbW^tc•jc•^beVXid• YZ• aVg\d•eaVod&• Zc• aV•bZY^YV• fjZ• iVa•eg^dg^'
YVY• VXZcijx• Za• ZckZ_ZX^b^Zcid• YZ• aVh• eaVciVh• ^cYjhig^VaZh• hdk^t'
i^XVh• n• egdkdXx• jc• gZigVhd• Zc• aV• XVggZgV• edg• aV• XgZVX^xc• YZ•
cjZkVh•iZXcdad\vVh&•Xdc•Vea^XVX^dcZh•X^k^aZh&•edg•eVgiZ•YZa•WadfjZ•
hdX^Va^hiV(• HZgd•_^d• XVWZ• YjYV• YZ• fjZ• aVh• [^cVa^YVYZh• ^cbZY^ViVh•
YZ• :gZo]cZk• n• hjh• XdaVWdgVYdgZh• hZ• Xjbea^Zgdc• eaZcVbZciZ• n•
aaZkVgdc•V•jc•cdiVWaZ• ^cXgZbZcid• YZa•edYZg•cVkVa&• YZa•VgbVbZc'
id• cjXaZVg• iqXi^Xd• eVgV• Za• iZVigd• ZjgdeZd• n• YZ• aVh• XVeVX^YVYZh•
YZa•YZhea^Z\jZ•gqe^Yd• YZ•hjh•[jZgoVh• XdckZcX^dcVaZh(
Ddh•VkVcXZh• hdk^ti^Xdh• Zc•ZhZ• iZggZcd• [jZgdc•egdWVWaZbZciZ•
ZmV\ZgVYdh•edg• adh• \Zdedavi^Xdh• XdchZgkVYdgZh• cdgiZVbZg^XVcdh&•
fjZ• [jcYVgdc• Zc• ZhiZ• ]ZX]d• hjh• egdejZhiVh• YZ• cjZkdh• YZhVggd'
aadh• b^a^iVgZh• edg• eVgiZ• YZa• \dW^Zgcd• YZ• OVh]^c\idc(• HZgd• cd•
XVWZ• YjYV• YZ• fjZ• Za• eVhd• YZ• aV• MJKK• V• aV• XdcY^X^xc• YZ• jcV•
ediZcX^V•Xdc•XVeVX^YVYZh•b^a^iVgZh•XdbeaZiVh•n&•edg•iVcid&•XVeVo•
YZ• VXijVg• Y^gZXiVbZciZ• Vjc• Zc• adh• ejcidh• bqh• gZbdidh• YZa•
\adWd&• ZgV•jc• ]ZX]d• X^Zgid(+1
Gigd• [VXidg• cjZkd• YZ• ^bedgiVcX^V• hjhiVcX^Va• [jZ• Za• ^cXgZ'
bZcid• YZ• aV• VjidcdbvV• ZmiZgcV• YZ• adh• eg^cX^eVaZh• eVvhZh• Zjgd'
eZdh• YjgVciZ• ZhiZ• eZgvdYd(• 9• ZhiZ• gZheZXid• cd• ^b edgiV• Xjqc•
ZmVXid&• Zc•itgb^cdh• dW_Zi^kdh&• ]VnV• h^Yd• Za• bVg\Zc•YZ• gZYjXX^xc•
YZa• edYZgvd• cdgiZVbZg^XVcd5• ad• fjZ• XjZciV• Zh• fjZ• aV• eZgXZe'
X^xc• edg• eVgiZ• YZ• adh• \dW^Zgcdh• YZ• aV• ;dbjc^YVY• =Xdcxb^XV•
=jgdeZV• [jZ• cvi^YV• Zc• XgZZgad• Vhv&+É• n• Zaad• YZiZgb^cx• Za• ^cXgZ'
bZcid• YZ• edavi^XVh• n• VXX^dcZh• fjZ• YZhWdgYVgdc• adh• avb^iZh• WV_d•
adh• XjVaZh• ]VWvVc• [jcX^dcVYd• hjh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• YZhYZ• aV•
XgZVX^xc• YZ• aV• 9a^VcoV• 9iaqci^XV(• =hid• ijkd• kVg^VYVh• bVc^[Zh'
iVX^dcZh4• aV• AZ[WVSQ[QR• YZ• O^aan• :gVcYi• Zc• aV• J>9&• aV• egd[jcY^'•
oVX^xc• YZ• aV• XdchigjXX^xc• YZ• jcV• [jZgoV• Vixb^XV• egde^V• edg•
eVgiZ• YZa• \dW^Zgcd• [gVcXth&• _jcid• Va• YZhVggdaad• YZ• jcV• edavi^XV•
^ciZgcVX^dcVa• bjn• VXi^kV• ^bejahVYV• edg• adh• eVgi^Ydh• edavi^Xdh•
ZjgdeZdh• hdX^Va'YZbxXgViVh&• YZbxXgViVXg^hivVcdh• n• a^WZgVaZh• Zc•
gZ\^dcZh• YZa• LZgXZg• EjcYd• Xdbd• 9btg^XV• DVi^cV• fjZ&• ]VhiV•
ZhZ•bdbZcid&• ZgVc• XdcdX^YVh• Xdbd• eVgiZ• YZa• qgZV• YZ• ^c[ajZcX^V•
egde^V• YZ• adh• =hiVYdh• Mc^Ydh(+3
<Z• ZhiZ• bdYd&• YZ• VXjZgYd• V• aV• iZcYZcX^V• V• aV• egdeV\VX^xc•
Vbea^[^XVYV• YZ• adh• gVh\dh• egZYdb^cVciZh• Zc• Za• [jcX^dcVb^Zcid•
YZa• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa• ÇfjZ• hZ• [jcYV• Zc• Za• XdcdX^Yd• X^Xad•
YZ• gZigdVa^bZciVX^xc• ZcigZ• adh• YVidh• dW_Zi^kdh• YZ• thiZ• n• aVh

&• N(• O\Uh• JYU[Ub• XcYg• hc• cif• XYZYbgY• dc`]Wm &• :cX[Ub• <Yb]hW\&• Yb•
O \Uh• JYU[Ub• ]g• < c]b[• hc• Mg'• 9`Ub• ?UfhbYf&• ;c`sb• ?fYYf• m• >fUb_• J]YgaUb•
YX]hcfYg&• FiYjU• Qcf_&• @UfdYf• !• Jck&• +32,(
• N(• 9a pf]WU• DUh]bU'• = i fcdU• G WW]X Yb hU `• m • = ghU X c g • M b]Xcg4• xMb•
F iYjc• Lf]ob[i`c• 9 h`obh]Wc8' • Oc`Z• ?fUVYbXcfZZ• m• J]cfXUb• JcYhh(• Wcad]`Uä
XcfYg&• :iYbcg• 9]fYg&• ?fidc• =X]hcf• DUh]bcUaYf]WUbc&• +32.(
(• N(• DU• 9 `hYfb Uh]jU• K c W]U `• < Ya r WfU hU ' • O(• :fUbXh&• G(• HU`aY• m• :(•
CfY]g_m&• EUXf]X&• :`iaY&• +311• m• DU• Ab hYfb U W]c b U `• K c W]U `]ghU • m • 9 a pf]WU •
D Uh]bU' • >Y`]W]hm• O]``]Uag&• ;(• XY• Eql]Wc&• MF9E&• +32.(

 Di]g• E U]fU

eZgXZeX^dcZh• hjW_Zi^kVh• YZ• adh• \dWZgcVciZhÇ• hZ• egdYj_d• jcV•


VXZcijVX^xc• YZ• bjX]dh• XdbedgiVb^Zcidh• cd• XdcXdgYVYdh• Xdc•
adh• a^cXVb^Zcidh• YZ• aV• ediZcX^V• ]Z\Zbxc^XV• YZa• WadfjZ• XVe^iV'
a^hiV&• [ZcxbZcd• fjZ• ZaZkx• aV• XZcigVa^YVY• YZ• digdh• VXidgZh• ^ciZg'
cVX^dcVaZh&• ]VhiV• ZhZ• bdbZcid• eZg^[tg^Xdh(• LVa• XdhV• dXjgg^x•
XaVgVbZciZ• Xdc• Za• VjbZcid• YZ• ^b edgiVcX^V• fjZ• hZ• gZXdcdX^x• V•
adh• eVvhZh• gZX^ZciZbZciZ• ^cYjhig^Va^oVYdh• YZa• KjYZhiZ• 9h^qi^Xd•
n•aVh•cVX^dcZh•Xdc•jc•a^YZgVo\d• edavi^Xd• YZa• bjcYd• Zc•YZhVggdaad•
Zc• ViZcX^xc• V• hjh• XVeVX^YVYZh• Y^eadbqi^XVh• d• V• hjh• ^c^X^Vi^'
kVh• Zc• Za• XVbed• YZ• aV• hZ\jg^YVY• YZcigd• YZ• hjh• gZheZXi^kVh•
gZ\^dcZh(• DV• ViZcX^xc• fjZ• adh• XvgXjadh• VXVYtb^Xdh• n• \jWZgcV'
i^kdh•YZ•adh•eVvhZh•YZhVggdaaVYdh•egZhiVgdc• Va• eVeZa• YZ• adh• @<6kZ•
n• YZ• adh• MTMYOQUO WV^MYZ%• fjZ• gZhjaiVgV• iVc• XaVgV• Zc• ZkZcidh•
Xdbd• aV• ;jVgiV• MF;L9<• YZ• FV^gdW^&• Zc• +310&• n• aV• ;dc[ZgZcX^V•
;jbWgZ• YZ• ;VcXxc• Zc• +32+&• gZ[aZ_x• W^Zc• ZhiV• cjZkV• h^ijVX^xc(
;^ZgiVbZciZ&• Za• eVhd• YZhdgYZcVYd• YZ• jc• h^hiZbV• ^ciZgcV'
X^dcVa• bdcdXtcig^Xd• V• digd• eajg^Xtcig^Xd• iZcvV• fjZ• egdYjX^g•
jcV•hZchVX^xc•YZ•YZhdgYZc•\ZcZgVa^oVYd(• Eqh• Vzc•h^•Zaad• dXjggvV•
Zc• jc• XdciZmid• YZ• gZXZh^xc• ZXdcxb^XV&• YZ• XVbW^dh• n• Xg^h^h•
edavi^XVh• [gZXjZciZh• Zc• aV• XzejaV• YZ• adh• eVvhZh• bqh• ^c[ajnZciZh&•
YZ• bdY^[^XVX^dcZh• Zc• Za• WVaVcXZ• \adWVa• YZ• [jZgoV• b ^a^iVg• ZcigZ•
adh• WadfjZh• XVe^iVa^hiV• n• hdX^Va^hiV• n• YZ• ^cXZgi^Yjb WgZ• gZheZXid•
YZ• adh• VWVhiZX^b^Zcidh• bqh• ZhZcX^VaZh• eVgV• Za• [jcX^dcVb^Zc'
id• YZ• aVh• ZXdcdbvVh• XZcigVaZh(
=a• egdXZhd• YZ• idbV• YZ• YZX^h^dcZh• hdWgZ• edavi^XV• ZmiZg^dg•
YZ• adh• eVvhZh• XVe^iVa^hiVh• YZhVggdaaVYdh• VeVgZX^x• Vhv&• YjgVciZ•
adh• Vwdh• 1*&• XVgVXiZg^oVYd• edg• aV• VjhZcX^V• YZ• jc• a^YZgVo\d•
XaVgd&• edg• aV• XdbeZi^X^xc• Zc• XjVcid• V• aVh• ^c^X^Vi^kVh• Zc• Va\jcdh•
[dXdh• V\jYdh• YZ• Xg^h^h&• iVaZh• Xdbd• aV• h^ijVX^xc•XZcigdVbZg^XVcV&•
aV• YZa• EZY^d• Gg^ZciZ• n• aV• YZ• 9[g^XV• YZa• Kjg(• LVbW^tc• hZ• Y^h'
i^c\j^x• edg• aV• WzhfjZYV• XdbeZi^i^kV• YZ• VXjZgYdh• W^aViZgVaZh•
ZmXajnZciZh• Xdc• Va\jcdh• eVvhZh• XaVkZh• YZa• LZgXZg• EjcYd• Xdc•
b^gVh• V• bZ_dgVg• aVh• XVeVX^YVYZh• ^ciZgcVX^dcVaZh• ^cY^k^YjVaZh•
YZ• adh• Y^kZghdh• eVvhZh(• ;dbd• jc• bZgd• Z_Zbead• YZbdhigVi^kd• YZ•
ZhiVh• h^ijVX^dcZh• hZ• ejZYZ• gZXdgYVg• Za• YZhV[vd• [gVcXth• V• aV• edav'
i^XV• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• Zc• 9btg^XV• ;ZcigVa&• aV• gZaVX^xc• ZheZX^Va•
YZa• \dW^Zgcd• ^iVa^Vcd• Xdc• Za• gt\^bZc• a^W^d• YZ• C]VYV[^&• aV• VW^ZgiV•
XdbeZiZcX^V• YZ• BVexc• n• adh• \dW^Zgcdh• ZjgdeZdh• edg• VhZ\jgVg•
jcV• XjdiV• Zc• aVh• cjZkVh• ZmedgiVX^dcZh• bZm^XVcVh• YZ• eZigxaZd•
d• Za• ZhiVWaZX^b^Zcid• YZ• kvcXjadh• d[^X^VaZh• Xdc• aV• GDH• edg• eVgiZ•
YZ• Y^kZghdh• \dW^Zgcdh• ZjgdeZdh&• YZhZX]VcYd• aVh• egZh^dcZh• Zc•
hZci^Yd• XdcigVg^d• Z[ZXijVYVh• edg• Za• <ZeVgiVbZcid• YZ• =hiVYd(
=hiZ• ZhXZcVg^d• ^ciZgcVX^dcVa• [gV\bZciVYd• n• Xdc• iZcYZcX^Vh•
Zcigxe^XVh• hZ• ]V• bdY^[^XVYd&• Zc• jcV• bZY^YV• ^bedgiVciZ&• YZhYZ•
adh• eg^bZgdh• Vwdh• YZ• aV• YtXVYV• VXijVa(• ;^ZgiVbZciZ• Zhidh• XVb'
W^dh• hZ• k^cXjaVc&• Zc• eg^b Zg• itgb^cd&• Xdc• aVh• bdY^[^XVX^dcZh•
ZmeZg^bZciVYVh• edg• aV• ]Z\ZbdcvV• cdgiZVbZg^XVcV&• V• eVgi^g• YZ•
aV• aaZ\VYV• YZ• JdcVaY• JZV\Vc• V• aV• ;VhV• :aVcXV&• Zc• ZcZgd• YZ


Dcg• YgWYbUf]cg• ]b hYfb UW]cb U`Yg 

+32+(,*• ;jVafj^ZgV• fjZ• hZV• Za• _j^X^d• fjZ• bZgZoXV• aV• ZhigViZ\^V•
^ciZgcVX^dcVa• YZ• aV• VYb^c^higVX^xc• gZejWa^XVcV&• n• Xdc• egZhX^c'•
YZcX^V• iVbW^tc• YZ• aV• ZhiVW^a^YVY• fjZ• hZ• Vh^\cZ• V• hjh• ad\gdh&•
cd• XVWZ• c^c\jcV• YjYV• YZ• fjZ• Za• \dW^Zgcd• YZ• JZV\Vc• ad\gx&• Zc•
gZaVX^xc• Va• eZgvdYd• ^cbZY^Vid&• jcV• h^\c^[^XVi^kV• gZbdYZaVX^xc•
YZ• aVh• eVjiVh• YZ• [jcX^dcVb^Zcid• YZa• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa(
9• Y^[ZgZcX^V• YZ• ad• dXjgg^Yd• Zc• Za• YZXZc^d• VciZg^dg&• Zc• fjZ•
adh• XVbW^dh• nV• VcdiVYdh• hZ• egdYj_Zgdc• edg• jcV• bjai^ea^XVX^xc•
YZ• ^c^X^Vi^kVh• YZhdgYZcVYVh&• dg^\^cVYVh• Zc• b^• czbZgd• bjn•
ZmiZchd• YZ• VXidgZh&• Zc• Za• XVhd• VXijVa• Za• gZdgYZcVb^Zcid• ]V•
iZc^Yd• XVgVXiZgvhi^XVh• YZ• XZcigVa^YVY• n• ]V• dg^\^cVYd• Xdbd• Xdc'
hZXjZcX^V• jc• Y^hX^ea^cVb^Zcid• Zc• WVhZ• V• aVh• egZh^dcZh• n• Va•
igVWV_d• YZ• aV• ediZcX^V• XZcigVa• YZa• h^hiZbV&• adh• =hiVYdh• Mc^Ydh(
KZ• Y^hXjiZ• bjX]d• ]dn• h^• aV• ZhigViZ\^V• ^ciZgcVX^dcVa• gZej'
Wa^XVcV• Zh• jcV• ZmegZh^xc• YZ• kdajciVg^hbd• edavi^Xd• d• jc• XVhd•
ZmXZeX^dcVa• YZ• VjYVX^V• W^Zc• Vea^XVYV• Va• XVbed• ZmiZg^dg(,+• Fd• Zh•
thiZ• Za• aj\Vg• eVgV• Y^g^b ^g• ZhiZ• ejcid&• fjZ• Zc• jcV• bZY^YV• hjh'
iVcX^Va• hxad• aV• ]^hidg^V• YZheZ_Vgq(• HZgd• hv• XdggZhedcYZ• Vhjb^g•
Za• XVgqXiZg• Xd]ZgZciZ• YZ• aV• edatb^XV• [jcYVbZciVX^xc• iZxg^XV•
fjZ• ]V• YVYd• aj\Vg• V• ZhiV• d[Zch^kV(,,• DV• ZhigViZ\^V• ^ciZgcVX^dcVa•
YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• YjgVciZ• Za• \dW^Zgcd• YZ• JZV\Vc• hZ• ]V• [jc'
YVYd• Zc• Za• hjejZhid• YZ• aV• YZXa^cVX^xc• cdgiZVbZg^XVcV• YjgVciZ•
aVY• YtXVYVh• eVhVYVh• n• YZ• aV• cZXZh^YVY• YZ• gZkZgi^g• Ygqhi^XV'
bZciZ• ZhV• iZcYZcX^V• Zc• WVhZ• V• jcV• gZhjZaiV• kdajciVY• edavi^XV•
eVgV•Za• Z_ZgX^X^d• YZa• edYZg• ^beZg^Va• ZhiVYdjc^YZchZ• n• Za• VjbZc'
id• Z[ZXi^kd• YZ• hj• edYZg• b ^a^iVg• Xdbd• Za• ZaZbZcid• bViZg^Va•
YZiZgb^cVciZ• eVgV• Za• XVbW^d• YZ• aV• h^ijVX^xc(
DV• eaViV[dgbV• egd\gVbqi^XV• gZejWa^XVcV• YZ• aV• ;dckZcX^xc•
YZ•<Zigd^i&,-•Zc• +32*&• eVgi^x• YZa• hjejZhid• iZxg^Xd• YZ• fjZ• =hiVYdh•
Mc^Ydh• ZgV• •jcV• [dgiVaZoV• h^i^VYVÑ• V• aV• fjZ• hZ• aZ• ZhiVWVc• gZh'
iVcYd• h^hiZbqi^XVbZciZ• hjh• Va^VYdh• Zc• aVh• qgZVh• eZg^[tg^XVh• YZa•
bjcYd(• =c• ZhiZ• hZci^Yd&• Za• VXijVa• \dW^Zgcd• ]V• bdY^[^XVYd• Xdc'
h^YZgVWaZbZciZ• aV• eZgXZeX^xc• egZYdb^cVciZ• Zc• =hiVYdh• Mc^Ydh
!•• N(• L\Y• JYU[Ub• H fYg]XYb Wm4• 9b• = Uf`m• 9 g gY gga Y b h &• >fYX• ?fYYbghY]b&•
YX]hcf&• :U`h]acfY&• L\Y• Bc\bg• @cd_]bg• Mb]jYfg]hm• HfYgg&• +32-&• YgdYW(• L\Y•
Yjc`ih]cb• cZ• JYU[Ub• >cfY][b• Hc`]Wm &• A(• E(• <Ygh`Yf&• d(• ++1• m• gg(
! • NqUgY• `U• ]bhYfYgUbhY• WcbZfcbhUW]ub• gcVfY• Y`• hYaU• XY• `cg• apf[YbYg•
XY• `U• \Y[YacbsU• bcfhYUaYf]WUbU• YbhfY• EUfsU• XY• ;cbWYdW]ub• LUjUfYg• m•
KYf[]c• :]hUf• Yb• `U• KY[ibXU• HUfhY• XY• MbU• F i YjU • = fU• X Y• @ Y [ Ya c b qU ( (•
cd(• W]h(&• dd(• +*/• U• +.1(
!!• N(• YgdYW(• O cf`X• H c k Y f• L fYb Xg• UbX• MK• >cfY][b• H c `]Wm• Zc f• h\Y• 2+#g'•
JUm•;`]bY&•:ci`XYf&•OYghj]Yk• HfYgg&• +32*5• L\Y• < YW`]bY• c Z• MK• H ck Yf' • :fibYf•
FiggVUia• m• chfcg&• :cghcb&• @ci[\hcb&• E]ZZ`]b&• +32*&• L\Y• M b]hYX• K hU hY g•
]b• h\Y• 2+#g'• HYhYf• <i][bUb• m• 9`j]b• JUVig\_U&• KhUbZcfX&• L\Y• @ccjYf• Abgh]'•
hih]cb&• +32*5• <]WhUhcfg\]dg• UbX• XciV`Y• ghUbXUfXg4• fUh]cbU`]ga• UbX• fYUgcb•
]b• dc`]h]WgÉ&•BYUbbY• C]f_dUhf]W_&•9aYf]WUb• =bhYfdf]gY• Abgh]hihY&• OUg\]b[hcb•
<(;(&• +32,• m• L\Y• H fYgYb h• <Ub[Yf' • FcfaUb• HcX\cfYhn&• FiYjU• Qcf_&• K]aub•
!• KW\ighYf&• +32*(
!"• N(• KY`YWW]ub• XY• `U• H`UhUZcfaU• XY`• HUfh]Xc• JYdiV`]WUbc• Yb• aUhYf]U•
XY• dc`sh]WU• YlhYf]cf• Yb• ; i UXYfbcg• K Ya Y ghfU `Y g• X Y• = ghU X c g• M b]Xcg' • Nc`(• 3&•
;A<=&• Eql]Wc&• +32+&• d(• ,1-• m• gg(


 D i]g• EU]fU

gZheZXid• YZ• XjqaZh• ZgVc• aVh• qgZVh• XaVkZh• YZa• bjcYd• XVeVXZh• YZ•
VaiZgVg• Za• WVaVcXZ• YZ• edYZg• bjcY^Va(• LVbW^tc• hZ• ]V• VaiZgVYd•
aV• eZgXZeX^xc• VXZgXV• YZ• aV•[jcX^xc• fjZ• Za• [VXidg• i^Zbed• YZhZb'
eZwV• Zc• aV• ZhigViZ\^V• YZ• VbWVh• hjeZgediZcX^Vh(
=c• aj\Vg• YZ• Xdc[^Vg&• Xdbd• ;qgiZg• ad• ]^X^ZgV&• Zc• aVh• Wdc'
YVYZh• YZ• aV• XddgY^cVX^xc• YZ• edavi^XVh• YZ• adh• Y^[ZgZciZh• \dW^Zg'
cdh• YZ• adh• eVvhZh• XZcigVaZh&• JZV\Vc• eVgiZ• YZa• hjejZhid• YZ• fjZ•
Za• dgYZc• ^ciZgcVX^dcVa• YZeZcYZ• YZ• aV• kdajciVY• YZ• edYZg• n• YZ• aV•
XVeVX^YVY• YZ• Y^gZXX^xc• YZ• aV• ediZcX^V• eg^cX^eVa• YZ• jc• WadfjZ•
YZiZgb^cVYd&• n• fjZ• thiV• YZWZ• Z_ZgX^iVg• hj• a^YZgVo\d• [gZciZ• V•
idYdh•n•XVYV•jcd• YZ• hjh• Va^VYdh(,.• =c•ZhiZ• ZhfjZbV&• Za• \dW^Zgcd•
YZ• OVh]^c\idc• XgZZ• fjZ• Zh• ta• b^hbd• fj^Zc• YZWZ• YZ[^c^g• adh•
dW_Zi^kdh&• Vh^\cVg• adh• gZXjghdh• n• VgW ^igVg• aVh• Y^[ZgZcX^Vh• eVgV•
Za• XdggZXid• [jcX^dcVb^Zcid• YZa• EjcYd• D^WgZ(
=hiV• ÉkdajciVY• edavi^XVÑ&• fjZ• Zh• Za• ejcid• YZ• eVgi^YV• n• aV•
WVhZ• YZ• aV• VXijVa• ZhigViZ\^V• ^ciZgcVX^dcVa• cdgiZVb Zg^XVcV&• Xdc'
h^YZgV• fjZ• Za• YgVbqi^Xd• ÉXdc[a^Xid• YZ• X^k^a^oVX^dcZh•• fjZ• ]dn•
hZ• a^WgV• Zc• Za• bjcYd• hZ• XVgVXiZg^oV• edgfjZ• aV• MJKK• WjhXV•
^bedcZg•Za• hdX^Va^hbd•n• Vc^fj^aVg• Va• XVe^iVa^hbd• V• ZhXVaV• \adWVa&•
hdWgZ• aV•WVhZ• YZ• jcV• ZhigViZ\^V• YZ• YZh\VhiZ• Zc• aV• fjZ• Za• i^Zbed•
XdggZ• V• hj• [Vkdg(,/• Hdg• Zhd• b^hbd&• adh• hdk^ti^Xdh• Zhfj^kVc• Za•
Xdc[a^Xid• VW^Zgid• Zc• aj\VgZh• Xdbd• =jgdeV• GXX^YZciVa• n&• Zc•
XVbW^d&• eg^k^aZ\^Vc• aV• ajX]V• Vci^^b eZg^Va^hiV• Zc• à[g^XV&• 9h^V• n•
9btg^XV•DVi^cV•ejZhid• fjZ• thiV• aZh• eZgb ^iZ• hjWkZgi^g• Za• Xdcigda•
YZ• adh• \dW^Zgcdh• Va^VYdh• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• Z• ^g• Xdcfj^hiVcYd•
edh^X^dcZh• Z[ZXi^kVh&• Zc• WVhZ• Va• Zgdh^dcVb^Zcid• YZa• edYZg• cdg'
iZVbZg^XVcd&• Zc• jc• bVcZ_d• fjZ• XdggZhedcYZ• V• aV• ax\^XV• YZa•
Ydb^cx• n• fjZ• hZ• Y^g^\Z• YZ• aV• eZg^[Zg^V• ]VX^V• Za• XZcigd(
HVgV• ^beZY^g• fjZ• ZhiV• ZhigViZ\^V• ig^jc[Z&• adh• iZxg^Xdh• YZ•
aV• \Zdedavi^XV• cZdXdchZgkVYdgV• e^ZchVc• fjZ• aV• gZZhigjXijgVX^xc•
YZa• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa&• n• Zc• eVgi^XjaVg• aV• YZa• bjcYd• XVe^iV'
a^hiV&• YZWZ• WVhVghZ• Zc• aV• jc^YVY• YZa• bVcYd• edg• eVgiZ• YZ• % - .* , •
Ydh• Mc^Ydh&• Zc• aV• [^gbZ• Vea^XVX^xc• YZ• jcV• edavi^XV• YZ• Zc[gZc'
iVb^Zcid• n• XdciZcX^xc• YZa• ZmeVch^dc^hbd• hdk^ti^Xd• Zc• idYd• Za•
bjcYd&• Zc• jc• bZ_dgVb^Zcid• YZ• hj• edYZg• b ^a^iVg• Y^gZXid• n• YZa•
YZ• hjh• Va^VYdh• n• Zc• jcV• [^gb Z• YZX^h^xc• YZ• ^bedcZg• Y^hX^ea^cV•
V• thidh&• edc^ZcYd• itgb^cd• V• idYVh• aVh• VjidcdbvVh• fjZ• hZVc•
Y^h[jcX^dcVaZh• Xdc• Zhidh• egdexh^idh(
=c• aV• egqXi^XV&• aV• bqh• hdgegZcYZciZ• YZbdhigVX^xc• fjZ• ]V•
ad\gVYd• ]VXZg• aV• VYb^c^higVX^xc• JZV\Vc• Zh• fjZ• adh• Éavb ^iZhÑ•
V• hj• VXX^xc• XdadXVYdh• edg• adh• gZhiVciZh• \dW^Zgcdh• ]Vc• h^Yd•
bjX]d• bZcdgZh• n• bZcdh• [^gbZh• YZ• ad• fjZ• XVWvV• ZheZgVg&• edh^'
W^a^iVcYd• aV• ^beaVciVX^xc• YZ• jc• eZgvdYd• YZ• ÉhZ\jcYV• ?jZggV•
>gvVÑ•n• jc• gZV_jhiZ• YZ• idYV• aV• V\ZcYV• ^ciZgcVX^dcVa• fjZ• ]V• eV'
hVYd&• Zc• Xdgid• i^Zbed&• YZ• jc• Z_Z• dgYZcVYdg• FdgiZ'Kjg• V• jcd•
eg^dg^iVg^VbZciZ• =hiZ'GZhiZ(
,.• N(• =U[`Y• < Y Z]U b h (((&• cd(• W]h(
,/• N(• F(• HcX\cfYhn&• cd(• W]h(


D cg• YgWYb U f]c g• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

9hv&• Zc• adh• Vwdh• 2*&• =hiVYdh• Mc^Ydh&• VjcfjZ• cd• Zhiq• Zc•
XdcY^X^dcZh• YZ• Vhjb^g• jcV• XdcYjXX^xc• XdbeaZiV• n• Zc• idYdh•
adh• iZggZcdh• YZa• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa&• Va• bdYd• Zc• fjZ• ad•
]^X^ZgV&• edg• Z_Zbead&• Zc• Za• hZ\jcYd• fj^cfjZc^d• YZ• aV• YtXVYV•
YZa• .*&• hv•]V• gZVhjb^Yd• Zc• idYdh• adh• [gZciZh• jcV• Y^gZXX^xc• h^hiZ'
bqi^XV&• Zc• aV• bVndgvV• YZ• adh• XVhdh• jc^aViZgVa&• fjZ• hZ• [jcYV•
Zc• aV• egdnZXX^xc• YZ• hj• egde^d• ^ciZgth• cVX^dcVa• Zc• adh• bqh•
kVg^VYdh• iZggZcdh(
=hiV• h^ijVX^xc• Zh• aV• fjZ• Zmea^XV• aV• gVX^dcVa^YVY• [jcYVbZc''•
iVa• YZa• ZhXZcVg^d• ^ciZgcVX^dcVa• YjgVciZ• aV• VXijVa• YtXVYV(• =c• Za•
XVbed• ZXdcxb^Xd• Za• \dW^Zgcd• YZ• OVh]^c\idc• ]V• gZVa^oVYd• jcV•
[jh^xc• YZ• hjh• edavi^XVh• ZXdcxb^XVh• Ydbthi^XVh• Z• ^ciZgcVX^dcV'
aZh• n• ]V•WjhXVYd• ^bedcZg• hjh• Xg^iZg^dh• V•=jgdeV&• BVexc• n• V• adh•
eVvhZh• Zc• YZhVggdaad• igViVcYd• YZ• ]VXZg• gZXVZg&• h^c• kVX^aVX^dcZh&•
hdWgZ• idYdh• Zaadh• adh• Xdhidh• fjZ• ]Vc• ^bejZhid• adh• V_jhiZh• gZ'
XZh^kdh(É
=c• Za• eaVcd• b^a^iVg&• Za• \dW^Zgcd• gZejWa^XVcd• ^bejhd• gqe^'
YVbZciZ• V• adh• \dW^Zgcdh• YZ• =jgdeV• GXX^YZciVa• aV• ^chiVaVX^xc•
YZ• adh• b^h^aZh• HZgh]^c\•n• ;gjXZgd&• gZZhigjXijgx• adh• eaVcZh• ZhigV'
it\^Xdh• YZa• ;dbVcYd• YZ• aV• GL9F• n&• Zc• Za• bdbZcid• Zc• fjZ• hZ•
VWg^Zgdc• aVh• cZ\dX^VX^dcZh• Xdc• Za• cjZkd• a^YZgVo\d• YZ• aV• MJKK&•
]V• bVcZ_VYd• aVh• XdckZghVX^dcZh• YZ• YZhVgbZ&• ^cXajnZcYd• aV• egd'
ejZhiV• YZ• eVg^YVY• *'*&• h^c• XdchjaiV• c^• XddgY^cVX^xc• Xdc• adh•
\dW^Zgcdh• ZjgdeZdh&• V• eZhVg• YZ• fjZ• thidh• hZgvVc• ^cYjYVWaZbZc'
iZ• adh•V[ZXiVYdh•bqh• Y^gZXidh• Zc•XVhd• YZ• XdcXgZiVghZ• jc• VXjZgYd•
hdWgZ• ZhiZ• ejcid(,1
K^bjaiqcZVbZciZ&• aV• Y^eadbVX^V• cdgiZVbZg^XVcV• ]V• ZmXaj^'
Yd• Zc• [dgbV• h^hiZbqi^XV• V• hjh• Va^VYdh• Zc• Za• bVcZ_d• YZ• adh•
Y^kZghdh• Xdc[a^Xidh• gZ\^dcVaZh• igViVcYd• YZ• ^bedcZg&• iVbW^tc• Zc•
[dgbV• jc^aViZgVa&• adh• ZhfjZbVh• YZ• hVa^YV• fjZ• ]V• _jo\VYd• Vegd'
e^VYdh(• LVbW^tc• Zc• ZhiZ• iZggZcd• ]V• gZhjaiVYd• hdgegZcYZciZ• aV•
[VX^a^YVY• Xdc• fjZ• ]V• ad\gVYd• aV• bVg\^cVX^xc• YZ• \dW^Zgcdh• fjZ&•
]VhiV• ]VXZ• jc• i^Zbed&• b dhigVWVc• jc• \gVc• VXi^k^hbd• Z• ^ciZgth•
Zc• h^ijVX^dcZh• Xdbd• aVh• YZa• EZY^d• Gg^ZciZ• d• 9btg^XV• ;ZcigVa(
;dc• idYd&• aV• eZgh^hiZcX^V• YZ• ZhiVh• iZcYZcX^Vh• Zc• Za• h^hiZbV•
^ciZgcVX^dcVa• YZ• adh• Vwdh• 2*&• YZeZcYZ• iVbW^tc• YZ• digdh• [VXidgZh•
cjZkdh• n• X^ZgiVbZciZ• YZX^h^kdh(
Mcd• YZ• Zaadh• Zh• aV• cjZkV• ZhigViZ\^V• ^ciZgcVX^dcVa• YZ• aV•
Mc^xc• Kdk^ti^XV• fjZ• E^_V^a• ?dgWVX]Zk• [dgbVa^oVgV• V• eVgi^g• YZ•
aV• gZVa^oVX^xc&•YZa• PPNAA• ;dc\gZhd• YZa• HVgi^Yd• ;dbjc^hiV• YZ• aV•
MJKK&• Zc• [ZWgZgd• YZ• +320&,2• =a• egd\gVbV• YZ• ?dgWVX]Zk• i^ZcZ•
jc(• VaXVcXZ• h^hiZbqi^Xd• fjZ• ^ckdajXgV• Zc• jc• hdad• Y^hZwd• aVh•
Y^bZch^dcZh• ^ciZgcVh•n• ZmiZgcVh• n• fjZ&• Zc• XVhd• YZ• fjZ• hj•^beaZ'
,0• N(• M)K)• >cfY][b• = Wc b c a ]W• K hfU hY [ m • Zc f• h\Y• = ][\ h]Yg' • L]ach\m• KhUbä
`Ym&• JcbU`X• <Ub]Y`]Ub• m• KUaiY`• JcgYbV`Uhh&• :ci`XYf&• OYghj]Yk&• +32,(
,1• N(• F Yk gk Y Y_ ' • ,1• XY• UVf]`&• <YU`]b[• Uh• DUgh4• ?cfVUW\Yj• cZZYf• aU_Y•
U• \]ghcf]Y• hfYUhm• ]b• =ifcdY• U``• Vih• WYfhU]b &• e&• 0• n• hh(
,2• N(• E]^U]`• ?cfVUW\Yj&• Ab Zc fa Y• d c `qh]W c • X Y`• ; c a ]hp• ; YbhfU`• X Y`• H;MK•
U`• P P N AA• ; cb[fYgc• XY`• H U fh]X c' • EcgWv&• Fcjcgh]&• +320(


 Di]g• E U]fU  

bZciVX^xc• gZhjaiZ• Zm^idhV&• dg^\^cVgq• aVh• bVndgZh• igVch[dgb V'


X^dcZh• fjZ• aV• MJKK• ]VnV• ZmeZg^bZciVYd• YZhYZ• aV• JZkdajX^xc•
YZ• +3+1(• =c• ad• [jcYVbZciVa• hZ• igV iV• YZ• jc• Zh[jZgod• YZ• bdYZg'
c^oVX^xc• n• XVbW^d• iZXcdax\^Xd• fjZ• idb V• Xdbd• WVhZ• aV• XVeV'
X^YVY• ^cYjhig^Va• ^ciZgcV• V• e Vgi^g• YZ• jcV• gZXdckZgh^xc• itXc^XV•
fjZ•^cXajnZ••aV•Vbea^V•ZaZXigdc^oVX^xc•n• VjidbVi^oVX^xc• ^ciZ\gVa•
YZ• aV• egdYjXX^xcÑ&• XdadXVcYd• Xdbd• Z_Z• ÉZa• YZhVggdaad• YZ• aV•
^cYjhig^V•YZ• W^ZcZh• YZ• XVe^iVa&• ejZhid• fjZ• aV• [VWg^XVX^xc• YZ• bV'
fj^cVg^V• Zh• aV• gVb V• Zc• fjZ• Xg^hiVa^oVc• aVh• ^YZVh• X^Zciv[^XVh• n•
itXc^XVh• [jcYVbZciVaZh• n• Zc• YdcYZ• hZ• XgZVc• cjZkdh• ^cXgZbZc'
idh• YZ• igVWV_d• n• adh• h^hiZbVh• fjZ• YZiZgb ^cVc• Za• egd\gZhd• Zc•
digVh• gVbVh• YZ• aV• ZXdcdbvV• cVX^dcVaÑ(,3• H VgV• ad\gVg• Zhid• hZ•
]VXZ• cZXZhVg^d• Za• VWVcYdcd• YZ• aVh• eg^dg^YVYZh• XdcXZW^YVh• Yj'
gVciZ• aV•ZgV• :gZo]cZk&• ejZhid• fjZ• aV• igVch[ZgZcX^V• YZ• adh• gZXjg'
hdh• Vea^XVYdh• Zc• Za• hZXidg• YZ• aV• YZ[ZchV• V• aVh• VXi^k^YVYZh•
•X^k^aZh•• Xdchi^ijnZ• aV• zc^XV• [jZciZ• YZ• gZXjghdh• edh^WaZ• eVgV•
Zc[gZciVg• jc• hVaid• iZXcdax\^Xd• ]VX^V• VYZaVciZ(
DV• cvi^YV• YZiZgb^cVX^xc• Yt• ZhiV• eg^dg^YVY• ZhiVWaZXZ&• V• hj•
kZo&• adh• digdh• XVbW^dh• fjZ• h^c\jaVg^oVc• Va• VXijVa• egdnZXid•
hdk^ti^Xd(• KZ• ]VXZ• cZXZhVg^V• jcV• VeZgijgV• edavi^XV• \gVYjVYV•
fjZ• d[gZoXV• eVgi^X^eVX^xc• bqh• VXi^kV• V• adh• X^jYVYVcdh• n• Zhid•
Zmea^XV• Za• egd\gVbV• YZ• gZ[dgbVh• edavi^XVh• fjZ• VXdbeVwVc• V• aV•
ÉOSIZUVZ[Ñ(• JZhjaiV• ^\jVabZciZ• ^beZg^dhd&• Zc• ZhiZ• XdciZmid&•
VXVWVg• Xdc• aVh• igVWVh• YZ• jcV• eaVc^[^XVX^xc• XZcigVa^oVYV• Vh[^'
m^VciZ• n• d[gZXZg• Va\zc• ZheVX^d• V• aV• ZXdcdbvV• YZ• bZgXVYd5• YZa•
b^hbd• bdYd• hZ• Zmea^XVc• aVh• XVbeVwVh• XdcigV• aV• WjgdXgVi^oV'•
X^xc&• Za• VaXd]da^hbd• n• Za• YZggdX]Z&• Vhv• Xdbd• aV• cjZkV• edavi^XV•
YZ• Y^qad\d• n• k^cXjaVX^xc• eg^k^aZ\^VYV• Xdc• aV• Xdbjc^YVY• YZ•
X^Zciv[^Xdh• hdk^ti^Xdh(
=h• Zc• ZhiZ• bVgXd• fjZ• hZ• Zmea^XV• Za• gZX^ZciZ• gZdgYZcVb^Zcid•
YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• YZ• aV• Mc^xc• Kdk^ti^XV(• DV• XaVgV• kdajc'
iVY• YZ• ?dgWVX]Zk• YZ• VWg^g• jc• Y^qad\d• n• ZcXdcigVg• VXjZgYdh•
ZheZXv[^Xdh• Xdc• =hiVYdh• Mc^Ydh• Zc• idb d• Va• Xjghd• YZ• aV• XVggZgV•
cjXaZVg• hZ• [jcYV• Zc• aV• cZXZh^YVY• YZa• jhd• VaiZgcVi^kd• YZ• adh•
gZXjghdh&• ZheZX^VabZciZ• V]dgV• fjZ• aV• VYb^c^higVX^xc• JZV\Vc•
YZhZV• VWg^g&• Xdc• aV• Ac^X^Vi^kV• YZ• <Z[ZchV• =higVit\^XV&• jc• cjZkd•
n• bqh• Xdhidhd• [gZciZ(• Hdg• Zaad• iVbW^tc• Za• VXijVa• \dW^Zgcd•
hdk^ti^Xd• WjhXV• gZYjX^g• adh• [dXdh• YZ• Xdc[a^Xidh• Zc• Za• LZgXZg•
EjcYd&• n• ]V• VkVcoVYd• Y^kZghVh• n• egjYZciZh• egZkZcX^dcZh• gZh'
eZXid• Va• Vaid• g^Zh\d• Zm^hiZciZ• YZ• igVch[dgb Vg• aVh• \jZggVh• Xdc'
kZcX^dcVaZh• YZ• aV•eZg^[Zg^V•Zc• Xdc[a^Xidh• Y^gZXidh• YZ• aVh• \gVcYZh•
ediZcX^Vh• Xdc• Za• eZa^\gd• YZ• fjZ• hZ• eVhZ• YZ• Vaav• V• jcV• ZhXVaVYV•
cjXaZVg(• =hid• Zmea^XV• Za• XVgqXiZg• bdYZgVYd• YZa• VXijVa• Vednd•
hdk^ti^Xd• V• aVh• [jZgoVh• fjZ• XdbWViZc• Zc• XdcigV• YZ• Va^VYdh• cdg'
2 • HUfU• UdfYW]Uf• Y`• ]adUWhc• eiY• `U• biYjU• dfcdiYghU• gcj]qh]WU• dfcä
XiWY• Yb• gYWhcfYg• XY`• YghUV`]g\aYbhÉ• YifcdYc• cWW]XYbhU`• diYXY• jYfgY• Y`•
UfhsWi`c• XY`• E]b]ghfc• XY• JY`UW]cbYg• =lhYf]cfYg• XY• `U• J>9&• @Ubg• <]Yhf]W\•
?YbgW\Yf&• ?cfVUW\cj• FYYXg• U• FYk• >cfY][b• Hc`]WmÉ• Yb• = i fcdYUb • 9 ZZU]fg•
F8• +)21&• d(• 13• m• gg(


Dcg• YgWYbUf]cg• ]b hYfbUW]cbU`Yg 

iZVbZg^XVcdh• Zc• Za• bjcYd• Zc• YZhVggdaad&• Vhv• Xdbd• adh• VcjcX^dh•
YZ• jcV• cZXZhVg^V• gZYjXX^xc• YZ• adh• egd\gVbVh• YZ• VnjYV• V• \d'
W^Zgcdh• hdX^Va^hiVh• d• cVX^dcVa^hiVh• VkVcoVYdh• Zc• Za• LZgXZg•
EjcYd(
K^c• hZg• jc• iZggZcd• YZX^h^kd&• 9btg^XV• DVi^cV• VeVgZXZ• Xdbd•
jc• ZhXZcVg^d• Zc• Za• fjZ• Za• cjZkd• egdnZXid• ^ciZgcVX^dcVa• hdk^t'
i^Xd• iZcYgq• jcV• Vbea^V• gZeZgXjh^xc(• =hid• hZ• igVYjX^gq• egdWV'
WaZbZciZ• Zc• egd\gZh^kVh• gZYjXX^dcZh• Zc• adh• kdazbZcZh• YZ•
VnjYV• fjZ• hZ• ZcigZ\Vc• V• ;jWV&• Zc• jc• bZcdg• bVg\Zc• YZ• gZh'
eVaYd• Va• \dW^Zgcd• hVcY^c^hiV-*• n• V• aVh• [jZgoVh• edavi^Xd'b^a^iVgZh•
YZ• ^ofj^ZgYV• fjZ• VXizVc• Zc• aV• Xg^h^h• XZcigdVbZg^XVcV&• Vhv• Xdbd•
Zc• aV• WzhfjZYV• YZ• gZaVX^dcZh• eg^k^aZ\^VYVh• YZ• =hiVYd• V• =hiVYd•
Xdc•adh•cjZkdh• \dW^Zgcdh• YZbdXgqi^Xdh• YZ• aV• gZ\^xc• Xdc• adh• fjZ•
hZ• WjhXV• ^ciZch^[^XVg• adh• kvcXjadh• Y^eadbqi^Xdh• n• XdbZgX^VaZh(
FVijgVabZciZ&• Va• ^\jVa• fjZ• Zc• Za• XVhd• cdgiZVbZg^XVcd&• adh•
cjZkdh• Y^hZwdh• YZ• aV• MJKK• cd• i^ZcZc• jc• tm^id• \VgVci^oVYd• c^•
Zhiqc• ZmZcidh• YZ• egdWaZbVh(• ?dgWVX]Zk• iZcYgq• eg^b Zgd• fjZ•
\VcVg• aV• Y^[vX^a• WViVaaV• edg• Za• XVbW^d• YZ• adh• ]qW^idh• n• kVadgZh•
ZcigZ• adh• egde^dh• hdk^ti^Xdh&• Vhv• Xdbd• kZcXZg• aVh• gZi^XZcX^Vh•
YZ• hjh• Va^VYdh• YZa• ;9E=• n• Za• HVXid• YZ• NVghdk^V&• YdcYZ• ^c^X^Va'
bZciZ• hxad• XjZciV• Xdc• jc• Vednd• VXi^kd• YZa• \dW^Zgcd• ]zc\Vgd•
YZ• CVYVg• n• Za• edaVXd• YZ• BVgjoZah`^(
HZgd&• Xdbd• fj^ZgV• fjZ• hZV&• aVh• ^YZVh• aVcoVYVh• Zc• Za• zai^bd•
;dc\gZhd• YZa• HVgi^Yd• ;dbjc^hiV• hdk^ti^Xd• YVc• XjZciV• YZ• aV•
^beaVciVX^xc• Zc• aV• MJKK• YZ• jcV• cjZkV• \ZcZgVX^xc• YZ• Y^g^\Zc'
iZh&• Xdc• jcV• aVg\V• eZgheZXi^kV• YZ• hdWgZk^kZcX^V• n• Xdc• jcV•
cvi^YV•kdajciVY•YZ•^bedcZghZ•fjZ&•Zc•XVhd•YZ•egdheZgVg&•^c[aj^gqc•
VW^ZgiVbZciZ• Zc• aVh• iZcYZcX^Vh• ^ciZgcVX^dcVaZh&• ad• fjZ• dWa^\V•
V• idbVgaVh• Zc• XjZciV&• cd• hxad• Va• VcVa^oVg• aV• h^ijVX^xc• VXijVa•
h^cd• iVbW^tc• Va• ZmeadgVg• aVh• [jijgVh(
McV• zai^bV• iZcYZcX^V• V[^VcoVYV• Zc• aV• VXijVa• YtXVYV• Xdc•
jcV• eZgheZXi^kV• YZ• aVg\d• Va^Zcid• Zh• aV• hZg^Z• YZ• XVbW^dh• fjZ•
YZg^kVc• YZ• aV• gZkdajX^xc• X^Zciv[^Xd'iZXcdax\^XV• Zc• Xjghd&• iZbV•
Va• XjVa• nV• hZ• ]V• YZY^XVYd• Zc• 9btg^XV• DVi^cV• jcV• ZheZX^Va•
ViZcX^xc(-+
9• [^cZh• YZ• adh• Vwdh• 1*• n• Xdb^Zcodh• YZ• adh• 2*&• hZ• Xdchda^Yx•
jc• X^Xad• YZ• Vbea^Vh• igVch[dgbVX^dcZh• iZXcdax\^XVh• Zc• Y^kZghVh•
Zh[ZgVh• YZ• aV• VXi^k^YVY• ZXdcxb^XV&• aVh• fjZ• gZegZhZciVgdc• ^ccd'
kVX^dcZh• gVY^XVaZh• fjZ• XdcYj_Zgdc• V• aV• ^beaVciVX^xc• YZ• jc•
cjZkd• eVgVY^\bV• itXc^Xd• egdYjXi^kd• fjZ&• V• hj• kZo&• ]V• VXijVYd
.+• HUfU• YlUa]bUf&• XYgXY• ibU• udh]WU• `Uh]bcUaYf]WUbU&• Y`• Wifgc• gY[i]Xc•
dcf•`U• dc`sh]WU• XY• `U• MJKK• \UW]U• Y`• Wcbh]bYbhY• diYXY• jYfgY• 9 a pf]WU • DUh]bU•
m • `U• Mb]rb• K c j]ph]WU 4• MbU• F i YjU • J Y`UW]rb' • 9i[ighc• NUfUg&• YX]hcf&• :iYbcg•
9]fYg&• ?fidc• =X]hcf• DUh]bcUaYf]WUbc&• +321(• MbU• ]bhYfYgUbhY• dYfgdYWh]jU•
XY`• dYfscXc• UbhYf]cf&• gcVfY• YghY• a]gac• hYaU&• diYXY• \U``UfgY• Yb• L\Y•
? ]Ubh#g• J ]jU`4• h\Y• MKKJ• Ub X• D Uh]b • 9 a Yf]WU' • ;c`q• :`Ug]Yf&• H]hhgVif[\&•
Mb]jYfg]hm• cZ• H]hhgVif[\• HfYgg(• +32-(
" • N(• DU• LYfWYfU• J Yjc`iW]rb • Ab X i ghf]U `4• Aa d U W hc g• Ab hYfb U W]c b U `Yg• XY`•
9 WhiU`• N ]fU^Y• LYWbc`r[]Wc' • ;Uf`cg• Ga]bUa]&• YX]hcf&• :iYbcg• 9]fYg&• ?fidc•
=X]hcf• DUh]bcUaYf]WUbc&• +320(
 Di]g• E UhfU

Xdbd• Za• czXaZd• \ZcZgVYdg• YZ• XVbW^dh• bVh^kdh• n• [jcYVbZc'


iVaZh• Zc• Za• XdbedgiVb^Zcid• YZ• adh• V\ZciZh• ZXdcxb^Xdh(É
=hiV• gZkdajX^xc• iZXcdax\^XV&• Zh• YZX^g&• ZhiZ• Xdc_jcid• gVY^XVa•
n• YjgVYZgd• YZ• XVbW^dh• fjZ• ^c[ajnZc• Zc• aV• ZhigjXijgVX^xc• YZa•
egdXZhd• egdYjXi^kd• b^hbd&• aaZkV• V• aV• ^beaVciVX^xc• YZ• cjZkVh•
gVbVh• ^cYjhig^VaZh• YZ• ejciV• Xdbd• aV• b^XgdZaZXigxc^XV• n&• Xdb'
eaZbZciVg^VbZciZ&• YZ• aVh• W^diZXcdad\vVh• n• YZ• aV• ^cYjhig^V• YZ•
cjZkdh• bViZg^VaZh5• V[^VcoV• aV• Zm^hiZcX^V• YZ• jc• cjZkd• ^chjbd•
[jcYVbZciVa• n• WVgVid• Xdbd• adh• b^XgdegdXZhVYdgZh&• Xjnd• Zb'
eaZd• hZ• Y^[jcYZ• Zc• idYdh• adh• cjZkdh• egdYjXidh5• XdchV&\gV• jcV•
cjZkV• eVjiV• eVgV• aV• dg\Vc^oVX^xc• n• Za• [jcX^dcVb^Zcid• YZ• aV•
cjZkV• ZbegZhV&• WVhVYV• Zc• aV• VjidbVi^oVX^xc&• aV• gdWdi^oVX^xc&•
Za• ZbeaZd• ^ciZch^kd• YZ• aV• ^c[dgbqi^XV(• =hiZ• Xdc_jcid• YZ• XVb'
W^dh• iZXcdax\^Xdh• XdcaaZkV• Za• egZYdb^c^d• YZ• cjZkdh• edadh• YZ•
XdcXZcigVX^xc• YZ• aVh• ZbegZhVh• bqh• edYZgdhVh&• _jcid• V• igVch'
[dgbVX^dcZh• hdX^d'^chi^ijX^xcVaZh• n• Zc• aVh• XdcY^X^dcZh• YZ• Zm^h'
iZcX^V• Xdi^Y^VcV• YZ• aV• b Vndg• ^bedgiVcX^V(
=hiV• hjbV• YZ• ^ccdkVX^dcZh• n• XVbW^dh• YZ• iVc• VaiV• ^bedg'
iVcX^V• ZhigjXijgVa• cd• ejZYZc• YZ_Vg• YZ• ^beVXiVg• Va• ZhXZcVg^d•
^ciZgcVX^dcVa&• bqm^bZ• XjVcYd&• Zc• hj• ^beaVciVX^xc• [^cVa&• hZ•
kZg^[^XV• jc• gda• iVc• YZX^h^kd• YZ• eVvhZh• Xdbd• =hiVYdh• Mc^Ydh•
n• BVexc• fjZ• VhjbZc• jc• a^YZgVo\d• XdbeVgi^Yd• YZ• adh• cjZkdh•
YZhVggdaadh• egdYjXi^kdh(• FVijgVabZciZ• Zc• ZhiV• JZkdajX^xc• LZX'
cdax\^XV• ad• fjZ• Zh• jc• VkVcXZ• eVgV• jcdh• Zh• gZigdXZhd• XdggZaVi^'
kd• eVgV•digdh&• Xdbd• ad• egjZWV• Za• YgVbqi^Xd• Zh[jZgod• YZ• aV• ;==•
eVgV• YZhVggdaaVg• eaVcZh• Xdc_jcidh• YZ• hjh• VhdX^VYdh• #Xdbd• Za•
HaVc•=jgZ`V$• fjZ• XdcYjoXVc• Va•ZhiVWaZX^b^Zcid• YZ• ÉjcV•=jgdeV•
LZXcdax\^XVÑ&• XVeVo• YZ• XZggVg• aVh• WgZX]Vh• fjZ• VWgZc• aV• Zm'
eVch^xc• cdgiZVbZg^XVcV• n• _VedcZhV(É• Q&• Va• aVYd• YZ• ZhiV• Xdb'
eZi^X^xc• ^cigVXVe^iVa^hiV&• ]VWgq• fjZ• ^ckZciVg^Vg• adh• edh^WaZh•
XVbW^dh• Zc• aV• edh^X^xc• YZ• aV• MJKK&• V• aV• ajo• YZ• hjh• cjZkdh•
eaVcZh&• eVgV• ZhiVWaZXZg• YZ• fjt• b VcZgV• hZ• kV• bdY^[^XVcYd• aV•
edh^X^xc•gZaVi^kV• YZ• adh• eVvhZh• avYZgZh• YZa• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa&•
Zc•[jcX^xc• YZ• aVh• kVg^VX^dcZh• YZ• hjh• XVeVX^YVYZh• egdYjXi^kVh• Zc•
ZhiV• YtXVYV• n• Zc• aV• egxm^bV(
=c• XjVcid• V• adh• eVvhZh• Zc• YZhVggdaad&• n• ZheZX^VabZciZ• YZ•
VfjZaadh• fjZ• Zc• Za• eVgVY^\b V• ^cYjhig^Va• VciZg^dg• ad\gVgdc•
VkVcoVg• ^bedgiVciZh• edh^X^dcZh&• ]VWgq• fjZ• kZg• Xjqa• Zh• aV• XVeV'
X^YVY• eVgV• V_jhiVghZ• V• adh• cjZkdh• XVbW^dh• n• ZbegZcYZg• Zh[jZg'
odh• YZ• ^ccdkVX^xc• n• XddeZgVX^xc• fjZ• aZh• VhZ\jgZc• jc• ZheVX^d•
gZaVi^kVbZciZ• ^bedgiVciZ• Zc• aV• [jijgV• ZhigjXijgV• edavi^XV• n•
ZXdcxb^XV• ^ciZgcVX^dcVa(• =h• Zc• ZhiV• Y^bZch^xc• egdnZXi^kV• fjZ•
gZhjaiVc• bqh• ^ciZgZhVciZh• adh• cjZkdh• egd\gVbVh• YZ• ^ciZ\gVX^xc•
ZbegZcY^Ydh• edg• :gVh^a• n• 9g\Zci^cV&• Vhv• Xdbd• Za• Hgd\gVbV
"!• DUg• FiYjUg• LYWbc`c[sUg4• ibU• j]g]ub• XY• Wcb^ibhc &• ;Uf`chU• HqfYn•
Yb• DU• L YfW YfU ( ((&• cd(• W]h(&• d(• .-• m• gg(
""• N(• DU• ;caib]XUX• =Wcbua]WU• =ifcdYU• Yb• `U• WcadYhYbW]U• hYWbcä
`u[]WU• aibX]U` &• H\]`]ddY• Dcf]bc&• cdSW]h(&• d(• -.1• m• gg(

Dcg• YgWYb Uf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

>I[QUMX\QW• fjZ• V\gjeV• V• Zhidh• Ydh• eVvhZh• n• V• Etm^Xd• Zc• Za•


Zh[jZgod• Xdc_jcid• eVgV• YZhVggdaaVg• hjh• ^cYjhig^Vh• YZ• W^ZcZh• YZ•
XVe^iVa(-.
Hdg• V]dgV&• aVh• eg^b ZgVh• gZeZgXjh^dcZh• fjZ• aV• gZkdajX^xc•
iZXcdax\^XV• i^ZcZ• Zc• adh• eVvhZh• YZa• LZgXZg• EjcYd• hdc• cZ\Vi^kVh•
n• hZ• gZ[aZ_Vc• Zc• aV• hZch^WaZ• n• \ZcZgVa^oVYV• XVvYV• YZ• adh• egZX^dh•
YZa•eZigxaZd• n• YZ• aVh• b ViZg^Vh• eg^b Vh• YZ• dg^\Zc•b^cZgd(• ;jVcYd•
Zc• +32,&• Zc• Za• bVgXd• YZ• aV• \gVc• gZXZh^xc• ZXdcxb^XV• gZ\^higV'
YV• Zc• Za• bjcYd• XVe^iVa^hiV&• hZ• VXZcijx• Za• YZhXZchd• YZ• adh• egZ'
X^dh•YZ•adh•egdYjXidh• YZ•ZmedgiVX^xc•YZ• aVh•cVX^dcZh• Zc• YZhVggd'
aad&• aV• bVndgvV• YZ• adh• \dW^Zgcdh• YZ• ZhiV• eVgiZ• YZa• bjcYd•
Xdch^YZgx• fjZ• ZhiV• XVvYV• ZgV• hdaVbZciZ• XdnjcijgVa• n• fjZ• Za•
kVadg• YZ• hjh• gZXjghdh• ZmedgiVWaZh• VjbZciVgvV• VeZcVh• hZ• gZbdc'
iVgV• aV• Xg^h^h• ZXdcxb^XV(-/
K^c• ZbWVg\d&• Za• h^\c^[^XVi^kd• bZ_dgVb^Zcid• YZ• aVh• ZXdcd'
bvVh• YZhVggdaaVYVh&• egdYjX^Yd• Zc• +32.&• cd• hxad• cd• bdY^[^Xx• aV•
h^ijVX^xc• VciZg^dg• h^cd• fjZ• aV• bVcijkd• V\gVkVYV(• =aad• edgfjZ•
aV• WV_V• YZ• adh• egZX^dh• ZhiVWV• a^\VYV• V• [ZcxbZcdh• ZhigjXijgVaZh•
fjZ• iZcvVc• fjZ• kZg• Xdc• aVh• b^hbVh• igVch[dgbVX^dcZh• egdYjX'
i^kVh• YZ• [dcYd(• Hdg• jc• aVYd&• aV• jc^kZghVa^oVX^xc• Zc• Za• ZbeaZd•
YZ• adh• KPQWZ• XdcYjXvV• V• jcV• b^c^VijgVa^oVX^xc• n• V• jc• VYZa\VoV'
b^Zcid• YZ• adh• Y^hZwdh• ^cYjhig^VaZh&• fjZ• dg^\^cVWV• jc• V]dggd•
Xdch^YZgVWaZ• Zc• Za• ZbeaZd• YZ• aVh• hjhiVcX^Vh• b^cZgVaZh• fjZ• adh•
eVvhZh• Zc• YZhVggdaad• egdYjXZc&• YZ• aV• b^hbV• b VcZgV• fjZ• aV•
VjidbVi^oVX^xc• YZ• adh• egdXZhdh• ^cYjhig^VaZh• ^WV• VXdbeVwVYV•
YZ• jcV• gZYjXX^xc• Zc• Za• kdajbZc• YZ• ZcZg\ti^Xdh• cZXZhVg^dh• eVgV•
VXi^kVg• aVh• eaVciVh• egdYjXi^kVh(• HVgVaZaVbZciZ&• Za• YZhVggdaad• YZ•
cjZkdh• bViZg^VaZh• Zc• Za• qgZV• YZ• adh• edavbZgdh&• aVh• XZgqb^XVh&•
aVh• VaZVX^dcZh• ZheZX^VaZh• n• adh• cjZkdh• bZiVaZh• ^WV• VbZcVoVc'
Yd&• edg• aV• kvV• YZ• hjhi^ijX^xc• YZ• jhdh&• Za• ZbeaZd• YZ• gZXjghdh•
Xdbd• Za• XdWgZ• n• Za• ZhiVwd• fjZ• ]dn• VeVgZXZc• Xdbd• adh• bZiVaZh•
bqh• VbZcVoVYdh• edg• adh• cjZkdh• bViZg^VaZh(-0
=hiV• h^ijVX^xc• ^bedcZ• hZkZgdh• YZhV[vdh• V• adh• eVvhZh• egd'
YjXidgZh• YZ• bViZg^Vh• eg^bVh&• adh• fjZ• Zm^\Zc• jcV• ZhigViZ\^V•
XgZVi^kV• n• VjYVo• fjZ• ^cXajnV• aV• gZ\jaVX^xc• YZ• adh• kdazbZcZh•
YZ• egdYjXX^xc• n• aV• XdcXZgiVX^xc• Xdc• digdh• eVvhZh• egdYjXidgZh&•
VYZbqh• YZ• adh• XdggZhedcY^ZciZh• Zh[jZgodh• Zc• Za• qgZV• YZ• aV•
XgZVX^xc• iZXcdax\^XV&• iVcid• eVgV• ZcXVgVg• aV• igVch[dgb VX^xc• YZ•
hjh• b ViZg^Vh• eg^b Vh• Xdbd• eVgV• ^chZgiVghZ• Zc• adh• cjZkdh• hZX'
idgZh• avYZgZh• YZa• egdXZhd• egdYjXi^kd(• HZgd&• Xdc• egZhX^cYZcX^V•
YZ• ad• VciZg^dg&• hZ• gZ\^higV• nV• jcV• h^ijVX^xc• cjZkV(• Q• ZhiV• Zh• aV•
iZcYZcX^V• ZhigVit\^XV• Va• WV_d• egZX^d• YZ• adh• ZcZg\ti^Xdh• n• YZ•
aVh• bViZg^Vh• eg^bVh&• fjZ• Va• ^\jVa• fjZ• aV• gZYjXX^xc• YZ• aV• iVhV
"#• N(• =`• UfhsWi`c• XY• JcgUf]c• ?fYYb• Yb• YghY• a]gac• jc`iaYb(
"$• =b• jYfXUX&• gc`UaYbhY• \UW]U• +32/&• WiUbXc• `cg• YZYWhcg• XY• `U• Wf]g]g•
gY•\UVsUb• dfcZibX]nUXc• Wcbg]XYfUV`YaYbhY&•`cg• [cV]Yfbcg• `Uh]bcUaYf]WUbcg•
YadYnUfcb• U• UXjYfh]f• `U• X]aYbg]ub• YghfiWhifU`• XY• YghY• dfcV`YaU(
"%• N(• DU• UdUf]W]ub• XY• biYjcg• aUhYf]U`Yg• m• gi• ]adUWhc• gcVfY• Y`• igc•
XY• fYWifgcg• bUhifU`Yg &• BiUb]hU• ?UbU&• cd(• W]h(&• d(• +,1• m• gg(

 D i]g• E U]fU

YZ• ^cXgZbZcid• YZ• hjh• YZbVcYVh• V[ZXiV• nV• V• adh• bqg\ZcZh• YZ•
VXX^xc• ^ciZgcVX^dcVa• YZ• Zhidh• eVvhZh• YZ• bdYd• cZ\Vi^kd(
=c• hjbV&• hZ• edYgvV• YZX^g• fjZ• Za• ZhXZcVg^d• ^ciZgcVX^dcVa•
YZ• adh• Vwdh• 2*• egZhZciV• iZcYZcX^Vh• XVh^• Y^Vb ZigVab ZciZ• dejZh'
iVh• gZheZXid• YZ• aV• YtXVYV• VciZg^dg(• 9]dgV• ZcXdcigVbdh• jcV•
gZYjXX^xc•YZa• czbZgd• YZ• VXidgZh• ^c[ajnZciZh• Xdc•^c^X^Vi^kV• YZX^'
hdg^V&• iZc^ZcYd• jcV• ZheZX^Va• h^\c^[^XVX^xc• Za• ^cXgZbZcid• YZa•
edYZgvd• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• n• aV• cjZkV• ZhigViZ\^V• YZ• aV• MJKK(•
EjX]Vh• YZ• aVh• iZcYZcX^Vh• fjZ• ]Vc• XVgVXiZg^oVYd• adh• zai^bdh•
Vwdh• eVgZXZc• aaVbVYVh• V• iZcZg• jc• ^beVXid• WVhiVciZ• YjgVYZgd•
fjZ• dWa^\Vgq• V• jcV• bdY^[^XVX^xc• YZ• aVh• XdcYjXiVh• YZ• adh• gZh'
iVciZh•eVvhZh(•=c•jcV•h^ijVX^xc• iVa• Za• bZ_dgVb^Zcid• YZ• aVh• XVeV'
X^YVYZh• YZ•eaVc^[^XVX^xc• YZ• aVh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• YZ• adh• eVvhZh•
YZ• 9btg^XV• DVi^cV• ÇfjZ• YZWZ• ^cXaj^g• jc• hjhiVcX^Va• b Z_dgV'
b^Zcid• YZ• aV• XdbegZch^xc• YZ• aVh• iZcYZcX^Vh• YZ• aVg\d• eaVod• YZa•
h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa&• Vhv• Xdbd• YZa• egdXZhd• YZ• [dgbVX^xc• YZ•
aVh• YZX^h^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh• YZ• adh• eVvhZh• XZcigVaZhÇ• ejZYZ•
Xdchi^ij^g• jc•eVa^Vi^kd• eVgV•Zc[gZciVg• h^ijVX^dcZh• fjZ&• Va• bZcdh•
Zc• Za• i^Zbed• ^cbZY^Vid&• hZ\j^gqc• h^ZcYd• Y^[vX^aZh(

?O• T]`[OQWm\• RS• ZO• ^]ZkbWQO• SfbS`W]`• RS• Z]a• ^OkaSa•


RSaO``]ZZOR]a1• OZUc\Oa• dO`WOPZSa• RSQWaWdOa

DV• bVndg• g^fjZoV• fjZ• YZg^kV• YZa• ZhijY^d• XdbeVgVi^kd• YZ• adh•
Y^[ZgZciZh• h^hiZbVh• edavi^Xdh&• hZV• fjZ• thiZ• hZ• ]V\V• Zc• [dgbV•
\Zctg^XV• ]• Zc• gZaVX^xc• V• Va\zc• hZ\bZcid• YZiZgb^cVYd• YZa• fjZ'
]VXZg• ZhiViVa&• egdedgX^dcV• Va\jcVh• XaVkZh• bZidYdax\^XVh• eVgV•
jcV• bZ_dg• Vegdm^bVX^xc• Va• ZhijY^d• YZ• adh• [ZcxbZcdh• edavi^Xdh•
XdcXgZidh(+1• DV• edavi^XV• XdbeVgVi^kV&• edg• aV• kvV• YZ• aV• VXjbj'
aVX^xc• n• Za• YZhZcigVwVb^Zcid• YZ• adh• VciZXZYZciZh• [VXijVaZh&•
eZgb^iZ• ZhiVWaZXZg&• Zc• jcV• k^h^xc• YZ• Xdc_jcid&• adh• ZaZbZcidh•
YZ• gZ\jaVg^YVY&• Xdbd• iVbW^tc• adh• YZ• ZmXZeX^dcVa^YVY• fjZ• XV'
gVXiZg^oVc• V• jcV• YZiZgb^cVYV• h^ijVX^xc(• <Z• ZhiV• bVcZgV&• Za•
eV^hV_Z• X^Zciv[^Xd• YZ• aV• edavi^XV• ^ciZgcVX^dcVa• hZ• id b V• bjX]d•
bqh• egZX^hd• Zc• aV• bZY^YV• fjZ• edYZbdh• XdcdXZg• iVcid• aVh• XV'
gVXiZgvhi^XVh• egZYdb^cVciZh• Zc• jc• YZiZgb^cVYd• qbW^id• YZ• aV•
gZVa^YVY• hdX^Va&• Xdbd• adh• [VXidgZh• ^ggZ\zaVgZh• n• Vive^Xdh• fjZ•
iVbW^tc• Xdcig^WjnZc• V• YZ[^c^g• hj• XVgqXiZg(
=hiVh• Xdch^YZgVX^dcZh• hdc• eZg[ZXiVbZciZ• Vea^XVWaZh• Va• egd'
XZhd• YZ• aV• idbV• YZ• YZX^h^dcZh• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• YZ• adh•
eVvhZh• XVe^iVa^hiVh• YZhVggdaaVYdh(• @Zbdh• ZhijY^VYd• aV• [dgbV• Zc•
fjZ• hZ• ZaVWdgVc• adh• egdnZXidh• ^ciZgcVX^dcVaZh• YZ• =hiVYdh• Mc^'
k• =b• `U• fYXUWW]ub• XY• YghU• gYWW]ub• XYgUffc``Uacg• U`[ibcg• dibhcg•
WcbhYb]Xcg• Yb• biYghfc• hfUVU^c• UbhYf]cf• DU• ZcfaUW]ub• XY• `U• dc`sh]WU•
YlhYf]cf• XY• =ghUXcg• Mb]Xcg• \UW]U• 9aqf]WU• DUh]bU4• U`[ibUg• Wcbg]XYfUW]cbYg•
aYhcXc`u[]WUg &• dfYgYbhUXc• U`• AN• K]adcg]c• AbhYfbUW]cbU`• XY`• ;Ybhfc• HYä
fiUbc• XY• =ghiX]cg• AbhYfbUW]cbU`Yg&• D]aU&• bcj]YaVfY• XY• +320(
$ $

D cg• YgWYb Uf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

Ydh&• BVexc&• aV• JZezWa^XV• >ZYZgVa• YZ• 9aZbVc^V&• ?gVc• :gZiVwV&•


>gVcX^V&• AiVa^V• n• ;VcVYq(• ;dggZhedcYZ• ZcidcXZh&• V• eVgi^g• YZ•
ZhiV• hjbV• YZ• ZmeZg^ZcX^Vh• cVX^dcVaZh• Xdchigj^g• jc• X^Zgid• bVgXd•
YZ• Vcqa^h^h• bqh• \ZcZgVa• Zc• [jcX^xc• YZ• adh• ZaZbZcidh• XdbjcZh•
fjZ• hZ• YZhegZcYZc• YZ• ZaaVh(
Hdg• Zaad&• Zc• adh• eqggV[dh• h^\j^ZciZh• igViVgZb dh• YZ• h^hiZbV'
i^oVg• Zhidh• [VXidgZh(

(%• ?O• RWdS`aWROR• g• Q][^ZS[S\bO`WSROR• RS• Z]a• i[PWb]a


_cS•V]g• OPO`QO•ZO• ^]ZkbWQO• SfbS`W]`

K^• ZmVb^cVbdh• Za• egdXZhd• YZ• Xdchi^ijX^xc• n• YZhVggdaad• YZa•


=hiVYd• cVX^dcVa&-2• kZgZbdh• fjZ• thiZ• Zhiq• bVgXVYd• edg• jcV• iZc'
YZcX^V• V• aV• Vbea^VX^xc• YZ• aVh• [jcX^dcZh• ezWa^XVh• n• fjZ&• Va• ^ciZ'
g^dg• YZ• XVYV• jcV• YZ• ZaaVh&• Zm^hiZ• iVbW^tc• jcV• XdbeaZ_^oVX^xc•
YZ• aVh• Zh[ZgVh• fjZ• [dgb Vc• eVgiZ• YZa• Zh[jZgod• ZhiViVa(
9• eVgi^g• YZ• EVfj^VkZad&• aVh• eg^b ZgVh• gZ[aZm^dcZh• iZxg^XVh•
hdWgZ• Za• iZbV• YZa• =hiVYd• egdej\cVc• Za• Xg^iZg^d• YZ• fjZ• thiZ•
XjbeaV• aVh• [jcX^dcZh• bvc^bVh• n• cZXZhVg^Vh• eVgV• ]VXZg• edh^WaZ•
aV• Zm^hiZcX^V• YZa• XjZged• hdX^Va(• 9• ZhiZ• gZheZXid• ZcXdcigVbdh•
jcV• [jcYVbZciVX^xc• Vjidg^iVg^V• hdWgZ• hj• dg^\Zc• n• iVgZVh• Zc• Za•
>M]QI[cU• YZ• @dWWZh(-3• fjZ&• V• eVgi^g• YZ• jcV• k^h^xc• eZh^b^hiV•
hdWgZ• aV• cVijgVaZoV• YZa• ]dbWgZ&• eaVciZV• edg• eg^b ZgV• kZo• aV•
cZXZh^YVY• YZ• jc• XdcigVid• hdX^Va• [jcYVX^dcVa• YZhi^cVYd• V• ^b'
eZY^g•Za• YVwd• fjZ• Za• ]dbWgZ&• Zc• XjVcid• adWd• [gZciZ• V• adh• YZbqh•
]dbWgZh&• ejZYZ• ]VXZg• Zc• aV• k^YV• Zc• hdX^ZYVY(• <Z• V]v• hZ• YZh'
egZcYZ• aV• cZXZh^YVY• YZ• jc• bdcVgXV• VWhdajid• fjZ&• h^c• avb^iZh•
Zc•XjVcid• V• hj• edYZg&•ejZYV• VgW^igVg• ZhZ• Y^[vX^a• Xdc[a^Xid• n• ZhiV'
WaZXZg• aVh• eVjiVh• YZ• aV• Vjidg^YVY5• hZ• igV iV• YZ• jcV• iZdgvV• fjZ&•
IOOQVTILI%• ]V• hZgk^Yd• YZ• [jcYVbZcid• V• idYVh• aVh• Y^XiVYjgVh•
n• gZ\vbZcZh• YZ• [jZgoV• edhiZg^dgZh(
=c• Za• ZmigZbd• dejZhid• ZcXdcigVbdh• aV• k^h^xc• dei^b^hiV•
YZa• eZchVb^Zcid• a^WZgVa• fjZ• hdhijkd• aV• k^\ZcX^V• YZ• aV• gVX^dcV'
a^YVY•]jbVcV•n• V[^gbx• fjZ• aV• VgbdcvV• hdX^Va• ZgV• edh^WaZ(.*• phiV•
Xdchi^ijvV• Za• gZhjaiVYd• cVijgVa• YZa• V_jhiZ• YZ• ^ciZgZhZh• fjZ• jcV•
k^h^xc• ^cY^k^YjVa^hiV• edYvV• ad\gVg&• edhijaVcYd• aV• XdcXZeX^xc• YZa•
=hiVYd• ?ZcYVgbZ&• Xjnd• gda• Xdch^hiZ• Zc• Xjbea^g• aVh• [jcX^dcZh•
Zhig^XiVbZciZ• cZXZhVg^Vh• eVgV• [VkdgZXZg• aV• XdbeZi^i^k^YVY• YZ•
adh• ]dbWgZh• Zc• adh• bZgXVYdh• ZXdcxb^Xdh• n• Zc• aV• hdX^ZYVY(
Hdg• ad• b^hbd&• YjgVciZ• jc• i^Zbed• ]^hixg^XVbZciZ• aVg\d• aVh•
[jcX^dcZh• YZa• =hiVYd• [jZgdc• ZhXVhVh• n• VWVgXVgdc• hxad• VfjZaadh

"#• N(• DU• = jc`iW]rb• X Y`• = ghU X c • Yb• Y`• H Yb gUa ]Yb hc• H c `qh]Wc ' • BcUb• KiV]'•
fUhg• m• HYfY• N]`UbcjU&• :UfWY`cbU&• HGLJ=D&• +32.(
#(• DYj]UhUb' • L\caUg• @cVVYg&• YX]W]ub• dfYdUfUXU• dcf• ;(• EcmU• m• 9(•
=gWc\chUXc&• EUXf]X&• =X]hcfU• FUW]cbU`&• +313(
# • N(• = bgUmc• gc V fY• Y`• ? cV]Yfbc• ;]j]`' • Bc\b• DcW_Y&• EUXf]X&• 9[i]`Uf&•
EUXf]X&• +303&• YgdYW(• `cg• WUd(• NAA&• NAAA&• AP&• d(• /2• U• 31(

 D i]g• E U]fU

VheZXidh• ^ggZcjcX^VWaZh• n• YZ• hj• ZhZcX^V(• = cigZ• thiVh&• cVijgVa'


bZciZ&• hZ• XdciVgdc•h^ZbegZ• aVh• gZaVX^dcZh• ZmiZg^dgZh• fjZ&• _jcid•
V• aV• VYb^c^higVX^xc• YZ• _jhi^X^V• n• V• aV• VXi^k^YVY• YZ• aVh• >jZgoVh•
9gbVYVh• ]Vc• h^Yd• ^ckVg^VWaZbZciZ• Xdch^YZgVYVh• Xdbd• aVh• [jc'
X^dcZh• ZhiViVaZh• WMY• ZM'
=c• XjVcid• Va• YZhVggdaad• YZ• aVh• gZaVX^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh•
iVbW^tc• hZ• ejZYZc• ZcXdcigVg&• edg• aVg\d• i^Zbed&• edh^X^dcZh• fjZ•
WjhXVgdc•gZYjX^gaVh•V•jc•bvc^bd•YZ•aV•egZdXjeVX^xc•YZa•=hiVYd(•
:VhiZ• Va• gZheZXid• Xdc• gZXdgYVg• aVh• gZXdbZcYVX^dcZh• YZa• HgZh^'
YZciZ• ?Zdg\Z• OVh]^c\idc• Zc• Za• [Vbdhd• 9IYM^MSS• 4LLYMZZ%• Zc•
+130&.+• n• Za• ZcdgbZ• eZhd• fjZ• ijk^Zgdc• Zc• =hiVYdh• Mc^Ydh• Yj'
gVciZ• Za• h^\ad• m^m• aVh• XdcXZeX^dcZh• V^haVX^dc^hiVh&• YZa• b^hbd•
bdYd• fjZ• [jZ• \gVcYZ• Za• ^beVXid• fjZ• gZXd\^Zgdc• Zc• =jgdeV• adh•
eVgi^YVg^dh• YZa• cZjigVa^hbd• Zc• ZhV• b^hbV• tedXV(
=a• h^\ad• mm&• Va• egdYjX^g• ad• fjZ• ?Zd[[gZn• :VggVXadj\]• ]V•
XVgVXiZg^oVYd• Xdbd• aV• Zm^hiZcX^V• YZ• \U• hdad• bjcYd• Zc• fjZ•
idYdh• adh• VXdciZX^b^Zcidh• ]^hixg^Xdh• hdc• YZ• ^bedgiVcX^V• n• gZ'
eZgXjh^xc• \adWVaZh&.,• ]V• VXVWVYd• Xdc• ZhiV• iZciVX^xc• ]VX^ZcYd•
YZ• aVh• XjaijgVh• V^haVX^dc^hiVh• jc• VcVXgdc^hbd(• Q• ZhiV• iZcYZcX^V&•
V• hj•kZo&•hZ• ]V•ZcigZaVoVYd• Xdc• aV• ^ciZch^[^XVX^xc• YZ• adh• kvcXjadh•
YZ• idYd• i^ed• fjZ• hZ• egdYjXZc• Zc• Za• h^hiZb V• ^ciZgcVX^dcVa&• ad•
fjZ•]V• VXVWVYd•edg• ]VXZg• YZ• aVh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• jc• XVevijad•
Wqh^Xd• Zc• aV•VXi^k^YVY• YZ• =hiVYdh• n• \dW^Zgcdh&• Xjndh• XdciZc^Ydh•
XdcXgZidh• cd• XZhVc• YZ• Vbea^VghZ(
=c• adh• ]ZX]dh&• Va• ^ciZg^dg• YZ• adh• eVvhZh• YZhVggdaaVYdh• Zhid•
hZ• igVYjXZ• Zc• jcV• Y^kZgh^[^XVX^xc• YZ• adh• qbW^idh• YZ• aV• edavi^XV•
ZmiZg^dg• fjZ• ]V• eg^kVYd• V• adh• VheZXidh• egde^VbZciZ• edavi^Xd'•
Y^eadbqi^Xdh• YZ• aV•h^\c^[^XVX^xc• XZcigVa• n• ZmXajh^kV• fjZ• ijk^ZgVc•
Zc• Za• eVhVYd(• <Z• ZhiV• bVcZgV&• Za• eg^b Zg• Xg^iZg^d• [jcYVbZciVa•
eVgV• XdbegZcYZg•Za• XdciZc^Yd• YZ• aVh• ZhigViZ\^Vh• ^ciZgcVX^dcVaZh•
YZ• aVh• \gVcYZh• ediZcX^Vh• Zh• kZgaVh&• Zc• hj• Z_ZXjX^xc• egqXi^XV&•
Xdbd• aV• hjb Vidg^V• YZ• kVg^Vh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• ZheZX^Va^oVYVh(
Ddh• qbW^idh• YZ• ZheZX^Va^oVX^xc• kVgvVc• YZ• jc• eVvh• V• digd&•
eZgd• ]Vn• Va\jcdh• fjZ• edg• hj• ^bedgiVcX^V• hZ• ZcXjZcigVc• Zc•
idYdh• adh• XVhdh&• iVaZh• Xdbd• aVh• Zh[ZgVh• edavi^Xd'Y^eadbqi^XVh&•
ZXdcxb^XV&• b^a^iVg• n• YZ• ^ciZa^\ZcX^V(• =cigZ• aVh• ZkZcijVaZh• ]Vn•
Va\jcVh• fjZ• i^ZcYZc• V• XdWgVg• XVYV• kZo• bqh• ^bedgiVcX^V• Zc• adh•
zai^bdh• Vwdh• n• fjZ• i^ZcZc• fjZ• kZg• Xdc• Za• hjg\^b^Zcid• YZ• egd'
WaZbVh• cjZkdh(
LVa• Zh• Za• XVhd• YZ• aV• edavi^XV• ^ciZgcVX^dcVa• hdWgZ• aV• ^cXdg'
edgVX^xc• YZ• aV• bVcd• YZ• dWgV• ZmigVc_ZgV• V• aVh• ZXdcdbvVh• YZ• adh•
eVvhZh• XZcigVaZh5• ZhiZ• Vhjcid• Zc• eVvhZh• Xdbd• =hiVYdh• Mc^Ydh•
hZ• gZaVX^dcV• egZ[ZgZciZbZciZ• Xdc• aV• XjZhi^xc• YZa• Xdcigda• gZVa•
YZ• aVh• [gdciZgVh• n• Xdc• aV• ZcigVYV• YZ• kVg^dh• b^aadcZh• YZ• igVWV'
# • N(• ? fYU`• Aggi Yg• ]b• 9 a Yf]WUb • @ ]ghc fm' • J]W\UfX• @cZghUXhYf&• FiYjU•
Qcf_(• JUbXca• @cigY&• +3/2&• jc`(• AA&• d(• ,+.• m• gg(
#!• Ab hfcXi WW]rb • U• `U• @ ]ghc f]U • ; c b hYa d c fo b YU' • ?YcZZfYm• :UffUW`ci[\&•
EUXf]X&• =X(• HYbsbgi`U&• +30-(


Dcg• YgWYb Uf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

_•VYdgZh• ^aZ\VaZh• XVYV• Vwd&• b^ZcigVh• Zc• eVvhZh• Xdbd• >gVcX^V• n•


9aZbVc^V• >ZYZgVa• i^ZcZ• fjZ• kZg&• bqh• W^Zc&• Xdc• aV• gZaVX^xc•
ZheZX^Va• fjZ• Zh• egZX^hd• bVciZcZg• Xdc• adh• eVvhZh• YZ• dg^\Zc• YZ•
Zhidh•igVWV_VYdgZh•n•Xdc• Za• hiVijh• YZ•hj•^cXdgedgVX^xc• iZbedgVa•
Va• eVvh• ]jtheZY(
Gigdh• iZbVh• cjZkdh• hdc• adh• YZa• igViVb^Zcid• Va• cVgXdigq[^Xd•
n• V• aV•egda^[ZgVX^xc• YZa• iZggdg^hbd(• =a• eg^bZgd• YZ• Zhidh• Vhjcidh•
]V•eVhVYd• gqe^YVbZciZ• V• iZcZg•jc• YZhiVXVYd• aj\Vg• Zc• aV• V\ZcYV•
YZ• aVh• gZaVX^dcZh• YZ• adh• =hiVYdh• Mc^Ydh• Xdc• 9btg^XV• DVi^cV•
n• Zh• jc• Vhjcid• kZgYVYZgVbZciZ• XgjX^Va• Zc• aVh• gZaVX^dcZh• W^aV'
iZgVaZh• Xdc• Etm^Xd&• HVcVbq&• ;dadbW^V&• HZgz• n• :da^k^V&• ZcigZ•
digdh• XVhdh(.-• =a• hZ\jcYd• XdcXZcigV• ^\jVabZciZ• aV• ViZcX^xc• YZ•
adh• \dWZgcVciZh• ZjgdeZdh• Zc• [jcX^xc• YZa• YgVbqi^Xd• ^beVXid•
^ciZgcd• fjZ• ]Vc• iZc^Yd• adh• Y^kZghdh• hZXjZhigdh• gZVa^oVYdh• Zc•
Za• DvWVcd&• Vhv• Xdbd• adh• XVhdh• fjZ• V[ZXiVc• V• cVkZh• VtgZVh• d•
bVgvi^bVh5• aV• gZaZkVcX^V• YZ• ZhiZ• ejcid• ]V• fjZYVYd• W^Zc• ZhiV'
WaZX^YV•edg•aV•ViZcX^xc• fjZ•]V•gZX^W^Yd• Zc•aVh•zai^bVh• gZjc^dcZh•
XjbWgZh• YZ• adh• BZ[Zh• YZ• =hiVYd• YZ• aVh• h^ZiZ• bVndgZh• ediZcX^Vh•
ZXdcxb^XVh• YZa• bjcYd• XVe^iVa^hiV(
>gZciZ• V• ZhiZ• XjVYgd• iVc• Vbea^d• gZhjaiV• [jcYVbZciVa• Z[ZX'
ijVg• jcV• X^ZgiV• h^hiZbVi^oVX^xc• YZ• adh• qbW^idh• YZ• XdbeZiZcX^V•
fjZ• VWVgXVc• aVh• Y^[ZgZciZh• edavi^XVh• eZgbVcZciZh&• ejZhid• fjZ•
Zhid• eZgb^iZ• ZciZcYZg• bZ_dg• aVh• Xdci^ZcYVh• n• Xdc[a^Xidh• fjZ• hZ•
hjhX^iVc• Zc• VfjZaadh• iZbVh• fjZ• XdggZhedcYZc• V• bqh• YZ• jcV•
Zh[ZgV(
=c• \ZcZgVa• hZ• edYgvV• YZX^g• fjZ• XVYV• edavi^XV• ZmiZg^dg• ZheZ'
X^Va^oVYV• Xdchi^ijnZ• jc• X^gXj^id• ZheZXv[^Xd• Zc• XjVcid• Va• egdXZhd•
YZ• idbV• YZ• YZX^h^dcZh(• 9a• ^ciZg^dg• YZ• thiZ• aVh• _ZgVgVjvVh• Zhiqc•
XaVgVbZciZ• ZhiVWaZX^YVh• n• Za• edYZg• YZX^hdg^d• W^Zc• YZa^b^iVYd&•
ejZhid• fjZ• cdgbVabZciZ• jc• hjWh^hiZbV• Yt• YZiZgb^cVX^xc• YZ• aV•
edavi^XV•ZmiZg^dg•XjZciV•Xdc•jcV•V\ZcX^V•WjgdXgqi^XV• ]Z\Zbxc^XV•
fjZ• XddgY^cV• n• XVjiZaV• aV• VgbdcvV• YZ• aVh• edavi^XVh&• VXijVcYd•
Xdbd• XVWZoV• YZ• hZXidg(• LVa• Zh&• XaVgVbZciZ&• Zc• Za• XVhd• cdgiZVb Z'
g^XVcd&• Za• eVeZa• fjZ• Za• <ZeVgiVbZcid• YZa• LZhdgd• XjbdaZ(• edg•
Z_Zbead&• Zc• aV• XddgY^cVX^xc• YZ• aV• ^cig^cXVYV• gZY• YZ• <ZeVgiV'
bZcidh• n• V\ZcX^Vh• ezWa^XVh• fjZ• ZaVWdgVc• aV• edavi^XV• ZXdcxb^XV•
^ciZgcVX^dcVa• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• d• Za•eVeZa• YZX^h^kd• fjZ• XjbeaZ•
Za• [Vbdhd• E^c^hiZg^d• YZ• ;dbZgX^d• AciZgcVX^dcVa• Z• AcYjhig^Vh•
#EALA$• Va• ^ciZg^dg• YZa• h^hiZbV• _Vedcth&• XVhd• fjZ• hdWgZhVaZ• edg•
aV• hdWgZY^bZch^xc• YZ• adh• VheZXidh• ZXdcxb^Xdh• n&• Zc• eVgi^Xj'
aVg&•aV• ^bedgiVcX^V• fjZ• aV• VXi^k^YVY• YZhi^cVYV• V• Xdcfj^hiVg• bZg'

&&• =`• UgWYbgc• XY`• hYaU• XY`• bUfWchfpZ]Wc• gY• diYXY• UdfYW]Uf• aim• V]Yb•
fYj]gUbXc• `cg• ]bZcfaYg• YX]hUXcg• dcf• Y`• <]p`c[c• AbhYfUaYf]WUbc(• 9gs&• Y`•
AbZcfaY• DUg• 9 a pf]WUg• Yb• ibU• = b WfiW]^UXU • bc• aYbW]cbU• YghY• Ugibhc• U`• XYä
Z]b]f• `U• U[YbXU• XY• `Ug• fY`UW]cbYg• \Ya]gZqf]WUg• Yb• UVf]`• XY• +32-(• =b• WUaV]c&•
Y`• LYfWYf• AbZcfaY• HUfU• J YWc b ghfi ]f• `U• ;ccdYfUW]rb• Yb• `Ug• 9 a pf]WUg' • XY•
aUmc• XY• +320&• XYX]WU• ibc• XY• gig• WiUhfc• WUdshi`cg• #;Ud(• .$• U`• ;cbhfc`•
XY`• bUfWchfpZ]Wc (
% •

 D i]g• E U]fU

XVYdh• eVgV• adh• egdYjXidh• _VedcZhZh• i^ZcZ• Zc• Za• Xdc_jcid• YZa•
fjZ]VXZg• ^ciZgcVX^dcVa• YZa• BVexc(..
=a• XdcdX^b^Zcid• zi^a• fjZ• adh• eVvhZh• aVi^cdVbZg^XVcdh• i^ZcZc•
fjZ• \VcVg• hdWgZ• Zhidh• Xdbea^XVYdh• iZbVh• ejZYZ• hZg• k^hid• Vhv•
YZcigd• YZ• jcV• XdchigjXi^kV• \gVYjVa^YVY(• KZ• igV iV• YZ• ZhiVWaZXZg&•
eg^bZgd&•XjqaZh• hdc• Zc• [dgb V• eZgbVcZciZ• adh• Y^hi^cidh• qbW^idh•
ZheZX^Va^oVYdh• Zc• aV• XdchigjXX^xc• YZ• aV• avcZV• YZ• VXi^k^YVY• ^ciZg'
cVX^dcVa• YZ• jc• eVvh• YZiZgb^cVYd&• eVgV• Xdc• edhiZg^dg^YVY• ZhiV'
WaZXZg• Xjqa• Zh• Za• eZhd• ZheZXv[^Xd• YZ• XVYV• jcd• YZ• Zaadh• n• iVb W^tc•
XjqaZh• hdc• aVh• Zh[ZgVh• XdbeaZbZciVg^Vh• fjZ&• cdgbVab ZciZ• Zc•
[dgbV• iZbedgVa&• Xdchi^ijnZc• ÉVc^aadhÑ• ^YZci^[^XVWaZh• Zc• hj• VXi^'
k^YVY• ZmiZg^dg(
9• eVgi^g• YZ• Vaav• Zh• edh^WaZ• ZcigVg• V•egd[jcY^oVg• Zc• aVh• gZYZh•
XdcXgZiVh• fjZ• YVc• [dgb V• V• aVh• edavi^XVh• Zc• Xjnd• hZ\j^b^Zcid•
Zm^hiV• bVndg• ^ciZgth(• 9• ZhiV• ZhXVaV• Zh• edh^WaZ• ]VXZg• bqh• Xdb'
eaZid• n• bqh• XdbeaZ_d• Za• Y^hZwd&• ^ciZ\gVcYd• V• adh• xg\Vcdh• Z•
^chiVcX^Vh• YZ• digdh• edYZgZh• ezWa^Xdh&• n• Zc• eg^b Zg• itgb ^cd• V• adh•
;db^ith• ZheZX^Va^oVYdh• YZa• HVgaVbZcid• fjZ&• bjX]Vh• kZXZh&• Xjb'
eaZc• [jcX^dcZh• bqh• Vbea^Vh• fjZ• aV• bZgV• [^hXVa^oVX^xc• fjZ•
Xdchi^ijnZ• hj• VXi^k^YVY• ZhZcX^Va(• =c• gZ\vbZcZh• eVgaVb ZciVg^dh•
Xdbd• Za• YZ• ?gVc• :gZiVwV• Zh• [jcYVbZciVa• ViZcYZg• Va• YZWViZ• YZ•
aV• VhVbWaZV• edavi^XV• YZ• dg^\Zc• edejaVg&• Zc• ZhiZ• XVhd• aV• ;qbVgV•
YZ• adh• ;dbjcZh&• ejZhid• fjZ• Va• ^ciZg^dg• YZ• Y^X]d• XjZged• hZ•
ejZYZc•XdcdXZg•aVh•egdejZhiVh•YZa•EPILV^•6LJQUM[• dedh^idg&•fjZ•
[dgbVa^oV• aVh• egdejZhiVh• VaiZgcVi^kVh• hdWgZ• XjVafj^Zg• iZbV•
^ciZgcVX^dcVa&• Va\d• fjZ• gZk^hiZ• jcV• ^bedgiVcX^V• [jcYVb ZciVa• Zc•
jc• gt\^bZc• fjZ• V[gdciV&• Xdc• [gZXjZcX^V&• aV• VaiZgcVcX^V• Zc• Za•
edYZg• n•Zc• YdcYZ• aVh• XjZhi^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh• ^c[ajnZc• Xdch^'
YZgVWaZbZciZ• Zc• aVh• YZX^h^dcZh• ZaZXidgVaZh• YZ• adh• X^jYVYVcdh(./•
=hiZ• b^hbd• hZ\j^b^Zcid&• Zc• XVbW^d&• iZcYgq• bZcdh• ^b edgiVcX^V•
Zc• digdh• gZ\vbZcZh• eVgaVbZciVg^dh&• Xdbd• Za• _Vedcth&• Zc• YdcYZ•
aV• aVg\V• eZgbVcZcX^V• Zc• Za• edYZg• YZ• jc• b^hbd• eVgi^Yd• Ydb^'
cVciZ• gZhiV• WVhiVciZ• ^bedgiVcX^V• V• aV• de^c^xc• YZ• adh• eVgi^Ydh•
dedh^idgZh(
=c• Va\jcdh• XVhdh• ]VWgq• fjZ• Xdch^YZgVg• aV• XdbeZiZcX^V• fjZ•
Zc• adh• Vhjcidh• edavi^Xdh• i^ZcZ• Za• HdYZg• BjY^X^Va• n&• Zc• eVgi^XjaVg&•
Za• Lg^WjcVa• KjeZg^dg(• 9• ZhiZ• gZheZXid&• hdc• W^Zc• XdcdX^YVh• aVh•
Vbeavh^bVh• Vig^WjX^dcZh• fjZ&• Zc• b ViZg^V• YZ• Xdci^ZcYVh• YZ• Xdb'
eZiZcX^V&• gZXdcdXZ• aV• ;dchi^ijX^xc• FdgiZVb Zg^XVcV• YZ• +121• V•
adh• cjZkZ• ^ciZ\gVciZh• YZ• aV• ;dgiZ• KjegZbV• YZ• ZhZ• eVvh(..
##• N(• EALA• UbX• BUdUbYgY• AbhYfbUh]cbU`• YWcbca]W• dc`]Wm &• ;\U`aYfg•
Bc\bgcb• Yb• L\Y• >cfY][b• H c`]Wm• c Z• E cXYfb• BUdUb' • JcVYfh• KWU`Ud]bc&• YX]hcf&•
:Yf_Y`Yj&• Mb]jYfg]hm• cZ• ;U`]Zcfb]U• HfYgg&• +311(
#$• N(• H c`qh]WU• m• ? cV]Yfbc' • CUfA• <YihgW\&• ;(• XY• Eql]Wc&• >cbXc• XY• ;i`ä
hifU• =Wcbua]WU&• +310&• Y`• WUdshi`c• XYX]WUXc• U`• g]ghYaU• dc`sh]Wc• XY• ?fUb•
:fYhUtU&•m•YgdYW]U`aYbhY• Y`• YbgUmc• XY• E]W\UY`• Ka]h\• Yb• YghY• jc`iaYb(
#%• N(• DU• K i d fYa U • ; cfhY• XY• = ghU X c g• M b]Xcg' • ;\Uf`Yg• =jUbg• @i[\Yg&•
;(• XY• Eql]Wc&• >cbXc• XY• ;i`hifU• =Wcbua]WU&• +3.05• EUbZfYX• O]`\Y`am&• =`•
aUfWc• Wcbgh]hiW]cbU`• XY• `U• dc`sh]WU• YlhYf]cf• XY• =ghUXcg• Mb]Xcg &• dcf• UdUä
fYWYf• Yb• J Yj]ghU• XY• ;]YbW]U• H c`qh]WU' • Mb]j(• ;Uhu`]WU• XY• ;\]`Y(
%

Dcg• YgWYbUf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

=c• jc• iZgXZg• c^kZa• YZ• Vcqa^h^h• Zh• edh^WaZ• ^ciZ\gVg• V• Zhidh•
ZhfjZbVh• aVh• ^chiVcX^Vh• n• Za• eVeZa• fjZ• XjbeaZc• aVh• Zci^YVYZh•
eg^kVYVh• fjZ• i^ZcZc• Va\zc• ^ciZgth• Zc• adh• Vhjcidh• ^ciZgcVX^d'
cVaZh(• =hiV• XaVhZ• YZ• dg\Vc^oVX^dcZh• iVbW^tc• ]V• iZcY^Yd• V•
XgZXZg• hjhiVcX^VabZciZ• Zc• czbZgd• Z• ^c[ajZcX^Vh• Zc• aVh• zai^bVh•
YtXVYVh• ]VhiV• aaZ\Vg• V• gZegZhZciVg• ^ciZgZhZh• ZmiZchdh• n&• bjX]Vh•
kZXZh&• XdcigVY^Xidg^dh(
=c• aV• VXijVa^YVY• ZhiV• VXi^k^YVY• VWVgXV• V• \gjedh• iVaZh• Xdbd•
aVh• \gVcYZh• V\gjeVX^dcZh• ZbegZhVg^VaZh&• aVh• Xdc[ZYZgVX^dcZh• YZ•
igVWV_VYdgZh&• aVh• ^\aZh^Vh&• adh• gZegZhZciVciZh• YZ• aV• egZchV&• aVh•
Y^[ZgZciZh• dg\Vc^oVX^dcZh• ]jbVc^iVg^Vh&• adh• XdaZ\^dh• n• V\gjeV'
X^dcZh• egd[Zh^dcVaZh• n• aVh• Xdbjc^YVYZh• VXVYtb^XVh(
LdYVh• ZhiVh• ^chi^ijX^dcZh• gZVa^oVc• Zc• adh• Y^hi^cidh• eVvhZh•
jcV• VXi^k^YVY• YZ• YZ[ZchV• YZ• ^ciZgZhZh• ZheZXv[^Xdh• fjZ• hZ• eVgZXZ•
bjX]d• V• aV• fjZ• aV• aZn• cdgiZVbZg^XVcV• gZXdcdXZ• V• adh• SVJJQMZ%•
VjcfjZ• V• kZXZh• cd• iZc\V• jcV• [^cVa^YVY• iVc• ZmeavX^iV• YZ• egZh^xc•
[gZciZ• V• adh• ^ciZ\gVciZh• YZ• adh• edYZgZh• ZhiViVaZh(.1• BZgVgfj^oVg•
aV• h^\c^[^XVX^xc• YZ• ZhiVh• dg\Vc^oVX^dcZh• Zc• XVYV• eVvh&• ZhiVWaZXZg•
XjqaZh• hdc• adh• egdXZY^b^Zcidh• fjZ• ZbeaZVc• gZ\jaVgbZciZ• n•
XdcdXZg• W^Zc• XjqaZh• hdc• adh• eg^cX^e^dh• n• YdXig^cVh• fjZ• YZ[^Zc'
YZc• V• igVkth• YZ• hj• VXi^k^YVY• Zh&• ]dn• YvV&• jcV• XdcY^X^xc• Wqh^XV•
eVgV• XdbegZcYZg• VYZXjVYVbZciZ• Xxbd• hZ• YZX^YZc• aVh• avcZVh• YZ•
edavi^XV• ZmiZg^dg• Zc• jc• eVvh• YZiZgb^cVYd(
=c• ZhiZ• hZci^Yd• ]VWgvV• fjZ• XdcXaj^g• VcdiVcYd• fjZ• aV• edav'
i^XV• ZmiZg^dg• YZ• adh• \gVcYZh• eVvhZh• i^ZcYZ• V• hZg• XVYV• kZo• bqh•
ÉcVX^dcVaÑ• n• nV• cd• hdaVbZciZ• ÉZhiViVaÑ(• Hdg• ad• b^hbd• Za• Xd'
ggZXid• ZhiVWaZX^b^Zcid• YZ• aVh• Vgi^XjaVX^dcZh• ZcigZ• Za• =hiVYd• n•
aV• hdX^ZYVY• X^k^a• Va• ^ciZg^dg• YZ• jcV• cVX^xc• YZiZgb^cVYV• Zh• jc•
[VXidg• XaVkZ• eVgV• ZciZcYZg• aV• [dgbVX^xc• YZ• hj• edavi^XV• ZmiZg^dg(
K^• hZ• i^ZcZ• ^YZci^[^XVYd• Va• ZaZcXd• YZ• adh• eg^cX^eVaZh• VXidgZh•
ezWa^Xdh• n• eg^kVYdh• fjZ• eVgi^X^eVc• Zc• aV• YZiZgb^cVX^xc• YZ• aV•
edavi^XV• ^ciZgcVX^dcVa• YZ• jc• X^Zgid• =hiVYd&• gZhjaiV• bjX]d• bqh•
[qX^a• ZciZcYZg• iVcid• aVh• qgZVh• YZ• XdchZchd• Xdbd• aVh• YZ• Xdc'
[a^Xid• fjZ• Zhidh• Vhjcidh• eaVciZVc• n• Zh• edh^WaZ&• iVbW^tc&• Y^hXZg'
c^g• Za• VaXVcXZ• ZmVXid• YZa• ^ciZgth• cVX^dcVa• [gZciZ• V• adh• bqh•
kVg^VYdh• iZbVh&• Xdbd• iVbW^tc• aVh• iZcYZcX^Vh• V• jcV• bdY^[^XV'
X^xc• YZ• Xg^iZg^dh• gZheZXid• YZ• ZhiZ• YZX^h^kd• Vhjcid(
=c• XdcigVhiZ• Xdc•ZhiV• xei^XV•n• Zhidh• btidYdh&• h^c• ZbWVg\d&•
bjX]Vh• kZXZh• adh• \dW^Zgcdh• aVi^cdVbZg^XVcdh• n• hjh• ;VcX^aaZgvVh•
]Vc• igViVYd• YZ• kZg• aVh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• YZ• adh• eVvhZh• XZc'
igVaZh• Xdbd• Va\d• Xd]ZgZciZ• n• bdcdavi^Xd&• Zc• YdcYZ• aVh• YZX^'
h^dcZh•ZhiVgvVc•bjX]d•bqh• h^bea^[^XVYVh•n• iZcYgvVc•jcV•ZcdgbZ•
ZhiVW^a^YVY• Zc• Za• i^Zbed(• KjeZgVg• ZhiZ• Zc[dfjZ• gZYjXX^dc^hiV•
n• gZZbeaVoVgad• edg• aV• ^bV\Zc• YZ• jc• bdhV^Xd• YZ• edavi^XVh• ZmiZ'
g^dgZh• ZheZX^Va^oVYVh&• YZ• Y^[vX^a• V_jhiZ• n• Xdc• VXidgZh• n• Xdc[a^Xidh
#&• KcVfY• Y`• dfcWYgc• dc`sh]Wc• bcfhYUaYf]WUbc• XY`• dYfscXc• apg• fYW]YbhY•
jYf• H c `qh]WU • Ab hYf]c f• XY• `cg• = ghUXcg• M b]Xcg• Yb• `U• < pWUXU• XY• `cg• GW\YbhU'•
;\Uf`Yg• :i``cW_&• AAA&• BUaYg• 9bXYfgcb• m• <Uj]X• :fUXm&• Eql]Wc&• ?qfb]_U&•
+320(
# !

 D i]g• E U]fU

bzai^eaZh&•Zh• jc•eg^b Zg• gZfj^h^id• eVgV• ZbeZoVg• V• iZcZg• jc•Zc[d'


fjZ• VYZXjVYd• hdWgZ• Zhidh• iZbVh(

)%• 8Z• ^Sa]• RS• ZO• QcZbc`O• g• RS• ZOa• WRW]aW\Q`OaWOa


\OQW]\OZSa
McV• hZ\jcYV• kVg^VWaZ• [jcYVbZciVa• V• Xdch^YZgVg• Zh• Za• Xdc_jcid•
YZ• XVgVXiZgvhi^XVh• ZheZXv[^XVh• YZ• aVh• [dgbVX^dcZh• XjaijgVaZh• YZ•
XVYV•cVX^xc(• 9• [^c•YZ• XjZciVh&• Xdbd• ad• ]V• ZmegZhVYd• jcd• YZ• adh•
bqh• XdcdX^Ydh• ZheZX^Va^hiVh• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• [gVcXZhV•
XdciZbedgqcZV&.} • Za• fjZ]VXZg• ^ciZgcVX^dcVa• Zhiq• Veg^h^dcVYd• Zc•
aV• k^cXjaVX^xc• ZcigZ• ad• ^ciZgcd• n• ad• ZmiZgcd• bSM• LMLIUZ• M[• SM•
LMPVYZ$(• KZ• VXizV• hdWgZ• Za• bZY^d• ZmiZg^dg&• eZgd• aVh• Xdch^YZ'
gVX^dcZh• n• ZhfjZbVh• fjZ• YZiZgb^cVc• ZhV• VXijVX^xc• eZgiZcZXZc•
edg• ZciZgd• Va• XVbed• YZ• aV• XjaijgV• cVX^dcVa(• <Z• ZhiZ• bdYd&• aV•
VXi^k^YVY• ^ciZgcVX^dcVa• YZ• XVYV• =hiVYd• eVhV• V• ZhiVg• YZX^h^kV'
bZciZ• XdcY^X^dcYV• edg• adh• kVadgZh• V• adh• fjZ• VY]^ZgZc• hjh• XvgXj'
adh• Y^g^\ZciZh&• edg• aV•cVijgVaZoV• YZ• hj• XdchZchd• ^ciZgcd&• edg• aVh•
bdYVa^YVYZh• n• XVgVXiZgvhi^XVh• YZ• hjh• ^chi^ijX^dcZh• n• iVbW^tc•
edg• adh• ZaZbZcidh• egZYdb^cVciZh• YZ• hjh• egdXZhdh• ZYjXVi^kdh•
n• [dgbVi^kdh(• =h• Zc• ZhiZ• iZggZcd• fjZ• Za• XdcdX^b^Zcid• egd[jcYd•
YZ• adh• h^hiZbVh• edavi^Xdh• XdbeVgVYdh• YZk^ZcZ• jcV• XaVkZ• eVgV•
ZciZcYZg• iVbW^tc• aV• [dgb V• Zc• fjZ• hZ• ZhigjXijgV• aV• edavi^XV•
ZmiZg^dg(.3
9hv&• edg• Z_Zbead&• hZ• ejZYZ• hdhiZcZg• fjZ• aV• cdiVWaZ• XVeV'
X^YVY• eVgV• b VcZ_Vg• h^ijVX^dcZh• YZ• Xg^h^h• fjZ• ]Vc• b dhigVYd•
adh• \dW^Zgcdh• Wg^iqc^Xdh• ÇfjZ• V• igVkth• YZa• <UUMY• 6IJQUM[• [jZ'
gdc&• YjgVciZ• aV• KZ\jcYV• ?jZggV• EjcY^Va&• egZXjghdgZh• YZ• adh•
Zfj^edh• YZ• ZbZg\ZcX^V• eVgV• Za• bVcZ_d• YZ• XdnjcijgVh• Y^[vX^'
aZh•/*Ç• hZ• XdggZhedcYZ• Xdc• jcV• iZcYZcX^V• YZ• aV• ZYjXVX^xc• Wg^iq'
c^XV• fjZ• Zc[Vi^oV• aV• cZXZh^YVY• YZ• fjZ• Za• egdXZhd• [dgbVi^kd•
XVeVX^iZ• ZheZX^VabZciZ• V• aVh• eZghdcVh• eVgV• YVg• gZhejZhiVh•
Vegde^VYVh• VciZ• cjZkdh• Zhivbjadh• d• h^ijVX^dcZh&• edg• Y^[vX^aZh•
fjZ• thidh• hZVc(
LVbW^tc• YjgVciZ• aV• zai^b V• \jZggV• bjcY^Va• hZ• edYgvV• Zm'
ea^XVg• aV• idojYV• Y^hedh^X^xc• _VedcZhV• YZ• gZh^hi^g• ]VhiV• Za• [^cVa&•
V• eZhVg• YZ• aV• Zk^YZcX^V• YZ• hj• YZggdiV&• Zc• aV• aVg\V• igVY^X^xc•
YZ• ZcXaVjhigVb^Zcid• YZ•ZhZ• eVvh• n• Zc• Za• ]ZX]d• YZ• cd• ]VWZg• h^Yd•
cjcXV&• ]VhiV• ZcidcXZh&• dXjeVYd• edg• digV• ediZcX^V• ZmigVc_ZgV&•
Va\d• fjZ&• dWk^d• Zh• YZX^gad&• XVbW^x• hjhiVcX^VabZciZ• YZhejth• YZ•
aV• egdadc\VYV• gZ\ZcX^V• cdgiZVbZg^XVcV• V• XVg\d• YZa• \ZcZgVa• EVX•
9gi]jg(/+• =c• aV• b^hbV• Y^gZXX^xc&• aV• bVndgvV• YZ• adh• VjidgZh• fjZ
##• N(• DYg• WcbX]h]cbbYaYbhg• ]bhYfbYg• XY• `U• dc`]h]eiY• qhfUb[rfY•Ö&
BUWeiYg• NYfbUbh&• d(• +-• m• gg(
#(• N(• Ab gh]hi W ]c b Y g• d c `qh]WU g• m• XYfYW\ c• Wc b gh]hi W]c b U `' • EUif]WY• <ijYf'
[Yf&• :UfWY`cbU&• 9f]Y`&• +31*(
$ • AVsX(
$ • KUhc&• Yb• L\Y• ZcfY][b• d c `]W m ) ) (&• cd(• W]h(&• d(• -01• m• gg(


Dcg• YgWYbUf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

]Vc• ^ciZciVYd• Zmea^XVg• Za• hjg\^b^Zcid• YZa• [VhX^hbd• ZjgdeZd• Zc•


Za• eZgvdYd• YZ• ZcigZ• \jZggVh&• ]V• hjWgVnVYd• Xdbd• jc• [VXidg•
hjhiVcX^Va• aV• iVgYvV• Xdc[dgbVX^xc• YZ• adh• =hiVYdh• cVX^dcVaZh•
^iVa^Vcd• n• VaZbqc• n• Za• kZgYVYZgd• XdbeaZ_d• YZ• ^c[Zg^dg^YVY• fjZ•
Zm^hivV• Zc• WjZcV• eVgiZ• YZ• hjh• XvgXjadh• Y^g^\ZciZh&• edg• Za• XdcigVh'
iZ• ZcigZ• aV• gqe^YV• bdYZgc^oVX^xc• n• edYZgvd• ^cYjhig^Va• ^ciZgcd•
YZ• Zhdh• eVvhZh• n• aV•VjhZcX^V• YZ• jc•É^beZg^d• Xdadc^VaÑ• fjZ• V[Vcd'
hVbZciZ• WjhXVWVc• ZhiVWaZXZg(/,
;dbd• Zh• dWk^d&• Zhidh• [VXidgZh• YZ• XVgqXiZg• cVX^dcVa• ejZYZc•
iZcZg• jc• gVh\d• eZgbVcZciZ• d• XdggZhedcYZg• hxad• V• adh• dW_Zi^kdh•
^YZVaZh• YZ• jcV• YZiZgb^cVYV• ZiVeV• YZ• hj• YZhVggdaad• edavi^Xd(•
=hiVWaZXZg• ZhiZ• ejcid• hZgq• _jhiVbZciZ• jc• VheZXid• YZ• aV• bVndg•
^bedgiVcX^V• eVgV• aV• bZ_dg• XdbegZch^xc• YZ• hjh• edavi^XVh• Zm'
iZg^dgZh(
HZgd• Za• XVbed• YdcYZ• fj^oqh• gZhjaiV• bqh• [jcYVbZciVa• aV•
egdnZXX^xc• YZ• Zhidh• ZaZbZcidh• Zh'Zc• aV• ZhigViZ\^V• YZ• cZ\dX^V'
X^dcZh&• ejZhid• fjZ• aV• bVcZgV• YZ• Vegdm^bVghZ• Va• ZhiVWaZX^b^Zcid•
YZ• VXjZgYdh• n• YZhVXjZgYdh• Zhiq• Y^gZXiVbZciZ• gZaVX^dcVYV• Xdc•
aVh• ^Y^dh^cXgVh^Vh• cVX^dcVaZh(
9hv&• edg• Z_Zbead&• idYdh• adh• c^edcxad\dh• Zmea^XVc• aVh• h^c\j'
aVg^YVYZh• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• _VedcZhV• n• hj• \gVc• Z[^XVX^V•
Zc• aV• bZhV• YZ• cZ\dX^VX^dcZh• Xdbd• Va\d• ^c]ZgZciZ• Va• XVgqXiZg•
YZ• ZhZ• eVvh&• fjZ• Zh• eVgiZ• YZ• jc• h^c\jaVg• Zhi^ad• XjaijgVa• fjZ•
Y^[ZgZcX^V• hjhiVcX^VabZciZ• V• BVexc• YZ• aVh• bdYVa^YVYZh• YZ• adh•
eg^cX^eVaZh• eVvhZh• dXX^YZciVaZh(/-
=hid• ^cXajnZ• jcV• iqXi^XV• ^c^X^Va• YZ[Zch^kV• fjZ• XdcXZYZ• aV•
^c^X^Vi^kV• Va• VYkZghVg^d• Xdc• Za• qc^bd• YZ• dWiZcZg• Za• bqm^bd• YZ•
^c[dgbVX^xc• Y^hedc^WaZ• VXZgXV• YZ• hjh• egdexh^idh• n• avb^iZh&• h^c•
gZkZaVg• adh• egde^dh&• eZgd• WjhXVcYd• •Vb VggVgÑ• adh• VXjZgYdh• fjZ•
hZ• Zhi^bZc• XdckZc^ZciZh(• DjZ\d&• Va• VWg^ghZ• adh• igVidh• [dgbV'
aZh&• hZ• WjhXV• egZhZciVg&• YZ• jc• bdYd• cvi^Yd&• Za• hxa^Yd• czXaZd•
YZ• aVh• YZbVcYVh• ^cVaiZgVWaZh• h^c• ]VXZg• XdcXZh^dcZh• Vci^X^eVYVh•
n• V[^VcoVcYd• idYVh• aVh• egZXdcY^X^dcZh• [VkdgVWaZh(• 9fjv• hZ• _jZ\V•
Xdc• Za• hdWgZY^bZch^dcVb^Zcid• YZ• aVh• ZmeZXiVi^kVh• ^c^X^VaZh&• aV•
edhiZg\VX^xc• ]qW^a• YZ• adh• ixe^Xdh• XdchZXjZcX^VaZh• fjZ• fjZYVgvVc•
Vjidbqi^XVbZciZ• gZhjZaidh•Va• oVc_VghZ• Va\jcdh• ejcidh• XZcigVaZh&•
Vhv• Xdbd• aV• XdcXZh^xc&• digV• kZo&• YZ• aV• ^c^X^Vi^kV• Va• ^ciZgadXjidg•
gZheZXid• YZ• idYdh• adh• ejcidh• Xdci^c\ZciZh(• >^cVabZciZ&• Va• Vegd'
m^bVghZ• V•adh• bZXVc^hbdh•YZ• VXjZgYd• hZ• WjhXVgq&• Xdc•iZcVX^YVY•
n• XgZVi^k^YVY&• bVcZ_Vg• ZhiV• gZY• YZ• bzai^eaZh• Y^hXjh^dcZh• ^ciZc'
X^dcVYVbZciZ• XdadXVYVh&• YZ• bdYd• YZ• \VgVci^oVg• adh• egdexh^idh•
XZcigVaZh• YZ• aV• ZhigViZ\^V• hZ\j^YV&• XdbW^cVcYd• jcV• hZXjZcX^V•
YZ• eaVodh• [ViVaZh&• ^ck^iVX^dcZh• V• gZVa^oVg• \gVcYZh• Zh[jZgodh
$"• N(• DU• H c`qh]WU• = l hYf]c f• XY• E iggc`]b]' • Di][]• N]``Uf]&• :UfWY`cbU&• =X(•
9@J&• +3/0• m• DU• 9gWYbg]rb• XY`• > UgW]ga c' • >fUbW]g• D(• ;Ufg]Yb&• :UfWY`cbU&•
KY]l• :UffU`&• +31+(• NYf• Y`• YbgUmc• XY• EUbZfYX• Ec`g• Yb• YghY• jc`iaYb(
$"• N(( HfcVq&• dig\• UbX• dUb]W4• h\Y• ^UdUbYgY• hUWh]WU`• ghj`Y• ]b• sbhYfbUh]c'•
bU`• bY[ch]Uh]cbgÉ&• E]W\UY`• :`U_Wf• Yb• L\Y• >cfY][b• H c `]W j )))' • cd(• W]h(&•
d(• //• m• gg(
% "

 Di]g• E U]fU

bjijdh• eVgV•aaZ\Vg• V•jc•VXjZgYd&•cZ\Vi^kVh• eVgV• gZVa^oVg•cjZkVh•


d[ZgiVh• n• aV• XdcXajh^xc• YZ• aVh• cZ\dX^VX^dcZh• Zc• Za• XdciZmid• YZ•
hdhiZcZg• fjZ• cd• aZh• fjZYV• digV• VaiZgcVi^kV(• LdYVh• ZhiVh• bdYV'
a^YVYZh• i^ZcZc• fjZ• kZg• Xdc• adh• kVadgZh• fjZ• igVchb ^iZ• Za• h^hiZbV•
ZYjXVi^kd• _Vedcth• n• Xdc• aVh• egqXi^XVh• jhjVaZh• Zc• aV• k^YV• hdX^Va•
n• YZ• cZ\dX^dh• YZ• ZhZ• eVvh&• eZgd• fjZ• gZhjaiVc• WVhiVciZ• Y^hiVciZh•
eVgV• Za• Zhi^ad• dXX^YZciVa(
=c• Za• ZmigZbd• dejZhid• edYZbdh• ZcXdcigVg• Za• Zhi^ad• YZ•
cZ\dX^VX^xc• cdgiZVbZg^XVcd(• =c• jc• gZX^ZciZ• bVcjVa• ejWa^XVYd•
edg• Za• 9VYMQOU• EMY]QKM• <UZ[Q[\[M%• YZa• <ZeVgiVbZcid• YZ• =hiVYd&•
hdWgZ• ÉFZ\dX^VX^xc• AciZgcVX^dcVaÑ&/.• L]dbVh• ;dadh^• egdedcZ• jc•
bdYZad• hdWgZ• cZ\dX^VX^xc• n• bZY^VX^xc• fjZ• eVgiZ• YZ• adh• hjejZh'
idh• É[VXijVa^hiVhÑ• n• YZa• Zc[dfjZ• h^hiZb^Xd• fjZ• egZYdb^cVc• Zc•
aVh• X^ZcX^Vh• hdX^VaZh• cdgiZVbZg^XVcVh(• 9hv&• hjh• egZdXjeVX^dcZh•
hZ• XdcXZcigVc• bqh• W^Zc• Zc• YZ[^c^g• adh• c^kZaZh• YZ• aV• cZ\dX^VX^xc&•
Y^hi^c\j^ZcYd• Za• ^ciZgXVbW^d• ]dg^odciVa• Zc• aV• b^hbV• bZhV• cZ\d'
X^VYdgV&• Za• XdbedgiVb^Zcid• YZ• adh• Zfj^edh• cZ\dX^VYdgZh• VciV'
\dc^hiVh• #n• aV• edh^W^a^YVY• YZ• ZcXdcigVg• [^hjgVh• Zc• Za• XdchZchd•
YZ• aV• XdcigVeVgiZ$• n• Za• [jcX^dcVb^Zcid• ÉkZgi^XVaÑ• YZa• egde^d•
Zfj^ed&• Zc• Za• fjZ• hZ• WjhXV• bVciZcZg&• Zc• idYd• bdbZcid&• aV•
k^\ZcX^V• YZ• aV• _ZgVgfjvV• Xdbd• jc• ZhZcX^Va• Xg^iZg^d• deZgVi^kd(•
=c• Za• Y^hZwd• cdgiZVbZg^XVcd• Zm^hiZ• iVbW^tc• jcV• \gVc• egZdXj'
eVX^xc• edg• aV• XVgVXiZg^oVX^xc• YZ• adh• gVh\dh• egZYdb^cVciZh• Zc•
aV• eZghdcVa^YVY• YZ• aV• XdcigVeVgiZ&• Y^hi^c\j^tcYdhZ• igZh• i^edh• YZ•
Zaadh4• adh• ÉZhiVW^a^oVYdgZhÑ• fjZ• edcZc• tc[Vh^h• Zc• Za• V[^VcoV'
b^Zcid• YZ• adh• VXjZgYdh&• adh• ÉYZhZhiVW^a^oVYdgZhÑ• fjZ• hZ• XVgVX'
iZg^oVc• edg• hjh• VXi^ijYZh• Y^hgjei^kVh• n• adh• ÉXjVh^• bZY^VYdgZhÑ•
fjZ• egdeZcYZc• V• YZhZbeZwVg• gdaZh• Y^kZghdh• n• kVg^VWaZh&• YVcYd•
aVh• eVjiVh• gZheZXid• YZ• adh• XVbW^dh• YZ• edh^X^xc• YZa• Zfj^ed• n•
YZhZbeZwqcYdhZ• Xdbd• kdXZgdh• YZa• \gjed(
DV• bZidYdad\vV• ZhiVYdjc^YZchZ• hZ• dXjeV• YZ• aV• cZ\dX^VX^xc•
b^hbV• hdaVbZciZ• V• eVgi^g• YZa• YZhZcigVwVb^Zcid• YZ• ZhiVh• XViZ'
\dgvVh• n• gdaZh• egZk^dh(• =c• iVa• XdciZmid• aZ• ^ciZgZhV• ^g• Xdchigj'
nZcYd• adh• XdchZchdh&• eZgd• h^c• dak^YVg• cjcXV• fjZ• ÉaV• cZ\dX^V'
X^xc• Zh• jc• Vhjcid• YZ• bVc^ejaVX^xc• YZ• aVh• eZgXZeX^dcZh&• fjZ• hZ•
gZVa^oV• YZ• bjn• Y^[ZgZciZh• b VcZgVhÑ(//• DVh• cZ\dX^VX^dcZh• cd•
ZckjZakZc• h^beaZbZciZ• jc• ^ciZgXVbW^d• YZ• d[gZX^b^Zcidh• n• Xdc'
XZh^dcZh• fjZ• aaZkZc&• [^cVabZciZ&• Va• V_jhiZ• YZ• thidh(• ÉDdh• d[gZ'
X^b^Zcidh• hZ• b^YZc• [gZciZ• V• digVh• Ydh• cdX^dcZh4• aVh• ZmeZXiV'
i^kVh• YZ• jc•gZhjaiVYd• Zm^idhd• n• aVh• Zhi^bVX^dcZh• YZ• jc• YZhZcaVXZ•
h^c• VXjZgYd• #ejcidh• YZ• hZ\jg^YVY$Ñ(/0
=c• hvciZh^h4• Za• XdcdX^b^Zcid• ZmVXid• YZ• aVh• edavi^XVh• ZmiZ'
g^dgZh• YZ• adh• eVvhZh• YZhVggdaaVYdh• ^cXajnZ• Za• VYZXjVYd• XdcdX^'
b^Zcid• YZa• h^hiZbV• edavi^Xd• gZheZXi^kd• n• YZ• hjh• gZ\aVh• YZ• _jZ\d&
$#• N(• 9• acXY`• Zcf• bY[ch]Uh]cb• UbX• aYX]Uh]cbÉ&• L\caUg• ;c`cg]&• Yb•
Ab hYfbUh]cbU`• F Y[ ch]Uh]cb ' • jUf]cg• UihcfYg&• >cfY][b• KYfj]WY• Abgh]hihY&• M(K(•
<YdUfhaYbh• cZ• KhUhY&• OUg\]b[hcb• <(;(&• +32.&• ^%• +/• m• gg(
~• AVsX(
Ä• AVsX(

Dcg• YgWYb Uf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

Vhv• Xdbd• aV• _jhiV• XdbegZch^xc• YZa• XVgqXiZg• cVX^dcVa• YZ• aVh•
eZghdcVh• fjZ• Z_ZXjiqc• ZhVh• edavi^XVh• n• YZ• aVh• eVjiVh• XjaijgVaZh•
Zc• fjZ• ]Vc• h^Yd• [dgbVYVh(

*%• ?]a• Q]\TZWQb]a• S\b`S• ZOa• Pc`]Q`OQWOa


g• Z]a• S_cW^]a• ^]ZkbWQ]a
9• aVh• Y^[^XjaiVYZh• YZ• Y^hXZgc^b^Zcid• fjZ• eaVciZV• Za• ]ZX]d&• nV•
VcVa^oVYd&• YZ• fjZ• aVh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• Zc• Za• =hiVYd• XdciZb'
edgqcZd• i^ZcYZc• V• hZg• bzai^eaZh• n• ZheZX^Va^oVYVh• hZ• V\gZ\V&• Zc•
XjVcid• Va• bVcZ_d• YZ• XVYV• jcV• YZ• ZaaVh&• aV• Xdbea^XVX^xc• YZg^'
kVYV• YZ• adh• [gZXjZciZh• YZhVXjZgYdh• ZcigZ• adh• [jcX^dcVg^dh• YZ•
XVggZgV• fjZ• bVcZ_Vc•jc• YZiZgb^cVYd• Vhjcid• n• adh• Zfj^edh• edav'
i^Xdh• fjZ• dg^\^cVc• hj• edh^X^xc• Zc• hj• k^cXjaVX^xc• Y^gZXiV• Xdc•
Za• \dW^Zgcd• n• Za• eVgi^Yd• fjZ• hZ• ZcXjZcigVc• Zc• Za• edYZg(
EVm• OZWZg• YZhXg^W^x• aV• iZcYZcX^V• V• aV• Vbea^VX^xc• YZa• egZ'
Ydb^c^d• WjgdXgqi^Xd• Va• ^ciZg^dg• YZa• =hiVYd• a^WZgVa&/1• Vci^X^eVcYd•
fjZ• Za• VjbZcid• Zc• aV• ^c[ajZcX^V• YZ• aVh• WjgdXgVX^Vh• ZheZX^Va^'
oVYVh• ZgV• jc• ]ZX]d• ^cZk^iVWaZ&• ejZhid• fjZ• ZhiVWV• k^cXjaVYd• Va•
XdchiVciZ• ZchVcX]Vb^Zcid• YZ• adh• gZXjghdh• ezWa^Xdh• n• YZ• aVh•
[jcX^dcZh• ZhiViVaZh(• =hiVh• Xdch^YZgVX^dcZh• gZhjaiVc&• ]dn• YvV&• jc•
YVid• ZhZcX^Va• eVgV• XdbegZcYZg• aV• b VcZgV• Zc• fjZ• hZ• YZX^YZc• n•
[jcX^dcVc• aVh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• YZ• adh• eVvhZh• VkVcoVYdh(
=c• i^Zbedh• YZa• HgZh^YZciZ• 9cYgZl• BVX`hdc&• Zc• =hiVYdh•
Mc^Ydh&• aV• ^YZV• YZ• fjZ• aV• VYb^c^higVX^xc• ezWa^XV• dg^\^cVWV• jc•
Éh^hiZbV• YZ• YZhed_dhÑ• " ZWVQSZ• Z`Z[MYU#• fjZ• YVWV• YZgZX]d• Va•
eVgi^Yd• edavi^Xd• ig^jc[VciZ• V• Y^hedcZg• YZ• idYdh• adh• XVg\dh• ez'
Wa^Xdh• eVgV• hjh• b^a^iVciZh&• bdY^[^XVcYd• idiVabZciZ• Za• eaVciZa•
YZ• hZgk^X^dh• VciZg^dg&• ejYd• iZcZg• VXZeiVX^xc• n• k^\ZcX^V(• HZgd• aV•
egde^V• ZkdajX^xc• YZ• ZhZ• eVvh• ]^od&• V• Xdb^Zcodh• YZa• h^\ad• VXijVa&•
fjZ• Zhidh•Xg^iZg^dh• [jZgVc• VWVcYdcVYdh&• WjhXqcYdhZ• Zc• hj• gZZb'
eaVod• YVg• ZhiVW^a^YVY• n• egd[Zh^dcVa^hbd• V• aV• [j]X^xc• ezWa^XV(%+•
=c• ZhiZ• cjZkd• XdciZmid&• aV• hjegZbVXvV• YZ• adh• VYb^c^higVYdgZh•
gZhjaiV• ^cZk^iVWaZ4• ejZhid• fjZ• Zaadh• VaXVcoVc• jc• Ydb^c^d• Xdb'
ejZhid• YZ• adh• gZhdgiZh• bqh• vci^bdh• YZ• aV• [dgbVX^xc• YZ• aVh•
edavi^XVh• ezWa^XVh&• XdchigjnZc&• Zc• Za• Xjghd• YZa• i^Zbed&• YdXig^cVh•
n• k^h^dcZh• eVgV• Za• bZ_dg• bVcZ_d• YZ• thiVh&• aVh• fjZ• hdc• hdX^Va^'
oVYVh• Va• Xdc_jcid• YZa• eZghdcVa• edg• bZY^d• YZ• adh• egdXZhdh• [dg'•
bVi^kdh• n• YZ• XVeVX^iVX^xc• fjZ• [jcX^dcVc• YZhYZ• adh• bqh• iZb egV'
cdh• c^kZaZh• YZ• aV• XVggZgV• [jcX^dcVgvV• n&• [^cVabZciZ&• Zc• k^gijY•
YZ• hj• czbZgd• VhZ\jgVc• jc• egZYdb^c^d• XjVci^iVi^kd• fjZ• i^ZcZ•
iVbW^tc• ZcdgbZ• ^beVXid(
$&• N(• = Wc b c a qU • m• K c W]YXUX' • EUl• OYVYf&• DU• @UVUbU&• =X(• XY• ;]YbW]Ug•
KcW]U`Yg&• +30+&• hcac• ,&• WUd(• AP• DU• ]bgh]hiW]ub• YghUhU`• fUW]cbU`• m• `cg•
dUfh]Xcg• dc`sh]Wcg• m• dUf`UaYbhcg• acXYfbcg• #KcW]c`c[sU• XY`• =ghUXc$ &•
d(• +(*.1• m• gg(
/2• N(• F iYjU• @ ]ghc f]U • X Y• `cg• = ghU X c g• M b]Xcg'• O]``]Ua• E]``Yf&• :iYbcg•
9]fYg&• FcjU&• +30+(
# "

 D i]g• E U]fU

>gZciZ• V• Zhidh• [jcX^dcVg^dh• YZ• XVggZgV&• Xdc• jcV• k^h^xc• bjn•


VXVWVYV• n• ZhiVWaZ• YZ• ad• fjZ• Za• eVvh• YZWZ• ]VXZg• Zc• b ViZg^V• YZ•
edavi^XV• ZmiZg^dg&• egV\bqi^Xdh• edg• hj• [Vb^a^Vg^YVY• Y^^gZXiV• Xdc•
adh• ]ZX]dh• n• Zbevg^XVbZciZ• XdchZgkVYdgZh• edg• hj• Y^gZXid• Xdcd'
X^b^Zcid• YZ• aVh• Y^[^XjaiVYZh• fjZ•Zm^hiZc• eVgV•XVbW^Vg• Za• h^hiZb V•
^ciZgcVX^dcVa&• adh• Xg^iZg^dh• fjZ• hjhiZciVc• adh• XjVYgdh• edavi^Xdh•
fjZ• ZcigVc• Y^gZXiVbZciZ• V• YZhZbeZwVg• XVg\dh• Vaidh• ajZ\d• YZ•
XVYV• XVbW^d• YZ• \dW^Zgcd• ejZYZc• hZg• bjn• Y^h[jcX^dcVaZh(
=c• XdcigVhiZ• Xdc• adh• XjZgedh• WjgdXgqi^Xdh&• adh• Zfj^edh•
edavi^Xdh• hZ• XVgVXiZg^oVc• cdgbVabZciZ• edg• jc• b Zcdg• XdcdX^'
b^Zcid• YZ• adh• Vhjcidh• itXc^Xdh&• fjZ• gZZbeaVoVc• edg• jcV• Xdc'
XZeX^xc• bqh• ^YZdad\^oVYV• YZa• bjcYd(• <ZWZc• hj• edh^X^xc• YZ•
[dgbV• Y^gZXiV• V• [VXidgZh• YZ• aZVaiVY• Va• \dWZgcVciZ• d• Va• eVgi^Yd•
YZa• fjZ• [dgbVc• eVgiZ• n• Zhid• adh• ]VXZ• XdbeaZiVbZciZ• V_Zcdh•
V• aVh• hda^YVg^YVYZh• Xdchigj^YVh• Va• ^ciZg^dg• YZ• jcV• WjgdXgVX^V•
ZheZX^Va^oVYV(
LdYd• ad• VciZg^dg• ]VXZ• fjZ• hZVc• bjn• jhjVaZh• aVh• ej\cVh• n•
Xdc[a^Xidh• ZcigZ• adh• gZhedchVWaZh• edavi^Xdh• YZ• jc• \dW^Zgcd• n• adh•
[jcX^dcVg^dh• YZ• XVggZgV5• Zhid• ejZYZ• hZg• bqh• V\jYd• n• Xdbea^'
XVYd• Zc• eVvhZh• YdcYZ• adh• XjZgedh• WjgdXgqi^Xdh• hdc• bjn• cjbZ'
gdhdh• n• aVh• [jcX^dcZh• Xdc• gZhedchVW^a^YVY• edavi^XV• Y^hb^cjnZc•
XVYV• YvV• bqh(
;dc• idYd&• ZhiZ• Xdc[a^Xid• iVbW^tc• hZ• g^\Z• edg• X^ZgiVh• gZ\aVh•
n• VYb^iZ• \gVYVX^dcZh• fjZ• cd• Zh• Y^[vX^a• ZhiVWaZXZg(• =c• eg^b Zg•
itgb^cd&• adh• bVndgZh• X]dfjZh• i^ZcYZc• V• egdYjX^ghZ• Zc• aV• [VhZ•
YZ• ^chiVaVX^xc• YZ• jcV• cjZkV• VYb^c^higVX^xc&• XjVcYd• Za• egZhi^'
\^d• YZa• \dW^Zgcd• ZcigVciZ• Zh• bqh• Vaid• n• aV• kdajciVY• edavi^XV• YZ•
hjh• XdaVWdgVYdgZh• ^cbZY^Vidh• bqh• [jZgiZ(• =c• ZhV• ZiVeV• hZ• eaVc'
iZVc• iVbW^tc• adh• egdWaZbVh• YZ• V_jhiZ• YZ• XVgVXiZgZh• ZcigZ• eZg'
hdcVh• fjZ• cd• hZ• ]Vc• XdcdX^Yd• egZk^VbZciZ• n• _jZ\Vc• Zc• idYV•
hj• ^ciZch^YVY• aVh• YZhXdc[^VcoVh• fjZ• adh• edavi^Xdh• egd[Zh^dcVaZh•
h^ZciZc• cdgbVabZciZ• edg• adh• ZheZX^Va^hiVh(
McV• hZ\jcYV• eVjiV• Zh• fjZ• aVh• Y^hejiVh• i^ZcYZc• V• hZg• bV'
ndgZh• b^ZcigVh• bqh• ZmigZbVh• Z• ^YZdad\^oVYVh• hZVc• aVh• eaViV'
[dgbVh• YZa• \dW^Zgcd• fjZ• VhX^ZcYZ(• =hid• hZ• YZWZ• Va• ]ZX]d• YZ•
fjZ• aVh• WjgdXgVX^Vh• ZheZX^Va^oVYVh• fjZ• bVcZ_Vc• aV• edavi^XV•
ZmiZg^dg• hZ• g^\Zc• edg• jc• egd\gVb V• cd• ZhXg^id&• XjnV• ^che^gVX^xc•
hZ• h^izV• V• b^iVY• YZ• XVb^cd• [gZciZ• V• adh• eaVciZVb^Zcidh• YZ• aVh•
[jZgoVh• edavi^XVh• bqh• ^c[ajnZciZh• #DVWdg^hiVh• n• ;dchZgkVYdgZh•
Zc• ?gVc• :gZiVwV• d• <ZbxXgViVh• n• JZejWa^XVcdh• Zc• =hiVYdh•
Mc^Ydh$(• <Z• ZhiZ• bdYd&• h^• aaZ\Vc• Va• \dW^Zgcd• Zfj^edh• fjZ• gZ'
egZhZciVc• aVh• VaVh• bqh• gVY^XVaZh• YZ• adh• \gVcYZh• eVgi^Ydh&• aVh•
iZcYZcX^Vh• Va• Xdc[a^Xid• hZgqc• bVndgZh• YZ• aV• b^hbV• bVcZgV• fjZ•
]VWgq• bVndg• VgbdcvV• h^• fj^ZcZh• VXXZYZc• V• aV• Y^gZXX^xc• Y^ead'
bqi^XV• hdc• \gjedh• bqh• egxm^bdh• Va• XZcigd• YZa• VgXd• edavi^Xd•
cVX^dcVa(
;dbd• Z_Zbeadh• YZ• [jcX^dcVb^Zcid• h^c• ÉijgWjaZcX^Vh•• Wjgd'
Xgqi^XVh• hZ• edYgvV• hZwVaVg• V• aV• VYb^c^higVX^xc• F^mdc• Zc• hj•
hZ\jcYV• [VhZ&• V• aV• ZiVeV• VkVcoVYV• YZa• \dW^Zgcd• aVWdg^hiV• YZ

Dcg• YgWYb Uf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

@VgdaY• O^ahdc&• V• aV• bVndgvV• YZ• adh• \dW^Zgcdh• ^iVa^Vcdh• n• Va•


gt\^bZc• YZ• H^ZggZ• =aa^di• LgjYZVj&• Zc• ;VcVYq(• =c• XVbW^d&• hZ•
ejZYZ• Xdch^YZgVg• jc• eVgVY^\bV• YZ• X]dfjZ• edavi^Xd'WjgdXgqi^Xd•
V• adh• Ydh• zai^bdh• \dW^Zgcdh• cdgiZVbZg^XVcdh(• = c• ZhiZ• hZci^Yd&•
aV• edavi^XV• YZ• YZgZX]dh• ]jbVcdh• YZa• HgZh^YZciZ• ; qgiZg/3• n• aV•
YZ• gv\^Yd• ZcXjVYgVb^Zcid• YZ• aVh• VXi^k^YVYZh• YZa• LZgXZg• EjcYd•
YZcigd• YZ• jcV•ZhigViZ\^V•a^cZVa• YZ• XdciZcX^xc• YZa• ZmeVch^dc^hbd•
hdk^ti^Xd&0*• ZcXdcigVgdc&• VjcfjZ• edg• gVodcZh• dejZhiVh&• jcV• bV'
c^[^ZhiV• gZh^hiZcX^V• ZcigZ• adh• VYb ^c^higVYdgZh• bqh• Vci^\jdh• YZa•
<ZeVgiVbZcid• YZ• =hiVYd&• fjZ• ^c^X^Vgdc• YZ• ^cbZY^Vid• jcV• Xdc'
[gdciVX^xc• dWa^XjV&• eZgd• bjn• Z[^XVo&• fjZ• XdcYj_d• YZcigd• YZ•
edXd• i^Zbed• V• aV• bdY^[^XVX^xc• YZ• aVh• eVjiVh• ^c^X^VaZh(
Mc• iZgXZg• Xg^iZg^d• eVgV•Za• hZ\j^b^Zcid• YZ• ZhiVh• Y^heVg^YVYZh•
Zh• fjZ• cdgbVabZciZ• gZ\^higVc• jcV• Zhig^XiV• iZbedgVa^YVY(• DV•
Vh^b ZigvV• YZ• aVh• [jZgoVh• Zc• ej\cV• ]VXZ• fjZ• jhjVabZciZ• eg^bZ•
Za• Xg^iZg^d• YZ• adh• Zfj^edh• egd[Zh^dcVaZh(• =hid• hZ• YZWZ• V•jc• YdWaZ•
[VXidg4• YZ• jcV•eVgiZ• aV• XVeVX^YVY• YZ• ÉXViZfj^oVX^xc•• Zc• idb d• V•
hjh• ejcidh• YZ• k^hiV• edg• eVgiZ• YZ• adh• cjbZgdhdh• [jcX^dcVg^dh• YZ•
XVggZgV&• adh• fjZ• cdgbVabZciZ• ad\gVc• ^g• eZghjVY^ZcYd• n• Xdde'
iVcYd• V• adh• XjVYgdh• edavi^Xdh• Xdc• Za• Vg\jbZcid• YZ• fjZ• adh• Zhiqc•
VYZcigVcYd• Zc• adh• hZXgZidh• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• n• ]VX^ZcYd•
iVbW^tc• YZ• Zaadh• jcdh• ÉZmeZgidhÑ(• HZgd• h^• Zhid• cd• dXjggZ• Vh^hi^'
gZbdh• ZcidcXZh• V• jc• egdXZhd• YZ• XZgXd• n• Zmejah^xc• YZ• adh• Y^h^'
YZciZh&• Zc• WVhZ• Va• Z_ZgX^X^d• YZ• adh• bzai^eaZh• XVcVaZh• YZa• edYZg•
WjgdXgqi^Xd• fjZ• kVc• YZ• aV• aZciV• Z_ZXjX^xc• d• gZWZaYvV• V• hjh•
Y^gZXi^kVh• Z• ^chigjXX^dcZh&• ]VhiV• aV• [^aigVX^xc• d• gZegZhZciVX^xc•
YZ• adh• ZggdgZh• fjZ• XdbZiZc• n• fjZ• bjX]Vh• kZXZh• dWZYZXZc• V•
•XZaVYVh•• fjZ• hZ• aZh• ]V• iZcY^Yd• Xdc• idYd• XqaXjad(• Dd• XdcXgZid•
Zh• fjZ• aV• ]^hidg^V• YZa(•=hiVYd• bdYZgcd• cdh• b jZhigV• fjZ&• XVh^•
^ckVg^VWaZbZciZ&• adh• XjZgedh• ZheZX^Va^oVYdh• i^ZcZc• XVeVX^YVY•
eVgV• gZVWhdgWZg• aVh• egdejZhiVh• fjZ• hZ• aZh• ]VXZc• exg• eVgiZ• YZ•
adh•Zfj^edh•edavi^Xdh•XjVcYd• ZaaVh•cd•XjZciVc• Xdc• hj•VegdWVX^xc(
Hdg• Zaad&• V• adh• dWhZgkVYdgZh• ZmiZg^dgZh&• _jcid• V• aV• cZXZh^YVY•
YZ• YZiZXiVg• ZhiV• XaVhZ• YZ• Xdc[a^Xid• edg• hj• ^cX^YZcX^V• eVgVa^oV'
YdgV• YZ• YZiZgb^cVYdh• VheZXidh• YZ• aV• VXi^k^YVY• ^ciZgcVX^dcVa•
YZ• adh• eVvhZh• XZcigVaZh&• aZh• gZhjaiV• [jcYVbZciVa• ZhiVWaZXZg• Za•
ÉbdbZcidÑ• Zc• fjZ• hZ• ZcXjZcigV• Za• YZhVggdaad• YZ• ZhiZ• X]dfjZ&•
ejZhid• fjZ• ZhiZ• [VXidg• hZgq• jcV• XaVkZ• eVgV• edcYZgVg• Za• edh^WaZ•
YZhZcaVXZ(• =h• ^bedgiVciZ• iZcZg• Zc• XjZciV• iVb W^tc• fjZ&• jcV• kZo•
VaXVcoVYd• thiZ&• hZ• gZhiVWaZXZ• jcV• cdgbVa^YVY&•XVh^• XdbeaZiV• Zc•
Za• bVcZ_d• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• gZheZXi^kV&• gZ^beaVciqcYdhZ•
aVh• k^h^dcZh• YZ• aVh• WjgdXgVX^Vh• egd[Zh^dcVaZh(
$(• N(• G• E cXY`c• ; c fd c fU h]jc • bU• 9 a Yf]WU• D Uh]bU• Y• U• DUh]bc(Ua Yf]WU(•
b]nU[Xc• X cg• = ghU X c g• Mb]Xcg' • @ckUfX• O]UfXU&• HYhfudc`]g&• =X(• NcnYg&• +32-&•
WUd(• AAA• m• ; i UXYfbcg• K Ya Y ghfU `Y g• XY• = ghU X c g• M b]Xcg' • FÇ'• /• m• % &• ;A<=&•
Eql]Wc&• +313(
% • N(• ÑÑJYXYZ]b]W]ub• XY`• WcbZ`]Whc• Wcb• `U• Mb]ub• Kcj]qh]WU4• YghfUhY[]U•
[`cVU`• m• XcWhf]bU• biW`YUf &• 9fhifc• :cf^U&• Yb• = g hU X c g• M b]Xcg4• ibU• N]g]rb•
D Uh]b cUa Yf]WUb U' • Di]g• EU]fU&• YX]hcf&• ;(• XY• Eql]Wc&• >cbXc• XY• ;i`hifU• =Wcä
bua]WU&• +32.&• d(• .0*• m• gg(
 D i]g• E U]fU

+%• ?O• ^S`a]\OZWhOQWm\• ]• W\abWbcQW]\OZWhOQWm\


RSZ•U]PWS`\]

=hiZ• ixe^Xd• hZ• ZcXjZcigV• Zc• Y^gZXiV• gZaVX^xc• Xdc• adh• ejcidh•
VciZg^dgZh(• 9fjv• ad• fjZ• ^ciZgZhV• ZhiVWaZXZg• XdcXgZiVb ZciZ• Zh5•
ÅXjqcid• hZ• dXjeV• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• jc• HgZh^YZciZ• YZ• aV•
JZezWa^XV• d• jc• Hg^b Zg• E^c^higd8• Q• ajZ\d4• ÅYZ• fjt• bVcZgV• hZ•
Vgbdc^oV• hj• fjZ]VXZg• Xdc•Za• YZ• adh• XjZgedh• ZheZX^Va^oVYdh• Zc• Za•
bVcZ_d• YZ• aVh• VXi^k^YVYZh• ^ciZgcVX^dcVaZh8
Mc• XVhd• ZmigZbd&• ZcigZ• adh• VcVa^oVYdh&• Zh• >gVcX^V(• =c• jcV•
gZ[aZm^xc• Z[ZXijVYV• Zc• +302&• H^ZggZ• ;di• VcdiVWV• gZ[^g^tcYdhZ• V•
aV• ZaVWdgVX^xc• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• YZ• hj• eVvh4• É=c• eg^b Zg•
itgb^cd• ]Vn• fjZ• ]VXZg• jcV• dWhZgkVX^xc• \ZcZgVa(• 9ciZh• YZ• +3/2•
n• iVbW^tc• YZhejth• aV• YZ[^c^X^xc• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• ]V• h^Yd•
h^ZbegZ• jc• Vhjcid• YZa• \dW^Zgcd(• =c• ZhiZ• XVhd&• eVgV• ]VWaVg•
YZa• \dW^Zgcd• hZ• ad• Zhiq• VhdX^VcYd• ^cZfjvkdXVbZciZ• V• aV• eZghdcV•
YZ• hj• XdcYjXidg&• Za• HgZh^YZciZÑ(0+
;dbd• hZ• ]V• VhZciVYd• Zc• Za• igVWV_d• hdWgZ• aVh• ZhigjXijgVh•
YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• [gVcXZhV• ejWa^XVYdh• Zc• ZhiZ• b^hbd• kdaj'
bZc&• ajZ\d• YZ• aV• \Zhi^xc• YZa• \ZcZgVa• YZ• ?VjaaZ• ÉaV• eZghdcVa^'
oVX^xc• YZa• edYZg• egZh^YZcX^Va• Zc• Za• egdXZhd• YZ• aV• YZX^h^xc• YZ• aV•
edavi^XV• ^ciZgcVX^dcVa• cd• ]V• ]ZX]d• bqh• fjZ• Vjb ZciVg• Xdc• hjh•
hjXZhdgZh•(0,• =hiV• iZcYZcX^V• cd• hZ• ]V• bdY^[^XVYd• c^• h^fj^ZgV•
Zc•Za•YZhXdcXZgiVciZ•XjVYgd•YZ•aV• ÉXd]VW^iVX^xcÑ•ZcigZ•Za• Hg^b Zg•
E^c^higd• XdchZgkVYdg&• BVXfjZh• ;]^gVX• n• Za• HgZh^YZciZ• hdX^Va^hiV&•
>gVcsd^h• E ^iiZggVcY&• fj^ZcZh• ]Vc• gZ\^higVYd• jc• ^b edgiVciZ•
XdchZchd• Zc• Zhidh• Vhjcidh• fjZ• ]V• eZgb^i^Yd• V• E ^iiZggVcY• jc•
gda• bjn• VXi^kd&• iVcid• Zc• aVh• ;dc[ZgZcX^Vh• ;jbWgZh&• Xdbd• Zc•
adh• VXi^kdh• ^ciZgXVbW^dh• fjZ• ]V• hZ\j^Yd• bVciZc^ZcYd• Xdc• digdh•
BZ[Zh• YZ• =hiVYd• ZmigVc_Zgdh(• =c• Za• XVhd• [gVcXth&• iVbW^tc&• aVh•
[jcX^dcZh• fjZ• XjbeaZ• Za• HVgaVbZcid• ejZYZc• hZg• Xdch^YZgVYVh•
bZcdgZh• YZW^Yd• Va• XVgqXiZg• ÉZbWg^dcVg^dÑ• YZ• adh• bZXVc^hbdh•
YZ• Xdcigda• eVgaVb ZciVg^d• n• V• aV• idiVa• ^cXVeVX^YVY• YZ• adh• XjZg'
edh• aZ\^haVi^kdh• eVgV• ZaVWdgVg• eVjiVh• YZ• edavi^XV• ZmiZg^dg• VaiZg'
cVi^kVh(0-
=c• Za• ZmigZbd• dejZhid• hZ• edYgvV• hZwVaVg• aV• h^ijVX^xc• YZ•
AiVa^V(0.• =c• ZhiZ• eVvh&• Za• h^hiZbV• edavi^Xd• YZ• aV• hZ\jcYV• edhi'
\jZggV&• ZbVcVYd• YZ• aV• ;dchi^ijX^xc• YZ• +3.1&• eVgZXZ• XVh^• ZaVWd'
gVYd• eVgV•jcV• h^ijVX^xc• YZ• XdchiVciZ• ^cZhiVW^a^YVY• n• Xg^h^h(• 9aav

% • ÇDYg• ]bgh]hih]cbg • #JUddcfh• XY• H]YffY• ;ch$• Yb• D {= `U V c fU h]c b • X Y• `U•


H c `]h]e i Y ( ((&• cd(• W]h(&• d(• ++3• m• gg(
1-• N(• =`• UfhsWi`c• XY• ;ch• m• N][bU`&• ÇDUg• YghfiWhifUg• XY• `U• dc`sh]WU• YlhYä
f]cf• ZfUbWYgUÉ&• Yb• YghY• a]gac• jc`iaYb(
%"• N(• Ab gh]hi W ]c b Y g• H c `qh]WU g• m• < YfYW\ c ( ((&• cd(• W]h(&• d(• ,22• m• gg(
%#• NYf• Y`• YbgUmc• XY• ;U]W\]• ocjUh]• Yb• YghY• jc`iaYb(


Dcg• YgWYb Uf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

Zm^hiZ• jc• \dW^Zgcd• eVgaVbZciVg^d• Xdc• h^hiZbV• YZ• YdWaZ• Xdcigda&•


h^ZiZ• d• bqh• eVgi^Ydh• edavi^Xdh• Xdc• gZegZhZciVX^xc• Zc• Za• ;dc'
\gZhd• n• gVvXZh• YZ[^c^i^kVbZciZ• ^YZdax\^XVh• ZcigZ• adh• fjZ• hZ•
^cXajnZ• Va• HVgi^Yd• ;dbjc^hiV• bqh• [jZgiZ• YZ• GXX^YZciZ(• =c• ZhiZ•
h^hiZbV• ]Vn• jcV• [jZgoV• egZYdb^cVciZ&• aV• <ZbdXgVX^V• ;g^hi^VcV&•
eZgd• thiV•cd• XjZciV• Xdc• aV• [jZgoV•egde^V• cZXZhVg^V• eVgV• [dgbVg•
jc• \dW^Zgcd• ZhiVWaZ• YZWZ• gZVa^oVg• jcV• Y^[vX^a• edavi^XV• YZ• XdVa^'
X^xc• Xdc• digVh• [dgbVX^dcZh• edavi^XVh&• ad• fjZ• dg^\^cV• aVh• [gZ'
XjZciZh• Xg^h^h• \jWZgcVi^kVh&• XVgVXiZgvhi^XVh• YZ• ZhZ• eVvh(
= c• jc• gt\^bZc• Vhv&• Za• eZhd• YZ• adh• VYb ^c^higVYdgZh• ZhiV'
iVaZh• XgZXZ• Xdch^YZgVWaZbZciZ&• ejZhid• fjZ• Zaadh• hdc• adh• zc^Xdh•
XVeVXZh• YZ• YVg• Xdci^cj^YVY• V• aV• \Zhi^xc• ZmiZg^dg• n• V• aV• YZ[ZchV•
YZa• ^ciZgth• cVX^dcVa(• <Z• ZhZ• bdYd&• b^ZcigVh• Za• HVgaVbZcid• n•
Za•?dW^Zgcd•egdiV\dc^oVc• adh• VheZXidh• [dgbVaZh• n• ezWa^Xdh• YZ• aV•
Y^hXjh^xc• edavi^XV&• Za• eaVcd• YZ• aVh• YZX^h^dcZh• n• hj• Xdci^cj^YVY•
gZXVZc•Xdch^hiZciZbZciZ•Zc•aV•WjgdXgVX^V•ZheZX^Va^oVYV•Zc•Za•qb'
W^id• YZ• aV• edavi^XV• ^ciZgcVX^dcVa(
=c• jcV• h^ijVX^xc• ^ciZgbZY^V• gZheZXid• YZ• aVh• VciZg^dgZh•
edYgvVbdh• jW^XVg• Za• XVhd• cdgiZVbZg^XVcd(• =c• =hiVYdh• Mc^Ydh•
]Vn• kVg^dh• VXidgZh• [jZgiZh• Zc• b ViZg^V• YZ• XdbeZiZcX^V• eVgV• [dg'
bjaVg• d• ZkVajVg• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg(• DV• ;VhV• :aVcXV• i^ZcZ• aV•
zai^bV• eVaVWgV• Zc• adh• Vhjcidh• bqh• igVhXZcYZciVaZh&• ZheZX^Va'
bZciZ• V• igVkth• YZ• bZXVc^hbdh• Xdbd• aV• hVcX^xc• YZ• adh• i8_MK\&•
[Q]M 4OYMMTMU[Zj• n• aV• XVeVX^YVY• eVgV• YZXgZiVg• aV• bdk^a^oVX^xc•
YZ• igdeVh• Va• ZmiZg^dg• h^c• egZk^V• YZXaVgVX^xc• [dgbVa• YZ• \jZggV&•
Zc• adh• itgb^cdh• fjZ• ad• eZgb^iZ• aV• iHIY BV^MYZ 4K[!'• HZgd•
h^bjaiqcZVbZciZ• Za• KZcVYd&• Zc• gZegZhZciVX^xc• YZ• adh• =hiVYdh•
YZ• aV• Mc^xc&• hZ• dXjeV• YZ• aV• gVi^[^XVX^xc• YZ• adh• igViVYdh• ^ciZg'
cVX^dcVaZh&• aV• Xdc[^gbVX^xc• YZ• adh• cdbWgVb^Zcidh• YZ• =b WV_V'
YdgZh• n• Vaidh• VYb^c^higVYdgZh• YZ• aV• edavi^XV• ^ciZgcVX^dcVa&• Vhv•
Xdbd• YZ• aV• [^hXVa^oVX^xc• YZa• XdciZc^Yd• YZ• thiV(• Q&• [^cVabZciZ&•
]VaaVbdh• jc• ZmiZchd• X^gXj^id• YZ• XjZgedh• WjgdXgqi^Xdh• Xdc•
\gVcYZh• edYZgZh• YZ• YZX^h^xc• fjZ• eVgi^X^eVc• Xdi^Y^VcVbZciZ• Zc•
aV• YZiZgb^cVX^xc• n• V_jhiZ• YZ• aVh• YZX^h^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh(
=c•XjVafj^Zg• XVhd&• aV• kVg^VWaZ• ZcigZ• eZghdcVa^oVX^xc• Z• ^chi^'•
ijX^dcVa^oVX^xc• YZ• aV• idbV• YZ• YZX^h^dcZh• YZ• edavi^XV• ZmiZg^dg•
cd• hxad• i^ZcZ•jc•kVadg•iZxg^Xd• h^cd• iVbW^tc•jcd• egqXi^Xd&•ejZhid•
fjZ• V• adh• dWhZgkVYdgZh• ZmiZgcdh• aZh• ^cY^XV• Zc• fjt• c^kZa• YZWZc•
hZg• egZhZciVYdh• adh• Vg\jbZcidh• n• ejcidh• YZ• k^hiV• Xdc• fjZ•
^ciZciZc• ^cX^Y^g• Zc• aV• ZhigViZ\^V• ^ciZgcVX^dcVa• YZ• adh• eVvhZh•
XZcigVaZh(

,%• 8Z• ^Sa]• RSZ• aWabS[O• RS• ^O`bWR]a• ^]ZkbWQ]a•


T`S\bS• O• ZO• ^]ZkbWQO• W\bS`\OQW]\OZ

DV• iZdgvV• edavi^XV• ]V• ZhiVWaZX^Yd• W^Zc• Za• XVgqXiZg• YZ• ÉZhaVWd'
cZh •fjZ• Zc•adh• h^hiZbVh• YZbdXgqi^Xdh• a^WZgVaZh• YZhZbeZwVc• adh
& •

 Di]g• E U]fU

eVgi^Ydh• edavi^Xdh&• Va• k^cXjaVg• Va• =hiVYd• Xdc• aV• hdX^ZYVY• X^k^a&•
dg\Vc^oVcYd• n• XVcVa^oVcYd• aVh• YZbVcYVh• n• egdejZhiVh• fjZ• adh•
X^jYVYVcdh• ]VXZc• V• aVh• Vjidg^YVYZh(
HZgd• Zc• ad• fjZ• ]VXZ• V• aV• YZiZgb ^cVX^xc• b ^hb V• YZ• aV• edav'
i^XV• ZmiZg^dg• n• hjh• XdciZc^Ydh• aV• ZhigjXijgV• YZ• adh• eVgi^Ydh•
edavi^Xdh&• Zc• XjVcid• iVa&• i^ZcZ• jc• ^beVXid• egde^d• e VgV• hj• Xdc'
[^\jgVX^xc(• Q• Vfjv• cdh• ZhiVbdh• gZ[^g^ZcYd• Wqh^XVb ZciZ• V• aV•
[jcX^xc•n•Za• eZhd• kVg^VWaZh• fjZ• aVh• ^chiVcX^Vh• eVgi^Y^hiVh• YZhZb'
eZwVc• Zc• aV• \ZhiVX^xc• YZ• aVh• YZX^h^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh(
KdWgZ• ZhiZ• iZbV• ^ciZgZhV• Zc• eg^b Zg• itgb ^cd• aV• XjZhi^xc•
YZ• aV• VaiZgcVcX^V• Z[ZXi^kV• Zc• Za• edYZg(• =c• eVvhZh• Xdbd• BVexc&•
YdcYZ• Za• HVgi^Yd• D^WZgVa• <ZbxXgViV• hZ• ]V• b VciZc^Yd• Zc• Za•
edYZg• edg• bqh• YZ• igZ^ciV• Vwdh• Xdci^cjVYdh&• Za• YZWViZ• ^ciZg'
cVX^dcVa• eVgi^Y^hiV• ]Vn• fjZ• hZ\j^gad• egqXi^XVb ZciZ• Va• ^ciZg^dg•
YZ• ZhV• [jZgoV• ]Z\Zbxc^XV&• egZhiVcYd• ViZcX^xc• b qh• W^Zc• V• aVh•
Y^[ZgZciZh• [gVXX^dcZh• ^ciZgcVh• YZa• eVgi^Yd• Ydb^cVciZ• n• V• aV• h^c'
\jaVg• k^cXjaVX^xc• fjZ• thiVh• bVci^ZcZc• Xdc• YZiZgb ^cVYdh• cz'
XaZdh• ZbegZhVg^VaZh(• DVh• edhijgVh• YZ• adh• eVgi^Ydh• edavi^Xdh•
hZXjcYVg^dh• Zc• aV• <^ZiV&• XjnV• VXX^xc• Zc• Za• XVhd• YZa• CdbZ^id•
d• YZa• HVgi^Yd• KdX^Va^hiV• ^ciZgZhV• hxad• eVgV• adh• Z[ZXidh• YZ• jcV•
[^hXVa^oVX^xc&• gZhjaiVc• edXd• Z[^XVXZh• Zc• XjVcid• V• egdnZXidh•
VaiZgcVi^kdh(
=c• idYdh• adh• YZbqh• XVhdh• fjZ• ]Zbdh• VcVa^oVYd&• Zc• XVbW^d&•
adh• eVgi^Ydh• fjZ• hZ• ZcXjZcigVc• iZbedgVabZciZ• Zc• aV• dedh^X^xc•
i^ZcZc• eZgheZXi^kVh• XdcXgZiVh• YZ• aaZ\Vg• Va• edYZg(• =c• Zhdh• h^hiZ'
b Vh• edavi^Xdh&• edg• ad• b^hbd&• VYZbqh• YZa• Xdcigda• [^hXVa^oVYdg•
YZ• ad• fjZ• ]VXZ• Za• \dW^Zgcd&• YZWZ• Zm^hi^g• jcV• egZdXjeVX^xc• edg•
XdcdXZg• aVh• eaViV[dgbVh• egd\gVb qi^XVh• YZ• adh• eVgi^Ydh• ded'
h^idgZh(
Mc•hZ\jcYd• ejcid• i^ZcZ• fjZ• kZg• Xdc• aV• Vbea^ijY• YZa• YZWViZ•
n• aV• Xdc[a^Xi^k^YVY• fjZ• Zm^hiZ• Zc• idb d• V• ZhiVh• egdejZhiVh• egd'
\gVb qi^XVh• eVgV• Za• qbW^id• ^ciZgcVX^dcVa(• =c(• ?gVc• :gZiVwV• aV•
k^YV• ^ciZgcV• YZ• adh• Ydh• \gVcYZh• eVgi^Ydh• Zhijkd• Ydb^cVYV&• Yj'
gVciZ• idYV&• aV• YtXVYV• YZa• 0*&• edg• aV• Y^hXjh^xc• Zc• idb d• V• aV•
ZcigVYV•V• aV4•;dbjc^YVY• =Xdcxb^XV• =jgdeZV(• 9a• ^ciZg^dg• YZ• adh•
eVgi^Ydh• DVWdg^hiV•n• ;dchZgkVYdg• hZ• ZhigjXijgVgdc• jcV• Xdgg^Zc'
iZ• ZjgdeZvhiV• n• digV• eVgi^YVg^V• YZ• b VciZcZg• aV• VY]Zh^xc• V• aV•
RdcV• YZ• D^WgZ• ;dbZgX^d• #=>L9$&• YZ• aV• fjZ• ]VhiV• ZhZ• bdbZcid•
Za• JZ^cd• Mc^Yd• [dgbVWV• eVgiZ• Zc• Za• \gjed• XdcdX^Yd• Xdbd• Éadh•
h^ZiZ•YZ• V[jZgVÑ(0/•=c•aV•VXijVa^YVY• aV• XZcigVa^YVY• YZ• adh• Vhjcidh•
^ciZgcVX^dcVaZh• hZ• bVci^ZcZ&• Xdbd• ad• egdWx• aV• zai^b V• ;dc[Z'
gZcX^V• YZa• HVgi^Yd• DVWdg^hiV• Zc• YdcYZ• hZ• YZX^Y^x• fjZ• Zc• XVhd•
YZ• aaZ\Vg• Zaadh• Va• edYZg• hZ• edcYgvV• itgb ^cd• Va• ZbeaVoVb^Zcid•
YZ• adh• b^h^aZh• cjXaZVgZh• cdgiZVbZg^XVcdh• Zc• hjZad• Wg^iqc^Xd• n•
hZ• WjhXVgvV• ZhiVWaZXZg• jcV• avcZV• egde^V• YZ• cZ\dX^VX^dcZh• Xdc•
Za• \dW^Zgcd• hdk^ti^Xd(

%$• N(• = `• ? cV]Yfbc• D U Vcf]ghU4• Ab Zc fa Y• H Yfgc b U `' • @Ufc`X• O]`gcb&• :UfWYä


`cbU&• ?f]^U`Vc&• +31.&• YgdYW(• `cg• WUd(• +1&• ,.• m• --(


Dcg• YgWYbUf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

Gigd• iVcid• dXjggZ• Zc• >gVcX^V&• YdcYZ• ]Vn• jcV• aVg\V• igVY^'
X^xc• YZ• ^beVXid• YZ• adh• VXdciZX^b^Zcidh• ^ciZgcVX^dcVaZh• hdWgZ•
Za• h^hiZbV• YZ• eVgi^Ydh• n• adh• egd\gVbVh• YZ• \dW^Zgcd• YZ• thidh(•
@VXZ• ,*• Vwdh• aV•V[^gbVX^xc•cVX^dcVa^hiV• YZ• YZ• ?VjaaZ• n• hj• edav'
i^XV• YZ• VjidcdbvV• [gZciZ• V• =hiVYdh• Mc^Ydh&• ZheZX^VabZciZ• Zc•
b ViZg^V• YZ• YZ[ZchV• cjXaZVg• n• YZ• eVgi^X^eVX^xc• VXi^kV• Zc• aV•
GL9F&• [jZ• jc• [VXidg• YZiZgb^cVciZ• YZa• gZheVaYd• edejaVg• fjZ• hj•
\dW^Zgcd• Xdch^\j^x&• Zc• iVcid• fjZ• VXdciZX^b^Zcidh• ^ciZgcVX^dcV'
aZh• YZa• =hiZ&• iVaZh• Xdbd• aV• ^ckVh^xc• YZ• ;]ZXdhadkVfj^V• Zc• +302&•
aV•dXjeVX^xc• YZ• 9[\Vc^hiqc• edg• Z[ZXi^kdh• hdk^ti^Xdh• Zc• +313• d• aV•
Xg^h^h• edaVXV• Zc• +32+'+32,&• [jZgdc• ZaZbZcidh• YZX^h^kdh• YZ• adh•
egdWaZbVh•hjg\^Ydh•Zc•Za•[jcX^dcVb^Zcid• YZ• aV• GUQVU•BVW\SIQYM%•
aV• Va^VcoV• YZ• eVgi^Ydh• YZ• ^ofj^ZgYV• [dgb VYV• edg• hdX^Va^hiVh• n•
Xdbjc^hiVh(
=c• XjVcid• Va• \gVYd• YZ• YZiVaaZ• n•egZX^h^xc• YZ• adh• egd\gVbVh•
^ciZgcVX^dcVaZh&• i^ZcYZ• V• egZYdb^cVg• Zc• adh• eVgi^Ydh• edavi^Xdh•
YZ• adh• eVvhZh• YZhVggdaaVYdh• Za• btidYd• V[^VcoVYd• Zc• =hiVYdh•
Mc^Ydh&• Zc• YdcYZ• aVh• eaViV[dgbVh• hdWgZ• Vhjcidh• ^ciZgcVX^dcVaZh•
hVcX^dcVYVh• edg• aVh• ;dckZcX^dcZh• FVX^dcVaZh• eVgi^Y^hiVh• hdc•
XVYV• kZo• bqh• \Zctg^XVh&• Xdchi^ijntcYdhZ• Zc• jcV• ZheZX^Z• YZ• bv'
c^bd• Xdbzc• YZcdb^cVYdg• YZ• adh• Xg^iZg^dh• Zm^hiZciZh• ZcigZ• adh•
Y^kZghdh• hZXidgZh• YZ• XVYV•eVgi^Yd&• YZ• bdYd• YZ• Zk^iVg• fjZ• Zhidh•
Vhjcidh• hZ• Xdck^ZgiVc• Zc• jcV• XjZhi^xc• XdcigdkZgi^YV• fjZ• Y^[^'
XjaiZ• Za• ad\gd• YZ• adh• XdchZchdh• ^ciZgcdh(
=c• \ZcZgVa• edYgvV• YZX^ghZ• fjZ&• Xdc• ZhXVhVh• ZmXZeX^dcZh• Zc•
adh•eVvhZh• YZhVggdaaVYdh&• aVh• XjZhi^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh• hdc•XVYV•
kZo• bqh• jc• gZhdgiZ• YZ• adh• \dW^Zgcdh• n• bZcdh• YZ• adh• eVgi^Ydh(•
HZgd• Vjc• Vhv&• V• ZhiV• kVg^VWaZ• ]Vn• fjZ• egZhiVgaZ• aV• ViZcX^xc• gZaV'
i^kV•fjZ• hZ•bZgZXZ(

-%• ?Oa• dO`WOQW]\Sa• ^`]RcQWROa• S\b`S• ZOa• aWbcOQW]\Sa•


RS• \]`[OZWROR• g• RS• Q`WaWa

=a• bVcZ_d• YZ• aV• edavi^XV• ZmiZg^dg• YZ• adh• eVvhZh• XZcigVaZh• Çedg•
aV• b^hbV• Vbea^ijY• YZ• adh• ^ciZgXVbW^dh• ZXdcxb^Xdh• Vhv• Xdbd•
edg• aVh• k^cXjaVX^dcZh• edavi^XVh• fjZ• bVci^ZcZc• egqXi^XVbZciZ•
Xdc• idYdh• adh• eVvhZh• YZa• bjcYdÇ• Zhiq• hj_Zid• V• jc• Xg^iZg^d• YZ•
É\gVYVX^xc • bjX]d• bVndg• fjZ• aV• VXi^k^YVY• ^ciZgcVX^dcVa• YZ•
aVh• cVX^dcZh• Zc• YZhVggdaad(
DVh• \gVcYZh• ediZcX^Vh• ^bedcZc• Xg^iZg^dh• YZ• _ZgVgfj^oVX^xc•
iVcid• Zc• aV• Vh^\cVX^xc• YZ• adh• gZXjghdh• bViZg^VaZh• Xdbd• YZ• aVh•
ZcZg\vVh•edavi^XVh(•Hdg•Zaad&•Zc•aV•eaVcZVX^xc•edavi^Xd'Y^eadbqi^XV•
YZ• adh• \gVcYZh• eVvhZh• Zm^hiZc• X^Zgidh• ^ciZgadXjidgZh• fjZ• dWi^Z'
cZc• aV• bqh• VaiV• eg^dg^YVY• YZ• [dgbV• eZgbVcZciZ(• LVa• Zh• Za• XVhd&•
eVgV• =hiVYdh• Mc^Ydh&• YZ• hjh• gZaVX^dcZh• Xdc• aV• Mc^xc• Kdk^ti^XV&•
Xdc•BVexc&•Xdc•adh• eg^cX^eVaZh• eVvhZh• ZjgdeZdh&• Xdc•aV•JZezWa^XV•
HdejaVg• ;]^cV• n• Xdc• ;VcVYq&• hj• hZ\jcYd• hdX^d• XdbZgX^Va(
& !

 Di]g• EU]fU

= c •itgb^cdh• bqh• \ZcZgVaZh• edYgvV• YZX^ghZ• fjZ• adh• h^ZiZ• eVvhZh•^c'


Yjhig^Va^oVYdh•fjZ•eVgi^X^eVc&• YZhYZ• +31/&• Zc•aVh•gZjc^dcZh• VcjV'
aZh• Zc• aV• XjbWgZ• gZXdcdXZc• gZXvegdXVbZciZ• Zc• hjh• gZaVX^dcZh•
W^aViZgVaZh• ZhV• VaiV• h^\c^[^XVX^xc•n• aV• Zmi^ZcYZc• ieYdh• V• aV• Mc^xc•
Kdk^ti^XV•n•V•;]^cV(
Ejn• Y^hi^ciV• Zh• hj• VXi^ijY• [gZciZ• V• adh• eVvhZh• Zc• YZhVggdaad(•
JZheZXid• YZ• Zaadh• i^ZcYZ• V• ]VXZghZ• Zc• adh• zai^bdh• Vwdh• jcV• Y^h'
i^cX^xc• fjZ• Xdc[^ZgZ•jcV• ViZcX^xc• XaVgVbZciZ• bVndg• V• adh• eVvhZh•
bZY^Vcdh&• XVa^[^XVYdh•Xdbd•ÉediZcX^Vh• ZbZg\ZciZhÑ• Zc•Za•h^hiZbV•
^ciZgcVX^dcVa(É• 9•thiVh• hZ• aZh• Vh^\cV• aV•edh^W^a^YVY• YZ• ^ciZ\gVghZ•
Va• XvgXjad• YZ• cVX^dcZh• VkVcoVYVh• Zc• jc• eZgvdYd• egxm^bd(• DV• ^c'
Xajh^xc• Zc• ZhiV• XViZ\dgvV• YZ• jc• YZiZgb^cVYd• eVvh• eZg^[tg^Xd• hZ•
g^\Z• edg•eVjiVh• WVhiVciZ• dW_Zi^kVh4• iVb Vwd• iZgg^idg^Va&• eZhd• ZXd'
cxb^Xd•XgZX^ZciZ&•^c[ajZcX^V•b^a^iVg•gZ\^dcVa•d•hjWgZ\^dcVa&• d•Y^h'
edc^W^a^YVY• YZ• eZigxaZd• d• bViZg^Vh• eg^bVh• YZ• kVadg• ZhigVit\^Xd•
e VgV• aVh• ZXdcdbvVh• ^cYjhig^VaZh(
=hiVYdh• Mc^Ydh• gZXdcdXZ• Zh[-• igViVb ^Zcid• egZ[ZgZciZ• YZhYZ•
fjZ• hZ• [dgbjaVgV• aV• <dXig^cV• F^mdc• Zc• +303&• n• ad• egde^d• [jZgdc•
]VX^ZcYd&•Zc•itgb^cdh•bqh•Zbevg^Xdh&•YjgVciZ•Za•YZXZc^d•eVhVYd&•
Za• 9VYMQOU• ANNQKM• :g^iqc^Xd&• adh• [jcX^dcVg^dh• YZa• C\IQ• 7kAYZI`%•
Zc• HVgvh&• d• Za• KZgk^X^d• YZa• =miZg^dg• Zc• :dcc(• =a• eZfjZwd• a^hiVYd•
YZ• eVvhZh• aVi^cdVbZg^XVcdh• Xdch^YZgVYdh• Zc• ZhiV• XViZ\dgvV• ^cXaj'
nx• h^ZbegZ• V• Etm^Xd• n• :gVh^a&• n• Zc• X^ZgiVh• dXVh^dcZh• hZ• ]V• Xdc'
h^YZgVYd• iVbW^tc• Zc• thiZ• V• NZcZojZaV• n•9g\Zci^cV(01
=c• adh• XVhdh• YZ• ediZcX^Vh• bZY^VcVh• hZ• ZhiVWaZXZ• jcV• gZaV'
X^xc• W^aViZgVa• ZheZX^Va• fjZ• egZhiV• bqh• ViZcX^xc• V• adh• ^ciZgXVb '
W^dh•n•Xdc[^ZgZ•jc• c^kZa•bqh• Vaid• n• gZegZhZciVi^kd• Va• igViVb ^Zcid•
YZ• Zhidh• eVvhZh(• DVh• gZaVX^dcZh• hZ• idgcVc• XVYV• kZo• bqh• h^hiZb qi^'
XVh• Xdbd•jc•gZ[aZ_d• YZ•aV• bVndg•^bedgiVcX^V• YZ•adh• ^ciZgXVbW^dh•
XdbZgX^VaZh&• aV• ^ckZgh^xc• ZmigVc_ZgV• d• aV• igVch[ZgZcX^V• YZ• iZXcd'
ad\vV(
>gZciZ• Va• gZhid• YZ• adh• eVvhZh• Zc• YZhVggdaad• aVh• gZaVX^dcZh• ^c'
iZgcVX^dcVaZh• YZ• aVh• eg^cX^eVaZh• ediZcX^Vh• hdc• bjX]d• bqh• ÉeaV'
c VhÑ•n•egZhZciVc• bVndg• Y^hXdci^cj^YVY(• =h• Zc• Zhidh• XVhdh&• egZX^'
hVbZciZ&• YdcYZ• aV• Y^hi^cX^xc• ZcigZ• h^ijVX^dcZh• YZ• Égj i^c VÑ• n• YZ•
ÉXg^h^hÑ• VYfj^ZgZ• idYV• hj• h^\c^[^XVX^xc(
=hiZ• XjVYgd• fjZ&• Zc• itgb^cdh• cjbtg^Xdh&• Zh• Vea^XVWaZ• V• aV•
\gVc• bVndgvV• YZ• adh• eVvhZh• aVi^cdVbZg^XVcdh• hZ• XVgVXiZg^oV• edg•
jc• h^hiZb V• YZ• ÉhZwVaZh• WjgdXgqi^XVhÑ• Ç\gq[^XVbZciZ• hZ• edYgvV•
]VWaVg• YZ• ÉajXZh• n• i^bWgZhÑ• fjZ• hZ• VXi^kVc• [gZciZ• V• YZiZgb^cV'
00• N(• DUg• fY`UW]cbYg• XY• =ghUXcg• Mb]Xcg• Wcb• `Ug• dchYbW]Ug• aYX]UbUg•
XY• 9aqf]WU• DUh]bU4• Eql]Wc• m• :fUg]` &• Eqb]WU• @]fgh&• ; i UXYfbcg• K Y a Y g(
hf U `Y g • X Y• = ghU X c g• M b]Xcg' • Fx• +1&• ;A<=&• Eql]Wc&• +320• m• L \Y• Ab hY a d Y fU hY •
R cbY4• h\ Y• L \ ]fX • O cf`X• ;\U``Yb[Y• hc• M)K)• > cfY][b• H c`]Wm' • J]W\UfX• >Y]bVYf[&•
FiYjU• Qcf_&• Fcfhcb&• +32-&• YgdYW(• WUd(• +(
%&• 9gs&• Yb• `U• UXa]b]ghfUW]ub• ;pfhYf&• 9f[Ybh]bU• ZiY• YlW`i]XU• XY• YghY•
fUb[c&• a]YbhfUg• Yb• Y`• [cV]Yfbc• XY• JYU[Ub• gY• `U• \U• fY]bhY[fUXc• Yb• ib•
gY[wbXc• b]jY`&• ^ibhc• U• NYbYniY`U&• dYfc• fYWcbcW]YbXc• U• Eql]Wc• m• :fUg]`•
ibU• g][b]Z]WUW]ub• ]bhYfbUW]cbU`• aUmcf(


Dcg• YgWYb Uf]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

Ydh• ZhivbjadhÇ•fjZ•aaZkV•V•egZhiVg•XgZX^ZciZ• ViZcX^xc• V• aV• h^ijV'


X^xc• cVX^dcVa• YZ•eVvhZh• hjWYZhVggdaaVYdh• fjZ• ]VhiV• ZhZ•bdbZcid•
]VWvVc• h^Yd• k^hidh• Xdbd• bjn• hZXjcYVg^dh(
Ddh• [VXidgZh• fjZ• aaZkVc• V• ZhiV• bdY^[^XVX^xc• YZ• aVh• eVjiVh•
YZ• YZX^h^xc• hdc•XVh^• h^ZbegZ•Ydbthi^Xdh•n• i^ZcZc• fjZ• kZg• Xdc•aV•
XdnjcijgV• edavi^XV• YZ• Zhidh• eVvhZh• Zc• YZhVggdaad(• =cigZ• Zaadh• hZ•
XjZciV• aV• aaZ\VYV• Va• edYZg• YZ• jc• \dW^Zgcd• ^ofj^ZgY^hiV• Xdc• jc•
egd\gVbV•hjhiVcX^Va•YZ•XVbW^dh•hdX^VaZh&• aV•ejZhiV•Zc•b VgX]V•YZ•
egd\gVbVh• YZ• cVX^dcVa^oVX^xc• YZ• W^ZcZh• YZ• egde^ZYVY• ZmigVc'
_ZgV&•Za•VXZgXVb^Zcid•Y^eadbqi^Xd&• ZXdcxb^Xd•d•b ^a^iVg•V•aV•MJKK•
d• V• Va\zc• eVvh• Va^VYd• hjnd&• aV• VeVg^X^xc• YZ• [dXdh• \jZgg^aaZgdh&• Za•
ZhiVaa^Yd• YZ• jcV• \jZggV• X^k^a• d• aV• bjai^ea^XVX^xc• YZ• VXidh• YZ• iZ'
ggdg^hbd• fjZ• VbZcVXZc• V• adh• cVX^dcVaZh• YZ• aVh• \gVcYZh• ediZc'
X^Vh(
=c• Zhidh• XVhdh• hZ•egdYjXZ• jcV• VaiZgVX^xc• Zc• adh• bZXVc^hbdh•
YZ• YZ[^c^X^xc• YZ• aV• edavi^XV• ]VX^V• aVh• cVX^dcZh• fjZ• Zc[gZciVc• Va'
\jcdh• YZ• adh• hvcYgdbZh• YZhXg^idh(• DV• Vea^XVX^xc• YZ• j c V• edavi^XV•
eVgV•aVh•h^ijVX^dcZh•YZ•Xg^h^h•kV•VXdbeVwVYV•YZ•jc•VjbZcid•hjh'
iVcX^Va• YZ• adh• gZXjghdh• YZY^XVYdh• Va• hZ\j^b^Zcid• YZa• eVvh• V[ZX'
iVYd• Vhv•Xdbd•YZ• aV• [dgbjaVX^xc•YZ•egd\gVbVh•Z•^c^X^Vi^kVh•VaiZg'
cVi^kdh• fjZ• [VkdgZoXVc• jc• XVbW^d• Zc• aV• h^ijVX^xc• n• XdcYjoXVc&•
YZ• cjZkd&• V• aV• cdgbVa^oVX^xc• YZ• aVh• XdhVh(
=_Zbeadh• Xdbd• adh• fjZ• egdedgX^dcV• aV• Xg^h^h• XZcigdVbZg^XV'
cV• Zc• aV• zai^b V• YtXVYV• ejZYZc• hZg• egZhZciVYdh• Xdbd• jcV• XVWVa•
YZbdhigVX^xc• YZa• [ZcxbZcd• fjZ• ZhiVbdh• YZhXg^W^ZcYd(• DV• VeVg^'
X^xc• YZ• jc• XjVYgd• gZkdajX^dcVg^d• Zc• F^XVgV\jV• n&• bqh• iVgYZ&•Zc•
=a• KVakVYdg•n• ?jViZbVaV&• ]Vc• ]ZX]d• YZa• ^hibd• XZcigdVbZg^XVcd•
Za• [dXd• eg^cX^eVa• YZ•ViZcX^xc• YZ• aV• edavi^XV• ]Zb^h[tg^XV• YZ•OVh]'
^c\idc•n• ]V•dg^\^cVYd• egdejZhiVh• YZa• gVc\d• YZ• aV• Ac^X^Vi^kV• eVgV•
aV• ;jZcXV• YZa• ;Vg^WZ• n• Za• Ac[dgbZ• C^hh^c\Zg(• <Za• aVYd• ZjgdeZd•
]V• YVYd• aj\Vg• V• jc• cdiVWaZ• VjbZcid• YZ• aV• ViZcX^xc• YZ• adh• \d'
W^Zgcdh• YZ• aV• ;==• n• V• ZcXjZcigdh• Xdbd• aV• gZjc^xc• YZ• ,+• E^c^h'
igdh• YZ• JZaVX^dcZh• =miZg^dgZh• Zc• KVc• Bdht&• V• aV• fjZ• Vh^hi^Zgdc•
adh•YdXZ•;VcX^aaZgZh•YZ•ZhV•V\gjeVX^xc•YZ•cVX^dcZh• ZjgdeZVh•dXX^'
YZciVaZh&• Zc• Za• VXid• YZ• bVndg• h^\c^[^XVX^xc• edavi^XV• fjZ• ]VnVc•
Z[ZXijVYd• Zc• idYV• aV• ]^hidg^V• YZa• Xdci^cZciZ(
FVijgVabZciZ• aV• Y^[ZgZcX^VX^xc• ZcigZ• Égj i^c VÑ• n• ÉXg^h^hÑ•
i^ZcZ• bqh• h^\c^[^XVX^xc• n• Zh• bqh• cvi^YV• Zc• aVh• gZaVX^dcZh• fjZ•
bVcZ_V• jcV• \gVc• ediZcX^V• Xdc• eVvhZh• h^ijVYdh• Zc• hjh• Zh[ZgVh• YZ•
^c[ajZcX^V• bqh• egxm^bV• Z• ^cbZY^ViVh(• LVa• edYgvV• hZg• Za• XVhd• YZ"•
>gVcX^V• Zc• gZaVX^xc• V• Va\jcdh• eVvhZh• YZ•à[g^XV• YZa• FdgiZ• Xdc• adh•
fjZ• thiV• bVcijkd• jcV• gZaVX^xc• YZ• Ydb^c^d• Xdadc^Va&• Xdbd• hZ•]V•
XdbegdWVYd• gZX^ZciZbZciZ• Zc• Za• Xdc[a^Xid• YZa• ;]VY(• Q• X^ZgiV'
bZciZ• ZhiV• Zh• aV• h^ijVX^xc• ZcigZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• n• 9btg^XV•
DVi^cV(
Hdg• ad• b^hbd&• Za• <ZeVgiVbZcid• YZ• =hiVYd• ]V• YZhVggdaaVYd•
jcV• hd[^hi^XVYV• bZidYdad\vV• eVgV• ZmeadgVg• n• egZkZc^g• idYdh• adh•
XVbW^dh• Ydbthi^Xdh• fjZ• ejZYVc• dg^\^cVg&• Zc• jc• eVvh• YZa• ]Zb^h'
3/

 D i]g• E U]fU

[Zg^d&• jcV• bdY^[^XVX^xc• YZ• aVh• edavi^XVh• fjZ• hZ• Vea^XVc(• =c• digd•
igVWV_d•]Zbdh• bdhigVYd• aV• ^bedgiVcX^V• fjZ• i^ZcZ• aV• XVa^[^XVX^xc•
[dgbVa• YZ• ÉXVhd'egjZWV•• " [MZ[• KIZM$E•Va• ^ciZg^dg• YZ• ZhZ• dg\Vc^h'
bd&• YZ• fjt• b VcZgV• hZ• egdYjXZ• jcV• \gVYjVX^xc• eVgV• Za• bVcZ_d•
YZ• aVh• h^ijVX^dcZh• Y^[vX^aZh• fjZ• i^ZcYZ• V• gVY^XVg• aVh• YZX^h^dcZh• YZ•
edavi^XV•Zc• jc• c^kZa• XVYV•kZo• bqh• Vaid• #ejY^ZcYd• Xjab ^cVg• Zc•aV•
b^hbV•;VhV•:aVcXV•n•Za•HgZh^YZciZ$• n•XVYV•kZo•bqh• XZcigVa^oVYd•
#dg^\^cVcYd• [IZR• NVYKMZ• n• Xdb^ith• ZheZX^VaZh• fjZ• ^ckdajXgVc• Va•
;dchZ_d• YZ• KZ\jg^YVY• FVX^dcVa&• V• adh• <ZeVgiVbZcidh• YZ• =hiVYd&•
<Z[ZchV&• LZhdgd• n• ;dbZgX^d• n• V• aV• ;dbjc^YVY• YZ• AciZa^\ZcX^V$(•
Mc• XVhd•ZheZX^VabZciZ•W^Zc• XdcdX^Yd• n•gZaZkVciZ• Zh• Za• YZ• aV• edav'
i^XV•cdgiZVbZg^XVcV• [gZciZ• V•;]^aZ•YjgVciZ• Za• \dW^Zgcd•YZ• KVakV'
Ydg•9aaZcYZ&•YZW^Yd•V•aVh•h^hiZbqi^XVh•^ckZhi^\VX^dcZh•YZa•;db^it•
;]jgX]• Zc• Za• KZcVYd&•aVh• fjZ• b dhigVgdc•Zc•YZiVaaZ• Xxbd• [jcX^d'
cVgdc• aVh• Y^[ZgZciZh• ^chiVcX^Vh• ZbeaZVYVh• edg• aV• VYb^c^higVX^xc•
F^mdc• eVgV• XddgY^cVg•hjh• egZh^dcZh• n&• Zc• ZheZX^Va&• Za• YZX^h^kd• eV'
eZa• fjZ• YZhZbeZwx•Za• É;db^it• YZ•adh• .*Ñ&• WV_d• Za•bVcYd• YZa• 9hZ'
hdg• YZ• KZ\jg^YVY• FVX^dcVa&• @Zcgn• C^hh^c\Zg(03
Mc• hZ\j^b^Zcid• YZ• ZhiZ• iZbV• b jZhigV• fjZ• aV• ^cbZchV•
bVndgvV• YZ• adh• eVvhZh• aVi^cdVbZg^XVcdh• ]V• h^Yd• Zc• Va\zc• bd'
bZcid&• YjgVciZ• aVh• zai^bVh• YtXVYVh&• Xdch^YZgVYV• Xdbd• jc• ÉXV'
hd• Xgvi^XdÑ• eVgV• adh• =hiVYdh• Mc^Ydh(• A\jVabZciZ• hZ• VegZX^V• fjZ•
Za• Zc[gZciVb^Zcid• YZ• ZhiVh• h^ijVX^dcZh• Zhiq• aaZcd• YZ• bVi^XZh•
n• fjZ• ]Vn• cjbZgdhVh• ÉZhiVX^dcZh• ^ciZgb ZY^VhÑ• ZcigZ• jc• XjV'
Ygd• YZ• cdgbVa^YVY• XdbeaZiV• n• jcd• YZ• Xg^h^h• \adWVa• #V• aV• bV'
cZgV• YZ• aV• fjZ• egdYj_ZgV• ;jWV• Zc• aV• Xg^h^h• YZ• adh• b^h^aZh&• Zc•
dXijWgZ• YZ• +30,$(• FVijgVabZciZ• cjcXV• hZ• hjWgVnVgq• hj[^X^Zc'
iZbZciZ• aV•^bedgiVcX^V• fjZ• i^ZcZ• eVgV• cjZhigdh• eVvhZh• Za• ZmVXid•
XdcdX^b^Zcid• YZ• XjqcYd• =hiVYdh• Mc^Ydh• Xdb^ZcoV• V• eZgX^W^g•
fjZ• hZ• Zhiq• XgZVcYd• jcV• h^ijVX^xc• Xgvi^XV&• XjqaZh• hdc• aVh• ^ch'
iVcX^Vh• WjgdXgqi^XVh• ZheZXv[^XVh• fjZ• bVcZ_Vc• ZhiVh• edavi^XVh• Zc•
XVYV• ZiVeV&• Xjqa• Zh• Za• ÉhZiÑ• YZ• bZY^YVh• fjZ• hZ• Vea^XVc• n• XjqaZh•
hdc• aVh• hdajX^dcZh• d• ZhXZcVg^dh• YZ• hVa^YV• YZ• aV• Xg^h^h• VjZ• Za•
\dW^Zgcd• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• Xdch^YZgV• bqh• Vegde^VYdh(• KdWgZ•
Zhidh• iZbVh• YZ• aVh• gZaVX^dcZh• =hiVYdh• Mc^Ydh'9btg^XV• DVi^cV•
Zm^hiZc• ZhijY^dh• ^ciZgZhVciZh• fjZ• hZgvV• YZ• aV• bVndg• ^bedgiVcX^V•
ZmiZcYZg• V• adh• YZbqh• eVvhZh• XjnVh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• ]Zbdh•
ZhijY^VYd(1*
%'• N(• DU• ZcfaUW]ub• XY• `U• dc`sh]WU• YlhYf]cf• XY• =ghUXcg• Mb]Xcg(((É&•
cd(• W]h(
%(• N(• ÇAbZcfaY• XY• `cg• UgYgcfYg• XY`• ;ca]hq• =gdYW]U`• XY`• KYbUXc• XY•
=ghUXcg• Mb]Xcg• dUfU• Y`• YghiX]c• XY• `Ug• cdYfUW]cbYg• [iVYfbUaYbhU`Yg• gcVfY•
`Ug• UWh]j]XUXYg• XY• `U• AbhY`][YbW]U• Yb• ;\]`YÉ&• ;Uf`cg• NU`YbW]U• =X]hcfYg&•
:c[chp&• +310(
& • =`• df]aYf• YgZiYfnc• g]ghYaph]Wc• fYU`]nUXc• dcf• YgdYW]U`]ghUg• `Uh]bcä
UaYf]WUbcg• UWYfWU• XY• YghY• hYaU• hijc• `i[Uf• Yb• Y`• =bWiYbhfc• XY• D]aU• XY•
+31,&•Yb•Y`• Abgh]hihc• XY• =ghiX]cg• HYfiUbcg&• VU^c• `U• WcbjcWUhcf]U• XY• J]W\UfX•
>U[Yb• m• Bi`]c• ;ch`Yf(• Dcg• hfUVU^cg• XY• YgY• YbWiYbhfc• gY• fYWc[]Yfcb• Yb• ib•
`]Vfc&• DUg• J Y`UW]cbYg• H c`qh]WUg• Yb hfY• = ghU X c g• M b]Xcg• m • 9 a pf]WU • D U h]b U &•
:iYbcg• 9]fYg&• 9acffcfhi&• +31-(• Mb• gYa]bUf]c• XYX]WUXc• U`• hYaU• YgdYWsZ]Wc


D cg• YgWYb U f]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

LdbVg• YZW^YVbZciZ• Zc• XjZciV• aVh• kVg^VWaZh• YZ• edavi^XV•eVgV•


Za• bVcZ_d• YZ• aVh• Xg^h^h• eZgb^iZ• VegZ]ZcYZg• jc• [VXidg• YZ• eg^bZg•
gVc\d• eVgV• hjeZgVg• aV• a^cZVa^YVY• Zc• Za• Zc[dfjZ• YZ• aVh• gZaVX^dcZh•
fjZ• 9btg^XV• DVi^cV• bVci^ZcZ• Xdc• aVh• \gVcYZh• ediZcX^Vh• fjZ&•
X^ZgiVbZciZ&•cdh•ZchZwVgq•V•Vjb ZciVg•cjZhigV•XVeVX^YVY•YZ•egZ'
k^h^xc• n• bVcZ_d• YZ• aVh• h^ijVX^dcZh• [jijgVh(

?Oa• W[^ZWQO\QWOa• ^O`O• 4[j`WQO• ?ObW\O•


RS• Sab]a• bS[Oa
LZcZbdh• aV• bqh• [^gbZ• Xdck^XX^xc• YZ• fjZ• aVh• XjZhi^dcZh• fjZ• ]Z'
bdh• VcVa^oVYd• Zc• ZhiZ• igVWV_d• i^ZcZc• jcV• ^bedgiVcX^V• fjZ• ZmXZ'
YZ• aVg\VbZciZ• V• aVh• ^cfj^ZijYZh• VXVYtb^XVh(• KZ• igV iV • YZ• Vhjc'
idh• fjZ• V[ZXiVc• Y^gZXiVbZciZ• V• aV• XVeVX^YVY• ^ciZgcVX^dcVa• YZ•
9btg^XV•DVi^cV•Xdbd• gZ\^xc• n• V• aV• VXi^k^YVY• YZ• XVYV•jcd• YZ•hjh•
\dW^Zgcdh(• Hdg• ad• b^hbd• Zh• cZXZhVg^d• jc• Zh[jZgod• XddgY^cVYd• Zc•
aVh• Zh[ZgVh• VXVYtb^XVh• n• \jWZgcVi^kVh• eVgV• Vjb ZciVg• aV•egZdXj'
eVX^xc•n•bZ_dgVg•Za•XdcdX^b^Zcid•hdWgZ•adh•egdXZhdh• YZ•[dgbVX^xc•
YZ• aVh• edavi^XVh• ZmiZg^dgZh• YZ• aVh• \gVcYZh• ediZcX^Vh(
=c• XjVcid• V• adh• egd\gVbVh• YZ• ZYjXVX^xc• hjeZg^dg• edYZbdh•
VcdiVg• fjZ• cd• ]Zbdh• ZcXdcigVYd• Zc• adh• Xjgg^XjaV• YZ• aVh• eg^cX^'
eVaZh• jc^kZgh^YVYZh• n•XZcigdh• VXVYtb^Xdh• fjZ• [dgbVc• V• adh• ZheZ'
X^Va^hiVh• Zc• gZaVX^dcZh• ^ciZgcVX^dcVaZh• Zc• aV• gZ\^xc&• c^c\zc• Xjg'
hd• d• hZb^cVg^d• eZgbVcZciZ• YZY^XVYd• Va• ZhijY^d• YZ• ZhiZ• iZbV(1+•
=hid• Zc• eVgiZ• hZ• ejZYZ• Zmea^XVg• edg• Za• ]ZX]d&• XdbeaZbZciVg^d•
YZa• VciZg^dg&• YZ• fjZ• ]VhiV• aV• [ZX]V• cd• Zm^hivV• Zc• ^Y^dbV• ZheVwda•
c^c\jcV• ejWa^XVX^xc• hdWgZ• ZhiZ• iZbV&• n• fjZ• Za• ZhijY^d• YZ• XVhdh•
hZ• ]VaaVWV• gZYjX^Yd• XVh^• zc^XVbZciZ• Va• ZhijY^d• YZ• ZmeZg^ZcX^Vh•
YZ• gZaVX^xc• W^aViZgVa• Xdc• =hiVYdh• Mc^Ydh(
Fdh• eVgZXZ• fjZ• ZhiZ• kVXvd• YZWZ• hZg• hjeZgVYd• YZ• jcV• bVcZgV•
XgZVi^kV•n•Zc•k^gijY•YZ•jc•Zh[jZgod• Xdc_jcid(•9•eVgi^g• YZ• adh•igV'
WV_dh•n•YZ•aV•^c[dgbVX^xc• fjZ• Vfjv• hZ• ]V• hjb^c^higVYd• Zh• edh^WaZ•
VWdgYVg• jc• Xdc_jcid• YZ• ZhijY^dh• gZ[Zg^Ydh• V• ZmeZg^ZcX^Vh• gZX^Zc'
iZh&• ^bedgiVciZh• eVgV• cjZhigdh• eVvhZh&• Zc• adh• XjVaZh• aVh• \gVcYZh•
cVX^dcZh• XVe^iVa^hiVh• dXX^YZciVaZh• ]Vc• idbVYd• YZX^h^dcZh• fjZ•
V[ZXiVc•V•jcd•d•bqh•eVvhZh• YZ•aV•gZ\^xc(
=hiV•V\ZcYV•YZ•iZbVh•edYgvV•VWVgXVg•Vhjcidh• iVc• gZaZkVciZh•
Xdbd•adh•h^\j^ZciZh4

XY• `U• hcaU• XY• XYW]g]cbYg• Yb• `U• dc`sh]WU• YlhYf]cf• bcfhYUaYf]WUbU• \UW]U•
9aqf]WU• DUh]bU• gY• fYU`]nu• Yb• ?iUbU^iUhc&• Eql]Wc&• Yb• +32*&• Wcb• Y`• dUhfcä
W]b]c• XY`• Abgh]hihc• XY• =ghiX]cg• XY• =ghUXcg• Mb]Xcg&• XY`• ;A<=(• DUg• df]bW]ä
dU`Yg• dcbYbW]Ug• XY• YgU• fYib]ub• gY• diV`]WUfcb• Yb• Y`• F8• +*• XY• `cg• ;iUXYfbcg•
K Y a Y ghfU `Y g• X Y• = ghU X cg• M b]Xcg • # DU• hcaU• XY• XYW]g]cbYg• \UW]U• 9aqf]WU•
DUh]bUÉ$(• 9``s• gY• ]bW`imY• ibU• Wi]XUXcgU• gY`YWW]ub• XY• `cg• hYlhcg• W`pg]Wcg•
gcVfY• Y`• hYaU• dfcXiW]Xcg• dcf• UWUXqa]Wcg• bcfhYUaYf]WUbcg(
& • N(• =`• = ghiX]c• XY• `Ug• J Y`UW]cbYg• ]b hYfb U W]c b U `Yg• Yb• 9 a pf]WU• DUh]bU•
m• Y`• ; Uf]VY' • JiVqb• HYf]bU&• Wcad]`UXcf&• :iYbcg• 9]fYg&• ?fidc• =X]hcf• DUh]bcä
UaYf]WUbc&• +32/(


  D i]g• E U]fU 

Ç• DV• \ZhiVX^xc• YZ• aV• YZXaVgVX^xc• [gVcXd'bZm^XVcV• hdWgZ• =a• KVa'


kVYdg&• YZ• V\dhid• YZ• +32+&• edg• eVgiZ• YZa• \dW^Zgcd• ZcXVWZoVYd•
edg• Za• HgZh^YZciZ•>gVcsd^h• E ^iiZggVcY(
Ç• =a• fjZ]VXZg• YZa• \dW^Zgcd• YZ• aV• J>9• Zc• adh• VXjZgYdh• YZ• XdaV'
WdgVX^xc•Xdc•adh•egd\gVbVh•cjXaZVgZh•YZ•:gVh^a&•Zc• +31/(
Ç• DV•Xdch^YZgVX^xc•YZ•9btg^XV•DVi^cV• Zc•adh•cjZkdh•egd\gVbVh•
YZ• VnjYV• ZmiZg^dg• YZa• \dW^Zgcd• YZa• BVexc&• ^c^X^VYdh• Zc• +321•
#Xjnd• kdajbZc• YZ• M K• +0(***•b^aadcZh• eVgV• Za•LZgXZg•EjcYd•
gZegZhZciV• jc• ^cXgZbZcid• hjhiVcX^Va• Zc• gZaVX^xc• V• Zh[jZgodh•
VciZg^dgZh$(
Ç• =a•bVcZ_d•YZ•aVh•YZX^h^dcZh• YZ• ? gVc•: gZiVwV• YjgVciZ• aV• \jZ'
ggV •YZ•aVh•EVak^cVh&•Zc• +32,(
Ç• DV• edavi^XV• YZ• Vednd• YZa• \dW^Zgcd• ^iVa^Vcd• V• aVh• ZmeZg^ZcX^Vh•
YZ• igVch^X^xc•YZbdXgqi^XV• Zc•Za•;dcd•Kjg•YZ•9btg^XV•DVi^cV(
Ç• DV• edavi^XV• YZ• ;VcVYq• [gZciZ• V• aV• ^cb^\gVX^xc• ]V^i^VcV• n• adh•
egd\gVbVh• YZ•VnjYV• V•ZhZ•eVvh• ajZ\d• YZa• itgb ^cd• YZ•aV•Y^XiV'
YjgV• YZ• <jkVa^Zg(
Ç• =a•YZWViZ•Zc•adh•dg\Vc^hbdh•ZXdcxb^Xdh•n•[^cVcX^Zgdh•YZa•\d'
W^Zgcd• YZ• =hiVYdh• Mc^Ydh• eVgV• Za• bVcZ_d• YZ• adh• egdWaZbVh•
YZ• eV\dh• Zc• gZaVX^xc• V• aV• YZjYV• ZmiZgcV• YZ• adh• eVvhZh• aVi^cd'
VbZg^XVcdh• #Xdbd• dXjgg^ZgV• Xdc• Etm^Xd&• Zc• V\dhid• YZ• +32,$(

LdYdh• Zhidh• XVhdh• i^ZcZc• jcV• ^b edgiVcX^V• YZX^h^kV• eVgV• Za•


egZhZciZ• n• Za• [jijgd• YZ• 9btg^XV• DVi^cV(• 9• igVkth• YZ• Zaadh• ]Zbdh•
XdcdX^Yd• Za• ^beVXid• YZ• YZX^h^dcZh• nV• VYdeiVYVh(• K^c• ZbWVg\d•^\'
cdgVbdh&• V• kZXZh•]VhiV• Zc• hjh• YZiVaaZh• bqh• \ZcZgVaZh&• Za• egdXZhd•
YZ• \ZhiVX^xc• fjZ• ijk^Zgdc• ZhiVh• YZX^h^dcZh• n• aV• b VcZgV• Zc• fjZ•
VXijVgdc• adh• VXidgZh• ezWa^Xdh• n• eg^kVYdh• YZ• adh• \gVcYZh• eVvhZh•
fjZ•eVgi^X^eVgd•cZc•ZaaVh(•JZVa^oVg•ZhiZ•Zh[jZgod•YZ•Vegdm^bVX^xc•
n• XdcdX^b^Zcid&• YZhYZ• jcV• xei^XV• aVi^cdVb Zg^XVcV• n• Zc• [jc'
X^xc• YZ• cjZhigdh• egde^dh• ^ciZgZhZh&• Xdchi^ij^gvV• jc• Z_ZgX^X^d• YZ•
\gVc•kVadg&•iVcid•Zc•Za•qbW^id• VXVYtb^Xd•Xdbd• eVgV•aV•VXi^k^YVY•
[jijgV•YZ• cjZhigdh• \dW^Zgcdh(
DV• cVijgVaZoV• b^hbV• YZa• iZbVg^d• eaVciZVYd&• edg• digV• eVgiZ&•
eZgb^i^gvV•VWdgYVg•ZhiZ•Zh[jZgod•Zc•[dgbV•XdbeaZbZciVg^V&•ejZh'
id•fjZ•hj•XdciZc^Yd•^ckdajXgV•Zc•adh•Y^[ZgZciZh•XVhdh&•V•adh•eg^cX^'
eVaZh• eVvhZh• YZ•aV•gZ\^xc&• fjZ• hdc•egZX^hVbZciZ• Vfjtaadh• Zc•Ydc'
YZ• adh• ZhijY^dh• ^ciZgcVX^dcVaZh• i^ZcZc• jc• bVndg• YZhVggdaad(
9•eVgi^g•YZ•ZhiZ•Zh[jZgod•VXVYtb^Xd•Zh•[qX^abZciZ•^bV\^cVWaZ•
aV•igVch[ZgZcX^V•YZ• aVh• aZXX^dcZh• n• XdcXajh^dcZh• fjZ• hZ• ZmigV^\Vc•
V•adh•[jcX^dcVg^dh•ZcXVg\VYdh•YZa•bVcZ_d•YZ•Zhidh•Vhjcidh•Zc•aVh•
gZheZXi^kVh• ;VcX^aaZgvVh• YZ• aV• gZ\^xc(• =a• egd\gZh^kd• VkVcXZ• YZa•
egd\gVbV• YZ• XVeVX^iVX^xc• YZ• JA9D• eVgV• adh• KZgk^X^dh• =miZg^dgZh•
YZ• adh• eVvhZh• aVi^cdVbZg^XVcdh• VhZ\jgV• ]dn• YvV• jc• kvcXjad&• YZa•
fjZ• ]VhiV• ]VXZ• Va\jcdh• Vwdh• cd• hZ• Y^hedcvV&• eVgV• ZhiVWaZXZg• jc•
^ciZgXVbW^d• egdkZX]dhd• ZcigZ• adh• eg^cX^eVaZh• ZheZX^Va^hiVh• VXVYt'
b^Xdh• fjZ• ZhijY^Vc• aV• edavi^XV• ^ciZgcVX^dcVa• n• adh• ZcXVg\VYdh•
YZ• b VcZ_Vg• aVh• gZaVX^dcZh• fjZ• b Vci^ZcZc• cjZhigdh• eVvhZh• Xdc• adh


D cg• YgWYb U f]cg• ]b hYfb U W]c b U `Yg 

\dW^Zgcdh• YZ• aVh• cVX^dcZh• ^cYjhig^Va^oVYVh(• <Z• ZhiZ• bdYd&• hZ• ed'
YgvV• ^g• VkVcoVcYd• Zc• jc• egdXZhd• YZ• ZheZX^Va^oVX^xc• Z[ZXi^kV• YZa•
bVcZ_d• YZ• adh• cZmdh• fjZ• bVciZcZbdh• Xdc• adh• =hiVYdh• Mc^Ydh&•
=jgdeV• GXX^YZciVa• n• BVexc&• qgZVh• Zc• aVh• fjZ• hZ• XdcXZcigV• \gVc•
eVgiZ•YZ• cjZhigd• XdbZgX^d• n• VXi^k^YVYZh• Y^eadbqi^XVh(
;gZZbdh• iVbW^tc• fjZ• XVYV• jcd• YZ• adh• eVvhZh• aVi^cdVbZg^XV'
cdh•YZWZ•eVhVg&•Zc•ZhiZ•iZggZcd&• YZa• \gVYd•\ZcZgVa•YZ• XdcdX^b^Zc'
id• YZ• Zhidh• iZbVh• V• jcV• ZheZX^Va^oVX^xc• bjX]d• bqh• XdcXgZiV• Zc•
(•[jcX^xc•YZa•eZg[^a•ZheZXv[^Xd•YZ•hjh•^ciZgZhZh•cVX^dcVaZh(• FjZhigdh•
VeVgVidh• ZhiViVaZh• hdc• eZfjZwdh• Zc• czbZgd• n• i^ZcZc• ZhXVhdh• gZ'
Xjghdh(• Hdg• Zaad• cd• ejZYZc• egdedcZghZ• jc• hZ\j^b^Zcid• Z[^XVo• YZ•
aV•idbV•YZ•YZX^h^dcZh•YZ•adh•\gVcYZh•eVvhZh&•Zc•idYdh•adh•qbW^idh&•
edg• bqh• fjZ• Zhid• [jZgV• Zc• iZdgvV• ^ciZgZhVciZ• n• YZhZVWaZ(• HZgd• hv•
hdbdh• XVeVXZh&• V• e Vgi^g• YZa• ZmVXid• XdcdX^b^Zcid• YZ• adh• Vhjc'
idh• eg^dg^iVg^dh• eVgV• cjZhigd• YZhVggdaad&• YZ• gZVa^oVg• jc• hZ\j^'
b^Zcid• ZheZX^Va^oVYd• YZ• Y^X]dh• iZbVh• Zc• gZaVX^xc• V• adh• eVvhZh•
bqh•Y^gZXiVbZciZ• k^cXjaVYdh• Xdc• hj• bVcZ_d(
Mc• Z_Zbead• VXaVgVgq• bZ_dg• Za• hZci^Yd• YZ• ad• fjZ• fjZgZbdh•
V[^gbVg(
=c•jc•XjVYgd•YZ•egdiZXX^dc^hbd•XgZX^ZciZ•YZ•adh•eVvhZh•YZhV'
ggdaaVYdh&•XVYV•\dW^Zgcd•aVi^cdVbZg^XVcd•i^ZcZ•jcV•a^hiV•a^b^iVYV•
YZ• egdYjXidh• gZheZXid• YZ• Vfjtaadh• XjnV• ZcigVYV• V• adh• bZgXVYdh•
Xdchjb^YdgZh• aZ• ^ciZgZhV• \VgVci^oVg(• HVgV• XVYV• jcd• YZ• Zhidh•
egdYjXidh• Zh• edh^WaZ• ZaVWdgVg&• V•eVgi^g•YZ• aV•bZidYdad\vV• Y^hedc^'
WaZ&• Za• igVoVYd• YZa• X^gXj^id• YZ• idb V• YZ• YZX^h^dcZh• fjZ• cdh• Vegd'
m^bZ• ad• bqh• ZmVXiVbZciZ• V• aV• [dgbV• Zc• fjZ• hZ• \ZhiV• aV• edavi^XV•
YZ• jc• ZkZcijVa• eVvh• egdiZXX^dc^hiV(• <Z• ZhiZ• bdYd• edYgZbdh• VX'
ijVg•[gZciZ• V•adh• ^ciZgadXjidgZh• VYZXjVYdh• n• Zc• [dgb V• dedgijcV(•
phidh•hZgqc&•Zc•aV•bVndgvV•YZ• adh•XVhdh&•Xdbd•hZ•]V•XdbegdWVYd•
Zc• adh• XVhdh• nV• ZhijY^VYdh&• [jcX^dcVg^dh• YZ• c^kZa• ^ciZgbZY^d• Xdc•
adh• XjVaZh• Zh• edh^WaZ• ZhiVWaZXZg• jcV• ^ciZgadXjX^xc• n• V• adh• fjZ• hZ•
edYgvVc• egZhZciVg• Zc• [dgb V• iZb egVcV• adh• Vg\jbZcidh• YZ• cjZh'
igdh• \dW^Zgcdh(• DV• XVeVX^YVY• eVgV• ^cX^Y^g• Zc• Za• egdXZhd• YZ• idbV•
YZ• YZX^h^dcZh&• YjgVciZ• aV• \ZhiVX^xc• YZ• thiVh&• eZgb ^i^gvV• iVbW^tc•
ji^a^oVg• adh• XVcVaZh• ezWa^Xdh• YZ• ^c[dgbVX^xc&• aV• k^cXjaVX^xc• Xdc•
adh•;db^ith•n•KjWXdb^ith•ZheZX^Va^oVYdh•fjZ•b VcZ_Vc•Zhidh•Vhjc'
idh• Zc• Za• HVgaVbZcid• Z&• ^cXajhd&• aV• V\^iVX^xc• iZb egVcV• YZ• Zhidh•
iZbVh• edg• bZY^d• YZ• hZb^cVg^dh• n• ZcXjZcigdh• VXVYtb^Xdh• fjZ•
d[gZoXVc• jcV• dedgijc^YVY• YZ• Y^qad\d• ZcigZ• adh• ZmeZgidh• n• VYb^'
c^higVYdgZh• YZ• adh•eVvhZh• aVi^cdVbZg^XVcdh• n•hjh• eVgZh• YZ• aVh• cV'
X^dcZh• ^cYjhig^Va^oVYVh(
>^cVabZciZ&•XgZZbdh•cZXZhVg^d•^ch^hi^g•Zc•fjZ•eVgV•fjZ•Zhidh•
Zh[jZgodh• cd• hZ• ZbeZfjZwZoXVc• Zc• Za• bZgd• Ydb^c^d• YZ• ^bVh•
XjVciVh• [dgbVa^YVYZh• WjgdXgqi^XVh• Zh• cZXZhVg^d• k^cXjaVgadh• Xdc•
jc• bZ_dg• XdcdX^b^Zcid• YZa• bjcYd• fjZ•eZgb ^iV•V• adh• eVvhZh• aVi^'
cdVbZg^XVcdh• igVWV_Vg• Zc• [jcX^xc• YZ• aVh• iZcYZcX^Vh• fjZ• ]dn• hZ•
VWgZc• Zc• Za• h^hiZbV• ^ciZgcVX^dcVa&• iVcid• Zc• hjh• Zh[ZgVh• ZXdcxb^'
XVh&• edavi^XVh• d• YZ• hZ\jg^YVY(• 9fjv&• YZ• cjZkd&• XdciVbdh• nV• Xdc
& %

 Di]g• EU]fU 

adh• ^chigjbZcidh•Wqh^Xdh(• <Zhejth• YZ• aVg\dh• Vwdh• Zc• fjZ• Za• Xdcd'
X^b^Zcid• YZ•adh•eVvhZh• VkVcoVYdh&• ZheZX^VabZciZ• Zc•XjVcid• Va• Xd'
cdX^b^Zcid• YZ• hjh• Y^cqb^XVh• ^ciZgcVh&• [jZ• Xdch^YZgVYd• jc• iZbV•
iVWz&• fjZ• edg• YZ[^c^X^xc• ZgV• hjeZg^dg• V• cjZhigVh• XVeVX^YVYZh&•
Zc• aV• YtXVYV• eVhVYV• hZ• ^c^X^x• mVcV• iZcYZcX^V• Va• YZhVggdaad• YZ•
ZhijY^dh&• eg^bZgd• hdWgZ• =hiVYdh• M c^Ydh1,• n• ajZ\d• hdWgZ• =jgdeV•
GXX^YZciVa&1-• fjZ• Zh• ^cY^heZchVWaZ• Xdchda^YVg• n•Y^kZgh^[^XVg• Zc• adh•
Vwdh• fjZ• k^ZcZc&• VegdkZX]VcYd• aV• ZmiZchV• n• kVa^dhV• gZY• YZ• gZaV'
X^dcZh•fjZ•V•aV•[ZX]V•hZ•]V•Xdchigj^Yd(1.
=c• iVa• eZgheZXi^kV• cd• gZhjaiV• jixe^Xd• eZchVg• fjZ&• Zc• jc• [j'
ijgd• egxm^bd&• adh• eVvhZh• YZ• 9btg^XV• DVi^cV• ejZYVc• Vjb ZciVg•
hjhiVcX^VabZciZ• Zc• Zhidh• iZbVh• hj• XVeVX^YVY• YZ• VXX^xc• ^ciZgcV'
X^dcVa•ZaZkVcYd&•V•igVkth•YZ•^c^X^Vi^kVh•Y^cqb^XVh&•Za•ediZcX^Va•YZ•
dWhZgkVX^xc• n• XdcdX^b^Zcid• YZ• hjh• XZcigdh• VXVYtb^Xdh• n•]VX^Zc'
Yd• bjX]d•bqh• ZheZXv[^XVh• aVh• egdejZhiVh• n• VXX^dcZh• XdcXgZiVh• YZ•
hjh• \dW^Zgcdh•n•;VcX^aaZgvVh•[gZciZ• V•adh• eVvhZh• XVe^iVa^hiVh• YZhV'
ggdaaVYdh(

&!• 9• dUfh]f•XY• `U• WfYUW]ub• XY`• Abgh]hihc• XY• =ghiX]cg• XY• =ghUXcg• Mb]Xcg•
Yb• Y`• ;A<=• XY• Eql]Wc• Yb• +31/&• gY• \U• XYgUffc``UXc• ib• Wcb^ibhc• XY• dfcä
mYWhcg• Yb• `cg• df]bW]dU`Yg• dUsgYg• XY• `U• fY[]ub&• XYX]WUXcg• U• YghiX]Uf• X]jYfgcg•
UgdYWhcg• XY• YghY• hYaU(• =bhfY• Yghcg• WYbhfcg• gY• YbWiYbhfUb• `Ug• gYXYg• XY•
;GEGFG• Yb• :iYbcg• 9]fYg&• KUbh]U[c• m• KUb• Bcgq&• Y`• Abgh]hihc• XY• JY`UW]cbYg•
AbhYfbUW]cbU`Yg• XY• `U• Hcbh]Z]W]U• Mb]jYfg]XUX• ;Uhu`]WU• XY• Jsc• XY• BUbY]fc&•
Y`• ;Ybhfc• XY• =ghiX]cg• XY• 9aqf]WU• XY• DU• @UVUbU• m• Y`• Hfc[fUaU• XY• KY[i]ä
a]Ybhc• XY• Hc`sh]WUg• =lhYf]cfYg• DUh]bcUaYf]WUbUg• #HJGKH=D$• XY• KUbh]U[c•
XY• ;\]`Y(
&"• MbU• `UVcf•d]cbYfU• m• XY• [fUb• jU`cf• \U• WcffYgdcbX]Xc• Yb• YghY• WUadc•
U`• ;Ybhfc• XY• AbjYgh][UW]cbYg• =ifcdYc• DUh]bcUaYf]WUbc• #=MJ9D$• XY•
:iYbcg• 9]fYg&• Yb• XcbXY• gY• \Ub• dfcacj]Xc• XYgXY• +32.• ]adcfhUbhYg• YbWiYbä
hfcg• dUfU• X]gWih]f• `Ug• fY`UW]cbYg• YbhfY• =ifcdU• GWW]XYbhU`• m• 9aqf]WU•
DUh]bU(• =`• hYaU• XY• `Ug• fY`UW]cbYg• ]bhYfbUW]cbU`Yg&• Yb• gig• X]aYbg]cbYg• YWcä
bua]WUg• m• dc`sh]WUg&• XY`• Wcb^ibhc• XY• `cg• dUsgYg• WUd]hU`]ghUg• XYgUffc``UXcg•
Wcbgh]himY• Y`• eiY\UWYf• XY`• fYW]qb• WfYUXc• ;Ybhfc• DUh]bcUaYf]WUbc• XY• =Wcä
bcasU• m• Hc`sh]WU• AbhYfbUW]cbU`• #;D=HA$&• XY• KUbh]U[c• XY• ;\]`Y(
&#• =b• Y`• aUfWc• XY• `Ug• UWh]j]XUXYg• dYfaUbYbhYg• XY`• Hfc[fUaU• XY• =ghiä
X]cg• ;cb^ibhcg• gcVfY• fY`UW]cbYg• ]bhYfbUW]cbU`Yg• XY• 9aqf]WU• DUh]bU• #JA9D$•
ZibW]cbUb• jUf]cg• [fidcg• XY• hfUVU^c• YgdYW]U`]nUXcg• eiY• U[fidUb• U• `cg• X]jYfä
gcg• ]bjYgh][UXcfYg• XY• `U• fY[]ub• eiY• hfUVU^Ub• UWYfWU• XY• ib• a]gac• hYaU("•
=bhfY• qghcg• \Um• ibc• XYX]WUXc• U`• YghiX]c• XY• `Ug• fY`UW]cbYg• YbhfY• =ghUXcg•
Mb]Xcg• m• 9aqf]WU• DUh]bU• m• chfc• U`• XY• `Ug• fY`UW]cbYg• XY• =ifcdU• GWW]XYbhU`•
Wcb• biYghfU• fY[]ub(