Sie sind auf Seite 1von 398
CPT eRe Rumer Fae ela Cac Hat Co Ban TRO Seo Cog COE emN tte eae Tear antes oy) PERL Un a BAI TAP & LOI GIAI VAT LY NGUYEN TU, HAT NHAN VA CAC HAT CO BAN (Tai ban ldn thir nhdt) Ngudi dich: $. TS. DUONG NGQC HUYEN ‘TS. NGUYEN TRUONG LUYEN NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM Problems and Solutions on Atomic, Nuclear and Particles Physies Compiled by Phe Physics Coaching Class University of Science and ‘Technology of CI Kdited by Lim Yung-kuo National University of Singapore © World Scientific Publishing Co, Pte. Ltd New Jersey.Iondon.Singapore. Hong Kong First published 200 Reprinted 2003 AI rights reserved. This book, oF parts thereof, may not be reproduced in any form or by any means. electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system now known or to be invented, without written permission from the Publisher. Vietnamese translation arranged with World Scientific Publishing Co. Pte Lid., Singapore. Cudn sach duge xuat ban theo hop dong chuyén nhugng ban quyén gidra Nha xudt bin Gido duc Vig1 Nam va Nha xudt ban World Sciemific. Moi hinh thire sao chép mét phdn hay toan b6 cudn sdch duéi dang in an hoge ban dign tr ma khong cé sq cho phép bing vin ban ctia Céng ty Cé phin Sach dich va Tir dién Gido due ~ Nha xudt bin Gido dye Viét Nam déu la vi pham php Lud Ban quyén ting Vigt © Cang ty Cé phin Sich dich va Tir dién 114-201/CXB/44-129/GD_ Ma sé: 8207370-SBQ LOI NHA XUAT BAN BG stich Bai tp vii loi gidi Vat Ip gom buy cudn. 1 Car hoe 2. Co hoe Lacang tie 3. Quang hoe . 4. Nhiét ding hie hoc & Var ly thing ke 5. Dien tic hoc 6. Vail Nguyen nie, Hat nhan va Cée hat ev ban 7. VGt ly chat ran, Thuyét weong doi & Céc van dé lién quan Diy id tuyén tap gm 2550 bai tap dweae lea chon ki heding tit 3100 dé thi vio dai hoc vés thi tuyén nghién citu sinh chuyén ngéinh véit Ij ctia 7 wrirémy dai hoe n6i tiéng 0 My (Dai hoc California e Berkeley, Dai hoc Columbia, Dai hoc Chicago, Vién Cong nghé Massachuserts (MIT), Dai hoe Bang New York @ Buffalo, Dai hoe Princeton, Dai hoe Wiscosin) Trong 26 nay con cb céc dé thi trong chong winh CUSPEA va ede dé thi do mhit vat Ij doat giai Nobel ngueai MY géc Trung Quéc C. C Ting (CCT) soan dé tuyén chon sinh vién Trung Quéc di du hoc 6 Hoa Ky. Nhimg dé thi nay dwac xudt ban kém thea Idi gidi ctia hon 70 nha vat Ip 6 uy tin cua Trung Quoc va 20 nha vét by noi tiéng kiém tra, higu dinh. Tat ca cde eudn stich trén dat duce 161 ban, riéng cubn Bién te hoe dt de tet bain 6 lan. Diém ding lieu y vé Bb sdch nay la nd bao quat diego moi van dé cna vat Ii hoc, tir e6 dién dén hign dai. Bén canh nhieng bai tap dem gin nham khdc sdu nhing khai niém co ban cia Vat ly hoc, khing cén nhiing cong cu todn hoc phite 1ap cling giai duce, b6 stich edn cé nhiing bai tip khé va hay, doi hoi phat c6 kién thite va tie duy vat Ip su sae voi tiie phurong phap vat KF thud todn hoe phite tap hon méi gidi duoc. C thé nbi lay (es mén ta Lie 6 sung v6 gid cho stich gido khoa va gido trinh dai hoc aganh vat ly, phuc vu m6t pham vi ddi negng rat rong, tie cde xidv vien vat by phd thing, giang vién cde inedng dai toc cho dén hoe sinh vac lép chuyén bf, sinh vién khou vat Ii vis sinh vien cde top tat nang cuy cde trudng dai hoc khoa hoc ue nhién, déc biét la cho nhiing ai muéin du hoe o MY. Nha xuéit ban Gicio duc Viet Nam trén trong gigi thiéu b6 stich t6i lac gid NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM iii LOI NOI DAU Lam bai tép la mét vige tét yéu va quan trong trong qué wrinh hoc Vét ly nhém ciing cé Ip thuyét da hoc va trau doi kt nding thuc hanh. Trong cuén Vat by Nguyén tik, Hat nhan va Céc hgt co bin nay ¢6 483 bai tép duge chia ra thanh bén phdn: Var ly nguyén nit va phan nie (142 bai), Vat If hat nhén (120 bai), Vée Wy hat co ban (90 bai), Phuong phap thuc nghiém va cde chit dé da dang (131 bai). Hau hét cde bai chon dua yao cudn sdch nay déu phis hop véi chuong trinh vét 1) bac dai hoe var sau dai hoe etia chuyén nganh vat ly néi trén. Ngodi ra, mot duge dua véio cuén séch nhdm gitip ngwai hoc khéng chi néim bat Ip thuyét co ban ma cin cé thé van dung kién thie co ban mét ciich sing tao voo vige hoc tap va nghién ciru é két qua nghién citu gan dy ciing MYC LUC Loi Nha xuat ban Loi néi dau Myc Ine Phan I: Vat ly nguyén tir va Vat ly pl 1, Vét ly nguyén ti (1001-1122) 2. Vat ly phan ti (1123-1142) Phan It: Vat ly hat nhan 1. Céc tinh chat hat nhan co ban (2001-2023) 2. Nang long lién két hat nhan, phan img phan hach va phan img nhigt hach (2024-2047) Doteron va cdc lute hat nhan (2048-2058) ‘Cac mau hat nhan (2059-2075) Phan r@ hat nhdn (2076-2107) Phan img hat nhén (2108-2120) away Phin IMI: Vat ly hat co ban 1. Cc loai tuong téc va che dang d6i xtimg (3001-3037) 2. Cac tuong tac dién tir va yéu, cdc ly thuyét dai théng nhat (3038-3071) 3. Cu tric Hadron va mé hinh Quac (3072-3090) Phan IV: Phuong phdp thyc nghigm va cic cha dé da dang Dang hoc etta cdc hat ning hrgng cao (4001-4061) Tuong tic gitta birc xa va vat chat (4062-4085) Kg thuat dd hat va phuong phép thyc nghiém (4086-4105) ‘Use lugng sai sé va théng ké (4106-4118) ‘Cham hat va may gia téc (4119-4131) whuene vii 169 202 233 264 283 316 374 394 4s 514 582 630 648 662 674 vii PHAN I VAT LY NGUYEN TU VA VAT LY PHAN TU Vat ly nguyén tit va vat ly phén nt 3 1. VAT LY NGUYEN TU (1001-1122) 1001 Gia sit ring cé mét théng bdo vé mét phuong phap tuyét vii cé khd nang at tét c& ni dung ciia mét thu vién vao mét buu anh rit phdng. Co thé doc duige né nh’ mét hign vi dién tit khong? Hay gidi thich, (Columbia) Lai gi Gia sit c6 108 quyén sach trong thu vién, mdi quyén S00 trang v3 mai trang Ton bing 2 buu anh (cho méi buu Anh 12 c6 thé doc duoc). Cho mot bufu anh loc duoc, dé phong dai phing sé la 2 x 500 x 10° = 10°, tudng Ung vai dd phéng dai dai la 10%. Khi dé phéng dai dai cia mét kinh hién vi dién tit 1a 800.000, 46 phéng dai phing cia né 16n 8 10", 18 di dé doc duege buu Anh. 1002 Tai 101° K, mdi em® bite xa vat den tuyét doi ning (1 tan, 1 g, 10" g, 10" 3)? (Columbia) Lai gidi: Céu 0rd 1di gin nhat 1 1 tn trong 1 cm?, Mat d6 ning lugng bite xa duige cho bai u = 4oT*/e, trong d6 0 = 5,67 x 10°* Wm~? K~ la hang so Stefan-Boltzmann. Tit hé thife nang lugng - khéi lugng Einstein, ching ta thu duge khéi Iugng cia bite xa vat den tuyét d6i trong mét don vi thé tich la u = 4074 /c# = 4x 5,67 x 10-8 x 109/(3 x 108) = 10° kg/m? = 0.1 tén/em®. 1003 Ban kinh Bohr cia nguyén ttt hydro khi due so sah voi bude séng Comp- ton ca electron cé d6 Kan xdp xi la (a) 100 lan én hen, (b) 1000 lan 1én hen 4 Bai td & loi gidi Vae by nguyén nt, hac nhan va hat ca bén (c) wong ty nhau. (ocr) Léi git Ban kinh Bohr cia nguyén nit hydro va bude séng Compton cia electron duge cho tudng ting 1a jy va de = fh Tirdé 2 = hfe)! = BE = 22, trong d6 e? /fic la hiing s6 cau tric tinh té. Do dé, cau tra 13i 1a (a). 1004 Hay danh gia dién trudng cdn thiét dé gidi phong Je ra khéi nguyén rt so. ‘v6i dién ursang can thiét cho ¢ chuyén déng quanh hat nhan. (Columbia) Lai gidi Khdo sét mét nguyén tt twang eu nguyén ti hydro ¢é dign tich hat nhan Ze. Nang wong ion hod (hod nang Iugng cdn thier d8 tach e) 1A 13,62? ev. Dién uf chuyén déng trén quy dao cé khodng cach trung binh vi hat nhan 1a, @ = ao/Z, trong dé ay = 0,53 x 10* cm la ban kinh Bohr, Dién tit di chuyén_ quanh hat nhan trong dién trudng E trong mét nifa ving cé thé cé nang ugng Ea. Do d6, dé gidi phng electron can phai thod man. eEa 2 13,627 eV, hay la 13.629 Bz eet w 2x WZ V/em, 1005 Khi ta di ra khdi tm nguyén tit, mat dé ¢ sé (a) gidm theo him Gauss. (b) gidm theo ham mi. {c} dao déng véi bién dé gidm cham. «cry Vat bf nguyén tt va Lai gidi: Cau ted Iai 1a (©). 1006 Mét chuyén dai e trong cdc ion cita 7C din dén phat xa photon vao khong A = 500 nm (Fw = 2,5 eV). Cac fon 6 trang thdi can bang nhiét tai nhigt 49 ion kT = 20 eV, mat dé n = 104 m-3, va mét tit trudng khong dong nhdt lén 161 B= 1 Tesla (a) Hay thdo luan van tat co ché mé réng cé thé rao nén sur dich chuyé 6 bé rong dude quan sat A) 1én hon dé réng da tim duge cho nhiing gid tri rat nho cia Tn va B. (b) Cho mét trong cdc cd ché nay, hay tinh dé réng vach dude md rong AA, sit dung ¢8 dé lin dé danh gid céc tham sé cdn thiét, (Wisconsin) Lai gidi: {@) Vach phé thudng cé dé réng riéng dugc tao ra do dé bat dinh 4 cdc mite nang Wwong nguyén tit, né xudt hién do khodng hitu han cia thai gian cé lién quan tdi qua trinh bite xa, theo nguyén ly bat dinh Heisenberg. Sy md rang d duge quan sat cing c6 thé do nhimng gidi han dung cu nhu quang sai thdu kinh, nhiéu xa... Ndi thém, cdc nguyén nhan chinh cla su md rong 1a: Higu ting Doppler: Cac nguyén tit va phan tit chuyén dong nhiét khong déi > 0K. Tan sé da quan sat cia mat vach phé ¢6 thé thay déi mét it néu nhu chuyén déng cia cdc nguyén tit phat xa co mét thanh phan doc theo huéng ngém, do hiéu ting Doppler. Vi cdc nguyén tir hodc phn tis c6 phn bo van toc, mot vach dutge phat xa nhd cdc céc nguyén ti sé bao gdm mot khong tdn s8 dutge phan b8 xung quanh tin s6 gc, déng gop vio dé réng vach quan sit. tai Céc va cham: Mét hé nguyén tit 6 thé bj nhigu loan boi nhiing anh hung bén ngoai nhu cac dién trudng va tif tung do cdc nguon ngoai hodc cic nguyén tit lin cn, Nhung nhiig nh huéng dé thong thudng tao ra su dich chuyén cdc mie nang Iugng hon 18 mé réng chiing. Tuy nhién, sw mé rong cing cé thé bat nguén tir nhiing va cham nguyén tt, tao nén nhiing thay d6i pha trong bite xa va do dé tao ra su mé réng mie nang lgng. 6 Bai tdp & Iai gidi Vat by nguyén ni, hat nhdn va hat co ban (b) Sy md réng Doppler: Dich chuyén tan s6 Doppler bac nhat duge cho bdi Av = “8s, véi truc x doc theo hudng quan sat. Dinh luat phan bé van téc Maxwell cho Mv? Me? (Av)? an «on( a) ie oxo ca (=) vai M la khéi long cba nguyén tit bite xa. Su phan bé tin sé cia cudng dd. bitc xa cing cé quan hé nhu thé. Tai mét nita cudng d8 cuc dai dv, in 22k a av= ny Do dé, 6 rong vach tai mot nita cudng d6 eye dai 1a _6te [KT 2a ie Theo don vi s6 sing i = } = ¥ tac Tp = 248 No V Me VOi kT = 20 eV, Mc? = 12 x 938 MeV, Ap = 5 x 10°7 m, [2x0 2» 988 x1 TY = 199m—! = 2m Su mé réng do va cham: Quing dudng ty do trung binh cho va cham ! dude dinh nghia nixd® = 1, véi d 1a dung kinh nguyén cit higu dung cho va cham dit gin dé anh hudng dén qua trinh bite xa. Van téc trung binh @ cda 1 nguyén uit c6 thé lam xp xi nhé van tc can quan phuong } Mu? = 3 kT. Ty dé [sar Var Lie dé, thi gian trung binh giita cdc Min va cham ké tiép 18 1 [M > wa aT Vac ly nguyén nt va vae ly phan et D6 bat dinh nang lugng AE do va cham c6 thé dude ude Iuong tis nguyén ly batdinh AB-t = h, cho ta 1 Ave Ont hay theo don vi sé séng, BkT 3x 10-9 for. Lo Pe= ond aa ~ xy \ Me’ néu ta ly d = 2a ~ 10°19 m, ao la bén kinh Bohr. Siy md rong nay nhé hon nhiéu su md rong Doppler tai mat dé ion da cho. 1007 (D Nang lugng ion hod £; cia 3 nguyén 16 dau tién [Z] Nguyen td [Er 1] HW [R68 2] He | 24,6ev 3] ui _| s4ev (a) Giai thich dinh hugng su thay déi cba By tit H, He dén Li. (b) Nang lugng ion hod thit cap cua He, tic 1 nang lugng can dé gi phéng dién tit thtt 2 sau khi dién tir thir nht di dutgc gidi phéng 14 bao nhiéu? (©) Céc miic nang luang cha trang thai n = 3 cita dign ult hod tri ecba Na (bé qua spin riéng) dude chi ra trong hink 1.1. Tai sao cdc mite nang lugng phu thudc vao s6 lutdng tit 1? (SUNY, Buffalo) Hinh 1.1 8 & loi gidi Va If nguyén ni, hat nhén va hat co bdn Lai gi (a) Bang chi ra nang luong ion hod cita He 16n hon nhiéu nang lang ion hod ciia H. Nguyén nhan chinh lé do dign tich hat nhan cia He gap doi dién tich hat nhdn cia H, trong khi tt ed cdc electron clia ching déu d lép v6 thit nt, c6 nghia 1a thé nang cila cdc electron a thap hon nhiéu trong wusng hop cda He. Nang lugng ion hoa rat thap ca Li la do su che chan dién tich hat nhan nho céc electron 6 lép vo bén trong. Nhd dé ma vii electron & lp v6 ngoai, dign tich hat nhdn hiéu dung trd nén nhé hon va do dé thé nang lin hon, Diéu nay cé nghia la nang litgng can thiét cho viéc giai phong electron 1a hd han, (b) Cdc mite nang luang cia nguyén ti giéng hydro dude cho béi E,= = x 13,6 eV. Cho Z = 2,n=1tacé Fy = 4x 13,6 = 54,4 eV. (6) Cho eée trang thai n = 3, dign tit hod eri 6 1 cng nhd, su Lech tam khdi guy dao cia né cang Idn. Diéu nay c6 Khuynh hudng lam cho céc hat nhan nguyén tir bi phan cyc nhiéw hon. Hon nifa, ! cang nhé thi hiéu ting tham thiu guy dao sé cang ln. Céc higu ting nay lam cho thé nang cia dién tif gidm di theo chiéu giam cua !. 1008 ‘M6 td van tat 1dn lugt cdc hiéu ting sau, trong cdc trudng hop quy tac, néu 16 quy tac: (a) Higu ting Auger (b) Higu ting Zeeman dj thudng (©) Dich chnyén Lamb (d) Quy téc khoang Landé (e) Cac quy tée Hund cho cdc mite nguyén tit. ( Wisconsin) Léi gidi: (a) Higu ting Auger: Khi mt electron nim 6 lép v6 trong (lép vo K) cha Vat ly nguyén nit vd vat ly phan tle 9 mat nguyén at dutge lay ca, mét electron lién két c6 nang Iugng nhé hon (lp. L) cé thé nhay vao 16 tréng do electron da duoc lay di, lam phat xa mot photon, Néu qué trinh xdy ra nhung khdng phat xa photon, thay thé vao dé, lap vé 06 nang lugng cao hon (lép vo L) duc ion hod do mat di mét electron. Qua trinh nay duge goi la higu ting Auger va electron nhay ra dé dugc goi 18 electron Auger: nguyén tif dugc ion hod 2 l4n va qua «rinh chuyén dai khong phat xa photon. (b) Higu ting Zeeman di thudng: Higu ting d3 duge Zeeman quan sét nlm 1896, khi nguyén tit bi kich thich dat trong tif truing ngoai, Phé phat xa trong, qué trinh khit Kich thich téch thinh 3 vach phé cach déu nhau. Dé 1a higu ting Zeeman thudng. Sy tach vach duoc hiéu dya trén ly thuyét 6 dién da duge Lorentz phat trién. Tuy nhién, ngudi ta da phat hién ra sé vach tich cia vach phé khac nhiéu, thudng J6n hon 3. Sy tach vach phé nhu thé chua thé gifi thich durge cho dén Kkhi xudt hign khdi niém spin electron, dé la higu img Zeeman di thing. ‘Trong ly thuyét luong tir hién dai, cd 2 higu ting cé thé hiéu dé dang. Khi mét nguyén tit dat trong tit crudng yéu, do twang tac giifa momen lung cuc tit cda cd nguyén wt vai tit trong ngoai nén cd 2 mite nang Ivong ban dau vva cudi cing duge téch ra m6t vai thanh phan. Nhimg dich chuyén quang hoc gitta 2 trang thai da boi lam tang thém so vach. Hiéu Zeeman thudng ¢ 1a truding hop dic biét, 6 day, nhimg chuyén di gitta cdc trang thai don boi trong mét nguyén tlt véi s6 chin cac electron quang hoat. (c) Dich chuyén Lamb: Khi khéng cé cu tric siéu tinh t8, cdc trang thai P Sy). va 2P\p cha nguyén tix hydro sé bi suy bién déi vdi sé Iutong ti quy dgo | vi ching twong ting véi momen dng long toan phan j = 1/2. Tuy nhién, bang thyc nghiém Lamb da quan sat thdy nang hong cla mite 27S,» cao hon nang lugng cla mite 2” 7,» 14 0,035 cm™?, Dé la dich chuyén Lamb. Dich chuyén Lamb la do tuong tac giifa electron va trudng bite xa dién ti. (@) Quy tic khodng Landé: Déi véi lién két LS, higu nang lugng gitta 2 mite J lién ké, trong gidi han LS da cho La ti lé vi gid tr] lén hon trong hai gid tri ctia J. (©) Cac quy téc Hund cho cac mite nguyén tit 1a: Q) Néu edu hinh dién tf cd nhiéu hon 1 ki higu phd, cu hinh vdi spin toan phn cuc dai S cé nang lugng thdp nhat, (2) Néu spin ton phan cue dai $ tong tng vdi mét vai ki hiéw'thi cdu hinh voi L eye dai c6 nang \udng thap nhat. santo 10 Bai tip & li gidi Vat ly nguyén ti, hat nhan va hat co bdr (3) Néu lap vé ngoai cada nguyén tis nhé hon mét nita dy, ki hiéu phd voi momen déng ludng toan phin J cuc ciéu cé nang luong thap nhit. Neu sb electron ciia lép vé nay 16n hon mét nia day ki higu phé véi J cy dai cé nang Iuong thap nhat. Quy tdc nay chi dp dung cho lién két LS. 1009 Hay dua ra cdc biéu thitc cho cdc dai Iudng sau trong cac thuat ngit choc k,me VA mp (a) Nang lugng can thiét dé ion hod mét nguyén tt hydro. (b) Sy khdc nhau vé tan sé cua vach « - Lyman trong cac nguyén ttt hydro. va nguyén tu doteri. (c) Momen tif ciia electron. (a) Su mé rong trong phép do cia khéi lugng x° cho rng thdi gian sing 7 da cho lar, (e) Tit truéng B c6 du 10~* proton tu do theo 1 huéng spin 4 nhiét dé T. (A) Su tach cu nic tinh é 6 trang thdi n = 2 cba hydro. (Columbia) (ee) cy 1 hing sO dién méi cua khéng gian tu do. (b) Su khac nhau eda tan sé do su thay déi hing sé Rydberg véi khéi luong hhat nhan. Sé séng cia vach oy cha nguyén tit hydro 13 : ty 3 bu = Bu (1 §) = Fen. va sb song cba vach o cia nguyén tr Aotert La 3 = GRo Hing so Rydberg 1a Vat by nguyén tt vi vat ly phan tit u 8 day m, 1a khdi Iugng nit gon cila electron quy dao trong hé nguyén tit va toe (=) ante Voi nguyén i H, m, = 227", va vai nguyén tit D, ‘mp la kh6i lugng nuclon, ta co 1 1 Av = cd Wie - mz Se(Ry ~ Ru) = eRe (c) Momen tir gan véi spin electron la 1+ ane ae qleoge = 7 he Some =ne, jeu 1a manheton Bohr. (@ Su phan tin khdi lugng do dude (trong thé dan vi nang Iugng) lién quan dén thdi gian sing + theo nguyén ly bat dinh AE-r2h. tir dd h AEX (©) Gia dinh cée proton ty do nhut 1a 1 hi ly twéng, trong dé cée spin proton cé 2 hudng duge lugng tt hod: song song véi B vai ning Iuong F, = fiyB va dbi song voi B véi nang luong Ey = pB, 3 day iy = 1a momen tit cba proton. Vi mat dé 86 hat n x exp( =P), ta cb ) =~ 12 Bai tdp & li gidi Vie ly nguyén ti, hat nhén va hat co ban hay 1a xp (eB) _ L104 (tr) = ie cho 2upB tp ye ay 2B a a KP io", tite 1a a. B=—x10* up (8 Cac sé lugng tit ebia wang thai n = 2 lan = 2,1 = 1, hr = 3/2, ja = 1/2 (trang thai ! = 0 khong tich va khong cin khio sit 8 diy). Ti biéu thize cho cdc mite nang lugng cau tric tinh té cua hydro ta thu duge Rhea? a, trong dé 1a hang sé c4u tnic tinh té, Ja hang s6 Rydberg. 1010 Nhu da chi ra trong hinh 1.2 chiéu anh sang lén cdc nguyén tir natri, Hay tinh tiét dign ngang cng hudng kich thich cia cde nguyén tit tit trang thai co ban dén wang thai kich thich dau tién (tuong ting voi vach vang quen thude cba natri). Hay ude luong dé réng vach c6ng hudng. Khéng can thiét ding nhiing két qua nay tit nhimg nguyén ly ban dau néu nhu nhé lai cac suy luan g¢i ¥ thich hop. (Princeton) Lai gidi Tiét dién ngang dude dink nghia 04 = P,/I., trong dé Podw 1a nang Jung hap thu do cdc nguyén tt trong khoang tan sé w ti w + dw trong mét Vat ly nguyén nit va vat ly phan tit 13 Hinh 1.2 don vj thai gian, Idw la nang luong t6i trén mét don vi dign tich trong mot don vi thai gian trong cling khoang tan sO. Theo dinh nghiz J Pode = Bishon, trong dé By, la hé sé B cia Kinstein cho xdc suat nguyén tit d trang thdi 1 hap thu mét luong tit hw trong mot don vi thdi gian va Nudw 1a mat dé nang lugng trong khoang tdn s6 w t6i w + dw. Hé thitc Einstein chota 1 ha gp 7 trong dé r 1a thoi gian song ctia trang thai kich thich 2, d6 réng vach ty nhién cha n6 1 Ts 4, 91,92 ba dé suy bién cita céc trang thai 1 va 2, sit dung quan. hé Ayg = 1/7 va nguyén ly bat dinh Pr ~ hk. Vi Ny = Iu/c, ¢ 1a van téc anh sang trong khong gian ty do, ta cd Ba Dua vio thifa s6 dang g(w) va khdo sat w va J,, nhu nhimg gid tri trung binh trong dai 9(w), ta c6 thé viet dai Iuong trén nhu sau 4 Bai tap & loi gidi Vae ly nguyén ni, hat nhdn va hat eo ban Tai diém céng hudng, E,— Ey = hw, Fu-Fr\ _ 2h a(o= =") Tirdé CE A Wa ne a ‘Véi Anh sang vang Na (vach D), 9) ne 3° On +84 x 107! cm? oa ‘Voi vach D cia Na, r = 108 s vi d6 rng vach tai nia eudng dé 1a Tx == 66x10 Sev vi Qne P= AB=hAw=ha (27° er ) = anhear 8 rong vach theo sé séng 1a 1011 Tiét dign ngang cia kich thich do va cham electron 6 mét mite nguyén tt nao dé A la o4 = 1,4 x 10-” cm’, Mite ndng luong cé théi gian song 7 = 2x 10-8 5, va phan ra 10% thai gian dén mite B va 90% dén mitc C (hin 1.3). (a) Hay tinh s6 nguyén tit can bing trong em? 4 mite A khi m6t chim ua electron 5 mA/cm? di qua qua hai nguyén tit nay 6 dp suat 0,05 torr. (b) Hay tinh cuéng d6 anh sang phat ra trén cm’ trong dich chuyén A ~ B, biéu dién bing oat/steradian. Vat by nguyén tit va vee ly phan cat 15 Hinh 1.3 (Wisconsin) Lai giai: (a) Theo hé thitc Einstein, s6 dich chuyén B, C — A trong mét don vi thai gian (téc dé sinh A) 1a dNuc—4 A = noo aNee 7 07 NBC va s6 phan ra A — B, C trong don vi thdi gian 1a ONace (1 4 ngas) Nay trong dé Nac va Nq 1a s6 nguyén tit é cde mite nang lygng B, C va A, no la s6 electron qua tén mét don vi dién tich trong mét don vi thi gian. Khi cn. bing, Nac. dt tir dé tim duge aN Ny = 02 mnoaaNt, (N I + Nec) 5 + noo. do mg = 5 x 10°4/1,6 x 10-9 3.1 x 10" em __ Ti dé, s6 nguyén ti trong mét don vj thé tich & mie nang lugng A 6 can bing 18 va nhu vay 1 > 2noaa Na _ roa. Vv Tm9g AP aT 0,05 « 1,383 x 10% = 2x10 8x 3,1 x LOM x 1,4 x 107? x x 1,38 x 10" x 300 = 1.4% 108 em 16 Bai tdp & Idi gidi Vit ly nguyén tt, hat nhén va hat co bén 6 diy, nhigt d6 phong'& T = 300 K. (b) Xae sudt phan ra nguyén iti A> BMA Me Bude séng cba bite xa phat ra trong dich chuyén A — B 1a Ap = 500 nm, Cutdng d6 anh sng I trong don vi thé tich, trong m6t dan vj géc dc dude cho béi 4x] = mdyhe/Ap, nghia x 10° x 6,63 x 10-27 x 3 x 101° ir x 2x 10-8 x 500 x 10-7 nhe 40nrAg = 2,2 % 107? erg-s7! sr! = 2,2 « 10° Wer". 1012 ‘Ting dién tir do méi truding xung quanh nguyén vir trong phan tit hay tinh thé c6 thé anh hudng dang ké dén cinh chit trang thai co ban ciia nguyén rit. Vi du rét dang quan tém 1a hién tugng dap tat momen déng luong ciia nguyén tit sit trong nhém hem trong hemoglobin cia mau. Tat nhién, sat va hemoglobin la rat phic tap. Gid sit mét nguyén ti chifa mét electron hod tri chuyén déng srong trudng thé xuyén tm eda nguyén tit, 6 mite! = 1. BS qua spin, didu gi sé xay ra 6 mite nay khi electron bi tac dong bai thé bén ngoai xung quanh nguyén ti ting lén. Lay thé ngoai cé dang Ia By? (A+ B):? Vpen = As (Hat nhan nguyén tir é géc toa dd) va khdo sit thé dén bac thdp nhat. (2) Bay gid muc = 1 tach thanh ba mic phan biét. Nhu da khang dinh, méi mét mite twang ting ham song dang v az + By +v2)f(r), trong dé, f(r) la ham xuyén tama chung vi m6i mét mite ¢6 mét tap hap riéng 1g $6 (a, 2,4), ma can phai xc dinh nd, Hay phac hoa so dé mute nang ‘Vit ly nguyén tit va vat ly phan tik 7 luong, chi rd nhitng dich chuyén tvong déi AE theo céc tham s6 A va B, nghia 1a tinh ba dich chuyén dén thita s6 chung. (b) Quan tam hon, tinh gid tri ki vong via L., thanh phan z cia momen dGng long cho méi mét trong ba mic. (Princeton) Lisi gid (a) Trung thé ngoai V cé thé duge vit duéi dang 1 v a0 oa 3(A + Byr? — 5(At Ble + 5(A~ BYz? ~ 3?) D6 suy bién cia trang thdi n = 2,1 = ‘ham song 183 Khi KhOng 6 nhiéu loan véi exp ( z) exp(4ip) sind, trong do a = h?/ye?, js khOi hugng nit gon cia electron hoa wi. Sau khi tuong tic véi thé ngoai V, cac ham séng thay ddi la Y= ayPay + a2Vox-1 + agP 210 Ly thuyét nhiéu loan cho céc hé suy bién dan dén phuong trinh ma tran cho nang lugng nhiéu loan EY (C+ AE B 0 ‘a\ Bo C+A-B 0 | =0, 0 0 C+3A'- BP} \aa/ trong dé 1 Worn|3(A + B)r?| bau) 1 = Wai-|5(A + Br? [a1 1 : = (Wa0l3(A+ Bir Wa0) 18 ____ Bai tép & [oi gidi Vat nguyén tit, hat nhan va hat co ban 15a"(A + B), A= (nl 8(A + Bytes) 3 = —(Wa-115(A + B)2*Waa) PNP) 1 ee = Waralg(4 ~ BY(2? = yen) 3% =730(A-B) Dat dinh thitc cia céc hé s6 bing 0, chiing ta tim duge céc higu chinh nang lugng E=C+3A',C+ AB’ Cho BY = C +34" = ~12(A + B)a?, ham sing la * Loo ( ) cos 8 = f(r)z, tong dé fyi 10)= (seas) 50 ( 20761. Cho B’ = C + A’ + B! = $(54 +38)a”, ham song ta ‘tong ting vii a = istry. tugng ting voi a = 7 = 0, 8 = Mie ly nguyén cit va vae ly phan nie 19 Cho F’ = C+ A’ B' = $(3A + 5B)o2, ham séng la 1 Ws = (Wau — Yara -S()z, tong ng voi a = -1, 8 = =0. Nhu thé, mite nang Ivong khéng suy bién £2, khi cé nhiéu loan V, tach thanh ba mite E,-1XA+B)a*, Ez + 334458 ja? , + 3654 +3B)02, 2 2 nhu da chi ra trong hinh 1.4, —@$— &,-HSa+3B10? Ey-12(A «Bla? khong eb cénbigulogn niu oan om Hinh 1.4 (b) Ham séng da dude hiéu chinh 1a Wa)le[Vo) = (Walle |¥a) = 0 (fle Pr) Do dé, gia tri ki vong cia thanh phan z cia momen déng Iuong 1A bing khong cho tat ca ba mite nang lung. 1013 M6 hinh Thomas-Fermi cia cdc nguyén tit mé td dém may dign ei trong mét nguyén tit nhu mat phan bé lién tyc p(x) ciia dién tich. Mét dién tit don fe duge gid thiét chuyén ding trong mét thé dugc x4c dinh bdi hat nha cé dién tich Ze va cla dim may nay. Hay viét phutong trinh cho thé tinh din theo cac bude sau (a) Gid thiét dién tich dam may diéu chinh cuc b6 dén khi cdc dién té tai mat cAu Fermi cé nang lugng 0, tim quan hé gitfa thé 4 va déng Ivong Fermi Pee 20 Bai tdp & loi gidi Ve ly nguyén tt, hat nhdn va hat co bin (b) Si dyng quan hé thu duge tit (a) dé tim hé thi dai s6 gitta mat do dién tich p(x) va thé (2). (c) Dat két qua cia (b) vao phuang trinh Poisson dé tim phuong trinh vi phan rigng phi tuyén cho 4. (Princeton) Lei giai: (a) Voi mde dign tir lin két, nang luong ciia no E = E — e¢(x) phai thdp hon nding lygng lién két cia mt dién tit trén bé mat Fermi. Do dd Powe _ eg(x) = Pras — eax) trong dé Pmax = py, dong hong Fermi. Tid6 vy = 2meg(x). (b) Coi cdc dién wis ahu mée khi Fermi, Sé dién ti lap day cdc trang thai vi cdc déng lugng tit 0 dén py la vr Brin Mat d6 dién rich La oe eee (oft ox) = Te = geaqa = gqzqa eneol™] (© Thay p(x) vao phuong trinh Poisson Vip = Axp(x) chota fo Ae & & de 2 (oat apt 3S) 90) = Fg Pmeotx)]? Voi gid thi& ¢ 1A ddi xting cdu, phutong trinh sé due viet gon lai ‘Trong mét bite tranh thé so, kim loai duge minh hoa nhu mét hé cac dién ti tu do dude giam trong mét cai giéng c6 hiéu thé Vo. Do chuyén dong nhiét, Vat by nguyén te va vat ly phan th 21 cde dién tit voi nding lugng di lén sé thodt khdi giéng. Tim va mé ya mat dé dong buic xa cho mé hinh nay. (SUNY, Buffalo) Hinh LS Bi gidi: 86 lugng trang thai trong yéu 16 thé tich dpedpydp, trong khong gian dong lugng 1a di Fedp.dpydp,. Méi trang thai « c6 d6 suy bién exp(—‘g), trong. 46 ¢ 18 nang lugng cia dign vit va y 1a ning luwgng Fermi. Chi ¢6 cde dién ti véi thanh phan déng lugng p; > (2mVo)'/? c6 thé thoat ra khéi giéng thé, truc 2 dude chon la song song véi phdp tuyén ngoai cla dé mat kim loai. Do dé, sé Ivong dién tit thoat ra khdi yéu t6 thé tich trong. Khoang thai gian dt 1a trong dé v, la thanh phan van f clla cdc dién ni theo hudng z thea man diéu kién mu, > (2mVo)!/?, A la dién tich cba bé mat kim loai. Vi thé, sb hang dién ti thoat khdi bé mat kim loai trén mét don vi dién tich trong mét dan vi chi gian 13 Be EE on =i Er en Anmk?*T? cd ) apsdpy dpe ) en f ox ( 22 Bai tdp & Idi gidi Vat ly nguyén nt, hat nhin va hat eo béin va ma dé ding bite xa 1a J=-eR anmek?T? (“g*) Be er) duge goi la phudng trinh Richardson-Dushman, 1015 Mét chim tia hep cdc hat trung hod véi spin 1/2 vA momen tir je hung. doe theo truc x di qua mét thiét bi "Stern-Gerlach”, thiet bj nay tach chim tia theo cdc gid tri ciia yz, trong chim tia. (Co ban, thiét bi gdm nhiéu nam cham tao ra mot tit trudng khong dong nhat B,(z), tif luc cla nd trén cde momen hat gay ra dé dich chuyén Az ti lé véi j-.2.). (a) Hay mé ta anh tach cée trudng hop sau: () Chim tia phan cyte doc theo hudng +2. (i) Chim tia phan cue doc theo hung +2. (iii) Chim sia phan cuc doc theo huéng +y. (iv) Chiim tia khdng bi phan cut. (b) Déi véi cdc trudng hop trén, név trudng hgp nado do voi cdc ket qua khong thé phan biét, hay m6 14 ngudi ta phai [am nhu thé nao dé phan biét mot trong s6 cae trudng hop nay nho cic thye nghigm bé sung thém, céc thue nghigm bé sung nay sit dung thiét bi Stern-Gerlach trén va m6t vai thiét bi bd sung kha di. (Columbia) Lai gid (a) (i) Chim tia phn eye doc theo huéng +2 kh6ng bi téch nhung huéng ciia né bi thay déi. Gil) Chim tia bi phn cue doc theo hudng +2 téch thanh 2 tia, m6t tia lech theo hudng +=, mét tia khac theo hudng — (ii) Ciing nhu trong (ii). (iv) Chitm tia khéng phan cuc bj tach thanh 2 tia, mt tia léch theo yong va mét tia Ich theo huéng ~. (b) Cac chit sia eda (ii), (iii) va (iv) khéng phan bigt duac, ching c6 thé phan biét nha each sau. Fe Vie Wy nguyén ut va va ly phan uh 23 (1) Quay tit trudng theo huéng +y. Diéu nay cho phan biét (iii) tif (ii) va Civ), khi chim tia trong (iii) khéng bi tach nhung bi Iéch, trong khi dé cic chim tia trong (ii) va (iv) méi chism tia téch thanh 2 chim. (2) Dat mét guong phn xa 6 mat trudc thiét bi, né sé lam thay ddi cac vi tri tuong d6i cua nguén va thiét bi (hinh 1.6). Khi dé, chim (ii) khong tach ‘mac dit bj Iéch, cdn chim tia (iv) téch thanh 2. 4 ‘qv Binh 1.6 1016 Pham vi hoat dong cita thé gitta 2 nguyén tir hydro 1a xp xi 4 A. Cho khi 4 trang thai can bing nhiét, danh gid bang so nhiét dé khi ma dudi nhiét dé nay, tan xa nguyén til - nguyén th co ban La séng «. (MIT) LUI gidi: Séng tn xa chil yéu 18 sn silia cdc nguyén ti hydro, k la s s khi ka < 1, trong dé a 1a dd dai tuong tie /Srak eT n trong dé p la dng hugng, H 1a dong nang, m la khdi luong ca nguyén ti hydro va ky, 18 hing s6 Boltzmann. Diéu kién ka = VimbyP <1 24 Bai tap & Iai gidi Vat ly nguyén th, hat nhén va hat co bin cho me (1,06 x 10-4)? TS Smnkga? ~ 3x 1,67 x 10 x 1,38 x 1 F x « 10? RIK 1017 (a) Néu ban nhé, hay ghi lén gidy tiét dién ngang vi phan déi vi tan xa Rutherford theo dén vi cm?/sr. Néu ban khéng nhé, thi hay ghi én gidy phéng, doan tét nhat céa minh. Dam bdo sy phy tm , phy thudc nang long, phu thude géc vi cdc thit nguyén 14 hop ly: Hay st dung biéu thite dé, hoc 1a ding hodc la nhimg suy doin tét nhat cua ban dé danh gia cdc phan (b-e) dudi day. ‘Mét may gia téc cung cAp 1 chim tia proton 10"? hat trong 1 giay va déng. lugng 200 MeV/c. Chim tia nay di qua mt cita sé nhém 0,01 cm. (Mat d6 thm p = 2,7 gm/em*, dé dai bite xa ciia nhém rp = 24 gm/em?, Z = 13, A=). (b) Hay tinh tiét dign tan xq Rutherford vi phan trong don vi em?/sr tai géc 30° cho chism tia Al trén. (c) Cé bao nhiéu proton dén éng dém tran ban kinh 1 cm cach ngudn mot khoang 2 m va léch géc 30° véi hudng chim tia trong 1 gidy? (d) Hay tinh tit dién ngang tan xa Rutherford tich phn cho céc géc > 5°. (Goi y: sin 8d0 = 4sin cos 2a) (©) Cé bao nhiéu proton tén xa ra ngoai chiim tia vio cdc gbe > 5°? (®) Hay tinh géc tan xa Coulomb bai s6 can quan phutng thiét ké cho chim tia proton qua cita s6 trén, Lay hling s6 trong biéu thitc cho tan xa Coulomb nhieu 1an 13 15 MeV/c. (UC. Berkeley) Lai gidis (a) Tiét dién ngang vi phan cho tan xa Rutherford la do _ (22e2\? “ a (Sina (595 . Vat ly nguyén tit va vat ly phan tt 25 ‘Céng thitc nay 6 thé ding cho hang s6 khéng tht nguyén, néu ta nhd (a8) va thita nhan né cing phy thudc vao ze, Ze va E = }mv?. do pane yy" & _ K(zze)E¥ (sing), ao Ree (xing trong dé K hang s6 khéng thi nguyén. Khi phan tich thit nguyén cho (2p = (FEY, vi tirds -2 (b) Cho cée proton, ga? pe 200 a a = — 2 _ ~0,2085 Jmact + pit /0387 + 200? Tacé et Me v\? am =) CE) trong dé ro = 5&7 = 2,82 x 10-9 em la ban kinh c8 dign cia electron. Tir d6, tai 0 = 30°, $= (SAY an =\a) ®Gr) (e ( ; 6,5 x 2,82 10-13\? aA - (Sa ) x ints) 5.27 « 107% x (sin 15°)" = 1,18 x 10% em?/sr. (c) Ong dém Abi dién vai ngudn voi gée dic (0,01)? an = 7S = 7,85 x 108 sr, samc 26 Bai tap & Idi gidi Vat by nguyén it, hat nhdn va hat co bin Sé proton tan xa trén dng dérmtrong 1 don vi thai gidn la nf do n ($5) au (5%) a0 = 5,58 x 10° s“ @ w= finan [ (25) won 25) (at ent 2 ea (2@) [_3__]] «(Z5) lamnap , = 3,47 «10° em? (e) Sé proton tan xa trong géc @ > 5° 1a 2,09 x 10° s-?, trong dé Ay = 6,02 x 109 1a s8 Avogadro. (f) Géc phan xa Coulomb béi sé cn quan phuong dugc thiét ké cho chim tia proton qua ctta sé Al 1a, rw Hel -tm() trong dé k 1a hang s6 bang 15 MeV/c. Do Z $= 0,01 x 2,7 gem, r= 24 gem, t/x 3, p = 200 MeV/c, 8 = 0, 2085, 1,125 x 1078, tac Vat ly nguyén tit va vat ly phan tuk 27 15x13 V2 x 0.2085 = 200 ems = x y/1,125 x 10-4 +5 gina, 125 « 10-%)| = 2,72 x 107? rad 1018 ‘Thai gian sng dién hinh véi 1 nguyén tit bi kich thich 1a 10-', Lo-*, 1075, 10773 5, (Columbia) 1.31 gidi: Ted 10118 1078 5. 1019 Mot nguyén rif ¢6 kha nang kich thich 6 2 trang thdi: Trang thai co ban, kh6i tugng 47 va trang thai da kich thich khéi luong M+ A. Néu dich chuyén tir trang thai co ban dén trang thai kich thich do h4p thu mét photon, tn s photon trong phong thi nghiém 1a bao nhiéu, d day nguyén tit ban diu ding yen? (Wisconsin) Loi giai Goi tan s6 cua photon la v va dong lugng cia nguyén tt 6 wang thai kich thich 1a p. Dinh ludt bao to’n nang lugng va bao toan dong Iuang cho ta M2 + hv =((M+A)*t+pe]¥?, he 6 6 1020 Néu nguai ta déi céc toa 66 khdng gian cia 2 electron 6 moe rang thai ma 2B Cat tp & Ubi gid Vit by nguyen ti, hat nhéin va hat co ban spin téng cong bang 0: (a) ham s6ng thay déi dau, (b) ham séng khéng thay déi dau, (© ham song thay déi thanh ham séng khdc hoan toan. (ocr) Lai gi ‘Trang thai ctia spin tong cong bang 0 cé tinh chin, nghia la d6i xing khong gian. TH dé, ham séng khéng thay d4i khi toa d6 khéng gian ctta cdc dién tit di tréo déi. Nhu vay, cdu tra Idi la (b). 1021 D6 rong Doppler cia 1 vach quang phé tir nguyén tit trong ngon lita la 108, 10%, 109, 10" Hz. (Columbia) ‘Lai gidi: Hay nhé lai nguyén ly phan bé déu nang lugng mu? /2 = 3kT/2 vai hydro 4 nhigt d6 trong phong me? ~ 10° eV, T= 300 K, nhur thé ta c6 [ET a = eon, trong dé, k = 8,6 x 1078 eV/K la hing s6 Boltzmann. Dé réng Doppler vio c& Av and. ‘Voi anh sang kha kién, vp ~ 10! Hz. Tr dé Av ~ 10° Hz. 1022 Hay danh gid cé 4 rong Doppler ciia vach phat xa budc séng \ = 5000 A Vai ly nguyén nit va vde by phan nt 29 cha agon A = 10, Z = 18, tai T = 300K. (Columbia) SET cho = 1,44 x 10% d6 réng Doppler day da 1a AA= 28d = 1,44 x 107 A. 1023 ‘Tiét dién ngang dién hinh cho tan xa electron nguyén tir ndag lugng thap Ja 107", 10-4, 10°82, 10-9 em’, (Columbia) Loi gidi: Chiéu dai cla nguyén tir cd 10°* cm, vay tiét dign ngang 1a 66 (10-8)? = 1076 cm, 1024 Mét electron bi nhét trong mét hdc cau réng, ban kinh R véi vach khong thdm thdu. Hay tim biéu thte cho 4p sudt tac dung lén cdc vach héc béi electron 6 trang thai cd ban. (Min Loi giai Gia thiét bin kinh héc cing dR. Céng thuc hién béi electron trong qua trinh 13 4:R?PdR, lam gidm nang lung cia electron la dE. Tu dé, 4p suat nén lén véch bdi electron la 1 dE Bai tap & lai gid’ Vae by nguyén ni, hat nhdn va hac co ban Véi electron 6 trang thai co bin, mémen déng lugng = 0 va ham séng c6 dang Vin trong dé, x(r) la phan nghiém xuyén tam cla phuong trinh Schrédinger, x7) + u(r) = 0, 2mE (RP va x(r) = 0 tai 0. Do vay, x(r) = Asin kr Do cac vach khéng tham thu, y(r) = 0 tai r = R, cho k = 7/R. Tir do, nang lung electron é trang thai co ban 1a wht 2mR?* va ap suat \i ah? aR? dR ~ G5 1025 Mt hat vai mémen tit jr = ios va d6 1én spin s 1a 1/2 d&t trong tir tng, Khéng déi B huéng doc truc zx. Tai t = 0, hat tim thay cé s, = +1/2. Tim xac suit hat voi s, = £1/2 tai mot thai diém bat ki sau dd. (Columbia) Lai gi ‘Trong bigu dién (s?, s;), cde ma tran spin la wea) Ca) of voi cdc ham riéng tuong tmg (}), (3), (})- Nhu vay, Haminton cila twang tac gitta momen tis cia hat va tit trudng ngoai ta Vat by nguyén ni va vat by phan uh 31 va phuong trinh Schrédinger la ind (218) __moB (1 9) (att) at uty} 2 Lo -1) Laren}? e a fren ; Be ) la ham song ciia hat tai thai diém t, Ban dau, chung ta cd b(t) a0)\_ fy og (io) 73s ;)) 98 do vay nghigm 1a (20) Lf ee( a(t) VB ie (0B rong dé ( Tir dé, xdc suat hat 6 trang thai sy = +1/2 tai thai diém ¢ 1a [230-9 (Gi) ~ Sloe ("so (5) 1 moBt 3 (1+sin wR) Tuong ty, xdc suat hat d trang thai sy = —1/2 tai thai diém t la {1 —sin 4924), 1026 Trang thai co ban cia nguyén wi heli thuc, tit nhién 1a khéng suy bién. ‘Tuy nhién, hay khdo sdt m6t nguyén tit heli gia din, trong né 2 electron dude thay bing 2 hat déng nhdt dién tich 4m spin 1. Bo qua life phu thuéc spin. Voi nguyén tt nay, dO suy bien cia trang thai co ban la gi? Dua ra lap luan gid dinh cia ban? (CUSPEA) Léi gidi: Céc hat spin 1 1a boson. Nhu vay, ham séng phdi d6i xting véi sy thay déi hat. Vi véi trang thai co ban ham séng khong gian déi xting, phan spin cing phai d6i xing. Véi 2 hat spin 1, spin t8ng cong S.cé thé 1a 2, 1 hole 0. Cae 32 Bai tdp & loi gidi Vat ly nguyén tt, hat nhdn va hat cd ban ham séng spin cho $ = 2-va $ = 0 la d6i xing, trong khi d6, him sng spin cho S = 1 la phan d6i xiing. Tu d6, cho tang that co ban ching ta co S = 2 hoac $ = 0. D6 suy bién tng cong la (2x 241) +(2x041)= 1027 Mét chim tia notron (kh6i lYong m) lan truyén vdi van t6c phi tuong d6i tinh » dap vio mét hé théng duge vé trong hinh 1.7 va vai cée guong tach chim tia 6 B va D, cae guang 3 A va C va mét b6 thu notron tai E. "Tat c& cde goc ta géc vudng va khdng cé guong nado hodc khéng cé bé tach nao anh huéng dén spin notion, Céc tia dugc tach tai B hop nhat lai mét cdch két hop ai D va b6 thu £ théng bio cutdng 46 natron J. avon Hinh L7 (a) Trong phan nay cua bai toan, gid thiét hé & tog mat phng thing ding sao cho trong lyc hudng xudng dudi song song véi AB va DC. Goi céng dé thu duce Ia Jo déi voi hé nam trong mit phang ngang, hay suy ra bidu thitc che cudng d@ I, d6i voi cau hinh thang ding. (b) Vai phan nay cita bai todn, gid sit hé nim trong mét mat phang ngang. ‘M6t tir trudng déng nhat hudng ra ngoai mat phang, vic dung trong vong nét diit di vé, né bao ham 1 phan doan BC. Cac nétron i bi phan exe véi spin huéng doc BA nhu trong hinh. Céc notron nay di qua mién tit trudng, spin cia chting bj nén lai mét phan tiy thudc vao cudng dé tit truong. Gid st, gia tri Ki vong spin nén qua 1 géc @ nhu da duge chi ra. Cho 1(8) 1a cudng d6 tai bé thu B. Hay suy ra 1(Q} nhu 1a mét hm cia 4, cho biét 1(0 = 0) = Io. Vat bY nguyén nit va vde ly phan tit 33 (Princeton) Lai gid (a) Gia sit, khi hé trong mat phdng ngang, 2 chim tia notron tach nhau cé cling cudng dé khi ching dat tdi D va nhu thé, mi ham séng cé bién 46 /I/2. Bay gid, hay khdo sat hé trong mac phang thang ding. Do BA va CD la trong duong nhau vé mat déng luc hoc, khéng cdn phai khdo sat ching. ‘van tc eda notron v trong BC va vy trong AD 1a cé quan hé voi nhau qua phutong trinh ning !uang 2 a 1 = gmat +mgH. jv? ~ 29H Khi hai tia ti hop tai D, ham song la cho Jl (- exp(i8), va cuing dé la =\e-2,% [pe | = ost [eee | Iy= |W) = B+ Feos 7 = he 7 Néu chiang ta c6 thé ay Su? >> mgH, Khi dé v, = v — ME va / 1, * Inco? { (b) Lay true 2 cing hudng BA va tiép tuc trong biéu din (s?.s.). Tai D, cos §\ 2 ¢ trang thai spin 1a (3) cho cét notron dién tién doc theo BAD va la ( sing cho cdc dién tién dé doc theo BCD. Su tai t8 nap cho biét 9 1 = Boxy (-AY ete | (2) 4 [3 9, e sin? 1+ oe Et : 2 ext) | 9? |. 2 34 Bai tp & loi gidi Vae ly nguyén ut, hat nhdn va hat co ban 1028 Cau tniic tinh t8 cita cdc vach phé nguyén tt xudt phat tir (a) lién ket spin quy dao eta electron, (b) tuong tac gitta electron va hat nhan, (©) spin hat nhan, cecrn Lai gidi: Cau wd lai 18 (a), 1029 Khoang tach siéu tinh té cba trang thai co ban hydro 1a 10-7, 105, 10-3, 10 'ev (Columbia) Léi gidi: Voi hydro nguyén vi, khodng d6 réng siéw tinh ¢& thyc nghiém Avay 1.42% 109s"! Nhu thé AE = hug = 4.14% 10°95 « 1,42 10 = 5.9% 10-8 eW, Vay, cau tra 191 18 10°5 eV. 1030 Cau tric sigu tinh té eda hydro (a) qua nhé dé phat hién duge. (b) xudt phat tir spin hat nhan. Vac by nguyén tt vd vat by phn th (c) xwAt phat tis kich c@ hat nhan hitu han. Lai gi ‘Tra lai (b). 1031 Khodng téch spin - quy dao cia trang thai 2p hydro 1a 10-6, 10-8, 10°, 10° ev. (Columbia) Lai gidi: ‘Voi trang thai 2p ca nguyén ti hydro, m = 2,1 = 1,8 = 1/2, jr = 3/2, Je = 1/2. Khoaing nang luong téch do tudng tac lién Két spin - quy dao a i +2) = joo + VY) trong dé R la hang s6 Rydberg va heR = 13,6 eV 1a thé ion hoa cla nguyén tithydro, a = phy 18 hang $6 cau tric tinh #8. Nhu thé 2 5 py, = Es8 (187) «18 BS x Bx5%2 Vay, cau trd 101 1a 10-4 eV. 1032 Dich chuyén Lamb la (a) su tach gitta cdc mic nang lugng 1s va 2s trong nguyen we hydro. (b) do nhitng thang giang ctia trudng dién tit. 36 Bai tp & Ii gidi Vée ly nguyén ti, hat nhdn va hat ed bin {c) do tién déng Thomas. (CCT) Lai gidi: Cau tra 18: la (b). 1033 Van t6c trung binh cia electron trén uy-dao Bohr thit nhat cla mét nguyén titcé nguyén nit sé Z trong don vi van téc dnh sing (a) 212, (b) Z. (c) 2/137. (ccT) Las gid Goi van t5c wrung binh cua electron la v, khéi lugng ciia electron 1a m va ban kinh cia quy dao Bohr thir nhat Id a. Do mv? _ Ze nr a @ ~ maze” Tacé Ze, vaso = Zea, trong dé a = € = sh la hing 6 cdu tric tinh t8. Tr d6, cdu trad Idi 1a (c). 1034 Nhiing thi nghiém sau day e6 y nghia trong viéc phat trién ly thuyét luong. ttt, Chon HAI. Trong mdi trudng hgp, mé ta ti mi thi nghiém va trang thdi ma né da déng gop vao suf phat trién cita ly thuyét. Cho gan ding ngay thang thyc nghiém (a) Thi nghiém Stern-Gerlach (b) Higu img Compton. (©) Thi nghiém Franck-Hertz. Vat lf nguyén tt va vat by phan ot 37 (@) Thi nghiém Lamb-Rutherford, (Wisconsin) Lai gidi: (a) Thi nghiém Stern-Gerlach. Thi nghiém da duge thyc hién nam 1921 do Stern va Gerlach sit dung thiét bi nhu da cho trong hinh 1.8. Mét chim tia chun trite cao (v ~ 500 m/s) ciia cdc nguyen tit bac tir 1d di qua cdc cue cia mét nam cham. Céc cue duge tg0 hinh dé sinh ra tit trudng hodn toan khong déng nhac (gradien tir trudng ~ 10° T/m, trong pham vi ~ 4 cm) thing géc véi chitm tia. Cée Ie do tuong tac giita thinh phan 1, cla momen tis theo hudng tir trang va gradien tir trudng gay ra sy léch chim tia, d6 én cla ching phu thugc vio jz, Stern va Gerlach da tim ra la chiim tia téch thanh 2, chi khéng chi la duge md rong sau khi di qua tir trang. Diéu dé da cung cAp cchiing eit cho su Iugng tiz hod kkdng gian momen déng lugng nguyén tl. 1) khehep_nam chim man Hinh 1.8 (b) Higu ting Compton. A. H. Compton da phat minh phat hién ra hign tugng cdc tia X don sc bi tan xa nhd mét bia thich hgp (hinh 1.9), bute xa bi tan xa thu duge gdm 2 thanh phn, mét thanh phan khéng bi thay déi phd, con thanh phan khdc véi bude sng tang lén. Hon nita, Compton da tim duge sy thay déi budc séng cua thanh phan sau 1a mét ham chi cla goc phan xa, nhung dc 1p véi bude séng cia bite xa t6i va vai vat ligu tan xa. Nam 1923, sit dung gid thuyét cia Einstein vé lugng tir Anh s4ng va dinh luat bdo ton dong Ivong va nang lugng, Compton da thu dudc hé thitc gitta sy thay ddi bude song va géc tin xa, AA = ;4-(1 — cos), né phi hop tuyét vii vai cde két qua thuc nghiém. Hiéu ding Compton Ung hé truc tiép ly thuyét lugng tir anh sang cia (©) Thi nghiém Franck-Hertz, Duge Franck va Hertz thyc hién nam 1914, thi nghiém nay da ching minh ly thuyét Bohr vé lugng tit hod cdc trang thai n&ng Iuong cing nhu da cung c4p mét phuong phap dé do khoang cach nang lugng giita cée trang thai lugng ti, Cach bb tri thi nghiém da chi ra trong hinh 1,10. 38 Bai tdp & loi gidi Vée ly nguyén ait, hat nhdn va hat co ban tinh thé 6g tax abu dd tiaX Hinh 1.9 ein —O7 Ciy-—-4,_—$| Hinh 1.10 ‘Mét binh thuy tinh dung day hai Hg, chita catét K, luéi G va andr A. Cac electron nhiét phat xa tit K dude gia téc nhd mét dién truing dén G, 6 day, mét mating ham nhé ngan chin nhiing electron nang lvgng thap dat ti A Dong dién da dugc quan sat va duoc phat hién nhd ampe ke A, dau tién tang v6i thé tng cho dén khi dat 4,1 V. San dé, dang gidm dét ngdt cho dén khi tng trd lai. Tai cdc thé 9,0 V va 13,9 V, hién tugng tuong tu dude lap lai. Diéu nay da chi ra 14 dong dién wi gidm d6t ngét khi thé ting 4,9 V (su tang dér ngét dau tién tgi 4,1 V 1a do thé tiép xtc cla dyng cu), chi ra 4,9 eV la trang thai kich thich dau tién cia Hg trén trang thai cd ban. V6i nhiing cai tién tiép tue trong thiét bi Franck va Hertz cé khd nang quan sat nhiing trang thai kich thich cao han cha nguyén ti, (a) Thi nghiém Lamb-Rutherford, Nam 1947, khi Lamb va Rutherford do phé nguyén ti hydro mét cach chinh xdc nhé sit dung phuong phap RF, ho da tim ra su khac biét vai cac dy doan ly thuyét cia Dirac, ly thuyet nay doi héi cdc trang thai ciing (m, )) nhumg / khac nhau 1a suy bién. Thay vao do, ho da tim ra duge sy tich nhd, su tach dé 1a dich chuyén Lamb, dutde gidi thich tron ven bing tuong téc giita electron va tuding bite xa cia nd. Thi nghiém di cung cap mét bang chtig manh tng hé cho dién déng luc hoc lugng ti So dé thi nghiém dugc vé trong hinh 1.11. Khi hydro chifa trong ld duge