You are on page 1of 16

Dlouhodobá udržitelnost DTT

Výzvy realizace Strategie udržitelného rozvoje digitální TV zemské


platformy

Praha 2018
PhDr. Pavel Dvořák, CSc.
Předseda Koordinační expertní
skupiny MPO
Platformy příjmu na hlavní TV
Podíl domácností užívajících DTT mírně klesá, satelity po růstu od roku
2012 mírně klesají, zvolna roste IPTV
Název grafu
19% 20% 2% 65%
80%
17% 19% 2% 67%
22% 19% 2% 63%
22% 19% 2% 59%
70%26% 18% 2% 59%
27% 18%
65% 2% 58% DTT
28% 20% 3% 62% 53%
60%33% 19% 59% 2% 51% 58% Hlavní platforma
27% 21% 5% 59%
27% 21% 5% 58%
54% 54%
52%
55,20%
domácností
50%
23% 22% 7% 58% 48% 48%
20,10% 20,20% 11,70% 60% 46% 46%
44%
40%

30%

20%

10%

0%
I 2008 II 2008 III 2009 IV 2009 V 2010 VI 2010 VII 2011 VIII 2011 IX 2012 R 2013 R 2014 R 2016 R 2018
Zemská TV Satelitní TV Kabelová TV IPTV Terestrika celkem

Z výzkumu obyvatel ČR – MEDIAN pro MPO září 2018

Všichni respondenti, n = 1215 2


Strategie udržitelného rozvoje DTT
• V roce 2016 byla vládou ČR (usnesení č.648/2016) na základě veřejné diskuse
přijata „Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání“
• Rámec : Očekávaný požadavek na uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz,
podle celoevropské diskuse a návaznosti na WRC 2012 a WRC 2015
• Cíle: Zajistit pro občany ČR udržitelný rozvoj bezplatného zemského televizního
vysílání nejméně do roku 2030 v souladu s Evropským rozhodnutím o uvolnění
pásma 700 MHz
• Dvě klíčové etapy realizace Strategie:
• Uvolnění kmitočtů pásma 700 MHz – přechod na DVB-T2 (2017-2020)
• Efektivní využití dostupného rádiového spektra – rozvoj celoplošných sítí
(2021 a dále)
• Realizace spojena s riziky a výzvami
REKAPITULACE OPATŘENÍ
• Schválení Strategie Vládou ČR
• Vydání IO pro DVB-T2 přechodové sítě, Příprava příslušných NV
2016 • Zahájení výstavby DVB-T2 přechodových sítí, zahájení certifikace přijímacích zařízení

• Úprava legislativy – Novela ZEK (přijata jako zákon v 7/2017)


• Výstavba DVB-T2 přechodových sítí (+95%),
• Prenotifikace postup
2017 • Dokončení mezinárodní koordinace finálních DVB-T2 sítí (vstup do sestavení Technického plánu přechodu)
1. Etapa
• Notifikace postupu
• Technický plán přechodu - 6/2018 – součást Národního plánu dle evr.rozhodnutí
• Nové příděly kmitočtů bez pásma 700 MHz
2018-2019 • Národní plán dle čl.5 Evropského rozhodnutí
• Souběžné vysílání DVB-T a DVB-T2 sítí
• Realizace Technického plánu
• Přelaďování stávajících DVB-T sítí a upgrade na DVB-T2
2019-2020 • Ukončení vysílání přechodových DVB-T2 sítí

Vypnutí DVB-T a uvolnění pásma 700 MHz (2020)


2. Etapa – 2020/2021- …2030 Kompletace 6 celoplošných sítí-udržitelnost DTT-rizika/výzvy
Udržitelnost DTT – výzvy a rizika
Trendy vývoje
nabídky a Nabídka a Rádiové Dlouhodobá
poptávka spektrum dostupnost
poptávky

FTA a placené Trvalý a tržně


Obchodní Technologický
modely realizovaný rozvoj
modely rozvoj
technologií

Tržně dostupné
Stabilní a Substituty substituty a
předvídatelné Regulace alternativní
Platformy
regulační rozhodnutí platformy
Udržitelnost DTT – výzvy a rizika
Nabídka a Rádiové
Technologický
poptávka rozvoj spektrum

Obchodní Substituty Regulace


modely Platformy

TRH TECHNOLOGIE RÁDIOVÉ SPEKTRUM


Udržitelnost DTT – Rádiové spektrum
• Dostupnost RS je základním rizikem pro udržitelnost platformy
• Spektrální efektivnost – systematický rozvoj
• DVB-T/DVB-T2
• MFN/SFN
• Mezinárodní koordinace a plánování (omezuje počet použitelných
rádiových kanálů)
• Dlouhodobá platnost přídělů rádiových kmitočtů (shodně s
mobilním broadbandem – 15/20 let)
• Dostupnost RS je podmíněná regulací
AKTUÁLNÍ SITUACE VE VYUŽITÍ PÁSMA UHF

Dle Rozhodnutí EPaR z května 2017 garantováno Digitální dividenda II Digitální dividenda I
nejméně do roku 2030 pro zemské digitální televizní Realizovaná v rámci Realizovaná v rámci
vysílání procesu vynuceného procesu přechodu od
uvolnění pásma 700 Analogového na
MHz prostřednictvím Digitální vysílání
DVB-T2/HEVC V letech 2008-2012
V letech 2017-2020
Mezinárodní kontext využití rádiového spektra UHF
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
WRC 12 WRC 15 WRC 19 WRC 23

ITU Dohoda
ITU Start EPaR k Plán
o budoucím
uvolňování uvolňování vyhodnocení
uvolnění
pásma 700 pásma 700 využívání
pásma 700
MHz MHz pásma UHF
MHz

Souběh DVB-T/DVB-T2 - TPP Platforma DVB-T2

LTE sítě
LTE/5G Broadcast

5G sítě
Udržitelnost DTT – Regulace
• Role ITU - WRC konference (GE06 –WRC 2006 – reálná platnost 6 let)
• Nyní WRC 15 – 700 MHz , Vyhodnocení WRC 2023
• Vyhodnocení k WRC 2023 se musí týkat nejen DTT ale i využití RS mobilním broadbandem
• Transparentní a nezávislé vyhodnocení dopadů do přidělení RS
• Role orgánů EU
• RSPG
• Kompetentní rozhodnutí a dlouhodobě i kvalifikovaně připravené rozhodnutí (RIA)
• Podléhají regulační orgány nadnárodnímu lobbingu ?
• Národní regulace – respektování konkrétní situace
• Národní regulační rámec
• Národní správa spektra
• Aktuální výzva – implementace kodexu el.komunikací
Udržitelnost DTT – Nabídka a Poptávka
• Lineární sledování TV vs nelineární sledování (OTT, VOD)
• Očekávání vs. Reálné změny - podmíněné sociálně ekon.situací
domácností, věkové kohorty=různé živ.styly
• Role OBSAHU televizního vysílání
• Dostupný počet TV stanic/reálné sledování TV stanic
• Role personalizace obsahu
• Role platformy HbbTV, hybridní TV
Udržitelnost DTT – Obchodní modely
• FTA model a jeho role v budoucnosti
• Televize veřejné služby a její role ve společnosti
• Placené modely (PayPerView, Měsíční předplatné)
• Zatím nízká ochota domácností
• Klíčové – ROI operátorů vysílacích sítí, ROI provozovatelů
vysílání
Udržitelnost DTT – Platformy a substituty
• Pozice jednotlivých klíčových platforem
• Trendy rozvoje platforem
• Možnosti integrace platforem (DTT a IPTV – zatím
nejpřirozenější)
• Bude další tržně dostupná substituční platforma (5G
Broadcast ?)
• Ukončení DTT je nutně spojené s existencí substituční
platformy, ale může být oddáleno tržně efektivnější
integrací platforem
Udržitelnost DTT – Technologie
• Bude DVB-T3 ? Nejspíše ne. FOBTV ?!
• Vylepšování DVB-T2
• Kompresní technologie – další očekávaný vývoj
• Bude DTT zvládat požadavky na uplatnění UHD ?
• Jak se budou vyvíjet integrační platformy HbbT ?
• Jak se budou vyvíjet substituční platformy – 5G ?
• Rozvoj veřejně dostupných komunikační infrastruktur
typu 5G a FTTx ?
Udržitelnost DTT – výzvy a rizika
Lineární sledování TV
zůstane hlavním DTT se bude postupně Je nutno zajistit
způsobem, technologicky rozvíjet, ale Rádiové spektrální efektivitu i
Nabídka a Technologický nebude DVB-T3, spíše pro mobilní broadband
kombinovaný s poptávka rozvoj spektrum
„FOBTV,“ otázkou zůstává nejen pro DTT
VOD/OTT/HbbTV integrace DTT/5G/LTE

FTA zůstane Zatím není jasný reálný Stabilní a předvídatelné


Obchodní Substituty kompletní plnohodnotný regulační rozhodnutí
dlouhodobě substitut, spíše bude hrát Regulace
preferovaný model modely Platformy roli užití kombinace EU/ITU ????
DTT/IPTV

TRH TECHNOLOGIE RÁDIOVÉ SPEKTRUM


DĚKUJI ZA POZORNOST