You are on page 1of 1

ISPIT IZ KOLEGIJA: KOTLOVI

17.06.2009.

1.) Zadan je sastav goriva:

CH4 67,00%
C2H6 24,92%
CO2 7,00%
N2 1,08%

Količina kisika izmjerena u dimnim plinovima je 2,3%. Koliki je pretičak zraka?


Izračunaj VO2min, VL, VG

2.) Shematski prikaži i opiši horizontalni generator pare s ravnim cijevima. Objasni
princip rada.

3.) Međupregrijači pare.

4.) Proračun dimnjaka (prirodna cirkulacija).

5.) Redukcija NOx.