Sie sind auf Seite 1von 1

SS

SS

CC

CC

SS

CC

TT

BB

TT

TT

BB

BB

SS

CC

TT

BB

11

22

11

22

33

33

11

11

22

33

22

33

44

44

44

44

44

3131

PP

 

ff >> ˙˙ ŒŒ ff >> ˙˙ ff ff >> ˙˙ >> ˙˙ ∑∑

ŒŒ

ŒŒ

ŒŒ

SSii

SSii

SSii

SSii

 

&&

##

   

˙˙

 

ÓÓ

ŒŒ œœ

dede

 

œœ œœ

 

œœ œœ

˙˙

œœ œœ

ww

 

œœ

˙˙

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

 

--

sisi

--

dede

--

raratt adad

fonfon

--

testes

--

ccuutt

 

cceerr

--

vvuuss

 

&&

##

 

PP

 

ÓÓ

ŒŒ œœ

dede

 

œœ œœ

 

œœ œœ

˙˙

œœ œœ

ww

 

œœ

˙˙

˙˙

 

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

 

--

sisi

--

dede

--

raratt adad

fonfon

--

testes

--

ccuutt

 

cceerr

--

vvuuss

 
 

PP

 

&&

##

ÓÓ

ŒŒ œœ

 

œœ œœ

 

œœ œœ

 

œœ œœ

   

œœ

˙˙

˙˙

 

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

   

˙˙

 

ww

 
 

dede

--

sisi

--

dede

--

raratt adad

fonfon

--

testes

--

ccuutt

 

cceerr

--

vvuuss

 

PP

 

&&

##

ÓÓ

ŒŒ œœ

 

œœ

 

œœ œœ œœ

   

˙˙

˙˙

 

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

   

˙˙

œœ œœ

ww

 

œœ

 

dede

--

sisi

--

dede

--

raratt adad

fonfon

--

testes

--

ccuutt

 

cceerr

--

vvuuss

 
   

PP

 

&&

##

ww

∑∑

∑∑

∑∑

 

∑∑

ÓÓ

ŒŒ œœ

 

œœ œœ

œœ œœ

 

˙˙

˙˙

ww

 

cutcut

dede

--

sisi

--

dede raratt adad

--

ffoonn

--

tteess

FF ww

 

PP

 

&&

##

 

ww

 

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

ÓÓ

ŒŒ œœ

 

œœ œœ

œœ œœ

 

˙˙

˙˙

ww

 

cercer

--

vusvus

 

dede

--

sisi

--

dede raratt adad

--

ffoonn

--

tteess

VV

##

∑∑

FF ww

 

ww

∑∑

∑∑

∑∑

ŒŒ

PP œœ œœ œœ

œœ œœ ˙˙

 

ww

˙˙

FF ˙˙

       
 

cercer

 

--

vusvus

ddee

--

sisi

--

dede

--

ratrat adad fonfon

--

testes

NN

?? ##

 

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

ÓÓ

ŒŒ

PP œœ

œœ œœ

œœ œœ

 

˙˙

˙˙

ww

FF ww

 

dede

--

sisi

--

dede raratt adad

--

ffoonn

--

tteess

 

NN

 

FF ŒŒ œœ FF ŒŒ œœ ŒŒ FF œœ ŒŒ FF œœ

dede

dede

dede

 

ff ww

 

FF œœ œœ œœ FF œœ œœ œœ

dede

--

sisi

--

dede

 

VV

VV

##

∑∑

∑∑

ÓÓ

 

œœ œœ

œœ œœ

 

ww

∑∑

ŒŒ

 

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ ˙˙

##

∑∑

∑∑

ÓÓ

--

sisi

--

dede raratt adad

--

œœ œœ

œœ œœ

fonfon

ff ww

--

testes

ww

∑∑

ŒŒ

--

ratrat adad fonfon testes

--

œœ œœ

œœ œœ

aa quaqua

--

œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙

aa quaqua

--

aa quaqua

--

--

--

--

 

--

sisi

--

dede raratt adad

--

fonfon

ff

--

testes

dede

--

sisi

--

dede

FF œœ œœ œœ

dede

--

sisi

--

dede

--

ratrat adad fonfon testes

--

?? ##

 

∑∑

∑∑

ÓÓ

--

œœ œœ

œœ œœ

sisi

--

dede raratt adad

--

ww

fonfon

--

ww

testes

∑∑

ŒŒ

--

œœ œœ

œœ œœ

ratrat adad fonfon testes

--

?? ##

∑∑

∑∑

ÓÓ

œœ œœ

œœ œœ

ff ww

ww

∑∑

ŒŒ

FF œœ œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ ˙˙

 

dede

--

sisi

--

dede raratt adad

--

fonfon

--

testes

PP

 

dede

--

sisi

--

dede

--

ratrat adad fonfon testes

--

 

aa quaqua

--

FF

--

&&

##

     
 

ww

vusvus

˙˙

 

ÓÓ

∑∑

∑∑

∑∑

ÓÓ

ŒŒ œœ PP œœ œœ œœ

dede

-

-

œœ œœ

œœ œœ

sisi dede rarat t

--

--

ad

ad

˙˙

ffoonn

--

˙˙

tteess

 

ww

ÓÓ

˙˙

NN

           

FF

&&

##

ww

˙˙

 

ÓÓ

∑∑

∑∑

∑∑

ŒŒ

œœ œœ ˙˙

 

ww

ww

 

ÓÓ

˙˙

 

vusvus

 

ddee

--

sisi

- -

dede

-

-

ratrat adad fonfon

--

testes

   

NN

VV

##

ww

˙˙

 

ÓÓ

∑∑

∑∑

ÓÓ

PP

œœ œœ œœ

œœ

˙˙

˙˙

˙˙

FF

 

œœ

 

˙˙

œœ œœ

vusvus

œœ

dede

- -

sisi

--

--

dede rarat

t

ad

ad

ffoonn

--

tteess

 

œœ

dede

- -

si

si

--

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

dede raratt adad

--

ffoonn

˙˙

--

tteess

aa --

?? ## ww

 

˙˙

   

ÓÓ

∑∑

∑∑

ÓÓ

PP œœ

     

FF œœ

œœ

œœ œœ

     

œœ œœ œœ

 

œœ

˙˙

˙˙

 

˙˙

 
 

vusvus

     

dede

--

sisi

--

dede

--

raratt adad

ffoonn

--

tteess

 

dede

--

sisi

--

dede raratt adad

--

ffoonn

--

tteess

aa --