You are on page 1of 5

1.

ชวนหญิงไปเดท
2. ขายไก่ป่ ันทิชชูเ่ ปี ยก
่ วลาโพง
3. จับผูต้ ้องสงสัยว่าขายตัวทีหั

ชวนเดท

เปิ ด ฝุ่ น นัท ต ้า ปลืม้ บทฉุ กเฉิ น

ถ ้าน้องรกั พี่ ่
ขอล่ะอย่าเพิงป ้
สวัสดีนอ้ งพิงคน ้ คม
สมัยนี ไม่ ุ ถุ
่ จะร ักเธอ
พีก็ ่
อย่าพึงใจร ้าย ฏิเสธ สวย งชน

ถึงว่าพีจะเห
ใช่ชวี ติ สุดเวอร ์ กับผมนะคะ ผมต ้าคาสิเดธ เพรา
มือนโนบิตะ
ไปด ้วยกันได ้ไห ก็อยากได ้ชิ ลองคบกันก่อ คนใสๆ น้องหน้าตาซวย ะใจหมองหม
ม ่ กใจ
นมะ เผือถู เอ ้ยสวยแบบไม่เ นขาดเธอไม่ไ
สุกะ
เป็ นแฟนได ้ไ อันเรานั้นอยา หมือนใคร ด้
่ ่
เมือวานผมไป ๋
กกินก๋วยเตียว
ตัวพีไม่ใช่นักเลง หม

ชาวสาวอืน แต่ไปกินคนเดี ่
พีอยากให น้ อ้ งช
เพราะถูกน้องมา

ถึงตัวพีจะไม่ ยวจะอร่อยได ้ไ
บรรเลงในใจ แต่ก็ทาลืม อบเลข 9 ถึงผมจะลืมส่
มีเสน่ ห ์ ง
เธอไม่ได ้ ้
เราทังสองจะได ้ องกระจก
แต่โดยรวม

ถึงพีจะเป็ นจะเป็ 6ก ้าวด ้วยกันไป แต่ถ ้าผมไม่อ
ี้
ก็ไม่ขเหร่
นเลง ผมไม่อาจจะบ ่ ยวพี่
มากับพีเดี ยากนก
น้องว่ามัย้
อยากเรียกเธอ อกได ้ จ่ายบืล จะบอกให้วา่ ขอ จะต ้องทายังไ
ว่าตัวเอง น้องนนนี่ น้อ ่
ความรกั ทีจะใ ่ ธรรมดา
งพีไม่ ง
แล ้วจะทาไม งโปรด ห ้ เธอไป มา netflix &
น้องอัวๆ ่ า้ นพีมั
chillทีบ ่ ้ ้ั ลาแล ้วก ้ซ
ดีทงลี หน้าตาเหมือ
่ อว่า จะน้องบัว ถึงพวกเธออา ย อยไว
น้องได ้กับพีถื นเป็ นเบาหวา
หรือน้องแพ
ดี จไม่รกั เรา น
ท ก็ได ้ ขาน้อง
ลีลาอะดีจะเอามัย้ แต่อยากบอกเ ช่างสุดสวยจริง แล ้วหนักลูก
หน้ า ตาพี ่
อาจจะ
ความสัมพัน ขา รักสุดหัวใจ เสีย หลานว
หล่อไม่เท่าโดม
ธ ์จะเวิคเราต ้
ว่างยังไงจะน้องสา ่ ย
องลอง จะให้หยุดจีบไ เอามาให ้พีเลี ่ องจะท
ว อยากจะเอาาา อยุกบั พีน้
อยากจะเป็ นเ ด ้ยังไง จะได ้ใหม
อะไรไหม รุดโทรมแบบเต
จ ้าของ ่
ในเมือใจ
อะได ้ไหม ไปบา้ นน้องพ่อ มใจ
น้องจะฆ่าแกง
ไปกับพีน้ ่ องจะไ
บอกให้อย่ามายุ่ อยากจะเป็ น
ง โรมิโอและจูเ มาเล่นลิงอุมแ้ ด ้นั่งเฟอ
ตงกับพีกั่ นให

เดียวพี ่
จพพุ ่งเข ้ ลียต
คงจะเครียด ม บุงบาเรอน้องแบ
าไปใส่
ถ ้าเธอไม่สน บออลไนท
หรือ น้อ งไม่ ช อ
ใจ
บท่านี ้
อย่า ถึงไม่หล่อแต่ มา ได ้ข่าวว่าน้องอะ
่ าค ้นห
ตัวพีน่ missionarie นั้นหลายใจ
า โอ ้น้องขา ่ ได ้
กับพีก็
เป็ นของพี่ ่
ร ้องดุดดังไฟกอ
หรือ
misionarie ดโถฉี่ ผูช
้ าย
ยังไม่ถก
ู ใจ
่ กั เดียวใจเ
พีอะร
ก็ doggy ดียว
style ไง
น้องจะเอาท่าไ ตอนน้องยุเปลีย่
หน ่ แลใหป้
วๆพีจะดู
ลอดภัย

อยูก ่ องโปร
่ บั พีน้
ดไม่ต ้องกลัว


พีจะเปนผั ่ ก
วทีดี
่ ้าใหไ้ ด ้
ว่าเสียต

เอ่ ชาาาาาา

่ อว่า
น้องได ้กับพีถื
ดี
ว่างยังไงจะน้องสา
ว อยากจะเอาาา
อะไรไหม

ขายไก่ป่ ัน

เปิ ด นัท บทฉุ กเฉิ น


1. เชิญทางนี ๆ้ เฮๆ้ ไก่ป่ ันนั้นมีประ
ไก่ป่ ันคุณภาพดี ไก่ป่ ันมาแล ้ว โยชน์
่ ี่ ไง
อยูน จ ้า แถมไม่เสียเวล
้ั
มีทงรสปาปริ า ต ้ม
ก ้า ต ้มยา เหมือนทัวไป ่
วัตถุดบ ิ จากโลตั
และสาหร่าย
ส บอกเลยว่าราค
กินแล ้วไปฟัดคน เฮๆ้ าไม่แพง

อืนได ้ เร่เข ้ามาท่าง แค่แก ้วละเกือบ
นี ้ ้ ้
แสนเอง ซือได
ดูคนขายกินแล ้ว บอกเลยของ
กล ้ามโต ดี
่ เบือ
คนดืมไม่ ่ อยากจะบอกว่
คุณต ้องร ้อง าของเขาดี
หน่ าย
โอ ้ว! พอกินแล ้วมี
ไก่ป่ ันมันใช ้ได ้ จะรสชีส กาลังภายใน
วานิ ลลา
้ ลองซือก่้ อนแล ้
คุณอาจซือไปใ หรือชาเขียว
จะเอาแค่รสเ วคุณจะชอบ
ห ้อาจารย ์
ดียว หรือ แต่ถ ้าไม่ชอบ
ร ับรองต ้อง
หลายรสก็ได ้ ไปตบคนขายไ
อุทาน Alright! ้ ปลื
ด ้(ชีไปที ่ ม)

Alright! ่
คนดืมจะแข็ ง
แรงทันพลัน
มาอุทานพร ้
อมกันว่า
alright!
alright!

จับกะหรี่

เปิ ด (กร) นัท ฝุ่ น บทฉุ กเฉิ น

1 ทาไมน้องทา เห ้ยนั่นมันคน แม่สาวเธอทาอ ไปโรงพัก


ย่านหัวลาโพง ตัวมีพริ ธุ ดังน้องแพท ะไรกัน กับพวกเรา
นั่นอันตราย หรือว่าน้องโ ่
ทีเขาลื
อว่าแซ่ ้ กลางวันเ ตารวจ
ตังแต่
เคยเจอคนตาย ดนจนทรุด ่
บ กันทัวไทย ลยรึไง อยากจะตรวจ
และอีกมากไป เดินไม่ได ้ หน่ อยได ้ไหม
ตอนแรกผมก็แ ว่าแต่เธอทาไม

วันนี เลยมา ้ า้ หน้าผ ค่สงสัย แพงจัง ุ ธิต์ ้อง
ถ ้าบริสท
เสือผ
ตรวจความสงบ มดูหลุดๆ แต่เธอนั้นร ้อนเ จ่าไม่มต
ี งั ค ์ลด ร่วมมือ
เพราะเราจะจบ ไปคุยกันทีคุ่ หมือนไฟ หน่ อยได ้ไหม ไม่ใช่มาทาดือ้
การค ้าประเวณี ไ กจะได ้ไหม ต ้องจับให้ได ้ เถียงต่อไป
ทย โอ ้เธออย่ามา
อย่ามาแก ้ตัว ทาตระนี่ ถ ้าไม่ยอมมาก็
พอเราเดินมา ้ น
นาขุ่ ๆ ตังค ์เอาไปซือ้ คงจะจบ
นี่ ตารวจนะไ
ในซอย ๋
เดียวให ส้ ารวัต บะหมี่ โดยการเรียก

ม่ใช่ใครอืน
่ หนึ่ งยืน
สาวกลุม ่ ฝุ่ น จับตัวไป ยังไม่มใี ช ้ พบตูพ ่
่ ่อพีไง
ไม่ใช่คนหืน
คอย
ไม่ต ้องกลัวไ
เหมือนกาลัง ่ ว
ไม่ได ้ตัดสินคน ถึงอย่างไรทีหั

รอใคร จากภายนอก ลาโพง ถ ้าเป็ นพลเมือง
่ี
จึงอยากจะตรอ ก็ไม่ใช่ทจรรโ ดีก็ชว่ ยหน่ อย
พวกเธอไม่ร ่
้ งตัวยั่
แต่งเนื อแต่ บสอบ ลงจิตใจ อย่าให่ตารวจ
วมมือจ่ากร
วยวน พวกเธอไง คอย
หรือว่าเธอซ่
กิรยิ าดูรวนเป็ น ● เข ้าใจไหม
อนอะไรไว ้
มาขายใช่ไหม
เอ่ ชาาาาาา

ชวนสาวไปเดท
แต่สาวก็ไม่ไป

แม่ค ้ากับลูกค ้าจูจี้ ้


ฝั่ง1 ลูกค ้า อีกฝั่งคนซือ้
ชาย: ขายไก่ป่ ัน

ยากสุด:
ผญ โดนจับแถว หัวลาโพง, ข ้อหาค ้าประเพณี
ตารวจกับผูต้ ้องสงสัย
โดนจับยังไง

ทีไหน
ใครเป็ นบทไร
แพท

ย่านหัวลาโพง นั่นอันตราย เคยเจอคนตาย และอีกมากไปวันนี เลยมา ่
ตรวจความสงบ เพราะเราจะจบ การค ้ากะหรีไทย
พอเราเดินมา ข ้างในซอยใหญ่ เจอหญิงกลุม
่ ใหญ่ ยืนเหมือนรอใคร
้ ว ก็ดย
การแต่งเนื อตั ่ั
ู วยวน ่ ไหม
กริยาดูป่วน เป็ นกะหรีใช่


สวัสดีนอ้ งพิงคนสวย ้
ทังหน้
าตาหมวยไม่เหมือนใครๆ
่ ้
พีอยากให ้น้องชอบเลข 9 เราทังสองจะได ้ก ้าวไปด ้วยกันได ้

ตัวผมนั้นชอบกินคิทแคท ถ ้าอยากได ้ใจแพทต ้องทายังไง


้ คม
สมัยนี ไม่ ุ ถุงชน เพราะใจหมองหมนขาดเธอไม่ได ้