Sie sind auf Seite 1von 4

Zadaci za vežbu

Cron mehanizam zadaci:


1. Napisati cron mehanizam koji preokreće skriptu /home/cs225/cs225.sh svakog radnog dana(od ponedeljka
do petka) u period od 09h do 17h u intervalima od sat vremena.
2. Napraviti cron mehanizam koji pokreće bekap skriptu(/home/cs225/cs225_backup.sh) svakih pola sata.
3. Napraviti cron mehanizam koji pokreće bekap skriptu(/home/cs225/cs225_backup.sh) na tri sata.
4. Napraviti cron mehanizam koji pokreće ping komandu prema google.com serveru, u dvanaest noću i d
danje, pravog dana u mesecu, svaki drugi mesec.
5. Napraviti cron mehanizam koji se pokreće 5, 11-17 i 25 dana u mesecu, u 19h.

Bash skripte zadaci:


1. Napisati bash skriptu koja radi bekap foldera /home/cs225 u /opt/cs225_backup.tgz
2. Napisati bash skriptu koja lista sve .txt dajlove iz direktorijuma i prikazuje sadržaj prvog reda svakog fajla.
3. Napisati skriptu koja traži od korisnika da izabere neki od tri ponuđena brojeva i zatim ispisuje taj broj na
ekranu. U slučaju da korisnik unese broj koji nije ponuđen ispisuje poruku da je korisnik pogrešno uneo broj.
4. Napisati bash skriptu koja lista sve fajlove bez foldera u jednom direktorijumu i ispisuje ih.
5. Napisati bash skriptu koja proverava da li uneti broj pozitivan ili negativa. Ukoliko korisnik unese nulu
prikazuje poruku da mora uneti pozitivnu ili negativnu vrednost.
Cron rešenje:
1. 00 09-17 * * 1-5 /home/cs225/cs225.sh
2. 0 * * * /home/cs225/cs225_backup.sh
3. 0 */5 * * * /home/cs225/cs225_backup.sh
4. 0 0,12 1 */2 * /sbin/ping google.com
5. * 19 5,11-17,25 * * /home/cs225/cs225_backup.sh

Bash skripte rešenja:


1.

#!/bin/bash

tar -cZf /opt/cs225_backup.tgz /home/cs225/

2.

#!/bin/sh

LISTA_FAJLOVA="`ls *.txt`"

echo Lista fajlova sa txt ekstenzijom: ${LISTA_FAJLOVA}

for fajlovi in ${LISTA_FAJLOVA}

do

PRVI_RED_FAJLA=`head -2 ${fajlovi}`

echo Prvi red fajla ${fajlovi} je:

echo "'$PRVI_RED_FAJLA' "

done

3.

#! /bin/bash

echo -n "Izaberite neki od ponuđenih brojeva (5, 7, 9): "

read BROJ

case $BROJ in

5)

echo Izbrani broj je $BROJ


;;

7)

echo Izbrani broj je $BROJ

;;

9)

echo Izbrani broj je $BROJ

;;

*)

echo Pogrešno ste uneli broj

;;

esac

4.

#!/bin/bash

for f in *

do

if [ -f "$f" ]

then

echo "Fajlovi $f"

fi

done

5.

#!/bin/sh

if [ $1 -eq 0 ]

then

echo "Uneta vrednost je: $1 - Morate uneti pozitivnu ili negativnu vrednost različitu od nule"

exit 1

fi

if test $1 -gt 0

then

echo "Uneti broj $1 je pozitivan"


else

echo "Uneti broj $1 je negativan"

fi