Sie sind auf Seite 1von 5

Evaluare sumativă în clasa a XII-a, profil umanistic

Data:
Subcompetențe:
Obiective operaționale:
*Să alcătuiască enunțuri, ilustrând sensuri figurate ale cuvintelor;
*Să comenteze starea de spirit a eului liric în poezie;
*Să explice sugestia contextuală a unei figuri de stil din text;
*Să motiveze alegerea titlului pentru text;
*Să analizeze semnificația unui motiv literar;
*Să interpreteze efectul stilistic al semnelor de punctuație din text.

Nr. Item Punctaj

Rondelul zburătorului

În zbor frumos ne ține întrebarea


și-i mult până ajungem la răspuns,
dar am trecut un munte mai ascuns
și azi mai pe sub valuri trecem marea.

Și poate nici odată nu-i de ajuns


răspunsul, și-n aceasta ni-i salvarea…
În zbor frumos ne ține întrebarea
și-i mult până ajungem la răspuns.

Răspunsul ne îndeamnă de pe-un mal


și e departe clarul și-mpăcarea.
Noi trecem astăzi pe la mijloc marea
cu multă întrebare pe sub val

și-n zbor frumos ne ține întrebarea…


Iulian Filip
1. Rescrie, din textul propus, câte un sinonim adecvat pentru cuvintele: misterios, L0123
îndoiala, îmbie.
2. Alcătuieşte câte un enunţ, ilustrând sensuri figurate ale cuvintelor: val, zbor, mare L0123
(substantiv).
3. Meditează, în text coerent de 6-7 rânduri, asupra stării de spirit a eului liric, L01234
exprimate în strofa a doua.
4. Explică, în text coerent de 7-8 rânduri, sugestia contextuală a unei figuri de stil în L01234
poemul dat. 56
5. Motivează, aducând două argumente, alegerea acestei sintagme (Rondelul L01234
zburătorului) pentru formula titulară a poemului.
6. Comentează, în text coerent de 6-7 rânduri, semnificatia titlului. L01234
56
7. Propune un titlu pentru acest text, exprimat printr-o sintagmă, argumentând L01234
opțiunea într-un enunț.
8. Analizează, în 7-8 rânduri, semnificaţia motivului devenirii în această poezie, în L01234
raport cu acelaşi motiv literar dintr-un alt text (numeşte textul şi autorul, citează din 56
textul ales).
9. Interpretează, în 4-5 rânduri, efectul stilistic al punctelor de suspensie în acest text. L01234
Baremul de corectare

Nr. Itemul Variante acceptabile Specificări Punctaj


total
1. Rescrie, din textul Se vor accepta sinonimele: Câte 1 punct pentru 3p.
propus, câte un sinonim Misterios – ascuns; rescrierea
adecvat pentru Îndoiala – întrebarea; sinonimului adecvat.
cuvintele: misterios, Îmbie – îndeamnă.
îndoiala, îmbie.
2. Alcătuieşte câte un Oricare enunţ ce ilustrează sensuri 1+1+1 3p.
enunţ, ilustrând sensuri figurate ale cuvintelor propuse: Câte 1 punct pentru
figurate ale cuvintelor: Val – încercare grea, neplăcere, fiecare enunţ corect
val, zbor, mare necaz; construit.
(substantiv). Zbor – mers iute, vijelios; viteză,
goană, fugă;
Mare – mulțime, cantitate foarte
mare.
N.B.! Se vor accepta şi expresiile
sau locuțiunile în care cuvântul are
sens figurat.
3. Meditează, în text Un text care conţine: 1+1+2 4p.
coerent de 6-7 rânduri, -formularea explicită a stării de 1 punct pentru
asupra stării de spirit a spirit detectate (preocupat, identificarea adecvată
eului liric, exprimate în îngrijorat, meditativ, contemplativ, a stării de spirit;
strofa a doua. nesigur, ezitant sau altă stare de 1 punct pentru
spirit adecvată); angajarea unui
-reperarea procedeelor stilistice procedeu stilistic;
(enumerație, repetiţie, anaforă, 2 puncte pentru
inversiune, simbol, epitet etc.) şi relaţionarea stării
exprimarea gândurilor proprii în eului cu imaginea
raport cu acestea; ertistică.
-examinarea relaţiei dintre starea de
spirit a eului liric şi imaginea
artistică.
4. Explică, în text coerent Se va accepta un răspuns în care: 1+1+2+2 6p.
de 7-8 rânduri, sugestia -Este numită corect şi exact figura 1punct pentru
contextuală a unei de stil. identificarea/ numirea
figuri de stil în poemul - Se analizează figura de stil (cum s- corectă a figurii de
dat. a constituit). stil selectate din
- Se relevă sugestia contextuală a poem;
figurii de stil. 1 punct pentru
- Se raportează la sistemul de analiza structurii
imagini ale textului. figurii de stil definite;
2 puncte pentru
relevarea sugestiei
contextuale;
2 puncte pentru
raportarea la sistemul
de imagini.
N.B.! Se va acorda
doar 1 punct pentru
enunţurile în care se
enumeră anumite
semnificaţii, dar nu se
interpretează adecvat
cu referire la text.
5. Motivează, aducând Se vor accepta argumentele care 2+2 4p.
două argumente, relevă specificul poemului ca text 2 puncte pentru
alegerea acestei liric de formă fixă (rondel) şi esenţa motivarea cuvântului
sintagme (Rondelul motivului central (al zborului/al rondel din titlu:
zburătorului) pentru zburătorului). formularea explicită a
formula titulară a unui argument cu
poemului. privire la poezia de
formă fixă (structura,
numărul de versuri,
specificul rimei în
acest text);
2 puncte pentru
valorificarea
semnificaţiei textuale
a cuvântului
zburătorului din
formula titulară
(motiv, axă lexicală,
câmp noţional, stări
ale eului etc.).
6. Comentează, în text Se va accepta un raspuns în care: 1 punct pentru 6p.
coerent de 6-7 rânduri, -va fi analizat titlul din punct de analiza titlului din
semnificatia titlului. vedere grammatical; punct de vedere
-va fi analizat procedeul artistic prin gramatical;
care este exprimat titlul; 1 punct pentru
-va fi comentat semnificația analiza procedeului
contextuală a titlului; artistic prin care este
- va comenta titlul în raport cu exprimat titlul;
tema/ idea poetică. 2 puncte pentru
comentarea
semnificației
contextuale a titlului;
2 puncte pentru
comentarea titlului în
raport cu tema/ idea
poetică.
7. Propune un titlu pentru Se va accepta varianta admisibilă, 2+2 4p.
acest text, exprimat însoțită de un argument plauzibil. 2 puncte pentru
printr-o sintagmă, N.B.! Itemul ce conține o variantă formula proprie cu
argumentând opțiunea care, deși exprimată printr-o statut de titlu;
într-un enunț. sintagmă, nu se potrivește ca titlu, 2 puncte pentru
nu esențializează sistemul de argumentare.
imagini al textului – nu va fi deloc
apreciat.
8. Analizează, în 7-8 Se va accepta: 2+2+1+1 6 puncte
rânduri, semnificaţia Un text coerent, în care a fost 2 puncte pentru
motivului devenirii în explicat motivul literar al devenirii relevarea
această poezie, în raport în această poezie şi raportat la alt semnificaţiei
cu acelaşi motiv literar text. motivului literar al
dintr-un alt text Se va urmări: devenirii;
(numeşte textul şi -Dacă a fost relevată semnificaţia 2 puncte pentru
autorul, citează din motivului literar al devenirii în referinţe directe la
textul ales). textul dat; specificul lui. textul analizat;
-Dacă au fost reperate mijloacele 1 punct pentru
prin care se accentuează/exprimă numirea exactă a
acest motiv: metafora, simbolul, titlului şi autorului
repetiția, enumeraţia etc. ales pentru raportare;
-Dacă textul de referinţă este ales 1 punct pentru
adecvat. referinţa exactă la
- Dacă este interpretat motivul textul ales (citare sau
devenirii în textul ales. indicare a secvenţei
vizate).
N.B.! Se va acorda
doar câte 1 punct
pentru situaţiile în
care se enumeră
anumite semnificaţii,
dar nu se analizează
adecvat cu referire la
text.
9. Interpretează, în 4-5 Un text coerent care conţine: 1 punct pentru 4 puncte
rânduri, efectul stilistic -identificarea secvenţelor cu puncte identificarea
al punctelor de de suspensie (două situaţii textuale); punctelor de
suspensie în acest text. -explicarea faptului că aceste semne suspensie;
marchează propoziţiile neterminate 1 punct pentru
(suspansul/reticenţa); relevarea tipului de
-analiza efectului stilistic – propoziţie;
sugerează starea eului liric etc. 2 puncte pentru
relevarea efectului
stilistic în context.
Corectitudine: 5 puncte 5 puncte
Cele 5 puncte vor fi distribuite astfel:
5 p. - impecabil ortografic, punctuaţional, grafic;
4p.- 1-2 greşeli de orice tip;
3p.- 3-4 greşeli de orice tip;
2p.- 5-6 greşeli de orice tip;
1p.- 7-9 greşeli de orice tip;
0p.- mai mult de 9 greşeli de orice tip.

Total 45
puncte
Baremul de notare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-2p. 3-4p. 5-7p. 8-10p. 12- 24- 30- 35- 39- 44-
23p. 29p. 34p. 38p. 43p. 45p.