Sie sind auf Seite 1von 5

LECTURĂ PENTRU GHIDAREA ÎN CARIERĂ

Repartizarea orelor
Predare / învăţare 33
Recapitulare / evaluare / ev. practică 1
Total 34 ore – 1 oră săptămânal

Repartizarea orelor de predare / învăţare pe unităţi de timp

Numărul
Clasa Module orientativ de
ore

VIII
Inițiere. Oameni și profesii 2
Aș putea să devin pădurar 3
Aș putea să devin muzeograf 3
Aș putea să devin ambasador 3
Aș putea să devin salvamar 3
Aș putea să devin însoțitor de tren 3
Aș putea să devin inspector fiscal
3
Aș putea să devin profesor de limba și
3
literatura română
3
Aș putea să devin stilist
2
Evaluare (proiectul personal de carieră)

Total 34
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI SUBCOMPETENŢELE DISCIPLINEI OPŢIONALE

1. Aplicarea noțiunilor, terminologiei și informației ce vizează profesii


1.2. Identificarea informațiilor ce vizează profesii în textele literare și nonliterare;
1.3. Corelarea noțiunilor noi despre profesii unor contexte din viața cotidiană;
1.3. Observarea specificului evoluției în timp a unor profesii;

2. Integrarea cunoștințelor achiziționate la diferite arii curriculare în scopul ghidării în carieră


2.1. Argumentarea relației dintre cunoștințele achiziționate în cadrul diferitor arii curriculare, prin raportare la anumite profesii;
2.2. Relevarea corelației dintre biografia unor personalități și rolul acestora în promovarea unor domenii de activitate;

3. Stabilirea unor legături observabile dintre textul literar și non-literar și varia domenii profesionale
3.1. Descoperirea unor similitudini dintre spațiul operei literare și spațiul vieții;
3.2. Justificarea rolului social al modelului etic reprezentat de personaj;
3.3. Aprecierea rolului social al fiecărei profesiei în baza textelor literare și nonliterare propuse, precum și a propriei experiențe de viață;

4. Relaționarea informație (text) despre profesie și contextul social actualizat;


4.1 Utilizarea surselor de documentare în stabilirea cuvintelor necunoscute, a câmpurilor lexicale ale unor profesii;
4.2. Reflectarea propriilor emoții postlectorale și a experienței personale în raport cu profesiile discutate;

5. Organizarea propriei învățări (individual și grup) prin tehnici de lectură


5.1. Argumentarea potențialului expresiv al textului literar;
5.2. Valorificarea cuvintelor-cheie și a conținutului de idei din textelor nonliterare.
Nr. Indicatorii competenţelor specifice Activități de învățare și Observații
N Unitatea de învăţare (CS) şi subcompetenţelor (SC) evaluare recomandate
Data
de
r Conţinuturi
ore CS SC
1. 2 Inițiere. Oameni și profesii CS1 Aplicarea noțiunilor, Elaborarea unei hărți 05.09
Concepte: proiect de carieră, persoane-resursă, forme terminologiei și informației ce conceptuale „Arborele 12.09
de documentare pentru identificarea oportunităților vizează profesii profesiilor neamului meu”
profesionale, profesii apărute în ultimul deceniu
2. 3 Aș putea să devin judecător CS2 Integrarea cunoștințelor Formularea unui cod de norme 19.09
„Cinci pâini” de I. Creangă achiziționate la diferite arii Lectura analitică 26.09
Deschideri: curriculare în scopul ghidării în 03.10
„Codul de etică al judecătorului” - analiza unui carieră
fragment (art. 2 Independența judecătorului);
Lectura analitică a capitolului 3 din Vechiul
Testament „Cartea a treia a regilor”

3. 3 Aș putea să devin pădurar CS3 Stabilirea unor Jocuri de simulare 10.10


„Ultima lună de toamnă” de I. Druță legături observabile Discuţia ghidată 17.10
Deschideri: dintre textul literar 24.10
Emisiuni televizate tematice despre problema și non-literar și
protecției arborilor varia domenii
profesionale

4. 3 Aș putea să devin muzeograf CS4 Relaționarea informație (text) Lectura analitică a textului 07.11
„Ivanhoe” de W. Scott despre profesie și contextul Carnetul de călătorie 14.11
Deschideri: social actualizat; Prezentare orală 21.11
Vizită la Muzeul Național de Istorie și Arheologie
a Moldovei
Lectura unor texte nonliterare axate în jurul temei:
„5 muzee ale lumii pe care merită să le vizitezi:
Muzeul Luvru (Franța), Muzeul Britanic (Marea
Britanie), Muzeul Metropolitan de Artă (SUA),
Muzeul de Stat Ermitaj (Rusia), Muzeul Acropolis
(Grecia)”
Filmul „O noapte la muzeu” (2006)
5. 3 Aș putea să devin ambasador CS5 Organizarea propriei învățări Interviul 28.11
„Elevul Dima dintr-a șaptea” de M. Drumeș (individual și grup) prin tehnici Lectura analitică 05.12
Deschideri: de lectură 12.12
Analiza unui interviu din presă cu unul dintre
ambasadorii în exercițiu în Republica Moldova
Lectura analitică a unui fragment din lucrarea
„Principele” de Nicoló Machiavelli

6. 3 Aș putea să devin salvamar CS1 Aplicarea noțiunilor, Pagina de jurnal 19.12


„Harry Potter” de J. K. Rowling terminologiei și informației ce Studiu de caz 09.01
Deschideri: vizează profesii 16.01
Studiu de caz în baza unui reportaj despre
salvamari-eroi

7. 3 Aș putea să devin însoțitor de tren CS2 Integrarea cunoștințelor Lectura ghidată 23.01
„Proștii” de L. Rebreanu achiziționate la diferite arii Clustering 30.01
Deschideri: curriculare în scopul ghidării în 06.02
Texte nonliterare axate în jurul temei: „Istoria carieră
trenului”
Filmul „Expresul polar” (2004)

8. 3 Aș putea să devin inspector fiscal CS3 Stabilirea unor Explozia stelară 13.02
„Divanul persian” de M. Sadoveanu legături observabile Lectura imaginilor 20.02
Deschideri: dintre textul literar 27.02
Texte nonliterare axate în jurul temei: „Evoluția în și non-literar și
timp a profesiei de inspector fiscal” varia domenii
Lectura unei imagini-caricatură care reflectă ideea profesionale
de fraudă fiscală sau corupție

9. 3 Aș putea să devin aviator CS4 Relaționarea informație (text) Interogarea multiprocesuală 06.03
„Ulița copilăriei” de I. Teodereanu despre profesie și contextul Studiu de caz 13.03
Deschideri: social actualizat; 20.03
Studiul biografic al unor personalități-inventatori
în domeniul aviatic: Henri Coanda, Aurel Vlaicu,
Traian Vuia
Studiu de caz: Antoine de Saint-Exupéry – pilot și
romancier

10. 3 Aș putea să devin profesor de limba și literatura CS5 Organizarea propriei învățări Lectura textului 27.03
română (individual și grup) prin tehnici Grila lui Quintilian 03.04
„Tema pentru acasă” de N. Dabija de lectură Studiul biografic 10.04
Deschideri:
Lectura unor texte nonliterare axate în jurul temei:
„Evoluția în timp a profesiei”
Studiul biografic al unor personalități: Aron
Pumnul, Ion Creangă etc.

11. 3 Aș putea să devin stilist CS5 Organizarea propriei învățări Descrierea orală 17.04
„Glamour” de E. Lungu (individual și grup) prin tehnici Tehnica Lotus 24.04
Deschideri: de lectură 08.05
Texte nonliterare din reviste de specialitate despre
specificul unor stiluri vestimentare: clasic, sport,
romantic, urban, eclectic etc.
Fotografii de epocă care reprezintă varia stiluri
vestimentare

12. 2 Evaluare (proiectul personal de carieră) 15.05


22.05
13. 1 Recapitulare 29.05