Sie sind auf Seite 1von 60

'DVQHXH$EHQWHXHU

-DURVODY9HLV'DV-DFNVRQ6\QGURP
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\'XPPH3XWH
7LWHOGHVWVFKHFKLVFKHQ2ULJLQDOV+LV0DVWHUVåV9RLFH
,QV'HXWVFKHEHUWUDJHQYRQ5HLQKDUG)LVFKHU
,OOXVWUDWLRQHQYRQ(UKDUG6FKUHLHU
,6%1
)UGLHGHXWVFKHhEHUVHW]XQJXQGGLH,OOXVWUDWLRQHQ
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U
/69
8PVFKODJ(UKDUG6FKUHLHU
7S\RJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1U
0
:LHHLQJUQOLFKHV0HHUEUHLWHWHVLFKHZLJHV(LVDXV(V
]RJ VLFK LQ VDQIWHQ :HOOHQ ELV ]X GHQ %HUJHQ KLQ GLH LQ
GHU)HUQHYHUVFKZDPPHQ'LHVHV(LVODJKLHU-DKUWDXVHQ
GHXQGZDUJDUDQWLHUWUHLQMHGHQIDOOVZDVGLH&KHPLNDOLHQ
EHWUDIPLWGHQHQGHU0HQVFKVHLW%HJLQQGHULQGXVWULHOOHQ
5HYROXWLRQGLH(UGHEHVFKHQNWKDWWH
,FK VD‰ LQ HLQHP %lUHQIHOOVHVVHO LP HUVWHQ 6WRFN HLQHV
VXSHUPRGHUQHQ ,JOXV :HU HV VLFK OHLVWHQ NRQQWH EDXWH
QHXHUGLQJV VROFKH /X[XVEHKDXVXQJHQ LP KRKHQ 1RUGHQ
0LVWHU +RUQ GHU PLFK PLW VHLQHP SULYDWHQ *OHLWIOXJ]HXJ
KDWWH KHUEULQJHQ ODVVHQ NRQQWH HV VLFK ]ZHLIHOORV OHLVWHQ
$OV *HQHUDOGLUHNWRU YRQ 3RO\WRQ JHK|UWH HU ]X GHQ ]HKQ
EHVWEH]DKOWHQ 0lQQHUQ GHU :HOW ZDV YRQ PLU EHVWLPPW
QLHPDQGEHKDXSWHWKlWWH6FKDGHGD‰QLFKWLUJHQGZRDXFK
GLH 1DPHQ GHUMHQLJHQ YHU|IIHQWOLFKW ZHUGHQ GLH DP ZH
QLJVWHQ YHUGLHQHQ 9LHOOHLFKW ZUGH PDQ GDQQ DXFK EHU
PLFK LQ =HLWXQJHQ VFKUHLEHQ (LJHQWOLFK JHQDXHU ZLHGHU
HLQPDOLQ=HLWXQJHQVFKUHLEHQhEHU0HQVFKHQPLWGHQHQ
HVEHUJDEJHKWZLUGQXUJHVFKULHEHQZHQQVLHVLFKGDEHL
GHQ +DOV EUHFKHQ 'DV HUVWDXQW MHGRFK QLHPDQGHQ DOVR
EUDXFKWHPDQDXFKGDUEHUQLFKW]XEHULFKWHQ
$OVLFKYRULJHV-DKUDQVWHOOHYRQ-XOLDQHXQGGHQEHLGHQ
.LQGHUQ ]X +DXVH HLQH .DVVHWWH YRUIDQG DXI GHU PLU
PHLQH)UDXLQ]ZHL0LQXWHQVDFKOLFKXQGORJLVFKHUNOlUWH
ZDUXP VLH QLFKW ]X PLU ]XUFNNHKUH XQG ZDV VLH DQ PLU
VW|UH KDW PLFK GDV ]LHPOLFK EHUUDVFKW ± XQG GDV VROOWH
HLQHP0DQQHPLWPHLQHP%HUXIQLFKWSDVVLHUHQ
(VVROOWHLKPDXFKQLFKWSDVVLHUHQGD‰HUY|OOLJDXIGHQ
+XQGNRPPW
'DV6FKOLPPVWHKDWWHLFKHWZDHLQKDOEHV-DKUQDFKGHU
6FKHLGXQJ KLQWHU PLU (UVWHQV KDWWH LFK PLFK GDUDQ JH
Z|KQW DOOHLQ ]X OHEHQ XQG RKQH =HLWXQJHQ ]X IUKVWFN
NHQ =ZHLWHQV KDWWH LFK PLFK GDPLW DEJHIXQGHQ GD‰ LFK
PLU GLH .LQGHU QXU MHGHV JHUDGH :RFKHQHQGH DXVOHLKHQ
GDUIVRIHUQHV-XOLDQHSD‰WXQGVRIHUQ±XQGGDVLVWELVKHU
QLFKW HLQJHWUHWHQ ± LFK NHLQH $UEHLW KDEH GLH LFK DP
0RQWDJDEOLHIHUQPX‰8QGGULWWHQVZDUHV-XOLDQHHQGOLFK
JHOXQJHQDOOHVDXVPLUKHUDXV]XSUHVVHQZDVVLFKKHUDXV
]XSUHVVHQORKQWHXQGLFKJHGDFKWHQLFKWPLUZLHGHUHWZDV
DQ]XVFKDIIHQ]XPLQGHVWQLFKWLQDEVHKEDUHU=HLW
$QPHLQHP %HWW LP :RKQKHLP IU JHVFKLHGHQH XQG OH
GLJH0lQQHUODJLKUQLFKWVREZRKOGHU0DQQLQGHU1DFK
EDUNRMH JHQDX GHU 7\S ZDU EHL GHP VLH VRIRUW VFKZDFK
ZLUG $XFK GLH .DUWH GLH PLU GHQ =XJDQJ ]X MHGHP 7HU
PLQDOGHU:RUOGLQIRUPHUP|JOLFKWHQXW]WHLKUQLFKWVXQG
*HOG YHUGLHQWH LFK QXU VR YLHO GD‰ LFK JHUDGHVR EHU GLH
5XQGHQNDP
'DEHLNDQQ3UREDELOLVWLNGXUFKDXVHLQWUlJOLFKVHLQ7URW]
DOOHU :LVVHQVFKDIWOLFKNHLW PLW GHU VLH VLFK VFKPFNW LVW
VLH DXFK HLQ *HVFKlIW PLW ,OOXVLRQHQ VR ZLH IUKHU GLH
3V\FKRWURQLN ,FK HQWZHUIH 0RGHOOVLWXDWLRQHQ GLH HLQWUH
WHQNRQQWHQXQGPDQFKPDODXFKZLUNOLFKHLQWUHWHQ,Q]ZL
VFKHQ ZHL‰ LFK VHKU ZRKO GD‰ PHLQH 0RGHOOH ZHLWDXV
PHKU DXI (UIDKUXQJ XQG ,QWXLWLRQ EHUXKHQ DOV DXI 'DWHQ
XQG LKUHU VWUHQJ ORJLVFKHQ ,QWHUSUHWDWLRQ (LJHQWOLFK ELQ
LFKVRHWZDVZLHHLQ3V\FKRDQDO\WLNHU]XGHPGLHPHLVWHQ
3DWLHQWHQQXUNRPPHQXPVLFKDXV]XVSUHFKHQXQGQLFKW
ZHJHQLUJHQGZHOFKHU/HLGHQ2GHUHLQH7DQWH(PPDEHL
GHU .XQGHQ QLFKW QXU HLQNDXIHQ VRQGHUQ DXFK EHU GLH
1DFKEDUQNODWVFKHQ(LQH:DKUVDJHULQGLHHLQHQ&RPSX
WHU VWDWW HLQHU .ULVWDOONXJHO EHQXW]W .XU] HLQ 0DQQ GHQ
MHGHU DQKHXHUQ NDQQ XP ]X K|UHQ GD‰ GDV ZDV HU WXQ
ZLOO JHQDX GDV LVW ZDV HU WXQ VROOWH 'DULQ OLHJW GDV *H
KHLPQLVHLQHVHUIROJUHLFKHQ3UREDELOLVWHQ
,FKZDUHLQVWHLQHUIROJUHLFKHU3UREDELOLVW *OHLFK QDFK
GHP LFK GDV 6WXGLXP EHHQGHW XQG HLQH /L]HQ] HUODQJW
KDWWHJHZDQQLFKHLQSDDU]DKOXQJVNUlIWLJH.OLHQWHQXQG
GDQN HLQLJHU JHJOFNWHU 0RGHOOH NDP LFK LQ 0RGH (V
JHQJWH MHGRFK HLQH $IIlUH XQG PHLQH .DUULHUH YHUOLHI
QLFKW PHKU VR ZLH VLH QDFK PHLQHQ XQG KDXSWVlFKOLFK
QDFK-XOLDQHV9RUVWHOOXQJHQYHUODXIHQVROOWH'DV(UJHEQLV
ZDUHQGLH.DVVHWWHXQGPHLQ6WXU]LQHLQWLHIHV/RFKDXV
GHP LFK PLFK QXQ HQGOLFK ZLHGHU KRFKUDSSHOQ VROOWH
-HGHQIDOOV KDWWH LFK VR HLQ *HIKO DOV PLFK 0LVWHU +RUQV
6HNUHWlULQDQULHI$PQlFKVWHQ7DJXP]HKQ8KUQXOOQXOO
VROOWHLFKHUVFKHLQHQPDQZUGHPLFKDEKROHQ,FKIUHXWH
PLFK DXI GLH $UEHLW QDFK VR ODQJHU =HLW HU]ZXQJHQHQ
0‰LJJDQJV
1DFKGHP LFK GHQ $QEOLFN GHU (LVODQGVFKDIW UHLFKOLFK
JHQRVVHQKDWWHVFKDXWHLFKPLFKLP5DXPXP'LH:lQGH
ZDUHQ PLW U|WOLFKHP /lUFKHQKRO] JHWlIHOW GDV VRJDU GXI
WHWH ,Q DQJHPHVVHQHQ $EVWlQGHQ KLQJHQ *UDILNHQ GLH
6LJQDWXUHQ EUDXFKWH PDQ QLFKW HUVW YRQ QDKHP ]X EH
WUDFKWHQ0LUy'DOL.DQGLQVNL'XUFKGLHJHSROVWHUWH7U
DQ GHU UHFKWHQ 6HLWH GUDQJ DXFK QLFKW HLQ 'H]LEHO DP
6FKUHLEWLVFK VD‰ GLH &KHIVHNUHWlULQ LQ HLQHP VWUDKOHQG
ZHL‰HQ2YHUDOO6LHEHUUDJWHPLFKXPHLQHQKDOEHQ.RSI
XQG GD‰ VLH PLFK YRQ REHQ KHUDE EHKDQGHOWH VFKULHE LFK
GLHVHP*U|‰HQXQWHUVFKLHG]X
3O|W]OLFK EOLQNWH HWZDV DXI LKUHP 6FKUHLEWLVFK XQG VLH
JHUXKWH PLFK DQ]XVHKHQ %HYRU LFK DXIVWHKHQ NRQQWH
|IIQHWH VLFK GLH UHFKWH 7U XQG GLH 9RU]LPPHUGDPH EH
GHXWHWH PLU PLW HLQHU .RSIEHZHJXQJ LFK VROOH PLFK
VFKOHXQLJVW]XLKUHP&KHIEHJHEHQ
'DV WDW LFK PLW :UGH 2E LFK DXI GLH 6HNUHWlULQ (LQ
GUXFN JHPDFKW KDWWH ZHL‰ LFK QLFKW DXI +RUQ MHGHQIDOOV
PDFKWH LFK JDQ] JHZL‰ NHLQHQ (U IOl]WH KLQWHU GHP
6FKUHLEWLVFKKLHOWHLQ%ODWW3DSLHULQGHU+DQGXQGODV,FK
KVWHOWHHUMHGRFKODVZHLWHULFK VFKDUUWH PLW GHQ )‰HQ
GRFKHUK|UWHQLFKWDXI]XOHVHQDXFKQLFKWDOVLFKZLHGHU
KVWHOWH'HVKDOEVDJWHLFKGHP%ODWW3DSLHUKLQWHUGHPHU
VLFKYHUVWHFNWH JXWHQ 7DJ ,FK NDP PLU YRU ZLH HLQ GUHL
GLPHQVLRQDOHV )HUQVHKELOG GDV PDQ QDFK %HOLHEHQ DXV
VFKDOWHQ NDQQ 9LHOOHLFKW NRQQWH HU PLFK DXVVFKDOWHQ %HL
/HXWHQ PLW VROFKHP %DQNNRQWR XQG VROFKHU 0DFKW ZHL‰
PDQGDVQLH
'DQQ OLH‰ +RUQ HQGOLFK GLH +DQG PLW GHP %ODWW VLQNHQ
XQGPXVWHUWHPLFK
'HU*HQHUDOGLUHNWRUYRQ3RO\WRQZLUNWHLQQDWXUDHEHQVR
VHOWVDPZLHLP)HUQVHKHQRGHUDXI)RWRV(UZDUVSLQGHO
GUUXQGKDWWHHLQHQVRVFKPDOHQ .RSI DOV ZlUH HV VHLQH
/LHEOLQJVEHVFKlIWLJXQJ VLFK ]ZLVFKHQ ]ZHL =DXQODWWHQ
GXUFK]X]ZlQJHQ 6HLQH +lQGH HULQQHUWHQ DQ DOWH .DULND
WXUHQYRQ3DJDQLQL'LH+DXWNOHEWHRIIHQEDUQXU DXI GHQ
%DFNHQNQRFKHQ GDPLW VLFK GLH /HXWH QLFKW YRU LKP
IUFKWHWHQ /XVWLJZDUHQ QXU GLH 6WXSVQDVH XQG GLH UXQGH
%ULOOH GLH YRQ GHP HLQVWLJHQ )LOPVWDU +DUROG /OR\G
VWDPPHQNRQQWH
'D‰+RUQEHDEVLFKWLJWHPHLQHSUREDELOLVWLVFKHQ'LHQVWH
LQ$QVSUXFK]XQHKPHQ ZDU UHFKW XQZDKUVFKHLQOLFK (LQ
0DQQPLWVHLQHQ)lKLJNHLWHQEUDXFKWVLFKQLFKWYRQHLQHP
0DQQ PLW PHLQHQ )lKLJNHLWHQ EHUDWHQ ]X ODVVHQ :HQQ
PLFK HWZDV QLFKW LQWHUHVVLHUWH ZDU HV JHUDGH GDV ZRPLW
VLFK 3RO\WRQ EHID‰WH GDV 6KRZJHVFKlIW hEHU GLH +lOIWH
DOOHU (UGHQEUJHU GLH VR JXW VDQJHQ XQG VSLHOWHQ GD‰
LKQHQ MHPDQG ]XK|UWH VWDQGHQ EHL 3RO\WRQ XQWHU 9HUWUDJ
'DV 8QWHUQHKPHQ EUDFKWH PHKU HLQ DOV GDV DUDELVFKH gO
]X =HLWHQ GHV JU|‰WHQ %RRPV XQG ,QYHVWLWLRQHQ LQ GHU
8QWHUKDOWXQJVLQGXVWULH JDOWHQ DOV VLFKHU 'LH 0HQVFKHQ
ZROOHQLPPHUMHPDQGHQEHZXQGHUQ
$OV N|QQWH HU *HGDQNHQ OHVHQ IUDJH +RUQ Ä6LH ZLVVHQ
ZRKOQLFKWZDVLFKYRQ,KQHQP|FKWH"³
,FKVFKWWHOWHGHQ.RSI
Ä.HQQHQ6LH5RELQ"³
'HQ1DPHQNDQQWHLFK%HLDQJHVWUHQJWHP1DFKGHQNHQ
ZlUHQPLUYLHOOHLFKWDXFKHLQSDDU=HLOHQHLQHV+LWVHLQJH
IDOOHQ $EHU VR VLFKHU ZDU LFK PLU QLFKW ,FK ZX‰WH QLFKW
HLQPDOZHOFKH+DXWIDUEHHUKDWWH

'DVPHUNWH+RUQRIIHQVLFKWOLFKGHQQEHYRULFKPLUHLQH
QLFKWVVDJHQGH$QWZRUW]XUHFKWOHJHQNRQQWHZLQNWHHUDE
Ä0DFKW QLFKWV 6LH ZHUGHQ DOOHV UHFKW]HLWLJ HUIDKUHQ ,FK
P|FKWHGD‰VLHLKQOLTXLGLHUHQ³
,FKZDUUHFKWJXWEHVFKODJHQDXIDOOHQ*HELHWHQGLHLFK
]X PHLQHU $UEHLW EHQ|WLJWH 0DWKHPDWLN 6WDWLVWLN 0R
GHOOWKHRULH,FKNDQQWHPLFKLQ6R]LDOSV\FKRORJLHDXVXQG
YHUPRFKWH (QWZLFNOXQJVWUHQGV YRUKHU]XVHKHQ $EHU W|WHQ
KDWWHLFKQLHJHOHUQW,FKNRQQWHPLFKQLFKWHLQPDORUGHQW
OLFKSUJHOQ
'HVKDOE YHUZDKUWH LFK PLFK Ä6LH KDEHQ PLFK PLW MH
PDQGHP YHUZHFKVHOW 0LVWHU +RUQ ,FK ELQ .DOLVHN 6SH
]LDOLVW IU 3URJQRVHQ 'LH /L]HQ] EHVLW]H LFK VHLW IQI
-DKUHQXQGPHLQ1DPHVWHKWLP9HU]HLFKQLVGHU+DQGHOV
NDPPHU0HLQH$UEHLWLVWYLHOVHLWLJGRFKGDUDXVOl‰WVLFK
QLFKW IROJHUQ GD‰ LFK DXFK LPVWDQGH ZlUH MHPDQGHQ
XP]XEULQJHQ 2GHU ]X OLTXLGLHUHQ :LH 6LH VHKHQ ZHL‰
LFKQLFKWHLQPDOZLHPDQGDVKHXW]XWDJHQHQQW³
+RZJKLFKKDWWHJHVSURFKHQXQGZDU]LHPOLFKVWRO]DXI
PLFK +RUQ KDWWH PLU IDVW HLQH JDQ]H 0LQXWH ]XJHK|UW
0HLQ +RFKJHIKO ZXUGH QXU YRQ GHP *HGDQNHQ JHWUEW
GD‰GHU$XIWUDJDXIGHQLFKPLFKJHIUHXWKDWWHIUHLQHQ
DQGHUHQEHVWLPPWZDU
Ä%HUXKLJHQ6LHVLFK0LVWHU.DOLVHN³VDJWH +RUQY|OOLJ
JHODVVHQÄ:HQQLFK6LHEHDXIWUDJH5RELQ]XOLTXLGLHUHQ
VR ELQ LFK PLU PHLQHU :RUWH YROODXI EHZX‰W 6LH JODXEHQ
GRFKQLFKWLFKKlWWH6LHUXIHQODVVHQRKQHPLFKYRUKHUVR
JUQGOLFKEHU6LH]XLQIRUPLHUHQGD‰LFKPHKU ZHL‰DOV
6LHEHUVLFKVHOEHU³(UGHXWHWHKLQWHUVLFKDXIGHQ&UW
,FKNDQQWHGLHVHQ&RPSXWHUQXUDXVGHU)DFKOLWHUDWXUXQG
YRQ )RWRV XQG PHLQH &KDQFH LKQ ]X QXW]HQ ZDU HWZD
HLQV ]X WDXVHQG ± GDEHL EHVD‰ LFK GLH JHOEH .DUWH YRQ
:RUOGLQIRUP GHUHQ VLFK QLFKW MHGHU UKPHQ NRQQWH (LQV
ZX‰WH LFK 9RP &UW  NDQQ PDQ DOOHV HUIDKUHQ ZDV DXI
GHU:HOWZLVVHQVZHUWLVW
Ä(LQHQ 0|UGHU N|QQHQ 6LH WURW]GHP QLFKW DXV PLU PD
FKHQ³VDJWHLFKXQGHUU|WHWHZHLOGDVXQHFKWNODQJ
Ä:HU ZLOO HLQHQ 0|UGHU DXV ,KQHQ PDFKHQ"³ HUZLGHUWH
+RUQ ODFKHQG (U HUJULII ZLHGHU GDV %ODWW GDV HU JHOHVHQ
KDWWHEHYRUHUPLFK]XU.HQQWQLVQDKPÄ:HQQLFKOLTXL
GLHUHQVDJHPHLQHLFKOLTXLGLHUHQ DOV3HUVRQGHV|IIHQWOL
FKHQ /HEHQV 6LH VROOHQ HLQH HLQIDFKH XQG XQDXIIlOOLJH
0HWKRGHDXVDUEHLWHQZLHPDQDXVGHPYHUJ|WWHUWHQ5RELQ
MHPDQGHQPDFKWYRQGHPNHLQ+XQGPHKUHLQHQ.QRFKHQ
DQQLPPW$EHULFKZLOOLKQQLFKWW|WHQ0LUOLHJWVRJDUYLHO
GDUDQGD‰HUQLFKWSO|W]OLFKVWLUEWXQG]XP0lUW\UHUZLUG
(UVROOQXULQGHU|IIHQWOLFKHQ0HLQXQJY|OOLJGLVNUHGLWLHUW
VHLQ:LVVHQ6LHQXQZDVLFKPHLQH"³
-HW]W ZXUGH PLU NODU ZDUXP HU VLFK JHUDGH DQ PLFK
ZDQGWH 3URJQRVHQ GDUEHU ZLH VLFK GLH |IIHQWOLFKH 0HL
QXQJ HQWZLFNHOW ZDUHQ GDV *HELHW DXI GHP LFK GLH PHL
VWHQ(UIDKUXQJHQEHVD‰ DOOHUGLQJV QLFKW QXU JXWH :DV HU
PLU DQERW ZDU VFKRQ DXI GHQ HUVWHQ %OLFN HLQ PHKU DOV
]ZHLIHOKDIWHU$XIWUDJ
Ä,FK KDEH NHLQH =HLW PLFK ZHLWHU PLW ,KQHQ ]X XQWHU
KDOWHQ :DV LFK ZLOO ZLVVHQ 6LH +LHU ILQGHQ 6LH GLH QRW
ZHQGLJHQ+LQZHLVH
:HQQ6LHGDVJHOHVHQKDEHQGUIWH,KQHQDOOHVNODUVHLQ
$QGHUQIDOOVUXIHQ6LHPHLQH6HNUHWlULQDQ6LHZLUG,KQHQ
MHGHU]HLW KHOIHQ 0LFK EHOlVWLJHQ 6LH ELWWH GDPLW QLFKW
EULJHQVZUGH,KQHQGDVJDUQLFKWJHOLQJHQ³
0LWHLQHP.RSIQLFNHQJDEHUPLU]XYHUVWHKHQGD‰XQ
VHUHIUHXQGVFKDIWOLFKH8QWHUKDOWXQJEHHQGHWVHL
Ä0LVWHU+RUQ³EHJDQQLFKDEHUHUXQWHUEUDFKPLFKRK
QHYRP6FKUHLEWLVFKDXI]XEOLFNHQ
Ä1DWUOLFKGDV+RQRUDU'LHILQDQ]LHOOHQ'LQJHHUOHGLJW
HEHQIDOOVPHLQH6HNUHWlULQ0LVWHU.DOLVHN³
(VZDUVLQQORVQRFKHWZDVVDJHQ ]X ZROOHQ :HU ZHL‰
YLHOOHLFKW KlWWH HU PLFK ZLUNOLFK DEJHVFKDOWHW ZLH GDV
)HUQVHKHQ
,FKGUHKWHPLFKXPXQGVFKULWWKLQDXV
(LQH )UDJH EHVFKlIWLJWH PLFK XQDEOlVVLJ :DV NRQQWH
GHP *HQHUDOGLUHNWRU YRQ 3RO\WRQ GDUDQ OLHJHQ 5RELQ ]X
YHUQLFKWHQ" 6FKOLH‰OLFK YHUGLHQWH GLH )LUPD DQ LKP PHKU
DOVDQDOOHQEULJHQ6lQJHUQ]XVDPPHQ
,FKEHREDFKWHWHGLH+lQGHGHV3LORWHQ6LH]LWWHUWHQQLFKW
XQG PDFKWHQ NHLQH HLQ]LJH EHUIOVVLJH %HZHJXQJ (V
ZDUHQ MHGRFK OHEHQGLJH +lQGH GHU *OHLWHU JHKRUFKWH
LKQHQ JDQ] DQGHUV DOV HLQHP $XWRPDWHQ 0HQVFK XQG
0DVFKLQH VFKLHQHQ QLFKW QXU GXUFK GLH 6WHXHUXQJ PLWHLQ
DQGHU YHUEXQGHQ ]X VHLQ VRQGHUQ DXFK GXUFK HLQH $UW
1HUYHQJHZHEH GDV ELV DQ GLH (QGHQ GHU 7UDJIOlFKHQ
UHLFKWH
,FKVD‰LQGHU.DQ]HOQHEHQGHP3LORWHQXQGJHQR‰GLH
%HZHJXQJGLHQLFKWYRQHLQHPSURJUDPPLHUWHQ$XWRPD
WHQJHOHQNWZXUGH
,Q +RUQV ,JOX KDWWH PDQ PLFK VFKQHOO DEJHIHUWLJW 'LH
6HNUHWlULQ WHLOWH PLU VDFKOLFK PLW ZLHYLHO LFK MH 7DJ EH
NRPPHXQGZLHKRFKGLH3UlPLHEHL(UOHGLJXQJGHV$XI
WUDJV VHLQ ZUGH )QIKXQGHUW WlJOLFK EUDXFKWH LFK QLFKW
DE]XUHFKQHQ MHGHQ &HQW 6SHVHQ PHKU PX‰WH LFK YRUKHU
DQIRUGHUQ 0DQ ZHUGH QLFKW NOHLQOLFK VHLQ HUNOlUWH VLH
$XVGUFNOLFKZDUQWHVLHPLFKMHGRFKGDYRULKUHQ&KHI]X
EHKHOOLJHQ$OVVLHGDVDEJHVSXOWKDWWHHUKREVLFKGHU3LORW
XQG IKUWH PLFK KLQDXV ]XP *OHLWHU PLW GHP ZLU KHUJH
IORJHQZDUHQ
'LH JUQOLFKH (LVIOlFKH YHUZDQGHOWH VLFK LQ HLQH JUDX
ZHL‰H JHIXUFKWH (EHQH :LU IORJHQ DQ GHU .VWH HQWODQJ
QDFK 6GHQ EHU GLH %DIILQEXFKW QDFK 9DQG\N GHP
9HUZDOWXQJV]HQWUXPGHV%H]LUNV3HUPDIURVW)UKHUDOVHV
VLFK QRFK ORKQWH ZXUGH KLHU (UG|O JHI|UGHUW -HW]W ]RJHQ
LQGLHVHVDQJHQHKPNKOH*HELHWGLH6QREVGHUZHVWOLFKHQ
+DOENXJHO (V ZDU GDV OHW]WH QLFKW EHUEHY|ONHUWH 6WFN
FKHQ(UGH
,Q9DQG\NVROOWHPLUVRODQJHHLQ+RWHO]LPPHU]XU9HU
IJXQJ VWHKHQ ELV LFK PHLQHQ $XIWUDJ HUIOOW KDWWH (LQ
(LQ]HO]LPPHUPLW'XVFKHNDPPLUQDFKGHPKDOEHQ-DKU
LP/HGLJHQKHLPYRUZLHHLQH'LSORPDWHQUHVLGHQ]8QGLP
+RWHOUHVWDXUDQW GXUIWH LFK DXI 5HFKQXQJ YRQ 3RO\WRQ
HVVHQXQGWULQNHQVRYLHOLFKZROOWH

,FK EOLFNWH DXI GHQ 3LORWHQ $Q GHU %UXVWWDVFKH VHLQHV


2YHUDOOV VWHFNWH HLQ WURSIHQI|UPLJHV $E]HLFKHQ ,FK
NDQQWHHVGLHVH$E]HLFKHQZXUGHQYRQ6ROGDWHQJHWUDJHQ
GLHLQ.ROXPELHQJHNlPSIWKDWWHQ
Ä:DUHQ 6LH ELV ]XP (QGH GRUW"³ 'LHVHV (QGH JHK|UWH
QLFKW ]X GHQ UKPOLFKVWHQ .DSLWHOQ LQ GHU *HVFKLFKWH
XQVHUHV3ODQHWHQGDVZX‰WHMHGHU'LH3DUWLVDQHQZDUHQLQ
GHQ %HVLW] HLQHU $WRPJUDQDWH JHODQJW XQG KDWWHQ VLH YRU
GHP *HElXGH GHU DPHULNDQLVFKHQ %RWVFKDIW DEJHIHXHUW
+DOE %RJRWD ZXUGH ZHJJHEODVHQ 'LH YHUEOLHEHQH +lOIWH
EOLHEGDQQXQEHZRKQEDU
Ä'RUW LVW PHLQ %UXGHU GUDXIJHJDQJHQ³ IJWH LFK KLQ]X
XPQLFKW]XGULQJOLFK]XZLUNHQ(VZDUQLFKWPHLQ%UXGHU
VRQGHUQPHLQ6FKZDJHUXQGZLHVLFKVSlWHUKHUDXVVWHOOWH
KDWWH HU UHFKW]HLWLJ IOFKWHQ N|QQHQ :HGHU -XOLDQH QRFK
LFKZX‰WHQGDVXQGZLUYHUDEVFKLHGHWHQXQVLQQHUOLFKYRQ
LKP$OVHUHLQKDOEHV-DKUVSlWHUDXIWDXFKWHKDWWHHUVLFK
YHUlQGHUW:LUEHVXFKWHQHLQDQGHUQLFKWPHKUXQGKlWWHHU
HLQHQ *UDEVWHLQ LQ *HVWDOW HLQHU KDOEHQ =HLOH DXI GHP
'HQNPDO LQ $UOLQJWRQ ZLH DOOH GLH LQ %RJRWD XPJHNRP
PHQZDUHQZUGHQZLU|IWHUYRQLKPVSUHFKHQ
Ä)OLHJHU"³IUDJWHHU
Ä1HLQ%HLGHU0DULQH³
Ä'LH0DULQHUZDUHQDPVFKOLPPVWHQGUDQ³
Ä:HQQ6LHEHL+RUQDUEHLWHQ NHQQHQ 6LH EHVWLPPW 5R
ELQQLFKWZDKU"³
(UQLFNWHXQGGDQQVFKZLHJHQZLUELV9DQG\N$XIGHP
)OXJSODW] ZDUWHWH HU NDXP ELV LFK DXVJHVWLHJHQ ZDU XQG
VWDUWHWHVRJOHLFK
,P+RWHO]LPPHUOLHILFK]XHUVW]XP7HUPLQDOXQGWLSSWH
PHLQH .RQWRQXPPHU HLQ (V ZDU HLQ PlUFKHQKDIWHU $Q
EOLFN$QVWHOOHGHUEOLFKHQ 1XOOHQVWUDKOWHQ PLFK =DKOHQ
DQ :HQQ GLH $UEHLW HLQ SDDU :RFKHQ GDXHUW ELQ LFK VD
QLHUWGDFKWHLFK,FKULHI-XOLDQHDQ'HU$QUXIEHDQWZRUWHU
IRUGHUWH PLFK DXI HLQH 1DFKULFKW ]X KLQWHUODVVHQ ,FK
GLNWLHUWH QLFKWV 0HLQ :RFKHQHQGH PLW GHQ .LQGHUQ ZDU
HUVW GDV QlFKVWH XQG VRZLHVR ZUGH LKU GDV ZLHGHU QLFKW
SDVVHQXQGLFKGXUIWHPLUGLH.LQGHUHLQDQGHUPDODXVOHL
KHQ $P EHVWHQ YLHOOHLFKW IU YLHU]HKQ 7DJH KLQWHUHLQDQ
GHUZHQQVLHVLFKPLWMHPDQGHPDXIHLQHP*U|QODQGJOHW
VFKHUDPVLHUHQZROOWH
,FK VFKPL‰ PLFK DXIV %HWW ]RJ GHQ 0RQLWRU GHV &RP
SXWHUV QlKHU KHUDQ XQG EHJDQQ GLH 8QWHUODJHQ ]X OHVHQ
GLHPDQPLULQ+RUQV,JOXPLWJHJHEHQKDWWH
5RELQZDULQMQJVWHU=HLWGHUEHOLHEWHVWH6lQJHU-HGHV
9LHUWHOMDKU NDP HLQ $OEXP KHUDXV GDV JOHLFK DXI GHU
JDQ]HQ :HOW YHUNDXIW ZXUGH XQG MHGH :RFKH KDWWH HU LP
JU|‰WHQ)HUQVHKQHW]HLQHHLJHQH6KRZ
,FK VDK PLU DQ GHU 3URMHNWLRQVZDQG GHV +RWHO]LPPHUV
VHLQH OHW]WH 6KRZ DQ GLH .DVVHWWH KDWWH LFK HEHQIDOOV
EHNRPPHQ 5RELQ ZLUNWH ZLH IQIXQG]ZDQ]LJ ZDU DEHU
YLHU -DKUH lOWHU /HLFKW JHORFNWHV EORQGHV +DDU KHOOH
VFKPDOH $XJHQ HLQ EODVVHV *HVLFKW )U PHLQHQ *H
VFKPDFNJHElKUGHWHHUVLFKHLQEL‰FKHQVHKUQDLY1DLYLWlW
LVW PRGHUQ EHOHKUWHQ PLFK GLH :HUEHIDFKOHXWH YRQ 3R
O\WRQ LQ GHU 7H[WEHLODJH ,FK KlWWH PLU GHQ /LHEOLQJ GHU
0DVVHQ DQGHUV YRUJHVWHOOW 2KQH GLH VSlUOLFKHQ %DUWVWRS
SHOQ GLH ]ZHLIHOORV HLQ JXWEH]DKOWHU )ULVHXU SIOHJWH XQG
RKQH GLH 0RGHGHVLJQV GLH GHU .OHLGXQJ GHQ $QVFKHLQ
YRQ 1DFKOlVVLJNHLW YHUOLHKHQ 'HU (LIOHFN DXI HLQHP 5H
YHUVGHU/HGHUMDFNHGLHDXVGHP]ZDQ]LJVWHQ-DKUKXQGHUW
VWDPPWH ZDU EHVWLPPW NQVWOLFK XQG PX‰WH VWlQGLJ HU
QHXHUWZHUGHQ
5RELQ WUDW PLW HLQHU *LWDUUH DXI PDQ QDQQWH LKQ GHQ
3RHWHQ PLW GHU *LWDUUH 6HLQH 0XVLN EHUXKWH DXI GHP
JXWHQ DOWHQ 5RFN DQG 5ROO HQWKLHOW DEHU DQJHEOLFK HLQH
%RWVFKDIW 'LHVH %RWVFKDIW EHHLQGUXFNWH PLFK JDU QLFKW
,FKELQZRKOHLQNRQVHUYDWLYHU7\SZHLOLFK0XVLNOLHEHU
DXVHLQHP/DXWVSUHFKHUK|UH0LUJHIlOOWQLFKWZHQQGD]X
LP =LPPHU QRFK MHPDQG KHUXP]DSSHOW DQ GHU *LWDUUH
]XSIW XQG PLFK DQJORW]W $XFK ZHQQ LFK ZHL‰ GD‰ GHU
6lQJHUHLQH6WHUHRSURMHNWLRQLVW
,FK VFKDOWHWH GDV %LOG DXV XQG OLH‰ QXU *LWDUUH XQG
6WLPPH HUNOLQJHQ 0LU NDP SO|W]OLFK GHU *HGDQNH GD‰
5RELQ EHUKDXSW QLFKW *LWDUUH VSLHOHQ NRQQWH XQG VWDWW
GHVVHQGLH7DVWHQHLQHV&RPSXWHUVGUFNWH2EGLHUDXFKL
JHPlQQOLFKH6WLPPHZLUNOLFKVHLQHHLJHQHZDU"
,FK VWHOOWH 5RELQ DE XQG ODV ZLHGHU LP 7HOHWH[W 1DFK
HLQHU KDOEHQ 6WXQGH KDWWH LFK GDV :HVHQWOLFKH KHUDXVJH
ILOWHUW (LQV ZDU PHUNZUGLJ ± 5RELQ VDQJ EHUDOO ZR
6XSHUVWDUV DXI]XWUHWHQ SIOHJWHQ LFK IDQG MHGRFK NHLQH
HLQ]LJH =HLOH EHU VHLQ 3ULYDWOHEHQ 'DV KHL‰W GLH 'RNX
PHQWDWLRQHQWKLHOWOHGLJOLFKYDJH+LQZHLVH$QVWHOOHHLQHU
$GUHVVH QXU GLH $QJDEH GD‰ HU LQ HLQHP +DXV PLW VHFK
]HKQ =LPPHUQ DQ GHU 1RUGNVWH .DQDGDV OHEWH DQVWHOOH
HLQHV/HEHQVODXIVQXUGDV*HEXUWVGDWXPXQGGLHURPDQWL
VFKH6WRU\YRQVHLQHP:HJ]XP(UIROJ
'HPQDFK ZXUGH 5RELQ LQ .RSHQKDJHQ JHERUHQ 'LH
GURJHQVFKWLJH 0XWWHU NPPHUWH VLFK QLFKW XP GHQ -XQ
JHQ GHU HLJHQWOLFK +DQV 1LHOVHQ KLH‰ 9HUZDQGWH VFKLFN
WHQ LKQ GHVKDOE ]X VHLQHP 9DWHU QDFK 3KLODGHOSKLD $XFK
GHU 9DWHU ]HLJWH ZHQLJ /XVW IU VHLQHQ 6SU|‰OLQJ ]X VRU
JHQ GHU -XQJH NDP LQ HLQ +HLP 9RU GHP $EJOHLWHQ LQV
.ULPLQHOOHEHZDKUWHQLKQGLH0XVLNXQGVHLQXQEHGLQJWHU
:LOOH.DUULHUH]XPDFKHQ8QGQDWUOLFKGLHYRUWUHIIOLFKH
)UVRUJH YRQ 3RO\WRQ ZHLO GLHVH )LUPD NHLQ 7DOHQW GDV
LP 8PNUHLV YRQ WDXVHQG 0HLOHQ DXIWDXFKW XQEHDFKWHW
Ol‰W0DQKROWHLKQLQV6WXGLRXQGEHVD‰WDWVlFKOLFKLQLKP
EDOG HLQHQ *ROGHVHO ,QQHUKDOE HLQHV KDOEHQ -DKUHV JH
ODQJWH 5RELQ ± GLHVHQ 1DPHQ VROO ]XIlOOLJHUZHLVH HLQ
%XFKKDOWHUHUGDFKWKDEHQ±]XPHUVWHQ0DOHDXIGLH+LWOL
VWHQXQGGDQQNOHWWHUWHHUGLH6WXIHQOHLWHUGHUEHOLHEWHVWHQ
6lQJHU XQG 0XVLNHU VFKQHOO KLQDXI :lKUHQG GHV HUVWHQ
-DKUHV ZDU HU XQJHIlKU 1XPPHU IQIXQG]ZDQ]LJ QDFK
]ZHL-DKUHQKDWWHHUHLQHQ3ODW]XQWHUGHQHUVWHQ=HKQXQG
EDOG EHKDXSWHWH HU GLH 6SLW]HQSRVLWLRQ 'DV EHGHXWHWH
PLQGHVWHQV HLQH 0LOOLRQ Z|FKHQWOLFK IU LKQ XQG HLQLJH
0LOOLRQHQZ|FKHQWOLFKIU3RO\WRQ
-HGH 0HGDLOOH KDW DEHU HLQH .HKUVHLWH 'HU DUPH +DQV
SDUGRQ 5RELQ YHUNUDIWHWH GHQ 5XKP QLFKW 6WDWW GLH
)UFKWHGHV(UIROJHV]XJHQLH‰HQZXUGHHUlQJVWOLFKXQG
PHQVFKHQVFKHX )DFKOHXWH QHQQHQ GDV -DFNVRQ6\QGURP
XQG YHUZHLVHQ DXI HLQHQ VHKU EHNDQQWHQ 6lQJHU GHV YRUL
JHQ-DKUKXQGHUWVGHUVLFKLQVHLQHP+DXVYHUEDUJXQGPLW
7LHUHQVSLHOWH:RKOIKOWHHUVLFKQXULP$XIQDKPHVWXGLR
XQGDXIGHU%KQH(UZlUHEHLVSLHOVZHLVHQLFKWLPVWDQGH
JHZHVHQDXIGHU6WUD‰HHLQHXQEHNDQQWH'DPHDQ]XVSUH
FKHQXQGQDFKGHP:HJ]XIUDJHQ
-HGHQIDOOVHUIXKULFKDXVGHP0DWHULDOYRQ3RO\WRQQXU
5RELQ VFKHXW GLH 0HQVFKHQ YHUEULQJW GLH PHLVWH =HLW
DOOHLQVSD]LHUWDPOLHEVWHQLPYHUVFKQHLWHQ1RUGHQKHUXP
RGHU OlXIW 6FKOLWWVFKXK 0LW 0HQVFKHQ XQWHUKlOW HU VLFK
P|JOLFKVWWHOHIRQLVFK0LWLKPYHUWUDXWHQ0HQVFKHQ±PLW
XQEHNDQQWHQUHGHWHUEHUKDXSWQLFKW
8QG ZHQQ HU PLW LKQHQ VSULFKW GDQQ OHGLJOLFK EHU HLQ
7KHPD'DUEHUZLHPDQGHQ+XQJHUQGHQKHOIHQN|QQH
'DVZX‰WHLFKEHU5RELQVFKRQYRUKHU
9LHOOHLFKWJHUDGHGHVKDOEZHLOHUHLQHVFKZHUH.LQGKHLW
XQG-XJHQGKDWWHGHQNWHULPPHUDQ0HQVFKHQGHQHQHV
VFKOHFKWHUJHKWDOVLKP8QGYRQLKQHQ JLEWHVLQXQVHUHU
YRQ GHQ 6HJQXQJHQ GHU =LYLOLVDWLRQ JHSUlJWHQ =HLW ZLUN
OLFKJHQXJ
:HU ZLVVHQ ZLOO ZLH HV GD]X NDP GD‰ VLFK GHU XQ
IUXFKWEDUH*UWHOZLHDQVWHFNHQGHU$XVVFKODJYRQ $IULND
ELVDXIKDOE(XURSDXQGHLQHQEHGHXWHQGHQ7HLO1RUGDPH
ULNDVDXVEUHLWHWHZLUGXQWHUVFKLHGOLFKH0HLQXQJHQK|UHQ
0DQFKH :LVVHQVFKDIWOHU EHKDXSWHQ GDV 9HUIHXHUQ YRQ
IHVWHQ %UHQQVWRIIHQ KlWWH HLQHQ 7UHLEKDXVHIIHNW EHZLUNW
$QGHUH JODXEHQ GLH 8POHLWXQJ JUR‰HU )OVVH VHL YHUDQW
ZRUWOLFK IU GLH .OLPDYHUlQGHUXQJ DXI GHU Q|UGOLFKHQ
+DOENXJHO :LHGHU DQGHUH KDOWHQ GDV 5RGHQ GHV 5HJHQ
ZDOGHV LP $PD]RQDVJHELHW XQG GDV (QWVWHKHQ GHU ]ZHLW
JU|‰WHQ :VWH GRUW ZR VLFK HLQVW HLQ ULHVLJHV :DVVHUUH
VHUYRLUEHIDQGIUGLHZHVHQWOLFKH8UVDFKH:LHEHLDOOHQ
NRPSOH[HQ3KlQRPHQHQPX‰PDQVLFKVFKOLH‰OLFKPLWGHU
)HVWVWHOOXQJEHJQJHQGD‰HVYLHOH8UVDFKHQJLEWXQGGD‰
GLH5FNNHKU]XPXUVSUQJOLFKHQ=XVWDQGXQP|JOLFKLVW
'HUZHLWDXVJU|‰WH7HLOGHU(UGNXJHOLVWXQIUXFKWEDUXQG
0HQVFKHQ GLH YRQ +XQJHUVQ|WHQ ELVKHU QXU LQ %FKHUQ
JHOHVHQ KDEHQ OHUQHQ SO|W]OLFK VHOEHU GDV *HIKO HLQHV
OHHUHQ0DJHQVNHQQHQ
)UXFKWEDU EOLHE QXU HLQ VFKPDOHU *UWHO 1RUGHXURSDV
$VLHQV XQG $PHULNDV GHU ]LHPOLFK DEUXSW ]XP VWUHQJHQ
3RODUNOLPDEHUJHKW'LHVGOLFKH+DOENXJHOZDUYRQGHU
|NRORJLVFKHQ .DWDVWURSKH ZHQLJHU EHWURIIHQ XQG NDSVHOWH
VLFK DE 'LHVH 3ROLWLN KLH‰ ]ZDU .OLPDTXDUDQWlQH LQ
:DKUKHLW ZROOWH PDQ QXU P|JOLFKVW YLHO VHOEHU EHKDOWHQ
XQG DQ GLH 6RUJHQ GHU DQGHUHQ QLFKW GHQNHQ %HYRU HV
EOLFK ZXUGH Kl‰OLFKH 'LQJH PLW ZRKONOLQJHQGHQ %H
]HLFKQXQJHQ ]X EHVFK|QLJHQ KlWWH PDQ YRQ 6HOEVWVXFKW
JHVSURFKHQ
8QG GDV NRQQWH 5RELQ QLFKW HUWUDJHQ 0RFKWH HU DXFK
PHQVFKHQVFKHX VHLQ ± GLH +LOIVDNWLRQHQ IU %HGUIWLJH
EHWULHE HU HQHUJLVFK $OV HU GLH HUVWHQ 0LOOLRQHQ YHUGLHQW
KDWWH JUQGHWH HU HLQH 2UJDQLVDWLRQ GLH *HOG ]XP .DXI
XQG ]XU (LQIXKU YRQ /HEHQVPLWWHOQ EHVFKDIIWH 'LHVH
2UJDQLVDWLRQ ILQDQ]LHUWH DXFK HLQH DXIZHQGLJH .OLPDIRU
VFKXQJ XQG VXFKWH QDFK 0|JOLFKNHLWHQ GHQ :HOWUDXP ]X
HUREHUQ XP KLHU 1DKUXQJVPLWWHO ]X SURGX]LHUHQ XQG
YLHOOHLFKWHUWUlJOLFKHUDOVDXIGHU(UGH]XOHEHQ)UVHLQH
,GHHQ JHZDQQ 5RELQ DQGHUH 6lQJHU XQG 0XVLNHU MD IDVW
MHGHQ %HVVHUYHUGLHQHQGHQ 'LH PHLVWHQ :RKOKDEHQGHQ
HQWULFKWHWHQ%HLWUlJHDQGLHKXPDQLWlUH2UJDQLVDWLRQ
(UVWHFNWHQDWUOLFKQLFKWDOOHV*HOGLQZRKOWlWLJH8QWHU
QHKPXQJHQ ± GDV ZlUH PlUFKHQKDIW ± VRQGHUQ EHKLHOW
JHQXJIUHLQHQQLFKWJHUDGHEHVFKHLGHQHQ/HEHQVVWLO
2E 5RELQ WDWVlFKOLFK HLQHQ VR HGOHQ &KDUDNWHU EHVD‰
RGHUREGXUFKGLHVHQJHOXQJHQHQ5HNODPHWULFNGHU$EVDW]
JHVWHLJHUW ZXUGH ZDU OHW]WOLFK JOHLFKJOWLJ 1LHPDQG
NRQQWHEHVWUHLWHQGD‰HUDUPHQ0HQVFKHQKDOI
,FKSURML]LHUWH5RELQZLHGHULQV=LPPHU
(U ZDU QLFKW PHKU DOOHLQ KLQWHU LKP VD‰HQ HLQ VFKQXUU
ElUWLJHU 3LDQLVW XQG HLQ &HOORVSLHOHU LQ HLQHP JHOEHQ
7ULNRW6LHVSLHOWHQGHQ%OXHVYRQGHUWUDXULJHQ6WXGHQWLQ
GLHVLFKQDFK/LHEHVHKQW3O|W]OLFKJHILHOHQPLUGLHGUHL
:HQQHVGDUDQODJGD‰LFKYRQGHQ:HUEHWH[WHUQEHHLQ
IOX‰W ZDU GDQQ +XW DE 6LH KDWWHQ SURIHVVLRQHOOH $UEHLW
JHOHLVWHW
-HOlQJHULFKDXI5RELQEOLFNWHGHUJHUDGH]XDOWHUQEH
JDQQDXIVHLQHYHUVFKZLW]WH6WLUQXQGDXIGLH+lQGHGLH
EHU GLH *LWDUUH JOLWWHQ DXI GHQ OHLFKW JH|IIQHWHQ 0XQG
XQG GLH VFKPDOHQ PGHQ $XJHQ XQG MH OlQJHU LFK GLH
KHLVHUH YHUWUDXHQHUZHFNHQGH 6WLPPH K|UWH XP VR PHKU
LQWHUHVVLHUWHHUPLFK:DUHUQXUHLQ3URGXNWGHV6KRZJH
VFKlIWV RGHU ZDU YLHOOHLFKW GRFK PHKU DOV GLH /HGHUMDFNH
HFKW" :RPLW UHL]WH HU 0LVWHU +RUQ VR GD‰ LFK EH]DKOW
ZXUGHXPLKQ]XOLTXLGLHUHQ"

Ä,FK ZHL‰ QLFKW ZHLWHU -DFN³ VDJWH LFK XQG NOLPSHUWH


PLW GHP /|IIHO DXI GHP NQVWOLFKHQ 0DUPRU GHU 7LVFK
SODWWHÄ$OOHPHLQH9HUVXFKHHQGHWHQLQHLQHU6DFNJDVVH³
'HU 0DQQ GHU PLU DQ HLQHP UXQGHQ 7LVFKFKHQ JHJHQ
EHUVD‰ ZLUNWH DXI GHQ HUVWHQ %OLFN XQV\PSDWKLVFK 6WH
FKHQGH GXQNOH $XJHQ VHLQH VSLW]H 1DVH IHWWLJHV +DDU
:LH EHL YLHOHQ ]X NOHLQ JHUDWHQHQ 0lQQHUQ ZXUGH GLH
IHKOHQGH *U|‰H GXUFK NUlIWLJH 0XVNHOQ NRPSHQVLHUW
EHVRQGHUVDQGHQ2EHUDUPHQ
,Q :LUNOLFKNHLW ZDU GHU 6SULQJHQGH -DFN ZLH PDQ LKQ
QDFKHLQHPDOWHQ&RPSXWHUVSLHOQDQQWHHLQOLHEHQVZHUWHU
XQG YRU DOOHP NOXJHU .HUO GHQ ]X IUDJHQ VLFK LPPHU
ORKQWH ,FK KDWWH PLFK IUKHU PLW LKP EHUDWHQ XQG WDW GDV
DXFKMHW]WDOVPLUQLFKWVPHKUHLQILHO
$Q 5RELQ DUEHLWHWH LFK JHQDX HLQH :RFKH $QIDQJV
VFKLHQ DOOHV UHFKW HLQIDFK ]X VHLQ ,FK KROH PLU EHL
:RUOGLQIRUP DOOH 'DWHQ GLH YRQ 3RO\WRQ YLHOOHLFKW YHU
VFKZLHJHQZHUGHQIDKUHLUJHQGZRKLQZRPDQLKQNHQQW
EHIUDJH HLQ SDDU /HXWH DXV VHLQHU 8PJHEXQJ VDPPOH
,QIRUPDWLRQHQ XQG VHW]H VR GDV ZDKUVFKHLQOLFKVWH %LOG
VHLQHU 3HUV|QOLFKNHLW XQG VR]LDOHQ 6WHOOXQJ ]XVDPPHQ
'DQQ VXFKH LFK GLH VFKZlFKVWH 6WHOOH XQG QXW]H VLH DOV
$XVJDQJVSXQNW IU HLQH .DPSDJQH :DV +RUQ GDPLW
DQIlQJWLVWQLFKWPHKUPHLQH6RUJH
Ä(V LVW ]XP 9HUUFNWZHUGHQ³ NODJWH LFK Ä,PPHU HLQ
XQGGDVVHOEH(LQJDEHIHKOHU³
Ä,VWHVHLQEHVRQGHUHU&RGH"³IUDJWH-DFNÄ6ROFKH/HXWH
KDEHQJHZ|KQOLFKHLQHQ³
Ä'DV GDFKWH LFK DXFK ,FK KDEH JOHLFK EHL HLQHP $QJH
VWHOOWHQ YRP 'DWHQEDQNUHJLVWHU DXI GHQ %XVFK JHNORSIW
$EHU HU YHUVLFKHUW GD‰ HV QLFKW GHU &RGH LVW (V IHKOW
HLQIDFK DOOHV $OV RE MHPDQG GHQ 1DPHQ 5RELQ JHO|VFKW
KlWWH³
Ä+DVWGXåVPLWGHU)DPLOLHYHUVXFKW"³
Ä'X UlWVW PLU GDVVHOEH ZLH GHU &RPSXWHU -DFN :HQQ
VHLQ 9DWHU LUJHQGZR OHEW GDQQ LQ HLQHP +HLP IU /HXWH
GLH LKU *HGlFKWQLV YHUORUHQ KDEHQ XQG QLFKW HLQPDO ZLV
VHQ ZLH VLH KHL‰HQ $XV .RSHQKDJHQ KDEH LFK HLQH /LVWH
PLW DFKWKXQGHUW 0WWHUQ HLQHV +DQV 1LHOVHQ XQG DOOH
DFKWKXQGHUW PX‰WH LFK DXVVFKOLH‰HQ HLQH QDFK GHU DQGH
UHQ'DIKUWNHLQ:HJODQJ³
Ä:HQQQLFKWKLHUODQJGDQQZRDQGHUVODQJ³VDJWHZHLVH
PHLQ NOHLQHU %HUDWHU Ä'DQDFK KDVW GX GLFK DOVR ]XP
0HLVWHUSHUV|QOLFKDXIJHPDFKW³
Ä,FKKDEHYRQ+RUQV6HNUHWlULQPHKU'DWHQYHUODQJW,FK
ZROOWH 5RELQV $GUHVVH ZLVVHQ XQG PLW MHPDQGHP YRQ
VHLQHP 6WDE VSUHFKHQ 6WHOO GLU YRU ZDV VLH PLU JHDQW
ZRUWHWKDW6RHWZDVVROOHLFKPLUDXVGHP.RSIVFKODJHQ
5RELQ VHL EHVFKlIWLJW XQG DOOH DQGHUHQ DXFK VLH ZUGHQ
VWlQGLJ DQ GHU QlFKVWHQ 6KRZ DUEHLWHQ 8QG 0LVWHU +RUQ
ZQVFKHQLFKWEHOlVWLJW]XZHUGHQ³
Ä8QGGLH.RQNXUUHQ]"'RUWP‰WHGRFKHWZDV]XHUIDK
UHQVHLQ³
,FK UKUWH PLW GHP /|IIHO LQ GHU QDKUKDIWHQ %UKH GHU
6SH]LDOLWlW GHV %IHWWV Ä0XWWHUV .FKH³ (V VFKPHFNWH
ZLUNOLFK ZLH EHL 0XWWHU 6ROFKH .|VWOLFKNHLWHQ VHW]HQ
JHVFKLHGHQH EHUXIVWlWLJH )UDXHQ ZHQQ VLH DEHQGV DXVJH
KHQ XQG YRUKHU QRFK GLH :lVFKH VFKDIIHQ ZROOHQ LKUHQ
VFKXOSIOLFKWLJHQ.LQGHUQYRU
Ä'XZHL‰WGRFKGD‰LFKLQGHU%UDQFKHQLHPDQGHQNHQ
QH)UGLH8QWHUKDOWXQJVLQGXVWULHKDEHLFKQRFKQLHJHDU
EHLWHW³ ,FK JHGDFKWH QLFKW -DFNV 5DW ]X EHIROJHQ ,Q
PHLQHP %HUXI VLQG %H]LHKXQJHQ ]XU .RQNXUUHQ] GHV
$XIWUDJJHEHUVYHUKlQJQLVYROO
-DFNVWDUUWHPLFKPLWVHLQHQGXQNOHQ$XJHQDQGLHYLH
OHQ 0HQVFKHQ VR XQV\PSDWKLVFK ZDUHQ XQG EHJDQQ ODXW
QDFK]XGHQNHQ
Ä0LUIlOOWJHUDGHQLHPDQGHLQ$EHUQRFKEHYRUGXZLH
GHU LP +RWHO ELVW QHQQH LFK GLU MHPDQGHQ ,FK KDEH ]X
VDPPHQPLW/HXWHQVWXGLHUWGLHLQV6KRZJHVFKlIWHLQVWHL
JHQZROOWHQXQGHLQHPLVWGDVEHVWLPPWJHJOFNW³
(VJDEVHKUYLHOH0HQVFKHQGLH-DFNYRP6WXGLXPKHU
NDQQWH'DV ZDU OHLFKW ]X HUNOlUHQ GHQQ ZLH YLHOH +RFK
VFKXOHQHUDXVSURELHUWKDWWH ZX‰WHZRKOQXU HUVHOEHU(U
YHUNQGHWHLPPHUVWRO]Ä:HUZDKUKDIWZLVVHQVGXUVWLJLVW
PX‰DQYLHOHQ4XHOOHQWULQNHQ³
-DFNVWW]WHVLFKDXIGLH/HKQHGHVDEJHZHW]WHQ6HVVHOV
XQG VFKWWHOWH GHQ .RSI Ä.ODU GD‰ PDQ MHPDQGHQ ZLH
5RELQDPEHVWHQIHUWLJPDFKWZHQQPDQLKQDOVXQJODXE
ZUGLJ KLQVWHOOW 2KQH GLHVHQ 6SHQGHQUXPPHO GUIWH HU
NDXPGLH+lOIWHZHUWVHLQZHQQHUEHUKDXSW HWZDVZHUW
LVW 'HQ KlOW QLFKW GLH 6WLPPH REHQ VRQGHUQ GDV ZDV HU
VLQJWXQGGLH%HUHLWVFKDIWGHU0HQVFKHQLKP]XJODXEHQ
9LHOOHLFKW KDW +RUQ HLQHQ 1HXHQ LQ GHU +LQWHUKDQG XQG
5RELQVWHKWLKPMHW]WLP:HJH³
Ä'LHVHV 0RWLY NDQQ HV QLFKW VHLQ 'DQQ EUDXFKWH PDQ
5RELQEOR‰QLFKWZHLWHU]XYHUNDXIHQ³
Ä+RUQ KDWåV EHVWLPPW QLFKW VR HLQIDFK ZLH GX GHQNVW
5RELQ N|QQWH VLFK ZHKUHQ XQG GDV ZUGH HU DXFK %HL
VHLQHU 3RSXODULWlW KlWWH +RUQ NHLQH &KDQFH 8QG YHUJL‰
HLQVQLFKW:LUOHEHQKHXWHLQHLQHU=HLWZRGLH0HQVFKHQ
HLQHP 6FKODJHUVlQJHU PHKU JODXEHQ DOV HLQHP 3ROLWLNHU
9RQ GHQ 6lQJHUQ K|UHQ VLH EOR‰ JUR‰H :DKUKHLWHQ XQG
NHLQH9HUVSUHFKXQJHQ6lQJHUVLQGVRHWZDVZLHIUKHUGLH
:DQGHUSUHGLJHU GLH JUR‰H 0DVVHQ EHJHLVWHUWHQ 8QG ZLH
HLQIDFK DOOHV LVW GX GUFNVW DXIV .Q|SIFKHQ XQG KDVW
GHLQHQ /LHEOLQJ ]X +DXVH ZLH OHEHQGLJ :HQQ GX QLFKW
Z‰WHVWGD‰HVEOR‰HLQ6WHUHRELOGLVWZUGHVWGXGHQNHQ
HU LVW EHL GLU ]X %HVXFK 'LH 6WDUV lUJHUQ GLFK QLH VLH
VDJHQQXUZDVGLUJHIDOOWXQGJDQ]DOOPlKOLFKJODXEVWGX
DXFKGDVZDVVLHVLQJHQ'DVLVWYLHOUDIILQLHUWHUDOVHVDXI
GHQHUVWHQ%OLFNVFKHLQW9LHOOHLFKWVWHFNWMHPDQGGDKLQWHU
%HJUHLIVWGXGDV"(UOHQNWDOOHVXQGVRPDQLSXOLHUWHUGLH
=XVFKDXHU(LQJHKHLPHU'LNWDWRU³
-DFNZDULQ)DKUWJHUDWHQHUKDWWHGHQ=XVWDQGHUUHLFKW
LQGHPHUMHGHQEHOHKUWHGHUVLFKLQVHLQHU1lKHEHIDQG
Ä'DQNHIUGHQ7LS-DFN³VDJWHLFKXQGJLQJ]XU.DVVH
(UEOLHEVLW]HQXQGKLHOW$XVVFKDXQDFKHLQHP2SIHUXP
LKPGLH:DKUKHLWEHU3ROLWLNXQG6KRZJHVFKlIW]XRIIHQ
EDUHQ =ZHLIHOORV QlKHUWH HU VLFK GHU (UNHQQWQLV GD‰
0DQDJHU YRQ 5RFNJUXSSHQ PLW +LOIH YRQ 1RWHQ GLH
0HQVFKKHLWPDQLSXOLHUWHQ
-DFN ULHI PLFK QRFK DP $EHQG DQ 'DV KHL‰W LQ GHU
1DFKW(UUOSVWHXQGZHQQGDV9LGHRSKRQQLFKWQXU%LOG
XQG 7RQ VRQGHUQ DXFK *HUFKH EHUWUDJHQ ZUGH ZlUH
LKP$ONRKROGXQVWHQWVWU|PW,FKVROOWHPLFKDQGLH2VWN
VWHQDFK,YXJLYLNDXIPDFKHQULHWPLU-DFN,P6WXGLRYRQ
3RO\WRQ DUEHLWH HLQ .XPSHO YRQ LKP $XVKLOIVZHLVH
0DQFKPDOKROHPDQLKQZHQQ HLQ 7RQWHFKQLNHU HUNUDQNW
VHL ,FK VFKULHE GHQ 1DPHQ DXI GLH 3ODVWXQWHUODJH GHV
7HOHIRQV:RO\QVNL

'LH 6WXGLRV YRQ 3RO\WRQ ODJHQ DX‰HUKDOE GHU 6WDGW DXI


HLQHP UHFKWHFNLJHQ *HOlQGH (V ZDU YRQ HLQHP KRKHQ
XQGXUFKVLFKWLJHQ 3ODVW]DXQ XPJHEHQ GHQ IQI 5HLKHQ
6WDFKHOGUDKW NU|QWHQ 'LH VSLW]HQ 6WDFKHOQ DXI GHQ 'UlK
WHQ ZLUNWHQ ZLH 1RWHQ HLQHU PRQRWRQHQ +\PQH ]XP
5XKPHGHU:DFKVDPNHLW
,P NXU]HQ 6RPPHU EHUZRJ ZRKO LQQHUKDOE GHV =DXQV
XQG UXQGKHUXP GLH KHOOJUQH )DUEH GHV 5DVHQV GHU PLW
GXQNOHQ .HJHOQ YRQ =ZHUJILFKWHQ JHSXQNWHW ZDU -HW]W
GRPLQLHUWHQDXIGHPYHUVFKQHLWHQ*HOlQGHGLH)DUEHQGHU
)LUPD%ODXXQG:HL‰
'DV ZDU DOOHV ZDV LFK DXV GHP )OXJ]HXJ VDK DOV HV
EHLP/DQGHDQIOXJEHUGDV6WXGLRJHOlQGHMDJWH8QGPHKU
VDK LFK DXFK VSlWHU QLFKW DOV LFK PLFK ]XU %HVLFKWLJXQJ
DXIJHPDFKWKDWWH(VJHODQJPLUQXUQHEHQÄ3RO\WRQ³GLH
$XIVFKULIW Ä+LV 0DVWHUåV 9RLFH³ ]X OHVHQ GLH ]XU $E
ZHFKVOXQJ LQ GXQNHOEODXHU )DUEH JHKDOWHQ ZDU $XV GHP
,QIRUPDWLRQVPDWHULDO ZX‰WH LFK GD‰ GHU DOWPRGLVFKH
:HUEHVORJDQ PLW GHP %LOG HLQHV +XQGHV YRU HLQHP
*UDPPRSKRQWULFKWHU EHU VHFKV 0LOOLRQHQ JHNRVWHW KDWWH
8QGGDKDWWHPDQZHLWVLFKWLJJHKDQGHOWEHYRUIU6ORJDQV
XQG 0DUNHQQDPHQ DXV GHP EHJLQQHQGHQ ]ZDQ]LJVWHQ
-DKUKXQGHUW PHKUVWHOOLJH 0LOOLRQHQEHWUlJH JH]DKOW ZXU
GHQ
,FK NHKUWH LQ GLH 6WDGW ]XUFN XQG ULHI :RO\QVNL DQ (U
VDJWH PLU LFK VROOWH LQ GHP NOHLQHQ $XWRPDWHQEIHWW JH
JHQEHU GHU %DKQVWDWLRQ ZDUWHQ ZR LFK PLFK JHUDGH
EHIDQG XQG ]ZDQ]LJ 0LQXWHQ VSlWHU NDP HU PLW VXFKHQ
GHP%OLFN]XU7UKHUHLQ
'DV PX‰WH HU VHLQ 6R KDWWH -DFN LKQ EHVFKULHEHQ (LQ
)HWWVDFN PLW HLQHP 4XDUNJHVLFKW GDV 6HOEVWVLFKHUKHLW
YRUWlXVFKWH 6ROFKH 0lQQHU VLQG QXU ]X HLQHP IlKLJ 6LH
NHQQHQ EHUKPWH /HXWH XQG VDPPHOQ GLH %URWVDPHQ DXI
GLHYRQGHUHQ7LVFKH IDOOHQ 6R]LDOH 6\PELRVH RGHU 3DUD
VLWLVPXV,FKPRFKWH:RO\QVNLDXIGHQHUVWHQ%OLFNQLFKW
EUDXFKWHLKQDEHU
,FK HUKRE PLFK HLQ ZHQLJ GDV ZDU MHGRFK QLFKW Q|WLJ
$XFKZHQQHU+lFNVHOLP.RSIKDWWHPX‰WHHULQPLUGHQ
0DQQHUNHQQHQGHUDXILKQZDUWHWH
Ä-DFNPHLQW6LHN|QQWHQPLUKHOIHQ³VDJWHLFK]XLKP
DOV HU VLFK HLQ %HFKHUFKHQ PLW DURPDWLVLHUWHP .DUWRIIHO
VFKQDSVDXVGHP$XWRPDWHQJHKROWKDWWH
$OV HFKWHU KDUWHU %XUVFKH IU GHQ HU VLFK DXVJDE
VFKOUIWHHUXQGVDJWHOHGLJOLFKÄ+P³,FKOLH‰LKQGLHVHV
7KHDWHUZHLWHUVSLHOHQ
ÄhEHU6LHZUGHLFKDQ5RELQUDQNRPPHQ2GHUZHQLJ
VWHQVDQ/HXWHDXVVHLQHU8PJHEXQJ³
Ä9LHOOHLFKW³ VDJWH GHU 'LFNH XQG VFKOUIWH ZLHGHU Ä,FK
N|QQWH LKQ DQUXIHQ $EHU VSXFN OLHEHU DXV ZR GLFK GHU
6FKXK GUFNW ,FK P|FKWH 5RELQ QLFKW PLW /DSSDOLHQ DXI
GHQ*HLVWJHKHQ³
Ä,FKPX‰LKQHLQLJHVIUDJHQ 2GHU HVYRQMHPDQGDQGH
UHPHUIDKUHQ³
Ä'DVP|FKWHMHGHU³VDJWHHUXQGODFKWHZLHHLQ)LOPVWDU
Ä,FKDUEHLWHIU+RUQ³
Ä'DQQOD‰GLUYRQ+RUQKHOIHQ³(UODFKWHZLHGHUÄ:DV
ZLOOVWGXZLVVHQ"9LHOOHLFKWNDQQLFKGLUåVJOHLFKVDJHQ³
:RO\QVNL ZDU HLQ 6FKOLW]RKU DEHU LFK KDWWH NHLQHQ
*UXQG LKP ]X YHUVFKZHLJHQ GD‰ LFK DQ HLQHP 3HUV|Q
OLFKNHLWVPRGHOOYRQ5RELQDUEHLWHWH
Ä,FK ZLOO VHKHQ ZDV VLFK PDFKHQ Ol‰W³ VDJWH HU XQG
VFKWWHWH GHQ 5HVW GHU )OVVLJNHLW LQ VLFK KLQHLQ :HU
GLHVHV *HV|II VFKOXFNHQ NDQQ PX‰ HLQ ZLUNOLFK KDUWJH
VRWWHQHU0DQQVHLQGDFKWHLFKEHLPLU
Ä:LHYLHO"³ZROOWHHUZLVVHQ
,FKYHUVSUDFKLKPGUHL+XQGHUWHUGLHLFKXQWHU.RQVXO
WDWLRQ PLW HLQHP ([SHUWHQ IU VWDWLVWLVFKH $QDO\VH ]X
YHUEXFKHQJHGDFKWH
(U QLFNWH XQG HUKRE VLFK GDPLW LFK EHJULII GD‰ HU HLQ
YLHOEHVFKlIWLJWHU 0DQQ VHL Ä5XI QLFKW PHKU DQ³ VDJWH HU
JHKHLPQLVYROO Ä:LU WUHIIHQ XQV KHXWH ZLHGHU KLHU 8P
KDOEDFKW"³
%LV]XP$EHQGZROOWHLFKQLFKW'lXPFKHQ GUHKHQ 'LH
PHLVWH=HLWYHUEUDFKWHLFKDQHLQHP7HUPLQDOGHU6WDGWEL
EOLRWKHN 'HU &UW  ZDU DXI IQI YRQ VLHEHQ /HYHOV DQ
:RUOGLQIRUP DQJHVFKORVVHQ ZDV LFK LQ HLQHP VROFKHQ
1HVWQLFKWHUZDUWHWKDWWH
'DV0lGFKHQGDVGLH&RPSXWHUEHWUHXWHKDWWHVFK|QHV
EORQGHV+DDUXQGKLH‰2OJD%UDXWLJDQ'DVYHUULHWPLUGDV
6FKLOGFKHQDQLKUHU%OXVH6LHYHUEHOWHPLUQLFKWGD‰LFK
GHQ 7HUPLQDO VR ODQJH EORFNLHUWH XQG GD‰ LFK VLH GDQQ
HWZDV XQJHVFKLFNW ]XP 0LWWDJHVVHQ HLQOXG 6LH VFKOXJ HV
PLU DXV WURW]GHP NDP LFK PLU QLFKW DEJHEOLW]W YRU (UVW
MHW]W EHPHUNWH LFK GLH .UFNHQ GLH DQ LKUHP 6WXKO OHKQ
WHQ
1DFKPLWWDJV PDFKWH LFK PLFK ZLHGHU DQ GLH $UEHLW ,FK
YHUGUlQJWH PHLQ 3UREOHP 1XPPHU HLQV ZDUXP +RUQ
VHLQHQ HLJHQHQ 6XSHUVWDU XQG QLFKW GHQ GHU .RQNXUUHQ]
OLTXLGLHUHQ ZROOWH )U VROFKH *HGDQNHQ EH]DKOWH PLFK
QLHPDQG ,FK ELQ QXU HLQ +DQGZHUNHU GHU VHLQH $UEHLW
YHUULFKWHW0HKUQLFKW
$XI GHU *UXQGODJH GHU YRUKDQGHQHQ )DNWHQ YHUVXFKWH
LFK ZHQLJVWHQV HLQ HLQIDFKHV 0RGHOO ]X VFKDIIHQ (LQV
PX‰WHLFKEHGHQNHQ'LHEHOLHEWHVWHQ6WDUVVLQGSUDNWLVFK
XQDQWDVWEDU -HGHU YRQ LKQHQ N|QQWH =\DQNDOL LQ DOOH
0LOFKIODVFKHQ HLQHU .LQGHUNULSSH WXQ XQG HV ZUGHQ
LPPHUQRFKJHQJHQG'XPPN|SIHEHKDXSWHQHUKlWWHLQ
1RWZHKU JHKDQGHOW 1HLQ EHL 5RELQ PRPHQWDQ GLH
1XPPHUHLQVPX‰WHLFKPLUHWZDVY|OOLJhEHUUDVFKHQGHV
DXVGHQNHQ ,FK NRQQWH QLHPDQGHQ PLW GHU /RJLN YRQ
$UJXPHQWHQ EHU]HXJHQ ,FK PX‰WH VFKODJDUWLJ DXV GHP
+LQWHUKDOWDQJUHLIHQ
,P$XWRPDWHQEIHWWHUVFKLHQLFK]HKQ0LQXWHQ]XIUK
(V ZDU HEHQVR OHHU ZLH YRUPLWWDJV ,FK VHW]WH PLFK DQ
GHQVHOEHQ7LVFKWUDQNNQVWOLFKHQ.DIIHHXQGZDUWHWHDXI
:RO\QVNL(UNDPQLFKWLFKODQJZHLOWHPLFKLPPHUPHKU
'HVKDOE JLQJ LFK ]XP 6FKDFKFRPSXWHU ,FK ZlKOWH GLH
$XIJDEHÄ0DWWLQ]ZHL=JHQ³DXVGHP%XFKYRQ.DVSD
URZ 1DFK ]ZHL HUIROJORVHQ 9HUVXFKHQ PHUNWH LFK GD‰
MHPDQGKLQWHUPLUVWDQG

,FKGUHKWHPLFKXPXQGHUEOLFNWH+RUQV 3LORWHQ 1HEHQ


LKP KDWWH VLFK QRFK HLQ 0DQQ DXIJHSIODQ]W XQG LFK HU
NDQQWHDQLKUHQ0LHQHQGD‰VLHQLFKW]XIlOOLJKLHUZlUHQ
%HLGH)OJHOGHU7UZDUHQJH|IIQHWXQGGUDX‰HQSDUNWH
HLQ IODFKHV $XWR VHOEVWYHUVWlQGOLFK HLQ EODXZHL‰HV ,FK
VWDUUWHGLH0lQQHUQXUDQXQGHUVWDOVPLUGHU3LORWEHIDKO
LKQHQ]XP$XWR]XIROJHQZLGHUVHW]WHLFKPLFK
Ä'D]XKDEHQ6LHNHLQ5HFKW,FKKDEHKLHUHLQHZLFKWLJH
9HUDEUHGXQJ,FKZHUGHPLFKEHL0LVWHU«³
%HL ZHP LFK PLFK EHVFKZHUHQ ZUGH NRQQWH LFK QLFKW
PHKU VDJHQ VR GD‰ GLH .DVVLHUHULQ QLFKW HUIXKU LQ ZHO
FKHQ .UHLVHQ LFK YHUNHKUWH 'HU DQGHUH 0DQQ VWUHFNWH
SO|W]OLFK VHLQH /LQNH YRU XQG WUDI PLFK DP +DOV ,FK
VWU]WH DXI GHQ 6FKDFKFRPSXWHU GDEHL VHW]WH LFK GHQ
VFKZDU]HQ/lXIHUXQVLQQLJHUZHLVHDXIJ
,FKHUZDFKWH PLW GHP *HIKO GD‰ VLFK $XIVWHKHQ QLFKW
ORKQH (V GDXHUWH HLQH :HLOH ELV LFK HQWGHFNWH ZR LFK
PLFK EHIDQG DOOH =LPPHUGHFNHQ lKQHOWHQ HLQDQGHU ,FK
PX‰WH LFK DXIVHW]HQ XP GDV +RWHO]LPPHU LQ 9DQG\N ]X
HUNHQQHQ $XI GHQ HUVWHQ %OLFN KDWWH HV VLFK QLFKW YHUlQ
GHUWQXUGHU:HJYRP%HWW]XU'XVFKHHUVFKLHQPLUPLQ
GHVWHQV GUHLPDO VR ODQJ ZLH IUKHU $XV GHP 6SLHJHO
JORW]WH PLFK HLQ %XUVFKH DQ GHVVHQ OLQNHV 2KUOlSSFKHQ
VLFKLQHLQ5DGLHVFKHQYHUZDQGHOWKDWWHXQGGLH9HLOFKHQ
LP*HVLFKWVDKHQDXVZLHYRQHLQHPQDLYHQ0DOHUJHSLQ
VHOW'LHOLQNH:DQJHXQGHLQHQ$UPEHGHFNWH6FKRUI'LH
%HKDXSWXQJ LFK ZlUH PLW HLQHP 3DQ]HU ]XVDPPHQJHVWR
‰HQKlWWHEHVWLPPWQLFKWXQJODXEZUGLJJHNOXQJHQ
(LQH:HLOHOLH‰LFKNDOWHV:DVVHUEHUGHQ+DOV ODXIHQ
GDQQ JULII LFK ]XP 9LGHRSKRQ VFKDOWHWH GDV %LOG DE XQG
WLSSWH-DFNV1XPPHUHLQ(UPHOGHWHVLFKQLFKW
,FKOHJWHDXIEHYRUGLH)UDJHNDPRELFKHLQH1DFKULFKW
KLQWHUODVVHQ P|FKWH )U HLQH :HLOH YHUWDXVFKWH LFK GDV
7HOHIRQ PLW GHP *ULII GHU 'XVFKH 'DQQ PLW NDOWHU :XW
DXIJHWDQNW ULHI LFK +RUQV 6HNUHWlULQ DQ Ä*HEHQ 6LH PLU
VRIRUW,KUHQ&KHI0lGFKHQ³0HLQH6WLPPHNODQJVFKDUI
.DOWHV:DVVHUEHZLUNW:XQGHU
Ä6LH ZLVVHQ VHKU ZRKO GD‰ 6LH DOOHV ZDV ,KUH $UEHLW
EHWULIIWPLWPLUEHVSUHFKHQVROOHQ0LVWHU.DOLVHN³HUZL
GHUWHVLH2EZRKOLFK GHQ %LOGVFKLUP DXVJHVFKDOWHW KDWWH
ZDUPLUNODUGD‰VLHPLFKYRQREHQKHUDEDQVDK
Ä)UGDVZDVLFK0LVWHU+RUQVDJHQZLOOVLQG6LHHLQH
1XPPHU]XNOHLQ³
ÄhEHUVFKlW]HQ 6LH QLFKW ,KUH 0|JOLFKNHLWHQ"³ HQWJHJ
QHWH VLH ELVVLJ Ä$OOHV ZDV 6LH PLU VDJHQ HUIlKUW DXFK
0LVWHU+RUQ³
Ä,KQHQ 0L‰ ZUGH LFK JHUQ PDQFKHV VDJHQ $EHU EH
VWLPPWQLFKWGDVZDVLFK,KUHP&KHIPLWWHLOHQZLOO:LV
VHQ 6LH ZDV" ,FK PDFKH MHW]W 6FKOX‰ XQG 6LH ULFKWHQ
0LVWHU+RUQDXVGD‰LFKLKQK|IOLFKELWWHPLFKDQ]XUXIHQ
:HQQ 6LH GDV QLFKW WXQ ZLUG HU 6LH NDXP OREHQ 'DQQ
ZHUGH LFK QlPOLFK EHU GHQ $XIWUDJ 5RELQ PLW MHPDQG
DQGHUHP UHGHQ 9LHOOHLFKW PLW GHU .RQNXUUHQ] RGHU PLW
MHPDQGHP YRP )HUQVHKHQ 0LVWHU +RUQ GUIWH HV YRU]LH
KHQPLWPLUGDUEHU]XVSUHFKHQ³
Ä:DV GHQNHQ 6LH «³ VDJWH VLH DEHU LFK OLH‰ LKU NHLQH
&KDQFH PLU PLW]XWHLOHQ ZDV VLH GDUEHU GHQNH ZDV LFK
PLUGHQNH
,FKVFKPL‰å GHQ+|UHUKLQXQGOHJWHPLFKYRUVLFKWLJDXIV
%HWW 'D ILHO PLU HLQ GD‰ LFK GHQ %LOGVFKLUP OLHEHU KlWWH
DQODVVHQ VROOHQ 9LHOOHLFKW OPPHOWH LQ +RUQV 9RU]LPPHU
ZLHGHUGHU3LORWKHUXP(UPX‰WHEHVWLPPWODFKHQDOVHU
GHQ KDUWHQ .HUO K|UWH GHU PLW PHLQHU 6WLPPH VSUDFK
:RULQ EHVWDQG HLJHQWOLFK GHU 8QWHUVFKLHG ]ZLVFKHQ PLU
XQG:RO\QVNL"1XUGDULQGD‰HU GHQ KDUWJHVRWWHQHQ .HUO
EHVVHUVSLHOWH
,FKODJQRFKNHLQH9LHUWHOVWXQGHDOVVLFKGDV9LGHRSKRQ
PHOGHWH 'LH 5H]HSWLRQ ZROOWH ZLVVHQ RE LFK GLH 5HFK
QXQJ IU GDV 7D[L PLW GHP PLFK GHU IUHXQGOLFKH )DKUHU
YRQ PHLQHP ± HKP ± $XVIOXJ KHLPJHEUDFKW KDWWH VHOEHU
]DKOH RGHU RE PDQ VLH EHL 3RO\WRQ DEEXFKHQ VROOH Ä:HU
*HOG KDW GHU ]DKOW³ DQWZRUWHWH LFK SKLORVRSKLVFK XQG
EHUOLH‰LKQHQGLH(QWVFKHLGXQJ
+RUQ PHOGHWH VLFK HUVW DOV LFK EHLQDKH HLQJHVFKODIHQ
ZDU'LHVPDOGUFNWHLFKGLH9LGHRWDVWHXQGEOLFNWHLQGDV
VFKPDOH*HVLFKW
Ä.DOLVHN³ VDJWH HU LQ HLQHP 7RQ GHU PLFK GDUDQ JH
PDKQWH GD‰ XQV QLFKW QXU +XQGHUWH .LORPHWHU WUHQQWHQ
VRQGHUQ QRFK HWZDV ZDV VLFK QLFKW PLW PDWKHPDWLVFKHQ
6\PEROHQ XQG SK\VLNDOLVFKHQ (LQKHLWHQ DXVGUFNHQ Ol‰W
ÄPHLQH 6HNUHWlULQ KDW VLFK EHU ,KU JUREHV %HQHKPHQ
EHVFKZHUW³
Ä3DUGRQGDPX‰VLHHWZDVYHUZHFKVHOWKDEHQhEHUJUR
EHV%HQHKPHQZROOWHLFKPLFKEHVFKZHUHQ³
Ä,FK KDEH NHLQH =HLW IU GXPPH 6FKHU]H 'DIU ZDV
,KQHQ]XJHVWR‰HQLVWWUDJHQ6LHVHOEHUGLH9HUDQWZRUWXQJ
:LH LFK VHKH KDW PDQ ZRKO HLQ EL‰FKHQ EHUWULHEHQ 6LH
VROOHQ VLFK ZLH HLQ NOHLQHU -XQJH EHQRPPHQ KDEHQ XQG
PHKUPDOVKLQJHIDOOHQVHLQ³
Ä-D JHQDXVR ZDU HV LFK ELQ DXI HLQHU %DQDQHQVFKDOH
DXVJHUXWVFKWXQGVLHKDEHQPLUDXIJHKROIHQ³
Ä$OVRHUOHGLJW"³'LHVFKPDOH+DQGVWUHFNWHVLFKYRUXQG
ZROOWH JDQ] JHZL‰ GDV 9LGHRSKRQ DEVWHOOHQ Ä*XW LFK
HQWVFKXOGLJH PLFK EHL ,KQHQ 8QG VLH JHEHQ NQIWLJ DFKW
XQG WXQ QXU GDV ZRIU 6LH EH]DKOW ZHUGHQ 'D‰ 6LH LQ
XQVHUH 6WXGLRV LQ ,YXJLYLN HLQGULQJHQ RGHU VLFK ,QIRUPD
WLRQHQ YRQ XQVHUHQ 0LWDUEHLWHUQ EHVFKDIIHQ VROOHQ VWHKW
QLFKWLP9HUWUDJ$OOHVZDV6LHEHQ|WLJHQN|QQHQ6LHDXV
GHU 'RNXPHQWDWLRQ GHU )LUPD HUIDKUHQ $XI :LHGHUVH
KHQ³
%HYRU LFK GHQ 0XQG DXIPDFKHQ NRQQWH XP DXI GLHVH
8QJHKHXHUOLFKNHLW ]X UHDJLHUHQ KLHOW +RUQV +DQG PLWWHQ
LQ GHU %HZHJXQJ LQQH Ä8QG QRFK HWZDV³ VDJWH HU Ä,FK
KDEH GHQ (LQGUXFN 6LH ZROOHQ PLU HLQ EL‰FKHQ GURKHQ
.DOLVHN )U GLH =XNXQIW YHUVXFKHQ 6LH GDV OLHEHU QLFKW
'DVLVWGXPPXQGN|QQWH,KQHQQXUVFKDGHQ*ODXEHQ6LH
PLUPLW/HXWHQZLH6LHKDEHLFKJHZLVVH(UIDKUXQJHQ³
Ä,FKELQNHLQ(USUHVVHUXQGNHLQ%HWUJHU0LVWHU+RUQ³
VFKULHLFKVRHUUHJWGD‰VLFKPHLQH6WLPPHEHLQDKHEHU
VFKOXJÄ,FKELQHLQ3UREDELOLVWPLWGHP6LHHLQHQ9HUWUDJ
EHU HLQ 0RGHOO DEJHVFKORVVHQ KDEHQ 'D]X JHK|UW DXFK
GHU=XJDQJ]X'DWHQDXIGHUHQ*UXQGODJHLFKGDV0RGHOO
DXIEDXHQ NDQQ $EHU ZDV WXQ ,KUH /HXWH" 9RP HUVWHQ
$XJHQEOLFNDQYHUVXFKHQVLHPLUDOOHZHVHQWOLFKHQ)DNWHQ
YRU]XHQWKDOWHQ:DVLFKYRQ,KUHU:HUEHDEWHLOXQJHUIDKUH
HLJQHW VLFK JXW IU 5HNODPH IU HLQH VROLGH $UEHLW UHLFKW
HVQLFKW$X‰HUGHPPVVHQ6LHQRFKHWZDVEHGHQNHQ±GLH
3UREDELOLVWLN LVW HLQH VWUHQJ ORJLVFKH $QJHOHJHQKHLW 0LU
IHKOW MHGRFK GHU $XVJDQJVSXQNW IU GLH JDQ]H $UEHLW ±
ZHOFKHQ6LQQKDWIU6LHXQG3RO\WRQHLQVROFKHU$XIWUDJ"
%LWWHZHQQ6LHGHQJU|‰WHQ6WDUGHU.RQNXUUHQ]YHUQLFK
WHQZROOWHQ ZlUH GDV ]ZDU XQIDLU DEHU ORJLVFK $EHU VR"
:HUJDUDQWLHUWPLUGD‰6LHQLFKWJHJHQGLH,QWHUHVVHQYRQ
3RO\WRQ KDQGHOQ" 'HVKDOE YHUODQJH LFK YRQ ,KQHQ PLU
DOOHV:HVHQWOLFKHPLW]XWHLOHQ%HGHQNHQ6LHGD‰LFKPLFK
DQGLHHWKLVFKHQ*UXQGVlW]HPHLQHV%HUXIVKDOWHQPX‰³
'LH VFKPDOHQ /LSSHQ YHU]RJHQ VLFK ]XP HUVWHQPDO ]X
HLQHP/lFKHOQGDVKHL‰W]XHLQHP*ULQVHQÄ6LHDPVLH
UHQPLFK.DOLVHN³VDJWH0LVWHU+RUQÄ$XVJHUHFKQHW6LH
ZROOHQ PLFK EHU %HUXIVHWKRV EHOHKUHQ ,FK UHGH VFKRQ
YLHO ]X ODQJH PLW ,KQHQ DEHU VHLåV GUXP ,FK VFKHQNH
,KQHQQRFKHLQSDDU0LQXWHQPHLQHUNRVWEDUHQ=HLW
6HOEVWYHUVWlQGOLFK ZLVVHQ 6LH QLFKW DOOHV 'DV ZHUGHQ
6LH DXFK QLH HUIDKUHQ XQG 6LH ZHUGHQ DXFK QLFKW GDQDFK
IUDJHQ:LVVHQ6LHZDUXPJHUDGH6LHGHUJHHLJQHWH0DQQ
VLQG"(EHQZHLOLQ,KUHP%HUXIJHZLVVH5HJHOQJHOWHQ,FK
ZXQGHUH PLFK GD‰ JHUDGH 6LH GDYRQ VSUHFKHQ 2GHU VROO
LFKVLHDQGLHLULVFKH*HVFKLFKWHHULQQHUQ"³
(LQ :HLOFKHQ JULQVWH HU QRFK GDQQ ZXUGH HU SO|W]OLFK
HUQVW Ä.DOLVHN 6LH ZHUGHQ QLFKW ZHLWHUPDFKHQ 6LH ZHU
GHQDXFKQLHPDQGHPHWZDVVDJHQ%HJQJHQ6LHVLFKPLW
GHPZDV6LHYRQXQVEHNRPPHQXQGHQWZLFNHOQ6LHHLQ
0RGHOO 2E ZLU HV JHEUDXFKHQ LVW XQVHUH 6DFKH ,FK YHU
WUDXH GDUDXI GD‰ 6LH GDV VFKDIIHQ 6LH VLQG HLQ YHUVLHUWHU
0DQQ XQG LUJHQGHLQ 7ULFN ZLUG ,KQHQ DXFK HLQIDOOHQ
RKQH GD‰ VLH GLH 1DVH EHUDOO UHLQVWHFNHQ 8QG ZHQQ 6LH
ZHLWHU KHUXPVFKQIIHOQ ZLUG GLH )LUPD 3RO\WRQ PLW %H
GDXHUQ GLH 3UHVVH XQG GLH %HK|UGHQ GDYRQ XQWHUULFKWHQ
GD‰ 6LH )LUPHQJHKHLPQLVVH YHUUDWHQ XQG GDPLW ,KUH $XI
WUDJJHEHU VHKU JHVFKlGLJW KDEHQ (LQH KEVFKH )RUPXOLH
UXQJ QLFKW ZDKU" 8QG ZHP PHLQHQ 6LH ZLUG GLH +DQ
GHOVNDPPHU JODXEHQ" (LQHU VR UHQRPPLHUWHQ )LUPD ZLH
3RO\WRQRGHUHLQHPVFKRQHLQPDOHQWODUYWHQ%HWUJHUGHU
'DWHQDQGLH.RQNXUUHQ]YHUNDXIWKDW"'DVHUVWHPDOVLQG
6LH PLW %HZlKUXQJ GDYRQJHNRPPHQ GDV ]ZHLWHPDO
ZHUGHQ 6LH « 2GHU VLQG 6LH PLW HWZDV QLFKW HLQYHUVWDQ
GHQ"³
Ä1HLQ 0LVWHU³ VDJWH LFK ZREHL LFK NDXP GLH /LSSHQ
EHZHJWHÄ-D0LVWHU³EHULFKWLJWHLFKPLFKVFKQHOOGDLFK
EHIUFKWHWHHUN|QQWHGDVPL‰YHUVWHKHQ
'DVZDUEHUIOVVLJ)U+RUQH[LVWLHUWHLFKQLFKWPHKU
HUKDWWHDEJHVFKDOWHW,FKYHUVXFKWHGHQKDUWHQ%URFNHQ]X
VFKOXFNHQ DEHU HU EOLHE PLU LP +DOVH VWHFNHQ 1HLQ GDV
6FKOLPPVWH ODJ QLFKW KLQWHU PLU LFK ZUGH PLFK ZRKO
QLHPDOVDXVGHPWLHIHQ /RFKEHIUHLHQLQGDVLFK JHIDOOHQ
ZDU

:LH ODQJH LFK GDVD‰ XQG DXI GHQ OHHUHQ %LOGVFKLUP


VWDUUWHZHL‰LFKQLFKW9LHOOHLFKW0LQXWHQYLHOOHLFKWDXFK
6WXQGHQ
$XVUHLFKHQG=HLWXPLQGHU(ULQQHUXQJQRFKHLQPDOGLH
VFKOLPPH 6DFKH LQ 'XEOLQ ]X GXUFKOHEHQ GLH PLW HLQHU
NOHLQHQ 'XPPKHLW EHJRQQHQ KDWWH 'DV 7UDQVSODQWDWLRQV
]HQWUXP GHU GRUWLJHQ NDWKROLVFKHQ 8QLYHUVLWlW EHDXIWUDJWH
PLFK PLW HLQHU 6WXGLH EHU 2UJDQJHZLQQXQJ IU 7UDQV
SODQWDWLRQHQ 0DQ VWHOOWH PLU $QJDEHQ ]XU 9HUIJXQJ
GHQHQ LFK HQWQHKPHQ NRQQWH GD‰ VLFK GLH +DOWXQJ GHV
9DWLNDQV ]XU 'HILQLWLRQ GHV +LUQWRGV GHXWOLFK YHUlQGHUQ
ZUGH XQG LFK ,GLRW UHGHWH GDUEHU PLW *ROGEHUJ YRQ
8QLSURJ :LU ZDUHQ XQV ]XIlOOLJHUZHLVH EHJHJQHW VR
JODXEWH LFK GDPDOV %DOG ]HLJWH VLFK MHGRFK GD‰ 8QLSURJ
HLQHQ $XIWUDJ YRQ VWRFNNRQVHUYDWLYHQ VGDPHULNDQLVFKHQ
%LVFK|IHQHUKDOWHQKDWWHIUGLHHLQH7UDQVSODQWDWLRQQRFK
LPPHU *RWWHVOlVWHUXQJ EHGHXWHWH XQG VR ZDU LFK IU
*ROGEHUJHLQJHIXQGHQHV)UHVVHQ8QLSURJOLH‰YHUODXWHQ
PDQ ZROOH HLQH LQWHUHVVDQWH 6WXGLH EHU GLH (QWZLFNOXQJ
GHU FKULVWOLFKHQ 0RUDO XQG GLH +DOWXQJ YRQ .LUFKHQYHU
WUHWHUQ ]X JUXQGOHJHQGHQ 'RJPHQ YHU|IIHQWOLFKHQ XQG
XQWHUDQGHUHP]LWLHUWHPDQZDVLFKGD]XJHVDJWKDWWH'LH
NDWKROLVFKH.LUFKHLVWYRQMHKHUEHVWUHEWXPNHLQHQ3UHLV
LQHLQHQ|IIHQWOLFKHQ6NDQGDOYHUZLFNHOW]XZHUGHQ$OOHLQ
GLHVHP 8PVWDQG YHUGDQNWH LFK GD‰ PHLQ XQSURIHVVLRQHO
OHV9HUKDOWHQZLHPDQGLH$QJHOHJHQKHLWEH]HLFKQHWHQXU
YRU GHU $XIVLFKWVNRPPLVVLRQ GHU 3UREDELOLVWLVFKHQ *H
VHOOVFKDIW YHUKDQGHOW ZXUGH XQG PLW HLQHP 8UWHLO DXI
%HZlKUXQJ HQGHWH 2EZRKO LFK GLH /L]HQ] EHKLHOW EH
GHXWHWH GLHVHU 9RUIDOO HLQH XQHUZDUWHWH :HQGXQJ LQ PHL
QHP /HEHQHV ZDUGHUHUVWH6FKULWWGRUWKLQZR LFK PLFK
MHW]WEHIDQG
hEULJHQV YHUOLH‰ PLFK QLFKW QXU -XOLDQH 3O|W]OLFK ZDU
LFK IU YLHOH )UHXQGH NHLQ SDVVHQGHU 8PJDQJ PHKU (V
EOLHEHQPLUQXUGLHMHQLJHQGLHXPQLFKWVVSLHOWHQRGHUGLH
QLFKWVPHKU]XYHUOLHUHQKDWWHQ6RQGHUOLQJH*HVFKHLWHUWH
XQG,GHDOLVWHQEHUGLHLFKIUKHUGLH1DVHJHUPSIWXQG
EHLGHQHQPLFKQLFKWHLQPDOLQWHUHVVLHUWKDWWHZLHVLHPLW
9RUQDPHQKHL‰HQ
0LU ZXUGH MHW]W EHZX‰W GD‰ DXFK LFK RIIHQEDU NHLQHQ
9RUQDPHQ KDWWH :DQQ KDWWH PLFK MHPDQG ]XOHW]W DQGHUV
DOV.DOLVHNDQJHVSURFKHQ"
:HU ZHL‰ YLHOOHLFKW ZHUGH LFK EDOG DXFK NHLQHQ =XQD
PHQ PHKU KDEHQ XQG PLU YHUEOHLEW QXU HLQ 6SLW]QDPH
:LH-DFN
,FK ULHI LKQ ZLHGHU DQ XP PLFK EHL LKP DXV]XZHLQHQ
XQGGDQQPLWLKPGXUFK.QHLSHQ]X]LHKHQZRLKQMHGHU
NDQQWHXQGZRDXFKLFKPLFKKHLPLVFKIKOHQGXUIWH
'LHVPDO VXPPWH GDV 9LGHRSKRQ QXU HLQPDO 'DQQ
OHXFKWHWH GHU %LOGVFKLUP DXI XQG LFK GDFKWH HUVW GLH
1XPPHU IDOVFK HLQJHWLSSW ]X KDEHQ (LQ 0DQQ PLW
VFKPDOHP 6FKQXUUEDUW JXFNWH PLFK VR VHOWVDP DQ ZLH
.LQGHUXQG3ROL]LVWHQHLQHQ)UHPGHQDQVHKHQ
(U ZDU DXFK 3ROL]LVW %HYRU LFK VWDPPHOQ NRQQWH GD‰
LFK HLJHQWOLFK 0LVWHU « DOVR HLQHQ )UHXQG DQUXIH NXU]
RE LFK PLW -DFN VSUHFKHQ N|QQWH WUDW HU HLQHP 0RPHQW
EHLVHLWH XQG JDE GHQ %OLFN LQV =LPPHU IUHL -DFN ODJ DXI
GHP)X‰ERGHQGHQ.RSIXQQDWUOLFK]XU6HLWHJHGUHKW
:LHYRUDXV]XVHKHQZDUEUDXFKWHPDQPHLQH+LOIH0DQ
ZDU VR IUHXQGOLFK PLFK DE]XKROHQ 'HU :DJHQ EUDFKWH
PLFKQXUHLQSDDU6WUD‰HQZHLWHU]XU+DXSWZDFKH
Ä:LU ZlUHQ VRZLHVR ]X ,KQHQ JHNRPPHQ³ VDJWH HLQ
MXQJHU0DQQLQHLQHPJUDXHQ=LYLODQ]XJÄ0LVWHU.URVVLJ
KDWWH LP 6SHLFKHU QXU IQI 1XPPHUQ XQG ]ZHL ZDUHQ
,KUH³
Ä=ZHL"³ ,FK ZROOWH HV QLFKW JODXEHQ Ä0RPHQWDQ KDEH
LFK NHLQ HLJHQHV 9LGHRSKRQ³ Ä0DQ NDQQ 6LH DEHU LP
/HGLJHQKHLP XQG MHW]W LP +RWHO DQUXIHQ 0LVWHU .DOLVHN
NDQQWHQ6LH0LVWHU.URVVLJQlKHU"³
Ä1lKHU QLFKW³ DQWZRUWHWH LFK Ä0DQFKPDO KDOI HU PLU
ZHQQLFKHWZDVEHQ|WLJWH:LH6LHZLVVHQELQLFK3URED
ELOLVW XQG GD JLEW HV YLHOH $UEHLWHQ GLH HLQ DQGHUHU YHU
ULFKWHQNDQQ=XP%HLVSLHOHWZDVUHFKHUFKLHUHQ³
Ä,FK ZHL‰³ VDJWH GHU %HDPWH Ä(LQ EL‰FKHQ KDEH LFK
PLFKGDPLWEHVFKlIWLJW$EHUPHLQHNOHLQHQJUDXHQ=HOOHQ
HLJQHWHQVLFK QLFKW GD]X 'LHVHU %HUXI HUIRUGHUW QLFKW QXU
)OHL‰VRQGHUQDXFK7DOHQWIDVWZLHLQGHU.XQVWPHLQHQ
6LHQLFKW"8QGPDQEUDXFKWHLQH0HQJH*OFN³
,FK ZDU PLU QLFKW VLFKHU RE HU GDPLW DQGHXWHWH GD‰ HU
EHUPLFKHLQLJHVZLVVH
Ä,FK KDEH HLQHQ RUGHQWOLFKHQ 9HUWUDJ PLW 3RO\WRQ 6LH
N|QQHQ VLFK MHGHU]HLW EHL GHU 6HNUHWlULQ GHV *HQHUDOGL
UHNWRUVHUNXQGLJHQ³
Ä1LFKW Q|WLJ 0LVWHU .DOLVHN :LH P|FKWHQ QXU ZLVVHQ
XQWHU ZHOFKHQ 8PVWlQGHQ 6LH 0LVWHU .URVVLJ ]XOHW]W
JHVHKHQ XQG RE 6LH HWZDV 8QJHZ|KQOLFKHV EHPHUNW KD
EHQ³
(VKDWWHNHLQHQ6LQQ]XYHUVFKZHLJHQGD‰LFK-DFNYRU
PHLQHU 5HLVH QDFK ,YXJLYLN JHWURIIHQ KDWWH ,FK PX‰WH
MHGRFKQLHPDQGHPHUNOlUHQZRUEHUZLUVSUDFKHQ:HQQ
PDQ GDV YHUODQJWH NRQQWH LFK PLFK LPPHU DXI GLH :DK
UXQJ GHU JHVFKlIWOLFKHQ XQG SHUV|QOLFKHQ *HKHLPQLVVH
PHLQHV $XIWUDJJHEHUV EHUXIHQ 'DV KHL‰W ± VRIHUQ NHLQ
GLUHNWHU =XVDPPHQKDQJ PLW GHU (UPLWWOXQJ HLQHU 6WUDIWDW
EHVWDQG
Ä(U OXG PLFK YRU HLQ SDDU 7DJHQ ]X HLQHP .DIIHH HLQ³
VDJWH LFK Ä:LVVHQ 6LH -DFN DOVR 0LVWHU .URVVLJ VD‰
XQJHUQ LUJHQGZR DOOHLQ (U ULHI HLQIDFK MHPDQGHQ DQ XP
PLW LKP ]X UHGHQ 2GHU LKP VHLQH QHXHVWHQ ,GHHQ YRU]X
WUDJHQ 0HLVW LUJHQGZHOFKHQ 8QVLQQ 0DQ NRQQWH GDEHL
EHUVHLQHHLJHQHQ3UREOHPHQDFKGHQNHQ³
Ä0LVWHU.URVVLJKDWHLQH(QW]LHKXQJVNXUKLQWHUVLFK,KP
$ONRKRODQ]XELHWHQRGHUP VHLQHU *HJHQZDUW ZHOFKHQ ]X
NRQVXPLHUHQ LVW VWUDIEDU 'D 6LH GDV QLFKW JHZX‰W KDEHQ
GUIWHQ ZHUGHQ ZLU XQV GDPLW QLFKW EHIDVVHQ :DU LQ
VHLQHP9HUKDOWHQHWZDV$XIIlOOLJHV"³
Ä1HLQ³ LFK HULQQHUH PLFK QLFKW (U UHGHWH YLHO ZLH LP
PHU DP PHLVWHQ EHU 3ROLWLN ,FK ELQ YRU LKP JHJDQJHQ
:DVHUZHLWHUJHPDFKWKDWZHL‰LFKQLFKW³
Ä+DEHQ6LHLKQVHLWGHPJHVHKHQ"³
Ä1HLQ³ DQWZRUWHWH LFK ZDKUKHLWVJHPl‰ ,FK KDWWH LKQ
QLFKW JHVHKHQ (U KDWWH PLFK QDFKWV DQJHUXIHQ XQG GHU
%LOGVFKLUPZDUDXVJHVFKDOWHW
Ä'DV JHQJW YRUOlXILJ³ HUNOlUWH GHU %HDPWH Ä,FK ELWWH
VLH QRFK XP HLQH *HIlOOLJNHLW 'LH ,GHQWLWlW YRQ 0LVWHU
.URVVLJ ZXUGH ]ZDU QDFK VHLQHP *HQFRGH EHUSUIW
WURW]GHPEUDXFKHQZLUGHU)RUPKDOEHUHLQ]ZHLWHV=HXJ
QLV6LQG6LHGD]XEHUHLW"³
6HOEVWYHUVWlQGOLFK ZDU LFK EHUHLW ,FK VDJWH PLU VRJDU
HWZDV KHXFKOHULVFK GD‰ GDV GHU OHW]WH 'LHQVW DQ PHLQHP
WRWHQ)UHXQGHVHL
,P$XWRZDJWHLFK]XIUDJHQZLH-DFNJHVWRUEHQZDU
Ä9RUOlXILJZHLVWDOOHVDXIHLQHQ8QJOFNVIDOOKLQ³VDJWH
GHU%HDPWHÄ(UKDWWHEHU]ZHLHLQKDOE3URPLOOH $ONRKRO
LP%OXWXQGRIIHQEDUZDUHUDXIHLQHQ6WXKOJHVWLHJHQXP
HLQH)ODVFKHDXVGHP5HJDO]XKROHQ'DEHLYHUORUHUGDV
*OHLFKJHZLFKW XQG VWLH‰ PLW GHP 1DFNHQ VR XQJOFNOLFK
JHJHQGLH7LVFKNDQWHGD‰HUVLFKHLQHQ+DOVZLUEHOEUDFK
'DV5FNHQPDUNZXUGHEXFKVWlEOLFKGXUFKJHVFKQLWWHQ³
Ä0LWHLQHP.DUDWHVFKODJN|QQWHPDQGDVDXFKPDFKHQ³
VDJWHGHU3ROL]LVWGHUYRP VD‰ XQG JOHLFKJOWLJ GLH DXWR
PDWLVFKH6WHXHUXQJEHREDFKWHWH
'HU MXQJH %HDPWH ZDQGWH VLFK DQ PLFK Ä+DWWH 0LVWHU
.URVVLJ)HLQGH"³
Ä'DV ZHL‰ LFK QLFKW ,FK ZUGH VDJHQ MHGHQIDOOV NHLQH
7RGIHLQGH³

:LUVFKULWWHQDXIHLQHUVWHLOHQ%HWRQWUHSSHLQGDV+LQWHU
KDXVZR-DFNZRKQWH,FKZDUQLHKLHUJHZHVHQhEULJHQV
KDWWHHUPLFKQLHHLQJHODGHQ
'HUVFKPDOH5DXPZDUVRYHUGUHFNWGD‰VRJDUGDV/LFKW
GHU NOHLQHQ /HXFKWU|KUH VFKPXW]LJ ZLUNWH -DFN ODJ MHW]W
DXI GHP %HWW XQWHU HLQHU .XQVWVWRIISODQH XQG VDK QRFK
NOHLQHU DXV DOV ]X /HE]HLWHQ (LQ 3ROL]LVW HQWKOOWH IU
HLQHQ0RPHQWGDV*HVLFKW
Ä,VW GDV -RKDQ .URVVLJ"³ IUDJWH GHU %HDPWH ZREHL HU
VLFKXPHLQHQDPWOLFKHQ7RQIDOOEHPKWH
Ä-D³VDJWHLFKXQGEOLFNWH]XP7LVFKGHULQGLH DQGHUH
(FNHJH]ZlQJWZDU
'HU7LVFKZDUUKUHQGQLHGULJDXFKEHLGHP6WXKOKDWWH
-DFNGLH%HLQHJHNU]W
$XI GHP )X‰ERGHQ HQWGHFNWH LFK HLQ WURSIHQI|UPLJHV
$E]HLFKHQ*UQGOLFKH3ROL]LVWHQKDWWHQPLW.UHLGHHLQHQ
.UHLVGDUXPJH]HLFKQHW
,FKGUHKWHPLFK]XU7UXPXQGVFKULWWDXVGHP=LPPHU
$XIGHUVWHLOHQ7UHSSHVSUWHLFKHLQHQ+DXFKYRQ%HIULH
GLJXQJGDUEHUGD‰GHU6SULQJHQGH-DFNZHQLJVWHQVQDFK
GHP7RGHVHLQHQ1DPHQZLHGHUHUODQJWKDWWH
6RQVWVSUWHLFKQLFKWVDOV%LWWHUNHLW
Ä:LHVHKHQ6LHGHQQDXV³VDJWHGLHEORQGH%LEOLRWKHND
ULQLQ,YXJLYLN
Ä0DQFKPDOIlOOWPDQHEHQDXIGHUJODWWHQ6WUD‰HKLQ³
6LHOlFKHOWHXQGLFKEHJULIIGD‰LFKLKUQLFKWVYRU]XPD
FKHQEUDXFKWHÄ'LHKDEHQ6LHVFK|Q]XJHULFKWHW³
,FK ]XFNWH GLH 6FKXOWHUQ XQG JHElUGHWH PLFK ZLH HLQ
+HOG GHU VLHJUHLFK DXV GHU 6FKODFKW KHLPNHKUW EHVFKHL
GHQDEHUVWRO]
Ä6LH ZDUHQ NDXP ZHJ GD HUVFKLHQHQ KLHU ]ZHL 0lQQHU
XQGYHUK|UWHQPLFK:DV6LHKLHUJHWDQKlWWHQ%HQRPPHQ
KDEHQ VLH VLFK HQWVHW]OLFK³ 'LH %LEOLRWKHNDULQ VFKWWHOWH
VLFK
Ä.HQQHQ6LHGLH0lQQHU"³
Ä3HUV|QOLFK QLFKW ,FK ZHL‰ DEHU GD‰ VLH YRP 3RO\WRQ
6LFKHUKHLWVGLHQVWVLQG6LHEHZDFKHQGLH6WXGLRV³
Ä:ROOWHQVLH,KQHQHWZDVDQWXQ"³
Ä1HLQVLHKDEHQPLUQXUJHGURKW $EHU PLFK NDQQ PDQ
QLFKWVROHLFKWHLQVFKFKWHUQ³
,FKGDFKWHDQGHQWRWHQ-DFNOLH‰LKUMHGRFKGLH,OOXVLRQ
Ä:DVKDEHQ6LHJHVDJW"³
Ä1LFKWV'D‰6LHKLHULUJHQGHWZDVJHUHFKQHWKDEHQ6LH
KDEHQLKUH1XPPHUGDJHODVVHQ,FKVROODQUXIHQIDOOV6LH
ZLHGHUNRPPHQ³
Ä8QGZHUGHQ6LHDQUXIHQ"³
6LH HUKRE VLFK DQJHVWUHQJW JULII QDFK GHQ .UFNHQ XQG
VDJWHÄ:LUN|QQHQLQV%URJHKHQ³
,FK EOLFNWH IUDJHQG ]XU 7U %HYRU LFK HWZDV VDJHQ
NRQQWHIJWHVLHKLQ]XÄ.HLQH$QJVWHVNRPPWQLHPDQG
+HXWH KDEHQ ZLU ODQJH 0LWWDJVSDXVH XQG GLH 7U LVW DX
WRPDWLVFKYHUVFKORVVHQ(LJHQWOLFKGUIWHQ6LH QLFKW PHKU
KLHUVHLQ³
/DQJVDP JLQJHQ ZLU LQ GDV NOHLQH %UR ZR VLH VLFK LQ
HLQHQKRKHQ5ROOVWXKOVHW]WHXQGPLUHLQHQ6HVVHO]XZLHV
Ä,FK PX‰ ,KQHQ HWZDV JHVWHKHQ³ VDJWH VLH QDFK HLQHU
:HLOH Ä$OV 6LH GDPDOV VR HLIULJ DUEHLWHWHQ KDEH LFK JH
VFKPXOW ,FK ZHL‰ GDV GDUI PDQ QLFKW GRFK LFK ELQ HEHQ
QHXJLHULJ XQG KDEH VHOWHQ *HOHJHQKHLW VHOEHU HWZDV ]X
HUOHEHQ:DUGDVVHKUYHUZHUIOLFK"³
Ä1HLQ³,FKVFKDXWHVLHDQÄ'DVKlQJWGDYRQDEZDV6LH
GDPLWPDFKHQ³
Ä$OV GLH 0lQQHU GDQQ NDPHQ XQG 6LH XQEHGLQJW KDEHQ
ZROOWHQVDJWHLFK PLU GD‰ LFK ,KQHQ KHOIHQ PX‰ :HQLJ
VWHQV PLW PHLQHP 6FKZHLJHQ 'D‰ LFK 6LH QRFK HLQPDO
ZLHGHUVHKHKlWWHLFKQLHJHGDFKW³
(LQH =HLWODQJ ZDU HV VWLOO ,FK KlWWH GDV HEHQIDOOV QLFKW
JHGDFKW 1RFK JHVWHUQ EHYRU LFK DXI GHP )X‰ERGHQ LQ
-DFNV=LPPHUGDVNOHLQH$E]HLFKHQHQWGHFNWH ZROOWH LFK
GHP1DPHQ ,YXJLYLNK|FKVWHQVLQHLQHP.UHX]ZRUWUlWVHO
ZLHGHUEHJHJQHQXQGGDQQKlWWHLFKHVZRKOOLHEHUEHLVHLWH
JHOHJW -H ZHLWHU LFK PLFK MHGRFK YRQ -DFNV GVWHUHU %H
KDXVXQJHQWIHUQWHGHVWRVLFKHUHUZXUGHLFKPLU,FKPX‰WH
QDFK ,YXJLYLN ]XUFNNHKUHQ :HQQ LFK ZLHGHU IHVWHQ
%RGHQ XQWHU GHQ )‰HQ VSUHQ ZROOWH GXUIWH LFK +RUQV
6FKOlJHUWUXSS QLFKW ZHLWHU ZWHQ ODVVHQ 6RQVW ZlUH LFK
EDOGGHUQlFKVWH
'DV 1DFKWIOXJ]HXJ ZDU IDVW OHHU 1LHPDQG YHUIROJWH
PLFK 'D‰ LFK HLQH )OXJNDUWH JHNDXIW XQG GLH )OXJKDIHQ
NRQWUROOH LQ 9DQG\N XQG ,YXJLYLN SDVVLHUW KDWWH ZUGHQ
VLHEHVWLPPWLUJHQGZLHHUIDKUHQGDVEH]ZHLIHOWHLFKQLFKW
$EHU ZR LFK PLFK LQ GHU 6WDGW DXIKLHOW ZUGHQ VLH QLFKW
ZLVVHQ
,FKZX‰WHVHOEHUQLFKWZRKLQLFKJHKHQVROOWH.ODUZDU
QXU GD‰ LFK XP DOOHV ZDV HWZDV PLW :RO\QVNL ]X WXQ
KDWWH HLQHQ JUR‰HQ %RJHQ PDFKHQ PX‰WH 6FKOLH‰OLFK
ODQGHWH LFK LQ GHU 6WDGWELEOLRWKHN 6LH |IIQHWH IUKHU DOV
DQGHUH(LQULFKWXQJHQXQGPLUNDPQLFKWLQGHQ6LQQGD‰
VLH DXFK VFKRQ KLHU JHZHVHQ ZDUHQ =X VSlW EHJULII LFK
2KQHGLH+LOIHGLHVHV0lGFKHQVRGHUHLQHVDQGHUHQ0HQ
VFKHQ GHU PLFK ZHQLJVWHQV IU HLQ SDDU 7DJH YHUVWHFNWH
ZDU LFK YHUORUHQ 'D NRQQWH LFK PLFK DXFK JOHLFK EHLP
3I|UWQHU GHV 6WXGLRV PHOGHQ XQG GLH 4XDO DENU]HQ ,FK
PX‰WH DXVUXKHQ XQG EHU PHLQ ZHLWHUHåV 9RUJHKHQ QDFK
GHQNHQ
Ä6LHZLVVHQDOVRZRUDQLFKDUEHLWH³VDJWHLFK
Ä,FK ZHL‰ GD‰ 6LH VLFK IU 5RELQ LQWHUHVVLHUHQ 6LH EH
PKHQ VLFK P|JOLFKVW YLHO EHU LKQ ]X HUIDKUHQ XQG GDV
PLWHLQDQGHU ]X NRPELQLHUHQ ,FK ZHL‰ DXFK GD‰ 6LH 3UR
EDELOLVWVLQGXQGQHKPHDQ6LHDUEHLWHQDQHLQHPGLHVEH
]JOLFKHQ 0RGHOO ,FK EHJUHLIH QXU QLFKW ZDUXP 3RO\WRQ
GDV XQEHGLQJW YHUKLQGHUQ ZLOO (V JLEW QXU GLH (UNOlUXQJ
GD‰6LHQRFKIUDQGHUHDUEHLWHQ³
Ä,FK DUEHLWH QLFKW IU DQGHUH 0DQ KDW PLFK HQJDJLHUW
GDPLW LFK 5RELQ HUOHGLJH YHUVWHKHQ 6LH" ,FK VROO HLQH
0HWKRGHILQGHQZLHPDQGLH0HQVFKHQGD]XEULQJWLKP
QLFKW PHKU ]X JODXEHQ 1DWUOLFK NOLQJW GDV XQVLQQLJ
:DUXPHLQ+XKQVFKODFKWHQGDV JROGHQH(LHUOHJW"$EHU
VLH ZROOHQ GDV XQG EH]DKOHQ PLFK GDIU $OV LFK PLFK DQ
GLH $UEHLW PDFKWH KDEHQ VLH YHUKLQGHUW GD‰ LFK ]XYLHO
EHU5RELQHUIDKUH'DPLWILQJDOOHVDQ³
8QZLOONUOLFKEHWDVWHWHLFKGLHEOXWXQWHUODXIHQHQ6WHOOHQ
XQWHUGHQ$XJHQ
6LHEOLFNWH PLFK DQ XQG VFKLHQ VLFK GDV /DFKHQ ]X YHU
EHL‰HQDQVWDWWPLFK]XEHGDXHUQ$OVLFKGDQQEHULFKWHWH
GD‰ PLU :RO\QVNL HLQ 7UHIIHQ PLW 5RELQ RGHU MHPDQGHP
DXV VHLQHU 8PJHEXQJ YHUPLWWHOQ ZROOWH SUXVWHWH VLH EHL
QDKHORV
Ä:DV LVW GDUDQ VR NRPLVFK"³ IUDJWH LFK YRUZXUIVYROO
Ä'DVLVWGLHHLQ]LJH0HWKRGHXP]X5RELQ]XJHODQJHQ³
1XQ ODFKWH VLH KHPPXQJVORV XQG LQ GHU NKOHQ VWLOOHQ
%LEOLRWKHNNODQJGDVDOVKlWWHMHPDQGPLWWHQLP6RPPHU
GDV )HQVWHU JH|IIQHW ZHQQ GUDX‰HQ JHUDGH GLH %URPlG
FKHQ PLW LKUHQ )UHXQGHQ GDUEHU UHGHQ ZRKLQ VLH QDFK
PLWWDJVEDGHQJHKHQ,FKHULQQHUWHPLFKDQVROFKH=HLWHQ
VLHZRKONDXP6LHZDUIQI]HKQ]ZDQ]LJ-DKUHMQJHUDOV
LFK XQG ZXUGH VFKRQ LQ GHU (SRFKH JHERUHQ GLH PDQ
ZRKOVSlWHU-QJHUH(LV]HLWQHQQHQZLUG
6LHK|UWHDXI]XODFKHQXQGJHElUGHWHVLFKDOVEHPLWOHL
GHWHVLHPLFKÄ:HQQ6LHQLFKWGLHKEVFKHQ9HLOFKHQLP
*HVLFKW KlWWHQ ZUGH LFK JODXEHQ MHPDQG KDW VLFK HLQHQ
6SD‰PLW,KQHQHUODXEW³
8PVLH]XUHFKW]XZHLVHQHU]lKOWHLFKLKUYRQ-DFNV7RG
'DVWURSIHQI|UPLJH$E]HLFKHQQHEHQGHU/HLFKHHUZlKQWH
LFKDOOHUGLQJVQLFKW
%HYRU VLH $QJVW EHNRPPHQ NRQQWH EOLQNWH DXI GHP
7LVFKHLQRUDQJHIDUEHQHU.QRSIXQGGHU6XPPHUPHOGHWH
VLFK6LHZDQGWHGLH$XJHQ]XP%LOGVFKLUP
,FKNURFKVFKQHOOXQWHUGHQ7LVFKXQGNXVFKWHPLFKDXI
GHP V\QWKHWLVFKHQ 7HSSLFK ZLH HLQ JXWHU]RJHQHU 'DFNHO
,FKK|UWHHLQHXQEHNDQQWH0lQQHUVWLPPH
Ä,FKKDEHGRFKYHUVSURFKHQGD‰LFK,KQHQJOHLFKPHOGH
ZHQQ HU KLHU DXIWDXFKHQ VROOWH³ VDJWH GLH %LEOLRWKHNDULQ
XQGHVNODQJDOVKlWWHPDQVLHEHLGHU/HNWUHHLQHV/LH
EHVURPDQVJHVW|UWÄ:HQQ,KQHQGDVQLFKWJHQJWN|QQHQ
6LHVHOEHUKLHUDXILKQZDUWHQ³
'HU0DQQEHOOWHHWZDVJLQJ]XGURKHQGHP.QXUUHQEHU
XQG EHOOWH ZLHGHU Ä.ULHFKHQ 6LH UXKLJ ZLHGHU KHUYRU³
VDJWHGLH%LEOLRWKHNDULQXQGVFKRELKUHQ6WXKOYRP7LVFK
IRUW Ä6LH KlWWHQ VLW]HQ EOHLEHQ N|QQHQ 'DV 6\VWHP ]HLJW
QXUGHQ$QUXIHULP%URLVWNHLQH.DPHUD³
Ä:DV KDW 6LH GHQQ YRUKLQ VR DPVLHUW"³ IUDJWH LFK DOV
LFK PLFK ZLHGHU JHVHW]W KDWWH Ä,FK ZROOWH 6LH ZLUNOLFK
QLFKWDXVODFKHQDEHUZDV6LHPLUHU]lKOWKDEHQLVWUHLQHU
8QVLQQ'RFKGDIUN|QQHQ6LHQLFKWV³
Ä.ODU LFK VROOWH DOOH 6NUXSHO YHUJHVVHQ XQG HLQIDFK GDV
0RGHOO VFKDIIHQ 1LFKW QDFK GHP :DUXP IUDJHQ GDIU
]DKOW QLHPDQG *HQDX GDV KDW +RUQ JHVDJW $EHU QDFK
DOOHPZDVJHVFKHKHQLVWJHKWGDVQLFKWPHKU,FKEUlFKWH
HV QLFKW IHUWLJ XQG ZHQQ MD GDQQ ZUGH LFK ODQJH =HLW
VFKOHFKW HLQVFKODIHQ XQG YLHOOHLFKW PLWWHQ LQ GHU 1DFKW
DXIVFKUHFNHQ ,FK PX‰ ZHQLJVWHQV DXI LUJHQGHLQH :HLVH
GLHVHP 5RELQ DQGHXWHQ ZDV PDQ JHJHQ LKQ LP 6FKLOGH
IKUW6HOEVWZHQQPLFKGDVPHLQH([LVWHQ]NRVWHQVROOWH³
,FKKlWWHDXFKÄPHLQ/HEHQNRVWHW³VDJHQN|QQHQGRFK
GDZlUHLFKPLU]XWKHDWUDOLVFKYRUJHNRPPHQ
Ä*HUDGH GDV KDW PLFK EHOXVWLJW³ VDJWH GLH %LEOLRWKHND
ULQ Ä6LH N|QQHQ QlPOLFK QLHPDQGHQ ZDUQHQ 5RELQ ZU
GHQ6LHJDUQLFKWILQGHQ(UH[LVWLHUWQLFKW³
Ä:LH ELWWH"³ (QWZHGHU KDWWH LFK PLFK YHUK|UW RGHU LFK
KDWWHPLFKVHLWGHP0RPHQWDOVPDQPLFKLQ+RUQVOX[X
UL|VHQ,JOXEUDFKWH]XPWRWDOHQ7URWWHOJHPDFKW
Ä'HUZLUNOLFKH5RELQLVWOlQJVWWRW:DV6LHNHQQHQXQG
VHKHQ LVW DOOHV EOR‰ HLQH ,OOXVLRQ 'DV ZDKUVFKHLQOLFKVWH
0RGHOO5RELQVKLH‰HGDVZRKOLQ,KUHU7HUPLQRORJLH³
6LH VWLH‰ VLFK YRP 7LVFK DE UROOWH ]XP 5HJDO ZR GHU
5HFRUGHU VWDQG XQG OHJWH HLQH .DVVHWWH HLQ $XI GHU JH
JHQEHUOLHJHQGHQ 6HLWH GHV 5DXPHV HUVFKLHQ 5RELQ PLW
VHLQHU*LWDUUH(UWUXJ ZLH LPPHU GLH DOWH /HGHUMDFNH PLW
GHP)OHFNDXIGHP5HYHUV'HU7RQZDUDEJHVWHOOW
6LHGHXWHWHPLWGHP.RSIDXIGDV3KDQWRPÄ9RQ5RELQ
KDWHUQXUGDV$XVVHKHQ'HUHFKWHZDUHLQGXUFKVFKQLWWOL
FKHU -XQJH DXV GHU 6DPPOXQJ YRQ 3RO\WRQ HU KDWWH HLQH
DQJHQHKPH6WLPPHXQGGXUIWHPDQFKPDOHLQ/LHGFKHQIU
GDV 9RUPLWWDJVSURJUDPP VLQJHQ GDV 3RO\WRQ JHJHQ HLQH
3DXVFKDOH UHJHOPl‰LJ DQ NOHLQH 6HQGHU VFKLFNW (LQ 6WDU
ZDUHUEHVWLPPWQLFKWVHLQ1DPHVWDQGQLHDXIGHU +LWOL
VWH $OV HU SO|W]OLFK YHUVFKZXQGHQ ZDU YHUPL‰WH LKQ
NHLQHU HUVW QDFK HLQHU :RFKH IDQG PDQ GLH /HLFKH XQWHU
HLQHU .HOOHUWUHSSH (U KDWWH EHLP .RNVHQ HLQ EL‰FKHQ
EHUWULHEHQ6RHWZDVNRPPWYRU5RELQKLQWHUOLH‰QLFKWV
1LHPDQGEHZHLQWHLKQNHLQH9HUZDQGWHQNHLQH)UHXQGLQ
ZLUNOLFK QLHPDQG 'DV ZDU GHU LGHDOH $XVJDQJVSXQNW IU
GDV ([SHULPHQW 5RELQ³ 6LH EOLFNWH PLFK DQ XQG DOV VLH
VDKGD‰LFKJHVSDQQW]XK|UWHIXKUVLHIRUW
Ä$QIDQJV JLQJ HV EOR‰ XP HLQH $UW 8QIDOOYHUVLFKHUXQJ
0DQ ZROOWH HLQ 6\VWHP VFKDIIHQ GDV LP OHW]WHQ 0RPHQW
GHQ $XIWULWW HUP|JOLFKW ZHQQ HLQ 6WDU DXVIlOOW :ROOWH LQ
GHU 6FKXEODGH HLQH YROONRPPHQH .RSLH KDEHQ GLH GDV
2ULJLQDO YHUWULWW GLH $UEHLW DEOLHIHUW XQG ZLHGHU YHU
VFKZLQGHW (LQHQ HOHNWURQLVFKHQ 'RSSHOJlQJHU %HLP
7HVWHQ ]HLJWH VLFK GD‰ GLHVHU 'RSSHOJlQJHU EHVVHU XQG
QDWUOLFKHU DOV GDV 2ULJLQDO VHLQ NDQQ (U KDW NHLQ /DP
SHQILHEHU XQG ZHQQ GRFK GDQQ LVW HV QXU (UUHJXQJ GLH
LKQVWLPXOLHUW6FKOLH‰OLFKNDQQPDQPLWGHP3RWHQWLRPH
WHUGLHJQVWLJVWH'RVLHUXQJDXVZlKOHQ.XU]EDOGHUZLHV
VLFKGD‰HLQ&RPSXWHUXQGHLQJXWHV7HDPYRQ3URJUDP
PLHUHUQHLQH,OOXVLRQVFKDIIHQN|QQHQGLHUHDOHULVWDOVGLH
5HDOLWlWVHOEHU³
'DVNODQJ JODXEKDIWXQGSD‰WH]XDOOHPZDVLFK ELVKHU
HUIDKUHQKDWWH'HVKDOEDOVRZDU5RELQXQHUUHLFKEDU
%HL DOOHU *ODXEZUGLJNHLW EOLHEHQ MHGRFK =ZHLIHO :R
KHU ZX‰WH JHUDGH GLHVHV 0lGFKHQ GHVVHQ /HEHQVEHUHLFK
DXI HLQH EHVFKHLGHQH :RKQXQJ XQG GLH 6WDGWELEOLRWKHN
EHVFKUlQNWZDUVROFKHJHKHLPHQ'LQJH"
,FKIUDJWHVLHGDQDFK
Ä:HLO LFK GRUW VHOEHU JHDUEHLWHW KDEH³ DQWZRUWHWH VLH
OHLFKWLURQLVFKÄ9RUGUHL-DKUHQDOVGDV([SHULPHQW5RELQ
JHUDGH EHJDQQ NPPHUWH LFK PLFK XP GLH 0LNURSKRQH
'DPDOV NRQQWH LFK QRFK RKQH .UFNHQ GXUFKV 6WXGLR
ODXIHQ 'DQQ UlFKWH VLFK GD‰ LFK PLU ]XYLHO ]XWUDXWH
:HQQLFK,KQHQHLQHQJXWHQ5DWJHEHQGDUIhEHUVFKlW]HQ
6LH VLFK QLFKW EHLP 6NLODXIHQ :HQLJVWHQV QLFKW DXI EH
VWLPPWHQ +lQJHQ³ 'DV VROOWH NKO XQG JHODVVHQ NOLQJHQ
DEHU DOV 6FKDXVSLHOHULQ ZLUNWH VLH QRFK GLOHWWDQWLVFKHU DOV
LFK ,FK PDFKWH LKU GLH )UHXGH XQG OLH‰ PHLQH 0LHQH
NXQGWXQGD‰VLHHLQHEHZXQGHUVZHUWWDSIHUH)UDXVHL+DUW
LP1HKPHQVRZLHLFK
Ä$OVR ZHL‰ +RUQ GD‰ 5RELQ QXU HLQ GUHLGLPHQVLRQDOHV
0RGHOOLVW³VDJWHLFK
Ä6HOEVWYHUVWlQGOLFK ZHL‰ HU GDV 6FKOLH‰OLFK KDW HU GDV
([SHULPHQW VHOEHU YRUJHVFKODJHQ XQG YRQ $QIDQJ DQ
JHI|UGHUW (V LVW ZLUNOLFK QXU HLQH )UDJH GHU =HLW ELV HV
MHGHUZHL‰'LHVH(QWZLFNOXQJOl‰WVLFKNDXPJHKHLPKDO
WHQ XQG ZRUDXI 3RO\WRQ JHNRPPHQ LVW NDQQ DXFK HLQHU
DQGHUHQ)LUPDHLQIDOOHQ,QOHW]WHU=HLWKDEHQDOOH*UR‰HQ
LP6KRZJHVFKlIWHEHQVRDEJH]lXQWH6WXGLRVHUULFKWHWZLH
3RO\WRQ IHUQ YRQ GHU =LYLOLVDWLRQ XQG EHZDFKW ZLH HLQH
5DNHWHQEDVLV 9LHOH 6lQJHU OHEHQ SO|W]OLFK Y|OOLJ DEJH
VFKLHGHQ YRQ GHU :HOW 0LQGHVWHQV IQI YRQ GHQ ]HKQ
EHOLHEWHVWHQ6WDUVVLQGVRVFKHXGD‰QLHPDQGVLHLUJHQGZR
LQGHUgIIHQWOLFKNHLWJHVHKHQKDW³

Ä'DV-DFNVRQ6\QGURP³EHOHKUWHLFKVLH
Ä:LVVHQ 6LH ZHU GLHVHQ 1DPHQ HUIXQGHQ KDW" (LQ YHU
VFKFKWHUWHU3URJUDPPLHUHU$OVPDQ GDV HLQHP HKUJHL]L
JHQ 3V\FKLDWHU YRQ GHU 0F*LOO8QLYHUVLWlW YRUOHJWH
VFKULHE GHU GDUEHU VR YLHO 3DSLHU YROO GD‰ QLHPDQG QXU
HLQHQ 0RPHQW DQ GHU (UQVWKDIWLJNHLW GLHVHV .RPSOH[HV
]ZHLIHOWH :DUXP VROOWHQ 6lQJHU NHLQH ]DUWEHVDLWHWHQ
6HHOHQEHVLW]HQZRMHGHU7HQQLVRGHU5XJE\VSLHOHUHLQHQ
$QVSUXFKDXIHLQHODELOH3V\FKHKDW"³
Ä,FK ZLOO ,KQHQ JHUQ JODXEHQ DOOHV SD‰W DXVJH]HLFKQHW
]XHLQDQGHU$EHUVDJHQ6LHPLUHLQV2OJD³±]XPHUVWHQ
PDO UHGHWH LFK VLH PLW LKUHP 9RUQDPHQ DQ GHU DXI GHP
6FKLOGFKHQVWDQG±ÄZDUXPHU]lKOHQ6LHPLUGDVDOOHV",FK
ELQ SO|W]OLFK KLHU DXIJHWDXFKW XQG *RWW ZHL‰ ZRKLQ LFK
ZLHGHU YHUVFKZLQGH :LH LFK KHL‰H ZLVVHQ 6LH QXU YRQ
PHLQHU &RPSXWHUNDUWH $OOHV DQGHUH KlWWH LFK ,KQHQ YRU
JDXNHOQN|QQHQ8QG6LHYHUUDWHQPLUHLQ*HKHLPQLVGDV
]ZDU PRUJHQ NHLQV PHKU LVW DEHU QRFK JHVWHUQ PX‰WH
GHVKDOEHLQ0DQQVWHUEHQXQGLFKELQ]XVDPPHQJHVFKOD
JHQ ZRUGHQ ZLH QRFK QLH LQ PHLQHP /HEHQ :DUXP WXQ
6LHGDVDOOHV"³
Ä8QG ZDUXP KDEHQ 6LH +RUQ QLFKW LUJHQGHLQ HLQIDFKHV
0RGHOO ]X 5RELQV /LTXLGLHUXQJ DEJHOLHIHUW" 'DV ZlUH
GRFKDXVGHPZHQLJHQZDV6LHZLVVHQ]XPDFKHQJHZH
VHQ 6LH KDEHQ HV QLFKW JHWDQ ZHLO 6LH GDQQ VFKOHFKW JH
VFKODIHQXQGYRQGHP7RWHQJHWUlXPWKlWWHQ,FKZLOODXFK
UXKLJ VFKODIHQ :DUXP VROO LFK XQJHUKUW ]XVHKHQ ZLH
DQGHUH 0HQVFKHQ ]XVDPPHQJHVFKODJHQ XQG HUPRUGHW
ZHUGHQ"$OVPLFKQDFKGHP8QIDOOQLFKWPHKULQWHUHVVLH
UHQPX‰WHRELFKKEVFKH%HLQHKDEHRGHUQLFKWIUFKWHWH
LFK PLFK YRU GHU =XNXQIW ,FK VDK QXU HLQ YHUSIXVFKWHV
/HEHQYRUPLU$EHUPLUKDEHQYLHOH0HQVFKHQ JHKROIHQ
XQG VLH KHOIHQ PLU ELV KHXWH (V LVW HLQ JUDXVDPHU 3UHLV
(UVW VHLW LFK HLQ .USSHO ELQ KDEH LFK JHOHUQW QLFKW QXU
IUPLFK]XOHEHQVRQGHUQDXFKIUDQGHUH0HQVFKHQ,FK
PX‰WH HUVW YLHO YHUOLHUHQ XP ]X HUNHQQHQ ZLH LFK VLH
EUDXFKH'DVZLUGMHPDQGGHUQXUVLHJWXQGJHZLQQWQLH
HUNHQQHQ(ULVWLPPHUDOOHLQ³
:LU VFKZLHJHQ EHLGH XQG EHREDFKWHWHQ GHQ ODXWORVHQ
5RELQGHUDXIHLQPDOZLUNWHZLHHLQHOHEHQGLJJHZRUGHQH
:DFKVILJXU (U ZDU ZHGHU OlFKHUOLFK QRFK UKUHQG QRFK
LQWHUHVVDQW (U ZDU KRKO XQG DOV 2OJD GLH .DVVHWWH DE
VFKDOWHWHO|VWHHUVLFKDXI
Ä*HEHQ 6LH PLU GLH 1XPPHU GLH 6LH DQUXIHQ VROOWHQ
ZHQQLFKHUVFKHLQH³VDJWHLFK6LHVFKREPLUHLQHQ=HWWHO
]X,FKVWHFNWHLKQLQGLH7DVFKH

'D2OJDQLFKWODXIHQNRQQWHEHVD‰VLHHLQ3ULYLOHJ6LH
GXUIWH PLW LKUHP NOHLQHQ (OHNWURDXWR LPPHU XQG EHUDOO
GXUFKGLH6WDGWIDKUHQXQGVLHGXUIWHHVVHOEHUOHQNHQ'DV
VDJWH VLH PLU QDFKGHP ZLU ODQJVDP LQ GLH 7LHIJDUDJH
JHZDQGHUWZDUHQ
'HQ 1DFKPLWWDJ KDWWH LFK LP %UR GHU &RPSXWHUDEWHL
OXQJYHUEUDFKW+LHUJDEHV]ZDUNHLQHQ7HUPLQDODEHUGDV
VW|UWH PLFK QLFKW 0LW HLQHP 6WLIW HQWZDUI LFK DXI 3DSLHU
GDV /LTXLGDWLRQVPRGHOO (V ZDU HLQIDFK XQG +RUQ PX‰WH
HVJHIDOOHQ
'LH 6WUD‰H LQ GHU ZLU SDUNWHQ KOOWH VLFK LQ GLFKWHQ
:LQWHUQHEHO 'DV 6WFNFKHQ :HJ YRP $XWR ]XU +DXVWU
NDP PLU HQGORV YRU ,FK KDWWH GDV *HIKO MHGHQ 0RPHQW
ZUGHQVLFK+RUQV:lFKWHUDXIXQVVWU]HQ,QGLHVHU=HLW
ZR MHGHU 6FKULWW HLQHV 0HQVFKHQ HOHNWURQLVFK UHJLVWULHUW
ZXUGHNRQQWHLFKLKQHQNDXPHLQHQ JDQ]HQ7DJHQWNRP
PHQ
2OJDV%UXGHUOHEWHPLW)UDXXQG7RFKWHULQHLQHUNOHLQHQ
3DUWHUUHZRKQXQJ 0DUN %UDXWLJDQ KDWWH GLH )LJXU HLQHV
0|EHOWUlJHUV VHLQ *HVLFKW YHUVDQN LQ HLQHP EORQGHQ
*HVWUSS DXV .RSI XQG %DUWKDDU ,FK EHJULII QLFKW ZLH
GLH 1DFKEDUQ VHLQH GURKHQGH 6WLPPH HUWUDJHQ NRQQWHQ
RKQHDOOHIQI0LQXWHQDQGLH:DQG]XNORSIHQ(QWZHGHU
KDWWHQ VLH VLFK LQV 8QDElQGHUOLFKH JHIJW RGHU GDV +DXV
JHK|UWHGHP7DXEVWXPPHQYHUEDQG
Ä,FK KDEH DOOH :lQGH YROONRPPHQ VFKDOOLVROLHUW³ HU
NOlUWH HU PLU ÄVFKOLH‰OLFK DUEHLWH LFK LQ HLQHP $XIQDK
PHVWXGLR³ (U ODFKWH GD‰ VLFK GLH GUHLIDFKHQ )HQVWHU ]X
ELHJHQVFKLHQHQXQGIXKUIRUWÄ2OJDKDWDOVRDOOHVDXVJH
TXDWVFKW'DVVLHKWLKUlKQOLFK³
Ä)UKHURGHUVSlWHUKlWWHLFKHVVRZLHVRHUIDKUHQ³HUZL
GHUWHLFKXPVLH]XYHUWHLGLJHQXQGPHLQH5HSXWDWLRQ]X
KHEHQ
Ä(LQHQ 'UHFN KlWWHQ 6LH HUIDKUHQ EHYRU GLH )LUPD GDV
QLFKWVHOEHUIUHLJHJHEHQKlWWH³
,FKNRQQWHGHQ%HOHLGLJWHQVSLHOHQYHU]LFKWHWHDEHUGDU
DXI6WDWWGHVVHQPDFKWHLFKPLFKEHUGLHEHOHJWHQ%URWH
KHU GLH %UDXWLJDQV )UDX PLW VFKFKWHUQHP /lFKHOQ VHU
YLHUWKDWWH-HW]WHUVWPHUNWHLFKGD‰LFKVHLWGHP0RUJHQ
QLFKWVJHJHVVHQKlWWH
Ä+RUQ KDW 0LVWHU .DOLVHN HQJDJLHUW XP HLQ /LTXLGDWL
RQVPRGHOO IU 5RELQ ]X EHNRPPHQ³ VDJWH 2OJD Ä9HU
VWHKVW GX GDV" ,FK GDFKWH LKP OLHJW GDUDQ GD‰ 5RELQ
P|JOLFKVWODQJHIXQNWLRQLHUW³
0DUN %UDXWLJDQ ODFKWH GD‰ PLU GLH 2KUHQ VFKPHU]WHQ
'DQQ VFKRE HU HLQH JUR‰H 6FKQLWWH ZLH HLQ +lSSFKHQ LQ
GHQ 0XQG $OV HU VLH YHUVFKOXQJHQ XQG GLH .UPHO DXV
GHP %DUW JHZLVFKW KDWWH EOLFNWH HU HUVW VHLQH 6FKZHVWHU
XQG GDQQ PLFK DQ Ä'DV KDW HLQHQ VHKU HLQIDFKHQ *UXQG
PHLQH9HUHKUWHVWHQ8QVHUOLHEHU5RELQHUSUH‰WXQV³
Ä5RELQLVWGRFKEOR‰HLQHOHNWURQLVFKHV3KDQWRPHLQJXW
JHPDFKWHV3URJUDPP³ZDQGWHLFKHLQ
Ä:DUXP VROOWH HLQ 3URJUDPP QLFKW DXFK IU (USUHVVXQ
JHQ JXW VHLQ"³ (U ODFKWH ZLHGHU ZLH GHU 5lXEHU +RW]HQ
SORW]/DQJVDPJLQJPLUVHLQ/DFKHQDXIGLH1HUYHQ
Ä1XQEHJUHLIHLFKJDUQLFKWVPHKU³JHVWDQGLFK
Ä(LQHQ0RPHQWLFKZHUGH,KQHQDOOHVHUNOlUHQ$OV5R
ELQIXQNWLRQLHUWHZROOWH+RUQP|JOLFKVWVFKQHOOHLQHQ6WDU
DXV LKP PDFKHQ 'D]X EUDXFKW PDQ QLFKW QXU GLH EHVWHQ
/LHGHUZDVNHLQ3UREOHPLVW'LHYRQGHU:HUEXQJKDEHQ
VLFK DXVJHGDFKW GD‰ 5RELQ HLQ MXQJHU 0DQQ LVW GHU DXV
HLQIDFKHQ 9HUKlOWQLVVHQ VWDPPW XQG GDV QLFKW YHUJL‰W (V
ZDU LPPHU HLQ 3URJUDPP PLW GRSSHOWHP =ZHFN =XP
HLQHQHLQJXWHU.QVWOHU]XPDQGHUHQHLQ0DQQGHUVLFK
IU DQGHUH 0HQVFKHQ HLQVHW]W 'DV JDUDQWLHUWH HLQHQ
VFKQHOOHQ6WDUWXQGGDVJHILHO3RO\WRQDXVJH]HLFKQHW6LH
KDEHQ HLQHQ 6WDU GHU VLFK JXW YHUPDUNWHW XQG GHU DX‰HU
GHPHLQJUR‰HU0HQVFKHQIUHXQGLVWZDVGHU)LUPDQDWU
OLFK DOV :HUEXQJ QXW]W :DV N|QQHQ VLH VLFK PHKU ZQ
VFKHQ"'RFK5RELQLVWXQVDXVGHQ+lQGHQJHJOLWWHQ³
Ä'X ZLOOVW VDJHQ LKU KDEW LKQ JOHLWHQ ODVVHQ³ ZDQGWH
2OJDHLQ
Ä%LWWH NHLQH :RUWNODXEHUHL 6FKZHVWHUFKHQ³ HUZLGHUWH
GHU+QHÄ7DWVDFKHLVWGD‰GHUDUWLJH-QJOLQJGHUDQGLH
$UPHQ LQ XQVHUHP /DQGH XQG DQ GLH +XQJHUQGHQ EHUDOO
LQ GHU :HOW GHQNW IU VHLQH 0LOGWlWLJNHLW LPPHU PHKU
*HOGEUDXFKW(UVWDSSHOOLHUWHHUQXUDQGLH=XVFKDXHUVLH
VROOWHQ *HOG IU GLH 1RWOHLGHQGHQ VSHQGHQ %DOG PHUNWH
HU (V VSHQGHQ LPPHU QXU GLHMHQLJHQ GLH VHOEHU ZHQLJ
KDEHQ:HUHLQH0LOOLRQDXIGHQ7LVFKOHJHQN|QQWHRKQH
GD‰ LKP GDV ZHK WlWH JLEW JUR‰VSXULJ HLQPDO LP -DKU
HLQHQ +XQGHUWHU XQG Ol‰W VLFK GDEHL QRFK IU GLH 3UHVVH
IRWRJUDILHUHQ:UGHHXFKGDVQLFKWDXIUHJHQ"³
,FK QLFNWH XP %UDXWLJDQ QLFKW ]X XQWHUEUHFKHQ XQG VL
FKHUWHPLUOLHEHUGLHOHW]WH6FKQLWWH
Ä6R KDEHQ ZLU HLQ EL‰FKHQ QDFKJHKROIHQ XQG 5RELQV
3URJUDPP YHUEHVVHUW (U TXDWVFKW QLFKW QXU LQ GHQ )HUQ
VHKVKRZV YRQ 1lFKVWHQOLHEH XQG YHUDQVWDOWHW 0RQVWHU
NRQ]HUWHIUGLH+XQJHUQGHQ(UYHUVFKLFNW%ULHIHXQGUXIW
/HXWH DQ 6HKU JHHKUWHU 0LVWHU .RQ]HUQFKHI LFK ZHL‰
GD‰ GX HLQHQ 6DFN YROO *HOG KDVW *HZL‰ IKOVW GX PLW
GHLQHQ QRWOHLGHQGHQ 0LWEUJHUQ XQG ZHLJHUVW GLFK QLFKW
PLUHLQUXQGHV 6PPFKHQ ]X EHUZHLVHQ GDPLW HV LKQHQ
EHVVHU JHKW 'LH .RQWRQXPPHU NHQQVW GX DXV PHLQHQ
.RQ]HUWHQ:HQQGX]XIlOOLJHUZHLVHQLFKWVVSHQGHQZLOOVW
]ZLQJWGLFKQLHPDQGGD]X,FKODVVHEOR‰LQPHLQHUQlFK
VWHQ)HUQVHKVKRZEHLOlXILJ IDOOHQGD‰PLUGHU =ZLHEDFN
GHQ GHLQH )LUPD KHUVWHOOW LQ OHW]WHU =HLW QLFKW PHKU
VFKPHFNW 2GHU GD‰ LFK DXI GHU 6WUD‰H HLQHQ &ORZQ LQ
GHP $Q]XJ VDK GHQ GHLQH )LUPD DOV QHXHVWH 0RGH DQ
SUHLVWXQGDOOH)UDXHQEHULKQODFKWHQå
'DV ZLUNWH QXU GHU &KHIPDQDJHU YRQ )RUG ZHLJHUWH
VLFK $OV GDQQ 5RELQ LP )HUQVHKHQ HUNOlUWH GD‰ HU GHQ
QHXHQ VXSHUVSDUVDPHQ 4XLQWR QLFKW JHVFKHQNW KDEHQ
P|FKWHZHLOHUVLFKGDULQZLHHLQ6XSHUPDQYRUNlPHGHU
VHLQH%L]HSVHPLW7DEOHWWHQJH]FKWHWKDWVDQNGHU$EVDW]
LQQHUKDOEHLQHV0RQDWVDXIHLQ'ULWWHO'LHDQGHUHQ&KHIV
VSLW]WHQ GLH 2KUHQ XQG UHFKQHWHQ VLFK DXV GD‰ VLH EHVVHU
ZHJNRPPHQ ZHQQ VLH HLQH 0LOOLRQ IU HLQH JXWH 6DFKH
VSHQGHQXQGGDVDOVHUK|KWH:HUEHNRVWHQDEVFKUHLEHQ³
Ä:HQQ LFK 6LH ULFKWLJ YHUVWHKH³ VDJWH LFK ÄKDEHQ 6LH
HLQHQ &RPSXWHUUHEHOOHQ JHVFKDIIHQ $XV 5RELQ ZXUGH
5RELQ +RRG 'HQ 5HLFKHQ QHKPHQ XQG GHQ $UPHQ JH
EHQ³
Ä6RN|QQWHPDQGDVQHQQHQ'LH /HXWHGLHHUVFKU|SIW
ODVVHQVLFKDEHUQLFKWDOOHVELHWHQ6LHKDEHQEHUOHJWZLH
PDQ 5RELQ VWRSSHQ N|QQWH ,KQ HLQIDFK NLOOHQ JHKW QLFKW
0DQFKH0HQVFKHQVLQGQDFKGHP7RGHJHIlKUOLFKHUDOV]X
/HE]HLWHQXQGDOV3URILZHUGHQ6LHPLUEHVWlWLJHQGD‰VLH
GDPLW5RELQ]XP0lUW\UHUPDFKHQZUGHQXQGQRFKPHKU
EOXWHQ P‰WHQ 6LH VWU]WHQ VLFK DOVR DXI +RUQ GHU VROOWH
VHLQHQ 6WDU VRIRUW EUHPVHQ hEULJHQV LVW DXFK +RUQ QLFKW
XQJHVFKRUHQ GDYRQJHNRPPHQ ± XQG VHOEVWYHUVWlQGOLFK
IRUGHUWHHUGLH(USUHVVXQJHQHLQ]XVWHOOHQ(UKDWXQVHLQHQ
JDQ]HQ7DJDQJHEUOOWVFKDGHXPGLH =HLW'LH3URJUDP
PLHUHU KDOWHQ ]XVDPPHQ VRQVW ZUGHQ GLH &KHIV PLW
LKQHQVFKOLPPXPVSULQJHQXQGVRKDEHQZLULKPHUNOlUW
:HQQ VR HLQ 3URJUDPP OlXIW Ol‰W HV VLFK QLFKW DQKDOWHQ
GDV ZUGH GDV (QGH YRQ 5RELQ EHGHXWHQ XQG YLHOOHLFKW
DXFK GDV (QGH GHU IROJHQGHQ 3URMHNWH ZDV 3RO\WRQ VHKU
WHXHU ]X VWHKHQ NlPH +RUQ VD‰ GD ZLH GDV .LQG YRUP
'UHFN 1DWUOLFK N|QQWH HU IU GDV 3URJUDPP DQGHUH
/HXWH HQJDJLHUHQ GRFK GDQQ KlWWH HU GHQ 9RUVSUDQJ YRU
GHU .RQNXUUHQ] HLQJHE‰W XQG YLHOOHLFKW ZUGH DOOHV
]XVDPPHQEUHFKHQ'HU=XVWDQGGDXHUWVFKRQGUHL0RQDWH
8QG ZLH LFK VHKH YHUVXFKW +RUQ 5RELQ KLQWHUUFNV ]X
EHVHLWLJHQ $OOH $FKWXQJ GDV LVW NHLQ VFKOHFKWHU 6FKDFK
]XJ$EHUZHWWHQGD‰LKPGDVQLFKWJOFNW"³
'DV DOVR ZDU +RUQV ,GHH JHZHVHQ 5RELQ ZUGH ]ZDU
HLQH ZLUNVDPH 'LIIDPLHUXQJVNDPSDJQH DOV 6lQJHU NDXP
EHUOHEHQDEHU3RO\WRQN|QQWHGLHNQIWLJHQ3URMHNWHDXI
GHP0RGHOODXIEDXHQ
%UDXWLJDQ VFKRE GHQ OHHUHQ 7HOOHU EHLVHLWH XQG IUDJWH
Ä:DVZHUGHQ6LHMHW]WWXQ"³
Ä'DVZHL‰LFKQLFKWJHQDX ,UJHQGHLQ 0RGHOO ZHUGH LFK
+RUQEHVWLPPWDQELHWHQ,FKNDQQ,KQHQQXUYHUVSUHFKHQ
GD‰LFK,KQHQNHLQ0HVVHULQGHQ5FNHQVWR‰HhEULJHQV
VDJW,KQHQGHU1DPH:RO\QVNLHWZDV"³
(LQH:HLOHUXQ]HOWHHUGDV6WFNFKHQ6WLUQGDVDXVGHP
+DDUJHVWUSSKHUYRUOXJWHÄ,VWGDVQLFKWGHU0DQQGHQVLH
JHVWHUQ PRUJHQ HUIURUHQ DXIJHIXQGHQ KDEHQ" $OV LKQ GLH
:DFKHQDP=DXQYRUGHP6WXGLRJHOlQGHHQWGHFNWHQVROO
HUVFKRQVWHLIZLHHLQ(LV]DSIHQJHZHVHQVHLQ³
Ä,VW ,KQHQ QLH GHU *HGDQNH JHNRPPHQ GD‰ DXFK HLQ
3URJUDPPLHUHUDOV(LV]DSIHQDXIJHIXQGHQZHUGHQN|QQWH"
9LHOOHLFKW6LHVHOEHU"³,FKJHElUGHWHPLFKDOVZlUHLFKLQ
DOOH 0DFKHQVFKDIWHQ HLQJHZHLKW Ä)U +RUQ VWHKW YLHO DXI
GHP 6SLHO XQG VHLQH /HXWH NHQQHQ VLFK LP .DOWPDFKHQ
DXV³
6HKUHUVFKUHFNWHLFKLKQGDPLWQLFKW'LHVH )DPLOLHZDU
RIIHQEDU LPPXQ JHJHQ $QJVW (U W|QWH QRFK HWZDV GDU
EHU GD‰ GDV JDQ]H 6KRZJHVFKlIW EDOG VRZLHVR QXU HLQH
$QJHOHJHQKHLWYRQ&RPSXWHUQXQG(OHNWURQLNVHLQZHUGH
XQG KLQGHUWH PLFK QLFKW GDUDQ DXI]XVWHKHQ XQG PLFK ]X
YHUDEVFKLHGHQ
Ä:RKLQZROOHQ6LHGHQQJHKHQ"³IUDJWH2OJDDOVZLULQ
GHP 7HPSR GDV GLH .UFNHQ EHVWLPPWHQ YRU GDV +DXV
JHJDQJHQZDUHQ'HU1HEHOKDWWHVLFKDXIJHO|VW
,FK]XFNWHGLH$FKVHOQ
Ä9RUOlXILJ N|QQHQ 6LH EHL PLU EOHLEHQ 6LH VFKODIHQ LQ
GHU.FKHDXIGHP6RID³
+lWWHPDQLQGDV:|ONFKHQGDVLFKLQGHUHLVLJHQ /XIW
DXVDWPHWHZLHLQGLH6SUHFKEODVHHLQHU&RPLFILJXUHWZDV
VFKUHLEHQ N|QQHQ ZlUH GDV HLQ 'DQNH LQ GLFNHQ JUR‰HQ
%XFKVWDEHUWJHZHVHQ
/HLVH IXKUHQ ZLU LQ GHP (OHNWURDXWR GXUFK HLQH 9RURUW
VWUD‰H 'HU :DJHQ KLHOW EHL HLQHP NOHLQHQ +DXV YRU GHU
*DUDJHXQG2OJDGUFNWHDXIGLH)HUQEHGLHQXQJ$OVVLFK
GDV7RUKREVFKDOWHWH2OJDGLH6FKHLQZHUIHUDXVXQGIXKU
VFKQHOO]XUFNDXIGLH6WUD‰H
Ä-HPDQGLVWLP+DXV(UKDWGLH7UYRQGHU*DUDJH]XU
:RKQXQJJHVFKORVVHQ'DVPDFKHLFKQLH,FKN|QQWHPLW
GHQ.UFNHQQLFKW|IIQHQ³
0LFK EHUUDVFKWH GDV QLFKW (V ZDU WDWVlFKOLFK QXU HLQH
=HLWIUDJH ELV GLH 6SXUHQ GLH LFK LP HOHNWURQLVFKHQ 6\
VWHPKLQWHUODVVHQKDWWH]XPHLQHP$XIHQWKDOWVRUWIKUWHQ
6RODQJHLFKMHGRFKLQGHP(OHNWURDXWREOLHEGDVQLFKWDQ
GDV DXWRPDWLVFKH 6WHXHUXQJVV\VWHP DQJHVFKORVVHQ ZDU
NRQQWHPDQPLFKQLFKWILQGHQ
%LV]XP0RUJHQIXKUHQZLUODQJVDPGXUFKGLH6WDGWXQG
ZHFKVHOWHQXQVDP/HQNUDGDE(LQ$XWRVHOEHU]XOHQNHQ
KDWWHLFKEHLQDKHYHUOHUQW:LUVSUDFKHQPHKUEHUXQVDOV
EHU5RELQXQGGDVHUVWHPDOVHLW PLFK -XOLDQH YHUODVVHQ
KDWWH VDJWH LFK HLQHU )UDX ZDV PLFK ZLUNOLFK VFKPHU]WH
XQGZRYRQLFKPDQFKPDOWUlXPWH
,P 0RUJHQJUDXHQ VHW]WH VLH PLFK YRU GHP $XWRPDWHQ
EIHWWDELQGHPLFK:RO\QVNLNHQQHQJHOHUQWKDWWH
Ä:RKLQIDKUHQ6LHMHW]W"³IUDJWHLFK
Ä,QGLH%LEOLRWKHNZRKLQVRQVW"³
Ä+DEHQ6LHNHLQH$QJVW"³
Ä:LVVHQ6LHGD‰6LHPLUQRFKQLFKW,KUHQ1DPHQJHVDJW
KDEHQ"³DQWZRUWHWHVLHPLWHLQHU*HJHQIUDJH
Ä.DOLVHN'DVKDEHQ6LHGRFKDXIGHU.DUWHJHOHVHQ³
Ä,FK PHLQH QLFKW GHQ )DPLOLHQQDPHQ 'HQ 9RUQDPHQ
:LHKDW6LH,KUH)UDXJHQDQQW"³
Ä%RE $EHU LFK KHL‰H %RKXPLO 'LHVHQ 1DPHQ GUIWHQ
6LH NDXP NHQQHQ (V LVW HLQ WVFKHFKLVFKHU 1DPH XQG
PDQFKHUILQGHWLKQNRPLVFK³
Ä.HLQ1DPHNOLQJWNRPLVFKZHQQLKQHLQHUQVW]XQHK
PHQGHU 0HQVFK WUlJW³ VDJWH VLH 'DQQ VFKOXJ VLH GLH
:DJHQWU]XXQGIXKUORV
,FK GUHKWH PLFK XP XQG JLQJ VFKQXUVWUDFNV LQ GDV EH
KDJOLFKH%IHWW'LH.DVVLHUHULQKDWWHVFKRQGHQ+|UHULQ
GHU+DQG

Ä,FKZHWWHGD‰LFKZHL‰ZHOFKH1XPPHU6LHZlKOHQ³
VDJWH LFK XQG KLHOW GHU .DVVLHUHULQ GHQ =HWWHO GHQ PLU
2OJDJHJHEHQKDWWHGLFKWXQWHUGLH1DVH
6LHHUVWDUUWHZLHYRP6FKODJJHWURIIHQ
Ä7LSSHQ 6LH GLH 1XPPHU UXKLJ HLQ 0DGDP³ VDJWH LFK
PLW IUHXQGOLFKHP /lFKHOQ Ä8QG ZHQQ VLFK MHPDQG PHO
GHW P|FKWH LFK LKQ DXFK VSUHFKHQ 'DQQ WULQNH LFK HLQHQ
%HFKHU.DIIHH³
$XVGHU(UVWDUUXQJNDPVLH]XVLFKDEHUQXQVFKLHQVLH
WDXEXQGEOLQGJHZRUGHQ]XVHLQ 6LH K|UWH XQG VDK PLFK
QLFKW:LHHLQ$XWRPDWWLSSWHVLHGLH1XPPHUHLQ
6HOEVWYHUVWlQGOLFK NDQQWH LFK GHQ 0DQQ GHU VLFK PHO
GHWH %HYRU HU HWZDV VDJHQ NRQQWH EHXJWH LFK PLFK EHU
GDV 3XOW ]XU .DPHUD GDPLW LFK DXI GHP %LOGVFKLUP ]X
VHKHQZDU
Ä'DV ELQ LFK .DOLVHN ,FK EHILQGH PLFK LQ GHU %XGLNH
ZR LFK PLFK PLW GHP DUPHQ :RO\QVNL JHWURIIHQ KDEH
-HW]W WULQNH LFK HLQHQ .DIIHH DEHU LFK UHFKQH GDPLW GD‰
PLFK EDOG MHPDQG YRQ ,KQHQ DEKROW (UPlKQHQ 6LH ,KUH
/HXWHVLHVROOHQEHKXWVDPPLWPLUXPJHKHQ,FKKDEHHLQ
6FKLOGXPGHQ+DOV9RUVLFKW=HUEUHFKOLFKå 0LVWHU+RUQ
ZUGH HV EHVWLPPW YHUGULH‰HQ ZHQQ HU GLH 1DFKULFKWHQ
QLFKWHUIKUHGLHLFKLKPEULQJH³
,FK EHXJWH PLFK WLHIHU EHU GDV 3XOW XQG VFKDOWHWH GDV
9LGHRSKRQ DXV Ä'DV GUIWH JHQJHQ 0DGDP -HW]W
P|FKWHLFKZLUNOLFKJHUQHLQHQ.DIIHH³
Ä:DVHUODXEHQ6LHVLFK³EUDFKWHVLHHQGOLFKKHUYRUXQG
LFK ZDU HUOHLFKWHUW GD‰ VLH LKUH 6LQQH ZLHGHUJHZRQQHQ
KDWWH
,FK KDWWH NDXP HLQHQ KDOEHQ %HFKHU JHWUXQNHQ DOV YRU
GHP %IHWW ZLHGHU HLQ $XWR VWRSSWH XQG ]ZHL 0lQQHU
KHUHLQVWUPWHQ 'HQ 3LORWHQ VFKLFNWH PDQ GLHVPDO QLFKW
XQG DXFK LQ ZHLWHUHQ (LQ]HOKHLWHQ XQWHUVFKLHG VLFK GDV
6]HQDULXPYRQGHPYRULJHQ(VILHONHLQHLQ]LJHU6FKODJ
PDQ JDE PLU QXU VHKU GHXWOLFK ]X YHUVWHKHQ GD‰ LFK HLQ
VWHLJHQ VROOWH 'DV EODXZHL‰H $XWR YRQ 3RO\WRQ VWDUWHWH
DEUXSW XQG VFKOlQJHOWH VLFK DXI GHU RSWLPDOHQ 5RXWH GLH
YRQ GHU DXWRPDWLVFKHQ 6WHXHUXQJ EHVWLPPW ZXUGH GXUFK
GLH 6WUD‰HQ %DOG HUNDQQWH LFK GD‰ ZLU QLFKW ]XP )OXJ
SODW]IXKUHQVRQGHUQ]XP6WXGLRJHOlQGH6RNULHJHLFKHV
GRFK]XVHKHQGDFKWHLFK
(LQH %HVLFKWLJXQJ GHU $XIQDKPHVWXGLRV ± GHU PRGHUQ
VWHQ DXI GHU :HOW ZLH GLH :HUEXQJ YHUNQGHWH ± IDQG
MHGRFKQLFKWVWDWW$XVGHU7LHIJDUDJHIKUWHPDQPLFK]X
HLQHP)DKUVWXKOXQGGDQQLPHUVWHQ6WRFNLQHLQ%URGDV
LFKVFKRQHLQPDOJHVHKHQKDWWH'LHJOHLFKHQ*UDILNHQDQ
GHQ :lQGHQ XQG GLHVHOEH KRFKQlVLJH 6HNUHWlULQ DP
6FKUHLEWLVFK
Ä9RU]XVWHOOHQ EUDXFKW LKU PLFK QLFKW³ VDJWH LFK PXQWHU
DQVWHOOHHLQHV*UX‰HV]XPHLQHQ%HJOHLWHUQÄ,FKELQGHP
)UlXOHLQZRKOEHNDQQW³
Ä:DUWHQ 6LH XQWHQ LFK UXIH 6LH³ VDJWH VLH ]X GHQ
:lFKWHUQ,FKZDUZLHGHU/XIWIUVLH
,FKGDFKWHGDUEHUQDFK RE PDQ 2OJD KDWWH ]XU %LEOLR
WKHN IDKUHQ ODVVHQ 2GHU KDWWH PDQ LKU :lJHOFKHQ SODWW
JHZDO]W" 'DV ZDUHQ NHLQH DQJHQHKPHQ *HGDQNHQ LFK
NRQQWHMHGRFKQLFKWVWXQDOVKRIIHQLKUVHLQLFKWVJHVFKH
KHQ
'DEOLQNWHHVDXIGHP6FKUHLEWLVFKXQGGLHNDOWH6FK|Q
KHLW QLFNWH IDVW XQPHUNOLFK 2KQH PLFK DQ]XVHKHQ VDJWH
VLHÄ0LVWHU+RUQHUZDUWHW6LH³
6HLQH +RKHLW 0LVWHU 6FKPDONRSI UHJLVWULHUWH PLFK GLHV
PDOJOHLFKDOVLFKDXIGHPZHLFKHQ7HSSLFKHUVFKLHQPLW
GHPVHLQPLQGHVWHQVHLQHQ+HNWDU JUR‰HQ%URDXVJHOHJW
ZDU ,FK PDUVFKLHUWH ]XP 6HVVHO YRU GHP 6FKUHLEWLVFK
'DEHL JHElUGHWH LFK PLFK DOV ZlUH LFK IUHLZLOOLJ JHNRP
PHQXQGDOVZUGHLFKPLFK DXIHLQHQIUHXQGVFKDIWOLFKHQ
3ODXVFKULHVLJIUHXHQ
,FK OHJWH JOHLFK ORV Ä%HYRU LFK DQIDQJH 0LVWHU +RP
PX‰LFK,KQHQJHVWHKHQGD‰PLUHWZDVDQ,KQHQPL‰IlOOW
+lWWHQ 6LH PLU HKUOLFK JHVDJW ZRUXP HV JHKW ZlUHQ PLU
YLHOH 0KHQ XQG DXFK YLHOH EODXH )OHFNH HUVSDUW JHEOLH
EHQ$OOHV:HVHQWOLFKHKDEHLFKVRZLHVRHUIDKUHQ³
(U EHZDKUWH YROONRPPHQ GLH .RQWHQDQFH 'DV HUUHLFKW
PDQQXUGXUFKMDKUHODQJHV7UDLQLQJ7URW]GHPPHUNWHLFK
ZLH ZHQLJ LKP PHLQH $UW EHKDJWH $XFK LFK IKOWH PLFK
QLFKW ZRKO 6HLW LFK GLHVHQ $XIWUDJ EHUQRPPHQ KDWWH
VSLHOWH LFK DQGHUHQ XQG PLU VHOEHU HWZDV YRU 8QG NHLQH
GHUEHLGHQ5ROOHQEHKHUUVFKWHLFK
:DV KDEHQ 6LH GHQQ HUIDKUHQ"³ IUDJWH +RUQ NKO XQG
UPSIWHVHLQHNOHLQH1DVH
Ä'DV5RELQQXUHLQDNXVWLVFKHVXQGRSWLVFKHV3URJUDPP
LVW (LQ JUR‰DUWLJHV ([SHULPHQW GDV RIIHQEDU GHQ %HJLQQ
HLQHUQHXHQbUDLPJHVDPWHQ6KRZJHVFKlIWGDUVWHOOW'DV
LVW GDV HLQH ,FK KDEH DXFK HUIDKUHQ ZDUXP 6LH 5RELQ
OLTXLGLHUHQPVVHQ$Q,KUHU6WHOOHZUGHLFKQLFKWDQGHUV
KDQGHOQ (USUHVVXQJ LVW HLQ ZLGHUZlUWLJHV 9HUEUHFKHQ
8QGLFKZHL‰GD‰PDQHLQHP(USUHVVHUVRIRUWGDV+DQG
ZHUNOHJHQPX‰DQGHUVJHKWHVQLFKW³
0LWHLQHU+DQGEHZHJXQJGHXWHWHLFKDQZDVHLQHP(U
SUHVVHUJHEKUW-HW]WGXUIWHLFKQLFKWGLH1HUYHQYHUOLHUHQ
,FKPX‰WHLKQ]XHUVWUHGHQODVVHQ
'LH 6WLOOH ]RJ VLFK KLQ GHU +HUUVFKHU EHU 3RO\WRQ
VFKRQWHVHLQH6WLPPElQGHU
Ä8QG ZHQQ GHU (USUHVVHU QXU HLQ &RPSXWHUSURJUDPP
LVW³ VDJWH HU HQGOLFK ÄZDV ZUGHQ 6LH PLU LQ HLQHP VRO
FKHQ)DOOHUDWHQ"³
Ä'LH +LQWHUPlQQHU DXI]XVSUHQ YRQ GHQHQ GLH 3UR
JUDPPLHUHUHUSUH‰WZHUGHQ
+lWWHQ6LHPLUIUHLH+DQGJHODVVHQZ‰WHLFKPHKUXQG
N|QQWHNRQNUHWHUVHLQ7URW]GHPZLOOLFKHVYHUVXFKHQ'LH
3URJUDPPLHUHULQ,KUHP6WXGLRKDEHQ]ZDULQV3URJUDPP
HLQJHEDXW GD‰ 5RELQ YLHO *HOG EHVFKDIIHQ VROO GRFK
GLHVHU(LQIDOWLVWEHVWLPPWQLFKWLKUHQ+LUQHQHQWVSUXQJHQ
YLHOPHKU ZXUGHQ VLH GD]X JHQ|WLJW 9RQ ZHP ZHL‰ LFK
QLFKW JHQDX ,FK KDEH QXU 9HUPXWXQJHQ %HGHQNHQ 6LH
ZDV IU HLQH VHOWVDPH *HVHOOVFKDIW GLH .ROXPELHQ
9HWHUDQHQVLQG:LHVLH]XVDPPHQKDOWHQXQGZLHZHKP
WLJ VLH VLFK DQ GLH KHUUOLFKHQ DOWHQ =HLWHQ HULQQHUQ 6LH
ZROOHQ QDFK .ROXPELHQ ]XUFNNHKUHQ 6LH ZROOWHQ QLFKWV
YHUJHVVHQ XQG KDEHQ 5DFKH JHVFKZRUHQ 8QG ZDV ZUGH
ZRKOHLQH5FNNHKUPLWVFKZHUHQ:DIIHQXQGDXVUHLFKHQG
0XQLWLRQ NRVWHQ" :lUH MHPDOV HLQH 5HJLHUXQJ EHUHLW GLH
,QYDVLRQ ]X SODQHQ XQG ]X ILQDQ]LHUHQ" 1HLQ QLHPDOV
:DVEOHLEWLKQHQDOVREULJDOVVLFKGDV*HOGDQGHUZHLWLJ
]X EHVFKDIIHQ" 6R KDEHQ HV DOOH LKUH 9RUJlQJHU JHPDFKW
GLH )UDQ]RVHQ GLH QDFK $OJHULHQ ]XUFNNHKUHQ ZROOWHQ
GLH ,ULVFKH 5HSXEOLNDQLVFKH $UPHH XQG SVHXGRUHYROXWLR
QlUH.RPPDQGRV³
+RUQKDWWHPHLQH:RUWH RIIHQEDU PLW ,QWHUHVVH YHUQRP
PHQ WURW]GHP ZLUNWH HU UHVHUYLHUW Ä'DV NOLQJW DOOHV VHKU
VFK|Q LVW DEHU EOR‰ *HIDVHO .DOLVHN %HL PHLQHP 3UR
EOHPEULQJWPLFKGDVNHLQHQ6FKULWWZHLWHU³
Ä(VGHXWHWGHQ:HJDQGHQZLUEHVFKUHLWHQN|QQWHQ:LU
N|QQWHQ 9HUELQGXQJHQ 5RELQV ]X GHQ NROXPELDQLVFKHQ
9HWHUDQHQ KHUVWHOOHQ 'LH 0HQVFKHQ LQ XQVHUHP /DQG
P|JHQ GLHVH .ULHJHU QLFKW ZLH EHUDOO DXI GHU :HOW
6WHOOHQ 6LH VLFK HLQ 0RGHOO YRU GDV DXI GHU (QWODUYXQJ
YRQ 5RELQV XQVFK|QHU 9HUJDQJHQKHLW EHUXKW 6HOEVWYHU
VWlQGOLFKZHL‰LFKGD‰5RELQQLHLQ.ROXPELHQZDU'DV
PDFKWJDUQLFKWV,GHDOZlUHHLQ'RNXPHQWDPEHVWHQHLQ
9LGHRYRQHLQHU9HUQLFKWXQJVDNWLRQ(LQ'RUILP8UZDOG
HLQ SDDU WRWH ,QGLDQHUNLQGHU HLQ VDGLVWLVFKHV /DFKHQ YRQ
5RELQ GDV ZUGH YROODXIJHQJHQ .XU]H =HLW VSlWHU YHU
NQGHQZLUGD‰ HVVLFKXPHLQH JHPHLQH)lOVFKXQJKDQ
GHOH XQG EULQJHQ GDIU %HZHLVH 7URW]GHP ZHUGHQ GLH
0HQVFKHQ KHOOK|ULJ :HQQ GDQQ MHPDQG IUDJW ZRIU
5RELQ HLJHQWOLFK GDV *HOG VDPPHOW XQG RE HU ZLUNOLFK
1DKUXQJVPLWWHOXQG0HGLNDPHQWHIU+XQJHUQGHLQ(XUR
SD XQG $IULND RGHU 0DVFKLQHQJHZHKUH XQG *UDQDWHQ IU
0|UGHU LQ .ROXPELHQ NDXIW ± ZDV ZLUG ZRKO GDQQ JH
VFKHKHQ"³
Ä+P³ 0HKU VDJWH +RUQ QLFKW DEHU LFK ZX‰WH GD‰ LFK
JHZRQQHQ KDWWH Ä*HEHQ 6LH PLU HLQ SDDU 7DJH =HLW XQG
6LH NULHJHQ ZDV 6LH EHVWHOOW KDEHQ 9RUOlXILJ ODVVHQ 6LH
VLFK LQ QLFKWV HLQ 1XU 9RUVLFKW YRU GHQ .ROXPELDQHUQ
IDOOV VLFK ]XIlOOLJHUZHLVH HLQHU XQWHU ,KUHP 3HUVRQDO EH
ILQGHW³,FK]ZLQNHUWHLKP]XXQGPHUNWHZLHHULQQHUOLFK
]XVDPPHQ]XFNWH0LUEHUHLWHWHHVJHUDGH]X*HQX‰HLQHP
0DQQHHWZDV]XEHIHKOHQGHU8QVXPPHQYHUGLHQWHEHU
GDV6FKLFNVDOYRQ7DXVHQGHQHQWVFKLHGXQGMHGHQGHULKP
QLFKWSD‰WHHUPRUGHQODVVHQNRQQWH
Ä:LH ODQJH EUDXFKHQ 6LH IU HLQ GHWDLOOLHUWHV 0RGHOO"³
IUDJWHHUVWUHQJ(VZDUZLHGHUGHUDOWH+RUQGHUGDV+HIW
LQ GHU +DQG KDW Ä0D[LPDO HLQH :RFKH :HQQ LFK HKHU
IHUWLJELQPHOGHLFKPLFK³
+RUQ EHHQGHWH GLH $XGLHQ] XQG GLH EHLGHQ PXVNHOEH
SDFNWHQ.HUOHGLHPLFKKHUJHEUDFKWKDWWHQIXKUHQPLWPLU
]XP )OXJKDIHQ 'DV )OXJ]HXJ QDFK 9DQG\N VWDUWHWH HUVW
QDFKPLWWDJV 0LU EOLHE JHQJHQG =HLW XP GLH 6WDGWEL
EOLRWKHNDQ]XUXIHQ
2OJD %UDXWLJDQ PHOGHWH VLFK QLFKW 6LH VHL LP +DXVH
HUNOlUWHGHU$XWRPDW6REDOGVLHZLHGHUNRPPHZHUGHVLH
]XUFNUXIHQ ,FK EHGDXHUWH GDV VHL QLFKW P|JOLFK $XFK
HLQH1DFKULFKWZROOWHLFKQLFKWKLQWHUODVVHQ.OLFN
,FK VFKOR‰ GLH $XJHQ XQG YHUVXFKWH GLH :HOW QLFKW
ZDKU]XQHKPHQ 2GHU ZHQLJVWHQV GLHVH 6WDGW NDOW XQG
E|VHZLHHLQH:LQWHUQDFKW
:UGH LFK HLQH :RFKH GXUFKKDOWHQ" 'LH =HLW GDQDFK
YHUPRFKWH LFK PLU NDXP YRU]XVWHOOHQ hEHU HLQ 0RGHOO
GHV HLJHQHQ 6FKLFNVDOV QDFK]XGHQNHQ LVW HWZDV Y|OOLJ
DQGHUHVDOVLQQHUOLFKXQEHWHLOLJWHLQH6LWXDWLRQ]XPRGHO
OLHUHQLQGHUVLFKDQGHUHEHILQGHQ0LUIHKOWHQDXFKYLHOH
'DWHQGHVKDOEJDEHVPHKUHUH9DULDQWHQ,QGHUHUVWHQGHU
VFKOLPPVWHQ ZHLOWH LFK LQ HLQHU :RFKH QLFKW PHKU XQWHU
GHQ/HEHQGHQ,QGHUOHW]WHQUHFKWYHUORFNHQGHQZDULFK
DXIGHU6XFKHQDFKHLQHPQHXHQLQWHUHVVDQWHQ$XIWUDJ
(LQH NQVWOLFKH 6WLPPH GLH YRUWlXVFKWH HLQHU %XVHQ
VFK|QKHLW ]X JHK|UHQ EDW 0LVWHU .DOLVHN GULQJHQG ]XP
$EIOXJ GHU /LQLH QDFK 9DQG\N ,FK JHKRUFKWH LP OHW]WHQ
0RPHQW EHUOHJWH LFK HV PLW DQGHUV XQG JLQJ LQ HLQHQ
3ODVWWXQQHOGHU]XHLQHPDQGHUHQ)OXJ]HXJIKUWH'DPLW
ULVNLHUWHLFKQLFKWV1RWIDOOVNRQQWHLFKPLFKGDPLWKHUDXV
UHGHQ GLH 1XPPHU GHV $XVJDQJV YHUZHFKVHOW ]X KDEHQ
0DQVFKLFNWHPLFKQLFKW]XUFNXQG]HKQ0LQXWHQVSlWHU
VFKZHEWH LFK ]Z|OI .LORPHWHU EHU GHU (UGH LQ 5LFKWXQJ
*RGKDYQ ,FK ZX‰WH QXU GD‰ GLHVH 6WDGW DXI *U|QODQG
OLHJWPHKUQLFKW
(V ZDU HLQ DQJHQHKPHV *HIKO GLHVHU )OXJ LQV 8QJH
ZLVVH ,FK IUHXWH PLFK DXI *RGKDYQ *OHLFK QDFK GHU
/DQGXQJ ZROOWH LFK -XOLDQH ELWWHQ PLU GLH .LQGHU ]X
VFKLFNHQ2GHUPLFKPLWLKQHQHLQH:HLOHUHGHQ]XODVVHQ
9LHOOHLFKW ZUGH LFK PLFK DXFK ZHLWHU PLW GHP 0RGHOO
YRQ5RELQV/LTXLGLHUXQJEHVFKlIWLJHQ8QGEHVWLPPWUXIH
LFK%UDXWLJDQXQG&RDQ'LH3URJUDPPLHUHUVROOHQOLHEHU
YRQPLUDOVYRQ+RUQHUIDKUHQZDVDXIVLH]XNRPPW
/HLG WDWHQ VLH PLU QLFKW ,FK ZX‰WH GD‰ GLHVH SUlFKWLJH
7UXSSH GLH VR IHVW ]XVDPPHQKLHOW XQG GLH *HOGVlFNH IU
HLQH JXWH 6DFKH HUSUH‰WH PRUJHQ RGHU EHUPRUJHQ GDV
*HOG VHOEHU NDVVLHUHQ ZUGH 'LH 0DILD ZDU VFKOLH‰OLFK
HEHQIDOOV DQIDQJV HLQH *HVHOOVFKDIW PLW OREHQVZHUWHQ
=LHOHQJHZHVHQ
,FKDQJHOWHPLUGLH.RSIK|UHU'HUNOHLQH%LOGVFKLUPYRU
PHLQHP 6LW] ]HLJWH HUVW GLH 6FKULIW Ä+LV 0DVWHUåV 9RLFH³
XQG GDQQ HLQHQ GUHL =HQWLPHWHU JUR‰HQ 5RELQ %HYRU LFK
HLQHQ6HXI]HUYRQPLUJHEHQNRQQWHVWHOOWHLFKDXI1DFK
ULFKWHQXP
Ä$XIGHP)OXJSODW]YRQ,YXJLYLNLVWHLQ*OHLWHUGHU)LU
PD 3RO\WRQ PLW GUHL 3HUVRQHQ DQ %RUG QDFK GHP 6WDUW
YHUXQJOFNW³ PHOGHWH &%6 Ä'LH 8QJOFNVXUVDFKH ZLUG
XQWHUVXFKW³
$XI GHP JUDXHQ %HWRQ GXFNWH VLFK HLQ KLOIORVHV EODX
ZHL‰HV:UDFN)HXHUZHKUPlQQHUOXGHQJHUDGHGLH%DKUHQ
PLW GHQ 2SIHUQ LQ HLQHQ JUR‰HQ .UDQNHQZDJHQ (U EH
ZHJWHVLFKVHKUODQJVDPKDWWHHVQLFKWHLOLJLQV.UDQNHQ
KDXV
0LVWHU.DUO+RUQKDWWHJHJODXEWHLQYRU]JOLFKHU2UJD
QLVDWRU]XVHLQ,FKVFKDOWHWHGDV%LOGDE
'XUFK GDV )HQVWHU VDK LFK EODXHQ +LPPHO XQG ZHL‰H
:RONHQ XQG LFK IUFKWHWH PLFK ]XP HUVWHQPDO LP /HEHQ
YRUGLHVHP$QEOLFN