Sie sind auf Seite 1von 66

'DVQHXH$EHQWHXHU

0DU\VH&RQGp7RGDXI*XDGHORXSH
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\'XPPH3XWH

7LWHOGHVIUDQ]|VLVFKHQ2ULJLQDOV3D\VPrOp
,QV'HXWVFKHEHUWUDJHQYRQ)UDXNH5RWKHU
0LW,OOXVWUDWLRQHQYRQ*QWKHU/FN
,6%1
‹0DU\VH&RQGp
)UGLHhEHUVHW]XQJXQGGLH,OOXVWUDWLRQHQ
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ*QWKHU/FN
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ 'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1U

)U'DQLHO5DGIRUG

:DUXPHU]lKOHLFK±ZRP|JOLFKJDQ]IDOVFK±GLHVH*H
VFKLFKWH GLH QXU GDQN PHLQHU 9RUVWHOOXQJVNUDIW XQG PHL
QHUJHGXOGLJHQ1DFKIRUVFKXQJHQQRFKHLQPDO]XP/HEHQ
HUZHFNWZXUGH"
,FKELQ$U]W&KHIDU]WLP.UDQNHQKDXV6DLQWH+\DFLQWKH
GHPIUKHUHQ=HQWUDONUDQNHQKDXVYRQ)RUW3LORWHDXI*XD
GHORXSH'DVKHL‰WLFKKDEHQLFKWZHQLJ/HLFKHQ6WHUEHQ
GH 7RGJHZHLKWH XQG *HPDUWHUWH JHVHKHQ ,FK KDEH QLFKW
ZHQLJ 7UDJ|GLHQ PLWHUOHEW :DUXP DOVR KDEHQ PLFK MHQH
EHLGHQ7RGHVIlOOHPHKUEHUKUWDOVDQGHUH"
$P-DQXDUH[SORGLHUWHLQGHQ5lXPHQGHUIK
UHQGHQ 8QDEKlQJLJNHLWVEHZHJXQJ XQVHUHV /DQGHV HLQH
%RPEHXQGW|WHWH HLQHQ MXQJHQ 0DQQ GHU GRUW VLFKHUOLFK
JHUDGH %HUHLWVFKDIWVGLHQVW JHKDEW KDWWH 0DQ EUDFKWH
VHLQHQ EOXWLJHQ .|USHU ]X PLU ,FK NRQQWH QXU QRFK GHQ
7RG IHVWVWHOOHQ (U KLH‰ $QWRLQH 6XUpQD XQG ZDU DP 
0lU]JHERUHQHUZDUNQDSS]ZDQ]LJ$P QlFKVWHQ
0RUJHQ ZXUGH HLQH )UDX HLQJHOLHIHUW VFKPlFKWLJ XQG
XQVFKHLQEDUGLHEHUHLWVLP.RPDODJ,FKJHOHLWHWHVLH]XU
,QWHQVLYVWDWLRQ DOV PHLQ %OLFN XQZLOONUOLFK DXI GDV
.UDQNHQEODWWILHOGDVHLQ0HGL]LQVWXGHQWDXVJHIOOWKDWWH
ª%HUWKH 6XUpQD *HERUHQ DP 'H]HPEHU LQ )RUW
3LORWH©
(LQ .UDQNHQSIOHJHU JDE XQV $XVNXQIW -D HV ZDU GLH
0XWWHUGHVMXQJHQ.lPSIHUV %HLGHU1DFKULFKW YRP 7RG
LKUHV 6RKQHV ZDU VLH RKQH HLQHQ 6FKUHL ZLH HLQ =XJWLHU
GDVQLFKWPHKUZHLWHUNDQQXPJHIDOOHQ9HUELVVHQPDFKWH
LFK PLFK DQ GLHVHP UHJORVHQ .|USHU ]X VFKDIIHQ ,QMHNWL
RQ7URSI0DVVDJH1LFKWVKDOI+LQWHUGHQ9RUKlQJHQGHV
.UDQNHQKDXVHVODJ)RUW3LORWHZLH JHOlKPWLQGHUEUWHQ
GHQ +LW]H XQG KLHOW LQ (UZDUWXQJ GHV QlFKVWHQ $WWHQWDWV
GHQ$WHPDQ
6XUpQD" 'HU 1DPH VDJWH PLU QLFKWV 'HQQ DOV DOWHLQJH
VHVVHQHU%UJHUYRQ)RUW3LORWHELQLFKHLQDXVJH]HLFKQH
WHU $KQHQIRUVFKHU XQG HV HQWJHKW PLU QLFKWV YRQ GHU
+HUNXQIWDOOGHUHUGLHHLQHQ1DPHQKDEHQ0HLQHHLJHQH
8QZLVVHQKHLWVWDFKHOWHPLFKDQ
,FK KDEH ]ZHL -DKUH GDUDXI YHUZDQGW GLH )DNWHQ ]X
VDPPHQ]XWUDJHQ XQG GLH HLQ]HOQHQ )lGHQ PLWHLQDQGHU ]X
YHUNQSIHQ ,FK JHEH]XLFK KDEH DXFK GD]XHUILQGHQ XQG
VR PDQFKHV /RFK ]XVWRSIHQ PVVHQ 7URW]GHP ELQ LFK
]XIULHGHQ,FKKDEH%HUWKHXQGLKUHQ6RKQQLFKWYHUUDWHQ
$EHU YLHOOHLFKW KlWWHQ VLH HLQHQ DQGHUHQ =HXJHQ DOV PLFK
YHUGLHQW"
:LHGHPDXFKVHLKLHU DOVRLVWPHLQH *HVFKLFKWH 9LHO
PHKULKUH*HVFKLFKWH

*HJHQHUUHJWHLQXQVHUHU6WDGW)RUW3LORWHHLQH1H
JHULQ GLH %HOOH ± GLH 6FK|QH ± JHQDQQW ZXUGH GLH $XI
PHUNVDPNHLWLKUHU0LWEUJHU
1RFK YRU NXU]HP ZDU NDXP GLH 5HGH YRQ )RUW 3LORWH
(UVW GHU KLHU WREHQGH 8QDEKlQJLJNHLWVNDPSI KDW GLHVHQ
2UW GHU ZLH GLH NOHLQHQ +DQGHOVQLHGHUODVVXQJHQ LQ GHQ
.RORQLHQGXPSIYRUVLFKKLQ]XGlPPHUQVFKLHQDXVVHLQHU
$QRQ\PLWlW KHUDXVJHULVVHQ +HXWH YHUJHKW QLFKW HLQH
:RFKH RKQH GD‰ GLHVHU 1DPH DXI GHU 7LWHOVHLWH GHU =HL
WXQJHQLQGHU JDQ]HQ:HOWDXIWDXFKW$WWHQWDWH ([SORVLR
QHQhEHUIDOOHQH$XWRV'LH)UHLKHLWKDWLKUHQ3UHLV
6HLHQZLUHKUOLFK)RUW3LORWHLVWNHLQHVFK|QH6WDGW,KUH
(LQZRKQHU VHOEVW GLHMHQLJHQ GLH ZLH LFK LQ VLH YHUOLHEW
VLQG PVVHQ GDV ]XJHEHQ $X‰HU HLQHP 'HQNPDO GHV
(QWGHFNHUV GHP JOHLFKHQ GDV VLFK DXI GHP &ROXPEXV
&LUFOH LQ 1HZ <RUN EHILQGHW OHQNW NHLQ |IIHQWOLFKHV RGHU
SULYDWHV *HElXGH GLH $XIPHUNVDPNHLW DXI VLFK XQG GLH
7RXULVWHQ EHJHEHQ VLFK HLOLJVW ]X GHQ ZHL‰HQ 6DQGVWUlQ
GHQQDFKGHPVLHHLQPDOGLH3ODFHGHOD9LFWRLUHEHUTXHUW
KDEHQ
*HJHQ ]lKOWH )RUW 3LORWH NDXP PHKU DOV 
6HHOHQ 'LH 6WDGW EHVWDQG DXV GUHL 7HLOHQ /H %DV GX
%RXUJZRVLFKNOHLQH+lXVFKHQJDQ]lKQOLFKGHQ+WWHQ
GHU HKHPDOLJHQ JHUDGH HUVW IUHLJHODVVHQHQ 6NODYHQ GLFKW
DQHLQDQGHUGUlQJWHQ/D)ROLHZRVLFKPLWVFKPLHGHHLVHU
QHQ %DONRQHQ YHU]LHUWH +RO]KlXVHU LP ZLH ZLU KHXWH
VDJHQ ª.RORQLDOVWLO© HUKREHQ 8QG /H &DUpQDJH HLQH
$QKlXIXQJYRQ6SHLFKHUQ XQG =ZHLJVWHOOHQ GHU +DQGHOV
KlXVHU DXV %RUGHDX[ ZR 6FKZHLQHVFKPDO] 5HLV XQG
5RKU]XFNHUDXVJHZRJHQZXUGHQ
%HOOH ZRKQWH LQ /H %DV GX %RXUJ VLH ZDU :lVFKHULQ
:HQQ VLH %HOOH JHQDQQW ZXUGH GDQQ QLFKW ZHJHQ LKUHU
N|USHUOLFKHQ5HL]HGHQQVLHZDUYRQJDQ]JHZ|KQOLFKHP
$XVVHKHQ(VZDUYLHOPHKUGLH.XU]IRUPLKUHV9RUQDPHQV
0LUDEHOOH 6LH YHUPRFKWH GLH /HLGHQVFKDIW HLQHV VHKU
EHNDQQWHQ 3ROLWLNHUV ]X ZHFNHQ -HDQ +LODLUH (QGRPLXV
GHQ GLH +LVWRULNHU KHXWH DOV HLQHQ GHU %HJUQGHU GHU 6R
]LDOLVWLVFKHQ3DUWHLEH]HLFKQHQ
-HDQ +LODLUH ZDU HLQ LPSRVDQWHU 0DQQ HLQ JHZDOWLJHU
5HGQHU XQHUPGOLFKHU 3DPSKOHWLVW XQG &KHIUHGDNWHXU
HLQHU=HLWXQJGLHLQO([HPSODUHQHUVFKLHQ/H&ULGX
1qJUH
'LH*XQVWHLQHVYHUP|JHQGHQ0DQQHV ]X HUULQJHQ ZDU
]XMHQHU=HLWIUGLHPHLVWHQ)UDXHQGDVHLQ]LJH0LWWHOGHV
VR]LDOHQ $XIVWLHJV *HZ|KQOLFK YHUVXFKWHQ VLH LKQ ªPLW
GHQ 6LQQHQ XQG PLW JXWHU .FKH© DQ VLFK ]X ELQGHQ XQG
NDPHQ VR ]X HLQHP +DXV XQG HLQHP 6WFNFKHQ /DQG
'DQQ PDFKWHQ VLH .LQGHU GLH DXFK ZHQQ VLH XQHKHOLFK
ZDUHQ DXI GLH DUPHQ 6FKOXFNHU YRQ GHQHQ VLH VHOEVW
DEVWDPPWHQ YRQ REHQ KHUDEEOLFNWHQ %HOOH EUDFK HLQ IU
DOOHPDOPLWGLHVHU7UDGLWLRQ6LHZHLJHUWHVLFK/H%DVGX
%RXUJJHJHQ/D)ROLH]XWDXVFKHQVRZLH-HDQ+LODLUHHV
LKU YRUJHVFKODJHQ KDWWH VLH ZHLJHUWH VLFK LKU +DQGZHUN
DXI]XJHEHQ-HDQ+LODLUHEOLHEKDUWQlFNLJXQG ZLHHVGHU
)DOO LVW ZHQQ VLFK HLQHP HLQ +LQGHUQLV LQ GHQ :HJ OHJW
HQWIODPPWHHULPPHUKHIWLJHU'LHJDQ]H6WDGWVSUDFKEDOG
YRQQLFKWVDQGHUHPPHKUDOVYRQVHLQHU/HLGHQVFKDIWXQG
GHQ([WUDYDJDQ]HQ]XGHQHQVLHLKQWULHE(UYHUQDFKOlV
VLJWH VHLQH )UDX GLH 7RFKWHU HLQHV JUR‰HQ ,QGXVWULHOOHQ
GHU LP *HQHUDOUDW GLH ,QWHUHVVHQ GHU =XFNHUURKUSIODQ]HU
YHUWHLGLJWHXQG]RJGDV%HWW%HOOHVJDQ]RIIHQGHPHLJH
QHQYRU
(LQHV 7DJHV YHUVFKZDQG %HOOH -HDQ +LODLUH GHU RIIHQ
JHVDJW VFKRQ LPPHU JHUQ ]XP =XFNHUEUDQQWZHLQ JHJULI
IHQ KDWWH YHUILHO LKP QXQ LQ VHLQHP .XPPHU JDQ] XQG
JDU 'DV VFKDGHWH VHLQHU .DUULHUH LQGHVVHQ QLFKW 2EZRKO
VWHWVDQJHWUXQNHQJHZDQQHUGLH3DUODPHQWVZDKOHQ
ZXUGH ]XP $EJHRUGQHWHQ JHZlKOW XQG YHUOLH‰ ]XP HU
VWHQPDO LP /HEHQ VHLQH ,QVHO XP QDFK )UDQNUHLFK ]X
IDKUHQ
:LU ZHUGHQ QLHPDOV HUIDKUHQ ± ]XPLQGHVW QLFKW DXV LK
UHP0XQGH±ZR%HOOHGLHIQI]HKQ-DKUHYHUEUDFKWHGLH
VLH IHUQ YRQ )RUW 3LORWH OHEWH $OV VLH ZLHGHU DXIWDXFKWH
KLHOWVLHHLQVFKRQ]LHPOLFKJUR‰HV0lGFKHQDQGHU+DQG
DFKWRGHUQHXQ-DKUHDOW9RQHEHQVR JHZ|KQOLFKHP$XV
VHKHQZLHVHLQH0XWWHUPLWGHP8QWHUVFKLHGGD‰HVVHKU
KHOOKlXWLJ ZDU XQG OHGLJOLFK GXUFK VHLQHQ ZHQLJ JH
EUlXFKOLFKHQ 9RUQDPHQ ± 3RXUPpUD ± KHUYRUVWDFK :R
NDP GLHVHU 1DPH KHU" %HOOH QDKP LKUH IUKHUH 7lWLJNHLW
ZLHGHUDXI1XQDEHUOLHIQLFKWPHKUVLHPLW:lVFKHEDOOHQ
RGHU PLW GHP WUD\ GHP +RO]EUHWW GXUFK GLH 6WDGW 'DV
EHUQDKPMHW]W3RXUPpUD

=XMHQHU=HLWZXFKV)RUW3LORWHDXIQDKH]X6HHOHQ
DQ =X GHQ GUHL 6WDGWYLHUWHOQ GLH ZLU EHUHLWV HUZlKQW
KDEHQ NDP HLQ YLHUWHV KLQ]X /H 0RUQH $OL]p 'RUWKLQ
KDWWHQ VLFK GLH :HL‰HQ XQG GLH 0XODWWHQ ]XUFNJH]RJHQ
ZHLO VLH QLFKW PLW GHQ ªJHELOGHWHQ RGHU KDOEJHELOGHWHQ
6FKZDU]HQ© ]XVDPPHQOHEHQ ZROOWHQ GLH YHUPLWWHOV GHU
3ROLWLN LQ UDVHQGHP 7HPSR GLH VR]LDOH 6WXIHQOHLWHU HU
NORPPHQXPVLHUDVFKHLQ]XKROHQ
6REDOG%HOOH]XUFNJHNHKUWZDUYHUILHO-HDQ+LODLUHHU
QHXWLQ$EKlQJLJNHLWYRQLKU:HQQHUQLFKWJHUDGHLQGHU
1DWLRQDOYHUVDPPOXQJLQ3DULVZHLOWHGDQQSHQGHOWHGLHVHU
0DQQ ]X MHQHU =HLW HLQH %HUKPWKHLW LQ VHLQHP /DQG
]ZLVFKHQ GHQ YHUUlXFKHUWHQ 6lOHQ LQ GHQHQ GLH SROLWL
VFKHQ9HUVDPPOXQJHQVWDWWIDQGHQXQGGHPEHVFKHLGHQHQ
+lXVFKHQVHLQHU*HOLHEWHQ6RLQ+HPGVlUPHOQDXILKUHP
%HWW VLW]HQG ID‰WH HU VHLQH 5HGHQ DE GHUHQ EHUKPWHVWH
GHU 1DFKZHOW EHUOLHIHUW LVW ª$XI %UGHU VFKUHLWHW DP
6RQQWDJLQGLFKWHQ5HLKHQ]XU:DKOXUQHGDPLWGHU1DPH
-HDQ +LODLUH (QGRPLXVå DOV 6LHJHU KHUYRUJHJDQJHQ DOOHQ
EHZHLVHXVZXVI«©
'DV 9HUKlOWQLV ]ZLVFKHQ -HDQ +LODLUH XQG %HOOH VROOWH
HUVWPLWGHP7RGGHU/HW]WHUHQHLQ(QGHQHKPHQ

+lWWH PDQ GDJHJHQ 3RXUPpUD QDFK GHQ -DKUHQ GLH LKUH


0XWWHU IHUQ YRQ )RUW 3LORWH YHUEUDFKW KDWWH JHIUDJW VR
KlWWH GDV .LQG JHZL‰ GDUEHU $XVNXQIW HUWHLOW $EHU PDQ
VFKHQNWMD.LQGHUQQLFKWJHQJHQG %HDFKWXQJ0DQ VWHOOW
LKQHQ QLHPDOV )UDJHQ XQG VR EHKLHOW 3RXUPpUD DOOH LKUH
(ULQQHUXQJHQIUVLFK0DQFKPDOHQWVFKOSIWHQVLHLKUXQG
OLHIHQ GLH VFKPXW]LJHQ *DVVHQ YRQ /H %DV GX %RXUJ YRU
LKUKHUELVKLQ]XGHQ$OOHHQGLHYRQ+LELVFXV6WUlXFKHUQ
ULHVLJHQ :HLKQDFKWVVWHUQHQ XQG 6DXHUDPSIHUEVFKHQ
JHVlXPWZDUHQXQG]XGHQ9LOOHQGHU/HXWHIKUWHQGHUHQ
:lVFKHLKUH0XWWHUZXVFK
$OH[DQGUD %HOOHV 6FKZHVWHU PHLVWHQV 6DQGULQH JH
QDQQWZDUHLQHUOLEDQHVLVFKHQ)DPLOLHIUGLHVLHDUEHLWH
WH QDFK .DOL HLQHU NOHLQHQ 6WDGW LQ 6GDPHULND JHIROJW
1DFK]ZHL-DKUHQKDWWHGDV)LHEHUGLH)UDXKLQZHJJHUDIIW
XQG GHU 0DQQ ZDU PLW HLQHP JDQ]HQ 6FKZlUP YRQ .LQ
GHUQDOOHLQ]XUFNJHEOLHEHQ(UWDWZDVVRYLHOH0lQQHULQ
HLQHP VROFKHQ )DOO WXQ (U HKHOLFKWH GLH +DXVDQJHVWHOOWH
XQGEUDFKWHVLHGDPLWLQHLQH/DJHGLHQLFKWJDQ]HLQGHX
WLJDEHUlX‰HUVWEHQHLGHQVZHUWZDU$XIHLQPDOLP:RKO
VWDQG OHEHQG YHUJD‰ $OH[DQGUD 6DQGULQH JHQDQQW %HOOH
MHGRFK QLFKW 6LH OLH‰ DOVR %HOOH QDFK .DOL NRPPHQ GLH
IQI]HKQ -DKUH EHL LKUHU lOWHUHQ 6FKZHVWHU EOLHE XQG LKU
KDOIGLHVHFKV-XQJHQXQGYLHU0lGFKHQGLHGLHVH JHER
UHQ KDWWH JUR‰]X]LHKHQ $OV LKUH 6FKZHVWHU VWDUE NHKUWH
VLHWURW]GHUKDUWQlFNLJHQ%LWWHQGHV/LEDQHVHQQDFK)RUW
3LORWH]XUFN
3RXUPpUD OHUQWH LKUH 8PZHOW LQ HLQHP ZHLWOlXILJHQ
+DXVPLWYLHU=LPPHUQNHQQHQLQGHVVHQ(UGJHVFKR‰VLFK
GHU /DGHQ GHU )DPLOLH EHIDQG :DV ZXUGH GRUW YHUNDXIW"
$OOHV 0HVVHU 6lEHO 6WRIIH .RFKW|SIH 6FKO|VVHU 7LHU
IXWWHU:LHDOOH.LQGHULP+DXVQDQQWHVLHGHQ /LEDQHVHQ
ª3DSD© 6DQGULQH ª0DPD© XQG LKUH HLJHQH 0XWWHU ª%HO
OH© 6LH VSUDFK DUDELVFK XQG NUHROLVFK EHYRU VLH HLQ EL‰
FKHQ IUDQ]|VLVFK UDGHEUHFKHQ NRQQWH $OV LKUH 0XWWHU
EHVFKOR‰ .DOL ]X YHUODVVHQ EUDFK HLQH :HOW IU VLH ]X
VDPPHQ 6LH YHU]LHK LKU QLHPDOV GD‰ VLH VLH PLWJHQRP
PHQ KDWWH XQG KD‰WH )RUW 3LORWH QDFK $UW GHU .LQGHU ±
EOLQGZWLJXQJHUHFKWXQElQGLJ
8P GHU :DKUKHLW ZLOOHQ PX‰ JHVDJW ZHUGHQ GD‰ -HDQ
+LODLUH(QGRPLXVQLFKWVWDWXP3RXUPpUD]XKHOIHQVLFK
LQ )RUW 3LORWH HLQ]XOHEHQ ,P *HJHQWHLO LQ VHLQHQ $XJHQ
ZDUGLHVHV.LQGGHU%HZHLVGDIUZLHZHQLJHULQ%HOOHV
/HEHQ JDOW GDV =HLFKHQ VHLQHU 6FKZlFKH XQG %HGHX
WXQJVORVLJNHLW (LQ DQGHUHU 0DQQ KlWWH VHLQH *HOLHEWH
QLFKW VR YHUVWRKOHQ VRQGHUQ LQ HLQHP MlK DXIZDOOHQGHQ
6LQQHVUDXVFK EHVHVVHQ (LQ DQGHUHU 0DQQ KlWWH VLH RIIHQ
XQG YRU GHQ $XJHQ HLQHV JDQ]HQ :RKQYLHUWHOV HLQHU
JDQ]HQ 6WDGW GHU JDQ]HQ :HOW VFKZDQJHU JHPDFKW (LQ
DQGHUHU0DQQKlWWHLKUGDUJHERWHQZDVZHGHU*ROGQRFK
'LDPDQWHQ DXIZLHJHQ N|QQHQ XQG ]ZLVFKHQ LKQHQ MHQHV
XQ]HUVW|UEDUH%DQGJHVFKPLHGHW±HLQ.LQG'DKHUIOOWHQ
VLFK VHLQH $XJHQ ZHQQ VLH DXI 3RXUPpUD UXKWHQ PLW
7UlQHQGHV6FKPHU]HVXQGGHV=RUQVXQGHUEL‰VLFKDXI
GLH/LSSHQXPQLFKWORV]XIOXFKHQ
(U GHQ HV NHLQHUOHL 0KH JHNRVWHW KlWWH VLH LQ HLQHU
/HKUDQVWDOWXQWHU]XEULQJHQVDKYROOHU*HQXJWXXQJ]XZLH
VLH XQZLVVHQG XQG XQJHELOGHW KHUDQZXFKV XQG DXI HLQH
=XNXQIW ]XVWHXHUWH GLH VLH ]XU 8QWHUZHUIXQJ XQG 0LWWHO
Pl‰LJNHLW EHVWLPPWH ,Q GLHVHP 'UHLSHUVRQHQGUDPD GDV
QLFKWXQEHPHUNWEOLHEHUJULIIHQDOOHGLHMHQLJHQ3RXUPpUDV
3DUWHL GLH -HDQ +LODLUH KD‰WHQ 8QG GDV ZDUHQ YLHOH LQ
)RUW3LORWH$QHUVWHU6WHOOHGLH0XODWWHQGLHGHQVR]LDOHQ
XQG SROLWLVFKHQ $XIVWLHJ GLHVHV 0DQQHV QLFKW JHVFKOXFNW
KDWWHQ GHU ªQDKH]X EDU MHJOLFKHU %LOGXQJ XQG ZLUNOLFKHU
,QWHOOLJHQ] DEHU DNWLY XQG UKULJ ZDU XQG YRU NHLQHP
3URSDJDQGDPLWWHO]XUFNVFKUHFNWH«©ZLHGHU/HLWDUWLNHO
YRQª/D9pULWp©VFKULHE'DQQGLH1HJHUGLHHVVHLWMHKHU
YHUDEVFKHXW KDEHQ ZHQQ VLFK HLQHU GHU ,KUHQ EHU GHQ
DQGHUHQHUKRE8QGVFKOLH‰OLFKGLH6\ULHUXQG /LEDQHVHQ
GLHXPLKUH+DQGHOVLQWHUHVVHQIUFKWHWHQGHQQ-HDQ+LODL
UH VDK LQ LKQHQ ªDXVOlQGLVFKH :XFKHUHU© 9RQ DOO GLHVHQ
/HXWHQ ZXUGH 3RXUPpUD DOV LKU .LQG DQJHQRPPHQ ,Q
DOOHQ +lXVHUQ ZR VLH :lVFKH DEKROWH RGHU KLQEUDFKWH
HUZDUWHWH VLH HWZDV ]XP 1DVFKHQ 0DQ YHU]LHK LKU LKUH
6WXPPKHLW LKUH VHOWVDPH *HPWVYHUIDVVXQJ LKUH DEZH
VHQGH 0LHQH LKU ]LHOORVHV 8PKHUVWUHLIHQ 0DQ ZDU VLFK
HLQLJ GD‰ VLH HLQ EL‰FKHQ YHUUFNW HLQ EL‰FKHQ ªPH
VFKXJJH©ZDUDEHUGDVEUDFKWHVLHGHQ+HU]HQDOOHUQRFK
QlKHU
$OV3RXUPpUDVLHE]HKQZXUGHVWDUE%HOOH

,QMHQHQ =HLWHQGDGLH )UDXHQZHGHU LKUH $EKlQJLJNHLW


YRP 0DQQ QRFK LKUH )HVVHOXQJ DQ GLH .LQGHU LQ )UDJH
VWHOOWHQZDU%HOOHVJHVDPWHV9HUKDOWHQVFKRFNLHUHQG:LU
KDEHQ VFKRQ GDUDXI KLQJHZLHVHQ ZLH VLH -HDQ +LODLUH
(QGRPLXV EHKDQGHOWH $QVWDWW QXQ LKUH HLQ]LJH 7RFKWHU
ZLHLKUHQ$XJDSIHO]XKWHQOLH‰VLHVLHEDUIX‰KHUXPODX
IHQ XQG VLFK DQ GHQ VSLW]HQ 6WHLQHQ GLH +DFNHQ DEVFKU
IHQ VWHFNWH VLH LQ HLQ DUPVHOLJHV .OHLG DXV YHUEOLFKHQHP
.DWWXQ DXV GHP LKU VRQQYHUEUDQQWHU XQG YHUVFKZLW]WHU
6WUXEEHONRSIKHUYRUJXFNWH6RVWUHQJPDQDEHUDXFKEHU
VLH XUWHLOHQ PRFKWH %HOOH VHOEVW XUWHLOWH EHU VLFK QRFK
VWUHQJHU$EHUGDVZX‰WHQLHPDQG
6LH KDWWH -HDQ +LODLUH QLH JHOLHEW DXFK ZHQQ HV LKU ]X
ZHLOHQVFKPHLFKHOWHHLQHQ VROFKHQ 0DQQ LQ GHU +DQG ]X
KDEHQ -HDQ +LODLUH GDJHJHQ UKPWH VLFK PLW HLQLJHP
5HFKWLQHLQHU1DFKWIQI)UDXHQXQGHLQH6WXWHEHIULHGL
JHQ]XN|QQHQXQGVLHHPSIDQGDXFKWDWVlFKOLFK9HUJQ
JHQLQVHLQHQ$UPHQ$EHULPVHOEHQ0RPHQWVREHUUD
VFKHQG GDV EHL HLQHU )UDX LKUHU (U]LHKXQJ DXFK VFKHLQHQ
PDJWUlXPWHVLHYRQHLQHUDQGHUHQ%HJHJQXQJYRQHLQHU
/LHEHGLHZLHHLQH)ODPPHLQLKUORGHUWHXQGVLH]X JO
KHQGKHL‰HU$VFKHLQHLQHU8UQHYHUZDQGHOWH$FKN|QQWH
VLHQXU)RUW3LORWHYHUODVVHQGLHVHQHQJHQ+RUL]RQWKLQWHU
VLFK ODVVHQ 'LHVH NOHLQOLFKHQ /lVWHU]XQJHQ RKQH ,GHDOH
'LHVHV /DQG RKQH JUR‰H 0lQQHU RKQH JUR‰H 6LHJH ,Q
HLQHU VROFKHQ JHZLVVHUPD‰HQ URPDQWLVFKHQ *HLVWHVYHU
IDVVXQJ ZDU VLH GHP 5XI 6DQGULQHV JHIROJW $OV VLH PLW
LKUHP .RUE DXI GHP .RSI GLH /DXIEUFNH GHV 6FKLIIHV
KLQXQWHUVWLHJ QDKP GLH /LHEH YRQ GHU VLH WUlXPWH GLH
*HVWDOW GHV /LEDQHVHQ DQ DOVR GHV 0DQQHV GHU GHU *H
IlKUWHLKUHU6FKZHVWHUZDU
:LHUHL]YROOIUHLQHQ0DQQ]ZHL6FKZHVWHUQ]XEHVLW
]HQ GLH YROONRPPHQVWH XQG N|VWOLFKVWH $UW GHU 3RO\JD
PLH 'RFK GHU /LEDQHVH ZDU DXFK HLQ JXWHU &KULVW XQG
GHVKDOESHLQLJWHLKQVHLQ*HZLVVHQ(UYHUVXFKWHDOVRVHLQ
9HUKlOWQLVPLW%HOOH]XEHHQGHQXQGJDEVLHEXFKVWlEOLFK
DQ VHLQHQ /DJHUYHUZDOWHU &DUORV 0DUWLQH] HLQHQ DXV
%RJRWi VWDPPHQGHQ 0HVWL]HQ PLW WUDXULJHQ $XJHQ ZHL
WHU $EHU RIIHQEDU VFKOLHI HU GHVZHJHQ QLFKW ZHQLJHU PLW
%HOOH &DUORV 0DUWLQH] GHU 0HVWL]H DXV %RJRWi RIIHQ
VLFKWOLFK GHV 7HLOHQV EHUGUVVLJ EUDFK HLQHV VFK|QHQ
7DJHV QDFK HLQHU DQGHUHQ .VWHQVWDGW LP 6GHQ DXI XQG
OLH‰ RKQH =|JHUQ VHLQH *HOLHEWH PLW GHP 1HXJHERUHQHQ
3RXUPpUD ]XUFN GDV DOOHU :DKUVFKHLQOLFKNHLW QDFK YRQ
LKPZDU

,,

$P 7DJ QDFK GHP 7RG LKUHU 0XWWHU ZDU 3RXUPpUD ZLH
YHUZDQGHOW 'LHVHV MXQJH 0lGFKHQ GDV PDQ IU ªPH
VFKXJJH© IU ]XUFNJHEOLHEHQ JHKDOWHQ KDWWH MHGHQIDOOV
]X QLFKWV 5HFKWHP ]X JHEUDXFKHQ JLQJ EHL GHQ 6FKZH
VWHUQ GHU .RQIHVVLRQVVFKXOH DQNORSIHQ 'LH 2EHULQ HPS
ILQJVLHlX‰HUVWNKO$EHUNRQQWHVLHGHQQHLQ6FKDIRKQH
+LUWHQ DEZHLVHQ" 8P .RVW 8QWHUNXQIW XQG $XVELOGXQJ
EH]DKOHQ]XN|QQHQZXUGH3RXUPpUDGHU:lVFKHNDPPHU
]XJHWHLOW ZR VLFK HUZLHV GD‰ VLH JROGHQH +lQGH EHVD‰
.XQVWVWRSIHQ VWLFNHQ 6SLW]HQ KlNHOQ :DIIHOPXVWHU VWLN
NHQ VPRNHQ NUlXVHOQ DOOHV JHODQJ LKU 1DFK GUHL -DKUHQ
NRQQWHVLHOHVHQVFKUHLEHQXQGUHFKQHQ 'DQQYHUOLH‰VLH
GLH 6FKZHVWHUQ XQG PDFKWH HLQ .XU]ZDUHQJHVFKlIW DXI
GDV VLH ª=XP VLOEHUQHQ )LQJHUKXW© QDQQWH :RKHU QDKP
VLH GDV *HOG GDV HV LKU HUP|JOLFKWH VLFK VHOEVWlQGLJ ]X
PDFKHQ" %HVWLPPWH 6FKULIWVWFNH ODVVHQ GLH %HKDXSWXQJ
]X GD‰ VLH VLFK DQ LKUHQ $GRSWLYYDWHU GHQ /LEDQHVHQ
ZDQGWH GHU LKU EHU GLH %DQN YRQ 3DULV XQG GHQ 1LHGHU
ODQGHQ VRIRUW HLQH EHWUlFKWOLFKH 6XPPH EHUZLHV XQG
:DUHQDXV3DULVNRPPHQOLH‰
,Q ZHQLJHQ -DKUHQ ZDU DXV 3RXUPpUD IDVW HLQH 'DPH
JHZRUGHQ (V VHL LQGHV GDUDQ HULQQHUW GD‰ GLH VR]LDOHQ
*UXSSLHUXQJHQ]XMHQHU=HLWQRFKQLFKWVRNODUYRQHLQDQ
GHUJHVFKLHGHQZDUHQGHQQGLH JHVDPWH*HVHOOVFKDIWZDU
YROOHU%HZXQGHUXQJIU8QWHUQHKPHUJHLVW6FKDUIVLQQXQG
)LQGLJNHLW
:LU EHILQGHQ XQV PLWWOHUZHLOH LP -DKUH 'LH %H
Y|ONHUXQJYRQ)RUW3LORWHEHWUlJW(LQZRKQHU
'HU *UR‰KDQGHO KDW VHLQH /DJHUKlXVHU DXVJHGHKQW XQG
QLPPW GHQ JHVDPWHQ 7HLO GHU 4XDLV HLQ GLH GLH 5HHGH
VlXPHQ 'HU .OHLQ RGHU (LQ]HOKDQGHO IORULHUW HV KDEHQ
VLFK *HZHUNVFKDIWHQ JHELOGHW =XPLQGHVW VWHOOHQ HV GLH
+LVWRULNHUVRGDU
'RFK]XUFN]X3RXUPpUD6LHEHZRKQWHHLQVFKPXFNHV
+DXV LP 9LHUWHO /D )ROLH PLW YLHU RGHU IQI =LPPHUQ
HLQHU%RGHQNDPPHUIOLH‰HQG:DVVHUHOHNWULVFK/LFKWXQG
HLQHU 'XVFKYRUULFKWXQJ LP +RI 6LH KDWWH LKUH %DQN LQ
HLQHP 6HLWHQJDQJ GHU 6DLQW%HQRvW.DWKHGUDOH 6LH QDKP
VLFK VRJDU HLQ NOHLQHV 'LHQVWPlGFKHQ GDV IU VLH HLQ
NDXIWH XQG PLW 8QPHQJHQ YRQ :DVVHU LKUHQ %UJHUVWHLJ
VFKHXHUWH(LQ]LJHU6FKDWWHQDXIGLHVHP%LOGDOOJHPHLQHP
:RKOEHILQGHQV 3RXUPpUD OHEWH DOOHLQ 0DQ ZX‰WH ZHGHU
YRQ HLQHP )UHXQG HLQHP *HOLHEWHQ QRFK YRQ HLQHP
*HIlKUWHQ LKUHVJOHLFKHQ XQG GLH EUDYHQ /HXWH WXVFKHOWHQ
HLQDQGHU]XGD‰GDVXQJHVXQGVHL(LQH )UDXLVWGD]XGD
6DPHQ ]X HPSIDQJHQ (LQH )UDX LVW GD]X GD .LQGHU ]X
EHNRPPHQ ± 'D NDP HLQH $UW URWHU 1HJHU LQ GLH 6WDGW
YRQGHPQLHPDQGHWZDVZX‰WH(UKLH‰$EHODUGRZDV]X
GHU $QQDKPH EHUHFKWLJW GD‰ HU VSDQLVFKHU +HUNXQIW ZDU
(U NRQQWH VLFK DEHU DXVJH]HLFKQHW LQ .UHROLVFK XQG OHLG
OLFKLQ)UDQ]|VLVFKYHUVWlQGLJHQ(UOLH‰VLHKLQHLQHPGHU
+DQGHOVKlXVHU DP .LHOKROSODW] HLQVWHOOHQ ]XQlFKVW DOV
/DXIEXUVFKH XQG VSlWHU DOV /DJHUYHUZDOWHU :LH NDP HU
QXQ GD]X GLH %HNDQQWVFKDIW 3RXUPpUDV ]X PDFKHQ GLH
ZLHPDQVLFKHULQQHUQZLUG ]X MHQHU =HLW DXI GLH 9LHU]LJ
]XJLQJ":RHEHQGLH/LHEHKLQIlOOWVDJWPDQ6RZLHGLH
(LQZRKQHU YRQ )RUW 3LORWH VHKU EDOG YRQ GHU +HIWLJNHLW
GHU /HLGHQVFKDIW 3RXUPpUDV EHU]HXJW ZDUHQ VR ]ZHLIHO
WHQ VLH GRFK DOOHVDPW DQ GHQ *HIKOHQ $EHODUGRV 6LH
VDKHQ ZLH HU HV VLFK LQ GHP +DXV LQ /D )ROLH EHTXHP
PDFKWH VLFK DQ GLH .DVVH GHV ª*ROGHQHQ )LQJHUKXWV©
VHW]WH XQG GHP 'LHQVWPlGFKHQ $QZHLVXQJHQ HUWHLOWH ,Q
GHU.DWKHGUDOHGDJHJHQHUVFKLHQHUEHUKDXSWQLFKWGHQQ
HUZDUHLQ8QJOlXELJHUXQG6lXIHU XQG VWLH‰ PLW 9HUJQ
JHQGLHIUFKWHUOLFKVWHQ)OFKHDXV
1DFK HLQ SDDU -DKUHQ KDWWH HU 3RXUPpUD Y|OOLJ UXLQLHUW
6LH PX‰WH *HVFKlIW XQG +DXV HLQVFKOLH‰OLFK GHU 0|EHO
YHUNDXIHQ $XI GLHVH :HLVH JHODQJWHQ LKUH VFKZHUHQ (L
FKHQKRO]P|EHO LQ GHQ %HVLW] HLQHU GHU OHJLWLPHQ 7|FKWHU
YRQ -HDQ +LODLUH (QGRPLXV GLH GD VLH %HOOH XQG LKUH
1DFKNRPPHQVFKDIWHEHQVRKD‰WHZLHYRULKULKUH0XWWHU
GDULQ HLQH 5DFKH GHV +LPPHOV HUEOLFNWH $EHODUGR YHU
VFKZDQG XP LQ DQGHUHQ *HJHQGHQ 8QKHLO ]X YHUEUHLWHQ
3RXUPpUD EOLHE DOOHLQ %DOG GDUDXI EHPHUNWH VLH GD‰ VLH
VFKZDQJHUZDU ,VW0XWWHUOLHEHHLQH(UILQGXQJ"'DV 7KH
PD LVW HV YLHOOHLFKW ZHUW VLFK GDPLW DXVHLQDQGHU]XVHW]HQ
'LH*HQHUDWLRQHQYRQ)UDXHQGLHLKUH.LQGHULQGHU*RV
VH RGHU DXI GHU 0OOKDOGH DXVJHVHW]W KDEHQ EHVWlWLJHQ
GLHVH7KHVH'RFKZLGHUOHJHQVLHDOOMHQHGLHGLH)UHXGHQ
GHU0XWWHUVFKDIWKHIWLJYHUWHLGLJHQ,P)DOOH3RXUPpUDVLVW
MHGHU =ZHLIHO DXVJHVFKORVVHQ 6LH OLHEWH GDV NOHLQH ò
.LORVFKZHUH0lGFKHQQLFKWGDVVLHDQHLQHP'H]HPEHU
DEHQG]XU:HOWEUDFKWHXQGGDVGHQ1DPHQ%HUWKHHUKLHOW
'DV KHL‰W VLH LQWHUHVVLHUWH VLFK HLQIDFK QLFKW GDIU 6LH
ZHLJHUWHVLFKHV]XVWLOOHQ
(LQH)UDXQDPHQV0DUWKD6FKZDU]DXJHEHUUHGHWHLKUHQ
0DQQ 0DUFLXV 0XWWHU XQG .LQG EHL VLFK DXI]XQHKPHQ
0DUWKD6FKZDU]DXJH KDWWH ]XVDPPHQ PLW 3RXUPpUD DOV
+LOIVNUDIW LQ GHU :lVFKHNDPPHU EHL GHQ 6FKZHVWHUQ GHU
.RQIHVVLRQVVFKXOH JHDUEHLWHW XQG ZlKUHQG GHU NXU]HQ
=HLWLKUHV:RKOVWDQGVKDWWHVLHVLHQLHYHUJHVVHQ
(LQ SDDU :RFKHQ QDFK GHU *HEXUW YRQ %HUWKH ILQJ
3RXUPpUDDQQDFKWV]XVFKUHLHQ
%HLP HUVWHQPDO JODXEWH 0DUWKD6FKZDU]DXJH GD‰ HV
VLFKXPHLQHQVWUHXQHQGHQ+XQGKDQGHOHGHUPLWGHP7RG
=ZLHVSUDFKHKLHOW6LHZDUGUDXIXQGGUDQKLQDXV]XJHKHQ
XPLKPHLQHQ(LPHUNDOWHV:DVVHUEHU]XVFKWWHQDOVLKU
NODUZXUGHGD‰VLHVLFKJHLUUWKDWWH6LHOLHILQV1DFKEDU
]LPPHU XQG IDQG GRUW 3RXUPpUD YRU QDFNW GHU JUD]LOH
.|USHU VFKZHL‰EHGHFNW XQG DQJHVSDQQW ZLH HLQ %RJHQ
6LH KDWWH GHQ .RSI ]XUFNJHZRUIHQ XQG LKUH HWZDV NXU
]HQ VFKDUI JHUlQGHUWHQ /LSSHQ OLH‰HQ LKUH VFKQHHZHL‰HQ
VSLW]HQ =lKQH VHKHQ ]ZLVFKHQ GHQHQ HLQ JUDXHQHUUHJHQ
GHU 6FKUHL KHUYRUEUDFK 'DV %DE\ VFKOLHI JRWWORE PLW
JHVFKORVVHQHQ )lXVWHQ LQ VHLQHP .|UEFKHQ 'D 0DUWKD
6FKZDU]DXJH QLFKW ZX‰WH ZDV VLH PDFKHQ VROOWH ZHFNWH
VLH0DUFLXVGHUHLQH1DFKEDULQKROWHXQGHVJHODQJLKQHQ
UHFKWXQGVFKOHFKW3RXUPpUD]XU5XKH]XEULQJHQLQGHP
VLH LKU EHVWlQGLJ $VVDIRHWLGD0L[WXU HLQIO|‰WHQ XQG VLH
LPPHU ZLHGHU PLW 7HUSHQWLQ XQG $PPRQLDN HLQULHEHQ
'DVVHOEHZLHGHUKROWHVLFKLQGHUIROJHQGHQXQGYRQGDDQ
LQ MHGHU 1DFKW (V ZDU ZLH HLQH JXW DXIJH]RJHQH 0HFKD
QLN 'DV GDXHUWH PLW HLQ SDDU $WHPSDXVHQ GD]ZLVFKHQ
ELV JHJHQ GUHL 8KU 1DFK $EODXI YRQ GUHL 0RQDWHQ HQW
VFKORVVHQVLFK0DUWKD6FKZDU]DXJHXQG0DUFLXVVFKOLH‰
OLFK 'RNWRU %ORQIRUW ]X NRQVXOWLHUHQ 1DFK UHLFKOLFKHP
+LQ XQG +HU HQWVFKOR‰ PDQ VLFK 3RXUPpUD DP 6HS
WHPEHU LQV %DXPHWWHV.UDQNHQKDXV HLQ]XZHLVHQ
,KUH7RFKWHUZDUNQDSS]ZHL-DKUHDOW
*HZL‰ KDWWHQ VLFK GLH SV\FKLDWULVFKHQ 0HWKRGHQ LP
%DXPHWWHV.UDQNHQKDXV YRQ )RUW 3LORWH YHUEHVVHUW 'LH
.UDQNHQ ZXUGHQ QLFKW PHKU DQ .HWWHQ JHOHJW XQG LKUH
.OHLGXQJVVWFNH QLFKW PHKU PLW 6WULFNHQ IHVWJHVFKQUW
.XU]XP PDQ ZLHV GHP RGHU GHUMHQLJHQ GLH PDQ IU
JHLVWHVJHVW|UW KLHOW NHLQH 6FKXOG PHKU ]X 'LH 3DWLHQWHQ
ZXUGHQ HLQJHJOLHGHUW KDXSWVlFKOLFK GXUFK $UEHLW 0DQ
DFKWHWHGDUDXIGD‰VLHVLFKEHWlWLJWHQXQGVRZDUHVJDQ]
QDWUOLFKGD‰PDQ3RXUPpUD:lVFKH]XP)OLFNHQXQGYRU
DOOHP ]XP %HVWLFNHQ LQ GLH +DQG JDE 6REDOG HV $EHQG
ZDU ZXUGHQ LKU VWDUNH 'RVHQ YRQ GHP ZDV PDQ LQ GHU
)ROJH DOV ª7UDQTXLOL]HU© EH]HLFKQHQ VROOWH YHUDEUHLFKW
GDPLWVLHQLFKWGLH5XKHLKUHU*HIlKUWHQVW|UH$QVRQVWHQ
ZXUGHVLHJXWEHN|VWLJW
3RXUPpUDV.UDQNKHLWXQGLKUH(LQZHLVXQJLQV.UDQNHQ
KDXV HUUHJWHQ LQ )RUW 3LORWH DOOHUKDQG $XIVHKHQ (V ZDU
DOVZHQQVLHZLHGHUGDV.LQGZUGHGDVVLHHLQVWJHZHVHQ
ZDU *HJHQVWDQG GHV 0LWOHLGV XQG GHU =lUWOLFKNHLW 2SIHU
XQG 6QGHQERFN GHVVHQ /HLGHQ VHOEVW GLH +DUWKHU]LJVWHQ
HUZHLFKWHQ (LQ SDDU /HXWH VSUDFKHQ GDYRQ GD‰ PDQ
$EHODUGR DXIVSUHQ XQG LKQ YRU *HULFKW EHODQJHQ P‰WH
'RFKZHVZHJHQVROOWHPDQLKQDQNODJHQ"'DV/HEHQHLQHU
)UDX ]HUEURFKHQ ]X KDEHQ" :HQQ HLQ VROFKHV 9HUEUHFKHQ
XQWHU $QNODJH VWQGH ZlUHQ YLHOH 0lQQHU KLQWHU 6FKOR‰
XQG 5LHJHO (LQ MXQJHU -XULVW QDPHQV 0LFKHO 'HVQDUG
VWHOOWH HLQLJH 1DFKIRUVFKXQJHQ LQ GLHVHU 5LFKWXQJ DQ (U
JDEDEHUUHFKWEDOGDXI
'LH1DFKIRUVFKXQJHQGLH0LFKHO'HVQDUGDQVWHOOWHXP
$EHODUGRV 6SXUHQ ]X HQWGHFNHQ ZDUHQ QLFKW HUQVWKDIW
EHWULHEHQZRUGHQ'HQQVRQVWKlWWHHULKQHLQSDDU,QVHOQ
ZHLWHULQGHP6WlGWFKHQ6DQJUH*UDQGHJHIXQGHQ$EHODU
GR KDWWH VLFK LQ HLQHP WURVWORVHQ +RWHO LQPLWWHQ HLQHV
$UEHLWHUYLHUWHOV YROOHU %UXFKEXGHQ HLQ =LPPHU LP +RFK
SDUWHUUHJHPLHWHWQLFKWZHLWYRQGHQ9LOOHQDXVEHPDOWHP
+RO]GLHYRQ*lUWHQPLW(XNDO\SWXVXQG0DQJRElXPHQ
XPJHEHQ ZDUHQ XQG LQ GHQHQ IUKHU GLH UHLFKHQ /HXWH
ZRKQWHQ =X GHP =HLWSXQNW DOV 3RXUPpUD LQ GLH .OLQLN
HLQJHZLHVHQ ZXUGH ZDU JHUDGH 5HJHQ]HLW 'LH 6WUD‰HQ
YRQ 6DQJUH *UDQGH YHUZDQGHOWHQ VLFK LQ VFKODPPLJH
6WU|PHGLHPDQDXIULHVLJHQLQUHJHOPl‰LJHQ$EVWlQGHQ
YHUOHJWHQ 6WHLQHQ GXUFKZDWHWH 0LW GHP *HOG YRQ 3RXU
PpUD KDWWH $EHODUGR $NWLHQ LQ HLQHU NDULELVFKHQ 6FKLII
IDKUWVJHVHOOVFKDIW DXIJHQRPPHQ GLH VlPWOLFKH ,QVHOQ GHV
$UFKLSHOV XQG HLQLJH /lQGHU 0LWWHODPHULNDV DQODXIHQ
VROOWHHLQ3URMHNWGDVQLFKW]XYHUZLUNOLFKHQZDUZLHDOOH
YRUKHULJHQ DQ GHQHQ HU VLFK EHWHLOLJW KDWWH 'LH %URUlX
PHGHU*HVHOOVFKDIWVROOWHQLPIQIWHQ6WRFNGHVHLQ]LJHQ
QRFKQLFKWIHUWLJJHVWHOOWHQ:RONHQNUDW]HUVGHP6RURFDED
HLQJHULFKWHW ZHUGHQ GRFK GHU 6FKDW]PHLVWHU GHU *HVHOO
VFKDIW ZLH DXFK GHU *HQHUDOGLUHNWRU OLH‰HQ DXI VLFK ZDU
WHQ
$EHODUGRGDFKWHRIWDQ3RXUPpUD1LFKWGD‰HUVLHOLHEWH
(U HPSIDQG IU VLH MHQHV GHU =lUWOLFKNHLW UHFKW lKQOLFKH
0LWOHLG GDV GLH 0lQQHU IU GLH )UDXHQ IKOHQ GLH VLH
EHQXW]W XQG DXVJHQXW]W KDEHQ $EHU LFK YHUXUWHLOH LKQ
GHVZHJHQ QLFKW (U KDWWH QLFKW GLH JHULQJVWH $KQXQJ YRQ
LKUHU6FKZDQJHUVFKDIWXQGYRQGHU*HEXUW %HUWKHV :lUH
HUGDYRQXQWHUULFKWHWJHZHVHQGDQQKlWWHHUVLFKZRP|J
OLFK DQGHUV YHUKDOWHQ (U KlWWH LKU JHUQ VFKUHLEHQ ZROOHQ
DEHUHUZX‰WHQLFKWZLHHUVHLQHQ%ULHIEHJLQQHQVROOWH,Q
VHLQHUPL‰OLFKHQ/DJHILQJHUDQ)RUW3LORWH]XYHUNOlUHQ
ZREHLHUYHUJD‰ZLHHUGLH/HXWHLKUH6LWWHQXQG*HEUlX
FKH YHUVSRWWHW KDWWH :HQQ GDV 3URMHNW GHU 6FKLIIDKUWVJH
VHOOVFKDIW VFKHLWHUWH ZX‰WH HU EHUKDXSW QLFKW PHKU ZDV
DXV LKP ZHUGHQ ZUGH 6ROOWH HU HWZD ]XU +DFLHQGD ]X
UFNNHKUHQ XQG VLFK PLW %DXPZROOEDOOHQ DEVFKOHSSHQ"
/LHEHUZROOWHHUVWHUEHQ

8QGGHQQRFKVROOWHGHU7RGGHQ$EHODUGRPLWDOOHQ)D
VHUQ VHLQHV 'HQNHQV YRQ VLFK ZLHV DXI LKQ ]XNRPPHQ
(LQHV 1DFKWV OHHUWH $EHODUGR LQ HLQHU VFKPXW]LJHQ YHU
UlXFKHUWHQ.QHLSHHLQSDDU*OlVHU3LQJD HLQ =XFNHUURKU
VFKQDSV GHU VLFK VWDUN YRP 5XP XQWHUVFKLHGHW XQG PLW
HLQJHNKOWHP =LWURQHQVDIW JHPL[W ZLUG (U ZX‰WH GD‰ HU
HLQHQ VHOLJHQ 5DXVFK KDEHQ ZUGH ZHQQ VLFK GHU *H
ELUJVNDPP ZLH HLQ KDUWHV JH]lKQWHV %ODWW YRP KHUDXI
GlPPHUQGHQ+LPPHODEK|EH(UZUGHYHUJHVVHQGD‰HU
EHUNXU]RGHUODQJPLWGHP5FNHQ DQGHU:DQGVWHKHQ
ZUGH :LU ZLVVHQ QLFKW JHQDX ZDUXP DP DQGHUHQ (QGH
GHU 7KHNH SO|W]OLFK HLQ 7XPXOW DXVEUDFK -HGHQIDOOV
PLVFKWHVLFK$EHODUGR HLQXQGEHNDPPHKUHUH0HVVHUVWL
FKHDE(UYHUORUUHLFKOLFK%OXWXQGNXU]GDUDXILP.UDQ
NHQKDXV0DULD+HLPVXFKXQJGDV/HEHQ7RGRKQH5XKP
:HU EHU HWZDV 9RUVWHOOXQJVYHUP|JHQ YHUIJW ZLUG VL
FKHUOLFKJHUQVHLQHQ.RPPHQWDUGD]XDEJHEHQ:DVZlUH
JHVFKHKHQ ZHQQ $EHODUGR DQ MHQHP 7DJ QLFKW XPJH
NRPPHQ ZlUH" :lUH HU GHUDUW LQ EHGUlQJWHU /DJH RKQH
HLQHQ3IHQQLJLQGHU7DVFKH]X3RXUPpUD]XUFNJHNHKUW"
+lWWH VLH GDV YRQ LKUHP :DKQVLQQ JHKHLOW GD VLH MD LQ
:DKUKHLW QXU DXI LKQ ZDUWHWH" +lWWH HU VHLQ .LQG LQ GLH
$UPHJHQRPPHQ"+lWWHHUHVJHOLHEW"+lWWHHUGLH0XWWHU
GD]XJHEUDFKWHV]XOLHEHQ"8QGZlUHGDV/HEHQ%HUWKHV
GHP]XIROJH DQGHUV YHUODXIHQ" 'HUOHL )UDJHQ VLQG JHJHQ
VWDQGVORVGHQQGLH:LUNOLFKNHLWLVWVRZLHVLHKLHUDXIJH
]HLFKQHW ZXUGH 1LHPDQG ZHL‰ ZR VLFK GDV *UDE YRQ
$EHODUGREHILQGHWXQGQLHPDQGIUDJWGDQDFK

,,,

%HUWKH ZXUGH DP 'H]HPEHU JHERUHQ %HUWKH


ZDUGHU9RUQDPHGHU+HEDPPHGLHYHUVXFKWKDWWH3RXU
PpUD]XHQWELQGHQEHYRUVLHGHQ$U]WULHI 'D MHQH QLFKW
IlKLJ ZDU HLQHQ 1DPHQ DXV GHP .DOHQGHU DXV]XZlKOHQ
HQWVFKLHGVLHDOOHLQ'DV.LQGZXUGHDOVHLQH6XUpQDDQJH
JHEHQ PLW GHP )DPLOLHQQDPHQ GHQ VFKRQ 0XWWHU XQG
*UR‰PXWWHUJHWUDJHQKDWWHQ%HUWKH6XUpQD
7URW] GHU 8PVWlQGH GLH LKUH *HEXUW EHJOHLWHWHQ ZDU
%HUWKH ELV ]XP $OWHU YRQ IQI -DKUHQ HLQ JOFNOLFKHV
NOHLQHV0lGFKHQGDVLHYRQDOOGHPQLFKWVZX‰WH)UVLH
ZDU 0DUWKD6FKZDU]DXJH LKUH 0DPD 0DUFLXV HLQ 0|
EHOWLVFKOHULKU3DSD6LHZXFKVLQGHPNOHLQHQ*DUWHQGDV
LKU +lXVFKHQ XPJDE KHUDQ LQPLWWHQ YRQ 7URPSHWHQEOX
PHQ XQG 5RVHQ XQG OHUQWH GD‰ PDQ (LVHQNUDXW =LWUR
QHQPHOLVVH XQG 4XHFNH QLFKW KHUDXVUHL‰HQ GXUIWH GD
0DUWKD6FKZDU]DXJH GDUDXV .UlXWHUWHH EHUHLWHWH :HQQ
VLH JHQXJ YRP 6SLHOHQ KDWWH JLQJ VLH LQ 0DUFLXVå :HUN
VWDWW UROOWH VLFK +RO]VSlQH XP GLH )LQJHU XQG VRJ GHQ
*HUXFK QDFK 7HUSHQWLQ XQG )LUQLV HLQ 6LH KDWWH GLH ]DUWH
.RQVWLWXWLRQ LKUHU 0XWWHU XQG LKUHU *UR‰PXWWHU JHHUEW
GRFKLKU*HVLFKWZDUOLHEOLFKHUGHQQGLH VFK|QHQ VFKUlJ
JHVFKQLWWHQHQ$XJHQYRQ$EHODUGRZRJHQGLHDOO]XSODWWH
1DVH XQG GHQ ]X VFKPDOHQ 0XQG YRQ 3RXUPpUD DXI XQG
JDEHQLKUHLQUKUHQGHV$XVVHKHQ$OVVLHVHFKVZDUNDP
VLH ]XU 6FKXOH 'RUW PVVHQ VLH GLH .LQGHU XPULQJW XQG
JHWUlOOHUWKDEHQª'HLQH0XWWHUGLHLVWYHUUFNWGLHLVWLP
,UUHQKDXV«WUDOODODOD«©
%HUWKHZX‰WHEHUKDXSWQLFKWZDVGLHVH:RUWHEHGHXWHQ
VROOWHQ %HUWKH EHJULII OHGLJOLFK GD‰ GDPLW MHPDQG JH
PHLQW ZDU GHQ PDQ DXVJHVFKORVVHQ KDWWH 6LH OLHI LQ GHU
9RUPLWWDJVKLW]H QDFK +DXVH UDQQWH GXUFK GLH *DVVHQ GHV
9LHUWHOV GDV ± HKHPDOV /D )ROLH XQG /H %DV GX %RXUJ ±
GLHª$OWVWDGW©ELOGHWHLP8QWHUVFKLHG]X/H0RUQH$OL]p
XQG /H 0RUQH 0RXVWLTXH GHP MQJVWHQ 1HXEDXYLHUWHO
ZRGLH1HXUHLFKHQLQ LKUHQ YRQ EUDVLOLDQLVFKHQ $UFKLWHN
WHQHQWZRUIHQHQQHXHQ9LOOHQZRKQWHQ*DQ]DX‰HU$WHP
EHULFKWHWH VLH 0DUWKD6FKZDU]DXJH XQG 0DUFLXV ZDV VLH
JHUDGH JHK|UW KDWWH 6LH ZDUHQ VSUDFKORV $P IROJHQGHQ
6RQQWDJ JLQJHQ VLH PLW %HUWKH LQV %DXPHWWHV.UDQNHQ
KDXV
'DV %DXPHWWHV.UDQNHQKDXV ZDU HLQ YLHUVW|FNLJHV *H
ElXGH YRQ VFKPXW]LJHP :HL‰ XQG PLW QDFNWHU VFKPXFN
ORVHU )DVVDGH ZHQQ PDQ YRQ GHU 1LVFKH LQ +|KH GHV
]ZHLWHQ 6WRFNV DEVLHKW LQ GHU VLFK GLH PDQQVKRKH 6WDWXH
YRQ )UDQFLV 2UODQGR GHV %DXPHWWHV EHIDQG HKHPDOV
*RXYHUQHXU GHU ,QVHO GHU HV LP *HGHQNHQ DQ VHLQH
HLQSDDU-DKUH]XYRULP:DKQVLQQJHVWRUEHQH0XWWHUKDWWH
HUEDXHQODVVHQ1DFKKLQWHQJLQJHVDXIHLQHQDXVJHGHKQ
WHQ 3DUN 'HU XQWHUH 7HLO ZDU PLW *XD\DYHQElXPHQ XQG
,FDFRSODXPHQ EHSIODQ]W GHUHQ URVD )UXFKWIOHLVFK .LQGHU
ZXQGHQlKQHOW
$OV %HUWKH 3RXUPpUD EHVXFKWH ZDU GLHVH HWZDV EHU
IQI]LJ-DKUHDOW0DQKlWWHVLHIU HLQH.LQGKDOWHQN|Q
QHQ GDV RKQH hEHUJDQJ LQV *UHLVHQDOWHU HLQJHWUHWHQ LVW
,KUHZHL‰HQ+DDUHZDUHQVRUJIlOWLJPLW&DUDSDWHgOHLQJH
IHWWHW ,KUH 2KUHQ XQG LKU +DOV ZDUHQ PLW %D\5KXP
HLQJHULHEHQ GDPLW VLH JXW GXIWHWHQ ± VR VD‰ VLH HLQ EL‰
FKHQLQVLFK]XVDPPHQJHVXQNHQLQHLQHP6WXKOPLWKRKHU
/HKQH
ª.VVHGHLQH0XWWHU«©
%HUWKH JHKRUFKWH XQG GUFNWH LKUHQ IULVFKHQ 0XQG DXI
GLH VFKODIIH ]HUNQLWWHUWH :DQJH GLH ZHLFK ZDU ZLH
/|VFKSDSLHU$OOHGLHEHLGLHVHU6]HQHDQZHVHQGZDUHQ±
'RNWRU %ORQIRUW 0DUWKD6FKZDU]DXJH 0DUFLXV ]ZHL
.UDQNHQVFKZHVWHUQ±ZDUWHWHQDXIHLQ=HLFKHQHLQSO|W]
OLFKHV .OLFN DXI HLQH ZXQGHUVDPH +HLOXQJ ZLH GLH GHU
9HUVHKUWHQ LQ /RXUGHV GLH LKU 6LHFKWXP DEZHUIHQ XQG
ORVODXIHQ 1LFKWV GHUJOHLFKHQ JHVFKDK 'LH VFKUlJ JH
VFKOLW]WHQ$XJHQZDUHQDXVGUXFNVORV'LH/LSSHQ|IIQHWHQ
VLFK QLFKW HLQPDO ]X HLQHP YHU]HUUWHQ *ULQVHQ GDV PDQ
IU HLQ /lFKHOQ KlWWH KDOWHQ N|QQHQ 'HU %HVXFK GDXHUWH
QLFKW VHKU ODQJH GHQQ PDQ ZDU LP 6HSWHPEHU GDV KHL‰W
PLWWHQLQGHU:LQWHU]HLW*HJHQVHFKV8KUNDP5HJHQDXI
XQG WURPPHOWH ZLH PLW VSLW]HQ 1DGHOQ DXI GLH %OHFKGl
FKHU
$PQlFKVWHQ0RUJHQNRQQWH%HUWKHQLFKWDXIVWHKHQ6LH
NODJWHEHUHLQHQVFKZHUHQ.RSI
'DV7KHUPRPHWHU]HLJWH*UDG$P1DFKPLWWDJZXU
GH VLH YRQ .UlPSIHQ JHVFKWWHOW 'RNWRU %ORQIRUW HLOLJ
KHUEHLJHUXIHQ PX‰WH HLQJHVWHKHQ GD‰ HV IDOVFK JHZHVHQ
ZDUGLHVH%HJHJQXQJ]XJHVWDWWHQXQGHURUGQHWHDQGD‰
GDV.LQGQLHPDOVPHKUPLWVHLQHU0XWWHU]XVDPPHQNRP
PHQGUIH$OVGDV)LHEHUJHVXQNHQZDUYHUILHO%HUWKHLQ
HLQH XQUXKHYROOH 6FKZHLJVDPNHLW 6LH KLHOW GLH $XJHQ
JHVFKORVVHQ DEHU LKUH /LGHU IODWWHUWHQ $QJVWYROO EHRE
DFKWHWH 'RNWRU %ORQIRUW GLHVH 6FKZHLJVDPNHLW XQG GLHVH
8QUXKH(UKlWWHJHUQLQGHQ*HGDQNHQGHU.OHLQHQOHVHQ
P|JHQ ZlKUHQG HU LKU +lQGFKHQ LQ VHLQHU JUR‰HQ +DQG
KLHOW XQG VLH IHVW GUFNWH :HOFKH *HGDQNHQ ZHOFKH %LO
GHU PRFKWHQ LKU ZRKO GXUFK GHQ .RSI MDJHQ" (U ZXUGH
YRQ *HZLVVHQVELVVHQ JHSHLQLJW 'DEHL KDWWH HU QXU DQJH
RUGQHWZDVHUIUULFKWLJDQJHVHKHQKDWWHGHQQHUJHK|UWH
HLQHU5LFKWXQJGHU3V\FKLDWULHDQGHUHQ$QKlQJHUHLQPDO
LP -DKU ]XVDPPHQWUDWHQ XQG JHUDGH HLQHQ .RQJUH‰ LQ
3KLODGHOSKLD DEJHKDOWHQ KDWWHQ 'LHVH 5LFKWXQJ YHUNQ
GHWH NODU XQG GHXWOLFK GD‰ GLH *HLVWHVNUDQNKHLW GHU 3DWL
HQWHQ HLQ 3URGXNW GHU =HUVW|UXQJ GXUFK GLH *HVHOOVFKDIW
XQG GXUFK VLH VHOEVW LVW HLQH 0DVNH HLQ 6FKHLQ HLQH
JURWHVNH.DULNDWXU
'LHVH5LFKWXQJVSUDFKGDYRQGLH3DWLHQWHQLKUHQ)DPL
OLHQXQGGHP/HEHQ]XUFN]XJHEHQVRZLHHVGHU)DOOLVW
LQGHQDIULNDQLVFKHQ'|UIHUQZRVLFKGLH.UDQNHQLQPLW
WHQGHUJHVXQGHQ)UDXHQXQG0lQQHUIUHLEHZHJHQ+DWWH
VLH8QUHFKW"
%HUWKHVFKLHQVLFKDOOPlKOLFKYRQGHP%HVXFKEHLLKUHU
0XWWHU ]X HUKROHQ 6LH EHJDQQ ZLHGHU ]X VSLHOHQ KHUXP
]XODXIHQNLOLELEL ± $QWLOOHQ]XFNHU ± XQG NDNRGRX ± 9ROO
PLOFKVFKRNRODGH ± ]X HVVHQ :HQQ GLH .LQGHU VLH LQ GHU
6FKXOH YRQ QHXHP TXlOWHQ YHUPRFKWH VLH VLFK MHW]W ]X
YHUWHLGLJHQ XQG VSUDFK ZHGHU PLW 0DUWKD6FKZDU]DXJH
QRFKPLW0DUFLXVGDUEHU
'D JHVFKDK HV GD‰ GHU lOWHVWH %UXGHU YRQ 0DUWKD
6FKZDU]DXJHVWDUE0LW-DKUHQZDUHUQDFK&DQHWHDXI
HLQHVSDQLVFKVSUDFKLJH,QVHODXVJHZDQGHUWXQGKDWWHGRUW
HLQH NOHLQH LQ]ZLVFKHQ HLQWUlJOLFKH .DIIHHSODQWDJH DQJH
OHJW'DHUZHGHU)UDXQRFK.LQGHUKDWWHILHOGHUJHVDPWH
%HVLW] DQ 0DUWKD6FKZDU]DXJH :HU KlWWH QLFKW GDYRQ
JHWUlXPW(LJHQWPHUHLQHVIORULHUHQGHQ8QWHUQHKPHQV]X
ZHUGHQ" 0DUWKD6FKZDU]DXJH XQG 0DUFLXV ]|JHUWHQ
QLFKW GLH 7LVFKOHUZHUNVWDWW EUDFKWH QLFKWV HLQ 6LH EH
VFKORVVHQDOVRLKUHGUIWLJHQ+DEVHOLJNHLWHQ]XYHUNDXIHQ
XQG QDFK &DQHWH EHU]XVLHGHOQ (LQ]LJHU 6FKDWWHQ DXI
GLHVHP %LOG %HUWKH :DV WXQ PLW GLHVHP 0lGFKHQ YRQ
IDVW ]HKQ -DKUHQ GDV HLQH IUDQ]|VLVFKVSUDFKLJH 6FKXOH
EHVXFKWHXQGDQHLQHEHVWLPPWH8PJHEXQJJHZ|KQWZDU"
6LHLQHLQJlQ]OLFKDQGHUHV/DQGYHUSIODQ]HQLQHLQDEJH
OHJHQHV$QZHVHQLQ0HWHU+|KHZHLWZHJYRQMHGHU
6WDGW"$XFKGLHVHV0DOEHULHWHQVLHVLFKPLW'RNWRU%ORQ
IRUW8QGHU ZDU HVGHQQDXFKGHU HLQH )DPLOLHIDQGGHU
VLH %HUWKH DQYHUWUDXHQ NRQQWHQ GLH )DPLOLH $XEUXQ PLW
GHUHUPWWHUOLFKHUVHLWVYHUZDQGWZDU
'DPLW PDQ EHJUHLIW XP ZDV IU HLQH )DPLOLH HV VLFK
KDQGHOWH GLH EHUHLW ZDU VLFK %HUWKHV DQ]XQHKPHQ PX‰
PDQ YLHOOHLFKW HLQ JDQ]HV 6WFN LQ XQVHUHU *HVFKLFKWH
]XUFNJHKHQ
*HJHQ ID‰WH GLH )DPLOLH 0DKHX[ GH OD )ROLH ±
EpNpV DOVR ZHL‰H .UHROHQ ± GLH GXUFK GLH $EVFKDIIXQJ
GHU 6NODYHUHL XQG GLH QDFKIROJHQGH VR]LDOH %HZHJXQJ
UXLQLHUW ZRUGHQ ZDU HLQHQ (QWVFKOX‰ YRQ EHWUlFKWOLFKHU
7UDJZHLWH6LHHQWVFKOR‰VLFKLKUH.LQGHUDQ0XODWWHQ]X
YHUKHLUDWHQ0DQVROOWHGDULQNHLQHUOHL =HLFKHQ YRQ :HLW
EOLFN XQG YRQ QLFKW YRUKDQGHQHQ 9RUXUWHLOHQ VHKHQ (V
KDQGHOWH VLFK XP HLQH JHVFKLFNWH 5HFKQXQJ -RV 0DKHX[
GHOD)ROLH2EHUKDXSWGHV )DPLOLHQFODQV KDWWH EHJULIIHQ
GD‰ GLH 0XODWWHQ GLH QHXH IKUHQGH .ODVVH ELOGHWHQ
.DXIWHQ VLH QLFKW HLQH 5XPEUHQQHUHL HLQH .DIIHH XQG
HLQH .DNDRSODQWDJH QDFK GHU DQGHUHQ DXI" :DU QLFKW HUVW
GDV $QZHVHQ %HOOH (DX LQ LKUH +lQGH JHIDOOHQ" :LHYLHO
XUEDUHV /DQG EHVD‰HQ VLH MHW]W VFKRQ" 8QG ZLHYLHO /DQG
ZUGHQ VLH EDOG EHVLW]HQ" 0DQ PX‰WH UDVFK KDQGHOQ
EHYRU VLH DUURJDQW XQG XQQDFKJLHELJ JHZRUGHQ ZlUHQ GD
VLHQLFKWVPHKU]X EHJHKUHQ KDWWHQ 'LH 0XODWWHQ DXV GHU
*HJHQGXP6RID\DVWU]WHQVLFKDXIGLH0lGFKHQ0DKHX[
GHOD)ROLHGLHWUDXPKDIWEORQGXQGELOGKEVFKZDUHQXQG
DXIVRUHL]HQGH:HLVHGLH/LHGHUYRQ6FKXEHUWVDQJHQ'LH
-XQJHQ 0DKHX[ GH OD )ROLH KHLUDWHWHQ QXU VROFKH )UDXHQ
GLH HLQH EHVWLPPWH +DXWIDUEH XQG HLQ EHVWLPPWHV %DQN
NRQWR EHVD‰HQ 1DFK OlQJHUHP =|JHUQ HQWVFKOR‰ VLFK
&KDUOHV(PPDQXHOGHUlOWHVWH6RKQYRQ-RVXPGLH+DQG
YRQ(PPD'HYDULHX[DQ]XKDOWHQ(VZDUHLQHVHKUJOFN
OLFKH(KHIQI-XQJHQIQI0lGFKHQ'LH/HW]WJHERUHQH
%pOLDHUZLHVVLFKVHKUEDOGDOVHLQ:XQGHUNLQG
*HJHQ ]X GHUVHOEHQ =HLW DOV %HOOH LQ )RUW 3LORWH
DOVR.LORPHWHUYRQ6RID\DHQWIHUQWGLH$XIPHUNVDP
NHLW LKUHU 0LWEUJHU DXI VLFK ]RJ YHU|IIHQWOLFKWH %pOLD
HLQHQ 5RPDQ PLW GHP 7LWHO ª8QWHU GHU 6RQQH GHU $QWLO
OHQ© GHU HLQHQ 6NDQGDO DXVO|VWH +HXWH VFKHLQW HV XQOHV
EDUGDVLFKDXFKGLH$XIIDVVXQJEHUGDV6FKUHLEHQJHlQ
GHUW KDW 'HU /HVHU ZUGH EHU PDQFK XQHUWUlJOLFKH LP
3HWUDUFD6WLO DEJHID‰WH /LHEHVGLDORJH XQG EHU PDQFK
XQDQJHEUDFKWH PHORGUDPDWLVFKH (IIHNWH OlFKHOQ -RV 0D
KHX[ KlWWH EHLQDKH HLQHQ +HU]DQIDOO HUOLWWHQ DOV HU GLHVHV
:HUNODVXQGHVZLUGEHKDXSWHWGD‰GDV3RUWUlWGDVVHLQH
(QNHOLQ GDULQ YRQ LKP ]HLFKQHWH VHLQ (QGH EHVFKOHXQLJW
KDEH
'DQQHQWVFKLHG%pOLDGD‰GLH,QVHO]XNOHLQZDUXPLKU
*HQLH]XEHKWHQXQGVLHEUDFKLQGHPVHOEHQ-DKUDXILQ
GHP %HOOH VLFK QDFK .DOL HLQVFKLIIWH XP LKUHU 6FKZHVWHU
]XKHOIHQ
)QI]HKQ -DKUH LUUWH %pOLD XPKHU 6LH NDP VFKOLH‰OLFK
QDFK 6RID\D ]XUFN YRU GHU =HLW ZHL‰ JHZRUGHQ XQG
]LHPOLFK VWDUN GHP $ONRKRO YHUIDOOHQ ± ZDV GLH )DPLOLH
EDOGPLW6FKUHFNHQZDKUQDKP±DQLKUHP5RFN]LSIHOHLQ
VFK|QHV ZLOGHV .LQG GDV NHLQ :RUW IUDQ]|VLVFK VSUDFK
'LHVHV .LQG KLH‰ $OWDJUDV 8QQ|WLJ VLFK EHU GLH .LQG
KHLW XQG -XJHQG $OWDJUDVå DXV]XODVVHQ (V JHQJW ]X EH
PHUNHQ GD‰ VLH QLFKW JOFNOLFK ZDUHQ ,Q GLHVHQ 6FKLFK
WHQGLHVLFKIUDULVWRNUDWLVFKKDOWHQNHQQWPDQNHLQHUOHL
(UEDUPHQ PLW GHQ YHULUUWHQ 6FKDIHQ %pOLD ZDU JHEUDQG
PDUNW XQG ZLH VLH ZXUGH DXFK LKUH 7RFKWHU HLQ XQHKHOL
FKHV.LQGEHUGHVVHQ9DWHUVFKDIWGDVJDQ]H/DQGVSHNX
OLHUWH YHUDFKWHW DXVJHVWR‰HQ H[NRPPXQL]LHUW 8P GHU
+|OOHLKUHV'DVHLQV ]X HQWIOLHKHQ KHLUDWHWH VLH PLW ]ZDQ
]LJ -DKUHQ RKQH LKQ ]X OLHEHQ HLQHQ 1HJHU 7LHUDU]W
(PPDQXHO JHQDQQW 0DQR $XEUXQ 6LH KDWWH GUHL .LQGHU
YRQ LKP ]ZHL 6|KQH $QWRLQH XQG -HDQ)UDQFRLV XQG
HLQH7RFKWHU'RPLQLTXH
'DVZDUHQDOVRGLH/HXWHPLWGHQHQ%HUWKH]XVDPPHQ
OHEHQ ZUGH 7KHRUHWLVFK ZDU GLH 5HFKQXQJ YRQ 'RNWRU
%ORQIRUW JDQ] ULFKWLJ JHZHVHQ (U OHJWH :HUW GDUDXI
%HUWKH LQ HLQHU EUJHUOLFKHQ )DPLOLH XQWHU]XEULQJHQ GLH
VLFKXPLKUH%LOGXQJXQG(U]LHKXQJNPPHUQZUGHDEHU
GRFKQLFKWDOO]XYHUP|JHQGXQGGQNHOKDIWZDUXQGIROJ
OLFK YHUVXFKW VLH ZLH HLQH %HGLHQVWHWH ]X EHKDQGHOQ ,P
EULJHQZDUVHLQH0XWWHUGLH&RXVLQH]ZHLWHQ*UDGHVYRQ
0DQR $XEUXQ ,Q GHU 3UD[LV MHGRFK HUZLHV VLFK GLH :DKO
GHV JXWHQ 'RNWRUV DOV YHUKlQJQLVYROO XQG VR QDKPHQ
VHLQH (QWVFKHLGXQJHQ ]ZHLPDO HLQHQ XQJQVWLJHQ (LQIOX‰
DXIGDV/HEHQXQGGLH3HUV|QOLFKNHLWYRQ%HUWKH
(VNDQQQLFKWRIWJHQXJZLHGHUKROWZHUGHQGD‰PDQGLH
)UDXHQLQMHQHU=HLWQLFKWKLQUHLFKHQG]X5DWH]RJ:HQQ
VLFK 'RNWRU %ORQIRUW DQ $OWDJUDV $XEUXQ JHZDQGW KlWWH
ZlUHDOOHVDQGHUVYHUODXIHQ$EHUHUJDEVLFKGDPLW]XIULH
GHQ PLW 0DQR ]X VSUHFKHQ GHU ]HUVWUHXW XQG lX‰HUVW
EHVFKlIWLJW ZDU XQG GHU YRU DOOHP QLFKW GHQ (LQGUXFN
HUZHFNHQZROOWHDOVZlUHQLFKWHUGHU+HUULP+DXVH

$OV%HUWKHEHLLKU]XOHEHQEHJDQQZDU$OWDJUDV$XEUXQ
HLQH ELOGKEVFKH )UDX YRQ YLHU]LJ -DKUHQ (LQH 0XODWWLQ
EHL GHU GDV VFKZDU]H %OXW DXI ZXQGHUYROOH :HLVH ]XU
(QWIDOWXQJ NDP +RQLJIDUEHQH +DXW IHLQHV HEHQKRO]
VFKZDU]HV +DDU GDV PLW GHU %UHQQVFKHUH JHOHJW ]X VHLQ
VFKLHQ HLQ IOHLVFKLJHU 0XQG PLW YLROHWW VFKLPPHUQGHQ
8PULVVHQXQGGD]XHWZDV6LQQOLFKHVLQGHQ=JHQGDVGLH
$QGDFKWVEXQJHQ QLFKW ]X YHUGUlQJHQ YHUPRFKWHQ $OOH
MXQJHQ %UJHUV|KQH GLH LQ GHQ ]DKOUHLFKHQ +lXVHUQ GHV
&ODQV 0DKHX[ GH OD )ROLH HLQ XQG DXV JHJDQJHQ ZDUHQ
KDWWHQGDYRQJHWUlXPWVLHLQLKUHQ$UPHQ]XKDOWHQ'RFK
QLHPDQG KDWWH XP VLH DQJHKDOWHQ XQG $OWDJUDV KDWWH PLW
DQVHKHQ PVVHQ ZLH VLFK LKUH &RXVLQHQ HLQHQ 6WUDX‰
ZHL‰HU%OXPHQLQGHU+DQGHLQHQDFKGHUDQGHUHQYHUKHL
UDWHWHQ 6RJDU GLH NUlQNHOQGH VFKFKWHUQH *HUPDLQH 'D
KDWWH VLH EHJULIIHQ XQG GHQ 1HJHU 0DQR $XEUXQ JHQRP
PHQ
:DV IU HLQH 4XDO IU HLQH )UDX LKU /DJHU PLW HLQHP
0DQQ ]X WHLOHQ GHQ VLH QLFKW OLHEW 1DFKW IU 1DFKW XQG
VHOEVW DQ GHQ KHL‰HQ 1DFKPLWWDJHQ ZHQQ DOOHV LP +DXV
VFKOlIW VHLQH 8PDUPXQJ ]X HUWUDJHQ 'HQQ ]X $OWDJUDVå
8QJOFNJHK|UWH0DQR]XGHPVHOEHQ6FKODJYRQ0lQQHUQ
ZLH-HDQ+LODLUH(QGRPLXVGLHVLFKUKPHQELQQHQ6WXQ
GHQ IQI )UDXHQ XQG HLQH 6WXWH ]X EHIULHGLJHQ 'HVKDOE
PX‰WH VLH PHKUPDOV DP 7DJH GLHVHV *HZLFKW HUWUDJHQ
GLHVHV EUXWDOH *OLHG LQ VLFK HLQGULQJHQ ODVVHQ GDV LKU
ZLGHULKUHQ:LOOHQ/XVWHQWORFNWHXQG]XODVVHQGD‰HUGLH
JHKHLPVWHQ 6WHOOHQ LKUHV .|USHUV EHUKUWH ,Q LKUHU 9HU
]ZHLIOXQJ XQG LKUHU 2KQPDFKW EHJDQQ VLH VLFK GLH
VFKOLPPVWHQ .DWDVWURSKHQ DXV]XPDOHQ 0DQRV &LWURsQ
SUDOOWJHJHQHLQH3DOPHLQGHU'XPDQRLU$OOHH2GHU'DV
3IHUG DXI GHP 0DQR ]X GHQ %DXHUQK|IHQ UHLWHW XP GDV
9LHK ]X EHKDQGHOQ JHKW SO|W]OLFK GXUFK XQG VFKOHLIW GHQ
.|USHU NLORPHWHUZHLW DXI GHP PLW 9XONDQJHVWHLQ EHUVl
WHQ :HJ KLQWHU VLFK KHU :HQQ VLH JHUDGH DQ GHP 3XQNW
LKUHU7UlXPHDQJHODQJWZDUDQGHPVLHVLFKKHUDEEHXJWH
XP GHQ 7RG IHVW]XVWHOOHQ SDFNWH VLH HLQH XQVDQIWH +DQG
DQGHQ6FKXOWHUQXQGHLQHOHLGHQVFKDIWOLFKH6WLPPHUDXQWH
LKU]Xª.RPPPHLQH6FK|QHPDFKåVPLU«©
9LHOOHLFKWIO|‰WHQLKUGLHVH:RUWH0DQRVQRFKPHKU$E
VFKHXHLQDOVGHU$NWGHUGDUDXIIROJWH
:DUXP OLHEWH $OWDJUDV 0DQR QLFKW QDFK GHP VR YLHOH
7|FKWHUDXVGHQEHVWHQ)DPLOLHQGHV/DQGHVJHVFKPDFKWHW
KDWWHQ DXFK GLH OHJLWLPHQ 7|FKWHU YRQ -HDQ +LODLUH (Q
GRPLXV" (V ZlUH ]X YHUHLQIDFKW HLQ VROFKHV *HIKO GHU
9HUDFKWXQJ]X]XVFKUHLEHQGLHGLH+DXWIDUEHLKUHV0DQQHV
KHUYRUUXIHQ PRFKWH :LU PHLQHQ HKHU GD‰ GLHVH LQWHOOL
JHQWH XQG VWRO]H )UDX HV YHUDEVFKHXWH VLFK GHU (KH ]X
XQWHUZHUIHQXQGKLQ]XQHKPHQGD‰ HV IU LKU *HVFKOHFKW
XQP|JOLFKZDUVHLQ6FKLFNVDOVHOEVW]XEHVWLPPHQDOOGLH
,UUWPHU]XEHJHKHQXQGDOOGLH7DWHQ]X YROOEULQJHQ GLH
GHP 'DVHLQ HUVW %HVWDQG YHUOHLKHQ %pOLD LKUH 0XWWHU
KDWWH LKUH )UHLKHLW ]X WHXHU HUNDXIW 6LH EHVD‰ QLFKW GLH
.UDIWLKUQDFK]XHLIHUQDEHULKUH.OHLQPWLJNHLWYHU]HKUWH
VLH:lKUHQGVLHVLFKDXILKUHU9HUDQGDKLQXQGKHUZLHJ
WH VDK VLH VLFK LQ 3DULV 0DGULG 5LR GH -DQHLUR DOO GHQ
6WlWWHQZRLKUH0XWWHUJHOHEWKDWWHXQGGLH/HXWHZUGHQ
IOVWHUQª'DVLVW$OWDJUDV0DKHX[GHOD)ROLH'LH9HUIDV
VHULQ YRQ «© 'HQQ VLH KDWWH HLQHQ 5RPDQ JHVFKULHEHQ
GHU ZHLWDXV EHGHXWHQGHU ZDU DOV ª8QWHU GHU 6RQQH GHU
$QWLOOHQ© XQG HLQHQ JUR‰HQ /LWHUDWXUSUHLV HUKDOWHQ KDWWH
8QGGDQQ|IIQHWHVLHGLH$XJHQXQGIDQGVLFKLQGHU5XH
GX6DEOHZLHGHUHLQHUVHKUEHOHEWHQ6WUD‰H
8PVLFK]XWU|VWHQKDWWH$OWDJUDVJOFNOLFKHUZHLVH$Q
WRLQHLKUHQlOWHVWHQ6RKQ'HQQIUVLH]lKOWHQGLH-QJH
UHQ QLFKW DOV ZHQQ VLFK EHL HLQHPPDO DOOH 6FKlW]H LKUHV
+HU]HQVEHUHLWVHUVFK|SIWKlWWHQ$QWRLQHZDUHLQULFKWLJHU
0DKHX[ GH OD )ROLH VHLQHP *UR‰YDWHU PWWHUOLFKHUVHLWV
&KDUOHV (PPDQXHO ZLH DXV GHP *HVLFKW JHVFKQLWWHQ
$OWDJUDV*OFNVHOLJNHLWZDUYROONRPPHQELVHUIQI-DKUH
DOW ZXUGH 6LH ]RJ LKP 0DWURVHQDQ]JH DQ UROOWH VHLQH
ODQJHQVHLGLJHQ+DDUH]X5LQJHOO|FNFKHQEHWXSIWHVHLQHQ
1DFNHQ PLW LKUHP SDUIPLHUWHQ )LQJHU XQG QDKP LKQ PLW
LQ GLH .LUFKH GDPLW LKQ DOOH EHZXQGHP NRQQWHQ 8Q
JOFNOLFKHUZHLVH EHILHO LKQ LQ GLHVHP $OWHU HLQH *HKLUQ
KDXWHQW]QGXQJ(UEHUOHEWH]ZDUEOLHEDEHUIUGHQ5HVW
VHLQHU 7DJH EHKLQGHUW (U NRQQWH VR JXW ZLH QLFKW PHKU
VSUHFKHQ XQG NRQQWH DOVR DXFK QLFKW PHKU ]XU 6FKXOH
JHKHQ0DQFKPDOQl‰WHHUHLQ
$OOH $XJHQ]HXJHQ VWLPPHQ GDULQ EHUHLQ GD‰ YRQ GLH
VHP=HLWSXQNWDQVLFKGHURKQHKLQVFKRQVFKZLHULJH&KD
UDNWHU $OWDJUDVå YROOHQGV XPNLSSWH 6LH ZXUGH YHUELWWHUW
VDUNDVWLVFKPLHGQRFKPHKUGLH*HVHOOVFKDIW GHU DQGHUHQ
XQGYHUOLH‰LKU+DXVLQGHU5XHGX6DEOHQXUQRFKXP]XU
0HVVH]XJHKHQ1LHPDQGZDJWHVLFKQDFKGHP*HVXQG
KHLWV]XVWDQG LKUHV 6RKQHV ]X HUNXQGLJHQ GHQQ VLH ZLHV
MHGHQ GHU PLW LKU VSUHFKHQ ZROOWH KHIWLJ ]XUFN 8QG
VFKOLH‰OLFK VDJWH VLH EDOG DXFK QLHPDQGHP PHKU JXWHQ
7DJ
,KU 0DQQ 0DQR $XEUXQ GDJHJHQ QDKP GLH .UDQNKHLW
VHLQHV6RKQHVPLWVHKUYLHOPHKU*HODVVHQKHLWKLQ
0DQR$XEUXQKDWWHGLH3ROLWLNJHORFNWZDUVLHGRFKZLH
JHVDJWIUHLQHQ1HJHUQHEHQGHU%LOGXQJGDVEHVWH0LWWHO
GLHVR]LDOH6WXIHQOHLWHUHPSRU]XVWHLJHQ=XGHU=HLWDOVHU
GDV 0DQQHVDOWHU HUUHLFKWH DOVR XP GDV -DKU ODJHQ
GLH 'LQJH MHGRFK QLFKW PHKU VR HLQIDFK (LQ KDOEHV -DKU
KXQGHUW IUKHU KDWWH HV OHGLJOLFK HLQHU *UXSSH YRQ 6FK
OHUQ DXV EHVFKHLGHQHQ 9HUKlOWQLVVHQ EHGXUIW GLH JHUDGH
GDV /\]HXP LQ )RUW 3LORWH DEJHVFKORVVHQ KDWWHQ XP HLQH
=HLWXQJ KHUDXV]XEULQJHQ XQG GLH 6R]LDOLVWLVFKH 3DUWHL ]X
JUQGHQ 'HQQ IU GLHVH MXQJHQ /HXWH ZDU GHU (LQVDW]
NODU$XFKZHQQGLH*HVHOOVFKDIWGLHDXIGLH$EVFKDIIXQJ
GHU6NODYHUHLIROJWHGLH*OHLFKKHLWDOOHU%UJHUGHNODULHUW
KDWWH EOLHE GLH VFKZDU]H +DXWIDUEH HLQ +HPPQLV 'HU
6R]LDOLVPXV PLW VHLQHU ,GHRORJLH GHU *OHLFKKHLW 7RFKWHU
GHU JUR‰HQ UHSXEOLNDQLVFKHQ *UXQGVlW]H VFKLHQ GLH $QW
ZRUW DXI GLHVHQ :LGHUVSUXFK ]X JHEHQ -HW]W DEHU KDWWH
VLFK GLH *HVHOOVFKDIW EHUHLWV LQ .ODVVHQ DXIJHVSDOWHQ XQG
GLH VFKZDU]H %RXUJHRLVLH GLH VLFK KHUDXVJHELOGHW KDWWH
ZDUHEHQVRDUURJDQWZLHGLHGHU0XODWWHQ0DQRZDUQLFKW
GLUHNW LQ LKUHU 0LWWH JHERUHQ DXFK ZHQQ VHLQ 9DWHU HLQ
UHFKWVFKDIIHQGHU/HKUHUZDUVRQGHUQHKHUDQGHUHQ5DQG
8P VHLQHQ VR]LDOHQ 6WDWXV ]X GXUFKEUHFKHQ EHGXUIWH HV
HLQHU (QHUJLH XQG HLQHV 7DOHQWV GLH HU QLFKW KDWWH (U
EHJQJWH VLFK PLW VHLQHP %HUXI (U ZDU HLQHU GHU HUVWHQ
GLHLQ)UDQNUHLFKVWXGLHUWHQDEHUGDHULQ%RUGHDX[OHEWH
VWDQG HU DEVHLWV YRQ GHU LQWHOOHNWXHOOHQ %HZHJXQJ VHLQHU
/DQGVOHXWH LQ 3DULV 6R NDP HV GD‰ HU QLHPDOV YRQ GHU
1pJULWXGHK|UWHXQGDPEHJLQQHQGHQDQWLNRORQLDOLVWLVFKHQ
.DPSILQNHLQHU:HLVHEHWHLOLJWZDU

,9

,FK KDEH %HUWKH QLFKW YHUJHVVHQ 6LH LVW IDVW ]HKQ -DKUH
DOW6LHVWHKWPLW'RNWRU%ORQIRUWGHUVLHDQGHU+DQGKlOW
DP .DL XQG VFKDXW GHU VLFK HQWIHUQHQGHQ ª'RQD )ORU©
KLQWHUKHUGLH0DUWKD6FKZDU]DXJHXQG0DUFLXV]XU ,QVHO
&DQHWHEULQJW
ª:HLQH QLFKW© KDW PDQ ]X LKU JHVDJW ª'X ZLUVW VLH LQ
GHQJUR‰HQ)HULHQZLHGHUVHKHQ«©
$OVR JLEW VLH VLFK 0KH QLFKW ]X ZHLQHQ $P $EHQG
YRUKHU ZDU HLQ 'RNWRU (PPDQXHO $XEUXQ ]X 0DUWKD
6FKZDU]DXJH XQG 0DUFLXV ]X %HVXFK JHNRPPHQ XQG
KDWWH LKQHQ YHUVLFKHUW GD‰ LKUH NOHLQH 7RFKWHU HV JXW EHL
LKQHQ KDEHQ ZUGH :LH EHL GHQ PHLVWHQ .LQGHUQ VLHJWH
GLH1HXJLHUDXIGLHVHVQHXH'DVHLQGDVVLFKYRULKUDXIWDW
EHU LKUH bQJVWOLFKNHLW 8QG DX‰HUGHP VDK GHU 'RNWRU
IUHXQGOLFKDXV-HW]WQLPPW'RNWRU%ORQIRUWVLH]XVHLQHP
$XWR PLW HLQ DPHULNDQLVFKHV HLQ 6WXGHEDNHU 1RFK QLH
KDWVLHLQHLQHPVRVFK|QHQ$XWRJHVHVVHQ
'LH)DPLOLH$XEUXQZRKQWHLQGHU5XHGX6DEOHLQ)RUW
3LORWH $Q GLHVHU 6WHOOH VROOWH PDQ YLHOOHLFKW HLQ SDDU
+LQZHLVH]XUVR]LDOHQ6WUXNWXUGHU,QVHOJHEHQ'HUJHELU
JLJHXQGEHZDOGHWHQ|UGOLFKH7HLOLVWVHLWGHU9HUGUlQJXQJ
GHUPHLVWHQEpNpVYRQGHUZLUWVFKDIWOLFKHQ6]HQHWUDGLWLR
QHOO YRQ 0XODWWHQ EHVLHGHOW LP IODFKHQ YRQ 6PSIHQ
EHGHFNWHQ VGOLFKHQ 7HLO KDEHQ VLFK GLH 1HJHU QLHGHUJH
ODVVHQXQGEHZLUWVFKDIWHQZLQ]LJH3DU]HOOHQ GLH PLWXQWHU
QLFKWPHKUDOVHLQHQKDOEHQ+HNWDUXPIDVVHQ=ZHL6WlGWH
]HXJHQ YRQ GLHVHU 3RODULVLHUXQJ ,P 1RUGHQ 6RID\D GLH
+DXSWVWDGWEHUZLHJHQGYRQ0XODWWHQEHZRKQWLP-DKUH
 DP (QGH HLQHU SUDFKWYROOHQ %XFKW JHJUQGHW RE
ZRKOVHLQH+DQGHOVUHHGHQLFKWDOO]XWLHILVW,P6GHQ)RUW
3LORWH +DQGHOVNQRWHQSXQNW PLW HLQHU JHPLVFKWHQ GRFK
KDXSWVlFKOLFK VFKZDU]HQ %HY|ONHUXQJ 'LH 0DKHX[ GH OD
)ROLHKDWWHQLKUHQ%HVLW]REHUKDOE6RID\DVLQGHU*HJHQG
YRQ&DUPHOXQGVDKHQPLW9HUDFKWXQJDXIDOOHGLHMHQLJHQ
KHUDEGLHXQWHUKDOEGHU/LQLH/å$QVH3DUDGLV±&DPDUHQH
OHEWHQGDVKHL‰WGUHL‰LJ.LORPHWHUGLHVVHLWVYRQ6RID\D
6HOEVWYHUVWlQGOLFK YHUOLHIHQ DOOH GLHVH 7UHQQXQJVOLQLHQ
LQ GHQ IQI]LJHU -DKUHQ QLFKW PHKU VR VFKDUI GHQQ GLH
ZLOONUOLFKH 9HUVHW]XQJ GHU %HDPWHQ GLH 6XFKH QDFK
HLQHP $UEHLWVSODW] XQG GLH (QWIDOWXQJ GHV 7RXULVPXV
KDWWHQ HLQH ]XQHKPHQGH 0RELOLWlW GHU %HY|ONHUXQJ ]XU
)ROJH 'RFK $OWDJUDV KDWWH HV ZLH GDV 6\PERO LKUHV 9HU
IDOOVHPSIXQGHQGD‰VLHYRQ6RID\DªKLQDEVWLHJ©XPEHL
LKUHP 0DQQ LQ )RUW 3LORWH ]X ZRKQHQ 'DV +DXV LQ GHU
5XHGX6DEOHZDULQGHVVHQVFK|QPLWVHLQHQURWHQ'DFK
]LHJHOQ GLH EHUHLWV 3DWLQD DQJHVHW]W KDWWHQ XQG VHLQHU
JODWWHQ ZHL‰HQ )DVVDGH RKQH %DONRQ 6REDOG GLH 1DFKW
KHUHLQEUDFK ZXUGH HV YRQ HLQHU VHFKVHFNLJHQ /DPSH
HUOHXFKWHW(VKDWWH]HKQ=LPPHUXQGHLQH%RGHQNDPPHU
$OV %HUWKH EHL GHQ $XEUXQV HLQWUDI ZROOWH GLH )DPLOLH
JHUDGHHVVHQ'HU7LVFKZDUJHGHFNWXQGDXIMHGHP7HOOHU
ODJ HLQ 6HUYLHWWHQHWXL DXI GDV GHU 1DPH VHLQHV (LJHQW
PHUV PLW 6WLHOVWLFK JHVWLFNW ZDU 3DSD 0DPD $QWRLQH
'RPLQLTXH-HDQ)UDQFRLVXQGDOOGDVHUVFKLHQ%HUWKHZLH
GDV6\PEROLKUHVQHXHQ'DVHLQV'DQQNDPHQDOOH%HWHL
OLJWHQ KHUHLQ XQG VHW]WHQ VLFK DXI LKUHQ 3ODW] :DV HLJHQ
DUWLJZDUDQGLHVHP$EHQG%HUWKHZDUYRQ$OWDJUDVQLFKW
VRQGHUOLFK EHIUHPGHW :HQQ VLH LKU HLQ ZHQLJ 6FKUHFNHQ
HLQIO|‰WH GDQQ QLFKW PHKU DOV YLHOH DQGHUH (UZDFKVHQH
$OWDJUDVKLHOWHLQNOHLQHV0lGFKHQDQGHU+DQG(LQZLQ
]LJHU.QLUSVVWUDPSHOWHLQGHQ$UPHQVHLQHV9DWHUV1DFK
HLQHU :HLOH ZLHV $OWDJUDV HLQ 'LHQVWPlGFKHQ DQ GDV
QHXJLHULJ VHLQHQ .RSI ]ZLVFKHQ GHQ 9RUKlQJHQ KHUHLQ
VWHFNWH %HUWKH LQ LKU =LPPHU LP ]ZHLWHQ 6WRFN ]X EULQ
JHQ8QGGDVD‰DXIGHUOHW]WHQ7UHSSHQVWXIHGDV*HVLFKW
DQ GDV *HOlQGHU JHOHKQW HLQ NOHLQHV .HUOFKHQ XQG EHRE
DFKWHWHGLH%HVXFKHURKQHGDVHVJHVHKHQZHUGHQZROOWH
%HUWKHZDUHLQ]LHPOLFKVFKFKWHUQHV.LQG'RFKHWZDV
LQLKUJDELKUGLH.KQKHLW]XIUDJHQ
ª:LHKHL‰WGX"©
'LH$QWZRUWJDEGDV'LHQVWPlGFKHQXQGVLHK|UWHVHKU
ZRKOGHQE|VZLOOLJHQ7RQLQ LKUHU 6WLPPH KHUDXV ª$QWR
LQH,SDVDSDOpQRQ(UNDQQQLFKWVSUHFKHQ©
9HUVXFKHQ ZLU GLH 9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ DE]XVWHFNHQ ±
DEHUGDV+HU]KDWNHLQH9HUDQWZRUWXQJXQGNHLQH6FKXOG
$OWDJUDV KDWWH NHLQH 6FKXOG GD‰ VLH LKUHQ XQJOFNOLFKHQ
6RKQ =LHOVFKHLEH GHV *HVS|WWV GHU JXWHQ *HVHOOVFKDIW
YHUJ|WWHUWH%HUWKHKDWWHNHLQH6FKXOGGD‰VLHIKOWHZDV
VLHIKOWH$QWRLQHKDWWHNHLQH6FKXOGGD‰HUVRYLHO/LHEH
HLQIO|‰WHXQGHPSIDQG9HUVXFKHQZLUHLQIDFKQXUNODU]X
VHKHQ %LV GDKLQ KDWWH $OWDJUDV DOOHV IU LKUHQ lOWHVWHQ
6RKQEHGHXWHW6LHZDUGLHHLQ]LJHGLHLQGHP*HVWDPPHO
GDVPDQFKPDOEHUVHLQH/LSSHQNDP]XVDPPHQKlQJHQ
GH /DXWH ZDKUQDKP GLH HLQ]LJH GLH VHLQH :XWDXVEUFKH
EHUXKLJHQ NRQQWH VHLQH ª.ULVHQ© ZLH GLH DQGHUHQ ERV
KDIWREMHNWLY VDJWHQ GLH HLQ]LJH GLH VHLQHP VFKZHLJVD
PHQ0XQGHLQ /lFKHOQHQWUL‰9RQHLQHP7DJ]XPDQGH
UHQPX‰WHVLHWHLOHQXQGMHGHUZHL‰GD‰IUHLQHQ/LHEHQ
GHQWHLOHQYHUOLHUHQKHL‰W6LHVDKPLWDQZLHVLFK$QWRLQH
ZLHHLQ6FKDWWHQDQGLH6FKULWWHHLQHUDQGHUHQKHIWHWHZLH
HU GXUFK GDV )HQVWHU LKUH 5FNNHKU YRQ GHU 6FKXOH DE
SD‰WHXPVLFKZLHHLQZLOGHU+XQGDXIVLH]XVWU]HQXQG
GDQQ]XHLQHU.XJHO]XVDPPHQJHUROOWLQHLQHU(FNHLKUHV
=LPPHUV ]X YHUKDUUHQ ZlKUHQG VLH IOHL‰LJ LKUH +DXVDXI
JDEHQ HUOHGLJWH XQG VLH VDK VFKOLH‰OLFK PLW DQ ZLH HU LQ
GHQ )HULHQ ZHQQ VLH QLFKW GD ZDU LQ VLFK ]XVDPPHQILHO
(LQH 5LYDOLQ XQG QRFK GD]X ZDV IU HLQH" (LQH NOHLQH
1HJHULQRKQH 9DWHUGHUHQ0XWWHULQGHU$QVWDOWZDUXQG
VRHLQHKDWWHVLHDXI'UlQJHQLKUHV0DQQHVLQLKUHP+DXV
DXIJHQRPPHQ«
9RQ QXQ DQ WHLOWHQ VLFK ]ZHL 7UlXPH $OWDJUDVå 1lFKWH
'HQHUVWHQNHQQHQZLUEHUHLWV0DQRV&LWURsQSUDOOWJHJHQ
HLQH 3DOPH LQ GHU 'XPDQRLU$OOHH RGHU VHLQ 3IHUG JHKW
SO|W]OLFKGXUFKXQGVFKOHLIWLKQDXIGHPPLW9XONDQJHVWHLQ
EHUVlWHQ:HJKLQWHUVLFKKHU8QGGHU]ZHLWH%HUWKHIlOOW
HLQHP MHQHU 7\SKXVILHEHU ]XP 2SIHU GLH ]XU GDPDOLJHQ
=HLW)RUW3LORWHGH]LPLHUWHQXQGVFKHLGHWREHQXQGXQWHQ
IDXOLJHV:DVVHUDXVRGHU %HUWKH ZLUGYRQHLQHU.ODSSHU
VFKODQJH GLH VLFK JHUQ LP *UDV YHUVWHFNW LQ GLH )HUVH
JHELVVHQ XQG DQ HLQHU :DOGHFNH DXIJHGXQVHQ EOlXOLFK
DQJHODXIHQXQGPLW6FKDXPYRUGHP0XQGDXIJHIXQGHQ
(QWJHJHQGHPZDVLQLKUHP.RSIXQGLQLKUHP+HU]HQ
YRUJLQJ ZDU $OWDJUDV QDFK ZLH YRU HLQH HLIULJH .DWKROL
NLQ0RUJHQVHLOWHVLH]XU.LUFKHOHJWHDQMHGHP+HLOLJHQ
VWDQGELOGHLQHQ%OXPHQVWUDX‰QLHGHUHQW]QGHWH$OWDUNHU
]HQXQGYHUVHQNWHVLFKLQHLQHQ%HLFKWVWXKO9DWHUYDQGHU
%UFNHQ HUWHLOWH LKU GLH $EVROXWLRQ XQG ZLHV VLH ]XUHFKW
ª6FKRQJXWQXQNODJHQ6LHVLFKGRFKQLFKW]X8QUHFKWDQ
6LH ZHUGHQ MD ZRKO QLFKW GHQ 7RG HLQHV .LQGHV KHUEHL
ZQVFKHQ HLQHV DUPHQ :DLVHQPlGFKHQV GDV 6LH JWL
JHUZHLVH EHL VLFK DXIJHQRPPHQ KDEHQ 8QG PDFKW VLH
,KUHQ6RKQGHQQQLFKWJOFNOLFK"©
0DFKW VLH ,KUHQ 6RKQ GHQQ QLFKW JOFNOLFK" 'DV LVW MD
JHUDGHGDV9HUEUHFKHQ

9RQ GHQ +LVWRULNHUQ ZLVVHQ ZLU GD‰ MHQH -DKUH IU GDV
/DQG YRQ JUR‰HU %HGHXWXQJ ZDUHQ 0LW GHP 9RUGULQJHQ
GHV ,QGXVWULHNDSLWDOLVPXV XQG GHU 0HFKDQLVLHUXQJ GHU
PDQXHOOHQ $UEHLW O|VWH VLFK GLH WUDGLWLRQHOOH *HVHOOVFKDIW
DXI ZDV /DQGIOXFKW XQG hEHUY|ONHUXQJ GHU VWlGWLVFKHQ
=HQWUHQ ]XU )ROJH KDWWH 'LH (LQZRKQHU]DKO YRQ )RUW
3LORWH YHUGUHLIDFKWH VLFK XQG DP 6WDGWUDQG WDXFKWHQ DXI
HLQPDO %DUDFNHQVLHGOXQJHQ DXI (EHQVR EHNODJHQ XQVHUH
+LVWRULNHU GHQ EHWUlFKWOLFKHQ 5FNJDQJ GHV =XFNHUH[
SRUWV ZDV QRWZHQGLJHUZHLVH 6WUHLNV XQWHU GHQ $UEHLWHUQ
GHU =XFNHUURKUSODQWDJHQ DXVO|VWH 6LH YHUZHLVHQ DXI GDV
$QZDFKVHQGHU$UEHLWVORVLJNHLWGHV$QDOSKDEHWLVPXVXQG
GHU .LQGHUVWHUEOLFKNHLW 6LH VSUHFKHQ YRQ 5DVVHQNUDZDO
OHQDQHUVWHU6WHOOHYRQªGHQEOXWLJHQ2NWREHUWDJHQ©GLH
LQHLQHU)OOHYRQ'HWDLOVGDUJHVWHOOWZHUGHQ
(LQYHUKlOWQLVPl‰LJJHULQJIJLJHU9RUIDOOJDEGHQ$QOD‰
]XGLHVHQª7DJHQ©
(LQDOWHU0DQQPLWGHP6SLW]QDPHQª'LHPDJLVFKH/D
WHUQH©YHUGLHQWHVHLQ%URWLQGHPHUGLH6FKXKHGHU6FKXO
NLQGHU PLW HLVHUQHQ $EVlW]HQ EHVRKOWH 8P QRFK PHKU
.XQGVFKDIWDQ]X]LHKHQKDWWHHUGLUHNWQHEHQGHP(LQJDQJ
]XP ª)HKSDQWRIIHO© HLQHP VHKU VFK|QHQ *HVFKlIW HLQH
$UWIOLHJHQGHQ6WDQGDXIJHEDXW(VKDQGHOWHVLFKXPHLQHQ
DOWHQ1HJHUK|IOLFKXQGUHFKWVFKDIIHQDEHUHVJHILHOGHP
(LJHQWPHUGHV ª)HKSDQWRIIHO©HLQHP:HL‰HQSROQLVFKHU
+HUNXQIW QDPHQV -DUX]HOVNL QXQ HLQPDO QLFKW GD‰ HU GD
DXI GHP %UJHUVWHLJ ZDU (LQHV 7DJHV DOV HU EHVRQGHUV
VFKOHFKW JHODXQW ZDU VHL HV ZHLO HU PLW VHLQHU )UDX
VFKOHFKWJHVFKODIHQRGHUVLHPLWHLQHP/LHEKDEHULP%HWW
EHUUDVFKW KDWWH ± ZLH E|VH =XQJHQ EHKDXSWHQ GHQQ VLH
ZDU HLQH OHLFKWIHUWLJH 3HUVRQ ± HLQHV 7DJHV DOVR VWLH‰ HU
GHQ$OWHQPLWGHP)X‰LQGHQ+LQWHUQXQGYHUVWUHXWHVHLQH
1lJHOVHLQH.QHLI]DQJHQVHLQH/HGHUSOlWWFKHQXQGVHLQH
HLVHUQHQ $EVlW]H DXI GHU 6WUD‰H « =ZHL 6WXQGHQ VSlWHU
ZXUGH GHU ª)HKSDQWRIIHO© JHSOQGHUW -DUX]HOVNL KLQWHU
VHLQHP/DGHQWLVFKKHUYRUJH]HUUWXQGPLWWHQDXIGHU6WUD‰H
ZLHWRWOLHJHQJHODVVHQ
:lKUHQG GHU JDQ]HQ 1DFKW VWHFNWH HLQH ZXWHQWEUDQQWH
0HQJH GLH $XWRV GHU :HL‰HQ LQ %UDQG XQG SOQGHUWH LKU
+DEXQG*XW'RFKGDEHLEOLHEHVQLFKW(LQ %DXDUEHLWHU
-RVp/DUDQGHUVLFKELVKHULPYHUERUJHQHQJHKDOWHQKDWWH
WDXFKWH PLW HLQHPPDO DXI XQG YRP %DONRQ GHU +DQGHOV
NDPPHU KHUDE ULHI HU GDV 9RON DXI VHLQ 6FKLFNVDO LQ GLH
+DQG ]X QHKPHQ GLH :HL‰HQ ]X YHUMDJHQ XQG ZLH DXI
HLQLJHQ 1DFKEDULQVHOQ GLH 5HYROXWLRQ DXV]XO|VHQ 6WX
GHQWHQXQG,QWHOOHNWXHOOHVFKORVVHQVLFKLKPDQ6HOEVWYHU
VWlQGOLFKZXUGHQGLHVH8QUXKHQPLW+LOIHGHU]XU9HUVWlU
NXQJ DQJHUFNWHQ 7UXSSHQ DXV GHP 0XWWHUODQG LP %OXW
HUVWLFNW $Q +lQGHQ XQG )‰HQ JHIHVVHOW ZXUGH -RVp
/DUDQ LQ HLQ )OXJ]HXJ YHUODGHQ GDPLW HU VLFK YRU HLQHP
6RQGHUJHULFKWPLW6LW]LQ9HUVDLOOHVGHUHKHPDOLJHQ5HVL
GHQ] GHU .|QLJH YRQ )UDQNUHLFK IU VHLQ 9HUEUHFKHQ
YHUDQWZRUWHWH
:HUEHUHLQVROFKHV$XVPD‰DQ*HZDOWWlWLJNHLWKLQWHU
GHPVLFKWLHIHVR]LDOH6SDQQXQJHQYHUEDUJHQYHUZXQGHUW
LVW VROOWH VLFK NODUPDFKHQ GD‰ LQ GHP ZLUWVFKDIWOLFKHQ
=XVDPPHQEUXFK GHU 7RXULVPXV ]XU HLQ]LJHQ (UZHUEV
TXHOOHJHZRUGHQZDU(XURSlHULQHUVWHU/LQLH)UDQ]RVHQ
DEHU DXFK .DQDGLHU XQG $PHULNDQHU NDPHQ LQ 6FKDUHQ
KHUDQJHIOXWHWLP:LQWHUXPVLFK]XVRQQHQXQG]XEDGHQ
XQGGDVJDQ]H-DKUEHUXPLQV.DVLQRXQGLQGHQ1DFKW
FOXE ]X JHKHQ :HL‰H EHUDOO 'LH EHUKPWH 7ROHUDQ]
VFKZHOOHYRQGHUGLH 3V\FKRORJHQ VSUHFKHQ ZDU HUUHLFKW
XQG VRJDU EHUVFKULWWHQ 'LH (LQKHLPLVFKHQ IKOWHQ VLFK
EHLVLFKQLFKWPHKU]X+DXVH
%HGHQNW PDQ DX‰HUGHP GD‰ HLQH 3ROLWLN GHU $EZDQGH
UXQJ GHU DXWRFKWKRQHQ %HY|ONHUXQJ QDFK )UDQNUHLFK
YHUIROJWZXUGH«GDQQEHJUHLIWPDQGLH*UQGHIUGLHVH
VSHNWDNXOlUHQ 5HSUHVVDOLHQ -HGHQIDOOV VFKUHLEHQ GDV GLH
$QDO\WLNHU
:DVIU6SXUHQKLQWHUOLH‰HQGLHVH(UHLJQLVVHLQ %HUWKH"
6R JXW ZLH NHLQH 'HU /lUP GLHVHU JUR‰HQ SROLWLVFKHQ
.lPSIHGUDQJQXUJHGlPSIW]XLKUZLHYRQIHUQ9RQGHQ
ª%OXWLJHQ 2NWREHUWDJHQ© ZLUG VLH QXU HLQH DXIJHEUDFKWH
0HQJHLQ(ULQQHUXQJEHKDOWHQGLHVLFKGLH5XHGX6DEOH
KHUDEZlO]W =XVDPPHQ PLW $QWRLQH XQG 'RPLQLTXH
JXFNWH VLH GXUFK GDV )HQVWHU GHU %RGHQNDPPHU DEHU VLH
EHJULII QLFKW ZDUXP HV HLQ VROFKHV :XWJHVFKUHL XQG VRO
FKH 7UDQVSDUHQWH JDE 'DV /\]HXP )pOL[ (ERXp ZXUGH
GDUDXI IU HLQH :RFKH JHVFKORVVHQ $OV GHU 8QWHUULFKW
ZLHGHU EHJDQQ HUIXKU VLH GD‰ EHVWLPPWH /HKUHU LQ GLH
+DXSWVWDGW YHUVHW]W ZRUGHQ ZDUHQ $QGHUH KDWWHQ LKUHQ
3ODW]HLQJHQRPPHQ:HL‰H
:HQQ GLH SROLWLVFKHQ (UHLJQLVVH XQG GHU $QEOLFN GHV
(OHQGVLKUHU/DQGVOHXWHNHLQHUOHL6SXUHQLQ%HUWKHKLQWHU
OLH‰HQ ZDV YHUPRFKWH VLH GDQQ ]X HUVFKWWHUQ" $QVFKHL
QHQGZDUHVGLH%HWUDFKWXQJGHUKHLPLVFKHQ1DWXU0DQR
$XEUXQKDWWHYRQVHLQHP9DWHUHLQ+DXVLQ5DLVLQV&ODLUV
JHHUEW HLQHP )LVFKHUGRUI GDV MHW]W %DGHRUW JHZRUGHQ
ZDU VLFK DEHU DEVHLWV YRP EHJLQQHQGHQ 7RXULVWHQERRP
KLHOW :HQQ %HUWKH YRQ HLQHU )HOVNXSSH GLH GHQ 6WUDQG
EHUUDJWHGDV0HHUGLH3DOPHQGHQZHL‰HQ6DQGXQGLQ
GHU)HUQHGLHYHUVFKZRPPHQH6LOKRXHWWHHLQHV,QVHOFKHQV
YRU VLFK VDK ZDU VLH EHU]HXJW GD‰ *RWW GHP VLH HLQHQ
VROFKHQ *HEXUWVRUW YHUGDQNWH LKU HLQ XQHUPH‰OLFKHV 3UL
YLOHJ HLQJHUlXPW KDWWH 8QG ZHQQ VLH GDV 6FKLII QDFK
&DQHWH EHVWLHJ XQG VLFK GHU 6FKPHU] YRQ $QWRLQH JH
WUHQQW ]X VHLQ JHOHJW KDWWH HUID‰WH VLH HEHQVR HLQ XQEH
]lKPEDUHU LQQHUHU 'UDQJ LKUHP (QW]FNHQ $XVGUXFN ]X
YHUOHLKHQ
6LHKlWWHJHUQ*HGLFKWHJHVFKULHEHQ$EHUZHPVROOWHVLH
VLH]HLJHQ"$QWRLQHNRQQWHQLFKWOHVHQ

,FK KDEH ELVKHU EHUKDXSW QRFK QLFKW YRQ $QWRLQH JH


VSURFKHQ±LFKJHEH]XGD‰GDVHLQ9HUVlXPQLVLVW
*UR‰ZRKOJHEDXWIUVHLQ$OWHUVRZLHMHQHU+HOGYRQ
GHPXQV9LWDOLDQR%UDQFDWLHU]lKOWEHLGHPVLFKZHQQHU
PLW GHQ 6HLQHQ LQ GLH 6DLQW%HQRvW.DWKHGUDOH NDP ªVR
IRUW GLH VFK|QVWHQ %OLFNH YRQ GHU .DQ]HO DEZDQGWHQ©
$EHUQLFKWPHKUXPLKQ]XEHZXQGHUQZLHLQGHQHUVWHQ
-DKUHQ6RQGHUQXP]X]XVHKHQZLHHUPLWGHQ)LQJHUQLQ
GHU 1DVH ERKUWH ZLH HU XQUXKLJ DQ VHLQHQ /RFNHQ ]XSIWH
XQGZWHQGGHQ.RSIDXIGLH6FKXOWHUVHLQHU0XWWHUIDOOHQ
OLH‰ GDPLW VLH GHU 4XDO ]X GHU VLH LKQ YHUGDPPWH HLQ
(QGH VHW]WH 'HQQ ZHQQ HU DXFK ]X +DXVH HLQLJHUPD‰HQ
XPJlQJOLFK ZDU LQ GHU gIIHQWOLFKNHLW ZXUGH $QWRLQH
XQHUWUlJOLFK$OVHU]Z|OI-DKUHDOWZDUNRQQWHQ$OWDJUDV
XQG0DQRLKQQLFKWPHKUJHJHQVHLQHQ:LOOHQPLWQHKPHQ
'DV+DXVLQGHU5XHGX6DEOHVWLH‰DQHLQHQZHLWOlXILJHQ
*DUWHQ HLQHQ UHJHOUHFKWHQ 3DUN LQ GHP 4XHQHWWHXQG
*R\DYHQElXPH ZLOG GXUFKHLQDQGHU ZXFKVHQ 'RUW YHU
EUDFKWH$QWRLQHGLHPHLVWH=HLWKDOEQDFNWDXVJHEUHLWHWLQ
GHU6RQQHVRJDUQDFKPLWWDJVRGHUHUGUHKWHVLFKXQDEOlV
VLJ ZLH HLQ 'HUZLVFK XP VLFK VHOEVW 9RP )HQVWHU LKUHV
=LPPHUV DXV EHREDFKWHWH LKQ $OWDJUDV PLW 7UlQHQ LQ GHQ
$XJHQHLQW|ULFKWHV*HEHWYRUVLFKKLQPXUPHOQGª/LHEHU
*RWWPDFKGD‰HUZLHGHUJHVXQGZLUG«©
$OOGDV QDKP HLQ (QGH DOV %HUWKH NDP GHQQ GXUFK VLH
HQWGHFNWH HU GLH 0DOHUHL 1LHPDQG ZHL‰ JHQDX ZLH GDV
JHVFKDK :DKUVFKHLQOLFK GUFNWH VLH LKP HLQHV 7DJHV DOV
HU LQ EHVRQGHUHP 0D‰H LKUH $XIPHUNVDPNHLW IRUGHUWH
3LQVHO XQG 3DSLHU LQ GLH +DQG XQG HUPXQWHUWH LKQ HLQ
EL‰FKHQ KHUXP]XNOHFNVHQ $XI MHGHQ )DOO ZXUGH GDUDXV
HLQH/HLGHQVFKDIW
:lKUHQG VLH LP /\]HXP ZDU RGHU LKUH +DXVDXIJDEHQ
HUOHGLJWH PDOWH HU XQHUPGOLFK )UHVNHQ YRQ ULHVLJHQ
$XVPD‰HQGHUHQYHUZRUUHQHXQGGRFKSRHWLVFKH)RUPHQ
VHLQHU XQElQGLJHQ 3KDQWDVLH HQWVSUXQJHQ ZDUHQ %DOG
GDUDXI PDOWH HU DXFK GLH *HVLFKWHU XP VLFK KHUXP XQG
MHGHU KDWWH $QJVW GDYRU VLFK ZLHGHU]XHUNHQQHQ lKQOLFK
XQGGRFKDQGHUVYHUVFKORVVHQXQGHQWVFKOVVHOWXQGXUFK
GULQJOLFK XQG GXUFKVFKDXW 'DV 0DOHQ ZXUGH ]XP 9HU
VWlQGLJXQJVPLWWHOPLWVHLQHU8PJHEXQJXQGLQVEHVRQGHUH
PLW $OWDJUDV GHQQ %HUWKH WDXFKWH QXU ZHQLJ LQ VHLQHQ
%LOGHUQ DXI ]XPLQGHVW LQ GHQHQ DXV GLHVHU (SRFKH (U
EHJDQQVLHHUVW]XPDOHQQDFKGHPHUVLHYHUORUHQKDWWH 
:HQQHUVHLQH/LHEHEHNXQGHQZROOWHHUVFKLHQ$OWDJUDV
DOV *|WWLQ RGHU DOV 6LUHQH PLW HLQHP +LELVFXVVWUDXFK
DQVWHOOHGHV%DXFKQDEHOVXQGPLW6WHUQHQDQGHQ$XJHQOL
GHUQ :HQQ VLH VHLQ 0L‰IDOOHQ HUUHJW KDWWH ZXUGH VLH ]X
HLQHP UXQ]OLJHQ 5XPSI XQG LKUH %UVWH KLQJHQ ZLH
6FKOlXFKH DQ LKU KHUDE (U YHUVDK VLH PLW ]ZHL .|SIHQ
GUHL)‰HQXQGHLQHPZROOVWLJHQ0XQGDXVGHPZLHLP
0lUFKHQMHQDFKGHP'LDPDQWHQRGHU.U|WHQKHUDXVILHOHQ
0LW HLQHP :RUW GXUFK VHLQH 0DOHUHL EHVD‰ HU VLH JDQ]
ZLHHVLKPEHOLHEWH
(V PX‰ JHVDJW ZHUGHQ GD‰ GLH )DPLOLH GLHVH /HLGHQ
VFKDIW]XQlFKVWOHGLJOLFKDOV=HLWYHUWUHLEDQVDK0DQRGHU
HLQ JXWPWLJHU .HUO ZDU JDE VHLQHP XQJOFNOLFKHQ 6RKQ
JUR‰]JLJ GLH 0LWWHO GDPLW HU VLFK LP ª3UHGLJHU
KlXVFKHQ© GHP HLQ]LJHQ *HVFKlIW IU .QVWOHUEHGDUI LQ
)RUW3LORWH0DO]XEHK|UNDXIHQNRQQWH$OWDJUDVKDWWHJXW
GDUDQ JHWDQ HLQH EHVWLPPWH $Q]DKO YRQ %LOGHUQ HLQ]X
UDKPHQXQGVLHLPJDQ]HQ+DXVYHUWHLOWDXI]XKlQJHQGDV
ZDUMHGRFKQLFKWHLQ=HLFKHQLKUHU%HZXQGHUXQJVRQGHUQ
LKUHU /LHEH ]X LKUHP 6RKQ (LQHV 7DJHV QXQ EOLHE HLQ
)UHXQG GHU JHUDGH DXV +DwWL ]XUFNJHNHKUW ZDU ZLH DQ
JHZXU]HOW YRU HLQHP GLHVHU %LOGHU VWHKHQ XQG IUDJWH RE
GDV QLFKW GDV :HUN HLQHV JHZLVVHQ 6DOQDYH 3KLOLSSH $X
JXVWHZlUH
=XLKUHP(UVWDXQHQK|UWHQGLH(OWHUQGXUFKLKQ]XPHU
VWHQPDO YRQ GHU QDLYHQ 0DOHUHL LQ +DwWL XP GLH VLFK GLH
JU|‰WHQ 0XVHHQ GHU :HOW ULVVHQ XQG YRQ *HQLHV GLH QLH
HLQH 6FKXOH GXUFKODXIHQ KDWWHQ (U ULHW LKQHQ 2EDFKW ]X
JHEHQ GHQQ YLHOOHLFKW KDWWHQ VLH HV PLW HLQHP DX‰HURU
GHQWOLFKHQ7DOHQW]XWXQ$OWDJUDVZDUKHOO EHJHLVWHUW YRQ
GLHVHU$XVVLFKW0DQRGDJHJHQEHKLHOWHLQHQNKOHQ.RSI

,FK NRPPH MHW]W ]X HLQHP GHU VFKZLHULJVWHQ .DSLWHO


PHLQHV %HULFKWHV GLH %H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ %HUWKH XQG
$QWRLQH :DQQ YHUlQGHUWH VLFK HWZDV ]ZLVFKHQ LKQHQ"
:DQQZXUGHDXVGHUNLQGOLFKHQEHL$QWRLQHQHXURWLVFKHQ
=XQHLJXQJ HLQH /HLGHQVFKDIW ]ZLVFKHQ 0DQQ XQG )UDX
PLWDOOHP"
8QP|JOLFK GDV ]X HUIDKUHQ 1LHPDQG EHPHUNWH HWZDV
0LQGHVWHQVVRODQJHQLFKWELVGHU%DXFKYRQ%HUWKHVLFK
]XZ|OEHQEHJDQQ6LFKZ|OEHQ%HUJGHU:DKUKHLW
,QGLHVHP-DKUWUXJHQVLFKLQ)RUW3LORWHEHGHXWHQ
GH 'LQJH ]X 'LH :RUWH 8QDEKlQJLJNHLW XQG 5HYROXWLRQ
ZXUGHQQLFKWPHKUYRQHLQHUYRUEHUJHKHQGDXIJHSXWVFK
WHQ 0HQJH XQG UDVFK ZHFKVHOQGHQ )KUHUQ KHUDXVJH
VFKULHQ VRQGHUQ WDXFKWHQ ]XP HUVWHQPDO LQ JHGUXFNWHQ
0DQLIHVWHQ DXI GLH HLQ LQ VLFK JHVFKORVVHQHV 3URJUDPP
YHUNQGHWHQ 6LH VROOWHQ VLFK EDOG DXI DOOHQ 0DXHUQ GHU
6WDGWDXVEUHLWHQXQGDXI3ODNDWHQ]XU6WLPPHQWKDOWXQJEHL
GHQ:DKOHQDXIUXIHQ%HUWKHMHGRFKNPPHUWHVLFKXPDOO
GDVQLFKW(LQHV0RUJHQVQRFKYRUGHU)UKPHVVHZXUGH
VLHDXVGHP+DXVLQGHU5XHGX6DEOHJHMDJW
(V VFKHLQW GD‰ VLH =XIOXFKW EHL 'HVWUHOOD IDQG HLQHU
)UHXQGLQ YRQ 0DUWKD6FKZDU]DXJH GLH VLH DOV NOHLQHV
0lGFKHQ JHNDQQW KDWWH 'RUW ZXUGH DXFK LKU 6RKQ JHER
UHQ $QWRLQH $QWRLQH ZLH VHLQ 9DWHU ,FK KDEH YHUVXFKW
%HUWKHV 1lFKWH ELV ]XU *HEXUW LKUHV .LQGHV ZLHGHU HUVWH
KHQ]XODVVHQ ,FKELQPLUVLFKHUGD‰VLH]XGLHVHP =HLW
SXQNW DQGHUV EHU 3RXUPpUD LKUH 0XWWHU ]X GHQNHQ EH
JDQQ 6LH IKOWH ZLH GHU 6FKUHL GHQ GLHVH YRU LKU DXVJH
VWR‰HQ KDWWH LKUH %UXVW DQVFKZHOOHQ OLH‰ ODQJVDP GLH
6SHLVHU|KUHKLQDXINURFKGXUFKGHQ5DFKHQELV]XP0XQG
GUDQJXQGLKUZLGHULKUHQ:LOOHQGLH/LSSHQDXVHLQDQGHU
UL‰ -D LQ LKU IOR‰ GDV %OXW GLHVHU 0lUW\UHULQ XQG EDOG
ZUGH VLH DXFK GHUHQ 6FKLFNVDO NHQQHQOHUQHQ (LQJH
VFKORVVHQKLQWHUKRKHQ0DXHUQ'RFKGHU:DKQVLQQVXFKW
VLFKVHLQH2SIHUDXVXQG%HUWKHJHILHOLKPQLFKW
$QWRLQH ZXUGH JHERUHQ (LQ VFK|QHV .LQG YRQ .LOR
XQG *UDPP GLH .UDQNHQVFKZHVWHUQ XPVWDQGHQ VHLQ
%HWWXP]XVHKHQRE GDV ZRKO GDV .LQG GHV ,GLRWHQ DXV
GHU )DPLOLH $XEUXQ ZlUH 0HLQH /LHEH ZDV IU HLQH
*HVFKLFKWH
$OV%HUWKHLKUHQ6RKQLQGLH$UPHQDKPZHLQWHVLH6LH
KDWWHZHGHUEHLGHU%HJHJQXQJPLWLKUHU0XWWHUQRFKEHL
GHU $EIDKUW YRQ 0DUWKD6FKZDU]DXJH XQG 0DUFLXV HLQH
7UlQHJHZHLQWXQGDXFKQLFKWDOVVLHDXVGHP+DXVLQGHU
5XH GX 6DEOH JHMDJW ZXUGH XQG $QWRLQH QLFKWV ]X LKUHU
9HUWHLGLJXQJKDWWHWXQN|QQHQ-HW]WZHLQWHVLH1LFKWDXV
.XPPHUVRQGHUQDXV/LHEH6LHKDWWHVWHUEHQZROOHQXQG
QXQJDEVLHMHPDQGHPGDV/HEHQ6LHKDWWHVLFKDOOHLQXQG
YHUODVVHQ JHJODXEW XQG QXQ KDWWH VLH HLQHQ *HIlKUWHQ
6FKZDFK DEHU MHW]W KDWWH VLH GLH 3IOLFKW VWDUN ]X VHLQ
6WDUNIULKQ
'HU .LQGHUJDUWHQ $FKLOOH5HQp %RLVQHXI EHZDKUW NHL
QHUOHL(ULQQHUXQJDQHLQ.LQGPLW1DPHQ$QWRLQH6XUpQD
GDV LQ GHPVHOEHQ -DKU GRUW KLQNDP DOV )RUW 3LORWH YRQ
7XPXOWHQ VHOWHQHQ $XVPD‰HV HUVFKWWHUW ZXUGH HLQH
$QWZRUW DXI GLH JHZDOWVDPH 1LHGHUVFKODJXQJ GHV 6WUHLNV
GHU%DXDUEHLWHU
,FK VHOEVW ZDU ]X MHQHU =HLW 6WXGHQW LQ %RUGHDX[ *DQ]
EHVWU]WEHUGLH%LOGHUYRQGHQ3OQGHUXQJHQXQG=HUVW|
UXQJHQGLHLQGHQ=HLWXQJHQHUVFKLHQHQKLQJLFKQXUQRFK
DP7HOHIRQ
ª+DE NHLQH $QJVW© VDJWH PHLQH 0XWWHU LPPHU ZLHGHU
ª6LH KDEHQ HV QXU DXI GLH DXV GHP 0XWWHUODQG DEJHVHKHQ
«©
,P VHOEHQ -DKU HUZDFKWH XQVHU 9XONDQ GHQ PDQ IU UX
KLJ JHKDOWHQ KDWWH ]X QHXHU 7lWLJNHLW XQG VSLH HLQHQ /D
YDEUHLEHUGLH'|UIHUDXVVRGD‰DOOHJODXEWHQGDV(QGH
XQVHUHV/DQGHVVHLJHNRPPHQ0DQVWHOOWHHLQHQ(YDNXLH
UXQJVSODQ DXI XQG EDOG ZDUHQ GLH 6WUD‰HQ YHUVWRSIW YRQ
)XKUZHUNHQ DXI GHQHQ .LQGHU 0DWUDW]HQ XQG 0|EHO
WUDQVSRUWLHUW ZXUGHQ *OHLFKIDOOV LQ GLHVHP -DKU NHKUWHQ
DXFK 0DUWKD6FKZDU]DXJH XQG 0DUFLXV DXV &DQHWH ]X
UFN 'D ZHGHU GHU HLQH QRFK GHU DQGHUH *HVFKlIWVVLQQ
EHVD‰KDWWHQVLHQLFKWQXU GDV YRQ LKUHQ (OWHUQ KLQWHUODV
VHQH.DSLWDOYHUVFKOHXGHUWVRQGHUQVLFKEHUGLHVQRFKPLW
6FKXOGHQ EHODGHQ 6LH QDKPHQ %HUWKH XQG GHQ NOHLQHQ
$QWRLQH ]X VLFK XQG JLQJHQ DOOH ]XVDPPHQ QDFK 3RUW
0DKDXOW HLQHP KEVFKHQ )OHFNHQ DQ GHU .VWH :DUXP
JHUDGH3RUW0DKDXOW",FKZHL‰HVQLFKW«
)U GHQ NOHLQHQ $QWRLQH ZDUHQ GLHVH -DKUH -DKUH GHV
*OFNV 'LH 6WUD‰H YRQ )RUW 3LORWH QDFK 6RID\D GHU
+DXSWVWDGW IKUW LQ VGOLFKHU 5LFKWXQJ DP 0HHU HQWODQJ
=XQlFKVW GXUFKTXHUW VLH HLQ *HELHW ZR =XFNHUURKU DQJH
EDXWZLUGXQGZRMHW]WGLH*HULSSHGHUVWLOOJHOHJWHQ)DEUL
NHQ JHVSHQVWHUKDIW HPSRUUDJHQ GDQQ JHODQJW VLH LQV %D
QDQHQJHELHWZREHUDOOYHUVWUHXWNlUJOLFKH+WWHQVWHKHQ
GLH LQ GHP JUQHQ *HEVFK IDVW YHUVFKZLQGHQ 8P QDFK
3RUW0DKDXOW]XJHODQJHQGDVDXIHLQHU$UW)HOVYRUVSUXQJ
OLHJW PX‰ PDQ GLH 1DWLRQDOVWUD‰H YHUODVVHQ XQG HLQHQ
DEVFKVVLJHQ :HJ HLQVFKODJHQ DQ )HOVHQ HQWODQJ LQ GLH
GLH DXVJHVWRUEHQHQ ,QGLDQHU VHOWVDPH )LJXUHQ HLQJHULW]W
KDEHQ 'DV LVW DOOHV ZDV XQV YRQ GHQ 8UHLQZRKQHUQ GHV
/DQGHVJHEOLHEHQLVW
3RUW 0DKDXOW KDW HLQHQ NOHLQHQ /HXFKWWXUP +RO]KWWHQ
XQGIHVWH+lXVHUHLQSDDU /HEHQVPLWWHOOlGHQPLW&DIpEH
WULHEHLQH7DQNVWHOOHHLQH0DUNWKDOOHHLQHVFK|QH.LUFKH
XQG HLQH 6FKXOH GLH GXUFKDXV QLFKW ]X JUR‰ HUVFKHLQW
ZHQQ PDQ ZHL‰ GD‰ GLH .LQGHU DXV GHQ XQ]lKOLJHQ LQ
GHQ (LQEXFKWXQJHQ GHU .VWH YHUERUJHQHQ '|UIHUQ GRUW
KLQNRPPHQ(LQ3ODW]GHUYRQHLQKHLPLVFKHQ)ODPPHQ
XQG0DQGHOElXPHQEHVFKDWWHWZLUGVWHOOWGDV=HQWUXPGHV
)OHFNHQV GDU XQG DQ HLQH PLW 6WUD‰HQODPSHQ JHVlXPWH
$OOHH VFKOLH‰W VLFK HLQH 0ROH DXV VFKZlU]OLFKHQ 6WHLQHQ
DQDQGHUVLFKGLH%UDQGXQJEULFKW,Q3RUW0DKDXOWQDKP
0DUFLXV VHLQ 7LVFKOHUKDQGZHUN ZLHGHU DXI 'RFK GD HU
NDXP$XIWUlJHHUKLHOWPDFKWH0DUWKD6FKZDU]DXJHHLQHQ
/DGHQDXILQGHPDOOHVYHUNDXIWZXUGHgO=LPW&RUQHG
EHHI6DUGLQHQ1DGHOQXQG*DUQ
%HUWKH IDQG HLQH %URDUEHLW EHLP %UJHUPHLVWHU ,P
6WDQGHVDPW
8PGDV-DKUWUDWHLQ0DQQLQ%HUWKHV/HEHQ-HDQ
/DURVH GHQ LQ VHLQHU *HPHLQGH DOOH NDQQWHQ XQG VFKlW]
WHQ GHQQ HU YHUVWDQG HV KHUYRUUDJHQG *HVFKLFKWHQ ]X
HU]lKOHQ ,FK PX‰ JHVWHKHQ GD‰ HU PLU NHLQ VHKU SDVVHQ
GHU *HIlKUWH IU HLQH MXQJH )UDX VFKLHQ GLH LPPHUKLQ LQ
HLQHU EUJHUOLFKHQ )DPLOLH DXIJHZDFKVHQ ZDU ]HKQ -DKUH
GDV /\]HXP EHVXFKW KDWWH XQG HLQHQ 9HUZDOWXQJVSRVWHQ
EHNOHLGHWH $EHU JHZL‰ XQWHUOLHJH LFK PHLQHQ VR]LDOHQ
9RUXUWHLOHQ 'HQQ GHU 1HJHU -HDQ /DURVH ZDU LQ GHU 7DW
NHLQ 'XUFKVFKQLWWVPHQVFK (U ZDU 6FKLIIV]LPPHUPDQQ
PLW)DFKDUEHLWHUEULHIEHLGHPGLH)LVFKHUDXVGHU8PJH
EXQJLKUH%RRWH±NOHLQHJUR‰HRGHU)RFNERRWH±LQ$XI
WUDJ JDEHQ 8QG HU ZDU HLQ DX‰HUJHZ|KQOLFKHU 6WLHIYDWHU
:HQQ VHLQ 6FKLII PLWWHQ LQ GHU 1DFKW DEOHJWH XQG PHKU
PDOVNUHX]HQGVWURPDEZlUWV]XP2]HDQVHJHOWHVHW]WHHU
GHQ NOHLQHQ $QWRLQH LQV +HFN XQG OLH‰ LKQ GLH .|GHU
YRUEHUHLWHQ 'DV .LQG VRJ GHQ 1DFKWZLQG HLQ XQG IROJWH
PLW GHQ %OLFNHQ GHQ :HOOHQEHUJHQ XQG GHP 7LHIIOXJ GHU
6HHY|JHO *OHLFK]HLWLJ GDFKWH HU DQ VHLQH 0XWWHU GLH
]XVDPPHQJHNDXHUW LQ GHP JUR‰HQ %HWW ODJ GDV HU QLFKW
PHKUPLWLKUWHLOWH
:lKUHQG HLQHU JDQ]HQ 5HLKH YRQ -DKUHQ EUDFKWH -HDQ
/DURVH%HUWKHXQGLKUHP6RKQ*OFN'DV/HEHQLVWVRHV
JHZlKUW5XKHSXQNWH:DQQQDKPDOOGDVHLQ(QGH"
(VZLUGEHULFKWHWGD‰VLFKLQ3RUW0DKDXOWHLQH*HVHOO
VFKDIW ]XU WHFKQLVFKHQ 8QWHUVWW]XQJ XQG .RRSHUDWLRQ
QLHGHUOLH‰ GLH GHQ )LVFKHUQ EHL GHU $QHLJQXQJ WHFKQROR
JLVFKHU 1HXHUXQJHQ LQVEHVRQGHUH GHV $X‰HQERUGPRWRUV
KHOIHQVROOWH'LH)ROJH9HUlQGHUXQJHQLP%RRWVEDX'LH
=HLWGHU %RRWH ZDU YRUEHL -HDQ /DURVH YHUORU VHLQ $QVH
KHQXQGVHLQH$XIWUlJH
6HLWMHQHU=HLWEHJDQQHUDXFK%HUWKH]XVFKODJHQ8QG
VHLW MHQHU =HLW EHJDQQ GHU NOHLQH $QWRLQH GHU JDU QLFKW
PHKUVRNOHLQVRQGHUQVFKRQJUR‰ZDUYRQVLFKUHGHQ]X
PDFKHQ (U GHU WlJOLFK ]ZHLPDO EDGHWH VLFK GHQ .|USHU
PLWHLQHP/DXEZHGHODEULHEXQGHLQHQ6HLWHQVFKHLWHOWUXJ
GHU VLFK GLH +DDUH PLW 5RMD%ULOODQWLQH JOlWWHWH HU YHU
QDFKOlVVLJWH VLFK MHW]W ZDU VFKPXW]LJ XQG URFK QDFK
6FKZHL‰:DVNRPPHQPX‰WHNDPLQ GHU 6FKXOH ZXUGH
HU$OOHUOHW]WHU0DUFLXVVFKOXJVLFKLQVHLQHU7LVFKOHUZHUN
VWDWW UHFKW XQG VFKOHFKW GXUFK XQG VR NDP PDQ DXI GLH
,GHH GHQ -XQJHQ GRUW XQWHU]XEULQJHQ /HW]WHQ (QGHV LVW
NHLQ +DQGZHUN EHO XQG DOOHV LVW EHVVHU DOV VLFK DXI GHU
6WUD‰H KHUXP]XWUHLEHQ $EHU $QWRLQH VDK VHLQHU 0XWWHU
LQV *HVLFKW XQG HUZLGHUWH QXU ª,FK ZLOO QLFKW 7LVFKOHU
ZHUGHQ©
'LHVH5XKHGLHVH8QYHUIURUHQKHLWOLH‰HQ%HUWKHDXVGHU
+DXW IDKUHQ ,Q HLQHP $XJHQEOLFN GXUFKOHEWH VLH QRFK
HLQPDO DOO GLH 2SIHU GLH VLH JHEUDFKW KDWWH DOO GLH
6FKPHU]HQ GLH VLH QLHGHUJHGUFNW KDWWHQ VHLWGHP LKUH
$XJHQ GLH (UGHQVRQQH HUEOLFNWHQ 6LH VFKOXJ LKQ $XV
/HLEHVNUlIWHQ 0LWWHQ LQV *HVLFKW $QWRLQH JLQJ RKQH HLQ
:RUW,FKZHL‰ZDVVLFKLQVHLQHP/HEHQHUHLJQHWH
(LQ -DKU ]XYRU KDWWH 0LNH %OXVWHLQ HLQ DQ GHU JDQ]HQ
2VWNVWHGHU9HUHLQLJWHQ6WDDWHQEHNDQQWHU %LOGHUKlQGOHU
DXV+DwWLNRPPHQGZRHUYRQGHQbUPVWHQ.XQVWVFKlW]H
DQVLFKJHULVVHQKDWWHLQ)RUW3LORWH6WDWLRQ JHPDFKW XP
GLH NUHROLVFKH .FKH ]X NRVWHQ GLH YRQ GHQ 5HLVHSUR
VSHNWHQVRVHKUJHUKPWZLUGª'HU=DXEHU)UDQNUHLFKVLQ
HLQHUNDULELVFKHQ8PJHEXQJ©
'XUFK UHLQHQ =XIDOO EHWUDW HU GDV ª3UHGLJHUKlXVFKHQ©
]HLJWHGRUWDXIHLQ%LOGXQGIUDJWH
ª9RQZHPLVWGDV"©
ª9RQHLQHPPHLQHU&RXVLQV(LQEL‰FKHQ«©
8QG GHU /HLWHU GHV ª3UHGLJHUKlXVFKHQV© WLSSWH VLFK PLW
HLQHUYLHOVDJHQGHQ+DQGEHZHJXQJDQGLH6WLUQ
ª*LEWHVQRFKZHLWHUH%LOGHU",FKZLOOVLHVHKHQ©
6FKOLH‰OLFKULHIHULQGHU5XHGX6DEOHDQ$XIHLQHQVRO
FKHQ7HOHIRQDQUXIKDWWH$OWDJUDVVHLWPHKUDOV]HKQ-DKUHQ
JHZDUWHW
:DV0LNH%OXVWHLQVDKEHUZlOWLJWHLKQ'LH 6HQVLELOL
WlW HLQHV 6DOQDYH 3KLOLSSH $XJXVWH JHSDDUW PLW GHU )HLQ
KHLWXQGGHU*HQDXLJNHLWGHV6WULFKVHLQHV3KLORPp2ELQ
GHV %HJUQGHUV GHU 6FKXOH GHV 1RUGHQV VRZLH PLW GHP
hEHUVFKZDQJ HLQHV +HFWRU +\SSROLWH $OV HU ZLHGHU LQ
1HZ<RUN ZDURUJDQLVLHUWH 0LNH HLQH $XVVWHOOXQJ LQ GHU
3DUNH %HQQHWW *DOOHU\ (LQH :RJH YRQ )RWRJUDIHQ EUDFK
EHU )RUW 3LORWH KHUHLQ XQG VWU]WH VLFK DXI GHQ .QVWOHU
6FKOLH‰OLFK QDKPHQ DXFK GLH )UDQ]RVHQ YRQ GHU ([LVWHQ]
HLQHV *HQLHV LQ HLQHU LKUHU %HVLW]XQJHQ .HQQWQLV XQG
ª&RQQDLVVDQFH HW DUWV© ZLGPHWH LKP HLQHQ $UWLNHO LQ
VHLQHU1XPPHUYRP1RYHPEHU
'DV 0HLVWHUZHUN YRQ $QWRLQH $XEUXQ LVW PHLQHU $Q
VLFKWQDFKGDVJUR‰H*HPlOGHPLWGHP7LWHOª)UDX©(LQH
LQ5RWJHNOHLGHWH*HVWDOWJHJHQEHUHLQHPYLROHWWHQ0HHU
ULQJVXP $OWDUNHU]HQ GLH DXI GHQ *UlEHUQ GHV )ULHGKRIV
VWHFNHQ XQG GHUHQ 6FKHLQ LKUH JOlQ]HQGH +DXW KHOO
VFKLPPHUQOl‰W0DQFKH.ULWLNHUZROOHQGDULQGLH9HUN|U
SHUXQJ HLQHU *|WWLQ VHKHQ (U]XOLH)UpGD'DKRPH\
$JRXp *UDQGH %RVVLQH 0DQ PX‰ VLH MHGRFK GDUDQ HULQ
QHUQ GD‰ $QWRLQH NHLQ +DwLWLDQHU LVW XQG JDQ] JHZL‰
QLHPDOVHWZDVYRP9RXGRX3DQWKHRQJHK|UWKDW)UPLFK
LVWGLHVH)UDX%HUWKH
:DVZX‰WH$QWRLQHELV]XGLHVHP=HLWSXQNWYRQVHLQHP
9DWHU" ,FK GHQNH QLFKW YLHO 0DQ KDWWH LKP ZRKO JHVDJW
GD‰HUGHU6RKQHLQHV0XODWWHQDXVJXWHU)DPLOLHZDUGHU
LKQ QRFK YRU VHLQHU *HEXUW LP 6WLFK JHODVVHQ KDWWH 6R
HWZDVLVWLQXQVHUHQ*HVHOOVFKDIWHQVREOLFKGD‰HUGDUDQ
ZRP|JOLFKQLFKWHLQHQHLQ]LJHQ*HGDQNHQYHUVFKZHQGHWH
8QGQXQSUDQJWHGDVYlWHUOLFKH *HVLFKW DXI GHP (LQEDQG
OX[XUL|VHU =HLWVFKULIWHQ YRQ MHQVHLWV GHV 2]HDQV $QWRLQH
HQWGHFNWHLPVHOEHQ0RPHQWGD‰HUGHU6RKQHLQHV ,GLR
WHQ XQG HLQHV *HQLHV ZDU ]ZHL 'LQJH GLH VLFK QLFKW ZL
GHUVSUHFKHQ0DQIJHGHPGHQ6WXUPGHU3XEHUWlWKLQ]X
(UEHJDQQYRQ]X+DXVHZHJ]XODXIHQ(LQPDOIOFKWHWH
HU ELV QDFK )RUW 3LORWH (U VWUHLIWH LQ GHU 5XH GX 6DEOH
KHUXP -HGHQ 7DJ DP VSlWHQ 9RUPLWWDJ WUDW $QWRLQH $X
EUXQ EHL VHQJHQGHU 6RQQH DXV GHP +DXV GHQQ HU NRQQWH
MHW]WDOOHLQDXVJHKHQ(UGUHKWHGHQ.RSIQDFK UHFKWVXQG
QDFKOLQNVEHYRUHUEHUGLH6WUD‰HJLQJGLH+lQGHLQGHQ
7DVFKHQ VHLQHU 'ULOOLFKKRVH (U VHW]WH VLFK DXI HLQH %DQN
DXIGHU3ODFHGHOD9LFWRLUHXQGVWDUUWHDXIGDVIHUQH0HHU
LQPLWWHQ GHU $XWRV GLH GLHVHV HLQVWLJH 3DUDGLHV GHU %H
JHJQXQJHQGHUXQVFKXOGLJHQ)OLUWVGHU6SD]LHUJlQJHXQG
YHUVWRKOHQHQ .VVH LQ HLQHQ 3DUNSODW] YHUZDQGHOW KDWWHQ
)UDXHQPLW.lSSLVDXIGHP.RSIVSD]LHUWHQGLH$OOHHQDXI
XQG DE XQG YHUPLHGHQ HV GHQ %OLFN DXI GLHVHQ VFKZHL
JHQGHQVWHWVLQ:HL‰JHNOHLGHWHQ0DQQ]XULFKWHQGHUIU
VLHGDV/HLGHLQHV0XWWHUKHU]HQVV\PEROLVLHUWH
9DWHU XQG 6RKQ VWDQGHQ VLFK ODQJH HLQDQGHU JHJHQEHU
ZREHL VLFK GHU 6RKQ KLQWHU HLQHP GHU HKUZUGLJHQ 6DQG
EFKVHQElXPH GHV 3ODW]HV YHUERUJHQ KDWWH XQG DXI GHP
YHUZVWHWHQ*HVLFKWGHV9DWHUVGLH6SXUHVVHLQHVHLJHQHQ
QRFKXQIHUWLJHQVXFKWH

9,

9RQDQLVW%HUWKHZLHGHULQ)RUW3LORWH6LHZRKQW
LQ HLQHU MHQHU VR]LDOHQ :RKQXQJVEDXWHQ GLH GLH NRPPX
QLVWLVFKH 6WDGWYHUZDOWXQJ DP 5DQG GHU 6WDGW DXV GHP
%RGHQ KDW VWDPSIHQ ODVVHQ XQG GLH VLH ZLH PLW HLQHP
*UWHODXV%HWRQZUIHOQXPJHEHQKLQWHUGHQHQ 8QWHUKR
VHQ 6SLHOK|VFKHQ 6FKHXHUODSSHQ XQG /DNHQ KHUXPIODW
WHUQ 6LH KDW GDUDQ JHGDFKW EHU GDV %80,'20 GDV
%HUJZHUNVEUR IU GLH IUDQ]|VLVFKHQ hEHUVHH'HSDU
WHPHQWV GDV VHLW PHKU DOV ]HKQ -DKUHQ GLH PDVVHQZHLVH
$XVZDQGHUXQJ LKUHU /DQGVOHXWH RUJDQLVLHUW QDFK )UDQN
UHLFK]XNRPPHQ6LHWUlXPWGDYRQ.UDQNHQVFKZHVWHU]X
ZHUGHQ YLHOOHLFKW LP *HGHQNHQ DQ LKUH 0XWWHU GLH MHW]W
WRW LVW XQG VR ODQJH KLQWHU KRKHQ 0DXHUQ HLQJHVFKORVVHQ
ZDU ,UJHQG MHPDQG EULQJW VLH GDYRQ DE GD HU LKU ]X YHU
VWHKHQ JLEW GD‰ 3DULV GLH JUDXVDPVWH 6WDGW GHU :HOW VHL
XQGGD‰LKUHVRVHKUJHSULHVHQH6FK|QKHLWXQGLKUHILHEHU
KDIWHQ 1lFKWH GDV *HIKO GHU (LQVDPNHLW EHL GHP GHU
ZHGHU)UHXQGHQRFK)DPLOLHKDWQXUQRFKYHUVWlUNHQ
$OVR DUEHLWHW %HUWKH LQ GHU %XFKKDQGOXQJ ª6FK|QH %
FKHU©0RQVLHXU/XFUpWLHQLKU&KHIVFKlW]WVLH6LHPXUUW
QLH ZHQQ VLH ELV VSlWDEHQGV EOHLEHQ VROO )U 0DGDPH
/XFUpWLHQPDFKWVLHNOHLQH%HVRUJXQJHQ$OV'DQNIUHLQ
VROFKHV (QWJHJHQNRPPHQ JLEW 0D[ GHU lOWHVWH 6RKQ GHU
/XFUpWLHQV$QWRLQH0DWKHPDWLNVWXQGHQ6RQQDEHQGVYRU
DOOHPQDFKGHQ)HULHQZHQQGLH6FKXOHZLHGHUEHJRQQHQ
KDW KLOIW $QWRLQH LQ GHU %XFKKDQGOXQJ XQG YHUGLHQW VLFK
VRHWZDV7DVFKHQJHOG
$QWRLQHLVWHLQVFK|QHU-XQJH$EHUVFKZHLJVDPILQVWHU
DEZHLVHQG 'LH /HKUHU LP /\]HXP EHNODJHQ VLFK EHU
VHLQH WURW]LJH 0LHQH ,Q )UDQ]|VLVFK XQG *HVFKLFKWH JH
K|UWHUMHGRFK]XGHQHUVWHQLQVHLQHU.ODVVH,FKKDEHHLQ
*HGLFKWJHIXQGHQGDVHUJHVFKULHEHQKDW
ª8QVHU7DJZLUGNRPPHQ±GDVVDJLFKHXFK
VRZDKUZLHGLH6RQQH
VRUHLQZLHGLH6FK|QKHLW
VRKDUWZLHGDV0HWDOO
ZHUGHQZLUGHQ)DVFKLVPXVYHUEUHQQHQ
ZHUGHQZLUGHQ5DVVLVPXVYHUEUHQQHQ
XQGGHQ,PSHULDOLVPXV©
-XQJHU5HEHOOGHUVHLQH5HYROWHQRFKQLFKWUHFKW]XEH
]HLFKQHQZHL‰'HU:RUWHJHEUDXFKWGLHQXUXQJHQJHQG
VHLQ 8QEHKDJHQ EHVFKUHLEHQ 'HQQ HV VLQG GLH HLQ]LJHQ
GLHLKP]X*HERWHVWHKHQ
(VJLEWZLHGHUHLQHQ0DQQLQ%HUWKHV/HEHQ(UDUEHLWHW
DOV 2EHUNHOOQHU LP ª%DQDQLHU© HLQV GHU LQ /H *RXOHW
HUEDXWHQ+RWHOV(UKHL‰WeGDULVWH
6WHOOHQ6LHVLFKYRUGD‰/H*RXOHWDOVLFKNOHLQZDUHLQ
)LVFKHUGRUI ZDU HLQ SDDU .LORPHWHU YRQ )RUW 3LORWH HQW
IHUQW $EHU GDQQ VHLW GHQ VHFK]LJHU -DKUHQ ZXUGH HLQ
+RWHO QDFK GHP DQGHUHQ HU|IIQHW QDFK DPHULNDQLVFKHP
9RUELOG XQG PLW LQWHUQDWLRQDOHP 6WDQGDUG 'D]ZLVFKHQ
UHLKHQ VLFK GLH /lGHQ GHU +DQGZHUNHU GLH DXI WUEVHOLJH
:HLVH 0XVFKHOQ DXVJHVWRSIWH 6FKZHUWILVFKH XQG NUHROL
VFKH 3XSSHQ ]XP 9HUNDXI DQELHWHQ :LH KDUW LVW HV GRFK
VHLQ/DQGLP7RGHVNDPSIOLHJHQ]XVHKHQ
,Q HLQHP -DKU ZlKUHQG GHU 6FKXOIHULHQ DUEHLWHW $QWRLQH
DXI $QUDWHQ GHV *HOLHEWHQ VHLQHU 0XWWHU LP ª%DQDQLHU©
0DQNDQQVLFKLKQLQGHUDEVXUGHQ.HOOQHUNOHLGXQJNDXP
YRUVWHOOHQ ZHL‰H +RVH URWH -DFNH PLW HLQHP JHVWLFNWHQ
(PEOHP DXI GHU 7DVFKH XQG .UDZDWWH DXV 0DGUDVVWRII
8QG LQ GHU 7DW KlOW HU HV GD LP +RWHO ª%DQDQLHU© DXFK
QLFKW ODQJH DXV 1DFK GHQ HUVWHQ GUHL :RFKHQ HQWODVVHQ
*HZLVVHQ ,QIRUPDWLRQHQ ]XIROJH VROO PDQ LKP YRUJHZRU
IHQ KDEHQ GDV XQWHUH 3HUVRQDO GHU .HOOQHU 6HUYLHUHU XQG
=LPPHUPlGFKHQ ]XP 6WUHLN DXIJHUXIHQ ]X KDEHQ 'DV
HUVFKHLQWPLUQXUZHQLJZDKUVFKHLQOLFK,FKQHLJHHKHU]X
HLQHUDQGHUHQ(UNOlUXQJ1lPOLFKGD‰PDQLKQDXIJHIRU
GHUW KlWWH VHLQH ª$IUR©)ULVXU ]X ElQGLJHQ ZRUDXIKLQ HU
DXIJHEUDXVWXQGJHJDQJHQLVW
=XGLHVHU=HLWHUHLJQHWHQVLFK]ZHL'LQJHGLHRKQH DX
JHQVFKHLQOLFKHQ =XVDPPHQKDQJ ZDUHQ %HUWKH EHNHKUWH
VLFK]XGHQ$GYHQWLVWHQGHV6LHEHQWHQ7DJVXQG $QWRLQH
ZXUGH GHU )UHXQG YRQ 'LGLHU 5pKDW %HUWKH KDWWH QLH DXI
GLH5HOLJLRQJHVHW]WXQGVRNRPPWLKUH.RQYHUVLRQEHU
UDVFKHQG:DVEULQJWVLHGD]XVLFKXP GLH 6WLUQ HLQ ZHL
‰HV 7XFK ]X ELQGHQ DXI 6FKZHLQHIOHLVFK ]X YHU]LFKWHQ
XQGLQHLQHPYRU+LW]HJOKHQGHQNOHLQHQ7HPSHOLQEUQ
VWLJ ]X VLQJHQ" 9LHOOHLFKW ZHLO eGDULVWH VLH YHUODVVHQ KDW
XP HLQH 'RPLQLNDQHULQ ]X KHLUDWHQ" -HGHQIDOOV LVW VLH HV
OHLGRKQH6WW]HGXUFKV/HEHQ]XJHKHQ
1RFKEHUUDVFKHQGHULVWGLH)UHXQGVFKDIW]ZLVFKHQ$Q
WRLQH XQG 'LGLHU 5pKDW 'LGLHU ZDU GHU lOWHVWH 6RKQ YRQ
0D[LPLOLDQ 5pKDW GHP EHVWJHKD‰WHQ 0DQQ GHV /DQGHV
1HG ZLH LKQ VHLQH HQJVWHQ )UHXQGH XQG DOOH DQGHUHQ
QDQQWHQKDWWHHLQHIHLQH6SUQDVHJHKDEW6REDOGVLFKGHU
1LHGHUJDQJ GHU =XFNHULQGXVWULH DE]X]HLFKQHQ EHJDQQ
KDWWH HU VHLQHQ /lQGHUHLHQ VFKOHXQLJVW GLH VHLQHU )UDX
VRZLHGLHGHUEHQDFKEDUWHQ*UXQGEHVLW]HU HLQYHUOHLEW GLH
PLW =XVWLPPXQJ GHU %HK|UGHQ HQWHLJQHW ZXUGHQ RGHU
UXLQLHUWZDUHQXQGKDWWHVRHLQHQ*UXQGEHVLW]YRQ
+HNWDU ]XVDPPHQJHEUDFKW DXI GHP HU %DQDQHQ DQ
SIODQ]WH(UKDWWHGLH*HVFKlIWVIKUXQJHLQHU*HVHOOVFKDIW
DQYHUWUDXW]XGHUHQ*HQHUDOGLUHNWRUHUVLFKHUQDQQWHXQG
EHXWHWH XQJHVWUDIW VHLQH /DQGDUEHLWHU DXV (QJ EHIUHXQGHW
PLWGHP3UlIHNWHQXQGEHVWLPPWHQ$EJHRUGQHWHQ ZDU HU
HV GHU GDV =HSWHU VFKZDQJ 0DQ NDQQ VLFK XQVFKZHU
YRUVWHOOHQGD‰VRZLHHVEHLGHQ-XQJHQLQGHQEHJWHUWHQ
6FKLFKWHQ RIW YRUNRPPW 'LGLHU VLFK JHJHQ VHLQHQ 9DWHU
DXIOHKQWH(UIDQGHVJHZL‰UHL]YROOVLFKPLWHLQHPKDOE
VFKZDU]HQ %DVWDUG HLQ]XODVVHQ GHU HLQHP VR]LDOHQ QR
PDQåV ODQG DQJHK|UWH $EHU KlWWH GHQQ $QWRLQH QLFKW DXI
GHU+XWVHLQPVVHQ"2IIHQEDUZDUHUHVQLFKW
'LH EHLGHQ -XQJHQ VLQG XQ]HUWUHQQOLFK 6LH IDKUHQ DXI
HLQHP 7DQGHP GXUFK GLH YHUVWRSIWHQ 6WUD‰HQ YRQ )RUW
3LORWH TXHU GXUFK GLH JHVFKZlW]LJH 0HQJH 6LH VLQG
JOHLFK JUR‰ 6LH WDXVFKHQ PLWHLQDQGHU LKUH .OHLGXQJ 6LH
QHKPHQ GLHVHOEHQ *HWUlQNH 6LH VFKODIHQ PLW GHQVHOEHQ
0lGFKHQ 1HLQ DQ GLHVHP 3XQNW K|UW MHGH bKQOLFKNHLW
DXI 'LGLHU YHUVWHKW VLFK DXIV %XPVHQ KDW LPPHU GDV
JUR‰H0DXOXQGPDFKWDOOHPZDVHLQHQ5RFNWUlJWVFK|
QH $XJHQ $QWRLQH NDQQ QLFKW OlFKHOQ 6HLQ ERKUHQGHU
%OLFNOl‰WHLQHQ]XUFNVFKUHFNHQ(UKDWHLQH/HLGHQVFKDIW
IU0DXULDF XQG OLHVW LPPHU ZLHGHU 'HQQ GX NDQQVW ZHL
QHQ
ª1LFKWPHKU(UON|QLJ]LHKWGHQ6RKQPLWVLFKIRUWVRQ
GHUQ GDV .LQG VHOEVW ]LHKW VHLQHQ HQWWKURQWHQ XQG JH
VFKPlKWHQ 9DWHU ]X GHQ VFKODIHQGHQ :DVVHUQ DP :HKU
ZR LP 6RPPHU GLH -XQJHQ QDFNW EDGHQ *DQ] QDKH VLQG
VLHVFKRQGHQIHXFKWHQ*HVWDGHQGHV5HLFKHV«©
'HV|IWHUHQZHQQHUDQGLHVHU6WHOOHDQJHODQJWLVWZHLQW
HU'DQQPDFKWVLFK'LGLHUEHULKQOXVWLJXQGUHLFKWLKP
HLQ*ODV5XPGHQHUQLFKWWULQNW
,P $SULO WDXFKW GLH 2/3 GLH %HZHJXQJ IU GHQ
9RONVEHIUHLXQJVNDPSI ± 1HXH .UDIW ± LQ GHU SROLWLVFKHQ
/DQGVFKDIW DXI ,KUH /RVXQJVZRUWH KHL‰HQ QLFKW PHKU
HLQIDFK 8QDEKlQJLJNHLW 5HYROXWLRQ VRQGHUQ EHZDIIQHWHU
.DPSI6WDGWJXHULOOD0DQLVWZHLWHQWIHUQWYRP6DORQSD
ODYHU GDV %OXW IOLH‰W DQ MHGHU 6WUD‰HQNUHX]XQJ $OOH *H
VSUlFKHYRUGHQ.LUFKHQDXIGHQ0lUNWHQLQGHQ%XVVHQ
NUHLVHQXPGLHVHV7KHPDª:RKLQZLUGGDVQRFKIKUHQ"©
:DV PLFK DQJHKW VR PX‰ LFK JHVWHKHQ GD‰ LFK GLHVH
5DVHUHLQLFKWEHJUHLIHXQG$QJVWKDEH7URW]GHPVHKHLFK
VHKU ZRKO ZLH XQVHU /DQG ]HUVW|UW ZLUG LFK VHKH VHKU
ZRKO GD‰ ZLU NHLQHUOHL GLUHNWHQ (LQIOX‰ NHLQHUOHL 0DFKW
EHUGLH(QWZLFNOXQJXQVHUHU*HVHOOVFKDIWKDEHQXQGGD‰
DOOH(QWVFKHLGXQJHQDQGHUVZRJHWURIIHQZHUGHQ,FKZHL‰
VHKUZRKOZRUXQWHUZLUOHLGHQ
$EHULFKELQQXU$U]W'HU.DPSIGHQLFKIKUHULFKWHW
VLFK JHJHQ .UDQNKHLW XQG 7RG 6FKRQ EDOG OLHElXJHOQ
'LGLHU XQG $QWRLQH PLW GHU 2/3 *DQ] RIIHQVLFKWOLFK KDW
GHU HUVWHUH DXI GHQ ]ZHLWHQ 'UXFN DXVJHEW ,FK KDEH
YHUVXFKW LQ GLH 3V\FKH $QWRLQHV WLHIHU HLQ]XGULQJHQ
LQGHPLFKVHLQH/HKUHUXQGVHLQH0LWVFKOHUEHIUDJWKDEH
(VNDPLPPHUZLHGHUGLHVHOEH %HPHUNXQJ ª0DQVSUWH
GD‰HUOLWW©$EHUQLHPDQGKDWVLFKGDUXPEHPKWKHUDXV
]XILQGHQZRUXQWHUHUOLWW
'HQ $EHQG YHUEUDFKWH $QWRLQH QLH EHL 'LGLHU GHU LQ
/å(WUDQJOpH LQ HLQHP NOHLQHQ +DXV ZRKQWH GDV HLQ NDOL
IRUQLVFKHU $UFKLWHNWPLWYLHO*HVFKPDFN UHVWDXULHUW KDWWH
6REDOGGLH6RQQHXQWHUJHJDQJHQZDUVWLHJHUYLHU6WXIHQ
DXIHLQPDOQHKPHQG]XPIQIWHQ 6WRFN KLQDXI ZR VHLQH
0XWWHUZRKQWH'HU)DKUVWXKOIXQNWLRQLHUWQLFKWPHKU'LH
0OOVFKOXFNHUVLQGYHUVWRSIW(LQ*HUXFKQDFK%URWIUFK
WHQ .DEHOMDX XQG VFKDUIHP 8ULQ VWHKW LP 7UHSSHQKDXV
%HUWKH LVW DOOHLQ 6LH PDFKW LKUHP 6RKQ NHLQH 9RUZUIH
PHKU 6LH VFKOlJW LKQ QLFKW PHKU ZLH ]X GHU =HLW DOV HU
QRFKHLQ-XQJHZDU1HLQVLHEHJQJWVLFKGDPLW]XEHWHQ
(LQ GLFKWHV 6FKZHLJHQ KDW VLFK ]ZLVFKHQ GLHVHQ EHLGHQ
:HVHQ DXVJHEUHLWHW %HUWKH EULQJW GHQ 5HLV ]XP .RFKHQ
ZlVFKWXQGSXW]WGLH<DPVZXU]HOQ$QWRLQHHUOHGLJWVHLQH
+DXVDXIJDEHQEHLPZHL‰HQ/LFKWGHV)HUQVHKHUVGHUKLHU
ZLH LQ GHQ DQGHUHQ ]ZHLWDXVHQG :RKQXQJHQ GHV %ORFNV
ZLHHLQ*HELHWHUKHUUVFKW,Q:LUNOLFKNHLWKDWHUQXUHLQHQ
HLQ]LJHQ*HGDQNHQª0XWWHUHU]lKOPLUYRQLKP6DJPLU
ZLHLKUHXFKJHOLHEWKDEW:LHLKUHXFKJHWUHQQWKDEW:HL‰
HUZHQLJVWHQVGD‰HVPLFKJLEW"©
'XUFKGDVHQGOLFKDQHUNDQQWH*HQLHLKUHV6RKQVYHUP|
JHQG JHZRUGHQ KDW $OWDJUDV GHP QHXHQ .XOWXUKDXV HLQ
*HPlOGHYRQ$QWRLQHJHVWLIWHW(VVWHOOWHLQH)UDXGDU-D
ZLHGHU HLQH )UDX 6LH KDW EODXH :DQJHQ 6LH KlOW HLQHQ
'ROFKLQGHUOLQNHQ +DQG 9RU LKU LVW HLQ PLW %OXW 0LOFK
XQG +RQLJ EHGHFNWHU $OWDU HUULFKWHW ª3DULV0DWFK© KDW
YRUNXU]HPHLQHODQJH5HSRUWDJHEHUGHQª(LQVDPHQYRQ
)RUW 3LORWH© YHU|IIHQWOLFKW $QWRLQH JHKW RIW LQV .XOWXU
KDXVXPVLFKYRUGDV)UHVNRKLQ]XVWHOOHQ(UKDWGLH)RWRV
LQ GHU 5HSRUWDJH DXVJHVFKQLWWHQ XQG LQ HLQHU 6FKXEODGH
VHLQHU.RPPRGHYHUVWHFNW(UZHL‰QLFKWGD‰VHLQH0XW
WHUGDVEHPHUNWKDW
,FK PX‰ JHVWHKHQ GD‰ LFK ZLH GLH PHLVWHQ %UJHU YRQ
)RUW3LORWHDXIGLH %LOGHU YRQ $QWRLQH $XEUXQ QLFKW YLHO
JHEH)UPLFKVLQGGDVQLFKWVZHLWHUDOVGLH.OHFNVHUHLHQ
HLQHV 6FKL]RSKUHQHQ ,FK ZUGH VLH JHUQ HLQPDO LQ 5XKH
EHWUDFKWHQ N|QQHQ XQG GHP 1HW] DXV /LQLHQ XQG )DUEHQ
HLQHQ JHKHLPHQ 6LQQ HQWUHL‰HQ ,FK ELQ ZDKUKDIWLJ NHLQ
JXWHU 5LFKWHU 0DQ KDW PLFK LQ GHU %HZXQGHUXQJ GHU
JUR‰HQ 0HLVWHU GHV ,PSUHVVLRQLVPXV HU]RJHQ &p]DQQH
YDQ *RJK 0RQHW 5HQRLU 3LVDUUR GHU *DXJXLQ YRU GHU
ª9LVLRQ QDFK GHU 3UHGLJW© GDV *HPlOGH GDV HU QDFK
VHLQHU5FNNHKUYRQ0DUWLQLTXHPDOWH ,FK HULQQHUH PLFK
QRFK DQ PHLQH 9HU]FNWKHLW DOV LFK GLH 0QFKQHU 3LQD
NRWKHNEHVXFKWH
$EHUDOVRELFKYRQPLU]XVSUHFKHQKlWWH
'LH JUR‰HQ )HULHQ YHUEULQJW $QWRLQH PLW VHLQHP
)UHXQG'LGLHUDXIGHUÌOHDX[&KqYUHVHLQHNOHLQH,QVHOLP
1RUGHQXQVHUHV/DQGHV'LH)DPLOLH5pKDWEHVLW]WGRUWHLQ
/DQGKDXV (KHPDOV 7DEDNDQEDXJHELHW KDW GLH ÌOH DX[
&KqYUHV KHXWH DXIJUXQG GHU DX‰HURUGHQWOLFKHQ 6FK|QKHLW
LKUHV 6WUDQGHV QXU QRFK WRXULVWLVFKHQ :HUW $OOH 5HLVH
URXWHQGLHXQVHU/DQG]XP=LHOKDEHQZHUGHQQLFKWRKQH
HLQHQ 7DJ DXI GHU ÌOH DX[ &KqYUHV JHSODQW 8QG GHVKDOE
ZXFKHUQ GLH +RWHOV XQG WUEVHOLJHQ +DQGZHUNHUOlGHQ
PHKU XQG PHKU HPSRU 'D]X GLH 6HJOHU ± $PHULNDQHU
.DQDGLHU6NDQGLQDYLHU±GLHLQLKUHQ*HZlVVHUQNUHX]HQ
VR GD‰ GDV 0HHU ]X EHVWLPPWHQ =HLWHQ PLW 6HJHOERRWHQ
EHUVlWLVW
(VJHIlOOWPLUJDUQLFKWGD‰$QWRLQH]XVDPPHQPLW'L
GLHU GHVVHQ 6FKZHVWHUQ XQG MQJHUHQ %UGHUQ LQV )OXJ
]HXJVWHLJW,FKDKQHHLQH*HIDKU
8QEHNPPHUW XQG YROOHU %HJHLVWHUXQJ EHWUDFKWHW HU GLH
8PULVVH GHU ÌOH DX[ &KqYUHV 'HU +DXSWRUW )RQG &XUp
HULQQHUW LKQ DQ GDV 3RUW 0DKDXOW VHLQHU .LQGKHLW hEHUDOO
%OXPHQ+LELVFXV%RXJDLQYLOOHD+XQGVZUJHUEOKHQGH
/LDQHQ 'LH 6WUD‰HQ VLQG YRQ HLQKHLPLVFKHQ %LUQElXPHQ
PLW NQRUULJHQ 6WlPPHQ JHVlXPW (LQH %XFKW ZLUG YRQ
HLQHP)ULHGKRIPLWKRKHQZHL‰HQXQGVFKZDU]HQ*UlEHUQ
JOHLFKHLQHUVWRO]HQ7RWHQVWDGWHLQJHQRPPHQ

9,,

$P 'H]HPEHU EHLP 9HUODVVHQ GHU 0LWWHU


QDFKWVPHVVHDQGHUHUPLWVHLQHUJHVDPWHQ)DPLOLHQVLSSH
WHLOJHQRPPHQKDWWHZLUG1HG5pKDWHUPRUGHW
'DGLHLQWHUQDWLRQDOH3UHVVHYRQGLHVHQ(UHLJQLVVHQODQJ
XQG EUHLW EHULFKWHW KDW VLQG VLH VR EHNDQQW GD‰ LFK PLFK
QLFKWGDUEHUYHUEUHLWHQZHUGH
,FK VHKH PLU GLH %HJUlEQLVIHLHUOLFKNHLWHQ YRQ 1HG LP
)HUQVHKHQDQGDVLKQVREHKDQGHOWZLHGLH%%&HLQ0LW
JOLHG GHU N|QLJOLFKHQ )DPLOLH (LQH )OXW YRQ 0HQVFKHQ
IROJWGHP/HLFKHQZDJHQGXUFKGLH6WUD‰HQGLHZLHDXVJH
VWRUEHQ VLQG GD GLH /DGHQEHVLW]HU DXV 3URWHVW JHJHQ GLH
]XQHKPHQGH *HZDOW LKUH *HVFKlIWH JHVFKORVVHQ KDEHQ
8P GHU =HUHPRQLH PHKU *HSUlQJH ]X YHUOHLKHQ KDW GLH
)DPLOLH GHQ XUDOWHQ %UDXFK GHV 3IHUGHJHVSDQQV ZLHGHU
DXIJHQRPPHQ XQG VR WUDEHQ YLHU JDQ] YRQ VFKZDU]HQ
hEHU]JHQ EHGHFNWH 6FKLPPHO IHLHUOLFK KLQWHU HLQHU )DQ
IDUHKHU$QMHGHU.UHX]XQJEOHLEWGHU=XJVWHKHQXQGGHU
7URPPOHU VFKOlJW DXI VHLQH 7URPPHO ZLH XP GHQHQ GLH
HVQLFKWZLVVHQVROOWHQ]XYHUNQGHQGD‰GHU7RGYRUEHL
]LHKW 1HGV :LWZH LVW LQ 6FKZDU] JHKOOW XQG ZLUG YRQ
LKUHQ 6|KQHQ JHVWW]W DXFK YRQ 'LGLHU GDV *HVLFKW YRP
.XPPHU JDQ] YHU]HUUW (V ZlUH PLU OLHE JHZHVHQ ZHQQ
QXU :HL‰H DQ GLHVHP /HLFKHQEHJlQJQLV WHLOJHQRPPHQ
KlWWHQ$EHUGHPLVWQLFKWVR'LH*HVLFKWHUGLHDXIPHL
QHP %LOGVFKLUP YRUEHLGHILOLHUHQ WUDJHQ DOOH )DUEHQ HLQ
6SLHJHOELOG XQVHUHV /DQGHV ZR HV YRP WLHIVWHQ 6FKZDU]
ELV ]XP DOOHUKHOOVWHQ :HL‰ DOOHV JLEW (V VLQG 0lQQHU
)UDXHQ .LQGHU $OWH GDUXQWHU $XI GHP )ULHGKRI YRQ
%ULVFD\HKlOWGHU3ULHVWHUHLQHODQJH3UHGLJW(UEHWHWGD‰
XQVHU XQJOFNOLFKHV /DQG ZLHGHU )ULHGHQ ILQGHQ P|JH
:DVIUHLQHhEHUUDVFKXQJ(UGHFNWGLHDQXQVHUHQ%DX
HUQXQG/DQGDUEHLWHUQEHJDQJHQH8QJHUHFKWLJNHLWDXIGHQ
.RQVXPUDXVFK GHU GLH EHJWHUWHQ 6FKLFKWHQ HUID‰W KDW
XQG VLH GDKLQ WUHLEW GDV *HERW GHU 1lFKVWHQOLHEH ]X YHU
JHVVHQ6ROOWHGLH.LUFKHHWZDGDV/DJHUZHFKVHOQ"
hEHUIOVVLJ ]X HUZlKQHQ GD‰ GLH (UPRUGXQJ 1HGV HL
QHQJXWHQ9RUZDQGOLHIHUWGLH2/3]XYHUELHWHQGLHYRQ
GDDQLP8QWHUJUXQGZHLWHUDUEHLWHW
:LFKWLJHU±ZHQLJVWHQVIUPHLQH*HVFKLFKWH±LVWGD‰
$QWRLQH XQG 'LGLHU NDXP QRFK ]XVDPPHQWUHIIHQ ,P
/\]HXPJHKHQVLHVLFKDXVGHP:HJ
(V JLEW HLQH P|JOLFKH (UNOlUXQJ 1HGV 7RG KDW 'LGLHU
GLH$XJHQJH|IIQHW,KPLVWEHZX‰WJHZRUGHQZLHVHKUHU
VHLQHQ 9DWHU JHOLHEW KDW XQG ZLH VHKU HU HV VLFK YHUEHOW
LKP ZHK JHWDQ ]X KDEHQ (U KHJW DOVR HLQ 6FKXOGJHIKO
XQGEULFKWPLWDOOHPZDVLKQDQVHLQHDXIVlVVLJH9HUJDQ
JHQKHLWHULQQHUW,FKZHL‰QLFKWZDUXPPLFKGLHVH(UNOl
UXQJ QLFKW EHIULHGLJW 6LH HUVFKHLQW PLU ]X HLQIDFK ]X
RIIHQNXQGLJ(VJLEWGDQRFKHWZDVDQGHUHV
$QWRLQH GHU QDFK EHUVWDQGHQHU 3XEHUWlWVNULVH ]X GHQ
EHVWHQ6FKOHUQVHLQHU.ODVVHJHK|UWHZLUGZLHGHU$OOHU
OHW]WHU (U ZLUG RIW ZHJHQ QLFKW DQJHIHUWLJWHU +DXVDXIJD
EHQ HLQJHWUDJHQ (LQHQ 6RQQDEHQG WDXFKW HU LP +RI GHV
/\]HXPV )pOL[ (ERXp DXI XQG ZLUIW WURW] GHV 9HUERWV GHU
DXIVLFKWIKUHQGHQ /HKUHU PLW 0DQJRVWHLQHQ (LQPDO ZLUG
HU IU GUHL 7DJH YRQ GHU 6FKXOH YHUZLHVHQ 'DV QXW]W HU
XP GLH 6R]LDOEDXZRKQXQJ VHLQHU 0XWWHU ]X UHQRYLHUHQ
XQG KEVFKH IDUELJH )OLHVHQ EHU GHP 6SOEHFNHQ DQ]X
EULQJHQ 'HU .RQWDNW ]ZLVFKHQ 0XWWHU XQG 6RKQ LVW ZLH
GHUKHUJHVWHOOW $EHQGV VHKHQ VLH VLFK QLFKW PHKU GLH
JHLVWORVHQ6HULHQLP)HUQVHKHQDQ6LHUHGHQ:RUEHU"
hEHU $QWRLQH QDWUOLFK hEHU GHQ DEZHVHQGHQ P\WKL
VFKHQ9DWHU
ª,FKKDEHLKQQLHDOVHLQHQ.UDQNHQHLQHQ*HLVWHVNUDQ
NHQ DQJHVHKHQ (U UHGHWH QLFKW GDV LVW DOOHV $EJHVHKHQ
GDYRQ EHGHXWHWHQ VHLQH %OLFNH VHLQ *HVLFKWVDXVGUXFN
PHKUDOVVRYLHOHREHUIOlFKOLFKH:RUWHXQG*HPHLQSOlW]H
GLH GLH !*HVXQGHQ YRQ VLFK JHEHQ ,FK ZX‰WH GD‰ HU
QLFKWV JHJHQ VHLQH 0XWWHU YHUPRFKWH XQG LFK VWHOOWH LKQ
PLUYRUZLHHUPLWSODWWJHGUFNWHU1DVHDP)HQVWHUVWDQG
XQG DXI PHLQH 5FNNHKU ODXHUWH :DV KDWWH PDQ LKP JH
VDJWXPLKP]XHUNOlUHQGD‰LFKQLFKWPHKUGDZDU"2K
GXNHQQVWGLH*UDXVDPNHLWGLHVHU)DPLOLHQQLFKW©
$QWRLQH NDQQWH VLH VHKU ZRKO ZLH LFK VFKOLH‰OLFK KHU
DXVJHIXQGHQKDEH
$P 6HSWHPEHU IORJ eORGLH 5pKDW PLW GHU $)
 QDFK 3DULV 6LH UHLVWH LQ GHU %XVLQHVV&ODVV %LV ]XU
$EIHUWLJXQJVVFKUDQNH ZLFK LKU GLH JDQ]H )DPLOLH QLFKW
YRQ GHU 6HLWH $XJHQ]HXJHQ EHVWlWLJHQ HLQKHOOLJ GD‰
eORGLH KEVFK ZDU XQG QLFKWV ZHLWHU 'HQ /HKUHUQ LVW VLH
QLFKW GXUFK EHVRQGHUH ,QWHOOLJHQ] DXIJHIDOOHQ 1XU GHU
(QJOLVFKOHKUHU ZDU VHKU ]XIULHGHQ eORGLH KDWWH HLQH DXV
JH]HLFKQHWH $XVVSUDFKH ,PPHUKLQ KDWWH VLH PHKUPDOV
6RPPHUNXUVHLQ6DUDK/DZUHQFHLQGHQ86$EHVXFKW(LQ
MXQJHV0lGFKHQDOVRRKQH3UREOHPHGDVYLHUWH.LQGYRQ
1HG9HUOLHEWLQGHQ*HGDQNHQDQGLH/LHEHXQGGDKHUZLH
JHVFKDIIHQ IU GHQ VFK|QHQ )UHXQG LKUHV %UXGHUV ]X HQW
IODPPHQ+DWHVEHLGHU)UHLKHLWGHU6LWWHQZLHVLHXQVHUH
(SRFKHNHQQ]HLFKQHW]ZLVFKHQeORGLHXQG$QWRLQHPHKU
JHJHEHQ DOV HLQH KDUPORVH /LHEHOHL" $EHU ZLH GHP DXFK
LPPHUVHL
0DQ N|QQWH DXV $QWRLQH HLQHQ MXQJHQ ,QWULJDQWHQ PD
FKHQGHUVLFKLQHLQHEUJHUOLFKH)DPLOLHHLQVFKOHLFKWXP
GHUHQ -XQJIUDX ]X EHVXGHOQ XQG VLFK DXI GLHVH :HLVH IU
GDV 8QUHFKW ]X UlFKHQ GDV VHLQHU 0XWWHU XQG LKP VHOEVW
DQJHWDQZXUGH'DVHUVFKHLQWQXUOlFKHUOLFK(UZDU]ZHL
IHOORV DXIULFKWLJ YHUOLHEW 2SIHU HLQHU )DV]LQDWLRQ ZLH VLH
GLHZRKOKDEHQGHQ .ODVVHQDXIGLHDQGHUHQ DXVEHQ (LQH
0XWWHUPLWJODWWHQ+lQGHQGLHQLHPDOV]HUOXPSWH6DFKHQ
JHUXEEHOW KDW (LQ DQZHVHQGHU 9DWHU GHU VLFK PLW VHLQHQ
.LQGHUQ EHU GLH %FKHU GLH VLH JHUDGH OHVHQ XQWHUKlOW
'LH LQWHUQDWLRQDOH 3UHVVH KDW EHULFKWHW GD‰ 1HG HLQ YHU
VLHUWHU 0XVLNOLHEKDEHU ZDU HLQ JUR‰HU 9HUHKUHU YRQ *X
VWDY 0DKOHU XQG GD‰ HU EHU GHQ 2]HDQ IXKU XP GLH
9RUVWHOOXQJHQLQGHU0HWGHU0HWURSROLWDQ2SHUDLQ1HZ
<RUN ]X EHVXFKHQ 6HOWVDP GD‰ GLH +HQNHU LPPHU VR
VHQVLEOH 0HQVFKHQ VLQG $EHU EHUWUHLEHQ ZLU QLFKW 1HG
ZDUNHLQ+HQNHU%OR‰HLQ.DSLWDOLVW (LQ6ZLPPLQJSRRO
XP GDV VDO]LJH 0HHUZDVVHU DE]XVSOHQ 5LQJV XP GDV
%HFNHQ /LHJHVWKOH XP IULVFKHQ HLVJHNKOWHQ 0DUDNXMD
VDIW]XWULQNHQ6RQQHQVFKLUPHEODXZLHGDV 0HHU LQ GHU
)HUQH eORGLH ZDU $QWRLQHV $EVFKLHG YRQ GHU :HOW GHU
%RXUJHRLVLH'HU$EVFKLHGYRQ,OOXVLRQHQ9RQGHQ:LUU
QLVVHQ GHU -XJHQG 6HOEVWYHUVWlQGOLFK KDWWH HU 0DU[ XQG
(QJHOV JHOHVHQ (U KDWWH VRJDU DQ HLQH :DQG VHLQHV =LP
PHUVMHQHEHUKPWH6WHOOHJHKHIWHW
ª'LH%RXUJHRLVLHEDWGLHKHLOLJHQ6FKDXHUGHUIURPPHQ
6FKZlUPHUHL GHU ULWWHUOLFKHQ %HJHLVWHUXQJ GHU VSLH‰EU
JHUOLFKHQ :HKPXW LQ GHP HLVNDOWHQ :DVVHU HJRLVWLVFKHU
%HUHFKQXQJHUWUlQNW6LHKDWGLHSHUV|QOLFKH:UGHLQGHQ
7DXVFKZHUWDXIJHO|VW«©
$EHUHUKDWWHHVQLFKWEHJULIIHQ(UEHJULIIQLFKWGD‰GLH
%RXUJHRLVLH HLQH DQGHUH *DWWXQJ 0HQVFK VLQG 7URW]
VHLQHU *UR‰VSUHFKHUHL XQG VHLQHU DXIZLHJOHULVFKHQ 5HGHQ
KDWWH 'LGLHU LKQ ZLH HLQHQ +XQG IRUWJHMDJW DOV HU HV JH
ZDJW KDWWH HLQ $XJH DXI VHLQH 6FKZHVWHU ]X ZHUIHQ 6R
ZLHPDQDFKW]HKQ-DKUHIUKHU%HUWKHIRUWJHMDJWKDWWHDOV
VLHPLWLKPVFKZDQJHUZDU-HW]WKDWHUHQGOLFKEHJULIIHQ
6HLQ bX‰HUHV YHUlQGHUW VLFK .HLQ ª$IUR©/RRN PHKU
.HLQHKEVFKHGUHDGORFN)ULVXUPHKU(UUDVLHUWVLFKGHQ
.RSI 6HLQH :DQJHQ VLQG JODWW (U VLHKW GHQ :HJ GHQ HU
HLQVFKODJHQ ZLUG YRU VLFK JHUDGH ZLH HLQH $FNHUIXUFKH
(U JHKW PLW JUR‰HQ 6FKULWWHQ GXUFK GLH 6WDGW XQG WUlXPW
YRQ HLQHU EHVVHUHQ :HOW YRQ HLQHP /HEHQ PLW GHP *H
VFKPDFNQDFK+RQLJ
26RKQGHQLFKQLFKWJHKDEWKDEH:HQQGXPHLQHUJH
ZHVHQZlUVWKlWWHLFKGHLQH6FKULWWHJHOHQNWGDPLWVLHGLH
IODFKHQ6WHLQHGHU)XUWILQGHQ
6WDWWGHVVHQOlXIVWGXGLFKZXQGEOXWHVWGX
(LQH ]ZHLWH 8QDEKlQJLJNHLWVEHZHJXQJ WDXFKW DXI GLH
GLH *HZDOW DEOHKQW XQG GHQ OHJDOHQ :HJ HLQ]XVFKODJHQ
EHDEVLFKWLJW$QWRLQHDEHUHQJDJLHUWVLFKDNWLYLQGHU2/3
$XVHUVLFKWOLFKHQ*UQGHQKDEHLFKQLFKWHUPLWWHOQN|Q
QHQ DQ ZHOFKHQ $NWLRQHQ HU WHLOQLPPW DXFK QLFKW RE HU
EHUKDXSWGLUHNW DQ$NWLRQHQWHLOQLPPW 9LHOOHLFKW VFKLHQ
HUQRFK]XMXQJQRFKQLFKWVLFKHUJHQXJ«"
,P -XQL IlOOW $QWRLQH GXUFKV $ELWXU (U YHUNQGHW
%HUWKHGD‰HUGLH3UIXQJHQQLFKWZLHGHUKROHQZLUG'LH
0XWWHUZHLQW6LHKDWWHGDYRQJHWUlXPWGD‰LKU6RKQ$U]W
ZHUGHQZUGH
$QWRLQH YHUEULQJW GLH )HULHQ LQ 3RUW 0DKDXOW 0DUWKD
6FKZDU]DXJHXQG0DUFLXVVLQGUHFKWDOWJHZRUGHQ0DUFL
XV OHLGHW XQWHU HLQHP /HLVWHQEUXFK XQG GLH .LQGHU UXIHQ
LKQª%DQMR©(UVHW]WVLFKLQGHQ*HPVHJDUWHQ]ZLVFKHQ
GHQ3IHIIHUVWUDXFKXQGGHQ/LDQHQ$SIHOEDXPXQGHU]lKOW
*HVFKLFKWHQ YRQ IUKHU (U UHGHW YRP .ULHJ YRQ 6RULQ
GHUZROOWHGD‰GDV/DQGXQWHUGHU)XFKWHOGHUVFKOHFKWHQ
)UDQ]RVHQ EOLHE $QWRLQH XQWHUEULFKW LKQ ª(V JLEW QLFKW
]ZHL.DWHJRULHQ)UDQ]RVHQGLHJXWHQXQGGLHVFKOHFKWHQ
(V JLEW QXU .RORQLDOKHUUHQ :LU PVVHQ XQV YRQ LKUHU
9RUPXQGVFKDIWEHIUHLHQXPHLQH*HVHOOVFKDIWRKQH.ODV
VHQXQGRKQH)DUEHQ]XHUULFKWHQ©
'HU $OWH ZLUG E|VH (U ZLOO $QWRLQH PLW VHLQHP 6WRFN
VFKODJHQ 'HU -XQJH ODFKW OlXIW ZHJ NRPPW ZLHGHU XQG
N‰WGHQGHQHUª*UR‰YDWHU©QHQQWDXIGLH6WLUQ
3RUW 0DKDXOW KDW VLFK VHKU YHUlQGHUW .HLQH )LVFKHU
PHKUGLHGHQEDFRXDGHQ6WURKKXWWLHILQV*HVLFKWJH]R
JHQ 1HW]H IOLFNHQ 'LH VLQG MHW]W DXV 1\ORQ XQG DOVR
XQYHUZVWOLFK $X‰HUGHP KDW GLH $X‰HQERUGPRWRU
5HYROXWLRQ]XU(QWY|ONHUXQJGHU)LVFKJUQGHJHIKUW'LH
0lQQHUGLHLPPHUZHLWHUKLQDXVIDKUHQPVVHQXPHWZDV
]X IDQJHQ VLQG UHVLJQLHUW XQG KlQJHQ LKUHQ %HUXI DQ GHQ
1DJHO6LHJHKHQLQGLH6WDGWXQGZHUGHQ7D[LIDKUHU'DV
)HVWGHV$XJXVWLVWQXUQRFKHLQH'DUELHWXQJIU7RX
ULVWHQ/HGLJOLFKHLQ5HJJDHRUFKHVWHUYRQHLQHU1DFKEDU
LQVHO KHUEHUJHNRPPHQ YHUOHLKW LKP HLQH DXWKHQWLVFKH
1RWH
ª7KHVD\WKDWLQWKH$UP\
7KHJLUOVDUHYHU\ILQH«©
$QWRLQHVHW]WVLFKDQGHU3RLQWH&XUpQLHGHUXQGVFKDXW
DXIV0HHUGLHVHVXQHQGOLFKH%ODXDXIGHPJHVFKXQGHQHQ
.|USHUGHU(UGH(UKDWHLQ%XFKEHLVLFKGDVHUVHKUJHUQ
KDW*HQHUDO6RQQH$EHUHUOLHVWMHW]WQLFKW(UVFKDXWDXIV
0HHU (U P|FKWH ZLHGHU HLQ NOHLQHV .LQG VHLQ ,Q GHQ
%DXFK VHLQHU 0XWWHU ]XUFNNHKUHQ ,P 0HHU LKUHV %DX
FKHV VFKZLPPHQ (U YHUVXFKW GLH DX‰HUJHZ|KQOLFKH
9HUELQGXQJ VHLQHV 9DWHUV XQG VHLQHU 0XWWHU DQ VLFK YRU
EHL]LHKHQ ]X ODVVHQ :LH KDEHQ VLH VLFK EHGHXWHW ª,FK
OLHEH GLFK"© :R KDEHQ VLH VLFK JHOLHEW" ,Q GHU %RGHQ
NDPPHU]XU=HLWGHU6LHVWD$OWDJUDVGDQNW*RWW0DQRKDW
GLHVHV0DOQLFKWDOO]XODQJH JHEUDXFKW6LHGUHKWVLFKDXI
GLHOLQNH6HLWHXPVLFKYRQLKPDE]XZHQGHQVWHFNWVLFK
GHQ DXIJHO|VWHQ 'XWW ]XUHFKW XQG GUFNW VLFK IHVW LQ LKU
.RSINLVVHQGDVLQHLQHPEHVWLFNWHQ%H]XJVWHFNWXQGYRP
6FKZHL‰XQG.|OQLVFKZDVVHUJDQ]IHXFKWLVW6LHKlOWVLFK
HLQSDUIPLHUWHV7DVFKHQWXFKDQGLH1DVHXPGHQ*HUXFK
GHVVHQ GHU VLH JHUDGH EHVSUXQJHQ KDW ]X YHUWUHLEHQ (LQ
SDDU0HWHUEHULKUEHUGHQ%DONHQª%URW±:HLQ±1RW©
ZlO]HQVLFK$QWRLQHXQG%HUWKHLP/LHEHVDNW
'HU$EHQGIlOOWKHUHLQ(LQPDOILQLHLQ6SHUEHUWDXFKW
LQV 0HHU $QWRLQH JHKW GHQ :HJ ]XP 2UW ]XUFN ,P
6HSWHPEHU IlQJW HU EHL HLQHP 7DQNZDUW ]X DUEHLWHQ DQ
(LQH ODXWH 7DQNVWHOOH DP 6WDGWUDQG YRQ )RUW 3LORWH *UHOO
EHPDOWZLH)OLWWFKHQWDQNHQKLHU GLH $XWREXVVH GLH TXHU
EHU GLH JDQ]H ,QVHO IDKUHQ XQG GLH NOHLQVWHQ 2UWVFKDIWHQ
PLWQHKPHQ 0DULQJRXLQ $QVH 0LUH /åeWUDQJOpH )RQGV
&DFDR5LYLqUH%HOOH)HXLOOH
,Q GLHVHP -DKU YHUZVWHW HLQ =\NORQ XQVHU /DQG 'HU
:LQG YHUIDQJW VLFK LQ GHQ DXVHLQDQGHUIDOOHQGHQ %UHWWHUQ
GHU+RO]KWWHQ'LH%OHFKWHLOHYHUZDQGHOQVLFKLQIOLHJHQ
GH8QWHUWDVVHQ,QGHQ6R]LDOZRKQEDXWHQGULQJWYRQDOOHQ
6HLWHQ:DVVHUHLQ
,FK VXFKH GLH /LHEH LP /HEHQ $QWRLQHV XQG ILQGH VLH
QLFKW 9RQ =HLW ]X =HLW YHUEULQJW HU GDV :RFKHQHQGH PLW
/HLODHLQHUKEVFKHQFKDELQH9HUNlXIHULQLP:DUHQKDXV
GLHEHUHLWVHLQHQVHFKVMlKULJHQ6RKQKDW*DsO'LH1DFK
EDUQ VLQG HLQHU 0HLQXQJ (U EHID‰W VLFK YLHO PLW GHP
.LQG(UNDXIWLKP76KLUWV0DUNHª7L5DFRRQ©(UQHQQW
LKQª7L0kO©±ª.OHLQHV0lQQFKHQ©±XQGEULQJWLKPGDV
%R[HQEHL$EHULFKZHL‰GD‰VHLQ+HU]HLQVDPLVW(VKDW
QXU3ODW]IUVHLQH0XWWHU:LHVHKUZQVFKWHUGD‰VLHLP
$OWHU JOFNOLFK VHL 'D‰ IU VLH GLH 7DJH HLQHQ DQGHUHQ
6LQQHUKDOWHQP|JHQ
=XP 0HHU KLQ UHLKHQ VLFK GLH .RNRVSDOPHQ ZLH GLH
3HUOHQ HLQHV 5RVHQNUDQ]HV DQHLQDQGHU 'DV -DKU LVW
HLQ5RVHQNUDQ]YRQ$WWHQWDWHQ
$P-DQXDUNDXIW$QWRLQH0DQGDULQHQ IU VHLQH
0XWWHUGDPLWVLHGLH.HUQHDXIKHEHQNDQQXQGLPPHUYLHO
*HOGKDW(UJHKWVHLQHP7RGHQWJHJHQXQGZHL‰HVQLFKW
9,,,

0DQ ZLUG PLU YRUZHUIHQ GD‰ LFK %HUWKH YHUQDFKOlVVLJW


KDEH ,FK JHEH ]X GD‰ VR ZLH LP /HEHQ DXFK LQ PHLQHP
'HQNHQ GLH -XJHQG GDV UHLIH $OWHU LQ GHQ +LQWHUJUXQG
JHGUlQJWKDW
6HLW -DKUHQ YHUZDOWHW %HUWKH LQ GHU %XFKKDQGOXQJ
ª6FK|QH %FKHU© GLH .DVVH (KH VLH PRUJHQV LKUHQ 3ODW]
LQ GHP YHUJODVWHQ 9HUVFKODJ HLQQLPPW GHU VLH YRQ GHQ
.XQGHQXQGGHQDQGHUHQ$QJHVWHOOWHQDEVFKLUPWWULQNWVLH
]XVDPPHQ PLW 0DGDPH /XFUpWLHQ HLQHQ .DIIHH (LQHQ
.DIIHHVFKZDU]ZLH7LQWHZLH6WLHUEOXW'LHEHLGHQ0W
WHUKDEHQ$QJVWXPLKUH6|KQHVLHVHXI]HQ ª6LHZHUGHQ
LKUH*UQGHKDEHQ©
(LQHLQ]LJHV0DOKDWWH%HUWKHHLQHQVFKZDFKHQ9HUVXFK
XQWHUQRPPHQVLFKGHQ ª*UQGHQ©$QWRLQHV]XZLGHUVHW
]HQ DEHU VLH VWHOOWH HV XQJHVFKLFNW DQ 'DV ZDU QDFK GHU
([SORVLRQGHV(PPHO\QFN7XUPV LQ GHP GHU 6HQGHU GHU
8QDEKlQJLJNHLWVEHZHJXQJXQWHUJHEUDFKWZDU9LHU-XQJHQ
XQG 0lGFKHQ GLH YRQ HLQHU =XNXQIW RKQH +HUUHQ XQG
'LHQHU RKQH 5HLFKH XQG $UPH RKQH EpNpV XQG 0XWWHU
OlQGOHURKQH1HJHUXQG0XODWWHQWUlXPWHQZXUGHQXQWHU
7RQQHQ YRQ =HPHQW (LVHQ *ODV XQG 3ODVWLN EHJUDEHQ
+LQ XQG KHUJHULVVHQ ]ZLVFKHQ 6FKUHFNHQ XQG =RUQ
VFKZHEWH)RUW3LORWHLQ$QJVWYRU9HUJHOWXQJ$QWRLQHZDU
ZHJJHJDQJHQZLHGHUJHNRPPHQQRFKPDOVZHJJHJDQJHQ
QDFKGHP HU DQ GHU 7UVFKZHOOH JHKHLPH $EVSUDFKHQ
JHWURIIHQ KDWWH ZlKUHQG KLQWHU GHP 0DXHUYRUVSUXQJ
<HOORZPDQVDQJ
ª7KH\VD\WKDWLQWKH$UP\
7KHJLUOVDUHYHU\ILQH«©
%HUWKH ODJ DXVJHVWUHFNW DXI LKUHP %HWW (LQ %HWW DXV
&RXUEDULO+RO]XQGWLHIZLHHLQ6DUJGDV0DUFLXV IU VLH
JHWLVFKOHUWKDWWH:LHLQ:HOOHQWDXFKWHGLH9HUJDQJHQKHLW
ZLHGHU YRU LKU DXI $QWRLQH ± ZDU HV GHU 9DWHU RGHU GHU
6RKQ",KUH/LHEHYHUZHFKVHOWHVLH±KDWWHVHLQHHLQZHQLJ
NOHEULJH +DQG LQ GHU LKUHQ ZlKUHQG WLHIVFKZDU]H LQ
/XPSHQ JHKOOWH .QLUSVH IU ]ZHL 1VVH =DXEHUNXQVW
VWFNFKHQ YHUNDXIWHQ :UGH VLH GHQ 6RKQ HEHQVR JHZL‰
YHUOLHUHQ ZLH VLH GHQ 9DWHU YHUORUHQ KDWWH" 'HU 6RKQ
]HLJWH VLFK XP VHFKV 8KU PRUJHQV 8QWHQ LP +RI VFKW
WHOWHQVLFKGLH+lKQH VFKQDXEHQG LQ GHQ OLFKWEHUIOXWHWHQ
3IW]HQ'LH6RQQHGLHQRFKQLFKWHQWKDXSWHWZDUEHJDQQ
]X NUHLVFKHQ (LQH $XIZDOOXQJ YRQ *HZDOW EHUIOXWHWH
%HUWKH 6LH HUKRE VLFK XQG JLQJ LQ LKUHP OHLFKWHQ EDXP
ZROOHQHQ 1DFKWKHPG PLW VWHLIHQ 6FKULWWHQ DXI $QWRLQHV
=LPPHU ]X )LHEHUKDIW WUPWH VLH YRU GHU 7U GLH 7UXKH
GHQ 7LVFK GLH *XDMDNKRO]NRPPRGH LP LPLWLHUWHQ +HQ
UL,,6WLODXIHLQhEHUEOHLEVHODXVGHP%HVLW]LKUHU0XWWHU
GDV LQ GLHVHP DUPVHOLJHQ +HLP IHKO DP 3ODW]H ZDU ZLH
HLQH]XVHKUDXIJHGRQQHUWH9HUZDQGWH+DOEODFKHQGKDOE
HPS|UWVFKULHVLFK$QWRLQHGLH.HKOHDXVGHP/HLE
ª0DPDZDVPDFKVWGX"©
6LH OLH‰ LKQ ]ZHL 7DJH ODQJ HLQJHVFKORVVHQ =ZHL 7DJH
RKQH (VVHQ XQG 7ULQNHQ $OV VLH GLH 7U ZLHGHU |IIQHWH
ILHOHQVLHVLFKLQGLH$UPH6LHVFKOXFK]WH
ª0|FKWHVWGXP|FKWHVWGX3LVTHWWH0DULQDGH"©
1DFK GLHVHU 6]HQH lKQHOWH LKUH :RKQXQJ IU HLQ SDDU
:RFKHQ MHQHU 0LQQHJURWWH YRQ GHU *RWWIULHG YRQ 6WUD‰
EXUJ HU]lKOW GLH 0XWWHU 'LHQHULQ GHV 6RKQV GHU 6RKQ
'LHQHU GHU 0XWWHU VLQG VLH DXIV LQQLJVWH YHUHLQW GXUFK
ODXWHUH /LHEH 'DV 3DDU 0XWWHU6RKQ JLEW GDV LGHDOH 0R
GHOO DE YRQ GHP LP 7DQWULVPXV GLH 5HGH LVW 'LH 0XWWHU
LVW GLH *|WWLQ GDV NRVPLVFKH ZHLEOLFKH 3ULQ]LS (V JLEW
NHLQHQ *HVFKOHFKWVDNW -HGHU HUODQJW GDV *OFN GXUFK
$XVO|VFKXQJVHLQHV,FK
'DQQ ZLUG DOOHV ZLHGHU ZLH YRUKHU 8P VLHEHQ 8KU
PDFKW VLFK %HUWKH ]X GHQ ª6FK|QHQ %FKHUQ© DXI LKUH
(LQNDXIVWDVFKH ,Q GHU +DQG *HJHQ DFKW 8KU VFKZLQJW
VLFK $QWRLQH DXIV )DKUUDG XQG IlKUW ]XU 7DQNVWHOOH 2KQH
GD‰HUHVZLOOJHKHQLKPLPPHUZLHGHUGLH:RUWH<HOORZ
PDQVGXUFKGHQ.RSI
ª+H\HKH\HKH\H
7KH\VD\WKDWLQWKH$UP\
7KHJXQVDUHYHU\ILQH
,DVNHGIRUD0
7KH\JDYHPHD0«©
$FK MD HU P|FKWH ZRKO HLQH VROFKH 0 LQ +lQGHQ
KDOWHQXQGGDPLWGLH:HOWLQGLH/XIWMDJHQ8QGGDQQDXV
LKUHQ 7UPPHUQ *HUHFKWLJNHLW )UHXGH XQG 6FK|QKHLW
HUULFKWHQ(ULVWEHLDOOHQhEHUIlOOHQGHU2/3GDEHL9ROOHU
+LQJDEHEDVWHOWHU0RORWRZ&RFNWDLOV

,FK ELQ PLW PHLQHU YLHOPHKU PLW LKUHU *HVFKLFKWH DP


(QGH,FKELQQLFKWGHUEHVWH=HXJH±HLQ0DQQLQYRUJH
VFKULWWHQHP $OWHU YHUEDUULNDGLHUW LQ GHQ (JRLVPXV VHLQHV
-XQJJHVHOOHQGDVHLQV GHU DOV OHW]WHU VHLQHU 1DFKNRPPHQ
VFKDIW LQ GHP KRKHQ +DXV LQ GHU 5XH Gå(QQHU\ OHEW GDV
XQVHUH)DPLOLHVHLW%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVEHZRKQW,FK
KDEH GDV 9LHUWHO /D )ROLH QRFK GLHVHV +DXV QLH YHUODVVHQ
ZROOHQPHLQH%HUXIVNROOHJHQGLHbU]WHZRKQHQGDJHJHQ
LPPHU ZHLWHU GUDX‰HQ LQ 9LOOHQ GLH YRQ .XEDGRJJHQ
EHZDFKW ZHUGHQ =X YLHOH (ULQQHUXQJHQ KDOWHQ PLFK KLHU
IHVW ]XDOOHUHUVW GLH DQ PHLQH 0XWWHU hEHU GHP .ODYLHU
KDEHLFKHLQH9HUJU|‰HUXQJGHV)RWRVDQJHEUDFKWGDVLFK
YRQ LKU JHPDFKW KDEH DOV LFK VLH ]XP OHW]WHQPDO LQ %RU
GHDX[VDK6LHWUlJWHLQH3HO]MDFNH)XFKVSHO]JODXEHLFK
,KUH+DDUHVLQGVRUJIlOWLJHQWNUlXVHOWXQGIDOOHQLQVWDUUHQ
:HOOHQKHUDE $EHU ZDV HU]lKOH LFK YRQ PLU GD LFK GRFK
QXU YRQ LKQHQ VSUHFKHQ VROOWH" 9RQ LKP YRU DOOHP 0DQ
FKH /HXWH KDEHQ LQ VHLQHP 7RG GLH JHUHFKWH 6WUDIH GHU
*|WWHU VHKHQ ZROOHQ 'HQQ ZHU GDV 6FKZHUW QLPPW GHU
VROO GXUFKV 6FKZHUW XPNRPPHQ 8QG HU EULFKW GDV +HU]
VHLQHU0XWWHUXQGVHLQ6DPHQWUlJWNHLQH)UXFKW$EHULFK
VHKH GDV QLFKW VR 0lUW\UHU HLQHU 6DFKH GLH HLQHV 7DJHV
JHZL‰ VLHJUHLFK VHLQ ZLUG ,P /DXIH PHLQHU JHGXOGLJHQ
1DFKIRUVFKXQJHQKDEHLFKDQGLH]ZHLKXQGHUW$XJHQ]HX
JHQ EHIUDJW XP GLH HLQ]HOQHQ 7HLOH GLHVHU YHUVWUHXWHQ
/HEHQVOlXIH ZLHGHU ]XVDPPHQ]XIJHQ 'LH $QWZRUW YRQ
0RQVLHXU+\SSROLWHGHP&KHIGHU7DQNVWHOOHZR$QWRLQH
JHDUEHLWHW KDW ZHUGH LFK LP *HGlFKWQLV EHKDOWHQ (U KDW
PLWGHQ6FKXOWHUQJH]XFNWXQGJHVDJW
ª:DVVROOLFK,KQHQVFKRQVDJHQ"(UZDUHLQ-XQJHZLH
GLHDQGHUHQ«©

Das könnte Ihnen auch gefallen