Sie sind auf Seite 1von 54

'DVQHXH$EHQWHXHU

5ROI.URKQ+DQQLEDOV5DFKH
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\

9E\'XPPH3XWH
,OOXVWUDWLRQHQYRQ.DUO)LVFKHU
,6%1
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ.DUO)LVFKHU
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1U

=ZHL)UHPGH

'HU IQIKXQGHUWDFKWXQG]ZDQ]LJVWH 6RPPHU VHLW *UQ


GXQJ GHU 6WDGW GXUFK 5RPXOXV XQG 5HPXV HQGHWH PLW
HLQHU+LW]HZHOOH'UHL7DJHODQJKDWWHHLQJOKHQGHU6G
VWXUP%OWHQXQG5HEHQYHUVHQJWXQGGHQ+LPPHOVRJUDX
JHIlUEW ZLH HV ]XP 1DPHQ %OHLZHWWHU SD‰WH =ZDU OLH‰
GLH :lUPH MHW]W QDFK XQG HLQ PDWWHU 1RUGZHVWZLQG UHL
QLJWH ODQJVDP GDV )LUPDPHQW JHUHJQHW KDWWH HV GHQQRFK
QLFKW 6WDXEVlXOHQ ZLUEHOWHQ XPKHU XQG ZHON KLQJ GDV
/DXEDQ%lXPHQXQG%VFKHQ
$XIGHU9RUVWDGWVWUD‰HVGOLFKYRP$YHQWLQLVFKHQ+JHO
IDQGHQ VLFK GLH ]ZHL 3DVVDQWHQ DOOHLQ 'D‰ VLH NHLQH
5|PHUZDUHQVDKXQGK|UWH PDQ 6HOWVDP ZDU GDV QLFKW
'HU+DQGHOIORULHUWHhEHUGLHVKDWWHQGLHJHZDOWLJHQ6LHJH
GHU OHW]WHQ -DKU]HKQWH GDV ,QWHUHVVH GHU :HOW DXI 5RP
JHOHQNW*HVDQGWHPLWJUR‰HP*HIROJHNDPHQXQGJLQJHQ
:DV:XQGHUGD‰RIW)UHPGHGXUFK5RPV6WUD‰HQVFKOHQ
GHUWHQ
Ä'D 0DKDUEDO GD ZRKQW 3RUFLXV 'DV 0lDQGHUPXVWHU
DXI GHU *DUWHQPDXHU ± JHQDX QDFK GHU %HVFKUHLEXQJ³
VDJWHGHU-QJHUHGHUEHLGHQ
2IIHQVLFKWOLFK ZDU HU GHU +HUU 'LH +DOWXQJ GHV HWZD
=ZDQ]LJMlKULJHQ EH]HXJWH GDV HEHQVR ZLH VHLQ EXQW EHV
WLFNWHV 1XPLGLHUJHZDQG 'HU 'ROFK LP *XUW VW|UWH GDV
%LOG HLQHV IULHGOLFKHQ 6SD]LHUJlQJHUV HLQ 5|PHU WUXJ
GHUJOHLFKHQ QXU LP )HLQGHVODQG ± 5RVWURWHV +DDU
PLOLWlULVFK NXU] JHVFKQLWWHQ NU|QWH VFKPDOH VRQQHQ
YHUVHQJWH=JHLQGHQHQGLHPDUNDQWH3K|QL]LHUQDVHHLQ
KHUULVFKHV.LQQXQGGLHVFKZDU]EUDXQHQ$XJHQDXIILHOHQ
0DKDUEDO ZDU HEHQVR JUR‰ ZLH GHU 9RUQHKPH GRFK
VWlPPLJHU-HGHU=ROOYHUULHWGHQ6ROGDWHQGDV]HUQDUEWH
ZHQQ DXFK JXWPWLJH *HVLFKW GLH 0XVNHOSDNHWH GHU
EUHLWH PHWDOOEHVFKODJHQH *XUW EHU GHP .ULHJHUJHZDQG
GDV.XU]VFKZHUWLQGHU/HGHUVFKHLGH
Ä'HVKDOE DOVR NDPHQ ZLU KHU +DQQLEDO « 6SHQGLRV³
5DVFKHUDOVGLH*HVWHGHV5RWKDDULJHQHUIROJWHGLH%HULFK
WLJXQJ
Ä+P³
%HLGH WD[LHUWHQ GLH PDQQVKRKH 0DXHU 3\UDPLGHQSDS
SHOQUDJWHQGDUEHU1DQXNHLQ(LQJDQJ"
'HU MXQJH 0DQQ GHU VLFK 6SHQGLRV QDQQWH OlFKHOWH
GQQ ± 3RUFLXV KDWWH GDV +RIWRU DQVFKHLQHQG LQ GHU
6HLWHQJDVVH YHUERUJHQ 'DEHL ZDU HU UHLFK 8QG 5HLFKH
SIOHJWHQ]XSURW]HQRIWVRJDUHLQH&ODTXHIU+HLOVUXIH]X
PLHWHQ ,Q GHU 1HEHQVWUD‰H O|VWH GDV DOOHQIDOOV +HLWHUNHLW
DXV (LQ ,QGL] PHKU GD‰ 3RUFLXV GLH gIIHQWOLFKNHLW
VFKHXWH
6LH HUUHLFKWHQ GLH (FNH 'HU $E]ZHLJ HQGHWH QDFK
IQI]LJ 6FKULWWHQ EOLQG 5HFKWV IDQG VLFK WDWVlFKOLFK GDV
7RU ]XP 3RUFLXVVFKHQ $QZHVHQ YRQ HLQHP NXQVW
JHVFKPLHGHWHQ%URQ]HJDWWHUYHUVFKORVVHQ
.XU] YRU GHP *DVVHQHQGH JDE HV HLQHQ ]ZHLWHQ (LQ
JDQJ ZRKO ]XP 1DFKEDUJUXQGVWFN 9RU LKP DEHU VWDQG
HLQJHUVWHWHU.ULHJHU
Ä1DQX"³PXUPHOWHGHU5RWKDDULJHÄ:DVZLOOGHUKLHU"³
Ä-HGHQIDOOV ZRKQW KLHU NHLQ 5HLFKHU³ HUJlQ]WH 0DKDU
EDO Ä'LH 0DXHU LVW VFKDGKDIW XQG QLFKW YHU]LHUW ± ,VW HV
ZLFKWLJ"³
Ä'DV ZHL‰ PDQ HUVW QDFKKHU *HK ODQJVDP ZHLWHU ,FK
ZHUGH PLFK HUNXQGLJHQ³ *HPlFKOLFK ERJ HU LQ GLH 1H
EHQVWUD‰HHLQZDUIHLQHQODQJHQ%OLFNDXI3RUFLXVå $QZH
VHQXQGHUUHLFKWHGHQ/HJLRQlUÄ:HVKDOEPX‰WGX:DFKH
VWHKHQPHLQ)UHXQG"³
Ä%HIHKOGHV&HQWXULRV³NDPHVEDUVFK]XUFN
'HU )UHPGH YHUVWDQG ]RJ ]ZHL 6HVWHU]HQ KHUDXV XQG
GUFNWHVLHLQGLHDXIJHKDOWHQH+DQGÄ:DVLVWSDVVLHUW"³
Ä(LQ 0RUG³ HUZLGHUWH GHU 6ROGDW VRJOHLFK EHUHLWZLOOLJ
XQG OLH‰ GLH 0Q]HQ PLW JHEWHU *HVWH YHUVFKZLQGHQ
Ä(LQ%XUVFKHKDWVHLQHQ9DWHUXPJHEUDFKW0RUJHQVSULFKW
GHU 3UlWRU 'DV +DXV LVW EHVFKODJQDKPW 1DFKKHU ZLUGåV
YHUVWHLJHUW :HJHQ GHU *HULFKWVNRVWHQ 8QG LFK ELQ YRQ
ZHJHQGHU'LHEHGD³
Ä*LEWHVZDV]XVWHKOHQ"³
Ä3DK6DOYLXVZDUEOR‰HLQ6LHJHOVFKQHLGHU³

Ä:DV IU HLQH =HLW 'LH 0HQVFKHQ ZHUGHQ LPPHU


VFKOHFKWHU±,FKZUGHGDV*UXQGVWFNNDXIHQ³EHUOHJWH
GHU )UHPGH ODXW Ä$EHU ZRP|JOLFK ZLUG GHU .HUO IUHL
JHVSURFKHQZLH"³
Ä,VWQLFKW+HUU3RUFLXV&DWR±GDQHEHQDQ±K|UWHGHQ
6FKUHLXQGNDPPLWVHLQHP$XIVHKHUGD]X'DLVWåVOHLFKW
]XXUWHLOHQ.RSIDE±ZDVVRQVW"³
Ä:DV VRQVW MD ± 'DQN IU GLH $XVNXQIW XQG JXWH
:DFKH³ (U VSD]LHUWH ]XUFN XQG KROWH VHLQHQ %HJOHLWHU
EDOGHLQ
Ä0RUJHQ JHKH LFK ]X HLQHP 3UR]H‰ +LQWHUKHU YHUVWHL
JHUWPDQGDV+DXVGHV0|UGHUV,FKPLHWHHV³
Ä:R]XGDV"³
Ä+DEHQ ZLU QLFKW ODQJH EHUOHJW ZLH PDQ 3RUFLXV EH
VSlKHQN|QQWH"8QGYRQZRDXV"'DLVWGLH$QWZRUWYRQ
QHEHQDQ³
Ä,QGHU7DW«³
Ä7URW]GHP 1XU HLQ $UJZRKQ ± XQG ZLU ZHUGHQ NHLQHQ
7DJ lOWHU³ 0DKDUEDO EOLFNWH QLFKW DXI HU NDQQWH GDV
UHJORVH *HVLFKW VHLQHV 'LHQVWKHUUQ EHL VROFKHQ (UZlJXQ
JHQ *DQ] GHU 9DWHU +DPLONDU 0DKDUEDO EHZXQGHUWH
GLHVHV 7DOHQW GHV -QJHUHQ 0LW :DIIHQ ZDU HU LKP EHU
GHVKDOEIKUWHHUGDKHLPGLH/HLEZDFKH'RFKVRHWZDV«
:DUWHQ XQG LP UHFKWHQ 0RPHQW ULFKWLJ ]XVWR‰HQ « Ä(V
NOLQJWDOVREGX3RUFLXVDFKWHVW³VDJWHHU
,Q GHU 0LHQH GHV DQGHUHQ ]XFNWH HV Ä$FKWHQ « 1LFKW
MHGHUNDQQ6DUGLQLHQGHQ5|PHUQ]XVFKDQ]HQ8QGQXUHLQ
XQJHPHLQEHJDEWHU6FKXUNHZLH3RUFLXVNRQQWHGDV.RP
SORWW JHJHQ PHLQHQ 2QNHO VFKPLHGHQ XQG LKQ YRQ GHQ
HLJQHQ6|OGQHUQDQV.UHX]QDJHOQODVVHQ±,FKZHWWHGD‰
3RUFLXV DXFK PLWWDW DOV GLH 2UHWDQHU UHYROWLHUWHQ XQG
PHLQHQ 9DWHU EHL ,OLFL HUVFKOXJHQ 1XQ DEHU ZLUG GLH 5D
FKH DXI LKQ XQG GLH 6HLQHQ ]XUFNIDOOHQ 'D]X VLQG ZLU
KHUJHNRPPHQ 'HQQRFK QHKPH LFK LKQ HUQVW³ 0LW HLQHU
EUVNHQ *HVWH VFKOR‰ HU GDV 7KHPD DE DXFK ZHLO VLH GLH
EHOHEWH 8IHUVWUD‰H GLH 9LD 6DODULD HUUHLFKWHQ 'LH 7LEHU
EUFNHZDUQDK
Ä'XZDUVWDXIGHP0DUNW0DKDUEDO%HULFKWH³
Ä*HHLJQHWH 6NODYHQ ZLUVW GX ILQGHQ $EHU LFK « +HUU
LFK«.|QQWHVWGXVHOEVW«"³
Ä(ULQQHUXQJHQZHJHQGHLQHU)UDX³
Ä6RLVWHV³'HU6ROGDWPRFKWHQLFKWDXVVSUHFKHQZDVHU
IKOWH'DVSD‰WHQLFKW]XHLQHP.ULHJVPDQQ
$QHLQHP7DJYRUQXQPHKUIQI]HKQ-DKUHQKDWWHHUDXI
VROFKHLQHP0DUNWLQ.DUWKDJRHLQREVHLQHU1DFNWKHLWYRU
6FKDP ZHLQHQGHV 0lGFKHQ LPSXOVLY JHNDXIW XQG EHUV
-DKU JHKHLUDWHW 6HLQH )UDX KDWWH PDQFKHV LQ LKP
YHUlQGHUW
Ä,FK JODXEH LFK YHUVWHKH GLFK³ PHLQWH GHU -QJHUH
Ä%OR‰ 8QIUHLH JDE HV VHLW MH XQG ZLUG HV LPPHU JHEHQ
*HIKOH VLQG HGHO GRFK GDV 6LOEHU HQWVFKHLGHW 0HLQH
0LWWHO VLQG HQJ EHJUHQ]W 6FKZHU JHQXJ ZDU HV GLH
6XPPHYRQQHXWUDOHQ+lQGOHUQ]XHUKDOWHQ+DFNVLOEHU]X
YHUNDXIHQGDXHUWODQJHXQGZUGH9HUGDFKWZHFNHQ'DUI
LFKGDVNQDSSH*HOGYHUVFKOHXGHUQ",FKEUDXFKHJHHLJQHWH
/HXWH³
0DKDUEDO EOLHE VWXPP 'HU 3DVVDQWHQVWURP DXI GHU
%UFNH KDOI LKP ZRP|JOLFK YHUVWDQG MHPDQG LKU 1XPL
GLVFK (U ZROOWH QLFKW IUDJHQ 6LQG IQI]LJ /HLEZlFKWHU
QLFKWJHQXJ"+DQQLEDOZUGHGD]XVFKZHLJHQ±$OVRJLEW
HV HLQ ZHLWHUHV =LHO :HOFKHV" :DUXP NDXIW +DQQLEDO
KLHU" $OV ZHQQ .OHLQNDUWKDJR >KHXWH &DUWDJHQD@ NHLQHQ
6NODYHQPDUNWKlWWH
:LH ZLUG ZRKO GDV 7RGHVXUWHLO DQ 3RUFLXV &DWR YROO
VWUHFNW ZHUGHQ" +DQQLEDO EHUOHJW LFK VHKH HV :HU GHQ
/|ZHQ DP %DUW ]XSIW VWLUEW ZHU LKP GLH )DXVW LQ GHQ
1DFNHQ VFKOlJW OHEW 'DV 3XQLHUZRUW LVW VHLQ /HLWVDW]
6FKZ|UHQN|QQWHLFKHUSODQWZLHGHUHWZDV(LQ]LJDUWLJHV
(WZDVZLHGHQ+DQGVWUHLFKDXI2OLVLSR
:DV SODQW +DQQLEDO %DUNDV GLHVPDO NDOW NDONXOLHUHQG
ZLHVWHWV"(WZDJDU«'DVNDQQQLFKWVHLQ'DVQLFKW'HU
JUR‰H .ULHJ GHU &DUWKDJR UXLQLHUWH XQG LKP 6L]LOLHQ
QDKPZlUHQLFKWVGDJHJHQ'HQQRFK±NHLQHUYRQ+DPLO
NDUV6|KQHQZLOOGLH5DFKH]lKPHQXQGVROOWHGDUEHUGLH
:HOWLQ%UDQGJHUDWHQ)XUFKWEDUHVVWHKWEHYRU
$EHUYLHOOHLFKWPDFKHLFKPLUXQQ|WLJHUZHLVH*HGDQNHQ
3RUFLXV IlOOW XQG GDPLW EDVWD Ä*HVWDWWH PLU HLQH )UDJH³
Ä+DEHLFKVLHGLUMHYHUZHLJHUW"6SULFK³
3UIHQGEOLFNWHVLFKGHU6WlPPLJHXPÄ'XZLOOVWGXUFK
GLH 6NODYHQ HLQHQ $XIVWDQG DQIDFKHQ ± ZLH GDPDOV GLH
6|OGQHUUHYROWH EHL XQV ± XQG GDQQ PLW GHP +HHU YRQ
+LVSDQLHQKHUEHUNRPPHQ"³
+DQQLEDO XPJLQJ GLH $QWZRUW XQG JDE VLH GDPLW
Ä=XQlFKVW ELOGH LFK HLQH ]ZHLWH /HLEJDUGH /HXWH GLH
5RPQLFKWIU*ROGNDXIHQN|QQWH$EHUVHLXQEHVRUJWGX
EOHLEVWPHLQ2IIL]LHU.HKUHQZLUKHLPELVWGX2EHUVWGHU
5HLWHUHL³
Ä,FK YHUVWHKH +HUU XQG 'DQN 'RFK HLQV :HQQ GX
VROFK HLQHQ 6NODYHQ NDXIVW :HLE XQG .LQGHU GDJHJHQ
QLFKW:LUGHUGLFKZHQLJHUKDVVHQDOVGLHIUKHUHQ3HLQL
JHU"³
-lKEOLHE+DQQLEDOVWHKHQÄ9HUGDPPW±,FKP|FKWHGLU
HLQ7DOHQW6LOEHUVFKHQNHQ«XQGGLFKQDFK.UlIWHQYHU
SUJHOQ³ 6HLQ 3ODQ ZDQNWH ZLH HLQ %RRW XQWHU HLQHU %|
Ä:DV6NODYHQDQODQJWKDEHLFKZRKOQRFKYLHO]XOHUQHQ
+P «³ $EZDUWHQG EOLFNWH 0DKDUEDO LKQ DQ Ä:LU JHKHQ
JHPHLQVDP]XP0DUNW³

'DV8UWHLO

$OV +DQQLEDO6SHQGLRV GDV )RUXP HUUHLFKWH ZDU GLH


9HUKDQGOXQJIDVWEHHQGHW
%HL U|PLVFKHQ %UJHUQ ]XPDO ZHQQ GHU HLQH EHU (LQ
IOX‰YHUIJWHVSUDFKGHU6WDGWSUlWRUVHOEVW5HFKW(UVWDQG
DXIHLQHU(PSRUHGHV)RUXPVIUMHGHUPDQQVLFKWEDU'UHL
%HDPWH EHZDFKWHQ GHQ $QJHNODJWHQ DOOJHPHLQH 8QUXKH
XQWHUGHQ=XVFKDXHUQEHVDJWHZLHHVXPLKQVWDQG
1DQX"*HJHQEHUVWDQGQXUHLQ$GYRNDW:REOLHE3RU
FLXV" +DQQLEDO NDQQWH MHGH 6LOEH GHU 3HUVRQHQ
EHVFKUHLEXQJ XQG VSlKWH ULQJVXPKHU ± $K GRUW GLH
P|ZHQI|UPLJH 1DUEH DXI GHU OLQNHQ :DQJH .DXP
IQI]LJGHU0DQQKDJHUIDVWNDKON|SILJXQVWHWHGXQNOH
$XJHQ ± DOOHV VWLPPWH (U XQWHUKLHOW VLFK PLW HLQHU KE
VFKHQ MXQJHQ 5|PHULQ 6LH VDK LKP lKQOLFK :RKO HLQH
QHXJLHULJH9HUZDQGWH9LHOOHLFKWVRJDUVHLQH7RFKWHU"
-HW]W UlXVSHUWH VLFK GHU 3UlWRU Ä1XQ &DMXV 6DOYLXV ±
JHVWHKVWGXHQGOLFK"³
Ä1LHKDWWHLFKGLH+DQGJHJHQPHLQHQ9DWHUHUKREHQ,FK
IDQGLKQWRWLP*DUWHQ³
Ä:HVKDOEKLHOWHVWGXGDQQGHQ'ROFKJH]FNW"³
Ä'DVLVWQLFKWZDKU0DUFXV3RUFLXV&DWROJW³
Ä1LPP GLFK LQ DFKW GD‰ GX QLFKW HLQHQ (KUHQZHUWHQ
EHOHLGLJVW2GHUPHLQVWGXHVJHKWGLULQHLQHPKLQ"³
Ä8QVHU 6NODYH 6XEULXV NDQQ EH]HXJHQ GD‰ LFK ZHLWDE
ZDUDOVXP+LOIHJHUXIHQZXUGH(UVWGHVZHJHQ«³
Ä6XEULXVKDWVLFKLP.HUNHUHUKlQJWREYRQ*HZLVVHQV
ELVVHQ JHSODJW RE DXV $QJVW YRU GHP .UHX] « (U ]HXJW
QLFKW IU GLFK³ 'HU %XUVFKH VHXI]WH DXI XQG VWDUUWH ]X
%RGHQ
Ä:DVVWW]WGHLQH%H]LFKWLJXQJ":DUXPVROOWH+HUU3RU
FLXV &DWR OJHQ" *DE HV 6WUHLW" :DUXP" :DQQ" =HXJHQ
GDIU"³ &DMXV 6DOYLXV ZROOWH UHGHQ VFKWWHOWH GDQQ DEHU
VWXPPGHQ.RSIÄ1XQDOVR±.OlJHUGHLQ6FKOX‰ZRUW³
6LFK YHUVWlUNHQGHV 0XUPHOQ YHUULHW GD‰ GHU 3UR]H‰ PLW
HLQHP6FKXOGVSUXFKHQGHQZUGH
+DQQLEDOK|UWHNDXPKLQ'DV0lGFKHQQHEHQ3RUFLXV±
LKU 9HUKDOWHQ YHUZXQGHUWH LKQ )XUFKW ]HLFKQHWH LKU
VFK|QHV*HVLFKW 'LHVHV 0lGFKHQ JODXEWH GHP %XUVFKHQ
P|JOLFKHUZHLVH DOV HLQ]LJH DXI GHP )RUXP 6HLQH
*HOLHEWH" 'DQQ ZlUHQ 3RUFLXVå /JH XQG GLH IDOVFKH
$QVFKXOGLJXQJ HUNOlUOLFK (LQ 5HLFKHU DN]HSWLHUW NHLQHQ
6LHJHOVFKQHLGHUVRKQ LQ VHLQHU )DPLOLH $EHU JOHLFK PRU
GHQ « +H :DV KDWWH GHU 9HUWUHWHU GHV .OlJHUV HEHQ
JHVDJW"Ä«ZRKOKDQGHOWHVVLFKXPHLQHJUDXHQKDIWH7DW
'RFK &DMXV LVW QRFK MXQJ (U ZLUG EHUHXHQ 8QG VKQHQ
'HU7RGLVWDEHUVRHQGJOWLJ«³:LH":DV":LVSHUQGHV
(UVWDXQHQ EUHLWHWH VLFK DXV Ä%HDFKWH DXFK GLHV +HUU
3UlWRU 0DUFXV 3RUFLXV &DWR VDK ]ZDU GLH :DIIH EHL GHP
%XUVFKHQ DEHU QLFKW GLH 7DW (LQ 6FKDWWHQ YRQ =ZHLIHO
EOHLEW 'DKHU VROOWH LQ GLHVHP )DOO GDV %HLO GHV /LNWRUV
UXKHQ 'XUFK PHLQHQ 0XQG UlW GHU .OlJHU GHQ $QJH
NODJWHQ QXU IRUPHOO IU IULHGORV ]X HUNOlUHQ XQG YRQ
U|PLVFKHP %RGHQ ]X YHUZHLVHQ³ Ä2K ± 'HLQ OHW]WHV
:RUW%HVFKXOGLJWHU"³
%OHLFKVWDPPHOWHGHU%XUVFKHHWZDV0DQYHUVWDQGOHGL
JOLFKGDV:RUWÄXQVFKXOGLJ³
'HU 6WDGWSUlWRU HUKRE VLFK EHGlFKWLJ (V ZXUGH VWLOO
Ä'DV VFKHX‰OLFKVWH 9HUEUHFKHQ KHL‰W 9DWHUPRUG³ EHJDQQ
HUÄ'LHDQJHPHVVHQH6WUDIHGDIUODXWHW7RG-HGRFK«
LQ$QEHWUDFKWGHVVHQGD‰ =ZHLIHOEHVWHKHQ XQG ZHLO HLQ
HKUEDUHU %UJHU IU &DMXV 6DOYLXV ELWWHW PDJ GLH 6WUDIH
JHPLOGHUW ZHUGHQ ,FK VHW]H LKUHQ 9ROO]XJ DXV ± ,Q GHQ
.HUNHU PLW &DMXV 6DOYLXV 0RUJHQ ZLUG HU PLW GHU
0D‰JDEH YHUNDXIW DXV GHU 5|PLVFKHQ 5HSXEOLN JHEUDFKW
]XZHUGHQ.HKUWHUZLHGHULVWVHLQ/HEHQYHUZLUNW³
Ä(U EUDXFKW QLFKW ]X VWHUEHQ³ ULHI GLH MXQJH 5|PHULQ
XQGKLHOWVLFKVRJOHLFKGLH+DQGYRUGHQ0XQG+DQQLEDO
UXQ]HOWHGLH6WLUQ:DVEHGHXWHWHGDV"(LQ/HJLRQlU]HUUWH
&DMXV6DOYLXVIRUW
Ä,KU %UJHU GLH 9HUKDQGOXQJ LVW JHVFKORVVHQ³ 'HU
3UlWRUJU‰WHIOFKWLJXQGYHUVFKZDQGLPQDKHQ$PWVVLW]
+DQQLEDO GUlQJWH VLFK YRU XQG EHUKUWH HLQHQ 6ROGDWHQ
Ä,KUYHUNDXIWGHQGD",FKZUGHLKQKHLPQDFK1XPLGLHQ
QHKPHQ.DQQLFKLKQJOHLFKKLHUYRQQDKHPDQVFKDXHQ"³
Ä(LQHQ0HXFKHOP|UGHU"0XWLJEHL0DUV³'HU/HJLRQlU
VWOSWHGLH8QWHUOLSSHYRUÄ*HKGUEHQLQGLH3UlWXU'HU
6HNUHWlU HUOHGLJW GDV « IU HLQH .OHLQLJNHLW³ Ä'DQNH³
+DQQLEDOZX‰WHMHW]WZDV]XWXQZDU'DQDFKDXIV0DUV
IHOG]XP6NODYHQPDUNW

'LH$XNWLRQ

Ä$EHU+HUU'HU.HOWHLVWZLHHLQ%DXP³VDJWH0DKDU
EDO
Ä'DUEHU VSUHFKHQ ZLU QRFK ,FK NDXIH RKQHKLQ K|FK
VWHQVIQI]HKQ«(LQHULVWEHUHLWVGD³0LWGUUHQ:RUWHQ
EHULFKWHWH +DQQLEDO YRP 3UR]H‰ Ä,FK HUZDUE GHQ %HQJHO
IU HLQ 6SRWWJHOG 8QVHUH +HUEHUJH EHVLW]W VROLGH .HOOHU
SOlW]HIU6NODYHQ³
0DKDUEDO VHQNWH GHQ %OLFN 6LH EOLHEHQ EHL HLQHU $XN
WLRQVWHKHQ'DV$OOWlJOLFKHJHVFKDKZLHGHU(LQH%DXHUQ
IDPLOLH ZDU GHQ 6WHXHUQ HUOHJHQ 1XQ ZXUGH GHU 0DQQ
GHP $JHQWHQ HLQHV VL]LOLDQLVFKHQ /DQGJXWEHVLW]HUV YHU
NDXIW GLH )UDX VROOWH QDFK $SXOLHQ NRPPHQ GUHL DQGHUH
+lQGOHUHUVWHLJHUWHQGLH.LQGHU
:LH UHDJLHUWHQ GLH 9HUVNODYWHQ" 'HU 5RWKDDULJH VSlKWH
YROO 8QJHGXOG ,Q GXPSIHU 9HU]ZHLIOXQJ OLH‰HQ VLH DOOHV
EHUVLFKHUJHKHQ)HLJOLQJHGDFKWHHU:HUWORVIUPLFK
7URW]GHPVDKHUEHLVHLWHDOVVLH VLFK YRP 6FKDXSODW] GHU
NOHLQHQ7UDJ|GLHHQWIHUQWHQ
Ä'HQ +DOV EUHFKH LFK GLU 6FKXUNH GDV ]DKOH LFK GLU
KHLP³
'LH :lFKWHU JULIIHQ ]X GHQ :DIIHQ XQG DXFK PDQFK
DQGHUHU VXFKWH QDFK GHP 'ROFK 6RIRUW ZLQNWH +DQQLEDO
VHLQHP%HJOHLWHU

=ZHL PXVNXO|VH $XIVHKHU ]ZDQJHQ HLQHQ IDVW QDFNWHQ


0DQQ DXI GLH 3ODWWIRUP $XIJHUHJW VFKZLW]HQG SULHV GHU
+lQGOHU GHVVHQ 9RU]JH Ä1XQ ELHWHW PHLQH +HUUHQ³
VDJWHHUGDQQPLWJHVSLHOWHU6LFKHUKHLW
.HLQHUULQJVXPEHHLOWHVLFKGDPLW6WDUN"-D$EHUGHUDUW
ZLGHUVHW]OLFKH 6NODYHQ VWHOOWHQ HLQ 5LVLNR GDU (LQLJH
OLHIHQEHLHUVWHU*HOHJHQKHLWGDYRQ DQGHUHOHLVWHWHQ:LG
HUVWDQG ± QLFKW LPPHU HUIROJORV %HLGHV EHVFKHUWH GHP
%HVLW]HU9HUOXVW(LQHQ8QUXKHNHLPWHXHUNDXIHQ"
6RUJHQIDOWHQNHUEWHQVLFKLQV *HVLFKW GHV +lQGOHUV %HL
0HUNXU VHLQ NOHLQHV 9HUP|JHQ YHUWUXJ NHLQH )HKOVSHNX
ODWLRQ :R EOLHEHQ GLH $JHQWHQ GHU *ODGLDWRUHQVFKXOHQ
YRQ9ROVLQLL"
Ä.UlIWLJVLHKWHUMDDXV³XUWHLOWH +DQQLEDO6SHQGLRV DE
IlOOLJÄDEHUYLHOOHLFKWLVWHUNUDQN³
%HLDOOHQ*|WWHUQ EHVFKZRU GHU +lQGOHU GLH *HVXQGKHLW
GHV 6NODYHQ Ä'LHVH 6FKXOWHUQ 6ROFKH 0XVNHOQ 'LH
VWlPPLJHQ 6FKHQNHO 'LH )lXVWH 7DXUXV ZLUG QLHPDOV
NUDQN .HLQ 6WLHU DUEHLWHW VR (U YHUVWHKW VLFK DXI 3IHUG
XQG:DJHQ³
Ä'X SUHLVW ]X VHKU³ lX‰HUWH MHPDQG 0DQ QLFNWH XQG
UDVFKYHUGQQWHVLFKGHU.UHLV1XU1HXJLHULJHEOLHEHQ
:LH HLQ .UDQNHU DQ GHQ $U]W NODPPHUWH VLFK GHU
+lQGOHU DQ GHQ ]DXGHUQGHQ )UHPGHQ Ä'X NRPPVW DXV
GHP VRQQLJHQ 1XPLGLHQ 'LU JHEH LFK 7DXUXV ELOOLJ ,FK
QHKPHDXFKHXHU*HOG«³
+DQQLEDOODFKWHWURFNHQÄ$OOHUKDQG:HUPDJVRQVWGLH
0Q]HQ"/D‰K|UHQREZLUHLQLJZHUGHQ³
0DKDUEDO VDK GLH DQJVWYROOHQ *HVLFKWHU GUHLHU 6NODYHQ
QHEHQGHP3RGHVW$KDGLH$QJHK|ULJHQ%HJLQJ+DQQL
EDOHLQHQE|VHQ)HKOHU"$EHUGXUIWHPDQHLQJUHLIHQ"
Ä9LHU]LJ .UHX]VLOEHUVWFNH ]ZHLKXQGHUW 'HQDU QHQQVW
GX DQJHPHVVHQ" 'X ZLOOVW PLFK ZRKO YHUVSRWWHQ (LQ
%OLQGHUVLHKWGD‰GHU6NODYHDQ)OXFKWGHQNW³
Ä'LH3HLWVFKHZLUGLKPGDVDXVWUHLEHQ³
Ä8QGGDEHLPHLQHQ%HVLW]EHVFKlGLJHQ1HLQQHLQKDO
ELHUHGHQ3UHLVRGHU«GRFKGDVQW]WPLUDXFKQLFKWV«³
Ä:DV±RGHU"³IUDJWHGHUDQGHUHKDVWLJ
+DQQLEDO6SHQGLRV ]|JHUWH 6FKHLQEDU XQVFKOVVLJ IL
[LHUWH HU 7DXUXV 'LH KD‰VSUKHQGHQ %OLFNH SUDOOWHQ DQ
LKPDE
Ä*LE PLU GDV .URSS]HXJ PLW³ VDJWH HU HQGOLFK LQ
ZHJZHUIHQGHP7RQIDOOÄ'DQQZLUGHUNDXPIRUWODXIHQ³
'LH.HQQHULQGHU5XQGHPXUPHOWHQEHLIlOOLJ
Ä$EHUGDQQVLQGYLHU]LJQXPLGLVFKH6LOEHUOLQJHYLHO]X
ZHQLJ 6LHK GRFK )UHPGHU 'LH 7RFKWHU LVW UHLI ]XU
1XW]XQJ±6LHE]LJ³MDPPHUWHGHU+lQGOHUSURIRUPD(LQ
)HOVEORFNUROOWHLKPYRQGHU 6HHOH 6HOEVW GLH HEHQ DEJH
OHKQWH6XPPHEUDFKWHQDFK$E]XJGHU6WHXHUQ*HZLQQ
Ä'X VFKHU]W =XJHJHEHQ ± GHU 0DQQ WDXJW HWZDV $EHU
HULVWZLGHUVSHQVWLJGDVPLQGHUWVHLQHQ:HUW:DVQW]HQ
PLU GLH GUHL" 'DV 0lGFKHQ" 'DKHLP NUDW]W PDQ PLU
LKUHWZHJHQ GLH $XJHQ DXV 'LH $OWHQ" %HWUHLEH LFK HLQH
9HWHUDQHQNRORQLHIU6NODYHQ"$OV'UDXIJDEHDOOHQIDOOV«
0HLQHWKDOEHQIQI]LJ³
8QWHUODXWHQ%HWHXHUXQJHQPDQUXLQLHUHVLFKDXVSXUHP
*UR‰PXWHLQLJWHQVLHVLFK6SHQGLRV]lKOWHGUHLXQGIQI]LJ
QXPLGLVFKH 0Q]HQ KLQ JDE HLQLJHQ :lFKWHUQ HLQ
+DQGJHOGXQGHUNOlUWHLKQHQGHQ:HJ]XU+HUEHUJH
'HU.UHLVO|VWHVLFKDXI1LFKWV%HVRQGHUHV'D‰PDQLQ
IUHPGHU :lKUXQJ EH]DKOW KDWWH ± SDK 2IW ZXUGH EOR‰
JHWDXVFKW
'HU5RWKDDULJHZLQNWHVHLQHQ %HJOHLWHU ZHLWHU Ä,FK ELQ
QRFKHLQPDOGHLQHP5DWJHIROJW³
Ä:LHVRQRFKHLQPDOå+HUU"³
Ä'DV 6LOEHU IU GLH )DPLOLH LVW YHUJHXGHW 7DXUXV NDQQ
NHLQHQ 'HQDU ]XUFN]DKOHQ 8QG JODXEVW GX LFK ZLOO GDV
0lGFKHQ EHVFKODIHQ" 0HLQ 6FKZDJHU ZLUG ]HWHUQ (V LVW
VHLQ*HOG³
%HGUFNW QLFNWH 0DKDUEDO 'HU 2EHUVWDWWKDOWHU ]DKOWH
DXFK LKP GHQ 6ROG /HLFKW ULHW PDQ GLH 6NODYHQIDPLOLHQ
QLFKWDXI]XWHLOHQ«Ä:DUXPNDXIVWGX:LGHUERUVWLJH"³(U
IUDJWHXPOlVWLJH*HGDQNHQ]XYHUWUHLEHQ
Ä6LHKDVVHQ³
Ä8QGVLHVROOHQXQVJHJHQ5RP«³
Ä6WLOO %HGHQNH ZR ZLU VLQG³ .RSIVFKWWHOQG XQG VHKU
QDFKGHQNOLFKJLQJ0DKDUEDOZHLWHU
Ä'LHGRUWGUEHQ³VDJWHGHU-QJHUH DOVVHLYRQ QLFKWV
DQGHUHP GLH 5HGH JHZHVHQ Ä6HKHQ ZLU ZHU VLFK HLJQHW
'DQDFK³ HU EOLFNWH ]XP +LPPHO ÄYHUK|UH LFK &DMXV
6DOYLXV ,KQ EUDXFKHQ ZLU GDUDXI YHUZHWWH LFK PHLQH
+DOVNHWWH³

'DPDOV9DWHUXQG6RKQ

Ä+HUU6H[WXV6DOYLXVIUDJWHQDFKGLUMXQJHU+HUU³
&DMXV]XFNWH]XVDPPHQ(UZDUGXUFKGLH+LQWHUWUJH
NRPPHQ 'HQ DOWHQ 6XEULXV GHU LQ GHU GXQNOHQ .FKHQ
NDPPHU GDV $EHQGHVVHQ YRUEHUHLWHWH KDWWH HU QLFKW EH
PHUNWÄ,QGHU:HUNVWDWW"³Ä(EHQGD³
,Q 5RP EHGHXWHWH HV YLHO GD‰ HLQ 6LHJHOVFKQHLGHU HLQ
+DXV EHVD‰ ± ]ZDU NHLQHV LP =HQWUXP DEHU LPPHUKLQ
HLQHV QDKH DP +DIHQ 'HQ PHLVWHQ +DQGZHUNHUQ IHKOWH
GD]X GDV 6LOEHU %HL GHP VFKPDOHQ *HZLQQ VHLQHV
*HVFKlIWV KDWWH GHU *UR‰YDWHU GDV *HElXGH QXU HUZHUEHQ
N|QQHQZHLOHVYRP9HUIDOOEHGURKWZDU
=XP*UDYLHUHQZDUHVEHUHLWV]XGXQNHO6DOYLXVQXW]WH
VROFKH6WXQGHQXPDXI]XUlXPHQYRU]XEHUHLWHQ0DWHULDO
XQG :HUN]HXJ ]X EHUSUIHQ +HXWH JUEHOWH HU EHU
(QWZUIHQ'LH$GOLJHQKRQRULHUWHQH[WUDYDJDQWH,GHHQ
(UK|UWHGHQ6RKQXQG GUHKWH VLFK XP Ä'HLQ 5LQJ YRQ
KHXWHYRUPLWWDJ±YRUKLQNRQQWHLFKLKQ JQVWLJ DQ+HUUQ
3LQDULXV 5XVFD YHUNDXIHQ³ Ä'DQNH 9DWHU³ PXUPHOWH
&DMXV
'HU 6LHJHOVFKQHLGHU VWULFK GLH JUDXHQ +DDUH DXV GHU
6WLUQ XQG OHJWH VHLQH =HLFKHQIHGHU DXI GLH XQIHUWLJH
6NL]]H Ä0HKU KDVW GX PLU QLFKW ]X VDJHQ"³ IUDJWH HU
]|JHUQG&DMXVVFKZLHJ
Ä1LFKWVZDVVSH]LHOOXQVHUHQ1DFKEDUQEHWULIIW"1HLQ"³
Ä,FK NHQQH LKQ MD QXU YRP 6HKHQ³ VWDPPHOWH GHU 6RKQ
Ä6HLQH 7RFKWHU GHVWR EHVVHU³ (UVFKURFNHQ ZLFK &DMXV
]XUFNÄ:HUKDWGLUGDVJHVDJW"³
Ä'XQLFKW/HLGHU±$OVRZDVKDVWGXPLU]XJHVWHKHQ"
0DFKHVQLFKWQRFKVFKOLPPHUVSULFKRIIHQKHUDXV³
:LH LQ GHU /XIW YRU HLQHP *HZLWWHU EUHLWHWH VLFK 6SDQ
QXQJLP5DXPDXV6H[WXV6DOYLXVYHUVFKUlQNWHGLH$UPH
XQGIL[LHUWHGHQ6RKQ±GDVHLQ]LJHYRQIQI.LQGHUQGDV
GDPDOVQLFKWGHU6HXFKHHUOHJHQZDU
(QGOLFKUDQJVLFKGHU-XQJHGXUFKÄ:DVNDQQLFKGDJH
JHQWXQGD‰LFKVLHOLHEH"³
Ä$OOHVPX‰WGXGDJHJHQWXQZHQQGXQLFKWLQGHLQ9HU
GHUEHQUHQQHQZLOOVW³Ä,FKZHL‰³NODQJHVWRQORV]XUFN
6FKOLPP ZDU GD‰ 6DOYLXV GHQ 6RKQ YHUVWDQG $XFK HU
KDWWHGLH7RFKWHUHLQHVUHLFKHQ0DQQHV JHOLHEWXQG-DKUH
VHLQHU 6HHOHQUXKH JHRSIHUW 8P QLFKW GDYRQ ]X UHGHQ
IOFKWHWH HU VLFK LQ 6DFKOLFKNHLW Ä:LH VWHOOVW GX GLU GDV
:HLWHUHYRU"³'HU6RKQVFKZLHJ
Ä3RUFLXVZLUGZLHLFKGDKLQWHUNRPPHQXQG±VFKRQXP
GDV *HUHGH ]X W|WHQ ± GDV 0lGFKHQ UDVFK XQG ZHLW ZHJ
YHUKHLUDWHQ:LUVROOWHQIURKVHLQZHQQXQVQLFKWJDUVHLQH
5DFKHWULIIW³
Ä)URK" 2KQH 3RUFLD PDJ LFK QLFKW PHKU OHEHQ³ 'HU
6RKQ EOLFNWH DXI EOHLFK YHUVW|UW Ä8QG ZHQQ LFK ]X LKP
JLQJHXQGLKPXQVHUH/LHEHJHVWlQGH"³
Ä'X ZUGHVW KLQDXVIOLHJHQ³ 6H[WXV HULQQHUWH VLFK
EHGUFNWDQHLQHQ7DJYRUHLQHP9LHUWHOMDKUKXQGHUW
Ä0DUFXV3RUFLXVLVW3OHEHMHUZLHZLUKDWVLFKKRFKJHDU
EHLWHW:DUXPVROOWHHUPLFKQLFKWYHUVWHKHQ"³
(EHQGDUXP GDFKWH 6H[WXV 6DOYLXV 8P GLH 9HUJDQJHQ
KHLW YHUJHVVHQ ]X PDFKHQ 'HU )UHLJHODVVHQH EHKDQGHOW
6NODYHQ KlUWHU DOV GHU )UHLJHERUHQH 2EHQGUHLQ WXVFKHOW
PDQHUJHK|UH]XU8QLRQ3]XGHUJHIlKUOLFKHQ+DQGHOV
DOOLDQ] DXV DOWHP 3DWUL]LHUWXP XQG MXQJHP *HOGDGHO *XW
P|JOLFK 3RPSRQLXV 9HMHQWDQXV 3RVWXPLXV 3\UJHQVLV ±
XQG3RUFLXV&DWR'D JHKWåVEHUJDXI±%HVWLPPWLVW3RU
FLD OlQJVW HLQHP lKQOLFKHQ $XIVWHLJHU ]XJHVDJW $EHU GDV
NDQQGHUYHUOLHEWH-XQJHMHW]WQLFKWEHJUHLIHQ'DPDOVZDU
LFK HEHQVR EOLQG Ä9DWHU ZHU KDW GLU YRQ XQV HU]lKOW"
6XEULXV"³
Ä'HUZHL‰HVDXFK"3UJHOQVROOWHLFKLKQZHQQåVQLFKW
]XVSlWZlUH±1HLQGHLQ6LHJHOULQJZDUVFKXOG³
9HUGXW]W EHWUDFKWHWH GHU -QJOLQJ GHQ GXQNOHQ 6WHLQ
6HLQ9DWHUEHDQWZRUWHWHGLHXQDXVJHVSURFKHQH)UDJHÄ(LQ
:LQGVWR‰ ZHKWH GHLQH (QWZUIH YRP 7LVFK ,FK KRE VLH
DXI ,FK KlWWH GLH HLQH 6NL]]H QLH EHDFKWHW DEHU GDV XQ
V\PPHWULVFKH )HOG VWDFK PLU LQV $XJH ± ZHU VFKRQ PDJ
GDV±XQGGDQQGLHVLQQORVH%XFKVWDEHQIROJH
&$
(
325
%HL 0HUNXU HV KDW PLFK 0KH JHNRVWHW 'X KDVW LQ
MHGHQ 5LQJ HLQH +lOIWH GHU :|UWHU JHVHW]W 'HU DQGHUH
WUlJWGLHHEHQVRDEVXUGHQ=HLFKHQ
,96
7
&,$
(UVW QHEHQHLQDQGHUJHVLHJHOW PDFKW HV 6LQQ &$,96 (7
325&,$&DMXVXQG3RUFLD(LQ*HO|EQLV±*XWHUGDFKW
GHQQRFK«'XZHL‰W3RUFLXVLVWVFKODX³
Ä6SULFKELWWHPLWLKP9DWHU³
Ä=ZHFNORV-XQJH%HLGHQ5HLFKHQLVWGLH(KH]XHUVWHLQ
+DQGHO ,FKKDEHQLFKWV]XELHWHQZDVLKQUHL]HQN|QQWH
)UHL XQG RIIHQ (V LVW XQP|JOLFK XQG :XQGHU &DMXV
VFKODJGLUDXVGHP.RSI³
Ä,FK NDQQ QLFKW 9DWHU GX ELVW VR JHVFKHLW )LQGH HLQHQ
$XVZHJWXHLQ:XQGHU³

(LQXQJODXEOLFKHU9RUVFKODJ

+DQQLEDOJUROOWH'LH=HLWGUlQJWH±XQGNHLQWDXJOLFKHU
3ODQ
3RUFLXV KDWWH LKQ ]X HLQHP ÄJXWQDFKEDUOLFKHQ 3ODXVFK³
HLQJHODGHQ 'HU DOWH 6SLRQ DFKWHWH DOVR JHQDX DXI VHLQH
8PJHEXQJ XQG ZUGH DXV 1HXJLHU XQG *HZRKQKHLW (U
NXQGLJXQJHQ HLQ]LHKHQ :RP|JOLFK IUFKWHWH HU DXFK GLH
5DFKH GHU IHUQHQ %DUNLGHQ :HKH LKQHQ HU HQWGHFNWH
HLQHQ5L‰LQGHU7DUQXQJ
'LH 'LQJH HQWZLFNHOWHQ VLFK ]X ODQJVDP 1XQ MD GDV
+DXV:HLOVLFKQLHPDQGXPGHQPDURGHQ%DXEHZRUEHQ
KDWWH ZDU HU ELOOLJ GD]X JHNRPPHQ 'HP /DQGIUHPGHQ
JDOW GDV (LJHQWXP IUHLOLFK XQWHU 9RUEHKDOW HLQ 6HQDWV
GHNUHWNRQQWHHVHQWHLJQHQ
+DQQLEDO XQG 0DKDUEDO KDWWHQ LKUH 6FKHPHO LQ GLH 7U
JHVWHOOW /DQJH EHYRU HLQ 6SLW]HO HLQ :RUW YHUVWQGH KlW
WHQVLHLKQHUEOLFNW
Ä:LU VLQG LQ GHU +|KOH GHV /|ZHQ -HGHU 7DJ EULQJW
PHKU *HIDKU ,FK N|QQWH PHLQHQ 9DWHU UDVFK ZLHGHUVH
KHQ³ 'D GHU DQGHUH LKQ UDWORV DQEOLFNWH IJWH HU KLQ]X
Ä,QGHU8QWHUZHOW³
0DKDUEDOUXQ]HOWHGLH6WLUQ.HLQ.ULHJHUOLH‰VLFKJHUQ
DQGHQ7RGPDKQHQ
6LH PXVWHUWHQ GLH *DUWHQPDXHU +RFK ZDU VLH QLFKW
DX‰HUGHP JDE HV GD QRFK GLH =ZLVFKHQWU ± GRFK ZLH
ZHLWHU"
Ä'XVROOWHVWHQGOLFKVSUHFKHQ+DQQLEDO:DVSODQVWGX"
5DFKHLVWJHUHFKWXQGJXW$EHUZLH"³
Ä1LFKWGLHVHQ1DPHQ³'HU3XQLHUVDKVLFKXQUXKLJXP
Ä,FKELQ6SHQGLRVYRQ&LUWD³
Ä.HLQH6RUJH,P+DXVLVWHLQ]LJGHUMXQJH6DOYLXV±LP
.HOOHU :HU VROO VLFK HLQVFKOHLFKHQ XQG ZHU VSULFKW ZLH
ZLU"³ 1lFKVWHQV ZUGH VHLQ +HUU GHP HLJHQHQ 6FKDWWHQ
PL‰WUDXHQ
Ä)U PRUJHQ PLWWDJ KDW HU ± HU ± PLFK HLQJHODGHQ³
EHJDQQ +DQQLEDO ]|JHUQG Ä'DEHL HUNXQGH LFK GLH
9HUKlOWQLVVH LP +DXV 'DQQ KHL‰W HV ORVVFKODJHQ XQG
YHUVFKZLQGHQ³
Ä$KD³ $OVR PRUJHQ RGHU EHUPRUJHQ Ä'ROFK"
6FKZHUW"³ +DQQLEDO YHU]RJ GHQ 0XQG ]X HLQHP E|VHQ
/lFKHOQÄ0|JOLFKVWNHLQVYRQEHLGHQ³
9HUGXW]W KRE GHU .ULHJHU GLH %UDXHQ (LQ 3IHLO DXV GHU
1DFKW")HLJH*LIW"1RFKlUJHUÄ:DVGDQQ+HUU"³
Ä$P OLHEVWHQ ZUGH LFK LKQ XQG VHLQHQ 6RKQ GDKHLP
IRUPHOORSIHUQ-HHLQHQIUGHQ9DWHUXQGGHQ2QNHO'LH
)UDX]XW|WHQZlUHHKUORV±GDVWXQQXU5|PHU$OVREOHLEW
QXUGHU(UEH³
Ä.LQGHUHQWIKUHQ"³PXUPHOWH0DKDUEDOXQGHVZDU]X
K|UHQZLHXQEHKDJOLFKHUVLFKIKOWH
Ä$XOXV3RUFLXVLVWQHXQ]HKQ³
'HU WLHIH +D‰ EHUVFKZHPPW VHLQH NDOWH .OXJKHLW
GDFKWH 0DKDUEDO $EHU LQ VROFK HLQHP )DOO LVW QLFKW PLW
LKP ]X UHGHQ %HUHLWV GLHVH 5HLVH « Ä:LU GULQJHQ DOVR
HLQ³VWLPPWHHUKDOEKHU]LJ]XÄ=XP%HLVSLHOQDFKWV8QG
GDQQ"³
Ä6FKODJ HWZDV YRU³ DQWZRUWHWH +DQQLEDO DXVZHLFKHQG
'DV ZDU 0DKDUEDOV VFKZDFKH 6HLWH Ä'HU 3I|UWQHU ZLUG
JHNQHEHOW .OHLQLJNHLW :LU VFKOHLFKHQ ]X GHQ 6FKODIUlX
PHQ:LH&DMXVVDJWHLVWGLH+DXVKHUULQDQGHUVZR«³
Ä$OVR KDW 3RUFLXV HLQH 6NODYLQ EHL VLFK 6LH ZLUG GDV
+DXV ]XVDPPHQNUHLVFKHQ³ 0DKDUEDO NUDW]WH VLFK GHQ
.RSIXQGYHUVWXPPWH
Ä'LH $NWLRQ GDUI HUVW P|JOLFKVW VSlW EHPHUNW ZHUGHQ
6REDOG GLH 'LHQHUVFKDIW VLHKW ZDV JHVFKHKHQ LVW VFKOlJW
VLH /lUP 'LH 6WDGWNRKRUWH UFNW DXV 6LQG ZLU QLFKW
EHL]HLWHQLQ1XPLFLl«³
Ä:HQLJVWHQVVLW]HQZLUKLHULP+DIHQYLHUWHOQLFKWLQQHU
KDOEGHU6WDGWPDXHUQ³
Ä'DVIHKOWHQRFK+DOW±LFKZHL‰HLQHQ$XVZHJ³+DQ
QLEDO VWULFK VLFK EHUV .LQQ Ä+ROH GHQ &DMXV XQG SD‰
VFKDUIDXIZLHGDV*HVSUlFKOlXIW³
0DKDUEDO ]HUUWH GHQ *HEXQGHQHQ LQ HLQH (FNH Ä6HW]
GLFKDXIGHQ6FKHPHOGD³(UVWW]WHVLFKGLFKWQHEHQLKP
JHJHQGLH:DQGXPHLQHQ)OXFKWYHUVXFK]XYHUKLQGHUQ
(V VDK QLFKW VR DXV DOV VHL GDV Q|WLJ &DMXV VWDUUWH ]X
%RGHQ :DV LQ GHP +DXV YRUJLQJ GDV HEHQ QRFK VHLQ
+HLPJHZHVHQZDUVFKLHQHUQLFKWZDKU]XQHKPHQ
6SHQGLRVYRQ&LUWDGHUDQJHEOLFKH1XPLGLHUVWW]WHGHQ
.RSIDXIGLH)lXVWHXQGEOLFNWHVHLQHQ6NODYHQDQ=ZDQ
]LJ" 1HLQ $FKW]HKQ" .DXP 'DV *HVFKHKHQH KDWWH GHP
-XQJHQ EHO PLWJHVSLHOW 'HQQRFK NRQQWH HU DOV VFK|Q
JHOWHQ
Ä:HQQ GHLQ +HUU GLFK ]X VLFK EHILHKOW PX‰W GX LKQ
K|IOLFKJU‰HQ,FKZLOOGDUEHUKLQZHJVHKHQ³EHJDQQGHU
3XQLHU Ä:DV ZHL‰W GX YRQ LKQHQ"³ (U GHXWHWH QDFK QH
EHQDQ
Ä0DUFXV3RUFLXV&DWREHVLW]WHLQ%URDP1RUGKDQJGHV
$YHQWLQVGLFKWEHLP&LUFXV0D[LPXV±PLW]ZHL'XW]HQG
VFKULIWNXQGLJHQ 6NODYHQ GLH 7H[WH NRSLHUHQ³ EHULFKWHWH
&DMXV PGH XQG VHKU OHLVH Ä'DPLW KDW HU YLHO *HOG JH
PDFKW³
+DQQLEDOZX‰WHZHLWDXVEHVVHUZRKHUGDV9HUP|JHQGHV
0DQQHV VWDPPWH ± %OXWJHOG XQG 6SLRQDJHKRQRUDUH ±
DEHUHUJDEVHLQ:LVVHQQLFKWSUHLV6RDOVRPDVNLHUWH&DWR
VHLQ9HUP|JHQÄ6HLQH)DPLOLH"6HLQLFKWVRPDXOIDXO³
Ä6HLQH )UDX KDW HLQHQ NUDQNHQ +DOV ,FK JODXEH VLH LVW
ZLHGHU QDFK $UGHD DQV 0HHU JHUHLVW 'HU bOWHVWH $XOXV
VROOZDV%HVVHUHVZHUGHQVRYLHOLFKYRQ«ZLHLFKK|UWH
0DUFXV EHUQLPPW ZRKO GDV (UEJXW LQ &XUHV GUEHQ LP
6DELQHU/DQG³
Ä=XJXWHU /HW]W 3RUFLD 6LH LVW VHFK]HKQ XQG QRFK QLFKW
YHUKHLUDWHW"³&DMXVVFKWWHOWHGHQ.RSI(UZDUEOD‰
0DKDUEDO IROJWH GHP *HVSUlFK QHUY|V :RKLQ ]LHOWHQ
GLHVH)UDJHQ"+RIIHQWOLFKEHJULII HU HV XP VHLQHP +HUUQ
UHFKW]HLWLJEHLVSULQJHQ]XN|QQHQ
Ä0HLQ %HGLHQVWHWHU IlKUW MHW]W KHLP QDFK 1XPLGLHQ 'D
GXU|PLVFKHQ%RGHQYHUODVVHQPX‰WKDEHLFKGHP3UlWRU
HUNOlUW GD‰ PHLQ 6FKQHOOVHJOHU GLFK PLWQLPPW « ,FK
PHLQH GDV 6FKLII GDV GHQ *HKLOIHQ VR UDVFK HV JHKW
]XUFNEULQJW³(UKVWHOWHGHQQLKPZDU HLQJHIDOOHQ GD‰
HV 6FKQHOOVHJOHU QXU EHL GHU .ULHJVPDULQH JDE 8QG WDW
VlFKOLFK KDQGHOWH HV VLFK XP HLQH .DPSISHQWHUH ± )DPL
OLHQEHVLW]]ZDU±GLHELV]XP7UHIIXQWHUIDOVFKHU)ODJJH
YRUGHUHWUXVNLVFKHQ.VWHNUHX]WH
Ä'XYHUGLHQVWHVEHVWLPPWQLFKW³IXKUHUIRUWÄDEHULFK
ZLOO GLU HLQH *XQVW HUZHLVHQ ,FK ZHUGH 6WLOOVFKZHLJHQ
EHZDKUHQZHQQ«GHLQH*HOLHEWHPLWGLU5RPYHUOl‰W³
0DKDUEDOVWLH‰ VLFK YRQ GHU :DQG DE 8QP|JOLFK :DV
IU HLQH DEVXUGH ,GHH 2GHU DEHU HLQ JHQLDOHU (LQIDOO
ZUGLJ+DPLONDUV6RKQ
&DMXV YHU]RJ NHLQH 0LHQH DOV KDEH HU GHQ 9RUVFKODJ
QLFKWYHUQRPPHQ'DQQXQYHUVHKHQV]XFNWHGHU%XUVFKH
KRFK9HUVW|UWVWDUUWHHUGHQ3XQLHUDQ5|WHVFKR‰LKPLQV
*HVLFKWXQGZLFKHLQHUIDKOHQ%OlVVHÄ:DVVDJVWGX"³
Ä,FKVHKHGXKDVWULFKWLJYHUVWDQGHQ³
Ä3RUFLDLVWHLQIUHLHV0lGFKHQ³
Ä'DV ZHL‰ LFK UHFKW ZRKO 6NODYH³ HUZLGHUWH GHU
5RWKDDULJHNDOWÄ+lOWVWGXPLFKIUHLQHQ5lXEHU"0HOND
« 0HUNXU VHL PHLQ =HXJH PLU OLHJW QLFKWV DQ LKUHP %H
VLW] ,FK WlWH HV QXU DXV *WH³ (U ]XFNWH GLH $FKVHOQ
Ä)DKUHEHQRKQHVLH³
Ä:HOFKHV :DJQLV 'DV +DXV YHUODVVHQ VFKXW]ORV LQ GLH
)UHPGH" 1LH ZLUG VLH GDUDXI HLQJHKHQ $XFK LFK ZlUH
GDJHJHQ«³
Ä'XZlUHVWGDJHJHQ"'DK|UHGRFKHLQHU1XQZLHDXFK
LPPHU0HLQ$QJHERWJLOWELVPRUJHQDEHQG)UDJHVLH³
Ä:LH GHQQ +HUU" 'LH 7U ]ZLVFKHQ EHLGHQ +DXVJlUWHQ
LVW MHW]W YHUVFKORVVHQ ]XPDO IU PLFK 8QP|JOLFK³
=ZHLIHOXQG9HUVWlQGQLVORVLJNHLWVSLHOWHQLQVHLQHQ=JHQ
Ä'DV N|QQWH PDQ DUUDQJLHUHQ³ ZDUI 0DKDUEDO HLQ GHU
HQGOLFK]XHUNHQQHQ JODXEWHZDVGLHYHUVWRKOHQHQ:LQNH
EHGHXWHWHQ Ä$EHU GX EHUWUHLEVW GHLQH *WH +HUU
6SHQGLRV 3RUFLXV ZLUG JODXEHQ LFK ZROOWH VHLQH 7RFKWHU
HQWIKUHQ³ 'DV 6SLHO OLHI +DQQLEDO VFKPXQ]HOWH ]XIULH
GHQ
Ä0LU VLQG UXKLJH 'LHQHU OLHEHU DOV PDXOHQGH 'HQN DQ
7DXUXV %LOOLJH :QVFKH HUIOOH LFK 3RUFLDV )DKUW NRVWHW
PLFK NHLQHQ 'HQDU &DMXV DEHU ZlUH ZLOOLJ ,FK JHZLQQH
DOVR'DV]lKOW±1DWUOLFKP‰WHHVLKUIUHLHU:LOOHVHLQ
,FKNDQQNHLQHQbUJHUPLWGHUU|PLVFKHQ-XVWL]EUDXFKHQ³
(UOlFKHOWHYDJHÄ6ROOVLHLKQMHQVHLWVGHU*UHQ]HQORVNDX
IHQ )UHLOLFKQLFKWXPHLQHQ 9HUOXVWSUHLV³$XI +DQQLEDOV
*HVLFKW OHJWH VLFK GLH 0DVNH GHV .DXIPDQQV 6SHQGLRV
Ä0HQVFKHQIUHXQGOLFKNHLW NDQQ 1XW]HQ EULQJHQ³ (U ULHE
'DXPHQXQG=HLJHILQJHU
0DKDUEDOJULQVWHÄ9HUVWHKH³
$OOHV EULJH ZDU HLQ .LQGHUVSLHO 6LFK PLW GHQ 6NODYHQ
GHV1DFKEDUKDXVHVEHUGHQ7UHII&DMXV3RUFLDYHUVWlQGL
JHQ".HLQ3UREOHP%HGLHQVWHWHIDQGHQLPPHU]XHLQDQGHU

%HVXFKHU

Ä1XQDOVR$WKDU'XZLUVWDOV+lQGOHUDXV0DVVLOLDPLW
JXW JHIlOVFKWHQ 'RNXPHQWHQ QDFK +LVSDQLHQ UHLVHQ 'RUW
WXVW GX ZDV LFK EHL +DPLONDUV 7RG WDW 'HU JHZDQGWH
+DVGUXEDOPX‰ZHJ:LUEUDXFKHQHLQHQ'UDXIJlQJHU DOV
2EHUVWDWWKDOWHU .DUWKDJRV YLHOOHLFKW GHQ +DQQLEDO 'HQ
NDQQ PDQ OHLFKW ]XP $QJULII SURYR]LHUHQ XQG DOV 6WUDIH
IU GHQ hEHUIDOO ZUGHQ ZLU +LVSDQLHQ ]XU U|PLVFKHQ
3URYLQ]PDFKHQ±'LH3DUROHQNHQQVWGXGLH0LWWHOVOHXWH
LQ6DJXQWXQGGHQ:HJGHU%ULHIHDXFK³3RUFLXVPXVWHUWH
VHLQHQ %HDXIWUDJWHQ QRFKPDOV $WKDU VDK GHUDUW
GXUFKVFKQLWWOLFK DXV GD‰ PDQ LKQ QLH XQWHU DQGHUHQ
KHUDXVILQGHQZUGH*XWVR
Ä,FKEHPKHPLFK³ODXWHWHGLH$QWZRUWEHUHLWVLPJULH
FKLVFK JHW|QWHQ 0DVVLOLRWHQ/DWHLQ JHVSURFKHQ 3RUFLXV
ZX‰WHUHFKWJXWGD‰VHLQ$JHQWHLQ6DUGHZDU(UEUDXFKWH
GHQ NDOWKHU]LJHQ 0DQQ GHU HLQ KDOEHV 'XW]HQG 6SUDFKHQ
EHKHUUVFKWH XQG GLHVH VRJDU PLW YHUVFKLHGHQHQ $N]HQWHQ
VSUHFKHQNRQQWH
Ä'LH HUVWH 5DWH KDVW GX GLH EULJHQ JLEWåV MH QDFK GHQ
%HULFKWHQ:LHJHKDEW±'XPX‰WGRFKEDOGJHQXJKDEHQ
XP U|PLVFKHU %UJHU ]X ZHUGHQ" 2GHU OLHJW GLU QLFKWV
GDUDQ"³
'HU6DUGHZLQNWHDE:R]XGDV%UJHUUHFKW"Ä1DZHQQ
GXPHLQVW«*OFNDXIGHQ:HJ³
(UXQWHUOLH‰HVGHQ6HJHQGHU*|WWHUKHUDE]XIOHKHQ(LQ
EHUXIVPl‰LJHU 0|UGHU KLHOW ZHQLJ GDYRQ XQG QLFKWV YRP
1XW]HQVROFKHU%LWWJHEHWH
6REDOGVLFK$WKDUHQWIHUQWKDWWHUlXPWH3RUFLXVGLH3HU
JDPHQWH EHLVHLWH (U WDW HV HLJHQKlQGLJ GHQQ HLQLJHV
GXUIWH VHOEVW VHLQ WUHXHVWHU )UHLJHODVVHQHU QLFKW VHKHQ ±
6HLQH*HGDQNHQJDOWHQVFKRQGHPQlFKVWHQ%HVXFKHU
'HU+DXVPHLVWHUUlXVSHUWHVLFKÄ+HUU6SHQGLRVEHJHKUW
GLFK ]X VSUHFKHQ³ Ä)KU LKQ LQV $WULXP XQG KDOW (UIULV
FKXQJHQ EHUHLW³ Ä6HKU ZRKO³ 6SHQGLRV NRQQWH QLFKW GHQ
6FKDWWHQGHU:DKUKHLWNHQQHQQLFKWPDO&DMXVKDWWHDXFK
QXU JHDKQW ZDUXP VHLQ 9DWHU ILHO 'LH :HUNVWDWW GHV
6LHJHOVFKQHLGHUV KDWWH HU QDFK 1RWL]HQ GXUFKVXFKW XQG
DOOHV 9HUGlFKWLJH HQWIHUQW « $OOHV" 'LH =HLW ZDU NQDSS
JHZHVHQ
1RFK GHQ 6LW] GHU 7RJD SUIHQ =XJHEUJHUWH ZLH HU
PX‰WHQ GLH 6LWWH EHWRQHQ (LQ 7ULXPYLU GHU 8QLRQ 3 ZDU
QLFKWLUJHQGZHU6HQDWRU)ODFFXVKDWWHLKPGLHSOHEHMLVFKH
bGLOLWlWIU$XOXVLPEHUQlFKVWHQ-DKU]XJHVDJW±IUGLH
NRPPHQGH :DKO ZDUHQ GLH 3OlW]H VFKRQ YHUJHEHQ 'DV
ZlUHIDVWVFKRQ$GHO
3RUFLXV WUDW LQ GHQ (PSIDQJVUDXP XQG EHJU‰WH GHQ
*DVW PLW ZUGHYROOHU )UHXQGOLFKNHLW 2K 6HLQ JXWHV
3HUVRQHQJHGlFKWQLV UHDJLHUWH 'LHVHU 0DQQ ZDU EHLP
6DOYLXV3UR]H‰JHZHVHQHUKDWWHVLFKYRUJHGUlQJW1DWU
OLFKGHV+DXVNDXIVZHJHQÄ1LPP3ODW].DQQLFKHLQHP
)UHPGHQLQ5RPKHOIHQ"³Ä,FKELQIUHPGP|FKWHHVDEHU
QLFKWEOHLEHQ³Ä'DKHUDOVRGDV+DXV±6SHQGLRV«*ULH
FKLVFKMD"³Ä'DKHLPLQ&LUWDJLOWGHU1DPHDOV GDV DEHU
PHLQH $KQHQ KDEHQ +HOODV QLH JHVHKHQ³ EHNDQQWH GHU
DQGHUHÄ:LU1XPLGLHUVXFKHQ.RQWDNWHXPGHQHLQVHLWL
JHQ .DUWKDJR+DQGHO DXI]XEUHFKHQ (LQH *UXSSH .DXI
OHXWHVDQGWHPLFKQDFK5RP'DELQLFK³
3RUFLXVOlFKHOWHLURQLVFKÄ,Q.DUWKDJRZlUHGHLQ1DPH
XQZLOONRPPHQ (LQ 5HEHOOHQIKUHU LP 6|OGQHUNULHJ KLH‰
QlPOLFK6SHQGLRV³ ,FK KDEH LKQ VFKOLH‰OLFK DQJHVWDFKHOW
GDFKWHHU
:HOFKHU 6FKUHLEVWXEHQEHVLW]HU ZHL‰ VFKRQ VROFKH (LQ
]HOKHLWHQ IUDJWH VLFK +DQQLEDO Ä,FK KDEH GHUJOHLFKHQ
HUOHEW³ VDJWH HU ÄXQWHUZHJV LQ 0DVWLD 'LH .DUWKDJHU
GXUFKVXFKWHQ PHLQ 6FKLII QDFK 6FKPXJJHOJXW 6LH
S|EHOWHQPLFKDQ³
Ä'X ELVW QLFKW ZLH DOOH EHU 6L]LOLHQ JHIDKUHQ" 6WLPPW
GD NUHX]HQ SXQLVFKH 3HQWHUHQ ZHJHQ GHU .RQNXUUHQWHQ
$OVRQRUGZlUWVEHU.OHLQNDUWKDJR«³Ä,FKNHQQHHLQ]LJ
HLQ0DVWLD³
$KD 'DV K|UWH 3RUFLXV QLFKW ]XP HUVWHQPDO 9LHOH
EH]HLFKQHWHQ GDV :DFKVWXP GHV SXQLVFKHQ %HVLW]HV LQ
+LVSDQLHQ DOV EHGURKOLFK XQG HU VHOEVW JDE 6HQDWVJHOG
DXV XP GDV MHGHUPDQQ ]X ]HLJHQ 'LH 1XPLGLHU GDFKWHQ
HEHQVR" *XW ± +DVGUXEDO KDWWH 0DVWLD HUREHUW XQG LQ
.OHLQNDUWKDJR XPEHQDQQW 'HP %HULFKW QDFK ZDU HV HLQ
VLFKHUHU +DIHQ XQG HLQH XQHLQQHKPEDUH )HVWXQJ 'HQ
QHXHQ1DPHQGHPRQVWUDWLYLJQRULHUHQ"$OEHUQ$OVZHQQ
GDVHWZDVlQGHUWH:RUWHWDWHQQLFKWV±'DQQEHUOHJWHHU
.RQQWH HU GHQ %XUVFKHQ LUJHQGZLH LQV JHKHLPH 1HW]
NQSIHQ"
Ä+DQGHO ZLOOVW GX WUHLEHQ" 9LHO (UIROJ %LWWH JUHLI ]X
,FK HPSIHKOH GLU GDV V‰H *HElFN bJ\SWLVFKHV =XFNHU
URKULVWELOOLJJHZRUGHQ³(UGHXWHWHDXIGLH*ODVNDUDIIHQ
Ä6L]LOLDQLVFKHU:HLQRGHU FDPSDQLVFKHU RGHU JULHFKLVFKHU
RGHU«"³
6HLQ *DVW ZlKOWH 5RWZHLQ YRP 9HVXY WUDQN DEHU QXU
Pl‰LJ
Ä$P +DXV ZLUVW GX ZHQLJ )UHXGH KDEHQ 0DQ VDJW LQ
GHQ 0DXHUQ VLW]W GHU 6FKZDPP³ (U KDWWH HV EHLP
'XUFKVXFKHQEHPHUNW
Ä$X‰HUGHPVSXNWGHU*HLVWGHV7RWHQGDULQ,FKUHL‰HHV
DE³(V]XFNWHLQGHQ0XQGZLQNHOQGHV 5|PHUV $EHU HU
QLFNWHHUQVWHQ*HVLFKWVÄ'HU1HXEDXZLUGWHXHU³
Ä:DKU,FKKlWWHHLQDQGHUHV+DXVQHKPHQVROOHQ'RFK
GHQ IOLHJHQGHQ 3IHLO KROW NHLQ =DXEHU DXI GLH 6HKQH
]XUFN 6R VDJW PDQ EHL XQV³ 2E GDV QXPLGLVFKH :RUW
OHW]WHV0L‰WUDXHQ]HUVWUHXWH"3RUFLXVQLFNWHHLQIDFK
ÄhEHUKDXSW±HLQHDUJH7DW³PXUPHOWHGHU5RWKDDULJH
Ä:DVPHLQVWGX"³
Ä'HQ9DWHUPRUG³
Ä:DV JHKW LQ VR HLQHP 6FKXUNHQ YRU" ,FK Z‰WH HV
JHUQ³ 'X ZHL‰W HV GDFKWH +DQQLEDO /lQJVW EH]ZHLIHOWH
HU &DMXVå 6FKXOG :LH RIW KDVW GX ZRKO JHPRUGHW" 2QNHO
+DQQLEDO LQ 6DUGLQLHQ GHQ 9DWHU EHL ,OLFL ZRP|JOLFK
GLHVHQ 6H[WXV 6DOYLXV « Ä'DEHL VROOWH MHGHP 9HUEUHFKHU
EHZX‰W VHLQ GD‰ VHLQH 7DW EHVWUDIW ZLUG 6SlWHVWHQV YRU
3OXWRV7KURQ³
Ä)UHLOLFK YRU GHQ *|WWHUQ 'HQQ QXU DXVQDKPVZHLVH
WULIIWGDV%HLOGHV/LNWRUVHLQHQ6FKXIWDXI(UGHQ³
Ä-DQXUDXVQDKPVZHLVH³ZLHGHUKROWHGHUDQGHUHWRQORV
Ä$EHU GHUDUWLJH 6XEMHNWH VROOHQ XQV GHLQHQ :HLQ QLFKW
YHUOHLGHQ hEULJHQV ± :HLQ :LU ZUGHQ FDPSDKLVFKHQ
:HLQDEQHKPHQ±ZLHGHQKLHU)UGLHVH6RUWHORKQWVLFK
GHUZHLWH:HJ³
Ä'D NDQQ LFK GLU KHOIHQ³ 3RUFLXV JHZDKUWH GHQ ODX
HUQGHQ%OLFNVHLQHV*DVWHVQLFKWÄ:LHYLHO"³
Ä7DXVHQG .XELNIX‰ GDUI LFK LP 6FKLII YHUVWDXHQ GHU
EULJH/DGHUDXPLVWVFKRQYHUPLHWHW³
Ä,FK KDEH YLHO :HLQ « XQG YLHOH %HNDQQWH GLH :HLQ
YHUNDXIHQ0RUJHQXQWHUEUHLWHLFKGLUHLQ$QJHERW³
6LH OlFKHOWHQ (EHQ ZROOWH GHU +DXVKHUU GDV 7KHPD
ZHFKVHOQ GD WUDW GHU $XIVHKHU HLQ XQG UHLFKWH LKP HLQH
.ODSSZDFKVWDIHO Ä'ULQJHQG YRQ +HUUQ 3RVWXPLXV
3\UJHQVLV³ 3RUFLXV &DWR NUDXVWH GLH 6WLUQ (U HQWVLHJHOWH
GLH7DIHOQ,QGHU7DW«
Ä,QGHU7DW+HUU6SHQGLRVGLUVWDQGGDV*OFNEHL(LQ
)UDFKWVHJOHU KDW EHL (OED HLQ JUR‰HV 3LUDWHQVFKLII JHVLFK
WHW 0HLQ +DQGHOVIUHXQG ELWWHW PLFK GLH %HK|UGHQ ]X
EHQDFKULFKWLJHQ³(UJDEGLH7DIHOQ]XUFNÄ=XU0DULQH
TXlVWXU³'HU+DXVKRIPHLVWHUHLOWHKLQDXV
'LH (UUHJXQJ GHV *DVWHV YHUVWDQG GHU 5|PHU IDOVFK
Ä0DQ ZLUG GHQ 5lXEHU NDSHUQ 2GHU YHUMDJHQ .HLQH
6RUJH³ +DQQLEDO VFKZLHJ 6HOEVW 5RPV JHVDPWH )ORWWH
ZUGH VHLQH 3HQWHUH QLH ILQGHQ XQG JOHLFK JDU QLFKW IDQ
JHQ,PPHUKLQ«
Ä$EHUGXEOHLEVWMDVRZLHVRYRUHUVWKLHU³
Ä0HLQ *HKLOIH UHLVW PLW :DUHQ XQG PLW %HULFKWHQ ,FK
IROJH LKP LP )UKOLQJ ZHQQ GDV :HWWHU ZLHGHU ]XU 6HH
IDKUWSD‰W(LQ0DNOHUHUVHW]WPLFKGDQQ³
Ä)ULKQULFKWHVWGXDOVRGDV+DXVHLQ³
Ä*DQ] UHFKW QDFK U|PLVFKHU :HLVH 0DQ PX‰ YRUDXV
EOLFNHQ³
Ä'UIHQPHLQHYLHU:lQGHDOV9RUELOGGLHQHQ"³
Ä6HKUIUHXQGOLFK³6RYLHOKDWWHHUQLFKWHUZDUWHW

'HU5XQGJDQJVROOWHJHUDGHEHJLQQHQDOVHLQ6NODYH]X
LKQHQWUDWVLFKWLHIYHUQHLJWHXQGZLVSHUWHÄ'HUHGOH+HUU
6HQDWRU 4XLQWXV )XOYLXV )ODFFXV VWHLJW VRHEHQ DXV GHU
6lQIWH³
$KD HU EUDFKWH GDV -D GHV 6HQDWV +DVGUXEDO HUPRUGHQ
]X ODVVHQ 3RUFLXV ]DXGHUWH HLQHQ $WHP]XJ ODQJ Ä%LWWH
GHQMXQJHQ+HUUQ]XPLU³'DQQZDQGWHHUVLFKGHP*DVW
]X Ä(U ZLUG GLU ]HLJHQ ZLH HLQ 5|PHU ]X OHEHQ ZHL‰
0LFK HQWVFKXOGLJH ZHUWHU 1DFKEDU (LQHQ 6HQDWRU Ol‰W
PDQQLFKWZDUWHQ³
Ä'D‰VHLQ%HVXFKGLU*QVWLJHVEULQJH³
$XOXVWUDWHLQ±VFKODNVLJGHQ$WHPYRP:HLQJHIlUEW
VHLQHP 9DWHU HKHU LP *HVLFKW DOV LQ GHU +DOWXQJ lKQOLFK
Ä,FKVWHKH]XU9HUIJXQJ³

'LH7RFKWHUGHV7RGIHLQGHV

9LHU 6WXQGHQ ZDUHQ YHUJDQJHQ GLH 6RQQH QHLJWH VLFK


PGHGHP:HVWHQ]XGDYHUEHXJWHVLFK+DQQLEDOK|IOLFK
YRU3RUFLD
+EVFK ± XQG LKU RIIHQHV *HVLFKW GUIWH LKU YLHOH
)UHXQGH JHZLQQHQ =XPDO GDV NDVWDQLHQIDUEHQH +DDU «
1LFKWV GD (U KD‰WH GLH 3RUFLHU VFKUDQNHQORV QXU ]HLJHQ
GXUIWHHUGDVQLFKW
8QWHUJHVHQNWHQ/LGHUQWD[LHUWHHUGLH)LJXU(LQH6LOEHU
ILEHO KLHOW GDV ]DUWURVD *HZDQG VR ]XVDPPHQ GD‰ HV GLH
ZHLEOLFKHQ)RUPHQYHUEDUJ'DVSXQLVFKH6FK|QKHLWVLGHDO
YHUODQJWH SSLJH 3URSRUWLRQHQ DXFK SIOHJWHQ GLH .DU
WKDJHULQQHQLKUH9RU]JHKHUDXV]XVWHOOHQELVZHLOHQLKQHQ
QDFK]XKHOIHQ :DU 3RUFLD ]X XQHUIDKUHQ" :LGHUVSUDFK HV
U|PLVFKHU6LWWH"
6LHWUDIHQVLFKLP.FKHQJDUWHQGHVHKHPDOLJHQ6LHJHO
VFKQHLGHUDQZHVHQV 3RUFLDV 'LHQHULQ KLHOW VLFK VFKLFNOLFK
VHLWDE 0LW JULPPLJHU 0LHQH EHWUDFKWHWH 0DKDUEDO GLH
MXQJH5|PHULQXQGGHQ6NODYHQ
Ä9HUHKUWH 'DPH ,FK ELQ ZRKO ]X ZHLFK³ EHJDQQ
6SHQGLRV YRQ &LUWD Ä0HLQ 6NODYH &DMXV ZROOWH GLFK XQ
EHGLQJW VHKHQ ZHQQ P|JOLFK PLW GLU VSUHFKHQ =ZDU KDW
HU QLFKWV ]X ZROOHQ DEHU EHL VRYLHO -DPPHUQ « 'HVKDOE
VDQGWHLFKQDFKGLU³
,QGHQ$XJHQGHV0lGFKHQVODJHLQHVWXPPH)UDJH'HU
3XQLHU YHUVWDQG Ä(LQ 0DQQ ± HLQ :RUW $EHU GDV 6FKLII
PLW PHLQHP %HJOHLWHU VWLFKW EHUPRUJHQ IUK LQ 6HH %LV
1XPLGLHQ LVW HV ZHLW XQG GLH ]XU 6HHIDKUW WDXJOLFKH
6SDQQH JHKW ]XU 1HLJH ± 9HUVWHK PLFK LFK PX‰ HLQHQ
UDVFKHQ(QWVFKOX‰IRUGHUQ³
1LFKW GDV ZDU 3RUFLDV 6RUJH 0lGFKHQUDXE ZDU HLQ
KlXILJHV 9HUEUHFKHQ .RQQWH VLH GLHVHP 0HQVFKHQ
WUDXHQ"
Ä:HUEUJWGD‰GHLQ:RUWJLOW6SHQGLRVYRQ&LUWD"³
Ä1LHPDQG:HUN|QQWHHV"³0LWHLQHU*HVWHIRUGHUWHGHU
5RWKDDULJH VLH DXI VLFK ]X VHW]HQ XQG QDKP HEHQIDOOV
3ODW] Ä,FK KDQGOH PLW GHLQHP 9DWHU )UDJH LKQ $XI GHP
0DUNWKDEHLFKHLQ'XW]HQG6NODYHQJHNDXIW±GXN|QQWHVW
SUIHQ GD‰ LFK VLH EDU EH]DKOWH ,FK KDEH GLHV +DXV HU
ZRUEHQ REZRKO HV PLU VFKRQ OHLG WXW *ODXEVW GX LFK
ZHUIHDOOGDVZHJ±IUHLQ0lGFKHQYRQ«YRQGUHLKXQ
GHUW 'HQDU"³ (LQ /lFKHOQ PLOGHUWH GLH :RUWH Ä)UHLOLFK
VLQGGDVNHLQH%HZHLVH7UDXHPLURGHUOD‰HVEOHLEHQ³
3RUFLDQLFNWHKDOEEHU]HXJWÄ0HLQ9DWHULVWUDFKVFK
WLJ:HGHUGLUQRFKPLUZUGH HUMHYHUJHEHQ(VILHOPLU
VFKRQVFKZHUYRQLKPHLQPLOGHV8UWHLO«³
Ä$FK"³ IUDJWH +DQQLEDO MlK KHOOZDFK Ä'HLQHWZHJHQ
DOVRZLUG&DMXVEOR‰YHUEDQQW"1DKHOLHJHQGIUHLOLFK:LH
NDPGDV"³
8QVFKOVVLJ VDK LKQ GDV 0lGFKHQ DQ +DWWH VLH HWZDV
9HUERWHQHVJHVDJW"Ä$QIDQJVZX‰WH9DWHUQLFKWVYRQXQV
'DQQ EHVXFKWH LKQ GHU DOWH 6DOYLXV (U KDW LKP GDYRQ
HU]lKOW ± DQ GHP 7DJ DOV GDV « GDV 8QJOFN JHVFKDK
$EHU&DMXVKDWLKQQLFKWHUVWRFKHQ³
Ä$XFKLFKJODXEHGDVQLFKW2GHUPHLQVWGXLFKEHJQ
VWLJH HLQHQ 0|UGHU" .HLQH *QDGH IU VR HLQHQ³ (U PXU
PHOWHHWZDV
9RP%HVXFKGHV6LHJHOVFKQHLGHUVLP+DXVQHEHQDQZDU
DXI GHP )RUXP NHLQH 5HGH JHZHVHQ :DUXP DXFK" 'HQ
3UlWRU KlWWH HV ]X IDOVFKHQ 6FKOVVHQ EULQJHQ N|QQHQ
6ROOWH PDQ GHU 6DFKH QRFKPDOV QDFKJHKHQ" :R]X" $P
3ODQlQGHUWHHVQLFKWV2GHUGRFK"Ä:LHZDUGDVDQMHQHP
1DFKPLWWDJ"6DOYLXVEHVXFKWHHXFK«XQGZHLWHU"³
3RUFLD]XSIWHDQLKUHU6WROD=XHLQHP)UHPGHQYRQGHP
JUl‰OLFKHQ 9HUGDFKW VSUHFKHQ" 1LH hEHUGLHV ZDU HV XQ
VLQQLJ :DUXP VROOWH 9DWHU «" $EHU ZHVKDOE KlWWH HV
&DMXVWXQVROOHQ"
Ä,FK K|UWH HLQHQ 6FKUHL ± 1XQ MD ZDV JHVFKLHKW QLFKW
DOOHV DXI GHU 6WUD‰H 6SlWHU HU]lKOWH PLU /\GD ± VLH LVW
PHLQH 'LHQHULQ ± GD‰ GHU 6LHJHOVFKQHLGHU WRW DQ GHU
*DUWHQSIRUWHJHIXQGHQZRUGHQVHL³6LHEOLFNWHLQV/HHUH
Ä$EHQGV ULHI 9DWHU PLFK ]X VLFK XQG HUNOlUWH PLU ]RUQLJ
GD‰ HU DOOHV ZLVVH 'D‰ LFK EHUV -DKU LQ GHQ QLHGHUHQ
3OHEHMHUDGHO KHLUDWHQ ZHUGH 8QG GD‰ &DMXV YHUKDIWHW VHL
XQG ]ZHLIHOORV ]XP 7RGH YHUXUWHLOW ZHUGH 'X YHUVWHKVW
ZRKOZDVLFKHPSIDQG³
8QZLOONUOLFK QLFNWH +DQQLEDO ± XQG WDGHOWH VLFK VRIRUW
GDIU 6LH ZDU HLQH 5|PHULQ GLH 7RFKWHU VHLQHV 7RG
IHLQGHV
Ä,FK DQWZRUWHWH GHP 9DWHU GD‰ LFK LKP QLFKW JODXEH
ZHLODOOHV9HUOHXPGXQJXQG /JHVHL³ IXKUVLHOHLVH IRUW
Ä&DMXVLVWGHUEHVWH0HQVFKDXIGHU:HOW6RJXWVRVDQIW
(U NDQQ QLFKW PRUGHQ $EHU 9DWHU ULHI VHLQHQ $XIVHKHU
'HU0DQQEHVWlWLJWHGD‰«³
Ä6HLQH$XVVDJHNHQQHLFK±hEULJHQVVDKLFKGLFKEHLP
3UR]H‰ XQG DKQWH JOHLFK GLH $EVSUDFKH :LH VLHKW VLH
DXV"³
Ä,FK PX‰WH &DMXV KHOIHQ XQG GURKWH GHVKDOE :HQQ HU
VWLUEWW|WHLFKPLFK±(VJDEHLQHVFKOLPPH6]HQHGRFK
]XOHW]W OHQNWH 9DWHU HLQ *HUDGH]X JUDXVDP LVW HU QLFKW³
6LHGDFKWHDQGDVJOLPPHQGH0L‰WUDXHQXQGYHUVWXPPWH
+DQQLEDOGXUIWHQLFKWVDJHQZDVHUZX‰WHHUQLFNWHQXU
Ä'DV(UJHEQLVNHQQVWGX9HUEDQQXQJ³
Ä,FK ZHL‰ ± :HQQ GX &DMXV OLHEVW³ YHUVHW]WH HU NKO
ÄIROJHLKP±QDFK&LUWDRGHUVRQVWZRKLQ³
6LH EOLFNWH LKQ SUIHQG DQ Ä+HUU 6SHQGLRV LFK ZLOO GLU
QLFKW PL‰WUDXHQ ± DEHU GDUI LFK GLU WUDXHQ" 6LFKHU ZHL‰W
GXGD‰NHLQH5|PHULQLKUH6FKDQGHEHUOHEHQGDUI³
+LW]HVWLHJLKPLQV*HVLFKW0RUGJDOWHV]XUlFKHQGHQ
7RG GHV 9DWHUV XQG GHQ QRFK IXUFKWEDUHUHQ GHV 2QNHOV
ZDVEHGHXWHWHGDGDV/HEHQHLQHUNOHLQHQ5|PHULQ"'RFK
GD ZDU DXFK VHLQ JXWHU 1DPH +DQQLEDO %DUNDV HLQ
6FKXUNHZLH3RUFLXV±XQP|JOLFK
Ä*ODXEVW GX DQ XQVHUH *|WWHU 0lGFKHQ" *HZL‰ QLFKW
:DV VLQG PLU 5RPV *|WWHU" .DXP PHKU ± 6ROO LFK
VFKZ|UHQ" :RUDXI" 'X PHLQVW LFK ZLOO GLFK UDXEHQ"
1LPP HLQ DQGHUHV 6FKLII 1XU GRUWKLQ VHJHOW PDQ QLFKW
DOOH 7DJH DE :HQQ GHLQ 9DWHU ]XYRU GDYRQ HUIlKUW ZlUH
DOOHVXPVRQVW±0DKDUEDO³
5DVFKWUDWGHU.ULHJHUKHUDQÄ'XEHILHKOVW"³
Ä0DKDUEDO LVW PHLQH UHFKWH +DQG DXFK PHLQ /HLE
ZlFKWHUXQGQRFKPHKUXQGHULVWXQEHGLQJWUHGOLFK+|U
]X0DKDUEDOLFKJHEHPHLQ(KUHQZRUWGUHLQ)DOOV3RUFLD
GLFK QLFKW ELV DQV =LHO EHJOHLWHQ ZLOO VHW]W GX VLH IUHL LP
HUVWHQ +DIHQ DE³ :RKOZHLVOLFK YHUVFKZLHJ HU GD‰
5HLVH]LHO XQG HUVWHU $QOHJHKDIHQ HLQV ZDUHQ .OHLQNDU
WKDJR
Ä'LH (ZLJHQ KDEHQ HV JHK|UW ZLH LFK HV K|UWH³
EHVWlWLJWHGHU.ULHJVPDQQGLH+DQGDXIGHU%UXVW
Ä'DQQPDJHVVHLQ:DQQ"³
5DVFK UHFKQHWH +DQQLEDO GHQ 3ODQ GXUFK Ä.DQQVW GX
PRUJHQ DEHQG XQEHPHUNW HXHU +DXV YHUODVVHQ"³ 3RUFLD
QLFNWHZRUWORV
Ä%HODVWH GLFK QLFKW PLW 8QQ|WLJHP DEHU GHQN DQ GLH
]ZHLXQGDFKW]LJ'HQDUIU&DMXV0HLQHWZHJHQVWHFNDXFK
HLQHQ'ROFKHLQ:DUWHGRUWZRGLH9LD6DODULDGLH6WUD‰H
YRP &LUFXV WULIIW %DOG QDFK 6RQQHQXQWHUJDQJ NRPPW
0DKDUEDO GRUW YRUEHL (U JHOHLWHW PHLQH (LQNlXIH QDFK
2VWLDXQGZLUGGLFKPLWQHKPHQ³
Ä7ULFNVZLHHLQ3XQLHU³
Ä:LH HLQ *HVFKlIWVPDQQ³ NRUULJLHUWH +DQQLEDO UDVFK
Ä'DV6FKLIIVHJHOWMHGHQIDOOVEHUPRUJHQIUKDEZHLO«
0LW GHP +HUEVW NRPPW EOHV :HWWHU³ 0DKDUEDO KRE GLH
%UDXHQ,KU6FKLIIGXUIWHNHLQHVIDOOVLQ2VWLDDQOHJHQ'RUW
NDQQWH PDQ NDUWKDJLVFKH .ULHJVSHQWHUHQ DOO]X JHQDX
'RFKHUKDWWHYHUVWDQGHQ2VWLDNODQJUHGOLFKGDVZLQ]LJH
1XPLFLlURFKPHLOHQZHLWQDFK6FKPXJJHOXQG5DXE
Ä:LHGXEHILHKOVW+HUU³(LQH)UDJHSODJWHLKQ:LH]RJ
VLFK +DQQLEDO DXV GHU .OHPPH" %LVKHU KDWWH HU QLH VHLQ
:RUW JHEURFKHQ ± HLQ *UXQG IU GLH 7UHXH GHU 6HLQHQ
$EHU ZHU GHQ 9DWHU KD‰WH VROOWH GHU GHVVHQ 7RFKWHU KHO
IHQ"
$OV GDV 0lGFKHQ DXIVWDQG HUKRE VLFK DXFK +DQQLEDO
Ä,FKEDXHDXIGHLQ6FKZHLJHQ³PXUPHOWHHU
Ä'XELVWQLFKWYHUKHLUDWHW"³
Ä(VVROOLQHLQ]ZHL-DKUHQJHVFKHKHQ³
Ä,FKGDFKWHPLUGDV$KQVWGXZDVHLQ0lGFKHQIUFK
WHWZHQQHVWXWZDVLFKWXQZLOO"'LH)DPLOLHYHUODVVHQ±
IU HLQH XQJHZLVVH =XNXQIW" ,FK IKOH PLFK ZLH HLQ
*DXNOHU DXI GHP 6HLO 5HFKWV ZLH OLQNV NHLQ +DOW XQG
VWHKHQEOHLEHQ NDQQ PDQ QLFKW 6R LVW GDV +HUU 6SHQGLRV
YRQ &LUWD³ 'HU 3XQLHU VFKOXJ GLH $XJHQ QLHGHU Ä,FK
VSUDFKXQEHVRQQHQ³
Ä$XI :LHGHUVHKHQ +HUU 0DKDUEDO /HE ZRKO +HUU
6SHQGLRV³VDJWH3RUFLDPLWEOHLFKHP%HVLFKW

'DPDOV'HU0RUG

Ä:DV PLFK ]X GLU IKUW LVW QLFKW LQ ZHQLJHQ 6lW]HQ
JHVDJW³VSUXGHOWH6H[WXV6DOYLXVKHUDXV
3RUFLXV &DWR VDK LKP DQ ZLH XQZRKO VLFK GHU 6LHJHO
VFKQHLGHULPSRPS|VHQ$WULXPIKOWH*HZL‰JLQJHVXP
*HOG ZRUXP VRQVW" 'RFK HU YHUOLHK QLFKWV 'LH 8QLRQ 3
EUDFKWH JU|‰HUHQ *HZLQQ $EHU HLQHQ %UJHU NXU]HUKDQG
KLQDXV]XZHUIHQ GDV EHVFKHUWH E|VHQ /HXPXQG .OJHU
ZDU LKQ JHODVVHQ DQ]XK|UHQ XQG GHQ .UHGLW XQWHU GHP
HUVWEHVWHQ9RUZDQGDE]XOHKQHQ
0DQ NDQQWH VLFK NDXP /HGLJOLFK GHQ MXQJHQ 6DOYLXV
KDWWH HU ELVZHLOHQ JHVHKHQ ZHQQ GHU QHEHQDQ LQ GHQ
%HHWHQ KDFNWH Ä,FK K|UH GLU DXIPHUNVDP ]X³ EHWHXHUWH
3RUFLXV
Ä'HLQH 6FKUHLEVWXEH YHUYLHOIlOWLJW %FKHU QDFK 'LNWDW
0|FKWHVWGXPHKU([HPSODUHKDEHQ"³
(LQHGXPPH)UDJHDEHUHEHQGDUXPLQWHUHVVDQW,Q&DWRV
PDWWHP %OLFN OHEWH 1HXJLHU DXI Ä.DQQ PDQ ]ZHL %RJHQ
]XJOHLFKEHVFKUHLEHQ"³
Ä1HLQ 7URW]GHP NHQQH LFK HLQ 0LWWHO QDFK GHP 'LNWDW
KXQGHUW %RJHQ ]X EHNRPPHQ HYHQWXHOO WDXVHQG :HL‰W
GXZDVGDVEHGHXWHW"³
3RUFLXVVWHOOWHHVVLFKEHUHLWVYRU'RFKZHVKDOENDPGHU
$OWH]XLKP"9HUWUDXWH)UHXQGHZDUHQVLHQLFKW-HEHVVHU
HLQ *HVFKlIW GHVWR ZHQLJHU 7HLOKDEHU EUDXFKW HV ODXWHWH
HLQU|PLVFKHV6SULFKZRUW
Ä:HQQ GX GDV IHUWLJEULQJVW PX‰W GX HLQH HLJHQH
6FKUHLEVWXEH JUQGHQ XQG PLU .RQNXUUHQ] PDFKHQ³
HUZLGHUWHHUOlFKHOQGDEHUGDV/DXHUQLQGHU6WLPPHZDU
QLFKW ]X EHUK|UHQ Ä,FK ]LWWUH VFKRQ ZHLO LFK VWDWW MHQHU
0HWKRGHEOR‰YHUWURWWHOWH6FKUHLEHUKDEH³
Ä6R HLQIDFK LVW GDV QLFKW³ 6DOYLXV WUDQN $SIHOVDIW $XI
GHP7LVFKVWDQGDXFK:HLQGRFKEHLVROFKHP$QOD‰PLHG
HULKQ0DQPX‰WHMHGHV:RUWDEZlJHQÄ6RHLQ*HVFKlIW
EUDXFKW*HOG,FKKDEHHVQLFKWXQGP|FKWHNHLQHQ.UHGLW
DXIQHKPHQ 6FKXOGHQ HUZUJHQ 'X ELVW ZRKOKDEHQG «
1HLQZLQNHQLFKWDE0HLQH,GHHXQGGHLQ6LOEHU±YHUHLQW
NlPHQZLUDQV=LHO³
Ä9HUHLQW"9HUHKUWHU1DFKEDUGDVLVWPLU]XXQVLFKHU:LH
VlKH GLH 3DUWQHUVFKDIW DXV" 8QG ZDV ZHQQ GHLQ 3ODQ
QLFKWV WDXJW" 0HLQ 6LOEHU ZlUH ZHJ GHLQH %ODPDJH EDOG
YHUJHVVHQ³
6DOYLXV VFKWWHOWH GHQ .RSI Ä,FK KDEH %HZHLVH 'D³
$XV GHU 8PKlQJHWDVFKH ]RJ HU HLQ 3lFNFKHQ 3DS\UXV
VWFNH$XIMHGHVZDULQJHVWRFKHQNODUHU6FKULIW',9,'(
(7 ,03(5$ JHVFKULHEHQ Ä7HLOH XQG KHUUVFKH³ GHU
U|PLVFKH *UXQGVDW] &DWR GUHKWH GLH =HWWHO KLQ XQG KHU
Ä:DVEHZHLVHQVLH"³
Ä6LHKJHQDXKLQ ,P9LVWGLH6FKULIWOLQLHXQWHUEURFKHQ
DOVREHLQ+DDUDXIGHP3DS\UXV JHOHJHQ KlWWH (LQH 8Q
DFKWVDPNHLW GHV 6FKUHLEHUV" $XI VlPWOLFKHQ 3UREHQ GLH
VHOEH"³
Ä*XW³ 'HU +DXVKHUU OlFKHOWH YDJH ZHLO LKP NHLQH (U
NOlUXQJ HLQILHO Ä([DNWH .RSLHQ ]XJHJHEHQ ± :LH DEHU
ZLUNWGDEHLGHLQH«(UILQGXQJ"³
6DOYLXV KRE GLH +lQGH Ä,FK NDQQ GDYRQ GRFK QLFKW VR
« RIIHQ VSUHFKHQ -HGHV KDW VHLQHQ 3UHLV DXFK GDV GD³
6HLQH1HUYRVLWlWNODQJDELPPHUKLQUHGHWHQVLHMHW]WYRQ
'LQJHQLQGHQHQHUVLFKDXVNDQQWH
3RUFLXVKDWWHOlQJVWEHJULIIHQ:HQQGDVNHLQ7ULFN ZDU
± XQG GDIU VSUDFK ZHQLJ ± NRQQWH HU UDVFK VlPWOLFKH
%XFKKDQGOXQJHQ QLHGHUNRQNXUULHUHQ XQG GDV 3ULYLOHJ ]XU
3XEOLNDWLRQGHU6HQDWVEHVFKOVVHHUZHUEHQ(LQXQDXIK|U
OLFKHV *HVFKlIW -HGHQ 7H[W YHUKXQGHUWIDFKHQ ± ZHOFKH
9LVLRQ 'LHVHV 9HUIDKUHQ PX‰WH HU QXW]HQ XQG ]ZDU DO
OHLQÄ:DVIRUGHUVWGX"³
Ä)QIWDXVHQG'HQDUEDUDXIGLH+DQG'D]X«³
Ä9HUGDPPWYLHO³
Ä'D]X HLQ 9LHUWHO GHV *HZLQQV DXV GHU QHXHQ
6FKUHLEVWXEH+HXWHYRUPLWWDJKDEHLFKEHUVFKODJHQGD‰
VLFKGHLQ(LQVDW]ELQQHQ]ZHLHU-DKUHDXVJHJOLFKHQKlWWH³
9LHOHKHUGDFKWH3RUFLXVVDJWHDEHUÄ'LH6XPPHLVW]X
KRFK,QGLVNXWDEHO³
Ä(V VWHKW EHL GLU VLH QXU 0LWJLIW ]X QHQQHQ³ 6DOYLXV
OHJWH GHQ :XQVFK VHLQHV 6RKQHV LQ GHU JHK|ULJHQ )RUP
GDU
&DWRZHFKVHOWHGLH)DUEHXQG]ZDQJVLFK]XVFKZHLJHQ
Ä,FK PX‰WH HLQIDFK HLQ :XQGHU YROOEULQJHQ :LH KDEH
LFK JHJUEHOW (UVW GHU =XIDOOVEOLFN DXI ]ZHL 6LHJHOULQJH
« 'RFK GDV QHEHQEHL ± :DV GDUI LFK &DMXV DXVULFKWHQ"
1LPPVWGXGDV$QJHERWDQ"³
Ä,FKNDXIHWURW]GHUKRUUHQGHQ6XPPHhEHUGDVDQGHUH
GHQNHLFKQDFK³EHVFKLHGLKQGHU+DXVKHUUÄ0HLQH)UDX
P‰WH HLQYHUVWDQGHQ VHLQ « $XFK 3RUFLD VHOEVW ZlUH ]X
IUDJHQ ± ZRKO HLQH )RUPVDFKH ± +HUU 3DUWQHU LQ VSH
VHW]HQ ZLU IUV HUVWH HLQHQ 9HUWUDJ DXI GDPLW DOOHV VHLQH
2UGQXQJ HUKlOW³ (U NODWVFKWH LQ GLH +lQGH XQG IOVWHUWH
GHPKHUHLQVWU]HQGHQ6NODYHQ$QZHLVXQJHQ]X
:HQLJ VSlWHU VWDQG HLQ 6FKUHLE]HXJ YRU LKQHQ )l‰FKHQ
IUVFKZDU]HXQGURWH7LQWH*lQVHIHGHUQHLQH.HU]HXQG
6LHJHOZDFKVVWDQJHQ LQ HLQHU NXQVWJHVFKPLHGHWHQ 6LOEHU
IDVVXQJ $OOHLQ GLH 3HUJDPHQWE|JHQ NRVWHWHQ HLQHQ QHQ
QHQVZHUWHQ%HWUDJ6DOYLXVNDQQWHGLH3UHLVH
'HU 7H[W ZXUGH JHVFKULHEHQ JHOHVHQ XQG NRSLHUW $OV
HUVWHU VLHJHOWH 3RUFLXV &DWR $XIDWPHQG WDW GHU *DVW HLQ
JOHLFKHV
Ä1LPP GHLQ ([HPSODU PHLQ )UHXQG « XQG HU]lKOH³
6H[WXV 6DOYLXV EHJDQQ PLW GHU (SLVRGH YRQ GHQ EHLGHQ
5LQJHQ Ä « 'D NDP PLU HLQ EL]DUUHU *HGDQNH HLQ $XV
]ZHL7HLOHQZDUHQ:|UWHUJHZRUGHQ0DQKlWWHHEHQVRJXW
GUHL7HLOHQHKPHQN|QQHQ±RGHUJDUIUMHGHQ%XFKVWDEHQ
HLQHQ6WHLQ$EHQGVEHLP(LQVFKODIHQVDKLFKHVI|UPOLFK
YRUPLU³
Ä,FK EHJLQQH ]X EHJUHLIHQ³ VDJWH GHU DQGHUH XQG $FK
WXQJ YRU GLHVHP 0DQQ EHUNDP LKQ ± HLQH $XJHQ
EOLFNVUHDNWLRQ
Ä(LQ 6LHJHOVFKQHLGHU YHUVWHKW ]X JUDYLHUHQ ,FK IHUWLJWH
VlPWOLFKH %XFKVWDEHQ GHV $OSKDEHWV DQ XQG YHUVXFKWH VR
]X VFKUHLEHQ :LH GXPP DEHU MHGHV =HLFKHQ QHX ]X PD
FKHQ ,FK NDXIWH %OHL XQG JR‰ GLH /HWWHUQ NXU]HUKDQG
QDFK±'D³(UVFKWWHWHJUDXH:UIHODXIGHQ7LVFK
0LW VFKOHFKW YHUERUJHQHU +DVW JULII GHU +DXVKHUU QDFK
HLQHPGDYRQ$XIGHU6WLUQIOlFKHZDUHLQJHVFKZlU]WHV9
DXVJHSUlJW ± LQ GHU 7DW YRQ HLQHU +DDUVSXU GXUFK]RJHQ
(LQ *X‰IHKOHU (U PX‰WH VLFK LQ MHGHP $EGUXFN ]HLJHQ
6R VLPSHO ZDU GLH (UNOlUXQJ ± 'LH %RKUXQJ LP %OHL"
$EHUMD0DQIlGHOWHGLH/HWWHUQZLH3HUOHQDXIXQGIJWH
VLH]XVDPPHQ
Ä*UDQGLRV³
Ä$OOH =HLOHQ ZHUGHQ RUGHQWOLFK ]ZLVFKHQ %UHWWFKHQ
JHSDFNW 'DV KDEH LFK DXVSURELHUW 'DQQ VWUHLFKVW GX PLW
GHP3LQVHOHLQJHGLFNWH7LQWHGDUEHUXQGSUH‰WGHQ3DS\
UXV GDUDXI 1DFK GLHVHU 3UREH WDXVFKVW GX IDOVFKH
%XFKVWDEHQDXV±XQGGDQQJHKWHVHUQVWOLFKORV+LQWHUKHU
QLPPW PDQ DOOHV DXVHLQDQGHU XQG YHUZHQGHW GLH =HLFKHQ
DQGHUV « RGHU EHZDKUW GHQ GUXFNIHUWLJHQ 7H[W ZLH HLQ
0DQXVNULSWDXI³
Ä*HUDGH]X VHQVDWLRQHOO³ XUWHLOWH &DWR QHLGLVFK Ä%DOG
ZLUGHLQ%XFKNDXPHLQHQ'HQDUNRVWHQ³
Ä3DS\UXV XQG 3HUJDPHQW VLQG WHXHU ± 'X ILQGHVW DEHU
YLHOPHKU/HVHU:HUNDQQVLFKKHXWHHLQ%XFKNDXIHQ³
Ä,FK KDEH VFKRQ YHUVWDQGHQ³ 3RUFLXV HUKRE VLFK 'UHL
)UHLJHODVVHQH ODXHUWHQ DXI VHLQHQ :LQN Ä*OHLFK PRUJHQ
EHJLQQH LFK NDXIH %OHL XQG GDV DQGHUH 0DWHULDO $EHU ±
YRUHUVW PX‰ GDV DEVROXW JHKHLP EOHLEHQ 'LH .RQNXUUHQ]
NRPPWXQVVRQVW]XYRU³
Ä6HL XQEHVRUJW³ YHUVLFKHUWH 6DOYLXV ± HUOHLFKWHUW GD‰
VLFKDOOHVVRJXWDQOLH‰Ä1LHPDQGZHL‰HWZDV³
Ä$XVJH]HLFKQHW³3RUFLXVVFKQLSSWHPLWGHQ)LQJHUQ(LQ
'LHQHUVWU]WHVLFKYRQKLQWHQDXIGHQ6LHJHOVFKQHLGHUXQG
KLHOW LKP GHQ 0XQG ]X HLQ ]ZHLWHU VWDFK PHKUPDOV ]X
=XFNHQGHUVFKODIIWHGHUPDJHUH.|USHU
Ä'XUFKVXFKW GHQ .HUO³ 0LW VSLW]HQ )LQJHUQ QDKP GHU
+DXVKHUUGHQ9HUWUDJZLHGHUDQVLFK(UKLHOWEHLGH([HP
SODUH EHU GLH .HU]H 'DV 3HUJDPHQW JORPP DXI XQG
TXDOPWH Ä3XK ,Q GHQ +HL]NHOOHU GDPLW XQG VRIRUW YHU
EUHQQHQ³RUGQHWH3RUFLXVKXVWHQGDQÄ'HQ7RWHQVFKDIIW
GHUZHLOLQGHQ1DFKEDUJDUWHQ,FKNRPPHQDFK0HWKRGH
ZLH JHKDEW -HPDQG VFKUHLW ± &DMXV NRPPW KHU XQG ZLU
EHUUDVFKHQLKQDP7DWRUW³
Ä6HKUZRKO+HUU:DVZLUGDXVGLHVHP=HXJKLHU"³
Ä'DV%OHLHLQVFKPHO]HQGDVEULJHPLWLQV)HXHU(LQHU
YRQ HXFK ZLVFKW GLH %OXWVSULW]HU DXI ± GX ,FK ELWWH PLU
6RUJIDOWDXV%HHLOWHXFK³
:lKUHQG VLFK GLH GUHL HQWIHUQWHQ NDONXOLHUWH 3RUFLXV
QRFK HLQPDO 'HU 0LWZLVVHU ZDU EHVHLWLJW 8QG GLH (U
ILQGXQJ" *HQLDO DEHU HV KLH‰ ZHLWHU]XGHQNHQ 1XW]H LFK
VLH"$XFKDQGHUHKDEHQ9HUVWDQG0DQZLUGGLH0HWKRGH
HUUDWHQ XQG GDQQ JHJHQ PLFK YHUZHQGHQ ± hEHUKDXSW
VROOWHQQXUZHQLJH0HQVFKHQOHVHQXQGVFKUHLEHQN|QQHQ
'XPPH JHKRUFKHQ ZLOOLJHU 3RUFLXV DWPHWH WLHI GXUFK
1LHPDQGZLUGGLHVH(UILQGXQJ]XVHKHQEHNRPPHQ 8QG
GHQMXQJHQ&DMXV ELQ LFK HEHQIDOOV ORV 9HUGDPPWHU %HQ
JHO3RUFLXVJLQJLQGHQ*DUWHQ]XPPDNDEUHQ6FKDXVSLHO

7|GOLFKH/LVW

$Q MHGHP NODUHQ $EHQG VWDQG +DQQLEDO KLHU DXI HLQHP


9RUVSUXQJGHV$YHQWLQVXQWHUKDOEGHU%DVWLRQHQZRPDQ
JHQ :HVWHQ VHKHQ NRQQWH ± KHLPZlUWV (EHQ ZDU GLH
6RQQH KLQWHU GHP +JHO DP )OX‰ YHUVFKZXQGHQ 1RFK
OHXFKWHWHHVJROGURWEHUGHQ+|KHQGLHGDV0HHUYHUEDU
JHQDEHU]XVHKHQGVYHUEOD‰WHGLH/LFKWZRONH
8QWHQ ERJ GLH 9LD 6DODULD XP GHQ $YHQWLQ YHUOLHI HLQ
SDDUKXQGHUW 6FKULWWH ]ZLVFKHQ GHP +DQJ XQG GHP 7LEHU
XQGHQGHWH]XQlFKVWDP6WDGWWRU.OHLQH+lQGOHU6FKLIIHU
XQG)LVFKHUZRKQWHQKLHUDX‰HUKDOEGHU0DXHUQ
+HXWHVDKHUDOOGDV]XPOHW]WHQPDO
'UEHQ ULHJHOWH GLH :DFKH KLQWHU GHQ KLQDXVVWDSIHQGHQ
6NODYHQGDV6WDGWWRU]X'HU/HLWHUZDJHQZDUWHWHGUDX‰HQ
XQG 0DKDUEDO OLH‰ DXIVWHLJHQ ± .DP HU DOOHLQ ]XUHFKW"
+lWWHPDQHLQSDDU0DWURVHQ]XU+LOIHPLWEULQJHQVROOHQ"
(LQHP‰LJH)UDJH±MHW]W
$OOHV ZDU EHGDFKW 7DXUXV NXWVFKLHUWH GDQNEDU IU GHQ
.DXIGHU6HLQHQQHEHQLKPVD‰0DKDUEDODXIGHP%RFN
JHUVWHW ZLH ]XU )HOGVFKODFKW +LQWHQ NDXHUWHQ HLQ
'XW]HQG 0lQQHU HLQ SDDU )UDXHQ XQG .LQGHU .HW
WHQVFKOHLIHQ KLQGHUWHQ GLH 8QJHElUGLJHQ DQ )OXFKW RGHU
$QJULII
+DQQLEDO YHUOLH‰ VHLQHQ 3ODW] XQG NOHWWHUWH KLQDE .DP
3RUFLD"'HQQVRQVW«
1LHPDQGVWDQGDP7UHIISXQNWÄ+HUU6SHQGLRV³
$EVHLWV DXI HLQHP 6WHLQKDXIHQ KRFNWHQ ]ZHL )UDXHQ
=ZHL"=|JHUQGWUDWHUQlKHUÄ$EHU«ZLHVR]ZHL"³
Ä'DV LVW /\GD *HJHQ VLH LVW GRFK QLFKWV HLQ]XZHQGHQ
RGHU"³Ä$OOHUGLQJVQLFKW$KVLHNRPPHQ³

+XIH NODSSHUWHQ 5lGHU NQDUUWHQ $XV GHP 6FKDWWHQ


VFKlOWHQ VLFK ]ZHL VWUXSSLJH 3IHUGH XQG HLQ JUR‰UlGULJHU
:DJHQÄ&DMXV"³IUDJWH3RUFLDXQVLFKHU'HU-XQJHVSUDQJ
YRP :DJHQ Ä'X ELVW GD"³ ULHI HU 0DKDUEDO VDOXWLHUWH
IOFKWLJÄ$OOHVEHVWHQV7DXUXVNRPPWPLWGHQ*lXOHQ]X
5DQGH :LU VLQG PRUJHQV DP =LHO³ Ä:LOO LFK KRIIHQ ±
&DMXV KLOI GHU 'DPH ,KU GD PDFKW 3ODW]³ 7XVFKHOQG
UFNWHQ GLH 6NODYHQ EHLVHLWH 'D ZDU NHLQHU GHU QLFKW
VWDXQWH(LQH)UDXDXIGLHVHP.DUUHQ"1DFKWVQDFK2VWLD"
Ä,FK ZLHGHUKROH 0DKDUEDO 6REDOG 3RUFLD DXI GHP
6FKLII LVW ZLUG VLH GHQ %HQJHO EH]DKOHQ 'X KDVW GHQ
)UHLEULHI /D‰ LKQ YRP .DSLWlQ JHJHQ]HLFKQHQ GDPLW
&DMXV DOV IUHLHU 0DQQ IlKUW *XWH 5HLVH ± -HW]W ORV 7DX
UXV³
'HU :DJHQ UXFNWH DQ XQG YHUVFKZDQG ]ZLVFKHQ GHQ
9RUVWDGWKlXVHUQ 0LWWOHUZHLOH ZDU HV YROOHQGV 1DFKW XQG
GHU KDOEH 0RQG VWDQG NODU XQG KRFK EHU GHQ $OEDQHU
%HUJHQ
(VKLH‰ZDUWHQ1RFKZDUHQYLHOH/HXWHZDFKDX‰HUGHP
ZUGHQ 5HLWHU GHQ :DJHQ UDVFK HLQKROHQ $OVR VFKOHQ
GHUWH+DQQLEDO]XUFNXQGLQVSL]LHUWHGDVHUZRUEHQH+DXV
HUQHXW 1LFKWV 9HUUlWHULVFKHV GXUIWH EOHLEHQ (UIXKU GHU
6HQDW GD‰ +DQQLEDO %DUNDV IU 9DWHU XQG 2QNHO 5DFKH
JHEW KDWWH GURKWH HLQH .ULVH 9LHOH *UR‰H LQ .DUWKDJR
PL‰WUDXWHQ GHQ %DUNLGHQ LQ +LVSDQLHQ (LQH U|PLVFKH
$XVOLHIHUXQJVIRUGHUXQJWUlIHPDQFKHVRIIHQH2KU
0RFKWHQ VLH JDQ] &LUWD QDFK HLQHP JHZLVVHQ 6SHQGLRV
XPZKOHQ :DV VDJWH GLH :DVVHUXKU LQ GHU (FNH" (LQH
6WXQGH YRUEHL" 6LH PX‰WH JHQJHQ Ä*|WWHU GHU 5DFKH
VWHKWPLUMHW]WEHL³
/DJ GDV 1|WLJH LQ GHU *UWHOWDVFKH" -D ± +DQQLEDO
VFKQDOOWHGDV6FKZHUWXPXQGYHUOLH‰GDV+DXV
,P *DUWHQ ZHLGHWH GDV XP HLQHQ EHVFKHLGHQHQ 3UHLV
JHNDXIWH3IHUG(U IKUWHHV KLQDXV XQG YRU GDV 1DFKEDU
JUXQGVWFN
Ä+H³ (U WURPPHOWH JHJHQ GHQ )HQVWHUODGHQ GHV :DFK
KlXVFKHQVÄ'XGDNRPPUDXV³
(VSROWHUWHGDQQ|IIQHWHVLFKGLH/XNH(LQNXU]JHVFKR
UHQHU.RSIHUVFKLHQÄ:HUUXIW":DVLVWJHVFKHKHQ"³
Ä(UNHQQVWGXPLFKQLFKW"6FKOLPPHV LVW JHVFKHKHQ ,FK
PX‰ GHLQHQ +HUUQ VSUHFKHQ 6RIRUW (V LVW XQJHKHXHU
ZLFKWLJ³
Ä:DV«" ,FK JHKHLFK KROH LKQ³ 2E YRU 6FKUHFN RGHU
DXV0GLJNHLWGHU3I|UWQHUOLHIWDXPHOLJLQV+DXV
9RQ LUJHQGZR NDP GHU $XIVHKHU JHUDQQW |IIQHWH XQG
JU‰WHYHUGXW]WGHQXQHUZDUWHWHQ%HVXFKHU
0LQXWHQ VSlWHU HUVFKLHQ 0DUFXV 3RUFLXV QXU LQ GHU
7XQLND Ä'X +HUU 6SHQGLRV"³ (U EOLQ]HOWH YHUVFKODIHQ
Ä,FK(EHQLVWPHLQ6NODYH&DMXV6DOYLXVJHIORKHQ,FKVDK
LKQDXIHLQHQ:DJHQVWHLJHQ'DVD‰VFKRQMHPDQG±ZRKO
HLQH )UDX P|JOLFKHUZHLVH ]ZHL (UNHQQHQ NRQQWH LFK VLH
]ZDUQLFKWDEHULFKIUFKWH«,VWGHLQH7RFKWHUGDKHLP"³
Ä:DVHUODXEVWGXGLU³&DWRZLQNWHGHP$XIVHKHUÄ(LQV
YRQ GHQ 0lGFKHQ VROO LQ 3RUFLDV 6FKODI]LPPHU VHKHQ ±
'XZLOOVWPLFKDQVFKHLQHQGEHOHLGLJHQ³
Ä'DV P|JHQ GLH *|WWHU YHUKWHQ³ +DQQLEDO WlWVFKHOWH
VHLQ 3IHUG GLH KHNWLVFKHQ *HVWHQ GHV 3I|UWQHUV OLH‰HQ HV
WlQ]HOQ Ä,FK ZLOO KLQWHU LKP KHU $EHU IDOOV HU PLW GHLQHU
7RFKWHUJHIOFKWHWLVW«(LQH5|PHULQ±XQGLFKDOV/DQG
IUHPGHU"³ Ä%HQDFKULFKWLJH GLH bGLOHQ XQG GHQ 3UlWRU «
1XQ /HXWH"³ 'LHVPDO VWUPWH HLQ 7ULR DXV GHP +DXV
QDFK GHP $XIVHKHU HLQH 6NODYLQ ]XOHW]W $XOXV 3RUFLXV
Ä6LHLVWIRUW$XFK/\GD³
Ä%HLP2UNXV(LQ3IHUGIUPLFKUDVFK6SHQGLRVYHU
]HLKPHLQ0L‰WUDXHQ± LFK EHJOHLWH GLFK³ Ä'DUI DXFK LFK
«"³
Ä'X EOHLEVW $XOXV =ZHL 6FKZHUWHU KHU « $FK
6SHQGLRVKDWVFKRQHLQHV«/DXIWJHIlOOLJVWXQGKROWPHLQ
6FKZHUW)DXOHQ]HU³
:LHPLQXWL|VNDQQHLQ3ODQ:LUNOLFKNHLWZHUGHQGDFKWH
+DQQLEDO 0DOW PDQ VLFK GLH 6LWXDWLRQ DXV XQG EHGHQNW
PDQDOOH(LQIOVVHVROl‰WVLFKMHGHV'HWDLOYRUDXVVDJHQ
'HU $XIVHKHU NDP PLW GHP 6FKZHUW (LQ %XUVFKH
EUDFKWH HLQ 3IHUG &DWR VSUDQJ LQ GHQ 6DWWHO Ä:HOFKHQ
:HJ"³Ä)OX‰DEZlUWV'XNHQQVWGDV/DQGEHVVHUDOVLFK³
$QIDQJV ULWWHQ VLH YRUVLFKWLJ DXI GHU 9LD 6DODULD DEHU
WULHEHQ VLH GLH 7LHUH ]X OHLFKWHP *DORSS DQ Ä:LU VLQG
VFKQHOOHU DOV HLQ )XKUZHUN³ ULHI 3RUFLXV Ä:LU NULHJHQ
VLH³
6LH YHUOLH‰HQ GLH $X‰HQEH]LUNH 'HU 0RQG HUKHOOWH GLH
JXW JHSIODVWHUWH 6WUD‰H OHLGOLFK XQG YRP ZRONHQORVHQ
1DFKWKLPPHO ILHO PDWWHV 6WHUQHQOLFKW +DQQLEDO Pl‰LJWH
GDV7HPSRÄ-HW]WPX‰WGXIKUHQ=ZHL3IHUGHYRUHLQHP
YLHUUlGULJHQ .DUUHQ GDUDXI 6SULHJHO DEHU NHLQH 3ODQH³
Ä6FKDUIEHREDFKWHW³
Ä'DVOHUQWPDQGDKHLP8QVHUH.DUDZDQHQ]LHKHQGXUFK
*HELHWH YROOHU 5lXEHU 0DQ JLEW DXIV HUVWH $Q]HLFKHQ
DFKW'DUXP³
Ä(WZDV DQGHUHV +HUU 6SHQGLRV UHGH ELWWH PLW QLHPDQG
GDUEHU 'D‰ VLH PLW « VR HLQHP GDYRQOLHI :HOFKH
6FKDQGH³
Ä0HLQ:RUWGDUDXI:DVZLOOVWGXPLWLKUWXQZHQQZLU
VLHJUHLIHQ"0LW6DOYLXVPDFKHLFKNXU]HQ3UR]H‰³Ä5HFKW
VR ± 9LHOOHLFKW « 1HLQ LFK ZHL‰ QRFK QLFKW³ +DQQLEDO
EUXPPWH 0LW HLQHPPDO VFKLHQ LKP VHLQ 3ODQ VFKPXW]LJ
$EHUGLHVH$QZDQGOXQJVFKZDQGEDOG
9RU LKQHQ IKUWH HLQH 6WHLQEUFNH EHU HLQHQ YRQ
%VFKHQJHVlXPWHQ%DFK
1DFKWV VFKLHQ GDV 7DO HLQ EUHLWHU VFKZDU]HU 6WURP ]X
VHLQ 'DKLQWHU JDEHOWH VLFK GLH 6WUD‰H /LQNV ]ZHLJWH GLH
VFKPDOH 9LD /DXUHQWLQD DE GD‰ 0DKDUEDO VLH VWDWW GHU
6WUD‰HDP7LEHUJHZlKOWKDWWHGDULQEHVWDQGGLH/LVW:LH
HUZDUWHWZDQGWHVLFK3RUFLXVQDFK UHFKWV]XP7LEHUKLQ
+DQQLEDO DWPHWH DXI 7URW]GHP GXUIWH HU MHW]W NHLQH =HLW
YHUJHXGHQ (LQH 0HLOH ZHLWHU ODJ HLQ 'RUI 'RUW ZDU EH
VWLPPW MHPDQG ZDFK +|FKVW XQDQJHQHKP ZHQQ JDU
LUJHQGZHOFKH+HOIHUJHPLHWHWZUGHQ
/LQNVGUlQJWHQZLHGHU+|KHQKHUDQUHFKWVIOR‰QDKHGHU
7LEHU +DWWH +DQQLEDO VLFK GLH .DUWH ULFKWLJ JHPHUNW"
'DKLQWHU«
'LH%|VFKXQJZXUGHIODFKHUHLQJUDVEHZDFKVHQHU+DQJ
ODJYRULKQHQ2EHQVWDQGHQ%lXPH'DVZDUHV
+DQQLEDO VWDFKHOWH VHLQ 3IHUG DQ JHODQJWH DXI JOHLFKH
+|KHPLWGHP5|PHUXQGUL‰LKQDXVGHP6DWWHO
0LW HLQHP 6FKUHL SROWHUWH 3RUFLXV ]X %RGHQ 'HU 9HU
EOIIWH UDIIWH VLFK DXI XQG JULII ]XU :DIIH Ä:DV VROO GDV
6SHQGLRV":DVKDVWGX«"³
'LH .OLQJHQ SUDOOWHQ DXIHLQDQGHU NODQJHQ VFKULOO GXUFK
GLH 1DFKW &DWR ZDU HLQ JXWHU DEHU XQJHEWHU )HFKWHU
GRFK HU PX‰WH VLFK DXI GLH $EZHKU EHVFKUlQNHQ %DOG
YHUZXQGHWZDQNWHHU]XUFN±GDKLHELKP+DQQLEDOGDV
6FKZHUWDXVGHU+DQGÄ9RUZlUWVGDKLQDXI³
Ä:DUXP":DVLVWORV":DVZLOOVWGXEHUKDXSW"³Ä*HKVW
GXRGHUVROOLFKQDFKKHOIHQ"³
&DWR JHKRUFKWH %OXW IOR‰ LKP YRQ 6FKXOWHU XQG +IWH
'HU 3IDG ZDU HLQH 4XDO IU LKQ 'RFK LUJHQGZDQQ HU
UHLFKWHQVLHGHQ:DOGVDXP
0LWHLQHP7ULWWVWLH‰+DQQLEDOGHQ5|PHUXPXQGEDQG
LKP +lQGH XQG )‰H 'DQQ XQWHUVXFKWH HU GLH %lXPH LQ
GHU 1lKH XQG ZlKOWH HLQH IX‰GLFNH %XFKH (U QHVWHOWH
5LHPHQXQGHLQ6HLOYRP*UWHOXQGZDQGWH VLFK VHLQHP
*HIDQJHQHQ]X
Ä:DUXP 0DUFXV 3RUFLXV &DWR" +DVW GX PHLQHQ 2QNHO
YHUJHVVHQ" 'X KDVW LKQ EHL &DUDOLV JUDXVDP W|WHQ ODVVHQ
6HLQHQ1DPHQWUDJHLFKVHLQ/HEHQIRUGHUHLFKYRQGLU³
Ä&DUDOLV"2QNHO":RYRQUHGHVWGX"³
Ä(UKLH‰«+DQQLEDO³'DVVSUDFKHULQUHLQHP3XQLVFK
3RUFLXV NDQQWH GLHVH 6SUDFKH GRFK HU YHUVWDQG QLFKW «
'DQQMlKZLHHLQ%OLW]WUDILKQGLH(UNHQQWQLV(UElXPWH
VLFKLQGHQ)HVVHOQDXIÄ'XELVW«+DQQLEDO%DUNDV"³

Ä'HU ELQ LFK $XFK PHLQHQ 9DWHU +DPLONDU KDVW GX DXI
GHP*HZLVVHQXQGZHUZHL‰ZLHYLHOH DX‰HULKP³Ä,FK
«'HU6HQDW«+LOIH+LO«³(LQ.QHEHOIXKULKPLQGHQ
0XQG Ä(LQ 6FKXUNH YHUGLHQW NHLQ HKUOLFKHV 6FKZHUW
9HUUHFNHQ VROOVW GX XQG GDEHL GHLQHU 7DWHQ JHGHQNHQ ±
*HLVWHU PHLQHU $KQHQ HXFK ZHLKH LFK GHQ 0|UGHU
%H]HXJHHVPLU0RQG³
(U ZDUI GDV 6HLO EHU HLQH $VWJDEHO GHU %XFKH 'DQQ
]HUUWH HU GHQ *HEXQGHQHQ KHUDQ NQSIWH .QRWHQ XQWHU
GHVVHQ$FKVHOQXQGKLHYWHLKQKLQDXI'DKHLPKDWWHHUGDV
KXQGHUWPDO JHEW IU ZLH VLQQORV GHU PL‰PXWLJH 6FKZD
JHU HV DXFK HUNOlUWH ,PPHUKLQ KDWWH +DVGUXEDO GLH 5HLVH
QLFKWYHUERWHQ
&DWRVWUlXEWHVLFKGRFKKLOIORVPX‰WHHUGXOGHQGD‰GLH
%HLQH GHU /HLE XQG ]XOHW]W GLH DXVJHEUHLWHWHQ $UPH DQ
6WDPP XQG bVWHQ IHVWJHEXQGHQ ZXUGHQ 0LW GHP 'ROFK
IHW]WH+DQQLEDOLKPGLH7XQLNDYRP/HLE1DFNWKLQJHLQ
9HUXUWHLOWHUDP.UHX]SUHLVJHJHEHQXQGJHVFKlQGHW1XQ
ZDQGVLFK3RUFLXVEOR‰QRFK
Ä6LHK³+DQQLEDO]HLJWHLKPYLHUIXUFKWEDUODQJH1lJHO
Ä'HQIUPHLQHQ9DWHUGHQIUGHQ2KHLP±XQG GLH]ZHL
IU DOO GLH DQGHUHQ 0|JHQ VHOEVW GLH *|WWHU GLFK
DQVSHLHQ³%LWWHQIOHKHQVFKUHLHQ'HU.QHEHOYHUZHKUWH
HV(WZDVWXQ'RFKVFKRQGXUFKIXKUHLQVFKDUIHU6FKPHU]
GHQ5|PHUXQGO|VFKWHDOOHV'HQNHQDXV'HU.|USHUKLQJ
LQGHQ)HVVHOQ
+DQQLEDO KLHE GHQ 1DJHO GXUFK GLH +DQGZXU]HO WLHI LQV
+RO]'HU2KQPlFKWLJHVSUWHQLFKWZLHGHUDQGHUH$UP
DQJHQDJHOW ZXUGH XQG GD‰ DXFK ]ZHL JUR‰H .UDPSQlJHO
GLH )X‰JHOHQNH DQKHIWHWHQ =XOHW]W ]HUVFKQLWW GHU 3XQLHU
GLH5LHPHQÄ0DUWHUWLKQLKU1lJHO³
(QGORVH6WXQGHQODQJZUGH3RUFLXV&DWRZHQQHUZLH
GHU ]X %HZX‰WVHLQ JHODQJWH XQWHU JUl‰OLFKHQ 6FKPHU]HQ
KlQJHQ ZUGH YHUJHEOLFK GLH *|WWHU XQG GLH 0HQVFKHQ
XP %HLVWDQG XP HLQHQ 7UXQN :DVVHU XQG XP HLQHQ
VFKQHOOHQ7RGDQIOHKHQ
8PHLQEULJHV]XWXQ QDJHOWH +DQQLEDO HLQ 3HUJDPHQW
DQ 0|UGHU XQG 0HLQHLGLJHU .HLQHU ZUGH VR HLQHP
KHOIHQ)DOOVEHUKDXSWMHPDQGKHUDXINOHWWHUWH«
'HQ .QHEHO ]RJ +DQQLEDO GHP *HULFKWHWHQ GHQQRFK
QLFKWDXVGHP0XQG
'DV:HLWHUHZUGHHLQIDFKVHLQ'LH3IHUGHHLQIDQJHQ±
]XUFNUHLWHQ GDQQ DXI GLH 9LD /DXUHQWLQD 'HQ
6NODYHQNDUUHQEHUKROHQXQGQXUHLQHQ:LQNZHFKVHOQ
$P IQI]HKQWHQ 0HLOHQVWHLQ ZDUWHWH HLQ 6SlKHU 'HU
0DQQVROOWHHUVWLKQXQGVSlWHU0DKDUEDOXQGGLHDQGHUHQ
QDFK GHP YHUVWHFNWHQ /DJXQHQKDIHQ YRQ 1XPLFLl JH
OHLWHQ +HXWH QDFKW DQNHUWH GRUW GLH )DPLOLHQSHQWHUH Ä%D
UDN³Ä2QNHO9DWHU±VHKWGLH5DFKH³
(LQ:LQG]XJUDXVFKWHKHUDQHLQJXWHV2PHQ

$XI6HH

(LQ6FKDXNHOQZHFNWH&DMXV:R«"$FKMD
1DFKWV QRFK ZDUHQ VLH DQ %RUG JHJDQJHQ PGH XQG
]HUVWR‰HQ YRQ GHU )DKUW 'D‰ GDV 6FKLII QLFKW DQ HLQHU
.DLPDXHU ODJ VRQGHUQ KDOE DXI GHQ 6WUDQG JH]RJHQ ZDU
KDWWH VLH NDXP YHUZXQGHUW 'HU 6HJOHU ZDU HEHQ LQ HLQHQ
:LQNHO HLQJHZLHVHQ ZRUGHQ )LVFKHU ZRKQWHQ KLHU PDQ
URFK ZDV PDQ QLFKW VDK 0DKDUEDO KDWWH PLW HLQHP DOWHQ
0DQQJHVSURFKHQ'HUZLQNWHLKP]XIROJHQ
Ä'HU.DXISUHLV«³
Ä0RUJHQ 0lGFKHQ -HW]W VLHKW GRFK NHLQH (XOH ZDV³
KDWWHÄGHU $OWH JHPXUUW LKQHQ GLH .DPPHU ]XJHZLHVHQ
XQGVLFKHQWIHUQW
=ZHL'XW]HQG0HLOHQLP.DUUHQKDWWHQGLHEHLGHQWURW]
GHV /lUPV GHU 0DWURVHQ GHV 3ROWHUQV XQG .QDUUHQV XQG
GHV XQJHZRKQWHQ *HUXFKV YRQ 6DO] XQG 7HHU HLQVFKOXP
PHUQ XQG GLH TXlOHQGHQ 6RUJHQ HUVW HLQPDO YHUJHVVHQ
ODVVHQ
-HW]W VSUDQJ &DMXV DXV GHU 1HW]NRMH Ä3RUFLD ZLU
IDKUHQ³
$XFKVLHVWDUUWHHUVFKURFNHQULQJVXP
'HU5DXPZDUNDXPPHKUDOVHLQ9HUVFKODJ'XUFKHLQH
/XNHVDKHQVLH:HOOHQGHQ+LPPHOXQG]ZLVFKHQEHLGHP
HLQHQJUQJHIOHFNWHQZHL‰HQ6WULFK'LH.VWH"6FKRQVR
ZHLWHQWIHUQW"
Ä.RPPVW GX PLW DQ 'HFN"³ Ä$EHU MD ± :DUWH GX KLHU
/\GD³
6LH JLQJHQ DQ IQI 7UHQ YRUEHL 5XIH HUNODQJHQ LU
JHQGZRKHU%HIHKOHLQIUHPGHU6SUDFKHXQGUK\WKPLVFKHV
.ORSIHQ
(LQ /HLQHQYRUKDQJ YHUVFKOR‰ GHQ *DQJ 6LH ]RJHQ LKQ
EHLVHLWH«*HEOHQGHWEOLHEHQVLHVWHKHQ
,Q NODUHP $]XU Z|OEWH VLFK GHU +LPPHO EHU LKQHQ
EODXJUQGHKQWHVLFKGDV:DVVHUELV]XP+RUL]RQW/LQNV
KLQWHULKQHQVWLHJGLH6RQQHDXVHLQHP]ZHLWHQ0HHUYRQ
:DOGXQG+JHOQ*HElXGHVFKLPPHUWHQJHOEXQG]LHJHO
URW'HUKHOOH6WULFKZDUHLQH'QHQNHWWHGLHGLH/DJXQH
YRQ GHU 6HH VFKLHG 'DV 6FKLII JOLWW DXI HLQH 'XUFKIDKUW
DP6GHQGH]XHLQLJHQ)LVFKHUERRWHQKLQWHUKHU
1RFKKDWWHPDQNHLQ6HJHOJHVHW]W8QWHUVLFKK|UWHQVLH
GDV 3RPSRPSRP GHU 7DNWWURPPHO DEHU GDV VDXEHU
JHVFKHXHUWH9HUGHFNYHUZHKUWHGHQ%OLFNDXIGLH5XGHUHU
'LH+RO]JHUVWH&DMXVVWXW]WH'DVZDUHQ.DWDSXOWH'D
ODJHQDXFK6WHLQNXJHOQMHGHZRKOIQI]LJ3IXQGVFKZHU
.HLQH/DGHOXNH"'HUMXQJH6LHJHOVFKQHLGHUVWDXQWH:LH
YHUVWDXW PDQ GLH )UDFKW" ,VW GDV 6FKLII QLFKW DXFK DOO]X
VFKPDO" 5|PLVFKH %DXDUW LVW GDV NHLQHVIDOOV ± 'D]X LQ
)ULHGHQV]HLWHQ VR EHVWFNW" :RKO ZHJHQ GHU 3LUDWHQ 'LH
'HFNVOHXWHWUDJHQMDHEHQIDOOVVlPWOLFK:DIIHQ
'DV 7RU GHU /DJXQH QlKHUWH VLFK +LQWHU LKQHQ ULHI
MHPDQG HWZDV GDV 6FKLII GUHKWH VFKDUI DE XQG VFKR‰ LQV
)UHLH
:DUXP VFKZHQNWHQ GLH 0lQQHU GLH .DWDSXOWH ]XP
.DVWHOO KLQ" %HVWLPPW ]XU hEXQJ GHQQ QXQ HQWVSDQQWHQ
VLHVLH
0DQ ZDU DXI GHP 0HHU $EHUPDOV ZXUGH GHU .XUV
JHlQGHUWPHKUQDFK6GHQGRFKZHJYRQGHU.VWH
'LH 6HHOHXWH UDQQWHQ ]XP 0DVW XQG KLHYWHQ GLH JUR‰H
5DKH *OHLFK IOOWH GLH 1RUGZHVWEULVH GDV URVWIDUEHQH
6HJHO 8QWHU 'HFN YHUVWXPPWH GDV .ORSIHQ VFKXUUHQG
XQG SROWHUQG ZXUGHQ GLH 5XGHU HLQJH]RJHQ (LQ 0DWURVH
NQSIWH HLQ 7XFK DQ HLQ 7DX XQG KL‰WH HV ELV ]XP 7RSS
'HU :LQG HQWIDOWHWH GLH )DKQH 5RW ZDU VLH PLW HLQHP
JROGJHOEHQ %OLW] GDULQ Ä'DV :DSSHQ GHV (LJQHUV³ VDJWH
&DMXVÄ6LHMXEHOQZHLOVLHKHLPIDKUHQ³Ä+HLP±*HKHQ
ZLU]XP.DSLWlQGDPLW«%HLGHU9HVWD³
$XFKGHUMXQJH6DOYLXVVWDUUWHRIIHQHQ0XQGHVDXIGHQ
GHUHEHQGLH7UHSSHYRQGHU .RPPDQGREUFNH KHUDESRO
WHUWHZLHGLHDQGHUHQHLQ6FKZHUWDP*XUWGHUURWKDDULJH
6SHQGLRV (U WUDW DXI GLH EHLGHQ ]X (LQ NDOWHU %OLFN WUDI
VLH Ä+HUU 6SHQGLRV" ,FK JODXEWH GLFK LQ 5RP³ ULHI 3RU
FLD
'HP5RWKDDULJHQIROJWHGHUDOWH.DSLWlQLQYHUEOLFKHQHV
/HLQHQ XQG VDO]YHUNUXVWHWHV /HGHU JHNOHLGHW HLQH
EUHLWNUHPSLJH 0W]H DXI GHP .RSI DQ HLQHU *ROGNHWWH
KLQJ HLQH EHLQHUQH 3IHLIH =XOHW]W JHVHOOWH VLFK 0DKDUEDO
]XUNOHLQHQ*UXSSH
Ä:HQQ HV PLU HUODXEW LVW « $XFK LFK « 0HLQHQ WLHIHQ
'DQN+HUU6SHQGLRV³VWDPPHOWH&DMXVUDWORVZHJHQGHU
GURKHQGHQ0LHQH
1LHPDQG DQWZRUWHWH Ä+HUU 6SHQGLRV «³ Ä6SHQGLRV
6SHQGLRV±LFKELQQLFKW6SHQGLRV'DGLH)DKQH1HQQH
PLFK ZLH LFK KHL‰H +DQQLEDO %DUNDV 6RKQ +DPLONDUV
1HIIH +DQQLEDOV %HLGH OLH‰ GHLQ 9DWHU HUPRUGHQ 0lG
FKHQ³
(LQ %OLW] GHU LQ GLHVHU 6HNXQGH GLH 3HQWHUH ]HUVSOLWWHUW
KlWWHZUGH3RUFLDZHQLJHUEHUUDVFKWKDEHQ'HU1DPH
.UHLGHZHL‰YHUNUDPSIWHVLHGLH+lQGH=XRIWZDUGDKHLP
YRQGHQ%DUNLGHQJHVSURFKHQZRUGHQ,KU9DWHUKD‰WHXQG
« IUFKWHWH VLH ± :DV KDWWH 6SHQGLRV+DQQLEDO JHVDJW"
0RUG"/JH (V PX‰WH /JH VHLQ 2GHU « 2GHU YHUEDUJ
VLFKGDVKLQWHU9DWHUVVHOWVDPHQ5HLVHQXQGVHLQHQDEVRQ
GHUOLFKHQ%HVXFKHUQ":HQQMD«
6LH ZDU LQ VHLQHU *HZDOW ([LVWLHUWH QRFK GHU 6FKDWWHQ
HLQHU&KDQFH"*QDGHIUGLH7RFKWHUGHV7RGIHLQGHV"
0DKDUEDO EHODXHUWH MHGH 5HJXQJ (U VDK GHQ YHUERU
JHQHQ 'ROFK 'XUIWH HV ]X HLQHP 9HU]ZHLIOXQJVDNW NRP
PHQ" =ZDU ZlUH HV LKUH 7DW DEHU GLH (KUH GHU %DUNLGHQ
VWDQGDXIGHPXQJHVFKULHEHQHQ9HUWUDJ:HLO+DQQLEDOVR
GURKHQG EOLFNWH EUDFK GHU .ULHJHU GDV 6FKZHLJHQ Ä'X
KDVWGHLQ:RUWYHUSIlQGHWGD‰3RUFLDXQJHNUlQNW«³
Ä'DVLVWDOOHUGLQJVZDKU³'DV0lGFKHQDWPHWHODXW
Ä5HFKWHQV XQG ELOOLJ ZlUH GLH 6HLQHQ GDIU ]DKOHQ ]X
ODVVHQ $EHU LFK ELQ QLFKW ZLH GLHVHU (OHQGH ,FK ZHUGH
PHLQHQ 5DFKHGXUVW ]JHOQ³ (LQ 6FKZHLJHQ JHELHWHQGHU
%OLFN VWUHLIWH 0DKDUEDO 'DQQ ZDQGWH VLFK +DQQLEDO DQ
3RUFLD XQG &DMXV Ä0LU JHQJW HLQ %ULHI GHQ LKU ]ZHL
VLHJHOW'DULQZLUGVWHKHQGD‰LFKGLFKPHLQHPJHULQJVWHQ
6NODYHQJHJHEHQKDEH³(LQJUDXVDPHV/lFKHOQ]XFNWHXP
VHLQH /LSSHQ Ä'D‰ MHQHU 6NODYH &DMXV 6DOYLXV KHL‰W
VFKUHLEH LFK QLFKW 0DJ GHLQH 6LSSH XP GLFK EDQJHQ ±
0HLQ:RUWJLOW,Q.OHLQNDUWKDJRVHLGLKUIUHL'LH'HQDUH
IUGHQ%HQJHO«3DK³
Ä*QlGLJHU+HUU«³VWDPPHOWH&DMXV
Ä6FKZHLJ±.UHX]WQLHPHKUPHLQHQ:HJ(LQDQGHUPDO
N|QQWH PHLQ +D‰ DXI MHGHQ 3RUFLHU VWlUNHU VHLQ DOV PHLQ
(KUJHIKO 'DV ZlUH HXHU 7RG .HLQ OHLFKWHU 7RG ± 5XIW
6RV\ORV³
(UVDK3RUFLDDQÄ'XZHL‰WGLUEOHLEWNHLQH:DKO8QG
GDQNH PLU GD‰ GX QLFKW IU GHLQHQ 9DWHU E‰W³ 6LH DQW
ZRUWHWHQLFKW
Ä.DSLWlQ ]HLFKQH GHQ )UHLEULHI DE ± 8QVHU .XUV LVW
NODU"³
Ä,VWNODU6DUGLQLHQEHL&DUDOLVXPIDKUHQGDQQGLUHNWDXI
.OHLQNDUWKDJR$EHULFKUHFKQHPLW6WXUP XQG HLQH 3HQ
WHUHLVWHLQODXVLJHU+RFKVHHVHJOHU³
Ä:LUKDEHQGRFKGLHXQWHUHQ5XGHUOXNHQYHUERO]W³
Ä2KQH GDV ZlUH GLH %DUDNå OlQJVW EHL GHQ 0HHUHVJ|W
WHUQ .DQQ VHLQ ZLU PVVHQ LQ 6DUGLQLHQ JXW :HWWHU DE
ZDUWHQ³
Ä%OR‰ QLFKW 2EZRKO HV PLU OLHE ZlUH ZHQQ LFK =HLW
IlQGHGLHVEO|GVLQQLJH5RWDXVGHQ+DDUHQ]XZDVFKHQ±
6RV\ORV³ (LQ VFKPlFKWLJHU YRP 6RQQHQEUDQG JHTXlOWHU
0DQQ WUDW YRU )DVW JOHLFKJOWLJ GLNWLHUWH +DQQLEDO GHQ
%ULHI
Ä5HLQVFKULIWLQGUHLIDFKHU$XVIHUWLJXQJHLQHIUGLH3RU
FLHUHLQHIUPLFKGLHOHW]WHNDQQDOV(KHXUNXQGHJHOWHQ
/D‰ GHQ 7H[W VLHJHOQ 'LH EHLGHQ KDEHQ MD VR VFK|QH
5LQJH³)LQVWHUVFKDXWHHUQRFKPDOVDXIGLHMXQJHQ/HXWH
GDQQZLQNWHHU0DKDUEDOPLWVLFK
+DQQLEDOV .DMWH ZDU GLH JHUlXPLJVWH GHV 6FKLIIV XQG
EHTXHP HLQJHULFKWHW Ä6HW] GLFK *XW ZLH GX PLFK DQ
PHLQ :RUW JHPDKQW KDVW .HLQH $QJVW LFK KDWWH HV QLFKW
YHUJHVVHQDEHUDOOHVPX‰WHHFKWDXVVHKHQ'DQNH±'RFK
GXKlWWHVWIDVWYRQ&DWRV7RGJHVSURFKHQ'HQKDWHVQLFKW
JHJHEHQYHUVWHKVWGX")UVLHOHEWHU.ODU"³
Ä-DVFKRQ$EHUZR]X"³
Ä:HJHQ LKUHU %UGHU :HQQ $XOXV GHQ 9DWHU EHJOHLWHW
KlWWHJlEHHVQXQQXUQRFKGHQMXQJHQ0DUFXVGRFKGHU
(UEVRKQEOLHEGDKHLPXQGLFKELQHV]XIULHGHQ0DQZLUG
QDFKIRUVFKHQ'DUXPGHU%ULHI9RUKLQKDEHLFKHLQHQ7HLO
GLNWLHUW 'LU LVW JHZL‰ DXIJHIDOOHQ GD‰ PHLQ 1DPH GDULQ
QLFKWYRUNDP1HLQ"9RP]ZHLWHQ7HLOVROO3RUFLDQLHHLQH
6LOEHOHVHQ(UZLUG HWZD ODXWHQ 'LH 5DFKH HLQHV 6DUGHQ
KDW 3RUFLXV &DWR HUHLOW (U XQG 3RUFLD VLQG LQ PHLQHU *H
ZDOW-HGH9HUIROJXQJWULIIW]XHUVWVLH%HWHWGD‰PHLQ+D‰
DENOLQJHQP|JH
'LH )RUPXOLHUXQJHQ PVVHQ QRFK JHIHLOW ZHUGHQ ± 'X
EHJUHLIVW" 3RUFLD JODXEW LKUHQ 9DWHU GDKHLP GLH DQGHUHQ
YHUPXWHQ LKQ LQ 6DUGLQLHQ 'DV YHUODQJW GD‰ GX
VFKZHLJVW³
Ä8QGGHU6DOYLXV"³
Ä1XW]ORV6HLQ9DWHUGDJHJHQ«,FKZ‰WH]XJHUQZDV
HU3RUFLXVDQJHERWHQKDW/DVVHQZLUGDV0HLQ6FKZDJHU
PDJ GHQ %HQJHO LQV /DQGHVLQQHUH DEVFKLHEHQ QDFK &DV
WXOR RGHU %lFXOD =XUFN N|QQHQ VLH QLHPDOV 6FKRQ
ZHJHQGHV%ULHIVQLFKW³0DKDUEDONUDW]WHVLFKGHQ.RSI
Ä8QGZLHZHLWHU"³
Ä'X ZHL‰W HV $XV JHNDXIWHQ XQG HQWODXIHQHQ 6NODYHQ
ELOGH LFK HLQ +HHU )UV HUVWH ZHUGHQ VLH PHLQH *DUGH
VWHOOHQ VREDOG PLU PHLQ 6FKZDJHU HLQ 0LOLWlUNRPPDQGR
JLEW 6|OGQHU P|JHQ PLFK EHL 6FKODSSHQ YHUODVVHQ GRFK
GLHVH5RPKDVVHUQLHPDOV³
:LH JHUQ ZUGHQ LKP GLH PL‰WUDXLVFKHQ SXQLVFKHQ
*UR‰HQ LQ GHQ 5FNHQ IDOOHQ (U EUDXFKWH HLQH WUHXH $U
PHH
Ä:HLO HV QRFK QLH HLQ 6NODYHQKHHU JDE PX‰ PDQ GDV
DOOHV HUSUREHQ 'D]X EUDXFKH LFK GLFK XQG PDQFKHQ DQ
GHUHQ³
0DKDUEDO EHUVFKDXWH QLFKW DOOH =JH GHV 6SLHOV (U
VWHOOWH GDV 1lFKVWOLHJHQGH IHVW Ä$OVR .ULHJ JHJHQ 5RP
5HYDQFKH³
Ä1LFKW VR ,FK UHFKQH ZLH PHLQ 9DWHU 'LH 5|PHU ZHU
GHQ XQV HLQHV QDKHQ 7DJHV DQJUHLIHQ :LU VLQG ]X UHLFK
6LQGZLUJHZDSSQHWZHUIHQZLULKQHQGHQ.ULHJVRIRUWLQV
HLJHQH/DQG³
Ä8QG ZHQQ 5RP GDV JOHLFKH YRUKDW" :HQQ 3RUFLXV
ZRP|JOLFKOlQJVWGDEHLZDU±ZLHVFKRQHLQPDOLQ6DUGL
QLHQ"³
+DQQLEDOVSUDQJDXIÄ3HVWXQG«:DUWHQZLUåVDE³
Ä+HUUGDVKlWWHQZLUKHUDXVEHNRPPHQPVVHQ'LH5D
FKH DQ 3RUFLXV &DWR « 6LH PX‰WH VHLQ GRFK GHUPD‰HQ
ZLFKWLJZDUVLHQLFKW±9HU]HLKZHQQLFKGDVVRVDJH³
+DQQLEDOOHKQWHVLFKVWXPPDXVGHP.DMWHQIHQVWHUXQG
VWDUUWHLQVVFKlXPHQGH.LHOZDVVHU+RFKVWDQGGLH 6RQQH
DP 2VWKLPPHO EHU GHU ]DFNLJHQ .HWWH GHU $SHQQLQHQ
DEHU EOXWURWHU 'XQVW VDPPHOWH VLFK EHU GHP ODWLQLVFKHQ
/DQG

Das könnte Ihnen auch gefallen