Sie sind auf Seite 1von 46

'DVQHXH$EHQWHXHU

-RVHSK&RQUDG$P\)RVWHU
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\'XPPH3XWH

,QV'HXWVFKHEHUWUDJHQYRQ*QWHU/|IIOHU
,OOXVWUDWLRQHQYRQ.DUO)LVFKHU
,6%1
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ.DUO)LVFKHU
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1U

.HQQHG\LVW/DQGDU]WXQGOHEWLQ&ROHEURRNDQGHU(DVW
ED\+LQWHUGHQURKHQ 'lFKHUQ HUKHEW VLFK HLQ +DQJ XQG
GLHDQKHLPHOQGH+LJK6WUHHWYHUOlXIWHQWODQJGHP'DPP
GHUGDV6WlGWFKHQJHJHQGLH6HHVFKW]WXQGYRUGHPVLFK
GLH VWHLQLJH .VWH GDKLQZLQGHW 'XQNHO HUVFKHLQHQ GDV
'RUI %UHQ]HWW PLW VHLQHP VSLW]HQ 7XUP LQPLWWHQ HLQHU
*UXSSH YRQ %lXPHQ XQG ± LQ ZHLWHU )HUQH ± GLH VHQN
UHFKWH 6lXOH GHV /HXFKWWXUPV NOHLQ ZLH HLQ %OHLVWLIW (U
EH]HLFKQHW GHQ (QGSXQNW GHU %XFKW %HL %UHQ]HWW GHKQW
VLFK )ODFKODQG DEHU GLH (DVWED\ LVW JHVFKW]W *HOHJHQW
OLFK VXFKW HLQ 6FKLII GRUW =XIOXFKW YRU 6WXUP XQG :HWWHU
9RQGHU7UGHU6KLS,QQDXVVLHKWPDQDQGHUWKDOE0HLOHQ
QDFK 1RUGHQ KLQ GHQ $QNHUJUXQG OLHJHQ $XI HLQHP +
JHO GHU QLFKW JU|‰HU DOV HLQ 6FKXWWKDXIHQ LVW UHFNW HLQH
YHUIDOOHQH :LQGPKOH LKUH EHVFKlGLJWHQ )OJHO XQG HLQH
KDOEH0HLOHVGOLFKYRQ GHP +lXVFKHQ GHU .VWHQZDFKH
VWHKWHLQUXQGHU7XUPDP:DVVHU 'DV DOOHV VLQG GHQ .D
SLWlQHQ YHUWUDXWH :DKU]HLFKHQ XQG DXI GHQ 6HHNDUWHQ
PDUNLHUWHLQYRQHLQHUJHSXQNWHWHQ/LQLHXPUDQGHWHV2YDO
PLW DQGHUHQ =HLFKHQ LQ GHU 0LWWH GDV JQVWLJH $QOHJHJH
ELHW
'HU +JHO KLQWHU &ROHEURRN EHUUDJW GHQ YLHUHFNLJHQ
.LUFKWXUPGHUNOHLQHQ6WDGW'HU+DQJLVW JUQ XQG HLQH
JHZXQGHQH KHOOH 6WUD‰H IKUW KLQDXI XQG DXI GHU DQGHUHQ
6HLWH LQ HLQ EUHLWHV IODFKHV 7DO HLQH ZHLWH 0XOGH PLW
:HLGHQ XQG +HFNHQ GLH LP +LQWHUJUXQG YRQ VDQIWHQ
SXUSXUIDUEHQHQ:HOOHQDEJHO|VWZHUGHQ
,QGLHVHP7DOLQ&ROHEURRN%UHQ]HWWXQGELV]XPYLHU
]HKQ 0HLOHQ HQWIHUQWHQ .UHLVVWlGWFKHQ 'DUQIRUG ZLUNW
PHLQ)UHXQG.HQQHG\(UZDU]XQlFKVW6FKLIIVDU]WEHLGHU
0DULQH6SlWHUDOVHVQRFK.RQWLQHQWHPLWXQHUIRUVFKWHP
,QQHUHP JDE EHJOHLWHWH HU HLQHQ EHUKPWHQ 5HLVHQGHQ
VHLQH6FKULIWHQEHU)DXQDXQG)ORUDKDEHQLKQLQ:LVVHQ
VFKDIWOHUNUHLVHQ EHNDQQW JHPDFKW XQG VHLW JHUDXPHU =HLW
XQWHUKlOWHUDXIHLJHQHQ:XQVFKHLQHODQGlU]WOLFKH3UD[LV
,FKGHQNHPLUVHLQVFKDUIHU9HUVWDQGKDWZLHHLQHlW]HQGH
)OVVLJNHLWIUKHUH$PELWLRQHQ]HUVW|UW(ULVWGHUJHERUH
QH :LVVHQVFKDIWOHU HLQ YRQ XQHUVlWWOLFKHU :L‰EHJLHU
JHWULHEHQHU :DKUKHLWVVXFKHU GHU JODXEW GD‰ MHGH UlWVHO
KDIWH(UVFKHLQXQJGLH0|JOLFKNHLWHLQHUDOOJHPHLQJOWLJHQ
(UNHQQWQLVLQVLFKELUJW
$OV LFK YRU HWOLFKHQ -DKUHQ YRQ HLQHU $XVODQGVUHLVH ]X
UFNJHNHKUW ZDU IROJWH LFK EHUHLWZLOOLJ VHLQHU (LQODGXQJ
XQG GD HU VHLQH 3DWLHQWHQ QLFKW YHUQDFKOlVVLJHQ NRQQWH
XP PLU *HVHOOVFKDIW ]X OHLVWHQ QDKP HU PLFK PLW $Q
PDQFKHQ 1DFKPLWWDJHQ IXKUHQ ZLU GUHL‰LJ 0HLOHQ :lK
UHQGHUEHLVHLQHQ.UDQNHQZDUZDUWHWHLFKDXIGHU6WUD‰H
'DV3IHUG]XSIWH%OlWWHUYRQGHQ =ZHLJHQXQGGXUFKGLH
KDOEJH|IIQHWH.DWHQWUNODQJGDV*HOlFKWHUPHLQHV)UHXQ
GHV ELV ]X PLU LP (LQVSlQQHU (U NRQQWH VFKDOOHQG XQG
KHU]OLFK ODFKHQ KDWWH HLQH PXQWHUH $UW XQG JHZLQQHQGH
8PJDQJVIRUPHQ 'LH JUDXHQ $XJHQ LP JHEUlXQWHQ *H
VLFKWEOLFNWHQVHKUDXIPHUNVDP(U YHUVWDQG HV GLH /HXWH
]X IUHLPWLJHP 5HGHQ ]X EHZHJHQ XQG LKQHQ HQGORV
JHGXOGLJ]X]XK|UHQ
$OV ZLU HLQHV 7DJHV DXV HLQHP JUR‰HQ 'RUI DXI HLQH
VFKDWWLJH /DQGVWUD‰H DEERJHQ ODJ OLQNV YRQ XQV HLQ NOHL
QHV VFKZDU]HV +lXVFKHQ PLW EXW]HQlKQOLFKHQ )HQVWHU
VFKHLEHQHLQHP5HEVWRFNYRUGHU:DQGHLQHP6FKLQGHO
GDFK XQG .OHWWHUURVHQ GLH VLFK DP *LWWHU GHU 9HUDQGD
HPSRUUDQNWHQ
.HQQHG\ ]RJ GLH =JHO VWUDII (LQH )UDX ZDUI JHUDGH
HLQH WULHIHQGH 'HFNH DXI HLQH :lVFKHOHLQH GLH ]ZLVFKHQ
]ZHL DOWHQ $SIHOElXPHQ KLQJ XQG ZlKUHQG GHU VWXW]
VFKZlQ]LJH%UDXQHGHQODQJHQ+DOVUHFNWHXQGGHQOLQNHQ
9RUGHUKXI DQKRE IUDJWH GHU $U]W EHU GLH +HFNH Ä:LH
JHKWåVGHLQHP.LQG$P\"³
,FKKDWWHJHQXJ=HLWLKUVWXSLGHV*HVLFKW]XEHREDFKWHQ
(VZDUJHU|WHWQLFKWYRULQQHUHU(UUHJXQJHVVDKDXVDOV
RE VLH MHPDQG KHIWLJ JHRKUIHLJW KlWWH XQG LFK EHPHUNWH
LKUHXQWHUVHW]WH)LJXULKUJODQ]ORVHVEUDXQHV+DDUGDVVLH
DP +LQWHUNRSI LQ HLQHP VWUDIIHQ .QRWHQ WUXJ 6LH NRQQWH
QRFKQLFKWDOWVHLQ
6LHVWDPPHOWHVFKHXHKHVLHOHLVHDQWZRUWHWHÄ'DQNHJXW³
:LUIXKUHQZHLWHU
Ä(LQHMXQJH3DWLHQWLQ³VDJWHLFK
(U WlWVFKHOWH JHGDQNHQYHUORUHQ GHQ %UDXQHQ PLW GHU
3HLWVFKHÄ,FKKDEHLKUHQ0DQQEHKDQGHOW³PXUPHOWHHU
Ä6LH VFKHLQW HLQH HLQIlOWLJH 3HUVRQ ]X VHLQ³ VWHOOWH LFK
JOHLFKJOWLJIHVW
Ä-D GDV LVW VLH³ EHVWlWLJWH .HQQHG\ Ä]LHPOLFK SDVVLY
'XEUDXFKVWGLUQXULKUHURWHQ +lQGH DQ]XVHKHQGLHNXU
]HQ bUPFKHQ GLH OHEORVHQ EUDXQHQ *ORW]DXJHQ GDQQ
NDQQVW GX GLU LKUH JDQ]H JHLVWLJH 7UlJKHLW YRUVWHOOHQ 6LH
LVW VR XQEHZHJOLFK GD‰ PDQ PHLQHQ VROOWH VLH ZlUH ]HLW
LKUHV /HEHQV JHJHQ DOOH 9HULUUXQJHQ GHU 3KDQWDVLH JHIHLW
$EHU ZHU LVW GDV VFKRQ" -HGHQIDOOV EUDFKWH VLH JHQJHQG
7HPSHUDPHQWDXIXPVLFK]XYHUOLHEHQ6LHLVWGLH7RFKWHU
HLQHV JHZLVVHQ ,VDDF )RVWHU GHU YRP .OHLQEDXHUQ ]XP
6FKDIKLUWHQ KHUDEVDQN 6HLQ 0L‰JHVFKLFN EHJDQQ DOV HU
PLW GHU .|FKLQ VHLQHV YHUZLWZHWHQ 9DWHUV GXUFKEUDQQWH
)RVWHU VHQLRU ZDU HLQ ZRKOKDEHQGHU 9LHK]FKWHU VWDUN
FKROHULVFK (U VWULFK GHQ 1DPHQ GHV 6RKQHV NXU]HUKDQG
YRP 7HVWDPHQW VROO VRJDU 'URKXQJHQ LKQ XPEULQJHQ ]X
ZROOHQ DXVJHVWR‰HQ KDEHQ (LQH DOWH 6NDQGDOJHVFKLFKWH
GLH GHQ 6WRII IU HLQH JULHFKLVFKH 7UDJ|GLH KlWWH OLHIHUQ
N|QQHQ]XHUNOlUHQ DXVGHU bKQOLFKNHLWLKUHU&KDUDNWHUH
(V JLEW 7UDJ|GLHQ GLH ZHQLJHU VNDQGDO|V GDIU DEHU
IHLQHUSRLQWLHUWVLQGXQGGXUFKXQYHUV|KQOLFKH:LGHUVSU
FKHXQG)XUFKWYRUGHP8QEHJUHLIOLFKHQHQWVWHKHQ'LHVHV
6FKUHFNJHVSHQVWVFKZHEWEHUXQVDOOHQ±EHUDOOHQ«³
'DV PGH 3IHUG WURWWHWH ODQJVDPHU XQG GHU 5DQG GHU
URWHQ 6RQQH DP ZRONHQORVHQ +LPPHO EHUKUWH HLQHQ
JHSIOJWHQ +DQJ (V ZDU HLQ %LOG GDV PLFK DQ GLH 6HH
HULQQHUWH ZR LFK bKQOLFKHV XQ]lKOLJH 0DOH HUOHEW KDWWH
'DV JOHLFKPl‰LJH %UDXQ GHV JHIXUFKWHQ )HOGHV HUJOKWH
URW DOV RE GLH WURFNHQHQ (UGNOXPSHQ LQ ZLQ]LJHQ %OXWV
WURSIHQ GLH 0KVDO XQ]lKOLJHU /DQGOHXWH DXVVFKZLW]WHQ
9RP 5DQGH HLQHV *HEVFKHV UROOWH HLQ :DJHQ GHQ ]ZHL
3IHUGH ]RJHQ JHPlFKOLFK EHU GHQ .DPP GHU $QK|KH
*HZDOWLJ HQRUP ZLH HLQ 5LHVHQIDKU]HXJ PLW EHUGLPHQ
VLRQDOHP *HVSDQQ KRE HU VLFK JHJHQ GHQ URWHQ +RUL]RQW
DEXQGXQJHVFKODFKWZLHHLQ5HFNHZLUNWHGHU0DQQGHU
VFKZHUIlOOLJQHEHQGHUHLQHQ6WXWHHLQKHUVWDPSIWH
'LH3HLWVFKHIXKULQGLH+|KHXQG.HQQHG\HU]lKOWH
Ä6LH LVW GHU lOWHVWH 6SU|‰OLQJ HLQHU JUR‰HQ )DPLOLH 0LW
IQI]HKQ ZXUGH VLH ]XP 'LHQVW DXI GLH 1HZ %DUQV )DUP
JHVFKLFNW ,FK EHKDQGHOWH 0LVWUH‰ 6PLWK GLH )UDX GHV
3lFKWHUV %HL GLHVHU *HOHJHQKHLW OHUQWH LFK GDV 0lGFKHQ
NHQQHQ 0LVWUH‰ 6PLWK HLQH YRUQHKPH 3HUVRQ PLW JXWHQ
0DQLHUHQ VRUJWH GDIU GD‰ GLH +DXVDQJHVWHOOWH QDFKPLW
WDJVHLQVFKZDU]HV.OHLGWUXJ,FKZHL‰QLFKWZLHVRLFKVLH
EHUKDXSW EHPHUNWH (V JLEW *HVLFKWHU GLH $XIVHKHQ HUUH
JHQREZRKOVLHQLFKWVVDJHQGVLQG,P1HEHOVFKDXVWGXGLU
HLQ YHUVFKZRPPHQHV (WZDV JHQDXHU DQ XQG EHLP 1lKHU
NRPPHQ VWHOOVW GX IHVW GD‰ HV ZHLWHU QLFKWV DOV HLQ JH
Z|KQOLFKHU :HJZHLVHU LVW 'LH HLQ]LJH %HVRQGHUKHLW GLH
LFK DQ LKU EHPHUNWH ZDU HLQ =DXGHUQ YRU GHP 6SUHFKHQ
HLQH $UW HLQOHLWHQGHV 6WRWWHUQ GDV PLW GHP HUVWHQ :RUW
YHUVFKZDQG :HQQ PDQ KHIWLJ ZXUGH YHUORU VLH OHLFKW GLH
)DVVXQJ DEHU VLH KDWWH HLQ PLWIKOHQGHV +HU] 1LH K|UWH
MHPDQG VLH DEIlOOLJ YRQ HLQHP 0HQVFKHQ UHGHQ =X MHGHP
/HEHZHVHQ ZDU VLH IUHXQGOLFK 7UHX HUJHEHQ GLHQWH VLH
0LVWUH‰ 6PLWK YHUVRUJWH +XQGH .DW]HQ .DQDULHQY|JHO
%HVRQGHUV EHHLQGUXFNWH VLH GHU JUDXH 3DSDJHL GHU )UDX
7URW]GHPDOVGHUH[RWLVFKH9RJHOYRQGHU.DW]HDQJHIDOOHQ
ZXUGH XQG PLW PHQVFKOLFKHP :RUW XP +LOIH ULHI OLHI VLH
DXIGHQ+RIXQGKLHOWVLFKGLH2KUHQ]XVWDWWGLH8QWDW]X
YHUKLQGHUQ0LVWUH‰6PLWKVDKGDULQHLQHQZHLWHUHQ%HZHLV
LKUHU 8Q]XUHFKQXQJVIlKLJNHLW $QGHUHUVHLWV ZDU LKU PDQ
JHOQGHU &KDUPH LP +LQEOLFN DXI GHQ OHLFKWIHUWLJHQ &KD
UDNWHUYRQ0LVWHU6PLWKGXUFKDXVSRVLWLY'LHNXU]VLFKWLJHQ
$XJHQ VWDQGHQ LKU YROO 7UlQHQ GHV 0LWOHLGV ZHQQ HLQH
0DXV LQ HLQH )DOOH JHUDWHQ ZDU XQG HLQPDO EHREDFKWHWHQ
HLQLJH -XQJHQ ZLH VLH LP IHXFKWHQ *UDV NQLHWH XP HLQHU
.U|WH GLH VLFK YHUIDQJHQ KDWWH ZHLWHU]XKHOIHQ )DOOV HV
VWLPPW ZDV HLQ 'HXWVFKHU HLQPDO JHVDJW KDW GD‰ HV RKQH
3KRVSKRUNHLQHQ*HGDQNHQJLEWGDQQWULIIWHVHUVWUHFKW]X
GD‰ HV RKQH HLQ 0LQGHVWPD‰ DQ 9RUVWHOOXQJVNUDIW NHLQH
ZDKUH +HU]HQVJWH JHEHQ NDQQ 6LH KDWWH HLQ EL‰FKHQ GD
YRQ VRJDU PHKU DOV HUIRUGHUOLFK LVW XP IUHPGHV /HLG ]X
YHUVWHKHQ XQG PLW]XHPSILQGHQ 6LH YHUOLHEWH VLFK XQWHU
8PVWlQGHQ GLH MHGHQ =ZHLIHO DXVVFKOLH‰HQ GHQQ HLQ
0HQVFKEHGDUIGHU3KDQWDVLHXPVLFKHLQH9RUVWHOOXQJYRQ
6FK|QKHLW ]X PDFKHQ XQG VHLQ ,GHDO LQ HLQHU 3HUVRQ ]X
HUNHQQHQ :RKHU VLH GLHVH )lKLJNHLW QDKP XQG ZRPLW VLH
VLHQlKUWHEOHLEWHLQXQHUIRUVFKOLFKHV*HKHLPQLV6LHZXUGH
LP'RUIJHERUHQXQGLKUHOlQJVWHQ5HLVHQIKUWHQQLHEHU
&ROHEURRNRGHUYLHOOHLFKW'DUQIRUGKLQDXV9LHU-DKUHOHEWH
VLH EHL GHU )DPLOLH 6PLWK 1HZ %DUQV LVW HLQ HLQVDPHV
*HK|IWHLQH0HLOHYRQGHU6WUD‰HHQWIHUQWXQGHVJHQJWH
LKU WDJDXV WDJHLQ GLHVHOEHQ )HOGHU 6HQNHQ +lQJH ]X
VHKHQGLHVHOEHQ%lXPH+HFNHQXQGGLH*HVLFKWHUGHUYLHU
0lQQHUDXIGHU)DUP7DJIU7DJ0RQDWIU0RQDW-DKU
IU -DKU 1LH YHUULHW VLH HLQHQ :XQVFK QDFK 8QWHUKDOWXQJ
,FK JODXEH VLH NRQQWH QLFKW HLQPDO OlFKHOQ 6RQQWDJV WUXJ
VLH QDFK JHWDQHU $UEHLW LKU EHVWHV .OHLG HLQ 3DDU GHUEH
6FKXKH HLQHQ JUR‰HQ JUDXHQ +XW PLW VFKZDU]HU )HGHU ,Q
GLHVHP $XISXW] KDEH LFK VLH JHVHKHQ 6LH HUJULII LKUHQ
XQJHPHLQGQQHQ6RQQHQVFKLUPNOHWWHUWHEHU]ZHL=lXQH
VWDPSIWH EHU GUHL )HOGHU XQG GLH 6WUD‰H HQWODQJ DEHU QXU
]ZHLKXQGHUW <DUG QLH ZHLWHU 'RUW VWDQG GLH .DWH LKUHU
(OWHUQ6LHKDOIGHU0XWWHUJDEGHQMQJHUHQ*HVFKZLVWHUQ
7HH ZXVFK GDV 6WHLQJXW N‰WH GLH .OHLQHQ XQG JLQJ ]XU
)DUP]XUFN'DVZDUDOOHVLKUH JDQ]H6RQQWDJVUXKHLKUH
JDQ]H$EZHFKVOXQJLKUHJDQ]H(QWVSDQQXQJ0HKUVFKLHQ
VLHVLFKQLH]XZQVFKHQ8QGGDQQYHUOLHEWHVLHVLFK±VWLOO
HLJHQVLQQLJ YLHOOHLFKW KRIIQXQJVORV (V NDP DOOPlKOLFK
DEHU DOV HV VLH SDFNWH ZDU HV ZLH HLQ PlFKWLJHU =DXEHU
/LHEHZLHGLHDOWHQ*ULHFKHQVLHYHUVWDQGHQ HLQXQZLGHU
VWHKOLFKHUVFKLFNVDOKDIWHU 'UDQJ %HVHVVHQKHLW-DVLH ZDU
EHVHVVHQ HLQ *HVLFKW YHUIROJWH VLH ZLH HLQH KHLGQLVFKH
9HUHKUHULQ XQWHU KHLWHUP +LPPHO XQG SO|W]OLFK HUZDFKWH
VLH DXV LKUHU JHKHLPQLVYROOHQ 6HOEVWYHUJHVVHQKHLW LKUHU
9HU]DXEHUXQJLKUHU/HLGHQVFKDIWXQGYHUVSUWHHLQH)XUFKW
GLHGHPQDPHQORVHQ(QWVHW]HQHLQHV7LHUHVJOLFK«³
'LH 6RQQH VWDQG LP :HVWHQ YRU GHP 8QWHUJDQJ 'LH
DXVJHGHKQWHQ*UDVIOlFKHQPLWGHQ*UDEHQE|VFKXQJHQGLH
VLH HLQUDKPWHQ QDKPHQ HLQ SUlFKWLJHV GXQNOHUHV $XVVH
KHQ DQ (LQH ZHKPWLJH 6WLPPXQJ ZLH EHLP $QK|UHQ
HLQHUWUDXULJHQ:HLVHVFKLHQGHQVWLOOHQ)HOGHUQ]XHQWVWHL
JHQ 'LH 0HQVFKHQ GHQHQ ZLU EHJHJQHWHQ JLQJHQ ODQJ
VDPRKQH]XOlFKHOQPLWJHVHQNWHP%OLFNYRUEHLDOVRE
GLH 0HODQFKROLH HLQHU EHUODVWHWHQ (UGH LKUH 6FKULWWH
EHKLQGHUWH 6R VFKOHSSHQG EHZHJWHQ VLH VLFK VR JHEHXJW
ZDUHQLKUH6FKXOWHUQ

,FKWHLOWHPHLQHP)UHXQGPLWZDVLFKHPSIDQG
Ä-D³ HQWJHJQHWH HU DXI PHLQH %HPHUNXQJ ÄPDQ P|FKWH
PHLQHQ HLQ )OXFK OlJH DXI GHU (UGH GD‰ GLHMHQLJHQ LKUHU
.LQGHU GLH LQ LKU EHVRQGHUV YHUZXU]HOW VLQG VFKZHUIlOOLJ
ODXIHQ DOV RE VLH (LVHQNHWWHQ LQ GHQ +HU]HQ WUJHQ $EHU
DXI GHU 6WUD‰H KLHU KlWWHVW GX XQWHU GHQ YLHUVFKU|WLJHQ
*HVWDOWHQ IUKHU DXFK HLQHQ DQGHUHQ 0DQQ VHKHQ N|QQHQ
HLQHQ ODQJEHLQLJHQ ELHJVDPHQ JHVFKPHLGLJHQ 0HQVFKHQ
JHUDGH JHZDFKVHQ ZLH GHU 6WDPP HLQHU .LHIHU XQG OHLFKW
ZLSSHQGHQ *DQJV DOV RE LKQ HLQH LQQHUH .UDIW EHIOJHOWH
9LHOOHLFKW EHZLUNWH QXU GLH 0DFKW GHU .RQWUDVWH GLHVHQ
(LQGUXFN DEHU ZHQQ HU HLQHQ 'RUIEHZRKQHU EHUKROWH
VFKLHQHQVHLQH6RKOHQNDXPGHQ6WDXEGHU6WUD‰H]XEHUK
UHQ(UVHW]WHEHUGLH=lXQHVHLQ6FKULWWZDUVRHODVWLVFK
GD‰PDQLKQVFKRQYRQZHLWHPHUNDQQWHXQGVHLQHVFKZDU
]HQ $XJHQ VWUDKOWHQ 0LW VHLQHQ IUHLHQ %HZHJXQJHQ VHL
QHP VDQIWHQ OHLFKW VFKHXHQ %OLFN VHLQHP GXQNOHQ 7HLQW
XQG JUD]L|VHQ :HVHQ JOLFK HU EHUKDXSW QLFKW GHQ 0HQ
VFKHQVHLQHU8PJHEXQJ(UZDUXQYHUNHQQEDUHLQ.LQGGHU
:lOGHU(UNDPYRQGRUW³
'HU $U]W KRE GLH 3HLWVFKH XQG GHXWHWH YRQ GHU +|KH
EHUGLHKJHOLJHQ%DXPZLSIHOHLQHV3DUNVKLQZHJDXIGLH
6HH XQWHU XQV 6LH ODJ GRUW ZLH HLQ ULHVLJHU JHERKQHUWHU
)X‰ERGHQ PLW GXQNOHQ ,QWDUVLHQ XQG HLQHP JODVLJJUQHQ
7HSSLFK DP (QGH 'LH 5DXFKIDKQH HLQHV XQVLFKWEDUHQ
'DPSIHUV VWLHJ ]XP +LPPHO KRFK YHUVFKZDPP XQG
YHUJLQJDP+RUL]RQWZLH1LHGHUVFKODJ HLQHV $WHPKDXFKV
DXI HLQHP 6SLHJHO :HLWHU GHU .VWH ]X ]HLJWHQ VLFK GLH
ZHL‰HQ 6HJHO HLQHV .VWHQIDKU]HXJV VFKLHQHQ VLFK ODQJ
VDPYRQGHQ=ZHLJHQ]XO|VHQXQGYRP/DXEGHU%lXPH
ZHJ]XNRPPHQ
Ä,QGHU%XFKWJHVWUDQGHW"³IUDJWHLFK
Ä-DHLQ6FKLIIEUFKLJHU(LQDUPHU(PLJUDQWDXV0LWWHO
HXURSDGHUQDFK$PHULNDZROOWHXQGEHLHLQHP6WXUPKLHU
DQGLH.VWHJHVSOWZXUGH)ULKQGHUVLFKDXIGHU:HOW
NDUWHQLFKWDXVNDQQWHZDU(QJODQGXQHQWGHFNWHV7HUULWRUL
XP(VGDXHUWHHLQH:HLOHELVHUGHQ1DPHQHUIXKU9HU
PXWOLFKZDUHUGDUDXIJHID‰WZLOGHQ7LHUHQXQG0HQVFKHQ
]XEHJHJQHQDOV HU VLFK EHU GHQ 'DPP ZlO]WH $XI GHU
DQGHUHQ6HLWHUROOWHHUJHQDXLQGHQ*UDEHQXQGHVLVWHLQ
ZHLWHUHV:XQGHUGD‰HUGRUWQLFKWHUWUDQN(UZHKUWHVLFK
LQVWLQNWLY ZLH HLQH .DW]H XQWHU GHP 1HW] 6HLQ KHIWLJHV
*HVWUDPSHOEUDFKWHLKQDXIHLQ)HOG(UPX‰WHWDWVlFKOLFK
DXVVHKUKDUWHP+RO]JHVFKQLW]WVHLQZHQQHUVROFKH3IIH
XQG$QVWUHQJXQJHQVROFKH*HZDOWXQG)XUFKWEHUVWHKHQ
NRQQWH 6SlWHU HU]lKOWH HU PLU LQ VHLQHP JHEURFKHQHQ
(QJOLVFK GDV GHU 6SUDFKH HLQHV NOHLQHQ .LQGHV JOLFK HU
KDEHVLFKHLQIDFK*RWWHV+DQGDQYHUWUDXWGDHUVLFKQLFKW
PHKULQGHU:HOWZlKQWH 8QG ZLUNOLFK SIOHJWH HU KLQ]X
]XIJHQ ZDV VRQVW KlWWH HU JODXEHQ VROOHQ" $XI DOOHQ
YLHUHQNlPSIWHHUJHJHQ5HJHQXQG6WXUPDQ+LQWHUHLQHU
ZLQGJHVFKW]WHQ +HFNH IDQG HU VLFK LQPLWWHQ HLQHU ]X
VDPPHQJHGUlQJWHQ 6FKDU 6FKDIH ZLHGHU DEHU GLH 7LHUH
VWREHQ EO|NHQG GDYRQ )U LKQ ZDU HV GHU HUVWH YHUWUDXWH
/DXW GLHVVHLWV GHU .VWH 0LWWOHUZHLOH PX‰WH HV ]ZHL 8KU
PRUJHQV JHZHVHQ VHLQ 'DV LVW DOOHV ZDV ZLU EHU VHLQH
/DQGXQJ ZLVVHQ (U ZDU QLFKW GHU HLQ]LJH GHQ GLH 6HH
KHUJDE QXU GHU HUVWH /HEHQGH 6HLQH WRWHQ *HIlKUWHQ
WUDIHQVSlWHUHLQ³
'HU$U]WHUJULIIVFKQDO]HQGGLH =JHO:LUIXKUHQODQJ
VDPDEZlUWV'DQQERJHQZLUXPHLQH(FNHXQGEHIDQGHQ
XQV LQ GHU +LJK 6WUHHW 'LH 5lGHU UDWWHUWHQ EHU .RSI
VWHLQSIODVWHU%DOGZDUHQZLU]X+DXVH
$PVSlWHQ$EHQGEUDFK.HQQHG\GHQ%DQQHLQHUWUEHQ
6WLPPXQJ GLH LKQ EHUPDQQW KDWWH XQG NHKUWH ]X VHLQHU
*HVFKLFKWH]XUFN(UUDXFKWHVHLQH3IHLIHVFKULWWLQGHP
JUR‰HQ=LPPHUDXIXQGDE(LQH/HVHODPSHZDUILKU/LFKW
DXIVHLQHQ6FKUHLEWLVFK,FKVD‰DPJH|IIQHWHQ)HQVWHUXQG
JHQR‰ QDFK GHU +LW]H GHV ZLQGORVHQ 7DJHV GLH NKOH
3UDFKW GHU VFKLPPHUQGHQ 6HH GLH UHJORV LP 0RQGOLFKW
ODJ .HLQ )OVWHUQ NHLQ 3OlWVFKHUQ NHLQ .QLUVFKHQ GHU
6WHLQH NHLQ 6FKULWW NHLQ 6HXI]HU VWLHJ YRQ GHU (UGH DXI
NHLQ /HEHQV]HLFKHQ DX‰HU GHP 'XIW GHV -DVPLQV XQG
GDQQ VSUDFK .HQQHG\ KLQWHU PLU ,FK K|UWH VHLQH 6WLPPH
GLH GXUFK GLH ZHLWJH|IIQHWHQ )HQVWHUIOJHO LQ GLH .KOH
XQG KHUUOLFKH 5XKH GHV $EHQGV NODQJ XQG GUDX‰HQ LU
JHQGZRYHUKDOOWH

Ä6FKLIIEUFKLJHQEHULFKWH DXV DOOHQ =HLWHQ VSUHFKHQ YRQ


YLHO /HLG 2IWPDOV ZXUGHQ GLH hEHUOHEHQGHQ ]ZDU YRU
GHP(UWULQNHQEHZDKUWYHUKXQJHUWHQDEHUDQHLQHUNDUJHQ
.VWH $QGHUH VWDUEHQ HLQHV JHZDOWVDPHQ 7RGHV RGHU
YHJHWLHUWHQ LQ JUDXVDPHU 6NODYHUHL RGHU HUGXOGHWHQ MDKUH
ODQJ HLQ IUHXGORVHV 'DVHLQ XQWHU 0HQVFKHQ GLH VLH YHU
GlFKWLJWHQ YHUDEVFKHXWHQ IUFKWHWHQ ZHLO VLH LKQHQ
IUHPGZDUHQ:LUOHVHQEHUGLHVH'LQJHXQGVLHVLQGVHKU
EHNODJHQVZHUW(VPX‰WDWVlFKOLFKVFKZHUVHLQ]XHUNHQ
QHQ GD‰ PDQ LQ LUJHQGHLQHP DEJHVFKLHGHQHQ :LQNHO GHU
:HOW HLQ YHUORUHQHU )UHPGOLQJ LVW KLOIORV XQYHUVWDQGHQ
]ZHLIHOKDIWHU +HUNXQIW 'RFK XQWHU DOOHQ 6FKLIIEUFKLJHQ
LQ GHQ IHUQVWHQ *HELHWHQ GLHVHU :HOW VFKHLQW PLU JDE HV
NHLQHQGHVVHQ6FKLFNVDO VR VFKOLFKW WUDJLVFK ZDU ZLH GDV
XQVHUHV0DQQHV(UZDUGHUXQVFKXOGLJVWH$EHQWHXUHUGHQ
PDQ VLFK GHQNHQ NDQQ XQG GLH 6WHOOH ZR LKQ GLH 6HH DQ
/DQGVSOWHLVWIDVWYRQGLHVHP)HQVWHUDXV]XVHKHQ
(UNDQQWHQLFKWGHQ1DPHQVHLQHV6FKLIIHVMDHUZX‰WH
QLFKWHLQPDOGD‰6FKLIIH ZLH&KULVWHQPHQVFKHQå 1DPHQ
KDEHQ VWHOOWH VLFK LP /DXI GHU =HLW KHUDXV (LQHV 7DJHV
VWDQGHQ ZLU DXI GHP 7DOIRXUG +LOO (U VDK GLH 6HH XQWHU
VLFK OLHJHQ GD OLH‰ HU GHQ %OLFN HUVWDXQW LQ GLH )HUQH
VFKZHLIHQDOVRELKPGLHVHV%LOGY|OOLJQHXZlUH:DKU
VFKHLQOLFK ZDU HV GDV DXFK 6RYLHO LFK HUIDKUHQ NRQQWH
ZDU HU LQ GHU (OEPQGXQJ PLW YLHOHQ DQGHUHQ 0HQVFKHQ
]XVDPPHQDQ%RUGHLQHV(PLJUDQWHQVFKLIIHVJHJDQJHQ]X
YHUZLUUWDOVGD‰HUHLQ$XJHIUGLH8PJHEXQJJHKDEW]X
HUVFK|SIWDOVGD‰HUEHUKDXSWHWZDVEHPHUNW]XVHKUPLW
VLFKEHVFKlIWLJWDOVGD‰HUVLFKIUHWZDVDQGHUHVLQWHUHV
VLHUW KlWWH 6LH ZXUGHQ LQV =ZLVFKHQGHFN JHWULHEHQ XQG
XQWHU9HUVFKOX‰JHKDOWHQ(VZDUHLQQLHGULJHV+RO]KDXV±
VR VDJWH HU ± PLW 'HFNEDONHQ ZLH LQ VHLQHU +HLPDW QXU
GD‰PDQHLQH/HLWHUKLQDEVWHLJHQPX‰WH DEHUVHKUJHUlX
PLJ VHKU NDOW VHKU IHXFKW VHKU ILQVWHU PLW +RO]EXFKWHQ
LQGHQHQGLH0HQVFKHQDXI3ULWVFKHQEHUHLQDQGHUVFKOLH
IHQ XQG HV VFKZDQNWH XQG VFKDXNHOWH GLH JDQ]H =HLW (U
WUXJQRFKGLH6DFKHQGLHHU DQJH]RJHQKDWWH DOV HU YLHOH
7DJH ]XYRU GDKHLP DXIJHEURFKHQ ZDU 2KQH VLFK ]X HQW
NOHLGHQ NURFK HU LQ HLQHQ 9HUVFKODJ 6HLQ %QGHO XQG
VHLQHQ 6WRFN OHJWH HU QHEHQ VLFK 0HQVFKHQ VW|KQWHQ
.LQGHU ZHLQWHQ :DVVHU WURSIWH KHUDE GLH /LFKWHU HUOR
VFKHQ GLH :lQGH NQDUUWHQ XQG HV ZDU HLQ *HUWWHO XQG
*HVFKWWHO GD‰ HU LQ VHLQHP HQJHQ 9HUVFKODJ QLFKW GHQ
.RSI]XKHEHQZDJWH'LH9HUELQGXQJ]XVHLQHPHLQ]LJHQ
%HNDQQWHQ HLQHP MXQJHQ 0DQQ DXV VHLQHP +HLPDWWDO
KDWWH HU YHUORUHQ GUDX‰HQ KHXOWH GHU 6WXUP XQG VFKZHUH
6FKOlJH ± EXP EXP ± WUDIHQ GDV 6FKLII (U ZXUGH
VFKUHFNOLFKNUDQN6RHOHQGIKOWHHUVLFKGD‰HUVRJDU]X
EHWHQYHUJD‰XQGXQXQWHUEURFKHQVFKLHQ1DFKW]XVHLQ
9RUKHU ZDU HU HLQH ODQJH ODQJH 6WUHFNH DXI (LVHQVFKLH
QHQ JHIDKUHQ (U KDWWH ]XP )HQVWHU KLQDXVJHVHKHQ GXUFK
ZXQGHUEDU NODUHV *ODV XQG %lXPH +lXVHU )HOGHU 6WUD
‰HQ ZDUHQ YRUEHLJH]RJHQ ELV HV YRU VHLQHQ $XJHQ IOLP
PHUWH 8QWHUZHJV VDK HU YLHOH YLHOH 0HQVFKHQ ± JDQ]H
1DWLRQHQ HUNOlUWH HU PLU ± XQG DOOH ZDUHQ ZLH UHLFKH
/HXWH JHNOHLGHW (LQPDO PX‰WH HU DXVVWHLJHQ XQG YHU
EUDFKWH GLH 1DFKW LQ HLQHP 6WHLQKDXV DXI HLQHU %DQN PLW
VHLQHP%QGHOXQWHUGHP.RSIHLQDQGHUPDOVD‰HUYLHOH
6WXQGHQ DXI HLQHP 6WHLQIX‰ERGHQ (U ]RJ GLH %HLQH DQ
OHJWHGDV%QGHO]ZLVFKHQGLH.QLHXQGG|VWH 'DV'DFK
EHU LKP ZDU DXV *ODV XQG VR KRFK GD‰ GLH JU|‰WH *H
ELUJVNLHIHU 3ODW] JHIXQGHQ KlWWH 5DXFKHQGH 0DVFKLQHQ
UROOWHQDQHLQHP(QGHKHUHLQXQGDPDQGHUHQKLQDXVXQG
HLQ0HQVFKHQVFKZDUPZDUGD± JU|‰HUDOVDQHLQHP)HL
HUWDJYRUGHPZXQGHUEDUHQ+HLOLJHQELOGDXIGHP+RIGHV
.DUPHOLWHUNORVWHUV0LWVHLQHU0XWWHUHLQHUIURPPHQDOWHQ
)UDXGLHIULKQEHWHQZROOWHXQGXPVHLQHV:RKOHUJHKHQV
ZLOOHQHLQ*HOEGHDEJHOHJWKDWWHZDUHULQHLQHU.XWVFKH
KLQJHIDKUHQ (U NRQQWH PLU QLFKW EHVFKUHLEHQ ZLH JUR‰
XQGJHZDOWLJXQGYROOHU/lUP 4XDOP 'UHFN XQG *HW|VH
GHU 2UW ZDU DEHU MHPDQG KDWWH LKP JHVDJW GD‰ HU %HUOLQ
KHL‰H 'DQQ OlXWHWH HLQH *ORFNH XQG ZLHGHU NDP HLQH
5DXFKPDVFKLQHDQXQGZLHGHUIXKUXQGIXKUHU±GLHVPDO
GXUFKHLQ/DQGGDVLKQHUPGHWHZHLOHVJDQ]IODFKZDU
RKQH GHQ NOHLQVWHQ +JHO LUJHQGZR (LQH 1DFKW YHU
EUDFKWHHULQHLQHP*HElXGHGDVZLHHLQJXWHU6WDOODXV
VDK 'RUW JDE HV HLQ 6WURKODJHU XQG HU PX‰WH DXI VHLQ
%QGHO DXISDVVHQ GHQQ GRUW ZDUHQ YLHOH 0HQVFKHQ XQG
QLFKW HLQHU YRQ LKQHQ YHUVWDQG HLQ HLQ]LJHV :RUW GDV HU
VDJWH $P 0RUJHQ IKUWH PDQ VLH DQ GDV VWHLQLJH 8IHU
HLQHV DX‰HURUGHQWOLFK EUHLWHQ XQG VFKODPPLJHQ )OXVVHV
GHU QLFKW GXUFK HLQ *HELUJH IOR‰ VRQGHUQ DQ ULHVLJHQ
+lXVHUQ YRUEHL $XFK GRUW JDE HV HLQH 5DXFKPDVFKLQH
DEHUVLHIXKUDXIGHP:DVVHUXQGGRUWPX‰WHQVLH]XVDP
PHQJHSIHUFKWVWHKHQ-HW]WZDUHQVFKRQ)UDXHQGDEHLXQG
.LQGHUGLHYLHO /lUPPDFKWHQ(LQNDOWHU5HJHQ ILHOGHU
:LQGZHKWHLKQHQLQV*HVLFKW(UZXUGHY|OOLJGXUFKQl‰W
XQG VHLQH =lKQH NODSSHUWHQ (U XQG GHU MXQJH 0DQQ DXV
VHLQHP+HLPDWWDOKLHOWHQVLFKEHLGHU+DQG
6LH GDFKWHQ VR ZUGH PDQ VLH QDFK $PHULND EULQJHQ
DEHU SO|W]OLFK SROWHUWH GLH 5DXFKPDVFKLQH JHJHQ HLQ
+RO]GLQJ GHQQ GD VFKZDPP HLQ JUR‰HV +DXV DXI GHP
:DVVHU 'LH :lQGH ZDUHQ JODWW XQG VFKZDU] XQG GDV
'DFKWUXJJDQ]KRKHNDKOH%lXPHPLWNUHX]I|UPLJZDFK
VHQGHQ=ZHLJHQ6RVWHOOWHHVVLFKLKPGDPDOVGDUGHQQHU
KDWWH QRFK QLH HLQ 6FKLII JHVHKHQ 'LHVHV VFKZLPPHQGH
+DXV VROOWH VLH QDFK $PHULND EULQJHQ 5XIH HUVFKDOOWHQ
$OOHV VFKZDQNWH XQG GD ZDU HLQH /HLWHU GLH VFKUHFNOLFK
ZLSSWH $XI +lQGHQ XQG .QLHQ UXWVFKWH HU KRFK GHQQ HU
KDWWH HQWVHW]OLFKH $QJVW LQV ODXW SOlWVFKHUQGH :DVVHU ]X
IDOOHQ9RQVHLQHP*HIlKUWHQZXUGHHUJHWUHQQWXQGDOVHU
KLQDEVWLHJVFKLHQVHLQ+HU]]XVFKPHO]HQ
+LHUYHUORUHUDXFKGHQ.RQWDNW]XHLQHPGHUGUHL0lQ
QHU GLH LP 6RPPHU GXUFK GLH NOHLQHQ 6WlGWH VHLQHV /DQ
GHV JH]RJHQ ZDUHQ $Q 0DUNWWDJHQ ZDUHQ VLH PLW HLQHP
%DXHUQZDJHQ JHNRPPHQ XP LQ HLQHU .QHLSH RGHU EHL
HLQHPDQGHUHQ-XGHQLKU%UR HLQ]XULFKWHQ6LHZDUHQ]X
GULWWXQGHLQHUGHUHLQHQODQJHQ%DUWKDWWHVDKHKUZUGLJ
DXV VLH WUXJHQ URWH 6WRIINUDJHQ XQG *ROGWUHVVHQ DQ GHQ
bUPHOQ ZLH 5HJLHUXQJVEHDPWH 6WRO] VD‰HQ VLH KLQWHU
HLQHP ODQJHQ 7LVFK XQG LP 1DFKEDUUDXP VWDQG HLQH
NRPSOL]LHUWH 7HOHJUDIHQPDVFKLQH 1HEHQDQ VR GD‰ QLH
PDQG ]XK|UHQ NRQQWH VSUDFKHQ VLH PLW GHP .DLVHU YRQ
$PHULND'LH9lWHUOXQJHUWHQEHLGHU7UKHUXPXQGGLH
MXQJHQ /HXWHDXVGHP*HELUJHGUlQJWHQ]XP7LVFKVWHOO
WHQ YLHOH )UDJHQ XQG HUIXKUHQ ,Q $PHULND JDE HV $UEHLW
GDV JDQ]H -DKU XQG PDQ EHNDP GUHL 'ROODU MH 7DJ XQG
EUDXFKWHNHLQHQ0LOLWlUGLHQVW]XOHLVWHQ
$EHU GHU DPHULNDQLVFKH .DLVHU ZROOWH QLFKW MHGHQ QHK
PHQ2QHLQ$XFKIULKQZDUHVJDUQLFKWVROHLFKWJHZH
VHQGLH(LQUHLVHHUODXEQLV]XHUKDOWHQ6HLQHWZHJHQPX‰WH
GHUHKUZUGLJH0DQQPHKUPDOV QDFK QHEHQDQ JHKHQ XQG
WHOHJUDILHUHQ 6FKOLH‰OLFK VWHOOWH LKQ GHU DPHULNDQLVFKH
.DLVHU IU GUHL 'ROODU HLQ ZHLO HU MXQJ XQG NUlIWLJ ZDU
'RFK YLHOH JHVXQGH 0lQQHU VFKHXWHQ SO|W]OLFK GLH JUR‰H
(QWIHUQXQJ XQG WUDWHQ ]XUFN $X‰HUGHP ZXUGH QXU JH
QRPPHQ ZHU *HOG YRUZHLVHQ NRQQWH (LQLJH KDWWHQ LKUH
+WWHQXQGLKU/DQGYHUNDXIWGHQQGLH5HLVHQDFK$PHUL
ND ZDU VHKU WHXHU DEHU ZHQQ PDQ HUVW GRUW ZDU EHNDP
PDQWlJOLFKGUHL'ROODUXQGZHUHLQHQNOXJHQ.RSIKDWWH
GHU IDQG YLHOOHLFKW HLQH 6WHOOH ZR GDV SXUH *ROG DXI GHU
(UGHODJVRGD‰PDQHVQXUDXI]XKHEHQEUDXFKWH8QGGDV
(OWHUQKDXV UHLFKWH QLFKW PHKU DXV =ZHL VHLQHU *HVFKZL
VWHU ZDUHQ YHUKHLUDWHW XQG KDWWHQ .LQGHU (U YHUVSUDFK
]ZHLPDOLP-DKU*HOGPLWGHU3RVW]XVFKLFNHQ'HU9DWHU
YHUNDXIWH HLQHP MGLVFKHQ *DVWZLUW HLQH DOWH .XK ]ZHL
VFKHFNLJH*HELUJVSIHUGFKHQGLHHUVHOEVW JH]FKWHWKDWWH
XQG HLQ JHURGHWHV 6WFN :HLGHODQG DXI GHP VRQQLJHQ
+DQJHLQHVEHZDOGHWHQ*HELUJVSDVVHV'DV*HOG]DKOWHHU
GHQ /HXWHQ GHV 6FKLIIHV GDV 0lQQHU GLH LQ NXU]HU =HLW
UHLFKZHUGHQZROOWHQQDFK$PHULNDEULQJHQVROOWH
(UPX‰PLW/HLEXQG6HHOHHLQ$EHQWHXUHUJHZHVHQVHLQ
GHQQ ZLH YLHOH GHU JU|‰WHQ 8QWHUQHKPHQ KDWWHQ LKUHQ
(UREHUXQJV]XJLQGLH:HOWJDQ]lKQOLFKEHJRQQHQXQGIU
HLQH .XK GHV 9DWHUV IHUQH 5HLFKWPHU HLQJHKDQGHOW 'D
KDEHLFKGLUQXQHU]lKOWZDVLFKLP/DXIHLQLJHU-DKUHDXV
VHLQHP 0XQG QDFK XQG QDFK HUIDKUHQ NRQQWH GHQQ LFK
YHUSD‰WH VHOWHQ HLQH *HOHJHQKHLW ]X HLQHU IUHXQGVFKDIWOL
FKHQ 3ODXGHUHL :HQQ HU PLU VHLQH DEHQWHXHUOLFKH *H
VFKLFKWH EHULFKWHWH EOLW]WHQ VHLQH ZHL‰HQ =lKQH XQG IXQ
NHOWHQ VHLQH VFKZDU]HQ $XJHQ $QIDQJV UDGHEUHFKWH HU
ZLHHLQNOHLQHV.LQG6SlWHUDOVHUVLFK(QJOLVFKDQJHHLJ
QHW KDWWH VSUDFK HU VHKU IOLH‰HQG DEHU LPPHU QRFK VLQ
JHQGVDQIWXQG]XJOHLFKPLWHLQHUYLEULHUHQGHQ,QWRQDWLRQ
GLHXQVHUHQJHEUlXFKOLFKVWHQ:|UWHUQHLQHHLQGUXFNVYROOH
.UDIW YHUOLHK DOV RE HV VLFK XP 9RNDEHOQ HLQHU XQLUGL
VFKHQ6SUDFKHKDQGHOWHXQGZHQQHUEHVFKULHEZLHHUGDV
*HIKO HPSIXQGHQ KDEH GDV +HU] VFKPHO]H LKP LQ GHU
%UXVW DOV HU GDV 6FKLII EHWUDW VFKWWHOWH HU ]XP 6FKOX‰
MHGHVPDO KHIWLJ GHQ .RSI 'LH =HLW GDQDFK PX‰ LKP HLQ
HLQ]LJHV5lWVHO JHEOLHEHQVHLQ]XPLQGHVWKLQVLFKWOLFK GHU
)DNWHQ2KQH=ZHLIHOLVWHUDEVFKHXOLFKVHHNUDQNXQGVHKU
VHKU XQJOFNOLFK JHZHVHQ GLHVHU VDQIWH OHLGHQVFKDIWOLFKH
$EHQWHXUHU GHU QLFKW ZX‰WH ZLH LKP JHVFKDK DOV HU
YHUHLQVDPW LQ VHLQHU (PLJUDQWHQNRMH ODJ GHQQ HU ZDU
K|FKVW VHQVLEHO 'LH QlFKVWH 7DWVDFKH GLH ZLU GDQQ NHQ
QHQLVWGD‰HUVLFKLQ+DPPRQGV6FKZHLQHVWDOOYHUNURFK
'HUOLHJWDQGHU6WUD‰HQDFK1RUWRQVHFKV0HLOHQ/XIWOL
QLH ELV ]XU 6HH 9RQ GLHVHQ (UOHEQLVVHQ VSUDFK HU QLFKW
JHUQ6LHVFKHLQHQILQVWHUHV(UVWDXQHQXQGWLHIH(QWUVWXQJ
LQ VHLQH 6HHOH JHEUDQQW ]X KDEHQ $XV *HUFKWHQ GLH
WDJHODQJNXUVLHUWHQZLVVHQZLUGD‰GLH)LVFKHUYRQ:HVW
&ROHEURRNGXUFKKHIWLJHV.ORSIHQJHJHQGLH%UHWWHUZlQGH
LKUHU.DWHQXQGGXUFK HLQHVFKULOOH6WLPPHGLHPLWWHQLQ
GHU 1DFKW XQEHNDQQWH :|UWHU VFKULH DXIJHVFKUHFNW XQG
EHXQUXKLJW ZXUGHQ (LQLJH WUDWHQ VRJDU YRU GLH 7U XP
QDFK]XVHKHQZDVHVJlEHDEHULKUH]RUQLJHQ5XIHPVVHQ
LKQ HLQJHVFKFKWHUW XQG ]XU )OXFKW YHUDQOD‰W KDEHQ ,Q
VHLQHUZDKQVLQQLJHQ$QJVWJHODQJHVLKPVRJDUGHQVWHL
OHQ 1RUWRQ ]X HUNOLPPHQ (U ZDU HV VLFKHU DXFK GHU DP
QlFKVWHQ 0RUJHQ LP *UDV QHEHQ GHU /DQGVWUD‰H ODJ ±
RKQPlFKWLJ ZDJH LFK ]X EHKDXSWHQ 'HU )XKUPDQQ YRQ
%UHQ]HWWIDQGLKQVWLHJ DEXPLKQVLFKQlKHU DQ]XVHKHQ
]RJVLFKDEHUXQYHUULFKWHWHUGLQJH]XUFN,KPJUDXVWHYRU
GHPVWLOOHQ9DJDEXQGHQåGHUVRVRQGHUEDUDXVVDKXQGLP
NDOWHQ 5HJHQ Y|OOLJ UHJXQJVORV VFKOLHI 6SlWHU VWUPWHQ
.LQGHU LQ GLH 6FKXOH YRQ 1RUWRQ 6LH ZDUHQ VR YHUlQJ
VWLJW GD‰ GLH /HKUHULQ KLQDXVJLQJ XP GHP DEVFKHXOLFK
KHUXQWHUJHNRPPHQHQ 0DQQ HQWUVWHW HLQH /HNWLRQ ]X
HUWHLOHQ(UOLH‰GHQ.RSIKlQJHQXQGVFKOLFKGDYRQDEHU
QDFKZHQLJHQ6FKULWWHQOLHIHUDX‰HURUGHQWOLFKIOLQNZHLWHU
'HU 0DQQ GHU %UDGOH\V 0LOFKZDJHQ IXKU PDFKWH NHLQ
+HKOGDUDXVGD‰HUHLQHPODQJKDDULJHQ=LJHXQHUåGHUEHL
HLQHU.XUYHSO|W]OLFKDXIVSUDQJXQGQDFKGHQ=JHOQJULII
PLWGHU3HLWVFKHHLQVEHUJH]RJHQKDWWHXQGHUHUZLVFKWH
LKQ JUQGOLFK VDJWH HU TXHU EHUV *HVLFKW VR GD‰ HU
JOHLFK ZLHGHU LQ GHQ 6FKPXW] ILHO HLQ KEVFKHV 7HLO UD
VFKHU DOV HU DXIJHVSUXQJHQ ZDU DEHU GDV 3IHUG KDEH HU
HUVWQDFKHLQHUKDOEHQ0HLOHZLHGHU]XP6WHKHQJHEUDFKW
9LHOOHLFKWKDWWHGHU DUPH.HUOYHUVXFKWGHQ:DJHQ DQ]X
KDOWHQZHLOHUYHU]ZHLIHOW+LOIHVXFKWHXQGVLFKLUJHQGHL
QHU 0HQVFKHQVHHOH DQVFKOLH‰HQ ZROOWH 'DQQ IDQGHQ VLFK
GUHL -XQJHQ GLH JHVWDQGHQ HLQHQ NRPLVFKHQ /DQGVWUHL
FKHUå GHU Y|OOLJ GXUFKQl‰W XQG YHUGUHFNW XQG RIIHQEDU
VWLQNEHVRIIHQå GXUFK GLH HQJH ODQJH *DVVH EHL GHQ .DON
|IHQ JHWRUNHOW VHL PLW 6WHLQHQ EHZRUIHQ ]X KDEHQ 'LHVH
9RUNRPPQLVVH ZDUHQ EHL GHQ 'RUIEHZRKQHUQ GUHL 7DJH
ODQJ LQ DOOHU 0XQGH DEHU HV JLEW DXFK GLH XQDQIHFKWEDUH
$XVVDJHGHU0LVWUH‰)LQQ±GDVLVWGLH)UDXGHV.XWVFKHUV
YRQ6PLWK±GLH=HXJHZXUGHZLHHUEHL+DPPRQGEHU
GLH QLHGULJH 0DXHU GHV 6FKZHLQHVWDOOHV NUD[HOWH XQG
GLUHNW DXI LKQ ]XJLQJ ZREHL HU ODXW SODSSHUWH VR GD‰ VLH
EHLP $QK|UHQ VHLQHU 6WLPPH IDVW YRU $QJVW JHVWRUEHQ
ZlUH 0LVWUH‰ )LQQ KDWWH GDV %DE\ LP .LQGHUZDJHQ EHL
VLFK XQG VLH ULHI LKP ]X VLFK IRUW]XVFKHUHQ 'D HU WURW]
GHP QlKHU NDP VFKOXJ VLH LKQ PXWLJ PLW GHP 5HJHQ
VFKLUPDXIGHQ.RSIXQGUDQQWHZLHGHU:LQG]XPHUVWHQ
+DXV GHV 'RUIHV 'RUW EOLHE VLH DX‰HU $WHP VWHKHQ XQG
EHULFKWHWH DOOHV GHP DOWHQ /HZLV GHU GRUW 6WHLQH NORSIWH
'HUJXWH.HUOVHW]WHVHLQHJUR‰HVFKZDU]H6FKXW]EULOOHDE
HUKRE VLFK VWDQG VFKZDQNHQG DXI VHLQHQ VFKZDFKHQ %HL
QHQXQGIROJWHPLWGHQ%OLFNHQGHU5LFKWXQJLKUHVDXVJH
VWUHFNWHQ =HLJHILQJHUV *HPHLQVDP EHREDFKWHWHQ VLH GHQ
0DQQ GHU EHU HLQ )HOG OLHI VWU]WH VLFK KRFKUDSSHOWH
ZHLWHUOLHI (U WDXPHOWH KRE GLH ODQJHQ $UPH XQG QlKHUWH
VLFK GHU 1HZ %DUQV )DUP 9RQ GLHVHP 0RPHQW DQ OLHJW
GHU /HLGHQVZHJ VHLQHV UKUHQGHQ 6FKLFNVDOV RIIHQ YRU
XQV 1XQ LVW QLFKWV PHKU ]ZHLIHOKDIW DOOHV LVW JHZL‰ GDV
(QWVHW]HQ GDV 0LVWUH‰ 6PLWK SDFNWH GLH IHVWH hEHU]HX
JXQJ $P\ )RVWHUV GLH VLH GHQ QHUY|VHQ $QJULIIHQ GHU
DQGHUHQ HQWJHJHQVHW]WH GHU 0DQQ VHL MD JDQ] KDUPORVå
$OV6PLWKDXV'DUQIRUGYRP0DUNW]XUFNNHKUWHJHULHWHU
DX‰HUVLFKZHLOGHU+XQGZLHZLOGEHOOWHGLHKLQWHUH7U
XQYHUVFKORVVHQZDUVHLQH)UDXHLQHQ$QIDOOYRQ+\VWHULH
HUOLWW 'DV DOOHV ZHJHQ HLQHV GUHFNLJHQ /DQGVWUHLFKHUVå
GHU VLFK QRFK LPPHU EHL GHQ 6WURKGLHPHQ KHUXPWUHLEHQ
VROOWH 7DWVlFKOLFK" 1D GHQ ZROOWH HU OHKUHQ )UDXHQ ]X
HUVFKUHFNHQ6PLWKLVWHLQQRWRULVFKHU+HL‰VSRUQDEHUDOV
HU HLQ XQEHVFKUHLEOLFKHV GUHFNYHUNUXVWHWHV /HEHZHVHQ
NUHX]EHLQLJDXIORVHP6WURKVLW]HQVDKXQGGDV8QJHKHXHU
VLFK ZLHJHQG ZLH HLQ %lU LP .lILJ EHZHJWH EOLHE HU
VWHKHQ 'DQQ VWDQG GHU 9DJDEXQG VWLOO YRU LKP VFKPXW]
VWDUUHQG YRQ .RSI ELV )X‰ EHVXGHOW 'D 6PLWK GLHVHP
6FKHXVDO DOOHLQ JHJHQEHUWUHWHQ VROOWH LP 6WXUP XQG LP
=ZLHOLFKWXQWHUGHPZWHQGHQ*HNOlIIGHV+XQGHVVSUWH
HUHLQHVRQGHUEDUHVFKZHU]XHUNOlUHQGH8QUXKHDEHUDOV
GDV /HEHZHVHQ PLW VHLQHQ VFKZDU]HQ +lQGHQ GLH ODQJHQ
YHUILO]WHQ 6WUlKQHQ YRUP *HVLFKW WHLOWH ZLH PDQ GLH EHL
GHQ +lOIWHQ HLQHV 9RUKDQJV EHLVHLWH VFKLHEW XQG LKQ DXV
EOLW]HQGHQ VFKZDU]HQ $XJHQ ZLOG DQVWDUUWH IXKU LKP GHU
6FKUHFNJHK|ULJLQGLH*OLHGHU,Q]ZLVFKHQKDWHU]XJHJH
EHQ XQG GLH *HVFKLFKWH LVW KLHU VHLW -DKUHQ OHJLWLPHV
*HVSUlFKVWKHPD GD‰ HU QLFKW QXU HLQHQ 6FKULWW ]XUFN
ZLFK'DQQEHU]HXJWHLKQHLQSO|W]OLFKKHUYRUEUHFKHQGHU
VLQQORVHU 5HGHVFKZDOO GD‰ HU HV PLW HLQHP HQWIORKHQHQ
,UUHQ]XWXQKDWWH7DWVlFKOLFKKDWVLFKGLHVHU(LQGUXFNQLH
Y|OOLJ YHUZLVFKW $XFK KHXWH QRFK PHLQW 6PLWK DOOHQ
(UQVWHVGD‰VHLQ*HJHQEHUYHUUFNWZDU
:lKUHQG VLFK GHU .HUO K|FKVW XQVLQQLJ JHElUGHWH XQG
SOlUUHQGDXILKQ]XNDPUHGHWH6PLWKGHUQLFKWZX‰WHGD‰
HU DOV JQlGLJHU +HUUå DQJHVSURFKHQ XQG LQVWlQGLJ EH
VFKZRUHQZXUGHLKP(VVHQXQGHLQ'DFKEHUP.RSI]X
JHZlKUHQZHLWHUKLQPLW)RVWHU6WLPPHDEHUEHVlQIWLJHQG
DXILKQHLQ=XJOHLFK]RJHUVLFK]XUFNELVHUVFKOLH‰OLFK
HLQH JQVWLJH *HOHJHQKHLWHUNDQQWH'DQQ SDFNWH HU EHU
UDVFKHQG ]X VFKXEVWH LKQ NRSIEHU LQ GHQ +RO]VFKXSSHQ
XQGVFKREXQYHU]JOLFKGHQ5LHJHOYRU'DQDFKZLVFKWHHU
VLFKGLH6WLUQREZRKOHVHLQNDOWHU7DJZDU(UKDWWHVHLQH
3IOLFKWJHJHQEHUGHU*HPHLQGHHUIOOWHLQHQKHUXPVWUHL
FKHQGHQ ZDKUVFKHLQOLFK JHIlKUOLFKHQ ,UUHQ HLQJHIDQJHQ
6PLWKLVWDOOHVDQGHUHDOVKDUWKHU]LJDEHUVHLQ*HKLUQKDWWH
QXU5DXPIUGLHHLQH9RUVWHOOXQJGD‰GHU0DQQYHUUFNW
ZDU:lUHHUJHLVWLJUHJHUJHZHVHQKlWWHHUVLFKYLHOOHLFKW
JHIUDJW RE GLHVHU 0HQVFK QLFKW YRU .lOWH XQG +XQJHU
VWHUEHQ N|QQWH =XQlFKVW EHQDKP VLFK GHU %XUVFKH WDW
VlFKOLFK ZLH QLFKW UHFKW EHL 6LQQHQ LQ GHP 6FKXSSHQ
2EHQ JHLIHUWH 0LVWUH‰ 6PLWK GLH VLFK LQ LKUHP 6FKODI
]LPPHU HLQJHVFKORVVHQ KDWWH ZlKUHQG $P\ )RVWHU NOlJ
OLFK DQ GHU .FKHQWU VFKOXFK]WH GLH +lQGH UDQJ XQG
VWDPPHOWH1LFKWGRFKQLFKWGRFKå
,FKPX‰VFKRQVDJHQ6PLWKKDWWHNHLQHQVFK|QHQ)HLHU
DEHQG DQ GLHVHP 7DJH DOV GLH )UDXHQ OlUPWHQ XQG GLH
VW|UULVFKHQ 6FKUHLH GHV (LQJHVSHUUWHQ VHLQH (QWUVWXQJ
VWlQGLJ VWHLJHUWHQ (U ZDU Y|OOLJ DX‰HUVWDQGH ]ZLVFKHQ
GHP$XIWDXFKHQHLQHV :DKQVLQQLJHQ XQG GHP 8QWHUJDQJ
HLQHV6FKLIIHVLQGHU(DVWED\LUJHQGHLQHQ =XVDPPHQKDQJ
]XVHKHQ8QGLFKZDJHDXFK]XEHKDXSWHQGD‰GHU0DQQ
LP 6FKXSSHQ GHP :DKQVLQQ ]LHPOLFK QDKH ZDU (KH HU
HUVFK|SIW ]XVDPPHQEUDFK XQG EHZX‰WORV ZXUGH ZDUI HU
VLFKKHIWLJXPKHU(UZlO]WHVLFKDXIVFKPXW]LJHQ6lFNHQ
EL‰ VLFK YRU :XW .lOWH +XQJHU 5DWORVLJNHLW XQG 9HU
]ZHLIOXQJLQGLH)lXVWH
(U VWDPPWH DXV GHQ 2VWNDUSDWHQ XQG GDV JHVXQNHQH
6FKLIIZDUGLH+DPEXUJHU+HU]RJLQ6RSKLD'RURWKHD
0RQDWH VSlWHU EHULFKWHWHQ GLH =HLWXQJHQ YRQ HLQHP
6FKZLQGHOXQWHUQHKPHQ YRQ IDOVFKHQ $XVZDQGHUXQJV
DJHQWXUHQåGLHLQGHQHQWOHJHQHQ*HELHWHQgVWHUUHLFKVLKU
8QZHVHQ WULHEHQ 'LH 6FKXIWH YHUIROJWHQ GDV =LHO GLH
+|IHGHUDUPHQXQZLVVHQGHQ/DQGEHY|ONHUXQJDQVLFK]X
UHL‰HQ XQG GLH HLQKHLPLVFKHQ :XFKHUHU VWHFNWHQ PLW
LKQHQXQWHUHLQHU'HFNH,KUH2SIHUVFKLIIWHQVLHJHZ|KQ
OLFKLQ+DPEXUJHLQ'LH+HU]RJLQ6RSKLD'RURWKHDKDEH
LFK YRQ GLHVHP )HQVWHU DXV VHOEVW JHVHKHQ 6LH IXKU PLW
YHUNU]WHQ 6HJHOQ GLFKW DP :LQG (V ZDU DQ HLQHP EH
GURKOLFK WUEHQ 1DFKPLWWDJ ,Q GHU %XFKW ZDUI VLH DQ GHU
ULFKWLJHQ6WHOOH$QNHUYRUGHU.VWHQZDFKHYRQ%UHQ]HWW
ZLH DXI GHU .DUWH DQJHJHEHQ (KH HV GXQNHO ZXUGH
VFKDXWHLFKQRFKHLQPDOKLQEHUXQGHUNDQQWHGLH8PULVVH
LKUHU 6SLHUHQ XQG 7DNHODJH 9RU GHQ ]HUIHW]WHQ VFKLHIHU
JUDXHQ :RONHQ ZLUNWH GHU *UR‰PDVW ZLH HLQ NOHLQHUHV
*HJHQVWFN]XGHPZHLWHUOLQNVVWHKHQGHQ.LUFKWXUPYRQ
%UHQ]HWW $P $EHQG ZXUGH GHU :LQG VWlUNHU XQG XP
0LWWHUQDFKW K|UWH LFK LQ PHLQHP %HWW GDV VFKUHFNOLFKH
+HXOHQ GHV 6WXUPHV XQG GDV 3OlWVFKHUQ GHV ZRONHQ
EUXFKDUWLJHQ5HJHQV
(WZD ]X GLHVHU =HLW JODXEWH GLH .VWHQZDFKH DXI GHP
$QNHUJUXQG GLH /LFKWHU HLQHV 'DPSIHUV ]X HUNHQQHQ ,P
QlFKVWHQ$XJHQEOLFNZDUHQVLHYHUVFKZXQGHQDEHUHV LVW
NODUGD‰HLQ]ZHLWHV)DKU]HXJLQGHU%XFKW6FKXW]VXFKWH
XQG GHQ 'HXWVFKHQ PLWWVFKLIIV UDPPWH 'HU =XVDPPHQ
VWR‰YHUXUVDFKWHHLQ/HFN±VRJUR‰GD‰HLQH7KHPVHEDU
NH GXUFKIDKUHQ NRQQWH ZLH PLU HLQHU GHU 7DXFKHU VSlWHU
YHUVLFKHUWH 1DFK GHU +DYDULH YHUOLH‰ GHU 'DPSIHU ±
EHVFKlGLJW RGHU XQYHUVHKUW ZHU N|QQWH GDV VDJHQ ± GLH
%XFKW8QHUNDQQWVHW]WHHUVHLQH7RGHVIDKUWIRUWXQGJLQJ
DXI RIIHQHU 6HH JHKHLPQLVYROO XQG XQEHPHUNW ]XJUXQGH
'LH QlKHUHQ 8PVWlQGH ZXUGHQ QLH DXIJHNOlUW DEHU GDV
*HVFKUHL XQG *HW|VH GDV XP GLH JDQ]H :HOW OLHI ZDU VR
JUR‰ GD‰ HU VLFKHU HQWGHFNW ZRUGHQ ZlUH ZHQQ HU LU
JHQGZRQRFKH[LVWLHUWKlWWH
(V JLEW NHLQH 6SXU 'LH *UDEHVVWLOOH HLQHV SHUIHNWHQ
VDXEHUDXVJHIKUWHQ9HUEUHFKHQVXPZLWWHUWGLHVHVP|UGH
ULVFKH8QJOFNGDVZLHGXGLFKHULQQHUQZLUVW]XJUDXVL
JHP5XKP JHODQJWH 'HU 6WXUP PX‰ GLH ODXWHQ +LOIHUXIH
EHUW|QW KDEHQ XQG IU 1RW]HLFKHQ ZDU RIIHQEDU NHLQH
=HLW 'HU 7RG NDP XQYHUPLWWHOW HKH 5HWWXQJVYHUVXFKH
P|JOLFKZXUGHQ'DV+DPEXUJHU6FKLIIOLHIYROONHQWHUWH
XQGVDQN$OVHVWDJWHVFKDXWHQLFKWPHKUGDV(QGHHLQHU
6SLHUH DXV GHP :DVVHU 1DWUOLFK ZXUGH GLH +HU]RJLQ
6RSKLD'RURWKHD YHUPL‰W %HL GHU .VWHQZDFKH PHLQWH
PDQDQIlQJOLFKLKU $QNHUKDEHVLFKEHU1DFKWORVJHULV
VHQXQGVLHVHLKLQDXVJHWULHEHQZRUGHQ1DFKGHP*H]HL
WHQZHFKVHOPX‰VLFKGDV:UDFNOHLFKW JHGUHKWXQGHLQLJH
/HLFKHQ KHUJHJHEHQ KDEHQ GHQQ YRU GHP UXQGHQ 7XUP
ZXUGHHLQNOHLQHVEORQGHV0lGFKHQPLWURWHP0lQWHOFKHQ
DQJHVSOW$P1DFKPLWWDJVDKPDQDXIHLQHPGUHL0HLOHQ
ODQJHQ$EVFKQLWWGHV6WUDQGHVEDUI‰LJHGXQNOH*HVWDOWHQ
GLH GHU *LVFKW KLQ XQG KHU ZLHJWH %DKUHQ 0DWWHQ XQG
/HLWHUQ ZXUGHQ EHQXW]W XP GLH 7RWHQ ± JUREJHVLFKWLJH
0lQQHU YHUKlUPWH )UDXHQ XQG .LQGHU IDVW DOOH EORQG ±
IRUW]XVFKDIIHQ (LQ ODQJHU =XJ GHILOLHUWH DQ GHU 6KLS ,QQ
YRUEHLXQGLQ%UHQ]HWWZXUGHQVLHDQGHU1RUGPDXHUGHU
.LUFKHDXIJHEDKUW
2IIL]LHOO LVW GDV NOHLQH 0lGFKHQ PLW GHP URWHQ 0lQWHO
FKHQGHUHUVWHHKHPDOLJH)DKUJDVWXQGEHUKDXSWGDVHUVWH
ZDV GLH .VWH HUUHLFKWH 8QWHU GHQ 6FKLIIHUQ YRQ :HVW
&ROHEURRN KDEH LFK MHGRFK 3DWLHQWHQ GLH PLU HU]lKOWHQ
GD‰]ZHL%UGHUGLHDP0RUJHQ]XP6WUDQGJLQJHQGRUW
EHUHLWV HLQHQ +KQHUNRUE PLW HOI HUWUXQNHQHQ (QWHQ IDQ
GHQ,KUH)DPLOLHQYHUVSHLVWHQGDV*HIOJHOXQGGHU.RUE
ZXUGH]HUKDFNWXQGDOV)HXHUKRO]EHQXW]W(VLVWP|JOLFK
GD‰ HU HLQHP 0DQQ GHU VLFK ]XU =HLW GHV 8QJOFNV DXI
'HFN EHIXQGHQ KDW ]XP 0LWWHO VHLQHU 5HWWXQJ ZXUGH (V
LVW P|JOLFK ,FK JHEH ]X GD‰ HV XQZDKUVFKHLQOLFK NOLQJW
DEHU GHU 0DQQ ZDU GD XQG WDJH MD ZRFKHQODQJ NDPHQ
ZLUQLFKWGDUDXIGD‰HVHLQHQHLQ]LJHQhEHUOHEHQGHQJDE
XQG GD‰ HU XQWHU XQV ]X ILQGHQ ZDU 'HU 0DQQ VHOEVW
NRQQWH XQV VHKU ZHQLJ HU]lKOHQ DXFK DOV HU VLFK DXV]X
GUFNHQJHOHUQWKDWWH(UHULQQHUWHVLFKGD‰HVLKPEHVVHU
JHJDQJHQ ZDU ± YHUPXWOLFK QDFKGHP GDV 6FKLII $QNHU
JHZRUIHQKDWWH±XQG GD‰HULQGHU)LQVWHUQLVEHLKHIWLJHP
6WXUP XQG VWDUNHP 5HJHQ NDXP KDWWH DWPHQ N|QQHQ
'HPQDFK VFKHLQW HU LUJHQGZDQQ DXI 'HFN JHZHVHQ ]X
VHLQ -HGRFK GUIHQ ZLU QLFKW YHUJHVVHQ GD‰ HU VLFK NHLQ
ULFKWLJHV%LOGPDFKHQNRQQWH(UZDUVHHNUDQNKDWWHYLHU
7DJH EHL JHVFKORVVHQHU /XNH YHUEUDFKW XQG LKP IHKOWHQ
DOOJHPHLQH9RUVWHOOXQJHQYRQHLQHP6FKLIIXQGGHP0HHU
)ROJOLFK EHJULII HU QLFKW ZDV JHVFKDK 1XU )LQVWHUQLV
6WXUP XQG 5HJHQ NDQQWH HU XQG GDV %O|NHQ GHU 6FKDIH
ZDULKPYHUWUDXW$QVRQVWHQHULQQHUWHHUVLFKOHGLJOLFKGHU
6FKPHU]HQ VHLQHU /HLGHQV]HLW VHLQHV KHU]HUZHLFKHQGHQ
(QWVHW]HQV GD‰ QLHPDQG VDK RGHU VHKHQ ZROOWH ZLH LKP
]XPXWH ZDU VHLQHU %HVWU]XQJ GDUEHU GD‰ LKP DOOH
0lQQHU ]RUQLJ XQG DOOH )UDXHQ JULPPLJ EHJHJQHWHQ (U
KDEHVLFKLKQHQDOV%HWWOHUJHQlKHUWVDJWHHUGDVVWLPPH
DEHU LQ VHLQHP /DQGH VSUlFKHQ GLH 0HQVFKHQ IUHXQGOLFK
]X %HWWOHUQ DXFK ZHQQ VLH LKQHQ QLFKWV JlEHQ XQG GRUW
OHKUH PDQ GLH .LQGHU QLFKW GLHMHQLJHQ GLH XP 0LWOHLG
IOHKWHQPLW6WHLQHQ]XEHZHUIHQ'LH6WUDWHJLHGHUHQVLFK
6PLWK EHGLHQWH KDEH LKQ YROOHQGV DXV GHU )DVVXQJ JH
EUDFKW 'HU +RO]VFKXSSHQ VHL LKP ZLH HLQ ILQVWHUHV *H
IlQJQLV YRUJHNRPPHQ :DV ZUGHQ VLH DOV QlFKVWHV PD
FKHQ" .HLQ :XQGHU GD‰ LKP $P\ )RVWHU ZLH HLQ (QJHO
HUVFKLHQ 6LH KDEH NHLQHQ 6FKODI JHIXQGHQ YRU ODXWHU
*UEHOQ EHU GHQ DUPHQ 0DQQ XQG DP 0RUJHQ HKH
6PLWKDXIJHVWDQGHQVHLVLHKHUDXVJHVFKOSIWKDEHGLH7U
GHV6FKXSSHQVHLQHQ6SDOWDXIJH]RJHQXQGLKPHLQKDOEHV
:HL‰EURW JHUHLFKW 6ROFK %URW ZLH EHL XQV GLH 5HLFKHQ
HVVHQåSIOHJWHHU]XVDJHQ
%HL GHP $QEOLFN KDEH HU VLFK ODQJVDP YRQ VHLQHP *H
UPSHOKDXIHQ HUKREHQ XQG VWHLI JHIURUHQ ]LWWHUQG KXQJ
ULJHOHQGXQG]ZHLIHOQGYRULKUJHVWDQGHQ
.DQQVWGXGDVHVVHQ"å KDEHVLHPLWLKUHUVDQIWHQ6WLPPH
JHIUDJW
(UPX‰VLHIUHLQHJQlGLJH )UDXå JHKDOWHQ KDEHQ 'DV
%URWYHUVFKODQJHU JLHULJXQG VHLQH 7UlQHQ EHQHW]WHQ GLH
5LQGH3O|W]OLFKOLH‰HUGDV%URWVLQNHQHUJULIILKUH+DQG
XQGGUFNWHHLQHQ.X‰GDUDXI6LHKDWWHNHLQH$QJVW7URW]
VHLQHV YHUZDKUORVWHQ =XVWDQGHV KDWWH VLH EHPHUNW GD‰ HU
JXW DXVVDK 6LH VFKOR‰ GLH 7U XQG JLQJ EHU GHQ +RI
ODQJVDP ]XU .FKH ]XUFN 9LHO VSlWHU HU]lKOWH VLH DOOHV
0LVWUH‰6PLWKGLHEHLGHUEOR‰HQ9RUVWHOOXQJYRQGLHVHU
.UHDWXUEHUKUW]XZHUGHQVFKDXGHUWH
'LHVH LPSXOVLYH YRQ 0LWOHLG GLNWLHUWH +DQGOXQJ ]HLJWH
LKP GD‰ HV DXFK LQ VHLQHU QHXHQ 8PZHOW PHQVFKOLFKH
5HJXQJHQJDE'DVYHUJD‰HUQLH±QLH
$PVHOEHQ0RUJHQQRFKNDP0LVWHU6ZDIIHUGHU1DFK
EDU XP 6PLWK ]X EHUDWHQ =X JXWHU /HW]W QDKP HU GHQ
)UHPGHQ PLW 6DQIWPWLJ VFKZDFK DXI GHQ %HLQHQ RKQH
]X DKQHQ ZRUXP HV LQ GHU 8QWHUKDOWXQJ JLQJ KDWWH HU
GDEHLJHVWDQGHQ XQG VHLQH 6FKPXW]NUXVWH ZDU KDOE JH
WURFNQHW0LVWUH‰6PLWKZHLJHUWHVLFKKHUXQWHU]XNRPPHQ
VRODQJH GHU  9HUUFNWHå GDV *UXQGVWFN QLFKW YHUODVVHQ
KDWWH $P\ )RVWHU VDK YRQ ZHLWHP DXV GHU ILQVWHUHQ .
FKHXQGGXUFKGLHJH|IIQHWH+LQWHUWUZLHHUGLH=HLFKHQ
GLH PDQ LKP PDFKWH QDFK EHVWHP :LVVHQ XQG *HZLVVHQ
EHIROJWH
6PLWK DEHU EOLHE PL‰WUDXLVFK *HEHQ 6LH DFKW 6LUå
VDJWHHUPHKUPDOVZDUQHQGYLHOOHLFKWLVWHUUDIILQLHUWXQG
VSLHOW,KQHQQXUGHQ*HKRUVDPHQYRUå
$OV6ZDIIHUGDV3IHUGDQWULHEVD‰HUGHPWLJQHEHQLKP
XQG YRU 6FKZlFKH ZlUH HU EHLQDKH KLQWHQEHU YRQ GHP
]ZHLUlGULJHQ :DJHQ JHIDOOHQ 6ZDIIHU EUDFKWH LKQ DXI
NU]HVWHP:HJH]XVLFKQDFK+DXVH'DQQWUDWLFKDXIGHQ
3ODQ
$OV LFK ]XIlOOLJ YRUEHLIXKU VWDQG GHU $OWH KLQWHU GHU
3IRUWH XQG ZLQNWH PLFK PLW GHP =HLJHILQJHU KHUDQ 1D
WUOLFKVWLHJLFKDE
,FKKDEGDZDVIU6LHåPXUPHOWHHUXQGIKUWHPLFK]X
HLQHP:LUWVFKDIWVJHElXGHGDVHLQZHQLJDEVHLWVVWDQG
,QGHPODQJHQQLHGULJHQ5DXPVDKLFKLKQ]XPHUVWHQ
PDO 'LH :lQGH ZDUHQ JHZHL‰W XQG KLQWHQ EHIDQG VLFK
HLQ NOHLQHV TXDGUDWLVFKHV )HQVWHU PLW HLQHU VWDXELJHQ
JHVSUXQJHQHQ 6FKHLEH 'HU 0DQQ ODJ DXI HLQHP 6WURK
VDFN XQG VLH KDWWHQ LKP HLQ SDDU 3IHUGHGHFNHQ JHJHEHQ
2IIHQEDUKDWWHHUVHLQHOHW]WHQ.UlIWHDXIJHERWHQXPVLFK
QRWGUIWLJ ]X UHLQLJHQ (U NRQQWH NDXP VSUHFKHQ %HL
MHGHP VHLQHU VFKQHOOHQ $WHP]JH KREHQ VLFK GLH 'HFNHQ
ELV ]XP .LQQ 6HLQH XQUXKLJHQ JOlQ]HQGHQ $XJHQ HULQ
QHUWHQPLFKDQGLHHLQHVJHIDQJHQHQ9RJHOV:lKUHQGLFK
LKQXQWHUVXFKWHVWDQGGHUDOWH6ZDIIHUVFKZHLJHQGDQGHU
7UXQGOLH‰VHLQH)LQJHUVSLW]HQEHUGLHUDVLHUWH2EHUOLS
SH JOHLWHQ ,FK HUWHLOWH HLQLJH $QZHLVXQJHQ YHUVSUDFK
HLQH )ODVFKH 0HGL]LQ ]X VFKLFNHQ XQG VWHOOWH VHOEVWYHU
VWlQGOLFKPHKUHUH)UDJHQ
6PLWKKDWLKQDXI1HZ%DUQVLQHLQHP6WURKGLHPHQHU
ZLVFKWå HUNOlUWH GHU $OWH LQ VHLQHU EHGlFKWLJHQ OHLGHQ
VFKDIWVORVHQ $UW XQG HV NODQJ WDWVlFKOLFK DOV RE HV VLFK
XP HLQ ZLOGHV 7LHU KDQGHOWH 6R ELQ LFK ]X LKP JHNRP
PHQ *DQ] VRQGHUEDUHU )DOO QLFKW ZDKU 1XQ VDJHQ 6LH
PLU'RNWRU±6LHVLQGGRFKLQGHU:HOWKHUXPJHNRPPHQ
± JODXEHQ 6LH QLFKW GD‰ ZLU GD HLQHQ +LQGX JHIDQJHQ
KDEHQ"å
,FKZDUVHKUEHUUDVFKW6HLQODQJHVVFKZDU]HV+DDUELO
GHWH HLQHQ HLJHQWPOLFKHQ .RQWUDVW ]X GHP EODVVHQ *H
VLFKW,FKNDPDXIGHQ*HGDQNHQLKQIUHLQHQ%DVNHQ]X
KDOWHQ ZDV QLFKW XQEHGLQJW KLH‰ GD‰ HU 6SDQLVFK YHUVWH
KHQ PX‰WH DEHU GLH SDDU %URFNHQ GLH LFK NDQQWH OLH‰HQ
LKQXQEHHLQGUXFNWXQGDXFKPLW)UDQ]|VLVFKYHUVXFKWHLFK
HV XPVRQVW XQG GLH :RUWH GLH HU IOVWHUWH ZlKUHQG LFK
PHLQ2KUDQVHLQH/LSSHQKLHOWZDUHQPLUHLQ5lWVHO
$P 1DFKPLWWDJ NDPHQ GLH MXQJHQ 'DPHQ DXV GHP
3IDUUKDXVXP0L‰6ZDIIHU]XEHVXFKHQ'LHHLQHODVPLW
+LOIHHLQHV:|UWHUEXFKV*RHWKHXQGGLHDQGHUHKDWWHVLFK
MDKUHODQJ PLW 'DQWH KHUXPJHVFKODJHQ 9RQ GHU 7U DXV
VSUDFKHQVLHLKQGHXWVFKXQGLWDOLHQLVFKDQ6LH]RJHQVLFK
]XUFN GHQQ HU GUHKWH VLFK ]X LKQHQ XP XQG GHU OHLGHQ
VFKDIWOLFKH :RUWVFKZDOO GHU VLFK EHU VLH HUJR‰ HU
VFKUHFNWHVLHHLQEL‰FKHQ6LHJDEHQ]XGD‰VHLQH6SUDFKH
DQJHQHKP NODQJ ZHLFK XQG PHORGLVFK DEHU LQ 9HUELQ
GXQJ PLW VHLQHP $XVVHKHQ ZDU VLH EHXQUXKLJHQG DXIUH
JHQG JDQ] DQGHUV DOV DOOHV ZDV VLH MH JHK|UW KDWWHQ 'LH
'RUIMXQJHQ VWLHJHQ GLH %|VFKXQJ KRFK XP GXUFK GDV
NOHLQH )HQVWHU ]X VSlKHQ -HGHU KlWWH JHUQ JHZX‰W ZDV
0LVWHU 6ZDIIHU PLW GHP 0DQQ ]X WXQ JHGDFKWH (U KLHOW
LKQJDQ]HLQIDFK
6ZDIIHUZlUHDOVEHUVSDQQWYHUVFKULHQZRUGHQKlWWHHU
QLFKW VR JUR‰HV $QVHKHQ JHQRVVHQ 'LH /HXWH ZHUGHQ GLU
HU]lKOHQ GD‰ 6ZDIIHU ELV ]HKQ 8KU DEHQGV OLHVW XQG GD‰
HU RKQH PLW GHU :LPSHU ]X ]XFNHQ HLQHQ 6FKHFN EHU
]ZHLKXQGHUW 3IXQG DXVVWHOOHQ NDQQ (U VHOEVW ZUGH GLU
VDJHQ GD‰ GLH 6ZDIIHUV VHLW GUHLKXQGHUW -DKUHQ ELV QDFK
'DUQIRUGKLQ/DQGEHVLW]HQ+HXWHPX‰HUIQIXQGDFKW]LJ
VHLQDEHUHUVLHKWNHLQEL‰FKHQlOWHUDOVEHLXQVHUHUHUVWHQ
%HJHJQXQJ DXV (U LVW HLQ JUR‰HU 6FKDI]FKWHU XQG EH
WUHLEW HLQHQ DXVJHGHKQWHQ 5LQGYLHKKDQGHO ,P 8PNUHLV
YRQ PHKUHUHQ 0HLOHQ Ol‰W HU NHLQHQ 0DUNWWDJ XQJHQXW]W
YHUVWUHLFKHQ%HL:LQGXQG:HWWHULVWHUXQWHUZHJVKRFNW
JHNUPPW GD EHU GLH =JHO JHEHXJW VHLQ JUDXHV +DDU
NULQJHOWVLFKDXIGHP.UDJHQVHLQHVZDUPHQ0DQWHOVXQG
HU KDW HLQH JUQH 5HLVHGHFNH XP GLH %HLQH JHVFKOXQJHQ
'LH %HGlFKWLJNHLW GHV YRUJHUFNWHQ $OWHUV YHUOHLKW LKP
HLQH EHVRQGHUH :UGH (U LVW JODWWUDVLHUW GLH /LSSHQ VLQG
GQQ XQG IHLQ 6HLQH *HVLFKWV]JH KDEHQ HWZDV 6WHLIHV
0|QFKKDIWHV GDV Ol‰W LKQ QRFK JHVHW]WHU HUVFKHLQHQ 8P
LP*DUWHQHLQHV%HNDQQWHQHLQHQHXH5RVHQVRUWH]XVHKHQ
RGHUXPHLQHQNU]OLFK JH]FKWHWHQ ULHVLJHQ .RKONRSI ]X
EHZXQGHUQ IlKUW HUPHLOHQZHLWGXUFK GHQ 5HJHQ (U K|UW
JHUQ YRQ IUHPGHQ /lQGHUQ XQG OLHEW HV ZHQQ PDQ LKP
)UHPGDUWLJHV ]HLJW HWZDV $XVOlQGLVFKHVå ZLH HU VDJW
9LHOOHLFKW ZDU HV JHUDGH GDV $XVOlQGLVFKHå GHV 0DQQHV
ZDV GHQ DOWHQ 6ZDIIHU EHZHJWH LKQ DXI]XQHKPHQ 9LHO
OHLFKW ZDU HV DXFK QXU HLQH XQHUNOlUEDUH 0DURWWH -HGHQ
IDOOV WUDI LFK GHQ 9HUUFNWHQå GUHL :RFKHQ QDFKGHP
6PLWK LKQ HLQJHVSHUUW KDWWH LQ 6ZDIIHUV *HPVHJDUWHQ
EHLP 8PJUDEHQ (V KDWWH VLFK KHUDXVJHVWHOOW GD‰ HU GHQ
6SDWHQJXWKDQGKDEHQNRQQWH(UJUXEEDUIX‰

6HLQVFKZDU]HV+DDUILHOLKPEHUGLH6FKXOWHUQ(UWUXJ
HLQ DOWHV JHVWUHLIWHV %DXPZROOKHPG GDV LKP YHUPXWOLFK
6ZDIIHUJHJHEHQKDWWHGDUEHUMHGRFKVHLQHEUDXQH6WRII
KRVHLQGHUHUDQ/DQGJHVSOWZRUGHQZDUXQGGLHIDVWVR
HQJ ZLH 7ULNRW DQODJ .OHLQH 0HVVLQJVFKHLEHQ YHU]LHUWHQ
VHLQHQEUHLWHQ/HGHUJXUW1RFKKDWWHHUVLFKQLHZLHGHULQV
'RUI JHZDJW 'LH )HOGHU GLH HU VDK ZDUHQ QDFK VHLQHU
0HLQXQJVRJXWEHVWHOOWZLHGHU%RGHQXPGDV+DXVHLQHV
*UR‰JUXQGEHVLW]HUV 'LH 6WDWXU GHU 'URVFKNHQJlXOH YHU
EOIIWHLKQ'LH6WUD‰HQYHUJOLFKHUPLW*DUWHQZHJHQXQG
GLH .OHLGXQJ GHU /HXWH EHVRQGHUV LKU 6RQQWDJVVWDDW
VFKLHQLKP:RKOVWDQG]XYHUUDWHQ(UZX‰WHQLFKWZDVVLH
VRKDUWKHU]LJXQGLKUH.LQGHUVRIUHFKPDFKWH6HLQ(VVHQ
EHNDPHUDQGHU+LQWHUWUXQGHUWUXJHVPLWEHLGHQ+lQ
GHQ YRUVLFKWLJ ]X VHLQHP .XWVFKHQKDXV 'RUW OLH‰ HU VLFK
DXIGHQ6WURKVDFNQLHGHUXQGYRUMHGHP0DKOEHNUHX]LJWH
HU VLFK ,Q GHU IUKHQ $EHQGGlPPHUXQJ GHU NXU]HQ 7DJH
NQLHWHHUQHEHQVHLQHP/DJHUXQGEHWHWHODXWHLQ9DWHUXQ
VHU HKH HU VLFK VFKODIHQ OHJWH 6RRIW HU 6ZDIIHU VDK YHU
EHXJWH HU VLFK HKUIXUFKWVYROO YRQ GHU +IWH DXV XQG HU
VWDQG DXIUHFKW GD ZHQQ GHU $OWH GLH )LQJHU DQ GLH 2EHU
OLSSHOHJWHXQGLKQVFKZHLJHQGPXVWHUWH(UYHUQHLJWHVLFK
DXFKYRU0L‰6ZDIIHUGLHGHP9DWHUNDUJGDV+DXVIKUWH
HLQH EUHLWVFKXOWULJH NQRFKLJH )QIXQGYLHU]LJHULQ PLW
JUDXHQ $XJHQ GLH HLQHQ JHUDGH DQEOLFNWHQ 'LH 7DVFKHQ
LKUHV .OHLGHV VWHFNWHQ VWHWV YROOHU 6FKOVVHO 6LH VHL GLH
.LUFKHVRVDJWHQGLH/HXWHXQGLKU9DWHUHLQ.XUDWRU$Q
GHU6HLWHWUXJVLHHLQNOHLQHV6WDKONUHX]6LHNOHLGHWHVLFK
VWUHQJLQ6FKZDU]GHQQVLHWUDXHUWHQRFKLPPHUXPHLQHQ
GHU ]DKOORVHQ %UDGOH\V DXV LKUHU 1DFKEDUVFKDIW HLQHQ
MXQJHQ )DUPHU PLW GHP VLH DOV =ZDQ]LJMlKULJH YHUOREW
JHZHVHQ ZDU XQG GHU VLFK DQ LKUHP 3ROWHUDEHQG EHL GHU
-DJGGHQ+DOV JHEURFKHQ KDWWH 6LH ]HLJWH GLH XQEHZHJOL
FKH0LHQHHLQHUWDXEHQ)UDXVSUDFKVHKUVHOWHQXQGEHU
UDVFKWH HLQHQ JHOHJHQWOLFK GXUFK HLQ JHKHLPQLVYROOHV
LURQLVFKHV /lFKHOQ GHU VFKPDOHQ /LSSHQ GLH GHQHQ LKUHV
9DWHUVlKQHOWHQ
'LHVHQ /HXWHQ ZDU HU YHUSIOLFKWHW (LQH EHUZlOWLJHQGH
(LQVDPNHLW VFKLHQ LQ MHQHP VRQQHQORVHQ :LQWHU YRP
EOHLJUDXHQ+LPPHO]XULHVHOQ$OOH*HVLFKWHUZDUHQ WUDX
ULJ(UNRQQWHPLWQLHPDQGHPUHGHQXQGKDWWHNHLQH+RII
QXQJ PHKU MH ZLHGHU HLQHQ 0HQVFKHQ ]X YHUVWHKHQ ,KP
NDPHQ VLH ZLH *HVLFKWHU YRQ 0HQVFKHQ DXV GHP -HQVHLWV
YRU YRQ 7RWHQ VDJWH HU VSlWHU 8P HKUOLFK ]X VHLQ HV
ZXQGHUW PLFK GD‰ HU QLFKW ZDKQVLQQLJ ZXUGH (U ZX‰WH
QLFKW ZR HU VLFK EHIDQG -HGHQIDOOV ZDUHQ GLH KHLPDWOL
FKHQ %HUJH ZHLW =ZLVFKHQ LKQHQ XQG GLHVHP /DQG ODJ
:DVVHU:DUHUHWZDGRFKLQ$PHULND"
+lWWH0L‰6ZDIIHUQLFKWGDV6WDKONUHX]DP*UWHOJHWUD
JHQ ZlUHQ LKP =ZHLIHO JHNRPPHQ RE HU XQWHU &KULVWHQ
OHEWH JHVWDQG HU PLU (U EOLFNWH LPPHU ZLHGHU YHUVWRKOHQ
KLQXQGIKOWHVLFKGDQDFKEHUXKLJW'RFKDOOHVZDUDQGHUV
DOV EHL LKP ]X +DXVH GLH (UGH XQG GDV :DVVHU DQ GHQ
/DQGVWUD‰HQ JDE HV NHLQH 6WDQGELOGHU GHV (UO|VHUV 6RJDU
GDV*UDVXQGGLH%lXPHZDUHQDQGHUV±DOOH%lXPHDX‰HU
GHQGUHLDOWHQ.LHIHUQDXIGHPNOHLQHQ5DVHQYRU6ZDIIHUV
+DXV (LQPDO ZXUGH HU EHREDFKWHW ZLH HU LQ GHU $EHQG
GlPPHUXQJ VFKOXFK]HQG XQG XQWHU 6HOEVWJHVSUlFKHQ GLH
6WLUQ JHJHQ HLQHQ GHU %lXPH GUFNWH 6LH VHLHQ LKP ZLH
%UGHUJHZHVHQHUNOlUWHHU6RQVWPXWHWHQLKQGLH%lXPH
IUHPGDQ(LQ/HEHQGDVYRQWlJOLFKHQPDWHULHOOHQ6RUJHQ
ZLH YRQ HLQHP VFKUHFNOLFKHQ $OSWUDXP EHUVFKDWWHW XQG
KHLPJHVXFKWZXUGH:HQQHUQDFKWVQLFKWVFKODIHQNRQQWH
GDFKWH HU DQ GDV 0lGFKHQ GDV LKP LQ GLHVHP IUHPGHQ
/DQGGDVHUVWH6WFN%URW]XHVVHQJHJHEHQKDWWH6LHZDU
ZHGHU JULPPLJ QRFK ZWHQG QRFK HUVFKURFNHQ JHZHVHQ
LKU *HVLFKW GDV HLQ]LJH YHUVWlQGQLVYROOH XQWHU DOO GHQ
DQGHUHQ YHUVFKORVVHQHQ JHKHLPQLVYROOHQ VWDUUHQ 7RWHQ
JHVLFKWHUQ GLH HLQHQ /HEHQGHQ QLFKW EHJUHLIHQ NRQQWHQ
,FKIUDJHPLFK:DUHVGLHVH(ULQQHUXQJGLHLKQKLQGHUWH
VLFKGLH.HKOHGXUFK]XVFKQHLGHQ"$EHUJHQXJ,FKJODXEH
LFK ELQ XQYHUEHVVHUOLFK VHQWLPHQWDO XQG YHUJHVVH GHQ
LQVWLQNWLYHQ /HEHQVZLOOHQ GHU HLQHP 0HQVFKHQ KLOIW PLW
YHU]ZHLIHOWHQ6LWXDWLRQHQIHUWLJ]XZHUGHQ
'LH$UEHLWHQGLHLKPEHUWUDJHQZXUGHQYHUULFKWHWHHU
VR JHVFKLFNW GD‰ HV GHQ DOWHQ 6ZDIIHU EHUUDVFKWH 1DFK
XQGQDFK]HLJWHVLFKZLHYLHOVHLWLJHUZDU(UNRQQWHEHLP
3IOJHQKHOIHQ NRQQWH .KH PHONHQ 2FKVHQ IWWHUQ PLW
6FKDIHQ XPJHKHQ $X‰HUGHP HLJQHWH HU VLFK :|UWHU DQ
DXFK GDV JLQJ HUVWDXQOLFK VFKQHOO XQG HLQHV VFK|QHQ
)UKOLQJVPRUJHQVUHWWHWHHUHLQHU(QNHOLQGHVDOWHQ6ZDI
IHUGDV/HEHQ
6ZDIIHUVMQJVWH7RFKWHULVWPLW:LOOFR[HLQHP$QZDOW
YHUKHLUDWHW =ZHLPDO LP -DKU EHVXFKHQ GLH EHLGHQ GHQ
DOWHQ 0DQQ ,KU HLQ]LJHV .LQG HLQ NOHLQHV 0lGFKHQ GD
PDOV QRFK QLFKW GUHL -DKUH DOW UDQQWH PLW LKUHP ZHL‰HQ
/lW]FKHQDXVGHP+DXVWDSVWHGXUFKV*UDVGHVWHUUDVVHQ
I|UPLJ DQJHOHJWHQ *DUWHQV NOHWWHUWH EHU HLQH QLHGULJH
0DXHUXQGVWU]WHNRSIEHULQGLH3IHUGHVFKZHPPH
8QVHU )UHXQG ZDU EHLP )XKUPDQQ GUDX‰HQ XQG SIOJWH
LQGHU1lKHGHV+DXVHV$OVHUVHLQ*HVSDQQZHQGHWHXP
HLQHIULVFKH)XUFKH]XEHJLQQHQVDKHUGXUFKGLHRIIHQVWH
KHQGH3IRUWHZDVIUDOOHDQGHUHQQXUGDV9RUEHUKXVFKHQ
LUJHQGHLQHV ZHL‰HQ *HJHQVWDQGHV JHZHVHQ ZlUH (U YHU
IJWHMHGRFKEHUHLQHHUVWDXQOLFKH6HKNUDIWGLHQXUEHLP
$QEOLFN GHU JHZDOWLJHQ 6HH ]X HUODKPHQ VFKLHQ (U ZDU
EDUIX‰XQGVDKVRDXVOlQGLVFKDXVZLHHVVLFK6ZDIIHUQXU
ZQVFKHQNRQQWH%HLP:HQGHQOLH‰HUGLH3IHUGHVWHKHQ
XQG UDQQWH ]XU JUHQ]HQORVHQ (QWUVWXQJ GHV DQGHUHQ GD
YRQ ,Q 6SUQJHQ GXUFKPD‰ HU GDV DXIJHSIOJWH )HOG
'DQQWDXFKWHHUEHUUDVFKHQGYRUGHU0XWWHUDXIOHJWHLKU
GDV.LQGLQGLH$UPHXQGJLQJ]XUFNDQGLH$UEHLW
'HU7HLFKZDUQLFKWWLHIXQGGHQQRFK±KlWWHHUQLFKWVR
JXWH$XJHQJHKDEWZlUHGDV0lGFKHQXPJHNRPPHQLP
6FKODPPXQWHUGHPVWLQNLJHQ:DVVHUMlPPHUOLFKHUVWLFNW
'HU DOWH 6ZDIIHU VFKULWW ODQJVDP ]XP $FNHU KLQDXV ZDU
WHWH ELV GHU 3IOXJ DXI VHLQH 6HLWH NDP PXVWHUWH LKQ
JUQGOLFKXQGNHKUWHXPRKQHHLQ:RUWJHVDJW]XKDEHQ
9RQ GLHVHP 7DJH DQ ZXUGH IU LKQ GHU .FKHQWLVFK JH
GHFNWXQG0L‰6ZDIIHUVWDQGJDQ]LQ6FKZDU]JHNOHLGHW
PLW XQHUJUQGOLFKHU 0LHQH EHL GHU :RKQ]LPPHUWU XQG
EHREDFKWHWH ]XP HUVWHQPDO GD‰ HU YRU GHP (VVHQ HLQ
JUR‰HV .UHX] VFKOXJ ,FK JODXEH GDV ZDU DXFK GHU =HLW
SXQNWYRQGHPDQLKP6ZDIIHUUHJHOPl‰LJ/RKQ]DKOWH
(VLVWXQP|JOLFKGLH(QWZLFNOXQJ6FKULWWIU6FKULWW]X
YHUIROJHQ (U VFKQLWW VLFK GDV +DDU NXU] ZXUGH LP 'RUI
JHVHKHQXQGDXIGHU/DQGVWUD‰HZHQQHUZLHMHGHUDQGHUH
]XU $UEHLW JLQJ RGHU YRQ GRUW NDP 'LH .LQGHU KlQVHOWHQ
LKQ QLFKW PHKU (U PHUNWH GD‰ HV VR]LDOH 8QWHUVFKLHGH
JDE ZXQGHUWH VLFK DEHU QRFK ODQJH GDUEHU GD‰ GLH .LU
FKHQ ZRKOKDEHQGHU /HXWH VR GUIWLJ MD DUPVHOLJ DXVJH
VWDWWHW ZDUHQ $XFK YHUVWDQG HU QLFKW ZHVKDOE VLH ZHUN
WDJVYHUVFKORVVHQEOLHEHQ(VJDEGDULQMDQLFKWVZDVPDQ
KlWWH VWHKOHQ N|QQHQ 9LHOOHLFKW VROOWHQ GLH 0HQVFKHQ
JHKLQGHUW ZHUGHQ ]X RIW ]X EHWHQ" 'HU 3IDUUHU LQWHUHV
VLHUWHVLFKGDPDOVVHKUIULKQXQGLFKJODXEHGLHMXQJHQ
'DPHQYHUVXFKWHQVHLQH%HNHKUXQJYRU]XEHUHLWHQ$OOHU
GLQJV HUUHLFKWHQ VLH HV QLFKW GD‰ HU VHLQH *HZRKQKHLW
VLFK ]X EHNUHX]LJHQ DXIJDE -HGRFK OHJWH HU VHLQH +DOV
NHWWH PLW NOHLQHQ 0HVVLQJPHGDLOOHQ XQG HLQHP ZLQ]LJHQ
0HWDOONUHX] VRZLH VHLQ 6NDSXOLHU DE (U KlQJWH EHLGHV
QHEHQ VHLQHP %HWW DQ GLH :DQG XQG $EHQG IU $EHQG
EHWHWH HU ODXW GDV 9DWHUXQVHU LQ VHLQHU 0XWWHUVSUDFKH
ODQJVDP XQG DQGlFKWLJ ZLH HV GDKHLP GHU 9DWHU MHGHQ
$EHQG YRU GHU JDQ]HQ NQLHQGHQ )DPLOLH JHWDQ KDWWH 2E
ZRKOHUEHLGHU$UEHLWHLQH.RUGKRVH XQG VRQQWDJV HLQHQ
.RQIHNWLRQVDQ]XJ 3IHIIHU XQG 6DO]  WUXJ GUHKWHQ VLFK
/HXWHGLHLKQQLFKWNDQQWHQDXIGHU6WUD‰HQDFKLKPXP
(U EOLHE HLQGHXWLJ HLQ )UHPGHU 'LH (LQKHLPLVFKHQ JH
Z|KQWHQ VLFK DQ VHLQHQ $QEOLFN DEHU QLFKW DQ LKQ 6HLQ
IORWWHU ZLHJHQGHU *DQJ VHLQ GXQNOHU 7HLQW VHLQ VFKUlJ
DXIVOLQNH2KU JHVWOSWHU+XWVHLQH *HZRKQKHLW DQ ZDU
PHQ $EHQGHQ GHQ 0DQWHO ZLH HLQ +XVDUHQFDSH EHU GLH
6FKXOWHU ]X ZHUIHQ VHLQH $UW GLH =lXQH ZLH +UGHQ ]X
QHKPHQ ± QLFKW XP VHLQH *HZDQGWKHLW ]X EHZHLVHQ VRQ
GHUQ EHLP JDQ] JHZ|KQOLFKHQ /DXIHQ ± DOO GLHVH %HVRQ
GHUKHLWHQ EHOHLGLJWHQ GLH 'RUIEHZRKQHU XQG ZDUHQ =LHO
VFKHLEHQ LKUHV 6SRWWV 6LH ZUGHQ QLHPDOV ZLH HU ]XU
0LWWDJV]HLW DXI GHP 5FNHQ LP *UDV OLHJHQ XQG ]XP
+LPPHO VWDUUHQ RGHU EHLP :DQGHUQ GXUFK GLH )HOGHU
IUHPGH:HLVHQMRGHOQ:LHRIWKDEHLFKLKQKLQWHULUJHQG
HLQHP+JHOJHK|UW(UKDWWHHLQHKHOOH6WLPPHGLHMXEL
OLHUHQG ZLH /HUFKHQJHVDQJ DXIVWLHJ DEHU YROO PHQVFKOL
FKHU0HODQFKROLHXQGGDVEHUXQVHUHQ)HOGHUQGLHVRQVW
QXU9RJHOJH]ZLWVFKHUK|UWHQ-DHUZDUDQGHUVDOVZLU(U
KDWWHHLQUHLQHV+HU]XQGHLQHQJXWHQ:LOOHQGHQQLHPDQG
EUDXFKWH 6HLQH OHLGHQVFKDIWOLFKHQ $XVUXIH VFKRFNLHUWHQ
MHGHQ (LQHQ QHUY|VHQ 7HXIHOå QDQQWHQ VLH LKQ (LQHV
$EHQGVKDWWHHULP:LUWVKDXVHLQEL‰FKHQ:KLVN\JHWUXQ
NHQ XQG VWLPPWH HLQ /LHEHVOLHG VHLQHU +HLPDW DQ 'D
ZDUHQ VLH DOOH VR DXIJHEUDFKW GD‰ VLH LKQ QLHGHUEUOOWHQ
3UHEOHGHUODKPH6WHOOPDFKHUGHU IHWWH +XIVFKPLHG 9LQ
FHQW XQG DQGHUH DQJHVHKHQH 3HUV|QOLFKNHLWHQ ZROOWHQ LKU
%LHU LQ 5XKH WULQNHQ (LQ DQGHUPDO YHUVXFKWH HU LKQHQ
HWZDVYRU]XWDQ]HQ6WDXEZRONHQVWLHJHQYRPVFKPXW]LJHQ
)X‰ERGHQ DXI (U VSUDQJ ]ZLVFKHQ GHQ 7LVFKHQ XPKHU
VFKOXJGLH $EVlW]H ]XVDPPHQ KRFNWH VLFK YRU GHP DOWHQ
3UHEOH KLQ VWUHFNWH HLQ %HLQ DXV JDE ZLOGH HUUHJWH
6FKUHLHYRQVLFKKSIWHDXIHLQHP)X‰VFKQLSSWHPLWGHQ
)LQJHUQEHUP.RSIXQGHLQDXVZlUWLJHU.XWVFKHUILQJ]X
IOXFKHQDQXQGYHUVFKZDQGPLWVHLQHP%LHUJODVKLQWHUGHU
7KHNH $OV HU DEHU LQ GLH +|KH VFKQHOOWH XQG DXI HLQHP
7LVFK]ZLVFKHQGHQ*OlVHUQZLUEHOWHVFKULWWGHU:LUWHLQ
(U ZQVFKH NHLQH $NUREDWHQNXQVWVWFNFKHQ LP 6FKDQN
UDXPå'D HUJULIIHQVLHGHQ6FKLIIEUFKLJHQ(UYHUVXFKWH
VLFK ]X UHFKWIHUWLJHQ WUXJ HLQ EODXHV $XJH GDYRQ XQG
ZXUGHKLQDXVJHZRUIHQ
,FK JODXEH HU VSUWH GLH IHLQGVHOLJH (LQVWHOOXQJ VHLQHU
8PZHOW 'RFK HU ZDU ]lK N|USHUOLFK XQG DXFK JHLVWLJ
1XUGLH(ULQQHUXQJDQGLH6HHVFKUHFNWHLKQ'DV(UOHEQLV
KDWWHHLQXQDQJHQHKPHV*HIKOZLHHLQ VFKOHFKWHU 7UDXP
KLQWHUODVVHQ 6HLQH +HLPDW ZDU ZHLW XQG HU ZROOWH QLFKW
PHKUQDFK$PHULNDUHLVHQGHQQLFKKDWWHLKPRIWHUNOlUW
GD‰ HV NHLQHQ 2UW LQ GHU :HOW JLEW ZR GDV SXUH *ROG
KHUXPOLHJW XQG PDQ VLFK QXU GDQDFK ]X EFNHQ EUDXFKW
ZHQQPDQHVKDEHQP|FKWH:LHVROOWHHUGDQQPLWOHHUHQ
+lQGHQ MH QDFK +DXVH ]XUFNNHKUHQ IUDJWH HU QDFKGHP
HLQH .XK ]ZHL 3IHUGH XQG HLQ 6WFN /DQG YHUNDXIW ZRU
GHQ ZDUHQ XP GLH hEHUIDKUW ]X EH]DKOHQ" 7UlQHQ WUDWHQ
LKP LQ GLH $XJHQ (U ZDQGWH VLH YRQ GHU VFKLPPHUQGHQ
6HHDEXQGZDUIVLFKPLWGHP*HVLFKWQDFKXQWHQLQV*UDV
0DQFKPDO DEHU VFKRE HU DXFK NHFN VHLQHQ +XW DXIV 2KU
XQG ZLGHUVSUDFK PLU OHLFKW SUDKOHULVFK (U JODXEWH GDV
*HVXFKWHLQ$P\)RVWHUJHIXQGHQ]XKDEHQHLQJROGHQHV
+HU]å VDJWH HU LP %UXVWWRQ DOOHV EHVLHJHQGHU hEHU]HX
JXQJHLQRIIHQHV+HU]IUGLH/HLGHQDQGHUHUå
(UKLH‰-DQNR'DVEHGHXWH.OHLQHU-RKQHUNOlUWHHU'D
HURIWEHWRQWHGD‰HU*HELUJVEHZRKQHUVHLGDV:RUWGDIU
LQ VHLQHU 0XWWHUVSUDFKH *RRUDOOå RGHU lKQOLFK ODXWHWH
ZXUGHGLHVVHLQ=XQDPH(VLVWGDVHLQ]LJH=HXJQLVGDVHU
VSlWHUHQ *HQHUDWLRQHQ LP 7UDXXQJVUHJLVWHU GHV 3IDUUDPWV
KLQWHUODVVHQ KDW 'RUW VWHKW HV VFKZDU] DXI ZHL‰ YRP
3DVWRUJHVFKULHEHQ-DQNR*RRUDOO'DVVFKLHIH.UHX]GDV
GHU 6FKLIIEUFKLJH GDKLQWHU PDFKWH ± IU LKQ ZDU HV VL
FKHUOLFK GHU ZLFKWLJVWH 7HLO GHU JDQ]HQ =HUHPRQLH ± LVW
DOOHVZDVDXVVHLQHU+DQGGHU1DFKZHOWHUKDOWHQEOLHE
(UZDUODQJHLKU)UHLHUJHZHVHQ±VHLWGHP$XJHQEOLFN
DOVHULQGHU*HPHLQGH)X‰JHID‰WKDWWH=XHUVWKDWWHHULKU
LQ 'DUQIRUG HLQ JUQHV 6HLGHQEDQG JHNDXIW 6R LVW HV EHL
LKP ]X +DXVH EOLFK DQ HLQHP 0DUNWWDJ JHKW PDQ ]XP
6WDQGHLQHV-XGHQXQGHUVWHKWHLQ%DQG,FKJODXEHNDXP
GD‰ $P\ )RVWHU HWZDV GDPLW DQIDQJHQ NRQQWH DEHU HU
VFKLHQ EHU]HXJW ]X VHLQ GD‰ VHLQH ODXWHUHQ $EVLFKWHQ
QXQPHKUEHUMHGHQ=ZHLIHOHUKDEHQZDUHQ
(UVW DOV HU HUNOlUWH GDV 0lGFKHQ KHLUDWHQ ]X ZROOHQ
ZXUGHPLUULFKWLJ EHZX‰W ZLH VHKU LKQ GLH /DQGEHY|ONH
UXQJ ± ZDV VROO LFK VDJHQ ± YHUDEVFKHXWH 'DIU JDE HV
+XQGHUWH QLFKWLJHU XQVLQQLJHU *UQGH -HGH DOWH )UDX
]UQWHLKP6PLWKGHULKQEHLGHU)DUPWUDIYHUKLH‰LKP
GHQ 6FKlGHO HLQVFKODJHQ ]X ZROOHQ ZHQQ HU VLFK QRFK
HLQPDO LQ GHU 1lKH EOLFNHQ OLH‰H (U ]ZLUEHOWH MHGRFK VR
NDPSIHVOXVWLJ VHLQHQ VFKZDU]HQ 6FKQXUUEDUW XQG IXQNHOWH
6PLWK PLW VHLQHQ JUR‰HQ $XJHQ VR ZLOG DQ GD‰ GHU )DU
PHUVHLQ9HUVSUHFKHQQLHHLQO|VWH'HP0lGFKHQHUNOlUWH
6PLWKVLHPVVHYHUUFNWVHLQZHQQVLHHLQHPGHURIIHQ
VLFKWOLFKQLFKWDOOH6LQQHEHLVDPPHQKDEHLKUGHQ+RI]X
PDFKHQ JHVWDWWH 'LHVH %HPHUNXQJ KLQGHUWH VLH LQGHV
NHLQHVZHJV DOOHV VWHKHQ XQG OLHJHQ]XODVVHQ XQG LKU
*HVSUlFKPLW0LVWUH‰6PLWKPLWWHQLP6DW] DE]XEUHFKHQ
VREDOG YRQ GHU DQGHUHQ 6HLWH GHV 2EVWJDUWHQV KHU VHLQ
3IHLIHQ±ZHQLJH7DNWHHLQHUVHOWVDPHQWUDXULJHQ:HLVH±
GXUFKGLH$EHQGGlPPHUXQJNODQJ0LVVWUH‰6PLWKQDQQWH
VLH HLQH VFKDPORVH 6FKODPSH 'DUDXI HQWJHJQHWH VLH
QLFKWVhEHUKDXSWVDJWHVLH]XNHLQHPHWZDVVRQGHUQJLQJ
ZLHWDXELKUHV:HJHV9HUPXWOLFKZDUHQVLHXQGLFKDOOHLQ
LPVWDQGH VHLQH ZLUNOLFKH 6FK|QKHLW ]X HUNHQQHQ (U VDK
VHKU JXW DXV XQG EHZHJWH VLFK JUD]L|V =XJOHLFK KDWWH HU
GDV XQJH]JHOWH (WZDV HLQHV +LQWHUZlOGOHUV DQ VLFK ,KUH
0XWWHUVW|KQWHNOlJOLFKVRRIWGLH7RFKWHUHLQHQIUHLHQ7DJ
KDWWH XQG VLH EHVXFKHQ NDP 'HU 9DWHU PDFKWH HLQH YHU
GURVVHQH 0LHQH VWHOOWH VLFK MHGRFK XQZLVVHQG 0LVWUH‰
)LQQVDJWHLKULQV*HVLFKW'LHVHU0DQQPHLQ.LQGZLUG
GLU HLQHV 7DJHV QRFK ZDV DQWXQå 8QG VR JLQJ HV ZHLWHU
0DQ VDK VLH ]XVDPPHQ DXI GHQ 6WUD‰HQ 6LH WUDPSHOWH LQ
LKUHPJUDXHQ.OHLGGDKLQWUXJLKUHQ)HGHUKXWLKUHGHUEHQ
KRKHQ 6FKXKH XQG DXIIlOOLJ ZHL‰H %DXPZROOKDQGVFKXKH
GLHPDQVFKRQDXVKXQGHUW<DUG(QWIHUQXQJHUNDQQWHXQG
HU KDWWH GLH -DFNH OlVVLJ EHU HLQH 6FKXOWHU JHZRUIHQ
VFKULWWHODVWLVFKXQGJHZDQGWQHEHQLKUXQGZDUI]lUWOLFKH
%OLFNH DXI GDV 0lGFKHQ PLW GHP JROGHQHQ +HU]HQ ,FK
ZHL‰ QLFKW RE HU PHUNWH ZLH Kl‰OLFK VLH ZDU (QWZHGHU
XQWHUVFKLHG VLH VLFK VR VHKU YRQ DOOHQ GLH HU NDQQWH GD‰
VHLQH 8UWHLOVNUDIW YHUVDJWH RGHU LKU HGOHV 0LWJHIKO YHU
EOHQGHWHLKQ
-DQNR VDK VLFK XQWHUGHVVHQ YRU JUR‰H 6FKZLHULJNHLWHQ
JHVWHOOW ,Q VHLQHU +HLPDW VFKLFNWH PDQ HLQHQ DOWHQ 0DQQ
DOV%UDXWZHUEHUXQGHUZX‰WHQLFKWZLHHUKLHUYHUIDKUHQ
VROOWH (LQHV 7DJHV DEHU ]RJ HU EHLP 6FKDIHKWHQ HU ZDU
MHW]W 6ZDIIHUV 8QWHUVFKlIHU  VHLQHQ +XW YRU )RVWHU GHP
2EHUVFKlIHUXQGKLHOWXPGLH+DQGVHLQHU7RFKWHUDQ
,FK JODXEH VLH ZlUH VR W|ULFKW GLFK ]X KHLUDWHQå HQW
JHJQHWH)RVWHU
8QGGDQQåHU]lKOWH-DQNRVHW]WHUVHLQHQ+XWDXIVLHKW
PLFK ILQVWHU DQ DOV RE HU PLU GLH .HKOH GXUFKVFKQHLGHQ
ZLOO SIHLIW GHP +XQG XQG JHKW XQG LFK NDQQ GLH $UEHLW
DOOHLQPDFKHQå
'LH )RVWHUV YHU]LFKWHWHQ QDWUOLFK XQJHUQ DXI GHQ /RKQ
LKUHU 7RFKWHU $P\ JDE LKU JDQ]HV *HOG GHU 0XWWHU DEHU
)RVWHU KDWWH GDUEHU KLQDXV HLQH HFKWH $EQHLJXQJ JHJHQ
GLH9HUELQGXQJ1DFKVHLQHU0HLQXQJZDUGHU0DQQ]ZDU
HLQJXWHU6FKDIKLUWHDEHUIUHLQH(KHXQJHHLJQHW(UVWHQV
VSUHFKH HU EHLP /DXIHQ YRU VLFK KLQ ZLH HLQ YHUGDPPWHU
1DUU ]ZHLWHQV EHQlKPHQ VLFK GLH $XVOlQGHU PDQFKPDO
UHFKW NRPLVFK ]X )UDXHQ XQG VFKOLH‰OLFK ZLVVH QLHPDQG
RE HU VLH HLQHV 7DJHV QLFKW LUJHQGZRKLQ HQWIKUHQ RGHU
YLHOOHLFKWDOOHLQGXUFKEUHQQHQZUGH-HGHQIDOOVVHLHVHLQH
XQVLFKHUH 6DFKH )RVWHU SUHGLJWH VHLQHU 7RFKWHU GD‰ GHU
%XUVFKH VLH PL‰KDQGHOQ N|QQWH 6LH JDE NHLQH $QWZRUW
'HU0DQQVRVDJWHQGLH/HXWHLP'RUIKDEHHVLKUDQJH
WDQ 0DQ GLVNXWLHUWH EHU GHQ )DOO 0DQ ZDU VHKU DXIJH
EUDFKWDEHUGLHEHLGHQJLQJHQYRUGHQ$XJHQGHU2SSRVL
WLRQ ZHLWHUKLQ ]XVDPPHQ DXV 'DQQ JHVFKDK HWZDV 8Q
YRUKHUJHVHKHQHV
,FKZHL‰QLFKWREGHUDOWH 6ZDIIHU DKQWH ZLH VHKU VHLQ
DXVOlQGLVFKHU /HKQVPDQQ LQ LKP HLQH $UW 9DWHU VDK -H
GHQIDOOV ZDUHQ LKUH %H]LHKXQJHQ VHOWVDP IHXGDOLVWLVFK
$OVR EDW LKQ -DQNR LQ DOOHU )RUP XP HLQH 8QWHUUHGXQJ ±
LKQ XQG DXFK GLH 0L‰å HU QDQQWH GDV JHVWUHQJH WDXEH
)UlXOHLQ 6ZDIIHU HLQIDFK 0L‰å (U HUVXFKWH GLH EHLGHQ
LKPGLH(UODXEQLV]XU+HLUDW]XHUWHLOHQ6ZDIIHUK|UWHLKP
XQJHUKUW ]X HQWOLH‰ LKQ PLW HLQHP .RSIQLFNHQ GDQQ
VFKULHHULKUGLH.XQGHLQV2KU
6LH]HLJWHNHLQHUOHLhEHUUDVFKXQJVRQGHUQEHPHUNWHQXU
WURFNHQ(LQHDQGHUHZLUGHUEHVWLPPWQLFKWNULHJHQå
0L‰ 6ZDIIHU LVW IU LKUH )UHLJHELJNHLW EHNDQQW DEHU HL
QHV 7DJHV VSUDFK HV VLFK KHUXP GD‰ 0LVWHU 6ZDIIHU GHP
-DQNRHLQ+lXVFKHQYHUPDFKWKDEH GDV+lXVFKHQGDVGX
KHXWH PRUJHQ JHVHKHQ KDVW  GD]X HLQHQ 0RUJHQ /DQG
%HLGHVZDUQXQVHLQXQHLQJHVFKUlQNWHV(LJHQWXP:LOOFR[
IRUGHUWHGLH6FKHQNXQJXQGLFKHULQQHUHPLFKGD‰HUGLH
8UNXQGH JHUQ DXVVWHOOWH 'RUW KLH‰ HV ,Q $QHUNHQQXQJ
GHU /HEHQVUHWWXQJ PHLQHU JHOLHEWHQ (QNHOLQ %HUWKD
:LOOFR[å
'DQDFKNRQQWHQDWUOLFKNHLQH0DFKWGHU(UGHPHKUGLH
+HLUDWYHUKLQGHUQ
$XFK QDFK GHU +RFK]HLW ZDU $P\ LQ LKQ YHUQDUUW 'LH
/HXWHVDKHQZLHVLHLKPDEHQGVHQWJHJHQJLQJ6LHVWDUUWH
PLWJUR‰HQ$XJHQ JHEDQQWGLH6WUD‰HKLQXQWHU DXIGHUHU
NRPPHQ PX‰WH $OV GHU -XQJH JHERUHQ ZXUGH VXFKWH HU
GLH &RDFK DQG +RUVHV DXI JHULHW LQ +RFKVWLPPXQJ ILQJ
ZLHGHU]XVLQJHQXQG]XWDQ]HQDQXQGZXUGH ]XP ]ZHL
WHQPDO KLQDXVJHZRUIHQ 'LH /HXWH EHNXQGHWHQ LKU 0LWJH
IKO IU HLQH )UDX GLH VR HLQHQ +DPSHOPDQQå JHKHLUDWHW
KDEH ,KQ OLH‰ HV XQJHUKUW -HW]W JlEH HV MHPDQGHQ HU
NOlUWH HU PLU SUDKOHULVFK GHP HU HWZDV YRUVLQJHQ GHQ HU
GLH 6SUDFKH VHLQHU +HLPDW OHKUHQ XQG GHP HU DOOPlKOLFK
DXFKGDV7DQ]HQEHLEULQJHQN|QQH
7URW]GHP NDP HU PLU YHUlQGHUW YRU QLFKW PHKU VR HOD
VWLVFK VFKZHUHU ZHQLJHU VFKDUIlXJLJ (LQELOGXQJ VLFKHU
OLFK DEHU LFK JODXEH GD‰ VLFK GDV 1HW] GHV 6FKLFNVDOV
]X]RJ
(LQHV7DJHVWUDILFKLKQDXIGHP3IDGGHUEHUGHQ7DO
IRXUG +LOO IKUW 'D VDJWH HU PLU GD‰ )UDXHQ NRPLVFK
VHLHQ ,FK KDWWH VFKRQ YRQ KlXVOLFKHQ 0HLQXQJVYHUVFKLH
GHQKHLWHQ JHK|UW 'LH /HXWH PXQNHOWHQ $P\ )RVWHU EH
JUHLIH DOOPlKOLFK ZHQ VLH JHKHLUDWHW KDEH (U EOLFNWH
JOHLFKJOWLJ]XU6HHKLQ6HLQH)UDXKDWWHLKPGHQ.OHLQHQ
DXV GHQ +lQGHQ JHULVVHQ DOV HU GDEHL JHZHVHQ ZDU LKP
DXIGHU6WXIHHLQ/LHGYRU]XVXPPHQZLHHVGLH0WWHULQ
GHQ%HUJHQIULKUH.LQGHUVLQJHQ6LHVFKLHQ]XJODXEHQ
GD‰ HU GHP -XQJHQ %|VHV DQWXQ ZROOWH )UDXHQ VHLHQ NR
PLVFKEHWHXHUWHHUXQGVLHKDEHDXFKHWZDVGDJHJHQGD‰
HU ODXW EHWH :DUXP" (U HUZDUWHWH GD‰ GHU .OHLQH GDV
*HEHWDOOPlKOLFKOHUQHQXQGVWFNFKHQZHLVHQDFKVSUHFKHQ
ZUGH VR ZLH HU HV HLQPDO XQWHU GHU $QOHLWXQJ VHLQHV
9DWHUVJHWDQKDWWH(UVHKQWHGLH=HLWKHUEHLGDVHLQ-XQJH
HUZDFKVHQ ZlUH 'DQQ JlEH HV HQGOLFK HLQHQ 0DQQ PLW
GHP HU VLFK LQ VHLQHU 0XWWHUVSUDFKH XQWHUKDOWHQ N|QQWH
:DV VHLQH )UDX GDJHJHQ KDWWH YHUPRFKWH HU QLFKW ]X
VDJHQ $XFK GDV ZUGH YRUEHUJHKHQ HUNOlUWH HU QHLJWH
GHQ.RSI]XU6HLWHXQGVFKOXJVLFKDXIGLH%UXVWXPPLU
LQV*HGlFKWQLV]XUXIHQGD‰VLHHLQJXWHV+HU]KDEHGD‰
VLH QLFKW KDUWKHU]LJ XQG QLFKW XQIUHXQGOLFK VRQGHUQ PLW
OHLGLJXQGZRKOWlWLJVHL
,FK JLQJ QDFKGHQNOLFK ZHLWHU XQG IUDJWH PLFK RE VHLQH
$QGHUVDUWLJNHLW VHLQH )UHPGKHLW GLH GLHVH HLQIlOWLJH
3HUVRQXQZLGHUVWHKOLFKDQJH]RJHQKDWWHQQLFKWDOOPlKOLFK
GDV*HJHQWHLOEHZLUNWHQXQGDQILQJHQVLHDE]XVWR‰HQ³
'HU$U]WNDP]XP)HQVWHUXQGVDKKLQDXVDXIGLHNKOH
3UDFKW GHU 6HH GLH JHZDOWLJ ZLUNWH XQWHU GHP 'XQVW
VFKOHLHU GHU GLH JDQ]H :HOW PLW DOO GHQ +HU]HQ YROO /HL
GHQVFKDIW/LHEHXQG)XUFKW]XEHGHFNHQVFKLHQ
Ä0|JOLFK GD‰ LFK PLW GLHVHU 9HUPXWXQJ UHFKW KDWWH³
VDJWH HU XQG GUHKWH VLFK VFKURII XP ÄSK\VLRORJLVFK ZlUH
HVHUNOlUEDU³
(UVFKZLHJ'DQQHU]lKOWHHUZHLWHU

Ä-HGHQIDOOVDOVLFKLKQZLHGHUVDKZDUHUNUDQN/XQJHQ
JHVFKLFKWH(LQ]lKHU%XUVFKHDEHUQLFKWVRJXWDNNOLPDWL
VLHUW ZLH LFK DQJHQRPPHQ KDWWH (V ZDU HLQ Kl‰OLFKHU
:LQWHU 'LHVH *HELUJOHU EHNRPPHQ QDWUOLFK +HLPZHK
XQG'HSUHVVLRQHQPDFKHQHLQHQ0HQVFKHQDQIlOOLJ(UODJ
KDOEHQWNOHLGHWDXIHLQHU&RXFKXQWHQ
(LQ 7LVFK PLW HLQHU GXQNOHQ :DFKVWXFKGHFNH QDKP GLH
0LWWHGHV5DXPHVHLQ(LQH:LHJHVWDQGDXIGHP)X‰ER
GHQDXIGHP.DPLQDEVDW]GDPSIWHHLQ:DVVHUNHVVHOXQG
DXI GHP *LWWHU KLQJ .LQGHUZlVFKH ]XP 7URFNQHQ 'DV
=LPPHUZDUJHKHL]WDEHUGLH7UIKUWGLUHNWLQGHQ*DU
WHQZLHGXYLHOOHLFKWEHPHUNWKDVW
(U KDWWH KRKHV )LHEHU XQG PXUPHOWH YRU VLFK KLQ 6LH
EOLFNWH LKQ YRQ LKUHP 6WXKO DXV EHU GHQ 7LVFK ZHJ PLW
LKUHQEUDXQHQOHHUHQ$XJHQXQYHUZDQGWDQ
:DUXPODVVHQ6LHLKQQLFKWKLQDXIVFKDIIHQ"å IUDJWHLFK
6LHUDQJQDFK/XIWXQGVWDPPHOWHNRQIXV2KDK2EHQ
N|QQWHLFKQLFKWVLW]HQ6LUå
,FKHUWHLOWHLKUHLQLJH$QZHLVXQJHQXQGEHLP+LQDXVJH
KHQEHWRQWHLFKGD‰HUREHQLP%HWWOLHJHQVROOWH
6LHUDQJGLH+lQGH,FKN|QQWåVQLFKWLFKN|QQWåVQLFKW
(UVSULFKWLPPHUXQGLFKZHL‰QLFKWZDVå
,FK GDFKWH DQ DOO GDV *HUHGH GDV PDQ LKU LQV 2KU JH
WULFKWHUWKDWWHXQGEHWUDFKWHWHVLHIRUVFKHQG,FKEOLFNWHLQ
LKUH NXU]VLFKWLJHQ $XJHQ LKUH IDGHQ $XJHQ GLH HLQPDO
HLQHQ EH]DXEHUQGHQ 0HQVFKHQ JHVHKHQ KDWWHQ XQG MHW]W
DOVVLHPLFKDQVWDUUWHQLFKWV]XVHKHQVFKLHQHQ'RFKLFK
EHPHUNWHGD‰VLHVLFKQLFKWZRKOIKOWH
:DVIHKOWLKP"å IUDJWHVLHlQJVWOLFK(UVLHKWQLFKWVHKU
NUDQN DXV ,FK KDEH QLH MHPDQGHQ JHVHKHQ GHU VR DXVJH
VHKHQKDWå
*ODXEHQ 6LH GD‰ HU ,KQHQ HWZDV YRUPDFKW"å IUDJWH LFK
HQWUVWHW
,FKNDQQ PLU QLFKW KHOIHQ 6LUå VDJWH VLH GXPSI 3O|W]
OLFK VFKOXJ VLH GLH +lQGH ]XVDPPHQ GUHKWH GHQ .RSI
QDFKUHFKWVXQGQDFKOLQNV8QGGDLVWGDV%DE\,FKKDEH
VROFKH $QJVW (U ZLOO GD‰ LFK LKP GDV %DE\ JHEH ,FK
YHUVWHKHQLFKWZDVHU]XLKPVDJWå
.|QQHQ 6LH QLFKW HLQHQ 1DFKEDUQ ELWWHQ IU GLH 1DFKW
KHUEHU]XNRPPHQ"å IUDJWHLFK
6LU ELWWH QLHPDQG VFKHLQW NRPPHQ ]X ZROOHQå PXU
PHOWHVLHHLQIlOWLJUHVLJQLHUHQG
,FK VFKlUIWH LKU QDFKGUFNOLFK HLQ GD‰ HU JU|‰WH 6RUJH
EUDXFKH 'DQQ PX‰WH LFK IDKUHQ (V JDE YLHOH .UDQNH LQ
GLHVHP:LQWHU
2KLFKZLOOQXUKRIIHQGD‰HUQLFKWVSULFKWåZQVFKWH
VLHDOVLFKGDYRQJLQJ
,FKZHL‰QLFKWZLHHVNDPGD‰LFKQLFKWVDKQWHREZRKO
LFK EHPHUNWH GD‰ VLH YRU GHU 7U ]DXGHUWH DOV LFK PLFK
XPGUHKWH 6LH VWDQG VHKU VWLOO GD XQG HUZRJ VLFKHU HLQH
)OXFKWDXIGHUVFKPXW]LJHQ/DQGVWUD‰H
*HJHQ $EHQG VWLHJ GDV )LHEHU (U ZDUI VLFK XPKHU
VW|KQWH XQG NODJWH XQG VLH VD‰ DXI GHP 6WXKO 'HU 7LVFK
VWDQG ]ZLVFKHQ LKU XQG GHU &RXFK 6LH EHREDFKWHWH MHGH
%HZHJXQJ K|UWH MHGHQ /DXW XQG HLQH QDPHQORVH )XUFKW
HLQHW|ULFKWH)XUFKWYRUGHP0DQQGHQVLHQLFKWYHUVWHKHQ
NRQQWH NDP EHU VLH 'LH :LHJH KDWWH VLH QDKH KHUDQJH
]RJHQ ,Q LKU ZDU QLFKWV PHKU DX‰HU GHP 0XWWHULQVWLQNW
XQGLKUHUXQVLQQLJHQ)XUFKW
3O|W]OLFK HUZDFKWH HU DXV GHQ )LHEHUSKDQWDVLHQ 6HLQH
.HKOH ZDU ZLH DXVJHGRUUW (U YHUODQJWH :DVVHU 6LH UHJWH
VLFKQLFKW6LHKDWWHQLFKWVYHUVWDQGHQ(UPRFKWHJODXEHQ
HQJOLVFK JHVSURFKHQ ]X KDEHQ )LHEHUJOKHQG VDK HU VLH
DQZDUWHWH,KU6FKZHLJHQXQGLKUH5HJORVLJNHLWlUJHUWHQ
LKQ:DVVHUå ULHIHUXQJHGXOGLJ*LEPLU:DVVHUå
6LHVSUDQJ DXIGLH )‰HHUJULIIGDV .LQG XQG VWDQG YRU
LKP(UVSUDFKXQGVHLQHOHLGHQVFKDIWOLFKHQ9RUKDOWXQJHQ
VWHLJHUWHQLKUH )XUFKW ,FK JODXEHHUVSUDFK ODQJH HU EDW
YHUODQJWH IOHKWH EHIDKO 'DV QHKPH LFK DQ 6LH VDJW VLH
HUWUXJ HV VR ODQJH ZLH VLH NRQQWH 'DQQ EHNDP HU HLQHQ
:XWDQIDOO
(UULFKWHWHVLFKHPSRUXQGVFKULHVFKUHFNOLFK(LQ:RUW
HLQJHZLVVHV:RUW(UVWDQGDXIDOVREHUJDUQLFKWNUDQN
ZlUHVDJW VLH XQG DOV HU ILHEHUQG EHVWU]W HQWUVWHW XQG
YHUZXQGHUW XP GHQ 7LVFK ]X LKU JHODQJHQ ZROOWH |IIQHWH
VLH HLQIDFK GLH 7U XQG OLHI PLW GHP .LQG IRUW =ZHLPDO
K|UWH VLH GD‰ HU LKU QDFKULHI 6HLQH 6WLPPH NODQJ
VFKUHFNOLFK XQG VLH IORK +LQWHU GHQ OHHUHQ YHUVFKZRP
PHQHQ $XJHQ VD‰ GDV *HVSHQVW GHU )XUFKW XQG MDJWH VLH
GUHL XQG HLQH KDOEH 0HLOH ]XP +lXVFKHQ LKUHU (OWHUQ
'LHVHV *HVSHQVW KlWWHVW GX VHKHQ VROOHQ ,FK VDK HV DP
QlFKVWHQ7DJ
8QGLFKIDQGLKQ*OHLFKYRUGHP)OHFKW]DXQODJHUPLW
GHP*HVLFKWQDFKXQWHQLQHLQHU3IW]H
0DQ KDWWH PLFK ]X HLQHP GULQJHQGHQ )DOO UXIHQ ODVVHQ
XQGDXIGHP5FNZHJ±GHU0RUJHQ JUDXWHVFKRQ±NDP
LFKDQLKUHP+lXVFKHQYRUEHL'LH7UVWDQGRIIHQ0HLQ
'LHQHUKDOIPLULKQKLQHLQ]XWUDJHQ:LUOHJWHQLKQDXIGLH
&RXFK 'LH /DPSH UDXFKWH 'DV )HXHU ZDU DXVJHJDQJHQ
'LH IUHXGORVH JHOEH 7DSHWH KDXFKWH GLH .lOWH GHU VWUPL
VFKHQ1DFKWLQV=LPPHU
$P\å ULHI LFK XQG PHLQH 6WLPPH VFKLHQ VLFK LQ GHU
/HHUHGHVNOHLQHQ+DXVHV]XYHUOLHUHQZLHLQHLQHU:VWH
(UVFKOXJGLH$XJHQ DXI)RUWå VDJWH HU GHXWOLFK 8QG
LFK KDEH VLH QXU XP :DVVHU JHEHWHQ QXU XP HLQ EL‰FKHQ
:DVVHU«å
(UZDUVFKPXW]LJ,FKGHFNWHLKQ]XXQGZDUWHWHVFKZHL
JHQG +LQ XQG ZLHGHU K|UWH LFK HLQ VFKPHU]KDIWHV .HX
FKHQXQGHLQ:RUW(UUHGHWHQLFKWPHKULQVHLQHU0XWWHU
VSUDFKH (U ZDU ILHEHUIUHL DEHU PLW GHP )LHEHU ZDU DXFK
GLH/HEHQVZlUPHJHZLFKHQ:LHHUVRVFKQDXIWHXQGVHLQH
$XJHQ JOlQ]WHQ HULQQHUWH HU PLFK ZLHGHU DQ HLQ 7LHU LP
1HW]DQHLQHQ JHIDQJHQHQ9RJHO6LH KDWWH LKQ YHUODVVHQ
LKQ GHQ .UDQNHQ GHQ +LOIORVHQ GHQ 'XUVWLJHQ LP 6WLFK
JHODVVHQ
'HU-DJGVSHHUKDWWHLKQLQV+HU]JHWURIIHQ
:DUXP"å IUDJWH HU HQWUVWHW PLW GHU GXUFKGULQJHQGHQ
6WLPPHHLQHV0HQVFKHQGHUGHQYHUDQWZRUWOLFKHQ6FK|S
IHUDQUXIW
,FK ZROOWH GLH 7U VFKOLH‰HQ XQG GUHKWH PLFK XP 'D
VDJWHHU%DUPKHU]LJå XQGVWDUE
,FKEHVFKHLQLJWH+HU]YHUVDJHQDOVXQPLWWHOEDUH7RGHVXU
VDFKH 7DWVlFKOLFK PX‰ VHLQ +HU] YHUVDJW KDEHQ VRQVW
KlWWHHUDXFKGLHVH6WXUPQDFKWXQGGLH.lOWHEHUVWDQGHQ
,FK VFKOR‰ LKP GLH $XJHQ XQG IXKU IRUW 1LFKW VHKU ZHLW
YRP+lXVFKHQWUDILFK)RVWHUGHUIHVWHQ6FKULWWV]ZLVFKHQ
WULHIHQGHQ +HFNHQ JLQJ 6HLQ &ROOLH IROJWH LKP DXI GHQ
)HUVHQ
:LVVHQ6LHZR,KUH7RFKWHULVW"å IUDJWHLFK
8QG RE LFK HV ZHL‰å DQWZRUWHWH HU ,FK ZHUG LKP PDO
HLQ EL‰FKHQ LQV *HZLVVHQ UHGHQ (LQHU DUPHQ )UDX VR
HLQHQ6FKUHFNHLQ]XMDJHQå
(U ZLUG VLH QLH ZLHGHU HUVFKUHFNHQå VDJWH LFK HU LVW
WRWå
'DVWLH‰HUVHLQHQ6WRFNLQGHQ6FKODPP8QGGDLVWGDV
.LQGå
(U GDFKWH QDFK 'DQQ VDJWH HU 9LHOOHLFKW LVW HV DP EH
VWHQVRå
'DV ZDUHQ VHLQH :RUWH XQG VLH VSULFKW EHUKDXSW QLFKW
PHKU EHU LKQ 1LHPDOV ,VW GLH (ULQQHUXQJ DQ LKQ VR
UHVWORV DXV LKUHP *HGlFKWQLV YHUVFKZXQGHQ ZLH VHLQH
DXVVFKUHLWHQGH HODVWLVFKH *HVWDOW XQG VHLQ MRGHOQGHU *H
VDQJ YRQ GHQ )HOGHUQ" 6LH VLHKW LKQ QLFKW PHKU XQG HU
HUZHFNW ZHGHU LKUH /LHEH QRFK LKUH )XUFKW :LH HLQ
6FKDWWHQ EHU HLQHQ ZHL‰HQ 6FKLUP VR LVW HU DQ LKUHP
/HEHQ YRUEHUJH]RJHQ JHNRPPHQ XQG VSXUORV YHUJDQ
JHQ 6LH ZRKQW QRFK LQ GHP +lXVFKHQ XQG DUEHLWHW IU
0L‰6ZDIIHU )UMHGHQ LVW VLH $P\ )RVWHU XQG GDV .LQG
LVW $P\ )RVWHUV -XQJHå 6LH QHQQW LKQ -RKQQ\ ± .OHLQHU
-RKQ
,FK NDQQ XQP|JOLFK VDJHQ RE GHU 1DPH LUJHQGZHOFKH
9RUVWHOOXQJHQLQLKUZDFKUXIWREVLHMHDQGLH9HUJDQJHQ
KHLWGHQNWDEHULFKKDEHVFKRQJHVHKHQZLHVLHVLFKYROO
EHUVWU|PHQGHU 0XWWHUOLHEH ]lUWOLFK EHU GDV .LQGHUEHWW
FKHQ EHXJWH 'HU .OHLQH ODJ DXI GHP 5FNHQ KDWWH HLQ
EL‰FKHQ $QJVW YRU PLU GRFK HU ZDU VHKU VWLOO 0LW VHLQHQ
JUR‰HQVFKZDU]HQ$XJHQXQGVHLQHU6FKHXJOLFKHUHLQHP
9RJHO LQ GHU 6FKOLQJH ,FK JODXEWH VHLQHQ 9DWHU ]X VHKHQ
GHQ 6FKLIIEUFKLJHQ GHQ GLH 6HH DXI P\VWHUL|VH :HLVH
KHUJHJHEHQKDWWHXQGGHUHLQ2SIHUGHVJU|‰WHQ8QJOFNV
GHU9HUODVVHQKHLWXQGGHU9HU]ZHLIOXQJZXUGH³