Sie sind auf Seite 1von 50

'DVQHXH$EHQWHXHU

/HRQHOR$EHOOR0HVD
%LVLQVNOHLQVWH'HWDLO
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\'XPPH3XWH
7LWHOGHVVSDQLVFKHQ2ULJLQDOV+DVWDHOPiVSHTXHxRGHWDOOH
,QV'HXWVFKHEHUWUDJHQYRQ/HQL/RSH]
,OOXVWULHUWYRQ.DUO)LVFKHU
,6%1
‹/HRQHOR$EHOOR0HVD
)UGLHGHXWVFKHhEHUVHW]XQJXQGGLH,OOXVWUDWLRQHQ
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ.DUO)LVFKHU
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS 7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1U

'LHQVWDJ2NWREHU8KU
2EZRKOLQGLHVHU-DKUHV]HLWGLH6RQQHJHZ|KQOLFKDXFK
QDFK DFKW 8KU DEHQGV QRFK DP +LPPHO VWHKW KDWWH HLQ
NXU]HU DEHU KHIWLJHU 5HJHQ EHUHLWV GLH $EHQGGlPPHUXQJ
EHU GLH 6WDGW JHEUHLWHW (V ZDU GLH 6WXQGH GD DXI GHQ
+DXSWYHUNHKUVDGHUQ GDV DEHQGOLFKH /HEHQ ]X SXOVLHUHQ
EHJDQQ 'HP IHLQHQ 5HJHQ GHU DXI GHQ :RONHQEUXFK
IROJWH GLH 6WLUQ ELHWHQG VFKOHQGHUWHQ ]DKOUHLFKH XQWHU
QHKPXQJVOXVWLJH 3DVVDQWHQ GXUFK GLH 6WUD‰HQ GHU ,QQHQ
VWDGW
,Q /DZWRQ KLQJHJHQ HLQHP 9LHUWHO IHUQDE YRP QlFKWOL
FKHQ 7UHLEHQ LP +HU]HQ GHU +DXSWVWDGW VSLHOWH VLFK GDV
)DPLOLHQOHEHQ YRU DOOHP LQ GHQ :RKQXQJHQ DE +LHU XQG
GDILHOHLQ /LFKWVFKHLQGXUFKGLH UHFKWHFNLJHgIIQXQJGHU
)HQVWHU XQG HUKHOOWH GLH GXQNOHQ 6WUD‰HQ $XV GHP HLQHQ
+DXVGUDQJOHEKDIWHV6WLPPHQJHZLUUDXVGHPDQGHUHQGHU
7RQ HLQHV )HUQVHKJHUlWHV 'RFK LQ GHP NOHLQHQ :RKQ
]LPPHUGHV(LQIDPLOLHQKDXVHVZDUHQGLHGUHL3HUVRQHQ²
]ZHL)UDXHQXQGHLQ0DQQ²DXV JDQ]DQGHUHQ*UQGHQ
]XVDPPHQJHNRPPHQ,QGHP5DXPLQGHPGDV*HVSUlFK
VWDWWIDQGKHUUVFKWHHLQHDQJHVSDQQWH$WPRVSKlUH
Ä6LHJHKHQPRUJHQDOVRZLUNOLFKIRUW5RVD"³
'LH )UDJH LQ GHU HLQH OHLVH 9HUOHJHQKHLW PLWVFKZDQJ
ZXUGH YRQ GHP 0DQQ JHVWHOOW HLQHP MXQJHQ NUlIWLJHQ
KRFKJHZDFKVHQHQ %XUVFKHQ PLW GLFKWHP .UDXVKDDU GDV
XQJHDFKWHW GHU IHLQHQ *HVLFKWV]JH XQG GHU KHOOHQ +DXW
IDUEHVHLQHNUHROLVFKH$EVWDPPXQJYHUULHW'LH+lQGHLQ
GLH +IWHQ JHVWHPPW JDOW VHLQH )UDJH HLQHU MXQJHQ )UDX
GLHYRULKPDXIHLQHP6RIDVD‰XQGLKQQDFKGHQNOLFKPX
VWHUWH 6LFK HLQH 6WUlKQH LKUHV VFKZDU]HQ U|WOLFK VFKLP
PHUQGHQ+DDUHVDXVGHU6WLUQVWUHLFKHQGJDEVLHVHXI]HQG
]XU$QWZRUWÄ6RLVWHV0RUJHQIDKUHLFK]XUFNLQPHLQ
'RUI0DOVHKHQZDVPLUGRUWEOKW³
Ä.HLQH 6RUJH ZLUG VFKRQ ZHUGHQ *DQ] EHVWLPPW 'DV
KDEHQ ZLU GRFK [PDO EHVSURFKHQ³ ZDUI GLH DQGHUH )UDX
HLQ6LHUHLFKWHGHP0DQQHLQH7DVVH.DIIHHXQGPHLQWH
Ä5D~O 5RVD EHJUHLIW QLFKW GD‰ VLH VLFK ZHJHQ GHP ZDV
ZDU NHLQH 6RUJHQ PHKU ]X PDFKHQ EUDXFKW 9RU LKU OLHJW
HLQQHXHV/HEHQ³
'HU 2SWLPLVPXV GHU DXV LKUHQ :RUWHQ VSUDFK NODQJ
HWZDV EHUWULHEHQ ZLH LPPHU ZHQQ PDQ EHPKW LVW
HLQHP DQGHUHQ 0HQVFKHQ 0XW ]X PDFKHQ (LQ 6HXI]HU
ZDU GLH $QWZRUW ZlKUHQG GHU 0DQQ ODQJVDP VHLQHQ
.DIIHH VFKOUIHQG XQG VRPLW VHLQ 6FKZHLJHQ UHFKWIHU
WLJHQG VLFK =HLW QDKP EHU GHQ QlFKVWHQ 6DW] QDFK]X
GHQNHQ
5RVD VHOEVW EUDFK GDV 6FKZHLJHQ .RSIVFKWWHOQG VDJWH
VLH PLW HLQHP VFKZDFKHQ /lFKHOQ Ä0DFKW HXFK PHLQHW
ZHJHQ EOR‰ NHLQH *HGDQNHQ « 'HQNW OLHEHU DQ HXFK
:DQQKHLUDWHWLKUHQGOLFK"³
Ä:HL‰ GHU +LPPHO³ HUZLGHUWH (OVD GLH DQGHUH )UDX
8QG PLW HLQHP OHLFKWHQ 9RUZXUI LQ GHU 6WLPPH IJWH VLH
KLQ]X Ä5D~O ZLOO QLFKW EHYRU QLFKW DOOHV LQ 2UGQXQJ
JHEUDFKWLVW(UZLOOHUVWGDV+DXVYHUJU|‰HUQGLH=LPPHU
NRPSOHWWHLQULFKWHQXQGVRZHLWHUXQGVRIRUW«DEHUGDV
GDXHUWVHLQH=HLWGHQQGD]XIHKOWXQVGDVQ|WLJH.OHLQJHOG
« :HQQ HV QDFK PLU JLQJH N|QQWH GLH +RFK]HLW JOHLFK
PRUJHQVHLQ³
7URW] GHU $QVSLHOXQJ YHUlQGHUWH 5D~O PLWQLFKWHQ VHLQH
EHVRUJWH 0LHQH GLH HU NDXP GD‰ GDV 7KHPD DQJHVFKQLW
WHQZXUGHDXIJHVHW]WKDWWH
Ä:HQQLKUZROOWOHLKHLFKHXFK«³
5RVDNDPQLFKWGD]XLKU$QJHERW]X(QGH]XIRUPXOLH
UHQ+HIWLJGHQ.RSIVFKWWHOQGIXKU5D~OGD]ZLVFKHQ(U
JODXEH QLFKW GD‰ GLHV GDV HLJHQWOLFKH 3UREOHP VHL 1XU
QLFKWJOHLFKLQ3DQLNPDFKHQ«
(OVDPDFKWHHLQHUHVLJQLHUHQGH+DQGEHZHJXQJXQGYHU
VFKZDQGLQGHU.FKH(LQH:HLOHKHUUVFKWH6FKZHLJHQ
5RVD YHUVDQN LQ *HGDQNHQ ZlKUHQG VLFK 5D~O HLQH =L
JDUHWWHDQ]QGHWHXQGGHQ5DXFKODQJVDP]XU'HFNHEOLHV
Ä%OHLEHQ6LHEHU1DFKWEHL(OVD"³IUDJWHHUVFKOLH‰OLFK
Ä6LHZLOOQLFKW5D~O«,FKKDEHYHUVXFKWVLH]XP+LHU
EOHLEHQ]XEHUUHGHQDEHUVLHZLOOXQEHGLQJWQDFK+DXVH³
OLH‰VLFK(OVDYHUQHKPHQ
,QV=LPPHU]XUFNJHNHKUWKDWWHVLHHVEHUQRPPHQIU
5RVD ]X DQWZRUWHQ ,KUH :RUWH VRZLH LKU $XIWUHWHQ XQG
*HEDUHQ]HLJWHQGD‰VLHLQGLHVHU:RKQXQJ]X+DXVHZDU
$OVZUGHVLHGHUOHW]WH6DW]DXVLKUHU*UEHOHLJHZHFNW
KDEHQ VDJWH 5RVD Ä,FK JODXEH HV LVW EHVVHU VR ,FK PX‰
QRFKHLQSDDU6DFKHQ]XVDPPHQSDFNHQ,FKIDKUHPRUJHQ
MDJDQ]IUK«%LQVFKRQVRJXWZLHZHJ³
'HUMXQJH0DQQVWDQGDXI(UYHUDEVFKLHGHWHVLFK
Ä$OVRLFKYHUVFKZLQGHMHW]W(OVD(VLVWVFKRQ]LHPOLFK
VSlWXPQHXQEHJLQQWPHLQH6FKLFKW«$XI:LHGHUVHKHQ
5RVDXQGDOOHV*XWH³
(OVDKDNWH5D~OXQWHUXQGEHJOHLWHWHLKQELV]XU+DXVWU
:LHGHULP=LPPHUVHW]WHVLHVLFK]X5RVDDXIV6RIDXQG
VDJWH ZREHL LKUH 6WLPPH QRFK ZlUPHU NODQJ DOV ]XYRU
Ä:LHLFKVHKHKDVWGXHVLPPHUQRFKQLFKWJHVFKDIIWDOOH
6RUJHQDE]XVWUHLIHQ'XVFKDXVWWUDXULJGUHLQJDUQLFKWVR
HQWVFKORVVHQZLHZLUHVYHUDEUHGHWKDWWHQ³
5RVD ZROOWH JHUDGH ZLGHUVSUHFKHQ GD OlXWHWH GDV 7HOH
IRQ(OVDQDKPGHQ+|UHUDE
Ä+DOOR"-D«$FK6LHVLQGHV:DVZROOHQ6LH"«:LH"
,FKYHUVWHKHQLFKW«³
'HUEHIUHPGOLFKH:HFKVHOLQ(OVDV6WLPPHXQGGHUYHU
VWRKOHQH%OLFNGHQVLHLKUHU)UHXQGLQ]XZDUIQDFKGHPVLH
IHVWJHVWHOOW KDWWH ZHU DP DQGHUHQ (QGH GHU /HLWXQJ ZDU
OLH‰HQ 5RVD DXIKRUFKHQ Ä « 5RVD LVW JHUDGH EHL PLU «
0|FKWHQ6LHPLULKUVSUHFKHQ"³
6LH EHGHFNWH PLW GHU +DQG GLH 0XVFKHO XQG VDJWH ]X
5RVDÄ(VLVW&DUORV(UZLOOGLFKVSUHFKHQ³
5RVDVWDQGDXI6LH]|JHUWHXQGZDUI(OVDHLQHQIUDJHQ
GHQ %OLFN ]X 'DV =LWWHUQ LKUHU /LSSHQ XQG GDV 0LHQHQ
VSLHOYHUULHWHQLKUH%HNOHPPXQJ
3O|W]OLFKJLQJGDV/LFKWDXVXQGWDXFKWHDOOHVLQ'XQNHO
'LH)UDXHQVWLH‰HQHLQHQEHUUDVFKWHQ6FKUHLDXV
Ä:DV ORV LVW «" 1HLQ DEHU HV NDP VR SO|W]OLFK « -D
GDV ZLUG ZRKO GHU *UXQG VHLQ 6FKHLQW GLH JDQ]H 6WUD‰H
HUZLVFKW]XKDEHQ«-D³
$XV GHP *HVDJWHQ IROJHUWH 5RVD GD‰ VLH DXI bX‰HUXQ
JHQ UHDJLHUHQ PX‰WH GLH GHU DQGHUH DP 7HOHIRQ PDFKWH
$OV VLH VLFK MHW]W ]X 5RVD XPGUHKWH NODQJ LKUH 6WLPPH
ZLHGHUJDQ]DQGHUV
Ä6SULFK PLW LKP DEHU EOHLE VWDUN³ VDJWH VLH 5RVD JULII
QDFK GHP +|UHU GHQ LKU (OVD KLQKLHOW $OV VLFK EHLGHU
+lQGHNXU]EHUKUWHQVSUWHMHGHZLHGLHDQGHUH]LWWHUWH
Ä,FKK|UH«³
5RVD ]RJ DEVLFKWOLFK GLH :RUWH LQ GLH /lQJH DOV ZROOWH
VLHYRQYRUQKHUHLQ'LVWDQ]ZDKUHQ
Ä«0LU"6HKUJXW:DVZLOOVWGXGHQQQRFK«"0RUJHQ
IUK«1HLQ«1HLQDX‰HUGHPEOHLEHLFKQLFKWKLHU³(V
WUDW HLQH JU|‰HUH 3DXVH HLQ Ä'D NDQQVW GX VLFKHU VHLQ «
,FKKDEHGLUQLFKWVPHKU]XVDJHQ«³
6WXPPKLHOW5RVDGHQ+|UHUQRFKHLQHQ$XJHQEOLFNDP
2KUGDQQOHJWHVLHLKQDXIRKQHVLFKYRQGHPDQGHUHQ]X
YHUDEVFKLHGHQ
:lKUHQG GHU ZHQLJHQ 0LQXWHQ GLH GDV *HVSUlFK LP
+DOEGXQNHO JHGDXHUW KDWWH NRQQWH (OVD EHLQDKH SK\VLVFK
GLH$QVSDQQXQJVSUHQGLHHV5RVDNRVWHWHPLW&DUORV]X
UHGHQ .DXP ZDU GLH 9HUELQGXQJ DEJHVFKQLWWHQ EUDFK
5RVDLQ6FKOXFK]HQDXV
(OVD WU|VWHWH VLH PLW DXIPXQWHUQGHQ :RUWHQ GLH LKUH
:LUNXQJ QLFKW YHUIHKOWHQ 6LFK GLH 7UlQHQ DEZLVFKHQG
PHLQWH 5RVD VWRFNHQG Ä(V LVW QXU « ZHLO LFK VRYLHO
JHOLWWHQKDEH(OVD«$EHUMHW]WLVWDOOHVYRUEHL:LUNOLFK³
(QWVFKORVVHQULFKWHWHVLHVLFKDXI(VZXUGH=HLWGD‰VLH
DXIEUDFK1RFKHLQPDOYHUVXFKWH(OVDVLH]XP'DEOHLEHQ
]XEHUUHGHQ,QLKUHPHUUHJWHQ=XVWDQGZlUHGDVGRFKDP
EHVWHQ$EHU5RVDOHKQWHGDQNHQGDEXQGHUNOlUWHGLHVVHL
QXUGLH5HDNWLRQDXIGHQSO|W]OLFKHQ6WURPDXVIDOO
Ä*U‰ GHLQH (OWHUQ YRQ PLU « ,FK VFKUHLEH GLU VREDOG
LFKZHL‰ZLHVLFKGLH'LQJHIUPLFKGDKHLPHQWZLFNHOQ³
6LHYHUOLH‰GDV+DXV(OVDVFKOR‰GLH7UKLQWHULKUXQG
OHKQWH VLFK QDFKGHQNOLFK GDJHJHQ 9RQ 6RUJH HUIOOW
VWULWWHQ VLFK LQ LKUHP ,QQHUQ GLH ZLGHUVSUFKOLFKVWHQ *H
IKOH
,QQLFKWDOO]XZHLWHU(QWIHUQXQJVFKULWWXQWHUGHVVHQ5D~O
HLOLJ DXV 6HLQH *HGDQNHQ NUHLVWHQ XP 5RVD 2KQH HWZDV
YRQ GHQ NRPPHQGHQ (UHLJQLVVHQ ]X DKQHQ GDFKWH HU DQ
GLH&KDQFHGLH5RVDVRXQYHUKRIIWJHERWHQZXUGH(VZDU
DFKW8KUDEHQGV
.QDSS IQI]HKQ 0LQXWHQ VSlWHU « /DQJVDP GXUFK GLH
GXQNOHQ6WUD‰HQVFKUHLWHQGHUUHLFKWH5RVDLKUH:RKQXQJ
1RFK LPPHU ZDU HV LKU QLFKW JHOXQJHQ 2UGQXQJ LQ LKUH
*HGDQNHQ]XEULQJHQ
'LH OHW]WHQ 0RQDWH YROOHU .RQIOLNWH ]RJHQ YRU LKUHP
LQQHUHQ $XJH YRUEHU 8QWHUVFKLHGVORV VFKREHQ VLFK GLH
%LOGHULQHLQDQGHU6LHVDKLKUH(OWHUQYRUVLFK&DUORVLKUH
7DQWHGLHVRHEHQHUOHEWH6]HQH«
8QJHDFKWHWDOOHU=XYHUVLFKWGLHLKU(OVDHLQ]XUHGHQYHU
VXFKWH IKOWH VLH ZLH GLH 7URVWORVLJNHLW VLH ZHLWHUKLQ
KDUWQlFNLJ YHUIROJWH ,PPHU ZLHGHU KlPPHUWH LQ LKUHP
.RSI GLH )UDJH /RKQW HV HLQ QHXHV /HEHQ ]X EHJLQQHQ"
8QGGDQQ:UGHLFKEHUKDXSWGLH.UDIWGD]XKDEHQ"
(VWUHQQWHQVLHQXUQRFKZHQLJH0HWHUYRQLKUHP+DXV
DOVHLQSO|W]OLFKHU(QWVFKOX‰DOOH8QJHZL‰KHLWYHUGUlQJWH
6LHEHVFKOHXQLJWHLKUHQ6FKULWWXQGEHWUDWRKQH]X]|JHUQ
GLH :RKQXQJ ² ZLH MHPDQG GHU HQGOLFK *HZL‰KHLW LQ
HLQHU6DFKHJHZRQQHQKDW

8KU
+DVWLJ ]FNWH 5D~O &REDV VHLQHQ %HWULHEVDXVZHLV (U
ZDUVSlWGUDQXQGGDVHUK|KWHVHLQHLQQHUH8QUXKH
$OVLKPHLQ.ROOHJHEHUGHQ:HJOLHIXQGVHLQEHVRUJ
WHV *HVLFKW VDK ZXUGH HU JHIUDJW Ä1D .XPSHO KDW GLFK
GHU5HJHQHUZLVFKW"³
Ä'HU5HJHQ«"-DGHUDXFK8QGGHU9HUNHKUGHUKHXWH
ZLHGHU PLVHUDEHO LVW «³ DQWZRUWHWH 5D~O JHGDQNHQYHU
VXQNHQ
5DVFKVHW]WHHUVHLQHQ:HJIRUWZlKUHQGGHUDQGHUHDQ
JHVLFKWV VROFK DEJHJULIIHQHU $XVUHGH QXU GLH $FKVHOQ
]XFNHQNRQQWH

8KU
'DV 7D[L SDVVLHUWH GLH (LQIDKUW XQG IXKU DXI GHQ +RI
0LWTXLHWVFKHQGHQ%UHPVHQEUDFKWHGHU)DKUHUGHQ:DJHQ
]XP6WHKHQ
'DQQ VWLHJ HU DXV VFKOR‰ GHQ :DJHQ DE XQG JLQJ LQ
5LFKWXQJ%UR(UVFKLHQHVHLOLJ]XKDEHQXQGXQUXKLJ]X
VHLQ
,Q NXU]HU =HLW HUOHGLJWH HU VHLQH 7DJHVDEUHFKQXQJ XQG
UHDJLHUWHNDXPDXIGLH)UDJHQGHU.ROOHJHQ$OVHLQHUYRQ
LKQHQ HLQH LURQLVFKH %HPHUNXQJ PDFKWH EHHQGHWH HU GHQ
:RUWZHFKVHO LQGHP HU VFKOHFKWJHODXQW PXUPHOWH Ä/D‰W
PLFK LQ 5XKH /HXWH « (V LVW QLFKWV PLW PLU 1DFKWV DXI
QDVVHQ 6WUD‰HQ ]X IDKUHQ PDFKW PLFK QHUY|V « 'DV LVW
DOOHV³


9RU GHP $XVJDQJ GHV 7KHDWHUV ELOGHWHQ GLH =XVFKDXHU
NOHLQH *UXSSHQ XQG XQWHUKLHOWHQ VLFK DQJHUHJW EHU GDV
VRHEHQ JHVHKHQH 6WFN (V ZDUHQ LQ GHU 0HKU]DKO MXQJH
/HXWH:lKUHQGHVHLQLJH JOHLFKQDFK+DXVH]RJEOLHEHQ
DQGHUH QRFK HLQHQ $XJHQEOLFN YRU GHP 7KHDWHU VWHKHQ
XP EHU GLH ,QV]HQLHUXQJ ]X GLVNXWLHUHQ RGHU *U‰H DXV
]XWDXVFKHQ=XGHQOHW]WHUHQJHK|UWHQGUHL)UDXHQXQGHLQ
0DQQGLHHLQLJH:RUWHPLWHLQDQGHUZHFKVHOWHQ
,KU*HVSUlFKGDXHUWHQXUHLQSDDU0LQXWHQELVGHU0DQQ
XQGHLQVGHU0lGFKHQVLFKYRQGHQEHLGHQDQGHUHQYHUDE
VFKLHGHWHQXQGHQWIHUQWHQ
:HQLJVSlWHUYHUWLHIWHVLFKGDV3DDUZlKUHQGHVODQJVDP
DXVVFKULWWLQHLQ*HVSUlFKEHUGDV7KHDWHUVWFN

0LWWZRFK2NWREHU8KU
'DYLG 0LUDQGD 8QWHUVXFKXQJVEHDPWHU LP 0LQLVWHULXP
GHV,QQHUQVFKOR‰GLH7U]XVHLQHP%URDE:LHHVGLH
6LFKHUKHLWVYRUVFKULIWHQYHUODQJWHQOHJWHHUGLHDQGHU7U
EHIHVWLJWH 6FKQXU DXI GLH NOHLQH PLW 3ODVWLOLQ JHIOOWH
%OHFKPDUNH XQG GUFNWH VHLQ 6LHJHO GDUDXI 'DQQ VFKULWW
HU ]XP $XVJDQJ GHV *HElXGHV ,Q VHLQHU 7DVFKH EHIDQG
VLFK HLQH $GUHVVH XQG LQ VHLQHP .RSI GLH NQDSSH ,QIRU
PDWLRQGLHPDQLKPEH]JOLFKGHV9RUIDOOVGHQHUXQWHU
VXFKHQ VROOWH PLW DXI GHQ :HJ JHJHEHQ KDWWH ,Q HLQHU
:RKQXQJLQ/DZWRQKDWWHPDQYRUPHKUDOV]ZHL6WXQGHQ
GHQ/HLFKQDPHLQHU)UDXHQWGHFNW
.XU]H=HLWVSlWHUZDUHUDQ2UWXQG6WHOOH(VKDWWHLKQ
NHLQH 0KH JHNRVWHW GLH DQJHJHEHQH $GUHVVH ]X ILQGHQ
(LQ(UHLJQLVGLHVHU$UWZDUQLFKWDOOWlJOLFKVRGD‰VLFKGLH
1DFKULFKWHQ GDYRQ LQ :LQGHVHLOH YHUEUHLWHW XQG HLQH
0HQJH1HXJLHULJHUKHUEHLJHORFNWKDWWH
%HLP%HWUHWHQGHU:RKQXQJVWLH‰HUDXIVHLQHQ.ROOHJHQ
1RHO GHU YRU LKP HLQJHWURIIHQ ZDU XQG GLH HUVWHQ 8QWHU
VXFKXQJHQYHUDQOD‰WKDWWH1DFKGHPVLHVLFKEHJU‰WXQG
NXU]GDV=LPPHULQVSL]LHUWKDWWHQLQGHPVLFKGHU/HLFK
QDP EHIDQG HUNXQGLJWH VLFK 0LUDQGD QDFK GHQ ELV GDKLQ
EHNDQQWHQ)DNWHQ'LHEHLGHQ.ULPLQDOLVWHQEHJDEHQVLFK
LQ GDV NOHLQH :RKQ]LPPHU .DXP KDWWHQ VLH 3ODW] JH
QRPPHQID‰WH1RHO]XVDPPHQ
Ä'LHVVLQGGLHZHVHQWOLFKVWHQ,QIRUPDWLRQHQ*HJHQKDOE
HOI8KUYRUPLWWDJVHQWGHFNWHGLH%UJHULQ(OVD5H\HVGHQ
/HLFKQDP LKUHU )UHXQGLQ 5RVD 5RLJ YRQ GHU VLH IHVW
DQJHQRPPHQ KDWWH GD‰ VLH VLFK DXI GHU )DKUW LQ LKU +HL
PDWGRUI 5RGDV 3URYLQ] /DV 9LOODV EHIDQG 6LH YHUVWlQ
GLJWHXPJHKHQGHLQSDDU1DFKEDUQGLHLKUHUVHLWVGLH3ROL
]HL EHQDFKULFKWLJWHQ (UVWH 8QWHUVXFKXQJHQ HUJDEHQ GD‰
GHU 7RG GHU )UDX DP 9RUDEHQG ]ZLVFKHQ DFKW XQG ]HKQ
8KU HLQJHWUHWHQ VHLQ PX‰ XQG ]ZDU LQIROJH HLQHU 9HUJLI
WXQJ6RZRKOGLH+LQWHUWUDOVDXFKGLH)HQVWHUZDUHQYRQ
LQQHQ YHUULHJHOW $XFK ZXUGHQ NHLQH :HUWVDFKHQ EHUKUW
'DV HLQ]LJH ZDV IHKOW LVW HLQH JU|‰HUH 6XPPH *HOG GLH
VLFKQDFK$QJDEHYRQ(OVDGHUHV5RVDSHUV|QOLFKHU]lKOW
KDW DXI XQJHIlKU ]ZDQ]LJWDXVHQGGUHLKXQGHUW 3HVRV EH
OlXIW $OOHV GHXWHW GDUDXI KLQ GD‰ GDV *HOG YHUEUDQQW
ZXUGH LQ HLQHP .DQLVWHU GHU LQ GHU .FKH VWHKW 'RUW
KDEHQ ZLU HLQHQ $VFKHQKDXIHQ HQWGHFNW GHU ]ZHLIHOORV
YRQ YHUEUDQQWHQ 3DSLHUHQ XQG %DQNQRWHQ KHUUKUW 8QWHU
OHW]WHUHQEHILQGHQVLFKHLQSDDUDQJHVHQJWHDEHUQRFKJXW
HUNHQQEDUH)QI]LJXQG=ZDQ]LJSHVRVFKHLQH³
$OVZROOWHHUVLFKYHUJHZLVVHUQREHUVLFKDXFKNODUXQG
YHUVWlQGOLFKDXVJHGUFNWKDEHKLHOW1RHONXU]LQQH$OVHU
MHGRFKVDKGD‰0LUDQGDQXUOHLFKWQLFNWHDQVRQVWHQ DEHU
6FKZHLJHQEHZDKUWHIXKUHUIRUWÄ6HLWGHP7RGGHU7DQWH
YRU ]HKQ 0RQDWHQ OHEWH GDV 0lGFKHQ DOOHLQ LQ GHU :RK
QXQJ1DFK$XVVDJHYRQ(OVD5H\HVLKUHUHQJVWHQ)UHXQ
GLQ KLQJ 5RVDV JHSODQWH 5HLVH QDFK 5RGDV PLW GHP (QW
VFKOX‰ ]XVDPPHQ LQV (OWHUQKDXV ]XUFN]XNHKUHQ QDFK
GHPVLHVLFKYRQLKUHP9HUOREWHQHLQHPJHZLVVHQ&DUORV
&RQWUHUDV JHWUHQQW KDW 'LH %H]LHKXQJ ]ZLVFKHQ LKU XQG
GLHVHP &DUORV VFKHLQW QLFKW JDQ] XQSUREOHPDWLVFK JHZH
VHQ]XVHLQ'DVODJZRKOYRUDOOHPDQGHP&KDUDNWHUGHV
0DQQHV GHU QDFK (OVD ]X XUWHLOHQ 5RVD QLFKW HEHQ WUHX
ZDUXQGVRJDULUJHQGZHOFKH9RUVWUDIHQRGHUVRZDVbKQOL
FKHV DXI]XZHLVHQ KDWWH $EHU GDQQ JLEW HV GD QRFK HLQHQ
&RXVLQ QDPHQV -RUJH 5RLJ :HJHQ VHLQHU )RUGHUXQJHQ
KLQVLFKWOLFKGHU+LQWHUODVVHQVFKDIWGHUYHUVWRUEHQHQ7DQWH
LVWHV]ZLVFKHQ5RVDXQGLKP]XKHIWLJHQ$XVHLQDQGHUVHW
]XQJHQ JHNRPPHQ$OOGLHVH 3UREOHPH GLH VHLW GHP 7RG
GHU 7DQWH DXIJHWUHWHQ VLQG YRU DOOHP DEHU GHU %UXFK PLW
LKUHP9HUOREWHQVROOHQ5RVDVHKUEHGUFNWKDEHQVRGD‰
VLHVLFKVHLWHLQLJHU=HLWLQHLQHPGHSUHVVLYHQXQGYHUlQJ
VWLJWHQ=XVWDQGEHIDQG³
Ä$OVRHLQ0lGFKHQPLW3UREOHPHQ«:DVJLEWHVVRQVW
QRFK"³
Ä'DVLVWHLJHQWOLFKGDV:HVHQWOLFKH=XGHQ(LQ]HOKHLWHQ
VSlWHU(VIHKOHQMDDXFKQRFKGHU$XWRSVLHEHIXQGXQGGHU
%HULFKWGHU6SXUHQVLFKHUXQJ³
Ä:HOFKH8QWHUVXFKXQJHQKDVWGXDQJHRUGQHW"³
Ä'D ZlUH ]XQlFKVW GLH 6SXUHQVLFKHUXQJ REZRKO ZLU
ELVODQJ NHLQH )LQJHUDEGUFNH JHIXQGHQ KDEHQ GLH PLW
GHP )DOO LQ 9HUELQGXQJ VWHKHQ N|QQWHQ 'HV ZHLWHUHQ
KDEH LFK YHUVFKLHGHQH FKHPLVFKH $QDO\VHQ DQJHIRUGHUW
VRZRKOYRQGHP.DIIHHVDW]GHQZLULQHLQHU7DVVHXQGLQ
GHU.DIIHHNDQQHJHIXQGHQKDEHQDOVDXFKYRQHLQHUDQJH
EURFKHQHQ %FKVH .RQGHQVPLOFK XQG GHU $VFKH LQ GHU
.FKH³
1RHO ZDU PLW VHLQHQ $XVIKUXQJHQ DP (QGH XQG
VFKZLHJZlKUHQGVLFK0LUDQGD HLQ SDDU 1RWL]HQ PDFKWH
$OVHUGDPLWIHUWLJZDUXQWHUVWULFKHU KLHU XQG GRUW HLQHQ
$EVFKQLWW 'DQQ VDJWH HU Ä6FKHLQW DXI HLQH 9HUVLRQ KLQ
DXV]XODXIHQ EHU GLH GX GLU EHVWLPPW VFKRQ GHQ .RSI
]HUEURFKHQKDVW6FKLH‰ORV³
1RHO GDFKWH HLQHQ $XJHQEOLFN QDFK .RQ]HQWULHUW EH
JDQQHUGLH9HUVLRQGLHLKPGXUFKGHQ.RSIJLQJGDU]X
OHJHQ Ä=ZHL ,QGL]LHQ ODVVHQ YHUPXWHQ GD‰ ZLU HV PLW
HLQHP6HOEVWPRUG]XWXQKDEHQREZRKODQGHUH 0|JOLFK
NHLWHQGLHZLUJOHLFKIDOOVXQWHUVXFKHQVROOWHQQLFKWDXV]X
VFKOLH‰HQ VLQG (V JLEW NHLQHUOHL $Q]HLFKHQ YRQ *HZDOW
DQZHQGXQJXQGDXFKNHLQHQ+LQZHLVGDUDXIGD‰VLFKHLQH
ZHLWHUH3HUVRQLQGHU:RKQXQJ DXIJHKDOWHQ KDW 'LH 3UR
EOHPH GLH 5RVD EHGUFNW KDEHQ VFKHLQHQ VR JHZHVHQ ]X
VHLQGD‰ODELOH0HQVFKHQNHLQHQ DQGHUHQ$XVZHJVHKHQ
DOVVLFKGDV /HEHQ]XQHKPHQ *HOGZDUIU5RVDVR KDW
VLH HV (OVD VHOEHU HLQPDO JHVWDQGHQ 8UVDFKH DOO LKUHU
.RQIOLNWH,KUH+RIIQXQJZDUVLHXQG&DUORVZUGHQHLQHV
7DJHV KHLUDWHQ 9HUVWlQGOLFK GD‰ VLH QDFK HUOLWWHQHU (QW
WlXVFKXQJ GDV *HOG DOV 8UVDFKH LKUHV hEHOV EHWUDFKWHWH
JDQ] ]X VFKZHLJHQ YRQ GHQ GDKHU UKUHQGHQ 6FKZLHULJ
NHLWHQ PLW GHP &RXVLQ 6ROOWH VLH GDV *HOG WDWVlFKOLFK
VHOEHU YHUEUDQQW KDEHQ ZUGH GDV GXUFKDXV ]X GHU YHU
]ZHLIHOWHQ ,GHH SDVVHQ VLFK GDV /HEHQ ]X QHKPHQ XQG
GDPLWDOOHP/HLGHLQ(QGH]XPDFKHQ:HQQZLUDEHUGLH
0|JOLFKNHLW LQ %HWUDFKW ]LHKHQ GD‰ HV 7RWVFKODJ RGHU
0RUG JHZHVHQ VHLQ N|QQWH GDQQ EOHLEHQ HLQH 0HQJH
RIIHQHU )UDJHQ ZLH ]XP %HLVSLHO GLH QDFK GHP 7DWPRWLY
«:DVPHLQVWGX"³
Ä:HQQ LFK PLU GLH )DNWHQ DQVFKDXH GLH ZLU ELVKHU KD
EHQ VFKHLQHQ PLU GHLQH hEHUOHJXQJHQ VWLFKKDOWLJ GRFK
KDOWH LFK HLQ HQGJOWLJHV 8UWHLO LQ GLHVHP 6WDGLXP GHU
(UPLWWOXQJIUYHUIUKW³
Ä'DVLQGZLUJDQ]HLQHU0HLQXQJ³HUZLGHUWH1RHOÄ,FK
KDEHGLUOHGLJOLFKPHLQH$QVLFKWGDUJHOHJW³
Ä*XW³ VDJWH 0LUDQGD XQG QLFNWH Ä$OVR HUPLWWHOQ ZLU
ZHLWHU (V ZlUH IU XQV ZLFKWLJ 5RVDV HKHPDOLJHQ 9HU
OREWHQ GLHVHQ &DUORV &RQWUHUDV DXVILQGLJ ]X PDFKHQ
'HVJOHLFKHQ-RUJHLKUHQ&RXVLQ,FKKDOWHHVIUXQHUOl‰
OLFKLKQHQHLQSDDU)UDJHQ]XVWHOOHQ³
Ä'DV KDEH LFK VFKRQ YHUDQOD‰W $X‰HUGHP JODXEH LFK
GD‰(OVDVREDOGVLHVLFKYRQGHP9RUIDOOGHUVLH]LHPOLFK
PLWJHQRPPHQ KDW HWZDV HUKROW KDW HLQH QW]OLFKH ,QIRU
PDWLRQVTXHOOHIUXQVVHLQNDQQ:HQQGXZLOOVWNPPHUH
LFKPLFKGDUXP³
0LUDQGD EOLFNWH VLFK LP =LPPHU XP XQG GDFKWH HLQHQ
$XJHQEOLFNQDFK
Ä*XW³ VDJWH HU VFKOLH‰OLFK Ä6SULFK PLW (OVD XQG NP
PHUH GLFK QHEHQEHL XP GLH DXVVWHKHQGHQ %HULFKWH :LU
EUDXFKHQGLH(UJHEQLVVHVREDOGDOVP|JOLFK'LHXQGHLQH
GHWDLOOLHUWH$XVVDJHGHU)UHXQGLQZHUGHQXQVKHOIHQPHKU
/LFKW LQ GLH $QJHOHJHQKHLW ]X EHNRPPHQ 8QG GHQN DQ
&DUORVXQG-RUJH6LHK]XGD‰VLHXQVVREDOGDOVP|JOLFK
YRUJHIKUWZHUGHQ³
Ä,Q 2UGQXQJ $EHU ZDV LVW PLW GLU" .RPPVW GX QLFKW
PLW"³
Ä1HLQ ,FK VFKDX PLU KLHU QRFK PDO DOOHV JUQGOLFK DQ
/D‰ PLU GLH 8QWHUODJHQ GD 'DV KLOIW PLU EHLP 1DFKGHQ
NHQ³
Ä*XW%LVVSlWHU³
1RHO JLQJ KLQDXV XQG 0LUDQGD EOLHE LQ *HGDQNHQ YHU
VXQNHQ VLW]HQ 'LH 9RUVWHOOXQJ GD‰ VLH HV PLW HLQHP
6HOEVWPRUG ]X WXQ KDEHQ N|QQWHQ EHU]HXJWH LKQ QLFKW
9HUEDUJ VLFK KLQWHU GHP lX‰HUHQ 6FKHLQ YLHOOHLFKW HWZDV
JDQ]DQGHUHV"
'HU 7RG HUVFKUHFNWH LKQ VWHWV JDQ] JOHLFK XP ZHQ HV
VLFK KDQGHOWH ZHQQ HV ZLH LQ GLHVHP )DOO MHGRFK HLQ
MXQJHU 0HQVFK ZDU GHU VHLQ /HEHQ QRFK YRU VLFK KDWWH
PDFKWH LKQ GDV ZWHQG 6RIHUQ HLQ 9HUEUHFKHQ YRUODJ
ZUGHHUQLFKWGXOGHQGD‰GHU7lWHUXQJHVWUDIWGDYRQNDP
1DFKHLQLJHQ0LQXWHQHUKREHUVLFKXQGEHWUDWGHQ7DWRUW
'RQQHUVWDJ2NWREHU8KU
'LH (UPLWWOXQJHQ EHU GHQ XQYHUKRIIWHQ 7RG YRQ 5RVD
5RLJ JLQJHQ ZHLWHU (OVD ZDU DXVIKUOLFK EHIUDJW ZRUGHQ
,KUH $XVVDJHQ HUJlQ]WHQ XQG YHUWLHIWHQ GLH DQIlQJOLFKHQ
,QIRUPDWLRQHQ 'DPLW UXQGHWH VLFK GDV %LOG LQ EH]XJ DXI
5RVDV3HUVRQXQGLKUHVHHOLVFKH9HUIDVVXQJEHVRQGHUV LQ
GHQ OHW]WHQ 7DJHQ %HWUDFKWHWH PDQ GHQ )DOO XQWHU HLQHP
EHVWLPPWHQ *HVLFKWVSXQNW VR VFKLHQHQ GLH (UJHEQLVVH
ZHOFKH GLH MQJVWHQ YRQ GHQ .ULPLQDOEHDPWHQ XQWHU
QRPPHQHQ 6FKULWWH HUJHEHQ KDWWHQ GLH +\SRWKHVH YRP
6HOEVWPRUG]XXQWHUPDXHUQ

0LUDQGD XQG 1RHO WUDIHQ VLFK LQ LKUHP %UR XP GHQ
JHJHQZlUWLJHQ 6WDQG LKUHU (UNHQQWQLVVH ]X DQDO\VLHUHQ
XQGGLHQlFKVWHQ6FKULWWHIHVW]XOHJHQ
Ä+DVWGXGDV(UJHEQLVGHU([SHUWLVHEHNRPPHQ"³IUDJWH
1RHO
Ä-D KLHU LVW HV $EHU ]XQlFKVW LQWHUHVVLHUW PLFK (OVDV
$XVVDJH'DQQVHKHQZLUXQVGHQ%HULFKWDQ:DVKDWVLH
GLUHU]lKOW"³

Ä$OVLFK PLW LKU VSUDFK ZDU VLH VFKRQ YLHO JHID‰WHU 'D
VLHPLW5RVDHQJEHIUHXQGHWZDUNRQQWHVLHXQVHLQH5HLKH
ZLFKWLJHU 'HWDLOV QHQQHQ³ (U PDFKWH HLQH 3DXVH QDKP
VHLQH $XI]HLFKQXQJHQ XQG EHULFKWHWH ZREHL HU KLQ XQG
ZLHGHU HLQH SHUV|QOLFKH 0HLQXQJ HLQVFKRE Ä=XQlFKVW
DOVR 5RVDV /HEHQVJHVFKLFKWH 'LH 9LHUXQG]ZDQ]LJMlKULJH
ZDUHUVWYRU]ZHL-DKUHQXQGYLHU0RQDWHQQDFK+DYDQQD
JHNRPPHQ =XYRU KDWWH VLH EHL LKUHQ (OWHUQ JHOHEW LQ
5RGDV LKUHP +HLPDWRUW ,KU (QWVFKOX‰ ]X LKUHU 7DQWH
QDFK +DYDQQD ]X ]LHKHQ KDWWH PLW LKUHU %H]LHKXQJ ]X
&DUORV&RQWUHUDV]XWXQGHULQ+DYDQQD]X+DXVHLVW$XI
HLQHU 'LHQVWUHLVH GLH &DUORV LUJHQGZDQQ QDFK 5RGDV
PDFKWH KDWWHQ VLH VLFK NHQQHQJHOHUQW $OOHP $QVFKHLQ
QDFK KDW HV &DUORV DXVJH]HLFKQHW YHUVWDQGHQ EHL GHP
0lGFKHQ (LQGUXFN ]X VFKLQGHQ ,KUH (OWHUQ DEHU PL‰ELO
OLJWHQGDV9HUKlOWQLV=ZLVFKHQLKQHQXQGGHU7RFKWHUNDP
HVGHVKDOE]X$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ$OV5HDNWLRQDXIGLH
8QYHUV|KQOLFKNHLWGHU(OWHUQXQGLQ&DUORVLUUWPOLFKGHQ
0DQQ LKUHV /HEHQV VHKHQG NODPPHUWH VLFK 5RVD LPPHU
IHVWHUDQLKUH /LHEH 6LH JDE LKU 6WXGLXP DXI VXFKWH VLFK
LUJHQGHLQH$UEHLWXQGVRZHLWHU'LH6LWXDWLRQVSLW]WHVLFK
]X DOV &DUORV ZHJHQ DVR]LDOHU 8PWULHEH LQ HLQ /DJHU GHU
80$3QDFK3LQDUGH5tRJHVFKLFNWZXUGH9RUGHP0lG
FKHQ YHUWXVFKWH XQG EHPlQWHOWH HU GLH *UQGH GHUJHVWDOW
GD‰ VLH QDFK HLQHP KHIWLJHQ =HUZUIQLV PLW LKUHQ (OWHUQ
EHVFKOR‰ ]X LKUHU 7DQWH QDFK +DYDQQD ]X ]LHKHQ ZREHL
VLH KRIIWH GD‰ &DUORV VLH ZLH HU HV YHUVSURFKHQ KDWWH
KHLUDWHQ ZUGH ,Q +DYDQQD QDKP VLH HLQH 6WHOOXQJ DOV
)ULVHXVHDQ
&DUORV &RQWUHUDV NHKUWH QDFK +DYDQQD ]XUFN DEHU GLH
+RFK]HLW ZXUGH LPPHU ZLHGHU YHUVFKREHQ $P VHFK
]HKQWHQ-DQXDUGLHVHV-DKUHVYRU]HKQ0RQDWHQDOVRVWDUE
5RVDV 7DQWH 'DV +DXV XQG GLH (UVSDUQLVVH LQVJHVDPW
]ZDQ]LJWDXVHQGGUHLKXQGHUW3HVRVHUEWH5RVD'DVZDUGHU
$QIDQJ YRP (QGH +DWWH &DUORV VFKRQ YRUGHP PHKUIDFK
YHUVXFKW EHU 5RVD DQ GDV *HOG KHUDQ]XNRPPHQ ZXUGH
HU MHW]W LQ VHLQHQ $EVLFKWHQ LPPHU GUHLVWHU (U GUlQJWH
GDUDXI PLW 5RVD ]XVDPPHQ]X]LHKHQ DXFK ZHQQ VLH PLW
GHU+HLUDWQRFKHWZDVZDUWHQP‰WHQ'RFKGDYRQZROOWH
5RVDQLFKWVZLVVHQ7LHIYHUOHW]WVLHJWHDP(QGHLKU6WRO]
6LH EHVFKOR‰ PLW &DUORV ]X EUHFKHQ XQG ]X LKUHQ (OWHUQ
]XUFN]XNHKUHQRKQHLKUHP*HOLHEWHQDXFKQXULQLUJHQG
HLQHU)RUGHUXQJQDFKJHJHEHQ]XKDEHQ1DWUOLFKUHJWHVLH
GDV DOOHV PlFKWLJ DXI 6LH ZDU QHUY|V XQG GHSUHVVLY ZDV
LKUH )UHXQGLQ PLW JUR‰HU 6RUJH HUIOOWH REZRKO HV QDFK
HLQLJHQ7DJHQVFKLHQDOVKDEHVLHGLH.ULVHEHUZXQGHQ³
Ä8QGZDVLVWPLWGHP&RXVLQ"³
Ä'DVNRPPWQRFKKLQ]X«-RUJH5RLJYRQ%HUXI7D[L
IDKUHU LVW GHU 6RKQ HLQHU DQGHUHQ 7DQWH (U OHEW DOOHLQ LQ
+DYDQQD 6HLQ .RQWDNW ]X GHQ EHLGHQ )UDXHQ ZDU DOOHV
DQGHUH DOV HQJ 'HQQRFK JODXEWH HU VLFK LP 5HFKW YRQ
GHP 0lGFKHQ HLQHQ 7HLO GHVVHQ HLQIRUGHUQ ]X N|QQHQ
ZDVGLH7DQWHKLQWHUODVVHQKDW%HLHLQHP6WUHLWKDWHUVLH
HLQPDO VFKZHU EHOHLGLJW LQGHP HU VLH EHVFKXOGLJWH QXU
GHVKDOE QDFK +DYDQQD JHNRPPHQ ]X VHLQ XP DOOHV DQ
VLFK]XUDIIHQ«(ULVWZRKOHLQUHFKWLPSXOVLYHU0HQVFK
6HLQH 5HDNWLRQHQ YHUVFKOLPPHUWHQ 5RVDV 6LWXDWLRQ HKHU
QRFK³
Ä,FKPX‰VFKRQVDJHQZDVGXPLUGDHU]lKOVWLVWMDHLQ
JDQ]HU5RPDQ³EHPHUNWH0LUDQGDGHU1RHODXIPHUNVDP
]XJHK|UW XQG VLFK KLQ XQG ZLHGHU HLQ SDDU 1RWL]HQ JH
PDFKWKDWWH
Ä6RLVWHV8QGGRFKLVWHVHLQH*HVFKLFKWHDXVGHP/H
EHQ %HYRU LFK HV YHUJHVVH $P 'LHQVWDJQDFKPLWWDJ LVW
5RVD EHL (OVD JHZHVHQ $OV VLH VFKRQ LP %HJULII ZDU
ZHJ]XJHKHQHUKLHOWVLHHLQHQ$QUXIYRQ&DUORV³
0LUDQGDUXQ]HOWHGLH6WLUQXQGEOLFNWHIUDJHQGDXI
1RHO IXKU IRUW Ä:DKUVFKHLQOLFK KDW HU ELV ]XOHW]W JH
KRIIW 5RVD XPVWLPPHQ ]X N|QQHQ $OV HU DOOHUGLQJV
PHUNWH GD‰ VLH DQ LKUHP (QWVFKOX‰ IHVWKLHOW EOLHE LKP
QLFKWV ZHLWHU EULJ DOV VLFK ]X HPSIHKOHQ XQG LKU DOOHV
*XWH]XZQVFKHQ
1DFK GHP *HVSUlFK PDFKWH 5RVD HLQHQ UHFKW QHUY|VHQ
(LQGUXFN DXFK ZHQQ VLH (OVD JHJHQEHU HUNOlUWH GLHV
ZUGH PLW GHP 6FKUHFN ]XVDPPHQKlQJHQ GHQ VLH EHLGH
ZHQLJH $XJHQEOLFNH ]XYRU HUOHEW KDWWHQ DOV HLQ .XU]
VFKOX‰ LQ GHU /LFKWOHLWXQJ GHU 7UDIRVWDWLRQ HLQHQ 6WURP
DXVIDOO YHUXUVDFKW KDWWH (OVD HUVFKLHQ GLHVH (UNOlUXQJ
SODXVLEHOXQGVROLH‰VLHLKUH)UHXQGLQJHKHQZDVVLHVLFK
MHW]WXQDXVJHVHW]WYRUZLUIWGHQQVLHJODXEWGD‰GHU$QUXI
YLHOOHLFKW GHU $QOD‰ ZDU ]XU .ULVH GLH 5RVD ]XP 6HOEVW
PRUGWULHE(VEHVWHKWEULJHQVNHLQ=ZHLIHOGD‰HVZLUN
OLFK&DUORVZDUPLWGHP5RVDWHOHIRQLHUWKDW(OVD VHOEHU
KDWWHGHQ+|UHUDEJHQRPPHQXQGHLQSDDU:RUWHPLWLKP
JHZHFKVHOW$OVVLHLKPVDJWHGD‰HUQLFKWJXW ]X YHUVWH
KHQ VHL PHLQWH HU GLHV ZUGH ZRP|JOLFK DQ GHU (QWIHU
QXQJOLHJHQGHQQHUVSUlFKHYRP9HGDGRDXV'HU$QUXI
HUIROJWHHWZDJHJHQDFKW8KUDEHQGV
.XU] GDUDXI JLQJ 5RVD QDFK +DXVH XQG XQJHIlKU HLQH
KDOEH6WXQGHVSlWHUZDUVLHWRW
'DV VLQG LP JUR‰HQ XQG JDQ]HQ GLH ,QIRUPDWLRQHQ GLH
LFKYRQ(OVD5H\HVHUKDOWHQKDEH³
1RHOZDUPLWVHLQHP%HULFKWDP(QGH%HLGHVFKZLHJHQ
0LUDQGDEHXJWHVLFKDXIVHLQHP6WXKOQDFKYRUQ
Ä:LHGXVLHKVWHQWKlOW(OVDV$XVVDJHHLQLJHLQWHUHVVDQWH
$VSHNWH³VDJWH1RHO
Ä-D³EHPHUNWH0LUDQGDQDFKGHQNOLFKÄ(OVDKDWVLFKDOV
HLQH JXWH 4XHOOH HUZLHVHQ hEULJHQV ZHL‰W GX 1lKHUHV
EHULKU/HEHQ"³
Ä-D DXFK GDQDFK KDEH LFK PLFK HUNXQGLJW 1DFK DOOHP
ZDV LFK HUIDKUHQ KDEH LVW VLH HLQ UHGOLFKHU ]XYHUOlVVLJHU
0HQVFK6LHDUEHLWHWLQGHPVHOEHQ)ULVHXUJHVFKlIWLQGHP
DXFK5RVDJHDUEHLWHWKDW(VJLEWGUHL=HXJHQGLHEHVWlWL
JHQ N|QQHQ GD‰ VLH DP 'LHQVWDJ ]ZLVFKHQ DFKW XQG HOI
8KUDEHQGV]X+DXVH JHZHVHQLVW ,FKKDEHQLFKWVJHIXQ
GHQ ZDV GDUDXI VFKOLH‰HQ OLH‰H GD‰ VLH XQV LQ LUJHQGHL
QHP 3XQNW EHORJHQ KDW $OOH $QJDEHQ GLH VLH JHPDFKW
KDWVWLPPHQPLWGHPEHUHLQZDVZLUEHUSUIWKDEHQ³
Ä,VWVLHYHUKHLUDWHW"³
Ä1HLQDEHUVLHKDW HLQHQ9HUOREWHQ6REDOGVLFKLKUHIL
QDQ]LHOOH /DJH JHEHVVHUW KDW ZROOHQ VLH KHLUDWHQ $P
IUKHQ$EHQGGHVEHZX‰WHQ7DJHVLVWHUDXIHLQHQ6SUXQJ
EHL(OVDJHZHVHQXQGKDWGRUWDXFK5RVDJHVHKHQ/HW]WH
UHVNDQQWHHUNDXP:DVKlOWVWGXGDYRQ"³
Ä:LU ZHUGHQ VHKHQ³ VDJWH 0LUDQGD (U EOlWWHUWH LQ HLQ
SDDU8QWHUODJHQXQGEHJDQQQXQVHLQHUVHLWVGLH(UJHEQLVVH
GHU6SXUHQVLFKHUXQJGDU]XOHJHQÄ'LHFKHPLVFKH$QDO\VH
VRZLH GLH $XWRSVLH VLQG UHFKW HLQGHXWLJ 'HU 7RG LVW PLW
HLQLJHU ([DNWKHLW XP ]ZDQ]LJ 8KU GUHL‰LJ HLQJHWUHWHQ
7RGHVXUVDFKH $UVHQYHUJLIWXQJ GXUFK HLQH EHUPl‰LJ
VWDUNH 'RVLV 'DV *LIW ZXUGH LQ GHU .DIIHHNDQQH XQG LP
%RGHQVDW] GHU 7DVVH DXI GHU )LQJHUDEGUFNH GHU 7RWHQ
ZDUHQJHIXQGHQ
$QGHUH )LQJHUDEGUFNH PLW $XVQDKPH (OVDV GHUHQ
$QZHVHQKHLW LQ GHU :RKQXQJ VLFK DEHU HUNOlUW ZXUGHQ
QLFKWHQWGHFNW-HW]W]XGHU$VFKHGLHLQGHU.FKHJHIXQ
GHQ ZXUGH 6LH VWDPPW WDWVlFKOLFK YRQ %DQNQRWHQ ZLH
VFKRQGLHhEHUUHVWHGHUQLFKWJlQ]OLFKYHUEUDQQWHQ6FKHL
QH YHUPXWHQ OLH‰HQ 1DFK GHU 0HQJH GHU $VFKH ]X XUWHL
OHQN|QQWH HV VLFK GXUFKDXV XP GLH 6XPPH KDQGHOQ DXI
GLHVLFKGLH(UVSDUQLVVHEHOLHIHQ'DVEHUUDVFKWPLFKDP
PHLVWHQGHQQGDPLWIlOOWEHLHLQHU0RUGYHUVLRQGLH0|J
OLFKNHLW GD‰ 'LHEVWDKO GDV 0RWLY JHZHVHQ VHLQ N|QQWH
EHLQDKHXQWHUGHQ7LVFK³
Ä$QGHUHUVHLWV HUKlUWHW GLHV GLH 9HUVLRQ YRP 6HOEVWPRUG
«³
Ä-D GDV VWLPPW³ VDJWH 0LUDQGD Ä'LH )DNWHQ VSUHFKHQ
IU HLQH VROFKH +\SRWKHVH 6R JHVHKHQ VFKHLQW DOOHV GDU
DXI KLQ]XGHXWHQ GD‰ VLFK 5RVD VHOEVW GDV /HEHQ JHQRP
PHQ KDW « 'DV KHL‰W IDVW DOOHV 'LH +DOWXQJ GLH &DUORV
&RQWUHUDVEHLGHUJDQ]HQ6DFKHHLQQLPPWPX‰JUQGOLFK
EHUSUIW ZHUGHQ 6HLQ /HXPXQG LVW QLFKW JHUDGH GHU
EHVWH 0LW LKP XQG GHP LPSXOVLYHQ GURKHQGHQ &RXVLQ
KlWWHQ ZLU ]ZHL NODVVLVFKH 9HUGlFKWLJH IDOOV HV VLFK XP
0RUGKDQGHOW³
Ä)DOOV HV VLFK XP HLQHQ VROFKHQ KDQGHOW 'X VDJVW HV
:DV &DUORV EHWULIIW VR EHIDQG HU VLFK ]XU IUDJOLFKHQ =HLW
]LHPOLFK ZHLW YRP 2UW GHV *HVFKHKHQV HQWIHUQW (OVD
JHJHQEHU KDW HU JHlX‰HUW HU ZUGH YRP 9HGDGR DXV
DQUXIHQ $XV GHU UHFKW JHQDXHQ %HVWLPPXQJ GHU 7RGHV
VWXQGHHUJLEWVLFKGD‰]ZLVFKHQVHLQHP$QUXIXQG5RVDV
7RGNDXPPHKUDOVHLQHKDOEH6WXQGHOLHJW=XZHQLJDOVR
XPYRP=HQWUXPQDFK/DZWRQ]XIDKUHQXQGHLQHQ0RUG
]X EHJHKHQ :HQQ HV LKP JHOLQJW HLQ VWLFKKDOWLJHV $OLEL
QDFK]XZHLVHQ LVW HU EHU MHGHQ 9HUGDFKW HUKDEHQ hEUL
JHQVHUZXUGHEHUHLWVDXVILQGLJJHPDFKW³EHPHUNWH1RHO
Ä,FKZHL‰0DQKDWLKQIUPRUJHQIUKKHUEHVWHOOW ,KQ
XQG HLQH MXQJH )UDX PLW GHU HU DQJHEOLFK GHQ JDQ]HQ
$EHQG]XVDPPHQZDU%HYRULFKPLFKPRUJHQ QlKHU PLW
LKP EHVFKlIWLJH ZROOWH LFK GHLQHQ %HULFKW DEZDUWHQ ,FK
JODXEH HU ZDU PLU VHKU YRQ 1XW]HQ $EHU -RUJH 5RLJ LVW
ELVKHUQLFKWDXIJHWDXFKW³
Ä,VWHUQRFKQLFKWLQVHLQHU:RKQXQJJHZHVHQ"³
Ä1HLQ(UPX‰JHVWHUQQDFKWZRDQGHUVJHVFKODIHQKDEHQ
:HQQHUELVPRUJHQQLFKWDXINUHX]WPVVHQZLUQDFKLKP
IDKQGHQGHQQGDVZlUHHLQGHXWOLFKHV9HUGDFKWVPRPHQW³
Ä:DVKDEHQGLH(UPLWWOXQJHQEHUP|JOLFKH9HUGlFKWLJH
LQGHU8PJHEXQJHUEUDFKW"³
Ä1LFKWV³ DQWZRUWHWH 0LUDQGD Ä'LH 1DFKIRUVFKXQJHQ
EHLP &'5 EHL GHQ 1DFKEDUQ XQG GHP 3ROL]HLUHYLHU LP
9LHUWHOHUJDEHQGD‰HVGRUWRIIHQEDUNHLQH3HUVRQJLEWGLH
PLWGHP9RUIDOOLQ9HUELQGXQJVWHKHQN|QQWH³
Ä*XW8QGZLHJHKHQZLUZHLWHUYRU"³
Ä,FKKDEHJHUDGHGLH,QIRUPDWLRQHQVWXGLHUWGLHLFKEHU
&DUORV HUKDOWHQ KDEH 0LFK LQWHUHVVLHUW RE HU GLUHNW RGHU
LQGLUHNW HWZDV PLW GHP 7RG VHLQHU HKHPDOLJHQ 9HUOREWHQ
]XWXQKDW'XEHIUDJVWPRUJHQGLHMXQJH)UDXPLWGHUHU
GHQ $EHQG YHUEUDFKW KDW « 6LH KHL‰W ,VROLQD ,VROLQD
'iYLOD +LHU VLQG GLH $QJDEHQ ]X LKUHU 3HUVRQ³ HUNOlUWH
0LUDQGDXQGEHUJDE1RHOHLQSDDU'RNXPHQWHÄ%ULQJLQ
(UIDKUXQJ ZDQQ ZR XQG ZLH ODQJH VLH DQ GHP $EHQG
]XVDPPHQ ZDUHQ XQG RE HV MHPDQGHQ JLEW GHU EH]HXJHQ
NDQQVLHLQGHUEHWUHIIHQGHQ=HLWJHVHKHQ]XKDEHQ0LFK
LQWHUHVVLHUW DXFK LQ ZHOFKHP 9HUKlOWQLV EHLGH ]XHLQDQGHU
VWHKHQ 0HKU IlOOW PLU LP 0RPHQW QLFKW HLQ 9LHOOHLFKW
VLQGZLUGDQDFKVFKODXHU,Q2UGQXQJ"³
1RHOQLFNWH]XVWLPPHQG

)UHLWDJ2NWREHU8KU
9RU 0LUDQGD VD‰ &DUORV &RQWUHUDV GHU ]X GLHVHP =HLW
SXQNW EHUHLWV HLQHQ *UR‰WHLO GHU )UDJHQ ]X VHLQHU 3HUVRQ
EHDQWZRUWHWKDWWH
hEHU]HXJHQG KDWWH &DUORV VHLQ (UVWDXQHQ EHU GHQ 9RU
IDOO ]XP $XVGUXFN JHEUDFKW EHVWULWW DEHU KDUWQlFNLJ
HWZDVGDPLW]XWXQ]XKDEHQ:HLWVFKZHLILJOHJWHHUVHLQH
%H]LHKXQJHQ ]X 5RVD GDU (U JDE ]X GLH JDQ]H =HLW YHU
VXFKW]XKDEHQVLHIUVLFKDXV]XQXW]HQPLWVHLQHUhEHU
UHGXQJVNXQVW EHL GHP 0lGFKHQ DEHU DXI *UDQLW JHVWR‰HQ
]XVHLQ8QGVLFKDQGHUHU0LWWHO]XEHGLHQHQXPVHLQ=LHO
]X HUUHLFKHQ GD]X VHL HU HLQIDFK QLFKW LPVWDQGH ,P *H
JHQWHLO VREDOG HU YRQ LKUHP (QWVFKOX‰ HUIDKUHQ KDEH VHL
HU VLFK NODUJHZRUGHQ GD‰ HU VHLQH $EVLFKWHQ DXIJHEHQ
PX‰WH8PGHQVFKOHFKWHQ(LQGUXFNGHQHURIIHQVLFKWOLFK
KHUYRUJHUXIHQ KDWWH HWZDV DE]XVFKZlFKHQ KDEH HU (OVD
DQJHUXIHQ XP 5RVD HLQHQ IUHXQGVFKDIWOLFKHQ $EVFKLHGV
JUX‰]XNRPPHQ]XODVVHQ$OVVLFKGDQQDEHUKHUDXVVWHOO
WH GD‰ 5RVD JHUDGH EHL (OVD ZDU KDEH HU HV YRUJH]RJHQ
HV LKU SHUV|QOLFK ]X VDJHQ (U ZLHGHUKROWH GD‰ HU ]XU
6WXQGHGHV$QUXIVPLW,VROLQD'iYLODLP7KHDWHUJHZHVHQ
VHL 8QWHU GHP 9RUZDQG GLH 7RLOHWWH DXIVXFKHQ ]X PV
VHQVHLHUPDOVFKQHOOWHOHIRQLHUHQJHJDQJHQGDHUZX‰WH
GD‰5RVDYRUKDWWHDPQlFKVWHQ7DJQDFK5RGDV]XIDKUHQ
6HLQH %HJOHLWHULQ PLW GHU HU ZLH HU RKQH =|JHUQ ]XJDE
VHLWOlQJHUHPHLQLQWLPHV9HUKlOWQLVKDWN|QQHEHVWlWLJHQ
GD‰HUQLFKWPHKUDOVIQIELV]HKQ0LQXWHQIRUWJHZHVHQ
VHL XQG GLH 9RUVWHOOXQJ ELV ]XP 6FKOX‰ JHVHKHQ KDEH
$OOHUGLQJV VHLHQ VLH QRFK HLQPDO NXU] JHWUHQQW JHZHVHQ
XQG]ZDUDOV,VROLQD]XU7RLOHWWHJLQJZDVHEHQIDOOVQLFKW
OlQJHUDOVIQI0LQXWHQJHGDXHUWKDEH1DFKGHP7KHDWHU
KDEHHU ,VROLQDQDFK +DXVHEHJOHLWHWXQG VLFK QRFK HWZDV
EHL LKU DXIJHKDOWHQ HWZD ELV HLQ 8KU PRUJHQV (U QDQQWH
GLH1DPHQXQG$GUHVVHQ]ZHLHU3HUVRQHQGLH,VROLQDXQG
LKQQDFKGHU9RUVWHOOXQJYRUGHP7KHDWHUJHVHKHQKDEHQ
'XUFK =XIDOO KDWWH 0LUDQGD GDV YRQ VHLQHP *HJHQEHU
HUZlKQWH 6WFN JOHLFKIDOOV JHVHKHQ (U NDQQWH VRJDU HLQH
GHU0LWZLUNHQGHQSHUV|QOLFK8P ]X EHUSUIHQ RE &DU
ORV DXFK ZLUNOLFK LP 7KHDWHU ZDU EHIUDJWH HU LKQ QDFK
LKUHU 5ROOH $EHU DXFK GLHVHQ 3XQNW EHDQWZRUWHWH &DUORV
EHIOLVVHQ (U VFKLOGHUWH GHQ +DQGOXQJVDEODXI VR PLQX]L|V
XQG ZDU VR SUl]LV LQ GHQ 'HWDLOV GD‰ 0LUDQGD NHLQHQ
=ZHLIHO KHJWH GD‰ HU GDV 6WFN ZLUNOLFK JHVHKHQ KDWWH
(KHU DXV WDNWLVFKHQ (UZlJXQJHQ lQGHUWH 0LUDQGD VHLQH
0HWKRGHXQGHU|UWHUWHZHLWHUH3XQNWH
Ä:DV N|QQHQ 6LH PLU EHU GDV 7HOHIRQJHVSUlFK VDJHQ
GDV 6LH PLW 5RVD NXU] YRU LKUHP 7RG JHIKUW KDEHQ"³
IUDJWHHU
Ä,FKZHL‰QLFKWUHFKW:LUKDEHQQXUZHQLJH6lW]HPLW
HLQDQGHUJHVSURFKHQ,FKKDEHVLHJHIUDJWREVLHZLUNOLFK
YRUKDEHZLHGHUQDFK5RGDV]XIDKUHQXQGDOVVLHEHMDKWH
ERW LFK LKU DQ VLH IUK YRQ (OVD DE]XKROHQ XP VLH ]X
EHJOHLWHQ,FKKRIIWHDXIGLHVH:HLVHPLWLKUVSUHFKHQXQG
XQVHUH $IIlUH IULHGOLFK EHLOHJHQ ]X N|QQHQ $EHU VLH
OHKQWH DE 6LH ZUGH RKQHKLQ QLFKW EHL (OVD EOHLEHQ XQG
YRQLKUHU:RKQXQJNlPHVLHDXFKJDQ]JXWDOOHLQZHJ,FK
YHUPXWH VLH ZROOWH PLU GDPLW EHZHLVHQ GD‰ VLH GDV ZDV
]ZLVFKHQ XQV JHZHVHQ LVW QLFKW PHKU EHUKUWH 6R EOLHE
PLU QLFKWV ZHLWHU EULJ DOV PLFK YRQ LKU ]X YHUDEVFKLH
GHQ³ VFKOR‰ &DUORV 6HLQ 7RQ GUFNWH (QWJHJHQNRPPHQ
DXV XQG GLH %HUHLWVFKDIW GLH )UDJHQ GHV .RPPLVVDUV
]XIULHGHQVWHOOHQG]XEHDQWZRUWHQ
Ä+DWWHQ 6LH GHQ (LQGUXFN GD‰ VLH LQQHUOLFK UXKLJ ZDU
RGHUVFKLHQVLH,KQHQLUJHQGZLHDXIJHUHJW]XVHLQ"³
Ä1XQ ZDV GDV EHWULIIW ELQ LFK PLU QLFKW VR VLFKHU 'LH
9HUELQGXQJ ZDU QLFKW JXW ZLVVHQ 6LH ,FK HULQQHUH PLFK
DEHU GD‰ VLH PLU HLQHQ YHUVFKFKWHUWHQ (LQGUXFN PDFKWH
,P HUVWHQ $XJHQEOLFN GDFKWH LFK GDV ZUGH PLW GHP
6WURPDXVIDOO ]XVDPPHQKlQJHQ GHU NXU] ]XYRU ZHJHQ
HLQHV 'HIHNWV LP 7UDIRKlXVFKHQ DXIJHWUHWHQ ZDU $XFK
(OVDGLH]XHUVWDP$SSDUDWZDUVFKLHQGDUEHUHUVFKURN
NHQ ,FK KDEH YHUVXFKW VLH ]X EHUXKLJHQ XQG LKU HUNOlUW
GD‰GLHVVFKRQPDOYRUNRPPHQN|QQH$OVLFKVSlWHUYRQ
5RVDV WUDJLVFKHP 6FKULWW HUIXKU ZDU LFK JDQ] VFK|Q HU
VFKWWHUW³

0LUDQGD IDQG GD‰ GLHV GXUFKDXV SODXVLEHO NODQJ


6FKOLH‰OLFK KDWWH DXFK (OVD 5RVDV 1HUYRVLWlW PLW GHP
SO|W]OLFKHQ6WURPDXVIDOOHUNOlUW=XPDQGHUHQNRQVWDWLHUWH
0LUDQGD GD‰ &DUORV PLW VHLQHQ :RUWHQ XQWHUVWHOOWH GD‰
5RVD 6HOEVWPRUG EHJDQJHQ KDEH 2EZRKO DXFK GDV ZDU
QLFKWZHLWHUYHUZXQGHUOLFKZDUHUGRFKLQ]ZLVFKHQVHOEVW
VFKRQGDYRQEHU]HXJWWURW]VHLQHVDQIlQJOLFKHQ0L‰WUDX
HQV
1RFKHLQSDDUNOlUHQGH)UDJHQXQGGDV9HUK|U ZDUEH
HQGHW
$OV VLFK 0LUDQGD HUKRE XP VLFK ZLH YHUDEUHGHW PLW
1RHO DXV]XWDXVFKHQ EHVFKlIWLJWH LKQ ZHQQ DXFK YHU
VFKZRPPHQ HLQH )UDJH GLH PLW &DUORVå $XVVDJH LP
=XVDPPHQKDQJVWDQG
'LHEHLGHQ.ULPLQDOLVWHQWUDIHQVLFKLQLKUHP%UR1RHO
KDWWHLQGHU=ZLVFKHQ]HLW,VROLQD'iYLODYHUQRPPHQ
=XQlFKVWEHULFKWHWH0LUDQGDZDVVHLQ9HUK|UPLW&DUORV
HUJHEHQ KDWWH :LH JHZRKQW OLHIHUWH HU HLQHQ VR SUl]LVHQ
XQGGHWDLOOLHUWHQ %HULFKW GD‰ 1RHO NDXP HWZDV ]X IUDJHQ
EULJEOLHEEHYRUHUVHLQHUVHLWV%HULFKWHUVWDWWHWH
Ä8QG ZDV KDVW GX KHUDXVEHNRPPHQ 1RHO"³ IUDJWH 0L
UDQGD(VGUlQJWHLKQGLHEHLGHQ$XVVDJHQPLWHLQDQGHU]X
YHUJOHLFKHQ
Ä1DFK DOOHP ZDV LFK YRQ ,VROLQD LQ (UIDKUXQJ EULQJHQ
NRQQWH GHFNW VLFK LKUH $XVVDJH PLW GHU YRQ &DUORV $OOH
$QJDEHQLQEH]XJDXI=HLWXQG2UWVWLPPHQEHUHLQ'DV
JLOW DXFK IU LKU =XVDPPHQVHLQ QDFK GHU 9RUVWHOOXQJ XQG
IU GHQ =HLWSXQNW GD HU VLH YHUODVVHQ KDW ,VROLQD ZHL‰
EHU5RVDQXUGD‰VLHPDOPLW&DUORVYHUOREWZDU1LFKWV
ZHLWHU 'D‰ VLFK EHLGH NU]OLFK EHJHJQHW VHLQ VROOHQ VHL
LKU Y|OOLJ XQEHNDQQW $XV LKUHU 6LFKW ZDU GDV 9HUKlOWQLV
OlQJVW EHHQGHW 6LH NHQQW &DUORV QLFKW DOV =\QLNHU RGHU
.ULPLQHOOHQ 6LH PHLQW GHU *UXQG IU VHLQ IUKHUHV 9HU
KDOWHQVHLLQVHLQHUGDPDOLJHQ8QHUIDKUHQKHLW]XVXFKHQ
'DVKDWVLFKHUHWZDVGDPLW]XWXQGD‰VLHVHOEHU]XPLQ
GHVWQDFKLKUHP$XIWUHWHQ]XXUWHLOHQQLFKWGHQ(LQGUXFN
HLQHV JDQ] XQG JDU XQEHVFKROWHQHQ 0HQVFKHQ PDFKW GHU
PLWEHLGHQ%HLQHQIHVWDXIXQVHUHP%RGHQVWHKW'DVJLEW
VLH DXFK XQXPZXQGHQ ]X 6LH VDJW VLH ZUGH VLFK DXV
DOOHP UDXVKDOWHQ XQG YHUVXFKHQ HLQ JXWHV /HEHQ ]X IK
UHQRKQHVLFKLUJHQGZHOFKH6FKZLHULJNHLWHQDXI]XKDOVHQ
,FK PX‰ VDJHQ VLH KDW EHLP 9HUK|U NHLQH VFKOHFKWH )L
JXU JHPDFKW -HGHQIDOOV VFKLHQ VLH EHUHLW PLW]XDUEHLWHQ
ZHQQ LFK VLH HWZDV IUDJWH RGHU XP HLQH $XVNXQIW EDW
$QGHUHUVHLWV ZDUHQ LKUH $XVVDJHQ QLFKW YRQ GHU JOHLFKHQ
6LFKHUKHLWXQG*HQDXLJNHLWZLHGLHYRQ&DUORV:HQQLFK
HLQ 'HWDLO SUl]LVLHUHQ ZROOWH ZLH ]XP %HLVSLHO GLH 8KU
]HLWNDPHQ LKU GRFK KlXILJ =ZHLIHO DXFK ZHQQ LKUH $Q
JDEHQDP(QGHZLHLFKVFKRQVDJWHLQGHQZHVHQWOLFKVWHQ
3XQNWHQ PLW GHP EHUHLQVWLPPWH ZDV LKU )UHXQG DXVJH
VDJWKDW³
Ä,P 7KHDWHU KDW &DUORV VLH HLQHQ $XJHQEOLFN DOOHLQ JH
ODVVHQ+DWVLHJHVDJWZLHODQJH"³
Ä+LHULQ GHFNHQ VLFK EHLGH $XVVDJHQ 6LH EHWHXHUWH HU
ZlUH QDFK NQDSS ]HKQ 0LQXWHQ ZLHGHU ]X LKU ]XUFNJH
NHKUW$OVVLHDXIGLH7RLOHWWHJLQJKlWWHHVHEHQIDOOVQLFKW
OlQJHUJHGDXHUW6LHJDEPLUGLH1DPHQYRQ]ZHL)UDXHQ
GLH VLH DXI GHU 'DPHQWRLOHWWH JHVHKHQ KDEHQ XQG VLFK DQ
VLHHULQQHUQP‰WHQ$XFKQDQQWHVLH]ZHLZHLWHUH3HUVR
QHQ PLW GHQHQ VLH XQG &DUORV VLFK QDFK GHU 9RUVWHOOXQJ
YRUGHP(LQJDQJGHV7KHDWHUVNXU]XQWHUKDOWHQKDEHQ(V
VLQG GLHVHOEHQ GLH DXFK &DUORV HUZlKQW KDW ,FK JODXEH
GDVVROOWHQZLUEHUSUIHQ³
0LUDQGD SIOLFKWHWH LKP EHL 1DFKGHQNOLFK VWDUUWH HU YRU
VLFKKLQ'DQQIUDJWHHUÄ:DVJLEWHVQRFK"³
Ä1LFKWYLHOXQGHVSD‰WLQVJOHLFKH%LOG6LHKDWPLUYRQ
GHP6WFNHU]lKOW2EZRKOLFKHVVHOEHUQRFKQLFKWJHVH
KHQKDEHPX‰LFKVDJHQGD‰LFKDXIJUXQGLKUHU%HVFKUHL
EXQJGHQ(LQGUXFNJHZDQQGD‰VLHZLUNOLFKGRUWZDU6LH
EHVWDQG GDUDXI PLU HLQ SDDU 'HWDLOV ]X VFKLOGHUQ YLHO
OHLFKW XP MHGHQ 9HUGDFKW ]X HQWNUlIWHQ 6LH HU]lKOWH YRQ
GHQ DXIWUHWHQGHQ 3HUVRQHQ ]XP %HLVSLHO YRQ GHQ $UEHL
WHUQGHP$U]WVHLQHU7RFKWHUXVZXQGYRQGHU5ROOHGLH
GLHVHLP6WFNVSLHOHQJHQDXZLHGX HV PLU EHVFKULHEHQ
KDVW'DQQYRQGHU$XVVWDWWXQJGHP%KQHQELOGPLWGHQ
EODXHQ 9RUKlQJHQ XQG DQGHUHV (LQH ]LHPOLFK JHQDXH
%HVFKUHLEXQJ DOVR GLH QXU HLQHU PDFKHQ NDQQ GHU GLH
9RUVWHOOXQJ VHOEHU HUOHEW KDW 'DV ZlUH VRPLW DOOHV =X
LKUHQ 3HUVRQDOLHQ XQG DQGHUHQ 'DWHQ EUDXFKH LFK QLFKWV
ZHLWHU]XVDJHQ'XKDVWGLFKGDUEHUMDVFKRQLQIRUPLHUW
,FKGHQNHGDJLEWHVQLFKWV7DGHOQVZHUWHV³
Ä:DVLKUH/HEHQVIKUXQJEHWULIIWQLFKW³VDJWH0LUDQGD
Ä$EHU LFK P|FKWH PLU HLQ %LOG GDUEHU PDFKHQ +DVW GX
LKUH$XVVDJHLPHLQ]HOQHQIHVWJHKDOWHQ"³
Ä-DQDWUOLFK$OOHVLQ2UGQXQJDEHUVFKOLH‰OLFKPVVHQ
ZLUMDDXFKMHGH0|JOLFKNHLWLQ%HWUDFKW]LHKHQhEULJHQV
GLH6DFKHPLWGHQ9RUKlQJHQLVWQLFKWJDQ]NRUUHNW³
1RHOUHLFKWH0LUDQGDVHLQH$XI]HLFKQXQJHQ'LHVHUVWX
GLHUWH VLH VFKZHLJHQG PHKUHUH 0LQXWHQ GDQQ VDJWH HU
Ä6LH PX‰ GDV 6WFN WDWVlFKOLFK JHVHKHQ KDEHQ 1XU LQ
HLQHP3XQNWVWLPPWHVQLFKW'LH)DUEHGHU9RUKlQJH6LH
VLQG URW QLFKW EODX ,FK HULQQHUH PLFK JHQDX GDUDQ XQG
DXFK&DUORVKDWVLHVREHVFKULHEHQ³
Ä8QGZDVJODXEVWGX"³
Ä,FK ZHL‰ QLFKW 9LHOOHLFKW KDW HV EHUKDXSW NHLQH %H
GHXWXQJ 'X ZHL‰W MD HV LVW DX‰HURUGHQWOLFK VFKZHU VLFK
LPPHU JDQ] H[DNW DQ MHGH (LQ]HOKHLW ]X HULQQHUQ 'DPLW
PVVHQZLUXQVVWlQGLJKHUXPlUJHUQ³
Ä-D³ HUZLGHUWH 1RHO ÄQXU VHOWHQ EHVFKHUW XQV HLQHU VR
YLHOH 'HWDLOV ZLH &DUORV &RQWUHUDV $EHU VFKOLH‰OLFK LVW
QLFKW ,VROLQD VRQGHUQ HU HLQHU GHU +DXSWYHUGlFKWLJHQ
REZRKOZLULKQ«³
1RHOKLHOWPLWWHQLP6DW]LQQH0LUDQGDYHUYROOVWlQGLJWH
GHQ*HGDQNHQJDQJVHLQHV*HQRVVHQÄ«REZRKOZLULKQ
RIIHQEDU QLFKW OlQJHU YHUGlFKWLJHQ N|QQHQ ]XPDO (OVDV
$XVVDJH EHOHJW GD‰ HU VLFK ]XU IUDJOLFKHQ =HLW ZHLW ZHJ
YRP 2UW GHV *HVFKHKHQV DXIJHKDOWHQ KDW $XFK IHKOW HLQ
P|JOLFKHV7DWPRWLYGHQQRIIHQVLFKWOLFKKDW5RVDGDV*HOG
VHOEHUYHUEUDQQW³
,Q GLHVHP $XJHQEOLFN ZXUGH GDV *HVSUlFK GXUFK HLQ
.ORSIHQ DQ GHU 7U XQWHUEURFKHQ (LQ .ROOHJH WHLOWH PLW
GD‰VLFK-RUJH5RLJIUHLZLOOLJJHPHOGHWKDEH
0LUDQGD IRUGHUWH GHQ 3ROL]LVWHQ DXI -RUJH KHUHLQ]XIK
UHQ (LQ 0DQQ YRQ QDKH]X GUHL‰LJ -DKUHQ EHWUDW GHQ
5DXP(UZDUVFKODQNKDWWHDXVJHSUlJWH*HKHLPUDWVHFNHQ
XQGHLQHQGLFKWHQU|WOLFKHQ %DFNHQEDUW 0DQ VDK LKP DQ
GD‰HUQHUY|VZDU

0LUDQGD NDP JOHLFK ]XP .HUQ Ä'D 6LH QXQ PDO DXV
IUHLHQ 6WFNHQ JHNRPPHQ VLQG ZDV KDEHQ 6LH XQV ]X
VDJHQ"³
$XIVHLQHP6WXKOKLQXQGKHUUXWVFKHQGDQWZRUWHWH-RU
JH 5RLJ Ä6HKHQ 6LH /HXWQDQW ZHQQ HV ZDKU VHLQ VROOWH
GD‰ 5RVD PHLQH &RXVLQH JHW|WHW ZXUGH VR KDEH LFK
QLFKWVGDPLW]XWXQ«,FKVFKZ|UHHV³
Ä*OHLFK ]X $QIDQJ ZHLVHQ 6LH HLQH $QVFKXOGLJXQJ ]X
UFN GLH NHLQHU JHJHQ 6LH HUKREHQ KDW :HVKDOE GLHVH
6RUJH"³
,Q6SUDFKHXQG+DOWXQJGHQHLQJHIOHLVFKWHQ0DFKRKHU
YRUNHKUHQG HQWJHJQHWH -RUJH Ä'LH 6DFKH LVW GLH 'D ZLU
HLQHNOHLQH0HLQXQJVYHUVFKLHGHQKHLWKDWWHQHUVFKUDNLFK
DOV LFK YRQ GHU *HVFKLFKWH HUIXKU :HU ZHL‰ ZDV GD IU
9HUPXWXQJHQ KRFKNRPPHQ $EHU QXQ ELQ LFK KLHU GDPLW
6LH EHUSUIHQ GD‰ LFK GLH :DKUKHLW VDJH « ,FK ZHL‰
QLFKWREVLHVLFKVHOEHUXPJHEUDFKWKDWRGHUREHVGHU7\S
ZDUPLWGHPVLHYHUOREWJHZHVHQLVWRGHUVRQVWZHU³
Ä.HQQHQ6LHGHQHKHPDOLJHQ9HUOREWHQ,KUHU&RXVLQH"³
Ä.HQQHQQLFKWJHUDGH,FKKDELKQHLQPDOIOFKWLJJHVH
KHQXQGGDQQQRFKPDOEHLP%HJUlEQLVPHLQHU7DQWH³
Ä8QGGRFKKDOWHQ6LHHVQLFKWIUDXVJHVFKORVVHQGD‰HU
LQHLQHQ0RUGYHUZLFNHOWVHLQN|QQWH³
0LW+lQGHQXQG)‰HQJHVWLNXOLHUHQGZHKUWH-RUJHEH
VWU]WDEÄ1HLQQHLQQHLQ6RZDVKDELFKQLHXQGQLP
PHUEHKDXSWHW«,FKZROOWHQXUVDJHQZHULPPHUHVDXFK
JHZHVHQ LVW LFK MHGHQIDOOV KDEH QLFKWV GDPLW ]X WXQ «
1DFKGHPZDVLFKVRPLWEHNRPPHQKDEHLVWGLHVHU.HUO
HLQ1DVVDXHUDEHUGD‰HULQGLH*HVFKLFKWHYHUZLFNHOWVHLQ
VROOGDYRQKDEHLFK QLFKW GHQ OHLVHVWHQ 6FKLPPHU « ,FK
KDEHEHUKDXSWYRQQLFKWVHLQH$KQXQJ6FKOX‰XQGDXV³
0LUDQGD IDQG GLH $UW XQG :HLVH ZLH VLFK -RUJH 5RLJ
JHElUGHWHYHUGlFKWLJ8QGDOVRIXKUHUIRUWLKPURXWLQLHUW
XQGXQEHLUUWHLQSDDU)UDJHQ]XVWHOOHQ'HU9HUK|UWH JDE
VLFK VHKU EHUHGW 6HLQH :RUWH GLH HU PLW DXVPDOHQGHQ
*HVWHQEHJOHLWHWHZDUHQYRP6WUD‰HQMDUJRQJHIlUEW1DFK
HLQHU :HLOH MHGRFK JDE HV QXU QRFK ZHQLJ ZDV HU QLFKW
VFKRQ JHVDJW KlWWH ,PPHU ZLHGHU HUNOlUWH HU HU VHL QXU
GHVKDOE VR VFKQHOO DXV VHLQHU :RKQXQJ YHUVFKZXQGHQ
ZHLO HU IUFKWHWH PDQ ZUGH LKQ YHUGlFKWLJHQ ELV HU
VFKOLH‰OLFK HLQJHVHKHQ KDEH GD‰ GDGXUFK DOOHV QXU QRFK
VFKOLPPHUZUGH%OLHEGLH)UDJHZDVHUDQGHPEHZX‰
WHQ7DJJHPDFKWKDWWH+LHUEHUIRUVFKWH0LUDQGDLKQMHW]W
DXV
Ä$QGLHVHP$EHQG"³DQWZRUWHWHHUXQGVFKLHQHWZDV]X
]|JHUQ Ä1XQ LFK ELQ 7D[LIDKUHU ZLH 6LH ZLVVHQ XQG DQ
GHP$EHQGKDWWHLFKJHUDGH'LHQVW«1HLQLFKELQQLFKW
]X GHU EHZX‰WHQ $GUHVVH JHIDKUHQ « ,FK HULQQHUH PLFK
GD‰ LFK HLQH 7RXU ]XP 5HVWDXUDQW 0RVNDX KDWWH XQG GD
QDFKHLQH]XP6WUDQG«9RQGRUWKDEHLFKHLQ3DDU]XP
$OPHQGDUHV3DUNJHEUDFKW'DQQELQLFKQRFKHLQH:HLOH
KHUXPJHNXUYW XQG VFKOLH‰OLFK JHJHQ HOI DXI GHQ +RI JH
IDKUHQ³
Ä'DVKHL‰WQLHPDQGNDQQEHVWlWLJHQZR6LHELVHOI8KU
JHZHVHQVLQG"³
Ä1HLQ DEHU LFK KDEH WURW]GHP QLFKWV PLW GHU 6DFKH ]X
WXQ ,Q GHU =HQWUDOH LVW GRFK DOOHV JHQDX UHJLVWULHUW GLH
.LORPHWHU XQG GLH )DKUWHQ GLH LFK JHPDFKW KDEH 6LH
N|QQHQPLUQLFKWVDQKlQJHQ³
6HLQH 8QUXKH VFKOXJ LQ %HVRUJQLV XP 0LUDQGD VWRSSWH
LKQÄ:DU,KQHQEHNDQQWGD‰5RVDDOOHLQOHEWH"³
Ä-D QDWUOLFK 6HLW GHP 7RG GHU 7DQWH KDW VLH DOOHLQ JH
OHEWDEHULFKKDEHVLHGDQDFKNDXPQRFKJHVHKHQ³
Ä:DQQKDEHQ6LHGDVOHW]WHPDOPLWLKUJHVSURFKHQ"³
Ä'DVZHUGHQMHW]WXQJHIlKUIQI:RFKHQKHUVHLQ³DQW
ZRUWHWH-RUJH
Ä$OV 6LH VLFK JHVWULWWHQ KDEHQ QLFKW ZDKU"³ ERKUWH 0L
UDQGDZHLWHU%HLGLHVHU)UDJHZXUGH-RUJHZLHGHUQHUY|V
XQG HUJLQJ VLFK GHV ODQJHQ XQG EUHLWHQ LQ GHWDLOOLHUWHQ
(UNOlUXQJHQEHUGLH$UWLKUHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJ6HLQH
%HPHUNXQJLUJHQGZHUKlWWHLKPHU]lKOWGD‰5RVDLQGHQ
QlFKVWHQ 7DJHQ QDFK 5RGDV IDKUHQ ZROOWH YHUDQOD‰WH
0LUDQGD ]X GHU )UDJH ZHU GHUMHQLJH GHQQ JHZHVHQ VHL
DEHU-RUJH EHWHXHUWH VLFK EHLP EHVWHQ :LOOHQ QLFKW GDUDQ
HULQQHUQ ]X N|QQHQ $P 6FKOX‰ YHUILHO HU VRJDU LQ IOH
KHQWOLFKHV *HVWDPPHO 6HLQH QLFKWVVDJHQGHQ :RUWH NODQ
JHQ0LUDQGDXQG1RHOYHUWUDXW6LHKDWWHQVLHVFKRQ'XW
]HQGH 0DOH JHK|UW YRQ 6FKXOGLJHQ ZLH YRQ 8QVFKXOGL
JHQ
Ä%HLP *HGHQNHQ DQ ,KUH 0XWWHU /HXWQDQW LFK KDEH
QLFKWV YHUEURFKHQ *ODXEHQ 6LH PLU ,FK KDEH PLW GHU
6DFKHQLFKWV]XWXQ,FKELQXQVFKXOGLJ,FKVFKZ|UHHV³
6LH OLH‰HQ LKQ KLQDXVIKUHQ 0LW VHLQHU YHUZRUUHQHQ
$XVVDJHGLHYRQKRFKIOLHJHQGHQ:RUWHQELV]XUJHZ|KQ
OLFKVWHQ %LWWH UHLFKWH KDWWH HU QLFKWV ZHLWHU JHWDQ DOV
0LUDQGDVXQG1RHOV1HUYHQ]XVWUDSD]LHUHQ
Ä(ULVW]LHPOLFKQHUY|V³VWHOOWH0LUDQGDIHVWÄ7URW]GHP
KDW HU VLFK QLFKW HLQ HLQ]LJHV 0DO VHOEVW ZLGHUVSURFKHQ
6ROFKH QHUY|VHQ 7\SHQ ZLH HU VLQG PHLVWHQV VFKZHU ]X
EHUIKUHQ GHQQ RIW VLQG JHUDGH VLH GLH VFKOLPPVWHQ
*DQRYHQ³
Ä6FK|QXQGJXWDEHUZHGHUKDWHUVLFKHLQHV9HUGDFKWHV
HQWOHGLJWQRFKJLEWHVHWZDVZHVVHQZLULKQEHVFKXOGLJHQ
N|QQWHQ³
Ä6RLVWHV6HOEVWZHQQZLUEHUSUIHQZLHXQGZDQQHU
VHLQHQ :DJHQ DXI GHP %HWULHEVKRI DEJHVWHOOW KDW LVW XQV
QLFKWYLHOJHKROIHQ³
'D0LUDQGDVHLQHQ:RUWHQQLFKWVZHLWHUKLQ]XIJWH HU
ZlKQWH1RHOGHQOHW]WHQ1DPHQDXIGHU/LVWHKLQWHUGHP
HLQ)UDJH]HLFKHQVWDQG5D~O&REDV
$P1DFKPLWWDJZXUGH(OVDV9HUOREWHUYRUJHODGHQ:lK
UHQG GHU /HXWQDQW DXI 5D~O ZDUWHWH JLQJ LKP GXUFK GHQ
.RSIGD‰GLH9HUK|UHLP3ULQ]LSDOOHDXIHLQXQGGDVVHOEH
KLQDXVOLHIHQ XQG GHP %LOG GDV HU VLFK ZHQQ DXFK QRFK
YHUVFKZRPPHQ XQG XQNODU YRQ GHP )DOO PDFKWH QLFKWV
ZHVHQWOLFK1HXHVKLQ]XIJWHQ
:HQLJH $XJHQEOLFNH VSlWHU EHVWlWLJWH 5D~O GHQ EHLGHQ
.ULPLQDOLVWHQZDVVLH]XYRUVFKRQYRQ(OVDJHK|UWKDWWHQ
,QNHLQHP3XQNWZLFKVHLQH$XVVDJHYRQGHULKUHQDE
6LH IUDJWHQ LKQ LQ ZHOFKHU 9HUIDVVXQJ HU 5RVD ]XP
OHW]WHQPDOHUOHEWKDWWH
Ä8P GLH :DKUKHLW ]X VDJHQ VLH VDK ]LHPOLFK PLWJH
QRPPHQDXV³HUNOlUWH5D~OÄ6LHZLUNWHLUJHQGZLHDEZH
VHQGXQGQLHGHUJHVFKODJHQ$OVLFK(OVDYHUOLH‰PX‰WHLFK
QRFKODQJHGDUEHUQDFKGHQNHQ³
5RVDV=XVWDQGZDUZLHGHUKROW*HJHQVWDQGGHUYRUDQJH
JDQJHQHQ *HVSUlFKH JHZHVHQ ZHVKDOE 0LUDQGD MHW]W
QLFKW ZHLWHU DXI GDV 7KHPD HLQJLQJ VRQGHUQ HLQH DQGHUH
6SXUYHUIROJWHZREHLLKQHLQEHVWLPPWHV'HWDLOEHVRQGHUV
LQWHUHVVLHUWH
Ä:LH VSlW ZDU HV DOV 6LH VLFK YRQ (OVD YHUDEVFKLHGH
WHQ"³
Ä6RJHJHQ]ZDQ]LJ8KU,FKJLQJ]XU%XVKDOWHVWHOOHXP
YRQ GRUW ]XU $UEHLW ]X IDKUHQ ,Q GLHVHU :RFKH KDWWH LFK
6SlWVFKLFKW³
Ä+DW HV XP GLHVH =HLW QLFKW HLQHQ 6WURPDXVIDOO JHJH
EHQ"³
Ä-DDEHUGDVWDQGLFKVFKRQDQGHU+DOWHVWHOOH³
Ä.|QQHQ 6LH XQV GHQ *UXQG IU GLH 6W|UXQJ QHQQHQ"³
IUDJWH0LUDQGD
Ä1HLQ(LQSDDU/HXWHGLHZHQLJVSlWHUDQPLUYRUEHU
JLQJHQ VSUDFKHQ YRQ HLQHP .XU]VFKOX‰ LP 7UDIR
KlXVFKHQ DEHU LFK VHOEVW ZHL‰ HV QLFKW $X‰HUGHP KDEH
LFK GHP ZDV GLH /HXWH HU]lKOWHQ NHLQH %HDFKWXQJ JH
VFKHQNW³
'LH QlFKVWH PLW 1DFKGUXFN IRUPXOLHUWH )UDJH EUDFKWH
5D~O]XPHUVWHQPDOHWZDVGXUFKHLQDQGHU
Ä8QG6LHVLQGDQGLHVHP7DJZLUNOLFK]XU$UEHLWJHJDQ
JHQ"³
Ä-DZDVGHQQVRQVW³DQWZRUWHWHHUEHXQUXKLJWÄ,FKNDP
HLQLJH 0LQXWHQ ]X VSlW ZHLO GLH %XVVH QLFKW SQNWOLFK
IXKUHQ DEHU LFK ZDU GD ZLH MHGHQ 7DJ « *LEW HV HWZD
LUJHQGZHOFKH=ZHLIHO"³
0DQYHUVLFKHUWHLKPGD‰GLHVQLFKWGHU)DOOZlUH'DPLW
ZDU GDV *HVSUlFK EHHQGHW XQG 5D~O GXUIWH JHKHQ (LQ
+DXFK YRQ 0GLJNHLW OHJWH VLFK DXI GLH *HVLFKWHU GHU
EHLGHQ.ULPLQDOEHDPWHQ
0LUDQGD OlFKHOWH LQ VLFK KLQHLQ 1RHO GHU GDV VDK
PDFKWHVLFKGDV6FKZHLJHQGHVDQGHUHQ]XQXW]HXPVHLQH
+\SRWKHVH ]X XQWHUPDXHUQ Ä*XW GDPLW KDEHQ ZLU DXFK
GHQOHW]WHQYHUK|UWGHUXQVHWZDV]XGHP*HVFKHKHQKlWWH
VDJHQ N|QQHQ $OOH DQGHUHQ (UPLWWOXQJHQ KDEHQ QLFKWV
JHEUDFKW:HLWHUH3HUVRQHQGLHLQGHQ)DOOYHUZLFNHOWVHLQ
N|QQWHQ VLQG QLFKW DXIJHWDXFKW 0HLQHU 0HLQXQJ QDFK
ZHLVW DOOHV DXI HLQHQ EHGDXHUOLFKHQ 6HOEVWPRUG KLQ ,FK
JODXEHXQVEOHLEWQLFKWPHKUYLHO]XWXQ:DVGHQNVWGX"³
0LUDQGD VWDUUWH QDFKGHQNOLFK YRU VLFK KLQ 1DFK HLQHU
:HLOHVDJWHHUÄ,FKKDEHGDVRPHLQH=ZHLIHOZHQQDXFK
PHKU LQWXLWLY 6LH KlQJHQ HLQIDFK GDPLW ]XVDPPHQ GD‰
ZLU QLH DXIK|UHQ VROOWHQ PL‰WUDXLVFK ]X VHLQ ,FK ZLOO HV
GLUHUNOlUHQ9RQ$QIDQJDQKDWDOOHVVHKU JXW]XGHU+\
SRWKHVH HLQHV P|JOLFKHQ 6HOEVWPRUGHV JHSD‰W =X JXW
'LHV NDQQ QXU ]ZHLHUOHL EHGHXWHQ (QWZHGHU KDW 5RVD
WDWVlFKOLFK 6HOEVWPRUG EHJDQJHQ RGHU HV ZDU 0RUG XQG
GHU7lWHUKDWDOOHVDUUDQJLHUWXPHLQHQ6HOEVWPRUGYRU]X
WlXVFKHQ )DNW LVW GD‰ ZLU PLW XQVHUHQ 1DFKIRUVFKXQJHQ
QLFKW ZHLWHUJHNRPPHQ VLQG &DUORV &RQWUHUDV GHU DXI
JUXQGVHLQHU9RUVWUDIHQXQGVHLQHV9HUKDOWHQV]XQlFKVWDOV
+DXSWYHUGlFKWLJHU LQ )UDJH NRPPW ]HLJW VLFK EHU MHGHQ
9HUGDFKW HUKDEHQ 6HOEVW GHP &RXVLQ VR QHUY|V HU EHLP
9HUK|UDXFKZDUNDQQPDQQLFKWVQDFKZHLVHQhEHUNXU]
RGHU ODQJ KlWWHQ ZLU LKQ ZLHGHU ODXIHQODVVHQ PVVHQ
'HQQRFK PDFKW PLFK HWZDV LQ GLHVHU JDQ]HQ KDUPRQL
VFKHQ$QJHOHJHQKHLWVWXW]LJ,FKPHLQH&DUORVå $QUXIXQG
GLH8PVWlQGHXQWHUGHQHQGLHVHUHUIROJWH)UEHLGHVJLEW
HV HLJHQWOLFK NHLQHQ SODXVLEOHQ *UXQG 'DV *HVSUlFK ZDU
UHLQHV%ODEODXQGGHU9RUZDQGDXVJHVSURFKHQIDGHQVFKHL
QLJ³
Ä7URW]GHP Ol‰W VLFK NHLQ =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ 5R
VDV7RGXQGGHP7HOHIRQDQUXIKHUVWHOOHQ(UKDWDOOHQIDOOV
GD]XEHLJHWUDJHQ5RVDV.ULVH]XEHVFKOHXQLJHQGLHOHW]W
OLFKGD]XIKUWHGD‰VLHVLFKGDV/HEHQQDKP)UPLFKLVW
GHU $QUXI QLFKW PHKU DOV HLQ XQEHDEVLFKWLJWHU =XIDOO³
ZDUI1RHOHLQ
Ä0DJVHLQGD‰GXUHFKWKDVWDEHUJHUDGHGDVLVWGDV,U
ULWLHUHQGH$OOH)DNWHQEHOHJHQGD‰HVIU5RVDV=XVWDQG
GHUVLHGD]XEUDFKWH6HOEVWPRUG]XEHJHKHQ]ZHL6FKXO
GLJH JLEW &DUORV PLW VHLQHP QLHGHUWUlFKWLJHQ EHWUJHUL
VFKHQ 9HUKDOWHQ XQG -RUJH PLW VHLQHQ HJRLVWLVFKHQ ILQDQ
]LHOOHQ)RUGHUXQJHQ8QGHVJLEWZHGHUIUGHQHLQHQQRFK
IU GHQ DQGHUHQ LUJHQGHLQH 6WUDIH ZDKUVFKHLQOLFK QLFKW
HLQPDO LQ LKUHP *HZLVVHQ 9LHOOHLFKW LVW GDV GLH ELWWHUH
(UIDKUXQJGLHVHV)DOOHV³
(LQHQ $XJHQEOLFN VFKZLHJHQ EHLGH -HGHU KLQJ VHLQHQ
*HGDQNHQ QDFK $P (QGH ZDU HV 0LUDQGD VHOEVW GHU
UHVROXW EHPHUNWH Ä*HKHQ ZLU QRFK HLQPDO DOOH ,QIRUPD
WLRQHQ GXUFK XQG VFKOLH‰HQ GDQQ GLH $NWH DE :DV KlOWVW
GXGDYRQ"³
Ä%HYRU ZLU GDV WXQ P‰WHQ ZLU QRFK HLQLJHV EHUSU
IHQ³
Ä:DV"³
Ä1XQ GD ZlUH ]XQlFKVW -RUJHV $QJDEH ZHJHQ VHLQHU
5FNNHKU DXI GHQ %HWULHEVKRI 'DQQ RE XQG ZDQQ 5D~O
VHLQH6FKLFKWDQWUDW(VVWHKWDXFKQRFKGLH%HIUDJXQJGHU
YRQ&DUORVXQG,VROLQDJHQDQQWHQ=HXJHQDXVGLHEHVWlWL
JHQN|QQHQGD‰EHLGHLP7KHDWHUJHZHVHQVLQG9LHOOHLFKW
HUZHLVW VLFK GLH hEHUSUIXQJ DOV EHUIOVVLJ YLHOOHLFKW
DXFKQLFKW³
Ä'XKDVWUHFKWREZRKOLFKQLFKW JODXEHGD‰ VLH EHL HW
ZDV ZDV VLFK VR OHLFKW EHUSUIHQ Ol‰W JHORJHQ KDEHQ
$EHU QDWUOLFK PVVHQ ZLU HV WXQ (V ZlUH JXW ZHQQ GX
GLFKGHU6DFKHJOHLFKDQQHKPHQN|QQWHVW,FKVHOEVWZHUGH
LQ]ZLVFKHQDXFKQLFKWXQWlWLJVHLQ³
Ä,FK QHKPH DQ³ VDJWH 1RHO XQG JULII QDFK VHLQHU $N
WHQWDVFKH ÄGLHV LVW HLQH ZLOONRPPHQH *HOHJHQKHLW IU
GLFK SUREHZHLVH GLH 9DULDQWH YRQ HLQHP 0RUG GXUFK]X
VSLHOHQ 6RODQJH LFK ZHJ ELQ ZLUVW GX GDV =LPPHU QLFKW
YHUODVVHQXQGGLFKDXIGHU6XFKHQDFKHLQHP ,QGL]LQGLH
3DSLHUHYHUJUDEHQ'HVVHQELQLFKVLFKHU³
0LUDQGD DQWZRUWHWH Ä%LVW ZRKO XQWHU GLH +HOOVHKHU JH
JDQJHQZDV"³
Ä1XQLFKZHL‰GHLQ6WHFNHQSIHUGLVWGLHUHLQH/RJLN²
GLHJODVNODUH$EVWUDNWLRQ³
6LHJULQVWHQVLFKJHJHQVHLWLJDQ1RHOJLQJXQGOLH‰0L
UDQGD DOOHLQ 'LHVHU GDFKWH :LH UHFKW 1RHO GRFK KDW PLW
VHLQHU%HKDXSWXQJ
$OVR]|JHUWHDXFKHUQLFKWOlQJHUXQGYHUWLHIWHVLFKYRQ
QHXHP LQ GHQ )DOO 1RFK HLQPDO JLQJ HU 3XQNW IU 3XQNW
GXUFK (U YHUVXFKWH GLH )DNWHQ XQWHU HLQHP DQGHUHQ
%OLFNZLQNHO]XVHKHQ(UVWHOOWHVLFKYRUZLHHLQHUYRUJH
KHQZUGHGHUEHDEVLFKWLJWHHLQHQ6HOEVWPRUG]XILQJLH
UHQXQGIDQGKHUDXVGD‰GLHVGXUFKDXVP|JOLFKZDU8QG
GRFK IHKOWH GDEHL HWZDV HWZDV JDQ] :HVHQWOLFKHV GDV
0RWLY 'LH YHUEUDQQWHQ *HOGVFKHLQH ZLGHUVSUDFKHQ GHU
9HUPXWXQJ'LHEVWDKON|QQWHGDV0RWLYJHZHVHQVHLQHLQ
$VSHNWDXIGHQVLFKVHLQH+\SRWKHVHYRUDOOHPJUQGHWH
(U YHUVXFKWH HLQHQ DQGHUHQ :HJ XQG VWXGLHUWH GLH $XV
VDJHQGHU=HXJHQXQG9HUGlFKWLJHQ
$OVHUVLHHLQ]ZHLWHV0DOGXUFKVDKVWRFNWHHUSO|W]OLFK
EHLHLQSDDU=HLOHQ'D‰HUGDVEHUVHKHQNRQQWH,QWHUHV
VDQW(LQHQ$XJHQEOLFNODQJVWDUUWHHULQV/HHUH
'LHV EHUHFKWLJWH ]ZHLIHOORV ]X GHU $QQDKPH GD‰ HLQ
'HWDLOGDVHUXQVQDQQWHIDOVFKLVWGDFKWHHU'DVEHGHX
WHW MHGRFK DXFK GD‰ HV PLU JHOLQJHQ PX‰ GHQ 1DFKZHLV
]X HUEULQJHQ GD‰ HU DXFK EHL ZLFKWLJHUHQ 'LQJHQ GLH
8QZDKUKHLW JHVDJW KDW ,FK PX‰ ZHLWHUH :LGHUVSUFKH
ILQGHQ
(LIULJNRQWUROOLHUWHHUGLH DQGHUHQ$QJDEHQ 'DEHL NRQ
]HQWULHUWH HU VLFK EHVRQGHUV DXI HLQHQ ,UUWXP GHU LKP
VFKRQYRUKHUDXIJHIDOOHQZDU1DFKGHPHUHLQSDDU0LQX
WHQQDFKJHGDFKWKDWWHJODXEWHHUGLH(UNOlUXQJ JHIXQGHQ
]XKDEHQ1XQPX‰WHHUEHUSUIHQREHUPLWVHLQHU9HU
PXWXQJ UHFKW KDWWH (U EOlWWHUWH LQ VHLQHP 1RWL]EXFK XQG
ZlKOWHHLQH1XPPHU
1DFKGHPVLFK0LUDQGDYHUJHZLVVHUWKDWWHZHUDPDQGH
UHQ (QGH GHU /HLWXQJ ZDU QDQQWH HU VHLQHQ 1DPHQ XQG
UFNWH PLW VHLQHP $QOLHJHQ KHUDXV Ä,FK EUDXFKH XQEH
GLQJWHLQH$XVNXQIW(VJHKWXPGDV6WFNGDVLKUJHUDGH
VSLHOW :HOFKH )DUEH KDEHQ GLH 9RUKlQJH LP %KQHQELOG
GHVOHW]WHQ$NWHV"³
(UVWDXQW NODQJ HV GXUFK GHQ +|UHU Ä'LH 9RUKlQJH «"
5RW,POHW]WHQ$NWVLQGVLHURW³
Ä8QG LQ GLHVHU :RFKH JHQDXHU JHVDJW LQ GHU 9RUVWHO
OXQJDP'LHQVWDJZDUHQVLHGDDXFKURW"³
Ä0HUNZUGLJ « JHQDX DP 'LHQVWDJ NRQQWHQ ZLU VLH
QLFKW YHUZHQGHQ 6LH ZDUHQ QDFK GHU 0RQWDJVYRUVWHOOXQJ
HLQJHULVVHQ $P 'LHQVWDJ ZXUGHQ VLH DXVQDKPVZHLVH
GXUFK EODXH HUVHW]W ,Q]ZLVFKHQ LVW GLH 3DQQH EHKREHQ
+HXWHVSLHOHQZLUVFKRQZLHGHUPLWGHQURWHQ'LHEODXHQ
KDWWHQZLUQXULQGHU'LHQVWDJYRUVWHOOXQJ³
Ä*DQ]VLFKHUQXUDP'LHQVWDJ"³IUDJWH0LUDQGD
Ä*DQ]VLFKHU«$EHUZDUXPLQWHUHVVLHUWGLFKGDVVR",VW
ZDVSDVVLHUW"³
Ä,FKDUEHLWHDQGHU$XINOlUXQJHLQHV)DOOHV'DVZDUGDV
'HWDLOGDVPLUQRFKIHKOWH«0HKUZROOWHLFKQLFKWZLV
VHQ9LHOHQ'DQN³
(U OHJWH GHQ +|UHU DXI XQG OlFKHOWH WULXPSKLHUHQG 0LW
GHU VRHEHQ HUKDOWHQHQ $XVNXQIW EHVWlWLJWH VLFK VHLQH 9HU
PXWXQJ GD‰ ,VROLQD ZDV GLHVHQ 3XQNW LKUHU $XVVDJH
EHWUDIQLFKWJHORJHQKDWWH)ULKQ0LUDQGDZDUGHU)DOO
NODU
(U YHUOLH‰ GDV *HElXGH XQG IXKU PLW GHP $XWR QDFK
/DZWRQZR(OVDZRKQWH(LQPDOGRUWDQJHODQJWSDVVLHUWH
HU GLH DQJUHQ]HQGHQ 6WUD‰HQ (U NDP DQ GHU +DOWHVWHOOH
YRUEHL DQ GHU 5D~O DXI GHQ %XV JHZDUWHW KDWWH XQG IDQG
² PLW +LOIH HLQHV -XQJHQ GHQ HU GDQDFK IUDJWH ² GDV
7UDIRKlXVFKHQ LQ GHP DQ MHQHP $EHQG GHU .XU]VFKOX‰
SDVVLHUWZDU

6RQQDEHQG2NWREHU8KU
,Q0LUDQGDV=LPPHUVD‰HQGLHEHLGHQ.ULPLQDOLVWHQXQG
GLH 3HUVRQHQ GLH DXI GLH HLQH RGHU DQGHUH :HLVH LQ GHQ
)DOOYHUZLFNHOWZDUHQ
-RUJH 5RLJ 5D~O &REDV &DUORV &RQWUHUDV (OVD 5H\HV
,VROLQD'iYLOD0LUDQGDKDWWHGLHVH=XVDPPHQNXQIWDQEH
UDXPW ZHLO HU VLFK YRQ LKU GHQ OHW]WHQ %HZHLV IU GLH
5LFKWLJNHLWVHLQHU+\SRWKHVHHUKRIIWH
1RHO ZDU HUVW YRU HLQ SDDU 0LQXWHQ ]XUFNJHNRPPHQ
'LH%HIUDJXQJGHU=HXJHQKDWWHQLFKWV1HXHVHUEUDFKW6LH
KDWWHQ EHVWlWLJW GLH IUDJOLFKHQ 3HUVRQHQ ]XU DQJHJHEHQHQ
=HLW DP DQJHJHEHQHQ 2UW JHVHKHQ ]X KDEHQ 0LUDQGD
ZHLKWH1RHOLQ VHLQHQ 3ODQ HLQ XQG WHLOWH LKP LQ NQDSSHQ
:RUWHQ PLW HU KHJH QXQ NHLQHQ =ZHLIHO PHKU GD‰ 5RVD
5RLJHUPRUGHWZRUGHQVHL$XFKGHU0|UGHUVWHKHIULKQ
IHVW(LQH(UNOlUXQJZLHHU]XGLHVHU0HLQXQJJHNRPPHQ
ZDU KDWWH 0LUDQGD MHGRFK QLFKW JHJHEHQ 'LH )UDJHQ
VHLQHV 0LWDUEHLWHUV EHUJHKHQG KDWWH HU VLFK OHGLJOLFK
GDUDXI EHVFKUlQNW LKP ]X HUOlXWHUQ ZHOFKH 5ROOH HU EHL
GHP EHYRUVWHKHQGHQ 9HUK|U ]X VSLHOHQ KDEH 'HQQ HU
HUKRIIWH VLFK YRQ GHU *HJHQEHUVWHOOXQJ GLH (QWODUYXQJ
GHV7lWHUV
0LUDQGDWHLOWHGHQ $QZHVHQGHQ GHQ =ZHFN GHU =XVDP
PHQNXQIW PLW Ä:LU KDEHQ 6LH KLHU YHUVDPPHOW XP 6LH
PLW GHP (UJHEQLV GHU 8QWHUVXFKXQJ EHNDQQW ]X PDFKHQ
'DMHGHUYRQ,KQHQLQLUJHQGHLQHU:HLVH.RQWDNW]X5RVD
5RLJ KDWWH KDOWHQ ZLU GDV IU QRWZHQGLJ 6HOEVWYHUVWlQG
OLFK ZHUGHQ ZLU DXFK GLH $QJHK|ULJHQ GHU MXQJHQ )UDX
GHPHQWVSUHFKHQGLQIRUPLHUHQ³
'LH 9RUJHODGHQHQ VFKZLHJHQ (OVD ZLUNWH QRFK LPPHU
EHGUFNW'HU7RGLKUHU)UHXQGLQXQGGDV(UPLWWOXQJVYHU
IDKUHQ KDWWHQ VLH VSUEDU PLWJHQRPPHQ &DUORV JDE VLFK
QDFK DX‰HQ KLQ ]ZDU EHKHUUVFKW PDFKWH DEHU JDQ] GHQ
(LQGUXFNHLQHV0HQVFKHQGHUXQJHGXOGLJGHP(QGHHLQHU
XQDQJHQHKPHQ6DFKHHQWJHJHQILHEHUWZlKUHQG,VROLQDDP
GHXWOLFKVWHQ $Q]HLFKHQ YRQ 1HUYRVLWlW XQG 6RUJH ]HLJWH
=ZHLIHOORV KDWWH VLH DP DOOHUZHQLJVWHQ GDPLW JHUHFKQHW
VLFKLQGLH9RUJlQJHYHUZLFNHOW]XVHKHQ
-RUJH5RLJXQG5D~O&REDVZLUNWHQVHKUJHODVVHQZHQQ
DXFK DXI XQWHUVFKLHGOLFKH $UW VFKOHFKWJHODXQW XQG PL‰
WUDXLVFKGHUHLQHDXIPHUNVDPXQGLQWHUHVVLHUWGHUDQGHUH
/HW]WHUHU ZDUI VHLQHU 9HUOREWHQ KLQ XQG ZLHGHU HLQHQ
DXIPXQWHUQGHQ%OLFN]X
Ä8P VLFKHU]XJHKHQ GD‰ MHGHV 'HWDLO DXFK ULFKWLJ IHVW
JHKDOWHQXQGNHLQHVEHUVHKHQZXUGH³IXKU0LUDQGDIRUW
ÄLVW HV QRWZHQGLJ GD‰ ZLU QRFK HLQPDO JHPHLQVDP ,KUH
$XVVDJHQ EHUSUIHQ :LU ZHUGHQ MHW]W MHGH HLQ]HOQH
$XVVDJHYRUOHVHQXQGIDOOV6LHDQLUJHQGHLQHU6WHOOHHLQH
8QNODUKHLW HQWGHFNHQ RGHU HWZDV KLQ]X]XIJHQ KDEHQ
GDQQVDJHQ6LHHVELWWH$OOHVNODU"³
'LH $QZHVHQGHQ QLFNWHQ $OV HUVWHV ODV 0LUDQGD (OVDV
$XVVDJHYRU$OVHUGDPLWIHUWLJZDUIUDJWHHUÄ+DEHQ6LH
HWZDVULFKWLJ]XVWHOOHQRGHUKLQ]X]XIJHQ"³
Ä1HLQ³ DQWZRUWHWH VLH (V ZDU LKU DQ]XVHKHQ ZLH VHKU
VLHVLFKZQVFKWHGD‰DOOHVEDOG]X(QGHZlUH
1RHOZDQGWHVLFKPLWHLQHU=ZLVFKHQIUDJHDQVLHÄ(LQH
6DFKH LVW PLU QLFKW JDQ] NODU ]XPLQGHVW KDWWH LFK VLH DQ
GHUVLQ(ULQQHUXQJ 9LHOOHLFKW KDW HV NHLQHUOHL %HGHXWXQJ
DEHULFKZUGHGRFKJHUQZLVVHQZLHHVWDWVlFKOLFKJHZH
VHQ LVW 6LH KDEHQ XQV YRQ GHP 6WURPDXVIDOO HU]lKOW GHU
SDVVLHUWH DOV 6LH PLW &DUORV WHOHIRQLHUWHQ XQG GHU VR
VDJWHQ 6LH GXUFK HLQHQ .XU]VFKOX‰ LP 7UDIRKlXVFKHQ
YHUXUVDFKW ZXUGH :DQQ KDEHQ 6LH HUIDKUHQ GD‰ GLHV GHU
*UXQGZDU"³
Ä.XU] GDUDXI 1DFKGHP 5RVD ZHJ ZDU KDEHQ HV PLU
1DFKEDUQJHVDJW2EZRKO«DXFK&DUORVKDWDP7HOHIRQ
GDYRQJHVSURFKHQ³
Ä:DUHQQLFKWYLHOPHKU6LHHVGLHLKPGHQ*UXQGIUGHQ
6WURPDXVIDOOJHQDQQWKDW"³IUDJWH1RHOOHLFKWKLQ
Ä6LHPHLQHQDOVZLUPLWHLQDQGHUWHOHIRQLHUWHQ«"1HLQ
'DV ZHL‰ LFK JHQDX &DUORV KDW GDYRQ DQJHIDQJHQ $OV
SO|W]OLFK GDV /LFKW DXVJLQJ HUVFKUDN LFK XQG IUDJWH ZDV
GDV]XEHGHXWHQKlWWH'DVDJWHHUHVZlUHQXUHLQ.XU]
VFKOX‰LQGHU/LFKWOHLWXQJ8QGGDVZDUHVMDDXFK³
Ä6R LVW HV³ VFKDOWHWH VLFK 0LUDQGD HLQ Ä&DUORV KDW HV
JHVDJWXQGVRVWHKWHVDXFKLP3URWRNROO0|JOLFKHUZHLVH
KDVWGXGDZDVGXUFKHLQDQGHUJHEUDFKW.DQQGDVVHLQ"³
Ä-D LUJHQGZLH KDEH LFK PLU HLQJHELOGHW HV ZlUH DQGHUV
JHODXIHQ ,Q 2UGQXQJ DOOHV NODU³ EHPHUNWH 1RHO DOV
ZUGHLKQGLH$QJHOHJHQKHLWQLFKWZHLWHULQWHUHVVLHUHQ
Ä6RQVW QRFK ZDV"³ IUDJWH 0LUDQGD XQG VWUHLIWH PLW GHP
%OLFN GLH $QZHVHQGHQ GHUHQ 5HDNWLRQHQ LKP QLFKW HQW
JLQJHQ'DNHLQHUHWZDVVDJWHQDKPHUVLFK&DUORVå $XV
VDJH YRU XQG IUDJWH DP 6FKOX‰ DXFK GLHVHQ Ä+DEHQ 6LH
HWZDVULFKWLJ]XVWHOOHQ"³
&DUORV]|JHUWHPLWGHU$QWZRUW0DQVDKLKPDQGD‰HU
QDFKGDFKWHÄ,FKJODXEHQLFKW³VDJWHHU
Ä6LHVLQGVLFKDEHUQLFKWJlQ]OLFKHU"³IUDJWH1RHO
Ä1HLQ«QHLQ$OOHVLQ2UGQXQJVR³DQWZRUWHWH&DUORV
GRFK VHLQH 0LHQH YHUULHW GD‰ HU LUJHQGZLH XQ]XIULHGHQ
ZDU 0LUDQGD VFKHQNWH GHP MHGRFK ZHLWHU NHLQH %HDFK
WXQJXQGNDP]XGHU$XVVDJHYRQ5D~O&REDV
+LHU KRE HU ]ZHL 3XQNWH EHVRQGHUV KHUYRU GLH 8KU]HLW
DOV 5D~O (OVD YHUOLH‰ XQG ZLH ODQJH HU DQ GHU +DOWHVWHOOH
DXIGHQ%XVKDWWHZDUWHQPVVHQ,QGLUHNWZXUGHDXFKGLH
)UDJH QDFK GHP 6WURPDXVIDOO JHVWHOOW 5D~O NDQQWH GLH
8UVDFKH KLHUIU QLFKW (U KDWWH GHQ 6WURPDXVIDOO VHOEHU
QLFKW PLWHUOHEW :HLWHUH %HPHUNXQJHQ RGHU (UJlQ]XQJHQ
]XVHLQHU$XVVDJHJDEHVQLFKW
-HW]W ZDU GLH 5HLKH DQ -RUJH 5RLJ GHU VLFK YRU DOOHP
GDUDXI EHVFKUlQNWH GLH (UNOlUXQJ GLH 0LUDQGD YRUODV
JHVWHQUHLFK ]X EHNUlIWLJHQ 0HKUPDOV ZLHGHUKROWH HU GD‰
HU 5RVD LQ GHU OHW]WHQ =HLW EHUKDXSW QLFKW PHKU JHVHKHQ
XQG GDKHU DXFK QLFKWV YRQ LKUHU 6LWXDWLRQ JHZX‰W KDEH
6HLQ 7RQIDOO XQG GLH PL‰WUDXLVFKHQ %OLFNH GLH HU GHQ
DQGHUHQ]XZDUIWUXJHQGD]X EHL GLH DOOJHPHLQH 1HUYRVL
WlW ]X HUK|KHQ VR GD‰ GLH =XVDPPHQNXQIW PHKU DOV QXU
HLQH UHLQH 5RXWLQHDQJHOHJHQKHLW ZXUGH JDQ] DEJHVHKHQ
GDYRQ GD‰ HLQLJH GHU $QZHVHQGHQ EHUHLWV GLH *HIDKU
ZLWWHUWHQLQGHUVLHVFKZHEWHQRKQHVDJHQ]XN|QQHQZLH
XQGDXVZHOFKHU5LFKWXQJGHU6FKODJNRPPHQZUGH
1XQ IHKOWH QXU QRFK ,VROLQDV $XVVDJH $XFK GDV 0lG
FKHQKDWWHLKUQLFKWVKLQ]X]XIJHQ
'LHVPDO ZDU HV 0LUDQGD GHU QRFK HLQH )UDJH KDWWH
Ä9LHOOHLFKW HULQQHUQ 6LH VLFK QLFKW PHKU VR JHQDX DOOHU
'HWDLOV DEHU NDQQ HV QLFKW VHLQ GD‰ ,KQHQ EHL GHU %H
VFKUHLEXQJGHV6WFNHVHLQ,UUWXPXQWHUODXIHQLVW"³
Ä,FKZHL‰QLFKW1HLQLFKJODXEHQLFKW«:LHVRIUDJHQ
6LH"³6LHZDUEHXQUXKLJW'DVVSUWHPDQ
Ä,FKPHLQHGLH9RUKlQJHGLHLPOHW]WHQ$NWDOV+LQWHU
JUXQGGLHQHQ:HOFKH)DUEHKDWWHQVLH"³
,VROLQD GDFKWH NXU] QDFK GDQQ DEHU DQWZRUWHWH VLH
VFKQHOO XQG VLFKHU Ä%ODX « 6LH ZDUHQ EODX *DQ] EH
VWLPPW 'DV KDEH LFK GRFK DXFK VFKRQ EHLP HUVWHQPDO
JHVDJWRGHU"³
6LHEHPHUNWHQLFKWZLHVLFKSO|W]OLFKHLQ$XVGUXFNYRQ
%HIUHPGXQJ XQG $QJVW LQ &DUORVå %OLFN OHJWH 'LH :LU
NXQJ GLH VLFK 0LUDQGD YRQ GHU *HJHQEHUVWHOOXQJ GHU
DQZHVHQGHQ 3HUVRQHQ XQG GHP 9HUOHVHQ GHU 3URWRNROOH
YHUVSURFKHQ KDWWH ZDU HLQJHWUHWHQ -HGHU KDWWH JHQDX VR
UHDJLHUWZLHHUHVHUZDUWHWKDWWH1XQJDOWHVGHQ7lWHU]X
HQWODUYHQXQG]ZDULPULFKWLJHQ0RPHQW
Ä6WLPPW³PHLQWH0LUDQGDÄGDVKDEHQ6LHXQVVFKRQEHL
GHU HUVWHQ 9HUQHKPXQJ JHVDJW XQG VR VWHKW HV DXFK LP
3URWRNROO $EHU 6LH PVVHQ VLFK JHLUUW KDEHQ 1DWUOLFK
DQGHUVNDQQHVJDUQLFKWVHLQ,KUH(ULQQHUXQJWUJW6LH³
Ä0DJ VHLQ GD‰ LFK PLFK JHLUUW KDEH 7URW]GHP ZDU LFK
LP7KHDWHULFK«³
Ä.HLQH6RUJHGDVKDEHQZLUEHUSUIWDXFKDQKDQGYRQ
=HXJHQ (V ZDU QXU HLQIDFK HLQH QRWZHQGLJH .ODUVWHO
OXQJ³ XQWHUEUDFK 0LUDQGD GLH DXIJHUHJWH ,VROLQD 8QG
MHGHZHLWHUH%HPHUNXQJXQWHUELQGHQGIJWHHUKLQ]XÄ,FK
JODXEHGDPLWKlWWHQZLUDOOH3XQNWHJHNOlUW8QGQXQ]XP
$EODXIGHVEHWUHIIHQGHQ$EHQGV³
(U PDFKWH HLQH 3DXVH 2EZRKO NHLQHU HLQ :RUW VDJWH
ZDUVLFK0LUDQGDEHZX‰WGD‰QXUHUDOOHLQ5XKHEHZDKU
WH
Ä$P$QIDQJGHXWHWHDOOHVGDUDXIKLQGD‰ZLUHVLP)DOO
5RVD5RLJPLWHLQHP6HOEVWPRUG]XWXQKDEHQ$OOH,QGL
]LHQ VSUDFKHQ IU GLHVH 9HUVLRQ ELV ZLU HQWGHFNWHQ DXI
ZHOFKH :HLVH GHUMHQLJH GHU 5RVD 5RLJ XPJHEUDFKW KDW
GDV*DQ]HLQV]HQLHUWKDW³
Ä:DV³ ULHIHQ GLH $QZHVHQGHQ HUVFKURFNHQ DXV :lK
UHQG (OVD LKUHU (UUHJXQJ NDXP +HUU ZHUGHQ NRQQWH
VFKLHQHQGLHDQGHUHQSO|W]OLFKZLHHUVWDUUW
Ä*HQDXVR ZDU HV 5RVD 5RLJ ZXUGH YHUJLIWHW XP GDV
*HOGGDVVLHJHVSDUWKDWWH]XVWHKOHQ«8QGGLH3HUVRQ
GLHGLH7DWEHJDQJHQKDWVLQG6LH&DUORV&RQWUHUDV³
&DUORVUHDJLHUWHDXIGLHVH)HVWVWHOOXQJlX‰HUVWKHIWLJ(U
VSUDQJ YRQ VHLQHP 6WXKO DXI XQG VWLH‰ DXIJHEUDFKW DXV
Ä/JH$OOHV/JH,FKNRQQWHHVJDUQLFKWJHZHVHQVHLQ
ZHLOLFKLP7KHDWHUZDU«'DIUJLEWHV%HZHLVH³
0LW]ZHL6FKULWWHQZDU1RHOEHL&DUORVXQGGUFNWHLKQ
QLHGHUDXIGHQ6WXKO
Ä(LQH ZHLWHUH 8QZDKUKHLW³ VDJWH 0LUDQGD UXKLJ Ä]X
GHP VRUJVDP YRQ ,KQHQ YRUEHUHLWHW $EHU GDQN ,KUHU
HLJHQHQ$XVVDJHXQGGHU,VROLQDVLVWHVXQVJHOXQJHQGLH
:DKUKHLWKHUDXV]XEULQJHQ'LHEHUWULHEHQH6RUJHGLH6LH
DQGHQ7DJOHJWHQXPLKU$OLELPLWP|JOLFKVWYLHOHQ'H
WDLOV ]X EHOHJHQ KDW XQV DXI GLH ULFKWLJH 6SXU JHEUDFKW
:LUKDEHQGHQ%HZHLVGD‰6LHLQGHU0RUGQDFKWJDUQLFKW
LP7KHDWHUZDUHQVRQGHUQ5RVDDEJHSD‰WKDEHQDOVGLHVH
YRQ (OVD DXIEUDFK 6LH KDEHQ VLH ELV QDFK +DXVH YHUIROJW
XQG GDQQ HUPRUGHW :LU KDEHQ MHGH ,KUHU +DQGOXQJHQ
JUQGOLFK UHNRQVWUXLHUW $XFK GLH ,KUHU .RPSOL]LQ ,VROLQD
'iYLODGLH,KQHQEHLGHP9HUEUHFKHQJHKROIHQKDW³
Ä'DV LVW QLFKW ZDKU³ ULHI ,VROLQD XQG IXKU YHU]ZHLIHOW
IRUWÄ,FKKDEHPLWGHP0RUGQLFKWV]XWXQ«&DUORVZDU
HVHUDOOHLQ«,FKKDEHQXU«³
Ä+DOWGHQ0XQG«.HLQ:RUWPHKU³VFKULH&DUORVXQG
VSUDQJDXIDOVZROOWHHUDXIGDV0lGFKHQORVJHKHQ
Ä6FKOX‰MHW]W(VUHLFKW³VWRSSWHLKQ1RHOXQGZDUIVLFK
GD]ZLVFKHQ Ä6LH VLQG YHUKDIWHW 6LH KDEHQ VSlWHU QRFK
UHLFKOLFK*HOHJHQKHLWDXV]XVDJHQ³
0LW KD‰HUIOOWHP %OLFN XQG WURW]LJHU +DOWXQJ OLH‰ VLFK
&DUORV YRQ ]ZHL 3ROL]HLEHDPWHQ GLH GUDX‰HQ JHZDUWHW
KDWWHQ DEIKUHQ (EHQVR ,VROLQD (OVD ZXUGH YRQ :HLQ
NUlPSIHQ JHVFKWWHOW (LQH 3ROL]HLEHDPWLQ IKUWH VLH KLQ
DXV XP VLH ]X EHUXKLJHQ 5D~O &REDV EHJOHLWHWH VHLQH
9HUOREWH
Ä8QG6LH-RUJH³VDJWH0LUDQGDÄVLQG]ZDUEHUMHGHQ
9HUGDFKWHUKDEHQDEHUYLHOOHLFKW JHKHQ6LHNQIWLJ ZHQL
JHUSROWULJPLW0HQVFKHQXP6LHN|QQHQJHKHQ³

0LW GHP JOHLFKHQ GPPOLFKHQ $XVGUXFN GHQ VHLQ *H


VLFKW VFKRQ ZlKUHQG GHU JDQ]HQ =XVDPPHQNXQIW DQJH
QRPPHQ KDWWH YHUOLH‰ -RUJH 5RLJ YHUZRUUHQH (QWVFKXO
GLJXQJHQ VWDPPHOQG XQWHU GHQ PL‰ELOOLJHQGHQ %OLFNHQ
GHUEHLGHQ.ULPLQDOLVWHQGHQ5DXP
0LUDQGDXQG1RHOZDUHQZLHGHUXQWHUVLFK1RHOKLHOWHV
QLFKWOlQJHUDXVXQGVDJWHÄ*UDWXOLHUH$OOHVYHUOLHIJHQDX
QDFK3ODQ&DUORV&RQWUHUDVJHVFKODJHQ,VROLQDUHLIIUHLQ
*HVWlQGQLV 2IIHQVLFKWOLFK NRQQWH VLH GLH 6LWXDWLRQ QLFKW
OlQJHUHUWUDJHQ³
Ä6RLVWHV,FKDKQWHGD‰GHU'UXFNIUVLH]XJUR‰ZDU
'LHDQGHUHQ%HZHLVHWXQ]XGHPHLQEULJHV³
Ä1XQHUNOlUHPLUDEHUPDOLQDOOHU5XKHZLH]XP7HX
IHO GX ]X GHU 6FKOX‰IROJHUXQJ JHODQJW ELVW GD‰ HV GRFK
0RUGZDU³
0LUDQGDQDKPVLFKPLWGHU$QWZRUW=HLW
/lFKHOQGPHLQWHHUÄ:DUWåVDE8QWHUDQGHUHPKDOIPLU
GDEHL GLH %HPHUNXQJ GLH GX LQ EH]XJ DXI GLH JODVNODUH
$EVWUDNWLRQJHPDFKWKDVW³
Ä,FK"³
Ä-D 5HLQH /RJLN $OV GX ZHJ ZDUVW KDEH LFK PLU GLH
$NWH YRUJHQRPPHQ XQG ELQ GHQ )DOO QRFK HLQPDO GXUFK
JHJDQJHQ,FKYHUVXFKWHPLFKLQGLH/DJHGHV0|UGHUV]X
YHUVHW]HQ XQG JLQJ GHU )UDJH QDFK ZLH HU HV KDWWH EH
ZHUNVWHOOLJHQN|QQHQGHP0lGFKHQGDV*LIW]XYHUDEUHL
FKHQ'DIUJDEHVIUPLFKQXUHLQH(UNOlUXQJ(UPX‰WH
HVYRUKHULQGHQ.DIIHHJHVFKWWHWKDEHQ:HQQHUVLFKDP
2UW GHV *HVFKHKHQV DXVNDQQWH XQG EHU JHQJHQG =HLW
YHUIJWH NRQQWH HU PKHORV DOOH 6SXUHQ GLH HU KLQWHUODV
VHQ KDWWH EHVHLWLJHQ XQG YHUVFKZLQGHQ VREDOG GDV 0lG
FKHQGDV*LIWHLQJHQRPPHQKDWWH*HJHQPHLQH+\SRWKH
VH GD‰ 'LHEVWDKO GDV 0RWLY ZlUH VSUDFKHQ HLQ]LJ XQG
DOOHLQGLHYHUEUDQQWHQ*HOGVFKHLQH8QGGDILHOPLUHWZDV
DXI
,QGHPHQWVSUHFKHQGHQ*XWDFKWHQKHL‰WHVGD]XGD‰GLH
8QWHUVXFKXQJGHU$VFKHGHQHLQGHXWLJHQ%HZHLVHUEUDFKW
KlWWH GD‰ DXVVFKOLH‰OLFK 3DSLHU XQG %DQNQRWHQ YHUEUDQQW
ZXUGHQ ,Q ZHOFKHP 0HQJHQYHUKlOWQLV VLFK GDV HLQH ]X
GHPDQGHUHQ EHIDQG NRQQWH MHGRFK QLFKW QlKHU EHVWLPPW
ZHUGHQ 2IIHQ EOLHE DXFK GLH )UDJH QDFK GHP :HUW GHU
HLQ]HOQHQ %DQNQRWHQ QDFK GHU $Q]DKO GHU =HKQ =ZDQ
]LJ XQG )QI]LJSHVRVFKHLQH ZRGXUFK GHU *HVDPWEHWUDJ
GHV YHUEUDQQWHQ *HOGHV KlWWH HUPLWWHOW ZHUGHQ N|QQHQ
'DV HLQ]LJH ZDV ZLU ZX‰WHQ ZDU GD‰ QHEHQ *HOGVFKHL
QHQ DXFK 3DSLHU YHUEUDQQW ZXUGH XQG GLH YRUJHIXQGHQHQ
5HVWHYHUPXWHQOLH‰HQGD‰HVVLFKXPHLQHJU|‰HUH6XP
PHKDQGHOWH'DV EUDFKWH PLFK DXI GLH P|JOLFKH /|VXQJ
'HU 0|UGHU KDWWH UHLFKOLFK 3DSLHU JHQRPPHQ GD]X HLQ
SDDU *HOGVFKHLQH JHOHJW XQG DOOHV ]XVDPPHQ YHUEUDQQW
XPXQVJODXEHQ]XPDFKHQYRQ5RVDV(UVSDUQLVVHQZlUH
QXU HLQ $VFKHQKDXIHQ EULJJHEOLHEHQ « (U JLQJ GDEHL
lX‰HUVW JHVFKLFNW ]X :HUNH XQG DFKWHWH GDUDXI GD‰ HLQ
SDDU 6FKHLQH XQG ]ZDU DXVVFKOLH‰OLFK =HKQ XQG =ZDQ
]LJSHVRVFKHLQH HUNHQQEDU EOLHEHQ GDPLW ZLU ZHQQ ZLU
VLH HQWGHFNWHQ ]X GHP IDOVFKHQ 6FKOX‰ JHODQJHQ GD‰
DXFK GDV UHVWOLFKH *HOG YRQ GHP ZLU DQQHKPHQ VROOWHQ
GD‰ HV HEHQIDOOV YHUEUDQQW ZXUGH DXV VROFKHQ 6FKHLQHQ
EHVWDQGHQ KDWWH )U MHPDQGHQ GHU JHUDGH ]ZDQ]LJWDX
VHQGGUHLKXQGHUW 3HVRV JHVWRKOHQ KDWWH EHGHXWHW HV ZDKU
OLFKNHLQJUR‰HV2SIHUDXIHLQSDDU6FKHLQH]XYHU]LFKWHQ
+DXSWVDFKH ZLU JLQJHQ LQ GLH ,UUH $OOHV ZDV DXI HLQ
RIIHQNXQGLJHV 7DWPRWLY VFKOLH‰HQ OLH‰ PX‰WH YHUPLHGHQ
ZHUGHQ (V GXUIWH NHLQ =ZHLIHO GDUEHU DXINRPPHQ GD‰
5RVD6HOEVWPRUGEHJDQJHQKDWWH³
Ä$EHU ZDV LVW PLW GHP $OLEL YRQ &DUORV XQG ,VROLQD"³
IUDJH1RHO
Ä'D]X NRPPH LFK MHW]W (V VWLPPW GLH 9HUGlFKWLJHQ
KDWWHQ JODXEZUGLJH $OLELV DEHU DOV LFK PLU QRFK HLQPDO
GLH $XVVDJHQ LQ EH]XJ DXI GHQ 7HOHIRQDQUXI GHU PLU
VFKRQ YRUKHU GXUFK GHQ .RSI JHJDQJHQ ZDU DQVDK ILHO
PLU DXI GD‰ &DUORV ZHQQ HU ZLUNOLFK YRP 9HGDGR DXV
DQJHUXIHQKDWWHQLFKWVYRQGHP6WURPDXVIDOOKDWWHZLVVHQ
N|QQHQ $OVR NRQQWH HU (OVD JHJHQEHU DXFK QLFKW GHQ
*UXQG KLHUIU QHQQHQ (U HUNOlUWH LKU MHGRFK GDV OlJH DQ
HLQHP.XU]VFKOX‰LP7UDIRKlXVFKHQZRGRFKVHOEVW5D~O
&REDV GHU XP GLHVH =HLW DQ GHU QDKH JHOHJHQHQ +DOWH
VWHOOH DXI GHQ %XV ZDUWHWH HUVW GXUFK HLQ SDDU 3DVVDQWHQ
YRQ GHU 6DFKH HUIDKUHQ KDWWH +LHU VWLPPWH HWZDV QLFKW
$OVLFKVSlWHUGLH8PJHEXQJEHVLFKWLJWHVWLH‰LFKDXIHLQH
|IIHQWOLFKH 7HOHIRQ]HOOH GLUHNW QHEHQ GHP 7UDIRKlXVFKHQ
hEHUGHQ,QKDOWGHV*HVSUlFKVKDEHQZLU&DUORVXQG(OVD
JHUDGHEHIUDJWXQGEHLGHVLQGYRQLKUHUYRUKHUJHPDFKWHQ
$XVVDJH QLFKW DEJHUFNW 'DPLW VWDQG IU PLFK IHVW GD‰
&DUORVJDQ]LQGHU1lKHGHU:RKQXQJJHZHVHQVHLQPX‰
WHDOVHUEHL(OVDDQULHI
$OVRPX‰WHLFKYHUVXFKHQGDV$OLELPLWGHP7KHDWHUEH
VXFK ]X ZLGHUOHJHQ :LH GX GLFK HULQQHUQ ZLUVW ZDU LFK
GHUhEHU]HXJXQJGD‰VLHWDWVlFKOLFKLP7KHDWHU JHZHVHQ
VHLQ PX‰WHQ ZHQQ VLH GDIU =HXJHQ EHQHQQHQ GLH GDV
EHVWlWLJHQN|QQHQ$EHUGDQQILHOPLUDXIGD‰GLH=HXJHQ
QXU ,VROLQD LQ GHU 9RUVWHOOXQJ JHVHKHQ KDWWHQ &DUORV KLQ
JHJHQHUVWYRUGHP$XVJDQJGHV7KHDWHUV,FKYHUJOLFKGLH
9RUVWHOOXQJVGDXHU PLW GHU HUPLWWHOWHQ 7RGHVVWXQGH XQG
VWHOOWHIHVWGD‰GLH=HLWDXVUHLFKWHXPGLH7DW]XEHJHKHQ
KLQWHUKHU ]XP 7KHDWHU ]X IDKUHQ XQG ,VROLQD DE]XKROHQ
GLH VLFK GDV 6WFN DQ GLHVHP 7DJ ZLUNOLFK DQJHVHKHQ
KDWWH³
Ä8QG GRFK KDW VLFK ,VROLQD EHL GHP 6WFN LQ HLQHP
3XQNWJHLUUW:LHHUNOlUWVLFKGLHVHU:LGHUVSUXFK"³
Ä'DPLW GD‰ ,VROLQD WDWVlFKOLFK UHFKW KDWWH³ VDJWH 0L
UDQGD OlFKHOQG Ä)U GHQ )DOO GD‰ MHPDQG DXI GLH ,GHH
NlPHLKQQDFKGHP6WFN]XIUDJHQPX‰WH&DUORVQDWU
OLFKJXWJHZDSSQHWVHLQZHVKDOEHUVLFKGDV6WFNYRUKHU
JOHLFKIDOOV DQJHVHKHQ KDW 'DUXP NRQQWH HU XQV HLQH VR
GHWDLOOLHUWH %HVFKUHLEXQJ OLHIHUQ 'LHV HUVFKZHUWH GLH 6D
FKH EHWUlFKWOLFK $EHU KLHU KDOI XQV GHU EHUKPWH =XIDOO
$P 7DJ GHV 9HUEUHFKHQV ZXUGHQ GLH URWHQ 9RUKlQJH
GXUFK EODXH HUVHW]W ,FK QHKPH DQ GD‰ VLFK &DUORV QDFK
GHU 9RUVWHOOXQJ EHL ,VROLQD HUNXQGLJW KDW ZLH GHU $EHQG
YHUODXIHQ LVW 6LFKHU KDW ,VROLQD LKQ EHU DOOHV LQIRUPLHUW
VR ]XP %HLVSLHO GD‰ VLH DXI GHU 'DPHQWRLOHWWH ]ZHL
)UHXQGLQQHQ EHJHJQHW LVW $EHU VLH NRQQWH QLFKW ZLVVHQ
GD‰ HV DQ GLHVHP 7DJ HLQH 9HUlQGHUXQJ LP %KQHQELOG
JHJHEHQKDWWHZHVKDOEGLHVHV'HWDLOXQHUZlKQWEOLHE)U
,VROLQD ZDUHQ GLH EODXHQ 9RUKlQJH HWZDV ZDV &DUORV
NHQQHQPX‰WH
$OVLFK ZHJHQ GHU ZLGHUVSUFKOLFKHQ $QJDEHQ EHU GLH
9RUKlQJH LP 7KHDWHU DQULHI XQG PLFK GDQDFK HUNXQGLJWH
KDWWH LFK ZDV LFK EUDXFKWH XP GHQ 7lWHU ]X EHUIKUHQ
9LHOOHLFKW PX‰ GDV HLQH RGHU DQGHUH QRFK SUl]LVLHUW ZHU
GHQ GHQQRFK KDEH LFK QLFKW GHQ JHULQJVWHQ =ZHLIHO GD‰
GLH6DFKHLPZHVHQWOLFKHQVRDEJHODXIHQLVW=XP6FKOX‰
EOLHEQXUQRFKHLQV,FKPX‰WHHLQH6LWXDWLRQKHUEHLIKUHQ
LQ GHU GLH 6FKXOGLJHQ VLFK VHOEVW YHUULHWHQ LQGHP VLH GLH
%HKHUUVFKXQJ YHUORUHQ 0LW GHP (LQJHVWlQGQLV LKUHU
6FKXOG ZlUH GDQQ DXFK GHU OHW]WH %HZHLV HUEUDFKW 'DV
ZDUåV³
%HZXQGHUQG PHLQWH 1RHO Ä,FK ILQGH GX KDVW GHQ )DOO
JDQ]KHUYRUUDJHQG JHO|VW(LQDXVJHNOJHOWHV9HUEUHFKHQ
NDXP )HKOHU EHL GHU $XVIKUXQJ « :LU ZlUHQ EHLQDKH
HLQHP,UUWXPDXIJHVHVVHQ'XNDQQVW]XIULHGHQVHLQ(EHQ
JODVNODUH$EVWUDNWLRQ0LUDQGD«,FKJUDWXOLHUH³
Ä0LFKTXlOWGLH9RUVWHOOXQJGD‰ HLQVRQLHGHUWUlFKWLJHV
6XEMHNW ZLH &DUORV HLQ VR MXQJHV /HEHQ ]HUVW|UW KDW (UVW
YHUGUHKW HU 5RVD GHQ .RSI XQG GDQQ EULQJW HU VLH XP
JHUDGH DOV VLH VLFK HQWVFKORVVHQ KDW HLQ QHXHV /HEHQ
DQ]XIDQJHQ³VDJWH0LUDQGD
(UPDFKWHHLQH3DXVH
Ä:LHGHPDXFKVHL³IXKUHUPLWHLQHUHQHUJLVFKHQ*HVWH
IRUWÄDXIDOOH)lOOHZHUGHQGLH6FKXOGLJHQLKUHUJHUHFKWHQ
6WUDIHQLFKWHQWJHKHQ«$X‰HUGHPPHLQHLFKKDOIHQXQV
]ZHLVFKZHUH,UUWPHUGHQHQGLH6FKXOGLJHQVHOEHUDXIJH
VHVVHQ VLQG GLH $QQDKPH HLQH VROFKH 7DW EOHLEH XQJH
VWUDIWXQGPDQN|QQHXQVDQGHU1DVHKHUXPIKUHQ$EHU
JHJHQ JODVNODUH $EVWUDNWLRQ LVW HEHQ NHLQ .UDXW JHZDFK
VHQ³