Sie sind auf Seite 1von 57

'DVQHXH$EHQWHXHU

.HUVWLQ6FKXKNQHFKW
'HUODQJH:HJQDFK6HOEX
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\'XPPH3XWH
)U%HUHLWVWHOOXQJYRQKLVWRULVFKHP)DNWHQPDWHULDOGDQNWGLH$XWRULQ
GHP5HGDNWHXU2GJ5\JJDXV6HOEXVRZLH,YDU.UDJOXQGYRP1RUJHV
+MHPPHIURQWPXVHXP2VOR

,OOXVWUDWLRQHQYRQ+DUUL)|UVWHU
,6%1
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ+DUUL)|UVWHU
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1U

*HZLGPHWGHQ9HUWHLGLJHUQYRQ)RUW+HJUD
XQGDOOHQ1RUZHJHUQ
GLHLQGLHVHUWUDJLVFKHQXQGYHUZLUUHQGHQ=HLW
GHQ0XWXQGGHQ*ODXEHQDQGLH=XNXQIW
QLFKWYHUORUHQ

'LH'HXWVFKHQKDWWHQGHQ$QJULIIHLQJHVWHOOW
6FKODJDUWLJ ZDU GDV ZWHQGH *HNQDWWHU GHU 0DVFKLQHQ
JHZHKUH YHUVWXPPW XQG GLH MHW]W SO|W]OLFK EHU GHP
ODQJJHVWUHFNWHQ 7DO ODVWHQGH 6WLOOH VFKLHQ QLFKWV *XWHV ]X
YHUKHL‰HQ 'LH PlFKWLJHQ .LHIHUQ VW|KQWHQ XQWHU LKUHU
VFKZHUHQ6FKQHHODVWGLHGHUQXUVFKZDFKZHKHQGH:LQG
QLFKW DE]XVFKWWHOQ YHUPRFKWH $E XQG DQ NQDFNWH LU
JHQGZRLPGLFKWHQ:DOGHLQ$VW'DV(FKRYHUVWlUNWHGDV
*HUlXVFKXPHLQYLHOIDFKHVXQGWUXJHVELV]XP*LSIHOGHV
%HUJHV ]X MHQHP IODFKHQ VFKQHHEHGHFNWHQ )HOVHQ DXI
GHQGLHLP7DODXIJHIDKUHQHQ*HVFKW]HJHULFKWHWZDUHQ
'LHVHU )HOVHQ DXI KDOEHU 6WUHFNH ]ZLVFKHQ 7URQGKHLP
XQGGHUVFKZHGLVFKHQ*UHQ]HJHOHJHQEHUHLWHWHGHQGHXW
VFKHQ 7UXSSHQ HUKHEOLFKHV .RSI]HUEUHFKHQ $FKW 7DJH
ZDUHQ YHUJDQJHQ VHLW VLH DP  $SULO  LQ 1RUZHJHQ
JHODQGHW ZDUHQ 6LH KDWWHQ 2VOR HLQJHQRPPHQ 7URQG
KHLP %HUJHQ JDQ]H 'LYLVLRQHQ GHU .|QLJOLFK1RUZH
JLVFKHQ $UPHH ]RJHQ VLFK ]XUFN RGHU NDSLWXOLHUWHQ «
$QGHUVKLHULP6WM|UGDO1RFKLPPHUPHOGHWHQGLH5XQG
IXQNQDFKULFKWHQ Ä)RUW +HJUD ZHKUW GLH IHLQGOLFKHQ $Q
JULIIH ZHLWHUKLQ HQWVFKORVVHQ DE³ 8QG GLH 1RUZHJHU GLH
EHUDOO LP /DQG GLHVH 0HOGXQJ K|UWHQ KREHQ GLH .|SIH
GLHVLHKDWWHQPXWORVVLQNHQODVVHQXQWHUGHUHUGUFNHQGHQ
/DVW GHU 1LHGHUODJHQ XQG YLHOHURUWV ID‰WHQ GLH 6ROGDWHQ
GHULPPHUQRFKVFKRFNLHUWHQ$UPHHLKUH*HZHKUHIHVWHU
'DEHL ZDU GLHVH ]LHPOLFK YHUZDKUORVWH )HVWXQJ GHUHQ
*lQJH +DOOHQ XQG 5lXPH LQ GHQ )HWH JHVSUHQJW ZRUGHQ
ZDUHQDOOHVDQGHUHDOVYRUEHUHLWHWJHZHVHQDXIHLQH%HOD
JHUXQJ 'DV )RUW KDWWH LQ )ULHGHQV]HLWHQ NHLQH %HVDW]XQJ
XQG ZDU PHKU 9RUUDWVODJHU DOV 9HUWHLGLJXQJVDQODJH ,P
/DXIHGHU-DKUHZDUGHU:DOGELVLQGLH)HVWXQJKLQHLQJH
ZDFKVHQ XQG ZlUH QLFKW GDV 7RU PLW GHU DXIJHSIODQ]WHQ
QRUZHJLVFKHQ)ODJJHJHZHVHQKlWWHHLQ:DQGHUHUYRQGHU
JDQ]HQ%DVWLRQZRKOQLFKWVEHPHUNW'LH)UHLZLOOLJHQGLH
]XP )HOVHQ KLQDXIUFNWHQ PX‰WHQ VLFK PKVDP LKUHQ
:HJ GXUFK GHQ PHWHUKRKHQ 6FKQHH EDKQHQ 'LH )HVWXQJ
VHOEHU PDFKWH NHLQHQ EHVRQGHUV HLQODGHQGHQ (LQGUXFN
'LHILQVWHUHQ%HUJJlQJHGLHVLFKGXUFKGHQ)HOVHQ]RJHQ
ZDUHQ Y|OOLJ YHUHLVW GLH .RPPDQGRWUPH HLQJHVFKQHLW
GHU QXU ]XP 7HLO EHUGDFKWH 6FKW]HQJUDEHQ ]XJHZHKW
$EHU GHU 0DMRU GHU GLH 0lQQHU IKUWH ZlUH LQ GDV )RUW
DXFK HLQJH]RJHQ ZHQQ HU HV YROOVWlQGLJ KlWWH DXVJUDEHQ
PVVHQ
%DOG ZDUHQ EHUHLWV ]ZHLKXQGHUW 0DQQ REHQ DXI GHP
*LSIHO XQG GHU 0DMRU PX‰WH GLH HUVWHQ ]XUFNVFKLFNHQ
=XZHQLJ *HZHKUH ]XZHQLJ 3URYLDQW XQG QLFKW PDO GLH
8QLIRUPHQUHLFKWHQIUDOOH«
6LH KDWWHQ QLFKW YHUKLQGHUQ N|QQHQ GD‰ GLH 'HXWVFKHQ
GDV7DOEHVHW]WHQGDVGDV)RUWXPJDE$EHUZHLWHUZDUHQ
GLH$QJUHLIHUQLFKWJHNRPPHQ6HLWGUHL7DJHQQXQVFKRQ
EHUVFKWWHWHQVLHGLHVFKZHU]XJlQJOLFKHKLQWHUGLFKWHP
*HEVFK XQG DXIJHWUPWHP 6FKQHH YHUERUJHQH )HOVHQ
IHVWXQJ PLW *HVFKRVVHQ XQG 0DVFKLQHQJHZHKUNXJHOQ
'RFKREHQDXIGHP*LSIHOZHKWHQRFKLPPHUWULXPSKLH
UHQGXQGZHLWKLQVLFKWEDUGLHQRUZHJLVFKH)ODJJH«

/HXWQDQW8OI%MlUOLQJVWDQGVHLQ*HZHKUXPNODPPHUQG
JHEFNW XQWHU GHP %HWRQGDFK GHV *UDEHQV XQG VWDUUWH
DQJHVWUHQJW GXUFK GLH 6FKLH‰VFKDUWH QDFK GUDX‰HQ (U
NRQQWH QLFKW YLHO HUNHQQHQ ZLOG ZXFKHUQGHV *HVWUSS
YHUVSHUUWH GLH 6LFKW KLQXQWHU LQV 7DO 'HU :LQG ZHKWH
IHLQHQ6FKQHHKHUHLQGHUYRP6WDKOKHOPGHV/HXWQDQWVLQ
GHQ .UDJHQ ULHVHOWH (U DWPHWH WLHI GXUFK XQG OLH‰ GDV
*HZHKU VLQNHQ :DV KDWWH GLHVH YHUGDPPWH 6WLOOH ]X
EHGHXWHQ" 6HLW HLQHU 9LHUWHOVWXQGH ZDU NHLQ 6FKX‰ PHKU
JHIDOOHQ 8OI %MlUOLQJ VSUWH ZLH ODQJVDP 8QUXKH GLH
0lQQHULP6FKW]HQJUDEHQHUJULII
(QWVFKORVVHQ UFNWH HU GHQ 6WDKOKHOP ]XUHFKW GHU QXU
ZHQLJYRQGHQNXU]JHVFKQLWWHQHQGXQNOHQ+DDUHQKHUYRU
VFKDXHQ OLH‰ XQG QDKP GDV *HZHKU ZLHGHU DXI .RPPW
QXUGDFKWHHU]lKQHNQLUVFKHQG
Ä+HUU /HXWQDQW"³ /HLVH IDVW IOVWHUQG NDP GLHVHU 5XI
8OI %MlUOLQJ GUHKWH GHQ .RSI ]XU 6HLWH XQG QLFNWH GHP
MXQJHQ%XUVFKHQGHUQHEHQLKPVWDQGOHLFKW]X(UNDQQWH
GLHVHQ %ORQGVFKRSI GHU %UDJH +HLJHQ KLH‰ XQG DXV GHU
.OHLQVWDGW 6HOEX NDP UHFKW JXW HU VHOEVW KDWWH LKQ ZlK
UHQGHLQHV$XINOlUXQJVJDQJHVXQWHQLP6WM|UGDODXIJHJULI
IHQ 'D ZDU GHU Y|OOLJ YHU]ZHLIHOWH %DXHUQVRKQ VFKRQ
ZLHGHUDXIGHP:HJ]XUFN]XPHOWHUOLFKHQ+RIJHZHVHQ
GHQHUDP$SULOKHLPOLFKYHUODVVHQKDWWH%UDJH+HLJHQ
ZROOWH ]XU $UPHH HU ZROOWH NlPSIHQ $EHQWHXHU HUOHEHQ
DXFK XQG QDWUOLFK 6LHJH (U NDP QLH EHL GHU $UPHH DQ
GLH HLQ]LJHQ 7UXSSHQ GHQHQ HU EHJHJQHWH ZDUHQ YHU
VSUHQJWH *USSFKHQ 6ROGDWHQ VFKRQ KDOE LQ =LYLO XQG
PDQFKH XQEHZDIIQHW 6ROGDWHQ GLH ELWWHU DXIODFKWHQ DOV
%UDJH VLH QDFK GHU $UPHH IUDJWH XQG GHQ %XUVFKHQ VWH
KHQOLH‰HQ LQ 8QJHZL‰KHLW XQG JUHQ]HQORVHU 9HUZLUUXQJ
/HXWQDQW%MlUOLQJKDWWHLKQDXIGLH)HVWXQJPLWJHQRPPHQ
+LHU REHQ ZDU VLH QRFK GLH $UPHH XQG YRP *LSIHO GHV
%HUJHV VDK GLH :HOW ZHQLJHU KRIIQXQJVORV DXV XQG ZHQL
JHUYHU]ZHLIHOW
%UDJH+HLJHQUFNWHHLQZHQLJQlKHURKQHVLFKYRQGHU
6FKLH‰VFKDUWH DE]XZHQGHQ Ä:DV PHLQHQ 6LH +HUU /HXW
QDQWYHUVXFKHQGLHHVKHXWHQRFKPDO"³IUDJWHHUOHLVH
8OI %MlUOLQJ EOLQ]HOWH PLW ]XVDPPHQJHNQLIIHQHQ $XJHQ
JHJHQ GDV IDKOH 7DJHVOLFKW GDV LQ GHQ *UDEHQ KLQHLQVLN
NHUWH (V KDWWH ]X VFKQHLHQ EHJRQQHQ Ä6LH ZUGHQ LP
6FKQHH VWHFNHQEOHLEHQ³ DQWZRUWHWH HU VFKOLH‰OLFK Ä$X
‰HUGHP GlPPHUW HV VFKRQ « ,FK JODXEH QLFKW GD‰ VLH
KHXWHQRFKNRPPHQ³

Ä:HQQ QLFKW KHXWH GDQQ PRUJHQ RGHU EHUPRUJHQ³


NQXUUWHHLQDQGHUHU6ROGDWLQGHU5HLKHÄ:HQQQLFKWEDOG
(QWVDW] NRPPW JHKHQ XQV HLQHV 7DJHV 3URYLDQW XQG 0X
QLWLRQDXV³
Ä'LH (QJOlQGHU KROHQ XQV UDXV QLFKW ZDKU +HUU /HXW
QDQW"³ %UDJH +HLJHQ OLH‰ QXQ GRFK GDV *HZHKU VLQNHQ
XQGGUHKWHVLFK]X8OI%MlUOLQJXP
Ä6LFKHU³'HU/HXWQDQWDWPHWHWLHIGXUFK
Ä,QGHQ1DFKULFKWHQKDEHQVLHJHVDJWGLH$OOLLHUWHQZl
UHQ LQ GHU hEHU]DKO³ XQWHUEUDFK GHU %DXHUQEXUVFKH DXV
6HOEX HUQHXW GLH *HGDQNHQ %MlUOLQJV Ä'D EUDXFKHQ VLH
ZRKO QLFKW OlQJHU DOV IQI 7DJH YRQ 1DPVRV ELV +HJUD"
:DVPHLQHQ6LH+HUU/HXWQDQW"³
Ä*HKDQGHLQHQ3ODW]6ROGDW+HLJHQEHYRUGLUHLQ'HXW
VFKHUGXUFKGLH6FKLH‰VFKDUWHVSULQJW³0LWHLQHP/lFKHOQ
YHUVXFKWH/HXWQDQW%MlUOLQJVHLQH8QVLFKHUKHLW]XYHUEHU
JHQ 'XUFKGLH /DQGXQJ GHU $OOLLHUWHQ ZDU LQ GLHVHP DXV
GHQ )XJHQ JHUDWHQHQ /DQG QRFK OlQJVW QLFKW DOOHV ZLHGHU
LQ 2UGQXQJ 'RFK GLH 0HQVFKHQ VFK|SIWHQ QHXH +RII
QXQJ DXFK GLH 9HUWHLGLJHU YRQ )RUW +HJUD 8OI %MlUOLQJ
VFKDXWH LQ GDV GLFKWHU ZHUGHQGH 6FKQHHWUHLEHQ KLQDXV
:HVKDOEVROOWHHUGLH+RIIQXQJ]HUVW|UHQLQGHPHU=ZHL
IHO XQG 6NHSVLV lX‰HUWH" 'LHVHV 3UREOHP ZDU YLHO ]X
VFKZLHULJDOVGD‰HVKLHULP6FKW]HQJUDEHQDXVGLVNXWLHUW
ZHUGHQNRQQWH
3O|W]OLFK NDP %HZHJXQJ LQ GLH 0lQQHU *HIROJW YRQ
]ZHLDQGHUHQ2IIL]LHUHQVSUDQJGHU0DMRUHLQVWlPPLJHU
QRFK VHKU MXJHQGOLFK ZLUNHQGHU 0LWWYLHU]LJHU LQ GHQ
*UDEHQ ,Q GHU UHFKWHQ +DQG KLHOW HU GLH REOLJDWRULVFKH
3IHLIH XQG ZHU GHQ 0DMRU NDQQWH ZX‰WH GD‰ GLHV HLQ
JXWHV =HLFKHQ ZDU (U VFKWWHOWH VLFK GHQ 6FKQHH YRQ
VHLQHP 8QLIRUPPDQWHO XQG JLQJ UDVFKHQ 6FKULWWHV DXI
/HXWQDQW %MlUOLQJ ]X GHU GDV .RPPDQGR EHU GLHVHQ
*UDEHQDEVFKQLWW KDWWH Ä-XQJV HV VFKHLQW DOV KlWWHQ VLH
VLFK WDWVlFKOLFK ]XUFNJH]RJHQ³ ULHI HU Ä*HQDX ZLVVHQ
ZLUHVDOOHUGLQJVQRFKQLFKW«:LUEUDXFKHQHLQHQ6SlK
WUXSS:HUPHOGHWVLFKIUHLZLOOLJ"³
:LH ZHJJHEODVHQ ZDU GLH 0GLJNHLW GLH ZlKUHQG GHV
ODQJHQ :DUWHQV DXIJHNRPPHQ ZDU )DVW MHGHU ]ZHLWH WUDW
YRU XQG GHU .RPPDQGDQW JULII VLFK GLH HUVWEHVWHQ IQI
KHUDXV Ä6LH OHLWHQ GHQ 7UXSS³ EHIDKO HU HLQHP 6HUJHDQ
WHQ'LH'lPPHUXQJEHJDQQVLFKVFKQHOOEHUGDV7DO ]X
OHJHQ XQG GDV /DJHU GHU 'HXWVFKHQ ZDU NDXP QRFK ]X
HUNHQQHQ Ä6FKOHFKWH 6LFKW³ VWHOOWH GHU 0DMRU IHVW XQG
ZLVFKWH VLFK HLQH 6FKQHHIORFNH YRQ GHU 6WLUQ Ä9HUVXFKW
WURW]GHPLKQHQ)HXHUVFKXW]]XJHEHQ /HXWQDQW6LHVLQG
PLUGDIUYHUDQWZRUWOLFK³ZDQGWHHUVLFKDQ8OI%MlUOLQJ
GHUQHEHQLKPVWDQG
'HU /HXWQDQW QDKP +DOWXQJ DQ XQG GUHKWH VLFK ]X GHQ
DQGHUHQ XP Ä$FKWXQJ -HGHU DXI VHLQHQ 3RVWHQ³ NRP
PDQGLHUWH HU 'LH 0lQQHU JHKRUFKWHQ XQG WUDWHQ DQ GLH
6FKLH‰VFKDUWHQ]XUFN'HU0DMRUZDUIQXU HLQHQ IOFKWL
JHQ %OLFN DXI GLH $XVIKUXQJ GHV %HIHKOV GDQQ YHU
VFKZDQGHULQHLQHPGHU*lQJH
Ä6HKWLKUZDV"³OLH‰VLFKKDOEODXWHLQ6ROGDWYHUQHKPHQ
Ä-D *HVWUSS³ JDE HLQ DQGHUHU lUJHUOLFK ]XUFN Ä*H
VWUSSVHKHLFK³
Ä5XKH /HXWH³ VFKDOWHWH VLFK %MlUOLQJ HLQ Ä'DV *H
VWUSSNRPPWZHJYHUOD‰WHXFKGUDXI³
Ä+RO] KDFNHQ³ VFKQDXIWH %UDJH +HLJHQ YHUlFKWOLFK
Ä%LQLFKGHVKDOEYRQ]X+DXVHZHJJHODXIHQ"³
Ä:LOOVW GX HWZD GD‰ GLH 'HXWVFKHQ XQEHPHUNW ELV DXI
GLH .RPPDQGRWUPH NOHWWHUQ N|QQHQ"³ NQXUUWH 8OI %MlU
OLQJ lUJHUOLFK lUJHUOLFK ZHLO HU LQ GHU VFKQHOO KHUDEVLQ
NHQGHQ )LQVWHUQLV XQG GHP LPPHU GLFKWHU ZHUGHQGHQ
)ORFNHQZLUEHOQXQEHUKDXSWQLFKWVPHKUHUNHQQHQNRQQ
WH Ä:LOOVW GX GDV" 1DWUOLFK QLFKW $OVR ELVW GX KHXWH
DEHQGEHLP+RO]KDFNHQGDEHL³
Ä-DZRKO³ VDJWH %UDJH NOHLQODXW XQG XPNODPPHUWH VHLQ
*HZHKU 8QYHUPLWWHOW WDXFKWH GHU 0DMRU LP *UDEHQ DXI
Ä6LH VLQG ]XUFN³ PHOGHWH HU NXU] Ä%DXW DE /HXWH GLH
'HXWVFKHQKDEHQVLFKLQLKUH$XVJDQJVVWHOOXQJHQ]XUFN
JH]RJHQ³
Ä+HUU 0DMRU³ /HXWQDQW %MlUOLQJ WUDW DQ GHQ .RPPDQ
GDQWHQKHUDQÄ6LHKDEHQVHOEVWJHVHKHQZLHVFKOHFKWKLHU
GLH6LFKWLVW«:LUPVVHQGDV*HEVFKDEKRO]HQ³
Ä-DGDVPVVHQZLU³'HU0DMRUQLFNWHÄ$EHUHUVWJHKW
LKULQGLH.FKHGDLVW.DIIHHIUHXFK,KUKDEWLKQUHG
OLFKYHUGLHQW'LH2IIL]LHUHNRPPHQPLWPLU³

9RQ GHQ )HOVZlQGHQ WURSIWH HV 8QDXIK|UOLFK VLFNHUWH


GDV :DVVHU QDFK XQWHQ XQG VDPPHOWH VLFK ZHQQ HV HUVW
DXIGHP%RGHQDQJHNRPPHQZDU]XNOHLQHQ%lFKHQGLH
GLHVFKPDOHQ$EIOX‰ULQQHQIDVWEHUODXIHQOLH‰HQ'DVLP
.DPLQ SUDVVHOQGH )HXHU EUDFKWH GDV PRQDWHDOWH (LV ]XP
6FKPHO]HQ XQG GXUFK GLH )HOVULW]HQ GUDQJ GHU QDVVH
6FKQHHKHUHLQ$OOHVLQGHPHQJHQ5DXPZDUJOLWVFKLJ
0DMRU+ROGVWRSIWHJHPlFKOLFKVHLQH3IHLIHXQGOLH‰GD
EHL GHQ %OLFN EHU GLH ]HKQ 2IIL]LHUH VFKZHLIHQ GLH LP
VFKZDFKHQ 6FKHLQ HLQHU 3DUDIILQODPSH XP GHQ NORELJHQ
7LVFKKHUXPVD‰HQ
(UZDUVLFK YRQ $QIDQJ DQ LP NODUHQ GDUEHU JHZHVHQ
GD‰HVHLQ:DJQLVZDUGLHVHHLVLJH)HVWXQJLQ%HWULHE]X
QHKPHQ +ROG KDWWH QRFK DP HUVWHQ 7DJ +RO]IXKUHQ DXV
GHQEHQDFKEDUWHQ2UWVFKDIWHQRUJDQLVLHUWXQGVLFKXPGLH
VFKQHOOH /LHIHUXQJ YRQ :ROOGHFNHQ JHNPPHUW ,KQ
VFKUHFNWH DXFK GLH 7DWVDFKH QLFKW GD‰ VLH KLHU LQ )HXFK
WLJNHLW XQG VWlQGLJHP +DOEGXQNHO OHEHQ PX‰WHQ 'HQ
%HODJHUHUQZUGHHVQLFKWEHVVHUHUJHKHQ'LH+LWOHUWUXS
SHQVHW]WHQDXIHLQHUDVFKHQRUZHJLVFKH.DSLWXODWLRQ6LH
KDWWHQVLFKYHUUHFKQHWXQGQXQVWHOOWHVLFKKHUDXVGD‰VLH
DXIHLQHQ*HELUJVNULHJLP:LQWHUQLFKWDXVUHLFKHQGYRUEH
UHLWHWZDUHQ'LHVXQGLKUHHLJHQHJHQDXH*HOlQGHNHQQWQLV
PX‰WHGLHQRUZHJLVFKH$UPHHJHVFKLFNWDXVQXW]HQ
6LHZROOWHQNlPSIHQGRFKHVZDUQLFKWOHLFKW]XOHEHQLQ
GHQ NDOWHQ XQG QDVVHQ 5lXPHQ RKQH HOHNWULVFKHQ 6WURP
XQG DEJHVFKQLWWHQ YRQ DQGHUHQ QRUZHJLVFKHQ (LQKHLOHQ
$EHUVLHZX‰WHQGD‰ VLH KLHU PHKU YHUWHLGLJWHQ DOV HLQHQ
YHUVFKQHLWHQ%HUJXQGHLQSDDUYHUHLVWH*lQJH
'HU.RPPDQGDQWOHJWHVHLQH3IHLIHEHLVHLWHGLH2IIL]LH
UH EOLFNWHQ UXFNDUWLJ DXI Ä'LH 'HXWVFKHQ PVVHQ LKUH
7DNWLN lQGHUQ³ VWHOOWH +ROG IHVW ÄXQG ZLH LFK VLH NHQQH
ZHUGHQVLHGDVDXFKVRVFKQHOOZLHP|JOLFKWXQ6LHKDEHQ
JHPHUNW GD‰ VLH LP 6FKQHH VWHFNHQEOHLEHQ XQG HLQ JXWHV
=LHOIUXQVHU$EZHKUIHXHUDEJHEHQ³
Ä6LHZHUGHQHVDXVGHU/XIWYHUVXFKHQ³VDJWH8OI%MlU
OLQJELWWHUÄ'HQ)OXJSODW]KDEHQVLHMDQXQ³
0DMRU+ROGNORSIWHDQGHU3IHLIHKHUXPÄ'DVZlUHHLQH
0|JOLFKNHLW³ HQWJHJQHWH HU VFKOLH‰OLFK ÄHLQH VHKU ZDKU
VFKHLQOLFKH VRJDU 'LH 'HXWVFKHQ KDEHQ LKUH /XIWZDIIH
YRQ2VORQDFK7URQGKHLPYHUOHJWHVLVWNHLQ:XQGHUGD‰
VLH HV JHWDQ KDEHQ JHUDGH MHW]W ZR GLH (QJOlQGHU KLHU
REHQJHODQGHWVLQG³
(LQ lOWHUHU 2EHUOHXWQDQW DP DQGHUHQ (QGH GHV 7LVFKHV
KREGLH+DQGXQGXQWHUGUFNWHJHZDOWVDPHLQ+XVWHQ
Ä6LH VROOWHQ VLFK QDFKKHU KHL‰HQ 7HH JHEHQ ODVVHQ
/\QGJUHQ³ PHLQWH +ROG EHVRUJW Ä:HQQ 6LH NUDQN ZHU
GHQQW]HQ6LHXQVJDUQLFKWV±6LHZROOHQHWZDVVDJHQ"³
Ä-D³/\QGJUHQQLFNWHÄ0|JOLFKNHLW1XPPHU]ZHL'LH
'HXWVFKHQNRQ]HQWULHUHQLKUH.UlIWHMHW]W]XQlFKVWDXIGLH
$EZHKUGHU$OOLLHUWHQ³
Ä8QG YHUJHVVHQ XQV PHLQHQ 6LH"³ 'HU .RPPDQGDQW
NOHPPWH VLFK DXV DOWHU *HZRKQKHLW GLH NDOWH 3IHLIH ]ZL
VFKHQGLH=lKQH
Ä+HUU0DMRULFKP|FKWHPLFKGHU$XIIDVVXQJ2EHUOHXW
QDQW /\QGJUHQV DQVFKOLH‰HQ³ PHOGHWH VLFK 8OI %MlUOLQJ
XQGVWDQGDXIÄ9LHOOHLFKWVLQGZLUGHQHQMHW]WQLFKWPHKU
ZLFKWLJ JHQXJ XQG VLH EHJQJHQ VLFK PLW HLQHU EOR‰HQ
%HODJHUXQJ³
+ROGGUHKWHGLH3IHLIHLQGHQ+lQGHQÄ:DQQKDEHQ6LH
GLH 2IIL]LHUVVFKXOH DEJHVFKORVVHQ /HXWQDQW %MlUOLQJ"³
IUDJWHHURKQHDXI]XVHKHQ
8OIZX‰WH]ZDUQLFKWZDVGLHVH)UDJHVROOWHGHQQ+ROG
NDQQWH LKQ VHLW HLQLJHQ 0RQDWHQ WURW]GHP DQWZRUWHWH HU
RKQH=|JHUQÄ,PYRULJHQ-DKU+HUU0DMRU³
Ä6R" 8QG QLFKW PLW GHU VFKOHFKWHVWHQ 1RWH GHQNH LFK
ZDV"1DGDQQNRPPHQ6LHPDOKHU³'HU0DMRUEUHLWHWH
GLH .DUWH YRP .RPPDQGRGLVWULNW 7URQGKHLP DXI GHP
7LVFKDXVÄ6LHKDEHQGLHQHXHVWHQ1DFKULFKWHQJHK|UW"³
Ä-DZRKO³
Ä6FK|Q'DQQN|QQHQ6LHXQVMDHUNOlUHQREZLUZLFKWLJ
VLQG RGHU QLFKW³ +ROG VWRFKHUWH LQ VHLQHU 3IHLIH Ä:LU
K|UHQ/HXWQDQW³
8OI%MlUOLQJlUJHUWHVLFKEHU VLFK VHOEVW 1DWUOLFK ZD
UHQ VLH ZLFKWLJ 6l‰HQ VLH VRQVW KLHU REHQ VWQGHQ VRQVW
GLH 'HXWVFKHQ LP 7DO" (U VDK LQ GLH HUZDUWXQJVYROOHQ
*HVLFKWHUGHUDQGHUHQXQGWUDW]|JHUQGDQGLH.DUWHKHUDQ
Ä'LH (QJOlQGHU VLQG Q|UGOLFK YRQ 7URQGKHLP LQ 1DPVRV
JHODQGHW³ EHJDQQ HU HWZDV XQVLFKHU ÄXQG VGOLFK YRQ
7URQGKHLPLQ$QGDOVQHV%HLGH$EWHLOXQJHQEHZHJHQVLFK
DXIGLH3URYLQ]KDXSWVWDGW]X«:DKUVFKHLQOLFKZROOHQVLH
7URQGKHLP HLQNUHLVHQ XQG ]XUFNHUREHUQ 8QG GD GLH
$OOLLHUWHQ ]DKOHQPl‰LJ EHUOHJHQ VLQG EOHLEHQ GHQ 'HXW
VFKHQ QXU ]ZHL 0|JOLFKNHLWHQ .DSLWXODWLRQ RGHU 5FN
]XJ³
Ä%HGHQNHQ 6LH GD‰ GLH 5R\DO 1DY\ GHQ $XVJDQJ GHV
)MRUGHVYHUVSHUUW³ZDUIGHU0DMRUHLQ
Ä-D³ 8OI %MlUOLQJ QLFNWH Ä'DV EHGHXWHW GD‰ VLFK GLH
'HXWVFKHQ QXU LQ 5LFKWXQJ 6FKZHGHQ ]XUFN]LHKHQ N|Q
QHQ³
Ä1DFK2VWHQDOVR³
'HU /HXWQDQW GHU VLFK EHU GLH .DUWH JHEHXJW KDWWH
ULFKWHWHVLFKDXIÄ8QGLP2VWHQLVW+HJUD³VDJWHHU
Ä6WLPPW³EHVWlWLJWH+ROGÄLP2VWHQLVW+HJUD%HJUHL
IHQ6LHQXQZHVKDOEZLUGHQ'HXWVFKHQHLQ'RUQLP$XJH
VLQG"³
Ä-D QDWUOLFK « :LU ZUGHQ LKQHQ GHQ :HJ YHUOHJHQ³
HQWJHJQHWH 8OI %MlUOLQJ XQG EOLFNWH GHQ .RPPDQGDQWHQ
DQÄ+HUU0DMRU6LHKDEHQJHDKQWGD‰HVVRNRPPW"³
Ä,FKZX‰WHGD‰GLH(QJOlQGHUXQVQLFKWLP6WLFKODVVHQ
ZUGHQ³ VDJWH GHU 0DMRU Ä6LH ZHUGHQ HV QLFKW ]XODVVHQ
GD‰VLFKGLH'HXWVFKHQKLHUIHVWVHW]HQ³
$P DQGHUHQ (QGH GHV 7LVFKHV VWDQG 2EHUOHXWQDQW
/\QGJUHQ DXI Ä:DUXP NRPPHQ VLH GDQQ HUVW MHW]W" 'HU
.ULHJGDXHUWVFKRQIDVW]HKQ7DJH³
Ä6LH ZHUGHQ LKUH *UQGH KDEHQ³ HQWJHJQHWH +ROG KHI
WLJÄ)UGLH(QJOlQGHUVWHKWLQGLHVHP.ULHJYLHODXIGHP
6SLHO³
Ä)U XQV DXFK +HUU 0DMRU³ ULHI HLQ DQGHUHU 2IIL]LHU
GD]ZLVFKHQ
Ä-D IU XQV DXFK³ +ROG NORSIWH PLW GHU )DXVW DXI GLH
.DUWH ÄDXFK IU XQV 8QG JHUDGH GHVKDOE GUIHQ ZLU GLH
+RIIQXQJ QLFKW DXIJHEHQ :LU PVVHQ MHW]W DXI XQVHUH
%XQGHVJHQRVVHQYHUWUDXHQ³
Ä1D IHLQ³ 2EHUOHXWQDQW /\QGJUHQ OLH‰ VLFK ZLHGHU DXI
VHLQHQ 6FKHPHO IDOOHQ Ä'LH 3ROHQ KDEHQ DXFK DXI GLH
(QJOlQGHUYHUWUDXW'DV5HVXOWDWLVWEHNDQQW³
'HU 0DMRU NQLII GLH $XJHQ ]XVDPPHQ XQG PXVWHUWH
/\QGJUHQIDVWIHLQGVHOLJÄ6LQG6LH6R]LDOLVW"³
Ä1HLQ/LEHUDOHU$EHUZDVVSLHOWGDVMHW]WIUHLQH5RO
OH":HQQGHU)HLQGDXIPLFKDQOHJWIUDJWHUQLFKWHUVW]X
ZHOFKHU 3DUWHL LFK JHK|UH HU GUFNW HLQIDFK DE 8QG LFK
NDQQ PLU JXW YRUVWHOOHQ ZHOFKH =XVWlQGH GLH +LWOHUOHXWH
KLHU HLQIKUHQ ZHUGHQ ZHQQ ZLU VLH QLFKW EDOG LQ GHQ
$WODQWLNZHUIHQ³
Ä:LU ZHUGHQ VLH GDYRQMDJHQ 0DQQ EHJUHLIHQ 6LH GRFK
HQGOLFKGDV%ODWWKDWVLFKJHZHQGHW³
Ä1DWUOLFK GDV %ODWW KDW VLFK JHZHQGHW LFK VHKH HV³
K|KQWH /\QGJUHQ Ä'LH 'HXWVFKHQ IOLHJHQ LQ DOOHU 5XKH
IULVFKH 7UXSSHQ HLQ GDV VHKH LFK +lWWHQ ZLU GHQ )OXJ
SODW]9lUQHVQLFKWEHUJHEHQN|QQWHQVLHGDVQLFKW³
'HU 0DMRU VWDQG DXI XQG WUDW YRU GHQ 2EHUOHXWQDQW KLQ
GHU VLFK UDVFK HUKRE Ä'HU .ULHJVDXVEUXFK KDW XQV DOOH
EHUUDVFKW³VDJWHHUÄ,QGLHVHU6LWXDWLRQLVWHVEHJUHLIOLFK
GD‰ HV ]X HLQLJHQ VFKZHUHQ )HKOHUQ NRPPW $EHU ZLU
VWHKHQMHW]WKLHUDXI)RUW+HJUDXQGZLUVLQGEHLGHDXIGHQ
.|QLJYHUHLGLJW6LHDOV/LEHUDOHULFKDOV.RQVHUYDWLYHU±
:LUDOOHVLQGDXIGHQ.|QLJYHUHLGLJW³ZDQGWH HUVLFKDQ
GLH DQGHUHQ ÄXQG ZDV PLFK EHWULIIW VR GHQNH LFK QLFKW
GDUDQ PLFK IUHLZLOOLJ ]X HUJHEHQ ,KU HWZD"³ ,Q GLHVHP
0RPHQW WUDW HLQ 6HUJHDQW DXV GHP *DQJ LQ GHQ 5DXP
Ä+HUU0DMRU"³
Ä:DVJLEWåVGHQQ"³+ROGGUHKWHVLFKHWZDVXQZLOOLJXP
Ä:LUKDEHQNHLQ:DVVHUPHKU:DKUVFKHLQOLFKKDEHQGLH
'HXWVFKHQGLH/HLWXQJ]HUVFKRVVHQ³
Ä'DVKDWXQVQRFKJHIHKOW³VW|KQWHGHU0DMRUDXIÄ(UVW
GHU 6WURP MHW]W GDV :DVVHU « 'D ZLUG XQV ZRKO QLFKWV
DQGHUHVEULJEOHLEHQDOVGHQ6FKQHH]XVFKPHO]HQ³
Ä+DW GDV )RUW QLFKW HLQHQ %UXQQHQ"³ ZDUI 8OI %MlUOLQJ
HLQ
Ä1DWUOLFKKDWHVHLQHQ³HQWJHJQHWH +ROG Ä$EHU EHYRU
ZLU GHQ EHQXW]HQ N|QQHQ PVVHQ ZLU LKQ HUVW PDO ILQ
GHQ³±
'DV'U|KQHQGHU)OXJ]HXJPRWRUHQZDUELVKLHUGULQQHQ
LQGHQ%HUJJlQJHQ]XK|UHQ'LFKWJHGUlQJWGLH*HZHKUH
LQ GHQ +lQGHQ KRFNWHQ GLH 0lQQHU EHLVDPPHQ XQG
ODXVFKWHQQDFKGUDX‰HQ
1XQYHUVXFKWHQ HVGLH'HXWVFKHQDOVRGRFKPLW /XIWDQ
JULIIHQ(LQSDDU7DJHODQJKDWWHHVDXVJHVHKHQDOVREGLH
%HODJHUHUWDWVlFKOLFKGDV,QWHUHVVHDQGHU)HVWXQJYHUORUHQ
KlWWHQ0DMRU+ROGOLH‰GLH.RPPDQGRWUPHUlXPHQXQG
YHUVDPPHOWHGLH0DQQVFKDIWLQGHUODQJJHVWUHFNWHQ.DQR
QHQKDOOH *HJHQ GLH )OXJ]HXJH NRQQWHQ VLH QLFKWV DXV
ULFKWHQLKQHQEOLHE QXU GLH +RIIQXQJ GD‰ VLFK GLH 'HXW
VFKHQPLW$XINOlUXQJVIOJHQEHJQJWHQ
+LHU XQWHQ KHUUVFKWH HZLJHV +DOEGXQNHO 1XU ]ZHL 3D
UDIILQODPSHQKLQJHQYRQ GHU 'HFNH KHUXQWHU XQG YHUEUHL
WHWHQ HLQHQ VFKZDFKHQ IODFNHUQGHQ /LFKWVFKHLQ .HLQHU
VDJWHHLQ:RUWPDQK|UWHQXUGDV DQXQGDEVFKZHOOHQGH
*HGU|KQGDVGHQ(LQJHVFKORVVHQHQGHQ$WHP]XQHKPHQ
GURKWH
%UDJH +HLJHQ EHPHUNWH lUJHUOLFK GD‰ VHLQH +lQGH GLH
GLH:DIIHKLHOWHQOHLFKW]LWWHUWHQ'DKDWWHHUGHQ.DPSI
GHQ HU DXI HLQVDPHQ 3RVWHQJlQJHQ XQG EHLP +RO]KDFNHQ
KHUEHLJHVHKQW KDWWH GD ZDU GLHVHU .DPSI QXQ HQGOLFK ±
XQG LKP ]LWWHUWHQ GLH +lQGH =Z|OI 7DJH ZDUHQ YHUJDQ
JHQ VHLW /HXWQDQW %MlUOLQJ LKQ DXI GLH )HVWXQJ JHEUDFKW
KDWWH (U KDWWH HLQH 8QLIRUP EHNRPPHQ XQG ZDU QXQ
6ROGDW GHU .|QLJOLFK1RUZHJLVFKHQ $UPHH $EHU HU ZDU
PLW VHLQHQ QHXQ]HKQ -DKUHQ QRFK HLQ 8QJHGLHQWHU XQG
KDWWH DX‰HU GHP -DJGJHZHKU GDV HU PLWEUDFKWH QLH HLQH
:DIIHLQGHU +DQG JHKDEW:LHVROOWHHUGD HLQ YROOZHUWL
JHU.lPSIHUVHLQ"(UZDUHLQDXVJH]HLFKQHWHU6FKLOlXIHU
GDV EHVFKHLQLJWHQ LKP LQ VHLQHU +HLPDWVWDGW 6HOEX DOOH
DEHU ZDV QW]WH LKP GDV LQ HLQHU EHODJHUWHQ )HVWXQJ" (U
ZDUDXFKHLQWUHIIVLFKHUHU6FKW]HGRFK ZDQQ NDPHQ GLH
'HXWVFKHQVFKRQPDODXI6FKX‰ZHLWHKHUDQ"±%UDJHKDWWH
PLW /HXWQDQW %MlUOLQJ GDUEHU JHUHGHW GHP HLQ]LJHQ
2IIL]LHU GHQ HU GDUDXIKLQ DQ]XVSUHFKHQ ZDJWH XQG %MlU
OLQJ GHU JHOHUQWH $UWLOOHULVW KDWWH GDIU JHVRUJW GD‰ GHU
6HOEXHU JHPHLQVDP PLW HLQLJHQ DQGHUHQ HLQH 6FKQHOODXV
ELOGXQJDP*HVFKW]DEVROYLHUHQNRQQWH
8QGGRFK±GHU$OOWDJZDUPDQFKPDOUHFKWHLQW|QLJDXI
)RUW+HJUD]XHLQW|QLJIUGHQTXLUOLJHQ%ORQGVFKRSIDXV
6HOEX (U OHFK]WH I|UPOLFK QDFK $EZHFKVOXQJ 6ROOWH HLQ
6SlKWUXSS JHELOGHW ZHUGHQ ZDU HU VWHWV GHU HUVWH GHU
YRUWUDW (U ZDU VLFK IU NHLQH $UEHLW ]X VFKDGH VFKLSSWH
GLH:HJHIUHLKDFNWHGDV*HEVFKDEVFKOHSSWHGLH%RWWL
FKH PLW GHP *OHWVFKHUZDVVHU QDFK GULQQHQ $EHU DX‰HU
LKPJDEHVQRFK]ZHLKXQGHUWDQGHUHGLHVLFKHEHQIDOOVEHL
MHGHP6SlKWUXSSPHOGHWHQXQGVLFKJHQDXVRGDUXPULVVHQ
6FKQHH]XVFKLSSHQ
'RFKQXQZXUGHHV(UQVW$QGLHJHOHJHQWOLFKHQ$UWLOOH
ULHDQJULIIHKDWWHQVLHVLFKPLWWOHUZHLOHJHZ|KQW$EHUMHW]W
NDPHQGLH'HXWVFKHQPLW)OXJ]HXJHQ1LHPDQGZX‰WHRE
GLH )HOVZlQGH VWDUN JHQXJ ZDUHQ XP %RPEHQWUHIIHU
DXV]XKDOWHQ
0DMRU +ROG EHREDFKWHWH GLH IODFNHUQGHQ /DPSHQ (V
KHUUVFKWH NHLQ EHVRQGHUV JXWHV )OXJZHWWHU GD GUDX‰HQ
DEHU GDV ZUGH VLH DOOHQIDOOV KHXWH YRU HLQHP $QJULII
EHZDKUHQPRUJHQVWUDKOWHYLHOOHLFKWGLH6RQQH«
Ä.|QQHQ6LHZDVVHKHQ/HXWQDQW%MlUOLQJ"³ULHIHU
Ä'LH VFKHLQHQ QLFKW UHFKW ]X ZLVVHQ ZDV VLH ZROOHQ³
ULHI 8OI %MlUOLQJ ]XUFN Ä'DV :HWWHU PDFKW LKQHQ ZRKO
HLQHQ6WULFKGXUFKGLH5HFKQXQJ³
Ä.RPPHQ 6LH UHLQ EHYRU GHQ )OLHJHUQ HLQIlOOW GD‰ VLH
HLQHQ%RUGVFKW]HQKDEHQ³
(LQ SDDU 6FKULWW QHEHQ +ROG KRFNWH 2EHUOHXWQDQW
/\QGJUHQ GHU /HKUHU DXV GHP QDKHQ 6WM|UGDO 'HU .RP
PDQGDQW PRFKWH GHQ YLHU]LJMlKULJHQ 5HVHUYHRIIL]LHU WURW]
GHV HLQHQ 6WUHLWV GHQ VLH PLWHLQDQGHU JHKDEW KDWWHQ JXW
OHLGHQ /\QGJUHQ ZDU HLQ HQHUJLVFKHU 0DQQ HLQ EL‰FKHQ
]LYLOYLHOOHLFKWDEHUHUYHUVWDQGHVPLWGHQ/HXWHQXP]X
JHKHQ XQG GDV ZDU XQJHKHXHU ZLFKWLJ KLHU ZR HLQHU DXI
GHQDQGHUHQDQJHZLHVHQZDU
0DMRU+ROGZX‰WHQLFKWYLHOYRQVHLQHQ6ROGDWHQ$EJH
VHKHQYRQGHQ2IIL]LHUHQNDQQWHHUQXUHLQLJHPLW1DPHQ
6HLQ.RSIZDUYROOJHVWRSIWPLWDQGHUHQ'LQJHQ'LH'HXW
VFKHQ KDWWHQ 6WHLQNMHU EHVHW]W XQG EHKHUUVFKWHQ QXQ GHQ
JHVDPWHQ 7URQGKHLPVIMRUG 'HU 9RUPDUVFK GHU $OOLLHUWHQ
YHUOLHI DXFK QLFKW ZLH JHSODQW 8QG )RUW +HJUD ZXUGH
PHKU XQG PHKU LVROLHUW :RKHU VROOWH GHU 0DMRU EHL DOO
GLHVHQ6RUJHQGLHLKQEHGUFNWHQQRFKGLH=HLWQHKPHQ
VLFKPLWVHLQHQ6ROGDWHQ]XEHVFKlIWLJHQ"'DV/HEHQKLHU
REHQNDPDOOPlKOLFKLQJHRUGQHWH%DKQHQDOOHQRWZHQGL
JHQ 9RUNHKUXQJHQ ZDUHQ JHWURIIHQ XQG GLH 'LV]LSOLQ GHU
0DQQVFKDIWZDUQDKH]XPXVWHUJOWLJ6LHZDUHQDOOH)UHL
ZLOOLJH XQG HQWVFKORVVHQ GHP )HLQG VWDQG]XKDOWHQ ± GDV
ZDU LP *UXQGH JHQRPPHQ DOOHV ZDV GHU .RPPDQGDQW
YRQVHLQHQ8QWHUJHEHQHQZX‰WH$EHUUHLFKWHGDVDXVXP
GLHVHQ .DPSI JHPHLQVDP ]X EHVWHKHQ" ,KP ZDU DXIJH
IDOOHQGD‰GHUMXQJH/HXWQDQW%MlUOLQJVHLWHLQLJHQ7DJHQ
JHGUFNW XPKHUVFKOLFK XQG GLH %HIHKOH QXU QRFK XQNRQ
]HQWULHUW DXVIKUWH +DWWH HU VLFK HUNXQGLJW ZDV %MlUOLQJ
EHODVWHWH" 9RU DOOHQ 2IIL]LHUHQ JHWDGHOW KDWWH HU LKQ (UVW
YRQ/\QGJUHQHUIXKUHUGLH8UVDFKHYRQ%MlUOLQJV1LHGHU
JHVFKODJHQKHLW 'HU /HXWQDQW KDWWH VHLQH (OWHUQ LQ 1DP
VRV8QG 1DPVRV ZDU YRQ GHU GHXWVFKHQ /XIWZDIIH ERP
EDUGLHUWZRUGHQ«
:HLWHU NDP +ROG QLFKW PLW VHLQHQ hEHUOHJXQJHQ (LQH
PlFKWLJH'HWRQDWLRQHUVFKWWHUWHGHQ)HOVHQ GLH /DPSHQ
HUORVFKHQ GDV 'U|KQHQ VFKZROO ]X HLQHP GXUFKGULQJHQ
GHQ+HXOHQDQIODXWHDEXQGNDPQlKHU'LH)OLHJHUJULI
IHQDQ
Ä0DFKW/LFKW³VFKULH+ROGLQGDV'XUFKHLQDQGHUÄ6LQG
GLH*HVFKW]HJHWURIIHQ"³
Ä1HLQ³VFKULHLUJHQGMHPDQGDXVGHP'XQNHO]XUFN
Ä:HJYRQGHQ.DQRQHQVWHOOXQJHQ³
+RIIHQWOLFK ERPEHQ VLH QLFKW GLH .RPPDQGRWUPH LQ
*UXQGXQG%RGHQGDFKWH+ROG:DUXP]XP7HXIHOKDWWH
PDQ YHUJHVVHQ GLH )HVWXQJ PLW )ODN DXV]XUVWHQ" 1XQ
KRFNWHQVLHKLHURKQPlFKWLJJHJHQGLH)OLHJHU
(LQH ]ZHLWH HQWIHUQWHUH 'HWRQDWLRQ OLH‰ GHQ 0DMRU ]X
VDPPHQ]XFNHQ Ä'DV ZDU GLH 0DXHU³ ULHI HU Ä/HXWQDQW
%MlUOLQJ PLW ]HKQ 0DQQ UDXV %UHVFKH VLFKHUQ /HXWQDQW
-DQVHQDXI.RPPDQGRWXUPHLQVIHLQGOLFKHV/DJHUEHRE
DFKWHQ³
Ä+HUU 0DMRU VLH KDEHQ HLQH .DQRQH JHWURIIHQ³ VFKULH
MHPDQGLQGDV.UDFKHQZHLWHUHU([SORVLRQHQKLQHLQ
Ä:HVWOLFKHQ6FKW]HQJUDEHQEHVHW]HQORVORV³
%UDJH+HLJHQVWROSHUWHVHLQHP*UXSSHQIKUHUKLQWHUKHU
:DUGDVGHUGHXWVFKH6WXUPDQJULII"
'DV0RWRUHQJHUlXVFKHQWIHUQWHVLFKPHKUXQGPHKU0LW
DQJHKDOWHQHP $WHP ZDUWHWHQ GLH LQ GHU .DQRQHQKDOOH
YHUEOLHEHQHQ 6ROGDWHQ DXI GLH QlFKVWH :HOOH Ä6LH GUHKHQ
DE³VDJWHHLQHUPLW]LWWHUQGHU6WLPPH
Ä:ROOHQ PDO VHKHQ «³ PXUPHOWH +ROG XQG NOHWWHUWH
KLQDXV ]X GHQ .DQRQHQ (LVLJHU :LQG WULHE LKP GLFNH
)ORFNHQ LQV *HVLFKW 6FKQHHVWXUP 1D ZHQLJVWHQV GHU
+LPPHO LVW DXI XQVHUHU 6HLWH GDFKWH GHU 0DMRU ,P JOHL
FKHQ 0RPHQW EHJDQQHQ XQWHQ LP 7DO GLH *HVFKW]H ]X
IHXHUQ
+ROG VSUDQJ LQ GLH +DOOH ]XUFN Ä$OOH 0DQQ DXI LKUH
3RVWHQ³NRPPDQGLHUWHHU

Ä.DQRQHQEHVHW]HQ0DVFKLQHQJHZHKUHDXIVWHOOHQ2IIL
]LHUH]XPLU³'LH6ROGDWHQVWU]WHQDQLKUH3OlW]H
'HU 0DMRU GUHKWH VLFK VXFKHQG XP Ä2EHUOHXWQDQW
/\QGJUHQ³ULHIHU
Ä+LHU³
Ä:REOHLEHQ6LHGHQQ"±6FKDXHQ6LHQDFKREGDV0X
QLWLRQVODJHUXQYHUVHKUWJHEOLHEHQLVW³
Ä=X%HIHKO³/\QGJUHQWDXPHOWH
Ä:DVLVWORV0DQQ³ KLHOW GHU 0DMRU LKQ ]XUFN Ä1HK
PHQ6LHGLH+DQGYRQGHU6WLUQ³
Ä(V«HVLVWQLFKWVZHLWHU³ZHKUWHGHU2EHUOHXWQDQWDE
ZlKUHQG HU VLFK GLH EOXWYHUNOHEWHQ )LQJHU ULHE Ä,FK KDE
EOR‰ HLQHQ *HVWHLQVEURFNHQ DEJHNULHJW « +LHU OLHJW HU
QRFKQLFKWHLQPDOIDXVWJUR‰LVWHU«³
Ä(U]lKOHQ6LHQLFKW/DVVHQ6LHVLFKGDVYHUELQGHQ³ILHO
LKPGHU0DMRUIDVWVFKURIILQV:RUW
Ä$EHUGDV0XQLWLRQVODJHU«³
Ä5HGHQ 6LH NHLQHQ 8QVLQQ /\QGJUHQ 6LH VLQG YHUZXQ
GHW³+ROGSDFNWHLKQNXU]HUKDQG DP$UP XQG VFKRE LKQ
YRUZlUWV Ä*HKHQ 6LH XQG NRPPHQ 6LH PLU QLFKW RKQH
9HUEDQG]XUFN³
/\QGJUHQ]XFNWHPLWGHQ6FKXOWHUQXQGERJLQHLQHQGHU
6HLWHQJlQJH HLQ 'DV 8QZHWWHU WREWH VHLW HLQHU 9LHUWHO
VWXQGH PLW XQYHUPLQGHUWHU 6WlUNH $Q HLQHQ GHXWVFKHQ
6WXUPDQJULIIJODXEWHNHLQHUPHKU'LH*HVFKW]HXQWHQLP
7DO VFKRVVHQ QXU QRFK EOLQGOLQJV XQG GHQ 9HUWHLGLJHUQ
HUJLQJHVHEHQVR
Ä6LHJHEHQHVDXI³VFKULH0DMRU+ROGJHJHQGHQ6WXUP
DQ(UQDKPGDV)HUQJODVYRQGHQ$XJHQÄ)HXHUHLQVWHO
OHQ :LU N|QQHQ VRZLHVR QLFKWV PHKU HUNHQQHQ³ )OLQN
NOHWWHUWHHU DXIGHQ]LHPOLFKDQJHVFKODJHQHQ.RPPDQGR
WXUP 'DV :HWWHU ZDU VFKUHFNOLFK *RWW VHL 'DQN GDFKWH
+ROGZHUZHL‰ZDVVRQVWQRFKSDVVLHUWZlUH
Ä+HUU 0DMRU GHU .RFK ZQVFKW 6LH ]X VSUHFKHQ³ ULHI
HLQ6HUJHDQWKLQDXI
Ä%LQ VFKRQ XQWHUZHJV³ +ROG VDK DXI GHQ HUVWHQ %OLFN
GD‰GHU0DQQQLFKWJHNRPPHQZDUXPLKQ]XELWWHQHLQ
QHXHV 5H]HSW DXV]XSURELHUHQ Ä:DV JLEWåV ,QJHVVRQ"³
IUDJWHHUNXU]
Ä,FK KDEH ZLH EHIRKOHQ GLH /HEHQVPLWWHO JHRUGQHW³ HU
ZLGHUWHGHU.RFKÄ'LH9RUUlWHUHLFKHQZHQQZLUXQVHLQ
EL‰FKHQPHKUHLQVFKUlQNHQK|FKVWHQVQRFK IUHLQH :R
FKHhEHU]HXJHQ6LHVLFKVHOEVW³
:LH VROOHQ ZLU XQVHUH 9RUUlWH HUJlQ]HQ GDFKWH +ROG
UDWORV ZlKUHQG HU LQ GHU .FKH HLQHQ .DIIHH WUDQN 'LH
'HXWVFKHQNRQQWHQGHQ5LQJXPGHQODQJJHVWUHFNWHQ%HUJ
QRFK QLFKW Y|OOLJ VFKOLH‰HQ JDQ] VLFKHU JDE HV LUJHQGZR
XQGLFKWH 6WHOOHQ « 6LH PX‰WHQ YRQ GUDX‰HQ 1DFKVFKXE
RUJDQLVLHUHQ $EHU ZHQ VROOWH HU KLQDXVVFKLFNHQ LQ GLH
*HIDKU"
'D VDK HU 2EHUOHXWQDQW /\QGJUHQ GHU HLQH 6FKVVHO LQ
GHQ +lQGHQ DXI LKQ ]XVWHXHUWH Ä6LH JHVWDWWHQ +HUU 0D
MRU"³
/\QGJUHQOLH‰VLFKDXIGLHVFKPDOH+RO]EDQNIDOOHQÄ,FK
KDEHHLQHQ9RUVFKODJ]XPDFKHQ³VDJWHHU
Ä(LQHQ9RUVFKODJ"³
Ä-D,FKKDEHJHK|UWGD‰XQVHUH9RUUlWH]XU1HLJHJHKHQ
«³
Ä6RKDEHQ6LHGDVJHK|UW³'HU0DMRUEOLFNWH/\QGJUHQ
LQWHUHVVLHUWDQÄ:RKDEHQ6LHGHQQGDVDXIJHVFKQDSSW"³
'HU2EHUOHXWQDQWOlFKHOWHÄ'HU.RFKKDWHVPLUHU]lKOW
DOVLFKPLFKGDUEHUEHVFKZHUWKDEHGD‰]XZHQLJ.DUWRI
IHOQ LQ GHU 6XSSH VFKZLPPHQ ,FK ELQ QlPOLFK )HLQ
VFKPHFNHU PVVHQ 6LH ZLVVHQ XQG ]X HLQHP ULFKWLJHQ
3XVVSDVVJHK|UHQQXQPDO.DUWRIIHOQ³
Ä,Q HLQ SDDU 7DJHQ ZHUGHQ 6LH ZRKO JDQ] GDUDXI YHU
]LFKWHQ PVVHQ³ VDJWH +ROG GVWHU XQG VFKRE GLH 7DVVH
EHLVHLWH
/\QGJUHQVFKWWHOWHGHQ.RSI
Ä:LH6LHZLVVHQVWDPPHLFKDXV6WM|UGDODOVRJDQ]DXV
GHU 1lKH³ EHJDQQ GHU 2EHUOHXWQDQW Ä$EHU DXFK LQ GHQ
XPOLHJHQGHQ2UWVFKDIWHQNHQQWPDQPLFKJXW±DOV/HKUHU
KDEHLFKRIW+DXVEHVXFKHJHPDFKW$X‰HUGHPELQLFKHLQ
EL‰FKHQ+HLPDWNXQGOHUXQGKDEHGHV|IWHUHQ([NXUVLRQHQ
LQ GLHVHU *HJHQG XQWHUQRPPHQ .XU] XQG JXW LFK NHQQH
PLFK KLHU EHVWHQV DXV XQG ELWWH GDUXP PLW HLQLJHQ %H
NDQQWHQ YRQ GHQHQ LFK ZHL‰ GD‰ VLH XQV KHOIHQ ZHUGHQ
9HUELQGXQJDXIQHKPHQ]XGUIHQ³
'HU 0DMRU DQWZRUWHWH QLFKW JOHLFK (V ZXQGHUWH LKQ
QLFKWGD‰JHUDGH/\QGJUHQGLHVHQ9RUVFKODJPDFKWHXQG
HU ZX‰WH DXFK GD‰ LKP NHLQH DQGHUH 0|JOLFKNHLW EOLHE
DOVMHPDQGHQQDFKGUDX‰HQ]XVFKLFNHQ7URW]GHP]|JHUWH
HU GHP $QJHERW GHV 2EHUOHXWQDQWV VRIRUW ]X]XVWLPPHQ
Ä:LVVHQ6LHZDV6LHGDDXIVLFKQHKPHQ"³IUDJWHHUÄ(V
LVW QLFKW JHVDJW GD‰ 6LH HLQ 6FKOXSIORFK GXUFK GLH GHXW
VFKH3RVWHQNHWWHILQGHQ8QGKDEHQZLUHLQH$KQXQJZLH
HVLQGHQ'|UIHUQDXVVLHKW"6LHULVNLHUHQ,KU/HEHQ2EHU
OHXWQDQW³
Ä,FKZHL‰³HQWJHJQHWH/\QGJUHQUXKLJ
+ROG WURPPHOWH PLW GHQ )LQJHUQ DXI GLH 7LVFKSODWWH
Ä8QG,KUH9HUZXQGXQJ"³
'HU 2EHUOHXWQDQW PDFKWH HLQH lUJHUOLFKZHJZHUIHQGH
+DQGEHZHJXQJ Ä'HU .UDW]HU ZLUG PLFK QLFKW DEKDOWHQ
«³
+ROG PX‰WH XQZLOONUOLFK OlFKHOQ Ä:ROOHQ 6LH EHL GLH
VHI *HOHJHQKHLW JOHLFK QRFK ,KUHU )DPLOLH HLQHQ %HVXFK
DEVWDWWHQ"³
Ä1HLQ GDV ZHUGH LFK QLFKW WXQ³ VDJWH /\QGJUHQ HUQVW
Ä'DV N|QQWH VLH LQ *HIDKU EULQJHQ $X‰HUGHP JODXEH LFK
QLFKWGD‰LFKGD]XQRFK=HLWKDEHQZHUGH³
Ä1HKPHQ6LHQRFKMHPDQGHQPLW"³IUDJWHGHU.RPPDQ
GDQWVFKOLH‰OLFK
Ä1HLQ LFK JODXEH HLQHU KDW PHKU &KDQFHQ GXUFK]X
NRPPHQ³PHLQWH/\QGJUHQÄ*XW³VDJWHGHU0DMRUQDFK
HLQHU :HLOH Ä.RPPHQ 6LH PLW LQ PHLQ $UEHLWV]LPPHU
:LUPVVHQIHVWOHJHQLQZHOFKH2UWH6LHJHKHQ³
(VVWHOOWHVLFKQLFKWQXUKHUDXVGD‰HVDQ/HEHQVPLWWHOQ
PDQJHOWH VRQGHUQ DXFK GD‰ 0XQLWLRQ XQG 0HGLNDPHQWH
NQDSSZXUGHQÄ'DNRPPWZDV DXI6LH]X³PHLQWH+ROG
WURFNHQÄ0XQLWLRQZHUGHQ6LHQLFKWJHUDGHEHL3ULYDWSHU
VRQHQ HLQNDXIHQ N|QQHQ 'D]X EUDXFKHQ 6LH 9HUELQGXQJ
]XDQGHUHQ7UXSSHQWHLOHQ³
.XU]QDFKGHP$EHQGHVVHQEUDFKGHU2EHUOHXWQDQWDXI
'HU 0DMRU EHJOHLWHWH LKQ QDFK GUDX‰HQ 'HU 6WXUP KDWWH
VLFK JHOHJW XQG QXU QRFK YHUHLQ]HOWH 6FKQHHIORFNHQ WlQ
]HOWHQ KHUDE 'LH 1DFKW ZDU WURW] GHU IRUWJHVFKULWWHQHQ
-DKUHV]HLW QRFK LPPHU IURVWLJ +ROG ]RJ DQ VHLQHU 3IHLIH
,KQ EHVFKOLFK HLQ XQEHKDJOLFKHV *HIKO XQG HV GDXHUWH
HLQH:HLOHELVHUEHJULIIZDV HV ZDU (U KDWWH $QJVW XP
GHQDQGHUHQ
/\QGJUHQQDKPGHQ5XFNVDFNDXIXQGVFKQDOOWHGLH6FKL
DQ'HU0DMRUVWDUUWHLQGLH)LQVWHUQLVÄ:LHKHL‰WGXPLW
9RUQDPHQ"³IUDJWHHUXQYHUPLWWHOW
'HU2EHUOHXWQDQWULFKWHWHVLFKDXIÄ.MHOOIULG³
+ROGQLFNWH JHGDQNHQYHUORUHQ XQG VDK HLQHU 5DXFKZRO
NHKLQWHUKHUÄ,FKKHL‰H5HLGDU« 1D GDQQ ± YLHO *OFN
3D‰DXIGLFKDXI³
9HUIOXFKWH 1DFKWZDFKH GDFKWH %UDJH +HLJHQ ZlKUHQG
HU LP 6FKHLQ HLQHV 6WUHLFKKRO]HV DXI VHLQH $UPEDQGXKU
VFKDXWH 1RFK ]ZHL 6WXQGHQ ELV ]XU $EO|VXQJ 'HU %XU
VFKH VHXI]WH XQG VFKDXWH PL‰PXWLJ KLQDXV LQ GLH PRQG
OLFKWEHVFKLHQHQH 6FKQHHODQGVFKDIW (U EHIDQG VLFK DXI
HLQHPGHUGUHL.RPPDQGRWUPHYRQGHQHQDXVPDQZHLW
LQV 7DO KLQXQWHUEOLFNHQ NRQQWH %LVODQJ ZDU HV QDFKWV
LPPHUUXKLJJHEOLHEHQ$EHUGLH)LQVWHUQLVGLHGUFNHQGH
6WLOOH XQG GLH *HUlXVFKH GHV :DOGHV KDWWHQ VFKRQ PDQ
FKHQ 3RVWHQ ]X HLQHU XQEHGDFKWHQ 5HDNWLRQ YHUIKUW XQG
PHKUDOVHLQPDOZXUGHQGLH0lQQHUGXUFKEOLQGHQ$ODUP
YRQGHQ3ULWVFKHQJHVFKHXFKW
%UDJH+HLJHQNURFKIU|VWHOQGLQVLFK]XVDPPHQ(VZDU
NDOW KLHU REHQ ,UJHQGZDQQ KDWWH HLQH GHU ]DKOORVHQ GHXW
VFKHQ *UDQDWHQ GLH )HQVWHUVFKHLEHQ ]HUWUPPHUW 'LH
6ROGDWHQ HQWIHUQWHQ GHQ 5HVW GHU *ODVVFKHLEHQ XQG VHLW
GHPSILIIGHU:LQGXQJHKLQGHUWYRQDOOHQ6HLWHQKHUHLQ
'HUGLFNH3XOORYHUGHQ%UDJHXQWHUVHLQHU8QLIRUPMDFNH
WUXJKDOIQLFKWYLHOJHJHQGLH.lOWH6HLQH0XWWHUKDWWHLKQ
]XVHLQHPQHXQ]HKQWHQ*HEXUWVWDJJHVWULFNW(UVROOWHLKQ
EHLP 6FKLODXIHQ WUDJHQ XQG EHL GHQ 6WM|UGDO0HLVWHU
VFKDIWHQ DQ HLQHQ .ULHJVHLQVDW] KDWWH VLH QLFKW JHGDFKW ±
DEHUZHUEHUKDXSWKDWWHVFKRQDQ.ULHJJHJODXEW"0LWWHO
HXURSD ZDU ZHLW ZHJ XQG 1RUZHJHQ QHXWUDO +HXWH ZDU
%UDJHEHWURIIHQEHULKUH6RUJORVLJNHLW
'DV7DOODJUXKLJIDVWIULHGOLFK%UDJHJODXEWHQLFKWGDU
DQGD‰GLH'HXWVFKHQKHXWHQDFKWNDPHQ6HLWGHP%RP
EHQDQJULII YRU GUHL 7DJHQ KDWWHQ VLH VLFK QLFKW PHKU JH
UKUW'DVNRQQWHYLHOHVEHGHXWHQ±9HUIOL[WGDXQWHQLP
7DO PX‰WHQ GRFK EDOG GLH $OOLLHUWHQ DXIWDXFKHQ :DU HV
EHUKDXSW ZDKU ZDV GHU 5XQGIXQN JHPHOGHW KDWWH"
6WLPPWH HV GD‰ GLH 'HXWVFKHQ GHQ 9RUPDUVFK GHU (QJ
OlQGHUYRQ1RUGHQJHVWRSSWKDWWHQ"8QGYRQ6GHQ"9RQ
$QGDOVQHV ELV 7URQGKHLP ZDU HV GRFK NHLQH :HOWUHLVH
:LHYHUOLHIHQGLH)URQWHQ"'LH1DFKULFKWHQZLGHUVSUDFKHQ
VLFK « -HW]W P‰WH PDQ GUDX‰HQ VHLQ GRUW ZR QRUZHJL
VFKH6ROGDWHQJHPHLQVDPPLWGHQ$OOLLHUWHQNlPSIWHQ
$EHUHU%UDJH+HLJHQZDVWDWHU"6FKQHHVFKLSSHQXQG
:DFKH VFKLHEHQ $QGHUH GXUIWHQ PHKU WXQ 2EHUOHXWQDQW
/\QGJUHQ]XP%HLVSLHO9RU]ZHL7DJHQZDUHU]XUFNJH
NRPPHQ XQYHUVHKUW XQG PLW SUDOOJHIOOWHP 5XFNVDFN
0DMRU+ROGZDUPLWWHQLQGHU1DFKWDXIJHVWDQGHQXPLKQ
LQ(PSIDQJ]XQHKPHQXQGGLHEHLGHQKDWWHQGDQQELVLQ
GLH 0RUJHQVWXQGHQ ]XVDPPHQJHVHVVHQ 1RFK DP VHOEHQ
7DJ KDWWHQ VLH HLQLJH 0lQQHU DXVJHVXFKW 8QWHURIIL]LHUH
XQG%HUXIVVROGDWHQ]XPHLVWGLHDOOHVDPWDXVGHUQlFKVWHQ
8PJHEXQJVWDPPWHQ'LH$XIJDEHGLHVLHEHNDPHQZDU
HEHQVR OHEHQVJHIlKUOLFK ZLH OHEHQVQRWZHQGLJ LQ HLQ]HO
QHQ *UXSSHQ DXV GHU EHODJHUWHQ )HVWXQJ DXVEUHFKHQ XQG
LQ GLH 2UWH JHKHQ /\QGJUHQ KDWWH PLW GHQ '|UIOHUQ
6FKOLWWHQIXKUHQ YHUHLQEDUW 'LH 3DWURXLOOHQ YRQ +HJUD
VROOWHQLQGHQ:lOGHUQGLH /DGXQJ PLW 5XFNVlFNHQ EHU
QHKPHQXQGVLHLQV)RUWEULQJHQ(VJDEHLQLJH6WHOOHQDQ
GHQHQVLHXQEHPHUNWYRQGHQ'HXWVFKHQLQV7DOKLQDEVWHL
JHQ NRQQWHQ ± 2EHUOHXWQDQW /\QGJUHQ KDWWH VLH DXVJH
NXQGVFKDIWHW(VZXUGHHLQHEDQJH1DFKWDXFKIUGLHMHQL
JHQ GLH LQ GHU )HVWXQJ ]XUFNEOLHEHQ $EHU DP 0RUJHQ
ZDUHQ DOOH ZLHGHU GD PLW IULVFKHP %URW DXV 6WM|UGDO
$TXDYLW DXV gIVWLGDO XQG 0XQLWLRQ DXV (OYUDQ )U GLH
QlFKVWHQ 7DJH ZDU GLH 9HUVRUJXQJ JHVLFKHUW GRFK PLW
+LQVLFKWDXIGLH)URQWODJHPX‰WHQVLHVLFKZRKOQRFKDXI
HLQH OlQJHUH %HODJHUXQJ HLQULFKWHQ 'HVKDOE VROOWHQ GLH
6FKLSDWURXLOOHQKHXWHQDFKW]XP]ZHLWHQPDODXIEUHFKHQ
%UDJH+HLJHQJHK|UWHQLFKW]XGHQHQGLHGLUHNWYRUGHU
1DVH GHU 'HXWVFKHQ 1DFKVFKXE DXI GLH )HVWXQJ VFKPXJ
JHOWHQ 1DWUOLFK KDWWH HU VLFK JHPHOGHW DEHU ZHOFKH
&KDQFHKDWWHHUVFKRQDOV8QJHGLHQWHU"(UNDPZHGHUDXV
6WM|UGDOQRFKDXV(OYUDQHUNDPDXV6HOEXXQG6HOEXZDU
]XZHLWHQWIHUQW«
Ä$OOHVLQ2UGQXQJ"³
%UDJH IXKU HUVFKURFNHQ KHUXP XQG QDKP DXWRPDWLVFK
+DOWXQJ DQ /HXWQDQW %MlUOLQJGHU ZDFKKDEHQGH 2IIL]LHU
ZDU ODXWORV GLH /HLWHU KHUDXIJHNOHWWHUW XQG VWDQG QXQ XQ
YHUPLWWHOWYRUGHP6ROGDWHQ
Ä-DZRKO +HUU /HXWQDQW³ PHOGHWH %UDJH Ä.HLQH 9RU
NRPPQLVVH³
Ä'DVLVWJXW³VDJWH8OI%MlUOLQJXQGEOLFNWHLQV7DOKLQ
XQWHUÄ,QHLQHUKDOEHQ6WXQGHJHKHQGLH3DWURXLOOHQORV³
%UDJH VHXI]WH OHLVH DEHU GHU /HXWQDQW K|UWH HV QLFKW
Ä:LOOVW GX QRFK .DIIHH"³ IUDJWH HU XQG KROWH HLQH YROOH
)HOGIODVFKH KHUYRU Ä6RQGHUUDWLRQ /\QGJUHQ KDW JHQXJ
YRQ GHP =HXJ DXV (OYUDQ PLWJHEUDFKW³ (U VWHOOWH GLH
)ODVFKH DXI GHQ NOHLQHQ 7LVFK GHU QHEHQ ]ZHL 6FKHPHOQ
GDV HLQ]LJH 0|EHOVWFN KLHU REHQ ZDU XQG ZDQGWH VLFK
]XP*HKHQ
Ä+HUU/HXWQDQW"³
8OI %MlUOLQJ GUHKWH VLFK XP Ä:DV JLEWåV QRFK"³ IUDJWH
HU
Ä+HUU/HXWQDQWZHVKDOEGDUILFKQLFKWPLWDXI3DWURXLO
OH"³ EUDFK HV DXV %UDJH KHUDXV Ä,FK KDEH PLFK VFKRQ
]ZHLPDO JHPHOGHW DEHU LPPHU KLH‰ HV XQJHGLHQW $EHU
LFK ELQ HLQ JXWHU 6FKLOlXIHU +HUU /HXWQDQW ,FK ELQ LP
6WM|UGDO -XJHQGPHLVWHU LQ GUHL 'LV]LSOLQHQ :HVKDOE
QLPPWPDQPLFKQLFKW"³
Ä+LHUJHKW HVQLFKWXP0HGDLOOHQXQG0HLVWHUWLWHO VRQ
GHUQ XP /HEHQ XQG 7RG 'DV LVW LPPHUKLQ HLQ 8QWHU
VFKLHG³8OI%MlUOLQJNRQQWHGHQ%XUVFKHQYHUVWHKHQXQG
HLQEL‰FKHQKDWWHHUGLHVH5HDNWLRQDXFKHUZDUWHW(UKDWWH
LKQQLFKWQXUGHVKDOEDXIGLH)HVWXQJPLWJHQRPPHQZHLO
HU HV QLFKW IHUWLJEUDFKWH LKQ QDFK +DXVH ]X VFKLFNHQ
VRQGHUQ YRU DOOHP ZHLO HU PHUNWH GD‰ GHU %DXHUQMXQJH
YROOHU 7DWHQGXUVW ZDU XQG VROFKH /HXWH EUDXFKWH GLH $U
PHH LQ GLHVHQ 7DJHQ Ä:LU VLQG ]ZHLKXQGHUW 0DQQ %UD
JH³ IXKU GHU /HXWQDQW IRUW Ä'D NDQQ QLFKW MHGHU JHKHQ
'HLQ 6HOEX OLHJW QXQ PDO QLFKW LP 6WM|UGDO ± hEULJHQV
KDEHLFKPLFKDXFKVFKRQ]ZHLPDOYHUJHEHQVJHPHOGHW³
Ä6LHKDEHQKLHUHLQH$XIJDEH³
Ä'XQLFKW"³
Ä$EHUHVLVWPLU]XZHQLJ³VDJWH%UDJHKHIWLJÄ:DVVROO
LFK GHQQ ]X +DXVH HU]lKOHQ ZHQQ PHLQH (OWHUQ PLFK
IUDJHQ ZDV LFK QXQ GD]X EHLJHWUDJHQ KDEH" .DUWRIIHOQ
JHVFKlOW"³
+LPPHO KDW GHU -XQJH ,OOXVLRQHQ GDFKWH 8OI %MlUOLQJ
IDVW HUVFKURFNHQ %LV GLH (QJOlQGHU KLHU DXIWDXFKWHQ
NRQQWH QRFK YLHO =HLW YHUJHKHQ :HQQ VLH EHUKDXSW ND
PHQ Ä'LH $OOLLHUWHQ KDEHQ VLFK LP *XGEUDQGVGDO IHVWJH
UDQQW³ HUZLGHUWH HU QFKWHUQ Ä8QG YRQ 1DPVRV ZLOO LFK
JDUQLFKWHUVWUHGHQ«.HLQH6RUJH³PHLQWHHUXQGVHLQH
6WLPPH EHNDP HLQHQ ELWWHUHQ .ODQJ ÄZLU ZHUGHQ VFKRQ
QRFK |IWHUV 1DFKVFKXE KROHQ XQG GX ELVW YLHOOHLFKW DXFK
PDOGUDQ³
%UDJH +HLJHQ VFKZLHJ EHWURIIHQ (U HULQQHUWH VLFK GD‰
1DPVRV%MlUOLQJV+HLPDWVWDGWZDUXQGLQGHQ1DFKULFKWHQ
YRQVFKZHUHQ=HUVW|UXQJHQEHULFKWHWZXUGH«
Ä*OHLFK JHKHQ GLH 3DWURXLOOHQ ORV³ 8OI %MlUOLQJ EOLFNWH
DXIGLH8KUÄ%HREDFKWHGDV7DOXQGSD‰JXWDXI³

'HU  $SULO EHJDQQ PLW VFKOHFKWHQ 1DFKULFKWHQ 'LH


YRQ 2VOR DXV YRUGULQJHQGHQ GHXWVFKHQ 7UXSSHQ KDWWHQ
=HQWUDOQRUZHJHQ HUUHLFKW ZR VLFK LKQHQ QRUZHJLVFKH
6ROGDWHQ XQG $OOLLHUWH HQWJHJHQVWHOOWHQ 'HU $QJULII GHU
(QJOlQGHU DXV 5LFKWXQJ 1DPVRV ZDU HQGJOWLJ ]XP 6WH
KHQ JHNRPPHQ 'LH LQ 7URQGKHLP VWDWLRQLHUWH GHXWVFKH
7UXSSH XQWHUQDKP HLQLJH 9RUVW|‰H QDFK 2VWHQ 'LHVH
0HOGXQJHQ ZXUGHQ YRQ GHQ DXV GHQ 2UWVFKDIWHQ ]XUFN
NHKUHQGHQ 3DWURXLOOHQ EHVWlWLJW 'LH 'HXWVFKHQ KDWWHQ
HUIDKUHQ GD‰ GLH %HY|ONHUXQJ GLH 9HUWHLGLJHU YRQ +HJUD
PLW 3URYLDQW YHUVRUJWH XQG YHUVXFKWHQ QXQ PLW DOOHQ
0LWWHOQGLHVH9HUELQGXQJHQDE]XVFKQHLGHQ
$EHUYLHOOHLFKWHUVFKLHQHVLKQHQHLQIDFKHUGDV3UREOHP
DXI GLUHNWHP :HJH DXV GHU :HOW ]X VFKDIIHQ XQG GLH )H
VWXQJ ]X HUVWUPHQ 6HLW GHQ IUKHQ 0RUJHQVWXQGHQ IHX
HUWHQLP7DOZLHGHUGLH*HVFKW]H'LH1RUZHJHUDQWZRU
WHWHQ QLFKW 6LH KDWWHQ QLFKW PHKU YLHOH *UDQDWHQ IU GLH
IQI.DQRQHQGLHLKQHQQRFKJHEOLHEHQZDUHQXQGGLHVHQ
9RUUDW ZROOWH 0DMRU +ROG IU GLH $EZHKU GHV +DXSWDQ
JULIIVLQ5HVHUYHEHKDOWHQ
*HJHQ0LWWDJZXUGHHVUXKLJHU2EHQLP)RUWUHFKQHWHQ
GLH9HUWHLGLJHUPLWDOOHP

'LH 0DVFKLQHQJHZHKUH ZXUGHQ DXIJHVWHOOW 0XQLWLRQ


KHUDQJHVFKDIIW XQG +ROG VFKLFNWH /HXWQDQW %MlUOLQJ PLW
HLQHP 7UXSS QDFK GUDX‰HQ DXI GHQ )HOVHQ XP GDV OHW]WH
*HVWUSSEHLVHLWH]XUlXPHQ
%UDJH +HLJHQ KDWWH VLFK IUHLZLOOLJ JHPHOGHW DOV HU HU
IXKU GD‰ %MlUOLQJ GDEHL ZDU (U ZROOWH PLW LKP UHGHQ
GHQQKHXWHQDFKWQDFKLKUHP*HVSUlFKZDULKPHLQH ,GHH
JHNRPPHQ«
,Q GLHVHP 0RPHQW NUDFKWHQ XQWHQ LP 7DO HLQLJH .DQR
QHQVFKVVH Ä,Q 'HFNXQJ³ VFKULH 8OI %MlUOLQJ (V KlWWH
GLHVHV%HIHKOVJDUQLFKWEHGXUIWGLH6ROGDWHQODJHQVFKRQ
LPQDVVHQ6FKQHHXQGSUH‰WHQVLFKDQGHQ%RGHQÄ/RVLQ
GHQ %HUJ³ ULHI GHU /HXWQDQW LQ HLQHU )HXHUSDXVH 'LH
0lQQHU VSUDQJHQ DXI XQG KDVWHWHQ GHP (LQJDQJ ]X 6LH
KDWWHQ GHQ VFKW]HQGHQ )HOVHQ QRFK QLFKW HUUHLFKW GD
EHJDQQHQGLHGHXWVFKHQ.DQRQHQHUQHXW]XVFKLH‰HQ
Ä,FK PDFKH GDV QLFKW PHKU PLW³ KHXOWH HLQ 6ROGDW DXI
XQG KLHE GLH )lXVWH LQ GHQ 6FKQHH Ä'DV LVW GRFK :DKQ
VLQQ³
Ä-D³ EUOOWH 8OI %MlUOLQJ ]XUFN ÄGDV LVW HV MD ZDV VLH
HUUHLFKHQZROOHQ:LUVROOHQGLH1HUYHQYHUOLHUHQXQGXQV
YRUODXWHU$QJVWHUJHEHQ/RVMHW]WYHUGDPPWZLUPVVHQ
ZHLWHU³
'LH 0lQQHU KDWWHQ VLFK QRFK QLFKW ULFKWLJ DXIJHUDSSHOW
DOV JDQ] LQ LKUHU 1lKH QXU ZHQLJH 6FKULWW YRQ %UDJH
+HLJHQ HQWIHUQW HLQH *UDQDWH HLQVFKOXJ 'DV *HVFKR‰
IDXFKWHXQG]LVFKWH 6FKQHH ZLUEHOWH DXI XQG YHUGDPSIWH
DEHUGLH'HWRQDWLRQEOLHEDXV%UDJHZDUQLFKWIlKLJVLFK
YRQGHU6WHOOH]XUKUHQHUVWDQGZLHHUVWDUUWYRU6FKUHFN
Ä,GLRW³ NHXFKWH /HXWQDQW %MlUOLQJ XQG SDFNWH LKQ DP
.UDJHQÄ:DVVWHKVWGXGDXQGJORW]W:LOOVWGXLQGLH/XIW
IOLHJHQ"³8QVDQIWVWLH‰HU%UDJHYRUZlUWV
'LH6ROGDWHQVWROSHUWHQLQGHQ*DQJ$XIKDOEHP:HJH
NDP LKQHQ GHU 0DMRU HQWJHJHQ GHU K|UEDU DXIDWPHWH DOV
HU GHQ /HXWQDQW VDK Ä*RWW VHL 'DQN³ VDJWH HU Ä6HLG LKU
YROO]lKOLJ"³
Ä.HLQH9HUOXVWH+HUU0DMRU³PHOGHWH8OI%MlUOLQJXQG
XQWHUOLH‰HV]XHUZlKQHQZLHEUHQ]OLJHVEHLQDKHJHZRU
GHQZlUH
Ä6LH KDEHQ GDV 6FKLH‰HQ HLQJHVWHOOW³ +ROG QDKP GLH
0W]HDEXQGVWULFKVLFKEHUGDV+DDUÄ:HL‰GHU7HXIHO
ZDVVLHYRUKDEHQ³
Ä,FK JODXEH GLH ]LHOHQ DXI XQVHUH 1HUYHQ³ VDJWH GHU
/HXWQDQW
Ä6FKHLQW VR³ 'HU 0DMRU QLFNWH Ä8QG GDV LVW QLFKW PDO
VR GXPP YRQ LKQHQ 'LH OHW]WHQ 1DFKULFKWHQ O|VHQ QLFKW
JHUDGH %HJHLVWHUXQJ DXV 'D]X GLHVHV 7DXZHWWHU PDQ
EHNRPPW VHLQH 6DFKHQ JDU QLFKW PHKU WURFNHQ «³ (U
ZLQNWHPGHDEÄ1HKPHQ6LHVLFKGUHL/HXWHXQGVFKDX
HQ6LHQDFKREGUDX‰HQHWZDV]X%UXFKJHNRPPHQLVW³
'RUW ZR GLH *UDQDWHQ QLHGHUJHJDQJHQ ZDUHQ JlKQWHQ
MHW]WWLHIH7ULFKWHU'DVZDUDEHUDXFKGDVHLQ]LJH$QGHQ
NHQDQGHQ$UWLOOHULHEHVFKX‰'LH'HXWVFKHQPX‰WHQUHFKW
]LHOORV JHIHXHUW KDEHQ 'LH PHLVWHQ *HVFKRVVH ZDUHQ
GUDX‰HQYRUGHQ7RUHQGHU)HVWXQJHLQJHVFKODJHQ
%UDJH +HLJHQ VWDUUWH VFKZHU DWPHQG DXI HLQHQ 7ULFKWHU
'DVZlUHHVGDQQEHLQDKHJHZHVHQGDFKWHHUDPJDQ]HQ
.|USHU]LWWHUQG'DNDPVRHLQ'LQJJHIORJHQ«8QGZDV
KlWWHQ VHLQH (OWHUQ GDQQ HUIDKUHQ" *HIDOOHQ EHLP +RO]
KDFNHQ«
Ä+HUU /HXWQDQW³ VDJWH HU KHLVHU XQG PX‰WH VLFK UlXV
SHUQXPGLH.HKOHGLHLKPZLH]XJHVFKQUWZDUIUHL]X
EHNRPPHQ
8OI %MlUOLQJ GUHKWH VLFK XP Ä$FK GX³ NQXUUWH HU Ä'D
KDVWGXQRFKPDO*OFNJHKDEW:DVLVW"³
Ä,FK « LFK P|FKWH PLFK EHGDQNHQ +HUU /HXWQDQW³
VWRWWHUWH%UDJHÄ,FKJODXEH«LFKJODXEH6LHKDEHQPLU
GDV/HEHQJHUHWWHW³
Ä8QVLQQ³VDJWH8OIXQJHZROOWEDUVFK$EHUGDQQVDKHU
ZLHOHLFKHQEOD‰%UDJHZDUXQG]RJLKQEHLVHLWHÄ.RPP
UDXFKHQZLUHLQH³
6LHVHW]WHQVLFKXQWHUHLQHQ)HOVYRUVSUXQJDXIHLQHQJUR
‰HQ 6WHLQ 'DQNEDU QDKP %UDJH GLH =LJDUHWWH GLH GHU
/HXWQDQW LKP DQERW (U KDWWH VLFK QRFK QLFKW YRQ VHLQHP
6FKUHFNHUKROW6LHUDXFKWHQVFKZHLJHQG
Ä1XQ LVW HV GLU QRFK LPPHU ]X HLQW|QLJ KLHU REHQ"³
IUDJWH8OI%MlUOLQJVFKOLH‰OLFK(UOHKQWHVLFKDQGLH)HOV
ZDQG XQG EHWUDFKWHWH VHLQH =LJDUHWWH 9HUGXW]W VFKDXWH HU
KRFK DOV %UDJH PLW HLQHP 5XFN DXIVWDQG XQG +DOWXQJ
DQQDKP
Ä+HUU /HXWQDQW 6ROGDW +HLJHQ ELWWHW 6LH VSUHFKHQ ]X
GUIHQ³
Ä:DV ZLOOVW GX GHQQ"³ IUDJWH 8OI YHUEOIIW Ä6HW] GLFK
GRFK³ %UDJH OLH‰ VLFK ZLHGHU DXI GHQ 6WHLQ QLHGHU Ä,FK
KDEH LQ GHQ 1DFKULFKWHQ JHK|UW GD‰ GLH 'HXWVFKHQ XQV
GHQ :HJ QDFK 1RUGHQ DEVFKQHLGHQ ZROOHQ³ EHJDQQ HU
Ä:DV PDFKHQ ZLU ZHQQ ZLU XQVHUHQ 1DFKVFKXE QLFKW
PHKU DXV GHP 6WM|UGDO KROHQ N|QQHQ" 8QG ZHQQ VLH
(OYUDQEORFNLHUHQ",FKPHLQHZLUVROOWHQ«9LHOOHLFKWLVW
HVDQJHEUDFKWZHQQZLU QDFK 6HOEX JHKHQ³ 6R QXQ ZDU
HVKHUDXVXQG%UDJHVFKDXWHGHQ/HXWQDQWHUZDUWXQJVYROO
DQ :HVKDOE VROOWH HV LKQHQ QLFKW JHOLQJHQ HLQH 9HUVRU
JXQJVOLQLHQDFK6HOEXDXI]XEDXHQ"
6LFKHUGLH6WDGWODJHLQJDQ]HV6WFNZHLWHUVGOLFKXQG
GHU:HJGDKLQZDUDOOHVDQGHUHDOVHLQ6SD]LHUJDQJ±DEHU
ZHVKDOEVROOWHQVLHHVQLFKWVFKDIIHQ"
Ä1DFK6HOEX"³IUDJWH8OI%MlUOLQJHUVWDXQWÄ'XVFKHLQVW
QLFKW]XZLVVHQZLHZHLWHVELV6HOEXLVW³
%UDJH+HLJHQ]RJHLQSDDUPDOKDVWLJDQVHLQHU=LJDUHWWH
Ä+HUU/HXWQDQWLQ6HOEXVLQGNHLQH'HXWVFKHQ,P1HDGDO
ZLUGQRFKQLFKWJHNlPSIW:LUN|QQWHQXQJHIlKUGHWLQGLH
6WDGWJHKHQLFKZHL‰DQZHQZLUXQVZHQGHQN|QQHQ³
Ä1DFK 6HOEX -XQJH³ 8OI %MlUOLQJ GDFKWH QDFK (U
PX‰WH]XJHEHQGD‰GLHVHU9RUVFKODJJDUQLFKWVRVFKOHFKW
ZDU 0X‰WH PDQ LKP QLFKW UHFKW JHEHQ" :DV SDVVLHUWH
ZHQQVLHGLH9HUVRUJXQJVEDVLVLP1RUGHQYHUO|UHQ":lUH
HV GD QLFKW JXW HLQH 9HUELQGXQJ ]XP 6GHQ ]X KDEHQ ±
]XP XQEHVHW]WHQ 6HOEX" Ä:LH ODQJH OlXIW PDQ GHQQ ELV
GDKLQ"³
%UDJH]|JHUWHHUZX‰WHXPGLH$UJXPHQWHGHVDQGHUHQ
Ä:HQQZLUVFKQHOOVLQG]HKQ6WXQGHQHWZD³
Ä,FK ZHL‰ QLFKW³ 'HU /HXWQDQW WUDW GLH =LJDUHWWHQNLSSH
DXV XQG VDK %UDJH DQ Ä,FK ZHUGH PLW GHP 0DMRU VSUH
FKHQ$EHU]HKQ6WXQGHQ«'XPX‰WGDPLWUHFKQHQGD‰
GXNHLQH3DXVHPDFKHQNDQQVWXQGZHQQGXGHQ5FNZHJ
GD]XQLPPVW ELVW ]X HLQHQ JDQ]HQ 7DJ XQWHUZHJV GXUFKV
*HELUJH XQG GX ZHL‰W QLFKW ZR GLH 'HXWVFKHQ VWHKHQ
XQG GHQN QLFKW GHLQ 5XFNVDFN LVW OHLFKW ± 'X ELVW GHU
HLQ]LJHDXV6HOEX"³
Ä-D³
Ä*XW³ 8OI %MlUOLQJ HUKRE VLFK Ä,FK VSUHFKH PLW GHP
0DMRU 9LHOOHLFKW KDVW GX *OFN 'RFK RE HU VHLQH =X
VWLPPXQJ JLEW «³ 'HU /HXWQDQW ]RJ GLH 6FKXOWHUQ KRFK
0DMRU+ROGVWDQGKHPGVlUPOLJLQVHLQHP$UEHLWVUDXPYRU
HLQHPJUR‰HQ:DVFKERWWLFKXQGVFKUXEEWHVLFKGLH |OYHU
VFKPLHUWHQ +lQGH Ä6HOEX VDJHQ 6LH"³ (U WURFNQHWH VLFK
GLH+lQGHDEXQG WUDWDQGHQ7LVFK DXIGHP DXVJHEUHLWHW
GLH.DUWHODJÄ*ODXEHQ6LHPLU/HXWQDQWLFKKDEHPLULQ
OHW]WHU=HLWRIWJHQXJGHQ.RSIGDUEHU]HUEURFKHQZRKHU
ZLU GHQ 1DFKVFKXE KROHQ ZHQQ VLFK GLH 'HXWVFKHQ LP
6WM|UGDO IHVWVHW]HQ :LU NRQ]HQWULHUHQ XQV MHW]W DXI GHQ
6GHQ DXI (OYUDQ XQG ELV GRUWKLQ EUDXFKW PDQ VFKRQ
VHFKV 6WXQGHQ 6HOEX LVW GRSSHOW VR ZHLW HQWIHUQW ZLH
(OYUDQ ,FK KDEH DXFK VFKRQ GDUDQ JHGDFKW $EHU 6LH
VHKHQ MD VHOEHU ZLH HV XP XQVHUH 6ROGDWHQ EHVWHOOW LVW
HUNlOWHWZLHVLHVLQG:DVVROOLFKGDQRFKYRQ HXFKYHU
ODQJHQ"6HOEXLVW]XZHLW/HXWQDQW³
Ä6ROGDW+HLJHQ³HQWJHJQHWH8OI%MlUOLQJÄLVWEHUHLWGHQ
ODQJHQ:HJQDFK6HOEXDXIVLFK]XQHKPHQ³
'HU 0DMRU ZDUI 8OI HLQHQ NXU]HQ %OLFN ]X Ä6LH IKOHQ
VLFKIULKQYHUDQWZRUWOLFKVFKHLQWPLU"³
Ä-DZRKO³JDEGHU/HXWQDQW]X
Ä'DQQZHUGHQ6LHLKQDOVREHJOHLWHQ"³
8OI %MlUOLQJ DWPHWH WLHI GXUFK Ä:HQQ HV QRWZHQGLJ LVW
«³
Ä1DWUOLFKLVWHVQRWZHQGLJ$OOHLQN|QQHQZLULKQQLFKW
ORVVFKLFNHQ 8QG KDEHQ 6LH VLFK QLFKW DXFK IU HLQH 3D
WURXLOOH JHPHOGHW"³ +ROG ]RJ VLFK GLH 8QLIRUPMDFNH DQ
Ä:LUZHUGHQXQV6HOEXIUGHQ1RWIDOOYRUPHUNHQ =XJH
JHEHQ GLH $XVVLFKWHQ IU XQV VLQG QLFKW EHVRQGHUV JXW
DEHU QRFK KDEHQ ZLU JQVWLJHUH 9HUELQGXQJHQ 2EHUOHXW
QDQW /\QGJUHQ LVW LQ (OYUDQ LFK HUZDUWH LKQ PRUJHQ IUK
]XUFN GDQQ ZLVVHQ ZLU PHKU³ 'LH (QWVFKHLGXQJ ILHO
VFKQHOOHUDOVGHU0DMRUGDFKWH*HJHQ0LWWHUQDFKWZXUGH
HU ]LHPOLFK XQVDQIW JHZHFNW Ä:DV LVW GHQQ ORV"³ NQXUUWH
HULQGLH)LQVWHUQLVÄ:HULVWGD"³
Ä,FKELQåV³
Ä:HULVWLFK"³
Ä.MHOOIULG³
'HU0DMRUVHW]WHVLFKDXIÄ'XELVWVFKRQ]XUFN"³ IO
VWHUWHHUKDVWLJXQGVFKOHXGHUWHGLH'HFNHQEHLVHLWHbFK
]HQG ]RJ HU GLH 6WLHIHO DQ XQG ZDUI VLFK GLH -DFNH EHU
/\QGJUHQ ]QGHWH GLH /DPSH DQ XQG OLH‰ VLFK DXI HLQHQ
6FKHPHOIDOOHQÄ6HW]GLFKOLHEHUDXFKKLQ5HLGDU³VDJWH
HUGXPSIÄ,FKKDEHVFKOHFKWH1DFKULFKWHQ³
+ROG PXVWHUWH GHQ 2EHUOHXWQDQW GHU HLQHQ UHFKW DEJH
KHW]WHQ (LQGUXFN PDFKWH 6HLQH 8QLIRUP ZDU VFKODPP
YHUNUXVWHW (U KLHOW GLH 0W]H LQ GHU +DQG XQG ZLVFKWH
VLFK PLW GHP bUPHO EHU GLH 6WLUQ Ä'LH 'HXWVFKHQ"³
IOVWHUWHGHU0DMRUXQGVHW]WHVLFKHQGOLFK
Ä-D³ /\QGJUHQ QLFNWH GVWHU Ä,Q GDV 6WM|UGDO NRPPHQ
ZLU QLFKW PHKU 6LH KDEHQ GLH )HVWXQJ QDFK 1RUGHQ KLQ
DEJHULHJHOW'LH'|UIHUZHUGHQEHUZDFKW³
Ä8QG±LQ(OYUDQ"³
Ä(OYUDQZXUGHKHXWHYRQGHQ'HXWVFKHQEHVHW]W,FKZl
UHLKQHQEHLQDKHLQGLH$UPHJHUDQQW³
+ROGEOLFNWHDXI
Ä:HFN /HXWQDQW %MlUOLQJ (U VROO VRIRUW NRPPHQ XQG
6ROGDW+HLJHQPLWEULQJHQ³
'HU 0DMRU EHJDQQ QHUY|V KLQ XQG KHU ]X ODXIHQ :DV
QXQ"
/\QGJUHQWUDWPLW%MlUOLQJXQG+HLJHQHLQ+ROGNDPDQ
VLHKHUDQÄ6LHDKQHQZRUXPHVJHKW/HXWQDQW"³
Ä-DZRKO+HUU0DMRU³
Ä8QVEOHLEWQXUQRFK6HOEX9RQHXFKKlQJWMHW]WYLHODE
6ROGDW+HLJHQ³ZDQGWHVLFK+ROGDQ%UDJHÄZLHDOWVLQG
6LHHLJHQWOLFK"³
Ä1HXQ]HKQ+HUU0DMRU³%UDJH+HLJHQVWDQGVWUDPP
Ä1HXQ]HKQ «³ ZLHGHUKROWH +ROG Ä,KU P‰W XQEHGLQJW
PLW GHP %UJHUPHLVWHU 9HUELQGXQJ DXIQHKPHQ :LU YHU
WUDXHQ DXI ,KUH 2UWVNHQQWQLV 6ROGDW +HLJHQ XQG GDUDXI
GD‰ 6LH GLH /HXWH NHQQHQ ± /HXWQDQW %MlUOLQJ JHKW PLW
,KQHQ³
8OIQDKP +DOWXQJ DQ XQG %UDJH PX‰WH VFKOXFNHQ QXQ
ZDUHUGRFKHLQEL‰FKHQEHUZlOWLJWYRQGHUXQJHZRKQWHQ
9HUDQWZRUWXQJ
Ä,KU EUHFKW LQ HLQHU KDOEHQ 6WXQGH DXI³ VDJWH +ROG
Ä1XQVFKDXHQZLUXQVGLH.DUWHDQ:HOFKHQ:HJQHKPW
LKU"³
8OI%MlUOLQJXQG%UDJH+HLJHQWUDWHQDQGHQ7LVFKKHUDQ
1RFK ODJ GLH )LQVWHUQLV EHU GHP )MHOO XQG KOOWH DOOHV
HLQ GLH ODQJJHVWUHFNWHQ 7lOHU GLH VWHLOHQ $EKlQJH GLH
EHZDOGHWHQ %HUJH GLH PLW HLQHU GQQHQ (LVVFKLFKW EHU
]RJHQHQ %lFKH XQG GLH EHLGHQ :DQGHUHU GLH VLFK VHLW
]ZHL 6WXQGHQ LQ 5LFKWXQJ 6GHQ EHZHJWHQ %LVODQJ ZDU
IU VLH DOOHV RKQH =ZLVFKHQIlOOH YHUODXIHQ XQG %UDJH
+HLJHQ ZX‰WH QLFKW UHFKW RE HU VLFK GDUEHU QXQ IUHXHQ
RGHUlUJHUQVROOWH
(UKDWWHVLFKGHQ$XVEUXFKDXVGHU)HVWXQJDXIUHJHQGHU
YRUJHVWHOOW 7LHI JHKRFNW ZDUHQ VLH DXI LKUHQ 6FKL 2EHU
OHXWQDQW /\QGJUHQ IROJHQG ]ZLVFKHQ )HOVEURFNHQ *HE
VFKHQ XQG ]HUVFKRVVHQHQ %lXPHQ GHQ |VWOLFKHQ +DQJ
KLQDEJHIDKUHQ XQG KDWWHQ XP GDV /DJHU GHU 'HXWVFKHQ
HLQHQ ZHLWHQ %RJHQ JHPDFKW 9RQ 3RVWHQ ZDU DQ GLHVHU
6WHOOHZHLWXQGEUHLWQLFKWV]XVHKHQ=ZHL0HLOHQYRQGHU
)HVWXQJ HQWIHUQW KDWWH VLFK /\QGJUHQ DXI GHQ 5FNZHJ
JHPDFKWVRUJIlOWLJDOOH6SXUHQYHUZLVFKHQG
$XFK 8OI %MlUOLQJ XQG %UDJH +HLJHQ KDWWHQ QRFK HLQH
=HLWODQJ 5HLVLJEVFKHO KLQWHU VLFK KHUJH]RJHQ DEHU MHW]W
EHVWDQGNHLQH*HIDKUPHKUGD‰GHXWVFKH6ROGDWHQVROOWHQ
VLHVLFKGRFKKLHUKRFKLQV)MHOOYHULUUHQGLHVH6SXUHQPLW
)RUW+HJUDLQ9HUELQGXQJEUDFKWHQ
%UDJH OLHI KLQWHU GHP /HXWQDQW 9RQ =HLW ]X =HLW EOLHE
8OI %MlUOLQJ VWHKHQ XQG ZDUI HLQHQ NXU]HQ %OLFN DXI GHQ
.RPSD‰ 6LH UHGHWHQ ZHQLJ PLWHLQDQGHU 'LH VSRQWDQH
)UHXGHGLHVLHHUJULIIHQKDWWHDOVGLH)HVWXQJKLQWHULKQHQ
ODJXQGYRULKQHQGDVZHLWH)MHOOKDWWHVLFKVFKQHOOJHOHJW
VLHZXUGHQVLFKLKUHU$XIJDEHEHZX‰WGLHQLFKWOHLFKWZDU
XQGYRQGHUHQ(UIOOXQJDEKLQJRE)RUW+HJUDZHLWHUKLQ
VWDQGKLHOW VLH NlPSIWHQ VLFK YHUELVVHQ YRUZlUWV UDVWHQ
VWHLOH +lQJH KLQDE NUD[HOWHQ %HUJH KLQDXI EHUZDQGHQ
%lFKH WDVWHWHQ VLFK DQ )HOVZlQGHQ HQWODQJ XQG PX‰WHQ
PDQFKPDOLKUH6FKLDXFKWUDJHQZHQQVLHLQ1LHGHUXQJHQ
NDPHQZRGHU6FKQHHVFKRQQXUQRFKJOLWVFKLJHU0DWVFK
ZDU
8OI %MlUOLQJ GUHKWH VLFK DE XQG DQ QDFK %UDJH XP XQG
EOLFNWHLKQSUIHQGDQGRFKGHU%DXHUQEXUVFKHVFKWWHOWH
VWHWV GHQ .RSI (U ZROOWH QRFK NHLQH 5DVW REJOHLFK HU
ZRKOVFKRQHLQHJHEUDXFKHQNRQQWHDEHUGDVJDEHUQLFKW
]XVLHPX‰WHQVLFKEHHLOHQZHQQVLHELV0LWWDJLQ6HOEX
VHLQZROOWHQXQGVLHKDWWHQVLFKYRUJHQRPPHQGLHVFKW
]HQGH'XQNHOKHLWDXV]XQXW]HQ
%UDJH VFKUDN ]XVDPPHQ DOV GHU /HXWQDQW YRU LKP EHU
HLQHQ XQWHUP 6FKQHH YHUERUJHQHQ %DXPVWXPSI VWROSHUWH
Ä1DQD³NQXUUWH8OIXQGKDWWH0KHGDV*OHLFKJHZLFKW
]XKDOWHQ
Ä9RUVLFKW +HUU /HXWQDQW KLHU JHKW HV ]LHPOLFK VWHLO
EHUJDE³ZDUQWH%UDJHYRQKLQWHQ
Ä'DVPHUNHLFK³VDJWH8OIWURFNHQHUUXWVFKWHHLQSDDU
6FKULWWDEZlUWVXQGIDQGVLFKLQHLQHP*HEVFKZLHGHU
Ä:DUWHQ6LHLFKKHOIH,KQHQKRFK³NDP%UDJHQlKHU
Ä1HLQEOHLEGDVLVWQLFKWQ|WLJ³ZHKUWH8OI%MlUOLQJDE
XQGUDSSHOWHVLFKDXIÄ:RLVWGHQQPHLQ6WRFN"³
Ä3DVVHQ6LHDXI³VFKULH%UDJHDEHUGDZDUHVVFKRQ]X
VSlW'HU /HXWQDQWEOLHEDQHLQHP =ZHLJKlQJHQXQG ILHO
GHU/lQJHQDFKLQGHQ6FKQHH,QVWLQNWLYYHUVXFKWHHUGDV
*HVWUSS]XIDVVHQGRFKQRFK ZlKUHQG HU GDV YHUVXFKWH
YHUORUHUGHQ+DOWEHUVFKOXJVLFKXQGUXWVFKWHGHQVWHLOHQ
+DQJKLQXQWHUPLWHLQHUVROFKHQ*HVFKZLQGLJNHLWGD‰HV
LKP GHQ $WHP QDKP (U PHUNWH QLFKW GD‰ HU GLH 6FKL
YHUORUKLOIORVNUDOOWHQVLFKVHLQH)LQJHULQGHQYHUKDUVFK
WHQ6FKQHHRKQHGD‰HUHWZDVIDQGZRUDQHUVLFKIHVWKDO
WHQNRQQWHGRFKLPOHW]WHQ0RPHQWZDUHLQ*HEVFKGD
XQG8OI%MlUOLQJNODPPHUWHVLFKPLWDOOHU.UDIWGDUDQIHVW
6RODJHUHLQLJH6HNXQGHQELVHUPHUNWHGD‰HUQLFKWODJ
VRQGHUQKLQJVHLQH%HLQHEDXPHOWHQEHUHLQHP$EJUXQG
XQG HU VFKDXWH OLHEHU QLFKW KLQXQWHU YLHOPHKU PX‰WH HU
VHKHQZLHHUGDZLHGHUKLQDXINDP
3O|W]OLFK ZDU %UDJH +HLJHQ GD (U NDP KHUDQJHEUDXVW
ZDUIVHLQH6FKLEHLVHLWHXQGYHUVDQNVRIRUWELVDQGLH.QLH
LP6FKQHH
'HU /HXWQDQW EOLFNWH KRFK Ä3D‰ DXI GD‰ GX QLFKW DXFK
QRFKDEVWU]W³VWLH‰HUNHXFKHQGKHUYRU

%UDJH DFKWHWH QLFKW GDUDXI (U KDWWH GHQ HUVWHQ 6FKUHFN


EHUZXQGHQXQGZDUHUOHLFKWHUWGD‰HUQRFKQLFKW]XVSlW
JHNRPPHQ ZDU $EHU ODQJH NRQQWH VLFK GHU /HXWQDQW GD
QLFKWPHKUKDOWHQÄ,FK]LHKH6LHUDXI³ULHI%UDJHLKP]X
(UVWHPPWH VLFK JHJHQ GDV *HEVFK XQG HUJULII %MlUOLQJV
$UPH'HU/HXWQDQWZLQNHOWHGLH%HLQHDQXQGVFKREVLFK
DQ GHU VWHLQLJHQ :DQG QDFK REHQ ELV VHLQH )‰H +DOW
EHNDPHQ %UDJH OLH‰ QLFKW ORV HU ]HUUWH 8OI ZHLWHU QRFK
HLQ NXU]HU 5XFN XQG GHU /HXWQDQW ODJ LP 6FKQHH XQG
%UDJH ODJ DXFK LP 6FKQHH XQG ]XQlFKVW UKUWHQ VLH VLFK
EHLGHQLFKW
'DQQ NURFK 8OI YRUVLFKWLJ ]X VHLQHP *HIlKUWHQ %UDJH
ULFKWHWH VLFK DXI XQG EOLFNWH LKQ KDOE HUOHLFKWHUW KDOE
EHVRUJWDQÄ$OOHVLQ2UGQXQJ+HUU/HXWQDQW"³IUDJWHHU
Ä-HW]W VLQG ZLU ZRKO TXLWW³ VDJWH 8OI %MlUOLQJ VFKZHU
DWPHQGXQGKDOI%UDJHEHLP$XIVWHKHQ
Ä,FK KDE VFKUHFNOLFKH $QJVW JHKDEW GD‰ 6LH DEVWU]HQ
N|QQWHQ³EHNDQQWHGHU6HOEXHU
Ä'DVZlUHMDDXFKEHLQDKHSDVVLHUWZHQQGXQLFKWJHZH
VHQ ZlUVW³ 8OI %MlUOLQJ OHJWH %UDJH GLH +DQG DXI GLH
6FKXOWHUÄ:RVLQGGHQQPHLQH6FKL"³IUDJWHHU
Ä'RUW REHQ OLHJHQ VLH³ %UDJH ZLHV GHQ +DQJ KLQDXI
Ä:LU KROHQ VLH JOHLFK +RFK PVVHQ ZLU VRZLHVR 6LH
VHKHQMDKLHUJHKWåVQLFKWZHLWHU³(UVFKXOWHUWHVHLQH6FKL
XQGVWDSIWHQHEHQGHP/HXWQDQWKHU
Ä:HL‰W GX ZDV³ VFKOXJ 8OI %MlUOLQJ YRU DOV VLH REHQ
ZDUHQ ÄZLU KDEHQ XQV HLQH 3DXVH YHUGLHQW $XI GHQ
6FKUHFNPVVHQZLUHUVWPDOHLQHQWULQNHQ³(UKROWHHLQH
NOHLQH)ODVFKHDXVVHLQHU.DUWHQWDVFKHKHUYRUXQGUHLFKWH
VLH%UDJH
8OI OlFKHOWH ÄhEULJHQV ± VDJ EOR‰ QLFKW PHKU +HUU
/HXWQDQWå ]XPLU(LQYHUVWDQGHQ"³
Ä-DZRKO+HUU/HXWQDQW³
Ä+HUUJRWW QRFK PDO³ 8OI %MlUOLQJ ODFKWH Ä'DV LVW HLQ
%HIHKO6ROGDW+HLJHQ±8QGQXQJLEPDOGDV3URYLDQWSD
NHWKHUPDOVHKHQZDVGHU.RFKXQVHLQJHSDFNWKDW³

,Q6HOEXKLHOWGHU)UKOLQJ(LQ]XJ0DQK|UWHHVDPYHU
VWlUNWHQ 5DXVFKHQ GHV 1HD GHU GXUFK GLH XQDXIK|UOLFK
YRP)MHOOKHUDEIOLH‰HQGHQ %lFKH YRQ *OHWVFKHUZDVVHU ]X
HLQHPUHL‰HQGHQ6WURPDQJHVFKZROOHQZDU9RP6HHGHU
VLFK QXQ HQGOLFK YRQ VHLQHP GLFNHQ (LVSDQ]HU EHIUHLW
KDWWH ZHKWH HLQ IULVFKHU :LQG KHUEHU 'LH %HUJH OHXFK
WHWHQQRFKLQJOHL‰HQGHP:HL‰±GHU:LQWHUJDEVLFKQLFKW
NDPSIORVJHVFKODJHQ
2EHQ DXI GHP )MHOO EHVD‰ HU QRFK JHQJHQG .UDIW XP
JHJHQ MHGHV DXINHLPHQGH *UQ LQV )HOG ]X ]LHKHQ XQWHQ
LP1HDGDOMHGRFKKDWWHHUDOOH3RVLWLRQHQYHUORUHQ
(V ZDU GLH =HLW LQ GHU GLH %DXHUQ LQ 6HOEX EHJDQQHQ
LKUH bFNHU ]X EHVWHOOHQ XQG GDV 9LHK DXV GHQ 6WlOOHQ ]X
ODVVHQ 'DV ZDU VFKRQ LPPHU VR JHZHVHQ LQ GHU EHU
WDXVHQGMlKULJHQ *HVFKLFKWH GHU 7U|QGHU .OHLQVWDGW XQG
DXFKGLHVPDOLPYHUKlQJQLVYROOHQ )UKOLQJ  ZDU HV
VR

'HU 6FKORVVHU (VSHQVHQ EHVD‰ NHLQHQ $FNHU VRQGHUQ


QXU HLQHQ NOHLQHQ *DUWHQ XQG GDV HLQ]LJH 9LHK GDV HU
KLHOW ZDUHQ HLQ SDDU +KQHU 6HLW GLH 7RFKWHU GLH IUK
JHKHLUDWHW KDWWH DXV GHP +DXV JHJDQJHQ ZDU OHEWH HU
DOOHLQPLWVHLQHU)UDXKLHUGUDX‰HQDP6WDGWUDQG'RFKGLH
LG\OOLVFKH 5XKH GLH GDV ZHL‰JHWQFKWH +RO]KDXV XPJDE
WlXVFKWH KLHU ZXUGH RIW KHL‰ GLVNXWLHUW XQG GDV +DXSW
WKHPDGHUOHW]WHQ:RFKHQZDUGLHGURKHQGH.ULHJVJHIDKU
JHZHVHQ 6LH KDWWHQ JHDKQW GD‰ HV .ULHJ JHEHQ ZUGH
DEHU ZHU KDWWH LKQHQ VFKRQ JHJODXEW" 3DQLNPDFKHU XQG
'HIlWLVWHQ QDQQWH PDQ VLH XQG $X‰HQSROLWLN ZDU LP 6HO
EXHU 6WDGWUDW RKQHKLQ NHLQ EHOLHEWHV 7KHPD HUVW UHFKW
QLFKWZHQQ.ULVWRIHU(VSHQVHQGHUIUYLHOH]XZHLWOLQNV
VWDQGGDV:RUWHUJULII
Ä%HVXFKIUGLFK³(VSHQVHQEOLFNWHKRFKDOVVHLQH)UDX
LQ GLH .FKH NDP XQG IDOWHWH GDV VR]LDOGHPRNUDWLVFKH
Ä$UEHLGHUEODGHW³ ]XVDPPHQ 'D UXGHUQ VLH QXQ PLW GHQ
$UPHQGDFKWHHUlUJHUOLFKXQGZLVVHQQLFKWZDVVLHWXQ
VROOHQNHLQHUZHL‰GDVVRUHFKW
(UVWDXQW VDK (VSHQVHQ MHW]W DXI GLH EHLGHQ MXQJHQ 6RO
GDWHQ GLH LQ GHU 7U VWDQGHQ +LQWHU LKQHQ WDXFKWH HLQ
ElUWLJHU%DXHUDXIÄ*RGGDJ(VSHQVHQ³ULHIHUPLWGU|K
QHQGHU 6WLPPH Ä(QWVFKXOGLJHQ 6LH GLH 6W|UXQJ 'LH
-XQJHQVNRPPHQYRQ)RUW+HJUDXQGZROOHQGHQ%UJHU
PHLVWHU VSUHFKHQ 9LHOOHLFKW N|QQHQ 6LH LKQHQ ZHLWHUKHO
IHQ6LHKDEHQGRFK7HOHIRQ±1XQLFKPX‰ZLHGHUDQGLH
$UEHLW HQWVFKXOGLJHQ 6LH³ 'DPLW ZDQGWH HU VLFK ]XP
*HKHQ
'HU6FKORVVHUZDUVFKRQEHLGHQHUVWHQ:RUWHQGHV%DX
HUQ DXIJHVWDQGHQ Ä6WHOOW HXUH *HZHKUH LP .RUULGRU DE
XQGNRPPWUHLQ³VDJWHHUNXU]Ä0DMDNRFKLKQHQVFKQHOO
HLQHQ.DIIHHMD"³
8OI XQG %UDJH ZDUIHQ VLFK HLQHQ NXU]HQ %OLFN ]X 'HU
%DXHUQEXUVFKHNDQQWH(VSHQVHQQXUYRP+|UHQVDJHQXQG
VLHZDUHQVLFKQLFKWVLFKHUREVLHEHLLKPDQGHUULFKWLJHQ
$GUHVVH JHODQGHW ZDUHQ $EHU GLHVHU 0DQQ VFKLHQ JDU
QLFKWVRVHKUYRQLKUHP(UVFKHLQHQEHUUDVFKW]XVHLQ
Ä9HU]HLKXQJ ZLU KDEHQ HV HLJHQWOLFK HLOLJ «³ ZDQGWH
8OI %MlUOLQJ ]|JHUQG HLQ DOV VLH VD‰HQ XQG GLH )UDX *H
VFKLUUDXIGHQ7LVFK]XVWHOOHQEHJDQQ
Ä:LUKDEHQHVZRKODOOHHWZDVHLOLJKHXW]XWDJH³PHLQWH
(VSHQVHQ Ä,FK ZHUGH HXFK JOHLFK DOOHV HUNOlUHQ 6WlUNW
HXFK HUVW PDO ± (V PX‰ VFKOHFKW VWHKHQ XP HXFK ZHQQ
LKUVFKRQELVQDFK6HOEXNRPPW³VWHOOWHHUIHVW
Ä8QVHUH 9RUUlWH JHKHQ ]X (QGH³ HUNOlUWH 8OI ]ZLVFKHQ
]ZHL 6FKOXFNHQ Ä'DV 6WM|UGDO LVW EHVHW]W XQG ZLU KDEHQ
NHLQHDQGHUH0|JOLFKNHLWPHKU«³
Ä8QGLKUGHQNWKLHULQ6HOEXLVWHVQRFKUXKLJ"³ILHOLKP
GHU 6FKORVVHU LQV :RUW %UDJH VWHOOWH HUVFKURFNHQ VHLQH
7DVVHDEÄ+HL‰WGDVHWZD«:ROOHQ6LHGDPLWVDJHQ«³
YHUKDVSHOWH HU VLFK DXIJHUHJW Ä,FK NRPPH DXV 6HOEX
ZLVVHQ6LHYRP+HLJHQ+RIGUDX‰HQLQ9LNYDUYHW«:LU
KDEHQGRFKKHXWHIUKQRFK1DFKULFKWHQ JHK|UW ,P1HD
GDOVLQGNHLQH'HXWVFKHQ³
Ä:lUW LKU ]ZHL 6WXQGHQ HKHU JHNRPPHQ KlWWHW LKU VLH
JHVHKHQ³(VSHQVHQZLHJWHEHGHQNOLFKGHQ.RSIÄ*ODXEW
LKU GHQQ XP 6HOEX PDFKW GHU .ULHJ HLQHQ %RJHQ" ,P
6GHQ ]LHKHQ GLH 'HXWVFKHQ GDV gVWHUGDO KLQDXI XQG
VWHKHQYRU5|URV:HQQQLFKWEDOGHWZDVSDVVLHUWVLQGVLH
HLQHV 7DJHV DXFK LQ 6HOEX :LU EHUHLWHQ GLH 6WDGW ]XU
9HUWHLGLJXQJ YRU *HVWHUQ VLQG VFKZHGLVFKH )UHLZLOOLJH
JHNRPPHQ VLH KDEHQ LQ GHU 7RXULVWHQVWDWLRQ 4XDUWLHU
EH]RJHQ $Q GHU *DUEHUJ%UFNH ZROOHQ ZLU GHQ 'HXW
VFKHQ GHQ :HJ YHUOHJHQ 2EHQ LQ *UDQE\ LVW KHXWH HLQ
6SlKWUXSSYRQLKQHQDXIJHWDXFKW6LHKDEHQGLH6FKZHGHQ
LQHLQ*HIHFKWYHUZLFNHOW'DVZXUGHLKQHQ]XP9HUKlQJ
QLV GLH 6FKZHGHQ ZDUHQ LQ GHU hEHU]DKO ,FK KDEH GLH
6FKVVHJHK|UW±GLHHUVWHQLQ 6HOEX DEHU JDQ] EHVWLPPW
QLFKWGLHOHW]WHQ³
Ä8QG QXQ"³ 8OI %MlUOLQJ VFKRE GLH 7DVVH EHLVHLWH 'HU
.DIIHHVFKPHFNWHLKPSO|W]OLFKQLFKWPHKU
Ä1XQ ZLVVHQ GLH 'HXWVFKHQ GD‰ 6ROGDWHQ LQ 6HOEX
VLQG³ DQWZRUWHWH (VSHQVHQ Ä8QG LFK JODXEH QLFKW GD‰
LKQHQGDVJHIlOOW³
%UDJH +HLJHQ ZDU EOD‰ JHZRUGHQ =XVDPPHQJHVXQNHQ
KRFNWH HU DXI GHP 6WXKO -HW]W NDP GHU .ULHJ DOVR DXFK
QDFK6HOEX
Ä.RSI KRFK -XQJH³ VDJWH GHU 6FKORVVHUXQG VWDQG DXI
Ä1RFKVLQGVLHMDQLFKWGD8QGZLUZHUGHQHVLKQHQQLFKW
OHLFKWPDFKHQGDVN|QQWLKUPLUJODXEHQ±,FKZHUGHGHP
%UJHUPHLVWHU HLQHQ %HVXFK DEVWDWWHQ GDV 7HOHIRQ IXQN
WLRQLHUWQLFKWPHKUVHLWGHP=ZLVFKHQIDOOKHXWHYRUPLWWDJ
XQGVRHWZDVEHVSULFKWPDQ ZRKO DP EHVWHQ :LU ZHUGHQ
VHKHQZDVZLUIUHXFKWXQN|QQHQ,KUVHOEVWEOHLEWKLHU
'LH %HY|ONHUXQJ LVW DXIJHUHJW JHQXJ XQG GLH 4XLVOLQJH
ZHUGHQ LPPHU IUHFKHU 5XKW HXFK DXV GHQNW GDUDQ LKU
P‰WQRFK]XUFN³
8OI XQG %UDJH VFKDXWHQ (VSHQVHQ KLQWHUKHU XQG VLH
ZX‰WHQ GD‰ VLH LQ LKP HLQHQ 9HUEQGHWHQ JHIXQGHQ
KDWWHQ'DQNEDUJULIIHQVLH]XDOVVHLQH )UDX HLQHQ7HOOHU
PLWEHOHJWHQ%URWHQDXIGHQ7LVFKVWHOOWH

Ä6R GDV KDW PLU MHW]W DXFK QRFK JHIHKOW³ NQXUUWH GHU
0DQQ GHU YRU GHP 5DWKDXV VWDQG XQG VLFK HEHQ DXI VHLQ
)DKUUDG VFKZLQJHQ ZROOWH (U PRFKWH HWZD YLHU]LJ -DKUH
DOW VHLQ XQG WUXJ HLQH DEJHZHW]WH JUDXH 6WULFNMDFNH DXV
6FKDIZROOH6HLQHZHLWHQ+RVHQVWHFNWHQLQNQ|FKHOKRKHQ
6FKQUVFKXKHQPLWGHQHQHUMHW]WZWHQGJHJHQGDV+LQ
WHUUDG WUDW 9HUGDPPW IOXFKWH HU LQ VLFK KLQHLQ ZHU KDW
KLHUZLHGHURKQHPHLQH(UODXEQLVGDV)DKUUDGJHQRPPHQ"
(U2GG5LJVWDGVHLWYLHU-DKUHQ%UJHUPHLVWHUYRQ6HOEX
KDWWH MHW]W ZDKUOLFK :LFKWLJHUHV ]X WXQ DOV VLFK PLW HLQHU
]HUULVVHQHQ)DKUUDGNHWWHKHUXP]XlUJHUQ
6HLW7DJHQVFKRQZX‰WHHUQLFKWPHKUZRLKPGHU.RSI
VWDQG 'LH /HXWH UDQQWHQ LKP GLH 7U HLQ .RPPHQ GLH
'HXWVFKHQQDFK6HOEX":HUGHQZLUGLH6WDGWYHUWHLGLJHQ"
:DV ZROOHQ GLH 6FKZHGHQ KLHU" (UKDOWHQ ZLU +LOIH YRQ
XQVHUHQ 7UXSSHQ" (U ZDU PDQFKPDO GUDXI XQG GUDQ VLFK
GLH2KUHQ]X]XKDOWHQ
8QGKHXWH JLQJ ZLHGHU HLQPDO DOOHV GUXQWHU XQG GUEHU
GHU 6FKX‰ZHFKVHO KDWWH GLH 6WDGW DXIJHVFKUHFNW GLH
6FKZHGHQZROOWHQ8QWHUVWW]XQJXQGQXQZDUDXFKQRFK
(VSHQVHQ JHNRPPHQPLWGHU1DFKULFKWEHL LKP ZDUWHWHQ
]ZHL 6ROGDWHQ YRQ )RUW +HJUD DXI 3URYLDQW 1DWUOLFK
NRQQWHHUVLHQLFKWPLWOHHUHQ5XFNVlFNHQ]XUFNVFKLFNHQ
)DVW GUHL :RFKHQ KLHOWHQ GLH -XQJV GRUW REHQ VFKRQ DXV
XQG DQ LKP VROOWH GLH 9HUWHLGLJXQJ GHU )HVWXQJ QLFKW
VFKHLWHUQ(UPX‰WHVRIRUWLQGLH,QQE\JGD]X(VSHQVHQHU
PX‰WH GRUWKLQ XQG HU ZROOWH GRUWKLQ HU ZROOWH HV VFKRQ
VHLW ]HKQ 0LQXWHQ DEHU GLHVH YHUPDOHGHLWH )DKUUDGNHWWH
YHUVWDQG QLFKWV YRQ 3ROLWLN XQG VWUHLNWH LP IDOVFKHQ 0R
PHQW
5LJVWDG QHVWHOWH GDV :HUN]HXJ DXV GHU 7DVFKH XQG
KRFNWHVLFKQHEHQGDV5DG6HLQH+DQGJULIIH]HXJWHQYRQ
1HUYRVLWlWKDVWLJQDKPHUGLH]HUULVVHQH.HWWHDE
Ä6FK|Q GD‰ PDQ 6LH PDO DQWULIIW³ VDJWH MHPDQG KLQWHU
LKPÄ,FKELQKHXWHVFKRQ]XP]ZHLWHQPDO KLHU ,FK KDEH
PLW,KQHQ]XVSUHFKHQ³
'HU %UJHUPHLVWHU GUHKWH VLFK QLFKW XP (U NDQQWH GLH
6WLPPH VLH JHK|UWH 0DJDDUG GHP 6HOEXHU 1D]LIKUHU
'HUPX‰WHLKPMHW]WDXFKQRFKEHUGHQ:HJODXIHQÄ,FK
KDEHNHLQH=HLWGDVVHKHQ6LHGRFK³NQXUUWHHUXQGZLG
PHWHVLFKQRFKYHUELVVHQHUGHP)DKUUDG
Ä'DQQ ZHUGHQ 6LH VLFK GLH =HLW HEHQ QHKPHQ PVVHQ³
YHUODQJWHGHU1D]LIUHFKXQGWUDWQHEHQ5LJVWDGKLQÄ6HL
HQ6LHQLFKWXQYHUQQIWLJ%UJHUPHLVWHU(VJHKWVFKOLH‰
OLFK XP GLH =XNXQIW XQVHUHU 6WDGW XQG GDV GUIWH ,KQHQ
QLFKWHLQHUOHLVHLQ³
'HU%UJHUPHLVWHUPD‰GHQ1D]LPLWHLQHPJHULQJVFKlW
]LJHQ%OLFNÄ6LHZHUIHQZRKOVFKRQHLQ$XJHDXIPHLQHQ
3ODW]"'DZHUGHQ6LHQLFKWYLHO)UHXGHKDEHQ,FKJODXEH
QLFKW GD‰ MHPDQG GHU LQ 6HOEX HWZDV DXI VLFK KlOW PLW
HLQHP$QOLHJHQ]X,KQHQNlPH³
0DJDDUG EHUJLQJ GLHVH %HPHUNXQJ JHIOLVVHQWOLFK Ä,FK
KDEH JHK|UW GD‰ 6LH GLH 6FKZHGHQ GLH VLFK LQ XQVHUH
$QJHOHJHQKHLWHQHLQPLVFKHQXQWHUVWW]HQ³
5LJVWDG]RJGLH$XJHQEUDXHQ]XVDPPHQÄ+LHUPLVFKHQ
VLFKQRFKJDQ]DQGHUHLQXQVHUH$QJHOHJHQKHLWHQHLQ³
Ä*ODXEHQ6LHHWZDGLHSDDU6ROGDWHQN|QQWHQJHJHQGLH
'HXWVFKHQZDVDXVULFKWHQ"³IDXFKWH0DJDDUG

Ä'DVZHUGHQ6LHVFKRQHUOHEHQ³5LJVWDGKDWWHGLH.HWWH
JHVSDQQW XQG ]RJ VLFK GLH |OLJHQ *XPPLKDQGVFKXKH YRQ
GHQ )LQJHUQ Ä(V JLEW GD QlPOLFK HLQ ZXQGHUVFK|QHV
6SULFKZRUW :HU ]XOHW]W ODFKW ODFKW DP EHVWHQ :LU ZHU
GHQ GLH :HKUPDFKW VFKRQ ZLHGHU KLQDXVZHUIHQ ZRUDXI
6LHVLFKYHUODVVHQN|QQHQ8QGQDFK6HOEXODVVHQZLUVLH
JDUQLFKWHUVWKHUHLQ³
Ä6LH VLQG MD ZDKQVLQQLJ 8QVHUH .|QLJVDUPHH LVW GUDXI
XQGGUDQPLWVDPWGHQ7RPP\V]XWUPHQXQGQXQ JODX
EHQ 6LH ZRKO GLH 6HOEXHU N|QQWHQ GHQ 9RUPDUVFK GHU
'HXWVFKHQ ]XP 6WHKHQ EULQJHQ" 0LW 6SDWHQ XQG 6HQVH
ZDV"³ 0DJDDUG ODFKWH NXU] DXI ÄhEHQ 6LH VFKRQ LPPHU
GHQ +LWOHUJUX‰ %UJHUPHLVWHU 'HQ UHFKWHQ $UP LQ $X
JHQK|KHDEHUNHLQHQ=HQWLPHWHUZHLWHU³
'HU %UJHUPHLVWHU VFKZDQJ VLFK DXIV 5DG XQG OLH‰ GHQ
1D]L VWHKHQ Ä,FK ELQ NHLQ +DPSHOPDQQ GHU DXI %HIHKO
GHQ$UPKHEW³
Ä:LU VLQG QRFK QLFKW DP (QGH³ VFKULH 0DJDDUG LKP
KLQWHUKHUÄ:LUVSUHFKHQXQVQRFK³
Ä5XWVFK PLU GRFK GHQ %XFNHO UXQWHU³ NQXUUWH 5LJVWDG
YRU VLFK KLQ XQG WUDW NUlIWLJ LQ GLH 3HGDOH 'LH .HWWH
NQLUVFKWH -HW]W PX‰WH HU VLFK EHHLOHQ 'LH 6ROGDWHQ YRQ
+HJUDVD‰HQVFKRQEHUHLQH6WXQGHEHL(VSHQVHQ

'DV )HXHU LP .DPLQ ZDU IDVW KHUXQWHUJHEUDQQW 0DMRU


+ROG OHJWH HLQ SDDU +RO]VFKHLWH QDFK XQG VFKDXWH HLQH
:HLOHQDFKGHQNOLFKLQGLH)ODPPHQ6FKOLH‰OLFKWDSSWHHU
]X VHLQHU 3ULWVFKH %LV GHU 7DJ DXI )RUW +HJUD EHJDQQ
ZROOWH HU YHUVXFKHQ QRFK HWZDV ]X VFKODIHQ (U KDWWH LQ
OHW]WHU =HLW LPPHU ZHQLJHU *HOHJHQKHLW GD]X JHKDEW XQG
GDVPDFKWHVLFKDOOPlKOLFKEHPHUNEDU
$XFKMHW]WNDPHUZLHGHULQV*UEHOQ(UGDFKWHDQGHQ
%HULFKWYRQ/HXWQDQW%MlUOLQJXQG6ROGDW+HLJHQGLHHEHQ
DXV 6HOEX ]XUFNJHNHKUW ZDUHQ XQG VLFKHU VFKRQ LQ WLHI
VWHP 6FKODI DXI LKUHQ 0DWUDW]HQ ODJHQ 6LH KDWWHQ HV YHU
GLHQWXQGVLHKDWWHQHVQ|WLJGHQQKHXWHDEHQGPX‰WHQVLH
ZLHGHUORVJHPHLQVDPPLW]HKQDQGHUHQXPLQGHQ:lO
GHUQ YRU 6HOEX GLH HUVWH PLW GHP %UJHUPHLVWHU YHUHLQ
EDUWH 3URYLDQWOLHIHUXQJ ]X EHUQHKPHQ 'DV 7DXZHWWHU
ZUGH GHQ 7UDQVSRUW HUKHEOLFK HUVFKZHUHQ GLH /HXWH DXV
6HOEX NRQQWHQ NHLQH 6FKOLWWHQ PHKU YHUZHQGHQ XQG GLH
3DWURXLOOHQVROGDWHQ YRQ +HJUD PX‰WHQ QHEHQ GHQ EH
VWLPPW QLFKW OHLFKWHQ 5XFNVlFNHQ VLFKHU RIW JHQXJ DXFK
LKUH6FKLWUDJHQ
$EHU GDV ZDU HV QLFKW ZDV GHP 0DMRU .RSI]HUEUHFKHQ
EHUHLWHWH±DXIVHLQH0lQQHUNRQQWHHUVLFKYHUODVVHQGDV
ZX‰WH HU ± YLHOPHKU KDWWH LKQ EHGHQNOLFK JHVWLPPW ZDV
/HXWQDQW %MlUOLQJ EHU GLH /DJH LQ 6HOEX EHULFKWHW KDWWH
:HQQ QXQ DXFK GLHVH 6WDGW LQV %OLFNIHOG GHU 'HXWVFKHQ
JHULHW ± ZRKHU EHNDPHQ VLH GDQQ LKUHQ 3URYLDQW" 6LH
PX‰WHQ VLFK HWZDV HLQIDOOHQ ODVVHQ 2EHUOHXWQDQW
/\QGJUHQ KDWWH GHQ 9RUVFKODJ JHPDFKW KHLPOLFK LQ GLH
'|UIHU ]X JHKHQ LQ =LYLO GDV ZDU GDQQ LKUH OHW]WH 0|J
OLFKNHLW
'RFKZR]XGDVGDQQQRFK"'DVZDUGLH)UDJHGLH+ROG
QLFKW VFKODIHQ OLH‰ 'LH %HVHW]XQJ GHV 1HDGDOV LQ GHP
6HOEX ODJ ZlUH JOHLFKEHGHXWHQG PLW GHU 9HUHLQLJXQJ GHU
YRQ1RUGHQXQG6GHQYRUGULQJHQGHQGHXWVFKHQ7UXSSHQ
LQ 0LWWHOQRUZHJHQ ZlUH DOVR JOHLFKEHGHXWHQG PLW GHU
1LHGHUODJH GHU $OOLLHUWHQ XQG GHU OHW]WHQ NlPSIHQGHQ
QRUZHJLVFKHQ (LQKHLWHQ LQ GLHVHP *HELHW 8QG +HJUD"
:lUH GLH ZHLWHUH 9HUWHLGLJXQJ GHU )HVWXQJ GDQQ QLFKW
]ZHFNORV"
$EHU QRFK ZXUGH LQ 7U|QGHODJ JHNlPSIW GHU 1RUGHQ
GHV /DQGHV ZDU IUHL HV JDE JHQXJ 6WHOOHQ DQ GHQHQ GLH
$OOLLHUWHQ 9HUVWlUNXQJ KHUDQIKUHQ NRQQWHQ $OVR PX‰WH
)RUW+HJUDGLHVHVOHW]WH)OHFNFKHQIUHLHU(UGHLP6WM|UGDO
JHKDOWHQZHUGHQXQGZHQQHVGHQlX‰HUVWHQ(LQVDW]MHGHV
HLQ]HOQHQHUIRUGHUWH

'HU1DFKULFKWHQVSUHFKHUPHOGHWHGLH(LQQDKPHGHU(U]
VWDGW 5|URV GXUFK GLH 'HXWVFKHQ XQG EHULFKWHWH YRQ
.lPSIHQLP1HDGDO =XP HUVWHQPDO LQ GLHVHP .ULHJ ILHO
LP5DGLRGHU1DPHYRQ6HOEX
'HU .RPPDQGDQW VFKDOWHWH GDV *HUlW DXV 8OI %MlUOLQJ
XQG %UDJH +HLJHQ VFKZLHJHQ 6LH ZX‰WHQ VHLW YRUJHVWHUQ
YRQGHU9HUWHLGLJXQJGHU6WDGW%HUHLWV]ZHLPDOZDUHQVLH
PLW 9HUVRUJXQJVWUXSSV QDFK 6HOEX DXIJHEURFKHQ XQG VLH
KDWWHQ GLHVH 1DFKULFKW PLWJHEUDFKW DEHU VLH KDWWHQ DXFK
HUIDKUHQGD‰GLHYRQ7URQGKHLPDXVYRUGULQJHQGHQGHXW
VFKHQ 7UXSSHQ DP *DUEHUJ)OX‰ HUVW HLQPDO JHVWRSSW
ZXUGHQ
/HXWQDQW %MlUOLQJ GDFKWH DQ GLH :RUWH (VSHQVHQV GHU
VLFKSHUV|QOLFKIUGLH3URYLDQWOLHIHUXQJHQYHUDQWZRUWOLFK
IKOWHXQGDXFKGLH6HOEXHU*UXSSHIKUWHGLHGHQ6ROGD
WHQ DXI KDOEHP :HJH HQWJHJHQNDP 'LH (LQZRKQHU VHLHQ
ZHLWHUKLQEHUHLWGLH)HVWXQJ]XXQWHUVWW]HQVDJWHHU±HV
KDWWHQVLFKVRJDUQRFKHLQLJH)UHLZLOOLJHIUGHQ'LHQVWLP
)RUW JHPHOGHW GLH VLH DOOHUGLQJV QLFKW PHKU DXIQHKPHQ
NRQQWHQ ± DEHU LQ GHU PRPHQWDQHQ 6LWXDWLRQ N|QQH NHL
QHU ZHGHU HU GHU $EJHRUGQHWH (VSHQVHQ QRFK GHU %U
JHUPHLVWHUIUHLQHQlFKVWH/LHIHUXQJJDUDQWLHUHQ'DZDU
JXWHU 5DW WHXHU JHZHVHQ GHQQ XPVRQVW ZROOWHQ GLH 3D
WURXLOOHQ YRQ +HJUD GHQ ZHLWHQ :HJ QLFKW ]XUFNOHJHQ
'RFK (VSHQVHQ KDWWH HLQHQ $XVZHJ JHIXQGHQ (U ZROOWH
DP 0RUJHQ GHV  0DL ]XU )HVWXQJ NRPPHQ XQG LQ IQI
0HLOHQ (QWIHUQXQJ PLW %MlUOLQJ XQG +HLJHQ ]XVDPPHQ
WUHIIHQ (QWZHGHU NDP HU PLW OHHUHQ +lQGHQ RGHU DXI
KDOEHU 6WUHFNH ]ZLVFKHQ +HJUD XQG 6HOEX ZDUWHWH ZLH
LPPHUGHU6HOEXHU7UXSS
+HXWH ZDU QXQ GLHVHU  0DL XQG GLH EHLGHQ 6ROGDWHQ
PDFKWHQ VLFK IHUWLJ VFKZHLJHQG GHQQ VLH JODXEWHQ ]X
DKQHQ ZHOFKH 1DFKULFKW (VSHQVHQ EUDFKWH 1LFKW HLQPDO
GHP0DMRUGHVVHQ2SWLPLVPXVELVMHW]WQRFKMHGHQDQJH
VWHFNW KDWWH ILHO HLQ DXIPXQWHUQGHV :RUW HLQ 'HU 1DFK
ULFKWHQVSUHFKHUKDWWH%RPEHUHUZlKQW«
(VZDUYLHU 8KU PRUJHQV XQG QRFK VWRFNILQVWHU DOV 8OI
%MlUOLQJ XQG %UDJH +HLJHQ DXIEUDFKHQ 6LH YHUOLH‰HQ GLH
)HVWXQJ DXI GHP EOLFKHQ :HJ QXU GD‰ VLH MHW]W ]X )X‰
JLQJHQ9RQGHQ'HXWVFKHQZDUQLFKWV]XK|UHQXQGQLFKWV
]XVHKHQ6LHKDWWHQLQ6GWU|QGHODJJHQXJ]XWXQGDHLOWH
HVQLFKWVRPLWGHU(UVWUPXQJ+HJUDV
Ä$P OLHEVWHQ ZUGH LFK XPGUHKHQ³ JHVWDQG %UDJH HLQ
DOV VLH LQ VLFKHUHU (QWIHUQXQJ ZDUHQ (U ZDU PGH VHLW
IQI7DJHQZDUHUNDXP]XU5XKHJHNRPPHQXQGHUZDU
VWRO]GDUDXIGHQQQXQUHLFKWHGHU9RUUDWQRFKHLQH:HLOH±
DEHUMHW]WVFKHXWHHUVLFKYRUGLHVHU%HJHJQXQJPLW(VSHQ
VHQ
8OI%MlUOLQJZX‰WH ZDV LQ GHP %XUVFKHQ YRUJLQJ Ä'X
KDVW $QJVW YRU GHU :DKUKHLW"³ IUDJWH HU XQG VDK GHQ *H
IlKUWHQDQ
Ä'LH:DKUKHLW«³ PXUPHOWH %UDJH Ä:RUDQ VROOHQ ZLU
GHQQ QRFK JODXEHQ" $Q GHQ .|QLJ GDUDQ GD‰ GLH (QJ
OlQGHUYRQ1RUGHQHLQJUHLIHQ«³
Ä1DWUOLFK DQ HWZDV PVVHQ ZLU MD JODXEHQ³ VDJWH 8OI
ELWWHUÄ:HL‰WGXZLUKDEHQYLHO]XYLHOJHJODXEW'D‰GHU
.ULHJ XQV QLFKWV DQJHKW 'D‰ +LWOHU XQV QLFKW DQJUHLIW
'D‰GLH(QJOlQGHUXQVUDXVKROHQ=XP'RQQHUZHWWHUGDV
KDELFKDXFKPDODOOHVJHJODXEW$EHUMHW]WLFKZHL‰QLFKW
MHW]W JODXEH LFK DQ EHUKDXSW QLFKWV PHKU QXU DQ XQV
VHOEHU XQG GDUDQ GD‰ ZLU GLH )DVFKLVWHQ HLQHV 7DJHV EH
VWLPPWZLHGHUYHUMDJHQZHUGHQ³
(VSHQVHQ HUZDUWHWH VLH DP YHUHLQEDUWHQ 2UW (U VD‰ DXI
HLQHP %DXPVWXPSI DQ ]ZHL SUDOOJHIOOWH JUR‰H 5XFN
VlFNH JHOHKQW :RUWORV HUKRE HU VLFK DOV GLH EHLGHQ 6RO
GDWHQKHUDQWUDWHQXQGHUEUDXFKWHHUVWJDUQLFKWV]XVDJHQ
8OI XQG %UDJH HUNDQQWHQ VRIRUW ZHOFKH 1DFKULFKW HU
EUDFKWH GLH EHLGHQ 5XFNVlFNH VDJWHQ LKQHQ DOOHV HU
EUDXFKWHEHUKDXSWQLFKWGHXWOLFKHU]XZHUGHQ
Ä'DLVWHXHU3URYLDQW³(VSHQVHQVWUHFNWHGLH+DQG DXV
Ä'DVLVWDOOHV³
Ä0HLQ*RWW³VWDPPHOWH%UDJHHQWVHW]WÄ:DVLVW«ZDV
LVWPLW6HOEX+HUU(VSHQVHQ"+DWHV2SIHUJHJHEHQXQWHU
GHU%HY|ONHUXQJPHLQHLFK«³
Ä'LH'HXWVFKHQZHUIHQ%RPEHQHLQSDDU*HK|IWHKDWåV
HUZLVFKW³(VSHQVHQNQLUVFKWHPLWGHQ=lKQHQÄ6HLEHUX
KLJWGHQ+HLJHQ+RIQLFKW±8QGHVZLUGDXFKQLFKWPHKU
VRZHLWNRPPHQ³
Ä:HVKDOEGHQQQLFKW"³ULHIHQ8OIXQG%UDJHJOHLFK]HLWLJ
'HU 6FKORVVHU OLH‰ VLFK ZLHGHU DXI GHP %DXPVWXPSI
QLHGHUÄ'LH8QVHUHQ ZHLFKHQQLFKW'LH'HXWVFKHQNRP
PHQ QLFKW EHU GHQ )OX‰ DEHU PLW LKUHQ %RPEHQ N|QQHQ
VLHGLHJDQ]H6WDGWLQ6FKXWW XQG $VFKH OHJHQ 'LH /HXWH
KDEHQ $QJVW 6LH EHGUlQJHQ GHQ %UJHUPHLVWHU HWZDV ]X
XQWHUQHKPHQ(UKDWEHUHLWVPLWGHP.RPPDQGHXUXQVHUHU
7UXSSHQ YHUKDQGHOW 0RUJHQ ZLUG ZRKO GLH .DSLWXODWLRQ
NRPPHQ³(UVFKDXWHGLHEHLGHQ6ROGDWHQHUQVWDQÄ'DQQ
VHLG LKU GLH OHW]WHQ³ VDJWH HU Ä:LH ODQJH N|QQW LKU QRFK
DXVKDOOHQ"³
-DZLHODQJHQRFK"'LHVH)UDJHEHVFKlIWLJWHVHLW7DJHQ
DOOH DXI )RUW +HJUD 6LH ZROOWHQ QLFKW DQV $XIJHEHQ GHQ
NHQQLFKWVRODQJHHVQRFK+RIIQXQJJDE«'RFKZXUGH
GLHVH +RIIQXQJ MHW]W GXUFK GLH EHYRUVWHKHQGH hEHUJDEH
GHV1HDGDOVQLFKWHQGJOWLJEHJUDEHQ"
Ä,FKYHUVWHKHGDVQLFKW³%UDJHVFKWWHOWHXQDEOlVVLJGHQ
.RSIÄ:LUZDUHQGRFKVRYLHOHXQGGDQQQRFKGLH(QJ
OlQGHU«(VNDQQGRFKQLFKWVHLQGD‰MHW]WDOOHVYRUEHLLVW
«³
Ä$FK*RWWGLH(QJOlQGHU³(VSHQVHQYHU]RJGDV*HVLFKW
]X HLQHP JHULQJVFKlW]LJHQ /lFKHOQ Ä:HJHQ 1RUZHJHQ
ULVNLHUHQ GLH GRFK QLFKW .RSI XQG .UDJHQ $EHU YRUEHL
YRUEHLLVWQRFKJDUQLFKWV³
8OIEFNWHVLFKQDFKHLQHPGHUEHLGHQ5XFNVlFNH'LH
VHU 6FKORVVHU KDWWH UHFKW GHU .DPSI ZUGH HUVW ]X (QGH
VHLQZHQQGHUOHW]WHGHXWVFKH6ROGDW1RUZHJHQYHUODVVHQ
KDWWH
Ä/HXWQDQW³VDJWH(VSHQVHQLQYHUlQGHUWHP7RQIDOO ÄGX
KDVWGRFKHLQ*HZHKU³
8OIULFKWHWHVLFKDXIÄ:DVLVWGDPLW"³
Ä*LEPLUGHLQH3LVWROH³
Ä0HLQH3LVWROH"³IUDJWH8OIYHUVWlQGQLVORVÄ:DVZROOHQ
6LHGHQQPLWPHLQHU3LVWROH"³
Ä$FK³ZDUI(VSHQVHQKLQÄPDQZHL‰QLHZR]XPDQVR
HWZDVJHEUDXFKHQNDQQ³
8OIKROWH]|JHUQGGLH:DIIHDXVGHU7DVFKHHVZDULKP
NODUGD‰GLHVHU6FKORVVHUGLH3LVWROHQLFKW]XP$QGHQNHQ
DQ HLQHQ MXQJHQ /HXWQDQW QDPHQV 8OI %MlUOLQJ KDEHQ
ZROOWH
(VSHQVHQQLFNWH8OIGDQNHQG]XDOVGLHVHULKPGLH:DI
IHUHLFKWH(UEHUSUIWHREVLHJHVLFKHUWZDUGDQQOLH‰HU
VLHXQWHUVHLQHPGLFNHQ3XOORYHUYHUVFKZLQGHQÄ,KUP‰W
]XUFN³HULQQHUWHHUÄ(VZLUGEDOGKHOO1XQGDQQZQ
VFKH LFK HXFK *OFN XQG OD‰W GHQ .RSI QLFKW KlQJHQ (V
LVWQRFKQLFKWDOOHU7DJH$EHQG³'DPLWGUHKWHHUVLFKXP
XQGYHUVFKZDQGLP*HEVFK
%UDJH XQG 8OI VWDUUWHQ LKP HLQLJH 6HNXQGHQ KLQWHUKHU
Ä:HVKDOE KDVW GX LKP GHQQ GLH 3LVWROH JHJHEHQ"³ IUDJWH
%UDJHÄ'DPLWNDQQHUGRFKDXFKQLFKWVPHKUlQGHUQ«³
'HU /HXWQDQW QDKP VHLQHQ 5XFNVDFN DXI Ä:DV VROOHQ
ZLU XQV GDUEHU GHQ .RSI ]HUEUHFKHQ³ VDJWH HU IDVW
VFKURII
%UDJH IROJWH LKP YHUZXQGHUW (V VFKLHQ LKP DOV ZLFKH
8OIHLQHU$QWZRUWDXV
hEHU GHQ %HUJHQ ]RJ EHUHLWV GLH 0RUJHQGlPPHUXQJ
KHUDXIDOVVLFKGLHEHLGHQ6ROGDWHQLQGVWHUHQ*HGDQNHQ
YHUVXQNHQGHU)HVWXQJQlKHUWHQ
Ä$FKWXQJ6WHKHQEOHLEHQ³
%HYRU8OIXQG%UDJHYRUhEHUUDVFKXQJ]XNHLQHU5HDN
WLRQ IlKLJ GHQ 6LQQ GLHVHU GHXWVFKHQ :RUWH YHUVWDQGHQ
SHLWVFKWH HLQ 6FKX‰ GXUFK GLH 6WLOOH Ä'LH 'HXWVFKHQ
YHUIOXFKW³ VFKULH GHU /HXWQDQW Ä6LH KDEHQ 3RVWHQ DXIJH
VWHOOW³ (U ]HUUWH VHLQHQ .DPHUDGHQ KLQWHU HLQ *HEVFK
%UDJH ODJ ZLH JHOlKPW ,PPHU ZDU HV JXW JHJDQJHQ XQG
MHW]WMHW]WDXVJHUHFKQHWKHXWH«
(WZD IQI]LJ 0HWHU YRU LKQHQ WDXFKWH HLQH IHOGJUDXH
8QLIRUP DXI XQG YHUVFKZDQG ZLHGHU Ä=ZHL « GUHL «
YLHU³]lKOWH8OIOHLVH(UUL‰GHQ.RSI]XU6HLWHÄ6FKDIIVW
GXHVELV]XGHP)HOVEURFNHQGRUW"³
%UDJHQLFNWHNUDPSIKDIW
Ä'DQQORV³
0LW ZHQLJHQ 6lW]HQ ZDUHQ VLH LQ GHU VFKW]HQGHQ 'HN
NXQJ :WHQGH 6FKVVH GLH DP *HVWHLQ DESUDOOWHQ EH
JOHLWHWHQVLH
Ä$OOHV LQ 2UGQXQJ"³ NHXFKWH GHU /HXWQDQW ZlKUHQG HU
GLH0DVFKLQHQSLVWROHHQWVLFKHUWH
Ä-D«³VDJWH%UDJHPLWEUFKLJHU6WLPPH
Ä:LUPVVHQHVELV]XU)HVWXQJVFKDIIHQ³VWLH‰8OIKD
VWLJ KHUYRU Ä'DQQ JHEHQ XQV XQVHUH .DPHUDGHQ )HXHU
VFKXW]«$FKWXQJGDNRPPHQVLH/RVHVVLQGQXUYLHU³
'HU /HXWQDQW QDKP GLH JHGXFNW QlKHU VSULQJHQGHQ 'HXW
VFKHQ LQV 9LVLHU XQG GUFNWH ZXWHQWEUDQQW DE (LQHU GHU
6ROGDWHQVWU]WHGLHDQGHUHQ]HUUWHQLKQLQ'HFNXQJ
Ä/RVZHLWHU³
6LH OLH‰HQ VLFK KLQWHU GHQ QlFKVWHQ )HOVEURFNHQ IDOOHQ
8OI ZDUI VHLQHQ 5XFNVDFN DE XQG VFKRE LKQ %UDJH ]X
Ä6FKQHOONULHFKZHLWHU³EHIDKOHUÄ:LUVFKDIIHQHV³
Ä:DV«ZLHVR«8QGGX"³ULHI%UDJHHUVFKURFNHQ
Ä,FKNRPPHQDFK³'HU/HXWQDQWOLH‰GLH'HXWVFKHQGLH
QRFKLQ'HFNXQJODJHQQLFKWDXVGHQ$XJHQ%UDJHQDKP
GHQ 5XFNVDFN XQG NURFK YRUZlUWV (U UDSSHOWH VLFK DXI
UDQQWH JHEFNW ]ZLVFKHQ *HEVFKHQ KLQGXUFK XQG ZDUI
VLFK NHXFKHQG QHEHQ HLQHQ 6WHLQ +LQWHU LKP VFKR‰ 8OI
:HQQ GLH :DFKHQ LQ GHU )HVWXQJ QLFKW VFKOLHIHQ PX‰WHQ
VLHMHW]W$ODUPJHEHQ
:LH ]XU %HVWlWLJXQJ GLHVHU *HGDQNHQ EHJDQQ DXI GHP
)HOVHQ HLQ 0DVFKLQHQJHZHKU ]X KlPPHUQ XQG SO|W]OLFK
ZDU DXFK GHU /HXWQDQW ZLHGHU QHEHQ %UDJH Ä$FKWXQJ³
VFKULHHUDOVHUVDKZLHHLQ'HXWVFKHUPLWHLQHU+DQGJUD
QDWHDXVKROWHÄ3D‰DXI1LPPGRFKGHQ.RSIUXQWHU³(U
VWLH‰%UDJHEHLVHLWHXQGZDUIVLFK]X%RGHQ
'LH +DQGJUDQDWH GHWRQLHUWH QXU ZHQLJH 6FKULWW QHEHQ
LKQHQ %UDJH SUH‰WH GDV *HVLFKW LQ GHQ 6FKQHHPDWVFK
(UGEURFNHQ UHJQHWHQ DXI LKQ KHUDE HLQ 6WHLQ WUDI LKQ DP
.RSI HU VSUWH GDV NOHEULJH %OXW GDV LKP EHU GLH 6WLUQ
OLHI9RUVLFKWLJUDSSHOWHHUVLFKDXI(LQSDDU0HWHUZHLWHU
ODJGHU/HXWQDQWUHJXQJVORVGLH0DVFKLQHQSLVWROHQRFKLQ
GHU DXVJHVWUHFNWHQ 5HFKWHQ %UDJH KRFNWH QHEHQ LKP XQG
VDKHQWVHW]WDXIGDVNOHLQH%OXWULQQVDOGDVODQJVDPLQGHQ
6FKQHHVLFNHUWHHUEHJULIIEHUKDXSWQLFKWVÄ8OIVWHKDXI
«³VWDPPHOWHHUÄ'XNDQQVWGRFKQLFKWHLQIDFK«³
'LH6FKUHLHGHU.DPHUDGHQULVVHQLKQDXVVHLQHU(UVWDU
UXQJ'LH:DFKHQVFKRVVHQQRFKLPPHU(UVWMHW]WPHUNWH
%UDJHGD‰VLFKGLH YLHU 'HXWVFKHQ HLQDQGHU )HXHUVFKXW]
JHEHQG LQV 7DO ]XUFN]RJHQ (U VWDQG VFKZDQNHQG DXI
HUJULII 8OIV 5XFNVDFN XQG VWROSHUWH YRUZlUWV 'DV (LQ
JDQJVWRU]XU)HVWXQJZDUJUHLIEDUQDKH*OHLFK]ZHLGUHL
6ROGDWHQ VWUPWHQ DXI %UDJH ]X XQG QDKPHQ LKP GLH
5XFNVlFNHDE(UWDXPHOWHGHP0DMRUGLUHNWLQGLH$UPH
+ROGKLHOWLKQIHVWÄ*HKXQGUXKGLFKDXV³VDJWHHUQXU
Ä8QG8OI"³IUDJWH%UDJHMDPPHUQG
Ä:LUKROHQLKQ³'HU0DMRUVDKGHQ %XUVFKHQ QLFKW DQ
Ä:LUKROHQLKQ«³

$XI +HJUD ZDU GLH OHW]WH 1DFKW DQJHEURFKHQ 'LH 2IIL


]LHUH KRFNWHQ LP WUEHQ /LFKW GHU NOHLQHQ 3DUDIILQODPSH
LP$UEHLWVUDXPGHV0DMRUV.HLQHUVDJWHHLQ:RUW(VZDU
YRUEHL*HVWHUQKDWWHGLHIQIWH'LYLVLRQGLH7U|QGHODJ]X
YHUWHLGLJHQKDWWHNDSLWXOLHUW±YRQ.ULVWLDQVDQGELV1DP
VRV VFKZLHJHQ GLH :DIIHQ ,P VGOLFKHQ 1RUZHJHQ
KHUUVFKWHQGLH'HXWVFKHQXQGGLH4XLVOLQJH1XUREHQLP
1RUGHQ JDE HV QRFK +RIIQXQJ GRUW ZDUHQ .|QLJ XQG
5HJLHUXQJGRUWZDUHQDXFKGLH$OOLLHUWHQXQGXP1DUYLN
ZXUGHKDUWQlFNLJ JHNlPSIW-DLP1RUGHQ« $EHU KLHU"
'RPEDVJHIDOOHQXQG5|URVXQGKHXWHDXFK6HOEXXQGPLW
6HOEXGDVJHVDPWH1HDGDOELVKLQ]XUVFKZHGLVFKHQ*UHQ
]H ± 'HU 1DFKULFKWHQVSUHFKHU KDWWH HV GHXWOLFK JHQXJ
DXVJHGUFNW 6LH ZDUHQ GLH OHW]WHQ KRIIQXQJVORV LVROLHUW
GLH 'HXWVFKHQ KDWWHQ MHW]W GLH 0LWWHO GLH )HVWXQJ ]X HU
VWUPHQRGHUGLH %HVDW]XQJDXV]XKXQJHUQ«:DVJDE HV
VFKRQ QRFK ]X VDJHQ" 'HU 0DMRU ]RJ DQ VHLQHU 3IHLIH
Ä7MD VR LVW GDV «³ :LHGHU KHUUVFKWH 6FKZHLJHQ Ä:LH
ODQJH UHLFKHQ GLH /HEHQVPLWWHO QRFK"³ IUDJWH +ROG
VFKOLH‰OLFK REZRKO HU VLFK GLH $QWZRUW GHQNHQ NRQQWH
6HLW GLH 'HXWVFKHQ GHQ 5LQJ XP GLH )HVWXQJ JHVFKORVVHQ
KDWWHQ ZDU GLH 9HUELQGXQJ ]XU $X‰HQZHOW DEJHEURFKHQ
'HQOHW]WHQ3URYLDQWKDWWHGHUMXQJH/HXWQDQW%MlUOLQJPLW
VHLQHP /HEHQ EH]DKOW GDV VFKPHU]WH XQG PDFKWH GHP
0DMRU GLH (QWVFKHLGXQJ QRFK VFKZHUHU GHQQ GLHVH ]ZHL
5XFNVlFNH ZUGHQ GLH 0DQQVFKDIW QLFKW PHKU UHWWHQ
N|QQHQ«
Ä:HQQ ZLU VSDUVDP VLQG ODQJW HV QRFK IU ]ZHL 7DJH³
DQWZRUWHWHHLQ8QWHUOHXWQDQWDXI+ROGV)UDJH
Ä8QGZLHVWHKWHVPLWGHU0XQLWLRQ"³
Ä(LQHQ$QJULIIN|QQHQZLUQRFKDEZHKUHQ³
Ä(LQHQ$QJULII«³ZLHGHUKROWHGHU0DMRURKQHMHPDQ
GHQ DQ]XVHKHQ Ä8QG :DVVHU KDEHQ ZLU DXFK QLFKW PHKU
GHU 6FKQHH VFKPLO]W XQV XQWHU GHQ )LQJHUQ ZHJ « :HU
YRQ XQV LVW GHQQ QRFK JHVXQG"³ (U PDFKWH HLQH KLOIORVH
+DQGEHZHJXQJ XQG EOLFNWH DXI Ä.|QQHQ ZLU HV YHUDQW
ZRUWHQ LQ GLHVHU 6LWXDWLRQ GDV /HEHQ XQVHUHU 6ROGDWHQ
QRFKOlQJHUDXIV6SLHO]XVHW]HQ"³
'DV6FKZHLJHQODVWHWHVFKZHUDXIGHQ2IIL]LHUHQ.DSL
WXODWLRQ -HGHU ZX‰WH GD‰ LKQHQ NHLQ DQGHUHU $XVZHJ
PHKUEOLHE1LHPDQGVSUDFKHVDXVGRFKLQGHQ$XJHQGHU
DQGHUHQODVGHU0DMRU=XVWLPPXQJ
Ä*HKWVFKODIHQ/HXWH³VDJWH+ROGHQGOLFKÄ(VZLUGQXU
HLQHNXU]H1DFKW³
$OOH ELV DXI /\QGJUHQ HUKREHQ VLFK XQG VFKOLFKHQ DXV
GHP5DXP
'HU 0DMRU VDK LKQ DQ Ä8QG ZDV LVW PLW GLU .MHOOIULG"
%LVWGXQLFKWPGH"(VLVWJOHLFK0LWWHUQDFKW³
Ä8QGGX"³/\QGJUHQULHEVLFKVHXI]HQGGLH$XJHQ
Ä,FKKDEHQRFKHLQLJHV]XEHUGHQNHQ³
Ä8QGLFKN|QQWHVRZLHVRQLFKWHLQVFKODIHQ³
Ä$QJVWYRUGHU*HIDQJHQVFKDIW"³IUDJWH+ROG
/\QGJUHQVFKWWHOWHGHQ.RSIÄ,FKKDEH$QJVWMDDEHU
QLFKWYRUGHU*HIDQJHQVFKDIW,FKKDEH$QJVWXP1RUZH
JHQ:LHVROOHVZHLWHUJHKHQ":LUKLVVHQGLHZHL‰H)DKQH
GLH$UPHHNDSLWXOLHUW±DEHUGLH%HY|ONHUXQJ"³
Ä'LH%HY|ONHUXQJIKUWGRFKNHLQHQ.ULHJ³
Ä6LHZLUGGD]XJH]ZXQJHQVHLQ³
Ä0HLQVWGX"³IUDJWH+ROGVFKXOWHU]XFNHQG
Ä'XJODXEVWGRFKQLFKWLP(UQVWGD‰VLFKHLQ9RONYRQ
GUHL0LOOLRQHQHLQIDFKVRHUJLEW³
'HU0DMRUULFKWHWHVLFKDXIÄ'LHVHGUHL0LOOLRQHQKDEHQ
QXU HLQV ZRPLW VLH VLFK ZHKUHQ N|QQHQ ± GDV LVW GLH $U
PHH 8QG GLH $UPHH EHVWHKW ]XU =HLW QXU QRFK DXV HLQHU
'LYLVLRQQlPOLFKDXVGHUVHFKVWHQXQGGLHOLHJWEHL1DU
YLN8QVHUHHLQ]LJH&KDQFHLVWGDUDXI]XZDUWHQGD‰GLH
(QJOlQGHUQRFKHLQPDOODQGHQ³
Ä,FK ZHL‰ QLFKW³ /\QGJUHQ EOLFNWH DQ +ROG YRUEHL ]X
HLQHPLPDJLQlUHQ3XQNWDQGHU:DQGÄ.DQQVHLQGD‰LFK
QXU HLQ EHVRQGHUV XQJHGXOGLJHU 0HQVFK ELQ DEHU LFK
JODXEH QLFKW GD‰ LFK HLQIDFK VR DEZDUWHQ NDQQ 8QG HV
ZUGHPLFKZXQGHUQZHQQGXHVN|QQWHVWå
'HU 0DMRU VWDUUWH DXI GLH HUNDOWHWH 3IHLIH Ä,FK KDEH HL
QHQ (LG JHOHLVWHW³ VDJWH HU ODQJVDP XQG PHKU ]X VLFK
VHOEVW ÄXQG GHU ZLUG IU PLFK LPPHU JHOWHQ ± ZDV DXFK
JHVFKLHKW³
/\QGJUHQ VWDQG HUVFK|SIW DXI Ä*LE DFKW GD‰ ZLU XQV
QLFKW DXV GHQ $XJHQ YHUOLHUHQ 1DFK GHU .DSLWXODWLRQ LVW
GHU .ULHJ QRFK QLFKW DXV ± 'X VROOWHVW GLFK HLQ ZHQLJ
DXVUXKHQGXPX‰WGHQ'HXWVFKHQJHID‰WHQWJHJHQWUHWHQ³
+ROG QLFNWH Ä8QG GX DXFK « 'X NDQQVW GRFK
'HXWVFK"³
Ä(LQEL‰FKHQ«³
Ä:LUEUDXFKHQHLQHQ3DUODPHQWlU³
/\QGJUHQYHUVWDQGÄ*XW³VDJWHHUNXU]
Ä*HKHQZLU³'HU0DMRUHUKREVLFKÄ(VZLUG=HLW³

$P+RUL]RQWJLQJGLH6RQQHDXI(VZUGHHLQVWUDKOHQ
GHU 6RQQWDJ ZHUGHQ GLHVHU  0DL  (LQ VFKZDU]HU
6RQQWDJ IU 1RUZHJHQ GHQQ DE EHXWH VFKZLHJHQ GLH
.DQRQHQDXI)RUW+HJUDXQGREHQ DXIGHP*LSIHOZHKWH
GLH+DNHQNUHX]IDKQHLP)UKOLQJVZLQG
%UDJH+HLJHQEOLFNWHQLFKW]XUFN
(U VFKDXWH DXI GLH .DPHUDGHQ GLH YRU LKP OLHIHQ :DV
ZHUGHQ ZLU QDFK GHU *HIDQJHQVFKDIW PDFKHQ IUDJWH HU
VLFK .|QQHQ ZLU GHQQ HLQIDFK QDFK +DXVH ]XUFNNHKUHQ
XQGVRWXQDOVZlUHDOOHVZLHIUKHU"
(U PX‰WH DQ GLH 5HGH GHQNHQ GLH 0DMRU +ROG YRU YHU
VDPPHOWHU 0DQQVFKDIW JHKDOWHQ KDWWH XQG DQ /HXWQDQW
%MlUOLQJ PX‰WH HU GHQNHQ 8OI KDWWH UHFKW JHKDEW DOV HU
VDJWHGD‰VLHGHQ .DPSI JHJHQ GLH )DVFKLVWHQ QLFKW DXI
JHEHQ GXUIWHQ XQG DXFK GHU 6FKORVVHU (VSHQVHQ KDWWH
UHFKW JHKDEW DOV HU GLH 3LVWROH XQWHU GHP 3XOORYHU YHU
VWHFNW KDWWH XQG GDPLW ]XUFNJHNHKUW ZDU ]XUFNJHNHKUW
LQ VHLQH +HLPDWVWDGW GLH QXQ YRP )HLQG EHVHW]W ZDU (U
VWDQGGHQ6LHJHUQQLFKWZHKUORVJHJHQEHUHUKDWWHDQGDV
'DQDFK JHGDFKW HU ZDU QLFKW GHU HLQ]LJH GHU HV JHWDQ
KDWWHXQGYLHOHZUGHQHVQRFKWXQ
1HLQDP(QGHZDUHQVLHQRFKODQJHQLFKW