Sie sind auf Seite 1von 47

'DVQHXH$EHQWHXHU

$QDWROL6FKDOLQ'DV&RPSXWHUSDUDGLHV
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\

9E\'XPPH3XWH
7LWHOGHVUXVVLVFKHQ2ULJLQDOVJZckdZy`bagv
,QV'HXWVFKHEHUWUDJHQYRQ$OH[DQGHU6]HJHGD
0LW,OOXVWUDWLRQHQYRQ*QWKHU/FN
,6%1
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ*QWKHU/FN
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS 7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1UÄ(LQ 3ODQHW ZLH DOOH DQGHUHQ³ EUXPPWH )MRGRU


/MRZXVFKNLQYRUVLFKKLQXQGEHXJWHVLFK]XP%LOGVFKLUP
KLQXQWHUÄ'LH%HZ|ONXQJLVWPl‰LJGLH9HJHWDWLRQ]LHP
OLFKNPPHUOLFK±QLFKWVDX‰HU:VWHXQG*OHWVFKHUQ,FK
EHJUHLIH ZLUNOLFK QLFKW ZDV GX VR %HVRQGHUHV GDUDQ JH
IXQGHQKDVW³
'HU 3ODQHWRORJH GHV 5DXPVFKLIIV Ä6FKZDOEH³ 5RPDQ
3WL]\QVDKVHLQHQ&KHIHUVWDXQWDQ
Ä-DVLHKVWGXGDVGHQQQLFKW"$XIGLHVHP3ODQHWHQPX‰
HVHLQH=LYLOLVDWLRQJHEHQ6LHKQRFKPDOGLH$QDO\VHQGHU
$WPRVSKlUHQSUREHQGXUFK'LH9HUVFKPXW]XQJEHUVWHLJW
GLH 1RUP IU GLHVHQ 3ODQHWHQW\S XP GDV 'RSSHOWH 8QG
KLHU GDV 'LDJUDPP GHU 5DGLRDNWLYLWlWVPHVVXQJHQ *XFN
GLU GDV GRFK DQ³ 5RPDQ EOlWWHUWH LQ GHU 0DSSH PLW GHQ
0H‰GDWHQ
Ä,FK GHQNH QLFKW GDUDQ³ HQWJHJQHWH /MRZXVFKNLQ KDUW
QlFNLJÄ%HKDOWHGHLQH3KDQWDVWHUHLHQIUGLFK«]LJ0DO
VFKRQ KDEH LFK GLHVH NLQGOLFKHQ %HJHLVWHUXQJVDXVEUFKH
YRQKRFKHQWZLFNHOWHQ=LYLOLVDWLRQHQDQK|UHQPVVHQDEHU
QDFKGHUhEHUSUIXQJKDWVLFKGDVDOOHVLPPHUQXUDOVHLQH
VHOWHQ DXIWUHWHQGH .RPELQDWLRQ YRQ QDWUOLFKHQ %HGLQ
JXQJHQ HQWSXSSW $OOHLQ GHU $QEOLFN GHV 3ODQHWHQ LVW
WURVWORV%HLVROFKHLQHUGUIWLJHQ9HJHWDWLRQLVWVRJDUGLH
([LVWHQ]YRQK|KHUHQWZLFNHOWHQ7LHUHQDQ]X]ZHLIHOQYRQ
HLQHU=LYLOLVDWLRQJDQ]]XVFKZHLJHQ8QGEHUKDXSW]HLJ
PLUDXIGHU3ODQHWHQREHUIOlFKHZHQLJVWHQVHLQNQVWOLFKHV
%DXZHUN:HQQVFKRQNHLQH6WDGWVRGRFKZHQLJVWHQVHLQ
$Q]HLFKHQGDIU³
Ä$EHUGLH$QDO\VHQ«³
Ä'DV LVW NHLQ %HZHLV 'LHV LVW HLQH VHUL|VH ([SHGLWLRQ
'LH3OlQHVLQGYRP%URDXVJHDUEHLWHWXQGYRP0LQLVWH
ULXP IU JDODNWLVFKH )RUVFKXQJHQ EHVWlWLJW ZRUGHQ XQG
LFKKDEHQLFKWGLH$EVLFKWYRQLKQHQDE]XZHLFKHQ1RFK
YLHUXQG]ZDQ]LJ 6WXQGHQ XPNUHLVHQ ZLU GHQ 3ODQHWHQ
VRQGLHUHQ ]ZHLPDO XQG IOLHJHQ GDQQ ]XP QlFKVWHQ ,Q
GLHVHP6\VWHPJLEWHVIDVWIQI]LJJU|‰HUH3ODQHWHQ:HQQ
ZLUDXIMHGHPYRQLKQHQODQGHQZROOWHQZUGHQZLUDOOHLQ
KLHUELV]XP4XDUWDOVHQGHKlQJHQEOHLEHQ³
Ä'DV JUHQ]W VFKRQ DQ %URNUDWLH &KHI³ EHPHUNWH 5R
PDQ JLIWLJ Ä8QG ZHQQ LFK PRUJHQ QDFK GHP 6RQGLHUHQ
%HZHLVHKDEH":DVGDQQ"³
Ä'DQQNDQQVWGX]XPLUNRPPHQPLW GHLQHQ %HZHLVHQ
'DV LVW DOOHUGLQJV ZHQLJ ZDKUVFKHLQOLFK hEULJHQV KDEH
LFK DQJHRUGQHW GHQ 5DXP ]X EHUSUIHQ DEHU ELV MHW]W
ZXUGHQNHLQH6LJQDOHYRQKRFKHQWZLFNHOWHQ=LYLOLVDWLRQHQ
DXIJHIDQJHQ³
Ä,FKQHKPHHV]XU.HQQWQLV³NQXUUWH5RPDQXQGEHJDE
VLFK ]XP /DERU ZlKUHQG HU LQ *HGDQNHQ /MRZXVFKNLQV
6WDUUN|SILJNHLWYHUIOXFKWH
:DUXP KDW HU HV VR HLOLJ" GDFKWH 5RPDQ HPS|UW (V LVW
JHQXJ %UHQQVWRII GD :LU N|QQWHQ DXI GHP 3ODQHWHQ ODQ
GHQXQGDOOHVDQ2UWXQG6WHOOHXQWHUVXFKHQ'LH,QWXLWLRQ
VDJWHLKPGD‰DXIGHP3ODQHWHQXPGHQGDV5DXPVFKLII
EHUHLWVGHQ]ZHLWHQ7DJNUHLVWH/HEHQVHLQPX‰WH
*OHLFK KLQWHU GHU .DELQH GHV .RPPDQGDQWHQ VWLH‰ 5R
PDQ DXI GHQ 1DYLJDWRU *HQQDGL .X] GHU PLW EHVRUJWHU
0LHQH GXUFK GHQ *DQJ HLOWH HLQH 5ROOH )RWRV XQWHU GHP
$UP
Ä,VWGHU$OWHGD"³IUDJWHHU5RPDQGVWHUXQGRKQHGLH
$QWZRUW DE]XZDUWHQ IJWH HU KLQ]X ÄhEULJHQV GLFK
EUDXFKHLFKDXFK.RPPPLW³
Ä1HLQGDQNH9RQGHPNRPPHLFKJHUDGHPLUUHLFKWåV³
Ä0DFKWQLFKWVVHLQHQ&KHINDQQPDQQLFKWRIWJHQXJ]X
*HVLFKW EHNRPPHQ³ HQWJHJQHWH *HQQDGL ZlKUHQG HU
5RPDQLQGLH.DELQHKLQHLQVFKREXQGHLQHQ6WDSHO)RWRV
DXIGHQ7LVFKYRU/MRZXVFKNLQZDUI
Ä%HL PLU NRPPW KLHU LUJHQGHLQ 8QVLQQ UDXV /HXWH³
VDJWH*HQQDGL
Ä'DUEHUP‰WHQZLUXQV.ODUKHLWYHUVFKDIIHQ&KHI³
/MRZXVFKNLQUXQ]HOWHXQ]XIULHGHQGLH6WLUQXQGKROWHGLH
%LOGHUQlKHU]XVLFKKHUDQÄ$OVR«GDVVLQG5|QWJHQELO
GHU«8QGGDV"0DJQHWIHOGHU",QWHUHVVDQW³
/MRZXVFKNLQ XQG *HQQDGL VRUWLHUWHQ GLH %LOGHU 7URW]
VHLQHVRIIHQNXQGLJHQ0L‰WUDXHQVEHJDQQ/MRZXVFKNLQPLW
HLQHPPDO]XVFKQDXIHQNUDW]WHVLFKKLQWHUGHP 2KU ZDV
EHLLKPHLQ=HLFKHQIU$XIUHJXQJXQG9HUZLUUXQJZDU
5RPDQ EHXJWH VLFK HEHQIDOOV EHU GLH )RWRV (V ZDUHQ
GHXWOLFKHIDUELJH$XIQDKPHQLQGHQHQHUVLFKZLHLPPHU
ZHQLJ ]XUHFKWIDQG 9RQ GHQ YLHOHQ EXQWHQ 6WUHLIHQ XQG
)OHFNHQ IOLPPHUWH HV LKP YRU GHQ $XJHQ (LQH :HLOH
IL[LHUWH HU GLH %LOGHU XQG YHUVXFKWH ]X EHJUHLIHQ ZDV
*HQQDGL XQG /MRZXVFKNLQ VR GXUFKHLQDQGHUEUDFKWH XQG
GDHQWGHFNWHHUSO|W]OLFKHLQLJHNOHLQH5HFKWHFNH
Ä'DVVLQGMD6WlGWH³IOVWHUWH5RPDQKLQJHULVVHQÄ'DV
VLQG6WlGWHXQWHUHLQHU6DQGVFKLFKW³
/MRZXVFKNLQKREHUVWDXQWGHQ.RSI
Ä:DVGHQQIU6WlGWH"³
Ä(U EHWUDFKWHW GLH IDOVFKHQ 6WHOOHQ³ HUNOlUWH *HQQDGL
JXWPWLJ Ä'X VROOWHVW PHKU ]XP bTXDWRU KLQVHKHQ 5R
PDQ 'HLQH 6WlGWH VLQG HKHU ELOGWHFKQLVFKH 0lQJHO DEHU
GDYRQDEJHVHKHQLVWGDYLHOHVRIIHQ«³
Ä+P KP XQG GDV VROO QXQ PHLQ EHVWHU 3ODQHWRORJH
VHLQ³ SROWHUWH /MRZXVFKNLQ ORV Ä6LHKVW GX HWZD LPPHU
QRFKQLFKWV"³
Ä'RFK³ DQWZRUWHWH 5RPDQ YHUOHJHQ XQG LP QlFKVWHQ
$XJHQEOLFNVDKHUHVWDWVlFKOLFK«
hEHUDOOH$XIQDKPHQ]RJVLFKHQWODQJGHPbTXDWRUHLQ
IHLQHUGXQNOHU6WULFK
Ä(LQ5LQJ³IOVWHUWH5RPDQÄ:DVLVWGDV&KHI"³Ä'LH
VH )UDJH VROOWH PDQ HKHU GLU VWHOOHQ³ EHPHUNWH *HQQDGL
VS|WWLVFK
/MRZXVFKNLQVFKDXWH]XHUVW EHVRUJW DXI VHLQH $VVLVWHQ
WHQGDQQDXIGLH)RWRV«
Ä7MD GDV LVW GLH )UDJH (V JLEW DQVFKHLQHQG *UQGH IU
HLQH /DQGXQJ :LU PVVHQ GLHVHQ 3ODQHWHQ JHQDXHU XQWHU
GLH/XSHQHKPHQ³/MRZVFKNLQEOLFNWHDXIGLHVWUDKOHQGHQ
*HVLFKWHUGHV1DYLJDWRUVXQGGHV3ODQHWRORJHQÄ:RUEHU
IUHXWLKUHXFK"-HW]WNRPPHQZLUZLHGHUYRP7HUPLQSODQ
DE ,KU VHLG EOR‰ VFKDUI DXI *HKHLPQLVVH XQG LFK PX‰
GDQQ LP %UR DOOHLQ 5HGH XQG $QWZRUW VWHKHQ *HQQDGL
GXELVW YHUDQWZRUWOLFK IU GDV /DQGHPDQ|YHU DEHU PHUNH
GLU:HQQGXGDV)OXJERRWZLHGHULQHLQHP6XPSIYHUVLQ
NHQ Ol‰W NRPPVW GX ELV ]XP (QGH GHU ([SHGLWLRQ DQ
NHLQHQ)OXJPHKUKHUDQ³
Ä'DVKlWWHVWGXGLUVSDUHQN|QQHQ³]LVFKWH*HQQDGLE|
VHXQGEHJDEVLFKZUGHYROO]XP$XVJDQJ
Ä8QG GX 5RPDQ VHL YRUVLFKWLJHU PLW DOO GLHVHQ =LYLOL
VDWLRQHQ *HKDQGHOW ZLUG VWUHQJ QDFK 9RUVFKULIW NHLQH
(LJHQPlFKWLJNHLWHQ³
Ä$EHULFKELWWHGLFK)MRGRU:DQQKlWWHQZLUMHGDJHJHQ
YHUVWR‰HQ" 0HLQH -XQJV ZLHGHUKROHQ MHGHQ $EHQG YRU
GHP (LQVFKODIHQ GLH 6LFKHUKHLWVYRUVFKULIWHQ XQG GLH
$OOJHPHLQH 2UGQXQJ IU GHQ .RVPRVå³ /MRZXVFKNLQ
UXQ]HOWHGLH6WLUQDOVK|UWHHUHWZDVVHKU8QDQJHQHKPHV
Ä'LH 0lUFKHQ YRQ GHU .RVPRVRUGQXQJå HU]lKO OLHEHU
LP%URGRUWZHUGHQVLHGLUHKHU*ODXEHQVFKHQNHQ0LU
HQWORFNVWGXGDPLWNHLQH7UlQH8QGMHW]WDE³

'LH/DQGXQJYHUOLHIUHLEXQJVORV
Ä$OV ZlUHQ ZLU DXI HLQ )HGHUEHWW JHSOXPSVW³ VWHOOWH
*HQQDGL OlFKHOQG IHVW DOV GDV )OXJERRW VDQIW GHQ %RGHQ
GHV 3ODQHWHQ EHUKUWH Ä(V LVW EHUKDXSW HLQ 9HUJQJHQ
DXI gGODQG ]X ODQGHQ³ IJWH HU DQ 5RPDQ JHZDQGW
KLQ]XÄ'DVLVWHWZDVDQGHUHVDOVGLH6PSIHYRQ'VKLND
DQGLHPLFKGHU&KHIYHUPXWOLFKQRFKODQJHHULQQHUQZLUG
'DVVLQGDXFKQLFKWGLH'VFKXQJHOGHU$GULD+LHULVWDOOHV
VSLHOHQGOHLFKW(LQH.RUUHNWXUQDFKGHP:LQGHLQHQDFK
GHP 0DJQHWIHOG GHV 3ODQHWHQ « 'LH /DQGXQJ ZUGH
VHOEVW HLQ .LQG ]XVWDQGH EULQJHQ 1D VFKDX QXU ZDV IU
HLQH3Ul]LVLRQ±JHQDXLPDQJHJHEHQHQ4XDGUDW³
5RPDQ XQG GLH EHLGHQ 3UDNWLNDQWHQ $OH[HM XQG 9LNWRU
SUH‰WHQLKUH*HVLFKWHUDQGLH%XOODXJHQ
*HQQDGL KDWWH EHUHLWV GLH -DORXVLHQ DXIJH]RJHQ 'HQ
$XJHQ GHU )RUVFKHU ERW VLFK GHU HQWWlXVFKHQGH $QEOLFN
HLQHUXQHQGOLFKHQ6DQGZVWH
Ä:R LVW GHQQ QXQ HXHU JHKHLPQLVYROOHU 5LQJ"³ IUDJWH
9LNWRUXQGVWDUUWH]XU/LQLHGHV+RUL]RQWV
*HQQDGLJlKQWHWUlJH
Ä'HU5LQJPHLQ/LHEHULVWYHUPXWOLFKXQWHUGHP6DQG
LQHLQHU7LHIHYRQKXQGHUW0HWHUQ,FKIUFKWHLKUZHUGHW
LKQDXVJUDEHQPVVHQ³
'LH $XVVLFKW LP 6DQG ZKOHQ ]X PVVHQ EHKDJWH GHQ
)RUVFKHUQJDUQLFKW
$OV 5RPDQ GLH ODQJHQ *HVLFKWHU VHLQHU 0LWDUEHLWHU EH
PHUNWHOlFKHOWHHUXQGPHLQWH
Ä'HU 1DYLJDWRU PDFKW :LW]H -XQJV .HLQH 3DQLN :LU
KROHQ JOHLFK GDV 3ODQHWRPRELO XQG IDKUHQ DP 5LQJ HQW
ODQJ ,UJHQGZR PX‰ HU DQ GLH 2EHUIOlFKH WUHWHQ 'X KDVW
ZRKO QLFKWV ZHLWHU LP 6LQQ DOV GLH -XQJV GXUFKHLQDQGHU
]XEULQJHQ"hEULJHQVPDFKWHVXQVHUHQ5RERWHUQQLFKWYLHO
DXVLQGLHVHP6DQGHLQHQ6FKDFKW]XJUDEHQ%OR‰GDEHL
ZUGHQ ZLU PLQGHVWHQV GUHL 7DJH YHUOLHUHQ XQG GLH (U
JHEQLVVH ZlUHQ ZDKUVFKHLQOLFK PHKU DOV ]ZHLIHOKDIW :LU
PVVHQQDFKRIIHQHQ$XVJlQJHQGHV5LQJHVVXFKHQ³
Ä'DVZHL‰LFKDXFKRKQHGLFK³ZDUI*HQQDGLHWZDVEH
OHLGLJWHLQÄ+ROWOLHEHUGLH0H‰JHEHUKHUDXV:LHP‰WHQ
GLH 3DUDPHWHU YRQ GLHVHP :XQGHUGLQJ SUl]LVLHUHQ 8QG
EHUKDXSWEHHLOWHXFK9HUJH‰WQLFKWGD‰GHU&KHIXQVQXU
HLQH :RFKH IU GLH /|VXQJ DOOHU 5lWVHO KLHU JHJHEHQ KDW
XQGGDVLVWZLHPDQHVDXFKGUHKWXQGZHQGHW]XZHQLJ³
Ä7\SLVFK )MRGRU GLHVH .QDXVULJNHLW³ EHPHUNWH 5RPDQ
DFKVHO]XFNHQG XQG IROJWH VHLQHQ 0lQQHUQ LQ GHQ )UDFKW
UDXP
(LQH 6WXQGH VSlWHU QDKP GLH *UXSSH EHUHLWV LP 3ODQH
WRPRELO3ODW]*HQQDGLVHW]WHVLFKDQV6WHXHU'DVOHLFKWH
3ODQHWRPRELO ZDU IU HLQH YLHUN|SILJH %HVDW]XQJ ]ZHL
VFKZHUH 5RERWHU XQG HLQH 7RQQH )UDFKW JHGDFKW $XI
HUGlKQOLFKHQ 3ODQHWHQ NRQQWH GDV 3ODQHWRPRELO DXI HEH
QHP*HOlQGH HLQH *HVFKZLQGLJNHLW ELV ]X KXQGHUWIQI]LJ
.LORPHWHUQMH6WXQGHHUUHLFKHQ9RQZHLWHPHULQQHUWHQGLH
3ODQHWRPRELOHDQULHVLJHJOlQ]HQGH ,QVHNWHQ GDKHU QDQQ
WHQGLH$VWURQDXWHQVLHXQWHUVLFKÄ6FKDEHQ³
'HQ HUVWHQ $XVIOXJ EHU GHQ 3ODQHWHQ XQWHUQDKPHQ
*HQQDGL 5RPDQ XQG $OH[HM 9LNWRU EOLHE LP )OXJERRW
XP GLH 9HUELQGXQJ PLW GHP 5DXPVFKLII DXIUHFKW]XHUKDO
WHQ XQG GLH 5RERWHU VRZLH GLH $SSDUDWXU ]XP (LQVDW]
YRU]XEHUHLWHQ9LNWRUKLHOWGDVIUHLQHY|OOLJEHUIOVVLJH
9RUVLFKWVPD‰QDKPH
Ä(LQ )UHPGHU NDQQ QLFKW LQV )OXJERRW JHODQJHQ³ VDJWH
HU Ä'LH 5RERWHU ZHUGHQ LKUH $XIJDEHQ VHOEVW O|VHQ XQG
GLH9HUELQGXQJPLWGHP5DXPVFKLIINDQQPDQGLUHNWYRP
3ODQHWRPRELODXVKDOWHQ³
*HQQDGLXQG5RPDQKDWWHQ]ZDU0LWOHLGPLW9LNWRUOLH
‰HQVLFKDEHUYRQVHLQHQ(LQZlQGHQQLFKWEHHLQGUXFNHQ
Ä$OOHV KDW VHLQH 5LFKWLJNHLW³ DQWZRUWHWH LKP 5RPDQ
Ä%HUXKLJH GLFK XQG IKU GHQ $XIWUDJ DXV *HVWHUQ HUVW
KDEH LFK YRU GHP &KHI JHSUDKOW GD‰ LKU DOOH 3XQNWH XQG
5LFKWOLQLHQGHU.RVPRVRUGQXQJå NHQQW³
Ä'DV VWLPPW .ROOHJH 3UDNWLNDQW³ NDP *HQQDGL GHP
3ODQHWRORJHQ]X+LOIHÄ(UKDWVLFKIUHXFKYHUEUJW ,FK
ELQ =HXJH 1D ZHU NDQQ PLU VDJHQ ZDV LQ GHU
$OOJHPHLQHQ .RVPRVRUGQXQJå EHU DQDORJH 6LWXDWLRQHQ
VWHKW":HL‰GDVZLUNOLFKQLHPDQG"³
Ä'RFK³PHOGHWHVLFKZHQQDXFKHWZDVXQZLOOLJ$OH[HM
GHUIOHL‰LJHUHYRQGHQEHLGHQ3UDNWLNDQWHQÄ%HLGHU/DQ
GXQJ DXI HLQHP QLFKW HUIRUVFKWHQ 3ODQHWHQ VROOWH HLQH
3HUVRQ LP )OXJERRW EOHLEHQ HV QDFK 0|JOLFKNHLW QLFKW
YHUODVVHQ XQG GLH 9HUELQGXQJ PLW GHP 5DXPVFKLII XQG
GHQ)RUVFKXQJVWHDPVDXIUHFKWHUKDOWHQ³
Ä(LQLJHUPD‰HQ EHIULHGLJHQG³ PHLQWH *HQQDGL XQG
VFKDOWHWH GLH $XWRPDWLN GHV 3ODQHWRPRELOV HLQ Ä8QG GX
.OHLQHU³ ZDQGWH HU VLFK DQ 9LNWRU ÄEHKDOW XQV DXI GHP
%LOGVFKLUPLP$XJH6FKODIDEHUMDQLFKWHLQ³
hEHUHLQH6WXQGHVFKRQUDVWHGDV3ODQHWRPRELOGXUFKGLH
RUDQJHIDUEHQH:VWH,UJHQGZRLQGHU7LHIH]RJVLFKXQWHU
GHUGLFNHQ%RGHQVFKLFKWGHUVHOWVDPH6WUHLIHQGHV5LQJHV
KLQ $Q GHU 2EHUIOlFKH ]HLJWHQ VLFK ELVODQJ QLFKW GLH
JHULQJVWHQ$Q]HLFKHQYRQ%DXWHQ
$OH[HM ZDU GXUFK GLH (LQW|QLJNHLW GHU :VWH XQG GLH
XQXQWHUEURFKHQH UK\WKPLVFKH %HZHJXQJ GHU 0HWDOOEHLQH
GHV3ODQHWRPRELOVEHUHLWVDP(LQQLFNHQ
Ä'LH 6FKDEH LVW QLFKW VFKOHFKW³ VDJWH *HQQDGL KDOEODXW
]X5RPDQÄ:LUKDEHQ VFKRQ PHKU DOV DFKW]LJ .LORPHWHU
]XUFNJHOHJW³
Ä8QGEHUDOOQXU6DQG«³HQWJHJQHWH5RPDQVHXI]HQG
Ä(U]lKO ZHQLJVWHQV HLQHQ :LW] *HQD VRQVW VFKODIHQ ZLU
HLQ³
3O|W]OLFK ]HLJWH VLFK YRUQ KLQWHU GHQ :DQGHUGQHQ GL
UHNW LQ )DKUWULFKWXQJ GHV 3ODQHWRPRELOV HLQ VHOWVDPHU
VFKZDU]HU3XQNW$OVHUVWHUEHPHUNWHLKQ*HQQDGL
Ä(LQ )HOVHQ³ PXWPD‰WH HU Ä2EZRKO IU HLQH VROFKH
:VWHQODQGVFKDIWXQGVROFKHQ6DQGVFKZDU]H)HOVHQQLFKW
W\SLVFKVLQG³
Ä:DV HUVW ]X EHZHLVHQ ZlUH³ PXUPHOWH 5RPDQ XQG
VFKDOWHWHGHQ'LVSOD\HLQ
$XI GHP %LOGVFKLUP IOLPPHUWHQ GLH U|WOLFKJHOEHQ )OHN
NHQ GHU :VWH GHQQ HUVFKLHQ IU HLQHQ %UXFKWHLO HLQHU
6HNXQGH HLQ ]HUNOIWHWHV )HOVGUHLHFN 5RPDQ VSUDQJ YRU
)UHXGHDXIÄ2KR'DVLVWGRFKHLQNQVWOLFKHV%DXZHUN³
*HQQDGL JULQVWH VNHSWLVFK XQG KROWH XQWHU VHLQHP 6LW]
HLQHQ)HOGVWHFKHUKHUYRUGHQHUDOOHQ6\VWHPHQGHU(OHN
WURQHQRSWLNYRU]RJ
5RPDQ JULII DXJHQEOLFNOLFK QDFK GHP )HOGVWHFKHU XQG
ZDQGWHGHQ%OLFNQLFKWPHKUYRP+RUL]RQW
Ä'DVLVWHV³IOVWHUWHHUXQGIXKUPLWGHU=XQJHEHUGLH
YRU $XIUHJXQJ WURFNHQ JHZRUGHQHQ /LSSHQ Ä,FK KDWWH
UHFKW 6SXUHQ HLQHU JHKHLPQLVYROOHQ =LYLOLVDWLRQ :HOFK
(EHQPD‰ LQ GHQ /LQLHQ (V HULQQHUW LQ GHU )RUP DQ HLQH
VWXPSIH 3\UDPLGH 9HUGDPPWHU :LQG :HJHQ GLHVHU
6DQGZRONHNDQQPDQNDXPHWZDVVHKHQ*HQQDGLGDVLVW
HLQ7ULXPSKIUXQV'HU$OWHZLUGYRU1HLGSODW]HQ³
Ä/D‰PLFKPDOVFKDXHQ³
Ä:DUWåVDE(UK|KOLHEHUGLH*HVFKZLQGLJNHLW,FKNRP
PHXPYRU1HXJLHU³
hEHUGLH%HJHLVWHUXQJVHLQHV.DPHUDGHQOlFKHOQGOHJWH
*HQQDGLGHQK|FKVWHQ*DQJHLQ
'LH *HVFKZLQGLJNHLW GHV 3ODQHWRPRELOV VWLHJ DXI KXQ
GHUWIQI]LJ.LORPHWHUMH6WXQGH'LH3\UDPLGHNDPUDVFK
QlKHUXQGZXUGHLPPHUJU|‰HU
$OV VLH VLFK DXI ZHQLJHU DOV GUHL .LORPHWHU JHQlKHUW
KDWWHQ NUDFKWH SO|W]OLFK HWZDV XQWHU GHP 3ODQHWRPRELO
XQG 6DQG ZLUEHOWH DXI 'LH 6FKDEH PDFKWH HLQHQ 6DW]
QHLJWH VLFK DXI GLH UHFKWH 6HLWH XQG EHZHJWH VLFK QRFK
HLQLJH 'XW]HQGH 0HWHU YRUZlUWV :LHGHU NQDOOWH HV XQWHU
LKQHQ ]ZHLPDO RKUHQEHWlXEHQG 'DV 3ODQHWRPRELO VSUDQJ
GDEHL MHGHVPDO KRFK XQG VFKR‰ QRFK JXW KXQGHUW 0HWHU
GXUFK GHQ 6DQG YRQ HLQHU 6HLWH DXI GLH DQGHUH VFKZDQ
NHQG %HYRU QRFK GDV %UHPVV\VWHP ZLUNWH VFKDOWHWH GLH
6HOEVWVWHXHUXQJ GHQ 0RWRU DE XQG GLH 6FKDEH EOLHE LP
6DQGVWHFNHQ
'LH %HVDW]XQJ GHV 3ODQHWRPRELOV ZDU ]X GLHVHP =HLW
SXQNWEHZX‰WORV

$OV HUVWHU NDP $OH[HM ]X VLFK 'D LKQ GLH ([SORVLRQHQ
LP6FKODIEHUUDVFKWKDWWHQNRQQWHHUODQJHQLFKWEHJUHL
IHQ ZDV SDVVLHUW ZDU XQG ZDUXP HU PLW GHP .RSI QDFK
XQWHQ ]ZLVFKHQ GHQ 6LW]HQ HLQJHNOHPPW ZDU $XI GHP
9RUGHUVLW]QHEHQLKPODJRKQH/HEHQV]HLFKHQ5RPDQPLW
HLQHP ULHVLJHQ 9HLOFKHQ XQWHU GHP $XJH GLH 6SXUHQ
VHLQHU %HREDFKWXQJVWlWLJNHLW PLW GHP )HOGVWHFKHU  XQG
HLQHP YHU]FNWHQ /lFKHOQ DXI GHQ /LSSHQ *HQQDGL EH
IDQG VLFK JDQ] XQG JDU XQWHU GHP %HGLHQXQJVSXOW 6HLQ
OLQNHU $UP ZDU VR XQQDWUOLFK YHUGUHKW GD‰ PDQ VRIRUW
DXIHLQH9HUUHQNXQJVFKOLH‰HQNRQQWH
1DFKGHP$OH[HMVLFKDXIJHUDSSHOWXQGVHLQH.DPHUDGHQ
ZDFKJHUWWHOWKDWWHNOlUWHVLFKGLH/DJHDOOPlKOLFK
$OV GLH EODXHQ )OHFNHQ EHJXWDFKWHW XQG *HQQDGLV $UP
HLQJHUHQNW ZRUGHQ ZDU VWHOOWH VLFK KHUDXV GD‰ RIIHQEDU
DOOHGUHLGXUFKGHQ+|OOHQOlUPIDVWWDXEZDUHQ
Ä,FK PX‰ JHVWHKHQ³ NUlFK]WH 5RPDQ ÄGD‰ LFK PLFK
QLFKWEHVVHUIKOHDOVHLQGXUFKGHQ)OHLVFKZROIJHGUHKWHV
.NHQ³*HQQDGLSIOLFKWHWHLKPEHL
Ä,FKKDEHDXFKGDV*HIKODOVKlWWHPDQPLWPLU ODQJH
XQGHLIULJ)X‰EDOOJHVSLHOW6LQGHXUH.|SIHKHLO"³
Ä'LH$X‰HQYHUNOHLGXQJVFKHLQWQLFKWVRQGHUOLFKJHOLWWHQ
]X KDEHQ³ PHLQWH $OH[HM Ä$EHU ZDV GHQ ,QKDOW EHWULIIW
GD ELQ LFK PLU QLFKW VR VLFKHU =XP %HLVSLHO EHJUHLIH LFK
QLFKWZDVHLJHQWOLFKSDVVLHUWLVW³
Ä.HLQ :XQGHU³ HQWJHJQHWH *HQQDGL Ä'X KDVW MD DXFK
GLHJDQ]H=HLWJHVFKQDUFKW8QGZDVPHLQVWGX5RPDQ"³
Ä.HLQH $KQXQJ 'DV ZDU ZHGHU HLQ (UGEHEHQ QRFK HLQ
9XONDQDXVEUXFK ZHQQ DXFK GLH :LUNXQJ JDQ] lKQOLFK
ZDU³
Ä-D LP JUR‰HQ XQG JDQ]HQ VFKRQ (LQH UlWVHOKDIWH (U
VFKHLQXQJ:LUVROOWHQMHW]WUDXVNOHWWHUQXQGXQVGLH6FKD
EHYRQDX‰HQDQVHKHQ,FKKDEHDOOHQ*UXQGDQ]XQHKPHQ
:lUHQ QLFKW XQVHUH 6NDSKDQGHU XQG GLHVHU KHUPHWLVFK
YHUVFKORVVHQH :DJHQ JHZHVHQ GHU LPPHUKLQ GLH +DXSW
VW|‰H DEJHIDQJHQ KDW KlWWH XQVHU &KHI 1DFKUXIH IU HLQH
GHU QlFKVWHQ $XVJDEHQ GHU .RVPLVFKHQ 5XQGVFKDXå
YHUIDVVHQPVVHQ³
9RQDX‰HQZLHVGDV*HKlXVHGHV3ODQHWRPRELOV]DKOUHL
FKH%HXOHQXQG5LVVHLP7KHUPRSODVWDXI$P%XJNODII
WHQ ]ZHL EHVRQGHUV JUR‰H /|FKHU PLW DXVJHIUDQVWHQ 5lQ
GHUQXQG6SXUHQGHUJHVFKPRO]HQHQ:lUPHLVROLHUXQJ
Ä'LHVH EHLGHQ 6WHOOHQ VFKHLQHQ GXUFKOlVVLJ ]X VHLQ³
VDJWH$OH[HM
Ä:HQQGHU0RWRUJHOLWWHQKDWN|QQHQZLUGDV)DKU]HXJ
YHUJHVVHQ³IJWH5RPDQKLQ]X
*HQQDGLQLFNWHVFKZHLJHQGXQGULFKWHWHVHLQHQ%OLFNDXI
GDV )DKUJHVWHOO GHV 3ODQHWRPRELOV 9RQ VHFKV PHFKDQL
VFKHQ%HLQHQGHU6FKDEHZDUHQYLHUEHVFKlGLJWZREHLGLH
EHLGHQYRUGHUHQKRIIQXQJVORVYHUERJHQZDUHQ
Ä:DV ZDU GDV QXU"³ IUDJWH $OH[HM 5RPDQ HQWJHJQHWH
DFKVHO]XFNHQG
Ä6RHWZDVSDVVLHUWPLU]XPHUVWHQPDO:HQQGDVDXIGHU
8PODXIEDKQRGHULPLQWHUVWHOODUHQ5DXPJHVFKHKHQZlUH
KlWWH LFK JHGDFKW ZLU ZlUHQ LQ HLQHQ 0HWHRULWHQKDJHO
JHUDWHQ $EHU KLHU" (LQH YXONDQLVFKH 7lWLJNHLW NRPPW
GRFKZRKOQLFKWLQ)UDJH³
Ä(KHUHLQHXQVXQEHNDQQWH:LUNXQJVZHLVHGHV5LQJHV³
PHLQWH$OH[HM
*HQQDGLXQG5RPDQVDKHQHLQDQGHUDQ'LHULHVHQJUR‰H
3\UDPLGHHUVFKLHQLKQHQQRFKJHKHLPQLVYROOHUXQGEHNDP
QXQDXFKHWZDV8QKHLOYROOHV
*HQQDGL EHWUDFKWHWH GDV HQWVWHOOWH 3ODQHWRPRELO 'DQQ
ZDQGHUWHVHLQ%OLFNEHUHLQH.HWWHYRQ7ULFKWHUQGLHGLH
OHW]WHQSDDUKXQGHUW0HWHUGHVYRP3ODQHWRPRELO]XUFN
JHOHJWHQ:HJHV]XPDUNLHUHQVFKLHQHQ
Ä(UVWDXQOLFK ,FK KDEH PDO YRQ HWZDV bKQOLFKHP JHOH
VHQDEHUGD‰GDVXQVSDVVLHUHQZUGH«%UU8QYRUVWHOO
EDU³
Ä+DVWGXHLQH9HUPXWXQJ"³IUDJWH5RPDQ
Ä(LQ0LQHQIHOG³
Ä8QVLQQ³*HQQDGL]XFNWHPLWGHQ$FKVHOQXQGVDJWH
Ä'DQQILQGHHLQHDQGHUH(UNOlUXQJ³
Ä0RPHQW PDO³ PLVFKWH VLFK $OH[HM HLQ Ä:RYRQ UHGHW
LKU":DVIUHLQ0LQHQIHOG":RKHUGHQQ"³
Ä:DUXPQLFKW"6RHWZDVJDEHVIUKHU³PHLQWH5RPDQ
Ä6FKRQP|JOLFK³OHQNWH *HQQDGL HLQ ÄDEHU MHW]W KDEHQ
ZLU NHLQH =HLW GDUEHU ]X GLVNXWLHUHQ $OH[HM EHUSUIH
RE ZLU 9HUELQGXQJ PLW GHP )OXJERRW EHNRPPHQ :LU
PVVHQDOOHV9LNWRUXQGGHP5DXPVFKLIIPLWWHLOHQ³
Ä.HLQH 9HUELQGXQJ³ VDJWH 5RPDQ GVWHU Ä,FK KDEH HV
VFKRQEHUSUIW³
Ä5HSDULHUWGDV³ HUNOlUWH *HQQDGL HQHUJLVFK XQG |IIQHWH
HQWVFKORVVHQ GLH 7U GHV )UDFKWUDXPV Ä'LH 5RERWHU
VFKHLQHQ XQYHUVHKUW JHEOLHEHQ ]X VHLQ 'DV :HUN]HXJ LVW
GD5DQDQGLH$UEHLW³
Ä8QG GLH 3\UDPLGH"³ ZLGHUVSUDFK 5RPDQ Ä:DV ZLUG
PLWLKU"(VEOHLEWQLFKWYLHO=HLW³
Ä'LH3\UDPLGHOlXIWXQVQLFKWZHJ³HQWJHJQHWH*HQQDGL
XQGKROWHGDV:HUN]HXJKHUDXV
5RPDQ XQG $OH[HM VFKDXWHQ QHXJLHULJ LQ 5LFKWXQJ GHV
JHKHLPQLVYROOHQ%DXZHUNHV3O|W]OLFKGUHKWH*HQQDGLGHQ
.RSI XQG ODXVFKWH 5LQJVXPKHU GUDQJ DXV GHP 6DQG HLQ
NQLUVFKHQGHV *HUlXVFK (V PL‰ILHO *HQQDGL LUJHQGZLH
GHQQHV JOLFK VR JDU QLFKW GHP JHZ|KQOLFKHQ +HXOHQ GHV
:LQGHVLQGHQ:DQGHUGQHQ
Ä+|UWLKUQLFKWV"³IUDJWHHUVHLQH+HOIHU
Ä(LQ.QLUVFKHQ³DQWZRUWHWH$OH[HM
Ä*XFNWPDOGD³
,Q HWZD ]ZDQ]LJ 0HWHU (QWIHUQXQJ YRP 3ODQHWRPRELO
EHZHJWH VLFK GHU 6DQG ZHOOHQI|UPLJ KRE VLFK XQG HLQH
PHWDOOHQH .XJHO YRQ UXQG ]ZHL 0HWHU 'XUFKPHVVHU
WDXFKWHDXI
'LH ]LHPOLFK EHVFKlGLJWH XQG VWHOOHQZHLVH YHUURVWHWH
+OOH GHU .XJHO NODSSWH PLW HLQHP .QDOO LQ GUHL 7HLOH
DXVHLQDQGHU'HQ%OLFNHQGHUHUVWDXQWHQ)RUVFKHUERWVLFK
HLQHLJHQDUWLJHV*HELOGHGDUGDVDQHLQHJHSDQ]HUWH6SLQ
QH HULQQHUWH ± PLW YLHU 0HWDOOI‰HQ ]ZHL 3DDU IOLQNHQ
OHXFKWHQGHQ $XJHQ DXI GHU 2EHUIOlFKH GHV 3DQ]HUV XQG
HLQHP HWZD HLQ 0HWHU ODQJHQ QDFK REHQ VWHKHQGHQ 0H
WDOOURKU

,P QlFKVWHQ $XJHQEOLFN ULFKWHWHQ VLFK GLH $XJHQ GHU


6SLQQHVWDUUDXIGLH0HQVFKHQYRUGHP3ODQHWRPRELOGDV
5RKUNDPSO|W]OLFKLQ%HZHJXQJXQGVHQNWHVLFKODQJVDP
KHUDEQDKP=LHODXIGLH0lQQHU
5RPDQZDUVRIRUWNODUZDVLQHLQLJHQ6HNXQGHQSDVVLH
UHQZUGHXQGHUYHUVSUWHHLQXQDQJHQHKPHV)U|VWHOQLQ
GHQ%HLQHQ
Ä+LQOHJHQ³ VFKULH *HQQDGL XQG NQDOOWH GLH 7U GHV
)UDFKWUDXPV]X
$OH[HMXQG5RPDQOLH‰HQVLFKLQGHQ6DQGSOXPSVHQ
'DVKDWGRFKNHLQHQ=ZHFNVFKR‰HV5RPDQGXUFKGHQ
.RSI,VWGRFKNODUGD‰GDVQLFKWVQW]W
,Q GHP 0RPHQW ZXUGH VHLQ *HGDQNHQJDQJ XQWHUEUR
FKHQ hEHU GLH .|SIH GHU $VWURQDXWHQ KLQZHJ ]XFNWH HLQ
%OLW] GHP HLQH ]LHPOLFK VWDUNH ([SORVLRQ IROJWH $OV
5RPDQVFKOLH‰OLFKGLH$XJHQ|IIQHWHHUEOLFNWHHU$OH[HM
GHU VLFK EHU LKQ EHXJWH *HQQDGL VWDQG DEVHLWV XQG EH
WUDFKWHWHPLWWUDXULJHP%OLFNHLQHQIDVWGUHL0HWHUJUR‰HQ
7ULFKWHUXQGEHUDOOYHUVWUHXWHHOHNWURQLVFKH%DXHOHPHQWH
GLH hEHUUHVWH GHU PHFKDQLVFKHQ 6SLQQH ,Q GHU OLQNHQ
+DQG KLHOW *HQQDGL HLQHQ OlQJOLFKHQ NHJHOI|UPLJHQ *H
JHQVWDQG LQ GHP VLFK PKHORV HLQ /DVHUERKUHU HUNHQQHQ
OLH‰
Ä'DVLVWZRKOGHLQH$UEHLW"³IUDJWH5RPDQVW|KQHQGXQG
VWW]WHVLFKPKVDPDXIGLH(OOHQERJHQ
Ä-D PHLQH³ JHVWDQG *HQQDGL XQG HUNXQGLJWH VLFK IU
VRUJOLFK Ä+DEW LKU DXFK NHLQH 6SOLWWHU DEEHNRPPHQ"
1HLQ"'DQQVFKQHOOLQGLH6FKDEH³
Ä,FKYHUVWHKHWURW]GHPQLFKWV³EHPHUNWH$OH[HM
Ä(KH GXåV EHJUHLIVW LVW HV ]X VSlW³ EUXPPWH *HQQDGL
lUJHUOLFK VFKXEVWH GLH .DPHUDGHQ YRUZlUWV XQG IROJWH
LKQHQ LQV 3ODQHWRPRELO Ä6FKQHOOHU 6FKQHOOHU 6HKW LKU
GHQQLPPHUQRFKQLFKWV"³
5RPDQEOLFNWHVLFKXP'HU6DQGNDPZLHGHULQ%HZH
JXQJ *OHLFK XQJHKHXUHQ PHFKDQLVFKHQ %OXPHQ WDXFKWHQ
DQ GHU 2EHUIOlFKH GHV 3ODQHWHQ QDFKHLQDQGHU SODW]HQGH
VWlKOHUQH .QRVSHQ YRQ XQWHUVFKLHGOLFKHP 'XUFKPHVVHU
DXI XQG GLH .DQRQHQ GLHVHU HOHNWURQLVFKHQ 6FKDUIVFKW
]HQ GUHKWHQ VLFK HLQH QDFK GHU DQGHUHQ LQ 5LFKWXQJ GHV
3ODQHWRPRELOV
*HQQDGLVWHOOWHVLFKDQGLHOHLFKWJH|IIQHWH /XNHVFKDO
WHWHGHQ/DVHUERKUHUHLQXQGIKUWHLKQKLQXQGKHUZREHL
HUPLWGHP6WUDKOVDXEHUH/|FKHULQGLH3DQ]HUGHUN\EHU
QHWLVFKHQ8QJHKHXHUVFKPRO]
Ä$XV GLHVHQ QLHGOLFKHQ 3IODQ]HQ N|QQWH PDQ HLQ ZXQ
GHUEDUHV +HUEDULXP ]XVDPPHQVWHOOHQ³ ULHI HU LQ GHQ
3DXVHQ ]ZLVFKHQ GHQ ([SORVLRQHQ Ä6FKDGH GD‰ ZLU HV
PLW VR ]HUEUHFKOLFKHQ *HVFK|SIHQ ]X WXQ KDEHQ 5RPDQ
KROPDOXQWHUGHP6LW]GHQ,PSXOVVWUDKOHUKHUYRUXQGSUI
RE OLQNV YRQ XQV QLFKWV JHVSURVVHQ LVW ,FK NDQQ GDV YRQ
KLHUDXVVFKOHFKWVHKHQ«³
:lKUHQG 5RPDQ ILHEHUKDIW PLW GHQ +lQGHQ XQWHU GHQ
6LW]HQ ZKOWH XQG GHQ 6WUDKOHU DXV GHP )XWWHUDO ]HUUWH
EHWUDFKWHWH $OH[HM GLH :VWH OLQNHU +DQG YRP 3ODQHWR
PRELO
Ä+LHU LVW DOOHV VDXEHU NHLQH .XJHOQ³ WHLOWH HU *HQQDGL
HUOHLFKWHUWPLW
Ä$XVJH]HLFKQHW³ DQWZRUWHWH *HQQDGL PXQWHU Ä%HL PLU
VLQG VLH DXFK YHUVFKZXQGHQ ,FK ZHL‰ EOR‰ QLFKW RE IU
ODQJH0HLQ ,QVWUXPHQWKDWQXUQRFKZHQLJ(QHUJLH $OH
[HMKROPDODXVGHP)UDFKWUDXP(UVDW]EDWWHULHQXQG GX
5RPDQ WUDJH DOOH XQVHUH 6WUDKOHQZDIIHQ ]XVDPPHQ
hEHUKDXSW VFKDII DOOHV KHU ZDV XQV LQ GLHVHU LGLRWLVFKHQ
/DJHQW]OLFKVHLQN|QQWH³
Ä:LUGJHPDFKW³DQWZRUWHWH$OH[HM
,Q GUHL 0LQXWHQ ODJHQ QHEHQ *HQQDGL GLH XQWHUVFKLHG
OLFKVWHQ:DIIHQXQGHLQH0HQJH%DWWHULHQYHUVFKLHGHQVWHU
)RUPHQXQG*U|‰HQEHUHLW
Ä(VVLQG]ZDUDOOHP|JOLFKHQ%DWWHULHQGDQXUQLFKWGLH
GLH LFK EUDXFKH³ VWHOOWH *HQQDGL IHVW Ä:DV KDEHQ ZLU
QRFK"³
Ä(LQH 6WUDKOHQSLVWROH³ VDJWH 5RPDQ EHNPPHUW ÄGD]X
IQI JHQHULHUHQGH .ULVWDOOH 2EHQGUHLQ HLQHQ (UVDW]VWUDK
OHU«³
Ä:DUXP QXU HLQHQ" :LU KDWWHQ GRFK HLQHQ NRPSOHWWHQ
6DW]³ZDQGWH*HQQDGLHLQÄ9LHU6WFN³
Ä:DKUVFKHLQOLFK KDEHQ ZLU VLH LP )OXJERRW JHODVVHQ³
PXWPD‰WH 5RPDQ Ä=XP *OFN KDEHQ ZLU ZHQLJVWHQV
GLHVHQPLWJHQRPPHQ«³
Ä7MD6LFKHUKHLWVWHFKQLNDXIK|FKVWHP1LYHDX³
Ä(V ZDU GRFK YRQ HLQHP WRWDO WRWHQ 3ODQHWHQ GLH 5HGH
:HUKlWWHVRHWZDVHUZDUWHW"%HVWHQIDOOVKDEHQZLUGDPLW
JHUHFKQHW5XLQHQYRU]XILQGHQ«³
Ä5XLQHQ ZRYRQ"³ HUNXQGLJWH VLFK *HQQDGL JLIWLJ Ä9RQ
XQVHUHP 3ODQHWRPRELO" 'LH ZLUG PDQ KLHU HLQHV 7DJHV
DXIVW|EHUQ ± GDV VWHKW IHVW ,KU 7|OSHO 1D LFK ELQ DXFK
QLFKWEHVVHU:HQQZLUDP/HEHQEOHLEHQZHUGHLFKPHL
QHQ $EVFKLHG HLQUHLFKHQ ,FK VFKlPH PLFK /MRZXVFKNLQ
YRUGLH$XJHQ]XWUHWHQ³
Ä-DDEHUDX‰HUGHP5LQJ KDWWHQ ZLU GRFK DXI GHP 3OD
QHWHQ QLFKWV *HKHLPQLVYROOHV IHVWJHVWHOOW³ UHFKWIHUWLJWH
VLFK 5RPDQ Ä'X KDVW GRFK VHOEVW GLH $XIQDKPHQ JHVH
KHQ³
Ä'X VDJVW HV GHU 5LQJ³ *HQQDGL VFKDXWH YRUVLFKWLJ
GXUFKV%XOODXJHÄ)lOOWHXFKEHLGHU/DJHGHU7ULFKWHUXQG
GHUhEHUEOHLEVHOGHU.XJHOQQLFKWVDXI"³
5RPDQ]XFNWHPLWGHQ$FKVHOQ
Ä6LH ELOGHQ HLQHQ +DOENUHLV (V LVW NODU GD‰ GLH N\EHU
QHWLVFKHQ (LQULFKWXQJHQ GHUHQ :LUNXQJVEHUHLFK ZLU
EHWUHWHQ KDEHQ DXI GDV 3ODQHWRPRELO UHDJLHUW KDEHQ 2I
IHQVLFKWOLFK EHZDFKHQ DOOH GLHVH HOHNWURQLVFKHQ 6SLQQHQ
GLH=XJlQJH]XU3\UDPLGH6LHLVWGHU$XVJDQJGHV5LQJHV
]XU3ODQHWHQREHUIOlFKH±GDYRQELQLFKEHU]HXJW2EZRKO
VFKZHUEHJUHLIOLFKLVW ZDUXP VLFK GLH +HUUVFKHU GHV 3OD
QHWHQDOOGLHVH)DOOHQDXVJHGDFKWKDEHQ³
Ä'DVLVWGRFKNODU(LQZLFKWLJHV2EMHNWVFKW]WPDQYRU
)UHPGHQ³VDJWH$OH[HM
Ä'DV LVW MD JHUDGH GDV (LJHQDUWLJH³ PHLQWH *HQQDGL
Ä$X‰HU XQV VFKHLQW HV DXI GHP 3ODQHWHQ JDU NHLQH )UHP
GHQ ]X JHEHQ (U EHVWHKW GRFK IDVW QXU DXV :VWH =HLJW
PLU ZR KLHU )UHPGH VLQG 1LFKW HLQPDO GLH %HZRKQHU
VLHKWPDQ³
Ä(U ZLUG QLFKW LPPHU VR |GH JHZHVHQ VHLQ³ VDJWH 5R
PDQ Ä,FK ELQ VLFKHU GD‰ GLHVH HOHNWURQLVFKHQ 6FKDUI
VFKW]HQ DXI GLH ZLU JHVWR‰HQ VLQG PHKU DOV QXU HLQ
-DKUKXQGHUW JHZDUWHW KDEHQ =X MHQHU =HLW DOV VLH DXIJH
VWHOOW ZXUGHQ VDK GHU 3ODQHW ZDKUVFKHLQOLFK JDQ] DQGHUV
DXV³
Ä1DGDVPDFKWHVXQVQLFKWOHLFKWHU³HQWJHJQHWH$OH[HM
Ä:DVPDFKHQZLUMHW]W"'DV3ODQHWRPRELOLVWKLQ=X)X‰
NRPPWPDQLQGHU:VWHQLFKWJXWYRUDQGDNDQQZLHGHU
VR HLQ 8QJH]LHIHU KHUYRUNULHFKHQ XQG DXI XQV ORVEDOOHUQ
0LW 9LNWRU KDEHQ ZLU DXFK NHLQH 9HUELQGXQJ %LV ]XU
3\UDPLGH VLQG HV QRFK PLQGHVWHQV GUHL .LORPHWHU (V
EOHLEW XQV QLFKWV ZHLWHU EULJ DOV GDUDXI ]X ZDUWHQ GD‰
9LNWRU EHJUHLIW GD‰ EHL XQV HWZDV QLFKW LQ 2UGQXQJ LVW
XQGVHOEVWKLHUKHUNRPPW³
*HQQDGLOlFKHOWH
Ä1HLQ$OH[HM GHLQH hEHUOHJXQJHQ P|JHQ IU GDV HUVWH
6WXGLHQMDKU GHU $VWURQDXWHQVFKXOH JHQJHQ $EHU DXI
GLHVHP 3ODQHWHQ EHNRPPVW GX GDIU HLQ XQJHQJHQGå
:DUXP",FKZHUGHHVGLUHUNOlUHQ1DFKPHLQHU(LQVFKlW
]XQJ ZlUHQ ZLU OlQJVW QLFKW PHKU DP /HEHQ ZHQQ GLHVH
VFKLH‰HQGHQ XQG H[SORGLHUHQ 5RERWHU LP /DXIH GHU =HLW
QLFKW YHUURWWHW XQG LQ LKUHU )XQNWLRQ JHVW|UW ZlUHQ 'X
KDVW UHFKW 5RPDQ :HQQ QLFKW -DKUKXQGHUWH VHLW GHU =HLW
LKUHU+HUVWHOOXQJYHUJDQJHQXQGGLH$QWULHEVPHFKDQLVPHQ
ZHJHQ GHV DXVJHWURFNQHWHQ 6FKPLHUIHWWV QLFKW VR XQEH
ZHJOLFKJHZHVHQZlUHQKlWWHQGLHVHHOHNWURQLVFKHQ6SLQ
QHQXQVLP+DQGXPGUHKHQIHUWLJJHPDFKW:R]XIKUHLFK
GDV DOOHV DQ" :LU KDEHQ XQV DXI GHU 3ODQHWHQREHUIOlFKH
EHZHJW XQG ZXUGHQ ]XP 6WHKHQ JHEUDFKW :HQQ 9LNWRU
XQV]X+LOIHHLOWZHUGHQVLFKYRU GHP )OXJERRW GLH JOHL
FKHQ +LQGHUQLVVH DXIWXQ +LHU PX‰ HV HLQH /XIWDEZHKU
JHEHQ,FKEHIUFKWHGD‰DXIHLQHQVROFKJUR‰HQ)OXJN|U
SHU ZLH GDV )OXJERRW HLQH VWlUNHUH $XWRPDWLN UHDJLHUHQ
ZLUG1HLQHVLVWJHIlKUOLFKDXIGLH+LOIHYRQ9LNWRUXQG
YRP 5DXPVFKLII ]X ZDUWHQ :LU N|QQWHQ XQV VHOEVW XQG
XQVHUH .DPHUDGHQ LQV 9HUGHUEHQ VWU]HQ ,FK KDEH GHQ
VWDUNHQ 9HUGDFKW GD‰ LUJHQGZR 0HFKDQLVPHQ LQ %HZH
JXQJJHNRPPHQVLQGGLHXQVEDOGHUUHLFKHQZHUGHQ³
*HQQDGLVDKQDFKGHQNOLFKLQ5LFKWXQJGHU3\UDPLGH
Ä'DV VLQG MD VFK|QH $XVVLFKWHQ³ 5RPDQ KRE KRII
QXQJVORVGLH$UPHÄ,FKEHGDXUHVFKRQGD‰LFKQLFKWDXI
GHQ &KHI JHK|UW KDEH 6HLQ 5DW GD‰ ZLU XQV EHL GLHVHP
3ODQHWHQQLFKWODQJHDXIKDOWHQVROOWHQZDUVFKRQULFKWLJ³
Ä-HW]W LVW HV ]X VSlW EHU GLH )HKOHU ]X MDPPHUQ :LU
PVVHQ EHUOHJHQ ZLH ZLU KLHU OHEHQG UDXVNRPPHQ³
*HQQDGL VDK GLH LPPHU OlQJHU ZHUGHQGHQ *HVLFKWHU YRQ
$OH[HMXQG5RPDQPL‰ELOOLJHQGDQÄ+H:DVOD‰WLKUGHQ
.RSIKlQJHQ"³
Ä:LUVHKHQNHLQHQ:HJKLHUKHUDXV³DQWZRUWHWH*HQQD
GLOlFKHOQGÄ$EHUYLHOOHLFKWVHKWLKUHLQHQ:HJUHLQ"³
Ä,FK JODXEHGDV LVW QLFKW GHU UHFKWH 0RPHQW IU 6FKHU
]H³HUZLGHUWH5RPDQ
Ä(V VLQG DXFK NHLQH 8QV EOHLEW HLQ HLQ]LJHU $XVZHJ
:LUPVVHQGHQ(LQJDQJ]XU3\UDPLGHILQGHQ³
Ä:DV"³ULHI5RPDQHQWJHLVWHUWÄ'XKDVWGRFKVHOEVWJH
VDJW GD‰ GLH 3\UDPLGH XQV QLFKW GDYRQOlXIW GD‰ ZLU
]XHUVWGDV3ODQHWRPRELOUHSDULHUHQPVVHQ³
Ä6WLPPW GDV KDEH LFK JHVDJW³ JDE *HQQDGL ]X ÄDEHU
GLH/DJHKDWVLFKJHlQGHUW-HW]WELQLFKGHU0HLQXQJGD‰
ZLU VR VFKQHOO ZLH P|JOLFK GLH 3\UDPLGH HUUHLFKHQ PV
VHQ³
Ä:R]X"³IUDJWH$OH[HMÄ8QGZLHNRPPHQZLUGRUWKLQ"³
Ä:LUPVVHQKLQNRPPHQ,FKJODXEHGD‰VLFKLUJHQGZR
LP ,QQHUQ GLHVHV %DXZHUNHV GDV DXWRPDWLVFKH 6\VWHP
EHILQGHW GDV GLH .XJHOQ 6SLQQHQ XQG DQGHUH 9HUWHLGL
JXQJVXQG$QJULIIVPLWWHOVWHXHUW:HQQZLUGLH $XWRPD
WLNYRUGHP$XIWDXFKHQGHV)OXJERRWHVXQGEHYRUXQVGLH
HOHNWURQLVFKHQ 8QJHKHXHU LQ 6WFNH UHL‰HQ DXVVFKDOWHQ
ZlUH HV P|JOLFK GD‰ ZLU PLW HLQHP OHLFKWHQ 6FKUHFNHQ
GDYRQNRPPHQ³
Ä'XKDVWUHFKW³VWLPPWHLKP5RPDQEHLÄ$EHUGXKDVW
XQVQLFKWYHUUDWHQ ZLH ZLU VLH HUUHLFKHQ VROOHQ :LU N|Q
QHQGRFKQLFKW]X)X‰GXUFKGLH:VWHPDUVFKLHUHQ0DQ
ZLUGXQVXPOHJHQQRFKHKHZLUXQVKXQGHUW6FKULWWHYRP
3ODQHWRPRELOHQWIHUQWKDEHQ³
Ä5RPDQLFKHUNHQQHGLFKQLFKWZLHGHU³PHLQWH*HQQD
GL Ä:LU KDEHQ LP )UDFKWUDXP ]ZHL 5RERWHU VLH VLQG
XQEHVFKlGLJW:LUVFKLFNHQGHQHUVWHQPLWGHP,PSXOVJH
QHUDWRUYRUGDPLWHUGHQ:HJIUHLOHJW'HU]ZHLWHZLUGLKQ
GHFNHQ1XUVR7HFKQLNJHJHQ7HFKQLN8QGZLUJHKHQ]X
)X‰MDJHQDX]X)X‰:HQQZLU*OFNKDEHQZHUGHQZLU
LQHWZD]ZHL6WXQGHQGLH3\UDPLGHHUUHLFKHQ6HOEVWZHQQ
HV3DQQHQJHEHQVROOWHKDEHQZLUQRFKVHFKV6WXQGHQELV
]XP (LQEUXFK GHU 'XQNHOKHLW 1DWUOLFK ZLUG HV QLFKW
OHLFKWVHLQXQGXQVYLHO6FKZHL‰NRVWHQ³
Ä,FK KDEH NHLQH (LQZlQGH³ VDJWH 5RPDQ Ä8QG ZDV
PHLQVWGX$OH[HM"³
Ä:DV VROO PLW GHP 3ODQHWRPRELO JHVFKHKHQ"³ IUDJWH
$OH[HMÄ(VPX‰GRFKUHSDULHUWZHUGHQ"³
Ä'LH 6FKDEH PVVHQ ZLU KLHUODVVHQ³ *HQQDGL ZDUI HL
QHQ %OLFN LQ GDV ,QQHUH GHV 3ODQHWRPRELOV Ä0LW GHP
:HUWYROOVWHQ GHQ /HEHQVPLWWHOQ XQG :DIIHQ EHSDFNHQ
ZLU GLH 5RERWHU XQG XQV 8QG QXQ 7HPSR 2K :RONHQ
EUDXHQVLFK]XVDPPHQ³
Ä:DV GHQQ IU :RONHQ"³ IUDJWH 5RPDQ YHUZXQGHUW
GRFKDOVHU*HQQDGLV%OLFNIROJWHHUVWDUUWHHU5HFKWVYRQ
LKQHQ EHZHJWHQ VLFK DP +RUL]RQW VFKZDU]H 3XQNWH (V
ZDUHQVHKUYLHOH±VLFKHUHLQLJH7DXVHQGH
Ä/LQNVGDVJOHLFKH%LOG³VDJWH$OH[HM
Ä(VVLHKWVRDXVDOVREZLUåVQLFKWPHKUVFKDIIHQ«,Q
WHUHVVDQWZDVLVWGDV"³
*HQQDGLEFNWH VLFK HUWDVWHWH XQWHU GHP 6LW] GHQ )HOG
VWHFKHUXQGJDELKQ$OH[HM
Ä6WXGLHUHQZLUVWGXVSlWHUMHW]WKLOI GLH 5RERWHU HLQ]X
VWHOOHQ6FKQHOOHUZLUGUIHQNHLQH=HLWYHUOLHUHQ5RPDQ
ODGHXQVHUH.DQRQHQ%HHLOWHXFK9HUVWDXWGLH.LVWHQPLW
GHQ/HEHQVPLWWHOQ³
$OH[HMKLHOWHV GRFK QLFKW DXV XQG EHWUDFKWHWH HLQ ]ZHL
6HNXQGHQ ODQJ GLH VLFK EHZHJHQGHQ 3XQNWH GXUFK GHQ
)HOGVWHFKHUGDQQPDFKWH HUVLFKPLWGRSSHOWHP(LIHU DQV
9HUODGHQGHU/HEHQVPLWWHO
Ä1D $OH[HM ZDV KDVW GX GD JHVHKHQ"³ HUNXQGLJWH VLFK
*HQQDGL
Ä,FK JODXEH GDV VLQG HLQH $UW 3DQ]HU 6LH VWR‰HQ YRQ
6GHQXQG1RUGHQYRU³
Ä8QGEHZHJWVLFKHWZDVDQGHU3\UDPLGH"³
Ä1HLQELVMHW]WKDEHLFKQLFKWVEHPHUNW³
Ä'DQQYRUZlUWV.DQQVWVSlWHUQRFKJHQXJEHREDFKWHQ³
+lWWH PDQ *HQQDGL QRFK YRU HLQHP 7DJ JHVDJW GD‰ PDQ
]ZHL VFKZHUH 5RERWHU LQ YLHU 0LQXWHQ HLQVWHOOHQ XQG
SURJUDPPLHUHQ NDQQ KlWWH HU HV EH]ZHLIHOW 'RFK LQ GHU
IQIWHQ 0LQXWH PDUVFKLHUWH GHU HUVWH 5RERWHU EHUHLWV LQ
5LFKWXQJ3\UDPLGHORV+LQWHULKPKHULQHLQHU(QWIHUQXQJ
YRQ HWZD ]ZHLKXQGHUW 0HWHUQ KLHOWHQ VLFK GLH GUHL 0lQ
QHU *HQQDGL VFKULWW YRUDQ GDQQ IROJWHQ 5RPDQ XQG $OH
[HM XQG XQJHIlKU KXQGHUW 0HWHU KLQWHU LKQHQ GHU ]ZHLWH
5RERWHUDOV1DFKKXW
5RPDQZDUQHUY|VXQGWULHE$OH[HMXQG*HQQDGLDQ
Ä6FKQHOOHU -XQJV VFKQHOOHU ,FK P|FKWH GLH (UGH JHUQ
ZLHGHUVHKHQ³
$OH[HM VDK ]LHPOLFK EOD‰ DXV GRFK HU KLHOW VLFK WDSIHU
XQG IDQG GLH .UDIW VLFK QLFKW DOOH $XJHQEOLFNH QDFK GHQ
QlKHUNRPPHQGHQ0DVFKLQHQXP]XGUHKHQ
*HQQDGL EOLFNWH VLFK KLQ XQG ZLHGHU XP Ä.RPLVFK³
PXUPHOWHHUDXIGLHLQGHU )HUQHNULHFKHQGHQ0DVFKLQHQ
]HLJHQG ÄLFK JODXEH ZLU VLQG VFKRQ LQ 5HLFKZHLWH LKUHU
*HVFKW]H:HQQHVGHQ9RJHOVFKHXFKHQHLQIlOOWDXFKQXU
HLQH 6DOYH DE]XIHXHUQ ZHUGHQ ZLU HLQ WUDXULJHV (QGH
QHKPHQ³
Ä9LHOOHLFKW VROOWHQ ZLU LKQHQ ]XYRUNRPPHQ"³ IUDJWH
$OH[HMKRIIQXQJVYROO
*HQQDGL VFKWWHOWH GHQ .RSI XQG VDK GHQ 3UDNWLNDQWHQ
PLWOHLGLJDQ
Ä+DWPDQGLU=lKOHQEHLJHEUDFKW":HQQMDGDQQUHFKQH
GLH (QWIHUQXQJ QDFK ]lKOH GLH $JJUHJDWH GLH XQV YRQ
OLQNV XQG UHFKWV EHGURKHQ XQG YHUJOHLFKH VLH PLW GHQ
VFKZDFKHQ .UlIWHQ XQVHUHU 6WUDKOHU 1HLQ ZLU GUIHQ
NHLQHQ/lUPPDFKHQPVVHQUXKLJEOHLEHQXQVJHVFKLFNW
GDYRQPDFKHQ³


'DVVROOWHLKQHQQLFKWJHOLQJHQ.DXPZDUHQVLHKXQGHUW
0HWHU LQ 5LFKWXQJ 3\UDPLGH JHJDQJHQ JHOOWH LQ LKUHQ
2KUHQHLQGXUFKGULQJHQGHV3IHLIHQ
Ä'HFNXQJ³EHIDKO*HQQDGLJHZRKQKHLWVPl‰LJ
Ä'D KDEHQ ZLUåV³ PXUPHOWH 5RPDQ XQG OLH‰ VLFK DXI
GHQJOKHQGHQ6DQGSOXPSVHQÄ(VJHKWORV³
'LHVPDO NRPPHQ ZLU QLFKW PLW KHLOHU +DXW GDYRQ
GDFKWH $OH[HM XQG NURFK QlKHU ]X 5RPDQ *HUDGH ZROOWH
HUIUDJHQZDVMHW]W]XWXQVHLGDVDKHUGD‰*HQQDGLLQ
GHQ 6DQG JHVFKPLHJW GHQ 6WUDKOHU DXI GLH .RORQQH LP
6GHQ ULFKWHWH 6R EHVFKOR‰ HU GLH .RORQQH LP 1RUGHQ
DXIV.RUQ]XQHKPHQ
0LWHLQHPPDONUDFKWHQPHKUHUH([SORVLRQHQLQGHU)HU
QH ,P HUVWHQ 0RPHQW SUH‰WHQ VLFK GLH $VWURQDXWHQ UHLQ
LQVWLQNWLY LQ GHQ 6DQG XQG YHUVXFKWHQ DXFK GLH .|SIH
XQWHQ]XODVVHQGRFKGDQQHUKREVLFK*HQQDGLUFNWHGHQ
]XU 6HLWH JHUXWVFKWHQ +HOP ]XUHFKW XQG EHWUDFKWHWH HU
VWDXQWZDVDP+RUL]RQWSDVVLHUWH
Ä'DV LVW åQ 'LQJ³ ULHI HU DOV GLH ([SORVLRQHQ YHUKDOOW
ZDUHQ Ä(V VLHKW VR DXV DOV RE ZLU ZLHGHU *OFN JHKDEW
KDEHQ -XQJV +H LKU )DXOHQ]HU DXIVWHKHQ³ 2KQH GHQ
%OLFN YRP +RUL]RQW ]X ZHQGHQ KROWH HU GHQ )HOGVWHFKHU
KHUYRUXQGKRELKQDQGLH$XJHQ
Ä'DV KDEH LFK PLU JHGDFKW³ YHUNQGHWH HU QDFK HLQHU
:HLOH
Ä:DV GHQQ"³ IOVWHUWH GHU HWZDV EHWlXEWH 5RPDQ ZlK
UHQGHUGLH6LFKWVFKHLEHGHV+HOPVYRP6DQGEHIUHLWH
$OH[HMVFKDXWHYHUGXW]WXPVLFK,P6GHQXQG1RUGHQ
ZRVLFKQRFKYRUIQI0LQXWHQ7DXVHQGHYRQXQJHKHXUHQ
0DVFKLQHQEHZHJWKDWWHQ]QJHOWHQMHW]WEUDXQH)ODPPHQ
]XP+LPPHOXQGVFKZDU]H5DXFKVlXOHQVWLHJHQDXI
Ä(LQ VFK|QHU 6FKODPDVVHO³ EUXPPWH 5RPDQ YRU VLFK
KLQÄ'DKDEHQVLHVLFKDOVRJHJHQVHLWLJXPJHOHJW³
Ä'LHVHV(QGHLVWJDQ]LQPHLQHP6LQQH³VDJWH*HQQDGL
Ä:DV ZDUHQ ZLU DXFK VFKRQ IU HLQH %HXWH 'UHL .lIHU
FKHQ XQG ]ZHL %OHFKEFKVHQ :HQQ DEHU DP +RUL]RQW
7DXVHQGH EOLW]HQGHU 0DVFKLQHQ DXIWDXFKHQ PX‰ PDQ GD
QLFKWHLQIDFKHLQSDDU6DOYHQDEIHXHUQ"
:HOFKHV N\EHUQHWLVFKH .DPSIIOXJ]HXJ ZLUG GLHVHU 9HU
VXFKXQJVWDQGKDOWHQ"³
Ä.HLQVDEHUVLHKDEHQVLFKGRFKVHOEVWYHUQLFKWHW³VDJWH
$OH[HM
Ä:DKUVFKHLQOLFK KDW GDV 6\VWHP )UHXQG ± )HLQGå YHU
VDJW³ PXWPD‰WH 5RPDQ Ä6LH KDEHQ GLH ,KUHQ IU )HLQGH
JHKDOWHQ$EHUZLHNRQQWHGDVSDVVLHUHQ"³
Ä(VNRQQWHHEHQ$XIGLHVHP3ODQHWHQKDWHVJODXEHLFK
QLFKW QXU VROFKH 8QJHUHLPWKHLWHQ JHJHEHQ³ PHLQWH *HQ
QDGLÄ'DVEHVWlWLJWXQVHUH9HUPXWXQJHQGD‰ZLUDXIVHKU
DOWH %DXZHUNH JHVWR‰HQ VLQG³ *HQQDGL VFKDXWH DXI GLH
3\UDPLGHGDQQOLH‰HUVHLQHQ%OLFN]XGHPLQHWZD]ZHL
KXQGHUW 0HWHU (QWIHUQXQJ OLHJHQGHQ /DVWHQURERWHU ZDQ
GHUQXQGOlFKHOWHWUDXULJÄ:LUKDEHQXQV]XIUKJHIUHXW
6LHKDEHQXQVHUH5RERWHUQHEHQEHLHUOHGLJW³
Ä7DWVDFKH³EHVWlWLJWH$OH[HMXQGVDKVLFKXPÄ8QGGDV
3ODQHWRPRELOEULJHQVDXFK³
$OOHGUHKWHQVLFKXP
$QVWHOOHGHV3ODQHWRPRELOVEUDQQWHQXUQRFKHLQIRUPOR
VHU+DXIHQ3ODVWXQG0HWDOO
'LH $VWURQDXWHQ GLH QRFK YRU JDU QLFKW ODQJHU =HLW JH
PWOLFK LQ VHLQHU .DELQH JHVHVVHQ KDWWHQ VHXI]WHQ EH
NPPHUW 5RPDQ ID‰WH VLFK PLW EHLGHQ +lQGHQ DQ GHQ
+HOP
Ä$OOHPHLQH,QVWUXPHQWH3UREHQ*HUlWHVLQGZHJ³
Ä+|U DXI ]X MDPPHUQ³ *HQQDGL ZDQGWH VLFK QXQ ]X
$OH[HMÄ6DJGXPLUOLHEHUREGXGLH/HEHQVPLWWHOHLQJH
SDFNWKDVW³
$OH[HMDQWZRUWHWHYHUOHJHQ
Ä1XU GDV 1|WLJVWH )U YLHUXQG]ZDQ]LJ 6WXQGHQ UHLFKW
HVQLFKWPHKU³
Ä7MDEHGDXHUOLFK$EHUZDVKLOIWåV:LUPVVHQ]XU3\
UDPLGHODXIHQ9RUGHU*OXWN|QQHQZLULQLKUHP6FKDWWHQ
6FKXW] ILQGHQ ,FK JODXEH 9LNWRU KDW EHUHLWV $ODUP JH
VFKODJHQ:LUYHUVXFKHQGLH$XWRPDWLNDE]XVFKDOWHQXQG
ZDUWHQ GDQQ DXI +LOIH /MRZXVFKNLQ ZLUG VLFK HWZDV HLQ
IDOOHQODVVHQXQGXQVDXVGLHVHU+|OOHKHUDXVKROHQ+DXSW
VDFKHZLUKDOWHQGXUFK8QGQXQYRUZlUWV³
*HQQDGL VFKULWW LQ 5LFKWXQJ 3\UDPLGH ELV DQ GLH .Q|
FKHOLP6DQGYHUVLQNHQG

$P)X‰GHU3\UDPLGH KHUUVFKWH ZLH EHUDOO DXI GLHVHP


VHOWVDPHQ 3ODQHWHQ 9HUZVWXQJ ,Q GHQ DOWHQ 0DXHUQ
KHXOWH GHU :LQG ULQJVXP 6DQGYHUZHKXQJHQ XQG IHUQ DP
+RUL]RQWGLHEUHQQHQGHQ5HVWHGHU0DVFKLQHQ
9RUQ EHU GHQ .|SIHQ GHU $VWURQDXWHQ KRE VLFK
VFKZDU]GLHRYDOHgIIQXQJGHV(LQJDQJV]XU3\UDPLGHDE
hEHU GLH VFKDUWLJHQ YRP 6DQG ]XJHZHKWHQ 6WXIHQ ]XP
(LQJDQJ ]X JHODQJHQ ZDU QLFKW VRQGHUOLFK NRPSOL]LHUW
GRFK *HQQDGL EHWUDFKWHWH HUVW MHGH 6WXIH GHU VWHLQHUQHQ
7UHSSH NULWLVFK GXUFK GHQ )HOGVWHFKHU EHUSUIWH GLH
6WUDKOHUXQGVDJWHGDQQ
Ä'D‰ DOOH GUHL KLQHLQJHKHQ NRPPW QLFKW LQ )UDJH :HU
ZHL‰ ZDV XQV GRUW HUZDUWHW 5RPDQ NRPPW PLW PLU XQG
GX $OH[HM EH]LHKVW 6WHOOXQJ DP (LQJDQJ ,FK ELQ VLFKHU
GD‰ 9LNWRU EHU GHQ $EEUXFK GHU 9HUELQGXQJ PLW GHP
3ODQHWRPRELO EHUHLWV 0LWWHLOXQJ DQ GDV 5DXPVFKLII JH
PDFKW KDW :DKUVFKHLQOLFK KDEHQ VLH GRUW $ODUP JHVFKOD
JHQXQGVXFKHQXQVYRQGHU8PODXIEDKQDXV'HLQH$XI
JDEHEHVWHKWGDULQ9LNWRUGXUFK6LJQDOHYRUGHU*HIDKU]X
ZDUQHQ XQG ZLU YHUVXFKHQ GLH $XWRPDWLN GHU 3\UDPLGH
]X]HUVW|UHQRGHU]XEORFNLHUHQ³
$OH[HM ZDU VRIRUW NODU GD‰ PDQ LKQ ZLH YRUGHP 9LNWRU
UDXVKDOWHQ ZROOWH 'HU 1DYLJDWRU XQG GHU 3ODQHWRORJH
ZDUHQEHVWUHEWGHQ /|ZHQDQWHLOGHU 6FKZLHULJNHLWHQ XQG
*HIDKUHQ DXI VLFK ]X QHKPHQ 2EZRKO LKU 9HUKDOWHQ
GXUFKDXV EHJUQGHW ZDU NUlQNWH $OH[HM GLH %HYRUPXQ
GXQJ
(UYHUVXFKWH]XSURWHVWLHUHQ
Ä,FK NDQQ HXFK GRFK QLFKW DOOHLQ ODVVHQ hEHUOHJW PDO
ZLHPLU]XPXWHVHLQZLUGZHQQHXFKGRUWHWZDV]XVW|‰W³
Ä:XQGHUEDU ZLUG GLU ]XPXWH VHLQ ZHQQ GX GHQ %HIHKO
DXVJHIKUW KDVW³ HQWJHJQHWH *HQQDGL VFKDUI Ä'X ZLUVW
GDPLW EHDXIWUDJW XQV ]X GHFNHQ XQG DP (LQJDQJ :DFKH
]X KDOWHQ 0HUNH GLU :HOFKH *HUlXVFKH DXFK LPPHU DXV
GHU 3\UDPLGH ]X GLU GULQJHQ GX GDUIVW GHLQHQ 3RVWHQ ELV
]XXQVHUHU5FNNHKURGHUELV]XU$QNXQIWGHV)OXJERRWHV
QLFKWYHUODVVHQ.ODU"³
Ä6R ]LHPOLFK³ $OH[HM VHXI]WH XQG VDK VHLQHQ .DPHUD
GHQ QDFK GLH LP VFKZDU]HQ /RFK GHU 3\UDPLGH YHU
VFKZDQGHQ
*HQQDGLKREHLQ6WFN.DONVWHLQDXIXQGUHLFKWHHV5R
PDQ
Ä0DUNLHUH XQVHUHQ :HJ PLW 3IHLOHQ DQ GHQ :lQGHQ
+RIIHQWOLFKYHUODXIHQZLUXQVQLFKW«³
Ä-D³SIOLFKWHWHLKP5RPDQEHLÄ'DVVFKHLQWHLQ,UUJDU
WHQ ]X VHLQ³ ,P ,QQHUQ GHU 3\UDPLGH ZDU HV HEHQVR
VFKZOXQGKHL‰ZLHGUDX‰HQ
6LH LUUWHQ ODQJH LQ GHQ GXQNOHQ *lQJHQ XPKHU LQ GHQ
YRQ 6DQG XQG 6WDXE EHGHFNWHQ 'XUFKJlQJHQ VWLHJHQ GLH
HQJHQVWHLQHUQHQ7UHSSHQ DXI XQG DE hEHUDOO GLH JOHLFKH
)LQVWHUQLV NQLUVFKHQGHU 6DQG XQWHU GHQ )‰HQ XQG GUN
NHQGHVWLFNLJH/XIW
0DQFKPDOWDXFKWHQDQGHQ:lQGHQKDOEYHUZLVFKWH$XI
VFKULIWHQ =HLFKQXQJHQ 3IHLOH /LQLHQ DXI 5RPDQ EH
WUDFKWHWH VLH QHXJLHULJ GRFK *HQQDGL ZLHV VHLQHQ .DPH
UDGHQ]XUHFKWÄ:LUKDEHQNHLQH=HLW]XP+HUXPJORW]HQ
6FKQHOOHU³
,Q HLQHP GHU 'XUFKJlQJH ILHO PLW HLQHPPDO GHU %RGHQ
XQWHU 5RPDQ VWHLO DE XQG HU JOLWW GXUFK HLQH JOLWVFKLJH
5LQQHQDFKXQWHQ
Ä,FKIDOOH³ 'DVZDUGDVHLQ]LJHZRPLWHU *HQQDGL YRU
GHU*HIDKUZDUQHQNRQQWH
,PQlFKVWHQ$XJHQEOLFNVFKOXJVHLQH7DVFKHQODPSH JH
JHQ HLQHQ0DXHUYRUVSUXQJXQGHUORVFK 'LH5LQQH ZXUGH
LPPHUIODFKHUHUUXWVFKWHODQJVDPHU
5RPDQ VSUWH GD‰ HLQH JLJDQWLVFKH 0HWDOOKDQG LKQ
SO|W]OLFK DQ GHU 7DLOOH SDFNWH XQG LQ GLH 'XQNHOKHLW WUXJ
'DQQ ZXUGH HU LQ HLQH VFKPDOH OlQJOLFKH .LVWH KLQHLQJH
VFKREHQLQVHLQHQ.RSIGUDQJHQ7DXVHQGHYRQJOKHQGHQ
1DGHOQHLQ)LQVWHUQLVXQG+LW]HYHUVFKZDQGHQ«
*HQQDGL GHU GLH 5LQQH KLQWHU 5RPDQ KLQXQWHUUXWVFKWH
KDWWH PHKU *OFN ± VHLQH 7DVFKHQODPSH EOLHE XQYHUVHKUW
,QGHP0RPHQWDOVVLFKDXVGHU)LQVWHUQLVHLQ0HWDOODUP
QDFKLKPDXVVWUHFNWHNDPLKPGLH*HZDQGWKHLWGHVHUIDK
UHQHQ$VWURQDXWHQ]XJXWH)DVWDXWRPDWLVFKULFKWHWHHUGLH
/DVHUSLVWROHDXIGLHPHWDOOHQH.UHEVVFKHUHXQGVSUDQJDXV
GHU5LQQH
'HU 5DXP LQ GHQ HU JHUDWHQ ZDU VDK HLJHQDUWLJ DXV
+XQGHUWH YRQ YHUVFKLHGHQHQ *HUlWHQ GHUHQ WRWH %LOG
VFKLUPH LP /LFKWVWUDKO GHU 7DVFKHQODPSH DXIEOLW]WHQ
'XW]HQGHYRQ6WHXHUSXOWHQYRP)X‰ERGHQELV]XU'HFNH
%HUJH YRQ VFKZDU]HQ JOlQ]HQGHQ .LVWHQ $XI DOOHP ODJ
HLQHILQJHUGLFNH6WDXEVFKLFKW
5RPDQ ZDU QLUJHQGV ]X VHKHQ *HQQDGL ZROOWH VFKRQ
QDFKVHLQHP)UHXQGUXIHQDOVGHU/LFKWNHJHOSO|W]OLFKDXI
HLQH GHU .LVWHQ ILHO GLH DEVHLWV GHV JUR‰HQ +DXIHQV DXI
HLQHPKRKHQ8QWHUJHVWHOOVWDQG(UJLQJGLFKWDQGLH.LVWH
KHUDQ XQG HUEOLFNWH GXUFK GHQ KDOEGXUFKVLFKWLJHQ 'HFNHO
5RPDQV OHEORVHQ .|USHU 'HQ .RSI VHLQHV *HIlKUWHQ
XPVFKOR‰ HLQ JROGIDUEHQHU +HOP YRQ GHP 7DXVHQGH YRQ
GQQHQIDUELJHQ'UlKWHQDXVJLQJHQGLHJHEQGHOWDXVGHU
.LVWH KHUDXVIKUWHQ XQG LP 0HWDOOVRFNHO YHUVFKZDQGHQ
5RPDQ PX‰WH DQ HLQ 6\VWHP DQJHVFKORVVHQ ZRUGHQ VHLQ
*HQQDGL VWHPPWH VLFK JHJHQ GHQ 'HFNHO XQG YHUVXFKWH
GHQ .DPHUDGHQ ]X HUUHLFKHQ GRFK GLH .LVWH ZDU IHVW
YHUVFKORVVHQ
(U OLH‰ GHQ /LFKWVWUDKO GHU 7DVFKHQODPSH KLQ XQG KHU
KXVFKHQ LQ GHU +RIIQXQJ HWZDV 6FKZHUHV ]X ILQGHQ GDV
PDQDOV+HEHOEHQXW]HQN|QQWH
6HLQ%OLFNILHODXI GLH YRQ GHU /DVHUSLVWROH EHVFKlGLJWH
.UHEVVFKHUH(UEHXJWHVLFKVFKRQXPVLHDXI]XKHEHQDOV
HLQH ODXWH JHELHWHULVFKH 6WLPPH GHXWOLFK YRQ REHQ VDJWH
Ä/D‰GDV'DPLWNDQQVWGXGHLQHP)UHXQGQLFKWKHOIHQ³
'DVZDU5RPDQV6WLPPHGRFKHVZDUQLFKW5RPDQGHU
GDVSUDFK
:lKUHQG *HQQDGL QRFK EHUOHJWH ZDV GLHV EHGHXWHQ
N|QQWHHUNODQJGLH6WLPPHDEHUPDOV
Ä1DYLJDWRU0LWGLUVSULFKWGHU*UR‰H6\VWHPDWLVDWRUGHV
3ODQHWHQ)LU³
Ä6HKUDQJHQHKP³HQWJHJQHWH*HQQDGLÄ,FKWUlXPHVHLW
ODQJHP GDYRQ GHLQH %HNDQQWVFKDIW ]X PDFKHQ ,FK KDEH
DXFK QLFKWV GDJHJHQ PLFK PLW GLU ]X XQWHUKDOWHQ $EHU
EHKDQGHOWPLFKQLFKWVRZLHLKQ±DP.UDJHQJHSDFNWXQG
UHLQ LQ GLH .LVWH :DV VROO GDV" :DV VLQG GDV IU 0DQLH
UHQ" 9HUKDQGOXQJHQ ± GDV LVW HWZDV DQGHUHV 6HL VR QHWW
XQGVFKDOWH]XHUVWGHLQH*UHLI$QJULIIVXQG)KOV\VWHPH
DE GDQQ ZHUGHQ ZLU UHGHQ ,FK P|FKWH RKQH .UDFK DXV
NRPPHQ*ODXEHPLUPHLQH)UHXQGHXQGLFKKDEHQQLFKW
GLH $EVLFKW MHPDQGHP ]X VFKDGHQ :LU VLQG IULHGOLFKH
)RUVFKHUXQGLFKP|FKWHQLFKWGD‰XQVHUH%HNDQQWVFKDIW
PLWHLQHP0RUGEHJLQQW³

5RPDQ VD‰ LP SSLJHQ PDWWJUQHQ *UDV 5XQGKHUXP


ZXFKVHQZHLWYHU]ZHLJWHVFKDWWHQVSHQGHQGH%lXPHEHU
VlW YRQ URVD %OWHQ XQG )UFKWHQ GLH EHUUHLIHQ bSIHOQ
lKQHOWHQ,UJHQGZR]ZLWVFKHUWHQ9|JHO5RPDQJHJHQEHU
VD‰ HLQ VHOWVDPHV :HVHQ RKQH $UPH %HLQH XQG 5XPSI
HLQIDFK HLQH .XJHO PLW ]ZHL EODXHQ $XJHQ XQG URWHQ
/LSSHQ
$OV GDV :HVHQ PHUNWH GD‰ 5RPDQ ]X VLFK JHNRPPHQ
ZDUVDJWHHVEH]LHKXQJVZHLVHGDFKWHHVDXFKQXU 5RPDQ
EHJULIIQLFKWDXIZHOFKH:HLVHGLH8QWHUKDOWXQJVWDWWIDQG
GHQQGDV:HVHQ|IIQHWHGHQ0XQGQLFKW 
Ä,FK VHKH GD‰ 6LH KLHU QHX VLQG ,FK IUHXH PLFK HLQHQ
QHXHQ %HZRKQHU XQVHUHV NOHLQHQ $OOV ]X EHJU‰HQ :U
GHQ6LHVRQHWWVHLQXQGPLUEHULFKWHQZDVHV1HXHVLQGHU
$X‰HQZHOW JLEW"³ 5RPDQ VWDUUWH GLH GHQNHQGH .XJHO
YHUZXQGHUWDQXQGIUDJWH
Ä:DVPHLQHQ6LHPLW$X‰HQZHOW"³
Ä:DV ZRKO"³ 'LH .XJHO ZDU EHOHLGLJW Ä1DWUOLFK GLH
:HOWDXVGHU6LHJHNRPPHQVLQG'LH6WHOOHZR6LHVLFK
MHW]W EHILQGHQ JLOW EHL XQV DOV $XVJDQJVSXQNW 6LH VLQG
QHXKLHUPVVHQDOVRDXVGHU$X‰HQZHOWJHNRPPHQVHLQ
=XJHJHEHQ LFK KDWWH EHUHLWV GLH +RIIQXQJ YHUORUHQ GD‰
LFKQRFKHLQPDOHLQHP1HXHQEHJHJQHQZUGH6HLWYLHOHQ
0LOOLRQHQ=\NOHQZDUWHLFKVFKRQGDUDXIXQGQXQVLQG6LH
HUVFKLHQHQ :DKUVFKHLQOLFK DOV OHW]WHU 1DFK ,KQHQ ZLUG
VLFKHU QLHPDQG PHKU EHL XQV YRUEHLVFKDXHQ hEULJHQV LVW
HV DXFK QLFKW VR ZLFKWLJ ZDV VLFK XQVHUH $OWHVWHQ GD
HLQELOGHQ+LQWHU XQV OLHJW GLH (ZLJNHLW YRU XQV OLHJW GLH
(ZLJNHLW :DV IU HLQ 8QWHUVFKLHG ZHQQ VLFK GLH =HLW LQ
HLQHPJHVFKORVVHQHQ.UHLVEHZHJWQLFKWZDKU"³
Ä,FKYHUVWHKHUHLQJDUQLFKWV³JDE5RPDQHKUOLFK]X
Ä1LFKW QXU 6LH (U]lKOHQ 6LH OLHEHU ZDV GRUW JHVFKLHKW
YRQZR6LHJHUDGHJHNRPPHQVLQG³
Ä'RUW"³5RPDQHULQQHUWHVLFKDQGLH3\UDPLGHDQ*HQ
QDGLXQG$OH[HMDQGDV]HUVW|UWH 3ODQHWRPRELO GDV JUHQ
]HQORVH6DQGPHHUXQGLKPNDPSO|W]OLFK]X%HZX‰WVHLQ
ZLH XQQDWUOLFK DOO GDV ZDU ZDV PLW LKP JHVFKDK 'HU
EOKHQGH*DUWHQGHUZRONHQORVHEODXH+LPPHOGLHVSUH
FKHQGH.XJHO±DOOHVZDULUUHDOZLHHLQ6SLHOVRDOVREHU
HLQHQ ODQJHQ ZLUUHQ 7UDXP KlWWH ,KP ZXUGH DXI HLQPDO
NODUZDV]XWXQZDU(UPX‰WHDXIVSULQJHQHUZDFKHQGLH
.HWWH GLHVHU ]XGULQJOLFKHQ 7UlXPH DEVFKWWHOQ GRFK HLQH
XQEHJUHLIOLFKH *OHLFKJOWLJNHLW KDWWH YRQ LKP %HVLW]
HUJULIIHQ HLQH HLQVFKPHLFKHOQGH XQEHNDQQWH 6WLPPH LQ
VHLQHP,QQHUQIOVWHUWHLKP]XGD‰DOOHVVHLQH5LFKWLJNHLW
KlWWHXQGVRVHLQP‰WH
Ä'RUW"³ ZLHGHUKROWH 5RPDQ Ä'RUW KDEH LFK 6DQG GHQ
JOKHQGHQ U|WOLFKJHOEHQ 6DQG HLQHU XQHQGOLFKHQ :VWH
JHVHKHQ«'RUWVLQGPHLQH)UHXQGHJHEOLHEHQ«'RUW«³
Ä6LH VDJHQ :VWH" *LEW HV HWZD GRUW DX‰HU GHU :VWH
DX‰HU 6DQG QLFKWV DQGHUHV" 8QG GLH 6WlGWH" 'LH ZXQGHU
VFK|QHQ DOWHQ 6WlGWH PHLQHV 3ODQHWHQ JLEW HV GLH HWZD
QLFKW PHKU" 6LQG VLH VFKRQ ]HUVW|UW" 8QG GLH 0HQVFKHQ"
*LEWHVGRUWLQGHU$X‰HQZHOWQRFK0HQVFKHQ"2GHUVLQG
6LHGHUOHW]WH"³
Ä:DUXP VROO LFK GHU OHW]WH VHLQ"³ IUDJWH 5RPDQ Ä'RUW
VLQG PHLQH )UHXQGH JHEOLHEHQ YRU GHU 3\UDPLGH LP
)OXJERRW *HQQDGL $OH[HM GHU &KHI « ,FK KDEH YLHOH
)UHXQGH³
Ä8QG LFK KDWWH QLHPDQGHQ³ VDJWH GLH .XJHO WUDXULJ
Ä6HOWVDP ZDUXP KDEHQ 6LH GHQQ ,KUH )UHXQGH ]XUFNJH
ODVVHQXQGVLQGKLHUKHUJHNRPPHQZR6LHQLHPDQGNHQQW
XQGEUDXFKW"³
Ä:LUZROOWHQGLH3\UDPLGHXQWHUVXFKHQ«'DEHLELQLFK
LQHLQXQWHULUGLVFKHV*HZ|OEHJHVWU]WZXUGHYRQMHPDQ
GHP JHSDFNW XQG LQ HLQHQ VFKPDOHQ .lILJ JHVWHFNW XQG
ZHLWHU ZHL‰ LFK QLFKWV PHKU ,FK ELQ HUVW KLHU YRU ,KQHQ
ZLHGHU]XPLUJHNRPPHQ«³5RPDQHU]lKOWHDXVIKUOLFK
GLH*HVFKLFKWHGHU/DQGXQJGHU5DXPVFKLIIEHVDW]XQJDXI
GHP3ODQHWHQ
'LH.XJHO K|UWH DXIPHUNVDP ]X ZlKUHQG VLH OHLFKW KLQ
XQGKHUZDQNWHXQGDOVGHU3ODQHWRORJHYHUVWXPPWHVDJWH
VLH
Ä-HW]WLVWDOOHVNODU6LHKDWWHQJDUQLFKWYRUKLHUKHUYRU
]XGULQJHQ 0DQ KDW 6LH DXV 9HUVHKHQ DQJHJULIIHQ (V LVW
]ZDU VHKU WUDXULJ DEHU KHOIHQ NDQQ PDQ ,KQHQ ZDKU
VFKHLQOLFKQLFKW'HU3ODQHWPX‰DOVRVHLWODQJHPWRWVHLQ
:RVLQGDOOGLHPlFKWLJHQ6WDDWHQGLH]DKOUHLFKHQ9|ONHU
GLH /lQGHU" 'LH JUR‰H =LYLOLVDWLRQ GHU )LU LVW DXVJHVWRU
EHQ 'XUFK 'XPPKHLW XQG /DSSDOLHQ LVW VLH XQWHUJHJDQ
JHQ2MH³
Ä+|UHQ6LHDXIPLW,KUHP2MHå(UNOlUHQ6LHPLUOLHEHU
ZDVPLWPLUJHVFKLHKWXQGZRKLQLFKJHUDWHQELQ³
Ä6LH EHILQGHQ VLFK LP 3DUDGLHV GHV 3ODQHWHQ )LU PHLQ
/LHEHU³
Ä:R"³
Ä,P 3DUDGLHV LP NQVWOLFKHQ HOHNWURQLVFKHQ 3DUDGLHV
«³ HUNOlUWH GLH .XJHO JHODVVHQ Ä:LVVHQ 6LH HLQVW YRU
YLHOHQ -DKUKXQGHUWHQ JDE HV DXI GHP 3ODQHWHQ DXI GHP
6LH VR XQEHUOHJW JHODQGHW VLQG GHQ XQWHULUGLVFKHQ 5LQJ
HQWODQJGHPbTXDWRUQLFKW'DIUJDEHVKHUUOLFKH6WlGWH
:lOGHU )OVVH )HOGHU HV JDE PlFKWLJH 6WDDWHQ ]DKOUHL
FKH 9|ONHU HV JDE :LVVHQVFKDIW XQG 7HFKQLN 8QVHUH
=LYLOLVDWLRQKDWWHGHQ*LSIHOGHV:RKOVWDQGHVHUUHLFKWXQG
ZLUZXUGHQZLHHVKlXILJGHU)DOOLVWIDXOXQGKRFKPWLJ
'DV (OHNWURQLVFKH 3DUDGLHV ZDU ]XHUVW IU /HXWH JHGDFKW
GLH HLQ KRKHV $OWHU HUUHLFKW KDWWHQ )U VLH ZDU GDV HLQH
$UW%HORKQXQJIULKUVFKZHUHVDUEHLWVUHLFKHV/HEHQ'LH
,GHH DQ VLFK LVW HLQIDFK ,P 6SHLFKHU HLQHU JLJDQWLVFKHQ
(OHNWURQHQPDVFKLQH ZXUGHQ GLH VFK|QVWHQ )OHFNFKHQ GHV
3ODQHWHQ DOOH 6HKHQVZUGLJNHLWHQ GDV %HVWH PRGHOOLHUW
ZDVGLH=LYLOLVDWLRQEHVD‰9RUGHP7RGZXUGHYRP6WHU
EHQGHQHLQH$XI]HLFKQXQJGHVYRP*HKLUQ*HVSHLFKHUWHQ
JHPDFKWHVZXUGHVR]XVDJHQHLQHHOHNWURQLVFKH.RSLHGHU
3HUV|QOLFKNHLWDQJHIHUWLJW6RZXUGHGLHVHNQVWOLFKH:HOW
EHY|ONHUW (V HQWVWDQG HLQH $UW HOHNWURQLVFKHV $OO PLW
VHLQHQ *HVHW]HQ XQG VHLQHQ %UJHUQ (LQ NQVWOLFKHV
3DUDGLHV,QGHQHUVWHQ-DKUHQZXUGHQQXUGLH:UGLJVWHQ
KLQHLQJHODVVHQ (V ZDU HLQ 6DPPHOEHFNHQ GHU ,QWHOOHNWH
'LH OHW]WH =XIOXFKWVVWlWWH GHU *HQLHV XQG 9HUUFNWHQ -D
MD 'DV &RPSXWHUSDUDGLHV JHZDQQ VFKQHOO DQ 3RSXODULWlW
8QGZLHEOLFKEHLDOOHPZDVLQ0RGHLVWNDP.RUUXSWL
RQ LQV 6SLHO 0DQ JHODQJWH QXU QRFK GXUFK %H]LHKXQJHQ
RGHU 6FKPLHUJHOGHU LQV 3DUDGLHV $Q HUVWHU 6WHOOH GLH
JUR‰HQ *HVFKlIWVOHXWH GDQQ GLH NOHLQHQ *HVFKlIWVOHXWH
XQG GDUDXI 6FKDUHQ YRQ UHLFKHQ 1LFKWVWXHUQ XQG 'XPP
N|SIHQ(VZXUGHXP3OlW]HVSHNXOLHUW0DQHUZHLWHUWHGDV
(OHNWURQLVFKH3DUDGLHV'LHN\EHUQHWLVFKH$QODJHGLHGLH
*UXQGODJH ELOGHWH GUDQJ LPPHU PHKU LQ GLH 7LHIH GHV
3ODQHWHQ YRU $OOPlKOLFK ]RJ VLH VLFK XP GHQ JDQ]HQ
bTXDWRU 'HU 5LQJ LVW GDV HOHNWURQLVFKH =HQWUXP XQVHUHV
$OOV³
Ä+|UHQ6LH³XQWHUEUDFKLKQ5RPDQGHUHLQHVFKUHFNOL
FKH :DKUKHLW DKQWH Ä+HL‰W GDV HWZD GD‰ LFK QLFKW PHKU
LFKELQVRQGHUQHLQH.HWWHYRQHOHNWURQLVFKHQ ,PSXOVHQ"
,VWHWZDDOOHVZDVLFKKLHUVHKH,PSXOVH,OOXVLRQHQ"6LQG
ZLUQLFKWVZHLWHUDOVHLQ6SHLFKHUGHU0DVFKLQH"³
Ä6RLVWHVPHLQ/LHEHU+LHULVW DOOHV UHODWLY 6HKHQ 6LH
VLFKQXUPLFKDQELQLFKQLFKWHLQVHOWVDPHV:HVHQ"$EHU
HLQVW ZDU LFK HLQ 0HQVFK LFK KDWWH $UPH %HLQH HLQHQ
.|USHU XQG DOOHV DQGHUH 'RFK LP 3DUDGLHV LVW GDV DOOHV
EHUIOVVLJ XQG PDQ KDW PLFK YHUHLQIDFKW $EHU ZDV
HUNOlUHLFK,KQHQGD±6LHKDEHQGRFKEHVWLPPWDXFKPDO
$UPHJHKDEW«³
(UVW MHW]W EHPHUNWH 5RPDQ GD‰ HU WDWVlFKOLFK ZHGHU
$UPHQRFK%HLQHQRFK5XPSIKDWWHXQGRIIHQEDUJHQDXVR
DXVVDKZLHGLHVHJUR‰lXJLJH.XJHO
Ä0DFKHQ6LHVLFKQLFKWVGUDXV³EHUXKLJWHLKQGLH.XJHO
Ä+LHU ZHUGHQ 6LH DOOH GLHVH *OLHGPD‰HQ QLFKW EUDXFKHQ
6LH KDEHQ GRFK VHOEVW IHVWJHVWHOOW GD‰ ZLU QXU ,PSXOVWUl
JHU VLQG 5HJHQ 6LH VLFK QLFKW DXI 'DV .RRUGLQLHUXQJV
]HQWUXP GHU 0DVFKLQH PDJ NHLQH (UVFKWWHUXQJHQ :R
ZDU LFK VWHKHQJHEOLHEHQ" $FK MD 'LH 3RSXODULWlW GHV
3DUDGLHVHVZXFKVVHKUVFKQHOO+LHUKHUEHJDEHQVLFKQLFKW
QXUGLH6WHUEHQGHQVRQGHUQ6FKDUHQYRQGXUFKDXVMXQJHQ
XQGJHVXQGHQ,GLRWHQ-DMDGXUFKDXVJHVXQGYROOHU.UDIW
XQG (QHUJLH (LQH WHXIOLVFK YHUORFNHQGH 6DFKH 'LH YROO
NRPPHQH ,OOXVLRQ HLQHV JOFNOLFKHQ 'DVHLQV NHLQH 6RU
JHQQXU9HUJQJXQJHQ,OOXVRULVFK]ZDUDEHUGDVLVWQLFKW
ZHVHQWOLFK 'DV &RPSXWHUSDUDGLHV ZXUGH HLQH )DOOH IU
(LQIDOWVSLQVHO
'LH 3OlW]H LP 3DUDGLHV ZXUGHQ ]X +|FKVWSUHLVHQ DQJH
ERWHQ WURW]GHP VWU|PWHQ PDVVHQKDIW 'XPPN|SIH LQ GLH
7RWHQJUXIWHQ IOFKWHWHQ YRU GHU 5HDOLWlW 'HU 3ODQHW EH
NDP GLH 3UREOHPH ]X VSUHQ 0DQJHO DQ $UEHLWVNUlIWHQ
GDQQ +XQJHU =ZLVFKHQ GHQ 6WDDWHQ EHJDQQHQ 6WUHLWLJ
NHLWHQXPGLH$Q]DKOGHU=HOOHQLP6SHLFKHUGHU(OHNWUR
QHQPDVFKLQH (V NDP ]X NULHJHULVFKHQ $XVHLQDQGHUVHW
]XQJHQ 'DV /HEHQ DXI GHP 3ODQHWHQ ZXUGH ]X HLQHP
$OSWUDXP GRFK QLHPDQG YHUVXFKWH GLH /DJH ]X lQGHUQ
DOOHWUlXPWHQYRQGHQ)UHXGHQGHVXQWHULUGLVFKHQ5HLFKHV
'DV (OHNWURQLVFKH 3DUDGLHV LQ GHP VLFK DOOH 7UlXPH
HUIOOWHQZRYROONRPPHQH+DUPRQLHKHUUVFKWHZXUGH]XU
VWlUNVWHQ'URJH$OOHGLHDXIHLQHU([NXUVLRQZLHVLH]X
:HUEH]ZHFNHQ YHUDQVWDOWHW ZXUGHQ KLHU JHZHVHQ ZDUHQ
YHUNDXIWHQLKUHQ%HVLW]EHWWHOWHQGLH9HUZDQGWHQXP*HOG
DQXPHLQH.DUWHIUGDV/HEHQLP3DUDGLHV]XHUZHUEHQ
XQGIULPPHUKHU]XNRPPHQ
-H PHKU GLH 6WlGWH GHV 3ODQHWHQ YHUILHOHQ MH JU|‰HU GLH
6FKZLHULJNHLWHQ LQ GHU =LYLOLVDWLRQ ZXUGHQ GHVWR PHKU
0HQVFKHQ YHUZDQGHOWHQ VLFK LP 6SHLFKHU GHU 0DVFKLQH
'LH HOHNWURQLVFKH (SLGHPLH UDIIWH 6WlGWH XQG 6LHGOXQJHQ
GDKLQ GHU 3ODQHW )LU ZXUGH PHQVFKHQOHHU 'LH .ULHJH
]ZLVFKHQGHQ6WDDWHQXPGLH=HOOHQLP6SHLFKHUGHU0D
VFKLQH K|UWHQ QLFKW DXI REZRKO NDXP QRFK MHPDQG ]XP
.lPSIHQ GD ZDU 5RERWHU EHUQDKPHQ GDV .lPSIHQ (V
EUDFKHLQH(SRFKHVFKUHFNOLFKHUN\EHUQHWLVFKHU.ULHJHDQ
,FK JODXEH PHLQ /LHEHU³ VFKOR‰ GLH .XJHO Ä6LH KDEHQ
HLQHQ =HLWSXQNW HUZLVFKW GD DXI GHP 3ODQHWHQ QXU QRFK
9HUWHLGLJXQJVDQODJHQ DXWRPDWLVFKH .DQRQHQ XQG WRWDO
]HUVW|UWH 6WlGWH EULJJHEOLHEHQ VLQG XQG HV NHLQHQ HLQ]L
JHQOHEHQGLJHQ0HQVFKHQPHKUJLEW³
Ä0DJVHLQ³HQWJHJQHWH5RPDQÄ$EHUDXFK,KU3DUDGLHV
LVWQLFKWJHUDGHEHY|ONHUW8QGPLWGHQKHUUOLFKHQ6WlGWHQ
XQG EHZXQGHUQVZHUWHQ )OHFNFKHQ GHV 3ODQHWHQ VLHKW HV
DXFKQLFKWEHVRQGHUVURVLJDXV³

Ä6LH KDEHQ UHFKW 'LH %LOGHU GLH ZLU VHKHQ VLQG ZHLW
YRQHLQHU9ROONRPPHQKHLWHQWIHUQW/HLGHU:LUKDWWHQDQ
YLHOHV QLFKW JHGDFKW DOV ZLU GDV 3VHXGRDOO JHVFKDIIHQ
KDEHQ :LU VLQG YRU GHQ 6FKZLHULJNHLWHQ XQG 3UREOHPHQ
GHU :LUNOLFKNHLW KLHUKHU LQV /DQG GHU 7UlXPH JHIORKHQ
DEHUGLH3UREOHPHXQG6FKZLHULJNHLWHQGLHXQVKLHUEHU
UDVFKWHQ VLQG YLHO VFKUHFNOLFKHU :LU VLQG GHP 8QJOFN
KLOIORVDXVJHOLHIHUW³
,QGLHVHP$XJHQEOLFNWHLOWHVLFKGLH.XJHOXQGYRUGHP
YHUEOIIWHQ 5RPDQ UROOWHQ HLQH :HLOH ]ZHL JOHLFK JUR‰H
.XJHOQ 'DQQ YHUHLQLJWHQ VLH VLFK ZLHGHU ]X HLQHP *DQ
]HQXQG5RPDQYHUQDKP
Ä,FK JHUDWH HLQIDFK DX‰HU PLU ZHQQ LFK GDUDQ GHQNH
ZDV IU 'XPPKHLWHQ PHLQH =LYLOLVDWLRQ DQJHVWHOOW KDW
GRFKHVLVW]XVSlWHWZDV]XUHWWHQ-DMD$QN|PPOLQJ]X
VSlWXQGHVJLEWQLHPDQGHQGHUGDVWXQN|QQWH(LQVWZDU
GDV (OHNWURQLVFKH 3DUDGLHV WDWVlFKOLFK VHKU EHY|ONHUW XQG
ZXQGHUVFK|Q $FK ZDV IU SKDQWDVWLVFKH LOOXVRULVFKH
:lOGHUKLHUZXFKVHQZDVIU/XIWVFKO|VVHUVLFK]ZLVFKHQ
GHQ EOKHQGHQ )HOGHUQ HUKREHQ 8QG ZDV IU HLQ 9RON
GLHVH *HJHQGHQ EHZRKQWH 2K ZDV IU PlUFKHQKDIW
VFK|QH)UDXHQXQG0lQQHU,QMHQHQ=HLWHQZDULFKVHOEVW
HLQ3UDFKWNHUO.RSI.|USHU$UPHXQG%HLQH±DOOHVZDU
DQ2UWXQG 6WHOOH 8QG GDQQ « $OV VFKOLH‰OLFK DOOH RKQH
$XVQDKPH KLHUKHUJH]RJHQ ZDUHQ EHJDQQ HLQ *HGUlQJH
XQG 'XUFKHLQDQGHU 'LH 6SHLFKHU]HOOHQ ZDUHQ EHUIOOW
HLQ hEHUVFKX‰ DQ ,QIRUPDWLRQHQ WUDW HLQ HQHUJHWLVFKH
hEHUKLW]XQJ :LU PX‰WHQ VSDUHQ $OVR GHPRQWLHUWHQ ZLU
HLQHQ 7HLO GHU /XIWVFKO|VVHU XQG O|VFKWHQ XQQ|WLJH XQG
XQZLFKWLJH,QIRUPDWLRQHQ«³
Ä(QWVFKXOGLJHQ 6LH³ XQWHUEUDFK 5RPDQ GLH .XJHO
Ä:DV YHUVWHKHQ 6LH XQWHU XQQ|WLJHQ XQG XQZLFKWLJHQ
,QIRUPDWLRQHQ"³
Ä$OO GLH $QJDEHQ EHU GLH $X‰HQZHOW GLH NHLQ lVWKHWL
VFKHV 9HUJQJHQ EHUHLWHQ =XP %HLVSLHO ,QIRUPDWLRQHQ
EHU GLH $QDWRPLH XQG 3K\VLRORJLH GHV 0HQVFKHQ 6LH
ZHUGHQYHUVWHKHQGD‰LQXQVHUHULOOXVRULVFKHQ:HOWVROFKH
6DFKHQ EHUIOVVLJ VLQG 2GHU 6SHLVHQ]XEHUHLWXQJ *D
VWURQRPLHHVLVWHLQIDFKGXPPEHLXQVGDUDQ]XGHQNHQ
8QG VR ZXUGHQ DOOH (ULQQHUXQJHQ DQ VROFKH 'LQJH JH
O|VFKW (LQH JUR‰H (LQVSDUXQJ DQ 6SHLFKHU]HOOHQ ZXUGH
GXUFK GLH 9HUHLQIDFKXQJ GHU .RQVWUXNWLRQ GHV 0HQVFKHQ
HUUHLFKW 6HKHQ 6LH PLFK DQ XQG 6LH ZHUGHQ VLFK GDYRQ
EHU]HXJHQ GD‰ GDV VWLPPW :HQQ PDQåV JHQDX QLPPW
EUDXFKHLFKQLFKWHLQPDOPHLQHNXJHOLJH )RUP8QG ZLH
YLHOJOHLFKH(OHPHQWHKDEHQYHUVFKLHGHQH0HQVFKHQDOOHLQ
LP %HZX‰WVHLQ :RULQ XQWHUVFKHLGHQ VLFK GHQQ ]XP %HL
VSLHO$XQG% ZHQQ EHLGH JHUQ HVVHQ WUlXPHQ RGHU YHU
VFKLHGHQH:XQGHUGLQJHEHJDIIHQ"%HLGHVFKlW]HQ+XPRU
JXWH :LW]H HLQ LQWHUHVVDQWHV 6SLHO 'HU 8QWHUVFKLHG ]ZL
VFKHQ LKQHQ EHVWHKW LQ .OHLQLJNHLWHQ 'HWDLOV LP hEHU
ZLHJHQGHVHLQHQRGHUDQGHUHQ(OHPHQWV=XP%HLVSLHOLVW
LQGHPHLQHQPHKU7UDXULJNHLW0HODQFKROLHLQGHPDQGH
UHQ )DXOKHLW (LJHQOLHEH .|QQHQ 6LH VLFK YRUVWHOOHQ ZDV
IU 'DWHQ ZLU IUHLJHVHW]W KDEHQ DOV ZLU DOOH DOOJHPHLQHQ
&KDUDNWHULVWLND LQ HLQ 6FKHPD DXVVRQGHUWHQ XQG GLH %H
VRQGHUKHLWHQ LQ HLQ DQGHUHV" 6RIRUW YHUVFKZDQGHQ %HUJH
YRQVHNXQGlUHQ,QIRUPDWLRQHQGHVJOHLFKHQ7\SXV³
Ä,UJHQGZLHYHUVWHKHLFKQLFKWZLHGDVP|JOLFKJHZHVHQ
VHLQVROO³VDJWH5RPDQ
Ä*ODXEHQ 6LH PLU HV ZDU P|JOLFK³ HQWJHJQHWH GLH .X
JHO Ä0DQ QHQQW GDV HLQH $EVWUDNWLRQ VFKDIIHQ 1DFK
HLQLJHQ NOHLQHQ 0DQLSXODWLRQHQ KDWWHQ ZLU DQVWHOOH YRQ
HLQHU 0LOOLRQ )DXOHQ]HU QXU HLQHQ ]ZHL RGHU GUHL 'LH
DQGHUHQZXUGHQGLHVHQGUHL3HUV|QOLFKNHLWHQDQJHJOLFKHQ
(V ZXUGHQ %QGHO YRQ 3HUV|QOLFKNHLWHQ GHV JOHLFKHQ
7\SXV JHVFKDIIHQ 9LHOIDOW ZXUGH YHUHLQKHLWOLFKW 'LH
$XVQDKPH ZXUGH ]XU 5HJHO (V JHQJWH GLH 'HQNZHLVH
GHU %HZRKQHU HLQ ZHQLJ ]X VWDQGDUGLVLHUHQ XQG VFKRQ
YHUVFKZDQGHQ YLHOH DOV ,QGLYLGXHQ ZXUGHQ ]X HLQLJHQ
'XW]HQGVROFKHU.XJHOQZLHLFKNRQGHQVLHUW³
Ä+HL‰W GDV GD‰ LKU DXI GLHVH :HLVH GDV 3UREOHP GHU
hEHUEHY|ONHUXQJJHO|VWKDEW"³
Ä-DPLWGHUhEHUEHY|ONHUXQJZXUGHQZLUVFKQHOOIHUWLJ
GRFKEDOGEUDFKHLQDQGHUHV8QJOFNEHUXQVKHUHLQ$OV
DXIGHP3ODQHWHQNHLQH0HQVFKHQPHKUEOLHEHQ JLQJGLH
(OHNWURQHQPDVFKLQH ]XU DXWRPDWLVFKHQ 6HOEVWEHGLHQXQJ
EHU 'LH )XQNWLRQVIlKLJNHLW DOOHU LKUHU 6\VWHPH ZXUGH
YRQ 5RERWHUQ EHUZDFKW $EHU -DKUKXQGHUWH YHUJLQJHQ
XQG GLH 5RERWHU ILQJHQ DQVFKHLQHQG DQ ]X YHUURWWHQ XQG
]X%UXFK]XJHKHQ³
5RPDQ HULQQHUWH VLFK DQ GLH YHUURVWHWHQ VSLQQHQDUWLJHQ
6FKDUIVFKW]HQ'LH9HUPXWXQJHQGHU.XJHOVWLPPWHQ
Ä8QG XQVHU (OHNWURQLVFKHV $OO ZXUGH HEHQIDOOV DOOPlK
OLFK GHIHNW ,UJHQGZHOFKH 0DVFKLQHQWHLOH YHUVFKOLVVHQ
RIIHQVLFKWOLFK ZXUGHQ GXUFK GLH (LQZLUNXQJ GHV .OLPDV
GHV 3ODQHWHQ XQG GHU EHU LKP H[SORGLHUHQGHQ %RPEHQ
]HUVW|UW,FKKDEHVFKRQJHVDJWGD‰GLHOHW]WHQ8PVLHGOHU
LQV &RPSXWHUSDUDGLHV YRU GHQ 6FKUHFNHQ GHU XQXQWHUEUR
FKHQHQN\EHUQHWLVFKHQ.ULHJHIORKHQ'LH]XP6FKXW]GHU
(OHNWURQHQPDVFKLQH JHVFKDIIHQHQ YHUVFKLHGHQHQ N\EHU
QHWLVFKHQ (LQULFKWXQJHQ NlPSIWHQ SDXVHQORV PLWHLQDQGHU
ZlKUHQG VLH GLH ,QWHUHVVHQ GHU HLQHQ RGHU DQGHUHQ 0HQ
VFKHQJUXSSH YHUWHLGLJWHQ GLH GDQDFK VWUHEWH LQV (OHNWUR
QLVFKH3DUDGLHV ]X JHODQJHQ :DKUVFKHLQOLFK NlPSIHQ VLH
ELV MHW]W REZRKO NHLQ 0HQVFK PHKU DXI GHP 3ODQHWHQ
EULJJHEOLHEHQLVW6HOEVWYHUVWlQGOLFKKDWXQVHUHHOHNWURQL
VFKH +HLPVWDWW GXUFK GLHVH DXWRPDWLVFKHQ %DUEDUHQ VWDUN
JHOLWWHQ %HUHLWV VHLW YLHOHQ =\NOHQ IDOOHQ 'DWHQVSHLFKHU
LPPHU ZLHGHU DXV ,QIRUPDWLRQHQ EHU JDQ]H 9|ONHU XQG
/lQGHUZHUGHQJHO|VFKW'LH)ROJHQVLQGVFKZHUYRUVWHOO
EDU:HQQLQGHU$X‰HQZHOWHLQ.RQGHQVDWRUGXUFKEUHQQW
EHGHXWHW GDV EHL XQV HLQH :HOWNDWDVWURSKH JDQ]H .RQWL
QHQWH O|VHQ VLFK LQ HLQ 1LFKWV DXI -D $QN|PPOLQJ 6LH
ZHUGHQ QRFK DOOH 6FKUHFNHQ XQVHUHU :HOW HUOHEHQ³ IO
VWHUWHGLH.XJHOXQGIJWHDXIJHUHJWKLQXQGKHUNXOOHUQG
KLQ]X Ä:LVVHQ 6LH ZDV GDV 6FKUHFNOLFKVWH DQ XQVHUHU
HOHNWURQLVFKHQ:HOWLVW"³
Ä1HLQ³
'LH.XJHOUROOWHGLFKWDQ5RPDQKHUDQXQGEUXPPWHGLH
$XJHQYHUGUHKHQG
Ä'DV6FKUHFNOLFKVWHZDVEHLXQVSDVVLHUHQNDQQLVWHLQ
.XU]VFKOX‰ .HLQH hEHUVFKZHPPXQJHQ %UlQGH 9XO
NDQDXVEUFKH.ULHJHLQGHU$X‰HQZHOWN|QQHQVLFKPHV
VHQPLWGLHVHU JUDXHQHUUHJHQGHQ (UVFKHLQXQJ LP (OHNWUR
QLVFKHQ3DUDGLHV³
Ä(LQ VFK|QHV 3DUDGLHV³ VWLH‰ 5RPDQ KHUYRU Ä%HGHXWHW
GDV GHPQDFK GD‰ ZHQQ MHPDQG LUJHQGZR GRUW DQ GHU
3\UDPLGHDXVHXUHUULHVLJHQ0DVFKLQHHLQH/DPSHKHUDXV
VFKUDXEWKLHUHLQHKDOEH:HOWXPNRPPW"³
Ä*HQDXGDV³5RPDQZXUGHXQKHLPOLFK]XPXWH
Ä*HQQDGL :LU KDEHQ XQV GRFK HLJHQV LQ GLH 3\UDPLGH
EHJHEHQ XP GDV 9HUWHLGLJXQJVV\VWHP GHV 5LQJHV DE]X
VFKDOWHQ³
5RPDQ ZX‰WH GD‰ *HQQDGL HLQ VHKU XPVLFKWLJHU
0HQVFK ZDU DEHU DXFK VREDOG HU VHLQHQ OHEORVHQ .|USHU
HUEOLFNWHGXUFKDXVLPVWDQGHZDUGDV,QQHUHGHU3\UDPLGH
]X]HUWUPPHUQXQG GD‰ HU GDPLW XQZLVVHQWOLFK HLQ JDQ
]HV$OOYHUQLFKWHQZUGH )U hEHUOHJXQJHQXQG *HVSUl
FKH PLW GHU .XJHO EOLHE MHW]W NHLQH =HLW (U PX‰WH HWZDV
XQWHUQHKPHQ
Ä,FKPX‰LQGLH$X‰HQZHOW]XUFN³VDJWH5RPDQÄ1XU
VR NDQQ LFK PHLQHQ )UHXQG KLQGHUQ HWZDV DQ]XVWHOOHQ
ZDV QLFKW ZLHGHUJXW]XPDFKHQ LVW +HOIHQ 6LH PLU :LU
PVVHQKDQGHOQ³
Ä+DQGHOQ"³ IUDJWH GLH .XJHO YHUZXQGHUW Ä:LH GHQQ"
9HUJHVVHQ 6LH QLFKW GD‰ 6LH MHW]W DXFK QXU DXV ,PSXOVHQ
EHVWHKHQ³
Ä:HQQ6LHDXFKPDFKWORVVLQGLFKELQHVQLFKW6LHKD
EHQVLFKDXFKDXI,KUHP3ODQHWHQDOVKLOIORVJHJHQEHUGHQ
6FKZLHULJNHLWHQ GHU :LUNOLFKNHLW HUZLHVHQ (LQH 9HUORN
NXQJGLH,OOXVLRQHLQHVJOFNOLFKHQ'DVHLQVLQHLQHU3VHX
GRZHLW KDW HXFK DOOH LQV 9HUGHUEHQ JHVWU]W XQG QXQ
VLW]HQ 6LH KLHU WDWHQORV KHUXP 'HU 8QWHUJDQJ NDQQ YHU
KLQGHUWZHUGHQZHQQZLUXQVEHHLOHQ³
Ä:RKLQ GHQQ HLOHQ 6LH QDLYHV *HVFK|SI"³ HQWJHJQHWH
GLH .XJHO Ä'LH =HLW OlXIW KLHU LP .UHLV 'LH 9HUJDQJHQ
KHLWZLUG]XU=XNXQIWXQGGLH=XNXQIWJHKWLQGLH9HUJDQ
JHQKHLWEHU'LH=HLWJHVFKZLQGLJNHLWLVWKLHUDXFKDQGHUV
6LHXQGLFKVLQGHOHNWULVFKH,PSXOVHZLUEHZHJHQXQVPLW
/LFKWJHVFKZLQGLJNHLW*HQDXVRZLHDOOHVDQGHUHDXFKGLH
7DWVDFKH GD‰ 6LH XQG LFK XQV VFKRQ OlQJHUH =HLW XQWHU
KDOWHQLVWQXUHLQH,OOXVLRQ'RUWZR,KU)UHXQGJHEOLHEHQ
LVWLVWQRFKQLFKWHLQPDOHLQH6HNXQGHYHUJDQJHQ8PGLH
=HLW LP 3DUDGLHV EUDXFKW PDQ VLFK NHLQH 6RUJHQ ]X PD
FKHQ9RUXQVOLHJWGLH(ZLJNHLW³
Ä.|QQWHQ6LHPLUWURW]GHPKHOIHQKLHUUDXV]XNRPPHQ"³
Ä:LH RIW VROO LFK GDV QRFK ZLHGHUKROHQ +LHU VLQG ZLU
PDFKWORV %HJUHLIHQ 6LH GRFK GD‰ 6LH QLFKW H[LVWLHUHQ
'HU HLQ]LJH GHU ,KQHQ QRFK KHOIHQ NDQQ LVW ,KU )UHXQG
GHU LQ GHU 3\UDPLGH JHEOLHEHQ LVW $EHU RE LKP GDV JH
OLQJW ZHL‰ LFK QLFKW 6RODQJH ,KU 2UJDQLVPXV GRUW LQ GHU
3\UDPLGHQRFKOHEWKDEHQ6LHHLQH&KDQFH³
Ä$KD$EHUPDQNDQQGRFKPHLQHP)UHXQGHLQHQ:LQN
JHEHQLKQZDUQHQ6LHKDWWHQHLQ.RRUGLQLHUXQJV]HQWUXP
HUZlKQW$QVFKHLQHQGVWHXHUWGLHVHV=HQWUXPDOOHVKLHU"³
Ä$EHU QLFKW GRFK :LH NDQQ PDQ GDV =HQWUXP ZHJHQ
VROFKHU/DSSDOLHQEHOlVWLJHQ"0DQN|QQWHXQVEHVHLWLJHQ
DXVGHP6SHLFKHUGHU0DVFKLQHO|VFKHQ 1HLQLFKZUGH
GDVQLFKWULVNLHUHQ³
Ä'DV VROOHQ /DSSDOLHQ VHLQ" ,KU $OO LVW LP %HJULII ]X
JUXQGH ]X JHKHQ XQG 6LH KDEHQ $QJVW ,KUH &KHIVå ]X
EHOlVWLJHQ,FKYHUVWHKH6LHQLFKW³
Ä:LU KDEHQ XQVHUH *HVHW]H $QN|PPOLQJ 6ROO GDV $OO
]XJUXQGH JHKHQ LFK ZHUGH GDV .RRUGLQLHUXQJV]HQWUXP
QLFKWVW|UHQ³
Ä*XW DEHU N|QQWHQ 6LH PLFK LQ GLHVHV =HQWUXP EULQ
JHQ"³ULHI5RPDQYHUlUJHUWÄ,FKZHUGHVHOEVWGLH6DFKHLQ
GLH+DQGQHKPHQ³
'LH .XJHO ZDU HLQH :HLOH XQVFKOVVLJ UROOWH PLW GHQ
$XJHQHUNOlUWHVLFKGDQQDEHUHLQYHUVWDQGHQ
Ä*XW LFK EULQJH 6LH LQV .RRUGLQLHUXQJV]HQWUXP DEHU
6LH ZHUGHQ VHOEVW PLW GHQ bOWHVWHQ GHV =HQWUXPV YHUKDQ
GHOQ)ROJHQ6LHPLU³VDJWHGLH.XJHOXQGVFKZHEWHGXUFK
GLH=ZHLJHGHUEOKHQGHQ%lXPHKLQGXUFK
,PHUVWHQ$XJHQEOLFNZDU5RPDQYHUZLUUWGDQQEHJULII
HUDEHUGD‰HVLQGHULOOXVRULVFKHQ:HOWNHLQH*UDYLWDWLRQ
JDEXQGPDFKWHVLFKDXIGHQ:HJ

5RPDQNDPGXUFKGHQNDOWHQ1DFKWZLQGZLHGHU]XVLFK
*HQQDGLXQG$OH[HMVD‰HQQHEHQLKPPLWGHP5FNHQDQ
GLHVWHLQHUQH:DQGGHU3\UDPLGH JHOHKQWXQGVDKHQ]XP
VFKZDU]HQ6WHUQHQKLPPHODXI
5RPDQKREHEHQIDOOVVHLQHQ%OLFNXQGVDKGDVEHUGHU
:VWHVFKZHEHQGH)OXJERRWGDVODQJVDPKHUDEVDQN
Ä'HULVWJDQ]VFK|QQHUY|V³VDJWH*HQQDGLZlKUHQGHU
GLHVFKZDQNHQGHQ%RUGOLFKWHUGHV)OXJERRWHVEHWUDFKWHWH
Ä(LQH /DQGXQJ LQ GHU 1DFKW LVW HLQH VFKZLHULJH $QJHOH
JHQKHLW hEULJHQV IU HLQHQ 3UDNWLNDQWHQ PDFKW HU VHLQH
6DFKHUHFKWJXW³
Ä+PKP³EUXPPWH$OH[HM
$OV *HQQDGL EHPHUNWH GD‰ 5RPDQ GLH $XJHQ JH|IIQHW
KDWWHZXUGHHUIU|KOLFKHU
Ä1D DXIJHZDFKW" 'X KDVW XQV DEHU HLQHQ 6FKUHFN HLQ
JHMDJW5RPDQ$OVLFKGLFKGXUFKGLHVH*lQJHELVKLHUKHU
VFKOHSSWHJODXEWHLFKPHLQH%HLQHYHUVDJHQ %OHLEUXKLJ
OLHJHQ 9LNWRU LVW XQV ]X +LOIH JHNRPPHQ %DOG ZHUGHQ
ZLU]X+DXVHLP5DXPVFKLIIVHLQ1D GHU &KHI ZLUG XQV
DEHUGLH/HYLWHQOHVHQZHJHQXQVHUHU(LJHQLQLWLDWLYH³
Ä+|U PDO³ VDJWH 5RPDQ OHLVH Ä+DVW GX GLH $XWRPDWLN
LQGHU3\UDPLGHDXFKQLFKWEHVFKlGLJW"³
Ä:RUEHU GX GLU DOOHV 6RUJHQ PDFKVW $OV LFK GLFK LQ
HLQHPVFKZDU]HQ6DUJVDKGD]XQRFKEHZX‰WORVKDEHLFK
IDVWGHQ9HUVWDQGYHUORUHQ%OR‰JXWGD‰GHUHQ5RERWHU±
LFKJODXEHHVZDUGHU+DXSWV\VWHPDWLVDWRUGHV3ODQHWHQ±
PLFK EHUUHGHW KDW LQ GHU 3\UDPLGH QLFKWV ]X ]HUVW|UHQ
hEULJHQV GLHVHU 6\VWHPDWLVDWRU ZDU ]LHPOLFK IULHGIHUWLJ
(UKDW GLFK PLU XQYHUVHKUW ]XUFNJHJHEHQ RKQH %HZX‰W
VHLQ]ZDUGRFKHUKDWPLUYHUVLFKHUWGD‰GX]XGLUNRP
PHQ ZUGHVW (U KDW PLFK QLFKW EHORJHQ VRQVW KlWWH LFK
LKQ«³
Ä8QGZDVLVWPLWGHP9HUWHLGLJXQJVV\VWHPGHV5LQJHV"³
IUDJWH5RPDQÄ+DVWGXHVQLFKW]HUVW|UW"³
Ä1HLQ'HU5RERWHUKDWPLULP1DPHQYRQLUJHQGHLQHP
.RRUGLQLHUXQJV]HQWUXP HUNOlUW GD‰ PDQ XQV GXUFKODVVHQ
ZLUG:HQQLFKUHFKWYHUVWDQGHQKDEHKHUUVFKWKLHULQGHU
:VWH VWlQGLJ .ULHJ ]ZLVFKHQ YHUVFKLHGHQHQ N\EHUQHWL
VFKHQ $QODJHQ 2EZRKO LFK ]XJHEHQ PX‰ GD‰ LFK QLFKW
KHUDXVJHIXQGHQ KDEH ZR GLH 0HQVFKHQ VLQG XQG ZHU
GLHVHJDQ]H:HOWYHUZDOWHW³
Ä'DV HUNOlUH LFK GLU VSlWHU³ IOVWHUWH 5RPDQ Ä+LOI PLU
EHLP$XIVWHKHQ³EDWHU$OH[HMÄ$UPHXQG%HLQHZROOHQ
PLUQRFKQLFKWJHKRUFKHQ'DLVW9LNWRUVFKRQ*HEWLKP
6LJQDOH %OR‰ VFKQHOO ZHJ DXV GLHVHU SDUDGLHVLVFKHQ *H
JHQG³
Ä(UUHGHWZLUUHV=HXJ³VDJWH$OH[HMOHLVHXQGUFNWHGHQ
+HOPDXIGHP.RSIGHV3ODQHWRORJHQ]XUHFKW

1DFKGHP /MRZXVFKNLQ 5RPDQV %HULFKW ]X (QGH DQJH


K|UWKDWWHNUDW]WHHUVLFKQDFKGHQNOLFKKLQWHUGHP2KUXQG
VHXI]WH
Ä'HPQDFKVLQGDOVR DOOH LP 3DUDGLHV XQG DXI GHP 3OD
QHWHQ ILQGHQ XQXQWHUEURFKHQ 6FKLH‰HUHLHQ ]ZLVFKHQ GHQ
5RERWHUQ VWDWW" *XW « 8QG PLW GLHVHP .RRUGLQLHUXQJV
]HQWUXP VDJVW GX LVW HV VFKZHU VLFK ]X YHUVWlQGLJHQ"
$KD HV LVW GRFK P|JOLFK « *HQQDGL QRWLHUH LP
%RUGMRXUQDO 'DV 5DXPVFKLII NHKUW ]XU %DVLV ]XUFN «
$XI GLHVHP YHUNPPHUWHQ 3ODQHWHQ N|QQHQ ZLU LP 0R
PHQW NDXP HWZDV DXVULFKWHQ DEHU VLFKHU ZHUGHQ GLH
)DFKOHXWHDXIGHU(UGHGDHLQH/|VXQJILQGHQ³

Das könnte Ihnen auch gefallen