Sie sind auf Seite 1von 53

'DVQHXH$EHQWHXHU

/HZ7ROVWRL'HU6FKQHHVWXUP
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\'XPPH3XWH
7LWHOGHVUXVVLVFKHQ2ULJLQDOVF_l_ev
,QV'HXWVFKHEHUWUDJHQYRQ+HUPDQQ$VHPLVVHQ
0LW,OOXVWUDWLRQHQYRQ-UJHQ:DJQHU
,6%1
)UGLHGHXWVFKHhEHUVHW]XQJ
‹9HUODJ5WWHQ /RHQLQJ%HUOLQ
)UGLH,OOXVWUDWLRQHQ
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ-UJHQ:DJQHU
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1U1DFKGHPLFKDXIHLQHU3RVWVWDWLRQDXIGHUHQ1DPHQLFK
PLFKQLFKWPHKUEHVLQQHGLHDEHUVRYLHOLFKPLFKHULQQH
UH LP *HELHW GHU 'RQNRVDNHQ LUJHQGZR LQ GHU 1lKH YRQ
1RZRWVFKHUNDVVN ODJ 7HH JHWUXQNHQ KDWWH VFKLFNWH LFK
PLFKJHJHQVLHEHQ8KUDEHQGV]XU:HLWHUIDKUWDQ(VZDU
EHUHLWV GXQNHO DOV LFK PLFK HLQJHPXPPW LQ 3HO] XQG
5HLVHGHFNH QHEHQ $OMRVFKND LP 6FKOLWWHQ QLHGHUOLH‰ ,P
6FKXW]HGHV6WDWLRQVJHElXGHVVFKLHQHVDOVVHLHVGUDX‰HQ
PLOGH XQG ZLQGVWLOO (V VFKQHLWH QLFKW DEHU GHU +LPPHO
DQ GHP NHLQ HLQ]LJHV 6WHUQOHLQ ]X VHKHQ ZDU ZLUNWH XQ
JHZ|KQOLFK QLHGULJ XQG ILQVWHU JHJHQEHU GHU ZHL‰HQ
6FKQHHIOlFKHGLHVLFKYRUXQVDXVEUHLWHWH
6REDOG ZLU DQ GHQ GXQNOHQ 6LOKRXHWWHQ HLQLJHU 0KOHQ
YRQGHQHQHLQHVFKZHUIlOOLJLKUHPlFKWLJHQ)OJHOGUHKWH
YRUEHLJHNRPPHQXQGLQVIUHLH)HOGKLQDXVJHIDKUHQZDUHQ
EHPHUNWHLFKGD‰GHU:HJEHVFKZHUOLFKHUZXUGHXQGYRQ
6FKQHH YHUZHKW ZDU 'HU :LQG EOLHV PLU MHW]W KHIWLJHU LQ
GLHOLQNH6HLWHOLH‰GLH6FKZHLIHXQG0lKQHQGHU3IHUGH
]XU 6HLWH IODWWHUQ XQG ZLUEHOWH EHKDUUOLFK GHQ GXUFK GLH
.XIHQ XQG 3IHUGHKXIH JHORFNHUWHQ 6FKQHH DXI 'DV
6FKHOOHQJHOlXW HUVWDUE DOOPlKOLFK HLQ NDOWHU /XIW]XJ GHU
GXUFK LUJHQGHLQH gIIQXQJ LP bUPHO HLQJHGUXQJHQ ZDU
IXKUPLUEHUGHQ5FNHQXQGPLUILHOGHU5DWGHV6WDWL
RQVYRUVWHKHUV HLQ GLH :HLWHUIDKUW OLHEHU ]X YHUVFKLHEHQ
XP QLFKW ZRP|JOLFK GLH JDQ]H 1DFKW XPKHU]XLUUHQ XQG
XQWHUZHJV]XHUIULHUHQ
Ä:HUGHQZLUXQVDXFKQLFKWYHULUUHQ"³ZDQGWHLFKPLFK
DQ GHQ .XWVFKHU DOV LFK KLHUDXI NHLQH $QWZRUW HUKLHOW
VWHOOWHLFKGLH)UDJHSUl]LVHUÄ+|UPDO.XWVFKHUZHUGHQ
ZLUJXWELV]XUQlFKVWHQ6WDWLRQNRPPHQ":HUGHQZLUXQV
QLFKWYHULUUHQ"³
Ä'DVZHL‰*RWW³DQWZRUWHWHHURKQHVLFKXP]XZHQGHQ
Ä6HKWQXUZLHGHU:LQGEHUGLH6WHSSHIHJWYRP:HJ
LVWQLFKWVPHKU]XVHKHQ+HUUGXPHLQ*RWW³
Ä6DJHQXQPDONODUXQGGHXWOLFKREGXGLU]XWUDXVWGLH
QlFKVWH6WDWLRQ]XHUUHLFKHQRGHUQLFKW³GUDQJLFKZHLWHU
LQLKQÄ:HUGHQZLUHVVFKDIIHQ"³
Ä:LU VROOWHQ HV ZRKO VFKDIIHQ³ VDJWH GHU .XWVFKHU XQG
PXUPHOWHQRFKHWZDVZDVLFKEHLGHPVWDUNHQ:LQGQLFKW
YHUVWHKHQNRQQWH
=XUFNIDKUHQZROOWHLFKQLFKWDEHUZRP|JOLFKGLHJDQ
]H 1DFKW EHL .lOWH XQG 6FKQHHWUHLEHQ LQ GHU 6WHSSH XP
KHU]XLUUHQGLHLQMHQHP7HLOGHV'RQNRVDNHQJHELHWVY|OOLJ
|GHLVWZDUDXFKQLFKWVHKUYHUORFNHQG+LQ]XNDPQRFK
GD‰ PLU GHU .XWVFKHU REZRKO LFK VHLQH *HVLFKWV]JH LQ
GHU'XQNHOKHLWQLFKWJHQDXHUNHQQHQNRQQWHDXVLUJHQGHL
QHP *UXQGH ZHQLJ ]XVDJWH XQG NHLQ 9HUWUDXHQ HLQIO|‰WH
(U VD‰ HQWJHJHQ GHU *HSIORJHQKHLW GHU .XWVFKHU QLFKW
VHLWOLFKVRQGHUQPLWWHQDXIGHP%RFNZDUXQI|UPLJJUR‰
VSUDFKODQJVDPXQGWUlJHXQGVHLQHPHUNZUGLJKRKHDXI
GHP.RSIKLQXQGKHUVFKZDQNHQGH0W]HZLFKJDQ]YRQ
GHU EOLFKHQ .RSIEHGHFNXQJ GHU .XWVFKHU DE $X‰HUGHP
EHIUHPGHWHPLFKGLH$UWZLHHUGLH3IHUGHDQWULHEZREHL
HU GLH =JHO LQ EHLGHQ +lQGHQ KLHOW ZLH HLQ /DNDL GHU
VLFKVWDWWGHV.XWVFKHUVDXIGHQ%RFNJHVHW]WKDWXQGYRU
DOOHPWUDXWHLFKLKPGHVKDOEQLFKW JDQ]ZHLO HU HLQ 7XFK
EHU GLH 2KUHQ JHEXQGHQ KDWWH 0LW HLQHP :RUW GLHVHU
ILQVWHUHJHNUPPWH5FNHQGHUVLFKYRUPLUHUKREJHILHO
PLUQLFKWXQGVFKLHQPLUQLFKWV*XWHV]XYHUKHL‰HQ
Ä,FK PHLQH ZLU VROOWHQ OLHEHU XPNHKUHQ³ ZDQGWH VLFK
$OMRVFKND DQ PLFK Ä:HQQ ZLU XQV YHULUUHQ ZLUGåV NHLQ
9HUJQJHQ³
Ä+HUUGXPHLQ*RWWZLHHUGDDQJHIHJWNRPPW1LFKWV
YRP:HJHVLHKWPDQPHKUGLH $XJHQ KDW PDQ JDQ] YROO
6FKQHH«+HUUGXPHLQ*RWW³EUXPPWHGHU.XWVFKHU
:LU ZDUHQ QRFK NHLQH 9LHUWHOVWXQGH JHIDKUHQ DOV GHU
.XWVFKHUGLH3IHUGHDQKLHOW$OMRVFKNDGLH=JHOEHUJDE
GLH%HLQHVFKZHUIlOOLJXQWHUGHP6LW]KHUYRU]HUUWHXQGLQ
VHLQHQ JUR‰HQ 6WLHIHOQ GXUFK GHQ NQLUVFKHQGHQ 6FKQHH
VWDSIWHXPGHQ:HJ]XVXFKHQ
Ä:DVJLEWåV":RKLQZLOOVWGX"6LQGZLUDEJHLUUW"³IUDJWH
LFKGRFKGHU.XWVFKHUJDENHLQH$QWZRUWVRQGHUQNHKUWH
GDV *HVLFKW VFKZHLJHQG YRP :LQG DE GHU LKP LQ GLH
$XJHQSHLWVFKWHXQGHQWIHUQWHVLFKYRP6FKOLWWHQ
Ä1XQZLHLVWHV"+DVWGXGHQ:HJ"³IUDJWHLFKZLHGHU
DOVHU]XUFNNDP
Ä.HLQ:HJ]XVHKHQ³VDJWHHUSO|W]OLFKLQlUJHUOLFKHP
JHUHL]WHP7RQDOVZlUHLFKVFKXOGGDUDQGD‰HUGHQ:HJ
YHUORUHQKDWWHGDQQVWHFNWHHUVHLQHJUR‰HQ)‰HODQJVDP
ZLHGHU XQWHU GHQ %RFNYHUVFKODJ XQG EHJDQQ PLW VWHLIJH
IURUHQHQ)lXVWOLQJHQGLH=JHO]XRUGQHQ
Ä:DV VROOHQ ZLU QXQ PDFKHQ"³ IUDJWH LFK DOV ZLU XQV
ZLHGHULQ%HZHJXQJVHW]WHQ
Ä:DVN|QQHQZLUVFKRQPDFKHQ:LUZHUGHQZHLWHUIDK
UHQZRKLQHV*RWWEHOLHEW³
8QG VR IXKUHQ ZLU LP ELVKHULJHQ OHLFKWHQ 7UDE HLQIDFK
GUDXIORVEDOGGXUFKZHLFKHQIX‰KRKHQ6FKQHHEDOGEHU
VSU|GHNDKOH(LVNUXVWHQ
2EZRKO HV NDOW ZDU WDXWH GHU 6FKQHH DXI GHP 0DQWHO
NUDJHQ VHKU VFKQHOO 'HU :LQG IHJWH LPPHU KHIWLJHU EHU
GLH6WHSSHXQGGDQQEHJDQQHLQIHLQHUWURFNHQHU6FKQHH
QLHGHU]XJHKHQ
(VZDUMHW]WJDQ]RIIHQVLFKWOLFKGD‰ZLUY|OOLJYRP:HJ
DEJHNRPPHQ ZDUHQ GHQQ LQ GHU QlFKVWHQ 9LHUWHOVWXQGH
VDKHQZLUNHLQHQHLQ]LJHQ:HUVWSIDKOPHKU
Ä:DV PHLQVW GX³ ZDQGWH LFK PLFK HUQHXW DQ GHQ .XW
VFKHUÄZHUGHQZLUGLH6WDWLRQHUUHLFKHQ"³
Ä:HOFKH 6WDWLRQ" =XUFN ZHUGHQ ZLU HV ZRKO VFKDIIHQ
ZHQQ PDQ GHQ 3IHUGHQ IUHLHQ /DXI Ol‰W VLH ILQGHQ KLQ
DEHU ]XU DQGHUHQ NDXP « GDEHL NDQQ PDQ QRFK XPV
/HEHQNRPPHQ³
Ä1XQGDQQIDKUH]XUFN³VDJWHLFKÄ(VLVWZRKOULFKWL
JHU«³
Ä=XUFNIDKUHQVROOLFK"³ZLHGHUKROWHGHU.XWVFKHU
Ä-DMDIDKUH]XUFN³
'HU .XWVFKHU OLH‰ GLH =JHO KlQJHQ 'LH 3IHUGH OLHIHQ
MHW]WIOLQNHUGRFKGD‰ZLUNHKUWJHPDFKWKDWWHQPHUNWHLFK
HUVWGDUDQGD‰GHU:LQGQXQYRQGHUDQGHUHQ6HLWH NDP
%DOGZXUGHQGXUFKGHQ6FKQHHVFKOHLHUZLHGHUGLH0KOHQ
VLFKWEDUXQGGHUPXQWHUJHZRUGHQH.XWVFKHUEHJDQQHLQH
8QWHUKDOWXQJ
Ä'D VLQG QHXOLFK DXI GHP 5FNZHJ YRQ MHQHU 6WDWLRQ
DXFK 5HLVHQGH YRP 6FKQHHVWXUP EHUUDVFKW ZRUGHQ³
HU]lKOWHHUÄ'LHKDEHQXQWHUGHQ+HXVFKREHUQEHUQDFKWHW
XQG VLQG HUVW DP 0RUJHQ DQJHNRPPHQ (LQ *OFN QRFK
GD‰ VLH DQ GHQ 6FKREHUQ YRUEHLNDPHQ GHQQ VRQVW ZlUHQ
VLHDOOHVFKODQNZHJHUIURUHQ±VRNDOWZDUHV'HUHLQHKDW
VLFK DXFK QRFK VR GLH )‰H DEJHIURUHQ XQG GUHL :RFKHQ
GDPLWWRGNUDQNJHOHJHQ³
Ä$EHU MHW]W LVW HV MD QLFKW VHKU NDOW XQG GHU :LQG KDW
QDFKJHODVVHQ³EHPHUNWHLFKÄ9LHOOHLFKWN|QQWHQZLUGRFK
QRFKIDKUHQ"³
Ä.DOW LVW HV QLFKW VHKU GDV VWLPPW ZRKO DEHU GHU :LQG
KDWQLFKWQDFKJHODVVHQ-HW]WKDEHQZLULKQYRQKLQWHQGD
GHQNWPDQHULVWVFKZlFKHUJHZRUGHQDEHUHVZHKWGRFK
WFKWLJ )DKUHQ N|QQWH PDQ VFKRQ ZHQQ HLQ .XULHU RGHU
VRQVWMHPDQGHVDXIHLJHQH9HUDQWZRUWXQJZLOODEHUVRLVW
HVNHLQ6SD‰ZHQQHLQHPGHU5HLVHQGHHUIULHUW:LHVROOWH
LFKGDIUGDV/HEHQ(XHU*QDGHQJUDGHVWHKHQ"³

,Q GLHVHP $XJHQEOLFN HUW|QWH KLQWHU XQV GDV 6FKHOOHQ


JHOlXW HLQLJHU 7URLNDV GLH VLFK XQV LQ VFKQHOOHU )DKUW
QlKHUWHQ
Ä'DVVLQGGLH.XULHUJORFNHQ³VDJWHPHLQ.XWVFKHUÄ'LH
JLEWHVDXIGHUJDQ]HQ6WDWLRQQXUHLQPDO³
'DV 6FKHOOHQJHOlXW GHU YRUGHUVWHQ 7URLND GDV YRP
:LQGKHUEHUJHWUDJHQVFKRQGHXWOLFK]XK|UHQZDUNODQJ
LQ GHU 7DW XQJHZ|KQOLFK VFK|Q UHLQ YROO PLW WLHIHQ HLQ
ZHQLJYLEULHUHQGHQ7|QHQ:LHLFKVSlWHUHUIXKUKDQGHOWH
HV VLFK XP HLQH VRJHQDQQWH -lJHUNRPELQDWLRQ DXV GUHL
*ORFNHQ HLQHU JUR‰HQ LQ GHU 0LWWH PLW VDPWHQHP .ODQJ
ZLHPDQVRVDJWXQG]ZHLNOHLQHUHQ DXI HLQH 7HU] DEJH
VWLPPWHQ:LHGLHVH7HU]XQGGLHYLEULHUHQGHQ4XLQWHQLQ
GHU /XIW ZLGHUKDOOWHQ GDV ZDU KLHU LQPLWWHQ GHU ZHLWHQ
XQG |GHQ 6WHSSH ZLUNOLFK XQJHPHLQ HLQGUXFNVYROO XQG
ZRKOWXHQG
Ä'LH3RVWNRPPWDQJHMDJW³VDJWHPHLQ.XWVFKHUDOVXQV
GLH HUVWH GHU GUHL 7URLNDV HUUHLFKWH Ä:LH LVW GHQQ GHU
:HJ" .RPPW PDQ GXUFK"³ ULHI HU GHP .XWVFKHU GHV
OHW]WHQ 6FKOLWWHQV ]X GRFK GLHVHU WULHE QXU VHLQH 3IHUGH
GXUFKODXWH5XIHDQXQGJDENHLQH$QWZRUW
6REDOGGLH3RVWDQXQVYRUEHUJHIDKUHQZDUHUVWDUEGDV
6FKHOOHQJHOlXWVHKUVFKQHOOLP:LQG
0HLQ.XWVFKHUZDUZRKOHWZDVEHVFKlPW
Ä*XW +HUU ZHQQ 6LH ZROOHQ N|QQHQ ZLU MD IDKUHQ³
ZDQGWH HU VLFK ]X PLU Ä'LH GRUW VLQG GHQVHOEHQ :HJ
JHNRPPHQLKUH6SXULVWQRFKIULVFK³
,FK ZLOOLJWH HLQ XQG ZLU PDFKWHQ DXIV QHXH NHKUW XQG
DUEHLWHWHQ XQV QXQ ZLHGHU JHJHQ GHQ :LQG PKVDP
GXUFK GHQ KRKHQ 6FKQHH YRUZlUWV 8P QLFKW GLH YRQ GHQ
3RVWVFKOLWWHQ KLQWHUODVVHQH 6SXU ]X YHUOLHUHQ EOLFNWH LFK
XQYHUZDQGW ]XU 6HLWH DXI GHQ :HJ =XHUVW HWZD ]ZHL
:HUVW ZDU GLH 6SXU GHXWOLFK ]X VHKHQ GRFK DOOPlKOLFK
EHPHUNWH PDQ XQWHU GHQ .XIHQ QXU QRFK HLQH OHLFKWH
8QHEHQKHLWXQGEDOGGDUDXIZDUEHUKDXSWQLFKWPHKU]X
HUNHQQHQ RE HV VLFK QRFK XP GLH 6SXU RGHU HLQIDFK XP
HLQH QHX DQJHZHKWH 6FKQHHVFKLFKW KDQGHOWH 0HLQH $X
JHQ GLH XQDXVJHVHW]W DXI GHQ XQWHU GHQ .XIHQ JOHLFKVDP
]XUFNIOXWHQGHQ 6FKQHH VWDUUWHQ ZDUHQ HUPDWWHW VR GD‰
LFK VLH ZLHGHU QDFK YRP ULFKWHWH 'HQ GULWWHQ :HUVWSIDKO
KDWWHQ ZLU QRFK JHVHKHQ GRFK GHQ YLHUWHQ NRQQWHQ ZLU
QLFKW PHKU HQWGHFNHQ %HLP :HLWHUIDKUHQ KDWWHQ ZLU ZLH
DXFK VFKRQ YRUKHU GHQ :LQG EDOG YRQ YRUQ EDOG YRQ
KLQWHQEDOGYRQGHUUHFKWHQEDOGYRQGHUOLQNHQ6HLWHVR
GD‰ GHU .XWVFKHU VFKOLH‰OLFK EHKDXSWHWH ZLU VHLHQ QDFK
UHFKWV LFK GDJHJHQ ZLU VHLHQ QDFK OLQNV DEJHLUUW XQG
$OMRVFKNDVRJDUGLH0HLQXQJYHUIRFKWZLUIKUHQ]XUFN
:LHGHUXP PDFKWHQ ZLU PHKUPDOV KDOW XQG GHU .XWVFKHU
NOHWWHUWHPLWVHLQHQNORELJHQ)‰HQDXVGHP6FKOLWWHQXP
GHQ :HJ ]X VXFKHQ GRFK DOOHV ZDU YHUJHEHQV (LQPDO
VWLHJDXFKLFKDXVZHLOLFKJHJODXEWKDWWHLQHLQLJHU(QW
IHUQXQJ HLQH :HJVSXU ]X HUNHQQHQ 'RFK NDXP KDWWH LFK
PLFK PKVDP VHFKV 6FKULWWH JHJHQ GHQ :LQG YRUZlUWV
JHNlPSIW XQG PLFK GDYRQ EHU]HXJW GD‰ EHUDOO GLH
JOHLFKHQ HLQI|UPLJ ZHL‰HQ 6FKQHHVFKLFKWHQ ODJHQ XQG
GD‰ GLH YHUPHLQWOLFKH :HJVSXU OHGLJOLFK HLQ 3KDQWDVLHJH
ELOGH ZDU ± GD ZDU DXFK PHLQ 6FKOLWWHQ QLFKW PHKU ]X
VHKHQ,FKULHIVRODXWLFKNRQQWH
Ä.XWVFKHU $OMRVFKND³ DEHU LFK IKOWH ZLH PLU GHU
:LQG GLH :RUWH JHUDGH]X YRP 0XQGH UL‰ XQG VLH EOLW]
VFKQHOOZHL‰*RWWZRKLQIRUWWUXJ,FKVFKOXJGLH5LFKWXQJ
HLQZRGHU6FKOLWWHQJHVWDQGHQKDEHQPX‰WHHUZDUQLFKW
GD LFK JLQJ QDFK UHFKWV ZLHGHU QLFKWV ,FK VFKlPH PLFK
QRFK KHXWH EHL GHP *HGDQNHQ ZLH LFK PLW ODXWHU GXUFK
GULQJHQGHUMDVRJDUHLQZHQLJYHU]ZHLIHOWHU6WLPPHQRFK
HLQPDOÄ+HGD.XWVFKHU³ ULHIZlKUHQG HUQXUQRFK]ZHL
6FKULWWYRQPLUHQWIHUQWZDU6HLQHGXQNOH*HVWDOWPLWGHU
NXU]HQ3HLWVFKHXQGGHUJUR‰HQ]XU 6HLWH EHUKlQJHQGHQ
0W]HVWDQGSO|W]OLFKZLHDXVGHP%RGHQJHZDFKVHQYRU
PLU(UIKUWHPLFK]XP6FKOLWWHQ
Ä(LQ*OFNQXUGD‰HVQLFKWNDOWLVW³VDJWHHUÄGHQQEHL
VWDUNHP)URVW±RZHK«+HUUGXPHLQ*RWW³
Ä/D‰GHQ3IHUGHQIUHLHQ/DXIVROOHQVLHXQV]XUFNEULQ
JHQ³ VDJWH LFK DOV LFK PLFK ZLHGHU LQ GHQ 6FKOLWWHQ JH
VHW]W KDWWH Ä6LH ZHUGHQ GRFK ]XUFNILQGHQ" 1LFKW ZDKU
.XWVFKHU"³
Ä'DVZHUGHQVLHZRKO³
(U OLH‰ GLH =JHO ORFNHU VFKOXJ PLW GHU 3HLWVFKH HLQ
SDDUPDO DXI GDV *HVFKLUU GHV 0LWWHOSIHUGHV XQG ZLU IXK
UHQ ZLHGHU DXIV *HUDWHZRKO ORV :LU ZDUHQ ZRKO HLQH
NQDSSH KDOEH 6WXQGH JHIDKUHQ SO|W]OLFK HUW|QWHQ YRU XQV
DEHUPDOVGDVPLUQXQVFKRQEHNDQQWH-lJHUJHOlXWXQGGLH
*O|FNOHLQ ]ZHLHU ZHLWHUHU 6FKOLWWHQ GLH VLFK XQV MHW]W
MHGRFK YRQ GHU HQWJHJHQJHVHW]WHQ 6HLWH QlKHUWHQ (V ZD
UHQGLHVHOEHQ7URLNDVGLHLQ]ZLVFKHQGLH3RVWDEJHOLHIHUW
KDWWHQ XQG QXQ GLH (UVDW]SIHUGH KLQWHQ DQ GLH 6FKOLWWHQ
JHEXQGHQ ]X LKUHU $XVJDQJVVWDWLRQ ]XUFNNHKUWHQ 'HU
YRQ GUHL PlFKWLJHQ 3IHUGHQ JH]RJHQH .XULHUVFKOLWWHQ PLW
GHP -lJHUJHOlXW MDJWH YRU GHQ DQGHUHQ GDKLQ 'HU .XW
VFKHU GLHVHV 6FKOLWWHQV VD‰ DXI GHP %RFN XQG WULHE PLW
ODXWHQ 5XIHQ GLH 3IHUGH DQ ,Q GHQ EHLGHQ QDFKIROJHQGHQ
7URLNDV VD‰HQ MH ]ZHL .XWVFKHU LP ,QQHUQ GHU QXQPHKU
OHHUHQ 6FKOLWWHQ XQG XQWHUKLHOWHQ VLFK ZLH PDQ K|UHQ
NRQQWHODXWXQGIU|KOLFKPLWHLQDQGHU'HUHLQHYRQLKQHQ
UDXFKWH VHLQH 3IHLIH GHUHQ YRP :LQG DQJHIDFKWH *OXW
HLQHQ 7HLO VHLQHV *HVLFKWV HUKHOOWH %HLP $QEOLFN GLHVHU
/HXWH VFKlPWH LFK PLFK GD‰ LFK $QJVW JHKDEW KDWWH ZHL
WHU]XIDKUHQXQG DXFKPHLQ.XWVFKHUVFKLHQHWZDV bKQOL
FKHV]XHPSILQGHQGHQQZLU VDJWHQ ZLH DXV HLQHP 0XQ
GHÄ:LUZROOHQLKQHQQDFKIDKUHQ³

1RFK EHYRU GLH OHW]WH 7URLND YRUEHL ZDU ZROOWH PHLQ


.XWVFKHU ZHQGHQ XQG VWLH‰ GDEHL XQJHVFKLFNW PLW GHU
'HLFKVHO JHJHQ GLH KLQWHQ DQJHEXQGHQHQ GUHL 3IHUGH 6LH
ZXUGHQ VFKHX ]HUULVVHQ GLH 5LHPHQ XQG JDORSSLHUWHQ
VHLWZlUWVGDYRQ
Ä6HKW PDO GLHVHQ VFKLHOlXJLJHQ 7HXIHO GHU VLHKW QLFKW
HLQPDO ZRKLQ HU ZHQGHW XQG IlKUW HLQIDFK DXI GLH /HXWH
ORV6RHLQ6DWDQ³VFKLPSIWHPLWKHLVHUHUVFKULOOHU6WLP
PH HLQHU GHU EHLGHQ .XWVFKHU DXV GHU OHW]WHQ 7URLND HLQ
NOHLQHU XQG VRZHLW LFK DXV VHLQHU 6WLPPH XQG 6WDWXU
VFKOLH‰HQNRQQWHVFKRQDOWHU0DQQHUVSUDQJEHKHQGHDXV
GHP 6FKOLWWHQ XQG OLHI LPPHU QRFK DXI PHLQHQ .XWVFKHU
VFKLPSIHQGXQG]HWHUQGGHQ3IHUGHQQDFK
'RFK GLH 3IHUGH OLH‰HQVLFK QLFKW HLQIDQJHQ 'HU .XW
VFKHU OLHI KLQWHU LKQHQ KHU XQG HLQHQ $XJHQEOLFN VSlWHU
ZDUHQ VRZRKO GLH 3IHUGH DOV DXFK GHU .XWVFKHU LQ GHP
ZHL‰HQ1HEHOGHV6FKQHHJHVW|EHUVYHUVFKZXQGHQ
Ä:DVVLOLLL .RPP PLW GHP )DOEHQ VR NULHJH LFK VLH
QLFKW³K|UWHPDQLKQQXUQRFKUXIHQ
'HU]ZHLWH.XWVFKHUHLQ EDXPODQJHU .HUO NOHWWHUWH DXV
GHP 6FKOLWWHQ VSDQQWH ZRUWORV VHLQ 'UHLJHVSDQQ DXV
VFKZDQJVLFKDXIHLQVGHU3IHUGHXQGJDORSSLHUWHPLWDOOHQ
GUHLHQVSRUQVWUHLFKVEHUGHQNQLUVFKHQGHQ6FKQHHVHLQHP
.DPHUDGHQQDFK
:LU IROJWHQ LQGHVVHQ EOLQGOLQJV GHQ EHLGHQ DQGHUHQ
7URLNDV PLW GHP .XULHUVFKOLWWHQ DQ GHU 6SLW]H GHVVHQ
3IHUGHXQWHUODXWHP6FKHOOHQJHOlXWLQYROOHP 7UDE GDKLQ
MDJWHQ
Ä:LHVROOHUVLHDXFKNULHJHQ"³0HLQ.XWVFKHU]HLJWHLQ
GLH 5LFKWXQJ LQ GHU GLH EHLGHQ 3RVWNXWVFKHU YHUVFKZXQ
GHQ ZDUHQ Ä:HQQ GLH 3IHUGH QLFKW YRQ VHOEVW ]X GHQ
DQGHUHQ ]XUFNNRPPHQ GDQQ VLQG VLH UDVHQG JHZRUGHQ
XQGN|QQHQLKQQRFKGRUWKLQIKUHQYRQZRHUQLFKWPHKU
]XUFNILQGHW³
6HLWGHP ZLU KLQWHU GHP 3RVWVFKOLWWHQ KHUIXKUHQ ZDU
PHLQ.XWVFKHUZLHDXIJHWDXWXQGZXUGHUHGVHOLJZDVLFK
GDLFKQRFKQLFKWVFKODIHQZROOWHQDWUOLFKDXVQXW]WHLKP
HWZDVDXIGHQ=DKQ]XIKOHQ,FKIUDJWHLKQZRHUJHER
UHQXQGZLHHUKLHUKHUYHUVFKODJHQZRUGHQVHLXQGHUIXKU
QXQ EDOG GD‰ HU JOHLFK PLU DXV GHP *RXYHUQHPHQW 7XOD
VWDPPWHXQGHLQ)URQDUEHLWHUDXVGHP'RUI.LUSLWVFKQRMH
ZDU'DV/DQGVHLGRUWMHW]WVHKUUDUJHZRUGHQHU]lKOWHHU
XQG QDFK GHU &KROHUD ZROOH GDV *HWUHLGH JDU QLFKW PHKU
JHGHLKHQVLHVHLHQGUHL%UGHULQGHU )DPLOLHYRQGHQHQ
HLQHU ]XP 0LOLWlU JHJDQJHQ VHL XQG GD GLH (UQWH QLFKW
HLQPDO ELV :HLKQDFKWHQ DXVUHLFKH P‰WHQ VLH KLQ]XYHU
GLHQHQ GLH :LUWVFKDIW KDEH GHU MQJVWH %UXGHU EHUQRP
PHQ ZHLO HU YHUKHLUDWHW VHL HU VHOEVW VHL :LWZHU $XV
LKUHP 'RUI HU]lKOWH HU ZHLWHU NRPPH DOOMlKUOLFK HLQH
JDQ]H 6FKDU %DXHUQ KLHUKHU XP VLFK DOV )XKUOHXWH ]X
YHUGLQJHQHUVHOEVWVHL]ZDUQRFK QLFKW )XKUPDQQ JHZH
VHQ KDEH DEHU GLH 6WHOOH EHL GHU 3RVW DQJHQRPPHQ XP
GHQ %UXGHU ]X XQWHUVWW]HQ XQG HU YHUGLHQH *RWW VHL
'DQN DXFK JXW ± KXQGHUW]ZDQ]LJ 5XEHO MlKUOLFK YRQ
GHQHQ HU KXQGHUW QDFK +DXVH VFKLFNH HV OLH‰H VLFK KLHU
EHUKDXSWJDQ]JXWOHEHQÄZHQQGLH.XULHUHQLFKWVROFKH
%LHVWHU ZlUHQ XQG GLH /HXWH QLFKW LPPHU JOHLFK VR JURE
ZUGHQ³
Ä:DV KDW PLFK GLHVHU .HUO GD VR EHVFKLPSIW" +HUU GX
PHLQ*RWWKDEHLFKLKPGHQQGLH3IHUGHDEVLFKWOLFKORVJH
ULVVHQ" :HUGH LFK GHQQ MHPDQG HWZDV %|VHV WXQ" 8QG
ZDUXPLVWHULKQHQEHUKDXSWQDFKJHMDJW±VLHZlUHQYRQ
VHOEVW ]XUFNJHNRPPHQ 6R KHW]W HU QXU GLH 3IHUGH ]X
7RGHXQGZLUGQRFKVHOEVWGDEHLXPNRPPHQ³VFKOR‰GDV
JRWWHVIUFKWLJH%lXHUOHLQ
Ä:DV LVW GHQQ GDV GRUW"³ IUDJWH LFK DOV YRU XQV LQ GHU
)HUQHYHUVFKLHGHQHGXQNOH6LOKRXHWWHQDXIWDXFKWHQ
Ä(LQ :DJHQ]XJ³ HUNOlUWH PHLQ .XWVFKHU Ä-D PLW GHP
LVW JXW IDKUHQ³ IJWH HU KLQ]X DOV ZLU DQ HLQH $Q]DKO
ULHVLJHU PLW %DVWPDWWHQ EHGHFNWHU )XKUZHUNH KHUDQJH
NRPPHQ ZDUHQ GLH HLQV KLQWHU GHP DQGHUHQ DXI 5lGHUQ
GDKLQIXKUHQÄ'DLVWNHLQH0HQVFKHQVHHOH]XVHKHQ±DOOH
VFKODIHQ (LQ NOXJHV 3IHUG NHQQW VHOEHU GHQ :HJ GDV LUUW
QLH DE ,FK ELQ DXFK VFKRQ PDO PLW HLQHP :DJHQ]XJ JH
IDKUHQLFKZHL‰%HVFKHLG³
(VZDULQGHU7DWHUVWDXQOLFKZLHVLFKGLHVHPlFKWLJHQ
YRQ GHP 0DWWHQEHUZXUI ELV KLQDE ]X GHQ 5lGHUQ YRU
6FKQHH VWDUUHQGHQ )XKUHQ IRUWEHZHJWHQ RKQH JHOHQNW ]X
ZHUGHQ /HGLJOLFK DXI GHU YRUGHUVWHQ )XKUH ZXUGH GLH
VFKQHHEHGHFNWH0DWWH]ZHL)LQJHUEUHLWDQJHKREHQXQGLP
6SDOW HUVFKLHQ IU HLQHQ $XJHQEOLFN HLQH 3HO]PW]H DOV
ZLU PLW 6FKHOOHQJHOlXW DQ GHP :DJHQ]XJ YRUEHUIXKUHQ
(LQJUR‰HVVFKHFNLJHV3IHUGGDVPLWYRUJHVWUHFNWHP+DOV
XQG JHVWUDIIWHP 5FNHQ JHPHVVHQ EHU GHQ Y|OOLJ YHU
VFKQHLWHQ:HJVWDPSIWHXQGGHQ]RWWLJHQ.RSIXQWHUGHP
EHUHLIWHQ .UXPPKRO] LQ JOHLFKPl‰LJHP 7DNW VHQNWH XQG
ZLHGHU KRE VSLW]WH HLQV VHLQHU PLW 6FKQHH EHGHFNWHQ
2KUHQDOVZLUDQLKPYRUEHLNDPHQ
1DFKGHP ZLU HLQH KDOEH 6WXQGH VFKZHLJHQG ZHLWHUJH
IDKUHQ ZDUHQ ZDQGWH VLFK PHLQ .XWVFKHU ZLHGHU ]X PLU
XP
Ä:DVPHLQHQ6LH+HUUIDKUHQZLUDXFKULFKWLJ"³
Ä'DVZHL‰LFKQLFKW³DQWZRUWHWHLFK
Ä9RUKLQNDPGHU:LQGYRQMHQHU6HLWHXQG MHW]W IDKUHQ
ZLUGLUHNWJHJHQLKQDQ1HLQZLUIDKUHQQLFKWULFKWLJZLU
VLQGZLHGHUDEJHLUUW³VFKOR‰HUJOHLFKPWLJ
2EZRKO HU YRQ 1DWXU EHUDXV lQJVWOLFK ZDU ]HLJWH HU
VLFK MHW]W VHLWGHP ZLU QLFKW PHKU DOOHLQ ZDUHQ ± LQ *H
PHLQVFKDIW LVW VHOEVW GHU 7RG ZHQLJHU VFKUHFNOLFK ± XQG
QLFKWHU(QWVFKHLGXQJHQ]XWUHIIHQXQGGLH9HUDQWZRUWXQJ
]X WUDJHQ KDWWH Y|OOLJ JHID‰W (U VWHOOWH VHHOHQUXKLJ %H
WUDFKWXQJHQ EHU GLH YRP YRUGHUVWHQ 3RVWNXWVFKHU JH
PDFKWHQ )HKOHU DQ DOV RE LKQ GDV DOOHV EHUKDXSW QLFKWV
DQJLQJH)UHLOLFKZDUDXFKPLUVFKRQDXIJHIDOOHQGD‰GHU
YRUDXVIDKUHQGH6FKOLWWHQEDOGOLQNVEDOGUHFKWVYRQXQV]X
VHKHQZDUVRGD‰LFKVRJDUGHQ(LQGUXFNJHZRQQHQKDWWH
ZLUGUHKWHQXQVLQQHUKDOEHLQHVNOHLQHQ 5DXPHV LP .UHL
VH'DVNRQQWHQDWUOLFKHLQH6LQQHVWlXVFKXQJVHLQZLHHV
PLU GHQQ ]XZHLOHQ DXFK VFKLHQ DOV IDKUH GHU YRUGHUVWH
6FKOLWWHQ EHUJDXI RGHU EHUJDE ZlKUHQG GLH 6WHSSH GRFK
DXIGHUJDQ]HQ6WUHFNHJOHLFKPl‰LJHEHQZDU
1DFKGHP ZLU QRFK HLQH :HLOH ZHLWHUJHIDKUHQ ZDUHQ
EHPHUNWH LFK LQ GHU )HUQH JDQ] DP +RUL]RQW HLQHQ VLFK
EHZHJHQGHQ ODQJHQ VFKZDU]HQ 6WUHLIHQ DEHU VFKRQ LP
QlFKVWHQ$XJHQEOLFNZDUPLUNODUGD‰HVVLFKXPGHQVHO
EHQ :DJHQ]XJ KDQGHOWH GHQ ZLU YRUKLQ EHUKROW KDWWHQ
'LHNQDUUHQGHQ5lGHUYRQGHQHQVLFKHLQLJHQLFKWHLQPDO
GUHKWHQ ZXUGHQ XQYHUlQGHUW YRP 6FKQHH ]XJHZHKW GLH
)XKUOHXWHVFKOLHIHQLPPHUQRFKXQWHUGHQ%DVWPDWWHQXQG
GDV VFKHFNLJH /HLWSIHUG EHVFKQXSSHUWH QDFK ZLH YRU PLW
JHEOlKWHQ1VWHUQGHQ:HJXQGVSLW]WHGLH2KUHQ
Ä'D KDEHQ ZLUåV :LU VLQG GLH JDQ]H =HLW LP .UHLV JH
IDKUHQ XQG NRPPHQ MHW]W ZLHGHU DP VHOEHQ :DJHQ]XJ
KHUDXV³ VDJWH PHLQ .XWVFKHU LQ Q|UJHOQGHP 7RQ Ä'LH
.XULHUSIHUGHVLQGNUlIWLJGLH NDQQ HU ZRKO MDJHQ ZLH HLQ
:LOGHUDEHUXQVHUHZHUGHQQLFKWGXUFKKDOWHQZHQQHVGLH
JDQ]H1DFKWVRZHLWHUJHKW³
(UUlXVSHUWHVLFK
Ä.HKUHQZLUOLHEHUXP+HUUEHYRUHV]XVSlWLVW³
Ä:DUXP",UJHQGZRPVVHQZLUGRFKKHUDXVNRPPHQ³
Ä:R GHQQ" :LU ZHUGHQ GLH JDQ]H 1DFKW LQ GHU 6WHSSH
]XEULQJHQ:LHGDVVWUPW«+HUUGXPHLQ*RWW³
2EZRKOHV PLFK EHIUHPGHWH GD‰ GHU .XWVFKHU GHV YRU
GHUVWHQ 6FKOLWWHQV GHU JDQ] RIIHQEDU GHQ :HJ XQG MHGH
2ULHQWLHUXQJ YHUORUHQ KDWWH QLFKWV WDW XP GHQ :HJ DXV
ILQGLJ ]X PDFKHQ VRQGHUQ XQEHNPPHUW VHLQH 3IHUGH
DQWULHEXQGLQYROOHP7UDEZHLWHUIXKUKLHOWLFKHVQLFKWIU
UDWVDPPLFKMHW]WQRFKYRQGHQ3RVWVFKOLWWHQ]XWUHQQHQ
Ä)DKUHLKQHQQXUQDFK³VDJWHLFK
'HU .XWVFKHU IJWH VLFK WULHE DEHU GLH 3IHUGH QRFK ZL
GHUVWUHEHQGHUDQDOVYRUKHUXQGVSUDFKNHLQ:RUWPHKUPLW
PLU


'HU6WXUPZXUGHLPPHUKHIWLJHUXQGYRP+LPPHOILHO
HLQIHLQHUWURFNHQHU6FKQHHHVVFKLHQDXFKNlOWHUJHZRU
GHQ]XVHLQGHQQ1DVHXQG:DQJHQ IURUHQPLUMHW]WVWlU
NHUXQGLPPHUKlXILJHUGUDQJHLQNDOWHU/XIW]XJXQWHUGHQ
3HO]VRGD‰LFKPLFKIHVWHUHLQZLFNHOQPX‰WH$EXQG]X
IXKU GHU 6FKOLWWHQ KROSHUQG EHU NDKOH YHUHLVWH 6WHOOHQ
YRQGHQHQGHU:LQGGHQ6FKQHHZHJJHIHJWKDWWH'DLFK
RKQH HLQPDO ]X EHUQDFKWHQ VFKRQ DQ GLH VHFKVKXQGHUW
:HUVW ]XUFNJHOHJW KDWWH ILHOHQ PLU REZRKO LFK VHKU
JHVSDQQW DXI GHQ $XVJDQJ XQVHUHU ,UUIDKUW ZDU XQYHUVH
KHQVGLH$XJHQ]XXQGLFKVFKOXPPHUWHHLQ$OVLFKQDFK
HLQHU:HLOHGLH$XJHQDXIVFKOXJEHUUDVFKWHHVPLFKGLH
ZHL‰H6FKQHHIOlFKHLQHLQZLHPLULPHUVWHQ $XJHQEOLFN
VFKLHQJUHOOHV/LFKWJHWDXFKW]XVHKHQGHU+RUL]RQWKDWWH
VLFK HUKHEOLFK HUZHLWHUW GHU QLHGULJH VFKZDU]H +LPPHO
ZDUSO|W]OLFKYHUVFKZXQGHQXQG]XDOOHQ6HLWHQVDKPDQ
GLHVFKUlJHQZHL‰HQ6WUHLIHQGHVQLHGHUJHKHQGHQ6FKQHHV
'LH 8PULVVH GHU YRU XQV IDKUHQGHQ 6FKOLWWHQ ]HLFKQHWHQ
VLFK MHW]W GHXWOLFKHU DE XQG DOV LFK QDFK REHQ VFKDXWH
VFKLHQ HV PLU LP HUVWHQ $XJHQEOLFN DOV RE VLFK GLH :RO
NHQYHU]RJHQKlWWHQXQGGHU+LPPHOQXUQRFKGXUFKGHQ
KHUDEIDOOHQGHQ 6FKQHH YHUVFKOHLHUW VHL :lKUHQG LFK JH
VFKOXPPHUW KDWWH ZDU QlPOLFK GHU 0RQG DXIJHJDQJHQ
XQG ZDUI QXQ VHLQ NDOWHV KHOOHV /LFKW GXUFK GLH GQQH
:RONHQGHFNH XQG GHQ 6FKQHHVFKOHLHU 'DV HLQ]LJH ZDV
LFK LQ GLHVHU %HOHXFKWXQJ NODU HUNHQQHQ NRQQWH ZDUHQ
XQVHUH 3IHUGH GHU 6FKOLWWHQ PHLQ .XWVFKHU XQG GLH YRU
XQV KHU IDKUHQGHQ GUHL 3RVWVFKOLWWHQ ,P HUVWHQ GHP .X
ULHUVFKOLWWHQVD‰GHU.XWVFKHUQDFKZLHYRUDXIGHP%RFN
XQG OLH‰ GLH 3IHUGH LQ YROOHP 7UDE ODXIHQ LP ]ZHLWHQ
VD‰HQGLHEHLGHQ3RVWLOOLRQHDXI HLQHP JHVFKW]WHQ 3OlW]
FKHQ GDV VLH VLFK PLW +LOIH HLQHV EUHLWHQ %DXHUQURFNV
KHUJHULFKWHWKDWWHQXQGUDXFKWHQRKQHVLFKXPGLH3IHUGH
]X NPPHUQ XQHQWZHJW LKU 3IHLIFKHQ ZDV DQ GHQ YRQ
GRUW KHUEHUVFKLPPHUQGHQ 3XQNWHQ ]X HUNHQQHQ ZDU LP
GULWWHQ LQ GHP QLHPDQG ]X VHKHQ ZDU ODJ GHU .XWVFKHU
YHUPXWOLFKDXIGHP%RGHQGHV6FKOLWWHQVXQGVFKOLHI'HU
.XWVFKHU GHV HUVWHQ 6FKOLWWHQV KLHOW MHW]W VHLW LFK HUZDFKW
ZDULPPHUKLQYRQ=HLW]X=HLWGLH3IHUGHDQXQG PDFKWH
VLFK DXI GLH 6XFKH QDFK GHP :HJ -HGHVPDO ZHQQ ZLU
VWHKHQEOLHEHQ ZXUGH GDV +HXOHQ GHV :LQGHV GHXWOLFKHU
YHUQHKPEDU XQG PDQ VDK HUVW GDQQ VR UHFKW ZHOFKH 8Q
PHQJHQ YRQ 6FKQHH GXUFK GLH /XIW ZLUEHOWHQ ,FK EHRE
DFKWHWHEHLGHPYRP6FKQHHWUHLEHQJHGlPSIWHQ/LFKWGHV
0RQGHVZLHVLFKGLHJHGUXQJHQH*HVWDOWGHV.XWVFKHUVLQ
GHP OLFKWHQ 1HEHO KLQ XQG KHU EHZHJWH ZLH HU PLW GHP
3HLWVFKHQVWLHOYRUVLFKGHQ:HJDEWDVWHWHGDQQZLHGHUDQ
GHQ 6FKOLWWHQ KHUDQNDP XQG VLFK YRQ GHU 6HLWH DXI GHQ
%RFN VFKZDQJ ZRUDXIKLQ VLFK VHLQH KHOOHQ GLH 3IHUGH
DQIHXHUQGHQ 5XIH XQG GHU .ODQJ GHU 6FKHOOHQ HUQHXW LQ
GDV PRQRWRQH +HXOHQ GHV :LQGHV PLVFKWHQ 6REDOG GHU
.XWVFKHU GHV HUVWHQ 6FKOLWWHQV DXVVWLHJ XP QDFK LUJHQG
ZHOFKHQ :HJ]HLFKHQ RGHU QDFK 6FKREHUQ 8PVFKDX ]X
KDOWHQ HUW|QWH DXV GHP ]ZHLWHQ 6FKOLWWHQ UHJHOPl‰LJ GLH
6WLPPHHLQHVGHUDQGHUHQ.XWVFKHUGHULKPLQIRUVFKHP
VHOEVWEHZX‰WHP7RQ]XULHI
Ä+|U PDO ,JQDVFKND :LU VLQG YLHO ]X ZHLW QDFK OLQNV
DEJHZLFKHQ GX PX‰W GLFK QDFK UHFKWV KDOWHQ GHP :LQG
HQWJHJHQ³ 2GHU Ä:DV GUHKVW GX GLFK DXFK ZLH YHUUFNW
LP .UHLV" 'X PX‰W GLFK GDQDFK ULFKWHQ ZLH GHU 6FKQHH
OLHJWGDQQNRPPVWGXVLFKHUDXIGHQ:HJ³2GHUÄ1DFK
UHFKWV ZHLWHU QDFK UHFKWV PX‰W GX JHKHQ )UHXQGFKHQ
*XFN PDO GD VLHKW PDQ ZDV 6FKZDU]HV ± VLFKHU LVWåV HLQ
3IDKO³ 2GHU Ä:DV LUUVW GX KHUXP ZDV LUUVW GX KHUXP"
6SDQQPDOGHQ6FKHFNHQDXVXQGQLPPLKQDOV9RUVSDQQ
GHUIKUWGLFK JDQ] JHZL‰ DXI GHQ :HJ ]XUFN 'DV ZLUG
GDVEHVWHVHLQ³
(U VHOEVW IUHLOLFK GHU VR JXWH 5DWVFKOlJH HUWHLOWH XQWHU
OLH‰HVQLFKWQXUHLQVGHU%HLSIHUGHDXV]XVSDQQHQRGHUDXI
GHP6FKQHHIHOGQDFKGHP:HJ]XVXFKHQVRQGHUQVWHFNWH
QLFKW HLQPDO GLH 1DVH DXV VHLQHP 6FKOXSIZLQNHO KHUDXV
XQG DOV ,JQDVFKND LKP HLQPDO DXI VHLQH 5DWVFKOlJH KLQ
]XULHI GD‰ HU GRFK VHOEVW YRUDXVIDKUHQ VROOH ZHQQ HU VR
JXW %HVFKHLG ZLVVH DQWZRUWHWH HU GD‰ HU ZHQQ HU .X
ULHUSIHUGHKlWWHGDVDXFKWXQXQGVRIRUWGHQULFKWLJHQ:HJ
ILQGHQZUGH
Ä0LWXQVHUHQ3IHUGHQDEHULVWLP6FKQHHVWXUPQLFKWV]X
PDFKHQ³ULHIHUÄGLHVLQGQLFKWGDQDFK³
Ä'DQQ UHG NHLQHQ 4XDWVFK³ DQWZRUWHWH ,JQDVFKND XQG
WULHEPXQWHUSIHLIHQGVHLQH3IHUGHDQ
'HU DQGHUH .XWVFKHU GHU PLW GHP NOXJHQ 5DWJHEHU LP
VHOEHQ6FKOLWWHQIXKUPLVFKWHVLFKLQGHVVHQ$XVHLQDQGHU
VHW]XQJ PLW ,JQDVFKND QLFKW HLQ VRQGHUQ HQWKLHOW VLFK
MHGHU %HPHUNXQJ HU VFKOLHI DEHU QLFKW GHQQ LFK VDK GLH
JDQ]H =HLW VHLQH EUHQQHQGH 3IHLIH XQG K|UWH MHGHVPDO
ZHQQ ZLU DQKLHOWHQ ZLH HU LQ JHPHVVHQHP 7RQ XQXQWHU
EURFKHQ VSUDFK (U ZDU GDEHL HLQ 0lUFKHQ ]X HU]lKOHQ
1XU HLQPDO DOV ,JQDVFKND ]XP VHFKVWHQ RGHU VLHEHQWHQ
0DOH DQKLHOW NRQQWH HU VHLQHQ bUJHU EHU GLH 8QWHUEUH
FKXQJGHUDQJHQHKPHQ)DKUWZRKOQLFKWXQWHUGUFNHQXQG
ULHILKP]X
Ä1D ZDV KlOWVW GX VFKRQ ZLHGHU" 'D ZLOO HU GHQ :HJ
ILQGHQ EHL GLHVHP 6FKQHHJHVW|EHU6RJDU HLQ )HOGPHVVHU
DXFKGHUZUGHMHW]WNHLQHQ:HJILQGHQ)DKU]XVRODQJH
GLH 3IHUGH GXUFKKDOWHQ (UIULHUHQ ZHUGHQ ZLU MD QLFKW «
$OVRORV³
Ä:DVGHUGDUHGHW(UVWLPYRULJHQ-DKUKDWVLFKHLQ3R
VWLOOLRQPDXVHWRWJHIURUHQ³EHPHUNWHPHLQ.XWVFKHU
'HU .XWVFKHU GHV GULWWHQ 6FKOLWWHQV ZDU GLH JDQ]H =HLW
NHLQ HLQ]LJHV 0DO DXIJHZDFKW $OV ZLU ZLHGHU HLQPDO
DQKLHOWHQULHIGHU5DWJHEHU]XLKPKLQEHU
Ä)LOLSS +H )LOLSS³ 8QG DOV HU NHLQH $QWZRUW HUKLHOW
PHLQWHHUÄ2EHUZRP|JOLFKHUIURUHQLVW"'XVROOWHVWPDO
QDFKLKPVHKHQ,JQDVFKND³
,JQDVFKND GHP PDQ DOOHV ]XPXWHQ NRQQWH WUDW DQ GHQ
6FKOLWWHQ KHUDQ XQG YHUVHW]WH GHP 6FKODIHQGHQ HLQ SDDU
3IIH
Ä6HKWPDODQZLHLKQGDVEL‰FKHQ6FKQDSVXPJHZRUIHQ
KDW:HQQGXHUIURUHQELVWGDQQVDJHV³ULHIHUZlKUHQG
HU LKQ ZDFK]XUWWHOQ YHUVXFKWH 'HU 6FKODIHQGH NQXUUWH
HWZDVXQGVWLH‰HLQ6FKLPSIZRUWDXV
Ä(UOHEW%UGHU³VDJWH ,JQDVFKNDXQGOLHI ZLHGHUQDFK
YRUQ ]X VHLQHP 6FKOLWWHQ :LU IXKUHQ DXIV QHXH ORV XQG
]ZDU VR VFKQHOO GD‰ GDV NOHLQH EUDXQH %HLSIHUG PHLQHV
'UHLJHVSDQQVGDVVWlQGLJGXUFKHLQHQOHLFKWHQ3HLWVFKHQ
KLHEDXIJHPXQWHUWZHUGHQPX‰WHVRJDUPHKUPDOVLQHLQHQ
XQJHVFKLFNWHQ*DORSSYHUILHO

(V PRFKWH ZRKO VFKRQ JHJHQ 0LWWHUQDFKW VHLQ DOV GHU


DOWH.XWVFKHUXQG:DVVLOLGLHGHQGXUFKJHJDQJHQHQ3IHU
GHQ QDFKJHMDJW ZDUHQ ZLHGHU ]X XQV VWLH‰HQ 6LH KDWWHQ
GLH3IHUGHJHIDQJHQXQGZDUHQXQVQDFKJHULWWHQGRFKZLH
VLH XQV LQPLWWHQ GHU |GHQ 6WHSSH LQ GHU 'XQNHOKHLW XQG
EHLGHPGLFKWHQ6FKQHHJHVW|EHUDXVILQGLJJHPDFKWKDWWHQ
GDV ZLUG PLU LPPHU XQEHJUHLIOLFK EOHLEHQ 'HU DOWH .XW
VFKHU NDP PLW $UPHQ XQG %HLQHQ VFKOHQNHUQG DXI GHP
0LWWHOSIHUG DQJHWUDEW 'LH EHLGHQ DQGHUHQ 3IHUGH ZDUHQ
DP .XPW DQJHEXQGHQ GHQQ LP 6FKQHHVWXUP NRQQWH PDQ
VLHQLFKWDOOHLQODXIHQODVVHQ $OVHUDQXQVHUHP6FKOLWWHQ
YRUEHUNDP HUHLIHUWH HU VLFK ZLHGHU EHU PHLQHQ .XW
VFKHU
Ä'LHVHUVFKLHOlXJLJH7HXIHO:DKUKDIWLJ«³
Ä+H2QNHO0LWULWVFK³ULHILKPGHU0lUFKHQHU]lKOHUDXV
GHP]ZHLWHQ6FKOLWWHQ]XÄ1RFKDP/HEHQ".RPPVWHLJ
]XXQVHLQ³
$EHU GHU $OWH JDE LKP NHLQH $QWZRUW XQG VHW]WH VHLQ
6FKLPSIHQ IRUW (UVW DOV HU VHLQHP bUJHU JHQJHQG /XIW
JHPDFKWKDWWHULWWHUDQGHQ]ZHLWHQ6FKOLWWHQKHUDQ
Ä+DVWGXDOOHHLQJHIDQJHQ"³ ZXUGH LKP YRQ GRUW HQWJH
JHQJHUXIHQ
Ä1DXQGRE³
1RFKLP5HLWHQOHJWHHUVLFKPLWGHU%UXVWIODFKDXIGHQ
5FNHQGHV3IHUGHVXQGVSUDQJGDQQRKQHDQ]XKDOWHQLQ
GHQ 6FKQHH KLQDE OLHI GHP 6FKOLWWHQ QDFK XQG VFKZDQJ
VLFK PLW GHQ %HLQHQ YRUDQ EHU GHQ 6FKOLWWHQUDQG 'HU
ODQJH :DVVLOL QDKP LP YRUGHUVWHQ 6FKOLWWHQ VFKZHLJHQG
VHLQHQ DOWHQ 3ODW] QHEHQ ,JQDVFKND HLQ XQG KLHOW PLW GLH
VHP]XVDPPHQ8PVFKDXQDFKGHP:HJ
Ä6RHLQ*URELDQ«+HUUGXPHLQ*RWW³EUXPPWHPHLQ
.XWVFKHU+LHUDXIIXKUHQZLUHLQH=HLWODQJRKQH8QWHUEUH
FKXQJEHUGLH|GHYRP6FKQHHVWXUPLQHLQNDOWHVGXUFK
VLFKWLJIOLPPHUQGHV /LFKW JHKOOWH6WHSSH6FKOXJLFK GLH
$XJHQ DXI GDQQ KDWWH LFK LPPHU GLHVHOEH XQI|UPLJH
0W]H XQG GHQ VFKQHHEHGHFNWHQ 5FNHQ PHLQHV .XW
VFKHUV YRU PLU XQG XQWHU GHP QLHGULJHQ .UXPPKRO]
XPVSDQQW YRQ GHQ 5LHPHQ GHV =DXP]HXJV KRE XQG
VHQNWHVLFKLQVWHWV JOHLFKEOHLEHQGHU (QWIHUQXQJ QDFK ZLH
YRU GHU .RSI GHV 0LWWHOSIHUGHV GHVVHQ VFKZDU]H 0lKQH
YRP :LQG LPPHU LQ GLHVHOEH 5LFKWXQJ JHZHKW ZXUGH
ZlKUHQG UHFKWHU +DQG VHLWOLFK YRP 5FNHQ GHV .XW
VFKHUV XQYHUlQGHUW GDV NOHLQH EUDXQH %HLSIHUG PLW GHP
NXU]DXIJHEXQGHQHQ6FKZHLI]XVHKHQZDUGDVDEXQG]X
PLW GHP 6WUDQJKRO] JHJHQ GHQ 9RUGHUUDKPHQ GHV 6FKOLW
WHQVVWLH‰5LFKWHWHLFKGHQ%OLFNQDFKXQWHQGDQQILHOHU
LPPHU DXI GHQ JOHLFKHQ YRQ GHQ +XIHQ DXIJHZLUEHOWHQ
6FKQHH GHQ GHU :LQG EHKDUUOLFK QDFK HLQ XQG GHUVHOEHQ
6HLWH IRUWWUXJ 9RUQ LQ VWHWV JOHLFKEOHLEHQGHP $EVWDQG
YRQXQVHLOWHQGLHGUHLDQGHUHQ6FKOLWWHQGDKLQXQGUHFKWV
XQG OLQNV VFKLPPHUWH XQG IOLPPHUWH DOOHV ZHL‰ LQ ZHL‰
9HUJHEHQV VXFKWH GDV $XJH HWZDV 1HXHV ]X HQWGHFNHQ
NHLQ:HUVWSIDKONHLQ6FKREHUNHLQ=DXQ±QLFKWVZDU]X
VHKHQ $OOHV ZDU ZHL‰ XQG DOOHV VFKLHQ LQ %HZHJXQJ ]X
VHLQ EDOG NDP HLQHP GHU +RUL]RQW XQHUPH‰OLFK ZHLW
HQWIHUQW YRU EDOG VFKLHQ HU YRQ DOOHQ 6HLWHQ ELV DXI ]ZHL
6FKULWWKHUDQJHUFNW]XVHLQGDQQZLHGHUZXFKVSO|W]OLFK
UHFKWV YRP 6FKOLWWHQ HLQH KRKH ZHL‰H :DQG HPSRU XQG
OLHIQHEHQLKPKHUYHUVFKZDQGZLHGHUXQGHUVFKLHQYRUQ
XP YRQ GRUW LPPHU ZHLWHU XQG ZHLWHU ]X HQWHLOHQ XQG
VFKOLH‰OLFK JDQ] ]X YHUVFKZLQGHQ %OLFNWH LFK QDFK REHQ
VR VFKLHQ HV LP HUVWHQ 0RPHQW DOV VHL HV GRUW KHOO XQG
LFKJODXEWHGXUFKGHQ1HEHO6WHUQH]XEHPHUNHQGRFKGLH
6WHUQH IORKHQ YRU PHLQHP %OLFN LPPHU K|KHU XQG K|KHU
KLQDXIXQGZLHGHU ZDU QXU GHU 6FKQHH ]X VHKHQ GHU PLU
DQGHQ$XJHQYRUEHLDXIV*HVLFKWXQGDXIGHQ.UDJHQGHV
3HO]HV ILHO 'HU +LPPHO ZDU ULQJVXP JOHLFKPl‰LJ KHOO
JOHLFKPl‰LJ ZHL‰ IDUEORV HLQI|UPLJ XQG LQ VWlQGLJHU
%HZHJXQJ'HU:LQGVFKLHQVLFKMHW]WDOOH$XJHQEOLFNH]X
GUHKHQEDOGNDPHUYRQYRUQXQGYHUNOHEWHPLUGLH$XJHQ
PLW6FKQHHEDOGIXKUHUYRQGHU6HLWHXQWHUPHLQHQ3HO]
NUDJHQVWOSWHLKQPLUEHUGHQ.RSIXQGVFKOXJLKQPLU
K|KQLVFKLQV*HVLFKWEDOG KHXOWH HU KLQWHU XQV XQG GUDQJ
GXUFK LUJHQGHLQH 5LW]H LQ GHQ 6FKOLWWHQ 8QDXIK|UOLFK
ZDUHQGDVOHLVH.QLUVFKHQGHU+XIHXQG6FKOLWWHQNXIHQDXI
GHP6FKQHHXQGGDV *HOlXW GHU *O|FNFKHQ ]X K|UHQ GDV
YHUNODQJZHQQZLUGXUFKWLHIH6FKQHHPDVVHQIXKUHQ1XU
DEXQG]XZHQQ ZLU GHQ :LQG YRQ YRUQ KDWWHQ XQG EHU
NDKOHYHUHLVWH6WHOOHQNDPHQGUDQJHQGHXWOLFKGDVHQHUJL
VFKH3IHLIHQ,JQDWVXQGGHUKHOOH.ODQJVHLQHV*O|FNFKHQV
PLWGHULQGHU/XIWZLGHUKDOOHQGHQYLEULHUHQGHQ4XLQWHDQ
PHLQ 2KU =XHUVW HPSIDQG PDQ GLHVH .OlQJH ZHQQ VLH
SO|W]OLFK LQ GHU WULVWHQ $WPRVSKlUH GHU (LQ|GH HUW|QWHQ
DOV VHKU DQJHQHKP GRFK EDOG ZXUGH PDQ DXFK VLH OHLG
XQGGDVVLFKKDUWQlFNLJZLHGHUKROHQGH0RWLYILHOPLUDXI
GLH1HUYHQ $OOPlKOLFKZXUGHPLUGHUHLQH)X‰ NDOW XQG
DOVLFKPLFKXPGUHKWHXPPLFKEHVVHUJHJHQGHQ:LQG]X
VFKW]HQUXWVFKWHPLUGHU6FKQHHGHUVLFKDXI0W]HXQG
.UDJHQ DQJHVDPPHOW KDWWH LQ GHQ 1DFNHQ XQG OLH‰ PLFK
HUVFKDXHUQ LP JUR‰HQ XQG JDQ]HQ ZDU HV MHGRFK LQ PHL
QHPYRP.|USHUDQJHZlUPWHQ3HO]QRFKEHKDJOLFKZDUP
XQGLFKZXUGHVFKOlIULJ

(ULQQHUXQJHQ XQG 9RUVWHOOXQJHQ WDXFKWHQ LQ VFKQHOOHU


)ROJHLQPHLQHU3KDQWDVLHDXI
:DVPDJGDVZRKOIUHLQ0HQVFKVHLQGDFKWHLFKMHQHU
.XWVFKHU LP ]ZHLWHQ 6FKOLWWHQ GHU GDXHUQG VHLQH JXWHQ
5DWVFKOlJH HUWHLOW" 6LFKHUOLFK HLQ URWKDDULJHU VWlPPLJHU
0DQQPLWNXU]HQ%HLQHQ±lKQOLFKXQVHUHP )MRGRU )LOLS
S\WVFK]X+DXVHGHPDOWHQ%IHWWLHU8QGVFKRQVHKHLFK
GLH 7UHSSH XQVHUHV JUR‰HQ +DXVHV YRU PLU DXI GHU VLFK
IQI 0DQQ GHV *HVLQGHV PKVDP PLW HLQHP )OJHO DE
VFKOHSSHQGHQVLHDXI+DQGWFKHUQDXVGHP1HEHQJHElX
GH JHEUDFKW KDEHQ ,FK VHKH ZLH )MRGRU )LOLSS\WVFK LQ
VHLQHP 1DQNLQJURFN PLW DXIJHNUHPSHOWHQ bUPHOQ GHQ
)OJHODP3HGDOKlOWZLHHUGDQQYRUDXVOlXIWLUJHQGZHO
FKH 5LHJHO ]XUFNVFKLHEW DQ GHQ +DQGWFKHUQ ]XSIW GLH
/HXWHVW|‰WLKQHQYRUGHQ)‰HQKHUXPOlXIWDOOHVW|UWXQG
LPPHU]XDXIJHUHJWUXIW

Ä+|KHU DQKHEHQ LKU GD YRUQ K|KHU DQKHEHQ 0LW GHU


6SLW]H QDFK REHQ JDQ] QDFK REHQ JDQ] QDFK REHQ GDQQ
NRPPWLKUGXUFKGLH7U-DVRLVWåVUHFKW³
Ä/DVVHQ 6LH XQV GRFK )MRGRU )LOLSS\WVFK ZLU NRPPHQ
VFKRQDOOHLQ]XUHFKW³EHPHUNWVFKFKWHUQGHU*lUWQHUGHU
DQV 7UHSSHQJHOlQGHU JHSUH‰W IHXHUURW YRU $QVWUHQJXQJ
XQWHU $XIJHERW VHLQHU JDQ]HQ .UDIW GDV HLQH (QGH GHV
)OJHOVKlOW
'RFK)MRGRU)LOLSS\WVFKLVWQLFKW]XEHUXKLJHQ
:LHLVWGDVZRKO]XHUNOlUHQ"EHUOHJHLFK0HLQWHUVLFK
QW]OLFK ]X PDFKHQ EHL GHU JHPHLQVDPHQ $UEHLW XQHQW
EHKUOLFK]XVHLQRGHULVWHUHLQIDFKIURKGD‰*RWWLKQPLW
GLHVHU VHOEVWVLFKHUHQ EHUVFKZHQJOLFKHQ =XQJHQIHUWLJNHLW
EHGDFKWKDWYRQGHUHUPLW:RQQHVRDXVJLHELJ*HEUDXFK
PDFKW"6RZLUGHVZRKOVHLQGDFKWHLFK8QGQXQVHKHLFK
HLQHQ 7HLFK GXUFK GHQ PHKUHUH HUVFK|SIWH *XWVNQHFKWH
ELV EHU GLH .QLH LP :DVVHU ZDWHQ XQG HLQ 1HW] ]LHKHQ
XQG DXFK KLHU LVW )MRGRU )LOLSS\WVFK GDEHL GHU PLW HLQHU
*LH‰NDQQH DP 8IHU KHUXPOlXIW DOOH DQVFKUHLW XQG VLFK
VHOEVWQXUDEXQG]XEHUGHQ7HLFKUDQGEHXJWXPDXVGHU
.DQQHLQGHUHUGLHJROGHQVFKLPPHUQGHQ.DUDXVFKHQPLW
GHU +DQG ]XUFNKlOW GDV WUEH :DVVHU DE]XJLH‰HQ XQG
GXUFKIULVFKHV]XHUVHW]HQ'RFKQXQ IROJW HLQ-XOLWDJXP
GLH 0LWWDJV]HLW ,FK VHKH PLFK EHU GHQ HEHQ JHPlKWHQ
5DVHQ DXI GHQ GLH VHQJHQGHQ 6RQQHQVWUDKOHQ VHQNUHFKW
IDOOHQ GXUFK GHQ *DUWHQ JHKHQ ,FK ELQ QRFK VHKU MXQJ
JUEHOH EHU HWZDV QDFK XQG ELQ LUJHQGZLH XQEHIULHGLJW
$QGHQ7HLFK JHNRPPHQOHJHLFKPLFKGRUWDXI PHLQHP
/LHEOLQJVSODW] ]ZLVFKHQ GHQ 5RVHQVWUlXFKHUQ XQG GHU
%LUNHQDOOHH QLHGHU XP HLQ ZHQLJ ]X VFKOXPPHUQ ,Q GHU
(ULQQHUXQJ ZLUG GLH (PSILQGXQJ ZDFK PLW GHU LFK DXV
JHVWUHFNW GDOLHJHQG GXUFK GDV URWH GRUQLJH *HlVW GHU
+HFNHQURVHQDXIGLHVFKZDU]HLQGHU7URFNHQKHLWYHUNUX
VWHWH (UGH XQG DXI GHQ KHUEHUVFKLPPHUQGHQ WLHIEODXHQ
:DVVHUVSLHJHO GHV 7HLFKHV EOLFNWH (LQ *HPLVFK YRQ QDL
YHU6HOEVW]XIULHGHQKHLWXQG:HKPXWKlOWPLFKXPIDQJHQ
$OOHV XP PLFK KHUXP LVW VR VFK|Q XQG PDFKW DXI PLFK
GXUFK VHLQH 6FK|QKHLW HLQHQ VR WLHIHQ (LQGUXFN GD‰ LFK
GLH (PSILQGXQJ KDEH HLQ DXVJH]HLFKQHWHU 0HQVFK ]X
VHLQXQGGD‰PLFKQXUGDVHLQHYHUGULH‰WYRQQLHPDQGHP
EHZXQGHUW ]X ZHUGHQ (V LVW KHL‰ ,FK YHUVXFKH HLQ]X
VFKODIHQ XP PLFK ]X EHVFKZLFKWLJHQ GRFK GLH )OLHJHQ
GLH XQDXVVWHKOLFKHQ )OLHJHQ JHEHQ PLU DXFK KLHU NHLQH
5XKHVDPPHOQVLFKXPPLFKXQGVSULQJHQEHKDUUOLFKZLH
.LUVFKNHUQH DXISUDOOHQG YRQ GHU 6WLUQ DXI GLH +lQGH
KLQEHU 1LFKW ZHLW YRQ PLU VXPPW HLQH %LHQH LQ GHU
EUHQQHQGHQ6RQQHJHOEH6FKPHWWHUOLQJHIODWWHUQWUlJHYRQ
HLQHP +DKQ ]XP DQGHUHQ ,FK EOLFNH QDFK REHQ GLH $X
JHQ VFKPHU]HQ GHQQ GLH 6RQQH VWLFKW GXUFK GDV KHOOH
JHNUlXVHOWH /DXEGHU%LUNHGHUHQ =ZHLJHVLFKKRFK EHU
PLUOHLVHKLQXQGKHUEHZHJHQXQGGLH+LW]HHUVFKHLQWPLU
QRFKXQHUWUlJOLFKHU ,FKEHGHFNHGDV *HVLFKWPLW PHLQHP
7DVFKHQWXFK DEHUGDUXQWHULVWHVVFKZOXQG GLH )OLHJHQ
NOHEHQ MHW]W I|UPOLFK DQ PHLQHQ VFKZHL‰QDVVHQ +lQGHQ
,P'LFNLFKWGHV5RVHQJHEVFKHVK|UWPDQGLH DXIJHUHJWH
*HVFKlIWLJNHLW YRQ 6SDW]HQ (LQHU KDW VLFK HLQHQ $UFKLQ
ZHLW YRQ PLU DXI GLH (UGH JHVHW]W WXW VR DOV SLFNH HU
NUlIWLJ JHJHQ GHQ %RGHQ XQG IOLHJW GDQQ GXUFK GLH UD
VFKHOQGHQ=ZHLJHIU|KOLFK]ZLWVFKHUQGDXVGHU+HFNHHLQ
]ZHLWHUVSULQJWDXFKDXIGLH(UGHKHEWVHLQ6FKZlQ]FKHQ
EOLFNW VLFK QDFK DOOHQ 6HLWHQ XP XQG VFKLH‰W HEHQIDOOV
]ZLWVFKHUQGSIHLOVFKQHOOGHPHUVWHQQDFK9RP7HLFKKHU
ZHUGHQ GLH 6FKOlJH HLQHV 6FKOHJHOV ODXW GHU DXI IHXFKWH
:lVFKH QLHGHUNODWVFKW XQG GHU 6FKDOO SIODQ]W VLFK ]X
HEHQHU(UGHDP8IHUHQWODQJIRUW0DQK|UW*HOlFKWHUGLH
6WLPPHQ XQG GDV 3OlWVFKHUQ EDGHQGHU 0HQVFKHQ (LQ
:LQGVWR‰ IlKUW LQ HLQLJHU (QWIHUQXQJ LQ GLH :LSIHO GHU
%LUNHQHUNRPPWQlKHUGLH*UlVHUEHJLQQHQ]XUDVFKHP
VFKRQEHZHJHQVLFKGLH%OlWWHUXQGELHJHQVLFKGLH=ZHL
JH GHU 5RVHQKHFNH XQG QXQ LVW GHU NKOH /XIW]XJ ELV ]X
PLUJHODQJWKHEWHLQHQ=LSIHOGHV7DVFKHQWXFKHVXQGIlKUW
NLW]HOQG EHU PHLQ VFKZHL‰LJHV *HVLFKW 8QWHU GDV HLQ
ZHQLJJHKREHQH7DVFKHQWXFKLVWHLQH)OLHJHJHIORJHQXQG
LUUW HUVFKURFNHQ XP PHLQHQ IHXFKWHQ 0XQG KHUXP 8QWHU
GHP 5FNHQ YHUVSUH LFK GHQ 'UXFN HLQHV WURFNHQHQ
$VWHV1HLQPLWGHP6FKODIHQZLUGHVQLFKWV±LFKZHUGH
EDGHQ JHKHQ 'RFK LQ GLHVHP $XJHQEOLFN HUW|QHQ XQPLW
WHOEDUQHEHQGHU+HFNHKDVWLJH6FKULWWHXQGLFKK|UHHLQH
DQJVWYROOHZHLEOLFKH6WLPPHVDJHQ
Ä2 PHLQ *RWW :DV VROOHQ ZLU EOR‰ PDFKHQ 8QG NHLQ
HLQ]LJHUYRQGHQ0DQQVOHXWHQLVW]XU6WHOOH³
Ä:DVLVWORV":DVLVWGHQQ"³IUDJHLFKLQGLH6RQQHKLQ
DXVWUHWHQG GLH *XWVDUEHLWHULQ GLH ZHKNODJHQG DQ PLU
YRUEHUOlXIW6LHEOLFNWVLFKQXUNXU]XPIXFKWHOWPLWGHQ
$UPHQ XQG OlXIW ZHLWHU 'RFK QXQ WDXFKW DXFK GLH JUHLVH
0DWUMRQD DXI HLQ KXQGHUWXQGIQI -DKUH DOWHV 0WWHUFKHQ
GDV PLW GHU +DQG GDV YRP .RSI JHUXWVFKWH 7XFK IHVWKlOW
XQG KXPSHOQG GHP 7HLFK ]XVWUHEW ZREHL VLH GHQ HLQHQ
)X‰GHULQHLQHPZROOHQHQ6WUXPSIVWHFNWPKVDPQDFK
VFKOHSSW=ZHL0lGFKHQNRPPHQ+DQGLQ+DQGJHODXIHQ
XQGHLQ]HKQMlKULJHV%UVFKFKHQLQ9DWHUV-DFNHGDVVLFK
DPKDQIOHLQHQHQ5RFNGHVHLQHQIHVWKlOWHLOWKLQWHULKQHQ
KHU
Ä:DVLVWJHVFKHKHQ"³IUDJHLFKGDV0lGFKHQ
Ä(LQ%DXHULVWHUWUXQNHQ³
Ä:RGHQQ"³
Ä,P7HLFK³
Ä:HULVWHV"(LQHUYRP*XW"³
Ä1HLQHLQIUHPGHU³
8QVHU.XWVFKHU,ZDQGHULQVHLQHQJUR‰HQ6WLHIHOQEHU
GDV JHPlKWH *UDV VWDSIW XQG GHU GLFNH 9HUZDOWHU -DNRZ
GHUVLFKNHXFKHQGYRUZlUWVVFKOHSSWKDVWHQGHP7HLFK]X
XQGLFKODXIHLKQHQQDFK
,FK K|UH QRFK GLH LQQHUH 6WLPPH GLH ]X PLU VDJW 6R
QXQZLUIGLFKLQV:DVVHUXQG]LHKGHQ0DQQKHUDXVUHWWH
LKQ XQG DOOH ZHUGHQ GLFK EHZXQGHUQ ZRUDQ GLU MD VR
JHOHJHQLVW
Ä:RGHQQZRLVWHUXQWHUJHJDQJHQ"³ZHQGHLFKPLFKDQ
GLHDP7HLFKYHUVDPPHOWHQ*HVLQGHOHXWH
Ä'RUW GUEHQ JHUDGH ZR GHU 6WUXGHO LVW JDQ] GLFKW DP
%DGHKlXVFKHQ³'LH:DVFKIUDXGHXWHWDXIGDVJHJHQEHU
OLHJHQGH 8IHU ZlKUHQG VLH GLH IHXFKWH :lVFKH DXI GDV
7UDJMRFK SDFNW Ä,FK VHKH GD‰ HU XQWHUWDXFKW ZLHGHU
KRFKNRPPW GDQQ ZLHGHU XQWHUJHKW VLFK QRFK HLQPDO
]HLJW XQG UXIW +LOIH LFK HUWULQNHå ZRUDXIKLQ HU ZLHGHU
YHUVFKZLQGHWXQGQXUQRFK%ODVHQVWHLJHQ'DPHUNHLFK
GD‰ HU HUWULQNW XQG VFKUHLH =X +LOIH /HXWH GD HUWULQNW
HLQ0DQQå³
8QG GLH :DVFKIUDX QLPPW GDV 7UDJMRFK DXI GLH 6FKXO
WHUQ XQG JHKW VLFK LQ GHQ +IWHQ ZLHJHQG DXI HLQHP
)X‰SIDGIRUW
Ä1HLQ VR HLQ 8QJOFN³ VDJW -DNRZ ,ZDQRZ GHU 9HU
ZDOWHU JDQ] YHU]ZHLIHOW Ä6FKHUHUHLHQ EHU 6FKHUHUHLHQ
ZLUG HV GD PLW GHP /DQGJHULFKW JHEHQ³ (LQ %DXHU GHU
PLW HLQHU 6HQVH GHV :HJHV NRPPW GUlQJW VLFK GXUFK GLH
0HQJHGHU)UDXHQ.LQGHUXQGDOWHQ0lQQHUGLHVLFKDP
8IHU YHUVDPPHOW KDEHQ KlQJW GLH 6HQVH DQ HLQHQ :HL
GHQDVWXQG]LHKWODQJVDPVHLQ6FKXK]HXJDXV
Ä:R GHQQ ZR LVW HU XQWHUJHJDQJHQ"³ IUDJH LFK LPPHU
ZLHGHU JHWULHEHQ YRQ GHP :XQVFK PLFK LQV :DVVHU ]X
VWU]HQXQGHWZDV$X‰HUJHZ|KQOLFKHV]XYROOEULQJHQ
'LH/HXWH]HLJHQDXIGHQUXKLJHQ:DVVHUVSLHJHOGHV7HL
FKHV GHU DE XQG ]X YRQ HLQHP OHLFKWHQ :LQG JHNUlXVHOW
ZLUG 0LU LVW XQYHUVWlQGOLFK ZLH GHU 0DQQ HUWULQNHQ
NRQQWHVRVSLHJHOJODWWVFK|QXQGJOHLFKPWLJJOLW]HUWGDV
:DVVHU DQ MHQHU 6WHOOH LQ GHU 0LWWDJVVRQQH XQG LFK EH
]ZHLIOH GD‰ LFK HWZDV WXQ N|QQWH ZDV DOOJHPHLQH %H
ZXQGHUXQJ HUUHJHQ ZUGH ]XPDO LFK UHFKW VFKOHFKW
VFKZLPPH 'HU %DXHU KLQJHJHQ ]LHKW EHUHLWV GDV +HPG
EHUGHQ.RSIXQGZLUGVLFKLPQlFKVWHQ$XJHQEOLFNLQV
:DVVHUVWU]HQ$OOHEOLFNHQYROO+RIIQXQJXQGPLWVWRN
NHQGHP +HU]HQ DXI LKQ GRFK QDFKGHP HU ELV DQ GLH
6FKXOWHUQ LQV :DVVHU JHJDQJHQ LVW NHKUW HU ODQJVDP ]X
UFN XQG ]LHKW VHLQ +HPG ZLHGHU DQ (U NDQQ QLFKW
VFKZLPPHQ
,PPHU PHKU 9RON NRPPW ]XVDPPHQ GLH 0HQJH ZLUG
LPPHU JU|‰HU XQG GLH )UDXHQ VWW]HQ VLFK JHJHQVHLWLJ
DEHU QLHPDQG WXW HWZDV GHQ (UWULQNHQGHQ ]X UHWWHQ 'LH
QHX +LQ]XJHNRPPHQHQ HUWHLOHQ 5DWVFKOlJH VLH MDPPHUQ
XQGLKUH*HVLFKWHUGUFNHQ%HVWU]XQJXQG(QWVHW]HQDXV
9RQ GHQMHQLJHQ GLH VFK|Q OlQJHU DP 8IHU VWHKHQ XQG
PGH JHZRUGHQ VLQG VHW]HQ VLFK HLQLJH LQV *UDV DQGHUH
JHKHQQDFK+DXVH'LHJUHLVH0DWUMRQDIUDJWLKUH7RFKWHU
REVLHGLH2IHQWU]XJHPDFKWKDEHGHUNOHLQH%XUVFKHLQ
GHU -DFNH VHLQHV 9DWHUV LVW HPVLJ GDEHL 6WHLQFKHQ LQV
:DVVHU]XVFKOHXGHUQ
'RFK QXQ HUW|QW YRP +DXVH KHU +XQGHJHEHOO XQG LP
PHUZLHGHUYHUVWlQGQLVORV]XUFNEOLFNHQGNRPPW7UHVRU
ND GHU +XQG )MRGRU )LOLSS\WVFKV GHQ $EKDQJ KHUXQWHU
JHODXIHQ JOHLFK GDUDXI VLHKW PDQ )MRGRU )LOLSS\WVFK
VHOEVWZLHHULUJHQGHWZDV UXIHQGGHQ$EKDQJ KHUXQWHU
OlXIWXQGGDQQKLQWHUGHQ5RVHQVWUlXFKHUQDXIWDXFKW
Ä:DVVWHKWLKUGD"³UXIWHUZlKUHQGHULP/DXIHQVHLQHQ
5RFN DXV]LHKW Ä(LQ 0HQVFK HUWULQNW XQG LKU UKUW HXFK
QLFKW*HEWHLQHQ6WULFNKHU³
$OOH EOLFNHQ PLW EDQJHU +RIIQXQJ DXI )MRGRU )LOLS
S\WVFK ZlKUHQG HU VLFK PLW GHU +DQG DXI GLH 6FKXOWHU
HLQHVGLHQVWEHIOLVVHQHQ.QHFKWHVVWW]WXQGPLWGHU6SLW]H
GHVOLQNHQ6FKXKVGHQUHFKWHQYRP)X‰DEVWUHLIW
Ä'RUWGUEHQZRGLH/HXWHVWHKHQUHFKWVYRQGHP:HL
GHQJHEVFK )MRGRU )LOLSS\WVFK GRUW LVW GLH 6WHOOH³ VDJW
MHPDQG]XLKP
Ä,FK VHKH VFKRQ³ DQWZRUWHW )MRGRU )LOLSS\WVFK XQG
ZlKUHQG HU RIIHQEDU DXV 8QZLOOHQ EHU GDV VFKDPKDIWH
*HEDUHQHLQLJHU=XVFKDXHULQQHQGLH6WLUQUXQ]HOW]LHKWHU
VHLQ +HPG DXV QLPPW GDV .UHX]FKHQ DE UHLFKW EHLGHV
GHP *lUWQHUEXUVFKHQ GHU HKUHUELHWLJ YRU LKP VWHKW XQG
JHKWEHUGDVJHPlKWH*UDVPLWHQHUJLVFKHQ6FKULWWHQDXI
GHQ7HLFK]X
7UHVRUND GHU GHQ =ZHFN GLHVHU KDVWLJHQ %HZHJXQJHQ
VHLQHV +HUUQ QLFKW EHJUHLIW XQG QDFKGHP HU DP 8IHU
HLQLJH *UDVKDOPH JHIUHVVHQ KDW VFKPDW]HQG QHEHQ GHU
0HQJH VWHKHQJHEOLHEHQ LVW XQG IUDJHQG DXI )MRGRU )LOLS
S\WVFK EOLFNW KHXOW SO|W]OLFK IU|KOLFK DXI XQG VWU]W VLFK
]XVDPPHQ PLW VHLQHP +HUUQ LQV :DVVHU ,P HUVWHQ $X
JHQEOLFN LVW QLFKWV ]X VHKHQ DOV 6FKDXP XQG 6SULW]HU GLH
VRJDU ELV DQV 8IHU KHUEHUVSUKHQ GRFK GDQQ ZLUG GHU
UHJHOPl‰LJDXIXQGXQWHUWDXFKHQGHZHL‰H5FNHQ)MRGRU
)LOLSS\WVFKVVLFKWEDUGHUPLWJUD]L|VHQZHLWDXVKROHQGHQ
$UPEHZHJXQJHQ VFKQHOO GHP MHQVHLWLJHQ 8IHU ]X
VFKZLPPW 7UHVRUND GDJHJHQ GHU :DVVHU JHVFKOXFNW KDW
NHKUW HLOLJVW ]XUFN VFKWWHOW QHEHQ GHU 0HQVFKHQPHQJH
GDV:DVVHUYRP)HOOOHJWVLFKDXIGHQ5FNHQXQGZlO]W
VLFK LP *UDV ,Q GHP $XJHQEOLFN DOV )MRGRU )LOLSS\WVFK
GDV MHQVHLWLJH 8IHU HUUHLFKW HUVFKHLQHQ GRUW DP :HLGHQ
JHEVFK ]ZHL .XWVFKHU GLH HLQ EHU HLQH 6WDQJH JHZLN
NHOWHV 1HW] WUDJHQ )MRGRU )LOLSS\WVFK KHEW DXV LUJHQGHL
QHP*UXQGHGLH$UPHWDXFKWGUHLPDOQDFKHLQDQGHUXQWHU
ZREHL HU EHLP :LHGHUDXIWDXFKHQ MHGHVPDO HLQHQ :DVVHU
VWUDKO DXV GHP 0XQGH DXVVW|‰W XQG VFKWWHOW HOHJDQW GDV
:DVVHUYRQGHQ+DDUHQDERKQHLQGHVVHQHLQHGHU)UDJHQ
]XEHDQWZRUWHQPLWGHQHQHUYRQDOOHQ6HLWHQEHUVFKWWHW
ZLUG (QGOLFK VWHLJW HU DQV 8IHU ZR HU MHGRFK VRYLHO LFK
YRQ ZHLWHP VHKHQ NDQQ QXU $QZHLVXQJHQ JLEW ZLH GDV
1HW] DXVJHZRUIHQ ZHUGHQ VROO $OV GDV 1HW] ZLHGHU KHU
DXVJH]RJHQ ZLUG HQWKlOW HV QLFKWV DOV 6FKODPP XQG HLQ
SDDU ZLQ]LJH .DUDXVFKHQ GLH YHU]ZHLIHOW XP VLFK VFKOD
JHQ:lKUHQGGDV1HW]HLQ]ZHLWHV0DODXVJHZRUIHQZLUG
JHKHLFKXPGHQ7HLFKKHUXP]XPDQGHUHQ8IHU
0DQ K|UW QXU GLH 6WLPPH )MRGRU )LOLSS\WVFKV GHU $Q
ZHLVXQJHQ JLEW GDV 3ODWVFKHQ GHU QDVVHQ 1HW]OHLQH DXI
GHP :DVVHU XQG 6HXI]HU GHV (QWVHW]HQV 'LH DP UHFKWHQ
1HW]UDKPHQEHIHVWLJWH/HLQHWDXFKWQl‰XQGEHUXQGEHU
PLW:DVVHUJHZlFKVHQ EHGHFNW LPPHU ZHLWHU DXV GHP
:DVVHUDXI
Ä-HW]W ]LHKW DOOH ]XVDPPHQ DOOH DXI HLQPDO³ K|UW PDQ
)MRGRU )LOLSS\WVFK UXIHQ hEHU GHP :DVVHU ZHUGHQ GLH
WULHIHQGQDVVHQ(QGHQGHU/HLQHQVLFKWEDU
Ä(V LVW ZDV GULQ %UGHU HV ]LHKW VLFK VR VFKZHU³ VDJW
HLQHU GHU /HXWH -HW]W UDJHQ DXFK GLH EHLGHQ 1HW]UDKPHQ
DQ GHQHQ ]ZHL GUHL NOHLQH .DUDXVFKHQ XP VLFK VFKODJHQ
DXVGHP:DVVHUHPSRUXQGZHUGHQEHUGDV*UDVGDVQD‰
XQG]X%RGHQJHGUFNWZLUGDQV8IHUJH]RJHQ8QGXQWHU
GHU GQQHQ LQ %HZHJXQJ JHUDWHQHQ 6FKLFKW GHV WUEH
JHZRUGHQHQ :DVVHUV ZLUG LQ GHP JHVWUDIIWHQ 1HW] HWZDV
:HL‰HV VLFKWEDU (LQ YHUKDOWHQHU DEHU LQ GHU MHW]W HLQJH
WUHWHQHQ7RWHQVWLOOHHUVFKWWHUQGNOLQJHQGHU $XIVFKUHL GHV
(QWVHW]HQVHQWULQJWVLFKGHU0HQJH
Ä3DFNW IHVWHU ]X ]LHKW LKQ DQ /DQG³ HUW|QW ZLHGHU GLH
JHELHWHULVFKH6WLPPH)MRGRU)LOLSS\WVFKVXQGGHU(UWUXQ
NHQH ZLUG EHU GLH 6WRSSHOQ GHU DEJHPlKWHQ .OHWWHQ XQG
'LVWHOQ]XP:HLGHQJHEVFKJH]HUUW
8QG GD VHKH LFK DXFK PHLQH JXWH DOWH 7DQWH LQ LKUHP
6HLGHQNOHLG VHKH LKUHQ EHIUDQVWHQ OLOD 6RQQHQVFKLUP GHU
LQ PHUNZUGLJHP 0L‰NODQJ ]X GLHVHP GXUFK VHLQH
6FKOLFKWKHLW HUJUHLIHQGHQ %LOGH GHV 7RGHV VWHKW XQG LFK
VHKH LKUHP *HVLFKW DQ GD‰ VLH QDKH GDUDQ LVW LQ 7UlQHQ
DXV]XEUHFKHQ ,FK HULQQHUH PLFK ZHOFKH (QWWlXVFKXQJ
VLFKLQLKUHP*HVLFKWPDOWHZHLOGLHPLWJHEUDFKWHQ$UQL
NDWURSIHQ KLHU QLFKW PHKU DQ]XZHQGHQ ZDUHQ XQG LFK
ZHL‰ QRFK ZLH ELWWHU XQG VFKPHU]OLFK HV PLFK EHUKUWH
DOVVLHPLWGHPQDLYHQ(JRLVPXVGHU/LHEH]XPLUVDJWH
Ä.RPPPHLQ/LHEHU$FKZLHLVWGDVVFKUHFNOLFK8QG
GXJHKVWLPPHUDOOHLQ]XP%DGHQXQG6FKZLPPHQ³
,FKHULQQHUHPLFKZLH JUHOOXQGKHL‰GLH6RQQH DXI GLH
WURFNHQH XQWHU GHQ )‰HQ LQ 6WDXE ]HUIDOOHQGH (UGH
EUDQQWH ZLH LKUH 6WUDKOHQ DXI GHP 7HLFK VSLHOWHQ ZLH
ULHVLJH.DUSIHQJHJHQGDV8IHUVWLH‰HQXQGGLH:DVVHUIOl
FKH LQ GHU 0LWWH GHV 7HLFKHV YRQ 6FKZlUPHQ ZLQ]LJHU
)LVFKH LQ %HZHJXQJ JHULHW ZLH KRFK DP +LPPHO HLQ
+DELFKWEHUGHQMXQJHQ(QWHQNUHLVWHGLHDXVGHP6FKLOI
LQ GHQ 7HLFK KLQDXVJHVFKZRPPHQ ZDUHQ ZLH VLFK DP
+RUL]RQWZHL‰HIORFNLJH*HZLWWHUZRONHQEDOOWHQZLHVLFK
GHU PLW GHP 1HW] KHUDXVJH]RJHQH 6FKODPP DOOPlKOLFK
YHUWHLOWH XQG ZLH DOV LFK GHQ 'DPP HQWODQJ ]XUFNJLQJ
DXIV QHXH GLH EHU GHQ 7HLFK VFKDOOHQGHQ 6FKOlJH GHV
:lVFKHVFKOHJHOVHUW|QWHQ
$EHU GLHVH 6FKOlJH NODQJHQ DOV JLQJHQ VLH YRQ ]ZHL
6FKOHJHOQ DXV XQG YHUHLQLJWHQ VLFK ]X HLQHU 7HU] VLH
EHUKUWHQ PLFK XP VR XQDQJHQHKPHU DOV LFK ZX‰WH GD‰
HVVLFKMDHLJHQWOLFKJDUQLFKWXP6FKOHJHOVFKOlJHVRQGHUQ
XP 6FKHOOHQJHOlXW KDQGHOWH XQG GD‰ KLHU NHLQ )MRGRU
)LOLSS\WVFK ]XU 6WHOOH ZDU XP HV ]XP 9HUVWXPPHQ ]X
EULQJHQ 6FKOLH‰OLFK SUH‰WHQ GLHVH 6FKOHJHO JOHLFK )ROWHU
ZHUN]HXJHQ PHLQHQ IULHUHQGHQ )X‰ ]XVDPPHQ XQG LFK
VFKOLHIHLQ
,FK HUZDFKWH ZLH HV PLU VFKLHQ GDGXUFK GD‰ PHLQ
6FKOLWWHQ XQJHKHXHU VFKQHOO GDKLQVDXVWH XQG LQ PHLQHU
XQPLWWHOEDUHQ1lKH]ZHL6WLPPHQHUNODQJHQ
Ä,JQDW KH ,JQDW³ K|UWH LFK GLH 6WLPPH PHLQHV .XW
VFKHUV Ä1LPP GRFK PHLQHQ 5HLVHQGHQ PLW GX PX‰W MD
VRZLHVRIDKUHQXQGLFKUDFNHUHGDQQQLFKWXQQ|WLJPHLQH
3IHUGHDE:LUNOLFKQLPPLKQPLW³'LFKWQHEHQPLUK|UWH
LFK,JQDWDQWZRUWHQ
Ä0HLQVW GX HV LVW HLQH )UHXGH IU PLFK DXFK QRFK IU
HLQHQ5HLVHQGHQYHUDQWZRUWOLFK]XVHLQ"«6SHQGLHUVWGX
HLQHQ+DOEVWRI"³
Ä*OHLFK HLQHQ +DOEVWRI « (LQ $FKWHO ZHQQåV VFKRQ
VHLQPX‰³
Ä(LQ $FKWHO³ UXIW GHU DQGHUH Ä)U HLQ $FKWHO VROO LFK
GLH 3IHUGH DEKHW]HQ³ ,FK |IIQH GLH $XJHQ 1RFK LPPHU
IOLPPHUWGHUGXUFKGLH/XIWZLUEHOQGH6FKQHHXQHUWUlJOLFK
YRU GHQ $XJHQ QRFK LPPHU VHKH LFK GLHVHOEHQ .XWVFKHU
XQG3IHUGHGRFKQHEHQPLUVHKHLFKHLQHQ6FKOLWWHQ0HLQ
.XWVFKHU KDW ,JQDW HLQJHKROW XQG ZLU IDKUHQ HLQH JDQ]H
:HLOH QHEHQHLQDQGHUKHU 2EZRKO ,JQDW DXV GHP DQGHUHQ
6FKOLWWHQ ]XJHUXIHQ ZLUG HU P|JH VLFK QLFKW PLW ZHQLJHU
DOVHLQHP+DOEVWRI]XIULHGHQJHEHQKlOWHUSO|W]OLFK VHLQH
7URLNDDQ
Ä1D GDQQ EULQJ VFKRQ GLH 6DFKHQ KHUEHU KDVW PDO
*OFN'DV$FKWHONDQQVWGXDXVJHEHQZHQQZLUPRUJHQ
DQNRPPHQ+DWHUYLHO*HSlFN"³
0HLQ.XWVFKHUVSULQJWPLWHLQHUEHLLKPQRFKQLHGDJH
ZHVHQHQ 6FKQHOOLJNHLW DXV GHP 6FKOLWWHQ YHUEHXJW VLFK
YRUPLUXQGELWWHWLFKP|JHPLFK LQ ,JQDWV 6FKOLWWHQ VHW
]HQ ,FK VWLPPH EHUHLWZLOOLJ ]X XQG GDV JRWWHVIUFKWLJH
%lXHUOHLQ LVW RIIHQVLFKWOLFK VR HUIUHXW GD‰ HU VLFK YRU
'DQNEDUNHLW XQG )UHXGH JDU QLFKW ]X ODVVHQ ZHL‰ (U
YHUEHXJWVLFKLPPHUZLHGHUXQGEHGDQNWVLFKEHLPLUEHL
$OMRVFKNDXQGEHL,JQDVFKND

Ä1D GDQQ *RWW VHL 'DQN 'HQQ ZDV ZlUH VRQVW JHZRU
GHQ" +HUU GX PHLQ *RWW 'LH KDOEH 1DFKW VFKRQ IDKUHQ
ZLU KHLP XQG ZLVVHQ VHOEHU QLFKW ZRKLQ ,JQDW GHU ZLUG
6LH VFKRQ JXW KLQEULQJHQ JQlGLJHU +HUU PLW PHLQHQ
3IHUGHQJLQJåVQLFKWPHKUVLHVLQGJDQ]HUVFK|SIW³
8QGHUJHKWPLW(LIHUGDUDQPHLQ*HSlFNDXV]XODGHQ
:lKUHQG PHLQH 6DFKHQ XPJHODGHQ ZXUGHQ EHJDE LFK
PLFKPHKUYRP:LQGHJHWUDJHQDOVJHKHQG]XP]ZHLWHQ
6FKOLWWHQ(UZDUIDVWJDQ]YRP6FKQHH]XJHZHKWXQGQXU
KLQWHU GHU 6FKXW]ZDQG GLH VLFK GLH EHLGHQ .XWVFKHU PLW
+LOIHGHVDXVJHVSDQQWHQ%DXHUQURFNVHUULFKWHWKDWWHQZDU
HVZLQGVWLOOXQGEHKDJOLFK'HU$OWHODJLPPHUQRFKODQJ
DXVJHVWUHFNW DXI GHP %RGHQ ZlKUHQG GHU (U]lKOHU PLW
VHLQHP 0lUFKHQ IRUWIXKU Ä,Q GHP $XJHQEOLFN DEHU DOV
GHU *HQHUDO GDV KHL‰W GHU YRP .|QLJ DEJHVDQGWH ]X
0DULD LQV *HIlQJQLV NDP LQ GHP $XJHQEOLFN DOVR VDJW
0DULD ]X LKP 1HLQ *HQHUDO VDJW VLH LFK EUDXFKH GLFK
QLFKW GHQQ LFK OLHEH GLFK QLFKW XQG GDV KHL‰W GX NDQQVW
GHVKDOEDXFKQLFKWPHLQ*HOLHEWHUVHLQPHLQ*HOLHEWHULVW
MHQHU 3ULQ] « ,Q GHP $XJHQEOLFN DOVR «³ IXKU HU IRUW
EUDFKDEHUGHQ6DW]DEDOVHUPLFKHUEOLFNWHXQGPDFKWH
VLFKPLWVHLQHU3IHLIH]XVFKDIIHQ
Ä1D+HUU6LHZROOHQVLFKZRKODXFKGDV0lUFKHQDQK|
UHQ"³ IUDJWH GHU DQGHUH GHQ LFK DOV 5DWJHEHU EH]HLFKQHW
KDEH
Ä-DLKUKDEWåVKLHUJHPWOLFKXQGODQJZHLOWHXFKQLFKW³
VDJWHLFK
Ä1DMDVRYHUJHKWGLH=HLWXQGPDQJUEHOWZHQLJVWHQV
QLFKW³
Ä+DEWLKUHLQH$KQXQJZRZLUKLHUVLQG"³'LHVH )UDJH
VFKLHQGHQ.XWVFKHUQQLFKW]XEHKDJHQ
Ä:HUNDQQVLFKGD]XUHFKWILQGHQ"9LHOOHLFKWVLQGZLUJDU
]XGHQ.DOPFNHQJHUDWHQ³DQWZRUWHWHGHU5DWJHEHU
Ä:DVZHUGHQZLUGHQQQXQPDFKHQ"³IUDJWHLFK
Ä:DV VROOHQ ZLU VFKRQ PDFKHQ" :HLWHUIDKUHQ ZHUGHQ
ZLU XQG ZRP|JOLFK DXFK KLQNRPPHQ³ DQWZRUWHWH HU
XQZLOOLJ
Ä$EHUZHQQZLUQXQQLFKWKLQNRPPHQXQGGLH3IHUGHLP
6FKQHHVWHFNHQEOHLEHQ":DVGDQQ"³
Ä8QGZHQQVFKRQ³
Ä'DNDQQPDQGRFKHUIULHUHQ"³
Ä1DWUOLFK NDQQ PDQ GDV *DQ] JHZL‰ VLQG ZLU ]X GHQ
.DOPFNHQ JHUDWHQGHQQ PDQ VLHKW MHW]W JDU NHLQH 6FKR
EHU PHKU 9RU DOOHP PX‰ PDQ VLFK QDFK GHP 6FKQHH
ULFKWHQ³
Ä'XKDVWZRKOJUR‰H $QJVW]XHUIULHUHQ +HUU"³ ZDQGWH
VLFKGDGHU$OWHPLW]LWWULJHU6WLPPHDQPLFK
2EZRKO HU VLFK GHQ $QVFKHLQ JDE PLFK ]X YHUVSRWWHQ
VDKPDQLKPDQGD‰HUVHOEVWELVDXIGLH.QRFKHQGXUFK
IURUHQZDU
Ä-DHVZLUGVHKUNDOW³VDJWHLFK
Ä$FK ZDV +HUU 0DFKåV ZLH LFK /DXI DE XQG ]X HLQ
6WFNFKHQGDYRQZLUGGLUZDUPZHUGHQ³
Ä-DKLQWHUGHP6FKOLWWHQKHUODXIHQGDVKLOIWDPEHVWHQ³
SIOLFKWHWHLKPGHU5DWJHEHUEHL

Ä.RPPHQ 6LH ELWWH DOOHV LVW IHUWLJ³ ULHI PLU $OMRVFKND


DXVGHPYRUGHUVWHQ6FKOLWWHQ]X
'HU6FKQHHVWXUPWREWHVRKHIWLJGD‰LFKQXUXQWHU$XI
ELHWXQJPHLQHUJDQ]HQ.UDIWGHQ.|USHUZHLWYRUJHEHXJW
XQGPLWEHLGHQ+lQGHQPHLQHQ0DQWHO]XVDPPHQUDIIHQG
GXUFK GHQ XQWHU GHQ )‰HQ DXIZLUEHOQGHQ 6FKQHH GLH
ZHQLJHQ6FKULWWH]XUFNOHJHQNRQQWHGLHPLFKYRPHUVWHQ
6FKOLWWHQWUHQQWHQ0HLQELVKHULJHU.XWVFKHUGHUEHUHLWVLQ
GHU0LWWHVHLQHVQXQPHKUOHHUHQ6FKOLWWHQVDXIGHQ.QLHQ
KRFNWH OIWHWH REZRKO LKP GHU :LQG GDEHL DUJ GDV +DDU
]HU]DXVWH VHLQH JUR‰H 0W]H DOV HU PLFK NRPPHQ VDK
XQGEDWXPHLQ7ULQNJHOG$EHUHUKDWWHRIIHQEDUJDUQLFKW
GDPLWJHUHFKQHWGD‰LFKVHLQH %LWWH HUIOOHQ ZUGH GHQQ
PHLQH $EOHKQXQJ EHWUEWH LKQ QLFKW LP JHULQJVWHQ 9LHO
PHKU EHGDQNWH HU VLFK EHL PLU QRFKPDOV UFNWH VHLQH
0W]H ]XUHFKW XQG VDJWH Ä1XQ GDQQ PLW *RWW +HUU³
ZRUDXIKLQHUGLH=JHODQ]RJHLQSDDUPDOPLWGHU=XQJH
VFKQDO]WHXQGGDYRQIXKU$XFK,JQDVFKNDULFKWHWHVLFKDXI
XQGWULHEGLH3IHUGHDQ8QGGDV.QLUVFKHQGHU6FKOLWWHQ
NXIHQ GLH 5XIH ,JQDVFKNDV XQG GDV 6FKHOOHQJHOlXW
PLVFKWHQ VLFK HUQHXW LQ GDV +HXOHQ GHV :LQGHV GDV EH
VRQGHUVODXWNODQJZHQQGLH6FKOLWWHQVWLOOVWDQGHQ
,Q GHU HUVWHQ 9LHUWHOVWXQGH QDFK PHLQHP hEHUZHFKVHOQ
LQ GHQ DQGHUHQ 6FKOLWWHQ VFKOLHI LFK QLFKW VRQGHUQ EH
VFKlIWLJWH PLFK GDPLW PHLQHQ QHXHQ .XWVFKHU XQG GLH
3IHUGH ]X PXVWHUQ ,JQDVFKND VD‰ LQ VFKQHLGLJHU +DOWXQJ
GD VFKQHOOWH DOOH $XJHQEOLFNH LQ GLH +|KH IXFKWHOWH PLW
GHP$UPDQGHPGLH3HLWVFKHKLQJRGHUWULHEGLH3IHUGH
GXUFK=XUXIHDQVFKOXJPLWHLQHP)X‰JHJHQGHQDQGHUHQ
XQG EHXJWH VLFK LPPHU ZLHGHU ZHLW YRU XP GDV VWlQGLJ
QDFK UHFKWV UXWVFKHQGH +LQWHUJHVFKLUU GHV 0LWWHOSIHUGHV
]XUHFKW]XUFNHQ (U ZDU QLFKW JUR‰ VFKLHQ MHGRFK JXW
JHEDXW]XVHLQhEHUGHU3HO]MDFNHWUXJHUHLQHQ JUWHOOR
VHQ %DXHUQURFN GHVVHQ .UDJHQ IDVW JDQ] ]XUFNJHVFKOD
JHQZDUXQGGHQ+DOVY|OOLJIUHLOLH‰VHLQH6WLHIHOZDUHQ
QLFKWDXV)LO]VRQGHUQDXV/HGHUXQGVHLQHNOHLQH0W]H
QDKPHUDOOH$XJHQEOLFNHDEXQGUFNWHVLHDXIGHP.RSI
]XUHFKW6HLQH2KUHQ ZDUHQQXU YRQ GHQ +DDUHQ EHGHFNW
$OOHQ VHLQHQ %HZHJXQJHQ PHUNWH PDQ QLFKW QXU (QHUJLH
VRQGHUQ ZLH HV PLU VFKLHQ PHKU QRFK GDV %HVWUHEHQ DQ
VLFK]XU(QHUJLHDXI]XVWDFKHOQ'RFKMHZHLWHUZLUIXKUHQ
XPVRKlXILJHUQHVWHOWHHUDQVLFKKHUXPUXWVFKWHDXIGHP
%RFNKLQXQGKHUVFKOXJPLWHLQHP)X‰JHJHQGHQDQGH
UHQ XQG ULFKWHWH HLQ SDDU :RUWH DQ PLFK RGHU $OMRVFKND
LFKKDWWHGHQ(LQGUXFNHUIUFKWHWHGHQ0XW]XYHUOLHUHQ
8QG*UXQGJHQXJGDIUZDUMDDXFKYRUKDQGHQ'LH3IHU
GHZDUHQ]ZDUJXWGRFKGHU:HJZXUGHPLWMHGHP6FKULWW
EHVFKZHUOLFKHU XQG GLH 3IHUGH OLHIHQ VLFKWOLFK ZLGHUVWUH
EHQG ZHLWHU VLH PX‰WHQ PLW GHU 3HLWVFKH DQJHWULHEHQ
ZHUGHQ XQG GDV NUlIWLJH ]RWWLJH 0LWWHOSIHUG VWROSHUWH
]ZHLPDO ZRUDXIKLQ HV VLFK IUHLOLFK RIIHQEDU VHOEVW HU
VFKURFNHQ PLW QHXHU .UDIW LQV *HVFKLUU OHJWH XQG GHQ
.RSIVRZHLW]XUFNZDUIGD‰GLH0lKQHIDVWGLH6FKHOOHQ
EHUKUWH$PUHFKWHQ6HLWHQSIHUGGDVLFKXQPLWWHOEDUYRU
$XJHQKDWWHZLSSWHGHUDQGHU$X‰HQVHLWH VFKODII KHUXQ
WHUKlQJHQGH *HVFKLUULHPHQ PLW GHU GDUDQ EHIHVWLJWHQ
4XDVWH KLQ XQG KHU XQG ZXUGH PHUNOLFK ORFNHUHU VR GD‰
GLH 3HLWVFKH QDFKKHOIHQ PX‰WH GRFK GD HV HLQ JXWHV MD
IHXULJHV 3IHUG ZDU lUJHUWH HV VLFK RIIHQEDU VHOEVW EHU
VHLQH6FKZlFKHXQGVHQNWHXQGKRE ZWHQGGHQ.RSIDOV
ELWWH HV GD‰ GHU .XWVFKHU GLH =JHO VWUDIIHU ]LHKH :LU
EHIDQGHQ XQV WDWVlFKOLFK LQ HLQHU EHlQJVWLJHQGHQ /DJH
GHU6FKQHHVWXUPXQGGLH.lOWHZXUGHQLPPHUVWlUNHUGLH
3IHUGH ZDUHQ HUVFK|SIW GHU :HJ ZXUGH ]XVHKHQGV EH
VFKZHUOLFKHU XQG ZLU KDWWHQ MHGH 2ULHQWLHUXQJ YHUORUHQ
XQG ZX‰WHQ QLFKW RE ZLU EHUKDXSW LUJHQGHLQHQ 8QWHU
VFKOSI JHVFKZHLJH GHQQ HLQH 6WDWLRQ HUUHLFKHQ ZUGHQ
(LQHQ PHUNZUGLJHQ .RQWUDVW KLHU]X ELOGHWHQ GDV XQEH
NPPHUWH*HOlXWGHU6FKHOOHQXQGGLH5XIH,JQDWVGLHVR
EHUPWLJXQGIU|KOLFKNODQJHQDOVIKUHQZLU]XP'UHL
N|QLJVIHVW DQ HLQHP IURVWNODUHQ VRQQLJHQ -DQXDUWDJ GLH
'RUIVWUD‰H HQWODQJ DP EHGUFNHQGVWHQ DEHU ZDU GHU *H
GDQNH GD‰ ZLU LPPHU DXIV *HUDWHZRKO GDKLQIXKUHQ XQG
VRJDU]LHPOLFKVFKQHOOLUJHQGZRKLQIRUWYRQGHU6WHOOHDQ
GHUZLUXQVHEHQQRFKEHIXQGHQKDWWHQ,JQDWVWLPPWHHLQ
/LHG DQ GDV EHL VHLQHU )LVWHOVWLPPH ]ZDU ZHQLJ VFK|Q
NODQJ YRQ LKP LQGHV VR XQEHVFKZHUW KLQDXVJHVFKPHWWHUW
XQGGXUFK3IHLIHQHUJlQ]WZXUGHGD‰PDQVLFKZHQQPDQ
LKP]XK|UWHVHLQHUHLJHQHQ%DQJLJNHLWJHUDGH]XVFKlPHQ
PX‰WH
Ä+HGD,JQDW:DVVFKUHLVWGXGLUGLH.HKOHKHLVHU"³HU
W|QWHGLH6WLPPHGHV5DWJHEHUVÄ+DOWPDODQ³
Ä:DV"³
Ä$DDQKDOWHQ³
,JQDW KLHOW DQ :LHGHU YHUVWXPPWH DOOHV QXU GHU :LQG
ZLQVHOWH XQG KHXOWH ZLUEHOWH LPPHU JU|‰HUH 6FKQHHPD
VVHQDXIXQGVFKWWHWHVLHEHUGLH6FKOLWWHQ'HU5DWJHEHU
NDP]XXQVKHUDQ

Ä1DZDVZLOOVWGX"³IUDJWH,JQDW
Ä:DVLFKZLOO:RKLQZLUIDKUHQZLOOLFKZLVVHQ³
Ä:LHVROOPDQGDVZLVVHQ³
Ä'HLQH)‰HVLQGZRKOHUIURUHQGD‰GXGDXHUQGPLWLK
QHQKHUXPWURPPHOVW"³
Ä6LHVLQGJDQ]NODPP³
Ä'X VROOWHVW PDO QDFKVHKHQ ZDV GD GUEHQ VFKLPPHUW
YLHOOHLFKWLVWHVJDUHLQ.DOPFNHQODJHU'DEHLZHUGHQGLU
DXFKGLH)‰HZDUPZHUGHQ³
Ä*XWKDOWHPDOGLH3IHUGH«GD³
8QG,JQDWOLHILQGLHEH]HLFKQHWH5LFKWXQJ
Ä0DQ PX‰ LPPHU DXISDVVHQ XQG VLFK XPVHKHQ GDQQ
ILQGHWVLFKZRKODXFKZDVHLQIDFKVRGUDXIORVIDKUHQ GDV
LVWGRFK8QVLQQ³ZDQGWHVLFKGHU5DWJHEHUDQPLFKÄ6HKW
PDODQZLHGLH3IHUGHDEJHKHW]WVLQGXQGGDPSIHQ³
:lKUHQG,JQDWZHJZDU±XQGGDVZlKUWHVRODQJHGD‰
LFKVRJDUIUFKWHWHHUKDEHVLFKYHULUUW±HUNOlUWHPLUGHU
5DWJHEHUGLHJDQ]H=HLWLQVHOEVWEHZX‰WHPUXKLJHP7RQ
ZLH PDQ VLFK EHL HLQHP 6FKQHHVWXUP ]X YHUKDOWHQ KDEH
GD‰ HV DP EHVWHQ VHL HLQ 3IHUG DXV]XVSDQQHQ XQG IUHL
ODXIHQ]XODVVHQGDVGDQQWRGVLFKHUDXIGHQ :HJ KLQDXV
ILQGH GD‰ PDQ VLFK PLWXQWHU DEHU DXFK QDFK GHQ 6WHUQHQ
ULFKWHQ N|QQH XQG GD‰ ZLU ZHQQ HU GLH )KUXQJ KlWWH
VFKRQOlQJVWDXIGHU6WDWLRQZlUHQ
Ä1XQLVWGRUWZDV"³IUDJWHHU,JQDWDOVVLFKGLHVHUPK
VDP ELV DQ GLH .QLH LP 6FKQHH YHUVLQNHQG ]X XQV ]X
UFNJHDUEHLWHWKDWWH
Ä,UJHQGHWZDVLVWZRKOGRUWPDQVLHKW=HOWH³DQWZRUWHWH
,JQDWQRFKJDQ]DX‰HU$WHPÄ$EHUHVVLQGJDQ]IUHPGH
(VZLUGZRKOVRVHLQ%UXGHUGD‰ZLUELVDQV3UROJRZVFKH
*XWJHUDWHQVLQG:LUPVVHQXQVQDFKOLQNVKDOWHQ³
Ä4XDWVFK NHLQHQ 8QVLQQ 'DV VLQG XQVHUH =HOWH GLH
KLQWHUGHU6WDQL]DOLHJHQ³ZLGHUVSUDFKGHU5DWJHEHU
Ä,FKVDJHGLUGRFKGD‰HVIUHPGHVLQG³
Ä,FK KDEH VFKRQ YRQ ZHLWHP JHVHKHQ GD‰ HV XQVHUH
VLQGXQGZHQQQLFKWXQVHUHGDQQGLHYRQ7DP\VFKHZVNR
6RRGHUVRZLUPVVHQQDFKUHFKWVIDKUHQGDQQNRPPHQ
ZLU JHUDGH DXI GHU JUR‰HQ %UFNH KHUDXV ± DP DFKWHQ
:HUVWSIDKO³
Ä,FKVDJHGLUGRFKGD‰GDVQLFKWVWLPPW,FKKDEHHVMD
VHOEVWJHVHKHQ³DQWZRUWHWH,JQDWJHUHL]W
Ä$FK%UXGHU8QGGDVZLOOHLQ.XWVFKHUVHLQ³
Ä*HKGRFKVHOEVWQDFKVHKHQZHQQGXVR HLQJXWHU.XW
VFKHUELVW³
Ä:DVVROOLFKHUVWYLHOQDFKVHKHQ",FKZHL‰HVDXFKVR³
,JQDWRIIHQEDULQ:XWJHUDWHQVSUDQJRKQHQRFKHWZDV
]XDQWZRUWHQDXIGHQ%RFNXQGWULHEGLH3IHUGHDQ
Ä*DQ] NODPP VLQG PLU GLH )‰H JHZRUGHQ PDQ NULHJW
VLHQLFKWZLHGHUZDUP³VDJWHHU]X$OMRVFKNDZlKUHQGHU
XQXQWHUEURFKHQ GHQ HLQHQ )X‰ JHJHQ GHQ DQGHUHQ VFKOXJ
XQG GHQ 6FKQHH DXVVFKWWHWH GHU LKP LQ GLH 6WLHIHO JH
GUXQJHQZDU
0LUILHOHQYRU0GLJNHLWGLH$XJHQ]X

%LQ LFK ZLUNOLFK VFKRQ DP (UIULHUHQ" GDFKWH LFK LP


+DOEVFKODI 'DV (UIULHUHQ VROO MD ZLH HV KHL‰W LPPHU
GDPLW EHJLQQHQ GD‰ PDQ HLQVFKOlIW 'DQQ ZlUH HV VFKRQ
EHVVHU]XHUWULQNHQVWDWW]XHUIULHUHQXQGPLWHLQHP1HW]
DXVGHP:DVVHUJH]RJHQ]XZHUGHQhEULJHQV HVNRPPW
MDGRFKDXIGDVVHOEHKHUDXVREPDQHUWULQNWRGHU HUIULHUW
ZHQQ PLFK EOR‰ GLHVHU 6WRFN GDKLQWHQ QLFKW VR GUFNHQ
ZUGHGDPLWLFKHLQVFKODIHQN|QQWH
,FKVFKOXPPHUWHIUHLQH6HNXQGHHLQ
'RFK ZLH VROO GDV *DQ]H HQGHQ" JLQJ HV PLU SO|W]OLFK
GXUFKGHQ.RSIXQGLFKVFKOXJGLH$XJHQDXIXQGVWDUUWH
DXIGLHZHL‰H)OlFKH:LHVROOHVHQGHQ":HQQZLUNHLQHQ
6FKREHU ILQGHQ XQG GLH 3IHUGH QLFKW PHKU ZHLWHUN|QQHQ
XQG GDV ZLUG ZDKUVFKHLQOLFK VHKU EDOG VHLQ PVVHQ ZLU
DOOH HUIULHUHQ « 2EZRKO PLFK GLHVHU *HGDQNH HLQ ZHQLJ
VFKUHFNWHVRZDUGRFKRIIHQJHVDJWGHU:XQVFKGD‰PLW
XQV HWZDV $X‰HUJHZ|KQOLFKHV HWZDV 7UDJLVFKHV JHVFKH
KHQ P|JH LQ PLU VWlUNHU DOV GHU $QIOXJ YRQ )XUFKW (V
HUVFKLHQPLU JDUQLFKWVREHOZHQQGLHVLFKVHOEVWEHU
ODVVHQHQ3IHUGHPRUJHQVLQLUJHQGHLQHPHQWOHJHQHQXQEH
NDQQWHQ 'RUI DQNlPHQ XQG XQV DOOH KDOE HUIURUHQ RGHU
HLQLJH VRJDU JDQ] HUIURUHQ PLWEUlFKWHQ 0HLQH 3KDQWDVLH
JDXNHOWH PLU PLW XQJHZ|KQOLFKHU .ODUKHLW LQ VFKQHOOHP
:HFKVHO GLH YHUVFKLHGHQVWHQ %LOGHU YRU 'LH 3IHUGH EOHL
EHQ VWHKHQ ZLU ZHUGHQ LPPHU PHKU YRP 6FKQHH EHU
KlXIW XQG YRQ GHQ 3IHUGHQ VLQG VFKOLH‰OLFK QXU QRFK GLH
2KUHQ XQG GDV .UXPPKRO] ]X VHKHQ GRFK GD HUVFKHLQW
REHQSO|W]OLFK,JQDVFKNDPLWVHLQHU7URLNDXQGNRPPWDQ
XQV YRUEHLJHIDKUHQ :LU UXIHQ XQG EHVFKZ|UHQ LKQ XQV
PLW]XQHKPHQ DEHU GLH :RUWH ZHUGHQ YRP :LQGH IRUWJH
WUDJHQXQGYHUKDOOHQXQJHK|UW,JQDVFKNDODFKWVFKUHLWDXI
VHLQH3IHUGHHLQSIHLIWXQGHQW]LHKWVLFKXQVHUHQ%OLFNHQ
LQGHP HU LQ HLQHU WLHIHQ VFKQHHEHGHFNWHQ 6FKOXFKW YHU
VFKZLQGHW'HUDOWH.XWVFKHUVSULQJWDXIHLQ3IHUGIXFKWHOW
PLWGHQ$UPHQXQGZLOOGDYRQJDORSSLHUHQNRPPWMHGRFK
QLFKW YRP )OHFN PHLQ IUKHUHU .XWVFKHU GHU PLW GHU
JUR‰HQ0W]HVWU]WVLFKDXILKQ]HUUWLKQLQGHQ6FKQHH
KHUXQWHU XQG WULWW LKQ PLW )‰HQ Ä'X ELVW HLQ =DXEHUHU³
VFKUHLWHUÄELVWHLQ*URELDQ'XVROOVWPLWXQV]XVDPPHQ
XPKHULUUHQ³$EHUGHU$OWHGHUMHW]WQLFKWPHKUHLQ.XW
VFKHU VRQGHUQ HLQ +DVH LVW GULQJW PLW GHP .RSI GXUFK
HLQHQ 6FKQHHKDXIHQ XQG OlXIW VFKOHXQLJVW GDYRQ $OOH
+XQGH MDJHQ KLQWHU LKP KHU 'HU 5DWJHEHU GHU VLFK LQ
)MRGRU)LOLSS\WVFKYHUZDQGHOWKDWVFKOlJWYRUGD‰ZLUXQV
DOOH LP .UHLVH QLHGHUVHW]HQ VROOHQ GDQQ PDFKH HV QLFKWV
DXV ZHQQ ZLU HLQVFKQHLWHQ ZLU ZUGHQ HV ZDUP KDEHQ
8QGZLUNOLFKJOHLFKLVWHVZDUPXQGEHKDJOLFKQXUHWZDV
WULQNHQ P|FKWH PDQ ,FK KROH PHLQ 3URYLDQWN|IIHUFKHQ
KHUYRUEHZLUWHDOOHPLW5XPXQG=XFNHUXQGWULQNHVHOEVW
PLWJUR‰HP*HQX‰'HU(U]lKOHUHU]lKOWHLQ0lUFKHQYRQ
HLQHP5HJHQERJHQ ± XQG VFKRQ Z|OEW VLFK EHU XQV HLQH
'HFNH DXV 6FKQHH PLW HLQHP 5HJHQERJHQ Ä-HW]W ZROOHQ
ZLU XQV MHGHU HLQ =LPPHUFKHQ LP 6FKQHH KHUULFKWHQ XQG
VFKODIHQJHKHQ³VDJHLFK'HU6FKQHHLVWZDUPXQGZHLFK
ZLH HLQ )HOO ,FK ELQ PLW PHLQHP =LPPHUFKHQ IHUWLJ XQG
ZLOO KLQHLQJHKHQ GRFK GD KlOW PLFK )MRGRU )LOLSS\WVFK
GHULP.|IIHUFKHQPHLQ*HOGJHVHKHQKDW]XUFNÄ+DOW
*LEGDV*HOGKHU:LUPVVHQMDGRFKDOOHVWHUEHQ³UXIWHU
XQGSDFNWPLFKDP%HLQ,FKJHEHLKPGDV*HOGXQGELWWH
QXU PDQ P|JH PLFK JHKHQ ODVVHQ GRFK VLH ZROOHQ QLFKW
JODXEHQGD‰GLHVPHLQJDQ]HV*HOGVHLXQGVFKLFNHQVLFK
DQ PLFK ]X W|WHQ ,FK HUJUHLIH GLH +DQG GHV $OWHQ XQG
YROO XQVlJOLFKHQ (QW]FNHQV EHJLQQH LFK VLH ]X NVVHQ
6HLQH +DQG LVW ]DUW XQG V‰ =XHUVW ZLOO HU PLU GLH +DQG
HQWUHL‰HQ DEHU GDQQ Ol‰W HU VLH PLU XQG VWUHLFKHOW PLFK
VRJDUPLWGHUDQGHUHQ'DQlKHUWVLFKZLHGHU)MRGRU)LOLS
S\WVFK XQG GURKW PLU ,FK IOFKWH LQ PHLQ =LPPHUFKHQ
GRFKGDVLVWNHLQ=LPPHUFKHQVRQGHUQHLQODQJHU ZHL‰HU
.RUULGRU XQG MHPDQG KlOW PLFK DP )X‰ IHVW ,FK UHL‰H
PLFK ORV DEHU LQ GHU +DQG GHV 0DQQHV GHU PLFK IHVWJH
KDOWHQKDWEOHLEHQPHLQH.OHLGHUXQGHLQ7HLOPHLQHU+DXW
]XUFN6FKPHU]HQHPSILQGH LFK QLFKW VRQGHUQ LFK IULHUH
QXU XQG VFKlPH PLFK VFKlPH PLFK XP VR PHKU DOV PLU
MHW]WPHLQH7DQWHPLWLKUHP6RQQHQVFKLUPXQGHLQHUNOHL
QHQKRP|RSDWKLVFKHQ+DXVDSRWKHNH$UPLQ$UPPLWGHP
(UWUXQNHQHQ HQWJHJHQNRPPW%HLGH ODFKHQ XQG YHUVWHKHQ
QLFKWGLH=HLFKHQGLHLFKLKQHQPDFKH,FKZHUIHPLFKDXI
GHQ6FKOLWWHQPHLQH)‰HVFKOHLIHQEHUGHQ6FKQHHDEHU
GHU $OWH NRPPW PLU QDFKJHMDJW PLW GHQ $UPHQ VFKOHQ
NHUQG (U LVW VFKRQ JDQ] QDKH 'D K|UH LFK YRU PLU ]ZHL
*ORFNHQ OlXWHQ XQG ZHL‰ GD‰ LFK JHUHWWHW ELQ ZHQQ LFK
VLH HUUHLFKH 'LH *ORFNHQ VLQG LPPHU GHXWOLFKHU LPPHU
ODXWHU]XK|UHQGRFKQXQKDWPLFKGHU$OWHHLQJHKROWXQG
IDOOW PLW GHP %DXFK DXI PHLQ *HVLFKW VR GD‰ LFK GLH
*ORFNHQNDXPQRFKK|UHQNDQQ,FKHUJUHLIHZLHGHUVHLQH
+DQG XQG EHGHFNH VLH PLW .VVHQ DEHU GHU $OWH LVW MHW]W
DXI HLQPDO GHU (UWUXQNHQH XQG UXIW Ä+DOW PDO DQ
,JQDVFKND'DGUEHQVLQGGRFKGLH6FKREHUYRQ$FKPHW
NDVFKHLQWPLU/DXIPDOKLQXQGVLHKQDFK³'DVLVWPLU
GHQQGRFK]XVFKDXHUOLFK1HLQLFKZLOOOLHEHUDXIZDFKHQ
,FKVFKODJHGLH$XJHQDXI'HU:LQGKDWPLUHLQHQ=LS
IHO YRQ $OMRVFKNDV 0DQWHO EHUV *HVLFKW JHVFKODJHQ
PHLQH.QLHVLQGXQEHGHFNWZLUIDKUHQEHUNDKOHQYHUHL
VWHQ %RGHQ XQG GLH 7HU] GHU 6FKHOOHQ KDOOW PLW LKUHQ
YLEULHUHQGHQ4XLQWHQGHXWOLFKGXUFKGLH/XIW
,FKZLOOPLFKQDFKGHQ6FKREHUQXPVHKHQGRFKDQVWDWW
GHU 6FKREHU VHKH LFK REZRKO LFK MHW]W GLH $XJHQ RIIHQ
KDEH HLQ +DXV PLW HLQHP %DONRQ XQG GLH =LQQHQ HLQHU
)HVWXQJVPDXHU ,FK KDEH NHLQ VRQGHUOLFKHV ,QWHUHVVH PLU
GDV +DXV XQG GLH )HVWXQJ JHQDXHU DQ]XVHKHQ PLU OLHJW
YLHOPHKUGDUDQLQGHQZHL‰HQ.RUULGRU]XUFNYHUVHW]W]X
ZHUGHQGXUFKGHQLFKJHODXIHQELQZLHGHUGDV/lXWHQGHU
.LUFKHQJORFNHQ]XK|UHQXQGGLH+DQGGHV$OWHQ]XNV
VHQ ,FK VFKOLH‰H DXIV QHXH GLH $XJHQ XQG VFKOXPPHUH
HLQ

2EZRKO LFK IHVW HLQJHVFKODIHQ ZDU K|UWH LFK XQDXIK|U


OLFK GDV 6FKHOOHQJHOlXW GDV PLU LP 6FKODI EDOG ZLH GDV
%HOOHQ HLQHV +XQGHV ]X NOLQJHQ VFKLHQ GHU VLFK ZWHQG
DXIPLFKVWU]WEDOGZLHHLQH2UJHODQGHULFKVHOEVWHLQH
GHU 3IHLIHQ ELQ EDOG ZLH IUDQ]|VLVFKH 9HUVH GLH LFK LQ
*HGDQNHQ YHUIDVVH 'DQQ ZLHGHU VFKLHQ VLFK GDV 6FKHO
OHQJHOlXW LQ HLQ )ROWHUZHUN]HXJ ]X YHUZDQGHOQ GDV PLU
XQXQWHUEURFKHQ GLH UHFKWH )HUVH ]XVDPPHQSUH‰WH 'HU
6FKPHU]ZXUGHVRKHIWLJGD‰LFKDXIZDFKWHXQGGHQ)X‰
]XUHLEHQEHJDQQ(UZDUDP(UIULHUHQ5LQJVXPZDUDOOHV
QDFKZLHYRULQHLQHQWUEHQZHL‰HQ6FKOHLHUJHKOOW:LH
]XYRU VSUWH LFK GLH 6W|‰H LP KROSHUQGHQ 6FKOLWWHQ XQG
DXFK,JQDVFKNDVD‰XQYHUlQGHUWVHLWOLFKDXIGHP%RFNXQG
VFKOXJ XQDEOlVVLJ GLH )‰H JHJHQHLQDQGHU ZLH ]XYRU
WUDEWH GDV UHFKWH 6HLWHQSIHUG GHQ +DOV YRUJHVWUHFNW XQG
WUlJH GLH %HLQH KHEHQG GXUFK GHQ KRKHQ 6FKQHH XQG
QDFK ZLH YRU ZLSSWH GLH DP +LQWHUJHVFKLUU KlQJHQGH
4XDVWHDXIXQGDEXQGVFKOXJJHJHQGLH)ODQNHGHV7LHUHV
ZLH ]XYRU KRE XQG VHQNWH VLFK LQ UHJHOPl‰LJHP :HFKVHO
GHU .RSI GHV 0LWWHOSIHUGHV PLW GHU IODWWHUQGHQ 0lKQH
ZREHLVLFKGLHDP.UXPPKRO]EHIHVWLJWHQ=JHOVWUDIIWHQ
XQG ZLHGHU ORFNHUWHQ $EHU DOOHV ZDU MHW]W QRFK PHKU DOV
YRUKHU PLW 6FKQHH EHUVFKWWHW XQG YRP 6FKQHH ]XJH
GHFNW0DVVHQYRQ6FKQHHZLUEHOWHQYRUXQVZLUEHOWHQ]X
EHLGHQ 6HLWHQ GXUFK GLH /XIW KOOWHQ GLH 6FKOLWWHQNXIHQ
XQG GLH %HLQH GHU 3IHUGH ELV ]X GHQ .QLHQ KLQDXI HLQ
ILHOHQ YRQ REHQ DXI GLH 0DQWHONUDJHQ XQG 0W]HQ 'HU
:LQGNDPEDOGYRQUHFKWVEDOGYRQOLQNVVSLHOWHPLWGHP
.UDJHQ XQG GHQ (QGHQ YRQ ,JQDVFKNDV %DXHUQURFN IXKU
LQ GLH 0lKQH GHV 6HLWHQSIHUGHV XQG KHXOWH EHU GHQ
.UXPPK|O]HUQXQG'HLFKVHOJDEHOQ
(V ZDU MHW]W JULPPLJ NDOW XQG VREDOG LFK HLQPDO DXV
GHP .UDJHQ KHUYRUOXJWH VHW]WH VLFK PLU GHU ZLUEHOQGH
HLVLJWURFNHQH 6FKQHH DXI :LPSHUQ 1DVH XQG 0XQG XQG
GUDQJPLUXQWHUGHQ.UDJHQLQGHQ1DFNHQ%OLFNWHLFKXP
PLFK ZDU DOOHV ZHL‰ KHOO XQG YHUVFKQHLW QLFKWV ZDU ]X
VHKHQ DOV WUEHV /LFKW XQG 6FKQHH 0LU ZXUGH HUQVWOLFK
EDQJH$OMRVFKNDVFKOLHI]XPHLQHQ)‰HQDXIGHP%RGHQ
GHV 6FKOLWWHQV VHLQ JDQ]HU 5FNHQ ZDU YRQ HLQHU GLFKWHQ
6FKQHHVFKLFKWEHGHFNW$EHU,JQDVFKNDYHU]DJWHQLFKW(U
]RJ XQHUPGOLFK GLH =JHO VWUDII WULHE PLW ODXWHQ 5XIHQ
GLH 3IHUGH DQ XQG VFKOXJ GLH )‰H JHJHQHLQDQGHU 'LH
*O|FNFKHQ NODQJHQ LPPHU QRFK VR VFK|Q 'LH 3IHUGH
NHXFKWHQ ODXWHU XQG VWROSHUWHQ KlXILJHU OLHIHQ MHGRFK
ZHLWHU ZHQQ DXFK HWZDV ODQJVDPHU ,JQDVFKND VSUDQJ
ZLHGHU DXI VFKZDQJ GLH LP )DXVWKDQGVFKXK VWHFNHQGH
+DQGXQGVWLPPWHPLWVHLQHUGQQHQVFKULOOHQ6WLPPHHLQ
/LHG DQ 'RFK QRFK EHYRU HU HV ]X (QGH JHVXQJHQ KDWWH
EUDFKHUVHLQHQ*HVDQJDEKLHOWGHQ6FKOLWWHQDQZDUIGLH
=JHO EHU GHQ %RFN XQG VWLHJ DXV :WHQG KHXOWH GHU
:LQG XQG DXI PHLQHQ 3HO] ILHOHQ VROFKH 0HQJHQ YRQ
6FKQHHDOVZHUIHVLHMHPDQGPLWHLQHU6FKLSSHGDUDXI,FK
EOLFNWH PLFK XP 'LH GULWWH 7URLND ZDU QLFKW PHKU KLQWHU
XQVVLHPX‰WHLUJHQGZR]XUFNJHEOLHEHQVHLQ1HEHQGHP
]ZHLWHQ6FKOLWWHQKRSVWHZLHLFKGXUFKGHQ6FKQHHVFKOHL
HUVDKGHU$OWHYRQHLQHP)X‰DXIGHQDQGHUHQ,JQDVFKND
JLQJ GUHL 6FKULWWH ]XU 6HLWH VHW]WH VLFK DXI GHQ 6FKQHH
ORFNHUWH VHLQHQ *UWHO XQG VFKLFNWH VLFK DQ GLH 6WLHIHO
DXV]X]LHKHQ
Ä:DVPDFKVWGX"³IUDJWHLFKLKQ
Ä,FK PX‰ PDO GLH 6WLHIHO DXV]LHKHQ XQG GLH )‰H QHX
ZLFNHOQVRQVWHUIULHUHQVLHPLUQRFK JDQ]³DQWZRUWHWHHU
XQGIXKUPLWVHLQHP9RUKDEHQIRUW
(V ZDU PLU ]X NDOW XP GHQ .RSI DXV GHP .UDJHQ KHU
DXV]XVWUHFNHQXQGLKQEHLVHLQHP7XQ]XEHREDFKWHQ ,FK
VD‰DXIUHFKWLP6FKOLWWHQXQGEOLFNWHDXIGDV 6HLWHQSIHUG
GDVVLFKWOLFKHUVFK|SIWGDVHLQH%HLQYRUJHVWUHFNWKDOWXQG
PGHGHQDXIJHEXQGHQHQPLW6FKQHH EHGHFNWHQ 6FKZHLI
KLQ XQG KHU EHZHJWH 'HU 6WR‰ GHQ ,JQDW GHP 6FKOLWWHQ
YHUVHW]WHDOVHUZLHGHUDXIGHQ%RFNVSUDQJUL‰PLFKDXV
PHLQHU9HUVXQNHQKHLW
Ä:R VLQG ZLU GHQQ MHW]W"³ IUDJWH LFK Ä:HUGHQ ZLU ZH
QLJVWHQVELV]XP+HOOZHUGHQGLH6WDWLRQHUUHLFKHQ"³
Ä.HLQH 6RUJH ZLU ZHUGHQ 6LH VFKRQ KLQEULQJHQ³ EHUX
KLJWHHU PLFK Ä-HW]W VLQG PHLQH )‰H VFK|Q ZDUP QDFK
GHPLFKVLHQHXJHZLFNHOWKDEH³
(U ]RJ GLH =JHO DQ GDV 6FKHOOHQJHOlXW HUW|QWH GHU
6FKOLWWHQVHW]WHVLFKZLHGHUVFKDXNHOQGLQ%HZHJXQJXQG
GHU :LQG IXKU KHXOHQG XQWHU GLH .XIHQ $XIV QHXH WUDWHQ
ZLUXQVHUH)DKUWEHUGDVHQGORVH6FKQHHPHHUDQ,FK VFKOLHI ZLHGHU IHVW HLQ $OV PLFK $OMRVFKND ZHFNWH


LQGHP HU PLFK PLW GHP )X‰ DQVWLH‰ XQG LFK GLH $XJHQ
|IIQHWH ZDU HV EHUHLWV 0RUJHQ (V VFKLHQ QRFK NlOWHU ]X
VHLQ DOV LQ GHU 1DFKW (V VFKQHLWH QLFKW PHKU DEHU HLQ
KHIWLJHUWURFNHQHU:LQGIHJWHQRFKLPPHUEHUGLH6WHSSH
XQGZLUEHOWHEHVRQGHUVXPGLH3IHUGHKXIHXQGGLH6FKOLW
WHQNXIHQ IHLQHQ 6FKQHHVWDXE DXI 5HFKWHU +DQG JHQ
2VWHQWUDWHQDPGVWHUHQGXQNHOEODXHQ+RUL]RQWQDFKXQG
QDFK LPPHU GHXWOLFKHU XQG NODUHU VFKUlJH U|WOLFKJHOEH
6WUHLIHQ KHUYRU XQV ]X +lXSWHQ WULHEHQ ZHL‰H VLFK DOO
PlKOLFK U|WOLFK IlUEHQGH :RONHQ ]ZLVFKHQ GHQHQ PDWW
EODX GHU +LPPHO GXUFKVFKLPPHUWH ]XU /LQNHQ ]RJHQ
KHOOHOHLFKWH:RONHQEHUGHQ+LPPHO5LQJVXPVRZHLW
GDV$XJHUHLFKWHODJHQKRKHVLFKDQGHQ5lQGHUQVFKDUI
YRQHLQDQGHUDEKHEHQGH6FKQHHVFKLFKWHQ+LHXQGGDUDJWH
HLQNOHLQHU+JHOHPSRUXPGHQEHKDUUOLFKIHLQHUWURFNH
QHU6FKQHHVWDXEZLUEHOWH1LUJHQGVZDUHQ6FKOLWWHQVSXUHQ
RGHU )X‰WDSIHQ YRQ 0HQVFKHQ RGHU 7LHUHQ ]X VHKHQ 'HU
5FNHQ GHV .XWVFKHUV XQG GLH 3IHUGHUFNHQ KREHQ VLFK
PLW LKUHQ 8PULVVHQ XQG )DUEHQ VFKDUI XQG SODVWLVFK YRP
ZHL‰HQ+LQWHUJUXQGDE«'HU5DQGYRQ,JQDVFKNDVGXQ
NHOEODXHU 0W]H VHLQ .UDJHQ GDV +DDU XQG VHOEVW GLH
6WLHIHO ZDUHQ ZHL‰ 'HU 6FKOLWWHQ ZDU YROO 6FKQHH .RSI
XQG 5LVW GHV JUDXHQ 0LWWHOSIHUGHV ZDUHQ DXI GHU UHFKWHQ
6HLWH JDQ] PLW 6FKQHH YHUNOHEW $XFK EHL GHP %HLSIHUG
PHLQHV6FKOLWWHQVZDUHQGLH%HLQHELV]XGHQ.QLHQKLQDXI
XQGGLHJDQ]HVFKZHL‰LJHDXIJHUDXKWH.UXSSHYRQUHFKWV
PLW HLQHU 6FKQHHNUXVWH EHGHFNW GLH 4XDVWH DQ VHLQHU
)ODQNH ZLSSWH LP 7DNW ]X GHP PDQ VLFK HLQH EHOLHELJH
0HORGLHGHQNHQNRQQWHDXFKGDV3IHUGVFKLHQGDQDFK]X
ODXIHQ XQG QXU DQ GHP HLQJHIDOOHQHQ VLFK EHLP $WPHQ
KHEHQGHQ XQG ZLHGHU VHQNHQGHQ /HLE XQG GHQ VFKODIIHQ
2KUHQZDU]XHUNHQQHQZLH HUVFK|SIW HV ZDU 'DV HLQ]LJ
1HXH ZDV PHLQH $XIPHUNVDPNHLW DXI VLFK ]RJ ZDU HLQ
:HUVWSIDKOGHU:LQGGHUUHFKWVQHEHQLKPHLQHQJDQ]HQ
6FKQHHEHUJDXIJHWUPWKDWWHIHJWHGHQ6FKQHHYRQVHLQHU
6SLW]H KHUXQWHU XQG ZLUEHOWH XP LKQ KHUXP LPPHU QHXH
6FKQHHZRONHQDXI,FKNRQQWHHVNDXPIDVVHQGD‰ZLUGLH
JDQ]H 1DFKW ]Z|OI 6WXQGHQ ODQJ XQXQWHUEURFKHQ RKQH
$XIHQWKDOW XQG 3IHUGHZHFKVHO LQ GHU 6WHSSH XPKHUJHLUUW
ZDUHQ XQG QXQ GRFK GHQ :HJ JHIXQGHQ KDWWHQ 8QVHUH
*O|FNFKHQ VFKLHQHQ PLU DXI HLQPDO PXQWHUHU ]X NOLQJHQ
,JQDW ]RJ VHLQHQ hEHUURFN IHVWHU ]XVDPPHQ XQG WULHE
GXUFKODXWH5XIHGLH3IHUGHDQKLQWHUXQVK|UWHPDQ3IHU
GHVFKQDXIHQ XQG GDV 6FKHOOHQJHOlXW GHU 6FKOLWWHQ LQ
GHQHQGHU $OWH XQG GHU (U]lKOHU IXKUHQ GHU GULWWH 6FKOLW
WHQ MHGRFK LQ GHP GHU .XWVFKHU XQXQWHUEURFKHQ JHVFKOD
IHQ KDWWH VFKLHQ ]ZHLIHOORV LUJHQGZR LQ GHU 6WHSSH YRQ
XQV DEJHLUUW ]X VHLQ 1DFKGHP ZLU QRFKPDOV HWZD HLQH
KDOEH :HUVW JHIDKUHQ ZDUHQ EHPHUNWHQ ZLU YRU XQV DXI
GHP 6FKQHH GLH IULVFKHQ NDXP YHUZHKWHQ 6SXUHQ HLQHV
6FKOLWWHQV XQG GUHLHU 3IHUGH VRZLH YHUHLQ]HOWH KHOOURWH
%OXWIOHFNHGLHDQVFKHLQHQGYRQGHPZXQGJHULHEHQHQ)X‰
HLQHV3IHUGHVKHUUKUWHQ
Ä'DV LVW )LOLSS 6HKW PDO DQ HU LVW XQV VRJDU YRUDXV³
ULHI,JQDVFKND
8QGQXQWDXFKWYRUXQVDXFKVFKRQHLQHLQ]HOQHVIDVWELV
]X GHQ )HQVWHUQ XQG GHP 'DFK HLQJHVFKQHLWHV +lXVFKHQ
PLWHLQHP6FKLOGEHUGHU7UDXI9RUGHU6FKHQNHVWHKW
HLQ 6FKOLWWHQ PLW GUHL JUDXHQ VFKZHL‰WULHIHQGHQ 3IHUGHQ
GLHGLH.|SIHPGHKlQJHQODVVHQ9RUGHU7UQHEHQGHU
HLQH 6FKDXIHO OHKQW LVW GHU 6FKQHH JHVFKLSSW GRFK YRP
'DFKXPGDVQRFKGHU:LQGKHXOWZHUGHQLPPHUZLHGHU
QHXH6FKQHHPDVVHQKHUXQWHUJHZHKW
(LQ KRFKJHZDFKVHQHU URWKDDULJHU .XWVFKHU PLW URWHP
*HVLFKW HUVFKHLQW DQJHORFNW GXUFK XQVHU 6FKHOOHQJHOlXW
PLWHLQHP*ODV6FKQDSVLQGHU7UXQGUXIWXQVHWZDV]X
,JQDVFKND GUHKW VLFK ]X PLU XP XQG ELWWHW PLFK XP (U
ODXEQLV DQ]XKDOWHQ +LHUEHL VHKH LFK ]XP HUVWHQPDO VHLQH
*HVLFKWV]JH(U KDWWH QLFKW HLQ GXQNHOKlXWLJHV KDJHUHV *HVLFKW PLW


JHUDGHU 1DVH ZLH LFK QDFK VHLQHP +DDU XQG .|USHUEDX
YHUPXWHW KDWWH HV ZDU YLHOPHKU HLQ UXQGHV *HVLFKW PLW
HLQHU DXVJHVSURFKHQHQ 6WXSVQDVH HLQHP EUHLWHQ 0XQG
XQG JUR‰HQ IU|KOLFK OHXFKWHQGHQ ZDVVHUEODXHQ $XJHQ
:DQJHQXQG+DOVJOlQ]WHQVRURWDOVVHLHQVLHPLWHLQHP
/DSSHQEODQNJHULHEHQVHLQH%UDXHQGLHODQJHQ:LPSHUQ
XQG GHU %DUWIODXP GHU JOHLFKPl‰LJ GLH JDQ]H XQWHUH
*HVLFKWVSDUWLH EHGHFNWH VWDUUWHQ YRQ 6FKQHH XQG ZDUHQ
Y|OOLJ ZHL‰ %LV ]XU 6WDWLRQ ZDU HV QXU QRFK HLQH KDOEH
:HUVWXQGZLUKLHOWHQDQ
Ä0DFKDEHUVFKQHOO³VDJWHLFK
Ä1XUHLQ0LQWFKHQ³DQWZRUWHWH,JQDVFKNDZlKUHQGHU
DXFKVFKRQYRP%RFNVSUDQJXQGDXI)LOLSS]XJLQJ
Ä*LE KHU %UXGHU³ VDJWH HU ZDUI GHQ YRQ GHU UHFKWHQ
+DQGDEJHVWUHLIWHQ)lXVWOLQJPLWVDPWGHU3HLWVFKHDXIGHQ
6FKQHH EHXJWH GDQQ GHQ .RSI QDFK KLQWHQ XQG OHHUWH LQ
HLQHP=XJHGDV*OlVFKHQ6FKQDSVGDVLKP)LOLSSUHLFKWH
'HU 6FKDQNZLUW DQVFKHLQHQG HLQ DXVJHGLHQWHU .RVDN
WUDWPLWHLQHU+DOEVWRIIODVFKHLQGHU+DQGYRUGLH7U
Ä:HPVROOLFKHLQVFKHQNHQ"³IUDJWHHU
'HU KRFKDXIJHVFKRVVHQH :DVVLOL HLQ KDJHUHU EORQGHU
0DQQ PLW HLQHP =LHJHQEDUW XQG GHU 5DWJHEHU GLFN
VHPPHOEORQG XQG PLW HLQHP ZHL‰HQ 9ROOEDUW GHU VHLQ
URWHV *HVLFKW XPUDKPWH WUDWHQ KLQ]X XQG WUDQNHQ JOHLFK
IDOOV HLQ *OlVFKHQ $XFK GHU $OWH KDWWH VLFK GHU *UXSSH
GHU 7ULQNHQGHQ JHQlKHUW GD LKP DEHU QLHPDQG HLQHQ
6FKQDSV DQERW ]RJ HU VLFK ]X VHLQHQ KLQWHQ DP 6FKOLWWHQ
DQJHEXQGHQHQ 3IHUGHQ ]XUFN XQG EHJDQQ HLQHP YRQ
LKQHQGHQ5FNHQXQGGLH)ODQNHQ]X6WUHLFKHUQ
'HU $OWH VDK JHQDXVR DXV ZLH LFK LKQ PLU YRUJHVWHOOW
KDWWH NOHLQ YRQ :XFKV XQG VFKPlFKWLJ PLW UXQ]OLJHP
EODXJHIURUHQHP *HVLFKW VFKWWHUHP %lUWFKHQ NOHLQHU
VSLW]HU 1DVH XQG JHOEHQ =DKQVWXPPHOQ :lKUHQG GLH
.XWVFKHUPW]H GLH HU DXIKDWWH QRFK JDQ] QHX ]X VHLQ
VFKLHQ ZDU VHLQ +DOESHO] VWDUN DEJHWUDJHQ PLW 7HHU EH
VFKPLHUW XQG DXI GHU 6FKXOWHU XQG DQ GHQ 5lQGHUQ ]HU
VFKOLVVHQ DX‰HUGHP ZDU HU VR NXU] GD‰ HU QLFKW HLQPDO
GLH .QLH XQG GLH KDQIOHLQHQHQ +RVHQ EHGHFNWH GLH LQ
ULHVLJH )LO]VWLHIHO JHVWHFNW ZDUHQ =XVDPPHQJHNUPPW
XQG DP JDQ]HQ .|USHU ]LWWHUQG KDQWLHUWH HU DP 6FKOLWWHQ
KHUXPRIIHQEDUXPVLFK]XHUZlUPHQ
Ä1D0LWULWVFKZLOOVWGXGLUQLFKWDXFKHLQ*OlVFKHQOHL
VWHQ"³ ZDQGWH VLFK GHU 5DWJHEHU DQ LKQ Ä:UGHVW VFK|Q
ZDUPZHUGHQGDYRQ³
0LWULWVFKIXKU]XVDPPHQ(UEUDFKWHGDV*HVFKLUUVHLQHV
3IHUGHV LQ 2UGQXQJ UFNWH GDV .UXPPKRO] ]XUHFKW XQG
NDPDXIPLFK]X
Ä:LHLVWHV+HUU³VDJWHHULQGHPHUGLH0W]HYRQVHL
QHPHUJUDXWHQ.RSI]RJXQGVLFKWLHIYHUQHLJWHÄZLUVLQG
GRFK GLH JDQ]H 1DFKW PLW ,KQHQ ]XVDPPHQ XPKHUJHLUUW
XQG KDEHQ GHQ :HJ JHVXFKW ± ZROOHQ 6LH GD QLFKW HLQ
$FKWHOFKHQ VSHQGLHUHQ" :LUNOLFK (XHU 'XUFKODXFKW GDV
VROOWHQ 6LH WXQ 6HOEVW KDEH LFK QLFKWV XP PLFK ZHQLJ
VWHQV HLQ EL‰FKHQ ]X HUZlUPHQ³ IJWH HU PLW XQWHUZUIL
JHP/lFKHOQKLQ]X
,FK JDE LKP HLQ )QIXQG]ZDQ]LJNRSHNHQVWFN 'HU
6FKDQNZLUWEUDFKWHHLQ$FKWHOFKHQ6FKQDSVXQGUHLFKWHHV
GHP$OWHQ'LHVHU]RJGHQ )DXVWKDQGVFKXK DXV OHJWH GLH
3HLWVFKH ZHJ XQG JULII PLW VHLQHU UDXKHQ YRU .lOWH EODX
DQJHODXIHQHQ NOHLQHQ +DQG QDFK GHP *ODV GRFK VHLQ
'DXPHQZDUZLHDEJHVWRUEHQXQGZROOWHLKPQLFKWJHKRU
FKHQ HU NRQQWH GDV *ODV QLFKW KDOWHQ XQG OLH‰ HV LQ GHQ
6FKQHHIDOOHQ
'LHDQGHUHQ.XWVFKHUEUDFKHQLQ*HOlFKWHUDXV
Ä6HKWPDO DQ ZLH 0LWULWVFK VWHLIJHIURUHQ LVW 1LFKW PDO
GHQ6FKQDSVNDQQHUKDOWHQ³
0LWULWVFKZDUJDQ]YHU]ZHLIHOWGD‰HUGHQ6FKQDSVYHU
VFKWWHWKDWWH
'DV*ODVZXUGHMHGRFKZLHGHUJHIOOWXQGLKPGLUHNWLQ
GHQ0XQGJHJRVVHQ6RIRUWOHEWHHUDXIOLHILQGLH6FKHQ
NH VHW]WH VHLQH 3IHLIH LQ %UDQG IOHWVFKWH VHLQH JHOEHQ
=DKQVWXPPHOXQGHUJULIIMHGH*HOHJHQKHLWXP]XVFKLPS
IHQ 1DFKGHP GDV OHW]WH *OlVFKHQ DXVJHWUXQNHQ ZDU
EHJDEHQVLFKDOOH.XWVFKHU]XLKUHQ6FKOLWWHQ]XUFNXQG
ZLUIXKUHQZHLWHU
'HU 6FKQHH ZXUGH LPPHU ZHL‰HU XQG JUHOOHU GD‰ GLH
$XJHQ VFKPHU]WHQ ZHQQ PDQ KLQVDK hEHU GHQ +LPPHO
EUHLWHWHQVLFKLPPHUZHLWHUXQGLPPHUVWlUNHUOHXFKWHQGH
U|WOLFKH XQG RUDQJHJHOEH 6WUHLIHQ DXV VHOEVW GHU URWH
6RQQHQEDOOZXUGHDP+RUL]RQWKLQWHU JUDXEODXHQ:RONHQ
VLFKWEDU XQG GDV %ODX GHV +LPPHOV QDKP HLQH NODUHUH
WLHIHUH 7|QXQJ DQ $XI GHU :HJVWUHFNH ELV ]XU 6WDWLRQ
]HLFKQHWHQ VLFK GHXWOLFK VWHOOHQZHLVH GXUFK 9HUWLHIXQJHQ
XQWHUEURFKHQ JHOEOLFKH 6FKOLWWHQVSXUHQ DE 'LH NDOWH
UHLQH/XIWJDEHLQHPGDV*HIKOHLQHUDQJHQHKPHQ/HLFK
WLJNHLWXQG)ULVFKH
0HLQ6FKOLWWHQVDXVWHLQVFKQHOOHU)DKUWGDKLQ.RSIXQG
+DOVGHV0LWWHOSIHUGHVPLWGHUIODWWHUQGHQ0lKQHVHQNWHQ
XQG KREHQ VLFK VWHWLJ XQWHU GHP .UXPPKRO] DQ GHP GLH
-lJHUVFKHOOHQ EHIHVWLJW ZDUHQ GHUHQ .O|SSHO MHW]W QLFKW
HLQIDFKKLQXQGKHUSHQGHOWHQVRQGHUQJHJHQGDV*HKlXVH
KlPPHUWHQ 'LH EUDYHQ %HLSIHUGH ]RJHQ PLW YHUHLQWHU
.UDIWDQGHQYHUHLVWHQVWHLIJHIURUHQHQ6WUlQJHQXQGWUDE
WHQ XQYHUGURVVHQ ZHLWHU ZREHL GLH DQ LKUHQ )ODQNHQ XQG
DP+LQWHUJHVFKLUUEHIHVWLJWHQ4XDVWHQDXIXQGDEZLSSWHQ
0LWXQWHU JOLWW HLQ %HLSIHUG YRP DXVJHIDKUHQHQ :HJ DE
JHULHWLQHLQH6FKQHHZHKHXQGGHU6FKQHHYHUNOHEWH LKP
GLH $XJHQ DEHU HV DUEHLWHWH VLFK LPPHU ZLHGHU VFKQHOO
KHUDXV ,JQDVFKND WULHE PLW KHOOHU IU|KOLFKHU 6WLPPH GLH
3IHUGHDQXQWHUGHQ.XIHQNQLUVFKWHGHUWURFNHQHKDUWJH
IURUHQH 6FKQHH +LQWHU XQV K|UWH PDQ GDV YROOH IHLHUOLFK
NOLQJHQGH6FKHOOHQJHOlXWGHUEHLGHQDQGHUHQ6FKOLWWHQXQG
GLH $XVUXIH GHU %HVFKZLSVWHQ .XWVFKHU ,FK EOLFNWH PLFK
QDFK KLQWHQ XP 8QWHU GHQ EHUHLQDQGHUJHVFKODJHQHQ
=JHOQ WUDEWHQ GLH JUDXHQ ]RWWLJHQ %HLSIHUGH GHQ +DOV
YRUJHVWUHFNW XQG JOHLFKPl‰LJ DWPHQG EHU GHQ 6FKQHH
)LOLSS VFKZDQJ GLH 3HLWVFKH XQG UFNWH VHLQH 0W]H ]X
UHFKWGHU$OWHODJZLH]XYRUPLWDQJH]RJHQHQ%HLQHQDXI
GHP%RGHQVHLQHV6FKOLWWHQV
=ZHL 0LQXWHQ VSlWHU NQDUUWH PHLQ 6FKOLWWHQ EHU GLH
%UHWWHU GHU JHIHJWHQ $XIIDKUW GHV 6WDWLRQVJHElXGHV XQG
,JQDVFKND ZDQGWH PLU VHLQ IU|KOLFKHV YHUVFKQHLWHV XQG
YRU.lOWHJOKHQGHV*HVLFKW]X
Ä1D GD KDEHQ ZLU 6LH GRFK QRFK KHUJHVFKDIIW +HUU³
VDJWHHU