Sie sind auf Seite 1von 66

'DVQHXH$EHQWHXHU

:ODGLPLU7HQGUMDNRZ'UHL6LHEHQ$V
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\'XPPH3XWH
7LWHOGHVUXVVLVFKHQ2ULJLQDOVLjhcdZk_fzjdZfma
$XVGHP5XVVLVFKHQEHUVHW]WYRQ*QWHU/|IIOHU
*HNU]WH)DVVXQJIUÄ'DVQHXH$EHQWHXHU³
0LW,OOXVWUDWLRQHQYRQ.DUO)LVFKHU
,6%1
‹:ODGLPLU7HQGUMDNRZ
EHU:$$30RVNDX
‹)UGLHGHXWVFKHhEHUVHW]XQJ
9HUODJ3KLOLSS5HFODPMXQ/HLS]LJ
‹)UGLH,OOXVWUDWLRQHQ9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ.DUO)LVFKHU
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1U+XQGHUWH YLHOOHLFKW 7DXVHQGH ZHU KlWWH VLH MH JH]lKOW


YRQ %lFKHQ %lFKOHLQ XQG PXQWHUHQ 5LQQVDOHQ GXUFK]LH
KHQGLHPRGULJH'HFNHGHUJHIDOOHQHQ%OlWWHUXQG1DGHOQ
JUDEHQ VLFK HLQHQ :HJ GXUFKV :XU]HOZHUN GHU %lXPH
VSHLVHQ GLHVHQ JUR‰HQ )OX‰ PLW :DVVHU DXV URVWEUDXQHQ
6PSIHQ 'DKHU LVW VHLQ :DVVHU WUE VFKLOOHUW YRQ U|WOL
FKHP 6FKDXP 'DKHU KDW GHU )OX‰ DQ 5HJHQWDJHQ HLQH
EHVRQGHUH)DUEHNHLQHLQIDFKHV%OHLJUDXVRQGHUQGDVDOWH
)DKOJUDXYRQJHODJHUWHP%OHL
(ULVWVWHWVHLQZDVVHUUHLFKHU)OX‰6DQGElQNHYRUVHLQHQ
8IHUQ VLQG VHOWHQ ,Q HLJHQZLOOLJHQ :LQGXQJHQ IOLH‰W HU
GXUFKVXQEHZRKQWH ZLOGH /DQG]XP 3RODUPHHU XQG WDJV
ZLHQDFKWVLVWGHU)OX‰6FKDXSODW]HLQHUVWXPPHQ3UR]HV
VLRQ7DJXQG1DFKW]LHKHQ%DXPVWlPPHIOX‰DE
,KU:HJLVWEHVFKZHUOLFK6HLFKWH6WHOOHQ PDQILQGHWVLH
LQMHGHP)OX‰DXFKLQHLQHPZDVVHUUHLFKHQ VWLOOH%XFK
WHQYRUVSULQJHQGH8IHU±ODXWHU)DOOHQEHUDOOGLH*HIDKU
]X VWUDQGHQ /DQJVDP LVW GLH 6WU|PXQJ JHPlFKOLFK GLH
9RUZlUWVEHZHJXQJ 9LHOH GHU )OX‰SLOJHU EOHLEHQ DXI GHU
6WUHFNH'DV+RO]XQWHUGHU5LQGHVDXJWVLFKYROO:DVVHU
GDV VFKZHUH (QGH YHUVLQNW QXU GHU VWXPSIH :LSIHO UDJW
KHUDXV 'RFK GHU 6WDPP ZLGHUVHW]W VLFK VFKOHSSW VLFK
ZHLWHU VFKOHLIW GDV DXIJHTXROOHQH (QGH EHU GHQ *UXQG
ELV HU YROOHQGV DEVDFNW XQG XQWHUJHKW 7UlJH 4XDSSHQ
ZHUGHQVLFKDQ6RPPHUWDJHQXQWHULKPYHUNULHFKHQ6DQG
XQG6FKODPP LKQ EHUGHFNHQ $QGHUH 6WlPPH DEHU EOHL
EHQ IORWW WUHLEHQ YRUZlUWV ELV VLH GLH 6DPPHOVWHOOH GHV
8PVFKODJSODW]HVHUUHLFKWKDEHQ'RUWZHUGHQVLHDXVGHP
:DVVHUJH]RJHQXQGVRUWLHUW'HUGDLVW%DXKRO]±DXIGHQ
6WDSHO IUV 6lJHZHUN 'LHVHU LVW )DVHUKRO] ± DE LQ GLH
3DSLHUIDEULN -HQHU KDW JXWH )HVWLJNHLWVHLJHQVFKDIWHQ ±
*UXEHQODQJKRO] ]XP 6WUHFNHQEDX 8QG 5HVRQDQ]KRO] IU
GHQ %DX YRQ 0XVLNLQVWUXPHQWHQ 'LH 6WlPPH ZHUGHQ
PDUNLHUWQDFK6RUWHQJHVWDSHOW)ULHGHGHQ7RWHQDXIGHP
*UXQG (LQ QHXHV /HEHQ GHQHQ GLH LKUH %DKQ ]X (QGH
JH]RJHQVLQG
'DVLVWGHU)OX‰LP1RUGHQGLHJUR‰H$UWHULHGHU+RO]
GULIW$QHLQLJHQ6WHOOHQVFKOlJWVHLQHSOXPSH7UlJKHLWLQ
]JHOORVH :LOGKHLW XP 'DQQ EURGHOW HU ]ZLVFKHQ GHQ
6WHLQHQVSULW]WKRFKDXIVFKOHXGHUWJHOEH6FKDXPIORFNHQ
HPSRU 6WURPVFKQHOOHQ (V JLEW LKUHU ZHQLJH LP JDQ]HQ
)OX‰GRFKGLHJHZDOWLJVWHQVLQGGLH2VWURVKML6FKQHOOHQ

(LJHQWOLFK VLQG HV ]ZHL .DWDUDNWH =XHUVW NRPPW GHU


*UR‰H .RSI GDQQ ± HWZD ]ZHLKXQGHUW 0HWHU XQWHUKDOE ±
GHU .OHLQH hEHU GHQ PlFKWLJHQ EHUIOXWHWHQ 6WHLQHQ
ZRJW XQG EUDQGHW HV HQGORV RKQH MH DXI]XK|UHQ GLH
IHXFKWH/XIWLVWHUIOOWYRQXQXQWHUEURFKHQHP*HW|VH
'HP*UR‰HQ.RSIJHJHQEHUHUVWUHFNWVLFKHLQHZLQ]LJH
6LHGOXQJ IQI +lXVHU QLFKW PHKU HLQVFKOLH‰OLFK GHV
NOHLQHQ /DGHQV LQ GHP %URW =XFNHU XQG .RQVHUYHQ
YHUNDXIWZHUGHQ
'HU :DOG GHU GLH +lXVHU GLFKW DQV 8IHU GUFNW GHU
JUDXH +LPPHO GHU )OX‰ PLW VHLQHQ EURGHOQGHQ 6WURP
VFKQHOOHQ«'LHVHU)OX‰LVWGHUHLQ]LJH:HJDXIGHPHLQ
%RRWHLQPDOLQGHU:RFKH/HEHQVPLWWHOEULQJW
)QI+lXVHU±GDVLVW'XELQLQV0HLVWHUEHUHLFKHLQ7ULIW
KRO]DEVFKQLWW PLW ]ZHLXQGGUHL‰LJ %HVFKlIWLJWHQ IQIXQG
]ZDQ]LJ )O|‰HUQ HLQHU 5HLQLJXQJVNUDIW GHU 9HUNlXIHULQ
.ODVFKD %RRWVPDQQ 7LFKRQ GUHL 0lGFKHQ GLH LQ GHU
.DQWLQHDUEHLWHQQLFKW]XOHW]W0HLVWHU'XELQLQGDV2EHU
KDXSWGHU6LHGOXQJ
:LOGGXUFKHLQDQGHUVFKZLPPHQGLH6WlPPHUHLEHQVLFK
JHJHQVHLWLJ VWDXHQ VLFK LQ GHQ VWLOOHQ %XFKWHQ VLW]HQ DQ
VHLFKWHQ6WHOOHQIHVW
-HGHQ 0RUJHQ EHVWHLJHQ GLH )O|‰HU PLW +DNHQVWDQJHQ
XQGb[WHQGLH%RRWHIDKUHQGLH8IHUDEZlO]HQGLH]ZL
VFKHQ GHQ %VFKHQ VWHFNHQGHQ 6WlPPH LQV :DVVHU PD
FKHQ GLH %XFKWHQ IUHL VlXEHUQ GLH 6DQGElQNH 'LH %H
ZRKQHUGHUNOHLQHQ6LHGOXQJVLQGGD]XGDGHQ+RO]WUDQV
SRUW MHQHQ HQGORVHQ =XJ DXI GHP )OX‰ QLH DEUHL‰HQ ]X
ODVVHQ

0HLVWHU 'XELQLQ ZRKQWH JOHLFK LP .RQWRU 'DV %HWW


VWDQG QHEHQ GHP ZDFNOLJHQ 7LVFK DXI GHPHU VHLQH $Q
ZHLVXQJHQ VFKULHE $Q GHU :DQG KLQJ GDV 7HOHIRQ 6HLQ
.OLQJHOQ ZDU HLQ KHLVHUHV 5DVVHOQ XQG GD DX‰HU 'XELQLQ
ZHL‰ GHU 7HXIHO ZHU QLFKW DOOHV DQ HLQHU /HLWXQJ KLQJ
YHUJLQJ NHLQH 0LQXWH RKQH GD‰ GHU :HFNHU DQVFKOXJ
(LQPDO VFKQDUUHQ EHGHXWHWH GD‰ GLH 9HUELQGXQJ ]XP
9HUPLWWOXQJVVFKUlQNFKHQKHUJHVWHOOWZDU(LQ]ZHLPDOLJHV
=HLFKHQJDOWGHP0HLVWHUEHUHLFK.URWRZVHLQGUHLPDOLJHV
GHU+RO]EHVFKDIIXQJVRUJDQLVDWLRQ±XQGGDZDUDXFKQRFK
GHU %HUHLFK *RUVFKNRZV XQG '\PWVFKHQNRV 8P DOOH
GLHVH $QUXIH NPPHUWH VLFK 'XELQLQ QLFKW HU NRQQWH EHL
GHPKHLVHUHQ *HUDVVHO VRJDU IHVW VFKODIHQ 'RFK ZHQQ HV
YLHUPDONOLQJHOWHZDFKWHHUDXI'DVZDUIULKQ
'XELQLQZDUQLFKWJUR‰XQGQLFKWEUHLWLDGHQ6FKXOWHUQ
HUKDWWHHLQHQZXFKWLJHQ6HHPDQQVJDQJ'LH)O|‰HUODXWHU
ElUHQVWDUNH %XUVFKHQ GLH WDJHODQJ %DXPVWlPPH LP
:DVVHU OHLWHWHQ lX‰HUWHQ VLFK DQHUNHQQHQG EHU VHLQH
.UDIW ZLH DXV HLQHP 0XQGH Ä'HU VWHOOW MHGHQ LQ GHQ
6FKDWWHQ³
$OOH QDQQWHQ LKQ 6DVFKD REZRKO HU LP 'LHQVW XQG VL
FKHUDXFKGHQ-DKUHQQDFKGHUbOWHVWHZDU6HLQHNOHLQHQ
$XJHQ EOLFNWHQ VFKOlIULJ XQG PUULVFK XQWHU GHQ ]XVDP
PHQJH]RJHQHQ %UDXHQ NUlIWLJH U|WOLFKH 6WRSSHOQ EH
GHFNWHQ VHLQ PDVVLJHV .LQQ GLH 8QWHUOLSSH KLQJ KHUDE
GDUDQNOHEWHVWHWVHLQHJOLPPHQGH6HOEVWJHGUHKWH(UWUXJ
*XPPLVWLHIHOPLWXPJHVFKODJHQHQ6FKlIWHQHLQHEHXWHOQ
GH -DFNH YRQ XQGHILQLHUEDUHU )DUEH HLQH WLHI LQ GLH 6WLUQ
JH]RJHQH 6FKLUPPW]H XQG GHU (LQGUXFN PHQVFKOLFKHQ
$UJZRKQVZXUGHQRFKHUJlQ]WGXUFKHLQ0HVVHULQ/HGHU
KOOH GDV XQWHU GHP -DFNHQVDXP KHUYRUVFKDXWH )UHLOLFK
GLHQWH LKP GDV 0HVVHU QLFKW DOV :DIIH (U QDKP GDPLW
)LVFKH DXV VFKQLWW %URW KREHOWH *DEHOQ IU +HFKWIlQJHU
JODWWVWXW]WH:HLGHQJHUWHQIU)LVFKUHXVHQ]XUHFKWGLH HU
HLJHQKlQGLJIORFKW9RQGHQ%HZRKQHUQGHU6LHGOXQJGLH
VWLOO XQG HLQWUlFKWLJ PLWHLQDQGHU OHEWHQ ZlUH HV LP 7UDX
PHQLHPDQGHLQJHIDOOHQHLQH:DIIH]XWUDJHQ
6RQQDEHQGV YHUHLQVDPWH GLH 6LHGOXQJ JHZ|KQOLFK 'LH
)O|‰HU WDXVFKWHQ LKUH ODQJVFKlIWLJHQ *XPPLVWLHIHO PLW
/HGHUVWLHIHOQ VHW]WHQ PLW %RRWHQ ]XP DQGHUHQ 8IHU EHU
XQG ZDQGHUWHQ DXI HLQVDPHQ :DOGSIDGHQ LQ LKUH '|UIHU
6LH ZRKQWHQ DOOH LQ GHU 1lKH LQ .XUHQHZR 6DNXWQRMH
-DUHPQRMH 6RQQWDJDEHQGV NHKUWHQ VLH ]XP %HUHLFK ]X
UFNYRQGHU6DXQDHUKLW]WJHOLHEWYRQLKUHQ )UDXHQGLH
PHLVWHQ ]XIULHGHQ GLHVHU XQG MHQHU DXFK PLW KlXVOLFKHQ
6RUJHQ EHODGHQ XQG PDQFK HLQHU KDWWH VHLQHQ )HLHUWDJV
UDXVFK QLFKW JDQ] DXVJHVFKODIHQ $P $UEHLWVSODW] ZXUGH
QLFKW JHWUXQNHQ 'LH 9HUNlXIHULQ .ODVFKD YHUWULHE NHLQHQ
6FKQDSV
$XFK'XELQLQEHVD‰LP'RUI6DNXWQRMHHLQ+DXV(LQHQ
7DJ LQ GHU :RFKH YHUOHEWH HU GRUW EHL )UDX XQG .LQGHUQ
VHFKV7DJHDEHULQVHLQHP%HUHLFK=X+DXVHZDUHU*DVW
VHLQHLJHQWOLFKHV/HEHQYHUEUDFKWHHUXQWHUGHQ)O|‰HUQ
Ä8QVHU 6DVFKD GDV LVW HLQ .HUO³ XUWHLOWHQ GLH )O|‰HU
HLQKHOOLJEHULKUHQ0HLVWHUÄGDVLVWJHQDXXQVHU0DQQ³

'LH $UEHLWHU OHEWHQ LQ HLQHP :RKQKHLP 6HFKVXQG


]ZDQ]LJ %HWWHQ GXUFK 1DFKWVFKUlQNFKHQ DXV )XUQLHUKRO]
YRQHLQDQGHU JHWUHQQW VWDQGHQ XP HLQHQ ULHVLJHQ 2IHQ
KHUXP $Q XQJHPWOLFKHQ 7DJHQ ZXUGH VR NUlIWLJ HLQJH
KHL]WGD‰PDQVLFKQLFKWDQOHKQHQNRQQWH
'LH $UEHLW EHL GHU +RO]WULIW LVW HLQH KDUWH $UEHLW (V LVW
VFKRQ HLQ .XQVWVWFN HLQHQ YROOJHVRJHQHQ 6WDPP VR LQV
:DVVHU ]X VWR‰HQ GD‰ HU ZHLWHUVFKZLPPW 0DQ EUDXFKW
HLQHQ +DNHQ HLQH $[W HLQH VWDELOH 6WDQJH XQG VWDUNH
0XVNHOQDEHUDXFKXQWHUGHQ)O|‰HUQJLEWHV.QVWOHU
(QWJHJHQGHP*UXQGVDW]QLFKWPLW$ONRKRO]XKDQGHOQ
OHJWH VLFK GLH 9HUNlXIHULQ .ODVFKD HLQPDO HLQHQ .DVWHQ
6HNW ]X $XI JHPHLQVDPH .RVWHQ ZXUGH HLQH )ODVFKH
JHNDXIW ,ZDQ 6WXSQLQ SRVWLHUWH VLH DXI GDV (QGH HLQHV
%DXPVWDPPVVWHOOWHVLFKDXIGHQ6WDPPVWHXHUWHLKQPLW
GHP )O|‰HUKDNHQ DQV DQGHUH 8IHU IXKU ]XUFN RKQH LQ
GHUUHL‰HQGHQ6WU|PXQJ]XNHQWHUQRKQHGD‰GLH)ODVFKH
LQV:DVVHUNLSSWH(VZDUHLQ6SD‰DQVLFKVFKRQJHZDJW
JHQXJGHQQ,ZDQ6WXSQLQGHQGHU)OX‰GDVJDQ]H/HEHQ
HUQlKUWKDWWHZDUHLQPLVHUDEOHU6FKZLPPHU
'LHVH)ODVFKHOHHUWHHUDOOHLQZREHLHUMHGH0LQXWHDXV
VSLH
Ä(LQH3HULSHWLH±GHUUHLQVWH.ZD‰:XQGHUEDUZLHHVLQ
GHU1DVHNLW]HOW'DVZDUGHQ6SD‰VFKRQZHUW³
-HGH *HPWVEHZHJXQJ ± )UHXGH %HWUEQLV (UVWDXQHQ
(QWVHW]HQ ± SIOHJWH HU PLW GLHVHP LKP XQYHUVWlQGOLFKHQ
:RUWDXV]XGUFNHQ3HULSHWLH
Ä$QGHU6DSDQ2VFKWVFKHULQJVNDMD KDWåV JHEXPVW .ULH
JHQDOOH+lQGHYROO]XWXQ³
Ä6DJEOR‰±3HULSHWLH³
Ä5DGLRPHOGXQJ1HXHU6SXWQLNJHVWDUWHWEHUHLQH7RQ
QHVFKZHU³
Ä:DVGXQLFKWVDJVW±3HULSHWLH³
Ä%HL.XUHQRZRKDWHLQ%lUHLQH)UDXDQJHIDOOHQ:XUGH
LQV.UDQNHQKDXVJHVFKDIIWLVWDEHUXQJHZL‰REVLHGXUFK
NRPPW³
Ä6RZDVQHLQVRZDV3HULSHWLH³
$X‰HU,ZDQ6WXSQLQJDEHVQRFK]ZHL7ULIWKRO]NQVWOHU
-HJRU3HWXFKRZXQG*HQNDQ6FKDPDMHZ
-HJRUKDWWHHLQZHLFKOLFKHV:HLEVJHVLFKWPLWVFKDUIKHU
YRUVSULQJHQGHU 1DVH $XFK VHLQH 6WLPPH ZDU VFKZlFK
OLFK GQQ HKHU GLH HLQHU )UDX 0LW 6DFKHQ ZLUNWH -HJRU
XQVFKHLQEDUVRJDUEHNPPHUWDEHUZHQQHUVLFKDXV]RJ
VDK PDQ ZLH EUHLWVFKXOWULJ XQG ZRKOJHUXQGHW HU ZDU (U
KDWWHHLQHJHZDOWLJH%UXVWGHUHQ0XVNHOQEHLGHUJHULQJ
VWHQ %HZHJXQJ VSLHOWHQ XQG VHLQH NUlIWLJHQ %L]HSVH
VFKZROOHQXQWHUGHUJHVSDQQWHQ+DXW
-HJRU VWDQG LQ GHP 5XI JHL]LJ ]X VHLQ %HLP 0LW
WDJVWLVFKJODXEWHHUVLFKVWlQGLJEHUV2KUJHKDXHQ
Ä)QI5XEHOHLQ(VVHQ:DVNULHJVWGXGDIU"(WZDVIU
GHQKRKOHQ=DKQ³
Ä:HL‰W GX HLQ )QIHU ZLUG GLFK QLFKW JOHLFK ]XJUXQGH
ULFKWHQ³
Ä'HUHLQHKDWåVGHUDQGHUHQLFKW,FKGUXFNHPHLQH)QI
UXEHOVFKHLQHQLFKWVHOEVW,FKPX‰PLWMHGHU.RSHNHUHFK
QHQ³
(UZDUHLQJXWHU)O|‰HUYHUGLHQWHJXWPHKUDOVHLQ0HL
VWHU$OOHZX‰WHQGD‰-HJRUNLQGHUORVZDUGD‰VHLQH)UDX
LP )RUVWEHWULHE DUEHLWHWH XQG LKU HLJHQHV (LQNRPPHQ
KDWWH 'D HU QLFKW GD]X NDP GDV *HOG ]XU 6SDUNDVVH ]X
EULQJHQEHZDKUWHHUHVLQHLQHP.RIIHUDXI'LHVHU.RIIHU
ZDUZLHHLQH7UXKHPLWHLQHPULHVLJHQ+lQJHVFKOR‰]XJH
VSHUUW REZRKO VLFK DXFK VROFKH DOWHQ +DVHQ ZLH ,ZDQ
6WXSQLQQLFKWHULQQHUWHQGD‰MHHWZDVJHVWRKOHQZXUGH
*HQND 6FKDPDMHZ ZDU JUR‰ XQG EUHLWVFKXOWULJ VHLQ
]RWWOLJHU +DDUVFKRSI ILHO LKP ELV DXI GLH %UDXHQ :HWWHU
KDUWGDV*HVLFKWNKQ'LH0lGFKHQLQGHU.DQWLQHVHW]
WHQ LKP VWHWV GLH GLFNVWH NUlIWLJVWH .RKOVXSSH YRU GRFK
MHGHQ $EHQG NOHWWHUWH *HQND LQV %RRW OHJWH VLFK LQ GLH
5LHPHQUXGHUWHDQVDQGHUH8IHUOLH‰GDV%RRWGRUWVWHKHQ
XQG YHUVFKZDQG LP :DOG 6HFKV .LORPHWHU ZDUHQ HV ELV
]XU +RO]HLQVFKODJVWHOOH 'RUW DUEHLWHWH .DWMD IQIXQG
]ZDQ]LJ-DKUHDOWVRMXQJQRFKDEHUVFKRQ:LWZH:LHHV
KLH‰ZDULKU0DQQHLQ.LQGGHU:HL‰PHHUNVWHYHUJDQ
JHQHV)UKMDKULQGHU6HHHUWUXQNHQ
0DQFKPDO ZXUGH *HQND EHL GHU $UEHLW DXIJHKDOWHQ
GDQQVDKPDQVLHLQHLQ7XFKJHKOOWDQV8IHUWUHWHQXQG
WURW] 1LHVHOUHJHQV ELV ]XP $QEUXFK GHU 'XQNHOKHLW DXI
LKQZDUWHQ
*HQND NHKUWH LPPHU VSlW ]XUFN 8QWHU VHLQHP /DNHQ
ODJHQ.QSSHOXQG+RO]VFKHLWH'LHZDUIHUDXVGHP%HWW
OHJWHVLFKQLHGHUXQGVFKOLHIZLHHLQ7RWHU
$P 0RUJHQ ZLHKHUWHQ DOOH VFKDOOHQG XQG ULVVHQ :LW]H
EHLGHQHQGLH%DONHQURWDQODXIHQPX‰WHQ*HQNDOlFKHOWH
GDQQQDFKVLFKWLJ

/MRVFKND 0DOLQNLQ EHQHLGHWH VLH LQVJHKHLP DOOH GUHL


8QOlQJVW ZDU HU ]ZDQ]LJ JHZRUGHQ HUVW VHLW DQGHUWKDOE
-DKUHQ DUEHLWHWH HU KLHU (U ZDU DXV HLQHP 1DFKEDUGRUI
JHNRPPHQ KDWWH HLQHQ UXQGHQ .RSI ZLH HLQ NOHLQHU -XQ
JHZLUNWHXQEHKROIHQXQGKDWWHYRU 'XELQLQVFKUHFNOLFKH
.RPSOH[H,QGHUOHW]WHQ=HLWZDUHULQGLH%UHLWHJHJDQ
JHQKDWWHVLFK'XELQLQV6HHPDQQVJDQJDQJHQRPPHQXQG
QLFKW QXU GHQ *DQJ %HL HLQHU 8QWHUKDOWXQJ ZDU HU ZRUW
NDUJZLH6DVFKDUXQ]HOWHILQVWHUXQGYLHOVDJHQGGLH6WLUQ
ZLH6DVFKDWUlXPWHYRUVLFKKLQ(LQ]ZHL-DKUHZHUGLFK
KLHU DUEHLWHQ PLFK GDQQ ]XP /HKUJDQJ PHOGHQ DOV 0HL
VWHUZLH6DVFKDZLHGHUNRPPHQ«(UPDOWHVLFKDXVZLH
GLH VWDUNHQ )O|‰HU DXI LKQ K|UWHQ XQG LKQ XQWHU VLFK UH
VSHNWYROO ÄXQVHUHQ 0DQQ³ QDQQWHQ ZlKUHQG HU HLQ JH
UHFKWHU XQG JHVWUHQJHU &KHI ZLH 6DVFKD GXUFK VHLQHQ
%HUHLFK VFKULWW (LQHQ JU|‰HUHQ 0HQVFKHQ DOV 6DVFKD JDE
HVIU/MRVFKNDQLFKW
$EHQGV ZHQQ *HQND 6FKDPDMHZ DQV DQGHUH 8IHU UX
GHUWH XQG GUEHQ LP :DOG XQWHUWDXFKWH QDKP /MRVFKND
VHLQHQ)O|‰HUKDNHQEOLFNWHVLFKYHUVWRKOHQXPOLHIDQGHU
.DQWLQH YRUEHL ]XP 'DPP 'RUW EWH HU YHUELVVHQ VLFK
DXI GHQ %DXPVWlPPHQ ]X KDOWHQ ZLH VLFK ,ZDQ 6WXSQLQ
XQG *HQND 6FKDPDMHZ KLHOWHQ :HQQ HV ILQVWHU ZXUGH
NHKUWH HU ELV ]XP *UWHO GXUFKQl‰W XQG HQWPXWLJW LQV
:RKQKHLP]XUFN
(LQHV $EHQGV ZDU HU ZLHGHU HLQPDO ]XP 'DPP XQWHU
ZHJV HU VSUDQJ YRQ 6WHLQ ]X 6WHLQ XQG KLHOW PLW GHP
+DNHQGLH%DODQFH
'LH6RQQHZDUVFKRQKLQWHUGHPKRKHQEHZDOGHWHQ8IHU
YHUVXQNHQ DEHU GLH :RONHQ EHU GHQ VFKZDU]HQ :LSIHOQ
VFKLHQHQLQ )ODPPHQ ]X VWHKHQ XQG GHU *LVFKW GHU YRP
*UR‰HQ.RSIKHUEHUWULHEZDUURVDJHIlUEW
$P DQGHUHQ 8IHU NQDSS YRU GHU 6WHOOH ZR GDV :DVVHU
]X EURGHOQ EHJDQQ NUlQJWH GDV %RRW GDV *HQND KDOE DQ
/DQGJH]RJHQKDWWH
3O|W]OLFK EOLHE /MRVFKND VWHKHQ VSHUUWH HUVWDXQW GHQ
0XQG DXI PDFKWH JUR‰H $XJHQ 5XWVFKHQG XQG VWUDX
FKHOQGDQ GHQ %VFKHQ +DOW VXFKHQG JOLWW HLQ 0DQQ GDV
VWHLOH8IHUKLQDEDXI*HQNDV%RRW]X
:HUNRQQWHGDVVHLQ":DKUVFKHLQOLFKMHPDQGDXVHLQHP
1DFKEDUGRUI RGHU YRP +RO]HLQVFKODJ 1XU ]XP 6SD‰
VWHFNWHQLHPDQGVHLQH1DVHLQGLHVH:LOGQLV
.DXP KDWWH GHU 8QEHNDQQWH GDV %RRW YRP 8IHU DEJH
VWR‰HQ XQG XQJHVFKLFNW GLH 5LHPHQ LQ GLH *DEHOQ JHOHJW
GDVWHOOWH /MRVFKNDIHVWGD‰HUVFKOHFKW UXGHUWH GHQ )OX‰
QLFKW NDQQWH (U WULHE GLUHNW DXI GLH 6WURPVFKQHOOHQ ]X
'HU *UR‰H .RSI ZDU HLJHQWOLFK XQJHIlKUOLFK (U EUDFKWH
GDV%RRW]XP6FKDXNHOQNLW]HOWHHLQEL‰FKHQGLH1HUYHQ
OLH‰ DEHU VWHWV MHGHQ SDVVLHUHQ 0DQ PX‰WH VLFK QXU GHU
6WU|PXQJ DQSDVVHQ PLW GHQ 5LHPHQ OHLFKW GHQ .XUV
NRUULJLHUHQGDPLWGDV+HFNQLFKWQDFKYRUQJHGUHKWZXU
GH 'RFK GHU +LPPHO EHZDKUH HLQHQ GDYRU JHJHQ GLH
6FKQHOOHQ DQ]XNlPSIHQ 'DQQ NUHLVHOWH GDV %RRW XQG
NHQWHUWH XQG HKH HV VLFK GHU 5XGHUHU YHUVDK ODJ HU LP
:DVVHU'DNDPHUQLFKWPHKUVROHLFKWKHUDXV
'DV %RRW PLW GHP XQJHEHWHQHQ *DVW WlQ]HOWH DXI GHQ
:HOOHQ GHU )UHPGH UXGHUWH ZLH EHVHVVHQ GDV :DVVHU
VSULW]WHXQWHUGHQYHU]ZHLIHOWHQ5XGHUVFKOlJHQ
Ä/D‰ GLH 5LHPHQ ORV³ ULHI LKP /MRVFKND ]X Ä+H GX
2GHUELVWGXOHEHQVPGH"/D‰ORVVDJLFK³
'DV *HW|VH GHV .DWDUDNWV KDWWH GLH :RUWH YHUVFKOXFNW
HKHVLHGLH)OX‰PLWWHHUUHLFKWHQ'HU8QEHNDQQWH]DSSHOWH
XQGVWUDPSHOWH'DV%RRWZXUGHGRUWKLQJHWULHEHQZRGDV
:DVVHUZLOGVFKlXPWHXQGEUDQGHWH
Ä+HHH'LH5LHPHHHQ+HHH³
6WUXGHOULVVHQGDV%RRWKHUXP+LOIORVIXFKWHOWHGHU5X
GHUHU PLW GHQ 5LHPHQ (LQH VFKDXPJHNU|QWH URVD :HOOH
VFKOXJ EHU %RUG KRE GDV %RRW HPSRU ,P 6FKHLQ GHU
XQWHUJHKHQGHQ6RQQHJOlQ]WHPDWWGHU.LHO
/MRVFKND YRU (QWVHW]HQ HUVWDUUW VDK HLQH 6HNXQGH ODQJ
IDVVXQJVORV]XZLH GDV JHNHQWHUWH %RRW NUHLVHOWH XQG KLQ
XQG KHU JHZRUIHQ ZXUGH 'DQQ VWU]WH HU ORV 6HLQH ZHL
WHQ XPJHVWOSWHQ 6WLHIHO VFKPDW]WHQ DOV HU EHU GLH
6WHLQHVWROSHUQG]XU6LHGOXQJUDQQWH
(LQ%RRWODJEHLGHU.DQWLQH,P/DXIHQVWLH‰HV/MRVFK
NDDEVFK|SIWHPLWGHPHLQHQ6WLHIHOVFKDIW:DVVHUDOVHU
EHUV+HFNKLQHLQVSUDQJQDKPILHEHUKDIWGLH5LHPHQDXI
6FKRQ GLH 6WU|PXQJ WULHE GDV %RRW GHP *UR‰HQ .RSI
]X/MRVFKNDOHKQWHVLFKEHLP5XGHUQZHLW]XUFNGD‰GLH
DQJHVSDQQWHQ5LHPHQLQGHQ*DEHOQNQDUUWHQ
'HU6WHLQGDPPDP8IHUGHU:DOGVHLQHJH]DFNWH:LS
IHONHWWHGLHVLFKLQGLHIHXULJH*OXWERKUWH±DOOHVZDQNWH
XQGVFKZDQNWHZLSSWHEDOGDXIEDOGQLHGHUZlKUHQGGDV
%RRWLQGLH6WURPVFKQHOOHQVWLH‰
/MRVFKND KRE GLH 5LHPHQ DQ VFKDXWH VLFK QDFK DOOHQ
6HLWHQ XP ELV LKP GDV *HQLFN VFKPHU]WH QDFK UHFKWV
QDFKOLQNVQDFKKLQWHQ1LFKWVZDU]XVHKHQQLFKWHLQPDO
GDV %RRW *LVFKW VSULW]WH LKP LQV *HVLFKW JHJHQ GLH
6FKXOWHUQ GLH %UXVW ,P 1X ZDU VHLQH -DFNH GXUFKQl‰W
'LH8IHUKREHQXQGVHQNWHQVLFK'DV %UOOHQGHVWREHQ
GHQ:DVVHUVWUEWHGLH6LQQH

6FKZHUVLFKHWZDVHLQIDOOHQ]XODVVHQZHQQPDQQLFKWV
VDKQLFKWHLQPDOGHQ.DKQ±GRFKQHLQGRUWZDUHUGRUW
JOlQ]WHVHLQQDVVHU%RGHQLP$EHQGURW'LHVFKlXPHQGHQ
6FKQHOOHQZDUHQGXUFKTXHUWGLH6WU|PXQJWULHEGDV %RRW
DXIGHQ.OHLQHQ.RSI]X
6DQIWHUTXLUOWHGDV:DVVHUWLHIHUVDQNGDV+HFNHLQNHLQ
6SULW]HU WUDI PHKU GDV *HVLFKW =ZHL 0LQXWHQ GDQQ VSLH
GHU *UR‰H .RSI GDV %RRW DXV /MRVFKND NRQQWH VLFK ZLH
GHULQGLH5LHPHQOHJHQ
8QUXKLJ VFKOLQJHUQG DOV KlWWHQ DXFK VLH 6FKUHFNOLFKHV
EHUVWDQGHQ WULHEHQ GLH %DXPVWlPPH LP :DVVHU GDV
XQWHU GHP %RRW VFKZDU] DXVVDK XQG DXI GHP VLFK JHOEH
6FKDXPIORFNHQGUHKWHQ(LQ5LHPHQNDPLQ6LFKW
%HLP $QEOLFN GLHVHV YHUZDLVWHQ 5LHPHQV ZXUGH HV
/MRVFKND VFKZHU XPV +HU] 'D ZDU HLQPDO HLQ 0HQVFK
GHQ JLEW HV QXQ QLFKW PHKU ,UJHQGZR LQ GHU 7LHIH LP
GXQNOHQ :DVVHU GDV GLH YHUVWUHXWHQ %DXPVWlPPH WUlJW
ZlO]WGLH6WU|PXQJWUlJH HLQHQ OHEORVHQ .|USHU EHU GHQ
*UXQGXQGGXNDQQVWQLFKWKHOIHQ$XV]XVSlW9RUGHL
QHQ$XJHQ6FKDXULJ
9RUQ VFKRQ LP *HVWUXGHO GHV .OHLQHQ .RSIHV
VFKZDQNWHGDVJHNHQWHUWH%RRW
8QG SO|W]OLFK HUEOLFNWH /MRVFKND DXI GHP NUXPPHQ
JOLWVFKLJHQ%XFNHOHLQHV%DXPVWDPPVHLQHQQDVVHQbUPHO
XQGHLQJHOEOLFKHV+DQGJHOHQN
Ä+H³ ULHI HU DEHU VHLQH KHLVHUH 6WLPPH YHUVDJWH (U
SDFNWHGLH5LHPHQ
(LQILQVWHUHVNUDPSIKDIWYHU]HUUWHVXQUDVLHUWHV*HVLFKW
ZHLW DXIJHULVVHQH LUU EOLFNHQGH IDUEORVH ZLH YRU (QWVHW
]HQHUEOD‰WH$XJHQ
Ä+H)UHXQG/D‰ORV,FKQHKPHGLFKDXI+H³
'HU 0DQQ KLHOW GLH VWRSSHOEHGHFNWH :DQJH DQV +RO]
JHSUH‰W VWDUUWH GXUFK GLH +DDUVWUlKQHQ GLH LKP DXI GHU
6WLUQ NOHEWHQ XQG JDE NHLQH $QWZRUW 6HLQH NQRFKLJH
+DQGNODPPHUWHVLFKYHU]ZHLIHOWDP6WDPPIHVW
Ä/D‰GRFKORVYHUGDPPWQRFKPDO³ ULHILKP /MRVFKND
]X GHP :HLQHQ QDKH Ä'X VROOVW ORVODVVHQ *OHLFK NRP
PHQGLHQlFKVWHQ6WURPVFKQHOOHQåå
'HU .OHLQH .RSI PDFKWH VLFK EHUHLWV EHPHUNEDU 'DV
%RRW ILQJ ZLHGHU ]X VFKDXNHOQ DQ :HQQ HV NHQWHUWH
IDQGHQVLHYLHOOHLFKWEHLGHLP.DWDUDNWLKU*UDE
%HYRU /MRVFKND LQV %RRW JHVSUXQJHQ ZDU KDWWH HU DXV
*HZRKQKHLW GHQ )O|‰HUKDNHQ KLQHLQJHZRUIHQ 2KQH GHQ
+DNHQN|QQWHHUGHQ(UWULQNHQGHQQLFKWUHWWHQ(U]RJGHQ
6WDPP ]X VLFK KHUDQ VFKOXJ GHQ 0DQQ ZWHQG DXI GLH
HUVWDUUWHQ)LQJHUSDFNWHLKQDQGHQ+DDUHQ
'HU8QEHNDQQWHODJEHZX‰WORVLP%RRWHLQ%HLQXQJH
VFKLFNW DQJHZLQNHOW 6HLQ .RSI ZDU DXI /MRVFKNDV *XP
PLVWLHIHOJHVXQNHQ
$P 8IHU NDP HU ]X VLFK ZlO]WH VLFK DXI GHP %RGHQ
XQGODQJHHUEUDFKHU:DVVHU

6LHOHJWHQLKQLP:RKQKHLPDXIGDV%HWWLQGHPIUKHU
7ROMD6WXSQLQJHVFKODIHQKDWWH/MRVFKNDV)UHXQGGHU]XP
/HKUJDQJLQGLH6WDGWJHIDKUHQZDU
'HU.RSI ZDU DXIGHP.LVVHQ]XUFNJHVXQNHQGDV XQ
UDVLHUWH.LQQLQGLH/XIWJHUHFNWXQWHUGHQ6WRSSHOQSXOVWH
QHEHQ GHP $GDPVDSIHO GLH +DOVVFKODJDGHU 'LH $XJHQ
KLHOW HU JHVFKORVVHQ GLH GUUHQ $UPH DP .|USHU DXVJH
VWUHFNW GLH )LQJHU NUDIWORV JHNUPPW ± PGH +lQGH ,P
:RKQKHLPZDUHVZDUPVLHKDWWHQLKPQXUEHUGLH%HLQH
HLQH'HFNHJHZRUIHQ$XIGHUHQWEO|‰WHQIODFKHQKDJHUHQ
%UXVW ZDU HLQ 6SUXFK HLQWlWRZLHUW Ä'LH -DKUH YHUJHKHQ
GRFKGDV*OFNEOHLEWDXV³
'LH)O|‰HUVFKDUWHQVLFKXPLKQWDXVFKWHQKDOEODXW %H
PHUNXQJHQDXV
Ä:DKUVFKHLQOLFK NRPPW HU DXV GHP .QDVW :LH HU VLFK
GHNRULHUWKDW'DV*OFNEOHLEWDXVå³
Ä+HXWH KDW HU DEHU *OFN JHKDEW :lUH QLFKW ]XIlOOLJ
/MRVFKND DP 8IHU DXIJHWDXFKW ZUGH HU MHW]W GLH )LVFKH
IXWWHUQ³
Ä8QG HLQHQ *ULII KDW HU ± VLFK LQ GHP +H[HQNHVVHO DQ
HLQHP 6WDPP IHVW]XKDOWHQ³ Ä,FK VFKlW]H HU KDW JDQ]
VFK|QLQGHU.OHPPHJHVHVVHQ³
-HJRU3HWXFKRZPHLQWHEHVRUJWÄ'HP0DQQLVWQLFKW]X
WUDXHQ :HQQ HU EOR‰ XQVHUH *XWPWLJNHLW QLFKW DXVQXW]W
XQGXQVEHNODXW³
Ä'HUKDWMHW]WDQGHUHVLP.RSIDOVGHLQHQ.RIIHU+HXWH
QDFKWNDQQVWGXUXKLJVFKODIHQ³
,QHLQHU(FNHHU]lKOWH/MRVFKNDPLWJHGlPSIWHU6WLPPH
]XP[WHQ0DOHZLHHVVLFK]XJHWUDJHQKDWWHÄ'DVHKLFK
± KHLOLJH 0XWWHU ± GD‰ HV XPNLSSW ,FK VFKUHLH DEHU GHU
.DWDUDNWGHUEUOOW«³
'XELQLQ GLH +lQGH WLHI LQ GHQ 7DVFKHQ YHUJUDEHQ GDV
.LQQDXIGLH%UXVWJHGUFNWEHWUDFKWHWHGHQXQJHEHWHQHQ
*DVWXQWHUGHPWLHILQGLH6WLUQJH]RJHQHQ0W]HQVFKLUP
'D OLHJW HU GHU GHP 7RG HLQ 6FKQLSSFKHQ JHVFKODJHQ
KDWDXIHLQHPIUHPGHQ%HWW)UHPGH0HQVFKHQEHWUDFKWHQ
LKQPLWXQJHQLHUWHP0LWOHLG
*HZDOWVDP O|VWH 'XELQLQ GHQ %OLFN YRQ MHQHP 6SUXFK
GHULQGLHNQRFKLJH%UXVWHLQJHVWRFKHQZDU
Ä/HXWH ZHU KDW LKQ DXVJH]RJHQ" +DWWH HU LUJHQGZHOFKH
'RNXPHQWH"³
Ä-DZRKO VLQG NODWVFKQD‰ :LU KDEHQ VLH ]XP 7URFNQHQ
DXIGHQ2IHQJHOHJW)QI]HKQ5XEHOZDUHQLQGHU7DVFKH
.HLQEHUPl‰LJHU5HLFKWXP³
Ä%ULQJDOOHVKHU³
'XELQLQ QDKP EHKXWVDP GLH GXUFKWUlQNWHQ 3DSLHUH DQ
VLFK VFKRE GLH 8PVWHKHQGHQ PLW GHQ 6FKXOWHUQ EHLVHLWH
XQGYHUOLH‰GHQ5DXP


(UZDU)O|‰HUJHZHVHQ0HLVWHUJHZRUGHQ1LFKWJHUDGH
HUHLJQLVUHLFK ZDU GDV /HEHQ $OH[DQGHU 'XELQLQV YHUODX
IHQ NHLQHUOHL 7UDJ|GLHQ KDWWHQ HV EHUVFKDWWHW 1LFKW PDO
DQGHU)URQWZDUHUJHZHVHQ$XV%FKHUQPDFKWHHUVLFK
QLFKWVVRNRQQWHQVLHLKQDXFKQLFKW]XKHKUHQ*HGDQNHQ
IOJHQ HQWIODPPHQ (U YHUIROJWH NHLQH JUR‰HQ ,GHDOH HU
ZX‰WH QLFKW XQG ZHQQ HU HV ZX‰WH GDQQ VHKU YHU
VFKZRPPHQXQGQXUYRP+|UHQVDJHQ GD‰HVLQGHU:HOW
JUR‰KHU]LJH 0HQVFKHQ JHJHEHQ KDWWH GLH XP GHV *OFNV
DQGHUHUZLOOHQGXUFK)ROWHUK|OOHQJHJDQJHQDXI6FKHLWHU
KDXIHQ YHUEUDQQW ZRUGHQ ZDUHQ GHUHQ 6WLPPH GLH 0DX
HUQ GHU .DVHPDWWHQ VR YHUQHKPOLFK GXUFKGUXQJHQ KDWWH
GD‰VLHQRFKYRQGHQ1DFKIDKUHQJHK|UWZXUGH
(UZDU)O|‰HUJHZHVHQ0HLVWHUJHZRUGHQEDVWD
$OH[DQGHU 'XELQLQ JLQJ VHLQHQ WDJWlJOLFKHQ %HVFKlIWL
JXQJHQ QDFK (U PX‰WH GDIU VRUJHQ GD‰ GLH $UEHLW
JOHLFKPl‰LJ YHUWHLOW ZXUGH GD‰ GLH (QWORKQXQJ JHUHFKW
ZDUGD‰LQGHU.DQWLQHDOOHVDWW]XHVVHQEHNDPHQGD‰HV
LP:RKQKHLPVDXEHUZDUXQGGLH%HWWZlVFKHZ|FKHQWOLFK
JHZHFKVHOWZXUGH«
)QI +lXVHU YRP :DOG DQV 8IHU GHV )OXVVHV PLW GHQ
WRVHQGHQ6WURPVFKQHOOHQJHGUFNW±HLQNOHLQHV6WFNGHU
ULHVLJHQ :HOW +LHU DUEHLWHWHQ 0HQVFKHQ XQG LKUH $UEHLW
ZDUVFKZHU7URW]GHPDXILKUH:HLVHELOGHWHGLHZLQ]LJH
6LHGOXQJ JHJHQEHU GHP *UR‰HQ .RSI HLQ JOFNOLFKHV
)OHFNFKHQ(UGH'HUPUULVFKHZRUWNDUJH 0DQQ GHU PLW
OHLFKWZLHJHQGHP*DQJGXUFKGLH6LHGOXQJVFKULWWZDUGHU
*HVHW]JHEHUGLHVHV*HELHWHV
,QVHLQHP%UREUHLWHWHHUGLHDXIJHZHLFKWHQ'RNXPHQWH
GHV 8QEHNDQQWHQ DXI GHP 7LVFK DXV (LQLJH %HVFKHLQL
JXQJHQ KDWWHQ VLFK LQ HLQH +DQGYROO 3DSLHUEUHL YHUZDQ
GHOW 'HU 3HUVRQDODXVZHLV EHIDQG VLFK LQ EHVVHUHU 9HUIDV
VXQJ 'D GHU 0DQQ HLQHQ 3HUVRQDODXVZHLV EHVD‰ NRQQWH
HUNHLQHQWODXIHQHU+lIWOLQJVHLQ
0LWGHU0HVVHUVSLW]H WUHQQWH 'XELQLQ YRUVLFKWLJ GLH ]X
VDPPHQJHNOHEWHQ %OlWWHU (U ODV Ä%XVFKXMHZ 1LNRODL
3HWURZLWVFKJHERUHQ³$XVJHVWHOOW«'LH7LQWHZDU
YHUZLVFKWGRFKHUHQW]LIIHUWHÄ$XVJHVWHOOWDXIJUXQGHLQHU
$XVNXQIW «³ 'LH 1XPPHU ZDU XQOHVHUOLFK GRFK HV OLH‰
VLFK XQVFKZHU HUUDWHQ GD‰ GHU %HVLW]HU YRU *HULFKW JH
VWDQGHQXQGGLHYHUKlQJWH+DIW]HLWYHUE‰WKlWWH
$XIHLQHPIUHPGHQ%HWWXQWHUIUHPGHQ0HQVFKHQDOOHP
$QVFKHLQQDFKY|OOLJHUVFK|SIWGHP7RGYRQGHU6FKLSSH
JHVSUXQJHQ « 6LFKHU ODJ HLQ KDUWHV YHUWUDFNWHV /HEHQ
KLQWHULKP,QMXQJHQ-DKUHQKDWWHHUZRKOGDV*OFNEHLP
6FK|SIHSDFNHQZROOHQ±HLQELOOLJHV*OFNGDVHLQHUPLW
]HKQ5XEHO]XHUNDXIHQKRIIW+DWWHODQJH)LQJHUJHPDFKW
XP VLFK HLQHQ =HKQUXEHOVFKHLQ ]X EHVFKDIIHQ ZDU DOV
7DVFKHQGLHEHUWDSSWXQGYRU*HULFKWJHVWHOOWGDVHUVWHPDO
ZDKUVFKHLQOLFKVRJDUIUHLJHVSURFKHQZRUGHQ$EHUGDLKP
GDV *OFN QLFKW OlFKHOWH ZDU HU EDOG DXIV QHXH DXVJH]R
JHQ HV ]X VXFKHQ 'DUEHU ZDUHQ -DKUH KLQJHJDQJHQ
GRFKGDV*OFNKDWWHHUQLFKWJHIXQGHQ

1DFKGHP GLH $UEHLWHU DP 0RUJHQ DEJHIDKUHQ ZDUHQ


ZDUI 'XELQLQ HLQHQ %OLFN LQV :RKQKHLP 'DV %HWW DXI
GHPGHUXQJHEHWHQH*DVWJHVFKODIHQKDWWHZDUJHPDFKW
Ä6FKRQDXVJHIORJHQ6FKRQDXIXQGGDYRQXPVLFKZLH
GHU UXP]XWUHLEHQ" $EHU LFK KDEH VHLQHQ $XVZHLV 2KQH
3DSLHUHNRPPWHUQLFKWZHLW³'XELQLQOHQNWHJHPlFKOLFK
VHLQH6FKULWWH]XP%UR
(VEHIDQG VLFK LQ GHP HLQ]LJHQ ]ZHLVW|FNLJHQ *HElXGH
GHU 6LHGOXQJ 8QWHQ ODJ DX‰HU GHP .RQWRU GDV =LPPHU
GDV %RRWVPDQQ 7LFKRQ 0DVDMHZ PLW VHLQHU )UDX 1DVWMD
EHZRKQWH GLH LP :RKQKHLP UHLQHPDFKWH 2EHQ ZDU GHU
.OXEUDXP HLQJHULFKWHW 'RUW VWDQGHQ HLQ NOHLQHU 5XQG
IXQNHPSIlQJHU HLQ 7LVFK GHU PLW HLQHP YHUVFKRVVHQHQ
URWHQ .DWWXQWXFK EHGHFNW ZDU +LHU NDPHQ DEHQGV GLH
)O|‰HU]XVDPPHQGDV5DGLRVSLHOWHXQGGLH'RPLQRVWHL
QHNODSSHUWHQ
$OV 'XELQLQ DQ GHU 7UHSSH GLH QDFK REHQ IKUWH YRU
EHLJLQJ K|UWH HU GLH 6WLPPH HLQHV 0DQQHV GHU OHLVH ]XU
*LWDUUHVDQJ
:DUXPHLQHUKHUUOLFKXQGLQ)UHXGHQ
OHEWPLW/HLEXQG6HHOH.RSIXQG+HU]
ZHQQHLQDQGUHUQLFKWVNHQQWDX‰HU/HLGHQ
GHU9HU]ZHLIOXQJ7UlQHQ*UDPXQG6FKPHU]"
'XELQLQ VWLHJ KLQDXI %HNOHLGHW PLW HLQHP VDXEHUHQ
+HPGGDVLKPLQGHQ6FKXOWHUQHLQLJH1XPPHUQ]XJUR‰
ZDUMDPPHUYROODQ]XVHKHQGHUGUUH+DOVLQGHPYLHO]X
ZHLWHQ.UDJHQLPPHUQRFKXQUDVLHUWVD‰HUGDGLH*LWDU
UH GLH HWOLFKH -DKUH XQEHQXW]W EHU GHP (PSIlQJHU JH
KDQJHQKDWWHDXIGHQ.QLHQ
:DUXPQXUGHPHLQHQVWHWVJHOLQJWHV
DOOHQ6FKLFNVDOVVFKOlJHQ]XHQWJHKQ«
$OV HU GHQ 0HLVWHU VDK HUKRE HU VLFK IOLQN Ä:QVFKH
*HVXQGKHLW&KHI³JU‰WHHUJHVSLHOWIRUVFK
6FKPDOHV*HVLFKWXQVWHWHU%OLFNEHLP/lFKHOQVDKPDQ
HLQH/FNH]ZLVFKHQGHQNOHLQHQGLFKWVWHKHQGHQ=lKQHQ
'XELQLQOLH‰VLFKDXIHLQHQ6WXKOVLQNHQÄ6HW]GLFKEH
KDOWH3ODW]1LNRODL%XVFKXMHZ,FKKDEPLWGLU]XUHGHQ³
Ä5LFKWLJ 1LNRODL 3HWURZLWVFK %XVFKXMHZ K|FKVWSHUV|Q
OLFK:ROOWHHLJHQWOLFKZHLWHUIOX‰DEQDFK7RUPHQJDDEHU
GDELQLFKQXQEHLHXFKJHODQGHW%LWWHXP9HUJHEXQJLFK
NRQQWH QLFKW DKQHQ GD‰ LKU PLU GLHVHQ (PSIDQJ EHUHLWHQ
ZROOWHW³
Ä/D‰GLHGXPPHQ6FKHU]H:RKHUNRPPVWGX]XXQV"³
Ä,FKKDEHDXIHLQHU+RO]HLQVFKODJVWHOOHJHDUEHLWHW³
Ä8QGELVWZHJJHODXIHQ"³
Ä'HU&KHIGRUWLVWHLQ6FKXIW+DWPLFKQLFKWZLH HLQHQ
0HQVFKHQ EHKDQGHOW ZHL‰W GX :HQQ GX JHVHVVHQ KDVW
ELVW GX IU GHQ HLQ NULPLQHOOHV (OHPHQW HLQ 6SLW]EXEH
$EVFKDXP8QVHUH&KDUDNWHUHSD‰WHQQLFKW]XVDPPHQ³
Ä$FKVRGLH&KDUDNWHUHZDUHQVFKXOG"³
Ä'LHVHU +XQG KlWWH HV JHVFKDIIW GD‰ LFK HLQHV 7DJHV
ZLHGHUKLQWHU6FKOR‰XQG5LHJHOJHNRPPHQZlUH$QGLH
]ZHLKXQGHUW 5XEHO KDE LFK YHUGLHQW DOOHV VWHKQ XQG
OLHJHQODVVHQXPbUJHU]XYHUPHLGHQ³
Ä:DUXPKDVWGXJHVHVVHQ"³
Ä)U HLQH 6WUDIWDW ZLH PDQ VDJW :LOOåV DXFK QLFKW EH
VWUHLWHQ3DVVLHUWLVWSDVVLHUW³
Ä0RUG"³
Ä*RWWEHZDKUH³
Ä'LHEVWDKO"³
Ä:LU ZROOHQ QLFKW QlKHU GUDXI HLQJHKHQ &KHI ,FK VDJ
QXUHLQVELQGDVRUHLQJHVFKOLWWHUW³
Ä$FKQHLQ³
Ä%UDXFKVWPLUMDQLFKW]XJODXEHQZHQQGXQLFKWZLOOVW
,FKELQNHLQH]ZDQ]LJPHKU+DENHLQH /XVW 5lXEHU XQG
*HQGDUP]XVSLHOHQ³
Ä8QGZRELVWGX]X+DXVH":DUXPELVWGX]XP+RO]HLQ
VFKODJJHJDQJHQVWDWWKHLP]XIDKUHQ"³
Ä0HLQ +HLP LVW XQWHU GHU 0W]H :R LFK VLH WUDJH ELQ
LFK]X+DXVH³
Ä=LHKWGLFKZLUNOLFKQLFKWV]XUFN"³
1LNRODL%XVFKXMHZVHQNWHGLH/LGHUEHUGLHKHOOHQZLH
*ODVSHUOHQ JOlQ]HQGHQ $XJHQ )U HLQH 6HNXQGH ZXUGH
GDV EODVVH XQUDVLHUWH *HVLFKW VWDUU YHUVFKORVVHQ DEZHL
VHQG 'LH EHLOlXILJH )UDJH KDWWH LQV 6FKZDU]H JHWURIIHQ
VHLQHJHVSLHOWH+HLWHUNHLWZDUZLHIRUWJHEODVHQÄ:HOFKHQ
6LQQ KlWWH HV"³ DQWZRUWHWH HU ]|JHUQG Ä+HLPNHKU PLW
OHHUHP%HXWHO"³

Ä,FK KDE JHK|UW GD‰ PDQ GRUW DXFK *HOG YHUGLHQW XQG
EHLGHU(QWODVVXQJNULHJWPDQHVDXVJH]DKOW³
Ä(LQ SDDU 6FKHLQFKHQ UDVFKHOWHQ LQ PHLQHU 7DVFKH GDV
VWLPPW DEHU VFKRQ LP =XJ KDE LFK PLW MHPDQG .DUWHQ
JHGURVFKHQ³
'XELQLQ VD‰ PLW RIIHQHU -DFNH WLHI LQ GLH 6WLUQ JH]RJH
QHU 0W]H VFKZHU DXI GHP 6WXKO PXVWHUWH ILQVWHU XQG
UXKLJZLHHVVHLQH$UWZDUGHQ*DVWÄ8QGZRKLQMHW]W"³
IUDJWHHU
Ä:RKLQ" 1DFK 7RUPHQJD $XI HLQHP 8PVFKODJSODW]
ILQGHWVLFKLPPHU$UEHLW³
Ä+DVWGXHLQHQ%HUXIHUOHUQW"³
Ä,FKPDFKHDOOHV+DEH6WXEEHQJHURGHW%DXJUXEHQJH
VFKDFKWHW%lXPHJHIlOOW«³
Ä$OVR NHLQ )DFKDUEHLWHU"³ 'XELQLQ UXWVFKWH DXI GHP
6WXKO KLQ XQG KHU ZDQGWH VLFK DE Ä,FK ZLOO GLU ZDV VD
JHQ³VSUDFKHUEHLVHLWHÄGXNDQQVWEHLXQVEOHLEHQ:LUVW
ZLH DOOH DQGHUHQ DUEHLWHQ -HGHU )O|‰HU PDFKW KLHU LP
0RQDW VHLQH ]ZHLWDXVHQG $QKDQJ KDVW GX NHLQHQ )U
(VVHQXQG.OHLGXQJJHKHQYRQGHLQHP/RKQKRFKJHUHFK
QHWIQIKXQGHUW5XEHODE,QHLQHP-DKUKDVWGXIQI]HKQ
ELVDFKW]HKQWDXVHQGDXIGHUKRKHQ.DQWH'DQQNDQQVWGX
ZHQQ GX ZLOOVW ZHLWHU EHL XQV EOHLEHQ RGHU GLFK ]XP
.XFNXFNVFKHUHQ7XVWPLUHLQIDFKOHLGGXDUPHU7URWWHO
DEHU ZHQQ GX NHLQH /XVW KDVW ± ZLU ZHUGHQ GLFK QLFKW
KDOWHQRGHUELWWHQ³
Ä:DUXP VROOWH LFK QLFKW ZROOHQ 0HLQHWZHJHQ DXFK EHL
HXFK,VWPLUGRFKVFKQXU]HJDOZRLFKGLH(UGH]HUVWDPSIH³
'XELQLQNQDOOWHVHLQHJHGUXQJHQHURWEHKDDUWH+DQG DXI
GHQ7LVFKXQGEDOOWHVLH]XU)DXVWVLHZDUVFKZHUZLHHLQ
YRP :DVVHU DEJHVFKOLIIHQHU 6WHLQ LP )OX‰ Ä6WDPSIHQ"
1HLQ )UHXQGFKHQ KLHU ZLUG JHDUEHLWHW )U 6WDPSIHQ
]DKOWPDQGLUNHLQ*HOG³
'XELQLQHUKREVLFK

,P :RKQKHLP QDKP 1LNRODL %XVFKXMHZ GDV %HWW 7ROMD


6WXSQLQV HLQ 0RUJHQV VFKULWW HU GDV %HLO KLQWHUP *XUW
GHQ)O|‰HUKDNHQLQGHU+DQGPLWGHQlQGHUHQ)O|‰HUQ]X
GHQ%RRWHQ
'XELQLQIRUVFKWHGLH/HXWHDXV:LHDUEHLWHWHU"
6LH]XFNWHQGLH6FKXOWHUQ(UVFKRQWVLFK
/MRVFKND 0DOLQNLQ VFKOLHI QHEHQ %XVFKXMHZ DUEHLWHWH
PLWLKP]XVDPPHQ(LQHQ0HQVFKHQGHU]XP$QOD‰HLQHV
EHGHXWVDPHQ ZHQQ QLFKW KHURLVFKHQ (UHLJQLVVHV ZXUGH
6SD‰ EHLVHLWH LPPHUKLQ KDWWH HU LKQ YRP 7RGH GXUFK
(UWULQNHQ JHUHWWHW  NDQQ PDQ QLFKW JOHLFKJOWLJ EHEDQ
GHOQ/MRVFKNDEHPKWHVLFKLKPZlKUHQGGHU$UEHLW]XU
+DQG ]X JHKHQ (U EHOHKUWH LKQ KDOI VFKRE IU GHQ
VFKZlFKOLFKHQ%HWWQDFKEDUQGLHVFKZHUHQ6WlPPHIRUW
'LH*LWDUUH±VLHZDUHLQVWJHNDXIWZRUGHQZHLOIUGLH
NXOWXUHOOH 0DVVHQDUEHLW *HOG ]XU 9HUIJXQJ JHVWDQGHQ
KDWWH ± ZHFKVHOWH YRP .XOWXUUDXP ]XP :RKQKHLP EHU
$EHQGVPDFKWH HVVLFK%XVFKXMHZ DXIGHP %HWW EHTXHP
JULII LQ GLH 6DLWHQ VDQJ YRQ *HIDQJHQHQVHKQVXFKW 7UHX
EUXFK7RWVFKODJDXV(LIHUVXFKW
7UlJWHLQ%XUVFKHLQ7XFKYRQ$WODVVHLGH
N‰WGLH/LSSHQGLUZRKOJOHLFKEHLP7RU«
'LH)O|‰HU ZDUHQ QLFKW DOO]X ZlKOHULVFK )DQGHQ VLH HW
ZDVWUDXULJZLHJWHQVLHGHQ.RSINDPHVLKQHQOXVWLJYRU
EUDFKHQ VLH LQ *HOlFKWHU DXV XQG ]XP =HLFKHQ LKUHU
'DQNEDUNHLWNORSIWHEDOGGLHVHUEDOGMHQHU%XVFKXMHZPLW
GHUVFKZHUHQ3UDQNHGLH6FKXOWHU
Ä%LVWHLQWROOHU+HFKW:LHPDFKVWGXGDVEOR‰"³
$XFK 'XELQLQ NDP XP ]X]XK|UHQ VHW]WH VLFK UDXFKWH
VFKZLHJXQGVHLQ6FKZHLJHQVFKLHQ$QHUNHQQXQJ DXV]X
GUFNHQ
6RQQWDJVIXKUHQGLH)O|‰HUZLHHKXQGMHLQLKUH'|UIHU
(VZXUGH|GHLP%HUHLFK
%XVFKXMHZYHUWULHEVLFKGLH=HLWPLW%RRWVPDQQ7LFKRQ
0DVDMHZ7LFKRQKLHOWIUVROFKH )lOOHVWHWVHLQYHUERUJH
QHV)OlVFKFKHQEHUHLW
7LFKRQ HLQ NOHLQHU VFKPDOVFKXOWULJHU 0DQQ PLW HLQHU
+lQJHQDVH LP ZHWWHUKDUWHQ IDOWLJHQ *HVLFKW ZDU VWHWV
XQ]XIULHGHQ(UKDWWH HLQH]RUQLJH6WLPPH XQG YHUIOXFKWH
DOOHV GDV :HWWHU GHQ )OX‰ GHQ $UEHLWVSODW] DXI GHP HU
QXQVFKRQGDVIQIWH-DKUDOV%RRWVPDQQYHUVDXHUHÄ$FK
PHLQ /LHEHU³ VDJWH HU XQG QDKP %XVFKXMHZ SOXPS YHU
WUDXOLFK DP -DFNHQDXIVFKODJ āEHUOHJ PDO LFK ELQ 0H
FKDQLNHU KDEH VFKRQ .RPELQHV EHGLHQW XQG 7UDNWRUHQ
JHIDKUHQ :HOFKHU 7HXIHO KDW PLFK JHULWWHQ LQ GLHVHV
'UHFNVORFK]XJHKHQ"-DHVLVWHLQ'UHFNVORFK:RKLQGX
EOLFNVW ± :DOG XQG QRFKPDOV :DOG XQG HLQ /XIWORFK QXU
]XP+LPPHO³
,Q VROFKHQ 0LQXWHQ ZDU %XVFKXMHZ PDWW XQG VFKZHLJ
VDP(UVWDUUWHGXUFKGLHUHJHQQDVVH)HQVWHUVFKHLEHKLQWHU
GHU HLQW|QLJ XQG KHIWLJ GHU *UR‰H .RSI OlUPWH XQG HU
VHXI]WHÄ-DDLP.QDVWZDUHVOXVWLJHU³
0DQFKPDO ± YLHOOHLFKW XQWHU GHP (LQIOX‰ GHV :RGNDV
YLHOOHLFKW DXFK QXU ZHLO HU HLQIDFK VHLQ +HU] DXVVFKWWHQ
ZROOWH±ZlUPWHHU(ULQQHUXQJHQDXIÄ,FKVWDPPHDXVGHU
.XUVNHU*HJHQG'RUWVLQGZLU6RQQHJHZ|KQWXQG)HOGHU
EHU )HOGHU :lOGHU PX‰W GX ZLVVHQ VLQG GD QLFKW ,FK
KDEH PHLQ +HLPDWGRUI EHLQDK YHUJHVVHQ DEHU GDV KLHU ±
QHLQGDVGUFNWPLUMDGDV+HU]DE³
(LQPDOIJWHHUEHUUDVFKHQGKLQ]XÄ'DVKDOWHLFKQLFKW
DXV ,FKZHUGH YRQ HXFK WUPHQ )QI -DKUH KDEH LFK DXI
GLH)UHLKHLWJHZDUWHW'LH)UHLKHLW«³(LQHV$EHQGVQDKP %XVFKXMHZ ZLHGHU GLH *LWDUUH YRP


1DJHO ]XSIWH DQ GHQ 6DLWHQ GDQQ GUFNWH HU VLH PLW GHU
IODFKHQ +DQG QLHGHU Ä6FKOX‰ GDPLW *HQXJ JHVXQJHQ
JHQXJJHVSLHOW³(UVHW]WHQRFKHLQH%HPHUNXQJKLQ]XGLH
HUVLFKKlWWHVFKHQNHQN|QQHQ]RJHLQDEJHJULIIHQHV6SLHO
.DUWHQDXVGHU7DVFKHPLVFKWHIOLQNXQGVFKOXJ/MRVFKND
0DOLQNLQ YRU Ä0DFKHQ ZLU HLQ 6SLHOFKHQ ]XP =HLWYHU
WUHLE"³
/MRVFKND IXKU YHUZLUUW ]XVDPPHQ Ä$EHU LFK YHUVWHKH
GRFKQLFKWVGDYRQ³
Ä+DVWQRFKQLHJHVSLHOW"%ULQJHLFKGLUEHL$P$QIDQJ
KDW PDQ LPPHU 6FKZHLQ .HLQH %DQJH LFK QHKP GLFK
VFKRQ QLFKW DXV 'D OHJ LFK HLQHQ 5XEHO LQ GLH %DQN
.DQQVWZHQLJVWHQV]HKQ.RSHNHQGDJHJHQVHW]HQ³
1LHPDQG ZX‰WH VSlWHU ZLH %XVFKXMHZ DQ GLH .DUWHQ
JHNRPPHQ ZDU 1DFK VHLQHU 5HWWXQJ DXV GHQ 6WURP
VFKQHOOHQ KDWWHQ VLH LQ GHQ 7DVFKHQ VHLQHU -DFNH QLFKWV
DX‰HU GHQ DXIJHZHLFKWHQ 'RNXPHQWHQ JHIXQGHQ XQG
IQI]HKQ5XEHOLQNOHLQHQ6FKHLQHQ
%XVFKXMHZIOl]WHVLFKXQJHQLHUW DXI /MRVFKNDV%HWWXQG
HUOlXWHUWH JHGXOGLJ Ä5XKH EHZDKUHQ LPPHU UXKLJ %OXW
.DUWHQ N|QQHQ +LW]N|SIH QLFKW OHLGHQ :LOOVW GX .DUWHQ
]XNDXIHQRGHUQLFKW"-D"%LWWH6LHKVWGXLFKKDEDXFKYRQ
KLHU JHQRPPHQ ,FK VDJ GLU GRFK DQIDQJV NODSSWåV LP
PHU³
/MRVFKND KLHOW HLQ JXWHV %ODWW LQ GHU +DQG 9RU $XIUH
JXQJOLHIHUURVLJDQ
,ZDQ 6WXSQLQ WUDW KHUDQ ]ZLQNHUWH PLW GHQ EORQGHQ
:LPSHUQVFKWWHOWHGHQ.RSIÄ'DVLVWMD«³:LHYLHOLVW
LQGHU%DQN"$FKW]LJ.RSHNHQ"1LFKWGLH:HOW 1D VSD
‰HVKDOEHUJLEPDOHLQH.DUWHKHUGDZLOOLFKGDEHLVHLQ³
(UQDKPVLHVDKVLH]ZHLIHOQGDQVDJWHJHODVVHQÄ3HUL
SHWLH«*LEPDO JOHLFK]ZHL$KD1DGHQQ±QLPPGLU
VHOEVW'HUJHK|UWPLU³
/HXWH YRQ GHQ 1DFKEDUEHWWHQ NDPHQ KLQ]X ELOGHWHQ HL
QHQHQJHQ.UHLV
-HJRU 3HWXFKRZ GHU GLH .DUWHQ YHUIROJWH VFKU]WH ]RU
QLJGLH /LSSHQÄ=HKQ.RSHNHQ]HKQ.RSHNHQ ± KDVW GX
QLFKW JHVHKHQ YHUZDQGHOQ VLH VLFK LQ HLQHQ VFKPXFNHQ
5XEHO,FKKDEHLQH(ZLJNHLWQLFKWJHVSLHOW³
Ä'DQQ OD‰ DXFK ZHLWHU GLH )LQJHU GDYRQ³ ULHW LKP %X
VFKXMHZ HLQGULQJOLFK Ä'DV 6SLHO NDQQ *HL]NUDJHQ QLFKW
OHLGHQ³
*HJHQ]HKQOHJWHQVLHGLHOHW]WH%DQNDXIXQGUHFKQHWHQ
DE /MRVFKND KDWWH ]ZDQ]LJ 5XEHO JHZRQQHQ ,ZDQ 6WXS
QLQ XQG GLH EULJHQ KDWWHQ DOOH HLQH .OHLQLJNHLW YHUORUHQ
RGHUGD]XEHNRPPHQ
%XVFKXMHZ]DKOWHGDV*HOGDXVÄ*OFNLP6SLHOLVWGRFK
HLQH WROOH 6DFKH %UGHU³ (U EOLFNWH /MRVFKND PLW VHLQHQ
GXUFKVLFKWLJHQ $XJHQ DQ XQG IJWH HLQHQ NDXP PHUNOL
FKHQ$QIOXJYRQ6SRWWLQGHU6WLPPHKLQ]XÄ$EHUOD‰GLU
GHVZHJHQ QLFKW HLQIDOOHQ PLU KLQWHUKHU]XUHQQHQ PHLQ
-XQJH,FKNDQQGLFKUHVWORVDXVQHKPHQ6LHKVWGX"³
(U]HLJWH/MRVFKNDHLQH.DUWH'HUZDUYHUZLUUWZHLOHU
%XVFKXMHZ *HOG DEJHQRPPHQ KDWWH XQG YRQ VHLQHP
(UIROJQRFKOHLFKWEHUDXVFKWVRGD‰HUQXUYHUVW|UWQLFNWH
Ä-D³
Ä+DVW GX GLU GLH .DUWH JHPHUNW" *HQDX JHPHUNW" %H
GHQNHGD‰LFKVLHQLFKWJHVHKHQKDEH6WHFNHVLHLQV6SLHO
0LVFKH $EHU HLQ EL‰FKHQ GDOOL -QJFKHQ -D GX KDVW
+lQGHZLH+DUNHQ*XWJHPLVFKW"1LPPDE1LPPQRFK
PDODE8QGMHW]WJLEPGHQJDQ]HQ6WDSHOKHU³
0LWVHLQHQNOHLQHQJHZDQGWHQ+lQGHQGLHIODFKHZHL‰H
1lJHO KDWWHQ XQG IULVFKH 6FKUDPPHQ YRQ GHU XQJHZRKQ
WHQ $UEHLW DXIZLHVHQ EOlWWHUWH %XVFKXMHZ GLH .DUWHQ
GXUFK(LQ$XJH]ZLQNHUWHYHUVFKPLW]WÄ'LH"³
/MRVFKNDUL‰HUVWDXQWGHQ0XQGDXIÄ-DGLH³
5LQJVXP JULQVWHQ DOOH HLQIlOWLJ XQG VFKWWHOWHQ GHQ
.RSI
Ä'HUYHUVWHKWåV³
Ä6WLPPW³VDJWH%XVFKXMHZ]XP6FKOX‰Ä,FKVHKHGXUFK
GLH .DUWHQ GXUFK /D‰ GLFK QLFKW ]XP .DUWHQVSLHOHQ PLW
PLUYHUOHLWHQ³8QGGRFKVHW]WHQVLHVLFKDPQlFKVWHQ$EHQG]XP6SLHO
DXI%XVFKXMHZV%HWW±DXV-X[XPGLH=HLWWRW]XVFKODJHQ
± QXU IQI 0DQQ /MRVFKND ,ZDQ 6WXSQLQ %XVFKXMHZ
VHOEVW XQG QRFK ]ZHL GHU ODQJDXIJHVFKRVVHQH &KDULWHQ
.RVORZ XQG GHU URWEORQGH 3MRWU 6DZDWHMHZ 5LQJVXP
VWDQGHQ 1HXJLHULJH XQWHU LKQHQ -HJRU 3HWXFKRZ GHQ HV
VWHWV HUUHJWH ZHQQ *HOG DXV HLQHU 7DVFKH LQ GLH DQGHUH
IOR‰
'LH (LQVlW]H ZDUHQ JHULQJ GDV *OFN LQ .RSHNHQ JH
PHVVHQ ILHO EDOG GLHVHP EDOG MHQHP ]X %HVRQGHUV DXI
IlOOLJ ZDU HV ZLHGHUXP /MRVFKND KROG (U VSUHQJWH GLH
%DQN Ä6ROFKH *OFNVSLO]H JLEW HV³ JUXQ]WH -HJRU 3H
WXFKRZ
,ZDQ 6WXSQLQ VHXI]WH Ä3HULSHWLH 1XQ MD PDQFK HLQHU
VHW]W .RSHNHQ ± LFK JHKH DXIV *DQ]H ,VW GRFK P|JOLFK
GD‰GDV*OFNGHPOlFKHOWGHUZDVULVNLHUW³
1DFKXQGQDFKNDPGDV6SLHOLQ6FKZXQJ$XIGHU]HU
NQOOWHQ%HWWGHFNHODJHQQLFKWQXU 5XEHOVFKHLQH VRQGHUQ
DXFK=HKQHU)QIXQG]ZDQ]LJHUVRJDU+XQGHUWHU
/MRVFKNDJHZDQQHVJHZDQQDXFK,ZDQ6WXSQLQ
%XVFKXMHZ ]RJ UXKLJ GDV *HOG DXV GHU 7DVFKH ZDUI HV
OlVVLJ KLQ Ä:DV LVW GDV VFKRQ" 6ROO GDV HLQ 6SLHO VHLQ"
.LQGHULFKHULQQHUHPLFKGD‰ZLUPDQFKPDO=HKQWDXVHQ
GHLQGHU%DQNKDWWHQ³
$QGHUH VHW]WHQ VLFK KLQ]X 1DFK GHP =DKOWDJ YRU NXU
]HPZDUHQDOOHJXWEHL.DVVH
$OV GHU WULXPSKLHUHQGH ,ZDQ 6WXSQLQ URW ZLH QDFK GHU
6DXQD VHLQH EUHLWH 3UDQNH DXI GLH %DQN OHJWH NQXIIWH
-HJRU /MRVFKND LQ GLH 6HLWH Ä1D ORV UFN HLQ 6WFN ,FK
NDQQQLFKWHZLJVWHKHQ³
Ä'X ZLOOVW GRFK QLFKW HWZD PLWVSLHOHQ"³ IUDJWH %XVFKX
MHZ
Ä:DUXPQLFKWELQLFKVFKOHFKWHUDOVGX"³
Ä'X JHKVW SOHLWH 'LH .DUWHQ N|QQHQ *HL]NUDJHQ QLFKW
YHUNQXVHQ³
-HJRUUDQJODQJHPLWVLFKVD‰GDVDK]XSUH‰WHGLH/LS
SHQ]XVDPPHQ6FKOLH‰OLFKKLHOWHUHVQLFKWPHKUDXVÄ1D
ZLUIPLUDXFKPDOHLQH.DUWHKHU³
%XVFKXMHZJULQVWHLKQVS|WWLVFKDQÄ(UVWGHQ(LQVDW]³
-HJRU H[SORGLHUWH Ä+HUJHODXIHQHU 6WUROFK 7UDXW PLU
QLFKW :HQQ HV KLHU HLQHQ JLEW GHP PDQ QLFKW WUDXHQ
NDQQELVWGXGDV³
Ä:DVVXFKVWGXKLHUZHQQGXPLUQLFKWWUDXVW"³
Ä*LEPLUHLQH.DUWH,FKELQUHLFKHUDOVGXHUElUPOLFKHU
6SLW]EXEH:HQQLFKYHUOLHUHZHUGHLFKEOHFKHQ³
'DV6SLHOJLQJVHLQHQ*DQJ6WLPPHQZXUGHQODXWEDOG
HUZDUWXQJVYROOYHUKDOWHQEDOGJHVSDQQWEDOGHUVWDXQW
'DV6SLHOQDKPVHLQHQ/DXIXQGGDV*HOGNQLVWHUWH
-HJRU ZlO]WH VLFK YRP %HWW ]RJ VHLQHQ .RIIHU KHUYRU
|IIQHWHGDV6FKOR‰(UUHFNWHGLHEUHLWHQ6FKXOWHUQXQGWUDW
PLW HLQHP $XVGUXFN VlXHUOLFKHU +HUDEODVVXQJ DXI GHP
*HVLFKWDQGLH6SLHOHUKHUDQÄ'DGX+HUJHODXIHQHUNHLQ
%HVHQVWUXQN±*HOG*LEHLQH.DUWHKHU³
%XVFKXMHZODFKWHDXIÄ+DWZDVORFNHUJHPDFKW:LHYLHO
=HKQHUZLOOVWGXPLWGLHVHP)QIHUKHUDXVKROHQ"³
Ä.DQQVWUXKLJJULQVHQ,FKJHKHVRKRFKZLHLFKP|FK
WH(LQH.DUWHKHU³
Ä'HQJDQ]HQ6FKHLQ"³
Ä(LQHQ5XEHOVHW]HLFK³
Ä.QDXVHUHQLFKW*HKVWVRZLHVRSOHLWH³
Ä,FKVHW]HHLQHQ5XEHO³EHKDUUWH-HJRUXQZLUVFK
Ä6LH ZDU HLQ VSDUVDPHV 0lGFKHQ XQG WUXJ LKU *HOG LP
5RFNVDXP³
%XVFKXMHZKREGHQ3DFNHQJDEJHVFKLFNW
'LH.DUWHGLHHU-HJRUKLQZDUIYHUVFKZDQGLQGHUURWHQ
+DQG PLW GHQ DEJHEURFKHQHQ )LQJHUQlJHOQ -HJRU KLHOW
GHQ %OLFN VWDUU GDUDXI JHULFKWHW 6HLQH /LSSHQ YHU]RJHQ
VLFK OHLFKW DOV ZROOWH HU JOHLFK DXV 9HUZXQGHUXQJ HLQHQ
3ILIIDXVVWR‰HQ
%XFKXMHZ EOLQ]HOWH VS|WWLVFK PLW VHLQHQ OlVWHUOLFK EODQ
NHQ $XJHQ HQWEO|‰WH GLH /FNH ]ZLVFKHQ GHQ GLFKW VWH
KHQGHQ=lKQHQ
-HJRU3HWXFKRZNUDPSIKDIWGLH6FKXOWHUQKRFKJH]RJHQ
KLHOW GLH %DQN DEHU GLHVH %DQN ]HUUDQQ LKP XQWHU GHQ
)LQJHUQ
%XVFKXMHZ KDUNWH HLQHQ +DXIHQ ]HUNQLWWHUWHU 6FKHLQH
YRUVLFK]XVDPPHQEOLFNWH-HJRUDQÄ+DXDEGHLQ)QIHU
LVWIXWVFK³
'LHIQI5XEHOPLWGHQHQ-HJRU3HWXFKRZLQV6SLHOHLQ
JHVWLHJHQZDUKDWWHHURKQH $XIKHEHQV RKQH EHVRQGHUHQ
6FKPHU] YHUORUHQ =XUFNJHEOLHEHQ ZDU HLQ *HIKO XQHU
IOOWHQ*OFNV
-HJRUVFKQDXIWHPL‰PXWLJVWDQGDXIÄ:DUWHWIDQJWQRFK
QLFKWDQ³
:LHGHU]RJHUGHQ.RIIHUKHUYRU'DV6FKOR‰NOLUUWH(U
OHJWHHLQHQ6FKHLQDXIV%HWW
,ZDQ6WXSQLQJULQVWHEHUGDV JDQ]H*HVLFKW Ä(LQH 3H
ULSHWLHELVWGXDEHUNHLQ0HQVFK+DWHLQHQQHXHQ)QIHU
DXVJHSDFNWDOVREHUVLFKYRU%HWWOHUQJUR‰WXQZROOWH³
%XVFKXMHZ VDJWH QLFKWV PLVFKWH QXU GLH .DUWHQ ZDUI
KXQGHUW5XEHODXIV %HWWÄ:HU KDW 0XPP" 0HLQHWKDOEHQ
XPDOOHV³
(VURFKQDFKHLQHPJUR‰HQ6SLHO
(LQHUGHU8PVWHKHQGHQEDWÄ+|UWPDO.LQGHUVFKLHEHQ
ZLU GDV %HWW LQ GHQ *DQJ GDQQ N|QQHQ ZLU XQV GD]XVHW
]HQ³
Ä:R]X HUVW 0|EHO UFNHQ /RV JOHLFK DXI GHQ )X‰ER
GHQ³
Ä5LFKWLJ:DUXPQLFKWEHTXHPPDFKHQ7UDJHQMDNHLQH
6RQQWDJVVDFKHQGLHGUHFNLJZHUGHQN|QQWHQ³6LH VD‰HQ LP .UHLV GLH HLQHQ GHQ 5FNHQ JHJHQ GHQ
2IHQ JHNHKUW GLH DQGHUHQ PLW XQWHUJHVFKODJHQHQ %HLQHQ
GLUHNWLP'XUFKJDQJ.HLQHUODJDXIVHLQHP%HWWPHKUDOV
GLH +lOIWH VSLHOWH 'LH %DQN ZXFKV =HUNQLWWHUWH =HKQHU
)QIXQG]ZDQ]LJHU)QI]LJHUZXUGHQKHUDXVJHKROW
Ä/RVJHKWåV³YHUNQGHWH%XVFKXMHZ
(LQ 6HXI]HU OLHI GXUFKV :RKQKHLP 'LH 6SLHOHU UHJWHQ
VLFKVWUHFNWHQGDVVWHLIJHZRUGHQH .UHX] 'LH OHW]WH 5XQ
GH :HQQ GLH %DQN QLFKW DXVJHQRPPHQ ZXUGH ILHO HLQ
+DXIHQ*HOGDQLKQ
-HJRU 3HWXFKRZ KDWWH ELVKHU *OFN JHKDEW GHU %DQN
EDOGHLQHQ)QIHUEDOGHLQHQ=HKQHUHQWULVVHQNHLQHLQ]L
JHV 0DO ZDU HU RKQH *HZLQQ KHUDXVJHNRPPHQ -HW]W ODJ
GDV +HU]$V LQ VHLQHU VFKZHL‰IHXFKHQ +DQG ± HLQH JXWH
.DUWH$XFKZHQQHUHLQHQ%XEHQRGHUHLQH'DPHEHNDP
NRQQWH HU RKQH 5LVLNR ZHLWHUVSLHOHQ 8QG ZHQQ HU XQHU
K|UWHV *OFN KDWWH HLQ ]ZHLWHV $V RGHU HLQH =HKQ « (U
KLHOWHLQHJXWH.DUWHLQGHU+DQG
-HJRU VDK VLFK GHQ *HOGEHUJ DQ ± JHOEH 5XEHOVFKHLQH
JUQOLFK VFKLOOHUQGH )QI]LJHU (LQ EXQWHU +DXIHQ 'XUFK
LKUH *U|‰H XQG HGOH )DUE]XVDPPHQVWHOOXQJ VWDFKHQ GLH
+XQGHUWUXEHOQRWHQEHVRQGHUVLQGLH$XJHQ
%XVFKXMHZ GHU GLH %DQN KLHOW NDXWH GLH DXIJHELVVHQH
/LSSH XQG EOLQ]HOWH ZlKUHQG HU PLW JHZRKQWHU (OHJDQ]
GLH .DUWHQ KLQZDUI 'HU +DXIHQ *HOG XQG GLHVH +lQGH
*HVFKLFNWH +lQGH IULVFKH 6FKUDPPHQ DQ GHQ .Q|FKHUQ
ODQJH )LQJHU GHUHQ .XSSHQ ZLH DEJHKDFNW DXVVDKHQ
SODWWH ZHL‰H 1lJHO :HU NDQQWH GLHVHQ 0DQQ GHVVHQ
+lQGHQLFKWGDVJHULQJVWH9HUWUDXHQHLQIO|‰WHQ"9RQGHP
NRQQWH PDQ DOOHV HUZDUWHQ (U ZDU HLQ 6SLW]EXEH KDWWH
JHVHVVHQYHUPXWOLFKIULUJHQGHLQH*DXQHUHL
$EHUR*RWW:LHYLHO*HOGQHEHQLKPDXIGHP)X‰ERGHQ
ODJ 8QG VHLQH .DUWH ZDU JXW +HU]$V 'D KDWWH HU 3H
WXFKRZQXQVFKRQGDVIQIWHPDO5RWLQGLH+DQGEHNRP
PHQ 9LHUPDO JHZRQQHQ NHLQHQ 5HLQIDOO HUOHEW 8QG GD
VROOWHHUSDVVHQ"
6R HLQ +DXIHQ *HOG (U KDWWH HV -HJRU DQJHWDQ (LQH
*lQVHKDXWNRQQWHPDQNULHJHQZHQQPDQLKQVRGLFKWYRU
VLFKVDK$OOHVWUHLIWHQLKQLPPHUZLHGHUPLWGHQ%OLFNHQ
8QGHUKLHOWHLQHJXWH.DUWHLQGHU+DQG
Ä'X±ZLHKRFKJHKVWGX"³IUDJWH%XVFKXMHZDEJHKDFNW
VHLQH $XJHQ EOLFNWHQ NDOW GXUFK GLH VSlUOLFKHQ :LPSHUQ
RKQH6SRWW±IHLQGVHOLJVRNDPHV-HJRUYRU
Ä:LHYLHO VLQG GHQQ GULQ"³ IUDJWH HU GXPSI XQG IKOWH
GD‰GLH.DUWHLQVHLQHU+DQGYRUQ6FKZHL‰IHXFKWZXUGH
Ä'XZLOOVWGRFKQLFKWDXIV*DQ]HJHKQ"³
Ä'DNRPPVWGXQLFKWPLWZDV":LHYLHOIUDJHLFK³
Ä%LQQLFKWLP%LOGH³
Ä'DQQ]lKOH³
Ä/MRVFKND³ %XVFKXMHZ QLFNWH OlVVLJ PLW GHP .RSI
Ä5HFKQHPDO]XVDPPHQZLHYLHO*HOGLQGHU%DQNLVW%LQ
LUJHQGZLHQLFKWDXIGHPODXIHQGHQJHEOLHEHQ³
/MRVFKNDNQLHWHVLFKVWLUQUXQ]HOQGKLQEHJDQQXPVWlQG
OLFK ]X ]lKOHQ ZREHL HU GLH 6FKHLQH YRQ HLQHU 6WHOOH DXI
GLHDQGHUHOHJWH
5LQJVXP VFKZLHJHQ DOOH -HJRU ZLVFKH VLFK PLW GHP
bUPHOGHQ6FKZHL‰YRQGHU6WLUQ
Ä6LHEHQKXQGHUWIQIXQGYLHU]LJ5XEHO³
1RFK HLQPDO IXKU VLFK -HJRU PLW GHP bUPHO EHUV *H
VLFKWEHZHJWHNDXPGLHWURFNHQH=XQJHÄ$XIV*DQ]H³
Ä+DVWZRKOQLFKWDOOHEHLVDPPHQ2SD³ULHI%XVFKXMHZ
DXV VHLQH :DQJH ]XFNWH Ä(UVW OHJ PDO XQWHU =HXJHQ
VLHEHQKXQGHUWIQIXQGYLHU]LJ KHU 'DQQ ZLOO LFK GLU JODX
EHQ³
Ä'LH OHJ LFK VFKRQ KLQ ZDV GX EOR‰ KDVW³ HQWJHJQHWH
-HJRU QLFKW JDQ] EHU]HXJHQG Ä'DQQ PDFK XQG KDOW GDV
6SLHOQLFKWDXIVFKODFKWHGHLQHOHQGHV.|IIHUFKHQDXV³
%XVFKXMHZEOLQ]HOWHQLFKWPHKU
-HJRU IKOWH GD‰ HU VLFK HUKHEHQ PX‰WH 'DV HUZDUWHWH
QLFKW QXU %XVFKXMHZ DWHPORV HUZDUWHWHQ HV DOOH DQGHUHQ
Ä1D³
-HJRU VWDQG VFKZHUIlOOLJ DXI (U VWDNVWH GLH HLQJHVFKOD
IHQHQ %HLQH JHKRUFKWHQ LKP NDXP HV SULFNHOWH LQ GHQ
:DGHQ'LHVFKZHL‰IHXFKWH+DQGNQHWHWHGLH .DUWH (LQH
JXWH.DUWHDEHUEHLMHGHU.DUWHNRQQWHPDQGHQNU]HUHQ
]LHKHQ :HQQ HU HLQH 6HFKV EHNDP" %XVFKXMHZ KDWWH
JHSUDKOW GXUFK GLH .DUWHQ VHKHQ ]X N|QQHQ -D XQG GLH
.DUWHQ«:HUKDWWHVLHJHSUIW"
-HJRU WUDW DQ VHLQ %HWW ]RJ GHQ .RIIHU KHUYRU (LQ
VFKZHUHVVROLGHV6FKMR‰GHU6WDKOEJHOUDVWHWH]ZLVFKHQ
GLFNHQ5lGHUQ'LHVH5lGHUKDWWHHUVHOEVWDQJHQLHWHW'LH
EOR‰H%HUKUXQJGHV6FKORVVHVJHQJWHXPLKPMHGH/XVW
DP 6SLHO ]X QHKPHQ 'RFK GDQQ ODJ GHU .RIIHU JH|IIQHW
YRU LKP VHLQH +DQG NURFK LQ JHZRKQWHU :HLVH XQWHU GLH
:lVFKH ]X GHP YHUVWHFNHQ :LQNHO LQ GHP HU GDV *HOG
DXIEHZDKUWH±PHKUHUH%QGHOGHU/RKQIUGUHL0RQDWH
6FKRQ ODQJH KDWWH -HJRU YRU DQ HLQHP 6RQQWDJ LQ GLH
.UHLVVWDGW ]X IDKUHQ XQG GDV *HOG DXI GHU 6SDUNDVVH HLQ
]X]DKOHQ ,PPHUKLQ ZDUHQ HV IQIWDXVHQG LQ +XQGHUWHUQ
XQGUXQGGUHLKXQGHUW5XEHOLQNOHLQHUHQ6FKHLQHQ(LQWDX
VHQGVROOWHHUMHW]WKHUDXV]LHKHQXQGGDYRQVLHEHQKXQGHUW
IQIXQGYLHU]LJ 5XEHO DE]lKOHQ" )U ZHQ DE]lKOHQ" )U
GLHVHQ=XFKWKlXVOHU6HLQVDXHUYHUGLHQWHV*HOG'HU)UDX
OLHIHUWHHUNHLQHQ5XEHODEHUYHU]LFKWHWHDXIGDV0LWWDJ
HVVHQ LQ GHU .DQWLQH 6LHEHQKXQGHUWIQIXQGYLHU]LJ GHP
*DXQHUEHUODVVHQ
Ä1D VFK|Q³ -HJRU GUHKWH PKVDP GHQ .RSI KLHOW GHQ
%OLFNMHGRFKJHVHQNWÄ,FKVSXFNHDXIGHLQH%DQN)QI]LJ
5XEHO³
Ä$FK VR³ VDJWH %XVFKXMHZ JHGHKQW PLW VS|WWLVFKHP
8QWHUWRQÄLFKKDEHHVVFKRQPLWGHU$QJVWJHNULHJW³
$XVVHLQHU6WLPPHK|UWH-HJRU(UOHLFKWHUXQJKHUDXV(U
EDQJWH XP VHLQH %DQN 'HU +DXIHQ *HOG QHEHQ LKP GHU
JDQ]H +DXIHQ ZUGH LKP ]XIDOOHQ XQG HU -HJRU IQI]LJ
5XEHO JHZLQQHQ *DQ]H IQI]LJ $OOHV EULJH ZUGH IU
QLFKWV XQG ZLHGHU QLFKWV DOOHLQ ]X VHLQHP 9HUJQJHQ
GLHVHU 9DJDEXQG HLQVWUHLFKHQ 8QG HU KDWWH HLQH JXWH
.DUWH
'HU .RIIHU ZDU RIIHQ GXUFK GDV 7XFK KLQGXUFK NRQQWH
HUGLH*HOGEQGHOIKOHQ
%XVFKXMHZ GUlQJWH ]XU (LOH Ä1D EHZHJ GLFK HQGOLFK
KHU:DVWU|GHOVWGX"³
Ä$XIV *DQ]H³ VFKULH -HJRU PLW EHUVFKQDSSHQGHU
6WLPPH Ä,FK JHKH DXIV *DQ]H +LHU GX 6FKZHLQHKXQG
GDV*HOG³
-HJRU ZLFNHOWH GLH (UVSDUQLVVH DXV GHP 7XFK VHLQHU
)UDXLQGHPHUVLHYHUZDKUWHOHJWHWDXVHQG5XEHOEHLVHL
WH NODSSWH GHQ .RIIHU ]X /DQJH VXFKWH HU GDV +HU]$V
GDVKLQWHUGHQ.RIIHUJHUXWVFKWZDU
8QGZlKUHQGHUGLH.DUWHVXFKWHVFKZDQGVHLQH=XYHU
VLFKWZLHGHU
Ä$XIV*DQ]H«³
'LH.DUWHLQGHUHLQHQ+DQG HLQHJXWH.DUWH±QXQKHOIH
PLU *RWW  LQ GHU DQGHUHQ HLQ %QGHO +XQGHUWUXEHOVFKHL
QH 6DXHU YHUGLHQWHV *HOG PLW GHP %XFNHO HUZRUEHQ LQ
KDUWHU=XFKWYRP0XQGHDEJHVSDUW1LFKWMHGHQ7DJKDWWH
HUVLFKHLQ0LWWDJHVVHQJHJ|QQW
Ä6LHKVWGXGDVGX6FKXIW"*ODXEVWGXPLUMHW]W"³
Ä-D³ HQWJHJQHWH %XVFKXMHZ NQDSS XQG HUQVW Ä6HW]
GLFK³
6LH VFKZLHJHQ 9RQ DOOHQ 6HLWHQ VDKHQ GLH /HXWH PLW
EOLQ]HOQGHQ $XJHQ HUUHJW XQG JHEDQQW ]X 6LH ZDUWHWHQ
'RFK -HJRU ZXUGH SO|W]OLFK YRQ 9HU]ZHLIOXQJ JHSDFNW
:LH NRQQWH GDV QXU JHVFKHKHQ" %XVFKXMHZ ZLUG LKQ KHU
HLQOHJHQ6LHKDQGD ]HLJWH HU VHLQ ZDKUHV *HVLFKW VHLQH
*DXQHUYLVDJH %LVKHU KDWWH HU GLH =lKQH JHIOHWVFKW MHW]W
PDFKWHHU(UQVW
$EHU%XFKXMHZKDWWHLKPVFKRQHLQH.DUWH]XJHZRUIHQ
-HJRUQDKPVLHDXI$EOHKQHQ"'D]XZDUHV]XVSlW:HQQ
HUGLH.DUWHHLQPDOLQGHU+DQGKLHOWJDEHVNHLQ=XUFN
PHKU'DZUGHVLFKQLFKWQXU%XVFKXMHZHPS|UHQ
(UKDWWHGHQ.DUR.|QLJEHNRPPHQ
%XVFKXMHZ ERKUWH LKP VHLQHQ %OLFN JHQDX LQ GLH 3XSLO
OHQ
Ä1RFKHLQ.lUWFKHQJHIlOOLJ"³
0DQK|UWHZLHULQJVXPGLH/HXWHDWPHWHQ
Ä/D‰PLFKVHOEHU]LHKHQ³EDW-HJRUKHLVHU
0LW VHLQHQ VFKZHUIlOOLJHQ GLFNHQ UDXKHQ )LQJHUQ
ZlKOWH HU HLQH .DUWH DXV GHP 6SLHO GDV LKP KLQJHKDOWHQ
ZXUGH +HOI *RWW KHOI *RWW -HJRU NRQQWH QLFKWV PHKU
VHKHQ6FKZHL‰OLHILKPYRQGHU6WLUQEL‰LQGLH$XJHQ
Ä1D"³ %XVFKXMHZ EHXJWH VLFK PLW GHP JDQ]HQ .|USHU
YRU
'HP.|QLJZDUGDV$VJHIROJW$XV
%XVFKXMHZ OHJWH GLH VFKPDOH GXUFK NHLQH $UEHLW JH
SUlJWH+DQG DXIV*HOG ]RJ HV ZRUWORV ]X VHLQHP +DXIHQ
KHUDQ
Ä'D LVW GHU 5HVW³ VDJWH HU XQG ZDUI -HJRU HLQ SDDU
6FKHLQFKHQ]X
-HJRUQDKPVLHJHKRUVDPDQVLFK«
*HQNDGHUZLHVWHWVEHUGHQ )OX‰JHVHW]WZDU WUDI GLH
/HXWH LP :RKQKHLP ]XP HUVWHQPDO QLFKW VFKODIHQG DQ
$OOHVD‰HQXQWHUGHU/DPSHDXIGHP)X‰ERGHQLQ7DEDN
ZRONHQJHKOOW
*HQNDJLQJ]XVHLQHP%HWWZDUIGLH'HFNH]XUFNÄ,FK
VHKH LKU GUHVFKW HUQVWOLFK HLQHQ /D‰W GDV PDQ 6DVFKD
HUIDKUHQ'HUZLUGHXFKZDVHU]lKOHQ³
1LHPDQG EHDFKWHWH LKQ -HJRU YHUVSLHOWH JHUDGH GDV
OHW]WH*HOGGDVYRQGHQWDXVHQG5XEHOQEULJZDU(LQ WUEHU 0RUJHQ :RONHQ KLQJHQ DQ GHQ :LSIHOQ GHU


8IHUILFKWHQHVQLHVHOWH*XUWHEHU-DFNHQXQG5HJHQXP
KlQJH JHVFKQDOOW WUDWHQ GLH )O|‰HU DXV GHP ZDUPHQ
VWLFNLJHQ :RKQKHLP VLH VFKDXGHUWHQ 9HUVFKODIHQH *H
VLFKWHU0DQJHOQGH*HVSUlFKLJNHLW:LHVWHWVLQGHU)UKH
VFKLHQ GDV :DVVHU DP *UR‰HQ .RSI ODXWHU XQG ZLOGHU DOV
VRQVW]XOlUPHQ
*HEHXJW GHQ %OLFN JHVHQNW JLQJ -HJRU 3HWXFKRZ PLW
GHQ DQGHUHQ ]XP %RRW hEHU 1DFKW ZDU VHLQ *HVLFKW
DQJHVFKZROOHQ 8QVLFKHU VFKULWW HU DXV VFKOHLIWH GHQ +D
NHQKLQWHUVLFKKHU
%HL GHQ %RRWHQ DQ GHQHQ VLFK GLH )O|‰HU ]X VFKDIIHQ
PDFKWHQ VWDQG 1LNRODL %XVFKXMHZ HUZDUWHWH GLH 6lXPL
JHQ hEHU GHU -DFNH WUXJ HU HLQH DOWH EDXVFKLJH 6HJHO
WXFKNXWWHGLHHUYRPODQJHQ&KDULWRQJHOLHKHQKDWWHXQG
REZRKO%XVFKXMHZ ZLH DOOH HLQ %HLO LP *UWHO XQG HLQHQ
)O|‰HUKDNHQ LQ GHQ +lQGHQ KDWWH VDK HU GRFK QLFKW ZLH
HLQULFKWLJHU$UEHLWHUDXV
-HJRU QlKHUWH VLFK LKP YRQ GHU 6HLWH PLW KlQJHQGHP
.RSIXQGVFKOXUIHQGHQ6FKULWWHQÄ+|UPDO-XQJH³VDJWH
HU VFKXOGEHZX‰W ÄGDV YRQ JHVWHUQ DEHQG YHUJHVVHQ ZLU
GDV (V ZDU EOR‰ HLQ 6FKHU] =XP =HLWYHUWUHLE .ODU ZLH
LFKDXIGHQ/HLP«+|U]XJLEPLUGDV*HOG]XUFNXQG
6FKZDPPGUEHU³
%XVFKXMHZ JULQVWH VR GD‰ HLQH :DQJH ]XFNWH XQG GLH
$XJHQNOHLQZXUGHQ
Ä0DFKVW ZRKO :LW]H 2SD 6WURPDXI IOLH‰W HLQ )OX‰
QLFKW³
Ä+|U ]X JLE GDV *HOG KHU VDJ LFK RGHU HV SDVVLHUW HLQ
8QJOFN³-HJRUUFNWHGURKHQGQlKHU
Ä1DQDKDXDE³%XVFKXMHZVWUDIIWHVLFK
Ä0LVWVWFN LFK VFKODJ GLFK NXU] XQG NOHLQ³ -HJRU
VFKZDQJGHQ+DNHQEHUP.RSI
%XVFKXMHZ VSUDQJ ]XUFN JULII ]XP %HLO Ä1D ORV
NRPPKHU,FKKDFNHGLUGHQGLFNHQ6FKlGHODXI³
*HQND6FKDPDMHZLQNXU]HU-RSSHPLW*XPPLVWLHIHOQ
GLH ELV ]X GHQ /HLVWHQ UHLFKWHQ IXKU KHUXP ZREHL VHLQH
WURFNHQH 7ROOH XQWHU GHU 0W]H KHUYRUUXWVFKWH Ä:DV VROO
GHU 8QIXJ ± GD PDFKH LFK QLFKW PLW³ VFKULH HU WUDW DQ
-HJRU KHUDQ XQG JULII QDFK GHU 6WDQJH Ä*HVFKLHKW GLU
UHFKWGX(VHOZLUVWGLFKQLFKWPHKUPLWLKPHLQODVVHQ$E
LQV%RRW³
-HJRUJDENOHLQEHLXQGGUHKWHVLFKJHKRUVDPXP
'HU$EHQGNDPGDV JDQ]H:RKQKHLPZDUYHUVDPPHOW
'HUHLQHZROOWHVSLHOHQGHUDQGHUH]XVFKDXHQDOV$X‰HQ
VWHKHQGHUVLFKHUHLIHUQ1XU]ZHL/HXWHZDUHQQLFKWEHWHL
OLJW*HQND6FKDPDMHZXQG-HJRU3HWXFKRZGHUXQDXVJH
NOHLGHWDXIGHP%HWWODJGDV*HVLFKWLQV.LVVHQJHGUFNW
'LH(LQVlW]HVWHLJHUWHQVLFKVFKQHOO-HJRUODJGDEDOOWH
KD‰HUIOOWGLH)lXVWH9HUKDOWHQH$XVUXIHVFKOXJHQDQVHLQ
2KU 'HP %XVFKXMHZ ZDU QLFKWV DQ]XKDEHQ 6lPWOLFKH
6SLHOHU ZUGHQ VLFK DXI GLH +LQWHUEHLQH VWHOOHQ *ODWWH
WDXVHQGZDUHQIXWVFKXQZLGHUEULQJOLFKYHUORUHQ
'LH6WLPPHQSHLQLJWHQLKQ
Ä/RVJHKWåV³
Ä:LUIPLUQRFKHLQH.DUWHKHU³
Ä9HUIOL[WGLH%DQNJHVSUHQJW³
$XFKGLHNXU]HQ3DXVHQWDWHQLKPLQGHU6HHOHZHK ,U
JHQGZHPZDUGDV*OFNKROGXQGHU-HJRUODJJHNUlQNW
YHUJHVVHQ DOOHLQ GD .HLQHP NDP HV LQ GHQ 6LQQ LKQ ]X
EHPLWOHLGHQ8QGZHQQHUHVQRFKHLQPDOYHUVXFKWH"$EHU
QLFKWVRKLW]N|SILJVRQGHUQNOXJXPVLFKWLJPLW%HGDFKW
9LHOOHLFKW JHZDQQ HU LQ NKQHP +DQGVWUHLFK VHLQ *HOG
]XUFNZDUIHLQUDXVZHQQHUHLQH.OHLQLJNHLWULVNLHUWH«
-HJRUNURFKYRP%HWW]RJEHKXWVDPGHQ.RIIHUKHUYRU
SDFNWHGDV*HOGDXVHQWQDKPGHP%QGHOHLQHQ+XQGHU
WUXEHOVFKHLQ
0LWGHP5HFKWGHV9HUOLHUHUVGHU9HUVWlQGQLVXQG 0LW
JHIKO EHDQVSUXFKHQ GDUI VWLH‰ HU GLH 6LW]HQGHQ JURE
EHLVHLWH
Ä1DUFNPDOHLQ6WFNPDFKGLFKQLFKWVREUHLW³
(UVHW]WHVLFKEHPKWQLHPDQGHQDQ]XVHKHQQDKPHLQH
.DUWH+LQWHU GHU 6LHGOXQJ DP (QGH GHV 6WHLQGDPPV KDWWH


'XELQLQ5HXVHQDXIJHVWHOOW-HGHQ$EHQGJLQJHUVLHNRQ
WUROOLHUHQ *HUDGH NDP HU YRQ GRUW ]XUFN XQG VFKOHSSWH
HLQHQ(LPHULQGHP%DUVFKH]DSSHOWHQ
(UOLHIGLUHNWEHUGHQ'DPPEDODQFLHUWHYRQHLQHPGHU
JUR‰HQ 6WHLQH ]XP DQGHUHQ 'LHVHU :DOO ± IDVW YRQ GRS
SHOWHU 0DQQVK|KH ± ]RJ VLFK HLQHQ YLHUWHO .LORPHWHU KLQ
(U EHJDQQ EHL GHU .DQWLQH XQG YHUOLHI OlQJV GHV EURGHOQ
GHQ.DWDUDNWV
9RU]ZHL-DKUHQQRFKZDU'XELQLQV$EVFKQLWWGHUKlUWH
VWH GHV JDQ]HQ )OXVVHV ]ZLVFKHQ 4XHOOHQ XQG 0QGXQJ
JHZHVHQ 'HU*UR‰H.RSIKDWWHGDV +RO]DXIGLHVWHLQLJH
6DQGEDQN JHZRUIHQ :lKUHQG HLQHV 6RPPHUV WUPWHQ
VLFK GRUW GHV |IWHUHQ ULHVLJH 6WDSHO :DU +RFKEHWULHE EHL
GHU +RO]WULIW KDWWHQ GLH )O|‰HU ]Z|OI 6WXQGHQ WlJOLFK
DUEHLWHQPVVHQ,P+HUEVWZDUHQVLHDP(QGHLKUHU.UDIW
6R KDWWHQ VLH EHVFKORVVHQ HLJHQKlQGLJ HLQHQ 'DPP ]X
HUULFKWHQGHUGHP+RO]GHQ:HJ]XU6DQGEDQNYHUVSHUUWH
'HU 'DPP ZDU ]X (QGH ZR VHLQH VWHLQHUQH %|VFKXQJ
DQGLH:DQGGHU.DQWLQHJUHQ]WHKLQWHUGHU(FNHVDKPDQ
GLHHUOHXFKWHWHQ)HQVWHUGHV:RKQKHLPV(VZDU]LHPOLFK
VSlWDEHUGRUWGDFKWHQLHPDQGDQ6FKODI
'DV *HIKO GHV 6WRO]HV XQG GHU 6HOEVW]XIULHGHQKHLW ±
DOOHV LVW JXW DOOHV LP /RW ± ZDU ZLH IRUWJHEODVHQ 'RUW
ZUGHQZLHGHU.DUWHQJHGURVFKHQ
,UJHQG VR HLQH YHUNUDFKWH ([LVWHQ] VR HLQ ORFNHUHU 9R
JHO GHU LP /HEHQ JHVFKHLWHUW ZDU KDWWH ]ZHL 'XW]HQG
HUZDFKVHQH 0HQVFKHQ XQWHU GHU )XFKWHO YHUQQIWLJH
JHVFKHLWH VHOEVWEHZX‰WH 0HQVFKHQ 8QG HU 0HLVWHU 'X
ELQLQ GHU %HUHLFKVDOOPlFKWLJH GHP PDQ MHGHV :RUW YRQ
GHQ /LSSHQ DEODV NRQQWH QLFKW HLQIDFK KLQJHKHQ XQG
VDJHQ%DVWD.LQGHU6FKOX‰PLWGHP)LUOHIDQ]
$OOHV JXW DOOHV LP /RW « :RKO GRFK QLFKW DOOHV" 6LH
KDWWHQVDWW]XHVVHQLKUH5XKH]XYLHO5XKH²6FKODIXQG
$UEHLW$UEHLWXQG6FKODI«
(LQ%RRWVWLH‰]XP8IHUYRU *HQND 6FKDPDMHZ VSUDQJ
KHUDXV]RJGDV%RRWPLWHLQHP5XFNDXIV*HU|OOOLHIPLW
IHGHUQGHQ 6FKULWWHQ GHQ 'DPP KRFK Ä9HU]DXEHUVW GX
LKQ"³ IUDJWH HU LQGHP HU HEHQIDOOV ]X GHQ HUOHXFKWHWHQ
)HQVWHUQKLQVWDUUWH
Ä,FKVWHOOHVRPHLQH%HWUDFKWXQJHQDQ³
Ä(U]LHKWGHQ-XQJVGDV)HOOEHUGLH2KUHQGDQQPDFKW
HUVLFKDXVGHP6WDXEGHU+XQGHVRKQ³
'XELQLQVFKZLHJ
Ä:HQQGXQLFKWVGDJHJHQKDVWVFKWWOHLFKGDV*HOGDXV
LKPUDXV6DVFKDXQGMDJHLKQ]XP7HXIHO³
Ä'DVKDWQRFK=HLW³
*HQNDWUDWYRQHLQHP)X‰DXIGHQDQGHUHQQlKHUWHVHLQ
*HVLFKWGHP'XELQLQVÄ:DVIUHLQHQQLPPVWGXGDXQWHU
GHLQH )LWWLFKH" 'HU %XUVFKH VXFKW VHLQ *OFN LQ IUHPGHQ
7DVFKHQ 'LHVH 6RUWH ]LHKW PDQ QLFKW DXV GHQ 6WURP
VFKQHOOHQ 6R HLQHP KDXW PDQ HLQV EHU GHQ 6FKlGHO
ZHQQHUDXIWDXFKW³
Ä'DQQ P‰W PDQ VR PDQFKHP HLQV EHU]LHKHQ $XFK
HKUHQZHUWH /HXWH YHUJHVVHQ PLWXQWHU ZDV VLFK JHK|UW ±
QLFKWQXU*HOLFKWHUYRP6FKODJHHLQHV%XVFKXMHZ³
'XELQLQVWDQGQRFKHLQLJH$XJHQEOLFNHGDGDQQVWLHJHU
ODQJVDPKLQXQWHU7DEDNVTXDOPODJHUWHLQGLFKWHQ6FKZDGHQEHUGHQ.|S
IHQGHUDXIGHP%RGHQKRFNHQGHQ0lQQHU9LHOHVFKLHOWHQ
DUJZ|KQLVFK]X%XVFKXMHZKLQ(VNRQQWHZRKONDXPPLW
UHFKWHQ'LQJHQ]XJHKHQGD‰HUVROFKH*HZLQQHHLQKHLP
VWH :HQQ VLH LKQ EHLP %HWUJHQ HUWDSSWHQ ZUGH HV LKQ
WHXHU ]X VWHKHQ NRPPHQ 6LH ZDUHQ QLFKW PHKU ]XP
6FKHU]HQ DXIJHOHJW GDV /DFKHQ ZDU LKQHQ YHUJDQJHQ ,Q
GHU ]XP 6FKQHLGHQ GLFNHQ YHUTXDOPWHQ /XIW EUDXWH VLFK
8QKHLO]XVDPPHQ-HGH0LQXWHNRQQWHHVVLFKHQWODGHQ
1LNRODL %XVFKXMHZ KDWWH GHQ *UWHO JHO|VW HU VD‰ LP
8QWHUKHPG GD GLH %HLQH ZLH HLQ 7UNH XQWHUJHVFKODJHQ
QHEHQVHLQHP*HOG
Ä8PDOOHV³VDJWH%XVFKXMHZPLWOHLGORV:LHRIWKDWWHHU
GLHVH:RUWHLP/DXIHGHV$EHQGVVFKRQDXVJHVSURFKHQ
8P DOOHV -HJRU ]RJ GHQ .RSI ]ZLVFKHQ GLH 6FKXOWHUQ
VHLQH+lQGHEHEWHQ(UZDUIGLH.DUWHKLQ
%XVFKXMHZQDKPVLHUXKLJDQVLFKVWUHLIWHVLHPLWHLQHP
%OLFN JULII QDFK GHP 6SLHO Ä/D‰ PLFK VHOEHU ]LHKHQ³
-HJRUV+lQGH]LWWHUWHQGDV6SLHO.DUWHQ]LWWHUWHHV]LWWHU
WHQVHLQHJH|IIQHWHQ/LSSHQ
Ä(U KDW VLFK HLQH JHQRPPHQ³ VDJWH KLQWHU %XVFKXMHZ
MHPDQGXQIUHXQGOLFK
'D ZDUI -HJRU GLH .DUWHQ DXI GHQ )X‰ERGHQ hEHU GLH
YHUVWUHXWHQ *HOGVFKHLQH ZHJ ODQJWH HU QDFK %XVFKXMHZ
Ä%HWUJHU³NUlFK]WHHUÄ,FKHUZUJHGLFKGX6DXNHUO³
:LH YRQ HLQHU )HGHU KRFKJHVFKQHOOW VSUDQJ %XVFKXMHZ
DXIGLH%HLQH
-HJRU]ZlQJWHVLFKVFKZHUIlOOLJDQGHQYHUEOIIWHQGLFKW
JHGUlQJWHQ/HXWHQYRUEHLIOHWVFKWHZLHHLQ7LHUGLH=lKQH
XQGEUOOWHKRFKURWLP*HVLFKWÄ,FKPDFKGLFKIHUWLJ,FK
VFKODJHGLFKNXU]XQGNOHLQ'X6FKZHLQ³
8QEHKROIHQ ULFKWHWH HU VHLQHQ ZXFKWLJHQ .|USHU DXI
QlKHUWH VLFK VFKZDQNHQG GHP VFKPDOVFKXOWULJHQ 1LNRODL
%XVFKXMHZGHPGDVYLHO]XZHLWH+HPGDP/HLEHVFKORW
WHUWH *OHLFK ZUGH -HJRU LKQ SDFNHQ XPNODPPHP LKP
GLH .QRFKHQ EUHFKHQ $EHU %XVFKXMHZ GXFNWH VLFK JH
VFKPHLGLJ XQG JULII YRQ XQWHQ KHU DQ (LQ +DNHQ JHJHQ
GHQ.RSIZDUI-HJRUVFKZHU]X%RGHQ
$OOHV JLQJ VR VFKQHOO GD‰ NHLQHU UHFKW ZX‰WH ZRUDQ HU
ZDU 1LHPDQG KDWWH -HJRU JHKLQGHUW QLHPDQG %XVFKXMHZ
]XUFNJHKDOWHQ
%XVFKXMHZ VWU]WH ]X VHLQHP %HWW VFKOHXGHUWH GLH 0D
WUDW]HKRFKXQGKLHOWHLQ%HLOLQGHQ+lQGHQ
(V ZXUGH VWLOO 'HU GXPSIH /lUP GHV :DVVHUV DP *UR
‰HQ.RSIGUDQJGXUFKGLHJHVFKORVVHQHQ)HQVWHU
%LVKHUZDULKQHQ%XVFKXMHZHLQIDFKXQV\PSDWKLVFKJH
ZHVHQREZRKOXQEHVWLPPWH9HUGlFKWLJXQJHQLKUH$EQHL
JXQJJHZL‰JHQlKUWXQGYHUVWlUNWKDWWHQMHW]WDEHUDOVVLH
GDV%HLOLQVHLQHQ+lQGHQVDKHQEHJULIIHQVLHGD‰HUHLQ
)HLQG ZDU 8QG DXFK LKP ZDU GDV EHZX‰W GHQQ QLFKW
XPVRQVWKDWWHHUYRUKHUGDV%HLOLP%HWWYHUVWHFNW
Ä6R³ %XVFKXMHZ VFKZHQNWH GDV %HLO Ä.RPP PLU NHL
QHU]XQDKH,FKKDEHQLFKWV]XYHUOLHUHQ ,FKPDFKHNXU
]HQ3UR]H‰³
'DV7RVHQGHV:DVVHUVGUDQJGXUFKGLHIHVWYHUULHJHOWHQ
)HQVWHU 1LHPDQG UKUWH VLFK 'LH )O|‰HU VWDQGHQ XQ
VFKOVVLJ GD XQG VWDUUWHQ %XVFKXMHZ DQ (V URFK QLFKW
QDFK HLQHU KDQGIHVWHQ 3UJHOHL QHLQ MHGHQ $XJHQEOLFN
NRQQWH GLHVHU 0DQQ GDV %HLO VFKZLQJHQ XQG QLHPDQG
EH]ZHLIHOWH GD‰ HU HV RKQH %HGHQNHQ DXI GHQ HUVWEHVWHQ
.RSI QLHGHUVDXVHQ ODVVHQ ZUGH ,KQ KLQGHUWHQ ZHGHU HLQ
*HZLVVHQQRFKGLHDOOJHPHLQHQ*UXQGVlW]HPHQVFKOLFKHQ
9HUKDOWHQV 1LFKW HLQPDO -HJRU 3HWXFKRZ YRU +D‰ XQG
9HU]ZHLIOXQJ ZLH YRQ 6LQQHQ NRQQWH VLFK HQWVFKOLH‰HQ
QDFKHLQHP%HLO]XJUHLIHQXPGHPDQGHUHQGHQ6FKlGHO
HLQ]XVFKODJHQ 0HKU DOV ]ZHL 'XW]HQG NUlIWLJHU 0lQQHU
VWDQGHQ YHUGXW]W YRU GHP HQJEUVWLJHQ 6FKZlFKOLQJ
6WDQGHQGDXQGVFKZLHJHQ«'DV:DVVHULP)OX‰OlUPWH
(QGOLFKUHJWHVLFK-HJRUVWW]WHVLFKPLWGHQ+lQGHQDXI
GHQ)X‰ERGHQ UDSSHOWHVLFKPKVDPKRFK1LHPDQGOLH‰
LKQDXVGHQ$XJHQ.DOWDQJHVSDQQWEHREDFKWHWHLKQDXFK
%XVFKXMHZ-HJRUNDPDXIGLH%HLQHJLQJVFKZDQNHQG]X
VHLQHP%HWWVFKPL‰VLFKGDUDXIQLHGHU
'LHDQGHUHQEHZHJWHQVLFK'LH6SDQQXQJZLFKDEHUGLH
9RUVLFKWXQGGDV0L‰WUDXHQEOLHEHQ6LHVFKLHOWHQVFKZHL
JHQG]X%XVFKXMHZKLQ
%XVFKXMHZ VHW]WH VLFK DXI GHQ %HWWUDQG OHKQWH VLFK ]X
UFN DXIV .RSINLVVHQ OHJWH GDV %HLO QHEHQ VLFK /lVVLJ
]QGHWH HU VLFK HLQH =LJDUHWWH DQ XQG EOLHV GHQ .RSI LP
1DFNHQGHQ5DXFK]XU=LPPHUGHFNHKRFK
$XFKGLHDQGHUHQ]RJHV]XLKUHQ%HWWHQ
'LH 7U ZXUGH JH|IIQHW *HQND 6FKDPDMHZ ]RJ GHQ
.RSIXQWHUGHP4XHUEDONHQ HLQ XQG EHWUDW GHQ 5DXP (U
OLH‰GHQ%OLFNPL‰PXWLJEHUGLH%HWWHQJOHLWHQVWROSHUWH
KRE HLQ 6FKOR‰ DXI HLQ JUR‰HV VROLGHV 9RUKlQJHVFKOR‰
ZDUIHVLQGHQRIIHQHQ.RIIHUPLWGHU]HUZKOWHQ:lVFKH
Ä'DV *HOG VROOWHW LKU ZHQLJVWHQV YRP )X‰ERGHQ ZHJ
UlXPHQ³VDJWHHUPUULVFKZlKUHQGHUGLH-DFNHYRQGHQ
6FKXOWHUQVWUHLIWH
'LH 6FKHLQH ODJHQ PLW GHQ .DUWHQ YHUPHQJW DP 2IHQ
1LHPDQGUKUWHHLQH+DQGXPVLHDXI]XKHEHQ'LHOHW]WHQEHLGHQ7DJHZDU/MRVFKND0DOLQNLQZLHEH
WlXEW XPKHUJHODXIHQ 'LH *HOGKDXIHQ GLH (UIROJH XQG
0L‰HUIROJHGLH0HQVFKHQKLQWHULKPGLH LKP LKUHQ ZDU
PHQ $WHP LQV *HQLFN KDXFKWHQ (U VSUWH HV :DV GD
JHVSLHOWZXUGHZDUVFKOHFKWJDQ]EHO*HUQKlWWHHUVLFK
DEJHZDQGW GRFK GD]X IHKOWH LKP GLH .UDIW 8QG 6DVFKD
KLH‰HVQLFKWJXW(VZDUZLHHLQ6WUXGHOGHULKQKLQDE]RJ
XQG QLFKW ZLHGHU IUHLJDE %DQJHQ +HU]HQV GDFKWH HU
PDQFKPDO :LH VROO GDV QXU HQGHQ" 8QG QXQ GHU KHLVHUH
6FKUHL YRQ -HJRU HLQ NXU]HV +DQGJHPHQJH %XVFKXMHZ
PLWGHP%HLOLQGHQ+lQGHQDXIVHLQHP%HWW
:LHDOOHVRKD‰WHDXFK/MRVFKNDGLHVHQXQYHUVWlQGOLFKHQ
0HQVFKHQ (U HUZDUWHWH VWDUNH 0lQQHU ZLH ,ZDQ 6WXSQLQ
RGHU-HJRU3HWXFKRZGLHQLHPDQG IUFKWHWHQZUGHQVLFK
DXI%XVFKXMHZVWU]HQLKQ]XVDPPHQVFKODJHQDEHUQLFKWV
GHUJOHLFKHQ JHVFKDK DOOH VWDQGHQ ZLH HU /MRVFKND IDV
VXQJVORVGD6FKUHFNOLFKZDUGLHVHU0HQVFKPLWGHQKHOOHQ
EOLQ]HOQGHQbXJHQ$OOHKDWWHQ$QJVWYRULKP
/MRVFKNDJLQJYRUVLFKWLJ]XVHLQHP%HWWGDVGLFKWQHEHQ
MHQHP VWDQG DXI GDV VLFK %XVFKXMHZ KLQJHIOHJHOW KDWWH
XQGUDXFKWH/MRVFKND]RJVLFKUDVFKDXVNURFKXQWHUGLH
'HFNH GUHKWH VLFK YRQ %XVFKXMHZ ZHJ GHQQ HU ZROOWH
QLFKW PHKU DQ LKQ GHQNHQ $EHU NDXP KDWWH HU PLW GHU
:DQJH GDV .LVVHQ EHUKUW DOV HU GXUFK GHQ %H]XJ HWZDV
+DUWHVVSUWH (U WDVWHWH PLW GHU +DQG GDQDFK (LQ VFKDU
IHUHLQGULQJOLFKHU%OLFNOLH‰LKQ]XVDPPHQIDKUHQ
Ä'X³ IOVWHUWH %XVFKXMHZ JHGHKQW GXUFK GLH ]XVDP
PHQJHSUH‰WHQ=lKQHÄJHKUDXV³
/MRVFKND YHUVWDQG QLFKW VDK LKQ PLW ZHLW DXIJHULVVHQHQ
$XJHQ DQ Ä5DXVJHKQ VROOVW GX VDJ LFK $OV RE GX PDO
P‰WHVW:DUWHGRUWDXIPLFK1DORV³
%XVFKXMHZ GUHKWH VLFK ODQJVDP XP EOLHV 4XDOP ]XU
=LPPHUGHFNHKRFK/MRVFKNDYHUVWDQGQRFKLPPHUQLFKW
Ä1D³VWLH‰%XVFKXMHZPLWGHP5DXFKKHUYRU
8QG /MRVFKND ZDJWH QLFKW VLFK ]X ZLGHUVHW]HQ (U
VFKOSIWH LQ GLH *XPPLVWLHIHO KLHOW GLH 8QWHUKRVH IHVW
JLQJ]XU7U1LHPDQGEHDFKWHWHLKQ
/DQJHPX‰WHHUZDUWHQ'HUSUDOOH0RQGGHUQXUDQHL
QHU 6WHOOH OHLFKW DQJHVFKOLIIHQ DXVVDK EHVFKLHQ GHQ JH
UlXPLJHQ+RIGLH(LVHQWRQQHLQVHLQHU0LWWH'DV)HQVWHU
GHV%URVZDUVFKZDFKHUOHXFKWHW'RUWVD‰6DVFKD:HQQ
HU MHW]W ]X LKP OLHIH ZUGH %XVFKXMHZ YLHOOHLFKW HWZDV
6FKOLPPHVDQVWHOOHQ.OHLQEHLJHEHQZUGHGHU EHVWLPPW
QLFKW
/MRVFKNDWUDWYRQHLQHP)X‰DXIGHQDQGHUHQNUPPWH
IU|VWHOQG GHQ 5FNHQ XQG NRQQWH VLFK QLFKW GD]X GXUFK
ULQJHQIRUW]XODXIHQ
/HLVH NQDUUWHQ GLH 7UHSSHQVWXIHQ ,P ZHL‰HQ EHU GHU
+RVH KlQJHQGHQ +HPG GDV %HLO XQWHU GHQ (LOERJHQ JH
NOHPPW HUVFKLHQ %XVFKXMHZ 0LW GHU IUHLHQ +DQG SDFNWH
HU/MRVFKNDDQGHU%UXVW]RJLKQ]XVLFKKHUDQXQG]LVFKWH
DXIJHUHJW ZREHL HU LKP VHLQHQ QDFK 7DEDN VWLQNHQGHQ
$WHP LQV *HVLFKW EOLHV Ä'X KDVW GD ]HKQ /DSSHQ LP
.RSINLVVHQ$P6RQQDEHQGQLPPVWGXGHQ=DVWHUPLW]X
GLUQDFK+DXVHLQV'RUI9HUVWHFNGHQ5DPVFKRUGHQWOLFK
,FK NRPPH DXI %HVXFK )UKHU RGHU VSlWHU ± DEHU LFK
NRPPH'X ELVW DXV -DUHPQDMD GULWWHV +DXV YRQ UHFKWV ±
LFK ZHL‰ DOOHV 0DFKVW GX NUXPPH 7RXUHQ JHKWåV GLU DQ
GHQ.UDJHQ:HQQHVNODSSWNULHJVWGX]ZHLWDXVHQG]XP
9HUMXEHOQ +DVW GX YHUVWDQGHQ GX 0RQGVFKDI" %HL GLU
YHUPXWHW GDV *HOG NHLQHU XQG PLFK VROOHQ VLH UXKLJ ILO
]HQ³
%XVFKXMHZVSLHGXUFKGLH=DKQOFNHDXV
Ä9HU]LHKGLFK³
/MRVFKND NODSSHUWH PLW GHQ =lKQHQ Ä5FN GRFK GDV
*HOGUDXV³EDWHUÄ'LH-XQJVVLQGVFKRQPlFKWLJVDXHU³
Ä.PPUHGLFKQLFKWXP6DFKHQGLHGLFKQLFKWVDQJHKQ
GX5RW]QDVH³
Ä'DQQ±GDQQJHKJOHLFKZHJ1LPPGDV*HOGXQGKDX
DE³
Ä-D ± NODSSHUH QXU PLW GHQ =lKQHQ +XQG YHUGDPPWHU
$EKDXHQ" 2KQH $XVZHLV" 0HLQHQ $XVZHLV KDW 6DVFKD
XQWHU 9HUVFKOX‰ 0LWJHIDQJHQ PLWJHKDQJHQ 'HQN GUDQ
ZHQQGXDXIPXFNVWEULQJHLFKGLFKXP³/MRVFKND NHKUWH LQ GLH PXIILJH :lUPH GHV :RKQKHLPV


]XUFN -HPDQG VFKQDUFKWH IULHGOLFK *HQND 6FKDPDMHZ
UDXFKWHJUEHOWHYRUVLFKKLQ'DV*HOGZDUQRFKDXIGHP
)X‰ERGHQYHUVWUHXW
-HJRU 3HWXFKRZ ODJ XQDQJHNOHLGHW LQ 6WLHIHOQ ElXFK
OLQJVDXIVHLQHP%HWW
%HLP *HUlXVFK GHU DXIVSULQJHQGHQ 7U ]XFNWH HU ]X
VDPPHQ KRE UXFNDUWLJ GHQ .RSI 6HLQH /LGHU ZDUHQ
JHU|WHW GHU %OLFN ZLOG GDV *HVLFKW JHGXQVHQ Ä'X ZDUVW
GUDX‰HQ"³IUDJWHHUKHLVHUÄ+DVWGXLKQJHVHKHQ"³
Ä:HQ"³HQWJHJQHWH/MRVFKNDPLWYHUVDJHQGHU6WLPPH
Ä:HQ±ZHQ$OVREGX GDVQLFKWVHOEHUZ‰WHVW'XELVW
UDXVJHJDQJHQ XQG HU VRIRUW KLQWHUKHU 7XWHVW LQ GDVVHOEH
+RUQZDV"³
Ä:RKOSOHPSOHP³*HQNDGUHKWHVLFK]X-HJRUXPÄ'X
VFKQDSSVWQRFKEHUZHJHQGHLQHP*HOG*HKVWYLHOOHLFKW
DXFKPLUDQGHQ.UDJHQ"/HJGLFKKLQ/MRVFKND³
0LW VFKOHSSHQGHQ 6FKULWWHQ JLQJ /MRVFKND ]X VHLQHP
%HWW NURFK XQWHU GLH 'HFNH .DXP ZDU VHLQ .RSI DXIV
.LVVHQJHVXQNHQDOVHUZLHGHUGDVJHEQGHOWH*HOGIKOWH
)U HLQH 6HNXQGH YHUVSUWH HU GHQ KHIWLJHQ :XQVFK DXI
]XVSULQJHQXQG]XUXIHQ/HXWH+LHULVWGDV*HOG(UKDW
HVPLULQV.LVVHQJHVWHFNW
6LHVFKHQNWHQLKP9HUWUDXHQXQGHU±GLHHLJHQHQ/HXWH
KLQWHUV/LFKWJHIKUW
$EHUPDQKDWWHLKPJHGURKWÄ:HQQGXDXIPXFNVWEULQ
JH LFK GLFK XP³ -D GHU ZUGH LKQ XPEULQJHQ RKQH YLHO
)HGHUOHVHQVHUVFKODJHQ
/MRVFKND]RJGLH.QLHELV]XP%DXFKKDOE HUVWDUUW YRU
.lOWH (U ZXUGH EHUKDXSW QLFKW ZDUP HU KDWWH 6FKWWHO
IURVW
-HJRUDEHUNODJWHZHLQHUOLFKÄ%HVWLPPW KDXW HU DE PLW
XQVHUHP *HOG WUPW HU EHUQ )OX‰ 'HQ KDEHQ ZLU GDV
OHW]WHPDOJHVHKHQ³
Ä2KQH$XVZHLVXQGLQGHP$XI]XJ³HQWJHJQHWH*HQND
WUlJH Ä:R ZLOO HU GD KLQ" )lOOW GRFK MHGHP JOHLFK DXI
0RUJHQPX‰WGXDXIGHU+XWVHLQ³
Ä:R]X WUHLEW HU VLFK GUDX‰HQ UXP" 'DQQ ZLOO HU XQVHU
*HOGZRKOLUJHQGZRYHUVWHFNHQ³Ä:HQQHU]XUFNNRPPW
ZHUGHQZLULKQXQVJUHLIHQ³
(LQHUKREGHQ.RSIÄ0DFKW6FKOX‰.LQGHU0RUJHQXP
VLHEHQLVWGLH1DFKWYRUEHL³
Ä3HULSHWLH³VHXI]WH,ZDQ6WXSQLQLQVHLQHU(FNH
/MRVFKNDVSUWHGDV*HOGGXUFKV.LVVHQDXIGDVHUVHLQ
2KU GUFNWH XQG ODJ VWLOO GD 'HU 6FKWWHOIURVW ZDU YRU
EHU DEHU HLQ VHOWVDPHV XQJHZRKQWHV TXlOHQGHV *HIKO
EHVFKOLFKLKQ
(U NDP VLFK XQHQGOLFK NOHLQ XQG KLOIORV YRU ZDU XQEH
KROIHQJHJHQEHUMHQHP/HEHQGDVGLHLKPEHNDQQWH,QVHO
ZLHHLQ2]HDQHLQVFKOR‰GLHVHZLQ]LJHGXUFK:lOGHU DQ
GHQ )OX‰ JHTXHWVFKWH 6LHGOXQJ 'LH HUVWH (QWWlXVFKXQJ
GLH HUVWH 9HUZLUUXQJ GHU HUVWH 6FKUHFN GLH HUVWH QDLYH
(UOHXFKWXQJGHUYHUOlQJHUWHQ.LQGKHLW
-HJRU3HWXFKRZIDQGNHLQH5XKH(UVWLH‰JHJHQGLH)X‰
HQGHQ GHU %HWWHQ DOV HU %XVFKXMHZV /DJHU DXIVXFKWH 0LW
JULPPLJHU0LHQHEHWDVWHWHHUGLH-DFNHGLHDQHLQHP1DJHO
KLQJKRE HUGDV .LVVHQKRFK NQOOWH HV ]XVDPPHQ VFKOXJ
GLH0DWUDW]H]XUFN
(UVXFKWGDV *HOG « /MRVFKND HUVWDUUWH *OHLFK ZLUG HU
]XPLUVDJHQ1DORVVWHKDXI'DV*HOGERKUWHVLFKLQGLH
6FKOlIH :DV WXQ" $OOHV HU]lKOHQ $EHU %XVFKXMHZ" :DV
ZHUGHQ VLH PLW LKP PDFKHQ" 1XQ MD UDXVZHUIHQ ± ]XP
7HXIHOMDJHQDEHUDXFKZHQQVLHLKQYHUGUHVFKHQZLUGHU
JHVXQG XQG DP /HEHQ EOHLEHQ ,P 'RUI NHQQW HU VRJDU
PHLQ +DXV (U ZLUG PLFK ILQGHQ XQG ZHQQ HU PLFK DXV
GHP%RGHQVFKDUUHQP‰WH
/MRVFKNDKLHOWGHQ$WHPDQVDKXQWHUGHU=XGHFNHKHU
YRUXQGEHWUDFKWHWH-HJRUGHUQDFKGHPHULQ%XVFKXMHZV
%HWWGDV8QWHUVWH]XREHUVWJHNHKUWKDWWHIOXFKHQGDE]RJ$OV'XELQLQGHQ)LVFKDXVJHQRPPHQLKQ PLW %UHQQHV


VHOQ EHGHFNW GHQ (LPHU LQ GHQ NDOWHQ )OXU JHVWHOOW KDWWH
VHW]WH HU VLFK RKQH GLH -DFNH DE]XOHJHQ LQV %UR XQG
PDFKWH VLFK EHL GHP KHLVHUHQ *HNOLQJHO GHV QLPPHUP
GHQ7HOHIRQVVHLQH*HGDQNHQ
(UHULQQHUWHVLFKZLH%XVFKXMHZQDFKGHPPDQLKQDXV
GHQ6WURPVFKQHOOHQJHERUJHQKDWWHDXIGHP%HWWODJGDV
JUQOLFKH *HVLFKW PLW GHP 6WRSSHOEDUW GLH .RQWXUHQ GHU
VSLW]HQ.QLHXQWHUGHU'HFNHGLHGUUHQPGHDP.|USHU
DXVJHVWUHFNWHQ$UPHGHU6SUXFKDXIGHU%UXVW«
+DVWNHLQ*OFNGX+XQGHVRKQ'DEHLKDEHQZLUGLUGLH
+DQG JHUHLFKW .RPP DXV GHP 'UHFN ILQGHVW +DOW EHL
XQV )UHLOLFK NHQQHQ ZLU VHOEVW QXU HLQ EHVFKHLGHQHV
*OFNDEHUHVLVW*OFN=XHLQHPJU|‰HUHQELVWGXDXFK
NDXPJHERUHQ
3OQGHUVW DQGHUH DXV 0HLQVW ZRKO GD‰ GX VR OHLFKWHU
GXUFKV/HEHQNRPPVW"2QHLQ
'HU /lUP GHV :DVVHUV GUDQJ DQ VHLQ 2KU GDQQ GDV
6FKULOOHQGHV:DQGWHOHIRQV'XELQLQVWDQGDXI
%HL GHU HUVWHQ %HJHJQXQJ KDWWH HU %XVFKXMHZ JHVDJW
GD‰HVLKPVFKZHUIDOOHQGUIWHVLFKDXVGHP7ULIWEHUHLFK
]XHQWIHUQHQ*DUVRVFKZHUZDUHV DP(QGH QLFKW ZHQQ
HUQLFKW]X)X‰GDYRQOLHIXQGNHLQ5XGHUERRWQDKPVRQ
GHUQ GDV 0RWRUERRW (V ODJ LPPHU DP 8IHU EHUHLW XQG
7LFKRQ QDKP QLH GHQ 0RWRU KHUDXV :HU DP $EHQG HLQ
VWLHJ KDWWH VWURPDEZlUWV ELV ]XP 0RUJHQ VlPWOLFKH %H
UHLFKH KLQWHU VLFK JHEUDFKW 'RUW XQWHQ DEHU EHIDQG VLFK
GHU 8PVFKODJSODW] PLW VHLQHQ +XQGHUWHQ YRQ $UEHLWHUQ
EHL GHQHQ PDQ OHLFKW XQWHUWDXFKHQ NRQQWH 'D ZDU GLH
=ZHLJOLQLH GHU (LVHQEDKQ DXFK GLH /DQGVWUD‰H « 8QG
GDQQZUGH HUVLFKOXVWLJPDFKHQEHUGLH(LQIDOWVSLQVHO
GHQHQHUHLQ6FKQLSSFKHQJHVFKODJHQKDWWH
9HUVFKZLHJHQ JHKHLPQLVYROO HUKRE VLFK GDV EHZDOGHWH
8IHU EHU GHQ )OX‰ HLQH PDMHVWlWLVFKH :DQG GLH GLH
NOHLQH 6LHGOXQJ YRQ GHU UHVWOLFKHQ :HOW WUHQQWH 6FKZDU]
ZDUGHU)OX‰1XULQGHU0LWWHJHLVWHUWHUDVWORVGDV0RQG
OLFKWYRQGHU6WU|PXQJIRUWJHULVVHQRKQHPLWVFKZLPPHQ
]XN|QQHQ
'XELQLQ EDXWH GHQ 0RWRU DXV OHJWH LKQ DP 8IHU KLQ
VWDQGODQJHLQPLWWHQGHU6WHLQHGDVWDUUWHDXIGLHTXLUOHQ
GH GDV :DVVHU HQWODQJ WlQ]HOQGH /LFKWIOXW K|UWH GDV
7RVHQGHU6WURPVFKQHOOHQGDVOHLVH*HSOlWVFKHUGHU:HO
OHQJHJHQGLH%RRWVZDQG
(U VFKXOWHUWH GHQ VFKZHUHQ 0RWRU EHWUDFKWHWH VHLQHQ
NXU]HQ 6FKDWWHQ GHU EHU GLH 6WHLQH JOLWW VWLHJ GDV 8IHU
KRFKXQGVFKULWWDXIGLHKHOOHQ)HQVWHUGHV%URV]X
(UZDUQRFKEHU]HKQ0HWHUYRQGHP*HElXGHHQWIHUQW
DOVHULP)HQVWHUHLQHQVFKZDQNHQGHQ6FKDWWHQEHPHUNWH
:HUNRQQWHGDVVHLQ±XPGLHVH=HLW
/HLFKW JHNUPPW XQWHU GHU /DVW GHV 0RWRUV VFKULWW 'X
ELQLQYRUVLFKWLJZHLWHU
hEHUGHQ7LVFKJHEHXJWZKOWHMHPDQGLQGHQ3DSLHUHQ
$XIGHP7LVFKODJHLQ%HLO
:DUHUGDV":DVZROOWHHU"8QGSO|W]OLFKILHOHVLKPZLH
6FKXSSHQ YRQ GHQ $XJHQ 'HQ $XVZHLV" 'HQ KDEH LFK
LKPQRFKQLFKWJHJHEHQ
'HU $XVZHLV ODJ QLFKW LP 6FKUHLEWLVFK VRQGHUQ LQ GHU
)HOGWDVFKH GLH QHEHQ GHP 7HOHIRQ DQ GHU :DQG KLQJ
GLUHNWKLQWHU%XVFKXMHZ(UKDWWHVLHQLFKWEHPHUNW
:DKUVFKHLQOLFK ZDU 'XELQLQ XQYRUVLFKWLJ DXIJHWUHWHQ
GHQ%XVFKXMHZZDUIHLQHQUDVFKHQ%OLFN]XP)HQVWHUKLQ
6HLQ *HVLFKW ZDU DQJHVSDQQW YHUVWHLQHUW :LH JHKHW]W
EHZHJWHQVLFKGLH$XJHQ,PGXQNOHQ)OXUVWLH‰HQVLHDXIHLQDQGHU
Ä6DVFKD" 'X" ,FK ELQ KLHU ]X GLU «³ :HGHU 6FKUHFN
QRFK9HUZLUUXQJNODQJDXVGHU6WLPPH
'XELQLQHUZLVFKWHLKQLQGHU)LQVWHUQLVDP(OOERJHQ]RJ
LKQDXIGLH7UHSSHKLQDXV
Ä*HKHQZLU³
Ä:RKLQ"³
'XELQLQDQWZRUWHWHQLFKW
,P0RQGOLFKWZLUNWHGHUOHHUH+RIGRSSHOW|GH$XIKDO
EHP :HJH ]XP :RKQKHLP VWDQG GLH GXQNOH (LVHQWRQQH
GD'LH)HQVWHUGHV+HLPVZDUHQHUOHXFKWHWXQGGLHV]XVR
YRUJHUFNWHU 6WXQGH ± 0LWWHUQDFKW ZDU OlQJVW YRUEHU ±
%XVFKXMHZ GHU LQV %UR HLQJHGUXQJHQ ZDU GDV %HLO GDV
HUQLFKW ]XIlOOLJ XQWHU GHP $UP JHNOHPPW KDWWH « $OOHV
VSUDFK GDIU GD‰ GLH =HLW ]X KDQGHOQ OlQJVW JHNRPPHQ
ZDU
(KH VLH GLH 7RQQH HUUHLFKW KDWWHQ EOLHE %XVFKXMHZ VWH
KHQ
Ä:RKLQEULQJVWGXPLFK"³
Ä.RPPQXUVSDUGLUGLH:RUWH³
Ä:DUWHQRFK:LOOVWGXGD‰LFKGDV*HOGKHUJHEH"'DQQ
PX‰W GX HV VDJHQ³ YHUVHW]WH %XVFKXMHZ 6HLQH 6WLPPH
NODQJIULHGIHUWLJ
Ä'X ZLUVW HV KHUJHEHQ DEHU YRUKHU ZROOHQ ZLU PLW GHQ
-XQJVVSUHFKHQ³
Ä(V VSULFKW VLFK OHLFKWHU ZHQQ LFK GDV *HOG DXI GHQ
7LVFKEOlWWHUQNDQQ'DVZLUGEHVVHUVHLQ³
Ä'DQQEOlWWHUHHVKLQ³
Ä,FK KDEåV GRFK YHUVWHFNW³ %XVFKXMHZ EOLFNWH 'XELQLQ
EHUGLH6FKXOWHUDQGHULKQDP(OOERJHQKLHOW
Ä:R"³
Ä'DV KDEW LKU ZRKO QLFKW DXIJHVW|EHUW ZLH" 1D NRPP
LFKZHUGåVGLU]HLJHQ³
'XELQLQ ]|JHUWH NXU] GDQQ HQWVFKOR‰ HU VLFK Ä)KU
PLFK KLQ³ %XVFKXMHZ ]RJ GHQ 0HLVWHU YRP :RKQKHLP
IRUW]XP)OX‰KLQWHUGLH.DQWLQHDQGHQ'DPP
Ä(ULQQHUVW GX GLFK 6DVFKD³ VDJWH HU VR IULHGIHUWLJ ZLH
YRUKHU ÄGX KDVW PLFK JHIUDJW RE LFK QLFKW QDFK +DXVH
P|FKWH 6LHE]HKQ -DKUH VHLW .ULHJVDQIDQJ ELQ LFK QLFKW
GRUWJHZHVHQ'DJLQJPLUQXQIROJHQGHVGXUFKGHQ.RSI
+LQIDKUHQHLQ:HLEPLWHLQHP+DXVKHLUDWHQEHLPHLQHP
*HOGQLPPWPLFKMHGHHQGOLFKZLHDOOHOHEHQ«,FKKDEH
HV VDWW GXUFK GLH :HOW ]X ]LHKHQ 'DV NULHJVW GX EHU
ZHQQHVPLWGLUEDOGEHUJDEJHKW³
Ä+lWWHVW GX DQVWlQGLJ JHDUEHLWHW N|QQWHVW GX MHW]W IDK
UHQ8QVHUHEHVWHQ:QVFKHZUGHQGLFKEHJOHLWHQ³
Ä8QGQRFKHLQV6DVFKDGXXQVHUWUHXHU&KHIDXFKHXUH
:lOGHU |GHQ PLFK DQ 'DV LVW HLQ /HEHQ KLHU ZLH LQ *H
IDQJHQVFKDIW 1lVVH :RONHQ 6WURPVFKQHOOHQ ± SIXL 'HL
EHO%HLXQVVLQGULQJVXP)HOGHU HVLVWIUHLXQGZHLWXQG
ZDUP ,FK ZROOWH GHLQH -XQJV QLFKW VFKU|SIHQ DEHU GLH
'XPPN|SIH NDPHQ YRQ VHOEVW DQJHNURFKHQ 6ROOWH LFK
LKQHQGDQLFKWDXIGHQ=DKQIKOHQ"'HU$QEOLFNGHU8IHU
ZLGHUW PLFK DQ XQG DXFK GLH (VHO GLH LQ GLHVHP 1HVW
KDXVHQ³ Ä6FKOX‰ MHW]W PLW GHP *HUHGH GX .OXJVFKHL‰HU
:RKDVWGXGDV*HOGYHUVWHFNW"³
Ä,PPHUPLWGHU5XKH:DVKDVWGXHVVRHLOLJKHXWH,FK
ODVVHPLUOLHEHUHLQEL‰FKHQ=HLW³
Ä1D³
Ä%OHLEPLUYRQGHU3HOOH³%XVFKXMHZUL‰VLFKORVVWDQG
YRULKPLQVHLQHP+HPGGDVEHUGHU+RVHKLQJLQ GHQ
)O|‰HUVWLHIHOQXQWHQXQI|UPLJSOXPSREHQVFKPDOVFKXOW
ULJODQJKlOVLJ
+LQWHU LKP HUKRE VLFK GHU DXV JUR‰HQ 6WHLQHQ JHEDXWH
PLW 3IlKOHQ EHIHVWLJWH 'DPP YHUORU VLFK LQ GHU OLFKWHQ
0RQGQDFKW*DQ]QDKHWRVWHGHU*UR‰H.RSIVHLQIHXFK
WHU$WHPODJLQGHU/XIW
%XVFKXMHZSDFNWHGDV%HLOKDQGOLFKHUÄ'X ZROOWHVW GLH
6DFKHLQ*HJHQZDUWGHU/HXWHNOlUHQPLULVWHVVROLHEHU
XQWHU YLHU $XJHQ (LQ 6HJHQ NHLQH 0HQVFKHQVHHOH ZHLW
XQGEUHLW³%XVFKXMHZPXVWHUWHGHQ0HLVWHUVS|WWLVFK
Ä:RKDVWGXGDV*HOGGX+XQGHVRKQ"³ 'XELQLQ VFKULWW
DXILKQ]X
Ä6DFKWH VDFKWH 'HLQH -XQJV ZHUGHQ GDV *HOG QLFKW ]X
VHKHQNULHJHQ³
Ä)XFKWOH QLFKW PLW GHP %HLO 0LU PDFKVW GX NHLQH
$QJVW³

Ä0DQQ &KHI NRPP PLU QLFKW ]X QDKH /D‰ XQV OLHEHU
LP JXWHQ EHU DOOHV UHGHQ 'X VDJVW ZR PHLQ $XVZHLV
OLHJW Ol‰W PLFK VWLOOVFKZHLJHQG ODXIHQ XQG LFK DEJH
PDFKWUKUHGLFKQLFKWDQ³
Ä:LUIGDV%HLOZHJ³'XELQLQEDOOWHGLH+lQGH
%XVFKXMHZ KRE MHGRFK GDV %HLO IDXFKWH XQG ]LVFKHOWH
ZLH HLQ 7ROOZWLJHU Ä0LW GHQ )lXVWHQ JHJHQ HLQ %HLO ±
ELVWGXOHEHQVPGH,FKHUVFKODJGLFKXQGVFKPHL‰GLFKLQ
GHQ)OX‰3ODW]LVWGDJHQXJIUGLFK*LEGHQ$XVZHLVKHU
GX6FKXIW%HLGHQ3DSLHUHQLVWHUQLFKWGXPX‰LKQLQGHU
7DVFKHKDEHQ'HQ$XVZHLVKHUGX$DV³
'XELQLQ VSUDQJ ]XUFN ZROOW VLFK EFNHQ XP HLQHQ
6WHLQDXI]XKHEHQ
Ä$FK VR GX +XQG³ %XVFKXMHZ JLQJ DXI LKQ ]X Ä+DVW
HLQHQ 3LHNHU EHL GLU 6FKUHFNW PLFK QLFKW =LHK LKQ QXU
GHLQHQ3LHNHUGDULQPDFKHLFKGLFKNDOW³
'XELQLQ GDFKWH JDU QLFKW DQ GDV 0HVVHU GDV DQ VHLQHP
*UWHO KLQJ -HW]W UL‰ HU HV KHUDXV DEHU RE PLW EOR‰HQ
)lXVWHQ RGHU PLW HLQHP 0HVVHU ± HV ZDU IDVW HLQHUOHL
JHJHQ HLQHQ 0DQQ GHU HLQ %HLO LQ GHQ +lQGHQ KLHOW 0LW
JH]FNWHP 0HVVHU ZLFK 'XELQLQ ]XP )OX‰ ]XUFN HU
IUFKWHWHEHUHLQHQ6WHLQ]XVWROSHUQXQGKLQ]XIDOOHQ
(LQ6WLHIHOUXWVFKWHYRQHLQHP6WHLQDELQV:DVVHU+LQ
WHULKPZDUGHU)OX‰:HLWHU]XUFNNRQQWHHUQLFKW
Ä6FKOX‰'HQ$XVZHLVKHU*LEDXI³
'DVWU]WH'XELQLQYRUZlUWV(VJHODQJLKPGHP6FKODJ
DXV]XZHLFKHQXQGGHQ.RSIPLWGHP$UP]XGHFNHQ
'DV %HLO PX‰WH VWXPSI VHLQ 'LH 6FKQHLGH UDIIWH GHQ
bUPHO KRFK VFKUIWH GHQ $UP YRP +DQGJHOHQN ELV ]XP
(OOERJHQDXI'HU$UPVDFNWHVFKODIIKHUDE(UJHKRUFKWH
LKPQLFKWPHKUZDUZLHHLQ6WFN+RO]
8QGQHEHQVLFKVDKHUHLQYHU]HUUWHV*HVLFKWJHIOHWVFKWH
=lKQHHLQH=DKQOFNHZHLWDXIJHULVVHQLUUH$XJHQ
:LHGHUIORJGDV%HLOKRFK
'XELQLQ VWU]WH GDUDXI ]X 6R GLFKW .|USHU DQ .|USHU
ZDUGDV%HLOXQJHIlKUOLFK(UZROOWH%XVFKXMHZXPIDVVHQ
DEHUGHU]HUVFKODJHQH$UPYHUVDJWHGHQ'LHQVW
%XVFKXMHZ JOLWW ]XU 6HLWH GDV %HLO QRFK LPPHU EHUP
.RSIHUKREHQ
2KQH ]X EHUOHJHQ QXU YRQ GHU )XUFKW EHVHVVHQ GD‰
GLHVHV%HLODXIVHLQHQ.RSIKHUDEVDXVHQN|QQWHVWLH‰LKP
'XELQLQ GDV 0HVVHU LQ GLH %UXVW YRQ REHQ QDFK XQWHQ ±
HLQPDO]ZHLPDOGUHLPDO
'XPSI NOLUUHQG WUDI GDV %HLO GLH 6WHLQH %XVFKXMHZ
VWUHFNWH VLFK UHFNWH GDV .LQQ LQ GLH +|KH WDXPHOWH ]X
UFNVFKOXJVDQIWJHUlXVFKORVKLQ
9RQ GHQ 6WURPVFKQHOOHQ EUOOWH GDV :DVVHU $X‰HU VHL
QHP7RVHQZDUNHLQ/DXW]XK|UHQ5LHVLJH6WHLQHVFKZHU
DXIHLQDQGHUODVWHQG ZXFKVHQ ]X HLQHU :DQG KRFK 0LW
DXVJHEUHLWHWHQ $UPHQ ODJ %XVFKXMHZ LQ VHLQHP ZHLWHQ
ZHL‰HQ +HPG GD 'LH DEJHUXQGHWHQ 6SLW]HQ GHU SOXPSHQ
*XPPLVWLHIHOZLHVHQQDFKREHQ(VOlUPWHGDV:DVVHU«
'XELQLQ VDK GDV 0HVVHU DQ $XI GHU .OLQJH GLH LP
0RQGOLFKW EOLW]WH ZDUHQ VFKZDU]H )OHFNH ± %OXW (U
VFKOHXGHUWH GDV 0HVVHU YRQ VLFK 7DXPHOQGHQ 6FKULWWHV
QlKHUWH HU VLFK GHP /LHJHQGHQ EHXJWH VLFK EHU LKQ XQG
SUDOOWH ]XUFN %XVFKXMHZ ODJ PLW DXIJHULVVHQHQ $XJHQ
GD VHLQH .HKOH ZHLWHWH XQG YHUHQJWH VLFK LQ HLQHP
VFKZDU]HQ)DGHQIOR‰%OXWDXVGHP0XQGVHLQ$WHPJLQJ
VWR‰ZHLVH :LHGHU EHXJWH VLFK 'XELQLQ KLQDE ZROOWH GHQ
.RSIDQKHEHQ JULIIDEHULP1DFNHQDXI HWZDV.OHEULJHV
)OFKWLJ EHWUDFKWHW KDWWH HV VR DXVJHVHKHQ DOV ZlUH %X
VFKXMHZVDQIWXQGODXWORVXPJHNLSSWLQ:LUNOLFKNHLWDEHU
KDWWH HU VLFK GDV +LQWHUKDXSW DXIJHVFKODJHQ (LQ IHWWLJHU
GXQNOHU )OHFN GXUFKWUlQNWH GDV +HPG DXI GHU OLQNHQ
%UXVWVHLWHXQGZXUGH]XVHKHQGVJU|‰HU
'XELQLQULFKWHWHVLFKDXI
(UJLQJ]XP+DXV'LH6WXOSHQGHU*XPPLVWLHIHOULHEHQ
DQHLQDQGHU 'DV :DVVHU OlUPWH 8QWHU GHQ 6RKOHQ
NQLUVFKWH GHU 6DQG %HL MHGHP 6FKULWW JDEHQ GLH XPJH
VFKODJHQHQ 6FKlIWH GHU *XPPLVWLHIHO HLQ VFKPDW]HQGHV
*HUlXVFKYRQVLFK*OHLFKPWLJVFKDXWHGHU0RQGKHUDE
,P%URQDKP'XELQLQGHQ+|UHUDE'LH/HLWXQJYRU
KLQ QRFK EHUODVWHW ZDU HUVFKUHFNHQG VWLOO 'D GLH OLQNH
+DQGQLFKWJHKRUFKWHPX‰WHHUGHQ+|UHU]ZLVFKHQ+DOV
XQG 6FKXOWHU NOHPPHQ XP PLW GHU UHFKWHQ GLH .XUEHO
GUHKHQ]XN|QQHQ
,Q GHU .UHLVDEWHLOXQJ GHU 0LOL] KDWWH HLQ JHZLVVHU 6WDU
VFKLQD 2VVLSRZ 1DFKWGLHQVW Ä+LHU 'XELQLQ YRP IQIWHQ
7ULIWEHUHLFK 'XELQLQ ,FK KDEH KLHU HLQHQ 0HQVFKHQ
XPJHEUDFKW -D LFK « 'D JLEWåV QLFKWV ]X HU]lKOHQ 'DV
ZHUGHQ 6LH DQ 2UW XQG 6WHOOH HUIDKUHQ =XP 0RUJHQ HLQ
%RRWVFKLFNHQ"0DFKHLFK³
(UKlQJWHGHQ+|UHUDQVHW]WHVLFKDXIGHQ6WXKOUFNWH
GHQYHUOHW]WHQ$UPEHKXWVDPDXIGHQ.QLHQ]XUHFKW$P QlFKVWHQ 7DJ JHJHQ HOI EUDFKWH GHU %RRWVPDQQ 7L


FKRQGUHL/HXWH±HLQHQ8QWHUVXFKXQJVULFKWHUHLQHbU]WLQ
XQGGHQ]XVWlQGLJHQ0LOL]LRQlU
(LQH VFKZHLJHQGH 0HQJH ± DOOHV ZDV ]X GHU NOHLQHQ
6LHGOXQJ JHK|UWH ± HPSILQJ GLH $QN|PPOLQJH EHJOHLWHWH
VLH]XP'DPPDXIGHPGHUWRWH%XVFKXMHZODJ
'LH bU]WLQ HLQH QLFKW PHKU MXQJH )UDX PLW ZHONHP
KDXVEDFNHQHP *HVLFKW VFKQLWW GDV +HPG YRP 6DXP ELV
]XP.UDJHQ DXI EHWDVWHWH PLW GHQ )LQJHUVSLW]HQ YRUVLFK
WLJGLH%UXVWSUIWHGLH:XQGHQKREGHQ.RSIGHU/HLFKH
DQXQWHUVXFKWHGDVDXIJHVFKODJHQH+LQWHUKDXSW
'HU 8QWHUVXFKXQJVULFKWHU KRE GDV 0HVVHU DXI EHWUDFK
WHWHHVVWLUQUXQ]HOQG'DQQEDWHUGHQ0LOL]LRQlUGDV%HLO
DQVLFK]XQHKPHQ
,P%URIOOWHGLHbU]WLQGLH3DSLHUHDXV6LHKDWWHGHQ
0DQWHODXIJHNQ|SIWGDV.RSIWXFKYRQGHQ+DDUHQDXIGLH
6FKXOWHUQ JHVFKREHQ DQ 'XELQLQV 6FKUHLEWLVFK 3ODW]
JHQRPPHQ ,Q GHQ :lQGHQ GLHVHV 5DXPHV GHU KDOE
'LHQVW]LPPHU KDOE -XQJJHVHOOHQEHKDXVXQJ ZDU ZLUNWH
VLHLQGHUDUEHLWVVDPQDFKYRUQJHEHXJWHQ+DOWXQJDEVROXW
UXKLJ $OV 'XELQLQ VLH VR VDK KDWWH HU GHQ (LQGUXFN GD‰
DOOHVZDVJHVFKHKHQZDUJDUQLFKWVRVFKOLPPVHL
'HU 8QWHUVXFKXQJVULFKWHU ZDU MXQJ 'LH 0W]H VD‰ DXI
JUR‰HQNQRUSOLJHQ2KUHQ8QWHU GHP 6FKLUP VFKDXWH HLQ
UXQGHV YROOZDQJLJHV *HVLFKW PLW KHU]I|UPLJHP 0XQG
KHUYRU=X'XELQLQVSUDFKHUVHKUK|IOLFKXQGNDOW
Ä6LHZX‰WHQYRQGHQ*HZLQQHQGHV*HW|WHWHQ"³
Ä-D³
Ä8QG 6LH KDWWHQ NHLQH $KQXQJ ZR GDV *HOG GHV *HW|
WHWHQ YHUVWHFNW VHLQ N|QQWH"³ Ä:HQQ LFK HV JHDKQW KlWWH
ZlUH LFK QLFKW PLW LKP JHJDQJHQ XP HV ]X VXFKHQ³ $OV
'XELQLQ DQWZRUWHWH GXUFKIXKU LKQ HLQ 6FKUHFN GD‰ PDQ
LKQ YHUGlFKWLJHQ N|QQWH %XVFKXMHZ GHV *HOGHV ZHJHQ
XPJHEUDFKW ]X KDEHQ (U ZROOWH DXIEUDXVHQ HQWUVWHW
VFKUHLHQ :LH NDQQVW GX HV ZDJHQ GX 0LOFKEDUW 'DQQ
VDJWH HU VLFK GD‰ HU $OH[DQGHU 'XELQLQ LQ VHLQHP $OWHU
DXFK QLFKW NOJHU XQG QLFKW WDNWYROOHU JHZHVHQ ZDU 0DQ
KDWWH LKQ ]X HLQHP 9HUEUHFKHU JHVFKLFNW XQG GD 'XELQLQ
IULKQHLQ9HUEUHFKHUZDUKDWWHGHU8QWHUVXFKXQJVULFKWHU
LKP EHUHLWV PL‰WUDXW DOV HU QRFK LP %RRW VD‰ XQG LKP
NHLQHQ *ODXEHQ JHVFKHQNW :HGHU PLW *HVFKUHL QRFK
GXUFK VFK|QH :RUWH VWLPPWH PDQ VR HLQHQ XP HU PX‰WH
*HGXOGKDEHQ
.XU]XQGNQDSSEHDQWZRUWHWH'XELQLQMHGHGHUJHVWHOOWHQ
)UDJHQ
Ä:LU ZHUGHQ DXFK GLH DQGHUHQ YHUQHKPHQ ZLU ZHUGHQ
GDV *HOG VXFKHQ³ HUNOlUWH GHU 8QWHUVXFKXQJVULFKWHU
Ä)DOOV HV VLFK QLFKW ILQGHW ELQ LFK OHLGHU JH]ZXQJHQ 6LH
]XYHUKDIWHQ,FKELWWH6LHDXIGHU7UHSSHGUDX‰HQ3ODW]]X
QHKPHQXQGVLFKQLFKWRKQH(UODXEQLV]XHQWIHUQHQ³
'XELQLQYHUOLH‰GHQ5DXP
%XVFKXMHZZXUGH]XP*HElXGHJHWUDJHQ'RUWODJHUDQ
GHU 7UHSSH GDV .LQQ ]XP +LPPHO JHUHFNW LP EOXWEH
VFKPLHUWHQ ]HUVFKQLWWHQHQ +HPG GLH IODFKH %UXVW HQW
EO|‰W Ä'LH -DKUH NRPPHQ XQG JHKHQ GRFK GDV *OFN
EOHLEWDXV«³'DV *HVSUlFK PLW %XVFKXMHZ 'DV *HOG $P IUKHQ


0RUJHQHLQ6FKUHL0RUGXQG7RWVFKODJ/MRVFKNDILHODXV
DOOHQ :RONHQ +HXOH QXU UDXI GLU GLH +DDUH VFKUHL QDFK
GHU0XWWHU±GXID‰WHVQLFKW(VLVWGLH+|OOH
'LH JDQ]H 1DFKW KDWWH GDV *HOG XQWHU GHP .RSINLVVHQ
JHOHJHQ'DVVFKUHFNOLFKH*HOG+lWWHHUGRFKDXVJHUXIHQ
'DLVWHVVFKDIIWHVPLUYRP+DOVHGDVGUHLPDOYHUIOXFK
WH
'D LVW HV « -D XQG -HJRU 3HWXFKRZ KlWWH VLFK DXI LKQ
JHVWU]W ,FK KDEåV JHVXFKW GX KDVW GDQHEHQJHOHJHQ GLH
6FKQDX]HJHKDOWHQ:DVIUHLQVFKUHFNOLFKHVYHUlQGHUWHV
*HVLFKW-HJRUKDWWH8QGZDVKHL‰W-HJRU"$OOHKlWWHQVLFK
DXI LKQ JHVWU]W 0LW HLQHP 'LHE JHPHLQVDPH 6DFKH PD
FKHQGLHHLJHQHQ/HXWHYHUNDXIHQ
8QG 6DVFKD" (LQ 0|UGHU 1LFKW HLQPDO DXV]XVSUHFKHQ
ZDJWHHUGLHVHV:RUWEHLPEOR‰HQ*HGDQNHQHUVWDUUWHLKP
GDV%OXW:LHVWDQGHUMHW]WGD8QGDOOHVKDWWHHU/MRVFK
NDYHUVFKXOGHW(UZDUHVGHUGLHVHQ %XVFKXMHZDXVGHQ
6WURPVFKQHOOHQJH]RJHQKDWWH KlWWHHUQXUJHZX‰WZDVHU
GDPLW KHUDXIEHVFKZRU  HU ZDU HV GHU VLFK JHVWHUQ QLFKW
HQWVFKOLH‰HQNRQQWH]X6DVFKD]XODXIHQXQGLKPDOOHV]X
HU]lKOHQ 8QG MHW]W GDV *HOG :HQQ 6DVFKD GDYRQ HUIXKU
«
6DVFKD ZUGH VLFK DEZHQGHQ DOOH ZUGHQ VLFK DEZHQ
GHQLKQIRUWMDJHQ$XFKLP'RUIZUGH HVVLFK EDOG KHU
XPVSUHFKHQ /MRVFKND 0DOLQNLQ LVW HLQ 'LHE :DV ZDUHQ
GDJHJHQ %XVFKXMHZ XQG VHLQH 'URKXQJHQ 6FKUHFNOLFK
XQEHJUHLIOLFK:DVVROOWHHUWXQ"
$OV/MRVFKNDGDV%HWWPDFKWH]RJHUGDV*HOGXQDXIIlO
OLJXQWHUGHP.RSINLVVHQKHUYRU(VZDULQHLQVFKPXW]L
JHV7DVFKHQWXFKJHZLFNHOW/MRVFKNDVFKREGHQ3DFNHQLQ
GLH +RVHQWDVFKH DEHU GLH 7DVFKH Z|OEWH VLFK 'DV ZDU
QRFKVFKOLPPHUMHW]WNRQQWHHVJOHLFKMHGHUVHKHQ,QGHU
%UHWWHUEXGH LQ GHU VLH LKUH 1RWGXUIW YHUULFKWHWHQ NQRWHWH
/MRVFKND GDV NOHLQH %QGHO DXI WHLOWH GDV *HOG LQ ]ZHL
3lFNFKHQXQGVFKREVLHVRWLHIZLHP|JOLFKLQGLH6WLHIHO
VFKlIWHHLQVOLQNVGDVDQGHUHUHFKWV
0LW GHQ DQGHUHQ ]XVDPPHQ HPSILQJ HU GHQ 8QWHUVX
FKXQJVULFKWHU JLQJ PLW LKQHQ ]XVDPPHQ DQ GHQ 7DWRUW
VWDQG LQ GHU 0HQJH YRU GHU 7UHSSH ]XP %UR XQG K|UWH
NHLQH 6HNXQGH DXI GDUEHU ]X JUEHOQ ZDV HU WXQ VROOWH
'DV *HOG ]ZLVFKHQ GHQ 6WHLQHQ YHUVWHFNHQ XQG GDQQ VR
WXQ DOV RE HU HV ]XIlOOLJ JHIXQGHQ KlWWH" 2GHU ZlUH HV
EHVVHU HV YRQ HLQHP DQGHUHQ ILQGHQ ]X ODVVHQ YLHOOHLFKW
YRQ-HJRU3HWXFKRZ"'RFKVFKRQEHLGHU9RUVWHOOXQJGDV
*HOG ZLH HLQ 'LHE ]X YHUVWHFNHQ EHNDP HU HLQH *lQVH
KDXW (V LQ GHQ )OX‰ ZHUIHQ HV YHUJHVVHQ QLFKW PHKU
GDUDQGHQNHQ
'LH )O|‰HU VDPPHOWHQ VLFK LP :RKQKHLP XQG GRUW
VSUDFK HV MHPDQG ]XP HUVWHQPDO DXV 6DVFKD 'XELQLQ
ZXUGH YHUGlFKWLJW /MRVFKND HUVWDUUWH (U VD‰ GD YHUEDUJ
GDV*HVLFKWZDUEHVWUHEWQLFKWDXIGLH6WLHIHO]XVHKHQLQ
GHQHQ GDV *HOG VWHFNWH 'D‰ PDQ 6DVFKD EHVFKXOGLJHQ
N|QQWH KDWWH HU QLFKW EHGDFKW 'HU ZDU VR VFKRQ JHVWUDIW
JHQXJXQGQXQQRFKGLH9HUGlFKWLJXQJHUKlWWHJHPRUGHW
GHV*HOGHVZHJHQ-DZDVKLH‰GHQQGDV"(UPX‰WHDOOHV
HU]lKOHQ ZDKUKHLWVJHPl‰ GDV *HOG KLQOHJHQ 6DVFKD YRU
9HUOHXPGXQJEHZDKUHQ
'HU0LOL]LRQlUWUDWHLQHUVXFKWHDOOHVLFK]XU9HUIJXQJ
]XKDOWHQXQGULHIDOV HUVWHQ *HQND 6FKDPDMHZ ]XP 8Q
WHUVXFKXQJVULFKWHU
,QGHQ*HULFKWHQVLW]HQ/HXWHGLHJHUHFKWVLQGVLHPV
VHQ HV YHUVWHKHQ ,FK ZHUGH VLH ELWWHQ NHLQHP ZDV ]X
HU]lKOHQ'DV*HOGKDWVLFKDQJHIXQGHQ6FKOX‰1LHPDQG
LVWVFKXOGLJDX‰HU%XVFKXMHZ:HQJHKWHVHWZDVDQZRHV
JHIXQGHQZXUGH«
(UZXUGHQDFK-HJRU3HWXFKRZYRUJHODGHQXQGGDVYHU
VHW]WH LKQ LQ $QJVW -HJRU LVW PL‰WUDXLVFK HU NDQQ GHP
8QWHUVXFKXQJVULFKWHU VRQVW ZDV HLQUHGHQ 'HU VFK|SIW
JOHLFK 9HUGDFKW XQG ZHQQ HU REHQGUHLQ GDV *HOG VLHKW
'DQQYHUVXFKPDOGLFKUHLQ]XZDVFKHQ
7URW]GHP ZHUGH LFK HV HU]lKOHQ WURW]GHP QDKP VLFK
/MRVFKND YRU (U WUDW VHKU YRUVLFKWLJ DXI GD %XVFKXMHZV
/DSSHQLQVHLQHQ6WLHIHOQVWHFNWHQ
%HL GHU 7UHSSH ODJ GLH /HLFKH LQ GHP EOXWEHIOHFNWHQ
+HPG$XIGHU7UHSSHVD‰'XELQLQ1HEHQLKPVWDQG DQ
GHQ7USIRVWHQJHOHKQWGHU0LOL]LRQlU
'XELQLQ VD‰ DXIUHFKW GD GHQ %OLFN ]XU 6HLWH JHZDQGW
]XP WRVHQGHQ :DVVHU GHV *UR‰HQ .RSIHV KLQ GHQ YHU
OHW]WHQ$UPKLHOWHUVRUJVDPDXIGHQ.QLHQJHEHWWHW.OHLQ
XQGHLQVDPHUVFKLHQ GHU &KHI LQ GLHVHU 0LQXWH /MRVFKND
6DVFKD 'XELQLQ KDWWH KLHU QLFKWV PHKU ]X VDJHQ (U ZDU
MHW]WVRKLOIORVZLH/MRVFKNDVHOEVW
+HUU LP 0HLVWHUEHUHLFK ZDU MHQHU XQEHNDQQWH 0DQQ
0W]HODFNLHUWHU6FKLUPDXIGHU%UXVWEOLW]HQGH.Q|SIH
8QWHUGHPODFNLHUWHQ6FKLUPEOLFNWHQGLH$XJHQUXKLJXQG
NDOW(UHPSILQJLKQPLW:RUWHQGLHLKQHUVFKUHFNWHQÄ6LH
KDEHQKLHUQXUGLH:DKUKHLW]XVDJHQ$QGHUQIDOOVZHUGHQ
6LH]XU5HFKHQVFKDIWJH]RJHQ³8QGGDQQZDUYRQHLQHP
3DUDJUDSKHQ XQG HLQHP 6WUDIJHVHW]EXFK GLH 5HGH :DV
GDV ZDU HLQ 3DUDJUDSK HLQ 6WUDIJHVHW]EXFK ± /MRVFKND
ZX‰WH HV QLFKW DEHU HU GDFKWH VLFK GD‰ HV VFKUHFNOLFKH
'LQJH VHLQ P‰WHQ XQG HU ZQVFKWH VLFK GD‰ PDQ LKQ
YHUVWDQGLKQEHGDXHUWHLKPYHUJDE±
8QYHUZDQGWEOLFNWHQLKQGLH$XJHQXQWHUGHPODFNLHUWHQ
0W]HQVFKLUPDQ1HLQGHUZUGHLKPQLFKWJODXEHQGHU
ZUGH VDJHQ GD‰ HU PLW %XVFKXMHZ XQWHU HLQHU 'HFNH
VWHFNWH 8QG 6DVFKD" :HQQ GHU LKP QXQ DXFK QLFKW
JODXEWH" :LH VROOWH HU EHZHLVHQ GD‰ HU GLH :DKUKHLW
VSUDFK" 'LH :DKUKHLW GLH HLQ]LJ XQG DOOHLQ %XVFKXMHZ
NDQQWH 8QG /MRVFKND WDW HV ]XP HUVWHQPDO OHLG GD‰ %X
VFKXMHZ WRW ZDU GD‰ LKQ QLHPDQG ± DXFK QLFKW GLHVHU
0DQQPLWGHQJOlQ]HQGHQ.Q|SIHQ±]XP5HGHQEULQJHQ
GD‰QLHPDQGGLH:DKUKHLWDXVLKPKHUDXVKROHQNRQQWH
'HU8QWHUVXFKXQJVULFKWHUZUGHLKPQLFKWJODXEHQ6D
VFKD'XELQLQZUGHLKPQLFKWJODXEHQGLH-XQJVZUGHQ
LKP QLFKW JODXEHQ $XI GLH )UDJH RE HU QLFKW ZLVVH ZR
GDV *HOG GHV WRWHQ %XVFKXMHZ KLQJHUDWHQ VHL ± VHLQ *H
ZLQQ EHLP .DUWHQVSLHOHQ ± DQWZRUWHWH /MRVFKND Ä,FK
ZHL‰HVQLFKW³
:LHGHU JLQJ HU DQ 'XELQLQ YRUEHU DQ GHP 0LOL]LRQlU
DQ %XVFKXMHZ GHVVHQ .LQQ ]XP +LPPHO UDJWH ± JLQJ
YRUEHU RKQH GHQ .RSI ]X KHEHQ (U JLQJ VR YRUVLFKWLJ
ZLH HU JHNRPPHQ ZDU GDFKWH LQ MHGHU 6HNXQGH DQJH
VWUHQJWDQGDV*HOGGDVLQGHQ6WLHIHOVFKlIWHQVWHFNWHXQG
OHQNWH GLH 6FKULWWH QLFKW ]XP :RKQKHLP VRQGHUQ ]XP
)OX‰XIHU(UOLHIXQGZDJWHQLFKWVLFKXP]XGUHKHQLPPHU
GDUDXI JHID‰W GD‰ MHPDQG KLQWHUKHUUXIHQ ZHUGH +H GX
:RZLOOVWGXKLQ"'RFKQLHPDQGULHILKQDQ


(LQHU QDFK GHP DQGHUHQ ]RJHQ GLH .ROOHJHQ YRUEHU


DOOHLQGHUHQ1lKHHUJHOHEWXQGIUGLHHUJHOHEWKDWWH6LH
ZDUIHQ LKP NOlJOLFKH YHUZLUUWH %OLFNH ]X XQG VFKOXJHQ
UDVFKGLH $XJHQ QLHGHU (LQHU QDFK GHP DQGHUHQ EHWUDWHQ
VLHGDV%URNDPHQZLHGHUKHUDXV
8QG KLQWHU LKP VWDQG GHU VFKZHLJVDPH 0LOL]LRQlU $XI
GHU(UGHODJHLQ0HQVFKGHQHUPLWVHLQHQ+lQGHQXPJH
EUDFKWKDWWH
1LFKWVFKXOGLJ(UKlWWHXQP|JOLFKDQGHUVKDQGHOQN|Q
QHQ 6HLQ *HZLVVHQ ZDU UHLQ XQG ZlKUHQG HU ]XU 6HLWH
EOLFNWH GRUWKLQ ZR DP *UR‰HQ .RSI GLH %DXPVWlPPH
DXI XQG XQWHUWDXFKWHQ ]XP DQVWHLJHQGHQ EHZDOGHWHQ
8IHU KLQ ]X GHQ QLHGULJ GDKLQ]LHKHQGHQ :RONHQ JODXEWH
HU GD‰ HU XQVFKXOGLJ ZDU $EHU GLH %OLFNH VHQNWHQ VLFK
ZLH YRQ VHOEVW ]X %RGHQ 'LH ZlFKVHUQH %UXVW GHU ]X
UFNJHVXQNHQH.RSIGDVEOXWYHUNUXVWHWH]HUIHW]WH+HPG
GLHUHJORVHJHOEH+DQGDXIGHP]HUGUFNWHQ*UDV«
-DHVZDU1RWZHKUJHZHVHQPLWGHP0HVVHUJHJHQHLQ
%HLO MD ZHQQ HU LKQ QLFKW JHW|WHW KlWWH ZUGH HU MHW]W
VHOEVW GRUW QHEHQ GHU 7UHSSH OLHJHQ³ $OOHV ULFKWLJ $EHU
GHU ]XUFNJHVXQNHQH .RSI GLH EUDXQHQ %OXWIOHFNH DXI
GHP+HPGGLHNUDPSIKDIWYHUGUHKWH+DQG±HVJDENHLQH
9HUJHEXQJIUGHQGHUGHQ7RGEUDFKWH
'HU*UR‰H.RSIWREWHZDUI6WlPPHKRFKGXQNOH)LFK
WHQ XQG .LHIHUQ ZDQGHQ VLFK DP 6WHLOXIHU JHQ +LPPHO
XQG GLH :RONHQ KLQJHQ QLHGULJ VHJHOWHQ UXKLJ YHUKLH‰HQ
HLQHQ NXU]HQ 6FKDXHU %XVFKXMHZ ZUGH GDV DOOHV QLH
PHKU VHKHQ (LQ 0HVVHUVWR‰ XQG GLH :HOW ZDU DXVJH
O|VFKW
'HU6WR‰PLWGHP0HVVHU±HLQH*HVFKLFKWHVRDOWZLH
GDV /HEHQ VHOEVW 'HU 0HQVFK DOV :LGHUVDFKHU GHV 0HQ
VFKHQ $XFK YRU KXQGHUW YRU ]ZHLKXQGHUW YRU YLHOHQ
7DXVHQGHQ YRQ -DKUHQ KDWWHQ VROFKH %XVFKXMHZV GDV
0HVVHU RGHU GDV %HLO JHJHQ HLQHQ DQGHUHQ HUKREHQ LKQ
JH]ZXQJHQHEHQIDOOV]XU:DIIH]XJUHLIHQ:DUGDVZLUN
OLFKHLQHZLJHU)OXFK"*DEHVGDZLUNOLFKNHLQ(QWULQQHQ"
$OH[DQGHU 'XELQLQ VD‰ DXI GHU 7UHSSH VWDUUWH ]XP
+LPPHOKRFK]XGHQEHZDOGHWHQ8IHUQ]XP)OX‰KLQ(U
NDQQWH GDV DOOHV KDWWH GLHVHQ )OX‰ XQG GLHVH 8IHU MHGHQ
7DJJHVHKHQ(LQHNDUJHYRQ6WHLQHQEHUVlWH(UGH DEHU
DXVMHGHP6SDOW NURFK /HEHQ KHUYRU $P HLVHQKDUW JHWUH
WHQHQ3IDGVWUHFNWHGHU:HJHULFKGUHLVWVHLQH=ZHLJHDXV
*DQ]ZLHZLU/HEHQVLFKQLFKWXQWHUNULHJHQODVVHQ$EHU
JOHLFKGDQHEHQGLHVH:XWOHHUHUHJORVHYHUNUDPSIWH+DQG
«
0LWYHUVWHLQHUWHP*HVLFKWVD‰'XELQLQGD 6HLQH .ROOH
JHQ]RJHQDQLKPYRUEHUVFKOXJHQGLH$XJHQQLHGHU«%RRWVPDQQ 7LFKRQ GHU YRU HLQHU )DKUW JHZ|KQOLFK PLW


VHLQHP 6FKLFNVDO KDGHUWH ZDU MHW]W QHUY|V XQG HLQVLOELJ
XQGVHXI]WHQXUYHUKDOWHQÄ$FKPHLQ*RWW«³
/DQJHVSUDQJGHU0RWRUQLFKWDQ
Ä0HLQ*RWW«³
(QGOLFK NQDWWHUWH GHU 0RWRU 'HU 8QWHUVXFKXQJVULFKWHU
GLHbU]WLQ'XELQLQGHU0LOL]LRQlUNOHWWHUWHQLQV%RRW
,Q HLQHUGLFKWJHGUlQJWHQ0HQJHVlXPWHQGLH)O|‰HUGDV
8IHU 'XELQLQ QLFNWH LKQHQ ]X Ä0DFKW QLFKWV .LQGHU
NRPPWDOOHVLQV/RW³
Ä6DVFKD³*HQND6FKDPDMHZWUDWHLQHQ6FKULWWYRUÄ,FK
ZLOO GLU QXU VDJHQ ± ZDUWH 7LFKRQ OHJ QLFKW DE ± XQG
ZHQQ ZLU MHGHV 6DQGNRUQ XPZHQGHQ ZLU ZHUGHQ EHZHL
VHQGD‰GXXQVFKXOGLJELVW³
Ä(VNRPPWLQV/RW³
(LQH EODXH 5DXFKIDKQH VFKZHEWH EHUV :DVVHU DOV GDV
%RRW GHU )OX‰PLWWH ]XVWHXHUWH %DOG WDQ]WH HV DP *UR‰HQ
.RSIEDOGZXUGHHVPLWHLQHUVFKlXPHQGHQ:RJHIRUWJH
ULVVHQSDVVLHUWHPLWKRFKJHUHFNWHP%XJGHQ.OHLQHQ.RSI
XQG ZDU GHQ %OLFNHQ HQW]RJHQ 1LHPDQG KDWWH HLQ :RUW
YHUORUHQ
6FKZHLJHQGJHVHQNWHQ.RSIHV]RJHQVLHLQV:RKQKHLP
VFKZHLJHQGVXFKWHQVLHLKUH%HWWHQDXI
1XU -HJRU IHKOWH (U ZDQGHUWH LQ GHU $EHQGGlPPHUXQJ
GDV 8IHU HQWODQJ GUHKWH 6WHLQH XP VSlKWH XQWHU GLH %
VFKHKRIIWHLPPHUQRFKGDV*HOG]XILQGHQ
$OV HUVWHU EUDFK *HQND GDV 6FKZHLJHQ Ä(LQHQ 0HQ
VFKHQ KDEHQ ZLU PLW GHQ .DUWHQ YHUVSLHOW 8QG ZDV IU
HLQHQ0HQVFKHQ±6DVFKD³
Ä6FKRQ JXW JLH‰ QLFKW QRFK gO LQV )HXHU HV ODQJW VR
VFKRQ³
Ä-D )UHXQGH ZROOHQ ZLU OLHEHU EHUOHJHQ ZLH ZLU LKP
UHFKWVFKQHOODXVGHU.OHPPHKHOIHQN|QQHQ³
Ä'DVYHUIOL[WH*HOG:lUHGDV*HOGJHIXQGHQVWlQGHHU
VFKXOGORVGD³
Ä:HQQ ZLU QXQ VDPPHOQ XQG GDQQ VDJHQ +LHU LVW GDV
*HOG ZLU KDEHQ HV JHIXQGHQ"³ Ä5LFKWLJ 'LH 6FKHLQH
ZDUHQQLFKWJHNHQQ]HLFKQHW³
Ä/D‰GDVVFKODXH*HUHGH'DV*HOGNDQQGRFKQLFKWPLW
%XVFKXMHZV 6HHOH GDYRQJHIORJHQ VHLQ +LHU 6WHLQ XP
6WHLQ ZHUGHQ ZLU ZHJZlO]HQ DXFK LP :RKQKHLP GDV
8QWHUVWH ]XREHUVW NHKUHQ DOOHV GXUFKVXFKHQ ± XQG GDV
*HOGILQGHQ³
'D HUW|QWH XQWHUGUFNWHV 6FKOXFK]HQ $OOH KREHQ GHQ
.RSI /MRVFKND 0DOLQNLQ KDWWH GDV *HVLFKW LQV .LVVHQ
YHUJUDEHQXQGZHLQWHMlPPHUOLFK
'UDX‰HQ OlUPWH GHU *UR‰H .RSI 5FNKDOWORV XQG RKQH
+HPPXQJHQKHXOWH/MRVFKNDLQV.LVVHQKLQHLQ
$OOH VFKZLHJHQ VDKHQ HLQDQGHU DQ 1XU ,ZDQ 6WXSQLQ
VWDPPHOWHYHUZLUUWÄ3HULSHWLH«³