Sie sind auf Seite 1von 54

'DVQHXH$EHQWHXHU

+DQV6LHEH*DVWVSLHOLQ'DEHQWLQ
9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ

9E\'XPPH3XWH

0LW,OOXVWUDWLRQHQYRQ*QWKHU/FN
,6%1
‹9HUODJ1HXHV/HEHQ%HUOLQ
/L]HQ]1U 
/69
8PVFKODJ*QWKHU/FN
7\SRJUDILH:DOWHU/HLSROG
6FKULIWS 7LPHOHVV
*HVDPWKHUVWHOOXQJ  'UXFNHUHL1HXHV'HXWVFKODQG%HUOLQ
%HVWHOO1UO

'HU7KHDWHUVDDOGHV'DEHQWLQHU .XOWXUKDXVHVLVWELVDXI
GHQ OHW]WHQ 3ODW] EHVHW]W 'LH 2UWVDQVlVVLJHQ YRU DOOHP
DEHUGLH.XUJlVWHGLHGLHZLQWHUOLFKH5XKHGHV2VWVHHED
GHVJHQLH‰HQYHUIROJHQDPVLHUWGDVKHLWHUH6SLHODXIGHU
%KQHXQGJHL]HQQLFKWPLW$SSODXV
%LHOHNGHU5HJLVVHXUYHUIROJWGLH6]HQHDXVGHU6HLWHQ
NXOLVVHXQGVWUHLFKWQHUY|VVHLQH%UVWHQIULVXUHULVWDXFK
,QVSL]LHQWXQG6RXIIOHXUEUDXFKW DEHUNDXPHLQ]XJUHLIHQ
%RGRXQG6\OYLHEHKHUUVFKHQLKUH7H[WH
Ä'LHVHU 0HQVFK LVW GRFK HQJVWLUQLJ³ VFKOHXGHUW %RGR
HPS|UWKHUDXV
Ä(QJVWLUQLJ LVW GDIU JDU NHLQ %HJULII³ SIOLFKWHW 6\OYLH
EHL Ä'HU NDQQ PLW EHLGHQ $XJHQ JOHLFK]HLWLJ GXUFKV
6FKOVVHOORFKJXFNHQ³
:LHDQMHGHP$EHQGEUDQGHW*HOlFKWHUDXIJLEWHV6]H
QHQDSSODXV%LHOHNQLPPWHVDOVVHOEVWYHUVWlQGOLFKKLQXQG
ZUGH VLFK ZXQGHUQ EOLHEH HU DXV $OV KLQWHU LKP GLH
HLVHUQH 7U NODSSW XQG HLQ NDOWHU /XIW]XJ VHLQHQ 1DFNHQ
VWUHLIWVFKLHEWHUGLHUDQGORVH%ULOOHLQGLH6WLUQXQGGUHKW
VLFKXPPLW]XVDPPHQJHNQLIIHQHQ$XJHQYHUVXFKWHUGDV
+DOEGXQNHOKLQWHUGHU.XOLVVH]XGXUFKGULQJHQ
(JRQ%LHOHNDWPHWHUOHLFKWHUWDXI
Ä0HQVFKHQVNLQG *ULPPHU³ ]LVFKW HU lUJHUOLFK DOV GHU
KRFKJHZDFKVHQH 0DQQ QHEHQ LKP VWHKW ÄZR EOHLEHQ 6LH
GHQQ",KU$XIWULWW³
%LHOHN VLHKW GD‰ *ULPPHOV +lQGH ]LWWHUQ 'HU 0LPH
VWUHLFKW VLFK QHUY|V EHU GLH )ULVXU %LHOHN ZXQGHUW VLFK
GHQQGHU$OWHLVWVRQVWGLH5XKHLQ3HUVRQ
'UDX‰HQ JHKW HLQ IHLQHU 6FKQHHUHJHQ QLHGHU DXI *ULP
PHOV YROOHP VLOEHUJUDXHP +DDU IXQNHOQ :DVVHUWU|SIFKHQ
GLH %KQHQVFKPLQNH LVW LQ 0LWOHLGHQVFKDIW JH]RJHQ DEHU
]XU .RUUHNWXU EOHLEW NHLQH =HLW *ULPPHO YHUPHLGHW HV
%LHOHN DQ]XVHKHQ XQG IOVWHUW Ä,FK ZDU QXU « 0HLQH
7DEOHWWHQ«³
Ä4XDWVFK 7DEOHWWHQ ,Q GHU 3HQVLRQ VLQG 6LH JHZHVHQ
XQG KDEHQ VLFK ZLHGHU HLQHQ HLQJH]RJHQ³ IDXFKW GHU
5HJLVVHXU
Ä1HLQ,FK«³
Ä'DV VDJH LFK ,KQHQ³ XQWHUEULFKW %LHOHN GHQ $OWHQ
ÄZHQQ 6LH VLFK QLFKW XPJHKHQG Pl‰LJHQ ZDU GDV GLH
OHW]WH7RXUQHHPLWXQVEHLGHQ.|QQHQ6LHGHQQQLFKWELV
QDFK GHU 9RUVWHOOXQJ ZDUWHQ" )lOOW ,KQHQ GDV VR VFKZHU"
2GHULVW,KQHQQLFKWJXW"³IUDJW%LHOHNÄ6LH]LWWHUQMD³
*ULPPHOYHUVLFKHUWHUVHLYROOGD
Ä'D‰ 6LH PLU QLFKW XPNLSSHQ³ VDJW GHU 5HJLVVHXU EH
VRUJW
Ä,FK SDFNåV VFKRQ³ DQWZRUWHW *ULPPHO Ä,FK KDEåV LP
PHU JHSDFNW 'DV VLW]W GULQ ,FK KDE PLW QHXQXQGGUHL‰LJ
)LHEHUGHQ)HUGLQDQG«³
Ä$FKWXQJ³XQWHUEULFKWLKQ%LHOHNXQGVRXIIOLHUWÄ+DOOR
YHUHKUWH)UDX'RNWRU«5DXV³
*ULPPHOJLEWVLFKHLQHQ5XFNWULWWPLWIRUVFKHQ6FKULW
WHQDXIGLH%KQHXQGLVWHLQY|OOLJ9HUZDQGHOWHUODXWVWDUN
XQGIU|KOLFKIOOWVHLQH6WLPPHGHQ6DDOÄ+DOORYHUHKUWH
)UDX'RNWRU6HKHLFKUHFKWRGHUWUJHQPLFKPHLQHDOWHQ
$XJHQ«"³
%LHOHNDWPHWHLQ]ZHLWHV0DODXI'HUDOWH0LPHLVWHEHQ
HLQ9ROOEOXWVFKDXVSLHOHUGHQQLFKWVPHKUDQUHJWHDOV]ZHL
GUHLKXQGHUWHUZDUWXQJVYROODXILKQJHULFKWHWH$XJHQSDD
UH :DV QXU PDJ *ULPPHO XP VHLQH )DVVXQJ JHEUDFKW
KDEHQ"JUEHOWGHU5HJLVVHXU:HL‰H0lXVH VLHKW HU GRFK
ZRKOQRFKQLFKW

'HU'=XJUDVWGXUFKGLH'XQNHOKHLWGLHKHOOHQ$EWHLO
IHQVWHUHUVFKHLQHQZLHOHXFKWHQGH3HUOHQDXIHLQHU6FKQXU
(U YHUULQJHUW GLH *HVFKZLQGLJNHLW JOHLFK ZLUG HU GLH
QlFKVWH 6WDWLRQ HUUHLFKHQ -HQV 6HLGHO NQ|SIW VHLQH 8QL
IRUPMDFNH]XVFKQDOOWGDV.RSSHOXPXQGVHW]WGLH0W]H
DXI 0LW HLQHP *UX‰ DQ GLH 0LWUHLVHQGHQ YHUOl‰W HU GDV
$EWHLO0LWLKPVWHLJHQQRFK]ZHL5HLVHQGHLQ+DJHQEDFK
DXV 'HU =XJ IlKUW QDFK GUHL 0LQXWHQ ZHLWHU GLH %DKQ
VWHLJEHOHXFKWXQJHUOLVFKW
'HU9DWHUZDUWHWYRUGHP%DKQKRIVJHElXGH0DOVHKHQ
RE HU HV WURW] GHU 'XQNHOKHLW HQWGHFNW GHQNW -HQV 6LH
XPDUPHQ VLFK XQG NORSIHQ VLFK DXI GLH 6FKXOWHUQ JHKHQ
]XP3DUNSODW]ZRGHUQHXH/DGDVWHKW
Ä'DV7HOHJUDPPLVWDOVRDQJHNRPPHQ³VWHOOW-HQVIHVW
Ä,FK KDWWH VFKRQ $QJVW LFK P‰WH PLU KLHU HLQ 7HOHIRQ
VXFKHQ³
Ä+HXWHPRUJHQ7DQWH6WHIILLVWJOHLFKORVQDFK5RVLQHQ
IUåQ.XFKHQ:LHNDPåVGHQQGUHL7DJH6RQGHUXUODXE"³
Ä1XQJXFNGRFKPDO³-HQVEOHLEWXQWHUGHU/DWHUQHVWH
KHQXQGQLPPWVWUDPPH+DOWXQJDQ
Ä$KD GLH 6FKW]HQVFKQXU *UDWXOLHUH³ 9DWHUV 6WLPPH
NOLQJW DOV VHL HU PLW VHLQHQ *HGDQNHQ VRQVWZR -HQV LVW
HQWWlXVFKW
Ä*UR‰H 6DFKH³ EHKDUUW HU ÄXQG KLQWHUKHU DXI GHU 6WXEH
HLQJHVFKPXJJHOWHU *ROGEUDQGå XQG 3DUW\ZUVWFKHQ SXU
0DQQ ZLU ZDUHQ DOOH IDVW WRW :DU 3HWUD EHL HXFK" ,FK
KDEHLKUDXFKWHOHJUDILHUW³
Ä-D6LHKROWGLFKQDFKKHUDE]XU'LVNR³
Ä1D EHVWHQV 8QG ZLH JHKWåV EHL HXFK" 'X VLHKVW DEJH
VSDQQWDXV³
Ä:LU KDWWHQ SDDU 7DJH åQH 7KHDWHUJUXSSH VR åQ 7RXU
QHHWKHDWHUNODSSHUWGLH.VWHDE0RUJHQ]LHKHQVLHZHL
WHU³
Ä9HUJH‰WQLFKWKLQWHUKHUGLH/|IIHO]X]lKOHQ³
Ä,FK NDQQ PLFK QLFKW EHVFKZHUHQ 0DQFKPDO EL‰FKHQ
ODXW³
Ä$XFK0LH]HQGDEHL"³
Ä7KHDWHU RKQH )UDXHQ"³ VDJW 6HLGHO XQG VWHXHUW DXI GHQ
EODXHQ/DGD]X
Ä8QG QDFKWV JHKWåV ]X ZLH LP DOWHQ 5RP ZDV"³ -HQV
ODFKW
Ä'DNHQQLFK6FKOLPPHUH1DZLHJHIlOOWHUGLU"³6HLGHO
VFKLHEWGHQ6FKOVVHOLQV7UVFKOR‰
Ä.ODVVH³
Ä:DV LVW ZLOOVW GX"³ 9DWHU KlOW LKP ZDKUKDIWLJ GHQ
=QGVFKOVVHOKLQ
Ä,P(UQVW"³-HQVNDQQHVNDXPIDVVHQ(VNRVWHWH9DWHU
MHGHVPDO hEHUZLQGXQJ LKQ GHQ DOWHQ 0RVNZLWVFK IDKUHQ
]XODVVHQ-HQVVFKLHEWVLFKKLQWHUGDV/HQNUDGXQG9DWHU
JXUWHWVLFKDXIGHP%HLIDKUHUVLW]DQÄ'D‰GXPLFKDQGDV
+HLOLJWXP UDQOl‰W :DV VR åQH 6FKW]HQVFKQXU DOOHV HLQ
EULQJW³
(U ZLUIW HV OHLFKW KLQ GDEHL ZHL‰ HU GD‰ 9DWHU LKQ DQV
/HQNUDG Ol‰W KDW QLFKWV GDPLW ]X WXQ (V HULQQHUW LKQ
YLHOPHKUDQHLQHQ9RUIDOOYRUHLQHP-DKU'DPDOVVWDQGHV
DXI 0HVVHUV 6FKQHLGH RE 9DWHU ZHLWHUKLQ GLH 3HQVLRQ
Ä+DXV 6RQQH³ JOHLFK KLQWHU GHU 'QH EHZLUWVFKDIWHQ
ZUGH9DWHUKDWWHVLFKGUHL 7DJH LQV %HWW JHOHJW XQG YRQ
7DQWH6WHIILSIOHJHQODVVHQ
0LWGHP)DKU]HXJNRPPW-HQVEDOG]XUHFKW$OVHVEHLP
6FKDOWHQGRFKPDONQDUUWEOLFNWHUHQWVFKXOGLJHQGDXIGHQ
9DWHU'RFKGHUVFKHLQWHVJDUQLFKWEHPHUNW]XKDEHQ(U
VWDUUW ZLH DEZHVHQG QDFK YRUQ DXI GLH YRQ GHQ 6FKHLQ
ZHUIHUQ HUKHOOWH &KDXVVHH 'LH VLHE]HKQ .LORPHWHU ELV
'DEHQWLQOHJHQVLHVFKZHLJHQG]XUFN
'DV*DUDJHQWRUVWHKWRIIHQ-HQVIlKUWGHQ3.:KLQHLQ
XQG9DWHUYHUVFKOLH‰WHV'HU]ZHLVW|FNLJH9LOOHQEDXKDWWH
LP 6RPPHU HLQHQ QHXHQ $QSXW] EHNRPPHQ EHU GHP
(LQJDQJ SUDQJW LP 6FKHLQ GHU %RJHQODPSH JROGIDUEHQ
Ä+DXV 6RQQH³ XQG GDUEHU VFKLPPHUW GHU VWLOLVLHUWH
+LPPHOVN|USHU
-HQVEOHLEWVWHKHQXQGDWPHWWLHIGLHODQJHYHUPL‰WH6HH
OXIW (U IUHXW VLFK DXI VHLQ =LPPHU LP 'DFKJHVFKR‰ PLW
GHP ELV DXI GHQ %RGHQ KHUDEUHLFKHQGHQ )HQVWHU LP %HWW
OLHJHQG NDQQ HU DXI GLH 6HH KLQDXVEOLFNHQ $P OLHEVWHQ
OLHIH HU JOHLFK MHW]W GLH 'QH KLQDXI KLQWHU GHU JOHLFK
Pl‰LJUDXVFKHQGGLH:HOOHQDQGHQ6WUDQGUROOHQ'RFK]X
VHKHQ JlEH HV LQ GHU )LQVWHUQLV QLFKWV GHVKDOE YHU]LFKWHW
HU
6LH WUHWHQ GXUFK GHQ KLQWHUHQ (LQJDQJ LQV +DXV (V LVW
GLH VWLOOH =HLW QDFK GHP $EHQGHVVHQ 'LH 3HQVLRQVJlVWH
PDFKHQHLQHQ6SD]LHUJDQJRGHUVLW]HQLP)HUQVHK]LPPHU
+HXWH MHGRFK LVW DX‰HU GHP 7KHDWHUHQVHPEOH Ä+DXV 6RQ
QH³XQEHOHJWGHUQHXH'XUFKJDQJUHLVWHUVWLQ]ZHL7DJHQ
DQ
,P)OXUEOHLEW-HQVVWHKHQXQGVFKWWHOWYHUZXQGHUWGHQ
.RSIÄ+DW7DQWH6WHIILXQVQLFKWJHK|UW"³
(VJHVFKLHKW]XPHUVWHQPDOGD‰VLHLKPQLFKWPLWRIIH
QHQ$UPHQHQWJHJHQNRPPW'LH7DQWHYHUWULWWVHLWVHLQHP
DFKWHQ /HEHQVMDKU 0XWWHUVWHOOH DQ LKP $OV VHLQH 0XWWHU
JHVWRUEHQZDU]RJGLHOHGLJH 6WHIIL 6HLGHO ]X LKUHP %UX
GHUXQGIKUWHPLWLKPZHLWHUGLH3HQVLRQ
Ä.RPLVFK³VDJW9DWHUÄ6WHIIL"³UXIWHU
'XUFKGLH*ODVVFKHLEHQGHU.FKHQWUIlOOWKHOOHU/LFKW
VFKHLQ -HQV VLHKW GHQ 9DWHU HUVWDXQW DQ 'HU ]XFNW UDWORV
GLH 6FKXOWHUQ 0LW ]ZHL 6FKULWWHQ LVW -HQV DQ GHU 7U XQG
GUFNWDXIGLH.OLQNHDEHUHVLVWYHUULHJHOWÄ7DQWH6WHIIL³
(UNORSIWKHIWLJ
'HU5LHJHONOLFNWXQGGLH7DQWHVWHKWYRULKQHQDVFKIDKO
LP*HVLFKWÄ*RWWVHL'DQNLKUVHLGGD³IOVWHUWVLH
,Q GHU .FKH EUHQQHQ VlPWOLFKH /DPSHQ DXFK GLH DQ
GHQYHUVFKLHGHQHQ$UEHLWVSOlW]HQEHLYROOHU%HOHJXQJDU
EHLWHQKLHUGUHL)UDXHQ
Ä(VLVWIXUFKWEDU,FKJUDXOHPLFKVR-HQVPHLQ-XQJH³
6LHIOFKWHWDQ-HQVå %UXVWXQGHUOHJWHLQHQ$UPXPLKUH
IOOLJHQ6FKXOWHUQ
Ä6WHIIL":DVLVWGHQQSDVVLHUW"³IUDJW+HUEHUW6HLGHO
6LH EOLFNW PLW IXUFKWHQWVWHOOWHP *HVLFKW ]X LKP KLQ Ä,Q
GHU9HUDQGDOLHJWHLQHU²WRW³'DVOHW]WH:RUWIOVWHUWVLH
PLWHUVWLFNWHU6WLPPH
Ä8QVLQQ³VDJW6HLGHOHUYHUPHLGHWHVVLHDQ]XVHKHQ
Ä'X PHLQVW ZRKO HLQH 6FKQDSVOHLFKH"³ PHLQW -HQV XQG
ODFKW Ä.RPPW GLH VHKHQ ZLU XQV DQ³ (U ZLUIW VHLQH 7D
VFKHDXIHLQHQ6WXKOXQGJHKWYRUDQLQGHQ)OXU
Ä,FKQLFKW³6WHIILVLQNWDXIGHQ+RFNHUQLHGHUDXIGHP
VLHVD‰EHYRUGLH0lQQHUNDPHQ
6HLGHO IROJW -HQV ]|JHUQG 'DQQ EOHLEW HU SO|W]OLFK VWH
KHQGHQQDXVGHU9HUDQGDGULQJWJOXFNVHQGHV/DFKHQGDV
VLFK]XVFKDOOHQGHP*HOlFKWHUVWHLJHUW-HQVEHUXKLJWVLFK
HUVWDOVGHU9DWHULQGHU7UVWHKW
Ä,FKKDEåVJHDKQWLFKKDEåVJHDKQW'LH/HLFKHZDUHLQH
6FKQDSVOHLFKH$EHUGDV6FKOR‰GDVNDQQVWGXYHUJHVVHQ
+LHU ² RIIHQ :HU ZHL‰ ZR GHU .HUO MHW]W UXPWRUNHOW
'DVLVWGLH6FKRWHGHV-DKUKXQGHUWV³
'LH 9HUDQGD GLHQW GHQ :LQWHU EHU DOV $EVWHOOUDXP IU
GLH6WUDQGN|UEHVLHIOOHQGHQ5DXP]XGUHL9LHUWHOQ
$P (QGH GHV )OXUHV WDXFKW GLH 7DQWH DXI LKU *HVLFKW
ZLUNWXQJOlXELJXQGUDWORV]XJOHLFK
6HLGHOJHKW]XLKUÄ-HQVKDWUHFKW(VJLEWNHLQH/HLFKH
'X KDVW PLU YLHOOHLFKW HLQHQ 6FKUHFN HLQJHMDJW .RPP
]HLJPDOZRGHU7RWHJHOHJHQKDEHQVROO³
:LGHUVWUHEHQG Ol‰W 6WHIIL VLFK YRQ %UXGHU XQG 1HIIHQ
]XU 9HUDQGD IKUHQ EOHLEW DEHU ZLH YHUVWHLQHUW DXI GHU
6FKZHOOH VWHKHQ 6LH GHXWHW DXI GHQ %RGHQ XQG VFKWWHOW
IDVVXQJVORVGHQ.RSI

Ä'DV ² EHJUHLIH LFK QLFKW +LHU ODJ HU JDQ] EHVWLPPW


ODJHUKLHU³
Ä'DV JODXEHQ ZLU GLU MD 6WHIIL³ YHUVLFKHUW +HUEHUW 6HL
GHO ÄEOR‰ WRW ZDU HU QLFKW³ 6HLQH 6WLPPH YHUUlW ZLH
HUOHLFKWHUWHULVW
Ä,FK ² LFK NDQQ PLFK GRFK QLFKW VR JHLUUW KDEHQ"³
VWDPPHOWVLH
Ä6HLIURKGD‰GXGLFKJHLUUWKDVW³WU|VWHW-HQVÄ8QGQXQ
OD‰GLFKHUVWPDO EHJU‰HQ ZLH HV VLFK JHK|UW (LQ (PS
IDQJZDUGDV³(UXPDUPWGLH7DQWHXQGN‰WVLH
,Q GDV UXQGZDQJLJH *HVLFKW NHKUW DOOPlKOLFK GLH )DUEH
]XUFN
Ä:DVZROOWHVWGXGHQQLQGHU9HUDQGD"³IUDJW6HLGHOVHL
QH 6FKZHVWHU 6LH HUNOlUW GD‰ VLH HLQ SDDU )ODVFKHQ 6HNW
DXV GHP .HOOHU KROHQ XQG LQ GHU .FKH LQ GHQ .KO
VFKUDQN OHJHQ ZROOWH 'LH 6FKDXVSLHOHU VLW]HQ QDFK GHU
9RUVWHOOXQJ RIW QRFK ]XVDPPHQ XQG KHXWH DP OHW]WHQ
6SLHOWDJ LQ 'DEHQWLQ JDQ] VLFKHU ,Q GHQ .HOOHU JHODQJW
PDQEHTXHPHUGXUFKGLH7ULQGHU9HUDQGDDOVYRP+RI
DXV
7DQWH 6WHIIL EHUZLQGHW ODQJVDP LKUHQ 6FKRFN XQG Ol
FKHOW EHU -HQVå :LW]HOHLHQ 6LH ULFKWHW HLQHQ ,PEL‰ KHU
XQGEULQJWLKQLQGHQNOHLQHQ5DXPQHEHQGHU.FKHGHQ
6HLGHOVSULYDWQXW]HQ
'DQQNRPPW3HWUDXQGVHW]WVLFKDXIHLQH 7DVVH .DIIHH
]X LKP 'LH $QZHVHQKHLW 7DQWH 6WHIILV KLQGHUW VLH QLFKW
LKUHQ 6ROGDWHQ ]lUWOLFK ]X EHJU‰HQ 1XU VHLQH $XIIRUGH
UXQJ PLW LKP LQV =LPPHU KLQDXI]XJHKHQ OHKQW VLH OD
FKHQGDE
Ä'XKDVWLPPHUQXUGDVLP.RSI³VDJWVLHYRUZXUIVYROO
Ä$XFKQDNODU'XQLFKW":lUVWGXHLJHQWOLFKDOOHLQ]XU
'LVNRJHJDQJHQ"³
Ä-D VWHOO GLU YRU³ DQWZRUWHW 3HWUD ÄhEULJHQV -XWWD
NRPPWQLFKW'LHNKOWLKU*HVLFKWXQGGHQ+LQWHUQ³
Ä8QIDOO"³IUDJWHUYHUEOIIWXQGUDXFKWHLQH=LJDUHWWHDQ
Ä:LHPDQHVQLPPW,KU9DWHUKDWVLHDXVGHP7KHDWHU
EXVKHUDXVJHKROW³
Ä7KHDWHUEXV"³
Ä9RQGHQ6FKDXVSLHOHUQ'DKDWHUVLHHUZLVFKW³
Ä$KDPLWHLQHPYRQGHQ6FKDXVSLHOHUQ"³
Ä1HLQ PLW GHP )DKUHU³ VWHOOW 3HWUD ULFKWLJ Ä0LFK KDW
PHLQ 9DWHU QXU HLQ HLQ]LJHV 0DO YHUGURVFKHQ GD ZDU LFK
HOI RGHU ]Z|OI ZHLO LFK ]X VSlW QDFK +DXVH JHNRPPHQ
ELQ$EHUZDV-XWWDEH]RJHQKDW:LHRIWLVWVLHPLWEODXHQ
)OHFNHQ LQ GLH 6FKXOH JHNRPPHQ 8QG MHGHU ZX‰WH ZR
KHU³
-HQV KDW -XWWD .XOLFNV 9DWHU QLH JHVHKHQ ZDQQ NDP HU
VFKRQ PDO QDFK .OHLQ:XOOQRZ HU ZHL‰ DEHU YRQ 3HWUD
GD‰ HU XQJHZ|KQOLFK JURE PLW )UDX XQG 7RFKWHU XPJHKW
YRUDOOHPZHQQHUJHWUXQNHQKDW

,P .XOWXUKDXV LVW GLH 9RUVWHOOXQJ ]X (QGH 'LH 6FKDX


VSLHOHU QHKPHQ GHQ 6FKOX‰DSSODXV HQWJHJHQ 'LH *DUGH
UREHQUlXPH VLQG EHUHLWV NDOW PDQ EHHLOW VLFK EHLP $E
VFKPLQNHQ 9RU GHP %KQHQHLQJDQJ KlOW GHU %XV PLW
ODXIHQGHP0RWRUVLHN|QQWHQGLHSDDUKXQGHUW0HWHU]XU
3HQVLRQ Ä+DXV 6RQQH³ ]X )X‰ JHKHQ DEHU GDV Ol‰W .R
VFKLQVNLGHU)DKUHUQLFKW]X+HXWHVLQGVLHIURKGDUEHU
(V ZHKW HLQ XQDQJHQHKPHU QD‰NDOWHU :LQG YRQ 6HH KHU
XQGNODWVFKWLKQHQHLQ]HOQH6FKQHHIORFNHQLQV*HVLFKW6LH
GUlQJHQIU|VWHOQGLQGHQ%XVKLQHLQ
Ä$E GLH 3RVW .RVFKL³ UXIW 5HJLVVHXU %LHOHN GHU DOV
OHW]WHUHLQVWHLJW
Ä0DQQ ZDV KDEHQ 6LH GHQQ DQJHVWHOOW"³ IJW HU KLQ]X
hEHU .RVFKLQVNLV UHFKWHU $XJHQEUDXH LVW HLQH %HXOH ]X
VHKHQ
Ä%LQ LP 'XQNHOQ JHJHQ HLQHQ 3IRVWHQ JHGRQQHUW³ HU
NOlUWGHU*HIUDJWHVlXHUOLFK
Ä'DVPDFKWXQVHUP.RVFKLQLFKWVDXV³EHKDXSWHW%RGR
=HFK Ä$OV HKHPDOLJHU %R[HU LVW HU KDUW LP 1HKPHQ ,Q
ZHOFKHU*HZLFKWVNODVVHHLJHQWOLFK"³
Ä+DOEVFKZHU³EUXPPW.RVFKLQVNLÄ0X‰WGXLPPHUGDV
JOHLFKHIUDJHQ³(UVWRSSWYRUÄ+DXV6RQQH³
(V ZLUG HLQ JHPWOLFKHU $EHQG 6LH UFNHQ LP )UK
VWFNV]LPPHU ]ZHL 7LVFKH ]XVDPPHQ XQG WULQNHQ 6HNW
'HUEHVLW]W]ZDUQXU.HOOHUWHPSHUDWXUGDVZLUGDEHUQLFKW
EHDQVWDQGHW=HFKWULQNWPHKUDOVGLHDQGHUQXQGKDWEDOG
HLQHQ 6FKZLSV (U VLW]W ]ZLVFKHQ 6\OYLH GHU 1DLYHQ GHU
PDQ RKQH GLH %KQHQVFKPLQNH DQVLHKW GD‰ VLH GLH 'UHL
‰LJ KLQWHU VLFK KDW XQG GHU NRPLVFKHQ $OWHQ GHU 5RVH
GHUHQ HUVFKODIIWH *HVLFKWVKDXW VLH lOWHU ZLUNHQ Ol‰W DOV
VHFK]LJ 6LH XQG 6\OYLH EHILQGHQ VLFK LQ VWlQGLJHU 6SDQ
QXQJGLHVLFKYHUVFKlUIWMHOlQJHUGLH7RXUQHHGDXHUW$OV
EHVRQGHUVEHODVWHQGHPSILQGHQVLHGD‰VLHPHLVWHLQ'RS
SHO]LPPHUWHLOHQPVVHQ
5HFKWV YRQ 6\OYLH VLW]W .RVFKLQVNL VLH KlOW GHQ 3ODW]
LPPHU IU LKQ IUHL XQG PDFKW NHLQHQ +HKO GDUDXV GD‰ HU
LKU V\PSDWKLVFK LVW LKUH =XQHLJXQJ ZLUG YRQ LKP GXUFK
DXV HUZLGHUW ,P /DPSHQOLFKW VLHKW GLH 9HUOHW]XQJ GHV
)DKUHUVE|VHDXV
Ä6DJHQ 6LH GLH :DKUKHLW .RVFKL³ IRUGHUW %LHOHN Ä6LH
VLQGQLFKWDQHLQHQ3IRVWHQVRQGHUQ JHJHQHLQH HUKREHQH
)ODVFKHJHODXIHQ³
Ä(U LVW PDO ZLHGHU LQV 5HYLHU HLQHV 3ODW]KLUVFKHV JHUD
WHQ³EHKDXSWHW=HFKPLWVFKZHUHU=XQJH
Ä:R EOHLEW GHQQ XQVHU JUR‰HU *H*Hå"³ ZLOO GLH 5RVH
ZLVVHQ LKUH :DQJHQ JOKHQ YRP 6HNW 6LH NDQQ HV QLFKW
ODVVHQDXI*XVWDY*ULPPHOVEHVVHUH7DJHDQ]XVSLHOHQGD
HU LQ .ROOHJHQNUHLVHQ UHVSHNWYROO PLW GLHVHP .U]HO EH
]HLFKQHWZXUGH
Ä+HUU *ULPPHO LVW KHXWH LQGLVSRQLHUW³ HUNOlUW %LHOHN
XQG ZLQNW 6HLGHO GHU LQ GHU 7U HUVFKHLQW XP :QVFKH
HQWJHJHQ]XQHKPHQ
Ä(U WULQNW VHLQHQ 5RWZHLQ DOOHLQ³ EHKDXSWHW =HFK
VFKZHU]XQJLJ
Ä1RFKHLQH)ODVFKH5RWNlSSFKHQå³%LHOHNZHQGHWVLFK
DQ6HLGHOÄXQGPRUJHQIUKGLH5HFKQXQJ³
Ä*HKWNODU³YHUVLFKHUW6HLGHO
Ä$FK VDJHQ 6LH GRFK ELWWH )UDX 6WHIIL LFK ZUGH JHUQ
PLW LKU DQVWR‰HQ DP OHW]WHQ $EHQG ,KUH )UHXQGOLFKNHLW
LKUH 8PVLFKW ZLU ZHUGHQ XQV LPPHU PLW GHQ DQJHQHKP
VWHQ *HIKOHQ GDUDQ HULQQHUQ 6WLPPWåV"³ ZHQGHW HU VLFK
DQGHQJHJHQEHUVLW]HQGHQ=HFK
Ä6WLPPW³EHVWlWLJWGHUXQGUOSVWGH]HQW
Ä0HLQH 6FKZHVWHU KDW VLFK KLQJHOHJW³ VDJW 6HLGHO EH
GDXHUQGÄZDUKHXWHQLFKWJDQ]DXIGHU+|KH³
Ä+DWWHQ 6LH HLJHQWOLFK GLH (KUH UHVSHNWLYH GDV 9HUJQ
JHQXQV]XEHZXQGHUQ"³IUDJW=HFK
Ä=X PHLQHU 6FKDQGH «³ 6HLGHO KHEW EHGDXHUQG GLH
6FKXOWHUQ
Ä6LHDUPHU0HQVFK³
Ä-DLFKKDEQXU*XWHVJHK|UW³
Ä$FKZLUNOLFK"³PHLQW%LHOHNLQWHUHVVLHUW
Ä$OVR HLQ 5RWNlSSFKHQå QRFK³ VDJW 6HLGHO XQG JHKW
KLQDXV
.RVFKLQVNL KDW GLH JDQ]H =HLW XQJHZRKQW ZRUWNDUJ DQ
HLQHP*ODV6HNWJHQLSSWDXFK6\OYLHNDQQLKQKHXWHQLFKW
DXIKHLWHUQ (U WULQNW GLH 1HLJH XQG QLFNW GHQ DQGHUHQ ]X
Ä*XWH1DFKW³
Ä1DFKW$EIDKUWPRUJHQIUKDFKW8KU³VDJW%LHOHN
.RVFKLQVNL VW|‰W LQ GHU 7U PLW 6HLGHO ]XVDPPHQ GHU
GHQ6HNWEULQJWXQGDXIGLH %HXOH DQ.RVFKLV6WLUQ]HLJW
Ä0|FKWHQ6LHåQ(LVEHXWHO"³
'RFK .RVFKL ZLQNW DE XQG JHKW 6HLGHO |IIQHW GLH )OD
VFKHXQGVWHOOWVLHLQGHQ.EHO
Ä,FKELQKXQGHPGH³VDJW6\OYLHXQGVWHKWDXIÄ,FKJHK
VFKODIHQ³
%LHOHN VFKHQNW GUHL *OlVHU YROO GDQQ DEHU GRFK QRFK
HLQVIU6HLGHO(UVDJWÄ'LH-QJVWHXQGDOVHUVWHLP%HWW
$EHUGDVPX‰NHLQ:LGHUVSUXFKVHLQ³
Ä'HLQH3RLQWHQNRPPHQVHOWHQDQ*XWH1DFKW³6\OYLH
IROJW .RVFKLQVNL %RGR =HFK VW|‰W PLW 6HLGHO DQ Ä0HLQ
OLHEHU +HUU GDV 6WFN GDV ZLU LQ ,KUHP OLHEHQVZUGLJHQ
'DEHQWLQVSLHOWHQLQ8VHGRPJHVSLHOWKDEHQLQ=LQQRZLW]
²ZRZDUHQZLUQRFK"³
Ä8PDFKW8KU$EIDKUW³PDKQW%LHOHNKLQWHU6\OYLHKHU
Ä2 *RWW³ PHLQW 5RVH VHXI]HQG ÄHEHQ DQJHNRPPHQ
ZLHGHU3UREH.DXP=HLWGHQ.RIIHUDXV]XSDFNHQNDOWHV
=LPPHU%HWWZlVFKHNODPP³
Ä'LHVHV /XVWVSLHO +HUU 6HLGHO³ IlKUW =HFK KDUWQlFNLJ
IRUW ÄLVW GHU &KLPERUD]R DOOHU HOHQGHQ .ODPRWWHQ :HQQ
6LH YHUVWHKHQ ZLH LFK GDV PHLQH 'LDORJH XP 'DUPYHU
VFKOLQJXQJ]XNULHJHQ³
Ä*ODXEHQ 6LH LKP NHLQ :RUW³ VDJW %LHOHN Ä'DV 6WFN
LVWJXWXQGGHUNDVVLHUWLPPHUGHQVWlUNVWHQ%HLIDOO³
Ä:HQQ LFK YLHOOHLFKW QRFK PDO DQ GDV *lVWHEXFK HULQ
QHUQGDUI«"³6HLGHOVWU]WVHLQHQ6HNWKLQXQWHU
Ä+HU GDPLW³ PHLQW %LHOHN GHP GHU JHQRVVHQH $ONRKRO
QLFKWDQ]XPHUNHQLVW
6HLGHOJHKWXPGDV*lVWHEXFKDXVGHU5H]HSWLRQ]XKR
OHQ 'LH 5RVH VWHKW VHXI]HQG DXI XQG ZQVFKW HLQH JXWH
1DFKW %LHOHN XQG =HFK EOHLEHQ DOOHLQ ]XUFN 'DV LVW
XQJHZ|KQOLFKVRQVWLVW*ULPPHOGHUOHW]WH
Ä:DV LVW PLW *ULPPHO ORV" :HVKDOE WXW HU KHXWH VR NR
PLVFK"³%LHOHNZHQGHWVLFKDQ=HFK
Ä'HQ 7DJ EHU ZDU HU ZLH VRQVW DXFK³ EHKDXSWHW =HFK
PLWVFKZHUHU=XQJHÄ+HXWHPRUPRUJHQKDWHUZLHLPPHU
VHLQHQ([SDQH[SDQGHUJHVWUHFNW³
'LH EHLGHQ OHW]WHQ *lVWH JHKHQ HQGOLFK DXFK LQ LKUH
=LPPHUKLQDXI6HLGHOOIWHWQRFKVWOSWGLH6WKOHDXIGLH
7LVFKH VlXEHUW GLH $VFKHQVFKDOHQ WUlJW GLH *OlVHU XQG
)ODVFKHQ LQ GLH .FKH GDQQ JHKW HU LQ GHQ HUVWHQ 6WRFN
KLQDXI 'LH SULYDWHQ 5lXPH VLQG LP .RUULGRU GXUFK HLQH
]ZHLIOJHOLJH *ODVWU DEJHWUHQQW 9RU 6WHIILV =LPPHU
EOHLEWHUVWHKHQXQGODXVFKWNORSIWHQGOLFKDQÄ6WHIILELVW
GXQRFKZDFK"³
'ULQQHQEOHLEWHVVWLOO

0RUJHQV XP VLHEHQ 8KU IQIXQGYLHU]LJ VWHKW GHU %XV


YRU GHU 7U XQG .RVFKLQVNL ZDUWHW GDQHEHQ XP GDV *H
SlFN ]X YHUVWDXHQ %HUHLWV XP VHFKV KDW HU GLH .XOLVVHQ
DXVGHP.XOWXUKDXVDXIGHQHLQDFKVLJHQ+lQJHUYHUODGHQ
Ä/RV.RVFKLKXSHQ6LHPDO³IRUGHUW%LHOHN
.RVFKLQVNL JHKW KLQ XQG GUFNW GUHLPDO ODQJ GLH +XSH
'LH%HXOHDXIVHLQHU6WLUQVFKLPPHUWEOlXOLFK%LHOHNSDIIW
VFKRQ GLH GULWWH =LJDUHWWH XQG lUJHUW VLFK GDUEHU GD‰ HV
LKPQLFKWJHOLQJWGDV(QVHPEOH]XPJHPHLQVDPHQ )UK
VWFN ]X EHZHJHQ 0HLVW VLQG VLH QXU ]X GULWW *ULPPHO
.RVFKLXQGHU=HFK6\OYLHXQGGLH5RVHVFKWWHQVWHKHQG
GHQ .DIIHH LQ VLFK KLQHLQ XQG NQDEEHUQ DP 5HLVHWDJ GLH
%U|WFKHQLP%XV
=HFKNRPPWDOVQlFKVWHUXQGPXUPHOWHLQHQ*UX‰Ä,FK
KDEH JHIURUHQ ZLH HLQ +XQG³ EHKDXSWHW HU Ä2VW]LPPHU
XQGGDV)HQVWHUXQGLFKW³
Ä1XUQHEHQEHL³HULQQHUW%LHOHNÄGXVFKXOGHVWPLUQRFK
]ZDQ]LJ0DUN:REOHLEHQGLH'DPHQ",PPHUGDVVHOEH³
Ä'DVZDUGLHOHW]WH1DFKWPLW*ULPPHO/LHEHUNDPSLHUH
LFKLP)UHLHQ³Q|UJHOW=HFKÄ'HULVWMDQLFKWPHKUGLFKW
SKDQWDVLHUWLP6FKODI³
Ä:DV LVW QXU ORV PLW LKP"³ IUDJW %LHOHN EHVRUJW Ä.HLQ
:RUW EHLP )UKVWFN KDW VLFK LP %XV YHUNURFKHQ JDQ]
KLQWHQGLH*DUGLQHYRUP)HQVWHU]XJH]RJHQ³
1XU6\OYLHNRPPWJXWJHODXQWDQ6LHWUlJWOHGLJOLFKHLQH
8PKlQJHWDVFKHGHPQDFKKDW.RVFKLLKUHQ.RIIHUEHUHLWV
YHUVWDXW
Ä0RUJHQ 0lQQHU³ JU‰W VLH Ä1D ZLH VWUDKOHQGH VR
]LDOLVWLVFKH .QVWOHU VHKW LKU QLFKW JHUDGH DXV :LH KLH‰
JOHLFKGDV1HVW"³
Ä'DEHQWLQ³ VDJW =HFK XQG ZLFNHOW HLQHQ :ROOVFKDO XP
VHLQHQ+DOV
Ä:R PDQ VR KHUXPNRPPW³ PHLQW 6\OYLH ÄKHUUOLFKHU
%HUXI³
Ä'HLQH *HIlKUWLQ LVW KRIIHQWOLFK VFKRQ DXIJHVWDQGHQ³
Q|UJHOW(JRQ%LHOHN
Ä'LHVXFKWLKUH1DJHOIHLOH³
Ä,FKNDXIHLKUHLQH.RVFKLKXSHQ6LHQRFKPDO³
.RVFKLQVNLGUFNWGUHLPDODXVGDXHUQGGDV6LJQDO
Ä'DVLVWDEHUHLQHEHVRQGHUH1DJHOIHLOHZHL‰WH0LW(O
IHQEHLQJULII DXV GHP )DPLOLHQVFKDW] GHU 5RVHV³ VS|WWHOW
6\OYLH Ä6WLPPW GDV HLJHQWOLFK" 6LH EHKDXSWHW GD JLEWåV
YHUZDQGWVFKDIWOLFKH %H]LHKXQJHQ ]X GHU DOWHQ %HUOLQHU
7KHDWHUIDPLOLH³
Ä6LHVROOWHGDVOLHEHUQLFKWEHKDXSWHQ³JLIWHW=HFKÄ*H
VWHUQDEHQGKDWVLHPLFKGUHLPDOKlQJHQODVVHQ³
Ä,FK ELWWH HXFK³ EHVlQIWLJW %LHOHN Ä'LH OHW]WHQ 7RXU
QHHWDJH8QGEHPKWHXFKHLQEL‰FKHQXP*ULPPHO'HQ
KDW VLFKHU HLQH 'HSUHVVLRQ HUZLVFKW ,FK QHKPH DQ HU
GHQNWGDVZDUVHLQHOHW]WH7RXU,FKPDFKHPLU9RUZUIH
,FK KDEH LKQ JHVWHUQ DEHQG VFKDUI DQJH]lKOW $EHU ZLU
EUDXFKHQLKQ:LUEUDXFKHQGLH$OWHQ'D‰HUVLFKXPGLH
7RXUQHHEHPKWKDWLVWHUVWDXQOLFK(UN|QQWHLP%DVLVOD
JHUEHTXHPVHLQH6FKDXDE]LHKHQ]ZHLGUHLPDOGLH:R
FKH«³
Ä(QWVFKXOGLJH ZHQQ LFK GLFK XQWHUEUHFKH³ =HFK ZLUIW
GHQ =LJDUHWWHQUHVW DXI GHQ %RGHQ XQG ]HUWULWW GLH *OXW
Ä*ULPPHOLVWGXUFKDXVNHLQ0XVWHU DQ 6FKDXVSLHOHUHWKRV
'HU LVW PLW XQV PLWJH]RJHQ DXV HLQHP JDQ] EDQDOHQ
*UXQG$XI7RXUQHHNDQQHUVDXIHQXQG]X+DXVHNDQQHU
GDV QLFKW 'D EHZDFKW LKQ VHLQH )UDX 8QG GD‰ HU ZlK
UHQG GHU 9RUVWHOOXQJ DEKDXW XQG VFKOXFNW ZLH UHLPW VLFK
GDVPLWVHLQHU0LPHQPRUDO"*HVWHUQDEHQGZDUHUZLHGHU
LP]ZHLWHQ$NWYHUVFKZXQGHQ³
Ä'HVKDOEKDEHLFKLKQMDDQJHSILIIHQ³PHLQW%LHOHN
Ä'DVLVWHLQIDFKXQNROOHJLDO³lX‰HUW6\OYLH
Ä'XKDVWMDUHFKW³UlXPW%LHOHNHLQ
Ä,FKPHLQHGRFKGLH5RVH.RVFKLKXSHQRFKPDO³
'DVLVWDEHUQLFKWHUIRUGHUOLFKGHQQGLH5RVHWULWWJHUDGH
DXV GHP +DXV 6LH VFKOHSSW LKUHQ .RIIHU KHUDQ XQG .R
VFKLQVNLYHUSDFNWLKQLP*HSlFNIDFK:HQLJVSlWHUVWDUWHW
GHU%XVPLWGHUEOLFKHQ9HUVSlWXQJYRQIQI]HKQ0LQX
WHQ

Ä1XQ VLQG VLH ZHJ³ UXIW 6HLGHO GHU YRP )UKVWFNV


]LPPHUDXVGLH$EIDKUWEHREDFKWHWKDW
Ä:DVVDJVWGX"³UXIW6WHIILDXVGHU.FKH
(U WUlJW GDV *HVFKLUU KLQEHU Ä'LH 6FKDXVSLHOHU VLQG
ZHJPHLQWHLFK³
Ä-HQVVFKOlIWQRFK³
Ä,FKPX‰JOHLFK]XP.OHPSQHUQDFK:HJQHUVKDJHQ'HU
$EIOX‰REHQLP%DG³
Ä(UZDUWRW³EHKDXSWHWVLHXQYHUPLWWHOW
Ä6WHIIL³
Ä,FKZHL‰GRFKREHLQHUWRWLVWRGHUQLFKW³6LHKDWGHQ
6FKUHFNHQ YHUNUDIWHW NDQQ EHL 7DJ QXQ VDFKOLFK XQG
QFKWHUQ LQ GLH (ULQQHUXQJ UXIHQ ZDV VLH JHVWHUQ DEHQG
XPLKUH)DVVXQJJHEUDFKWKDW
6HLGHO ZLOO ZLGHUVSUHFKHQ ZLQNW DEHU DE XQG JHKW KLQ
DXV,P)OXU]LHKWHUGLH-RSSHDQXQGVHW]WGHQ+XWDXI
Ä2EGDVPLW-HQVXQG3HWUDZDV)HVWHVLVW"³IUDJWHUDXI
GHU 7UVFKZHOOH VWHKHQG EHYRU HU ]XU *DUDJH JHKW Ä'LH
MXQJHQ /HXWH YHUVWHKVW GX GLH" *RWW VHL 'DQN KDW PDQ
NDXP=HLW]XP1DFKGHQNHQ³
6WHIILEHREDFKWHWGXUFKV.FKHQIHQVWHUGD‰+HUEHUWPLW
GHPQHXHQ3.:ORVIlKUW,UJHQGZLHLVWGHU%UXGHUDQGHUV
DOVVRQVWHLJHQWOLFKJHVWHUQDEHQGVFKRQ6WHLIHUZRUWNDU
JHULPPHUZLHLQQHUOLFKZHLWZHJ
6WHIIL UlXPW JHUDGH GDV )UKVWFNV]LPPHU DXI GD K|UW
VLHLP)OXUUXIHQÄ+DOOR+HUU6HLGHO")UlXOHLQ6WHIIL"³
0LW Ä)UlXOHLQ³ DQJHVSURFKHQ ]X ZHUGHQ LVW IU VLH XQ
JHZ|KQOLFK IU GLH 'DEHQWLQHU LVW VLH GLH Ä7DQWH 6WHIIL³
6LH ZLVFKW GLH +lQGH DQ GHU 6FKU]H DE XQG JHKW LQ GHQ
)OXU
Ä$K 6LH VLQG GD 7DQWH 6WHIIL³ VDJW GHU DOWH /LQNH HU
OHLFKWHUW)UKHUOHLWHWHHUGLH3RVWVWHOOHLP2UW-HW]WLVWHU
VFKRQVHLW-DKUHQ5HQWQHU'UDX‰HQEHOOWVHLQ+XQG/LQNH
ZHQGHWVLFK]XLKPÄ6WLOO6HQWD$XV³
Ä:DV JLEWåV GHQQ +HUU /LQNH" 6LH VLQG MD JDQ] DX‰HU
3XVWH"³
'HU DOWH 0DQQ NDQQ VHLQH (UUHJXQJ QLFKW YHUEHUJHQ
Ä,FKPX‰WHOHIRQLHUHQ'LH3ROL]HLKDWHLQVHLQVQXOOQLFKW
ZDKU"³
Ä6WLPPW%HUXKLJHQ6LHVLFKHUVWPDO:DVLVWGHQQSDV
VLHUW"³
Ä(LQ 7RWHU³ /LQNH ]LHKW GDV 7DVFKHQWXFK KHUDXV XQG
WURFNQHW VHLQH 6WLUQ Ä(LQ 7RWHU" :R"³ 6WHIIL VXFKW +DOW
DP)OXUVFKUDQN
Ä$P 6WUDQG³ DQWZRUWHW /LQNH XQG VFKQDXIW Ä,FK GUHKH
PHLQH 5XQGH PLW 6HQWD UDXI QDFK .U|YHUVKDJHQ ]X ZLOO
GLH7UHSSHEHUGLH'QHQHKPHQ]XUFNQDFK+DXVH²
XQG GHU +XQG QLFKW GD +|UH LKQ ZHLWHU ZHJ EHOOHQ UXIH
6HQWDåDEHUVLHNRPPWQLFKW,FKJHKH]XUFNGDYHUEHOOW
VLHLUJHQGZDVXQWHUGHPXPJHVWOSWHQ.DKQYRP.LHQHUW
-DNRE³
'HU $OWH |IIQHW GHQ +HPGNUDJHQ XQG VFKQDSSW QDFK
/XIW Ä-D XQG GD ODJ HU GUXQWHU 'DV *HVLFKW VFKRQ PLW
GLHVHQ )OHFNHQ -HDQV VFKZDU]H /HGHUMDFNH JHOEHU 6FKDO
«³
7DQWH 6WHIIL ZLUG EOD‰ VLQNW DXI HLQHQ +RFNHU QLHGHU
VFKOXFNWHLQSDDUPDOXQGIOVWHUWÄ'DVLVWHU«³
6LH GHXWHW VWXPP ]XU 5H]HSWLRQ LQ GHU 1LVFKH ZR GDV
7HOHIRQ VWHKW /LQNH JHZLQQW VHLQH )DVVXQJ ]XUFN HU
GUHKW GLH :lKOHUVFKHLEH VFKLOGHUW GHU 9RONVSROL]HL LP
.UHLVDPW 6HQWDV JUDXVLJH (QWGHFNXQJ (U ZLUG DXIJHIRU
GHUWDQGHQ)XQGRUW]XUFN]XNHKUHQXQGGDIU]XVRUJHQ
GD‰QLHPDQGHWZDVYHUlQGHUW/LQNHVROODXVKDUUHQELVGHU
$EVFKQLWWVEHYROOPlFKWLJWH LKQ DEO|VW 'LH .ULSR ZHUGH
DXFKEDOG]XU6WHOOHVHLQ

/LQNHVWHKWQHEHQ GHP XPJHVWOSWHQ .DKQ XQG YHUPHL


GHW HV DXI GLH OHEORVH *HVWDOW GDUXQWHU ]X EOLFNHQ 6HQWD
ZLWWHUWGRUWKLQXQGZLQVHOWOHLVH
=XHUVWWULIIWGHU$%9DXIVHLQHP0RSHGHLQ(VQLHVHOW
XQGVHLQH:DQJHQVLQGYRP)DKUWZLQGJHU|WHW/LQNHVROOH
LPÄ+DXV6RQQH³ZDUWHQELVGLH*HQRVVHQYRQGHU.HLQ
WUHIIHQ VFKOlJW HU YRU Ä$EHU QLFKW ZHJJHKHQ³ IJW HU
KLQ]X'HU$OWHQLFNWXQGOHJW6HQWDDQGLH/HLQH
7DQWH 6WHIIL VLW]W QRFK LPPHU DXI GHP +RFNHU LP )OXU
VLHKW/LQNH²
)DVW JOHLFK]HLWLJ WUHIIHQ GHU %DUNDVEXV GHU 0RUG XQG
8QIDOOXQWHUVXFKXQJVNRPPLVVLRQXQGGHUVFKZDU]H%DUNDV
PLW GHQ 0LOFKJODVVFKHLEHQ YRQ GHU *HULFKWVPHGL]LQ HLQ
'HU 7HFKQLNHU XQG 7UDVVRORJH VWHOOW VFKXOWHU]XFNHQG IHVW
GD‰HVLP6DQGNHLQH6SXUHQ]XVLFKHUQJHEH'HU6FKQHH
UHJHQ KDW VLH DXVJHO|VFKW QXU GLH 6FKXKDEGUFNH GHV
(QWGHFNHUVXQGGLH)lKUWHVHLQHV+XQGHVVLQGVFKZDFK]X
HUNHQQHQ
'HU)XQGRUWZLUGIRWRJUDILHUWGHU.DKQXPJHVWOSWXQG
GHU*HULFKWVPHGL]LQHUEHXJWVLFKEHUGHQ7RWHQ
'HU 7HFKQLNHU EULQJW GHQ 7DVFKHQLQKDOW DXV GHU %HNOHL
GXQJ GHV 7RWHQ LQ GHQ %DUNDVEXV 'HU LVW QDKH DQ GHQ
.DKQ KHUDQJHIDKUHQ GLH DQ GHQ 6WUDQG UROOHQGHQ :HOOHQ
OHFNHQDQGHQ9RUGHUUHLIHQ
+DXSWPDQQ :HQ]HO VWUHLIW *XPPLKDQGVFKXKH EHU
QLPPW GLH %ULHIWDVFKH DXV GHU =HOORSKDQKOOH KHUDXV XQG
EOlWWHUW VLH DXI 6LH HQWKlOW GHQ 3HUVRQDODXVZHLV HLQHV
0DQIUHG .XOLFN ]ZHLXQGYLHU]LJ -DKUH DOW YHUKHLUDWHW
ZRKQKDIW LQ .OHLQ:XOOQRZ 'HU 2UW OLHJW ]ZDQ]LJ .LOR
PHWHU HQWIHUQW 'LH EULJHQ 6FKULIWVWFNH EHOHJHQ GD‰
.XOLFN DOV 7UDQVSRUWDUEHLWHU EHLP 9(% +DQGHOVWUDQVSRUW
LQGHU.UHLVVWDGWEHVFKlIWLJWJHZHVHQLVW
'HU $%9 NORSIW DQ GLH 7U XQG |IIQHW VLH Ä*HQRVVH
+DXSWPDQQLFKNHQQHGHQ7RWHQ³
'HU /HXWQDQW VFKLHEW VLFK DXI GLH VFKPDOH %DQN KLQWHU
GHP .ODSSWLVFK DOV :HQ]HO LKQ GD]X DXIIRUGHUW Ä.OHLQ
:XOOQRZ JHK|UW ]X PHLQHP IUKHUHQ $EVFKQLWW³ HUJlQ]W
HUÄ'HU.XOLFNLVWNHLQXQEHVFKULHEHQHV%ODWW«³
Ä:DUNHLQXQEHVFKULHEHQHV%ODWW³NRUULJLHUWGHU+DXSW
PDQQÄ%HULFKWHQ6LHPDO³
'HU %HULFKW IlOOW QHJDWLY DXV .XOLFN DUEHLWHWH PLW $U
EHLWVSODW]ELQGXQJ QDFKGHP HU ZHJHQ (LQEUXFKVGLHEVWDKO
]XHLQHLQKDOE-DKUHQ)UHLKHLWVHQW]XJYHUXUWHLOWZRUGHQXQG
QDFK9HUE‰XQJYRQ]ZHL'ULWWHOQGHU6WUDIHGHU5HVWDXI
%HZlKUXQJDXVJHVHW]WZRUGHQZDU
Ä)UVHLQHQ%HWULHEZDUHUHLQHZLJHU3UREOHPIDOO³VDJW
GHU /HXWQDQW Ä'D JLEW HV EULJHQV HLQH VLHE]HKQMlKULJH
7RFKWHU:LH LVW GDV EUDXFKHQ 6LH PLFK QRFK" ,FK P‰WH
OlQJVWLP93.$VHLQ³
Ä6LHN|QQHQJHKHQ³VDJW+DXSWPDQQ:HQ]HO
2EHUOHXWQDQW 6FKXEHUW VSDQQW HLQ )RUPXODU LQ GLH
6FKUHLEPDVFKLQH XQG WLSSW PLW ]ZHL )LQJHUQ YHUEOIIHQG
VFKQHOO GLH $VVHUYDWHQOLVWH QDFK :HQ]HOV 'LNWDW %HLGH
ZHUGHQ YRQ GHP *HULFKWVPHGL]LQHU XQWHUEURFKHQ GHU
VHLQHQHUVWHQ(LQGUXFNVFKLOGHUW
Ä9HUPXWOLFKH 7RGHVXUVDFKH (SLGXUDOHV +lPDWRP YHU
XUVDFKWGXUFKVWXPSIH*HZDOWYHUPXWOLFK6FKODJDXIGHQ
+LQWHUNRSI³
Ä,VWGHQQHLQ8QIDOODXV]XVFKOLH‰HQ"³IUDJW:HQ]HO
'HU0HGL]LQHU]|JHUWPLWGHU$QWZRUWPHLQWGDQQÄ-D
8QIDOOVFKOLH‰HLFKDXVXQG]ZDUDXVIROJHQGHP*UXQG,Q
GHU 5LSSHQJHJHQG JLEW HV PHKUHUH +lPDWRPH DOVR %OXW
HUJVVHZLHYRQ6FKOlJHQYRUDOOHPDEHULVWHVGHUPHKU
IDFKJHEURFKHQH8QWHUNLHIHUGHV0DQQHV³
Ä'DVKHL‰W³ZLUIW6FKXEHUWHLQÄGHU0DQQLVWEUXWDO]X
VDPPHQJHVFKODJHQZRUGHQ"³
Ä'RFKMDVRVHKHLFKGDV³EHVWlWLJWGHU'RNWRUÄ0RU
JHQNULHJHQ6LHGHQ$XWRSVLHEHIXQG³
Ä8QGZDQQHWZDLVWGDVSDVVLHUW"³ZLOO:HQ]HOZLVVHQ
Ä9RU ]Z|OI ELV IQI]HKQ 6WXQGHQ 'HU ]HUVFKPHWWHUWH
8QWHUNLHIHU HULQQHUW PLFK DQ PHLQH +RVSLWDQWHQ]HLW 'D
ZDU LFK |IWHU DOV 5LQJDU]W EHLP %R[HQ HLQJHVHW]W $OOHU
GLQJVHLQHGHUDUWOlGLHUWH.LQQODGHLVWPLUGRUWQLHXQWHUJH
NRPPHQ³ 'HU 'RNWRU UHLFKW :HQ]HO XQG 6FKXEHUW GLH
+DQG
'LH EHLGHQ %HJOHLWHU YRQ GHU *HULFKWVPHGL]LQ OHJHQ
GUDX‰HQGHQ 7RWHQLQ GHQ 7UDQVSRUWVDUJ XQG ODGHQ GLHVHQ
LQGHQ%DUNDV
(KH HU GDV )DKU]HXJ YHUOl‰W ZHQGHW GHU 'RNWRU VLFK
QRFKHLQPDODQGHQ+DXSWPDQQÄ:RQHKPHQ6LHHLJHQW
OLFK ,KUHQ /HEHQVPXW KHU" 'DXHUQG PLW VROFKHP =HXJ
EHVFKlIWLJW PLW GHP PHQVFKOLFKHQ 0OOKDXIHQ /LHEHQ
6LH%UDKPV"³
Ä:LHELWWH"³IUDJW:HQ]HOYHUEOIIW
Ä+DEHQ6LHHLQ$TXDULXP"6LQG6LHLP&KRUGHU.ULPL
QDOLVWHQ %H]LUN 5RVWRFN PLW ]ZHLPDO 3UREH GLH :RFKH"
:LH VLHKW KHXWH ,KU )HLHUDEHQG DXV QDFK HLQHP VROFKHQ
(UHLJQLV"³
Ä:DKUVFKHLQOLFKZLUGåVNHLQHQ )HLHUDEHQG JHEHQ:HQQ
GRFKJHQLH‰HLFKPHLQH/LHEOLQJVVSHLVHLP:LQWHU*UQ
NRKO PLW 6FKZHLQHEDXFK 2GHU JHQLH‰H VLH PRUJHQ DXI
JHZlUPW0HLQH)UDXLVWGDUDXIHLQJHVWHOOW8QGGDVZlUH
GLH$QWZRUWDXI,KUH)UDJH'RNWRU0HLQH)UDX³
Ä3DUGRQ³VDJWGHU*HULFKWVPHGL]LQHU
ÄhEULJHQV³ ZLUIW 2EHUOHXWQDQW 6FKXEHUW HLQ ÄP|FKWH
LFKQLFKWPLW,KQHQWDXVFKHQ³
Ä(V NRPPW KDOW ZLH VR RIW LP /HEHQ DXI GHQ 6WDQG
SXQNWDQ³VDJWGHU'RNWRU|IIQHWGLH7UXQGZHQGHWVLFK
QRFKHLQPDO]XUFNÄ+LHUZLOOMHPDQG]X,KQHQ³
6FKXEHUWVLHKW]XP)HQVWHUKLQDXVÄ'DVLVWDQVFKHLQHQG
GHU %UJHU /LQNH GHU XQV LQIRUPLHUW KDW 'HU $%9 KDWWH
LKQLQGLH3HQVLRQGRUWGUEHQJHVFKLFNWPLWGHU$XIODJH
DXIXQV]XZDUWHQ³
Ä(U ZLUG XQJHGXOGLJ JHZRUGHQ VHLQ :LH VLHKVW GX GHQ
)DOO"³
:HQ]HOEOLFNW6FKXEHUWIUDJHQGDQ
Ä1DMD LFK GHQNH .XOLFN KDW VLFK OHW]WH 1DFKW KLHU PLW
LUJHQGZHPJHNHLOW³
Ä'HU 'RNWRU ZDU lKQOLFKHU 0HLQXQJ (U JODXEW .XOLFN
LVWIUFKWHUOLFK]XVDPPHQJHVFKODJHQZRUGHQ³
Ä.DPSIVSXUHQKDWGHU5HJHQYHUZLVFKWDEHUGHUXPJH
VWOSWH .DKQ ZDU VR]XVDJHQ GHU .HOOHU IU GLH /HLFKH
)UKHVWHQV 0LWWH 0lU] KlWWH GHU )LVFKHU GHP GHU .DKQ
JHK|UW ODXW $%9 HLQ JHZLVVHU -DNRE .LHQHUW GHQ )DQJ
GDUXQWHU EHPHUNW 'D EHJLQQW LP %RGGHQ GDV 5HXVHQIL
VFKHQ³
Ä:HQQGXGLFKXPXQVHU)UKVWFNNPPHUVW«"³
Ä'HU)OHLVFKHUKLHUKDW.XQGHQDXV5RVWRFN6HLQH6SH
]LDOLWlW LVW 3UH‰NRSI 3UH‰NRSI GD ZHL‰W GX GLH OHW]WHQ
*HKHLPQLVVH GHU :HOW³ 6FKXEHUW YHUGUHKW YHU]FNW GLH
$XJHQXQGYHUOl‰WGHQ:DJHQ
Ä%ULQJ åQH %RFNZXUVW PLW IU GHQ +XQG³ UXIW :HQ]HO
LKPKLQWHUKHU
Ä.RPPHQ6LHUHLQ+HUU/LQNH"³IJWHUIUDJHQGKLQ]X
/LQNHVFKLHEWVLFKKHUHLQXQGIUDJWREHUGHQ+XQGPLW
EULQJHQGUIHEHLGHP:HWWHU"
Ä$EHUMD³VDJWGHU+DXSWPDQQXQGVWHOOWVLFKYRUÄ0HLQ
1DPH LVW :HQ]HO %LWWH QHKPHQ 6LH 3ODW] (UVWHQV GDQNH
LFK ,KQHQ IU ,KUH 0HOGXQJ DQ XQV XQG ]ZHLWHQV ZLH
KHL‰WGHU+XQG"³
Ä6HQWD³
Ä(LQ)UlXOHLQDOVR6HQWDNULHJWåQH%RFNZXUVW³
Ä2KGDZLUGVLHVLFKDEHUIUHXHQ³YHUVLFKHUW/LQNHVWHLI
Ä,FKZROOWHQlPOLFKZDVVDJHQ³IJWHUKLQ]X
Ä6LHZROOHQHLQH$XVVDJHPDFKHQ"³
Ä,FKZHL‰QLFKWREåVUHFKWLVW³
Ä:HQQ 6LH LUJHQGZDV ZLVVHQ YRQ GHP 6LH PHLQHQ HV
GLHQWGHU$XINOlUXQJGDQQGUIHQ6LHGDPLWQLFKW]XUFN
KDOWHQ+HUU/LQNH'D]XLVWMHGHU%UJHUYHUSIOLFKWHW³
Ä$EHU PDQ ZLOO GRFK QLHPDQG UHLQ]LHKHQ *HUDGH LQ VR
HLQHP NOHLQHQ 2UW 0DQ ZLOO GRFK NHLQHQ .UDZDOO KDEHQ
'HU/LQNHGHUKDWGHQXQ]LHUW«å³
Ä6HLHQ 6LH XQEHVRUJW³ YHUVLFKHUW :HQ]HO ÄDXI GLH )RU
PHO0LWWHLOXQJHQZHUGHQYHUWUDXOLFK EHKDQGHOWå LVW 9HU
OD‰8PZHQKDQGHOWVLFKåVGHQQ"³
/LQNH GUXFNVW KHUXP VDJW GDQQ DEHU Ä8P GLH 6HLGHOV
(LJHQWOLFKXP)UlXOHLQ6HLGHO³
Ä8QGZHULVWGDV"³
Ä'LH GDV +DXV 6RQQHå EHZLUWVFKDIWHQ GLH 3HQVLRQ
GRUW³/LQNHQLFNW]XU'QHKLQGLHYRQGHU9LOODEHUUDJW
ZLUG Ä&KHI LVW GHU %UXGHU VHLQH )UDX LVW YRU -DKUHQ JH
VWRUEHQ'HU-XQJHGHU-HQVLVWEHLGHQ6ROGDWHQ³
Ä(LQH3ULYDWSHQVLRQ"³
Ä1HLQVWDDWOLFK:DUIUKHUGLH6RPPHUYLOODYRQHLQHP
)DEULNDQWHQ DXV .LHO 6FKXEEDFN KLH‰ GHU +DW 0LOOLRQHQ
YHUGLHQW PLW 8QLIRUPHQ IU GLH 0DULQH LP HUVWHQ :HOW
NULHJ XQG LP ]ZHLWHQ «³ /LQNH EULFKW DE XQG VLHKW GHQ
+DXSWPDQQIUDJHQGDQ
Ä'DVLQWHUHVVLHUWPLFK³YHUVLFKHUW:HQ]HO
Ä8QVHUHLQHU KDW QlPOLFK VR PDQFKHV HUOHEW ZDV ,KUH
*HQHUDWLRQ QLFKW ZHL‰ HQWVFKXOGLJHQ 6LH ELWWH 'DYRQ
VWHKWQLFKWVLQGHQ5RPDQHQ,FKOHVHYLHOXQGLPIHUQVH
KHQ ² QD MD ,P OHW]WHQ .ULHJVMDKU KDW GLH 9LOOD OHHUJH
VWDQGHQGLH-DORXVLHQKHUXQWHU8QGLP-XQLIQIXQGYLHU
]LJ NRPPW HLQ /DVWZDJHQ 'LH -DORXVLHQ KRFK XQG ZHU
]LHKWHLQ"6FKXEEDFNV7RFKWHUHLQVSLQGHOGUUHU*LIW]DKQ
0LW HLQHP /DVWZDJHQ DXV .LHO :R HV GDPDOV VFKRQ GLH
*UHQ]H JDE XQG PDQFKHU GHU KLHUKHU QDFK +DXVH ZROOWH
VLFKEHL1DFKWXQG1HEHOGXUFKVFKODJHQPX‰WH 8QG ZDV
GDEHL XPJHNRPPHQ LVW HUWUXQNHQ LQ GHU (OEH ]XP %HL
VSLHO RGHU DXV 6XPSI XQG 0RRU QLFKW PHKU UDXVJHNRP
PHQ +LWOHU NDSXWW .ULHJ YRUEHL QXQ QLFKWV ZLH UEHU
QDFK+DXVH-DVRZDUGDV8QGGDQQNDPHQGLH8PVLHG
OHUGLH6FKOHVLHU$EHULFKKDOWH6LHDXI³
/LQNHHUKHEWVLFKGRFK:HQ]HOGUFNWLKQDXIGLH%DQN
]XUFN Ä1HLQ QHLQ 1XU ZHLWHU +HUU /LQNH %HL GHQ
6HLGHOVZHUGHQZLUVFKRQQRFKODQGHQ%LWWH³
Ä,FK ZDU QLFKW LP .ULHJH ZHJHQ PHLQHU +IWH ,FK ELQ
GLHQVWYHUSIOLFKWHW ZRUGHQ ]X +HLQNHO LQ 5RVWRFN GDV
)OXJ]HXJZHUN :DV LFK DQ 1LHWHQ IU GLH +(  GHQ
%RPEHU HLQJHVFKODJHQ KDEH GDV PX‰ LQ GLH 0LOOLRQHQ
JHKHQ -HGHQIDOOV NDPHQ QDFK 'DEHQWLQ PHKU 8PVLHGOHU
DOV ZLU (LQZRKQHU KDWWHQ ,Q PHLQHP :RKQ]LPPHU NDP
SLHUWHåQH)UDXDXV%UHVODXPLWLKUHQ]ZHL.LQGHUQ+HXWH
NRPPWåVPLUZLHHLQ:XQGHUYRUGD‰GDVKDOEZHJVJODWW
JLQJ =ZHL)UDXHQLQGHU.FKH 8QG LQ GHQ 7|SIHQ ZDU
PHLVWHQV)LVFK³
'HU DOWH 0DQQ YHUVFKQDXIW IUDJW GDQQ Ä:DQQ ZDU GLH
HUVWH2VWVHHZRFKH"³
Ä2KGDVPX‰IQI]HKQ-DKUHKHUVHLQ³ DQWZRUWHW :HQ
]HO
Ä'D ZXUGH GLH 9LOOD DXIJHP|EHOW XQG HLQ $QEDX DQJH
VHW]W:LUWVFKDIWVWUDNW(UVWZDUHLQVFKUlJHV(KHSDDUGULQ
GDV EOR‰ VHLQHQ 5HLEDFK PDFKHQ ZROOWH 8QG GDQQ EHU
QDKPHQGLH6HLGHOV'DVVLQGIHLQH /HXWH +HUU .RPPLV
VDU XQG GHVKDOE « 6LH ZHUGHQ )UlXOHLQ 6HLGHO EHVWLPPW
QLFKWVVDJHQ"³
Ä+HUU/LQNHHLQPDOYHUVLFKHUWXQGEDVWD³
Ä,FKKDEHEHLGHQ6HLGHOVWHOHIRQLHUWGLH3ROL]HLDQJHUX
IHQ8QGVDJHVRXQGVRGDOLHJWHLQHUXQWHUP.DKQWRW
-HDQVVFKZDU]H/HGHUMDFNHJHOEHU6FKDO²ZLUG)UlXOHLQ
6HLGHOJDQ]EOD‰XQGVDJW'DVLVWHU³
Ä+DWVLHJHVDJW"³
Ä-DGDVLVWHUKDWVLHJHVDJW³
Ä8QGVRQVW":RKHUVLHGHQ0DQQNDQQWH"'HQ1DPHQ"³
Ä1HLQQLFKWV³
Ä6LHNHQQHQGHQ0DQQQLFKW"³IUDJW:HQ]HO
Ä1HLQ³ /LQNH VFKWWHOW KHIWLJ GHQ .RSI Ä,FK KDEH LKQ
PLUDXFKQLFKWULFKWLJDQJHJXFNW³
Ä(UKHL‰W0DQIUHG.XOLFN³
Ä1LHJHK|UW9RQKLHULVWGHUQLFKW³
Ä1HLQ.XOLFNZDUQLFKWYRQKLHU«³

+DXSWPDQQ:HQ]HOEHILHKOWGHP)DKUHUGHQ6WUDQG]X
UFN]XIDKUHQ ELV ]XU 'QHQEHUIDKUW XQG YRQ GRUW QDFK
'DEHQWLQKLQHLQ2EHUOHXWQDQW6FKXEHUWNRPPWLKQHQHQW
JHJHQ PLW HLQHP 3lFNFKHQ LQ GHU +DQG 6HQWD EHNRPPW
LKUH %RFNZXUVW XQG /LQNH PDFKW VLFK PLW LKU DXI GHQ
+HLPZHJ
'HU%DUNDVVWRSSWYRUÄ+DXV6RQQH³:HQ]HOXQG6FKX
EHUW EHQXW]HQ GHQ 9RUGHUHLQJDQJ 6WHIIL 6HLGHO HPSIlQJW
VLHLQGHU'LHOH
'LH .ULPLQDOLVWHQ ZHLVHQ VLFK DXV Ä:ROOHQ 6LH PHLQHQ
%UXGHU VSUHFKHQ"³ IUDJW 6WHIIL Ä'HU LVW QLFKW GD HU LVW
QDFK :HJQHUVKDJHQ JHIDKUHQ ]XP .OHPSQHU³ 6LH ]HLJW
HLQODGHQGDXIGLHJHSROVWHUWH%DQN
:HQ]HO XQG 6FKXEHUW VHW]HQ VLFK GHU 2EHUOHXWQDQW LVW
YRQ /LQNHV +LQZHLV LQIRUPLHUW Ä'DV PDFKW QLFKWV³ VDJW
GHU +DXSWPDQQ ÄZDV ZLU ZLVVHQ ZROOHQ N|QQHQ 6LH XQV
JHZL‰DXFKVDJHQ2GHUZDUHQ6LHQLFKWLP+DXVDOV+HUU
/LQNH KLHU EHL ,KQHQ DQJHUXIHQ KDW HLQVHLQVQXOO GLH
93"³
Ä'RFK³
Ä6LH VLQG EHVWLPPW ]X 7RGH HUVFKURFNHQ ZDV"³ IUDJW
6FKXEHUWWHLOQDKPVYROOÄ'LHVH(QWGHFNXQJ«³
Ä6RZDVLVWEHLXQVQRFKQLHYRUJHNRPPHQ'LHJDQ]HQ
-DKUHQXU]ZHLPDOHLQ(UWUXQNHQHULQGHU6DLVRQ«³
6LH ZLUG YRQ -HQV XQWHUEURFKHQ GHU JlKQHQG XQG YHU
VFKODIHQKHUXQWHUNRPPWÄ0RUJHQ,FKZROOWH)UKVWFN³
Ä0HLQ1HIIH³VDJW6WHIIL
Ä7DJGLH+HUUHQ³JU‰W-HQV
'LH.ULPLQDOLVWHQ]HLJHQZLHGHULKUH$XVZHLVHXQGQHQ
QHQ ZLHGHU GLH 1DPHQ Ä:LU VLQG YRQ GHU .ULSR³ VDJW
:HQ]HO
-HQVLPEUDXQHQ7UDLQLQJVDQ]XJZLUGMlKPXQWHUÄ:DV
GHQQ JHKWåV XP GHQ .XPSHO LQ GHU 9HUDQGD" +DW GHU
KLQWHUKHU åQH 6FKHXQH DEJHIDFNHOW"³ +DXSWPDQQ :HQ]HO
VWHKWDXIÄ:DVIUHLQ.XPSHOLQGHU9HUDQGD"³
-HQV ZHQGHW VLFK LUULWLHUW DQ GLH 7DQWH Ä+DVW GX QLFKWV
GDYRQJHVDJW"³
Ä'LH+HUUHQVLQGMDHEHQHUVWJHNRPPHQ³HUNOlUW7DQWH
6WHIIL
Ä(WZD KXQGHUWIQI]LJ 0HWHU YRQ KLHU XQWHQ DP 6WUDQG
LVW XQWHU HLQHP XPJHVWOSWHQ .DKQ HLQ 7RWHU HQWGHFNW
ZRUGHQ³HUNOlUW2EHUOHXWQDQW6FKXEHUW
Ä2E 2SIHU HLQHV 9HUEUHFKHQV RGHU QLFKW³ HUJlQ]W
+DXSWPDQQ :HQ]HO -HGHQIDOOV KDW GHU 0DQQ VLFK QLFKW
VHOEVWXQWHUGHQ.DKQJHOHJW³
-HQV JLEW ]XQlFKVW GHQ %HVFKHLG GD‰ HU GUHL 7DJH 6RQ
GHUXUODXE KDEH :HQ]HO ZHQGHW VLFK IUHXQGOLFK DQ 7DQWH
6WHIIL VLH P|JH JHWURVW IU GHQ 6ROGDWHQ 6SLHJHOHLHU EUD
WHQ Ä'DPLW GHU MXQJH 0DQQ XQV QLFKW DENODSSW *HVWHUQ
ZDU'LVNRZDV"³
-HQVNUDW]WVLFK GHQ .RSI Ä0DQQ NXU] YRU YLHU HUVW ]X
+DXVH'DVLVWHLQ+DPPHUåQ7RWHUXQWHUP.DKQ³
Ä%HULFKWHQ 6LH ELWWH ZDV KLHU YRUJHIDOOHQ LVW YRQ GHP
0DQQLQGHU9HUDQGD³
Ä'DVKDXWPLFKHFKWXP³VDJW-HQVÄ'DEHLELQLFKIDVW
JHVWRUEHQ YRU /DFKHQ DOV LFK HV K|UWH 9DWHU KROWH PLFK
YRP %DKQKRI DE XQG DOV ZLU DQNRPPHQ LVW 7DQWH 6WHIIL
WRWDO JHVFKDIIW XQG EHKDXSWHW LQ GHU 9HUDQGD OLHJH HLQ
7RWHU 'HQ 6LH JHIXQGHQ KDEHQ GHU XQWHUP .DKQ PHLQH
LFKZDUGHUEHVRIIHQ"³
Ä'DVZLVVHQZLUQRFKQLFKW³DQWZRUWHW6FKXEHUW
:HQ]HO UXIW 7DQWH 6WHIIL DXV GHU .FKH KHUEHL 6LH
NRPPWHLOLJ6LHLVWIDVWZLHGHUVREOD‰ZLHJHVWHUQDEHQG
VLHKW-HQV
Ä+LHUHLQ)RWR6RIRUWELOGNDPHUD³:HQ]HOZHQGHWVLFK
DQVLHÄ,VWGDVGHU0DQQGHULQGHU9HUDQGDJHOHJHQKDW"³
6WHIIL 6HLGHO ZLUIW HLQHQ IOFKWLJHQ %OLFN GDUDXI XQG
QLFNWXQGPX‰VLFKZLHGHUDXIGLH%DQNVHW]HQ
Ä0DQIUHG .XOLFN³ HUNOlUW 6FKXEHUW ÄZRKQWH LQ .OHLQ
:XOOQRZXQGKDWEHLP+DQGHOVWUDQVSRUWJHDUEHLWHW³
Ä:HQQHVLQ.OHLQ:XOOQRZQXUHLQHQ.XOLFNJLEWGDQQ
LVWHUGDV³HUNOlUW-HQV
Ä$OVRGRFKEHNDQQW"³IUDJW:HQ]HO
Ä1LFKW GLUHNW³ VDJW -HQV ÄDEHU JHVWHUQ DEHQG ZDU GLH
5HGHYRQLKP'DZLUGMHPDQGDXIDWPHQ³
Ä:HQPHLQHQ6LH"³IUDJW6FKXEHUW
Ä6HLQH7RFKWHUGLH-XWWD'LHKDWJHVWHUQDEHQGGLHOHW]WH
7UDFKW 3UJHO EH]RJHQ 9RQ ZHJHQ 5HQGH]YRXV LP %XV
PLWGHP)DKUHU'HU%XVYRQGHQ6FKDXVSLHOHUQ³
Ä+LHUORJLHUWHQ6FKDXVSLHOHU"³IUDJW:HQ]HO
Ä-DHLQH7RXUQHHWUXSSHELVKHXWH IUK³EHVWlWLJW7DQWH
6WHIIL
'LH.ULPLQDOLVWHQJHKHQYRQLKUXQG-HQVEHJOHLWHW]XU
9HUDQGD6WHIIL]HLJWYRQGHU7UVFKZHOOHKHUZRGHU7RWH
JHOHJHQ KDW -D GHUVHOEH GHU XQWHU GHP .DKQ JHIXQGHQ
ZRUGHQ ZDU 2EZRKO 2EHUOHXWQDQW 6FKXEHUW GHQ )X‰ER
GHQ PLW HLQHU /XSH DEVXFKW ILQGHW HU NHLQHQ +LQZHLV
GDUDXI GD‰ HLQ 7RWHU GDJHOHJHQ KDEHQ N|QQWH XQG VFKRQ
JDUQLFKWVZDVDXIHLQHQ.DPSIKLQZLHV

(LQHUGHU6WUDQGN|UEHVWHKWVRGDDOVVHLHUEHQXW]WZRU
GHQ :HQ]HO EHVLFKWLJW LKQ ODQJW PLW HLQHP 7DVFKHQWXFK
HLQH OHHUH 5RWZHLQIODVFKH 0DUNH Ä&DEHUQHW³ KHUDXV XQG
WXWVLHLQHLQHQ=HOORSKDQEHXWHO
Ä)KUHQ6LHGLH6RUWH"³IUDJWHU)UDX6HLGHO
'LHVFKWWHOWGHQ.RSIÄ1HLQ6FKRQVHLW0RQDWHQQLFKW
PHKU0HUNZUGLJ³
'HU +DXSWPDQQ YHUVLHJHOW GLH 9HUDQGDWU 'LH .UL
PLQDOWHFKQLNHU ZHUGHQ GHQ 5DXP XQWHUVXFKHQ :HQ]HO
XQG6FKXEHUWQHKPHQGLH(LQODGXQJDQXQGIUKVWFNHQLQ
GHU 3HQVLRQ 'DV $QJHERW VLFK DOV *lVWH GHV +DXVHV ]X
EHWUDFKWHQOHKQHQVLHDE
6LHVLW]HQDQHLQHP)HQVWHUWLVFKRKQH]XEHDFKWHQZDV
GUDX‰HQ JHVFKLHKW LKUH hEHUOHJXQJHQ JHOWHQ GHQ ELVKHUL
JHQ(UNHQQWQLVVHQ
Ä'LH /HXWH KLHU LQ GHU 3HQVLRQ N|QQHQ ZLU DEKDNHQ³
PHLQW6FKXEHUWÄGHQ*HIUHLWHQ7DQWH6WHIIL³
Ä6HLGHO LVW QRFK RIIHQ GHU &KHI VDJW :HQ]HO XQG IJW
KLQ]X Ä0HUNZUGLJ GD‰ GHU MXQJH 6HLGHO ]ZDU -XWWD
.XOLFNNHQQWQLFKWDEHULKUHQ9DWHU"³
Ä.OHLQ:XOOQRZOLHJWLPPHUKLQ]ZDQ]LJ.LORPHWHUYRQ
KLHU HQWIHUQW³ JLEW 6FKXEHUW ]X EHGHQNHQ ÄXQG QDFK
'DEHQWLQNDPKDOWQXUGLH7RFKWHU³
Ä)DOVFK .XOLFN LVW JHVWHUQ QLFKW QXU KLHUKHUJHNRPPHQ
HU KDW DXFK VHLQH 7RFKWHU DXV GHP %XV JHKROW³ ZLGHU
VSULFKWGHU+DXSWPDQQ
Ä:DVGHU-XQJHXQGGLH7DQWHHU]lKOWKDEHQGDILQGHLFK
NHLQ+lUFKHQLQGHU6XSSH 'XHWZD" 'LH KDEHQ PLW .X
OLFNQLFKWV]XWXQXQGKDEHQLKQQLFKWZHJJHVFKOHSSW³
Ä*ODXELFKMDDXFKQLFKW³ZHKUW:HQ]HODE
Ä8QG EHL GHQ 6FKDXVSLHOHUQ ZLUG DXFK QLFKWV UDXVNRP
PHQ³ PHLQW 6FKXEHUW Ä'LH KDEHQ LQ GHU IUDJOLFKHQ =HLW
LP.XOWXUKDXVLKU /XVWVSLHO DEJH]RJHQ 'X KDVW HLQHQ LP
9LVLHUZDV"³
:HQ]HO L‰W HLQH 6FKHLEH YRQ GHP 3UH‰NRSI GHU GDV
)UKVWFNHUJlQ]WÄ,FKVSLQQH PDO :LH .XOLFN GDKLQWHU
JHNRPPHQ LVW GD‰ VHLQH 7RFKWHU HLQ 7HFKWHOPHFKWHO KDW
GDV ZHUGHQ ZLU NDXP UDXVNULHJHQ -HGHQIDOOV KDW HU GLH
EHLGHQJHVWHUQDEHQG HUZLVFKWLP%XV(UVWYHUSUJHOW HU
GLH7RFKWHUGHUPD‰HQGD‰VLHVLFKZHJHQOlGLHUWHU6FK|Q
KHLWQLFKW]XU'LVNRWUDXWXQGGDQQPDFKWHUVLFKEHUGHQ
*DODQ KHU 8QG GD JHUlW HU DQ GHQ )DOVFKHQ 'HU )DKUHU
]HUGRQQHUW LKP GHQ 8QWHUNLHIHU 'DQQ N|QQWH .XOLFN DXI
GHQ 7ULWWVWXIHQ DXIJHVFKODJHQ VHLQ DOV GHU )DKUHU LKQ
UDXVIHXHUWH 8QG GUDX‰HQ EOLHE HU OLHJHQ 'HU %XVIDKUHU
GHSRQLHUW .XOLFN HUVW HLQPDO LQ GHU 9HUDQGD 'LH LVW LP
:LQWHU NDOW XQG YROOJHVWRSIW PLW 6WUDQGN|UEHQ 6SlWHU
PVVHQGLH6FKDXVSLHOHULQV.XOWXUKDXV JHIDKUHQZHUGHQ
=X GHU =HLW VWROSHUW 7DQWH 6WHIIL EHU GHQ 7RWHQ 6HLGHO
KROW JHUDGH GHQ -XQJHQ YRQ GHU %DKQ DE 'LH 8PVWlQGH
VLQGJQVWLJXQGGHU%XVIDKUHUYHUIUDFKWHW.XOLFNDQGHQ
6WUDQG XQWHU GDV %RRW 'LH :HWWHUYHUKlOWQLVVH VLQG DXFK
LGHDO XP QXOO *UDG 6FKQHHUHJHQ 6SXUHQ YHUZLVFKW
DEVROXWH3OHLWHIUGHQEHVWHQ6XFKKXQG³
Ä1D MD GDV ZDUåV GDQQ ZRKO³ VDJW 2EHUOHXWQDQW 6FKX
EHUWXQGUDXFKWHLQH=LJDUHWWHDQ
Ä9RUVLFKW³ ZLGHUVSULFKW :HQ]HO ÄZLU KDEHQ GLH EHLGHQ
DQ GHP 9RUIDOO PLW .XOLFN EHWHLOLJWHQ VHLQH 7RFKWHU XQG
GHQ%XVIDKUHUQRFKQLFKWJHK|UW³
Ä6HLGHO²'DEHQWLQ«"³PXUPHOW6FKXEHUWYRUVLFKKLQ
XQGEOLFNWQDFKGHQNOLFKHLQHP5DXFKULQJKLQWHUKHUGHQHU
XQEHDEVLFKWLJW SURGX]LHUW KDW XQG GHU QXQ ]HUIDVHUW Ä,FK
ELQ PLU ]LHPOLFK VLFKHU GD‰ GD HLQ 9RUJDQJ LQ XQVHUHP
'H]HUQDWDEJHOHJWLVW³
Ä%HLXQVLQ*HVXQGKHLWXQG/HEHQå"³IUDJW:HQ]HO
Ä(V PX‰ HLQ -DKU RGHU HWZDV OlQJHU ]XUFNOLHJHQ ,FK
NPPHUHPLFKPDOGUXP³
Ä-D WX GDV³ VDJW GHU +DXSWPDQQ Ä$EHU ZDQQ VROOWH HU
GLH/HLFKHZHJJHVFKDIIWKDEHQ"(UZDUGRFKXQWHUZHJV³

6LHEH]DKOHQXQGIDKUHQQDFK .OHLQ:XOOQRZ-HQV 6HL


GHO KDW LKQHQ JHVDJW GD‰ -XWWD .XOLFN LQ GHU %lFNHUHL
7LOOHVLKUHQ*HVHOOHQPDFKW'HU)DKUHUVWRSSWGHQ%DUNDV
YRU GHP /DGHQ 'HU %lFNHUPHLVWHU LVW HUVWDXQW GD‰ GLH
.ULPLQDOSROL]HLVLFKPLW-XWWDEHID‰WVWHOOWDEHUEHUHLWZLO
OLJGDVNOHLQH=LPPHUQHEHQGHP/DGHQ]XU9HUIJXQJ
-XWWD .XOLFN KDW +HPPXQJHQ VLFK PLW GHU PHKOEH
VWlXEWHQ+RVHDXIGHQ6WXKO]XVHW]HQXQGEHQXW]WQXUGLH
YRUGHUH.DQWH6FKXEHUWVWHOOWGDVKDQGOLFKH%DQGJHUlWYRU
VLFKDXIGHQ7LVFKXQGVFKDOWHWHVHLQ
Ä:DV ZROOHQ 6LH GHQQ YRQ PLU"³ IUDJW VLH LKUH UHFKWH
:DQJH LVW JHVFKZROOHQ XQG DXI GHU 8QWHUOLSSH VLW]W IUL
VFKHU6FKRUI
Ä:LU PVVHQ HWZDV UDXVNULHJHQ )UlXOHLQ .XOLFN XQG
6LH N|QQHQ XQV GDEHL KHOIHQ hEHU GHQ JHVWULJHQ $EHQG
VLQG ZLU KDOEZHJV LP %LOGH 6DJHQ 6LH XQV ELWWH +DW 6LH
GHU )DKUHU YRQ GHU %KQHQWRXUQHH KLHU DEJHKROW XQG LVW
PLW ,KQHQ UEHU QDFK 'DEHQWLQ JHIDKUHQ" 2GHU VLQG 6LH
DOOHLQ QDFK 'DEHQWLQ JHNRPPHQ" 8P ZHOFKH 8KU]HLW
HWZD LVW ,KU 9DWHU LQ 'DEHQWLQ DXIJHNUHX]W"³ -XWWD .XOLFN
VHQNWGHQ%OLFNXQGSUH‰WGLH/LSSHQDXIHLQDQGHU
Ä)UlXOHLQ.XOLFN³PDKQW:HQ]HOÄ:LUPVVHQGDVZLV
VHQ³
Ä(VLVWZDVSDVVLHUWQLFKWZDKU"³
Ä-D³
-XWWDKHEW GHQ .RSI XQG VLHKW :HQ]HO DQ Ä0LW PHLQHP
9DWHU"³
Ä-D³EHVWlWLJW6FKXEHUW
Ä,VWHUYHUKDIWHWZRUGHQ"³-XWWDV6WLPPHYHUUlWNHLQHUOHL
$QWHLOQDKPH
Ä:HVKDOEVROOWHHUYHUKDIWHWZRUGHQVHLQ"³IUDJW:HQ]HO
6LH]XFNWGLH6FKXOWHUQÄ1DMDLFKZHL‰DXFKQLFKW³
Ä6DJHQ 6LH XQV RKQH 6FKHX ZDV 6LH GHQNHQ 2GHU ZR
YRQ 6LH =HXJLQ ZDUHQ QDFKGHP 6LH ,KU 9DWHU «³ 6FKX
EHUWEULFKWDE
Ä6LH VROOHQ YRQ LKP JHVFKODJHQ ZRUGHQ VHLQ³ HUJlQ]W
:HQ]HO XQG -XWWD VFKOXFK]W Ä:LVVHQ 6LH ZDV GDQDFK
SDVVLHUWLVW"1HLQ"6LQG6LHIRUWJHUDQQWQDFK+DXVH"8QG
,KU9DWHULVWHU,KQHQJHIROJW"³
(VHQWVWHKWHLQH3DXVH-XWWDKROWLKU7DVFKHQWXFKKHUYRU
XQGVFKQHX]WVLFK
Ä,FKVSUHFKHPDODXV³VDJW:HQ]HOÄZDV,KQHQRIIHQEDU
VFKZHUIlOOW]XVDJHQ6LHQHKPHQDQ,KU9DWHULVWGDQQLQ
WlWOLFKH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHP %XVIDKUHU JHUDWHQ
XQG]ZDUGHUDUWGD‰/HXWHGLH93DODUPLHUWHQ)HVWQDKPH
QDXQGVRZHLWHU³
-XWWD VWLPPW ZHGHU ]X QRFK ZLGHUVSULFKW VLH DEHU LKU
9HUKDOWHQ GHXWHW GDUDXI KLQ GD‰ GHU +DXSWPDQQ LKUH
hEHUOHJXQJHQUHFKWJXWHUUDWHQKDW
Ä:DQQ VSLHOWH VLFK GDV DE" 8P ZHOFKH 8KU]HLW"³ IUDJW
6FKXEHUW
Ä:HL‰LFKQLFKW³IOVWHUW-XWWDÄYLHOOHLFKWVRKDOEDFKW
DFKW³
Ä6LH VLQG DXV .OHLQ:XOOQRZ JHNRPPHQ" )U ZDQQ
KDWWHQ6LHVLFKYHUDEUHGHW"³
Ä:HQQ GDV 7KHDWHU DQIlQJW KLQWHUKHU :HQQ HU GLH
6FKDXVSLHOHULQV.XOWXUKDXVJHIDKUHQKDW³
Ä8QG DOV 6LH NDPHQ ZDU GHU %XV YRP .XOWXUKDXV ]X
UFN"³IUDJW:HQ]HO
Ä-D³
Ä6LHVWLHJHQDOVRHLQ8QGGDQQ"³
-XWWD VFKZHLJW XQG 6FKXEHUW PDKQW Ä)UlXOHLQ .XOLFN
ZDVLVWGDQQSDVVLHUW"³
Ä,QWLPLWlWHQ LQWHUHVVLHUHQ XQV QLFKW³ HUNOlUW :HQ]HO
Ä]ZLVFKHQ,KQHQXQG+HUUQ«:LHKHL‰WHUHLJHQWOLFK"³
Ä+HOPXW$EHUGDZDU JDUQLFKWV ,FKKDEHPLFK JHUDGH
PDOKLQJHVHW]WJHKDEWGDLVWGLH7UDXIXQGLFKJXFNWHLQ
åQH7DVFKHQODPSHXQGPHLQ9DWHUVDJWH/RVUDXVå³
Ä+DWHU6LHUDXVJH]HUUW"³IUDJW6FKXEHUW
Ä1HLQLFKELQJOHLFKPLW8QGZLHZLUEL‰FKHQZHJZD
UHQKDWHUPLFK«³6LHEULFKWDE
Ä,VW ,KQHQ GHU %XVIDKUHU JHIROJW"³ :HQ]HO VLHKW VLH IRU
VFKHQGDQ
Ä:HL‰LFKQLFKW(VZDUMDJDQ]ILQVWHU ,FKELQ]XPHL
QHP)DKUUDG³
Ä1HKPHQ 6LH MHW]W ,KUHQ 0XW ]XVDPPHQ )UlXOHLQ .X
OLFN,KU9DWHULVWKHXWHIUKWRWDXIJHIXQGHQZRUGHQ³
-XWWD VWDUUW GHQ +DXSWPDQQ XQJOlXELJ DQ XQG VFKOXFNW
HLQ SDDUPDO DEHU VLH ZHFKVHOW ZHGHU GLH *HVLFKWVIDUEH
QRFK EULFKW VLH LQ 7UlQHQ DXV QXU LKUH 6WLPPH NOLQJW
WRQORVDOVVLHIUDJWÄ:HL‰HVPHLQH0XWWHU"³
Ä'HU $%9 ZLUG VLH LQ]ZLVFKHQ LQIRUPLHUW KDEHQ³ DQW
ZRUWHW6FKXEHUW
Ä,KU 9DWHU LVW LQIROJH *HZDOWHLQZLUNXQJ XPV /HEHQ JH
NRPPHQ³
Ä:LHGHQQ"³IUDJWVLH
Ä(U LVW JHW|WHW ZRUGHQ .|QQHQ 6LH XQV GD]X YLHOOHLFKW
HWZDVVDJHQ":HU GDV JHZHVHQ VHLQ N|QQWH"³ IUDJW 2EHU
OHXWQDQW6FKXEHUW
6LHVFKWWHOWGHQ.RSI
Ä1DJXW³HUNOlUW+DXSWPDQQ:HQ]HODEVFKOLH‰HQGÄZLU
GDQNHQ,KQHQIUGLH$XVNXQIWGDQNH0|FKWHQ6LHKHXWH
IUHLKDEHQ":LUUHJHOQGDVPLW,KUHP0HLVWHU«³
Ä.DQQ LFK ZLHGHU UXQWHU LQ GLH %DFNVWXEH"³ IUDJW -XWWD
.XOLFNHUVWDXQOLFKIHVW

'DV .XOWXUKDXV LQ :DQJHQERUN lKQHOW YHUEOIIHQG GHP


LQ 'DEHQWLQ 'HU %XV KlOW YRU GHP %KQHQHLQJDQJ
.RVFKLQVNLQXW]WGLH=HLWELV]XP0LWWDJHVVHQXQGZHFK
VHOWGDVGHIHNWH%OLQNHUUHODLVDXV
'LH 7U ZLUG JH|IIQHW *XVWDY *ULPPHO NRPPW KHUDXV
XQGVWHXHUWGHQ%XVDQ(UVWHLJWHLQEOlVWLQVHLQHNODP
PHQ +lQGH XQG VHW]W VLFK DXI GLH 6LW]EDQN KLQWHU GHP
)DKUHUSODW]
Ä3UREH]X(QGH"³IUDJW.RVFKLQVNL
Ä1HLQ=HKQ0LQXWHQ3DXVH,FKNDQQGDV3DXVHQJHTXDW
VFKH QLFKW K|UHQ 6LHK PDO PHLQH +lQGH EODXJHIURUHQ
)lKUVWGXZHJ"³
Ä7DQNHQ6ROOLFKZDVPLWEULQJHQ"'DV:HUN]HXJIDFKLVW
OHHU³
Ä)QI 6WFN³ *ULPPHO ]LHKW VHLQH *HOGE|UVH QLPPW
HLQHQ)QI]LJPDUNVFKHLQKHUDXVXQGJLEWLKQGHP)DKUHU
Ä'DVVWLPPWGDQQVR³
Ä'DV EUDXFKVW GX GRFK QLFKW *XVWDY 'DV WXH LFK DXV
)UHXQGVFKDIW *HKHLP LVW GDV VRZLHVR QLFKW PHKU VHLW
=HFKJHVHKHQKDWZRLFKGLH3XOOHQYHUVWDXWKDEH³
*ULPPHOZLQNWDEÄ:DVVROOåV":HQQPDQZRFKHQODQJ
EHU GLH '|UIHU WLQJHOW ZHL‰ MHGHU DOOHV YRQ MHGHP³ (U
EHREDFKWHW ZLH JHVFKLFNW .RVFKLQVNL PLW GHQ ZLQ]LJHQ
6FKUlXEFKHQKDQWLHUW
'HU)DKUHUEHHQGHWGLH5HSDUDWXUXQGSURELHUWGHQ%OLQ
NHUGHUIXQNWLRQLHUWQXQZLHGHU
Ä*HVWHUQDEHQGVWDQGGHU %XV]ZLVFKHQGHPHUVWHQXQG
GULWWHQ $NW QLFKW DQ VHLQHP 3ODW]³ HUZlKQW *ULPPHO
EHLOlXILJ
Ä,FKKDWWHSDDU.OHLQLJNHLWHQEHVRUJW³
Ä6RVSlW"'LH*HVFKlIWHZDUHQ]X³
.RVFKLQVNL YHUPHLGHW HV *ULPPHO DQ]XVHKHQ XQG GLH
3DXVHGHKQWVLFKÄ*HVHW]WGHQ)DOO³IlKUWGHUDOWH6FKDX
VSLHOHUIRUWÄMHPDQGLQWHUHVVLHUWVLFKIUGLHVHQ8PVWDQG
GDQQVDJVWGX*ULPPHOZDUGDEHL³
.RVFKLQVNL ZHQGHW VLFK XP XQG VLHKW GHQ )UHXQG XQ
JOlXELJDQÄ,P(UQVW*XVWDY"'X²%LHOHNZLQNW³
'HU5HJLVVHXULVWYRUGLH7UJHWUHWHQXQGKDW*ULPPHO
LP %XV HQWGHFNW Ä-D MD LFK NRPPH MD VFKRQ³ *ULPPHO
ZLQNW OlVVLJ DE Ä'X .RVFKL ODQJH PDFKH LFK GDV QLFKW
PHKU PLW 6WHOO GLU YRU PDQFKPDO YHUJHVVH LFK PHLQHQ
7H[W²ZLHZHJJHSXVWHW8QGGLH+HUXPUHLVHUHL«³
(U NORSIW IUHXQGVFKDIWOLFK DXI .RVFKLQVNLV 6FKXOWHU XQG
VWHLJWDXV
9RQ .OHLQ:XOOQRZ QDFK :DQJHQERUN ]XP QHXHQ
6SLHORUW GHV (QVHPEOHV IKUW GHU :HJ ZLHGHU EHU 'D
EHQWLQXQG+DXSWPDQQ:HQ]HOQXW]WHVXPQRFKHLQPDO
GLH 3HQVLRQ Ä+DXV 6RQQH³ DQ]XIDKUHQ XP 6HLGHO ]X EH
IUDJHQ
6HLGHO LVW DXV :HJQHUVKDJHQ ]XUFN XQG KDW YRQ 6WHIIL
XQG -HQV HUIDKUHQ ZDV LQ]ZLVFKHQ JHVFKHKHQ LVW 'HU
%HVXFK GHU .ULPLQDOLVWHQ EHUUDVFKW LKQ GDKHU QLFKW (U
HPSIlQJW:HQ]HOXQG6FKXEHUWLQVHLQHP%URKLQWHUGHU
5H]HSWLRQ
Ä6LH GUIHQ HV PLU DEQHKPHQ³ YHUVLFKHUW 6HLGHO ÄGD‰
LFK JHQDX ZLH PHLQ 6RKQ JHVWHUQ DEHQG QLFKW JHJODXEW
KDEHGD‰HVZDKUKDIWLJHLQ7RWHUZDUGHQPHLQH6FKZH
VWHULQGHU9HUDQGDJHIXQGHQKDW³
Ä:DVVDJHQ6LHQXQQDFKGHP6LHHUIDKUHQKDEHQGD‰HV
NHLQH6FKQDSVOHLFKHZDU"³
Ä,FKEHJUHLIHGDVQLFKWZLUDOOHEHJUHLIHQHVQLFKW:LH
NRPPW HLQ 7RWHU GHU LQ GHU 9HUDQGD JHOHJHQ KDW DQ GHQ
6WUDQGXQGXQWHUGHQ.DKQ":LVVHQ6LHGDV"³
Ä1HLQDEHUZLUNULHJHQHVUDXV³YHUVLFKHUW:HQ]HO
Ä.DQQWHQ6LH0DQIUHG .XOLFN DXV .OHLQ:XOOQRZ +HUU
6HLGHO"³IUDJW6FKXEHUW
Ä:DV KHL‰W NHQQHQ³ DQWZRUWHW 6HLGHO ÄPDQ WULIIW MH
PDQG XQG ZHL‰ GHU LVW DXV .OHLQ:XOOQRZ RGHU +DJHQ
EDFK DEHU GDPLW LVW QLFKW JHVDJW GD‰ HLQHP DXFK GHU
1DPHJHOlXILJLVW³
+DXSWPDQQ :HQ]HO |IIQHW VHLQH &ROOHJHWDVFKH QLPPW
GDV)RWRKHUDXVXQGUHLFKWHV6HLGHO
Ä'HULVWGDV"³HQWIlKUWHVGHPEHUUDVFKW
Ä:LHVR" $P (QGH NHQQHQ 6LH LKQ GRFK"³ :HQ]HO LVW
HUVWDXQWXQGPDFKWNHLQ+HKOGDUDXV
Ä.HQQHQ" 1HLQ GDV ZlUH ]XYLHO JHVDJW (U ZDU HLQPDO
DOV %HLIDKUHU PLW GHP +DQGHOVWUDQVSRUW KLHU EHL HLQHU
/LHIHUXQJYHUWUHWXQJVZHLVH³
Ä:DVZXUGHGHQQJHOLHIHUW"³IUDJW6FKXEHUW
Ä.RQVHUYHQ XQG 6SLULWXRVHQ %LHU XQG $ONRKROIUHLHV
ZLUG H[WUD DQJHOLHIHUW Z|FKHQWOLFK 2EVW *HPVH XQG
)OHLVFKNDXIHQZLULP2UWHLQ³6HLGHOEOLFNWLPPHUZLHGHU
DXIGDV)RWRXQGVFKWWHOWGHQ.RSI
Ä0HUNZUGLJ³lX‰HUW:HQ]HOÄGD‰,KUH)UDX6FKZHVWHU
GHQ7RWHQQLFKWHUNDQQWKDWZHQQHUDOV%HLIDKUHU«³
Ä'DV LVW JDU QLFKW PHUNZUGLJ³ XQWHUEULFKW 6HLGHO LKQ
Ä(U ZDU QXU HLQPDO DXI GLHVHU 7RXU YHUWUHWXQJVZHLVH
VDJWH LFK GRFK XQG GD ZDU PHLQH 6FKZHVWHU QLFKW DQZH
VHQG³
Ä:R ODJHUQ 6LH GLH .RQVHUYHQ XQG 6SLULWXRVHQ"³ ZLOO
2EHUOHXWQDQW 6FKXEHUW ZLVVHQ (V LVW 5RXWLQH QDFK VRO
FKHQ'HWDLOV]XIUDJHQ
Ä,P.HOOHU³VDJW6HLGHO
Ä'UIHQZLUXQVGDPDOXPVHKHQ"³IUDJW:HQ]HO
6HLGHO QLFNW JHKW YRUDXV XQG EHULFKWHW GD‰ VFKRQ ]ZHL
.ULPLQDOWHFKQLNHUGDJHZHVHQVHLHQ'LHKlWWHQGLH9HUDQ
GDQDFK6SXUHQDEJHVXFKWZRKORKQH(UIROJVRQVWKlWWHQ
VLHQLFKWGDV6LHJHOHQWIHUQW
'HU 3HQVLRQVOHLWHU |IIQHW GLH 7U LP +LQWHUJUXQG GHU
9HUDQGDXQGJHKWYRUDXVLQGHQ.HOOHUKLQDE'HUSUlVHQ
WLHUWVLFKEOLW]VDXEHUXQGPLWYROOHQ:DUHQUHJDOHQ
Ä(V JLEW DOVR ]ZHL =XJlQJH³ VWHOOW 6FKXEHUW IHVW ÄGHQ
YRP+RIXQGGLHVHQLQGHU9HUDQGD³
Ä'HU IUKHUH %HVLW]HU KDWWH HLQH .HOOHUEDU JHSODQW PLW
(LQJDQJYRQGHU9HUDQGD'DUDXVLVWQLFKWVJHZRUGHQGD
ZDUVFKRQ.ULHJ³
Ä.XOLFNZX‰WHDOVRGD‰KLHUGLHJXWHQ6DFKHQ«+DWWH
MDVHOEHUPDOJHOLHIHUW«³EHUOHJW:HQ]HO
Ä,FK PX‰WH QLH HLQHQ (LQEUXFK DQ]HLJHQ ZHQQ 6LH GDV
PHLQHQ³HUNOlUW6HLGHO
Ä'DV ZDU QXU HLQH )HVWVWHOOXQJ³ DQWZRUWHW :HQ]HO
Ä+DVWGXQRFK)UDJHQ"³(UZHQGHWVLFKDQ6FKXEHUW
Ä.HLQH³DQWZRUWHWGHUNRSIVFKWWHOQG
'LH EHLGHQ .ULPLQDOLVWHQ YHUDEVFKLHGHQ VLFK XQG VSUH
FKHQ HUVW ZLHGHU EHU GHQ )DOO DOV VLH LP %DUNDV VLW]HQ
XPQDFK:DQJHQERUN]XIDKUHQ
Ä:DVKlOWVWGXYRQ 6HLGHO"³IUDJW:HQ]HO
Ä(UZLUGVHLQHQ6FKQLWWPDFKHQZLHDOOHLQGHU%UDQFKH
7URW]GHP LFK KDEH YRQ DOOHQ HLQHQ JXWHQ (LQGUXFN YRQ
LKPGHP6RKQGHU6FKZHVWHU³
Ä,FKNULHJH GHQ *HGDQNHQ QLFKW ORV GD‰ .XOLFN HLQEUH
FKHQZROOWHXQG6HLGHOLKQEHUUDVFKWKDW9RQ GHU 6WDWXU
KHUZDUHULP9RUWHLO.XOLFNEHVWHQIDOOVHWZDVEHU%DQ
WDPJHZLFKW³
Ä(V JLEW EOR‰ NHLQHQ 5HLP DXI GDV ZDV GDQQ KLQWHUKHU
SDVVLHUWH :LH KDW GLU HLJHQWOLFK GDV 0lGFKHQ JHIDOOHQ"
'LH-XWWD.XOLFN"³
Ä+EVFKXQGDXVJHEXIIW³
Ä:HQQGLHN|QQWHZLHVLHZROOWHZUGHGLH]XU%HHUGL
JXQJLQ3RS.ODPRWWHQHUVFKHLQHQ³
Ä.RPLVFK PLU JHKW GHU )DOO :RQGURZVNLå QLFKW DXV
GHP.RSI³
Ä.HQQHLFKQLFKW³VDJW6FKXEHUW
Ä-DKUH KHU $XFK åQH 7RXUQHHWUXSSH (KH ZLU GDKLQWHU
NDPHQ GD‰ ]ZLVFKHQ GUHL )lOOHQ YRQ 6H[XDOYHUEUHFKHQ
XQG GHU 5RXWH GHU 7UXSSH HLQ =XVDPPHQKDQJ EHVWDQG
YHUJLQJHQ0RQDWH7lWHUZDUGHU-QJVWHHLQ]DUWHV.HUO
FKHQ5HLQKDUG:RQGURZVNL³
'LH3UREHLP:DQJHQEURNHU.XOWXUKDXVYHUOlXIWOXVWORV
GDVQHXH6WFNLVWQLFKWVRJXWZLHGDVMHW]LJH$X‰HUGHP
LVW HV NDOW LP 6DDO XQG EHLP GLIIXVHQ 6FKHLQ VFKZDFKHU
*OKODPSHQ XQG RKQH .XOLVVHQ ZLUNW GLH %KQH GHSUL
PLHUHQG
*ULPPHOXQG=HFKPlNHOQDQGHQ'LDORJHQKHUXP'LH
5RVH YHUNQGHW VLH ZUGH DP $EHQG VWRFNKHLVHU VHLQ
GRFKGDVQLPPW%LHOHNQLFKWHUQVWVLHEHKDXSWHWGDV|IWHU
*XVWDY *ULPPHO VSLHOW HLQHQ DOWHQ +HUUQ GHU VFKHLQEDU
VFKODIHQGLP6HVVHOVLW]WZlKUHQG6\OYLHXQG =HFK HLQHQ
OXVWLJHQ6WUHLWDXVWUDJHQGHUQXQYRQ %LHOHNXQWHUEURFKHQ
ZLUG
Ä.ROOHJH *ULPPHO +(55 *ULPPHO ,KUH +DOWXQJ LVW
QLFKW LQ 2UGQXQJ 'HU =XVFKDXHU VROO VLFK GRFK IUDJHQ
6FKOlIWGHU0DQQXQGLVWHUZLUNOLFKWDXE«"³
%HYRU *ULPPHO GDUDXI HWZDV HUZLGHUQ NDQQ ZLUG GLH
7U]XP)R\HU JH|IIQHW XQG :HQ]HO XQG 6FKXEHUW WUHWHQ
HLQ
Ä%LWWHQLFKWVW|UHQ³UXIW%LHOHNXQJHKDOWHQÄ+LHUILQGHW
HLQH7KHDWHUSUREHVWDWW³
Ä:LU PVVHQ VW|UHQ WXW XQV OHLG³ HUNOlUW +DXSWPDQQ
:HQ]HOQlKHUWUHWHQGÄ.ULPLQDOSROL]HL³
6LH KDOWHQ VLFK ]XHUVW DQ GHQ 5HJLVVHXU ,Q HLQHU ZLQ]L
JHQ *DUGHUREH VLW]HQ VLH VLFK JHJHQEHU ,P *HJHQVDW]
]XP6DDOLVWGHUNOHLQH5DXPEHUKHL]W%LHOHN|IIQHWGDV
)HQVWHU
Ä,FK NDQQ ,KQHQ ZLUNOLFK QLFKWV VDJHQ³ YHUVLFKHUW HU
Ä0LULVWQLFKWGDV*HULQJVWHDXIJHIDOOHQ:LUKDEHQXQVHU
*DVWVSLHOLQ'DEHQWLQPLW(UIROJXQGRKQH6W|UXQJDEVRO
YLHUW :UGHQ 6LH PLU ELWWH VDJHQ ZHVKDOE 6LH EHL XQV
DXINUHX]HQ"$EHUZRUXPHVVLFKDXFKLPPHUKDQGHOWIU
PHLQH.ROOHJHQNDQQLFKGLH+DQGLQV)HXHUOHJHQ³
Ä:HU JHK|UW ]XP (QVHPEOH"³ IUDJW :HQ]HO XQG 6FKX
EHUWQRWLHUWGLH1DPHQ

%LHOHNQHQQW.RVFKLQVNLQLFKWÄ(LJHQWOLFK JHK|UWHUDOV
HUVWHU JHQDQQW³ IJW HU KLQ]X ÄRKQH .RVFKL OlXIW QLFKWV
(U LVW VR]XVDJHQ XQVHU 0XOWLIXQNWLRQlU %XVIDKUHU XQG
0lGFKHQIUDOOHVXQVHU+HOPXW.RVFKLQVNL:DVDXIåQHU
7RXUQHH VR DOOHV DQIlOOW 'D ZLOO HLQHU HLQ 7HOHJUDPP
DXIJHEHQGHUDQGHUHVWHOOWIHVWHUKDWVLFKQLFKWPLWJHQ
JHQG 7DEOHWWHQ IU VHLQH 0DJHQEHUVlXHUXQJ HLQJHGHFNW
²XQGVRZHLWHU³
Ä$OVRHLQIUHXQGOLFKHU=HLWJHQRVVH"³PHLQW6FKXEHUW
Ä'XUFKDXV(EHQ.RVFKL³
Ä:LUNOLFK QLFKWV 1DFKWHLOLJHV ]X VDJHQ"³ KDNW :HQ]HO
QDFK
Ä,FK ZHL‰ QLFKW ZLH ,KUH 5DVWHU ]XU %HXUWHLOXQJ YRQ
0HQVFKHQ EHVFKDIIHQ VLQG PHLQH +HUUHQ³ ZLUIW %LHOHN
OHLFKWKLQÄ,FKZUGHHLQHQ0DQQGHU6FKODJEHL)UDXHQ
KDWXQGGDVDXFKJHQLH‰W«³
Ä$SURSRV 6FKODJå³ XQWHUEULFKW :HQ]HO ÄGD‰ +HUU
.RVFKLQVNLVHLQHPbUJHUGHIWLJKDQGJUHLIOLFK/XIWPDFKW
GDVNDQQVFKRQPDOYRUNRPPHQZLH"³
Ä+DE LFK QRFK QLH HUOHEW³ YHUVLFKHUW %LHOHN EHIUHPGHW
ÄDX‰HUGHP«³
Ä-D":DVZROOWHQ6LHVDJHQ"³:HQ]HOQLFNWLKPHUPXQ
WHUQG]X
Ä$OV HKHPDOLJHU DNWLYHU %R[HU LFK PHLQH ZHQQ HU GD
VHLQH)lXVWHHLQVHW]W«³
Ä6WLPPW 'DV VFKOJH YRU *HULFKW QHJDWLY ]X %XFKH
7UDLQLHUWH)lXVHVLQG:DIIHQ³EHVWlWLJWGHU+DXSWPDQQ
Ä(VZlUHHLQ*UXQGGDV2SIHUYHUVFKZLQGHQ]XODVVHQ³
IOVWHUW6FKXEHUWVROHLVHGD‰QXU:HQ]HOHVYHUVWHKW
Ä:R N|QQHQ ZLU GHQ .ROOHJHQ .RVFKLQVNL DQWUHIIHQ"³
IUDJWGHU+DXSWPDQQ
Ä,FKQHKPHDQDP)DKU]HXJ8QWHUZHJVKLHUKHUIOXFKWH
HUGDXHUQG'HU%OLQNHUZDUQLFKWLQ2UGQXQJ³
Ä1XU HLQH )UDJH GHU .ODUKHLW KDOEHU *HVWHUQ DEHQG
ZlKUHQG GHU OHW]WHQ 9RUVWHOOXQJ LQ 'DEHQWLQ ZDU GD GDV
JHVDPWH(QVHPEOHYRQQHXQ]HKQELV]ZHLXQG]ZDQ]LJ8KU
LP .XOWXUKDXV DQZHVHQG"³ 6FKXEHUW VLHKW %LHOHN IUDJHQG
DQ
Ä-D'DVKHL‰WQHLQ³
Ä8QGZHUZDUQLFKWDQZHVHQG"³IUDJW:HQ]HO
Ä.RVFKL:DVVROOHUGDKHUXPVWHKHQRGHUVLW]HQ"³
Ä8QGZHUQRFK"³IUDJW6FKXEHUW
Ä.ROOHJH*ULPPHO'DVLVWXQVHU9DWHUVSLHOHU'HUlOWHUH
+HUULP6HVVHOYLHOOHLFKWKDEHQ6LHLKQEHPHUNWDOV6LHLQ
GHQ6DDONDPHQ"³
Ä:RZDUHUGHQQ]ZLVFKHQGXUFK":lKUHQGGHU9RUVWHO
OXQJ"³
Ä(UPX‰LP]ZHLWHQ$NWQLFKWDXIWUHWHQ³
Ä*HKW HU GD VSD]LHUHQ"³ :HQ]HO VLHKW %LHOHN IRUVFKHQG
DQ
'HU ]|JHUW PLW GHU $QWZRUW PHLQW HQGOLFK Ä:LU KDEHQ
DOOHXQVHUHKl‰OLFKHQNOHLQHQ6QGHQ,FKZHL‰LFKEHJH
KH MHW]W HLQH ,QGLVNUHWLRQ $EHU DQJHVLFKWV GHU /HLVWXQJ
GLHVHV 0DQQHV HLQ 9RUELOG IU GLH -XQJHQ HU KDW NRQ
VHTXHQW DOOH $QJHERWH LP )HUQVHKHQ DXVJHVFKODJHQ PDQ
PDJ VHLQH $XIIDVVXQJ YRP 6FKDXVSLHOHUEHUXI IU DQWL
TXLHUWKDOWHQ«³
Ä6LH GHXWHWHQ HWZDV YRQ HLQHU NOHLQHQ 6QGH DQ³ HULQ
QHUW6FKXEHUW
Ä0HLQ*RWWMD³%LHOHNOlFKHOWJHTXlOWÄHULVWGHP5RW
ZHLQ ]XJHWDQ 8QG GDV JHK|UW ]X GHQ $XIWUlJHQ YRQ .R
VFKL 'HQ JXWHQ $OWHQ PLW 6WLHUEOXWå RGHU &DEHUQHWå ]X
YHUVRUJHQ :LU ILQGHQ HV UKUHQG NRPLVFK ZLH GLH ]ZHL
.RVFKLXQG*ULPPHOGLHVIUHLQXQHQWGHFNWHV*HKHLPQLV
KDOWHQ-HGHUZHL‰OlQJVWGD‰LQ.RVFKLV:HUN]HXJNDVWHQ
*ULPPHOV6WRIIå GHSRQLHUWLVW'HQQHUVFKlPWVLFKVHLQH
WlJOLFKH3XOOHXQWHUXQV]XOHHUHQ,Q'DEHQWLQLVWHUQDFK
VHLQHP $XIWULWW LP HUVWHQ $NW LQ GLH 3HQVLRQ 8QVHUH
6\OYLH6LHKDEHQVLHYLHOOHLFKWDXFKEHPHUNWGLH%UQHW
WH HWZDV 0ROOLJH VLH KDW *ULPPHO HLQPDO LQ GHU 3HQVL
RQVYHUDQGDHQWGHFNWZLHHULQHLQHPGHU6WUDQGN|UEHVD‰
XQGWUDQN:LHJHVDJWHUVFKlPWVLFKGHVZHJHQ9RUDOOHP
YRU)UHPGHQ(UGHQNWHUEULQJWXQVHUH*LOGHLQ9HUUXI(U
LVWHLQ0RUDOLVW³
Ä'D‰ HU HLQHQ 0HQVFKHQ EUXWDO ]XVDPPHQVFKOlJW ²
WRWVFKOlJW LVW LKP ZRKO QLFKW ]X]XWUDXHQ"³ ZLUIW :HQ]HO
KLQ
Ä'DVLVWGHU*UXQGZHVKDOE6LH«"³
Ä-D³VDJW6FKXEHUWXQGQLFNW
Ä:R GDV JHVFKDK ZLVVHQ ZLU QRFK QLFKW³ HUNOlUW GHU
+DXSWPDQQ Ä'DV 9HUEUHFKHQ VROOWH DEHU YHUWXVFKW ZHU
GHQGHVKDOELVWGDV2SIHU]XP6WUDQGJHEUDFKWXQGXQWHU
HLQHPNLHOREHQOLHJHQGHQ.DKQYHUVWHFNWZRUGHQ³
:HQ]HOXQG6FKXEHUWUHJLVWULHUHQGD‰%LHOHNQDFKGLHVHU
(U|IIQXQJ PHUNZUGLJ ZRUWNDUJ ZLUG 0DQ NORSIW DQ GLH
7U XQG .RVFKLQVNL WULWW HLQ XP HLQH )UDJH ZHJHQ GHV
.XOLVVHQDXIEDXVDQ%LHOHN]XULFKWHQ:HQ]HOQLPPWGLHV
]XP $QOD‰ LKQ DOV QlFKVWHQ ]X EHIUDJHQ 'HU 5HJLVVHXU
YHUOl‰W QXU XQJHUQ GHQ 5DXP DOV HU GD]X DXIJHIRUGHUW
ZLUG
'HU%XVIDKUHUVHW]WVLFKDXIGDV]HUEUHFKOLFKH6WKOFKHQ
DXI GHP %LHOHN JHVHVVHQ KDW :HQ]HO XQG 6FKXEHUW HQW
GHFNHQGLHJHOEOLFKYHUIlUEWH%HXOHDXI.RVFKLQVNLV6WLUQ
XQGWDXVFKHQHLQHQEHUHGWHQ%OLFN
Ä6LQG 6LH JHIDOOHQ"³ IUDJW :HQ]HO XQG GHXWHW DXI GLH
9HUOHW]XQJ
Ä*HIDOOHQ"$FKVRQHLQJHIDOOHQQLFKWJHJHQHLQHQ3IR
VWHQJHODXIHQ³
Ä:DQQXQGZR"³IUDJW6FKXEHUW
Ä6LHVLQGJXW,VWGDVGHQQZLFKWLJ"³
Ä%HDQWZRUWHQ6LHGLH)UDJH³IRUGHUW:HQ]HO
Ä1DJXW*HVWHUQDEHQGZDUGDVLQGHU.XOLVVH³
Ä:DQQ JHVWHUQ DEHQG"³ 6FKXEHUW VLHKW GHQ )DKUHU IUD
JHQGDQ
Ä(KH GLH 9RUVWHOOXQJ DQILQJ 'D EUDQQWH LQ GHU .XOLVVH
QXUHLQH/DPSH³
$XI VHLQH 9HUDEUHGXQJ PLW -XWWD .XOLFN DQJHVSURFKHQ
EHVWUHLWHW HU QLFKWV XQG JLEW DXFK ]X GD‰ MHPDQG VLH KHU
DXVJHKROWKDW
Ä:DVLVWGHQQHLJHQWOLFKORV"³ZLOOHUZLVVHQ
Ä%HDQWZRUWHQ 6LH PHLQH )UDJH³ IRUGHUW :HQ]HO Ä:LH
KDWHUVLHKHUDXVJHKROW"+HUDXVJH]HUUWRGHUZLH"³
Ä'HUVDJWHNRPPåXQGVLHLVWJOHLFKUDXV³
Ä:HU²GHU"³
åQ0DQQ)XPPHOWHPLWGHU7DVFKHQODPSH«³
Ä+DEHQ6LHGHQ0DQQHUNDQQW"³
Ä:DU GRFK ILQVWHU :HQQ 6LH PLU QLFKW VDJHQ GDQQ ²
GDQQVDJHLFKNHLQ:RUWPHKU³
Ä'DV ZlUH HLQ )HKOHU $EHU ELWWH ZLU N|QQHQ XQV DXFK
LP3UlVLGLXPXQWHUKDOWHQ³
Ä1DVFK|QZHLWHU:DVZROOHQ6LHQRFKZLVVHQ"³
Ä=XP%HLVSLHO:DV6LHGDFKWHQZHUGHU0DQQVHL'HU
IHVWH)UHXQG"(LQ%UXGHU"'HU9DWHU"³
Ä,KU9DWHU"1|EHVWLPPWQLFKW'LHLVWGRFKNHLQHGUHL
]HKQ GLH LVW GRFK VFKRQ YROO GD GD LVW GHU 9DWHU OlQJVW
DEJHPHOGHW³
Ä(V LVW GHU 9DWHU JHZHVHQ³ HUNOlUWH 6FKXEHUW Ä8QG HU
YHUSUJHOWHVHLQH7RFKWHU1DFK-XWWD.XOLFNV6FKLOGHUXQJ
LVWHUK|FKVWHQV]ZDQ]LJGUHL‰LJ6FKULWWYRP%XVHQWIHUQW
DXIVLHORV+DEHQ6LHGDVQLFKWPLWJHNULHJW"³
Ä1HLQ³
Ä1LFKW"³IUDJW6FKXEHUWXQJOlXELJ
Ä'DV NDQQ GRFK QLFKW JHUlXVFKORV YRQVWDWWHQ JHJDQJHQ
VHLQ³ PHLQW :HQ]HO Ä6LH PVVHQ GRFK ZDV JHK|UW KD
EHQ³
Ä,FKKDWWHGDV5DGLRDQ³
Ä-HW]W PDO HLQ NODUHV :RUW +HUU .RVFKLQVNL³ :HQ]HOV
6WLPPH NOLQJW VFKlUIHU Ä'D VW|UW HLQ ,KQHQ 8QEHNDQQWHU
,KU5HQGH]YRXV:LHLFKVLHHLQVFKlW]HVLQG6LHHLQJDQ]
QRUPDOHU 0DQQ GHU VLFK HLQH 9HUDEUHGXQJ QLFKW JHUQ
GXUFKNUHX]HQ Ol‰W ]XPDO ZHQQ HV ]XU 6DFKH EHUKDXSW
QLFKW JHNRPPHQ LVW 'HU ZWHQG ZLUG XQG GHP 6W|UHQ
IULHGDQV/HGHUZLOO³
Ä2GHUJHKW³VDJW6FKXEHUW
Ä2GHUDQV /HGHU JHKWMD8QG6LHVLQGQLFKWUDXV-XWWD
.XOLFN KLQWHUKHU :DV JHVFKLHKW PLW LKU" .DQQ LFK VLH
VFKW]HQ"³
Ä,VW ,KQHQ GDV QLFKW LQ GHQ 6LQQ JHNRPPHQ"³ HUJlQ]W
6FKXEHUW
Ä'RFKVFKRQ³
Ä$EHU"³:HQ]HOVLHKWLKQIRUVFKHQGDQ
Ä,FKELQNHLQ)UHXQGYRQ3UJHOHLHQ³
Ä6LHVLQGDOVRLP%XVJHEOLHEHQ"%LVZDQQ"³
Ä%LVNXU]YRU ]HKQ XP GLH /HXWH YRP .XOWXUKDXV ZLH
GHUDE]XKROHQ³
6FKXEHUWVFKWWHOWXQJOlXELJGHQ.RSIÄ'LH JDQ]H =HLW
YRQDFKWELV]HKQLP%XV"=ZHL6WXQGHQ"³
Ä-D'LH+HL]XQJQRFKåQ=DKQDXIJHGUHKWLP5DGLRZDU
GLH+LWSDUDGH³
Ä8QG GLH )ODVFKH &DEHUQHWå IU .ROOHJHQ *ULPPHO
ZDQQ KDEHQ 6LH GLH LQ GLH 9HUDQGD JHEUDFKW" ,Q GHQ
6WUDQGNRUE"³
.RVFKLQVNLVFKOXFNWYHUEOIIWÄ6LHZLVVHQ«"³
Ä:DUHQ 6LH ]ZLVFKHQ DFKW XQG ]HKQ LQ GHU 9HUDQGD"³
KDNW:HQ]HOQDFK
Ä,FKZDULP%XVYHUGDPPWQRFKPDO³IlKUW.RVFKLQVNL
lUJHUOLFK DXI Ä8QG LFK KDEH *ULPPHOV 3XOOH JHVWHUQ
YHUJHVVHQ,FKKDEGDV0lGFKHQLP.RSIJHKDEW³
9RQGLHVHU%HKDXSWXQJUFNW.RVFKLQVNLQLFKWPHKUDE
'DV *HJHQWHLO LVW LKP QLFKW QDFK]XZHLVHQ DEHU :HQ]HO
XQG 6FKXEHUW VLQG VLFK HLQLJ GD‰ VLH LKQ QRFK HLQPDO
YRUQHKPHQ ZHUGHQ VREDOG VLH *ULPPHO DQJHK|UW KDEHQ
6FKXEHUWJHOHLWHW.RVFKLQVNLKLQDXVXQGKROW*ULPPHODXV
GHU3UREH
'HU DOWH 0LPH WULWW LQ GLH *DUGHUREH HLQ XQG EHQLPPW
VLFK DOV VHL HU GHU +DXVKHUU (U VHW]W VLFK QLFKW DXI GDV
]HUEUHFKOLFKH 6WKOFKHQ HU Ol‰W VLFK GDUDXI QLHGHU DOV
SDVVLHUH HV GUDX‰HQ DXI GHU %KQH 1RFK EHYRU :HQ]HO
RGHU6FKXEHUWGDV:RUWDQLKQULFKWHQHUNOlUWHU
Ä,FKZLOODOOHVVDJHQQLFKWVYHUVFKZHLJHQQLFKWVKLQ]X
IJHQ³
Ä6HKU YHUQQIWLJ³ PHLQW :HQ]HO Ä,KUH .ROOHJHQ KDEHQ
6LHDOVKRQRULJHQ0DQQDOV9RUELOG«³
Ä$FKPHLQH+HUUHQ³XQWHUEULFKW*ULPPHOLKQÄLFKKD
EH /HEHQ XQG 0HQVFKHQ NHQQHQJHOHUQW 8QG ZDV PDQ
DXFKEHUPLFKVDJWLFKVWHKHVFKRQODQJHMHQVHLWVGDYRQ
9RU -DKU]HKQWHQ KlWWH LFK GHQ 9HUIDVVHU HLQHU VFKOHFKWHQ
.ULWLN EHU PLFK ZlUH LFK LP %HVLW] HLQHU 3LVWROH JHZH
VHQ]XP'XHOOJHIRUGHUW+HXWH«³
Ä6FKLOGHUQ 6LH ELWWH GHQ $EODXI GHV JHVWULJHQ $EHQGV
8P HV HLQ]XHQJHQ 1DFKGHP 6LH ]XVDPPHQ PLW ,KUHQ
.ROOHJHQ LQV .XOWXUKDXV ]XU 9RUVWHOOXQJ JHIDKUHQ ZXU
GHQ³IRUGHUW:HQ]HO
Ä:DUHQ 6LH YRQ $QIDQJ ELV (QGH GHU 9RUVWHOOXQJ LP
.XOWXUKDXV"³IJW6FKXEHUWKLQ]X
*ULPPHOEHWUDFKWHWSUIHQGVHLQH)LQJHUQlJHOKHEWGDQQ
GHQ%OLFNXQGVLHKWDEZHFKVHOQGGHQ+DXSWPDQQXQGGHQ
2EHUOHXWQDQWDQÄ:LUN|QQHQGLH6DFKHDENU]HQ9HUVWH
KHQ ZHUGHQ 6LH PLFK VRZLHVR QLFKW 6LH NRPPHQ ZHJHQ
GHV 0DQQHV LQ GHU 9HUDQGD XQVHUHU 3HQVLRQ LQ 'DEHQWLQ
6LHKDEHQGHQ7RGHVIDOODXI]XNOlUHQ'HQQGHU0DQQZDU
WRW ,FK EHUKUWH LKQ QDFKGHP LFK LKQ JHVHKHQ KDWWH (U
ZDU VR NDOW ZLH GLH .OLQNH ]XU 9HUDQGD ,FK VFKOHLIWH LKQ
]XU 6WLHJH QDFK GUDX‰HQ XQG JXFNWH LKQ PLU DXI 'DV
XPJHVWOSWH %RRW NDQQWH LFK YRQ 6SD]LHUJlQJHQ (V ZRJ
QLFKW VFKZHU 'LH .UDIW PHLQHU -XJHQG VWHKW PLU ]ZDU
QLFKWPHKU]X*HERWH«³
Ä0RPHQW PDO +HUU *ULPPHO 6LH KDEHQ «"³ :HQ]HO
VWDUUWGHQ0LPHQYHUEOIIWDQ
Ä-D³
Ä:HVKDOE GHQQ 0HQVFKHQVNLQG" :HVKDOE QLFKW VWDQWH
SHGH $ODUP JHVFKODJHQ GLH 3ROL]HL JHUXIHQ"³ :HQ]HO
VLHKWGD‰6FKXEHUWHEHQVRVSUDFKORVLVWZLHHUVHOEVW
Ä,FKVDJGRFK6LHZHUGHQHVQLFKWYHUVWHKHQ'HQQZDV
ZlUHJHVFKHKHQ"$XIUXKU*HUFKWH9HUGlFKWLJXQJHQHLQ
7RWHU LQ GHU 3HQVLRQ ZR GLH .RP|GLDQWHQ KDXVHQ 'LH
.RP|GLDQWHQ1DGLHNHQQWPDQMD³
Ä$EHU GDV LVW GRFK HLQH (LQVWHOOXQJ DXV GHP YRULJHQ
-DKUKXQGHUW³ XQWHUEULFKW LKQ 6FKXEHUW Ä,Q XQVHUHU *H
VHOOVFKDIW JHK|UW GHU .QVWOHU ]X GHQ KRFKJHDFKWHWHQ
%UJHUQ,FKNDQQ,KQHQGLHVH(UNOlUXQJQLFKWDEQHKPHQ
WXWPLUOHLG³
Ä'DV LVW ,KU 3UREOHP MXQJHU 0DQQ 8QG ZDV EHU GDV
$QVHKHQ GHV .QVWOHUV LQ GHU =HLWXQJ VWHKW XQG ZLH GLH
3UD[LVDXVVLHKWGDPVVHQ6LHPLUVFKRQEHVVHUH.HQQWQLV
]XJHVWHKHQ1LFKWQXUHLQPDOLQPHLQHP%HUXIVOHEHQKDEH
LFK HUIDKUHQ PVVHQ ZLH UDVFK GHU 6FKDXVSLHOHU GHU .R
P|GLDQW LQ 9HUGDFKW JHUlW JUXQGORV 1HXQ]HKQKXQGHU
WHLQXQGIQI]LJ EHGHQNHQ 6LH QHXQ]HKQKXQGHUWHLQXQG
IQI]LJ ]ZHL -DKUH QDFK GHU *UQGXQJ GHU 5HSXEOLN GD
VSLHOWHLFKLQHLQHPlKQOLFKHQPRELOHQ(QVHPEOHLP7K
ULQJLVFKHQ :LU VSLHOWHQ :LOGHUV Ä8QVHUH NOHLQH 6WDGW³
/HVVLQJVÄ0LQQD³'DJHVFKDKLQGHP2UWHLQ6H[XDOYHU
EUHFKHQ(LQH9LHU]HKQMlKULJH)UGLHPHLVWHQ/HXWHZDU
HVNODU²GLH.RP|GLDQWHQ'DUXPKDEHLFK PHLQH .RO
OHJHQ DXV GHU 6FKX‰OLQLH EULQJHQ ZROOHQ 6R HWZDV VROOWH
VLFKQLFKWZLHGHUKROHQ+DOWHQ6LHPHLQH)XUFKWIU+LUQ
JHVSLQVWRGHUHUNHQQHQ6LHVLHDQHVLVWPLUHJDO,FKELQ
QLFKW DP 7RG GLHVHV 0HQVFKHQ VFKXOG XQG QLHPDQG YRQ
XQV6R²XQGQXQ]FNHQ6LHGLH+DQGVFKHOOHQ³
Ä:HUGHQ6LHELWWHQLFKWGUDPDWLVFK+HUU *ULPPHU VDJW
+DXSWPDQQ:HQ]HOÄ:LUVLQGQLFKWGDV*HULFKW'DVZLUG
EHU,KU'HOLNWQlPOLFK9HUWXVFKXQJHLQHU6WUDIWDWEHILQ
GHQ XQG ZLU ZHUGHQ GDEHLVHLQ XQG HUNOlUHQ ZLU KDEHQ
NHLQHQ*UXQGDQ,KUHU$XVVDJH]X]ZHLIHOQGD‰6LH,KUH
.ROOHJHQVFKW]HQZROOWHQ³
Ä2GHUZDUHVQXUHLQHUGHQ6LHVFKW]HQZROOWHQ"³ZLUIW
6FKXEHUWHLQ
Ä,FKYHUVWHKH6LHQLFKW³EHKDXSWHW*ULPPHO
Ä(LQHU PLW GHP VLH IUHXQGVFKDIWOLFK YHUEXQGHQ VLQG"³
HUJlQ]W :HQ]HO *XVWDY *ULPPHO QLPPW GLH )UDJH QLFKW
]XU.HQQWQLV
Ä0DFKHQ 6LH VLFK QLFKWV YRU³ VDJW HU ÄGLH 'XPPKHLW
XQG GLH 9RUXUWHLOH QLVWHQ QRFK WLHI LQ GHQ .|SIHQ 0DQ
DSSODXGLHUW GHP .QVWOHU DEHU HU JLOW EHL YLHOHQ QRFK DOV
GLH ,QNDUQDWLRQ GHV 8QPRUDOLVFKHQ (U VSLHOW GHQ 9HUEUH
FKHUZDUXPVROOHUåVQLFKWLQ:LUNOLFKNHLWJHZHVHQVHLQ"³
Ä1RFK HLQH .OHLQLJNHLW³ VDJW +DXSWPDQQ :HQ]HO EHL
OlXILJ Ä,KU $ENRPPHQ PLW GHP .ROOHJHQ .RVFKLQVNL
IXQNWLRQLHUWHGDVDXFKJHVWHUQDEHQG"³
Ä%LWWH"³*ULPPHOVEXVFKLJH%UDXHQZDQGHUQLQGLH6WLUQ
KLQDXI
Ä:LUZLVVHQ%HVFKHLG+HUU*ULPPHU³HUNOlUW2EHUOHXW
QDQW6FKXEHUWÄ.RVFKLQVNLEUDFKWHMHGHQ$EHQGQDFKGHP
HU6LHLQV.XOWXUKDXVJHIDKUHQKDWWHHLQH)ODVFKH5RWZHLQ
DXV VHLQHP :HUN]HXJNDVWHQUHVHUYRLU LQ GLH 9HUDQGD LQ
HLQHQ EHVWLPPWHQ 6WUDQGNRUE 8QG QDFK GHP (QGH GHV
HUVWHQ$NWHVJLQJHQ6LHLQGLH3HQVLRQ«³
Ä$FK GLH .ROOHJHQ³ XQWHUEULFKW *ULPPHO Ä1XQ GDV
PDFKW QLFKWV³ Ä+DW .RVFKLQVNL DXFK JHVWHUQ DEHQG GLH
)ODVFKH«"³:HQ]HOVLHKWLKQIUDJHQGDQ
Ä*HZL‰ HU PDFKWH PLU GDV EOLFKH =HLFKHQ .RVFKL LVW
]XYHUOlVVLJ³ Ä6LH PHLQHQ DOVR HU KDW VLFK DXFK JHVWHUQ
DEHQGXP6LHJHNPPHUW"³Ä*HZL‰1XUNRQQWHLFKVR]X
VDJHQ VHLQH )UHXQGOLFKNHLW QLFKW ZLH VRQVW ZUGLJHQ GD
LFK YRUKHU GLHVH JDQ] HQWVHW]OLFKH GLHVH IXUFKWEDUH (QW
GHFNXQJPDFKWHVWROSHUHEHUGLHVHQ0DQQ³
Ä6LHKDEHQDOVRGHQ5RWZHLQQLFKWJHWUXQNHQ"³6FKXEHUW
ZLOOHVJHQDXZLVVHQÄ2GRFKDEHUVSlWHUQDFKGHU9RU
VWHOOXQJ³
Ä.RVFKLQVNLKDWDQJHEOLFKJHVWHUQDEHQGVHLQHQ$XIWUDJ
QLFKWHUIOOW$EHUGDVLVWXQVHUH6DFKH+HUU*ULPPHO6LH
KDEHQ XQV MHGHQIDOOV HQWVFKHLGHQG JHKROIHQ³ YHUVLFKHUW
:HQ]HODEVFKOLH‰HQG
$OV VLH DOOHLQ VLQG VDJW HU Ä(LQ QHXHU *HVLFKWVSXQNW
:HQQ HV QLFKW GHU 0|UGHU ZDU GHU GHQ /HLFKQDP YHU
VFKZLQGHQOLH‰PVVHQZLUQRFKPDODOOHVGXUFKGHQNHQ³
'LH 9HUQHKPXQJ YRQ +HOPXW .RVFKLQVNL LP 9RONVSROL
]HL.UHLVDPW GDXHUW ELV ]XP VSlWHQ 1DFKPLWWDJ EULQJW
:HQ]HO XQG 6FKXEHUW DEHU NHLQHQ 6FKULWW ZHLWHU 'HU
%XVIDKUHU YHUVLFKHUW VHLQH $QZHVHQKHLW LQ GHU 9HUDQGD
QXU JHOHXJQHW ]X KDEHQ XP QLFKW YHUGlFKWLJW ]X ZHUGHQ
²XQGHUUHLFKWHGDPLWGDV*HJHQWHLO
Ä,FKJODXEHQLFKWGD‰GHU6WDDWVDQZDOWHLQHQ+DIWEHIHKO
XQWHUVFKUHLEW³ VDJW 6FKXEHUW QDFKGHP .RVFKLQVNL DEJH
IKUWZRUGHQLVW
%HYRU :HQ]HO GDUDXI HUZLGHUQ NDQQ VFKQDUUW GDV 7HOH
IRQ XQG GHU +DXSWPDQQ QLPPW GHQ $QUXI HQWJHJHQ
EHGHFNW ]ZLVFKHQGXUFK GLH 6SUHFKPXVFKHO PLW GHU +DQG
XQGVDJWÄ'DV$UFKLY³
2EHUOHXWQDQW6FKXEHUWGHUGHQ$QUXIYHUDQOD‰WKDWKlOW
GHQ ]ZHLWHQ +|UHU DQV 2KU 'LH .ULPLQDOLVWHQ HUKDOWHQ
EHVWlWLJW GD‰ GHU /HLWHU GHU 3HQVLRQ Ä+DXV 6RQQH³ LQ
'DEHQWLQYRUHLQHP-DKUSROL]HLOLFKLQ(UVFKHLQXQJJHWUH
WHQLVW
(LQH )XQNVWUHLIH HUKlOW YRQ GHU /HLWVWHOOH GHQ %HIHKO
GHQ %UJHU +HUEHUW 6HLGHO LQ 'DEHQWLQ ]XU .OlUXQJ HLQHV
6DFKYHUKDOWHVGHU'LHQVWVWHOOH]X]XIKUHQ
:HQLJ VSlWHU VLW]W 6HLGHO PLW EODVVHP *HVLFKW DXI GHP
6WXKOYRU:HQ]HOV6FKUHLEWLVFK

Ä+HUU 6HLGHO³ EHJLQQW GHU +DXSWPDQQ Ä6LH VLQG GULQ


JHQG YHUGlFKWLJ DQ GHP %UJHU 0DQIUHG .XOLFN HLQHQ
7RWVFKODJEHJDQJHQ]XKDEHQbX‰HUQ6LHVLFKGD]X³
'LH ZXFKWLJH *HVWDOW VFKHLQW ]X VFKUXPSIHQ HV LVW DOV
NULHFKH 6HLGHO LQ VLFK VHOEVW KLQHLQ VHLQH +lQGH VLQG
LQHLQDQGHUYHUVFKOXQJHQGLH/LSSHQEHZHJHQVLFKODXWORV
'DV %DQGJHUlW VXPPW GRFK GLH 6SXOHQ GUHKHQ OHHU
2EHUOHXWQDQW6FKXEHUWLVWYHUVXFKWVLHDE]XVWHOOHQ
Ä(V LVW ZLHGHU LQ GHU 9HUDQGD SDVVLHUW ZLH DP ]HKQWHQ
$XJXVWYRULJHQ-DKUHVDOV6LHHLQHQ3HQVLRQVJDVW]XVDP
PHQVFKOXJHQ³
6HLGHO UlXVSHUW VLFK Ä(U KDWWH HLQ 0lGFKHQ EHOlVWLJW
HLQH0LQGHUMlKULJH :lUH LFK QLFKW GD]XJHNRPPHQ GDQQ
²GDQQ«³
Ä-D GDV ZLVVHQ ZLU³ EHVWlWLJW :HQ]HO Ä'HQQRFK EHVD
‰HQ 6LH QLFKW GDV 5HFKW LKQ ]X EHVWUDIHQ EUXWDO ]XVDP
PHQ]XVFKODJHQ 6LH KlWWHQ GDV 9HUEUHFKHQ DXFK RKQH
*HZDOWDQZHQGXQJYHUKLQGHUQN|QQHQ1XUGHP8PVWDQG
GD‰ NHLQ GDXHUQGHU JHVXQGKHLWOLFKHU 6FKDGHQ EHL GHP
0DQQ HQWVWDQG YHUGDQNWHQ 6LH HV GD‰ GHU 6WDDWVDQZDOW
GHQ)DOODQGLH.RQIOLNWNRPPLVVLRQEHUJDE³
Ä'LHVPDOLVWHV7RWVFKODJ6HLGHO³VWHOOW6FKXEHUWIHVW
Ä,FK ZROOWH GDV QLFKW EHVWLPPW QLFKW³ YHUVLFKHUW GHU
3HQVLRQVOHLWHU Ä8QG LFK ZlUH VRZLHVR KHUJHNRPPHQ
N|QQHQ6LHPLUJODXEHQ³
Ä'DVIlOOWPLUVFKZHU+HUU6HLGHO³HUNOlUW:HQ]HO
Ä0HLQ 6RKQ KDW QlPOLFK PLW :DQJHQERUN WHOHIRQLHUW
ZHJHQ .DUWHQ IU GLH 9RUVWHOOXQJ KHXWH DEHQG 'LH IlOOW
DXVZXUGHJHVDJWDXVWHFKQLVFKHQ*UQGHQKLH‰HV'LH
6FKDXVSLHOHU VLQG DOVR ZHJHQ .XOLFN LQ 9HUGDFKW JHUDWHQ
«³
Ä%HULFKWHQ6LHYRQYRUQ³IRUGHUW6FKXEHUW6HLGHODWPHW
VFKZHUÄ,FKKDWWH.XOLFNHUZLVFKWZLHHUDXVGHP.HOOHU
NDP SDDU 6FKQDSVSXOOHQ LQ GHU +DQG (LQPDO GD ZDU
/LHIHUXQJ XQG .XOLFN DOV $XVKLOIH PLW DXI GLHVHU 7RXU
+DELFKMDVFKRQHU]lKOW,FKKDWWHGHQIDOVFKHQ6FKOVVHO
YRP +DNHQ LQ GHU .FKH HUZLVFKW 'D ]RJ .XOLFN VHLQ
%XQGXQG JOHLFK GHU HUVWH 6FKOVVHO SD‰WH ² ,FK ZROOWH
KLQWHUKHU HLQ QHXHV 6FKOR‰ HLQVHW]HQ KDEåV DEHU YHUJHV
VHQ³
Ä:HLWHU³IRUGHUW:HQ]HOÄZDVWDWHQ6LH"³
Ä(U²HUKDWPLFKDQJHJULIIHQ³
Ä:LH GHQQ" 0LW GHQ 6FKQDSVIODVFKHQ LQ GHU +DQG"³
IUDJW6FKXEHUWÄ6WHOOGLH3XOOHQKLQKDELFKJHVDJW³
Ä$KDXQGZDVWDWHU"³ZLOO:HQ]HOZLVVHQ
Ä(U²HUKDWJHMDPPHUWLFKVROOHLKQQLFKWDQ]HLJHQHU
KlWWHQRFK%HZlKUXQJ³
Ä$EHU XQJHVWUDIW VROOWH HU QLFKW GDYRQNRPPHQ :DUåV
VR"³6FKXEHUWPXVWHUW6HLGHO
'HUVFKZHLJWDXIVHLQHU6WLUQSHUOW6FKZHL‰HUVWDUUWDXI
VHLQH+lQGH
Ä$OVR 6HOEVWMXVWL]"³ YHUPXWHW :HQ]HO Ä0DQQ 6HLGHO
6LHKDEHQLKQJUDXVDP]XVDPPHQJHVFKODJHQ%OXWHUJVVH
DP .|USHU JHEURFKHQHU 8QWHUNLHIHU « 'HU JHULFKWV
PHGL]LQLVFKH%HIXQGOLHJWQRFKQLFKWYRUDEHU«³
Ä,FK ZROOWH LKQ GRFK QLFKW XPEULQJHQ EHVWLPPW QLFKW
$OVLFKLKQDP.LQQWUDIGDVWU]WHHUUFNZlUWVGLH.HO
OHUWUHSSHUXQWHU³
Ä:HQQHVVRJHZHVHQLVW+HUU6HLGHOGDQQZHUGHQXQ
VHUH6SXUHQVLFKHUHU%HZHLVHGDIUILQGHQ³
Ä+DEHQ6LHGLH.HOOHUWUHSSHJHVFKHXHUW"³ZLUIW6FKXEHUW
HLQ
Ä1HLQ'DZDUMDNHLQ%OXWRGHUVR«³6HLGHOV6WLPPH
NOLQJWKHLVHU
Ä,FK KDEH LKQ GDQQ UDXIJH]HUUW LFK GDFKWH HU LVW QXU
RKQPlFKWLJ KDEH VHLQH -DFNH DXIJHNQ|SIW GDV +HPG ²
ZDUQLFKWVPHKU'DVYHUJHVVHLFKPHLQ/HEWDJQLFKW:LH
VFKQHOOHLQHUNDOWZLUG³
Ä8QG ZHVKDOE KDEHQ 6LH XQV QLFKW VRIRUW YHUVWlQGLJW"³
IUDJW:HQ]HO
Ä:HJHQ GHP 9RUIDOO YRULJHV -DKU :HQQ VR ZDV QRFK
PDOSDVVLHUWVHLLFKDOV3HQVLRQVOHLWHUQLFKWPHKUWUDJEDU
KLH‰HV³
Ä:ROOWHQ 6LH GHQQ GHQ 7RWVFKODJ YHUWXVFKHQ"³ IUDJW
:HQ]HOXQJOlXELJ
Ä,FK ZHL‰ QLFKW =XHUVW ZROOWH LFK -HQV YRQ GHU %DKQ
KROHQ=HLWJHZLQQHQK|UHQZDVHUPLUUlW8QGDOVNHLQ
7RWHUPHKUGDODJ«9LHOOHLFKWGDFKWHLFKYLHOOHLFKWLVWHU
GRFKQLFKWWRWJHZHVHQ«"0DQJODXEWVRJHUQZDVPDQ
ZQVFKW³
Ä8QGDOVGLH/HLFKHHQWGHFNWZXUGH"³
6FKZHLJHQGVWDUUW6HLGHOYRUVLFKKLQ