You are on page 1of 1

r.

j ve sesleri, dil, üst ve alt di şler aras ına sokulup J; da


az, 'S da biraz çok, û de ise iyice öne do ğru çıkarılarak söylenir (te-
ltıffuz olunur).
Arapça'daki sesler, Bo ğazdan ba şlayıp dudakta biten ç ıkış yerlerine
(mahree: ç ıkak) göre şöyle de s ıralanabilir:

- - - ‘.; - - - -m -
-

-
z .1› is J
uzun sesli harfler • ;i:L.:J J"

I -. j (.5 harfleri,
.•
öiçeriz deriz — S attl

kelimelerinde görüldü ğü gibi, yalnız başları na uzun sesli harflerdir.


Bunları ve öteki harfleri kısa sesli okutmak için h a r ek e denen i şaret-
ler kullanılır.

3 - Harekeler —

Arapçada harekelerin say ısı iiçtür:

: e,a katele (öldürdü)

4-4,40 ötre : kutubun (kitaplar)


-
esre ku tile (öldürüldü)

Alıştırma — Şu kelimeleri okuyunuz:

- - - -
s s
- - "• J - 4:J

4 - Sukun:

Bu iş aret harfin üzerine konur ve onun tabii sesini gösterir:

— yadhulu (girer)