You are on page 1of 45

က ၁- ၈-၂၀၁၇ က

ှြည္ေောင္စုသမ္မတှမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ှြည္ေောင္စုလတ
ွှ ္ေတာ္

ှြည္သူေငျ
့ စာရင္းြူးေြါင္းေော္မတီ

ှြည္ေောင္စုစာရင္းစစ္ခ်ုြ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာေရးနြစ္

စစ္ေဆးေတျ ရြ့ ိခ်ေ္အစီရင္ခံစာအေြွ ေလ့လာေတျ ရြ့ ိခ်ေ္နြင့္

သေဘာေားမြတ္ခ်ေ္အစီရင္ခံစာ

အမြတ္စဉ္(၇/၂၀၁၈)

၂၀၁၈ ခုနြစ ္၊ ဿသဂုတ ္ ( ၉ )ရေ္၁ ၁ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ၁
၂ ၇
၃ ၈
၄ ၁၁
၅ ၁၃
၆ ၂၈
၇ ၂၈
၈ ၃၁
၉ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ၊ ၃၂
(Actual)
၁၀ ၃၃
၂ ၊
၁ ၁
၂ ၊ ၁၉
၃ ၅၄
၄ ၁၁၀
၅ ၁၃၇
၆ ၂၀၈
၃ ၊
၁ ( ၊ ၊ ) ၁
၂ ၅
၃ ၉
၄ ၁၃
၅ ၊ ၁၉
၆ ၃၃
၇ ၄၆
၈ ၆၂
၉ ၇၈
၁၀ ၁၁၇
၁၁ ၁၃၆
၁၂ ၁၄၅
၁၃ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ၁၅၂

၁၅၃
ပ ထ ငစလတ တ
ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတ
ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ရ စ စစ ဆ တ ရ အစရင စ အ ပ
လလ တရ င သ ဘ ထ မတ အစရင စ အမတစ (၇/၂၀၁၈)

နဒ န

၁။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ရ စ စစ ဆ တရ အစရင စ


ပ ထ င စ စ ရင စစ ပ မ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ရ တင ပ ထ ငစလတ တ န ယ ထ
ပပ ပ ပ ထ ငစလတ တ ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတအ န ဖင ပ ထ ငစ
လတ တ ဆ ငရ န ပ ဒ ၁၀၃၊ န ပ ဒ ( ) ငအ လတ တ သ အစရင စ တငသင
ငရန ၃-၅-၂၀၁၈ ရ တင ဆ လ ပ ပလ ပ သ ။

၂။ အထ ပ အစရင စ ငစပလ ၍ ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတသ ၁၁-၆-၂၀၁၈


ရ မ ၁၄-၆-၂၀၁၈ ရ ထ သ ဆ င ရ ဗဟ အဖ အစ ၊ ပ ထ င စ ဝန နမ င
အစအဖ အစ အ ဝ (၁၀) မ၊ ၁၈-၅-၂၀၁၈ ရ မ ၂-၈-၂၀၁၈ ရ ထ စမ န ငဘ ရ
ဝန န ငပ ထ ငစစ ရင စစ ပ တအပ အဝင တ ဝနရသမ င အစ အ ဝ (၁၁) မ၊
စစ ပ င အစ အ ဝ (၂၁) မ ပ ထ ငစလတ တ (D- ဆ င)၊ ပထမထပအစ အ ဝ
န မ၌ င ပ ပ လပ၍ စစစ ပ လလ တရ င သ ဘ ထ မတ အစရင စ
အ ပ အတင အစရင စ အပင (၃)ပင ပ စ၍ ပ ထ ငစလတ တ ဆငရ န ပ ဒ
၁၀၄ ( )၊ ( )၊ (ဂ)ပ ပ န မ ငအ ပ ထ ငစလတ တ န ယ မတစဆင ပ ထ ငစ
လတ တ သ အစရင တင ပအပပ သ -
( ) အပင (၁)။ အမ သ စမ နအ ပ အလ အ ငအထ ဖ ငမ၊
အ နအ ပ ဒအ ပ အ ငအထ ဖ မ၊ ပ ထ ငစ၏ဘ င
အရအသ ဆငရ ပ ဒအ ပ အ ငအထ ဖ မ၊ ငင တ အ ပ တငရ န
သ မမ င နအဖ အစ မ မ တင ပလ သ အမနစ ရင (Actual)
မ အ ပ လလ တရ ၊ သ သပ င သ ဘ ထ မတ မ ၊
( ) အပင (၂)။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ရ စ စစ ဆ
တရ အစရင စ တငပ ရသ ဝန န(၆) တအ ပ လလ တရ ၊
သ သပ င သ ဘ ထ မတ မ ၊
( ဂ ) အပင (၃)။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ရ စ စစ ဆ
တရ အစရင စ တငပ ရသ ဝန န၊ အဖအစ (၁၂) တအ ပ လလ
တရ ၊ သ သပ င သ ဘ ထ မတ မ ၊
အပင (၁)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၊ အမ သ စမ န အ ပ အလ အ ငအထ ဖ မ
၃။ စစ ပ င ပ တင အသ တငထတလပမ င ဝန ဆ ငမတနဖ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၊
အမ သ စမ န ပ ဒ ပထမအ မပ ထ ငစလတ တ (၁၃) မ မ ပမနအစ အ ဝ
၁၉-၁-၂၀၁၆ ရ တင အတ ပ ပ န ပ သ ။ အဆပ အမ သ စမ န ရ မန မ အ ပ
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

ရ ပ အမနစ ရင မ အရ စစ ပ င ပ တင အသ တင ထတလပမ င ဝန ဆ ငမတနဖ (GDP) င


အလ အ ငအထ ဖ ဆ ငရ ငမအ အ နမ အ ပ အတင ဖစ ပ အ သ စတ
န ဆ တ( ) ဖင တင ပအပပ သ -
( ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ အလ ရ မန င အ ငအထ ဖ ငမ
(၂၀၁၀-၂၀၁၁ စ ပမန ဈ န မ အရ)
( ပ ဘ လယ )
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
စ /
ဆ ငရ ငမ ရ မန ဆ ငရ ငမ ရ င န
(၁) လယယ ၁၆,၃၀၆ ၁၇,၀၄၅ ၁၆,၂၄၇ ၉၅.၃
(၂) စ မ ၁၆,၉၆၃ ၁၈,၉၃၁ ၁၈,၄၇၇ ၉၇.၆
(၃) ဝန ဆ ငမ ၂၃,၂၀၇ ၂၅,၃၅၀ ၂၅,၀၇၉ ၉၈.၉
စစ ပ င ပ တင ထတလပ
၅၆,၄၇၆ ၆၁,၃၂၆ ၅၉,၈၀၃ ၉၇.၅
မ ငဝန ဆ ငမတနဖ (ဂ ဒပ)

( ) စစ ပ င ပ တင အသ တငထတလပမ င ဝန ဆ ငမတနဖ တ တ မ န
(GDP Growth Rate)
( ပ ဘ လယ )
စ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁) လယယ ၁၄,၈၀၇ ၁၅,၃၄၆ ၁၅,၇၆၉ ၁၆,၃၀၆ ၁၆,၂၄၇
(၂) စ မ ၁၂,၅၃၄ ၁၃,၉၆၃ ၁၅,၆၅၉ ၁၆,၉၆၃ ၁၈,၄၇၇
(၃) ဝန ဆ ငမ ၁၇,၇၄၀ ၁၉,၅၇၀ ၂၁,၃၅၇ ၂၃,၂၀၇ ၂၅,၀၇၉
စစ ပ င ပ တင ၄၅,၀၈၁ ၄၈,၈၇၉ ၅၂,၇၈၅ ၅၆,၄၇၆ ၅၉,၈၀၃
ထ တ လပ မ င
ဝန ဆ ငမတနဘ
(ပမန စ န)
တတ မ န ၇.၃ % ၈.၄ % ၈.၀ % ၇.၀ % ၅.၉ %

၄။ လတစ စ၏ပ မ မ ထတလပမ ငဝန ဆ ငမတနဖ (Per Capita GDP) တ တ မ န။


၂၀၁၂-၂၀၁၃ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအထ စအလ ဈ န မ အရ လတစ စ၏ ပ မ မ ထတ
လ ပ မ င ဝန ဆ င မ တန ဖ မ အ ပ အတ င ဖစ ရ စစ တ တ လ ရ သ လ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ တင တ တ မ န ဆင င တ ရရပ သ -
( ပသန ပ င )
စ ဘ ရ စ လတစ စ၏ ပ မ မ ထတလပမ င တတ မ န
ဝန ဆ ငမတနဖ ( ပ)
( ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁,၀၁၁,၆၈၉ ၉.၆%
( ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁,၁၃၃,၃၉၄ ၁၂.၀%
(ဂ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁,၂၅၅,၂၅၄ ၁၀.၈%
(ဃ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁,၃၈၆,၃၄၉ ၁၀.၄%
(င) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁,၅၀၆,၅၆၅ ၈.၇%

၅။ တစမ သ လ ၏ နပစ ထတလပမတနဖ ၊ ဝန ဆ ငမတနဖ ၊ စ သ မတနဖ င


ရင မ ပ မတနဖ မ အတ ရ မန ငအ ငအထ ဖ င မ ။ ပ မန စ နမ
အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ တစ မ သ လ ၏ န ထ တ လ ပမ၊ ဝန ဆ ငမ၊ စ သ မ င
ရင မ ပ မတနဖ မ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ င ငယ ၍ အ ပ အတင ဖ ပအပပ သ -

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ပဘလယ)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
၂၀၁၅-၂၀၁၆
စ အ င အရ အ ငအထ
အမန ရ မန ရ ပ အမန
ဖ မရ င န
( ) နပစ ထတလပမတနဖ ၁၀၃၄၁၈.၀၁၄ ၁၁၂၇၁၈.၅၇၁ ၁၁၀၇၄၇.၆၄၀ ၉၈.၃
( ) ဝန ဆ ငမတနဖ ၁၉၂၄၁.၆၂၁ ၂၁၃၇၄.၁၁၀ ၂၁၃၄၂.၃၅၄ ၉၉.၉
(ဂ) နသယမတနဖ ၁၄၆၈၉.၀၅၃ ၁၅၆၅၇.၈၉၆ ၁၅၇၁၃.၀၇၉ ၁၀၀.၄
(ဃ) တနဖ စစ ပ င ( )+( )+(ဂ) ၁၃၇၃၄၈.၆၈၈ ၁၄၉၇၅၀.၅၇၆ ၁၄၇၈၀၃.၀၇၃ ၉၈.၇
( င ) လပငန တငအသ ပ သ တနဖ ၈၀၈၇၂.၄၆၃ ၈၈၄၂၄.၂၄၇ ၈၇၉၉၉.၂၇၂ ၉၉.၅
(စ) ပ တင အသ တင ထတလပသ တနဖ (ဃ)- (င) ၅၆၄၇၆.၂၂၅ ၆၁၃၂၆.၃၂၉ ၅၉၈၀၃.၈၀၁ ၉၇.၅
(ဆ) ငင မ သင နတနဘ (ဆပ မ ရ တနဖ ) ၁၄၄၆၀.၈၂၃ ၁၅၁၂၃.၀၅၇ ၁၂၈၃၂.၆၀၄ ၈၄.၉
(ဇ) ငင သပ နတနဖ ၁၁၀၃၆.၈၄၀ ၁၄၇၆၁.၈၂၉ ၁၁၁၁၀.၀၇၁ ၇၅.၃
(ဈ) ပ တင သ ရနလ န (စ)+(ဆ)-(ဇ) ၅၉၉၀၀.၂၀၉ ၆၁၆၈၇.၅၅၇ ၆၁၅၂၆.၃၃၃ ၉၉.၇
( ) စ သ ရနလ ထ သ တနဖ ၄၀၅၀၁.၈၃၃ ၃၉၇၀၇.၇၀၀ ၄၁၃၄၀.၉၆၇ ၁၀၄.၁
( ဋ ) ရင မ ပ ရနလ ထ သ တနဖ ၁၉၃၉၈.၁၈၁ ၂၁၂၉၁.၉၄၇ ၁၉၆၂၁.၈၅၉ ၉၂.၂
(ဍ) နပစ လ န အတ (+)/ အ လ (-) ၁၅၅.၅၀၉ ၉၄၉.၂၇၄ ၇၆၃.၃၄၄ ၈၀.၄

၆။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ရ ပ အမနစ ရင မ အရ ပ တင အသ တင ထတလပမ ငဝန ဆ ငမ


တနဖ GDP ပဘလယ ၅၉,၈၀၃.၈၀၁ တင ငင မ သင နတနဖ မ ပဘလယ ၁၂,၈၃၂.၆၀၄
ဖစ ပ ငင သ ပ နတနဖ မ ပဘလယ ၁၁,၁၁၀.၀၇၁ ဖစသ ဖင ပ တင သ ရန
လ နတနဖ မ ပဘလယ ၆၁,၅၂၆.၃၃၃ ဖစသ ။ စ သ ရန လ ထ သ တနဖ မ
GDP တနဖ ၏ ၆၉.၁၃ % ဖစ ပ ရင မ ပ ရန လ ထ သ တနဖ မ GDP တနဖ ၏ ၃၂.၈၁%
ဖစသ ။ GDP တနဖ ၏ ၃၂.၈၁ % ရင မ ပ ရန လ ထ သ မ အမနတ ယအ ငအထ
ဖ ငမ ဆပ နပဖယ ဖစပ သ ။ ထ ပင ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ စအတ ရ မန
တနဖ ထ လန ပ ၁၀၄.၁ ရ င န အ ငအထ ဖ င သ ဟ ဖ ပထ င
လ တ ရပ သ ။

အလ အ ငအထ ဖ င မအ အ နအ တတင ပ င

၇။ လယယ ။ လယယ သ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စမ န ရ မန တနဖ ၏ ၉၃.၇


ရ င န အ ငအထ ဖ င င ဖ ပထ ပ သ ။ လယယ ၏ ထတ န
မ အန အ ရ ပ သ သ မ တင ထတလပမပမ ဏမ ပ သ အ စထတ ပ င ၊ မပ၊
ပင စ င ဖတ မလ လ င နသ မ သ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတင ၂၀၁၅-၂၀၁၆
စထ ထတလပမတနဖ ဆင သ သ တ ရပ သ ။ သ အမ စတင ၂၀၁၆-၂၀၁၇
စ၌ လ န ထ ရ ငမ မ အ င ရလ လ စ မရရ င ၊ မ င ရ နစ မ ပ င ၊
ရတ စ မ ပ င ၊ ရ သ တမမန င ၊ န၊ တ တမမ မ ရ ပ ဝမန ပ ငတ င
ဖစ င စ ရင စစ ပအစရင စ တင ဖ ပထ ပ သ ။
၈။ သစ တ ။ သစ တ ၏ ထတ နမ တင ထင ၊ ဖ လ စ၊ ပ ဖ ယ င င
သစ တမ အပ နသစ တ ထ ပစ မ သ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၌ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စထ
အထ လ န ပ သ ။ ငင တ အ န ဖင သစ တ မ ယထန သမ ငရနအတ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ တင ငငပ ငအ န မ သစထတလပမ တစ စရပန င င သစ တ
၏ ထတလပမ ဆင ရ င စ ရင စစ ပအစရင စ တင ဖ ပထ ပ သ ။
၉။ စ မ ။ စ မ တင ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၌ ထတလပရနလ ထ ၏
၉၇.၆ ရ င န သ အ ငအထ ဖ င သ ဖင ရ မန ပ မ အ င ဖ စမ ငမ
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

မရ ပ ။ စ မ တငပ ဝငသ တစ င စ၌ ရ မန အ ငအထ ဖ င


မအ အ နမ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလယ)
အ ငအထ အ ငအထ
စ ရ မန
ဖ ငမ ဖ ငမရ င န
( ) စမ အင ၈၄.၆၈၇ ၈၂.၀၇၇ ၉၆.၉
( ) သတ ငတင ထ ပစ ၇၀၁.၉၉၂ ၅၇၂.၀၄၉ ၈၁.၅
(ဂ) စ မလ မ ၁၃၈၆၉.၈၀၂ ၁၃၆၅၉.၁၇၆ ၉၈.၅
(ဃ) လ ပစစဓ တအ ၇၄၇.၇၃၀ ၇၇၃.၈၄၁ ၁၀၃.၅
(င) ဆ လပမ ၃၅၂၆.၄၉၉ ၃၃၈၉.၉၁၆ ၉၆.၁
စစ ပ င ၁၈၉၃၀.၇၁၀ ၁၈၄၇၇.၀၅၉ ၉၇.၆

၁၀။ စမ အင ။ အထ ပ မ အန စမ အင တင ရနစမ ငသဘ ဝဓ တ င


ထတလပမ ဆင ပ ဘ သင သဘ ဝဓ တ ငထတလပမတင ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စထ တတ
ထတလပ င င တ ရပ သ ။ သ ဖစရ င မ ရနတင မ အ ပ ပငရ ၌ အ င မငမ
အန ငယသ ရရ င ၊ သဘ ဝဓ တ ငအထ န ဆင သ င ၊ ရနစမ ဈ န ဆင င ၊
မ လန ရသဘ ဝဓ တ င စမ န မ သဘ ဝဓ တ င အ ပ ပမမ ယမ လ န သ င
တ င ဖစပ သ ။

၁၁။ စ မလ မ ။ စ မလ မ တင ဒဇယဆ၊ ဘ ထရအ ၊ မ တ င


လ တန လယထနစ တမ စစ ဆ တ ထတလပမ ဆင န င တ ရသ ။ စ မ
ဝန န အ ရစ အလပ မ အန ၁၅၃ ပဂလ င ပ ပ င ဆ ငရ လ ရ
င၊ စ အလပ ၁၉ အတ EOI ဖတ ဆ ငရ လ ရထ င ၊ ပဂလ ပင SME
မ ဖဖ တ တ ရ အတ မဝ ဒမ မတ ဆ ငရ င ၊ SMEs လပငန မ ဖဖ တ တ ရ
ဗဟ မတဖ စ ဆ ငရ င တ ရရပ သ ။ ဘ ထရအ ၊ ရစပစ ငလ တန
လယထန စ တမ အ ရ သ နထတ အရင အ မ ဖစသ ဖင ထ နစ မ ထတလပမ
ဆင သ င၏အ င အရင ရ ဖ ပ လအပသ ပ ပင ပ င လမမ ပ လပသငပ သ ။

၁၂။ လ ပစစဓ တအ ။၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ င ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတတင လ ပစစဓ တအ


မ ထတလပ ဖန ဖ သ လ ပစစဓ တအ တနဖ မ အ ပ အတင ဖစပ သ -
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ရ င န အတ (+)/
စ အ င အရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
( ရ ပ အမန) အ လ (-)
စစ ပ င အသ ပ သ လ ပစစဓ တအ ၁၈၂၃၂.၁ ၂၀၃၈၂.၈ (+) ၁၁.၈၀
( ) ငငပင ၁၃၃၉၆.၅ ၁၅၃၅၅.၄ (+) ၁၄.၆၂
(၁) စ သ ၂၁၄၄.၈ ၂၁၁၉.၇ (+) ၁.၅၇
(၂) အမသ ၃၅၆၇.၁ ၃၄၅၁.၆ (-) ၃.၂၄
(၃) ဆ ၊ ၊ င စသ မ ၁၄၆၃.၈ ၁၃၇၇.၉ (-) ၅.၈၇
(၄) အ ထ ထသ ၇၀.၄ ၉၂.၀ (+) ၃၀.၆၈
(၅) မဏသ ရ င င ၆၁၅၀.၄ ၈၃၁၄.၂ (+) ၃၅.၁၈
( ) သမဝ ယမပင ၁.၁ ၀.၉ (-) ၁၈.၁၈
( ဂ ) ပဂလ ပင ၄၈၃၄.၅ ၅၀၂၆.၅ (+) ၃.၉၇

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၁၃။ အထ ပ ဇယ အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတင ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ ထ စစ ပ င အသ


ပ သ လ ပစစဓ တအ ပမ ဏသ ၁၁.၈၀ % တ တ င ၊ ထတ တ မအန ငငပင
၏ထတလပမသ ၁၄.၆၂ ရ င န တ တ ပ ပဂလ ပင ၏ ထတလပမသ ၃.၉၇
ရ င နတတ င တရပ သ ။ ငငပင ၏ ထတလပမသ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စထ
၁၄.၆၂ ရ င န တ တ သ မန သ လ စ သ လ ပစစဓ တအ ထတလပမသ ၁.၁၇ %
သ တတ ပ အမ သ ၊ ဆ ၊ ၊ င စသ တ သ သ လ ပစစဓ တအ သ ၂၀၁၆-
၂၀၁၇တင ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ ထ ပင လ န သ တ ရပ သ ။ သ သ အ ထ ထ
အသ င မ သ ရ င င တတင ရ င န ၃၀ တတ ပသ ။
၁၄။ ဝန ဆ ငမ ။ ဝန ဆ ငမ တငပ ဝငသ (၆) တ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ
အမ သ စမ န ရ မန အ ငအထ ဖ ငမအ အ နမ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလယ)
အ ငအထ အ ငထ ဖ ငမ
စ ရ မန
ဖ မ ရ င န
( ) ပ ဆ င ရ ၇၇၁၁.၅၂၉ ၇၆၆၅.၀၇၅ ၉၉.၄
( ) ဆ သယ ရ ၃၂၈၃.၀၃၉ ၂၉၃၈.၉၇၂ ၈၉.၅
(ဂ) င ရ ရ ၂၁၀.၅၅၆ ၃၀၉.၄၆၈ ၁၄၇.၀
(ဃ) လမ ရ ငစမ န ရ ၁၆၀၀.၁၂၀ ၁၅၇၃.၆၂၉ ၉၈.၃
(င) င ရမ ငအ ဝန ဆ ငမ ၁၅၈၄.၁၀၁ ၁၅၉၀.၄၃၄ ၁၀၀.၄
(စ) နသယမ ၁၀၉၆၁.၀၇၇ ၁၁၀၀၁.၈၆၆ ၁၀၀.၄
ဝန ဆ ငမ စစ ပ င ၂၅၃၅၀.၄၂၂ ၂၅၀၇၉.၄၄၄ ၉၈.၉
၁၅။ င ရမ ငအ ဝန ဆ ငမ ။ င ရမ ငအ ဝန ဆ ငမ တင ပဂလ
လပငန အမ ဆ ပ ဝငသ ။ ဝန ဆ ငမ လပငန မ တင ပ ရ ဝန ဆ ငမ၊ နမ ရ
ဝန ဆ ငမ၊ န လ ထန လပငန ၊ ပဂလ ပငဟတယ၊ မတယ၊ အင ၊ တ န၊ ရသ
ဝန ဆ ငမလပငန ၊ စ သ ဆငလပငန ၊ အလ ပငဆင၊ အ စ စငတ ၊ ဂမ စငတ ၊
Shopping center ၊ ငင စ ပန လပငန မ ၊ စ သ ဆအ ရ င ဆငလပငန
မ အပ အဝင ပဂလ ဝန ဆ ငမလပငန မ ပ ဝငသ ။
၁၆။ နသယ ရ ။ မနမ ငင၏ ပ ပ နသယ ရ အ န ဖင ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ
မတလ နစ ရင အရ စစ ပ င အ မရ န ဒ လ ၁၁.၆၆၃ ဘလယ တငပ င ပ အ မရ န
ဒ လ ၁၇.၁၈၀ ဘလယ တငသင င ပ သ ။ မနမ ငင၏ အမ ဆ နသယဖ ငင၊
ပ ပပ နအမ ဆ တငပသ ငင င သင နအမ ဆ တငသင သ ငငမ တ တ ငင
ဖစပ သ ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စထ ပ ပပ နတငပ မအ အ နမ အ ပ
အတင ဖစပ သ -
(အ မရ န ဒ လ သန )
၂၀၁၆-၂၀၁၇
စ အ င အရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
( ရ ပ အမန)
( ) လယယ ထ ပစ မ ၂,၆၃၆.၉၀ ၂,၆၇၄.၉၀ ၂,၉၂၃.၅၄ ၂,၆၇၇.၇၅ ၂,၉၄၁.၉၄
( ) တရ စ နထ ပစ မ ၄၀.၇၀ ၁၅.၇၀ ၉.၇၅ ၈.၁၂ ၉.၀၇
(ဂ) ရထ ပစ မ ၆၂၇.၀၀ ၆၇၆.၇၀ ၄၂၀.၆၇ ၄၆၉.၃၄ ၅၈၁.၃၃
(ဃ) သစ တ ထ ပစ မ ၅၉၆.၂၀ ၉၄၉.၃၀ ၉၈.၆၆ ၂၁၁.၆၅ ၂၄၄.၄၉
(င) သတ တင ထ ပစ မ ၃၉၁.၀၀ ၁,၁၄၈.၇၀ ၁,၄၆၉.၅၂ ၉၆၀.၇၅ ၉၆၄.၁၂
င မ ရတန မ
(စ) ရနထ ပစ မ ၃,၆၆၆.၁၀ ၃,၂၉၉.၂၀ ၅,၂၉၇.၄၉ ၄,၃၄၃.၂၈ ၂,၉၆၉.၉၃
(ဆ) အ ပစ မ ၁,၀၁၉.၁၀ ၂,၄၃၉.၅၀ ၂,၃၀၄.၀၈ ၂,၄၆၅.၉၉ ၄,၂၄၀.၇၆
စစ ပ င ၈,၉၇၇.၀၀ ၁၁,၂၀၄.၀၀ ၁၂,၅၂၃.၇၁ ၁၁,၁၃၆.၈၈ ၁၁,၉၅၁.၆၄

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၁၇။ အထ ပ ဇယ အရ ရနထ ပစ မ မအပ န နပစ မ သ ၂၀၁၅-၂၀၁၆


စ ထ စ လ င ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၌ ပမတငပ င သ ။ စစ ပ င ပ နတနဖ တင ၇.၃၂
ရ င င ပမတငပ င င တ ရသ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ မတလ န(ယ ယ)စ ရင အရ
ပ နတနဖ အ မရ န ဒ လ ၁၁.၆၆၃ ဘလယ(၂၀၁၆-၂၀၁၇ ရ ပ အမနစ ရင အရ ၁၁.၉၅၂
ဘလယ) ဖစ ပ သင နတနဖ မ အ မရ န ဒ လ ၁၇.၁၈၀ ဘလယ ဖစ သ င
နသယမလ ငမ အ မရ န ဒ လ ၅.၅၁၇ ဘလယ ဖစ င တ ရပ သ ။
၁၈။ လပငန စမ န မ ဆ ငရ ငမအ အ န။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ ငငပ ငအ န
ရင မ ပ မတင ပ ၅,၇၄၄.၁၉၃ ဘလယ လ ထ ရ မတလ နစ ရင အရ ပ ၅,၂၂၉.၃၄၁
ဘလယ (၉၁.၀%) သ စ ပ သ ။ ရင မ ပ မ င ဂ ဒပအ သ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ ရ ပ
အမနစ ရင အရ ၃၄.၇ ရ င န ရ ရ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ မတလ နစ ရင အရ ၃၃.၁ ရ င န
ဖစ ပ င တ ရရပ သ ။ ငငပငအ န ရင မ ပ မတငပ ဝငသ လပငန စမ န
မ ငစပလ ၍ ဝန နအလ အ ငအထ ဖ ဆ ငရ ငမ င င ထ တယ
သ စမအ အ နမ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပ ဘ လယ )
မလ ပ ပင ပ အမန RE အ ပ
စ ဝန န
န မန န မန သ စမ ဆ ငရ ငမ
( ) စ ပ ရ၊ မ မ ရ ငဆ မ င ၂၂၇.၂၄၁ ၂၂၉.၅၂၁ ၁၅၂.၄၆၈ ၆၆.၄၃
( ) ပ ဆ င ရ ငဆ သယ ရ ၂၄၅.၁၁၁ ၁၉၂.၅၂၃ ၁၁၅.၉၅၉ ၆၀.၂၃
(ဂ) သယဇ တ ငသဘ ဝပတဝန င ၅.၈၈၉ ၇.၃၃၁ ၅.၇၅၁ ၇၈.၄၅
(ဃ) လ ပစစ ငစမ အင ၂၃၀.၃၈၅ ၂၀၅.၂၁၀ ၂၀၅.၂၀၇ ၉၉.၉၉
(င) စ မ ၁၈၆.၆၃၈ ၁၉၆.၈၁၅ ၁၀၉.၃၇၈ ၅၅.၅၇
(စ) ဆ လပ ရ ၁၁၃.၁၄၅ ၁၁၃.၁၄၅ ၉၃.၆၁၃ ၈၂.၇၄
စစ ပ င ၁,၀၀၈.၄၀၉ ၉၄၄.၅၄၅ ၆၈၂.၃၇၆ ၇၂.၂၄

၁၉။ ပဂလ ဖဖ တ တ ရ မတဖ စ ဆ ငရ င။ ငင တ သမတ ၏


၂၄-၁၀-၂၀၁၆ ရ စပ အမန င စ အမတ(၇၉/၂၀၁၆) ဖင ဒတယသမတ(၁) ၊စပ ရ င
သန ရ င ဝယ ရ ဝန န ပ ထ ငစဝန ၊ ဒတယ င ပ ထ ငစဝန
(၁၁) ပ ဝငသ ပဂလ ဖဖ တ တ ရ မတ စစ ပ င မတဝင(၁၈) ဖင
တ မငဖ စ ပ စပ ရ င သန ရ င ဝယ ရ ဝန န တ ဝန ဝန န အ ဖစ
တ ဝနယ ဆ ငရ လ ရပ သ ။ ပဂလ ဖဖ တ တ ရမ ဘ င မ င(၅) ရပ ဖင
အ ငအထ ဖ ဆ ငရ ရ တင မ ဘ ငပ အစအစ ပမထ ရ င ရ အတ လပငန
မတ(၅)ရပ ဖစ ဆ ငရ လ ရပ သ ။ ၎င အ ပင နသယမ၊ ရင မပ မ င စ ပ ရ
လပငန မ တင ငငတ လပထ လပန မ ငအ မငတင ဆ ငရ ငရန နသယ ရ င
စပ ရ လပငန မ မငတင ရ အထ လပငန အဖ ပ ထ ငစအစ ရအဖ၏ အမန င စ
အမတ(၈/၂၀၀၆) ရ စ ၂၅-၄-၂၀၁၆ ဖင ဖ စ တ ဝန ပ အပ ပ သ ။

၂၀။ ပ ပအ အ အ ထ အပ ငန ပ အ အ ရရမ။ ငငတ မ ပ အပ သ


ဖ ဖ မအစအစ မ အသ ပ ရ တင ပ သမ ထ ရ စ အ ရ စ ရ အတ မနမ
ငင င မတဖ အဖအစ မ အ င င င င ၊ ဖ ဖ မအ အ ရယ င င အသ ပ င တ
ဆ ငရ ရ တင ပငလင မငသ မရ င ၊ ပ သအ အတ ထ ရ စ အသ ပ င င
တ ဝန င တ ဖင ဆ ငရ ငရန "ဖ ဖ မအ အ မ င ရ အဖ (Development
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

Assistance Coordination Unit-DACU)" ၆-၁၀-၂၀၁၆ ရ နတင ဖ စ ပသ ။


၎င အဖ အ န ဖင ၂၀၁၆ မ ၂၀၁၈ စအတင ပ ထ ငစဝန န(၁၁) င တင ဒသ
အစ ရအဖ (၂) တအတ ငငအ င င င အပ ပ ဆ င ရ အဖ အစ မ မ အ အ
အ ထ အပ င န ပ မ စမ မ ရရရန အ မရ န ဒလ ၃၅၀.၇၇၄ သန တနဖ ရ
လ ပ ငန စ မ (၁၁၂) ဆ ငရ င ရန သ ဘ တ မ ဘ ငစ ပမ ၊န လ မ
စ နလ မ လ မတ ရ ထ င ပ သ ။

၂၁။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ သ သပအ ပ ။ အမ သ စမ န ပ ဒ


အလ အ ငအထ ဖ ရ တင လယယ အန ငယ လ န သ မအပ စ မ
ငဝန ဆ ငမ တမ ရ မန ထ လနအ ငအထ ဖ င ပသ ။
စစ ပ င ပ တင ထတလပမ င ဝန ဆ ငမတနဖ (GDP)မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတင ၅.၉ ရ င န
ရသ ဖင ယ င စမ ထ လ န ပ သ ။ ငငပငအ န ရင မ ပ မ အသ စရတမ တင
လပငန စမ နအ ငငတ င မတဖ အဖ အစ မ ၏ င ထ ပ ငမ ဖင
သစ ပ အ လပငန စမ မ သ လ ထ အတင ဆ ငရ ငမမရ သ င
သ သပထ ပ သ ။

ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတ၏ လလ တရ

၂၂။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၊ အမ သ စမ န အ ပ အ ငအထ ဖ မ ငစပလ ၍ ငင တ ၏


အ ရ သ စပ ရအ အလ မ (Macro Economic Indicators)မ အ ပ
အတင ဖ စ တင ပအပပ သ -
( ) စ ပ ရ ဖ ဖ တ တ မ(GDP Growth Rate)
စ ဘ ရ စ GDP တ တ မ န (%)
(၁) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၅.၆
(၂) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၇.၃
(၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၈.၄
(၄) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၈.၀
(၅) ၂၀၁၅-၂၀၁၆( ရ ပ အမန) ၇.၀
(၆) ၂၀၁၆-၂၀၁၇(မတလ န) ၅.၉
( ) စပ ရ ပသ န( အလ ပ ဝငမအ အစ )
စ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁) လယယ ၂၆.၈ ၂၅.၅
(၂) စ မ ၃၄.၅ ၃၅.၀
(၃) ဝန ဆ ငမ ၃၈.၇ ၃၉.၅
စစ ပ င ၁၀၀.၀ ၁၀၀.၀
(ဂ) င ဖ င ပမ န
စ ဘ ရ စ င ဖ င ပမ န (%)
(၁) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၆.၃
(၂) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၇.၄
(၃) ၂၀၁၅-၂၀၁၆( ရ ပ အမန) ၁၀.၇
(၄) ၂၀၁၆-၂၀၁၇(မတလ န) ၆.၈

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

(ဃ) ပ နသင နအ အ န
(အ မရ န ဒ လ သန )
စ ဘ ရ စ ပ န သင န နသယမလ င
(၁) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၉,၁၃၅.၆ ၉,၀၃၅.၁ ၁၀၀.၅
(၂) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၈,၉၇၇.၀ ၉,၀၆၈.၉ (-) ၉၁.၉
(၃) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၁,၂၀၄.၀ ၁၃,၇၅၉.၅ (-) ၂,၅၅၅.၅
(၄) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၂,၅၂၃.၇ ၁၆,၆၃၂.၆ (-) ၄,၁၀၈.၉
(၅) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၁,၁၃၆.၉ ၁၆,၅၇၇.၉ (-) ၅,၄၄၁.၀
(၆) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၁,၉၅၁.၆ ၁၇,၂၁၁.၁ (-) ၅,၂၅၉.၅
(င) င ပမ ဏ င ပ သတ၏ စ ဆ င ငမ
(၁) င ပမ ဏ
( ပသန ပ င )
နဆ လ ပတ သ စ န သ စ ရင ရငအပ ငမ
သ စစ ပ င င ငငပင ပဂလ ပင ငင
စ ( ငစ ငအ မ ) ဘဏမ ဘဏမ ဘဏမ
၂၀၁၂ ၇,၇၃၅,၃၄၅ ၅,၈၅၆,၇၆၀ ၁,၀၈၆,၃၆၆ ၇၉၂,၂၁၉ -
၂၀၁၃ ၉,၆၁၀,၀၄၄ ၆,၉၄၉,၁၇၈ ၁,၄၅၃,၃၈၂ ၁,၂၀၇,၄၈၄ -
၂၀၁၄ ၁၀,၉၁၈,၀၇၈ ၇,၆၂၂,၇၇၇ ၁,၅၉၄,၈၆၅ ၁,၇၀၀,၄၃၆ -
၂၀၁၅ ၁၄,၃၉၅,၉၈၇ ၉,၃၉၂,၄၅၄ ၂,၅၀၃,၃၈၁ ၂,၄၀၄,၂၁၂ ၉၅,၉၄၀
၂၀၁၆ ၁၄,၄၉၆,၄၃၃ ၉,၆၀၁,၇၇၈ ၁,၆၄၁,၂၈၀ ၂,၅၉၅,၃၆၇ ၆၅၈,၀၀၈
(ဇစ မစ။ မနမ ငင တ ဗဟဘဏ)

မတ ။ (၁) င ပမ ဏတင လ ပတသ စ န သ င င စ ရင ရင


အပ ငတ ပ ဝငသ ။
(၂) စ ရင ရငအပ ငတင အစ ရအပ ငမ လ ပ ဝငသ ။
(၂) ပ သ တ၏ စ ဆ င င မ
( ပသန ပ င )
နဆ စစ ပ င ငစစ အပမ ငစလ မတမ အ နဆင အပ ငမ အ အပ ငမ
သ ငငပင ပဂလ ပင ငင ငငပင ပဂလ ငငပင ပဂလ ပင ငင ငငပင ပဂလ ငင
စ ဘဏမ ဘဏမ ဘဏမ ဘဏမ ပငဘဏ ဘဏမ ဘဏမ ဘဏမ ဘဏမ ပငဘဏ မ ဘဏ
မ မ
၂၀၁၂ ၈,၄၉၇,၁၀၆ ၂,၁၂၇,၄၀၈ ၄,၉၆၄,၄၁၇ - ၃၁,၂၆၅ - ၃၀,၇၃၀ ၁၃၁,၃၅၅ - ၁,၁၃၃,၀၂၈ ၇၈,၉၀၃ -
၂၀၁၃ ၁၁,၇၂၃,၄၇၈ ၂,၃၉၁,၇၃၆ ၆,၈၇၀,၇၃၀ - ၄၁,၉၂၆ - ၃၉,၉၂၆ ၆၆၆,၉၆၆ - ၁,၅၇၂,၂၃၀ ၁၃၉,၉၆၄ -
၂၀၁၄ ၁၄,၈၈၆,၂၇၈ ၂,၆၁၀,၁၅၃ ၈,၁၈၇,၇၇၅ - ၄၆,၃၉၈ - ၅၃,၉၂၀ ၂,၁၁၃,၈၀၂ - ၁,၅၄၈,၃၀၃ ၃၂၅,၉၃၆ -
၂၀၁၅ ၁၉,၃၂၃,၃၃၀ ၃,၃၂၀,၄၁၇ ၉,၅၇၂,၆၇၄ ၁၆၁,၄၈၉ ၄၇,၄၆၅ - ၇၄,၀၇၈ ၄,၃၇၉,၀၁၈ ၂၃,၅၉၁ ၁,၃၅၁,၂၂၅ ၃၉၃,၃၇၃ -
၂၀၁၆ ၂၅,၁၀၆,၅၂၄ ၃,၆၂၂,၉၄၂ ၁၂,၃၄၄,၇၀၂ ၂၄၉,၀၅၂ ၅၅,၁၀၃ - ၁၅၁,၂၉၆ ၇,၂၄၉,၈၇၂ ၄၂၅,၂၉၇ ၆၄၈,၆၃၄ ၃၅၉,၆၂၆ -
(ဇစ မစ။ မနမ ငင တ ဗဟဘဏ)

ပ ထ ငစ ၏ အ နအ ပ ဒအ ပ အ ငအထ ဖ မ
၂၃။ အ နအ ရ ငမ ။ ၂၀၁၆ စ၊ ပ ထ ငစ၏ အ နအ ပ ဒ ပ ထ ငစ
လ တ တ ပ ဒအမ တ -၂၂ ဖင ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရ န တ င အတ ပ ပ န ပ သ ။ ပ ဒ
ပ န အရ အ န အ ရ င၏ မလ န မန မ ပ ၆,၂၁၉.၇၅၉ ဘ လ ယ ဖစ ပ
ပ ပင ပ နမန တင ပ ၆,၅၁၂.၇၀၄ ဘလယသ တ မငလ ထ ပ သ ။ အ န
ရရမမ အ ပ အတင ပ ၇,၁၂၂.၄၃၀ ဘလယ ဖစ ပ အ သ စတ န ဆ တ( ) ဖင
တင ပအပပ သ -
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ပ ဘ လယ )
၂၀၁၆-၂၀၁၇
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
စ အ င အရ ပ ပင ပ ရ ပ အမန
အမန အမန အမန
န မန
( ) ပ တင ထတ န င ပ သပ သ မ ၂,၀၄၇ ၂,၂၉၉ ၂,၅၉၁ ၂,၇၆၆ ၃,၃၃၂
သ စမ အ ပ သ အ နအ
( ) ဝင င င ပငဆငမအ ပ သ ၁,၈၀၀ ၂,၂၃၅ ၂,၃၂၆ ၂,၃၈၇ ၂,၃၂၃
အ နအ
(ဂ) အ န ၃၆၃ ၄၉၅ ၄၆၇ ၄၉၀ ၄၈၀
(ဃ) ငငပငသယဇ တမ ထတယသ စမ ၂၄၉ ၁,၄၈၈ ၉၃၀ ၈၆၉ ၉၈၇
အ ပ သ အ နအ
စစ ပ င ၄,၄၅၉ ၆,၅၁၇ ၆,၃၁၄ ၆,၅၁၂ ၇,၁၂၂

၂၄။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတ င အ နအ မ ရ ငသ စစ ပ င သ မနရ င၏ ၄၄.၅၄


ရ င န ဖစသ တ ရပ သ ။စ ပမမ င လ တသ ဝင ငအ ပ သ
အ န န ထ မ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ င ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စတအတ အ ပ အတင ဖစသ -
အ န န
စ အ င အရ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၀၁၇-၂၀၁၈
( ) ဝင င ၁ ပမ ပသန ၃၀၀ အထ ၁၅% ၁၅%
( ) ဝင င ပ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ မ ပ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထ ၂၀% ၂၀%
( ဂ ) ဝင င ပ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ငအထ ၃၀% ၃၀%
၂၅။ အ န ဝစ ဝ ပ င ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စမစ၍ အထ နစ န၊ နသယလပငန န၊
ဝင င န င တဆပ င န ရရ ငမ ထမ တင ဒသ / ပ နယမ သ အ ဝ ပ
လ ရရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတင အ ပ အတင ပ ၄၁.၉၄၈ ဘလယ ဝ ပ င ပသ -
( ပဘလယ)
စ အ င အရ အ န ဝစ ဝ ပ င
( ) အထ နစ န ၆.၉၈၂
( ) နသယလပငန န ၇.၆၅၅
(ဂ) ဝင င န ၈.၉၉၁
(ဃ) တဆပ င န ၁၈.၃၂၀
စစ ပ င ၄၁.၉၄၈

၂၆။ ပ ထ ငစ၏ သ မနရ ငတင အ နအ ရ င ပ ဝငမအ အစ ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂


စမ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအထ ပ ထ ငစ၏ သ မနရ ငစစ ပ င တင အ နအ ရ င
ပ ဝငမအ အစ မ အ ပ အတင ဖစ င တ ရရပ သ -
( ပဘလယ)
ပ ထ ငစ၏ ပ ထ ငစ၏ ပ ဝငမအ အစ
စ ဘ ရ စ
သ မနရ င အ နအ ရ င ရ င န
( ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၆,၂၀၆.၀၀၇ ၁၆၈၃.၂၆၃ ၂၇.၁၂
( ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၁,၉၂၅.၅၃၇ ၃,၃၇၄.၈၀၆ ၂၈.၃၀
(ဂ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၃,၃၈၃.၄၅၅ ၄,၄၅၈.၇၇၈ ၃၃.၃၂
(ဃ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၆,၂၁၄.၇၀၅ ၆,၅၁၇.၉၄၈ ၄၀.၂၀
(င) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၅,၃၈၅.၄၅၈ ၆,၃၁၄.၇၃၅ ၄၁.၀၄
(စ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၅,၉၈၉.၇၂၆ ၇,၁၂၂.၄၃၀ ၄၄.၅၄
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၂၇။ ပငဆငမအလ အ န ရရမ။ စမ န ငဘ ရ ဝန နမ တ ဝနယ


လ ရသ အ န(၅)မ ၏ ငငပင၊ သမဝ ယမပင င ပဂလ ပငအ န အလ
အ န ရရမ အ အ နမ အ ပ အတင ဖစပ သ -
စ အ င အရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
( ) နသယလပငန န ၁,၇၀၃.၈၄၇ ၁,၈၅၄.၆၄၉ ၂,၁၀၅.၉၅၉ ၁,၈၇၇.၈၅၂
ငငပင ၄၂၂.၂၁၀ ၆၂၂.၂၈၅ ၄၁၅.၆၁၂ ၂၃၇.၃၆၀
သမဝ ယမပင ၀.၀၇၅ ၀.၀၃၀ ၀.၀၃၁ ၀.၀၅၄
ပဂလ ပင ၁,၂၈၁.၅၆၂ ၁,၂၃၂.၃၃၄ ၁,၆၉၀.၃၁၆ ၁,၆၄၀.၄၃၈
( ) ဝင င န ၁,၇၉၉.၈၃၄ ၂,၂၃၄.၉၃၈ ၂,၃၂၆.၃၉၉ ၂,၃၂၃.၆၆၉
ငငပင ၆၀၃.၀၁၇ ၇၉၃.၄၉၁ ၆၉၂.၁၉၈ ၄၃၅.၅၂၄
သမဝ ယမပင ၁.၆၈၀ ၁.၁၃၂ ၀.၂၇၄ ၁.၀၆၂
ပဂလ ပင ၁,၁၉၅.၁၃၇ ၁,၄၄၀.၃၁၅ ၁,၆၃၃.၉၂၇ ၁,၈၈၇.၀၈၃
(ဂ) အထ နစ န - - - ၉၉၄.၂၃၆
ငငပင - - - ၃၄၇.၈၂၄
သမဝ ယမပင - - - ၀.၀၀၁
ပဂလ ပင - - - ၆၄၆.၄၁၁
(ဃ) တဆပ င န ၃၄.၂၅၂ ၆၅.၃၈၈ ၁၂၄.၅၀၄ ၅၆.၃၄၄
(ပဂလ ပ င)
(င) အ ငဘ လသန ဆ န ၂၉.၆၃၃ ၃၀.၃၈၃ ၃၄.၁၃၈ ၄၀.၂၀၄
(ပဂလ ပ င)
စစ ပ င ၃,၅၆၇.၅၆၆ ၄,၁၈၅.၃၅၈ ၄,၅၉၁.၀၀၀ ၅,၂၉၂.၃၀၅

၂၈။ အ နထမ ယတ င စ ပ ယသ စနစ စတင ငသ င င အ နထမ မ


ဆငရ အ န င အလယအလတဆငရ အ န မ ဖငလစ ဆ ငရ င ။ ပ တင အ နမ
စ နသ အ နထမ ယတငစ ပ ယသ စနစ(Self Accessmant System-SAS)
စတင ဆ ငရ လ ရပ ထ သ ဆ ငရ ငရန သ အ န မ အ ပ အတင
ဖင လစ ဆ ငရ လ ရပ သ -
စ အ င အရ ဖင လစသ စ
( ) အ နထမ မ ဆငရ အ န ၂၀၁၄-၂၀၁၅
( ) အလယအလတဆငရ အ န (၁)/(၂) ၂၀၁၅-၂၀၁၆
(ဂ) အလယအလတဆငရ အ န (၃) ၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၉။ အ န နမ ။ စ ပ စအတင သတမတရ တင ပ ဆ င ငမမရ သ


အ န ငမ အ န နအ ဖစ သတမတ ပသ ။ စ ပ စ င ပလ ရ သ
အ န မ သစဟလ င ၊ ယ ငစ ပ စ နမ ဟ င
အ ဖစ သတမတ ဖ ပပ သ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၊ အ န နအ အ နမ အ ပ အတင
ဖစပ သ ။ လ လ မမ မ အ နထမ မ မ ပ ဆ င ပ သ အ မ လန
မ တင ပ ငပ လ ပ င ၊ အ နထမ စ ရင သ သ ဆ ငရ ပ တင အ နမ စ
နမ အ ပင ပ တင အ နမ စ န၏ အ အ န မ တင ထပမပ ဝင နသ ဖင
လ ပ င တ ဖစပ သ -
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ပဘလယ)
နသယ
စ အ င အရ ဝင င န အ မတ န စစနေါင်း
လပငန န
( ) ၁-၄-၂၀၁၆ နစ ရင ဖင ၄၉.၉၃၅ ၁၁၁.၉၆၁ ၅.၂၀၂ ၁၆၇.၀၉၈
- ဟ င ၂၀.၃၆၉ ၂၁.၈၈၃ ၅.၁၃၄ ၄၇.၃၈၆
- သစ ၂၉.၅၆၆ ၉၀.၀၇၈ ၀.၀၆၈ ၁၁၉.၇၁၂
( ) စအတင တ ၃.၇၆၂ ၂.၆၈၆ - ၆.၄၄၈
( ဂ ) စုစုနေါင်းနကာက်ခံရေ်န ကး ၅၃.၆၉၇ ၁၁၄.၆၄၇ ၅.၂၀၂ ၁၇၃.၅၄၆
(ဃ) စအတင လ လ ၀.၁၄၂ ၀.၂၈၇ ၀.၀၁၉ ၀.၄၄၈
(င) ရနအ ၅၃.၅၅၅ ၁၁၄.၃၆၀ ၅.၁၈၃ ၁၇၃.၀၉၈
(စ) စအတင ရရမ ၁၈.၉၈၆ ၉၀.၂၅၀ ၀.၁၄၂ ၁၀၉.၃၇၈
(ဆ) ၃၁-၃-၂၀၁၇ နစ ရင ပတ ၃၄.၅၆၉ ၂၄.၁၁၀ ၅.၀၄၁ ၆၃.၇၂၀
(ဇ) ရရမရ င န ၃၅.၄၅၀ ၇၈.၉၂ ၂.၇၄ ၆၃.၁၉
၃၀။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတင စ ဟ င န ရရမမ နသယလပငန န
၃၅.၄၅ ရ င န ၊ ဝင င န ၇၈.၉၂ ရ င န ၊ အ မတ န ၂.၇၄ ရ င န ရရ ရ
နသယ လပငန န င အ မတ နတ၌ န ရရမ န ပ န သ ပသ ။
၃၁။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ သ သပအ ပ ။ ၂၀၁၆ စ၊ ပ ထ ငစ၏
အ နအ ပ ဒအရ ဝန န၊ အဖ အစ မ မ တ ဝနယ သ အ န ၂၁ မ တင
အ န ၁၇ မ မ လ ထ ထ လန ငပ အ န ၄ မ မ လ ထ အတင
ငမမရ င ၊ ပ တင အ နမ စ နမ ရန နမ နရ န င ၊
အ နရရမ င GDP အ မ အ အ ဆယ ငငမ ထ လ န န ငတ င သ ဆငရ
ဝန နမ မ ပ ဆ ငရ ရန လအပပ သ ။
ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတ၏ လလ တရ
၃၂။ စစ ပ င အ နရ ငတင ပ တင အ နမ စ နမ သ အ နရ င
အ အစ ။ ပ ထ ငစ၏အ နအ ပ ဒအရ န သ အ န (၂၁) မ ရသ
အန ပ တင အ နမ စ နမ တ ဝနယ သ အ န(၅)မ ရ ပ စစ ပ င အ န
ရ ငတင ပ ဝငမအ အစ မ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလယ)
စ အ င အရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
( ) ပ ထ ငစအ နရ င ၄,၄၅၉ ၆,၅၁၈ ၆,၃၁၄ ၇,၁၂၂
စစ ပ င
( ) ပ တင အ နမ စ နမ ၃,၅၆၈ ၄,၁၈၅ ၄,၅၉၁ ၅,၂၉၂
မ အ န င
- နသယလပငန န ၁,၇၀၄ ၁,၈၅၅ ၂,၁၀၆ ၁,၈၇၈
- အထ နစ န - - - ၉၉၄
- ဝင င န ၁,၈၀၀ ၂,၂၃၅ ၂,၃၂၆ ၂,၃၂၄
- တဆပ င န ၃၄ ၆၅ ၁၂၅ ၅၆
- အ ငဘ လသန ဆ န ၃၀ ၃၀ ၃၄ ၄၀
( ဂ ) ပ ဝငမအ အစ ၈၀.၀၂ % ၆၄.၂၁ % ၇၂.၇၁ % ၇၄.၃၀ %

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၃၃။ ၂၀၁၆ စ၊ ပ ထ ငစ၏ အ နအ ပ ဒအရ လ ရ သ အ န


(၂၁)မ ငစပလ ၍ အ ပ အတင လလ တ ရရပ သ -
( ) ၂၀၁၆ စ၊ ပ ထ ငစ၏ အ နအ ပ ဒအရ တ တ သ
အ နအမ အစ အသစ(၂) မ -
(၁) အထ နစ န၊(ယ င နသယလပငန န ပ ဒတင အထ နစ
မ ဟ ဖ ပ ပ ၂၀၁၆ စတင အထ နစ န ပ ဒအ ဖစ
သ သန ထတ ပ န င ဖစပ သ ။)
(၂) တ ရပသ လငစင၊ ရ သ လ သမ ပ ဆ င ရ လငစင၊ လမ န
လပငန လငစငမ အတ လငစင ၊ (ဟတယ င ရ သ လ ရ ဝန
နမ သ လငစင မ ဖစပ သ )။
( ) ၂၀၁၆ စ၊ ပ ထ ငစ၏အ နအ ပ ဒအရ ပတဝန ငထန သမ ရ
င သစ တ ရ ရ ဝန နမ သ ပ ပသတငပမ ပင စ
အ ပ သ အ န ပယဖ ပသ ။
( ဂ ) ၂၀၁၆ စ၊ ပလ(၁)ရ နမ စတငအသ ဝင သ အထ နစ န ပ ဒ
အရ စ ရ ၊ အရ င ဘယ တအ ပ အ န ရရမသ အ ပ
အတင တ တ ရရ င တ ရရပ သ -
( ပဘလယ)
စ ဘ ရ စ စ ရ အရ အမ မ ဘယ
(၁) ၂၀၁၄-၂၀၁၅
နသယလပငန န ၁၁.၄၄၉ ၁၃.၂၃၂ ၃၃.၀၇၆
(၂) ၂၀၁၅-၂၀၁၆
နသယလပငန န ၁၆.၁၉၅ ၆၉.၇၁၅ ၁၄၀.၈၀၇
(၃) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၅၆.၄၆၂ ၉၄.၁၁၅ ၁၆၈.၅၀၅
နသယလပငန န ၇.၀၃၁ ၁၈.၄၈၀ ၁၉.၉၀၆
အထ နစ န ၄၉.၄၃၁ ၇၅.၆၃၅ ၁၄၈.၅၉၉

(ဃ) ငင တ မ နသ ဝင င န င နသယလပငန န န ထ မ
အ ဆယ ငငမ င ငယ ပ အ ပ အတင ဖစရ သငတင သ န ထ
မ ဖစသ ဟ သ သပရရပ သ -
( ပဘလယ)
ဝင င န
စ ငငအမ နသယလပငန န
တစ င မဏ
(၁) မ ဒယ ၂၀ ၂၀ ၁၀
(၂) အငဒန ရ ၃၀ ၃၀ ၁၀
(၃) မနမ ၂၅ ၂၅ ၅
(၄) ထင ၃၅ ၂၀ ၇
(၅) ဖလစပင ၃၂ ၃၀ ၁၂
(၆) ဗယ နမ ၃၅ ၂၂ ၁၀
(၇) မ လရ ၂၅ ၂၅ ၆
(၈) စ ပ ၂၀ ၁၇ ၇

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၃၄။ အ နအ ရ င င GDP အ ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအထ စစ


အ နအ ရ င င ပ တင အသ တငထတလပမ င ဝန ဆ ငမတနဖ (GDP) တ၏
အ မ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလယ)
စ ဘ ရ စ GDP အ နအ ရ င အ န ငGDPအ
( ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၅၈,၀၁၁.၆ ၄,၄၅၉ ၇.၆၉
( ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၆၅,၂၆၁.၉ ၆,၅၁၈ ၉.၉၉
(ဂ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၇၂,၇၁၄.၀ ၆,၃၁၄ ၈.၆၈
(ဃ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၇၉,၇၂၀.၉ ၇,၁၂၂ ၈.၉၃

၃၅။ အ ဆ ယ င ငမ ၏ အ န အ ရ င င ဂ ဒ ပအ ။ Heritage Foundation ၏


2015 Macro Economic Data အစရင စ င Index of Economic Freedom အစရင စ တ
၍ Wikipedia တင ဖ ပထ သ မ ငငမ ၏ အ နအ ရ င င ဂ ဒပအ
ဇယ တ င အ ဆ ယ င င မ ၏အ အ နမ အ ပ အတ င ဖစ င တ ရ ရပ သ ။
၎င ဇယ တင မနမ ငင၏အ နအ ရ င ငဂ ဒပအ ၄.၉ ရ င န ဟ ဖ ပထ ပ
အ ဆယ ငငမ ထတင အ အန ဆ ဖစ င တ ရရပ သ ။ ၂၀၁၅ စ အစရင စ
ဖစ၍ ၂၀၁၅ စ၏ ရ ပင စ ဖစ ငပ သ -

စ ငင အ နရ င ငဂ ဒပအ (ရ င န) မ အဆင
( ) အ ရတ မ ၆၁.၅ ၁
( ) ထင ၁၇.၀ ၁၁၀
(ဂ) မ လရ ၁၅.၅ ၁၁၈
(ဃ) ဖလစပင ၁၄.၄ ၁၂၄
(င) စ ပ ၁၄.၂ ၁၂၆
(စ) ဗယ နမ ၁၃.၈ ၁၂၈
(ဆ) အငဒန ရ ၁၂.၀ ၁၄၀
(ဇ) လ အ ၁၀.၈ ၁၅၀
(ဈ) မ ဒယ ၈.၀ ၁၆၀
( ) မနမ ၄.၉ ၁၇၀

ပ ထ ငစ ၏ ဘ ငအရအသ ဆငရ ပ ဒအ ပ အ ငအထ ဖ မ

၃၆။ ၂၀၁၆ စ၊ ပ ထ ငစ၏ ဘ င အရအသ ဆ င ရ ပ ဒမ ။ ၂၀၁၆ စ


ပ ထ ငစ၏ ဘ ငအရအသ ဆငရ ပ ဒ ၂၀၁၆ စ ပ ထ င စလတ တ ပ ဒ
အမတ-၂၁ အ ဖစ ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရ န တင ပ န ပ အစ ရသစလ ထ တင ပ ထ ငစ
ဝန နမ ပ င စပ ဖ စ င င အသစ ထပ မ ဖ စ င တ င ၂၀၁၆ စ
ပ ထ ငစ၏ ဘ ငအရအသ ဆ င ရ ပ ဒ ( ပင ဆင ) ၂၀၁၆ စ ပ ထ ငစ
လတ တ ပ ဒအမတ-၃၆ အ ဖစ ၃၁-၈-၂၀၁၆ ရ နတင ပငဆင ပ န ပ သ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊
ဘ ရ စအတ ဖ စ ငပ င ပ ၁၂၈၄ ဘလယ န ထပဘ င ဝသ စ ရ

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

ပ ဒ(၂၀၁၆ စ ပ ထ ငစလတ တ ပ ဒအမ တ -၄၃ ရ စ ၊၂၀-၁၂-၂၀၁၆) ဖင ထပ မ


ငပ ပသ ။ထ င ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ဘ ရ စ အတ မလ န မန စ ရင င
ပ ပင ပ နမန စ ရင မ အ ပ အတင တင ပအပပ သ -
( ပဘလ ယ )
မလ န မန ပ ပင ပ
စ အ င အရ
မလ ပ ဒ ပငဆင ပ ဒ န မန
( ) ရ ငမ ၁၆၉၇၆ ၁၆၉၇၉ ၁၇၀၉၅
( ) သ ငမ ၂၀၇၃၃ ၂၀၂၆၇ ၂၁၁၀၆
(ဂ) လ င ၃၇၅၇ ၃၂၈၈ ၄၀၁၁
(ဃ) ဂ ဒပ ၈၄၁၂၈ ၈၄၁၂၈ ၈၁၀၆၄
(င) လ င ငဂ ဒပအ ၄.၄၇% ၃.၉၁% ၄.၉၅%

၃၇။ ပ ပင ပ နမန တင ပ ထ င စ၏ စစ ပ င ရ ငမ ပ ၁၇၀၉၅ ဘလယ ဖစ ပ


စစ ပ င သ ငမ ပ ၂၁,၁၀၆ ဘလယ ဖစလ သ င ဘတဂ လ ငမ ပ ၄,၀၁၁
ဘလယ၊ ဘတဂ လ င င GDP အ မ ၄.၉၅ ရ င န ဖစလ မ ဟ န မန သ လ
ရ ပ အမနစ ရင မ အရ ဘတဂ လ ငမ ပ ၁၈၉၃ ဘလယ ဖစ ပ လ င င GDP အ မ
၂.၃၃ ရ င န အထ လ န သ သ ဟ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ အစရင စ တင
ဖ ပထ ပ သ ။

၃၈။ ရသ မန ငစ ရင အ ငအထ ဖ ငမ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ စအတ


ပ ထ င စ၏ ရသ မ န င စ ရင အ င အထ ဖ ငမအ အ နအ ပမ
အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလယ)
စ အ င အရ မလ န မန ပ ပင ပ နမန ရ ပ အမန
(၁) ရ ငမ ၁၆၉၇၉ ၁၇၀၉၅ ၁၆၉၉၀
သ မန ၁၅၃၁၉ ၁၅၄၃၂ ၁၅၉၉၀
ငလ ငရင ၁၉၇ ၃၁၂ ၂၆၆
မ ၁၄၆၃ ၁၃၅၁ ၇၃၄
(၂) သ ငမ ၂၀၂၆၇ ၂၁၁၀၆ ၁၈၈၈၃
သ မန ၁၅၂၉၂ ၁၅၆၂၉ ၁၄၄၃၅
ငလ ငရင ၄၄၅၄ ၄၉၃၂ ၃၉၃၃
မ ၅၂၁ ၅၄၅ ၅၁၅
(၃) လ င (-)၃၂၈၈ (-)၄၀၁၁ (-)၁၈၉၃
(၄) ဂ ဒပ ၈၄၁၂၈ ၈၁၀၆၄ ၈၁၀၆၄
(၅) လ င င ဂ ဒ ပအ ၃.၉၁% ၄.၉၅% ၂.၃၄%

၃၉။ ရ ငမ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ရ စ ရ ပ အမနစ ရင မ အရ ပ ထ ငစ ရ ငမ


ငစပလ ၍ အဖ အစ အလ င ငစ ရင င စ အလ ရ ငမ အ ပ အတင
င ယ တင ပအပပ သ -

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ) ပ ထ ငစ၏အဖ အစ အလ ရ ငမ
( ပဘလယ)
စ အဖ အစ အမ မလ န မန ပ ပင ပ နမန ရ ပ အမန
(၁) ပ ထ ငစဘ ရနပ ငအတင ၁၅၂၉၈.၉၉၉ ၁၅၂၀၇.၃၃၄ ၁၅၁၄၈.၇၇၆
ဗဟအဖ အစ မ ၂.၄၀၆ ၂.၃၉၈ ၁.၆၁၄
ဝန န၊ စ နမ ၈၄၇၇.၃၅၉ ၈၉၁၀.၁၃၆ ၉၂၂၈.၇၉၅
ငင တ ပငစ ပ ရ အဖအစ မ ၆၈၁၉.၂၁၂ ၆၂၉၄.၆၈၃ ၅၉၁၈.၂၁၅
နပ တ ငစ ၀.၀၂၂ ၀.၁၁၇ ၀.၁၅၂
(၂) ပ ထ ငစဘ ရနပ င ပငပ ၁၆၇၉.၉၉၂ ၁၈၈၈.၀၆၂ ၁၈၄၁.၂၃၂
ငင တ ပငစ ပ ရ အဖအစ မ ၁၁၅၅.၁၈၆ ၁၂၃၆.၇၀၄ ၁၁၂၂.၈၀၉
တပ မ စ ပငသ ယ ရ အဖ မ ၁.၁၂၅ ၁.၁၁၈ ၁.၂၀၆
နပ တ စ ပငသ ယ ရ အဖ ၃၉.၄၃၁ ၄၆.၇၁၀ ၄၂.၅၅၇
လမဖလ ရ အဖ ၄၉.၁၉၈ ၅၄.၃၂၁ ၇၃.၂၆၅
ဗဟဘဏ ၄၃၅.၀၅၂ ၅၄၉.၂၀၉ ၆၀၁.၃၉၅
စစ ပ င ၁၆၉၇၈.၉၉၁ ၁၇၀၉၅.၃၉၆ ၁၆၉၉၀.၀၀၈

( ) ငစ ရင င စ အလ ရ ငမ
( ပဘလယ)
စ ငစ ရင ငစ မလ န မန ပ ပင ပ နမန ရ ပ အမန
(၁) သ မန ၁၅,၃၁၉.၃၆၄ ၁၅,၄၃၂.၃၀၃ ၁၅,၉၈၉.၇၂၆
အ နအ ရ င ၆,၂၂၀.၂၅၁ ၆,၅၁၃.၅၄၅ ၇,၁၂၃.၃၆၃
ငငပငစ ပ ရ အဖ အစ ၅၇၂.၀၉၀ ၅၈၉.၆၆၂ ၅၉၀.၉၅၀
မ မရ င
အ သ မနရ င ၈,၂၉၀.၅၇၃ ၇,၉၇၆.၉၆၃ ၈,၀၁၄.၈၆၀
အတ ရ င ၇၉.၀၄၆ ၇၉.၅၀၅ ၆၅.၉၆၂
ထ ပ င ၁၀.၆၆၆ ၆၅.၄၅၁ ၄၀.၀၀၀
ပ ပအ အ ရ င ၁၄၆.၇၃၈ ၂၀၇.၁၇၇ ၁၅၄.၅၉၁
(၂) ငလ ငရင ၁၉၆.၉၅၉ ၃၁၂.၅၄၆ ၂၆၅.၉၉၈
ငလ ငရင ရ င ၄.၉၆၂ ၅၈.၈၄၂ ၆၉.၁၇၂
ပ ပအ အ ရ င ၁၉၁.၉၉၇ ၂၅၃.၇၀၄ ၁၉၆.၈၂၆
(၃) မ ၁,၄၆၂.၆၆၈ ၁,၃၅၀.၅၄၇ ၇၃၄.၂၈၄
ထတ ငအတ ပနရ င ၅၀.၉၇၂ ၅၀.၇၀၄ ၅၁.၇၅၀
အဖ အစ မ တငရင င ၂.၅၄၇ ၄.၈၇၆ ၁၅.၅၆၁
မရ င
ယရ င ၁,၄၀၉.၁၄၉ ၁,၂၉၄.၉၆၇ ၆၆၆.၉၇၃
စစ ပ င ၁၆,၉၇၈.၉၉၁ ၁၇,၀၉၅.၃၉၆ ၁၆,၉၉၀.၀၀၈
၄၀။ အ သ မန ရ င ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ အ သ မန ရ င တ င မ လ
န မန ပ ၈၂၉၀.၅၇၃ ဘလယ လ ထ သ လ ပ ၈၀၁၄.၈၆၀ ဘလယသ ရရ ရ
လ ထ ထ မ စ လ န အ ငအထ ဖ င သ ဝန န င အဖအစ
အ မ အ ပ အတင ဖစပ သ -

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ပဘလယ)
စ အဖ အစ အမ မလ န မန ရ ပ အမန လ န မ
( ) ယ ရ န ၉၅.၆၁၆ ၅၃.၅၀၃ ၄၂.၁၁၃
( ) ပ တင ရ ငပ ဆ င ရ ၇.၆၄၉ ၆.၀၉၃ ၁.၅၅၆
(ဂ) မနမ သ ဘ င ၂.၄၀၀ ၂.၁၄၈ ၀.၂၅၂
(ဃ) မနမ အမ သ လ င ၁၅၀.၁၉၆ ၁၁၇.၂၁၀ ၃၂.၉၈၆
(င) မနမ မ ရထ ၇၀.၀၀၅ ၆၃.၉၄၇ ၆.၀၅၈
(စ) နလမ ပ ဆ င ရ ၁၁.၂၁၅ ၆.၂၉၈ ၄.၉၁၇
(ဆ) အမတ(၂)သတ တင ၃၆.၁၃၈ ၂၇.၅၀၅ ၈.၆၃၃
( ဇ ) လ ပစစဓ တအ ဖန ဖ ရ လပငန ၃၈၀.၆၇၇ ၃၆၄.၆၁၇ ၁၆.၀၆၀
( ဈ ) ရန နလ ပစစဓ တအ ပ ရ ပ ရ ရင ၅၄၈.၅၃၃ ၄၉၈.၆၀၉ ၄၉.၉၂၄
( ) မနမ ရနဓ တ ဗဒလပငန ၅၀၇.၃၅၁ ၃၃၃.၉၁၅ ၁၇၃.၄၃၆
( ဋ ) မနမ ရနထ ပစ ရ င ဝယ ရ လပငန ၆၇၂.၅၄၅ ၃၀၅.၅၄၃ ၃၆၇.၀၀၂
( ) အမတ(၁)အ စ စ မလပငန ၁၂၁.၅၃၁ ၁၅.၁၇၈ ၁၀၆.၃၅၃
( ဍ ) အမတ(၂)အ စ စ မလပငန ၆၅.၃၉၇ ၄၂.၃၉၇ ၂၃.၀၀၀
( ဎ ) အမတ(၃)အ စ စ မလပငန ၂၂.၀၁၁ ၁၄.၁၂၁ ၇.၈၉၀

၄၁။ သ ငမ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ရ စ ရ ပ အမနစ ရင မ အရ ပ ထ ငစ၏


သ ငမ ငစပလ ၍ အဖ အစ အလ င ငစ ရင င စ အလ သ ငမ အ ပ
အတင င ယ တင ပအပပ သ -

( ) ပ ထ ငစ၏အဖ အစ အလ သ ငမ
( ပဘလယ)
စ အဖ အစ အမ မလ န မန ပ ပင ပ နမန ရ ပ အမန
(၁) ပ ထ ငစဘ ရနပ ငအတင ၁၈၇၆၂.၄၇၆ ၁၉,၄၀၃.၈၈၄ ၁၇,၃၁၇.၆၄၈
ဗဟအဖ အစ မ ၉၂.၄၄၇ ၉၂.၉၇၀ ၇၆.၂၉၅
ဝန န၊ စ နမ ၁၁,၈၅၂.၉၅၀ ၁၂,၄၅၇.၄၇၀ ၁၁,၃၈၂.၇၈၈
ငင တ ပငစ ပ ရ ၆,၈၀၆.၈၄၉ ၆,၈၃၅.၂၆၁ ၅,၈၄၁.၃၆၇
အဖ အစ မ
နပ တ ငစ ၁၀.၂၃၀ ၁၈.၁၈၃ ၁၇.၁၉၈
(၂) ပ ထ ငစဘ ရနပ င ပငပ ၁,၅၀၄.၁၆၄ ၁,၇၀၁.၇၀၅ ၁,၅၆၄.၉၉၆
ငင တ ပငစ ပ ရ အဖ ၁,၁၄၀.၉၅၁ ၁,၂၅၃.၁၅၆ ၁,၁၂၇.၈၃၁
အစ မ
တပ မ စ ပငသ ယ ရ အဖမ ၁.၁၅၃ ၁.၂၃၇ ၁.၁၈၃
နပ တ စ ပငသ ယ ရ ၃၉.၄၂၄ ၄၆.၇၀၀ ၃၈.၃၄၅
မတ
လမဖလ ရ အဖ ၁၄.၄၅၂ ၁၆.၅၁၃ ၁၅.၉၈၃
မနမ ငင တ ဗဟဘဏ ၃၀၈.၁၈၄ ၃၈၄.၀၉၉ ၃၈၁.၆၅၄
စစ ပ င ၂၀,၂၆၆.၆၄၀ ၂၁,၁၀၅.၅၈၉ ၁၈,၈၈၂.၆၄၄

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ) ငစ ရင င စ အလ သ ငမ
( ပဘလယ)
စ အဖ အစ အမ မလ န မန ပ ပင ပ နမန ရ ပ အမန
(၁) သ မန ၁၅,၁၉၁.၇၇၂ ၁၅,၅၂၈.၇၅၄ ၁၄,၃၄၄.၆၄၅
သ မနသ င ၁၂,၁၂၁.၈၀၄ ၁၂,၄၆၀.၆၈၃ ၁၁,၄၅၆.၂၅၆
အတ ပ င ၉၅၈.၁၂၉ ၉၅၂.၆၄၁ ၉၂၄.၆၁၈
ထ ပ င ၂,၁၁၁.၈၃၉ ၂,၁၁၅.၄၃၀ ၁,၉၆၃.၇၇၁
(၂) ငလ ငရင ၄,၄၅၃.၆၅၆ ၄,၉၃၂.၂၄၉ ၃,၉၃၂.၉၇၀
(၃) မ ၅၂၁.၂၁၃ ၅၄၄.၅၈၇ ၅၁၄.၇၁၃
ထတ ငအတ ပ ဆပ င ၂.၆၉၈ ၂.၆၉၈ -
အဖ အစ မ တငရင င ၅၂.၄၄၆ ၆၀.၀၇၉ ၆၀.၅၆၈
ယ င( ပ တင ) ၄.၂၈၂ ၃၅.၂၁၀ ၉.၁၇၇
ယ င ( ပ ပ) ၄၆၁.၇၈၇ ၄၄၆.၆၀၀ ၄၄၄.၉၆၈
(၄) သ သနရနပ င ၁၀၀.၀၀၀ ၁၀၀.၀၀၀ ၉၀.၃၁၆
စစ ပ င ၂၀,၂၆၆.၆၄၁ ၂၁,၁၀၅.၅၉၀ ၁၈,၈၈၂.၆၄၄

၄၂။ လ ထ အတင သ စ ငမမရ င ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ သ မနအသ စရတ


င ငလ ငရင အသ စရတမ တင လ ထ အတင သ စ ငမမရသ နအ
အ ပ အတင တတင ပအပပ သ -
( ) သ မနအသ စရတ
( ပဘလယ)
စ အဖ အစ အမ မလ န မန ရ ပ အမန လ န သ စမ
(၁) ပ ထ ငစ ရ ပ မရင ၁၃.၈၀၆ ၆.၈၃၄ ၆.၉၇၂
(၂) မနမ မ ရထ ၁၃၇.၃၃၈ ၁၀၉.၉၆၆ ၂၇.၃၇၂
(၃) မနမ မ ရတန ရ င ဝယ ရ ၉၉.၃၅၀ ၇၃.၈၇၄ ၂၅.၄၇၆
လပငန
(၄) ရန နလ ပစစဓ တအ ပ ရ ၅၃၁.၁၀၀ ၄၈၀.၁၄၈ ၅၀.၉၅၂
ပ ရ ရင
(၅) မနမ ရန ငသဘ ဝဓ တ င လပငန ၁၄၅၄.၂၉၅ ၁၃၁၄.၄၁၄ ၁၃၉.၈၈၁
(၆) မနမ ရနဓ တ ဗဒလပငန ၃၆၄.၉၉၆ ၂၇၂.၇၃၅ ၉၂.၂၆၁
(၇) မနမ ရနထ ပစ ရ င ဝယ ရ ၄၈၄.၉၅၃ ၃၆၂.၄၇၅ ၁၂၂.၄၇၈
လပငန
(၈) အမတ(၁)အ စ စ မလပငန ၁၁၁.၇၂၀ ၄၂.၃၄၁ ၆၉.၃၇၉
(၉) အမတ(၂)အ စ စ မလပငန ၇၅.၃၅၃ ၃၂.၀၆၉ ၄၃.၂၈၄
(၁၀) အမတ(၃)အ စ စ မလပငန ၄၉.၉၂၈ ၄၂.၀၆၂ ၇.၈၆၆

( ) ငလ ငရင အသ စရတ
(၁) မနမ သတမန င ငစစဝနအဖ မ ၅.၄၅၈ ၂.၆၁၆ ၂.၈၄၂
(၂) စ မလယယ စ န ၆၇.၈၇၉ ၂၄.၈၃၉ ၄၃.၀၄၀
(၃) မနမ ဆပ မ အ ဏ ပင ၁၀၇.၃၉၀ ၆၄.၂၅၉ ၄၃.၁၃၁
(၄) မနမ မ ရထ ၁၈၈.၉၂၀ ၇၈.၃၀၆ ၁၁၀.၆၁၄
(၅) လ ပစစဓ တအ ဖန ဖ ရ လပငန ၁၄၄.၁၀၆ ၆၆.၅၄၂ ၇၇.၅၆၄
(၆) အမတ(၁)အ စ စ မလပငန ၁၇၀.၉၉၄ ၁၀၄.၇၀၀ ၆၆.၂၉၄
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၄၃။ သ သနရနပ ငမသ စ င ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ စမ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ စအထ သ သန


ရနပ ငလ ထ င အမနသ စမအ နမ အ ပ အတင ဖစပ သ ။ သ သနရနပ ငမ
သ စရ တင ယ တပ စ မ မ အရသ သ စ င ပ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စမစ၍ တင ဒသ ၊
ပ နယမ သ သ စ ငပ ပသ -
( ) သ သနရနပ ငမ သစ င
( ပဘလ ယ )
စ အ င အရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၁) ဝလ ထ င ၁၀၀.၀၀၀ ၁၀၀.၀၀၀ ၁၀၀.၀၀၀ ၁၀၀.၀၀၀ ၁၀၀.၀၀၀
(၂) သ စ င ၁၆.၁၂၈ ၉၉.၆၅၀ ၉၉.၇၂၂ ၉၃.၀၀၂ ၉၀.၃၁၆
ပ ထ ငစ ၁၆.၁၂၈ ၉၉.၆၅၀ ၆၉.၄၈၂ ၆၁.၅၉၁ ၃၆.၀၄၆
ဝန နမ
တင ဒသ ၊ - - ၃၀.၂၄၀ ၃၁.၄၁၁ ၅၄.၂၇၀
ပ နယအစ ရမ
(၃) ပလ င ၈၃.၈၇၂ ၀.၃၅၀ ၀.၂၇၈ ၆.၉၉၈ ၉.၆၈၄

( ) သ သနရနပ င သ စရန စ မ သတမတ ။ ၂၀၁၆ စ၊ ပ ထ ငစ၏


ဘ ငအရအသ ဆငရ ပ ဒ( ပငဆင )အရ သ သနရနပ ငမ သစ
င အ ပစ မ မ ငအ သ ဆ ငရ ငရ ပ သ -
(၁) တငမ မ မန င သ သဘ ဝ ဘ အ ရ ယမ အတ အသ စရတ
ဖစ င ၊
(၂) ဘ ရ စ အတ င မသ စ လ င မ ဖစ သ အထ စ ရပ ဖစ ပ
ပ ထ ငစအစ ရအဖ ၏ ထ အရ ပ ထ င စလတ တ ၏
အတ ပ ဖင င ပ သ အသ စရတ ဖစ င ။
မတ ။ ၂၀၁၇ စ၊ ပ ထ ငစ ၏ ဘ င အရအသ ဆ င ရ ပ ဒတ င "သ သန
ရနပ င" အစ "အ ရ ပ ရနပ င" အ ဖစ ပ င လသတမတ ပ သ ။

၄၄။ တင ဒသ ၊ ပ နယမ သ ထ ပ င။ တင ဒသ ၊ ပ နယမ ၏ ရ ငသ


ယင တ၏အသ စရတမ မ မ င င င ပ ထ ငစအစ ရ ထ ပ ပလ
ရပ သ ။ ထ သ ထ ပ ပ မ ငစပလ ၍ မလ နမန စ ရင အရ ထ ပ ငလ ထ ၊
အမန ထ ပ ပ ငမစ ရင မ င ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စအတ ထ ပ ငမ မ
အ ပ အတင ဖစ ပ အ သ စတ န ဆ တ(ဂ) ဖင တင ပအပပ သ -
( ပဘလယ)
မလ န မန စ ရင
အမန ထ ပ
စ စ ပ ထ ငစ တင ဒသ ၊ ပ နယမ သ
ပ င
ဘတဂ လ င ထ ပ င
( ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂,၀၅၄.၄၇၅ ၁၆၀.၂၀၂ ၁၆၀.၂၀၂
( ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁,၉၅၃.၇၁၃ ၃၁၄.၂၂၄ ၄၃၇.၀၃၈
(ဂ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂,၉၂၆.၇၄၆ ၅၄၈.၉၅၉ ၄၉၈.၂၈၀
(ဃ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂,၇၅၃.၀၀၉ ၁,၅၀၄.၇၃၇ ၁,၄၇၇.၈၂၀
(င) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃,၆၁၃.၆၉၉ ၁,၇၀၂.၂၇၅ ၁,၅၉၁.၈၄၀
(စ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၃,၂၈၇.၆၅၀ ၁,၆၈၈.၂၁၉ ၁,၆၂၇.၇၀၈
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၄၅။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ တင ဒသ /ပ နယမ ၏ လ ငအတ ထ ပ


ငဖ ဆ ပမ င ထ ပ ငစ ရင လ နအ အ နမ အ ပ အတင ဖစရ အမန
တ ယ လ အပ င ထ ပမ ဖ ဆ ပ သ င ထ ပ င စ ရင လ န ပ
၁၅၄.၇၃၆ ဘလယ ဖစ ပ န င တ ရရပ သ -
( ပဘလ ယ )
တင ဒသ စ ရင ဖင စ ရင ပတ
စ ထ ပ င လ င
ပ နယ လ န လ န
( ) င ၃.၂၆၇ ၁၅၄.၆၄၄ ၁၄၇.၁၀၈ ၁၀.၈၀၃
( ) ယ ၂.၅၁၁ ၅၁.၂၅၂ ၄၉.၁၄၈ ၄.၆၁၅
(ဂ) ရင ၃.၁၇၅ ၇၃.၇၁၂ ၇၃.၅၆၁ ၃.၃၂၆
(ဃ) င ၁.၇၀၈ ၁၃၁.၃၇၈ ၁၂၆.၈၁၉ ၆.၂၆၇
(င) စစ င ၇.၃၈၂ ၁၆၈.၁၂၄ ၁၆၁.၇၀၂ ၁၃.၈၀၄
(စ) တနသ ရ ၄.၀၂၃ ၁၄၃.၆၅၈ ၁၂၅.၄၆၅ ၂၂.၂၁၆
(ဆ) ပ ၁၂.၅၂၆ ၁၁၅.၃၂၄ ၁၁၈.၂၃၅ ၉.၆၁၅
(ဇ) မ ၃.၈၈၉ ၁၃၈.၈၉၇ ၁၃၄.၅၃၀ ၈.၂၅၆
(ဈ) မ လ ၁၀.၉၅၅ ၉၂.၅၁၇ ၉၂.၂၄၈ ၁၁.၂၂၄
( ) မန ၅.၇၀၉ ၆၆.၃၇၈ ၆၈.၄၃၄ ၃.၆၅၃
(ဋ) ရ င ၁.၃၅၉ ၁၄၉.၀၅၈ ၁၃၄.၆၇၉ ၁၅.၇၃၈
( ) ရန န ၁၃.၇၉၆ ၂၀.၄၂၉ ၇.၄၂၁ ၂၆.၈၀၄
(ဍ) ရမ ၁၀.၂၆၂ ၂၁၃.၇၁၈ ၂၁၃.၅၃၂ ၁၀.၄၄၈
(ဎ) ရ ဝတ ၇.၅၈၁ ၁၀၈.၆၁၉ ၁၀၈.၂၃၃ ၇.၉၆၇
စစ ပ င ၈၈.၁၄၃ ၁,၆၂၇.၇၀၈ ၁,၅၆၁.၁၁၅ ၁၅၄.၇၃၆

၄၆။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ သ သပအ ပ ။ ပ ထ ငစမ တင ဒသ /


ပ နယမ သ ထ ပ ပ ရ တင အမနလ ငအတ သ ထ ပ ပ သငပ သ ။ ၂၀၁၅
စတင ပ န သ ဖစ ပအ ပ ဒ ပငဆင အရ တင ဒသ / ပ နယ
အစ ရမ စ ပ ငသ အ နအ မ ထပမ င ပ ပ ဖစသ ဖင တင ဒသ /
ပ နယမ အ န ဖင အ နအ မ ပမစ ပ ငပ စမ ဆ ငရ မ ပမ မင
တ လ ပ ထ ပ ငမ လ ငမ ဖစပ င သ သပပ သ ။

၄၇။ ဘ ရ စ လန သ စ င ပ င ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတင အ ဖ ပပ


ဝန န၊ အဖ အစ (၂၁) သ အသ စရ တ ပ ၆၂.၉၁၉ ဘ လ ယ ဘ ရ စ
လနသ စ င ပ ရ အမနတ ယသ စ ငမအ အ နမ အ ပ အတင ဖစ ပ ပ ထ ငစ
စ ရင စစ ပ ၊ နမ ရ ငအ စ ဝန န၊ မနမ ငင တ ဗဟဘဏ၊ န ပ တ
စ ပင သ ယ ရ မတ င မန မ ဆ ပ မ အ ဏ ပ င တ အ န ဖင တ င အတ င
အပ အဝသ စ ငမမရ င တ ရရပ သ -

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ပ ဘ လယ )
၃ ၂၀၁၇ လ
စ နအဖ အစ အမ တ င င အမနသ စမ
စ ရင တငမ
( ) ဗဟအဖ အစ မ ၁.၃၆၈ ၁.၃၆၈ ၁.၁၀၄ (-) ၀.၂၆၄
( ) ဝန နမ ၅၀.၂၈၄ ၄၄.၂၉၅ ၄၀.၃၅၉ (-)၃.၉၃၆
(ဂ) ငင တ ပ ငစ ပ ရ အဖ အစ မ ၀.၈၈၂ ၀.၈၈၂ ၀.၈၈၂ -
(ဃ) မနမ ငင တ ဗဟဘဏ ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃ - (-)၀.၀၁၃
(င) နပ တ စ ပငသ ယ ရ မတ ၀.၆၂၁ ၀.၆၂၁ ၀.၂၄၁ (-)၀.၃၈၀
( စ ) မနမ ဆပ မ အ ဏ ပင ၉.၇၅၁ ၈.၁၉၂ ၅.၆၃၉ (-)၂.၅၅၃
စစ ပ င ၆၂.၉၁၉ ၅၅.၃၇၁ ၄၈.၂၂၅ (-)၇.၁၄၆

၄၈။ ပ ထ ငစ၏ဘ ရနပ င ဝသ စ ရ စ ရင ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ ပ ထ ငစ၏


ဘ ရနပ ငသ စမစ ရင ပ ယ င စမ င ငယ ၍ အ ပ အတင တင ပအပပ သ ။
၎င ဇယ အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ ဘတဂ လ ငသ မလ န မန ထ လ န
သ အ ပင ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စထ လ လ န သ င တ ရရပ သ -
( ပဘလယ)
၂၀၁၆-၂၀၁၇
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
စ အ င အရ မလ ရ ပ
ရ ပ အမန ရ ပ အမန
န မန အမန
၁ သ မနရ င
၁ အ နအ ၆,၅၁၈.၆၄၉ ၆,၃၁၅.၄၇၃ ၆,၂၂၀.၂၅၁ ၇,၁၂၃.၃၆၃
၂ ငင တ ၏စ ပ ရ အဖ အစ ၅၃၇.၉၈၅ ၈၁၈.၉၁၀ ၅၇၂.၀၉၀ ၅၉၀.၉၅၀
မ မထ ဝင ငမ
၃ အ သ မနရ င ၉,၀၅၂.၀၁၄ ၈,၀၇၃.၅၂၅ ၈,၃၆၉.၆၁၉ ၈,၀၈၀.၈၂၂
၄ သ မနအသ စရတအတ ပ ပ ၁၀၆.၀၅၆ ၁၇၇.၅၅၀ ၁၅၇.၄၀၄ ၁၉၄.၅၉၀
အ အ င ထ ပ င
သ မနရ င ပ င ၁၆,၂၁၄.၇၀၄ ၁၅,၃၈၅.၄၅၈ ၁၅,၃၁၉.၃၆၄ ၁၅,၉၈၉.၇၂၅
၂ သ မနအသ စရတ
၁ သ မနအသ စရတ ၁၂,၄၈၀.၃၅၆ ၁၄,၁၇၅.၇၁၇ ၁၅,၁၉၁.၇၇၂ ၁၄,၃၄၄.၆၄၅
သ မနအသ စရတ ပ င ၁၂,၄၈၀.၃၅၆ ၁၄,၁၇၅.၇၁၇ ၁၅,၁၉၁.၇၇၂ ၁၄,၃၄၄.၆၄၅
၃ သ မနစ ရင မပ င(+)၊လ င(-) (+)၃,၇၃၄.၃၄၈ (+)၁,၂၀၉.၇၄၁ (+)၁၂၇.၅၉၂ (+)၁,၆၄၅.၀၈၀
၄ ငလ ငရင ရ င
၁ ငလ ငရင ရ င ၈၆.၄၈၄ ၂၀၂.၀၅၃ ၄.၉၆၂ ၆၉.၁၇၂
၂ ငလ ငရင အသ စရတအတ ၁၀၉.၉၂၈ ၁၆၉.၃၀၆ ၁၉၁.၉၉၇ ၁၉၆.၈၂၆
ပ ပအ အ င ထ ပ င
ငလ ငရင ရ င ပ င ၁၉၆.၄၁၂ ၃၇၁.၃၅၉ ၁၉၆.၉၅၉ ၂၆၅.၉၉၈
၅ ငလ ငရင အသ စရတ
၁ ငလ ငရင အသ စရတ ၄,၅၃၅.၇၀၃ ၄,၆၅၃.၀၂၂ ၄,၄၅၃.၆၅၆ ၃,၉၃၂.၉၇၀
ငလ ငရင အသ စရတ ပ င ၄,၅၃၅.၇၀၃ ၄,၆၅၃.၀၂၂ ၄,၄၅၃.၆၅၆ ၃,၉၃၂.၉၇၀
၆ ငလ ငရင မပ င(+)၊လ င(-) (-)၄,၃၃၉.၂၉၁ (-)၄,၂၈၁.၆၆၃ (-)၄,၂၅၆.၆၉၇ (-) ၃,၆၆၆.၉၇၂
၇ သ မန ငလ ငရင မပ င(+)၊ (-)၆၀၄.၉၄၃ (-)၃,၀၇၁.၉၂၂ (-)၄,၁၂၉.၁၀၅ (-)၂,၀၂၁.၈၉၂
လ င(-)၊ (၃+၆)
၈ မအတ ရ င ငအဖ အစ
မ တငရင ငမရ င

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၂၀၁၆-၂၀၁၇
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
စ အ င အရ မလ ရ ပ
ရ ပ အမန ရ ပ အမန
န မန အမန
၁ ပ တင မအတ ရ ငမ ၃၈.၀၅၂ ၆၈.၇၀၅ ၅၀.၉၇၂ ၈၃.၂၄၇
၂ ပ ပ မအတ ရ ငမ ၃၆၇.၈၅၃ ၇၆၈.၁၂၈ ၁,၄၀၉.၁၄၉ ၆၃၅.၄၇၆
၃ အဖ အစ မ တငရင ငမရ ငမ ၁၄.၂၂၃ ၅၇.၆၉၅ ၂.၅၄၇ ၁၅.၅၆၁
မအတ ရ င ငအဖအစ မ ၄၂၀.၁၂၈ ၈၉၄.၅၂၈ ၁,၄၆၂.၆၆၈ ၇၃၄.၂၈၄
တငရင ငမရ င ပ င
၉ မအတ သ င ငအဖ အစ
မ တငရင ငအတ သ င
၁ ပ တင မအတ သ ငမ ၁၇၀.၈၃၆ ၃၄၇.၃၈၃ ၆.၉၈၀ ၉.၁၇၇
၂ ပ ပ မအတ သ ငမ ၁၈၂.၀၅၉ ၃၆၁.၆၇၅ ၄၆၁.၇၈၇ ၄၄၄.၉၆၈
၃ အဖ အစ မ တငရင ငအတ ၁၄၄.၆၂၁ ၂၃.၆၈၁ ၅၂.၄၄၆ ၆၀.၅၆၇
သ ငမ
မအတ သ င င အဖ အစ ၄၉၇.၅၁၆ ၇၃၂.၇၃၉ ၅၂၁.၂၁၃ ၅၁၄.၇၁၂
မ တငရင ငအတ သ င ပ င
၁၀ မစ ရင ငအဖ အစ မ တင (-)၇၇.၃၈၈ (+)၁၆၁.၇၈၉ (+) ၉၄၁.၄၅၅ (+) ၂၁၉.၅၇၂
ရင ငစ ရင မ ပ င(+)၊ လ င(-)
၁၁ သ မန၊ ငလ ငရင ၊ မ င (-)၆၈၂.၃၃၁ (-)၂,၉၁၀.၁၃၃ (-)၃,၁၈၇.၆၅၀ (-)၁,၈၀၂.၃၂၀
အဖအစ မ တင ရင ငစ ရင မ
ပ င (+)၊ လ င(-) ၊ (၃+၆+၁၀)
၁၂ သ သနရနပ င ၉၉.၇၉၉ ၉၄.၉၁၀ ၁၀၀.၀၀၀ ၉၀.၃၁၆
၁၃ ပ ထ ငစ၏အသ တငဘတဂ (-)၇၈၂.၁၃၀ (-)၃,၀၀၅.၀၄၃ (-)၃,၂၈၇.၆၅၀ (-)၁,၈၉၂.၆၃၆
ပ င (+)၊ လ င (-)၊ (၁၁+၁၂)

၄၉။ အ ထ ထပလ ရနပ ငစ ရင သ အပ မ ငလ ပ င သ စမ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ


ပ ထ ငစဘ ရနပ ငမ အ ထ ထပလ ရနပ ငစ ရင (General Reserve Fund-GRF)
သ အပ မအ အ န အ ပ အတင တ ရရပ သ -

( ) အ ထ ထပလ ရနပ ငစ ရင သအပ မ


( ပဘလယ)
စအတင စ လန
စ ဘ စ စစ ပ င
သင င ရ င န သင င ရ င န
၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၃၀၀.၀၁၉ ၉၄.၃၉ ၇၇.၂၂၂ ၅.၆၁ ၁၃၇၇.၂၄၁
၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၉၅၀.၅၂၃ ၇၃.၀၄ ၇၁၉.၈၂၉ ၂၆.၉၆ ၂၆၇၀.၃၅၂
၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၈၁၃.၁၃၂ ၈၁.၆၁ ၄၀၈.၆၀၄ ၁၈.၃၉ ၂၂၂၁.၇၃၆
၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၉၂၆.၈၂၁ ၉၃.၃၉ ၂၇၇.၈၁၆ ၆.၆၁ ၄၂၀၄.၆၃၇
၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၂၂၅.၈၃၉ ၉၂.၆၈ ၁၇၅.၇၅၆ ၇.၃၂ ၂၄၀၁.၅၉၅
ပင ၁၁၂၁၆.၃၃၄ ၈၇.၁၁ ၁၆၅၉.၂၂၇ ၁၂.၈၉ ၁၂၈၇၅.၅၆၁
ပမ မ င ၂၂၄၃.၂၆၇ ၈၇.၁၁ ၃၃၁.၈၄၅ ၁၂.၈၉ ၂၅၇၅.၁၁၂
၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၆၉၅.၄၁၁ ၉၈.၄၉ ၂၆.၀၄၈ ၁.၅၁ ၁၇၂၁.၄၅၉

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ) GRF သအပ မတင ဖ စ င ပ ငမ ပနလ အပ ငပ ဝငမ


( ပဘလယ)
စ အ င အရ ပနလ အပ င
(၁) ဗဟအဖ အစ မ ၀.၀၂၆
(၂) ဝန န၊ စ နမ ၁၅၁.၁၃၉
(၃) ငင တ ပငစ ပ ရ အဖ အစ မ (ဘ ရနပ ငအတင ) ၈.၁၂၉
(၄) ငင တ ပငစ ပ ရ အဖ အစ မ (ဘ ရနပ င ပငပ) ၀.၁၅၈
စစ ပ င ၁၅၉.၄၅၂

၅၀။ တ င ဒသ /ပ နယ မ ၏ ဖ စ င ပ င မ ပ င ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတင


တင ဒသ /ပ နယမ ၏ လ ငအတ ဖ စ ငပ င ပ ၁၇.၉၃၀ ဘလယ ငပ
သ လ အပ အဝသ စ ငမမရဘ အ ပ အတင ပ၁၄.၉၃၇ ဘလယ ပနလ အပ
င တ ရရပ သ -
( ပဘလယ)
ဖ စ ပလ အပ ပနအပ
စ အ င အရ
ငပ င (ဖ စ ) ရ င န
( ) င ၅.၆၂၁ ၃.၂၆၇ ၅၈.၁၂
( ) ရင ၂.၉၈၈ ၂.၉၈၈ ၁၀၀.၀၀
(ဂ) င ၂.၃၄၇ ၁.၇၀၈ ၇၂.၇၇
(ဃ) တနသ ရတင ၂.၂၉၀ ၂.၂၉၀ ၁၀၀.၀၀
(င) ပ တင ၁.၄၈၅ ၁.၄၈၅ ၁၀၀.၀၀
(စ) မ တင ၁.၂၆၁ ၁.၂၆၁ ၁၀၀.၀၀
(ဆ) မန ပ နယ ၁.၁၁၉ ၁.၁၁၉ ၁၀၀.၀၀
(ဇ) ရမ ပ နယ ၀.၈၁၉ ၀.၈၁၉ ၁၀၀.၀၀
စစ ပ င ၁၇.၉၃၀ ၁၄.၉၃၇ ၈၃.၃၁
၅၁။ အထ ပအ အ နမ အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ အ ထ ထပလ ရနပ ငစ ရင သ
အပ မ၊ ၎င မ ပနလ လ ပ င သ စ င တ င မ ငအသ တငအပ မတ စအလ ငပ
သ ဖ စ င ပ ငပမ ဏ င င ယ ၍ အ ပ အတင ဖ ပအပပ သ -
( ပဘလ ယ )
အ ထ ထပ လ အ ထ ထပ လ အ ထ ထပ လ
ဖ စ
စ ဘ စ ရနပ ငသ ရနပ ငမ ရနပ ငသ (+)ပ/(-) လ
ငပ င
အပ မ သ စ ငပမ အသ တငအပ မ
( ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁,၃၇၇.၂၄၁ ၆၀၀.၄၉၁ ၇၇၆.၇၅၀ ၁,၃၂၄.၉၉၄ (-)၅၄၈.၂၄၄
( ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂,၆၇၀.၃၅၂ ၉.၁၁၆ ၂,၆၆၁.၂၃၆ ၂,၄၀၈.၁၀၄ (+)၂၅၃.၁၃၂
( ဂ ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂,၂၂၁.၇၃၆ ၃၃၁.၀၉၇ ၁,၈၉၀.၆၃၉ ၁,၄၇၀.၁၈၀ (+)၄၂၀.၄၅၉
(ဃ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄,၂၀၄.၆၃၇ ၁,၅၇၇.၆၂၆ ၂,၆၂၇.၀၁၁ ၁,၇၀၃.၈၄၄ (+)၉၂၃.၁၆၇
( င ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂,၄၀၁.၅၉၅ ၃၄၁.၆၀၉ ၂,၀၅၉.၉၈၆ ၂,၄၆၄.၃၃၀ (-)၄၀၄.၃၄၄
( စ ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁,၇၂၁.၄၅၉ ၆၄.၂၅၉ ၁,၆၅၇.၂၀၀ ၁,၂၈၄.၁၆၉ (+)၃၇၃.၀၃၁

၅၂။ ဘတဂ လ င င ဂ ဒပအ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ ပ ထ ငစ င တင ဒသ /


ပ နယမ အပ အဝင ငင တ စ ရင ၏အရအသ စ ရင င လ င ဖစ ပ မ အ အ နမ
အ ပ အတင ဖစပ သ -
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ပ ဘ လယ )
ပ ပင ပ နမန ရ ပ အမန
စ အ င အရ တင ဒသ / တင ဒသ /
ပ ထ ငစ စစ ပ င ပ ထ ငစ စစ ပ င
ပ နယ ပ နယ
( ) ရ င ၁၇၀၉၅.၃၉၆ ၂၅၀၇.၇၄၁ ၁၉၆၀၃.၁၃၇ ၁၆၉၉၀.၀၀၈ ၂၃၈၀.၇၇၇ ၁၉၃၇၀.၇၈၅
( ) သ င ၂၁၁၀၅.၅၉၀ ၂၅၀၇.၇၄၁ ၂၃၆၁၃.၃၃၁ ၁၈၈၈၂.၆၄၄ ၂၄၄၄.၅၇၁ ၂၁၃၂၇.၂၁၅
(ဂ) ဘတဂ လ င ၄၀၁၀.၁၉၄ - ၄၀၁၀.၁၉၄ ၁၈၉၂.၆၃၆ ၆၃.၇၉၄ ၁၉၅၆.၄၃၀
(ဃ) ဂ ဒပတနဖ ၈၁၀၆၄.၃၃၉ - ၈၁၀၆၄.၃၃၉ ၈၁၀၆၄.၃၃၉ ၈၁၀၆၄.၃၃၉ ၈၁၀၆၄.၃၃၉
(င) ဘတဂ လ င ၄.၉၅ - ၄.၉၅ ၂.၃၃ ၀.၀၈ ၂.၄၁
င ဂ ဒပ အ

၅၃။ ပ ထ ငစအစ ရအပ ငစ ရင ၏ အမနလ င ပ တင င ဖင ဖ ဆ မ။


ပ ထ ငစအစ ရ အပ ငစ ရင ၏ အမနလ င ဖ ဆ ငရန ငတ စ ပ၊ ငတ
လ မ တမ ရ င င ဖင ဆ ငရ ပသ ။ ထသ ရ င ရ င ဖင လ လ မမရပ
ငတ လ မ တမ မနမ ငင တ ဗဟဘဏသ ရ င င (ဗဟဘဏမ ယ င)
န လမ ဖင ဖ ဆ ဆ ငရ ပသ ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ စ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ အထ
ပ ထ ငစအစ ရအပ ငစ ရင ၏ အမနလ င ဖ ဆ ငရန ငတ စ ပ၊ ငတ
လ မတ အသ တင ရ င မအ အ နမ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလယ)
ငတ လ မတ
စ ဘ စ ငတ စ ပ စ ပ ငစနစ ဗဟဘဏသ စစ ပ င
ရ င ရ င
( ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၅၂၆.၆၁၄ - ၁,၁၃၀.၆၃၆ ၁,၆၅၇.၂၅၀
( ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၉၅.၂၇၇ - ၆၉၁.၄၇၂ ၈၈၆.၇၄၉
(ဂ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၇၇၀.၁၉၅ - ၄၂၀.၀၄၅ ၁,၁၉၀.၂၄၀
(ဃ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၉၆.၉၂၆ ၁၀၇.၈၃၆ ၂၆၈.၄၈၇ ၄၇၃.၂၄၉
(င) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (-)၂၈၅.၇၄၅ ၅၅၆.၉၂၂ ၂,၉၆၅.၉၀၄ ၃,၂၃၇.၀၈၁
(စ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၇၇၁.၂၃၈ ၃၁၁.၀၂၄ ၁,၂၁၃.၂၈၉ ၂,၂၉၅.၅၅၁

၅၄။ ပ တင ၊ ပ ပ ငမ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ ပ တင ပ ပ ယ င


အ အ နမ အ ပ အတင ဖစရ စစ ပ င ယ ငမ ပ ၇,၇၇၀.၁၂၂ ဘလယ ဖစ ပ
၂၀၁၆ စ၊ ပ ထ ငစ၏ ဘ ငအရအသ ဆငရ ပ ဒ ပငဆငသ ပ ဒအရ အမန
တ ယ ယ ငသ ပသန ပ င သန င ဆယ ( ပ ၅,၀၀၀ ဘလယ)ထ မပ စရဟ သတမတ
ထ ထ ပ ၂,၇၇၀.၁၂၂ ဘလယ ပမ ယ င တ ရရပ သ -
( ပဘလယ)
စ အ င အရ ပ တင င ပ ပ င စစ ပ င
( ) စစ ပ င ယ င ၇,၁၃၄.၆၄၆ ၆၃၅.၄၇၆ ၇,၇၇၀.၁၂၂
( ) အသ တင ယ င ၂,၂၉၅.၅၅၁ ၁၉၀.၅၀၈ ၂,၄၈၆.၀၅၉
မတ ။ (၁) အသ တင ယ ငမ စအတင စစ ပ င ယ ငမ စအတင အ ပ ဆပမ မထ
င ဖစပ သ ။
(၂) စမ န ငဘ ရ ဝန နအ န ဖင ငတ ရ တင အသ တင င သ ဖ ပ
လရပ သ ။
(၃) လ တတင စအတင ယ င ဖ ပပ စစ ပ င ငပမ ဏ ပ ဖ ပရန ဖစ ပ
အသ တင င မ စ နဆ သ နရ ငလ န ဖ ပသ အ တငသ သ စသငပ သ ။
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၅၅။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ရ စအတင ငင တ ၏ င စစ ပ င (Gross) ဖင တ


ပါ ပ တင င စစ ပ င ပ ၇,၁၃၄.၆၄၆ ဘလယ င ပ ပ င စစ ပ င ပ
၆၃၅.၄၇၆ ဘလယ ငစစ ပ င ပ ၇,၇၇၀.၁၂၂ ဘလယ ဖစ င တ ရရပ သ ။
ငင တ ၏ င အသ တင(Net) ဖင တ ပ ပ တင ငအသ တင ပ
၂,၂၉၅.၅၅၁ ဘလယ င ပ ပ င အသ တင ပ ၁၉၀.၅၀၈ ဘလယ ငစစ ပ င
ပ ၂,၄၈၆.၀၅၉ ဘလယရ င တ ရရပ သ ။ဘ ရ စအတင င တ
ရ တင အသ တငပမ ဏ ဖ ပရနမဟတဘ အမန င ဖငသ တ ဖ ပသငပ သ ။

၅၆။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ သ သပအ ပ ။ ပ တင ပ ပမ င ယမမ အ


ပ ထ ငစ၏ ဘ ငအရအသ ဆငရ ပ ဒပ င ယ င ငစပလ သ ပ န
မ ငအ လ န ဆ ငရ ရန လအပပ သ ။

၅၇။ စစ ပ င ရ ငအ ပ ပ တင ပ ပ ငမ ၏ ရ င န ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇


စအထ စအတင ယ င င ပ ထ ငစ၏ ရ င င ယ မ အ ပ အတင ဖစရ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ ပ တင ပ ပ ငသ ပ ထ ငစရ င၏ ၁၇.၂၅ ရ င န
ရ င တ ရရပ သ -
( ပဘလယ)
ပ တင ပ ပ စစ ပ င
စ ဘ စ စစ ပ င ရ င န
င င ဝင င
( ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၆၅၇.၂၅၀ ၃.၂၆၅ ၁၆၆၀.၅၁၅ ၆၅၀၀.၅၆၆ ၂၅.၅၄
( ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၈၈၆.၇၄၉ ၆၉၃.၆၄၀ ၁၅၈၀.၃၈၉ ၁၂၁၆၅.၈၇၃ ၁၂.၉၉
( ဂ ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၁၉၀.၂၄၀ ၄၅၇.၈၃၃ ၁၆၄၈.၀၇၃ ၁၄၁၉၁.၄၂၁ ၁၁.၆၁
(ဃ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄၇၃.၂၄၉ ၃၆၇.၈၄၃ ၈၄၁.၀၉၂ ၁၆၈၀၈.၆၅၁ ၅.၀၀
( င ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၂၃၇.၀၈၁ ၇၆၈.၁၂၈ ၄၀၀၅.၂၀၉ ၁၆၆၀၆.၈၇၁ ၂၄.၁၂
ပင ၇၄၄၄.၅၆၉ ၂၂၉၀.၇၀၉ ၉၇၃၅.၂၇၈ ၆၆၂၇၃.၃၈၂ ၁၄.၆၉
ပမ မ င ၁၄၈၈.၉၁၄ ၄၅၈.၁၄၂ ၁၉၄၇.၀၅၆ ၁၃၂၅၄.၆၇၆ ၁၄.၆၉
( စ ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၂၂၉၅.၅၅၁ ၆၃၅.၄၇၆ ၂၉၃၁.၀၂၇ ၁၆၉၉၀.၀၀၈ ၁၇.၂၅

လ ပတရနပ င (Revolving Fund-RF)

၅၈။ လ ပတရနပ ငဆသ မ စ ပ ရ ဆငရ လပငန မ အတ သ စ ငရန ပ ထ ငစ


ဘ ရန ပ င မ ထ တ ယ ပ ဘဏ စ ရင ရ င ဖ င လစ ဆ င ရ သ ရန ပ င ဖစ ပ အ ပ
စ မ မ ငအ ဆ ငရ ရပ သ ။လ ပတရနပ ငသ ပ တ င ထတ င
(အတ မ) ဖစ၍ ငင တ သ ပ သင မ အ မတအစန သ ငတ စ ပ င ငတ လ မတ
အ ပ ပ ရသ အတ န မ စရနလအပပ သ -
( ) ငင တ ၏ ရသ မန ငစ ရင တင ထ သင လ ထ င မရသ လပ
ငန မ ဖစရန၊
( ) သ ဆငရ ဝန နသ မမ ဆ ငရ လ သ လပငန အ လပငန ဆ စပ
သ ဝန နမ ၏ သ ဘ ထ မတ ရယ ပ စမ န ငဘ ရ
ဝန မတစဆင ပ ထ ငစအစ ရအဖ သ တင ပ င ပ ရယရန၊

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

(ဂ) ပ ထ ငစအစ ရအဖ သ တင ပရ တင လပငန စမ ငအတ လ ပတ


ရနပ ငထတယသ စလသ ပမ ဏ၊ စအလ ပနလ ပ ဆပမ အစအစ
င လပငန ဆ ငရ မ အ န လ စသ တ ထ သင ဖ ပရန၊
(ဃ) လ ပတရနပ င ထပဆင င င မ ပ ရန၊
( င ) တင ပသ ဘ တထ သ စမအပ အ လပငန မ အတ အသ မ ပ ရန။
၅၉။ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရ နရ လ ပတရနပ ငစ ရင လ နမ အ ပ အတင ဖစ ပ
မရ င အ အမဖ ဖ ရ စ န၏ လ ပတရနပ ငလ နသ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စ တင
စတင ယ င ဖစပ သ ။ စ သသ ရရ စ န၏ လ နမ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ
တင စ ပ ရ င သန ရ င ဝယ ရ ဝန န၊ လယယ ထ နစ မ န ရ အဖ မ စပ
ငဆန ဝယယရနထတ င ဖစ ပ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စတင စပ ငဆနအစ ပဝယယ ရ
အတ လ ပ င သ စ င ရရ ပ ၂၀၁၈ စ၊ မတလ နတင ပနလ အပ ရပ မ -
( ပဘလ ယ )
စ န/ အဖ အစ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရ န ရလ န
( ) မရ င အ အမ ဖ ဖ ရ စ န ၁၀၀.၀
( ) စ သသ ရရ စ န ၁၅.၀

ပ ထ ငစ ဘ ရနပ င င ဆ စပ ဆ ငရ သ မ၊ အပ င၊ ယ ယ စသ Non-
Budget စ ရင မ ၏ ရ င၊ ထတ ပ ငမ
၆၀။ Non-Budget စ ရင ၏ ရ င၊ ထတ ပ ငအ အ န။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
စအထ စ ရင မ အရ ပ ထ ငစဘ ရနပ င င ဆ စပ ဆ ငရ သ မ၊ အပ င၊
ယ ယစသ Non-Budget စ ရင ၏ စအလ ရ င င ထတ ပ ငအ အ နမ အ ပ
အတင ဖစရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စမစ၍ သသ စ ဆင သ င တရရပ သ ။ ထသ ဆင သ
ရ င မ တငဒ အ မ စ ပ င င လပငန ပ မ မအ မ ငမ ငငပငဘဏ (သမဟတ)
မနမ ငင တ ဗဟဘဏ အသအမတ ပ သ ပဂလ ဘဏတစ တင အပ င ပ ငရန
ဖ လ ပ င င မ ၊ ရ၊ လ ဘ သင ဝနထမ မ င မ တင ရ ဝယယ သ လ င င ရ အတ
ဝနထမ မ သ တငထတ ပ ငမ အ Non-Budget တင လ ထ မမ ပ တ င င
ဖစပ သ ။ Non-Budget စ ရင သ ပ ထ ငစဘ ရနပ ငစ ရင တငပ ဝင ပ ငင တ
အပ ငစ ရင ၏ ပ ငလ ငတ ရ တင ထ သင တ ပသ -
( ပဘလယ)
စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် ရ ငမ ထ တ ပ ငမ
( ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၈၂၃၀၀.၃၁၅ ၈၁၁၅၆.၆၆၂
( ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၆၁၁၀၃.၅၃၅ ၁၅၈၂၀၄.၈၆၀
(ဂ) ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၀၆၃၀.၅၆၈ ၁၉၉၅၆၂.၇၄၄
(ဃ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၂၈၄၁၉.၅၅၇ ၂၂၇၄၃၆.၅၂၉
(င) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၇၄၂၃၀.၀၇၇ ၆၅၄၅၄.၅၀၆
စစ ပ င ၇၄၆၆၈၄.၀၅၂ ၇၃၁၈၁၅.၃၀၁
ပမ မ င ၁၄၉၃၃၆.၈၁၀ ၁၄၆၃၆၃.၀၆၀
(စ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၇၂၃၂၀.၉၅၂ ၇၀၅၃၉.၂၂၄

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၆၁။ နဆငရ အပ ငမ ။ နဆငရ အပ ငမ မ နထ တ င ပစ ပ သင


သမ ၏ တငဒ အ မ စ ပ ငမ ၊ လပငန ပ မ မအ မ င၊ ပငရငမပစ ရ င ရ င
( တသမ ဆ ထ င) င သ ဆငရ ဝန နမ ၏ အထ င ပ မနအရ အပ ငမ
ဖစ ပ ပ ထ င စဘ ရနပ င င ဆ စပ ဆ ငရ သ မ၊ အပ င၊ ယ ယ စသ
Non-Budget စ ရင တင ပ ဝငပ သ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၏ အပ ငရရမ၊ ပနလ ထတ ပ မ
အ အ န ယ င စမ င ငယ ၍ အ ပ အတင ဖ ပအပပ သ -
( ပ ဘ လယ )
အရ အ ပ (-) လ ရ/(+)ပရ
စ အ င အရ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅- ၂၀၁၆- ၂၀၁၄- ၂၀၁၅- ၂၀၁၆- ၂၀၁၄- ၂၀၁၅- ၂၀၁၆-
၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇
( ) ပ ထ ငစအဆင ၀.၄၅၇ ၂.၇၁၄ ၀.၁၀၆ ၁.၄၀၂ ၃.၀၇၃ ၀.၃၁၁ (-)၀.၉၄၅ (-)၀.၃၅၉ (-)၀.၂၀၅
ဗဟအဖ အစ
( ) ပ ထ ငစအဆင ၈၉၈.၅၃၃ ၁,၁၇၃.၅၃၇ ၁,၃၀၀.၁၉၀ ၈၈၉.၀၀၄ ၁၁၈၉.၁၆၉ ၁၂၅၂.၄၉၃ (+)၉.၅၂၉ (-)၁၅.၆၃၂ (+)၄၇.၆၉၇
ဝန န/ စ
နမ
( ဂ ) အပ ငမ (+)ပ င/ (+)၈.၅၈၄ (-)၁၅.၉၉၁ (+)၄၇.၄၉၂
(-)လ င ( + )

၆၂။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ သ သပအ ပ ။ တ ဆ ရ လပငန မ င


ပစ ဝယယ ရ လပငန မ ဆ ငရ ရ တင တငဒ အ င မငသမ ထမရယသ လပငန
ပ မ မ အ မ (Performance Guarantee)မ နမ ၏ ငထတစ ရင သ ပ သင ပ
အပ ငအ ဖစ ထ ရ ဆ ငရ ပ ငင တ ၏လ င ဖစ ပ မ လ န စပ သ ။

ပ ထ ငစ ဘ ရနပ ငအစအစ ပငပမ ဆ င ရ သ အစ ရ န င အဖ အစ မ ၏


ငင သ ငစ ရင မ အ အ န

၆၃။ ပ ထ ငစဘ ရနပ င အစအစ ပငပမ ဆ ငရ သ အစ ရ န အဖ အစ


မ ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စအတင မနမ ငင နသယမဘဏတင ဖငလစထ သ
စ ရင ရငစ ရင မ ၏ ငင သ ငအ အ နမ အ ပ အတင ဖစရ ၃၁-၃-၂၀၁၈ ရ
န တ င USD ၅၇၁.၇၃၉ သန နရ ပ သ ။ ၎င ငင သ င င စ ရင လ နမ မ
ပ ထ ငစဘ ရနပ ငစ ရင ၏ လ ငတ မတင ပ ဝင င မရ င တ ရရပ သ -
(အ မရ န ဒ လ )
စ နအဖ အစ စ ရင ဖင သင င ထတ င လ န
( ) ပ ဆ င ရ ငဆ သယ ရ
ပ တင ရ ငပ ဆ င ရ ၄၄၁၇၅.၈၄ ၅၃၇၅၀.၀၀ ၉၇၀၀၀.၀၀ ၉၂၅.၈၄
မနမ ဆပ မ အ ဏ ပင ၆၀၈၄၀၇၂၇.၂၄ ၂၀၀၄၃၉၉၂၀.၀၁ ၂၀၆၇၇၅၅၇၉.၂၅ ၅၄၅၀၅၀၆၈.၀၀
မနမ သ ဘ င လပငန ၅၄၄၇၁၅.၇၁ ၁၂၅၉၈၅.၀၀ ၂၄၉၃၈၅.၃၅ ၄၂၁၃၁၅.၃၆
မနမ အမ သ လ င ၅၄၄၇၁၅.၇၁ ၄၁၆၀၂၈၁၈.၅၆ ၄၁၅၆၆၇၇၇.၇၈ ၅၈၀၇၅၆.၄၉
( ) လမဖလ ရ အဖ ၁၄၂၉၆၀၁.၂၁ - ၁၅၆၆၃.၂၄ ၁၄၁၃၉၃၇.၉၇
(ဂ) နပ တ စ ပငသ ယ ရ မတ ၆၁၀၁၈၄.၁၂ - - ၆၁၀၁၈၄.၁၂
(ဃ) မနမ ငင တ ဗဟဘဏ ၅၁၄၂၁၄၄၄၉.၃၂ - ၇၄၉၇.၀၀ ၅၁၄၂၀၆၉၅၂.၃၂
စစ ပ င ၅၇၈၂၂၈၅၆၉.၁၅ ၂၄၂၂၂၂၄၇၃.၅၇ ၂၄၈၇၁၁၉၀၂.၆၂ ၅၇၁၇၃၉၁၄၀.၁၀

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

ပ ထ ငစအဆင န/အဖ အစ မ ၏ ငင င အရအသ နမန စ ရင

၆၄။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတ ပ ထ ငစအဆငအဖ အစ မ ၏ ငင င အရအသ


န မန စ ရင မ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလယ)
ပ ပင ပ နမန ယ ယအမနစ ရင
စ ဝန န/အဖ အစ
ရ င သ င ရ င သ င
( ) ဗဟအဖ အစ
၁ ငင တ သမတ - ၀.၂၅၈ - -
၂ ပ ထ ငစလတ တ - ၀.၀၈၅ - ၀.၀၅၉
၃ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ - ၀.၀၀၈ - ၀.၀၀၃
၄ ငင ရ ၁.၂၈၃ ၄၄.၆၁၁ ၂.၇၅၄ ၃၇.၅၇၁
၅ ပ ထ ရ ၁.၉၂၇ ၂.၃၁၀ ၁၉.၆၂၉ ၂.၂၉၄
၆ ယ ရ - ၁,၄၅၁.၉၉၇ - ၁,၃၅၇.၉၃၃
၇ နယစပ ရ ရ - ၀.၁၁၇ - ၀.၁၁၂
၈ ငင တ အတငပင - ၀.၀၀၆ - -
ပင ၃.၂၁၀ ၁,၄၉၉.၃၉၂ ၂၂.၃၈၃ ၁,၃၉၇.၉၇၂
( ) ဝန န
၁ ပန ရ - ၁၂.၀၄၄ - ၁၀.၆၁၆
၂ သ သန ရ ငယ မ - ၀.၀၇၄ - ၀.၀၂၉
၃ စ ပ ရ ၊ မ မ ရ ငဆ မင ၁.၀၇၁ ၅၈.၄၆၄ ၂.၀၂၃ ၉.၆၇၂
၄ ပ ဆ င ရ ငဆ သယ ရ ၂၀၃.၉၈၆ ၁၁၇.၇၃၈ ၃၃၂.၃၄၀ ၉၂.၇၉၆
၅ သယဇ တ ငသဘ ဝပတဝန င ၃၂၆.၆၄၃ ၀.၉၅၁ ၃၈၆.၄၇၈ ၀.၈၈၆
ထန သမ ရ
၆ လ ပစစ ငစမ အင ၂,၁၈၆.၀၀၆ ၂,၇၅၂.၄၇၅ ၁,၅၅၂.၈၈၄ ၂,၄၂၈.၁၀၂
၇ အလပသမ ၊လဝငမ ပ ၂၉.၄၁၈ ၀.၄၀၅ ၆၃.၄၅၂ ၀.၃၁၆
ရ ငပ သအငအ
၈ စ မ ၀.၆၆၁ ၂၃၆.၉၁၀ ၁.၁၄၂ ၁၇၄.၅၃၆
၉ စပ ရ င သန ရ င ဝယ ရ - ၀.၃၉၅ ၀.၀၆၆ ၀.၃၃၂
၁၀ ပ ရ - ၁၅.၉၅၄ - ၅.၇၁၇
၁၁ န မ ရ ငအ စ - ၄၃.၀၃၂ - ၃၃.၂၄၁
၁၂ စမ န ငဘ ရ ၁၈၀.၁၄၄ ၁၅၈.၆၇၅ ၃၈၄.၄၆၆ ၁၄၈.၄၂၇
၁၃ ဆ လပ ရ ၇.၅၂၀ ၂.၇၄၂ ၈.၃၄၇ ၂.၃၆၅
၁၄ လမဝနထမ ယဆယ ရ င - ၀.၁၉၆ - ၀.၀၈၉
ပနလ နရ ထ ရ
၁၅ ဟတယ င ရ သ လ ရ ၃၁.၉၆၁ ၀.၄၂၂ ၂၀.၁၁၄ ၀.၄၂၁
ပင ၂,၉၆၇.၄၁၀ ၃,၄၀၀.၄၇၇ ၂,၇၅၁.၃၁၂ ၂,၉၀၇.၅၄၅
(ဂ) ငင တ ဘ ရနပ င ပငပ
၁ မနမ ငင တ ဗဟဘဏ ၂၃.၃၁၀ ၁.၅၂၇ ၃၉.၃၄၅ ၀.၇၉၀
ပင ၂၃.၃၁၀ ၁.၅၂၇ ၃၉.၃၄၅ ၀.၇၉၀
စစ ပ င ၂,၉၉၃.၉၃၀ ၄,၉၀၁.၃၉၆ ၂,၈၁၃.၀၄၀ ၄,၃၀၆.၃၀၇
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

စမ န ငဘ ရ ဝန န၏ရင လင တင ပ

၆၅။ တင ဒသ / ပ နယမ ၏လ င ဖ ဆ ပ င။ ပ ထ ငစဘ ရနပ ငမ


တင ဒသ / ပ နယမ ၏လ င ဖ ဆ ပ ရ တင တစ စလ င(၂) မဖ ဆ
ပ င ဖစ ပ ပထမအ မတင မလ န မန ၏ ၅၀ ရ င န ဖ ဆ ပ ၍ ဒတယ
အ မတင ပထမအ မဖ ဆ ပ မ၊ တင ဒသ / ပ နယမ ၏ အစ ရအပ ငစ ရင ၏
ယ ငဘ ရ စ ငသ လ န မ၍ လ ရဘ ရ စ၏ ထ ပ ငအသ စရတ
ဘ ငအတင င၍ ဖ ဆ ပ င ဖစပ သ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၊ ရ ပ အမနစ ရင
အရ လ င ပ ၆၃.၇၉၄ ဘလယ ဖစ ပ န ငမ ငတ စ နအ န ဖင ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ၊
လ န ငရပအ ပ မ၍ ဖ ဆ ပ င င ပ ထ ငစမ ဝ ပ သ အ န ဝစရ ငမ
လ ထ သ အတင အ ပ အဝ မရရ င တ င ဖစပ သ ။

၆၆။ ပ ထ ငစ၏ ဘ င ဝသ စ ရ စ ရင ။ ပ ထ ငစ၏ ဘ ရနပ င ဝသ စ


ရ စ ရင ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအထ ငယ ဖ ပရ တင အ ပ ရ င
သ ငမ တင မမ ပ ရ င မ ယ တပ အ င အရင မ င ဖစပ သ -
( ) အဖအစ မ တင ရင ငမရ ငမ ။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ၊ ရ ပ အမနစ ရင
တင ပ ၅၇.၆၉၅ ဘလယအထ ထ စ တတ ရရ ငမ မနမ ရန င
သဘ ဝဓ တ ငလပငန တင Andaman Transporation Limited မ Shareholder
Loan အရင ပနလ ပ ဆပ င ဖစပ သ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ
မ စတင ၍ သ မန ရ င စ ရင သ ပ သင လ ရပ သ ၊
( ) ပ တင မအတ အသ စရတ။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စတင ပ ၁၆၃.၃၈၉
ဘလယ င ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စတင ပ ၃၄၄.၁၂၆ ဘလယ ဖစ ပ ရ ငမ
သမဝ ယမ စ နအတ အ ပ ငမ လ ရရ င င ဖစပ သ -

စ အ င အရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မတ
(၁) Exim Bank of China င ၄၈.၆၇၅ ၃၃၈.၆၃၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တင USD
သန ၅၀ င၂၀၁၅-၂၀၁၆
တင USD သန ၃၀၀
(၂) Daedong Industries Co.tld ၁၀၂.၇၈၅ - လယယ သ ပစ
င အရစ င စနစ ဖင
ရ င ဖန ဖ င
စစ ပ င ၁၅၁.၄၆၀ ၃၃၈.၆၃၄

ငင တ အ ပ တငရ နသ မမ

၆၇။ နအဖ အစ အလ ပ ပ မအ အ န။ ပ ထ ငစဝန နအလ


ပ ပ မအ အ နမ အ ပ အတင ဖစရ စစ ပ င ငပမ ဏ USD ၁၈.၁၂၃
ဘလယအန ထတယသ စ င USD ၁၁.၆၄၁ ဘလယ ပနလ ပ ဆပ ပ င USD ၂.၄၉၂
ဘလယ ဖစ၍ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရ နရ ပ ရနလ နမ USD ၉.၁၄၉ ဘလယ ဖစပ သ -

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

(အ မရ န ဒ လ ဘလယ)
င ထတယ
စ အ င အရ ပ ပ င ပ ရန င
ပမ ဏ သစ င
( ) ပ ထ ရ ၀.၀၃၆ ၀.၀၃၆ ၀.၀၀၀ ၀.၀၃၆
( ) ယ ရ ၀.၂၅၇ ၀.၂၅၆ ၀.၀၁၆ ၀.၂၄၀
( ဂ ) နယစပ ရ ရ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ -
(ဃ) ပန ရ ၀..၀၀၂ ၀.၀၀၂ - ၀.၀၀၂
(င) စ ပ ရ ၊ မ မ ရ ငဆ မ င ၁.၉၀၈ ၀.၇၉၁ ၀.၀၈၄ ၀.၇၀၇
( စ ) ပ ဆ င ရ ငဆ သယ ရ ၂.၈၉၅ ၁.၆၈၃ ၀.၂၅၈ ၁.၄၂၅
(ဆ) သယဇ တ ငပတဝန င ထန သ မ ရ ၀.၀၃၂ ၀.၀၃၂ ၀.၀၀၅ ၀.၀၂၇
(ဇ) လ ပစစ ငစမ အင ၅.၇၄၂ ၃.၇၉၇ ၀.၈၂၁ ၂.၉၇၆
(ဈ) စ မ ၁.၆၂၅ ၁.၅၂၁ ၀.၁၃၈ ၁.၃၈၃
( ) စပ ရ င သန ရ င ဝယ ရ ၀.၀၂၆ ၀.၀၂၆ ၀.၀၀၀ ၀.၀၂၆
(ဋ) ပ ရ ၀.၁၆၉ ၀.၀၅၄ - ၀.၀၅၄
(ဠ) နမ ရ ငအ စ ၀.၀၈၉ ၀.၀၃၉ - ၀.၀၃၉
(ဍ) စမ န ငဘ ရ ၃.၅၄၃ ၃.၂၉၀ ၁.၁၅၁ ၂.၁၃၉
(ဎ ) ဆ လပ ရ ၁.၂၆၀ ၀.၁၀၆ ၀.၀၁၆ ၀.၀၉၀
(ဏ) ရန နမ တ စ ပင ၀.၄၃၆ ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၅
သ ယ ရ မတ
(တ) မ လ မ တ စ ပင ၀.၁၀၂ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ -
သ ယ ရ မတ
စစ ပ င ၁၈.၁၂၃ ၁၁.၆၄၁ ၂.၄၉၂ ၉.၁၄၉

၆၈။ ၃၁-၃-၂၀၁၇ နတင နအဖ အစ မ ၏ ထတယသ စ ပ ဖစ သ ပ ပ မမ မ


အ မရ န ဒ လ ၁၁.၆၄၁ ဘလယရသ အန ပ ပ ငမ အ မရ န ဒ လ ၂.၄၉၂ ဘလယ
ရသ ဖင ပ ရန နရ နသ ပ ပ ငပမ ဏမ အ မရ န ဒ လ ၉.၁၄၉ ဘလယရ နပ သ -
( ) လ ပ စစ င စ မ အင ဝန နမ မအမ ဆ ယထ ပ ၊ စမ န င
ဘ ရ ဝန နသ ဒတယအမ ဆ ရယထ င၊
( ) မအမ ဆ ပ ဆပ ငသ ဝန နမ စမ/ဘ ဝန န ဖစ ပ ဒတယ
အမ ဆ ပ ဆပသ ဝန နမ လ ပစစ ငစမ အငဝန န ဖစ င ၊
( ဂ ) ၃၁-၃-၂၀၁၇ နတင ပ ပ မအမ ဆ နရသ နမ လ ပစစ ငစမ အင
ဝန န ဖစ င တ တ ရရပ သ ။
၆၉။ ငင/အဖ အစ အလ မအ အ န။ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရ နရ ငင/အဖ အစ
အလ ပ ပ မအ အ နမ အ ပ အတင ဖစပ သ -
(အ မရ န ဒ လ ဘလယ)
င ထတယ
စ အ င အရ ပ ပ င ပ ရန င
ပမ ဏ သစ င
( ) ဂ ပန ၅.၄၄၀ ၂.၂၂၇ ၀.၀၉၅ ၂.၁၃၂
( ) သစ တ ယ ၀.၁၂၀ ၀.၁၂၀ - ၀.၁၂၀
(ဂ) ဖငလန ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ - ၀.၀၀၃
(ဃ) ပငသစ ၀.၄၉၉ ၀.၄၉၉ ၀.၀၃၆ ၀.၄၆၃
( င ) ဂ မန ၀.၈၆၄ ၀.၈၆၄ ၀.၁၇၁ ၀.၆၉၃
(စ) အတလ ၀.၀၂၁ - - -
(ဆ) နယသ လန ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈ - ၀.၀၀၈
(ဇ) အဂလန ၀.၀၃၄ ၀.၀၃၄ - ၀.၀၃၄

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

င ထတယ
စ အ င အရ ပ ပ င ပ ရန င
ပမ ဏ သစ င
(ဈ) တ တ ၅.၁၉၄ ၄.၆၁၂ ၀.၇၃၇ ၃.၈၇၅
( ) အ ယ ၀.၅၆၄ ၀.၂၈၁ ၀.၀၉၆ ၀.၁၈၅
(ဋ) ရယ ၀.၅၀၂ ၀.၁၉၆ ၀.၀၅၇ ၀.၁၃၉
( ) မ လရ ၀.၃၀၀ ၀.၃၀၀ ၀.၃၀၀ -
(ဍ) ဆ ဒ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၂
(ဎ) ထင ၀.၁၄၄ ၀.၁၄၂ ၀.၁၁၈ ၀.၀၂၄
(ဏ) ဆ ဗ ယ ၀.၀၈၇ ၀.၀၆၁ ၀.၀၄၅ ၀.၀၁၆
(တ) အဒဘ ၁.၄၂၈ ၀.၈၆၃ ၀.၃၄၀ ၀.၅၂၃
(ထ) အအငအ ဖ ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၁ - ၀.၀၀၁
(ဒ) အ ငဒ အ ၂.၇၈၅ ၁.၃၉၁ ၀.၄၇၄ ၀.၉၁၇
(ဓ) အ ငအ ဖ အဒ ၀.၀၁၇ ၀.၀၀၃ - ၀.၀၀၃
(န) အပ ၀.၀၄၂ ၀.၀၃၃ ၀.၀၂၂ ၀.၀၁၁
(ပ) အအ ဖဒ ၀.၀၄၃ - - -
စစ ပ င ၁၈.၁၂၃ ၁၁.၆၄၁ ၂.၄၉၂ ၉.၁၄၉

၇၀။ ပ တင မ။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအထ စအလ ထတ ဝ ရ င


သ ငတ စ ပ၊ ငတ လ မတမ မ ပန လ ရ တပ မ မပ န
စ နရ ပ တင မ အသ တငလ နအ အ နမ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလယ)
စ စ ငတ လ မတ ငတ စ ပ စစ ပ င
( ) ၃၁-၃-၂၀၁၁ ၁,၅၂၁.၈၄၅ ၃၇၀.၈၁၈ ၁,၈၉၂.၆၆၃
( ) ၃၁-၃-၂၀၁၂ ၁,၁၃၀.၆၃၆ ၅၂၆.၆၁၄ ၁,၆၅၇.၂၅၀
(ဂ) ၃၁-၃-၂၀၁၃ ၆၉၁.၄၇၂ ၁၉၅.၂၇၇ ၈၈၆.၇၄၉
(ဃ) ၃၁-၃-၂၀၁၄ ၄၂၀.၀၄၅ ၇၇၀.၁၉၅ ၁,၁၉၀.၂၄၀
(င) ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၃၇၆.၃၂၃ ၉၆.၉၂၆ ၄၇၃.၂၄၉
(စ) ၃၁-၃-၂၀၁၆ ၃,၅၂၂.၈၂၆ (-)၂၈၅.၇၄၅ ၃,၂၃၇.၀၈၁
(ဆ) ၃၁-၃-၂၀၁၇ ၁,၅၂၄.၃၁၃ ၇၇၁.၂၃၈ ၂,၂၉၅.၅၅၁

၇၁။ ပ တင ပ ပ မ င ဂ ဒပအ ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအထ ပ တင ၊


ပ ပ မလ န င မ င ဂ ဒပအ တမ အ ပ အတင ဖစပ သ -
( ပဘလ ယ )
ပ တင ပ ပ မ
ဘ ရ စ ပ တင ပ ပ မ မ င မ င စစ ပ င င
စ ဂ ဒပ
နဆ သ န မ မ စစ ပ င ဂ ဒပ အ ဂ ဒပ အ ဂ ဒပ အ
ရ င န ရ င န ရ င န
၁ ၂ ၃ ၄ ၅=(၃+၄) ၆ ၇=(၃ ၆) ၈=(၄ ၆) ၉=(၅ ၆)
( ) ၃၁-၃-၂၀၁၂ ၉၉၃၈ ၆၃၃၅ ၁၆၂၇၃ ၄၆၆၀၆ ၂၁.၃ ၁၃.၆ ၃၄.၉
( ) ၃၁-၃-၂၀၁၃ ၁၀၈၂၄ ၇၃၀၁ ၁၈၁၂၅ ၅၁၂၀၇ ၂၁.၁ ၁၄.၃ ၃၅.၄
( ဂ ) ၃၁-၃-၂၀၁၄ ၁၂၀၁၄ ၉၅၆၁ ၂၁၅၇၅ ၅၉၂၄၉ ၂၀.၃ ၁၆.၁ ၃၆.၄
(ဃ) ၃၁-၃-၂၀၁၅ ၁၂၄၈၇ ၉၅၄၅ ၂၂၀၃၂ ၆၆၂၃၆ ၁၈.၉ ၁၄.၄ ၃၃.၃
( င ) ၃၁-၃-၂၀၁၆ ၁၅၇၂၄ ၁၂၂၄၆ ၂၇၉၇၀ ၇၃၃၁၄ ၂၁.၄ ၁၆.၇ ၃၈.၁
( စ ) ၃၁-၃-၂၀၁၇ ၁၈၀၂၀ ၁၀၈၄၁ ၂၈၈၆၁ ၈၁၀၆၄ ၂၂.၂ ၁၃.၄ ၃၅.၆

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၇၂။ ၃၁-၃-၂၀၁၇ နတင ပ တင မ ပ ၁၈၀၂၀ ဘလယ၊ ပ ပ မ ပ ၁၀,၈၄၁


ဘလယ ၊ စစ ပ င မ ပ ၂၈,၈၆၁ ဘလယ ဖစ ပ GDP မ ပ ၈၁,၀၆၄ ဘလယ ဖစ သ
င မစစ ပ င သ GDP ၏ ၃၅.၆ ရ င န ဖစ င တ ရပ သ ။
၇၃။ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏သ သပအ ပ ။ ငင တ ၏ မစ စ ပ င မ
တစ စ ထ တစ စ မ ပ လ င တ ရရ ပ ၃၁-၃-၂၀၁၇ နရ ပ တင ပ ပ
မ င ဂ ဒပအ မ ၃၅.၆ ရ င န ရသ ဖင ပ သ မစ မ န မပ မ င မန စ ရ
အ လထ ဆ ငရ ရနလအပပ သ ။
ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတ၏ လလ တရ
၇၄။ ပ ပ မလ နမ ။ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ရ နရ ပ ပ မလ နမ သ
တအဆ ဆ ယထ သ မမ ဖစ ပ လအလ ပင ပ အ ပ
အတင တ ရရပ သ -
(အ မရ န ဒ လ သန ပ င )
၃၁-၃-၂၀၁၇
င ထ တယ ပ ဆပ င
စ အ င အရ ထအရင အတ န
စ ပတနဖ သ စပ ရန န သ တမ ( စ)
ပ ဆပ ပ
( ) ၁၉၈၈ စမတငမ ၅,၄၉၁ ၅,၂၈၈ ၁,၀၂၃ ၄,၂၆၅ ၀.၀၁% မ ၃ % ၁၅ စ မ ၄၀ စ
( ) ၁၉၈၈-၁၉၈၉ မ
၄,၅၃၅ ၄,၁၅၀ ၁,၃၇၈ ၂,၇၇၂ ၂% မ ၄.၇၈ % ၂၀ စ
၂၀၁၀-၂၀၁၁ အထ
( ဂ ) ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မ
၆,၃၁၉ ၂,၁၉၇ ၉၁ ၂,၁၀၆ ၀.၀၁% မ ၅ % ၁၀ စ မ ၄၀ စ
၂၀၁၅-၂၀၁၆ အထ
(ဃ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ ၁,၇၇၇ ၆ - ၆ ၀.၀၁ %မ ၁.၅ % ၂၀ စ မ ၄၀ စ
စစ ပ င ၁၈,၁၂၂ ၁၁,၆၄၁ ၂,၄၉၂ ၉,၁၄၉

၇၅။ ပ တင ပ ပ ငရယမအ အ န။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စအတင စစ ပ င ရယ


သ ပ တင ပ ပ ငအ အ န ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ င ငယ ပ အ ပ
အတင ဖစရ ပ တင င ဖစသ အစ ရ ငတ စ ပ ရ င မ င အစ ရ ငတ
လ မတ လလတင ရ င မတ တတ ဆ ငရ င ပ မနမ ငင တ ဗဟဘဏသ
ငတ လ မတ ရ င မ(ဗဟဘဏမ ယ င) လ ဆ ငရ င ပသ ။ ပ ပ င
ထတယသ စမတငမ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စထ လ န င တ ရရပ သ -
( ပဘလယ)
စ အ င အရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
( ) ပ တင င ၅,၀၀၀.၁ ၇,၁၃၄.၆
- အစ ရ ငတ စ ပ ရ င မ ၈၀၉.၂ ၁,၂၀၁.၆
- အစ ရ ငတ လ မတ လလစနစ ရ င မ ၁,၂၂၅.၀ ၃,၆၂၂.၇
- အစ ရ ငတ လ မတဗဟဘဏသ ရ င မ ၂,၉၆၅.၉ ၂,၃၁၀.၃
( ) ပ ပ ငအမနထတယသ စမ ၇၆၈.၁ ၆၃၅.၅
စစ ပ င ပ တင ပ ပ ယ င ၅,၇၆၈.၂ ၇,၇၇၀.၁

၇၆။ ပ တင ငအသ တင ယမ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၊ ပ တင င အသ


တင ယမ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ အသ တင ယမ င ငယ ပ အ ပ အတင

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

ဖစရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတင ပ တင င စစ ပ င ယမပမ ဏ ပမမ ပ သ လ


ပနလ ရ တ င( င ပနဆပ င ) ပ ၄,၈၃၉.၁ ဘလယအထ ဆ ငရ င သ
အတ စအတင အသ တင ယ ငသ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စထ လ သ င
လလ တ ရရပ သ -
( ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၊ ပ တင ငအသ တင ယမ
( ပဘလ ယ )
စ အ င အရ ရ င င ရ တ င အသ တင
(၁) အစ ရ ငတ စ ပ ရ င င ၁,၂၀၁.၆ ၄၃၀.၄ ၇၇၁.၂
(၂) အစ ရ ငတ လ မတ ရ င င ၅,၉၃၃.၀ ၄,၄၀၈.၇ ၁,၅၂၄.၃
- လလစနစ ရ င င ၃,၆၂၂.၇ ၃,၃၁၁.၇ ၃၁၁.၀
- ဗဟဘဏသ ရ င င ၂,၃၁၀.၃ ၁,၀၉၇.၀ ၁,၂၁၃.၃
စစ ပ င ၇,၁၃၄.၆ ၄,၈၃၉.၁ ၂,၂၉၅.၅

( ) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ၊ ပ တင င အသ တင ယမ
စ အ င အရ ရ င င ရ တ င အသ တင
(၁) အစ ရ ငတ စ ပ ရ င င ၈၀၉.၂ ၁,၀၉၅.၀ (-)၂၈၅.၈
(၂) အစ ရ ငတ လ မတ ရ င င ၄,၁၉၀.၉ ၆၆၈.၁ ၃,၅၂၂.၈
- လလစနစ ရ င င ၁,၂၂၅.၀ ၆၆၈.၁ ၅၅၆.၉
- ဗဟဘဏသ ရ င င ၂,၉၆၅.၉ - ၂,၉၆၅.၉
စစ ပ င ၅,၀၀၀.၁ ၁,၇၆၃.၁ ၃,၂၃၇.၀

၇၇။ ပ တင ပ ပ မအတ အတ စရတ သ စမ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စတင


ပ တင ပ ပ မမ အတ အတ စရတ သ စမ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ င ငယ ပ
အ ပ အတင တ တ သ စ ရပ သ ။ ပ တင မအတ အတ စရတပမတ တ
ရ ငမ ပ တင မလ န င တတ မ င ငင တ ဗဟဘဏသ ရ င သ
ငတ လ မတအတ အတ န ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စအထ ၄ ရ င န ပ သအတ န ဖင
ပ ရ မ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စတင လလစနစ ရ င မအရ စ ပ မ မ အတ န ဖင
ပ ရ သ င ဖစပ သ -
( ပသန ပ င )
စ အ င အရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
( ) ပ တင မအတ အတ စရတ ၆၆၃.၇၅၅ ၈၅၂.၄၃၉
( ) ပ ပ မအတ အတ စရတ ၁၉၉.၁၁၁ ၂၂၅.၂၃၂
စစ ပ င ၈၆၂.၈၆၆ ၁,၀၇၇.၆၇၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ ပ ထ ငစအဆင န၊ အဖ အစ မ မ တင ပလ သ
စ ရင စစအတ ပ ပသ အမနစ ရင (Actual)မ

၇၈။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စအတ ပ ထ ငစဘ ငအရအသ စ ရင မ င


စပလ ၍ ပ ထ ငစအဆင န၊ အဖ အစ မ ၏ စ ရင စစအတ ပပသ အမနစ ရင
မ ပ ထ ငစအစ ရအဖ ၂၆-၃-၂၀၁၈ ရ စပ စ ဖင တင ပလ ပ ၍ အ ပ အတင
တတင ပအပပ သ ။ အ သ စတစ ရင မ န ဆ တ(ဃ) ဖင ပ တတင ပ
ထ ပသ -

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

( ပဘလယ)
စ အ င အရ ပ ပင ပ နမန အမနစ ရင ရ င န
( ) ရ င ၁၇,၀၉၅ ၁၆,၉၇၀ ၉၉.၂၇
သ မန ၁၅,၄၃၂ ၁၆,၀၁၈ ၁၀၃.၈၀
ငလ ငရင ၃၁၃ ၂၃၀ ၇၃.၄၈
မ ၁,၃၅၀ ၇၂၂ ၅၃.၄၈
( ) သ င ၂၁,၁၀၆ ၁၈,၉၄၁ ၈၉.၇၄
သ မန ၁၅,၆၂၆ ၁၄,၄၁၆ ၉၂.၂၆
ငလ ငရင ၄,၉၃၅ ၃,၉၇၉ ၈၀.၆၃
မ ၅၄၅ ၅၄၆ ၁၀၀.၁၈
( ဂ ) ပ င(+)/လ င(-) (-)၄,၀၁၁ (-)၁,၉၇၁ -
(ဃ) ဂ ဒပ ၈၁,၀၆၄ ၇၉,၇၂၁ -
( င ) လ င ငဂ ဒပအ ၄.၉၅ % ၂.၄၇ % -

မတ ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စ၏ GDP အမနစ ရင မ စ န န မန စ ရင ဖစပ သ ။


၇၉။ အထ ပ ဇယ အရ ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတသ အ ပတ သ သပ
ရရပ သ -
( ) ရ ငတင ၉၉.၂၇ % ဆ ငရ င ငမ သ မနရ င ရ မန ထ
လနရရ င င ဖစပ သ ၊
( ) မရ ငတင ၅၃.၄၈ % သ ဆ ငရ င ငသ င မလ Disbursement
Plan အတင ထတယသ စမမ ပ င င င ဖစ ပ ငလ ငရင အသ စရတပ
င ဖင ဆ ငရ သ လပငန မ ၏ အ ငအထ ဖ ဆ ငရ င
မ ထ စ င တ ရရပ သ ၊
(ဂ) မသ ငတင ရ မန အတ င ပ ဝစ ဆ ငရ င ပ ထသ
ဆ ငရ င ငသ ပ ပ င ပ ဆပ ရ ငစပလ ၍ မမတ ငင၏
တတ ၊ တ ဝန မ ဖ ပ င င ပင ဖစပ သ ၊
(ဃ) လ င ငဂ ဒပအ လ န ဆင သ လ ပ ပ ငမ လ ထ
အတင ထတယသ စ ငမမရ င ၊ ငလ ငရင အသ စရတပ လပငန မ
အပ အဝ ဆ ငရ ငမမရ င တ င အသ စရတမ လ န မ င
ဖစရ ငင တ အတ အ ရ စ သ လ န ဆင မ မဟတ င
သ သပရရပ သ ။

ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတ၏ သ သပ ငအ ပ

၈၀။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ စအတ ပ တင အသ တငထတလပမ င ဝန ဆ ငမတနဖ


တတ မ န (GDP Growth Rate) ၅.၉ ရ င န သ ရ ပ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စထ လ န
ရ ငမ အ ဖ ပပ အ ငမ င လယယ တစ လ ၏ ထတလပမသ
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ စ ထတလပ မ ပင မ ပ မ င င ဖစ င သ သပရရပ သ -
( ) ၂၀၁၆ စ၊ ဇလငလ င သဂတလမ တင ဖစ ပ သ မစ ရတ မ၊ ရ
နစ မ ပမတ င လယယ ထ တလပမ ဆင ရ င ၊
( ) သစထတလပမရပဆင င င သစ တ ထတလပမ ဆင ရ င ။
C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx
ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

၈၁။ အ နအ ရရ ငတ တ လ ရ သ လ အ နရရ င င ဂ ဒပအ မ နမ


ဆပင ဖစပ သ ။ အထ သ ဖင အ နရ ငတ တ မသ ပ တင အသ တငထတလပမ တနဖ
တတ မ န င င ဖ င ပမ န တ လနရရ အ င ဆ ငရ ငရန လအပပ သ ။
လ ရအ န န ထ မ မ သင လ သ နထ မ ဖစ၍ န ထ တ မင င မပဘ
အ ပ အတင ဆ ငရ သငပ င သ သပအ ပ အပပ သ -
( ) အ န မ ထထ ရ ရ ပမတ ဆ ငရ သ ရန၊
( ) အ န မ နယ ပယ (Tax Base) ယ ပန ပ တ တ င ရန
အလ အလ ငသ နသယလပငန န င အထ နစ နတ ပမ
ရရ ရ ပမတ ဆ ငရ ရန၊
( ဂ ) အ နထမ ပ သမ သ အ နဝန ဆ ငမမ ပမ ဖ ဆ ပ င ရ အတ
အ နဆငရ ပ ပင ပ င လမမ အရနအဟန မငတင ဆ ငရ သ ရန၊
(ဃ) အ နဆ ငရ ပ ပ လပငန မ ပ မ ဆ ငရ သ ရန၊ ထသ ဆ ငရ ရ
တင အ နထမ ပ သမ သ မ အ နဆငရ ဝနထမ မ ပ ပ ပ
လပငန မ ဆ ငရ ရန၊
(င) ပ ထ ငစ၏အ နအ ပ ဒပ ပ န ငအ အ နဆငရ တ ဝန
ပနသ အ န ထမ ပ သမ အ အသ အမ တ ပ င ၊ ထ သင သ
မင မမ စမ ဆ င ရ ပ ငတ အ ငအထ ဖ ဆ ငရ ရန။
၈၂။ ပ ထ ငစ၏ရသ မန ငစ ရင အ ငအထ ဖ ဆ ငရ ငမ ငစပလ
၍ အ ဖ ပပ လပ ဆ င မ သ ယ တ ဖ ပပ အ ငအ မ အရ တ ဆ
ဘ ရစ မ ငမ င၊ တ ဆဘ ရစ မ ဆ ငရ င
ဖစ သ လ န၊ အဖ အစ မ ၏ ဘ င အရအသ ဆ င ရ ပ ဒ ငအ လ န
ဆ ငရ ရန အ လ ထ မ ထ စ င သ သပရရ၍ န ငတင ဘ ငအရအသ
ဆငရ ပ ဒပ န မ င တ ဆဘ ရစ မ မ ငအ လ န ဆ ငရ ရ
ပမတ ဆ ငရ သ ရန လအပ င သ သပအ ပ အပပ သ -
( ) အ ထ ထပလ ရနပ ငစ ရင (GRF)သ ဘ ရ စ လန ပ မ ပ လ င
ပနလ အပ င င ဖ စ င ပ ငတင ပ င ဖစ ပ င ။ တ ဆဘ ရ
စ မ ငမ င င စအလ ပလ ရနပ င ပနလ အပ ရ အတ
ငင တ သမတ ၏ န အတင အတအ လ န ဆ ငရ မ
အ န န င သ သပ တ ရရပ သ ။
( ) ဘ ရ စ လနသ စ င ပ င ။ အ ပအ မ အရ န/ အဖအစ
မ ၏ဘ ငအရအသ ဆငရ ပ ဒ ငအ လ န ဆ ငရ ရန အ လ ထ
မ ထ စ င-
(၁) ဘ ရ စ လန သ စ င ပ င အတ ရ န သ
စမ န ငဘ ရ ဝန န၏ ၁၀-၁၁-၁၉၇၂ ရ စပ " စ နမ ၏
အ စ ရင ပ နမ အတ ငစ ရင ထန သမ ရ န လမ န "
စ ပ ဒ ၅၆၊ အပ ဒ (ဃ-၃)(ဃ-၄) င (ဃ-၅)တ ဖစ ရ ပ ဒတစ ရပ
န တစရပ ဖင လန ဆ ငရ မ ဖစ င ၊

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

(၂) စ ပဒ ၅၆၊ အပဒ (ဃ-၃) င(ဃ-၄)တမ တ လန ရ ငစ တ င


မနမ ဆရယလစလမ စ ပ တ၏ ဗဟ ပ ငစ ပ ရ တတတင " ပ ပမ
ပစ ဝယယမမ အတ သ ဆငရ နအဖ အစ မ သ ငငပ င
ငင င ဖင ပ ပမ တ ဆ သယစ ပ ပဆ ဝယယသ စနစ
ငသ ပ င ပ မမ Letter of Credit (LC)စနစ ဖင မနမ ငငဘဏ၊
ငင င နမတစဆင ပ င" င"တ ဆ ရ လပငန အ လ
ငငပင ဆ လပ ရ လပငန ပ ရ ရင သ လပငန အပ ဆ ငရ င
ဖစ၍ အစ ရ နအ င င င ပ မ"တအတ ငပ ထ သ ဖစ င ၊
(၃) စ ပဒ ၅၆၊ စ ပဒ (ဃ-၅)မ ပ ထ ငစအစ ရလ ထ တင ဘ ရ
ဝန န၏ ၁၆-၉-၂၀၁၅ ရ စပ စ အမတ၊ ဘ -၄/၁/၁၃(၉၂၀/၂၀၁၅) ဖင
"ပ ထ င စ အစ ရအဖ ၏ င ပ အရ လ ရဘ ရ စတင
တ ဆ မလပငန ရ န ပ န ပ ပ စ နပ အ ပ သတ င ပ မ
န ဘ ရ စ ဇနလ ၂၄ ရ မတငမ ပ သ အသ စရတ" မ ဟ
၂၀၁၅ စတငမ ထပမ ဖ စ ထ သ န တစရပ ဖစ ပ လ ရ
စ စပ ရ စနစတင တ ဆ ရ င ပစ ဝယယ ရ လပငန
တငဒ စနစ ဖင ပ တင မဏမ သ လပငန အပ ဆ ငရ င ဖစ၍
ပဂလ သ င ပ မမ ဖစ င ၊
(၄) ပ တင မဏမ သ တငဒ စနစ ဖင လပငန အပ ဆ ငရ င ဖစ၍
တ ဆ ရ လပငန ပ စ ရမ လ၊ ပစ ပ သင ရမ လမ
သ ဘ တစ ပမ တင အတအလင ထ သင ပဆထ ပ ဖစရ ၎င လ
သတမတ အတင ပ စ အ င ဆ ငရ ရမ တ ဝနမ သ ဆငရ
တ ဆ ရ လပငန ဆ ငရ သ၊ ပစ ပ သင သတ၏ တ ဝနသ ဖစ င ။

၈၃။ ပ ထ ငစဘ ရနပ င ပငပမ ဆ ငရ သ ပ ထ ငစဝန န၊ အဖအစ မ ၏


၃၁-၃-၂၀၁၇ ရ နရ ငင သ ငလ နမ USD ၅၇၁.၇၃၉ သန ဖစရ ၎င လ န
ငမ င စပ လ ၍ ပ မတ ဆ င ရ မအ အ န ပ ထ င စ လ တ တ မ တစ ဆင
ပ သမ သ ပငလင မငသ စ ရင လင တင ပရနလအပ င သ သပအ ပ အပပ သ ။

၈၄။ ပ ထ ငစဝန န၊ အဖ အစ မ အ န ဖင ပ ပအ အ ရ င င ယ င ဖင
ဆ ငရ သ လပငန မ ၊ လပငန စမ န မ စမ န လ ထ ငအ အ ငအထ
ဖ ဆ ငရ ငမမရ င ၊ အ အ ရ င င ယရ ငမ ဘတဂ ငပ ငအ
ထတယသ စ ငမမရ င တ ငစပလ ၍ သ ဘ တစ ပပ Disbursement Plan ငအ
ထတယသ စ င ရ င ၎င ထ တ ယ သ စ င ပ လ ပ ငန မ အတ င ပ ပ ဝဝအ င
အထ ဖ ဆ ငရ င ရ ပမတ ဆ ငရ သ ရန လအပ င သ သပအ ပ အပပ သ ။
၈၅။ ပ သ င စ ရင ပ ပ င မတ သ စမ န ငဘ ရ ဝန နမ ပ စ
ပ ပလ သ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စအတ အမ သ စမ န စပတလ အစရင စ ၊
ပ ထ ငစ၏ဘ ငအရအသ ဆငရ စပတလ အစရင စ ၊ အ နရ ငအစရင စ မ င အစ ရ၏

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


ပ ထ င စလ တ တ ၁-၈-၂၀၁၇ ရ တင

မဆငရ စပတလ အစရင စ တ ငစပလ သ အ အ နအရပရပတအ ပ စစစသ သပ ပ


အ ဖ ပပ လလ တရ င သ ဘ ထ မတ အစရင စ (၅) စ င ပ ထ ငစလတ တ သ
အစရင တင ပ ပ ဖစပ င ဖ ပအပပ သ -
( ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ ပထမ(၆)လ အ နရ ငစ ရင မ ငစပလ ၍
အစ ရင စ အမတစ (၁/၂၀၁၇)
( ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ ဒ တ ယ(၆)လ အ န ရ င စ ရင င စပ လ ၍
အစ ရင စ အမတစ (၈/၂၀၁၇)
(ဂ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ အမ သ စ မ န စ ပတ လ အစ ရင စ
င စပ လ ၍ အစ ရင စ အမတစ (၁၀/၂၀၁၇)၊
(ဃ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ ပ ထ ငစ၏ ဘ င အရအသ ဆ င ရ
စပတလ အစရင စ င စပ လ ၍ အစရင စ အမတစ (၁၁-၂၀၁၇)
(င) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ ဘ ရ စ အစ ရ၏ မဆ ငရ စပတလ အစရင စ
ငစပလ ၍ အစ ရင စ အမ တ စ (၁/၂၀၁၈)
၈၆။ သပ ၍ ပ ထ ငစစ ရင စစ ပ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ရ စ စစ ဆ တ ရ
အစရင စ ငစပလ ၍ ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတ၏ လလ တရ င သ ဘ ထ မတ
အစရင စ အမတစ (၇/၂၀၁၈)၏ အပင (၂) င အပင (၃) တအ ယ အစရင စ စ ပဒ-၂ ( )၊ (ဂ) တပ
အတင ပ ထ ငစလတ တ သ ဆ လ တင ပသ မ ဖစပ င အစရင တင ပအပပ သ ။

ပ ထ ငစ လတ တ ၊ ပ သ ငစ ရင ပ ပ င မတ

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Audit Report(2018).docx


၁-၈- ၁၇

နောက်ဆက်တွဲ(က)
၁၆- ၁၇

( )

၁၅- ၁၆ ၁၆- ၁၇

( ) ၁၆,၃ ၆.၁၇၈ ၁၇, ၄၅.၁၉၇ ၁၆, ၄၇. ၉၈ ၉၅.၃

၁ ၁၁,၃၅၇.၄၁၃ ၁ , ၄ .၆၃၄ ၁၁, ၇၈. ၆ ၉၃.၇

၄,၈ .၃၃၅ ၄,၉ .၉၄၈ ၄,၉၁၇.၆၃၈ ၉၉.၉

၃ ၁ ၈.၄၃ ၈၁.၆၁၅ ၅၁.၆၃၄ ၆၃.၃

( ) ၁၆,၉၆ .၇၅၇ ၁၈,၉၃ .၇၁ ၁၈,၄၇၇. ၅၉ ၉၇.၆

၁ ၈၈.၃၆၇ ၈၄.၆၈၇ ၈ . ၇၇ ၉၆.၉


၅၁ . ၇ ၇ ၁.၉၉ ၅၇ . ၄၉ ၈၁.၅

၃ ၁ ,၄၉၆. ၃၁ ၁၃,၈၆၉.၈ ၁၃,၆၅၉.၁၇၆ ၉၈.၅


၄ ၇၁၆. ၈ ၇၄၇.၇၃ ၇၇၃.၈၄၁ ၁ ၃.၅
၅ ၃,၁၄၉.၆၅ ၃,၅ ၆.၄၉၉ ၃,၃၈၉.၉၁၆ ၉၆.၁

(ဂ) ၃, ၇. ၉ ၅,၃၅ .၄ ၅, ၇၉.၄၄၄ ၉၈.၉

၁ ၇,၁၃၃.၃၇၅ ၇,၇၁၁.၅ ၉ ၇,၆၆၅. ၇၅ ၉၉.၄


,၆၃၉.၃၈ ၃, ၈၃. ၃၉ ,၉၃၈.၉၇ ၈၉.၅

၃ ၃.၇၇၅ ၁ .၅၅၆ ၃ ၉.၄၆၈ ၁၄၇.


၄ ၁,၅ ၆.၅၆၉ ၁,၆ .၁ ၁,၅၇၃.၆ ၉ ၉၈.၃

၅ ၁,၄၁၇.၉၄ ၁,၅၈၄.၁ ၁ ၁,၅၉ .၄၃၄ ၁ .၄


၆ ၁ , ၈၆. ၄၉ ၁ ,၉၆၁. ၇၇ ၁၁, ၁.၈၆၆ ၁ .၄

၅၆,၄၇၆. ၅ ၆၁,၃ ၆.၃ ၉ ၅၉,၈ ၃.၈ ၁ ၉၇.၅


(ဂ )

၁ - ၁၁
၁-၈- ၁၇ ။

နောက်ဆက်တွဲ
၁၃- ၁ ၁၆- ၁၇

၁၃- ၁ ၁ - ၁၅ ၁၅- ၁၆ ၁၆- ၁၇


)
၁ ၆.၈၆၁ ၉၉. ၁ ၅၉၁.၃၃၁ ၃၃၃၁.၈၁၇

၁ .၉ ၈ .၉ .၉၇ ၁. ၈၇
၁၇၁၁. ၁၉၅၉.၈ ၆ ၁ ၇.၁၈ ၁၈၉ .၁၈၇
-၅ ၇.၅၉၃ ၁ ၅.၁၇၇ ၁. ၆.၆၈
- - - ၇.၆၅၅
၁၇ ၃.၈ ၇ ၁၈၅ .၆ ၉ ၁ ၅.၉၅၈ ၁၈၇၇.၈၅
၃ ၉. ၁၆ ၁၁.၈၇၁ ၉.၁၁၅ ၇.၈ ၅
၉.၆၃၃ ၃ .၃၈၃ ၃ .၁၃၈ .
၅ ၊ ၊ ၆၈.၇၆၅ ၃၃၅.၉၈၃ ၃၁၆.၃ ၁ ၃၅ .၁၇၆
၆ . ၆ ၇၇.၃၆၃ ၁၃၉.၃၉၉ ၇ .၇၅၇
-၅ ၈. ၁ ၁၁.၉၇၅ ၁ .၈၉၅ . ၉
- - - ၁၈.၃
၃ . ၅ ၆၅.၃၈၈ ၁ .၅ ၅၆.၃ ၅
၇ - - .၃ ၅ .၈၁၉
၈ - - - ၁. ၉၃

၉ - - - ၁, ၁. ၁၈
- - - - ၆.၉၈
- - - ၉၉ . ၃၆
၁၇၉၉.၈၃၅ ၃ .၉၃၈ ၃ ၆. ၃ ၃.၆၆၉
၁ ၁၈၁၆.၉ ၈ ၃ .၃၉၉ ၃၅၆.၃၃၈ ၃၆၉. ၅
-၅ ၁၇. ၉၃ ၁ ၉. ၆၁ ၉.၉၃၈ ၃၆.၇၉
- - - - ၈.၉၉၁
၁၇၉၉.၈၃၅ ၃ .၉၃၈ ၃ ၆. ၃ ၃.၆၆၉
၃ ၃၆၃. ၃ ၉၅.၅၉၈ ၆၇. ၈ .၁၈၇
၁ ၃၆၉.၅၈၁ ၉၉.၇၇၅ ၆၇.၆၅၅ ၈ .၉၆၉
-၅ ၆.၃ ၇ .၁၇၇ . ၁၃ .၇၈
၃၆၃. ၃ ၉၅.၅၉၈ ၆၇. ၈ .၁၈၇
၈.၈ ၈ ၁, ၈၈. ၈ ၉ ၉.၇၆ ၉၈၆.၇၅၇
၁ . ၁ . ၁ . ၈ . ၈
- . ၈ . ၃၆ .၁ ၇
၃ .၃၁ - - -
.၅ ၁ . ၇ ၈.၇ ၃ ၈.
၅ . ၉ . ၅ . ၅၇ . ၅၇
၆ ၇.၆၃၆ .၅ .၅၉ ၃.၆၈၇
၇ ၃.၁ ၃၃ .၉ ၆ ၃ ၃. ၇ ၈၈.၉ ၃
၈ ၇.၁၇ ၈. ၁၃ ၃၁. ၇ ၃ . ၁၇
၉ . ၅၆ ၁၁ ၉.၈၈၇ ၅၃ . ၈၅.၉၁၁

၁ ၅.၉၈၁ ၁ .၁၉၆ ၁၃.၇၈၅ ၉.၇၈၃

၅၈.၇၇၉ ၆၅၁၇.၉၇၈ ၆၃၁ .၇၃၅ ၇၁ . ၃


၁-၈- ၁၇ ။
-၈- ၇

နောက်ဆက်တွဲ( )
- ၆- ၇

- - ၃ ၃- ၄ ၄- ၅ ၅- ၆ ၆- ၇

၉. ၆ ၈.၇၉၃ ၈.၇၉ ၅၈.၉ ၄၆.၇၆၃ ၅ . ၉ ၅ ၄.၅၉၉

၄.၃၆၄ ၄.၄၃၅ ၃.၆ ၇ ၄၃.၉ ၉ ၄၆.၉ ၈ ၅ .၄၃၈ ၆၃.၆၇

၃ .၆ ၈ ၄.၄၃၆ ၆.၃၉ ၆၃. ၆၈.၄၆ ၇၃.၈၉၉ ၈.၉၉၇

၄ ၆.၉၇၈ ၈. ၃ ၃ . ၃၇ ၉၆. ၅၇ . ၅၃ ၃ .၇၃၉ ၃၉၅.၄၉၆

၅ ၅.၅ ၄ ၅.၅၃၇ ၅၈.၉ ၃ ၇၄. ၄၉ ၇ .၄ ၇၅.၅ ၆ ၆ . ၅

၆ ၆.၆၇ ၃.၇၈ ၇.၄ ၆.၅၄၉ ၄ .၇ ၃ ၄၅.၃၉ ၄၆ .၄၉၄

၇ ၄.၇၉၃ ၆. ၇၆ ၃ .၄၇၆ ၈ .၃၈၈ .၉၃၉ ၆.၃၆၅ ၃၉ . ၃၇

၈ ၃. ၇ ၄၉. ၃၇ ၉ . ၄ . ၃၃ ၃၆.၃၆၅ ၄ .၅ ၅ ၅၇၄. ၃

၉ ၈.၄ ၇ .၄၉၆ ၇. ၉ ၅၆.၉၆ ၈.၃၆ ၇. ၅ ၃၃၈.၅၉

၅. ၈ ၈.၃၃၉ ၄. ၃၈ ၃၆.၅ ၃ ၆၇. ၆ ၇ .၉၆၇ . ၈၉

. ၆ ၄ . ၆၄ ၄၆.၇၅၉ ၄၈.၉၈၃ ၃၃.၉၅၉ ၄ .၄ ၈ ၅ .၄၃၄

၉.၉၆၈ ၄.၆၃၈ ၆. ၆ .၉၃၈ .၆၇၄ ၄ .၈၅၈ ၈၅. ၉၇

၃ ၃.၅ ၈ ၄၈.၃၅ ၈၆.၈ ၄.၈၃ ၈. ၆.၄ ၈ ၈ ၇.၉၅

၄ ၈.၆၇၉ ၄ .၈ ၉ ၄၈. ၇၅ ၈၈. ၃၃ .၃၈၄ ၆. ၄ .၄၈

၆ . ၃ ၄. ၄ ၅၄၈.၉၅၉ ၅ ၄.၇၃၇ ၇ . ၇၅ ၆၈၈. ၉ ၅၉ ၈.၆ ၆


ထ ငစ တ တ နောက်ဆက်
၁-၈-၂၀၁၇ တတင ွဲ( ဃ ) ။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၊ စ ထ ငစ ဆင ၊ စ င င
စ ငတ င၊ ငစ င
င ( င)
( င)
င င င
စ စ စ င စ င စစ င
စ င
( ) စ ၅၄၁.၄၉၁ ၇၄၆.၇၁၀ ၁,၁၁၀.၂၄၀ ၂,၃၉၈.၄၄၁
( ) ၁၃,၈၁၅,၉၅၉.၈၇၆ ၃၀၆,၃၄၄.၂၉၇ ၁,၀၈၂,၅၁၄.၈၄၈ ၁၅,၂၀၄,၈၁၉.၀၂၁
(ဂ) ငင တ ဏ ၅၄၉,၂၀၈.၄၇၅ - - ၅၄၉,၂၀၈.၄၇၅
(ဃ) တ စ င ၁,၁၁၈.၁၇၆ - - ၁,၁၁၈.၁၇၆
(င) တ ငစ ၁၁၇.၀၉၃ - - ၁၁၇.၀၉၃
(စ) တ စ င တ ၄၆,၅၉၆.၁၀၂ ၁၁၄.၁၇၅ - ၄၆,၇၁၀.၂၇၇
(ဆ) ထ ငစ င င ၉၆၄,၄၄၇.၃၁၀ ၅,၃၃၄.၉၀၀ ၂၆၆,၉၂၁.၉၆၈ ၁,၂၃၆,၇၀၄.၁၇၈
၁။ ဆ င ၂၁၂,၈၅၆.၆၅၂ ၅,၃၃၄.၉၀၀ ၂၄၉,၈၃၈.၂၄၉ ၄၆၈,၀၂၉.၈၀၁
၂။ စစ ၅၁၂,၅၂၅.၅၄၈ - ၁၇,၀၈၃.၇၁၉ ၅၂၉,၆၀၉.၂၆၇
၃။ စစ ၂၃၉,၀၆၅.၁၁၀ - - ၂၃၉,၀၆၅.၁၁၀
(ဇ) ထ ငစ င င ၅၄,၃၁၅.၂၁၀ ၅.၆၀၈ - ၅၄,၃၂၀.၈၁၈
( )

စစ င ၁၅,၄၃၂,၃၀၃.၇၃၃ ၃၁၂,၅၄၅.၆၉၀ ၁,၃၅၀,၅၄၇.၀၅၆ ၁၇,၀၉၅,၃၉၆.၄၇၉

စ င ( င)
( င)
င င င
စ စ စ င စ င စစ င
စ င
( ) စ ၁,၀၈၀.၂၆၃ ၁၃၅.၄၁၈ ၁၈၄.၁၀၁ ၁,၃၉၉.၇၈၂

( ) ၁၄,၃၈၇,၇၀၂.၁၄၈ ၂၂၃,၄၇၄.၃၅၃ ၄၉၆,၃၀၃.၇၁၅ ၁၅,၁၀၇,၄၈၀.၂၁၆

(ဂ) ငင တ ဏ ၆၀၁,၃၉၅.၂၉၅ - - ၆၀၁,၃၉၅.၂၉၅

(ဃ) တ စ င ၁,၂၁၅.၃၀၅ - - ၁,၂၁၅.၃၀၅

(င) တ ငစ ၁၅၁.၈၀၂ - - ၁၅၁.၈၀၂

(စ) တ စ င တ ၄၂,၄၆၃.၀၃၆ ၉၃.၉၀၃ - ၄၂,၅၅၆.၉၃၉

(ဆ) ထ ငစ င င ၉၁၀,၆၇၄.၂၅၀ ၅,၇၄၀.၈၀၀ ၂၂၅,၇၉၄.၀၆၄ ၁,၁၄၂,၂၀၉.၁၁၄

၁။ ဆ င ၂၁၆,၅၅၄.၆၆၅ ၅,၇၄၀.၈၀၀ ၂၁၁,၁၀၉.၂၁၆ ၄၃၃,၄၀၄.၆၈၁

၂။ စစ ၄၉၈,၆၀၈.၇၇၄ - ၁၄,၆၈၄.၈၄၈ ၅၁၃,၂၉၃.၆၂၂

၃။ စစ ၁၉၅,၅၁၀.၈၁၁ - - ၁၉၅,၅၁၀.၈၁၁

(ဇ) ထ ငစ င င ၇၃,၂၄၂.၁၀၇ ၂၄.၀၃၉ - ၇၃,၂၆၆.၁၄၆


( )

စစ င ၁၆,၀၁၇,၉၂၄.၂၀၆ ၂၂၉,၄၆၈.၅၁၃ ၇၂၂,၂၈၁.၈၈၀ ၁၆,၉၆၉,၆၇၄.၅၉၉


2

င ( င)
( င)
င င င
စ စ စ င စ င စစ င
စ င

( ) စ ၇၅,၂၃၁.၈၆၉ ၁၇,၇၃၈.၆၀၅ - ၉၂,၉၇၀.၄၇၄

( ) ၁၄,၂၁၂,၈၅၅.၈၂၇ ၄,၅၇၈,၄၆၀.၁၆၆ ၅၀၁,၄၁၅.၂၃၁ ၁၉,၂၉၂,၇၃၁.၂၂၄

(ဂ) ငင တ ဏ ၃၈၂,၀၈၆.၆၂၇ ၂,၀၁၁.၉၉၈ - ၃၈၄,၀၉၈.၆၂၅

(ဃ) တ စ င ၁,၁၉၅.၅၈၆ ၄၁.၅၀၀ - ၁,၂၃၇.၀၈၆

(င) တ ငစ ၁,၄၆၆.၆၆၀ ၁၆,၇၁၆.၂၈၈ - ၁၈,၁၈၂.၉၄၈

(စ) တ စ င တ ၃၉,၁၁၂.၁၉၁ ၇,၅၈၇.၈၃၂ - ၄၆,၇၀၀.၀၂၃

(ဆ) ထ ငစ င င ၉၀၀,၃၀၁.၃၀၆ ၃၀၉,၆၈၃.၆၉၇ ၄၃,၁၇၁.၂၂၇ ၁,၂၅၃,၁၅၆.၂၃၀

၁။ ဆ င ၂၀၀,၇၁၀.၉၆၁ ၂၅၉,၃၇၆.၆၁၉ ၄၃,၁၇၁.၂၂၇ ၅၀၃,၂၅၈.၈၀၇

၂။ စစ ၄၈၇,၉၁၁.၀၆၃ ၃၈,၂၃၅.၀၂၈ - ၅၂၆,၁၄၆.၀၉၁

၃။ စစ ၂၁၁,၆၇၉.၂၈၂ ၁၂,၀၇၂.၀၅၀ - ၂၂၃,၇၅၁.၃၃၂

(ဇ) ထ ငစ င င ၁၃,၃၉၉.၅၂၈ ၃,၁၁၃.၄၇၇ - ၁၆,၅၁၃.၀၀၅


( )

စစ င ၁၅,၆၂၅,၆၄၉.၅၉၄ ၄,၉၃၅,၃၅၃.၅၆၃ ၅၄၄,၅၈၆.၄၅၈ ၂၁,၁၀၅,၅၈၉.၆၁၅

စ င ( င)
( င)

င င င
စ စ စ င စ င စစ င
စ င
( ) စ ၅၄,၄၈၄.၇၈၃ ၁၆,၃၆၃.၄၆၃ - ၇၀,၈၄၈.၂၄၆

( ) ၁၃,၀၇၈,၃၁၆.၈၆၃ ၃,၆၇၀,၈၈၇.၃၀၅ ၄၉၉,၀၉၈.၂၆၁ ၁၇,၂၄၈,၃၀၂.၄၂၉

(ဂ) ငင တ ဏ ၃၇၉,၇၇၉.၀၆၀ ၁,၈၆၄.၇၇၃ - ၃၈၁,၆၄၃.၈၃၃

(ဃ) တ စ င ၁,၁၅၀.၀၅၀ ၃၈.၅၅၇ - ၁,၁၈၈.၆၀၇

(င) တ ငစ ၁,၂၈၀.၃၅၄ ၁၅,၉၁၈.၀၅၄ - ၁၇,၁၉၈.၄၀၈

(စ) တ စ င တ ၃၁,၃၂၁.၀၁၀ ၇,၀၂၄.၃၄၂ - ၃၈,၃၄၅.၃၅၂

(ဆ) ထ ငစ င င ၈၅၆,၃၅၆.၀၈၂ ၂၆၃,၉၀၂.၃၁၄ ၄၆,၉၉၄.၉၂၃ ၁,၁၆၇,၂၅၃.၃၁၉

၁။ ဆ င ၁၈၇,၇၈၄.၄၆၀ ၂၁၇,၁၇၄.၀၆၀ ၄၆,၉၉၄.၉၂၃ ၄၅၁,၉၅၃.၄၄၃

၂။ စစ ၄၈၀,၁၄၇.၈၇၀ ၃၅,၅၀၃.၁၀၂ - ၅၁၅,၆၅၀.၉၇၂

၃။ စစ ၁၈၈,၄၂၃.၇၅၂ ၁၁,၂၂၅.၁၅၂ - ၁၉၉,၆၄၈.၉၀၄

(ဇ) ထ ငစ င င ၁၃,၃၂၆.၄၃၀ ၂,၆၅၇.၉၄၄ - ၁၅,၉၈၄.၃၇၄


( )

စစ င ၁၄,၄၁၆,၀၁၄.၆၃၂ ၃,၉၇၈,၆၅၆.၇၅၂ ၅၄၆,၀၉၃.၁၈၄ ၁၈,၉၄၀,၇၆၄.၅၆၈

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Annex (4)(16-17).docx


3

တင ဒ / စ င တဂ င ထ
( )

တင ဒ
စ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ င

( ) င ၉.၀၆၀ ၁၈.၇၉၃ ၂၈.၇၉၂ ၁၅၈.၉၀၁ ၁၄၆.၇၆၃ ၁၅၂.၂၉၀ ၅၁၄.၅၉၉

( ) ၄.၃၆၄ ၄.၄၃၅ ၁၃.၆၀၇ ၄၃.၉၀၉ ၄၆.၉၁၈ ၅၀.၄၃၈ ၁၆၃.၆၇၁

(ဂ) င ၂.၆၀၈ ၄.၄၃၆ ၁၆.၃၉၀ ၆၃.၂၀၂ ၆၈.၄၆၂ ၇၃.၈၉၉ ၂၂၈.၉၉၇

(ဃ) င ၆.၉၇၈ ၈.၂၃၂ ၃၁.၂၃၇ ၉၆.၀၅၇ ၁၂၂.၂၅၃ ၁၃၀.၇၃၉ ၃၉၅.၄၉၆

( င ) စစ င ၁၅.၅၂၄ ၂၅.၅၃၇ ၅၈.၉၂၃ ၁၇၄.၁၄၉ ၁၇၀.၄၁၁ ၁၇၅.၅၀၆ ၆၂၀.၀၅၀

(စ) တ ၆.၆၇၁ ၁၃.၇၈၀ ၂၇.၄၀၀ ၁၂၆.၅၄၉ ၁၄၁.၇၀၃ ၁၄၅.၃၉၁ ၄၆၁.၄၉၄

(ဆ) ၁၄.၇၉၃ ၁၆.၁၇၆ ၃၁.၄၇၆ ၈၁.၃၈၈ ၁၂၀.၉၃၉ ၁၂၆.၃၆၅ ၃၉၁.၁၃၇

( ဇ) ၁၃.၀၇၀ ၄၉.၁၃၇ ၉၂.၀၀၀ ၁၄၂.၁၃၃ ၁၃၆.၃၆၅ ၁၄၁.၅၂၅ ၅၇၄.၂၃၀

(ဈ) ၁၈.၄၂၇ ၂၀.၄၉၆ ၂၇.၁၁၉ ၅၆.၉၆၂ ၁၀၈.၃၆၁ ၁၀၇.၂၂၅ ၃၃၈.၅၉၀

( ) ၅.၂၈၁ ၈.၃၃၉ ၁၄.၁၃၈ ၃၆.၅၀၃ ၆၇.၀၆၁ ၇၀.၉၆၇ ၂၀၂.၂၈၉

(ဋ) င ၁၁.၂၆၁ ၄၁.၀၆၄ ၄၆.၇၅၉ ၁၄၈.၉၈၃ ၁၃၃.၉၅၉ ၁၄၀.၄၀၈ ၅၂၂.၄၃၄

(ဠ) ၁၉.၉၆၈ ၁၄.၆၃၈ ၂၆.၁၂၁ ၆၂.၉၃၈ ၁၂၀.၆၇၄ ၄၀.၈၅၈ ၂၈၅.၁၉၇

( ဍ) ၂၃.၅၁၈ ၄၈.၃၅၂ ၈၆.၈၂၂ ၂၂၄.၈၃၀ ၂၀၈.၀၂၂ ၂၁၆.၄၀၈ ၈၀၇.၉၅၂

(ဎ) တ ၈.၆၇၉ ၄၀.၈၀၉ ၄၈.၁၇၅ ၈၈.၂၃၃ ၁၁၀.၃၈၄ ၁၁၆.၂၀၀ ၄၁၂.၄၈၀

စစ င ၁၆၀.၂၀၂ ၃၁၄.၂၂၄ ၅၄၈.၉၅၉ ၁,၅၀၄.၇၃၇ ၁,၇၀၂.၂၇၅ ၁,၆၈၈.၂၁၉ ၅,၉၁၈.၆၁၆

C:\Users\mayhlaingoo\Desktop\New folder\Annex (4)(16-17).docx