Sie sind auf Seite 1von 15

Genesis 21 Version Commentary Language

Enter Reference or Keyword Multi

NIV NLT ESV BSB NAS KJV CSB CEV GNT HCS ASV DBT DRB ERV GWT ISR ISV

Parallel Sermons Topical Strong's Comment Interlin Hebrew Lexicon Multi

PAR TSK TIM OUT CON LIB BBB PSB ABP LXX

Bible > Interlinear > Genesis 21 Library • Free Downloads • eBibles

◄ Genesis 21 ►
Interlinear Bible

The Birth of Isaac


(Romans 8:12-17; Galatians 4:1-7)

559 [e] 834 [e] 8283 [e] 853 [e] 6485 [e] 3068 [e] 1
’ā·mār; ka·’ă·šer śā·rāh ’eṯ- pā·qaḏ Yah·weh 1
‫אָ֑מר‬
ָ ‫שׁר‬
ֶ֣ ‫א‬
ֲ ‫כ‬
ַּ ‫שָׂ֖רה‬
ָ ‫את־‬
ֶ ‫ָפַּ֥קד‬ ‫ֽו ַיהו֛ ָה‬ 1
He had said as Sarah - visited And Yahweh 1
V‑Qal‑Perf ‑3ms Prep‑k | Pro‑r N‑proper‑fs DirObjM V‑Qal‑Perf ‑3ms Conj‑w | N‑proper‑ms 1

1696 [e] 834 [e] 8283 [e] 3068 [e] 6213 [e]
dib·bêr. ka·’ă·šer lə·śā·rāh Yah·weh way·ya·‘aś
. ‫שׁר ִדּ ֵֽבּר׃‬
ֶ֥ ‫א‬
ֲ ‫כ‬
ַּ ‫שָׂ֖רה‬
ָ ‫ל‬
ְ ‫י ְהו֛ ָה‬ ‫ו ַ֧יּ ַַﬠשׂ‬
He had spoken as for Sarah Yahweh and did
V‑Piel‑Perf ‑3ms Prep‑k | Pro‑r Prep‑l | N‑proper‑fs N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

1121 [e] 85 [e] 8283 [e] 3205 [e] 2029 [e] 2


bên lə·’aḇ·rā·hām śā·rāh wat·tê·leḏ wat·ta·har 2
‫אְבָרָ֛הם ֵ֖בּן‬
ַ ‫ל‬
ְ ‫שָׂ֧רה‬
ָ ‫לד‬
ֶ ּ‫ו ַ ֵ֨ת‬ ‫ו ַַתַּה֩ר‬ 2
a son to Abraham Sarah and bore For conceived 2
N‑ms Prep‑l | N‑proper‑ms N‑proper‑fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs 2

430 [e] 854 [e] 1696 [e] 834 [e] 4150 [e] 2208 [e]
’ĕ·lō·hîm. ’ō·ṯōw dib·ber ’ă·šer- lam·mō·w·‘êḏ liz·qu·nāw;
. ‫א ִֽהים׃‬
ֱ ‫א ֹ֖תוֹ‬ ‫שׁר־ ִדּ ֶ֥בּר‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫למּוֵֹ֕ﬠד‬
ַ ‫לז ְֻקָ֑ניו‬
ִ
God to him had spoken of which at the set time in his old age
N‑mp Prep | 3ms V‑Piel‑Perf ‑3ms Pro‑r Prep‑l, Art | N‑ms Prep‑l | N‑mpc | 3ms
3205 [e] 1121 [e] 8034 [e] 853 [e] 85 [e] 7121 [e] 3
han·nō·w·laḏ- bə·nōw šem- ’eṯ- ’aḇ·rā·hām way·yiq·rā 3

‫לד־‬
ַ ‫ַה ֽנּוֹ‬ ‫ְבּ ֧נוֹ‬ ‫שׁם־‬
ֶ ‫אְבָרָ֜הם ֶֽאת־‬
ַ ‫קָ֨רא‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ 3
who was born of his son the name - Abraham And called 3
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms N‑msc | 3ms N‑msc DirObjM N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 3

3327 [e] 8283 [e] 3205 [e] 834 [e]


yiṣ·ḥāq. śā·rāh lōw yā·lə·ḏāh- ’ă·šer- lōw
. ‫י ְִצָֽחק׃‬ ‫שָׂ֖רה‬
ָ ‫לָדה־ ֥לּוֹ‬
ְ ָ ‫שׁר־ י‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫֛לוֹ‬
Isaac Sarah to him bore whom to him
N‑proper‑ms N‑proper‑fs Prep | 3ms V‑Qal‑Perf ‑3fs Pro‑r Prep | 3ms

1121 [e] 1121 [e] 3327 [e] 853 [e] 85 [e] 4135 [e] 4
ben- bə·nōw, yiṣ·ḥāq ’eṯ- ’aḇ·rā·hām way·yā·māl 4
‫ֶבּן־‬ ‫את־ י ְִצָ֣חק ְבּ ֔נוֹ‬
ֶ ‫אְבָרָה֙ם‬
ַ ‫ו ַ֤יּ ָָמל‬ 4
when he was old his son Isaac - Abraham And circumcised 4
N‑msc N‑msc | 3ms N‑proper‑ms DirObjM N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 4

430 [e] 853 [e] 6680 [e] 834 [e] 3117 [e] 8083 [e]
’ĕ·lō·hîm. ’ō·ṯōw ṣiw·wāh ka·’ă·šer yā·mîm; šə·mō·naṯ
. ‫א ִֽהים׃‬
ֱ ‫א ֹ֖תוֹ‬ ‫שׁר ִצ ֥וּ ָה‬
ֶ֛ ‫א‬
ֲ ‫כ‬
ַּ ‫שׁמנֹ ֖ ַת י ִָ֑מים‬
ְ
God him had commanded as days eight
N‑mp DirObjM | 3ms V‑Piel‑Perf ‑3ms Prep‑k | Pro‑r N‑mp Number‑msc

3327 [e] 853 [e] 3205 [e] 8141 [e] 3967 [e] 1121 [e] 85 [e] 5
yiṣ·ḥāq ’êṯ lōw, bə·hiw·wā·leḏ šā·nāh; mə·’aṯ ben- wə·’aḇ·rā·hām 5
‫ֵ֖את י ְִצָ֥חק‬ ‫֔לוֹ‬ ‫לד‬
ֶ ָ ּ‫שָׁ֑נה ְבִּה ֣ו‬
ָ ‫ְמַ֣את‬ ‫ֶבּן־‬ ‫אְבָרָ֖הם‬
ַ ְ‫ו‬ 5
Isaac - to him when was born years a hundred was old And Abraham 5
N‑proper‑ms DirObjM Prep | 3ms Prep‑b | V‑Nifal‑Inf N‑fs Number‑fsc N‑msc Conj‑w | N‑proper‑ms 5

6213 [e] 6712 [e] 8283 [e] 559 [e] 6 1121 [e]
lî ‘ā·śāh ṣə·ḥōq śā·rāh, wat·tō·mer 6 bə·nōw.
‫ִ֖לי‬ ‫שׂה‬
ָ ‫ָ֥ﬠ‬ ‫שָׂ֔רה ְצ ֕ח ֹק‬
ָ ‫ו ַ ֣תּ ֹאֶמר‬ 6 . ‫ְבּ ֽנוֹ׃‬
to me has brought laughter Sarah And said 6 his son
Prep | 1cs V‑Qal‑Perf ‑3ms N‑ms N‑proper‑fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs 6 N‑msc | 3ms

6711 [e] 8085 [e] 3605 [e] 430 [e]


lî. yiṣ·ḥaq- haš·šō·mê·a‘ kāl- ’ĕ·lō·hîm;
. ‫ִֽלי׃‬ ‫ֽי ְִצַחק־‬ ‫כל־ ַהשּׁ ֵֹ֖מַﬠ‬
ָּ ‫א ִ֑הים‬
ֱ
with me will laugh who hear all God
Prep | 1cs V‑Qal‑Imperf ‑3ms Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms N‑msc N‑mp
85 [e] 4448 [e] 4310 [e] 559 [e] 7
lə·’aḇ·rā·hām, mil·lêl mî wat·tō·mer, 7
‫אְבָרָ֔הם‬
ַ ‫ל‬
ְ ֙‫לל‬
ֵּ ‫ִמ‬ ‫ִ֤מי‬ ‫ו ַ ֗תּ ֹאֶמר‬ 7
to Abraham would have said who And she said 7
Prep‑l | N‑proper‑ms V‑Piel‑Perf ‑3ms Interrog Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs 7

1121 [e] 3205 [e] 3588 [e] 8283 [e] 1121 [e] 3243 [e]
ḇên yā·laḏ·tî kî- śā·rāh; ḇā·nîm hê·nî·qāh
‫ֵ֖בן‬ ‫י ַָ֥לְדִתּי‬ ‫כי־‬
ִּ ֽ ‫שָׂ֑רה ؟‬
ָ ‫ָבִ֖נים‬ ‫קה‬
ָ ‫ֵהיִ֥ני‬
a son I have borne [him] for Sarah children that would nurse
N‑ms V‑Qal‑Perf ‑1cs Conj N‑proper‑fs N‑mp V‑Hifil‑Perf ‑3fs

2208 [e]
liz·qu·nāw.
. ‫לז ְֻקָֽניו׃‬
ִ
in his old age
Prep‑l | N‑mpc | 3ms

1580 [e] 3206 [e] 1431 [e] 8


way·yig·gā·mal; hay·ye·leḏ way·yiḡ·dal 8
‫ו ַיּ ִָּגַ֑מל‬ ‫לד‬
ֶ ֶ ּ‫ַה ֖י‬ ‫ו ַיּ ְִג ַ֥דּל‬ 8
and was weaned the child So grew 8
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf ‑3ms Art | N‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 8

3117 [e] 1419 [e] 4960 [e] 85 [e] 6213 [e]


bə·yō·wm ḡā·ḏō·wl, miš·teh ’aḇ·rā·hām way·ya·‘aś
‫ְבּ֖יוֹם‬ ‫שׁ ֶ֣תּה ָג֔דוֹל‬
ְ ‫אְבָרָה֙ם ִמ‬
ַ ‫ו ַ֤יּ ַַﬠשׂ‬
on the same day great a feast Abraham and made
Prep‑b | N‑msc Adj‑ms N‑ms N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

3327 [e] 853 [e] 1580 [e]


yiṣ·ḥāq. ’eṯ- hig·gā·mêl
. ‫את־ י ְִצָֽחק׃‬
ֶ ‫ִהָּגֵ֥מל‬
Isaac - that was weaned
N‑proper‑ms DirObjM V‑Nifal‑Inf

Sarah Turns against Hagar

834 [e] 4713 [e] 1904 [e] 1121 [e] 853 [e] 8283 [e] 7200 [e] 9
’ă·šer- ham·miṣ·rîṯ hā·ḡār ben- ’eṯ- śā·rāh wat·tê·re 9
‫שׁר־‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫ַהִמְּצִ֛רית‬ ‫ָהָ֧גר‬ ‫שָׂ֜רה ֶֽאת־ ֶבּן־‬
ָ ‫ו ַ ֵ֨תֶּרא‬ 9
whom the Egyptian of Hagar the son - Sarah And saw 9
Pro‑r Art | N‑proper‑fs N‑proper‑fs N‑msc DirObjM N‑proper‑fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs 9
559 [e] 10 6711 [e] 85 [e] 3205 [e]
wat·tō·mer 10 mə·ṣa·ḥêq. lə·’aḇ·rā·hām yā·lə·ḏāh
‫תּ ֹאֶמ֙ר‬
֙ ַ‫ו‬ 10 . ‫מַצֵֽחק׃‬
ְ ‫אְבָרָ֖הם‬
ַ ‫ל‬
ְ ‫לָ֥דה‬
ְ ָ‫י‬
Therefore she said 10 scoffing to Abraham she had borne
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs 10 V‑Piel‑Prtcpl‑ms Prep‑l | N‑proper‑ms V‑Qal‑Perf ‑3fs

1121 [e] 853 [e] 2063 [e] 519 [e] 1644 [e] 85 [e]
bə·nāh; wə·’eṯ- haz·zōṯ hā·’ā·māh gā·rêš lə·’aḇ·rā·hām,
‫ְבָּ֑נהּ‬ ‫את־‬
ֶ ְ‫ו‬ ‫ַה ֖זּ ֹאת‬ ‫אָ֥מה‬
ָ ‫ָה‬ ‫ָּגֵ֛רשׁ‬ ‫אְבָרָ֔הם‬
ַ ‫ל‬
ְ
her son and this the slave woman Cast out to Abraham
N‑msc | 3fs Conj‑w | DirObjM Art | Pro‑fs Art | N‑fs V‑Piel‑Imp‑ms Prep‑l | N‑proper‑ms

5973 [e] 2063 [e] 519 [e] 1121 [e] 3423 [e] 3808 [e] 3588 [e]
‘im- haz·zōṯ, hā·’ā·māh ben- yî·raš lō kî
‫ַה ֔זּ ֹאת ִﬠם־‬ ‫אָ֣מה‬
ָ ‫ֶבּן־ ָה‬ ‫שׁ‬
֙ ‫י ִיַר‬ ‫֤ל ֹא‬ ‫כי‬
ִּ ֣
with this of the slave woman son shall be heir not for
Prep Art | Pro‑fs Art | N‑fs N‑msc V‑Qal‑Imperf ‑3ms Adv‑NegPrt Conj

3966 [e] 1697 [e] 7489 [e] 11 3327 [e] 5973 [e] 1121 [e]
mə·’ōḏ had·dā·ḇār way·yê·ra‘ 11 yiṣ·ḥāq. ‘im- bə·nî
‫ַהָדָּ֛בר ְמ ֖א ֹד‬ ‫ו ַ֧יּ ֵַרע‬ 11 . ‫ﬠם־ י ְִצָֽחק׃‬
ִ ‫ְבִּ֖ני‬
very the matter And was displeasing 11 Isaac with my son
Adv Art | N‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 11 N‑proper‑ms Prep N‑msc | 1cs

559 [e] 12 1121 [e] 182 [e] 5921 [e] 85 [e] 5869 [e]
way·yō·mer 12 bə·nōw. ’ō·w·ḏōṯ ‘al ’aḇ·rā·hām; bə·‘ê·nê
‫ו ַ֨יּ ֹאֶמר‬ 12 . ‫אוֹ ֥ד ֹת ְבּ ֽנוֹ׃‬ ‫ַ֖ﬠל‬ ‫אְבָרָ֑הם‬
ַ ‫ְבֵּﬠיֵ֣ני‬
But said 12 of his son the cause upon of Abraham in the sight
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 12 N‑msc | 3ms N‑fpc Prep N‑proper‑ms Prep‑b | N‑cdc

5921 [e] 5869 [e] 7489 [e] 408 [e] 85 [e] 413 [e] 430 [e]
‘al- bə·‘ê·ne·ḵā yê·ra‘ ’al- ’aḇ·rā·hām, ’el- ’ĕ·lō·hîm
‫ַﬠל־‬ ֙ ‫ְבֵּﬠי ֙נ ֶי‬ ‫אל־ י ֵַ֤רע‬
ַ ‫אְבָרָ֗הם‬
ַ ‫אל־‬
ֶ ‫א ִ֜הים‬
ֱ
because in your sight let it be displeasing not Abraham to God
Prep Prep‑b | N‑cdc | 2ms V‑Qal‑Imperf ‑3ms Adv N‑proper‑ms Prep N‑mp

559 [e] 834 [e] 3605 [e] 519 [e] 5921 [e] 5288 [e]
tō·mar ’ă·šer kōl ’ă·mā·ṯe·ḵā, wə·‘al- han·na·‘ar
‫שׁר תּ ֹאַ֥מר‬
ֶ֨ ‫א‬
ֲ ֩ ֹ ּ‫– כ‬
‫ל‬ ‫אָמֶ֔ת‬
ֲ ‫ו ְַﬠל־‬ ‫ַה ֣נּ ַַﬠר‬
has said whatever all of your maidservant or because of the boy
V‑Qal‑Imperf ‑3fs Pro‑r N‑ms N‑fsc | 2ms Conj‑w | Prep Art | N‑ms
3327 [e] 3588 [e] 6963 [e] 8085 [e] 8283 [e] 413 [e]
ḇə·yiṣ·ḥāq, kî bə·qō·lāh; šə·ma‘ śā·rāh ’ê·le·ḵā
‫ְבי ְִצָ֔חק‬ ‫כי‬
ִּ ֣ – ‫ְבּק ָֹ֑להּ‬ ‫שַׁ֣מע‬
ְ ‫שָׂ֖רה‬
ָ ‫אֶ֛לי‬
ֵ
in Isaac for to her voice listen Sarah to you
Prep‑b | N‑proper‑ms Conj Prep‑b | N‑msc | 3fs V‑Qal‑Imp‑ms N‑proper‑fs Prep | 2ms

519 [e] 1121 [e] 853 [e] 1571 [e] 13 2233 [e] 7121 [e]
hā·’ā·māh ben- ’eṯ- wə·ḡam 13 zā·ra‘. lə·ḵā yiq·qā·rê
‫אָ֖מה‬
ָ ‫ָה‬ ‫את־ ֶבּן־‬
ֶ ‫ו ְַ֥גם‬ 13 . ‫ֽז ָ ַרע׃‬ ֖‫ל‬
ְ ‫קֵּ֥רא‬
ָ ִ‫י‬
of the bondwoman of the son - And yet 13 seed your will be reckoned
Art | N‑fs N‑msc DirObjM Conj‑w | Conj 13 N‑ms Prep | 2ms V‑Nifal‑Imperf ‑3ms

1931 [e] 2233 [e] 3588 [e] 7760 [e] 1471 [e]
hū. zar·‘ă·ḵā kî ’ă·śî·men·nū; lə·ḡō·w
. ‫ֽהוּא׃‬ ֖ ‫ז ְַרֲﬠ‬ ‫כי‬
ִּ ֥ ‫שׂיֶ֑מנּוּ‬
ִ ‫א‬
ֲ ‫ל ֣גוֹי‬
ְ
he [is] your seed because I will make a nation
Pro‑3ms N‑msc | 2ms Conj V‑Qal‑Imperf ‑1cs | 3mse Prep‑l | N‑ms

3947 [e] 1242 [e] 85 [e] 7925 [e] 14


way·yiq·qaḥ- bab·bō·qer ’aḇ·rā·hām way·yaš·kêm 14
‫קּח־‬
ַ ֽ ִ ּ‫ו ַֽי‬ ‫קר‬
ֶ ֹ ּ‫אְבָרָ֣הם ׀ ַבּ ֡ב‬
ַ ‫כם‬
ֵּ ֣ ׁ‫ש‬
ְ ַ ּ‫ו ַי‬ 14
and took in the morning Abraham So rose early 14
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Prep‑b, Art | N‑ms N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf ‑3ms 14

1904 [e] 413 [e] 5414 [e] 4325 [e] 2573 [e] 3899 [e]
hā·ḡār ’el- way·yit·tên ma·yim wə·ḥê·maṯ le·ḥem
‫אל־ ָ֠הָגר‬
ֶ ‫ו ַיּ ִ ֵ֣תּן‬ ‫ַ֜מי ִם‬ ‫ו ְֵ֨חַמת‬ ‫לֶח֩ם‬
ֶ
Hagar to and he gave [it] of water and a skin bread
N‑proper‑fs Prep Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms N‑mp Conj‑w | N‑msc N‑ms

3206 [e] 853 [e] 7926 [e] 5921 [e] 7760 [e]
hay·ye·leḏ wə·’eṯ- šiḵ·māh ‘al- śām
‫לד‬
ֶ ֶ ּ‫ַה ֖י‬ ‫את־‬
ֶ ְ‫ו‬ ‫כָ֛מהּ‬
ְ ׁ‫ש‬
ִ ‫ַﬠל־‬ ‫שׂם‬
ָ֧
the boy and her shoulder on putting [it]
Art | N‑ms Conj‑w | DirObjM N‑msc | 3fs Prep V‑Qal‑Prtcpl‑ms

8582 [e] 1980 [e] 7971 [e]


wat·tê·ṯa‘, wat·tê·leḵ way·šal·lə·ḥe·hā;
‫ו ַ ֵ֔תַּתע‬ ֶ ּ‫– ו ַ ֵ֣ת‬
‫ל‬ ‫לֶ֑חָה‬
ְּ ׁ‫ש‬
ַ ְ ‫ֽו ַ י‬
and wandered And she departed and sent her away
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf ‑3ms | 3fs
884 [e] 4057 [e]
šā·ḇa‘. bə·’êr bə·miḏ·bar
. ‫בע׃‬
ַ ׁ‫ש‬
ָ ֽ ‫ְבֵּ֥אר‬ ‫ְבִּמְד ַ֖בּר‬
Beersheba of in the wilderness
N‑proper‑fs Prep Prep‑b | N‑msc

2573 [e] 4480 [e] 4325 [e] 3615 [e] 15


ha·ḥê·meṯ; min- ham·ma·yim way·yiḵ·lū 15
‫ִמן־ ַהֵ֑חֶמת‬ ‫ַה ַ֖מּי ִם‬ ‫כ֥לוּ‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ 15
the skin in the water And was used up 15
Art | N‑fs Prep Art | N‑mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3mp 15

7880 [e] 259 [e] 8478 [e] 3206 [e] 853 [e] 7993 [e]
haś·śî·ḥim. ’a·ḥaḏ ta·ḥaṯ hay·ye·leḏ, ’eṯ- wat·taš·lêḵ
. ‫שּׂיִֽחם׃‬
ִ ‫ַה‬ ‫אַ֥חד‬
ַ ‫ַ֖תַּחת‬ ‫לד‬
ֶ ֶ ּ‫את־ ַה ֔י‬
ֶ ‫שֵׁ֣ל‬
ְ ּ‫ו ַַת‬
of the bushes one under the boy - and she placed
Art | N‑mp Number‑msc Prep Art | N‑ms DirObjM Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf ‑3fs

5048 [e] 3427 [e] 1980 [e] 16


min·ne·ḡeḏ, lāh wat·tê·šeḇ wat·tê·leḵ 16
‫ִמ ֗נּ ֶֶגד‬ ‫להּ‬
ָ֜ ‫שׁב‬
ֶ ּ‫ו ַ ֵ֨ת‬ ֩ ‫ל‬
ֶ ּ‫ו ֵַת‬ 16
opposite [him] to and sat down And she went 16
Prep‑m Prep | 3fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs 16

408 [e] 559 [e] 3588 [e] 7198 [e] 2909 [e] 7368 [e]
’al- ’ā·mə·rāh, kî qe·šeṯ, kim·ṭa·ḥă·wê har·ḥêq
‫אל־‬
ַ ‫ָֽאְמָ֔רה‬ ‫כי‬
ִּ ֣ – ‫שׁת‬
ֶ ‫ק‬
ֶ֔ ‫טֲחו֣ ֵי‬
ַ ‫כְמ‬
ִּ ‫ַהְרֵח֙ק‬
not she said [to herself] for of a bow the shot a distance
Adv V‑Qal‑Perf ‑3fs Conj N‑fs Prep‑k | V‑Piel‑Prtcpl‑mpc V‑Hifil‑InfAbs

5048 [e] 3427 [e] 3206 [e] 4194 [e] 7200 [e]
min·ne·ḡeḏ, wat·tê·šeḇ hay·yā·leḏ; bə·mō·wṯ ’er·’eh
‫ִמ ֔נּ ֶֶגד‬ ‫שׁב‬
ֶ ּ‫ ו ַ ֵ֣ת‬. ‫לד‬
ֶ ָ ּ‫ַה ֑י‬ ‫ְבּ֣מוֹת‬ ‫אְרֶ֖אה‬
ֶ
opposite [him] So she sat of the boy the death let me see
Prep‑m Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs Art | N‑ms Prep‑b | N‑msc V‑Qal‑Imperf.h‑1cs

1058 [e] 6963 [e] 853 [e] 5375 [e]


wat·tê·ḇək. qō·lāh ’eṯ- wat·tiś·śā
. ‫ו ַ ֵֽתְּב ּ׃‬ ‫את־ ק ָֹ֖להּ‬
ֶ ‫שּׂא‬
ָ ֥ ּ‫ו ִַת‬
and wept her voice - and lifted
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs N‑msc | 3fs DirObjM Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs
5288 [e] 6963 [e] 853 [e] 430 [e] 8085 [e] 17
han·na·‘ar qō·wl ’eṯ- ’ĕ·lō·hîm way·yiš·ma‘ 17
– ‫ﬠ֒ר‬
ַ ַ ּ‫ַהנ‬ ‫את־ ֣קוֹל‬
ֶ ‫א ִהי֮ם‬
ֱ ‫שַׁ֣מע‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ 17
of the boy the voice - God And heard 17
Art | N‑ms N‑msc DirObjM N‑mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 17

4480 [e] 1904 [e] 413 [e] 430 [e] 4397 [e] 7121 [e]
min- hā·ḡār ’el- ’ĕ·lō·hîm mal·’aḵ way·yiq·rā
‫ִמן־‬ ‫אל־ ָהָג֙ר‬
ֶ ‫א ִ֤הים ׀‬
ֱ ‫א‬
ַ֨‫ל‬
ְ ‫ַמ‬ ‫קָר֩א‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬
out of Hagar to of God the angel and called
Prep N‑proper‑fs Prep N‑mp N‑msc Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

1904 [e] 4100 [e] 559 [e] 8064 [e]


hā·ḡār; lāḵ mah- lāh way·yō·mer haš·šā·ma·yim,
‫؟‬ ‫ָהָ֑גר‬ ָּ‫ַמה־ ֣ל‬ ‫ָ֖להּ‬ ‫ו ַ֥יּ ֹאֶמר‬ ‫שַּׁ֔מי ִם‬
ָ ‫ַה‬
Hagar ails you what to her and said heaven
N‑proper‑fs Prep | 2fs Interrog Prep | 3fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Art | N‑mp

5288 [e] 6963 [e] 413 [e] 430 [e] 8085 [e] 3588 [e] 3372 [e] 408 [e]
han·na·‘ar qō·wl ’el- ’ĕ·lō·hîm šā·ma‘ kî- tî·rə·’î, ’al-
‫ַה ֖נּ ַַﬠר‬ ‫אל־ ֥קוֹל‬
ֶ ‫א ִ֛הים‬
ֱ ‫שַׁ֧מע‬
ָ ‫כי־‬
ִּ ֽ – ‫אי‬
ִ ֔ ‫אל־ ִ֣תּיְר‬
ַ
of the boy the voice unto God has listened for fear not
Art | N‑ms N‑msc Prep N‑mp V‑Qal‑Perf ‑3ms Conj V‑Qal‑Imperf ‑2fs Adv

5288 [e] 853 [e] 5375 [e] 6965 [e] 18 8033 [e] 1931 [e] 834 [e]
han·na·‘ar, ’eṯ- śə·’î qū·mî 18 šām. hū- ba·’ă·šer
‫את־ ַה ֔נּ ַַﬠר‬
ֶ ‫שִׂ֣אי‬
ְ ‫֚קוִּמי‬ 18 . ‫שׁם׃‬
ָ ֽ ‫שׁר הוּא־‬
ֶ֥ ‫א‬
ֲ ּ‫ַב‬
the boy - lift up Arise 18 there he [is] where
Art | N‑ms DirObjM V‑Qal‑Imp‑fs V‑Qal‑Imp‑fs 18 Adv Pro‑3ms Prep‑b | Pro‑r

1419 [e] 1471 [e] 3588 [e] 3027 [e] 853 [e] 2388 [e]
gā·ḏō·wl lə·ḡō·w kî- bōw; yā·ḏêḵ ’eṯ- wə·ha·ḥă·zî·qî
‫ָּג ֖דוֹל‬ ‫ל ֥גוֹי‬
ְ ‫כי־‬
ִּ ֽ ‫– ֑בּוֹ‬ ‫את־ י ֵָ֖ד‬
ֶ ‫קי‬
ִ ‫ו ְַהֲח ֥ז ִי‬
great a nation for him your hand - and hold with
Adj‑ms Prep‑l | N‑ms Conj Prep | 3ms N‑fsc | 2fs DirObjM Conj‑w | V‑Hifil‑Imp‑fs

5869 [e] 853 [e] 430 [e] 6491 [e] 19 7760 [e]
‘ê·ne·hā, ’eṯ- ’ĕ·lō·hîm way·yip̄·qaḥ 19 ’ă·śî·men·nū.
‫את־ ֵﬠי ֔נ ֶיָה‬
ֶ ‫א ִהי֙ם‬
ֱ ‫ו ַיּ ְִפַ֤קח‬ 19 . ‫שׂיֶֽמנּוּ׃‬
ִ ‫א‬
ֲ
her eyes - God And opened 19 I will make him
N‑cdc | 3fs DirObjM N‑mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 19 V‑Qal‑Imperf ‑1cs | 3mse
1980 [e] 4325 [e] 875 [e] 7200 [e]
wat·tê·leḵ mā·yim; bə·’êr wat·tê·re
ֶ ּ‫ְבֵּ֣אר ָ֑מי ִם – ו ַ ֵ֜ת‬
‫ל‬ ‫ו ַ ֵ֖תֶּרא‬
and she went of water a well and she saw
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs N‑mp N‑fsc Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs

8248 [e] 4325 [e] 2573 [e] 853 [e] 4390 [e]
wat·tašq ma·yim, ha·ḥê·meṯ ’eṯ- wat·tə·mal·lê
‫ק‬
ְ ׁ‫ש‬
ְ ּ‫ו ַ ַ֖ת‬ ‫ת ַ֔מי ִם‬
֙ ‫את־ ַהֵ֙חֶמ‬
ֶ ‫לא‬
ֵּ ֤ ‫ו ְַתַּמ‬
and gave a drink with water the skin - and filled
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf ‑3fs N‑mp Art | N‑fs DirObjM Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf ‑3fs

5288 [e] 853 [e]


han·nā·‘ar. ’eṯ-
. ‫ﬠר׃‬
ַ ָ ּ‫את־ ַה ֽנ‬
ֶ
the boy -
Art | N‑ms DirObjM
5288 [e] 854 [e] 430 [e] 1961 [e] 20
han·na·‘ar ’eṯ- ’ĕ·lō·hîm way·hî 20
‫את־ ַה ֖נּ ַַﬠר‬
ֶ ‫א ִ֛הים‬
ֱ ‫ו ַי ְִ֧הי‬ 20
the boy with God So was 20
Art | N‑ms Prep N‑mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 20

4057 [e] 3427 [e] 1431 [e]


bam·miḏ·bār, way·yê·šeḇ way·yiḡ·dāl;
‫ַבִּמְּד ָ֔בּר‬ ‫שׁ֙ב‬
ֶ ֵ ּ‫ו ַ ֙י‬ ‫ו ַיּ ְִג ָ֑דּל‬
in the wilderness and dwelt and he grew
Prep‑b, Art | N‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

3427 [e] 21 7199 [e] 7235 [e] 1961 [e]


way·yê·šeḇ 21 qaš·šāṯ. rō·ḇeh way·hî
‫שׁב‬
ֶ ֵ ּ‫ו ַ֖י‬ 21 . ‫שּׁת׃‬
ָֽ ‫ק‬
ַ ‫ר ֶֹ֥בה‬ ‫ו ַי ְִ֖הי‬
And He dwelt 21 archer a great and became
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 21 N‑ms V‑Qal‑Prtcpl‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

802 [e] 517 [e] 3947 [e] 6290 [e] 4057 [e]
’iš·šāh ’im·mōw lōw wat·tiq·qaḥ- pā·rān; bə·miḏ·bar
‫שּׁה‬
ָ֖ ‫א‬
ִ ‫א֛מּוֹ‬
ִ ‫֥לוֹ‬ ‫קּח־‬
ַ ֽ ּ‫ו ַ ִֽת‬ ‫ָפּאָ֑רן‬ ‫ְבִּמְד ַ֣בּר‬
a wife his mother for him and took of Paran in the wilderness
N‑fs N‑fsc | 3ms Prep | 3ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3fs N‑proper‑fs Prep‑b | N‑msc

4714 [e] 776 [e]


p̄ miṣ·rā·yim. mê·’e·reṣ
‫ פ‬. ‫ִמְצָֽרי ִם׃‬ ‫ֵמֶ֥אֶרץ‬
- of Egypt from the land
Punc N‑proper‑fs Prep‑m | N‑fsc

The Covenant at Beersheba

559 [e] 1931 [e] 6256 [e] 1961 [e] 22


way·yō·mer ha·hi·w, bā·‘êṯ way·hî 22
‫ו ַ֣יּ ֹאֶמר‬ ‫ַהִ֔הוא‬ ‫ָבֵּ֣ﬠת‬ ‫ֽו ַ י ְִה֙י‬ 22
spoke that at time And it came to pass 22
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Art | Pro‑3fs Prep‑b, Art | N‑cs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 22
85 [e] 413 [e] 6635 [e] 8269 [e] 6369 [e] 40 [e]
’aḇ·rā·hām ’el- ṣə·ḇā·’ōw, śar- ū·p̄î·ḵōl ’ă·ḇî·me·leḵ,
‫אְבָרָ֖הם‬
ַ ‫אל־‬
ֶ ‫ְצָב֔אוֹ‬ ‫שׂר־‬
ַ ֙‫ל וִּפיכ ֹל‬
ֶ ‫אִביֶ֗מ‬
ֲ
Abraham to of his army the commander and Phichol Abimelech
N‑proper‑ms Prep N‑csc | 3ms N‑msc Conj‑w | N‑proper‑ms N‑proper‑ms

6213 [e] 859 [e] 834 [e] 3605 [e] 5973 [e] 430 [e] 559 [e]
‘ō·śeh. ’at·tāh ’ă·šer- bə·ḵōl ‘im·mə·ḵā, ’ĕ·lō·hîm lê·mōr;
– ‫שׂה׃‬
ֶ ֽ ֹ ‫א ָ֖תּה ע‬
ַ ‫שׁר־‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫ְבּ ֥כ ֹל‬ ֔ ּ‫א ִ֣הים ִﬠְמ‬
ֱ ‫לא ֑מ ֹר‬
ֵ
do you that in all with you God [is] saying
V‑Qal‑Prtcpl‑ms Pro‑2ms Pro‑r Prep‑b | N‑ms Prep | 2ms N‑mp Prep‑l | V‑Qal‑Inf

518 [e] 2008 [e] 430 [e] 7650 [e] 6258 [e] 23
’im- hên·nāh, ḇê·lō·hîm lî hiš·šā·ḇə·‘āh wə·‘at·tāh, 23
‫א ם־‬
ִ ‫ֵֽבא ִהי֙ם ֵ֔הנּ ָה‬ ‫לי‬
ִּ ֤ ‫שְּׁבָﬠה‬
ָ ֨ ‫ִה‬ ‫ו ְַﬠ ָ֗תּה‬ 23
that here before God to me swear Now therefore 23
Conj Adv Prep‑b | N‑mp Prep | 1cs V‑Nifal‑Imp‑ms | 3fs Conj‑w | Adv 23

5220 [e] 5209 [e] 8266 [e]


ū·lə·neḵ·dî; ū·lə·nî·nî lî, tiš·qōr
‫כ ִ֑דּי‬
ְ ֶ ‫לנ‬
ְ ‫וּ‬ ‫לנ ִיִ֖ני‬
ְ ‫וּ‬ ‫לי‬
ִ֔ ‫שׁ ֣ק ֹר‬
ְ ּ‫ִת‬
or with my posterity or with my offspring with me you will not deal falsely
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc | 1cs Conj‑w, Prep‑l | N‑msc | 1cs Prep | 1cs V‑Qal‑Imperf ‑2ms

6213 [e] 5973 [e] 6213 [e] 834 [e] 2617 [e]
ta·‘ă·śeh ‘im·mə·ḵā ‘ā·śî·ṯî ’ă·šer- ka·ḥe·seḏ
‫שׂה‬
ֶ ֣ ‫ַתֲּﬠ‬ ֙ ּ‫שׂיִתי ִﬠְמ‬
ִ ֤ ‫שׁר־ ָﬠ‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫סד‬
ֶ ‫כֶ֜ח‬
ַּ
you will do to you I have done that but that according to the kindness
V‑Qal‑Imperf ‑2ms Prep | 2ms V‑Qal‑Perf ‑1cs Pro‑r Prep‑k, Art | N‑ms

1481 [e] 834 [e] 776 [e] 5973 [e] 5978 [e]
bāh. gar·tāh ’ă·šer- hā·’ā·reṣ wə·‘im- ‘im·mā·ḏî,
. ‫בּהּ׃‬
ָֽ ‫שׁר־ ַּ֥גְרָתּה‬
ֶ ‫א‬
ֲ ‫ָהָ֖אֶרץ‬ ‫ו ְִﬠם־‬ ‫ִﬠָמִּ֔די‬
in you have sojourned that the land and to to me
Prep | 3fs V‑Qal‑Perf ‑2ms Pro‑r Art | N‑fs Conj‑w | Prep Prep | 1cs

7650 [e] 595 [e] 85 [e] 559 [e] 24


’iš·šā·ḇê·a‘. ’ā·nō·ḵî ’aḇ·rā·hām, way·yō·mer 24
. ‫שֵּֽׁבַﬠ׃‬
ָ ‫א‬
ִ ‫אנ ִֹ֖כי‬
ָ ‫אְבָרָ֔הם‬
ַ ‫ו ַ ֙יּ ֹאֶמ֙ר‬ 24
will swear I Abraham And said 24
V‑Nifal‑Imperf ‑1cs Pro‑1cs N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 24
875 [e] 182 [e] 5921 [e] 40 [e] 853 [e] 85 [e] 3198 [e] 25
bə·’êr ’ō·ḏō·wṯ ‘al- ’ă·ḇî·me·leḵ; ’eṯ- ’aḇ·rā·hām wə·hō·w·ḵi·aḥ 25
‫ת ְבֵּ֣אר‬
֙ ‫ַﬠל־ א ֹדוֹ‬ ֶ ‫אִביֶ֑מ‬
‫ל‬ ֲ ‫את־‬
ֶ ‫אְבָרָ֖הם‬
ַ ‫ו ְהוִֹ֥כַח‬ 25
of a well because - Abimelech - Abraham And reproved 25
N‑fsc N‑fpc Prep N‑proper‑ms DirObjM N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf ‑3ms 25

40 [e] 5650 [e] 1497 [e] 834 [e] 4325 [e]


’ă·ḇî·me·leḵ. ‘aḇ·ḏê gā·zə·lū ’ă·šer ham·ma·yim,
. ‫ל ׃‬
ֶ ‫אִביֶֽמ‬
ֲ ‫ַﬠְבֵ֥די‬ ‫שׁר ָּגז ְ֖לוּ‬
ֶ֥ ‫א‬
ֲ ‫ַה ַ֔מּי ִם‬
of Abimelech the servants had seized that of water
N‑proper‑ms N‑mpc V‑Qal‑Perf ‑3cp Pro‑r Art | N‑mp

6213 [e] 4310 [e] 3045 [e] 3808 [e] 40 [e] 559 [e] 26
‘ā·śāh mî yā·ḏa‘·tî, lō ’ă·ḇî·me·leḵ, way·yō·mer 26
‫שׂה‬
ָ ֖ ‫ָﬠ‬ ‫ִ֥מי‬ ‫י ַָ֔דְﬠִתּי‬ ‫֣ל ֹא‬ ֶ ‫אִביֶ֔מ‬
‫ל‬ ֲ ‫ו ַ֣יּ ֹאֶמר‬ 26
has done who I do know not Abimelech And said 26
V‑Qal‑Perf ‑3ms Interrog V‑Qal‑Perf ‑1cs Adv‑NegPrt N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 26

5046 [e] 3808 [e] 859 [e] 1571 [e] 2088 [e] 1697 [e] 853 [e]
lî, hig·gaḏ·tā lō- ’at·tāh wə·ḡam- haz·zeh; had·dā·ḇār ’eṯ-
‫לי‬
ִּ ֗ ּ‫ִהַּ֣גְדָת‬ ‫א ָ֞תּה ל ֹא־‬
ַ ‫– ו ְַגם־‬ ‫את־ ַהָדָּ֣בר ַה ֑זּ ֶה‬
ֶ
me did tell not you and this the thing -
Prep | 1cs V‑Hifil‑Perf ‑2ms Adv‑NegPrt Pro‑2ms Conj‑w | Conj Art | Pro‑ms Art | N‑ms DirObjM

3117 [e] 1115 [e] 8085 [e] 3808 [e] 595 [e] 1571 [e]
hay·yō·wm. bil·tî šā·ma‘·tî lō ’ā·nō·ḵî wə·ḡam
. ‫ל ִ֥תּי ַהֽיּוֹם׃‬
ְ ּ‫ִב‬ ‫שַׁ֖מְﬠִתּי‬
ָ ‫אנ ִֹ֛כי ֥ל ֹא‬
ָ ‫ו ְַ֧גם‬
today until had heard [of it] not I and
Art | N‑ms Prep V‑Qal‑Perf ‑1cs Adv‑NegPrt Pro‑1cs Conj‑w | Conj

5414 [e] 1241 [e] 6629 [e] 85 [e] 3947 [e] 27


way·yit·tên ū·ḇā·qār, ṣōn ’aḇ·rā·hām way·yiq·qaḥ 27
‫ו ַיּ ִ ֵ֖תּן‬ ‫קר‬
ָ ֔ ‫אְבָרָה֙ם ֣צ ֹאן וָּב‬
ַ ‫קּח‬
ַ ֤ ִ ּ‫ו ַי‬ 27
and gave them and oxen sheep Abraham So took 27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Conj‑w | N‑ms N‑cs N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 27

1285 [e] 8147 [e] 3772 [e] 40 [e]


bə·rîṯ. šə·nê·hem way·yiḵ·rə·ṯū la·’ă·ḇî·me·leḵ;
. ‫בִּֽרית׃‬
ְ ‫שׁנ ֵיֶ֖הם‬
ְ ‫כְר֥תוּ‬
ְ ִ ּ‫– ו ַי‬ ֶ ‫אִביֶ֑מ‬
‫ל‬ ֲ ‫ל‬
ַ
a covenant the two of them and made to Abimelech
N‑fs Number‑mdc | 3mp Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3mp Prep‑l | N‑proper‑ms
6629 [e] 3535 [e] 7651 [e] 853 [e] 85 [e] 5324 [e] 28
haṣ·ṣōn kiḇ·śōṯ še·ḇa‘ ’eṯ- ’aḇ·rā·hām, way·yaṣ·ṣêḇ 28
‫כְב ֥שׂ ֹת ַה ֖צּ ֹאן‬
ִּ ‫שַׁבע‬
ֶ ֛ ‫את־‬
ֶ ‫אְבָרָ֗הם‬
ַ ‫ו ַיּ ַ ֵ֣צּב‬ 28
of the flock ewe lambs seven - Abraham And set 28
Art | N‑cs N‑fpc Number‑fs DirObjM N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf ‑3ms 28

85 [e] 413 [e] 40 [e] 559 [e] 29 905 [e]


’aḇ·rā·hām; ’el- ’ă·ḇî·me·leḵ way·yō·mer 29 lə·ḇad·də·hen.
‫אְבָרָ֑הם‬
ַ ‫אל־‬
ֶ ‫ל‬
ֶ ‫אִביֶ֖מ‬
ֲ ‫ו ַ֥יּ ֹאֶמר‬ 29 . ‫לַבְדֶּֽהן׃‬
ְ
Abraham unto Abimelech And said 29 by themselves
N‑proper‑ms Prep N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 29 Prep‑l | N‑msc | 3fp

5324 [e] 834 [e] 428 [e] 3535 [e] 7651 [e] 2007 [e] 4100 [e]
hiṣ·ṣaḇ·tā ’ă·šer hā·’êl·leh, kə·ḇā·śōṯ še·ḇa‘ hên·nāh, māh
ּ‫שׁר ִה ַ֖צְּבָת‬
ֶ֥ ‫א‬
ֲ ‫לה‬
ֶּ ‫א‬
ֵ ֔ ‫ָה‬ ‫ת‬
֙ ֹ ׂ‫כָבש‬
ְּ ‫שַׁבע‬
ֶ֤ ‫ָ֣מה ֵ֗הנּ ָה‬
you have set which these ewe lambs seven these why
V‑Hifil‑Perf ‑2ms Pro‑r Art | Pro‑cp N‑fp Number‑fs Pro‑3fp Interrog

7651 [e] 853 [e] 3588 [e] 559 [e] 30 905 [e]
še·ḇa‘ ’eṯ- kî way·yō·mer 30 lə·ḇad·dā·nāh.
‫שַׁבע‬
ֶ ֣ ‫את־‬
ֶ ‫כי‬
ִּ ֚ ‫ו ַ֕יּ ֹאֶמר‬ 30 ‫؟‬ ‫לַב ָֽדּנ ָה׃‬
ְ
[these] seven - for and he said 30 by themselves
Number‑fs DirObjM Conj Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 30 Prep‑l | N‑msc | 3fp

5713 [e] 1961 [e] 5668 [e] 3027 [e] 3947 [e] 3535 [e]
lə·‘ê·ḏāh, lî tih·yeh- ba·‘ă·ḇūr mî·yā·ḏî; tiq·qaḥ kə·ḇā·śōṯ,
‫לֵﬠָ֔דה‬
ְ ‫לי‬
ִּ ֣ ‫ַבֲּﬠבוּ֙ר ִֽתְּהי ֶה־‬ ‫ִמיּ ִָ֑די‬ ‫קּח‬
ַ ֖ ּ‫כָב ֔שׂ ֹת ִת‬
ְּ
witness unto me they may be that from my hand you will take ewe lambs
Prep‑l | N‑fs Prep | 1cs V‑Qal‑Imperf ‑2ms Prep‑b | N‑ms Prep‑m | N‑fsc | 1cs V‑Qal‑Imperf ‑2ms N‑fp

7121 [e] 3651 [e] 5921 [e] 31 2063 [e] 875 [e] 853 [e] 2658 [e] 3588 [e]
qā·rā kên, ‘al- 31 haz·zōṯ. hab·bə·’êr ’eṯ- ḥā·p̄ar·tî kî
‫קָ֛רא‬
ָ ‫כן‬
ֵּ ֗ ‫ַﬠל־‬ 31 . ‫ה ֽזּ ֹאת׃‬
ַ ‫את־ ַהְבֵּ֥אר‬
ֶ ‫ָחַ֖פְרִתּי‬ ‫כי‬
ִּ ֥
he called thus Upon 31 this the well - I have dug that
V‑Qal‑Perf ‑3ms Adv Prep 31 Art | Pro‑fs Art | N‑fs DirObjM V‑Qal‑Perf ‑1cs Conj

7650 [e] 8033 [e] 3588 [e] 884 [e] 1931 [e] 4725 [e]
niš·bə·‘ū šām kî šā·ḇa‘; bə·’êr ha·hū lam·mā·qō·wm
‫שְׁבּ֖ﬠוּ‬
ְ ִ ‫שׁם נ‬
ָ֥ ‫כי‬
ִּ ֛ – ‫שַׁבע‬
ָ ֑ ‫ַה֖הוּא ְבֵּ֣אר‬ ‫לָמּ֥קוֹם‬
ַ
swore an oath there because Beersheba at that place
V‑Nifal‑Perf ‑3cp Adv Conj N‑proper‑fs Prep Art | Pro‑3ms Prep‑l, Art | N‑ms
884 [e] 1285 [e] 3772 [e] 32 8147 [e]
šā·ḇa‘; biḇ·’êr ḇə·rîṯ way·yiḵ·rə·ṯū 32 šə·nê·hem.
– ‫שַׁבע‬
ָ ֑ ‫ִבְּבֵ֣אר‬ ‫ְבִ֖רית‬ ‫כְר֥תוּ‬
ְ ִ ּ‫ו ַי‬ 32 . ‫שׁנ ֵיֶֽהם׃‬
ְ
Beersheba at a covenant Thus they made 32 the two of them
Prep | N‑proper‑fs Prep N‑fs Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3mp 32 Number‑mdc | 3mp

6635 [e] 8269 [e] 6369 [e] 40 [e] 6965 [e]


ṣə·ḇā·’ōw, śar- ū·p̄î·ḵōl ’ă·ḇî·me·leḵ, way·yā·qām
‫ְצָב֔אוֹ‬ ‫שׂר־‬
ַ ֙‫ל וִּפיכ ֹל‬
ֶ ‫אִביֶ֗מ‬
ֲ ‫קם‬
ָ ָ ּ‫ו ַ֣י‬
of his army the commander and Phichol Abimelech so rose
N‑csc | 3ms N‑msc Conj‑w | N‑proper‑ms N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms

5193 [e] 33 6430 [e] 776 [e] 413 [e] 7725 [e]
way·yiṭ·ṭa‘ 33 pə·liš·tîm. ’e·reṣ ’el- way·yā·šu·ḇū
‫טּע‬
ַ ֥ ִ ּ‫ו ַי‬ 33 . ‫תּים׃‬
ִ ֽ ׁ‫ש‬
ְ ‫ל‬
ִ ּ‫אל־ ֶ֥אֶרץ ְפ‬
ֶ ‫שׁבוּ‬
ֻ ֖ ָ ּ‫ו ַי‬
And he planted 33 of the Philistines the land to and they returned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 33 N‑proper‑mp N‑fsc Prep Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3mp

8034 [e] 8033 [e] 7121 [e] 884 [e] 815 [e]
bə·šêm šām, way·yiq·rā- šā·ḇa‘; biḇ·’êr ’e·šel
‫שׁם‬
ֵ ֥ ּ‫שׁם ְב‬
ָ֔ ‫קָרא־‬
ְ ִ ּ‫ו ַ֨י‬ ‫שַׁבע‬
ָ ֑ ‫ִבְּבֵ֣אר‬ ‫שׁל‬
ֶ ‫ֶ֖א‬
on the name there and called Beersheba in a tamarisk tree
Prep‑b | N‑msc Adv Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms Prep | N‑proper‑fs Prep N‑ms

776 [e] 85 [e] 1481 [e] 34 5769 [e] 410 [e] 3068 [e]
bə·’e·reṣ ’aḇ·rā·hām way·yā·ḡār 34 ‘ō·w·lām. ’êl Yah·weh
‫אְבָרָ֛הם ְבֶּ֥אֶרץ‬
ַ ‫ו ַ֧יּ ָָגר‬ 34 . ‫ֵ֥אל עוָֹֽלם׃‬ ‫י ְהו֖ ָה‬
in the land Abraham And stayed 34 the Eternal God of Yahweh
Prep‑b | N‑fsc N‑proper‑ms Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf ‑3ms 34 N‑ms N‑msc N‑proper‑ms

7227 [e] 3117 [e] 6430 [e]


p̄ rab·bîm. yā·mîm pə·liš·tîm
‫ פ‬. ‫י ִָ֥מים ַר ִֽבּים׃‬ ‫שׁ ִ֖תּים‬
ְ ‫ל‬
ִ ּ‫ְפ‬
- many days of the Philistines
Punc Adj‑mp N‑mp N‑proper‑mp

Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages.

About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use | Media Kit


© 2004 - 2016 by Bible Hub