Sie sind auf Seite 1von 27

Kanalizacija

„ Pod pojmom kanalizacije podrazumijeva se skup inženjerskih


građevina i mjera koje služe za:
- sakupljanje otpadnih voda u urbanim i industrijskim sredinama
- transport do mjesta pročišćavanja i dispozicije
- čišćenja do stupnja uvjetovanog lokalnim prilikama i
zakonskim uredbama
- dispozicija pročišćene vode u odgovarajući prijemnik
„ Važno je da se pri transportu i dispoziciji otpadne vode ne
ugrozi ekološka stabilnost područja sa kojeg se sakuplja
otpadna voda i kojim se ona transportira te prijemnika u kojeg
se disponira.
„ Put transporta otpadne vode treba biti što kraći i što brži (u
prostornom smislu-ekonomski aspekt, vremenski-min. vrijeme
zadržavanja otpadne vode u kolektorima).
Shema gradskog kanalizacijskog sustava (mješoviti)
Osnovni elementi kanalizacijskog sustava
a) sekundarni kolektori b) glavni kolektori
c) uređaj za pročišćavanje d) ispust
Vrste otpadnih voda
„ Prema porijeklu i karakteru zagađenja otpadne vode možemo
podijeliti u:
- kućanske ili sanitarne otpadne vode:
potrošne (kuhinja, kada umivaonik)
i fekalne (WC)

- oborinske vode: od kiše, snijega i pranja ulica

- industrijske otpadne vode: zagađene i uvjetno čiste

- procjedne vode (tuđe): od procjeđivanja podzemnih voda

sanitarne + oborinske = urbane otpadne vode


Elementi kanalizacijskog sustava
„ Odvođenje otpadnih voda kanalizacijskim sustavom funkcionalno je
povezano s vodoopskrbom, odnosno vodoopskrbnim sustavom.

„ Kanalizacijski sustav čini:


„ - kanalizacijska mreža (kolektorska mreža):
„ sekundarna (sporedna) kanalizacijska mreža (kolektor)

„ glavna (primarna) kanalizacijska mreža (kolektor)

„ - objekti (građevine)
„ crpne stanice, ulazna okna, prekidna okna, reviziona okna,
preljevne građevine,…

„ - uređaji za pročišćavanje (kondicioniranje) otpadnih voda


„ - ispusti
Vrste kanalizacijskih sustava

„ VRSTE KANALIZACIJSKIH SUSTAVA PREMA NAČINU PRIHVAĆANJA I


ODVODNJE OTPADNE VODE:
„ - mješoviti ili skupni (u Hrvatskoj 99 % mreža)
„ - razdjelni ili odvojeni (separatni)
„ - polurazdjelni ili djelomično razdjelni (planira se u Puli)
„ - kombinirani
„ VRSTE KANALIZACIJSKIH SUSTAVA PREMA POGONSKIM OSOBINAMA
SUSTAVA:
„ - gravitacijski (tečenje sa slobodnim vodnim licem)
„ - potisni ili tlačni (rijetko, ako nije moguće ostvariti tečenje sa
slobodnim vodnim licem)
„ - kombinirani (gravitacijsko-potisni)
„ - vakumski (u specijalnim uvjetima kao što su sušna područja i brodovi,
radi na principu podtlaka)
Mješoviti ili skupni kanalizacijski sustav

„ Skuplja sve kategorije urbanih voda i odvodi ih (zajedničkim)


kanalima i kolektorima uz uvjet da se industrijske otpadne vode
pročiste na kvalitetu (stupanj zagađenosti) sanitarne otpadne vode.

1- sekundarni kolektor
2- glavni kolektor
3- glavni odvodni kolektor
4- crpna postaja
5- uređaj za pročišćavanje
otpadne vode
6 - ispust pročišćenih voda
7 - kišni preljev
Karakterističan poprečni presjek s izgrađenim
mješovitim sustavom kanalizacije

„ Oborinske vode u odnosu na druge vode (sanitarne i industrijske)


zauzimaju veći dio poprečnog presjeka 20-60:1, stoga su s tog aspekta
za dimenzioniranje mješovitog kanalizacijskog sustava najvažnije
oborinske vode.
„ Promatrajući s aspekta trajanja otjecanja najkraće trajanje imaju
oborinske vode (periodičan utjecaj), dok kućanske teku kontinuirano
stoga imaju dugoročan i kontinuiran utjecaj na sustav.
„ Ekonomično rješenje postiže se korištenjem kišnih rasterećenja
(preljeva).
Razdjelni ili odvojeni (separatni)
kanalizacijski sustav
„ Sastoji se od dvije kanalizacijske mreže:
„ - jedna odvodi oborinske vode dok
„ - druga odvodi sanitarne i industrijske otpadne vode (pod uvjetom da
budu svedene na kvalitetu sanitarnih otpadnih voda prije nego se
upuste u kolektore). 1 - sekundarni kolektor
2- glavni kolektor
3- glavni odvodni kolektor
4- crpna postaja
5- uređaj za pročišćavanje
otpadne vode
6 - ispust pročišćenih voda
8 - ispust oborinskih voda

___ sanitarni kolektori


…… oborinski kolektori
Karakterističan poprečni presjek s izgrađenim razdjelnim sustavom kanalizacije

„ Kanali za oborinsku vodu po dimenzijama odgovaraju mješovitom


sustavu dok kanali za sanitarnu i industrijsku vodu zahtijevaju puno
manje dimenzije.

„ Ovaj sustav je skuplji od mješovitog jer je mreža kanala 30-40% duža,


ali zbog poznatog sastava otpadne vode u svakoj mreži poduzimaju se
odgovarajuće dispozicije (crpne postaje i odgovarajući uređaji za
pročišćavanje).
Polurazdjelni ili djelomično razdjelni
kanalizacijski sustav
„ Mreža je ista kao kod razdjelnog sustava kanalizacije uz specijalne
dopunske građevine na mreži za oborinsku vodu (kišni razdjelni preljevi
- razdjelna okna).
„ Razdjelna okna prvi dotok oborinske vode (najzagađeniji) odvode u
sanitarnu mrežu (te na uređaj za pročišćavanje) dok veći nailazak vode
u kasnijem vremenu (znatno manje zagađen) odvode direktno u
recipijent. 1 - sekundarni kolektor
2- glavni kolektor
3- glavni odvodni kolektor
4- crpna postaja
5- uređaj za pročišćavanje
otpadne vode
6 - ispust pročišćenih voda
8 - ispust oborinskih voda
9 - razdjelno okno
___ sanitarni kolektori
…… oborinski kolektori
Razdjelno okno: 1 - oborinska kanalizacija: a) kritično i b) kišno otjecanje
2 - odteretni kanal, 3- kućanske otpadne vode

„ Sa sanitarnog i ekološkog aspekta ovakav sustav je povoljniji od


razdjelnog jer se prvo otjecanje od kiše (najzagađeniji dio) odvodi na
uređaj za pročišćavanje zajedno sa sanitarnom otpadnom vodom.
„ Dobra strana mu je i povremeno ispiranje sanitarne mreže
oborinskom vodom (brzine oborinske vode moraju biti prilagođene).
„ Najveća mana djelomično razdjelnog sustava kanalizacije je
ekonomski trošak gradnje dvije mreže, većih iskopa te razdjelnih
okana.
Kombinirani kanalizacijski sustav

„ Sadrži nekoliko zasebnih sustava (mješoviti, razdjelni…)


„ Kombinirani kanalizacijski sustav nastaje kao rezultat razvojnih
ekoloških faktora koji se javljaju tijekom vremena.
5- uređaj za pročišćavanje
otpadne vode
6 - ispust pročišćenih voda
8 - ispust oborinskih voda
7 - kišni preljev

A - mješoviti kan. sustav


B - razdjelni kan. sustav
„ U sušnom razdoblju kolektori kanalizacije su djelomično iskorišteni
stoga sa ne njih može nadovezati sanitarna kanalizacija
novonastalih naselja pod uvjetom da se za ta naselja izgradi
odvojena oborinska kanalizacija.

„ Razlog promjene sustava kanalizacije mogu biti i ekološki uvjeti


vezani na visoki stupanj pročišćavanja (u tom slučaju teži se
smanjenju količina koje dolaze na uređaj).
Osnovne sheme kanalizacije

„ Pod shemom kanalizacije podrazumijeva se tlocrtni oblik


kanalske mreže.

„ Shema kanalizacije ovisi o:


- reljefu terena
- postojećoj i planiranoj urbanoj izgradnji
- rješenju prometnica
- položaju recipijenta u odnosu na područje koje se kanalizira

„ Ona treba biti rezultat optimalnog rješenja odvodnje određenog


područja (prema duljini i dimenzijama kanala, tehničkim
zahtjevima,…).
shema normalne ili
poprečne kanalizacije

shema obuhvatne
kanalizacije
shema uzdužne ili paralelne
jednostrane kanalizacije

shema uzdužne ili


paralelne
zonske kanalizacije

• shema uzdužne ili paralelne lepezaste kanalizacije obuhvaća obje


strane vodotoka
shema radijalne
kanalizacije

shema prstenaste
kanalizacije
shema razgranate
kanalizacije

shema zonirane
kanalizacije
Određivanje mjerodavnih količina
otpadne vode
„ Analizu mjerodavnih količina otpadne vode potrebno je provesti za
svaku kategoriju potrošača:
- sanitarne (kućanske) vode
- industrijske vode otpadne vode
- tuđe vode
- oborinske vode

„ U urbanim sredinama količine otpadne vode koje se odvode


kanalizacijom variraju ovisno sušnom/kišnom razdoblju.

„ Mjerodavne količine:
- od mješovitog sustava: Quk= Qsan+Qind+Qobor
- od razdjelnog sustava
„ za sanitarnu kanalizacijsku mrežu: Quk= Qsan+Qind
„ za oborinsku kanalizacijsku mrežu: Quk= Qobor
Hidraulički proračun kanalizacijske
mreže

„ Kanalizacijska mreža mora biti dimenzionirana tako da u svakom


trenutku omogućava nesmetanu odvodnju otpadnih voda.

„ Hidrauličko dimenzioniranje kanalizacijske mreže provodi se na


maksimalnu satnu količinu otpadnih voda po pripadajućim dionicama
mreže.

„ Režim tečenja u kanalizacijskoj mreži može biti:


- tečenje sa slobodnim vodnim licem
- tečenje pod tlakom
Ograničenja projektnih parametara
kanalizacijske mreže

„ Pri dimenzioniranju kanalizacijske mreže treba voditi računa o


slijedećim ograničenjima:

- ograničenje brzina
- ograničenje uzdužnih padova
- ograničenje minimalnih profila
- ograničenje visine punjenja kanala
- ograničenje dubine ugradnje kanala
Određivanje nivelete kanala
„ Određivanje nivelete treba zadovoljiti sve tehničke zahtjeve
vezane za priključke i savladavanje prepreka koje se mogu javiti
na trasi kanala, a pri tome biti ekonomski najprihvatljivije.
„ Zato je najpovoljnije niveletu voditi paralelno s terenom na
minimalnoj dubini polaganja.

Projektiranje nivelete na ravnom terenu


Projektiranje nivelete na neravnom terenu na minimalnoj dubini polaganja

Projektiranje kanala s minimalnim padom


„ Ukoliko teren ima veći pad od maksimalno dopuštenog za kolektore,
niveleta se projektira sa maksimalno dopuštenim padom dok se ne
postigne dubina jednaka minimalnoj dubini polaganja. Na tom
mjestu se gradi objekt pada (kaskada) i niveleta se polaže na veću
dubinu da bi se ponovo projektirala s maksimalno dopuštenim
padom.
„ Maksimalno moguća udaljenost između dvije kaskade iznosi:

Projektiranje nivelete na strmom terenu


„ Izbor dubine kaskade utječe na veličinu iskopa i broj objekata za prekid
pada (udaljenost između dva objekta).
„ Treba analizirati ekonomski aspekt, više okana (skuplje)-manja dubina
iskopa (jeftinije) i obrnuto.
„ Pokušava se kaskade postaviti na mjestu potrebnog revizijskog okna.

„ Ukoliko je pad terena manji od minimalno dopuštenog, tada se niveleta


vodi minimalnim padom do maksimalne dubine polaganja. Na tom
mjestu postavlja se crpka i voda diže na niveletu koja počinje s
minimalnom dubinom polaganja.
„ Treba odabrati odgovarajuće mjesto za lokaciju crpke (ekonomski
opravdano rješenje).

Projektiranje nivelete na blagom terenu (lokacija crpke)


Položaj kanala u prometnici i
kućni priključci
„ Smještaj kanalizacije u prometnici treba se sagledati u sklopu
razmještaja svih instalacija u prometnici.

„ Kada se promatra samo smještaj kanalizacije treba se:


- osigurati lak i jednostavan priključak svih potrošača
- osigurati jednostavnu i jeftinu ugradnju
- omogućiti lake, jednostavne i jeftine popravke
- biti uvijek ispod razine vodovoda
- biti siguran od mogućih oštećenja

„ Kanalizacija je najkruća i po veličini najveća infrastruktura pa treba imati


prednost nad ostalim instalacijama.