Sie sind auf Seite 1von 15
Deut 11 Version Commentary Language Enter Reference or Keyword Multi NIV NLT ESV BSB NAS
Deut
11
Version
Commentary
Language
Enter Reference or Keyword
Multi
NIV
NLT
ESV
BSB
NAS
KJV
CSB
CEV
GNT
HCS
ASV
DBT
DRB
ERV
GWT
ISR
ISV
Parallel
Sermons
Topical
Strong's
Comment
Interlin
Hebrew
Lexicon
Multi
PAR
TSK
TIM
OUT
CON
LIB
BBB
PSB
ABP
LXX
Bible >Interlinear >Deuteronomy 11
Library • Free Downloads • eBibles
◄ Deuteronomy 11 ►
Interlinear Bible
Rewards of Obedience
(Leviticus 25:18-22; Deuteronomy 4:1-14; Deuteronomy 28:1-14)
8104 [e]
430 [e]
3068 [e]
853 [e]
157 [e]
1
wə·šā·mar·tā
’ĕ·lō·he·ḵā;
Yah·weh
’êṯ
wə·’ā·haḇ·tā,
1
תָּ֣רְמַשְָׁו
יהֶ֑ אֱ
הָ֣והְי תאֵ֖
תָּ֔בְהַאְָ֣ו 1
and keep
your God
Yahweh
-
Therefore you shall love
1
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
N‑mpc |2ms
N‑proper‑ms
DirObjM
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
1
4687 [e]
4941
[e]
2708 [e]
4931
[e]
ū·miṣ·wō·ṯāw
ū·miš·pā·ṭāw
wə·ḥuq·qō·ṯāw
miš·mar·tōw,
ויתָֹ֖וצְמִוּ
ויטָ֛פָּשְׁ מִוּ
ויתָֹ֧קּ חְֻו
וֹתּ֗רְמַשְׁ מִ
and His commandments
and His judgments
and His statutes
His charge
Conj‑w |N‑fpc |3ms
Conj‑w |N‑mpc |3ms
Conj‑w |N‑fpc |3ms
N‑fsc |3ms
3808 [e]
3588 [e]
3117 [e]
3045 [e]
2
3117 [e]
3605
[e]
hay·yō·wm
wî·ḏa‘·tem
2
hay·yā·mîm.
kāl-
אֹל֣ ׀יכִּ֣
ם֒וֹיּהַ
ם֮תֶּﬠְדַיִוֽ 2
.
׃םימִָֽיּהַ ־לכָּ
[I do] not [speak]
that
today
Know
2
the time
all
Adv‑NegPrt
Conj
Art |N‑ms
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
2
Art |N‑mp
N‑msc
7200 [e]
3808 [e]
834 [e]
3045
[e]
3808 [e]
834 [e]
1121 [e]
854 [e]
rā·’ū,
lō-
wa·’ă·šer
yā·ḏə·‘ū
lō-
’ă·šer
bə·nê·ḵem,
’eṯ-
וּא֔רָ
־אֹל רשֶׁ֣אֲַו
וּ֙עדְָי ־אֹלֽ רשֶׁ֤אֲ
םכֶ֗יֵנבְּ ־תאֶ
have seen
not
and who
have known
not
who
your children
with
V‑Qal‑Perf‑3cp
Adv‑NegPrt
Conj‑w |Pro‑r
V‑Qal‑Perf‑3cp
Adv‑NegPrt
Pro‑r
N‑mpc |2mp
Prep
853 [e] 1433 [e] 853 [e] 430 [e] 3068 [e] 4148 [e] 853 [e] ’eṯ-
853 [e]
1433 [e]
853 [e]
430 [e]
3068 [e]
4148 [e]
853 [e]
’eṯ- gā·ḏə·lōw
’eṯ- ’ĕ·lō·hê·ḵem;
Yah·weh
mū·sar
’eṯ-
־תאֶ
וֹל֕דְגָּ ־תאֶ
םכֶ֑יהֵ אֱ
הָ֣והְי
רסַ֖וּמ ־תאֶ
- His greatness
- your God
of Yahweh
the chastening
-
DirObjM
N‑msc |3ms
DirObjM
N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
N‑msc
DirObjM
853 [e]
3
5186 [e]
2220 [e]
2389 [e]
3027
[e]
wə·’eṯ-
3
han·nə·ṭū·yāh.
ū·zə·rō·‘ōw
ha·ḥă·zā·qāh,
yā·ḏōw
־תאְֶו 3
.
׃הָיֽוּטְנּהַ
וֹﬠֹ֖רְזוּ הקָָ֔זחֲהַ
וֹ֙דָי
And
3
His outstretched
and arm
His mighty
and hand
Conj‑w |DirObjM
3
Art |V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs
Conj‑w |N‑fsc |3ms
Art |Adj‑fs
N‑fsc |3ms
4714 [e]
8432
[e]
6213 [e]
834 [e]
4639 [e]
853 [e]
226
[e]
miṣ·rā·yim;
bə·ṯō·wḵ
‘ā·śāh
’ă·šer
ma·‘ă·śāw,
wə·’eṯ-
’ō·ṯō·ṯāw
םִירָ֑צְמִ
וֹת֣בְּ
השָׂ֖ﬠָ רשֶׁ֥אֲ
וישָׂ֔ﬠֲמַ
־תאְֶֽו
ו֙יתָֹתֹאֽ
of Egypt
in the midst
He did
which
His acts
and
His signs
N‑proper‑fs
Prep‑b |N‑msc
V‑Qal‑Perf‑3ms
Pro‑r
N‑mpc |3ms
Conj‑w |DirObjM
N‑cpc |3ms
834 [e]
4
776 [e]
3605
[e]
4714
[e]
4428 [e]
6547
[e]
wa·’ă·šer
4
’ar·ṣōw.
ū·lə·ḵāl-
miṣ·ra·yim
me·leḵ-
lə·p̄ar·‘ōh
רשֶׁ֣אֲַו 4
׃וֹצֽרְאַ
־לכָלְוּ
םִירַ֖צְמִ ־ לֶמֶֽ
הֹﬠ֥רְפַלְ
and what
4
his land
and to all
of Egypt
king
to Pharaoh
Conj‑w |Pro‑r
4
N‑fsc |3ms
Conj‑w, Prep‑l |N‑msc
N‑proper‑fs
N‑msc
Prep‑l |N‑proper‑ms
7393
[e]
5483
[e]
4714
[e]
2428 [e]
6213
[e]
ū·lə·riḵ·bōw,
lə·sū·sāw
miṣ·ra·yim
lə·ḥêl
‘ā·śāh
וֹבּ֗כְרִלְוּ
ויסָ֣וּסלְ
םִירַ֜צְמִ
ליחֵ֨לְ
ה֩שָׂﬠָ
and their chariots
to their horses
of Egypt
to the army
He did
Conj‑w, Prep‑l |N‑msc |3ms
Prep‑l |N‑mpc |3ms
N‑proper‑fs
Prep‑l |N‑msc
V‑Qal‑Perf‑3ms
6440 [e]
5921 [e]
5488 [e]
3220 [e]
4325 [e]
853 [e]
6687 [e]
834 [e]
pə·nê·hem,
‘al- sūp̄
yam- mê
’eṯ- hê·ṣîp̄
’ă·šer
םהֶ֔יֵנפְּ ־לﬠַ ף֙וּס
־םַי
ימֵ֤ ־תאֶ
ףיצִ֜הֵ רשֶׁ֨אֲ
them them
upon
Red
of the Sea
the waters
- He made overflow
how
N‑mpc |3mp
Prep
N‑ms
N‑msc
N‑mpc
DirObjM
V‑Hifil‑Perf‑3ms
Pro‑r
5704 [e]
3068 [e]
6 [e]
310 [e]
7291 [e]
‘aḏ
Yah·weh,
way·’ab·bə·ḏêm
’a·ḥă·rê·ḵem;
bə·rā·ḏə·p̄ām
דﬠַ֖
הָו֔הְי
םדֵ֣בְּאְַיַו םכֶ֑ירֵחֲאַ
םפָ֖דְרָבְּ
to
Yahweh
and [how] has destroyed them
you
as they pursued
Prep
N‑proper‑ms
Conj‑w |V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms |3mp
Prep |2mp
Prep‑b |V‑Qal‑Inf |3mp
4057 [e] 6213 [e] 834 [e] 5 2088 [e] 3117 [e] bam·miḏ·bār; lā·ḵem ‘ā·śāh wa·’ă·šer
4057 [e]
6213 [e]
834
[e]
5
2088 [e]
3117
[e]
bam·miḏ·bār;
lā·ḵem
‘ā·śāh
wa·’ă·šer
5
haz·zeh.
hay·yō·wm
רבָּ֑דְמִּבַּ םכֶ֖לָ
השָׂ֛ﬠָ רשֶׁ֥אֲַו 5
. ׃הֶזּֽהַ
– םוֹיּ֥הַ
in the wilderness
for you
He did
And what
5
this
day
Prep‑b, Art |N‑ms
Prep |2mp
V‑Qal‑Perf‑3ms
Conj‑w |Pro‑r 5
Art |Pro‑ms
Art |N‑ms
6213 [e]
834 [e]
6
2088
[e]
4725 [e]
5704 [e]
935 [e]
5704
[e]
‘ā·śāh
wa·’ă·šer
6
haz·zeh.
ham·mā·qō·wm
‘aḏ-
bō·’ă·ḵem
‘aḏ-
השָׂ֜ﬠָ רשֶׁ֨אֲַו 6
. ׃הֶזּֽהַ
– םוֹק֥מָּהַ ־דﬠַ
םכֶ֖אֲֹבּ ־דﬠַ
He did
And what
6
this
place
to
you came
until
V‑Qal‑Perf‑3ms
Conj‑w |Pro‑r 6
Art |Pro‑ms
Art |N‑ms
Prep
V‑Qal‑Inf |2mp
Prep
7205 [e]
1121 [e]
446 [e]
1121 [e]
48 [e]
1885 [e]
rə·’ū·ḇên
ben- ’ĕ·lî·’āḇ
bə·nê
wə·la·’ă·ḇî·rām,
lə·ḏā·ṯān
ן֒בֵוּארְ
־ןבֶּ
ב֮אָילִאֱ
ינֵ֣בְּ
םרָ֗יבִאֲלְַו
ןתָ֣דָלְ
of Reuben
the son
of Eliab
the sons
and Abiram
to Dathan
N‑proper‑ms
N‑msc
N‑proper‑ms
N‑mpc
Conj‑w, Prep‑l |N‑proper‑ms
Prep‑l |N‑proper‑ms
1104 [e]
6310 [e]
853 [e]
776 [e]
6475 [e]
834 [e]
wat·tiḇ·lā·‘êm
pî·hā,
’eṯ- hā·’ā·reṣ
pā·ṣə·ṯāh
’ă·šer
םﬠֵ֥לָבְתִַּו
הָיפִּ֔ ־תאֶ ץ֙רֶאָ֙הָ התָ֤צְפָּ רשֶׁ֨אֲ
and swallowed them up
its mouth
- the earth
opened
how
Conj‑w |V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs |3mp
N‑msc |3fs
DirObjM
Art |N‑fs
V‑Qal‑Perf‑3fs
Pro‑r
3605 [e]
853 [e]
168 [e]
853 [e]
1004 [e]
853 [e]
kāl- wə·’êṯ
’ā·ho·lê·hem;
wə·’eṯ- bāt·tê·hem
wə·’eṯ-
־לכָּ
תאְֵ֤ו
םהֶ֑ילֵהֳאָ
־תאְֶו
םהֶ֖יתֵּבָּ
־תאְֶו
all
and
their tents
and
their households
and
N‑msc
Conj‑w |DirObjM
N‑mpc |3mp
Conj‑w |DirObjM
N‑mpc |3mp
Conj‑w |DirObjM
3478 [e]
3605 [e]
7130 [e]
7272 [e]
834 [e]
3351 [e]
yiś·rā·’êl.
kāl- bə·qe·reḇ
bə·raḡ·lê·hem,
’ă·šer
hay·qūm
– ׃לאֵֽרָשְִׂי ־לכָּ
ברֶקֶ֖בְּ
םהֶ֔ילֵגְרַבְּ רשֶׁ֣אֲ
ם֙וּקְיהַ
Israel
of all
in the midst
in their possession
that [was]
the substance
N‑proper‑ms
N‑msc
Prep‑b |N‑msc
Prep‑b |N‑fdc |3mp
Pro‑r
Art |N‑ms
1419 [e]
3068 [e]
4639 [e]
3605 [e]
853 [e]
7200 [e]
5869 [e]
3588 [e]
7
hag·gā·ḏōl;
Yah·weh
ma·‘ă·śêh
kāl-
’eṯ-
hā·rō·’ōṯ,
‘ê·nê·ḵem
7
לֹד֑גָּהַ
הָ֖והְי השֵׂ֥ﬠֲמַ ־לכָּ ־תאֶ
תֹאֹ֔רהָֽ ם֙כֶיֵניﬠֵֽ
יכִּ֤ 7
great
of Yahweh
act
every
-
have seen
your eyes
but
7
Art |Adj‑ms
N‑proper‑ms
N‑msc
N‑msc
DirObjM
Art |V‑Qal‑Prtcpl‑fp
N‑cdc |2mp
Conj
7
6213 [e] 834 [e] ‘ā·śāh. ’ă·šer . ׃השָֽׂﬠָ רשֶׁ֖אֲ He did which V‑Qal‑Perf‑3ms
6213 [e]
834 [e]
‘ā·śāh.
’ă·šer
. ׃השָֽׂﬠָ רשֶׁ֖אֲ
He did
which
V‑Qal‑Perf‑3ms
Pro‑r
God's Great Blessings
(Joshua 1:1-9)
595 [e]
834 [e]
4687 [e]
3605
[e]
853 [e]
8104 [e]
8
’ā·nō·ḵî
’ă·šer
ham·miṣ·wāh,
kāl-
’eṯ-
ū·šə·mar·tem
8
יכִֹ֥נאָ רשֶׁ֛אֲ
הָו֔צְמִּהַ ־לכָּ ־תאֶ
ם֙תֶּרְמַשְׁ וּ 8
I
which
commandment
every
-
Therefore you shall keep
8
Pro‑1cs
Pro‑r
Art |N‑fs
N‑msc
DirObjM
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp 8
935 [e]
2388 [e]
4616 [e]
3117 [e]
6680 [e]
ū·ḇā·ṯem
te·ḥez·qū,
lə·ma·‘an
hay·yō·wm;
mə·ṣaw·wə·ḵā
ם֙תֶאבָוּ
וּקְ֗זחֶתֶּ ןﬠַמַ֣לְ
םוֹיּ֑הַ
ְ֖וּצַמְ
and go in
you may be strong
that
today
command you
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
V‑Qal‑Imperf‑2mp
Conj
Art |N‑ms
V‑Piel‑Prtcpl‑msc |2ms
8033 [e]
5674 [e]
859 [e]
834 [e]
776 [e]
853 [e]
3423 [e]
šām·māh
‘ō·ḇə·rîm
’at·tem
’ă·šer
hā·’ā·reṣ,
’eṯ- wî·riš·tem
המָּשָׁ֖ םירִ֥בְֹע םתֶּ֛אַ רשֶׁ֥אֲ
ץרֶאָ֔הָ ־תאֶ
םתֶּ֣שְׁ רִיִוֽ
there
cross over
you
which
the land
- and possess
Adv |3fs
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
Pro‑2mp
Pro‑r
Art |N‑fs
DirObjM
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
127 [e]
5921 [e]
3117 [e]
748 [e]
4616
[e]
9
3423
[e]
hā·’ă·ḏā·māh,
‘al-
yā·mîm
ta·’ă·rî·ḵū
ū·lə·ma·‘an
9
lə·riš·tāh.
המָ֔דָאֲהָ֣ ־לﬠַ
ם֙ימִָי
וּכירִ֤אֲתַּ ןﬠַמַ֨לְוּ 9
. ׃הּתָּֽשְׁ רִלְ
the land
in
[your] days
you may prolong
That
9
to possess
Art |N‑fs
Prep
N‑mp
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
Conj‑w |Conj
9
Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3fs
5414 [e]
1 [e]
3068 [e]
7650 [e]
834 [e]
lā·hem
lā·ṯêṯ
la·’ă·ḇō·ṯê·ḵem
Yah·weh
niš·ba‘
’ă·šer
םהֶ֖לָ
תתֵ֥לָ םכֶ֛יתֵֹבאֲלַ
הָ֧והְי עבַּ֨שְׁ ִנ ר֩שֶׁאֲ
to them
to give
your fathers
Yahweh
swore
which
Prep |3mp
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
Prep‑l |N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
V‑Nifal‑Perf‑3ms
Pro‑r
3588 [e] 10 1706 [e] 2461 [e] 2100 [e] 776 [e] 2233 [e] kî 10
3588 [e]
10
1706 [e]
2461 [e]
2100 [e]
776 [e]
2233 [e]
kî 10
s ū·ḏə·ḇāš.
ḥā·lāḇ
zā·ḇaṯ
’e·reṣ
ū·lə·zar·‘ām;
יכִּ֣ 10 ס
. ׃שׁבָֽדְוּ בלָ֖חָ
תבַָ֥ז ץרֶאֶ֛
םﬠָ֑רְַזלְוּ
For
10
-
and honey
milk
flowing with
a land
and their descendants
Conj
10
Punc
Conj‑w |N‑ms
N‑ms
V‑Qal‑Prtcpl‑fsc
N‑fs
Conj‑w, Prep‑l |N‑msc |3mp
3808 [e]
3423 [e]
8033 [e]
935 [e]
859 [e]
834 [e]
776 [e]
lə·riš·tāh,
šām·māh
ḇā- ’at·tāh
’ă·šer
hā·’ā·reṣ,
אֹל֣
הּתָּ֔שְׁ רִלְ ה֙מָּשָׁ֙
־אבָ התָּ֤אַ רשֶׁ֨אֲ
ץרֶאָ֗הָ
not
to possess
there
go
you
which
the land
Adv‑NegPrt
Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3fs
Adv |3fs
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
Pro‑2ms
Pro‑r
Art |N‑fs
834 [e]
8033 [e]
3318 [e]
834 [e]
1931 [e]
4714 [e]
776 [e]
’ă·šer
miš·šām;
yə·ṣā·ṯem
’ă·šer
miṣ·ra·yim
ḵə·’e·reṣ
רשֶׁ֤אֲ םשָּׁ֑מִ
םתֶ֖אצְָי רשֶׁ֥אֲ אוהִ֔
םִ֙ירַ֙צְמִ
ץרֶאֶ֤כְ
where
from
you have come
which
is
of Egypt
like the land
Pro‑r
Prep‑m|Adv
V‑Qal‑Perf‑2mp
Pro‑r
Pro‑3fs
N‑proper‑fs
Prep‑k|N‑fsc
1588 [e]
7272 [e]
8248 [e]
2233 [e]
853 [e]
2232 [e]
kə·ḡan
ḇə·raḡ·lə·ḵā
wə·hiš·qî·ṯā
zar·‘ă·ḵā,
’eṯ- tiz·ra‘
ן גַ֥כְּ
֖לְגְרַבְ
תָיקִ֥שְׁ הְִו
֔ﬠֲרְַז ־תאֶֽ
ע֙רְַזתִּ
as a garden
by foot
and watered [it]
your seed
- you sowed
Prep‑k|N‑csc
Prep‑b |N‑fsc |2ms
Conj‑w |V‑Hifil‑ConjPerf‑2ms
N‑msc |2ms
DirObjM
V‑Qal‑Imperf‑2ms
8033
[e]
935 [e]
859 [e]
834 [e]
776 [e]
11
3419
[e]
šām·māh
‘ō·ḇə·rîm
’at·tem
’ă·šer
wə·hā·’ā·reṣ,
11
hay·yā·rāq.
ה֙מָּשָׁ֙ םירִ֥בְֹע םתֶּ֜אַ רשֶׁ֨אֲ
ץרֶאָ֗הְָו 11
– ׃קרָָֽיּהַ
there
cross over
you
which
but the land [is]
11
vegetable
Adv |3fs
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
Pro‑2mp
Pro‑r
Conj‑w, Art |N‑fs
11
Art |N‑ms
8064 [e]
4306 [e]
1237 [e]
2022 [e]
776 [e]
3423 [e]
haš·šā·ma·yim
lim·ṭar
ū·ḇə·qā·‘ōṯ;
hā·rîm
’e·reṣ
lə·riš·tāh,
םִימַ֖שָּׁהַ רטַ֥מְלִ
תֹﬠ֑קָבְוּ םירִ֖הָ ץרֶאֶ֥
הּתָּ֔שְׁ רִלְ
of the heaven
from rain
and valleys
of hills
a land
to possess
Art |N‑mp
Prep‑l |N‑msc
Conj‑w |N‑fp
N‑mp
N‑fsc
Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3fs
1875
[e]
430 [e]
3068
[e]
834
[e]
776 [e]
12
4325 [e]
8354
[e]
dō·rêš
’ĕ·lō·he·ḵā
Yah·weh
’ă·šer-
’e·reṣ
12
mā·yim.
tiš·teh-
שׁרֵֹ֣דּ יהֶ֖ אֱ
הָ֥והְי ־רשֶׁאֲ ץרֶאֶ֕ 12
. ׃םִימָּֽ ־התֶּשְׁ תִּ
cares
your God
Yahweh
for which
A land
12
water
which drinks
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
N‑mpc |2ms
N‑proper‑ms
Pro‑r
N‑fs
12
N‑mp
V‑Qal‑Imperf‑3fs
7225 [e] 430 [e] 3068 [e] 5869 [e] 8548 [e] 853 [e] mê·rê·šîṯ bāh, ’ĕ·lō·he·ḵā
7225 [e]
430 [e]
3068 [e]
5869 [e]
8548 [e]
853 [e]
mê·rê·šîṯ
bāh,
’ĕ·lō·he·ḵā
Yah·weh
‘ê·nê
tā·mîḏ,
’ō·ṯāh;
ת֙ישִׁ רֵמֵֽ הּבָּ֔ ֙יהֶ֙ אֱ
הָ֤והְי
יֵנ֨יﬠֵ
דימִ֗תָּ הּתָֹ֑א
from the beginning
on it
your God
Yahweh
the eyes of
[are] always
-
Prep‑m|N‑fsc
Prep |3fs
N‑mpc |2ms
N‑proper‑ms
N‑cdc
Adv
DirObjM|3fs
8141 [e]
319 [e]
5704 [e]
8141 [e]
s
šā·nāh.
’a·ḥă·rîṯ
wə·‘aḏ
haš·šā·nāh,
ס
.
׃הנָֽשָׁ תירִ֥חֲאַ
דﬠְַ֖ו הָנ֔שָּׁהַ
-
of the year
the very end
and to
of the year
Punc
N‑fs
N‑fsc
Conj‑w |Prep
Art |N‑fs
4687 [e]
413 [e]
8085 [e]
8085
[e]
518 [e]
1961 [e]
13
miṣ·wō·ṯay,
’el-
tiš·mə·‘ū
šā·mō·a‘
’im-
wə·hā·yāh,
13
יתַֹ֔וצְמִ ־לאֶ
וּ֙עמְשְׁ תִּ ﬠַֹמ֤שָׁ ־םאִ
הָי֗הְָו 13
My commandments
unto
you obey
earnestly
that if
And it shall be
13
N‑fpc |1cs
Prep
V‑Qal‑Imperf‑2mp
V‑Qal‑InfAbs
Conj
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
13
853 [e]
157 [e]
3117 [e]
853 [e]
6680 [e]
595 [e]
834 [e]
’eṯ- lə·’a·hă·ḇāh
hay·yō·wm; ’eṯ·ḵem
mə·ṣaw·weh
’ā·nō·ḵî
’ă·šer
־תאֶ
הבָ֞הֲאַלְ
םוֹיּ֑הַ םכֶ֖תְאֶ
הֶוּ֥צַמְ יכִֹ֛נאָ רשֶׁ֧אֲ
- to love
today
you
command
I which
DirObjM
Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3fs
Art |N‑ms
DirObjM|2mp
V‑Piel‑Prtcpl‑ms
Pro‑1cs
Pro‑r
3824 [e]
3605 [e]
5647 [e]
430 [e]
3068 [e]
lə·ḇaḇ·ḵem
bə·ḵāl
ū·lə·‘ā·ḇə·ḏōw,
’ĕ·lō·hê·ḵem
Yah·weh
םכֶ֖בְבַלְ ־לכָבְּ
וֹד֔בְﬠָלְוּ
ם֙כֶיהֵ ֽאֱ הָ֤והְי
your heart
with all
and serve Him
your God
Yahweh
N‑msc |2mp
Prep‑b |N‑msc
Conj‑w, Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3ms
N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
776 [e]
4306 [e]
5414 [e]
14
5315 [e]
3605
[e]
’ar·ṣə·ḵem
mə·ṭar-
wə·nā·ṯat·tî
14
nap̄·šə·ḵem.
ū·ḇə·ḵāl
םכֶ֛צְרְאַ ־רטַֽמְ
יתִּ֧תַָנְו 14
׃םכֶֽשְׁ פְַנ
־לכָבְוּ
your land
the rain for
then I will give [you]
14
your soul
and with all
N‑fsc |2mp
N‑msc
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑1cs
14
N‑fsc |2mp
Conj‑w, Prep‑b |N‑msc
622 [e]
4456 [e]
3138 [e]
6256 [e]
wə·’ā·sap̄·tā
ū·mal·qō·wōš;
yō·w·reh
bə·‘it·tōw
תָּ֣פְסַאְָו
שׁוֹק֑לְמַוּ
הרֶ֣וֹי
וֹתּ֖ﬠִבְּ
that you may gather in
and the latter rain
the early rain
in its season
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
Conj‑w |N‑ms
N‑ms
Prep‑b |N‑csc |3ms
5414 [e] 15 3323 [e] 8492 [e] 1715 [e] wə·nā·ṯat·tî 15 wə·yiṣ·hā·re·ḵā.
5414
[e]
15
3323 [e]
8492 [e]
1715
[e]
wə·nā·ṯat·tî
15
wə·yiṣ·hā·re·ḵā.
wə·ṯî·rō·šə·ḵā
ḏə·ḡā·ne·ḵā,
יתִּ֛תַָנְו 15
.
׃
רֶֽהָצְִיְו
֖שְֹׁריתְִֽו
ֶנ֔גָדְ
And I will send
15
and your oil
and your new wine
your grain
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑1cs
15
Conj‑w |N‑msc |2ms
Conj‑w |N‑msc |2ms
N‑msc |2ms
398 [e]
929 [e]
7704 [e]
6212 [e]
wə·’ā·ḵal·tā
liḇ·hem·te·ḵā;
bə·śā·ḏə·ḵā
‘ê·śeḇ
תָּ֖לְכַאְָו
תֶּ֑מְהֶבְלִ
֖דְשָׂבְּ בשֶׂﬠֵ֥
that you may eat
for your livestock
in your fields
grass
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
Prep‑l |N‑fsc |2ms
Prep‑b |N‑msc |2ms
N‑ms
6601
[e]
6435 [e]
8104 [e]
16
7646
[e]
yip̄·teh
pen
lā·ḵem,
hiš·šā·mə·rū
16
wə·śā·ḇā·‘ə·tā.
התֶּ֖פְִי ןפֶּ֥
םכֶ֔לָ
וּר֣מְשָּֽׁהִ 16
. ׃תָּﬠְבָֽשְָׂו
be deceived
lest
to yourselves
Take heed
16
and be filled
V‑Qal‑Imperf‑3ms
Conj
Prep |2mp
V‑Nifal‑Imp‑mp
16
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
312 [e]
430 [e]
5647 [e]
5493 [e]
3824 [e]
’ă·ḥê·rîm,
’ĕ·lō·hîm
wa·‘ă·ḇaḏ·tem
wə·sar·tem,
lə·ḇaḇ·ḵem;
םירִ֔חֵאֲ
םיהִ֣ אֱ
ם֙תֶּדְבַﬠֲַו
םתֶּ֗רְסְַו םכֶ֑בְבַלְ
other
gods
and serve
and you turn aside
your heart
Adj‑mp
N‑mp
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
N‑msc |2mp
3068 [e]
639 [e]
2734 [e]
17
7812
[e]
Yah·weh
’ap̄-
wə·ḥā·rāh
17
lā·hem.
wə·hiš·ta·ḥă·wî·ṯem
הָו֜הְי ־ףאַ
הרָ֨חְָו 17
.
׃םהֶֽלָ
םתֶ֖יִוחֲתַּשְׁ הְִו
of Yahweh
anger
And lest be aroused
17
them
and worship
N‑proper‑ms
N‑msc
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
17
Prep |3mp
Conj‑w |V‑Hitpael‑ConjPerf‑2mp
3808 [e]
8064 [e]
853 [e]
6113 [e]
wə·lō- haš·šā·ma·yim
’eṯ- wə·‘ā·ṣar
bā·ḵem,
־אֹלְֽו
םִ֙ימַ֙שָּׁהַ ־תאֶ
רצַ֤ﬠְָו
םכֶ֗בָּ
so that no
the heavens
- and He shut up
against you
Conj‑w |Adv‑NegPrt
Art |N‑mp
DirObjM
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
Prep |2mp
2981 [e]
853 [e]
5414 [e]
3808 [e]
127 [e]
4306 [e]
1961 [e]
yə·ḇū·lāh;
’eṯ- ṯit·tên
wə·hā·’ă·ḏā·māh,
mā·ṭār,
yih·yeh
– הּלָ֑וּבְי ־תאֶ
ןתֵּ֖תִ
אֹל֥
המָ֔דָאֲהְָ֣ו
רטָ֔מָ
הֶ֣יהְִי
produce
- yield
no
and the land
rain
there be
N‑msc |3fs
DirObjM
V‑Qal‑Imperf‑3fs
Adv‑NegPrt
Conj‑w, Art |N‑fs
N‑ms
V‑Qal‑Imperf‑3ms
be N‑msc |3fs DirObjM V‑Qal‑Imperf‑3fs Adv‑NegPrt Conj‑w, Art |N‑fs N‑ms V‑Qal‑Imperf‑3ms
be N‑msc |3fs DirObjM V‑Qal‑Imperf‑3fs Adv‑NegPrt Conj‑w, Art |N‑fs N‑ms V‑Qal‑Imperf‑3ms
3068 [e] 834 [e] 2896 [e] 776 [e] 5921 [e] 4120 [e] 6 [e] Yah·weh
3068 [e]
834 [e]
2896 [e]
776 [e]
5921 [e]
4120 [e]
6 [e]
Yah·weh
’ă·šer
haṭ·ṭō·ḇāh,
hā·’ā·reṣ
mê·‘al
mə·hê·rāh,
wa·’ă·ḇaḏ·tem
הָ֖והְי רשֶׁ֥אֲ הבָֹ֔טּ הַ ץרֶאָ֣הָ ֙לﬠַמֵ הרָ֗הֵמְ
םתֶּ֣דְבַאֲַו
Yahweh
which
good
the land
from
quickly
and you perish
N‑proper‑ms
Pro‑r
Art |Adj‑fs
Art |N‑fs
Prep‑m
Adv
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
5414 [e]
lā·ḵem.
nō·ṯên
. ׃םכֶֽלָ
ןתֵֹ֥נ
you
is giving
Prep |2mp
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
Remember God's Words
3824 [e]
5921
[e]
428 [e]
1697
[e]
853 [e]
7760
[e]
18
lə·ḇaḇ·ḵem
‘al-
’êl·leh,
də·ḇā·ray
’eṯ-
wə·śam·tem
18
םכֶ֖בְבַלְ ־לﬠַ הלֶּאֵ֔
ירַ֣בָדְּ ־תאֶ
ם֙תֶּמְשְַׂו 18
your heart
in
these
words of mine
-
Therefore you shall lay up
18
N‑msc |2mp
Prep
Pro‑cp
N‑mpc |1cs
DirObjM
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
18
5921 [e]
226 [e]
853 [e]
7194 [e]
5315 [e]
5921 [e]
‘al- lə·’ō·wṯ
’ō·ṯām
ū·qə·šar·tem
nap̄·šə·ḵem;
wə·‘al-
־לﬠַ ת֙וֹאלְ
םתָֹ֤א
םתֶּ֨רְשַׁ קְוּ
םכֶ֑שְׁ פְַנ ־לﬠְַֽו
on
as a sign
them
and bind
your soul
and in
Prep
Prep‑l |N‑cs
DirObjM|3mp
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
N‑fsc |2mp
Conj‑w |Prep
5869 [e]
996 [e]
2903 [e]
1961 [e]
3027 [e]
‘ê·nê·ḵem.
bên
lə·ṭō·w·ṭā·p̄ōṯ
wə·hā·yū
yeḏ·ḵem,
. ׃םכֶֽיֵניﬠֵ
ןיבֵּ֥ תֹפ֖טָוֹטלְ
וּי֥הְָו
םכֶ֔דְֶי
your eyes
between
as frontlets
and they shall be
your hand
N‑cdc |2mp
Prep
Prep‑l |N‑fp
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
N‑fsc |2mp
1696 [e]
1121 [e]
853 [e]
853 [e]
3925
[e]
19
bām;
lə·ḏab·bêr
bə·nê·ḵem
’eṯ-
’ō·ṯām
wə·lim·maḏ·tem
19
םבָּ֑
רבֵּ֣דַלְ
םכֶ֖יֵנבְּ ־תאֶ
םתָֹ֛א
םתֶּ֥דְמַּלְִו 19
of them
speaking
to your children
-
them
And You shall teach
19
Prep |3mp
Prep‑l |V‑Piel‑Inf
N‑mpc |2mp
DirObjM
DirObjM|3mp
Conj‑w |V‑Piel‑ConjPerf‑2mp
19
1870 [e]
1980 [e]
1004 [e]
3427 [e]
ḇad·de·reḵ,
ū·ḇə·leḵ·tə·ḵā
bə·ḇê·ṯe·ḵā
bə·šiḇ·tə·ḵā
רֶדֶּ֔בַ
֣תְּכְלֶבְוּ
֙תֶ֙יבֵבְּ
֤תְּבְשִׁ בְּ
by the way
and when you walk
in your house
when you sit
Prep‑b, Art |N‑cs
Conj‑w, Prep‑b |V‑Qal‑Inf |2ms
Prep‑b |N‑msc |2ms
Prep‑b |V‑Qal‑Inf |2ms
3789 [e] 20 6965 [e] 7901 [e] ū·ḵə·ṯaḇ·tām 20 ū·ḇə·qū·me·ḵā.
3789 [e]
20
6965 [e]
7901
[e]
ū·ḵə·ṯaḇ·tām
20
ū·ḇə·qū·me·ḵā.
ū·ḇə·šā·ḵə·bə·ḵā
םתָּ֛בְתַכְוּ 20
.
׃
מֶֽוּקבְוּ
֖בְּכְשָׁבְוּֽ
And you shall write them
20
and when you rise up
and when you lie down
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2ms |3mp
20
Conj‑w, Prep‑b |V‑Qal‑Inf |2ms
Conj‑w, Prep‑b |V‑Qal‑Inf |2ms
4616
[e]
21
8179 [e]
1004
[e]
4201 [e]
5921
[e]
lə·ma·‘an
21
ū·ḇiš·‘ā·re·ḵā.
bê·ṯe·ḵā
mə·zū·zō·wṯ
‘al-
ןﬠַמַ֨לְ 21
׃ ירֶֽﬠָשְׁ בִוּ
תֶ֖יבֵּ
תוֹז֥וּזמְ ־לﬠַ
that
21
and on your gates
of your house
the doorposts
on
Conj
21
Conj‑w, Prep‑b |N‑mpc |2ms
N‑msc |2ms
N‑fpc
Prep
127 [e]
5921 [e]
1121 [e]
3117 [e]
3117 [e]
7235 [e]
hā·’ă·ḏā·māh,
‘al
ḇə·nê·ḵem,
wî·mê
yə·mê·ḵem
yir·bū
המָ֔דָאֲהָֽ לﬠַ֚
םכֶ֔יֵנבְ
ימֵ֣יִו ם֙כֶימְֵי
וּבּ֤רְִי
the land
in
of your children
and the days
your days
may be multiplied
Art |N‑fs
Prep
N‑mpc |2mp
Conj‑w |N‑mpc
N‑mpc |2mp
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3117 [e]
5414 [e]
1 [e]
3068 [e]
7650 [e]
834 [e]
kî·mê
lā·hem;
lā·ṯêṯ
la·’ă·ḇō·ṯê·ḵem
Yah·weh
niš·ba‘
’ă·šer
ימֵ֥יכִּ םהֶ֑לָ
תתֵ֣לָ םכֶ֖יתֵֹבאֲלַ
הָ֛והְי עבַּ֧שְׁ ִנ רשֶׁ֨אֲ
like the days
them
to give
to your fathers
Yahweh
swore
of which
Prep‑k|N‑mpc
Prep |3mp
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
Prep‑l |N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
V‑Nifal‑Perf‑3ms
Pro‑r
8104 [e]
8104 [e]
518 [e]
3588 [e]
22
776 [e]
5921 [e]
8064 [e]
tiš·mə·rūn
šā·mōr
’im- kî 22
s hā·’ā·reṣ.
‘al- haš·šā·ma·yim
ןוּר֜מְשְׁ תִּ רֹמ֨שָׁ ־םאִ
י֩כִּ 22 ס ׃ץרֶאָֽהָ ־לﬠַ
.
םִימַ֖שָּׁהַ
you keep
carefully
if
For
22
-
the earth
above
of the heavens
V‑Qal‑Imperf‑2mp |Pn
V‑Qal‑InfAbs
Conj
Conj
22
Punc
Art |N‑fs
Prep
Art |N‑mp
853 [e]
6680 [e]
595 [e]
834 [e]
2063 [e]
4687 [e]
3605 [e]
853 [e]
’eṯ·ḵem
mə·ṣaw·weh
’ā·nō·ḵî
’ă·šer
haz·zōṯ, ham·miṣ·wāh
kāl- ’eṯ-
םכֶ֖תְאֶ
הֶוּ֥צַמְ יכִֹ֛נאָ רשֶׁ֧אֲ תאֹזּ֗הַ
הָ֣וצְמִּהַ ־לכָּ ־תאֶ
you
command
I which
this
commandment
all
-
DirObjM|2mp
V‑Piel‑Prtcpl‑ms
Pro‑1cs
Pro‑r
Art |Pro‑fs
Art |N‑fs
N‑msc
DirObjM
1980 [e]
430 [e]
3068 [e]
853 [e]
157 [e]
6213 [e]
lā·le·ḵeṯ
’ĕ·lō·hê·ḵem
Yah·weh
’eṯ- lə·’a·hă·ḇāh
la·‘ă·śō·ṯāh;
תכֶלֶ֥לָ
םכֶ֛יהֵ אֱ
הָ֧והְי ־תאֶ
הבָ֞הֲאַלְ
הּתָֹ֑שׂ ﬠֲלַ
to walk
your God
Yahweh
- to love
to do
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
DirObjM
Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3fs
Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3fs
3423 [e] 23 1692 [e] 1870 [e] 3605 [e] wə·hō·w·rîš 23 ḇōw. ū·lə·ḏā·ḇə·qāh-
3423 [e]
23
1692
[e]
1870 [e]
3605
[e]
wə·hō·w·rîš
23
ḇōw.
ū·lə·ḏā·ḇə·qāh-
də·rā·ḵāw
bə·ḵāl
שׁירִ֧וֹהְו 23
.
׃וֹבֽ
־הקָבְדָלְוּ
ויכָ֖רָדְּ
־לכָבְּ
Then will drive out
23
to Him
and to hold fast
His ways
in all
Conj‑w |V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
23
Prep |3ms
Conj‑w, Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3fs
N‑cpc |3ms
Prep‑b |N‑msc
6440 [e]
428 [e]
1471 [e]
3605 [e]
853 [e]
3068 [e]
mil·lip̄·nê·ḵem;
hā·’êl·leh
hag·gō·w·yim
kāl-
’eṯ- Yah·weh
םכֶ֑יֵנפְלִּמִ הלֶּאֵ֖הָ
םִי֥וֹגּהַ ־לכָּ ־תאֶ
הָ֛והְי
from before you
these
nations
all
- Yahweh
Prep‑m, Prep‑l |N‑mpc |2mp
Art |Pro‑cp
Art |N‑mp
N‑msc
DirObjM
N‑proper‑ms
3605 [e]
24
4480 [e]
6099 [e]
1419 [e]
1471 [e]
3423
[e]
kāl-
24
mik·kem.
wa·‘ă·ṣu·mîm
gə·ḏō·lîm
gō·w·yim,
wî·riš·tem
־לכָּ 24
. ׃םכֶּֽמִ םימִ֖צֻﬠֲַו םילִֹ֥דגְּ
םִי֔וֹגּ
םתֶּ֣שְׁ רִיִוֽ
Every
24
than yourselves
and mightier
greater
nations
and you will dispossess
N‑msc
24
Prep |2mp
Conj‑w |Adj‑mp
Adj‑mp
N‑mp
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
7272 [e]
3709 [e]
1869 [e]
834 [e]
4725 [e]
lā·ḵem
bōw
raḡ·lə·ḵem
kap̄- tiḏ·rōḵ
’ă·šer
ham·mā·qō·wm,
םכֶ֣לָ
וֹבּ֖ םכֶ֛לְגְרַ ־ףכַּֽ
ֹר֧דְתִּ רשֶׁ֨אֲ
םוֹק֗מָּהַ
yours
in
of your foot
the sole
treads
on which
place
Prep |2mp
Prep |3ms
N‑fsc |2mp
N‑fsc
V‑Qal‑Imperf‑3fs
Pro‑r
Art |N‑ms
5104 [e]
4480 [e]
3844 [e]
4057 [e]
4480 [e]
1961 [e]
han·nā·hār
min- wə·hal·lə·ḇā·nō·wn
ham·miḏ·bār
min- yih·yeh;
רהָָ֣נּהַ
־ןמִ
ןוֹנ֜בָלְּהְַו רבָּ֨דְמִּהַ
־ןמִ
הֶ֑יהְִי
the river
from
and Lebanon
the wilderness
from
shall be
Art |N‑ms
Prep
Conj‑w, Art |N‑proper‑fs
Art |N‑ms
Prep
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1961 [e]
314 [e]
3220 [e]
5704 [e]
6578 [e]
5104 [e]
yih·yeh
hā·’a·ḥă·rō·wn,
hay·yām
wə·‘aḏ
pə·rāṯ,
nə·har-
הֶ֖יהְִי
ןוֹר֔חֲאַהָֽ םָיּ֣הַ
ד֙ﬠְַו
תרָ֗פְּ ־רהְַנ
shall be
Western
the Sea
and even to
Euphrates
the River
V‑Qal‑Imperf‑3ms
Art |Adj‑ms
Art |N‑ms
Conj‑w |Prep
N‑proper‑fs
N‑msc
6343 [e]
6440 [e]
376 [e]
3320 [e]
3808 [e]
25
1366
[e]
paḥ·də·ḵem
bip̄·nê·ḵem;
’îš
yiṯ·yaṣ·ṣêḇ
lō-
25
gə·ḇul·ḵem.
םכֶ֨דְּחְפַּ
םכֶ֑יֵנפְבִּ שׁיאִ֖
בצֵַּ֥יתְִי ־אֹל 25
. ׃םכֶֽלְבֻגְּ
the fear of you
against you
man
shall be able to stand
No
25
your territory
N‑msc |2mp
Prep‑b |N‑mpc |2mp
N‑ms
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
Adv‑NegPrt
25
N‑msc |2mp
3605 [e] 6440 [e] 5921 [e] 430 [e] 3068 [e] 5414 [e] 4172 [e] ḵāl
3605 [e]
6440 [e]
5921 [e]
430 [e]
3068 [e]
5414 [e]
4172 [e]
ḵāl
pə·nê
‘al- ’ĕ·lō·hê·ḵem,
Yah·weh
yit·tên
ū·mō·w·ra·’ă·ḵem
־לכָ
ינֵ֤פְּ ־לﬠַ םכֶ֗יהֵ ֽאֱ
הָ֣והְי
׀ןתִֵּ֣י
םכֶ֜אֲרַוֹמֽוּ
of all
the face
upon
your God
Yahweh
will put
and the dread of you
N‑msc
N‑cpc
Prep
N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
V‑Qal‑Imperf‑3ms
Conj‑w |N‑msc |2mp
1696 [e]
834 [e]
1869 [e]
834 [e]
776 [e]
s lā·ḵem.
dib·ber
ka·’ă·šer
ḇāh,
tiḏ·rə·ḵū- ’ă·šer
hā·’ā·reṣ
הּבָ֔ ־וּכרְדְתִּ רשֶׁ֣אֲ ץ֙רֶאָ֙הָ
- to you
He has said
just as
in
you tread
where
the land
Punc
Prep |2mp
V‑Piel‑Perf‑3ms
Prep‑k|Pro‑r
Prep |3fs
V‑Qal‑Imperf‑2mp
Pro‑r
Art |N‑fs
A Blessing and a Curse

ס ׃םכֶֽלָ

.

רבֶּ֥דִּ רשֶׁ֖אֲכַּ

1293 [e] 3117 [e] 6440 [e] 5414 [e] 595 [e] 7200 [e] 26 bə·rā·ḵāh hay·yō·wm;
1293 [e]
3117
[e]
6440 [e]
5414
[e]
595 [e]
7200 [e]
26
bə·rā·ḵāh
hay·yō·wm;
lip̄·nê·ḵem
nō·ṯên
’ā·nō·ḵî
rə·’êh,
26
הכָ֖רָבְּ
םוֹיּ֑הַ
םכֶ֖יֵנפְלִ
ןתֵֹ֥נ יכִֹ֛נאָ
האֵ֗רְ 26
a blessing
today
before you
set
I Behold
26
N‑fs
Art |N‑ms
Prep‑l |N‑mpc |2mp
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
Pro‑1cs
V‑Qal‑Imp‑ms 26
413 [e]
8085
[e]
834 [e]
1293
[e]
853 [e]
27
7045
[e]
’el-
tiš·mə·‘ū,
’ă·šer
hab·bə·rā·ḵāh;
’eṯ-
27
ū·qə·lā·lāh.
־לאֶ וּע֗מְשְׁ תִּ רשֶׁ֣אֲ
הכָ֑רָבְּהַ ־תאֶֽ 27
– ׃הלָֽלָקְוּ
unto
you obey
if
blessing
the
27
and a curse
Prep
V‑Qal‑Imperf‑2mp
Pro‑r
Art |N‑fs
DirObjM
27
Conj‑w |N‑fs
6680 [e]
595 [e]
834 [e]
430 [e]
3068 [e]
4687 [e]
mə·ṣaw·weh
’ā·nō·ḵî
’ă·šer
’ĕ·lō·hê·ḵem,
Yah·weh
miṣ·wōṯ
הֶוּ֥צַמְ יכִֹ֛נאָ רשֶׁ֧אֲ
םכֶ֔יהֵ ֽאֱ
הָ֣והְי
תֹ֙וצְמִ
command
I which
your God
of Yahweh
the commandments
V‑Piel‑Prtcpl‑ms
Pro‑1cs
Pro‑r
N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
N‑fpc
8085 [e]
3808 [e]
518 [e]
7045 [e]
28
3117 [e]
853
[e]
ṯiš·mə·‘ū
’im-
wə·haq·qə·lā·lāh,
28
hay·yō·wm.
’eṯ·ḵem
וּ֙עמְשְׁ תִ
אֹל֤ ־םאִ
הלָ֗לָקְּהְַו 28
– ׃םוֹיּֽהַ םכֶ֖תְאֶ
you do listen
not
if
and the curse
28
today
you
V‑Qal‑Imperf‑2mp
Adv‑NegPrt
Conj
Conj‑w, Art |N‑fs
28
Art |N‑ms
DirObjM|2mp
4480 [e]
5493 [e]
430 [e]
3068 [e]
4687 [e]
413 [e]
min- wə·sar·tem
’ĕ·lō·hê·ḵem,
Yah·weh
miṣ·wōṯ
’el-
־ןמִ
םתֶּ֣רְסְַו
םכֶ֔יהֵ ֽאֱ
הָ֣והְי
תֹ֙וצְמִ ־לאֶ
from
but turn aside
your God
of Yahweh
the commandments
unto
Prep
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
N‑fpc
Prep
1980 [e]
3117 [e]
853 [e]
6680 [e]
595 [e]
834 [e]
1870 [e]
lā·le·ḵeṯ,
hay·yō·wm;
’eṯ·ḵem
mə·ṣaw·weh
’ā·nō·ḵî
’ă·šer
had·de·reḵ,
תכֶלֶ֗לָ
םוֹיּ֑הַ םכֶ֖תְאֶ
הֶוּ֥צַמְ יכִֹ֛נאָ רשֶׁ֧אֲ
רֶדֶּ֔הַ
to go
today
you
command
I which
the way
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
Art |N‑ms
DirObjM|2mp
V‑Piel‑Prtcpl‑ms
Pro‑1cs
Pro‑r
Art |N‑cs
3045 [e]
3808 [e]
834 [e]
312 [e]
430 [e]
310 [e]
s
yə·ḏa‘·tem.
lō-
’ă·šer
’ă·ḥê·rîm
’ĕ·lō·hîm
’a·ḥă·rê
ס
.
׃םתֶּֽﬠְדְַי ־אֹלֽ רשֶׁ֥אֲ םירִ֖חֵאֲ
םיהִ֥ אֱ ירֵ֛חֲאַ
-
you have known
not
which
other
gods
after
Punc
V‑Qal‑Perf‑2mp
Adv‑NegPrt
Pro‑r
Adj‑mp
N‑mp
Prep
413 [e] 430 [e] 3068 [e] 935 [e] 3588 [e] 1961 [e] 29 ’el- ’ĕ·lō·he·ḵā,
413
[e]
430 [e]
3068 [e]
935 [e]
3588 [e]
1961 [e]
29
’el-
’ĕ·lō·he·ḵā,
Yah·weh
yə·ḇî·’ă·ḵā
wə·hā·yāh,
29
־לאֶ יהֶ֔ אֱ
הָ֣והְי
֙אֲיבְִֽי
יכִּ֤
הָי֗הְָו 29
into
your God
Yahweh
has brought you
when
And it shall be
29
Prep
N‑mpc |2ms
N‑proper‑ms
V‑Hifil‑Imperf‑3ms |2ms
Conj
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
29
5414 [e]
3423 [e]
8033 [e]
935 [e]
859 [e]
834 [e]
776 [e]
wə·nā·ṯat·tāh
lə·riš·tāh;
šām·māh
ḇā- ’at·tāh
’ă·šer- hā·’ā·reṣ
התָּ֤תַָנְו
הּתָּ֑שְׁ רִלְ המָּשָׁ֖
־אבָ התָּ֥אַ ־רשֶׁאֲ ץרֶאָ֕הָ
that you shall put
to possess
there
go
you
which
the land
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2ms
Prep‑l |V‑Qal‑Inf |3fs
Adv |3fs
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
Pro‑2ms
Pro‑r
Art |N‑fs
5921 [e]
7045 [e]
853 [e]
1630 [e]
2022 [e]
5921 [e]
1293 [e]
853 [e]
‘al- haq·qə·lā·lāh
wə·’eṯ- gə·ri·zîm,
har
‘al- hab·bə·rā·ḵāh
’eṯ-
־לﬠַ הלָ֖לָקְּהַ
־תאְֶו
םיִז֔רִגְּ
רהַ֣ ־לﬠַ
ה֙כָרָבְּהַ ־תאֶ
on
the curse
and
Gerizim
Mount
on
the blessing
-
Prep
Art |N‑fs
Conj‑w |DirObjM
N‑proper‑fs
N‑msc
Prep
Art |N‑fs
DirObjM
310 [e]
3383 [e]
5676 [e]
1992 [e]
3808 [e]
30
5858
[e]
2022
[e]
’a·ḥă·rê
hay·yar·dên,
bə·‘ê·ḇer
hêm·māh
hă·lō-
30
‘ê·ḇāl.
har
י֙רֵחֲאַֽ
ןדֵּ֗רְַיּהַ
רבֶﬠֵ֣בְּ
המָּהֵ֜ ־אֹלהֲ 30 ׃לבָֽיﬠֵ
.
רהַ֥
toward
of the Jordan
on the other side
they
[Are] not
30
Ebal
Mount
Prep
Art |N‑proper‑fs
Prep‑b |N‑msc
Pro‑3mp
Adv‑NegPrt 30
N‑proper‑fs
N‑msc
3427 [e]
3669 [e]
776 [e]
8121 [e]
3996 [e]
1870 [e]
hay·yō·šêḇ
hak·kə·na·‘ă·nî,
bə·’e·reṣ
haš·še·meš,
mə·ḇō·w
de·reḵ
בשֵֹׁ֖יּהַ
יִנ֔ﬠֲַנכְּהַֽ ץ֙רֶאֶ֙בְּ שׁמֶשֶּׁ֔הַ
אוֹב֣מְ רֶדֶּ֚
dwelling
of the Canaanite
in the land
the sun
setting
the way
Art |V‑Qal‑Prtcpl‑ms
Art |N‑proper‑ms
Prep‑b |N‑fsc
Art |N‑cs
N‑msc
N‑csc
3588 [e]
31
4176 [e]
436 [e]
681 [e]
1537 [e]
4136 [e]
6160 [e]
kî 31
mō·reh.
’ê·lō·w·nê
’ê·ṣel
hag·gil·gāl,
mūl
bā·‘ă·rā·ḇāh;
יכִּ֤ 31 ؟ ׃הרֶֹֽמ ינֵ֥וֹלאֵ לצֶאֵ֖
לגָּ֔לְגִּהַ
לוּמ֚ הבָ֑רָﬠֲבָּ
for
31
of Moreh
the oaks
beside
Gilgal
opposite
in the plain
Conj
31
N‑proper‑ms
N‑mpc
Prep
Art |N‑proper‑fs
Prep
Prep‑b, Art |N‑fs
776 [e]
853 [e]
3423 [e]
935 [e]
3383 [e]
853 [e]
5674 [e]
859 [e]
hā·’ā·reṣ,
’eṯ- lā·re·šeṯ
lā·ḇō
hay·yar·dên,
’eṯ- ‘ō·ḇə·rîm
’at·tem
ץרֶאָ֔הָ ־תאֶ
תשֶׁרֶ֣לָ
אֹ֙בלָ
ןדֵּ֔רְַיּהַ ־תאֶ
םירִ֣בְֹע ם֙תֶּאַ
the land
- to possess
and go in
the Jordan
- will cross over
you
Art |N‑fs
DirObjM
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
Art |N‑proper‑fs
DirObjM
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
Pro‑2mp
853 [e] 3423 [e] 5414 [e] 430 [e] 3068 [e] 834 [e] ’ō·ṯāh wî·riš·tem lā·ḵem;
853 [e]
3423 [e]
5414 [e]
430 [e]
3068 [e]
834 [e]
’ō·ṯāh
wî·riš·tem
lā·ḵem;
nō·ṯên
’ĕ·lō·hê·ḵem
Yah·weh
’ă·šer-
הּתָֹ֖א
םתֶּ֥שְׁ רִיִוֽ םכֶ֑לָ
ןתֵֹ֣נ םכֶ֖יהֵ אֱ
הָ֥והְי ־רשֶׁאֲ
it
and you will possess
you
is giving
your God
Yahweh
which
DirObjM|3fs
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
Prep |2mp
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
N‑mpc |2mp
N‑proper‑ms
Pro‑r
3605 [e]
853 [e]
6213
[e]
8104 [e]
32
3427
[e]
kāl-
’êṯ
la·‘ă·śō·wṯ,
ū·šə·mar·tem
32
bāh.
wî·šaḇ·tem-
־לכָּ תאֵ֥ תוֹשׂ֔ﬠֲלַ
םתֶּ֣רְמַשְׁ וּ 32
.
׃הּבָּֽ
־םתֶּבְשַׁ יִוֽ
all
-
to observe
And you shall be careful
32
in it
and dwell
N‑msc
DirObjM
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp 32
Prep |3fs
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
6440 [e]
5414 [e]
595 [e]
834 [e]
4941 [e]
853 [e]
2706 [e]
lip̄·nê·ḵem
nō·ṯên
’ā·nō·ḵî
’ă·šer
ham·miš·pā·ṭîm;
wə·’eṯ- ha·ḥuq·qîm
םכֶ֖יֵנפְלִ
ןתֵֹ֥נ יכִֹ֛נאָ רשֶׁ֧אֲ םיטִ֑פָּשְׁ מִּהַ
־תאְֶו םיקִּ֖חֻהַֽ
before you
set
I which
judgments
and
the statutes
Prep‑l |N‑mpc |2mp
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
Pro‑1cs
Pro‑r
Art |N‑mp
Conj‑w |DirObjM
Art |N‑mp
3117 [e]
hay·yō·wm.
. ׃םוֹיּֽהַ
today
Art |N‑ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries
Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission
Bible Hub

Bible Hub:Search, Read, Study the Bible in Many Languages. About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use | Media Kit ©2004 - 2016 by Bible Hub

in Many Languages. About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use |
in Many Languages. About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use |