Sie sind auf Seite 1von 16
Leviticus 7 Version Commentary Language Enter Reference or Keyword Multi NIV NLT ESV BSB NAS
Leviticus
7
Version
Commentary
Language
Enter Reference or Keyword
Multi
NIV
NLT
ESV
BSB
NAS
KJV
CSB
CEV
GNT
HCS
ASV
DBT
DRB
ERV
GWT
ISR
ISV
Parallel
Sermons
Topical
Strong's
Comment
Interlin
Hebrew
Lexicon
Multi
PAR
TSK
TIM
OUT
CON
LIB
BBB
PSB
ABP
LXX
Bible >Interlinear >Leviticus 7
Library • Free Downloads • eBibles
◄ Leviticus 7 ►
Interlinear Bible
The Guilt Offering
(Leviticus 5:14-19; Leviticus 6:1-7)
6944 [e]
6944
[e]
817 [e]
8451 [e]
2063 [e]
1
qā·ḏā·šîm
qō·ḏeš
hā·’ā·šām;
tō·w·raṯ
wə·zōṯ
1
םישִׁ֖דָקָֽ שׁדֶֹק֥
םשָׁ֑אָהָ תרַ֖וֹתּ
תאֹזְ֥ו 1
[is] most holy
most
of the trespass offering
[is] the law
And Likewise this
1
N‑mp
N‑msc
Art |N‑ms
N‑fsc
Conj‑w |Pro‑fs
1
5930 [e]
853 [e]
7819 [e]
834 [e]
4725 [e]
2
1931
[e]
hā·‘ō·lāh,
’eṯ-
yiš·ḥă·ṭū
’ă·šer
bim·qō·wm,
2
hū.
הלָֹ֔עהָ֣ ־תאֶ
וּ֙טחֲשְִׁי רשֶׁ֤אֲ םוֹק֗מְבִּ 2 ׃אוּהֽ
.
the burnt offering
-
they kill
where
In the place
2
it
Art |N‑fs
DirObjM
V‑Qal‑Imperf‑3mp
Pro‑r
Prep‑b |N‑msc
2
Pro‑3ms
2236 [e]
1818
[e]
853 [e]
817 [e]
853 [e]
7819
[e]
yiz·rōq
dā·mōw
wə·’eṯ-
hā·’ā·šām;
’eṯ-
yiš·ḥă·ṭū
קֹרְ֥זִי וֹמ֛דָּ
־תאְֶו
םשָׁ֑אָהָ ־תאֶ
וּט֖חֲשְִׁי
shall he sprinkle
its blood
and
the trespass offering
-
they shall kill
V‑Qal‑Imperf‑3ms
N‑msc |3ms
Conj‑w |DirObjM
Art |N‑ms
DirObjM
V‑Qal‑Imperf‑3mp
7126 [e]
2459 [e]
3605 [e]
853 [e]
3
5439 [e]
4196 [e]
5921
[e]
yaq·rîḇ
ḥel·bōw
kāl-
wə·’êṯ
3
sā·ḇîḇ.
ham·miz·bê·aḥ
‘al-
בירִ֣קְַי וֹבּ֖לְחֶ ־לכָּ
תאְֵ֥ו 3
.
׃ביבִֽסָ
חַבְֵּ֖זמִּהַ ־לﬠַ
he shall offer
its fat
all
And
3
all around
the altar
on
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
N‑msc |3ms
N‑msc
Conj‑w |DirObjM
3
Adv
Art |N‑ms
Prep
853 [e] 3680 [e] 2459 [e] 853 [e] 451 [e] 853 [e] 4480 [e] ’eṯ-
853 [e]
3680 [e]
2459 [e]
853 [e]
451 [e]
853 [e]
4480 [e]
’eṯ- ham·ḵas·seh
ha·ḥê·leḇ
wə·’eṯ- hā·’al·yāh,
’êṯ
mim·men·nū;
־תאֶ הסֶּ֥כַמְהַֽ בלֶחֵ֖הַ
־תאְֶו
הָי֔לְאַהָֽ תאֵ֚
וּנּמֶּ֑מִ
- that covers
the fat
and
the fatty tail
- from it
DirObjM
Art |V‑Piel‑Prtcpl‑ms
Art |N‑ms
Conj‑w |DirObjM
Art |N‑fs
DirObjM
Prep |3ms
2459 [e]
853 [e]
3629 [e]
8147 [e]
853 [e]
4
7130
[e]
ha·ḥê·leḇ
wə·’eṯ-
hak·kə·lā·yōṯ,
šə·tê
wə·’êṯ
4
haq·qe·reḇ.
ב֙לֶחֵ֙הַ
־תאְֶו
תֹי֔לָכְּהַ יתֵּ֣שְׁ
ת֙אְֵו 4
׃ברֶקֶּֽהַ
the fat
and
the kidneys
two
and
4
the entrails
Art |N‑ms
Conj‑w |DirObjM
Art |N‑fp
Number‑fdc
Conj‑w |DirObjM
4
Art |N‑ms
3508 [e]
853 [e]
3689 [e]
5921 [e]
834 [e]
5921 [e]
834 [e]
hay·yō·ṯe·reṯ
wə·’eṯ- hak·kə·sā·lîm;
‘al- ’ă·šer
‘ă·lê·hen,
’ă·šer
ת֙רֶתֶֹ֙יּהַ
־תאְֶו
םילִ֑סָכְּהַ ־לﬠַ רשֶׁ֖אֲ ןהֶ֔ילֵﬠֲ רשֶׁ֣אֲ
the fatty lobe
and
the flanks
by
that [is]
on them
that [is]
Art |N‑fs
Conj‑w |DirObjM
Art |N‑mp
Prep
Pro‑r
Prep |3fp
Pro‑r
5493 [e]
3629 [e]
5921 [e]
3516 [e]
5921 [e]
yə·sî·ren·nāh.
hak·kə·lā·yōṯ
‘al- hak·kā·ḇêḏ,
‘al-
– ׃הָנּרֶֽיסְִי
תֹי֖לָכְּהַ ־לﬠַ
דבֵ֔כָּהַ
־לﬠַ
he shall remove
the kidneys
above
the liver
[attached] to
V‑Hifil‑Imperf‑3ms |3fse
Art |N‑fp
Prep
Art |N‑fs
Prep
4196 [e]
3548
[e]
853 [e]
6999 [e]
5
ham·miz·bê·ḥāh,
hak·kō·hên
’ō·ṯām
wə·hiq·ṭîr
5
החָבְֵּ֔זמִּהַ
ן֙הֵֹכּהַ
םתָֹ֤א
ריטִ֨קְהְִו 5
on the altar
the priest
them
and shall burn
5
Art |N‑ms |3fs
Art |N‑ms
DirObjM|3mp
Conj‑w |V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
5
3605 [e]
6
1931
[e]
817 [e]
3068
[e]
801
[e]
kāl-
6
hū.
’ā·šām
Yah·weh;
’iš·šeh
Every
6
it
[is] a trespass offering
to Yahweh
[as] an offering made by fire
N‑msc
6
Pro‑3ms
N‑ms
Prep‑l |N‑proper‑ms
N‑ms
6918 [e]
4725 [e]
398 [e]
3548 [e]
2145 [e]
qā·ḏō·wōš
bə·mā·qō·wm
yō·ḵə·len·nū;
bak·kō·hă·nîm
zā·ḵār
שׁ֙וֹדקָ
םוֹק֤מָבְּ
– וּנּלֶ֑כְאֹי
םינִ֖הֲֹכּבַּ רכָָ֥ז
holy
in a place
may eat it
among the priests
male
Adj‑ms
Prep‑b |N‑ms
V‑Qal‑Imperf‑3ms |3mse
Prep‑b, Art |N‑mp
N‑ms

־לכָּ 6 ׃אוּהֽ

.

םשָׁ֖אָ

הָ֑והילַ

השֶּׁ֖אִ

2403 [e] 7 1931 [e] 6944 [e] 6944 [e] 398 [e] ka·ḥaṭ·ṭāṯ 7 hū. qā·ḏā·šîm
2403 [e]
7
1931 [e]
6944 [e]
6944 [e]
398
[e]
ka·ḥaṭ·ṭāṯ
7
hū.
qā·ḏā·šîm
qō·ḏeš
yê·’ā·ḵêl,
ת֙אטָּחַכַּֽ 7
.
׃אוּהֽ םישִׁ֖דָקָֽ שׁדֶֹק֥
לכֵ֔אֵָי
The sin offering [is]
7
it
[is] most holy
most
it shall be eaten
Prep‑k, Art |N‑fs
7
Pro‑3ms
N‑mp
N‑msc
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
834 [e]
3548 [e]
259 [e]
8451 [e]
817 [e]
’ă·šer
hak·kō·hên
lā·hem;
’a·ḥaṯ
tō·w·rāh
kā·’ā·šām,
רשֶׁ֥אֲ
ןהֵֹ֛כּהַ
םהֶ֑לָ תחַ֖אַ
הרָ֥וֹתּ
– םשָׁ֔אָכָּֽ
who
the priest
for them [both]
one
[there is] law
like the trespass offering
Pro‑r
Art |N‑ms
Prep |3mp
Number‑fs
N‑fs
Prep‑k, Art |N‑ms
7126 [e]
3548 [e]
8
1961
[e]
3722
[e]
ham·maq·rîḇ
wə·hak·kō·hên,
8
yih·yeh.
lōw
bōw
yə·ḵap·per-
בירִ֖קְמַּהַ
ןהֵֹ֔כּהְַ֨ו 8
.
׃הֶיֽהְִי
וֹל֥
וֹבּ֖
־רפֶּכְַי
who offers
And the priest
8
shall be
to him
with it
makes atonement
Art |V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
Conj‑w, Art |N‑ms
8
V‑Qal‑Imperf‑3ms
Prep |3ms
Prep |3ms
V‑Piel‑Imperf‑3ms
834 [e]
5930 [e]
5785 [e]
376 [e]
5930 [e]
853 [e]
’ă·šer
hā·‘ō·lāh
‘ō·wr
’îš;
‘ō·laṯ
’eṯ-
רשֶׁ֣אֲ
ה֙לָֹעהָֽ רוֹﬠ֤
שׁיאִ֑
תלַֹﬠ֣ ־תאֶ
which
of the burnt offering
the skin
of anyone
burnt offering
-
Pro‑r
Art |N‑fs
N‑msc
N‑ms
N‑fsc
DirObjM
4503 [e]
3605
[e]
9
1961 [e]
3548 [e]
7126
[e]
min·ḥāh,
wə·ḵāl
9
yih·yeh.
lōw
lak·kō·hên
hiq·rîḇ,
החְָ֗נמִ
־לכְָו 9
.
׃הֶיֽהְִי
וֹל֥
ןהֵֹ֖כּלַ
בירִ֔קְהִ
grain offering
And every
9
shall have
for himself
that priest
he has offered
N‑fs
Conj‑w |N‑msc
9
V‑Qal‑Imperf‑3ms
Prep |3ms
Prep‑l, Art |N‑ms
V‑Hifil‑Perf‑3ms
6213 [e]
3605 [e]
8574 [e]
644 [e]
834 [e]
na·‘ă·śāh
wə·ḵāl
bat·tan·nūr,
tê·’ā·p̄eh
’ă·šer
השָׂ֥ﬠֲַנ
־לכְָו
רוּנּ֔תַּבַּ ה֙פֶאָתֵּֽ רשֶׁ֤אֲ
that is prepared
and all
in the oven
is baked
that
V‑Nifal‑Perf‑3ms
Conj‑w |N‑msc
Prep‑b, Art |N‑cs
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
Pro‑r
7126 [e]
3548 [e]
4802 [e]
5921 [e]
4227 [e]
ham·maq·rîḇ
lak·kō·hên
ma·ḥă·ḇaṯ;
wə·‘al- ḇam·mar·ḥe·šeṯ
בירִ֥קְמַּהַ
ןהֵֹ֛כּלַ
תבַ֑חֲמַ
־לﬠְַֽו
תשֶׁחֶ֖רְמַּבַ
who offers
of the priest
a pan
or in
in the covered pan
Art |V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
Prep‑l, Art |N‑ms
N‑fs
Conj‑w |Prep
Prep‑b, Art |N‑fs
4503 [e] 3605 [e] 10 1961 [e] 853 [e] min·ḥāh wə·ḵāl 10 ṯih·yeh. lōw ’ō·ṯāh
4503 [e]
3605 [e]
10
1961 [e]
853 [e]
min·ḥāh
wə·ḵāl
10
ṯih·yeh.
lōw
’ō·ṯāh
החְָ֥נמִ
־לכְָו 10
. ׃הֶיֽהְתִֽ
וֹל֥
הּתָֹ֖א
grain offering
And every
10
shall be
to him
it
N‑fs
Conj‑w |N‑msc
10
V‑Qal‑Imperf‑3fs
Prep |3ms
DirObjM|3fs
175 [e]
1121 [e]
3605 [e]
2720 [e]
8081 [e]
1101 [e]
’a·hă·rōn
bə·nê
lə·ḵāl
wa·ḥă·rê·ḇāh;
ḇaš·še·men
ḇə·lū·lāh-
ןֹר֛הֲאַ
ינֵ֧בְּ
־לכָלְ
הבָ֑רֵחֲַו
ןמֶשֶּׁ֖בַ
־הלָֽוּלבְ
of Aaron
the sons
to all
or dry
with oil
[whether] mixed
N‑proper‑ms
N‑mpc
Prep‑l |N‑msc
Conj‑w |Adj‑fs
Prep‑b, Art |N‑ms
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs
251 [e]
376 [e]
1961 [e]
kə·’ā·ḥîw.
’îš
tih·yeh
פ
. ׃ויחִֽאָכְּ שׁיאִ֥
הֶ֖יהְתִּ
- as [much as] the other
to one
shall belong
Punc
Prep‑k|N‑msc |3ms
N‑ms
V‑Qal‑Imperf‑3fs
The Peace Offering
(Leviticus 3:1-17)
7126 [e]
834 [e]
8002
[e]
2077 [e]
8451 [e]
2063 [e]
11
yaq·rîḇ
’ă·šer
haš·šə·lā·mîm;
ze·ḇaḥ
tō·w·raṯ
wə·zōṯ
11
בירִ֖קְַי רשֶׁ֥אֲ
םימִ֑לָשְּׁ הַ
חבֶַ֣ז תרַ֖וֹתּ תאֹזְ֥ו 11
he shall offer
which
of peace offerings
of the sacrifice
[is] the law
And this
11
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
Pro‑r
Art |N‑mp
N‑msc
N‑fsc
Conj‑w |Pro‑fs
11
7126 [e]
8426 [e]
5921 [e]
518 [e]
12
3068
[e]
yaq·rî·ḇen·nū
tō·w·ḏāh
‘al-
’im
12
Yah·weh.
וּ֒נּבֶירִקְַי
ה֮דָוֹתּ ־לﬠַ םאִ֣ 12
. ׃הָוֽהילַ
he offers it
a thanksgiving
for
If
12
to Yahweh:
V‑Hifil‑Imperf‑3ms |3mse
N‑fs
Prep
Conj
12
Prep‑l |N‑proper‑ms
4682 [e]
2471 [e]
8426 [e]
2077 [e]
5921 [e]
7126 [e]
maṣ·ṣō·wṯ
ḥal·lō·wṯ
hat·tō·w·ḏāh,
ze·ḇaḥ
‘al- wə·hiq·rîḇ
ת֙וֹצּמַ תוֹלּ֤חַ
הדָ֗וֹתּהַ
חבֶַ֣ז ־לﬠַ
׀בירִ֣קְהְִו
unleavened
cakes
of thanksgiving
the sacrifice
with
then he shall offer
N‑fp
N‑fpc
Art |N‑fs
N‑msc
Prep
Conj‑w |V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
4886 [e] 4682 [e] 7550 [e] 8081 [e] 1101 [e] mə·šu·ḥîm maṣ·ṣō·wṯ ū·rə·qî·qê baš·še·men,
4886 [e]
4682 [e]
7550 [e]
8081 [e]
1101 [e]
mə·šu·ḥîm
maṣ·ṣō·wṯ
ū·rə·qî·qê
baš·še·men,
bə·lū·lōṯ
םיחִ֣שֻׁמְ
תוֹצּ֖מַ יקֵ֥יקִרְוּ
ןמֶשֶּׁ֔בַּ
ת ֣וּלבְּ
anointed
unleavened
and wafers
with oil
mixed
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mp
N‑fp
Conj‑w |N‑mpc
Prep‑b, Art |N‑ms
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fp
1101 [e]
2471 [e]
7246 [e]
5560 [e]
8081 [e]
bə·lū·lōṯ
ḥal·lōṯ
mur·be·ḵeṯ,
wə·sō·leṯ
baš·šā·men;
ת ֥וּלבְּ
תֹלּ֖חַ תכֶבֶּ֔רְמֻ
תלֶֹסְ֣ו
ןמֶשָּׁ֑בַּ
mixed
cakes
-
or of blended flour
with oil
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fp
N‑fp
V‑Hofal‑Prtcpl‑fs
Conj‑w |N‑fs
Prep‑b, Art |N‑ms
7126 [e]
2557 [e]
3899 [e]
2471 [e]
5921 [e]
13
8081
[e]
yaq·rîḇ
ḥā·mêṣ,
le·ḥem
ḥal·lōṯ
‘al-
13
baš·šā·men.
בירִ֖קְַי ץמֵ֔חָ םחֶלֶ֣
תֹ֙לּחַ ־לﬠַ 13
׃ןמֶשָּֽׁבַּ
he shall offer
leavened
bread
the cakes
Besides
13
with oil
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
N‑ms
N‑msc
N‑fp
Prep
13
Prep‑b, Art |N‑ms
8002 [e]
8426 [e]
2077 [e]
5921 [e]
7133 [e]
šə·lā·māw.
tō·w·ḏaṯ
ze·ḇaḥ
‘al- qā·rə·bā·nōw;
. ׃וימָֽלָשְׁ
תדַ֥וֹתּ
חבֶַ֖ז ־לﬠַ
וֹנ֑בָּרְקָ
of his peace offering
of thanksgiving
the sacrifice
with
[as] his offering
N‑mpc |3ms
N‑fsc
N‑msc
Prep
N‑msc |3ms
7133 [e]
3605 [e]
259 [e]
4480 [e]
7126 [e]
14
qār·bān
mik·kāl
’e·ḥāḏ
mim·men·nū
wə·hiq·rîḇ
14
ןבָּ֔רְקָ
־לכָּמִ
ד֙חָאֶ
וּנּמֶּ֤מִ
בירִ֨קְהְִו 14
offering
from each
one [cake]
from it
And he shall offer
14
N‑ms
Prep‑m|N‑msc
Number‑ms
Prep |3ms
Conj‑w |V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
14
1818 [e]
853 [e]
2236 [e]
3548 [e]
3068 [e]
8641 [e]
dam
’eṯ- haz·zō·rêq
lak·kō·hên,
Yah·weh;
tə·rū·māh
םדַּ֥ ־תאֶ
קרֵֹ֛זּהַ
ןהֵֹ֗כּלַ
הָ֑והילַ
המָ֖וּרתְּ
the blood
- who sprinkles
to the priest
to Yahweh
[as] a heave offering
N‑msc
DirObjM
Art |V‑Qal‑Prtcpl‑ms
Prep‑l, Art |N‑ms
Prep‑l |N‑proper‑ms
N‑fs
1961 [e]
8002 [e]
yih·yeh.
lōw
haš·šə·lā·mîm
. ׃הֶיֽהְִי
וֹל֥
םימִ֖לָשְּׁ הַ
it shall be
to him
of the peace offering
V‑Qal‑Imperf‑3ms
Prep |3ms
Art |N‑mp
3117 [e] 8002 [e] 8426 [e] 2077 [e] 1320 [e] 15 bə·yō·wm šə·lā·māw, tō·w·ḏaṯ ze·ḇaḥ
3117 [e]
8002 [e]
8426
[e]
2077 [e]
1320 [e]
15
bə·yō·wm
šə·lā·māw,
tō·w·ḏaṯ
ze·ḇaḥ
ū·ḇə·śar,
15
םוֹי֥בְּ
וימָ֔לָשְׁ
תדַ֣וֹתּ
חבֶַז֚ רשַׂ֗בְוּ 15
the same day
his peace offering
for thanksgiving
of the sacrifice
And the flesh
15
Prep‑b |N‑msc
N‑mpc |3ms
N‑fsc
N‑msc
Conj‑w |N‑msc
15
1242 [e]
5704 [e]
4480 [e]
3240 [e]
3808 [e]
398 [e]
7133 [e]
bō·qer.
‘aḏ- mim·men·nū
yan·nî·aḥ
lō- yê·’ā·ḵêl;
qā·rə·bā·nōw
. ׃רקֶֹבּֽ ־דﬠַ
וּנּמֶּ֖מִ
חַיִנַּ֥י ־אֹלֽ
– לכֵ֑אֵָי
וֹנ֖בָּרְקָ
morning
until
any of it
He shall leave
not
shall be eaten
it is offered
N‑ms
Prep
Prep |3ms
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
Adv‑NegPrt
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
N‑msc |3ms
7133 [e]
2077 [e]
5071
[e]
176 [e]
5088
[e]
518
[e]
16
qā·rə·bā·nōw,
ze·ḇaḥ
nə·ḏā·ḇāh,
’ōw
ne·ḏer
wə·’im-
16
וֹנ֔בָּרְקָ
חבֶַז֚
הבָ֗דְָנ וֹא֣ ׀רדֶ נֶ֣ ־םאְִו 16
of his offering
the sacrifice
a voluntary offering
or
[is] a vow
But if
16
N‑msc |3ms
N‑msc
N‑fs
Conj
N‑ms
Conj‑w |Conj
16
4283 [e]
398 [e]
2077 [e]
853 [e]
7126 [e]
3117 [e]
ū·mim·mā·ḥo·rāṯ,
yê·’ā·ḵêl;
ziḇ·ḥōw
’eṯ- haq·rî·ḇōw
bə·yō·wm
תרָ֔חֳמָּמִֽוּ
לכֵ֑אֵָי
וֹח֖בְִז ־תאֶ וֹב֥ירִקְהַ
םוֹי֛בְּ
but on the next day
it shall be eaten
his sacrifice
- that he offers
the same day
Conj‑w, Prep‑m|N‑fs
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
N‑msc |3ms
DirObjM
V‑Hifil‑Inf |3ms
Prep‑b |N‑msc
3498
[e]
17
398 [e]
4480 [e]
3498
[e]
wə·han·nō·w·ṯār
17
yê·’ā·ḵêl.
mim·men·nū
wə·han·nō·w·ṯār
רתָ֖וֹנּהְַו 17
׃לכֵֽאֵָי
וּנּמֶּ֖מִ
רתָ֥וֹנּהְַו
and the remainder
17
may be eaten
of it
and the remainder
Conj‑w, Art |V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
17
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
Prep |3ms
Conj‑w, Art |V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
8313 [e]
784 [e]
7992 [e]
3117 [e]
2077 [e]
1320 [e]
yiś·śā·rêp̄.
bā·’êš
haš·šə·lî·šî,
bay·yō·wm
haz·zā·ḇaḥ;
mib·bə·śar
. ׃ףרֵֽשִָּׂי
שׁאֵ֖בָּ ישִׁ֔ילִשְּׁ הַ
ם֙וֹיּבַּ
חבַָזּ֑הַ רשַׂ֣בְּמִ
must be burned
with fire
third
on the day
of the sacrifice
of the flesh
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
Prep‑b, Art |N‑cs
Art |Number‑oms
Prep‑b, Art |N‑ms
Art |N‑ms
Prep‑m|N‑msc
2077
[e]
1320
[e]
398 [e]
3605
[e]
518
[e]
18
ze·ḇaḥ
mib·bə·śar-
yê·’ā·ḵêl
hê·’ā·ḵōl
wə·’im
18
חבֶַז֨
־רשַׂ בְּמִ
לכֵאֵָי֠ לֹכ֣אָהֵ
םאְִ֣ו 18
of the sacrifice
[any] of the flesh
is eaten
at all
And if
18
N‑msc
Prep‑m|N‑msc
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
V‑Nifal‑InfAbs
Conj‑w |Conj
18
7521 [e] 3808 [e] 7992 [e] 3117 [e] 8002 [e] yê·rā·ṣeh lō haš·šə·lî·šî bay·yō·wm
7521 [e]
3808 [e]
7992 [e]
3117 [e]
8002 [e]
yê·rā·ṣeh
haš·šə·lî·šî
bay·yō·wm
šə·lā·māw
ה֒צֶרֵָי
אֹל֣
י֮שִׁ ילִשְּׁ הַ
םוֹיּ֣בַּ
וימָ֜לָשְׁ
it shall be accepted
not
third
on the day
of his peace offering
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
Adv‑NegPrt
Art |Number‑oms
Prep‑b, Art |N‑ms
N‑mpc |3ms
6292 [e]
2803 [e]
3808 [e]
853 [e]
7126 [e]
pig·gūl
lōw
yê·ḥā·šêḇ
’ō·ṯōw,
ham·maq·rîḇ
לוּגּ֣פִּ
. וֹל֖
בשֵׁ֛חֵָי
אֹל֧
וֹתֹ֗א בירִ֣קְמַּהַ
An abomination
to him
shall it be imputed
nor
[to] him
who offers it
N‑ms
Prep |3ms
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
Adv‑NegPrt
DirObjM|3ms
Art |V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
5771 [e]
4480 [e]
398 [e]
5315 [e]
1961 [e]
‘ă·wō·nāh
mim·men·nū
hā·’ō·ḵe·leṯ
wə·han·ne·p̄eš
yih·yeh;
הּנָֹ֥וﬠֲ
וּנּמֶּ֖מִ תלֶכֶֹ֥אהָ
שׁפֶֶנּ֛הְַו
הֶ֑יהְִי
guilt
of it
who eats
and the person
it shall be
N‑csc |3fs
Prep |3ms
Art |V‑Qal‑Prtcpl‑fs
Conj‑w, Art |N‑fs
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5375 [e]
tiś·śā.
. ׃אשָּֽׂתִּ
shall bear
V‑Qal‑Imperf‑3fs
3808 [e]
2931 [e]
3605 [e]
5060
[e]
834 [e]
1320 [e]
19
ṭā·mê
bə·ḵāl
yig·ga‘
’ă·šer-
wə·hab·bā·śār
19
אֹל֣
א֙מֵטָ
־לכָבְּ
עגִַּ֤י ־רשֶׁאֲ
רשָׂ֞בָּהְַו 19
not
unclean thing
any
touches
that
And the flesh
19
Adv‑NegPrt
Adj‑ms
Prep‑b |N‑msc
V‑Qal‑Imperf‑3ms
Pro‑r
Conj‑w, Art |N‑ms
19
3605 [e]
1320 [e]
8313 [e]
784 [e]
398 [e]
kāl- wə·hab·bā·śār,
yiś·śā·rêp̄;
bā·’êš
yê·’ā·ḵêl,
־לכָּ
רשָׂ֔בָּהְַ֨ו
. ףרֵ֑שִָּׂי
שׁאֵ֖בָּ
– לכֵ֔אֵָיֽ
all
And as for the [clean] flesh
it shall be burned
with fire
shall be eaten
N‑msc
Conj‑w, Art |N‑ms
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
Prep‑b, Art |N‑cs
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
398 [e]
834 [e]
5315 [e]
20
1320
[e]
398 [e]
2889
[e]
tō·ḵal
’ă·šer-
wə·han·ne·p̄eš
20
bā·śār.
yō·ḵal
ṭā·hō·wr
לכַ֣אֹתּ ־רשֶׁאֲ
שׁפֶֶנּ֜הְַו 20
. ׃רשָֽׂבָּ
לכַ֥אֹי
רוֹה֖טָ
eats
who
But the person
20
of it
may eat
who are clean
V‑Qal‑Imperf‑3fs
Pro‑r
Conj‑w, Art |N‑fs
20
N‑ms
V‑Qal‑Imperf‑3ms
Adj‑ms
eat who are clean V‑Qal‑Imperf‑3fs Pro‑r Conj‑w, Art |N‑fs 20 N‑ms V‑Qal‑Imperf‑3ms Adj‑ms
eat who are clean V‑Qal‑Imperf‑3fs Pro‑r Conj‑w, Art |N‑fs 20 N‑ms V‑Qal‑Imperf‑3ms Adj‑ms
3068 [e] 834 [e] 8002 [e] 2077 [e] 1320 [e] Yah·weh, ’ă·šer haš·šə·lā·mîm miz·ze·ḇaḥ
3068 [e]
834 [e]
8002 [e]
2077 [e]
1320 [e]
Yah·weh,
’ă·šer
haš·šə·lā·mîm
miz·ze·ḇaḥ
bā·śār,
הָו֔הילַ
רשֶׁ֣אֲ
ם֙ימִלָשְּׁ הַ
חבֶַזּ֤מִ רשָׂ֗בָּ
to Yahweh
that [belongs]
of the peace offering
of the sacrifice
the flesh
Prep‑l |N‑proper‑ms
Pro‑r
Art |N‑mp
Prep‑m|N‑msc
N‑ms
1931 [e]
5315 [e]
3772 [e]
5921 [e]
2932 [e]
ha·hi·w
han·ne·p̄eš
wə·niḵ·rə·ṯāh
‘ā·lāw;
wə·ṭum·’ā·ṯōw
אוהִ֖הַ שׁפֶֶנּ֥הַ
התָ֛רְכְִנְו
וילָ֑ﬠָ
וֹת֖אָמְטְֻו
that
person
and shall be cut off
on him
and while he is unclean
Art |Pro‑3fs
Art |N‑fs
Conj‑w |V‑Nifal‑ConjPerf‑3fs
Prep |3ms
Conj‑w |N‑fsc |3ms
3605 [e]
5060 [e]
3588 [e]
5315
[e]
21
5971
[e]
bə·ḵāl
ṯig·ga‘
kî-
wə·ne·p̄eš
21
mê·‘am·me·hā.
־לכָבְּ
עגַּ֣תִ
־יכִּֽ
שׁפֶֶנְ֜ו 21
.
׃הָימֶּֽﬠַמֵ
any
who touches
-
Moreover the person
21
from his people
Prep‑b |N‑msc
V‑Qal‑Imperf‑3fs
Conj
Conj‑w |N‑fs
21
Prep‑m|N‑mpc |3fs
2931 [e]
929 [e]
176 [e]
120 [e]
2932 [e]
2931 [e]
ṭə·mê·’āh,
biḇ·hê·māh
’ōw
’ā·ḏām
bə·ṭum·’aṯ
ṭā·mê,
האָ֗מֵטְ המָ֣הֵבְבִּ ׀וֹא֣
ם֙דָאָ
תאַ֤מְטֻבְּ
אמֵ֗טָ
unclean
[an] animal
or
human
[such [as] uncleanness
unclean thing
Adj‑fs
Prep‑b |N‑fs
Conj
N‑ms
Prep‑b |N‑fsc
Adj‑ms
1320 [e]
398 [e]
2931 [e]
8263 [e]
3605 [e]
176 [e]
mib·bə·śar- wə·’ā·ḵal
ṭā·mê,
še·qeṣ
bə·ḵāl
’ōw
־רשַׂ בְּמִ
לכַ֛אְָו
אמֵ֔טָ
ץקֶשֶׁ֣
־לכָבְּ
וֹא֚
the flesh
and who eats
unclean thing
abominable
any
or
Prep‑m|N‑msc
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
Adj‑ms
N‑ms
Prep‑b |N‑msc
Conj
3068 [e]
834 [e]
8002 [e]
2077 [e]
Yah·weh;
’ă·šer
haš·šə·lā·mîm
ze·ḇaḥ
הָ֑והילַ
רשֶׁ֣אֲ
םימִ֖לָשְּׁ הַ
חבֶַ֥ז
to Yahweh
that [belongs]
of the peace offering
of the sacrifice
Prep‑l |N‑proper‑ms
Pro‑r
Art |N‑mp
N‑msc
5971 [e]
1931 [e]
5315 [e]
3772 [e]
mê·‘am·me·hā.
ha·hi·w
han·ne·p̄eš
wə·niḵ·rə·ṯāh
פ
.
׃הָימֶּֽﬠַמֵ אוהִ֖הַ שׁפֶֶנּ֥הַ
התָ֛רְכְִנְו
-
from his people
that
person
and shall be cut off
Punc
Prep‑m|N‑mpc |3fs
Art |Pro‑3fs
Art |N‑fs
Conj‑w |V‑Nifal‑ConjPerf‑3fs
Fat and Blood Forbidden
559 [e] 4872 [e] 413 [e] 3069 [e] 1696 [e] 22 lê·mōr. mō·šeh ’el- Yah·weh
559 [e]
4872
[e]
413 [e]
3069 [e]
1696
[e]
22
lê·mōr.
mō·šeh
’el-
Yah·weh
way·ḏab·bêr
22
׃רֹמֽאלֵּ
השֶֹׁ֥מ ־לאֶ
הָ֖והְי
רבֵּ֥דְַיַו 22
saying
Moses
to
Yahweh
And spoke
22
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
N‑proper‑ms
Prep
N‑proper‑ms
Conj‑w |V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
22
2459
[e]
3605 [e]
559 [e]
3478 [e]
1121 [e]
413 [e]
1696
[e]
23
ḥê·leḇ
kāl-
lê·mōr;
yiś·rā·’êl
bə·nê
’el-
dab·bêr
23
בלֶחֵ֜ ־לכָּ
רֹמ֑אלֵ
לאֵ֖רָשְִׂי
ינֵ֥בְּ ־לאֶ
רבֵּ֛דַּ 23
fat
-
saying
of Israel
the sons
to
speak
23
N‑msc
N‑msc
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
N‑proper‑ms
N‑mpc
Prep
V‑Piel‑Imp‑ms
23
2459
[e]
24
398 [e]
3808 [e]
5795 [e]
3775 [e]
7794
[e]
wə·ḥê·leḇ
24
ṯō·ḵê·lū.
wā·‘êz
wə·ḵe·śeḇ
šō·wr
בלֶחְֵ֤ו 24
. ׃וּלכֵֽאֹת
אֹל֥
זﬠֵָ֖ו
בשֶׂכְֶ֛ו
רוֹשׁ֥
And the fat
24
You shall eat
not any
or goat
or sheep
of ox
Conj‑w |N‑msc
24
V‑Qal‑Imperf‑2mp
Adv‑NegPrt
Conj‑w |N‑fs
Conj‑w |N‑ms
N‑ms
2966 [e]
2459 [e]
5038 [e]
ṭə·rê·p̄āh,
wə·ḥê·leḇ
nə·ḇê·lāh
הפָ֔רֵטְ
בלֶחְֵ֣ו
ה֙לָבְֵנ
of what is torn by wild beasts
and the fat
of an animal that dies [naturally]
N‑fs
Conj‑w |N‑msc
N‑fs
3808 [e]
398 [e]
4399 [e]
3605 [e]
6213 [e]
wə·’ā·ḵōl
mə·lā·ḵāh;
lə·ḵāl
yê·‘ā·śeh
אֹל֥
לֹכ֖אְָו
הכָ֑אלָמְ
־לכָלְ
השֶׂ֖ﬠֵָי
by no means
but
way
in any other
may be used
Adv‑NegPrt
Conj‑w |V‑Qal‑InfAbs
N‑fs
Prep‑l |N‑msc
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
4480 [e]
2459 [e]
398 [e]
3605 [e]
3588 [e]
25
398
[e]
min-
ḥê·leḇ,
’ō·ḵêl
kāl-
25
ṯō·ḵə·lu·hū.
־ןמִ בלֶחֵ֔
לכֵֹ֣א ־לכָּ
יכִּ֚ 25
.
׃וּהלֻֽכְאֹת
of
the fat
eats
whoever
For
25
you shall eat it
Prep
N‑ms
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
N‑msc
Conj
25
V‑Qal‑Imperf‑2mp |3ms
801 [e]
4480 [e]
7126 [e]
834 [e]
929
[e]
’iš·šeh
mim·men·nāh
yaq·rîḇ
’ă·šer
hab·bə·hê·māh,
השֶּׁ֖אִ
הָנּמֶּ֛מִ
בירִ֥קְַי רשֶׁ֨אֲ
המָ֔הֵבְּהַ֨
an offering made by fire
- men offer
of which
the animal
N‑ms
Prep |3fs
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
Pro‑r
Art |N‑fs
5971 [e] 398 [e] 5315 [e] 3772 [e] 3068 [e] mê·‘am·me·hā. hā·’ō·ḵe·leṯ han·ne·p̄eš
5971 [e]
398 [e]
5315 [e]
3772 [e]
3068 [e]
mê·‘am·me·hā.
hā·’ō·ḵe·leṯ
han·ne·p̄eš
wə·niḵ·rə·ṯāh
Yah·weh;
.
׃הָימֶּֽﬠַמֵֽ
תלֶכֶֹ֖אהָ שׁפֶֶנּ֥הַ
התָ֛רְכְִנְו
הָ֑והילַ
from his people
who eats [it]
the person
and shall be cut off
to Yahweh
Prep‑m|N‑mpc |3fs
Art |V‑Qal‑Prtcpl‑fs
Art |N‑fs
Conj‑w |V‑Nifal‑ConjPerf‑3fs
Prep‑l |N‑proper‑ms
4186 [e]
3605 [e]
398 [e]
3808 [e]
1818 [e]
3605
[e]
26
mō·wō·šə·ḇō·ṯê·ḵem;
bə·ḵōl
ṯō·ḵə·lū,
dām
wə·ḵāl
26
.
םכֶ֑יתֵֹבשְׁ וֹמ
לֹכ֖בְּ
וּל֔כְאֹת
אֹל֣ ם֙דָּ
־לכְָו 26
of your dwellings
in any
you shall eat
not
blood
Moreover any
26
N‑mpc |2mp
Prep‑b |N‑msc
V‑Qal‑Imperf‑2mp
Adv‑NegPrt
N‑ms
Conj‑w |N‑msc
26
398 [e]
834 [e]
5315 [e]
3605 [e]
27
929 [e]
5775
[e]
tō·ḵal
’ă·šer-
ne·p̄eš
kāl-
27
wə·lab·bə·hê·māh.
lā·‘ō·wp̄
לכַ֣אֹתּ ־רשֶׁאֲ שׁפֶנֶ֖ ־לכָּ 27
׃המָֽהֵבְּלְַו
ףוֹﬠ֖לָ
eats
-
soul
Whoever
27
or beast
[whether] of bird
V‑Qal‑Imperf‑3fs
Pro‑r
N‑fs
N‑msc
27
Conj‑w, Prep‑l, Art |N‑fs
Prep‑l, Art |N‑ms
5971 [e]
1931 [e]
5315 [e]
3772 [e]
1818 [e]
3605 [e]
mê·‘am·me·hā.
ha·hi·w
han·ne·p̄eš
wə·niḵ·rə·ṯāh
dām;
kāl-
פ
.
׃הָימֶּֽﬠַמֵֽ אוהִ֖הַ שׁפֶֶנּ֥הַ
התָ֛רְכְִנְו
םדָּ֑ ־לכָּ
-
from his people
that
person
and shall be cut off
blood
any
Punc
Prep‑m|N‑mpc |3fs
Art |Pro‑3fs
Art |N‑fs
Conj‑w |V‑Nifal‑ConjPerf‑3fs
N‑ms
N‑msc
The Priests' Portion
559 [e]
4872 [e]
413 [e]
3068 [e]
1696
[e]
28
lê·mōr.
mō·šeh
’el-
Yah·weh
way·ḏab·bêr
28
׃רֹמֽאלֵּ
השֶֹׁ֥מ ־לאֶ
הָ֖והְי
רבֵּ֥דְַיַו 28
saying
Moses
to
Yahweh
And spoke
28
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
N‑proper‑ms
Prep
N‑proper‑ms
Conj‑w |V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
28
853 [e]
7126
[e]
559 [e]
3478 [e]
1121 [e]
413 [e]
1696
[e]
29
’eṯ-
ham·maq·rîḇ
lê·mōr;
yiś·rā·’êl
bə·nê
’el-
dab·bêr
29
־תאֶ בירִ֞קְמַּהַ
רֹמ֑אלֵ
לאֵ֖רָשְִׂי
ינֵ֥בְּ ־לאֶ
רבֵּ֛דַּ 29
-
He who offers
saying
of Israel
the sons
to
speak
29
DirObjM
Art |V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
N‑proper‑ms
N‑mpc
Prep
V‑Piel‑Imp‑ms
29
7133 [e]
853 [e]
935 [e]
3068 [e]
8002 [e]
2077 [e]
qā·rə·bā·nōw
’eṯ- yā·ḇî
Yah·weh,
šə·lā·māw
ze·ḇaḥ
וֹנ֛בָּרְקָ ־תאֶ
איבִָ֧י
הָו֔הילַ
ו֙ימָלָשְׁ
חבֶַ֤ז
his offering
- shall bring
to Yahweh
of his peace offering
the sacrifice
N‑msc |3ms
DirObjM
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
Prep‑l |N‑proper‑ms
N‑mpc |3ms
N‑msc
3027 [e] 30 8002 [e] 2077 [e] 3068 [e] yā·ḏāw 30 šə·lā·māw. miz·ze·ḇaḥ Yah·weh
3027 [e]
30
8002 [e]
2077
[e]
3068
[e]
yā·ḏāw
30
šə·lā·māw.
miz·ze·ḇaḥ
Yah·weh
וידָָ֣י 30
.
׃וימָֽלָשְׁ
חבֶַזּ֥מִ
הָ֖והילַ
His own hands
30
of his peace offering
from the sacrifice
to Yahweh
N‑fdc |3ms
30
N‑mpc |3ms
Prep‑m|N‑msc
Prep‑l |N‑proper‑ms
5921 [e]
2459 [e]
853 [e]
3068
[e]
801 [e]
853 [e]
935 [e]
‘al-
ha·ḥê·leḇ
’eṯ-
Yah·weh;
’iš·šê
’êṯ
tə·ḇî·’e·nāh,
־לﬠַ בלֶחֵ֤הַ ־תאֶ
.
הָ֑והְי
ישֵּׁ֣אִ תאֵ֖ הָניאֶ֔יבִתְּ
with
The fat
- Yahweh
the offerings made by fire to
- shall bring
Prep
Art |N‑ms
DirObjM
N‑proper‑ms
N‑mpc
DirObjM
V‑Hifil‑Imperf‑3fp
853 [e]
5130 [e]
2373 [e]
854 [e]
935 [e]
2373 [e]
’ō·ṯōw
lə·hā·nîp̄
he·ḥā·zeh,
’êṯ
yə·ḇî·’en·nū,
he·ḥā·zeh
וֹתֹ֛א
ףינִ֥הָלְ הֶז֗חָהֶ
תאֵ֣
וּנּאֶ֔יבְִי הֶ֙זחָהֶֽ
- that may be waved
the breast
- he shall bring
the breast
DirObjM|3ms
Prep‑l |V‑Hifil‑Inf
Art |N‑ms
Prep
V‑Hifil‑Imperf‑3ms |3mse
Art |N‑ms
853 [e]
3548 [e]
6999
[e]
31
3068 [e]
6440
[e]
8573
[e]
’eṯ-
hak·kō·hên
wə·hiq·ṭîr
31
Yah·weh.
lip̄·nê
tə·nū·p̄āh
־תאֶ
ןהֵֹ֛כּהַ
ריטִ֧קְהְִו 31
.
׃הָוֽהְי ינֵ֥פְלִ
הפָ֖וּנתְּ
-
the priest
And shall burn
31
Yahweh
before
[as] a wave offering
DirObjM
Art |N‑ms
Conj‑w |V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
31
N‑proper‑ms
Prep‑l |N‑cpc
N‑fs
175 [e]
2373 [e]
1961 [e]
4196 [e]
2459 [e]
lə·’a·hă·rōn
he·ḥā·zeh,
wə·hā·yāh
ham·miz·bê·ḥāh;
ha·ḥê·leḇ
ןֹר֖הֲאַלְ הֶז֔חָהֶֽ
הָ֙יהְָו
החָבְֵּ֑זמִּהַ בלֶחֵ֖הַ
of Aaron
the breast
but shall be
on the altar
the fat
Prep‑l |N‑proper‑ms
Art |N‑ms
Conj‑w |V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
Art |N‑ms |3fs
Art |N‑ms
5414 [e]
3225 [e]
7785 [e]
853 [e]
32
1121
[e]
tit·tə·nū
hay·yā·mîn,
šō·wq
wə·’êṯ
32
ū·lə·ḇā·nāw.
וּנ֥תְּתִּ
ןימִָ֔יּהַ קוֹשׁ֣
ת֙אְֵו 32
.
׃וינָֽבָלְוּ
you shall give
the right
thigh
And
32
and his sons'
V‑Qal‑Imperf‑2mp
Art |N‑fs
N‑fsc
Conj‑w |DirObjM
32
Conj‑w, Prep‑l |N‑mpc |3ms
8002 [e]
2077 [e]
3548 [e]
8641 [e]
šal·mê·ḵem.
miz·ziḇ·ḥê
lak·kō·hên;
ṯə·rū·māh
. ׃םכֶֽימֵלְשַׁ
יחֵ֖בְִזּמִ
ןהֵֹ֑כּלַ
המָ֖וּרתְ
of your peace offerings
from the sacrifices
to the priest
[as] a heave offering
N‑mpc |2mp
Prep‑m|N‑mpc
Prep‑l, Art |N‑ms
N‑fs
2459 [e] 853 [e] 8002 [e] 1818 [e] 853 [e] 7126 [e] 33 ha·ḥê·leḇ wə·’eṯ-
2459 [e]
853
[e]
8002 [e]
1818 [e]
853 [e]
7126
[e]
33
ha·ḥê·leḇ
wə·’eṯ-
haš·šə·lā·mîm
dam
’eṯ-
ham·maq·rîḇ
33
בלֶחֵ֖הַ
־תאְֶו
םימִ֛לָשְּׁ הַ
םדַּ֧ ־תאֶ
בירִ֞קְמַּהַ 33
the fat
and
of the peace offering
the blood
-
He who offers
33
Art |N‑ms
Conj‑w |DirObjM
Art |N‑mp
N‑msc
DirObjM
Art |V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
33
4490 [e]
3225 [e]
7785 [e]
1961 [e]
175 [e]
1121
[e]
lə·mā·nāh.
hay·yā·mîn
šō·wq
ṯih·yeh
lōw
’a·hă·rōn;
mib·bə·nê
.
׃הנָֽמָלְ
ןימִָ֖יּהַ קוֹשׁ֥
הֶ֛יהְתִ
וֹל֧
ןֹר֑הֲאַ
ינֵ֣בְּמִ
for [his] part
the right
thigh
shall be
to him
of Aaron
among the sons
Prep‑l |N‑fs
Art |N‑fs
N‑fsc
V‑Qal‑Imperf‑3fs
Prep |3ms
N‑proper‑ms
Prep‑m|N‑mpc
7785 [e]
853 [e]
8573 [e]
2373 [e]
853 [e]
3588
[e]
34
šō·wq
wə·’êṯ
hat·tə·nū·p̄āh
ḥă·zêh
’eṯ-
34
קוֹשׁ֣
׀תאְֵ֣ו
הפָ֜וּנתְּהַ
הֵז֨חֲ ־תאֶ
י֩כִּ 34
the thigh
and
of the wave offering
the breast
-
For
34
N‑fsc
Conj‑w |DirObjM
Art |N‑fs
N‑msc
DirObjM
Conj
34
2077 [e]
3478 [e]
1121 [e]
853 [e]
3947 [e]
8641 [e]
miz·ziḇ·ḥê
yiś·rā·’êl,
bə·nê- mê·’êṯ
lā·qaḥ·tî
hat·tə·rū·māh,
יחֵ֖בְִזּמִ לאֵ֔רָשְִׂי ־ינֵֽבְּ
תאֵ֣מֵ י֙תִּחְקַ֙לָ
המָ֗וּרתְּהַ
from the sacrifices
of Israel
the sons
from
I have taken
of the heave offering
Prep‑m|N‑mpc
N‑proper‑ms
N‑mpc
Prep‑m|DirObjM
V‑Qal‑Perf‑1cs
Art |N‑fs
3548 [e]
175 [e]
853 [e]
5414 [e]
8002 [e]
hak·kō·hên
lə·’a·hă·rōn
’ō·ṯām
wā·’et·tên
šal·mê·hem;
ןהֵֹ֤כּהַ
ןֹר֨הֲאַלְ םתָֹא֠
ןתֵּ֣אֶָו
םהֶ֑ימֵלְשַׁ
the priest
to Aaron
them
and I have given
of their peace offerings
Art |N‑ms
Prep‑l |N‑proper‑ms
DirObjM|3mp
Conj‑w |V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
N‑mpc |3mp
3478 [e]
1121 [e]
853 [e]
5769 [e]
2706 [e]
1121 [e]
yiś·rā·’êl.
bə·nê
mê·’êṯ
‘ō·w·lām,
lə·ḥāq- ū·lə·ḇā·nāw
. ׃לאֵֽרָשְִׂי
ינֵ֥בְּ
תאֵ֖מֵ םלָ֔וֹע ־קחָלְ
ו֙יָנבָלְוּ
of Israel
the sons
from
forever
by a statute
and to his sons
N‑proper‑ms
N‑mpc
Prep‑m|DirObjM
N‑ms
Prep‑l |N‑msc
Conj‑w, Prep‑l |N‑mpc |3ms
1121 [e] 4888 [e] 175 [e] 4888 [e] 2063 [e] 35 bā·nāw, ū·miš·ḥaṯ ’a·hă·rōn miš·ḥaṯ
1121 [e]
4888 [e]
175 [e]
4888 [e]
2063 [e]
35
bā·nāw,
ū·miš·ḥaṯ
’a·hă·rōn
miš·ḥaṯ
zōṯ
35
ויָנ֔בָּ תחַ֣שְׁ מִוּ
ןֹ֙רהֲאַ
תחַ֤שְׁ מִ תאֹז֣ 35
his sons
and
Aaron
[is] the consecrated portion for
This
35
N‑mpc |3ms
Conj‑w |N‑fsc
N‑proper‑ms
N‑fsc
Pro‑fs
35
853 [e]
7126 [e]
3117 [e]
3068 [e]
801 [e]
’ō·ṯām,
hiq·rîḇ
bə·yō·wm
Yah·weh;
mê·’iš·šê
םתָֹ֔א
בירִ֣קְהִ
ם֙וֹיבְּ
הָ֑והְי
ישֵּׁ֖אִמֵ
them
when [Moses] presented
on the day
Yahweh
from the offerings made by fire to
DirObjM|3mp
V‑Hifil‑Perf‑3ms
Prep‑b |N‑ms
N‑proper‑ms
Prep‑m|N‑mpc
5414
[e]
3068 [e]
6680 [e]
834 [e]
36
3068
[e]
3547
[e]
lā·ṯêṯ
Yah·weh
ṣiw·wāh
’ă·šer
36
Yah·weh.
lə·ḵa·hên
תתֵ֣לָ
הָו֜הְי
הָוּ֨צִ ר֩שֶׁאֲ 36
. ׃הָוֽהילַ
ןהֵ֖כַלְ
to be given
Yahweh
commanded
This
36
to Yahweh
to minister as priests
Prep‑l |V‑Qal‑Inf
N‑proper‑ms
V‑Piel‑Perf‑3ms
Pro‑r
36
Prep‑l |N‑proper‑ms
Prep‑l |V‑Piel‑Inf
3478 [e]
1121 [e]
853 [e]
853 [e]
4886 [e]
3117 [e]
yiś·rā·’êl;
bə·nê
mê·’êṯ
’ō·ṯām,
mā·šə·ḥōw
bə·yō·wm
lā·hem,
לאֵ֑רָשְִׂי
ינֵ֣בְּ
תאֵ֖מֵ
םתָֹ֔א
וֹח֣שְׁ מָ
ם֙וֹיבְּ םהֶ֗לָ
of Israel
the sons
by
them
that He anointed
on the day
to them
N‑proper‑ms
N‑mpc
Prep‑m|DirObjM
DirObjM|3mp
V‑Qal‑Inf |3ms
Prep‑b |N‑msc
Prep |3mp
1755 [e]
5769 [e]
2708 [e]
lə·ḏō·rō·ṯām.
‘ō·w·lām
ḥuq·qaṯ
. ׃םתָֹֽרֹדלְ םלָ֖וֹע
תקַּ֥חֻ
throughout their generations
forever
[by] a statute
Prep‑l |N‑mpc |3mp
N‑ms
N‑fsc
4503 [e] 5930 [e] 8451 [e] 2063 [e] 37 lam·min·ḥāh, lā·‘ō·lāh hat·tō·w·rāh, zōṯ 37
4503 [e]
5930 [e]
8451 [e]
2063 [e]
37
lam·min·ḥāh,
lā·‘ō·lāh
hat·tō·w·rāh,
zōṯ
37
החְָ֔נמִּלַ
ה֙לָֹעלָֽ
הרָ֗וֹתּהַ תאֹז֣ 37
the grain offering
of the burnt offering
the law
This [is]
37
Prep‑l, Art |N‑fs
Prep‑l, Art |N‑fs
Art |N‑fs
Pro‑fs 37
4394 [e]
817 [e]
2403 [e]
wə·lam·mil·lū·’îm,
wə·lā·’ā·šām;
wə·la·ḥaṭ·ṭāṯ
םיאִ֔וּלּמִּלְַ֨ו
םשָׁ֑אָלְָו
תאטָּ֖חַלְַֽו
and the consecrations
and the trespass offering
and the sin offering
Conj‑w, Prep‑l, Art |N‑mp
Conj‑w, Prep‑l, Art |N‑ms
Conj‑w, Prep‑l, Art |N‑fs
853 [e]
3068 [e]
6680 [e]
834 [e]
38
8002 [e]
2077
[e]
’eṯ-
Yah·weh
ṣiw·wāh
’ă·šer
38
haš·šə·lā·mîm.
ū·lə·ze·ḇaḥ
־תאֶ
הָ֛והְי
הָוּ֧צִ רשֶׁ֨אֲ 38
׃םימִֽלָשְּׁ הַ
חבֶַ֖זלְוּ
- Yahweh
commanded
which
38
of the peace offering
and the sacrifice
DirObjM
N‑proper‑ms
V‑Piel‑Perf‑3ms
Pro‑r 38
Art |N‑mp
Conj‑w, Prep‑l |N‑msc
1121 [e]
853 [e]
6680 [e]
3117 [e]
5514 [e]
2022 [e]
4872 [e]
bə·nê
’eṯ- ṣaw·wō·ṯōw
bə·yō·wm
sî·nāy;
bə·har
mō·šeh
ינֵ֣בְּ ־תאֶ
וֹתֹ֜וּצַ
םוֹי֨בְּ
ינָ֑יסִ
רהַ֣בְּ השֶֹׁ֖מ
the sons
- when He commanded
on the day
Sinai
on Mount
Moses
N‑mpc
DirObjM
V‑Piel‑Inf |3ms
Prep‑b |N‑msc
N‑proper‑fs
Prep‑b |N‑msc
N‑proper‑ms
4057 [e]
3068 [e]
7133 [e]
853 [e]
7126 [e]
3478 [e]
bə·miḏ·bar
Yah·weh
qā·rə·bə·nê·hem
’eṯ- lə·haq·rîḇ
yiś·rā·’êl,
רבַּ֥דְמִבְּ
הָ֖והילַ םהֶ֛יֵנבְּרְקָ ־תאֶ בירִ֧קְהַלְ לאֵ֗רָשְִׂי
in the Wilderness
to Yahweh
their offerings
- to offer
of Israel
Prep‑b |N‑msc
Prep‑l |N‑proper‑ms
N‑mpc |3mp
DirObjM
Prep‑l |V‑Hifil‑Inf
N‑proper‑ms
5514
[e]
sî·nāy.
פ
.
׃ינָֽיסִ
-
of Sinai
Punc
N‑proper‑fs
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries
Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission
Bible Hub

Bible Hub:Search, Read, Study the Bible in Many Languages. About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use | Media Kit ©2004 - 2016 by Bible Hub