Sie sind auf Seite 1von 19

STT Tên TB Mã HH

1 MCU smartpack 003543

2 M500D (khối giám sát) 003547

3 MCU flatpack 003542

4 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551

5 Rectifier R48-2900 008483

6 Rectifier R48 3200 003476

7 Rectifier R48 1800 003478

8 Bộ điều khiển giám sát M820B cho tủ nguồn Emerson 044678

9 Rectifier Huawei R4850S1 - 3000W, 1U 059559

10 Rectifier R4850N2-3000W 047656

Tổng :

STT Tên TB Mã HH
TIME MCU smartpack 003543
2 MCU smartpack 003543
3 MCU smartpack 003543
4 MCU smartpack 003543
5 MCU smartpack 003543
6 MCU smartpack 003543
7 MCU smartpack 003543
8 MCU smartpack 003543
9 MCU smartpack 003543
10 MCU smartpack 003543
11 MCU smartpack 003543
12 MCU smartpack 003543
13 MCU smartpack 003543
14 MCU smartpack 003543
15 MCU smartpack 003543
16 MCU smartpack 003543
17 MCU smartpack 003543
18 MCU smartpack 003543
19 MCU smartpack 003543
20 MCU smartpack 003543
21 MCU smartpack 003543
22 MCU smartpack 003543
23 MCU smartpack 003543
24 MCU smartpack 003543
25 MCU smartpack 003543
26 MCU smartpack 003543
27 MCU smartpack 003543
28 MCU smartpack 003543
29 MCU smartpack 003543
30 MCU smartpack 003543
31 M500D (khối giám sát) 003547
32 M500D (khối giám sát) 003547
33 M500D (khối giám sát) 003547
34 M500D (khối giám sát) 003547
35 M500D (khối giám sát) 003547
36 M500D (khối giám sát) 003547
37 M500D (khối giám sát) 003547
38 M500D (khối giám sát) 003547
39 M500D (khối giám sát) 003547
40 M500D (khối giám sát) 003547
41 M500D (khối giám sát) 003547
42 M500D (khối giám sát) 003547
43 MCU flatpack 003542
44 MCU flatpack 003542
45 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
46 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
47 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
48 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
49 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
50 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
51 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
52 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
53 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
54 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
55 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
56 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
57 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
58 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
59 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
60 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
61 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
62 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
63 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
64 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
65 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
66 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
67 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
68 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
69 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
70 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
71 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
72 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
73 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
74 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
75 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
76 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
77 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
78 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
79 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
80 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
81 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
82 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
83 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
84 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
85 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
86 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
87 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
88 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
89 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
90 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
91 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
92 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
93 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
94 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
95 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
96 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
97 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
98 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
99 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
100 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
101 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
102 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
103 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
104 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
105 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
106 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
107 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
108 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
109 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
110 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
111 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
112 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
113 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
114 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
115 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
116 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
117 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
118 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
119 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
120 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
121 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
122 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
123 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
124 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
125 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
126 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
127 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
128 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
129 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
130 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
131 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
132 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
133 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
134 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
135 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
136 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
137 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
138 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
139 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
140 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
141 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
142 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
143 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
144 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
145 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
146 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
147 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
148 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
149 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
150 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
151 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
152 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
153 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
154 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
155 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
156 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
157 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
158 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
159 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
160 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
161 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
162 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
163 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
164 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
165 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
166 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
167 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
168 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
169 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
170 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
171 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
172 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
173 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
174 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
175 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
176 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
177 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
178 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
179 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
180 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
181 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
182 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
183 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
184 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
185 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
186 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
187 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
188 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
189 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
190 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
191 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
192 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
193 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
194 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
195 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
196 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
197 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
198 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
199 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
200 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
201 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
202 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
203 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
204 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
205 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
206 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
207 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
208 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
209 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
210 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
211 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
212 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
213 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
214 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
215 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
216 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
217 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
218 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
219 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
220 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
221 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
222 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
223 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
224 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
225 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
226 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
227 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
228 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
229 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
230 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
231 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
232 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
233 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
234 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
235 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
236 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
237 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
238 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
239 Rectifier Flatpack2 HE 3000 010551
240 Rectifier R48-2900 008483
241 Rectifier R48-2900 008483
242 Rectifier R48-2900 008483
243 Rectifier R48-2900 008483
244 Rectifier R48-2900 008483
245 Rectifier R48-2900 008483
246 Rectifier R48-2900 008483
247 Rectifier R48-2900 008483
248 Rectifier R48-2900 008483
249 Rectifier R48-2900 008483
250 Rectifier R48-2900 008483
251 Rectifier R48-2900 008483
252 Rectifier R48-2900 008483
253 Rectifier R48-2900 008483
254 Rectifier R48-2900 008483
255 Rectifier R48 3200 003476
256 Rectifier R48 3200 003476
257 Rectifier R48 3200 003476
258 Rectifier R48 3200 003476
259 Rectifier R48 3200 003476
260 Rectifier R48 3200 003476
261 Rectifier R48 3200 003476
262 Rectifier R48 3200 003476
263 Rectifier R48 3200 003476
264 Rectifier R48 3200 003476
265 Rectifier R48 3200 003476
266 Rectifier R48 3200 003476
267 Rectifier R48 3200 003476
268 Rectifier R48 3200 003476
269 Rectifier R48 3200 003476
270 Rectifier R48 3200 003476
271 Rectifier R48 3200 003476
272 Rectifier R48 3200 003476
273 Rectifier R48 1800 003478
274 Rectifier R48 1800 003478
275 Rectifier R48 1800 003478
276 Rectifier R48 1800 003478
277 Rectifier R48 1800 003478
278 Rectifier R48 1800 003478
279 Rectifier R48 1800 003478
280 Rectifier R48 1800 003478
281 Rectifier R48 1800 003478
282 Rectifier R48 1800 003478
283 Rectifier R48 1800 003478
284 Rectifier R48 1800 003478
285 Rectifier R48 1800 003478
286 Rectifier R48 1800 003478
287 Rectifier R48 1800 003478
288 Rectifier R48 1800 003478
289 Rectifier R48 1800 003478
290 Rectifier R48 1800 003478
291 Rectifier R48 1800 003478
292 Rectifier R48 1800 003478
293 Rectifier R48 1800 003478
294 Rectifier R48 1800 003478
295 Rectifier R48 1800 003478
296 Rectifier R48 1800 003478
297 Rectifier R48 1800 003478
298 Rectifier R48 1800 003478
299 Rectifier R48 1800 003478
300 Rectifier R48 1800 003478
301 Bộ điều khiển giám sát M820B cho tủ nguồn Emerson 044678
302 Bộ điều khiển giám sát M820B cho tủ nguồn Emerson 044678
303 Bộ điều khiển giám sát M820B cho tủ nguồn Emerson 044678
304 Bộ điều khiển giám sát M820B cho tủ nguồn Emerson 044678
305 Bộ điều khiển giám sát M820B cho tủ nguồn Emerson 044678
306 Rectifier Huawei R4850S1 - 3000W, 1U 059559
307 Rectifier Huawei R4850S1 - 3000W, 1U 059559
308 Rectifier Huawei R4850S1 - 3000W, 1U 059559
309 Rectifier R4850N2-3000W 047656
310 Rectifier R4850N2-3000W 047656
311 Rectifier R4850N2-3000W 047656
312 Rectifier R4850N2-3000W 047656
313 Rectifier R4850N2-3000W 047656
314 Rectifier R4850N2-3000W 047656
315 Rectifier R4850N2-3000W 047656
316 Rectifier R4850N2-3000W 047656
317 Rectifier R4850N2-3000W 047656
318 Rectifier R4850N2-3000W 047656
319 Rectifier R4850N2-3000W 047656
SL Tình trạng
30 Sửa được
12 Sửa được
2 Sửa được
195 Sửa được
15 Sửa được
18 Sửa được
28 Sửa được
5 Sửa được
3 Sửa được
11 Sửa được
319

S/N Tình trạng


151271070784 Sửa được
144971007664 Sửa được
VT1000181687 Sửa được
161671030603 Sửa được
105171150278 Sửa được
104771197242 Sửa được
151271069702 Sửa được
144671073753 Sửa được
081471115894 Sửa được
144971008337 Sửa được
VT1000332227 Sửa được
VT1000332162 Sửa được
095171164960 Sửa được
062771002589 Sửa được
105371119689 Sửa được
152171031837 Sửa được
151271070598 Sửa được
151971019589 Sửa được
144971008480 Sửa được
151271070213 Sửa được
151571123609 Sửa được
100271100382 Sửa được
144671073991 Sửa được
152071116558 Sửa được
152171030958 Sửa được
152071117307 Sửa được
100471101625 Sửa được
100271100076 Sửa được
141971213498 Sửa được
161271079112 Sửa được
030811010061M500DA06 Sửa được
030912003951M500DA06 Sửa được
030807360441M500DA05 Sửa được
030911030741M500DA06 Sửa được
030907008971M500DA06 Sửa được
030807380671M500DA05 Sửa được
020607001801M500DA02 Sửa được
030907012821M500DA06 Sửa được
030911031381M500DA06 Sửa được
031004001751M500DA06 Sửa được
030811004001m500da06 Sửa được
030908002621M500DA06 Sửa được
VT1000495472 Sửa được
050875217 Sửa được
151971005725 Sửa được
094771112764 Sửa được
152071051744 Sửa được
150771012096 Sửa được
151771033138 Sửa được
105171112592 Sửa được
151971007008 Sửa được
151571021503 Sửa được
151571021750 Sửa được
142071103044 Sửa được
142571006700 Sửa được
151971006706 Sửa được
142571006464 Sửa được
144271009693 Sửa được
145071027869 Sửa được
142571006412 Sửa được
151571021517 Sửa được
151671007323 Sửa được
094771112577 Sửa được
151571020861 Sửa được
151671007191 Sửa được
104071123680 Sửa được
144771025131 Sửa được
144271010445 Sửa được
143271034552 Sửa được
151071057856 Sửa được
144971020965 Sửa được
105171112835 Sửa được
104071122590 Sửa được
143271034073 Sửa được
151871035810 Sửa được
142671021950 Sửa được
144271010274 Sửa được
144971021835 Sửa được
152171008053 Sửa được
151771033711 Sửa được
144271009895 Sửa được
144071014791 Sửa được
151671007863 Sửa được
141971167152 Sửa được
144471036408 Sửa được
094771112438 Sửa được
152071050577 Sửa được
142571006266 Sửa được
094471168221 Sửa được
144571087796 Sửa được
145071026965 Sửa được
151771032308 Sửa được
151671007310 Sửa được
144271009692 Sửa được
145071027367 Sửa được
145071029304 Sửa được
153271037748 Sửa được
153271037668 Sửa được
110471116784 Sửa được
152071051309 Sửa được
105171113554 Sửa được
152071050424 Sửa được
144071015769 Sửa được
153271036664 Sửa được
105171113920 Sửa được
153271037294 Sửa được
151671007146 Sửa được
150771009524 Sửa được
094471168366 Sửa được
094971132897 Sửa được
145071141996 Sửa được
144271010303 Sửa được
153271036417 Sửa được
102271127501 Sửa được
105171113161 Sửa được
144771024955 Sửa được
161571054675 Sửa được
151571020127 Sửa được
094971132125 Sửa được
153271036521 Sửa được
151671007013 Sửa được
105171112734 Sửa được
151971006695 Sửa được
151671007996 Sửa được
104071126759 Sửa được
104071126372 Sửa được
151571021555 Sửa được
145071141888 Sửa được
144271009746 Sửa được
104671206058 Sửa được
144071016582 Sửa được
144771024594 Sửa được
144071015361 Sửa được
152071050805 Sửa được
151571020661 Sửa được
105171112653 Sửa được
151071059499 Sửa được
151671007301 Sửa được
161571054738 Sửa được
103971153733 Sửa được
145071028317 Sửa được
161571053417 Sửa được
151771033532 Sửa được
105171114252 Sửa được
161771075593 Sửa được
151771033645 Sửa được
145071141709 Sửa được
102171135819 Sửa được
143271034517 Sửa được
094771113653 Sửa được
151671007159 Sửa được
151371048673 Sửa được
142671022074 Sửa được
151571021740 Sửa được
151571020225 Sửa được
151971005812 Sửa được
142571006419 Sửa được
144271009153 Sửa được
100571136132 Sửa được
144971021906 Sửa được
150771013244 Sửa được
094971132982 Sửa được
145071029164 Sửa được
105171114513 Sửa được
151771033518 Sửa được
094471168294 Sửa được
161571053766 Sửa được
151071059351 Sửa được
151771033761 Sửa được
152071051928 Sửa được
150771009505 Sửa được
161571054625 Sửa được
094971132811 Sửa được
151971006932 Sửa được
153271037547 Sửa được
144271010477 Sửa được
151571020512 Sửa được
151671007561 Sửa được
144471036976 Sửa được
151771033774 Sửa được
151071059622 Sửa được
105171113092 Sửa được
161571053713 Sửa được
151571021057 Sửa được
104071122859 Sửa được
144071016580 Sửa được
105171113089 Sửa được
144771001790 Sửa được
094471170171 Sửa được
104571103083 Sửa được
105171112921 Sửa được
151771034128 Sửa được
151971006437 Sửa được
105171114198 Sửa được
153271037887 Sửa được
094471165859 Sửa được
105171113003 Sửa được
VT1000332646 Sửa được
151671007795 Sửa được
104671198195 Sửa được
151371048042 Sửa được
142571006006 Sửa được
151571020245 Sửa được
104071123779 Sửa được
151971006296 Sửa được
151971006540 Sửa được
105171113300 Sửa được
145071142773 Sửa được
105171114277 Sửa được
151571020138 Sửa được
151571020317 Sửa được
094971133044 Sửa được
151671007783 Sửa được
104571137671 Sửa được
091971129033 Sửa được
144271010419 Sửa được
151371048694 Sửa được
102171135555 Sửa được
105171113528 Sửa được
105171113147 Sửa được
105171113241 Sửa được
94471167221 Sửa được
104671198346 Sửa được
094971132820 Sửa được
100571136264 Sửa được
094771161412 Sửa được
094771112876 Sửa được
094771113953 Sửa được
105171113140 Sửa được
142671022161 Sửa được
091971129364 Sửa được
094771109876 Sửa được
094971133114 Sửa được
094971133011 Sửa được
094471167033 Sửa được
094471167105 Sửa được
153271036450 Sửa được
151871036317 Sửa được
152171031290 Sửa được
030607045761R482900UB00 Sửa được
011101096171R482900UC11 Sửa được
010909010511R482900UC07 Sửa được
030608029251R482900UB00 Sửa được
081407090201R482900UB08 Sửa được
031003153331R482900UC08 Sửa được
061404030381R482900UB08 Sửa được
061404034741R482900UB08 Sửa được
030608012871R482900UB00 Sửa được
VT1000243231 Sửa được
2102130629209C431260 Sửa được
030607058871R482900UB00 Sửa được
010609001011R482900UB00 Sửa được
21021305222074006034 Sửa được
2102130629209C430BD6 Sửa được
2102130636210A1100C9 Sửa được
010907022761R483200C05 Sửa được
010908135171R483200C05 Sửa được
010708106041R483200B02 Sửa được
011012131411R483200C10 Sửa được
VT1000672827 Sửa được
010710038741R483200B02 Sửa được
010710034831R483200B02 Sửa được
011012133871R483200C10 Sửa được
210213063621091E005D Sửa được
010907023101R483200C05 Sửa được
010908035571R483200C05 Sửa được
2102130534207A0R0EF3 Sửa được
011012095151R483200C10 Sửa được
VT1000673218 Sửa được
VT1000446292 Sửa được
010912015361R483200C07 Sửa được
010912009771R483200C07 Sửa được
010901041661R481800AA07 Sửa được
010901027881R481800AA07 Sửa được
010810040171R481800AA07 Sửa được
030807249351R481800AA05 Sửa được
010810044401R481800AA07 Sửa được
010807018101R481800AA05 Sửa được
030806193261R481800AA05 Sửa được
030812093961R481800AA07 Sửa được
030805104621R481800AA05 Sửa được
010812080631R481800AA07 Sửa được
010807031561R481800AA05 Sửa được
010807001561R481800AA05 Sửa được
010901019651R481800AA07 Sửa được
010810056811R481800AA07 Sửa được
010812067901R481800AA07 Sửa được
010812060311R481800AA07 Sửa được
030804051141R481800AA05 Sửa được
010810009931R481800AA07 Sửa được
010806073081R481800AA05 Sửa được
010810034371R481800AA07 Sửa được
031101002621R481800AA09 Sửa được
010811002021R481800AA07 Sửa được
030805093061R481800AA05 Sửa được
010812079881R481800AA07 Sửa được
010807000121R481800AA05 Sửa được
030806178811R481800AA05 Sửa được
030810080531R481800AA07 Sửa được
010806065261R481800AA05 Sửa được
2102440252214603006B Sửa được
210244025221470400A2 Sửa được
21024402522146070144 Sửa được
2102440252214703012B Sửa được
21024402522146050098 Sửa được
2102310XXXBTGC002286 Sửa được
2102310XXXBTGC002513 Sửa được
2102310XXXBTGC002170 Sửa được
2102310RMMD0EC003090 Sửa được
2102310RMMD0EA001382 Sửa được
2102310RMMD0EC002260 Sửa được
2102310RMMD0EC002008 Sửa được
2102310RMMD0EC002199 Sửa được
2102310RMMD0EC002519 Sửa được
2102310RMMD0EC000606 Sửa được
2102310RMMD0EC000323 Sửa được
2102310RMMD0EC001216 Sửa được
2102310RMMD0EC003498 Sửa được
2102310RMMD0E9000599 Sửa được
STT Tên TB SL Ngày
1 MCU smartpack 30
17/12/2018
2 M500D (khối giám sát) 12
3 MCU flatpack 2
18/12/2018
4 Rectifier Flatpack2 HE 3000 195
5 Rectifier R48-2900 15
6 Rectifier R48 3200 18 19/12/2018
7 Rectifier R48 1800 28
8 Bộ điều khiển giám sát M820B cho tủ nguồn Emerson 5
20/12/2018
9 Rectifier Huawei R4850S1 - 3000W, 1U 3
10 Rectifier R4850N2-3000W 11
Tổng : 319
21/12/2018

24/12/2018
Tên TB Tốt Hỏng Tổng
Rectifier R48-2900 4 0 4 STT
Rectifier Flatpack2 HE 3000 4 1 5 1
Rectifier R48-2900 5 0 5 2
Rectifier Flatpack2 HE 3000 5 2 7 3
Rectifier R48-2900 4 2 6 4
Rectifier Flatpack2 HE 3000 5 1 6 5
Rectifier R48 3200 1 0 1 6
Rectifier R48 3200 12 1 13 7
Rectifier Flatpack2 HE 3000 12 0 12 8
Rectifier R48 3200 4 0 4 9
Rectifier Flatpack2 HE 3000 14 2 16 10
M500D (khối giám sát) 11 1 12 Tổng :
Rectifier R4850N2-3000W 6 1 7
Rectifier Flatpack2 HE 3000 6 1 7
Rectifier R4850N2-3000W 3 1 4
Rectifier Huawei R4850S1 - 3000W, 1U 2 1 3
Thống kê tổng đã KCS
Tên TB Tốt Hỏng SL đã KCS Tổng SL
MCU smartpack 30
M500D (khối giám sát) 11 1 12 12
MCU flatpack 2
Rectifier Flatpack2 HE 3000 46 6 52 195
Rectifier R48-2900 13 2 15 15
Rectifier R48 3200 17 1 18 18
Rectifier R48 1800 28
Bộ điều khiển giám sát M820B cho tủ nguồn Emerson 5
Rectifier Huawei R4850S1 - 3000W, 1U 2 1 3 3
Rectifier R4850N2-3000W 10 1 11 11
Tổng : 99 12 111 319