Sie sind auf Seite 1von 120

SILENCE STEAM

www.rowenta.com
2
1a
3
4
5
6
7
10
9
11

8 13
12

14

15 16
16 c

16 a 16 f
16 d 16 e
16 b
2
2
1b
3
4
5
6
7
10
9
11

8 13
12

14

15 16
16 c

16 a 16 f
16 d 16 e
16 b
3
VORBEREITUNG - PREPARATION - PRÉPARATION - VOORBEREIDING - PREPARAZIONE - PREPARACIÓN - PREPARAÇÃO - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
- HAZIRLIK - ПОДГОТОВКА - PRZYGOTOWANIE - ПОДГОТОВКА - PŘÍPRAVA - PRIPREMA - ELŐKÉSZÍTÉS - PREGĂTIREA - PRÍPRAVA -
PRIPRAVA - PRIPREMA -

Click!
Click!

fig.1 fig.2 fig.3 fig.4

fig.5 fig.6 fig.7 fig.8

GEBRAUCH - USE - UTILISATION - GEBRUIK - UTILIZZO - USO - UTILIZAÇÃO - ΧΡΗΣΗ - KULLANIM - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - UYTKOWANIE
- ИЗПОЛЗВАН - POUŽITÍ - UPORABA - HASZNÁLAT - UTILIZAREA - POUŽITIE - UPORABA - KORIŠĆENJE -

fig.9 fig.10 fig.11 fig.12

fig.13 fig.14 fig.15 fig.16

4
INSTANDHALTUNG - MAINTENANCE - ENTRETIEN - ONDERHOUD - MANUTENZIONE - MANTENIMIENTO - MANUTENÇÃO -
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - BAKIM - УХОД - KONSERWACJA - Е УПОТРЕБА - ÚDRŽBA - ODRŽAVANJE - KARBANTARTÁS - ÎNTREŞINEREA - ÚDRŽBA -
VZDRŽEVANJE - ODRŽAVANJE -

1/4

1/4

fig.17 fig.18 fig.19 fig.20

BOILER SPÜLEN - RINSING THE TANK - RINÇAGE DE LA CUVE - SPOELEN VAN DE STOOMTANK - RISCIACQUO DELLA CALDAIA -
ACLARADO DEL RECIPIENTE - LIMPEZA DA CUBA - ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ - HAZNENN DURULANMASI - ПРОМЫВКА РЕЗЕРВУАРА -
PŁUKANIE KOMORY - ИЗПЛАКВАНЕ НА СЪДА - VYPLÁCHNUTÍ NÁDOBKY - ISPIRANJE POSUDE - A TARTÁLY KIÖBLÍTÉSE -
CLĂTIREA CUVEI - VYPLACHOVANIE NÁDRŽKY - IZPIRANJE POSODE - ISPIRANJE REZERVOARA -

fig.21 fig.22 fig.23

5
DE
Wichtige Empfehlungen
Sicherheitshinweise
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten
Verwendung Ihres Geräts aufmerksam: Eine
Verwendung, die nicht der Gebrauchsanweisung
entspricht, befreit die Marke von jeglicher Haftung und
die Garantie entfällt.
• Das Gerät darf nicht durch Ziehen am Stromkabel vom
Stromkreis getrennt werden. Trennen Sie Ihr Gerät stets
vom Stromkreis und lassen Sie es abkühlen:
- bevor Sie den Tank füllen oder den Kessel ausspülen,
- bevor Sie es reinigen,
- nach jeder Verwendung.
• Das Gerät muss auf eine stabile, hitzebeständige Fläche
gestellt und auf einer solchen betrieben werden. Wenn
Sie Ihr Bügeleisen auf seine Station stellen, stellen Sie
sicher, dass die Fläche, auf die Sie es stellen, stabil ist.
Stellen Sie das Bügeleisen nicht auf den Bezug des
Bügelbretts oder auf eine feuchte Fläche.
• Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen
(oder auch Kindern) mit verringerten körperlichen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen,
die keine entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse
besitzen, verwendet zu werden, außer wenn sie von einer
für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht
werden oder zuvor hinsichtlich der Nutzung des Geräts
eingewiesen wurden.
6
• Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Dieses Gerät kann von Kinder ab 8 Jahren und Personen,
denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt oder
deren physische, sensorielle oder mentale Fähigkeiten
verringert sind, verwendet werden, wenn sie bezüglich
der sicheren Verwendung des Geräts unterrichtet und
betreut werden und die Risiken kennen. Die Reinigung
und Pflege durch den Nutzer darf nicht durch Kinder
erfolgen, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und
werden überwacht. Halten Sie das Gerät und das
Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter
8 Jahren.
• Wenn Sie den Verschluss verlieren oder besschädigen,
lassen Sie ihn in einem autorisierten Kundendienstzentrum
ersetzen.
• Die Temperatur der Oberflächen kann hoch sein, wenn
das Gerät in Betrieb ist, was Verbrennungen verursachen
kann. Berühren Sie die heißen Geräteoberflächen
(zugängliche Metallteile und Kunststoffteile in der Nähe
der Metallteile) nicht.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt:
- wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist,
- bis es nach etwa 1 Stunde abgekühlt ist.
• Trennen Sie die Dampfstation vor dem Leeren des
Kessels vom Stromkreis und lassen Sie sie mehr als 2
Studen abkühlen, bevor Sie den Verschluss öffnen.
• Vorsicht! Wenn der Verschluss des Boilers abgefallen
oder beschädigt ist, lassen Sie von einer zugelassenen
7
  
Kundendienststelle  einen neuen anbringen bzw. ihn
austauschen.    
• Füllen Sie den Kessel beim Ausspülen niemals direkt
unter dem Wasserhahn.   
• Der Verschluss des Boilers darf während der Nutzung
nicht geöffnet sein.  
• Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es gefallen
ist, offensichtliche Beschädigungen aufweist, leckt oder
 
Betriebsstörungen aufweist. 
Demontieren Sie Ihr Gerät
niemals selbst: Lassen Sie es aus Sicherheitsgründen in
   
einem autorisierten Kundendienstzentrum  überprüfen.
• Wenn
 
das 
Stromkabel 
oder 
der
 
Dampfschlauch
  
beschädigt
 

 
sind, müssen 
 
sie aus Sicherheitsgründen
 


unbedingt  von
 einem
  autorisierten Kundendienst
 ersetzt
  
 werden.
      
 
• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten,
 entspricht
 dieses Gerät
 den gültigen
 Normen und Richtlinien
(Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umweltverträglichkeit,...).
   
• Ihre Dampfstation ist ein elektrisches Gerät: Es muss unter normalen Gebrauchsbedingungen verwendet
 werden.
 Es ist nur für den Hausgebrauch
 bestimmt.   
• Esbesitzt
 2 Sicherheitssysteme: 
 - ein
 Ventil gegen Überdruck,
 das
 den überschüssigen Dampf im Falle einer
 Fehlfunktion
 des Geräts
 
 austreten
 lässt,      

- eine Schmelzsicherung, um jegliche
 Überhitzung zu vermeiden.
• Betreiben Sie Ihre Dampfstation stets:
- an einer Elektroinstallation mit einer Spannung zwischen 220 und 240 V.
- an einer geerdeten Steckdose.
Anschlussfehler können zu nicht behebbaren Schäden führen und lassen die Garantie erlöschen.
Überprüfen Sie, wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, ob es sich wirklich um eine bipolare 16A-
Dose mit Erdung handelt.
• Rollen Sie das Stromkabel vollständig ab, bevor Sie es an eine geerdete Steckdose anschließen.
• Berühren Sie die Stromkabel niemals mit der Sohle des Bügeleisens.
• Ihr Gerät erzeugt Dampf, der Verbrennungen verursachen kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Bügeleisen
um, vor allem beim vertikalen Dampfen. Richten Sie den Dampf niemals gegen Personen oder Tiere.
• Tauchen Sie Ihre Dampfstation niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Halten Sie sie niemals
unter den Wasserhahn.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE


GEBRAUCHSANWEISUNG AUF
8
Denken Sie an den Schutz Ihrer Umwelt !
>]g<Zg~iZci]~ailZgikdaaZGd]hid[[Z!Y^Zl^ZYZgkZglZgiZilZgYZc`ŽccZc#
:cihdg\Zc H^Z >]g <Zg~i YZh]VaW jblZai\ZgZX]i WZ^ Z^cZg HVbbZahiZaaZ >]gZg HiVYi
dYZg<ZbZ^cYZ#

9
EN
Important
recommendations
Safety instructions
™EaZVhZ gZVY i]ZhZ ^chigjXi^dch XVgZ[jaan WZ[dgZ Äghi
jhZ#I]^hegdYjXi]VhWZZcYZh^\cZY[dgYdbZhi^XjhZ
dcan#6cnXdbbZgX^VajhZ!^cVeegdeg^ViZjhZdg[V^ajgZ
id Xdbean l^i] i]Z ^chigjXi^dch! i]Z bVcj[VXijgZg
VXXZeihcdgZhedch^W^a^inVcYi]Z\jVgVciZZl^aacdi
Veean#
™CZkZgjceaj\i]ZVeea^VcXZWnejaa^c\i]ZedlZgXdgY#
6alVnhjceaj\ndjgVeea^VcXZ/
 "WZ[dgZÄaa^c\i]ZlViZgiVc`dgg^ch^c\i]ZWd^aZg!
 "WZ[dgZXaZVc^c\i]ZVeea^VcXZ!
 "V[iZgZVX]jhZ#
™I]Z Veea^VcXZ bjhi WZ jhZY VcY eaVXZY dc V ÅVi!
hiVWaZ!]ZVilViZg"gZh^hiVcihjg[VXZ#L]ZcndjeaVXZ
i]Z^gdcdci]Z^gdcgZhi!bV`ZhjgZi]Vii]Zhjg[VXZdc
l]^X]ndjeaVXZ^i^hhiVWaZ#
™I]^hVeea^VcXZ^hcdi^ciZcYZYidWZjhZYWneZghdch
^cXajY^c\X]^aYgZcl^i]gZYjXZYdg^beV^gZYe]nh^XVa!
hZchdgn dg bZciVa XVeVX^i^Zh dg eZghdch aVX`^c\
Veegdeg^ViZ`cdlaZY\ZdgZmeZg^ZcXZ!jcaZhhVeZghdc
gZhedch^WaZ[dgi]Z^ghV[Zinegdk^YZhZ^i]ZghjeZgk^h^dc
dg Veegdeg^ViZ ^chigjXi^dch XdcXZgc^c\ jhZ d[ i]Z
Veea^VcXZeg^dgid^ihjhZ#
™8]^aYgZch]djaYWZhjeZgk^hZYidZchjgZi]ZnYdcdi
eaVnl^i]i]ZVeea^VcXZ#
10
™I]^h Veea^VcXZ bVn WZ jhZY Wn X]^aYgZc V\ZY - dg
dkZg VcY eZghdch aVX`^c\ Veegdeg^ViZ `cdlaZY\Z
dg ZmeZg^ZcXZ dg eZghdch l^i] gZYjXZY dg ^beV^gZY
e]nh^XVa! hZchdgn dg bZciVa XVeVX^i^Zh egdk^YZY i]Vi
i]Zn ]VkZ WZZc i]dgdj\]an ^chigjXiZY gZ\VgY^c\ jhZ
d[i]ZVeea^VcXZ!VgZhjeZgk^hZY!VcYjcYZghiVcYi]Z
g^h`h ^ckdakZY# 8]^aYgZc bjhi cdi WZ VaadlZY id eaVn
l^i]i]ZVeea^VcXZ#8aZVc^c\VcYbV^ciZcVcXZbjhi
cdiWZXVgg^ZYdjiWnX]^aYgZcjcaZhhi]ZnVgZV\ZY-
dg dkZg VcY VgZ hjeZgk^hZY# @ZZe i]Z Veea^VcXZ VcY
edlZgXdgYdjid[i]ZgZVX]d[X]^aYgZcjcYZg-nZVgh
d[V\Z#
™I]Z hjg[VXZh d[ ndjg Veea^VcXZ XVc gZVX] kZgn ]^\]
iZbeZgVijgZh l]Zc [jcXi^dc^c\! l]^X] bVn XVjhZ
Wjgch#9dcdiidjX]i]Z]dihjg[VXZhd[i]ZVeea^VcXZ
VXXZhh^WaZbZiVaeVgihVcYeaVhi^XeVgihVY_VXZciid
i]ZbZiVaa^XeVgih#
™CZkZgaZVkZi]ZVeea^VcXZjcViiZcYZY/
 "l]Zc^i^hXdccZXiZYidi]ZbV^ch!
 "jci^a^i]VhXddaZYYdlcVgdjcY&]djg#
™7Z[dgZ g^ch^c\ i]Z Wd^aZg$g^ch^c\ i]Z Vci^"hXVaZ kVakZ
YZeZcY^c\dci]ZbdYZa!lV^ijci^ai]ZVeea^VcXZ^h
XdbeaZiZanXdaYVcY]VhWZZcjceaj\\ZY[dgViaZVhi
' ]djgh WZ[dgZ jchXgZl^c\ i]Z Wd^aZg g^chZ XVe$ i]Z
hXVaZXdaaZXidgXdkZg#
™LVgc^c\/ ^[ i]Z Wd^aZg XVe dg i]Z Wd^aZg g^chZ XVe
YZeZcY^c\ dc i]Z bdYZa! ^h YgdeeZY dg hZkZgZan
`cdX`ZY! ]VkZ ^i gZeaVXZY Wn Vc 6eegdkZY HZgk^XZ
8ZcigZ!Vh^ibVnWZYVbV\ZY#
™L]Zcg^ch^c\i]ZWd^aZg!cZkZgÄaa^iY^gZXian[gdbi]Z
iVe#
11
™I]ZWd^aZgXVebjhicdiWZdeZcZYYjg^c\jhZ#
™I]ZVeea^VcXZbjhicdiWZjhZY^[^i]VhWZZcYgdeeZY!
^[^i]VhVcnk^h^WaZYVbV\Z!^[^iaZV`h!dg^[^i[jcXi^dch
VWcdgbVaan^cVcnlVn#9dcdiViiZbeiidY^hbVciaZ
ndjg Veea^VcXZ/ ]VkZ ^i ZmVb^cZY Vi Vc 6eegdkZY
HZgk^XZ8ZcigZidVkd^YVcnYVc\Zg#
™;dg ndjg hV[Zin! i]^h Veea^VcXZ Xdc[dgbh id Vaa Veea^XVWaZ gZ\jaVi^dch Adl KdaiV\Z 9^gZXi^kZ!
:aZXigdbV\cZi^X8dbeVi^W^a^in!:ck^gdcbZci!ZiX#
™NdjghiZVb\ZcZgVidg^gdc^hVcZaZXig^XVaVeea^VcXZ/^ibjhiWZjhZYjcYZgcdgbVaXdcY^i^dchd[
jhZ#>i^hYZh^\cZY[dgYdbZhi^XjhZdcan#
™>i^hZfj^eeZYl^i]'hV[ZinhnhiZbh/
 "VegZhhjgZgZaZVhZkVakZYZh^\cZYidVkd^YZmXZhh^kZegZhhjgZ#>ci]ZZkZcid[bVa[jcXi^dc!i]Z
kVakZgZaZVhZhZmXZhhhiZVb#
 "Vi]ZgbVa[jhZidVkd^YdkZg]ZVi^c\#
™6alVnheaj\ndjghiZVb\ZcZgVidg^gdc/
 "^cidVbV^chX^gXj^il^i]kdaiV\ZWZilZZc''%KVcY')%KVaiZgcVi^c\XjggZcidcan!
 "^cidVcZVgi]ZYZaZXig^XVahdX`Zi#
 8dccZXi^c\ id i]Z lgdc\ kdaiV\Z bVn XVjhZ ^ggZeVgVWaZ YVbV\Z id i]Z Veea^VcXZ VcY l^aa
^ckVa^YViZndjg\jVgVciZZ#
 <^kZci]ZY^kZghZhiVcYVgYh^cZ[[ZXi!^[i]ZVeea^VcXZ^hjhZY^cVXdjcigndi]Zgi]Vci]Vi^c
l]^X]^i^hejgX]VhZY!]VkZ^iX]ZX`ZYWnVc6eegdkZYHZgk^XZ6\Zci#
 9dcdijhZVcZmiZch^dcaZVY#>[ndjVXXZeia^VW^a^in[dgYd^c\hd!dcanjhZVcZmiZch^dcaZVY
l]^X]^h^c\ddYXdcY^i^dc!]VhVeaj\l^i]VcZVgi]XdccZXi^dcVcY^hhj^iZYidi]ZedlZggVi^c\
d[i]ZVeea^VcXZ&+6#
™8dbeaZiZanjcl^cYi]ZedlZgXdgYWZ[dgZeaj\\^c\^cidVcZVgi]ZYhdX`Zi#
™8]ZX` i]Z ZaZXig^XVa edlZg VcY hiZVb XdgYh [dg h^\ch d[ lZVg dg YVbV\Z eg^dg id jhZ# >[ i]Z
ZaZXig^XVaedlZgXdgYdgi]ZhiZVbXdgY^hYVbV\ZY!^ibjhiWZgZeaVXZYViVc6eegdkZYHZgk^XZ
8ZcigZidVkd^YVcnYVc\Zg#
™9dcdiaZVkZi]ZedlZgXdgYXadhZiddg^cXdciVXil^i]hdjgXZhd[]ZVidgh]VgeZY\Zh#
™I]Z hdaZ eaViZ d[ ndjg ^gdc VcY i]Z ^gdc gZhi dc i]Z WVhZ jc^i XVc gZVX] ZmigZbZan ]^\]
iZbeZgVijgZh!VcYXVcXVjhZWjgch/YdcdiidjX]i]Zb#CZkZgidjX]i]ZZaZXig^XVaedlZgXdgYh
l^i]i]ZhdaZeaViZd[i]Z^gdc#
™6alVnhjhZVkZciZY$bZh]^gdc^c\WdVgYVcYWZXVgZ[jad[]dihiZVbl]Zc^gdc^c\XadhZidi]Z
ZY\Zhd[i]ZWdVgY#
™NdjgVeea^VcXZZb^ihhiZVb!l]^X]XVcXVjhZWjgch#6alVnh]VcYaZi]Z^gdcl^i]XVgZ!ZheZX^Vaan
l]Zc^gdc^c\kZgi^XVaan#CZkZgY^gZXii]ZhiZVbidlVgYheZdeaZdgVc^bVah#
™CZkZg^bbZghZndjghiZVb\ZcZgVidg^gdc^clViZgdgVcndi]Zga^fj^Y#CZkZgeaVXZ^ijcYZgV
gjcc^c\iVe#

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION BOOKLET FOR


FUTURE REFERENCE
Environment protection first !
NdjgVeea^VcXZXdciV^chkVajVWaZbViZg^Vahl]^X]XVcWZgZXdkZgZYdggZXnXaZY#
AZVkZ^iViVX^k^XlVhiZY^hedhVaXZcigZ#

12
FR
Recommandations importantes
Consignes de sécurité

™A^hZo ViiZci^kZbZci aZ bdYZ Y¼Zbead^ VkVci aV


egZb^ƒgZji^a^hVi^dcYZkdigZVeeVgZ^a/jcZji^a^"hVi^dc
cdc Xdc[dgbZ Vj bdYZ Y¼Zbead^ Y‚\V" \ZgV^i aV
bVgfjZYZidjiZgZhedchVW^a^i‚#
™CZY‚WgVcX]ZoeVha¼VeeVgZ^aZci^gVcihjgaZXdgYdc#
9‚WgVcX]Zoidj_djghkdigZVeeVgZ^a/
 "VkVciYZgZbea^gaZg‚hZgkd^gdjYZg^cXZgaVX]VjY^ƒgZ!
 "VkVciYZaZcZiidnZg!
 "VegƒhX]VfjZji^a^hVi^dc#
™A¼VeeVgZ^a Yd^i „igZ ji^a^h‚ Zi edh‚ hjg jcZ hjg[VXZ
hiVWaZcZXgV^\cVcieVhaVX]VaZjg#AdghfjZkdjhedhZo
aZ[ZghjgaZgZedhZ"[Zg!VhhjgZo"kdjhfjZaVhjg[VXZhjg
aVfjZaaZ kdjh aZ gZedhZo Zhi hiVWaZ# CZ eVh edhZg aZ
Wd^i^ZghjgaV]djhhZYZaVeaVcX]Z|gZeVhhZgdjhjg
jcZhjg[VXZbdaaZ#
™8Zi VeeVgZ^a c¼Zhi eVh eg‚kj edjg „igZ ji^a^h‚ eVg
YZh eZghdccZh n Xdbeg^h aZh Zc[Vcih Ydci aZh
XVeVX^i‚h e]nh^fjZh! hZchdg^ZaaZh dj bZciVaZh hdci
g‚Yj^iZh! dj YZh eZghdccZh Y‚cj‚Zh Y¼Zme‚g^ZcXZ
dj YZ XdccV^hhVcXZ! hVj[ h^ ZaaZh dci ej W‚c‚ÄX^Zg!
eVg a¼^ciZgb‚Y^V^gZ Y¼jcZ eZghdccZ gZhedchVWaZ YZ
aZjg h‚Xjg^i‚! Y¼jcZ hjgkZ^aaVcXZ dj Y¼^chigjXi^dch
eg‚VaVWaZhXdcXZgcVcia¼ji^a^hVi^dcYZa¼VeeVgZ^a#
™>a Xdck^Zci YZ hjgkZ^aaZg aZh Zc[Vcih edjg h¼VhhjgZg
13
fj¼^ahcZ_djZcieVhVkZXa¼VeeVgZ^a#
™8ZiVeeVgZ^aeZji„igZji^a^h‚eVgYZhZc[Vcih}\‚hYZ
-VchZieajhZiaZheZghdccZhbVcfjVciY¼Zme‚g^ZcXZ
ZiYZXdccV^hhVcXZhdjYdciaZhXV"eVX^i‚he]nh^fjZh!
hZchdg^ZaaZh dj bZciVaZh hdci g‚Yj^iZh! h^ ZaaZh dci
‚i‚ [dgb‚Zh Zi ZcXVYg‚Zh fjVci | a¼ji^a^hVi^dc YZ
a¼VeeVgZ^a Y¼jcZ bVc^ƒgZ h’gZ Zi XdccV^hhZci aZh
g^hfjZhZcXdjgjh#AZhZc[VcihcZYd^kZcieVh_djZgVkZX
a¼VeeVgZ^a#AZcZiidnV\ZZia¼ZcigZi^ZceVga¼ji^a^hViZjg
cZ Yd^i eVh „igZ [V^i eVg YZh Zc[Vcih | bd^ch fj¼^ah
cZ hd^Zci }\‚h YZ - Vch Zi eajh Zi hjeZgk^h‚h# IZc^g
a¼VeeVgZ^aZihdcXdgYdc]dghYZaVedgi‚ZYZhZc[Vcih
YZbd^chYZ-Vch#
™AViZbe‚gVijgZYZhhjg[VXZheZji„igZ‚aZk‚ZadghfjZ
a¼VeeVgZ^a [dcXi^dccZ! XZ fj^ eZji egdkdfjZg YZh
Wg’ajgZh# CZ idjX]Zo eVh aZh hjg[VXZh X]VjYZh YZ
a¼VeeVgZ^a eVgi^Zh b‚iVaa^fjZh VXXZhh^WaZh Zi eVgi^Zh
eaVhi^fjZh|egdm^b^i‚YZheVgi^Zhb‚iVaa^fjZh#
™CZaV^hhZo_VbV^ha¼VeeVgZ^ahVchhjgkZ^aaVcXZ/
 "adghfj¼^aZhigVXXdgY‚|a¼Va^bZciVi^dc‚aZXig^fjZ!
 "iVcifj¼^ac¼VeVhgZ[gd^Y^Zck^gdc&]ZjgZ#
™6kVci YZ k^YVc\Zg aV X]VjY^ƒgZ$g^cXZg aZ XdaaZXiZjg
hZadc bdYƒaZ! ViiZcYZo idj_djgh fjZ aV XZcigVaZ
kVeZjg hd^i [gd^YZ Zi Y‚WgVcX]‚Z YZej^h eajh YZ
' ]ZjgZh edjg Y‚k^hhZg aZ WdjX]dc YZ k^YVc\Z $ aZ
XdaaZXiZjg#
™6iiZci^dc / H^ aZ WdjX]dc dj aZ WdjX]dc YZ k^YVc\Z
hZadcbdYƒaZZhiVW^b‚![V^iZhaZgZbeaVXZgeVgjc
8ZcigZHZgk^XZ6\g‚Z#
™Adgh Yj g^cV\Z YZ aV X]VjY^ƒgZ! cZ aV gZbea^hhZo
_VbV^hY^gZXiZbZcihdjhaZgdW^cZi#
14
™CZ Y‚k^hhZo _VbV^h aZ WdjX]dc eZcYVci aZ
[dcXi^dccZbZciYZa¼VeeVgZ^a#
™A¼VeeVgZ^a cZ Yd^i eVh „igZ ji^a^h‚ h¼^a V X]ji‚! h¼^a
eg‚hZciZ YZh YdbbV\Zh VeeVgZcih! h¼^a [j^i dj
eg‚hZciZ YZh VcdbVa^Zh YZ [dcXi^dccZbZci# CZ
Y‚bdciZo _VbV^h kdigZ VeeVgZ^a / [V^iZh"aZ ZmVb^cZg
YVchjc8ZcigZHZgk^XZ6\g‚‚!VÄcY¼‚k^iZgjcYVc\Zg#
™Edjg kdigZ h‚Xjg^i‚! XZi VeeVgZ^a Zhi Xdc[dgbZ Vjm cdgbZh Zi g‚\aZbZciVi^dch Veea^XVWaZh
9^gZXi^kZh7VhhZIZch^dc!8dbeVi^W^a^i‚:aZXigdbV\c‚i^fjZ!:ck^gdccZbZci°#
™KdigZXZcigVaZkVeZjgZhijcVeeVgZ^a‚aZXig^fjZ/^aYd^i„igZji^a^h‚YVchYZhXdcY^i^dchcdgbVaZh
Y¼ji^a^hVi^dc#>aZhieg‚kjedjgjcjhV\ZYdbZhi^fjZjc^fjZbZci#
™>aZhi‚fj^e‚YZ'hnhiƒbZhYZh‚Xjg^i‚/
 " jcZ hdjeVeZ ‚k^iVci idjiZ hjgegZhh^dc! fj^ Zc XVh Ynh[dcXi^dccZbZci YZ a¼VeeVgZ^a! aV^hhZ
‚X]VeeZgaZhjgeajhYZkVeZjg!
 "jc[jh^WaZi]Zgb^fjZedjg‚k^iZgidjiZhjgX]Vj[[Z#
™7gVcX]Zoidj_djghkdigZXZcigVaZkVeZjg/
 "hjgjcZ^chiVaaVi^dc‚aZXig^fjZYdciaViZch^dcZhiXdbeg^hZZcigZ''%Zi')%K#
 "hjgjcZeg^hZ‚aZXig^fjZYZineZ®iZggZ¯#
 IdjiZ ZggZjg YZ WgVcX]ZbZci eZji XVjhZg jc YdbbV\Z ^gg‚kZgh^WaZ Zi VccjaZ aV \VgVci^Z# H^
kdjhji^a^hZojcZgVaadc\Z!k‚g^ÄZofjZaVeg^hZZhiW^ZcYZineZW^edaV^gZ&+6VkZXXdcYjXiZjgYZ
iZggZ#
™9‚gdjaZo XdbeaƒiZbZci aZ XdgYdc ‚aZXig^fjZ VkVci YZ aZ WgVcX]Zg hjg jcZ eg^hZ ‚aZXig^fjZ YZ
ineZiZggZ#
™H^ aZ XdgYdc Y¼Va^bZciVi^dc ‚aZXig^fjZ dj aZ XdgYdc kVeZjg Zhi ZcYdbbV\‚! ^a Yd^i „igZ
^be‚gVi^kZbZcigZbeaVX‚eVgjc8ZcigZHZgk^XZ6\g‚‚VÄcY¼‚k^iZgjcYVc\Zg#
™AVhZbZaaZYZkdigZ[ZgZiaVeaVfjZgZedhZ"[ZgYjWdˆi^ZgeZjkZciViiZ^cYgZYZhiZbe‚gVijgZhigƒh
‚aZk‚Zh!ZieZjkZcidXXVh^dccZgYZhWg’ajgZh/cZaZhidjX]ZoeVh#
 CZidjX]Zo_VbV^haZhXdgYdch‚aZXig^fjZhVkZXaVhZbZaaZYj[Zg|gZeVhhZg#
™KdigZ VeeVgZ^a ‚bZi YZ aV kVeZjg fj^ eZji dXXVh^dccZg YZh Wg’ajgZh# BVc^ejaZo aZ [Zg VkZX
eg‚XVji^dc!hjgidjiZcgZeVhhV\ZkZgi^XVa#CZY^g^\Zo_VbV^haVkVeZjghjgYZheZghdccZhdjYZh
Vc^bVjm#
™CZeadc\Zo_VbV^hkdigZXZcigVaZkVeZjgYVcha¼ZVjdjidjiVjigZa^fj^YZ#CZaVeVhhZo_VbV^h
hdjha¼ZVjYjgdW^cZi#

MERCI DE CONSERVER CE MODE D’EMPLOI


Participons à la protection de l’environnement !
KdigZVeeVgZ^aXdci^ZciYZcdbWgZjmbVi‚g^VjmkVadg^hVWaZhdjgZXnXaVWaZh#
8dcÄZoXZaj^"X^YVchjced^ciYZXdaaZXiZdj|Y‚[VjiYVchjcXZcigZhZgk^XZV\g‚Zedjg
fjZhdcigV^iZbZcihd^iZ[[ZXij‚#

15
NL
Belangrijke informatie
Veiligheidsvoorschriften
™AZZh YZ \ZWgj^`hVVcl^_o^c\ VVcYVX]i^\ kddg ]Zi
ZZghiZ \ZWgj^`/ c^Zi"cVaZk^c\ dci]Z[i ]Zi bZg` kVc
VaaZVVchegV`Za^_`]Z^Y#
™IgZ` cdd^i VVc ]Zi hcdZg db YZ hiZ``Zg j^i ]Zi
hideXdciVXiiZigZ``Zc#=VVa^cYZkda\ZcYZ\ZkVaaZc
Vai^_YYZhiZ``Zgj^i]ZihideXdciVXi/
 "kddgYVijYZhiddbiVc`dbhedZaid[kjai!
 "kddgYVij]ZiVeeVgVVi\VVihX]ddcbV`Zc!
 "cVZa`\ZWgj^`#
™=ZiVeeVgVVibdZideZZchiVW^ZaZc]^iiZWZhiZcY^\
deeZgkaV`\ZWgj^`iZc\ZeaVVihildgYZc#LVccZZgj
]Zi hig^_`^_oZg de ]Zi hig^_`^_oZgeaViZVj oZi! XdcigdaZZg
YVc d[ ]Zi deeZgkaV` lVVgde j YZoZ eaVVihi hiVW^Za
^h#OZi]Zihig^_`^_oZgeaViZVjcdd^ideYZ]dZhkVcYZ
eaVc`d[deZZcoVX]ideeZgkaV`#
™9^iVeeVgVVibV\c^Zi\ZWgj^`ildgYZcYddgeZghdcZc
d[ `^cYZgZc bZi kZgb^cYZgYZ! [nh^Z`Z! o^cij^\a^_`Z
d[ bZciVaZ XVeVX^iZ^iZc! d[ eZghdcZc Y^Z iZ lZ^c^\
ZgkVg^c\d[`Zcc^h]ZWWZciZco^_oZdcYZgYZhjeZgk^h^Z
hiVVckVcZZceZghddcY^Zkddg]ZckZgVcilddgYZa^_`
^h d[ Vah oZ \ZcdZ\ g^X]ia^_cZc \Z`gZ\Zc ]ZWWZc db
]ZiVeeVgVViXdggZXiiZ]VciZgZc#
™:gbdZiidZo^X]ide`^cYZgZco^_c!odYVio^_c^ZibZi
]ZiVeeVgVVi`jccZcheZaZc#
16
™9^i VeeVgVVi bV\ \ZWgj^`i ldgYZc Yddg `^cYZgZc
kVcV[-_VVg!YddgeZghdcZcodcYZgZgkVg^c\d[`Zcc^h
Zc Yddg eZghdcZc bZi kZgb^cYZgYZ [nh^Z`Z! bZciVaZ
d[ o^cij^\Za^_`Z XVeVX^iZ^iZc Vah oZ \ZcdZ\ j^iaZ\ Zc
g^X]ia^_cZc \Z`gZ\Zc ]ZWWZc db ]Zi VeeVgVVi kZ^a^\
iZ `jccZc ]VciZgZc Zc YZ g^h^Xd¼h `ZccZc# @^cYZgZc
bd\Zcc^ZibZi]ZiVeeVgVViheZaZc#9ZgZ^c^\^c\h"Zc
dcYZg]djYhlZg`oVVb]ZYZcbd\Zcc^ZiYddg`^cYZgZc
j^i\ZkdZgY ldgYZc iZco^_ oZ djYZg o^_c YVc - _VVg Zc
dcYZghjeZgk^h^ZhiVVc#=djY]ZiVeeVgVViZc]ZihcdZg
Wj^iZc]ZiWZgZ^`kVc`^cYZgZc_dc\ZgYVc-_VVg#
™9Z deeZgkaV``Zc `jccZc oZZg ]d\Z iZbeZgVijgZc
WZgZ^`Zc Zc WgVcYldcYZc kZgddgoV`Zc# GVV` YZ
lVgbZ deeZgkaV``Zc kVc ]Zi VeeVgVVi cdd^i VVc
idZ\Vc`Za^_`Z bZiVaZc dcYZgYZaZc Zc eaVhi^X
dcYZgYZaZcW^_YZbZiVaZcdcYZgYZaZc#
™AVVi]ZiVeeVgVVicdd^iodcYZgidZo^X]i/
 "lVccZZgYZhiZ``Zgcd\^c]ZihideXdciVXio^i!
 " odaVc\ ]Zi VeeVgVVi cd\ c^Zi \ZYjgZcYZ & jjg ^h
V[\Z`dZaY#
™KddgYVijYZhiddbiVc`aZZ\i$]Zi`Va`dekVc\hnhiZZb
dbhedZai V[]Vc`Za^_` kVc ]Zi bdYZa! bdZi j Vai^_Y
YZhiZ``Zgj^i]ZihideXdciVXi]VaZcZciZcb^chiZ'
jjg lVX]iZc idiYVi YZ hiddb\ZcZgVidg ^h V[\Z`dZaY
VakdgZch YZ Yde kVc ]Zi V[kdZg\ZYZZaiZ$]Zi
dekVc\hnhiZZbadhiZhX]gdZkZc#
™LZZhkddgo^X]i^\/VahYZ`ZiZaYded[YZ`ZiZaV[haj^i^c\
V[]Vc`Za^_`kVc]ZibdYZadeYZ\gdcY^h\ZkVaaZcd[
ZZc]VgYZ`aVe]ZZ[i\Z`gZ\Zc!WgZc\ij]ZidcYZgYZZa
cVVgZZc:g`ZcYHZgk^XZ8Zcigjbdb]ZiWZhX]VY^\YZ
dcYZgYZZaiZkZgkVc\Zc#
17
™=djY YZ hiddbiVc` i^_YZc h]Zi hedZaZc cdd^i
gZX]ihigZZ`hdcYZgYZ`gVVc#
™9Z `ZiZaYde bV\ c^Zi \ZdeZcY ldgYZc i^_YZch ]Zi
\ZWgj^`#
™<ZWgj^`]ZiVeeVgVVic^ZiVah]Zi\ZkVaaZc^h!o^X]iWVgZ
hX]VYZkZgiddci!aZ`id[c^ZiXdggZXilZg`i#=ZiVeeVgVVi
cdd^i oZa[ YZbdciZgZc/ aVVi ]Zi cV`^_`Zc Yddg ZZc
:g`ZcYZHZgk^XZY^ZchidbZa`g^h^Xdj^iiZhaj^iZc#
™Kddg jl kZ^a^\]Z^Y WZVcilddgYi Y^i VeeVgVVi VVc YZ idZeVhhZa^_`Z cdgbZc Zc gZ\Za\Zk^c\Zc
G^X]ia^_cZcAVV\heVcc^c\!:aZ`igdbV\cZi^hX]Z8dbeVi^W^a^iZ^i!B^a^Zj!°#
™Jl hiddb\ZcZgVidg ^h ZZc ZaZ`ig^hX] VeeVgVVi/ YZ \ZcZgVidg bdZi ^c cdgbVaZ
\ZWgj^`hdbhiVcY^\]ZYZc\ZWgj^`ildgYZc#9^iVeeVgVVi^hj^ihaj^iZcY\ZhX]^`ikddg]j^h]djYZa^_`
\ZWgj^`#
™=Zi^hkddgo^ZckVc'kZ^a^\]Z^YhhnhiZbZc/
 "ZZckZ^a^\]Z^Yh`aZeY^ZdkZgYgj`kddg`dbiZc^c\ZkVakVclZg`^c\hhiddgc^hhZc!]ZiiZkZZaVVc
hiddbaVVidcihcVeeZc!
 "ZZci]Zgb^hX]ZWZkZ^a^\^c\dbdkZgkZg]^ii^c\iZkddg`dbZc#
™Haj^ijlVeeVgVViVai^_YVVcde/
 "ZZcZaZ`ig^X^iZ^ihcZilVVgkVcYZheVcc^c\a^\iijhhZc''%Zc')%K#
 "ZZc\ZVVgYhideXdciVXi#
 :Zc [dji^ZkZ VVchaj^i^c\ `Vc dc]ZghiZaWVgZ hX]VYZ kZgddgoV`Zc# IZkZch kZgkVai ]Zi gZX]i de
\VgVci^Z#LVccZZgjZZckZgaZc\hcdZg\ZWgj^`i!XdcigdaZZgYVcd[YZhiZ``ZgkVc]ZiilZZeda^\Z
ineZ&+6^hZckddgo^Zc^hkVcZZcVVgY^c\#
™Gda]ZicZihcdZgkdaaZY^\j^ikddgYVijYZhiZ``Zg^cZZc\ZVVgYhideXdciVXihiZZ`i#
™>cY^Zc]ZicZihcdZgd[]ZihiddbhcdZgWZhX]VY^\Y^h!bdZiY^idcb^YYZaa^_`kZgkVc\ZcldgYZc
YddgZZc:g`ZcYZHZgk^XZY^Zchi!dbZa`g^h^Xdj^iiZhaj^iZc#=^Zgkddg`jcijXdciVXidecZbZcbZi
dcoZXdchjbZciZchZgk^XZ
™9Z hig^_`odda kVc jl hig^_`^_oZg Zc ]Zi hig^_`^_oZgeaViZVj kVc YZ hiddbiVc` `jccZc oZZg
]d\Z iZbeZgVijgZc WZgZ^`Zc Zc WgVcYldcYZc kZgddgoV`Zc/ gVV` YZoZ dcYZgYZaZc kVc jl
hiddb\ZcZgVidgc^ZiVVc#
 GVV`]ZicZihcdZgcdd^ibZiYZhig^_`oddakVc]Zihig^_`^_oZgVVc#
™Jl VeeVgVVi \ZZ[i ]ZiZ hiddb V[ Y^Z WgVcYldcYZc `Vc kZgddgoV`Zc# <V kddgo^X]i^\ bZi jl
hig^_`^_oZgdb!kddgValVccZZgjkZgi^XVVahig^_`i#G^X]iYZhiddbcdd^ideeZghdcZcd[Y^ZgZc#
™=Zi VeeVgVVi cdd^i ^c lViZg d[ ZZc VcYZgZ kadZ^hid[ YdbeZaZc# =Zi VeeVgVVi cdd^i dcYZg YZ
`gVVcV[hedZaZc#

GELIEVE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING TE BEWAREN


Wees vriendelijk voor het milieu !
JlVeeVgVViWZkVibViZg^VaZcY^Z\ZhX]^`io^_ckddg]Zg\ZWgj^`#
AZkZg]Zi^cW^_]Zib^a^ZjhiVi^dc^cjl\ZbZZciZd[W^_dcoZiZX]c^hX]ZY^Zchi#

18
IT
Raccomandazioni importanti
Istruzioni di sicurezza

™AZ\\ZgZViiZciVbZciZaZ^higjo^dc^eZga¼jhdeg^bVY^
ji^a^ooVgZa¼VeeVgZXX]^deZgaVeg^bVkdaiV/jcji^a^ood
cdc Xdc[dgbZ VaaZ cdgbZ Y¼jhd egZhXg^iiZ hdaaZkV ^a
egdYjiidgZYVfjVah^Vh^gZhedchVW^a^i|#
™Cdc i^gVgZ ^a XVkd eZg hXdaaZ\VgZ a¼VeeVgZXX]^d YVaaV
egZhVY^XdggZciZ#
 HXdaaZ\VgZhZbegZa¼VeeVgZXX]^d/"eg^bVY^g^Zbe^gZ^a
hZgWVid^ddY^hX^VXfjVgZaVXVaYV^V#
 "eg^bVY^eja^gad#
 "Ydedd\c^ji^a^ood#
™A¼VeeVgZXX]^dYZkZZhhZgZXdaadXVidZji^a^ooVidhjjcV
hjeZgÄX^ZhiVW^aZZgZh^hiZciZVaXVadgZ#6eed\\^VcYd^a
[ZggdhjaaVhjVWVhZ!Vhh^XjgVgh^X]ZaVhjeZgÄX^ZhjXj^
ƒ XdaadXVid h^V hiVW^aZ# Cdc XdaadXVgZ ^a hZgWVid^d hja
WdgYdYZaa¼VhhZYVhi^gddhjhjeZgÄX^bdgW^YZ#
™FjZhid VeeVgZXX]^d cdc YZkZ ZhhZgZ ji^a^ooVid YV
eZghdcZ XdbegZh^ WVbW^c^ aZ Xj^ XVeVX^i| Äh^X]Z!
hZchdg^Va^dbZciVa^hdcdg^YdiiZ!dYVeZghdcZeg^kZY^
ZheZg^ZcoVdY^XdcdhXZcoV!VbZcdX]ZcdcedhhVcd
WZcZÄX^VgZ! igVb^iZ jcV eZghdcV gZhedchVW^aZ YZaaV
adgdh^XjgZooV!Y^hdgkZ\a^VcoVdY^^higjo^dc^egZa^b^cVg^
gZaVi^kZVaa¼jhdYZaa¼VeeVgZXX]^d#
™HdgkZ\a^VgZ ^ WVbW^c^ eZg Zk^iVgZ X]Z \^dX]^cd Xdc
a¼VeeVgZXX]^d#
19
™FjZhidVeeVgZXX]^dejŒZhhZgZji^a^ooVidYVWVbW^c^Y^
Zi|hjeZg^dgZV-Vcc^ZYVeZghdcZeg^kZY^ZheZg^ZcoV
d Y^ XdcdhXZcoV aZ Xj^ XVeVX^i| Äh^X]Z! hZchdg^Va^
d bZciVa^ hdcd g^YdiiZ! ejgX]‚ ^higj^iZ hjaa¼ji^a^ood
YZaa¼VeeVgZXX]^d Z ^c[dgbViZ hj^ g^hX]^ aZ\Vi^ V jc
ji^a^oodhXdggZiid#>WVbW^c^cdcYZkdcd\^dXVgZXdc
a¼VeeVgZXX]^d# AV eja^o^V Z aV bVcjiZco^dcZ cdc
YZkdcdZhhZgZZ[[ZiijViZYVWVbW^c^!VbZcdX]Zcdc
VWW^Vcd e^‘ Y^ - Vcc^ Z cdc h^Vcd VYZ\jViVbZciZ
hdgkZ\a^Vi^# IZcZgZ a¼VeeVgZXX]^d Z ^a XVkd adciVcd
YVaaVedgiViVYZ^WVbW^c^Y^Zi|^c[Zg^dgZV-Vcc^#
™AV iZbeZgVijgV YZaa¼VeeVgZXX]^d ejŒ ZhhZgZ ZaZkViV
YjgVciZ^a[jco^dcVbZcid/X^ŒejŒegdkdXVgZjhi^dc^#
Cdc idXXVgZ aZ hjeZgÄX^ XVaYZ eVgi^ bZiVaa^X]Z
VXXZhh^W^a^ZeVgi^eaVhi^X]Zk^X^cdVaaZeVgi^bZiVaa^X]Z#
™CdcaVhX^VgZbV^a¼VeeVgZXX]^d^cXjhidY^id/
 "fjVcYdƒXdaaZ\VidVaaVgZiZZaZiig^XV#
 "hZcdcƒgV[[gZYYVideZgVabZcd&dgV#
™Eg^bVY^hkjdiVgZaVXVaYV^V$hX^VXfjVgZ^akVcdgVXXd\a^"
XVaXVgZVhZXdcYVYZabdYZaadViiZcYZgZhZbegZX]Z
aVXZcigVgZkVedgZh^V[gZYYVZhXdaaZ\ViVYVVabZcd'
dgZeZghk^iVgZ^aiVeedY^hXVg^Xd$Veg^gZ^akVcd#
™6iiZco^dcZ/hZ^aiVeedYZaWd^aZgd^aiVeedY^g^hX^VXfjd
YZa Wd^aZg V hZXdcYV YZa bdYZaad XVYZ d k^ZcZ
jgiVid ^c bVc^ZgV [dgiZ! hdhi^ij^gad egZhhd jc XZcigd
Y^ Vhh^hiZcoV Vjidg^ooVid! ^c fjVcid edigZWWZ ZhhZgZ
YVccZ\\^Vid#
™9jgVciZ^ag^hX^VXfjdYZaaVXVaYV^V!cdcg^Zbe^gaVbV^
hdiidjc\ZiidY¼VXfjVY^gZiid#
™CdcVeg^gZ^aiVeedYZaWd^aZgYjgVciZa¼jhd#
™Cdcji^a^ooVgZa¼VeeVgZXX]^dhZƒXVYjid!hZegZhZciV
20
YVcc^ k^h^W^a^ d VcdbVa^Z Y^ [jco^dcVbZcid# Cdc
hbdciVgZ bV^ a¼VeeVgZXX]^d# [Vgad ZhVb^cVgZ egZhhd
jc8ZcigdHZgk^o^Vjidg^ooVideZgZk^iVgZeZg^Xda^#
™EZg\VgVci^gZaVbVhh^bVh^XjgZooV!fjZhidVeeVgZXX]^dƒXdc[dgbZVaaZcdgbZZV^gZ\daVbZci^
k^\Zci^9^gZii^kZ7VhhViZch^dcZ!8dbeVi^W^a^i|ZaZiigdbV\cZi^XV!6bW^ZciZ!ZXX#
™FjZhiVXZcigVaZkVedgZƒjcVeeVgZXX]^dZaZiig^Xd/YZkZeZgiVcidZhhZgZji^a^ooVid^cXdcY^o^dc^
Y¼jhdcdgbVa^#A¼VeeVgZXX]^dƒXdcXZe^idZhXajh^kVbZciZeZgjcji^a^oodYdbZhi^Xd#
™FjZhidVeeVgZXX]^dƒZfj^eV\\^VidXdc'h^hiZb^Y^h^XjgZooV/
 " jcV kVakdaV Vci^"ZXXZhhd Y^ egZhh^dcZ! X]Z ^c XVhd Y^ bVa[jco^dcVbZci^ aVhX^V [jdg^jhX^gZ
a¼ZXXZhhdY^kVedgZ#
 "jc[jh^W^aZiZgb^XdeZgZk^iVgZ>ahjgg^hXVaYVbZcid#
™8daaZ\VgZhZbegZaVXZcigVaZkVedgZ/
 "jcVgZiZZaZiig^XVaVXj^iZch^dcZh^VXdbegZhVigV''%Z')%K#
 "VjcVegZhVZaZiig^XV®ViZggV¯#
 FjVah^Vh^ZggdgZY^XdaaZ\VbZcidejŒXVjhVgZYVcc^^ggZkZgh^W^a^ZVccjaaVgZaV\VgVco^V#HZh^
ji^a^ooVjcVegdajc\V!kZg^ÄXVgZX]ZaVegZhVh^VY^i^edW^edaVgZ&+6XdcXdcYjiidgZY^bZhhVV
iZggV#
™Hkda\ZgZXdbeaZiVbZciZ^aXVkdZaZiig^Xdeg^bVY^XdaaZ\VgadVjcVegZhVZaZiig^XVXdcbZhhVV
iZggV#
™HZ^aXVkdZaZiig^Xdd^aijWdYZakVedgZhdcdYVccZ\\^Vi^!V[ÄYVgcZaVg^eVgVo^dcZVjc8Zcigd
HZgk^o^Vjidg^ooVid!eZgZk^iVgZYVcc^ZaZh^dc^#
™AV e^VhigV YZa [Zggd Z aV WVhZ YZa [Zggd hja hZgWVid^d edhhdcd gV\\^jc\ZgZ iZbeZgVijgZ bdaid
ZaZkViZ!XVjhVcYd^ag^hX]^dY^jhi^dc^/cdcidXXVgaZ#CdcidXXVgZbV^^XVk^ZaZiig^X^XdcaVe^VhigV
YZa[Zggd#
™A¼VeeVgZXX]^d ZbZiiZ kVedgZ X]Z ejŒ XVjhVgZ jhi^dc^# BVcZ\\^VgZ ^a [Zggd Xdc XVjiZaV!
hdegViijiidYjgVciZ^eVhhV\\^kZgi^XVa^#CdcY^g^\ZgZ^akVedgZhjeZghdcZdVc^bVa^#
™Cdc^bbZg\ZgZbV^aVXZcigVaZkVedgZ^cVXfjVdVaig^a^fj^Y^#CdcXdaadXVgaVbV^hdiidjc\Ziid
Y¼VXfjVY^gjW^cZiid#

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Partecipiamo alla protezione dell’ambiente !
>akdhigdVeeVgZXX]^dƒXdbedhidYVY^kZgh^bViZg^Va^X]ZedhhdcdZhhZgZg^X^XaVi^#
AVhX^ViZad^cjcejcidY^gVXXdaiVdegZhhdjc8Zcigd6hh^hiZcoV6jidg^ooVid

21
ES
Recomendaciones importantes
Advertencias de seguridad

™AZV ViZciVbZciZ aVh ^chigjXX^dcZh YZ jhd VciZh YZ


ji^a^oVgedgeg^bZgVkZoZaVeVgVid/jcjhdcdXdc[dgbZ
Xdc aVh ^chigjXX^dcZh YZ jhd Zm^b^g†V V aV bVgXV YZ
XjVafj^ZggZhedchVW^a^YVY#
™CdYZhZcX]j[ZZaVeVgVidi^gVcYdYZaXVWaZ#
 9ZhZcX]j[Zh^ZbegZZaVeVgVid/
 "VciZhYZaaZcVgZaYZe‹h^iddYZVXaVgVgZaXVaYZg†c!
 "VciZhYZa^be^Vgad!
 "YZhej‚hYZXVYVjhd#
™:a VeVgVid YZWZ hZg ji^a^oVYd n XdadXVYd hdWgZ jcV
hjeZgÄX^ZZhiVWaZfjZcdhZVhZch^WaZVaXVadg#8jVcYd
XdadfjZaVeaVcX]VhdWgZhjWVhZ!VhZ\gZhZYZfjZ
aVhjeZgÄX^ZhdWgZaVfjZZhiVai^bVhZZcXjZcigVZh
ZhiVWaZ#CdXdadfjZcjcXVZaXjZgedYZaVeVgVidhdWgZ
aV[jcYVYZaViVWaVYZeaVcX]VgdhdWgZjcVhjeZgÄX^Z
WaVcYV#
™:hiZ VeVgVid cd ]V h^Yd Y^hZŠVYd eVgV hZg ji^a^oVYd
edgeZghdcVh^cXaj^Ydhadhc^ŠdhXjnVhXVeVX^YVYZh
[†h^XVh! hZchdg^VaZh d bZciVaZh hZVc gZYjX^YVh! d edg
eZghdcVhXdc[VaiVYZZmeZg^ZcX^VdYZXdcdX^b^Zcidh!
hVakd h^ ‚hiVh Zhi{c hjeZgk^hVYVh edg jcV eZghdcV
gZhedchVWaZ YZ hj hZ\jg^YVY d ]Vc gZX^W^Yd
^chigjXX^dcZhgZaVi^kVhVajhdYZaVeVgVid#
™HZgZXdb^ZcYVk^\^aVgVadhc^ŠdheVgVVhZ\jgVghZYZ
22
fjZcd_jZ\VcXdcZaVeVgVid#
™:hiZVeVgVidejZYZhZgji^a^oVYdedgc^ŠdhVeVgi^gYZ
-VŠdhnedgeZghdcVhfjZXVgZoXVcYZZmeZg^ZcX^Vd
XdcdX^b^ZcidhdXjnVhXVeVX^YVYZh[†h^XVh!hZchdg^VaZh
d bZciVaZh hZVc gZYjX^YVh! h^ZbegZ fjZ ]VnVc h^Yd
^chigj^YVhjdg^ZciVYVhhdWgZZajhdhZ\jgdYZaVeVgVid
nXdcdoXVcadhg^Zh\dhfjZXdggZc#Adhc^Šdhcd]VcYZ
_j\VgXdcZaVeVgVid#AVa^be^ZoVnZabVciZc^b^Zcid
YZjhjVg^dcdadh]VcYZaaZkVgVXVWdc^Šdh!hVakdfjZ
iZc\Vc - VŠdh Xdbd b†c^bd n Zhi‚c hjeZgk^hVYdh#
BVciZc\VZaVeVgVidnZaXVWaZYZVa^bZciVX^‹c[jZgV
YZaVaXVcXZYZadhc^ŠdhbZcdgZhYZ-VŠdh#
™AV iZbeZgVijgV YZ aVh hjeZgÄX^Zh ejZYZ VjbZciVg
XjVcYd Za VeVgVid Zhi{ Zc [jcX^dcVb^Zcid! ad fjZ
edYg†VegdYjX^gfjZbVYjgVh#CdidfjZaVhhjeZgÄX^Zh
XVa^ZciZh YZa VeVgVid eVgiZh bZi{a^XVh VXXZh^WaZh n
eVgiZhea{hi^XVhh^ijVYVhXZgXVYZaVheVgiZbZi{a^XVh#
™CdYZ_ZcjcXVZaVeVgVidZcbVgX]Vh^chjeZgk^h^‹c/
 "XjVcYdZhi‚XdcZXiVYdVaVgZYZa‚Xig^XV!
 " b^ZcigVh cd hZ ]VnV Zc[g^VYd! ad fjZ XjZhiV
Vegdm^bVYVbZciZ&]dgV#
™6ciZhYZkVX^VgaVXVaYZgV$VXaVgVgZagZXdaZXidgYZXVa
hZ\c bdYZad! ZheZgZ h^ZbegZ V fjZ aV XZcigVa YZ
kVedgZhi‚[g†VnYZhXdcZXiVYVYjgVciZb{hYZ']dgVh
eVgVYZhZcgdhXVgZaiVe‹cYZkVX^VYd$ZaXdaZXidg#
™6iZcX^‹c/h^aViVeVYZa]Zgk^YdgdaViVeVYZZc_jV\jZ
YZa]Zgk^YdgYZeZcY^ZcYdYZabdYZad!hZ]VXV†Ydd
hZ ]V \daeZVYd YZ bVcZgV XdcijcYZciZ! YZWZg{ hZg
gZZbeaVoVYVZcjc8ZcigdYZHZgk^X^d6jidg^oVYd!nV
fjZedYg†VZhiVgZhigdeZVYV#

23
™8jVcYd VXaVgZ Za XVaYZg†c! cd ad gZaaZcZ cjcXV
Y^gZXiVbZciZXdcV\jVYZa\g^[d#
™AViVeVYZa]Zgk^YdgcdYZWZVWg^ghZYjgVciZhjjhd#
™:aVeVgVidcdYZWZji^a^oVghZh^]VXV†Yd!h^egZhZciV
YVŠdhVeVgZciZh!h^i^ZcZ[j\Vhdh^egZhZciVVcdbVa†Vh
YZ [jcX^dcVb^Zcid# Cd YZhbdciZ cjcXV Za VeVgVid/
aa‚kZad V fjZ ad ZmVb^cZc Zc jc 8Zcigd YZ HZgk^X^d
6jidg^oVYdeVgVZk^iVgg^Zh\dh#
™EdghjhZ\jg^YVY!ZhiZVeVgVidXjbeaZaVhcdgbVhngZ\aVbZciVX^dcZhVea^XVWaZh9^gZXi^kVhYZ
7V_VIZch^‹c!8dbeVi^W^a^YVY:aZXigdbV\c‚i^XV!BZY^d6bW^ZciZ!ZiX##
™HjXZcigVaYZkVedgZhjcVeVgVidZa‚Xig^Xd!edgadfjZYZWZji^a^oVghZZcXdcY^X^dcZhcdgbVaZhYZ
jhd#:hiZVeVgVidZhi{eZchVYdc^XVbZciZeVgVhjjhdYdb‚hi^Xd#
™>cXdgedgV'h^hiZbVhYZhZ\jg^YVY/
 "jcVk{akjaVeVgVZk^iVgZaZmXZhdYZegZh^‹cfjZ!ZcXVhdYZbVa[jcX^dcVb^ZcidYZaVeVgVid!
YZ_VZhXVeVgZaZmXZhdYZkVedg#
 "jc[jh^WaZi‚gb^XdeVgVZk^iVgXjVafj^ZghdWgZXVaZciVb^Zcid#
™:cX]j[Zh^ZbegZhjXZcigVaYZkVedg/
 "VjcV^chiVaVX^‹cZa‚Xig^XVXdcjckdaiV_ZYZZcigZ''%n')%K#
 "VjcVidbVZa‚Xig^XVYZi^ZggV#
 8jVafj^ZgZggdgYZXdcZm^‹cejZYZegdkdXVgYVŠdh^ggZkZgh^WaZhnVcjaVg{aV\VgVci†V#
 H^ji^a^oVjcVaVg\VYdg!VhZ\gZhZYZfjZZaZcX]j[ZZhYZi^edW^edaVg&+6XdcidbVYZi^ZggV#
™9ZhZcgdaaZedgXdbeaZidZaXVWaZZa‚Xig^XdVciZhYZXdcZXiVgadVjcVidbVYZi^ZggV#
™:cXVhdYZfjZZaXVWaZYZVa^bZciVX^‹cdZaXVWaZYZkVedgZhi‚YVŠVYd!YZWZg{aaZkVgadVjc
8ZcigdYZHZgk^X^d6jidg^oVYdeVgVfjZadXVbW^ZcnZk^iVgXjVafj^ZgeZa^\gd#
™AVhjZaVYZhjeaVcX]VnaVWVhZhdWgZaVfjZZhiVgZedhVejZYZcVaXVcoVgiZbeZgVijgVhbjn
ZaZkVYVhndXVh^dcVgfjZbVYjgVh/cdaVhidfjZ#
 CdidfjZcjcXVXVWaZhZa‚Xig^XdhXdcaVhjZaVYZaVeaVcX]V#
™HjVeVgVidZb^iZkVedgfjZejZYZegdkdXVgfjZbVYjgVh#BVc^ejaZaVeaVcX]VXdcegZXVjX^‹c!
hdWgZidYdXjVcYdeaVcX]ZZckZgi^XVa#CdY^g^_V_Vb{hZakVedg]VX^VeZghdcVhdVc^bVaZh#
™CdhjbZg_VcjcXVhjXZcigVaYZkVedgZcV\jVdXjVafj^Zgdigda†fj^Yd#CdaVXdadfjZcjcXV
WV_dZaV\jVYZa\g^[d#

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO


¡Contribuyamos a la protección del medioambiente!
HjVeVgVidXdci^ZcZjc\gVccbZgdYZbViZg^VaZhVegdkZX]VWaZhdgZX^XaVWaZh#
:cig‚\jZad Zc jc ejcid YZ gZXd\^YV d! Zc hj YZ[ZXid! Zc jc XZcigd YZ hZgk^X^d
Vjidg^oVYdeVgVfjZhZaaZkZVXVWdhjigViVb^Zcid#

24
PT
Recomendações importantes
Instruções de segurança

™AZ^V ViZciVbZciZ d bVcjVa YZ ^chigjZh VciZh


YVeg^bZ^gVji^a^oVdYdVeVgZa]d/jbVji^a^oVd
cd Xdc[dgbZ Vd bVcjVa YZ ^chigjZh! a^WZgiV V
bVgXVYZfjVafjZggZhedchVW^a^YVYZ#
™Cd YZha^\jZ d VeVgZa]d ejmVcYd eZad XVWd#
9Zha^\jZhZbegZdhZjVeVgZa]d/
 "VciZhYZZcX]ZgdYZe‹h^iddjegdXZYZg|a^beZoV
YVXVaYZ^gV!
 "VciZhYZegdXZYZg|a^beZoVYdVeVgZa]d!
 "Ve‹hXVYVji^a^oVd#
™D VeVgZa]d YZkZ hZg ji^a^oVYd Z XdadXVYd hdWgZ
jbVhjeZg[†X^ZZhi{kZagZh^hiZciZVdXVadg#FjVcYd
XdadXVgd[ZggdhdWgZVgZheZXi^kVWVhZYZhjedgiZ
Yd [Zggd! XZgi^ÄfjZ"hZ YZ fjZ V hjeZg[†X^Z dcYZ V
XdadXdj‚Zhi{kZa#
 CdXdadXVgd\ZgVYdgYZkVedghdWgZVXdWZgijgV
YV i{WjV YZ Zc\dbVg dj hdWgZ jbV hjeZg[†X^Z
bdaZ#
™:hiZVeVgZa]dcd[d^XdcXZW^YdeVgVhZgji^a^oVYd
edgeZhhdVh^cXaj^cYdXg^VcVhXj_VhXVeVX^YVYZh
[†h^XVh! hZchdg^V^h dj bZciV^h hZ ZcXdcigVb
gZYjo^YVh!djedgeZhhdVhXdb[VaiVYZZmeZg^„cX^V
25
dj Xdc]ZX^bZcid! V cd hZg fjZ iZc]Vb h^Yd
YZk^YVbZciZ VXdbeVc]VYVh Z ^chigj†YVh hdWgZ
V XdggZXiV ji^a^oVd Yd VeVgZa]d! eZaV eZhhdV
gZhedch{kZaeZaVhjVhZ\jgVcV#
™w^bedgiVciZk^\^VgVhXg^VcVhedg[dgbVV\VgVci^g
fjZVhbZhbVhcdWg^cfjZbXdbdVeVgZa]d#
™:hiZ VeVgZa]d edYZ hZg ji^a^oVYd edg Xg^VcVh V
eVgi^g Ydh - Vcdh YZ ^YVYZ Z edg eZhhdVh hZb
ZmeZg^„cX^VZXdc]ZX^bZcidhdjXdbXVeVX^YVYZh
[†h^XVh!hZchdg^V^hdjbZciV^hgZYjo^YVh!hZi^kZgZb
gZXZW^Yd [dgbVd Z hjeZgk^hd gZaVi^kVbZciZ
| ji^a^oVd Yd VeVgZa]d YZ [dgbV hZ\jgV Z
XdbegZZcYVb dh eZg^\dh Zckdak^Ydh# 6h Xg^VcVh
cdedYZbWg^cXVgXdbdVeVgZa]d#6a^beZoVZV
bVcjiZcdYdbZhbdedgeVgiZYdji^a^oVYdgcd
YZkZ hZg gZVa^oVYV edg Xg^VcVh! ZmXZeid hZ ZhiVh
i^kZgZb bV^h YZ - Vcdh Z [dgZb hjeZgk^h^dcVYVh#
BVciZgdVeVgZa]dZdXVWdYZVa^bZciVd[dgVYd
VaXVcXZYZXg^VcVhXdbbZcdhYZ-Vcdh#
™FjVcYd d VeVgZa]d Zhi{ Zb [jcX^dcVbZcid! V
iZbeZgVijgV YVh hjeZg[†X^Zh edYZ hZg ZaZkVYV! d
fjZ edYZ egdkdXVg fjZ^bVYjgVh# Cd idfjZ cVh
hjeZg[†X^ZhfjZciZhYdVeVgZa]deVgiZhbZi{a^XVh
VXZhh†kZ^hZeVgiZhYZea{hi^Xdeg‹m^bVhYVheVgiZh
bZi{a^XVh#
™CjcXVYZ^mZdVeVgZa]dhZbk^\^a}cX^V/
 "fjVcYdZhiZZhi{a^\VYd|XdggZciZ!
 "YjgVciZXZgXVYZ&]dgVVi‚VggZ[ZXZg#
™6ciZh YZ ZhkVo^Vg V XVaYZ^gV$ZcmV\jVg d XdaZXidg
26
YZ XVaX{g^d YZeZcYZcYd Yd bdYZad! YZha^\jZ
hZbegZd\ZgVYdgYZkVedgZZheZgZfjZVggZ[ZV
eZadbZcdhYjgVciZ']dgVhVciZhYZVWg^gViVbeV
YZZhXdVbZcid$dYZe‹h^idYZ{\jV#
™6iZcd/ hZ V iVbeV YV XVaYZ^gV dj V iVbeV YZ
ZcmV\jVbZcid YV XVaYZ^gV XdchdVciZ d bdYZad
Zhi^kZgidbWVYVdj\gVkZbZciZVbda\VYV!YZkZ
hZghjWhi^ij†YVcd8ZcigdYZ6hh^hi„cX^V6egdkVYd!
YVYdfjZYZkZg{ZhiVgYVc^ÄXVYV#
™FjVcYd egdXZYZg | a^beZoV YV XVaYZ^gV! cd V
ZcX]VY^gZXiVbZciZedgWV^mdYVidgcZ^gV#
™6XVaYZ^gVcdYZkZhZgVWZgiVYjgVciZVji^a^oVd#
™DVeVgZa]dcdYZkZhZgji^a^oVYdhZi^kZgXV†YdVd
X]d!VegZhZciVgYVcdhk^h†kZ^h![j\VhdjVcdbVa^Vh
YZ [jcX^dcVbZcid# CjcXV YZhbdciZ d VeVgZa]d/
ZhiZ YZkZ hZg ZmVb^cVYd edg jb HZgk^d YZ
6hh^hi„cX^V I‚Xc^XV Vjidg^oVYd edg [dgbV V Zk^iVg
fjVafjZgh^ijVdYZeZg^\deVgVdji^a^oVYdg#
™EVgV hjV hZ\jgVcV! ZhiZ VeVgZa]d Zhi{ Zb Xdc[dgb^YVYZ Xdb Vh cdgbVh Z gZ\jaVbZcidh
Vea^X{kZ^h9^gZXi^kVh7V^mVIZchd!8dbeVi^W^a^YVYZ:aZXigdbV\c‚i^XV!6bW^ZciZ!°#
™DhZj\ZgVYdgYZkVedg‚jbVeVgZa]dZa‚Xig^Xd!YZkZcYdhZgji^a^oVYdcVhXdcY^ZhcdgbV^hYZ
ji^a^oVd#DVeVgZa]d[d^XdcXZW^YdVeZcVheVgVjbVji^a^oVdYdb‚hi^XV#
™DVeVgZa]dZhi{Zfj^eVYdXdb'h^hiZbVhYZhZ\jgVcV/
 " jbV k{akjaV fjZ Zk^iV fjVafjZg hdWgZegZhhd! Z fjZ Zb XVhd YZ bVj [jcX^dcVbZcid Yd
VeVgZa]d!a^WZgiVdZmXZhhdYZkVedg!
 "jb[jh†kZai‚gb^XdeVgVZk^iVgdhdWgZVfjZX^bZcid#
™A^\jZhZbegZdhZj\ZgVYdgYZkVedg/
 "VjbV^chiVaVdZa‚Xig^XVXj_ViZchdZhiZ_VXdbegZZcY^YVZcigZ''%Z')%K#
 "VjbVidbVYVZa‚Xig^XVi^ed®iZggV¯#
 DhZggdhYZa^\VdedYZbXVjhVgYVcdh^ggZkZgh†kZ^hZVcjaVgV\VgVci^V#
 HZji^a^oVgjbVZmiZchdZa‚Xig^XV!kZg^ÄfjZhZVÄX]V‚Ydi^edW^edaVgYZ&+6XdbXdcYjidgYZ
iZggV#
™9ZhZcgdaZXdbeaZiVbZciZdXVWdZa‚Xig^XdVciZhYZda^\VgVjbVidbVYVXdbiZggV#
™HZ d XVWd YZ Va^bZciVd Za‚Xig^XV dj d XVWd YZ kVedg hZ ZcXdcigVgZb YZ Va\jbV [dgbV
YVc^ÄXVYdh! YZkZgd hZg dWg^\Vidg^VbZciZ hjWhi^ij†Ydh edg jb HZgk^d YZ 6hh^hi„cX^V I‚Xc^XV
Vjidg^oVYd!edg[dgbVVZk^iVgfjVafjZgh^ijVdYZeZg^\deVgVdji^a^oVYdg#
27
™6 WVhZ Yd [Zggd Z V WVhZ YZ hjedgiZ Yd [Zggd edYZb Vi^c\^g iZbeZgVijgVh bj^id ZaZkVYVh Z
egdkdXVgfjZ^bVYjgVh·cda]ZhidfjZ#
 CjcXVidfjZcdhXVWdhZa‚Xig^XdhXdbVWVhZYd[ZggdYZZc\dbVg#
™D VeVgZa]d a^WZgiV kVedg fjZ edYZ egdkdXVg fjZ^bVYjgVh# BVc^ejaZ d [Zggd Xdb egZXVjd!
hdWgZijYdVdZc\dbVgcVkZgi^XVa#CjcXVY^g^_VdkVedgeVgVeZhhdVhdjVc^bV^h#
™CjcXVXdadfjZd\ZgVYdgYZkVedgYZcigdYZ{\jVdjfjVafjZgdjigda†fj^Yd#CjcXVdeVhhZedg
{\jVYVidgcZ^gV#

GUARDE O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS


UTILIZAÇÕES
Protecção do meio ambiente em primeiro lugar!
DhZjVeVgZa]dXdci‚bbViZg^V^hfjZedYZbhZggZXjeZgVYdhdjgZX^XaVYdh#
:cigZ\jZ"dcjbedcidYZgZXda]VeVgVedhh^W^a^iVgdhZjigViVbZcid#

28
EL
!"#$%&'()*+,-,&.,/'*
01"23/*+$,4$5/3$*
!""#$%&'()*"+,-(*.)$.'")$/"-0123*/"4,5(1/"+,$6"%+7"
)16"+,8)1"4,5(1")1/"(9(.*95/"(%/:"1"4,5(1"+-9"
0*6"(9;;-,<86*)%$";*")$/"9+-0*3=*$/")>6"-012$86"
4,5(1/"%+%??'((*$")16"*)%$,*3%"%+7".'@*"*9@A61B
!""C16"&2'D*)*")1"(9(.*95"%+7")16"+,3D%"),%&86)%/"
)-".%?80$-B
" E2'D*)*"+'6)-)*")1"(9(.*95"(%/"%+7")16"+,3D%:
" F" " +,$6" 6%" 2*;3(*)*" )-" 0-4*3-" 5" 6%" =*&2'?*)*" )-"
?G&1)%H
" F"+,$6"6%")16".%@%,3(*)*H
" F";*)'"%+7".'@*"4,5(1B
!""I" (9(.*95" +,G+*$" 6%" 4,1($;-+-$*3)%$" .%$" 6%"
)-+-@*)*3)%$"*+'6>"(*"()%@*,5"*+$<'6*$%H"1"-+-3%"
6%" %6)G4*$" ()1" @*,;7)1)%B" J)%6" )-+-@*)*3)*" )-"
(30*,-"()1"&'(1")-9H"*?G2=)*"%6"1"*+$<'6*$%"7+-9"
)-"&'D*)*"*36%$"()%@*,5B"C16")-+-@*)*3)*")1"@5.1"
*+'6>"()-"($0*,7+%6-")1/"($0*,8(),%/"(%/"5"(*"
;%?%.5"*+$<'6*$%B
!""#*6"+,-&?G+*)%$"1"4,5(1")1/"(9(.*95/"%9)5/"%+7"
')-;%" K(9;+*,$?%;&%6-;G6>6" )>6" +%$0$86L" ;*"
;*$>;G6*/" (>;%)$.G/H" %6)$?1+)$.G/" 5" +6*9;%)$.G/"
$.%67)1)*/H"5"%+7"')-;%"4>,3/"*;+*$,3%"5"268(*$/H"
*.)7/"%6")%"')-;%"%9)'"*36%$"(*"@G(1"6%"?'&-96H"
;G(>" *67/" %)7;-9" 9+*A@96-9" 2$%" )16" %(<'?*$'"
29
"#$%&!'()*+',-!.!(/#'01#(#0.2'0%!32#4!56#/7!"-!
8/.2-!"-%!2$29'$.%:
;!!</=('0!45!'(0*+=('"'!"5!(50107&!>05!45!*'*50?@')"'!
3"0!1'4!(5)A#$4!B'!"-!2$29'$.:
;!!C$".! -! 2$29'$.! B(#/')! 45! 8/-20B#(#0-@')! 5(3!
(50107!-+09)5%!D!'"E4!950!74?!950!5(3!7"#B5!(#$!
1'4!=8#$4!'B('0/)5!950!>4E2'0%!.!B'!('/0#/02B=4'%!
2?B5"09=%&! 54"0+-("09=%! .! 1054#-"09=%! 09543"-"'%&!
54! '9(501'$"#F4! 950! 95"5/"02"#F4! 2"-! 8/.2-!
"-%! 2$29'$.%! B'! 5265+.! "/3(#! 950! >4?/)A#$4!
"#$%! 9041F4#$%! (#$! 105"/=8#$4:! G5! (50107! 1'4!
(/=('0! 45! (5)A#$4! B'! "-! 2$29'$.:! H! 95@5/02B3%!
950! -! 2$4"./-2-! 5(3! "#! 8/.2"-! 1'4! (/=('0! 45!
(/5>B5"#(#0')"50! 5(3! (50107&! (5/7! B34#! 54!
=8#$4!-+09)5!5(3!D!'"E4!950!74?!950!'(0*+=(#4"50:!
I05"-/')"'!"-!2$29'$.!950!"#!95+E103!"-%!2'!B=/#%!
(#$! 45! B-4! "-! 6"74#$4! (50107! B09/3"'/5! 5(3! D!
'"E4:
;!!J! @'/B#9/52)5! "?4! '(0654'0E4! B(#/')! 45! ')450!
5$K-B=4-! 95"7! "-! +'0"#$/>)5! "-%! 2$29'$.%&!
(/7>B5! (#$! B(#/')! 45! (/#95+=2'0! '>95FB5"5:!
L-4! 5>>)A'"'! "0%! 95$"=%! '(0674'0'%! "-%! 2$29'$.%!
M(/#2*720B5! B'"5++097! 'K5/".B5"5! 950! (+52"097!
'K5/".B5"5!(+70!2'!B'"5++097!'K5/".B5"5N:
;!!L-4!56.4'"'!(#"=!"-!2$29'$.!8?/)%!'()*+',-O
! P! !3"54!')450!2$41'1'B=4-!B'!"-4!-+'9"/09.!(5/#8.&
! P!>05!('/)(#$!Q!E/5!B'"7&!B=8/0!45!9/$E2'0:
;!!</04! 45! 51'072'"'! "#! B(30+'/R! 45! K'(+F4'"'!
"#! 2$++=9"-! 5+7"?4! M547+#>5! B'! "#! B#4"=+#N&!
('/0B=4'"'!(74"#"'!45!9/$E2'0!-!>'44."/05!5"B#F!
30
!"#$ %&%"#'(&)*&$ +*#$ ,&-$ &)-"#$ .*/-$ 01)2"$ &,3$ !"#$
04-'$ "0+$ 5$ 31&6$ 01#-$ -"$ 7&%#,3.&*&$ *8$ 039"$
",&#4.9"*86:$*8$.;<<=!*/>
?$$@18.8ABC$ "-$ *8$ !"04!#$ *8;$ ,8A&)8;$ -&18D$ B$ *8$
!"04!#$ 7&%E4<9"*86$ *8;$ ,8A&)8;$ -&18D$ F"-4<8E"$
9&$ *8$ 98-*=<8G$ 0=.&#$ !4*'$ B$ ;08.*&)$ .8%"1+$
A*D0/9"H$ 2/*B.*&$ -"$ ."6$ *8$ "-*#!"*".*B.8;-$
"0+$ =-"$ &78;.#8,8*/9=-8$ !=-*18$ .=1%#6H$ !"(36$
&-,=A&*"#$-"$=A&#$;08.*&)$2/9)">
?$$I*"-$ 7&0<=-&*&$ *8$ ,8A&)8H$ 9/-$ *8$ E&9)2&*&$ 08*=$
"0&;(&)"6$"0+$*/$%1D./>
?$$J8$ !"04!#$ *8;$ ,8A&)8;$ -&18D$ ,&-$ 01=0&#$ -"$
"-8)E&*"#$!"*4$*/$A1B./>
?$$K$.;.!&;B$,&-$01=0&#$-"$A1/.#9808#/(&)$"-$=A&#$
0=.&#H$"-$0"18;.#42&#$&9L"-&)6$2/9)&6H$,#"118=6$B$
"-'9"<)&6$<&#*8;1E)"6>$M/-$<D-&*&$08*=$*/$.;.!&;B$
."6$C$"0&;(;-(&)*&$.&$=-"$N78;.#8,8*/9=-8$O=-*18$
P=1%#6$ E#"$ =<&EA8H$ 018!&#9=-8;$ -"$ "08LDE&*&$
!408#8-$!)-,;-8>
?$$Q#"$ */-$ ".L4<&#4$ ."6H$ /$ .;.!&;B$ ";*B$ &)-"#$ .D9L'-/$ 9&$ *"$ #.AD8-*"$ 01+*;0"$ !"#$
*8;6$ !"-8-#.98D6$ F8,/E)"$ E#"$ */$ A"9/<B$ *4./H$ */-$ /<&!*189"E-/*#!B$ .;9%"*+*/*"H$ *8$
0&1#%4<<8-$!><0>G>
?$$K$ E&--B*1#"$ "*98D$ ."6$ &)-"#$ 9)"$ /<&!*1#!B$ .;.!&;B$ C$ 01=0&#$ -"$ A1/.#9808#&)*"#$ ;0+$
L;.#8<8E#!=6$.;-(B!&6$A1B./6>$@18%<=0&*"#$"08!<&#.*#!4$E#"$8#!#"!B$A1B./>
?$$R#"(=*&#$5$.;.*B9"*"$".L"<&)"6$C
$ S$ $ 9)"$ "-*<)"H$ E#"$ */-$ "08L;EB$ */6$ ;0&1%8<#!B6$ 0)&./6H$ .&$ 0&1)0*'./$ 018%</9"*#!B6$
<&#*8;1E)"6$*/6$.;.!&;B6H$"LB-&#$-"$,#"LDE&#$8$0&1#..&;8D9&-86$"*9+6H
$ S$9)"$(&19#!B$".L4<&#"$E#"$*/-$"08L;EB$*/6$;0&1(=19"-./6>
?$$P;-,=&*&$04-*8*&$*/$E&--B*1#"$"*98D$."6$C
$ S$9&$9)"$/<&!*1#!B$&E!"*4.*"./$9&$*4./$"0+$55T$'6$5UT$V>
$ S$ $9&$/<&!*1#!+$1&;9"*8,+*/$E&#'9=-8;$*D08;>
$ W $ 08#8,B08*&$.L4<9"$.D-,&./6$&)-"#$,;-"*+$-"$018!"<=.&#$"-&0"-+1('*&6$%<4%&6$!"#$
-"$"!;13.&#$*/-$&EED/./>
$ X $ -$ A1/.#9808#&)*&$ !"<3,#8$ &0=!*"./6H$ %&%"#'(&)*&$ +*#$ 8$ 1&;9"*8,+*/6$ &)-"#$ ,#08<#!8D$
*D08;$YZ[$9&$"E'E+$E&)'./6>
?$$\&*;<)7*&$&-*&<36$*8$/<&!*1#!+$!"<3,#8$01#-$-"$*8$.;-,=.&*&$9&$1&;9"*8,+*/$E&#'9=-8;$
*D08;>
31
"!!#$! %&! '()*%+,*-! *.(/0,&! %+&1&0&23.4! 5! %&! *.(/0,&! .%6&7! 89&2%)3! :'63.;! 9+<9),!
&9=2059&%)!$.!.$%,*.%.2%.>)3!.9-!<$.!?@&82,&0&%'6<$&!A<$%+&!B<+C,4;!9+&*),6<$&8!$.!
.9&%+.9)3!*D>)!*3$08$&4E
"!!F! 9(D*.! %&8! 230)+&7! 2.4! *.,! '! )9,1D$),.! %&9&><%'254! %&8! )9D$=! 2%'! G)$$5%+,.! )3$.,!
08$.%-! $.! 9+&2(DC&8$! 9&((<4! 8H'(<4! >)+6&*+.23)4! *.,! )3$.,! 08$.%-! $.! 9+&*.(<2&8$!
)G*.76.%.I!6'$!%,4!.GG3:)%)E
! J'$!.GG3:)%)!9&%<!%.!'()*%+,*D!*.(/0,.!6)!%'$!9(D*.!%&8!230)+&8E
"!!F! 282*)85! 2.4! )*9<69),! .%6-;! &! &9&3&4! )3$.,! 08$.%-! $.! 9+&*.(<2),! )G*.76.%.E! K.!
6)%.L),+3:)2%)!%&!230)+&!6)!9+&2&L5;!*8+3=4!2%&!*D>)%&!2,0<+=6.E!J'$!*.%)8>7$)%)!9&%<!
%&$!.%6-!9+&4!9+-2=9.!5!:/.E
"!!J'!C8>3:)%)!9&%<!%'$!*)$%+,*5!6&$D0.!.%6&7!2%&!$)+-!5!2)!&9&,&059&%)!D((&!8G+-E!J'$!
%'$!CD:)%)!9&%<!*D%=!.9-!%'!C+72'E

!"#"$"%&'()*+,'%"-.)+.&+!"#&/+
)01)2#232&+1#45.4
67+89:;<==>9:?+@A+?:?B7+8CDE+
FG>8C<8A<+C>9+F?GA;H==>EC>7+I
M!282*)85!2.4!9)+,<L),!9&(((D!.@,&9&,52,6.!5!.$.*8*(/2,6.!8(,*DE
N,.!%'$!9.+D0&2'!%'4!9.(,D4!2.4!282*)854!9.+.*.(&76)!$.!)9,*&,$=$52)%)!6)!
<$.!*<$%+&!0,.(&G54!5!6)!%'$!)%.,+)3.!#$.*7*(=2'!#E?!O!PQR!STQUVWR;!'!&9&3.!
>.!.$.(DC),!%'$!)9)@)+G.23.!%'4E

32
TR
!"#$%&'()*+&,#%#-'
./*#"%&0'()%&$)(%)-1
!""#$%&'()('("$*+",-.&"+/**&)0&,&)"1)2-3"+/**&)(0"
+$4&56(7()(",$++&4*$"8$9":-+$*,-";+/</)=">/**&)(0"
+$4&56(7()&" /<?/)" ;*0&<&)" +/**&)(0,&)"
,;7&2&+" @;9/)*&9,&)" 0&9+&" %$68$9" :-+$*,-"
@;9/0*/"4/4/*&0&'A
!""#$%&'()" B:$)$" &@*&" -*-+49$+" +&8*;@/),&)"
6-+-9-+"6(+&90&<()A
" C/"%&**-9,-"2$%&'()('()"B:$)$"59$',-)"6(+&9()=
" D""E&')-<$" ,;*,/90&,&)" F-<&" @(2&+" @/"
%&')-@$)$,/9/*&0&,&)"1)2-3
" D"#$%&'("4-0$'*-0-,-)"1)2-3
" D"E-9"+/**&)(0"@;)9&@(),&A
!""#$%&'()"@(2&7&"+&9:(",$9-)6*$3"@&7*&0"8$9"'-0$)"
G'-9$)-" +;)/*0&@(" ?-9-+$9A" H4G<G" G4G" +&$,-@$"
G'-9$)-" 8(9&+(9+-)3" 8(9&+4(7()('" <G'-<$)"
,-)?-,-";*0&@()&",$++&4"-,$)A
"I" 1F,-" +(@0()(" G4G" 0&@&@()()" +(*(.(" G'-9$)-"
F-<&"?-F:-+"8$9"<G'-<-"8(9&+0&<()A
!""J/"2$%&'"B'$+@-*3",/</@&*"F-<&"'$%$)@-*"-)?-*$"
;*&)"K-9$:+$)"F-<&"6;2/+L"F-<&"2$%&'"%&++(),&"
%$68$9" 4-29G8-" F-<&" 8$*?$@$" ;*0&<&)" :&%(@*&9"
4&9&.(),&)3" ?GF-)*$+*-9$),-)" @;9/0*/" 8$9"
+$:$)$)" ?1'-4$0$" &*4(),&" ;*0&,(+*&9(" F-<&" 8/"
33
"#$#! %&'&()*+&*! ,#-&.)*! "/00&*)1)! "2*/3/*+&!
45#%#014+#"04'#!%&"+#'+4!"/00&*)01&1&0)+)'6
7!!8#-&.0&! 29*&1&+)"0&')*+&*! 41#*! 201&"! #:#*!
:2,/"0&')*!;<.4%#1!&0%)*+&!%/%/01&0&')!;4'4"#'6
7!!=/!,#-&.!>.#"340?!+/9/3&0!@49&!.#-#*340!4*;40#!
20&*! "#13404'! @49&! 34"#.! 9&$! A.4'#! :2,/"0&'!
%&'&()*+&*?! ! ;A@4*0#"04'#*+4*! 32'/10/! B#'!
"#$#*#*! ;<.4%#1#! &0%)*+&! 201&0&')! @49&! B/!
"#$#! %&'&()*+&*! ,#-&.)*! "/00&*)1)! "2*/3/*+&!
45#%#01404'#!-&0#*+4!"/00&*)0&B#0#'6!C2,/"0&'!,#-&.!
#04!29*&1&1&0)+)'6!=&")1!@4!%41#.0#"!#$04'#*#*?!
B#'! 94%#$"#*! ;<.4%#1#! &0%)*+&! B/0/*1&+)"0&')!
+/'/10&'+&!D!9&$!@4!A.4'#!:2,/"0&'!%&'&()*+&*!
;4':4"04$%#'#0143#*4!#.#*!@4'#014140#+#'6!
!8! #-&.)!@4!"2'+2*/*/!D!9&$!&0%)*+&"#!:2,/"0&')*!
/0&$&1&9&,&"0&')!94'04'+4!1/-&(&.&!4+#*6
7!!8#-&.!:&0)$)'"4*!9A.4904'#*!3),&"0)"0&')!&'%&B#0#'!
@4!B/!+/'/1!9&*1&0&'&!*4+4*!20&B#0#'6!8#-&.)*!
3),&"! 9A.4904'#*4! +2"/*1&9)*! E4'#$#04B#0#'!
14%&0!")3)10&'!@4!14%&0!")3)10&')*!9&")*)*+&"#!
F0&3%#"!")3)10&'G6
7!!8#-&.)! :&0)$)'"4*! +&#1&! ;<.4%#1#*#.! &0%)*+&!
%/%/*H
! I!J04"%'#"!"2'+2*/*/*!>$#!F'#.4!%&")0)9"4*?
! I!K!3&&%!B29/*,&!325/1&9&!B)'&")0+)5)*+&
7!!L3)%),)9)! B2$&0%1&+&*! <*,4?! "#'4:! B#'#"%#'#,#9#!
+/'/0&9)*?! %&-0#94! %)F&3)*)! M! %2F0&9),)9)!
;4@$4%14+4*!<*,4?!1/%0&"&!B/-&'!3&*%'&0#*#*!
>$#*#*! F'#.+4*! :)"&')01)$! @4! N! 3&&%#! &$")*! B#'!
34
!"#$%&'()*+,%!'-).)/%'0.,!1*1%&$20$(3*4
5%%6322,703%'0)*8%/,($7%!)%1!171+1!1*1*%2,9,-1%:$(,%
!)%1!171+1!1*1*%;)#)0,.,%2,9,-1%<.';$0$%&,-01%
'0,#,2% ;$-3/$&303#=% ($#$% ;"/"#"0"#% :$(,% !$#7%
;,#&$% ,01#!,>% ?,!,#% @A#."/% '0,&30$+$-3*;$*%
B$72303% &3#% C$#:3!% D$#2$E3% 7,#,F1*;,*%
;$-3/73#30.$03;3#4
5%%C1+,2%!)%?,E*$!3%;)#)0,*1#2$*>%,!0,%;'-#);,*%
.)!0)2%!)()%2)00,*.,(1*4
5%%C)% 1!171+1!1*1*% 2,9,-1>% 2)00,*1.% !1#,!1*;,%
2$!3*0320$%,G10.,.,01;1#4
5%%H3?,E% ;"/."/% 3!$>% @A#"*"#% ?,!,#0,#% 3G$#3('#%
3!$% :$(,% % 3/0$(3/% &'E)20)-)% ,#E% $;3('#% 3!$>%
2)00,*10.,.,01;1#4% H3?,E1*1E1% ,!0,% ;$.'*7$%
$7.$(3*8% I$#?,*@3% &3#% 7$?032$;$*% !,21*.,2%
3G3*>% B$72303% C$#:3!% 7,#,F1*;,*% ;$-3/73#30.$!3*3%
!,-0,(1*
5%%J)% +3?,E>% @":$*03-3*3E% ;322,7$% ,01*,#,2>% 30@303% *'#.% :$% ;"E$*0$.$0$#$% <6"/"2% K$#303.%
63#$273L$#3>%M0$27#'.,*($732%N().0)0)2>%O$:#$%P'#)*.,!1%Q=%)(@)*%'0,#,2%"#$730.3/73#4
5%%J)?,#% R$*$#,7A#"% $0$27#3203% &3#% +3?,E;1#% 8% S'#.,0% 2)00,*1.% 2'/)00,#1*;,% 2)00,*10.,01;1#4%
B,0*1E+,%$:%3G3*;$%2)00,*1.%3G3*%7,!,#0,*.1/71#4
5%%T%,;$7%$.*3($7%!3!7$.3%30$%;'*,710.1/71#8
% U% %H3?,E1*%G,01/.,%&'E)20)-)%,#E%$7.$!3%;)#).)*;,>%?$#%7"#0"%,/1#1%&,!1*+1%$*@$00$($*%&3#%
!)9,9%%&)?,#%F,E0,!1*1*%7,?03($!3*3%!,-0,#4
% U%V/1#1%1!1*.,(,%$*@$0%'0,*%7$#.32%!3@'#7,4
5%%J)?,#%R$*$#,7A#"*"E"*%W/3*3%9#3E$%7,2,#2$*%/)*0,#,%;322,7%$;3*8
% U%TTX%:$%TYX%Z%,#,!1*;,%@$#303.$%!,?39>%$0$27#32%/$&$2$!3*$%7,21*
% U%[\'9#,2]%7393%&3#%$0$27#32%9#3E3*$%7,21*4
% I % ,7,01% &,-0,*71% @$#G$20$/73#30.$!3% @,#,*73*3*% @$G$#!3E% 2,0.,!1*,% *$;$*% '0,+,2% :$% % @$#3%
;A*"/"%'0.,(,*%?,!,#,%*$;$*%'0)#4
% N % E,7.,%2)00,*.,*1E%?,03*;$>%9#3E3*%7'9#,2%30$72$*03>%^_%V%G3F7%2)7)90)%'0.,!1*,%;322,7%$;3*4
5%%`3/3%&3#%7'9#,201%9#3E$%7,2.,;,*%A*+$%2'#;'*)%7,.,.$*%,G1*4
5%%M0$27#32% 2'#;'*)*)*% :$(,% &)?,#% 2'#;'*)*)*% ?,!,#% @A#.$!3% ;)#).)*;,>% ?$#?,*@3% &3#%
7$?032$($% .$(;,*% :$#30.$.$!3% 3G3*>% .)70,2,% &3#% B$72303% C$#:3!% 7,#,F1*;,*% ;$-3/73#30.$!3%
@$#$23#4
5%%a7"*"*% 7,&,*1% :$% "7"% ;$!7$-3% G'2% ("2!$2% !1+,20120,#,% $#3/$&303#% :$% (,*.,0,#,% *$;$*%
'0,&303#0$#8% J)% )*!)#0,#,% ;'2)*.,(1*4% M0$27#32% 2'#;'*)*)% ,!0,% "7"*"*% 7,&,*1% 30$% 7$.,!%
35
"##$%&"'$()
*!!+$,-./(/.!'-(&-0-%-!("1"(!20-3$0"4"5!36,-%!7/5-%/%)!8#9'"!&91-,-0"1"!3606(6%5"(!1$55-#0$!
206(:! 3$0,-;;-! 1-! 1$5"'! 9#90"&"! ;/%-;/(1-)! <6,-%/! -;0-! 5$=$0"%"! >"'-! ,-'>-(0-%-! 12?%6!
'@(0"(1$%&"'$()
*!!<6,-%!A"("%-#@%9(9!;6!>"'-!,"%,-(B$!3-=5-!3$%!;/>/!$7$("!;25&-'/()!C;0-!&6;065!;6'6!-0#/(-!
#6#&-'/()

!"#$"%%&'()#$*+&,-(.('(#%/+01'#
)"2&0&3&#14*'
-5675#897:;<=>?<#8<@>A<A>;B
!+$,-./(/.! 725! ;-'/1-! 1"?"%0"(1$%$0"3$0$%! >"! B"%$! 1@(9=#9%90"3$0$%! &-0."&"!
$7"%&"5#"1$%)
D=0"(&";$!-&-4/'0-!4$,-./(/./!3$%!#2E0-&-!(25#-;/(-!>"'-!'25;-!'"#5$0$!3$%!;"%>$;!
&"%5".$("!3/%-5/(/.)

36
RU
!"#$%&'(&)*+&$,"-..''
/$01(2)-..'3*'1&4$.)&'5&6*3"0$*01.
!""#$%&'()*+$," -.,/(%()" %$0(.123%%" -,"
420-*1'('3%%"-.%5,.'6"-.)78)"/)&"%0-,*+9,:'(+"
);,":"-).:<=".'9>"$)-.':%*+$,)"%0-,*+9,:'$%)"
-.%5,.'",0:,5,78')("-.,%9:,8%()*?",("2'2,=@
*%5,",(:)(0(:)$$,0(%A"
!""B)"(?$%()"-.%5,."9'"-.,:,86"/(,5",(2*C/%(+");,"
,("0)(%A"
"# " 0);8'",(2*C/'=()"#'D"1(C;",("0)(%>"
" @" " -.)78)" /)&" $'-,*$?(+" .)9).:1'." :,8,=" %*%"
0-,*'02%:'(+"-'.,;)$).'(,.6
" @" "-.)78)"/)&"/%0(%(+"-.%5,.6"
" @" "-,0*)"2'78,;,"%0-,*+9,:'$%?
!""E.%5,."8,*7)$"%0-,*+9,:'(+0?"%"F.'$%(+0?"$'"
0(,=2,="-,:).F$,0(%6"10(,=/%:,="2":,98)=0(:%C"
()-*'A" G,;8'" #<" 0(':%()" 1(C;" $'" -,80(':216"
15)8%()0+" :" (,&6" /(," -,:).F$,0(+6" $'" 2,(,.1C"
#<" 0(':%()" -.%5,." 10(,=/%:'?A" B)" ,0(':*?=()"
1(C;" $'" ;*'8%*+$,=" 8,02)" %*%" $'" :*'7$,="
-,:).F$,0(%A
"!""H'$$<="-.%5,."$)"-.)8$'9$'/)$"8*?"%0-,*+9,:'$%?"
*%3'&%" I:2*C/'?" 8)()=J" 0" ,;.'$%/)$$<&%"
K%9%/)02%&%6" 0)$0,.$<&%" %*%" 1&0(:)$$<&%"
0-,0,5$,0(?&%6"'"('27)"*%3'&%"0"$)8,0('(,/$<&"
,-<(,&" %" 9$'$%?&%" :" ,5*'0(%" %0-,*+9,:'$%?"
37
"#$$%&%! '()*%(#+! ,#! )-./012$)23! 425! -/61#27+!
.%&"#! )3! '%3%&#24! /)8%+! %4724-472$$%2! ,#! )5!
*2,%'#-$%-49+!.%4%(%2!'()-3#4()7#24!,#!$)3)!)!
'(2"%-4#7/:24! )3! '(2"7#()42/9$;2! )$-4(6.8))!
'%!)-'%/9,%7#$)0!'()*%(#<
=!!>()-3#4()7#?42!,#!"2493)!)!$2!(#,(2@#?42!)3!
)&(#49!-!'()*%(%3<
=!!A#-4%:B)?! '()*%(! 3%C24! *;49! )-'%/9,%7#$!
"2493)! 7%,(#-4%3! %4! D! /24! )! -4#(@2+! #! 4#.C2!
/)8#3)+! $2! )320B)3)! "%-4#4%1$%! %';4#! 7!
)-'%/9,%7#$))! "#$$%&%! '()*%(#! )! /0"93)! -!
%&(#$)12$$;3)! E),)12-.)3)+! -2$-%($;3)! )!
63-472$$;3)! -'%-%*$%-4:3)! '()! 6-/%7))+! 14%!
%$)! '%/61)/)! '(2"7#()42/9$;2! )$-4(6.8))!
%*! )-'%/9,%7#$))! '()*%(#! )! %-%,$#04! ()-.)+!
-7:,#$$;2! -! $)3<! F24:3! $2! -/2"624! )&(#49!
-! '()*%(%3<! G'2(#8))! '%! 1)-4.2! )! 65%"6! ,#!
'()*%(%3!3%&64!%-6B2-47/:49!"24)!-4#(@2!D!/24!
2-/)!%$)!"2/#04!H4%!'%"!'()-3%4(%3!7,(%-/;5<!
!I ! (#$)42! '()*%(! )! '(%7%"! ')4#$):! %4! $2&%! 7!
32-4#5!$2!"%-46'$;5!"/:!"242?!3/#"@2!D!/24<!
=!!J! '(%82--2! (#*%4;! '%72(5$%-49! '()*%(#!
$#&(27#24-:! )! '()! '().%-$%72$))! .! 640&6!
3%C24! 7;,;7#49! %C%&)<! A2! .#-#?42-9! &%(:1)5!
'%72(5$%-42?!640&#!K"%-46'$;5!324#//)12-.)5!
'%72(5$%-42?!)!'()3;.#0B)5!.!$)3!'/#-4).%7;5!
1#-42?L<!!
=!!A).%&"#!$2!%-4#7/:?42!'()*%(!*2,!'()-3%4(#M!
! N! !2-/)!%$!'%"./012$!.!(%,24.2O
! N! !'%.#!%$!'%/$%-490!$2!%-4;/!K'()*/),)42/9$%!
38
!"#$%"&'%()"*%&'(+,'-$.*/01
2""" 3)45)" #)6" -7(*-$8+" -'59" *," :$;$<&3'67-$8+"
;'(();8'3"5(/".$;*&*"=-",$-*%*6'%8*"'8"6'5)(*0>"
-%)?5$" '8;(@#$A8)" &$3'?).)3$8'3" '8" &*8$.*/>"
&'%()"#)?'"&'5'45*8)>"&'";3$A.)A"6)3)>"B"#$%$>"
&';$" '." '%87.)8>" &3)45)" #)6" '8;378+" ;37C;9"
'8%);$"5(/"%8';$"-'57<;'(();8'3$"5(/".$;*&*1
2""D95+8)" '%8'3'4.7E" )%(*" ;37C;$" :'A()3$" *(*"
&3'67-'#.$/" ;37C;$" :'A()3$" =-" ,$-*%*6'%8*"
'8" 6'5)(*0>" &$5$($" *(*" &'" .)A" :7(" .$.)%)."
%*(+.7A"95$3>",$6).*8)"))"-"F-8'3*,*3'-$..'6"
G)3-*%.'6" H).83)>" &'%;'(+;9" '.$" 6'4)8" :78+"
&'-3)45).$1
2""I3*"&3'67-$.**"&$3'?).)3$8'3$".)".$&'(./A8)"
)?'"-'5'A"&3/6'"*,J&'5";3$.$1"
2""K$&3)L).'"'8;37-$8+";37C;9":'A()3$"-'"-3)6/"
)?'"*%&'(+,'-$.*/1
2""M)" &'(+,9A8)%+" &3*:'3'6>" )%(*" '." 9&$(>" )%(*"
.$" .N6" -*5.7" /-.7)" &'-3)45).*/>" )%(*" '."
&3'8);$)8" *(*" )%(*" O7" ,$6)8*(*" '8;('.).*/"
-" )?'" 3$:'8)1" M*;'?5$" %$6'%8'/8)(+.'" .)"
3$,:*3$A8)" O$C" &3*:'3E" -'" *,:)4$.*)"
'&$%.'%8*" ':3$8*8)%+" ;" %&)H*$(*%8$6" *,"
9&'(.'6'#)..'?'"%)3-*%.'?'"H).83$1"
2""P(/"O$C)A":),'&$%.'%8*"5$..7A"&3*:'3"'8-)#$)8"5)A%8-9@L*6".'36$6"*"&'('4).*/6E"
=P*3);8*-)" '" M*,;'6" M$&3/4).**>" P*3);8*-)" ':" Q();83'6$?.*8.'A" G'-6)%8*6'%8*>"
I'('4).*/6"':"RS3$.)"';394$@L)A"%3)57T01"
2""O$C" &$3'-'A" 98@?" U" V();83*#)%;*A" &3*:'3E" )?'" %()59)8" *%&'(+,'-$8+" -" ':7#.7S"
9%('-*/S1" I3*:'3" &3)5.$,.$#)." 5(/" *%&'(+,'-$.*/" *%;(@#*8)(+.'" -" 5'6$C.*S"
9%('-*/S1"
2""M$%8'/L*A"&3*:'3"'%.$LN."B"%*%8)6$6*":),'&$%.'%8*E"
" J" ";($&$.'6>".)"5'&9%;$@L*6"*,:78'#.'?'"5$-().*/1"O"%(9#$)"5*%W9.;H**"&3*:'3$"
#)3),"V8'8";($."-7S'5*8"*,:78';"&$3$1"
39
!"#$%&'()*"%+$,'-+./0#$&$*1"/$",'%234.560*"%$+$7+$(."%+08'+.9"
:";3$7,."%',4&5<.=#$";.>"%.+'('="2#57?"
!"4 @&$4#+0<$34'="3$#01"/.%+AB$/0$"("4'#'+'="3'3#.(&A$#"'#""CCD",'"CED"V9"
!"4"F.F$*&$//'="@&$4#+0<$34'="+'F$#4$9
G$%+.(0&H/'$ %',4&5<$/0$ %+08'+. *'B$# %+0($3#0 4 /$%'%+.(0*)* %'&'*4.* 0"
7.+./#0A"/."%+08'+"("#.4'*"3&2<.$".//2&0+2$#3A9"
I3&0 ;) %'&HF2$#$3H 2,&0/0#$&$*1 28$,0#$3H ( #'*1 <#' >#$%3$&H/.A +'F$#4."
%+0/.,&$B0# 4 ,(2-%'&53/'*2 #0%21 +.33<0#./. /. JKL 0 '3/.6$/. F.F$*&A560*"
%+'(','*9"
:"M'&/'3#H5 +.F*'#.=#$ @&$4#+0<$340= %+'(',1 %+$B,$ <$* %',4&5<.#H %+08'+ 4"
F.F$*&N//'="+'F$#4$9"
:";'" 0F8$B./0$ 4.4'=!&08' '%.3/'3#0 F.*$/. %'(+$B,N//'7' %+'(',. %0#./0A %+08'+."
,'&B/."'326$3#(&A#H3A"3%$O0.&03#.*0"2%'&/'*'<$//'7'"3$+(03/'7'"O$/#+.9"
:"M','>(. ;.>$7' 2#57. 0 %',3#.(4. 4 /$*2 *'72# /.7+$(.#H3A ,' '<$/H ()3'40- #$*%$+.#2+"
0 ()F)(.#H 'B'70? /$ 4.3.=#$3H 0-9 G04'7,. /$ 4.3.=#$3H %','>('= 2#57. @&$4#+0<$34'7'"
%+'(',.9"
:";.>" %+08'+ 03%234.$# %.+1 4'#'+)= #.4B$ *'B$# 3#.#H %+0<0/'= 'B'7'(9 P3#'+'B/'"
'8+.6.=#$3H 3 %+08'+'*1 '3'8$//' %+0 ($+#04.&H/'= 7&.B4$9 G04'7,. /$ /.%+.(&A=#$"
%.+"/."&5,$="0&0"/."B0('#/)-9"
:"G04'7,. /$ '%234.=#$ ;.> %+08'+ ( (',2 0&0 &5825 ,+2725 B0,4'3#H9 G$ ,'%234.=#$1"
<#'8)"(',."0F!%',"4+./."#$4&."/."%+08'+9""
!"#$%&'()&*+!#,&-#.&#/(0#1/(#,"#
-(2*&345/5#+3-/*678+9#:(#+-:(%;.(,&3+9#:*+$(*&

6<=>?@AB?C#@#DEF=GC#DHFAI=JKCB#>FCLMN
;.> %+08'+ 3',$+B0# */'7'<03&$//)$ 4'*%&$4#2560$1 0F7'#'(&$//)$ 0F"
O$//)-"0&0"*'7260-"8)#H"03%'&HF'(.//)*0"%'(#'+/'"*.#$+0.&'(9
M' '4'/<./00 3+'4. 3&2B8) %+08'+. 3,.=#$ $7' ( %2/4# %+0$*. 0&01 ("
3&2<.$ '#32#3#(0A #.4'('7'1 ( 2%'&/'*'<$//)= 3$+(03/)= O$/#+ ,&A $7'"
%'3&$,256$="'8+.8'#409

40
PL
!"#$%&'"(%)%$*"
+,'%-*./&0%'-*%)'%1.23"
!""#$%&'%()*+",-./*,01&"102)$3.'+4"-52/361"7$%&,"
71&$82%(9" 3:('1&9" 3$%;,%&01*" <" 7$-,3'&0)"
01&" -,7-81*,*" %*" 3:().-8*01&" 3$%;,%&01*"
01&%6-,0&"%"102)$3.'+;=
!"">1&" -,/;'%*+" 3$%;,%&01*" '1;60;'" %*" .*5&?="
@*82%&"-,/;'%*+"3$%;,%&01&A
" <" " 7$%&," 0*7&/01&01&9" %51-$01.*" ?35" 7$%&,"
7/3.*01&9"%51-$01.*B
" <"7$%&,"'%(2%'%&01&9B
" <"7-".*:,(9"3:('13=
!""C$%;,%&01&"7-8100-"5(D"3:(8*0&"1"2)*81*0&"
0*"2)*51?0&+"7-81&$%'E01"-,7-$0&+"0*"8(2-.;"
)&97&$*)3$4=" F1&,(" -,2)*81*2%" :&?*%.-" 0*"
2)-+*."37&801+"214B":&"7-81&$%'E01*"0*".)G$&+"
+&"2)*81*2%"+&2)"2)*51?0*=">1&"2)*81*+"-53,-8("
0*" 7-.$-8'3" ,&2.1" ,-" 7$*2-8*01*" ?35" 0*"
914..1&+"7-81&$%'E01=
!""C$%;,%&01&" 01&" 7-8100-" 5(D" 3:(8*0&" 7$%&%"
-2-5(" H8" )(9" ,%1&'1IB" .)G$('E" %,-?0-J'1"
K%('%0&B" 7&$'&7'(+0&" ?35" 39(2/-8&" 2;" 8"
+*.19J" 2)-7013" -6$*01'%-0&" *01" 7$%&%" -2-5(B"
.)G$&"01&"9*+;'&",-J81*,'%&01*"8"2)-2-8*013"
)&6-")(73"3$%;,%&L"?35"01&"9*+;"-,7-81&,01&+"
41
"#$%&'(! )*'+,! -$! &./0,1,! #2! &,3$"4#.4,!
"1,5)#",! .3#$6,! ,7+.! &./0,1'! .%3."#$%4#.!
38&$/&6.7.4$!.%4.54#$!9$:.!/0./.",4#,!38&$&!
./.+;!.%3."#$%&#,74<!&,!#)*!+$&3#$)&$=/0".>!
?!!@&#$)#! 4#$! 3."#44'! +,"#A! /#;! B8&<%&$4#$2>!
C."#44'!+'A!&,"/&$!3.%!4,%&.8$2>
?!!D8&<%&$4#$!4#$!2.-$!+'A!B-'",4$!38&$&!%&#$)#!
3.4#-$9!E!7,0>F&'/&)&$4#$!#!6.4/$8",)9,!38&$&!
B-'06."4#6,! 4#$! 3."#44'! +'A! "'6.4'",4$!
38&$&! %&#$)#! 21.%/&$! 4#-! E! 7,0! )*'+,(! -$! /<!
4,%&.8.",4$>! G,7$-'! 08&'2,A! 38&$"H%! .8,&!
B8&<%&$4#,!&!%,7$6,!.%!%&#$)#!21.%/&')*!4#-!
E!7,0>
?!!I$23$8,0B8,! 3."#$8&)*4#! 2.-$! +'A! "'/.6,!
6#$%'! B8&<%&$4#$! 9$/0! "1<)&.4$(! ).! 2.-$!
/3.".%.",A!.3,8&$4#,>!G#$!%.0'6,9!)#$31')*!
)&;5)#! B8&<%&$4#,! J)&;5)#! 2$0,7."')*! .8,&!
)&;5)#! 37,/0#6."')*! &4,9%B9<)')*! /#;! "!
3.+7#-B!)&;5)#!2$0,7."')*K>
?!!G#:%'!4#$!3.&./0,"#,9!B8&<%&$4#,!+$&!4,%&.8BL
! M!6#$%'!9$/0!3.%1<)&.4'!%.!&,/#7,4#,(
! M!%.3H6#!4#$!./0':1.!38&$&!.6.1.!N!:.%&#4;>
?!!C8&$%!.38H-4#$4#$2!&+#.84#6,O38&$31B6,4#$2!
"61,%B! .%6,2#$4#,9<)$:.! J"! &,7$-4.5)#! .%!
2.%$7BK(! 08&$+,! &,"/&$! .%1<)&'A! :$4$8,0.8!
3,8'!#!.%)&$6,A(!,-!./0':4#$!38&$&!).!4,924#$9!
P! :.%&#4'! #! %.3#$8.! "0$%'! .0".8&'A! 6.8$6!
&+#.84#6,O"'9<A!"61,%!.%6,2#$4#,9<)'>

42
!""#$%&%'" ()*)+," -%./0-1%" 234&5-)$%0-%"
+67" -%./0-1%" 43" 34253$%4-%8,%" $34/" 9$"
-%+)*83:0," 34" ;34)+6<" 62%4=%" +67" 6+)&=%"
;308);6" 64)5-)8,6>" 8%+)*/" $/;,)8,?" (@" $"
A%.$,)54-38/;"B)8.56;"C7D=6&,>"&4/*";3&=%"
38%"6+)0"-8,D-0-)8,6E
!""F340-%D"2=61%8,%"-7,358,1%"8,&4/"8,)"8%2)=8,%("
&3"7)-23:5)48,3"234"15%8);E
!""F340-%D" 135-/D.%8,%" -" 73,+)5%" 8,)" $3+83"
3.$,)5%?"-%./0-1,"234&5-)$%0-%E
!""#5-@4-)8,)" 8,)" 23$,883" 7/?" 6*/$%8)" ():+,"
62%4=3>" ():+," 6D-134-)8,%" D@" $,430-8)>" ():+,"
25-)0,)1%"+67"8,)"4-,%=%"25%$,4=3$3E"G,&4/"8,)"
4);38.6(""65-@4-)8,%'"344%("()"43"D25%$4-)8,%"
$" H6.35/-3$%8/;" B)8.56;" I)5$,D3$/;" $"
0)+6"68,18,J0,%"8,)7)-2,)0-)KD.$%E
!""L+%"7)-2,)0-)KD.$%"6*/.13$8,1%"65-@4-)8,)".3"()D."-&348)"-"835;%;,","373$,@-6(@0/;,"
25-)2,D%;," 9L/5)1./$%" 3" 8,D1,;" 8%.J*)8,6>" M3;2%./7,+83:?" )+)1.53;%&8)./0-8%>"
N5343$,D13>",.2<E
!""O)8)5%.35" 2%5/" ()D." 65-@4-)8,);" )+)1.5/0-8/;" ," ;6D," 7/?" 6*/$%8/" $" 835;%+8/0P"
$%5681%0P"6*/.13$%8,%E"Q)D."25-)-8%0-38/"43"6*/.16"$/=@0-8,)"$"$%5681%0P"43;3$/0PE
!""Q)D."$/23D%*38/"$"R"D/D.);/"7)-2,)0-)KD.$%'
" S" "-%$T5"23-$%+%(@0/"68,18@?"8%4;,%56"0,:8,)8,%>"1.T5/"$"25-/2%416"$%4+,$)&3"4-,%=%8,%"
65-@4-)8,%"6;3*+,$,%"6(:0,)"8%4;,%56"2%5/>
" S"7)-2,)0-8,1".)5;,0-8/>"%7/"68,18@?"25-)&5-%8,%E
!""O)8)5%.35"2%5/"234=@0-%("-%$D-)'
" S"43"37$346"-%D,+%8,%"3"8%2,J0,6"34"RRU"43"RVU"WE
" S"43"6-,);,38)&3"&8,%-41%")+)1.5/0-8)&3
" X " D-)+1,)" 8,)25%$,4=3$)" 234=@0-)8,%" ;3&@" D23$343$%?" 8,)34$5%0%+8)" 6D-134-)8,%"
," 6.5%.J" &$%5%80(,E" Q):+," 6*/$%D-" 25-)4=6*%0-%" D25%$4Y" 0-/" &8,%-413" ()D." 534-%(6"
4$67,)&683$)&3"Z[H"-"6-,);,)8,);E
!""\3-$,K" 0%=13$,0,)" 1%7)+" )+)1.5/0-8/" 25-)4" 234=@0-)8,);" 43" &8,%-41%" )+)1.5/0-8)&3" -"
6-,);,)8,);E
!""Q):+,"1%7)+")+)1.5/0-8/"+67"25-)$T4"34"2%5/"$348)("()D."6D-134-38/";6D,"7/?"138,)0-8,)"
$/;,)8,38/"$"H6.35/-3$%8/;"B)8.56;"C7D=6&,"$"0)+6"68,18,J0,%"8,)7)-2,)0-)KD.$%E"
!""I.32%"*)+%-1%"35%-"2=/.%"37643$/";3&@"3D,@&8@?"$/D31,)".);2)5%.65/",";3&@"25-/0-/8,?"
D,J"43"32%5-)KE"G,)"43./1%(",0P]
43
! "#$%&!'#(!%)*&+,-!./0(1)%2!(3(+*/&40'($)!5*).6!7(3,0+,8
9!!:/06%0('#(! (;#*2-(! .,/<=! +*>/,! ;)7(! 5.)1)%)1,?! ).,/0('#,8! @)5A2$2-! 5#<! )5*/)7'#(!
7(3,0+#(;!01A,5040,!1!*/,+4#(!./,5)1,'#,!.#)')1)8!"#$%&!'#(!+#(/2-!.,/&!1!+#(/2'+2!)5>B!
32B!01#(/06*8
9!!"#$%&!'#(!0,'2/0,-!$('(/,*)/,!.,/&!1!1)%0#(!32B!#''&;!.A&'#(8!"#$%&!'#(!1+A,%,-!-(-!.)%!
+/,'!0!B#(7646!1)%68!

!"#$%&'()*+,#-*.(%/$0"12+34(#5$617%
589:;<=(>?;8@A(B(CDE:CF89(G:C?CB8HI@
:/06%0('#(! 0,1#(/,! 1#(3(! ;,*(/#,A>1! ',%,-64&4C! 5#<! %)! .)1*>/'($)!
1&+)/0&5*,'#,!32B!/(4&+3#'$28
DB&!-(!./0(*1)/0&?=!',3(7&!-(!)%%,?!%)!.2'+*2!0B#>/+#!)%.,%>1=!,!1!./0&.,%+2!
-($)!B/,+2!%)!,2*)/&0)1,'($)!4('*/2;!5(/1#52

44
ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ BG
Преди да пуснете уреда за първи път, про- поставяте ютията върху поставката й, се
четете внимателно ръководството за упо- уверете, че повърхността, върху която я по-
треба: фирмата не носи никаква ставяте, е стабилна.
отговорност при употреба не по предна- Уредът не е предвиден да бъде използван
значение. от лица (включително от деца), чиито фи-
За вашата безопасност този уред съответ- зически, сетивни или умствени способно-
ства на стандартите и на действащата нор- сти са ограничени, или от лица без опит и
мативна уредба (Директива за ниско знания, освен ако отговорно за тяхната
напрежение, Директива за електромагнит- безопасност лице ги наблюдава или им е
ната съвместимост, Директива за опазване дало предварителни указания относно
на околната среда и т.н.). ползването на уреда.
Вашата ютия с парогенератор е електриче- Наглеждайте децата, за да се уверите, че не
ски уред: трябва да бъде използван по нор- играят с уреда.
мален начин. Преди пълнене проверете дали уредът е
Той е предназначен само за домашна упо- изключен от захранването и дали е изсти-
треба. нал.
Снабден е с 2 системи за безопасност: Никога не оставяйте уреда без надзор:
- клапан, предотвратяващ свръхналягане, - когато е включен в електрическото за-
който в случай на неизправност изпуска хранване;
излишното количество пара; - ако не е оставен да изстине около 1 час.
- термично съпротивление, предотвратя- Гладещата повърхност на ютията и плочата
ващо прегряване. на поставката й върху парогенератора
Винаги включвайте вашата ютия с пароге- могат да се нагреят до много високи тем-
нератор: ператури и да причинят изгаряния: не ги
- в електрическа инсталация, чието напре- докосвайте. Никога не допирайте електри-
жение е между 220 и 240 V; ческите кабели до гладещата повърхност
- в заземен електрически контакт. Ако из- на ютията.
ползвате удължител, се уверете, че щеп- Вашият уред изпуска пара, която може да
селът е от двуполюсен тип, 10 A със причини изгаряния.
заземен кабел. Бъдете внимателни, когато работите с
Неправилното захранване може да при- ютията и особено когато гладите във вер-
чини необратими повреди, които правят тикално положение. Никога не насочвайте
гаранцията невалидна. парата към хора или животни.
Развийте напълно електрическия кабел, Преди да изплакнете колектора, изчакайте
преди да го включите в заземен електри- ютията с парогенератор да изстине и я из-
чески контакт. ключете два часа преди да развиете колек-
Ако захранващият кабел или маркучът за тора.
парата е повреден, за да избегнете вся- Ако загубите или повредите колектора,
какви рискове, той задължително трябва да вземете нов или го подменете в одобрен
бъде сменен от одобрен сервиз. сервиз.
Не дърпайте захранващия кабел, за да из- Никога не потапяйте ютията с парогенера-
ключите уреда от мрежата. Винаги изключ- тор във вода или в каквато и да е друга теч-
вайте вашия уред: ност. Никога не я поставяйте под течаща
- преди да пълните резервоара или да вода.
плакнете колектора; Не използвайте уреда, ако е падал, ако по
- преди почистване; него има явни повреди, ако тече или не ра-
- след всяка употреба. боти правилно. Никога не разглобявайте
Уредът трябва да се използва и да се по- вашия уред: дайте го за проверка в одоб-
ставя върху стабилна повърхност. Когато рен сервиз, за да избегнете всякакъв риск.

Запазете настоящите инструкции


45
CS
!"#$%&'()*+,+-./$01)
2$3,$/0+4'01),+5606)
!!#$%&"'()*+,"'-./01+,"'$+21(-3%"20"'-4-(*5"'$%6151%"
!"" ! ! ! ! ! ! !
*7)-&"! 8"! '-./01+9"! '-./+)7*+:"! 81%(;"! *%*+"! )"! 2-.<=&."!
2"! *7)-&%,"! 8"! ->2<.4%:"! 4>=).3%"! )?(->@%"! 3=8;8-<0)"!
-&'-)5&*-210A"
!""#$+21(-3"*%-&'-3.31%"1=B%,"4="CDE(.A"
#$+21(-3")/&F"-&'-31%"4%"2+159"
!" G!!
" " '$%&"! &-'<*5*+,"! 472->*+8."! *="! )-&."! *%>-"! '$%&"!
)F'<=@B-)7*+,"-B$+)=6%:"
" G"'$%&"3%B-"60C15*+,:"
" G"'-"8=/&;,"'-./01+A"
!!H%B<068."3%"1$%>="'-./+)=1"="'-8<7&=1"*="21=>0<*+"="
!"" ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
1%'%<*5"-&-<*?"'-)(@BA"I&F/"'-8<7&71%"/%B<068."*=" ! !
! ! ! ! ! !
'-&21=)%@:".302151%"2%:"/%"3%"*="21=>0<*+,"'-)(@B.A"! !
! ! ! ! !
J%'-8<7&%31%"15<-"'$+21(-3%"*="'-1=B"/%B<0@+B-"'(8*=" ! !
*%>-"*=",588?"'-)(@BA"
!!K%*1-"'$+21(-3"*%*+".(6%*"8"1-,.:"=>F"B-"'-./+)=<F"
!"" ! ! ! ! ! ! ! ! !
-2->F"! L)6%1*5"! &51+M"! 2%"! 2*+/%*?,0"! NF40@8?,0:"!
2,F2<-)?,0"! *%>-"! &.C%)*+,0"! 2@B-'*-21,0"! *%>-"!
-2->F"! >%4"! '=1$06*?@B"! 48.C%*-21+"! *%>-"! 4*=<-21+:"!
! ! ! ! !
'-8.&"*="*5"*%&-B<+/+"-2->="-&'-)5&*7"4="3%30@B" ! ! !
>%4'%6*-21:"! &-4-("! *%>-"! '-8.&"! 3%"! 1=1-"! -2->="!
'$%&%,"*%'-.60<="-"'-./+)7*+"1-B-1-"'$+21(-3%A"
!!O-B<;&*51%"! *="! 1-:"! =>F"! &510"! 2"! '$+21(-3%,"!
!""
*%,=*0'.<-)=<FA"
46
"!!#$%&! '%()*+! ,! -.%! (! /'/01! '! 2.3/'%(%.4256&!
789*.2/'%6&! 4&! 72(-/'%6&! 2.0/! '.! '2+:.256&!
;17&<856&=! '61'-/>56&! 4&! 39*.>2+6&! '<?/@2/'%6&!
6/?/9! @A+'%)/B! @/9:+>(%! @/97.! %.?31=! @/893!
01-1! @/94.21! (! '.72C6.21! '! B.?/! 0.7@.4256!
@/9:+>C2+6!(!'/9>&'.B+<+6&!)&7&81D!
!# ! $%&! '&! 2.'6+! '! @A+'%)/B.6! ?)C%D! E&*%$2+! (! F3):09!
9:&>(%.-.6! 6/?/9! @/3! 3/7/).6! @)/>C3$%! &! 3$%&=!
@/893! B'/9! '%()*+! ,! -.%D! G8-C3.B%.! @A+'%)/B! (! *HI)9!
6&6/!3/'(?!3$%+!6-(3*+<?!,!-.%D
"!!J.@-/%(! @-/<?! 6I:.! 05%! 0$?.6! @)/>/79! @A+'%)/B.!
>1'/8C! (! 6I:.! 7@I'/0&%! @/@C-.2&21D! K.3/%58.B%.!
'.! ?/)85<?! @/>)<?I! @A+'%)/B.! L@A+'%9@2M! 8/>/>M!
4C'%&!(!@-('%/>M!4C'%&!>!0-+78/'%&!8/>/>5<?!4C'%+ND!
"!!OA+'%)/B!2&831!2.2.<?C>.B%.!0.7!3/7/)9P!
! Q!@/893!B.!@A&@/B.2!8!.-.8%)&<8M69!2(@CB.2+=!
! Q!3/893!2.>1<?-(3-=!@A&0-&:2$!R!?/3&29D!
"!!OA.3! >1@)C732$2+6! 2C3):.S>1@-C<?29%+6! -(@(4.!
>/32+?/! 8(6.2.! L>! 7C>&'-/'%&! 2(! 6/3.-9N! >:31!
>1@/B%.! @()2+! T.2.)C%/)! 7.! 7C'9>81! (! @A.3!
/%.>A.2+6!/3%/8/>M!7C%81S-(@(4.!>/32+?/!8(6.2.!
>148.B%.!2.B6M2$!U!?/3&21=!2.:!7<?-(32.D!
"!!O/7/)P!O/893!3/B3.!8!@C39!2.0/!8!@/*8/7.2+!8)1%9!
/?A+>(4.! 2.0/! 8)1%9! @)/! >1@-C<?29%+! /?A+>(4.! L>!
7C>&'-/'%&!2(!6/3.-9N=!B.!29%2/!2.<?(%!B.B!>16$2&%!>!
(9%/)&7/>(2M6!'.)>&'2+6!<.2%)9=!@)/%/:.!6I:.!05%!
@/*8/7.2D
"!!V?A+>(4! 2&831! 2.>1@-(<?9B%.! >/3/9! @A+6/! 7!
8/?/9%89D!
"!!W)1%!/?A+>(4.!'.!0$?.6!@/9:&%+!2.'6+!/%>+)(%D
47
!""#$%&'()*" +,&-%" ./'" 0)12%34+5" 0)617" &08795"
*,3%" :$,*-;" :+4-6<" 0)=6):,+%5" +,'>&+%" +,.)"
&0(43+>" +,?1+@1*,A" #$%&'()*" +B67<" +,():,.%(,*',C" :"
.,:0,D+)&'+%EF" 7G3)7G" F)" +,EF'," :6)+'()9)38'" 3"
81')(B:)38+;-"&,(3B&+%-"&'$,7B&61A
!""#()"38=B".,:0,D+)&'"*,"0$%&'()*"3,"&F)7>"&"098'+/-B"+)(-8-B"8"+8$%:,+%-B"H&->(+BE,"0()"
+%:6;"+80>'%5")",9,6'()-8@+,'BE6;"6)-08'B.B9B'>5"0()").98&'"2B3)'+%F)"0()&'$,7%IJA"
!""#8(+%"@,+,(4')("*,",9,6'(BE6/"0$%&'()*C"-1&%"./'"0)12%34+"3".>2+/EF"0()3):+%EF"0)7-%+64EFA"
K,"1(D,+"3/F(87+>"0()"0)12B'%"3"7)-4E+)&'BA"
!""K,"3<.83,+"L".,:0,D+)&'+%-B"&<&';-<C"
" M" "3,+'B9,-":8.(8N1*%E%-"0$,'98615"6',(/"3"0$%087>"0)(1EF<"0$%&'()*,"3<01&'%"0$,.<',D+)1"
04(15"
" M"',0,9+)1"0)*B&'6)15"6',(4":8.(8N1*,"0$,F$4'%A"
!""#8(+%"@,+,(4')("327<":80)*1*',C"
" M"7)",9,6'(BE6;"&%'>"&"+80>'%-"3"():-,:%"LLO"82"LPO"QA
" M"7)"1:,-+>+;",9,6'(BE6;":4&136<A"
" # 
" $B"*86;-6)9B"EF<.+;-"0$B0)*,+%"-G2,"7)*%'"6"+,3(8'+;-1"0)=6):,+%5"+8"6',(;"&,":4(168"
+,3:'8F1*,A"
" # 
" $B"0)12B'%"0()7912)38E%"=NG(<"&,"1*B&'>',5"2,"-4"73)10R9)3)1":4&'(D61"ST"U"&,":,-+BE%-"
3)7BD,-A"
!""#$,7":80)*,+%-",9,6'(BE6;"=NG(<"7)"1:,-+>+;",9,6'(BE6;":4&136<"*B"E,9)1"():3BN',A"
!""#)617"*,"+804*,E%",9,6'(BE64"=NG(8"+,.)"08(+%"=NG(8"0)=6):,+45"-1&%"./'":".,:0,D+)&'+%EF"
7G3)7G"3<->+>+8"3"81')(B:)38+;-"&,(3B&+%-"&'$,7B&61A"
!""V,F9BE%"09)EF8"2,F9BD6<"8"7,&68"0)7&'83E,"'>98"0$%&'()*,"-)F)1"7)&8F)38'"3,9-B"3<&)6/EF"
',09)'"8":0G&).B'"0)049,+B+<C"+,7)'/6,*',"&,"*BEFA"
" WB67<"&,"+,7)'/6,*',"2,F9BE%"09)EF)1"2,F9BD6<",9,6'(BE6/EF"=NG(A"
!""X"0$%&'()*,"3<EF4:%"04(85"6',(4"-G2,":0G&).B'"0)049,+B+<A"X8EF4:,*',"&,"2,F9BD6)1")08'(+>5"
:,*-;+8"0$B"3,('B649+%-"2,F9,+%A"#4(1"+B67<"+,&->(1*',"+8")&).<"+,.)":3%$8'8A"
!""#8(+%" @,+,(4')(" +B67<" +,0)+)$1*'," 7)" 3)7<" +,.)" *B+;" ',61'B+<A" WB67<" F)" +,743,*'," 0)7"
',6)1E%"3)71A"

!"#!$%#&'$(%)%*$+,-!.%/-%*0$/.1%+/23$'"4!"

*56789:;9%<9%=>%5?@A>=B%CDE5F=7@5%
GA5<FH967I
Q4="0$%&'()*").&8F1*,"D,'+;"-8',(B49<5"6',(;"9:,":F)7+)E)38'"+,.)"(,E<69)38'A
Y3>$',"*,*"&.>(+;-1"-%&'1"+,.)5"+,,ZB&'1*,M9B5"&-913+%-1"&,(3B&+%-1"&'$,7B&615"
67,"&"+%-".17,"+89)2,+)")70)3%78*%E%-":0G&).,-A

48
HR
"#$%&!'(&')(*+&!
,-.*(%)/%-!/#01&2-!

"!!#$%&'! ($)'! *(+$,-'! *$'.,&,! (+/+$0+! ($+1%2,&2'!


*(*2'!/,!*(+$,-*3!,4+!5'!*$'.,&!0'!$,-%!5*46,70+!
*(*2,8,! /,! *(+$,-*9! ($+%/)+.,1! 5'! +56+-,.,!
5),4'!+7:+)+$0+52%;
"!!<%4,7! 0'! %546&*1*&2'! *$'.,&! %/! 8$'='! (+)6,1'0&'8!
/,!($%46&*10%!)+7;!
! >)+&!*$'.,&!*)%&'4!%546&*1*&2'!%/!8$'='3
! ?!!($%&'! (*0&'0&,! 5($'80%4,! %6%! %5(%$,0&,! 5,4*(6&,1,!
4,8'0@,9!
! ?!!($%&'!1%AB'0&,9!
! ?!!(+56%&'!5),4'!*(+$,-';!
"!!C$'.,&!5'!2$'-,!$,-%2%!%!52,)6&,2%!0,!52,-%60*!(+)$A%0*!
+2(+$0*!0,!2+(6%0*;!D,7,!:6,1,6+!52,)6&,2'!0,!(6+1*!
/,! +76,:,0&'! :6,1,6,9! *)&'$%2'! 5'! 7,! &'! (+)$A%0,!
0,! 4+&*! &'! (+52,)6&,2'! 52,-%60,;! <'! +52,)6&,&2'!
*$'.,&!0,!(+)$A%0%!(6+1'!/,!:6,1,0&'9!0%2%!0,!8'4%8!
(+)$A%0,8,;!
"!!E),&!*$'.,&!0%&'!0,8%&'0&'0!/,!*(+$,-*!+5+-,8,!
F*46&*1*&*B%! %! 7&'@*G! 5,! 58,0&'0%8! H/%14%89!
+5&'2%60%8!%6%!8'02,60%8!5(+5+-0+52%8,!%6%!+5+-,8,!
-'/! %54*52),! %6%! /0,0&,9! +5%8! ,4+! +0'! 0%5*! (+7!
0,7/+$+8!+5+-'!+7:+)+$0'!/,!0&%I+)*!5%:*$0+52!%6%!
,4+!5*!+7!2'!+5+-'!($'2I+70+!7+-%6'!%052$*4@%&'!+!
49
!"#$%&'%()(!&*"%"+)
!!-%&.()/!&#")'"012!"/2)3"34)#25/&)5&)(6%&!2$2)0")5&)'&)
,)) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
27!"%()(!&*"%&8+)
!!96"%)(!&*"%)847()!"#2/2)0%&.")40):)7402'")2)5/"!2%";)
,)) ! ! ! ! ! ! ! !! !
3"4)! 2)! 454#&)! 5")! 58"'%&'28)! <12=328;)! 45%&/2$'28)! 2$2)!
! ! !
8&'/"$'28)5>454#'45/28")2$2)454#&)#&1)253(5/6")2$2) ! ! ! !
! ! ! !
1'"'%";)"34)5()>40)'"014!48)2$2)"34)5()>!&/?40'4)! ! ! ! !
04#2$&)! 2'5/!(3.2%&)! 4)! 527(!'48)! !"#$%&'%()! (!&*"%")! 2)!
"34)! !"1(82%()! (3$%(=&'&)! 4>"5'45/2+)! -%&.")! 5&)! '&)!
582%()! 27!"/2)! 4628)! (!&*"%&8+)! @2AB&'%&)! 2)! 40!C"6"'%&)!
! ! ! ! ! ! !
'&)582%()6!A2/2)0%&.";)4528)"34)5()(1!"5/"):)7402'") ! ! !
! !! ! ! !
2$2)5/"!2%")2)>40)'"14!48)5(+)D!&*"%)2)>!23$%(='2)640)!! ! !
! ! ! ! !
0!C2/&)0"$%&)40)04?6"/")0%&.&)8$"*&)40):)7402'"+) ! ! ! !
!!E2%&348)! (>4!"#&)! >46!A2'")! (!&*"%")! 84C&)! 045&B2)!
,))
! ! !
62543&)/&8>&!"/(!&)A/4)84C&)(1!4346"/2)4>&3$2'&+)! ! !
F&)! 0402!(%/&)! 6!(B&)! >46!A2'&)! (!&*"%")! G21$4C&'&)!
! !! !
8&/"$'&)02%&$46&)2)>$"5/2='&)02%&$46&)()'&>45!&0'4%) ! ! !
#$212'2)/"362?)8&/"$'2?)02%&$46"H+)
,))D!&*"%)'23"0")'&)45/"6$%"%/&)#&1)'"014!"I)
) J))3"0")%&)>!23$%(=&')'")&$&3/!2='4)'">"%"'%&;)
) J))(34$234)5&)'2%&)?$"024)434)K)5"/+
!!L!2%&)! >!"C'%&'%")! 5>!&8'23"M25>2!"'%")! 5"3(>$%"=")!
,))
3"8&'.")! 1")! 640()! G4625'4)! 4)! 840&$(H;)! (62%&3)!
2534>="%/&)! 7&'&!"/4!)! >"!&)! 2)! >!2=&3"%/&)! 0")! 5&)!
! ! ! ! !
!"5?$"02)'"%8"'%&)N)5"/")>!2%&)4/6"!"'%")0!&'"C'47) ! !
>43$4>."M5"3(>$%"=")3"8&'."+
!!O(02/&)4>!&1'2I)"34)%&)>43$4>".)3(?"$")2$2)>43$4>".)
,)) ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
3(?"$")1")25>2!"'%&)G4625'4)4)840&$(H)>"4)2$2)%"34) ! ! ! !
! ! ! ! !
(0"!&';)/!&#")7")1"82%&'2/2)()46$"A/&'48)5&!625(;) ! !
%&!)84C&)#2/2)4A/&B&'+
50
"!!#$%&'()!$*+$,-.%-!+-,.&!'()(,&/!.&)(%0&!%&!.$'-1-!
+2.$0$!.&+(*,&1.(!$*+(1!*3-4$.&5
"!!6('3(+-7! '28-3-! .&! *)$%&! 9$0$! (04(,&.! 0$%&'()!
2+(,-9&5
"!!:,&;-%!*&!.&!*)$%&!'(,$*0$0$!-'(!%&!+-(/!-'(!$)-!4$13%$4-!
(<0&=&.%-/!-'(!72,$!$3$!-'(!+('->2%&!.&+,-4$3.(*0$!2!
,-125!?&)(%0&!.$'-1-!,-*0-43%-0$!*4(%!2,&;-%@!.&'-!
A-! +,&A3&1-%2! 2! (43-<0&.()! 7&.0,2/! '-'(! 9$*0&!
$>9%&A3$!(+-*.(*05!
"!!B-!4-<2!*$A2,.(*0/!(4-%!2,&;-%!%&!*2'3-1-.!*!4-C&=$)!.(,)-)-!$!+,(+$*$)-!DE)%&,.$7&!(!
.-%.$C&)!.-+(.2/!&3&'0,()-A.&0.(%!'()+-0$9$3.(*0$/!('(3$<2FG5
"!!H-<-! +-,.-! +(*0-%-! %&! &3&'0,$I.$! 2,&;-%@! 0,&9-! *&! ,-9$0$! 2! .(,)-3.$)! 24%&0$)-! 2+(,-9&5!
6,&14$;&.-!%&!*-)(!>-!2+(,-92!2!'2=-.*0425
"!!J+,&)3%&.-!%&!*!K!*$A2,.(*.-!*2*0-4-@!
! L!!4&.0$3()! '(%$)! *&! $>9%&A-4-! *4-'$! +,&0%&,-.! 03-'/! '(%$! 2! *32I-%2! .&$*+,-4.(*0$! 2,&;-%-!
()(A2=2%&!$*0%&7-.%&!*24$<'-!+-,&/!
! L!!0&,)$I'$)!(*$A2,-I&)!>-!$>9%&A-4-.%&!9$3(!'-'4(A!+,&A,$%-4-.%-5!
"!!E4(%2!+-,.2!+(*0-%2!24$%&'!+,$'3%2I$0&@!
! L!!.-!&3&'0,$I.2!$.*0-3-7$%2!I$%$!*&!.-+(.!',&=&!$>)&;2!KKM!$!KNM!H5
! L!!.-!2>&)3%&.2!&3&'0,$I.2!20$I.$725!
! E ! 4-'-!+(A,&<'-!+,$!2'3%2I$4-.%2!2!),&C2!)(C&!1(4&*0$!1(!.&+(4,-0.(A!(<0&=&.%-!$!+(.$<0$0$!
%-)*04(5!
! O ! '(! ,-9$0&! +,(12C.$! +,$'3%2I.$! 4(1/! +,(4%&,$0&! %&! 3$! 20$I.$7-! 9$+(3-,.(A! 0$+-! PQO! $! *!
2>&)3%&.%&)5!
"!!6(0+2.(!(1)(0-%0&!+,$'3%2I.$!4(1!+,$%&!.&A(!A-!2'3%2I$0&!2!2>&)3%&.2!&3&'0,$I.2!20$I.$725!
"!!O'(!*2!+,$'3%2I.$!4(1!$3$!7$%&4!>-!+-,2!(<0&=&.$/!0,&9-!$8!(94&>-0.(!>-)$%&.$0$!2!(43-<0&.()!
*&,4$*2/!'-'(!9$!*&!$>9%&A3-!*4-'-!(+-*.(*05!
"!!6(1.$7-!$!9->-!A3-I-3-!)(A2!+(*0$=$!4&()-!4$*('&!0&)+&,-02,&!$!)(A2!2>,('(4-0$!(+&'3$.&@!
.&)(%0&!$8!1$,-0$5!
! ?$'-1-!.&!1(0$I$0&!&3&'0,$I.&!4(1(4&!+(1.$7()!A3-I-3-5
"!!H-<!2,&;-%!$*+2<0-!+-,2!'(%-!)(C&!2>,('(4-0$!(+&'3$.&5!J+,&>.(!,2'2%0&!A3-I-3()/!+(*&9.(!
+,$!('()$0()!A3-I-.%25!?$'-1-!.&)(%0&!2*)%&,-4-0$!+-,2!+,&)-!(*(9-)-!$3$!C$4(0$.%-)-5!
"!!?$'-1-!.&!2,-.%-%0&!*4(%2!+-,.2!+(*0-%2!2!4(12!$3$!9$3(!'(%2!1,2A2!0&'2=$.25!?$'-1-!%&!.&!
*0-43%-%0&!+(1!4(12!$>!*3-4$.&5

!"#$!"%&'()%('*+&',-.%"&.%+/+-.%

(012340256%0%789:;:;%6<64;98=
H-<! 2,&;-%! *-1,C$! ).(A(9,(%.&! )-0&,$%-3&! '(%$! *&! +(.(4(! )(A2! 2+(0,$%&9$0$! $3$!
,&7$'3$,-0$5
6,&1-%0&!A-!.-!*-9$,.(!)%&*0(/!$3$!-'(!.&!+(*0(%$/!2!(43-<0&.$!*&,4$*.$!7&.0-,!'-'(!
9$!*&!>9,$.2(5
51
HU
"#$%#&!'()*+,*-%*%.&*/!
01-%#$&2(1!3%4&5%2&#/!
"!!#! $%&'()%$! *)&+! ,-&'./)-0-! *)+00! 1)2-&&-!
*)! 345*)6*&*.! -! ,-&'./)-07! 80690-0:0;! -'!
80690-0:.-$!.*6!6*4<*)*)+!,-&'./)-0!*&*0%.!
-!45/=0:0!&*667)5*.!<*)*)+&&%4*0!.*6!0*=,*)7>!
"!!?*!-!0/@$/A*).%)!<142-!,8''-!$7!-!$%&'()%$*0>!!
B7.C74!,8''-!$7!-!$%&'()%$*0;!
! D! ! -! 0-=0/)5! <*)0E)0%&*! *)+00! 2-45! -! 2F'6*)*4F0+!
)*EA)F0%&*!*)+00G!
! D!-!$%&'()%$!07&'0F0/&-!*)+00G!
! D! !67.C*.!,-&'./)-0!90/.>!
"!!#! $%&'()%$*0! &0-A7)G! ,+=*! .*6! %='%$*.5!
<*)()*0*.!$*))!,-&'./).7!%&!*),*)5*'.7>!#67$1=!
-! 2-&-):0! -! 2-&-):0-=0:=-! ,*)5*'7G! 45+'+CHE.!
6*4!=:)-G!,145!-!<*)()*0G!-6*)5=*!,*)5*'7G!&0-A7)>!
?*! ,*)5*''*! -'! *45&%4*0! -! 2-&-):C*&'$-!
,9'-0/=-!2-45!@9,-!<*)()*0=*>
"!!#!$%&'()%$*0!I&E$$*.0!3'7$-7G!%='%$&'*=27!2-45!
6*.0/)7&! $%@*&&%44*)! =*.C*)$*'+! &'*6%)5*$!
J45*=6*$*$*0! 7&! A*)*%=02*KG! 7))*02*! -! $*))+!
0-@-&'0-)-01$$-)! 2-45! 7&6*=*0*$$*)! .*6!
=*.C*)$*'+!&'*6%)5*$!I&-$!<*)(45*)*0!6*))*00G!
7))*02*! -AA-.! -'! *&*0A*.! ,-&'./),-0H/$G! ,-!
-! A7'01.&/49$%=0! <*)*)+&! &'*6%)5! 6*4<*)*)+!
52
!"#$!%!&'%()*+,$%-%(&%'-.,%%'/!+0+'-'+*&$1"*+'
2-&$/("-%(3-'4,/-%+,$5-/6'
7''8,/.,&+,.),/'-'9:!3;!+!+'<!"19:!"!%*3#"='*&'
/!'!/9!.)!')(%&$-/0'#+!%'-'+*&$1"*++!"6'
7''>' +*&$1"*+!%' ?' *4!&' 4-9:' -//("' 0.#&!@@'
9:!3;!+!+=' %,4(@@(' +!""#' %-A-&$%-"-%%-"'
*&' 0&;!3!%!++!"' /!;' 3!/.!"+!$#=' 4-9:'
B&C++!/%' D$0+-0=' *3$*+&$!340' 4-9:' ;!/%("0&'
+*A!&&*99!"' 3!/.!"+!$#' &$!;*":!+' B&-+'
-++,3' 2-&$/("2-%)(+=' 2-' -//-+' @0$%,/&(9,&'
2-&$/("-%(3-'
' <'!"+*&$E%!%%*+=' +0+*A!$%*+' #+!%' *&' 0&;!30+' -'
2-&$/("-%(4-"')(35'4!&$*":!+!%6'>'9:!3;!+!+'
/!;' )(%&$2-%/-+' -' +*&$1"*++!"6' >' 2-&$/("5'
("%-"0' %0&$%E%(&%' *&' +-3@-/%-3%(&%' B&-+' ?' *4!&'
4-9:' -//("' 0.#&!@@' *&' <!"19:!"!%' -"-%%' "*4#'
9:!3;!+!+' 4*9!$2!%0+6'>' +*&$1"*+' *&' -//-+'
4!$!%*+!' ?' *4!&/*"' D-%-"-@@' 9:!3;!+!+'
+!$*@!'/!;'+!31"2!%6
7''>' +*&$1"*+' ;F+C.*&!' +C$@!/' -' <!"1"!%!+'
2#;*3&*+"!%!' ;-9-&' "!2!%=' -;0' *9*&0'
&*31"*&!+!%' ,+,$2-%6' G!' *30/%&!' ;!9' -'
+*&$1"*+'(%<,335&,.,%%'<!"1"!%!0%'H2,$$(<*32!%#'
<*;' 3*&$!+' *&' -' <*;' 3*&$!+' +C$!"*@!/'
%-"("2-%5';F-/:-9'3*&$!+I6'
7''J,2-'/!'2-9:)-'-'+*&$1"*+!%'<!"19:!"!%'/*"+1"K'
'- ' ;0+,3' -$' -$' !"!+%3,;,&' 2("5$-%3-'
B&-%"-+,$%-%4-'4-/='
'- ' ;E9'+C31"@!"1"'L'53(/'(%'2F"6'
53
"!!!#!$%&$'()!*+,&-$./0!0(1$$2!34(-$/0!*+!%!5-6('7)-$8!
9%$&:;$! <=:>0(($1(! ?,7710;@2! =+;>+7! AB66%!
*+! %! 716?0C(0/6$1$2! ./! 5'&C:;! (07%('44! D! 8&'$2!
A:7)! (0AE(C3;2! =+0(1$$! *+;)+$;'! %! 5-60(5060$1!
*F9%*:$G5-6('7)-$8!9%$&:;$H
!"!!I07)0;!85%$:/J!A%!%!5-6$%&$'()!>F78C%!5%7)!%6!
3;$+/6$-$8! $%&$'()! >F78C%! <=:>0(($1(! ?,7710;@!
(00/0$$2! +((0$50! A%;7:/%;! *:9:72! K/0&0!
K.(C'48(! 5+7)0! 0(! %! ='&*%/60&5+6402! =+50(!
=07/.&,(A0$H
"!!#!5-6=0(07-$1!0(34(-$./0*:&!%6$!/:A%!;0!$3($/0!
?0(!*3650$(0;,(!%!K/%9!%(%$$H!
"!!#! 5-6$%&$'()! >F78C'$! A%/6;'(%$! *3640;! ;0=!
/6%4%>!*+;)+$;+H
"!!#! *./6,(.*0$! ;0=! /6%4%>! A%/6;'(;+2! A%! %6!
(00/0$$2! A%! ('$A%$8! /.&,(./0*! 5%;;%*! &%C$%2!
A%! ?:()+*2! 5%7)! A%! =E*3>./.40;! 6%5%&:*!
$%9%/6$%(A%$8*H! L:A%! ;0! /60&0(C0! /6.$! %!
*./6,(.*0$J!#!50/6.()0*!0(*0&,(./0!.&>0*.40;!
='&*%/60&5+640;!5+6/7'($%//%!=07H!
"!!#6! M;! /%C'$! 4+6$:;/'7%! .&>0*.40;! %! *./6,(.*! =07?0(0(! %! A%$'():/! /6%45';):*;%*!
./! 0(1-&'/:*;%*! <*+/?0/6,($/.7E! 40&0;>06./0*2! 0(0*$&:='7;0/0/! *:=9%$+4+(+$'/2!
*3&;)060$5.>0(0=N!+&';)0(5@H!
"!!#6!M;!7163(1/!5%/%(8&0;>/60&0!0(0*$&:=:/!*./6,(.*J!K/%*!;:&='(!A%/6;'(%$+!*3&,(=.;)0*!
*363$$!/6%4%>!A%/6;'(;+H!O+6'&8(%7!:$$A:;+!A%/6;'(%$&%!*./6,($H!
"!!D!4+6$:;/'7+!&0;>/60&&0(!5%;!?0(/60&0(50J!
! P! !07)!/60(09!%!$B(;):='/!0(*0&,(./0!K.(C'48(2!%=0()0;!*0&0/6$,(!%!*./6,(.*!;0=!=07?0(0(1!
=E*3>./0!0/0$.;!$'5:6A%$!%!?0(0/(070/!7162!
! P!07)!A14+6$:/-$.*2!%=0(()0(!0(*0&,(A0$1!%!$B(=0(070>./H!
"!!#!7163(1/!5%/%(8&0;>/60&!K/%$(%*:6$%$'/'A:6!=+;>+7!%!*350$*061*0$!A%/6;'(C%J!
! P! !:()%;!0(0*$&:=:/!K/%$(%*:682!%=0();0*!%!?0/6,($/.70!DDQ!./!DRQ!S!*363$$!5%;H!
! P!?3(>0($!$-9F/B!0(0*$&:=:/!%(C6%$H!
! T ! '&=+()0;!K/%$(%*:6$%$'/+!A+4%!5+//6%?:&>-$A%$%$(%;!*'&:/:>'/$!:*:6A%$!./!.&5.;)$0(0;-$+!%!
7%&%;K+'$H!
54
! " ! #! $%&&'#(()*+*! $#&',-./! 0..0,123''0/! $%45! #! 6&#*.#7%'+! (38%.-23&/! 9:;<0&! =>.?0.@&&0.!
0..-*%**!*)8A&BC!
D!!;'! 0.07*2%E%&! F0'0*@70*! *0.G0&0,! *0702G0! .0! E30.1**! #'*! 045! =>.?0.*! 0.07*2%E%&! #.G'#*(#!
6&#*.#7%'*#*G#C!
D!!"#! #! *-87-(0.! F#45! #! 41'F0'0*@7! &@2H.*/! #77%2! #! F0&'@.507! 0.702H.@&0! @2?07@(0,! #'*!
=0.*@*.0,H.!$3F#*#.%&!E-27#&'02F3'(0,!70..!736&02@.*0*,3C!
D!!;!F#&#.+!*#.8#!@&!#'!045&@4!F#&#.+*#2*+!.0E0'0!,#45%,!E#4#&!$1=%72#!$0FH.$0*!@&!@4@&3!
&@2H.@&070*!%7%'$#*I!0'070*!,0!@23,*&0!E04C!
! J%$#!,0!@2G0,!#!F#&#.+!*#.8-F#.!#'!0.07*2%E%&!F0'0*@707$0'C!
D!!;!7@&'H.@7!41'*!(%6&-*!73/!#E3!@4@&3!&@2H.@&070*!%7%'$#*C!KF#*%&#,!(-,G%,!#!F#&#.+F#./!
=17@88!=H441.040&!F#&#.-&!0&0*@,C!J%$#!,0!32-,5)*&#!#!41'*!&'0E@.507!F#45!-..#*%7!=0.@C!
D!!;!41'>.1&!F#&#.+20,?&'02*!&%$#!,0!E02)*&0!F)'(0!F#45!(-2E3.50,!E-&!=%.5#?@7(#C!J%$#!
,0!*#2*&#!=%.5+F)'!#.-C!

!"#$%!&'(#)**+',+-'+*.'/'0/1*234/.)'
5./16.31.7

89:;<=>'?@ABC'D'>E?=;9B9CF@G9H9IJ9=7
!;'! L,! 7@&'H.@70! &'-E%&! @2*@70&)*$0*1! F#45! BG2#$#&',%&)*$#*+! #,5#4%*!
*#2*#.E#'C
M
 @&'H.@7@*!#?G#!.0!045!45NG*1$0.50,!F#45!045!"3F#*#.%&!J'02F3'7>'8%,*(#,/!#!
E04=0.0.1!70'0.@&!(3'*%&)*-&#!@2?07@(0,

55
RO
! !
!"#$%&'()*+,+%-$*.&'.",
/'0.*1#2+1'+,(",0+31*&'2),
!"""!#$%$&$"! '("! )%*+&$*"! $+,%-('&$(+$.*"! /*"! (%$.$0)-*"!
! ! ! ! ! ! !
1+)$+%*"/*")"23.3,$"4*+%-("4-$5)"/)%6")4)-)%(." !
/(5+*)73),%-68"! 3"! (%$.$0)-*"! +*'3+23-56"! '("!
$+,%-('&$(+$.*"! /*"! (%$.$0)-*"! *93+*-*)06"! :-5)"!
/*"3-$'*"-6,4(+/*-*;
!!<("! ,'3)%*&$"! )4)-)%(."! /$+"! 4-$06"! %-6=>+/"! /*"!
!""
')?.(;
!" !"@'3)%*&$"! 1+%3%/*)(+)"! /$+"! 4-$06"! )4)-)%(."!
/(5+*)73),%-68
!" !"A"1+)$+%*"/*")"(54.*"-*0*-73-(.",)("/*")"'.6%$"
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
?3$.*-(.B
" A"1+)$+%*"/*")A."'(-6&)B
" A"/(46":*')-*"(%$.$0)-*;
!!C4)-)%(."! %-*?($*"! (%$.$0)%"! D$"! )D*0)%"! 4*"! 3"!
!""
,(4-)2)&6"! ,%)?$.6B"! %*-53-*0$,%*+%6;"! C%(+'$"!
! ! ! ! !
'>+/")D*0)&$":*-(."4*",(43-%B"),$=(-)&$A76"'6" ! !
! ! ! ! ! !
,(4-)2)&)"4*"')-*"1.",4-$E$+$&$"*,%*",%)?$.6;"<(" ! !
)D*0)&$"! ')-'),)"! 4*"! F(,)"! 5*,*$"! /*"! '6.')%"! ,)("!
4*"3",(4-)2)&6"53).*;
!!C'*,%"! )4)-)%"! +("! *,%*"! /*,%$+)%"! (%$.$06-$$"! /*"!
!""
'6%-*"! 4*-,3)+*"! G$+'.(,$7"! '34$$H"! '("! ')4)'$%6&$"!
:0$'*B"! ,*+03-$).*"! ,)("! 5$+%).*"! -*/(,*"! ,)("!
/*"! '6%-*"! 4*-,3)+*"! .$4,$%*"! /*"! *94*-$*+&6"!
D$"! '(+3D%$+&*B"! '("! *9'*4&$)"! ')0(.($"! 1+"! ')-*"!
56
"#$%&$"! "'! ('&'&! )$*$+#,"-! .,*! ("/&$"! '*$,!
($/%0"*$! /$%(0*%"),1$! ($*&/'! %,2'/"*3"! 10/-!
.$! %'(/"4$25$/$! %"'! ,*%&/',/$! (/$"1"),16! #'!
(/,4,/$!1"!'&,1,7"/$"!"("/"&'1',8
9!!:0(,,,! &/$)',$! %'(/"4$25$"3,! ($*&/'! "! "4$"!
2/,;6!%6!*'!%$!;0"#$!#'!"("/"&'18
9!!<#$%&! "("/"&! (0"&$! +! '&,1,7"&! .$! #6&/$! #0(,,!
#'!4=/%&"!.$!($%&$!>!"*,!?,!.$!#6&/$!($/%0"*$!
1,(%,&$! .$! $@($/,$*36! ?,! #'*0?&,*3$! %"'! "1$!
#6/0/!#"("#,&63,!+7,#$-!%$*70/,"1$!%"'!A,*&"1$!
%'*&! /$.'%$-! ."#6! "#$%&$"! "'! B0%&! ,*%&/',&$!
?,! ! (/$26&,&$! C*! #$$"! #$! (/,4$?&$! '&,1,7"/$"!
"("/"&'1',!C*&/D0!A"*,$/6!%,2'/6!?,!#'*0%#=*.!
/,%#'/,1$! ,A(1,#"&$8! :0(,,,! *'! &/$)',$! %6! %$!
;0"#$! #'! "("/"&'18! <#&,4,&63,1$! .$! #'/63"/$! ?,!
C*&/$3,*$/$! /$"1,7"&$! .$! '&,1,7"&0/! *'! &/$)',$!
$B$#&'"&$! .$! #6&/$! #0(,,-! #'! $@#$(3,"! #"7'1',!
C*! #"/$! "'! 4=/%&"! .$! ($%&$! >! "*,! ?,! %'*&!
%'(/"4$25$"3,8!E'!3,*$3,!"("/"&'1!?,!#")1'1!%6'!
1"!C*.$A=*"!#0(,,10/!#'!4=/%&"!%')!>!"*,8
9!!F$A($/"&'/"! %'(/"B$3$10/! (0"&$! +! /,.,#"&6! C*!
&,A('1! B'*#3,0*6/,,! "("/"&'1',-! #$$"! #$! (0"&$!
(/040#"!"/%'/,8!E'!"&,*2$3,!%'(/"B$3$1$!#"1.$!"1$!
"("/"&'1',!G(6/3,1$!A$&"1,#$!"##$%,),1$!?,!(6/3,1$!
.$!(1"%&,#!.,*!(/0@,A,&"&$"!(6/3,10/!A$&"1,#$H8
9!!E'!16%"3,!*,#,0."&6!"("/"&'1!*$%'(/"4$25$"&I
! !D!"&'*#,!#=*.!"#$%&"!$%&$!#0*$#&"&!1"!,*%&"1"3,"!
$1$#&/,#6-
! !D! "&=&"! &,A(! #=&! *'! %D"! /6#,&! C*! .$#'/%! .$!
"(/0@,A"&,4!J!0/68
57
!!#$%&$'(")("%"*+,&"-(.(-/+-0,1%"2,3'&"2+,(2'+-0,"
!"" ! ! ! ! ! ! !
)("! 2%,2%-"! 45$"! 60$27&("! )("! 8+)(,9:"! ;2+%'(7&"!
! ! !
5$'+')(%0$%")&$"<-&.3"*($(-%'+-0,"20"%=0-&">&" ! ! ! !
! ! ! ! !
,3;%7&?,";3";("-32(%;23"2(,"<07&$"@"+-("5$%&$'("! ! ! !
! ! ! ! !
)("%")(;2A&)("2%<%20,")(";20-*(-(12+,(2'+-0," !
)("2%,2%-B
!!C'($D&(E"5$"2%.0,"5$"2%-("2%<%20,"=+&,(-0,0&";%0"
!"" ! ! ! ! ! ! ! !
2%<%20,"! -(.(-/+-0,0&"! <($'-0"! %*($'"! )("! 2,3'&-("!
45$"! 60$2D&("! )("! 8+)(,9"! (;'("! 23.0'"! ;%0"! ,+/&':"!
! ! ! !
;+,&2&'%D&"5$,+20&-(%"%2(;'0&%")("23'-("0$"2($'-0" ! ! !
! ! ! !
)(";(-/&2("%0'+-&.%':")(+%-(2("(;'("<+;&=&,";3" ! ! !
F(")('(-&+-%'B
!!#$"! '&8<0,"! 2,3'&-&&"! =+&,(-0,0&:"! $0"! 5,"! 08<,(7&"!
!""
$&2&+)%'3"20"%<3")&-(2'")(",%"-+=&$('B"
!!G%<%20,"=+&,(-0,0&"$0"'-(=0&(";3"F(")(;2A&;"5$"
!"" ! ! ! ! ! ! ! !
'&8<0,"60$2D&+$3-&&B
!!C<%-%'0,"! $0"! '-(=0&("! 0'&,&.%'"! )%23"! %"! 23.0':"!
!""
! ! !
)%23"<-(.&$'3")(6(27&0$&"/&.&=&,(:")%23"<&(-)(" ! ! !
! ! ! ! !
%<3";%0"<-(.&$'3"%$+8%,&&")("60$27&+$%-(B"H0" ! !
!! ! !
)(8+$'%7&""$&2&+)%'3"%<%-%'0,")08$(%/+%;'-3E" !
<($'-0"! %"! (/&'%"! +-&2("! <(-&2+,:"! %;&*0-%7&"!
! ! !
(I%8&$%-(%"%2(;'0&%"5$'-?0$"2($'-0")(";(-/&2(" ! ! !
%*-(%'B
!""J($'-0" ;&*0-%$7%" )08$(%/+%;'-3:" %2(;'" %<%-%'" (;'(" 2+$6+-8" 20" $+-8(,(" >&"
-(*,(8($'3-&,(" %<,&2%=&,(" 4K&-(2'&/%" <-&/&$)" )&;<+.&'&/(,(" )(" L+%;3" '($;&0$(:"
K&-(2'&/%" <-&/&$)" 2+8<%'&=&,&'%'(%" (,(2'-+8%*$('&23:" K&-(2'&/%" <-&/&$)" <-+'(27&%"
8()&0,0&BBB9B
!""M'%7&%" )08$(%/+%;'-3" )(" 23,2%'" 20" %=0-&" (;'(" 0$" %<%-%'" (,(2'-&2E" %2(;'%" '-(=0&("
6+,+;&'"5$"2+$)&7&&"$+-8%,(")("0'&,&.%-(B"C2(;'%"(;'(")(;'&$%'"(I2,0;&/"0$(&"0'&,&.3-&"
2%;$&2(B
!""C<%-%'0,"(;'("(2A&<%'"20"@";&;'(8(")(";&*0-%$73E
" "?" +" ;0<%<3" <($'-0" (/&'%-(%" 6+-83-&&" 0$(&" <-(;&0$&" <-(%" 8%-&:" 2%-(" 5$" 2%." )("
60$27&+$%-(" $(2+-(;<0$.3'+%-(" %" %<%-%'0,0&:" <(-8&'(" (,&=(-%-(%" ;0-<,0;0,0&" )("
%=0-&N
58
! "!#!$%&'()*+,!-.(/%0,!1.*-('!.2%-)(.)!$'1()3*0,45%(%%6
7!!8#*.0-)+%!3*-#-9.)'*)!$-)+%)!9'/*.)2#)$-(,!9.!0,40)-!0'!):'(%;
! !"!4)!#!%*$-)4)+%.!.4.0-(%0,!)!0,(.%!-.*$%'*.!.$-.!0'1(%*$,!3*-(.!<<=!>%!<?=!@6
! !"!4)!#!1(%5,!.4.0-(%0,!!0'!3/1,/A*-)(.6
! !B(#(%4.!9.!0#*.0-)(.!4)!$'($)!9.!)4%/.*-)(.!1#-!0)'5)!9.C.0+%'*%!%(./.9%):%4.!>%!
)*'4.)5,!&)()*+%)6
! !D)0,! '-%4%5)+%! '*! 1(.4'*&%-#(E! 2.(%F0)+%! 9)0,! 1(%5)! .$-.! 9.! -%1! :%1#4)(! GH! IE! 0'!
0#*9'0-#(!1.*-('!3/1,/A*-)(.6
7!!D.$C,>'()+%! 0#/14.-! 0):4'4! .4.0-(%0! 3*)%*-.! 9.! )"4! 0#*.0-)! 4)! #! 1(%5,! .4.0-(%0,! 0'!
3/1,/A*-)(.6
7! !J.*-('! )! .2%-)! #(%0.! 1.(%0#4E! 3*! 0)5'4! 3*! 0)(.! 0):4'4! 9.! )4%/.*-)(.! .4.0-(%0,! $)'!
0):4'4!1.*-('!):'(%!$'*-!9.-.(%#()-.E!)0.$-.)!-(.:'%.!3*4#0'%-.!#:4%&)-#(%'!9.!'*!
0.*-('!9.!$.(2%0.!)&(.)-6
7!!K)41)! F.('4'%! 9'/*.)2#)$-(,! >%! 14)0)! $'1#(-'4'%! 1.*-('! F.(! )4! 0)(0)$.%! 1#-!
)-%*&.!-./1.()-'(%!C#)(-.!(%9%0)-.!>%!1#-!1(#2#0)!)($'(%;!*'!4.!)-%*&.+%6!L'!)-%*&.+%!
*%0%#9)-,!0):4'(%4.!.4.0-(%0.!0'!-)41)!F.('4'%!9.!0,40)-6
7!!I1)()-'4! 9'/*.)2#)$-(,! ./%-.! ):'(%! 0)(.! 1#-! 1(#2#0)! )($'(%6! M)*%1'4)+%! F.('4!
0'!1(.0)'+%.E!/)%!)4.$!3*!-%/1'4!0,40,(%%!2.(-%0)4.6!L'!3*9(.1-)+%!*%0%#9)-,!N.-'4!9.!
):'(%!0,-(.!1.($#)*.!$)'!)*%/)4.6
7!!L'!$0'C'*9)+%!*%0%#9)-,!$-)+%)!9'/*.)2#)$-(,!9.!0,40)-!0'!):'(%!3*!)1,!$)'!3*!)4-!
4%0O%96!L'!#!-(.0.+%!*%0%#9)-,!$':!'*!N.-!9.!)1,!9.!4)!(#:%*.-6

!"#$%&"'#("#)"(*$+,-#+./(*/#-0(*$%.,-%0-#
1/#%*-2-3+$/

(4#56789:954;#<6#57=8>:?96#;>@9A<A9#
BC:=CDA748=7E
!! "#$#%&'( )&*+,#-.#/%$0( 1.+23+,( +&*,$.#/,( *#%,$3#',( -#'.$341#53',( /#&(
$,131'#53',6
7$,)#238'('#(&+("&+1%(),(1.',1%#$,(/#&9(:+('3"/#(#1,/%&3#9('#(&+(1,+%$&(),(/,$-31,(
#&%.$3;#%(",+%$&(#(4("$.1,/#%(:+(*.)(1.$,/"&+;0%.$6

59
SK
"#$%&'()!*"+*,-./0'/
12342567896:!47;<6<
"!!#$%&! '$()*! '+,-./0*! 1(+23+! '$01/$+24! 1.! '+5+$6%!
'$%70/42/%!68(+&!64!'+,-0(46.%9!1'+:+76+1;!6%6%1.%!
-.4&6,! 5+&'+(%&6+1;! 54! '+,-./.%<! =/+$>! 6.%! 2%! (!
1?:4&%!1!68(+&+*!64!'+,-0(46.%@
"!!#$01/$+2!6%+&'8242/%!5!%:%=/$.A=%2!1.%/%!;43460*!54!
=8B%:@
! C-&D!+&'+2/%!'$01/$+2!+&!1.%/%@
! E' ! $%&!64'FG460*!581+B60=4!4:%B+!(D':4A3+(460*!!
()3$%(6>3+!/%:%14H
! E!'$%&!7.1/%60*H
! E!'+!=4-&+*!'+,-./0@
"!!#$01/$+2! 2%! '+/$%B6>! '+,-0(4;! 4! 1=:4&+(4;! 64!
1/4B.:6+*! '+($A3,<! =/+$)! 6%(D/(8$4! /%':+@! I=!
,*.%1/6./%! -%3:.7=,! 64! $,=8(6.=<! 54B%5'%7/%<! 4BD!
B+:! '+($A3<! 64! =/+$)! 2,! '+:+-0/%<! 1/4B.:6)@! J.=&D!
6%&8(42/%!/%:%1+!64!'+;43!&+1=D!4:%B+!64!*K==)!
'+($A3@
"!!L%6/+!'$01/$+2!6.%!2%!,$7%6)!64!'+,-0(46.%!+1+B4*.!
M($8/46%!&%/0N!1+!560-%6)*.!OD5.A=)*.<!5*D1:+()*.!
4:%B+! *%6/8:6D*.! 1A3+'6+1;4*.! 4:%B+! +1+B4*.<!
=/+$>! +! '$01/$+2.! 6%*42?! '+/$%B6>! (%&+*+1/.! 7.!
1=?1%6+1/.! 1! 60*<! '+=.4P! 6.%! 1?! '+&! &+5+$+*!
5+&'+(%&6%2!+1+BD!4:%B+!.*!/4=8!+1+B4!'$%&/)*!
6%'+1=D/:4!'+=D6D!/)=42?A%!14!'+,-0(46.4!'$01/$+24@
60
!""#$%&'()*'+,"*("+$-"(./"0("),+'"*,%1(&'"0"2130+1$4$56
!""7,*+$" 2130+1$4" 589:" 2$:93;(<" ),+'" $)" =" 1$>$;" ("
$0$./-" >+$1?" *,5(4@" 0>@0,*$0+'" (" ;,)$5$0+'"
(&,.$" $0$./" 0$" A*39,*B5'" C/A'D>B5'-" A5/0&$;B5'"
(" ):E,;*B5'" 0D%$2*$0<(5'-" (>" 0@" 2$:F,*?" ("
'*C$15$;(*?"$"+$5-"9,".,A2,F*?"2$:9'+',"2130+1$4("
*,0'," 1'A'>G6" #,+'" 0(" *,05@" %1(<" 0" 2130+1$4$56"
H'0+,*',"("@)19.:"2$:93;(+,I$5"*,05@";/>$*G;(<"
),+'-" >+$1?" 0@" 5&()E'," (>$" =" 1$>$;" (" 4,)'*," 2$)"
)$%I()$56"JD%$;G;(4+,"2130+1$4"("4,%$">G.,&"5'5$"
)$0(%:"),+3-">+$1?"0@"5&()E',"(>$"="1$>$;6
!""K$;1D%$;G"+,2&$+("0("589,"A;BE'<";"2132(),"A(2*:+'("
2130+1$4("("589,"0280$.'<"2$2G&,*'*/6"L,)$+B>(4+,"
0("+,2&?%$"2$;1D%:"2130+1$4("M)$0+:2*?">$;$;?"F(0+'"
("2&(0+$;?"F(0+'";".&3A>$0+'">$;$;BD%"F(0+3N6
!""K130+1$4"*'>)/"*,*,D%G;(4+,".,A")$A$1:O
" P"(>"4,"A(2$4,*B")$",&,>+1'D>,4"0',+,Q
" P"(>"0("*,D%&()'&"(02$R"S"%$)'*:6
!""K1,)" ;/21GA)*,*35" *G)$./T$2&GD%*:+35" A.,1(F("
;$)*?%$" >(5,R(" M2$)I(" 5$),&:N" ;9)/" ;/.,1+,"
AG0+1F>:"2(1*?%$"U,*,1G+$1("A$"AG0:;>/"("2$F>(4+,-"
>B5" 0(" 0D%&()3-" (02$R" V" %$)'*/" 21,)" $+;$1,*35"
$)+$>$;,4"AG+>/TA.,1(F(";$)*?%$">(5,R(6
!""#G;(4+,"2$A$1O"(>"F'(2$F>(";(1'F("(&,.$"F'(2$F>("
;(1'F(" *(" $2&(D%$;(*'," M;" AG;'0&$0+'" $)" 5$),&:N"
02()*,"(&,.$"0'&*$"*(1(A3-"*,D%(4+,"0'"4:";/5,*'<";"
(:+$1'A$;(*$5"0,1;'0*$5"0+1,)'0>:-"21,+$9,"589,"
./<"2$E>$),*G6
!""K1'" ;/2&(D%$;(*3" ;B%1,;*?%$" +,&,0(" %$" *'>)/"
*,*(2WR(4+,"21'(5$"2$)"+,F@D$:";$)$:6
61
"!!#$%&'()%! *%+$(%! ,%! -.,/$.! '0*1+%2! &'(%,!
&'345*%-$%6
"!!7+5,0+'8!,%!-./1!&'345*%29!%)!,&%:';9!%)!8.!'($*$:-.!
&'<)':.-=9! -.0.,-5! %;.>'! -.,&+1*-.! ?3-@38.6!
A$):B! ,*'8! &+5,0+'8! -.+'C'>.+%80.D! -.EF%80.! ,$! F'!
,)'-0+';'*%2!*!%30'+$C'*%-'/!,.+*$,-'/!,0+.:$,)39!
%>B!,0.!,%!*BF;$!&'<)':.-$36
"!!7+.!*%<3!>.C&.(-',2!8.!0.-0'!&+5,0+'8!*!,G;%:.!,!&;%0-=/$!-'+/%/$!%!-%+$%:.-$%/$!H,/.+-$E%!
'!-5C)'-%&I2'*=EF!C%+$%:.-$%EF9!.;.)0+'/%@-.0$E).8!)'/&%0$>$;$0.9!4$*'0-'/!&+',0+.:59!666J6
"!!K%<%! -%&%+'*%E$%! 4.F;$()%! 8.! .;.)0+$E)=! ,&'0+.>$(D! /L4.! ,%! &'345*%2! $>%! *! >.4-=EF!
&':/$.-)%EF!&'345*%-$%6!M.!3+(.-=!*=;3(-.!-%!&'34$0$.!*!:'/1E-',0$6
"!!M.!*B>%*.-=!N!>.C&.(-',0-=/$!,B,0O/%/$D
! P ! !8.:-'3!);%&)'39!)0'+1!C%>+%Q38.!*C-$)3!&+.0;%)39!)0'+1!*!&+5&%:.!-.?3-)(-',0$!&+5,0+'8%!
3*'R-5!&+.0;%)!&%+BS
! P ! !0.&;'0-G!&'$,0)3!C%>+%Q38GE3!%)O/3)'R*.)!&+.F+$%0$36
"!!T*'83!-%&%+'*%E$3!4.F;$()3!C%&18%80.!*4:BD
! P ! !:'!.;.)0+$E).8!,$.0.9!)0'+.8!-%&I0$.!8.!/.:C$!NNU!%!NVU!KS
! P!:'!.;.)0+$E).8!C1,3*)B!0B&3!W3C./-.-$.X6
! Y ! %4:1! EFB>%! 0=)%8GE%! ,%! C%&'8.-$%! :'! .;.)0+$E).8! ,$.0.! /L4.! *$.,2! :.Z-$05*-B/!
&'<)':.-$%/9!-%!)0'+O!,%!-.*C2%F38.!C1+3)%6
! [ ! )!&'345*%0.!&+.:;4'*%E5!)1>.;9!'*.+0.9!($!/1!C1,3*)%!,&+1*-B!0B&!&';%+$0B!P!>$&';1+-%!\]!
[!,!3C./-.-=/!*':$('/6
"!!^;.)0+$E)=!)1>.;!G&;-.!+'C*$Q0.!&+.:!C%&'8.-5/!:'!.;.)0+$E).8!C1,3*)B!0B&3!3C./-.-$%6
"!![)!8.!-%&18%E5!.;.)0+$E)=!)1>.;!%;.>'!)1>.;!-%!&%+3!&'<)':.-=9!/L43!,%!*B/$.Q%2!8.:$-.!*!
%30'+$C'*%-'/!,.+*$,-'/!,0+.:$,)39!%>B!,%!C%>+1-$;'!-.>.C&.(.-,0*36
"!!_',)%!*%<.8!4.F;$()B!%!&;%0-$()%!+3)1*-$)%!/L43!:',$%F-32!*.R/$!*B,')G!0.&;'03!%!/L43!
-$.).:B!,&L,'>$2!&'&1;.-$-BD!-.:'0=)%80.!,%!$EF6!
"!!A$):B!,%!-.:'0=)%80.!.;.)0+$E)=EF!)1>;'*!:',)'3!4.F;$()B!&+$!4.F;.-56
"!!K1<! &+5,0+'8! 3*'RQ38.! &%+39! )0'+1! /L4.! -$.).:B! ,&L,'>$2! &'&1;.-$-B6! T'! 4.F;$()'3!
/%-$&3;380.! '&%0+-.9! *4:B! 4.F;$0.! *! C*$,;.8! &';'F.6! A$):B! -./$.+0.! *=&%+-5)'/! -%! ','>B!
%-$!C*$.+%016
"!!A$):B! -.&'-1+%80.! ,*'83! -%&%+'*%E$3! 4.F;$()3! :'! *':B! %;.>'! $-.8! 0.)30$-B6! A$):B! 83!
-.3/$.,0Q380.!&':!*':'*':6

!"#$%&'&()*&)+,&)+-)./0.*-0-)123./)1")4.$*-,-&

456789:;<8)=:)>:)5?@A:>8)B7C5D>E@5)
FA5=DA867:G
`.-0'!&+5,0+'8!'>,%F38.!*.R%!CF':-'0$0.R-=EF!%;.>'!+.EB);'*%0.R-=EF!/%0.+$1;'*6
a:'*C:%80.!F'!-%!C>.+-O!/$.,0'9!%;.>'!%)!0%)O!/$.,0'!EF=>%9!0%)!%30'+$C'*%-O/3!
,.+*$,-O/3!,0+.:$,)39!)0'+O!C%>.C&.(5!8.F'!;$)*$:1E$3

62
SL
!"#$#%&"'()*(")"+*,"'
-.)&"/0&*'&./1$0*
!""#$%&" '$()" *')$+,)" '+-./0()" '$%,%$01%" 2+()&0.)" -+"
*')$+,)"(+3%"2+'$+(%4"2%'$+(0.+"*')$+,+"2+()&0.+"
-+"*')$+,)"$+-$%30"'$)0-(+/+.5+"(6%")&7)()$2)6108
!""9%"0-:./*;01%"2+'$+(%"6"')1%7)<"-+":+,%.8
" =%&2)")&:.)'01%"6()/)"2+'$+()4
" >"'$%&%2"2+').201%"')6)&)"+.0"0-'%$%1%"$%-%$()+$?
" >"'$%&";03;%2/%<?
" >"')"(6+:0"*')$+,08
!""9+'$+(+"<)$+",010"2+<%3;%2+"2+"61+,0.2)"')&.+7)?"
:0" /%" 1)'.)12)" )&')$2+8" @)" ')61+(01%" .0:+.20:" 2+"
')&61+(%:" '$%(%$01%?" &+" /%" ')($302+" 2+" :+1%$)" 61%"
7+" ')61+(0.0" 61+,0.2+8" =" 2),%2%<" " '$0<%$*" 7+" 2%"
').+7+/1%" 2+" '$%(.%:)" .0:+.2%" &%6:%" +.0" 2+" <%A:)"
')($302)8
!""9+'$+(+"20"'$0<%$2+"-+")6%,%"B(:./*;2)"-")1$)50C?":0"
20<+/)"*61$%-20A"D-0;20A?"6%2-)$0;20A"02"<%21+.20A"
6')6),2)610?" 1%$" -+" )6%,%?" :0" 20<+/)" " 0-:*3%2/"
02" -2+2/+?" $+-%2" ;%" 6)" ')&" 2+&-)$)<" )6%,%?"
:0" /%" )&7)()$2+" -+" 2/0A)()" (+$2)61" 02?" :0" 2+&-0$+"
*')31%(+2/%"'$%&A)&20A"2+()&0.8
!""9+'$+()" /%" ')1$%,2)" 0<%10" ')&" 2+&-)$)<" 02"
-+7)1)(010?"&+")61+2%"0-(%2"&)6%7+")1$):8

63
"!!#$%&$'(! )$*+(! ,%(&$-).$.(! (/&(01! 2/$&3.41! (5! 6!
)3/! 17! (23-3! -&38! 18+,437.! 17! 87$7.$! $)1! (23-3! +1!
719$.(!,2/&3871*!:81;71*<!2378(&1;71*!17!937/$)71*!
2%(2(-7(2/1<! ! ;3! 2(! ,2%(2(-).371! 17! '(5371! %&1!
,%(&$-1!7$%&$'3!17!;3!23!8$'35$.(!73'$&7(2/1=
!> ! /&(01!23!73!293.(!1?&$/1!8!7$%&$'(=!>/&(01!73!293.(!
;12/1/1!17!'85&@3'$/1!7$%&$'3!&$837!;3!2(!2/$&3.41!(5!
6! )3/! 17! %(5! 7$58(&(9=! A&$71/3! 7$%&$'(! 17! 7.373!
%&1+).,;+3!18'37!5(23?$!(/&(+<!+1!2(!9)$.41*!(5!6!)3/=
"!!B(!7$%&$'$!53),.3!2(!)$*+(!%('&4173!7$%&$'3!'&(;3<!
+$&!)$*+(!%('8&(;1!(%3+)173=!#3!5(/1+$./3!23!'&(;1*!
%('&417!7$%&$'3!C5(2/(%71!+('172+1!53)1!17!%)$2/1;71!
53)1<!+1!2(!'!-)1@171!+('172+1*!53)('D=
"!!#$%&$'3!71+()1!73!%,2/1/3!-&38!7$58(&$E
! F!+(!.3!%&1+).,;37$!7$!3)3+/&1+(
! F!%&1-)1@7(G!,&(!5(+)3&!23!73!(*)$51=
"!!H&35! %&$87.37.39! %(2(53I18%1&$7.39! 8-1&$)71+$!
'(573?$! +$97$! C(5'127(! (5! 9(53)$D! '357(!
18+).,;1/3!%$&71!?373&$/(&!17!%(;$+$./3!'2$.!J!,&1<!5$!
23!(*)$51<!%&3537!(5%&3/3!18%,2/71!%(+&('I8-1&$)71+!
'(573?$!+$97$=
"!!K(51/3! %$8).1'1E! ;3! %(+&('! ?&3)71+$! $)1! %(+&('! 8$!
18%1&$7.3! ?&3)71+$! C?)353! 7$! 9(53)D! %$53! $)1! .3!
18%(2/$').37!9(;719!,5$&039<!?$!9(&$!8$937.$/1!
%((-)$4;37! 23&'1271! 037/3&<! 2$.! .3! %(+&('! )$*+(!
%(4+(5('$7=
"!!L35! 18%1&$7.39! &383&'($&.$! 71+()1! 73! %()71/3!
73%(2&357(!%(5!/3+(;(!'(5(=
"!!H(+&('$! ?&3)71+$! 73! (5%1&$./3! 935! ,%(&$-(!
7$%&$'3=
64
!""#$%&$'(" )(" *%+&$,-.$./(" 0(" 1+" %&21+/)(" +02/)("
%+34+5,(6" 0(" %*30$" $-2" 0(" 4$7(" )(%&$'2-)+1/2" '"
5(-+'$).*8
"# " 24+-2" )(" &$91/$'-.$./(" '$3(" )$%&$'(:" +5)(12/(" .+"
)$" %&(;-(5" '" %++,-$30()2" 1(&'216" 5$" 1(" 29+;)(/("
)('$&)+1/28
!""<$"'$3+"'$&)+1/".("/$")$%&$'$"14-$5)$"9")+&=$=2"2)"'(-.$')2=2"*&(5,$=2">)294+)$%(/+1/)$"
52&(4/2'$6"(-(4/&+=$;)(/)$"95&*7-.2'+1/6"+4+-.(?@8
!""A$3$"%$&)$"-24$-)$"%+1/$.$".("(-(4/&20)$")$%&$'$:"=+&$/(".+"*%+&$,-.$/2"'"%+;+.2B")+&=$-)("
*%+&$,(8"C%+&$,-.$./(".+"294-.*0)+"9$"5+=$0+"*%+&$,+8
!""D%&(=-.()$".("9"E"'$&)+1/)2=$"121/(=+=$:
" F" "9"'$&)+1/)2="'()/2-+="9$")$5/-$46"42"'"%&2=(&*")(%&$'2-)(;$"5(-+'$).$")$%&$'("29%*1/2"
%&(1(7(4"'+5)("%$&(6
" F" "1"/(&=20)+"'$&+'$-4+"9$"%&(%&(0('$).("%&(;&(/.$8
!""A$3+"%$&)+"-24$-)+"%+1/$.+"'(5)+"%&24-.*02/(:
" F")$"(-(4/&20)+")$%(-.$'+"4$/(&(")$%(/+1/".("=(5"EEG"2)"EHG"A8"
" F"'"+9(=-.()+"(-(4/&20)+"'/20)2I+8
" # " $%$0)$" %+'(9$'$" -$B4+" %+'9&+02" )(%+%&$'-.2'+" " 34+5+" 2)" &$9'(-.$'2" ;$&$)I2.+8" J("
*%+&$,-.$/("%+5$-.3(4"%&('(&2/(6"5$".("'/20)2I$",2%+-$&)$"KL"M"9"+9(=-.2/'()2="'+5)24+=8"
!""N+'1(="+5'2./("(-(4/&20)2"4$,(-"%&(5"%&24-+%+="'"+9(=-.()+"(-(4/&20)+"'/20)2I+8
!""J(".(")$%$.$-)2"(-(4/&20)2"4$,(-"$-2"4$,(-"9$"'+5)+"%$&+"%+34+5+'$)6";$".("%+/&(,)+"+,'(9)+"
9$=().$/2")$"%++,-$30()(="1(&'21*6"5$",2"1("29+;)2-2")('$&)+1/28
!""O24$-)$" %-+30$" '$3(;$" -24$-)24$" 2)" 4+'2)14(" %+'&32)(" )$" +B23.*" -$B4+" 5+1(;$.+" '21+4("
/(=%(&$/*&("2)"-$B4+"%+'9&+02.+"+%(4-2)(:")("5+/24$./("1(".2B8
" # " $"-24$-)2"5(142"1("9"-24$-)+"%-+30+")24+-2")("5+/24$./("(-(4/&20)2B"4$,-+'8
!""A$3$" )$%&$'$" %&+29'$.$" '+5)+" %$&+6" 42" -$B4+" %+'9&+02" +%(4-2)(8
<" -24$-)24+=" &$')$./(" %&('25)+6" %&(5'1(=" 4+" -24$/(" '" )$'%20)(=" %+-+7$.*8" #24+-2" )("
*1=(&.$./("'+5)("%$&("'"-.*52"$-2"72'$-28
!""#24+-2")("%+/+%2/("'$3("%$&)("-24$-)("%+1/$.("'"'+5+"$-2"4$43)+"5&*;+"/(4+02)+8"#24+-2".(")("
5$.$./("%+5"/(4+0+"'+5+8

!"#$%&#'$(")*%+,'+)'*)-#.%/)'0)'1!#")2#

$34567893':;<':;<=>45?>@8<A'=>'=>BC<D3'
3E368>F
A$3$")$%&$'$"'1(,*.("3/('2-)("'&(5)("=$/(&2$-(6"42"1("-$B4+"&(I24-2&$.+8
<$/+".+"+5)(12/(")$"9,2&)+"=(1/+6"0(";$")2"%$"'"%++,-$30()2"1(&'21)2"I()/(&6"4.(&"
.+",+5+"*1/&(9)+"%&(5(-$-28

65
SR ZA VAŠU BEZBEDNOST
Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre Nije predviđeno da aparat koriste deca ni hen-
prvog korišćenja aparata: Korišćenje koje nije dikepirane osobe kao ni lica bez iskustva i
u skladu sa uputstvom za upotrebu oslobađa poznavanja aparata.Mogu ga koristiti samo
proizvođača svake odgovornosti. aku su pod nadzorom osobe odgovorne za
Radi Vaše bezbednosti, aparat je napravljen njihovu bezbed-nost.
u skladu sa važećim normama i pravilima (Di- Decu treba nadzirati sve vreme da se ne bi
rektive o niskom naponu, elektromagnetskoj igrala aparatom.
kompatibil-nosti, životnoj sredini…). Pre punjenja, proverite da li je aparat isključen
Vaš generator pare je električni aparat: Koris- iz struje i da li je hladan.
tite ga u uobičajenim uslovima. Ne ostavljajte nikad aparat bez nadzora:
Generator pare je namenjen isključivo kućnoj - ukoliko je uključen u struju;
upotrebi. - sve dok se potpuno ne ohladi (jedan sat
Poseduje 2 bezbednosna sistema: nakon isključivanja).
- ventil za sprečavanje nastanka previsokog Grejna ploča pegle i postolje za njeno odla-
pritiska, koji u slučaju lošeg funkcionisanja ganje mogu biti veoma vrući i mogu prouzro-
ispušta višak pare; kovati opekotine: nemojte ih dodirivati.
- termički osigurač koji sprečava pregrevanje. Nemojte dodirivati strujne kablove grejnom
Generator pare uvek uključite: pločom pegle.
- u strujno kolo čiji je napon između 220 i 240 Aparat ispušta paru koja može prouzro-kovati
V; opekotine.
- u utičnicu sa uzemljenjem. Ako koristite Pažljivo rukujte peglom, naročito prilikom ver-
produžni kabl, uverite se da je utičnica bipo- tikalnog peglanja. Nikada nemojte usmeravati
larnog tipa 10A sa uzemljenjem. mlaz pare ka ljudima ili životinjama.
Svaka greška pri uključivanju na izvor napa- Pre ispiranja kolektora, isključite generator
janja može izazvati nepopravljivi kvar i pare i sačekajte 2 sata da se ohladi pre nego
poništiti garanciju. što ga skinete.
Pre uključivanja u uzemljenu utičnicu, odmo- Ako izgubite ili oštetite kolektor, zamenite ga
tajte kabl do kraja. u ovlašćenom servisu.
Ako su kabl ili kabl za paru oštećeni, moraju Nikada nemojte potapati generator pare pod
ih zameniti u ovlašćenom servisu da bi se iz- vodu ili bilo koju drugu tečnost. Nikada ga ne
begla svaka opasnost. stavljajte ispod mlaza vode.
Nemojte isključivati aparat iz struje povlačen- Aparat ne treba koristiti ukoliko je pao, ukoliko
jem kabla. Uvek isključite aparat iz struje: ima vidna oštećenja, ukoliko curi ili ukoliko pri-
- pre punjenja rezervoara ili ispiranja kolek- metite bilo kakvu neobičnost pri funkcioni-
tora; sanju. Nemojte nikada rasklapati aparat:
- pre čišćenja; odnesite ga u ovlašćeni servis da biste izbegli
- pre svakog korišćenja. svaku opasnost.
Prilikom korišćenja, aparat mora da bude na
stabilnoj površini. Prilikom odlaganja pegle na
postolje, uverite se da je površina na koju je
odlažete stabilna.

Sačuvajte ovo uputstvo

66
BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN AM ANFANG DER DE
BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE IHR GERÄT BENUTZEN.

BESCHREIBUNG
1. Bügeleisengriff 13. Dampfschlauch
a. Bügeleisen mit Focus*-Griff 14. Fach für den Dampfschlauch
b. Profi-Bügeleisen mit Kork*-Griff 15. Kalk-Kollektor
2. Präzisionsdampftaste (für konzentrierten 16. Bedienfeld
Dampf) a. Ein-/Aus-Schalter und Kontrolllampe
3. Dampftaste „Auto-off“
4. Präzisionsspitze b. Drehregler zur Einstellung der
5. Sicherheitsverriegelung (Verriegelung Gewebeart
des Bügeleisens auf der c. Kontrolllampen zur gewählten
Bügeleisenablage) Gewebeart
6. Abnehmbarer Wassertank 1,5 l d. Taste und Kontrolllampe des Kalk-
7. Bügeleisenablage Kollektors
8. Verschluss für die Befüllung des Tanks e. Taste und Kontrolllampe „Wassertank
9. Abdeckung des Kalk-Kollektors leer“
10. Taste der automatischen f. „Turbo“-Dampffunktionstaste /
Kabelaufwicklung „Vertikales Aufdampfen“
11. Fach für das Stromkabel * je nach Modell
12. Positionsstütze für das Bügeleisen

VORBEREITUNG
1 • Sicherheitsverriegelung Tischwasserfiltern der Fall.
• Wenn Sie diese Art von Problem haben,
• Ihr Dampfgenerator verfügt über einen ver-
riegelbaren Haltebügel für das Bügeleisen empfehlen wir Ihnen, herkömmliches Lei-
auf der Ablage, um den Transport und das tungswasser oder Wasser aus der Flasche
Verstauen zu vereinfachen: zu verwenden.
• Verriegelung - fig. 1. • Wenn das Wasser ausgetauscht ist, sind
• Entriegelung - fig. 2. mehrere Anwendungen erforderlich, um
Um Ihren Dampfgenerator zu transportieren: das Problem zu lösen. Es wird empfohlen,
- Setzen Sie das Bügeleisen auf die Ablage die Dampffunktion das erste Mal auf
des Dampfgenerators und klappen Sie den Wäsche zu verwenden, die entsorgt werden
Haltebügel über das Eisen, bis er hörbar kann, um zu vermeiden, dass Ihre Kleidung
einrastet. - fig. 1. beschädigt wird.
- Halten Sie das Eisen zum Transportieren an Beachten Sie:
seinem Griff - fig. 3. • Verwenden Sie niemals Regenwasser, Was-
ser, das Zusatzstoffe enthält (wie Stärke,
2 • Welches Wasser verwenden? Parfüm), oder Wasser aus Haushaltsgerä-
ten. Solche Zusatzstoffe können die
Leitungswasser Eigenschaften des Dampfs beeinflussen
• Ihr Gerät wurde für den Betrieb mit Lei- und bei hoher Temperatur in der Dampf-
tungswasser entwickelt. Wenn Ihr Wasser kammer Ablagerungen verursachen, die zu
sehr kalkhaltig ist, mischen Sie 50% Lei- Flecken auf Ihrer Wäsche führen können.
tungswasser mit 50% destilliertem Wasser
aus dem Handel.
• In einigen Küstenregionen kann der Salzge- 3 • Bereiten Sie Ihren Dampf-
halt Ihres Wassers hoch sein. Verwenden generator vor
Sie in diesem Fall nur destilliertes Wasser. • Stellen Sie den Dampfgenerator auf eine
Enthärter stabile, horizontale und hitzeunempfindli-
• Es gibt mehrere Arten von Enthärtern und che Arbeitsfläche.
das Wasser der meisten kann in Ihrer • Wir empfehlen Ihnen die Benutzung eines
Dampfbügelstation verwendet Werden. Bügeltischs, der für den Gebrauch mit
Einige Enthärter und vor allem diejenigen, einem Dampfgenerator geeignet ist und das
die chemische Produkte wie Salz verwen- über eine feste Abstellfläche für den Dampf-
den, können jedoch weiße oder braune generator verfügt, der ein metallenes Gitter
Spuren verursachen. Dies ist vor allem bei aufweist.
67
• Ziehen Sie den abnehmbaren Wassertank an • Die orange Kontrolllampe „Kalk-Kollek-
seinem Griff heraus (er befindet sich an der tor“ blinkt - fig. 17: Sie müssen Ihren Kalk-
Vorderseite des Dampfgenerators) indem Sie Kollektor ausspülen. Schalten Sie das Ge-
auf die Verriegelung drücken, die sich in dem rät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus
Griff des Tanks befindet. - fig. 4. der Steckdose und lassen Sie das Gerät
• Füllen Sie den Wassertank bis zur Maximal- Min. 2 Stunden abkühlen, bevor Sie den
standsanzeige. - fig. 5. Kalk-Kollektor aufschrauben.
• Setzen Sie ihn wieder ein und achten Sie
darauf, dass er hörbar einrastet.
• Ziehen Sie das Stromkabel komplett aus 6 • Dampfbügeln
der Kabelaufwicklung und entnehmen Sie Eco Intelligence
das Dampfkabel aus seinem Fach - fig. 6.
• Schließen Sie den Dampfgenerator an eine • Ihr Dampfgenerator besitzt ein elektroni-
geerdete Steckdose an - fig. 7. sches Regelsystem Eco Intelligence, das
den Dampfausstoß und die Bügeleisen-
temperatur in Abhängigkeit vom gewähl-
BENUTZUNG ten Gewebe optimal regelt: Dies verrin-
4 • Nehmen Sie Ihren Dampf- gert den Energieverbrauch und garantiert
generator in Betrieb gleichzeitig optimiertes Bügeln jeder Ge-
• Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter an. Er webeart.
leuchtet auf - fig. 8. Die grünen Kontroll- • Stellen Sie hierzu den Regelknopf auf die
lampen des jeweiligen Gewebefelds blin- zu bügelnde Gewebeart (siehe nachste-
ken. Die elektrische Pumpe Ihres Dampf- hende Tabelle).
generators pumpt nach circa einer Minute SYNTHETIK
und regelmäßig während der Benutzung (Polyester, Azetat,
Acryl, Polyamid)
Wasser in den Boiler. Bei diesem Vorgang
ist ein Geräusch zu hören, das durchaus SEIDE
normal ist.
• Der Dampfgenerator ist fürs Bügeln be- WOLLE
reit, wenn die grünen Kontrolllampen
dauerhaft leuchten. BAUMWOLLE
Bei der ersten Benutzung kann es zu ei-
ner unschädlichen Rauch- und Geruchs- LEINEN
bildung kommen. Dies hat keinerlei Fol-
gen für die Benutzung des Geräts und „Turbo“-Dampffunktion
hört schnell wieder auf. Öffnen Sie in die- • Ihr Dampfgenerator verfügt über eine
sem Fall das Fenster, bis Sie keine Rauch „Turbo“-Dampffunktion, die es erlaubt,
oder Geruchsbildung mehr feststellen einen zusätzlichen intensiven Dampfauss-
können. toß während des Bügelns abzugeben und
damit das Bügeln von schwer zu bügeln-
den Stellen, sehr dicken oder sehr geknit-
5 • Funktion des Bedienfeldes terten Stoffen zu erleichtern. Für den Ge-
• Wenn eine der grünen Kontrolllampen auf brauch dieser Funktion drücken Sie auf
Ihrem Bedienfeld blinkt, bedeutet dies, den „Turbo“-Dampfknopf auf dem Be-
dass Ihr Dampfgenerator nicht für das Bü- dienfeld, bis eine blaue Lampe aufleuchtet
geln des gewählten Gewebes bereit ist. – fig. 16.
• Wenn alle grünen Kontrolllampen dauer- • Um die „Turbo“-Dampffunktion wieder
haft leuchten, besitzt Ihr Dampfgenerator auszuschalten, drücken Sie erneut auf den
die richtige Temperatur und den richtigen Knopf und die blaue Lampe erlischt. Sie
Dampfausstoß, um das gewählte Gewebe können sie ebenfalls durch das Verstellen
zu bügeln. Ein Piepton bestätigt Ihnen, des Gewebewahlrads abstellen.
dass Ihr Dampfgenerator bereit ist - fig. 10. • Die „Turbo“-Dampffunktion schaltet sich
• Wenn Sie während des Bügelns ein hö- automatisch nach 15 Minuten aus und
heres Programm wählen, können Sie wei- kehrt zum ursprünglichen Dampfausstoß
terbügeln. zurück. Die blaue Lampe blinkt dann, um
• Die rote Kontrolllampe „Wassertank leer“ das bevorstehende Ende der „Turbo“-
blinkt - fig. 14: Der Wassertank ist leer. Dampffunktion anzuzeigen.
• Die blaue Kontrolllampe „On/Off“ blinkt:
Ihr Gerät befindet sich im Standby.
68
Die „Turbo“-Dampffunktion funktioniert 7 • Gezielter Dampfausstoß DE
nur bei den Gewebearten „Wolle“, • Ihr Gerät ist mit einer Funktion ausgestattet,
„Baumwolle“ und „Leinen“. Bei den an- die einen gezielten Dampfausstoß erlaubt:
deren Gewebearten ist die „Turbo“- Dabei handelt es sich um einen konzentrier-
Dampffunktion nicht erforderlich; die ten Dampfstoß, der an der Spitze der Sohle
Kombinationen „Synthetik“ und „Seide“ entweicht und speziell für gezieltes Bügeln
genügen. hartnäckiger Falten und schwierig zu errei-
chender Bereiche gedacht ist.
• Zur Dampfproduktion drücken Sie die unter • Drücken Sie, so oft Sie diese Funktion
dem Bügeleisengriff befindliche Dampf- benutzen möchten, den Knopf für den
taste - fig. 11. Die Dampfproduktion wird gezielten Dampfausstoß auf dem Eisen voll
durch Loslassen der Taste unterbrochen. ein - fig. 12.
• Falls Sie Bügelstärke verwenden, sprühen
Sie die Stärke immer auf die Rückseite der ACHTUNG! Benutzen Sie die Funktion
zu bügelnden Fläche. für gezielten Dampfausstoß mit Vorsicht,
da der Dampfaustritt äußerst stark ist und
Unser Tipp: Bei der ersten Benutzung Verbrennungen verursachen kann.
oder wenn Sie die Dampftaste einige Mi-
nuten nicht benutzt haben, müssen Sie
diese mehrmals hintereinander drücken 8 • Vertikales Aufdampfen
- fig 11. Halten Sie dabei das Bügeleisen • Um Kleidung aus Wolle, Baumwolle oder
weg von der Bügelwäsche. Hierdurch Leinen zu entknittern, wählen Sie das
wird das kalte Wasser aus dem Dampf- Gewebe und drücken Sie auf die „Turbo“-
kreislauf entfernt. Dampffunktionstaste / Taste „Vertikales
Aufdampfen“, um einen starken vertikalen
Dampfstoß zu erhalten.
Auswahl der Gewebeart: Ihr Bügeleisen • Für empfindlichem Gewebe wie Synthetik
heizt schnell. Bügeln Sie zuerst die Stoffe, oder Wolle ist es nicht erforderlich, die
die eine niedrige Temperatur erfordern, „Turbo“-Dampffunktionstaste / Taste „Ver-
und zum Schluss diejenigen, die eine tikales Aufdampfen“ zu verwenden; die
hohe Temperatur erfordern. Achtung: Einstellung auf „Synthetik“ und „Seide“
Wenn Sie zuerst Stoffe bügeln, die eine genügt zum wirkungsvollen Aufdampfen.
hohe Temperatur erfordern, kann es • Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen
etwas dauern, bis das Gerät abgekühlt Bügel und straffen Sie es leicht mit einer
ist. Wenn Sie das Abkühlen beschleunigen Hand.
wollen, können Sie die Dampffunktion • Drücken Sie mehrmals auf die Dampftaste
betätigen, während Sie das Eisen weg - fig. 11 und führen Sie eine Auf- und
von der Bügelwäsche halten. Warten Sie Abwärtsbewegung aus - fig. 13.
bei jedem Wechsel der Textilart, bis die Beispiele für den Einsatz der Funktion „Verti-
grünen Lampen dauerhaft leuchten. Wenn kales Aufdampfen“:
Sie Mischfasern bügeln, wählen Sie die • Entknittern auf dem Kleiderbügel von emp-
Temperatur für die empfindlichste Faser. findlichen Stoffen, die Sie nicht mit dem
Betätigen Sie die Dampftaste unter dem heißen Bügeleisen in Kontakt bringen wol-
Griff des Bügeleisens bei empfindlichen len.
Geweben (•) nur selten, um zu vermeiden, • Auffrischen von Hemden oder Kostümen,
dass evtl. Wassertropfen mit dem Dampf die Sie sofort tragen wollen.
austreten.
Da der austretende Dampf sehr heiß ist,
Stellen Sie das Bügeleisen während der dürfen Sie ein Kleidungsstück niemals
Bügelpausen niemals auf eine metalli- an einer Person, sondern nur auf einem
sche Ablagefläche, welche die Bügel- Bügel hängend, glätten.
sohle beschädigen könnte, sondern auf Für das Aufdampfen anderer Stoffe als
die Positionsstütze der Bügeleisenablage, Leinen oder Baumwolle halten Sie das
die mit einem rutschfesten Belag aus- Bügeleisen einige Zentimeter vom Stoff
gestattet ist, der hohen Temperaturen wi- entfernt, um Verbrennungen des Mate-
dersteht. rials zu vermeiden.

69
9 • Trockenbügeln • Stellen Sie das Bügeleisen auf die Ablage
des Dampfgenerators. Klappen Sie den Hal-
• Nicht die Dampftaste betätigen.
tebügel bis zum hörbaren Einrasten über
das Eisen. Ihr Bügeleisen wird dadurch
sicher auf seiner Ablage arretiert - fig 1.
10 • Befüllen des Wassertanks Nehmen Sie den Dampfschlauch hoch und
während der Benutzung legen Sie ihn einmal zusammen. Legen Sie
• Sie haben keinen Dampf mehr und die Kon- den Dampfschlauch in sein Fach.
trolllampe „Wassertank leer“ blinkt - fig. • Lassen Sie den Dampfgenerator mindes-
14: Der Wassertank ist leer. tens eine Stunde abkühlen, bevor Sie ihn in
• Ziehen Sie den abnehmbaren Wassertank einem Schrank oder an einem engen Ort
heraus (er befindet sich an der Vorderseite verstauen. Sie können Ihren Dampfgenera-
des Dampfgenerators), indem Sie auf die tor nun gefahrlos wegräumen.
Verriegelung drücken, die sich in dem Griff
des Tanks befindet - fig. 15 und füllen Sie
ihn bis zur Maximalstandsanzeige mit Was- INSTANDHALTUNG UND REI-
ser - fig. 5. NIGUNG
Übergelaufene Flüssigkeit gleich entfer- 13 • Reinigung des Dampfge-
nen. nerators
• Setzen Sie ihn wieder richtig in sein Fach,
bis er hörbar einrastet. Halten Sie das Bügeleisen bzw. das Ge-
• Drücken Sie die Restart-Taste „Wassertank häuse nie unter fließendes Wasser.
leer“ auf dem Bedienfeld. Verwenden Sie für die Sohle oder den
• Der Dampfgenerator ist fürs Bügeln bereit, Wassertank weder ein Reinigungsmittel
wenn die grünen Kontrolllampen dauerhaft noch einen Entkalker.
leuchten. • Die Sohle: Reinigen Sie die abgekühlte
Sohle Ihres Bügeleisens mit einem feuchten
11 • „Auto-off“-System Tuch oder einem nicht scheuernden
• Aus Sicherheitsgründen besitzt Ihr Dampf- Schwamm.
generator ein „Auto-off“-System, das ihn in • Das Gehäuse: Reinigen Sie die Kunststoff-
den Standby schaltet, wenn er 8 Minuten teile des Geräts von Zeit zu Zeit mit einem
nicht verwendet oder vergessen wurde. weichen Tuch.
• Drei Pieptöne erfolgen und die blaue Kon-
trolllampe des Ein-/Aus-Schalter blinkt, um 14 • Einfaches Entkalken Ihres
anzuzeigen, dass das Gerät in den Standby
geschaltet wird. Dampfgenerators
• Um den Dampfgerator wieder einzuschal-
ten, drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter Benutzen Sie keine Entkalkungsmittel
und warten Sie, bis die grünen Kontrolllam- (Essig, industrielle Entkalker …), um das
pen dauerhaft leuchten, bevor Sie wieder zu Gerät zu entkalken, da diese Mittel das
bügeln beginnen. Gerät beschädigen könnten. Vor dem
• Der Dampfgenerator kann auch durch Entleeren Ihres Dampfgenerators muss
Drücken auf die Dampftaste wieder einge- dieser unbedingt mindestens zwei Stun-
schaltet werden. den lang abkühlen, um jedes Verbren-
• Aus Sicherheitsgründen schaltet das „Auto- nungsrisiko auszuschließen.
off“-System Ihren Dampfgenerator, wenn • Um die Lebensdauer Ihres Dampfgenera-
Sie ihn etwa 30 Minuten nicht verwenden, tors zu verlängern und Kalkablagerungen zu
aus. Drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter, vermeiden, ist Ihr Dampfgenerator mit
wenn Sie weiterbügeln möchten. einem integrierten Kalk-Kollektor ausgestat-
tet. Dieser Kalk-Kollektor befindet sich im
12 • Aufbewahrung des Boiler und nimmt den dort entstehenden
Kalk auf.
Dampfgenerators Das Funktionsprinzip:
• Schalten Sie den Generator am Ein-/Aus- • Wenn die orangefarbene Kontrolllampe des
Schalter aus. Kalk-Kollektors auf dem Bedienfeld blinkt -
• Ziehen Sie den Netzstecker und drücken Sie fig. 17, bedeutet das, dass der Kalk-Kollek-
auf die Taste des Kabelaufwicklers. tor ausgespült werden muss.
70
• Nehmen Sie, sobald der Dampfgenerator auszuspülen.
vollkommen abgekühlt ist, die Abdeckung • Überprüfen Sie, ob der Dampfgenerator DE
des Kalk-Kollektors ab - fig. 18. abgekühlt und seit mehr als 2 Stunden aus-
gesteckt ist.
Vorsicht! Diese Maßnahme darf nur vor- • Stellen Sie den Dampfgenerator auf den
genommen werden, wenn der Dampfge- Rand Ihres Spülbeckens und das Bügelei-
nerator seit mindestens zwei Stunden sen auf seiner Sohle daneben.
ausgesteckt und völlig abgekühlt ist. Zur • Entfernen Sie die Abdeckung des Kalk-Kol-
Durchführung dieser Maßnahme muss lektors und schrauben Sie den
der Dampfgenerator in der Nähe eines Kalk-Kollektor ab - fig. 18.
Spülbeckens aufgestellt werden, da beim • Halten Sie Ihren Dampfgenerator geneigt
Öffnen des Geräts Wasser aus dem Boiler und füllen Sie den Boiler mit Hilfe einer
austreten kann. Karaffe mit ¼ Liter Leitungswasser - fig. 21.
• Schrauben Sie den Kalk-Kollektor völlig ab • Schwenken Sie den Boiler kurz, leeren Sie
und nehmen Sie ihn aus dem Boiler heraus. ihn dann über dem Spülbecken komplett
Er enthält den im Boiler angefallenen Kalk - aus - fig. 22 - 23.
fig. 18. • Setzen Sie den Kalk-Kollektor wieder an sei-
• Zur gründlichen Reinigung des Kalk-Kollek- nen Platz indem Sie ihn komplett
tors muss dieser lediglich unter fließendem einschrauben, damit er richtig dicht ist - fig.
Wasser ausgespült werden, um den in ihm 20.
angesammelten Kalk zu entfernen - fig. 19. • Setzen Sie die Abdeckung des Kalk-Kollek-
• Setzen Sie den Kalk-Kollektor wieder in den tors wieder an ihren Platz - fig. 20.
Boiler ein und schrauben Sie ihn gut fest, Drücken Sie bei der nächsten Benutzung
um zu garantieren, dass er dicht ist - fig. 20. die auf dem Bedienfeld befindliche Taste,
• Befestigen Sie die Abdeckung des Kalk-Kol- um die orangefarbene Kontrolllampe
lektors wieder - fig. 20. „Entkalken“ auszuschalten.
Drücken Sie bei der nächsten Benutzung
die auf dem Bedienfeld befindliche Taste, Der Dampfgenerator funktioniert nicht
um die orangefarbene Kontrolllampe ohne den Kalk-Kollektor.
„Entkalken“ auszuschalten.
Regelmäßiges Entkalken Ihres Dampfge-
Zusätzlich zu dieser regelmäßigen Wartung nerators hilft, seine Dampfleistung lang-
wird empfohlen, den Boiler alle 6 Monate fristig zu erhalten.
oder nach jeder 25. Anwendung komplett

EIN PROBLEM?
Probleme Mögliche Ursachen Lösungen
Der Dampfgenerator schaltet Das Gerät ist nicht richtig Prüfen Sie, ob das Gerät an eine funktionierende
sich nicht an oder die angeschlossen. Steckdose angeschlossen wurde und mit Strom
Kontrolllampen des versorgt wird (Kontrolllampe des Ein-/Aus-
Bedienfelds und des Ein- Schalters).
/Aus-Schalters leuchten nicht
auf.
Aus den Öffnungen in der Sie haben die Dampftaste betätigt, be- Warten Sie, bis die Kontrolllampen dauerhaft grün
Sohle fließt Wasser. vor Ihr Bügeleisen ausreichend heiß leuchten, bevor Sie die Dampftaste betätigen.
war.
Das Wasser ist in der Leitung konden- Betätigen Sie die Dampftaste fern von Ihrer Bügel-
siert, da Sie den Dampf zum ersten wäsche, bis Dampf austritt.
Mal verwendet haben oder die Dampf-
funktion seit einiger Zeit nicht mehr
benutzt wurde.
Sie verwenden die Dampffunktion Verwenden Sie die Dampffunktion seltener, wenn
beim Bügeln von empfindlichem Ge- Sie empfindliches Gewebe bügeln (•).
webe zu oft (•).

71
Probleme Mögliche Ursachen Lösungen
Die blaue Kontrolllampe der Die Turbo-Dampffunktion schaltet sich Dies ist vollkommen normal. Die Turbo-Dampffunktion
Tu r b o - D a m p f f u n k t i o n automatisch nach 15 Minuten aus: Die ist nur für den zeitweisen, punktuellen Einsatz gedacht
blinkt/schaltet sich aus/leuchtet blaue Kontrolllampe blinkt und schaltet (siehe § 6).
nicht. sich dann aus.
Sie haben „Synthetik“ oder „Seide“ Die Turbo-Dampffunktion ist nur für „Wolle“, „Baum-
eingestellt. wolle“ und „Leinen“ möglich. Für andere Gewebearten
ist die Turbo-Dampffunktion nicht erforderlich. Die
Kombinationen „Synthetik“ und „Seide“ genügen.
Weiß gefärbtes Wasser läuft Aus Ihrem Boiler tritt Kalk aus, weil er Spülen Sie den Kalk-Kollektor aus, sobald die Kon-
aus den Dampflöchern. nicht regelmäßig gereinigt wird. trolllampe „Entkalken“ zu blinken beginnt. Wenn Ihr
Wasser sehr hart ist, muss diese Maßnahme öfter
durchgeführt werden.
Aus den Öffnungen in der Sie verwenden chemische Entkalkungs- Geben Sie kein derartiges Produkt in den Wassertank
Sohle fließt eine bräunliche mittel oder Zusatzstoffe im Bügelwas- oder Boiler (siehe § 1).
Flüssigkeit, die Flecken auf der ser.
Wäsche hinterlässt.
Die Sohle ist verschmutzt oder Sie verwenden nicht das für den ge- Beziehen Sie sich auf unsere Tipps zur Einstellung
braun und kann Flecken auf bügelten Stoff passende Programm. (siehe § 5).
der Wäsche hinterlassen.
Sie verwenden Bügelstärke. Sprühen Sie die Stärke nur auf die Rückseite der zu
bügelnden Fläche.
Ihre Wäsche wurde nicht ausreichend Vergewissern Sie sich, dass Ihre Wäsche ausreichend
gespült oder Sie haben ein neues Klei- gespült wurde, so dass auch Seifenreste oder chemi-
dungsstück gebügelt, ohne es vorher sche Produktreste entfernt wurden.
zu waschen.
Es kommt kein Dampf. Der Wassertank wurde nicht richtig in Setzen Sie ihn richtig ein, bis er hörbar einrastet.
sein Fach eingesetzt.
Der Wassertank ist leer (die rote Kon- Füllen Sie den Wassertank und drücken Sie die Taste
trolllampe leuchtet). „Wassertank leer“ auf dem Bedienfeld.
Es kommt nur wenig Dampf. Die Sohlentemperatur ist auf das Maxi- Sehr heißer Dampf ist trocken und daher kaum sicht-
mum eingestellt. bar.
Wasserflecken erscheinen auf Ihr Bügelbezug ist voller Wasser, da Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bügeltisch geeignet
der Wäsche. er nicht für die Leistung eines Dampf- ist (Gitter, das Kondensation verhindert).
generators ausgelegt ist.
Die Kontrollleuchte „Wasser- Sie haben nicht auf die Restart-Taste Drücken Sie auf die Restart-Taste „Wassertank leer“
tank leer“ blinkt. „Wassertank leer“ gedrückt. auf dem Bedienfeld.
Der Kalk-Kollektor ist nicht richtig ein- Setzen Sie ihn richtig ein, bis er hörbar einrastet.
gesetzt.
Um den Kalk-Kollektor en- Der Kalk-Kollektor ist nicht richtig fest- Schrauben Sie den Kalk-Kollektor fest.
tweicht Dampf. geschraubt.
Die Kollektordichtung ist beschädigt. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendiensts-
telle.
Das Gerät ist defekt. N’utilisez plus la centrale vapeur et contactez un
Centre Service Agréé.
Unter dem Gerät strömt Dampf Das Gerät ist defekt. Benutzen Sie den Dampfgenerator nicht mehr und
aus. kontaktieren Sie eine autorisierte Kundendienststelle.
Die Kontrolllampe „Entkalken“ Sie haben nicht auf die Restart-Taste Drücken Sie auf die Restart-Taste des Kalk-Kollektors
blinkt. des Kalk-Kollektors gedrückt. auf dem Bedienfeld.
Die rote Kontrolllampe „Was- Das Gerät wurde an einem kalten Ort Stecken Sie das Gerät ab. Warten Sie 3 Stunden, bis
sertank leer“ blinkt und die aufbewahrt (<10C° in etwa). das Gerät Umgebungstemperatur besitzt.
Kontrolllampe des Ein-/Aus-
Schalters leuchtet nicht.
Falls Sie die Ursache des Defekts nicht finden können, wenden Sie sich an eine autorisierte
ROWENTA- Kundendienststelle. ROWENTA gewährt, soweit keine andere gesetzliche Frist
Ihres Landes dies regelt, ab dem Kaufdatum eine vertragliche Garantie von einem Jahr auf
das Gerät und von zwei Jahren auf den Dampferzeuger.
www.rowenta.com
72
PLEASE REFER TO SAFETY INSTRUCTIONS AT THE BEGINNING OF THIS
BOOKLET BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

DESCRIPTION EN
1. Iron handle 11. Electric cord storage compartment
a. Iron with plastic handle* 12. Iron rest
b. Iron with cork handle* 13. Steam cord
2. Precision shot button (concentrated 14. Steam cord storage clip
steam command) 15. "Calc Away System" scale collector
3. Steam trigger 16. Control panel
4. Precision tip a. On/Off button and "auto off" light
5. Safety lock (to hold the iron on the b. Fabric selection dial
base unit) c. Selected fabric lights
6. Removable 1.5L tank d. “Calc Away System” indicator
7. Base unit e. Tank empty button and light
8. Tank filling shutter f. “Boost / vertical steam”
9. "Calc Away System" scale collector command
valve
10. Automatic cord rewind button * depending on model

PREPARATION
1 • Safety lock some types of softeners, particularly
• Your steam generator is equipped with a those that use chemicals such as salt,
safety lock that holds the iron on to the can cause the appliance to leak or spit
base unit in order to facilitate transport during use, this is notably the case with
and storage: filtering jugs. Therefore we would not
• Pull up – fig. 1. recommend using this type of water.
• Push down – fig. 2. • If you experience this type of problem,
The safety lock allows you to carry your we recommend that you try using
steam generator by the iron handle: untreated tap water or store-bought
- place the iron on the iron rest of the distilled water which can be mixed 50%
steam generator and lock it into place distilled with 50% untreated tap water.
(you will hear an audible “click” sound) Once you have changed water it will
– fig. 1. take several uses to correct the problem.
- Hold the iron by its handle in order to Rowenta recommends trying the steam
transport your steam generator - fig. 3. function for the first time on an old towel
or cloth that can be discarded to avoid
potentially damaging your clothes.
2 • Water recommendations
Tap water Always remember :
• Rowenta steam generators are designed • Heat concentrates the elements in water
to be used with UNTREATED TAP during evaporation. The types of water
WATER. If your water is very hard, listed below may contain organic waste,
Rowenta recommends mixing half mineral or chemical elements that can
untreated tap water with half distilled cause spitting, brown staining or
water which reduces the hardness. premature wear of the appliance: water
from clothes dryers, scented or softened
Softened water : water, water from refrigerators,
• There are many types of household batteries, air conditioners, rain water,
water softeners and the water from boiled, filtered or bottled water. These
many of them is perfectly acceptable for types of water should not be used in
use in the steam generator. However, your ROWENTA steam generator.
73
3 • Preparing your steam • If all of the green lights have stopped flas-
hing, your steam generator is at the
generator correct temperature and steam setting for
• Place the steam generator on a flat, ironing the selected fabric. A beep will
stable, horizontal and heat-resistant confirm that your steam generator is
surface. ready - fig.10.
• We recommend that you use an ironing • While you are ironing, if you select a
board that is suitable for use with steam higher programme, you can continue iro-
generators; (steam generator rest must ning.
be tray-type rather than mesh-type). The • Red “tank empty” light is flashing - fig.
board should be a mesh type to allow 14: the tank is empty.
any excess steam to escape and to avoid • Blue “on/off” light is flashing: your
steam venting sideways. appliance is on standby.
• Lift the removable water tank (located at • Orange “Calc-Away” light is flashing - fig.
the front of the steam generator) pressing 17: the collector needs to be rinsed.
on the lock screw located on the tank
handle – fig. 4.
• Fill the tank with untreated tap water, 6 • Using your steam
taking care not to exceed the maximum generator
level - fig. 5. Eco Intelligence
• Slide the tank back into its housing until it
• Your steam generator is fitted with an Eco
“clicks” into place.
Intelligence electronic control system that
• Unwind the electrical power cord
provides optimal control of the iron’s
completely and remove the steam cord
steam output and temperature according
from its housing - fig.6.
to the selected fabric: this reduces energy
• Plug your steam generator into a mains
consumption and guarantees optimum
socket with an earth pin - fig.7.
ironing for each type of fabric.
• Set the control button to the type of fabric
USE to be ironed (see table below).
4 • Switching on your steam SYNTHETICS
(Polyester, Acetate,
generator Acrylic, Polyamide)
• Press the on/off switch, it lights up - fig.8. SILK
The green lights located inside each fabric
section start to flash. After around one WOOL
minute, and regularly while it is being
used, your steam generator’s electric COTTON
pump injects water into the boiler. It
makes a noise but this is quite normal. LINEN
• Your steam generator is ready for use
when the green lights stop flashing. “Boost “function
The first time that the appliance is used • Your generator is equipped with a
there may be some fumes and smell but “Boost” function that allows you to
this is not harmful. They will not affect increase steam release during use at par-
use and will disappear quickly. ticular moments and for particularly
difficult areas, for example if you are iro-
ning very thick or very creased fabrics. To
use this function, press the Boost button
5 • Operating the control on the control panel, a blue light turns on
panel - fig.16.
• When one of the lights on the control • To deactivate the Boost function, press the
panel is flashing this means that your button again. The blue light will then turn
steam generator is not yet ready for iro- off. You can also deactivate it by turning
ning the selected fabric. the fabric selection dial.
74
• The Boost function is deactivated auto- 7 • Using the Precision Shot
matically after 15 minutes. The blue light • Your appliance comes with a Precision
flashes to indicate that the Boost function Shot function: it allows you to make a
will turn off, then turns off. concentrated steam injection when iro- EN
The Boost function can only be used ning difficult creases, intricate and
on the "Wool", "Cotton" and "Linen" po- difficult access areas.
sitions. For other fabrics, there is no • To use this function, press fully on the
need to use the Boost function as the Precision Shot located on the top of your
combinations of "Synthetic" and "Silk" iron as many times as necessary.
settings are sufficient. ATTENTION! use the Precision shot
• For steam output, press the steam control function carefully as the steam comes
below the iron handle - fig.11. The steam out with exceptional force and could
stops when the control is released. cause burns.
• If you are using starch, spray it on the
reverse side of the fabric to be ironed.
8 • Vertical steam ironing
Recommendation: when using for the • To iron a wool, cotton or linen garment,
first time or if you have not used steam select the fabric and press on the
for several minutes, press the steam "Boost/vertical steam" button for power-
control repeatedly several times - fig. ful vertical steam ironing.
11 holding it away from your linen. • For delicate fabrics such as synthetics or
This will enable any cold water to be wool, it is not necessary to use the
removed from the steam circuit. "Boost/vertical steam" button, as the
"synthetics" and "silk" setting buttons are
Fabric selection: your iron heats up sufficient for removing creases.
quickly, start with fabrics that are iro- • Hang the garment on a coat hanger and
ned at low temperatures and end hold the fabric slightly taut with one
with those that require a higher tem- hand.
perature. Please note, if you start by • Press the steam control button - fig.11
ironing fabrics that require a higher repeatedly, moving from top to bottom -
temperature, the appliance may take fig.13.
some time to cool down. If you wish Examples of how to use the vertical steam
to accelerate the process you can ironing function:
activate the steam control, holding • Removing creases from delicate fabrics
the iron away from your linen to cool that you do not want to come into contact
it down more quickly. On each with the hot iron
change of fabric, wait for the lights to • Refreshing a shirt or suit just before put-
stop flashing. If you are ironing ting it on.
fabrics made from mixed fibres, set
As the steam produced is very hot, ne-
the iron for the most delicate fabric.
For delicate fabrics(•), press the ver attempt to remove creases from a
steam control button (under the garment while it is being worn; always
handle of the iron) intermittently to hang garments on a coat hanger.
avoid possible water droplets appea- For fabrics other than linen or cotton,
ring with the steam. hold the iron a few centimetres away
so as not to burn the fabric.
When pausing during ironing, never
place the iron on a metal iron stand,
which could damage it, but on the rest 9 • Dry ironing
plate of the unit: it is fitted with non- • Do not press the steam control button.
slip pads and has been designed to
withstand high temperatures.
75
10 • Filling the water tank up • Place the iron on the steam generator
iron rest. Lock the iron on the base unit by
again pulling up the safety lock and pressing it
• When there is no more steam and the until you hear an audible click, so your
"water tank empty" light flashes - fig.14: iron is secure - fig 1. Fold the steam cord
the water tank is empty. in two and place it in its housing.
• Remove the water tank using the handle • Leave the steam generator to cool for at
(on the front of the steam generator) by least one hour before putting it away if
pressing on the locking screw located on you want to store it in a cupboard or
the tank handle - fig.15 and fill it up - fig.5 confined space. You can then store your
taking care not to exceed the maximum steam generator safely.
level.
If this occurs, pour away the excess MAINTENANCE AND CLEA-
water.
NING
• Push the water tank into position until it 13 • Cleaning the steam
“clicks” into place. generator
• Press the “tank empty” Restart button
under the control panel. Never hold the iron or the base unit
• Your steam generator is ready for use under a running tap.
when the green lights stop flashing. Do not use any maintenance or desca-
ling product to clean the soleplate or
the base unit.
11 • “Auto-off” system
• For your safety your steam generator is • The iron soleplate: clean the soleplate of
fitted with an “auto-off” system which your iron when it is cool with a damp
places it on standby after it has been left cloth or non-abrasive sponge.
unused for 8 minutes or in the event of it • The base unit: clean the plastic parts of
being left on accidentally. the appliance occasionally with a soft
• Three beeps sound and the blue light on cloth.
the "On/Off" button flashes to indicate
that the appliance is going on standby. 14 • Easy descaling of your
• To reactivate the steam generator: press
the "On/Off" button and wait for the green
steam generator
lights to stop flashing before starting to Do not use any descaling substances
iron again. (industrial descaling products, etc.)
• The steam generator can also be reactiva- when rinsing the scale collector or boi-
ted by pressing the steam button. ler tank, they could damage it. Before
• For your safety, after around 30 minutes emptying your steam generator, it
without being used, the "auto-off" system must always be left to cool for 2 hours
will switch off your steam generator. To to avoid any risk of scalding.
restart your ironing session, press the
"On/Off" button. • To extend the life of your steam generator
and avoid scale being deposited on your
ironing, your steam generator is equip-
12 • Storing the steam gene- ped with a built-in scale collector. This
rator collector, located in the tank, automati-
• Turn off the steam generator by pressing cally removes the scale that forms inside.
the "On/Off" button. Operation:
• Unplug the appliance and press the auto- • An orange “Calc-Away” light - fig.17
matic cord rewind button. located on the control panel starts flas-

76
hing to let you know that the collector Apart from this regular maintenance pro-
needs rinsing. cess, we recommend that you rinse the
• Once the steam generator has completely boiler completely every 6 months, or every
cooled down, remove the scale collector 25 times you use your iron. EN
- fig.18. • Make sure that the steam generator has
been unplugged and allowed to cool for
Important! This operation must not be at least 2 hours.
carried out unless the steam generator • Place the steam generator on the edge of
has been unplugged for at least two your sink and the iron to one side, on its
hours and has cooled down comple- base.
tely. To carry out this operation, the • Remove the collector cover and unscrew
steam generator must be close to a sink the scale collector - Fig.18.
as water may come out of the tank. • Hold your steam generator at an angle
• Unscrew the scale collector valve and and use a jug to fill the boiler with 1/4 litre
remove it from the base unit; it contains of tap water - Fig.21.
the scale that has built up in the tank - • Shake the base for a few seconds then
fig.18. empty it completely into the sink - Fig.22
• To clean the collector properly, just rinse and 23.
it under running water to remove the • Fit the collector back in its housing and
scale it contains - fig.19. You can soak the screw it on tightly to ensure it is water-
collector in white vinegar or lemon juice tight but do not over-tighten it - Fig.20.
for a few hours to remove any stubborn • Put the scale collector cover back in place
scale stuck to the collector. - Fig.20.
• Put the collector back in its housing and Next time you use the appliance press
screw it in completely to keep it water- the “Calc-Away” button located on the
tight but do not overtighten it - fig.20. control panel to switch off the orange
• Put the scale collector cover back in place light.
- fig.20.
Next time you use the appliance, press The steam generator does not work
the “Calc-Away” button located on the without the scale collector.
control panel to switch off the orange
light. Regular descaling of your steam gene-
rator will help to maintain its steam
performance over time.

IS THERE A PROBLEM?
Problems Possible causes Solutions
The steam generator does not The appliance is not switched on. Check that your appliance is correctly plugged in and
switch on or the control panel press the illuminated on/off switch (on the front of the
lights and ON/OFF indicator base-unit).
lights do not switch on.
Water runs through the holes in You are using the steam control Wait for the green lights to stop flashing before activating
the soleplate. button before the iron is hot enough. the steam control.
Water has condensed in the pipes be- Press the steam control on the iron away from the ironing
cause you are using steam for the first board until steam comes out of the iron.
time or you have not used it for some
time.
You are using the steam command too Activate the steam command moderately when ironing
often when ironing delicate fabrics (•). delicate fabrics (•).

77
Problems Possible causes Solutions
The Boost function blue light si- The Boost function shuts off automati- This is completely normal. The Boost function is designed
gnal flashes/turns off. cally after 15 minutes: the blue light for occasional use only (see § 6).
flashes and then switches off.
Your are using the "Synthetics" or "Silk" The Boost function can only be used in the "Wool",
position. "Cotton" and "Linen" position. For other fabrics, there is
no need to use the Boost function, the combinations of
"Synthetics" and "Silk" settings are sufficient.
White streaks come through the Your boiler has a build-up of Rinse the collector when the “Calc-Away System”
holes in the soleplate. scale because it has not been indicator flashes. If your water is very hard, rinse it more
rinsed out regularly. often.
Brown streaks come through You are using chemical descaling Never add this type of product in the water tank or in the
the holes in the soleplate and agents or additives in the water for iro- boiler (see § 1).
stain the linen. ning.
The soleplate is dirty or brown Your linen is not rinsed sufficiently or Ensure linen is rinsed thoroughly to remove any soap de-
and may stain the linen. you have ironed a new garment before posits or chemicals on new garments which may be
washing it. sucked up by the iron.
You are not using the correct See our advice about settings (see § 5).
programme for the fabric.
You are using starch. Always spray starch on the reverse side of the fabric to be
ironed.
There is no steam. The tank has not been fitted correctly Push it back into its housing until you hear a “click”.
into its housing.
The water tank is empty (red light is Fill the water tank and press the “Restart” button on
flashing). the control panel.
There is little steam. The soleplate temperature is set to the The generator is working but steam is very hot and dry.
maximum. As a consequence, it is less visible.
Water streaks appear on the Your ironing board cover is soaked with Check that your ironing board is suitable. A mesh type iro-
linen. water because it is not suited to the po- ning board must be used avoid condensation.
wer of a steam generator.
The “empty tank” signal light is You have not pressed the "empty tank" Press the "empty tank" restart button on the control panel.
flashing. restart button.
The tank is not correctly fitted in its Push it into the housing until you hear a “click”.
housing.
Steam escapes from the scale The scale collector valve has not Tighten the collector valve.
collector valve. been tightened correctly.
The scale collector valve is Contact an Approved Service Centre.
damaged.
The generator is faulty. Do not use the steam generator and contact an
Approved Service Centre.
Steam escapes under the The generator is faulty. Do not use the steam generator and contact an
appliance. Approved Service Centre.
The “Calc-Away” light is flas- You have not pressed the “Calc-Away” Press the “Calc-Away” restart button located on the
hing. restart button. control panel.
The red "tank empty" light is The appliance has been stored in a cold Unplug the appliance. Wait for 3 hours so that the ap-
flashing and the "On/Off" button place (approx. <10C°) pliance is at room temperature
is not working.

If you have any product problems or queries with your product, please telephone our
Customer Relations team on:
0845 602 1454 (UK) - (01) 677 4003 (ROI)
Consult our web site: www.rowenta.co.uk

78
MERCI DE VOUS RÉFÉRER AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ AU DÉBUT DE CETTE
NOTICE AVANT D’UTILISER VOTRE APPAREIL.

DESCRIPTION
1. Poignée du fer 11. Rangement cordon électrique
a. Fer avec poignée Focus* 12. Plaque repose-fer FR
b. Fer professionnel avec poignée 13. Cordon vapeur
liège* 14. Rangement cordon vapeur
2. Bouton Precision shot (commande 15. Calc Away system
vapeur concentrée) 16. Tableau de bord
3. Gâchette vapeur a. Touche marche/arrêt et voyant
4. Pointe précision "auto off"
5. Safety lock (verrouillage du fer sur b. Molette de sélection du tissu
le boîtier) c. Voyants tissu sélectionné
6. Réservoir amovible 1,5 L d. Touche et voyant Calc away
7. Boîtier e. Touche et voyant réservoir vide
8. Volet de remplissage du réservoir f. Commande vapeur “Boost /
9. Cache collecteur de tartre vertical steam”
10. Touche enrouleur de cordon
* selon modèle
électrique

PRÉPARATION
1 • Safety lock vée. Dans ce cas, utilisez exclusivement
• Votre centrale vapeur est équipée d'un de l’eau déminéralisée.
arceau de maintien du fer sur le boitier Adoucisseur
avec verrouillage pour faciliter le trans- • Il y a plusieurs types d’adoucisseurs et
port et le rangement : l’eau de la plupart d’entre eux peut être
• Verrouillage - fig.1. utilisée dans le générateur. Cependant,
• Déverrouillage - fig.2. certains adoucisseurs et particulièrement
Pour transporter votre centrale vapeur par ceux qui utilisent des produits chimiques
la poignée du fer : comme le sel, peuvent provoquer des
- posez le fer sur la plaque repose-fer de la coulures blanches ou brunes, c’est
centrale vapeur et rabattez l’arceau de notamment le cas des carafes filtrantes.
maintien sur le fer jusqu’à l’enclenche- • Si vous rencontrez ce type de problème,
ment du verrouillage (identifié par un nous vous recommandons d’essayer
"clic" sonore) - fig.1. d’utiliser de l’eau du robinet non traitée
- Saisissez le fer par la poignée pour trans- ou de l’eau en bouteille.
porter votre centrale vapeur - fig.3. • Une fois l’eau changée, plusieurs utilisa-
tions seront nécessaires pour résoudre le
2 • Quelle eau utiliser ? problème. Rowenta recommande d’es-
L’eau du robinet sayer la fonction vapeur pour la première
• Votre appareil a été conçu pour fonction- fois sur une vieille serviette ou un vieux
ner avec l’eau du robinet. Si votre eau est vêtement qui peuvent être jetés afin
très calcaire, mélangez 50% d’eau du d’éviter d’endommager vos vêtements.
robinet et 50% d’eau déminéralisée du
commerce. Souvenez-vous :
• Dans certaines régions de bord de mer, la • Les eaux de pluie ou contenant des addi-
teneur en sel de votre eau peut être éle- tifs (comme l’amidon, le parfum ou l’eau
79
des appareils ménagers) ne peuvent pas 5 • Fonctionnement du
être utilisées. De tels additifs peuvent
affecter les propriétés de la vapeur et à tableau de bord
haute température peuvent former des • Lorsqu’un des voyants verts sur votre
dépôts dans la chambre à vapeur ce qui tableau de bord clignote cela signifie que
pourra tacher votre linge. votre centrale vapeur n’est pas prête à
repasser le tissu sélectionné.
• Si tous les voyants verts sont fixes, votre
3 • Préparez votre centrale centrale est à la bonne température et au
vapeur bon débit vapeur pour repasser le tissu
• Placez la centrale vapeur sur un emplace- sélectionné. Un bip sonore vous confirme
ment stable et horizontal ne craignant pas que votre centrale est prête - fig.10.
la chaleur. • En cours de séance, lorsque vous sélec-
• Nous vous conseillons l’utilisation d’une tionnez un programme supérieur, vous
pouvez continuer à repasser.
table à repasser adaptée aux centrales
• Voyant rouge “réservoir vide” clignote -
vapeur, avec un repose centrale vapeur fig.14 : le réservoir est vide.
de type plateau et non grillagé. • Voyant bleu “on/off” clignote : votre
• Retirez le réservoir d’eau amovible (situé appareil est en mode veille.
à l'avant de la centrale vapeur) en • Voyant orange “Calc-Away” clignote -
appuyant sur le verrou de blocage qui se fig.17 : vous devez rincer votre collecteur.
trouve sur la poignée du réservoir - fig.4.
• Remplissez le réservoir d’eau sans dépas- 6 • Repassez à la vapeur
ser le niveau Max. - fig.5.
Eco Intelligence
• Remettez le bien à fond dans son loge-
• Votre centrale vapeur est équipée d'un
ment jusqu’au “clic”.
système de régulation électronique Eco
• Déroulez complètement le cordon élec- Intelligence qui règle de façon optimale le
trique et sortez le cordon vapeur de son débit vapeur et la température du fer en
rangement - fig.6. fonction du tissu sélectionné : ceci réduit
• Branchez votre centrale vapeur sur une la consommation d’énergie tout en
prise électrique de type "terre" - fig.7. garantissant un repassage optimisé pour
chaque type de tissu.
UTILISATION • Pour cela, positionnez le bouton de
réglage sur le type de tissu à repasser
4 • Mettez votre centrale (voir tableau ci-dessous)
vapeur en marche SYNTHÉTIQUES
• Appuyez sur la touche marche/arrêt, elle (Polyester, Acétate,
Acrylique, Polyamide)
s’allume - fig.8. Les voyants verts à l’inté-
rieur de chaque segment de tissu SOIE
clignotent. Après une minute environ, et
régulièrement à l’usage, la pompe élec- LAINE
trique équipant votre appareil injecte de
l’eau dans la chaudière. Cela génère un COTON
léger bruit qui est normal.
LIN
• La centrale vapeur est prête à repasser
lorsque les voyants verts sont fixes. Fonction " Boost "
Durant la première utilisation, il peut se • Votre centrale est équipée d’une fonction
produire un dégagement de fumée et " Boost " qui permet d’augmenter le débit
une odeur sans nocivité. Ce phénomène vapeur en cours de séance, ceci de façon
sans conséquence sur l’utilisation de l’ap- ponctuelle pour les zones difficiles à re-
pareil disparaîtra rapidement. passer, les tissus très épais ou très frois-
sés. Pour utiliser cette fonction, appuyez
80
sur la touche Boost située sur le tableau Pendant les pauses de repassage, ne
de bord, un voyant bleu s’éclaire - fig.16.
posez jamais le fer sur un repose-fer
• Pour désactiver la fonction Boost, rap-
puyez sur la touche, le voyant bleu métallique, ce qui pourrait l’abîmer
s'éteint. Vous pouvez également la désac- mais plutôt sur la plaque repose-fer du
tiver en tournant la molette de sélection boîtier : elle est équipée de patins
des tissus. anti-dérapants et a été conçue pour ré- FR
• La fonction Boost se désactive automati- sister à des températures élevées.
quement au bout de 15 minutes pour
revenir au débit vapeur initial. Le voyant
bleu clignote pour annoncer la fin du 7 • Utilisez le Precision Shot
mode Boost puis s’éteint. • Votre appareil est équipé de la fonction
Precision Shot : une vapeur concentrée à
La fonction Boost n’est utilisable que
sur les positions " Laine ", " Coton " et la pointe de la semelle, à utiliser en parti-
" Lin ". Pour les autres tissus, il n'est culier pour un repassage ciblé des plis
pas nécessaire d'utiliser la fonction récalcitrants, des détails et des zones dif-
Boost, les combinaisons de réglages ficiles d'accès.
"Synthétique" et "Soie" suffisent. • Pour utiliser cette fonction, appuyez à
fond sur le bouton Precision Shot situé au
• Pour obtenir de la vapeur, appuyez sur la dessus du fer, aussi souvent que néces-
commande vapeur située sous la poignée saire.
du fer - fig.11. La vapeur s’arrête en relâ-
chant la commande. ATTENTION ! Utilisez la fonction Pre-
• Si vous utilisez de l’amidon, pulvérisez-le cision shot avec précaution car la puis-
à l’envers de la face à repasser. sance exceptionnelle de la vapeur peut
occasionner des brûlures.
Recommandation : lors de la première
utilisation ou si vous n’avez pas utilisé
la vapeur depuis quelques minutes, ap- 8 • Défroissez verticalement
puyez plusieurs fois de suite sur la • Pour défroisser un vêtement en laine,
commande vapeur - fig 11 en dehors coton ou lin, sélectionnez votre segment
de votre linge. Cela permettra d’élimi- de tissu et appuyez sur la touche
ner l’eau froide du circuit de vapeur. "Boost/vertical steam" pour avoir un
défroissage vertical puissant.
Sélection des tissus : votre fer chauffe • Pour les tissus délicats tels que les syn-
vite, commencez d’abord par les tissus thétiques ou la laine, il n’est pas
qui se repassent à basse température,
puis terminez par ceux qui demandent nécessaire d’utiliser la touche "Boost/ver-
une température plus élevée. Attention tical steam", les réglages correspondant
si vous commencez votre séance par aux segments " synthétique " et " soie "
les tissus qui se repassent à haute tem- étant suffisants pour défroisser.
pérature, le refroidissement de l’appa- • Suspendez le vêtement sur un cintre et
reil peut prendre un certain temps. Si tendez légèrement le tissu d’une main.
vous souhaitez accélérer le processus • Appuyez sur la commande vapeur - fig.11
vous pouvez actionner la commande
vapeur en dehors de votre linge pour par intermittence en effectuant un mou-
refroidir votre fer plus rapidement. A vement de haut en bas - fig.13.
chaque changement de textile attendez Exemples d’utilisation de la fonction
que les voyants verts soient fixes. Si défroissage vertical :
vous repassez des tissus en fibres mé- • Défroisser sur cintre les tissus délicats
langées, sélectionnez la fibre la plus que vous ne souhaitez pas mettre en
fragile. Pour les tissus délicats (•), contact avec le fer chaud
actionnez très modérément la com-
mande vapeur pour éviter des coulures • Rafraichir une chemise ou un costume
éventuelles. juste avant de le porter.
81
• Pour votre sécurité, au bout de 30
La vapeur produite étant très chaude,
minutes environ de non utilisation, le sys-
ne défroissez jamais un vêtement sur
tème "auto-off" éteint votre centrale
une personne, mais toujours sur un
vapeur. Pour reprendre votre séance de
cintre.
repassage, appuyez sur la touche
Pour les tissus autres que le lin ou le
"marche/arrêt".
coton, maintenez le fer à quelques cen-
timètres afin de ne pas brûler le tissu.
12 • Rangez la centrale
vapeur
9 • Repassez à sec • Eteignez la centrale en appuyant sur la
• N’appuyez pas sur la commande vapeur. touche "marche/arrêt".
• Débranchez la prise et appuyez sur la
10 • Remplissez à nouveau le touche de l’enrouleur de cordon élec-
réservoir trique.
• Vous n’avez plus de vapeur et le voyant • Posez le fer sur la plaque repose-fer de la
“réservoir vide” clignote - fig.14 : le réser- centrale vapeur. Rabattez l’arceau de
voir d’eau est vide. maintien sur le fer jusqu’au " clic " de ver-
• Retirez le réservoir d’eau amovible (situé rouillage, votre fer sera ainsi bloqué en
à l’avant de la centrale vapeur) en toute sécurité sur son boitier - fig.1. Sai-
appuyant sur le verrou de blocage qui se sissez le cordon, pliez-le en deux. Rangez
trouve sur la poignée du réservoir - fig.15 le cordon vapeur dans son logement.
et remplissez-le - fig.5 sans dépasser le • Laissez refroidir la centrale vapeur au
niveau Max. moins une heure avant de la ranger si
vous devez la stocker dans un placard ou
En cas de débordement, éliminez le un espace étroit. Vous pouvez ranger
surplus. votre centrale vapeur en toute sécurité.
• Remettez-le bien à fond dans son loge-
ment jusqu’au “clic”. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Appuyez sur la touche “réservoir vide” 13 • Nettoyez la centrale
de redémarrage, située sur le tableau de vapeur
bord.
• La centrale vapeur est prête à repasser Ne passez jamais le fer ou le boîtier
lorsque les voyants verts sont fixes. sous l’eau du robinet.
N’utilisez aucun produit d’entretien ou
11 • Système “auto-off” de détartrage pour nettoyer la semelle
• Pour votre sécurité votre centrale est ou le boîtier.
équipée d’un système “auto-off” qui met • La semelle : nettoyez la semelle refroidie
en veille la centrale au bout de 8 minutes de votre fer avec un chiffon humide ou
de non utilisation ou en cas d’oubli. une éponge non abrasive.
• Trois bips sonores retentissent et le • Le boîtier : nettoyez de temps en temps
voyant lumineux bleu de la touche les parties plastiques de l’appareil à l’aide
"marche/arrêt" clignote pour indiquer la d’un chiffon doux.
mise en veille de l’appareil.
• Pour ré-activer la centrale : appuyez sur la
touche "marche/arrêt" et attendez que les
14 • Détartrez facilement votre
voyants verts soient fixes avant de centrale vapeur
reprendre votre séance de repassage.
• La centrale peut également être ré-activée
en appuyant sur la gâchette vapeur.

82
N‘introduisez pas de produits détar- • Remettez le cache collecteur de tartre en
trants (vinaigre, détartants indus- place - fig.20.
triels...) pour rincer la chaudière : ils Lors de la prochaine utilisation ap-
pourraient l’endommager. Avant de puyez sur la touche “Calc-Away” située
procéder à la vidange de votre centrale sur le tableau de bord pour éteindre le
vapeur, il est impératif de la laisser voyant orange. FR
refroidir pendant plus de 2 heures,
pour éviter tout risque de brûlure. En complément de cet entretien régulier, il
est recommandé de procéder à un rinçage
• Pour prolonger la durée de vie de votre complet de la chaudière tous les 6 mois ou
centrale vapeur et éviter les rejets de tar- toutes les 25 utilisations.
tre, votre centrale vapeur est équipée • Vérifiez que la centrale vapeur est froide
d’un collecteur de tartre intégré. Ce col- et débranchée depuis plus de 2H.
lecteur, placé dans la chaudière, récupère • Placez la centrale vapeur sur le bord de
automatiquement le tartre qui se forme à votre évier et le fer à côté sur son talon.
l’intérieur. • Retirez le cache collecteur et dévissez le
Principe de fontionnement : collecteur de tartre - fig.18.
• Un voyant orange “Calc-Away” clignote - • Maintenez votre centrale vapeur en posi-
fig.17 au tableau de bord pour vous indi- tion inclinée et avec une carafe,
quer qu’il faut rincer le collecteur. remplissez la chaudière d’1/4 de litre
• Une fois la centrale vapeur complètement d’eau du robinet - fig.21.
refroidie, retirez le cache collecteur de tar- • Remuez le boîtier quelques instants puis
tre - fig.18. videz-le complètement au dessus de
Attention ! Cette opération ne doit pas votre évier - fig.22 et 23.
être effectuée tant que la centrale va- • Remettez le collecteur dans son logement
peur n’est pas débranchée depuis plus en le revissant complètement pour assu-
de deux heures et n’est pas complète- rer l’étanchéité - fig.20.
ment froide. Pour effectuer cette opé- • Remettez le cache collecteur de tartre en
ration, la centrale vapeur doit se trouver place - fig.20.
près d’un évier car de l’eau peut couler Lors de la prochaine utilisation ap-
de la chaudière lors de l’ouverture. puyez sur la touche “Calc-Away” située
• Dévissez complètement le collecteur et sur le tableau de bord pour éteindre le
retirez-le du boîtier, il contient le tartre voyant orange.
accumulé dans la chaudière - fig.18.
• Pour bien nettoyer le collecteur il suffit de La centrale vapeur ne fonctionne pas
le rincer à l’eau courante pour éliminer le sans le collecteur de tartre.
tartre qu’il contient - fig.19.
• Remettez le collecteur dans son logement Un détartrage régulier de votre centrale
en le revissant complètement, pour assu- vapeur aide à maintenir ses perfor-
rer l’étanchéité - fig.20. mances vapeur dans le temps.

UN PROBLEME AVEC VOTRE GENERATEUR


Problèmes Causes Solutions
La centrale vapeur ne s’allume L’appareil n’est pas sous tension. Vérifiez que l’appareil est bien branché sur une prise en
pas ou les voyants du tableau état de marche et qu’il est sous tension (interrupteur
de bord et l’interrupteur lumineux marche/arrêt).
lumineux marche/arrêt ne sont
pas allumés.

83
Problèmes Causes Solutions
L’eau coule par les trous de la Vous utilisez la commande vapeur alors Attendez que les voyants verts soient fixes avant d’action-
semelle. que votre fer n’est pas suffisamment ner la commande vapeur.
chaud.
L’eau s’est condensée dans les tuyaux Appuyez sur la commande vapeur en dehors de votre ta-
car vous utilisez la vapeur pour la pre- ble à repasser, jusqu’à ce que le fer émette de la vapeur.
mière fois ou vous ne l’avez pas utilisée
depuis quelques temps.
Vous utilisez trop fréquemment la com- Actionnez modérément la commande vapeur lorsque
mande vapeur lorsque vous repassez vous repassez des tissus délicats (•).
des tissus délicats (•).
Le voyant bleu de la fonction La fonction Boost se désactive automa- Ce fonctionnement est tout à fait normal. La fonction
Boost clignote/ s'est éteint/ ne tiquement au bout de 15 minutes: le Boost est prévue pour être utilisée uniquement de ma-
s'allume pas voyant bleu clignote puis s'éteint. nière ponctuelle (voir § 6).
Vous êtes en position "Synthétique" ou La fonction Boost n’est utilisable que sur les positions "
"Soie" Laine ", " Coton " et " Lin ". Pour les autres tissus, il n'est
pas nécessaire d'utiliser la fonction Boost, les combinai-
sons de réglages "Synthétique" et "Soie" suffisent.
Des coulures blanches sortent Votre chaudière rejette du tartre car elle Rincez le collecteur lorsque le voyant “Calc-Away” cli-
des trous de la semelle. n’est pas rincée régulièrement. gnote. Si votre eau est très calcaire, augmentez les fré-
quences.
Des coulures brunes sortent des Vous utilisez des produits chimiques N’ajoutez jamais aucun produit dans le réservoir d’eau ou
trous de la semelle et tachent le détartrants ou des additifs dans l’eau de dans la chaudière (voir § 1).
linge. repassage.
La semelle est sale ou brune et Vous n’utilisez pas le programme Reportez-vous à nos conseils sur le réglage (voir § 5).
peut tacher le linge. adapté au tissu repassé.
Vous utilisez de l’amidon. Pulvérisez toujours l’amidon sur l’envers de la face à re-
passer.
Votre linge n’a pas été rincé suffisam- Assurez vous que le linge est suffisamment rincé pour
ment ou vous avez repassé un nouveau supprimer les éventuels dépôts de savon ou produits chi-
vêtement avant de le laver. miques sur les nouveaux vêtements.
Il n’y a plus de vapeur. Le réservoir n’est pas remis à Remettez-le bien à fond dans son logement
fond dans son logement. jusqu’au “clic”.
Le réservoir d’eau est vide (voyant Remplissez le réservoir d’eau et appuyez sur la touche
rouge clignote). “Réservoir vide” située sur le tableau de bord.
Il y a peu de vapeur. La température de la semelle est réglée La vapeur, très chaude, est sèche, donc peu visible.
au maximum.
Des traces d’eau apparaissent Votre housse de table est saturée en Assurez-vous d’avoir une table adaptée (plateau grillagé
sur le linge. eau car elle n’est pas adaptée à la puis- qui évite la condensation).
sance d’une centrale vapeur.
Le voyant "réservoir vide" cli- Vous n’avez pas appuyé sur la touche Appuyez sur la touche “Réservoir vide” de redémarrage
gnote. “Réservoir vide” de redémarrage. située sur le tableau de bord.
Le réservoir n’est pas remis à fond dans Remettez-le bien à fond dans son logement jusqu’au
son logement. “clic”.
De la vapeur sort autour du col- Le collecteur est mal serré. Resserrez le collecteur.
lecteur. Le joint du collecteur est endommagé. Contactez un Centre Service Agréé.
L’appareil est défectueux. N’utilisez plus la centrale vapeur et contactez un Centre
Service Agréé.
De la vapeur sort en dessous du L’appareil est défectueux. N’utilisez plus le centrale vapeur et contactez un Centre
boîtier. Service Agréé.
Le voyant “Calc-Away” Vous n’avez pas appuyé sur la touche Appuyez sur la touche “Calc-Away” de redémarrage si-
clignote “Calc-Away” de redémarrage. tuée sur le tableau de bord.
Le voyant rouge "réservoir vide" L’appareil a été stocké dans un local Débranchez l’appareil. Attendez 3 heures afin que l’appa-
clignote et la touche "marche/ar- froid (<10C° environ) reil soit à température ambiante.
rêt" est inopérante.
S’il n’est pas possible de déterminer la cause d’une panne, adressez-vous à un Centre Service Agréé ROWENTA.
ROWENTA assure une garantie contractuelle de 1 an sur l’appareil et de 2 ans sur la cuve à partir de la date d’achat,
sauf législation spécifique à votre pays.
www.rowenta.com
84
GELIEVE DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORIN DIT BOEKJE TE RAADPLEGEN
VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.

BESCHRIJVING
1. Handgreep van het strijkijzer 12. Strijkijzerplateau
a. Strijkijzer met Focus* handgreep 13. Stoomsnoer
b. Professioneel strijkijzer met 14. Opbergruimte stoomsnoer
kurken handgreep* 15. Anti-kalk systeem
2. Knop Precision shot (bediening 16. Bedieningspaneel NL
geconcentreerde stoom) a. Aan/uit-schakelaar en
3. Stoomhendel controlelampje "auto off"
4. Precisiepunt b. Weefselkeuzewieltje
5. Safety lock (vergrendeling van het c. Controlelampjes geselecteerd
strijkijzer op de behuizing) weefsel
6. Afneembaar waterreservoir 1,5L d. Knop en controlelampje "calc
7. Behuizing away"
8. Vulklep van het reservoir e. Knop en controlelampje
9. Beschermkapje kalkopvangsysteem "reservoir leeg"
10. Snoeroprolknop f. Regeling stoom "Boost / vertical
11. Opbergruimte netsnoer steam”
* afhankelijk van het model
VOORBEREIDING
1 • Safety lock ken veroorzaken, dit is met name het geval
bij de filters.
• Uw stoomcentrale is uitgerust met een beugel
voor het onderhoud van het strijkijzer met • Als dit probleem bij u optreedt, raden wij u
vergrendeling om het vervoer en het opber- aan onbehandeld kraanwater of flessenwater
gen te vergemakkelijken. te gebruiken.
• Vergrendeling - fig.1. • Als het water eenmaal gekleurd is, kan het
• Ontgrendeling - fig.2. bij de volgende keren dat u het apparaat ge-
Om uw stoomcentrale te vervoeren met de bruikt nog gekleurd blijven, het duurt even
handgreep van het strijkijzer: voordat dit probleem opgelost is. Wij raden
- Plaats het strijkijzer op het strijkijzerplateau u aan de stoomfunctie voor de eerste keer te
van de stoomcentrale en duw de beugel voor testen op een gebruikte doek die weggegooid
het onderhoud op het strijkijzer naar beneden kan worden, om zo beschadiging van uw kle-
tot de vergendeling vastklikt (u hoort “klik”) - ren te voorkomen.
fig.1. Opgelet:
- Grijp het strijkijzer vast met de handgreep om • Gebruik nooit regenwater of water met toe-
uw stoomcentrale te vervoeren - fig.3. voegingen (stijfsel, parfum, water van andere
huishoudelijke apparaten). Dergelijke toevoe-
2 • Welk soort water moet u ge- gingen kunnen de stoomontwikkeling aan-
bruiken ? tasten en kunnen bij een hoge temperatuur
bezinksels in de stoomkamer vormen die uw
Kraanwater kleding kan aantasten.
• Uw apparaat is ontwikkeld om te worden ge-
bruikt met kraanwater. Als uw kraanwater
erg kalkrijk is, meng dan 50% kraanwater 3 • Uw stoomgenerator voor
met 50% flessenwater. gebruik klaar maken
• In sommige kustregio's kan het zoutgehalte • Plaats de stoomgenerator op een stabiel en
in uw kraanwater verhoogd zijn. Gebruik in horizontaal vlak dat ook hittebestendig is.
dit geval alleen flessenwater. • We raden u aan om een strijkplank te gebruiken
Onthardingsmiddel die aangepast is aan stoomgeneratoren, met
• Er zijn meerdere soorten onthardingsmiddelen, een plateau voor de stoomgenerator en geen
het water van de meeste soorten kan gebruikt rooster.
worden voor het stoomapparaat. Bepaalde • Neem het uitneembare waterreservoir (vooraan
onthardingsmiddelen en in het bijzonder ont- op de stoomgenerator) eruit door te drukken
hardingsmiddelen met chemische producten op de blokkeringsvergrendeling die zich op de
zoals zout, kunnen echter witte of bruine vlek- greep van het waterreservoir bevindt. - fig.4.
85
• Vul het waterreservoir zonder het maximum- pert - fig. 17 : u dient uw kalkopvangsys-
niveau te overschrijden. - fig.5. teem te spoelen.
• Duw hem opnieuw tot op de bodem in zijn
behuizing tot u de "klik "hoort.
• Rol het snoer geheel uit en haal de stoomslang 6 • Stoomgenerator aanzetten
uit zijn opbergvak - fig.6. Eco Intelligence
• Sluit uw stoomgenerator op een geaard stop- • Uw stoomgenerator is uitgerust met een
contact aan - fig.7. elektronisch regelsysteem Eco Intelli-
gence dat het optimale stoomdebiet en
GEBRUIK de optimale temperatuur van het strijk-
ijzer bepaalt in functie van het
4 • Stel uw stoomgenerator geselecteerde weefsel: zo wordt het ener-
gieverbruik verminderd en een optimale
in bedrijf strijkbeurt van elk type stof gegaran-
• Druk op de aan/uit-schakelaar, het contro- deerd.
lelampje gaat branden - fig.8. De groene • Zet de regelknop in op het type stof dat
controlelampjes in de weefselsegmenten gestreken moet worden (raadpleeg de
gaan knipperen. Na ongeveer één tabel hieronder).
minuut, en regelmatig tijdens het
gebruik, spuit de elektrische pomp van SYNTHETISCH
(Polyester, Acetaat,
uw apparaat water in de stoomtank (boi- Acryl, Polyamide
ler). Dit veroorzaakt een zacht geluid dat
normaal is. ZIJDE
• De stoomgenerator is voor het strijken
gereed wanneer de groene controlelamp- WOL
jes stoppen met knipperen.
KATOEN
Tijdens het eerste gebruik kan er rook en
een geur ontstaan die niet schadelijk zijn. LINNEN
Dit verschijnsel, dat geen gevolgen voor
het gebruik van het apparaat heeft, zal "Boost"-functie
snel verdwijnen. • Uw stoomgenerator is uitgerust met een
"Boost"-functie die u de mogelijkheid
geeft om de hoeveelheid stoom te verho-
5 • Werking van het gen tijdens het strijken van zones die
moeilijker te strijken zijn, heel dikke stof-
bedieningspaneel fen of heel gerimpelde stoffen. Om van
• Wanneer één van de groene controle- deze functie gebruik te maken, dient u op
lampjes op het bedieningspaneel de Boost-knop te drukken op het bedie-
knippert, is uw stoomgenerator niet ningspaneel. Er licht dan een blauw
gereed voor het strijken van het geselec- controlelampje op.- fig. 16.
teerde weefsel. • Om de Boost-functie uit te schakelen,
• Als alle, groene controlelampjes continu druk opnieuw op de knop en het blauwe
branden, heeft de stoomgenerator de controlelampje dooft. U kunt deze functie
goede temperatuur en het goede stoom- ook uitschakelen door aan het weefsel-
debiet bereikt om het geselecteerde keuzewieltje te draaien.
weefsel te strijken. Een geluidssignaal • De Boost-functie wordt automatisch uit-
geeft aan dat uw stoomgenerator gereed geschakeld na 15 minuten. Het blauwe
is - fig.10. controlelampje knippert om het einde
• Wanneer u tijdens het strijken een war- van de Boost-functie aan te geven en ver-
mer programma selecteert, kunt u verder volgens dooft het.
gaan met strijken.
• Rood controlelampje "reservoir leeg" U kunt de Boost-functie enkel gebrui-
knippert - fig. 14 : het waterreservoir is ken in de standen "Wol", "Katoen" en
leeg. "Linnen". Voor andere weefsels is het
• Blauw controlelampje “on/off” knippert: niet nodig om de Boost-functie te ge-
uw apparaat staat in stand-by. bruiken, de instelcombinaties "Synthe-
• Oranje controlelampje “Calc-Away” knip- tische stoffen" en "Zijde" volstaan.
86
• Druk op de stoomknop onder de hand- nekkige plooien, details en zones die
greep als u met stoom wilt strijken - fig. moeilijk bereikbaar zijn.
11. De stoomafgifte stopt zodra deze • Om deze functie te gebruiken, druk op de
knop wordt losgelaten. knop Precision Shot op het strijkijzer, zo
• Indien u stijfsel gebruikt, verstuif het dan vaak als u het nodig acht.
op de achterzijde van de stof die u wilt
strijken. OPGELET ! Gebruik de functie Preci-
sion shot voorzichtig omdat deze, door
Adviezen: Bij het eerste gebruik of wan- de bijzondere kracht van de stoom,
neer u het strijkijzer niet gedurende en- brandwonden kan veroorzaken. NL
kele minuten hebt gebruikt: druk ver-
schillende keren achter elkaar op de
stoomknop - fig. 11 maar richt niet op
het wasgoed. Hierdoor kan het koude
8 • Verticaal gladstrijken
• Om wollen, katoenen of linnen kleding te
water uit het stoomcircuit worden ver- strijken stelt u het type weefsel in en drukt
wijderd. u op de knop Boost/vertical steam voor
een krachtige, verticale strijkbeurt.
Selectie van de weefsels: uw strijkijzer • Als u delicate weefsels zoals synthetische
wordt snel warm: begin eerst met het stoffen of wol wil strijken, moet u de knop
wasgoed dat met een lage temperatuur Boost/vertical steam niet gebruiken. De
gestreken moeten worden en eindig functies "synthetische stoffen" en "zijde"
met het wasgoed dat met een hogere volstaan om de weefsels te strijken,
temperatuur gestreken kan worden. • Hang het kledingstuk op een kleerhanger
Wees voorzichtig als u met het was- en trek de stof met één hand een beetje
goed begint dat met een hoge tempe- strak.
ratuur gestreken moet worden. Het • Druk dan af en toe op de stoomknop - fig.
duurt even voordat het apparaat is af- 11 en beweeg het strijkijzer van boven en
gekoeld. Als u het proces wilt versnel- naar beneden - fig. 13.
len, drukt u op de stoomknop zonder Voorbeelden voor het gebruik van de ver-
op het wasgoed te richten om uw strij- ticale gladstrijkfunctie:
kijzer sneller te laten afkoelen. Wanneer • Gladstrijken op een kledinghanger van
u het type weefsel wijzigt, wacht u tot kwetsbare stoffen die u niet rechtstreeks
de groene controlelampjes continu in contact wilt brengen met het hete
branden. Indien u wasgoed met ge-
mengde vezelsoorten strijkt, stel dan strijkijzer.
de temperatuur van het strijken in op • Een overhemd of een kostuum net voor
de meest kwetsbare vezel. het aantrekken opfrissen.
Gebruik de stoomknop onder de hand- De vrijkomende stoom is erg heet.
greep van het strijkijzer met mate bij Strijk kledingstukken daarom nooit ter-
het strijken van kwetsbare textiel soor- wijl ze worden gedragen, maar altijd
ten, om eventueel lekken te voorko- op een kleerhanger.
men.
Voor stoffen anders dan linnen of
katoen, houd het strijkijzer enkele cen-
Het strijkijzer niet op een metalen pla- timeters van het kledingstuk om
teau plaatsen omdat de zool zou
kunnen beschadigen. Zet het strijkijzer verbranden te voorkomen.
liever op het strijkijzerplateau van de
stoomtank: deze is voorzien van anti-
slipprofiel en is speciaal ontwikkeld 9 • Strijken zonder stoom
voor hoge temperaturen. • Druk niet op de stoomknop.

7 • Gebruik de Precision Shot 10 • Het opnieuw vullen van


• Uw apparaat is uitgerust met de Precision het waterreservoir
Shot-functie: een stoom die geconcen- • De stoom is op en het controlelampje
treerd is in de zool en die in het bijzonder “waterreservoir is leeg” gaat branden -
wordt gebruikt voor het strijken van hard- fig. 14: het waterreservoir is leeg.

87
• Neem het uitneembare waterreservoir tank - fig. 1. Pak het snoer en vouw dit
eruit door te drukken op de blokkerings- dubbel. Berg de stoomslang in het daar-
vergrendeling die zich op de greep van voor bestemde vak op.
het waterreservoir bevindt - fig. 15 en vul • Laat de stoomgenerator tenminste een
dit - fig. 5 zonder het maximum niveau te uur afkoelen voordat u hem opbergt en
overschrijden. ook indien u hem in een kast of kleine
ruimte opbergt. U kunt uw stoomgenera-
Bij overlopen, verwijdert u de overtol- tor nu veilig opbergen.
lige vloeistof.
• Duw hem opnieuw tot op de bodem in ONDERHOUDEN EN
zijn behuizing tot u de "klik "hoort. SCHOONMAKEN
• Druk op de herstartknop "reservoir
leeg"op het bedieningspaneel. 13 • Het schoonmaken van
• De stoomgenerator is voor het strijken de stoomgenerator
gereed wanneer de groene controlelamp-
jes stoppen met knipperen. Houd nooit het strijkijzer of de behui-
zing onder stromend water.
11 • “Auto-off” systeem Gebruik geen enkel onderhouds- of
• Voor uw veiligheid is de stoomgenerator ontkalkingsproduct bij het schoonma-
uitgerust met een «auto-off»-systeem dat ken van de strijkzool of de stoomtank.
het apparaat automatisch in stand-by zet • De strijkzool : reinig de afgekoelde zool
na 8 minuten van inactiviteit of in geval van uw strijkijzer met een vochtige doek
van vergetelheid. of een spons (geen schuurspons).
• Drie geluidssignalen klinken en het • De behuizing : maak af en toe de kunst-
blauwe controlelampje van de aan/uit- stof onderdelen met behulp van een
schakelaar knippert om aan te geven dat droog doekje schoon.
het apparaat in stand-by staat.
• Om uw stoomgenerator opnieuw te acti-
veren: drukt u op de aan/uit-schakelaar en 14 • Uw stoomgenerator een-
wacht u tot de groene controlelampjes
continu branden voordat u het werk ver-
voudig ontkalken
der zet. Doe er geen producten in voor het ver-
• U kunt de stoomgenerator ook opnieuw wijderen van kalkaanslag (azijn, indus-
activeren door aan de stoomhendel te triële producten voor het verwijderen
trekken. van kalkaanslag, ...) om de stoomtank
• Voor uw veiligheid schakelt het «auto- te spoelen: zij zouden hem kunnen be-
off»-systeem uw stoomgenerator uit na schadigen. Voordat u uw stoomgene-
ongeveer 30 minuten van inactiviteit. rator leegt, dient u het apparaat eerst
Druk op de aan/uit-schakelaar om uw tenminste twee uur af te laten koelen,
strijkwerk verder te zetten.
dit om elk gevaar op verbranden te
voorkomen.
12 • De stoomgenerator
• Om de levensduur van uw stoomgenera-
opbergen tor te verlengen en het uitstoten van
• Schakel de generator uit m.b.v. de stukjes kalk te voorkomen is uw stoom-
aan/uit-schakelaar. generator van een geïntegreerd
• Haal de stekker uit het stopcontact en kalkopvangsysteem voorzien. Dit kalkop-
druk op de snoeroprolknop. vangsysteem verzamelt automatisch de
• Plaats het strijkijzer op de daarvoor kalk die binnenin de stoomtank wordt
bestemde plaat van de stoomgenerator. gevormd.
Duw de beugel voor het onderhoud op Werkingsprincipe:
het strijkijzer naar beneden tot u de • Een oranje controlelampje “Anti-kalk
« klik » van de vergrendeling hoort. Op systeem” knippert - fig. 17 op het bedie-
die manier kunt u uw strijkijzer op een ningspaneel om aan te duiden dat u het
veilige manier blokkeren op uw stoom- kalkopvangsysteem moet spoelen.
88
• Wanneer de stoomgenerator eenmaal • U controleert of de generator volledig is
geheel is afgekoeld neemt u de dop van afgekoeld en gedurende meer dan 2 uur
het kalkopvangsysteem af - fig. 18. niet gebruikt is.
• U plaatst de stoomgenerator op de rand
Opgelet! U dient dit niet te doen indien van uw gootsteen en het ijzer op de hou-
de stekker van de stoomgenerator niet der ernaast.
sinds tenminste twee uur geleden uit • U verwijdert de beschermkap en schroeft
het stopcontact werd getrokken en niet het kalkopvangsysteem los - fig. 18.
geheel afgekoeld is. Om deze hande- • U houdt de stoomgenerator schuin en
ling uit te voeren dient de stoomgene- vult de stoomtank met behulp van een NL
rator zich in de nabijheid van een spoel- kan met 1/4 liter kraanwater - fig. 21.
bak te bevinden omdat het mogelijk is • U beweegt de tank voorzichtig heen en
dat er water uit komt lopen wanneer u weer en giet de tank vervolgens in de
het apparaat opent. gootsteen leeg - fig. 22 - 23.
• U plaatst het systeem opnieuw in de
• Schroef het opvangsysteem volledig los behuizing en schroeft het systeem goed
en verwijder het van de behuizing, het vast om de dichtheid te garanderen - fig.
systeem bevat de kalk die in de stoom- 20.
tank is opgehoopt - fig. 18. • U plaatst opnieuw het beschermkapje
• Spoel het opvangsysteem onder stro- van het kalkopvangsysteem - fig. 20.
mend water om de kalkaanslag te
verwijderen - fig. 19. Bij het eerstvolgende gebruik moet u
• Breng het systeem opnieuw in zijn behui- op de “Calc Away”-knop drukken op
zing door het opnieuw volledig vast te het bedieningspaneel om het oranje
schroeven om de dichtheid te verzekeren controlelampje te doen uitgaan.
- fig. 20.
• Plaats opnieuw de beschermkap van het De stoomgenerator werkt niet zonder
kalkopvangsysteem - fig. 20.
kalkopvangsysteem.
Bij het eerstvolgende gebruik moet u
op de “Calc Away”-knop drukken op Ontkalk uw stoomgenerator regelmatig
het bedieningspaneel om het oranje om langer te kunnen genieten van op-
controlelampje te doen uitgaan. timale stoomprestaties.
U dient de stoomtank om de 6 maanden of
om de 25 gebruiksbeurten volledig te
spoelen. Dit in aanvulling op het periodiek
onderhoud.

PROBLEMEN MET UW STOOMGENERATOR ?


Problemen Mogelijke oorzaken Oplossingen
De stoomgenerator gaat niet Het apparaat is niet aangesloten op het Controleer of de stekker in het stopcontact zit en het
aan of de controlelampjes op elektriciteitsnet. apparaat aan staat (verlichte aan/uit-schakelaar).
het bedieningspaneel en de
verlichte aan/uit-schakelaar
branden niet.
Er komt water uit de gaatjes van U gebruikt de stoomknop terwijl het Wacht tot de groene controlelampjes continu branden
de strijkzool. strijkijzer onvoldoende heet is. voordat u de stoomknop gebruikt.
Er bevindt zich condenswater in het Druk op de stoomknop terwijl u het strijkijzer weg van de
stoomcircuit, omdat u voor het eerst strijkplank houdt, totdat er stoom uitkomt.
stoom gebruikt of omdat u een tijd lang
geen stoom heeft gebruikt.
U gebruikt de stoomknop te vaak tij- Druk niet te vaak op de stoomknop tijdens het strijken van
dens het strijken van delicate stoffen delicate stoffen (*).
(*).

89
Problemen Mogelijke oorzaken Oplossingen
Het blauwe controlelampje van De Boost-functie wordt automatisch uit- Dit is volledig normaal. De Boost-functie is voorzien om
de Boost-functie knippert/dooft. geschakeld na 15 minuten: het blauwe alleen gebruikt te worden in bepaalde gevallen (raadpleeg
controlelampje knippert en dooft ver- § 6).
volgens.
Het apparaat staat in de stand "Synthe- U kunt de Boost-functie enkel gebruiken in de standen
tisch" of "Zijde". "Wol", "Katoen" en "Linnen". Voor andere weefsels is het
niet nodig om de Boost-functie te gebruiken, de instel-
combinaties "Synthetische stoffen" en "Zijde" volstaan.
Er druppelt witte vloeistof uit de Er komt kalkaanslag uit de stoomtank, Spoel het kalkopvangsysteem om wanneer het controle-
gaatjes in de strijkzool. omdat hij niet regelmatig is gespoeld. lampje “Calc-Away” knippert. Indien uw water bijzonder
hard is doet u dit vaker.
Er komt bruine vloeistof uit de U gebruikt chemische ontkalkingsmid- Voeg nooit een product aan het water in het waterreser-
gaatjes van de strijkzool wat delen of voegt producten toe aan het voir of in de stoomtank (boiler) toe (raadpleeg § 1).
vlekken op het strijkgoed veroor- strijkwater.
zaakt.
De strijkzool is vuil of bruin en
Het programma dat u gebruikt is niet Zie onze tips in verband met de instelling (raadpleeg § 5).
kan vlekken veroorzaken op het aangepast aan het te strijken weefsel.
strijkgoed. U gebruikt stijfsel. Breng stijfsel op de achterzijde van de te strijken stof aan.
Uw strijkgoed is niet voldoende uitges- Zorg ervoor dat uw kledingstukken zorgvuldig zijn ges-
poeld of u heeft een nieuw kledingstuk poeld en er geen zeepresten of resten van chemische pro-
gestreken zonder het van te voren te ducten zijn achtergebleven op de nieuwe kledingstukken.
wassen.
Er is geen stoom. Het waterreservoir is niet volledig in Plaats het volledig in zijn behuizing tot het “klikt”.
zijn behuizing geplaatst.
Het waterreservoir is leeg (rood contro- Vul het waterreservoir en druk op de knop "reservoir leeg"
lelampje knippert). op het bedieningspaneel.
Er is nauwelijks stoom. De temperatuur van de strijkzool is op De stoom is erg heet en droog. Dit heeft als gevolg dat de
maximum ingesteld. stoom minder zichtbaar is.
Waterplekken verschijnen op het Uw strijkhoes is van water verzadigd Zorg voor een geschikte strijkplank (met rooster om
strijkgoed. want deze is niet aan de kracht van een condensatie te voorkomen).
stoomgenerator aangepast.
Het controlelampje "reservoir U heeft niet op de herstartknop "reser- Druk op de herstartknop "reservoir leeg" op het bedie-
leeg" knippert. voir leeg" gedrukt. ningspaneel.
Het waterreservoir is niet volledig in Plaats het volledig in zijn behuizing tot het “klikt”.
zijn behuizing geplaatst.
Er ontsnapt stoom rond het op- Het kalkopvangsysteem is niet goed Sluit het kalkopvangsysteem opnieuw.
vangsysteem. gesloten.
De pakking van het opvangsysteem is Richt u tot een Erkend Service Center.
beschadigd.
Het apparaat is defect. Gebruik de stoomgenerator niet meer en raadpleeg een
Erkend Service Center.
Stoom ontsnapt aan de onder- Het apparaat is defect. Gebruik de stoomgenerator niet meer en raadpleeg een
kant. Erkend Service Center.
Het controlelampje "Calc-Away" U heeft niet op de herstartknop "Calc Druk op de herstartknop "Calc Away" op het bedienings-
knippert. Away" gedrukt. paneel.
Het rode controlelampje «reser- U heeft het apparaat op een koude Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 3 uur tot het ap-
voir leeg» knippert en de plaats (<10C° ongeveer) bewaard. paraat op kamertemperatuur is.
"aan/uit.schakelaar" werkt niet.

Indien het niet mogelijk is om de oorzaak van het defect zelf vast te stellen, richt u dan tot een
erkend servicecentrum van ROWENTA. ROWENTA biedt een contractgarantie van 1 jaar op
het apparaat en 2 jaar op de stoomtank vanaf de datum van aankoop, tenzij de wetgeving van
uw land dit anders bepaalt.
www.rowenta.com

90
PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO CONSULTARE LE ISTRUZIONI DI
SICUREZZA RIPORTATE ALL'INIZIO DI QUESTO MANUALE.

DESCRIZIONE
1. Impugnatura 12. Supporto poggiaferro
a. Ferro con impugnatura Focus* 13. Cavo vapore
b. Ferro professionale con 14. Clip di sistemazione del cavo
impugnatura in sughero* vapore
2. Pulsante Precision shot (comando 15. Sistema Calc-away
vapore concentrato) 16. Quadro comandi
3. Levetta vapore a. Tasto acceso/spento e spia "auto
4. Punta di precisione off" IT
5. Blocco di sicurezza (sblocco del b. Manopola di selezione del
ferro sulla caldaia) tessuto
6. Recipiente rimovibile da 1,5 L c. Spie tessuti selezionati
7. Serbatoio d. Tasto e spia Calc-away
8. Apertura per il riempimento del e. Tasto e spia serbatoio vuoto
serbatoio f. Comando vapore "Boost / vertical
9. Raccogli-calcare steam”
10. Tasto avvolgi-cavo
11. Vano di alloggio del cavo elettrico * a seconda del modello

PREPARAZIONE
1 • Blocco di sicurezza
• La caldaia a vapore è dotata di una barra Addolcitore d'acqua
di mantenimento del ferro sulla caldaia • Esistono diversi tipi di addolcitori d'acqua
con sblocco per facilitare il trasporto e e la maggior parte di essi può essere
la conservazione: utilizzata nel ferro a caldaia. Ciò nonos-
• Blocco- fig. 1. tante alcuni addolcitori, in particolare
• Sblocco - fig. 2. quelli che utilizzano prodotti chimici
Per trasportare la caldaia a vapore me- come il sale, possono provocare colature
diante bianche o marroni. È il caso soprattutto
il manico del ferro: delle brocche filtranti.
- posare il ferro sulla piastra poggiaferro • Se si riscontra questo tipo di problema,
della caldaia a vapore e abbassare la si consiglia di utilizzare acqua di rubinetto
barra di mantenimento sul ferro fino al non trattata o acqua in bottiglia.
blocco (quando viene udito un “clic”) - • Una volta cambiata l'acqua saranno ne-
fig. 1. cessari più utilizzi per risolvere il pro-
- Sollevare il ferro utilizzando il manico per blema. Per il primo utilizzo in modalità
trasportare la caldaia a vapore - fig. 3. vapore, si consiglia di utilizzare un panno
usato che possa essere gettato via, al
fine di evitare danni agli abiti.
2 • Che acqua utilizzare ?
Acqua di rubinetto: Da ricordare:
• L'apparecchio è stato progettato per fun- • Non utilizzare mai acqua piovana o ac-
zionare con acqua di rubinetto. Se l'acqua qua contenente additivi (come ad esem-
di rubinetto contiene molto calcare, è pio amido, profumo o acqua prodotta
necessario creare una miscela composta da altri elettrodomestici). Gli additivi
per il 50% da acqua di rubinetto e per il possono alterare le caratteristiche fisiche
50% da acqua demineralizzata reperibile del vapore e, in presenza di alte tempe-
in commercio. rature, formare depositi nella camera di
• In alcune regioni litoranee, il contenuto vaporizzazione in grado di macchiare la
salino dell'acqua può essere molto ele- biancheria.
vato. In tal caso, utilizzare unicamente
acqua demineralizzata.
91
3 • Preparare la caldaia • Spia rossa “serbatoio vuoto” lampeg-
giante - fig. 14: il serbatoio è vuoto.
• Posizionare la caldaia su una superficie
stabile, piana e resistente al calore. • Spia blu “on/off” lampeggiante: l'appa-
• Si consiglia di utilizzare un tavolo adatto recchio è in stand-by.
alle centrali vapore con piano apposito • Spia arancione “Calc-Away” lampeg-
di tipo "a vassoio” e non a griglia. giante - fig. 17: è necessario sciacquare il
• Ritirare il recipiente dell’acqua rimovibile collettore.
(nella parte anteriore della caldaia a va-
pore) premendo sulla chiavetta di blocco 6 • Per stirare con il vapore
che si trova sul manico del recipiente - Eco Intelligence
fig. 4.
• Riempite il serbatoio senza superare il • Il ferro caldaia è dotato di un sistema di
livello Max. - fig. 5. regolazione elettronica Eco Intelligence
• Riposizionatelo con cura nel suo allog- che regola in modo ottimale il getto di
giamento fino al “clic”. vapore e la temperatura del ferro in fun-
• Srotolare completamente il cavo elet- zione del tessuto selezionato: ciò riduce il
trico ed estrarre il cavo vapore dal suo consumo di energia garantendo una sti-
alloggiamento- fig. 6. ratura perfetta per ogni tipo di tessuto.
• Collegare la caldaia ad una presa elet- • Per utilizzare tale funzione, posizionare la
trica con messa a terra - fig. 7. manopola di regolazione sul tessuto da
stirare (vedi tabella seguente):
UTILIZZO TESSUTI SIN-
4 • Avviare il ferro caldaia TETICI
(Poliestere, Acétato,
• Accendere l’interruttore luminoso acceso Acrilico, Poliammide))
/ spento - fig. 8, la spia si accende. Le spie
verdi corrispondenti a ciascun tessuto SETA
lampeggiano. Dopo circa un minuto, e
regolarmente durante l'uso, la pompa LANA
elettrica di cui è dotato l'apparecchio
invia l'acqua nella caldaia. Questa opera- COTONE
zione produce un rumore normale.
• La caldaia è pronta per la stiratura LINO
quando le spie verdi sono fisse. Funzione " Boost "
Durante il primo utilizzo, può esserci una • L'apparecchio è dotato di una funzione
fuoriuscita di fumo o di odore assoluta- Boost che consente di aumentare l’emis-
sione di vapore durante il funzionamento,
mente innocua. Tale fenomeno non ha specialmente nei punti più difficili da rag-
nessun effetto sull'utilizzo e scomparirà giungere, su tessuti troppo pesanti o
rapidamente. stropicciati. Per utilizzare tale funzione,
premere il pulsante Boost situato sul qua-
dro comandi, una spia blu si accende -
5 • Funzionamento del qua- fig.16.
• Per disattivare la funzione Boost, premere
dro comandi di nuovo il tasto e si accenderà una spia
• Se una delle spie verdi sul quadro blu. La funzione può essere disattivata
comandi lampeggia, ciò significa che il anche ruotando il pulsante di selezione
ferro non è pronto per la stiratura. dei tessuti.
• Se tutte le spie verdi sono fisse, ciò signi- • La funzione Boost si disattiva automatica-
fica che il ferro è alla temperatura esatta mente dopo 15 minuti e l'apparecchio
ed è pronto per la stiratura. Un bip ritorna al flusso di vapore iniziale. La spia
sonoro conferma che il ferro è pronto per blu lampeggia per indicare la disattiva-
l'uso - fig. 10. zione della funzione Boost, quindi si
• Se viene aumentata la temperatura spegnerà.
durante l'uso è possibile continuare a sti-
rare senza interruzioni.

92
sulla punta della piastra, da utilizzare in
La funzione Boost è utilizzabile solo
con i tessuti "Lana", "Cotone" e "Lino". particolare per ripassare pieghe più diffi-
Per gli altri tessuti non è necessario uti- cili, punti specifici e punti difficili da
lizzare la funzione Boost, le combina- raggiungere.
zioni "Sintetico" e "Seta" sono suffi- • Per utilizzare questa funzione, premere a
cienti. fondo il pulsante Precision Shot, sopra il
• Per ottenere vapore, premere sul ferro, tutte le volte necessarie.
comando vapore situato sotto la maniglia ATTENTION ! Attenzione! Utilizzare
del ferro - fig. 11. Il vapore si ferma rilas- con cautela la funzione Precision Shot
ciando il comando.
• Se si utilizza dell'amido, nebulizzarlo sulla in quanto la potenza del vapore po-
parte inversa a quella da stirare. trebbe causare ustioni. IT
Consiglio Al momento del primo uti-
lizzo o se non è stato usato il vapore 8 • Per togliere le pieghe
da qualche minuto: premere più volte • Per togliere le pieghe a un indumento in
in successione il pulsante vapore - fig.
11, con il ferro lontano dai panni da lana, cotone o lino, selezionare il tipo di
stirare. Ciò permetterà l’eliminazione tessuto e premere il tasto Boost/Vapore
dell’acqua fredda dal circuito del va- verticale per una potente azione verticale.
pore. • Per i tessuti delicati come lana o sintetici
non è necessario utilizzare la funzione
Selezione dei tessuti : Cominciare sti- Boost, le combinazioni "Sintetico" e
rando i tessuti a bassa temperatura e "Seta" sono sufficienti per togliere le
continuare con quelli a temperatura più pieghe.
elevate. • Appendere l'indumento sulla gruccia e
Se si comincia la stiratura dai tessuti tenete il tessuto leggermente teso con
da stirare a basse temperature, il raf- una mano.
freddamento del ferro può richiedere • Premere ad intermittenza il pulsante
diversi minuti. Per velocizzare il pro-
cesso è possibile azionare il comando vapore - fig. 11 (che si trova sotto l’impu-
vapore lontano dagli indumenti in gnatura del ferro da stiro) effettuando un
modo da raffreddare il ferro più rapi- movimento dall’alto in basso - fig. 13.
damente. A ciascun cambio di tessuto Esempi d’utilizzo della funzione stiratura
attendere che le spie verdi siano fisse. verticale:
In caso di tessuti misti, selezionare la • Stirare sulla gruccia i tessuti delicati che
temperatura per la fibra più fragile. non devono entrare a contatto con il ferro
Per i tessuti delicati (•), aziona con
molta moderazione il comando vapore caldo.
situato sotto la maniglia del ferro da • Rinfrescare una camicia o un abito poco
stiro per evitare delle eventuali colature prima di indossarlo.
di liquido.
Il vapore prodotto è molto caldo, non
togliere mai le grinze di un abito diret-
Evitare di poggiare il ferro da stiro su
una piastra poggiaferro metallica, po- tamente su una persona, ma sempre
trebbe danneggiarsi. Poggiarlo piut- su una gruccia. Per i tessuti diversi dal
tosto sulla piastra poggiaferro della cal- lino o dal cotone, mantenere il ferro ad
daia: é infatti fornita di gommini alcuni centrimetri di distanza per non
antiscivolo ed é stata ideata per resis- bruciare il tessuto.
tere a temperature elevate.

9 • Stirare senza vapore


7 • Utilizzo di Precision Shot • Non premere il pulsante di controllo
• L’apparecchio è dotato della funzione vapore.
Precision Shot: concentrazione di vapore
93
10 • Riempimento del serba- di supporto sul ferro fino a udire il “clic”
del blocco, quindi il ferro sarà bloccato in
toio modo sicuro sulla caldaia – fig. 1. Avvol-
• Non c’è più vapore e la spia “recipiente gere il cavo elettrico e riporlo nel
vuoto” lampeggia - fig.14: Il recipiente rispettivo alloggiamento.
dell’acqua è vuoto. • Lasciare raffreddare il ferro caldaia
• Ritirare il recipiente dell’acqua rimovibile almeno un'ora prima di riporlo se intende
premendo sulla levetta di blocco sita conservarlo in un armadio o in uno spa-
sull’impugnatura del recipiente (nella zio ristretto. È possibile riporre il ferro
parte anteriore della centrale vapore) - caldaia in totale sicurezza.
fig.15 e riempirlo - fig.5 senza superare il
livello max.
PULIZIA E MANUTENZIONE
In caso di fuoriuscita, eliminare l’acqua
in eccesso. 13 • Pulire il ferro caldaia
Non mettere mai il ferro da stiro o la
• Riporlo accuratamente nel suo alloggia-
caldaia sotto il getto d'acqua del rubi-
mento fino a sentire un “clic”.
netto. Non usare nessun detersivo né
• Premere il tasto di riavvio "Serbatoio
prodotto anticalcare per pulire la pias-
vuoto" situato sul quadro degli strumenti.
tra del ferro o la caldaia.
• La caldaia è pronta per la stiratura
quando la spia del vapore è accesa e la • La piastra: pulire la piastra del ferro
spia del ferro è spenta. quando è completamente fredda con un
panno umido o con una spugna non
abrasiva.
11 • Systema “auto-off” • La caldaia: pulire di tanto in tanto le parti
• Per la vostra sicurezza, il ferro è dotato di
di plastica con un panno morbido.
un sistema "auto-off" che mette in stand-
by l'apparecchio dopo 8 minuti di
inutilizzo. 14 • Decalcificare facilmente il
• Il ferro emette tre avvisi sonori e la spia ferro caldaia
blu del tasto "acceso/spento" lampeggia
per indicare lo stato di stand-by. Per sciacquare la caldaia non utilizzare
• Per riattivare il ferro: premere il tasto mai prodotti di decalcificazione (aceto,
"acceso/spento" e attendere che le spie decalcificanti industriali..): potrebbero
verdi siano fisse prima di riprendere danneggiarla. Prima di procedere alla
l'uso. decalcificazione del ferro caldaia, è as-
• Il ferro può essere riattivato anche pre- solutamente necessario lasciarlo raf-
mendo il tasto vapore. freddare per oltre 2 ore, per evitare
• Per la vostra sicurezza, dopo 30 minuti di eventuali rischi di ustioni.
inutilizzo il sistema "auto-off" spegne l'ap- • Per prolungare la durata di vita del ferro
parecchio. Per riprendere l'uso premere il caldaia ed evitare i residui di calcare, il
tasto "acceso/spento". ferro caldaia è dotato di un raccoglitore di
calcare integrato. Il collettore, posizionato
12 • Riporre il ferro caldaia nella caldaia, recupera automaticamente
• Spegnere il ferro premendo il tasto il calcare formatosi all’interno.
"acceso/spento". Principio di funzionamento:
• Scollegare la presa e premete il tasto • Una spia arancione “Calc-Away System”
dell'avvolgitore del cavo. lampeggia - fig. 17 - sul quadro di
• Riporre il ferro sulla piastra riponi-ferro comando per indicare che occorre risciac-
presente sulla caldaia. Chiudere la barra quare il collettore.

94
• Quando il ferro caldaia è completamente fredda e scollegata da più di 2 ore.
freddo, ritirare il raccogli-calcare - fig.18. • Posizionare la centrale vapore sul bordo
del lavello e il ferro sul lato.
ATTENZIONE! Questa operazione deve • Togliere il coperchio del filtro e svitare il
essere effettuata esclusivamente filtro anticalcare - fig. 18.
quando il ferro caldaia è stato scolle- • Mantenere la centrale vapore in posizione
gato dall'alimentazione da oltre due ore inclinata e con una caraffa riempiere la
e risulta completamente freddo. Du- caldaia di ¼ di litro di acqua di rubinetto -
rante l'operazione di pulizia dell'acqua fig. 21.
può colare dalla caldaia, pertanto at- • Agitare il serbatoio per qualche istante e
trezzarsi di conseguenza. svuotarlo nel lavabo - fig. 22 - 23. IT
• Svitare completamente il collettore ed • Riposizionare il filtro nella sua sede avvi-
estrarlo dalla caldaia, che contiene il cal- tandolo con decisione - fig. 20.
care accumulato nella caldaia - fig.18. • Riposizionare il contenitore del calcare
• Per pulire a fondo il contenitore è suffi- nel suo alloggiamento - fig. 20.
ciente sciacquarlo con acqua corrente per Al successivo utilizzo premere il tasto
eliminare tutto il calcare - fig.19. "Calc-away" situato sul quadro co-
• Riporre il contenitore nel suo alloggia- mandi per spegnere la spia arancione.
mento, riavvitandolo completamente per
garantire la tenuta- fig.20. La centrale vapore non funziona senza
• Riporre il contenitore nel suo alloggia- il cassetto di recupero del calcare.
mento - fig.20.
Al successivo utilizzo premere il tasto Una decalcificazione regolare del ferro
“Calc-away” situato sul pannello di assicura prestazioni ottimali nel tempo.
controllo per spegnere la spia aran-
cione.

Oltre alla manutenzione regolare, si consi-


glia di effettuare un risciacquo completo
della caldaia ogni 6 mesi od ogni 25 utilizzi.
• Verificare che la centrale vapore sia

UN PROBLEMA?
Problemi Possibili cause Soluzioni
Il ferro caldaia non si accende o L'apparecchio non è acceso. Verificare che l’apparecchio sia correttamente collegato e
la spia del ferro e l’interruttore che sia acceso (spia luminosa acceso/spento).
luminoso di avvio/arresto non
sono accesi.

L'acqua cola attraverso i fori Si utilizza il comando vapore prima che Attendere che le spie del ferro si spengano prima di azio-
della piastra. il ferro sia caldo. nare il comando vapore.
L'acqua si è condensata nei tubi poiché Premere il tasto del comando vapore umido lontano
si utilizza il vapore per la prima volta o dall'asse da stiro, finché il ferro non emette vapore.
non è stato utilizzato da qualche tempo.

L'acqua si è condensata nei tubi poiché Premere il tasto del comando vapore umido lontano
si utilizza il vapore per la prima volta o dall'asse da stiro, finché il ferro non emette vapore.
non è stato utilizzato da qualche tempo.

95
Problemi Possibili cause Soluzioni
La spia blu della funzione Boost La funzione Boost si disattiva automati- Ciò è normale. La funzione Boost è concepita per essere
lampeggia/ si spegne/ non si ac- camente dopo 15 minuti: la spia blu si utilizzata esclusivamente in modo rapido e mirato (vedere
cende accende e si spegne. par. 6).
Il ferro è in posizione "sintetico" o La funzione Boost è utilizzabile solo con i tessuti "Lana",
"seta". "Cotone" e "Lino". Per gli altri tessuti non è necessario uti-
lizzare la funzione Boost, le combinazioni "Sintetico" e
"Seta" sono sufficienti.
Colature bianche o scure escono Dalla caldaia fuoriesce il calcare Sciacquare il raccoglitore quando la spia “Calc-Away Sys-
dai fori della piastra. poiché non è sciacquata tem” lampeggia. Se l'acqua della zona di residenza è par-
regolarmente. ticolarmente calcarea, aumentare la frequenza.
Dai fori della piastra fuoriesce Si utilizzano sostanze Non aggiungere questi tipi di prodotti nel serbatoio d’ac-
una materia nerastra che sporca chimiche decalcificanti o additivi qua amovibile o nella caldaia.(vedere par. 1).
gli indumenti. nell'acqua da stiro.
La piastra è sporca e può Non si utilizza il programma adatto al Seguire le indicazioni per regolare la
danneggiare i tessuti. tessuto. temperatura (vedere par. 5).
Si utilizza dell'amido. Spruzzare l’amido sempre sulla parte che non viene sti-
rata direttamente.
Gli indumenti non sono Assicurarsi che la biancheria sia ben sciacquata cosicché
sufficientemente risciacquati o un indu- non ci siano residui di sapone o altri prodotti chimici sugli
mento è stato ristirato prima di lavarlo. indumenti.
Non c'è vapore. Il serbatoio non è collocato corretta- Verificare che il serbatoio d'acqua amovibile sia ben posi-
mente nel suo alloggiamento. zionato fino a udire il "clic”.
Il serbatoio dell’acqua è vuoto (spia Riempire il serbatoio d’acqua e premete il tasto “Serba-
rossa accesa). toio vuoto” sul quadro comando.
C'è poco vapore. La temperatura della piastra è Il vapore è bollente e secco. Di conseguenza è meno visi-
alla massima potenza. bile.
Rimangono tracce d’acqua sulla La fodera dell'asse da stiro è impre- Controllare che l’asse sia adatto (asse con griglia che pre-
biancheria. gnata di acqua poiché non è idonea alla viene condensa).
potenza di un ferro.
La spia rossa "serbatoio vuoto" Non è stato premuto il tasto“serbatoio Premere il tasto “Restart” di riavvio sul pannello comandi.
lampeggia. vuoto”.
Il serbatoio non è collocato corretta- Verificare che il serbatoio d'acqua amovibile sia ben posi-
mente nel suo alloggiamento. zionato fino a udire il "clic.
Fuoriesce del vapore attorno al Il collettore è stretto male. Chiudere il collettore.
collettore. La guarnizione del collettore è Contattare un Centro Assistenza Autorizzato.
danneggiata.
L'apparecchio è difettoso. Non utilizzare il ferro caldaia e contattare un Centro Assis-
tenza Autorizzato.
Fuoriesce vapore da sotto L'apparecchio è difettoso. Non utilizzare il ferro caldaia e contattare un Centro Assis-
l’apparecchio. tenza Autorizzato.
La spia "Calc-Away" lampeggia. Non è stato premuto il tasto “Calc- Premere il tasto “Calc-Away” situato sul quadro comandi.
away” per riavviare il ferro caldaia.
La spia rossa "serbatoio vuoto" L'apparecchio è stato conservato in un Scollegare l'apparecchio. Attendere 3 ore affinché l'appa-
lampeggia e il tasto locale freddo (circa <10C°). recchio torni a temperatura ambiente.
acceso/spento non funziona.

Se non fosse possibile determinare la causa di un'anomalia rivolgetevi ad un centro


assistenza tecnica autorizzato ROWENTA. ROWENTA fornisce una garanzia contrattuale di
1 anno sull'apparecchio e 2 anni sulla caldaia a partire dalla data di acquisto, salvo se
altrimenti previsto da specifiche leggi vigenti.
www.rowenta.com

96
ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD AL COMIENZO DEL PRESENTE MANUAL.

DESCRIPCIÓN
1. Asa de la plancha 13. Cable vapor
a. Plancha con empuñadura Focus* 14. Colocación del cable de vapor
b. Plancha profesional con 15. Calc Away system
empuñadura de corcho* 16. Cuadro de mandos
2. Botón de Precision shot (mando de a. Tecla marcha/parada e indicador
vapor concentrado) "auto off"
3. Gatillo de vapor b. Rueda dentada de selección del
4. Punta de precisión tejido
5. Safety lock (bloqueo de la plancha c. Indicadores del tejido
sobre la base) seleccionado
6. Depósito extraíble 1,5 L d. Tecla e indicador Calc away ES
7. Base e. Tecla e indicador depósito vacío
8. Pestaña de llenado del depósito f. Mando de vapor “Boost / vertical
9. Colector oculto de cal steam”
10. Tecla enrolladora del cable eléctrico
11. Almacenamiento del cable eléctrico * según modelo
12. Placa reposa-planchas

PREPARACIÓN
1 • Safety lock caso, utilice únicamente agua desmine-
• La central de vapor está equipada con ralizada.
un arco de sujeción de la plancha sobre Descalcificador
la base con bloqueo para facilitar el • Existen varios tipos de descalcificadores
transporte y el almacenamiento del apa- y el agua que filtran la mayoría de ellos
rato: puede utilizarse en una central de vapor.
• Bloqueo - fig. 1. • Sin embargo, algunos descalcificadores
• Desbloqueo - fig. 2. y, concretamente, los que emplean pro-
El bloqueo permite transportar la central ductos químicos como la sal pueden ge-
de vapor utilizando el asa de la plancha: nerar derrames blancos o marrones; es
- coloque la plancha sobre la placa reposa- el caso, sobre todo, de las jarras filtran-
plancha de la central de vapor y abata el tes.
arco de sujeción de la plancha hasta que • Si tiene este tipo de problema, le reco-
se accione el bloqueo (identificado me- mendamos que utilice agua del grifo no
diante un “clic” sonoro) - fig. 1. tratada o agua embotellada.
- Coja la plancha por el asa para transpor- • Cuando haya cambiado el agua, será ne-
tar la central de vapor - fig. 3. cesario utilizar varias veces el aparato
para resolver el problema. Para evitar es-
tropear su ropa, se recomienda probar
2 • ¿Qué tipo de agua debe la función de vapor por primera vez so-
utilizar? bre una prenda que pueda tirar.
El agua del grifo Recuerde:
• El aparato está diseñado para funcionar • No utilice nunca agua de lluvia ni agua
con el agua del grifo. Si el agua de su con aditivos (como almidón, perfume, o
casa es muy calcárea, mezcle un 50% de agua de electrodomésticos). Dichos adi-
agua del grifo y un 50% de agua desmi- tivos pueden afectar las propiedades del
neralizada de la tienda. vapor y, a una temperatura elevada, for-
• En ciertas regiones costeras, el nivel de mar depósitos en la cámara de vapori-
sal en el agua puede ser elevado. En ese zación que podrían manchar su ropa.
97
3 • Prepare su central de vapor con una buena capacidad de vapor para
• Coloque la central de vapor en un lugar planchar el tejido seleccionado. Un bip
estable y horizontal al que no afecte el sonoro le confirma que su central está
calor. preparada - fig. 10.
• Le aconsejamos que utilice una tabla de • Durante la sesión, cuando seleccione un
planchar adaptada a las centrales de va- programa superior, usted puede conti-
por, con reposa-plancha para la central nuar planchando.
de vapor de tipo bandeja sin rejilla. • Luminoso rojo "depósito vacío” parpa-
• Retire el depósito de agua extraíble (si- dea - fig.14: el depósito está vacío.
tuado en la parte delantera de la central • Luminoso azul “on/off” parpadea: su
de vapor) pulsando el cerrojo de bloqueo aparato está en modo espera.
que se encuentra situado en el asa del • Luminoso naranja “Calc-Away” parpadea
depósito - fig. 4.
• Llene el depósito de agua sin sobrepasar - fig.17: usted debe enjuagar su colector.
el nivel máximo. - fig. 5.
• Colóquelo hasta el fondo en su aloja- 6 • Planche con vapor
miento (identificado por un “clic” so- Eco Intelligence
noro).
• Desenrolle por completo el cable eléc- • Su central de vapor está equipada con un
trico y saque el cordón de vapor de su sistema de regulación electrónica Eco
alojamiento - fig. 6. Intelligence que regula de forma óptima
• Enchufe la central de vapor a una toma la capacidad de vapor y la temperatura
eléctrica con conexión a tierra - fig. 7. de la plancha en función del tejido selec-
cionado: esto reduce el consumo de
energía totalmente garantizando un plan-
UTILIZACIÓN chado optimizado para cada tipo de
tejido.
4 • Encienda la central de • Para esto, coloque el botón de reglaje
vapor sobre el tipo de tejido a planchar (ver
• Pulse sobre la tecla marcha/parada; se tabla aquí debajo).
enciende - fig. 8. Los luminosos verdes
en el interior de cada segmento de tejido SINTÉTICOS
(Poliéster, Acetato,
parpadean Después de alrededor de un Acrílico, Poliámida)
minuto, y regularmente durante el uso, la
bomba eléctrica del aparato inyecta el SEDA
agua en el calderín. Esto genera un ligero
ruido que es normal. LANA
• La central de vapor está preparada para
planchar cuando los luminosos verdes ALGODÓN
estén fijos.
Durante la primera utilización se puede LINO
producir un desprendimiento de humo
Función “Boost”
y un olor que no son nocivos. Este fenó- • Su central está equipada con una función
meno sin consecuencia en la utilización “Boost” que permite aumentar el flujo de
del aparato desaparecerá rápidamente. vapor durante el planchado de manera
puntual para las zonas de difícil plan-
chado, los tejidos muy gruesos o muy
5 • Funcionamiento del cua- arrugados. Para usar esta función, pulse
dro de mandos sobre la tecla Boost situada en el cuadro
de mandos, un luminoso azul se
• Cuando uno de los luminosos verdes en
el cuadro de mandos parpadea, esto enciende - fig.16.
• Para desactivar la función Boost, vuelva a
significa que su central de vapor no está pulsar el botón, el luminoso azul se
preparada para planchar el tejido selec- apaga. Usted puede igualmente desacti-
cionado. varla moviendo la rueda dentada de
• Si todos los luminosos verdes están fijos, selección de tejidos.
su central está a la temperatura correcta, • La función Boost se desactiva automáti-
98
camente al cabo de 15 minutos. El indica-
dor azul parpadea para anunciar la
7 • Utilice la Precision Shot
• Su aparato está equipado con la función
finalización de la función Boost y luego se Precisión Shot: vapor concentrado en la
apaga.
punta de la suela, para usar particular-
La función Boost no es utilizable más mente a la hora de efectuar un planchado
que en las posiciones “Lana”, “Algo- marcado de pliegues rebeldes, detalles y
dón” y “Lino”. Para los demás tejidos, zonas de difícil acceso.
no es necesario usar la función Boost, • Para utilizar esta función, apriete a fondo
las combinaciones de reglajes “Sinté- el botón Precision Shot situado en la
tico”» y “Seda” son suficientes. parte superior de la plancha, tantas veces
como sea necesario.
• Para obtener vapor, pulse sobre el mando
vapor situado bajo el asa de la plancha - ¡ATENCIÓN! Utilice la función Preci-
fig. 11. El vapor se para soltando el sion shot con precaución, ya que la po-
mando. tencia excepcional del vapor puede ES
• Si utiliza almidón, pulverice sobre el causar quemaduras.
reverso del tejido a planchar.
Recomendación: en la primera utiliza-
ción o si no ha utilizado el vapor desde 8 • Planchar verticalmente
hace algunos minutos, pulse varias • Para planchar una prenda de lana, algo-
veces seguidas el mando vapor - fig. dón o lino, seleccione su segmento de
11 fuera de su ropa. Esto permitirá eli- tejido y pulse sobre la tecla "Boost/verti-
minar el agua fría del circuito de vapor. cal steam" para tener un planchado
vertical efectivo.
Selección de tejidos: su plancha ca- • Para los tejidos delicados tales como los
lienta deprisa, comience primero por sintéticos o la lana, no es necesario utili-
los tejidos que se planchan a tempera- zar la tecla "Boost/vertical steam", los
tura baja, luego termine por los que reglajes correspondientes a los segmen-
piden una temperatura más alta. ¡Aten- tos “sintético” y “seda” son suficientes
ción! si usted comienza su sesión por para el planchado.
los tejidos que se planchan a alta tem- • Cuelgue la ropa sobre una percha y tense
peratura, el enfriamiento del aparato ligeramente el tejido con una mano.
puede llevar cierto tiempo. Si usted • Pulse el mando del vapor - fig. 11 de
desea acelerar el proceso, puede ac-
cionar el mando vapor encima de su manera intermitente realizando un movi-
ropa para enfriar su plancha más rápi- miento desde arriba hacia abajo - fig. 13.
damente. En cada cambio textil espere Ejemplos de utilización de la función plan-
que los luminosos verdes estén fijos. chado vertical:
Si usted plancha tejidos de fibras mez- • Planchar sobre una percha los tejidos
cladas, seleccione la fibra más frágil. delicados que usted no desea poner en
Para los tejidos delicados (•), accione contacto con la plancha caliente.
con moderación el mando del vapor • Refrescar una camisa o un traje justo
situado debajo del asa de la plancha antes de ponérselo.
para evitar posibles fugas de agua.
El vapor que se produce es muy ca-
Durante las pausas de planchado, no liente, no desarrugue nunca la ropa
pose nunca la plancha sobre un re- puesta sobre una persona vestida, uti-
posa-planchas metálico, lo que podría lice siempre una percha.
estropearla sino más bien sobre la Para los tejidos que no sean de lino o
placa reposa-planchas de la base: está de algodón, mantenga la plancha a al-
equipada con zapatas antiderrapantes gunos centímetros para no quemar el
y ha sido concebida para resistir tem-
peraturas elevadas. tejido.

99
9 • Planchado sin vapor • Pose la plancha en la placa reposa-plan-
• No pulse el mando vapor. chas de la central de vapor. Abata el arco
de sujeción de la plancha hasta oír un
“clic” de bloqueo, así su plancha quedará
10 • Rellenar el depósito bloqueada en su base con total seguridad
• Usted no tiene ya vapor y el indicador - fig. 1. Recoja el cable, dóblelo en dos.
“depósito vacío” parpadea - fig. 14: el Guarde el cable del vapor en su aloja-
depósito de agua está vacío miento.
• Retire el depósito de agua extraíble pul- • Deje enfriar la central de vapor al menos
sando el cerrojo de bloqueo que se una hora antes de guardarla, si va a
encuentra en el asa del depósito (situada hacerlo en un armario o un espacio estre-
en la parte frontal de la central de vapor) cho. Puede guardar la central de vapor
- fig. 15 y rellénelo - fig. 5 sin sobrepasar con total seguridad.
el nivel Max.
En caso de desbordamiento, elimine LIMPIEZA Y
el excedente. MANTENIMIENTO
• Encájelo bien a fondo en su alojamiento 13 • Limpieza de la central de
hasta oír un “clic”. Pulse el botón de vapor
“depósito vacío” de reinicio, situado en el
cuadro de mandos. No coloque nunca la plancha o su base
• La central de vapor está preparada para bajo el agua del grifo.
planchar cuando los luminosos verdes No utilice ningún producto de mante-
están fijos. nimiento o de descalcificación para
limpiar la suela o el calderín.
11 • Sistema “auto-off” • La suela de la plancha: limpie la base de
• Para su seguridad su central está equi- la plancha una vez fría con un paño
pada con un sistema “auto-off” que pone húmedo o una esponja no abrasiva.
en espera la central al cabo de 8 minutos • La base: de vez en cuando limpie las
de no uso o en caso de olvido. partes plásticas con un paño suave.
• Tres bips sonoros suenan y el indicador
luminoso azul de la tecla "marcha/parada" 14 • Desincruste fácilmente la
parpadea para indicar la puesta en espera
del aparato. central de vapor
• Para reactivar la central: pulse sobre la No introduzca productos antical (vina-
tecla “marcha/parada” y espere que los
gre, antical industrial,…) para aclarar
luminosos verdes estén fijos antes de
reemprender su sesión de planchado. el calderín: podrían dañarlo. Antes de
• La central puede igualmente ser reacti- vaciar la central de vapor, es necesario
vada pulsando sobre el gatillo del vapor. dejarla enfriar durante más de 2 horas,
• Por su seguridad, al cabo de alrededor de para evitar cualquier riesgo de quema-
30 minutos de no uso, el sistema “auto- duras.
off” apaga su central de vapor. Para
• Para prolongar la vida de la central de
reemprender su sesión de planchado,
vapor y evitar los rechazos de cal, la cen-
pulse sobre la tecla “marcha/parada”.
tral de vapor está provista de un colector
de cal integrado. Este colector, colocado
12 • Coloque la central de en el calderín, recupera automáticamente
vapor la cal que se forma en el interior.
• Apague la central pulsando sobre la tecla Principio de funcionamiento:
“marcha/parada”. • El indicador luminoso naranja “Calc-
• Desenchufe la toma y pulse sobre la tecla Away” parpadea - fig. 17 en el cuadro de
del enrollador de cable eléctrico. mandos para indicar que el recolector
debe ser aclarado.
100
• Una vez que la central de vapor se haya • Compruebe que la central de vapor esté
enfriado por completo, retirar la tapa del fría y desconectada desde hace por lo
colector de cal - fig.18. menos 2H.
• Coloque la central de vapor en el borde
¡Atención! Esta operación no debe rea- del fregadero y la plancha al lado sobre
lizarse hasta que la central de vapor su talón.
lleve desenchufada más de dos horas • Retire el ocultacolector y desenrosque el
y esté completamente fría. Para realizar colector de cal - fig. 18.
esta operación, la central de vapor debe • Mantenga la central de vapor en posición
estar colocada sobre un fregadero ya inclinada y, con una jarra, llene la caldera
que podría salir el agua del depósito con 1/4 de litro de agua del grifo - fig.21.
durante la apertura. • Agite la caja unos momentos y a conti-
nuación vacíela completamente en el
• Desenrosque totalmente el colector y retí- fregadero - fig.22 - 23.
relo de la base: contiene la cal acumulada • Vuelva a colocar el colector en su sitio, ES
en el calderín - fig.18. apretándolo bien para asegurar su estan-
• Para limpiar bien el colector basta enjua- queidad - fig.20.
garlo con agua corriente para eliminar la • Vuelva a colocar la tapa del colector de
cal que contiene - fig.19. cal en su sitio - fig.20.
• Vuelva a colocar el colector en su sitio,
apretándolo bien para asegurar su estan- Durante la siguiente utilización pulse
queidad - fig. 20. sobre la tecla “Calc-Away” situada en
• Vuelva a colocar la tapa colector de cal en el cuadro de mandos para apagar el
su sitio - fig. 20. luminoso naranja
Durante el siguiente uso pulse sobre
La central de vapor no funciona sin el
la tecla “Calc-Away” situada en el cua-
colector de cal.
dro de mandos para apagar el lumi-
noso naranja.
Un descalcificado regular de su central
Completando este mantenimiento regular, de vapor ayuda a mantener sus pres-
se recomienda efectuar un enjuague com- taciones de vapor en el tiempo.
pleto del calderín cada 6 meses o 25 usos.

¿CÓMO SOLUCIONAR LOS POSIBLES PROBLEMAS?


Problemas Causas Soluciones
La central de vapor no se El aparato no está conectado a la red. Asegúrese de que el aparato se encuentra correctamente
enciende o el indicador de la conectado a una toma que funcione y que tiene corriente
plancha y el interruptor (interruptor luminoso marcha/parada).
luminoso de encendido/
apagado no se encienden.
El agua sale por los orificios de Utiliza el mando de vapor Espere a que los luminosos verdes estén fijos antes de ac-
la suela. antes de que la plancha esté suficiente- cionar el mando de vapor.
mente caliente.
El agua se condensa en los tubos Pulse el mando de vapor fuera de la tabla de planchar,
porque utiliza el vapor por primera vez hasta que la plancha emita vapor.
o no lo ha utilizado desde hace un
tiempo.
Utiliza con demasiada frecuencia el Accione moderadamente el mando de vapor cuando
mando de vapor cuando plancha plancha tejidos delicados (•).
tejidos delicados (•).

101
Problemas Causas Soluciones
El indicador azul de la función La función Boost se desactiva al cabo Este funcionamiento es completamente normal. La fun-
Boost parpadea/ se apaga/no se de 15 minutos: el indicador azul parpa- ción Boost está prevista para ser utilizada sólo de forma
enciende. dea y luego se apaga. puntual (véase el apartado § 6).
Está en posición “Sintético” o “Seda”. La función Boost no es utilizable más que en las posi-
ciones “Lana”, “Algodón” y “Lino”. Para los demás teji-
dos, no es necesario utilizar la función Boost, las combi-
naciones de reglajes “Sintético” y “Seda” bastan.
Aparecen manchas blancas en El calderín produce cal, ya que no se ha Aclare el colector cuando el indicador “Calc-Away Sys-
los orificios de la suela de la enjuagado regularmente. tem” parpadee. Si el agua es demasiado calcárea, hágalo
plancha. con más frecuencia.
Aparecen manchas marrones en Está utilizando productos químicos an- No añada nunca ningún producto en el depósito de agua
los orificios de la suela y man- tical o aditivos en el agua de planchado. o en el calderín (véase § 1).
chan la ropa.
La suela está sucia o marrón y No usa el programa adaptado al tejido Diríjase a nuestros consejos sobre el reglaje (véase § 5).
puede manchar la ropa. planchado.
Está usando almidón. Pulverice siempre el almidón en la cara de la prenda que
no va a planchar.
Su ropa no se ha aclarado lo suficiente Asegúrese de que la ropa está lo suficientemente acla-
o ha planchado una prenda nueva rada como para eliminar los eventuales depósitos de ja-
antes de lavarla. bón de productos químicos en las prendas nuevas.
No hay vapor. El depósito no está puesto a fondo en Vuelva a colocarlo a fondo en su compartimento hasta
su compartimento. que se oiga un “clic”.
El depósito de agua está vacío (el indi- Llene el depósito y pulse la tecla “Restart” que se encuen-
cador rojo parpadea). tra en el cuadro de mandos.
Hay poco vapor. La temperatura de la suela está ajus- El vapor, muy caliente, es seco, luego poco visible.
tada al máximo.
Rayas de agua aparecen en la La funda de la tabla está mojada de Comprobar que su tabla de planchar es adecuada (tabla
ropa. agua porque no está adaptada a la po- con rejilla que evita la condensación).
tencia de una central de vapor.
El indicador “depósito vacío” No ha pulsado sobre la tecla “Depósito Pulse en la tecla “Depósito vacío” de rearranque situada
parpadea. vacío” de rearranque. sobre el cuadro de mandos.
El depósito no está puesto a fondo en Vuelva a meterlo bien a fondo en su compartimento hasta
su compartimento. el “clic.
El colector desprende vapor a su El colector está mal apretado. Vuelva a apretar el colector.
alrededor. La junta del colector está dañada. Contacte con un Centro de Servicio Autorizado.
El aparato está defectuoso. Deje de utilizar la central de vapor y contacte con un Cen-
tro de Servicio Autorizado.
El vapor se escapa por debajo El aparato está defectuoso. Deje de utilizar la central de vapor y contacte con un Cen-
del aparato. tro de Servicio Autorizado.
El indicador “Calc-Away” parpa- No ha pulsado en la tecla "Calc-Away" Pulse en la tecla “Calc- Away” de rearranque situada en el
dea. de rearranque. cuadro de mandos.
El luminoso rojo “depósito va- El aparato ha sido almacenado en un Desenchufe el aparato. Espere 3 horas a que el aparato
cío” parpadea y la tecla “mar- lugar frío (alrededor de <10C°). esté a temperatura ambiente.
cha/parada” no está operativa.

Si no es posible determinar la causa de una avería, diríjase a un Centro de Servicio Autorizado


de ROWENTA. ROWENTA asegura una garantía contractual de 1 año sobre el aparato y de 2
años sobre el calderín a partir de la fecha de compra, salvo indicaciones específicas de la
legislación de su país.
www.rowenta.com

102
AGRADECEMOS QUE CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA NO INÍCIO
DESTE FOLHETO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

DESCRIÇÃO
1. Pega do ferro 14. Compartimento de arrumação do
a. Ferro com pega Focus* cabo de vapor
b. Ferro profissional com pega de 15. Sistema Calc Away
cortiça* 16. Painel de comandos
2. Botão Precision shot (comando do a. Botão de ligar/desligar e
vapor concentrado) indicador luminoso de "desligar
3. Botão vapor automático"
4. Ponto de precisão b. Roda de selecção do tecido
5. Bloqueio de segurança (bloqueio do c. Indicador luminoso de tecido
ferro em cima da caldeira) seleccionado
6. Depósito amovível 1,5 L d. Botão e indicador luminoso Calc
7. Caldeira away
8. Patilha de enchimento do depósito e. Botão e indicador luminoso de PT
9. Tampa do colector de calcário depósito vazio
10. Botão eléctrico para enrolar o cabo f. Comando de vapor “Boost / vapor
11. Arrumação do cabo eléctrico vertical”
12. Base para repouso do ferro * consoante o modelo
13. Cabo de vapor

PREPARAÇÃO
1 • Safety lock (Bloqueio de Amaciador
segurança) • Existem vários tipos de amaciadores e a
• O seu gerador de vapor está equipado água da maioria deles pode ser utilizada
com um aro de bloqueio do ferro sobre no gerador de vapor. Contudo, determi-
a base, para facilitar o transporte e a ar- nados amaciadores e particularmente
rumação do mesmo: aqueles que utilizam produtos químicos
• Bloqueio - fig.1. como o sal, podem provocar derrames
• Desbloqueio - fig.2. brancos ou castanhos, sendo nomeada-
Para transportar o seu gerador de vapor mente o caso dos jarros filtrantes.
pela pega do ferro: • Se se deparar com este tipo de pro-
- pouse o ferro sobre a placa de suporte blema, recomendamos a utilização de
do ferro do gerador de vapor e rebata o água da torneira não tratada ou de água
aro de suporte sobre o ferro até ao blo- engarrafada.
queio (identificado por um « clique») - • Depois de mudar a água, são necessá-
fig.1. rias várias utilizações para resolver o
- Segure o ferro pela pega para transpor- problema. Ao experimentar a função de
tar o seu gerador de vapor - fig.3. vapor pela primeira vez, recomenda-se
que o faça sobre um pano usado que
possa deitar fora, para evitar danificar
2 • Que tipo de água utilizar? as suas roupas.
Água da torneira
• O seu aparelho foi concebido para fun- Lembre-se:
cionar com água da torneira. Se a água • Nunca utilize água da chuva, nem água
for muito calcária, misture 50% de água que contenha aditivos (como amido,
da torneira e 50% de água desminerali- perfumes, ou água de aparelhos elec-
zada à venda no mercado. trodomésticos). Estes aditivos podem al-
• Em certas regiões junto à costa, o teor terar as propriedades do vapor e, com
em sal da sua água pode ser muito ele- temperaturas elevadas, podem formar
vado. Neste caso, utilize exclusivamente depósitos na câmara de vaporização
água desmineralizada. susceptíveis de manchar a sua roupa.
103
3 • Preparar o seu gerador um bom débito de vapor para engomar o
tecido seleccionado. Um sinal sonoro
de vapor confirma que o gerador de vapor está
• Coloque o gerador de vapor sobre uma pronto - fig.10.
superfície estável e horizontal, resistente • Durante a sessão, logo que selecciona
ao calor. um programa superior, pode continuar a
• Aconselhamos a utilização de uma tábua engomar.
de engomar adaptada aos geradores de • Indicador luminoso vermelho de “depó-
vapor, com um tabuleiro com grelha que sito vazio” intermitente - fig.14: o
evite a condensação. depósito está vazio.
• Retire o depósito de água amovível (lo- • Indicador luminoso azul de “ligar/desli-
calizado na parte da frente do gerador de gar” intermitente: o aparelho está em
vapor) carregando no fecho de bloqueio modo de espera.
que se encontra na pega do depósito - • Indicador luminoso laranja “Calc-Away”
fig.4. intermitente - fig. 17: deve lavar o colector.
• Encha o depósito de água sem exceder o
nível máximo - fig.5.
• Encaixe-o no compartimento, devendo 6 • Engomar com vapor
ouvir um "clic" de bloqueio. Eco Intelligence
• Desenrole por completo o cabo eléctrico • O seu gerador de vapor está equipado
e retire o cabo de vapor do respectivo
compartimento - fig.6. com um sistema de regulação electrónico
• Ligue o gerador de vapor a uma tomada Eco Intelligence, que regula de forma
de tipo “terra” - fig.7. optimizada o débito de vapor e a tempe-
ratura do ferro em função do tecido
seleccionado: este reduz o consumo de
UTILIZAÇÃO energia garantindo um engomar optimi-
4 • Colocar o seu gerador de zado para cada tipo de tecido.
• Para isso, posicione o botão de regulação
vapor a funcionar sobre o tipo de tecido a passar (ver tabela
• Carregue no interruptor ligar/desligar, o abaixo).
indicador luminoso acende-se - fig.8. O
indicador luminoso verde localizado no SINTÉTICOS
(Poliéster, acetato,
painel de comandos pisca. Após aproxi- acrílico, poliamida)
madamente um minuto, e regularmente
durante a utilização, a bomba eléctrica SEDA
integrada no seu aparelho injecta água
para a caldeira. Esta acção irá produzir um LÃ
ruído normal para este procedimento.
• O gerador de vapor está pronto a engo- ALGODÃO
mar quando os indicadores luminosos
verdes estão fixos. LINHO
Aquando da primeira utilização, o apa-
relho poderá libertar fumos e odores ino- Função " Boost "
fensivos. Este fenómeno sem conse- • O seu gerador de vapor está equipado
quências para a utilização do aparelho com uma função “Boost”, que permite
desaparecerá rapidamente. aumentar o débito de vapor durante a
sessão, de forma pontual para as zonas
mais difíceis de engomar, para os tecidos
muito grossos ou muito amarrotados.
5 • Funcionamento do painel Para utilizar esta função, carregue no
de comandos botão “Boost” situado no painel de
• Quando um dos indicadores verdes do comandos, acendendo um indicador
painel de comandos está intermitente, luminoso azul - fig.16.
significa que o gerador de vapor não está • Para desactivar a função “Boost”, car-
pronto a engomar o tecido seleccionado. regue novamente no botão. O indicador
• Se todos os indicadores luminosos luminoso azul apaga-se. Pode igualmente
verdes estiverem fixos, o seu gerador de desactivá-la rodando a roda de selecção
vapor apresenta uma boa temperatura e dos tecidos.

104
• A função “Boost” é desactivada automa- Durante as pausas, não pouse o ferro
ticamente ao fim de 15 minutos para
voltar ao débito de vapor inicial. O indica- sobre um suporte metálico, pois po-
dor luminoso azul pisca para indicar o fim deria danificá-lo. Em vez disso, co-
da função “Boost” e depois desliga-se. loque-o sobre a base para repouso do
ferro que está equipada com protec-
A função “Boost” só é utilizada nas po- ções antiderrapantes e foi concebida
sições " Lã ", " Algodão " e " Linho ". para resistir a altas temperaturas.
No caso dos outros tecidos, não é ne-
cessário utilizar a função “Boost”, as 7 • Utilizar a função Precision
combinações de regulação "Sintético"
e "Seda" são suficientes.
Shot
• O seu aparelho está equipado com a fun-
• Para obter vapor, carregue no comando ção Precision Shot: um vapor
de vapor que se encontra na pega do concentrado que sai da ponta da base e
ferro - fig.11. Se soltar o comando, o que deve ser utilizado, particularmente,
vapor pára. para engomar vincos difíceis, determina-
• Se utilizar goma, pulverize-a no lado dos detalhes e zonas de difícil acesso.
oposto ao que vai ser engomado. • Para utilizar esta função, carregue no
botão “Precision Shot” situado na parte PT
Recomendação: Aquando da primeira de cima do ferro, as vezes que forem
necessárias.
utilização ou se não tiver utilizado o
vapor durante alguns minutos, pres- ATENÇÃO! Utilize a função “Precision
sione várias vezes seguidas o comando Shot” com precaução pois a saída de
de vapor - fig 11 com o ferro afastado vapor com muita força pode provocar
da roupa. Isto permitirá eliminar a água queimaduras.
fria do circuito de vapor.

Selecção dos tecidos: o seu ferro 8 • Engomar na vertical


aquece rapidamente, comece por pas- • Para engomar uma peça de roupa de lã,
sar primeiro os tecidos que só podem algodão ou linho, seleccione o tecido
ser engomados a baixas temperaturas apropriado e pressione o botão
e termine com aqueles que exigem “Boost/vapor vertical” para obter um
uma temperatura mais elevada. Aten- engomar vertical forte.
ção: se começar a passar primeiro os • No caso dos tecidos delicados como os
tecidos que se engomam com tempe- tecidos sintéticos ou de lã, não é necessá-
raturas elevadas, o arrefecimento do rio utilizar o botão "Boost/vapor vertical",
aparelho pode demorar algum tempo. sendo suficiente a regulação que corres-
Se desejar acelerar o processo, pode ponde aos segmentos "sintético" e "seda"
para engomar.
accionar o comando do vapor, man- • Pendure a peça de roupa num cabide e
tendo o ferro afastado da roupa, para alise ligeiramente o tecido com a mão.
arrefecer o ferro mais rapidamente. A • Carregue no comando do vapor - fig.11 –
cada mudança de tipo de tecido de forma intermitente, efectuando um
aguarde que os indicadores luminosos movimento de cima para baixo - fig.13.
verdes fiquem fixos. Se passar tecidos Exemplos de utilização da função de alisa-
que contêm várias fibras misturadas, mento vertical:
seleccione a fibra mais frágil. • Alisar no cabide os tecidos delicados que
Para os tecidos delicados (posição) (•), não deseja que entrem em contacto com
carregue com moderação no comando o ferro quente
do vapor por forma a evitar eventuais • Engomar ao de leve uma camisa ou um
perdas de água. fato imediatamente antes de vesti-lo.

105
minutos de não utilização, o sistema de
Uma vez que o vapor produzido é desligar automático desliga o gerador de
muito quente, nunca passe a ferro vapor. Para retomar a sua sessão de
roupa vestida numa pessoa, utilize engomar, pressione o botão de ligar/des-
sempre um cabide. ligar.
Para tecidos que não o linho ou o al-
godão, mantenha o ferro a uma dis-
tância de alguns centímetros para não 12 • Arrumar o gerador de
queimar o tecido. vapor
• Desligue o gerador pressionando o botão
de ligar/desligar.
9 • Engomar sem vapor • Retire a ficha da tomada e pressione o
• Não pressione o comando do vapor. botão do enrolador do cabo eléctrico.
• Pouse o ferro sobre a base de repouso do
10 • Encher novamente o ferro do gerador de vapor. Rebata o aro
de suporte sobre o ferro até ouvir um
depósito “clic” de bloqueio, indicando que o ferro
• Produção de vapor inexistente e indica- está bloqueado de forma segura sobre a
dor luminoso de "depósito vazio" caldeira (consoante o modelo) - fig 1.
intermitente - fig.14: o depósito da água Pegue no cabo, dobre-o em dois. Arrume
está vazio. o cabo de vapor no respectivo comparti-
• Retire o depósito de água amovível car- mento.
regando no fecho de bloqueio localizado • Deixe arrefecer o gerador de vapor pelo
na pega do depósito (situado na parte da menos uma hora antes de arrumá-lo,
frente do gerador de vapor) - fig.15 e caso tenha de arrumá-lo num armário ou
encha-o - fig.5 sem ultrapassar o nível num espaço estreito. Pode arrumar o seu
máximo. gerador de vapor em total segurança.
Se a água transbordar, deite fora o ex-
cesso. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
• Coloque-o correctamente no seu compar- 13 • Limpar o gerador de
timento até ouvir um "clic" de bloqueio. vapor
• Pressione o botão “reservatório vazio” de
reinício, situado no painel de comandos. Nunca coloque o ferro ou a caldeira
• O gerador de vapor está pronto a engo- debaixo da água da torneira.
mar quando os indicadores luminosos Nunca utilize produtos de limpeza ou
estão verdes. descalcificantes para limpar a base ou
a caldeira.
11 • Sistema de desligar au- • A base: limpe a base arrefecida do ferro
tomático com um pano húmido ou uma esponja
• Para sua segurança, o gerador de vapor não-abrasiva
está equipado com um sistema de desli- • A caldeira: Regularmente, limpe as partes
gar automático que coloca o gerador em plásticas com um pano macio.
suspensão ao fim de 8 minutos de não
utilização ou em caso de esquecimento.
• São ouvidos três sinais sonoros e o indi- 14 • Remover facilmente o
cador luminoso azul do botão de calcário do seu gerador
ligar/desligar fica intermitente para indi- de vapor
car a colocação do aparelho em modo de
suspensão. Não coloque produtos anti-calcário (vi-
• Para reactivar o gerador: pressione o nagre, detergentes anti-calcário indus-
botão de ligar/desligar e aguarde que os triais...) para descalcificar a caldeira,
indicadores luminosos verdes fiquem por forma a não danificá-la. Antes de
fixos antes de retomar a sua sessão de proceder ao esvaziamento do gerador
engomar. de vapor, é obrigatório deixá-lo arrefe-
• Também pode reactivar o gerador de cer durante mais de 2 horas, para evitar
vapor pressionando o botão do vapor.
Para sua segurança, ao fim de cerca de 30 qualquer risco de queimadura.

106
• Para prolongar a vida útil do gerador de Aquando da próxima utilização, pres-
vapor e evitar resíduos de calcário, o
gerador de vapor está equipado com um sione o botão “Calc-Away” situado no
colector de calcário integrado. Este colec- painel de comandos para apagar o in-
tor, colocado na caldeira, recupera dicador luminoso laranja.
automaticamente o calcário que se forma Como complemento desta manutenção
no interior. regular, é recomendado proceder à lava-
Princípio de funcionamento: gem completa da caldeira uma vez a cada
• Indicador luminoso laranja “Calc-Away 6 meses ou a cada 25 utilizações.
System” intermitente - fig.17 no painel • Certifique-se de que o gerador está frio e
de comandos para indicar que é necessá- desligado há mais de 2 horas.
rio enxaguar o colector. • Coloque o gerador de vapor junto ao
• Uma vez o gerador de vapor totalmente lava-loiça e o ferro de lado sobre o res-
arrefecido, retire a tampa do colector de pectivo repouso.
calcário - fig.18. • Retire o colector de calcário e esvazie-o -
Atenção! Esta operação não deve ser fig.18.
• Mantenha o seu gerador de vapor na
efectuada enquanto o gerador de vapor posição inclinada e com uma garrafa
não estiver desligado há pelo menos encha a caldeira com ¼ de litro de água PT
duas horas e não estiver totalmente da torneira - fig.21.
frio. Para efectuar esta operação, o ge- • Agite a caldeira durante alguns instantes
rador de vapor deve estar situado na e esvazie-a completamente no lava-loiça
proximidade de um lava-loiça, dada a - fig.22 - 23.
possibilidade de saída de água da cal- • Volte a colocar o colector no respectivo
deira aquando da sua abertura. lugar enroscando-o para garantir a estan-
quicidade - fig.20.
• Desenrosque totalmente o colector e • Volte a colocar a tampa do colector de
retire-o da caldeira. O colector contém o calcário no lugar - fig.20.
calcário acumulado na caldeira - fig.18. Aquando da próxima utilização, pres-
• Para limpar devidamente o colector, sione o botão “Calc-Away” situado no
basta enxaguá-lo com água corrente de
modo a eliminar o calcário que contém - painel de comandos para apagar o in-
fig.19. dicador luminoso laranja.
• Volte a instalar o colector no respectivo
compartimento enroscando-o na totali- O gerador de vapor não funciona sem
dade de modo a assegurar a o colector de calcário.
estanquicidade - fig.20.
• Volte a colocar a tampa do colector de A descalcificação regular do gerador
calcário no lugar - fig.20. de vapor ajuda a manter o desem-
penho do vapor ao longo do tempo.

PROBLEMAS COM O SEU GERADOR?


Problemas Causas Soluções
O gerador de vapor não liga ou O aparelho não está ligado à corrente. Verifique se o aparelho está devidamente ligado a uma
os indicadores luminosos do tomada em estado de funcionamento e se está ligado à
painel de comandos e o corrente eléctrica (interruptor luminoso de ligar/desligar
interruptor luminoso de aceso).
ligar/desligar não estão acesos.
A água sai pelos orifícios da Está a utilizar o comando de vapor Aguarde que os indicadores luminosos verdes do ferro fi-
base. antes de o ferro estar suficientemente quem fixos antes de accionar o botão de comando do va-
quente. por.
A água condensou-se nos tubos porque Carregue no botão de comando do vapor fora da tábua
está a utilizar o vapor pela primeira vez de engomar até que o ferro produza vapor.
ou não o utilizava há já algum tempo.
Utiliza com muita frequência o co- Accione moderadamente o comando do vapor quando
mando do vapor quando engoma teci- engoma tecidos delicados (*).
dos delicados (*).
107
Problemas Causas Soluções
O indicador luminoso da função A função “Boost” é desactivada auto- Este funcionamento é normal. A função “Boost” está pre-
“Boost” está intermitente/apa- maticamente ao fim de 15 minutos. O vista para ser utilizada apenas de forma pontual (ver § 6).
gou-se/não acende. indicador luminoso azul pisca e depois
desliga-se.
Está na posição “sintético” ou “seda”. A função “Boost” só é utilizada nas posições " Lã ", " Al-
godão " e " Linho ". No caso dos outros tecidos, não é ne-
cessário utilizar a função “Boost”, as combinações de re-
gulação "Sintético" e "Seda" são suficientes.
Manchas brancas saem pelos A sua caldeira está a libertar calcário, Enxagúe o colector quando o indicador luminoso “Calc-
orifícios da base. uma vez que não é enxaguada regular- Away System” pisca. Se a sua água for extremamente
mente. calcária, aumente as frequências.
Sai líquido castanho pelos orifí- Utiliza produtos químicos para proce- Nunca adicione qualquer produto no depósito de água ou
cios da base do ferro que man- der à descalcificação ou aditivos na na caldeira (ver § 1).
cha a roupa. água que utiliza para engomar.
A base está suja ou castanha e Não utiliza o programa adaptado ao te- Veja os nossos conselhos sobre a regulação das tempera-
pode manchar a roupa. cido engomado. turas (ver § 5).
Está a utilizar goma. Pulverize sempre a goma no avesso da superfície a engo-
mar.
A roupa não foi suficientemente enxa- Certifique-se de que a roupa está suficientemente enxa-
guada ou engomou uma nova peça guada para eliminar os eventuais restos de detergente ou
antes de a lavar. produtos químicos nas novas peças de roupa.
Vapor inexistente. O depósito não está correctamente co- Coloque-o correctamente no seu compartimento até ouvir
locado no seu compartimento. um "clic" de bloqueio.
O depósito de água está vazio (indica- Encha o depósito de água e carregue no botão “Depósito
dor luminoso vermelho intermitente). vazio” no painel de comandos.
Existe pouco vapor. A temperatura da base está O vapor é muito quente e seco, por conseguinte, é menos
regulada no máximo. visível.
Marcas de água aparecem na A cobertura da tábua está saturada de Certifique-se de que a tábua é adequada (tabuleiro com
roupa. água, porque não está adaptada à po- grelha que evite a condensação).
tência de um gerador de vapor.
O indicador luminoso de “Depó- Não pressionou o botão “Reservatório Pressione o botão “reservatório vazio” de reinício, si-
sito vazio” pisca. vazio” de reinício. tuado no painel de comandos.
O depósito não foi correctamente reco- Coloque-o correctamente no seu compartimento até ouvir
locado no respectivo compartimento. um "clic" de bloqueio.
Sai vapor em redor do colector. O colector está mal apertado. Volte a apertar o colector.
A junta do colector está danificada. Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
O aparelho está avariado. Não utilize o gerador de vapor e contacte um Serviço de
Assistência Técnica autorizado.
Sai vapor por baixo do apa- O aparelho está avariado. Não utilize o gerador de vapor e contacte um Serviço de
relho. Assistência Técnica autorizado.
O indicador luminoso “Calc- Não pressionou o botão “Calc-Away” Pressione o botão “Calc-Away” de reinício, situado no
Away System” pisca. de reinício. painel de comandos.
O indicador luminoso vermelho O aparelho foi arrumado num local frio Desligue o aparelho. Aguarde 3 horas para o aparelho fi-
pisca e o botão de ligar/desligar (a cerca de <10C°). car à temperatura ambiente.
não funciona.

Se não for possível determinar a causa da avaria, dirija-se a um Serviço de Assistência


Técnica autorizado ROWENTA. A ROWENTA assegura uma garantia contratual de 2 anos do
seu aparelho, a partir da data de compra, salvo legislação específica do seu país.

www.rowenta.pt

108
ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ, ΑΝΑΤΡΈΞΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΑΡΌΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
1. Λαβή του σίδερου 12. Βάση για τη στήριξη του σίδερου
a. Σίδερο με λαβή Focus* 13. Καλώδιο ατμού
b. Επαγγελματικό σίδερο με λαβή 14. Θήκη αποθήκευσης καλωδίου ατμού
ασφαλείας* 15. Συλλέκτης αλάτων «Calc Away system»
2. Πλήκτρο Precision shot (διακόπτης 16. Πίνακας λειτουργιών
συγκεντρωμένου ατμού) a. Πλήκτρο On/Off και φωτεινή ένδειξη
3. Διακόπτης ατμού "auto off"
4. Άκρο ακριβείας b. Διακόπτης επιλογής υφάσματος
5. Safety lock (κλείδωμα του σίδερου c. Φωτεινές ενδείξεις επιλεγμένου
επάνω στο δοχείο) υφάσματος
6. Αφαιρούμενο δοχείο νερού 1,5L d. Πλήκτρο και φωτεινή ένδειξη Calc
7. Δοχείο away
8. Θύρα γεμίσματος δοχείου νερού e. Πλήκτρο και φωτεινή ένδειξη άδειου
9. Κάλυμμα συλλέκτη αλάτων δοχείου νερού
10. Πλήκτρο περιτύλιξης ηλεκτρικού f. Πλήκτρο ατμού « Boost /vertical
καλωδίου steam » EL
11. Θήκη αποθήκευσης ηλεκτρικού
καλωδίου * ανάλογα με το μοντέλο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1 • Σύστημα ασφάλειας «Safety Αποσκληρυντικό νερού
lock» • Υπάρχουν πολλοί τύποι αποσκληρυντικών και
• Το ατμοσίδερό σας διαθέτει ένα άγκιστρο νερού, από τα οποία τα περισσότερα μπορούν
επάνω στο δοχείο με ασφάλεια για εύκολη με- να χρησιμοποιηθούν στη γεννήτρια ατμού.
ταφορά και φύλαξη: Ωστόσο, ορισμένα αποσκληρυντικά νερού, ιδι-
• Κλείδωμα - fig. 1. αίτερα όταν χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα,
• Ξεκλείδωμα - fig. 2. όπως το αλάτι, είναι δυνατό να προκαλέσουν
Για να μεταφέρετε το ατμοσίδερό σας από τη λευκούς ή καφετί λεκέδες, ιδίως στην περί-
λαβή του σίδερου: πτωση των φίλτρων νερού.
- τοποθετήστε το σίδερο επάνω στην βάση στή- • Αν συναντήσετε αυτό το πρόβλημα, σας συνι-
ριξης και χαμηλώστε προς τα εμπρός το άγκι- στούμε να χρησιμοποιήσετε ακατέργαστο
στρο επάνω στο σίδερο μέχρι να κλειδώσει νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο νερό.
(ακούγεται χαρακτηριστικό «κλικ») - fig. 1. • Μόλις αλλαχτεί το νερό, θα απαιτούνται πολλές
- Πιάστε το σίδερο από τη λαβή για να μεταφέ- χρήσεις για να λυθεί το πρόβλημα. Συνιστάται
ρετε το ατμοσίδερό σας - fig. 3. να δοκιμάσετε τη λειτουργία ατμού για πρώτη
φορά σε ένα χρησιμοποιημένο πανί, το οποίο
να μπορείτε στη συνέχεια να πετάξετε, προ-
2 • Τι είδους νερό πρέπει να χρη- κειμένου να μην προκαλέσετε ζημίες στα
σιμοποιήσω; ρούχα σας.
Νερό βρύσης Μην ξεχνάτε:
• Η συσκευή σας σχεδιάστηκε για να λειτουργεί • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ νερό βρο-
με νερό της βρύσης. Αν το νερό σας είναι πολύ χής ή νερό που περιέχει πρόσθετα (όπως
σκληρό, αναμίξτε 50% νερό της βρύσης και άμυλο, αρώματα ή νερό προερχόμενο από οι-
50% απιονισμένο νερό του εμπορίου. κιακές συσκευές). Τα πρόσθετα αυτά είναι δυ-
• Σε κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές, η περιε- νατό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του ατμού
κτικότητα του νερού σε άλατα μπορεί να είναι και, σε υψηλή θερμοκρασία, να σχηματίσουν,
υψηλή. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποι- μέσα στο διαμέρισμα δημιουργίας ατμού, ενα-
ήστε αποκλειστικά απιονισμένο νερό. ποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να λερώσουν τα
ρούχα σας.
109
3 • Προετοιμασία του ατμοσίδε- • Κατά το σιδέρωμα, αν επιλέξετε ένα μεγαλύ-
τερο πρόγραμμα, μπορείτε να συνεχίσετε να
ρου σιδερώνετε.
• Τοποθετήστε το ατμοσίδερο σε σταθερή και • Αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη «άδειο
οριζόντια επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη δοχείο νερού» - fig. 14: το δοχείο νερού είναι
θερμότητα. άδειο.
• Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μία σιδε- • Αναβοσβήνει η μπλε φωτεινή ένδειξη «On/Off»:
ρώστρα κατάλληλη για χρήση με ατμοσίδερο, η συσκευή σας είναι σε κατάσταση αναμονής.
με επίπεδη βάση ατμοσίδερου και όχι με • Αναβοσβήνει η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη
πλέγμα. «Calc-Away» αναβοσβήνει - fig. 17: πρέπει να
• Αφαιρέστε το αποσπώμενο δοχείο νερού (το ξεπλύνετε το συλλέκτη αλάτων.
οποίο βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του
ατμοσίδερου) πατώντας τη λαβή μπλοκαρί-
σματος που βρίσκεται στη λαβή του δοχείου 6 • Σιδερώστε με ατμό
νερού - fig. 4. Eco Intelligence
• Γεμίστε το δοχείο νερού χωρίς να ξεπεράσετε
το ανώτατο σημείο. - fig. 5. • Το ατμοσίδερό σας διαθέτει ένα ηλεκτρονικό
• Ξανατοποθετήστε το μέχρι τέρμα μέσα στην σύστημα ρύθμισης Eco Intelligence, το οποίο
υποδοχή του έως ότου ακούσετε ένα χαρα- ρυθμίζει με άριστο τρόπο τη ροή ατμού και τη
κτηριστικό «κλικ». θερμοκρασία του σίδερου, ανάλογα με το επι-
• Ξετυλίξτε εντελώς το ηλεκτρικό καλώδιο και λεγμένο ύφασμα: η λειτουργία αυτή μειώνει την
βγάλτε το καλώδιο ατμού από τη θήκη του. - κατανάλωση ενέργειας, εξασφαλίζοντας άριστο
fig. 6. σιδέρωμα για όλους τους τύπους υφασμάτων.
• Συνδέστε το ατμοσίδερο σε μία ηλεκτρική • Για να τη χρησιμοποιήσετε, θέστε το πλήκτρο
πρίζα με γείωση - fig. 7. ρύθμισης στον επιθυμητό τύπο υφάσματος (βλ.
παρακάτω πίνακα).
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
4 • Έναρξη λειτουργίας του ατμο- (Πολυεστέρας, Οξικά,
Ακρυλικά, Πολυαμίδιο)
σίδερου
• Πιέστε το διακόπτη Λειτουργίας On/Off, ανάβει ΜΕΤΑΞΩΤΑ
- fig. 8. Η πράσινη φωτεινή ένδειξη (πάνω στον
πίνακα ρυθμίσεων) αναβοσβήνει. Μετά από ΜΑΛΛΙΝΑ
περίπου ένα λεπτό, και τακτικά κατά τη χρήση,
η ηλεκτρική αντλία που διαθέτει η συσκευή σας ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
τροφοδοτεί το λέβητα με νερό. Αυτό δημιουρ-
γεί ένα θόρυβο που είναι φυσιολογικός. ΛΙΝΑ
• Το ατμοσίδερο είναι έτοιμο για χρήση μόλις οι
φωτεινές ενδείξεις ανάψουν σταθερά. Λειτουργία «Boost»
• Το ατμοσίδερό σας διαθέτει μία λειτουργία
Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να
«Boost» η οποία σας επιτρέπει να αυξήσετε την
παράγει μία εκπομπή καπνού και μία αβλαβή
παροχή ατμού κατά το σιδέρωμα, ειδικά για τα
μυρωδιά. Αυτό το φαινόμενο που δεν επηρε-
δύσκολα σημεία, τα πολύ χοντρά ή τα πολύ τσα-
άζει τη χρήση της συσκευής θα εξαφανιστεί
λακωμένα υφάσματα. Για να χρησιμοποιήσετε
γρήγορα.
αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Boost,
το οποίο βρίσκεται στον πίνακα λειτουργιών και
5 • Λειτουργίες του πίνακα ρυθμί- να ανάψει μία μπλε φωτεινή ένδειξη - fig.16.
• Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Boost,
σεων πατήστε ξανά το πλήκτρο και η μπλε φωτεινή
• Αν μία από τις πράσινες φωτεινές ενδείξεις του
πίνακα λειτουργιών αναβοσβήνει, αυτό σημαί- ένδειξη θα σβήσει. Μπορείτε επίσης να την απε-
νει ότι το ατμοσίδερό σας δεν είναι έτοιμο για νεργοποιήσετε, στρέφοντας το διακόπτη
να σιδερώσει το επιλεγμένο ύφασμα. επιλογής υφάσματος.
• Αν όλες οι φωτεινές ενδείξεις είναι σταθερά • Η λειτουργία Boost απενεργοποιείται αυτόματα
αναμμένες, το ατμοσίδερό σας έχει τη σωστή μετά από 15 λεπτά. Η μπλε φωτεινή ένδειξη
θερμοκρασία και ροή ατμού για το επιλεγμένο αναβοσβήνει για να δηλώσει το τέλος της λει-
ύφασμα. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι το τουργίας Boost, κατόπιν σβήνει.
ατμοσίδερό σας είναι έτοιμο - fig. 10.
110
Η λειτουργία Boost μπορεί να χρησιμοποι- 7 • Χρήση του συστήματος Preci-
ηθεί μόνο στις θέσεις «Μάλλινα», «Βαμβα- sion Shot
κερά» και «Λινά». Για τα υπόλοιπα υφάσματα • Η συσκευή σας διαθέτει τη λειτουργία Precision
δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη λει- Shot : ο ατμός συγκεντρώνεται στην άκρη της
τουργία Boost, οι συνδυασμοί ρύθμισης πλάκας, ειδικά για να σιδερώσετε στοχευμένα
«Συνθετικά» και «Μεταξωτά» αρκούν. τις επίμονες ζάρες, τις λεπτομέρειες και τις
δύσκολες περιοχές.
• Για την απόκτηση ατμού, πατήστε το διακόπτη • Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
ατμού, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τη λαβή πατήστε μέχρι τέρμα το πλήκτρο Precision
του σίδερου - fig. 11. Η ροή ατμού διακόπτεται Shot, στο επάνω μέρος του σίδερου, όσο συχνά
εάν σταματήσετε να πιέζετε το διακόπτη. χρειάζεται.
• Πάντα ψεκάζετε το προϊόν κολλαρίσματος από
την ανάποδη πλευρά του ρούχου και όχι από ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
αυτήν που σιδερώνετε. Precision shot με προσοχή, επειδή ο δυνατός
ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Σας συμβουλεύουμε: Κατά την πρώτη χρήση
ή εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον ατμό για
μερικά λεπτά, πιέστε αρκετές φορές διαδο- 8 • Σιδερώνετε κάθετα
χικά το διακόπτη ατμού μακριά από το • Για να σιδερώσετε ένα μάλλινο, βαμβακερό ή EL
ρούχο - fig 11. Αυτό θα επιτρέψει την απο- λινό ρούχο, επιλέξτε το τμήμα υφάσματος και
μάκρυνση του κρύου νερού από το κύκλωμα πιέστε το πλήκτρο «Boost/vertical steam» για
ατμού. ισχυρό κάθετο σιδέρωμα.
• Για τα ευαίσθητα υφάσματα, όπως τα συνθετικά
Επιλογή υφασμάτων : Το σίδερό σας θερμαί- ή τα μεταξωτά, δεν χρειάζεται να χρησιμοποι-
νεται γρήγορα, αρχίστε με τα υφάσματα που ήσετε το πλήκτρο «Boost/vertical steam»,
σιδερώνονται σε χαμηλή θερμοκρασία και αρκούν οι ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στα τμή-
τελειώστε με εκείνα που αντέχουν πιο υψη- ματα «συνθετικά», και «μεταξωτά».
λές θερμοκρασίες. Προσέξτε αν αρχίζετε το • Κρεμάστε το ρούχο σε μία κρεμάστρα τεντώ-
σιδέρωμα με τα υφάσματα που χρειάζονται νοντας ελαφριά το ύφασμα με το χέρι.
υψηλή θερμοκρασία, καθώς η συσκευή αρ- • Πιέζετε συνεχόμενα τη λειτουργία ατμού - fig.
γεί να κρυώσει. Αν θέλετε να επιταχύνετε τη 11 σιδερώνοντας το ρούχο με κινήσεις από
διαδικασία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πάνω προς τα κάτω - fig. 13.
διακόπτη ατμού μακριά από τα ρούχα, για Παραδείγματα για τη χρήση του κάθετου σιδε-
να κρυώσει γρηγορότερα το σίδερό σας. Σε ρώματος:
κάθε αλλαγή υφάσματος, περιμένετε να στα- • Σιδερώνετε σε καλόγερο τα ευαίσθητα υφά-
θεροποιηθούν οι πράσινες φωτεινές ενδεί- σματα που δεν θέλετε να έρθουν σε επαφή με
ξεις. Αν σιδερώνετε υφάσματα με μικτές ίνες, το καυτό σίδερο
επιλέξτε την πιο ευαίσθητη ίνα. • Φρεσκαρίστε τα πουκάμισα πριν ακριβώς
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον ατμό φορεθούν.
σε ευαίσθητα υφάσματα (•), πατήστε πολύ
απαλά το διακόπτη ατμού για να αποφύγετε Ο παραγόμενος ατμός είναι πολύ καυτός:
ενδεχόμενες κηλίδες. μην σιδερώνετε ποτέ κάθετα ένα ρούχο
πάνω σε ένα άτομο, αλλά πάντα πάνω στον
καλόγερο.
Κατά τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα που Για τα υφάσματα που δεν είναι λινά ή βαμ-
δεν σιδερώνετε, μην ακουμπάτε ποτέ το σί- βακερά, κρατήστε το σίδερο μερικά εκατο-
δερο σε μεταλλική βάση, γιατί μπορεί να κα- στά μακριά από το ύφασμα, ώστε να απο-
ταστραφεί. Ακουμπήστε το πάνω στην πλάκα φύγετε το κάψιμο του υφάσματος.
του δοχείου: διαθέτει αντιολισθητικά πέλ-
ματα και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθε-
κτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
9 • Στεγνό σιδέρωμα
• Μην πιέζετε το διακόπτη ατμού.

111
10 • Γέμισμα του δοχείου νερού ακινητοποιηθεί με ασφάλεια επάνω στο δοχείο
του - fig 1. Κρατήστε το καλώδιο και διπλώστε
• Όταν δεν έχετε πλέον ατμό και η φωτεινή
το στα δύο. Φυλάξτε το καλώδιο ατμού στη
ένδειξη «άδειο δοχείο νερού» αναβοσβήνει -
θέση του.
fig. 14: το δοχείο νερού είναι άδειο.
• Αφήστε το ατμοσίδερο να κρυώσει για τουλά-
• Αφαιρέστε το αποσπώμενο δοχείο νερού χρη-
χιστον μία ώρα προτού το φυλάξετε, σε
σιμοποιώντας το πλήκτρο μπλοκαρίσματος που
περίπτωση που επιθυμείτε να το αποθηκεύσετε
βρίσκεται επάνω στη λαβή του δοχείου νερού
σε ντουλάπι ή στενό χώρο. Μπορείτε να φυλά-
(στο μπροστινό μέρος του ατμοσίδερου) - fig.
ξετε το ατμοσίδερο με κάθε ασφάλεια.
15 και γεμίστε το - fig. 5 χωρίς να υπερβείτε
την ένδειξη μέγιστης στάθμης Max.
Αν υπερχειλίσει, αφαιρέστε το παραπάνω
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
νερό. 13 • Καθαρίστε τη γεννήτρια
ατμού
• Επανατοποθετήστε το καλά μέσα στη θέση του
μέχρι να ακουστεί το κλικ. Μην βάζετε ποτέ το σίδερο ή το δοχείο του
• Πατήστε το πλήκτρο «Άδειο δοχείο νερού, το απευθείας κάτω από τη βρύση.
οποίο βρίσκεται πάνω στον πίνακα οργάνων. Μην χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν συντή-
• Το ατμοσίδερο είναι έτοιμο για χρήση μόλις οι ρησης ή αφαίρεσης αλάτων για να καθαρί-
φωτεινές ενδείξεις ανάψουν σταθερά. σετε την πλάκα ή το δοχείο.
• Η πλάκα του σίδερου : καθαρίστε την κρύα
11 • Σύστημα “auto-off” πλάκα του σίδερού σας με ένα υγρό πανί ή ένα
• Για την ασφάλειά σας, το ατμοσίδερό σας δια- μη λειαντικό σφουγγάρι.
θέτει ένα σύστημα «auto-off», το οποίο θέτει το • Το δοχείο : καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά δια-
ατμοσίδερο σε αναμονή μετά από 8 λεπτά στήματα τα πλαστικά του τμήματα με μαλακό
αδράνειας ή αν το ξεχάσετε. πανάκι.
• Ηχούν τρία ηχητικά σήματα και αναβοσβήνει η
μπλε φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου «on/off»,
για να υποδείξει την έναρξη της αναμονής της 14 • Εύκολη αφαλάτωση του
συσκευής. ατμοσίδερου
• Για να επανενεργοποιήσετε το ατμοσίδερο:
πατήστε το πλήκτρο «on/off» και περιμένετε να Μην βάζετε προϊόντα αφαίρεσης αλάτων
σταθεροποιηθούν οι πράσινες φωτεινές ενδεί- (ξύδι, βιομηχανικά προϊόντα αφαίρεσης αλά-
ξεις πριν να συνεχίσετε το σιδέρωμα. των κ.λπ.) για να ξεπλύνετε το λέβητα: μπορεί
• Μπορείτε επίσης να επανενεργοποιήσετε το να του κάνουν ζημία. Πριν να προχωρήσετε
ατμοσίδερο πατώντας το διακόπτη ατμού. στην εκκένωση του δοχείου νερού του ατμο-
• Για την ασφάλειά σας, αφού περάσουν περίπου σίδερου, πρέπει οπωσδήποτε να αφήσετε το
30 λεπτά αδράνειας, το σύστημα «auto-off» ατμοσίδερο να κρυώσει για δύο ώρες για να
απενεργοποιεί το ατμοσίδερό σας. Για να συνε- αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εγκαύματος.
χίσετε το σιδέρωμά σας, πατήστε το πλήκτρο
«ON-OFF». • Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ατμο-
σίδερού σας και να αποφύγετε το να
παραμένουν άλατα μέσα στο μπόιλερ, το ατμο-
12 • Αποθήκευση του ατμοσίδε- σίδερο διαθέτει ενσωματωμένο συλλέκτη
ρου αλάτων. Ο συλλέκτης αυτός, ο οποίος βρίσκεται
• Απενεργοποιήστε το ατμοσίδερο πατώντας το πάνω στο δοχείο, μαζεύει αυτόματα τα άλατα
πλήκτρο «on/off». που σχηματίζονται στο εσωτερικό.
• Βγάλτε το από την πρίζα και πατήστε το πλή- Αρχή λειτουργίας :
κτρο περιτύλιξης του ηλεκτρικού καλωδίου. • Μία πορτοκαλί ένδειξη “Calc-Away System”
• Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στη βάση του αναβοσβήνει - fig. 17 στον πίνακα οργάνων,
συστήματος σιδερώματος. Ξαναβάλτε το τόξο επισημαίνοντάς σας ότι πρέπει να ξεπλύνετε το
συγκράτησης επάνω στο σίδερο μέχρι να ακου- συλλέκτη.
στεί το «κλικ» στερέωσης, έτσι το σίδερό σας θα • Αφού κρυώσει εντελώς το ατμοσίδερο, αφαιρέ-
στε το κάλυμμα του συλλέκτη αλάτων - fig. 18.
112
• Τοποθετήστε τη γεννήτρια ατμού στο χείλος
Προσοχή ! Η διαδικασία αυτή πρέπει να γί- του νεροχύτη σας και το σίδερο δίπλα, επάνω
νεται εφόσον η γεννήτρια ατμού δεν είναι στη βάση στήριξής του.
στο ρεύμα για τουλάχιστον δύο ώρες και έχει • Βγάλτε το καπάκι του συλλέκτη και ξεβιδώστε
κρυώσει τελείως. Για να κάνετε αυτή τη δια- το συλλέκτη αλάτων - fig.18.
δικασία, η γεννήτρια ατμού πρέπει να βρί- • Κρατήστε τη γεννήτρια ατμού σε κεκλιμένη
σκεται κοντά σε νεροχύτη, διότι μπορεί να θέση και, με ένα δοχείο, γεμίστε το δοχείο
τρέξει νερό από το δοχείο όταν την ανοίξετε. νερού με 1/4 λίτρο νερό της βρύσης - fig. 21.
• Ξεβιδώστε τελείως το συλλέκτη αλάτων και • Ανακινήστε το δοχείο για λίγο, κατόπιν αδει-
βγάλτε τον από το δοχείο, περιέχει τα άλατα άστε το στο νεροχύτη - fig.22 - 23.
που είχαν συσσωρευτεί μέσα στο λέβητα - fig. • Ξαναβάλτε στη θέση του το συλλέκτη αλάτων
18. και βιδώστε τον καλά για να εξασφαλίσετε τη
• Για να καθαρίσετε καλά το συλλέκτη αλάτων, στεγανότητά του - fig. 20.
ξεπλύνετέ τον απλά στη βρύση για να βγάλετε • Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του συλλέκτη
τα άλατα που περιέχει - fig.19. αλάτων στη θέση του - fig. 20.
• Τοποθετήστε το συλλέκτη αλάτων πίσω στη Στην επόμενη χρήση, πιέστε το πλήκτρο
θέση του και βιδώστε τον καλά, ώστε να μην «Calc-Away» πάνω στον πίνακα λειτουργιών
υπάρχει διαρροή νερού - fig. 20. για να σβήσετε την πορτοκαλί φωτεινή έν-
• Τοποθετήστε το καπάκι του συλλέκτη πίσω στη δειξη.
θέση του - fig. 20. EL
Στην επόμενη χρήση, πιέστε το πλήκτρο Το ατμοσίδερο δεν μπορεί να λειτουργήσει
«Calc-Away» πάνω στον πίνακα λειτουργιών χωρίς το συλλέκτη αλάτων.
για να σβήσετε την πορτοκαλί φωτεινή έν-
δειξη. Η τακτική αφαλάτωση του ατμοσίδερού σας
συμβάλλει στη διατήρηση των επιδόσεων
Εκτός από αυτή την τακτική συντήρηση, συνι-
του συστήματος ατμού.
στάται να πραγματοποιείτε πλήρες ξέπλυμα του
κάδου κάθε 6 μήνες ή κάθε 25 χρήσεις.
• Ελέγξτε αν η γεννήτρια είναι κρύα και εκτός πρί-
ζας για πάνω από 2 ώρες.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΑΣ


Προβλήματα Πιθανές αιτίες Λύσεις
Το ατμοσίδερο δεν ενεργοποιείται Η συσκευή δεν ηλεκτροδοτείται. Ελέγξτε εάν η συσκευή σας είναι σωστά συνδεδεμένη στην
ή η ένδειξη του σίδερου και ο πρίζα και πιέστε το φωτεινό διακόπτη λειτουργίας On/Off που
φωτεινός διακόπτης on/off δεν βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της γεννήτριας ατμού.
είναι αναμμένοι.
Παρατηρείται διαρροή νερού από Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού ενώ το Περιμένετε να σταθεροποιηθούν οι φωτεινές ενδείξεις πριν να
τις τρύπες της πλάκας του σίδερου. σίδερό σας δεν είναι αρκετά ζεστό. χρησιμοποιήσετε το διακόπτη ατμού.

Συμπυκνωμένη ποσότητα νερού έχει απο- Πατήστε το διακόπτη ατμού μακριά από τη σιδερώστρα σας,
μείνει μέσα στους σωλήνες, γιατί η συσκευή μέχρι το σίδερο να βγάλει ατμό.
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.
Χρησιμοποιείτε πολύ συχνά το διακόπτη Χρησιμοποιήστε με φειδώ το διακόπτη ατμού ενώ σιδερώνετε
ατμού ενώ σιδερώνετε ευαίσθητα υφά- ευαίσθητα υφάσματα (•).
σματα (•).

113
Προβλήματα Πιθανές αιτίες Λύσεις
Η μπλε φωτεινή ένδειξη της λει- Η λειτουργία Boost απενεργοποιείται αυτό- Αυτή η λειτουργία είναι απολύτως φυσιολογική. Η λειτουργία
τουργίας Boost αναβοσβήνει/ σβή- ματα μετά από 15 λεπτά: η μπλε φωτεινή Boost προβλέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λεπτο-
νει/ δεν ανάβει. ένδειξη αναβοσβήνει, κατόπιν σβήνει. μέρειες (βλ. παρ. 6).
Βρίσκεστε στη θέση «Συνθετικά» ή «Μετα- Η λειτουργία Boost μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις θέσεις
ξωτά» «Μάλλινα», «Βαμβακερά» και «Λινά». Για τα υπόλοιπα υφά-
σματα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Boost,
οι συνδυασμοί ρύθμισης «Συνθετικά» και «Μεταξωτά» αρκούν.
Παρατηρείται διαρροή λευκών Ο λέβητας έχει γεμίσει άλατα γιατί δεν έχει Ξεπλύνετε το συλλέκτη αλάτων όταν αναβοσβήσει η φωτεινή
στιγμάτων από τις τρύπες της πλά- γίνει τακτικός καθαρισμός. ένδειξη “Calc- Away System”.Εάν το νερό σας περιέχει πολλά
κας του σίδερου. άλατα, αυξήστε την συχνότητα ξεπλύματος.
Ακαθαρσίες τρέχουν από την Χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα αφαλάτω- Μην βάζετε ποτέ κανένα προϊόν μέσα στο δοχείο νερού ή μέσα
πλάκα του σίδερου και λεκιάζουν σης ή πρόσθετα μέσα στο νερό σιδερώμα- στο μπόιλερ (βλ. παρ. 1).
τα υφάσματά σας. τος.
Η πλάκα είναι βρώμικη ή καφετί και Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε δεν εί- Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση (βλ. παρ. 5).
λεκιάζει τα ρούχα. ναι κατάλληλο για το ύφασμα που σιδερώ-
νετε.
Χρησιμοποιείτε προϊόν κολλαρίσματος. Να ψεκάζετε πάντα το προϊόν κολλαρίσματος στην ανάποδη
πλευρά του υφάσματος που σιδερώνετε.
Τα ρούχα δεν έχουν ξεπλυθεί σωστά ή Σιγουρευτείτε ότι έχετε ξεβγάλει τα ρούχα σας καλά και απομα-
έχετε σιδερώσει ένα καινούργιο ρούχο πριν κρύνετε τα υπολείμματα που έχουν απορροφηθεί από το σί-
να το πλύνετε. δερο.
Δεν βγαίνει ατμός. Το δοχείο νερού δεν ξανατοποθετήθηκε Βάλτε το καλά στη θέση του μέχρι να ακουστεί «κλικ».
σωστά στη θέση του.
Το δοχείο νερού είναι άδειο (ανάβει η κόκ- Γεμίστε το δοχείο νερού και πατήστε το κουμπί “Άδειο δοχείο
κινη ένδειξη). νερού” στον πίνακα λειτουργιών.
Βγαίνει λίγος ατμός. Η θερμοκρασία της πλάκας του σίδερου Ο ατμός είναι πολύ ζεστός και πολύ ξηρός, επομένως δεν είναι
έχει οριστεί στο maximum. εύκολα ορατός.
Εμφανίζονται λωρίδες νερού πάνω Το σιδερόπανό σας είναι μουσκεμένο με Βεβαιωθείτε ότι η σιδερώστρα σας είναι κατάλληλη (επιφάνεια
στα ρούχα. νερό, διότι δεν είναι κατάλληλο για την έν- με σχάρες που αποτρέπει την υγροποίηση του ατμού).
ταση του ατμοσίδερου.
Αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη Δεν πατήσατε το πλήκτρο επανέναρξης λει- Πιέστε το πλήκτρο «Άδειο δοχείο νερού» για επανεκκίνηση, το
«το δοχείο νερού είναι άδειο». τουργίας «Άδειο δοχείο νερού». οποίο βρίσκεται πάνω στον πίνακα λειτουργιών.
Δεν τοποθετήσατε καλά το δοχείο στη Βάλτε ξανά το δοχείο στη θέση του μέχρι να ακουστεί «κλικ».
θέση του.
Βγαίνει ατμός γύρω από το συλλέ- Ο συλλέκτης αλάτων δεν είναι καλά σφιγ- Σφίξτε κι άλλο το συλλέκτη.
κτη αλάτων. μένος.
Ο σύνδεσμος του συλλέκτη αλάτων έχει χα- Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
λάσει.
Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε άλλο το ατμοσίδερο και επικοινωνήστε
με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Βγαίνει ατμός από το κάτω μέρος Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε άλλο το ατμοσίδερο και επικοινωνήστε
της συσκευής. με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη Δεν πατήσατε το πλήκτρο επανέναρξης λει- Πιέστε το πλήκτρο « Calc-Away » για επανεκκίνηση, το οποίο
«Calc-Away». τουργίας «Calc-Away». βρίσκεται πάνω στον πίνακα λειτουργιών.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία «Άδειο Αποθηκεύσατε τη συσκευή σε κρύο χώρο Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Περιμένετε για 3 ώρες μέχρι
δοχείο νερού» αναβοσβήνει και το (περίπου <10°C). η συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
πλήκτρο «on-off» δεν λειτουργεί.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία της βλάβης, απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις. Η ROWENTA παρέχει εγγύηση 1 έτους για τη συσκευή και 2 ετών για το θερμαινόμενο
δοχείο από την ημερομηνία αγοράς, εκτός αν ισχύει ειδική νομοθεσία στη χώρα σας.
www.rowenta.com

114
LÜTFEN, CIHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KILAVUZUNUN BAŞINDA
VERLEN EMNYET TALMATLARINI NCELEYN.

ÜRÜNÜN TANITIMI
1. Ütünün tutma sapı 13. Buhar kordonu
a. Focus* tutma saplı ütü 14. Buhar kordonu yuvası
b. Mantar* tutma saplı profesyonel ütü 15. Kireç önleyici sistem
2. Precision shot* düğmesi (konsantre 16. Gösterge tablosu
buhar kumandası) a. Açma/Kapama düğmesi ve "auto off"
3. Buhar tetiği göstergesi
4. Kusursuz ütüleme ucu b. Kumaş seçme düğmesi
5. Güvenlik kilidi c. Seçilen kumaş göstergesi
6. 1,5 L takılıp çıkarılabilir hazne d. Kireç önleyici sistem düğmesi ve
7. Gövde göstergesi
8. Hazne doldurma kapağı e. Boş hazne düğmesi ve göstergesi
9. Kireç kolektörü kapağı f. “Dikey ütüleme” buhar kumandası
10. Elektrikli kordon sarma tuşu
11. Elektrik kordon yuvası * modeline göre
12. Ütü tabanlığı plakası

TR
HAZIRLIK
1 • Güvenlik kilidi Yumuşatıcı
• Buhar jeneratörünüz, taşınmasını ve • Birçok tipte yumuşatıcı mevcuttur ve
muhafaza etmek üzerine yerine bunların birçoğu buhar santrali ile birlikte
yerleştirilmesini kolaylaştıracak şekilde, kullanılabilir. Yine de bazı yumuşatıcılar,
gövdesi üzerinde bir ütü destek halkası ile özellikle de tuz gibi kimyasallar, tekstil
donatılmıştır. üzerinde koyu lekelere veya ağarmaya
• Kilitleme - Şek.1. neden olabilirler. Bu durum bilhassa da su
• Kilit açma - Şek.2. arıtma filtresi kullanılması halinde
Buhar jeneratörünüzü ütünün tutacağından geçerlidir.
kavrayarak taşımak için: • Bu tip sorunlarla karşılaşmanız halinde,
- Ütüyü buhar jeneratörü yerleştirin ve ütü işleme tabi tutulmamış musluk suyu veya
destek halkasını kilit pozisyonuna gelene şişe suyu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
dek kapatın (bir "klik" sesi duyulur) - Şek.1. • Suyu değiştirmenizi takiben, sorun ancak
- Buhar santralinizi taşımak için ütüyü birkaç kullanım sonunda ortadan
tutacağından kavrayın - Şek.3. kalkacaktır. Giysilerinize zarar vermemek
için, buhar fonksiyonunu kullanmadan
2 • Ne tür su kullanılmalıdır? önce, eski bir bez veya havlu üzerinde
deneme yapmanızı öneriyoruz.
Musluk suyu
• Cihazınız musluk suyuyla çalışacak şekilde Unutmayın:
tasarlanmıştır. Suyunuzun kireç oranı • Asla yağmur suyu veya katkı maddeleri
yüksek ise, %50 musluk suyu ve %50 saf içeren sular kullanmayın (nişasta, parfüm
suyu karıştırarak kullanabilirsiniz. veya elektrikli ev aletlerinden elde edilen
• Deniz kenarında bulunan bazı bölgelerde, sular). Bu tip katkı maddeleri, buharın
suda bulunan tuz oranı yüksek özelliğini ve sıcaklığını olumsuz yönde
olabilmektedir. Bu durumda yalnızca saf su etkileyebilir ve cihazın buhar üretme
kullanın. haznesi içinde kalıntılar oluşmasına, buna
bağlı olarak giysiler üzerinde lekelere neden
olabilir.

115
3 • Buhar jeneratörünüzün • Kırmızı "Hazne Boş" göstergesi yanıp söner -
Şek. 14: Hazne boş.
hazırlanması • "On/Off" mavi gösterge ışığı yanıp sönüyor:
• Buhar jeneratörünüzü sabit ve sıcağa
dayanıklı yatay bir düzlem üzerine yerleştirin. Cihazınız bekleme modunda.
• Izgara değil, tepsi tipi olan buhar jeneratörü • "Calc-Away" turuncu gösterge ışığı yanıp
için, buhar santraline uygun ütü masası sönüyor - Şek. 17: Kireç kolektörünü duru-
kullanılmasını tavsiye ediyoruz. layın.
• Haznenin tutacağı üzerinde bulunan
kilitleme kilidine basarak takılıp-çıkarılabilir 6 • Buharlı ütüleme
su haznesini çıkarın (buhar jeneratörünün Eco Intelligence
önünde bulunan) - Şek. 4.
• Maksimum seviyeyi geçmeden su haznesini • Buhar santraliniz, seçilen kumaşa göre buhar
doldurun - Şek. 5. debisini ve sıcaklığı ayarlayan, Eco Intelli-
• Su haznesini yeniden bölmesine takın. Bir gence adında bir elektronik ayarlama sistemi
“klik” sesi duymanız gerekmektedir. ile donatılmıştır: Böylece her kumaş tipi için
• Elektrik kordonunu tamamen açın ve buhar en uygun ütüleme ve enerji tasarrufu
kordonunu bölmesinden çıkarın – Şek. 6. sağlanır.
• Buhar santralinizin fişini “toprak” tipi bir • Bunun için, ayar düğmesini ütülenecek
elektrik prizine takın. Şek. 7.
kumaş tipine getirin (yukarıdaki tabloya
bkz.)
KULLANIM
SENTETIKLER
4 • Buhar santralinizi çalıştırın (Polyester, Asetat,
Akrilik, Polyamit)
• Açma/Kapama düğmesi üzerine basın, cihaz
açılır - Şek. 8. Her kumaş tipi bölmesinin İPEK
içinde bulunan yeşil gösterge yanar. Yaklaşık
bir dakika sonra ve kullanım esnasında YÜN
düzenli olarak, cihazınızda bulunan elektrikli
pompa kazan içerisine su enjekte eder. Bu PAMUK
normal olan, hafif bir ses çıkarır.
• Yeşil ıgöstergeler sabit yandığında, buhar KETEN
santrali kullanıma hazırdır.
« Boost » fonksiyonu
İlk kullanım süresince, zararsız bir duman • Jeneratörünüz, buhar gücünün arttırılmasını
ve koku olabilir. Bu olayın cihazın kullanımı sağlayan "boost" fonksiyonu ile
üzerinde bir etkisi yoktur ve hemen kaybo- donatılmıştır; bu inatçı kırışıklıklar, çok kalın
lacaktır. ve çok kırışık kumaşlar için kullanılabilir. Bu
fonksiyonu kullanmak için, kontrol paneli
5 • Kontrol panelinin çalışması üzerinde bulunan Boost tuşuna basın - Şek.
• Kontrol panelinin üzerindeki yeşil ışıklardan 16.
biri yanıp söndüğünde, bu buhar santralinin • Boost fonksiyonunu kapatmak için, tuşun
seçilen kumaşın ütülenmesi için hazır üzerine yeniden basın, mavi gösterge söner.
olmadığını işaret eder. Kumaş seçme düğmesini çevirerek de,
• Tüm göstergeler sabit yanıyor ise, bu buhar "Boost" fonksiyonunu etkisiz duruma getire-
santralinizin doğru sıcaklıkta ve seçilen bilirsiniz.
kumaşın ütülenmesi için hazır olduğunu • Boost fonksiyonu, 15 dakika sonunda oto-
işaret eder. Bir "bip" sesi ile size buhar san- matik olarak kapanır ve buhar debisi
tralinin hazır olduğu uyarısında bulunulur - başlangıç durumuna döner. Mavi gösterge,
Şek. 10. Boost fonksiyonunun kapalı olduğunu haber
• Ütüleme sırasında, bir üst programı seçerse- vermek üzere yanıp söner.
niz, ütülemeye devam edebilirsiniz.

116
"Boost" fonksiyonu, yalnızca "Yün", "Pamuk"
ve "Keten" kumaş tipleri için kullanılabilir. 7 • Precision Shot kullanımı
Diğer kumaşlar için, "Boost" fonksiyonunun • Cihazınız bu fonksiyon ile kullanılmıştır: Peci-
kullanılması gerekmez; "Sentetik" ve "İpek" sion Shot: Tabanından konsantre bir buhar
ayarları yeterlidir. çıkar, bu buharı inatçı kırışıkları, detayları ve
erişilmesi zor alanları ütülemek için kullanın.
• Buhar elde etmek için, ütünün tutacağı üze- • Bu fonksiyonu kullanmak için, düğmeyi
rinde yer alan buhar kontrolü düğmesi sonuna kadar bastırın - Ütünün üzerinde
üzerine basın.- Şek. 11. Buhar kontrol bulunan Pecision Shot gerektiği kadar kul-
düğmesine basmayı bıraktığınızda buhar lanılmalıdır .
kesilir.
DİKKAT! Precision Shot fonksiyonunu dikkatli
• Eğer çamaşır kolası kullanıyorsanız, çamaşır
bir şekilde kullanın; cilt yanıklarına neden
kolasını ütülenecek yüzün ters tarafına püs-
olabilir.
kürtün.
Tavsiye: İlk kullanım esnasında veya birkaç
dakika boyunca buharı kullanmadı iseniz: 8 • Dikey olarak kırışıklık
Ütünün buhar kontrol düğmesine kıyafetin gidermek
dışında birkaç kere peş peşe basın - Şek. • Yünlü, pamuklu veya keten bir giysinin
11. Böylece buhar döngüsündeki soğuk su kırışıklıklarını açmak için, güçlü dikey buhar
giderilecektir. açımı amacıyla, kumaş seçimini "Boost/ver- TR
tical steam" üzerine getirin.
Kumaş seçimi: Ütünüz çok çabuk ısınır, • Sentetik veya yün gibi hassas kumaşlar için,
Önce düşük sıcaklıkta ütülenen kumaşlar- "Boost/vertical steam" kullanımı gerekmez;
dan başlayın ve daha yüksek sıcaklıklar ge- "sentetik" veya "ipek" ayarları, kırışıklıkların
rektiren kumaşlarla ütüleme işinizi son- açılması için yeterlidir.
landırın. Ütülemeye yüksek sıcaklık isteyen • Kıyafeti bir askıya asın ve kumaşı bir elinizle
kumaşlarla başlıyorsanız, cihazın soğuması hafifçe gerdirin.
için belli bir süre gerekebileceğine dikkat • Kumanda düğmesine belli aralıklarla ve -
etmeniz gerekmektedir. Ütünüzün daha Şek. 11 yukarıdan aşağı hareket ederek -
hızlı bir şekilde soğumasını arzu ediyor- Şek. 13 basın.
sanız, buhar tetiğine, kumaşın dışında bir- Dikey buruşukluk giderme fonksiyonunun
kaç defa basabilirsiniz. Her kumaş tipi kullanım örnekleri:
değişikliğinde, yeşil göstergelerin sabit • Sıcak ütü ile temas etmesini istemediğiniz
yandıklarına dikkat edin. Eğer karışık do- hassas kumaşların buruşukluklarını askı üze-
kulu kumaşlar ütülüyorsanız, en hassas rinde giderin.
kumaş türünü seçin. • Bir gömleği veya bir kıyafeti giymeden önce
Hassas kumaşlar için (•), olası akıntıları ön- soğumasını bekleyin..
lemek amacıyla buhar kontrolü nü çok Çıkan buhar çok sıcak olduğundan bir kıya-
ölçü lü bir şekilde ayarlayın. fetin buruşukluğunu asla bir insan üzerinde
değil zaman bir askıüzerinde giderin.
Ütüleme işlemine ara verdiğinizde, ütüyü Keten ve pamuk dışındaki kumaşlar için,
asla metal bir ütü tabanlığı üzerine koy- kumaşı yakmamak için ütüyü birkaç santi-
mayın, ütüyü zarar verir, daha ziyade kutu- metre uzakta tutun.
nun ütü tabanlık plakası üzerine koyabilir-
siniz: Kaymaz yüzeyi sayesinde ve çok
yüksek sıcaklıklara dayanabilecek şekilde 9 • Kuru ütüleme
tasarlanmıştır. • Buhar kontrol düğmesine basmayın.

117
10 • Hazneyi yeniden doldurun ve ikiye katlayın. Buhar kordonu bölmesine
yerleştirin.
• Buhar gelmiyor ve "Hazne boş " gösterge
• Eğer bir dolap içerisine veya dar bir alana
ışığı yanıyor - Şek. 14 : Su haznesi boş.
kaldırmanız gerekiyorsa, kaldırmadan önce
• Haznenin tutacağı üzerinde bulunan kilit-
buhar santralinin soğumasını bekleyin.
leme kilidine basarak takılıp-çıkarılabilir su
Buhar santralinizi güvenli bir şekilde kaldıra-
haznesini çıkarın (buhar santralinin önünde
bilirsiniz.
bulunan) - Şek. 15 ve Maks. seviyeyi aşma-
dan doldurun - Şek. 5.
BAKIM VE TEMİZLİK
Taşması halinde, fazla suyu alın.
13 • Buhar santralinizi temiz-
• Su haznesini yeniden bölmesine takın. Bir leyin
« klik » sesi duymanız gerekmektedir.
• Kontrol paneli üzerinde bulunan, "hazne Ütüyü veya standını asla akan musluk suyu
boş" başlatma düğmesine basın. altına tutmayın.
• Yeşil göstergeler sabit yandığında, buhar Ütü tabanını veya kutuyu temizlemek için
santrali kullanıma hazırdır. hiçbir bakım veya kireç giderme ürünü kul-
lanmayın.
11 • "AUTO-OFF" sistemi • Taban: soğumuş olan ütü tabanını nemli bir
• Emniyetiniz için, santraliniz, unutulması veya bezle veya aşındırıcı olmayan bir süngerle
8 dakika kullanılmaması durumunda santrali temizleyin.
bekleme moduna alan bir "auto-off" sistemi • Kutu: Cihazın plastik bölümlerini ara sıra
ile donatılmıştır. hafif nemli yumuşak bir bez yardımıyla
• Üç "bip" ikazı duyulur, cihazın bekleme temizleyin.
moduna alındığı uyarısında bulunmak üzere, 14 • Buhar santralinizin kirecini
"açma/kapama" düğmesinin mavi gösterge
ışığı yanıp söner. kolayca giderin
• Santrali yeniden etkin duruma getirmek için: Kazanın durulanması için kireç giderici
"Açma/kapama" düğmesi üzerine basın ve ürünler (sirke, endüstriyel kireç gidericiler…
ütülemeye başlamadan önce yeşil gösterge- ) kullanmayın: Bunlar zarar verebilir. Buhar
lerin sabit yanmalarını bekleyin. santralinin boşaltılmasına başlamadan
• Santrali, ayrıca buhar tetiğine basarak da önce, her türlü yanma riskini önlemek için
etkin duruma getirebilirsiniz. buhar santralinin soğuk ve fişinin elektrik
• Emniyetiniz için, yaklaşık 30 dakika boyunca prizinden 2 saatten fazla bir süre öncesinde
cihaz kullanılmadığında, "AUTO-OFF" sistemi çekilmiş olması gerekmektedir..
buhar santralinizi kapatır. Ütüleme işlemine
geri dönmek için, "Açma/kapama" düğme- • Buhar santrali, kullanım ömrünün uzatılması
sine basın. ve kireç birikiminden kaçınılması amacıyla,
entegre bir kireç kolektörü ile donatılmıştır.
12 • Buhar santralinin Hazne içinde bulunan bu kolektör iç kısımda
kaldırılması biriken kireci otomatik olarak toplar.
• "Açma/kapama" düğmesi üzerine basarak, İşleyiş prensibi:
santrali kapatın. • Kontrol paneli üzerinde, turuncu renkli “Calc-
• Fişini prizden çıkarın ve elektrik kablosu Away” göstergesi yanıp söner; - Şek. 17 size
sarma ünitesi düğmesine basın. kireç kolektörünün durulanması gerektiği
• Ütüyü, buhar santralinin ütü tabanlığı pla- uyarısında bulunur.
kası üzerine koyun. "Klik" kilitleme sesini • Buhar santrali tamamen soğuduğunda, kireç
duyuncaya dek destek halkasını kapatın, kolektörünün kapağını çıkarın - Şek. 18.
böylece ütünüz gövdesi üzerine emniyetli
bir şekilde bloke olur Şek. 1. Kordonu tutun
118
• Buhar santralini evyenin kenarına ve ütüyü
Dikkat! Bu işlem, buhar santralinin fişi en
onun yanına yerleştirin.
az iki saat önceden çekilmeden ve tama-
• Kolektörün koruyucu kapağını yerinden
men soğumadan gerçekleştirilmemelidir.
çıkarın ve kireç kolektörünü gevşetin - Şek.
Bu işlemi gerçekleştirmek için, buhar san-
18.
tralinin bir evye yanında olması gerekmek-
• Buhar santralini eğik bir şekilde tutun ve bir
tedir çünkü açılması esnasında hazneden
sürahi ile, hazneyi ¼ litre musluk suyu ile
su akabilir.
doldurun - Şek.21.
• Kireç kolektörünü tamamen açın ve kutudan • Kutuyu bir süre çalkalayın, ardından evyeni-
çıkarın, hazne içerisinde biriken kireci içer- zin üzerinden boşaltın - Şek. 22 - 23.
mektedir - Şek. 18. • Sızdırmazlığı sağlamak için, kireç kolektö-
• Kolektörün iyice temizlenmesi için, içerdiği rünü tamamen sıkıştırarak, yeniden yerine
kirecin akan su ile durulanması yeterlidir - takın - Şek. 20.
Şek. 19. • Kireç kolektörünün kapağını yerine takın -
• Sızdırmazlığı sağlamak için, kireç kolektö- Şek. 20.
rünü tamamen sıkıştırarak, yeniden yerine Bir sonraki kullanım esnasında, turuncu “Calc-
takın - Şek. 20. Away ” gösterge ışığının sönmesi için gös-
• Kireç kolektörünün kapağını yerine takın - terge tablosu üzerinde yer alan “Calc-Away ”
Şek. 20. düğmesi üzerine basın.
Bir sonraki kullanım esnasında, turuncu
Buhar santraliniz, kireç kolektörü olmadan TR
“Calc-Away ” gösterge ışığının sönmesi için
gösterge tablosu üzerinde yer alan “Calc- çalışmaz.
Away ” düğmesi üzerine basın.
Zaman içinde buhar performanslarının mu-
Bu düzenli bakıma ek olarak, haznenin 6 ayda hafaza edilmesi için, buhar santralinin kire-
bir veya her 25 kullanımda bir tamamen çlerinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
sudan geçirilmesini tavsiye ederiz.
• Buhar jeneratörünün soğuduğunu ve fişinin
2 saatten fazla bir süre önce prizden
çıkarıldığını kontrol edin.

BUHAR JENERATÖRÜNÜZ HAKKINDAKİ SORUNLAR


Problemler Nedenler Çözümler
Buhar jeneratörünüz Cihaza elektrik gelmiyor. Cihazın çalışan bir priz üzerine takılı olmasını ve
çalışmıyor veya ütünün ışığı cihaza elektrik geliyor olmasını kontrol edin (ışıklı
ve ışıklı açma/kapama açma/kapama düğmesi).
düğmesi yanmıyor.
Tabanın deliklerinden su Ütünüz yeterince sıcak olmadığı Buhar kumandasını etkinleştirmeden önce, yeşil
akıyor. halde buhar kullanıyorsunuz. ışıkların sabit yanmasını bekleyin.
Buharı ilk defa kullanmanız veya Ütü masanızın dışına doğru buhar kontrol düğme-
uzun bir süreden beri kullanmamış sine, ütüden buhar çıkıncaya kadar basın..
olmanız nedeniyle, borular içinde
su yoğunlaşması söz konusu.
Narin kumaşları ütülerken, buhar Narin kumaşları ütülerken, buhar kumandasını
kumandasını çok fazla kullanıyorsu- normal sıklıkta kullanın (•).
nuz (•).

119
Problemler Nedenler Çözümler
Boost fonksiyonunun mavi Boost fonksiyonu, 15 dakika so- Bu oldukça normal bir durumdur. Boost fonksiyon,
ışığı yanıp nunda otomatik olarak kapanır; yalnızca anlık olarak kullanım için öngörülmüştür.
sönüyor/yanmıyor. mavi ışıklı gösterge yanıp söner, (bkz. § 6).
ardından söner.
"Sentetik" veya "İpek" pozisyonun- "Boost" fonksiyonu, yalnızca "Yün", "Pamuk" ve "Ke-
dasınız. ten" kumaş tipleri için kullanılabilir. Diğer kumaşlar
için, "Boost" fonksiyonunun kullanılması gerekmez;
"Sentetk" ve "İpek" ayarları yeterlidir.
Tabanın deliklerinden beyaz Hazneniz kireç atıyor çünkü düzenli “Calc-Away” ışıklı göstergesi yanıp söndüğünde, ki-
renkte akıntılar çıkıyor. olarak durulanmamış. reç kolektörünü durulayın. Suyunuz aşırı kireçli ise,
temizlik aralıklarını arttırın.
Tabanın deliklerinden kah- Ütüleme suyunda kireç giderici Su haznesi veya kazan içerisine asla hiçbir ürün
verengi renkte akıntılar veya yardımcı kimyasal ek ürünler eklemeyin. (bakınız § 1).
çıkıyor ve çamaşırı lekeliyor. kullanıyorsunuz.
Ütü tabanı kirli veya kahve- Ütülenen kumaşa uygun programı Sıcaklık ayarlama ile ilgili önerilerimizi dikkate alın
rengi renkte ve çamaşırı le- kullanmıyorsunuz. (Bkz. § 5).
keleyebilir. Nişasta kullanıyorsunuz. Nişastayı her zaman ütülenecek yüzün tersinden
püskürtün.
Çamaşırınız yeterince durulan- Olası sabun kalıntılarından veya yeni giysilerin ki-
mamış veya yeni bir giysiyi yıkama- myasal maddelerinden arınması için, çamaşırları
dan önce ütülediniz. ütülemeden önce yıkayın.
Buhar yok. Hazne yuvası içine oturmamış. Su haznesini yeniden bölmesine takın. Bir « klik »
sesi duymanız gerekmektedir.
Hazne boş (kırmızı ışıklı gösterge Hazneyi doldurun ve gösterge tablosu üzerinde yer
yanıp sönüyor). alan "Hazne boş" düğmesi üzerine basın.
Buhar çok az. Taban sıcaklığı maksiumum se- Çok sıcak olan buhar kuru ve dolayısıyla görün-
viyeye ayarlanmış. müyor.
Çamaşır üzerinde su izleri Ütü masası kılıfınız suya doymuş Ütü masanızın uygun olmasından emin olun
oluşuyor. çünkü bir buhar santralinin gücüne (yoğunlaşmayı önleyen delikli tabla).
uygun değil.
"Boş hazne" göstergesi yanıp Yeniden başlatmak için "Hazne Kontrol paneli üzerinde bulunan, "Hazne boş"
sönüyor. boş" düğmesine basmadınız. başlatma düğmesine basın.
Hazne yuvası içine oturmamış. Su haznesini yeniden bölmesine takın. Bir « klik »
sesi duymanız gerekmektedir.
Kireç kolektörünün çevresin- Kolektör yeterince sıkıştırılmamış. Kolektörü sıkıştırın.
den buhar çıkıyor. Kolektörün contası (modeline göre) Yetkili bir Servis Merkezi ile irtibat kurun.
hasar görmüş.
Cihaz hasarlı. Buhar santralini kullanmayın ve yetkili bir Servis
Merkezi ile irtibat kurun.
Gövdenin altından su çıkıyor. Cihaz hasarlı. Buhar santralini kullanmayın ve yetkili bir Servis
Merkezi ile irtibat kurun.
"Calc-Away" göstergesi Yeniden başlatmak için “Calc-Away” Kontrol paneli üzerinde bulunan “Calc-Away”
yanıp sönüyor. düğmesine basmadınız. düğmesine basın.
"Hazne Boş" kırmızı göster- Cihaz soğuk bir ortamda muhafaza Cihazının fişini prizden çıkarın. Cihazın ortam
gesi yanıp sönüyor ve edilmiş (Yaklaşık <10C°). sıcaklığına dönmesi için 3 saat bekleyin.
"Açma/kapama" düğmesi
kullanım dışı.

Eğer bir arızanın sebebini belirleyemiyorsanız Yetkili bir ROWENTA Satış Sonrası Servis Merkezine
müracaat ediniz. ROWENTA, ülkenizdeki özel yasalar haricinde, satın alım tarihinden itibaren cihaz için 1
sene ve hazne için 2 sene garanti vermektedir.
www.rowenta.tr

120

Das könnte Ihnen auch gefallen