Sie sind auf Seite 1von 54

I'

..

HANDGENIANG

Anvi~ningar [6.' utbildnlngeu

(Utbanv Haodgeroang)

1956 au upl'Laga

HANDGEMANG

Anvisningar f"dr utbildningen

(utbanv Handg81liin8)

FaBtstalld genom ao nr 581 /1956

I .\

I

I I

I

]3e stU Ie B frAn Arm8bokforradet Stockholm 10

I. AlbWI1l8 1!!l.v1~ A. Inledning

'B .llnfattn1ng

C. Pl.&u.lfI6gn1ns oeb 8~nCGl1'1:lr SIIdB

D. Or g8Ili e:atiaa

"E:. i.akt tase 1 eel' ttl'r le dare

F. All~ :s!ilwrbe,te;be~t.iI.!U!)e:Ll)I!Il'

G. :ljvningllllll.lteri,el

III. Jonp'epp" pa:r!lde:r ceil lJlIotangrepp }". Med vapen

1 Arlgreppmed ~pen lOOt wp¢ntllrsedd- fDrIlV8l'"are

'2 Paro:i oeb IIKltangrepp !II,ed vapen ,mot v,epllillrareedd e:ag:rlpan.

; Pel"ad ocb motllll~pp lIlGd VlqIeli IIIOl tUlhyggesfiireedd angripera

ll. lied t1.llhygp(lmiv)

1 Jalgre-pp med ti llllygge !lIO't 'nIpenf01"eedd Cot'sva,ra;r,s

'2 farad och mot&lle,re;pp DEa t"11lbyW mot VZ!,pllnftlreedd angt'ipa:re

; Parad oeb ,lIlotang!:ilpp I!II!d tillbysge !!let WpllDltl,1I angrtp8l'Q

c. Utsn v:ape,lI

1& b

2 8 b

, a b e

IllIgrel!P utsn W!ipe'll I!Dt v:apentrarfl'&ddRlr,svarer" Parad ocb mote,na:%'epp utan vapM mot vspellfiiT,e~

..ngripar. -

Allgrepp- uteri vapeoll IIlOt tillhyggeafi.lreeM.- fl!re;ya;rant }'sr:sd Oc:h motangreW Iltan VlIpen IIDt tllTh,y8P'ld'orsedd IIllgripa.rt!

Angrepp_ utan vapen DDt vap:!ll,loe !lSre,varse,

'farsQ, oeli lOOhn.uepp ut8ll Vllpen mot vapenlBeangripars Fri&i5:relaa f'rb, vi-ella grepp

D. Angrepp urot poet ba-!dfr.§n

:Sid 1, 1 1. 1 2 2 ,2 ,

4

6 6 6 7

11

12 12 14

15 16 16 17

19 21

22 28 ,;1

34

·'

- 1 -

1. InledIdng

Den IllCde:rna Iltriden IIlsdi5r hhda 'pA.f'reatniJlgar for dan allsld.ld e sokdaten • Ie .e min:at siller dett!l narlltriden. dar aoldaten 1 MiTs grad Ii:n e1jsat iiI: owrl!UImad At .siS &;! al v. Olli m1)j.ligt b{j.r fiimd.Bn under niirstrid!!n n6dgar 81l "",d e Id fdn heIlii'v~"n cx:h IOOd hl!l1dgr anetn. (Iiiir detta leke liillgre ar I16j ligtt engriper Bo1datsn 111n IIIOht.\ndare ftir 8 tt. .1 handgemiillg nedgOrA honom ••

. Far stt "Ill. fT~g vid hB.lldgeroang mAsts aoldeten V61'a hArd, hiln!J/fllll.liL1!

och BIlsbb. Han m!stu deaeutom vara miaetl1nkB8II1. Ii:n fiends. som f'dxufaller at t vaI'1l akadad eller som gI. viet Big, k.an 1 nasts. ogpnbliok B1 till 8!lfaU.

SjS1vfallet .f~ 1.ltbildnwggn toke ft~ rihet, grymhetel1er inhuman hhandling BV f&ngar oeb shade fiender, men solds.ten B.kall 'Ya1'a 1'ullt lIIBdvsten om vad 110m kan' vtinta hooOlli pI\. etridsfllitet ech k~na:. att hllllll utbildning givit banom de, teknieka ffu'diglleter, &Om krlivs {til' han ft __ gAngarikt aka.!l kunDa. gencmfOrIl en rlrid. FOrst ell ka:n han kli:nna den ovarlllgsenbe t owr IIICtetindaren, IiOm jU oJ. betydelaefull fOr strid 6IIlO1'alsn.

SOldaten mA,~te fll. !dart ro:r eiz, att- !l.wn (len fysi.ak.t un(lorll;l,glme - 0111 han blod llehiirskar en rilct1g atridsteknik - bar gooll. Iliij1i~eter att reda

sig not en motsUndare med over lagana lo'oppakralter.

B. Bokena omfattning

~llanI:l80mang" lir en llandbok reI ins'tJ:ukto:rer vid utblldnill!! av befll o.cb viinlpllldlga. Den viSIIT e~empel pI!., .hur IJlI!II- at;rider man IIlOt man me_d 1I,1leQ:' utan vapen e11o:r ti llhyggg •

UibildniugGn bCir bsdriwc kontinuerllgt med t.vl-fle:ra OvningSp86S Jll!r wek!'. AT detta ej IIlI3jligt koncentre:ra6 ut'b1ldn1.ngeI! till kortare perioder. I bagge fallen ford3:'as en i'erUopl!Ilde rel'etitiOli under bela 1.ltbildniIlD>tide:n. 'DUsll repeUtiOl!sr. korta paua om 5-10 minuter, kan 1~8 in i 1.lppehl11 (IIellf!]l andre; ilminBar, i asmband QIIld ehtioneviu crdnad utllildn1na: oev,

C. Plt.-n1iiggning ocb B!nol1ifOr8llde

inrelllJ!el 1'1 utbiJ.dninga1'lan lterfinIlaa i .kapi'tel IV.

Utbild.niDgen i handgam.ing rho 1oke. plb.o.:rjaa. fan-lin solda1.en, Ill' tillriiokllgt trii.nB_d htlrf'il:r. Grund1iisgandu kendi tionstrii.ning lIamt otridegynulaBtik med BIlldl.gnete- Deh kll'llpovn.ingar Co'%' f'dregl d-e' "'o1"o1:a )lessen i handgemiintl.

lDa'truktorsn akal1- gtire u.pp en plan (dag<lvning) fOr- varje pass , En a1dBll dagiivning ber Be ut sA. hlir-:

1. Uppnj'llkningegymnastik 10 mill

2. Kart repetition av tilligare ovning }. Ny!! bvninga.r

4.!tsnlp- I< l1er taY1i.ng'llllDil.ent

Under repetitionen !ir det l!!mpllgt !llt i5Vli de II .k 1I8IIIIl!!llilstta ovn1.niiU'Ila.

Inneh!lIf)iort;aclming

I. AlllI&Jm8 an vi~ A. IJllednlJ:lg 1I.ih!l;!t:tn1ng

C. PlanUI;ggmna; oeb e!'1la!)!i:lI'andil

D. Orpnl.aati.QIl

E. Ialdtagelesl' ill'%" led!!1'8

F. ,iIllmifmla ~lmtsbeililtil.!U!1el98l'

G. (ivningamateri.el

III. Arlpepp" pa:red.e:r ceQ IlIOtsngrapp

A. lied va,p!!n

1 Angrepp med va,pen 1Il(li; va~nfll:r8edd fDl'IlVSl",are

2 Par IJi ceb IIKlt angr8llP m.ed vape [llIl(lt v.aJll>ll.t"ar-eed d a:ogrlpan

" Pet'adtIC,b motangtepp Idd \'ape-n ~t tl1lhyggesfor80dd angripare

:B. ),I.ed t1Uh;ygp(kniv)

1 AllgNpp' fDljd ti ll.h)::gge IiIOt vapllnf8:r eec1iJ ror svaxare

2 Farad ocb ItlOtMe;repp med tHlbyW .mot vapenftll:aedd angripa:rs,

" PUaa ocblllQtBll.grepp !!!Qd tl11b,g&emct vape.nH;le angrtp.!Il'8

C.. Utan v:spen

1& 1I'lgre:pp utenwpen IIOtwpenf'd:rsBddfllr.evarere

b P~adQCli mote,rlgepp utan vspsn !IlOt vapellf~.f)~d angripe;re

2 a AIlgreJl}l utan ~l!ljll llIOt tillh:YggElaftirsllM fllre;varaJ"8

b P6l'ad Och II10tangrepp utsn v:apen lOOt Ull1lyggElllf'drssdd IIllgr i pa.r1!'

'II Angrepp utan vapen ttl)t vap!!Il,lOIJ f!;IraYSrSl's'

b Pars,a oell mtWlgrepp ulan VBpen !II.ot wpenlBs IIl1grip8l:s e F:rigorelae frAn 'Viaes. grepp

D. A:nUepp olOtpos1; ba!dtr.m

Sid 1 I 1 1 2 2 2 3

4

6 6 6 7

u

12 12 14

15 16 16 17

19 21

22 28 :n

34

37

- 1 -

1. Inledning

Den ~dernB. st:riden IIlIldfgr bArda pllfrestn1.ngar far den ensldld 6 8Oldaten. leke minBt galler detta nl!rat:ridsn. dlir soldstS'1l i bllgre grad lin eljest ar 6verl!1mnad Itt sig sjii-llv. Olll JI6j1igt b.ox fiend.en under' nii.rstrid.l!n n~dgOrss med s.ld fz!m hendv!<,pen DC b tried. handgranater. (Dii.r detto ie.lre l.iingre ii.r miij Ii.st, angdper ooldaten sin motsUnd'tlre for a tt 1 handgsmBnS lledgars honom ••

flir stt -nA framgAns via bandgemling mbte eoldaten vera Mrd, hiln~1i

cen IIrll~"b. Han mAste dessutOlll VllXS miastil.nkS8JlI. ~ fiende, 80m i'"orefaller at t VBl"a. akBdad eller som S:l.vi t si&, kan i niista ogo.nhUck i' till ~j'sll.

Sjiilvfa.llet Ur u.tblldnillgtlll ieke ftaMlSna d.bet, gryntJet elle.r inhl.lDl&ll Ciibandling BV f&n_aar och shade fi8IIder, llIell solds.ten lI.kall vara tullt medvehn am vad 1I01II kan Vtinta. bonom pot "trld.aCiUtet oen kiinna, stt nan'" utbildning givit hOllOJll de tllkllhks. flirdi.gbetIlr, SOl!! krlivs fl)l' ban tramgingsrikt skall kunIlB. glillllllftir8 en st;rld. F8rllt ell .k.wJ .han kiInna den awrlagsellhe t over mctst!ndar8ll, 60m ii.l" 01 betydehefull for atrid fiIIiOl"alen.

60ldeten mA.ste n, II:lart .fOr sig, stt !liven den fjlalak.t undexlitgane - (lJII han blatt behlirskar an riktig Btridsteknik - bar goda mtljligj1eter att reda

sig lOOt en motet-Andaxe med (lvexllt6sna kroppskrafter.

B. Bokena omfstt!rl.ng

"Ilandgamiing" al' an. b!!Jld.bok f"or inst=ldO;reT vid utbildni.1I8 av bef1il acb viim:plil;tigs,. Den. vies:r l!Xel1l]lel pI. .hur man strldlll' man mot man med Gller uta:n vapen ellsr tillhYSgEI.

Utbildningen bbl' bedrl"v:a,r:I k.ontinuerligt IIWd t.vl-flIll'4 ovnine-Sp8s8 per vecka. Ir detts ej mtlj list koncentrerae utbildningen till Itortare pariodel'. I 'baggtl fallen forGrBJI e.n fort16p.mdti re1'e1;i tion under hela utbildniD.ptiden. "Deses. repetitioner, korta pass om 5-10 minuter, I!:an lii88ea in i uppeblll mellS! andra cv:irl.ngar, .i e.&mband IIIIId stat1onS'lliB ardnad utbildning 08V.

C. PlAnlii.ggninS ocb p;enomf9rande

Exell1~l pA. utbUdningaplsn lter.fimles i kspi.tol lV.

l1tbl.1dnillgen 1 handpming !h: ieke plbiirjas, :fiirl'an soldetell lr t1U;rii.ckllgt transd hlirtor. Grund_lll8gande kondi tion et:raning lIarnt etxi.d eg)'lllfl a1itik I!llId .UJ:ildigj:II;.tll- eeb kampiivn1ngubtir raregl de fOl"llta passen i handgelllW:l,g.

Instruktoren lIkall gtira uJIP en plan (dltgClvning) fOr varje pass. 'En s1d.8Il dago-vning bor 68 ut sl h:ir I

1. Uppnjulm1.ngegyumaaUk 10 IIIin

2. Kort repetitiOll 8V tid.igare ll'llli.t:\g ". Nys. ovning8l'

4. i!tSll1P- .. l1ertiiYlinglllllOment

Under .repeti tionen !Il' det lilmpl1g t stt Ova de a Ie samml!Ilsa tts oVllin~a.

- 2 -

i:lvninjl'!lIIIS II.r, rJi tt 'bedrivna, ganaka trtlttandll, varfar 8vningljJ)aeaeJJ,1II lling;!. ej bar 6vell'st1a:& en tinlllll.

Tor att rll.tt ukn1k likall !nova II, bar Ilvning8.l' mot leV8llde IIIOtotAndal'e komplattuxllB mlid, 6vni.n&Jll." dlot doc::kor, bulVPIlB:r, II1IldioiD,boller oay, dar 81118. st i:!tar ocll epa;rk"r \I;t fara me d full kraft.

Anfell och ps:raoiGl', dlir matl 1 be ula:ivninpn anviinder as I utf"dra 1 til111mplige de1ar med e.odJoa va;p-en, iven am lieeea ej 1i.r :l'l;!roedda 1IIld. baj QIlGtt.

i5vn1ngar. dJir aVllikten lU' at1; eDder/!: aT !Iller blig&e otridende okall talla ttl1 mll:l:ken, bll<iri"Vll pi mjukt underlas, exe"'Fe1v.l1l Q'l11lIB8tiianat1;a eIler grlisllian.

D. Org8J'liBat~(ll\

utbildn±ngeI1 bedriVll Umpli8fU1 inotrl plutonena (nlDtsv) rem.

Viti OIlI1tral t le"dd u1:blld:aing u:tnyttjas frllmet vid GIS utbHdat beflU. :Fer att inetTuktBrubehovet skall t11lgodoooa vid deeentralis :rad u.tb11dning iiI det Oil ek1lii.rt. II tt be 1"d1 !'Tin 'V!Il" je pluton (motev) genomgh vbe utbHdning 1 heoog!!,mi.lng.

Soldahr av ungefiir Bf.UIlIII8 lii.nSd och tyn£(l M:!r 'a:rbeia 1jmp undeZ' b6rjs.n av utbildnill en roll' a1:t senomf6rand t sv grepp oeh parader Bka.ll w:derllittu.

Exeq:el pi uppfltiUluiogH1'orm Q
LIldEWe
omIa' { <;' o Q Q Q Q Q ''Etter''
3 III • • • • • • • "TvIor"
l1d.net , III t) Jli trldand.
inatruk.tt\r E. Iakttll.o!!:lElleor for ledarell

Leda:ren ak.all allt1d QWl'vaka II,tt BIDterhet6fQrsakrli'ts:rnll tlSlj.,. V.1eall. Boldater har' mer sn.!ell_elUll1i liD end.ra ocl1kan, om d_as orrd61!i11' bria"ter, ibl&.nd va,ra 1'8l'1181,1. :far sine kamrater. ut811 &tt dl!mpa de.nna f!ramltand.a 'bor lede:ren ,ga aA4an.9 in.atruki:Lone;r Iltt olyckor f"ore'bYBigll. G&nom att enVlind.1I de asa eolda-ter Bom f8rs d.ns:Wniln, billehllis ceh utwc'klae daraB ll1tresfla oob offanBivanda. Ledaren &)j;:all dUButlllll, alirekilt v.1d f!r1 trlining, till all att awa lnin,gen .tr "1 alni". IDSa mdr a grepp tin delli, 80111 lLr fllrawAl fl:ir triiJ:l:il:l& I fb 8V1lu.

Ibland k.aD .nAson tappa lusten eller v.llia 1acken 111 radsla. Datta kan otta bero pA ft.lr la'a.t'tig ategrin8 eller fill' Mgt tempo. En lter.g till for- 1I!ll1le omit!o!ial' kan dA VlU'a dell lUtallte anUet at t "f! oed" de!WII elewr. G!ng after snnen akell kontroll ake a1.t e l.everna Iir fllrtroglla lDIld oli.kerhet abe etwflII"1l1ee;rn,s. •

- ,. -

1'. pld:nna ,llke;rnehba !ltaIIlDJ!Jefl.r I

1. Strtq rna:! blanka YIlplin (kid .... bajonett) fAx oj foreltdmna mat ~evl!.Dde

.lOOt at ludu. • '

Vapen med pbat't bajonett ftor dock anviindae '\Iiij, deolQDetratl<JD. och \d.d fo:nnella irvningar. Harnd akall bajanett vara foraedd JltId baljll oeh baljflistare.

2. I borj!.ill av utblldnioBen, fiIIrlllP.I t v1d1:anI,gemii.'Og ut&1 wJ.on, bar tivningarn.e liBa l'Wll pl matts. e Uer st enfi:l gt"litIp Ian •

. ,.. ern l1a:ndgamllnget bl1l! arnlir1aramt ,Ilkalloo1daten gen 0I)l rop e ller tydUg klapp pl lIlotetlndaretl goX's aen;na uppmll.l'ke(Ul1 p! det ta eA 6tt greppet Hlttas eHer iiVlli.naen Iln:ryte.

4. J)en aDgI'ipne nkall Ui.rau at'll 1'01Ja mee :I. g:reppet och inte .stirs DIeT IIIOtaU.nd WI att den Illlgripande kltnner verk:an ev iii tt grepp tiller

a:1l:I koppUng. ])etta iiI' ieg endaat en f':radamlissiil '\)eetu1IOOla6, uhSli. dt1ll ek.all iiven tilliimpaa undar wrklig atrid 1'1)r at'll man i. mOj11gaete min akall undand%s sig :t\lll VIlriw:l avett grepp.

5. Sii.rs1d.lda Slike;rhei;abelltll.mnelser finDs under vederborlis iSvning.

G. ~n6~teriel

Ord4-n.arie VlQlIlIl och bllj onett fAr icke anviindaa 'Vid band8l1nfi.ns lIlad molsUndere. le'tiillet ,skdl baj onet'ttaktni.nsItiSIIVliroc.b kn1 wd tr a,ppw:: hruksa.

Attrapper av ol1ka !lle.g sbClll at!ndare, docker, kiLppar med ?Uta, sandlIickal: ooli medicinbol1.ar skall llIl'Yimdll,lI tor at'! etlltlll't bugg, 11188 ocb lllparkar Ilkell kumIA utlora.e lIIe~ f'lU .. l kraft.

- 4 -

II. L!impl1ga angreppspmktllr pA miinnhkokrOEPlln

A. Vid stot, bugs och stick med bajonett, kniv, spade II d

jngrepp av detta slag syfta:r 1 allmanlJet tIll Iltt nedgora lIlOtstAndaren oeh vapnet nOr allM.d tranga in i kroppen och IIllsiitta.s lOOt de inre organon t ex

1. b~el'i 6. lo!BllanBl!:rdet

2. Halsen 1. Ji!a~n

3. s,trupen a, Ljumskarnll.

4. Inn3l'lf"dr nyckelbenet 9. Under skulderbladet

5. Hjltrtat 10. Njurarna

9. UDder skuld.e:r-

bladet .

10. Njur.arna.

11. Armarna

12. Knllwckan

13. Vaderna

-5-

B. Via. mitt mad kniT, 'ba.1onett e 1181' aJll1at 9p!Migt tllrl'nmA1

Petta slag av aIlBl'epp shar ocb slitter i allll'\\inbet lin IIIOtstAndare \IX' etr1db;at sldok. De riktall trlmst mot ytlie;a IllUtkler QCh o:I'S&rI, t e

1. ~801len 11. uma.rna

2. Ha1sen 1,2. Knilvecken

3. Struplln 13. Vi!d8l:na

F' 'lid s18« (stotd):", tryck och SJla.rkal'

'P ssa. angrepp utf!irs r VIla ponkter.

• SkallbsnD l(ac:k'D

22. Sinmskotan

23. f(e llanbandsbenen

24. F1hgrarnll

,

- 6 -

III. AnBtepp. parader oeD motanBrepp

A. Mea vaDeR

i. Angr!pll me.!! I.8.,Be!!. me! ,lBR,e.llt'§.r!e.!!d_f'.!tr.F.il',!.rS

I uts&nssstllln1ns .t~ sold&ten me4.ett normalt st88B avatloQ mellsD fot1illl"l'lll, .fotterIlIl. Jlal:sl1ella. OOlkrin& 45° frio aiU'allorlk.tniusen, kroppa~nBden .1i1nll1t fi:lrdel.ad, k.nalla nAgot bojda s8lllt bUckeD riktadlllOt motatAndaren. VaFnet fa1tas enlist bildeD.

Kom:nando I "Eiird181!. t1.11 st6t I"

Vid l11:ot strhckli 'v ilneter arm med bibehAlho l11tt0101 o.m vapnllt 8i1mtidlgi; BOlli kroPPBtyngden IlvflrfOl"B pi friimre toten oeh bakre henat Btracks. 1Ti.d belloy foregiw staten av tottlytttJ1ng fOr sit lIlII.n aleall nl IlIOtotAndmen fl,)r 8tt U full krli.t't 1 iltoton.

Kommaoool IISto"'tI"

OvriBli IlllBrepp med VI;l.-pen beskrivs i ,kap A 2-4.

,~ 7-

2. !S!..a.! B.~ !.O!.~IWIQll!! :!:qlJ!. ~1 !1R."!!t~!.s!!.d~~1PM:'

..,1; stelt

Soldatenetlr :1 u.tsAnsss'f;1I.1l.n1D8. V14 Itot (,ko;lval.afl:) rrla. D)tstbdaroll nsru VIIptnrt:m.ett nUt 'Y1Q:u::1:'~. St6ten ,(K.olvaug.t) :tAncaaaY 118,1; 'V!l;pen !!)ellan. hfUdfa.ttn1ngama

lCOQIIlNldolRParad 'VlU! ster ~ n

,P81'adeD. wall OJUIdllbu-tltt51jas av l!IIIt.cn&r"epp ,glUlom lxanrpolvia IwlVIIl.eaGt

lColvsll1l

I1CgI.'a. IIl'IIllllletr.llc.ltI och tol ~ tilts .. dkra:tt: AIOt!ll)btWar8JJ1i bu:vwi samUd1e:t $0111 bOger fottl,yttas dt steg t'z;uql1. VIln.tel' hand b'lbebAller pale lIIieD.lIIOt mot 5tA.ndarB.D:a va,peD

Kom!l1ando: !'Ko1 vslag \"

Farad hilger

IIIDt stilit

- a-

Soldaten stAr i utgln&~.stlUlnina. V1d .t6t (aklUrdng) frAn motstlo.daron farES 'llal'let snett ut At hlSger. St'6ten (SlUnl..1ngen) fangas aV eget vapen -llan handtattningarlla

KOIIlDIaDdo: RParad hl:lee l' 1 "

Parada :l:kall ODIdelbax't ltf61jas av .rnotangrepp ge:nane-xempalv.l.s aldirn1,JI«

V<instra IU'lllell strlcks oeh va}:Jl8t tor-s IIlCd kraft III)t motsthld.uens hIs. HlSgra handen b1be.bUler pand.en III)t mo'tstAnd.arens vapen.

Kalllllandol "BkJlr1l1ne \ II

- 9 -

Pe.red bogt

Soldsten st'Ar i u.tgAn8astliJ.llling. Vi.d hiSs at6t !Oller alag fr An jl1Iltst!ndar en "fer 8 V8poet framAt-uppA. t s.1IJ1l1ddi.gt 80111 k:lUiha bi;ijd n!~ot. .AD.f all&t flmgas av aget vapen 1!I)11an hendf!!tttdngarna

KOItUlJBJldo I "Parad hogti"

PBXsde.n aksll omaaelbart atfoljslI flY motaogrepp genoa)

Iller

kolwlag

5B aid 1

- 10 -

Soldat 11 star 1 Iltglmgslltiillning. Via Ull etll,t eller slag :l'rA.n _htinila-' reil f'dIB 1ItIpnet fipt-ned!t-till "YIUlster ellar boser 88l11t1digt BOlli kroppan flille .algct ±rIlllllAt oct ~ bllje

Xnm,IiIldOt "Parad 11gqll

Paraden aksU cllledBl'bart ltfoljllB IilV motangrepp 81!Jl0!ll Blag mot hills e11l)r hllvud

SOldai. .. u tar .,tL "nux tv! eteg (boxoende }lA avetAndet) IIIOt IIlOtet&ndaren oeb rdr vapnet alEd kraft mot denne s hels el1er huvud. 1IoUt!lnda;reIlB vapen fAngS8 U}!}! med e~era Ibet

-11-

Pare:ra mobtAndare.ne hugg genaa .. tt ta'l'a wpn.t med IIlInJr.t kolv It s1dan. P.-rtidClD slrall omedalb~t ltf61jas ... v motansupp genom

IIklirnin& I'llV' !to1vsl.a4J

_ 12 -

II. Med. t.i llh;yage

1. ws.X'!Fa~!t Y!..LNaee_. 5'i !!I~JLf§.I'!.''!dJ!F!y!'r~!.

Atlgreppet btll' q:g IJ:i!j list uttlU'&II IIlOt fierI' wnkt8l' lilA. la"oppen lIWIltid.igt., t. e apede mot hall!l ech eFark !DOt ban.

I

Knivoll Ium fattall fB1' hugs: uncierirr&n ccn h11&8 uppifdn. DIll lmiven Ilkall

draB pHstol:igt !fr fattn:Ulgen beroe:nde !IV bur den bare. Hiinger dan Vid ViU)stl'o e1d,an. ir det rI(iturUgast att fatta i'8r hugg undor1frin, ar den instucken fr!lllltill i aJlJIJWli tioneglll'del a11er 11 v.rem IIr IIlOteat sen att f01'8- dra. Re:r Ilol,da:tan kmven ir8JlDle ii:.r dot 'blittre att fattEL fOr hu.gg UQde;rlrrAa, di mo;! llshetan ,tt n~ verkan bl!r.'1genolh D lir at 1irre.

Grip mctoUnd8l'ana VB,pe1l. InedvlUletar hand och fill' det At aid,an

BAll kvlll' mohtll'lde.rene V6,l1l\n och hu;ggmad t\111 lo:8tt

Rusg u'ppi:bAn

.Angreppat .bill' kOlllbiner!lB 1OOd. fintnine: IllO t annan Ip:'opp ade I, t • spark mot underll vet

,Sadan motstAndarBn blottat aig, garB huggst med !wi van

- 14 -

J

l'al'.r~ motatind&;rene angrepp m,el! vliine:ter arm

/'

Parera motst~dal:"en9 stilt senam ett kra.ft1gt !llag nu~d spaden sA .,.tt va;pne,t fijrs !t aidan. Fatta !'!pad&n med bagge biinde;rn.a

fa .tt. ~eg fillll'lU umtidiat IIICIII 51 ace" Iltftlrs 1II0't lIIOudlldarens h.tl.lJ

Anar1p dlirllftur omeckThart mud ~aTk ell«r slAg

-15-

,. F.q_e4_ ~~ !!J.O~e.PJI_II.!.d_ttl~Zf!A8~~t_v!.J'!.n16!; !J!IF!P!:l"!,

r

MotetAndaren antaller med eperk

Par era sparllll n !lied IIllfldhl al att motd&ndaren tarlorar bahn:$eD

MoteUndarec o!1k~lggtll:s mod hugg

- 16 -

C. U"t!IlJl vapen

1 II t.lIQ!'pl!. ~t!p_v§'B_n-,~t_ V9!.D!Ol.lI!.d! !8::'ISY.8!.&r...!.

St t lIn6.l'epll lDot 110 'Y!:penftil'sedd !IIOtstAruiare i1:r evlrt ett utftu"e.. l!otetAnde:rsnollppllarksauibet PIlat. pl. ett elle:r &ml8t stitt avledaa

Pled IIOtstladarens uppa:!l.rksmnbet fl'Bnom att 08ta IItsn. gruB. e d

mot aane aosik.h

Rilea lilIrette"Z' yid l!imp1igt tilll'iilli pl honom

Flltt! cl vtIlInlD"lland am motBt6D- 11'& bans vap8I1 eeh t'u.llro1j .anfal-

bran 8%81 (Wl1tca:m) och 'lt8t let

IIlsd. l)ppen bud mot hake eUer B1lBikte

- 17 -

PtlXlra motStlndarCll1I at5t IDBd h15eer arm

latta .. med b~ hlUl.dar 0lIl motet Andarens w.pen och :rye\[ de1; fiAn beDOlD.

An8l:1p medeparka.r !lillllt1digt SOIll vapnet ryCQ urhilndeh1& p.l motsUndaren. Fullf!Slj Ilk-eiter I!nt'allet .lIled 1IICtatindarlt.ns n,pen

- 1B-

0. moht1ad8,l'eD kGaBr t1l1rle~' nUll Iran iii watianen kla.%:all av C81l0lll att man bli:rl6llabbt tat VlIPne~ it II1.dan,

angrlper !lIId halultl)t oc.h dli.rafter tar IOOhtAndar.ns Vl.lpBll och fullt61jer a..nfallat

Sltrsld lda anyisnitl_gE.

tIndor u.t'bildningon bar motstA.ndaren vapnet osllk:rlat oeh mekani.smen spiind. S! fori; cwgriparan sanker 1Ili.nstel' arm fOr att ftlre \IIIdan 'Vapnut, fir motstWidaren sara avf'yriDs. Ieclaran kcntrc).lerar om W)6I'eppllt lyc:k:as.

Llldaren kon trollera!' f~1I oVIdn~wn ,",pen ceh magaein.

Hiikstohn f.\r SIlliest marlrera.s, ccn d! mot moteU.nliBrlln e el(ol.

se sid 24.

- 19 -

"

2 a ~1F!!Jll!... ~t~_VY'!.II.El£.t_tW!!Yse!.agl!!,'!P-!! £,j)"JV~~

En If.o1''tVll.xt 1I01dat ken iBI!I.gripa en ffttlrrll IIIOhUnda:te ganom att 1'11l:t8 angroppet mot 'benen. Avatlmdllt mellan de strid.ande fAr aj vara ftiT stewt, dl IOOtsUndarlln i. al.dant fall hinner plIX'sra Died ep~k e d.

501de ten t.1tl. tar IllOt IIIDtstindarll:llll aDfdkte. De tts IIlsdftiT aoUl r0801 !Itt 48mB s6ker akydda 11118 ..ed hlSjda 1U'1lIIll'. UtDyttja. detts tl&onbUck till dykning mot ben aD

1Xlarna skllll trll.ffa. mellan lmiinll ech wist-erna och IIrUllll'na fatta 0111 vada.:rna.. vsrvid IPOtstAndaren falls baklang6a

- 20-

llel\kojlplingell 'ldbehAllll UDder ett kart .. cmt<llt, ftir att IJIOtsUlldar~lI skall hindras ~tt direi1 eiter enllet eellom kullerbytta baklt 4ter komma upp. Dlirefter kastas- IIIQtutinderene ben At aidal ocb 8lltallet tIllltoljs rned slag e d.

&!!!. lIlgrellpDt kan I1wll Utf&rIlS bak1ftln, va:rvid a:x.larna. !!kall trli.fta 0- v.lIlfir lallil.wcken ;pI nJlJtst&ndaren, som hllrvid kBstas tramlt.

SlU" skilda ilnvi s)lihp

Arlgre,pp mEld, ned~iDg (f'ram- eller bak1f.d.n) skall tr!inaa med star fi:\r~iktisll,.t, enil.r annaIB den. 110m ull,slttts i'll,r aJJfallet I ka.n skadas.

- 21 -

Motsthl.dareUB hugg hej dae med bOger arlll (1M aid a8). So14.:ta.o. alid.er dlirefter lIlIabbt =t IIXltstADdaren och .,lAx kraft:l&t Il1011 d.Mea armllAs-. 11& aU spaden faller t:Ullllardll

Anfallet fullf61je~ dliTetter enlist kap D (aid 34)

:rAspa:rken ut!urS UIlder lI:nII.t. POr bog llpark: ger mot etAndsxen UllfilUe till jlutlI,i

HendklUltolllget 8kall triu'r .. nackell JledlUlfor hjil.l.imanten

- 22 -

Bandk811t alo.g

Bandana fingrsr 'VIi.l strii.c!c:ta. tummen utAt. lillllden aImll trii.ffa IlOtatAndarell IIlIiId den del. oom pilon uhi!.l:kI'Ir

- 2, -

Andra IlI'It.ll11spunkter v1.d hendk.antelae

SlaBet aDslitts ooett \lppifr!n

Un.der nlI.Ull

IIot atru.pen

Slag!!! t .rill:'tas BIlSt1; uppAt

Slaget ok!ill traits ovanIcr ad8meapvlet

Siirrildldll anv.Laninw

£!IlIJUau'Itsl(!g fb emlast msrkeras ..ot Inllllds motstJ'.nme ech ijvas 1ll:mpHgen lIIot Plfldicinboll. sebild Bid 4;.

strullfa tblins

Etter fattningen d.rar so Idllteu IhQ'tstlndAl'sn At sig Bar akildl'l. 8l1viBnill8ar

strupfattnin& fh endllllt tn!l.l'keras !lIot leV!!IIds moht!ndll.l's.

- 24 - Htlkgrepp (halwtllt)

nal\:grS1Jpet tes mBd nlllldflatana inre. nedra dol. PiIlgTlIl'lU! skllll \'lira Itskill:l8. aA 8t1: Ill8Z1 lro.n n£ motstt.ndereu8 !llili'll

StB-ten rildes mot hakan oCh utdelaB sneit uppAt mad bojd arm och endaet nlir .!!I8D ar ni:ira :1.np! mot81.Mdaren. Den d.ate 1,ltforS8 a4 anebbt som II'6jllgt

J'1Jlta 1Il6d en 1mli9p«l'k Deb for dar8tter handen ned11'l:!r.i gch u~p1t med en snabb rOralDlI, Genom lmliaparkan kar"llBT huvudet - och dlinned rlakWJ - att konllllli narn,(l:r13 den eem .utilelar atBtlln

S1:I.rBkilda Il,JlviSl'l.inW

fJekstlit tranas till en bOl'jen mot hatilens inside, senal'1l !!lot $sndslick oller medicinboll. St5ren lli oj ovaa mot levaIl.de motstMdara.

- 25 -

Nedryc!t

.... d be.adled.sn,

Fatts med blul.a bW.;ma om IDOtut4ndaren B f':I..ngra:r ut(IQ tl1lD!D8n

Fat.te ,,:eel. 'bMIl Nlruiema 001 motatkld,u-ilna rnellant.llJ'ld med twunarnil p& handana )'t ter aida

SlU,t fr81ll hllSIIl" rei ocb lath om IIlOtetArldarena fingrn-. Bl!j 6l1abbt "'i'Ii.llllter ~ knIl lled.lt-utlt eeDrticU-gt :SOIll motstAndarsn rycke till .l!U'kell snett It vlins~(j:r. Knii t 13k all n.! me:rken innSII woht&III;l!'ll'lIn tll! Hit orukull. Dlire1'tBr

utrllcka henB~m reh hand Ieden t:r;ycks lOOt marken ~der bn'tning mot It:den

N\lelryck Oled ledell utfo:r8 JIll wotsval"l!ode sJittt

I' !dlda env1,erdngat

Nld;x'ycket fdr ej Eke 8Ilebbt 1- borjlll1 av utbildninBl"l1. Den Born utstith

tit brlgrel'pet sksll VllI'a. :fUljsem f"OT fi'tt \lndg~ "keder i hllnd cell handled.

Gr:1p hg 1 IIIOhUlularlllls hOgx'& band Uled bil.see biWderna • .DeJl bogra bandan placerll8 llAgot ovanJ'"dr deil viUletra

S'IIln8 mot etbdarenll a:rm upp It 'VII.natel: till exelhtljd. PIISSel' a lBnabbt under armen gellClll "tt ta Btt ate S med hager ben

- 26 -

VlInd lUirefter belt om At viinstu

l'l'e slla IllOtaUnQa.rBns arm. 1ll!P JlI rygge:n

- 21 -

" " ;" \' ,

-, ).),

\ .~,'

... '.'~' " .

. ,,"_ .,. -

. '. .,4.' ..' ",,'.j

\,-,_"", 1,.:

.·~r· ...... -

"

F.tt$ om armb1sen och xuot 5vera1d8ll pI. }lsnden. Bryt handen mot lcden. "~ed dell,t)8 1,'attning ka:iJ IIEUI lIitt loda en flngD

Can.om att ,yttorl1gal'O pro 1188 8rlWn uppAt ken Dl8ll tvln.g!l motetind8l'on till IIIlIl'pn oall full t'l:ilja ensroppet

t

Flltt&. motetlruiarsIl8 hand. Born v1d bii.lllmll8. L~ 11-8en turmle oWl' inre leden /I \I m.otBtf,.r:II'~eIl5 t\lll~e oob b.yt bakU. 'Brytningen skall Ilke ell at t tunmon pre 080,0. i rildnina IWt II.l'nibAgen

Fil'lge'i" grepp

A 1111 brytldngar JItlt led 6 rna i tingrarna ii.l" 8 !'fekti va 9111 Dlllll Yill btudko1lln lwrtval·.ig IIIBn onabb 'I18dllm n1i.l' 11811 t~ 0 tt grepp eller lougiir aig frlln t.t gropp.

{'I .. kild 8 anvifl11ingar

l1al'ldlovs-, tum-- pel! fingergrepp fa ej utfl:ire,$ II18Q full kreft.

_ 28 _

Garllehlln1ng .• Parallella i'lStte.r, lI1.tt blljda kn.Ii.n, llyerli'VBt uljlot trail!fort, f:rilmre annana u.ndnarm Diietan v!grllt. oeb trubb1,g v1nkiel i arllh&asledBn, tingram!!. 6tl:Iil:&ta,blicir.e.)l. .i.lrlad und'!!r e:rmeD !DOt IIlOtutAnd.a;r11l

Por viinllter lbB&er) arm !lakom IID1;Bundarens bOg;r8. \ vllnstra) arm ocb 11188 den over hanll liwraxm.

- 29 -

Vb:urte:a: ,HegeX') arm :tB.ttaz OIIJ BS~ M~l' (Viill ate::r )altilldra, .eamt1d1.St .ant rot etlndal'ene erl!lblp fi;I:a:.. uPp lU:)t 'sen YiiIl ,'tlI~ (biiiQl") axel. hUlls. lI1ell;l.. kJ'aft IIlOt6tlndarenl ell! beJd;t

'Rli.l'roototi,Qda:rfQl. fll U t till markenfQil't:B!ltt. angreppet gellO ... !Itt htl8l':a: (VI!n ~tel') ~en8X' hard pressarbana l1andledbbt PlOt matkBIl. Skjut tl'aJl)rotfl'tlndarena e:rmIiligll lOOt BBen vlJ.nete:a: (b~·r) axel. Pull!Olj angt'op]lllt genOiD ,e,ttvrid:s a;lCel eller wmbA.ge Ul' led. .

Biirsld Ida an'JilnJinSar

He db.%:j'tningen. ek.all WIder ovnill:g ~ra,s p! f"61j&ld:e .s!i.t:t;

GAfTam med ho",r (vtil:n:rte,l') ben bakam IIlOtat!rul.,a:ren. Gl.ned pA WD~er (Maer )kn1!: ~ l)ia,t hijgr aska-ll at aa.J a lOOt ~lnd:ax' an u.rd I!rry,ggal.b a I dJirefter anett l'Zr8l1l!t nedp!. b'OSffr .( van shr) knI;l otll 1At IIiOt·atkndarGll glida ned .•

Mat tarllkall auvli.nda!:.

Nlgot hopp frill. et""eml.e till 1188ande lDed "p1'behUlen ko,pplillg fAr 8;1 u.trt!raa.

-,0 -

mrallllx IIIOht&naar.n Did. be, lIP_k.ran. mabb' IlIII halle 'ben. Dra dllr.n-:r b'DlltllJlpl~IIkAt aA. .tt h_ raIler •

.l(otangrlilpPllt kan k'Olllbhllilrt .. u lied lpark.

Ka5ta ha:u::q t%'8l!llt O!:h fuUflSlj anfaU"t.

- n-

t

Mahtbdar.n bar ta,g;t,t linllS e cb U.et IJJ"1II.8l'l1&

Spua. motatlllde%1!I 1 \lEIde:rl1 ftt aI. .tt gr.~t lo.BOar

0111 IIlOtsUndare:q tag1 t "li vtag utan aU lba armarna :!"rig6x zuan IdS genQ!II llllkarepp (-st/;l'tJ O<lh Bpa:rk mot underli 'list.

UotatAndaren her tattat om haa4- ledell 1bSd. tlverf~ttnillg

B8j &l'lIlBn och vld den fIaIIlt1.digt \1.1:& t JOO t. IIlOtst!ndU en 0 tulIIIII

_ ,2 _

J40t.st!nduen ha:r t'attd 0111 )"II!1Ildleden med. bi!.gge sillS bander ("tlvel.'t attning")

Fat-t.1I. ~d. den !ria hQl.d'n uppJ.b"b om dS.1I gdpna oeb .xyok: upp!t ttrl"t motst~aren8 t~

- " -

Wet aUnda:r8n har fa ttl!. t (IQ) bsndleden wd bil'gge sina hlinder (\.inc! rfattning)

Fetta med den f:ria handen um.4Il'ifrfan om den gr1pna oeb ryPk Dealt mot motetAnda;rSl1B tWlJllBr

strupsrepp a:ed e.n halld

lloteUndal'sll hill" rattat med on 111wd Om strupell

H~telb8 mot nv;)t atAndm-enll 1i"rel"lIXm

~vn111gar i f:rigtlrelae frAn li vtB8 oeh l'Iandledegrepp bOO' Ii. ven a.norcmaa 1 aplband me d ovning~ -1 »Vlliiddllin& oeb dl livenutf"d:rall 1 vs tton.

D. Anl£6JlP rot poet bakifrAn

Jjusa pI, pouten baldtrln d. att ht!srll foten koou"lr mellan hane ban , SlA. 'VihlBter undererlll runt hene bale. HUI fi.ngranla t111otJm1a%la och et17liokta. Un9,u:rerlOOn bl)r triLtfa Btl-ax O'Vl!Jlf'Br flJdsmaiipplet

Fatta JOIId 118&ra hllll.de.1l om dea 'iIi.ru! ... ua. lb:a bakit all. ett motat1ndaxerul bUV\ld presses 1I!Ot hane btost ooh

te 88111tidigt IlW8 anacb!!! ateg bakU. Under drB.gnj.n"",n btlklt s""-11 ermarml trycka kra;f'Ust I!IOt .motatihlder ena a'trupe

Sil.rlikilda envimln;e;ar

Det iir f'6rBnat I!lIld at'or riak att utfl)ra greppet pi 1ek, !;Ivan Om l!Iotatlmdaren iIr fcruel'edd.

Under utbildn.1n;g cell triihinS; fAx gr"1l!ppet iake fUllfl)lj811 till l1gsende. Ej hellor CAl' an~1.paren "dra bakA.t'i ellar "til. n&.!P.',a Lmebba neg bakAt" n.iirllJ8!l OVai' IIJIld: leVll.ll.de motlltlmdaro.

-,,-

}luas 'Ilpp1fda

HUU und.ritdll

IU. Voinstra lId.us i.DaLda IIOt .,tst'lIldarUl.. oisa ocb IIIUIl och "1'~lt NIJItid1gt 1111'11.1.481; baltlt oeb \ltm bqpt

lr motstAndarel1 u'tan hj.lI1.m •• 11

d l~llgt tilIhygge mot bj!l.SsaD

IiIlr .!IIO'tetADdU'.:n bj Ii 1.11 buy fda Iddan ~.r hj.iLl1IJIID. )IIO'to hale eller n,ac)(d

1,l!l:n1d.lda anv1sni.ngar

Ut."blldn:1.ng oab trlln:l.ns tar endall'!; bedTi vas mot 40eka f d.

- ,6 -

Spappning (poaten bortf6n levande)

RWl a .llnB.b'bt tx-a/II 'VQ"rld d.oIt· fr~ste Ir 'beredd kopp., 1", strup~'pp (sid '4) .

KQPpla~opp •. J;.amraten placer8.%" rlg tratnt"ti:r med lm1~n i llotfull t. lil€~

r&raak komma ~1n8 2 resp 4 meter bekom poeteJ:l

Siirskilda anv:l~1nf@!

Koppla stru.pg>eppet Imcpantt ech otarligt (sid '4). A:nvtillqot'arlig "kniv".

- '7 -

IV. Exl!!IIJlsl pA. utb.tldil1nrnle.n

.l'.jtt ISvniflg~!leS 'bQr i allmimhetej vera Ulngre lin. e.D timnlll. 10 miDutare u~pwrmingSQ'!!'!ll:lIst1:k. ~i~et$lj"Vn1Jl~ oeb 1 fC:jl'~ltOllllWlde· tall ~ai:'t rUp!ltition sV vad uom tilli€!I1"B gUts igenQ!D liilka..ll :mIetla varje ptu!e.

AlllI "eamna:nsatta" livll:lng!ll' llkall 8& 1 Bofoljd ·oclI e;~erCar!lD in.

If.dan te 6kri 'lnl! HvtlinC~ ~a. b~ Onllrttftjnott 'V8p!i1D Biller 1 tl11UJilpl1sa d.,lax IlVEn vapen pl vl].ka ba,JoMtt ej lUIll .lII),btin8M~

~ Pl;)l!en .1Ir· U:l':pgjo:OO. far 25 tiuiIIf.!l'. Di.apone:ras ic.lte dStil:lb. tid, !3vae i ftJr stahand. de :8l1li1:l&al' ,adm !l!lA"kll.rate med x.

OIIJfattn

2 . AnGl'IlU och . pared er mod.. vapen

T

---~---------------------

4 S/>IllII!Sn satta th'nin gar 1IlIld. VIlpan • IJt6ll I!!ot .. ethulll1'c

1

Sid. 6-10

1 1

• O'oTi 2

~~e:~; ;):C)

tkall e:& ien. tIllj.doch eXBre air ,8,11' in

Sid 6

Si.d6

- ,e -

4)~

t) Pua4 la.t

Sid 8

Sid 9

514. 10

S1a6

uvrnnmo:r l1li11 'udll't utrera i tilllllu;pliea dolar SOltl IIIIld bajonettt1;\raedda vapen Sid (,

Sid 6

Sid 9

Sid 10

Sid 6

- 40 -

b) Sttlt

genornfoxBc 1 fQljd oeb anxeal'SS in

MotefindMen. ~. ott stllgt!

oe.b pelJ:'ar81" Ugt

Jo!pt etbd.!W8n pa.i!'1I1'8;r bllgt

.MQtetAndaren tar g,tt ateg bakU acb. parerar hllgt

- 41-

Tim Ari vi5llin

Dr . Om/attn

~ farh .) Parad begt

t) ParaA lJ&t

IIDtst.4ndanlD anirl;per med sIcJtrnill,g

lIDt8tJndaren IIDirlpe~ I11III4 kol_ Illa& JI!Oi: underl1-ve1:

1

Rtp,etera !I'VT.I1n8 nr 5 forst

-42-

Sid .12-16

s_ansatia-livn1iiiai''iiedut1llii:if.g;- - -Uhn I!a)'iLstkid8l"

., Uta!DP8t1lll.DiJl;e

11.111 B!t!P 11&'. lar flO. me d 'Vapen. Se!i"ltdns Ilt " 'b.:H4 a)

LAt v:l.J:J;sterb~ 811d01 intiU den btigl'il 'UIlder det !>l!a4e:a. .b!ij s, till bug,. 'l'a $8J!rl;:1.dlet 8tt~el fralilAt. Dl'benet ~'tts :I. fOiU'ken uttar!!" ,b,u&6et

Bugget uttllr,II'pl IItOt !fVlI1:'and,8 .5111.1.1. som trill M£B.ll

-0-

10

11 J:

Parad ochllJ!)tallgr:epp 11111(1 'ftpeQllIOt t111-

~Y.!'fll_@.:~dd IIDgr';Ptu'. _

SaII!l1anBatta 6'Yl'rl11ger lIIed t11lhlM! oeh vaJlll!n. Jkltatlndare

Y6r.li1t .tt ell bart moht&ndazenl! vapen

-44-

d) farad. Mgt

~ .) Parad llgt

Tim

se amine 9 c) Llotstlridaren gtIr par ad hIIgt

Io{otsdndarell gBl' sk:lirnine

MotstAndarGn &Or koIv!lla,g I!J)t underliwt

--------------------------------

l1aj ane t.t£dktning

1

Relativt tri for t"6r aU up~l bi a hArdhet

-------------------- ~----------

- 45 -

vn nr

.) Hilnde:rna

och ftitter 1

Ail v shin aX'

)ledhjlllpann Iir t'Ilrsedd med eo lIEaicinboll.8om hA.lls b'Ullftir

dl:lD Itroppoo.llllOt vilkeJ1 alaget skatl utttir:a.s. 'lid boxn.1~g skall

al.get gA, u1ilt, -ad hl!.lldkantfila&, iJ:llt.

S8riOD elira i en lijIjd oeh exe;rclln. in. UtgAn.a8tiLllning

Handkantsl~ lIILr.Istel'

- 46-

B ondikant ~lai bbg9r

50 a)

- 41 -

-48-

---------------------

.Angrepp och pll1'a- se nd 19-21

der utao vapen mot

UUhme si""O:l' BIldJ:i

~A.ndaT'1!

1-------_._---- -- 1- - ----~~ _

16 Angr8pp och psra- Be ad 22-2, 1

]I: der utsn Vape;n IIr)t npenlOlJ iOOtat!n-

~

15

BiM

I~m

14

x

Angrepp och psrader utan Tapen mot vapenfcrseWi motsUlldare

Se e1d 16-18

~------------------------

I- - --

17

x

- 8m 16

1-- .. _- -- -- -._ --- -- __ . - _

19 • I)vn 16 51l Bid 2,5-30 1

IB

B PJj one ttfrurtninB

f- - - ~ .- - - - - - - - - - - - - - - _

20 ... om 16 6a a1d 22-}O 1

Tim Anvi.anin.lOl1lr

1 Vid ijvningsr dIir en eller bagge av de II'tr1dendll keataB 1 801wt(roa.rken) bOr underla- 6li'It 'VIIra lI\i1ukt

(t e mattor· mjuk Ultswatta.)

-~I---------

1 So a.n 14

1

-.-------

---------

1

Sa Bvn Dr 6

1---- --------- -- 1- _

21

fi'iS~relsa frAn ~ssa grepp

~------------------------

'---- ----------------- ----- --

"Frl brot.tn1M" "Herre pK tiipllan"

1

.T<imt6r a.wn de Hlsg,ijringse;repp, 80lIl anvi:inds 1 simund ex vi:min SII n

1

Matt<I1' aUer mjuk gI'llsplan.

Eleverna kan inde las 1 ~pper "f ter tYDai ocb star _I,ek. Segral'e ar dan, som ~Att motetAndaren pA rygg. Leda:ren t111llllr at1. t·arl4:a grlJPP

e_j_~v~!s _

... 9 -

2, !Eir8pp ~t poet ]I:

BUd

1

IOva 'nr

Tim

SIll sid 34-36

--~------~-----~-----

-------- ---

,

24-26 tRe))6ti tiQD. ocb if llimpn1ngll!SY-

~

25 timDall

DOUJnloaded From

ht.t.P://UJLUtu.g9t.-t.ough.not.

J'.t,tr.56 •• '09